Sunteți pe pagina 1din 3

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI


INOVĂRII

CABINET MINISTRU

ORDIN

cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naŃionale


pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010,

În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr.


84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind
organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi
Inovării,

MINISTRUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII


emite prezentul ordin

Art.1. – Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare


a evaluării naŃionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2009-2010. Metodologia este cuprinsă în anexa nr. 1, care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. – Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării
naŃionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-
2010. Calendarul este prevăzut în anexa nr.2, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art.3. – Se aprobă programele pentru disciplinele la care
se susŃine evaluarea naŃională pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2009-2010. Programele sunt cuprinse în anexa nr. 3,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art.5. – Secretariatul de Stat pentru ÎnvăŃământul
Preuniversitar, DirecŃia Generală EducaŃie Timpurie, Şcoli,
PerformanŃă şi Programe, DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în Limbile
MinorităŃilor şi RelaŃia Cu Parlamentul, Centrul NaŃional pentru
Curriculum şi Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar,
inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti,
conducerile unităŃilor de învăŃământ duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Ministru,

Ecaterina Andronescu

Bucureşti
Nr. 4846
Data 31.08.2009
SECRETAR DE STAT,

Adriana Doina PANĂ

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe ASĂNICĂ

DIRECłIA GENERALĂ DIRECłIA GENERALĂ BUGET -


JURIDICĂ ŞI CONTROL FINANłE, PATRIMONIU ŞI
INVESTIłII
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,

Gabriel Liviu ISPAS Mihai Păunică

DIRECłIA GENERALĂ CENTRUL NAłIONAL PENTRU


ÎNVĂłĂMÂNT ÎN LIMBILE CURRICULUM ŞI EVALUARE
MINORITĂłILOR ŞI RELAłIA ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL
CU PARLAMENTUL PREUNIVERSITAR
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,

Gabriella Maria PASZTOR Silviu Cristian MIRESCU

DIRECłIA GENERALĂ Aviz de legalitate,


EDUCAłIE TIMPURIE, ŞCOLI,
PERFORMANłĂ
ŞI PROGRAME
DIRECTOR GENERAL,

Liliana PREOTEASA

S-ar putea să vă placă și