Sunteți pe pagina 1din 15

Planul de conturi general conform OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene folo!

it de !ociet"ile comerciale beneficiare de proiecte finan"ate din fonduri europene nerambur!abile#


$%&'& ( ) $O*+,R- ./ $&P-+&%,R(0 $&P-+&% 0- R/1/R2/ (0( $apital( 1011 Capital subscris nevrsat (P) 1012 Capital subscris vrsat (P) 1015 Patrimoniul regiei (P) 1016 Patrimoniul public2 (P) (03 Prime de capital 1041 Prime de emisiune (P) 1042 Prime de fuziune divizare (P) 104! Prime de aport (P) 1044 Prime de conversie a obliga"iunilor #n ac"iuni (P) (05 Re4erve din reevaluare (P) (05 Re4erve 1061 $ezerve legale (P) 106! $ezerve statutare sau contractuale (P) 1064 $ezerve de valoare %ust! (P)&' 1065 $ezerve reprezent(nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 106' $ezerve din diferen"e de curs valutar #n rela"ie cu investi"ia net #ntr)o entitate strin4 (* P) 106+ *lte rezerve (P) (06 Re4erve din conver!ie5 (* P) (07 -ntere!e care nu controlea45 10+1 ,nterese care nu controleaz ) rezultatul e-erci"iului financiar (* P) 10+2 ,nterese care nu controleaz ) alte capitaluri proprii (* P) (09 &c"iuni proprii 10&1 *c"iuni proprii de"inute pe termen scurt (*) 10&2 *c"iuni proprii de"inute pe termen lung (*) (( R/1,%+&+,% R/POR+&+ ((6 Re4ultatul reportat 11'1 $ezultatul reportat reprezent(nd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit (* P) 11'2 $ezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a ,*./ mai pu"in ,*. 2&' (* P) 11'4 $ezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (* P) 11'6 $ezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea $eglementrilor contabile conforme cu 0irectiva a ,1)a a Comunit"ilor 2conomice 2uropene (* P)
1 2

3n func"ie de forma %uridic a entit"ii se #nscrie4 capital social/ patrimoniul regiei etc5 *cest cont mai apare doar la entit"ile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public5 ! *cest cont apare numai #n situa"iile financiare anuale consolidate5 4 *cest cont apare numai #n situa"iile financiare anuale consolidate5 5 *cest cont apare numai #n situa"iile financiare anuale consolidate5 6 *cest cont apare numai #n situa"iile financiare anuale consolidate5 ' *cest cont apare doar la entit"ile care au aplicat $eglementrile contabile aprobate prin 678P nr5 &4 2001 9i p(n la #nc:iderea soldului acestui cont5

(2 R/1,%+&+,% /8/R$-9-,%,- F-*&*$-&R (2( Profit !au pierdere (* P) (29 Reparti4area profitului (*) (3 $:0+-;,R- '&, P-/R./R- %/;&+/ ./ /M-+/R/&< R='$,MP=R&R/&< 2:*1&R/&< $/.&R/& $, +-+%, ;R&+,-+ '&, &*,%&R/& -*'+R,M/*+/%OR ./ $&P-+&%,R- PROPR--&+ (3( $>?tiguri legate de v>n4area !au anularea in!trumentelor de capitaluri proprii (P) (39 Pierderi legate de emiterea< r!cumprarea< v>n4area< cedarea cu titlu gratuit !au anularea in!trumentelor de capitaluri proprii (*) (5 PRO2-1-O&*/ (5( Provi4ioane 1511 Provizioane pentru litigii (P) 1512 Provizioane pentru garan"ii acordate clien"ilor (P) 151! Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale 9i alte ac"iuni similare legate de acestea (P) 1514 Provizioane pentru restructurare (P) 1515 Provizioane pentru pensii 9i obliga"ii similare (P) 1516 Provizioane pentru impozite (P) 151+ *lte provizioane (P) (5 @MPR,M,+,R- 0- .&+OR-- &'-M-%&+/ (5( @mprumuturi din emi!iuni de obliga"iuni 1614 3mprumuturi e-terne din emisiuni de obliga"iuni garantate de stat (P) 1615 3mprumuturi e-terne din emisiuni de obliga"iuni garantate de bnci (P) 161' 3mprumuturi interne din emisiuni de obliga"iuni garantate de stat (P) 161+ *lte #mprumuturi din emisiuni de obliga"iuni (P) (52 $redite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung (P) 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden" (P) 162! Credite e-terne guvernamentale (P) 1624 Credite bancare e-terne garantate de stat (P) 1625 Credite bancare e-terne garantate de bnci (P) 1626 Credite de la trezoreria statului (P) 162' Credite bancare interne garantate de stat (P) (55 .atorii care prive!c imobili4rile financiare 1661 0atorii fa" de entit"ile afiliate (P) 166! 0atorii fa" de entit"ile de care compania este legat prin interese de participare (P) (56 &lte Amprumuturi ?i datorii a!imilate (P) (57 .ob>n4i aferente Amprumuturilor ?i datoriilor a!imilate 16+1 0ob(nzi aferente #mprumuturilor din emisiuni de obliga"iuni (P) 16+2 0ob(nzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)&& 16+5 0ob(nzi aferente datoriilor fa" de entit"ile afiliate (P) 16+6 0ob(nzi aferente datoriilor fa" de entit"ile de care compania este legat prin interese de participare (P) 16+' 0ob(nzi aferente altor #mprumuturi 9i datorii asimilate (P) (59 Prime privind rambur!area obliga"iunilor (*) $%&'& 2 ) $O*+,R- ./ -MOB-%-1=R20 -MOB-%-1=R- */$ORPOR&%/ 20( $Celtuieli de con!tituire (*) 203 $Celtuieli de de4voltare (*) 2

205 $once!iuni< brevete< licen"e< mrci comerciale< drepturi ?i active !imilare (*) 206 Fond comercial 20'1 8ond comercial pozitiv+ (*) 20'5 8ond comercial negativ& (P) 207 &lte imobili4ri necorporale (*) 2( -MOB-%-1=R- $ORPOR&%/ 2(( +erenuri ?i amenaDri de terenuri (*) 2111 ;erenuri 2112 *mena%ri de terenuri 2(2 $on!truc"ii (*) 2(3 -n!tala"ii teCnice< miDloace de tran!port< animale ?i planta"ii 21!1 2c:ipamente te:nologice (ma9ini/ utila%e 9i instala"ii de lucru) (*) 21!2 *parate 9i instala"ii de msurare/ control 9i reglare (*) 21!! 7i%loace de transport (*) 21!4 *nimale 9i planta"ii (*) 2(3 Mobilier< aparatur birotic< ecCipamente de protec"ie a valorilor umane ?i materiale ?i alte active corporale (*) 22 -MOB-%-1=R- $ORPOR&%/ @* $,R' ./ &PRO2-1-O*&R/ 223 -n!tala"ii teCnice< miDloace de tran!port< animale ?i planta"ii An cur! de aprovi4ionare (*) 223 Mobilier< aparatur birotic< ecCipamente de protec"ie a valorilor umane ?i materiale ?i alte active corporale An cur! de aprovi4ionare (*) 23 -MOB-%-1=R- @* $,R' 0- &2&*',R- P/*+R, -MOB-%-1=R23( -mobili4ri corporale An cur! de eEecu"ie (*) 232 &van!uri acordate pentru imobili4ri corporale (*) 233 -mobili4ri necorporale An cur! de eEecu"ie (*) 233 &van!uri acordate pentru imobili4ri necorporale (*) 25 -MOB-%-1=R- F-*&*$-&R/ 25( &c"iuni de"inute la entit"ile afiliate (*) 253 -ntere!e de participare (*) 253 +itluri pu!e An ecCivalen"(0 (*) 255 &lte titluri imobili4ate (*) 256 $rean"e imobili4ate 26'1 .ume datorate de entit"ile afiliate (*) 26'2 0ob(nda aferent sumelor datorate de entit"ile afiliate (*) 26'! Crean"e legate de interesele de participare (*) 26'4 0ob(nda aferent crean"elor legate de interesele de participare (*) 26'5 3mprumuturi acordate pe termen lung (*) 26'6 0ob(nda aferent #mprumuturilor acordate pe termen lung (*) 26'+ *lte crean"e imobilizate (*) 26'& 0ob(nzi aferente altor crean"e imobilizate (*) 259 2r!minte de efectuat pentru imobili4ri financiare 26&1 1rsminte de efectuat privind ac"iunile de"inute la entit"ile afiliate (P) 26&2 1rsminte de efectuat privind interesele de participare (P) 26&! 1rsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare (P) 27 &MOR+-1=R- PR-2-*. -MOB-%-1=R-%/ 270 &morti4ri privind imobili4rile necorporale 2+01 *mortizarea c:eltuielilor de constituire (P)
+ &

*cest cont apare/ de regul/ #n situa"iile financiare anuale consolidate5 *cest cont apare numai #n situa"iile financiare anuale consolidate5 10 *cest cont apare numai #n situa"iile financiare anuale consolidate5

2+0! *mortizarea c:eltuielilor de dezvoltare (P) 2+05 *mortizarea concesiunilor/ brevetelor/ licen"elor/ mrcilor comerciale/ drepturilor 9i activelor similare (P) 2+0' *mortizarea fondului comercial11 (P) 2+0+ *mortizarea altor imobilizri necorporale (P) 27( &morti4ri privind imobili4rile corporale 2+11 *mortizarea amena%rilor de terenuri (P) 2+12 *mortizarea construc"iilor (P) 2+1! *mortizarea instala"iilor/ mi%loacelor de transport/ animalelor 9i planta"iilor (P) 2+14 *mortizarea altor imobilizri corporale (P) 29 &F,'+=R- P/*+R, ./PR/$-/R/& '&, P-/R./R/& ./ 2&%O&R/ & -MOB-%-1=R-%OR 290 &Du!tri pentru deprecierea imobili4rilor necorporale 2&0! *%ustri pentru deprecierea c:eltuielilor de dezvoltare (P) 2&05 *%ustri pentru deprecierea concesiunilor/ brevetelor/ licen"elor/ mrcilor comerciale/ drepturilor 9i activelor similare (P) 2&0' *%ustri pentru deprecierea fondului comercial12 (P) 2&0+ *%ustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (P) 29( &Du!tri pentru deprecierea imobili4rilor corporale 2&11 *%ustri pentru deprecierea terenurilor 9i amena%rilor de terenuri (P) 2&12 *%ustri pentru deprecierea construc"iilor (P) 2&1! *%ustri pentru deprecierea instala"iilor/ mi%loacelor de transport/ animalelor 9i planta"iilor (P) 2&14 *%ustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale (P) 293 &Du!tri pentru deprecierea imobili4rilor An cur! de eEecu"ie 2&!1 *%ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale #n curs de e-ecu"ie (P) 2&!! *%ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale #n curs de e-ecu"ie (P) 295 &Du!tri pentru pierderea de valoare a imobili4rilor financiare 2&61 *%ustri pentru pierderea de valoare a ac"iunilor de"inute la entit"ile afiliate (P) 2&62 *%ustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2&6! *%ustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2&64 *%ustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit"ile afiliate (P) 2&65 *%ustri pentru pierderea de valoare a crean"elor legate de interesele de participare (P) 2&66 *%ustri pentru pierderea de valoare a #mprumuturilor acordate pe termen lung (P) 2&6+ *%ustri pentru pierderea de valoare a altor crean"e imobilizate (P) $%&'& 3 ) $O*+,R- ./ '+O$,R- 0- PRO.,$9-/ @* $,R' ./ /8/$,9-/ 30 '+O$,R- ./ M&+/R-- PR-M/ 0- M&+/R-&%/ 30( Materii prime (*) 302 Materiale con!umabile !021 7ateriale au-iliare (*) !022 Combustibili (*) !02! 7ateriale pentru ambalat (*) !024 Piese de sc:imb (*) !025 .emin"e 9i materiale de plantat (*) !026 8ura%e (*) !02+ *lte materiale consumabile (*) 303 Materiale de natura obiectelor de inventar (*)
11 12

*cest cont apare/ de regul/ #n situa"iile financiare anuale consolidate5 *cest cont apare/ de regul/ #n situa"iile financiare anuale consolidate5

307 .iferen"e de pre" la materii prime ?i materiale (* P) 32 '+O$,R- @* $,R' ./ &PRO2-1-O*&R/ 32( Materii prime An cur! de aprovi4ionare (*) 322 Materiale con!umabile An cur! de aprovi4ionare (*) 323 Materiale de natura obiectelor de inventar An cur! de aprovi4ionare (*) 325 &nimale An cur! de aprovi4ionare (*) 326 Mrfuri An cur! de aprovi4ionare (*) 327 &mbalaDe An cur! de aprovi4ionare (*) 33 PRO.,$9-/ @* $,R' ./ /8/$,9-/ 33( Produ!e An cur! de eEecu"ie (*) 332 'ervicii An cur! de eEecu"ie (*) 33 PRO.,'/ 33( 'emifabricate (*)! 335 Produ!e finite (*) 335 Produ!e re4iduale (*) 337 .iferen"e de pre" la produ!e (* P) 35 '+O$,R- &F%&+/ %& +/R935( Materii ?i materiale aflate la ter"i (*) 353 Produ!e aflate la ter"i (*) 355 &nimale aflate la ter"i (*) 356 Mrfuri aflate la ter"i (*) 357 &mbalaDe aflate la ter"i (*) 35 &*-M&%/ 35( &nimale ?i p!ri (*) 357 .iferen"e de pre" la animale ?i p!ri (* P) 36 M=RF,R36( Mrfuri (*) 367 .iferen"e de pre" la mrfuri (* P) 37 &MB&%&F/ 37( &mbalaDe (*) 377 .iferen"e de pre" la ambalaDe (* P) 39 &F,'+=R- P/*+R, ./PR/$-/R/& '+O$,R-%OR 0- PRO.,$9-/- @* $,R' ./ /8/$,9-/ 39( &Du!tri pentru deprecierea materiilor prime (P) 392 &Du!tri pentru deprecierea materialelor !&21 *%ustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P) !&22 *%ustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 393 &Du!tri pentru deprecierea produc"iei An cur! de eEecu"ie (P) 393 &Du!tri pentru deprecierea produ!elor !&41 *%ustri pentru deprecierea semifabricatelor (P) !&45 *%ustri pentru deprecierea produselor finite (P) !&46 *%ustri pentru deprecierea produselor reziduale (P) 395 &Du!tri pentru deprecierea !tocurilor aflate la ter"i !&51 *%ustri pentru deprecierea materiilor 9i materialelor aflate la ter"i (P) !&52 *%ustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter"i (P) !&5! *%ustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter"i (P) !&54 *%ustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter"i (P) !&56 *%ustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter"i (P) !&5' *%ustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter"i (P) !&5+ *%ustri pentru deprecierea ambala%elor aflate la ter"i (P) 5

395 &Du!tri pentru deprecierea animalelor (P) 396 &Du!tri pentru deprecierea mrfurilor (P) 397 &Du!tri pentru deprecierea ambalaDelor (P) $%&'& 3 ) $O*+,R- ./ +/R930 F,R*-1OR- 0- $O*+,R- &'-M-%&+/ 30( Furni4ori (P) 401501 8urnizori e-terni (P) 401502 ;ransportator e-tern (P) 303 /fecte de pltit (P) 303 Furni4ori de imobili4ri (P) 305 /fecte de pltit pentru imobili4ri (P) 307 Furni4ori ) facturi ne!o!ite (P) 309 Furni4ori ) debitori 40&1 8urnizori ) debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor (*) 40&2 8urnizori ) debitori pentru prestri de servicii (*) 3( $%-/*9- 0- $O*+,R- &'-M-%&+/ 3(( $lien"i 4111 Clien"i (*) 411+ Clien"i incer"i sau #n litigiu (*) 3(3 /fecte de primit de la clien"i (*)05 3(7 $lien"i ) facturi de Antocmit (*) 3(9 $lien"i ) creditori (P) 32 P/R'O*&% 0- $O*+,R- &'-M-%&+/ 32( Per!onal ) !alarii datorate (P) 323 Per!onal ) aDutoare materiale datorate (P) 323 Prime repre4ent>nd participarea per!onalului la profit(3 (P) 325 &van!uri acordate per!onalului (*) 325 .repturi de per!onal neridicate (P) 326 Re"ineri din !alarii datorate ter"ilor (P) 327 &lte datorii ?i crean"e An legtur cu per!onalul 42+1 *lte datorii #n legtur cu personalul (P) 42+2 *lte crean"e #n legtur cu personalul (*) 33 &'-;,R=R- 'O$-&%/< PRO+/$9-& 'O$-&%= 0- $O*+,R- &'-M-%&+/ 33( &!igurri !ociale 4!11 Contribu"ia unit"ii la asigurrile sociale (P) 4!11501 20/+< contribu"ia unit"ii la asigurrile sociale (P) 4!11502 0/+5< contribu"ia pentru concedii 9i indemniza"ii (P) 4!12 Contribu"ia personalului la asigurrile sociale (P) 4!1! Contribu"ia anga%atorului pentru asigurrile sociale de sntate (P) 4!14 Contribu"ia anga%a"ilor pentru asigurrile sociale de sntate (P) 336 &Dutor de ?omaD 4!'1 Contribu"ia unit"ii la fondul de 9oma% (P) 4!'2 Contribu"ia personalului la fondul de 9oma% (P) 337 &lte datorii ?i crean"e !ociale 4!+1 *lte datorii sociale (P) 4!+2 *lte crean"e sociale (*) 33 B,;/+,% '+&+,%,-< FO*.,R- 'P/$-&%/ 0- $O*+,R- &'-M-%&+/ 33( -mpo4itul pe profit/venit
1!

.e utilizeaz atunci c(nd e-ist baz legal pentru acordarea acestora5

4411 ,mpozitul pe profit (P) 441+ ,mpozitul pe venit14 (P)106 332 +aEa pe valoarea adugat 442! ;1* de plat (P) 4424 ;1* de recuperat (*) 4426 ;1* deductibil (*) 442' ;1* colectat (P) 442+ ;1* nee-igibil (* P) 333 -mpo4itul pe venituri de natura !alariilor (P) 335 'ubven"ii 4451 .ubven"ii guvernamentale (*) 4452 3mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven"ii (*) 445+ *lte sume primite cu caracter de subven"ii (*) 335 &lte impo4ite< taEe ?i vr!minte a!imilate (P) 446501 = tv *lte impozite/ ta-e 9i vrsminte asimilate = ta-e vamale (P) 446502 = acc *lte impozite/ ta-e 9i vrsminte asimilate = accize (P) 44650! = cv *lte impozite/ ta-e 9i vrsminte asimilate = comision vamal (P) 446504 = ;1* *lte impozite/ ta-e 9i vrsminte asimilate = ;1* (P) 446505 = ic *lte impozite/ ta-e 9i vrsminte asimilate = impozit pe cldiri (P) 446506 = it *lte impozite/ ta-e 9i vrsminte asimilate = impozit pe teren (P) 44650' = tmt *lte impozite/ ta-e 9i vrsminte asimilate = ta-a pentru mi%locul de transport (P) 336 Fonduri !peciale ) taEe ?i vr!minte a!imilate (P) 44'501 8onduri speciale ) ta-e 9i vrsminte asimilate = 0/1&6< 8**7>P (P) 44'50! = ttv 8onduri speciale ) ta-e 9i vrsminte asimilate = ta-a de timbru verde (P) 44'504 ) fsp 8onduri speciale ) ta-e 9i vrsminte asimilate = fond de sntate public (P) 337 &lte datorii ?i crean"e cu bugetul !tatului 44+1 *lte datorii fa" de bugetul statului (P) 44+2 *lte crean"e privind bugetul statului (*) 35 ;R,P 0- &$9-O*&R-/ &'O$-&935( .econtri Antre entit"ile afiliate 4511 0econtri #ntre entit"ile afiliate (* P) 451+ 0ob(nzi aferente decontrilor #ntre entit"ile afiliate (* P) 353 .econtri privind intere!ele de participare 45!1 0econtri privind interesele de participare (* P) 45!+ 0ob(nzi aferente decontrilor privind interesele de participare (* P) 355 'ume datorate ac"ionarilor/a!ocia"ilor 4551 *c"ionari asocia"i ) conturi curente (P) 455+ *c"ionari asocia"i ) dob(nzi la conturi curente (P) 355 .econtri cu ac"ionarii/a!ocia"ii privind capitalul (* P) 356 .ividende de plat (P) 357 .econtri din opera"ii An participa"ie 45+1 0econtri din opera"ii #n participa"ie ) pasiv (P) 45+2 0econtri din opera"ii #n participa"ie ) activ (*) 35 ./B-+OR- 0- $R/.-+OR- .-2/R0-0' 35( .ebitori diver?i (*) 352 $reditori diver?i (P) 36 $O*+,R- ./ ',B2/*9--< R/;,%&R-1&R/ 0- &'-M-%&+/
14

.e utilizeaz pentru eviden"ierea impozitului pe venitul micro#ntreprinderilor/ definite conform legii5

'

36( $Celtuieli Anregi!trate An avan! (*) 362 2enituri Anregi!trate An avan! (P) 363 .econtri din opera"ii An cur! de clarificare (* P) 365 ',B2/*9-- P/*+R, -*2/'+-9-4'51 .ubven"ii guvernamentale pentru investi"ii (P) 4'52 3mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven"ii pentru investi"ii (P) 4'5! 0ona"ii pentru investi"ii (P) 4'54 Plusuri de inventar de natura imobilizrilor (P) 4'5+ *lte sume primite cu caracter de subven"ii pentru investi"ii (P) 37 ./$O*+=R- @* $&.R,% ,*-+=9-37( .econtri Antre unitate ?i !ubunit"i (* P) 372 .econtri Antre !ubunit"i (* P) 39 &F,'+=R- P/*+R, ./PR/$-/R/& $R/&*9/%OR 39( &Du!tri pentru deprecierea crean"elor ) clien"i (P) 395 &Du!tri pentru deprecierea crean"elor ) decontri An cadrul grupului ?i cu ac"ionarii/a!ocia"ii (P) 395 &Du!tri pentru deprecierea crean"elor ) debitori diver?i (P) $%&'& 5 ) $O*+,R- ./ +R/1OR/R-/ 50 -*2/'+-9-- P/ +/RM/* '$,R+ 50( &c"iuni de"inute la entit"ile afiliate (*) 505 Obliga"iuni emi!e ?i r!cumprate (*) 505 Obliga"iuni (*) 507 &lte inve!ti"ii pe termen !curt ?i crean"e a!imilate 50+1 *lte titluri de plasament (*) 50+1501 *lte titluri de plasament = ac"iuni cu scop speculativ 1 (*) 50+1502 *lte titluri de plasament = ac"iuni cu scop speculativ 2 (*) 50++ 0ob(nzi la obliga"iuni 9i titluri de plasament (*) 509 2r!minte de efectuat pentru inve!ti"iile pe termen !curt 50&1 1rsminte de efectuat pentru ac"iunile de"inute la entit"ile afiliate (P) 50&2 1rsminte de efectuat pentru alte investi"ii pe termen scurt (P) 5( $O*+,R- %& B=*$5(( 2alori de Anca!at 5112 Cecuri de #ncasat (*) 511! 2fecte de #ncasat (*) 5114 2fecte remise spre scontare (*) 5(2 $onturi curente la bnci 5121 Conturi la bnci #n lei (*) 5124 Conturi la bnci #n valut (*) 5125 .ume #n curs de decontare (*) 5(7 .ob>n4i 51+6 0ob(nzi de pltit (P) 51+' 0ob(nzi de #ncasat (*) 5(9 $redite bancare pe termen !curt 51&1 Credite bancare pe termen scurt (P) 51&2 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden" (P) 51&! Credite e-terne guvernamentale (P) 51&4 Credite e-terne garantate de stat (P) 51&5 Credite e-terne garantate de bnci (P) 51&6 Credite de la trezoreria statului (P) +

51&' Credite interne garantate de stat (P) 51&+ 0ob(nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 53 $&'& 53( $a!a 5!11 Casa #n lei (*) 5!14 Casa #n valut (*) 532 &lte valori 5!21 ;imbre fiscale 9i po9tale (*) 5!22 >ilete de tratament 9i odi:n (*) 5!2! ;ic:ete 9i bilete de cltorie (*) 5!2+ *lte valori (*) 53 &$R/.-+-2/ 53( &creditive 5411 *creditive #n lei (*) 5412 *creditive #n valut (*) 532 &van!uri de tre4orerie(5 (*) 57 2-R&M/*+/ -*+/R*/ 57( 2iramente interne (* P) 59 &F,'+=R- P/*+R, P-/R./R/& ./ 2&%O&R/ & $O*+,R-%OR ./ +R/1OR/R-/ 59( &Du!tri pentru pierderea de valoare a ac"iunilor de"inute la entit"ile afiliate (P) 595 &Du!tri pentru pierderea de valoare a obliga"iunilor emi!e ?i r!cumprate (P) 595 &Du!tri pentru pierderea de valoare a obliga"iunilor (P) 597 &Du!tri pentru pierderea de valoare a altor inve!ti"ii pe termen !curt ?i crean"e a!imilate (P) $%&'& 5 ) $O*+,R- ./ $G/%+,-/%50 $G/%+,-/%- PR-2-*. '+O$,R-%/ 50( $Celtuieli cu materiile prime 502 $Celtuieli cu materialele con!umabile 6021 C:eltuieli cu materialele au-iliare 6022 C:eltuieli privind combustibilii 602! C:eltuieli privind materialele pentru ambalat 6024 C:eltuieli privind piesele de sc:imb 6025 C:eltuieli privind semin"ele 9i materialele de plantat 6026 C:eltuieli privind fura%ele 602+ C:eltuieli privind alte materiale consumabile 503 $Celtuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 503 $Celtuieli privind materialele ne!tocate 505 $Celtuieli privind energia ?i apa 505 $Celtuieli privind animalele ?i p!rile 506 $Celtuieli privind mrfurile 507 $Celtuieli privind ambalaDele 509 Reduceri comerciale primite 5( $G/%+,-/%- $, '/R2-$--%/ /8/$,+&+/ ./ +/R95(( $Celtuieli cu Antre"inerea ?i repara"iile 5(2 $Celtuieli cu redeven"ele< loca"iile de ge!tiune ?i cCiriile 5(3 $Celtuieli cu primele de a!igurare
15

3n acest cont vor fi eviden"iate 9i sumele acordate prin sistemul de carduri5

&

5(3 $Celtuieli cu !tudiile ?i cercetrile 52 $G/%+,-/%- $, &%+/ '/R2-$-- /8/$,+&+/ ./ +/R952( $Celtuieli cu colaboratorii 522 $Celtuieli privind comi!ioanele ?i onorariile 523 $Celtuieli de protocol< reclam ?i publicitate 62!501 C:eltuieli de protocol/ reclam 9i publicitate = spot publicitar 62!501 C:eltuieli de protocol/ reclam 9i publicitate = mas protocol 523 $Celtuieli cu tran!portul de bunuri ?i per!onal 525 $Celtuieli cu depla!ri< deta?ri ?i tran!ferri 625501 C:eltuieli cu deplasri/ deta9ri 9i transferri ) cazare 625502 C:eltuieli cu deplasri/ deta9ri 9i transferri ) diurn 525 $Celtuieli po?tale ?i taEe de telecomunica"ii 526 $Celtuieli cu !erviciile bancare ?i a!imilate 527 &lte cCeltuieli cu !erviciile eEecutate de ter"i 53 $G/%+,-/%- $, &%+/ -MPO1-+/< +&8/ 0- 2=R'=M-*+/ &'-M-%&+/ 535 $Celtuieli cu alte impo4ite< taEe ?i vr!minte a!imilate 53 $G/%+,-/%- $, P/R'O*&%,% 53( $Celtuieli cu !alariile per!onalului 532 $Celtuieli cu ticCetele de ma! acordate !alaria"ilor 533 $Celtuieli cu primele repre4ent>nd participarea per!onalului la profit 533 $Celtuieli cu remunerarea An in!trumente de capitaluri proprii 535 $Celtuieli privind a!igurrile ?i protec"ia !ocial 6451 Contribu"ia unit"ii la asigurrile sociale 6452 Contribu"ia unit"ii pentru a%utorul de 9oma% 645! Contribu"ia anga%atorului pentru asigurrile sociale de sntate 6456 Contribu"ia unit"ii la sc:emele de pensii facultative 645' Contribu"ia unit"ii la primele de asigurare voluntar de sntate 645+ *lte c:eltuieli privind asigurrile 9i protec"ia social 55 &%+/ $G/%+,-/%- ./ /8P%O&+&R/ 552 $Celtuieli cu protec"ia mediului AnconDurtor 553 Pierderi din crean"e ?i debitori diver?i 557 &lte cCeltuieli de eEploatare 65+1 0espgubiri/ amenzi 9i penalit"i 65+2 0ona"ii acordate 65+! C:eltuieli privind activele cedate 9i alte opera"ii de capital 65++ *lte c:eltuieli de e-ploatare 55 $G/%+,-/%- F-*&*$-&R/ 553 Pierderi din crean"e legate de participa"ii 553 $Celtuieli privind inve!ti"iile financiare cedate 6641 C:eltuieli privind imobilizrile financiare cedate 6642 Pierderi din investi"iile pe termen scurt cedate 555 $Celtuieli din diferen"e de cur! valutar 555 $Celtuieli privind dob>n4ile 556 $Celtuieli privind !conturile acordate 557 &lte cCeltuieli financiare 56 $G/%+,-/%- /8+R&OR.-*&R/ 56( $Celtuieli privind calamit"ile ?i alte evenimente eEtraordinare (*) 57 $G/%+,-/%- $, &MOR+-1=R-%/< PRO2-1-O&*/%/ 0- &F,'+=R-%/ P/*+R, ./PR/$-/R/ '&, P-/R./R/ ./ 2&%O&R/

10

57( $Celtuieli de eEploatare privind amorti4rile< provi4ioanele ?i aDu!trile pentru depreciere 6+11 C:eltuieli de e-ploatare privind amortizarea imobilizrilor 6+12 C:eltuieli de e-ploatare privind provizioanele 6+1! C:eltuieli de e-ploatare privind a%ustrile pentru deprecierea imobilizrilor 6+14 C:eltuieli de e-ploatare privind a%ustrile pentru deprecierea activelor circulante 575 $Celtuieli financiare privind amorti4rile ?i aDu!trile pentru pierdere de valoare 6+6! C:eltuieli financiare privind a%ustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 6+64 C:eltuieli financiare privind a%ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6+6+ C:eltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga"iunilor 59 $G/%+,-/%- $, -MPO1-+,% P/ PROF-+ 0- &%+/ -MPO1-+/ 59( $Celtuieli cu impo4itul pe profit 597 $Celtuieli cu impo4itul pe venit ?i cu alte impo4ite care nu apar An elementele de mai !u!(5 $%&'& 6 ) $O*+,R- ./ 2/*-+,R60 $-FR& ./ &F&$/R- */+= 60( 2enituri din v>n4area produ!elor finite 602 2enituri din v>n4area !emifabricatelor 603 2enituri din v>n4area produ!elor re4iduale 603 2enituri din !ervicii pre!tate 605 2enituri din !tudii ?i cercetri 605 2enituri din redeven"e< loca"ii de ge!tiune ?i cCirii 606 2enituri din v>n4area mrfurilor 607 2enituri din activit"i diver!e 609 Reduceri comerciale acordate 6( 2/*-+,R- &F/R/*+/ $O'+,%,- PRO.,$9-/- @* $,R' ./ /8/$,9-/ 6(( 2enituri aferente co!turilor !tocurilor de produ!e 6(2 2enituri aferente co!turilor !erviciilor An cur! de eEecu"ie 62 2/*-+,R- .-* PRO.,$9-& ./ -MOB-%-1=R62( 2enituri din produc"ia de imobili4ri necorporale 622 2enituri din produc"ia de imobili4ri corporale 63 2/*-+,R- .-* ',B2/*9-- ./ /8P%O&+&R/ 63( 2enituri din !ubven"ii de eEploatare '411 1enituri din subven"ii de e-ploatare aferente cifrei de afaceri1' '412 1enituri din subven"ii de e-ploatare pentru materii prime 9i materiale consumabile '41! 1enituri din subven"ii de e-ploatare pentru alte c:eltuieli e-terne '414 1enituri din subven"ii de e-ploatare pentru plata personalului '415 1enituri din subven"ii de e-ploatare pentru asigurri 9i protec"ie social '416 1enituri din subven"ii de e-ploatare pentru alte c:eltuieli de e-ploatare '41' 1enituri din subven"ii de e-ploatare aferente altor venituri '41+ 1enituri din subven"ii de e-ploatare pentru dob(nda datorat 65 &%+/ 2/*-+,R- .-* /8P%O&+&R/ 653 2enituri din crean"e reactivate ?i debitori diver?i 657 &lte venituri din eEploatare '5+1 1enituri din despgubiri/ amenzi 9i penalit"i '5+2 1enituri din dona"ii primite
16 1'

.e utilizeaz conform reglementrilor legale5 .e ia #n calcul la determinarea cifrei de afaceri5

11

'5+! 1enituri din v(nzarea activelor 9i alte opera"ii de capital '5+4 1enituri din subven"ii pentru investi"ii '5++ *lte venituri din e-ploatare 65 2/*-+,R- F-*&*$-&R/ 65( 2enituri din imobili4ri financiare '611 1enituri din ac"iuni de"inute la entit"ile afiliate '61! 1enituri din interese de participare 652 2enituri din inve!ti"ii financiare pe termen !curt 653 2enituri din crean"e imobili4ate 653 2enituri din inve!ti"ii financiare cedate '641 1enituri din imobilizri financiare cedate '642 C(9tiguri din investi"ii pe termen scurt cedate 655 2enituri din diferen"e de cur! valutar 655 2enituri din dob>n4i 656 2enituri din !conturi ob"inute 657 &lte venituri financiare 66 2/*-+,R- /8+R&OR.-*&R/ 66( 2enituri din !ubven"ii pentru evenimente eEtraordinare ?i altele !imilare 67 2/*-+,R- .-* PRO2-1-O&*/ 0- &F,'+=R- P/*+R, ./PR/$-/R/ '&, P-/R./R/ ./ 2&%O&R/ 67( 2enituri din provi4ioane ?i aDu!tri pentru depreciere privind activitatea de eEploatare '+12 1enituri din provizioane '+1! 1enituri din a%ustri pentru deprecierea imobilizrilor '+14 1enituri din a%ustri pentru deprecierea activelor circulante '+15 1enituri din fondul comercial negativ1+ 675 2enituri financiare din aDu!tri pentru pierdere de valoare '+6! 1enituri financiare din a%ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare '+64 1enituri financiare din a%ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante $%&'& 7 ) $O*+,R- 'P/$-&%/ 70 $O*+,R- @* &F&R& B-%&*9,%,70( &ngaDamente acordate +011 ?iruri 9i garan"ii acordate +01+ *lte anga%amente acordate 702 &ngaDamente primite +021 ?iruri 9i garan"ii primite +02+ *lte anga%amente primite 703 &lte conturi An afara bilan"ului +0!1 ,mobilizri corporale luate cu c:irie +0!2 1alori materiale primite spre prelucrare sau reparare +0!! 1alori materiale primite #n pstrare sau custodie +0!4 0ebitori sco9i din activ/ urmri"i #n continuare +0!5 .tocuri de natura obiectelor de inventar date #n folosin" +0!6 $edeven"e/ loca"ii de gestiune/ c:irii 9i alte datorii asimilate +0!' 2fecte scontate nea%unse la scaden" +0!+ >unuri publice primite #n administrare/ concesiune 9i cu c:irie +0!& *lte valori #n afara bilan"ului 703 &morti4area aferent gradului de neutili4are a miDloacelor fiEe +045 *mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi%loacelor fi-e
1+

*cest cont apare numai #n situa"iile financiare anuale consolidate5

12

705 .ob>n4i aferente contractelor de lea!ing ?i altor contracte a!imilate< neaDun!e la !caden" +051 0ob(nzi de pltit +052 0ob(nzi de #ncasat1& 705 $ertificate de emi!ii de ga4e cu efect de !er 706 &ctive contingente 707 .atorii contingente 79 B-%&*9 79( Bilan" de de!cCidere 792 Bilan" de AncCidere

Planul de conturi utili4at de beneficiarii ) in!titu"ii publice finan"ate integral de la bugetul de !tat< bugetul a!igurrilor !ociale de !tat ?i din bugetele fondurilor !peciale pentru proiectele finan"ate din fonduri eEterne nerambur!abile po!taderare in!trumente !tructurale)obiectivul convergen"# ?i fonduri de la buget
.imbol cont 2!2 2!4 401 404 40& 45+4 62& ''0 ''01 ''0! ''04 ''05 +0'' 0enumire cont *vansuri acordate pentru active fi-e corporale *vansuri acordate pentru active fi-e necorporale 8urnizori 8urnizori de active fi-e 8urnizori ) debitori .ume de restituit *utorit"ilor de Certificare *utorit"ilor de 7anagement *gen"iilor de Pl"i = ,nstrumente structurale/ fonduri pentru agricultur/ fonduri de la buget 9i alte fonduri *lte c:eltuieli autorizate prin dispozi"ii legale 8inan"area de la buget 8inan"area de la bugetul de stat 8inan"area de la bugetul asigurrilor sociale de stat 8inan"area din bugetul asigurrilor pentru 9oma% 8inan"area din bugetul 8ondului na"ional unic de asigurri sociale de sntate .ume solicitate la rambursare aferente fondurilor e-terne nerambursabile postaderare #n curs de virare la buget

1&

*cest cont se folose9te de ctre entit"ile radiate din $egistrul general 9i care mai au #n derulare contracte de leasing5

1!

Planul de conturi utili4at de beneficiarii ) in!titu"ii publice finan"ate integral din venituri proprii pentru opera"iuni cu fonduri eEterne nerambur!abile po!taderare in!trumente !tructurale)obiectivul convergen"# ?i fonduri de la buget
.imbol cont 11'510 121510 2!2 2!4 401 404 40& 42& 44+1 45+ 45+! 45+!51 45+!5151 45+!5152 45+!52 45+!5251 45+!5252 45+4 45+451 45+452 45+5 560 0enumire cont $ezultatul reportat = institu"ii publice 9i activit"i finan"ate integral sau par"ial din venituri proprii $ezultatul patrimonial = institu"ii publice 9i activit"i finan"ate integral sau par"ial din venituri proprii *vansuri acordate pentru active fi-e corporale *vansuri acordate pentru active fi-e necorporale 8urnizori 8urnizori de active fi-e 8urnizori = debitori >ursieri 9i doctoranzi *lte datorii fa" de buget .ume de primit 9i de restituit *utorit"ilor de Certificare *7 = ,nstrumente structurale 9i fonduri de la buget .ume de primit de la *utorit"ile de Certificare *7 *gen"iile de Pl"i = ,nstrumente structurale/ fonduri pentru agricultur/ fonduri de la buget 9i alte fonduri .ume de primit de la *utorit"ile de Certificare *7 = 8onduri e-terne nerambursabile post)aderare .ume de primit de la *utorit"ile de Certificare *7 #n contul pl"ilor efectuate #n anul curent ) 8onduri e-terne nerambursabile post)aderare .ume de primit de la *utorit"ile de Certificare *7 #n contul pl"ilor efectuate #n anii anteriori ) 8onduri e-terne nerambursabile post)aderare .ume de primit de la *utorit"ile de Certificare *7 = 8onduri de la buget .ume de primit de la *utorit"ile de Certificare *7 #n contul pl"ilor efectuate #n anul curent = 8onduri de la buget .ume de primit de la *utorit"ile de Certificare *7 #n contul pl"ilor efectuate #n anii anteriori = 8onduri de la buget .ume de restituit *utorit"ilor de Certificare *7 *gen"iilor de Pl"i ) ,nstrumente structurale/ fonduri pentru agricultur/ fonduri de la buget 9i alte fonduri .ume de restituit *utorit"ilor de Certificare *7 ) 8onduri e-terne nerambursabile post)aderare .ume de restituit *utorit"ilor de Certificare *7 = 8onduri de la buget *vansuri primite de la *utorit"ile de Certificare *7 *gen"iile de Pl"i reprezent(nd prefinan"are ) ,nstrumente structurale/ fonduri pentru agricultur/ fonduri de la buget 9i alte fonduri 0isponibil al institu"iilor publice finan"ate integral din venituri proprii

14

62& ''21 ''5

*lte c:eltuieli autorizate prin dispozi"ii legale .ubven"ii de la bugetul de stat 8inan"area din fonduri e-terne nerambursabile postaderare

15