Sunteți pe pagina 1din 4

/2. tl.

zo t.?

SUBIECTE EXAMHN PARTIAL. FIZICA

1. Analiza dimcnsionala (exercitii) 2. Reprezentarea unui vector in sistemul cartezian (exercitii)

3. Operatii cu vectori (exercitii) 4, Traiectoria punctului material (exercitii) 5. Viteza medie si instantanee 6. Acceleratia medie si instantanee 7 , Vileza si acceleratia in coordonate carteziene (exercitii) L Viteza in coordonate polare plane 9. Viteza unghiulara 10. Principiile mecanicii clasice 11. lmpulsul, Legea de conservare 12. Momentul unghiular. Legea de conservare 13. Lucrul mecanic si puterea 14. Energia cinetica 15. Energia potentiala 16. Oscilatii libere. Marimi caracteristice 17. Energia miscarii oscilatorii armonice 18. Pendulul matematic 19. Oscilatorul LC serie 20. Ecuatia generala a miscarii oscilatorii amortizate. 21. Solutia ecuatii diferentiale a miscarii oscilatorii amortizate 22. Timp de relaxare: decrement logaritmic; factor de calitate 23. Ecuatia diferentiala a miscarii oscilatorii fortate. 24. Solutia ecuatiei diferentiale a miscarii oscitatorii fortate in regim stationar 25. Dependenta amplitudinii oscilatiilor fortate de frecventa de fortare. Curba de rezonanta 26. Unde longitudinale si transversale; definitii 27. Ecuatia diferentiala a undelor 28. Ecuatia undei plane; semnificatia marimilor 29. Intensitatea undei; nivel de intensitate sonora 30. Unde stationare in coarda prinsa la ambele capete 31. Unde stationare in coarda prinsa la unuldintre-.gapete

Examen Partial Fizica 1 2009-2010

Nume si prenume
1. Gdsiti dimensiunile momentului unghiular.

Grupa

2. Fie vectorii:

d : i+A_z 6 : fr-z d : fi_2'+ee


a.reprezentafi grafic vectorii gi aflali mdrimea acestora b.calcr$a{i d-26+d;

d. dx b-x ci. e.proiecfia lui d pe cf. rmghiul dintre vectorii d gi

c. d.(b x Q

c1

3' sestie

ca vectorul viteza este de

forma:
6

- a + fr+ st42 a. Sa se calculeze deplasarea iatre t1 : Ls si tz:2s. b. apceleratia instantanee la moriientul fg : is. 4' O fo*a de tiput F :2i- af produce o deplasare d,F:2i- 3f. Care este valoarea lucrului mecanic efectuat?
5. Sa se defineasca factorul de calitate.

6' Un mobil executa e rni$caro oscilatorie armonicd datx de legea Y : Astwrtt. tn momentul in care elongalia este jumatate din amplitutile, un goc instantaneu face ca viteza mobilutui sd se dubleze. Cat va fi noua
amplitudine?

?' Reprezentati grafic solutia miscarii oscilatorii amortizate si indicati 8. Centrul de masa. Proprietatile centrului de masa.
9. Legea conseruarii energiei mecanice.

pe acesta marimile caracterjstice.

Examen Partial Fizica 1 2OOg-2010

Nume si

prenume

1. Gdsifi dimensiunea 2. Fie vectorii:

Grupa

lucrului mecanic.

d: i+!+i

i = i-r-l^
c.d.(6.xQ
a.reprezentafr grafic vectorii qi aflafi b.calculafi d -Zi +t;

]Jr3r.r?"*r^

3.

d.;d xE xt. eproiec{ia l:uui ped -V f unghiul dintre veotorii 2d gid. Se stie ca vectorul viter-aeste de forma:

-i

i:3t3i++t4g+st
a. Sa se calculeze deplasarea

inte fr = ls

4'
5"
6.

b. acceleratia instantanee la momentul /3 3r. O forta de tipul *+ 4l produce o deplasare mecanic efecfuat?

si

tz

2s,.

i^-

# =i

+ 4j,. Carceste valoarea lucrului

Sa se defiaeasca

timpul de relaxare al unei rniscari oscilatorii annonice.

Eeuafia ds nl$care e rmui eorp este:

) ,__/

e-

nn*_ 2rflad,-:ft &r1 trtuta

F\

trlt

nnde s ffif mf,mra.t fn ryn iar pulsalia fu rad/s.

{a} Deterroinali a.mplitudine p perioada cceil*fiilor; {}r} Afl*li vi*ma gl amdem le; k) R4ilsmrafi grafic u(r), u{r}; 7'
8.
Fenomenul de rezonanta. Curba dependentei amplitudinii miscarii oscilatorii fortate de frecventa fortei exteme. Centrul de masa. Proprietatile centrului de masa. mecanic si puterea.

9. Lucrul

Examen Partial Fizica 1 20L0-2011

Nume si prenume
1.

Grupa

G5siti dimensiunea momentului forfei

2. Fie vectorii:

d : i+A+2 6 : i-A+32 d - -2i+20 _22


a.reprezentafi gra,fic vectorii gi a,flati m{rimea acestora b.calculafii d-2ti+d; c. d.(6 x cl

d. dx

bxd
cT.

f. unghiul dintre vectorii d gi


3.
Se stie ca

vectorul

ituaeste

de forma:

t:1t3ft+4tg+sz
a. Sa se calculeze deplasarea intre t1 : ls si tz:2s. b. acceleratira instantanee la mome,ntul fs : Bs.

4' o fo*a
5.

de tipul

36

* 4f produce o deplasare d,r-: 3i* 4f


la un siagur capat.

Care este valoarea lucrului

***i"""f""t*t?

Sa se defneasca decrementul loga.ritmic. coa,rda prinsa

6. Unde stationa,re in

'ffirsraaliz%

cazud particulare si sa se reprezinte grrn", stiind ca:

dependenteiamplif,udiniimiffifrervmtafueiK61reTerfru ,{(o):

Scrieti si semnificatiafrzicaa marimilor ce intervin.

8. Centrul 9.

de masa. Impulsul centrului de masa

Sa se defineasca nivelul de intensitate sonora.

10. Sa se enunte principiul intai al mecanicii newtoniene.