Sunteți pe pagina 1din 4

PRINCIPALELE DOCUMENTE CURRICULARE CARACTERISTICI Curriculum desemneaza ansamblul structurat al experientelor de predare si invatare ( obiective, continuturimate rial didactic,

activitati de predare-invatare-evaluare ) planificate, oferite su b indrumarea unei institutii de invatamant ( in interiorul si in afara ei ) in v ederea atingerii obiectivelor prestabilite Curriculum scolar poate fi analizat s i interpretat din trei perspective : procesuala, structurala si cea a produselor / documentelor curriculare. Din perspectiva produselor curriculare, acestea pot fi : a) Principale - planul de invatamant ; - programa scolara ; - manualul sco lar. b) Auxiliare - ghiduri metodice pentru cadre didactice ; - caiete de munca independenta ; - seturi multimedia ; - soft-uri educationale. c) Produse curricu lare pentru cadru didactic, rezultate din proiectarea activitatii de catre acest a : - planificarea calendaristica ; - proiectarea unitatilor de invatare ; - pro iectarea la nivelul lectiei. Planul de invatamant este un document oficial prin care se structureaza continutul invatamantului pe niveluri si profiluri de scoli . Sunt stabilite numarul de ore ( minim si maxim) pe diferite discipline sau ari i curriculare. Planul cadru pentru invatamantul preuniversitar este structurat a stfel : - disciplinele sunt grupate pe arii curriculare; - sunt prezente ,, curr iculum-ul nucleu si ,, curriculum-ul la decizia scolii ; - asigurarea continuitat ii in cadrul aceluiasi ciclu, a interdependentei dintre disciplinele scolare. Pr incipiile care au stat la baza elaborarii Planului de invatamant sunt: 1) Princi pii de politica educationala : - principiul descentralizarii si al flexibilizari i ; - principiul descongestionarii programului de studiu ; - principiul eficient ei ; - principiul compatibilizarii sistemului romanesc de invatamant cu standard ele europene. 2) Principii de generare a noului plan de invatamant : - principiu l selectiei si al ierarhizarii culturale ; - principiul functionalitatii ;

- principiul coerentei ; - principiul egalitatii sanselor ; - principiul flexibi litatii si al parcursului individual ; - principiul racordarii la social. Progra ma scolara este actul oficial care reda sintetic continuturile invatamantului pe ani scolari sau pe cicluri de invatamant. Ea poate fi plasata pe urmatoarele pl anuri : a) Programa ideala este definita de cei care o elaboreaza ; b) Programa formala este cea care primeste adeziunea oficiala a statului si a comisiilor sco lare; c) Programa aparenta care da parintilor si profesorilor sentimentul ca ea reflecta punctul lor de vedere cu privire la ceea ce trebuie sa se invete ; d) P rograma operationala cea care este predata elevilor ; e) Programa traita cea car e este traita de elevi. Structura programei este urmatoarea : - obiectivele ; structura tematica a continutului ; - alocarea orientativa a numarului de ore pe teme ; - indicatii metodice privitoare la realizarea predarii, invatarii si eva luarii. O programa moderna cuprinde : 1) Nota de prezentare - obiectivele cadru si obiectivele de referinta; 2) Continuturile ; 3) Exemple de activitati de inva tare ; 4) Standarde curriculare de performanta. In elaborarea structurii tematic e a unui obiect de invatamant se tine seama de perspectiva stiintifica ( cea car e urmareste corespondenta dintre continutul disciplinei stiintifice si continutu l obiectului de invatamant ) si de cea psihopedagogica ( transpunerea continutul ui intr-o structura adecvata cerintelor psihopedagogice ). Cerintele psihopedago gice in elaborarea structurii tematice a unei discipline sunt : relevanta, secve ntialitatea, coerenta sau consistenta. Programele scolare sunt componente de baz a ale Curricumului National. Ele reprezinta instrumentul didactic principal care descrie conditiile invatarii precum si criteriile dezirabile pentru reusita inv atarii, conditii exprimate in termeni de obiective, continuturi, activitati de i nvatare si standarde curriculare de performanta. Programele reprezinta oferta ed ucationala a unei anumite discipline pentru un parcurs scolar determinat. Manual ele scolare concretizeaza programele scolare in diferite unitati didactice, sau experiente de invatare, operationalizabile in relatia didactica invatator elev. Continuturile invatarii sunt structurate pe capitole, subcapitole, teme, lectii. Manualele indeplinesc mai multe functii ;

a) Functia de informare ce vizeaza : selectia cunostintelor in concordanta cu pr ograma scolara si accesibilizarea acestora ; b) Functia de structurare si de org anizare a invatarii : de la practica la teorie, de la teorie la exercitii practi ce, de la exercitii practice la elaborarea teoriei, teorie ilustrari, ilustrari observare si analiza. c) Functia de dirijare a invatarii cu doua alternative : repetere, memorizarea, imitarea modelelor ; - activitatea deschisa si creativa aelevilor. In elaborarea manualelor se are in vedere trei formule : conceptia or iginala, adaptarea manualelor existente si manuale traduse. In procesul de moder nizare a invatamantului, manualul scolar a fost supus unor transformari esential e, menite sa transpuna pe elev din postura lui de ,, a intelege,de a memora cunos tintele elaboraye si sistematizate ,,de-a gata, in subiect activ, parcurgand drum ul cunoasterii, redescoperind informatiile.Manualul devine un instrument de lucr u care permite elevului strangerea, selectarea, sistematizarea datelor si faptel or, prelucrarea acestora prin actiuni si operatii cognitive care sa asigure dezv oltarea personalitatii elevului. Manualele alternative( elaborarea si difuzarea simultana a mai multor manuale pentru aceeasi disciplina sau arie curriculara) d au posibilitatea cadrului didactic sa-si aleaga manualul care i se potriveste ce l mai bine elevilor sai. Acesta nu mai trebuie parcurs integral, ci numai unitat ile de continut obligatorii .Ele propun moduri diferite de abordare si insusire a cunostintelor unice , prevazute in programa scolara, alegerea lor relizandu-se in functie de caracteristicile psiho- comportamentale ale elevilor, dar si de a ptitudinile si stilurile didactice ale educatorilor. Mai presus de orice sta rea lizarea obiectivelor si a performantelor care depind in primul rand de educator, de talentul sau, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare al temelor, prin punerea in valoare a posibilitatilor si resurselor de care dispune clasa de elevi. Bibliografie : Curriculum National- Cadru de referinta, Bucures ti 1998