Sunteți pe pagina 1din 35

De verificat daca cuvantul din de la inceput de propozitie e scris cu D mare Charles Perrault POVETI CU !

"E
Coperta# $alter %iess %edactor# &ioara Popescu Ilustra'ii# Viaceslav Vutcariov Tehnoredactare computerizat(# Cristina )ucuroiu Pentru comenzi *i informa'ii adresa'i+v( la# Editura CORINT JUNIOR Difuzare i Clubul Crii ,tr- Teodosie %udeanu nr- ./0 sector /0 )ucure*ti Tel# ...-/1-210 ..30/1-.45 ...-26-325 7a8# ...-9/-94 E+mail# vanzari:edituracorint-ro ;;;-edituracotini-ro
Descrierea C<P a )i=liotecii "a'ionale a %om>niei PERRAULT, CHARLES P !e"ti tu z#$e ? Charles Perrault# trad)ucure*ti# Corint Aunior0 .662 I,)" 193+4B444 l+9 I- "e@o*anu0 Petronela Ctrad-D 4./-/33-l+13+32E/3F-/

Petronela "e@o*anu- +

Charles Perrault CO"TE, Toate drepturile asupra acestei edi'ii sunt rezervate Editurii CO%I"T AU"IO%0 parte component( a G%UPUHUI EDITO%IIH CO%I"TTim=rul literar se pl(te*te Uniunii ,criitorilor din %om>niaCont# .F//-/ + /9/-/?%OH )C%0 ,ector / )ucure*ti0 .662 7ormat# .2?B/ 8 4B5 Coli tipo# F Tiparul e8ecutat la# ,C- U"IVE%,UH ,-I3

Charles Perrault

PO%ESTI CU &'NE
Traducere de Peironela "e@o*anu
(CORINT U)*

2 %aftul cu autori Charles Perrault s+a n(scut la Paris0 Jn /B.4- 7ilozof0 scriitor *i poet0 el a Jnceput s( scrie =asme *i pove*ti a=ia spre v>rsta de 96 de ani0 pu=lic>nd mai Jnt>i0 Jn /B120 volumul Les contes en vers CPove*tile Jn versuriD0 iar peste c>'iva ani0 Jn /B190 volumul care avea s(+i aduc( cele=ritatea0 Histoires ou contes du temps passe avec des moralites CPove*ti sau =asme de odinioar( cu moral(DPerrault este un umanist *i un spirit li=er0 iar faptul c( *i+a p(strat Jntrea@a via'( o inim( t>n(r( este dovedit *i Jn volumul de fa'(0 Jn care sunt reunite K su= un titlu ce le define*te pre@nant0 inte@r>ndu+le Jn flu8ul continuu al tradi'iei populare0 a*a cum0 de altfel0 au *i fost ela=orate K scrierile sale Jn proz( pentru cei mai mici cititori- Il(turi de =asmele cunoscute0 la vremea lui0 de orice copil K Cenureasa, Motanul nclat sau Scufia-Roie K0 sunt pu=licate *i cele *tiute mai pu'Ln K Riquet cel cu Mo, Z nele etc- K0 dar care au acela*i farmec *i savoare0 care au Jnc>ntat *i continu( s( Jnc>nte @enera'iile succesive de cititori ai pove*tilor lui Perrault-

9 PIEHE DE &MGI%

I fost odat( un re@e at>t de mare *i de iu=it de supu*ii s(i0 at>t de respectat de vecini0 dar *i de alia'i0 Jnc>t se poate spune c( era cel mai fericit dintre to'i st(p>nii lumii7ericirea lui era *i mai mare de c>nd J*i alesese de so'ie o prin'es( pe c>t de frumoas(0 pe at>t de virtuoas(5 astfel0 ferici'ii so'i tr(iau Jntr+o armonie des(v>r*it(- Din dra@ostea lor se n(scu o copil( @in@a*(0 cum nu mai era alta pe fa'a p(m>ntului0 care f(cea c>t to'i copiii din lume&(re'ia0 =unul @ust *i a=unden'a domneau la palat- Dre@(torii erau Jn'elep'i *i pricepu'i0 iar curtenii0 virtuo*i *i devota'i- ,ervitorii erau credincio*i *i harnici0 iar @raNdurile mari0 pline cu cei mai frumo*i cai din lume0 acoperi'i cu harna*amente/ =o@ate- Dar ceea
/

Hamaament - totalitatea o=iectelor pentru Jnr(marea *i conducerea calului- C"otele de su=sol apar'in editurii-D

ce+i uimea pe str(inii care veneau s( admire aceste @raNduri =o@ate era faptul c( pe locul de onoare se afla maestrul &(@ar0 care se f(lea cu urechile lui mari *i lun@i%e@ele nu+l pusese Jnt>mpl(tor la loc de cinste printre animalele sale0 ci datorit( unor calit('i deose=ite de care acesta d(duse dovad(- "atura Jl f(cuse astfel Jnc>t culcu*ul s(u0 Jn loc s( fie murdar *i neJn@riNit0 era Jn fiecare diminea'( plLn cu flori *i cu =(nu'i de aur *i ar@intDar cum norii ne@ri ai vie'ii se a=at0 f(r( p(rtinire0 *i asupra re@ilor0 *i asupra supu*ilor lor0 cerul a f(cut ca re@ina s( fie lovit( de o =oal( necru'(toare0 Jmpotriva c(reia0 cu toat( *tiin'a *i Jndem>narea medicilor0 nu s+a @(sit nici un leac- Triste'ea cuprinse Jmp(r('ia de la un cap la altul- %e@ele0 sensi=il *i Jndr(@ostit0 Jn ciuda cunoscutei zicale care spune c( o c(s(torie este morm>ntul dra@ostei0 era cople*it de suferin'( *i f(cea ru@(ciuni arz(toare Jn templele re@atului s(u0 @ata s(+*i dea *i via'a pentru a o salva pe cea a so'iei mult iu=ite5 dar zeii chema'i Jn aNutor r(m(seser( de neJnduplecat%e@ina0 sim'ind c( i se apropie sf>r*itul0 vor=i so'ului ei Jndurerat astfel# K Jnainte s( mor0 f(@(duie*te+mi ceva- Dac( vrei s( te Jnsori din nou--1

Ha auzul acestor vor=e0 re@ele Jncepu s( stri@e de durere0 Ji cuprinse m>inile so'iei sale0 ud>ndu+i+le cu lacrimi0 *i o asi@ur( c( era de prisos s(+i vor=easc( de o alt( c(s(torieK "u0 nu0 zise el0 dra@a mea re@in(0 mai =ine cere+mi s( te urmez< K ,tatul0 relu( re@ina cu o fermitate care spori *i mai mult suferin'a re@elui0 statul are dreptul s( pretind( mo*tenitori *i0 cum eu nu 'i+am d(ruit dec>t o fat(0 tre=uie s( te @r(=e*ti s(+i dai fiii care s(+'i urmeze la tron- Dar vreau s(+'i cer acum0 Jn numele iu=irii pe care ai avut+o pentru mine0 s( nu te supui dorin'elor neamurilor tale dec>t atunci c>nd vei @(si o prin'es( mai =un( *i mai frumoas( dec>t mine- Aur(+mi *i a=ia atunci o s( mor lini*tit(,e poate crede c( re@ina nu era prea modest( dac(+i ceruse acest Nur(m>nt0 @>ndind c( nimeni pe lume n+o s( mai fie ca ea0 *i0 astfel0 re@ele o s(+i r(m>n( credincios p>n( la moarte- "u dup( mult timp Jnchise ochii pentru totdeauna- "iciodat( un so' nu fu mai nefericit# pl>n@ea *i suspina zi *i noapte0 *i nu era preocupat dec>t de m(runtele Jndatoriri care+i reveneau ca v(duv/6

Dar marile dureri nu dureaz( o ve*nicie- &ai+marii statului se Jntrunir( *i se duser( cu

to'ii la re@e0 ru@>ndu+l s( le d(ruiasc( un mo*tenitor- Iceast( dorin'( i se p(ru nelalocul ei *i+l f(cu s( pl>n@( din nou- He spuse de Nur(m>ntul pe care+l f(cuse re@inei *i se ar(t( neJncrez(tor c( s+ar putea @(si o prin'es( mai frumoas( *i mai =un( dec>t so'ia sa disp(rut(0 socotind c( a*a ceva era un lucru imposi=il- Consilierii s(i considerau Jns( c( promisiunea f(cut( era un simplu capriciu *i c( frumuse'ea avea mai pu'in( importan'( Jn ale@erea so'iei0 sin@urul lucru care conta *i pe care statul Jl cerea de la re@ii s(i fiind doar acela ca re@ina s( fie virtuoas( *i capa=il( s(+i d(ruiasc( =(r=atului ei mul'i copii- 7iica sa avea toate calit('ile pentru a fi o mare re@in(0 doar c( tre=uia s( i se @(seasc( un prin' str(Ln pentru c(s(torie *i0 Jn aceast( situa'ie0 acesta fie o va lua cu el0 la palatul tat(lui s(u0 fie r(m>nea s( domneasc( Jmpreun( Jn 'ara fetei0 Jn acest ultim caz0 copiii n+or s( ai=( acela*i
A.

s>n@e cu re@ele *i n+or s(+i poarte numele- Ln afar( de asta0 popoarele vecine puteau s( se ridice la lupt(0 d>nd na*tere la r(z=oaie care s( duc( re@atul la ruin(//

%e@ele0 pus fa'( Jn fa'( cu aceste p(reri0 f(@(dui c( va Jncerca s( se @>ndeasc( la eleJntr+adev(r0 el c(ut( printre prin'esele de m(ritat una care s(+i fie pe plac- Jn fiecare zi i se aduceau portrete Jnc>nt(toare0 dar nici unul nu reda @ra'ia re@inei disp(rute0 astfel c( re@ele nu reu*i s( ia nici o hot(r>re- Din nefericire0 descoperi c( fiica sa nu numai c( nu era mai pu'Ln frumoas( *i mai pu'Ln =un(0 dar o dep(*ea cu mult Jn calit('i pe fosta re@in(0 mama sa- Tinere'ea *i prospe'imea o=razului ei Jnfl(c(rar( inima re@elui at>t de tare0 Jnc>t acesta nu mai putu s( se st(p>neasc( *i0 Jntr+o =un( zi0 Ji spuse c( s+a hot(r>t s( o ia de so'ie0 pentru c( numai ea Jl putea dezle@a de Nur(m>ntT>n(ra prin'es(0 plin( de virtute *i pudoare0 era c>t pe ce s( le*ine c>nd auzi aceast( Jn@rozitoare propunere- ,e arunc( la picioarele tat(lui s(u0 re@ele0 implor>ndu+l cu toat( puterea pe care o @(si Jn sufletul ei s( n+o o=li@e s( fac( o asemenea fapt( cumplit(%e@ele0 care nu+*i mai putea @oni din minte acest plan ciudat0 consult( un =(tr>n druid.0 ca s( mai lini*teasc( astfel sufletul prin'esei.

!ruid " preot la vechii @ali-

/. Druidul0 mai mult am=i'ios dec>t reli@ios0 J*i sacrific( onoarea Jn schim=ul cinstei de a deveni confidentul unui re@e at>t de mare0 trec>nd peste adev(r- P(trunse cu viclenie Jn sufletul re@elui0 convin@>ndu+l c( lucrul Jn@rozitor pe care se @>ndise s(+l s(v>r*easc( nu era dec>t o fapt( pioas(- %e@ele0 m(@ulit de cuvintele acestui nemernic0 Jl Jm=r('i*a *i reveni cu *i mai mult( Jnc(p('>nare asupra planului s(u0 cer>nd fetei s(+i dea ascultareT>n(ra prin'es(0 cuprins( de o mare durere0 se @>ndi s( cear( un sfat na*ei sale0 >na Hiliacului- I*a c( plec( Jntr+acolo0 Jn aceea*i noapte0 Jntr+o caret( frumos Jmpodo=it(0 tras( de un =er=ec mare care cuno*tea toate drumurile- INunse cu =ine la destina'ie>na0 care o iu=ea pe copil(0 Ji spuse c( *tia deNa pentru ce venise *i c( nu tre=uie s( fie deloc Jn@riNorat( dac( urma Jntru totul sfaturile saleK Pentru c(0 ad(u@( >na0 ar fi o mare @re*eal(0 copila mea0 s( te m(ri'i cu tat(l t(u"u i te opune0 dar zi+i c(0 dac( vrea s(+*i Jmplineasc( dorin'a nes(=uit(0 tre=uie s(+'i d(ruiasc( o rochie de culoarea timpului- Cu toat( iu=irea lui0 a*a ceva n+o s( fie Jn

stare s(+ti ofere/3

Prin'esa mul'umi na*ei sale *i0 a doua zi0 diminea'a0 Ji zise re@elui ce o sf(tuise >na# c( va accepta s(+i fie so'ie dac( o s( ai=( o rochie de culoarea timpului- %e@ele0 Jnc>ntat de speran'a pe care i+o d(dea0 adun( pe cele mai faimoase lucr(toare *i le porunci s( fac( aceast( rochie0 amenin'>ndu+le c(0 dac( nu vor reu*i0 le va sp>nzura pe toate- Cerul nu e niciodat( mai frumos dec>t atunci c>nd e JnconNurat de nori de aur *i tot a*a ar(ta *i rochia cerut(0 c>nd a fost @ata- Prin'esa se Jntrista0 ne*tiind cum s( ias( din Jncurc(tur(- %e@ele st(ruia acum *i mai mult asupra c(s(toriei- 7ata se duse din nou la na*a ei0 care0 surprins( c( nu+i reu*ise planul0 J*i sf(tui fina s( cear( o alt( rochie0 de culoarea lunii- %e@ele0 care nu+i putea refuza nimic0 trimise din nou s( fie c(utate cele mai Jndem>natice lucr(toare0 poruncindu+le s( fac(0 Jntr+o zi *i+o noapte0 o rochie de culoarea luniiPrin'esa0 mai Jnc>ntat( de aceast( rochie str(lucitoare dec>t de aten'iile re@elui0 tat(l ei0 se Jntrista din nou c>nd fu Jmpreun( cu sluNnicele *i cu doica sa- >na Hiliacului0 care *tia totul dinainte0 veni Jn aNutorul prin'esei m>hnite *i Ji spuse# /2 K Poate c( m( Jn*el0 dar cred c(0 dac( o s(+i ceri o rochie de culoarea soarelui0 fie c+o s(+l sc>r=im pe re@e0 pentru c( niciodat( n+o s( reu*easc( s( fac( o astfel de rochie0 fie0 cel pu'in0 o s( mai c>*ti@(m timp7ata fu de acord *i ceru rochia0 iar re@ele0 Jndr(@ostit0 d(du toate =riliantele *i ru=inele din coroana sa pentru a contri=ui la realizarea acestei minun('ii0 cu @>ndul de a nu economisi nimic pentru ca rochia s( e@aleze soarele- C>nd fu terminat(0 to'i cei care o vedeau Jnchideau repede ochii0 Jntr+at>ta era de str(lucitoare- Din acea vreme dateaz( lunetele verzi *i sticlele ne@re- Ce s( fac( fata0 c>nd v(zu rochiaO "iciodat( nu e8istase ceva mai frumos *i lucrat cu mai mult me*te*u@- ,e z(p(ci *i0 pe motiv c( o dor ochii0 se retrase Jn camera ei0 unde o a*tepta >na0 care0 v(z>nd rochia de culoarea soarelui0 deveni ro*ie de m>nieK Cred0 fata mea0 c( este timpul s( punem la Jnc( o Jncercare nedemna dra@oste a tat(lui t(u- ,e Jnc(p('>neaz( s( doreasc( acesta c(s(torie0 dar se va tul=ura c>nd va auzi cererea pe care te sf(tuiesc s( i+o adresezi# e vor=a de pielea m(@arului pe care+l iu=e*te at>t de mult *i pentru care face cheltuieli nes(=uite- Du+te *i nu te sfii s(+i spui c( dore*ti aceast( piele/F

Prin'esa0 Jnc>ntat( c( mai @(sise un motiv care avea s( mai am>ne pu'Ln c(s(toria pe care o ura0 crez>nd0 Jn acela*i timp0 c( tat(l ei nu va putea s( se despart( de m(@arul s(u0 Jl c(ut( pe re@e *i+i spuse c( dorea pielea acestui deloc frumos animal- Cu toate c( re@ele fu surprins de aceast( dorin'(0 nu st(tu prea mult pe @>nduri- ,(rmanul m(@ar fu sacrificat0 iar pielea lui oferit(0 cu ele@an'(0 prin'esei0 care nu mai vedea nici o sc(pare,e puse pe un pl>ns cu su@hi'uri0 c>nd iat( c( ap(ru >naK De ce pl>n@i0 copila meaO o Jntre=(0 v(z>nd+o c(+*i smul@e p(rul din cap- Iat( c( a sosit cel mai fericit moment din via'a ta- Icoper(+te cu pielea de m(@ar0 ie*i din palat *i mer@i Jncotro te+or Jndrepta picioarele- C>nd faci totul pentru virtute0 zeii *tiu cum s( te r(spl(teasc(- Pleac( *i o s( am eu @riN( ca ve*mintele tale s( te urmeze- Ln orice loc o s( te opre*ti0 cuf(rul cu haine *i =iNuterii o s(+'i fie al(turi- i ia cu tine nuiaua mea- Dac( love*ti cu ea p(m>ntul0 cuf(rul o s( apar( Jn fa'a ta- E timpul s( te @r(=e*ti< )iata fat( J*i Jm=r('i*a na*a de mii de ori0 o ru@( s( n+o p(r(seasc(0 se Jnf(*ur( Jn acea

piele hidoas(0 dup( care+*i d(du pe o=raz cu


/B

funin@ine din so=( *i ie*i din acest palat str(lucitor0 f(r( s( fie recunoscut( de carevaHipsa prin'esei st>rni mult( zarv( la palat- %e@ele0 care tocmai comandase o ser=are m(rea'(0 era cel mai m>hnit- Trimise o sut( de Nandarmi *i mai mult de o mie de mu*chetari Jn c(utarea fetei- Dar z>na0 care o ap(ra0 o f(cea nev(zut( Jn fa'a celor mai di=ace iscoade0 a*a c(0 Jn cele din urm(0 se resemnar( cu to'iiLn tot acest timp0 prin'esa mer@ea mai departe0 mai departe *i Jnc( mai departe0 uit>ndu+se pretutindeni dup( un loc Jn care s( se ascund(- i0 dac( cineva Ji mai d(dea din mil( s( m(n>nce0 totu*i nimeni nu+i oferea vreun ad(post0 Jntr+at>t era de murdar(INunsese0 Jn cele din urm(0 Jntr+un ora* frumos0 la intrarea c(ruia se @(sea o mo*ioar( a c(rei st(p>n( avea nevoie de o slu@( s( spele rufele0 s( cure'e cote'ul curcanilor *i cocina porcilor- Iceast( femeie0 v(z>nd+o pe fata noastr( at>t de murdar(0 o ru@( s( r(m>n( la ea0 lucru pe care prin'esa Jl accept( cu =ucurie0 pentru c( era teri=il de o=osit( dup( drumul lun@ pe care Jl f(cuse- I se d(du un col' retras din =uc(t(rie0 fiind din primele zile 'inta =atNocurii @rosolane a ar@a'ilor0 at>t de dez@ust(toare era Jn pielea
/9

ei de m(@ar- Jns(0 pe m(sur( ce trecea timpul0 lumea se o=i*nuia tot mai mult cu ea- De altfel0 avea @riN( s(+*i Jndeplineasc( toate sarcinile pe care le primea *i0 astfel0 st(p>na casei o lu( su= ocrotirea sa- &>na turmele de oi spre p(*unile cele mai @rase *i Jn@riNea curcanii cu at>ta pricepere0 Jnc>t ai fi zis c( toat( via'a nu f(cuse dec>t asta- Ln m>inile ei frumoase0 totul prindea via'(Jntr+o zi0 cum st(tea ea a*a0 l>n@( o f>nt>n(0 pl>n@>ndu+*i de mil(0 se aplec( peste @hizduri3 *i se o@lindi Jn apa limpede din ad>ncuri# se Jn@rozi de ce Ji fu dat s( vad(0 c(ci pielea de m(@ar Ji pref(cea Jnf('i*area Jn ceva aproape hidos- %u*inat( de acest chip0 J*i sp(l( fa'a *i m>inile0 care de venir( mai al=e dec>t marmura0 iar o=razul J*i recap(t( prospe'imea+i fireasc(- )ucuria de a se vedea at>t de frumoas( o Jndemn( s( se *i Jm=(ieze- Ca s( se Jntoarc( acas(0 tre=ui s(+*i pun( din nou pielea de m(@ar0 dar0 din fericire0 ziua urm(toare era s(r=(toare0 a*a c( Jndr(zni s(+*i cheme cuf(rul cu ve*minte0 s(+*i pieptene p(rul *i s( Jm=race frumoasa rochie de culoarea timpuluiOdaia ei era at>t de mic(0
3

#$i%d E perete cu care se c(ptu*e*te o f>nt>n( pe din(untrul4

Jnc>t trena acestei minunate rochii nu putea s( se desf(*oare Jn voie7rumoasa prin'es( se o@lindi *i se admir( Jn sin@ur(tate0 *i hot(rJ0 spre a+*i alun@a plictiseala0 s( se Jm=race Jn fiecare duminic( *i Jn celelalte zile de s(r=(toare cu ve*mintele ei cele mai frumoase- Ln p(rul ei =o@at0 a@('a cu mult( m(iestrie flori *i =riliante *i se @>ndea0 oft>nd0 c(0 Jn afar( de oi *i de curci0 n+avea al'i martori s(+i admire frumuse'ea0 or animalele o iu=eau la fel *i Jn hidoasa Piele de &(@ar0 dup( cum Jncepuser( s(+i spun( cei de la ferm(Jn ziua Jn care Pielea de &(@ar Jm=r(case rochia de culoarea soarelui0 fiul re@elui0 c(ruia Ji apar'inea aceast( mo*ie0 se opri la casa Jn care st(tea fata0 ca s( se odihneasc( dup( v>n(toarea de la care tocmai se JntorceaPrin'ul era t>n(r *i nespus de chipe*0 iar dra@ostea pe care i+o purtau p(rin'ii s(i era =ine cunoscut( de supu*i- T>n(rului prin' i se oferi0 dup( cum era *i firesc0 @(zduire aleas(- Ipoi el merse s( vad( fiecare col'i*or care Ji apar'inea- Iler@>nd astfel din loc Jn loc0 d(du la cap(tul unei alei Jntunecate peste o u*( Jncuiat(-

/1

Curiozitatea Jl Jndemn( s( priveasc( prLn @aura cheii *i se Jnt>mpl( s( o vad( pe frumoasa prin'es( at>t de str(lucitoare0 Jnc>t o lu( drept o divinitate< Pasiunea pe care o sim'i Jn acel moment l+ar fi putut face s( for'eze u*a0 dac( n+ar fi fost respectul pe care i+l inspira aceast( Jnc>nt(toare fat(Ie*i cu @reu din aleea Jntunecat( *i sum=r( *i primul lui @>nd fu s( Jntre=e cine locuia Jn acea c(m(ru'(- I se r(spunse c( era o fat( nesp(lat(0 poreclit( Piele de &(@ar din cauza pieii cu care se Jm=r(ca *i c( era at>t de
20

murdar(0 Jnc>t nimeni nu se uita la ea *i nu+i vor=ea5 fusese an@aNat( din mil( pentru a p(zi oile *i curcaniiPrin'ul0 nemul'umit de cele aflate0 J*i d(du seama c( ace*ti neciopli'i nu *tiau mai mult *i c( era de prisos s(+i mai Jntre=e ceva,e Jntoarse la palatul re@elui0 tat(l s(u0 mai Jndr(@ostit dec>t se poate spune0 av>nd Jn fa'a ochilor ima@inea acelei divinit('i pe care o v(zuse prLn @aura cheii- Ii p(ru r(u c( nu for'ase u*a0 dar J*i promise s+o fac( cu prima ocazie"elini*tea s>n@elui0 din cauza Jnfl(c(ratei sale iu=iri0 Ji pricinui Jn aceea*i noapte o fe=r( puternic(- %e@ina0 mama sa0 era disperat( c( nici un leac nu+i era de aNutorPromisese zadarnic cea mai mare r(splat( medicilor0 care+*i d(deau toat( osteneala0 dar care nu+l puteau totu*i vindeca pe t>n(rJn cele din urm(0 descoperir( de ce suferea prin'ul- Ei o anun'ar( pe re@in(0 care0 plin( de dra@oste pentru fiul ei0 Jl implor( s(+i spun( care era motivul sup(r(rii# dac( dorin'a lui ar fi ca re@ele0 tat(l s(u0 s(+i d(ruiasc( re@atul0 acesta ar co=orJ de pe tron f(r( p(reri de r(u0 iar0 dac( ar dori vreo prin'es(0 chiar dac( re@ele n+ar fi de acord0 av>nd motive Jntemeiate0 va
+,

sacrifica totul pentru ca prin'ul s( o='in( ceea ce dore*te- Istfel Jl implor( ea s( se fac( =ine0 c(ci via'a nu avea rost f(r( el%e@ina nu termin( discursul0 f(r( ca lacrimile s( nu+nceap( s(+i cur@( *iroaie pe o=raNiK Doamn(0 rosti Jn cele din urm( prin'ul0 cu vocea a=ia *optit(0 nu sunt at>t de nedemn ca s( doresc coroana tat(lui meu- 7ie pe placul cerului ca s( tr(iasc( mul'i ani *i ca eu s( fiu cel mai credincios *i mai respectuos dintre to'i supu*ii s(i- Ln privin'a prin'eselor pe care mi le oferi'i0 eu nu m+am @>ndit Jnc( s( m( c(s(toresc- i0 supus cum sunt dorin'elor voastre0 v( voi asculta Jntotdeauna0 oric>t m+ar costaK Oh0 relu( re@ina0 nimic n+o s( fie prea scump pentru a+'i salva via'a0 dar0 scumpul meu fiu0 fie+'i mil( de mine *i de re@e0 tat(l t(u0 *i spune+mi ce dore*ti- Po'i s( fii si@ur c( 'i se va daK Ei =ine0 doamn(0 din moment ce tre=uie s(+mi spun @>ndul0 m( voi supune- I* face o crim( s( pun Jn pericol via'a a dou( fiin'e care+mi sunt dra@i- I*adar0 mam(0 a* dori ca Piele de &(@ar s(+mi fac( o pr(Nitur( *i s( mi+o aduc( Jndat( ce e @ata22

%e@ina0 uimit( de acest nume ciudat0 Jntre=( despre cine este vor=aK Doamn(0 r(spunse unul dintre ofi'erii s(i0 care0 din Jnt>mplare0 o v(zuse pe aceast( Piele de &(@ar0 e animalul cel mai Jn@rozitor0 dup( lup- E Jm=r(cat Jntr+o piele nea@r(0 murdar( *i s(l(*luie*te pe mo*ia domniei voastre0 p(zind curcanii *i oileK "+are importan'(0 zise re@ina- 7iul meu0 Jntorc>ndu+se de la v>n(toare0 a m>ncat poate din pr(Niturile ei- Vreau ca Piele de &(@ar0 chiar dac( se nume*te a*a0 s( fac( de

Jndat( o pr(Nitur(Iler@ar( de@ra=( la ferm(- 7u chemat( Piele de &(@ar *i i se porunci s( pre@(teasc( o pr(Nitur( c>t mai =un( pentru prin'Unii sus'Ln c( Piele de &(@ar0 Jn momentul c>nd prin'ul s+a uitat prLn @aura cheii0 l+ar fi sim'it- i apoi0 prLn ferestruica ei0 l+ar fi z(rit at>t de t>n(r0 de m>ndru *i de chipe*0 Jnc>t nu l+a mai putut uita0 iar amintirea lui o f(cea s( suspine- Oricum0 Piele de &(@ar Jl v(zuse0 auzise de multe ori cuvinte de laud( despre el *i se @>ndea cum s( fac( s(+i fie prezentat(- I*adar0 se Jnchise Jn c(m(ru'a ei0 arunc( pielea de m(@ar0 se sp(l( pe m>ini0 J*i
23

sp(l( fa'a0 J*i piept(n( p(rul =lond *i puse pe trupul ei ca marmura o c(ma*( la fel0 dup( care Jncepu s( fac( pr(Nitura mult dorit( de prin'- 7olosi pentru asta cea mai al=( f(in(0 ou( *i unt proasp(t- Ln timp ce f(cea aceast( pr(Nitur(0 din Jnt>mplare0 un inel pe care+l avea Jn de@et c(zu Jn aluat- Cum termin(0 puse pe ea Jn@rozitoarea piele *i d(du pr(Nitura ofi'erului0 c(ruia Ji ceru ve*ti despre prin'- Dar acesta nu =inevoi s(+i r(spund( *i aler@( Jntr+un suflet cu pr(Nitura la palatPrin'ul smulse cu ner(=dare pr(Nitura din m>inile servitorului *i+o manc( at>t de repede0 Jnc>t medicii care erau de fa'( spuser( c( nu era un semn =un- Jntr+adev(r0 prin'ul fu c>t p+aci s( se Jnece cu inelul ascuns Jn feliile de pr(Nitur(- II scoase Jns( cu Jndem>nare din @ur( *i pofta i se mai potoli- Privind cu aten'ie smaraldul fin0 montat pe un suport de aur al c(rui cerc era foarte str>mt0 se @>ndi c( nu se putea potrivi dec>t pe cel mai frumos de@et din lume,(rut( de mii de ori inelul *i+l puse la c(p(t>i0 *i0 ori de c>te ori avea ocazia0 Jl privea pe ascuns- ,e @>ndea tot timpul cum s( fac( s( o vad( pe cea c(reia Ji apar'inea inelul *i tul=urarea pe care o sim'ea0 ima@in>ndu+*i
.2

Jnt>lnirea cu Piele de &(@ar0 care+i @(tise pr(Nitura0 cre*tea neJncetat- Va fi oare l(sat( s( vin(O "u Jndr(znea Jns( s( spun( ce v(zuse prLn @aura cheii0 de team( c( to'i ceilal'i J*i vor =ate Noc de el *i vor spune c( are viziuni- Chinuit de toate aceste @>nduri0 fe=ra Ji crescu0 iar medicii0 ne*tiind ce s( mai fac(0 m(rturisir( re@inei c( prin'ul era =olnav de dra@oste%e@ina se @r(=i s( aler@e la fiul ei Jmpreun( cu re@ele0 care era la fel de Jn@riNorat *i de nelini*tit din cauza =olii prin'uluiK Iu=itul meu fiu0 stri@( monarhul m>hnit0 nume*te+o pe cea pe care o dore*ti5 Nur(m c( 'i+o vom da0 fie ea *i cea mai ponosit( dintre sluNitoare%e@ina Jl Jm=r('i*a *i+l asi@ur( c( re@ele J*i va respecta Nur(m>ntul- Prin'ul0 Jnduio*at de lacrimile lor0 zise # K Tat( *i mam(0 nu doresc nici Jn ruptul capului s( fac o c(s(torie care s( nu v( fie pe plac< i0 ca pro=( c( v( spun adev(rul0 ad(u@( el0 sco'>nd smaraldul de su= pern(0 m( voi c(s(tori cu cea c(reia Ji apar'ine acest inel0 oricum ar fi aceasta0 de*i cred c( cine are un de@et at>t de fLn nu poate fi nici o moNic(0 nici o '(ranc(25

%e@ele *i re@ina luar( inelul *i+l e8aminar( curio*i0 @>ndindu+se c( acest @iuvaier nu putea apar'ine dec>t unei familii de vi'( no=il(- Itunci re@ele J*i Jm=r('i*a fiul *i+l ru@( s( se fac( c>t mai repede =ine- D(du apoi sfar(+n 'ar(0 prLn surlele *i tr>m=i'ele crainicilor0 c( putea veni oricine la palat spre a Jncerca inelul *i c( t>n(ra c(reia i se va potrivi se va c(s(tori cu prin'ul mo*tenitor-

&ai Jnt>i0 sosir( prin'esele0 apoi ducesele0 marchizele *i =aroanele5 ele Jncercar( s(+*i mic*oreze de@etele0 dar nici uneia nu i se potrivea inelul- 7ur( poftite cochetele0 care0 oric>t de frumoase erau0 aveau de@etele prea @roase- Prin'ul0 care se sim'ea mai =ine0 Jncerca el Jnsu*i inelul pe de@etul fiec(reia- 7ur( invitate *i cameristele0 dar nici lor nu li se potrivi- Ln cur>nd0 nu mai r(m(sese nimeni care s( pro=eze smaraldul- Itunci0 prin'ul ceru s( fie chemate =uc(t>resele *i servitoarele- Iu fost poftite *i cio=(ni'ele- De@etele lor erau Jns( scurte *i ro*ii0 de+a=ia ie intra inelul pe un@hieK I'i chemat+o *i pe aceast( Piele de &(@ar care a pre@(tit zilele trecute o pr(Nitur( pentru mineO Jntre=( prin'ul.B

To'i Jncepur( s( r>d( *i r(spunser( c( aceasta era at>t de murdar( *i de Jn@(lat(20 Jnc>t nici nu Jndr(zniser( s( se @>ndeasc( la a*a cevaK ,( fie chemat( imediat0 zise re@ele0 ca s( nu se spun( c( am omis pe cinevaIu aler@at s+o cheme0 r>z>nd *i =(t>ndu+*i Noc de cea care p(zea curcaniiPrin'esa0 care auzise to=ele *i stri@(tele crainicilor militari0 se Jndoia c( inelul s(u f(cuse at>ta v>lv(5 ea Jl iu=ea pe prin' *i0 cum adev(rata dra@oste e timid( *i lipsit( de vanitate0 ei Ji era team( c( ar putea e8ista vreo domni*oar( care s( ai=( de@ete tot at>t de delicate ca ale ei- Istfel0 se =ucur( tare mult c>nd auzi =(t(i Jn u*(- De c>nd aflase c( se caut( un de@et pe care s( se potriveasc( inelul ei0 o raz( de speran'( o Jndemn( s( se pieptene cu @riN( *i s(+*i pun( rochia ar@intie0 plin( de dantele *i pres(rat( cu smaralde- Dar Jndat( ce auzi cioc(niturile care Ji vesteau c( era chemat( s( se Jnf('i*eze prin'ului0 Jm=r(c( pielea de m(@ar *i deschise u*a0 cu toate c( cei veni'i s( o coaduc( J*i =(teau Noc de ea0 spun>ndu+i c( re@ele o chema pentru a o c(s(tori
2

n&lat - neJn@riNit0 murdar-

.9 cu fiul s(u- Istfel0 r>z>nd Jn hohote *i d>ndu+*i coate0 o duser( la prin'0 care0 p>n( *i el0 fu surprins de Jnf('i*area fetei *i nu+i venea s( cread( c( era una *i aceea*i persoan( cu cea pe care o v(zuse Jm=r(cat( Jn straie str(lucitoareK Tu e*ti0 o Jntre=( el0 cea care locuie*ti Jn c(m(ru'a Jntunecat( din a treia curte de p(s(ri a fermeiO K Da0 Ilte'(0 r(spunse eaK Irat(+mi m>na ta0 zise el0 cu tremur Jn @las *i oft>nd din @reuDoamne0 dar cine au fost cei cu adev(rat surprin*iO )ineJn'eles c( re@ele *i re@ina0 to'i *am=elanii *i mai+marii cur'ii0 c>nd din pielea aceea aspr( *i murdar( ie*i o m>n( delicat(0 al=(0 trandafirie0 pe care inelul se potrivi de minune0 ca pe cel mai frumos de@et din lume- Printr+o mi*care pe care o f(cu prin'esa0 pielea de m(@ar c(zu de pe ea0 l(s>nd+o s( apar( Jn toat( splendoarea0 a*a Jnc>t prin'ul c(zu Jn @enunchi Jn fa'a ei *i Ji str>nse de@etele cu ardoare0 ro*ind- %e@ele *i re@ina venir( s+o Jm=r('i*eze cu toat( c(ldura0 Jntre=>nd+o dac( n+ar dori s( se c(s(toreasc( cu fiul lor- Prin'esa0 tul=urat( de m>n@>ierile *i de dra@ostea cu care era JnconNurat(.4

precum *i de iu=irea pe care i+o ar(ta t>n(rul *i frumosul prin'0 prinse s( le mul'umeasc(0 timp Jn care tavanul palatului se deschise *i >na Hiliacului0 co=or>nd Jntr+o tr(sur( f(cut( din ramurile florilor al c(ror nume Jl purta0 Jncepu0 cu infinit( @ra'ie0 s( spun( povestea prin'esei%e@ele *i re@ina0 =ucuro*i c( Piele de &(@ar era o prin'es( aleas(0 o JnconNurar( cu *i mai mult( dra@oste0 iar prin'ul0 recunosc>nd+o acum0 o iu=i *i mai mult-

"er(=darea prin'ului de a se c(s(tori cu fata era at>t de mare0 Jnc>t a=ia avur( timp s( fac( pre@(tirile pentru aceast( nunt( m(rea'(- %e@ele *i re@ina0 care erau vr(Ni'i de nora lor0 o m>n@>iau *i o Jm=r('i*au necontenit- Ea le spuse c( nu putea s( se m(rite f(r( consim'(m>ntul tat(lui ei0 re@ele- Hui i se trimise prima invita'ie0 f(r( s( i se spun( Jns( cine era mireasa- >na Hiliacului0 care conducea totul dup( cuviin'(0 ceruse acest lucru pentru a Jnl(tura eventualele urm(ri nepl(cute- Venir( re@i din toate p(r'ile lumii0 unii Jn litiereF0 al'ii Jn ca=riolete- Cei mai Jndep(rta'i sosir( c(lare pe elefan'i0 pe ti@ri sau pe vulturi0 dar cel mai
F

Litier - miNloc de transport folosit Jn trecut0 su= form( de scaun sau de pat0 purtat de oameni sau de cai-

.1

m(re'0 mai puternic era tat(l prin'esei care0 din fericire0 uitase de dra@ostea lui nepotrivit( *i se Jnsurase cu o re@in( v(duv(0 nespus de frumoas(0 cu care nu avea Jns( copii- Prin'esa aler@( Jn Jnt>mpinarea lui- Icesta o recunoscu Jnainte ca ea s(+i cad( Jn @enunchi- %e@ele *i re@ina Jl prezentar( pe fiul lor- "unta avu loc cu tot ceremonialul0 iar tinerii so'i0 uit>nd de toat( lumea0 nu aveau ochi dec>t pentru ei%e@ele J*i Jncorona fiul Jn aceea*i zi *i Jl a*ez( pe tronul Jmp(r(tesc0 cu toate c( t>n(rul prin' se Jmpotrivea- ,e supuse totu*i p(rintelui s(u0 c(ci primise o educa'ie aleas("unta a 'inut trei luni *i0 dac(0 atunci c>nd le+a venit vremea0 ei n+ar fi murit0 dra@ostea celor doi so'i ar mai fi durat Jnc( o sut( de ani36
,CU7IPI+%OIE I fost odat( Jntr+un sat o feti'( care era cea mai frumoas( din c>te s+au putut vedea- &ama ei era de o =un(tate rar Jnt>lnit(0 iar =unica ei0 chiar *i mai =un(- )unicu'a Ji f(cuse o scufi'( de culoare ro*ie0 care+i venea at>t de =ine0 Jnc>t0 peste tot pe unde mer@ea feti'a0 i se spunea ,cufi'a+%o*ieJntr+o zi0 Jn timp ce pre@(tea ni*te pl(cinte0 mama ei o Jndemn(# K Du+te *i vezi ce mai face =unica0 pentru c( am auzit c( e =olnav(- Du+i ni*te pl(cinte *i =orcanul (sta cu unt,cufi'a+%o*ie plec( la =unica ei0 care locuia Jntr+un alt sat- Trec>nd printr+o p(dure0 Jl Jnt>lni pe cum(trul lup0 care nu Jndr(zni s+o Jnfulece0 pentru c( Jn apropiere se aflau ni*te p(durari- O Jntre=( unde mer@e- 7eti'a0 care 3/ ha=ar n+avea c( e periculos s( se opreasc( *i s( stea de vor=( cu un lup0 Ji r(spunse# K &( duc s+o v(d pe =unica- Ii duc ni*te pl(cinte *i un =orcan cu unt0 pe care i le+a pre@(tit mamaK i unde st( =unica taO E departe de aiciO se interes( lupul3.

K Oh0 da0 r(spunse ,cufi'a+%o*ie- ,t( dincolo de moar(- E prima cas( din satK &ul'umesc de l(murire0 zise lupul- Vreau s( mer@ *i eu s( o v(d- Eu o s+o iau pe drumul (sta0 iar tu pe cel(lalt0 s( vedem cine aNun@e primulHupul Jncepu s( aler@e din toate puterile pe drumul care era cel mai scurt0 iar feti'a merse pe drumul cel mai lun@0 cule@>nd alune0 aler@>nd dup( fluturi *i f(c>nd =uche'ele din floricelele Jnt>lnite Jn caleHupului nu+i tre=ui mult timp ca s( aNun@( la casa =unicii *i =(tu la u*(# toc0 toc< K Cine+i acoloO K E nepo'ica ta0 r(spunse lupul0 pref(c>ndu+*i vocea0 micu'a ,cufi'a+%o*ie0 care+'i aduce pl(cintele *i un =orcan cu unt-

)(tr>na0 care st(tea Jn pat pentru c( era cam =olnav(0 Ji stri@(# K Tra@e z(vorul *i u*a o s( se deschid(- Hupul trase z(vorul *i0 Jntr+adev(r0 u*a se deschise- Jndat( se arunc( asupra =unicu'ei *i o Jnfulec( pe ner(suflate0 pentru c( de trei zile nu mai pusese nimic Jn @ur(- Ipoi Jncuie u*a *i se culc( Jn locul =(tr>nei0 a*tept>nd+o pe
33

,cufi'a+%o*ie0 care sosi dup( mult timp *i =(tu la u*(K Cine eO ,cufi'a+%o*ie0 c>nd auzi o voce @roas(0 fu cuprins( de team(0 dar0 crez>nd c( =unica era r(cit(0 r(spunse# K E nepo'ica ta0 micu'a ,cufi'a+%o*ie0 care+'i aduce pl(cinte *i un =orc(nel cu unt0 pe care 'i le trimite mamaHupul0 Jndulcindu+*i vocea0 Ji stri@(# K Tra@e z(vorul *i u*a o s( se deschid(- &icu'a ,cufi'a+%o*ie trase z(vorul *i u*a se deschiseC>nd feti'a intr(0 lupul se ascunse su= cuvertur( *i+i zise# K Pune pl(cinta *i =orc(nelul cu unt pe mas( *i tu vino s( te culci l>n@( mine,cufi'a+%o*ie se dez=r(c( *i se a*ez( Jn pat0 surprins( de Jnf('i*area ciudat( a =(tr>neiQ- &irat(0 Ji zise# K )unico0 ce =ra'e lun@i ai< K Ca s( te pot Jm=r('i*a mai =ine< K )unico0 dar ce picioare mari ai< K Ca s( pot aler@a mai =ine0 feti'o< K Dar ce urechi lun@i ai0 =unico< K Ca s( te pot auzi mai =ine0 copila mea<
34

K Dar ce ochi mari ai0 =unico< K Ca s( te pot vedea mai =ine0 feti'o< K )unico0 ce din'i mari ai< K Ca s( te pot m>nca< ,pun>nd aceste cuvinte0 lupul cel r(u se arunc( asupra ,cufi'ei+%o*ii0 pe care o Jnfulec( lacom3F )I%)M+IH)I,T%M I fost odat( un om care avea palate *i mo*ii Jntinse0 tac>muri de aur *i ar@int0 mo=ile scumpe *i tr(suri aurite- Din nefericire0 omul acesta avea *i+o =ar=( al=astr(0 ca un c(pc(un- Ista Jl f(cea at>t de Jnsp(im>nt(tor0 c( nu e8ista femeie0 fat( sau copil care s( nu fu@( de elUna dintre vecinele sale0 o doamn( cinstit( *i =un(0 avea dou( fete foarte frumoase- El ceru pe una dintre ele Jn c(s(torie0 l(s>nd+o pe mama lor s( hot(rasc( pe care i+o va daCele dou( fete nici nu voiau s( aud( de a*a ceva0 Jm=iindu+se una pe cealalt(0 c(ci nu doreau Jn nici un chip s( se m(rite cu un =(r=at cu =ar=( al=astr(- Ceea ce le speria Jns( *i mai mult era faptul c( el fusese de mai multe ori c(s(torit *i nu se *tia ce se Jnt>mplase cu toate so'iile lui-

36

Ca s( le cunoasc( mai =ine0 )ar=(+Il=astr( le invit( pe ele0 pe mama lor0 cu Jnc( trei+ patru prietene0 precum *i pe c>'iva tineri din vecin(tate0 la una dintre mo*iile lui0 unde au r(mas timp de opt zile- iua *i+o petreceau Jn dansuri *i ser=(ri0 plim=>ndu+se0 pescuind *i v>n>nd0 iar noaptea J*i f(ceau unii altora tot felul de farse- Jn sf>r*it0 pe trecur( at>t de =ine0 Jnc>t fetei celei mari Jncepu s( i se par( c( =ar=a st(p>nului casei nu mai era chiar at>t de al=astr( *i c( era de fapt un om foarte cumsecade- De Jndat( ce s+au Jntors Jn ora*0 se f(cu nuntaJntr+o zi0 )ar=(+Il=astr( spuse so'iei sale c( are ni*te tre=uri afar( din ora* *i c( tre=uie s( plece pentru cel pu'Ln *ase s(pt(m>ni5 o ru@( Jns( s( se distreze Jn tot timpul (sta0 s(+*i invite prietenele0 s( le duc( la 'ar(0 dac( voia0 *i s( se simt( =ine pretutindeniK Iat(0 zise el0 cheile de la cele dou( dulapuri mari# acestea sunt cele de la tac>murile de aur *i de ar@int0 care nu+s folosite Jn fiecare zi0 iar astelalte sunt de la casele mele de =ani0 pline cu aur *i ar@in'i0 *i de la casetele cu pietre pre'ioase- Jn sf>r*it0 iat( cheile de la apartamentele mele- Iceast( chei'( este de la 39 odaia care se @(se*te la cap(tul coridorului mare al apartamentului de Nos- Deschide peste tot0 mer@i pe unde vrei0 dar aceast( Jnc(pere s( nu o descui5 J'i interzic cu des(v>r*ire0 iar0 dac( totu*i o faci0 s( te a*tep'i la orice de la mineEa promise ascultare ordinelor sale0 iar el0 dup( ce o Jm=r('i*a0 se urc( Jntr+una dintre tr(surile sale *i porniVecinele *i prietenele ei =une n+au mai a*teptat s( fie poftite de t>n(ra so'ie0 at>t erau de ner(=d(toare s(+i vad( toate =o@('iile0 c(ci nu Jndr(zniser( s( vin( Jn timp ce so'ul era acas(0 din cauza =(r=ii lui al=astre0 de care le era tare fric(- Iat(+le0 a*adar0 cutreier>nd prLn camere0 unele mai =o@ate *i mai frumoase dec>t altele- Urcar( apoi Jn Jnc(perile unde se p(strau mo=ilele0 neput>nd admira JndeaNuns tapiseriile numeroase0 nespus de frumoase0 paturile *i sofalele0 ca=inetele0 @heridoaneleB0 mesele *i o@linzile Jn care te priveai de sus p>n( Nos0 cu rame unele din cristal0 altele din ar@int sau ar@int aurit0 care erau dintre cele mai rafinate din c>te puteau s( fie pe p(m>nt- Invidiau norocul prietenei lor0 care nu se
B

#$eridon - m(su'( rotund(0 cu unul sau trei picioare34

distra din cauza ner(=d(rii ei de a deschide u*a od(ii apartamentului de NosEra at>t de curioas(0 Jnc>t0 f(r( a 'ine seama c( nu era frumos din partea ei s(+*i p(r(seasc( invita'ii0 co=orJ pe o sc(ri'( dosnic( cu at>ta @ra=(0 c( era @ata+@ata s(+*i fr>n@( @>tul de dou(+trei ori p>n( NosINuns( Jn fa'a u*ii0 se opri o clip(0 @>ndindu+se la ce o sf(tuise so'ul ei0 *i Ji fu team( c( i s+ar putea Jnt>mpla o nenorocire0 dac( nu+i va da ascultare- Dar ispita era prea mare ca s(+i poat( rezista- Hu(0 a*adar0 chei'a *i0 cu m>na tremur>nd(0 deschise u*aHa Jnceput nu distinse nimic0 pentru c( ferestrele erau Jnchise- Dup( c>teva momente Jns( v(zu c( podeaua era acoperit( cu s>n@e Jnche@at0 Jn care se o@lindeau trupurile moarte ale mai multor femei le@ate de+a lun@ul zidurilor- Erau cele cu care se c(s(torise )ar=(+Il=astr( *i pe care le m(cel(rise0 una dup( alta- I se f(cu o fric( de moarte- Cheia od(ii0 pe care o scosese din =roasc(0 Ji sc(p( din m>n(- Dup( ce J*i mai veni Jn fire0 o ridic( *i Jncuie u*a0 apoi se duse Jn camera ei ca s( se mai lini*teasc(0 dar

nu reu*i0 at>t de mult o Jn@roziser( cele v(zute31 Cheia od(ii de la apartamentul de Nos era p(tat( cu s>n@e *i ea o *terse de dou(+trei ori0 dar s>n@ele nu disp(rea *i pace- adarnic Jl sp(la0 =a chiar Jl frec( cu nisip *i cu @resie0 pata r(m>nea0 deoarece cheia era vr(Nit( *i s>n@ele0 chiar dac( disp(rea pe o parte0 ap(rea pe cealalt()ar=(+Il=astr( se Jntoarse din c(l(torie chiar Jn aceea*i sear(0 su= motiv c( pe drum primise ni*te scrisori Jn care i se spunea c( afacerea pentru care plecase s+a terminat Jn favoarea sa- ,o'ia lui f(cu tot ce putu ca s(+i dovedeasc( c>t era de Jnc>ntat( de @ra=nica sa JntoarcereI doua zi0 =(r=atul Ji cern cheile0 pe care ea i le Jntinse0 dar cu o m>n( at>t de *ov(ielnic(0 Jnc>t el J*i d(du pe dat( seama c( ceva se Jnt>mplaseK Cum se face c( nu e printre celelalte *i cheia de la odaia apartamentului de NosO K Cred c( am l(sat+o sus0 pe masa mea0 Ji r(spunse eaK Gr(=e*te+te s( mi+o aduci0 zise )ar=(+Il=astr(Dup( mai multe am>n(ri0 tre=ui s( fac( mtocmai- )ar=(+Il=astr( privi atent cheia *i Re adres( so'iei sale#
40

K De ce e plin( de s>n@eO K "u *tiu0 r(spunse =iata femeie0 mai palid( dec>t moarteaK "u *tii0 relu( )ar=(+Il=astr(0 eu Jns( *tiu- Ii vrut s( intri Jn acea odaie- Ei =ine0 doamn(0 o s( intri *i o s( iei loc l>n@( doamnele pe care le+ai v(zut7emeia se arunc( la picioarele so'ului ei0 pl>n@>nd *i cer>ndu+*i iertare0 cu o sincer( p(rere de r(u c( nu l+a ascultat- P>n( *i o piatr( s+ar fi Jnduio*at0 at>t era de frumoas( *i de dezn(d(Nduit(0 dar )ar=(+Il=astr( avea o inim( mai tare dec>t o st>nc(K Tre=uie s( mori *i Jnc( imediat< Ji spuse elK Dac( tot tre=uie s( mor0 r(spunse ea0 privindu+l cu ochii Jnl(crima'i0 las(+mi pu'Ln timp s( m( ro@ lui DumnezeuK 7ie< Ii la dispozi'ie un sfert de or( pentru asta0 *i nici o clip( mai mult< relu( )ar=(+Il=astr(C>nd fu sin@ur(0 o chem( pe sora ei *i o ru@(# K ,or( a mea0 Ina Cpentru c( acesta era numele eiD0 te ro@0 urc( Jn turn0 s( vezi dac( vLn fra'ii no*tri- Ei mi+au promis c( vor sosi azi *i0 dac( cumva+i z(re*ti0 f(+le semn s( se @r(=easc(Poce*ti cu % ne

2/
2.

K Ista nu serve*te la nimic0 zise )ar=(+Il=astr(0 tre=uie s( mori< Ipoi0 prinz>nd+o cu o m>n( de p(r *i ridic>nd cu cealalt( sat>rul Jn aer0 se pre@(ti s(+i taie capul- )iata femeie se Jntoarse spre el *i0 privindu+l cu ochii plini de spaima mor'ii0 Jl ru@( s( o lase un moment s( se reculea@(K "u0 mai =ine Jncredin'eaz(+te Domnului< stri@( el *i d(du s( co=oare sat>rulJn clipa aceea0 se auzir( ni*te =(t(i at>t de puternice Jn u*(0 c( )ar=(+Il=astr( se opri pe dat(- U*a se deschise *i intrar( doi cavaleri0 care aler@ar( cu s(=iile Jn m>n( drept spre )ar=(+Il=astr(El J*i d(du seama c( erau fra'ii so'iei sale0 unul dra@on *i cel(lalt mu*chetar0 a*a c(

fu@i iute ca s( se salvezeDar fra'ii Jl urm(rir( Jndeaproape0 prinz>ndu+l Jnainte ca el s( ias( din cas(- Cei doi Jl str(punser( cu s(=iile0 omor>ndu+l- )iata femeie0 aproape moart( de fric(0 nu mai era Jn stare nici s( se ridice *i s(+*i Jm=r('i*eze fra'iiIflar( c( )ar=(+Il=astr( nu avea nici un fel de mo*tenitor *i0 astfel0 so'ia sa r(mase st(p>n( pe toat( avu'ia lui- Cu o parte din ,ora ei0 Ina0 urc( Jn turn *i0 m>hnit( *i ea0 stri@a din c>nd Jn c>nd# K "u v(d nimic0 doar soarele care lumineaz( si iar=a care Jnverze*teLn timpul (sta0 )ar=(+Il=astr(0 'in>nd Jn m>n( un sat>r uria*0 J*i stri@( so'ia cu toat( puterea# K Co=oar(0 altfel vLn eu sus< K &ai las(+m( pu'in0 te ro@< Ji r(spunse 5 so'ia *i Jndat( dup( aceea se adres( surorii ei# Ina0 sor( a mea0 nu vezi pe nimeni venindO K V(d0 r(spunse aceasta0 mult praf care se ridic( Jn dep(rtareK ,unt fra'ii no*triO K Din p(cate0 nu0 doar o turm( de oiK "u vrei s( co=oriO url( )ar=(+Il=astr(K &ai las(+m( pu'in0 r(spunse femeia- Ipoi stri@(# Ina0 sor( a mea0 nu vezi pe nimeni venindO K ,lav( Domnului< stri@( aceasta0 dup( o clip(- ,unt fra'ii no*tri0 le fac semn s( vin( c>t mai repede< )ar=(+Il=astr( r(cni at>t de tare0 c( se cutremur( casa- ,(rmana femeie co=orJ *i se arunc( la picioarele lui0 pl>ns( *i despletit(22

avere J*i Jnzestra sora0 ca s( o poat( m(rita cu un t>n(r no=il care o iu=ea de mult0 cu o alt( parte cump(r( func'ia de c(pitan pentru fra'ii ei0 iar restul averii Jl p(str( pentru ea- Ln cele din urm(0 se c(s(tori cu un =(r=at tare cumsecade0 care o f(cu s( uite de )ar=(+Il=astr(2F &OTI"UH L"CMHPIT I fost odat( un morar care0 murind0 l(s( celor trei copii ai s(i o moar(0 un m(@ar *i un motan- Jmp(r'irea *i+o f(cur( sin@uri0 imediat dup( moartea =(tr>nului- "+a fost chemat nici notaml0 nici Jmputernicitul0 pentru c( ace*tia ar fi Jmpu'inat *i mai mult s(r(c(cioasa mo*tenire- 7iul cel mai mare lu( moara0 al doilea m(@arul0 iar al treilea se alese cu motanulPr>slea era nem>n@>iat de pu'in(tatea p(r'ii saleK 7ra'ii mei0 J*i zicea el0 or s( duc( o via'( cinstit(0 lucr>nd Jmpreun(0 iar mie0 dup( ce o s( m(n>nc motanul0 n+o s(+mi mai r(m>n( dec>t =lana0 din care s(+mi fac un man*on0 *i apoi o s( mor de foame2B &otanul care auzise aceste cuvinte0 dar se pref(cea c( nu le+a auzit0 Ji zise cu un aer lini*tit *i @rav# K ,t(p>ne0 nu fi sup(rat- D(+mi un sac *i comand(+mi o pereche de cizme cu care s( mer@ prLn m(r(cini*0 *i o s( vezi c( partea care 'i+a revenit nu e chiar a*a de rea cum crezi-

Cu toate c( st(p>nul motanului nu d(du prea mare importan'( celor spuse de acesta0 Ji me*teri totu*i o pereche de cizme potrivite *i0 privindu+l f(c>nd tum=e ca s( prind( *o=olani *i *oareci0 sau f(c>nd pe mortul Jn p(pu*oi0 ca s(+*i Jn*ele prada0 se mai am(@ea c( avea *i el un aNutor Jn s(r(cia luiC>nd motanul primi cele cerute0 J*i Jnc(l'( cizmele0 J*i puse sacul de @>t0 prinz>ndu+i =(ierile cu la=ele dinainte0 *i aler@( spre un loc unde *tia c( sunt o mul'ime de iepuriLn sac puse t(r>'e0 dup( care se Jntinse0 f(c>nd pe mortul *i p>ndind vreun iepura* neJnv('at cu vicleniile acestei lumi0 care s( se lase ademenit de @r(un'ele cu care+l momea motanulDe a=ia se a*ez( la p>nd(0 c( norocul Ji *i sur>se- Un iepura* n(t>n@ intr( Jn sac0 iar motanul trase de =(ieri0 prinz>ndu+l0 dup( care Jl scoase si+l omorJ f(r( mil(47

&>ndru de prada sa0 se duse la re@e *i ceru s(+i vor=easc(- Ll conduser( Jn apartamentul &aNest('ii ,ale0 unde0 dup( ce f(cu din u*( o plec(ciune ad>nc(0 Ji zise# K Iat(0 ,ire0 un iepure de cresc(torie0 pe care domnul marchiz de Cara=as Cera numele care+i pl(cea s(+l dea st(p>nului s(uD m+a Jns(rcinat s( vi+l ofer din partea saK ,pune st(p>nului t(u0 r(spunse re@ele0 c(+i mul'umesc *i c( mi+a f(cut pl(cereJntr+o alt( zi0 motanul se duse s( p>ndeasc( Jntr+un lan de @r>u0 tot cu sacul deschis0 *i iat( c(0 pe dat(0 prinse dou( pot>rnichi0 pe care le lu( *i le oferi re@elui0 la fel cum f(cuse *i cu iepurele de cresc(torie- %e@ele le primi cu *i mai mult( pl(cere *i porunci ca aduc(torului s( i se dea =(utur(&otanul continu( astfel0 timp de dou(+trei luni0 s( duc( re@elui v>nat din partea st(p>nului s(u- Jntr+o zi0 c>nd fu si@ur c( re@ele urma s( fac( o plim=are pe mar@inea r>ului0 Jmpreun( cu fiica sa0 cea mai frumoas( prin'es( din lume- Ji spuse st(p>nului s(u# K Dac( vrei ca norocul s(+'i sur>d(0 n+ai dec>t s( faci o =aie Jn locul pe care 'i+l voi indica eu *i apoi0 lasS pe mine24

7l(c(ul nostru ascult( de sfatul motanului0 f(r( s( *tie la ce+i putea folosi- Jn timp ce f(cea =aie0 trecu re@ele *i motanul Jncepu s( stri@e din toate puterile# K INutor< INutor< Domnul marchiz de Cara=as se Jneac(< Ha acest stri@(t0 re@ele deschise portiera *i0 recunosc>ndu+l pe motanul care+i adusese de at>tea ori v>nat0 d(du porunc( @(rzilor sale s( se repead( s(+l salveze pe marchizul de Cara=asJn vreme ce+l scoteau pe =ietul marchiz din r>u0 motanul se apropie de tr(sur( *i Ji *opti re@elui c(0 Jn timp ce st(p>nul s(u se sc(lda0 ap(ruser( ni*te ho'i care+i furaser( hainele *i c( stri@ase dup( ei din toate puterile- Idev(rul este c( motanul Jnsu*i le ascunsese su= o st>nc( uria*(%e@ele porunci Jndat( ofi'erilor s( plece *i s( aduc( cele mai frumoase haine pentru domnul marchiz de Cara=as- Ipoi0 Jl Jm=(r=(ta pe t>n(r c>t putu mai =ine *i o=serv( c( str(lucitoarele ve*minte i se potriveau de minune0 sco'>ndu+i Jn eviden'( frumuse'ea Cpentru c( era Jnalt *i chipe*D- 7iica re@elui J*i d(du seama c( era chiar pe @ustul ei *i a=ia ce 21 marchizul de Cara=as Ji arunc( c>teva priviri foarte respectuoase0 c( fata se *i Jndr(@osti ne=une*te de elF6

%e@ele dori ca acesta s( se urce Jn calea*ca *i s( continue plim=area Jmpreun(&otanul0 v(z>nd c( planul Ji reu*e*te0 o lu( Jnainte *i0 Jnt>lnind c>'iva '(rani care coseau0 le spuse# K Oameni =uni care cosi'i0 dac( nu spune'i re@elui c( f>nea'a aceasta apar'ine marchizului de Cara=as0 o s( fi'i t(ia'i Jn =uc('ele%e@ele0 Jntr+adev(r0 Ji Jntre=( pe cosa*i a cui era f>nea'aK Este a domnului marchiz de Cara=as0 r(spunser( to'i0 pentru c( amenin'area motanului Ji Jnsp(im>ntaseK Ii aici o mo*tenire frumoas(0 Ji spuse re@ele marchizului de Cara=asK ti'i0 ,ire0 r(spunse marchizul0 este o f>nea'a care Jmi aduce Jn fiecare an un venit =o@at&otanul0 care o lua mereu Jnainte0 Jnt>lni ni*te secer(tori *i le spuse# K Oameni =uni care secera'i0 dac( nu spune'i c( tot acest @r>u apar'ine marchizului de Cara=as0 o s( fi'i t(ia'i Jn =uc('ele%e@ele0 care trecu pe acolo dup( o clip(0 voi s( afle al cui era tot @r>ul pe care+l vedeaK Este al domnului marchiz de Cara=as0 r(spunser( secer(torii *i re@ele se =ucur( Jnc( mai mult0 auzind aceastaF/

&otanul0 care aler@a mereu Jnaintea cale*tii0 le spunea tuturor celor pe care+i Jnt>lnea acela*i lucru0 iar re@ele era uimit de marea =o@('ie a marchizului de Cara=as&otanul Jnc(l'at aNunse0 Jn sf>r*it0 la un castel str(lucitor al c(rui st(p>n era un c(pc(un0 cel mai =o@at dintre c>'i au e8istat vreodat(0 pentru c( toate p(m>nturile pe l>n@( care trecuse re@ele 'ineau de acest castel- &otanul0 care avusese @riN( s( afle cine este acest c(pc(un *i ce *tia s( fac(0 ceru s(+i vor=easc(0 spun>nd c( n+a putut s( treac( at>t de aproape de castel f(r( s( ai=( onoarea s(+i fac( o plec(ciuneC(pc(unul Jl primi c>t putu el de cuviincios *i+l pofti s( *ad(K Im fost asi@urat c( pute'i s( v( transforma'i Jn tot felul de animale0 c(0 de pild(0 v( pute'i preface Jn leu sau Jn elefantK I*a este0 r(spunse c(pc(unul de Jndat(0 *i0 ca s( te convin@0 o s( m( transform Jntr+ un leu&otanul fu at>t de Jnsp(im>ntat c>nd v(zu un leu Jn fa'a lui0 Jnc>t0 speriat0 se a@('( cu @reu de strea*in(0 din cauz( c( cizmele sale refuzau s( mear@( pe 'i@l(Dup( un timp0 motanul0 v(z>nd c( acest c(pc(un J*i reia vechea Jnf('i*are0 co=orJ *i recunoscu c( i+a fost tare fric(F.

K &i s+a spus0 rosti motanul0 c( pute'i s( lua'i *i Jnf('i*area unor animale mici0 dar nu+mi vine s( cred c( a'i putea s( v( prefaceri Jntr+un *o=olan sau--- Jntr+un *oarece- V( m(rturisesc c( asta mi se pare cu neputin'(K Cu neputin'(O se indi@n( c(pc(unul- Iat(0 stai s( vezii0 zic>nd asta0 se *i transform( Jntr+un *oarece care Jncepu s( aler@e pe pardoseal(- Iar motanul0 a=ia ce+l z(ri0 c( se *i arunc( asupra lui *i Jl manc(Jntre timp0 re@ele0 care Jn trecere v(zu frumosul castel al c(pc(unului0 dori s( intre&otanul0 auzind z@omotul tr(surii ce trecea peste podul care se l(sase0 aler@( Jnaintea lui *i zise# K &aiestatea Voastr(0 fi'i =ine venit Jn castelul domnului marchiz de Cara=asK Cum0 domnule marchiz0 stri@( re@ele0 *i acest castel v( apar'ineO "u poate fi nimic mai minunat ca parcul (sta *i cl(dirile care Jl JnconNoar(- Im dori s( vedem *i

interiorul0 dac( ne da'i voie&archizul Jntinse m>na tinerei prin'ese *i Jmpreun( Jl urmar( pe re@e0 intr>nd Jntr+o sal( mare0 unde @(sir( o mas( =o@at( pe care
F3

c(pc(unul o comandase pentru prietenii s(i ce urmau s( soseasc( dintr+o clip( Jn alta0 dar care nu Jndr(znir( s( intre0 auzind c( re@ele se afl( acolo- %e@ele0 Jnc>ntat0 ca *i fiica sa0 de Jnsu*irile deose=ite ale domnului marchiz de Cara=as0 v(z>nd *i marea =o@('ie a acestuia0 dup( vreo cinci+*ase pahare de =(utur(0 Ji zise# K Domnule marchiz0 nu depinde dec>t de dumneata ca s(+mi devii @inere&archizul0 dup( mai multe reveren'e ad>nci0 primi cinstea pe care i+o f(cea re@ele *i chiar Jn acea zi se c(s(tori cu prin'esa- &otanul deveni mare senior la curte *i nu mai aler@a dup( *oareci0 dec>t din c>nd Jn c>nd0 doar ca s( se distrezeF2 !"EHE I fost odat( ca niciodat( o v(duv( care avea dou( fete- Cea mai mare Ji sem(na at>t de =ine ca fire *i ca Jnf('i*are0 Jnc>t oricine o vedea0 o confunda cu mama ei- Im>ndou( erau at>t de ur>cioase *i de Jn@>mfate0 c( nu se putea tr(i cu ele- Cea mai mic( Jns(0 care era leit tat(l ei0 =l>nd( *i cumsecade0 era una dintre cele mai frumoase fete din c>te se v(zuser( vreodat(Cum0 de o=icei0 iu=e*ti pe cel ce+'i seam(n(0 mama o iu=ea pe fiica ei cea mare0 iar pe cea mic( nu o putea suferi- O trimitea s( m(n>nce Jn =uc(t(rie *i tot timpul o punea s( trudeasc(Printre altele0 acest =iet copil tre=uia s( mear@( de dou( ori pe zi dup( ap( la o distan'( de Num(tate de le@he9 de cas(0 ca s( aduc( un ulcior mare0 plin'

Le&$e E unitate de m(sur( variind Jntre 2 *i F0F TmFF

Jntr+o zi0 Jn timp ce era la f>nt>n(0 se Jnt>mpl( s( se apropie de ea o femeie s(rman( care o ru@( s(+i dea ni*te ap(0 pentru c(+i era tare seteK Da0 m(icu'(< spuse fata *i0 cl(tind ulciorul0 scoase ap( din cel mai curat col' al f>nt>nii *i+i d(du s( =ea0 'in>nd vasul pu'Ln Jnclinat0 pentru ca femeia s( nu se osteneasc( prea tareDup( ce =(u0 m(icu'a Ji zise# K E*ti at>t de frumoas(0 de =un( *i de miloas(0 c( nu m( pot opri s( nu+'i fac un dar Cfemeia era o z>n( *i luase aceast( Jnf('i*are ca s( vad( c>t de departe mer@ea cumsec>denia acestei feteD- Darul pe care 'i+l fac0 continu( z>na0 este ca0 la fiecare vor=( pe care+o roste*ti0 s(+'i ias( pe @ur( o floare sau o piatr( pre'ioas(C>nd aceast( frumoas( fat( aNunse acas(0 mama ei o cert( pentru c( Jnt>rziase at>t de mult la f>nt>n(K Iart(+m(0 mam(0 zise =iata fat(0 c( am Jnt>rziat at>tCum rosti aceste vor=e0 Ji ie*ir( pe dat( din @ur( doi trandafiri0 dou( perle *i dou( =riliante uria*eFB

K Ce v(d aiciO rosti mama uimit(- Cred c(+i ies din @ur( perle *i diamante- Cum se poate asta0 fata meaO CEra pentru prima oar( c>nd o numea a*a-D ,(rmanul copil Ji povesti cu naivitate tot ce i se Jnt>mplase0 nu f(r( a r(sp>ndi0 Jn timp ce vor=ea0 o mul'ime de =rilianteK Jntr+adev(r0 zise mama0 tre=uie s( o trimit *i pe fiica mea cea mare- 7anchon0 uite

ce iese din @ura surorii tale c>nd vor=e*te- "u 'i+ar pl(cea *i 'ieO "u tre=uie dec>t s( mer@i s( aduci ap( de la f>nt>n( *i0 c>nd o =(tr>nic( o s(+'i cear(0 s(+i dai s( =ea0 s+o tratezi a*a cum se cuvineK Im s( m( duc0 r(spunse fata cea mare0 moroc(noas(0 s( v(d *i eu ce se Jnt>mpl( la f>nt>n(< K Vreau s( mer@i chiar acum0 insist( mamaEa se duse0 =om=(nind Jntruna- Huase cel mai frumos ulcior de ar@int care se @(sea Jn cas( *i0 a=ia aNunse la f>nt>n(0 c( *i v(zu ie*ind din p(dure o doamn( minunat Jm=r(cat(0 care veni s(+i cear( ap( s( =ea- Era tot z>na care Ji ap(ruse surorii sale0 dar0 de data asta0 luase Jnf('i*area unei prin'ese0 ca s(
Pof e*ti C& % ne

F9 vad( c>t de departe mer@ea necuviin'a acestei feteK Oare am venit p>n( aici0 Ji r(spunse fata0 plin( de r(utate0 ca s(+'i dau 'ie de =(utO Im adus oare ulciorul de ar@int tocmai ca s(+i dau doamnei s( =eaO P(rerea mea e c( pute'i s( v( lua'i *i sin@ur( ap( de =(utK "u e*ti deloc cuviincioas(0 Ji r(spunse z>na0 f(r( a se m>nia- Ei =ine0 pentru c( e*ti at>t de ur>cioas(0 J'i h(r(zesc ca0 la fiecare
58

vor=( pe care o vei rosti0 s(+'i ias( din @ur( un *arpe sau o =roasc(Jndat( ce mama ei o z(ri0 o Jntre=(# K Ei0 fiica mea0 cum eO K Cum s( fie0 mam(< r(spunse necioplita *i Ji *i s(rir( din @ur( doi *erpi *i dou( =roa*teK O0 cerule< stri@( mama0 ce v(d aiciO "umai sora ta e de vin(0 mi+o va pl(ti< i aler@( s+o =at(- De fric(0 s(rmana copil( fu@i Jn p(durea cea mai apropiat(- 7iul re@elui0 care venea de la o v>n(toare0 o Jnt>lni *i0 v(z>nd+o at>t de frumoas(0 o Jntre=( ce c(uta sin@ur( Jn p(dure *i de ce pl>n@eaK &ama m+a alun@at din cas(0 domnule< Prin'ul0 care v(zu ie*indu+i din @ur( cinci sau *ase perle *i tot at>tea =riliante0 o ru@( pe fat( s(+i spun( cum de avea un asemenea dar- Ea Ji povesti toat( Jnt>mplarea7iul re@elui se Jndr(@osti ne=une*te de ea *i0 @>ndindu+se c( acel dar pre'uia mai mult dec>t tot ce i se putea da ca zestre cuiva0 o duse la palatul re@elui0 tat(l s(u0 *i se c(s(tori cu eaC>t despre sora cea rea0 aceasta st>rni ura tuturor0 =a chiar propria mam( o iz@oni pe () nefericit( din cas(- Ea pri=e@i mult0 c(ci nimeni nu voia s( o primeasc(0 a*a c( se duse la o mar@ine de p(dure0 unde0 dup( pu'in( vreme0 muri de sup(rareB6 CE"UM%EI,I

I fost odat( un no=il care0 la a doua sa c(s(torie0 lu( o femeie ce se dovedi a fi cea mai m>ndr( *i mai trufa*( din c>te s+au v(zut vreodat(- Ea avea dou( fete care+i sem(nau Jntru totul- ,o'ul0 la r>ndul s(u0 avea *i el o fat(0 dar de o =l>nde'e *i de o =un(tate f(r( seam(n- &o*tenise aceste calit('i de la mama ei0 care fusese cea mai =un( femeie din lume"ici nu se termin( =ine nunta0 c( mama vitre@( J*i *i d(du arama pe fa'(- "u putea suferi Jnsu*irile alese ale acestei fete0 care o f(ceau s( se deose=easc( *i mai mult de

fetele ei rele *i ur>cioase- I*a c( Ji d(du Jn @riN( cele mai nepl(cute tre=uri din cas(# ea tre=uia s( spele pe Nos0 Jn camera doamnei *i Jn cele ale domni*oarelor *i0 mai mult dec>t at>t0 tre=uia s( se culce Jn pod0 pe o saltea de paie0 Jn timp
B/

ce surorile ei dormeau Jn od(i cu du*umele lustruite0 Jn paturile cele mai moi *i cu o@linzi Jn care se vedeau din cap p>n(+n picioare,(rmana fat( Jndura totul cu r(=dare0 f(r( s( Jndr(zneasc( s( se pl>n@( tat(lui ei0 care ar fi certat+o0 pentru c( noua lui so'ie era cea care conducea Jntrea@a @ospod(rieDup( ce+*i termina trea=a0 fata se ducea s( se odihneasc( l>n@( vatr(0 pe cenu*(0 motiv pentru care to'i ai casei Ji spuneau Cenu*ara- ,ora miNlocie0 care nu era at>t de hain( ca aceea mai mare0 Ji spunea Cenu*(reasa- Dar0 Jn ciuda hainelor ei zdren'(roase0 tot era mai frumoas( dec>t surorile ei0 de*i acestea purtau ve*minte alese,e Jnt>mpl( ca fiul re@elui s( dea un =al0 la care invit( toate persoanele de vaz(0 printre care se num(rar( *i cele dou( surori ale Cenu*(resei0 socotite a fi din lumea =un(- lat(+ le acum preocupate de c(utarea *i ale@erea hainelor *i a unor piept(n(turi ele@ante0 Jn timp ce0 pentru =iata Cenu*(reasa0 =alul era Jnc( o trud( Jn plus0 pentru c( ea era cea care tre=uia s( le calce lenNeria *i le scro=easc( man*etele- Tot timpul0 Jn cas(0 nu se vor=ea dec>t despre ve*mintele cu care se vor Jm=r(caB. K Eu0 spuse cea mare0 o s( Jm=rac rochia ro*ie de catifea0 cu =iNuteriile aduse din In@liaK Eu0 zise sora ei0 o s( port o rochie o=i*nuit(0 dar0 Jn schim=0 o s(+mi pun mantia cu flori =rodate *i colanul cu =riliante0 care0 nu+s chiar de lep(datI fost chemat( cea mai priceput( coafez(0 care le f(cu dou( r>nduri de =ucle impozante40 apoi o stri@ar( pe Cenu*(reasa0 ca s(+*i spun( *i ea p(rerea0 fiind =ine *tiut c( acesteia nu+i lipsea =unul @ust- Cenu*(reasa le sf(tui cum putu mai =ine0 oferindu+ se chiar *i s( le mai aranNeze0 lucru pe care ele Jl acceptar( cu pl(cereJn timp ce le @(tea0 fetele o Jntre=ar(# K Cenu*(reaso0 n+ai vrea s( mer@i *i tu la =alO K Ei0 domni*oarelor0 v( =ate'i Noc de mine- Ista Jmi mai lipseaK Ii dreptate- Ir r>de lumea dac( ar vedea o Cenu*(reas( ca tine ia =al< Iltcineva Jn locul Cenu*(resei *i+ar fi =(tut Noc de piept(n(tura lor0 dar ea era =un( *i le piept(n( p(rul c>t putu mai =ine4

*mpo%ant - m>ndru0 impun(torB3

Iproape dou( zile n+au pus nimic Jn @ur(0 at>t erau de =ucuroase c( mer@ la =al%upseser( mai mult de o duzin( de corsete care tre=uiau s( le su=tieze talia *i toat( ziua erau numai la o@lind(Ln sf>r*it0 sosi *i ziua mult a*teptat(- Plecar( *i Cenu*(reasa r(mase acas(0 privind Jn urma lor0 p>n( ce nu le mai v(zuC>nd nu le mai z(ri deloc0 Jncepu s( pl>n@(- V(z>nd+o0 na*a ei0 care era o z>n(0 o Jntre=( de ce pl>n@eK I* vrea--- a* vrea *i eu--Pl>n@ea at>t de tare0 c( nu mai putu s( termine ce Jncepuse- "a*a ei Jns( Ji @hici @>ndurile# K Vrei s( mer@i *i tu la =al0 nu+i a*aO K Da0 a* vrea0 zise Cenu*(reasa0 suspin>nd-

K Ei =ine0 dac( n+o s( mai pl>n@i0 o s( fac Jn a*a fel0 Jnc>t s( te duci *i tu la ser=are0 rosti na*a eiIpoi o conduse Jn camer( *i Ji zise# K Du+te Jn @r(din( *i adu+mi un dovleac- Cenu*(reasa aler@( *i alese cel mai frumos dovleac dintre cei care se @(seau Jn @r(din(0 dup( care se Jntoarse s(+l dea na*ei sale0
B2

neput>nd @hici ce le@(tur( ar putea s( ai=( dovleacul cu =alul prin'ului- >na Jl despic(0 scoase miezul *i l(s( doar coaNa- Ipoi Jl lovi cu =a@heta0 iar dovleacul se pref(cu Jndat( Jntr+o calea*ca frumoas(0 cu totul *i cu totul de aur"a*a se uit( pe urm( Jn orec(ria sa0 unde @(si *ase *oareci vii5 Ji spuse Cenu*(resei s( deschid( pu'Ln capcana *i fiecare *oarece care ie*ea era lovit cu =a@heta fermecat(0 pref(c>ndu+se pe dat( Jntr+un cal frumos0 a*a c( Jnham( la calea*ca *ase cai minuna'i0 de culoare cenu*ie0 acoperi'i cu harna*amente =o@ateK &( duc s( v(d0 zise Cenu*(reasa0 dac( nu @(sesc vreun *o=olan Jn cu*ca *o=olanilor0 ca s( facem din el un vizitiuK Ii dreptate0 rosti na*a ei- Du+te *i caut(- Cenu*(reasa aduse cu*ca Jn care se aflau trei *o=olani @ra*i- >na alese unul dintre ei0 mai mare0 *i0 atin@>ndu+l cu =a@heta0 Jl transform( Jntr+un vizitiu impozant care avea cele mai frumoase must('i din c>te se v(zuser( vreodat(- Ipoi se adres( Cenu*(resei# K Vezi c(0 Jn @r(din(0 Jn spatele stropitoarei0 o s( @(se*ti *ase *op>rle- Idu+mi+le JncoaceBF

I=ia sosi cu ele0 c( z>na le *i pref(cu Jn *ase lachei0 care se urcar( la spatele cale*tii *i0 cum st(teau a*a0 Jn hainele Jmpodo=ite0 la locul lor0 p(reau c( toat( via'a nu f(cuser( dec>t asta>na se adres( atunci Cenu*(resei# K Iat( cu ce ai s( te duci la =al0 J'i placeO K Jmi place0 dar cum s( mer@ cu hainele astea ponositeO ++ >na doar ce o atinse cu =a@heta fermecat( *i Jm=r(c(mintea ei se preschim=( toat( Jn straie de aur *i ar@int0 =(tute cu pietre scumpe- Ji d(du apoi ni*te conduri1 de sticl(0 cei mai frumo*i din lume- Istfel Jmpodo=it(0 se urc( Jn tr(sur(0 iar na*a ei o sf(tui s( nu stea la =al nici o clipit( dup( miezul nop'ii0 c(ci0 altfel0 calea*ca0 arm(sarii0 lacheii *i vizitiul J*i vor relua Jnf('i*area0 iar propria rochie va redeveni cea de dinainte7ata promise na*ei c( nu va sta la =al dec>t p>n( la miezul nop'ii *i plec( plin( de =ucurie- 7iul re@elui0 afl>nd c( sosise o mare prin'es( necunoscut(0 se @r(=i s(+i ias( Jn Jnt>mpinare- C>nd ea co=orJ din calea*ca0 el Ji Jntinse m>na *i o conduse Jn sala unde era =alul- Ln acea clip(0 se f(cu lini*te0 dansul Jncet(0 la fel *i muzica *i toate privirile fur( atrase de frumuse'ea deose=it( a necunoscutei- ,e auzi# K Oh0 c>t este de frumoas(< %e@ele Jnsu*i0 c>t era de =(tr>n0 n+o pierdea din ochi *i Ji spuse re@inei c( de mult timp nu mai v(zuse o fiin'( at>t de fermec(toare1

Condur " pantof femeiesc cu toc Jnalt0 uneori =rodat-

B9 Toate doamnele erau atente la coafura ei0 ca a doua zi s( se pieptene *i ele la fel *i s( caute p>nzeturi asemenea celor pe care le purta Cenu*(reasa0 numai c( nu *tiau c( acestea nu puteau fi @(site nic(ieri *i nu avea nici cine s( le croiasc( a*a de =ine-

7iul re@elui o conduse la locul cel mai de cinste0 apoi o pofti la dans- Gra'ia cu care dansa f(cu s( creasc( admira'ia celor din Nur- ,e aduser( @ust(ri0 din care t>n(rul prin' nu servi nimic0 at>t era de preocupat s( o priveasc(Ea se a*ez( l>n@( surorile ei0 fu ama=il( cu ele0 le d(du portocale *i l(m>i din cele oferite ei de prin'0 lucru care le surprinse0 pentru c( nici prLn cap nu le trecea c( aceast( frumoas( prin'es( ar putea fi sora lorPe c>nd =alul era Jn toi0 Cenu*(reasa auzi ceasul =(t>nd ora unsprezece *i trei sferturiItunci0 f(cu repede o reveren'( *i plec( Jndat(0 urm>nd sfatul na*ei sale- INuns( acas(0 Ji mul'umi acesteia *i Ji spuse c( ar vrea s( mear@( *i a doua zi la =al0 pentru c( fiul re@elui o invitase cu multe ru@(min'i- Ln timp ce+i povestea z>nei ce se Jnt>mplase la =al0 se auzir( cioc(nituri la u*(- Iler@( s( deschid( surorilor eiB4

K Ce mult a'i stat0 spuse ea0 c(sc>nd0 frec>ndu+*i ochii *i Jntinz>ndu+se0 ca *i c>nd atunci s+ar fi trezit din somnK Dac( ai fi fost *i tu la =al0 Ji spuse una dintre ele0 nu te+ai fi plictisit- I venit acolo o prin'es( frumoas(0 cea mai frumoas( din c>te e8ist(0 care s+a purtat foarte politicos cu noi0 oferindu+ne portocale *i l(m>iCenu*(reasa nu mai putea de =ucurie- He Jntre=( de numele prin'esei0 dar Ji r(spunser( c( nu+l cuno*teau *i c( fiul re@elui ar fi dat orice pe lume ca s(+l afle- Cenu*(reasa sur>se *i le spuse# K Era chiar a*a de frumoas(O Doamne0 ce fericite sunte'i< "+a* putea s+o v(d *i euO Ei0 domni*oar( Aavotte0 Jmprumut(+mi haina dumitale @al=en(0 cea de toate zilele0 ca s( mer@ *i eu cu voiK I+auzi0 neo=r(zata< r(spunse sora ei vitre@(- Ir tre=ui s( fiu ne=un( ca s( Jmprumut Cenu*(resei (steia ur>te rochia mea7ata se a*teptase la acest refuz *i era < mul'umit(0 c(ci n+ar fi *tiut cum s( ias( din Jncurc(tur( dac( Aavotte ar fi acceptat s(+i N Jmprumute rochiaI doua zi0 cele dou( surori plecar( la =al0 N iar Cenu*(reasa0 de asemenea0 dar *i mai N
+)

frumos Jmpodo=it( dec>t prima oar(- 7iul re@elui se afla mereu l>n@( ea *i nu mai contenea s(+i povesteasc( tot felul de lucruri pl(cuteT>n(ra domni*oar( nu se plictisi deloc *i uit( de sfatul dat de na*a ei- C>nd auzi ceasul =(t>nd miezul nop'ii0 ea crezu c( era ora unsprezece0 a*a c( se ridic( *i aler@( la fel de sprinten( precum o c(prioar(- Prin'ul o urm(ri0 dar nu putu s+o prind(- Jn marea ei @ra=(0 J*i pierdu unul dintre condurii de sticl(0 pe care prin'ul Jl ridic( cu mare @riN(Cenu*(reasa aNunse acas( cu r(suflarea t(iat(0 f(r( calea*ca0 f(r( lachei *i Jn hainele ei de toate zilele"imic dintre splendorile avute nu+i r(m(sese0 dec>t un condur micu'0 a c(rui pereche o l(sase s( cad(- G(rzile de la poarta palatului au fost Jntre=ate dac( n+au v(zut ie*ind o prin'es(- %(spunser( c( n+au v(zut dec>t o t>n(r( Jn zdren'e0 care sem(na mai mult cu o servitoare dec>t cu o prin'es(C>nd cele dou( domni*oare se Jntoarser( de la =al0 Cenu*(reasa le Jntre=( dac( s+au distrat =ine *i dac( mai venise frumoasa prin'es(- Ii r(spunser( c( venise0 dar0 c>nd sunase miezul nop'ii0 ea o luase la fu@( at>t de
96

repede0 c( l(sase s(+i cad( unul dintre cei doi conduri de sticl(0 cei mai frumo*i de pe lume- 7iul re@elui Jl ridicase *i+l privise tot timpul *i0 f(r( Jndoial(0 era foarte

Jndr(@ostit de frumoasa prin'es( c(reia Ji apar'inea7etele spuneau adev(rul0 pentru c(0 la pu'ine zile dup( aceea0 prin'ul anun'( printr+un crainic c( o s( se c(s(toreasc( cu cea c(reia o s( i se potriveasc( condurul- Jl Jncercar( toate fetele din 'inut0 dar de@ea=a- Jn cele din urm(0 a aNuns *i la cele dou( surori0 care s+au str(duit c>t au putut s( le Jncap( picioarele lor mari Jn condur0 dar acesta tot nu li s+a potrivit- Cenu*(reasa0 care+*i recunoscuse condurul0 zise0 r>z>nd# K Da'i+mi+l *i mie s(+l Jncerc< ,urorile iz=ucnir( Jn hohote de r>s0 =(t>ndu+*i Noc de ea- "o=ilul domn care fusese pus s( pro=eze condurul0 privind+o atent pe Cenu*(reasa *i v(z>nd c>t era de frumoas(0 spuse c( primise porunc( ca toate fetele s( Jncerce- O pofti deci *i pe Cenu*(reas( s( *ad( *i0 apropiind condurul de piciorul ei mic0 v(zu c( i se potrivea ca turnat&are le fu mirarea celor dou( surori0 dar *i mai mare c>nd o v(zur( pe Cenu*(reas( sco'>nd din propriul =uzunar cel(lalt condur0 pe
9/

care+l Jnc(l'(- Jntre timp0 sosi *i z>na0 care lovi cu =a@heta Jm=r(c(mintea Cenu*(resei0 pref(c>nd+o Jntr+una mult mai str(lucitoare dec>t toate celelalteI=ia atunci0 cele dou( surori o recunoscur( pe frumoasa prin'es( de la =al- ,e aruncar( la picioarele ei0 cer>ndu+i iertare pentru purtarea pe care o avuseser( fa'( de eaCenu*(reasa le ridic( *i le spuse c( le iart( cu dra@( inim(0 Jm=r('i*>ndu+le *i ru@>ndu+ le s( o iu=easc( mereu- Ea fu dus( prin'ului Jm=r(cat( Jn ve*mintele minunate0 iar el0 privind+o0 socoti c( era mai frumoas( ca oric>nd *i dup( c>teva zile se c(s(tori cu eaCenu*(reasa0 care era tot at>t de =un( pe c>t era de frumoas(0 pofti pe cele dou( surori s( locuiasc( la palat0 c(s(torindu+le Jn aceea*i zi cu doi mari seniori de la curteRI-UET CEL CU .O/ I fost odat( o re@in( care d(du na*tere unui fiu at>t de ur>t *i de str>m=0 c( mult( vreme lumea se Jndoi de forma lui omeneasc(- O z>n( care fusese prezent( la na*terea lui Ji asi@ur( pe to'i c( o s( fie o persoan( pl(cut(0 pentru c( va avea mult haz- ,punea chiar c( darul pe care i+l f(cuse o s(+l dea0 la r>ndul s(u0 *i persoanei pe care el o s+o iu=easc( cel mai mult pe lumeToate acestea o consolar( oarecum pe s(rUVW mana re@in(0 care era foarte m>hnit( c( adusese pe lume un copil at>t de pocit- E adev(rat Jns( c( acest copil0 Jndat( ce Jncepu s( vor=easc(0 spunea o mul'ime de lucruri frumoase *i Jn tot ceea ce f(cea d(dea dovad( de at>ta har0 Jnc>t fermeca0 pur *i simplu- Im uitat s( v( spun c( venise pe lume cu un mic mo' de
73

p(r pe cap0 a*a c( i se spusese %iXuet cel cu &o'0 pentru c( %iXuet era numele s(u de familieC>nd acesta Jmplini *apte sau opt ani*ori0 re@ina unui re@at Jnvecinat n(scu dou( fetePrima care veni pe lume era mai frumoas( dec>t ziua- %e@ina era at>t de fericit(0 c( nu mai sim'i durerile facerii- Iceea*i z>n( care asistase la na*terea micului %iXuet veni *i la patul re@inei *i0 ca s( domoleasc( =ucuria acesteia0 declar( c( aceast( mic( prin'es( n+o s( fie istea'(0 n+o s( ai=( haz *i c( va cre*te tot at>t de proast(0 pe c>t era de frumoas(Iuzind toate acestea0 re@ina se m>hni amarnic0 iar dup( c>teva momente sup(rarea Ji crescu *i mai mult0 pentru c( a doua fat( care se n(scu era mai ur>t( dec>t o vr(NitoareK "u fi'i at>t de sup(rat(0 doamn(0 Ji spuse z>na0 aceast( fiic( a dumneavoastr( o s(

fie Jn schim= at>t de istea'(0 c( nici nu o s( se =a@e de seam( lipsa frumuse'iiK Dac( a*a vrea Dumnezeu< r(spunse re@ina- Dar nu s+ar putea oare ca *i cea mare s( ai=e un pic de minte0 din moment ce e at>t de frumoas(O
74

K Ln privin'a asta nu pot face nimic pentru ea0 spuse z>na- Dar0 Jn ce prive*te frumuse'ea0 pot orice- PrLn urmare0 o s(+i dau puterea de a+l face frumos pe =(r=atul de care se va Jndr(@ostiPe m(sur( ce prin'esele cre*teau0 cre*teau *i darurile pe care le f(cuse z>na *i pretutindeni nu se vor=ea dec>t de frumuse'ea celei mari *i de spiritul celei mici- Cu v>rsta0 sporeau *i defectele lor- Cea mic( se ur>'ea de la o zi la alta0 iar cea mare devenea tot mai proast(- ,au nu r(spundea la Jntre=area ce i se punea0 sau spunea =aliverne- Pe l>n@( asta0 mai era *i at>t de st>n@ace0 c(0 din patru ce*ti de por'elan pe care le punea pe un raft0 sp(r@ea una *i nici nu putea =ea ap( f(r( s( verse o Num(tate de pahar pe eaDe*i frumuse'ea este un mare avantaN pentru o persoan( t>n(r(0 fata cea mic( avea Jntotdeauna mai mult succes dec>t sora ei- Ha Jnceput0 lumea se apropia de cea frumoas( ca s+o vad( *i s+o admire0 dar nu dup( mult timp se Jndrepta spre cealalt(0 care avea mai mult spirit *i spunea lucruri pl(cute0 *i se mirau cu to'ii c(0 Jn mai pu'Ln de un sfert de or(0 cea mare nu mai avea pe nimeni Jn preaNma ei0 to'i prefer>nd s( stea Jn Nurul celei mai mici75

Cea mare0 de*i foarte proast(0 tot a o=servat acest lucru *i ar fi dat frumuse'ea ei toat( pentru Num(tate din inteli@en'a surorii sale- %e@ina0 oric>t ar fi fost de Jn'eleapt(0 nu se putea opri s( nu+i repro*eze0 de mai multe ori0 lipsa ei de iste'ime0 lucru care o Jndurera mult pe =iata prin'es(Jntr+o zi0 pe c>nd se retr(sese Jntr+o p(dure pentru a+*i pl>n@e nenorocirea0 v(zu venind spre ea un om foarte ur>t la chip0 dar Jm=r(cat Jmp(r(te*teEra t>n(rul %iXuet cel cu &o'0 care se Jndr(@ostise de ea0 v(z>ndu+i portretele r(sp>ndite Jn lume- P(r(sise palatul tat(lui s(u pentru a o vedea *i a+i vor=i- Jnc>ntat s( o Jnt>lneasc( sin@ur( Jn p(dure0 i se adres( cu tot respectul *i polite'ea cuveniteO=serv>nd0 dup( ce+i f(cu complimentele de ri@oare0 c( era cam melancolic(0 Ji zise# K "u Jn'ele@ deloc0 domni'(0 cum e posi=il ca o fiin'( at>t de frumoas( s( fie at>t de trist(- Cu toate c( am v(zut multe fete de o str(lucire peste m(sur(0 nu am Jnt>lnit nici una a c(rei frumuse'e s( se apropie de a voastr(K Ista v( place s+o spune'i0 domnule0 r(spunse prin'esa *i se opri aici,+ K 7rumuse'ea0 r(spunse %iXuet cel cu &o'0 e un dar at>t de mare0 c( poate s( 'in( loc de orice- C>nd o ai0 nu cred c( e8ist( ceva care s( te supere prea multK I* fi mai fericit(0 zise prin'esa0 s( fiu tot at>t de ur>t( ca dumneata0 dar s( fiu istea'(0 dec>t s( am frumuse'ea pe care o am *i s( fiu at>t de proast( precum suntK "u e8ist(0 domni'(0 nici un semn anume care s( dovedeasc( cum c( ai spirit dec>t acela s( crezi c( nu ai *i e de la natur( dat s( crezi c(0 pe c>t ai mai mult0 aceast( Jnsu*ire 'i+ar lipsiK Despre asta nu *tiu nimic0 zise prin'esa0 dar *tiu c( sunt tare proast( *i de aici Jmi vine toat( am(r(ciunea care m( omoar( cu zileK Dac( asta e tot ce v( sup(r(0 domni'(0 eu pot cu u*urin'( s( pun cap(t sup(r(rii voastre-

K i cum a'i faceO Jntre=( prin'esaK Im puterea0 domni'(0 zise %iXuet cel cu &o'0 s( dau spirit celei de care o s( m( Jndr(@ostesc cel mai mult *i0 cum dumneata e*ti aceast( persoan(0 nu depinde dec>t de dumneata s( ai at>ta iste'ime c>t dore*ti0 cu condi'ia s( te c(s(tore*ti cu mine,, Prin'esa r(mase f(r( @las *i mult( vreme nu zise nimicK V(d0 relu( %iXuet cel cu &o'0 c( aceast( propunere a mea v( m>hne*te *i nu m( mir(- Dar v( las un an ca s( v( hot(r>'iPrin'esa nu avea spirit0 dar ardea a*a de mult de dorin'a de a+l o='ine0 Jnc>t J*i ima@ina c( sf>r*itul acestui an nu va mai veni niciodat(0 a*a c( accept( pe loc propunerea care i se f(cuse- I=ia Ji promisese lui %iXuet cel cu &o' c( peste un an0 Jn aceea*i zi0 se va c(s(tori cu el0 c( se *i sim'i alta dec>t Jnainte,Descoperi c( avea o neJnchipuit( u*urin'( de a spune tot ce dorea *i o f(cea acum Jntr+ un mod pl(cut *i firesc- Din acest moment0 Jncepu o conversa'ie @alant( cu %iXuet cel cu &o'0 vor=ind cu at>ta ele@an'(0 Jnc>t acestuia i se p(ru c( Ji d(duse mai mult spirit dec>t J*i p(strase pentru sineC>nd prin'esa se Jntoarse la palat0 curtenii nu *tiau ce s( mai cread( despre aceast( schim=are at>t de =rusc( *i nemaipomenit(0 deoarece Jnainte fusese auzit( Jn*ir>nd vor=e nepotrivite0 iar acum spunea lucruri pe Jn'eles *i din cale+afar( de spiritualeCurtea fu cuprins( de o neJnchipuit( =ucurie,in@ura c(reia acest lucru nu+i era pe plac era sora ei mai mic(0 pentru c(0 nemaiav>nd avantaNul de a fi mai spiritual(0 nu Ji mai r(m(sese acum dec>t Jnf('i*area ei hidoas(Jnsu*i re@ele asculta doar de sfaturile fetei celei mari *i uneori 'inea consiliile chiar Jn apartamentul ei- tirea despre aceast( schim=are Jn =ine se r(sp>ndi foarte repede5 veneau acum to'i prin'ii din re@atele Jnvecinate ca s( se fac( iu=i'i de fat( *i aproape to'i o cerur( Jn c(s(torie- Dar ea nu @(si c( aveau destul spirit0 Jl asculta pe fiecare0 dar nu se an@aNa fa'( de nici unul91 Jntre timp0 veni un prin' at>t de puternic0 de =o@at0 de iste' *i de chipe*0 Jnc>t nu se putu a='ine s( nu fie =inevoitoare fa'( de elC>nd Jl z(ri0 tat(l ei Ji spuse c( ea era sin@ura persoan( care putea s( hot(rasc( cum e mai =ine s( fac(- Cu c>t ai mai mult spirit0 cu at>t e mai @reu s( iei o hot(r>re Jntr+o JmpreNurare ca aceasta0 a*a c( fata mul'umi tat(lui ei c(+i l(sa timp de @>ndireJnt>mpl(tor0 se duse s( se plim=e Jn aceea*i p(dure unde Jl Jnt>lnise pe %iXuet cel cu &o'0 ca s( cu@ete Jn voie la ceea ce avea de f(cutLn timp ce se plim=a ea a*a0 medit>nd0 se auzi su= picioarele ei un z@omot surd care p(rea f(cut de mai multe persoane mer@>nd Jncoace *i Jncolo- Iscult>nd cu mai mult( aten'ie0 ea Jl auzi pe unul spun>nd# Idu+mi oala aceeaQ0 iar pe altul0 rostind# D(+mi0 te ro@0 acest castron-Q Iltul zicea# Pune lemne pe foc-Q P(m>ntul se deschise *i su= picioarele ei v(zu un fel de =uc(t(rie plin( de =uc(tari0 de r>nda*i *i de tot felul de slu@i care se pre@(teau pentru o ser=are m(rea'(- )a e8ista *i o echip( de dou(zeci+treizeci de c>rn('ari0 care
46

st(teau Jn fa'a unei mese lun@i+lun@i0 lucr>nd Jn caden'(0 pe ritmul unei melodii vioaiePrin'esa0 uimit( de tot acest spectacol0 Ji Jntre=( pentru cine lucreaz(-

K Pentru prin'ul %iXuet cel cu &o'0 care m>ine o s( ai=( nunta0 r(spunse cel mai ar(tos dintre sluNitoriPrin'esa fu *i mai surprins( dec>t Jnainte *i0 amintindu+*i deodat( c( promisese cu un an Jn urm(0 Jn aceea*i zi0 s( se c(s(toreasc( cu prin'ul %iXuet cel cu &o'0 c(zu parc( tr(snit( de un ful@er- Ceea ce o Jmpiedicase s(+*i aminteasc( era faptul c(0 Jn momentul Jn care f(cuse aceast( promisiune0 era Jnc( proast(0 iar0 acum0 av>nd spiritul pe care i+l d(duse prin'ul0 uitase de toate prostiile eiJ*i continu( drumul0 dar nu f(cu mai mult de treizeci de pa*i0 c( %iXuet cel cu &o' se prezent( Jn fa'a ei0 plLn de curaN *i de m(re'ie0 ca un prin' care se Jnsoar(K &( vede'i0 domni'(0 zise el0 @ata s(+mi respect cuv>ntul dat *i nu m( Jndoiesc c( a'i venit aici s( vi+l onora'i pe al dumneavoastr(K &(rturisesc sincer0 r(spunse prin'esa0 c( Jnc( nu m+am @>ndit la ce v+am promis *i c( se poate s( nu iau niciodat( hot(r>rea pe care o dori'i-'

K &( uimi'i0 domni'(0 Ji r(spunse %iXuet cel cu &o'K Cred0 rosti prin'esa0 c( dac(0 afl>ndu+m( aici0 a* avea de+a face cu un om =rutal *i f(r( spirit0 a* fi Jntr+o situa'ie foarte @rea- O prin'es( n+are dec>t cuv>ntul ei0 mi+ar zice acela0 *i tre=uie s( te c(s(tore*ti cu mine0 pentru c( mi+ai promis- Dar0 din moment ce =(r=atul c(ruia Ji vor=esc este omul cel mai spiritual din lume0 sunt si@ur( c+o s( m( Jn'elea@(- Vede'i dar c(0 dac(0 pe c>nd eram o proast(0 nu m( puteam hot(rJ s( m( c(s(toresc cu dumneavoastr(0 cum crede'i c(0 av>nd spiritul pe care mi l+a'i dat0 a* putea s( o fac acum0 c>nd mi+e *i mai @reu s( ale@ pe cinevaO Dac( v+a'i @>ndit s( v( c(s(tori'i cu mine0 a'i f(cut o mare @re*eal( sc(p>ndu+m( de prostie0 pentru c( m+a'i f(cut s( v(d mai limpede ceea ce atunci nu vedeamK Dac( unui =(r=at f(r( spirit0 r(spunse %iXuet cel cu &o'0 i+ar da prLn cap0 cum a'i spus0 s( v( Jnvinuiasc( de faptul c( nu v( lespecta'i cuv>ntul dat0 atunci cum dori'i ca eu s( nu m( folosesc de acela*i lucru Jntr+o situa'ie Ln care e Jn Noc fericirea vie'ii meleO ,e cuvine oare ca persoanele iste'e s( ai=( parte de o
4.

soart( mai crud( dec>t cele care nu sunt astfelO Pute'i s( pretinde'i asta tocmai domnia voastr(0 care ave'i acum at>ta spirit *i care a'i dorit at>t de mult s( ave'iO Dar s( ne Jntoarcem la realitate0 Jn afar( de ur>'enia mea0 mai e ceva care v( displace la mineO ,unte'i cumva nemul'umit( de familia din care provin0 de spiritul meu0 de verva sau de manierele meleO K Deloc0 r(spunse prin'esa- Tot ceea ce mi+a'i spus Jmi placeK Dac( e adev(rat0 relu( %iXuet cel cu &o'0 o s( fiu fericit0 pentru c( a'i putea s( face'i din mine cel mai pl(cut dintre oameniK Cum se poateO se mir( prin'esaK O s( se poat(0 r(spunse %iXuet cel cu &o'- Dac( m( iu=i'i JndeaNuns0 a*a va fi- i ca s( nu ave'i nici o Jndoial(0 afla'i c( aceea*i z>n( care0 Jn ziua c>nd m+am n(scut0 mi+ a dat puterea de a face o persoan( inteli@ent( din cea care Jmi va pl(cea0 dumneavoastr( v+a dat darul de a+l face frumos pe cel pe care o s(+l iu=i'i0 dac( dori'i s(+i face'i acest darK Dac( a*a stau lucrurile0 zise prin'esa0 doresc din toat( inima s( devii prin'ul cel mai Jnc>nt(tor din lume *i+'i ofer cu mare dra@oste5 darul pe care+l dore*ti43 "ici nu pronun'ase =ine aceste cuvinte0 c( %iXuet cel cu &o' ap(ru Jn ochii ei drept cel

mai frumos om din lume0 cel mai m>ndru *i mai chipe* dintre c>'i =(r=a'i v(zuse vreodat(Unii afirm( c( asta nu se datora farmecelor z>nei0 ci iu=irii0 doar ea era cauza acestei transform(ri- Ei spun c( prin'esa0 reflect>nd asupra str(daniei prin'ului0 asupra discre'iei lui *i asupra tuturor calit('ilor sufletului *i min'ii sale0 n+a mai =(@at de seam( c( acesta era @he=os *i c( *chiop(ta Jn@rozitor- Ivea impresia c( doar J*i Jnclin( pu'Ln @enunchiul0 fapt care Ji d(dea un oarecare farmec- Humea mai spune *i c( ochii lui sa*ii i se p(reau ca diamantele0 *i c( prin'esa considera asta ca o dovad( a dra@ostei sale0 iar nasul lui mare *i ro*u avea ceva viteNesc *i eroicOricum ar fiU prin'esa Ji promise pe loc c( o s( se c(s(toreasc( cu el0 cu condi'ia ca tat(l ei0 re@ele0 s(+*i dea consim'(m>ntul- %e@ele0 *tiind c( fiica sa avea mult( stim( pentru %iXuet cel cu &o'0 pe care+l cuno*tea ca pe un prin' nespus de Jn'elept0 primi cu pl(cere s(+l ai=( ca @inere- I doua zi se f(cu nunta0 a*a 42 cum prev(zuse %iXuet cel cu &o'0 c>nd poruncise s( Jnceap( pre@(tirile cu mult timp Jnainte4F

7%U&OI,I DI" PMDU%EI IDO%&TTI Iu fost odat( un re@e *i o re@in(0 care erau peste m(sur( de sup(ra'i ca n+aveau nici m(car un copil- ,e duseser( pe la toate apele t(m(duitoare din lume0 f(cuser( pelerinaNe0 ru@(ciuni0 dar nimic n+a dat roade- Ln cele din urm(0 re@ina a r(mas totu*i @rea *i a dat na*tere unei feti'eI s+a f(cut un =otez frumos *i ca na*e ale prin'esei au fost poftite toate z>nele din 'ar(0 care s(+i dea c>te un dar0 dup( o=iceiul z>nelor din acel timp Cdintre ele au fost @(site *aseD- Urmare a acestui o=icei0 prin'esa a fost Jnzestrat( cu toate darurile pe care *i le poate cineva ima@inaDup( ceremonia =otezului0 invita'ii se Jntoarser( la palatul re@elui0 unde se d(du un mare osp(' Jn cinstea z>nelor- Ha mas(0 Jn fa'a 4B fiec(reia dintre ele0 se afla o caset( de aur masiv Jn care erau o lin@ur(0 o furculi'( *i un cu'it0 @arnisite cu =riliante *i ru=ine- Dar0 pe c>nd se a*ezau cu to'ii la mas(0 v(zur( intr>nd o z>n( =(tr>n(0 pe care uitaser( s+o invite0 pentru c( trecuser( mai =ine de cincizeci de ani de c>nd nu ie*ise din turn,e credea c( murise sau c( fusese prins( de o vraN(- %e@ele ceru s( i se aduc( un tac>m0 dar nu i s+a putut oferi *i o caset( de aur masiv0 precum celorlalte0 pentru c( nu fuseser( comandate dec>t *ase0 pentru cele *ase z>ne invitate- )(tr>na0 Jnchipuindu+*i c( e dispre'uit(0 Jncepu s( morm(ie printre din'i ni*te amenin'(ri cumpliteUna dintre tinerele z>ne care st(tea Jn apropierea ei o auzi *i0 @>ndindu+se c( aceasta ar putea s(+i fac( un dar nepl(cut micu'ei prin'ese0 pl(nui s( se ascund(0 Jndat( ce+or s( se ridice de la mas(0 Jn spatele unui paravan0 ca s( repare0 pe c>t era posi=il0 r(ul ce l+ ar fi putut aduce =(tr>naJntre timp0 z>nele Jncepur( s( fac( daruri pentru prin'es(- Cea mai t>n(r( Ji ur( s( fie cea mai frumoas( fat( din lume5 cea de a doua Ji dori s( fie istea'( ca un Jn@er5 a treia0 s( ai=( 49 @ra'ie Jn tot ce face5 a patra0 s( danseze mai =ine dec>t oricine5 a cincea0 s( c>nte ca o

privi@hetoare5 a *asea0 s( c>nte cu m(iestrie la toate instrumenteleC>nd veni r>ndul celei de a *aptea z>ne0 dup( ran@ul ce+l de'inea0 ea zise0 cl(tin>nd din cap mai mult din pricina sup(r(rii dec>t a =(tr>ne'ii0 c( prin'esa o s(+*i str(pun@( m>na Jntr+un fus *i o s( moar(Cutremurat( de aceast( @roaznic( ursire0 toat( lumea Jncepu s( pl>n@(- Itunci t>n(ra z>n( ie*i din spatele paravanului0 rostind cu voce tare# K 7i'i si@uri0 &aiest('ile Voastre0 c( prin'esa n+o s( moar(- E adev(rat c( nu am at>ta putere s( Jnl(tur cu totul ce a prorocit/6 z>na dinaintea mea- Prin'esa o s( se Jn'epe la m>n( Jntr+un fus0 dar n+o s( moar(0 o s( fie doar cuprins( de un somn @reu0 care o s( dureze o sut( de ani0 dar din care o va trezi fiul unui re@eTat(l fetei0 Jncerc>nd s( ocoleasc( nenorocirea anun'at( de =(tr>n(0 d(du o le@e prLn care interzicea0 su= pedeapsa cu moartea0 tuturor persoanelor s( toarc( *i s( ai=( asupra lor vreun fus/6

. proroci E a prevedea evenimente viitoare-

44 Dup( vreo cincisprezece sau *aisprezece ani0 re@ele *i re@ina plecar( s( se odihneasc( la una dintre mo*iile lor de la 'ar(- ,e Jnt>mpl( ca atunci prin'esa0 aler@>nd prLn castel0 din camer( Jn camer(0 *i urc>nd Jntr+un turn mare0 s( dea Jntr+o od(i'( peste o =(tr>n( care torcea- )(tr>nica n+auzise niciodat( de opreli*tea re@elui privind torsulK Ce faci aici0 m(tu*icaO o Jntre=( prin'esaK Torc0 fat( frumoas(0 r(spunse =(tr>na0 care n+o cuno*teaK Ce frumos< relu( prin'esa- Cum faciO D(+mi s( v(d dac( pot s( fac *i eu la felDar a=ia ce lu( fusul Jn m>n(0 fiind nu numai z=urdalnic(0 dar *i ne=unatic(0 Jn acela*i timp0 c(0 a*a cum prezisese z>na0 J*i Jn'ep( m>na *i c(zu le*inat()(tr>na0 speriat(0 stri@( dup( aNutor- Iu venit oameni din toate p(r'ile0 i+au udat o=razul prin'esei cu ap(0 i+au dezle@at corsaNul0 i+au frecat m>inile *i t>mplele cu ap( de flori0 dar nimic n+a fost de folos ca s+o aduc( la via'( pe t>n(ra adormit(Itunci0 re@ele0 care tocmai sosise0 auzind z@omotul0 urc( *i0 Jndat( ce v(zu ce s+a Jnt>mplat0 J*i aminti de prezicerea z>nei0 f(cut( Jn ziua =otezuluiPorunci ca prin'esa s( fie dus( Jn cel mai frumos apartament din palat *i a*ezat( pe un pat acoperit cu o cuvertur( 'esut( din aur *i ar@intAurai c( e un Jn@er0 Jntr+at>t era de frumoas(- He*inul nu+i Jndep(rtase culorile vii ale chipului0 o=raNii erau roz0 iar =uzele0 ca de coral- Doar ochii Ji erau Jnchi*i *i0 auzindu+i respira'ia u*oar(0 J'i d(deai seama c( nu e moart(%e@ele porunci s( fie l(sat( s( se odihneasc( p>n( c>nd va veni vremea s( se trezeasc(>na =un(0 care+i salvase via'a0 Jndulcindu+i prezicerea cu un somn de o sut( de ani0 se @(sea la dou(sprezece le@he de palat c>nd avusese loc accidentul- Jnt>mplarea i se adusese imediat la cuno*tin'( de c(tre un pitic care avea @hete ce f(ceau Jntr+un sin@ur pas *apte po*te>na porni numaidec>t la drum *i fu v(zut(0 dup( o or(0 sosind Jntr+o tr(sur( de foc tras( de doi =alauri Jnaripa'i- %e@ele Ji Jntinse m>na0 aNut>nd+o s( co=oare- >na Jncuviin'( toate pre@(tirile f(cute de re@e *i0
16

pentru c( era foarte prev(z(toare0 se @>ndi c(0 atunci c>nd o s( se trezeasc(0 prin'esa o s( fie foarte nedumerit(0 v(z>ndu+se sin@ur( Jntr+un castel vechi- Drept care0 iat( ce f(cu<

Itinse cu =a@heta tot ce se @(sea Jn acel palat CJn afar( de re@e *i de re@in(D# @uvernante0 domni*oare de onoare0 curteni0 =uc(tari0 sluNitori0 @(rzi0 vale'i5 atinse0 de asemenea0 to'i caii care se aflau Jn @raNduri0 Jmpreun( cu r>nda*ii0 precum *i curtea de p(s(ri *i pe Pouffe0 c('eaua prin'esei0 care era su= patul st(p>nei ei- De Jndat( ce a f(cut acest @est0 adormir( to'i0 urm>nd s( se trezeasc( doar o dat( cu st(p>na lor0 pentru a o sluNi atunci c>nd ea va avea nevoie- Chiar *i fripturile de pot>rnichi *i de fazani0 care erau pe foc0 adormir( *i la fel0 focul- Toate astea se petrecur( Jntr+o clip(0 c(ci z>nelor nu le tre=uie prea mult timp- Itunci0 re@ele *i re@ina0 dup( ce o s(rutar( pe scumpa lor feti'(0 f(r( s+o trezeasc(0 p(r(sir( palatul *i hot(r>r( ca nimeni s( nu ai=( voie s( se apropie de acestaDe altfel0 aceast( opreli*te nici nu era necesar(0 pentru c(0 Jntr+un sfert de ceas0 Jn Nurul castelului crescu o mul'ime de ar=ori 1/ mari *i mici0 iar m(r(cini*ul p(trunse pretutindeni0 Jnc>t nu se mai z(reau dec>t turnurile Jnalte ale castelului0 *i acelea0 numai de la mare dep(rtare- "u Jnc(pea nici o Jndoial( c( *i aici era tot m>na z>nei0 care *i f(cuse pe deplLn datoria0 ferind+o pe prin'es( de curio*i Jn tot acel r(stimp c>t avea s( doarm(C>nd se scurse o sut( de ani0 fiul re@elui care domnea pe atunci *i care era dintr+o alt( familie dec>t cea a prin'esei adormite plec( la v>n(toare spre castelul p(r(sit0 s( afle ce era cu turnurile pe care le vedea printre v>rfurile Jnalte ale copacilor- C>nd Jntre=a pe cineva despre castel0 fiecare Ji r(spundea din auzite- Unii spuneau c( e un castel unde veneau stafiile0 al'ii ziceau c( acolo se Jnt>lnesc vr(Nitoarele re@iunii0 pentru a+ *i s(r=(tori ,a=atul//- Cei mai mul'i credeau c( Jn acel castel s(l(*luia un c(pc(un care Ji ducea acolo pe to'i copiii pe care+i prindea0 ca s(+i m(n>nce Jn voie0 f(r( a fi urm(rit0 pentru c( numai el reu*ea s(+*i fac( o potec( prLn p(durePrin'ul nu *tia ce s( cread(- Un =(tr>n se apropie0 spun>ndu+i#
/

S Sa/at " CaiciD adunare de vr(Nitoare care avea loc s>m=(ta0 Ia miezul nop'ii0 Jntr+un Ioc sin@uratic-

1.

K Prin'e0 am auzit de la tat(l meu c(0 de mai =ine de cincizeci de ani0 Jn acel castel0 ar fi cea mai frumoas( prin'es( din c>te au fost v(zute0 care a fost ursit( s( doarm( o sut( de ani *i pe care tre=uie s( o trezeasc( fiul unui re@e0 c(ruia Ji este h(r(zit(Iuzind aceste vor=e0 fiul re@elui se Jnfl(c(ra- &>nat de dra@oste *i de dorin'a iz=>nzii0 se hot(rJ pe loc s( vad( despre ce este vor=a- Pe m(sur( ce se apropia de p(dure0 to'i acei copaci uria*i0 m(r(cini*urile *i h('i*urile se Jndep(rtau de la sine0 l(s>ndu+l s( treac(,e Jndrept( c(tre castelul care se @(sea la cap(tul unei alei mari0 pe care intr(0 *i fu surprins c( nici unul dintre oamenii s(i nu putea s(+l urmeze0 pentru c(0 Jndat( dup( trecerea lui0 ar=orii se apropiau din nou *i doar el reu*ea s(+*i continue drumul- Un prin' t>n(r *i Jndr(@ostit e Jntotdeauna viteaz- El intr( Jntr+o curte mare *i ce v(zu Ji Jn@he'( s>n@ele Jn vine- Jl iz=i o lini*te de morm>nt- Ierul mor'ii plutea pretutindeniHa fiecare pas se aflau animale *i oameni care p(reau mor'i- J*i d(du Jns( repede seama0 dup( nasurile Jnro*ite *i fe'ele lor Jm=uNorate0 c( nu erau dec>t adormi'i0 iar paharele0 Jn care mai erau
13

c>teva pic(turi de vin0 p(reau s( spun( c( ei adormiser( din cauza =(uturiiTrecu apoi Jntr+o alt( curte mare0 pavat( cu marmur(0 *i intr( Jn sala @(rzilor0 care aveau cara=inele la um(r0 sfor(ind de zor- Trecu prLn mai multe camere pline de no=ili

*i de doamne0 care dormeau cu to'ii0 unii Jn picioare0 al'ii pe scauneIntr( dup( aceea Jntr+o Jnc(pere cu totul aurit(0 unde v(zu un pat ale c(rui perdele erau trase pe toate p(r'ile *i0 Jnd(r(tul lor0 era cea mai frumoas( ima@ine pe care+o v(zuse vreodat(0 o frumuse'e care avea aproape ceva divLn Jn ea- ,e apropie de pat cu sfial( *i respect0 iar0 Jn cele din urm(0 or=it de at>ta str(lucire0 c(zu Jn @enunchi l>n@( patItunci0 pentru c( vraNa tre=uia s( ia sf>r*it0 prin'esa se trezi *i+l privi cu ochi mai duio*i dec>t s+ar Jn@(dui la o prim( vedereK Tu e*ti prin'ul meuO DaS mult te+ai mai l(sat a*teptat< Prin'ul0 Jnc>ntat de aceste cuvinte *i Jnc( mai mult de felul cum fuseser( rostite0 nu *tia cum s(+*i manifeste =ucuria *i recuno*tin'a- O asi@ur( c( o iu=ea mai mult dec>t pe sine Jnsu*i- Cuvintele lui0 cu c>t erau mai simple0 12 cu at>t produceau o impresie mai puternic(# vor=e pu'ine0 dra@oste mult(- Era mai st>nNenit dec>t ea *i asta nu tre=uie s( ne mire- 7ata avusese destul timp s( se @>ndeasc( la ceea ce avea s(+i spun(0 pentru c(0 se pare Cde altfel0 istoria nu ne relateaz( nimicD c( z>na =un(0 Jn timpul somnului Jndelun@at al prin'esei0 avusese @riN( s( o fac( s( viseze c>t mai pl(cut- Jn sf>r*it0 trecuser( patru ore de c>nd vor=eau *i nu+ *i spuseser( nici pe Num(tate din c>te aveau s(+*i povesteasc(O dat( cu prin'esa se trezi *i Jntre@ul palat- 7iecare se @>ndea la ce avea de f(cut- i cum nu erau to'i Jndr(@osti'i0 unora le era foame *i sete- Doamna de onoare0 @r(=it( ca *i ceilal'i0 J*i pierdu r(=darea *i Ji spuse prin'esei cu voce tare c( friptura era servit(Prin'ul o aNut( pe prin'es( s( se ridice- Iceasta era splendid Jm=r(cat(0 dar prin'ul se a='inu c>t putu s(+i spun( c( rochia era cam din vremea =unicii *i c( avea un @uler cam prea scro=it0 dar care nu+i mic*ora Jn nici un caz frumuse'eaTrecur( Jn salonul o@linzilor *i fur( servi'i de sluNitorii prin'esei- Viorile *i flautele prinser( a c>nta melodii0 ce+i drept0 frumoase0 dar care nu se mai c>ntau de acum o sut( de aniDup( aceea0 f(r( a mai z(=ovi0 marele preot Ji c(s(tori pe cei doi tineri Jn capela castelului0 iar doamna de onoare fu aceea care Jnchise u*a Jn urma lor0 pentru ca ace*tia s(+*i petreac( Jn lini*te noaptea nun'ii- Prin'esa nu prea avea nevoie de somn0 iar prin'ul plec( Jn zori0 ca s( se Jntoarc( Jn ora*0 unde tat(l s(u Jl a*tepta Jn@riNoratPrin'ul Ji spuse c(0 Jn timp ce se afla la v>n(toare0 se pierduse Jn p(dure *i c( dormise Jn coli=a unui c(r=unar0 care+l hr(nise cu p>ine nea@r( *i cu =r>nz(- Tat(l s(u0 care era de =un( credin'(0 Jl crezu0 dar mama lui nu era convins( *i0 v(z>nd c( mer@e des la v>n(toare0 c( lipsea uneori dou( sau trei nop'i la r>nd0 fu si@ur( c( totul se datora vreunei iu=ite- Prin'ul tr(i astfel cu prin'esa mai mult de doi ani0 av>nd *i doi copiiPrimul copil era o feti'(0 pe care o numir( Iurora0 iar al doilea0 un =(iat0 pe care+l =otezar( ori+de+ i0 pentru c( p(rea mai frumos dec>t sora sa%e@ina tot Jncerca s( afle taina fiului s(u0 dar el nu Jndr(zni s(+i m(rturiseasc( secretul)+ De*i o iu=ea0 Ji era team( de ea0 pentru c( era din neam de c(pc(uni *i re@ele nu se c(s(torise cu d>nsa dec>t datorit( =o@('iilor ei uria*e- Ha curte circula un zvon cum c( re@ina avea Jnclina'iile c(pc(unilor0 pentru c(0 atunci c>nd vedea copii mici0 cu @reu se a='inea s( nu se arunce asupra lor- De aceea0 prin'ul nu voia s(+i fac( m(rturisiriDar0 c>nd re@ele muri0 ceea ce se Jnt>mpl( dup( doi ani0 *i c>nd prin'ul se v(zu st(p>n0 J*i declar( pu=lic c(s(toria *i plec( cu mare alai s(+*i aduc( so'ia de la castel- Hi se

f(cu o primire m(rea'(0 ei *i copiilor eiDup( c>tva timp0 t>n(rul re@e tre=ui s( plece la r(z=oi Jmpotriva Jmp(ratului Cantala=utte0 vecinul s(u- El o l(s( pe mama sa s( conduc( tre=urile '(rii *i o ru@( s( ai=( @riN( de so'ia *i copiii lui- Dar0 Jndat( ce re@ele plec(0 re@ina+mam( J*i trimise nora *i pe copii la o cas(0 la 'ar(0 Jntr+o p(dure0 unde putea s(+*i Jndeplineasc( mai u*or Jnfrico*(toarea dorin'(C>teva zile mai t>rziu0 Jl chem( pe sluNitorul ei0 spun>ndu+i c( are poft( s( o m(n>nce0 a doua zi0 pe micu'a IuroraK Ih0 doamn(< f(cu acestaPoce*ti cu % ne
97

K Vreau0 rosti ea pe un ton de c>pc>un( care are poft( s( m(n>nce carne fra@ed(0 s( mi+o pre@(te*ti cu sos %o=ert)ietul om0 d>ndu+*i =ine seama c( nu se putea Nuca cu o c(pc(un(0 lu( un cu'it mare *i se urc( Jn camera Iurorei0 care avea pe atunci patru ani- 7eti'a Jl Jnt>mpin( r>z>nd0 s(rindu+i de @>t *i cer>ndu+i =om=oane- Itunci0 el se Jnduio*a *i Jncepu s( pl>n@(Cu'itul Ji c(zu din m>n(0 dar Jl ridic( *i co=orJ Jn curte0 t(ind @>tul unui mielu*el- Ji prepar( un sos at>t de 14
C$arles 0errault

@ustos0 Jnc>t st(p>na sa Jl asi@ur( c( niciodat( nu m>ncase ceva mai =un- O lu( apoi pe micu'a Iurora *i o ascunse la so'ia sa0 Jntr+o c(su'( pe care o avea Jn fundul o@r(ziiDup( opt zile0 re@ina cea rea Ji spuse sluNitorului c( voia s(+l m(n>nce la cin( pe micu'ul ori+de+ iIcesta nu spuse nimic0 hot(r>t s+o p(c(leasc( *i de data asta pe re@in(- II c(ut( pe =(iat *i+l @(si cu o s(=iu'( Jn m>n(0 f(c>nd e8erci'ii de scrim(- II duse la so'ia lui0 Jl ascunse Jn acela*i loc cu sora sa0 Iurora0 *i+i d(du c(pc(unei0 Jn locul micu'ului0 care n+avea dec>t trei ani*ori0 un ied pe care aceasta Jl consider( minunatToate mer@eau foarte =ine0 p>n( c>nd0 Jntr+o sear(0 re@ina cea rea Ji spuse sluNitorului# K Vreau s+o m(n>nc pe re@in(0 dar cu acela*i sos pe care l+ai f(cut *i pentru copiii ei,(rmanul om era disperat0 crez>nd c( de data asta n+o va mai putea p(c(li- T>n(ra re@in( trecuse de dou(zeci de ani0 f(r( s(+i mai punem la socoteal( pe cei o sut(0 timp Jn care dormise- Pielea ei era mai pu'Ln moale0 cu toate c( era al=( *i frumoas(- i ce animal s( @(se*ti cu o piele ca a eiO )) Pentru a+*i salva via'a0 sluNitorul lu( hot(r>rea s(+i taie @>tul- Urc( Jn camera ei *i se decise s( fac( lucrul (sta dintr+o dat(0 ca s( sufere mai pu'Ln at>t el0 c>t *i t>n(ra re@in(- 7urios0 intr( cu cu'itul Jn m>n( *i0 f(r( a dori s( o ia prLn surprindere0 Ji m(rturisi0 cu mult respect0 ordinul dat de re@ina+mam(K 7(+o0 f(+o repede< zise ea *i+i Jntinse @>tul- E8ecut( ordinul ce 'i s+a dat- O s(+mi v(d astfel copiii0 s(rmanii mei copii0 pe care i+am iu=it at>t de mult)iata femeie Ji credea mor'i de c>nd Ji fuseser( lua'i0 f(r( s( i se spun( nimicK "u0 nu0 doamn(0 Ji r(spunse sluNitorul0 Jnduio*at0 n+o s( muri'i deloc0 =a o s( v( revederi *i copiii- Ei sunt acas( la mine0 unde i+am ascuns0 *i o voi p(c(li *i de data asta pe re@in(0 c(reia am s(+i dau0 Jn locul dumneavoastr(0 o t>n(r( c(prioar(O duse pe t>n(ra re@in( Jn c(su'a lui0 l(s>nd+o s(+*i Jm=r('i*eze copiii *i s( pl>n@( Jmpreun( cu ei0 *i plec( apoi s( caute o c(prioar( t>n(r( Jn loc-

%e@ina+mam( J*i Jnfulec( cina cu aceea*i poft( cu care ar fi m>ncat+o pe t>n(ra re@in(/66

Era tare mul'umit( de cruzimea ei *i se pre@(tea s(+i spun( re@elui0 la Jntoarcere0 c( lupii au fost cei care i+au m>ncat so'ia *i copiiiJntr+o sear( Jns(0 pe c>nd se preum=la prLn curte *i prLn o@r(zile castelului pentru a adulmeca ni*te carne proasp(t(0 auzi dintr+o camer( din c(su'a sluNitorului pe micu'ul ori+de+ i0 care tocmai era pedepsit pentru c( fusese r(u0 *i o auzi *i pe micu'a Iurora0 care se ru@a ca fratele ei s( fie iertatC(pc(una recunoscu vocea re@inei *i a copiilor *i0 furioas( c( a fost Jn*elat(0 porunci pentru a doua zi0 cu o voce tun(toare care f(cea lumea s( tremure0 s( fie adus Jn miNlocul cur'ii un h>rd(u mare0 pe care+l umplu cu =roa*te r>ioase0 vipere0 n(p>rci *i *erpi0 ca s(+i arunce acolo pe re@in( *i pe copiii ei0 pe sluNitor cu so'ia sa *i pe servitoarea acesteia- D(duse porunc( ca ei s( fie adu*i cu m>inile le@ate la spateC(l(ul tocmai se pre@(tea s(+i arunce Jn h>rd(u0 c>nd re@ele0 venind mai devreme0 intr( Jn curte c(lare *i Jntre=( uimit ce Jnsemna acel spectacol Jn@rozitor- "imeni nu Jndr(zni s(+i spun( *i0 atunci0 Jnfuriat(0 c(pc(una0 care presim'ea ce avea s( urmeze0
/6/

se arunc( ea Jns(*i Jn h>rd(u cu capul Jnainte *i fu m>ncat( Jntr+o clip( de li@hioanele pe care chiar ea le ceruse- %e@ele se m>hni0 pentru c( ea era mama lui0 dar Jn cur>nd Ji trecu sup(rarea *i tr(i mul'i ani Jn pace *i fericire0 al(turi de copii *i de frumoasa lui so'ie/6. DEGEPEH Iu fost odat( un p(durar *i nevasta lui0 care aveau *apte copii0 to'i =(ie'i- Cel mare n+ avea dec>t zece ani0 iar cel mai mic avea *apte- Pare de mirare c( ap(ruser( at>'ia copii Jntr+un timp a*a de scurt0 dar nevasta sa n(*tea mereu c>te doi prunciErau foarte s(raci *i cei *apte copii le d(deau mult de furc(0 pentru c( nici unul dintre ei nu putea Jnc( s(+*i c>*ti@e sin@ur p>ineaCeea ce+i sup(ra *i mai mult era faptul c( cel mai mic era prea pl(p>nd *i nu vor=ea mai deloc0 nu pentru c( i+ar fi lipsit inteli@en'a0 ci pentru c( era prea timid *i prea =un la suflet- Era foarte mic *i0 c>nd venise pe lume0 nu era mai dihai dec>t un de@et de la m>n(0 ceea ce i+a f(cut pe ai s(i s(+i spun( De@e'el/63

Icest =iet copil devenise nepricopsitul/. casei *i Jntotdeauna Jn capul lui se sp(r@eau toate oalele- Totu*i el era cel mai sensi=il *i mai Jn'elept dintre to'i fra'ii *i0 dac( vor=ea pu'in0 Jn schim= asculta multVeni un an foarte @reu *i foametea care se a=(tu asupra satului era at>t de mare0 Jnc>t ace*ti oameni s(rmani se hot(r>r( s( scape de copiii lorJntr+o sear(0 pe c>nd copiii dormeau *i p(durarul cu nevasta sa st(teau l>n@( foc0 el Ji spuse0 cu inima plin( de durere# K Vezi c( nu ne mai putem hr(ni copiii- "+a* fi Jn stare s(+i v(d murind su= ochii mei *i sunt hot(r>t s(+i duc m>ine Jn p(dure *i s(+i pierd acolo5 o s( fie destul de u*or0 pentru c(0 pe c>nd ei or s( se Noace0 adun>nd surcele0 noi o s( fu@im0 f(r( ca ei s( ne vad(K Oh0 stri@( femeia lui0 ai putea s(+'i duci chiar tu copiii la moarteO De@ea=a Ji vor=ea p(durarul de s(r(cia lor0 nevasta lui nu era de acord *i pace- Erau s(raci0 dar era mama lor- Ln cele din urm(0 @>ndindu+se c>t de dureros ar fi fost s(+i

vad( murind de foame0 accept( *i se duse la culcare pl>n@>nd/.

1epricopsit " s(rac0 nevoia*5 care este =un de nimic-

/62

De@e'el auzise tot ce vor=iser(- I*a cum st(tea0 Jn patul lui0 Jn'elese c( vor=eau lucruri importante0 deci se d(du Nos din pat Jnceti*or *i se a*ez( su= scaunul de lemn f(r( speteaz(0 ca s( asculte f(r( s( fie v(zut- C>nd se duse din nou la culcare0 nu putu adormi0 @>ndindu+se la ce avea de f(cut- ,e scul( devreme *i merse pe malul r>ului0 umpl>ndu+*i =uzunarele cu pietre al=e0 apoi se Jntoarse acas(- Jn sf>r*it0 plecar(0 dar De@e'el nu le spuse fra'ilor s(i nimic din cele aflate&erser( printr+o p(dure deas(+deas(0 de nu se vedeau la zece pa*i unul cu altulP(durarul Jncepu s( taie lemne0 iar copiii0 s( adune surcele pe care le le@au Jn @r(m(NoareTat(l *i mama0 v(z>ndu+i prin*i cu lucrul0 se Jndep(rtar( pe nesim'ite de ei *i apoi o luar( la fu@( pe o c(rare mai ocolit(C>nd se v(zur( sin@uri0 copiii Jncepur( s( pl>n@( *i s( stri@e din r(sputeri- De@e'el Ji l(s( s( stri@e0 *tiind c( va @(si cu u*urin'( drumul spre cas(- Venind spre p(dure0 el l(sase s(+i cad( pe tot drumul c>te o pietricic( din =uzunar0 a*a c( Ji lini*ti0 zic>ndu+le# K "u v( fie team(0 fra'ilor< Tata *i cu mama ne+au l(sat ei aici0 dar eu o s( v( duc acas(/6F

)(ie'ii Jl urmar( *i el Ji conduse Jnapoi0 pe acela*i drum pe care veniser( Jn p(dure- Ha Jnceput0 n+au Jndr(znit s( intre0 ascult>nd ce vor=eau p(rin'iiLn ziua c>nd se Jnapoiaser( acas(0 p(durarul *i nevasta lui c(p(taser( =anii pentru o datorie mai veche a seniorului satului0 pe care nu mai sperau s( o primeasc(- Iceasta le salva via'a0 pentru c( cei doi erau cu adev(rat muritori de foameP(durarul trimise imediat pe femeia lui la m(cel(rie0 de unde aceasta cump(r( de trei ori mai mult( carne dec>t de o=icei0 pentru c( de mult nu mai m>ncaser( a*a cevaK Vai0 unde sunt acum copiii no*triO ,(rmanii0 acum am avea destul( carne pentru a+i hr(ni- "umai tu0 tu ai vrut s(+i omori0 'i+am spus eu c( o s( ne par( r(u< Ce+or fi f(c>nd acum Jn p(dureO Vai0 poate c( lupii i+au *i m>ncat- E*ti lipsit de omenie0 dac( 'i+ai p(r(sit copiii Jn felul (staP(durarul J*i ie*i din fire0 pentru c( nevasta Ji repet( de mai =ine de dou(zeci de ori c( ea avusese dreptate c>nd Ji spusese c( se vor c(i pentra fapta lor- O amenin'( c( o s+o =at( dac( nu tace/6B

P(durarul era poate chiar mai sup(rat dec>t so'ia lui0 dar ea Jl cic(lea *i el f(cea parte dintre =(r=a'ii care iu=esc femeile care vor=esc cu Jn'elepciune,o'ia lui continua s( pl>n@(# K Vai0 unde or fi acum copiii meiO 7emeia rostise vor=ele astea cu at>ta putere0 Jnc>t copiii0 care erau la u*(0 auzind+o0 Jncepur( s( stri@e cu to'ii# K Iici suntem< Iici suntem< )ucuroas(0 femeia aler@( repede la u*( *i o deschise0 spun>ndu+le0 Jn timp ce+i Jm=r('i*a# K Ce fericit( sunt c( v( am din nou l>n@( mine0 dra@ii mei copii< ,unte'i o=osi'i0 v( e foame0 iar tu0 Petri*or0 c>t e*ti de murdar0 vino s( te speli pe o=raz< Icest Petri*or era fiul cel mai mare0 pe care ea Jl iu=ea cel mai mult dintre to'i0 pentru c( era ro*covan0 a*a cum era *i ea-

Copiii se a*ezar( la mas( *i m>ncar( cu poft(0 lucru care le f(cu pl(cere mamei *i tat(lui lor0 c(rora le povestir(0 vor=ind Jntruna0 to'i deodat(0 c>t de fric( le fusese Jn p(dureIce*ti oameni cumsecade erau ferici'i s(+*i vad( din nou copiii cu ei0 dar fericirea lor dur( at>t c>t 'inur( =anii/64

Istfel0 c>nd =anii se terminar(0 fur( cuprin*i de vechea durere *i hot(r>r( din nou s(+i piard(- i0 ca s( nu mai dea @re*0 Ji duser( chiar mai departe dec>t prima oar(Dar nu putur( vor=i at>t de Jncet Jnc>t micul De@e'el s( nu+i aud(0 f(c>ndu+*i ei socoteala c( or s( ias( din necaz la fel ca data trecut(De*i se sculase foarte devreme0 ca s( mear@( s( adune pietre0 =(iatul @(si u*a Jncuiat( de dou( ori- "u mai *tia ce s( fac(0 dar0 cum cei doi p(rin'i l(saser( c>te o =ucat( de p>ine la fiecare dintre ei pentru pr>nz0 De@e'el crezu c( o s( se foloseasc( de a sa arunc>nd Jn loc de pietre firiimturi0 a*a c( puse p>inea Jn =uzunarTat(l *i mama Ji duser( taman unde p(durea era cea mai deas( *i mai Jntunecoas( *i0 Jndat( ce aNunser(0 ei o luar( pe un alt drum0 l(s>ndu+i acoloDe@e'el nu se sup(r( prea tare0 crez>nd c( o s( @(seasc( u*or drumul datorit( p>inii Jmpr(*tiate de el pe drum- Dar fu nespus de surprins c>nd nu mai @(si nici o firimitur(P(s(rile m>ncaser( totulIat(+i0 dar0 nespus de nec(Ni'i *i0 cu c>t c(utau mai Jnd>rNit calea de Jntoarcere0 cu at>t /61 se ad>nceau mai mult Jn p(dure- Ha c(derea nop'ii0 se st>rni un v>nt puternic0 care+i Jnfrico*a din cale+afar(- Hi se p(rea c( nu auzeau dec>t urletele lupilor care veneau s(+i m(n>nceIproape c( nu Jndr(zneau s( vor=easc( sau s(+*i mi*te capul- ,e dezl(n'ui *i o ploaie care+i ud( p>n( la os- Ha fiecare pas0 alunecau0 c(deau Jn noroi0 de unde se ridicau murdari0 ne*tiind ce s( mai fac(De@e'el se urc( atunci Jn v>rful unui copac0 ca s( vad( dac( nu se z(rea ceva JnNur0 Jntr+adev(r0 v(zu o lumini'(0 dar aceasta era tare departe- Co=orJ din copac *i0 c>nd aNunse Nos0 nu mai distinse nimic0 lucru care+l m>hni tare multIntre timp0 tot mer@>nd cu fra'ii lui0 v(zu din nou lumina pe care o z(rise Jn p(dureINunser(0 Jn sf>r*it0 la casa unde lic(rea acel opai'0 nu f(r( o oarecare team(0 pentru c( Jl pierdeau din vedere ori de c>te ori co=orau Jntr+o v>lcea- )(tur( la u*( *i le deschise o femeie0 care Ji Jntre=( ce doresc- De@e'el Ji spuse c( erau ni*te copii s(rmani0 care se r(t(ciser( Jn p(dure0 *i o ru@( s(+i fie mil( de ei *i s(+i lase s( doarm( undeva//6

V(z>ndu+i at>t de dr(@(la*i0 femeia Jncepu s( pl>n@( *i le zise# K Vai0 dra@ii mei0 unde a'i nimerit< ti'i c( aceasta e casa unui c(pc(un care m(n>nc( copiiO K Vai0 doamn(< Ji r(spunse De@e'el0 care tremura ca *i fra'ii s(i0 ce ne facemO &ai mult ca si@ur c( lupii din p(dure or s( ne m(n>nce Jn noaptea asta0 dac( nu ne primi'i aici- i ar fi mai =ine s( ne m(n>nce domnul c(pc(un- Dar poate c( o s( i se fac( mil( de noi0 mai ales dac( o s(+l ru@a'i *i dumneavoastr(7emeia c(pc(unului0 crez>nd c( o s( poat( s(+i ascund( p>n( a doua zi0 Ji l(s( s( intre *i Ji a*ez( s( se Jnc(lzeasc( l>n@( foc0 unde se fri@ea un vi'el Jntre@ pentru cina c(pc(unuluiJn timp ce se Jnc(lzeau0 auzir( trei =(t(i puternice Jn u*(- Era st(p>nul0 ce se Jntorcea

acas(- 7emeia Ji ascunse iute pe copii su= pat *i se @r(=i s( deschid( u*a- C(pc(unul Jntre=( dac( cina e @ata *i dac( a scos vLn din pivni'(0 dup( care se a*ez( la mas(Vi'elul mustea Jn s>n@e Jnc(0 dar lui a*a i se p(rea *i mai =un- Idulmec( Jn st>n@a *i Jn dreapta *i zise femeii c( miroase a carne vieK Pro=a=il0 Ji r(spunse femeia0 c( de la vi'elul (sta pe care+l pre@(tesc acum vine mirosul/// + Eu simt miros de carne vie de om0 J'i mai spun o dat(0 repet( c(pc(unul0 privindu+*i so'ia piezi*- Jmi ascunzi ceva%ostind vor=ele astea0 se scul( de la mas( *i se Jndrept( direct spre patK Ih0 rosti el0 iat( cum m( min'i0 femeie =lestemat(< "u *tiu cum m( mai st(p>nesc s( nu te m(n>nc *i pe tine- Ii noroc c( e*ti prea =(tr>n(- Iat( v>natul care+mi pic( e8act la vreme0 ca s(+i invit pe cei trei c(pc(uni0 prietenii mei0 s( vin( s( m( vad( zilele asteaEl Ji scoase pe copii t>r>* de su= pat0 unul c>te unul,(rmanii copii Jn@enunchear( Jn fa'a lui0 cer>nd mil(0 dar acesta era cel mai crud c(pc(un0 care0 nu numai c( nu avea mil(0 dar Ji m>nca deNa din ochi0 spun>ndu+i so'iei sale c( o s( fie ni*te =uc('i delicioase dac( o s( le adau@e *i un sos =un&erse s( aduc( un cu'it mare *i0 apropiindu+se de copii0 Jncepu s( Jl ascut( pe o piatr( lun@(0 pe care o 'inea Jn m>na st>n@(Jl Jn*f(case deNa pe unul0 c>nd so'ia sa Ji spuse# K Ce vrei s( faci la ora astaO "+o s( ai timp destul m>ineO //. K Tac(+'i @ura< se r(sti c(pc(unul- &>ine o s( am o poft( *i mai cumplit(K Dar mai ai at>ta carne0 Jncerc( s(+l Jnduplece so'ia lui- Ii un vi'el0 doi miei *i o Num(tate de porcK Ii dreptate0 se Jnvoi c(pc(unul- D(+le ceva de m>ncare0 ca s( nu sl(=easc(0 *i du+i la culcare7emeia fu cuprins( de =ucurie *i le d(du s( m(n>nce0 dar0 Jnlemni'i de fric(0 =ie'ii copii nu putur( Jm=uca nimicLn acest timp0 c(pc(unul se puse pe =(ut0 Jnc>ntat c( o s(+*i poat( omeni cum se cuvine prietenii- )(u cu dou(sprezece pahare mai mult ca de o=icei0 fapt care+i tul=ur( pu'Ln mintea0 *i se duse s( se culceC(pc(unul avea *apte fete care erau la v>rsta copil(riei- O=raNii micilor c(pc(une erau tare netezi *i fra@ezi0 pentru c( nu m>ncau dec>t carne proasp(t(0 ca *i tat(l lor0 dar aveau ochii mici *i rotunzi0 nasurile Jncovoiate0 @urile mari0 cu din'i ascu'i'i si foarte dep(rta'i unul de altul- "u deveniser( Jnc( foarte rele0 dar promiteau s( fie0 pentru c( de pe acum mu*cau copiii mici *i le su@eau s>n@ele//3 Ele fuseser( duse la culcare devreme- Dormeau toate Jntr+un pat mare0 cu c>te o coroan( de aur pe cap- Ln acea camer( mai era un pat0 la fel de mare0 Jn care femeia c(pc(unului Ji culc( pe cei *apte =(ie'i *i se duse apoi *i ea s( se culce0 l>n@( =(r=atul ei- De@e'el0 care o=servase c( fiicele c(pc(unului aveau pe cre*tet coroni'e de aur0 de team( ca nu cumva c(pc(unul s( fie ispitit Jn aceea*i noapte s(+i omoare0 se scul( *i0 cule@>nd cu @riN( c(ciuli'ele de pe capetele fra'ilor s(i0 le puse pe capetele fetelor

c(pc(unului0 lu>ndu+le acestora coroni'ele0 cu care acoperi cre*tetele fra'ilor0 Jn a*a fel0 Jnc>t uria*ul s( Ji ia drept fetele sale- Planul reu*i Jntocmai,pre miezul nop'ii0 c(pc(unul se trezi *i fu cuprins de p(reri de r(u c( nu+*i Jndeplinise dorin'a imediat- Itunci se ridic( din pat *i puse m>na pe cu'itul cel mareK ,( mer@ s( v(d ce se+nt>mpl( cu micu'ii- ,( nu facem lucrul de dou( ori0 J*i zise el =ruscDi=uind drumul0 urc( Jn camera fetelor *i aNunse l>n@( patul Jn care credea c( dorm micu'ii- De@e'el sim'i c(+i Jn@hea'( s>n@ele Jn vine0 c>nd c(pc(unul pip(i *i capetele fra'ilor s(i//2 &erse apoi la patul unde dormeau fetele sale *i0 v(z>nd c( n+au coroni'ele0 t(ie f(r( *ov(ire capetele acestora- 7oarte mul'umit de isprav(0 se Jntoarse s( se culce l>n@( so'ia saJndat( ce De@e'el Jl auzi pe c(pc(un sfor(ind0 J*i trezi fra'ii *i le spuse s( se Jm=race c>t pot de repede *i s(+l urmezeCo=or>r( Jncet Jn @r(din( *i s(rir( peste ziduri- Iler@ar( toat( noaptea0 tremur>nd ca var@a0 f(r( s( *tie Jncotro se JndreptauC>nd se trezi0 c(pc(unul Ji spuse so'iei sale# K Du+te sus *i Jm=rac(+i pe micu'ii de asear(7emeia fu cam mirat( de =un(tatea so'ului ei- Credea c(+i spunea cu adev(rat s(+i Jm=raceUrc( deci *i se Jnsp(im>nt( v(z>ndu+le pe cele *apte fete m(cel(rite0 plutind Jn propriul s>n@e- 7u cuprins( de le*Ln Cpentru c( primul lucru care li se Jnt>mpl( femeilor Jn situa'ii asem(n(toare e le*inulD- C(pc(unul0 tem>ndu+se ca femeia s( nu Jnt>rzie prea mult cu ce+i poruncise s( fac(0 urc( s( o aNute *i nu fu mai pu'Ln Jn@rozit dec>t fusese ea v(z>nd acel Jn@rozitor spectacolK Oh< url( el- Ce am f(cutO Or s( mi+o pl(teasc(0 nenoroci'ii0 *i Jnc( imediat<
//F

Irunc( de Jndat( o @(leat( cu ap( peste fa'a so'iei sale0 ca s(+*i revin( Jn sim'iriK D(+mi iute @hetele de *apte po*te0 zise el0 ca s(+i prind c>t mai repedeC(pc(unul Jncepu s( aler@e peste c>mp *i0 dup( ce r(scoli toate drumurile0 Ji aNunse pe o c(rare care se afla la o sut( de pa*i de casa tat(lui lorCopiii Jl v(zur( pe c(pc(un0 care p(*ea din munte Jn munte0 trec>nd r>urile ca *i c>nd ar fi fost ni*te p>r>ia*e- De@e'el @(si o st>nc( cu o sco=itur( aproape de ei0 a*a c( J*i ascunse cei *ase fra'i Jn ea *i r(mase s( vad( ce f(cea c(pc(unul- Icesta0 o=osit de lun@ul drum pe care+l str(=(tuse de@ea=a Cpentru c( el nu+i z(rise pe cei *apte copii0 iar @hetele de *apte po*te Jl o=osiser( foarte multD0 voi s( se odihneasc( *i se a*ez( pe st>nca Jn care tocmai se ascunseser( =(ie'iiCum era mort de o=oseal(0 adormi imediat *i Jncepu s( sfor(ie at>t de tare0 Jnc>t s(rmanii nu mai *tiau c>nd le+a fost frica mai mare0 acum sau c>nd el 'inea deasupra lor cu'itul uria* cu care voia s( le taie @>tul- De@e'el0 c(ruia Ji era mai pu'Ln team(0 le spuse fra'ilor s(i s( aler@e iute acas(0 c>t timp c(pc(unul //B Jnc( dormea0 *i s( nu se sinchiseasc( de el- Ei Ji urmar( sfatul *i aNunser( repede la p(rin'iDe@e'el se apropie de c(pc(un *i Ji scoase @hetele0 Jnc(l'>ndu+se cu ele- Jnc(l'(rile erau foarte mari *i foarte lar@i0 dar0 cum ele erau fermecate0 puteau s( se m(reasc( sau s( se

mic*oreze dup( picioarele celui care le purtaDe@e'el aler@( @lon' la casa c(pc(unului0 unde o @(si pe femeia acestuia pl>n@>ndu+*i fetele uciseK ,o'ul dumneavoastr(0 Ji spuse De@e'el0 se afl( Jn mare pericol0 pentru c( a fost atacat de o =and( de ho'i care au Nurat c+o s(+l ucid( dac( nu le d( tot aurul *i =anii pe care Ji are- Jn timp ce t>lharii 'ineau cu'itul deasupra lui0 m+a z(rit *i m+a ru@at s( vLn s( v( spun Jn ce situa'ie se afl( *i s(+mi da'i toat( averea0 pentru c( altfel or s(+l omoare f(r( mil(- Cum lucrul care i se Jnt>mpl( e foarte @rav0 mi+a dat Jnc(l'(rile lui de *apte po*te0 pe care le vede'i0 ca s( nu crede'i c( v( p(c(lescJnsp(im>ntat( de cele auzite0 femeia Ji d(du tot ce avea0 pentru c(0 de*i m>nca copii0 acest c(pc(un era totu*i un so' foarte str>n@(torE8ist( mul'i oameni care nu sunt de acord cu aceast( ultim( Jnt>mplare *i care sus'Ln c( De@e'el nu l+a pr(dat pe c(pc(un- Ice*ti
//9

oameni ne asi@ur( c( *tiu adev(rul dintr+o surs( de Jncredere0 pentru c( au m>ncat *i au =(ut Jn casa p(duraruluiTot ei ne Jncredin'eaz( c(0 atunci c>nd De@e'el s+a Jnc(l'at cu @hetele c(pc(unului0 s+a dus la curtea re@al(0 iar cei de acolo erau Jn@riNora'i de soarta unei armate care se lupta la dou(zeci de le@he dep(rtare- )(iatul se Jnf('i*ase0 promi'>ndu+le s( aduc( ultimele ve*ti despre armat( Jnainte de sf>r*itul zilei- %e@ele Ji f(@(duise o mare sum( de =ani dac( reu*ea- De@e'el venise cu ve*ti chiar Jn aceea*i sear( *i aceast( fapt( Ji aduse faim(- Istfel0 avea acum tot ce+*i dorea0 pentru c( re@ele Jl pl(tea =ine0 deoarece transmitea ordinele sale armatei0 *i mai multe femei Ji ofereau sume mari de =ani pentru a le aduce ve*ti despre iu=i'ii lor- Icesta fu0 de fapt0 cel mai mare c>*ti@ al s(uDup( ce f(cu un timp meseria de curier/3 *i a@onisi destul( avere0 se Jntoarse la tat(l s(u0 unde =ucuria revederii fu nem(surat de mare- De@e'el d(rui familiei sale tot ce avea0 duc>nd p>n( la sf>r*itul zilelor un trai Jm=el*u@at *i fericit/3

Curier " cel Jns(rcinat de un suveran0 de un @uvern s( duc( anumite scrisori la destina'ie- C"-tr-D

//4 CUP%I", %aftul cu autori------------------------F Piele de &(@ar------------------------9 ,cufi'a+%o*ie ------------------------36 )ar=(+Il=astr(-----------------------3F &otanul Jnc(l'at----------------------2F >nele-------------------------------------F2 Cenu*(reasa ---------------------------B6 %iXuet cel cu &o'-------------------9. 7rumoasa din p(durea adormit(--4F De@e'el-----------------------------------/6.

S-ar putea să vă placă și