Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Inseraţi fotografia.

(rubrică facultativă)

Inform aţii persona le


Nume / Prenume Num e, P renum e (rubrică facultativă)
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă)
Telefon(oane) (rubrică facultativă) Mobil: (rubrică facultativă)
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri) (rubrică facultativă)

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă)

Data naşterii (rubrică facultativă)

Sex (rubrică facultativă)

Locul de muncă vizat / (rubr ică facultativă)


Dom eniu l ocu paţion al
Expe rienţa pr ofesional ă
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Ed ucaţie şi forma re
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau (rubrică facultativă)
internaţională

Aptitudi ni şi comp etenţe


persona le
Limba(i) maternă(e) Prec izaţ i l im ba( ile ) maternă (e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare În ţele ger e Vorbir e Scri ere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limb a
Limb a
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă)

Inform aţii sup limentar e Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă)

An exe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă)