Sunteți pe pagina 1din 15

ORDIN nr.

129 din 11 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluiilor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAIONAL E RE!LE"ENTARE #N O"ENIUL ENER!IEI PUBLICAT N: "ONITORUL O$I%IAL nr& '( din )' ianuarie '**+

Av,nd -n vedere Re.eratul de aprobare -ntocmit de epartamentul acces la reea /i autorizare -n domeniul energiei electrice0 -n temeiul art& + alin& 1'20 132 /i 1+20 al art& )) alin& 1)2 /i alin& 1'2 lit& a2 /i 42 din Legea energiei electrice nr& )(5'**60 cu modi.ic7rile /i complet7rile ulterioare0 precum /i al art&)8 alin& 1)2 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes public0 aprobat prin 9ot7r,rea !uvernului nr& +*5'**30 pre/edintele Autorit7ii Naionale de Reglementare -n emite urm7torul ordin: omeniul Energiei

ART& ) ;e aprob7 Regulamentul privind stabilirea soluiilor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes public0 prev7zut -n ane<a care .ace parte integrant7 din prezentul ordin& ART& ' La data intr7rii -n vigoare a prezentului ordin se abrog7 Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& 8=5'**> pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluiilor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes public0 publicat -n "onitorul O.icial al Rom,niei0 ?artea I0 nr& '( din )= ianuarie '**6& ART& ( ?revederile regulamentului aprobat prin prezentul ordin se aplic7 operatorului de transport /i de sistem0 operatorilor de distribuie0 altor dein7tori de reele electrice de interes public /i proiectanilor de specialitate autorizai sau atestai con.orm legii0 care -/i des.7/oar7 activitatea -n sectorul energiei electrice& ART& 8 epartamentele de specialitate din cadrul Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei vor urm7ri respectarea prevederilor prezentului ordin& ART& = ?rezentul ordin se public7 -n "onitorul O.icial al Rom,niei0 ?artea I& p& ?re/edintele Autorit7ii Naionale de Reglementare -n Energiei0 Nicolae Opri/ @ucure/ti0 )) decembrie '**3& Nr& )'+& omeniul

ANEA RE!ULA"ENT privind stabilirea soluiilor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes public %A?& I ;cop

ART& ) 1)2 ?rezentul regulament reglementeaz7 etapele /i procedurile necesare pentru stabilirea soluiei sau a variantelor de soluie pentru racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes public& 1'2 Regulamentul stabile/te normele de coninut pentru .i/ele /i studiile de soluie pentru racordarea la reeaua electric7 a tuturor categoriilor de utilizatori& ART& ' Aplicarea regulamentului contribuie la asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reelele electrice de interes public0 o.erind acestora posibilitatea de a alege varianta de soluie pentru racordarea la reea pe care0 din punctul lor de vedere0 o consider7 cea mai avantaBoas70 te4nic /i economic&
CAP. II

omeniul de aplicare ART& ( 1)2 ?revederile prezentului regulament se aplic7 la stabilirea soluiilor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes public0 respectiv la: a2 elaborarea studiilor de soluie pentru utilizatorii noi sau e<isteni care se dezvolt7C b2 elaborarea studiilor de modi.icare a soluiilor de racordare a utilizatorilor e<isteniC c2 elaborarea .i/elor de soluieC d2 emiterea avizelor te4nice de racordare de c7tre operatorii de reea& 1'2 ?revederile prezentului regulament nu se aplic7 la stabilirea soluiilor de realizare a instalaiilor de utilizare&
CAP. III

Terminologie /i abrevieri ART& 8 #n prezentul regulament se .olosesc urm7toarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor coninute: D trebuie0 este necesar0 urmeaz7: indic7 obligativitatea strict7 a respect7rii prevederilor -n cauz7C D de regul7: indic7 .aptul c7 prevederea respectiv7 trebuie s7 .ie aplicat7 -n maBoritatea cazurilorC nerespectarea unei ast.el de prevederi trebuie s7 .ie temeinic Busti.icat7 -n proiectC D se recomand7: indic7 o rezolvare pre.erabil70 care trebuie s7 .ie avut7 -n vedere la soluionarea problemeiC nerespectarea unei ast.el de prevederi nu trebuie Busti.icat7 -n proiectC D se admite: indic7 o soluie satis.7c7toare0 care poate .i aplicat7 -n cazuri particulare0 .iind obligatorie Busti.icarea ei -n proiect& ART& = #n sensul prezentului regulament0 termenii /i e<presiile utilizate se de.inesc potrivit ane<ei nr& )&
CAP. IV

Acte normative de re.erin7 ART& > Aplicarea prezentului regulament se .ace prin coroborarea cu prevederile

tuturor normelor -n vigoare0 dintre care menion7m urm7toarele acte normative: a2 Legea energiei electrice nr& )(5'**60 cu modi.ic7rile /i complet7rile ulterioareC b2 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes public0 aprobat prin 9ot7r,rea !uvernului nr& +*5'**3C c2 Regulamentul de .urnizare a energiei electrice la consumatori0 aprobat prin 9ot7r,rea !uvernului nr& )&**65'**8C d2 "etodologia de stabilire a compensaiilor b7ne/ti -ntre utilizatorii racordai -n etape di.erite prin instalaie comun70 la reele electrice de distribuie0 aprobat7 prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& '35'**(C e2 "etodologia de stabilire a tari.elor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de distribuie de medie /i Boas7 tensiune0 aprobat7 prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& '+5'**(0 cu modi.ic7rile ulterioareC .2 ?rocedura de soluionare a ne-nelegerilor legate de -nc4eierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice0 a contractelor de .urnizare a energiei electrice /i a contractelor de racordare la reea0 aprobat7 prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& (35'**6C g2 ?rocedura privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice -n vecin7tate de limita zonei de activitate a unor operatori de distribuie0 aprobat7 prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& (85'**=C 42 avizele te4nice de racordare D coninutDcadru0 aprobate prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& (65'**=C i2 contracteleDcadru de racordare la reelele electrice de distribuie0 aprobate prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& +5'**>C B2 %odul te4nic al reelei electrice de transport D Revizia I0 aprobat prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& '*5'**8C E2 %ontractulDcadru pentru serviciul de distribuie a energiei electrice0 aprobat prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& 8(5'**80 cu modi.ic7rile ulterioareC l2 ;tandardul de per.orman7 pentru serviciul de distribuie a energiei electrice0 aprobat prin Ordinul pre/edintelui Autorit7ii Naionale de Reglementare -n omeniul Energiei nr& '35'**6&
CAP. V

%lase de utilizatori /i principii de racordare la reelele electrice de interes public ART& 6 Utilizatorii reelelor electrice de interes public se clasi.ic7 -n .uncie de puterea ma<im7 absorbit7 sau evacuat7 -n punctele de delimitare0 considerat7 -n analiza de stabilire a soluiei de racordare /i dimensionare a instalaiei de racordare0 ast.el:
*T*

%lasa A @

?uterea ma<im7 absorbit75evacuat7 1"FA2 peste =* "FA 60=D=* "FA

% E $
*ST*

'0=D60= *0)D'0= *0*(D*0) sub *0*(

"FA "FA "FA "FA

ART& 3 #n .uncie de puterea solicitat70 distana .a7 de elementele reelei electrice de interes public e<istente /i de caracteristicile ei0 racordarea instalaiei utilizatorilor la aceasta se realizeaz70 dup7 caz: a2 direct la reeaua electric7 de distribuie de Boas7 tensiune a.erent7 unui post de trans.ormareC b2 la reeaua electric7 de distribuie de Boas7 tensiune0 la barele unui post de trans.ormareC c2 la reeaua electric7 de distribuie de medie tensiune0 direct sau prin racord /i post de trans.ormare "T5GT EFC d2 la reeaua electric7 de distribuie de ))* EF0 direct sau prin staie de trans.ormare ))*5"T EFC e2 la reeaua electric7 de transport0 direct la tensiunea reelei sau prin staie de trans.ormare cu raport de trans.ormare corespunz7tor& ART& + 1)2 Racordarea direct7 la reeaua electric7 de distribuie de Boas7 tensiune a.erent7 unui post de trans.ormare se realizeaz7: a2 pentru utilizatori care se racordeaz7 prin bran/ament mono.azat& e regul70 soluia de racordare prin bran/ament mono.azat se adopt7 pentru puteri de p,n7 la )) EFAC b2 pentru utilizatori care solicit7 bran/ament tri.azat /i o putere sub (* EFA& 1'2 ?entru utilizatori care solicit7 bran/ament tri.azat /i o putere de (* EFA sau mai mare0 racordarea se realizeaz70 dup7 caz: a2 la reeaua electric7 de distribuie de Boas7 tensiune a.erent7 unui post de trans.ormare e<istentC b2 la bara de Boas7 tensiune a unui post de trans.ormare e<istent sau nouC c2 la reeaua electric7 de distribuie de Boas7 tensiune redistribuit7 -ntre posturile de trans.ormare0 ca urmare a construirii unui post de trans.ormare nouC d2 la reeaua electric7 de distribuie de medie tensiune0 prin racord /i post de trans.ormare propriu& #n cazuri de e<cepie0 -n condiiile unor locuri de consum izolate0 unde nu e<ist7 reea electric7 de distribuie de Boas7 tensiune0 soluia se admite /i pentru utilizatori din categoriile prev7zute la alin& 1)2& ART& )* 1)2 Treptele de tensiune la care se .ace racordarea utilizatorilor0 -n .uncie de puterea solicitat7 /i momentul sarcinii0 sunt date orientativ -n tabelul nr& )&
*T*

Tabelul nr& ) HIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK L L ;arcina L "omentul L Treapta de L?osibilit7i de racordareL L %lasa L ma<im7 L sarcinii L tensiune la L a utilizatorului L L L de durat7 L 1"FAEm2 L punctul de MIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIN L L 1"FA2 L L racord L irect la L ?rin L L L L L 1EF2 L tensiunea Ltrans.ormareL L L L L L reelei L L L L L L L zonale L L

L L L L L 1EF2 L L MIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIN L A L ?este =* L peste )&=** L 8** L D L 8**5))* EF L L L L L ''* L ''* L ''*5))* EF L L L L L L L ''*5"T EF L L L L L ))* L L ))*5"T EF L MIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIN L @ L 60=D=* Lma<imum )&=** L ))* L ))* L ))*5"T EF L MIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIN L % L '0=D60= L (*D3* L ))* L ))*1'*2 L ))*5"T EF L L L L L '* L L'*5> 1)*2 EFL L L L L L L '*5*08 EF L MIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIN L L *0)D'0= L ma<imum 3PP L '* L >PD'* L '*5*08 EF L L L L ma<imum (PP L )*P L L )*5*08 EF L L L L L >P L L >5*08 EF L MIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIN L E L *0*(D*0) Lma<imum *0*=PPL *08 L *08 L "T5*08 EF L L L L L "T L L L MIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIN L $ L Q *0*( L L *08 L *08 L L RIIIIIIIISIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIT P Tensiune e<istent70 dar care de regul7 nu se mai dezvolt7& PP "omentul sarcinii ec4ivalente a circuitului de medie0 respectiv de Boas7 tensiune 1inclusiv cu sarcina noului consumator2&
*ST*

1'2 ;tabilirea treptei de tensiune /i a punctului de racordare la reea0 atunci c,nd sunt mai multe posibilit7i de racordare0 se .ace av,nduDse -n vedere: a2 costul lucr7rilor necesare pentru realizarea racord7riiC b2 cerinele te4nice privind utilizarea0 .uncionarea /i sigurana reelei electriceC c2 necesitatea meninerii calit7ii serviciului de transport /i5sau de distribuie pentru toi utilizatorii din zon7& ART& )) ;c4ema de racordare a unui utilizator poate .i compus7 din una sau mai multe instalaii de racordare0 corelat cu nivelul de siguran7 solicitat de utilizator /i cu posibilit7ile concrete ale reelei electrice& ART& )' 1)2 %ontinuitatea -n .uncionare se caracterizeaz7 printrDo serie de indicatori 1medii /i ma<imi2 ai sc4emei de racordare0 rezultai din calcule de .iabilitate /i determinai la punctul 1punctele2 de delimitare0 cu un anumit nivel de risc de dep7/ire& 1'2 Indicatorii menionai la alin& 1)2 sunt: a2 num7rul mediu total de st7ri de insucces 1de de.ecte2 -n perioada de re.erin7C b2 num7rul mediu de st7ri de insucces 1de de.ecte2 eliminate prin reparaii sau5/i -nlocuiri -n perioada de re.erin7C c2 num7rul mediu de st7ri de insucces 1de de.ecte2 eliminate prin manevre manuale -n perioada de re.erin7C d2 num7rul mediu de st7ri de insucces 1de de.ecte2 eliminate prin manevre automate -n perioada de re.erin7C e2 durata medie de reparaie sau durata medie de -nlocuireC .2 gradul de satis.acere a aliment7rii consumatorului de energie -n perioada de re.erin7C g2 probabilitatea de succes 1de .uncionare2 /i probabilitatea de insucces 1de ne.uncionare2C 42 durata medie total7 de succes 1de .uncionare2 -n perioada de

re.erin7C i2 num7rul mediu de st7ri de insucces 1de de.ecte2 eliminate prin reparaii sau5/i -nlocuiri -n perioada de re.erin70 a c7ror durat7 dep7/e/te o durat7 critic7 tcC B2 num7rul ma<im anual de -ntreruperi eliminate prin reparaiiC E2 num7rul ma<im anual de -ntreruperi eliminate prin manevreC l2 num7rul ma<im total de -ntreruperi 1indi.erent de durate2C m2 durata ma<im7 de restabilire a unei -ntreruperiC n2 probabilitatea producerii unui num7r de -ntreruperi a c7ror durat7 dep7/e/te o anumit7 valoare tc& 1(2 Indicatorii precizai la alin& 1'2 reprezint7 un nomenclator din cuprinsul c7ruia0 dup7 caz0 pot .i selectai numai unii dintre ei& 182 Rezultatele obinute din calculele de siguran7 sunt .olosite pentru compararea variantelor de soluie de racordare /i alegerea de c7tre utilizator a variantei de soluie pe care0 din punctul lui de vedere0 o consider7 cea mai avantaBoas70 te4nic /i economic0 pentru racordarea la reea& 1=2 La stabilirea soluiilor de racordare se are -n vedere crearea condiiilor care s7 asigure realizarea valorilor prev7zute pentru indicatorii din standardul de per.orman7 pentru serviciul de transport5distribuie& 1>2 Utilizatorul poate opta pentru o variant7 de soluie de racordare care o.er7 valori ale indicatorilor sub nivelul prev7zut -n standardul de per.orman70 dac7 apreciaz7 c7 aceasta este acceptabil7 din punctul de vedere al condiiilor de continuitate o.erite /i convenabil7 din considerente economice& #n aceast7 situaie utilizatorul se angaBeaz7 c7 nu are pretenii ca operatorul de reea s7 -i pl7teasc7 daune dec,t dac7 nu sunt respectai indicatorii acceptai0 /i nu cei din standardul de per.orman7& Acest angaBament0 care se precizeaz7 de utilizator la solicitarea avizului te4nic de racordare0 se consemneaz7 ca atare at,t -n acest aviz0 c,t /i -n contractele de utilizare a reelei ce se -nc4eie ulterior -ntre p7ri&
CAP. VI

;tabilirea soluiei de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes public ART& )( 1)2 ;oluia de racordare a instalaiei de utilizare a unui utilizator la reeaua electric7 de interes public se stabile/te0 dup7 caz0 pe baz7 de .i/7 de soluie sau studiu de soluie& 1'2 Operatorul de reea la instalaiile c7ruia se racordeaz7 instalaia unui utilizator este responsabil pentru elaborarea0 dup7 caz0 a .i/ei de soluie sau a studiului de soluie& 1(2 ;tudiul de soluie se elaboreaz7 pe baz7 de contract -nc4eiat -ntre operatorul de reea /i utilizator& 182 Operatorul de reea transmite utilizatorului o.erta de contract pentru elaborarea studiului de soluie -n termen de ma<imum 6 zile calendaristice0 dup7 caz0 de la data: a2 -nregistr7rii comenzii utilizatoruluiC b2 -nregistr7rii cererii utilizatorului pentru emiterea avizului te4nic de racordare0 dac7 soluia de racordare0 con.orm reglement7rilor0 se stabile/te pe baza unui studiu de soluie& 1=2 Operatorul de reea elaboreaz7 studiul de soluie cu personal propriu sau atribuie altor proiectani de specialitate0 -n condiii legale0 -n regim de subproiectare0 contractul pentru e<ecutarea studiului de

soluie& 1>2 ;tudiile de soluie care analizeaz7 variante pentru racordarea unui loc de producere5consum pe barele de medie tensiune sau ))* EF ale staiilor de trans.ormare ale operatorului de transport /i de sistem se elaboreaz7 de c7tre operatorul de distribuie0 cu consultarea5colaborarea operatorului de transport /i de sistem& 162 ;tudiile de soluie care analizeaz7 variante pentru racordarea unui loc de producere5consum dintre care unele la tensiunile de ''* EF sau 8** EF /i altele la tensiunea de ))* EF se elaboreaz7 de c7tre operatorul de transport /i de sistem0 cu consultarea5colaborarea operatorului de distribuie& 132 Termenul de elaborare a unui studiu de soluie0 de la data depunerii de c7tre utilizator a datelor complete0 este de: a2 ma<imum ( luni pentru racordarea locului de producere5consum la o reea cu tensiunea de ))* EF sau mai mare& #n situaii deosebite0 Busti.icate prin comple<itatea soluiilor0 operatorul de reea poate solicita -n propunerea de contract un termen mai mare& urata suplimentar7 nu va dep7/i ( luni pentru racordare la tensiunea de ))* EF0 respectiv > luni pentru racordare la tensiuni mai mari de ))* EFC b2 ma<imum o lun7 pentru racordarea la o reea de medie sau Boas7 tensiune& ;E%IUNEA ) $i/a de soluie ART& )8 ;oluia de racordare se stabile/te prin .i/7 de soluie pentru: a2 utilizatorii de tip consumatori casnici individuali0 indi.erent de puterea solicitat7C b2 utilizatorii de tip consumatori care solicit7 o putere mai mic7 de (* EFA0 indi.erent de categoria din care .ac parte din punctul de vedere al activit7ii lorC c2 utilizatorii de tip consumatori care se racordeaz7 la reele electrice de medie sau Boas7 tensiune0 indi.erent de puterea solicitat70 dac7 soluia de racordare este unic7 /i5sau evident7C d2 utilizatori e<isteni care solicit7 un spor de putere ce poate .i acordat prin instalaiile de racordare e<istente0 indi.erent de tensiunea reelei la care sunt racordai& ART& )= 1)2 in punctul de vedere al coninutului0 o .i/7 de soluie cuprinde: a2 date privind reeaua sau elementul acesteia la care se .ace racordarea: caracteristici0 date nominale0 -nc7rcare0 rezerv7 de capacitate etcC b2 datele energetice ale utilizatoruluiC c2 soluia de racordare propus7 /i prezentarea acesteia0 cu precizarea datelor necesare pentru stabilirea tari.ului de racordareC d2 implicaiile adopt7rii soluiei asupra reelei /i a celorlali utilizatoriC e2 dup7 caz0 precizarea dac7 soluia de racordare prevede .olosirea unei instalaii de racordare realizat7 anterior pentru un prim utilizator /i prezentarea datelor care s7 permit7 calculul compensaiei cuvenite acestuiaC .2 orice alte date0 in.ormaii /i argumente care s7 Busti.ice soluia de racordare propus7 /i5sau re.eritoare la condiii pentru realizarea acesteia 1avize0 acorduri necesare etc&2 1'2 %oninutul concret al unei .i/e de soluie se stabile/te -n .uncie de categoria utilizatorilor con.orm art& 3 /i de particularit7ile speci.ice

.iec7rui caz -n parte0 cu respectarea principiilor menionate la alin& 1)2& 1(2 Un e<emplu de coninut al unei .i/e de soluie pentru racordarea unui utilizator de tip consumator la reeaua electric7 de distribuie de Boas7 tensiune a.erent7 unui post de trans.ormare este prezentat -n ane<a nr& '& Acest coninut poate .i modi.icat0 completat /i5sau detaliat -n concordan7 cu prevederile alin& 1)2& ART& )> $i/a de soluie se elaboreaz70 se avizeaz7 /i5sau se aprob7 de c7tre operatorul de reea la instalaiile c7ruia se racordeaz7 instalaia utilizatorului -n con.ormitate cu reglement7rile -n vigoare /i cu procedurile proprii& ;E%IUNEA a 'Da Elaborarea studiului de soluie ART& )6 ;oluia de racordare se stabile/te prin studiu de soluie pentru utilizatori care: a2 se racordeaz7 la reele electrice av,nd tensiunea nominal7 de ))* EF sau mai mareC b2 sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indi.erent de tensiunea reelei la care se racordeaz7C c2 se racordeaz7 la reele electrice de distribuie de medie sau Boas7 tensiune0 -n situaiile -n care sunt -ndeplinite simultan condiiile: D utilizatorii nu se -ncadreaz7 -n categoriile prev7zute la art& )8C D sunt posibile cel puin dou7 variante de soluie de racordare0 corespunz7toare te4nic /i comparabile economicC d2 solicit7 modi.icarea5-mbun7t7irea instalaiilor de racordare e<istente sau cre/terea gradului de siguran7 -n punctul de delimitare0 dac7 lucr7rile necesare nu pot .i stabilite prin .i/a de soluieC e2 prin tipul lor /i caracteristicile ec4ipamentelor instalaiilor de utilizare /i5sau al proceselor te4nologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racord7rii asupra reelei /i a celorlali utilizatori /i stabilirea m7surilor pentru -ncadrarea acestui impact -n limitele normate& ART& )3 1)2 ?entru utilizatorii din categoria prev7zut7 la art& )6 lit& a20 studiul de soluie cuprinde0 de regul7: a2 prezentarea situaiei energetice a reelei /i a utilizatorului0 e<istente /i de perspectiv7C b2 variante de racordare posibile avute -n vedereC c2 variante de racordare reinute /i analizate0 inclusiv plan de situaie cu trasarea instalaiilor de racordare0 cu speci.icarea punctelor de racordare0 a punctelor de delimitare /i a modului de realizare a m7sur7riiC d2 calcule de regimuri permanente de .uncionare cu n /i n D) elemente -n .unciuneC e2 calcule de regimuri de stabilitate tranzitorie pentru stabilirea impactului -ntre sistem /i utilizator 1numai pentru produc7toriC dac7 se consider7 necesar7 e.ectuarea calculului /i -n alte cazuri sau e.ectuarea de calcule de regimuri de stabilitate static70 aceasta va .i Busti.icat7 pentru .iecare caz -n parte2C .2 calculul solicit7rilor la scurtcircuitC g2 calculul pierderilor de putere0 dup7 caz0 la nivel de sucursal70 .ilial70 ;ENC 42 calculul nivelului de siguran7 al reelei -n punctul de delimitareC

se calculeaz7 indicatorii prev7zui -n standardele de per.orman7 /i5sau -n contracteleDcadru0 precum /i cei solicitai de c7tre utilizatorC i2 propuneri pentru .urnizarea unor servicii de sistem0 dac7 este cazulC B2 cerinele de monitorizare /i reglaB0 inclusiv inter.aa cu sistemele ;%A A /i de telecomunicaiiC E2 modul -n care sunt -ndeplinite cerinele te4nice privind racordarea impuse prin %odul te4nic al RET5RE sau prin alte normeC l2 lucr7rile necesare pentru realizarea instalaiei de racordare0 pentru .iecare variant7 reinut7 /i analizat7 /i evaluarea costului acestoraC m2 lucr7rile strict necesare -n instalaiile operatorului de reea0 -n amonte de punctul de racordare0 ca urmare a impactului apariiei5dezvolt7rii utilizatorului D pentru .iecare variant7 reinut7 /i analizat7 D /i evaluarea costului acestora& 1'2 ?entru utilizatorii din celelalte categorii prev7zute la art& )60 cu e<cepia celei prev7zute la lit& a20 studiul de soluie cuprinde0 de regul7: a2 prezentarea situaiei energetice a reelei /i utilizatorului0 e<istente /i de perspectiv7C b2 modul -n care sunt -ndeplinite cerinele te4nice privind racordarea impuse prin %odul te4nic al RE sau prin alte normeC c2 variante de racordare posibile avute -n vedereC d2 variante de racordare reinute /i analizate0 inclusiv plan de situaie cu trasarea instalaiilor de racordare0 cu speci.icarea punctelor de racordare0 a punctelor de delimitare /i a modului de realizare a m7sur7rii energiei electrice tranzitateC e2 calculul solicit7rilor la scurtcircuitC .2 calculul nivelului de siguran7 al reelei -n punctul de delimitareC se calculeaz7 indicatorii prev7zui -n standardele de per.orman7 /i5sau -n contracteleDcadru0 precum /i cei solicitai de c7tre utilizatorC g2 lucr7rile necesare pentru realizarea instalaiei de racordare0 pentru .iecare variant7 reinut7 /i analizat7 /i evaluarea costului acestoraC 42 lucr7rile strict necesare -n instalaiile operatorului de reea0 -n amonte de punctul de racordare0 ca urmare a impactului apariiei5dezvolt7rii utilizatorului D pentru .iecare variant7 reinut7 /i analizat7 D /i evaluarea costului acestora& 1(2 ;tudiul de soluie trebuie s7 conin7 toate in.ormaiile necesare pentru a putea .i e<pertizat de un proiectant de specialitate e<tern& ART& )+ 1)2 #n .uncie de particularit7ile utilizatorului /i5sau speci.icul reelei0 prin derogare de la art& )3 se admite ca -n studiul de soluie: a2 s7 .ie .7cute suplimentar /i alte analize0 considerate de operatorul de reea ca necesare sau solicitate de utilizatorC b2 s7 se renune0 cu Busti.icare0 la una sau mai multe dintre analizele prev7zute& 1'2 ?entru utilizatorii perturbatori studiul de soluie trebuie s7 conin7 suplimentar .a7 de prevederile art& )3 analiza valorii perturbaiilor /i m7suri de -ncadrare -n prevederile normelor te4nice speci.ice& ART& '* 1)2 Analizele cuprinse -n studiile de soluie se elaboreaz7 -n con.ormitate cu normele te4nice -n vigoare& 1'2 La stabilirea soluiilor /i evaluarea lucr7rilor a.erente se are -n vedere /i necesarul de ec4ipamente /i instalaii pentru m7surare /i transmitere5teletransmitere date /i5sau realizarea conducerii prin dispecer con.orm reglement7rilor -n vigoare& ART& ') atele de intrare speci.ice .iec7rui caz -n parte0 necesare pentru

e.ectuarea analizelor -n vederea stabilirii soluiei de racordare0 se asigur7 de c7tre: a2 utilizator0 pentru locul de producere5consum respectiv0 ca date de tem7 -n cadrul contractului cu operatorul de reeaC de regul70 acestea sunt datele prezentate -n ane<ele %odului te4nic al RET0 respectiv RE C b2 operatorul de reea0 pentru reeaua electric7 din zon7& ART& '' La elaborarea studiilor de soluie se are -n vedere c7: a2 -n cazul -n care deine ec4ipamente sau instalaii la care -ntreruperea aliment7rii cu energie electric7 poate conduce la e.ecte economice /i5sau sociale deosebite D e<plozii0 incendii0 distrugeri de utilaBe0 accidente cu victime umane0 poluarea mediului etc& D utilizatorul are obligaia ca prin soluii proprii0 te4nologice /i5sau energetice0 inclusiv prin surs7 de intervenie0 s7 asigure evitarea unor ast.el de evenimente -n situaiile c,nd se -ntrerupe alimentarea din reeaua operatorului de transport5distribuieC b2 utilizatorul c7ruia0 din cauza speci.icului activit7ilor des.7/urate0 -ntreruperea aliment7rii cu energie electric7 -i poate provoca pagube materiale importante /i care necesit7 o siguran7 -n alimentare mai mare dec,t cea o.erit7 de operatorul de reea este responsabil pentru luarea m7surilor necesare evit7rii acestor pagube0 inclusiv pentru analiza /i stabilirea oportunit7ii de a se dota cu surse proprii de energie electric7C c2 -n cazul prevederii unei centrale electrice la consumator0 care se preconizeaz7 a .unciona -n paralel cu sistemul energetic naional0 aceasta poate constitui o surs7 de baz7 sau de rezerv7 de alimentare a utilizatorului0 dar nu reprezint7 surs7 de intervenie pentru ec4ipamentele /i instalaiile de la pct& a2C d2 indi.erent de num7rul de instalaii electrice prin care un loc de consum este racordat la reeaua operatorului de transport5distribuie0 acestea constituie o singur7 surs7 de alimentare pentru locul de consum respectiv& ;E%IUNEA a (Da Avizarea studiului de soluie ART& '( 1)2 ;tudiul de soluie se avizeaz7 de c7tre operatorul de reea con.orm procedurii proprii /i -n cadrul termenului de elaborare prev7zut -n contract& Timpul necesar aviz7rii studiului de soluie este inclus -n durata ma<im7 de elaborare prev7zut7 la art& )( alin& 132& 1'2 ;tudiile de soluie se avizeaz7 at,t de c7tre operatorii de distribuie0 c,t /i de c7tre operatorul de transport /i de sistem -n toate cazurile -n care prev7d: a2 racordarea la reeaua electric7 de distribuie a locurilor de producere cu puteri instalate mai mari de )* "UC b2 racordarea locurilor de producere sau de consum pe barele de medie tensiune sau ))* EF ale staiilor de trans.ormare ale operatorului de transport /i de sistemC c2 mai multe variante pentru racordarea utilizatorilor0 dintre care unele la tensiunile de ''* EF sau 8** EF /i altele la tensiunea de ))* EF& 1(2 ;tudiile de soluie0 cu e<cepiile de la alin& 1'20 se avizeaz7 de c7tre operatorii de distribuie dac7 prezint7 numai variante de racordare la o reea electric7 de distribuie0 respectiv de c7tre operatorul de transport /i de sistem0 dac7 prezint7 numai variante de racordare la reeaua electric7 cu tensiune de ''* EF sau 8** EF& ART& '8

1)2 ?rin predarea la utilizator a studiului de soluie0 avizat0 operatorul de reea responsabil cu elaborarea acestuia con.irm7 e<istena tuturor acordurilor .actorilor implicai -n stabilirea soluiei de racordare0 prev7zute de reglement7rile -n vigoare& 1'2 Utilizatorul trebuie s7 opteze pentru una dintre variantele de soluie stabilite -n studiu /i avizate de operatorul de reea /i s7 -/i e<prime opiunea -n scris /i0 dup7 caz0 s7 solicite -n termen de ma<imum dou7 luni emiterea avizului te4nic de racordare& 1(2 ac7 utilizatorul opteaz7 pentru o variant7 de soluie care prevede racordarea prin linie electric7 de pe barele de medie tensiune sau ))* EF ale unei staii de trans.ormare a operatorului de transport /i de sistem0 cu punctul de delimitare a instalaiilor la plecarea din staie0 atunci0 -nainte de emiterea avizului te4nic de racordare0 utilizatorul /i operatorul concesionar vor conveni condiiile de modi.icare ulterioar7 a punctului de delimitare /i de transmitere5preluare a instalaiei de racordare con.orm noului punct de delimitare& 182 %ondiiile convenite con.orm prevederilor alin& 1(2 se includ -n avizul te4nic de racordare /i -n contractele ulterioare de utilizare a reelei -nc4eiate -ntre p7ri& 1=2 Transmiterea /i0 respectiv0 preluarea de instalaii con.orm prevederilor alin& 1(2 se .ac -n momentul trans.orm7rii liniei electrice -n reea electric7 de interes public prin racordarea celui deDal doilea utilizator& 1>2 #n condiiile prev7zute la alin& 1(20 utilizatorul va asigura evidena contabil7 necesar7 pentru ca preluarea capacit7ii energetice s7 poat7 .i .7cut7 cu Bust7 desp7gubire& ART& '= Avizarea studiilor de soluie prev7zute la art& '( alin& 1'2 se .ace con.orm prevederilor ?rocedurii privind colaborarea operatorilor de distribuie0 de transport /i de sistem pentru avizarea racord7rii utilizatorilor la reelele electrice&
CAP. VII

ispoziii .inale ART& '> Ne-nelegerile -ntre operatorii de reea /i utilizatori privind -nc4eierea contractelor de proiectare /i5sau coninutul studiilor de soluie se soluioneaz7 con.orm reglement7rii autorit7ii competente& ART& '6 Operatorii de reea vor revizui /i completaaadapta procedurile proprii -n vederea respect7rii prevederilor prezentului regulament0 -n termen de >* de zile de la data intr7rii -n vigoare a acestuia& ART& '3 Ane<ele ) /i ' .ac parte integrant7 din prezentul regulament& ANEAA ) la regulament TER"INOLO!IE VI A@REFIERI Acces la reeaua electric7 de interes public D dreptul operatorilor economici care produc /i5sau .urnizeaz7 energie electric70 precum /i al consumatorilor de energie electric7 de a se racorda /i de a .olosi0 -n condiiile legii0 reelele electrice de transport /i distribuie& Autoritate competent7 D Autoritatea Naional7 de Reglementare -n omeniul Energiei D ANRE

Aviz de amplasament D r7spunsul scris al operatorului de reea la cererea unui solicitant0 -n care se precizeaz7 punctul de vedere .a7 de propunerea de amplasament al obiectivului solicitantului re.eritor la -ndeplinirea condiiilor de coe<isten7 a obiectivului cu reelele electrice ale operatorului& Aviz te4nic de racordare D avizul scris0 valabil numai pentru un anumit amplasament0 care se emite de c7tre operatorul de reea0 la cererea unui utilizator0 asupra posibilit7ilor /i condiiilor de racordare la reeaua electric7 a locului de producere sau de consum respectiv0 pentru satis.acerea cerinelor utilizatorului precizate -n cerere& %ompensaie 1b7neasc72 D suma de bani pe care un utilizator o pl7te/te primului utilizator -n cazul -n care urmeaz7 s7 bene.icieze de instalaia de racordare realizat7 pentru acesta din urm7& %onsumator de energie electric7 D clientul .inal0 persoana .izic7 sau Buridic70 ce cump7ra energie electric7 pentru consumul propriu& %onsumator casnic D consumatorul care cump7r7 energie electric7 pentru consumul propriu al gospod7riei0 e<cluz,nd consumul a.erent activit7ilor comerciale sau pro.esionale& istribuie de energie electric7 D transportul energiei electrice prin reele de distribuie de -nalt7 tensiune0 medie tensiune /i Boas7 tensiune0 cu tensiune de linie nominal7 p,n7 la ))* EF inclusiv0 -n vederea livr7rii acesteia c7tre clieni0 .7r7 a include .urnizarea& $i/7 de soluie D documentaia te4nic7 -n care se stabile/te /i se propune soluia de racordare la reea a unui utilizator0 atunci c,nd aceasta este unic7 /i5sau evident70 /i care conine un minim de elemente /i date ale reelei /i ale utilizatorului0 prin care se Busti.ic7 soluia propus7& $urnizor D persoana Buridic70 titular7 a unei licene de .urnizare !enerator 1electric2 D aparatul0 ma/ina sau instalaia care serve/te la producerea energiei electrice .olosind energie de o alt7 .orm7& Instalaie de racordare 1bran/ament D la Boas7 tensiune /i racord la medie /i -nalt7 tensiune2 D instalaia electric7 realizat7 -ntre punctul de racordare la reeaua electric7 de interes public /i punctul de delimitare dintre instalaiile operatorului de reea /i instalaiile utilizatorului& Instalaia de racordare cuprinde /i grupul de m7surare a energiei electrice0 inclusiv -n cazurile de e<cepie0 c,nd punctul de m7surare este di.erit de punctul de delimitare& Instalaie de utilizare D instalaia electric7 a utilizatorului0 -n aval de punctul5punctele de delimitareC -n cazul mai multor puncte de delimitare se consider7 o singur7 instalaie de utilizare0 numai dac7 instalaiile din aval0 a.erente .iec7rui punct de delimitare0 sunt legate electric -ntre ele prin reele ale utilizatorului& ?rin e<cepie0 sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite0 de acela/i tip /i ale aceluia/i utilizator0 racordate la un circuit de Boas7 tensiune din postul de trans.ormare sau dintrDo cutie de distribuie 1sau0 -n cazurile particulare0 de puteri .oarte mici .a7 de capacitatea elementului RE 0 cum ar .i0 de e<emplu0 ampli.icatoarele de semnal ale operatorilor de telecomunicaii0 racordate la instalaiile dintrDo zon7 a localit7ii sau din localitate20 se pot considera o singur7 instalaie de utilizare& Loc de consum D incinta sau zona -n care se consum70 printrDo singur7 instalaie de utilizare0 energie electric7 .urnizat7 prin una sau mai multe instalaii de racordare& Un consumator poate avea mai multe locuri de consum0 dup7 caz0 -n incinte sau -n zone di.erite ori -n aceea/i incint7 sau zon7& Loc de producere D incinta -n care sunt amplasate instalaiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al reelei electrice& Norme D standardele0 codurile0 regulamentele0 reglement7rile0

instruciunile0 prescripiile energetice0 4ot7r,rile /i alte acte normative0 precum /i contractele sau alte documente o.iciale Operator concesionar D operatorul de distribuie care des.7/oar7 activitatea de distribuie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuia energiei electrice -ntrDo anumit7 zon7& Operator de distribuie 1O 2 D orice persoan7 care deine0 sub orice titlu0 o reea electric7 de distribuie /i este titular7 a unei licene de distribuie prin care r7spunde de operarea0 asigurarea -ntreinerii /i0 dac7 este necesar0 dezvoltarea reelei de distribuie -ntrDo anumit7 zon7 /i0 acolo unde este aplicabil0 interconectarea acesteia cu alte sisteme0 precum /i de asigurarea capacit7ii pe termen lung a sistemului de a r7spunde cererilor rezonabile privind distribuia energiei electrice& Operator de transport /i de sistem 1OT;2 D orice persoan7 care deine0 sub orice titlu0 o reea electric7 de transport /i este titular7 a unei licene de transport prin care r7spunde de operarea0 asigurarea -ntreinerii /i0 dac7 este necesar0 dezvoltarea reelei de transport -ntrDo anumit7 zon7 /i0 acolo unde este aplicabil0 interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice0 precum /i de asigurarea capacit7ii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice& Operator de reea D dup7 caz0 OT;0 un operator de distribuie sau un alt dein7tor de reea electric7 de interes public& ?rim utilizator D un utilizator pentru care -n baza tari.ului de racordare ac4itat se realizeaz7 o instalaie de racordare .olosit7 ulterior /i pentru racordarea altor utilizatori& ?roduc7tor de energie electric7 D persoana .izic7 sau Buridic70 titular7 de licen70 av,nd ca speci.ic activitatea de producere a energiei electrice0 inclusiv -n cogenerare& ?roiectant de specialitate D persoana .izic7 autorizat7 -n domeniu sau persoana Buridic7 atestat7 -n domeniu0 potrivit legii& ?unct de delimitare D locul -n care instalaiile utilizatorului se delimiteaz7 ca proprietate de instalaiile operatorului de reea& ?unct de racordare 1la reeaua electric72 D punctul .izic din reeaua electric7 la care se racordeaz7 un utilizator& Regulament de racordare D regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes public& Reea electric7 D ansamblul de linii0 inclusiv elementele de susinere /i de protecie a acestora0 staiile electrice /i alte ec4ipamente electroenergetice conectate -ntre ele0 prin care se transmite energie electric7 de la o capacitate energetic7 de producere a energiei electrice la un utilizator& Reeaua electric7 poate .i reea de transport sau reea de distribuie& Reea electric7 de transport D reeaua electric7 de interes naional /i strategic0 cu tensiunea de linie nominal7 mai mare de ))* EF Reea electric7 de distribuie D reeaua electric7 cu tensiunea de linie nominal7 p,n7 la ))* EF inclusiv& Reea electric7 de interes public D reeaua electric7 la care sunt racordai cel puin ' utilizatori& ;arcina ma<im7 D cea mai mare dintre sarcinile medii 1curent sau putere2 care poate ap7rea -ntrDun interval determinat de timp0 denumit interval de cerere& La enunarea sarcinii ma<ime trebuie precizat intervalul de cerere de re.erin7 pentru care se e.ectueaz7 media0 -n .uncie de care se disting: a2 sarcina ma<im7 de durat7 1)= sau >* de minute20 determinat7 pentru alegerea elementelor reelei din condiii termice /i pentru calculul pierderilor de putereC b2 sarcina ma<im7 de scurt7 durat7 1de v,r.20 care poate dura )D)* s /i

care se ia -n considerare la calculul .luctuaiilor de tensiune -n reea0 reglaBul proteciei ma<imale a instalaiilor etc& ;istem electroenergetic D ansamblul instalaiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaz7 producerea0 transportul0 conducerea operativ70 distribuia0 .urnizarea /i utilizarea energiei electrice& ;istem electroenergetic naional 1;EN2 D sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naional& ;istemul electroenergetic naional constituie in.rastructura de baz7 utilizat7 -n comun de participanii la piaa de energie electric7& ;tudiu de soluie D documentaia te4nicoDeconomic7 -n care0 pe baza datelor /i cerinelor unui utilizator /i a caracteristicilor reelei0 se stabilesc0 se analizeaz7 /i se propun variante raionale0 posibile te4nic /i .ezabile economic0 pentru soluii de racordare la reea a instalaiei utilizatorului& ;ubcontractant D proiectantul de specialitate c7ruia operatorul de reea -i -ncredineaz70 pe baz7 de contract0 e<ecutarea total7 sau parial7 a unui studiu de soluie& ;urs7 de intervenie D sursa de energie electric7 de rezerv70 aparin,nd consumatorului0 care -n cazul -ntreruperii .urniz7rii energiei electrice din ;EN asigur7 alimentarea ne-ntrerupt7 sau realimentarea unui grup restr,ns de receptoare0 -n scopul opririi -n siguran7 a activit7ii /i5sau evit7rii unor e.ecte economice /i sociale deosebite 1e<plozii0 incendii0 distrugeri de utilaBe0 accidente cu victime umane0 poluarea mediului etc&2& ;urs7 proprie de energie electric7 D instalaia pentru producerea de energie electric7 aparin,nd consumatorului& Tari. de racordare D tari.ul reglementat pl7tit de utilizator operatorului de reea pentru realizarea racord7rii& Utilizator de reea electric7 D produc7torul0 operatorul de transport /i de sistem0 operatorul de distribuie0 .urnizorul0 consumatorul de energie electric70 racordai la o reea electric7& Utilizatori perturbatori D utilizatorii care perturb7 reeaua la care se racordeaz70 prin producerea de armonici0 nesimetrie0 .licEer& GT D Boas7 tensiune "T D medie tensiune O D operator de distribuie OT; D operator de transport /i de sistem ?T D post de trans.ormare ;EN D ;istem electroenergetic naional ;; D studiu de soluie& ANEAA ' la regulament
*T*

D E<emplu D $IVA E ;OLUIE pentru racordarea locului de consum &&&&&&&&&&&&&&& din &&&&&&&&&&&&&&0 str& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nr& &&&&&&&&0 -n vederea aliment7rii cu energie electric7 la o putere ma<im7 absorbit7 de &&&&&&&&&&&&&& EU5EFA )& ate despre ?T care alimenteaz7 reeaua )&)& denumire0 raport de trans.ormare )&'& num7r /i putere trans.ormatoare )&(& tensiunea pe *08 EF la v,r. de sarcin70 m7surat7 la data

de &&&&&&&&& )&8& sarcina de v,r.

T) R ; T T' R ; T )&=& curentul nominal al siguranelor generale T) T' 1A2

1A2 1A2

T T T 1A2

'& ate despre reea 1circuitul din care se racordeaz7 utilizatorul2 '&)& denumirea circuitului '&'& secia de *08 EF a ?T pe care este racordat7 reeaua '&(& curentul nominal al siguranelor 1A2 '&8& lungimea total7 a reelei0 din care pe ;) L) material seciuni /i num7r de conductoare 1.aze2 ;' L' material '&=& lungimea reelei de la ?T la consumator '&>& nr& de consumatori cu ; W )) EFA D racordai la reea D de la ?T p,n7 la noul consumator '&6& nr& de consumatori cu ; X )) EFA racordai la reea0 cons&) L) " distana de la ?T p,n7 la locul racord7rii /i tipul bran/amentului 1mono.azat sau tri.azat2 '&3& -nc7rcarea la v,r. a circuitului0 m7surat7 la data de &&&&&&&&&&&&&&&&&& (& ;c4ema simpli.icat7 a reelei0 cu marcarea punctelor caracteristice 8& Nivele de tensiuni la D post D punct de racordare a noului consumator D cap7t de reea =& Alte in.ormaii privind reeaua >& ;oluia propus7 1avizat72 6& etalii /i preciz7ri privind avizele /i acordurile necesare pentru realizarea soluiei propuse 3& Alte in.ormaii 1prim utilizator0 racordare la instalaia unui prim utilizator etc&2 Aprobat &&&&&&&&&&&&&&&& Avizat &&&&&&&&&&&&&&&& Elaborat &&&&&&&&&&&&&&&& R cons&' cons&( ; T L' L( " "