Sunteți pe pagina 1din 13

Aprobat la edina

Consiliului Profesoral
nr.___ din __ ________________ 20____

REGULAMENTUL (TIP)
DE FUNCIONARE A CATEDRELOR METODICE
DIN GIMNAZIUL IGOR JECHIU,MRZE TI RAIONUL ORHEI

I. Dispoziii generale
1.1 Catedrele Metodice reprezint un element structural important al activit ii metodice
din instituia preuniversitar, care organizeaz i realizeaz activitatea didactic, metodic
i de formare continu la una sau mai multe discipline nrudite, precum i activitatea de
cercetare cu elevii.
1.2. Catedrele Metodice sunt un organ pedagogic colegial, ce stimuleaz creativitatea n
procesul educaional i iniiativele pedagogice, urmrete realizarea i dezvoltarea
acestor iniiative i a strategiilor recomandate de Consiliul Metodic al instituiei de nvmnt.
1.3. Activitatea catedrelor este coordonat de ctre directorul-adjunct responsabil
Pentru activitatea metodic.
1.4. Catedrele Metodice reglementeaz activitatea sa n corespundere cu
Codul nvmntului, Regulamentelor de funcionare a Centrului Metodic raional,
Statutului instituiei de nv mnt, regulamentului cu privire la organizarea i
Funcionarea instituiei de nvmnt i tuturor actelor normative republicane i
raionale n domeniul educaional.
1.5. Componen a numeric i nominal a Catedrelor Metodice este aprobat de ctre
Consiliul Profesoral al institu iei la propunerea directorului adjunct responsabil de activitatea
metodic i este confirmat prin ordinul directorului institu iei de nv mnt.
1.6. Catedrele Metodice se constituie, se reorganizeaz i se lichideaz prin
Ordinal directorului institu iei de nv mnt.
1.7. Respectivul regulament este un document normativ intern, care este aprobat
De Consiliul Profesoral al institu iei.
II. Obiective i direc ii generale de activitate
2.1 Catedrele Metodice sunt create n scopul realizrii politicii educa ionale a statului,

formrii continuie a cadrelor didactice, asigurrii asisten ei metodice i organizrii eficiente a

procesului instructiv educativ la una din discipline sau arii curriculare. Activitatea catedrelor
este direc ionat spre valorificarea eficient i dezvoltarea poten ialului profesional al cadrelor
didactice i consolidarea i coordonarea eforturilor pentru perfec ionarea procesului didactic n
cadrul disciplinelor curriculare de la catedr.
2.2. Catedrele Metodice ca parte component a institu iei de nv mnt i a structurii
metodice institu ionale realizeaz urmtoarele obiective i direc ii de activitate:
- asigurarea metodic a procesului educa ional la disciplinele curriculare;
-

determinarea i formularea obiectivelor pedagogice prioritare n cadrul catedrei i


-stimularea eforturilor creative ale ntregului colectiv pentru realizarea lor eficace;

organizarea i dirijarea activit ii metodice n cadrul catedrei;


- monitorizarea activit ii didactice a tuturor membrilor catedrei i asigurarea consilierii
metodice;
- evaluarea realizrii obiectivelor curriculare la disciplinele din cadrul catedrei;
- crearea condi iilor favorabile pentru promovarea ideilor inovatoare ale cadrelor
didactice i manifestarea iniiativei profesionale;
- aprecierea inova iilor pedagogice propuse de membrii catedrei i oferirea ajutorului
metodic n implementarea lor;
- realizarea formrii continue a personalului didactic din cadrul catedrei;
- studierea i diseminarea experien ei avansate a membrilor catedrei;
- organizarea activit ii extracurriculare a elevilor la disciplinele din cadrul catedrei;
- discutarea i elaborarea recomandrilor metodice pentru elevi i prin i n scopul
eficientizrii procesului instructiv-educativ la disciplinele de studiu ale catedrei;

organizarea activit ii de cercetare tiin ific a elevilor;


- crearea unui climat psihologic favorabil, ce ar contribui la dezvoltarea sistemului
-educa ional institu ional i la satisfacerea necesit ilor informa ionale, psihopedagogice
i de formare continu ale tuturor subiec ilor educa ionali ai institu iei de nv mnt;
- diagnosticarea asigurrii metodice a cabinetelor la disciplinele curriculare;
- organizarea activit ii de mentorat pentru cadrele didactice debutante n cadrul
catedrei;
- analiza periodic a rezultatelor activit ii metodice desfurate n cadrul catedrei;
III. Formele de activitate ale Catedrelor Metodice

3.1. Catedrele Metodice n activitatea sa promoveaz forme i modalit i organiza ionale

moderne : ntruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, dispute, mese rotunde, vizite-schimburi

de cadre, concursuri, expozi ii, conferin e tiin ifico-practice, lectorii, consalting psihopedagogic,
proiecte investiga ionale i inova ionale, etc.;
3.2. Catedrele pot utiliza diverse strategii de activitate: edin e ordinare i deschise; seminare,
sptmni/decade ale disciplinelor; serate tematice, conferin e tiin ifico-practice; olimpiade;
concursuri; zile de crea ie ale profesorilor; edin e ale cercurilor, cluburilor, elaborarea de
buletine metodice; organizarea de expozi ii; ntlniri de colaborare cu specialiti n domeniu i de
promovare a experien ei novatoare etc.
3.3 Catedrele depisteaz, generalizeaz i disemineaz experien a avansat a cadrelor
didactice prin lec ii publice, interasisten e, activit i extracuriculare, etc.
IV. Funcionare i management
4.1. n cadrul aceleiai unit i de nv mnt, Catedrele Metodice se constituie din minimum
patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline nrudite sau pe arii curriculare.
4.2. Catedra activeaz n conformitate cu planul anual, aprobat de ctre directorul-adjunct i i
convoac edin ele o dat n lun, sau ori de cte ori membrii catedrei consider c este necesar.
4.3. Catedra este condus de eful de catedr, ales de ctre Consiliul Profesoral din rndul
cadrelor didactice cu experien i stagiu pedagogic nu mai mic de 3 ani i confirmat prin
ordinul directorului institu iei de nv mnt.
4.4. eful catedrei poate fi destituit din func ie la decizia Consiliului Profesoral, confirmat prin
ordinul directorului.
4.5. eful de catedr, mpreun cu colegii de specialitate, este obligat ca la prima edin
dinaintea nceperii anului colar s analizeze con inutul programei de nv mnt la disciplina
respectiv, repartizarea con inutului pe capitole, subcapitole i teme, punnd un accent deosebit
pe cunoaterea i gsirea modalit ilor corecte de realizare a obiectivelor generale i specifice ale
programei i pe cunoaterea, nsuirea i adaptarea la specificul gimnaziului, al fiecrei
clase, a precizrilor orientative de ordin metodic.
4.6. eful catedrei este membru al Consiliului metodic.
4.7. eful Catedrei Metodice rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de
activitatea profesional a membrilor acesteia.
4.8. eful Catedrei Metodice stabilete atribu iile fiecrui membru al catedrei.
V. Atribuiile Catedrelor Metodice
5.1 Atribu iile catedrelor metodice sunt urmtoarele:
elaboreaz propunerile pentru oferta educa ional a unit ii de nv mnt i strategia

acesteia, cuprinznd obiective, finalit i, resurse materiale i umane, curriculum la


decizia colii;

- elaboreaz programe de activit i semestriale i anuale;


- consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiectrii didactice i a
planificrilor semestriale;
- elaboreaz instrumentele de evaluare i notare;
- analizeaz periodic performan ele colare ale elevilor;
- monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz
evaluarea elevilor;
- organizeaz i rspunde de desfurarea recapitulrilor finale;
- organizeaz activit i de pregtire special a elevilor pentru examene i concursuri
colare;
-

organizeaz activit i de formare continu i de cercetare ac iuni specifice unit ii de


nv mnt, lec ii demonstrative, schimburi de experien etc.;
- elaboreaz informri, semestrial i la cererea directorului, asupra activit ii catedrei
metodice, pe care le prezint la consiliul profesoral;
- studierea i implementarea n practica educa ional a actelor normative din domeniu.
- implementeaz i amelioreaz standardele de educa ionale specifice disciplinelor
catedrei.
VI. Documenta ia Catedrei Metodice
6.1 Setul documentelor necesare pentru activitatea Catedrei Metodice include:
- Regulamentul de activitate al Catedrei Metodice;
- Planul de activitate a Catedrei Metodice pentru anul de studii;
-

Procesele-verbale ale edin elor Catedrei Metodice;


- Materiale prezentate i discutate la edin ele Catedrei Metodice (referate, comunicri,
publica ii);
- Analiza activit ii Catedrei Metodice pentru anul de studii precedent;
- Obiectivele activit ii Catedrei Metodice pentru anul de studii curent;
- Tema de cercetare metodic a catedrei (scopul; direc iile prioritare; sarcinile pentru
anul curent);
- Temele de cercetare psiho-pedagogic a cadrelor didactice din cadrul catedrei;
- Graficul lec iilor demonstrative i msurilor extracolare pentru anul de studii;
- Ordinul de constituire a catedrei;
- Rezultate analitice ale monitorizrilor interne a cadrelor didactice;
- Planul activit ilor de formare continu n cadrul catedrei i proiectele activit ilor

desfurate;

Programul activit ilor de studiere a experien ei avansate i materialele activit ilor


desfurate.
Datele despre diagnosticarea necesit ilor de formare continu a membrilor catedrei.
6.2 Documentele Catedrei Metodice se pstreaz n arhiv pe o perioad de 5 ani.
VII. Func iile efului de Catedr Metodic
7.1 Func ia efului de catedr const n organizarea activit ii orientate spre acordarea unui
ajutor tiin ifico-metodic real profesorilor de la catedr, dirigin ilor de clas i spre eficientizarea
lucrului n liceu n strns colaborare cu managerii colari.
eful de catedr contribuie la crearea unei politici concrete i reale la profilurile existente,
precum i la organizarea i desfurarea unui set de activit i orientate spre mbunt irea calit
ii
i eficien ei procesului educa ional n institu ie.
7.2 eful de catedr are dreptul:
- s propun un sistem eficient de cunotin e i creare a capacit ilor/competen elor la
elevi la disciplin, conform proiectrii didactice de lung durat;
- s propun administra iei gimnaziului sugestii pentru sporirea calificrii profesorilor de
la
catedr i pentru mbunt irea poten ialului de creativitate a membrilor catedrei;
- s propun candidatura profesorului de la catedr pentru stimulare moral i material n
cazul efecturii unei activit i eficiente la catedr, n institu ie;
- s propun pentru includerea n proiectarea activit ii catedrei seminare psihopedagogice
i activit i discusionale orientate spre formarea profesorilor i crearea unui sistem
personal eficient de organizare;
- s asiste la orele i la activit ile extracurriculare desfurate de ctre membrii catedrei
i s asigure analiza eficient a lor, propunnd solu ii pentru mbunt ire a calit ii lor
(n caz de necesitate);
- s creeze microgrupe de crea ie la catedr pentru rezolvarea problemei de identificate,
care are tangen e directe cu cea a institu iei;
- s propun spre atestare la grad didactic tinerii specialiti de la catedr, s fac consulta ii
individuale cu ei;
- s organizeze desfurarea decadei disciplinei de studii sau a zilelor catedrei, s
organizate activitatea extracurricular la disciplina dat.

7.3 eful de catedr are urmtoarele atribu ii:


- ntocmete programul de activitate a catedrei, determin direc iile principale de activitate
ale acesteia;

- conduce edin ele catedrei;


- repartizeaz func iile ntre colaboratorii catedrei i controleaz realizarea
acestora,
-determin sarcini pentru cadrele didactice;
- pregtete propuneri pentru determinarea normei didactice a profesorilor;
- particip, la necesitate, la realizarea planului de control intern al procesului educa ional;
- vizeaz programele analitice la disciplinele de la catedr i le prezint pentru aprobare n
modul stabilit;
- este responsabil de organizarea i desfurarea activit ii catedrei, de respectarea
legisla iei n vigoare i a disciplinei de munc de ctre personalul catedrei;
- organizeaz membrii catedrei pentru desfurarea expozi iilor metodice, buletinelor
informative, revistelor colare;
- organizeaz i contribuie nemijlocit la crearea bazei metodice la catedr;
- analizeaz activit ile desfurate la catedr i nainteaz propuneri ctre administra ie
n
baza rezultatelor ob inute i a deciziilor luate la catedr;
- frecventeaz Consiliile Profesorale, Consiliile Administrativ-metodice i monitorizeaz
activitatea efectuat n baza proiectrii catedrei;
- organizeaz participarea membrilor catedrei la ntrunirile metodice raionale;
- reflect n procesele verbale activitatea desfurat la edin ele catedrei cu analiza
concret, cu propuneri, cu decizii luate n comun acord ;
- acord ajutor administra iei institu iei de nv mnt n procesul de control al activit
ii
cadrelor didactice;
- asist la activit i didactice n cadrul catedrei n scopul evalurii activit ii pedagogilor;
- acord ajutor cadrelor didactice n vederea perfec ionrii califica iei,
elaborrii
materialelor didactice, a programelor analitice, a manualelor etc.
- asigur elaborarea calitativ i la timp a materialelor pentru teze, examene, etc.;
- organizeaz participarea profesorilor i elevilor la conferin e tiin ifico-metodice,
concursuri, olimpiade;
- asigur ndeplinirea ordinelor, dispozi iilor, scrisorilor instructive, emise de organele
ierarhic superioare, a hotrrilor Consiliului profesoral sau ale Consiliului de
administra ie, a ordinelor i dispozi iilor administra iei institu iei preuniversitare;
- prezint raport de activitate la finele fiecrui semestru;
- este responsabil de colectarea i sistematizarea materialelor catedrei i de mbunt irea

portofoliului catedrei din Centrul Metodic, completnd-ul permanent;


- prezint la finalul anului de studiu raportul de activitate i analiz a lucrului efectuat, cu
referire la realizarea obiectivelor trasate i propune sugestii de organizare a activit ii
educa ionale n institu ie.

VIII. Dispozi ii finale


8.1. Catedrele Metodice i desfoar activitatea n baza planului anual elaborat n concordan
cu proiectul managerial al institu iei de nv mnt preuniversitar.
8.2. Administra ia institu iei de nv mnt monitorizeaz activitatea Catedrelor Metodice.
8.3 Activitatea Catedrelor Metodice este analizat i apreciat de ctre Consiliul Metodic.
8.4 Activitatea n cadrul Catedrelor Metodice nu este remunerat, dar Consiliul de
Administra ie poate stimula prin diverse forme ini iativele metodico-didactice.
8.5. Prezentul regulament intr n vigoare din data aprobrii de ctre Consiliul Profesoral
8.6. n baza prezentului regulament Consiliile Metodice din unit ea educa ional poate elabora
prin completare/modificare - regulamente proprii de func ionare a Catedrelor Metodice n
conformitate cu statutul institu iei.