Sunteți pe pagina 1din 18

HOTRRE Nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private a!

upra mediului E"#TENT$ %&'ERN&( RO"N#E# )&*(#+,T -N$ "ON#TOR&( O.#+#,( NR. 48/ din /0 iulie 2009 -n temeiul art. /08 din +on!titu1ia Rom2niei3 republicat43 i al art. // alin. 506 din Ordonan1a de ur7en14 a %uvernului nr. /9582005 privind protec1ia mediului3 aprobat4 cu modi9ic4ri i complet4ri prin (e7ea nr. 2:58200:3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare3 %uvernul Rom2niei adopt4 pre;enta <ot4r2re. ,RT. / )revederile pre;entei <ot4r2ri !e aplic4 evalu4rii impactului a!upra mediului a acelor proiecte publice i private care pot avea e9ecte !emni9icative a!upra mediului. ,RT. 2 -n =n1ele!ul pre;entei <ot4r2ri3 termenii i e>pre!iile de mai ?o! au urm4toarele !emni9ica1ii$ a6 acord de mediu @ actul admini!trativ emi! de c4tre autoritatea competent4 pentru protec1ia mediului prin care !unt !tabilite condi1iile i3 dup4 ca;3 m4!urile pentru protec1ia mediului3 care trebuie re!pectate =n ca;ul reali;4rii unui proiectA b6 aprobare de de;voltare @ deci;ia autorit41ii !au autorit41ilor competente3 care d4 dreptul titularului proiectului !4 reali;e;e proiectulA acea!ta !e concreti;ea;4 =n$ 5i6 autori;a1ia de con!truire3 pentru proiectele prev4;ute =n ane>a nr. / i cele prev4;ute =n ane>a nr. 2 pct. / lit. a63 c63 e63 96 i pct. 2 @ /0A 5ii6 acord privind utili;area terenului =n !cop a7ricol inten!iv3 pentru proiectele prev4;ute =n ane>a nr. 2 pct. / lit. b6A 5iii6 acord al conduc4torilor !ubunit41ilor teritoriale de !pecialitate ale autorit41ii publice centrale care r4!punde de !ilvicultur4 pentru proiectele privind =mp4durirea terenurilor pe care nu a e>i!tat anterior ve7eta1ie 9ore!tier43 prev4;ute =n ane>a nr. 2 pct. / lit. d6A 5iv6 deci;ie a in!pectorului e9 al in!pectoratului teritorial de re7im !ilvic i v2n4toare3 ordin al conduc4torului autorit41ii publice centrale pentru a7ricultur43 p4duri i de;voltare rural4 privind aprobarea ocup4rii temporare !au !coaterii de9initive a unui teren din 9ondul 9ore!tier na1ional3 dup4 ca;3 pentru reali;area obiectivelor care implic4 de9ri area =n !copul !c<imb4rii de!tina1iei terenului3 prev4;ute =n ane>a nr. 2 pct. / lit. d6A 5v6 autori;a1ie de 7o!pod4rire a apelor3 pentru proiectele prev4;ute =n ane>a nr. 2 pct. / lit. 76A c6 proiect @ e>ecutarea lucr4rilor de con!truc1ii !au a altor in!tala1ii ori lucr4riA alte interven1ii a!upra cadrului natural i pei!a?ului3 inclu!iv cele care implic4 e>ploatarea re!ur!elor mineraleA d6 public @ una !au mai multe per!oane 9i;ice !au ?uridice i3 =n concordan14 cu le7i!la1ia ori cu practica na1ional43 a!ocia1iile3 or7ani;a1iile !au 7rupurile ace!toraA e6 public intere!at @ publicul a9ectat !au poten1ial a9ectat de procedura prev4;ut4 la art. 4 ori care are un intere! =n cadrul re!pectivei proceduriA =n !en!ul ace!tei de9ini1ii3 or7ani;a1iile ne7uvernamentale care promovea;4 protec1ia mediului i care =ndepline!c condi1iile le7ale !unt con!iderate ca av2nd un intere!A 96 raport privind impactul a!upra mediului @ documentul care con1ine in9orma1iile 9urni;ate de titularul proiectului potrivit prevederilor art. // alin. 5/6 i 546 i ale art. /0A 76 titularul proiectului @ !olicitantul aprob4rii de de;voltare pentru un proiect privat !au autoritatea public4 care ini1ia;4 un proiect.

,RT. 0 5/6 ,utorit41ile competente pentru aplicarea prevederilor pre;entei <ot4r2ri !unt3 dup4 ca;3 autorit41ile publice care emit3 potrivit competen1elor le7ale3 aprob4ri de de;voltare3 precum i autorit41ile publice pentru protec1ia mediului3 re!pectiv autoritatea public4 central43 ,7en1ia Na1ional4 pentru )rotec1ia "ediului3 cele teritoriale pentru protec1ia mediului i ,dmini!tra1ia Re;erva1iei *io!9erei BCelta Cun4riiB. 526 ,utorit41ile cu atribu1ii i r4!punderi !peci9ice =n domeniul protec1iei mediului e>prim4 puncte de vedere a!upra !olicit4rii aprob4rii de de;voltare3 potrivit prevederilor art. D. ,RT. 4 )rocedura de evaluare a impactului a!upra mediului e!te parte inte7rant4 din procedura de emitere a aprob4rii de de;voltare. ,RT. 5 5/6 )roiectele care pot avea e9ecte !emni9icative a!upra mediului datorit43 printre altele3 naturii3 dimen!iunii !au locali;4rii lor 9ac obiectul unei !olicit4ri de aprobare de de;voltare i unei evalu4ri a impactului lor a!upra mediului =naintea emiterii ace!tei aprob4ri. ,ce!te proiecte !unt prev4;ute la art. 9 alin. 5/6 i 526. 526 Evaluarea impactului a!upra mediului identi9ic43 de!crie i evaluea;43 =n mod core!pun;4tor i pentru 9iecare ca;3 =n con9ormitate cu prevederile pre;entei <ot4r2ri3 e9ectele directe i indirecte ale unui proiect a!upra urm4torilor 9actori$ a6 9iin1e umane3 9aun4 i 9lor4A b6 !ol3 ap43 aer3 clim4 i pei!a?A c6 bunuri materiale i patrimoniu culturalA d6 interac1iunea dintre 9actorii prev4;u1i la lit. a63 b6 i c6. 506 Evaluarea impactului a!upra mediului pentru proiectele care 9ac obiectul le7i!la1iei privind prevenirea i controlul inte7rat al polu4rii include cerin1ele le7i!la1iei re!pective. ,RT. : 5/6 )rocedura de evaluare a impactului a!upra mediului !e reali;ea;4 =n etape3 dup4 cum urmea;4$ a6 etapa de =ncadrare a proiectului =n procedura de evaluare a impactului a!upra mediuluiA b6 etapa de de9inire a domeniului evalu4rii i de reali;are a raportului privind impactul a!upra mediuluiA c6 etapa de anali;4 a calit41ii raportului privind impactul a!upra mediului. 526 )rocedura prev4;ut4 la alin. 5/6 e!te precedat4 de o evaluare ini1ial4 a proiectului reali;at4 de c4tre autorit41ile publice pentru protec1ia mediului =n care e!te identi9icat4 locali;area proiectului =n raport cu ariile naturale prote?ate de intere! comunitar. ,RT. D 5/6 )rocedura de evaluare a impactului a!upra mediului e!te condu!4 de c4tre autorit41ile publice centrale !au teritoriale pentru protec1ia mediului3 cu participarea autorit41ilor publice centrale !au locale3 dup4 ca;3 care au atribu1ii i r4!punderi !peci9ice =n domeniul protec1iei mediului. 526 )articiparea autorit41ilor prev4;ute la alin. 5/6 !e reali;ea;4 =n cadrul unei comi!ii de anali;4 te<nic43 con!tituit4 la nivel central prin ordin al conduc4torului autorit41ii publice centrale pentru protec1ia mediului3 la nivelul 9iec4rui ?ude1 i al municipiului *ucure ti3 prin ordin emi! de pre9ect3 potrivit prevederilor (e7ii nr. 04082004 privind pre9ectul i in!titu1ia pre9ectului3 republicat43 iar la nivelul ,dmini!tra1iei Re;erva1iei *io!9erei BCelta Cun4riiB3 prin ordin emi! de pre9ectul ?ude1ului Tulcea.

506 ,utorit41ile prev4;ute la alin. 5/6 e>prim4 puncte de vedere =n cadrul comi!iei de anali;4 te<nic4 cu privire la !olicitarea acordului de mediu i a aprob4rii de de;voltare3 precum i a!upra in9orma1iilor pre;entate de titularul proiectului =n cadrul evalu4rii impactului a!upra mediului. 546 -n !copul aplic4rii prevederilor pre;entei <ot4r2ri3 autorit41ile publice pentru protec1ia mediului a!i7ur4 tran!miterea in9orma1iilor relevante celorlalte autorit41i prev4;ute la alin. 5/6 i or7ani;area edin1elor comi!iei de anali;4 te<nic4. ,RT. 8 5/6 )revederile pre;entei <ot4r2ri nu !e aplic4$ a6 proiectelor care !erve!c !copurilor ap4r4rii na1ionale3 dac4 autoritatea public4 central4 pentru ap4rare na1ional4 =mpreun4 cu autoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului !tabile!c3 printr@o anali;4 de la ca; la ca;3 c4 reali;area evalu4rii impactului a!upra mediului ar avea un e9ect ne7ativ a!upra ace!tor !copuriA b6 proiectelor ale c4ror detalii !unt adoptate printr@un act normativ !pecial3 c2nd obiectivele pre;entei <ot4r2ri3 inclu!iv 9urni;area in9orma1iilor3 !unt =ndeplinite prin proce!ul le7i!lativ re!pectiv. 526 +u re!pectarea prevederilor art. /D3 =n ca;uri e>cep1ionale3 autoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului poate e>cepta3 =n =ntre7ime !au par1ial3 de la aplicarea prevederilor pre;entei <ot4r2ri3 un anumit proiect prev4;ut =n ane>ele nr. / i 2. -n acea!t4 !itua1ie3 autoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului =ndepline te urm4toarele obli7a1ii$ a6 anali;ea;4 dac4 o alt4 9orm4 de evaluare e!te potrivit4A b6 pune la di!po;i1ia publicului intere!at in9orma1iile ob1inute =n cadrul 9ormelor de evaluare prev4;ute la lit. a63 precum i in9orma1iile privind deci;ia de e>ceptare i motivele care au !tat la ba;a lu4rii ace!teiaA c6 in9ormea;4 +omi!ia European43 =nainte de emiterea aprob4rii de de;voltare3 de!pre deci;ia de e>ceptare luat43 precum i de!pre motivele care ?u!ti9ic4 acordarea e>cept4rii i =i 9urni;ea;43 dup4 ca;3 in9orma1iile pu!e la di!po;i1ia publicului. 506 Ceci;ia de e>ceptare !e comunic4 titularului de proiect3 anterior in9orm4rii +omi!iei Europene potrivit prevederilor alin. 526 lit. c6. ,RT. 9 5/6 +u re!pectarea prevederilor art. 8 alin. 5263 proiectele prev4;ute =n ane>a nr. / !e !upun evalu4rii impactului a!upra mediului3 con9orm prevederilor art. // @ 20. 526 +u re!pectarea prevederilor art. 8 alin. 5263 autoritatea public4 pentru protec1ia mediului decide3 pe ba;a unei e>amin4ri de la ca; la ca;3 cu luarea =n con!iderare a in9orma1iilor 9urni;ate de c4tre titular3 dac4 proiectele prev4;ute =n ane>a nr. 2 !e !upun evalu4rii impactului a!upra mediului3 con9orm prevederilor art. // @ 20. 506 -n cadrul e>amin4rii prev4;ute la alin. 526 !e utili;ea;4 criteriile prev4;ute =n ane>a nr. 0. 546 Ceci;iile luate de autoritatea public4 pentru protec1ia mediului potrivit prevederilor alin. 526 !e pun la di!po;i1ia publicului. ,RT. /0 5/6 ,utorit41ile publice pentru protec1ia mediului iau =n con!iderare in9orma1iile 9urni;ate de c4tre titular =n cadrul memoriului de pre;entare care con1ine3 cel pu1in$ a6 de!crierea i caracteri!ticile ampla!amentului propu!A b6 de!crierea i caracteri!ticile proiectului i ale activit41ilor care urmea;4 a 9i de!94 urate$ m4rime3 te<nolo7ii i materiale propu!e a 9i 9olo!ite i utili;area re!ur!elor naturaleA c6 de!crierea activit41ilor !peci9ice perioadei de reali;are a proiectuluiA d6 de!crierea !umar4 a poten1ialului impact al proiectului a!upra mediului3 inclu!iv3 dup4 ca;3 a!upra ariilor naturale prote?ate de intere! comunitar.

526 +on1inutul@cadru al memoriului de pre;entare al proiectului e!te !tabilit de metodolo7ia de aplicare a evalu4rii impactului a!upra mediului3 prev4;ut4 la art. 00. ,RT. // 5/6 )entru proiectele !upu!e evalu4rii impactului a!upra mediului3 titularii ace!tora au obli7a1ia de a 9urni;a =n cadrul raportului privind impactul a!upra mediului3 la !olicitarea autorit41ii publice pentru protec1ia mediului3 in9orma1iile prev4;ute =n ane>a nr. 43 cu aplicarea core!pun;4toare a prevederilor art. /2 alin. 546. 526 ,utorit41ile publice3 =n !pecial cele prev4;ute la art. D alin. 5/63 care de1in in9orma1ii relevante pentru evaluarea e9ectelor directe i indirecte ale proiectului3 au obli7a1ia !4 pun4 ace!te in9orma1ii la di!po;i1ia titularului de proiect. 506 ,utorit41ile publice pentru protec1ia mediului veri9ic4 dac4 titularul proiectului a 9urni;at =ntr@o 9orm4 adecvat4 in9orma1iile prev4;ute =n ane>a nr. 4. 546 -n !olicitarea in9orma1iilor prev4;ute la alin. 5/6 autorit41ile publice pentru protec1ia mediului au =n vedere$ a6 in9orma1iile care !unt relevante pentru un anumit !tadiu al procedurii de emitere a aprob4rii de de;voltare3 pentru caracteri!ticile !peci9ice ale unui proiect !au tip de proiect i pentru elementele de mediu care pot 9i a9ectateA b6 in9orma1iile care pot 9i 9urni;ate de c4tre titularul de proiect3 av2nd =n vedere3 printre altele3 nivelul actual al cunoa terii i al metodelor de evaluare. ,RT. /2 5/6 )entru proiectele care nece!it4 e9ectuarea evalu4rii impactului a!upra mediului3 anterior noti9ic4rii men1inerii !olicit4rii aprob4rii de de;voltare3 autoritatea public4 pentru protec1ia mediului pre74te te i tran!mite titularului de proiect un =ndrumar re9eritor la a!pectele care trebuie tratate =n raportul privind impactul a!upra mediului i la 7radul de detaliere a ace!tora. 526 -n vederea elabor4rii =ndrumarului prev4;ut la alin. 5/63 autoritatea public4 pentru protec1ia mediului$ a6 anali;ea;4 memoriul de pre;entare depu! de titularA b6 con!ult4 titularul proiectului3 publicul intere!at i celelalte autorit41i publice implicate3 prev4;ute la art. D alin. 5/6. 506 -ndrumarul !e pune la di!po;i1ia publicului intere!at3 !pre in9ormare. 546 Tran!miterea de c4tre autoritatea public4 pentru protec1ia mediului a =ndrumarului nu e>clude po!ibilitatea !olicit4rii ulterioare de in9orma1ii !uplimentare de la titularul proiectului. ,RT. /0 5/6 #n9orma1iile pe care titularul de proiect are obli7a1ia !4 le 9urni;e;e potrivit prevederilor art. // alin. 5/6 trebuie !4 includ4 cel pu1in urm4toarele a!pecte$ a6 de!crierea proiectului3 cuprin;2nd date re9eritoare la ampla!ament3 !olu1ii te<nice propu!e i m4rimea proiectuluiA b6 de!crierea m4!urilor avute =n vedere pentru a evita3 a reduce i3 dac4 e!te po!ibil3 a remedia e9ectele ne7ative !emni9icative a!upra mediuluiA c6 datele nece!are pentru identi9icarea i evaluarea principalelor e9ecte pe care proiectul le poate avea a!upra mediuluiA d6 pre;entarea 7eneral4 a principalelor alternative !tudiate de titularul de proiect3 cu indicarea motivelor ale7erii !ale3 av2ndu@!e =n vedere e9ectele a!upra mediuluiA e6 un re;umat 94r4 caracter te<nic al in9orma1iilor prev4;ute la lit. a6 @ d6. 526 )entru orice proiect care nu are o le74tur4 direct4 cu !au nu e!te nece!ar pentru mana7ementul ariei naturale prote?ate de intere! comunitar3 dar care poate a9ecta =n mod !emni9icativ aria3 !in7ur !au

=n combina1ie cu alte proiecte i care 9ace obiectul evalu4rii impactului a!upra mediului3 raportul privind impactul a!upra mediului include conclu;iile !tudiului privind evaluarea adecvat4 potrivit prevederilor Ordonan1ei de ur7en14 a %uvernului nr. 5D8200D privind re7imul ariilor naturale prote?ate3 con!ervarea <abitatelor naturale3 a 9lorei i 9aunei !4lbatice3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare. ,RT. /4 5/6 Elaborarea raportului privind impactul a!upra mediului !e reali;ea;4 cu re!pectarea =ndrumarului prev4;ut la art. /2 alin. 5/6 de c4tre per!oane 9i;ice !au ?uridice3 care au ace!t drept3 potrivit le7ii. 526 Raportul privind impactul a!upra mediului prev4;ut la alin. 5/63 al c4rui con1inut re!pect4 prevederile art. // i /03 !e =naintea;4 autorit41ii publice pentru protec1ia mediului. 506 Raportul privind impactul a!upra mediului e!te !upu! comentariilor publicului intere!at3 ale c4rui propuneri8recomand4ri !unt luate =n con!iderare =n etapa de anali;4 a calit41ii ace!tuia. 546 ,utoritatea public4 pentru protec1ia mediului3 =mpreun4 cu autorit41ile participante =n comi!ia de anali;4 te<nic43 anali;ea;4 calitatea raportului privind impactul a!upra mediului i decide acceptarea !au re9acerea ace!tuia. ,RT. /5 5/6 ,utorit41ile competente pentru emiterea aprob4rii de de;voltare aduc la cuno tin1a publicului3 din timp i cel mai t2r;iu imediat ce in9orma1ia poate 9i 9urni;at4 =n mod re;onabil3 prin anun1 public !au prin a9i are pe pa7ina de internet3 urm4toarele a!pecte$ a6 orice !olicitare de aprobare de de;voltareA b6 datele de contact ale autorit41ilor publice competente pentru emiterea aprob4rii de de;voltare3 ale autorit41ilor de la care pot 9i ob1inute in9orma1ii relevante3 ale autorit41ilor unde !e pot =nainta propuneri8recomand4ri !au adre!a =ntreb4ri3 precum i termenul pentru tran!miterea ace!toraA c6 tipul deci;iilor po!ibile !au3 =n ca;ul =n care e>i!t43 proiectul deci;iei re!pectiveA d6 locul3 orarul i mi?loacele prin care in9orma1iile relevante !unt pu!e la di!po;i1ia publicului. 526 ,utorit41ile publice pentru protec1ia mediului aduc la cuno tin1a publicului3 din timp i cel mai t2r;iu imediat ce in9orma1ia poate 9i 9urni;at4 =n mod re;onabil3 prin anun1 public !au prin a9i are pe pa7ina de internet3 urm4toarele a!pecte$ a6 orice !olicitare de acord de mediuA b6 9aptul c4 proiectul 9ace obiectul evalu4rii impactului a!upra mediului3 indic2nd3 dup4 ca;3 i c4 proiectul intr4 !ub inciden1a prevederilor art. /DA c6 datele de contact ale autorit41ilor publice pentru protec1ia mediului3 ale autorit41ilor de la care pot 9i ob1inute in9orma1ii relevante3 ale autorit41ilor unde !e pot =nainta comentarii !au adre!a =ntreb4ri3 precum i termenul pentru tran!miterea ace!toraA d6 tipul deci;iilor po!ibile !au3 =n ca;ul =n care e>i!t43 proiectul deci;iei re!pectiveA e6 9aptul c4 au 9o!t ob1inute i !unt di!ponibile in9orma1iile prev4;ute de art. // i /0A 96 locul3 orarul i mi?loacele prin care in9orma1iile relevante !unt pu!e la di!po;i1ia publiculuiA 76 modalit41ile de participare a publicului3 =n con9ormitate cu prevederile art. /: alin. 5/6 i 526. 506 ,utorit41ile publice pentru protec1ia mediului i autorit41ile competente pentru emiterea aprob4rii de de;voltare pun la di!po;i1ia publicului intere!at3 =ntr@un interval de timp re;onabil3 urm4toarele$ a6 orice in9orma1ie ob1inut4 =n con9ormitate cu prevederile art. // i /0A b6 rapoartele i recomand4rile relevante tran!mi!e autorit41ii publice centrale !au teritoriale pentru protec1ia mediului ori3 dup4 ca;3 autorit41ii competente pentru emiterea aprob4rii de de;voltare la momentul in9orm4rii publicului intere!at3 potrivit prevederilor alin. 5/6 i 526A

c6 alte in9orma1ii dec2t cele prev4;ute la alin. 5/6 i 5263 care !unt relevante pentru luarea deci;iei privind aprobarea de de;voltare i care devin di!ponibile dup4 momentul in9orm4rii publicului intere!at =n con9ormitate cu prevederile alin. 5/6 i 5263 cu re!pectarea di!po;i1iilor Hot4r2rii %uvernului nr. 8D882005 privind acce!ul publicului la in9orma1ia privind mediul. ,RT. /: 5/6 )ublicul intere!at are dreptul !4 participe e9ectiv i din timp la procedura prev4;ut4 de art. 43 !4 !e documente;e i !4 tran!mit4 propuneri8recomand4ri autorit41ilor publice competente3 atunci c2nd toate op1iunile !unt po!ibile i =naintea lu4rii unei deci;ii privind aprobarea de de;voltare. 526 #n9ormarea i participarea publicului !unt coordonate de autorit41ile competente pentru emiterea aprob4rii de de;voltare i autorit41ile publice pentru protec1ia mediului3 potrivit competen1elor !peci9ice3 i cuprind$ a6 modalitatea de in9ormare a publicului$ prin a9i e pe o anumit4 ;on4 teritorial43 publica1ii =n pre!a central4 i8!au local43 or7ani;area unor e>po;i1ii cu planuri3 !c<i1e3 tabele3 7ra9ice3 modele re9eritoare la proiectul re!pectiv i alteleA b6 modalitatea de con!ultare a publicului intere!at3 =n !cri! !au prin de;bateri publice. 506 Termenele core!pun;4toare3 a!t9el =nc2t !4 !e a!i7ure timp !u9icient pentru in9ormarea publicului i pentru ca publicul intere!at !4 !e pre74tea!c4 i !4 participe e9ectiv la procedura prev4;ut4 la art. 43 !e !tabile!c prin metodolo7ia de aplicare a evalu4rii impactului a!upra mediului prev4;ut4 la art. 00. ,RT. /D 5/6 -n !itua1ia =n care un proiect care urmea;4 !4 9ie reali;at pe teritoriul Rom2niei poate !4 aib4 un e9ect !emni9icativ a!upra mediului altui !tat !au c2nd un alt !tat care e!te po!ibil !4 9ie a9ectat !emni9icativ !olicit4 in9orma1ii de!pre proiect3 autoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului tran!mite autorit41ii publice centrale de mediu din acel !tat3 c2t mai cur2nd po!ibil i nu mai t2r;iu de momentul c2nd e!te in9ormat propriul public3 cel pu1in urm4toarele in9orma1ii re9eritoare la proiect$ a6 o de!criere a proiectului =mpreun4 cu in9orma1iile di!ponibile a!upra po!ibilului impact tran!9rontier al ace!tuiaA b6 in9orma1ii privind tipul deci;iei care ar putea !4 9ie luat4. 526 ,utoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului indic4 !tatului prev4;ut la alin. 5/6 un interval de timp !u9icient =n care !4 preci;e;e dac4 dore te !4 participe la procedura prev4;ut4 de art. 4. 506 Cac4 !tatul care a primit in9orma1iile prev4;ute la alin. 5/6 comunic4 inten1ia !a de participare la procedura prev4;ut4 la art. 43 autoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului =i tran!mite in9orma1iile de!pre proiect prev4;ute la art. /5 alin. 5/6 i 5263 precum i cele care !e pun la di!po;i1ia publicului intere!at3 con9orm prevederilor art. /5 alin. 506 lit. a6 i b6. 546 -n ca;ul =n care Rom2nia e!te !tat poten1ial a9ectat3 autoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului are obli7a1ia$ a6 !4 pun4 la di!po;i1ia autorit41ilor prev4;ute la art. D alin. 5/6 i publicului intere!at3 =ntr@un termen re;onabil3 in9orma1iile prev4;ute la alin. 5/6 i 5063 primite de la !tatul de ori7ineA b6 !4 a!i7ure autorit41ilor prev4;ute la art. D alin. 5/6 i publicului intere!at po!ibilitatea de a =nainta autorit41ii centrale pentru protec1ia mediului din !tatul de ori7ine opiniile cu privire la in9orma1iile prev4;ute la alin. 5/6 i 5063 =ntr@un interval re;onabil de timp3 =nainte de emiterea aprob4rii de de;voltare. 556 ,utoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului ini1ia;4 con!ult4ri cu autorit41ile publice pentru protec1ia mediului ale altor !tate cu privire3 =ntre altele3 la e9ectele poten1iale tran!9rontiere ale proiectului i la m4!urile avute =n vedere pentru a reduce !au a elimina a!t9el de e9ecte i !tabile te =mpreun4 cu ace!te autorit41i un interval de timp re;onabil privind durata con!ult4rilor.

5:6 "ini!terul ,9acerilor E>terne !pri?in4 demer!urile autorit41ii publice centrale pentru protec1ia mediului prev4;ute la alin. 5/6 @ 5563 a!t9el =nc2t publicul intere!at de pe teritoriul !tatului a9ectat !4 participe e9ectiv la procedura prev4;ut4 de art. 43 inclu!iv =n ca;ul proiectelor cu po!ibile e9ecte !emni9icative pe teritoriul Rom2niei3 ini1iate =n alte !tate. ,RT. /8 Re;ultatele con!ult4rilor i in9orma1iile ob1inute potrivit prevederilor art. D i art. // @ /D !e iau =n con!iderare =n emiterea acordului de mediu i a aprob4rii de de;voltare3 re!pectiv =n re!pin7erea !olicit4rii acordului de mediu i a aprob4rii de de;voltare pentru proiectele publice !au private care 9ac obiectul pre;entei <ot4r2ri. ,RT. /9 5/6 ,utoritatea public4 pentru protec1ia mediului3 cu con!ultarea comi!iei de anali;4 te<nic43 emite acordul de mediu !au ia deci;ia de re!pin7ere a !olicit4rii acordului3 pe ba;a anali;4rii raportului privind impactul a!upra mediului3 a propunerilor8recomand4rilor e>primate de publicul intere!at i a altor in9orma1ii relevante3 dup4 ca;. 526 ,cordul de mediu !e ane>ea;4 aprob4rii de de;voltare i 9ace parte inte7rant4 din acea!ta. ,RT. 20 5/6 -n ca;ul proiectelor prev4;ute la art. /0 alin. 5263 acordul de mediu include conclu;iile evalu4rii adecvate3 reali;at4 potrivit prevederilor Ordonan1ei de ur7en14 a %uvernului nr. 5D8200D3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare. 526 -n !itua1ia =n care re;ultatul evalu4rii adecvate reali;ate con9orm alin. 5/6 relev4 un impact ne7ativ !emni9icativ a!upra ariei naturale prote?ate de intere! comunitar3 autoritatea public4 pentru protec1ia mediului ia deci;ia de re!pin7ere a !olicit4rii acordului de mediu. 506 )rin e>cep1ie de la prevederile alin. 5263 autoritatea public4 pentru protec1ia mediului emite acordul de mediu doar pentru proiectele care trebuie reali;ate din con!iderente imperative de intere! public ma?or3 inclu!iv de ordin !ocial !au economic i =n lip!a unor !olu1ii alternative la ace!tea3 =n!4 numai dup4 !tabilirea m4!urilor compen!atorii nece!are pentru a prote?a coeren1a re1elei Natura 2000. 546 -n ca;ul =n care aria natural4 prote?at4 de intere! comunitar ad4po!te te un tip de <abitat natural prioritar i8!au o !pecie prioritar43 !in7urele con!iderente care pot 9i invocate !unt cele le7ate de !4n4tatea !au !i7uran1a public43 de anumite con!ecin1e bene9ice de importan14 ma?or4 pentru mediu !au3 ca urmare a avi;ului +omi!iei Europene3 de alte motive imperative de intere! public ma?or. ,RT. 2/ 5/6 ,utorit41ile competente pentru emiterea aprob4rii de de;voltare i3 re!pectiv3 pentru emiterea acordului de mediu 9ac public4 emiterea ace!tora !au3 dup4 ca;3 re!pin7erea !olicit4rii ace!tora i pun la di!po;i1ia publicului urm4toarele in9orma1ii$ a6 con1inutul aprob4rii de de;voltare i3 re!pectiv3 al acordului de mediu3 care include toate condi1iile nece!are a 9i =ndeplinite de titularul proiectului !au3 dup4 ca;3 con1inutul deci;iei de re!pin7ereA b6 principalele motive i con!iderente pe care !e ba;ea;4 aprobarea de de;voltare i3 re!pectiv3 acordul de mediu !au3 dup4 ca;3 re!pin7erea !olicit4rii ace!tora3 ca urmare a e>amin4rii =n7ri?or4rilor i opiniilor e>primate de c4tre publicul intere!at3 inclu!iv in9orma1ii cu privire la de!94 urarea proce!ului de participare a publiculuiA c6 de!crierea3 dup4 ca;3 a principalelor m4!uri pentru evitarea3 reducerea i3 dac4 e!te po!ibil3 compen!area e9ectelor ne7ative ma?ore. 526 ,utorit41ile competente in9ormea;4 autorit41ile competente ale !tatului care a 9o!t con!ultat con9orm prevederilor art. /D alin. 5/6 @ 506 i 556 i tran!mit ace!tora in9orma1iile prev4;ute la alin. 5/6.

506 -n ca;ul =n care Rom2nia e!te !tat poten1ial a9ectat3 autorit41ile competente a!i7ur4 punerea la di!po;i1ia propriului public intere!at3 =ntr@o 9orm4 core!pun;4toare3 a in9orma1iilor prev4;ute la alin. 5/63 primite de la !tatul de ori7ine. ,RT. 22 5/6 -n !itua1ia =n care3 dup4 emiterea acordului de mediu i =naintea ob1inerii aprob4rii de de;voltare3 proiectul a !u9erit modi9ic4ri3 titularul proiectului e!te obli7at !4 noti9ice =n !cri! autoritatea public4 pentru protec1ia mediului emitent4 a!upra ace!tor modi9ic4ri. 526 +on!tatarea modi9ic4rilor prev4;ute la alin. 5/6 !e reali;ea;4 de$ a6 veri9icatorii te<nici ate!ta1i pentru cerin1a e!en1ial4 de calitate Bc6 i7ien43 !4n4tate i mediuB3 cu re!pectarea prevederilor (e7ii nr. 508/99/ privind autori;area e>ecut4rii lucr4rilor de con!truc1ii3 republicat43 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare3 =n ca;ul proiectelor pentru care !e emite autori;a1ie de con!truireA b6 autoritatea competent4 pentru emiterea aprob4rii de de;voltare3 =n ca;ul celorlalte cate7orii de proiecte. 506 )e ba;a noti9ic4rii prev4;ute la alin. 5/63 autoritatea public4 pentru protec1ia mediului parcur7e etapa de =ncadrare i3 cu con!ultarea comi!iei de anali;4 te<nic43 decide$ a6 men1inerea acordului de mediu emi! ini1ialA b6 reluarea =n parte !au inte7ral a evalu4rii impactului a!upra mediului i3 =n con!ecin143 revi;uirea acordului de mediu emi! ini1ial3 emiterea unuia nou !au re!pin7erea !olicit4rii acordului de mediu pentru proiectul modi9icat3 cu aplicarea =n mod core!pun;4tor a prevederilor art. // @ 22. ,RT. 20 5/6 )revederile pre;entei <ot4r2ri nu aduc atin7ere obli7a1iei autorit41ilor competente de a re!pecta re!tric1iile impu!e de le7i!la1ia privind !ecretul comercial i indu!trial3 inclu!iv proprietatea intelectual4 i prote?area intere!ului public. 526 -n ca;ul aplic4rii art. /D3 tran!miterea in9orma1iilor c4tre alte !tate i primirea ace!tora de c4tre re!pectivele !tate 9ac obiectul re!tric1iilor prev4;ute de le7i!la1ia =n vi7oare a !tatului =n care !e va reali;a proiectul. ,RT. 24 5/6 Orice per!oan4 care 9ace parte din publicul intere!at i care !e con!ider4 v4t4mat4 =ntr@un drept al !4u ori =ntr@un intere! le7itim !e poate adre!a in!tan1ei de contencio! admini!trativ competente pentru a ataca3 din punct de vedere procedural !au !ub!tan1ial3 actele3 deci;iile !au omi!iunile autorit41ii publice competente care 9ac obiectul particip4rii publicului3 inclu!iv aprobarea de de;voltare3 potrivit prevederilor (e7ii contencio!ului admini!trativ nr. 554820043 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare. 526 Ee poate adre!a in!tan1ei de contencio! admini!trativ competente i orice or7ani;a1ie ne7uvernamental4 care =ndepline te cerin1ele prev4;ute la art. 2 lit. e63 con!ider2ndu@!e c4 ace!tea !unt v4t4mate =ntr@un drept al lor !au =ntr@un intere! le7itim. 506 ,ctele !au omi!iunile autorit41ii publice competente care 9ac obiectul particip4rii publicului !e atac4 odat4 cu deci;ia etapei de =ncadrare3 cu acordul de mediu !au3 dup4 ca;3 cu deci;ia de re!pin7ere a !olicit4rii acordului de mediu3 re!pectiv cu aprobarea de de;voltare !au3 dup4 ca;3 cu deci;ia de re!pin7ere a !olicit4rii aprob4rii de de;voltare. ,RT. 25 5/6 -nainte de a !e adre!a in!tan1ei de contencio! admini!trativ competente3 per!oanele prev4;ute la art. 24 au obli7a1ia !4 !olicite autorit41ii publice emitente a deci;iei men1ionate la art. 24 alin. 506 !au autorit41ii ierar<ic !uperioare revocarea3 =n tot !au =n parte3 a re!pectivei deci;ii. Eolicitarea trebuie =nre7i!trat4 =n termen de 00 de ;ile de la data aducerii la cuno tin1a publicului a deci;iei.

526 ,utoritatea public4 emitent4 are obli7a1ia de a r4!punde la pl2n7erea prealabil4 prev4;ut4 la alin. 5/6 =n termen de 00 de ;ile de la data =nre7i!tr4rii ace!teia la acea autoritate. 506 )rocedura de !olu1ionare a pl2n7erii prealabile prev4;ute la alin. 5/6 i 526 e!te 7ratuit4 i trebuie !4 9ie ec<itabil43 rapid4 i corect4. ,RT. 2: 5/6 E!te inter;i!4 reali;area proiectului 94r4 ob1inerea acordului de mediu pentru proiectele prev4;ute =n ane>a nr. / i a celor din ane>a nr. 2 pentru care !@a deci! e9ectuarea evalu4rii impactului a!upra mediului. 526 Titularii proiectelor au obli7a1ia re!pect4rii condi1iilor prev4;ute =n acordul de mediu. ,RT. 2D 5/6 +on!tituie contraven1ie i !e !anc1ionea;4 urm4toarele 9apte$ a6 nere!pectarea prevederilor prev4;ute la art. 22 alin. 5/6 i art. 2: alin. 5/63 cu amend4 de la 5.000 lei la /0.000 lei3 pentru per!oane 9i;ice3 i de la 25.000 lei la 50.000 lei3 pentru per!oane ?uridiceA b6 nere!pectarea prevederilor prev4;ute la art. 2: alin. 5263 cu amend4 de la 0.000 lei la :.000 lei3 pentru per!oane 9i;ice3 i de la 20.000 lei la 40.000 lei3 pentru per!oane ?uridice. 526 +on!tatarea contraven1iilor i aplicarea !anc1iunilor prev4;ute la alin. 5/6 !e 9ac de per!onalul =mputernicit din cadrul %4r;ii Na1ionale de "ediu i al ,dmini!tra1iei Re;erva1iei *io!9erei BCelta Cun4riiB3 con9orm re7lement4rilor le7ale =n vi7oare. 506 +ontravenientul poate ac<ita pe loc !au =n termen de cel mult 48 de ore de la data =nc<eierii proce!ului@verbal ori3 dup4 ca;3 de la data comunic4rii ace!tuia ?um4tate din minimul amen;ii prev4;ute =n actul normativ3 a7entul con!tatator 94c2nd men1iune de!pre acea!t4 po!ibilitate =n proce!ul@verbal de con!tatare i !anc1ionare a contraven1iei. ,RT. 28 Ci!po;i1iile re9eritoare la contraven1iile prev4;ute la art. 2D alin. 5/6 !e completea;4 cu prevederile Ordonan1ei %uvernului nr. 28200/ privind re7imul ?uridic al contraven1iilor3 aprobat4 cu modi9ic4ri i complet4ri prin (e7ea nr. /80820023 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare. ,RT. 29 ,ctele i deci;iile prev4;ute de pre;enta <ot4r2re trebuie !4 includ4 in9orma1ii concrete de!pre procedurile prev4;ute la art. 24 i 25. ,RT. 00 5/6 "etodolo7ia de aplicare a evalu4rii impactului a!upra mediului3 con1in2nd competen1ele3 durata etapelor procedurale i di!po;i1ii privind in9ormarea i participarea publicului3 !e aprob4 prin ordin comun al conduc4torului autorit41ii publice centrale pentru protec1ia mediului3 al conduc4torului autorit41ii publice centrale pentru de;voltare re7ional4 i locuin1ei3 al conduc4torului autorit41ii publice centrale pentru admini!tra1ie i interne i al conduc4torului autorit41ii publice centrale pentru a7ricultur43 p4duri i de;voltare rural43 =n termen de :0 de ;ile de la data intr4rii =n vi7oare a pre;entei <ot4r2ri. 526 %<idurile metodolo7ice aplicabile evalu4rii impactului a!upra mediului !e aprob4 prin ordin al conduc4torului autorit41ii publice centrale pentru protec1ia mediului =n termen de :0 de ;ile de la data intr4rii =n vi7oare a pre;entei <ot4r2ri. ,RT. 0/ ,utorit41ile publice pentru protec1ia mediului percep ta>e =n cuantum de /50 lei la emiterea acordului de mediu. ,RT. 02

)roiectele tran!mi!e unei autorit41i publice pentru protec1ia mediului =n vederea ob1inerii acordului de mediu =nainte de intrarea =n vi7oare a pre;entei <ot4r2ri !e !upun procedurii de evaluare a impactului a!upra mediului a9late =n vi7oare la momentul depunerii !olicit4rii. ,RT. 00 5/6 ,utoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului in9ormea;4 +omi!ia European4 cu privire la aplicarea pre;entei <ot4r2ri. 526 ,utoritatea public4 central4 pentru protec1ia mediului tran!mite +omi!iei Europene actele normative na1ionale adoptate =n domeniul re7lementat de Cirectiva 85800D8+EE din 2D iunie /985 privind evaluarea e9ectelor anumitor proiecte publice !au private a!upra mediului3 modi9icat4 i completat4 prin Cirectiva 9D8//8+E i prin Cirectiva 20008058+E. ,RT. 04 ,ne>ele nr. / @ 4 9ac parte inte7rant4 din pre;enta <ot4r2re. ,RT. 05 )re;enta <ot4r2re intr4 =n vi7oare la :0 de ;ile de la data public4rii =n "onitorul O9icial al Rom2niei3 )artea #. ,RT. 0: 5/6 (a data intr4rii =n vi7oare a pre;entei <ot4r2ri !e abro74 Hot4r2rea %uvernului nr. /.2/08200: privind !tabilirea procedurii@cadru de evaluare a impactului a!upra mediului pentru anumite proiecte publice i private3 publicat4 =n "onitorul O9icial al Rom2niei3 )artea #3 nr. 802 din 25 !eptembrie 200:. 526 -n !itua1ia =n care printr@un act normativ anterior pre;entei <ot4r2ri !e 9ace trimitere la Hot4r2rea %uvernului nr. /.2/08200: ori 7eneric la procedura de evaluare a impactului a!upra mediului3 trimiterea !e va !ocoti 94cut4 la di!po;i1iile core!pun;4toare din pre;enta <ot4r2re. F )re;enta <ot4r2re tran!pune prevederile Cirectivei +on!iliului 85800D8+EE din 2D iunie /985 privind evaluarea e9ectelor anumitor proiecte publice i private a!upra mediului3 publicat4 =n Gurnalul O9icial al +omunit41ilor Europene 5GO+E6 nr. ( /D5 din 5 iulie /9853 modi9icat4 i completat4 prin Cirectiva +on!iliului 9D8//8+E a +on!iliului din 0 martie /99D3 publicat4 =n Gurnalul O9icial al +omunit41ilor Europene 5GO+E6 nr. ( D0 din /4 martie /99D3 i Cirectiva 20008058+E a )arlamentului European i a +on!iliului din 2: mai 2000 de in!tituire a particip4rii publicului la elaborarea anumitor planuri i pro7rame privind mediul i de modi9icare a directivelor +on!iliului 85800D8+EE i 9:8:/8+E3 =n ceea ce prive te participarea publicului i acce!ul la ?u!ti1ie3 publicat4 =n Gurnalul O9icial al &niunii Europene 5GO&E6 nr. ( /5: din 25 iunie 2000. )R#"@"#N#ETR& E"#( *O+ +ontra!emnea;4$ "ini!trul mediului3 Nicolae Nemir!c<i 'iceprim@mini!tru3 mini!trul admini!tra1iei i internelor3 Can Nica

p. "ini!trul a9acerilor e>terne3 +o!tea Romulu! Coru3 !ecretar de !tat He9ul Cepartamentului pentru ,9aceri Europene3 'a!ile )u ca *ucure ti3 8 aprilie 2009. Nr. 445. ,NEI, / (#ET, proiectelor !upu!e evalu4rii impactului a!upra mediului /. Ra9in4rii de 1i1ei 5cu e>cep1ia celor care produc numai lubri9ian1i din 1i1ei6 i in!tala1ii de 7a;ei9icare i lic<e9iere a minimum 500 tone de c4rbune !au i!turi bituminoa!e pe ;i. 2. a6 Termocentrale i alte in!tala1ii de ardere cu o putere termic4 de minimum 000 me7aJa1i. b6 +entrale nucleare i alte reactoare nucleare3 inclu!iv de;a9ectarea !au de;a!amblarea ace!tor centrale !au reactoareF6 5cu e>cep1ia in!tala1iilor de cercetare pentru producerea i tran!9ormarea materialelor 9i!ionabile i 9ertile3 a c4ror putere ma>im4 nu dep4 e te un KiloJatt de putere termic4 continu46. @@@@@@@@@@@@ F6 +entralele nucleare i alte reactoare nucleare =ncetea;4 a mai 9i con!iderate ca atare atunci c2nd tot combu!tibilul nuclear i alte elemente contaminate radioactiv au 9o!t =ndep4rtate de9initiv de pe ampla!amentul in!tala1iei. 0. a6 #n!tala1ii pentru reproce!area combu!tibilului nuclear iradiat. b6 #n!tala1ii de!tinate$ 5i6 producerii !au =mbo741irii combu!tibilului nuclearA 5ii6 trat4rii combu!tibilului nuclear iradiat !au trat4rii de eurilor cu nivel ridicat de radioactivitateA 5iii6 depo;it4rii 9inale a combu!tibilului nuclear iradiatA 5iv6 =n e>clu!ivitate depo;it4rii 9inale a de eurilor radioactiveA 5v6 =n e>clu!ivitate !toc4rii3 plani9icat4 pe o perioad4 mai mare de /0 ani3 a combu!tibililor nucleari iradia1i !au a de eurilor radioactive pe un ampla!ament di9erit de cel de produc1ie. 4. a6 #n!tala1ii inte7rate pentru producerea 9ontei cenu ii pentru turn4torie i a o1elului. b6 #n!tala1ii de!tinate producerii metalelor brute ne9eroa!e din minereuri3 concentrate din minereu !au materii prime !ecundare prin proce!e metalur7ice3 c<imice !au electrolitice. 5. #n!tala1ii pentru e>trac1ia a;be!tului i pentru prelucrarea i tran!9ormarea a;be!tului i a produ!elor care con1in a;be!t$ a6 in!tala1ii pentru produ!e din a;bociment3 cu o produc1ie anual4 de cel pu1in 20.000 tone de produ! 9initA b6 in!tala1ii pentru materiale de 9ric1iune3 cu o produc1ie anual4 de cel pu1in 50 tone de produ! 9initA c6 in!tala1ii pentru alte utili;4ri ale a;be!tului3 cu cantit41i utili;ate de pe!te 200 tone anual.

:. #n!tala1ii c<imice inte7rate3 cum !unt in!tala1iile pentru producerea !ub!tan1elor la !car4 indu!trial4 9olo!ind proce!e de conver!ie c<imic43 =n care mai multe unit41i al4turate !unt le7ate 9unc1ional una de cealalt4 i !unt de!tinate pentru$ a6 producerea !ub!tan1elor c<imice or7anice de ba;4A b6 producerea !ub!tan1elor c<imice anor7anice de ba;4A c6 producerea =n7r4 4mintelor pe ba;4 de 9o!9or3 a;ot !au pota!iu 5=n7r4 4minte !imple !au comple>e6A d6 ob1inerea produ!elor de ba;4 pentru protec1ia plantelor i a biocidelorA e6 ob1inerea produ!elor 9armaceutice de ba;4 9olo!ind proce!e c<imice !au biolo7iceA 96 producerea e>plo;ibililor. D. a6 +on!truirea de linii pentru tra9icul 9eroviar de lun74 di!tan14 i a aerodromurilorF/6 cu cel pu1in o pi!t4 de decolare@ateri;are mai lun74 de 2./00 m. b6 +on!truirea de auto!tr4;i i de drumuri e>pre!F26. @@@@@@@@@@@@ F/6 ,erodrom @ aeroport care !e con9ormea;4 de9ini1iei din +onven1ia privind ,via1ia +ivil4 #nterna1ional43 !emnat4 la +<ica7o la D decembrie /9443 cu unele amendamente adu!e ulterior ace!tei conven1ii 5ane>a nr. /463 rati9icat4 prin Cecretul nr. /948/9:5. F26 Crumuri e>pre! @ drumuri care !e con9ormea;4 de9ini1iei din ,cordul european a!upra marilor drumuri de circula1ie interna1ional43 =nc<eiat la %eneva la /5 noiembrie /9D53 rati9icat prin Cecretul nr. /498/985. +on!truirea drumurilor noi cu cel pu1in 4 ben;i !au realinierea i8!au l4r7irea unui drum e>i!tent cu dou4 ori mai pu1ine ben;i p2n4 la 4 !au mai multe ben;i3 =n ca;ul =n care ace!te drumuri noi !au realinierea lor i8!au !ec1iunea l4r7it4 a ace!tora e!te de cel pu1in /0 Km lun7ime continu4. 8. a6 +4i navi7abile interioare i porturi 9luviale care a!i7ur4 tra9icul3 re!pectiv operarea navelor de pe!te /.050 tone. b6 )orturi comerciale3 c<euri pentru =nc4rcare i de!c4rcare le7ate de u!cat i porturi e>terioare 5e>clu!iv c<euri pentru 9eribot6 care permit operarea navelor de cel pu1in /.050 tone. 9. Cepo;ite de de euri periculoa!e !au in!tala1ii pentru eliminarea de eurilor periculoa!e prin incinerare ori tratare c<imic43 opera1iune de9init4 =n ane>a nr. ##, pct. 9 din Ordonan1a de ur7en14 a %uvernului nr. D882000 privind re7imul de eurilor3 aprobat4 cu modi9ic4ri i complet4ri prin (e7ea nr. 42:8200/3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare. /0. #n!tala1ii cu o capacitate mai mare de /00 tone8;i pentru eliminarea de eurilor nepericuloa!e prin incinerare ori tratare c<imic43 opera1iune de9init4 =n ane>a nr. ##, pct. 9 din Ordonan1a de ur7en14 a %uvernului nr. D8820003 aprobat4 cu modi9ic4ri i complet4ri prin (e7ea nr. 42:8200/3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare. //. Ei!teme de captare a apelor !ubterane !au !i!teme arti9iciale de re=nc4rcare a acvi9erului3 acolo unde volumul anual de ap4 captat4 !au re=nc4rcat4 e!te de cel pu1in /0 milioane de metri cubi. /2. a6 (ucr4ri de tran!9er al re!ur!elor de ap4 =ntre ba;ine <idro7ra9ice3 e>ecutate =n !copul prevenirii de9icitului de ap43 pentru un volum anual de ap4 tran!9erat4 de cel pu1in /00 de milioane metri cubiA !e e>ceptea;4 tran!9erul prin conducte al apei potabile. b6 -n toate celelalte ca;uri3 lucr4ri de tran!9er al re!ur!elor de ap4 =ntre ba;ine <idro7ra9ice3 pentru un debit mediu multianual al ba;inului de captare de cel pu1in 2.000 de milioane metri cubi8an i pentru o cantitate de ap4 tran!9erat4 de cel pu1in 5L din ace!t debitA !e e>ceptea;4 tran!9erul prin conducte al apei potabile. /0. Eta1ii pentru epurarea apelor u;ate de cel pu1in /50.000 ec<ivalen1i locuitorF06.

@@@@@@@@@@@@ F06 Ec<ivalen1i locuitor e>prim4 =nc4rcarea cu poluan1i a apelor u;ate3 con9orm de9ini1iei din Hot4r2rea %uvernului nr. /8882002 pentru aprobarea unor norme privind condi1iile de de!c4rcare =n mediul acvatic a apelor u;ate3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare. /4. E>trac1ia petrolului i a 7a;elor naturale =n !copuri comerciale3 =n ca;ul =n care cantitatea e>tra!4 e!te de cel pu1in 500 tone8;i =n ca;ul petrolului i 500.000 metri cubi8;i =n ca;ul 7a;elor naturale. /5. *ara?e i alte in!tala1ii proiectate !4 re1in4 !au !4 !toc<e;e permanent apa3 cu o capacitate nou4 ori !uplimentar4 de ap4 re1inut4 !au !tocat4 de cel pu1in /0 milioane metri cubi. /:. +onducte pentru tran!portul 7a;elor3 petrolului !au al produ!elor c<imice cu un diametru mai mare de 800 mm i cu o lun7ime de cel pu1in 40 Km. /D. #n!tala1ii pentru cre terea inten!iv4 a p4!4rilor de curte !au a porcinelor av2nd cel pu1in$ a6 85.000 de locuri pentru cre terea p4!4rilor de carne3 re!pectiv :0.000 de locuri pentru p4!4ri ou4toareA b6 0.000 de locuri pentru cre terea porcilor mai mari de 00 K7A !au c6 900 de locuri pentru !croa9e. /8. #n!tala1ii indu!triale pentru$ a6 producerea celulo;ei din c<ere!tea !au alte materiale 9ibroa!e !imilareA b6 producerea <2rtiei i a cartonului3 cu o capacitate de produc1ie de cel pu1in 200 tone8;i. /9. +ariere i e>ploata1ii miniere de !upra9a143 c2nd !upra9a1a ampla!amentului dep4 e te 25 <ectare !au3 pentru e>tra7erea turbei3 c2nd !upra9a1a ampla!amentului dep4 e te /50 <ectare. 20. +on!truirea liniilor aeriene de ten!iune electric43 cu o ten!iune de cel pu1in 220 K' i o lun7ime de cel pu1in /5 Km. 2/. #n!tala1ii pentru depo;itarea petrolului3 a produ!elor petroc<imice !au c<imice3 cu o capacitate de cel pu1in 200.000 tone. 22. Orice modi9icare !au e>tindere a proiectelor enumerate =n pre;enta ane>43 =n ca;ul =n care o a!emenea modi9icare !au e>tindere =ntrune te ea =n!4 i valorile de pra7 !tabilite3 dup4 ca;3 =n acea!t4 ane>4. ,NEI, 2 (#ET, proiectelor pentru care trebuie !tabilit4 nece!itatea e9ectu4rii evalu4rii impactului a!upra mediului /. ,7ricultur43 !ilvicultur4 i acvacultur4$ a6 proiecte pentru re!tructurarea e>ploata1iilor a7ricoleA b6 proiecte pentru utili;area terenului necultivat !au a !upra9e1elor par1ial antropi;ate =n !cop a7ricol inten!ivA c6 proiecte de 7o!pod4rire a apelor pentru a7ricultur43 inclu!iv proiecte de iri7a1ii i de!ec4riA d6 =mp4durirea terenurilor pe care nu a e>i!tat anterior ve7eta1ie 9ore!tier4 !au de9ri are =n !copul !c<imb4rii de!tina1iei terenuluiA e6 in!tala1ii pentru cre terea inten!iv4 a animalelor de 9erm43 altele dec2t cele inclu!e =n ane>a nr. /A 96 cre!c4torii pentru pi!cicultur4 inten!iv4A 76 recuperarea terenurilor din mare. 2. #ndu!tria e>tractiv4$

a6 cariere3 e>ploat4ri miniere de !upra9a14 i de e>trac1ie a turbei3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A b6 e>ploat4ri miniere !ubteraneA c6 e>trac1ia mineralelor prin dra7are 9luvial4 !au marin4A d6 9ora?e de ad2ncime3 cu e>cep1ia 9ora?elor pentru inve!ti7area !tabilit41ii !olului3 =n !pecial$ 5i6 9ora?e 7eotermaleA 5ii6 9ora?e pentru depo;itarea de eurilor nucleareA 5iii6 9ora?e pentru alimentarea cu ap4A e6 in!tala1ii indu!triale de !upra9a14 pentru e>trac1ia c4rbunelui3 petrolului3 7a;elor naturale i minereurilor3 precum i a i!turilor bituminoa!e. 0. #ndu!tria ener7etic4$ a6 in!tala1ii indu!triale pentru producerea ener7iei electrice3 termice i a aburului te<nolo7ic3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A b6 in!tala1ii indu!triale pentru tran!portul 7a;elor3 aburului i apei caldeA tran!portul ener7iei electrice prin cabluri aeriene3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A c6 !tocarea la !upra9a14 a 7a;elor naturaleA d6 !tocarea !ubteran4 a 7a;elor combu!tibileA e6 !tocarea la !upra9a14 a combu!tibililor 9o!iliA 96 bric<etarea indu!trial4 a c4rbunelui8<uilei i li7nituluiA 76 in!tala1ii pentru prelucrarea i !tocarea de eurilor radioactive3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A <6 in!tala1ii pentru producerea ener7iei <idroelectriceA i6 in!tala1ii de!tinate producerii de ener7ie prin e>ploatarea ener7iei eoliene 5parcuri eoliene6. 4. )roducerea i prelucrarea metalelor$ a6 in!tala1ii pentru producerea 9ontei !au o1elului prin 9u;iune primar4 !au !ecundar43 inclu!iv turnare continu4A b6 in!tala1ii pentru prelucrarea metalelor 9eroa!e$ 5i6 laminoare la caldA 5ii6 9or?erii cu ciocaneA 5iii6 acoperiri metalice de protec1ie prin topireA c6 topitorii de metale 9eroa!eA d6 in!tala1ii pentru topirea3 inclu!iv alierea metalelor ne9eroa!e3 cu e>cep1ia metalelor pre1ioa!e3 inclu!iv a produ!elor recuperate 5ra9inare3 turnare =n 9orme etc.6A e6 in!tala1ii pentru tratarea !upra9e1elor metalice i a materialelor pla!tice prin proce!e c<imice !au electroliticeA 96 9abricarea i a!amblarea de autove<icule i 9abricarea motoarelor pentru autove<iculeA 76 antiere navaleA <6 in!tala1ii pentru con!truc1ia i repararea aeronavelorA i6 9abricarea materialelor 9eroviareA ?6 9or?are la cald prin e>plo;ieA K6 in!tala1ii pentru coacerea i !interi;area minereurilor metalice. 5. #ndu!tria mineralelor$ a6 cuptoare de coc! 5di!tilarea u!cat4 a c4rbunelui6A b6 in!tala1ii pentru 9abricarea cimentuluiA c6 in!tala1ii pentru producerea a;be!tului i 9abricarea produ!elor din a;be!t3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A

d6 in!tala1ii pentru 9abricarea !ticlei3 inclu!iv a 9ibrelor de !ticl4A e6 in!tala1ii pentru topirea !ub!tan1elor minerale3 inclu!iv produc1ia 9ibrelor mineraleA 96 9abricarea produ!elor ceramice prin ardere3 =n !pecial a 1i7lelor3 c4r4mi;ilor3 c4r4mi;ilor re9ractare3 pl4cilor3 7re!iilor ceramice !au por1elanului. :. #ndu!tria c<imic4$ a6 tratarea produ!elor intermediare i ob1inerea produ!elor c<imice3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A b6 producerea pe!ticidelor i a produ!elor 9armaceutice3 vop!elelor i lacurilor3 ela!tomerilor i pero>i;ilor3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A c6 in!tala1ii de depo;itare a produ!elor petroliere3 petroc<imice i c<imice3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /. D. #ndu!tria alimentar4$ a6 9abricarea uleiurilor i a 7r4!imilor ve7etale i animaleA b6 ambalarea i con!ervarea produ!elor animale i ve7etaleA c6 9abricarea produ!elor lactateA d6 9abricarea mal1ului i a b4uturilor alcooliceA e6 9abricarea produ!elor de co9et4rie i a !iropuluiA 96 abatoareA 76 in!tala1ii indu!triale pentru 9abricarea amidonuluiA <6 9abrici de 94in4 i ulei de pe teA i6 9abrici de ;a<4r. 8. #ndu!tria te>til43 a piel4riei3 a lemnului i <2rtiei$ a6 in!tala1ii indu!triale pentru producerea <2rtiei i a cartonului3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A b6 in!tala1ii pentru pretratarea 5opera1ii ca !p4lare3 =n4lbire3 merceri;are6 !au vop!irea 9ibrelor ori te>tilelorA c6 in!tala1ii pentru t4b4cirea8ar74!irea pieilor i bl4nurilorA d6 in!tala1ii de producere i prelucrare a celulo;ei. 9. #ndu!tria cauciucului$ 9abricarea i tratarea produ!elor pe ba;4 de ela!tomeri. /0. )roiecte de in9ra!tructur4$ a6 proiecte de de;voltare a unit41ilor8;onelor indu!trialeA b6 proiecte de de;voltare urban43 inclu!iv con!truc1ia centrelor comerciale i a parc4rilor autoA c6 con!truc1ia c4ilor 9erate3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /3 a in!tala1iilor de tran!bordare intermodal4 i a terminalelor intermodaleA d6 con!truc1ia aerodromurilor3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A e6 con!truc1ia drumurilor3 porturilor i in!tala1iilor portuare3 inclu!iv a porturilor de pe!cuit3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A 96 con!truc1ia c4ilor navi7abile interioare3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /3 lucr4ri de canali;are i lucr4ri =mpotriva inunda1iilorA 76 bara?e i alte in!tala1ii proiectate pentru re1inerea !au !tocarea apei pe termen lun73 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A <6 linii de tramvai3 c4i 9erate !ubterane i de !upra9a143 linii !u!pendate !au linii !imilare !peci9ice3 utili;ate e>clu!iv !au =n principal pentru tran!portul de per!oaneA i6 in!tala1ii de conducte pentru 7a;e i petrol3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A ?6 in!tala1ii de apeducte de lun7ime mareA

K6 lucr4ri pentru combaterea ero;iunii co!tiere i lucr4ri maritime ce pot modi9ica pro9ilul co!tier prin con!truc1ia3 de e>emplu3 de di7uri3 c<ei3 pontoane3 debarcadere !au alte lucr4ri de ap4rare marin43 e>clu!iv =ntre1inerea i recon!truc1ia unor a!t9el de lucr4riA l6 in!tala1ii de e>trac1ie a apei !ubterane i de re=nc4rcare arti9icial4 a re;ervelor de ap4 !ubteran43 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A m6 lucr4ri pentru tran!9erul re!ur!elor de ap4 =ntre ba;ine <idro7ra9ice3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /. //. ,lte proiecte$ a6 pi!te permanente de cur!e i te!tare a ve<iculelor cu motorA b6 in!tala1ii pentru eliminarea de eurilor3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A c6 !ta1ii pentru epurarea apelor u;ate3 altele dec2t cele prev4;ute =n ane>a nr. /A d6 ampla!amente pentru depo;itarea n4molurilor provenite de la !ta1iile de epurareA e6 depo;ite de 9ier vec<i3 de ve<icule u;ate3 inclu!iv de euri de ve<iculeA 96 bancuri de prob4 pentru motoare3 turbine !au reactoareA 76 in!tala1ii pentru 9abricarea 9ibrelor minerale arti9icialeA <6 in!tala1ii pentru recuperarea !au di!tru7erea !ub!tan1elor e>plo;iveA i6 centre de ecari!a?. /2. Turi!m i a7rement$ a6 p2rtii de !c<i3 tele!c<iuri3 telecabine i amena?4rile a9erenteA b6 amena?4ri marine de a7rementA c6 !ate de vacan14 i comple>uri <oteliere =n a9ara ;onelor urbane i amena?4rile a9erenteA d6 campin7uri permanente i ampla!amente pentru caravaneA e6 parcuri tematice. /0. a6 Orice modi9ic4ri !au e>tinderi3 altele dec2t cele prev4;ute la pct. 22 din ane>a nr. /3 ale proiectelor prev4;ute =n ane>a nr. / !au =n pre;enta ane>43 de?a autori;ate3 e>ecutate !au =n cur! de a 9i e>ecutate3 care pot avea e9ecte !emni9icative ne7ative a!upra mediului. b6 )roiectele prev4;ute =n ane>a nr. /3 e>ecutate e>clu!iv !au =n principal pentru de;voltarea i te!tarea de metode !au produ!e noi i care !4 nu 9ie utili;ate pe o perioad4 mai mare de 2 ani. ,NEI, 0 +R#TER## CE EE(E+M#E pentru !tabilirea nece!it41ii e9ectu4rii evalu4rii impactului a!upra mediului /. +aracteri!ticile proiectelor (a identi9icarea caracteri!ticilor proiectelor !e iau =n con!iderare urm4toarele a!pecte$ a6 m4rimea proiectuluiA b6 cumularea cu alte proiecteA c6 utili;area re!ur!elor naturaleA d6 produc1ia de de euriA e6 emi!iile poluante3 inclu!iv ;7omotul i alte !ur!e de di!con9ortA 96 ri!cul de accident3 1in2ndu@!e !eama =n !pecial de !ub!tan1ele i de te<nolo7iile utili;ate. 2. (ocali;area proiectelor Ee ia =n con!iderare !en!ibilitatea mediului =n ;ona 7eo7ra9ic4 po!ibil a 9i a9ectat4 de proiect3 av2ndu@!e =n vedere =n !pecial$

2./. utili;area e>i!tent4 a terenuluiA 2.2. relativa abunden14 a re!ur!elor naturale din ;on43 calitatea i capacitatea re7enerativ4 a ace!toraA 2.0. capacitatea de ab!orb1ie a mediului3 cu aten1ie deo!ebit4 pentru$ a6 ;onele umedeA b6 ;onele co!tiereA c6 ;onele montane i cele =mp4duriteA d6 parcurile i re;erva1iile naturaleA e6 ariile cla!i9icate !au ;onele prote?ate prin le7i!la1ia =n vi7oare3 cum !unt$ ;one de protec1ie a 9aunei pi!cicole3 ba;ine pi!cicole naturale i ba;ine pi!cicole amena?ate etc.A 96 ;onele de protec1ie !pecial43 mai ale! cele de!emnate prin Ordonan1a de ur7en14 a %uvernului nr. 5D8200D privind re7imul ariilor naturale prote?ate3 con!ervarea <abitatelor naturale3 a 9lorei i 9aunei !4lbatice3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare3 ;onele prev4;ute prin (e7ea nr. 582000 privind aprobarea )lanului de amena?are a teritoriului na1ional @ Eec1iunea a ###@a @ ;one prote?ate3 ;onele de protec1ie in!tituite con9orm prevederilor (e7ii apelor nr. /0D8/99:3 cu modi9ic4rile i complet4rile ulterioare3 i Hot4r2rea %uvernului nr. 90082005 pentru aprobarea Normelor !peciale privind caracterul i m4rimea ;onelor de protec1ie !anitar4 i <idro7eolo7ic4A 76 ariile =n care !tandardele de calitate a mediului !tabilite de le7i!la1ie au 9o!t de?a dep4 iteA <6 ariile den! populateA i6 pei!a?ele cu !emni9ica1ie i!toric43 cultural4 i ar<eolo7ic4. 0. +aracteri!ticile impactului poten1ial Ee iau =n con!iderare e9ectele !emni9icative po!ibile ale proiectelor3 =n raport cu criteriile !tabilite la pct. / i 23 cu accent deo!ebit pe$ a6 e>tinderea impactului$ aria 7eo7ra9ic4 i num4rul per!oanelor a9ectateA b6 natura tran!9rontier4 a impactuluiA c6 m4rimea i comple>itatea impactuluiA d6 probabilitatea impactuluiA e6 durata3 9recven1a i rever!ibilitatea impactului. ,NEI, 4 #N.OR",M## !olicitate titularului proiectului pentru proiectele !upu!e evalu4rii impactului a!upra mediului /. Ce!crierea proiectului3 inclu;2nd$ a6 de!crierea caracteri!ticilor 9i;ice ale =ntre7ului proiect i a cerin1elor de amena?are i utili;are a terenului =n timpul 9a;elor de con!truc1ie i 9unc1ionareA b6 de!crierea principalelor caracteri!tici ale proce!elor de produc1ie3 de e>emplu natura i cantitatea materialelor utili;ateA c6 e!timarea3 pe tipuri i cantit41i3 a de eurilor preconi;ate i a emi!iilor 5poluare =n ap43 aer i !ol3 ;7omot3 vibra1ii3 lumin43 c4ldur43 radia1ii etc.6 re;ultate din 9unc1ionarea proiectului propu!. 2. Re;umatul principalelor alternative !tudiate de titular i indicarea principalelor motive pentru ale7erea 9inal43 lu2nd =n con!iderare e9ectele a!upra mediului.

0. Ce!crierea a!pectelor de mediu po!ibil a 9i a9ectate =n mod !emni9icativ de proiectul propu!3 =n !pecial a popula1iei3 9aunei3 9lorei3 !olului3 apei3 aerului3 9actorilor climatici3 bunurilor materiale3 inclu!iv patrimoniul ar<itectural i ar<eolo7ic3 pei!a?ul i intercone>iunile dintre 9actorii de mai !u!. 4. Ce!criereaF/6 e9ectelor !emni9icative po!ibile ale proiectului propu! a!upra mediului3 re;ult2nd din$ a6 e>i!ten1a proiectuluiA b6 utili;area re!ur!elor naturaleA c6 emi!iile de poluan1i3 ;7omot i alte !ur!e de di!con9ort i eliminarea de eurilor i de!crierea de c4tre titular a metodelor de pro7no;4 utili;ate =n evaluarea e9ectelor a!upra mediului. @@@@@@@@@@@@ F/6 ,cea!t4 de!criere trebuie !4 acopere e9ectele directe i indirecte3 !ecundare3 cumulative3 pe termen !curt3 mediu i lun73 permanente i temporare3 po;itive i ne7ative ale proiectului a!upra mediului. 5. Ce!crierea m4!urilor preconi;ate pentru prevenirea3 reducerea i3 unde e!te po!ibil3 compen!area oric4ror e9ecte !emni9icative adver!e a!upra mediului. :. &n re;umat 94r4 caracter te<nic al in9orma1iilor 9urni;ate la punctele precedente. D. #ndicarea di9icult41ilor 5de9icien1e te<nice !au lip!4 de KnoJ@<oJ6 =nt2mpinate de titularul proiectului =n pre;entarea in9orma1iei !olicitate. @@@@@@@@@@@@@@@