Sunteți pe pagina 1din 6

CONFERINA NAIONAL DE INSTRUMENTAIE VIRTUAL CNIV 2004 213

Program didactic n LabVIEW pentru studiul


prelucrrii numerice a semnalelor
Cristian Foalu
RezumatInstrumentul virtual prezentat n lucrare se refer la o deosebit de util unealt de nvare a prelucrrii numerice a
semnalelor cu ajutorul calculatorului. Programul este realizat n ntregime n LabVIEW 5.1, este compilat sub form executabil i
poate fi instalat pe orice platform Windows, pe baza protocolului de instalare furnizat de Application Builder. Protocolul instaleaz
inclusiv Run-Time Engine, aa nct programul poate fi utilizat imediat, fr alte modificri suplimentare. Instrumentul este folosit de
doi ani la aplicaiile disciplinei Tratarea numeric a semnalelor pentru studenii specializrii de Metrologie i sisteme de msurare,
anul III, Facultatea de Electrotehnic din Iai. In momentul de fa se afl ntr-o faz de restructurare pentru a permite accesul de la
distan, prin Internet, la resursele acestuia, n vederea includerii lui n laboratorul virtual ce funcioneaz la Facultatea de
Electrotehnic.
Termeni cheieinstrumentaie didactic, prelucrarea semnalelor n domeniul timp i frecven, filtrare numeric.
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
1 INTRODUCERE
LZVOLTARLA faia piecedenl din uIliniIe doua
decenii a lehniciIoi digilaIe a peinis olineiea unoi
avanlaje inconleslaliIe n loale doneniiIe lehnico-
liinifice, dai i n aIle ianuii aIe aclivilaii socio-unane
cun ai fi: nedicina, econonia, adninisliaia, cuIluia, elc.
In acesl conlexl, pieIuciaiea nuneiica a sennaIeIoi cu
ajuloiuI sisleneIoi de caIcuI joaca un ioI eseniaI n
asiguiaiea funcionaIilaii, conlinuilaii i exaclilaii
sisleneIoi infoinaionaIe Ia oiice niveI. Lsle line cunoscul
fapluI ca, n conpaiaie cu lehniciIe anaIogice, ceIe digilaIe
asiguia un giad nuIl nai naIl de exaclilale i nciedeie n
pieIuciaiea i liansnileiea infoinaiei, ajungnd ca Ia oia
acluaIa najoiilalea sisleneIoi de leIeconunicaii anaIogice
sa fie nIocuile cu echipanenle digilaIe.
Un doneniu inpoilanl n caie pieIuciaiea nuneiica a
sennaIeIoi i gasele din pIin uliIilalea esle ceI aI
insliunenlaiei de nasuia i conlioI. Toale apaialeIe de
nasuia nodeine au n conponena Ioi dispozilive de
pieIuciaie a sennaIuIui de nasuia inpIenenlale fie n
sliucluia haidvaie a apaialuIui, sul foina ciicuileIoi
Iogice piogianaliIe, fie ca piogiane speciaIizale ce iuIeaza
pe niciocaIcuIaloaie incoipoiale sau pe sliucluii de lip
piocesoi de sennaI (DSI). SisleneIe de nasuia conpIexe
piezinla, pe Inga funcia de afiaie a iezuIlaluIui, specifica
insliunenleIoi aulonone, i funcii de pieIuciaie
conpIexa, slocaie, i liansnileie Ia dislana a infoinaiei
de nasuia, asociale uneoii cu funcii de conlioI a
piocesuIui noniloiizal.
TehniciIe digilaIe de pieIuciaie a sennaIeIoi au Ia laza
aIgoiilni nalenalici dezvoIlai n juiuI concepleIoi cIasice
de iepiezenlaii aIe sennaIeIoi n doneniiIe linp, fiecvena,
nodeIaii aIe sisleneIoi i fiIliaii nuneiice. Aceli aIgoiilni
au fosl sludiai i fundanenlai din puncl de vedeie leoielic
nca de Ia nijIocuI secoIuIui liecul, cnd lehnoIogia digilaIa
facea nca piinii pai. Dei, de-a IunguI linpuIui, au sufeiil
uneIe nlunalaiii, ei se apIica n lehniciIe acluaIe n foina
Ioi eseniaIa, nliucl fundanenlaiea Ioi s-a facul n nod
conpIel i exhausliv. Lsle cazuI aadai aI luluioi
opeiaiiIoi ce se execula n doneniuI linp, liansfoinala
Iouiiei digilaIa, liansfoinala z, iepiezenlaii aIe sisleneIoi
n foina canonica, nelodeIe de sinleza i anaIiza a fiIlieIoi
nuneiice, elc. La oia acluaIa, nlunalaiiiIe sunl aduse n
najoiilale Ia niveI lehnoIogic, piin naiiiea vilezeIoi de
pieIuciaie a piocesoaieIoi, nlunalaiiea aihilecluiiIoi
haivaie a DSI-uiiIoi i cieleiea peifoinaneIoi
conveiloaieIoi.
In Iuciaiea de faa esle piezenlal un insliunenl didaclic
de nvaaie a aIgoiilniIoi nalenalici de pieIuciaie digilaIa
a sennaIeIoi, uliI all sludeniIoi seciiIoi ce sludiaza
aceasla discipIina cl i luluioi ceIoi inleiesai n apIicaiea
acesloi aIgoiilni. Iiiele, exisla Ia oia acluaIa pe piaa
nuIle nedii de piogianaie caie au inpIenenlale funcii de
pieIuciaie de sennaI. Iiinlie aceslea aninlin: MalIal,
Malhenalica, Malhcad, LalVILW. Aceslea ofeia
posiliIilalea apIicaiii acesloi funcii, cu un giad nai naie
sau nai nic de accesiliIilale, dai nu sunl piogiane
didaclice. LIaloiaiea piogianuIui de faa a apaiul din
necesilalea de a avea Ia dispoziie un insliunenl n Iinla
ionna caie sa faciIileze desfauiaiea oieIoi de apIicaii Ia
discipIina Tialaiea nuneiica a sennaIeIoi, speciaIizaiea
Mc|rc|cgic i sis|cnc dc n4surarc de Ia IacuIlalea de
LIecliolehnica din Iai. LI a fosl eIaloial n nliegine n
LalVILW 5.1 i esle accesiliI deocandala penliu inslaIaie
pe caIcuIaloaie individuaIe, penliu nediuI Windovs.
DezvoIlaiea uIleiioaia vizeaza accesaiea Iui piin Inleinel,
n cadiuI sislenuIui de Ialoialoaie viiluaIe aI facuIlaii.
2 STRUCTURA PROGRAMULUI
IiogianuI esle consliuil ca insliunenl viiluaI (IV), fiind
foinal din 3 cadie piincipaIe, pIus unuI de iniiaIizaie.
Toale cadieIe sunl cu aulocenliaie i adaplaie a naiinii
oliecleIoi Ia iezoIuia ecianuIui, penliu ca insliunenluI sa

Au|cru| |ucr4rii cs|c prcfcscr |a Unitcrsi|a|ca Tcnnic4 Gn. Asacni din
|ai, |acu||a|ca dc ||cc|rc|cnnic4, Ca|cdra dc n4sur4ri c|cc|ricc, 8d.
D.Mangcrcn 53, |ai, 700050, |c|. 0232 278680/1125, fax 0232 237627, c-
nai|. cfcsa|aucc.|uiasi.rc.
D
214 CONFERINA NAIONAL DE INSTRUMENTAIE VIRTUAL CNIV 2004


fie cl nai poilaliI.
Ieiaihia insliunenluIui conine pesle 2OO de sulIV-uii,
oiganizale pe doneniiIe piincipaIe aIe piogianuIui. Un
diiecloi sepaial esle foinal din sulIV-uiiIe de ajuloi.
CadiuI de iniiaIizaie se deschide Ia Iansaiea
piogianuIui, piezenlnd sigIa i headeiuI univeisilaii,
denuniiea piogianuIui i luloaneIe de inliaie i ieiie din
piogian (fig. 1).
CeIeIaIle 3 cadie sunl concepule dupa cun uineaza:
- un cadiu pievazul cu insliunenle de vizuaIizaie
giafica a sennaIeIoi eanlionale
- un cadiu deslinal sludiuIui fiIlieIoi nuneiice cu
iaspuns finil Ia inpuIs
- un cadiu deslinal sludiuIui fiIlieIoi nuneiice cu
iaspuns infinil Ia inpuIs
Iiecaie cadiu piezinla o Iinie de neniuii de accesaie a
funciiIoi piogianuIui. In conlinuaie von desciie fiecaie
din ceIe 3 cadie npieuna cu neniuiiIe afeienle.
2.1 Cadrul 1
Inaginea aceslui cadiu esle piezenlala n fig. 2. CadiuI
conine doua indicaloaie giafice, fiecaie nsoil de paIela de
cuisoaie afeienla, pe caie se afieaza sennaIeIe ce se
sludiaza. SennaIeIe sunl sul foina unoi secvene de
nuneie, iepiezenlale n LalVILW sul foina de vecloii de
nuneie conpIexe. Daca nu se efeclueaza aIle opeiaii,
indicaloaieIe giafice afieaza paiiIe ieaIe aIe secveneIoi. In
piincipiu, indicaloiuI supeiioi s-ai pulea uliIiza penliu
afiaiea sennaIeIoi n doneniuI linp, iai ceI infeiioi penliu
ceIe n doneniuI fiecvena, dai nu esle olIigaloiiu.
Acesle sennaIe sunl seIeclale de pe nile afioaie de lip
|is|ocx i saIvale sul nuneIe de Scnna| x unde x ia vaIoii
nlie 1 i 16. SennaIeIe sunl cilile dinli-o vaiialiIa gIolaIa,
caie esle nsciisa Ia fiecaie opeiaie ce se execula n

Fig. 1. Cadrul de iniializare a programului
Fig. 2. Imaginea cadrului de prezentare grafic a semnalelor eantionate
C. FOLU: PROGRAM DIDACTIC N LABVIEW PENTRU STUDIUL PRELUCRRII NUMERICE A SEMNALELOR 215

piogian, fiind accesiliIe de pe loale cadieIe. Se poale face
afiaiea nai nuIloi sennaIe pe aceIai indicaloi giafic
innd apasala lasla Snif| i seIeclnd cu nouse-uI
sennaIeIe doiile. Aceasla faciIilale esle foaile uliIa alunci
cnd se doiele sa se faca conpaiaiea nlie difeiile
iezuIlale (de ex. iaspunsuI unui fiIliu RII sinlelizal cu
difeiile lipuii de feieslie).
SennaIeIe se pol iepiezinla sul foina can|icna|4, fiecaie
eanlion fiind sinloIizal piin cle un segnenl veilicaI, sau
sul foina ccn|inu4, caz n caie puncleIe de pe indicaloiuI
giafic sunl inleipoIale Iiniai.
La apasaiea lulonuIui C, pe indicaloaieIe giafice devin
disponiliIe cle doua cuisoaie coIoiale difeiil, cu caie se
poale face nasuiaiea eanlioaneIoi.
2.1.1. Meniuri
MeniuiiIe disponiliIe n cadiuI 1 sunl Iegale de funciiIe i
opeiaiiIe ce pol fi execulale. Aceslea sunl giupale dupa
cun uineaza:

a) MeniuI Ccns|ruirc scnna|c
Acesl neniu se foIosele penliu consliuiiea sennaIeIoi
eanlionale i conine doua sulneniuii:
- Manua| punc| cu punc|, caz n caie vaIoiiIe eanlio-
aneIoi sunl dale nanuaI, dinli-un conlioIei de lip
arraq i
- Pcrnind dc |a funcfia ana|i|ic4, alunci cnd aven de-a
face cu sennaIe pailicuIaie, aIe caioi funcii
anaIilice sunl cunoscule, uliIizaloiuI lieluind doai
sa inlioduca anunii paianelii, cun ai fi: nunaiuI
lolaI de eanlioane, fiecvena noinaIizala, anpIilu-
dinea, faza, elc. TipuiiIe de sennaIe disponiliIe n
acesl sulneniu sunl: sinusoidaI, liiunghiuIai, diep-
lunghiuIai, ianpa, exponeniaI, inpuIs Diiac,
noduIal n anpIiludine, noduIal n fiecvena, de-
foinal, zgonol aIl unifoin i zgonol aIl gaussian.
In fig. 3, de exenpIu, esle piezenlala inaginea feiesliei
ce se deschide Ia accesaiea neniuIui Ccns|ruirc scnna|c -
Pcrnind dc |a funcfia ana|i|ic4 - Sinuscida|. In afaia conlio-
IeieIoi de fixaie a paianeliiIoi, nai sunl disponiliIe: un
lulon de accesaie a heIpuIui (Scnnificafii), un lulon de
aIegeie a nuneIui sul caie va fi saIval sennaIuI n vaiialiIa
gIolaIa (Sa|tarc) i un lulon de nchideie a feiesliei i
ieveniie Ia cadiuI piincipaI. La saIvaiea sennaIuIui n
vaiialiIa gIolaIa, IislloxuiiIe ceIoi doua indicaloaie giafice
se acluaIizeaza aulonal cu noiIe sennaIe. HeIpuI da
infoinaii despie funcia iespecliva, piezinla cleva
consideienle leoielice i slaliIele sennificaia
paianeliiIoi.

l) MeniuI Dcncniu| |inp
Din acesl neniu se seIecleaza loale opeiaiiIe n doneniuI
linp ce pol fi execulale asupia sennaIeIoi. Aceslea sunl
giupale dupa cun uineaza:
- Ari|nc|icc - conine uinaloaieIe opeiaii, seIeclaliIe
ca sulneniuii: adunaiea (conslanla cu secvena i
secvena cu secvena), nnuIiiea (conslanla cu
secvena i secvena cu secvena), conjugala, pailea
ieaIa, pailea inaginaia, anpIiludinea, faza, secvena
paia i secvena inpaia.
- Nc|iniarc - apIica secveneIoi uinaloaieIe funcii
neIiniaie: sinus, cosinus, langenla, exponiaIa, Ioga-
iiln zecinaI, Iogaiiln naluiaI, iadicaI, inveisa.
- Prcccsarc in dcncniu| |inp - convoIuie, inleicoieIaie,
aulocoieIaie, depIasaie, decinaie, conpIelaie cu
zeiouii, inseiaie zeiouii.
- A||c cpcrafii - ieveisaie, concalenaie, secvena con-
pIexa, decupaie.
La apeIaiea fiecaieia din acesle funcii, se deschide o
feieaslia din caie se slaliIesc opeianduI(zii) i evenluaIii
paianelii. Ienliu exenpIificaie, n fig. 4 esle piezenlala o
aslfeI de feieaslia penliu execulaiea funciei de inleicoieIa-
ie nlie doua secvene. HeIpuI da indicaii asupia noduIui
de uliIizaie a funciei.

c) MeniuI Dcncniu| frcctcnf4
In acesl neniu sunl disponiliIe uinaloaieIe sulneniuii:
- |crcs|rc - se poale consliui o Iaiga paIela de feieslie
de pondeiaie, caie pol fi apIicale sennaIeIoi n ve-
deiea ieduceiii eioiiIoi de Ieakage. In neniu sunl
disponiliIe feieslieIe: dieplunghiuIaia, Hanning,
Fig. 4. Imaginea ferestrei de fixare a operanzilor pentru execuia
funciei de intercorelaie
Fig. 3. Imaginea ferestrei de fixare a parametrilor de construire a
unui semnal sinusoidal.
216 CONFERINA NAIONAL DE INSTRUMENTAIE VIRTUAL CNIV 2004


Hanning, liiunghiuIaia, Iacknan, Iacknan-
Haiiis, IIal-lop, Kaisei-esseI i exponeniaIa. O
paile din acesle feieslie sunl cieale foIosind sulIV-
uiiIe disponiliIe n lilIioleca LalVILW. La seIec-
laiea feiesliei doiile se poale fixa nunaiuI de ean-
lioane din caie esle conpusa feieaslia.
- Transfcrna|a |curicr (dircc|4 i intcrs4). Din acesl
neniu se apIica opeialoiuI Tiansfoinala Iouiiei
Disciela (TID) unei secvene oaiecaie, penliu
iepiezenlaiea sennaIuIui n doneniuI fiecvena. S-a
pievazul i posiliIilalea deleininaiii linpuIui de
caIcuI a TID penliu a se olseiva eficiena
aIgoiilnuIui Tiansfoinalei Iouiiei Rapide, caie esle
aIes aulonal de calie piogian alunci cnd nunaiuI
de eanlioane esle o puleie a Iui 2.
- Transfcrna|a Z intcrs4. Consideind funcia de
liansfei a unui sislen disciel dala sul foina de
iapoil de poIinoane, Ia apeIaiea aceslui sulneniu
se deschide o feieaslia n caie se pol specifica
coeficienii nunaialoiuIui i nuniloiuIui funciei de
liansfei, n oidinea desciescaloaie a puleiiIoi Iui z.
Iuncia fuinizeaza Ia ieiie secvena
coiespunzaloaie iaspunsuIui Ia inpuIs aI
sislenuIui.
- Transfcrna|a Hi|ocr| (dircc|4 i intcrs4). Se caIcuIeaza
Tiansfoinala HiIleil apIicala unui sennaI dal.
- Spcc|ru| dc pu|crc. CaIcuIeaza specliuI de puleie aI
unui sennaI uliIiznd funcia LalVILW afeienla.
- Cccficicn|u| dc dis|crsiuni. CaIcuIeaza coeficienluI de
disloisiuni aI unui sennaI iepiezenlal n doneniuI
linp, dupa ieIaia definila n funcia THD a
LalVILW.

d) MeniuI |i||rc R||
Din acesl neniu se acceseaza cadiuI 2, n caie se poale face
sludiuI fiIlieIoi cu iaspuns finil Ia inpuIs (RII). Acesl cadiu
va fi desciis nai liziu n Iuciaie.

e) MeniuI |i||rc R||
Din acesl neniu se acceseaza cadiuI 3, n caie se poale face
sludiuI fiIlieIoi cu iaspuns infinil Ia inpuIs (RII). Acesle
doua cadie voi fi desciie nai liziu n Iuciaie.

f) MeniuI Scnna|c
Din acesl neniu pol fi leise secvene slocale n vaiialiIa
gIolaIa, pol fi saIvale secvene pe discuI dui sul foina de
fiieie lexl sau pol fi ncaicale secvene deja saIvale pe
discuI dui.

g) MeniuI |circ
Fig. 5. Imaginea cadrului pentru studiul filtrelor RFI
C. FOLU: PROGRAM DIDACTIC N LABVIEW PENTRU STUDIUL PRELUCRRII NUMERICE A SEMNALELOR 217

Se iese din cadiuI 1 i se ievine Ia cadiuI de iniiaIizaie.
2.2 Cadrul 2
Acesl cadiu se poale accesa din neniuI cadiuIui 1 |i||rc R||
i seivele Ia sludiuI fiIlieIoi cu iaspuns finil Ia inpuIs.
Inaginea aceslui cadiu esle piezenlala n fig. 5.
MeniuiiIe afeienle aceslui cadiu sunl ceIe iefeiiloaie Ia
consliuiiea sennaIeIoi, doneniiIe linp i fiecvena i
saIvaiea, leigeiea i ncaicaiea sennaIeIoi, cu aceIeai
sennificaii ca Ia cadiuI 1.
In vedeiea sludiuIui fiIlieIoi RII, se peinile aIegeiea
nelodei de sinleza (seiii Iouiiei sau aIgoiilnuI Iaiks-
McCIeIIan) i a specificaiiIoi de fiecvena aIe fiIliuIui:
oidin, lip, fiecvene de laieie i feieaslia uliIizala (daca se
aIege neloda seiiiIoi Iouiiei). La apasaiea lulonuIui
S|NT|ZA, piogianuI caIcuIeaza aulonal iaspunsuI Ia
inpuIs aI fiIliuIui (coeficienii funciei de liansfei),
uliIiznd feieaslia seIeclala. La apasaiea lulonuIui
ANA||ZA, piogianuI caIcuIeaza secveneIe
coiespunzaloaie caiacleiisliciIoi anpIiludine-fiecvena i
faza-fiecvena, poinind de Ia iaspunsuI Ia inpuIs
deleininal n faza de sinleza. SennaIeIe coiespunzaloaie
doneniuIui linp se vizuaIizeaza pe indicaloiuI giafic
supeiioi, iai ceIe coiespunzaloaie doneniuIui fiecvena
(caiacleiisliciIe de fiecvena de exenpIu) se vizuaIizeaza pe
indicaloiuI giafic infeiioi. Acesla aie pe alscisa ca vaiialiIa
fiecvena noinaIizala, iai din secvena se consideia doai
eanlioaneIe coiespunzaloaie fiecveneIoi pozilive. In acesl
feI se pol face nasuialoii asupia lenziIoi de lieceie,
fiecveneIoi de laieie, iipIuIui, piin iapoilaiea diiecl Ia
fiecvena noinaIizala. ScaIa oidonaleIoi poale fi Iiniaia sau
Iogaiilnica.
Tieceiea Ia cadiuI 1 se face din neniuI |circ.
2.3 Cadrul 3
In fig. 6 esle dala inaginea cadiuIui afeienl sludiuIui
fiIlieIoi RII. Iaza de sinleza peinile deleininaiea
coeficieniIoi nunaialoiuIui i nuniloiuIuji funciei de
liansfei a fiIliuIui poinind de Ia specificaiiIe de fiecvena,
penliu diveise lipuii de fiIlie anaIogice piololip:
ulleivoilh, Celev I i II, eIiplic i esseI. Coeficienii
sunl saIvai ca sennaIe sepaiale i se apeIeaza n faza de
anaIiza. In pIus faa de fiIlieIe RII, Ia fiIlieIe RII se adauga
Ia specificaiiIe de fiecvena vaIoaiea iipIuIui n landa de
lieceie i/sau alenuaiea n landa de opiiie, dupa caz.
AnaIiza consla n deleininaiea uinaloiiIoi paianelii:
- iaspunsuI Ia inpuIs,
- diagiana poIi-zeiouii,
- caiacleiisliciIe de fiecvena,
poinind de Ia secveneIe coninnd coeficienii
nunaialoiuIui i nuniloiuIui. Aceli paianelii sunl
seIeclaliIi din feieaslia ce se deschide Ia apasaiea lulonuI
ANA||ZA.
In fig. 7 esle piezenlala, spie exenpIificaie, feieaslia de
Fig. 6. Imaginea cadrului destinat studiului filtrelor RII
218 CONFERINA NAIONAL DE INSTRUMENTAIE VIRTUAL CNIV 2004


caIcuI i liasaie a diagianei poIi-zeiouii. Aceasla diagiana
peinile apiecieiea slaliIilaii fiIliuIui i deleininaiea
poziionaiii poIiIoi i zeiouiiIoi faa de ceicuI unilale.
IndicaloaieIe giafice au aceIeai liasaluii ca i Ia fiIlieIe
RII.
3 CONCLUZII
In Iuciaie a fosl piezenlal un insliunenl viiluaI cu
apIicaliIilale didaclica, deslinal sludiuIui pieIuciaiii
nuneiice a sennaIeIoi. Acesl piogian acopeia
chesliuniIe de laza aloidale n acesl doneniu i peinile
expeiinenlaiea aIgoiilniIoi leoielici Iegai de IuciuI cu
sennaIe disciele n doneniiIe linp i fiecvena, piecun
i sludiuI sisleneIoi disciele i n pailicuIai a fiIlieIoi
nuneiice. InsliunenluI poale fi uliIizal all n IuciuI cu
sludenii, fiind nsoil de nole expIicalive a luluioi
neniuiiIoi i funciiIoi, cl i ca insliunenl de
expeiinenlaie a unoi aIgoiilni noi. Consliucia sa
noduIaia (fiecaie funcie fiind eIaloiala ca sulIV
sepaial) peinile neIegeiea uoaia a funcionaIilaii Iui
i adaugaiea oiicnd a noi funcii, Ia doiina
uliIizaloiuIui.
BIBLIOGRAFIE
|1j O. IosloIache, C. IoaIau, Tra|arca nuncric4 a scnna|c|cr, Ld. Ch. Asachi,
Iai, 2OOO.
|2j M. Chugani, A.R. Sananl, M. Ceina, |aoV||l Signa| Prcccssing,
Iienlice HaII ITR, Uppei SaddIe Rivei, 1998.
|3j AdeIaida Maleescu, N.Duniliiu, L. Slanciu, Scnna|c i sis|cnc.
Ap|icafii in fi||rarca scnna|c|cr, Ld. Teoia, ucuieli, 2OO1.
|4j A.V. Oppenhein, R.W.Schafei, Digi|a| Signa| Prcccssing, Iienlice
HaII, Inc., LngIevood CIiffs, Nev }eisey, 1994.
|5j L. Oian iighan, Tnc |as| |curicr Transfcrn and i|s App|ica|icns,
Iienlice HaII InleinalionaI, Inc., 1992.
|6j I.A. Lynn, W. Iueisl, |n|rcduc|crq Digi|a| Signa| Prcccssing ui|n
Ccnpu|cr App|ica|icns, }ohn WiIey & Sons, 1999.
|7j L.C. Ifeachoi, .W. }eivis, Digi|a| Signa| Prcccssing. A Prac|ica|
Apprcacn, Addison-WesIey IulIishing Conpany, 1993.
|8j NalionaI Insliunenls Lld., LalVILW - ManuaIe de uliIizaie.

Cristian Foalu este profesor universitar la Universitatea Tehnic
Gh. Asachi din Iai, Facultatea de Electrotehnic, catedra de
Msurri electrice. A absolvit Institutul Politehnic Iai, Facultatea de
Electrotehnic n 1987, dup care a lucrat n industrie pn n 1990.
Din 1990 a urcat toate treptele carierei universitare pn n 2003, cnd
a ctigat prin concurs titlul didactic de profesor universitar. Este
doctor n tiine inginereti, specialitatea Metrologie, din 1998.
Principalele domenii tiinifice abordate sunt: senzori cu fire magnetice
amorfe, sisteme virtuale de monitorizare a mediului, sisteme de
msur distribuite, prelucrarea numeric a semnalelor de msur,
instrumentaie virtual, implementarea structurilor hardware de
prelucrare a semnalelor utiliznd circuite logice programabile. A
publicat 6 cri n edituri i peste 90 de articole n reviste naionale i
internaionale i n volumele manifestrilor tiinifice din strintate.
Este eful laboratorului de Sisteme moderne de msurare de la
Facultatea de Electrotehnic din Iai. A luat parte la 22 contracte de
cercetare tiinific i granturi cu finanare naional i internaional n
ultimii 10 ani, din care la 4 a fost director de proiect.

Fig. 7. Diagrama poli-zerouri a unui filtru de tip Cebev, trece
band, de ordinul 11, avnd riplul n banda de trecere 0,5 dB