Sunteți pe pagina 1din 304

Stimate Client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales Alfa Romeo.

Alfa 147 a fost conceputq pentru a vq oferi siguran]q, confort [i o utilizare agreabilq, tipice pentru Alfa Romeo.
Acest manual vq va explica modul de func]ionare [i caracteristicile vehiculului dvs. Paginile urmqtoare con]in toate informa]iile necesare pentru a putea men]ine Alfa 147 la standardele \nalte care o caracterizeazq \n ceea ce prive[te performan]a, calitatea, siguran]a [i protec]ia mediului \nconjurqtor. Aceste servicii sunt esen]iale deoarece atunci c`nd a]i ales Alfa Romeo a]i ob]inut nu doar un vehicul, ci siguran]a pe care v-o oferq o companie cunoscutq, binevoitoare [i eficientq care vq stq la dispozi]ie pentru rezolvarea oricqror probleme. Mai mult, fiecare component Alfa 147 este reciclabil \n \ntregime. Dupq o utilizare \ndelungatq [i plinq de satisfac]ii, orice reprezentan]q Alfa Romeo va face cu plqcere aranjamentele necesare reciclqrii vehiculului dvs. Aceasta oferq douq beneficii majore pentru mediul \nconjurqtor: lipsa poluqrii \n urma aruncqrii pieselor [i reducerea cererii de materie primq. Vq urqm cqlqtorie placutq.

Acest manual descrie toate modelele Alfa 147 . Lua]i \n considera]ie doar informa]iile referitoare la nivelul de echipare, tipul de motor [i caroserie ale vehiculului pe care l-a a]i cumpqrat. 3

Orice \ntrebqri referitoare la \ntre]inerea vehiculului trebuie adresate reprezentan]ei de la care a fost achizi]ionat acesta sau oricqrei alte reprezentan]e a companiei.

Ghidul de servicii
Acesta con]ine Service-urile Autorizate Alfa Romeo. Ele pot fi recunoscute prin prezen]a logo-ului Alfa Romeo. Compania Alfa Romeo din Italia poate fi gqsitq la litera A din cartea de telefon. Nu toate modelele descrise \n acest manual sunt disponibile \n orice ]arq. Doar unele din dotqrile descrise aici sunt standard. Lista accesoriilor disponibile trebuie procuratq de la reprezentan]ii Alfa Romeo.

SIMBOLURILE FOLOSITE N ACEST MANUAL


Simbolurile de pe aceast pagin nso]esc subiectele crora trebuie s li se acorde aten]ie special.

SIGURAN}A PERSONAL

PROTEC}IA MEDIULUI

SIGURAN}A VEHICULULUI

Avertisment. Nerespectarea par]ial sau total a acestor reguli poate cauza daune majore.

|n paragrafele respective sunt indicate procedurile corecte ce trebuie urmate pentru a mpiedica poluarea mediului ncojurqtor.

Avertisment. Nerespectarea totalq sau par]ial a acestor reguli poate cauza deteriorarea grav a vehiculului, ceea ce, n unele circumstan]e, duce la anularea certificatului de garan]ie.

Textele, ilustra]iile [i specifica]iile din acest manual se refer la starea vehiculului din momentul n care acesta a fost publicat. Deoarece mbunt]irea constant a produselor noastre este o preocupare major, Alfa Romeo \[i rezerv dreptul de a efectua modificri tehnice n timpul procesului de produc]ie, astfel nct specifica]iile [i dotrile pot fi schimbate fr alt preaviz. Pentru mai multe detalii n aceast privin], contacta]i departamentul de vnzri al companiei.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA VEHICULULUI
SIMBOLURI
Ve]i gsi etichete colorate lng sau pe suprafa]a unora dintre piesele componente Alfa 147. Aceste etichete poart simboluri pentru a v aminti de msurile de precau]ie ce trebuie luate cu privire la piesa respectiv. Legenda simbolurilor folosite (fig. 1) se gse[te sub capot.
A0A0001b

SISTEMUL ALFA ROMEO CODE


Pentru a spori protec]ia antifurt, vehiculul este dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (Alfa Romeo CODE) care se activeaz automat ori de cte ori cheia este scoas din contact. Fiecare cheie con]ine un dispozitiv electronic care, n momentul pornirii motorului, transmite un semnal pe frecven] radio printr-o anten ncorporat n comutatorul de aprindere. Acest semnal este "parola" prin care unitatea de control recunoa[te cheia, iar vehiculul nu poate fi pornit dect n aceste condi]ii.
A0A0002b

CHEIA Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare (A-f fig. 2). Aceasta con]ine dispozitivul pentru deschidere asistatq, telecomandq pentru operarea hayonului, \nchiderea/deschiderea u[ilor de la distan]q [i activarea/dezactivarea alarmei electronice, dacq este prezentq. Cheia ac]ioneazq: -contactul -\ncuietorile u[ilor -\ncuietoarea portbagajului -deschiderea/\nchiderea u[ilor de la distan]q -deschiderea/\nchiderea portbagajului de la distan]q -sistemul de alarmq (dacq existq) -dezactivarea airbag-ului pasagerului -deschiderea rezervorului -deschiderea/\nchiderea geamurilor [i a trapei glisante, dacq este prezentq.

fig. 1

fig. 2

ATEN}IE Pentru a asigura func]ionarea perfectq a dispozitivelor electronice din interiorul cheilor, acestea nu trebuie expuse niciodatq direct razelor solare. Card-ul CODE (fig. 3) este de asemenea furnizat cu ma[ina [i con]ine codurile cheilor (mecanice [i electronice pentru pornirea de urgen]q). Numerele de cod de pe card-ul CODE trebuie pqstrate \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. {oferul trebuie sq aibq \ntotdeauna asupra lui codul de pe card-ul CODE (scris pe o h`rtie separatq) pentru a-l folosi \n cazul unei porniri de urgen]q. |n cazul v`nzqrii ma[inii, toate cheile [i card-u ul CODE trebuie \nm`nate noului pro prietar.
A0A0003b

-o parte metalicq (A) care poate fi rabatatq \n carcasa cheii -un buton (G) pentru deschiderea pqr]ii metalice -un buton (C) pentru deschiderea u[ilor de la distan]q, cu dezactivarea simultanq a alarmei electronice -un buton (D) pentru \nchiderea u[ilor de la distan]q [i activarea simultanq a alarmei electronice -un led (B) care semnaleazq trimiterea codului la receptorul sistemului de alarmq -un buton (E) pentru deschiderea de la distan]q a hayonului. -inel deta[abil (F)

-contactul de pornire -\ncuietorile u[ilor -\ncuietoarea hayonului -dezactivarea airbag-ului de pe partea pasagerului -\ncuietoarea bu[onului de combustibil. Pentru a scoate cheia metalicq din compartimentul squ, apqsa]i butonul (G). Pentru a deta[a inelul de fixare (F) folosi]i un obiect ascu]it (de exemplu un pix) [i \mpinge]i \n direc]ia sqge]ii.

A0A0004b

fig. 3

fig. 4 7

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Cheia (fig. 4) con]ine:

Cheia metalicq (A) opereazq:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Atunci c`nd apqsa]i butonul (G), ave]i grijq ca ie[irea cheii metalice din compartimentul squ sq nu vq rqneascq. Acest buton trebuie apqsat doar c`nd cheia este depqr tatq de corp, \n mod special de ochi, [i de obiecte ce pot fi deterio rate (cum ar fi hainele). Asigura]i-v vq cq nimeni \n afarq de dvs. nu are acces la cheie, \n special copiii care pot apqsa accidental butonul (G). Pentru a introduce cheia metalicq \n carcasq, ]ine]i butonul ( G) apqsat [i \mpinge]i cheia \n direc]ia indicatq de sqgeatq p`nq c`nd se aude clicul de blocare. Apoi da]i drumul butonului ( G). Pentru a deschide u[ile de la distan]q, apqsa]i butonul (C). La deschiderea u[ilor semnalizatoarele clipesc de douq ori. Pentru \nchiderea u[ilor de la distan]q, apqsa]i butonul ( D). La \nchiderea u[ilor semnalizatoarele clipesc o datq. Dacq butonul ( C) este apqsat dar \n urmqtoarele 60 de secunde o u[q sau hayonul rqm`n \nchise, sistemul le va \nchide pe toate din nou.

La ma[inile prevqzute cu alarmq electronicq, apqsarea butonului ( C) produce dezactivarea acesteia, apqsarea butonului (D) o activeazq din nou, iar ledul B de pe cheie clipe[te n timp ce transmi]qtorul \i trimite codul receptorului. Acest cod se modificq la fiecare nouq transmisie. ATEN}IE Dacq la apqsarea butonului (C), (D) sau (E), ledul (B) de pe cheie clipe[te scurt o singurq datq, \nseamnq cq bateria trebuie \nlocuitq dupq cum se indicq mai jos. DESCHIDEREA HAYONULUI Hayonul poate fi operat din exterior prin apqsarea butonului ( E) de pe telecomandq, chiar dacq este activatq alarma electronicq. Deschiderea hayonului este \nso]itq de clipirea, de douq ori, a semnalizatoarelor; \nchiderea sa e \nso]itq de o singurq clipire. Dacq vehiculul e prevqzut cu alarmq electronicq, atunci c`nd hayonul e deschis sistemul de alarmq dezactiveazq protec]ia volumetricq [i senzorul de pe hayon, iar sistemul va emite un semnal sonor de douq ori (cu excep]ia modelelor pentru anumite pie]e).

Dacq hayonul este \nchis, func]iile de control se reactiveazq, iar sistemul emite de douq ori un semnal sonor (cu excep]ia modelelor pentru anumite pie]e). OPERARE Ori de c`te ori cheia de contact este rotitq n pozi]ia STOP, sistemul Alfa Romeo CODE dezactiveazq func]iile unitq]ii electronice de control al motorului. Atunci c`nd vehiculul e pornit prin rotirea cheii de contact la MAR, sistemul Alfa Romeo CODE trimite un cod de recunoa[tere unitq]ii de control al motorului pentru a dezactiva blocajul. Codul e criptat, variind \ntre 4 miliarde de combina]ii posibile, [i nu este trimis dec`t dacq sistemul de control recunoa[te codul transmis de cheie. Cheia con]ine un transmi]qtor electronic ale cqrui mesaje sunt receptate de o antenq situatq \n jurul contactului.

Dacq aceasta se \nt`mplq, cheia trebuie rotitq la pozi]ia STOP, iar apoi din nou la MAR; dacq sistemul rqm`ne blocat, \ncerca]i [i cu cealaltq cheie care vi s-a furnizat. Dacq nici acum nu pute]i porni ma[ina, urma]i instruc]iunile din capitolul "|n caz de urgen]q", apoi contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. ATEN}IE Fiecare cheie are propriul squ cod care trebuie memorat de cqtre unitatea de control. Pentru memorarea unor noi chei, p`nq la un maxim de 8, merge]i numai la reprezentan]ele Alfa Romeo, lu`nd cu dvs. toate cheile de care dispune]i, card-ul CODE, un document de identitate [i actul de proprietate al ma[inii.

ATEN}IE dacq se aprinde semnalul luminos CODE ( ) \n timpul deplasqrii, c`nd cheia de contact e la MAR: 1) Dacq semnalul se aprinde, aceasta \nseamnq cq sistemul efectueazq un autotest (de exemplu \n cazul unei cqderi de tensiune). La prima oprire ve]i putea testa sistemul. Opri]i motorul prin rotirea cheii de contact \n pozi]ia STOP; apoi roti]i cheia din nou \n pozi]ia MAR: semnalul luminos se aprinde [i se stinge \n aproximativ o secundq. Dacq semnalul rqm`ne aprins repeta]i procedura, lqs`nd cheia \n pozi]ia STOP mai mult de 30 de secunde. Dacq acest inconvenient persistq, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

Dacq la modelele fqrq display reconfigurabil dupq aproximativ 2 secunde cu cheia de contact, \n pozi]ie MAR semnalul luminos ( ) se aprinde din nou cu lumina intermitentq, sau la modelele cu display recon figurabil semnalul se aprinde din nou \mpreunq cu mesajul "IMMO BILIZ. NOT PROGRAMMED" , aceasta \nseamnq cq nu s-a a pro dus memorarea codurilor cheilor, prin urmare vehiculul nu este pro tejat de sistemul antifurt Alfa Romeo CODE. |n acest caz con tacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru \nregistrarea \n memorie a codurilor cheilor.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 9

|n cazul \n care codul nu este recunoscut, semnalul luminos CODE ( ) se aprinde.

Codul oricqrei chei care nu a fost prezentq pentru pro cedura de memorare va fi [ters din sistem. Astfel se asi- gurq faptul cq orice cheie pierdutq sau furatq nu va putea fi folositq pentru a porni motorul.

2) La modelele fqrq display reconfigurabil, clipirea semnalului luminos \nseamnq cq vehiculul nu mai e protejat de sistemul de blocare al motorului. La vehiculele cu display reconfigurabil aceastq condi]ie e semnalatq prin aprinderea semnalului luminos \mpreunq cu mesajul "IMMOBILIZ. NOT PROGRAMMED". Contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo pentru introducerea tuturor cheilor \n memorie.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|NLOCUIREA BATERIEI DE LA CHEIE Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele (C, D sau E - fig. 4), ledul (B) clipe[te o singurq datq scurt, trebuie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip.

|nlocuirea bateriei: fig. 5) [i scoate]i -apqsa]i butonul (A-f partea metalicq (B) din compartimentul squ; -cu ajutorul unei [urubelni]e, roti]i dispozitivul de deschidere ( C) [i extrage]i compartimentul bateriei ( D); -\nlocui]i bateria (E) asigur`ndu-vq cq polaritatea e cea corectq; -reintroduce]i compartimentul bateriei \n cheie [i \nchide]i-l, rotind dispozitivul (C).

ALARMA ELECTRONIC
DESCRIERE Sistemul include: un transmi]qtor, receptor, unitate de control cu sirenq [i senzori volumetrici (care monitorizeazq interiorul vehiculului). Alarma electronicq e controlatq de receptorul \ncorporat \n panoul central [i poate fi activatq/dezactivatq cu ajutorul telecomenzii din cheie. Alarma electronicq ac]ioneazq n cazul: deschiderii for]ate a u[ilor, capotei [i hayonului (protec]ie perimetricq), operqrii cheii de contact, tqierii cablului bateriei, prezen]ei unor corpuri mobile n habitaclu (protec]ie volumetricq), oricqrei ridicqri/cobor`ri anormale \n pozi]ia vehiculului (pentru anumite pie]e) [i \nchiderea centralizatq a u[ilor. Este posibilq dezactivarea protec]iei volumetrice. ATEN}IE Func]ia de blocare a motorului este garantatq de sistemul Alfa Romeo CODE care se activeazq automat la scoaterea cheii din contact.

Bateriile folosite sunt dqunqtoare pentru mediul \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate conform prevederilor legale \n containere speciale. Evita]i expunerea directq la flacqrq sau temperaturi \nalte. Nu le lqsa]i la \ndem`na copiilor.

A0A0006b

10

fig. 5

ATEN}IE Dacq atunci c`nd se apqsq butoanele( B, C [i D) ledul (A) clipe[te scurt o singurq datq, bateria trebuie schimbatq a[a cum se descrie mai sus.

Receptorul recunoa[te p`nq la 5 chei cu telecomandq \ncorporatq. Dacq, indiferent de motive, ave]i nevoie de o nouq cheie cu telecomandq, merge]i la o reprezentan]q Alfa Romeo, av`nd cu dvs. cardul CODE, un act de identitate [i documentele ce dovedesc cq sunte]i proprietarul ma[inii. CUM SE ACTIVEAZ ALARMA Cu u[ile, capota [i hayonul \nchise [i cheia de contact \n pozi]ia STOP sau PARK (cheia scoasq), \ndrepta]i cheia cu telecomandq n direc]ia ma[inii [i apqsa]i, apoi elibera]i butonul fig. 6). (C-f

Supraveghere Dupq activare, clipirea ledului afefig. 7) de pe bord indicq faptul rent (A-f cq sistemul de supraveghere e n func]iune. |n toatq aceastq perioadq ledul va clipi. ATEN}IE Operarea alarmei electronice este adaptatq regulilor specifice fiecqrei ]qri.

A0A0010b

Cu excep]ia c`torva pie]e, sistemul emite un semnal sonor [i se produce \ncuierea u[ilor.

A0A0005b

fig. 6

fig. 7 11

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Telecomanda este \ncorporatq \n cheie, cu butoanele ( B, C [i D - fig. 6) [i ledul ( A); butoanele activeazq comanda corespunzqtoare, ledul clipe[te \n timp ce codul \i este transmis receptorului. Acest cod se schimbq la fiecare transmisie.

SOLICITAREA DE CHEI CU TELECOMENZI ADI}IONALE

Activarea alarmei este precedatq de un test de autodiagnosticare indicat de aprinderea intermitentq (cu o frecven]q diferitq) a ledului aferent de pe panoul central (A-fig. 7). Dacq se detecteazq o eroare, sistemul va emite un semnal sonor.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]iile de autodiagnosticare [i controlul u[ilor, capotei, hayonului Dacq dupq activarea alarmei se aude un al doilea semnal sonor, opri]i sisfig.6), verifitemul apqs`nd butonul ( B-f ca]i dacq u[ile, capota [i hayonul sunt \nchise corect, dupq care activa]i din nou alarma prin apqsarea butonului (C). |n caz contrar, capota, hayonul sau u[a care nu e \nchisq corespunzqtor nu vor fi protejate de sistemul de alarmq. Dacq u[ile, capota [i hayonul sunt \nchise corect, \nsq semnalul sonor se repetq, \nseamnq cq sistemul de autodiagnosticare a detectat o eroare de operare. |n acest caz e necesar sq contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo

CUM SE DEZACTIVEAZ ALARMA Pentru dezactivarea alarmei apqsa]i fig. 6) de pe telecomanda butonul (B-f de la cheie. Sistemul va rqspunde \n felul urmqtor (except`nd anumite pie]e): -douq clipiri scurte ale semnalizatoarelor -douq semnale sonore scurte ale sirenei -descuierea u[ilor. ATEN}IE Dacq atunci c`nd sistemul fig. 7) este dezactivat, ledul aferent ( A-f rqm`ne aprins (maxim 2 minute sau p`nq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR), trebuie sq re]ine]i urmqtoarele informa]ii:

-dacq ledul continuq sq clipeascq, dar la intervale diferite dec`t \n mod normal, aceasta \nseamnq cq s-au produs \ncercqri de pqtrundere prin efrac]ie. Dupq numqrul de clipiri e posibilq identificarea tipului de \ncercare de efrac]ie: Clipe[te o datq: una sau mai multe u[i De 2 ori: hayonul. De 3 ori: capota De 4 ori: ultrasunete De 5 ori: ridicare/cobor`re anormalq a vehiculului (pentru pie]ele unde este valabil) De 6 ori: s-a umblat la cablurile de alimentare. De 7 ori: s-a umblat la cablurile bateriei sau au fost tqiate cablurile cheii de urgen]q De 8 ori: cablul de legaturq dintre senzori [i sirenq De 9 ori: cel pu]in 3 dintre cauzele enumerate mai sus.

12

C`nd sistemul este activat, alarma se declan[eazq \n urmqtoarele cazuri: -deschiderea uneia sau mai multor u[i, a capotei sau hayonului; -deconectarea bateriei sau tqierea unuia dintre cablurile electrice; -pqtrunderea \n habitaclu, de exemplu spargerea geamurilor (protec]ie volumetricq); -\ncercarea de a porni motorul (cheia \n pozi]ia MAR); -ridicarea/cobor`rea anormalq a vehiculului (pe pie]ele unde e valabil). |n func]ie de ]arq, declan[area alarmei cauzeazq pornirea sirenei [i a luminilor de avarie (pentru aproximativ 26 de secunde). Modul de operare [i numqrul ciclurilor poate diferi de la ]arq la ]arq. Este totu[i prevqzut un numqr maxim de cicluri. Dupq ce ciclul alarmei s-a terminat, sistemul \[i reia func]ia normalq de supraveghere.

Pentru a garanta buna func]ionare a sistemului de protec]ie, geamurile laterale [i trapa glisantq (dacq existq) trebuie sq fie \nchise corect. Aceastq func]ie poate fi dezactivatq (dacq, de exemplu, lqsa]i animale \n interiorul ma[inii) prin ac]ionarea urmqtoarelor comenzi \n succesiune rapidq: \ncep`nd cu cheia de contact \n pozi]ie MAR, roti]i cheia la STOP, apoi imediat \napoi la MAR [i apoi din nou la STOP, dupq care scoate]i cheia din contact. fig. 7) de pe bord se Ledul aferent (A-f aprinde pentru circa 2 secunde pentru a confirma dezactivarea func]iei.

Dacq atunci c`nd, cu protec]ia volumetricq dezactivatq, ave]i nevoie sq opera]i o comandq controlatq de cheie \n pozi]ia MAR (cum ar fi deschiderea automatq a geamurilor): roti]i cheia \n pozi]ia MAR, ac]iona]i comanda respectivq [i roti]i cheia \napoi la pozi]ia STOP \n mai pu]in de 30 de secunde. Astfel protec]ia volumetricq va rqm`ne dezactivatq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 13

CND SE DECLAN{EAZ ALARMA

PROTEC}IE VOLUMETRIC

Pentru a reactiva protec]ia volumetricq, roti]i [i men]ine]i cheia de contact \n pozi]ia MAR pentru mai mult de 30 de secunde.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

EXCLUDEREA TOTAL A SISTEMULUI DE ALARM Pentru dezactivarea completq a sistemului de alarmq (de exemplu, \n cazul \n care nu folosi]i vehiculul timp \ndelungat), \ncuia]i pur [i simplu ma[ina prin rotirea cheii n yalq. AUTORIZA}IE MINISTERIAL |n concordan]q cu legisla]ia \n vigoare din fiecare ]arq cu privire la frecven]ele radio, dorim sq vq aducem la cuno[tin]q cq: -numerele de autorizare \n func]ie de pia]q sunt specificate \n ultimele pagini ale acestui manual, \nainte de indexul alfabetic (pentru unele ]qri sunt incluse [i documentele de autorizare); -pentru pie]ele \n care este obligatorie marcarea transmi]qtorului, numqrul de \nregistrare e \nscrip]ionat pe carcasa cheii. (|n func]ie de model/pia]q, codul poate fi trecut [i pe transmi]qtor [i/sau receptor).

APRINDERE
DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitq n una din cele patru pozi]ii: -STOP: motorul oprit, cheia poate fi scoasq, se activeazq blocarea motorului [i a volanului, se dezactiveazq diverse func]ii except`ndu-le pe cele alimentate direct (de exemplu, luminile de avarie). -MAR: pozi]ia de mers. Motorul este deblocat [i toate dispozitivele electrice sunt alimentate. ATEN}IE Nu lqsa]i cheia \n aceastq pozi]ie atunci c`nd motorul e oprit. - AVV: pozi]ie instabilq pentru pornirea motorului.
A0A0016b

ATEN}IE dacq motorul nu porne[te, roti]i cheia \napoi la STOP [i repeta]i procedura. Contactul (dispozitivul de pornire) e prevqzut cu un dispozitiv de siguran]q care \mpiedicq trecerea la AVV dacq motorul e \ncq pornit. -PARK: motorul oprit, cheia poate fi scoasq, se activeazq blocarea motorului [i a volanului, luminile de pozi]ie se aprind automat. ATEN}IE pentru a roti cheia n pozi]ia PARK, trebuie apqsat \nt`i butonul ( A) de pe dispozitivul de pornire.

14

fig. 8

Blocarea: -pozi]iona]i cheia la STOP sau PARK, apoi scoate]i cheia [i roti]i u[or volanul pentru a facilita ac]iunea de blocare. Deblocarea: -roti]i cheia la MAR mi[c`nd u[or volanul dintr-o parte \n alta.

|nainte de a deschide o u[q, asigura]i-v vq \ntotdeauna cq aceasta se poate face \n siguran]q. DESCHIDEREA/|NCHIDEREA DIN EXTERIOR U[ile fa]q: -pentru deschiderea u[ii, roti]i cheia (n sensul acelor de ceasornic pentru u[a [oferului, \n sens invers pentru u[a pasagerului), apoi scoate]i cheia fig. 9). [i trage]i de m`nerul u[ii ( A-f -pentru \nchiderea u[ii, roti]i cheia \n yalq \n sensul opus celui de deschidere.
A0A0017b

Dacq cineva a umblat la dispozitivul de pornire (de exemplu \n cazul unei tenta tive de furt) merge]i la o reprezen tan]q Alfa Romeo pentru verificarea acestuia \nainte de \nceperea unei noi cqlqtorii.

Nu scoate]i niciodatq cheia din contact n timpul deplasqrii. Volanul se va bloca automat dacq \ncerca]i sq \l mi[ca]i. Acela[i lucru se \nt`mplq [i atunci c`nd vehiculul este remor cat. fig. 9 15

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Atunci c`nd pqrqsi]i vehiculul scoate]i \ntotdeauna cheia din contact pentru a \mpiedica activarea accidentalq a comenzilor de cqtre pasagerii rqma[i \nquntru. Nu lqsa]i niciodatq copiii nesupraveghea]i \n ma[inq. Nu uita]i sq trage]i fr`na de m`nq [i, dacq vehiculul e parcat \n rampq, sq ac]iona]i treapta I de vitezq. Dacq vehiculul este situat \n pantq, cupla]i treapta de mers \napoi.

BLOCAREA VOLANULUI

U{ILE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

U[ile din spate (modele cu 5 u[i) -Pentru a deschide u[a, elibera]i \nchiderea centralizatq [i trage]i de fig. 10). maneta de deschidere (A-f -Pentru a \nchide u[a, \mpinge]i-o.

DESCHIDEREA/|NCHIDEREA DIN INTERIOR U[ile din fa]q -Pentru a deschide u[a, trage]i de fig. 11). m`nerul (A-f
A0A0018b

-Pentru a \mpiedica deschiderea din fig. 12) exterior, apqsa]i butonul ( A-f de pe bord; ledul corespunzqtor ( B) de pe acest buton se va aprinde (lumina galbenq) pentru a confirma cq u[ile au fost blocate. U[ile din spate (modele cu 5 u[i) U[ile din spate pot fi deschise doar dacq a fost dezactivat dispozitivul de siguran]q \mpotriva manevrqrii de cqtre copii. -Pentru a deschide u[a, trage]i mafig. 13) neta (A-f

fig. 11
A0A0323b A0A0019b

-Pentru a \nchide u[a, \mpinge]i-o.


A0A0324b

fig. 10 16

fig. 12

fig. 13

Pentru a activa \nchiderea centralizatq, u[ile trebuie sq fie perfect \nchise. |n caz contrar, \ncuietorile u[ilor nu se vor bloca. ATEN}IE C`nd \nchiderea centralizatq a fost activatq, deschiderea din interior a uneia din u[ile fa]q va avea ca efect deblocarea tuturor u[ilor. n cazul unei pene de curent (siguran]q arsq, baterie deconectatq,etc.) este \ncq posibilq \ncuierea manualq. DISPOZITIV DE SIGURAN} PENTRU COPII (modele cu 5 u[i) U[ile din spate sunt prevqzute cu un dispozitiv de siguran]q ( fig. 14) care \mpiedicq deschiderea lor din interior. ATEN}IE Fiecare dispozitiv ac]ioneazq doar asupra u[ii pe care este montat.

pozi]ia1 - dispozitiv activat (u[a \ncuiatq); pozi]ia 2 - dispozitiv dezactivat (u[a poate fi deschisq din interior). Utiliza]i \ntotdeauna acest dispozitiv atunci c`nd trans porta]i copii. Dupq cuplarea dispozi tivelor de siguran]q de pe ambele u[i din spate, asigu ra]ivq \ncerc`nd sq le deschide]i din interior. zq.

Reglarea pozi]iei scaunelor se face doar atunci c`nd v ehiculul s ta]ionea-

A0A0020b

A0A0325b

fig. 14

fig. 15 17

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEMUL DE |NCHIDERE CENTRALIZAT

Dispozitivul poate fi activat doar cu u[ile deschise:

SCAUNELE DIN FA}

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLAREA SCAUNULUI (fig. 15) Ridica]i maneta ( A) [i \mpinge]i scaunul n fa]q sau \n spate; pozi]ia optimq pentru condus este atunci c`nd m`inile stau pe marginea volanului, iar bra]ele sunt u[or \ndoite. Dupq eliberarea manetei verifica]i \ntotdeauna dacq scaunul este bine fixat \ncerc`nd sq-ll deplasa]i \nainte [i \napoi. Atunci c`nd nu a fost bine fixat, existq riscul ca \n timpul deplasqrii scaunul sq se mi[te brusc, cauz`nd pierderea controlu lui asupra ma[inii. REGLAREA |N |N~L}IME A SCAUNULUI {OFERULUI (fig. 15) Pentru a ridica scaunul, trage]i maneta (B) n sus, apoi ac]iona]i aceastq manetq (\n sus [i \n jos) p`nq c`nd ajunge]i la nql]imea doritq, dupq care elibera]i-o. Pentru a cobor\ scaunul, apqsa]i maneta ( B) n jos [i apoi mi[ca]i-o n sus [i n jos p`nq ajunge]i la pozi]ia doritq.

ATEN}IE Pentru efectuarea acestor modificqri trebuie sq sta]i a[ezat pe scaunul [oferului. R E G L A R E A S P ~T A R U L U I (fig. 15) Roti]i de (C) p`nq c`nd ajunge]i la pozi]ia doritq. COBORREA TOTAL~ A SP~TARULUI (fig. 15) Pentru a avea acces la scaunele din spate, trage]i m`nerul (E); spqtarul se va plia, iar scaunul poate fi mpins n fa]q. Un mecanism de revenire la pozi]ia ini]ialq memoreazq pozi]ia \n care era scaunul \nainte de a fi pliat [i face posibilq revenirea la aceasta. Odatq ce spqtarul a fost rea[ezat n pozi]ia de mers, asigura]i-vq cq e bine fixat, verific`nd dacq banda de culoare ro[ie din partea de sus a m`nerului (E) este ascunsq privirii. De fapt, atunci c`nd aceastq bandq e vizibilq se indicq lipsa cuplqrii spqtarului. Verifica]i de asemenea dacq scaunul e bine fixat, \ncerc`nd sq-l deplasa]i n fa]q [i n spate.

REGLAREA SPTARULUI |N ZONA LOMBAR~ (fig. 15) Roti]i (D) p`nq c`nd ob]ine]i cea mai confortabilq pozi]ie. COTIERELE FRONTALE (fig. 16) Cotierele, existente la unele modele, sunt reglabile, put`nd fi ridicate sau cobor`te n pozi]ia doritq. Pentru a face aceasta, ridica]i u[or cotiera, apoi apqsa]i dispozitivul de reglare (A). |n interiorul cotierei se gqse[te un compartiment special pentru depozitarea lucrurilor mqrunte. Pentru a-l folosi, ridica]i capacul apas`nd butonul B.
A0A0023b

fig. 16 18

Op]iunea de nclzire a scaunelor, prezentq la unele modele, este operatq cu ajutorul comutatorului ( A) din partea exterioarq a scaunului. Pornirea acestei func]ii e indicatq de aprinderea ledului (B) de pe comutator.

Pentru a spori siguran]a pasagerilor, tetierele sunt reglabile \n \nql]ime. Pentru reglare, apqsa]i butonul ( A) [i mi[ca]i tetiera \n sus sau \n jos p`nq c`nd auzi]i clicul de fixare. ATEN}IE Forma tetierelor variazq \n func]ie de model. Scopul ilustra]iei este de a arqta doar cum se regleazq.

BUZUNARELE DIN SPATE (fig.19) Scaunele din fa]q sunt prevqzute cu c`te un buzunar n partea din spate a spqtarului.
A0A0024b A0A0025b A0A0026b

fig. 17

fig. 18

fig. 19 19

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|NC ~LZIREA SCAUNELOR ( fig. 17 )

TETIERE (fig. 18)

Re]ine]i cq tetierele tre buie potrivite astfel \nc`t sq sus]inq capul [i nu ceafa. Doar n aceastq pozi]ie oferq protec]ie n cazul unei coliziuni din spate.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SCAUNELE DIN SPATE


EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Construc]ia banchetei din spate face posibilq extinderea totalq sau par]ialq a portbagajului, prin ac]ionarea separatq a uneia din cele douq pqr]i care o alcqtuiesc, oferind astfel mai multe posibilitq]i de distribuire a \ncqrcqturii n func]ie de numqrul de pasageri. Dacq transporta]i o \ncqrcqturq grea n portbagaj, n timp ce vq deplasa]i noaptea, vq sugerqm sq verifica]i \nql]imea luminii farurilor (consulta]i sec]iunea "Faruri").
A0A0027b

|ndepqrtarea raftului din spate Proceda]i dupq cum urmeazq: fig. 20) -desface]i cele douq tije ( A-f care sus]in raftul (B), trqg`nd capetele (C) de pe suporturile (D); fig. 21) din - trage]i capetele ( A-f pqr]ile laterale ale raftului din lqca[ele lor (B), apoi scoate]i raftul trag`ndu-l n afarq. Dupq extragere, raftul poate fi plasat n douq locuri: -n portbagaj a[a cum se aratq n ( fig. 22) -n spatele scaunelor fa]q, \ntre acestea [i spqtarele rabatate ale scaunelor din spate, dacq portbagajul a fost extins total (fig. 26).
A0A0028b

Extinderea totalq Proceda]i n felul urmqtor: fig. -fixa]i centurile de siguran]q ( A-f 23) n carcasele lor (B) de pe scaun; -trage]i de m`nerele din centrul scaunului spate [i plia]i bancheta \n fa]q;
A0A0255b

fig. 22

A0A0029b

fig. 20 20

fig. 21

fig. 23

ATEN}IE la unele modele clapetele de re]inere sunt nlocuite de butoane (unul pe fiecare parte). Pentru a manevra spqtarele, folosi]i aceste butoane.
A0A0030b

Pentru extinderea par]ialq, proceda]i dupq cum urmeazq: -rabata]i perna doritq trqg`nd de m`nerul din mijlocul acesteia, apoi \mping`nd-o; -ridica]i tetiera n cea mai \naltq pozi]ie, apqsa]i ambele butoane din partea lateralq a cadrului [i scoate]i complet tetiera prin tragere; -plasa]i tetiera n spa]iul disponibil din spatele pernei; -muta]i centura de siguran]q n lateral, trqg`nd de ea corect, fqrq a o rqsuci; -ridica]i clapeta de re]inere a spqtarului [i \mpinge]i spqtarul n fa]q.

Proceda]i n felul urmqtor: -muta]i centurile de siguran]q n lateral, trqg`nd de ele corect, fqrq a le rqsuci; -ridica]i spqtarele, \mping`ndu-le n spate p`nq c`nd auzi]i ambele mecanisme de fixare fqc`nd clic, asigura]i-vq cq banda ro[ie nu mai e vizibilq n partea de sus a clapetelor fig. 25). De fapt, aceste benzi (A-f semnaleazq lipsa blocqrii spqtarului; -fixa]i pernele n pozi]ie orizontalq men]in`nd ridicatq centura de siguran]q centralq.

A0A0031b

A0A0032b

fig. 24

fig. 25

fig. 26 21

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

-ridica]i tetierele n cea mai nalt fig. pozi]ie, apqsa]i ambele butoane ( A-f 24) din pqr]ile laterale ale cadrului, apoi scoate]i complet tetierele trqg`ndu-le n sus; -pune]i tetierele n spa]iile aferente din spatele spqtarelor; -muta]i n lateral centurile de siguran]q trqg`nd corect de ele, adicq fqrq a le rqsuci; fig. 25) care -ridica]i clapetele (A-f blocheazq spqtarele [i \mpinge]i-le n fa]q pentru a ob]ine o singurq suprafa]q de \ncqrcare (fig. 26).

Extinderea par]ialq

Revenirea la pozi]ia ini]ialq

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLARE TETIERE (fig. 27) Se pot fixa douq tetiere pentru locurile laterale [i n func]ie de model, poate fi adqugatq o a treia tetierq pentru locul central. Tetierele au douq pozi]ii (sus/jos) put`nd fi reglate n func]ie de nql]imea pasagerului.

Re]ine]i cq tetierele tre buie reglate astfel \nc`t sq sus]inq capul [i nu ceafa. Doar n aceastq pozi]ie vor oferi protec]ie n cazul unei coliziuni din spate.

COTIERA SPATE (fig. 28) Pentru a folosi cotiera (A), prezentq doar la unele modele, cobor`]i-o a[a cum se aratq n ilustra]ie.

PLASA PENTRU FIXAT BAGAJE La nevoie, tetierele pot fi \ndepqrtate a[a cum s-a descris anterior (consulta]i pasajul "Extinderea portbagajului"). Prezentq doar la anumite modele, plasa pentru re]inerea bagajelor este utilq n fixarea corectq a \ncqrcqturii sau transportul materialelor u[oare. Fig. 29, 30 [i 31 prezintq diferitele posibilitq]i de fixare a acestei plase n portbagaj.

A0A0035b

A0A0036b

fig. 27 22

fig. 28

Este posibilq reglarea \nql]imii [i \nclina]iei volanului. Aceasta se face trqg`nd clapeta ( Afig. 32) \nspre volan. fig. 29
A0A00327b

OGLINDA INTERIOAR~ Oglinda, prevqzutq cu un dispozitiv de siguran]q care o elibereazq n cazul unei ciocniri violente, poate fi reglatq fig. 33) prin intermediul levierului ( A-f n douq pozi]ii diferite: normal [i antiorbire.

Dupq ce a]i reglat volanul n cea mai convenabilq pozi]ie, fixa]i-l pe loc \mping`nd clapeta n fa]q p`nq la capqt.

]ionat. fig. 30

Orice reglare a volanului se face doar n condi]iile n care vehiculul este sta-

A0A00328b

A0A0038b

A0A0039b

fig. 31

fig. 32

fig. 33 23

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

A0A00326b

REGLARE VOLAN

REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OGLINZILE EXTERIOARE Reglare electricq (fig. 34) -folosi]i butonul (A) pentru selectarea oglinzii dorite (dreapta sau st`nga); -prin apqsarea butonului ( B) \ntr-una din cele patru pozi]ii ve]i ob]ine mi[carea corespunzqtoare a oglinzii; -pozi]iona]i butonul (A) n pozi]ia centralq de fixare. ATEN}IE Reglarea e posibilq doar c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR.

Plierea (fig. 35) -La nevoie (de exemplu n cazul n care oglinzile fac imposibilq trecerea vehiculului prin spa]ii \nguste), este posibilq plierea oglinzilor mut`ndu-le din pozi]ia (A) n pozi]ia (B).

Dezaburire/dezghe]are (fig. 36) Oglinzile electrice sunt prevqzute cu dispozitive de nclzire care intrq n func]iune simultan cu func]ia de dezaburire a lunetei, prin apqsarea butonului (A). ATEN}IE Aceastq func]ie e temporizatq [i va fi dezactivatq automat dupq c`teva minute.

Atunci c`nd conduce]i oglinzile trebuie sq fie ntot deauna n pozi]ia (A). Oglinda [oferului fiind cur batq, poate duce la aprecierea inexactq a distan]elor.

A0A0040b

A0A0041b

A0A0042b

fig. 34 24

fig. 35

fig. 36

La unele modele, geamurile cu ac]ionare electricq sunt dotate cu un dispozitiv special de siguran]q \mpotriva prinderii. Sistemul detecteazq prezen]a obstacolelor n timpul \nchiderii geamurilor. |n cazul detectqrii unui obstacol, geamul este mai \nt`i imobilizat, dupq care va fi cobor`t complet. ATEN}IE Dacq dispozitivul antiprindere intrq n func]iune de trei ori n timpul unui singur minut, sistemul va activa automat modul de autoprotec]ie. Pentru a reveni la func]ionarea normalq, folosi]i butonul de control. P`nq la \nchiderea completq geamul va trece prin trepte prestabilite (se va \nchide n salturi). Dacq nu s-au produs erori se va reveni la modul normal de operare. Dacq aceasta nu se produce, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. ATEN}IE Cu cheia de contact scoasq sau n pozi]ia STOP, geamurile electrice rqm`n activate aproximativ 3 minute [i se dezactiveazq automat n momentul deschiderii oricqrei u[i.

Pe u[a din partea conducqtorului se aflq butoanele care controleazq urmqtoarele geamuri atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR: A -geamul din st`nga fa]q B -geamul din dreapta fa]q. Apqsa]i butonul pentru cobor`rea geamului. Trage]i pentru ridicare. ATEN}IE Geamul conducqtorului este prevqzut cu dispozitivul de "operare automatq continuq" at`t pentru cobor`rea, c`t [i pentru ridicarea sa. O apqsare scurtq pe partea de sus sau de jos a butonului va cauza mi[carea continuq a geamului, fie n sus fie n jos: geamul poate fi oprit printr-o a doua apqsare a pqr]ii de sus sau jos a butonului.

Butonul (A) controleazq geamul de pe partea pasagerului. ATEN}IE Geamul pasagerului este prevqzut cu dispozitivul de "operare automatq continuq" at`t pentru cobor`re c`t [i pentru ridicarea sa. Acesta func]ioneazq la fel ca cel de pe partea conducqtorului. Folosirea necorespuzq toare a geamurilor poate fi periculoasq. |nainte [i n timpul folosirii, asigura]i-v vq ntot deauna cq pasagerii nu se expun riscului lovirii directe de cqtre gea murile n mi[care sau a rqnirii indi recte prin prinderea n mecansim a obiectelor personale.
A0A0044b

A0A0043b

fig. 37

fig. 38 25

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

GEAMURILE CU AC}IONARE ELECTRIC~

MODELELE CU 3 U{I Partea conducqtorului (fig. 37)

Partea pasagerului (fig. 38)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd pqrqsi]i vehiculul scoate]i ntotdeauna cheia din contact pentru a preveni ac]ionarea accidentalq a gea murilor electrice [i rqnirea vreunuia dintre pasageri. Nu ]ine]i butonul apqsat dupq ce geamul s-a a \nchis sau deschis complet. ATEN}IE Dacq vehiculul e prevqzut cu senzori antiprindere, dupq \ncuierea u[ilor men]ine]i apqsat butonul de pe telecomandq \ncq 2 secunde pentru \nchiderea automatq a geamurilor [i a trapei de pe acoperi[ (dacq existq). Butonul de pe telecomandq trebuie ]inut apqsat p`nq c`nd geamurile s-au \nchis total; eliberarea butonului mai devreme va cauza imobilizarea geamurilor n pozi]ia \n care se aflq n acel moment. La toate modelele, dupq descuierea u[ilor, men]ine]i butonul de pe telecomandq apqsqt \ncq douq secunde pentru a deschide geamurile [i trapa de pe acoperi[ (dacq vehiculul este prevqzut).

MODELELE CU 5 U{I U[a [oferului (fig. 39) Pe panoul interior al u[ii [oferului se aflq urmqtoarele butoane: A -operarea geamului din st`nga B -operarea geamului din dreapta. Pentru a afla cum func]ioneazq acestea, consulta]i explica]iile din sec]iunea referitoare la modelele cu 3 u[i. Prezente numai la anumite modele: C - (LOCK) buton de blocare a comenzilor pentru geamurile din spate (c`nd acest buton a fost apqsat ledul de pe el este aprins; apqsa]i-l din nou pentru a reactiva comenzile geamurilor din spate).
A0A0329b

D - (REAR) pentru inversarea comenzilor geamurilor spate/fa]q (c`nd ledul de pe buton e aprins, butoanele (A) [i (B) opereazq geamurile din spate, iar c`nd ledul e stins opereazq geamurile din fa]q). U[a din fa]q a pasagerului [i (la unele modele) u[ile din spate (fig. 38) Pe panoul interior al fiecqrei u[i existq un buton (A) care controleazq geamul corespunzqtor. Pentru a afla cum func]ioneazq, consulta]i paragrafele din sec]iunea anterioarq referitoare la modelele cu 3 u[i. Modelele care nu sunt prevqzute cu geamuri ac]ionate electric au un levier fig. 40) pentru operarea manualq (A-f a geamului.
A0A0330b

fig. 39 26

fig. 40

CENTURI LATERALE FA}~ {I SPATE Vehiculul este prevqzut cu centuri de siguran]q cu trei puncte de fixare, [i cu centurq pentru al treilea pasager din spate (la cerere), cu sistem de rulare automat care permite libertatea de mi[care. Centurile scaunelor din fa]q sunt dotate cu un sistem de pretensionare, iar punctele de fixare inferioare sunt legate direct de scaun pentru a asigura cel mai \nalt grad de protec]ie indiferent de pozi]ia scaunului.

Datoritq mecanismului de rulare, centura se adapteazq automat n func]ie de corpul celui care o poartq, \ngqduind libertatea de mi[care. Dacq ma[ina e parcatq pe o pantq abruptq, mecanismul de rulare se poate bloca; acest lucru este normal.

Dupq ce gqsi]i capqtul metalic al centurii n partea lateralq a scaunului, fixa]i-l trqg`nd de centura p`nq c`nd este posibilq introducerea capqtului acesteia n zqvorul (B). Centura este fixatq corect atunci c`nd s-a auzit clicul de blocare. Apqsa]i butonul (C) pentru eliberarea centurii. Dispozitivul de blocare a centurii intrq n func]iune de fiecare datq c`nd aceasta este trasq brusc, cum ar fi n cazul fr`nqrii bru[te sau al coliziunilor.

Ghida]i centura cu m`na n timpul derulqrii pentru a mpiedica rqsucirea ei.

A0A0045b

fig. 41 27

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CENTURI DE SIGURAN}~

Pentru a asigura cel mai \nalt grad de protec]ie, vq recomandqm sq men]ine]i spqtarul scaunului c`t mai drept [i centura fixatq peste piept [i [olduri. Fixa]i ntotdeauna centurile de siguran]q at`t pe locurile din fa]q c`t [i pe cele din spate. |n cazul deplasqrii fqrq ca centurile de sigu ran]q sq fie fixate cre[te riscul rqnirii grave sau al decesului n urma accidentelor.

Dacq centura se blocheazq din cauza mi[cqrii bru[te a purtqtorului, permite]i sq se deruleze pu]in pentru a se dezactiva astfel mecanismul de blocare.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLAREA CENTURILOR FRONTALE Inelul de reglare al centurilor din fa]q poate fi fixat n pozi]ii diferite n ceea ce prive[te \nql]imea. Regla]i ntotdeauna nl]imea centurii de siguran]q n func]ie de persoana care o poartq. Aceastq mqsurq de precau]ie \i va spori eficien]a, reduc`nd substan]ial riscul rqnirii n cazul unui accident. Centura este reglatq corect atunci c`nd trece la jumqtatea distan]ei dintre umqr [i g`t. Pentru reglare, ridica]i sau cobor`]i fig. 42 ), deplas`nd n butonul ( A-f acela[i timp inelul (B) n pozi]ia doritq.
A0A0046b

Dupq reglare, asigura]i-v vq ntotdeauna cq inelul e bine fixat \ntr-u una din pozi]ii. Pentru a verifica, fqrq sq apqsa]i butonul, trage]i de centurq pentru a permite ancorei de fixare sq se pozi]ioneze n cazul n care acest lucru nu s-a a produs \ncq.

FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURAN} ~ DIN SPATE Scaunele din spate sunt dotate cu centuri de siguran]q cu trei puncte de fixare [i mecanism de rulare pentru locurile laterale, [i centurq cu douq puncte de fixare n cazul locului central. La unele modele, chiar [i locul central poate fi dotat cu tetierq [i centurq cu trei puncte de fixare. Pentru a evita fixarea incorectq, por]iunile metalice ale centurilor laterale nu sunt compatibile cu zqvoarele corespunzqtoare locului central.

LIMITATORI DE SARCIN~ Pentru cre[terea siguran]ei pasive, dispozitivele de rulare ale centurilor din fa]q sunt prevqzute cu un sistem de reducere a sarcinii care permite dozajul for]ei ce ac]ioneazq asupra umerilor n timpul pretensionqrii centurii n caz de accident.

A0A0047b

fig. 42 28

fig. 43

C`nd locurile din spate nu sunt ocupate, folosi]i spa]iile speciale din pernq pentru fixarea centurilor de siguran]q.

Fixa]i centura prin introducerea capqtului metalic (A) n zqvorul (B) p`nq c`nd se aude clicul de blocare. Pentru reglarea centurii, trece]i centura prin inelul (D), trqg`nd de partea (E) pentru a o str`nge sau de partea ( F) pentru a o slqbi. Pentru desfacerea centurii, apqsa]i butonul (C).

Conducqtorul auto ([i to]i ceilal]i pasageri) trebuie sq se supunq reglementqrilor locale n ceea ce prive[te folosirea centurilor de siguran]q.

Pentru a vq oferi protec]ie maximq, centurile de sigu ran]q din spate trebuie fixate a[a cum se aratq n fig. 43 [i fig. 44.
A0A0048b

ATEN}IE Centura este bine purtatq atunci c`nd stq fixatq pe [olduri.

Re]ine]i cq n cazul unei coliziuni violente ocupan]ii locurilor din spate care nu poartq centura de siguran]q, pe l`ngq riscul la care se expun ei \n[i[i, constituie un pericol serios pentru cei de pe locurile din fa]q.

A0A0049b

A0A0050b

fig. 44

fig. 45

fig. 46 29

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|n timpul purtqrii centurii spatele trebuie sq stea drept [i sprijinit de spqtarul scaunului.

CENTURA PENTRU {OLDURI DE PE LOCUL CENTRAL (fig. 45)

INSTRUC}IUNI GENERALE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURAN}~

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a asigura protec]ie maximq, vq recomandqm sq ]ine]i spqtarul scaunului n pozi]ie verticalq [i centura bine fix atq n jurul pieptului [i al [oldurilor. To]i pasagerii, at`t din fa]q c`t [i din spate, trebuie sq poarte cen turile de siguran]q. Deplasarea fqrq a purta centurile de siguran]q spore[te riscul rqnirii grave sau al decesului n urma unui accident.

Nu transporta]i copii n bra]e folosind o singurq cen turq pentru protec]ia am`ndorora fig. 47.

Urma]i cu stricte]e regulile locale cu privire la folosirea centurilor de siguran]q n cazul femeilor gravide. Se recomandq fixarea pqr]ii inferioare a centurii c`t mai jos, astfel \nc`t sq treacq pe sub abdomen (fig. 48).

Asigura]i-v vq cq centura nu este rqsucitq [i cq este bine \ntinsq, ader`nd la corpul purtqtorului. Partea de sus trebuie sq treacq peste umqr [i n diago nalq peste torace. Partea de jos trebuie sq treacq peste [olduri [i nu peste abdomenul celui care o poartq, pentru a putea \mpiedica riscul alunecqrii. Nu folosi]i nici un obiect care sq \ndepqrteze centura de corp (fig. 46).

Dacq centura a fost solici tatq intens, de exemplu n cazul unui accident, va tre bui \nlocuitq complet (zqvoare, [uruburi, p retensionqri). Chiar [i atunci c`nd centura nu prezintq defec]iuni vizibile, e posibil sq-[ [i fi pierdut rezisten]a.

A0A0051b

A0A0052b

fig. 47 30

fig. 48

Pentru protec]ie maximq n cazul unei ciocniri, to]i pasagerii trebuie sq fie a[eza]i [i sq poarte sisteme de re]inere adecvate. Acest lucru este deosebit de important n cazul copiilor. Capul unui copil este mai mare [i mai greu dec`t cel al unui adult n raport cu greutatea corporalq, n timp ce structura sa muscularq [i osoasq nu este \ncq pe deplin dezvoltatq. Acestea sunt motivele pentru care copiii necesitq sisteme de re]inere speciale, diferite de cele ale pasagerilor adul]i.

-Pentru curq]area centurilor, folosi]i un sqpun neutru [i spqla]i-le cu m`na. Lqsa]i-le sq se usuce la umbrq. Nu folosi]i niciodatq detergen]i puternici, \nqlbitori, vopsele sau alte substan]e chimice care ar putea slqbi ]esqtura. -Nu lqsa]i apa sq pqtrundq n mecanismul de rulare: func]ionarea lor eficientq e garantatq numai dacq nu au fost niciodatq udate.

Grupa 0 greutate 0 - 10 kg Grupa 1 greutate 9 - 18 kg Grupa 2 greutate 15 -25 kg Grupa 3 greutate 22 - 36 kg Dupq cum pute]i observa, aceste grupe se suprapun par]ial, [i aceasta din cauza faptului cq existq sisteme care acoperq mai mult dec`t o singurq grupq de greutate.
A0A0201b

fig. 49 31

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUM SE PSTREAZ CENTURILE EFICIENTE |N PERMANEN}~ -Ave]i grijq ca centura sq fie ntotdeauna bine \ntinsq, niciodatq rqsucitq; verifica]i dacq rularea se poate face fqrq impedimente.

TRANSPORTUL COPIILOR |N SIGURAN} ~

Rezultatele cercetqrilor cu privire la sistemele de re]inere cele mai eficiente pentru copii sunt descrise n Standardul European ECE-R44. Acest Standard recomandq folosirea sistemelor de re]inere clasificate n patru grupe:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Toate sistemele de re]inere trebuie sq prezinte datele de omologare [i control pe o etichetq fixatq solid pe suprafa]a lor [i care nu poate fi \nlqturatq. Copiii care c`ntqresc mai mult de 36 de kg [i sunt mai \nal]i de 1.50 m sunt, n ceea ce prive[te sistemele de re]inere, considera]i adul]i, put`nd purta centuri de siguran]q obi[nuite. Pentru orice grupq de greutate, recomandqm sistemele de re]inere pentru copii din gama Lineaccessori Alfa Romeo, aceste sisteme fiind special concepute [i testate pentru vehiculele Alfa Romeo.

Recomandqm a[ezarea copiilor pe bancheta din spate, aceasta fiind pozi]ia cea mai protejatq n cazul unei ciocniri. |n orice caz, nu fixa]i nicio datq s isteme d e re]inere p entru copii pe locul din fa]q la vehiculele prevqzute cu airbag pentru pasager. Declan[area airbag-u ului poate cauza rqniri fatale indiferent de gravitatea coliziunii. Copiii pot sta pe scaunul din fa]q numai dacq sis temul airbag a fost dezactivat. |n acest caz, asigura]i-v vq ntotdeauna cq semnalul luminos special de pe panoul central este aprins, indic`nd faptul ca s-a a produs dezactivarea.

GRUPA 0 Copiii a cqror greutate nu depq[e[te 10 kg trebuie a[eza]i \ntr-un suport de tip leagqn care sq le sus]inq capul cu fa]a n sensul invers direc]iei de mers (fig. 50) pentru a nu se exercita presiune pe g`tul copilului n cazul decelerqrilor bru[te. Leagqnul trebuie fixat cu centurile de siguran]q a[a cum se aratq n ilustra]ie, iar copilul trebuie fixat la r`ndul squ de leagqn cu centurile acestuia. Figura reprezintq doar un exemplu. Urma]i instruc]iunile specifice pen tru fixarea sistemului de protec]ie pentru copii, pe care \l folosi]i.
A0A0053b

fig. 50 32

Copiii n greutate de peste 9 kg pot fi a[eza]i cu fa]a n direc]ia de mers, pe scaune speciale pentru copii prevqzute cu perne frontale (fig. 51). Centura de siguran]q a vehiculului fixeazq at`t scaunul c`t [i copilul.

A0A0054b

Existq sisteme de re]inere pentru copiii din grupele 0 [i 1 care se fixeazq cu ajutorul centurilor de siguran]q ale vehiculu lui prin partea din spate, dar care au [i propriile lor centuri pentru fixarea copilului. Din cauza greutq]ii scaunele pentru copii pot fi pericu loase atunci c`nd nu sunt bine fixate (de exemplu, dacq se plaseazq o pernq \ntre scaun [i cen turi). Urma]i ntotdeauna cu aten]ie instruc]iunile de fixare specifice ale sistemului de re]inere pentru copii, pe care \l utiliza]i.

Pentru copii cu greutate mai mare de 15 kg se pot folosi direct centurile de siguran]q ale vehiculului. Singurul rol al scaunului special este de a pozi]iona corect copilul fa]q de centurq, astfel \nc`t aceasta sq treacq n diagonalq peste piept, niciodatq peste g`tul copilului, iar por]iunea orizontalq sq fie fixatq peste [olduri, [i nu peste abdomen fig. 52.

Figura reprezintq doar un exemplu. Urma]i instruc]iunile specifice pen tru fixarea sistemului de protec]ie pentru copii, pe care \l folosi]i.
A0A0055b

fig. 51

fig. 52 33

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

GRUPA 1

Figura reprezintq doar un exemplu. Urma]i instruc]iunile specifice pentru fixarea sistemului de protec]ie pentru copii, pe care \l folosi]i.

GRUPA 2

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

GRUPA 3 Pentru copii a cqror greutate depq[e[te 22 kg este nevoie doar de o pernq care sq-i ridice (fig. 53). Pieptul copilului este destul de mare ca sq nu mai solicite un sprijin pentru spate. Copiii mai \nal]i de 1.5 m pot purta centuri de siguran]q la fel ca adul]ii. O recapitulare a mqsurilor de pre cau]ie ce trebuie urmate atunci c`nd se transportq copii: 1) Locul recomandat pentru instalarea sistemelor de protec]ie pentru copii este cel din spate, \ntruc`t aceasta e zona cea mai protejatq n cazul unei ciocniri. 2) Copiii nu trebuie niciodatq a[eza]i pe locul din fa]q la vehiculele prevqzute cu airbag-uri.
A0A0056b

fig. 53 34

3) Atunci c`nd dezactiva]i airbag-ul frontal al pasagerului, asigura]i-vq ntotdeauna cq s-a produs dezactivarea sistemului, verific`nd dacq s-a aprins semnalul luminos de pe bord. 4) Urma]i cu aten]ie instruc]iunile specifice furnizate de fabricantul sistemului de re]inere pe care \l folosi]i. Pqstra]i n ma[inq instruc]iunile de instalare ale sistemului de re]inere, \mpreunq cu actele vehiculului [i cu acest manual. Nu folosi]i niciodatq un sistem de re]inere pentru copii fqrq a avea instruc]iunile sale la \ndem`nq. 5) Asigura]i-vq ntotdeauna cq centura e bine fixatq trqg`nd de ea. 6) Fiecare sistem de re]inere e destinat unui singur copil: nu a[eza]i niciodatq doi copii \ntr-un singur sistem. 7) Asigura]i-vq ntotdeauna cq centurile de siguran]q sq nu fie n jurul g`tului copilului. 8) |n timpul deplasqrii, nu lqsa]i copilul sq stea incorect [i nu desface]i centurile de siguran]q. 9) Nu transporta]i copii n bra]e, nici chiar c`nd sunt foarte mici. Nimeni, oric`t ar fi de puternic, nu poate oferi protec]ie unui copil n cazul unei ciocniri. 10) |n caz de accident, \nlocui]i sistemul de protec]ie a copilului.

SISTEM DE PRETENSIONARE
Pentru a spori eficien]a centurilor de siguran]q, vehiculul este dotat [i cu un sistem de pretensionare. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor atunci c`nd se produce o coliziune puternicq [i trage centurile de siguran]q \napoi cu c`]iva centimetri. Astfel se asigurq cq centurile vor adera pe corpul purtqtorului \nainte de \nceperea propriu-zisq a ac]iunii de re]inere. Centura se blocheazq, indic`nd faptul cq sistemul a fost activat; e posibilq producerea unei cantitq]i mici de fum. Acest fum nu este toxic [i nu prezintq pericol de incendiu. Sistemul de pretensionare nu necesitq \ntre]inere specialq sau lubrifiere. Orice modificare a stqrii ini]iale va duce la pierderea eficien]ei sale. Dacq sistemul a intrat n contact cu apq sau noroi n urma unor catastrofe naturale inunda]ii, furtuni, etc.) va trebui neapqrat \nlocuit.

Ac e s t d i s p o z i t i v e s t e d e unicq folosin]q. Dacq a fost declan[at n timpul unei coliziuni, chiar fqrq ca centurile de siguran]q sq fi fost cuplate, va tre bui \nlocuit la o reprezentan]q Alfa Romeo. Durata de via]q a senzo rilor este de 10 ani de la datq fabri ca]iei. |nlocui]i-ll atunci c`nd se apropie acest termen.

Vehiculul este echipat cu airbag pentru conducqtor (fig. 54), pentru pasager (fig. 55), airbag lateral (fig. 56) [i window bag (fig. 57).

A0A0193b

Este absolut interzisq manevrarea sau nlturarea componentelor acestor sen zori. Orice interven]ie trebuie efec tuatq de cqtre un personal calificat [i autorizat. Contacta]i ntotdeauna o reprezentan]q Alfa Romeo.

fig. 54

A0A0057b

fig. 55 35

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru ca protec]ia sq fie maximq, centura trebuie sq fie bine fixatq n jurul pieptului [i al [oldurilor purtqtorului.

Opera]iunile care implicq lovituri, vibra]ii sau tempera turi nalte (peste 100 de grade C timp de maxim 6 ore) n zona din jurul senzorilor, pot cauza declan[area sau defectarea aces tora. Vibra]iile produse n timpul deplasqrii pe teren accidentat nu au nici un efect asupra senzorilor. Dacq totu[i ave]i nevoie de ajutor contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

AIRBAGURILE FRONTALE {I LATERALE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AIRBAG-U URI FRONTALE Descriere [i operare Airbag-urile din fa]q (ale conducqtorului [i pasagerului) sunt ni[te dispozitive de siguran]q care intervin n cazul unei coliziuni frontale. A0A0058b

Airbag-ul constq dintr-o pernq cu umflare instantanee, con]inutq \ntr-un compartiment special: -n centrul volanului pentru [ofer; -\n bord, cu o pernq mai mare, pentru pasager. Airbag-urile din fa]q (pentru conducqtor [i pasager) au fost concepute pentru protec]ia ocupan]ilor n cazul unor accidente frontale de severitate mediegravq, prin plasarea pernei de aer \ntre [ofer [i volan sau \ntre pasager [i bord. |n cazul unui accident, o unitate de control electronicq proceseazq semnalele primite de la senzorul de decelerare [i, atunci c`nd este necesar, declan[eazq umflarea pernelor. Perna se umflq instantaneu, interpun`ndu-se \ntre corpul ocupan]ilor din fa]q [i structurile ce pot cauza rqnirea acestora. Perna se dezumflq imediat dupq aceea. |n caz de accident, persoanele care nu poartq centuri de siguran]q pot fi propulsate n fa]q, \nainte ca perna sq se fi umflat complet. |n aceste condi]ii, protec]ia oferitq de airbag este redusq.

A[adar, airbag-urile frontale ( conducqtor [i pasager) nu trebuie considerate o alternativq ci un complement al centurilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate, dupq cum este obligatoriu prin lege n Europa [i majoritatea ]qrilor neeuropene. |n cazul coliziunilor frontale u[oare (pentru care ac]iunea de re]inere oferitq de centurile de siguran]q este suficientq), airbag-urile nu se declan[eazq. |n timpul coliziunilor cu obiecte u[or deformabile sau mobile (semne de circula]ie, troiene de zqpadq, vehicule parcate, etc.) [i n cazul pqtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierq feroviarq), airbag-urile nu intrq n ac]iune deoarece nu oferq protec]ie adi]ionalq fa]q de centurile de siguran]q, iar declan[area lor ar fi inutilq. A[adar, nedeclan[area airbag-urilor n astfel de condi]ii nu reprezintq defec]iuni ale sistemului.

fig. 56

A0A0059b

fig. 57 36

Airbag-ul frontal al pasagerului a fost conceput [i dezvoltat pentru a spori protec]ia oferitq de centura de siguran]q. C`nd este umflatq maxim, perna de aer umple spa]iul dintre pasager [i bord. PERICOL GRAV: Vehiculul este pre vqzut cu airbag pe locul pasagerului. Nu monta]i sca une speciale pentru copii pe acest loc. |n caz de nevoie, dezactiva]i ntotdeauna airbag-u ul pasagerului atunci c`nd transporta]i copii pe locul din fa]q. Chiar dacq nu este impus de lege, vq recomandqm sq reactiva]i imediat airbag-u ul dupq ce transportul unui copil pe acest loc nu mai e necesar.

Dacq transportul unui copil pe locul din fa]q este absolut necesar, airbagul frontal al pasagerului poate fi dezactivat. Dezactivarea se realizeazq prin introducerea cheii de contact n orificiul special din partea dreaptq a bordului ( fig. 58). Accesul la acest comutator este posibil doar c`nd u[a e deschisq.

1) Airbag frontal pasager activat (pozi]ia ON ), semnalul luminos de pe panoul central e stins; n aceste condi]ii e absolut interzis transportul unui copil pe locul din fa]q. 2) Airbag frontal pasager dezactivat (pozi]ia OFF ), semnalul luminos de pe panoul central e aprins; pute]i transporta copii pe scaune protectoare speciale instalate pe locul din fa]q. Semnalul luminos de pe panoul central rqm`ne aprins permanent p`nq la reactivarea airbag-ului frontal al pasagerului. Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului nu afecteazq func]ionarea airbag-ului lateral. C`nd u[a e deschisq, cheia poate fi introdusq [i rotitq n oricare din cele douq pozi]ii.

A0A0061b

fig. 58 37

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AIRBAG-U UL FRONTAL AL PASAGERULUI

DEZACTIVAREA MANUAL~ A AIRBAG-U ULUI DIN FA}~ AL PASAGERULUI

Acest comutator (fig. 58) are douq pozi]ii:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AIR-B BAGURILE LATERALE (SIDE BAG -W WINDOW BAG) Scopul airbag-urilor laterale este de a mqri protec]ia ocupan]ilor n cazul unei coliziuni laterale de severitate mediegravq. Ele se compun dintr-o pernq cu umflare instantanee: -Side bag-ul (pernq lateralq) se aflq n spqtarul locurilor din fa]q; aceastq dispunere face posibilq plasarea optimq a pernei pentru ocupant, indiferent de pozi]ia scaunului; -Window bag-ul este format din perne protectoare de tip perdea, situate n carcase speciale din pqr]ile laterale ale capitonajului, aceastq dispunere permi]`nd desfq[urarea pernelor n jos pentru a proteja capul. Astfel, ocupan]ilor li se oferq protec]ie maximq n cazul unei coliziuni laterale. Asemqnarea cu perdelele le face mai eficiente datoritq suprafe]ei mai mari de protec]ie [i a posibilitq]ii de autosus]inere n lipsa altui suport; se oferq de asemenea protec]ie pentru ocupan]ii locurilor din spate.

|n cazul unei ciocniri laterale unitatea de control proceseazq semnalele primite de la senzorul de decelerare [i, atunci c`nd este necesar, declan[eazq umflarea pernelor. Pernele se umflq instantaneu, interpun`ndu-se \ntre corpul pasagerilor de pe locurile din fa]q [i u[ile vehiculului. Dezumflarea se produce imediat dupq aceea. |n cazul coliziunilor minore (pentru care este suficientq ac]iunea de re]inere oferitq de centurile de siguran]q) airbag-urile nu se declan[eazq. A[adar, airbag-urile laterale nu trebuie considerate o alternativq ci un complement al centurilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate, dupq cum este obligatoriu prin lege n Europa [i majoritatea ]qrilor neeuropene. Airbag-urile laterale nu se dezactiveazq odatq cu airbag-ul frontal al pasagerului. Astfel, n cazul unei ciocniri laterale, copilului de pe locul din fa]q i se va oferi protec]ie.

ATEN}IE Airbag-urile frontale [i/sau cele laterale se pot declan[a dacq vehiculul este supus unor lovituri puternice sau accidente care implicq partea inferioarq, cum ar fi ciocnirile violente de borduri, trepte sau alte obstacole joase, cqderea vehiculului n ad`ncituri sau gropi de pe suprafa]a de drum. ATEN}IE La declan[area airbagurilor o cantitate micq de praf este pulverizatq n aer. Acest praf nu e dqunqtor [i nu semnaleazq \nceputul unui incendiu; de asemenea, acest praf poate acoperi suprafa]a airbag-ului [i interiorul vehiculului, ceea ce poate duce la iritarea ochilor [i a pielii. Dacq a]i fost expus, vq recomandqm sq vq spqla]i bine folosind apa [i sqpun neutru. ATEN}IE Dacq semnalul luminos se aprinde n timpul deplasqrii, indic`nd o eroare, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo pentru remedierea ei. Valabilitatea airbag-urilor este de 10 ani. C`nd se apropie expirarea acestei perioade, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru \nlocuirea lor.

38

ATEN}IE Dacq n timpul unui accident airbag-ul a fost declan[at, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru \nlocuirea \ntregului mecanism de protec]ie (unitate de control, centura, sistem de pretensionare) [i verificarea sistemului electric. Toate opera]iunile de verificare, reparare [i nlocuire care implicq sistemul airbag trebuie efectuate de cqtre personalul reprezentan]elor autorizate Alfa Romeo. Dacq la sf`r[itul duratei de via]q vehiculul urmeazq a fi distrus, trebuie sq contacta]i mai \nt`i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru dezactivarea sistemului. Dacq vinde]i vehiculul, noului proprietar trebuie sq i se aducq la cuno[tin]q func]ionarea airbag-urilor [i mqsurile de precau]ie care trebuie luate. Trebuie de asemenea sq i se \nm`neze acest manual. ATEN}IE Unitatea de control decide n mod diferit declan[area sistemului de pretensionare, a airbag-urilor frontale [i a celor laterale, n func]ie de tipul accidentului. Neactivarea uneia sau a mai multor func]ii nu \nseamnq cq sistemul nu func]ioneazq corect.

C`nd cheia de contact e pozi]ionatq la MAR sem nalul luminos se aprinde [i se stinge dupq aproximativ 4 secunde. Dacq semnalul luminos nu se aprinde sau rqm`ne aprins, sau dacq se aprinde n timpul deplasqrii, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo. C`nd cheia de contact e p o z i ] i o n a t q l a M AR , s e m nalul luminos (atunci c`nd comutatorul de dezactivare al airbag-u ului f rontal a l p asagerului este n pozi]ie ON/pornit) se aprinde pentru aproximativ 4 secunde (lumina fixq) [i clipe[te \ncq 4 secunde, pentru a vq reaminti cq airbag-u ul pasagerului se va declan[a n caz de accident, dupq care se stinge.

Nu aplica]i autocolante sau alte obiecte pe volan, pe compartimentul pentru airbag-u ul pasagerului, sau pe airbag-u urile laterale (de l`ngq acoperi[ul ma[inii).

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 39

AVERTISMENTE GENERALE

}ine]i ntotdeauna m`inile pe volan n timp ce conduce]i, astfel \nc`t, n cazul declan[qrii airbag-u ului sq nu existe obstacole n calea acestuia care v-a ar putea rqni grav. Nu con duce]i cu corpul \nclinat \nainte, men]ine]i spqtarul scaunului n pozi]ie verticalq [i sprijini]i-v vq spatele de el.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiecte n bra]e, n fa]a pieptului sau cu pipq, creioane, etc. \n gurq; risc de rqnire n cazul declan[qrii airbag-u ului.

Dacq ma[ina a fost furatq sau supusq unei tentative de furt, dacq a fost supusq unor acte de vandalism sau inun da]ie, sistemul airbag trebuie veri ficat de o reprezentan]q Alfa Romeo.

Re]ine]i cq atunci c`nd cheia e n pozi]ia MAR, chiar dacq motorul este oprit [i vehiculul sta]ioneazq, rqm`ne posibilq declan[area airbag-u u ri l o r n cazul n care sunte]i lovit de un alt vehicul n mers. A[adar, chiar [i cu ma[ina opritq, copiii nu trebuie a[eza]i pe locul din fa]q. Pe de altq parte, re]ine]i cq atunci c`nd vehiculul sta]ioneazq, iar cheia nu se aflq n contact sau nu este rotitq, airbag-u urile nu se vor declan[a n caz de impact; n aces te condi]ii, nedeclan[area airbagurilor nu este un semn de nefunc]ionalitate a sistemului.

N u s p q l a ] i s p q t a ru l s c a unului cu apa sub presiune sau abur la centrele de spqlare automatq.

Scopul airbag-u ului nu este sq \nlocuiascq cen turile de siguran]q ci doar sq le sporeascq eficien]a. Mai mult, din moment ce airbag-u urile nu se declan[eazq n cazul impacturilor frontale la vitezq micq, a l c oliziunilor l aterale, a l ciocnirilor din spate sau al rqsturnqrii ma[inii, singura protec]ie oferitq ocupan]ilor este cea a cen turilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate.

Nu acoperi]i spqtarele scaunelor din fa]q cu huse sau haine.

Airbag-u ul se declan[eazq n cazul unor [ocuri mai puternice n intensitate dec`t cele care pun n func]iune sistemul de pretensionare. |n cazul impacturilor cu intensitate cuprinsq \ntre aceste douq praguri, nu se va declan[a dec`t sistemul de pretensionare al cen turilor de siguran]q.

40

Dispozitivele [i func]iile controlate de comenzile volanului pot fi ac]ionate numai c`nd cheia de contact e n pozi]ia MAR. LEVIERUL DIN STNGA Levierul din st`nga ac]ioneazq luminile exterioare, cu excep]ia proiectoarelor de cea]q [i a luminilor de cea]q spate. Odatq cu luminile exterioare se aprind [i luminile de pe bord. C`nd cheia de contact e n pozi]ie PARK, indiferent de pozi]ia levierului, luminile de pozi]ie [i cele ale plqcu]ei de \nmatriculare rqm`n aprinse. fig. 64) |n func]ie de pozi]ia(1 sau 2-f a levierului se pot aprinde luminile de pozi]ie (fa]q [i spate) doar pe partea dreaptq sau st`ngq.

C`nd sqgeata de pe inelul levierului este n dreptul simbolului O, luminile exterioare sunt stinse.

Luminile de pozi]ie sunt activate prin rotirea inelului de la O la Simbolul corespunzqtor de pe bord se aprinde. Luminile de \ntlnire (fig. 61) Acestea se activeazq prin rotirea inelului de la la .

A0A0063b

A0A0065b

fig. 59

A0A0064b

fig. 61

A0A0066b

fig. 60

fig. 62 41

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

COMENZI VOLAN

Stingerea luminilor (fig. 59)

Luminile de pozi]ie (fig. 60)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Lumini de drum (fig. 62) C`nd inelul e n pozi]ia , lumina farurilor poate fi schimbatq de la faza scurtq la faza lungq prin \mpingerea levierului cqtre bord. Simbolul corespunzqtor de pe bord se va aprinde. Trage]i tija \nspre volan pentru a stinge luminile de drum [i a rqm`ne cu cele de \nt`lnire. Semnalizare intermitent (fig. 63) Pentru a face farurile sq clipeascq trage]i levierul \nspre volan (pozi]ie temporar) indiferent de pozi]ia inelului. Simbolul corespunzqtor de pe bord se aprinde. ATEN}IE Clipesc doar luminile de drum (faza lungq). Urma]i regulile locale.
A0A0067b

Semnalizatoare direc]ie (fig. 64) Indiferent de pozi]ia inelului, mutarea levierului n urmqtoarele pozi]ii stabile va ac]iona: |n sus, pozi]ia1 - semnalizatoarele din dreapta; |n jos, pozi]ia 2 - semnalizatoarele din st`nga. Unul din cele douq semnale luminoase () de pe bord se va aprinde. Levierul revine n pozi]ie neutrq, iar semnalizatoarele se sting automat atunci c`nd volanul e \ndreptat.
A0A0068b

ATEN}IE Dacq dori]i sq semnaliza]i o schimbare de bandq pentru care e necesarq doar o rotire u[oarq a volanului, ridica]i sau cobor`]i levierul fqrq a-l \mpinge p`nq c`nd face clic. Imediat ce i se dq drumul, levierul va reveni n pozi]ie neutrq. Func]ia "Follow me home" (fig. 65) Aceastq func]ie poate fi folositq pentru iluminarea zonei din fa]a vehiculului c`nd cheia de contact e n pozi]ie STOP sau scoasq, prin tragerea levierului din st`nga cqtre volan.

A0A0067b

fig. 63 42

fig. 64

fig. 65

Levierul din dreapta controleazq spqlarea [i [tergqtoarele parbrizului [i lunetei. Odatq cu spqlarea parbrizului se activeazq [i func]ia de spqlare a farurilor (dacq existq).

Ori de c`te ori este ac]ionat levierul, simbolul de pe bord se aprinde. Aceastq func]ie poate fi \ntreruptq prin men]inerea levierului tras \nspre volan pentru mai mult de 2 secunde.

Levierul poate fi mi[cat n 5 pozi]ii diferite, care corespund urmqtoarelor comenzi: A - {tergqtor oprit. B - Intermitent. Cu levierul n pozi]ia(B), sunt posibile 4 viteze prin rotirea inelului ( F): - intermitent lent. - intermitent mediu. - intermitent mediu-rapid. - rapid intermitent. C - Continuu, lent. D - Continuu, rapid. E - Rapid, temporar. Func]ionarea n pozi]ia ( E) este limitatq de durata timpului de re]inere a levierului n aceastq pozi]ie. C`nd i se dq drumul, acesta revine automat n pozi]ie (A) oprind [tergqtoarele. ATEN}IE C`nd [tergqtoarele sunt activate, ac]ionarea mar[arierului va pune automat \n func]iune [tergqtorul lunetei.

A0A0070b

fig. 66 43

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Aceastq func]ie este activatq dacq se opereazq levierul n mai pu]in de douq minute de la oprirea motorului. La fiecare nouq mi[care a levierului, luminile se vor aprinde pentru c`te 30 de secunde pentru maxim 3.5 minute; luminile vor fi stinse automat dupq expirarea acestei perioade.

LEVIERUL DIN DREAPTA

Splare-[ [tergtoare parbriz (fig. 66-6 67)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

FUNC}IA SPQLARE INTELIGENTQ" Tragerea levierului \nspre volan (pozi]ie temporarq) activeazq func]ia de spqlare a parbrizului. Cu levierul tras, este posibil ca dintr-o singurq mi[care sq fie ac]ionate simultan at`t jetul de lichid c`t [i [tergqtoarele; acestea din urmq intrq n func]iune automat dacq levierul este apqsat mai mult de jumqtate de secundq. {tergqtoarele de parbriz se mai mi[cq de c`teva ori dupq eliberarea levierului. Dupq c`teva secunde [tergqtoarele se mai mi[cq o datq pentru a \ncheia ciclul.

Senzorul de ploaie (fig. 68) Senzorul de ploaie (A), prezent doar la anumite modele, este un dispozitiv electronic care, alqturi de [tergqtoarele de parbriz, are scopul de a regla automat, n timpul func]ionqrii intermitente, frecven]a mi[cqrilor n func]ie de intensitatea ploii. Toate celelalte func]ii controlate de levierul din dreapta rqm`n neschimbate. Senzorul de ploaie este activat automat c`nd levierul din dreapta este fig. 66) [i are o mi[cat n pozi]ia (B-f gamq de reglaje merg`nd de la sta]ionare ([tergqtoarele nu se mi[cq) atunci c`nd parbrizul e uscat, p`nq la viteza constantq (continuu, lent) atunci c`nd plouq abundent.
A0A0331b

fig. 66) este Prin rotirea inelului (F-f posibilq cre[terea sensibilitq]ii senzorului de ploaie, pentru a ob]ine o trecere mai rapidq de la modul de sta]ionare, atunci c`nd parbrizul e uscat, la prima vitezq continuq de [tergere (continuu, lent). La punerea n func]iune a spqlqtorului de parbriz atunci c`nd senzorul de ploaie este activat (levier n pozi]ia B), se va efectua ciclul normal de spqlare, dupq care senzorul de ploaie \[i va relua func]ia automatq. Rotirea cheii de contact la STOP dezactiveazq senzorul de ploaie, iar la urmqtoarea pornire a motorului (pozi]ie MAR) acesta nu se va reactiva chiar dacq levierul a rqmas n pozi]ia (B). Pentru activarea senzorului de ploaie muta]i levierul la ( A) sau (C) [i apoi \napoi la (B). C`nd senzorul este reactivat n acest fel, [tergqtoarele efectueazq cel pu]in o mi[care, chiar dacq parbrizul e uscat, pentru a semnala reactivarea.

A0A0071b

fig. 67 44

fig. 68

Senzorul de ploaie este situat n spatele oglinzii retrovizoare interioare n contact direct cu parbrizul [i n zona de ac]iune a [tergqtoarelor. Senzorul controleazq o unitate electronicq iar acesta controleazq la r`ndul squ motorul de ac]ionare a [tergqtoarelor. La fiecare pornire, senzorul de ploaie se stabilizeazq automat la temperatura de 40 de grade C pentru a mpiedica formarea condensului [i a ghe]ii n suprafa]a de control. Senzorul de ploaie este capabil sq recunoascq [i sq se adapteze automat urmqtoarelor condi]ii care necesitq o sensibilitate diferitq: -impuritq]i pe suprafa]a de control (sare, mizerie, etc.) -urme de apq cauzate de lamela uzatq a [tergqtorului; -diferen]a \ntre zi [i noapte (ochiul uman este mai afectat pe timp de noapte de suprafa]a udq a parbrizului).

Spltor-[ [tergtoare lunet (fig. 69-7 70) Pentru a pune n func]iune spqlqtorul (jetul de lichid) [i operarea continuq a [tergqtoarelor lunetei \mpinge]i levierul \nspre bord (pozi]ie temporarq). Func]ionarea este \ntreruptq c`nd i se dq drumul levierului.
A0A0073b

Spltor faruri (fig. 71) Spqlqtorul va intra n func]iune odatq cu spqlqtorul de parbriz dacq farurile sunt aprinse n faza lungq/scurtq. ATEN}IE La unele modele, odatq cu activarea spqlqtorului de faruri se activeazq automat [i func]ia de recirculare a aerului din cadrul sistemului de climatizare, astfel \nc`t mirosul detergentului lichid sq nu pqtrundq n habitaclu.

fig. 69

A0A0075b

A0A0076b

fig. 70

fig. 71 45

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Rotirea inelului (A) din pozi]ia O la ac]ioneazq [tergerea intermitentq a lunetei.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CRUISE CONTROL (MEN}INERE CONSTANT~ A VITEZEI DE DEPLASARE)


ASPECTE GENERALE Sistemul de men]inere constantq a vitezei de deplasare (Cruise Control) este controlat electronic [i face posibilq conducerea vehiculului la viteza doritq fqrq a apqsa pedala de accelera]ie. Astfel este redusq oboseala la volan n timpul cqlqtoriilor mai lungi deoarece viteza memoratq se va men]ine automat. ATEN}IE Func]ia poate fi ac]ionatq numai la viteze mai mari de 30 km/h.

Sistemul este deconectat automat \ntr-unul din urmqtoarele cazuri: -apqsarea pedalei de fr`nq; -apqsarea pedalei de ambreiaj; -interven]ia sistemelor ASR sau VDC; -schimbarea treptei de vitezq la vehiculele cu transmisie Selespeed; -mutarea accidentalq a levierului Selespeed n pozi]ie neutrq. COMENZI (fig. 72) Sistemul Cruise Control e comandat de inelul (A) cu pozi]iile ON/OFF, de inelul (B) cu pozi]iile +/- [i de butonul RES (C). Inelul (A) are 2 pozi]ii: -O OFF dacq sistemul e dezactivat;

-O ON: pozi]ia de func]ionare normalq. C`nd sistemul este n func]iune, semnalul luminos de pe panoul central se aprinde. Inelul (B) este folosit pentru memorarea [i men]inerea vitezei vehiculului sau pentru cre[terea sau scqderea vitezei memorate. Roti]i inelul (B) la(+) pentru a memora viteza din momentul respectiv sau pentru a mqri viteza memoratq. Roti]i inelul (B) la (-) pentru scqderea vitezei memorate. Ori de c`te ori e ac]ionat inelul viteza va cre[te sau va scqdea cu aproximativ 1 km/h. Butonul RES (C) reseteazq viteza memoratq. ATEN}IE Rotirea cheii de contact la STOP sau a inelului (A) la OFF va cauza [tergerea vitezei memorate [i dezactivarea sistemului.

A0A0077b

Utiliza]i aceastq func]ie doar atunci c`nd condi]iile de drum [i trafic permit men]inerea n siguran]q a unei viteze constante pe distan]e sufi cient de lungi.

46

fig. 72

Pune]i inelul (A) n pozi]ia ON [i accelera]i p`nq la viteza doritq. Roti]i inelul ( B) la + pentru cel pu]in 3 secunde [i elibera]i-l. Viteza a fost memoratq [i este posibilq eliberarea pedalei de accelera]ie. Vehiculul va continua sq se deplaseze constant cu viteza memoratq p`nq c`nd survine una din urmqtoarele situa]ii: -apqsarea pedalei de fr`nq; -apqsarea pedalei de ambreiaj; -interven]ia sistemului ASR sau VDC; -schimbarea treptei de vitezq Selespeed; -trecerea accidentalq a levierului Selespeed n pozi]ia N. ATEN}IE La nevoie (de exemplu c`nd depq[i]i) accelerarea este posibilq prin apqsarea pedalei de accelera]ie; dupq aceea, dacq elibera]i pedala de acceleratie vehiculul va reveni la viteza memoratq anterior.

Dacq sistemul a fost dezactivat, de exemplu prin apqsarea pedalei de fr`nq sau a ambreiajului, viteza memoratq poate fi resetatq dupq cum urmeazq: -accelera]i treptat p`nq ajunge]i la o vitezq apropiatq de cea care a fost memoratq; -selecta]i treapta de vitezq ac]ionatq atunci c`nd s-a produs memorarea (a patra sau a cincea); - apqsa]i butonul RES (C).

Viteza memoratq poate fi crescutq n douq feluri: 1) Apqs`nd pedala de accelera]ie [i apoi introduc`nd n memorie noua vitezq atinsq (rotirea inelului B pentru mai mult de 3 secunde); sau 2) Rotirea inelului (B) la +: fiecare apqsare va corespunde unei cre[teri u[oare a vitezei (aproximativ 1 km/h), n timp ce apqsarea continuq va corespunde unei cre[teri continue a vitezei. La eliberarea inelului ( B) noua vitezq va fi memoratq automat.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 47

CUM SE MEMOREAZ~ VITEZA

REVENIREA LA VITEZA MEMORAT~

CRE{TEREA VITEZEI MEMORATE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SC ~DEREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq poate fi scqzutq n douq feluri: 1) dezactivarea sistemului (de exemplu, prin apqsarea pedalei de fr`nq) [i apoi memorarea unei noi viteze (prin rotirea inelului (B) la (+) cel pu]in 3 secunde); 2) men]in`nd apqsat inelul ( B) la (-) p`nq c`nd se ajunge la viteza doritq care va fi memoratq automat. RESETAREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq se va reseta automat odatq cu oprirea motorului sau rotirea inelului (A) la OFF.

C`nd vq deplasa]i cu sis temul Cruise Control activat, nu muta]i schimbqtorul de viteze n pozi]ie neutrq [i nu muta]i selectorul Selespeed la N.

Sistemul se poate activa doar n treapta a patra sau a cincea de vitezq, n func]ie de viteza vehiculului. Deplasarea n pantq cu sistemul n func]iune poate duce la cre[terea vitezei peste cea memoratq, din cauza schimbqrii sarcinii motorului.

Vq recomandqm sq activa]i sistemul Cruise Control doar atunci c`nd condi]iile de drum [i trafic permit circularea n siguran]q, de exemplu: pe suprafe]e plane, uscate, drumuri cu mai multe benzi de circula]ie, autostrqzi, trafic fluent [i carosabil lin. Nu ac]iona]i Cruise Control-ul n condi]ii de trafic intens.

Dacq apar erori n sistem sau acesta nu func]ioneazq, roti]i inelul (A) la OFF [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo dupq ce a]i verificat dacq siguran]a de protec]ie este intactq.

Sistemul Cruise Control poate fi activat numai la viteze de peste 30 km/h.

Inelul (A) poate fi lqsat la ON n mod constant fqrq ca aceasta sq ducq la deteriorarea sistemului. Vq sfqtuim totu[i sq \l dezactiva]i atunci c`nd nu \l folosi]i, prin rotirea inelului la OFF, pentru a preveni memorarea accidentalq a vitezelor.

48

A0A0078b fig. 73 1. Aeratoare laterale mobile - 2. Aeratoare laterale fixe - 3. Levier control faruri - 4. Vitezometru cu \nregistrare kilometraj, computer de cqlqtorie [i afi[aj pozi]ie faruri - 5. Indicator nivel combustibil cu semnal luminos de rezervq - 6. Display multifunc]ional 7. Indicator temperaturq lichid de rqcire motor - 8. Turometru - 9. Buton deschidere hayon - 10. Suport card - 11. Radio 12. Aeratoare centrale mobile - 13. Aerator superior fix - 14. Suport pahar - 15. Buton lumini cea]q - 16. Buton lumini avarie 17. Buton lumini cea]q spate - 18. Airbag frontal pasager - 19. Torpedou - 20. Buton \ncuiere u[q - 21. Comenzi nclzire, ventila]ie, climatizare - 22. Scrumierq - 23. Brichetq - 24. Senzor temperaturq - 25. Levier operare spqlqtor/[tergqtoare parbriz/lunetq 26. Cheia de contact [i blocul de pornire - 27. Claxon - 28. Levier blocare/deblocare volan - 29. Airbag frontal conducqtor 30. Set comenzi: resetare computer de bord, pozi]ie faruri, calculator cqlqtorie - 31. Levier deschidere capotq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 49

BORDUL

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

PANOUL CENTRAL TABLOUL DE BORD


A. Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq B. Indicator temperaturq lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq - C. Vitezometru D. Display multifunc]ional (kilometraj, computer de bord cu display pozi]ie faruri) - E. Display ceas/temperaturq exterioarq - F. Turometru fig. 74-Versiunea 1.6 T. SPARK PROGRESSION (105 CP)
A0A0079b

A. Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq - B. Indicator temperaturq lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq - C. Vitezometru - D. Display multifunc]ional (kilometraj, computer de bord cu display pozi]ie faruri) - E. Dispaly multifunc]ional reprogramabil F. Turometru

fig. 75-Versiunea 1.6 T.SPARK DISTINCTIVE (105CP) Versiunea 1.6 T SPARK PROGRESSION- DISTINCTIVE (120 CP) A0A0078b Versiunea 2.0 T SPARK 50

A.Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq - B. Indicator temperatura lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq - C. Vitezometru - D. Display multifunc]ional (kilometraj, computer de bord cu display pozi]ie faruri) - E. Display multifunc]ional reprogramabil - F. Turometru

A0A0062b

A. Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq - B. Indicator temperatura lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq - C. Vitezometru - D. Display multifunc]ional (kilometraj, computer de bord cu display pozi]ie faruri) - E. Display multifunc]ional reprogramabil - F. Turometru

fig. 76-2.0 T.SPARK Selspeed

A0A0332b

fig. 77-VERSIUNEA 1.9 JTD

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 51

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

KILOMETRAJ Display cu douq op]iuni (total [i par]ial) [i indicare pozi]ie faruri. Display-ul aratq: - kilometrajul total pe primul r`nd (6 cifre) - kilometrajul par]ial pe al doilea r`nd (4 cifre) - pozi]ia farurilor. Pentru a reseta contorul, ]ine]i apqsat fig. 78) de c`teva secunde butonul ( A-f pe panoul de l`ngq volan. ATEN}IE Dacq bateria e descqrcatq cifrele afi[ate pe kilometraj nu sunt introduse n memorie.

TUROMETRU Por]iunea periculoasq (ro[ie) indicq supraturarea motorului. Nu cqlqtori]i mult timp cu acul indicator n aceastq por]iune. ATEN}IE Sistemul electronic de injec]ie reduce treptat cantitatea de combustibil cu care e alimentat motorul atunci c`nd acesta este supraturat, ceea ce duce la o pierdere treptatq de putere a motorului. C`nd motorul merge n gol, turometrul poate indica o cre[tere treptatq sau bruscq a tura]iei, acest fenomen fiind normal [i put`nd apqrea atunci c`nd este activat sistemul de climatizare sau ventilatorul. Schimbarea lentq a vitezei de mers previne descqrcarea bateriei. INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL CU INDICATOR REZERV~ Acesta aratq cantitatea de combustibil din rezervor. Semnalul luminos se aprinde atunci c`nd n rezervor au mai rqmas aproximativ 7 litri de combustibil.

INDICATOR NIVEL LICHID DE R~CIRE MOTOR Acesta indicq temperatura lichidului de rqcire a motorului [i intrq n func]iune atunci c`nd temperatura depq[e[te 50 de grade C. |n condi]ii normale, acul ar trebui sq oscileze la jumqtatea scalei. Dacq acul se apropie de por]iunea de sus (ro[ie) \nseamnq cq motorul trebuie solicitat mai pu]in. Aprinderea semnalului luminos (la unele modele \mpreunq cu mesajul de pe display-ul reconfiguraibl) indicq faptul cq temperatura lichidului de rqcire e prea ridicatq; n acest caz , opri]i motorul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. ATEN}IE Chiar [i c`nd vq deplasa]i cu vitezq micq, e posibil ca acul sq se apropie de por]iunea ro[ie, n special dacq temperatura de afarq este ridicatq. |n acest caz vq recomandqm sq sta]iona]i [i sq opri]i motorul. Dupq c`teva minute vq pute]i continua drumul, de preferat cu o vitezq mai mare.

A0A0082b

fig. 78 52

Display-ul multifunc]ional digital permite vizualizarea urmqtoarelor informa]ii: ora, temperatura exterioarq, setarea buzzer-ului (on/off), reostat (reglare luminq), afi[area func]iei de \ntrerupere a alimentqrii cu combustibil ( c`nd FPS este activat). BUTOANE DE CONTROL (fig. 79) Pentru accesarea informa]iilor pe care vi le oferq display-ul digital (cu cheia de contact la MAR), trebuie mai \nt`i sq vq familiariza]i cu butoanele de comandq de pe panoul din partea lateralq a volanului, folosindu-le a[a cum se descrie n paragrafele urmqtoare. |nainte de a \ncepe sq selecta]i func]iile, vq recomandqm citirea integralq a acestui capitol.

A0A0022b

Cre[tere valoare afi[atq. Apqsa]i mai pu]in de o secundq (impuls), ceea ce vom descrie drept , pentru a accesa diversele reglaje. Apqsa]i mai mult de douq secunde, ceea ce vom descrie cu pentru a confirma alegerea fqcutq [i a reveni la display-ul anterior. ,

fig. 79

Descre[te valoare afi[atq. ATEN}IE C`nd este prezent display-ul standard (ceas + temperaturq exterioarq), apqsarea butoanelor sau activeazq reglajul reostatic (ajustare lumini).

53

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISPLAY-U UL MULTIFUNC}IONAL DIGITAL

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CEASUL (fig. 80) Setare ceasului (ore) Apqsa]i butonul MODE n , cifra orei \ncepe sq clipeascq. Potrivi]i ora doritq prin apqsarea butoanelor sau . Fiecare apqsare a butonului va corespunde cre[terii cu o unitate a valorii afi[ate. Men]in`nd butonul apqsat ve]i ob]ine cre[terea/descre[terea automatq, mai rapidq, a valorii. C`nd valoarea se apropie de cea doritq, elibera]i butonul [i continua]i reglarea manual, apqs`nd o datq pentru fiecare unitate. Apoi apqsa]i butonul MODE la pentru memorare. display pentru ceas [i temperaturq exterioarq A0A0009b

Setarea ceasului (min) Apqsa]i butonul MODE de douq ori n , cifra minutelor \ncepe sq clipeascq. Potrivi]i valoarea apqs`nd butonul sau . Fiecare apqsare a butonului va corespunde cre[terii cu o unitate a valorii afi[ate. Men]in`nd butonul apqsat ve]i ob]ine cre[terea/descre[terea automatq, mai rapidq, a valorii. C`nd valoarea se apropie de cea doritq, elibera]i butonul [i continua]i reglarea manualq, apqs`nd o datq pentru fiecare unitate. Apoi apqsa]i butonul MODE la pentru memorare. buzzer pornit display pornit (ON)
A0A0083b

BUZZER (fig. 81-8 82) Buzzer-ul (semnalul sonor) care \nso]e[te apqsarea comenzilor poate fi activat (ON) sau dezactivat (OFF); proceda]i dupq cum urmeazq: Apqsa]i butonul MODE de trei ori n , apoi folosi]i butoanele sau pentru a activa sau dezactiva buzzer-ul. Apoi apqsa]i butonul MODE la pentru memorarea op]iunii selectate.

buzzer pornit display oprit (OFF)


A0A0014b

54

fig. 80

fig. 81

fig. 82

Aceastq func]ie permite ajustarea luminilor( redus/intens) de pe tabloul de bord, display-ul odometrului (contor total [i par]ial, dispozitiv de pozi]ionare a luminii farurilor), display-ul ceas/temperaturq exterioarq [i cel al radioului. Pentru a ob]ine intensitatea doritq, folosi]i butoanele [i atunci c`nd este prezent display-ul standard (ceas + temperatura exterioarq).

Men]in`nd apqsat butonul (situat pe panoul din partea lateralq a volanului) pentru mai mult de 4 secunde ve]i ob]ine stingerea luminilor de pe tabloul de bord, cu excep]ia vitezometrului. Men]in`nd apqsat butonul (de pe panoul din partea lateralq a volanului) pentru mai mult de 4 secunde ve]i ob]ine reaprinderea tuturor luminilor de pe tabloul de bord.

Acest mesaj apare automat atunci c`nd se activeazq func]ia de \ntrerupere a alimentqrii cu combustibil, n urma unei coliziuni de o anumitq intensitate. Aceastq func]ie \ntrerupe alimentarea cu combustibil. ATEN}IE Citi]i paragraful despre "|ntreruperea alimentqrii cu combustibil" din cadrul sec]iunii "Comenzi").

display cu luminozitate la minim


A0A0012b

display cu luminozitate la maxim


A0A0013b A0A0007b

fig. 83

fig. 84

fig. 85

55

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REOSTAT LUMINI (fig. 83-8 84)

Iluminare par]ial

AFI{AREA FUNC}IEI DE |NTRERUPERE A ALIMENTRII CU COMBUSTIBIL (fig. 85)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISPLAY MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL


Display-ul multifunc]ional reprogramabil prezintq toate informa]iile necesare [i utile n timpul deplasqrii [i permite urmqtoarele setqri [i/sau reglqri: ORA DATQ TEMPERATURQ EXTERIOARQ INFORMA}II REFERITOARE LA STAREA VEHICULULUI - trip computer - reglare lumini (reostat) -afi[area mesajelor referitoare la defec]iuni, cu simbolurile aferente - afi[area mesajelor de avertizare, cu simbolurile aferente (de exemplu: "posibil ghea]q pe [osea") - treapta de vitezq selectatq, la modelele 2.0 T.SPARK Selespeed - nivelul uleiului de motor (doar la modelele 1.9 JTD) Meniu pentru afi[area multifunc]ional reprogramabil VITEZA -activare/dezactivarea indica]iei corespunzqtoare (ON/OFF) - setarea limitei de vitezq TRIP B - activare/dezactivare a func]iei corespunzqtoare (ON/OFF) CEAS - setarea orei - setarea minutelor DATQ - setarea zilei - setarea lunii - setarea anului DST (VARQ) - activare/dezactivare a programului de varq MOD CEAS 12/24 - selectarea modului de afi[are a ceasului 12/24 RADIO - activare/dezactivare a urmqtoarelor func]ii de pe display: frecven]a sau mesajul RDS al postului de radio selectat, compact disc [i melodia selectatq, activare func]ie casetq TELEFON -activare/dezactivare a urmqtoarelor informa]ii pe display: apel primit sau dat cu numele [i/sau numqrul abonatului respectiv NAVIGARE - activare/dezactivare a afi[qrilor [i a informa]iei privitoare la traseul de urmat LIMBA - selectarea limbii pentru mesajele afi[ate UNITQ}I - selectarea urmqtoarelor unitq]i de mqsurq: km, mile, 0C, grade 0F, km/l, l/100 km, mpg BUZZER - reglare volum sonor buzzer SERVICE - afi[are a informa]iilor legate de \ntre]inerea corectq a vehiculului, n legaturq cu Planul de |ntre]inere MENIU DE IE{IRE - ie[irea din meniu

56

Pentru a beneficia de informa]ia pe care o oferq display-ul multifunc]ional reprogramabill (cu cheia n pozi]ie MAR), vq rugqm mai \nt`i sq vq familiariza]i cu butoanele de comandq (situate pe panoul din partea lateralq a volanului [i pe v`rful levierului din dreapta), folosindu-le a[a cum se descrie mai jos. |nainte de a \ncepe utilizarea lor, vq recomandqm citirea integralq a acestui capitol.

Pentru a schimba display-ul [i func]iile corespunzqtoare n sus sau pentru a mqri valoarea afi[atq, dupq caz - Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (impuls), ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a confirma alegerea fqcutq [i/sau a trece la ecranul urmqtor sau a accesa Meniul. - Apqsa]i pentru mai mult de 2 secunde, ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a confirma alegerea fqcutq [i a reveni la ecranul standard. - Pentru a schimba display-ul [i func]iile corespunzqtoare n jos sau, dupq caz, pentru descre[terea valorii afi[ate - Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (impuls), ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a trece la urmqtorul ecran - Apqsa]i pentru mai mult de 4 secunde, ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a reseta [i a \ncepe \nregistrarea unei noi cqlqtorii ATEN}IE Butoanele [i opereazq func]ii diferite n func]ie de urmqtoarele situa]ii: -C`nd este afi[at ecranul standard, opereazq reglarea intensitq]ii luminii de bord - |n cadrul unui meniu, permit schimbarea n sus sau jos a display-ului - Fac posibilq cre[terea/descre[terea valorilor n timpul opera]iunilor de setare.

fig.86

fig.87

57

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BUTOANE DE CONTROL (fig. 86-8 87)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de func]ii dispuse n mod circular, care pot fi selectate prin intermediul butoanelor [i cu scopul accesqrii diverselor func]ii de selectare [i setqri (vezi exemplele LIMBQ [I DATQ de mai jos); pentru mai multe detalii, consulta]i [i pasajul "Accesarea meniului principal" din capitolul anterior.

58

C`nd cheia este pozi]ionatq la MAR, display-ul multifunc]ional reprogramabil aratq mesajul CHECK ACTIVE: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale ma[inii; procesul dureazq aproximativ 4 secunde (doar n cazul modelelor JTD, display-ul reprogramabil aratq [i nivelul uleiului de motor, consulta]i paragraful "Verificarea nivelului uleiului de motor" de mai jos). Dacq nu se detecteazq nici o eroare, mesajul "OK" va fi afi[at odatq cu pornirea motorului. ATEN}IE Dacq display-ul prezintq un mesaj de eroare, consulta]i explica]iile din capitolul "Semnale luminoase".

59

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TESTUL INI}IAL

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Verificare nivel ulei de motor (la modelele 1.9 JTD) Aduc`nd cheia de contact \n pozi]ia MAR , display-ul reprogramabil vq informeazq asupra nivelului uleiului de motor pentru 10 secunde. |n acest interval, dacq dori]i sq [terge]i informa]ia [i sq trece]i la ecranul urmqtor apqsa]i . ATEN}IE Pentru a vq asigura cq nivelul uleiului de motor este corect afi[at, efectua]i aceastq verificare doar c`nd vehiculul se gqse[te pe teren plan. Fig. 88 prezintq display-ul corect al nivelului uleiului de motor. Pe mqsurq ce nivelul scade, dreptunghiurile pline dispar, fiind nlocuite de cele goale.
A0A9101i

Fig. 89 prezintq display-ul corespunzqtor situa]iei n care nivelul uleiului a trecut de limita minimq prevqzutq. |n acest caz, dreptunghiurile sunt toate goale. ATEN}IE |n acest caz nivelul uleiului de motor trebuie restabilit urgent, consulta]i "Verificarea nivelelor lichidelor" din capitolul "|ntre]inerea vehiculului".

Fig. 90 prezintq display-ul corespunzqtor situa]iei n care nivelul uleiului depq[e[te limita maximq prevqzutq. |n acest caz dreptunghiurile sunt toate pline (colorate). ATEN}IE |n acest caz, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru a restabili nivelul corect al uleiului de motor.

A0A9102i

A0A9103i

60

fig. 88

fig. 89

fig. 90

Dupq TESTUL INI}IAL, c`nd vehiculul sta]ioneazq [i este afi[at display-ul standard, este posibilq accesarea ferestrelor meniului: apqsa]i . Pentru a vq deplasa n meniu, folosi]i butoanele [i . Setarea limitei de vitezq este posibilq [i n timpul deplasqrii vehiculului. Dacq timpul n care nu se efectueazq nici o opera]ie depa[e[te 10 secunde, sistemul se va \ntoarce automat la ecranul standard sau la cel care era afi[at \nainte de apqsarea butonului ; toate opera]iile confirmate sunt memorate.

61

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ACCESUL LA FERESTRELE MENIULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LIMITAREA VITEZEI Aceastq func]ie face posibilq stabilirea unei limite a vitezei de deplasare care, dacq este depa[itq, activeazq automat un buzzer pentru a-l alerta pe [ofer. Pentru a stabili limita de vitezq, proceda]i n felul urmqtor:

62

Aceastq op]iune face posibilq activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) func]iei TRIP B (deplasare par]ialq) care afi[eazq valorile de la rubricile CONSUM MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMP CQLQTORIE, DISTAN}A CQLQTORIE B referitoare la o "deplasare par]ialq" inclusq n cea generalq. Pentru mai multe informa]ii consulta]i "General trip - Trip (B).

63

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRIP B (ON/OFF)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CEAS Pentru a seta ceasul (ore - minute) proceda]i dupq cum urmeazq:

64

Pentru a potrivi data (zi - lunq - an) proceda]i n felul urmqtor:

65

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DATA

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DST (VAR) Pentru a activa/dezactiva func]ia pentru sezonul de varq (care corespunde calculqrii unei ore n plus pentru durata zilei), proceda]i dupq cum urmeazq:

66

Aceastq func]ie se utilizeazq pentru a seta ceasul n modul 12 ore sau 24 ore. Pentru reglare, proceda]i n felul urmqtor:

67

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

MOD 12/24

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

RADIO Cu func]ia activatq (RADIO DISPLAY ON), atunci c`nd i se dq drumul radioului, informa]ia de pe display se va repeta pe ecranul radioului. Pentru a activa/dezactiva aceastq func]ie, proceda]i n felul urmqtor:

68

Cu func]ia activatq (TELEPHONE DISPLAY ON), atunci c`nd sunte]i apelat, display-ul vq aratq (dacq sunt disponibile) numele [i numqrul de telefon ale celui care vq sunq. Pentru activarea/dezactivarea acestei func]ii, proceda]i n felul urmqtor:

69

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TELEFON

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

NAVIGA}IE Cu func]ia activatq (NAVIGATION DISPLAY ON), n timp ce folosi]i dispozitivul pentru naviga]ie radio, pe ecranul acestuia se vor repeta informa]iile (pictograme) de pe display. Pentru activarea/dezactivarea acestei func]ii, proceda]i dupq cum urmeazq:

70

Pentru a selecta limba n care dori]i sq fie afi[ate textele [i mesajele, proceda]i dupq cum urmeazq:

71

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LIMB

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 72

UNIT}I Aceastq func]ie permite selectarea unitq]ilor de mqsurq pe care dori]i sa le folosi]i. Pentru selectarea lor, proceda]i n felul urmqtor:

Semnalul sonor care \nso]e[te comenzile vehiculului [i orice fel de mesaje de eroare poate fi reglat n func]ie de o scarq prestabilitq prin intermediul butoanelor [i/sau . Pentru dezactivare (OFF) sau reglare, proceda]i n felul urmqtor:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 73

BUZZER

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 74

SERVICE Func]ia SERVICE face posibilq primirea informa]iilor privitoare la \ntre]inerea corectq a vehiculului. Pentru a consulta aceastq func]ie, proceda]i dupq cum urmeazq:

Aceasta este ultima func]ie, cea care \ncheie lista (dispusq n mod circular) de pe ecranul ini]ial care prezintq meniul.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 75

IE{IRE MENIU

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 76

GENERAL TRIP - TRIP B Computerul TRIP furnizeazq informa]ii privitoare la starea de func]ionare a vehiculului pe display-ul multifunc]ional reprogramabil. Aceastq func]ie con]ine GENERAL TRIP ce prive[te deplasare totalq a ma[inii [i TRIP B ce prive[te deplasarea par]ialq. Aceastq func]ie ( ca n figura de mai jos) este con]inutq n deplasare generalq. Ambele func]ii sunt resetabile. GENERAL TRIP afi[eazq informa]iile privitoare la CONSUMUL INSTANTANEU, CONSUMUL MEDIU, AUTONOMIE, VITEZA MEDIE, TIMP DEPLASARE (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASARE. TRIP B (cu resetare automatq la cel pu]in 2 ore scurse de la oprirea motorului) afi[eazq informa]ii referitoare la CONSUMUL MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMPUL DEPLASQRII B, (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASQRII B. Pornirea unei proceduri (reset)

Opera]ia de resetare (se apasq butonul ) cu ecranul n modul GENERAL TRIP face deasemenea posibilq resetarea TRIP B. Opera]ia de resetare (se apasq butonul ) cu ecranul n modul TRIP B face posibila resetarea doar a informa]iilor asociate acestei func]ii. Pentru a monitoriza \n GENERAL TRIP o nouq cqlqtorie, cu cheia de contact la MAR, apqsa]i butonul (vezi Butoane de control)

77

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

78

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Cu aceastq func]ie este posibilq reglare luminozitq]ii (diminuare/intensificare) instrumentelor de bord, kilometrajulului (total, par]ial), afi[ajul pozi]iei farurilor, display-ul radioului, Luminare par]ialq }in`nd butonul apqsat (pe panoul lateral al coloanei de direc]ie) pentru mai mult de 4 secunde lumina tabloului de bord se stinge cu excep]ia vitezometrului. }in`nd butonul apqsat (pe panoul lateral al coloanei de direc]ie) pentru mai mult de 4 secunde lumina tabloului de bord se aprinde din nou.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 79

REOSTAT BORD

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

MESAJE |N FUNC}IE DE SITUA}II


A0A9095i

Display cu cheia de contact scoasq la deschiderea/\nchiderea u[ilor. Display multifunc]ional reprogramabil [i kilometrajul (total [i par]ial) sunt men]inute 10 secunde, dupq care se sting automat.

Ecran standard:c`nd radioul este pornit, se activeazq display-ul radio.

fig. 91

Ecran standard: La primirea unui apel telefonic, se activeazq displayul pentru telefon.

|n cazul unei defec]iuni, consulta]i capitolul "Semnale luminoase".

Ecran standard: n timpul naviga]iei asistate se activeazq display-ul de navigare.

Mesajele ilustrate sunt pur demonstrative 80

ATEN}IE Numqrul semnalelor luminoase disponibile variazq n func]ie de tipul motorului [i de dotarea vehiculului. Semnal luminos Mesaj afi[at NIVEL SCZUT LICHID DE FRN {I/SAU FR~NA DE MN TRAS Atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR, semnalul luminos se aprinde, dar n mod normal se stinge dupq aprox. 4 secunde. Acest semnal se aprinde atunci c`nd nivelul lichidului de fr`nq din rezervor scade sub limita minimq, din cauza unor posibile scurgeri, sau atunci c`nd fr`na de m`nq este trasq. Dacq semnalul luminos se aprinde n timpul deplasqrii, verifica]i dacq este trasq fr`na de m`nq. Dacq semnalul rqm`ne aprins atunci c`nd fr`na de m`nq nu este trasq (la unele modele simbolul apare [i pe display-u ul multifunc]ional \nso]it de un mesaj) opri]i imediat vehiculul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. TEMPERATURA LICHID DE R~CIRE MOTOR C`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR, semnalul luminos se aprinde, dar n mod normal se stinge dupq aprox. 4 secunde. Acest semnal se aprinde (la unele modele simbolul apare [i pe display-ul multifun c]ional \mpreunq cu un mesaj) atunci c`nd motorul este supra\ncqlzit. Dacq se aprinde n timpul deplasqrii, opri]i vehiculul, lqs`nd motorul pornit, [i accelera]i u[or pentru a facilita circula]ia lichidului de rqcire. Dacq semnalul nu se stinge n urmqtoarele 2 sau 3 minute, opri]i motorul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 81

SEMNALE LUMINOASE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at DEFEC}IUNE AIRBAG Semnalul se aprinde atunci c`nd cheia este \n pozi]ia MAR, dar n mod normal se stinge dupq aprox. 4 secunde. Semnalul rqm`ne aprins, cu lumina continuq, dacq existq defec]iuni la sistemul Airbag. Dacq semnalul nu se aprinde, rqm`ne aprins sau se aprinde n timpul deplasqrii, opri]i imediat motorul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo Dacq semnalul luminos este defect (nu se aprinde), aceasta se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung dec`t cel normal de 4 secunde a semnalului luminos de dezactivare a airbag-u ului frontal al pasagerului. PRESIUNE SC~ZUT~ ULEI DE MOTOR Pentru 1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP): rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnalului luminos, dar n mod normal acesta se stinge imediat ce este pornit motorul. Pentru toate modelele, dacq semnalul se aprinde n timpul deplasqrii vehiculului (la unele modele apare [i un mesaj \nso]it de simbol pe display-u ul multifunc]ional), opri]i imediat motorul [i contacta]i o reprezentan]q AlfaRomeo.

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP)

82

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP)

BATERIE APROAPE DESCRCAT~ Pentru 1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP): rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnalului, dar n mod normal acesta se stinge imediat ce este pornit motorul (dacq motorul merge n gol, stingerea acestuia se poate produce cu o micq \nt`rziere). Dacq semnalul rqm`ne aprins contacta]i imediat o reprezentan]q Alfa Romeo. Pentru toate celelalte modele:dacq atunci c`nd motorul func]ioneazq [i pe display-ul multifunc]ional apare mesajul \nso]it de simbol+, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

NEFIXAREA CENTURILOR DE SIGURAN}~ Semnalul luminos se aprinde cu luminq continuq atunci c`nd cheia de contact e rotitq la MAR, iar centura [oferului nu e fixatq corect.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 83

Semnal luminos

Mesaj afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at |NCHIDEREA INCORECT~ A U{ILOR Semnalul luminos se aprinde (la unele modele \nso]it de mesajul + simbol de pe display-ul multifunc]ional) atunci c`nd una sau mai multe u[i sau hayonul nu sunt \nchise corespunzqtor.

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP)

84

UZUR~ PL~CU}E FR~N~ Semnalul luminos se aprinde atunci c`nd e apqsatq pedala de fr`nq (la unele modele se activeazq pe display-ul multifunc]ional [i un mesaj \nso]it de simbolul aferent) dacq plqcu]ele frontale de fr`nq sunt uzate; n acest caz \nlocui]i-le c`t mai cur`nd posibil. ATEN}IE Deoarece vehiculul este prevqzut cu senzori de uzurq doar pentru plqcu]ele frontale de fr`nq, atunci c`nd le \nlocui]i verifica]i de asemenea [i plqcu]ele din spate.

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP)

EROARE LA SISTEMUL DE TRANSMISIE AUTOMAT~ SELESPEED Dacq simbolul \nso]it de un mesaj este prezentat pe display-ul multifunc]ional n timpul deplasqrii: Cu luminq continuq - \nseamnq cq temperatura uleiului de transmisie automatq este prea ridicatq. Recomandqm orpirea vehiculului [i cu motorul pornit, apqsarea u[oarq a accelera]iei pentru a facilita rqcirea; Cu lumina intermitentq - defec]iune la sistemul de transmisie automatq Selespeed.|n ambele cazuri, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

2.0 T.SPARK Selespeed

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 85

Semnal luminos

Mesaj afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at DEFEC}IUN E LA SISTEMUL EOBD (modele de benzin`) |n condi]ii normale,rotirea cheii la MAR va produce aprinderea semnalului, \nsq acesta se stinge imediat ce este pornit motorul. Aprinderea ini]ialq indicq faptul cq semnalul func]ioneazq corect. Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde n timpul deplasqrii (la unele modele, fiind \nso]it de un mesaj + simbol pe display-ul multifunc]ional): - cu lumina continuq - indicq o defec]iune la sistemul de alimentare/aprindere, cu posibile consecin]e precum cre[terea emsiilor toxice, scqderea performan]ei, manevrabilitate dificilq [i nivel ridicat de consum.|n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsq fqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la viteze mari. |ntrebuin]area prelungitq a vehiculului c`nd acest semnal este aprins poate cauza deteriorarea sa.Contacta]i c`t pute]i de repede o reprezentan]q Alfa Romeo. Semnalul se stinge dacq defec]iunea este remediatq, \nsq va fi memorat de sistem; - cu lumina intermitentq - posibilq deteriorare a catalizatorului (consulta]i "Sistemul EOBD" din acest capitol). Dacq semnalul luminos clipe[te, trebuie redus` viteza vehiculului p\nq la stingerea semnalului luminos; continua]i-vq cqlqtoria cu vitezq moderatq, \ncerc`nd sq evita]i situa]iile care ar putea cauza reaprinderea semnalului [i contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo Dacq atunci c`nd cheia e rotitq la MAR, semnalul nu se aprinde sau dacq se aprinde, cu lumina continuq sau intermitentq, n timpul deplasqrii, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

86

DEFEC}IUNE LA SISTEMUL DE CONTROL AL MOTORULUI (modele 1.9 JTD) |n condi]ii normale, semnalul se aprinde odatq cu rotirea cheii la MAR, dar se stinge dupq aprox. 4 secunde. Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde n timpul deplasqrii, \nso]it de apari]ia unui mesaj + simbol aferent pe dispaly-ul multifunc]ional, \nseamnq cq sistemul de injec]ie nu func]ioneaz` corect, urmqrile posibile fiind scqderea performan]ei manevrabilitatea dificilq [i consumul crescut.|n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsq fqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la viteze mari. |n orice caz, contacta]i c`t mai cur`nd posibil o reprezentan]q Alfa Romeo. ATEN}IE Aprinderea ocazionalq pentru c`teva clipe a semnalului luminos nu are nici o semnifica]ie. SISTEMUL CODE ALFA ROMEO Pentru 1.6 T. SPARK PROGRESSION (105CP): semnalul se aprinde odatq cu rotirea cheii la MAR; acesta clipe[te o datq iar apoi se stinge,Dacq atunci c`nd cheia e la MAR, semnalul rqm`ne aprins, aceasta indicq o posibilq defec]iune: "Sistemul Alfa Romeo CODE". ATEN}IE Aprinderea simultanq a semnalelor [i indicq o defec]iune la sistemul CODE. Pentru toate celelalte modelele: dacq atunci c`nd motorul func]ioneazq [i pe displayul multifunc]ional apare mesajul [i simbolul aferent, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo. Dacq, atunci c`nd motorul func]ioneazq, semnalul clipe[te, \nso]it la unele modele de mesaj + simbol pe display-ul multifunc]ional, aceasta \nseamnq cq vehiculul nu este protejat de dispozitivul de blocare a motorului (v. "Sistemul Alfa Romeo CODE"din acest capitol). Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru memorarea tuturor cheilor n sistem.

1.6 T.SPARK PROGRESSION 105CP)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 87

Semnal luminos

Mesaj afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at BUJII INCANDESCENTE Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i se stinge atunci c`nd bujiile ating temperatura prestabilitq. Porni]i motorul imediat dupq stingerea semnalului. ATEN}IE Atunci c`nd temperatura exterioarq e ridicatq, este posibilq aprinderea semnalului pentru o duratq imperceptibilq de timp.

Versiunea 1.9 JTD

PREZEN}A APEI |N FILTRUL DE COMBUSTIBIL Mesajul \nso]it de simbolul aferent sunt prezentate pe display-ul multifunc]ional atunci c`nd se detecteazq prezen]a apei n filtrul de combustibil. Versiunea 1.9 JTD Prezen]a apei n circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravq a \ntregului sistem de injec]ie [i func]ionarea neregulatq a motorului. |n acest caz, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo pentru remedierea acestei probleme.

Versiunea 1.9 JTD

DEFEC}IUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE Mesajul [i simbolul sunt prezentate pe display-ul multifunc]ional atunci c`nd existq o defec]iune la sistemul de nclzire a bujiilor. Contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo pentru rezolvarea acestei probleme.

88

DEFEC}IUNE SENZOR ULEI Mesajul apare pe display-ul multifunc]ional pentru a semnala o defec]iune la senzorul pentru nivelul de ulei de motor. Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo c`t mai cur`nd posibil pentru remedierea defec]iunii.

COMUTATORUL INER}IAL DE |NTRERUPERE A ALIMENT~RII CU COMBUSTIBIL Mesajul apare pe display atunci c`nd comutatorul iner]ial \ntrerupe alimentarea cu combustibil, \nso]it de semnalul luminos la unele modele.
1.6 T. SPARK DISTINCTIVE (105 CP), 1.6 T. SPARK PROGRESSION DISTINCTIVE (120 CP) 2.0 T. SPARK, 2.0 TSPARCK Selespeed

Dacq dupq afi[area mesajului se observq scurgeri sau miros de combustibil, nu ac]iona]i comutatorul pentru a evita riscul incendiului.

1.6 T. SPARK PROGRESSION (105 CP)

89

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at DEFICIEN}A SISTEM ABS Semnalul se aprinde c`nd cheia este rotitq la MAR, dar n mod normal se stinge dupq aprox. 4 secunde. Semnalul se aprinde (la unele modele \nso]it de mesaj + simbol pe display-ul multifunc]ional) atunci c`nd sistemul e ineficient. |n acest caz, sistemul de fr`nare este n stare de func]ionare, dar fqrq asisten]q suplimentarq ABS.Vq recomandqm sq fi]i prudent, mai ales atunci c`nd aderen]a la drum e scqzutq. De asemenea, este necesar sq contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo. Ineficien]a distribuitorului electronic al for]ei de fr`nare (EBD) Vehiculul este dotat cu un dispozitiv electronic de distribuire a for]ei de fr`nare (EBD). Aprinderea simultanq a semnalelor [i (la unele modele \nso]ite de mesaj + simbol pe display-u ul multifunc]ional) atunci c`nd motorul func]ioneazq indicq o defec]iune la sistemul EBD; n acest caz fr`narea violentq poate produce blocarea prematurq a ro]ilor din spate, cu riscul derapajului. Conduc`nd extrem de atent, contacta]i cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea sistemului. Aprinderea semnalului (la unele modele \nso]it [i de mesaj + simbol pe display) atunci c`nd motorul func]ioneazq indicq o defec]iune doar a sistemului ABS. |n acest caz sistemul de fr`nare rqm`ne eficient, dar fqrq func]ia antiblocare. |n aceste condi]ii, eficien]a sistemului EBD poate fi redusq. Vq recomandqm sq contacta]i urgent cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea sistemului, conduc`nd astfel \nc`t sq evita]i fr`narea violentq.

90

AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT Atunci c`nd airbagu-ul pasagerului e activat, rotirea cheii de contact la MAR va produce aprinderea semnalului, dar acesta se stinge dupq 4 secunde. Clipirea semnalului pentru mai mult de 4 secunde, atunci c`nd semnalul de avertizare asupra unei erori la sistemul airbag e stins, indicq o defec]iune a semnalului luminos pentru airbag-u ul pasagerului. |n acest caz contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo. Semnalul se aprinde atunci c`nd airbag-ul frontal al pasagerului e dezactivat. SISTEM VDC (CONTROL AL DINAMICII VEHICULULUI) Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i se stinge dupq aprox. 4 secunde. Dacq semnalul nu se stinge sau se aprinde n timpul deplasqrii vehiculului, \nso]it de un mesaj + simbol pe display-ul multifunc]ional, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. Clipirea semnalului n timpul deplasqrii indicq intrarea n func]iune a sistemului VDC. ASR (CONTROLUL TRAC}IUNII) - SISTEM ANTIPATINAJ AL RO}ILOR Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR, dar se stinge dupq aprox. 4 secunde. Semnalul se aprinde \mpreunq cu ledul de pe butonul ASR OFF atunci c`nd sistemul e dezactivat. Semnalul clipe[te atunci c`nd sistemul intrq n func]iune, pentru a avertiza conducqtorul asupra faptului cq vehiculul e n proces de adaptare la condi]iile de aderen]q ale drumului.Aprinderea semnalului, \nso]it de mesajul simbolul aferent pe display-ul multifunc]ional, indicq de asemenea o defec]iune a sistemului ASR. |n acest caz, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

91

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at DEFEC}IUNE SISTEM DE ILUMINARE Pentru 1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP): semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i se stinge dupq aprox. 6 secunde.Pentru toate celelalte modele: mesajul + simbolul aferent apar pe display-ul multifunc]ional atunci c`nd se detecteazq o eroare la: -lumini st`nga/dreapta -lumini de fr`nq [i siguran]q corespunzqtoare -lumini cea]q spate -lumini plqcu]q \nmatriculare Defec]iunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguran]q de protec]ie arsq sau o conexiune electricq \ntreruptq.

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP)

92

REZERV~ COMBUSTIBIL Semnalul se aprinde (la unele modele mesajul + simbolul aferent apar pe display-ul multifunc]ional) atunci c`nd n rezervor au mai rqmas aproximativ 7 litri de combustibil [i, la unele modele, atunci c`nd distan]a rqmasq ce poate fi parcursq este sub 50 km.

AUTONOMIE (TRIP COMPUTER) Mesajul + simbolul apar pe display-ul multifunc]ional atunci c`nd distan]a ce poate fi parcursq cu combustibilul din rezervor este mai micq de 50 Km.

DEP~{IRE LIMITA DE VITEZ~ La unele modele semnalul se aprinde, \nso]it de mesajul de pe display [i de semnalul sonor, atunci c`nd vehiculul depq[e[te limita de vitezq prestabilitq (v. Capitolul "display multifunc]ional reprogramabil").

PLAN DE |NTRE}INERE Acestq imagine apare pe display-ul multifunc]ional cu 2000 km \nainte de termenul stabilit n Planul de |ntre]inere (o datq la 20,000 km) [i se repetq la intervale regulate, la fiecare 200 km, atunci c`nd cheia de contact e rotitq la MAR.

93

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at SEMNALIZATOR STNGA (INTERMITENT) Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta pentru control semnalizare e deplasatq n jos sau \mpreunq cu indicatorul dreapta, atunci c`nd este apqsat butonul de avarie.

SEMNALIZATOR DREAPTA (INTERMITENT) Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta de semnalizare e deplasatq n sus sau \mpreunq cu indicatorul st`nga, atunci c`nd e apqsat butonul de avarie.

LUMINI DE POZI}IE {I DE |NTLNIRE (FAZA SCURT~) Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt activate luminile de pozi]ie sau de \nt`lnire.

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105CP)

MEN}INEREA CONSTANT~ A VITEZEI DE DEPLASARE (CRUISE CONTROL) Semnalul se aprinde (la unele modele simbolul apare [i pe display-ul multifunc]ional), cu inelul de comandq al func]iei de men]inere constantq a vitezei de deplasare la ON , c`nd dispozitivul \ncepe sq ac]ioneze asupra motorului.

94

LUMINI DE DRUM (FAZ~ LUNG~) Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt puse n func]iune luminile de drum sau c`nd e activatq func]ia "FOLLOW ME HOME" (consulta]i capitolul corespunzqtor).

DEFEC}IUNE SEMNALE LUMINOASE Aceasta apare pe display-ul multifunc]ional reprogramabil atunci c`nd se detecteazq o defec]iune la unul dintre semnalele luminoase indicate.

POSIBIL GHEA}~ PE CAROSABIL Simbolul \nso]it de mesaj apar pe display-ul multifunc]ional, iar buzzer-ul emite un semnal sonor atunci c`nd temperatura exterioarq scade sub 3 grade C, pentru a-l alerta pe [ofer asupra posibilei formqri a ghe]ii pe carosabil. 95

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnal luminos

Mesaj afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 96

SISTEM DE CLIMATIZARE

1 Aeratoare superioare fixe pentru dezaburire sau dezghe] parbriz - 2 Aerator superior mobil - 3 Aeratoare laterale fixe pentru dezaburirea/dezghe]area geamurilor laterale - 4 Aeratoare centrale mobile reglabile - 5 Aeratoare laterale mobile reglabile - 6 Aeratoare ventila]ie frontale pentru zona picioarelor - 7 Aeratoare ventila]ie spate fixe pentru zona picioarelor - 8 Aerator spate reglabil.

Aeratorul (1) prezintq o comandq pentru deschidere/\nchidere ( A). - \nchis complet. I - deschis complet. REGLARE AERATOARE MOBILE CENTRALE (fig. 93) Fiecare aerator (2) are o comandq (B) care face posibilq direc]ionarea fluxului de aer (n cele 4 direc]ii: sus/jos, st`nga/dreapta). Pentru reglarea fluxului de aer, folosi]i butonul (C): - \nchis complet. I - deschis complet
A0A0085b

Pentru a direc]iona fluxul de aer, roti]i inelul (A) [i/sau folosi]i comanda ( B) dupq cum crede]i de cuviin]q. Pentru ajustarea fluxului de aer, folosi]i comanda (C): - \nchis complet. I - deschis par]ial. II - deschis complet. D - aerator fix pentru dezghe] sau dezaburire geamuri laterale.

Pentru a direc]iona fluxul de aer, roti]i inelul (A) [i/sau folosi]i direct comanda (B). Pentru reglarea fluxului de aer, folosi]i comanda (C): - \nchis complet. I - deschis par]ial. II - deschis complet.

A0A0086b

A0A0087b

fig. 93

fig. 94

fig. 95 97

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLARE AERATOAR CENTRAL FIX (fig. 93)

REGLARE AERATOARE MOBILE LATERALE (fig. 94)

REGLARE AERATOARE MOBILE SPATE (fig. 95)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEM CLIMATIZARE MANUAL


|n paginile urmqtoare ve]i gqsi o descriere succintq a diverselor func]ii ale sistemului de climatizare; pentru a le activa, potrivi]i acul indicator al inelelor de pe fiecare rozetq, dupq cum se ilustreazq. ATEN}IE O caracteristicq importantq a sistemului de climatizare este eliminarea umiditq]ii din aer. Vq recomandqm sq activa]i ntotdeauna compresorul sistemului de climatizare pentru a preveni posibila aburire a geamurilor. C`nd temperatura exte rioarq este sub 4C, com presorul sistemului de climatizare nu func]ioneazq. A[adar nu vq recomandqm fo-llosirea func]iei de recirculare a aerului din interior , \ntruc`t geamurile se pot aburi foarte rapid. Pentru mai multe detalii despre sistem [i \ntrebuin]area sa optimq, citi]i instruc]iunile din paginile urmqtoare. Fig. 96

PUTERE MAXIM~ DE R~CIRE

A0A0139b

DEZABURIRE/DEZGHE}ARE RAPID~

A0A0107b

Fig. 97

PUTERE MAXIM~ NC~LZIRE

A0A0122b

Fig. 98

98

L i c h i d u l d e r q c i re f o l o s i t pentru sistemul de climati zare se nume[te R134a [i respectq legile n vigoare, nefiind dqunqtor mediului \nconjurqtor n cazul scurgerilor accidentale. Evita]i categoric folosirea altor lichide de rqcire, acestea fiind incompatibile cu piesele compo nente ale sistemului.

1. Rozetq reglare temperaturq aerului 2. Rozetq selectare vitezq ventilator 3. Rozetq pentru distribu]ia aerului

5. Buton @ pentru recircularea aerului din interior 6. Buton pornit/oprit nclzire lunetq .

A0A0088b

Fig. 99

99

CUNOA{TEREA

COMENZI (fig. 99)

4. Buton pornit/oprit (on/off) pentru compresor climatizare

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ROZETA REGLARE TEMPERATURA AERULUI fig.99) n senRoti]i inelul rozetei (1-f sul acelor de ceasornic sau invers pentru a mqri/scqdea temperatura aerului introdus n habitaclu. ROZETA SELECTARE VITEZ VENTILATOR fig.99) este Prin rotirea rozetei (2-f posibilq selectarea uneia dintre vitezele ventilatorului n func]ie de cantitatea de aer care dori]i sq fie introdusq n habitaclu. Pozi]ia 0 opre[te ventilatorul activ`nd automat func]ia de recirculare a aerului (indicatq de aprinderea ledului de l`ngq butonul 5 ), bloc`nd astfel pqtrunderea aerului din exterior n vehicul. Pentru dezactivarea func]iei de recirculare a aerului, apqsa]i butonul ( 5)

ROZETA DISTRIBU}IE AER fig. 99) se Prin rotirea rozetei (3-f activeazq pe r`nd urmqtoarele pozi]ii: Flux de aer \ndreptat cqtre partea superioarq centralq, de la aeratoarele frontale [i din spate, cu posibilitatea reglqrii prin intermediul comenzilor de pe butoanele respective. |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele men]ionate mai sus [i cele din partea inferioarq a habitaclului. Flux de aer direc]ionat \nspre partea inferioarq a habitaclului (fa]q [i spate). |mpqr]irea fluxului de aer \ntre parbriz/geamuri laterale fa]q [i partea inferioarq a habitaclului. Flux de aer \ndreptat spre parbriz [i geamuri laterale fa]q pentru dezaburire/dezghe]. Flux de aer ce permite dezghe]ul/dezaburirea rapidq a parbrizului [i a geamurilor laterale fa]q, prin activarea func]iei de nclzire a lunetei (numitq MAX-DEF).

BUTON COMPRESOR CLIMATIZARE Compresorul sistemului de climatizare se activeazq prin apqsarea fig. 99) , ventilatorul butonului (4-f intr`nd automat n viteza \nt`i chiar dacq rozeta (2) este n pozi]ia 0. C`nd sistemul func]ioneazq, semnalul luminos de l`ngq buton se aprinde. Compresorul sistemului de climatizare nu func]ioneazq dec`t atunci c`nd motorul e pornit, iar temperatura exterioarq e mai mare de 4oC. Dacq este oprit compresorul, func]ia de recirculare a aerului se activeazq automat, iar ledul corespunzqtor se stinge, pentru a preveni aburirea geamurilor. Recircularea aerului din interior poate fi activatq [i prin apqsarea butonului (5) Operarea compresorului este necesarq pentru rqcirea [i eliminarea umiditq]ii din aer; vq sfqtuim sq men]ine]i aceastq func]ie activatq pentru a evita eventuala aburire a geamurilor.

100

fig.99) Prin apqsarea butonului ( 5-f se activeazq recircularea aerului din interior, iar ledul de l`ngq buton se aprinde. |n acest caz sistemul de climatizare ac]ioneazq asupra aerului din habitaclu, iar ventilatorul intrq n func]iune. Pentru a dezactiva aceastq func]ie [i a lqsa aerul din afarq sq pqtrundq n vehicul, apqsa]i din nou butonul.

BUTON PORNIT/OPRIT |NCLZIRE LUNET fig.99) Prin apqsarea butonului ( 6-f se activeazq func]ia de dezghe]/dezaburire a lunetei [i, dacq existq, func]ia de nclzire a oglinzilor retrovizoare; ledul de l`ngq buton se aprinde simultan. Aceastq func]ie e temporizatq [i opritq automat dupq 20 de minute. Pentru a o opri mai devreme, apqsa]i din nou butonul. ATEN}IE Sistemul activeazq automat \ncqlzirea lunetei dacq temperatura exterioarq este sub 3oC. ATEN}IE Nu aplica]i autocolante pe partea interioarq a lunetei n zona filamentelor de nclzire pentru a evita deteriorarea [i proasta func]ionare a sistemului.

Compresorul sistemului de c limatizare n u f unc]ioneazq la temperaturi exte rioare sub 4oC. A[adar vq sfqtuim sq nu folosi]i func]ia de recirculare a aerului c`nd temperatura exte rioarq e scazutq, deoarece s-a ar putea produce aburirea rapidq a geamurilor.

Vq sfqtuim sq activq]i func]ia de recirculare a aerului n blocaje rutiere sau tunele pentru a evita pqtrun derea n habitaclu a aerului poluat din exterior. Totu[i folosirea \ndelungatq a acestei func]ii trebuie evitatq, n special c`nd n vehicul se g qsesc m ai m ulte p ersoane, pentru a preveni aburirea gea murilor.

101

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BUTON PORNIT/OPRIT RECIRCULARE AER

Sistemul de recirculare a aerului din habitaclu face posibilq atingerea mai rapidq a condi]iilor dorite de nclzire sau rqcire. Cu toate aces tea nu vq recomandqm folosirea sa pe vreme rece sau ploioasq deoarece ar cre[te considerabil riscul aburirii geamurilor, n special atunci c`nd sistemul de climatizare este oprit.

ATEN}IE Condi]iile de utilizare ale compresorului sistemului de climatizare [i ale func]iei de recirculare a aerului, indicate de aprinderea ledurilor de l`ngq butoanele respective (4) [i (5) , rqm`n memorate chiar [i dupq oprirea motorului. A[adar, c`nd motorul e pornit din nou selec]iile fqcute anterior vor fi reluate.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Atunci c`nd curq]a]i partea interioarq a lunetei, ave]i grijq sq nu deteriora]i fila mentele de nclzire. RCIREA {I ELIMINAREA UMIDIT}II DIN AER (fig. 100) Pentru a rqci [i usca aerul c`nd motorul func]ioneazq, iar geamurile sunt \nchise, proceda]i dupq cum urmeazq: - roti]i inelul (1 ) de pe rozetq de reglarea temperaturii aerului cu indicatorul n zona albastrq. - indicatorul rozetei ( 2) pentru reglarea cantitq]ii de aer n dreptul vitezei dorite pentru selectarea cantitq]ii de aer dorite. - indicatorul ( 3) pentru distribu]ia aerului la simbolul dorit. - aeratoarele complet deschise. - compresorul pornit prin apqsarea butonului (4) (ledul de l`ngq buton se aprinde). Dacq dori]i sq modera]i ac]iunea de rqcire, cre[te]i temperatura prin rotirea inelului (1) \nspre sectorul ro[u, p`nq la ob]inerea temperaturii dorite. fig. 100 Proceda]i dupq cum urmeazq pentru a ob]ine puterea maximq de rqcire: - roti]i acul indicator al rozetei ( 1) c`t de mult posibil n sensul invers acelor de ceasornic (sectorul albastru - temperatura minimq). - duce]i indicatorul rozetei ( 2) n dreptul vitezei maxime a ventilatorului. - apqsa]i butonul pentru recircularea aerului (5) . - duce]i indicatorul rozetei pentru distribu]ia aerului ( 3) n pozi]ia doritq (recomandqm pozi]ia ). - aeratoarele de aer complet deschise. - compresorul pornit prin apqsarea butonului (4) (ledul de l`ngq buton se aprinde). Folosirea sistemului de climatizare la temperatura minimq trebuie rezervatq unor perioade scurte de timp [i pe o vreme foarte caldq, pentru a evita rqcirea excesivq n habitaclu.

102

A0A0221b

Proceda]i n felul urmqtor: - roti]i inelul pentru distribu]ia aerului (3) la simbolul . Sistemul de climatizare va activa toate func]iile necesare dezaburirii rapide a parbrizului [i a geamurilor laterale, temporiz`ndu-le (se \ntrerup automat dupq 3 minute), dupq cum urmeazq: - activare compresor; - oprire recirculare aer dacq aceastq func]ie a fost activatq; - selectarea temperaturii maxime a aerului; - setarea ventilatorului la o vitezq prestabilitq; - direc]ionarea fluxului de aer \nspre parbriz [i geamuri laterale; - activarea nclzirei lunetei [i, dacq existq, a func]iei de nclzire a oglinzilor retrovizoare.

fig.101 C`nd func]ia MAX DEF este activatq, func]ioneazq: ledul de l`ngq butonul de nclzire a parbrizului ( 6) , ledul de l`ngq butonul de operare a compresorului (4) . ATEN}IE Dacq motorul nu e destul de \ncqlzit, func]ia nu va selecta imediat viteza prestabilitq a ventilatorului, \mpiedic`nd astfel pqtrunderea n habitaclu a aerului insuficient de cald pentru producerea dezaburirii geamurilor. Dupq dezghe]/dezaburire, folosi]i comenzile pentru a restabili condi]iile optime de vizibilitate [i confort. ATEN}IE Cu c`t e mai \ncqlzit motorul cu at`t mai eficientq va fi func]ia de dezghe]/dezaburire. ATEN}IE |n condi]ii de umezealq crescutq [i/sau ploaie [i/sau diferen]e mari de temperaturq \ntre interiorul [i exteriorul vehiculului, vq recomandqm sq proceda]i n felul urmqtor pentru dezaburirea geamurilor: - recircularea aerului dezactivatq, ledul de l`ngq butonul ( 5) stins; - indicatorul rozetei (2) n dreptul vitezei (2) a ventilatorului (cel pu]in); - indicatorul rozetei (3) n dreptul simbolului cu posibilitatea trecerii n pozi]ia dacq se constatq aburirea [i mai intensq; - buton compresor (4) apqsat, ledul de l`ngq butonul aprins; - pentru a dezghe]a/dezaburi luneta, apqsa]i butonul (6) , ledul de l`ngq el se aprinde.

103

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DEZGHE}ARE/DEZABURIRE PARBRIZ, LUNET~,GEAMURI LATERALE FA}~ {I OGLINZI RETROVIZOARE ( func]ia MAX-D DEF ) (fig. 101)

A0A0222b

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|NCLZIRE (fig. 102) Pentru a ob]ine temperatura necesarq, proceda]i dupq cum urmeazq: - semnul indicator (1) al butonului de reglare a temperaturii n sectorul ro[u. - butonul ce controleazq debitul de aer (2) sq indice valoarea doritq -butonul de control al distribu]iei aerului (3) n pozi]ia doritq. Pentru a beneficia de puterea maximq de nclzire proceda]i dupq cum urmeazq: -butonul (1) rotit la maxim n direc]ia acelor de ceasornic (sectorul ro[u ce indicq temperatura maximq). -butonul (2) la viteza maximq de ventila]ie. -butonul (3) n pozi]ia doritq (pozi]ia este cea recomandatq). Pentru a men]ine aerul uscat n habitaclu, apqsa]i butonul de control al climatizqrii (4) . ATEN}IE Pentru a ob]ine un nivel satisfqcqtor de nclzire a habitaclului, motorul trebuie sq atingq mai \nt`i temperatura normalq de func]ionare.

fig.102 FILTRUL COMBINAT DE PARTICULE {I CARBON ACTIV Filtrul are at`t proprietatea de a filtra mecanic aerul c`t [i un efect electrostatic astfel \nc`t aerul introdus n compartimentul pasagerilor sq fie curq]at de praf, polen, etc. Pe l`ngq cele de mai sus, filtrul reduce n mod eficient concentra]ia de materii poluante, datoritq unui strat de carbon activ n suprafa]a sa inferioarq. Ac]iunea de filtrare e activq n toate condi]iile de distribu]ie a aerului, [i n mod evident este mai eficientq atunci c`nd geamurile sunt \nchise. Starea filtrului trebuie verificatq cel pu]in o datq pe an, de preferat la \nceputul verii, la o reprezentan]q Alfa Romeo. Dacq n condi]ii normale utiliza]i vehiculul n zone poluate sau cu mult praf, sistemul trebuie verificat [i, la nevoie, \nlocuit mai des. Dacq filtrul nu este \nlocuit, eficien]a sistemu lui de climatizare poate scqdea semnificativ ajung`ndu-s se la blocarea fluxului de aer din aeratoarele de ventila]ie.

104

A0A0223b

Pentru a porni sistemul (fig. 103): -roti]i butonul pentru temperatura doritq ([ofer-pasager). -apqsa]i butonul AUTO. ATEN}IE Sistemul de control al climatizqrii face posibilq personalizarea temperaturii dorite pentru cele douq zone de control cu o diferen]q maximq de 7 C \ntre zona [oferului [i cea a pasagerului.
0

fig.103 Pentru mai multe detalii cu privire la acest sistem [i la modul squ de utilizare, citi]i instruc]iunile din paginile urmqtoare. Agentul de rqcire folosit de sistem este R134a respect`nd reglementqrile n vigoare [i fqrq a polua mediul \nconjurator n cazul unei scurgeri accidentale. Este interzisq folosirea unui alt lichid de rqcire incompatibil cu com ponentele sistemului. ASPECTE GENERALE Autoturismul este echipat cu un sistem de climatizare cu douq zone de control, comandat de o unitate centralq electronicq ce face posibilq reglarea independentq a temperaturii aerului pentru zona [oferului [i cea a pasagerului. Pentru a ob]ine controlul optim al temperaturii n cele douq zone ale compartimentului pasageri, sistemul are un senzor exterior, unul interior, [i un senzor bizonal pentru razele de soare.

ATEN}IE Compresorul sistemului de climatizare func]ioneazq doar cu motorul pornit [i la temperaturi exterioare de peste 4 C.
O

Atunci c`nd temperatura exterioarq este sub 4 0C, compresorul nu func]ioneazq. De aceea este recomandatq neutilizarea comenzii de recirculare a aerului c`nd temepratura exte rioarq e scazutq, geamurile put`ndu-s se aburi rapid.

105

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEMUL AUTOMAT BIZONAL DE CLIMATIZARE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

La unele modele sistemul e prevqzut cu un senzor antiaburire situat n spatele oglinzii retrovizoare, capabil sq controleze o suprafa]q prestabilitq de pe parbriz [i a cqrei ac]iune previne sau reduce aburirea, prin intermediul unor opera]iuni precum: pornirea func]iei de recirculare a aerului, activarea compresorului, direc]ionarea fluxului de aer cqtre parbriz, selectarea unei viteze a ventilatorului sufiecientq pentru dezaburire; n cazul aburirii puternice, activarea func]iei MAXDEF.

ATEN}IE Func]ia de dezaburire e acitvatq ori de c`te ori cheia e rotitq la MAR sau se apqsq butonul AUTO. C`nd aceastq func]ie e activq ea poate fi dezactivatq prin apqsarea unuia din butoanele urmqtoare: compresor, recirculare aer, direc]ionarea fluxului de aer, debitul de aer. Aceastq opera]iune blocheazq semnalul senzorului de aburire p`nq c`nd butonul AUTO e apqsat din nou sau cheia este rotitq la MAR. La unele modele, sistemul include un senzor antipoluare capabil sq porneascq automat recircularea aerului pentru a mic[ora efectele pqtrunderii aerului poluat din zone urbane, blocaje rutiere, tunele [i n cazul spqlarii parbrizului (cu mirosul specific de alcool).

Pentru a asigura func]ionarea corectq a senzoru lui antiaburire, nu trebuie aplicate autocolante (de]inqtor de licen]q, cartele, etc.) n zona de control dintre senzor [i parbriz. De asemenea, por]iunea trebuie curq]atq periodic, evit`ndu-s se acu mularea de praf sau alte substan]e.

ATEN}IE Func]ia senzorului antipoluare este subordonatq condi]iilor de siguran]q; a[adar, senzorul se dezactiveazq atunci c`nd e oprit compresorul sau c`nd temperatura exterioarq este sub 40C. Senzorul poate fi reactivat prin apqsarea butonului de recirculare p`nq la reluarea modului automat.

Un filtru combinat de carbon activ [i particule combinate efectueazq controlul calitq]ii aerului. Sistemul de climatizare controleazq [i regleazq automat urmqtoarele func]ii [i parametri: - temperatura aerului introdus n habitaclu (pentru [ofer [i pasagerul din fa]q, separat) - viteza ventilatorului - distribu]ia aerului - pornire/oprire recirculare aer - pornire/oprire compresor Setqrile pot fi schimbate [i manual pentru urmqtoarele func]ii: - vitezq ventilator - distribu]ia aerului - pornire/oprire recirculare aer - pornire/oprire compresor. Controlul func]iilor neschimbate manual rqm`ne automat [i n orice caz temperatura aerului introdus n habitaclu este controlatq automat n func]ie de temperaturile stabilite pe display-ul [oferului [i al pasagerului. ATEN}IE Selec]iile manuale au prioritate asupra celor automate [i rqm`n setate astfel p`nq c`nd este reintrodus controlul automat. Setqrile selectate manual sunt memorate la oprirea motorului [i reluate la urmqtoare pornire.

106

A0A0090b

1. Display temperaturq interioarq (pe partea conducqtorului) 2. Buton reglare temperaturq interioarq (pe partea conducqtorului) 3. Setare vitezq ventilator [i display dezactivare sistem (OFF) 4. Buton reglare vitezq ventilator [i dezactivare sistem 5. Display temperaturq interioarq (pe partea pasagerului) 6. Buton reglare temperaturq interioarq (pe partea pasagerului) 7.Buton pornit/oprit func]ia dezghe]/dezaburire maximq pentru parbriz, geamuri laterale fa]q,nclzire lunetq [i DEF oglinzi retrovizoare (func]ia MAX-D ) 8. Buton pornit/oprit recirculare aer (manual/automat) 9. Buton pornit/oprit nclzire lunetq [i dezghe] oglindq retrovizoare 10.Comenzi pentru distribu]ia aerului 11.Senzor pentru temperatura aerului interior

fig.104 12. Buton pentru a aduce temperatura din partea pasagerului la aceea[i valoare cu cea a [oferului MONO 13. Buton pentru selectarea modului automat AUTO 14. Buton pornit/oprit sor compre-

107

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

COMENZI (fig. 104)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SFATURI PENTRU FOLOSIREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE AUTOMAT BIZONAL (fig. 104) ATEN}IE Inelele rozetelor nu se opresc mecanic; a[adar, chiar [i c`nd a fost atinsq valoarea maximq sau minimq, acestea pot fi rotite n ambele sensuri. Sistemul poate fi pornit n mai multe feluri, dar este de preferat ca \nt`i sq potrivi]i temperaturile dorite pe afi[aje, dupq care sq apqsa]i butonul AUTO (13). Astfel, sistemul va \ncepe sq func]ioneze complet automat ating`nd temperaturile stabilite c`t mai repede posibil [i men]in`ndu-le. Atunci c`nd sistemul func]ioneazq complet automat, temperaturile pot fi schimbate oric`nd dori]i: sistemul \[i va schimba automat setqrile pentru a satisface noile cerin]e.

ATEN}IE Pentru a putea fi acceptatq de sistem, diferen]a de temperaturq dintre partea conducqtorului [i cea a pasagerului nu trebuie sq fie mai mare de 7o C. Selec]iile fqcute automat de sistem pot fi schimbate manual pentru urmqtoarele comenzi: - reglare vitezq ventilator ( 4) - comenzi distribu]ie aer ( 10) - buton pornit/oprit recirculare aer ( 8) - activare climatizare (14) . Selec]ia manualq a uneia sau a mai multora dintre aceste func]ii este \nso]itq de stingerea ledului din dreapta de pe butonul (13) AUTO.

C`nd una sau mai multe func]ii sunt activate manual, reglarea temperaturii aerului introdus n habitaclu continuq sq fie controlatq automat (ledul din st`nga, buton 13 AUTO aprins) except`nd situa]ia n care compresorul este oprit. De fapt, n aceastq situa]ie aerul introdus n habitaclu nu poate fi mai rece dec`t aerul exterior; aceasta se indicq prin stingerea celor douq leduri de pe butonul (13) AUTO [i clipirea display-ului (1) [i/sau (5), privitor la temperatura selectatq care nu poate fi ob]inutq.

108

A0A0204b

Prin rotirea rozetelor (2 sau 6) n sensul acelor de ceasornic sau n cel invers, se ob]in temperaturi mai \nalte, respectiv mai joase ale aerului n zona din st`nga (rozeta 2) sau cea din dreaptq (rozeta 6) ale habitaclului. Temperaturile selectate sunt arqtate pe afi[ajele (1) [i (5) de deasupra rozetelor. Activarea separatq a temperaturilor alese se reia automat cu ajutorul butonului (6). Prin rotirea inelelor rozetelor n sensul acelor de ceasornic sau n cel invers p`nq c`nd se ating extremele HI sau LO, se activeazq func]iile maxime de rqcire sau nclzire: fig.105

109

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLARE TEMPERATUR AER (fig. 105)

A0A0218b

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia HI (putere de \nclzire maxim - fig. 106) Aceasta se activeazq c`nd pe display este selectatq o temperaturq peste 32.50C [i poate fi pornitq independent pentru partea [oferului sau a pasagerului sau ambele; aceastq setare aduce sistemul la modul monozonal [i e prezentatq pe ambele display-uri. Func]ia poate fi activatq atunci c`nd se urmare[te \ncqlzirea c`t mai rapidq a habitaclului, exploat`nd la maxim poten]ialul sistemului. Aceastq func]ie utilizeazq temperatura maximq a lichidului de rqcire, iar distribu]ia aerului [i viteza ventilatorului sunt selectate n func]ie de setqrile sistemului. Nu vq recomandqm folosirea acestei func]ii atunci c`nd motorul e rece pentru cq devine posibilq pqtrunderea aerului insuficient de cald n habitaclu. Toate setqrile manuale sunt posibile atunci c`nd aceastq func]ie e pornitq. fig.106

Pentru oprire, roti]i inelul rozetei ( 2) sau (6) la o temperaturq sub 32.5o C; display-ul celqlalt va arqta 32.50 C. Prin apqsarea butonului ( 13) AUTO se ob]ine afi[area unei temperaturi de 32.50C [i revenirea la condi]ia de operare cu reglare automatq a temperaturii.

110

A0A0219b

Aceastq func]ie se activeazq prin setarea unei temperaturi mai mici de16.5o C; Mesajul LO apare pe ambele display-uri. Func]ia poate fi activatq atunci c`nd e necesarq rqcirea c`t mai rapidq a habitaclului, prin exploatarea maximq a poten]ialului de rqcire. Func]ia \ntrerupe \ncqlzirea aerului, porne[te recircularea aerului (pentru a mpiedica pqtrunderea aerului cald n habitaclu) [i compresorul selecteazq pozi]ia pentru distribu]ia aerului [i viteza ventilatorului. Toate setqrile manuale pot fi posibile c`nd func]ia e activq. Pentru oprire, roti]i inelul rozetei ( 2) sau (6) la o temperaturq peste 16.5o C; display-ul celqlalt va aratq 16.5o C. Prin apqsarea butonului ( 13) AUTO se ob]ine afi[area unei temperaturi de 16.5o C [i revenirea la condi]ia de operare cu reglare automatq a temperaturii.

fig.107

111

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia LO (putere maxim de rcire fig. 107)

A0A0207b

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BUTON MONO PENTRU OB}INEREA UNEI SINGURE TEMPERATURI (fig. 108) Prin apqsarea butonului MONO (12) se ob]ine automat aducerea temperaturii de pe partea pasagerului la acela[i nivel cu cea de pe partea conducqtorului; a[adar, ob]inerea unei singure temperaturi pentru ambele zone este posibilq doar prin rotirea inelului ( 2) de pe partea conducqtorului. Rolul acestei func]ii este de a simplifica reglarea temperaturii din habitaclu atunci c`nd la bord se aflq numai conducqtorului. Operarea separatq a temperaturilor se reia automat c`nd pasagerul manevreazq rozeta ( 6) sau apasq butonul (12) MONO. fig.108

112

A0A0205b

SELECTARE VITEZ VENTILATOR (fig. 109-1 110) Prin rotirea inelului ( 4) n sensul acelor de ceasornic sau invers se ob]ine cre[terea/descre[terea vitezei ventilatorului, adicq a cantitq]ii de aer introduse n habitaclu; cele 16 viteze posibile sunt indicate de liniu]e (c`te 3) p`nq la un maxim de 6 liniu]e afi[ate pe display: - viteza maximq = toate liniu]ele afi[ate; - viteza minimq = o singurq liniu]q afi[atq . Ventilatorul poate fi oprit (toate linu]ele stinse) doar dacq [i compresorul a fost oprit prin apqsarea butonu. Pentru a reseta controlul lui (14) automat al vitezei ventilatorului, apqsa]i butonul (13) AUTO. ATEN}IE Prin apqsarea butonului de recirculare a aerului ( 8), devine posibilq pqtrunderea n habitaclu a aerului exterior nefiltrat. Rotirea completq a inelului ( 4) n sensul invers acelor de ceasornic dezactiveazq sistemul: display ( 1) stins; display (5) stins; display central (3) cu mesajul OFF aprins [i ledul st`ng de pe butonul (8) de recirculare a aerului aprins. Pentru a porni din nou sistemul, roti]i inelul (4) n sensul acelor de ceasornic

fig.109

A0A0206b

fig.110 sau apqsa]i orice buton cu excep]ia celui de recirculare a aerului ( 8) [i nclzire a lunetei ( 9): aceastq opera]ie va repune sistemul \n func]iune cu setqrile anterioare. ATEN}IE La pornirea ventilatorului, func]ia de recirculare a aerului revine la selectarea fqcutq \nainte de oprire. 113

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

A0A0208b

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SELECTARE DISTRIBU}IE AER (fig. 111) Apqs`nd unul sau mai multe butoane (10) devine posibilq selectarea manualq a uneia dintre cele 5 configura]ii posibile de distribu]ie a aerului n habitaclu: Flux de aer prin aeratoarele din centrul bordului, cele laterale [i din spate. |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele din partea inferioarq a habitaclului (aerul mai cald) [i aeratoarele laterale, din spate [i din centrul bordului (aerul mai rece). Aceastq distribu]ie e deosebit de utilq primqvara [i toamna, c`nd soarele e puternic. Flux de aer direc]ionat \nspre pqr]ile inferioare din fa]q [i spate ale habitaclului. Lu`nd n calcul tendin]a naturalq a aerului cald de a circula n sus,acest tip de distribu]ie permite \ncqlzirea habitaclului n cel mai scurt timp cu putin]q, conferind de asemenea o senza]ie de cqldurq acelor pqr]i ale corpului uman mai expuse rqcirii. fig.111 |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele de dezghe]/dezaburire ale parbrizului [i geamurilor laterale [i partea inferioarq a vehiculului. Acest tip de distribu]ie permite \ncqlzirea suficientq a habitaclului \mpiedic`nd n acela[i timp posibila aburire a geamurilor. Flux de aer \nspre parbriz [i aeratoare geamuri laterale pentru dezghe]/dezaburire. ATEN}IE Apqsarea unuia dintre aceste butoane porne[te (ledul de pe buton aprins) sau opre[te (ledul de pe buton stins) func]ia asociatq n cazul n care combina]ia selectatq se numarq printre cele 5 posibile, iar dacq nu, activeazq func]ia principalq a butonului apqsat, fqrq posibilitatea opririi printr-o nouq apqsare (cel pu]in \ntr-una din configura]ii fluxul de aer trebuie direc]ionat n habitaclu). Pentru a reveni la controlul automat al distribu]iei aerului dupq o operare manualq, apqsa]i butonul ( 13 ) AUTO.

114

A0A0210b

BUTON PORNIT/OPRIT COMPRESOR (fig. 112) Compresorul este pornit prin apqsarea butonului (14) . Ledul de pe buton se aprinde. C`nd compresorul e oprit, ledurile de pe butoanele (13) AUTO [i (14) se sting; controlul automat al func]iei de recirculare a aerului e exclus (ambele leduri de pe butonul 8 stinse); care ntotdeauna sunt nchise pentru a preveni aburirea chiar dacq nu e recomandabil, pute]i reveni la operarea automatq a func]iei de recirculare a aerului prin apqsarea butonului ( 8) . Cu compresorul oprit, n habitaclu nu poate fi admis aer cu o temperaturq mai scqzutq dec`t cea exterioarq; n acest caz, valoarea temperaturii care nu poate fi atinsq clipe[te pe display [i ledul st`ng de pe butonul fig. 113) se stinge. (13 AUTO -f Dezactivarea compresorului rqm`ne n memorie chiar [i dupq oprirea motorului. Pentru a restabili controlul automat pentru pornirea compresorului, apqsa]i din nou butonul ( 14) , ledul de pe buton se aprinde, [i apqsa]i fig.113 butonul (13) AUTO; n acest caz, totu[i, celelalte setqri manuale se vor anula. Operarea compresorului e necesarq pentru rqcirea [i eliminarea umiditq]ii aerului; vq recomandqm sq men]ine]i ntotdeauna activq aceastq func]ie, pentru a preveni aburirea geamurilor.

fig.112

A0A0211b

115

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

A0A0212b

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BUTON PORNIT/OPRIT RECIRCULARE AER (fig. 114) Recircularea aerului din interiorul vehiculului e controlatq n func]ie de trei moduri de operare - control automat, indicat de aprinderea ledului din drepta de pe buton; - angajare for]atq (recircularea aerului activq permanent), indicatq de aprinderea ledului din st`nga de pe buton ([i de stingerea simultanq a ledului drept); - oprire for]atq (recircularea aerului opritq permanent, lqs`nd sq pqtrundq aerul din exterior), indicatq de stingerea ambelor leduri. Aceste condi]ii de operare sunt ob]inute apqs`nd repetat butonul de recirculare a aerului (8) . C`nd recircularea aerului este controlatq automat de sistem, ledul din drepta de pe butonul (8) rqm`ne aprins permanent, iar ledul din st`nga aratq condi]ia de recirculare: on = recirculare aer activatq; off = recirculare aer dezactivatq. Dacq func]ia a fost opritq sau pornitq manual, ledul de pe butonul ( 13) AUTO se stinge.

fig.114 |n cadrul operqrii automate, recircu larea aerului se activeazq automat c`nd senzorul antipoluare detecteazq prezen]a aerului poluat, de exemplu n ora[e, blocaje rutiere, tunele sau func]ionarea spqlqtorului de parbriz (cu mirosul de alcool caracteristic). Sistemul de recirculare a aerului face posibilq atin gerea mai rapidq a condi]iilor de nclzire sau rqcire. Cu toate acestea, nu vq reco mandqm folosirea sa pe vreme re c e / p l o i o a s q \ n t ru c ` t a r c re [t e considerabil riscul abuirii gea murilor n interior, n special dacq sistemul de climatizare este oprit.

C`nd temperatura exte rioarq este sub 4oC, com presorul nu poate func]iona. A[adar nu vq recomadqm folosirea func]iei de recirculare a aerului c`nd temperatura exterioarq e scazutq, exist`nd riscul aburirii geamurilor.

116

A0A0209b

fig.115 BUTON AUTO PENTRU OPERARE AUTOMAT~ (fig. 115) C`nd butonul (13) AUTO e apqsat sistemul regleazq automat cantitatea [i distribu]ia aerului introdus n habitaclu, anul`nd toate setqrile manuale fqcute anterior. Aceastq condi]ie este indicatq de aprinderea ambelor leduri de pe buton. C`nd ledul din dreapta de pe butonul ( 13 ) AUTO este stins, aceastq \nseamnq cq una sau mai multe opera]ii manuale au fost efectuate [i prin urmare controlul automat nu e total (except`nd controlul temperaturii care este ntotdeauna automat), ceea ce se indicq prin aprinderea ledului din st`nga, sau cq sistemul este oprit (OFF).

|n anumite condi]ii clima terice (de ex., c`nd temperatura exterioarq e de aprox. 00C) [i c`nd func]ia automatq de recirculare a aerului e pornitq, este posibilq aburirea geamurilor. |n acest caz apqsa]i butonul de recir c u l a r e a a e r u l u i ( 8) p e n t r u oprirea func]iei [i dacq este nece sar mqri]i fluxul de aer direc]ionat spre parbriz.

117

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Vq recomandqm activarea func]iei de recirculare a aerului atunci c`nd vq afla]i n blocaje rutiere sau tunele, pentru a evita pqtrunderea n habitaclu a aerului poluat din exterior. Cu toate acestea, evita]i folosirea \ndelun gatq a acestei func]ii, mai ales atunci c`nd n vehicul se aflq mai multe persoane, pentru a preveni aburirea geamurilor.

A0A0213b

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BUTON PENTRU DEZGHE} {I DEZABURIRE RAPID GEA MURI (func]ia MAX-D DEF ) (fig.116) C`nd butonul (7) este apqsat, se activeazq automat operarea temporizatq a tuturor func]iilor necesare dezghe]ului/dezaburirii rapide a parbrizului [i geamurilor laterale din fa]q, dupq cum urmeazq: - pornire compresor; - oprire func]ie de recirculare a aerului dacq aceasta era activq (ambele leduri stinse); - selectare temperaturq maximq a aerului (HI) pe afi[ajele (1) [i (5); - selecteazq o vitezq prestabilitq a ventilatorului; - direc]ioneazq fluxul de aer \nspre parbriz [i aeratoarele laterale pentru geamuri; - porne[te func]ia de nclzire a lunetei [i, dacq existq, a oglinzilor retrovizoare. C`nd func]ia dezghe]/dezaburire maximq este pornitq, ledul de pe , cel de pe butonul butonul (7) pentru \ncqlzlirea lunetei ( 9) [i cel de pe butonul (14) se aprind; simultan, ledul de pe butonul ( 8) se stinge. fig.116

ATEN}IE dacq motorul nu e destul de \ncqlzit, viteza prestabilitq a ventilatorului nu va intra imediat n func]iune, limit`nd pqtrunderea n habitaclu a aerului insuficient de cald pentru dezaburirea geamurilor. C`nd func]ia dezghe]/dezaburire rapidq e pornitq, singurele opera]ii care se pot efectua manual sunt reglarea ventilatorului [i oprirea \ncqlzirii lunetei.

Dacq se apqsq din nou unul din urmqtoarele butoane: (7) , (8) , (12) MONO, (13) AUTO sau (14) , sistemul \ntrerupe func]ia dezghe]/dezaburire maximq, relu`nd condi]iile de operare selectate anterior pornirii sale, pe l`ngq activarea ultimei func]ii cerute, dacq este cazul.

118

A0A0214b

Func]ia pentru dezghe] [i dezaburire lunetq [i, dacq sistemul e prevqzut, oglinzi retrovizoare, se activeazq prin apqsarea butonului (9) . Pornirea acestei func]ii e indicatq de aprinderea ledului de pe buton. Func]ia e temporizatq [i se opre[te automat dupq 20 de minute sau atunci c`nd butonul e din nou apqsat; func]ia se mai dezactiveazq [i odatq cu oprirea motorului [i este reluatq atunci c`nd motorul e pornit din nou. ATEN}IE Sistemul porne[te automat func]ia de nclzire a lunetei dacq temperatura este sub 3oC. ATEN}IE Nu aplica]i autocolante pe suprafa]a interioarq a lunetei deasupra filamentelor de nclzire, pentru a mpiedica deteriorarea [i func]ionarea precarq a acestora. fig.117 FILTRU COMBINAT DE PARTICULE {I CARBON ACTIV Filtrul are proprietatea specificq de a combina filtrarea mecanicq a aerului cu un efect electrostatic astfel \nc`t aerul exterior introdus n habitaclu sq fie purificat [i curq]at de particule de praf, polen, etc. Pe l`ngq cele de mai sus, se reduce n mod eficient concentra]ia de poluan]i, datoritq unui strat de carbon activ din suprafa]a inferioarq a filtrului. Ac]iunea de filtrare este efectuatq n toate condi]iile de admitere a aerului n habitaclu [i este, n mod evident, mai eficientq atunci c`nd geamurile sunt \nchise. Starea filtrului trebuie verificatq la o reprezentan]q Alfa Romeo cel pu]in o datq pe an, de preferat la \nceputul sezonului cald. Dacq vehiculul e folosit frecvent n zone cu mult praf sau poluate, filtrul trebuie verificat [i, dacq e necesar, schimbat la intervale mai scurte. Dacq filtrul nu e \nlocuit la timp eficien]a sistemului de climatizare poate scqdea considerabil, devenind posi bilq blocarea fluxului de aer din aeratoarele de ventila]ie.

119

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BUTON PENTRU DEZGHE} {I DEZABURIRE LUNET {I OGLIND RETROVIZOARE (fig. 117)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

(modele 1.9 JTD cu climatizare bizonal)

NCLZITOR SUPLIMENTAR

DESCHIDERE HAYON (fig. 118) Deschiderea electricq a hayonului este posibilq numai cu cheia de contact n pozi]ie MAR , c`nd vehiculul sta]ioneazq la STOP sau PARK, doar pentru trei minute, fqrq a fi deschisq sau \nchisq vreo u[q. Pentru a deschide hayonul, apqsa]i butonul (A) de pe panoul central. LUMINI DE AVARIE (fig. 118) Se activeazq c`nd e apqsat butonul (C) de pe panoul central, indiferent de pozi]ia cheii de contact. C`nd luminile de avarie sunt aprinse, comutatorul \nsu[i \ncepe sq clipeascq \mpreunq cu semnalizatoarele [i indicatoarele de direc]ie de pe panoul de bord. Aceastq func]ie se dezactiveazq prin apqsarea butonului. Luminile de avarie trebuie folosite n concordan]q cu regulamentele locale.

COMENZI

LUMINI CEA} (fig. 118) Se aprind c`nd este apqsat butonul (B) de pe panoul central, c`nd farurile fiind deja aprinse ; ledul de pe buton se aprinde simultan. Rotirea cheii de contact la STOP determinq stingerea automatq a luminilor de cea]q care nu se vor aprinde c`nd motorul este pornit din nou. Apqsa]i din nou butonul ( B) pentru oprire. ATEN}IE Luminile de cea]q frontale trebuie folosite n concordan]q cu legile rutiere locale.

Vehiculul este prevqzut cu un ncqlzitor adi]ional care ajutq motorul pe vreme rece sau de iarnq n scopul atingerii unei temperaturi confortabile n habitaclu. ncqlzitorul func]ioneazq atunci c`nd motorul este pornit, iar temperatura exterioarq este sub 200C [i motorul nu a atins \ncq temperatura normalq de func]ionare. ATEN}IE Dacq motorul merge n gol [i ma[ina sta]ioneazq este posibil sq remarca]i o emisie de fum [i miros specific l`ngq galeria de evacuare a \ncqlzitorului, fqrq ca aceasta sq \nsemne o defec]iune.

A0A0091b

fig.118 120

Se aprind, c`nd luminile de \nt`lnire sau luminile de cea]q sunt pornite, c`nd butonul (D) de pe panoul central este apqsat; n acela[i timp se aprinde [i ledul de pe buton. Rotirea cheii de contact la STOP cauzeazq oprirea automatq a luminilor de cea]q, care nu se vor aprinde c`nd motorul e pornit din nou, except`nd cazul n care se apasq butonul ( D). Pentru a le opri, apqsa]i butonul ( D). ATEN}IE Folosi]i ntotdeauna stopurile de cea]q, n concordan]q cu regulamentul local. SISTEM DE |NCUIERE A U{ILOR (fig. 118) Pentru a \ncuia u[ile simultan, apqsa]i butonul (E) de pe panoul central, indiferent de pozi]ia cheii de contact. Ledul "de avertizare" se aprinde dupq cum urmeazq: -cu lumina galbenq, continuq, c`nd cheia de contact e la MAR -cu lumina intermitentq ro[ie, c`nd cheia de contact e la STOP.

Acesta este un dispozitiv de siguran]q automat, situat pe podea l`ngq u[a [oferului, [i se declan[eazq n cazul unei coliziuni de o anumitq intensitate, \ntrerup`nd alimentarea cu combustibil. Interven]ia acestei func]ii este indicatq pe display-ul de pe panoul central.

Dacq n urma unui acci dent sim]i]i miros de com bustibil sau observa]i scurgeri, nu reseta]i butonul pentru a evita riscul de incendiu.

A0A0092b

fig.119 121

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

STOPURI DE CEA} (fig. 118)

|NTRERUPEREA ALIMENTRII CU COMBUSTIBIL (fig. 119)

Dacq nu se observq scurgeri, vehiculul poate fi pornit din nou. Apqsa]i butonul (A) pentru a fi reluatq alimentarea cu combustibil.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISPOZITIV DE REGLARE A POZI}IEI FARURILOR (fig. 120) Farurile trebuie pozi]ionate corect n func]ie de \ncqrcqtura vehiculului. Pentru a face aceasta, folosi]i butonul A de pe panoul din partea lateralq a volanului: - apqsa]i sqgeata de pe buton ( ) pentru a cre[te cu c`te o unitate (ex. 0 1 2 3) - apqsa]i sqgeatq de pe buton ( ) pentru a descre[te cu c`te o unitate (ex. 3 2 1 0) Display-ul (B) de pe tahometru aratq pozi]iile n timpul reglqrii.

Pentru reglarea corectq, re]ine]i urmqtoarele situa]ii: -pozi]ia 0: una sau douq persoane pe locurile din fa]q -pozi]ia 1: cinci persoane -pozi]ia 2: cinci persoane + \ncqrcqtura -pozi]ia 3: [ofer + greutatea maximq admisq n portbagaj.

FRNA DE MN (fig. 121) Levierul fr`nei de m`nq este situat \ntre cele douq scaune din fa]q. Pentru a opera fr`na c`nd vehiculul sta]ioneazq, trage]i levierul ( A) n sus p`nq se ob]ine puterea de fr`nare doritq. C`nd cheia de contact este la MAR, semnalul luminos de pe tabloul de bord se aprinde.

A0A0093b

A0A0094b

Regla]i farurile de fiecare datq c`nd \ncqrcqtura se schimbq. fig.121

fig.120 122

Pentru a elibera fr`na de m`nq: -ridica]i u[or levierul (A) [i apqsa]i butonul (B). -men]n`nd butonul apqsat, cobor`]i levierul; semnalul luminos de pe panoul de bord se stinge. Pentru a preveni mi[carea accidentalq a ma[inii, ]ine]i pedala de fr`nq apqsatq atunci c`nd ac]iona]i fr`na de m`nq. ATEN}IE Levierul fr`nei de m`nq (A) este prevqzut cu un dispozitiv de siguran]q care mpiedic eliberarea fr`nei atunci c`nd cu levierul tras, se apasq butonul (B). A[adar, pentru a elibera fr`na, pe l`ngq apqsarea butonului (B) este necesar [i sq trage]i levierul (A) n sus pentru a dezactiva dispozitivul de siguran]q, apoi cobor`]i levierul complet. ATEN}IE La unele modele un semnal sonor alerteazq [oferul atunci c`nd ma[ina este deplasatq cu fr`na de m`nq trasq.

Pozi]ia treptelor de vitezq este ilustratq n schema de pe m`nerul schimbqtorului de viteze. C`nd schimba]i treapta de vitezq, apqsa]i ntotdeauna p`nq la capat pedala de ambreiaj. |nainte de a ac]iona mar[arierul (R) a[tepta]i ca vehiculul sq fie oprit pe loc. ATEN}IE Mar[arierul poate fi ac]ionat doar c`nd vehiculul sta]ioneazq complet. Cu motorul pornit, \nainte de a angaja mar[arierul este necesar sq a[tepta]i cel pu]in trei secunde cu pedala de ambreiaj apqsatq la maxim pentru a preveni posibilq deteriorare a pinioanelor din cutia de viteze.

A0A0095b

fig.122 123

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dupq c`teva clicuri ale fr`nei de m`nq, ro]ile tre buie sq fie blocate. Dacq aceasta nu se \nt`mplq, contacta]i o reprezentan]q ALFA ROMEO pentru reglarea fr`nei de m`nq.

SCHIMBTORUL DE VITEZE (fig. 122)

Pentru a schimba u[or vitezele, pedala de a m b re i a j t re b u i e a p q sa t q p`nq la capat. A[adar, nu trebuie sq existe obstacole pe podea sub pedalq: carpetele trebuie sq fie bine \ntinse [i sq nu \mpiedice pedalele.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRANSMISIE SELESPEED
Vehiculul poate fi dotat cu transmisie mecanicq, controlatq electronic, numitq Selespeed. ATEN}IE Pentru a folosi Selespeed, vq recomandqm integralq a acestui capitol cu \n]elegerii de la bun \nceput a ]iunilor care trebuie \ndeplinite. corect citirea scopul opera-

Cutia de viteze are douq moduri de operare: - modul semiautomat (manual) n care conducqtorul solicitq direct schimbarea treptelor de vitezq prin intermediul levierului de pe consola centralq sau apqs`nd clapetele de pe volan; - modul automat, numit CITY, n care sistemul decide direct schimbarea treptelor de vitezq (acest mod se selecteazq prin apqsarea butonului A-f fig. 123). Schimbarea vitezelor se face prin fig. 124), de tip levierul de control (A-f mobil cu o singurq pozi]ie centralq stabilq. Cu ajutorul levierului pute]i solicitq o cre[tere/descre[terea vitezei angajate sau ac]ionarea mar[arierului (R) sau a pozi]iei neutre (N).
A0A0097b

Mai existq douq butoane pe volan (fig. 125) prin care, doar atunci c`nd vehiculul se deplaseazq cu o vitezq peste 10 km/h, este posibilq schimbarea treptei de vitezq cu una mai micq sau mai mare. Dacq n timp ce modul automat CITY este activat se solicitq o schimbare de vitezq, sistemul va interpreta aceastq ac]iune drept o cerere pentru control direct de cqtre conducqtor [i astfel va trece n modul semiautomatic.

Dispozitivul include o cutie de viteze conven]ionalq cqreia i s-a adqugat un dispozitiv electrohidraulic cu gestiune electronicq, pentru a controla automat angajarea vitezelor [i a ambreiajului. Pedala de ambreiaj a fost eliminatq, astfel \nc`t vehiculul poate fi deplasat doar prin folosirea pedalei de accelera]ie.
A0A0096b

A0A0098b

fig.123 124

fig.124

fig.125

Simbolurile arqtate pe display, n func]ie de viteza selectatq, sunt urmqtoarele: N = neutru (punct mort) 1 = treapta 1 de vitezq 2 = treapta 2 de vitezq 3 = treapta 3 de vitezq 4 = treapta 4 de vitezq 5 = treapta 5 de vitezq R = treapta de mers \napoi

Semnalul luminos \mpreunq cu mesajul de eroare apar pe display-ul multifuc]ional (fig. 127) [i un semnal sonor atrage aten]ia [oferului n cazul unei defec]iuni sau a condi]iilor de drum critice pentru starea vehiculului sau pentru componentele sistemului de transmisie (ex: ambreiaj supra\ncqlzit). Sistemul Selespeed simplificq substan]ial ntrebuin]area vehiculului, reduc`nd oboseala la volan n zone urbane n care este necesarq schimbarea frecventq a treptelor de vitezq [i oferind n acela[i timp performan]e excelente.

ATEN}IE C`nd este deschisq u[a conducqtorului Selespeed \ncepe sq ac]ioneze partea hidraulicq pentru a se pregqti la pornirea motorului. Aceastq func]ie (semnalatq de pornirea pompei electrice) se dezactiveazq dupq 10 deschideri/\nchideri de u[a care nu au fost urmate de activarea propriu-zisq a sistemului prin rotirea cheii n contact. C`nd cheia e rotitq la MAR, dupq aprox. o secundq, display-ul multifunc]ional va arqta viteza ac]ionatq (N, 1, 2, 3, 4, 5, R); din acest moment, sistemul Selespeed e gata sq accepte comenzile legate de schimbarea treptei de vitezq. ATEN}IE Dacq dupq 10 secunde display-ul nu aratq viteza ac]ionatq sau semnalul luminos (\nso]it de mesajul de pe display) rqm`ne aprins, roti]i cheia la STOP [i a[tepta]i stingerea display-ului, apoi repeta]i opera]iunea de pornire. Dacq eroarea persistq, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

A0A9017i

A0A9081i

fig.126

fig.127 125

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Treapta de vitezq (fig. 126) ac]ionatq este indicatq pe display-ul multifunc]ional de pe tabloul de bord.

ACTIVAREA SISTEMULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OPERARE ATEN}IE |nainte de a manevra schimbqtorul de viteze, verifica]i ntotdeauna treapta de vitezq afi[atq ( N, 1, 2, 3, 4, 5, R). Cu motorul oprit [i vehiculul sta]ionat este posibilq angajarea tuturor treptelor de vitezq. Cu vehicolul oprit [i pedala de fr`nq apqsatq, cererile de a schimba treapta de vitezq se acceptq doar prin intermediul levierului de pe consola centralq. Pentru a solicita schimbarea vitezei, pe l`ngq men]inerea apqsatq a pedalei de fr`nq: - pentru a schimba cu o treaptq mai mare (+) (fig. 128) \mpinge]i levierul n fa]q (dacq ma[ina e n treapta 1 va trece n 2, dacq e n 2 va trece n 3 [i tot a[a p`nq la treapta 5 de vitezq).

Dacq sistemul e n pozi]ie neutrq N sau R, deplasarea n fa]q a levierului va angaja treapta 1 de vitezq (1). - pentru a schimba cu o vitezq inferioarq (-) (fig. 128), \mpinge]i levierul n spate (dacq ma[ina e n treapta 5 de vitezq va trece n 4, dacq e n 4 va trece n 3 [i tot a[a p`nq la treapta 1 de vitezq). Pentru a trece transmisia n punctul mort (N), atunci c`nd vehiculul e sta]ionat [i pedala de fr`nq apqsatq, deplasa]i schimbqtorul de viteze spre dreapta (fig. 129). Din orice treaptq de vitezq (N, 1,2, 3, 4, 5), c`nd ma[ina e sta]ionatq este posibilq solicitarea mar[arierului prin \mpingerea levierului n dreapta [i n spate (fig. 130). Dacq vehiculul se deA0A0102b

plaseazq, cererea nu va fi acceptatq. A[tepta]i ca ma[ina sq se opreascq [i solicita]i din nou schimbarea vitezei. ATEN}IE Odatq ce a fost schimbatq o treaptq de vitezq, e necesar sq elibera]i imediat levierul. O manevrq prelungitq (peste 10 secunde) va cauza aprinderea semnalului (\nso]it de mesajul de pe display), activarea semnalului sonor [i ac]ionarea automatq a func]iei CITY; acestea se \ntrerup c`nd levierul e eliberat. ATEN}IE C`nd parca]i vehiculul \ntr-o pantq abruptq [i angaja]i o treaptq de vitezq pentru a-l men]ine imobilizat, verifica]i ntotdeauna dacq pe display se indicq noua treaptq selectatq [i astepta]i \ncq o secundq sau douq \nainte de a elibera pedala de fr`nq, pentru a permite angajarea completq a ambreiajului.
A0A0103b

A0A0101b

fig.128 126

fig.129

fig.130

Motorul poate fi pornit fie c`nd o traptq de vitezq este angajatq fie n modul (N), cu condi]ia ca pedala de fr`nq sq fie apqsatq complet. ATEN}IE Dacq pedala de fr`na nu e apqsatq complet, motorul nu va porni. Aceastq situa]ie va fi semnalatq de un semnal sonor. Dupq pornire, cutia de viteze selecteazq automat punctul mort, display-ul reconfigurabil prezinta literq ( N) iar sistemul trece n modul de operare semiautomat (manual). Dacq motorul nu porne[te cu treapta de vitezq anga jatq, conducqtorul este informat d espre s itua]ia p robabil periculoasq datoratq faptului cq schimbqtorul este n pozi]ie neutrq de buzzer [i display-u ul multifunc]ional.

Prin rotirea cheii la STOP se ob]ine oprirea motorului, \nsq sistemul Selespeed continuq sq fie activ a[tept`nd ca vehiculul sq se opreascq de tot; dupq aprox. 2-4 secunde de la rotirea cheii la STOP partea hidraulicq e dezactivatq [i display-ul multifunc]ional se stinge imediat dupq aceea; doar n acest moment se produce dezactivarea sistemului Selespeed. Treapta de vitezq selectatq \nainte de oprirea motorului rqm`ne angajatq. Dacq motorul e oprit c`nd cutia de viteze e n modul (N) neutru, un semnal sonor atrage aten]ia [oferului pentru ca vehiculul sq fie lqsat n condi]ii de siguran]q, prin angajarea treptei 1 sau a mar[arierului. |n acest caz, cheia de contact trebuie rotitq la MAR [i, cu pedala de fr`nq apqsatq, treapta 1 de vitezq sau mar[arierul trebuie ac]ionate. ATEN}IE Dacq motorul e oprit c`nd modul CITY este activ, sistemul va memora acest lucru. La urmqtoarea pornire a motorului, selec]ia va fi activq.

Nu lqsa]i niciodatq vehiculul cu schimbatorul de viteze n N.

Nu scoate]i niciodatq cheia din contact n timp ce vehiculul se deplaseazq. Pe l`ngq faptul cq sistemul Selespeed nu va func]iona corect p`nq la oprirea ma[inii, se va pro duce [i blocarea volanului la prima \ncercare de a-ll rotii.

127

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

PORNIREA MOTORULUI (modele 2.0 T.SPARK Selespeed)

OPRIREA MOTORULUI {I DEZACTIVAREA SISTEMULUI

ATEN}IE Dacq motorul se opre[te n timpul deplasqrii, la urmqtoarea pornire a motorului e posibilq aprinderea semnalului luminos ( ). |n acest caz asigura]i-vq ca semnalul s-a stins oprind [i pornind din nou motorul n timp ce vehiculul sta]ioneazq. Dacq aceastq nu se produce, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Este absolut necesar ca atunci c`nd opri]i motorul [i sistemul Selspeed pedala de fr`na sq fie apasatq: elibera]i pedala DOAR DUPQ stingerea dis play-u ului multifunc]ional de pe tabloul de bord. PORNIREA DE PE LOC Cu motorul pornit [i vehiculul sta]ionat, treptele de vitezq ce pot fi selectate pentru a \ncepe deplasarea sunt doar (1),(2) [i/sau (R) mar[arier. Pentru a le ac]iona, ]in`nd pedala de fr`nq apqsatq, este posibilq doar folosirea schimbqtorului de viteze de pe consola centralq, deoarece butoanele de pe volan permit schimbarea treptei doar c`nd viteza de deplasare este mai mare de 10 km/h.

ATEN}IE Mar[arierul (R) poate fi ac]ionat c`nd vehiculul e n oricare din urmqtoarele condi]ii: punct mort ( N), treapta (1) sau (2) de viteze. Dacq vehiculul e n mi[care, cererea nu va fi acceptatq, trebuie sq a[tepta]i oprirea completq \nainte de a solicita din nou trecerea n mar[arier. {oferul e informat asupra intrqrii n mar[arier prin mesajul de pe display [i sunetul intermitent al buzzer-ului. ATEN}IE Dacq atunci c`nd trece]i din (R) \n treapta (1) sau din (N) \n treapta (1) se produce blocarea treptei ( 1) de vitezq, sistemul va ac]iona automat treapta (2). Aceasta nu constituie o eroare deoarece face parte din logica de operare. Din acela[i motiv, n cazul blocqrii mar[arierului sistemul reduce par]ial ambreiajul pentru a permite selectarea vitezelor; n acest caz angajarea mar[arierului sa va produce mai greu dec`t de obicei.

Ma[ina se deplaseazq c`nd: 1) este eliberatq pedala de fr`nq; 2) pedala de accelera]ie e apqsatq treptat. Cu cqt este mai apqsatq pedala de accelera]ie cu at`t va cre[te cuplul motorului. C`nd sistemul ASR e dezactivat (prin apqsarea butonului ASR) ma[ina va \ncepe sq se deplaseze mai u[or. Dupq ce solicita]i schim barea treptei de vitezq cu vehiculul sta]ionat, \nainte de a apqsa pedala de accelera]ie pentru a pune vehiculul n mi[care, verifica]i ntotdeauna d is play-u ul pentru a vq asigura cq a fost selectatq treapta de vitezq doritq.

128

- cu vehiculul sta]ionat [i o treaptq de vitezq angajatq, men]ine]i ntotdeauna pedala de fr`nq apqsatq p`nq c`nd decide]i sq vq pune]i n mi[care; - n timpul opririlor prelungite cu motorul pornit vq recomandqm men]inerea cutiei de viteze n pozi]ia neutrq(N); - c`nd vehiculul sta]ioneazq n rampq, nu folosi]i manevra de punere n mi[care pentru a-l men]ine imobilizat; folosi]i pedala de fr`nq [i apqsa]i accelera]ia doar atunci c`nd vq decide]i sq vq pune]i n mi[care; - folosi]i treapta 2 de vitezq doar c`nd e nevoie de un control mai mare pentru efectuarea manevrelor la vitezq micq; - dacq atunci c`nd ma[ina e n mar[arier se angajeazq treapta 1 sau viceversa, schimba]i treapta de vitezq doar dupq ce vehiculul s-a oprit complet [i cu pedala de fr`nq apqsatq. De[i nu e recomandat, atunci c`nd n timpul deplasqrii n pantq, din diverse motive sistemul e n N, [i se dore[te trecerea \ntr-o treaptq de vitezq,

C`nd vq deplasa]i n pantq cu o treaptq angajatq [i pedala de accelera]ie liberq, n condi]iile n care se depa[e[te o vitezq prestabilitq sistemul va selecta automat o treaptq de vitezq inferioarq pentru a transmite la ro]i o fr`nq de motor adecvatq. Din motive de siguran]q sistemul Selespeed activeazq semnalul sonor atunci c`nd: - se produce supra\ncqlzirea ambreiajului. |n acest caz grqbi]i pornirea evit`nd ezitqrile sau, dacq vehiculul este \n pantq, elibera]i acceleratorul [i fr`na]i pentru oprirea sa. - vehiculul se deplaseazq n direc]ia opusq treptei angajate (de ex., merge \nainte c`nd e selectat mar[arierul); n aceastq situa]ie, opri]i vehiculul [i selecta]i treapta corectq de vitezq, men]n`nd apqsatq pedala de fr`nq. Tot din motive de siguran]q, atunci c`nd ma[ina sta]ioneazq, cu motorul

- nu se apasq pedalele de fr`nq/accelera]ie timp de cel putin 50 de secunde; - pedala de fr`nq e apasatq mai mult de 10 minute; - u[a conducqtorului e deschisq iar pedala de fr`nq sau accelera]ie nu sunt atinse cel putin 1 secundq. OPRIREA VEHICULULUI Pentru orpirea vehiculului elibera]i pedala de accelera]ie [i, dacq e necesar, apqsa]i pedala de fr`nq. Indiferent de treapta angajatq [i modul de operare activat (manual sau CITY) sistemul va selecta automat o treaptq de vitezq inferioarq. Dacq dori]i sq vq continua]i deplasarea \nainte de a fi oprit complet vehiculul, treapta cea mai potrivitq va fi disponibilq atunci c`nd accelera]i din nou. C`nd vehiculul e oprit, sistemul angajeazq automat treapta 1 de vitezq.

129

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AVERTISMENTE

se va selecta automat treapta optimq n func]ie de viteza vehiculului, pentru a permite transmiterea corectq a momentului la ro]i.

pornit [i treapta (1), (2) sau (R) angajatq, se va emite semnalul sonor iar sistemul va trece automat n ( N) c`nd:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OPERAREA SEMIAUTOMAT (manual) |n modul de operare manual, displayul prezintq treapta de vitezq selectatq. |n acest mod de operare, decizia de a schimba treapta de vitezq \i apar]ine conducqtorului. Trecerea n altq treaptq de vitezq se poate face cu ajutorul: - schimbqtorului de viteze de pe config. 131); solq centralq (A-f - clapetelor de pe volan ( fig. 132) care pot fi ac]ionate doar dacq viteza e peste 10 km/h.

Modul de operare manual se selecteazq: - c`nd, n timp ce modul CITY e activ: sunt folosite schimbatorul de viteze sau clapetele de pe volan; fig. 133) este butonul CITY (A-f apqsat din nou, anul`nd modul selectat anterior. C`nd schimba]i treapta de vitezq nu e necesarq eliberarea pedalei de accelera]ie deoarece sistemul Selespeed controleazq direct motorul astfel \nc`t: - sq reducq [i apoi sq mqreascq momentul motor; - sq adapteze tura]ia motorului n func]ie de utlima treaptq de vitezq angajatq. C`nd trece]i \ntr-o treaptq inferioarq, motorul este accelerat automat pentru a se ajunge la tura]ia corespunzqtoare noii trepte de vitezq.
A0A0098b

Selctarea pozi]iei neutre ( N) este acceptatq doar \nainte ca viteza vehiculului sq depq[eascq 20 km/h. Selectarea mar[arier-ului se acceptq doar cu vehiculul sta]ionat. C`nd accelera]ia e apqsatq la mai mult de 60% din cursa posibilq iar motorul depq[e[te 5000 rpm (rota]ii pe minut), schimbarea treptelor de vitezq se face mai repede.

A0A0097b

A0A0096b

fig.131 130

fig.132

fig.133

Un numqr de dispozitive automate [i de siguran]q faciliteazq folosirea vehiculului n modul manual: - |n cazul unei fr`nqri par]iale sistemul selecteazq o treapta de vitezq inferioarq, fiind astfel pregqtit oric`nd pentru o nouq accelerare; \n acela[i timp la oprirea ma[inii sistemul selecteazq automat treapta I de vitezq; - cererile de schimbare a treptei de vitezq care ar duce la supraturarea sau subturarea motorului nu sunt acceptate; - dacq motorul atinge tura]ia maximq permisq [i se continuq accelerarea (fqrq a fii necesarq interven]ia sistemului ASR sau VDC), o treaptq de vitezq superioarq va fi selectatq automat; - dacq se produce un blocaj n timpul trecerii de la o treaptq la alta, sistemul va \ncerca mai \nt`i sq angajeze treapta de vitezq doritq [i, dacq aceasta nu se poate face, va selecta automat treapta imediat superioarq celei solicitate pentru a evita intrarea n pozi]ia neutrq. ATEN}IE Vq recomandqm sq a[tepta]i sf`r[itul ac]iunii de schimbare a treptei de vitezq \nainte de a solicita o nouq schimbare, pentru a evita succesiunea prea rapidq a comenzilor.

Modul de operare automat ( CITY) e pus n func]iune prin apqsarea butonufig. 133) de la baza schimbqlui (A-f torului de viteze. Pe l`ngq treaptq selectatq, pe display va apqrea [i termenul CITY (fig. 126). Sistemul decide n mod direct schimbarea treptelor de vitezq n func]ie de tura]ia motorului, pozi]ia pedalei de accelera]ie c`t [i de viteza cu care aceasta a fost ac]ionatq. C`nd se elibereazq rapid pedala de accelera]ie sistemul nu angajeazq o treaptq de vitezq superioarq, conducqtorul auto beneficiind de fr`na de motor SEMNALARE DEFEC}IUNI Defec]iunile cutiei de viteze Selespeed sunt indicate de aprinderea semnalului luminos ( fig. 127 ) \mpreunq cu apari]ia mesajului de eroare pe display. C`nd sistemul e pornit (prin rotirea cheii la MAR), semnalul respectiv se aprinde [i se stinge dupq aprox. 4 secunde.

Dacq semnalul continuq sq clipeascq, defec]iunea trebuie remediatq de urgen]q la o reprezentan]q Alfa Romeo. |n cazul unei defec]iuni a schimbqtorului de viteze, sistemul va angaja automat modul automat CITY, fqc`nd posibilq deplasarea la cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo pentru efectuarea repara]iilor necesare. |n cazul unei defec]iuni la celelalte componente ale cutiei de viteze, sistemul va permite doar selectarea urmqtoarelor trepte: (1), (2) sau (R).

131

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OPERAREA AUTOMAT (CITY)

Dacq semnalul rqm`ne aprins cu lumina intermitentq, \nseamnq cq s-a detectat o eroare la cutia de viteze; simultan, un semnal sonor va fi emis pentru 4 secunde pentru a-l alerta pe [ofer.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|n cazul unei defec]iuni la cutia de viteze (a oricqrui component), contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo urgent pentru verificarea sistemului. SEMNALE SONORE (BUZZER) Semnalele sonore sunt emise c`nd: - este angajat mar[arierul ( R); - vehiculul e parcat cu schimbqtorul de viteze in pozi]ia N (neutru) selectatq; acest semnal intervine c`nd cheia e rotitq la STOP; - se produce supra\ncqlzirea ambreiajului c`nd se dore[te pornirea de pe loc; - vehiculul se deplaseazq n direc]ia opusq treptei de vitezq angajate (ex: ma[ina merge \nainte c`nd este selectatq treapta de mers \napoi); - sistemul a trecut automat la ( N) (pozi]ia neutrq) atunci c`nd: s-a \ncercat pornirea motorului cu o treaptq de vitezq selectatq [i pedala de fr`nq apqsatq incomplet;

nu a fost ac]ionatq pedala de accelera]ie [i/sau de fr`nq pentru mai mult de 50 sec. pedala de fr`nq a fost apasatq mai mult de 10 minute; u[a conducqtorului a fost deschisq dar nu au fost ac]ionate pedalele de fr`nq/accelera]ie timp de cel pu]in o secundq; s-a detectat o defec]iune la cutia de viteze.

REMORCAREA VEHICULULUI ATEN}IE Urma]i reglementqrile locale atunci c`nd trebuie sq remorca]i vehiculul. Asigura]i-vq cq treapta N (neutrq) a fost selectatq (verific`nd dacq ma[ina se deplaseazq atunci c`nd e \mpinsq) [i urma]i procedurile de remorcare pentru cutia de viteze mecanicq, precum se descrie n capitolul "|n caz de urgen]q". Dacq trecerea n treapta (N) este imposibilq, vehiculul nu trebuie remorcat; contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. C`nd vehiculul este remorcat nu porni]i motorul.

PARCAREA Pentru parcarea vehiculului n siguran]q e absolut necesarq selectarea treaptei (1) de vitezq sau mar[arierului [i de asemenea a fr`nei de m`nq atunci c`nd este n pantq. C`nd opri]i motorul cu vehiculul n rampq [i o treaptq de vitezq selectatq, este absolut necesar sq a[tepta]i stingerea display-ului multifunc]ional \nainte de a elibera pedala de fr`nq. Dacq pozi]ia N (punct neutru) e selectatq [i dori]i sq trece]i la o treaptq de vitezq n vederea parcqrii, trebuie angajatq treapta ( 1) sau (R) men]in`nd pedala de fr`nq apqsatq.

132

COMPARTIMENTUL DE MNU{I Pe bord se gqse[te un compartiment cu luminq [i capac. Pentru a-l deschide folosi]i clapeta fig. 134). (A-f C`nd compartimentul este deschis iar cheia este n pozi]ia MAR, o luminq fig.135). interioarq se aprinde (A-f Nu cqlqtori]i niciodatq cu compartimentul deschis: capacul ar putea rqni pasagerul n caz de accident. Un dispozitiv adi]ional ( B) se aflq pe capac, drept suport pentru un pix sau un stilou.
A0A0108b

Lumina se stinge c`nd cheia e rotitq la MAR (cu u[ile \nchise).


A0A0110b

fig.136
A0A0111b

A0A0109b

fig.134

fig.135

fig.137 133

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ECHIPAMENTE INTERIOARE

ATEN}IE Dacq a]i rotit cheia la STOP, atunci c`nd deschide]i torpedoul lumina dinquntru nu va mai func]iona decat 15 minute n plus; dupq aceea sistemul o va dezactiva pentru a evita descqrcarea bateriei. MNERE DE SUS}INERE (fig. 136) M`nere adecvate de sus]inere se gqsesc deasupra u[ilor [i geamurilor laterale spate. LUMIN PLAFONIER FA}~ (fig. 137) Lumina plafonierq se compune din douq lumini cu comenzi separate. ATEN}IE La deschiderea unei u[i lumina plafonierq se aprinde fiind temporizatq pentru aprox. 3 minute, dupq care se stinge; \nchiderea u[ilor (n primele 3 minute) activeazq o a doua temporizare de aprox. 7 secunde pentru a permite pornirea ma[inii.

Descuierea u[ilor cu ajutorul telecomenzii determinq aprinderea treptatq a luminii plafoniere cu o temporizare de aprox. 15 secunde. |ncuierea u[ilor din telecomandq produce stingerea treptatq a acesteia.

Cu butonul (A) n pozi]ie centralq,(1) ambele lumini se aprind la deschiderea unei u[i. Dacq se apqsq butonul (A) n partea st`ngq (poz. 0) luminile vor rqm`ne stinse (OFF). Butonul (A) apqsat la dreapta (poz. 2) ambele lumini rqm`n aprinse. Butonul (B) ac]ioneazq luminile individual. Butonul (B) la st`nga (poz. 0) produce aprinderea luminii din st`nga. Apqsarea la dreapta (poz. 2) produce aprinderea luminii din dreapta. Butonul (B) n pozi]ie centralq (poz. 1) luminile rqm`n stinse. ATEN}IE Dupq rotirea cheii la STOP luminile plafonierei mai pot fi operate doar timp de 15 minute; dupq aceea, sistemul le dezactiveazq pentru a evita descqrcarea bateriei. ATEN}IE |nainte de a pqrqsi vehiculul asigura]i-vq cq ambele butoane sunt n pozi]ie centralq. Fqc`nd aceasta, ve]i ob]ine stingerea luminilor odatq cu \nchiderea u[ii. Dacq uita]i o u[q deschisq, luminile se vor stinge automat dupq c`teva secunde.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LUMINA OGLIND PARASOLAR (fig. 138) Dacq deschide]i capacul ( A) din spatele parasolarului conducqtorului sau al pasagerului luminile ( B) se aprind n col]urile oglinzii atunci c`nd cheia e la MAR. Aceste lumini permit folosirea oglinzii atunci c`nd condi]ile de iluminare din interiorul vehiculului sunt slabe. ATEN}IE Dupq rotirea cheii la STOP luminile mai pot fi ac]ionate doar timp de 15 minute; dupq aceea sistemul le dezactiveazq pentru a evita descqrcarea bateriei.

LUMIN PLAFONIER SPATE (fig. 139) ATEN}IE La deschiderea unei u[i lumina plafonierq spate se aprinde, cu o temporizare de 3 minute, dupq care se stinge; \nchiderea u[ilor (n mai pu]in de 3 minute) va declan[a o a doua temporizare de aprox. 7 secunde, pentru a permite pornirea ma[inii. Descuierea u[ilor prin telecomandq produce aprinderea treptatq a luminii plafonierei spate, iar temporizarea se activeazq automat pentru 15 secunde. |ncuierea u[ilor produce stingerea treptatq a luminii. Lumina se stinge oricum atunci c`nd cheia e rotitq la MAR (cu u[ile \nchise).

A0A0112b

A0A0113b

fig.138 134

fig.139

LED "PREVENTIV" (fig. 141) Ledul (A) de pe tabloul de bord intrq n func]iune c`nd u[ile sunt \ncuiate (cheia la STOP sau scoasq) [i rqm`ne n pozi]ia "preventivq" cu o lumina ro[ie intermitentq p`nq la urmqtoarea descuiere a u[ilor. ATEN}IE Dacq una din u[i sau hayonul nu sunt \nchise perfect, ledul preventiv clipe[te cu frecven]q mai mare timp de 4 secunde, iar apoi i[i reia frecven]a normalq.
A0A0005b

ATEN}IE Dacq se rote[te cheia la STOP lumina mai poate fi aprinsq doar timp de 15 minute; dupq aceea este dezactivatq pentru a se evita descqrcarea bateriei. ATEN}IE |nainte de a pqrqsi vehiculul, asigura]i-vq cq butonul ( A) este n pozi]ia centralq (0) astfel \nc`t lumina plafonierei sq se stingq odatq cu \nchiderea u[ilor.
A0A0243b

Pentru a avea acces la scrumierq deschide]i capacul (A). Pentru a folosi bricheta, cu cheia la MAR, apqsa]i butonul ( B); dupq c`teva secunde butonul va reveni automat n pozi]ia ini]ialq, iar bricheta va fi gata de folosire. Pentru curq]are, scoate]i [i goli]i scrumiera (C). Pozi]ia brichetei fa]q de scrumierq [i viceversa poate varia n func]ie de model.

A0A0114b

fig.140

fig.141

fig.142 135

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pe carcasa ei existq un buton cu 3 pozi]ii. C`nd butonul (A) e n pozi]ie centralq (0), lumina se aprinde automat la deschiderea unei u[i. Dacq butonul e apqsat n dreapta (poz. 1), lumina rqm`ne stinsq. Dacq butonul e apqsat n st`nga (poz. 2) lumina rqm`ne aprinsq.

LUMINI U{I (fig. 140) Luminile ( A) din compartimentele speciale de pe u[i se aprind la deschiderea u[ii, indiferent de pozi]ia cheii de contact.

BRICHETA {I SCRUMIERA (fig. 142)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Bricheta atinge tempera turi foarte nalte. M`nui]i-o o cu grijq [i \mpiedica]i folosirea ei de cqtre copii: risc de incendiu [i arsuri.

SCRUMIERE SPATE (fig. 143) Existq douq scrumiere laterale pentru uzul pasagerilor din spate. Pentru a le folosi trage]i n direc]ia indicatq de sqgeatq. COMPARTIMENT CARTELE {I SUPORT PAHAR (fig. 144) Echipamentul interioar include [i un compartiment special deta[abil pentru cartele (A) [i un suport de pahar (B) situat n centrul bordului. Pentru a le folosi, apqsa]i dupq cum este ilustrat.

SPA}II DEPOZITARE PE U{ILE DIN FA} (fig. 145) Fiecare din u[ile fa]q include un spa]iu pentru depozitat lucruri de mici dimensiuni (A).

A0A0117b

Asigura]i-v vq de fiecare datq cq bricheta s-a a stins.

Nu arunca]i h`rtii n scru miera: pericol de incendiu n contact cu ]igqrile aprinse.

fig.144
A0A0115b A0A0117b

fig.143 136

fig.145

Pe consola centralq, l`ngq schimbqtorul de viteze, se gqsesc urmqtoarele spa]ii pentru depozitare n func]ie de model: - depozitare lucruri mqrunte ( A) - suport cutie bquturi (B) - compartiment cartele magnetice ( C) - suport pix/stilou (D) - spa]iu monezi (E)

Acestea se gqsesc \n lateralele banchetei spate (A).

Parasolarele pot fi potrivite n fa]q sau lateral. |n spatele parasolarelor se aflq c`te o oglindq cu luminq lateralq ( A). Pentru a o folosi, deschide]i capacul (B). Luminile vq ajutq sq folosi]i oglinzile [i n zone \ntunecate. Pe parasolarul pasagerului este vizibil un simbol cu privire la \ntrebuin]area corectq a scaunelor speciale pentru copii n prezen]a airbag-ului pentru pasager. Pentru mai multe detalii, citi]i sec]iunea despre airbag-ul pasagerului.

A0A0118b

A0A0120b

A0A0121b

fig.146

fig.147

fig.148 137

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SPA}II DEPOZITARE DE PE CONSOLA CENTRAL (fig. 146)

BUZUNARE DEPOZITARE SPATE (fig. 147)

PARASOLARE (fig. 148)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SET TELEFON MOBIL Vehiculul poate fi prevqzut cu un set pentru instalarea telefonului mobil. Acest set constq n: - radio + antenq cu dublq \ntrebuin]are pentru telefonul mobil; - cabluri de legaturq [i alimentare cu conector special pentru op]iunea hands-free. Setul hands-f free trebuie achizi]ionat de utilizator, fiind compatibil cu telefonul acestuia.

ACCESORII ADAUGATE DE CUMPRTOR Dacq dupq achizi]ionarea vehiculului decide]i instalarea unor accesorii care necesitq alimentarea permanentq cu energie (alarmq, set hands-free, navigator radio cu antifurt prin satelit, etc.) sau orice alte accesorii care vor consuma din rezerva de energie, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo al cqrei personal calificat vq va sugera aparatura cea mai adecvatq din gama Alfa Romeo Lineaccessori [i care va evalua de asemenea necesarul de energie, verific`nd dacq sistemul electric al vehiculului \l poate suporta sau dacq e nevoie de integrarea unei baterii mai puternice. Transmi]qtori radio [i telefoane mobile Telefoanele mobile [i alte dispozitive cu transmitere prin radio (de exemplu CB) nu pot fi folosite \nquntrul vehiculului dacq nu s-a montat o antena separatq n exterior.

Folosirea telefoanelor mobile, a t ransmi]qtorilor CB sau a altor accesorii asemqnqtoare n interiorul habita clului (fqrq o antenq exterioarq) produce frecven]e radio cu c`mpuri electromagnetice care, amplificate de efectele de rezo nan]q din habitaclu, pot cauza, pe l`ngq eventualele riscuri ale sqnqtq]ii utilizatorilor, proasta func]ionare a sistemelor electronice ale vehiculului, cum ar fi uni tatea de control a motorului, uni t a t e a A BS/ EBD , e t c , c u e f e c t e negative asupra siguran]ei la volan.

Pentru instalarea telefonu lui n vehicul contacta]i numai o reprezentan]q Alfa Romeo; astfel vi se vor garanta rezultate de calitate fqrq posibile inconvenien]e care ar putea com promite siguran]a vehiculului.

Mai mult, eficien]a transmisiei [i recep]iei acestor dispozitive poate fi redusq de efectul electrostatic (de ecranare al caroseriei) al corpului vehiculului.

138

Folosirea inadecvatq a trapei culisante poate fi periculoasq. |nainte [i n timpul operqrii, asigura]i-v vq cq nici unul din pasageri nu se expune riscului de rqnire gqsindu-s se n calea trapei n mi[care sau prin posibilitatea antrenarii obiectelor personale de cqtre aceasta.

Cu cheia la (MAR) roti]i butonul de fig. 149 ) n direc]ia comanda ( A-f sqge]ii, aleg`nd una dintre cele 6 pozi]ii de deschidere disponibile. Pentru \nchiderea acoperi[ului, duce]i butonul (A) n pozi]ie centralq. Trapa e prevqzutq cu o perdea glisantq \mpotriva radia]iilor solare [i care poate fi trasq [i fixatq cu m`na cu ajutorul unui m`ner special. Perdeaua e antrenatq de trapq n momentul deschiderii [i e \mpinsq complet n compartimentul de pe acoperi[ atunci c`nd trapa e complet deschisq. C`nd se produce mi[carea de \nchidere, ea va ie[i par]ial astfel \nc`t sq poata fi apucat m`nerul ( fig. 150).

orarea.

Nu deschide]i trapa atunci c`nd pe ea se aflq ghea]q sau zqpadq; posibilq deteri -

A0A0123b

ATEN}IE Dacq vehiculul e prevqzut cu un dispozitiv de siguran]q cu senzori, dupq \nchiderea u[ilor se poate opera \nchiderea automatq a trapei [i a geamurilor prin apqsarea butonului de pe telecomandq timp de 2 secunde. Butonul trebuie ]inut apqsat p`nq c`nd trapa [i geamurile [i-au \ncheiat mi[carea; eliberarea prematurq a butonului va bloca trapa [i geamurile n pozi]ia din acel moment.La toate modelele, dupq descuierea u[ilor, men]inerea butonului de pe telecomandq apqsat \ncq 2 secunde va avea drept rezultat deschiderea trapei [i a geamurilor.

A0A0125b

Deschide]i [i \nchide]i t ra p a d o a r c ` n d v e h i c u l u l sta]ioneazq. fig.149 fig.150 139

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRAP CULISANT

CULISAREA |NAINTE/|NAPOI

C`nd pqrqsi]i vehiculul cheia de contact trebuie scoasq pentru a preveni manevrarea accidentalq a trapei de cqtre copii [i posibila rqnire a persoanelor rqmase \nquntru.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

RIDICAREA P~R}II POSTERIOARE Cu cheia de contact la MAR, roti]i fig. 151) n direc]ia sqge]ii, butonul (A-f aleg`nd una dintre cele 3 pozi]ii de deschidere disponibile. Pentru a \nchide trapa, muta]i butonul de control (A) n pozi]ie centralq.

AC}IONAREA DE URGEN} Dacq nu func]ioneazq controlul electric, trapa poate fi operatq manual dupq cum urmeazq: - apqsa]i n punctele indicate de fig. sqge]i [i \ndepqrta]i panoul ( A-f 152); - introduce]i o cheie Allen hexagonalq n lqca[ul (B); - roti]i cheia n sensul acelor de ceasornic pentru a deschide trapa sau n sensul invers pentru a o \nchide.

PORTBAGAJ
Hayonul poate fi deschis dinquntrul [i din afarq vehiculului. - din afara vehicolului cu telecomanda - dinquntrul vehicolului apqs`nd fig. 153) butonul (A-f ATEN}IE Dacq portbagajul nu e \nchis corect, semnalul luminos se va aprinde (la unele modele \nso]it de un mesaj pe display-ul multifunc]ional). DESCHIDEREA DIN INTERIOR (fig. 153) Descuierea hayonului se face electric [i nu e posibilq dec`t cu cheia la MAR c`nd ma[ina sta]ioneazq, la STOP sau PARK timp de 3 minute fqrq a fi fost deschisq/\nchisq vreo u[q.

A0A0124b

A0A0126b

A0A0129b

fig.151 140

fig.152

fig.153

Acestea au fost concepute pentru a asigura ridicarea corectq a hayonului lun`duse n considera]ie masele pre vqzute de fabricant. Adqugarea altor articole (precum spoilere, etc.) poate compromite func]ionarea corectq [i siguran]a utilizqrii hayonului. DESCHIDEREA DIN AFAR CU AJUTORUL CHEII (fig. 154) Roti]i emblema (A) n direc]ia sqge]ii, apoi introduce]i cheia [i roti]i-o n sensul invers acelor de ceasornic.
A0A0130b

Hayonul poate fi deschis din exterior cu telecomanda, apas`nd butonul A chiar [i atunci c`nd e activatq alarma. Deschiderea hayonului e \nso]itq de douq clipiri ale semnalizatoarelor; \nchiderea e \nso]itq de o singurq clipire. Dacq vehiculul e dotat cu alarmq electronicq, odatq cu deschiderea portbagajului sistemul va dezactiva protec]ia volumetricq [i senzorul de control al portbagajului; se emite un semnal sonor de douq ori (except`nd unele pie]e). C`nd portbagajul e din nou \nchis, func]iile de control sunt reluate iar sistemul emite douq beep-uri (except`nd unele pie]e).
A0A0131b

Pentru \nchidere, cobor`]i hayonul [i apqsa]i p`nq c`nd se aude un clic. ILUMINAREA PORTBAGAJULUI (fig. 156) C`nd hayonul e deschis lumina A se aprinde automat n partea dreaptq a portbagajului. C`nd este \nchis, lumina se stinge automat. ATEN}IE Dupq rotirea cheii la STOP, iluminarea portbagajului este posibilq doar pentru 15 minute; dupq care este scoasq din func]iune pentru a prevenii descqrcarea bateriei.

A0A0132b

fig.154

fig.155

fig.156 141

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a descuia portbagajul, apqsa]i butonul (A) de pe consola centralq. Ridicarea hayonului e facilitatq de un set de telescoape.

DESCHIDEREA CU TELECOMANDA (fig. 155)

|NCHIDEREA PORTBAGAJULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

FIXAREA |NCRCTURII (fig. 157) |ncarcqturile transportate se pot fixa cu ajutorul unor benzi care se prind n inele speciale (A) din interiorul portbagajului. Inelele servesc deasemenea pentru fixarea plasei pentru bagaje, dacq este prezentq (disponibilq la reprezentan]ele Alfa Romeo) MSURI DE PRECAU}IE CU PRIVIRE LA |NCRCTURI C`nd vq deplasa]i pe timp de noapte cu \ncqrcqturq n ma[inq este necesarq potrivirea nl]imii farurilor (consulta]i sec]iunea "Faruri" din acest capitol). .

Pentru a \ntrebuin]a corect dispozitivul de reglare, asigura]i-vq cq greutq]ile pe care le transporta]i nu depq[esc valorile maxime admise specificate n sec]iunea men]ionatq

CAPOTA
Maneta pentru deschiderea capotei se gqse[te sub tabloul de bord, \n st`nga. Ca sq deschide]i: fig. 158) p`nq - trage]i maneta (A-f c`nd se aude clicul de deschidere a capotei. - \mpinge]i levierul de siguran]q (A-fig. 159) n sus. - ridica]i capota. ATEN}IE Ridicarea capotei se face cu ajutorul a douq telescoape. Nu umbla]i la aceste telescoape [i direc]iona]i capota cu m`nq n timpul ridicqrii.
A0A0135b

Nu depq[i]i greutatea maximq admisq (v. "Specifica]ii tehnice"). Asigura]i-v vq de asemenea cq obiectele din port bagaj sunt bine fixate pentru a pre veni deplasarea lor n habitaclu [i rqnirea pasagerilor. |ncqrcqturile grele care nu au fost bine fixate pot cauza rqnirea gravq a pasagerilor.

A0A0133b

Dacq dori]i sq transporta]i combustibil de rezervq \ntro cansitrq, respecta]i regle mentarile l ocale f olosind d oar o canistrq autorizatq, fixatq corespunzqtor cu benzile din portbagaj. Chiar [i astfel, riscul de incendiu n caz de accident cre[te consider abil. fig.157 142 fig.158

sau opera]iuni de \ntre]inere la compartimentul motorului, ave]i grijq sq nu vq loviti capul de capota ridicatq.

PERICOL - RNIRE GRAV. C`nd efectua]i verificqri

- cobor`]i capota p`nq la aprox. 20 cm deasupra compartimentului motorului, apoi lqsa]i-o sq cadq, asigur`ndu-vq cq s-a \nchis bine [i nu este fixatq doar de dispozitivul de siguran]q. Atunci c`nd capota nu s-a \nchis corect nu o apqsa]i n jos ci deschide]i-o din nou [i repeta]i opera]iunea de mai sus.

E[arfele, cravatele [i alte articole de \mbrcqminte se pot prinde n pqr]ile mobile.

A0A0136b

Asigura]i-v vq ntotdeauna cq a]i \nchis corect capota pentru a preveni deschiderea sa n timpul deplasqrii.

fig.159 143

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Aceastq opera]ie se efectueazq doar cu ma[ina sta]ionatq.

Dacq sunt necesare veri ficqri la compartimentul motorului atunci c`nd acesta e cald \ncq, nu vq apropia]i de venti lator: acesta poate porni chiar [i cu cheia de contact scoasq. A[tepta]i rqcirea motorului.

Ca sq \nchide]i:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SUPORT BAGAJE ACOPERI{


Modele cu 3 u[i Zonele de ancoraj frontale sunt n fig. 160). punctele (A-f Zonele de ancoraj din spate sunt situate n punctele (B) de deasupra geamurilor laterale spate (). Modele cu 5 u[i Zonele de ancoraj frontale sunt n fig. 161). punctele (A-f Zonele de ancoraj din spate sunt situate n punctele (B). Dupq ce parcurge]i c`]iva kilometri, asigura]i-v vq cq [uruburile de fixare sunt bine str`nse.

ATEN}IE Urma]i \ndeaproape instruc]iunile de instalare care vin odatq cu setul. Instalarea trebuie efectuatq de un personal calificat.

FARURI
Reglarea farurilor este de importan]q maximq n ceea ce prive[te siguran]a [i confortul dvs. dar [i al celorlal]i participan]i la trafic. Reglarea farurilor trebuie sq se facq n conformitate cu legisla]ia n vigoare. Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru reglarea corectq a farurilor.

Distribui]i uniform \ncqrcq tura [i, n timpul deplasqrii, nu uita]i de cre[terea sensi bilitq]ii vehiculului fa]q de v`ntul lat eral.

nice").
A0A0232b A0A0334b

Nu depq[i]i niciodatq greutq]ile maxime admise (v. Capitolul "Specifica]ii teh-

Urma]i regulile locale cu privire la normele de vizibili tate fig.160 144 fig.161

C`nd transporta]i \ncqrcqturi, raza farurilor se ridicq din cauza \nclinqrii spre spate a vehiculului. |n acest caz farurile trebuie potrivite corect. Ca sq face]i acest lucru, folosi]i butonul (A) de pe panoul din partea st`ngq a volanului: - apqsa]i sqgeata de pe buton (), pentru a cre[te cu c`te o pozi]ie (ex. 0 1 2 3); - apqsa]i sqgeata de pe buton () pentru a descre[te cu c`te o pozi]ie (ex. 3 2 1 0); Display-ul (B) de pe tahometru aratq pozi]iile n timp ce se efectueazq ajustarea.
A0A0093b

- pozi]ia 0: - pozi]ia 1: - pozi]ia 2: - pozi]ia 3:

una sau douq persoane pe locurile din fa]q 5 persoane 5 persoane + \ncqrcqturq n portbagaj [ofer + greutatea maximq admisq, toatq n portbagaj

Luminile de \nt`lnire sunt reglate pentru a fi folosite n ]ara n care vehiculul a fost v`ndut. |n ]qrile cu circula]ie pe celqlat sens, pentru a evita orbirea [oferilor care se apropie din sens opus, este necesarq acoperirea por]iunilor farurilor indicate mai jos; n acest scop folosi]i banda adezivq opacq. lustra]ia se referq la trecerea de la circula]ia pe banda dreaptq la cea pe bandq st`ngq.

Verifica]i pozi]ia farurilor ori de c`te ori \ncqrcqtura transportatq se schimbq.


A0A0199b

fig.162

fig.163 145

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUM S COMPENSA}I DECLIVITATEA (fig. 162)

Pentru o potrivire corectq, re]ine]i urmqtoarele condi]ii:

REGLAREA FARURILOR |N STRINATATE (fig. 163)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ABS
Vehiculul e prevqzut cu un sistem ABS \mpotriva blocqrii ro]ilor n timpul fr`nqrii, fqc`nd posibilq exploatarea maximq a condi]iilor de aderen]q la drum [i pqstrarea controlului asupra direc]iei vehiculului n cazul situa]iilor de urgen]q. |n timpul fr`nqrii o pulsa]ie u[oarq \nso]itq de un zgomot poate fi sim]itq pe pedala de fr`nq datoritq interven]iei sistemului ABS. Aceasta nu reprezintq o defec]iune la sistemul de fr`nare. Astfel i se semnaleazq [oferului cq ABS a intrat n func]iune: este un avertisment cq vehiculul circulq la limita aderen]ei iar viteza ar trebui adaptatq condi]iilor de drum. Sistemul ABS reprezintq o parte adi]ionalq a sistemului clasic de fr`nare: n cazul unei defec]iuni va fi dezactivat, lqs`nd sistemul de fr`nare n condi]ii de operare identice cu cele ale unui vehicul fqrq ABS.

|n cazul unei defec]iuni c`nd asisten]q antiblocare nu se mai produce, capacitatea de fr`nare a vehiculului nu este afectatq negativ. Dacq nu a]i condus niciodatq o ma[inq dotata cu ABS, va recomandqm sq exersa]i pe o suprafa]q alunecoasq, binein]eles n condi]ii de siguran]q [i n conformitate cu codul rutier. De asemenea, trebuie sq citi]i cu aten]ie urmqtoarele instruc]iuni. Avantajul sistemului ABS fa]q de un sistem conven]ional este reprezentat de posibilitatea ob]inerii celui mai \nalt grad de manevrabilitate n timpul fr`nqrii chiar [i n condi]ii de aderen]q scqzutq la drum, deoarece se mpiedic blocarea ro]ilor. Cu toate acestea, nu vq a[tepta]i ca distan]a de fr`nare sq fie mai scurtq cu ABS: de exemplu, pe surpafe]e moi cum ar fi nisipul sau zqpada, sau pe cele alunecoase, distan]a ar putea fi mai mare. Pentru o exploatare optimq a poten]ialului ABS n caz de nevoie, sfaturile date mai jos trebuie urmate.

ABS exploateazq mai bine condi]iile de aderen]q prezente, \nsq nu le poate \mbunqtq]i; nu vq asuma]i riscuri inutile c`nd circula]i pe suprafe]e alunecoase ci dimpotrivq, fi]i extrem de prevazqtor. C`nd sistemul ABS inter vine aceasta \nseamnq cq aderen]a la drum este la limitq minimq: a[adar e necesarq reducerea vitezei pentru ca vehiculul sq se adapteze la condi]iile de aderen]q existente. |n cazul unei defec]iuni a sistemului, s emnalatq d e aprinderea luminii de pe panoul central, duce]i urgent vehiculul la o reprezentan]q Alfa Romeo, conduc`nd extrem de atent, pentru restabilirea eficien]ei maxime.

146

C`nd sistemul ABS inter vine [i pute]i sim]i pulsa]ia pedalei de fr`nq, nu mic[ora]i presiunea ci men]ine]i fqrq teamq pedala ferm apqsatq; astfel vehiculul se va opri cel mai repede posibil, n condi]iile de drum existente. Dacq urma]i aceste sfaturi ve]i ob]ine cele mai bune condi]ii de fr`nare n orice circumstan]q. ATEN}IE Pentru ma[inile dotate cu ABS trebuie folosite numai ro]i, jante [i pneuri de tipul [i marca indicate de fabricant. Sistemul e completat de EBD (distribuitor electronic al for]ei de fr`nare) pentru cq for]a de fr`nare sq poatq fi distribuitq cu ajutorul unitq]ii de control [i a senzorilor ABS.

Vehiculul e dotat cu un distribuitor al for]ei de fr`nare (EBD). Dacq sem nalele luminoase [i se aprind simultan n timpul func]ionqrii motorului \ nseamnq c q e xistq o defec]iune la sistemul EBD; n acest caz fr`narea violentq poate cauza blocarea prematurq a ro]ilor din spate, cu posibilitatea derapaju lui. Conduc`nd extrem de atent, merge]i la cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea sistemului. ATEN}IE Dacq bateria e aproape descqrcatq semnalele [i se pot aprinde odatq cu pornirea motorului, sting`du-se dupq ce vehiculul e pus n mi[care. Aceasta nu reprezintq o defec]iune ci un avertisment cq n timpul pornirii ABS nu este activ. Stingerea semnalelor indicq func]ionarea normalq a sistemului.

Dacq se aprinde sem nalul indic`nd un nivel scqzut al lichidului de fr`nare, opri]i imediat vehiculul [i contacta]i cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo. Orice pierdere de lichid din sistemul hidraulic va afecta negativ func]ionarea sistemului de fr`nare at`t de tip conven]ional c`t [i cu ABS.

147

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ac]iona]i cu aten]ie sporitq c`nd fr`na]i n curbe, chiar [i atunci c`nd beneficia]i de asisten]q ABS. Cel mai important sfat dintre toate este urmqtorul:

Dacq se folose[te roata de rezervq compactq sistemul ABS va fi dezactivat iar semnalul luminos de pe tabloul de bord se va aprinde.

Dacq numai semnalul luminos se aprinde c`nd motorul func]ioneazq \nseamnq cq s-a a detectat o defec]iune doar la sistemul ABS. |n acest caz fr`narea e \ncq efi cientq, de[i fqrq dispozitivul antiblocare. Eficien]a sistemului EBD poate fi redusq. {i n acest caz, vq sfqtuim sq merge]i urgent la cea mai apropiatq reprezen tan]q Alfa Romeo pentru verifi carea sistemului, conduc`nd ast fel \nc`t sq nu fie nevoie sq fr`na]i violent.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

(Control al dinamicii vehiculului)


VDC este un sistem electronic ce controleazq stabilitatea vehiculului, intervenind asupra cuplului motorului [i produc`nd fr`narea de maniera diferen]iatq a ro]ilor n condi]ii de aderen]q scqzutq, ajut`nd la restabilirea direc]iei corecte a vehiculului. |n timpul deplasqrii vehiculul e supus for]elor laterale [i longitudinale care pot fi controlate de [ofer at`ta vreme c`t pneurile aderq corespunzqtor la drum; c`nd aderen]a scade sub limita minimq, vehiculul \ncepe sq devieze de la cursul cerut de conducqtor. Mai ales atunci c`nd se circulq pe suprafe]e neregulate (cum ar fi piatra cubicq sau n prezen]a apei, a ghe]ei sau a pqm`ntului) schimbqrile de vitezq (accelerare sau fr`nare) [i/sau de direc]ie (viraje sau ocolirea obstacolelor) pot cauza pierderea aderen]ei la drum.

SISTEM VDC

C`nd senzorii detecteazq condi]ii de drum care pot cauza derapajul, sistemul VDC intervine asupra motorului [i a sistemului de fr`nare produc`nd un cuplu al motorului stabilizator. Performan]a sistemului, n ceea ce prive[te siguran]a, nu trebuie sq-ll determine pe conducqtor sq-[ [i asume riscuri inutile [i fqrq rost. |n orice caz, stilul de conducere trebuie adaptat la condi]iile de drum, vizibilitate [i traf ic. |ntotdeauna responsabilitatea privitoare la siguran]a pe drum \i revine conducqtorului. Sistemul VDC \l ajutq pe conducqtor sq men]inq vehiculul sub control n cazul unei pierderi a aderen]ei pneurilor. For]a indusq de sistemul VDC pentru a controla stabilitatea vehiculului depinde ntotdeauna de aderen]a dintre pneu [i suprafa]a de drum.

FUNC}IONAREA SISTEMULUI VDC Sistemul VDC se activeazq automat odatq cu pornirea vehiculului [i nu poate fi dezactivat. Componentele de bazq ale acestui sistem sunt: - o unitate electronicq de control care proceseazq semnalele primite de la diver[i senzori adopt`nd strategia optimq \n condi]iile date; - un senzor care oferq informa]ii asupra pozi]iei volanului - patru senzori care furnizeazq informa]ii asupra vitezei fiecqrei ro]i; - un senzor care urmare[te rota]ia vehiculului n jurul axului squ vertical; - un senzor care detecteazq accelera]ia lateralq (for]a centrifugq). "Creierul" sistemului VDC e reprezentat de unitatea de control electronicq, prin care, n urma datelor primite de la senzori, se calculeazq for]a centrifugq produsq atunci c`nd vehiculul vireazq. Senzorul giroscopic, preluat din industria aeronauticq, oferq informa]ii asupra rota]iei \n jurul propriei axe verticale, in timp ce senzorul de accelera]ie laterealq dq informa]ii despre for]a centrifugq ce apare la viraje.

148

INTERVEN}IA SISTEMULUI VDC Interven]ia sistemului VDC e indicatq de clipirea semnalului luminos de pe tabloul de bord, care informeazq [oferul asupra condi]iilor critice de stabilitate [i aderen]q. Defec]iuni la sistemul VDC |n cazul unei defec]iuni sistemul VDC se dezactiveazq automat [i semnalul de pe tabloul de bord se aprinde, \mpreunq cu mesajul de pe display-ul multifunc]ional. |n cazul unei defec]iuni a sistemului VDC vehiculul se comportq la fel ca unul la care acest sistem nu este prezent: n orice caz, vq recomandqm contactarea urgentq a unei reprezentan]e Alfa Romeo.

Unitatea de control proceseazq informa]ia primitq de la senzori [i urmare[te \n fiecare moment pozi]ia vehiculului, compar`nd-o cu cursul care ar trebui urmat de [ofer. |n cazul unei discrepan]e, unitatea de control selecteazq \ntr-o frac]iune de secundq cea mai potrivitq interven]ie pentru aducerea imediatq a vehiculului la cursul cerut: fr`narea uneia sau a mai multor ro]i cu intensitate diferitq [i, la nevoie, reducerea puterii transmise de motor. Ac]iunile de corec]ie sunt modificate [i controlate continuu n procesul de adaptare la cursul dorit de [ofer.

Pentru ca sistemul VDC sq func]ioneze corect, pneurile trebuie sq fie de acela[i tip [i marcq la toate ro]ile n stare perfectq [i, foarte impor tant, de tipul, marca [i dimensiu nile specificate.

149

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ac]iunea stabilizatoare a sistemului VDC se bazeazq pe calculele unitq]ii de control, care proceseazq semnalele primite de la senzorul de rota]ie a volanului, cel de accelera]ie [i cele de detectare a vitezei fiecqrei ro]i. Aceste semnale \i permit unitq]ii de control sq recunoascq manevra doritq de conducqtor atunci c`nd se rote[te volanul.

Ac]iunea sistemului VDC \mbunq tq]e[te considerabil condi]iile de siguran]q ale vehiculului n situa]ii critice [i este extrem de utilq atunci c`nd aderen]a la drum e instabilq.

Atunci c`nd folosi]i roata compactq de rezervq, sis temul VDC continuq sq func]ioneze. Trebuie sq re]ine]i cq din moment ce roata de rezervq este mai micq dec`t una normalq, aderen]a sa la drum e mai scazutq dec`t a celor normale.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

(controlul trac]iunii)
Func]ia ASR controleazq mi[carea vehiculului [i intervine automat atunci c`nd una sau ambele ro]i din fa]q patineazq. |n condi]ii de patinare sunt activate douq sisteme de control diferite: 1) Dacq patinarea se produce la ambele ro]i din fa]q, din cauza puterii excesive care se transmite, dispozitivul ASR intervine reduc`nd for]a transmisq de motor. 2) Dacq intervine alunecarea unei singure ro]i, sistemul ASR se activeazq automat fr`n`nd roata care alunecq, cu un efect similar cu cel al unui diferen]ial autoblocant.

SISTEMUL ASR

Ac]iunea ASR este extrem de utilq n urmqtoarele circumstan]e: - patinarea ro]ii interioare n timpul unui viraj, din cauza schimbqrii incqrcqrii dinamice sau a accelerqrii excesive. - prea multq putere transmisq ro]ilor n rela]ie cu starea carosabilului. - accelerarea pe suprafe]e alune coase, acoperite de zqpadq sau ghea]q. - n cazul pierderii aderen]ei pe suprafe]ele acoperite de apa (acvaplanare).

ACTIVAREA FUNC}IEI ASR Func]ia ASR se activeazq automat ori de c`te ori este pornit motorul. |n timpul deplasqrii, dispozitivul poate fi dezactivat [i activat prin fig.164) de pe apqsarea butonului (A-f consola centralq. C`nd dispozitivul este dezactivat aceasta se indicq prin aprinderea ledului de pe buton. Dacq func]ia este dezactivatq n timpul deplasqrii, ea se va activa automat la urmqtoarea pornire a motorului. Atunci c`nd folosi]i roata d e re ze rvq , f u n c]i a ASR este dezactivatq iar sem nalul luminos de pe tabloul de bord rqm`ne aprins, \nso]it de un mesaj pe display-u ul multifunc]ional.

Performan]q a cestui sis tem, n ceea ce prive[te siguran]a la volan, nu trebuie sq-ll determine pe [ofer sq-[ [i asume riscuri inutile. Stilul de con dus trebuie ntotdeauna adaptat n func]ie de condi]iile de drum, vizibilitate [i trafic. Siguran]a rutierq este ntotdeauna o responsabilitate a conducqtorului.

A0A0140b

fig.164 150

(doar la modelele pe baza de benzinq) Sistemul EOBD (European On Bord Diagnosis) cu care e prevqzut vehiculul este n concordan]q cu Directiva Europeanq 98/69/CE (EURO 3).Acest sistem permite diagnosticarea continuq a componentelor vehiculului n ceea ce prive[te emisiile; de asemnea \l alerteazq pe [ofer, prin aprinderea semnalului (la unele modele cu un text \nso]itor pe display) de pe tabloul de bord atunci c`nd aceste componente [i-au pierdut din eficien]q.

-pqstrarea eficien]ei sistemului sub control; - avertizarea [oferului atunci c`nd o defec]iune cauzeazq depq[irea nivelului de emisii toxice stabilit de legile europene; - avertizarea atunci c`nd unul din componente trebuie \nlocuit; Sistemul e prevqzut [i cu un dispozitiv de diagnosticare care face posibilq citirea codurilor de eroare memorate de cqtre unitatea de control, \mpreunq cu un set de parametri specifici pentru operararea [i diagnosticarea motorului.

ATEN}IE C`nd cqlqtori]i cu lan]uri de zapadq, poate fi util sq dezactiva]i func]ia ASR: de fapt, n aceste condi]ii, alunecarea ro]ilor din fa]q n timpul deplasqrii faciliteazq conducerea vehiculului. Defec]iune la sistemul ASR |n cazul unei defec]iuni, sistemul ASR se dezactiveazq automat [i semnalul luminos de pe tabloul de bord se aprinde, \nso]it de un mesaj pe displayul multifunc]ional. |n cazul unei erori de operare a sistemului ASR, vehiculul se compoartq la fel ca unul care nu e dotat cu aceastq func]ie. Oricum, vq recomandqm contactarea urgentq a unei reprezentan]e Alfa Romeo.

151

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru func]ionarea corec tq a sistemului ASR pneurile trebuie sq fie de aceea[i marcq [i tip pentru toate ro]ile, n stare perfectq [i, mai presus de orice, de tipul, marca [i dimensiu nile specificate.

SISTEMUL EOBD

Obiectivele sunt:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq atunci c`nd cheia e rotitq la MAR semnalul lumi nos nu se aprinde sau dacq se aprinde cu luminq fixq sau intermitentq n timpul deplasqrii (la unele modele \mpreunq cu un mesaj pe display-u ul multifunc]ional) contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

RADIO CU CASETOFON
INTRODUCERE Aparatul fix de radio cu casetofon a fost conceput pentru a satisface caracteristicile speciale ale habitaclului, av`nd o forma personalizatq [i bine adaptatq stilului aparaturii de bord. Radioul este situat \ntr-o pozi]ie u[or de accesat de cqtre [ofer [i pasager iar \ntrebuin]area sq se face rapid [i cu u[urin]q datoritq simbolurilor care ilustreazq comenzile de pe panoul frontal. SFATURI UTILE Siguran]a n trafic Vq recomandqm sq \nvq]ati modul de \ntrebuin]are al diverselor func]ii ale radioului (cum ar fi memorarea posturilor) \nainte de a porni la drum.

ATEN}IE Dupq remedierea problemei, pentru a vq asigura de eficien]a sistemului, reprezentan]a Alfa Romeo trebuie sq efectueze un test la fa]a locului sau, dacq este necesar, chiar un test la drum lung.

CD-Changer-ul pentru 10 discuri, dacq vehiculul e dotat, se gqse[te n partea din dreapta a portbagajului. Pentru o protec]ie antifurt sporitq, setul e prevqzut cu un sistem de siguran]q care nu permite folosirea sa pe alta ma[inq n afarq de cea pe care a fost instalat original. Instruc]iunile de folosire urmeazq mai jos. Vq sfqtuim sq le citi]i cu aten]ie. Sunt incluse instruc]iuni [i pentru folosirea Selectorului de CD-uri prin intermediul radioului. Pentru instruc]iuni specifice cu privire la CDChanger consulta]i propriul squ manual. Un volum prea ridicat n timpul deplasqrii poate fi riscant a t`t p entru [ofer c`t [i pentru ceilal]i pasageri. Volumul sonor trebuie ntotdeau na potrivit astfel \nc`t sq fie posi bilq interceptarea zgomotelor exterioare (ex: claxoane, ambu lan]a, sirene de politie, etc.)

152

Condi]iile de recep]ie sunt n permanentq schimbare n timpul deplasqrii. Recep]ia poate fi afectatq de prezen]a forma]iunilor muntoase, a clqdirilor sau podurilor mai ales atunci c`nd sursa emi]qtoare este \ndepqrtatq. ATEN}IE Atunci c`nd se recepteazq informa]ii rutiere, volumul poate fi mai ridicat dec`t n mod normal. |ntre]inere Radioul este conceput astfel \nc`t sq nu necesite mqsuri speciale de \ntre]inere. |n cazul defec]iunilor, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. Pentru curq]area panoului frontal folosi]i un material moale, cu proprietq]i antistatice. Curq]area [i lustruirea aparatului poate duce la deterioarea sa.

Pentru condi]ii de ascultare optime vq recomandqm urmqtoarele: - nu folosi]i casete de slabq calitate, deformate sau cu etichetele rupte; - nu lqsa]i niciodatq caseta n aparat atunci c`nd nu o folosi]i; - nu introduce]i niciodatq alte obiecte n compartimentul pentru casete; - nu expune]i casetele razelor solare sau temperaturilor nalte; - dupq folosire, pune]i casetele n carcasele lor; - n timp, murdqria de pe capul de redare al aparatului, cauzatq de casete, poate duce la reducerea notelor nalte. Vq sfqtuim prin urmare sq curq]a]i regulat capul de redare a casetofonului folosind o bandq specialq de curq]are de tip neabraziv;

- evita]i introducerea n aparat a casetelor cu benzi deteriorate, n special dacq folosi]i casete C-90, deoarece banda se poate bloca n interior; - nu lubrifia]i mecanismul; - nu atinge]i capul de redare cu obiecte tari sau magnetice.

153

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Condi]ii de recep]ie

Casetele

- este preferatq folosirea casetelor C-60 [i n nici un caz nu mai lungi de C-90 pentru ob]inerea celor mai bune condi]ii de ascultare;

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Compact Disc Re]ine]i cq prezen]a murdqriei, a semenelor sau a distorsiunilor pe discurile compacte pot duce la o calitate slabq a sunetului. Pentru condi]ii de ascultare excelente, urma]i sfaturile urmqtoare: - Folosi]i numai CD-uri care poartq urmqtoarea inscrip]ie:

- dupq \ntrebuin]are pune]i CD-urile n carcasa lor pentru a evita zg`rierea sau pqtarea lor. - Nu expune]i CD-urile direct razelor solare, temperaturilor nalte sau umezelii pentru perioade de timp prelungite pentru a evita deformarea lor. Ca sq scoate]i CD-urile din carcasq, apqsa]i n centru [i ridica]i cu grijq discul, ]in`ndu-l de marginile exterioare.

}ine]i ntotdeauna discul de marginile exterioare. Nu atinge]i niciodatq suprafa]a sa. Pentru a \nlqtura urmele de degete [i praful, folosi]i un material moale curqn]`nd din centru \nspre margini.

- Curq]a]i cu aten]ie praful [i urmele de degete de pe CD-uri folosind un material moale. Prinde]i discurile ca \n figurq [i curq]a]i-le din centru \nspre margine. - Nu folosi]i nicodatq produse chimice pentru curq]are (ex: spray-uri, agen]i antistatici) \ntruc`t ar putea deteriora suprafa]a discurilor.

scoaterea discului

modul corect de prindere a discului

Discurile noi pot fi aspre pe margine. C`nd sunt folosite astfel de discuri, e posibil ca aparatul sq nu func]ioneze. Pentru a elimina asperitq]ile de pe margini folosi]i un pix etc.

154

GENERALIT}I Setul include urmqtoarele func]ii: Radio - tuner PLL cu benzi de frecven]q FM/MW/LW - func]ii RDS (Radio Data System) cu TA (trafic information) - PTY (program type), EON (Enhanced other network) - REG (regional programmes)

Aspecte cu privire la discurile compacte Nu lipi]i etichete [i nu scrie]i cu pixuri sau creioane pe suprafa]a discurilor.

Nu expune]i CD-urile direct razelor solare sau surselor de cqldura. Nu folosi]i pentru curq]area CD-urilor solven]i precum agen]i antistatici, solu]ii pentru \ndepqrtarea petelor sau diluan]i care se gqsesc n comer].

- cqutare alternativq de posturi n modul RDS (func]ia AF) - recep]ie alarmq de urgen]q - cqutare manualq/automatq posturi - memorare manualq a 30 de posturi: 18 pe banda FM (6 pe FM1, 6 pe FM2, 6 pe FMT), 6 pe banda MW [i 6 pe banda LW -memorare manualq (func]ia Autostore) a 6 posturi n banda FM - func]ie SENS DX/LO (sensibilitate autoreglabilq n procesul de cqutare al posturilor) - func]ie Scan (scanarea posturilor memorate) -schimbare automatq Mono Stereo

155

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

IMPORTANT Nu folosi]i foliile protectoare pentru CD-uri care se gqsesc n comer] sau discuri cu stabilizatori, etc. deoarece s-ar putea bloca n interiorul mecanismului distrug`nd discul.

Nu folosi]i discuri foarte zg`riate, crqpate sau deformate, etc. Folosirea acestora va atrage dupq sine func]ionare defectuoasq sau deteriorarea aparatului.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Casetofon - autoreverse - derulare rapidq \nainte/\napoi - egalizator de bandq CrO2 - func]ie MSS (cqutare automatq melodia precedentq/urmqtoare) - func]ie de repetare (repetarea ultimei piese) - func]ie de scanare (scanarea pieselor de pe casetq) - DOLBY B (sistem pentru reducerea zgomotului de fond) (*) - introducere [i scoatere casetei automatq. (*) Sistemul de reducere DOLBY se realizeazq sub licen]a laboratoarelor Corpora]iei Dolby. DOLBY [i simbolul cu un dublu D sunt mqrci \nregistrate ale Corpora]iei Dolby.

CD-p player (c`nd sistemul e dotat cu CD-C Changer) - selectare disc (numqrul discului) - selectare piesq (\nainte/\napoi) - avansare rapidq \nainte/\napoi - repetare (repetarea ultimei piese) - scanare (scanarea pieselor de pe CD) - func]ie Mix (ascultarea pieselor n ordine aleatorie) Apela]i exclusiv la o reprezentan]q Alfa Romeo pentru instalarea [i conectarea CD-C Changer-u ului. Pe CD-u urile multimedia se gqsesc [i informa]ii referi toare la diversele piese existente pe disc. Ascultarea unui astfel de CD poate cauza ridicarea volumului la un nivel compromi]qtor pentru siguran]a la volan, precum [i deteriorarea boxelor [i a aparatului.

Reglaje sunet - func]ie Pauzq - func]ie Loundness - reglare individualq bass /treble (\nalte) - balans st`nga/dreapta [i fa]q/spate PROTEC}IE ANTIFURT Radioul este prevqzut cu un sistem antifurt care func]ioneazq pe baza schimbului de informa]ii cu unitatea electronicq de control (Body Computer) a autovehiculului. Acest sistem garanteazq siguran]a maximq [i mpiedic introducerea codului ori de c`te ori radioul se deconecteazq. Dupq fiecare reconectare se efectueazq o procedurq automatq de verificare, timp n care display-ul prezintq mesajul CANCHECK pentru aprox. o secundq. Dacq rezultatul e pozitiv, sistemul \[i reia func]ionarea, \nsq atunci c`nd codurile sunt diferite sau radioul este conectat pentru prima oarq, dispozitivul \i va cere codul utilizatorului, n conformitate cu opera]iunea descrisq n paragraful urmqtor. |n timpul efectuqrii acestei opera]iuni display-ul prezintq mesajul CODE.

156

AF (alternative Freuency) Aceastq func]ie \i permite radioului sq men]inq frecven]a selectatq, chiar [i c`nd se circulq n zone deservite de surse cu frecven]e diferite. De fapt, sistemul RDS men]ine sub control intensitatea [i calitatea semnalului receptat, pornind automat reglajul frecven]ei n func]ie de sursa care emite cel mai puternic semnal. Autorevers Aceastq func]ie permite ascultarea ambelor pqr]i ale casetei fqrq a fi necesar sq o scoate]i din aparat. Autostore/Travelstore (Automemorare) Func]ie care permite memorarea automatq a posturilor radio. Balance (Balans) Func]ie care permite reglarea corespunzqtoare a sunetului emis de boxele din dreapta sau din st`nga.

Introducerea codului Introducerea codului este necesarq pentru ca radioul sq poatq func]iona dupq conectarea ini]ialq la sistemul electric al vehiculului sau la un Body Computer diferit de cel original. C`nd radioul e conectat la sursa de alimentare, display-ul va arqta mesajul CODE timp de 2 secunde, urmat de _ _ _ _". patru linu]e "_ Codul constq din 4 cifre de la 1 la 6, corespunz`nd c`te una fiecqrei liniu]e. Pentru a introduce prima cifrq, apqsa]i butonul corespunzqtor (de la 1 la 6). Urmqtoarele cifre se introduc n acela[i mod. Dacq cele patru cifre nu sunt introduse n primele 20 de sec, display-ul va arqta cuv`ntul CODE timp de 2 _ _ _ _". secunde [i apoi iar 4 liniu]e: "_ Aceasta nu trebuie consideratq drept o introducere gre[itq a codului.

Ori de c`te ori e introdus un cod eronat, timpul de a[teptare cre[te treptat (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 min, 1 orq, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 16 ore, 24 ore) p`nq la un maxim de 24 de ore. Timpul de a[teptare va fi indicat pe display, alqturi de cuvantul " WAIT". Abia dupq stingerea acestuia devine posibilq introducerea unui nou cod. Card Code Acesta e documentul care dovede[te n posesia cui se aflq radioul. Card-ul Code con]ine modelul radioului, numqrul de serie [i codul. ATEN}IE Pqstra]i cu grijq Cardul Code pentru ca n cazul furtului sq pute]i furniza informa]iile solicitate de autoritq]i.

157

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Sistemul nu va func]iona p`nq c`nd nu se introduce codul corect. |n acest fel, sistemul de protec]ie asigurq nefunc]ionarea radioului n cazul scoaterii sale din bord (furt).

Dupq introducerea celei de-a patra cifre (n mai pu]in de 20 de secunde), radioul va \ncepe sq func]ioneze. Dacq e introdus un cod gre[it, radioul va emite un semnal sonor, display-ul va prezenta CODE pentru 2 secunde [i _ _ _ _" pentru a-l apoi iar liniu]ele "_ avertiza pe utilizator cq trebuie introdus codul corect.

GLOSAR

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Bass Aceastq func]ie regleazq tonurile de bass. Blank skip (omitere pauze) Activeazq derularea \nainte n lipsa semnalului. |n acest fel, pauzele dintre o piesa muzicalq [i urmqtoarea sunt reduse. CD-C Changer (selector CD) Sistem adi]ional CD-player-ului care permite citirea a mai multor CD-uri. Dolby B Dispozitiv pentru reducerea zgomotului de fond produs sub licen]a Corpora]iei Dollby. EON (Re]ea amelioratq) Func]ie care \i permite radioului sq se conecteze automat la un post diferit dec`t cel ascultat care transmite informa]ii rutiere.

Fader Func]ie care face posibilq reglarea sunetului la boxele din fa]q sau din spate. Hicut (reducerea \nalte) frecven]elor

Mix Aceastq func]ie e folositq pentru a selecta n mod aleatoriu un CD dintre cele aflate n interior [i de asemenea, pentru a difuza n mod aleatoriu piesele de pe CD-ul respectiv. MSS (Cqutare piesq precedentq/ urmqtoare) Aceastq func]ie face posibilq ascultarea piesei precedente sau urmqtoare de pe casetq. Mute Func]ie care, odatq activatq, de exemplu n prezen]a unui telefon mobil n vehicul, reduce volumul la zero n momentul efectuqrii/preluqrii unui apel. Presettings (memorare posturi) Numqrul posturilor de radio care pot fi memorate manual sau automat.

Aceastq func]ie permite reducerea frecven]elor \nalte, n concordan]q cu semnalul transmis. Distant/Local (Sens DX/Loc) Acestea sunt douq nivele de sensibilitate a recep]iei. 1) Distant (sensibilitate maximq) care face posibilq reglarea tuturor posturilor receptate. 2) Local (sensibilitate minimq) care face posibilq doar recep]ionare posturilor cu semnale suficient de puternice, cum ar fi posturile locale. Loundness (intensitate) O func]ie care accentueazq automat tonurile bass [i treble n timpul ascultqrii, la nivel scqzut. Func]ia este opritq dacq volumul e la maxim.

158

Prin intermediul acestei func]ii se selecteazq anumite categorii de posturi, cum ar fi [tiri, muzicq, sport, etc. Setarea acordq n mod automat prioritate tipului de program selectat n momentul \nceperii transmisei, \ntrerup`nd-o pe cea n desfq[urare. Radio Monitor (RM) Face posibilq ascultarea radio- ului n timpul derulqrii casetelor. RDS (Radio Data System) Acesta e un sistem de informa]ie radio care folose[te frecven]a de 57kHz din cadrul transmisiilor FM normale. Aceastq func]ie face posibilq primirea unor tipuri de informa]ie diferite, cum ar fi buletine rutiere [i nume de posturi [i preluarea automatq a unui post cu semnal mai puternic care transmite acela[i program cu cel ascultat.

Aceastq func]ie permite doar repetarea posturilor radio locale. Repeat (repetare) Func]ie care face posibilq ascultarea continuq a ultimei piese difuzate de CD-player. Scan (scanare) Func]ie care permite ascultarea tuturor posturilor de radio din memorie, n succesiune rapidq (c`teva secunde fiecare), sau \nceputurile fiecqrei piese de pe o casetq sau CD. Scrolling Func]ie care permite recep]ia unor programe diferite n aceea[i re]ea (doar n banda FM). PLL Tuning Func]ie digitalq cu circuit Phase Lock Loop n vederea ob]inerii reglajului cel mai fin pentru postul selectat.

Func]ie care cre[te/reduce treptat volumul atunci c`nd func]ia Mute e opritq sau pornitq. Sound Flavor (selectare sunet) O func]ie care stabile[te cea mai bunq egalizare posibilq n func]ie de tipul de muzicq selectat (Clasic, Jazz, Rock, etc.). SVC Func]ie care permite reglarea automatq a nivelului volumului n func]ie de viteza vehiculului n scopul men]inerii raportului fa]q de zgomotul din habitaclu. TA (informa]ie trafic) Func]ie care face posibilq recep]ia informa]iilor rutiere emise de posturile adecvate, chiar [i n timpul ascultqrii altui post radio, al unei casete, CD sau al unei conversa]ii telefonice. Treble Pentru reglarea tonurilor \nalte.

159

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

PTY (Program Type)

REG (func]ie pentru recep]ie regionalq)

Soft Mute

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

fig.165 COMENZI PE PANOUL FRONTAL (fig. 165) 1. AF-T TA Buton selectare: - AF (frecven]e alternative) - TA (informa]ii trafic) 2. PTY Buton selectare: -RDS PTY (tipul programului RDS) - alegerea subiectului transmisiei PTY n modul EON 3. Buton selectare autorevers. 4 Compartiment casetq. 5. Buton pentru scoaterea casetei/CD-ului 6. SRC-S SC Buton selectare Radio Casetofon - CDPlayer [i Scanare (ascultare rapidq a pieselor n succesiune) 7. BN-A AS Func]ie pentru selectarea frecven]ei radio (FM1, FM2, FMT, MW, LW) Automemorare 8.

A0A0099b

Buton selectare func]ii sunet, meniu [i cqutare automatq posturi. 9. Buton cqutare manualq [i reglare sunet [i meniu. 10. Buton cqutare automatq posturi [i func]ie audio [i meniu 11. MENU-P PS Buton pentru scanare [i func]ii din meniu (ascultarea n succesiune a posturilor memorate).

160

Cqutare post manualq [i reglare func]ii meniu [i selectare sunet. 13. 6 Buton comandq: - activare post nr. 6 - memorare post nr. 6 14. 5-M MIX Buton comandq: - activare post nr. 5 - memorare post nr. 5 -difuzare aleatorie piese CD 15. 4-R RPT Buton comandq: - activare post nr. 4 - memorare post nr. 4 - difuzare continuq CD 16.3-1 11 Buton comandq - activare post 3 - memorare post 3 - CC/CD pauzq 17. 2 Buton comandq: - activare post nr. 2 - memorare post nr. 2 DOLBY B ( reducere zgomot) 18.1 Buton comandq: - activare post nr. 1 - memorare post nr. 1

12.

Comenzile principale ale radioului se gqsesc [i pe volan, pentru a simplifica utilizarea. 1. Buton cre[tere volum 2. Buton reducere volum 3. Buton Mute 4. Buton selec]ie frecven]q radio (FM1, FM2, FMT, MW, LW) [i surse disponibile (Radio - casetofon - CDplayer) 5. Buton multifunc]ional: - Radio: activare posturi memorate (de la 1 la 6) - Casetofon: cqutare piesa urmqtoare (func]ia MSS) - CD-Changer: selectarea piesei urmqtoare
A0A0100b

fig.166

161

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

19. AUD Buton comandq func]ii sunet: bass, treble, balans st`nga/dreapta [i fa]q/spate 20. VOL - Buton reducere volum 21. ONButon comandq: - setare pornit/oprit - Mute pornit/oprit 22. VOL + Buton cre[tere volum

COMENZI VOLAN (fig. 166)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

6. Buton multifunc]ional: - Radio: activare posturi memorate (de la 6 la 1) - Casetofon: cqutare piesq precedentq (func]ia MSS) - CD-Changer: selectare piesq precedentq. Butoane pentru reglare volum [i func]ia Mute Butoanele pentru reglarea volumului (1) [i (2) [i pentru activarea/dezactivarea func]iei Mute (3) func]ioneazq n acela[i mod ca [i butoanele de pe radio. Buton selectare sursq [i frecven]q radio Pentru a selecta sursele [i frecven]ele radio n mod ciclic apqsa]i butonul (4) scurt [i repetat. Sursele/frecven]ele disponibile sunt: FM1, FM2, FMT, MW, LW, CC*, CD**.

Butoanele multifunc]ionale (5) [i (6) Butoanele multifunc]ionale ( 5) [i (6) activeazq posturile radio memorate, cautq piesa precedentq/urmqtoare n timpul ascultqrii unei casete (func]ie MSS) sau selecteazq piesa urmqtoare/precedentq n timpul ascultqrii unui CD. Apqsa]i butonul (5) pentru selectarea posturilor de la 1 la 6 sau pentru a asculta piesa urmqtoare de pe casetq sau CD. Apqsa]i butonul (6) pentru a selecta posturile de la 6 la 1 sau pentru a asculta piesa precedentq de pe caseta sau CD. FUNC}II {I REGL~RI (fig. 165) Pornire Pornirea se efectueazq prin apqsarea butonului ON (21). Dacq radioul era n func]ionare n momentul opririi motorului atunci va porni automat la urmqtoarea pornire a motorului. Dacq radioul este pornit n momentul n care cheia e rotitq la STOP, se va

dezactiva automat dupq aprox. 20 de minute.C`nd cheia de contact e la MAR, butonul ON este ntotdeauna aprins pentru a facilita pornirea radioului. Oprire Pentru a opri radioul apqsa]i butonul ON (21). Dacq n timpul func]ionqrii radioului cheia e rotitq la STOP, acesta se va dezactiva automat [i va porni din nou la urmqtoarea rotire a cheii la MAR, men]n`nd toate setqrile prealabile cu excep]ia volumului care va fi adus la 30 n cazul n care era peste 30. Selectare Radio - Casetofon CD-C Changer Apqs`nd butonul (6) SRC scurt [i repetat ve]i ob]ine selectarea urmqtoarelor func]ii n ordine: - TUNER (radio) - CASETOFON (doar dacq e introdusq o casetq) - CD-CHANGER (doar dacq acesta e conectat).

(*) Doar dacq a fost inseratq o casetq. (**) Doar dacq CD-Changer-ul e conectat.

162

Func]ia poate fi pornitq/opritq n toate modurile de operare ale aparatului (Radio/ Cassette/ CD-Changer). Func]ia Mute (oprirea completq a volumului) Activare: apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul (21) . Volumul va scqdea treptat (func]ie Soft Mute) iar displayul va arqta MUTE. Dezactivare: apqsa]i din nou scurt butonul (21) .Volumul va cre[te treptat (Soft Mute) revenind la valoarea ini]ialq. Func]ia Mute se dezactiveazq [i prin apqsarea butoanelor de reglare VOL+ 22 sau VOL- 20. |n acest caz volumul e modificat direct. Cu Mute activ se pot folosi toate celelalte func]ii iar dacq se transmite un buletin rutier cu func]ia TA pornitq sau se prime[te un mesaj de urgen]q, func]ia Mute va fi ignoratq.

ATEN}IE Dacq se aude radioul atunci c`nd o casetq este introdusq sau CD-Changer-ul este conectat, apqsarea butonului SRC va selecta ultima func]ie folositq (fie casetofonul fie CD-Changer-ul). Func]ia Pauzq Dacq n timpul ascultqrii unei casete sau CD este selectatq altq func]ie (ex: radio) difuzarea este opritq relu`nduse, exact de unde a \ncetat, atunci c`nd se revine la modul casetofon sau CD-player. Dacq n timpul ascultqrii radioului se selecteazq o altq func]ie, n momentul reluqrii modului radio se va reveni la ultimul post ales.

Func]ia SVC permite adaptarea automatq a volumului la viteza vehiculului, mqrindu-l atunci c`nd cre[te viteza pentru a men]ine raportul fa]q de zgomotul din habitaclu. Activare SVC: apqsa]i scurt (sub o scundq) butonul (11) MENU, apoi folosi]i butonul (8) sau butonul (10) pentru a schimba ecranul meniului p`nq c`nd ajunge]i la SVC [i butoanele (9) sau (12) pentru a porni sau opri aceastq func]ie , select`nd SVC ON [i respectiv

163

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dupq fiecare selectare a sursei de ascultare display-ul va prezenta func]ia aleasq pentru aprox. 2.5 secunde:TUNER(radio),CASSETTE (casetofon), CHANGER (CD-Changer). Func]iile ce nu pot fi selectate (ex: CASSETTE atunci c`nd nu se aflq nici o casetq n interior) sunt dezactivate automat. Dacq nu e inseratq nici o casetq, iar CD-Changer-ul nu e conectat, apqsarea butonului ( 6) SRC va produce afi[area mesajului " TUNER" pentru aprox. 2.5 secunde.

Reglare volum Apqsa]i butonul (22) VOL+ pentru a mqri volumul sau butonul ( 20) VOLpentru a-l reduce. Apqsarea scurtq a butonului efectueazq schimbarea treptat. Dacq butonul se men]ine apqsat, schimbarea e mai rapidq. Pentru c`teva secunde va fi afi[at mesajul VOL [i nivelul volumului (de la 0 la 66). Dacq nivelul volumului este schimbat n timpul transmiterii unui buletin rutier sau al folosirii telefonului (dacq este instalatq op]iunea "Voce"), nouq setare nu va fi pqstratq decat n timpul programului sau a apelului respectiv. Schimbarea volumului n func]ie de vitezq

SVC OFF.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia Soft Mute C`nd func]ia Mute e activatq sau dezactivatq, volumul cre[te sau descre[te treptat. Func]ia Soft Mute se mai activeazq [i la apqsarea unuia din cele [ase butoane de preselec]ie, a butonului (7) BN sau (21) ON. Reglare ton Proceda]i n felul urmqtor: - apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 19) AUD p`nq c`nd se afiseazq BASS sau TREBLE - apqsa]i (8) pentru a cre[te basul sau \naltele [i (10) pentru a le reduce. Dacq se apqsq de mai multe ori, schimbarea va fi treptatq. Dacq se mentine butonul apqsat, schimbarea e mai rapidq. Timp de c`teva secunde display-ul aratq nivelul basului [i al \naltelor ( de la -6 la +6). Dupq aprox. 5 secunde de la ultima reglare display-ul revine la ecranul principal de radio.

Reglare balans Proceda]i dupq cum urmeazq: - apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 19) AUD p`nq c`nd apare cuv`ntul BALANCE pe display - apqsa]i butonul ( 8) pentru cre[terea intensitq]ii boxelor din dreapta sau (10) pentru a celor din st`nga. Dacq se apasq butoanele scurt de mai multe ori, schimbarea va fi treptatq. Dacq se men]in apqsate, schimbarea e mai rapidq. Timp de c`teva secunde display-ul aratq nivelul de reglare de la R+9 la L+9 (R=dreapta, L=st`nga). Dupq aproximativ 5 secunde de la utlima reglare, display-ul revine la ecranul principal. Reglare Fader - apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 19) AUD p`nq c`nd display-ul aratq FADER - apqsa]i butonul ( 8) pentru cre[terea intensitq]ii boxelor din spate sau butonul (10) pentru a celor din fa]q.

Dacq se apasq butoanele scurt de mai multe ori, schimbarea va fi treptatq. Dacq se men]in apqsate, schimbarea e mai rapidq. Timp de c`teva secunde display-ul aratq nivelul faderului de la R+9 la F+9 ( R=spate, F=fa]q). Dupq aprox. 5 secunde de la ultima reglare display-ul revine la ecranul principal. Func]ia intensitate Aceastq func]ie \mbunqtq]e[te volumul sunetului c`nd se ascultq la un nivel scqzut, mqrind basul [i \naltele.C`nd se selecteazq volumul maxim func]ia se \ntrerupe. Pentru activarea sau dezactivarea acestei func]ii men]ine]i butonul ( 19) AUD apqsat p`nq la auzirea unui semnal sonor. Selectarea fqcutq (pornit sau oprit) este arqtatq pe display timp de c`teva secunde: LD ON sau LD OFF .

164

Dacq este activatq op]iunea Voce, atunci c`nd se prime[te un apel telefonic volumul este scqzut imediat (Mute) iar pe display apare mesajul TEL MUTE .

La pornirea aparatului, ultima func]ie activatq \nainte de oprire este reulatq (radio, casetofon sau CD-Changer). Pentru selectarea func]iei radio n timp ce asculta]i o casetq sau un CD, apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 6) SRC p`nq c`nd func]ia se activeazq. Selectarea lungimii de undq Dacq modul radio e activ, apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 7) BN pentru alegerea frecven]ei dorite. Ori de c`te ori se apasq butonul, urmqtoarele benzi sunt selectate n ordine: FM1 , FM2 , FMT, MW [i LW, fiind arqtate pe display. Banda FM este \mpqr]itq n sec]iuni: FM1, FM2 [i FMT. Recep]ia FMT este rezervatq pentru posturile memorate automat cu ajutorul func]iei Automemorare. Radioul este oric`nd gata sq recep]ioneze posturi n modul RDS.

Butoanele cu simboluri de la 1 la 6 (18, 17, 16, 15, 14, 13) fac posibile urmqtoarele memorqri: - 18 posturi n banda FM (6 n FM1, 6 n FM2, 6 n FMT) - 6 n banda MW - 6 n banda LW - 6 tipuri de programare PTY (doar n modul FM atunci c`nd PTY e activat). Pentru activarea unui post memorat, alege]i frecven]a corespunzqtoare, apoi apqsa]i scurt (sub 1 sec) pe butonul prestabilit (de la 1 la 6). Display-ul va arqta timp de c`teva secunde numqrul [i frecven]a postului memorat \nainte de a arqta frecven]a [i numele postului RDS. Memorarea ultimului post ascultat Radioul re]ine automat n memorie ultimul post ascultat pentru fiecare bandq de frecven]q \n parte. Acesta este reluat la deschiderea radioului sau la schimbarea benzii de frecven]q.

165

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

FUNC}IE TELEFON

RADIO (fig. 165)

Butoane de memorare

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Reglare automatq Apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul ( 8) sau (10) pentru cqutarea automatq a celui mai bun reglaj pentru urmqtorul post care poate fi receptat \n direc]ia aleasq. Dacq butoanele (8) sau (10) se men]in apqsate mai mult timp (peste 1 sec) se efectueazq cqutarea rapidq: dupq selectarea primului post care poate fi recep]ionat bine, tuner-ul se opre[te aprox. o secundq (n Mute) \nainte de a continua cqutarea rapidq. C`nd se elibereazq butonul, tuner-ul se opre[te la urmqtorul post ce poate fi recep]ionat. Dacq func]ia TA (informa]ie trafic) este activq, tuner-ul va cquta numai posturi care transmit buletine rutiere. Dacq func]ia PTY e activq, tuner-ul va selecta numai posturi PTY. |n timpul cqutqrii se vor afi[a alternativ tipul programului [i mesajul SEARCH . Dacq postul la care se opre[te tunerul este unul din cele memorate, displayul va arqta numqrul de memorare timp de c`teva secunde.

Reglare manualq Aceasta permite cqutarea manualq pe lungimea de undq aleasq. - selecta]i banda cu butonul ( 7) BN : FM1, FM2, FMT, MW sau LW. - apqsa]i scurt [i repetat butoanele (12) sau (9) . Apqsarea mai lungq a butonului (peste 1 secundq) activeazq cqutarea rapidq, care se opre[te la eliberarea butonului. Pentru activarea reglqrii manuale trebuie oprite func]iile PTY [i AF (frecven]e alternative), dacq au fost activate n prealabil. Dacq postul ob]inut e unul care se gqse[te n memorie, display-ul va arqta numqrul de memorare timp de c`teva secunde.

Scanare post (Scan) Men]in`nd butonul ( 6) SRC apqsat p`nq la producerea unui semnal sonor se va \ncepe procedura de cqutare a posturilor \n banda de frecven]q selectatq (FM, MW, LW). Fiecare post gqsit va fi difuzat c`teva secunde iar numele [i frecven]a vor clipi pe display. |n timpul cqutqrii, display-ul prezintq timp de c`teva SCAN , secunde mesajele FM-S SCAN sau PTY-S SCAN. AM-S Dacq func]ia TA (informa]ie trafic) e activq, sistemul va cquta numai posturile care transmit buletine rutiere. Dacq func]ia PTY e activq, sistemul va cquta numai posturi PTY. C`nd func]ia Scan e activq, toate celelalte func]ii se anuleazq. C`nd dori]i sq continua]i ascultarea unuia dintre posturile selectate, apqsa]i din nou butonul ( 6) SRC. Func]ia Scan se \ntrerupe n urmqtoarele cazuri: - oprirea aparatului - apqsarea butonului (6) SRC

166

- apqsarea butoanelor (8) sau (10) (activare reglare automatq sau manualq) - apqsare buton pentru post memorat - activare Automemorare - activare/dezactivare PTY - schimbare banda de frecven]q aleasq - apqsare buton (19) AUD - apqsare buton (11) MENU - gqsire post care transmite un buletin de [tiri, dacq func]ia TA e activatq - introducere casetq. |n orice caz, func]ia de cqutare se va dezactiva dupq scanarea benzilor de frecven]q, chiar dacq nu a fost selectat nici un post.

Apqsa]i butonul (11) MENU mai \ndelungat pentru a se \ncepe scanarea posturilor memorate n banda de frecven]q selectatq: -FM: FMI 1, FMI 2, ..., FMI 6, FMII 1, FMII 2, ..., FMII 6, FMT 1, FMT 2,..., FMT 6 -MW: MW 1, MW 2, ..., MW 6 -LW: LW 1, LW 2, ..., LW 6 Fiecare post memorat va fi difuzat c`teva secunde iar numele [i frecven]a sa vor clipi pe display, dacq intensitatea semnalului e suficient. C`nd se trece de la o preselec]ie la alta,display-ul aratq mesajul SCAN pentru 2 secunde. |n primele 2 secunde n care se aude un nou post memorat, display-ul aratq frecven]a curentq [i numqrul butonului de preselec]ie. Dacq func]ia TA e activq, sistemul nu va cquta dec`t posturi care transmit buletine de [tiri.

- oprirea aparatului - apqsarea butonului (7) BN - apqsarea butoanelor (8) sau (10) (activare reglare automatq sau manualq) - apqsarea butonului pentru post memorat - activare Automemorare - activare/dezactivare PTY - schimbare selec]ie sursq (case tofon, CD-Changer) - schimbarea nivelului FM sau banda de frecven]q selectatq - apqsare buton (19) AUD - apqsare buton (11) MENU - gqsire post care transmite un buletin de [tiri, dacq func]ia TA e activatq - introducere casetq. Dacq nu a fost selectat nici un post memorat, se va relua difuzarea postului activat \nainte de a se produce cqutarea.

167

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Scanare posturi memorate

Func]ia de scanare a posturilor memorate se \ntrerupe n urmqtoarele cazuri:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Memorare posturi manual Postul selectat poate fi memorat cu ajutorul butoanelor (18, 17, 16, 15, 14, 13) numerotate de la 1 la 6. Men]ineti apqsat unul din aceste butoane (de la 1 la 6) p`nq c`nd primi]i confirmarea printr-un semnal sonor. Dupq memorare, display-ul aratq numqrul butonului corespunzqtor postului memorat. Automemorare Pentru activarea func]iei de Automemorare ]ine]i apqsat butonul BN (7) p`nq c`nd se aude semnalul sonor de confirmare. Cu aceasta func]ie, aparatul memoreazq automat posturile cu cel mai puternic semnal \n ordine descrescqtoare a intensitq]ii pe banda de frecven]q FMT. ATEN}IE Activarea func]iei de Automemorare anuleazq posturile memorate anterior \n banda FMT. Dacq func]ia TA (informa]ie trafic) e activatq, se vor memora doar posturile care transmit informa]ii rutiere. Aceastq func]ie poate fi activatq [i \n timpul ascultqrii unei casete sau CD.

|n timpul procesului de memorare automatq display-ul aratq mesajul " ASTORE". Pentru a \ntrerupe procesul de memorare apqsa]i butonul ( 7) BN din nou: radioul va reveni automat la postul care era selectat nainte de activarea func]iei. Dupq terminarea func]iei de automemorare radioul revine automat la prima sta]ie memoratq n banda FM 1. Pe butoanele (18, 17, 16, 15, 14, 13) numqrate de la 1 la 6, posturile care au semnal puternic sunt automat memorate \n banda presetatq. Dupq memorare radioul revine la frecven]a memorat] la butonul 1 (18). Fiecare post se memoreazq o singurq datq, cu excep]ia posturilor regionale care, n unele cazuri, pot fi \nregistrate de douq ori. |n timpul procesului de memorare automatq display-ul aratq mesajul " ASTORE". |n timp ce se deruleazq func]ia Automemorare se vor petrece urmqtoarele: - c`nd func]ia de automemorare e activatq toate celelalte func]ii sunt oprite - orice schimbare de volum nu este arqtatq pe display.

- apqsarea uneia dintre comenzile radioului (ex: PTY (2), , (9), (12), (18), (17), (16), (15), (14), (13) va ntrerupe procesul de auto memorare, revenindu-se la ultimul post ascultat, iar func]ia asociatq cu butonul care a fost apqsat va fi activatq TA - apqsarea butonului (1) AF-T va ntrerupe procesul de automemorare, iar func]ia TA (informa]ie trafic) va fi pornitq/opritq [i un nou proces de automemorare se va ini]ia - schimbarea sursei de ascultare (radio, casetofon, CD-Changer) n timpul memorqrii automate nu va ntrerupe aceastq func]ie. ATEN}IE Uneori func]ia de memorare automatq nu poate gqsi 6 posturi cu semnal puternic. |n acest caz, pentru butoanele de memorare nefolosite _ _ _ _" aprox. se vor indica 4 liniu]e "_ 2 secunde [i se va reveni la ultimul post ascultat.

168

Proceda]i dupq cum urmeazq: -selecta]i banda de frecven]q doritq (FM, MW, LW) - apqsa]i scurt unul dintre cele 6 butoane de memorare. Display-ul va arqta numqrul corespunzqtor butonului. |n benzile FM1, FM2 [i FMT, dacq recep]ia nu e de bunq calitate iar func]ia pentru cqutarea frecven]ei alternative AF este activatq, va fi cqutat automat postul cu cel mai puternic semnal care transmite aceea[i emisiune.

|n cadrul sistemului RDS radioul are douq moduri de func]ionare: - AF ON: func]ia de cqutare alternativq a frecven]ei activatq - AF OFF: func]ia de cqutare alternativq a frecven]ei dezactivatq. C`nd semnalul postului RDS ascultat devine mai slab, urmqtoarele douq situa]ii sunt posibile: - cu AF ON sistemul RDS activeazq reglarea automatq a frecven]ei optime pentru postul ales, a[adar radioul este conectat automat la postul cu cel mai puternic semnal care difuzeazq aceea[i emisiune. Astfel va fi posibil sq vq continua]i deplasarea ascult`nd programul dorit fqrq a fi nevoit sq schimba]i frecven]a atunci c`nd trece]i dintr-o zonq n alta. Binein]eles, postul ascultat trebuie sq poatq fi recep]ionat n zona n care se aflq vehiculul. - cu AF OFF radioul nu va cquta automat cel mai puternic semnal, acesta urm`nd a fi gqsit manual prin intermediul butoanelor de reglare.

Dacq radioul este n banda AM, atunci c`nd se apasq butonul (1) AFTA, se va trece n banda FM la ultimul post ascultat. Func]ia TA (informa]ie trafic) Unele posturi din banda FM (FM1, FM2 [i FMT) transmit [i informa]ii despre condi]iile de trafic. |n acest caz display-ul aratq literele TP. Pentru activarea/dezactivarea func]iei TA, apqsa]i scurt (sub 1 sec) TA. butonul (1) AF-T Condi]iile de ascultare [i informa]ia de pe display pot fi urmqtoarele: -TA [i TP: dacq sunte]i conectat la un post care transmite informa]ii rutiere iar func]ia TA este activatq - TP: dacq sunte]i conectat la un post care transmite informa]ii rutiere dar func]ia TA e dezactivatq

169

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ascultarea posturilor memorate

Func]ia AF (Cqutare frecven]q alternativq)

Pentru activarea/dezactivarea funcTA ]iei AF ]ine]i butonul ( 1) AF-T apqsat p`nq c`nd se aude semnalul sonor. Numele RDS (dacq e disponibil) va rqm`ne pe display mpreunq cu simbolul AF, dacq func]ia AF e activq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

-TA (*): func]ia TA e activatq dar radioul e conectat la un post care nu transmite informa]ii rutiere - TA [i TP nu sunt prezentate pe display: radioul e conectat la un post care nu transmite informa]ii rutiere iar func]ia TA e dezactivatq. (*) Dacq func]ia TA e activatq dar postul ales nu transmite informa]ii rutiere, la fiecare 30 de secunde se va auzi un semnal sonor. Cu func]ia TA devin posibile: a) cqutarea numai a posturilor RDS care difuzeazq informa]ii rutiere care transmit n banda FM. b) primirea informa]iilor rutiere chiar [i c`nd folosi]i casetofonul sau CD-Changer-ul. c) primirea informa]iilor rutiere la un volum prestabilit chiar atunci c`nd volumul radioului e oprit complet. Opera]iunile care trebuie efectuate pentru fiecare dintre aceste situa]ii sunt enumerate mai jos. a) Ca sq beneficia]i de posturi ce transmit informa]ii rutiere:

- selecta]i banda FM1, FM2 sau FMT - apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul ( 1) TA astfel nc`t pe display sq AF-T aparq TA - apqsa]i butoanele de reglare ( 9) sau (12) Pentru memorarea posturilor c`nd func]ia TA e activq, indeplini]i opera]iunile de memorare (consulta]i sec]iunea "Memorare manualq posturi"). b) Dacq dori]i sq primi]i informa]ii rutiere n timp ce asculta]i o casetq sau un CD, nainte de a introduce caseta sau a porni CD-Changer-ul, selecta]i un post care transmite informa]ii rutiere (TP) [i activa]i func]ia TA. Dacq n timpul ascultqrii casetei sau CD-ului respectiv postul transmite informa]ii rutiere, activitatea se va suspenda temporar [i va fi reluatq la sfar[itul mesajului. C`nd se \ncepe difuzarea informa]iilor rutiere pe display apare formula INFO TRA scurt, dupq care displayul continuq sq arate informa]ii: frecven]q, nume, timpul CD-ului etc). Dacq CD-Changer-ul sau casetofonul sunt deja n func]iune dar dori]i [i sq primi]i informa]ii rutiere, apqsarea scurtq (sub 1 sec) a butonului AF-TA 1

va conecta radioul la ultimul post ascultat n banda FM, se va produce activarea func]iei TA iar informa]iile rutiere vor fi difuzate. Dacq postul selectat nu difuzeazq informa]ii rutiere, cqutarea pentru un post care o face va \ncepe automat. Dacq dori]i sq \ntrerupe]i difuzarea informa]iilor rutiere, apqsa]i scurt (sub TA n timpul 1 sec) butonul (1) AF-T transmiterii mesajului. c) Pentru a primi informa]ii rutiere atunci c`nd nu asculta]i radioul: -activati func]ia TA apqs`nd scurt TA astfel (sub 1 sec) butonul (1) AF-T nc`t pe display sq aparq TA - selecta]i un post care transmite informa]ii rutiere astfel nc`t display-ul sq arate TP, dupa care reduce]i volumul la 0 prin apqsarea butonului ( 20) VOL-. Astfel, dacq postul transmite informa]ii rutiere acestea se vor auzi la un volum minim prestabilit. ATEN}IE |n unele ]qri existq posturi de radio care, chiar [i c`nd func]ia TA e activatq (display-ul aratq TP) nu transmit informa]ii rutiere.

170

Func]ie pentru tipul programului PTY (selectarea anumitor tipuri de programe) Pentru activarea func]iei PTY, care face posibilq acordarea prioritq]ii programelor PTY (programele pot include mesaje de urgen]q sau diverse teme precum muzicq, buletine de [tiri), atunci c`nd se difuzeazq, apqsa]i scurt butonul (2) PTY p`nq c`nd pe display apare PTY [i se aude subiectul ultimului post ascultat (ex: NEWS/[tiri). ATEN}IE Pentru ca func]ia PTY sq se poatq activa, radioul trebuie sq fie \n banda FM. Dacq postul nu transmite n modul PTY apare pe PTY, formula NO-P display aprox. 5 secunde. Dupa 2 secunde numele [i frecven]a postului se vor indica pe display. Lista subiectelor posibile include:

Volumul cu care se transmite buletinul rutier variazq n func]ie de volumul de ascultare: - volum de ascultare sub 30: volumul buletinului rutier = 20 (valoare fixq) - volum de ascultare peste 30: volum buletin rutier = volum de ascultare +1.

Receptarea de urgen]q |n modul RDS radioul e setat sq primeascq anun]urile de urgen]q difuzate n situa]ii excep]ionale, n cazul unui pericol general (cutremure,

171

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq radioul func]ioneazq n banda AM atunci c`nd se apasq butonul AFTA (1), va trece automat la banda FM [i la ultimul post ascultat. Dacq postul selectat nu transmite informa]ii rutiere (cuv`ntul TP nu e arqtat pe display), va \ncepe automat cqutarea unui post care o face.

Dacq volumul e modificat n timpul unui buletin rutier, valoarea nu va fi arqtatq pe display [i nu va fi men]inutq dec`t pe timpul difuzqrii buletinului. |n timpul difuzqrii unui buletin rutier este posibilq reglarea sunetului cu ajutorul butonului (19) AUD. Noile valori se vor pqstra [i dupa terminarea buletinului. ATEN}IE Dacq func]ia TA e activatq iar postul selectat nu transmite informa]ii rutiere sau nu mai poate furniza aceste informa]ii (display-ul nu aratq TP), dupa un minut de la instaurarea acestei situa]ii se vor petrece urmqtoarele: - dacq sunte]i n cursul ascultqrii unei casete sau CD, se va cquta un alt post care transmite informa]ii rutiere - dacq asculta]i radioul se va auzi un semnal sonor menit sq vq alerteze cq receptarea informa]iilor de trafic nu mai e posibilq; pentru a ntrerupe acest semnal trebuie sq va conectati la un post care poate transmite informa]ii rutiere sau sq dezactiva]i func]ia TA.

inunda]ii, etc) dacq acestea sunt difuzate de postul selectat.Aceastq func]ie se activeazq automat [i nu poate fi dezactivatq.

NEWS ({TIRI) AFFAIRS (AFACERI) INFO SPORT EDUCATE (EDUCA}IE) DRAMA (TEATRU) CULTURE (CULTURQ) SCIENCE ({TIIN}Q) VARIED (DIVERSE) POP M ROCK M M,O,R,M (MIDDLE OF THE ROAD MUSIC) LIGHT M (MUZICQ U{OARQ) CLASSICS (CLASICQ) OTHER M (ALTE TIPURI DE MUZICQ) Pentru a schimba tipul programului PTY apqsa]i (12) sau (9) sau unul din cele 6 butoane de memorare. Dacq display-ul aratq numele sau frecven]a postului, la apqsarea butoanelor (12) sau (9) se va indica tipul programului curent. Pentru a memora tipul programului curent pe unul din cele 6 butoane de memorare, apqsa]i prelungit (peste 1 sec) butonul de memorare. Memorarea se confirmq printr-un semnal sonor. Pentru cqutarea unui post de acest tip, consulta]i sec]iunile despre "Reglare automatq" [i "Func]ia de scanare".

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq nu e disponibil nici un post cu acest tip de program, sistemul emite un semnal sonor [i se va relua postul ascultat anterior, n timp ce display-ul va arqta timp de 2 secunde mesajul PTY. NO-P Pentru oprirea func]iei PTY apqsa]i scurt butonul (2) PTY Controlul tipului de program PTY al posturilor Pentru a afla tipul de program PTY al postului ascultat, ]ine]i butonul (2) PTY apqsat p`nq la auzirea unui semnal sonor. Dupq acest semnal, display-ul va arqta tipul programului (v. Paragraful precedent) difuzat de postul respectiv. Dacq postul nu furnizeazq coduri PTY, display-ul va arqta NOPTY. Dupa aproximativ 5 secunde display-ul va arqta din nou numele RDS sau frecven]a postului selectat.

Func]ia EON Unele ]qri au circuite care grupeazq la un loc mai multe posturi care transmit informa]ii rutiere. |n acest caz se va ntrerupe temporar programul difuzat de postul ascultat n vederea primirii informa]iei rutiere (doar c`nd func]ia TA e activatq), ori de c`te ori aceste buletine sunt transmise de posturile din acela[i circuit. Trecerea rapidq n revistq a transmisiilor Este posibilq recep]ia [i trecerea rapidq n revistq a diverselor programe din aceea[i re]ea, numai n banda FM: ex: NDR1, NDR2, NDR3, NDR4, N-JOY. Pentru activarea acestei functii, TA. Se apqsa]i scurt butonul (1) AF-T poate \ncepe trecerea n revistq prin apqsarea butoanelor ( 9) sau (12) . ATEN}IE Postul trebuie sq fi fost receptat cel pu]in o datq nainte. Posturi care emit stereo Dacq semnalul primit este prea slab, se va trece automat de la Stereo la Mono.

172

Func]ii ale butonului (11) MENU Pentru activarea func]iei de meniu apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul ( 11) MENU. Display-ul va arqta mesajul MENU. Dupa aprox. 2 secunde disON. play-ul va arqta MEN REG-O Ca sq deplasa]i ecranul n sus sau jos pentru a vedea toate func]iile meniului folosi]i butoanele (8) sau (10) . Pentru a activa/dezactiva func]ia selectatq folosi]i (9) sau (12) . Display-ul vq va informa asupra statutului curent al func]iei selectate. Func]iile din cadrul meniului sunt urmqtoarele: - REG (programe regionale) - CDC (date despre CD-Changer, dacq acesta e instalat) - HICUT (reducere note \nalte) - PHONE (volumul telefonului, dacq e instalat) - RM (monitor radio) - SVC (control automat al volumului n func]ie de vitezq) - SENS DX/LO (sensibilitate de reglare) Pentru a ie[i din meniu, apqsa]i din nou butonul (11) MENU .

Unele posturi na]ionale transmit programe regionale, la ore prestabilite, acestea diferind de la o zonq la alta. Aceastq func]ie face posibilq conectarea doar la sta]ii locale (regionale). A[adar dacq asculta]i un program regional [i dori]i sq rqm`ne]i conectat la el, trebuie sq activa]i aceastq func]ie. Pentru activare, folosi]i butoanele ( 9) sau (12) . Display-ul va arqta statutul curent al func]iei: - REG-O ON: func]ia activatq -R REG-O OFF: func]ia dezactivatq.

ATEN}IE C`nd func]ia e dezactiOFF), iar func]ia AF vatq (REG-O (frecven]e alternative) e activatq, radioul se va conecta automat la frecven]a cu cel mai puternic semnal al postului ascultat. Func]ia de afi[are a datelor despre CD-C Changer Aceastq func]ie poate fi selectatq doar atunci c`nd CD-Changer-ul este conectat. |n acest caz display-ul va DISP. arqta CDC-D Pentru schimbarea func]iei folosi]i butoanele (9 ) sau (12) . Display-ul aratq una din cele douq NR. setqri posibile: TIME [i CD-N

173

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

MENIU (fig. 165)

Func]ia de recep]ie a posturilor regionale (REG)

Dacq func]ia e dezactivatq, iar radioul e conectat la un post local care func]ioneazq \ntr-o anumitq zonq [i vehiculul pqtrunde \ntr-o zonq diferitq, atunci postul local al zonei n care s-a pqtruns va fi transmis.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia de reducere a notelor \nalte (HICUT) Folosind aceastq func]ie pute]i reduce tonurile nalte, n func]ie de semnalul transmis. Pentru activare, folosi]i butoanele ( 9) sau (12) . Display-ul va arqta care este statutul curent al func]iei: -HICUT ON: activatq -NO HICUT: dezactivatq Reglare volum telefon (PHONE) Aceastq func]ie face posibilq reglarea sunetului telefonului (de la 1 la 66) sau oprirea sa (setarea OFF). Pentru a regla sau opri sunetul folosi]i butoanele (9) sau (12) . Display-ul va arqta statutul curent al func]iei: - PHONE 23 : func]ia activatq cu nivelul volumului 23 - PHONE OFF: func]ie dezactivatq

Func]ia monitorizare radio (RM) Aceastq func]ie face posibilq ascultarea radioului n timpul derulqrii casetelor. |n mod normal, n timpul derulqrii casetelor radioul e oprit; dacq dori]i, radioul poate fi ascultat n acest rqstimp prin activarea func]iei RM. Pentru activare/dezactivare, folosi]i butoanele (9) sau (12) . Display-ul va arqta statutul curent al func]iei: ON: activatq -RM-O OFF: dezactivatq -RM-O Adaptarea volumului n func]ie de vitezq (SVC) Func]ia SVC face posibilq reglarea automatq a volumului n func]ie de viteza vehiculului, mqrind volumul pe mqsurq ce viteza cre[te pentru a men]ine raportul fa]q de zgomotul din habitaclu. Pentru activare, folosi]i butoanele ( 9) sau (12) .

Display-ul va arqta care este stadiul curent al func]iei: - SVC-O ON: activatq -S SVC-O OFF: dezactivatq. Reglare sensibilitate tuner (SENS DX/LO) Aceastq func]ie permite modificarea sensibilitq]ii pentru cqutarea automatq a posturilor. C`nd se activeazq sensiLO, vor fi bilitatea scazutq SENS-L cqutate doar posturile cu semnal foarte puternic [i recep]ie excelentq, iar c`nd se activeazq sensibilitatea DX vor fi cqutate crescutq SENS-D toate posturile. A[adar, dacq vehiculul se gqse[te \ntr-o zonq cu un numqr considerabil de posturi [i dori]i sq le alege]i doar pe cele cu semnal puternic, activa]i sensibilitatea joasq LO. SENS-L Pentru setarea sensibilitq]ii, folosi]i butoanele (9) sau (12) . Display-ul va arqta stadiul curent al func]iei: - SENS-L LO: sensibilitate scqzutq - SENS-D DX: sensibilitate \naltq.

174

Ascultarea casetelor Dupq pornirea casetofonului, difuzarea \ncepe automat iar display-ul va arqta CASSETTE pentru aprox. 2.5 secunde. Apoi display-ul va arqta SIDE A sau SIDE B'' n func]ie de ce parte este n curs de ascultare. La introducerea casetei, aparatul va selecta automat partea 1. Dacq se afla o caseta n interior, disIN, acest mesaj play-ul va arqta CC-I rqm`n`nd pe display chiar [i atunci c`nd se aleg alte moduri de operare (radio sau CD-Changer). Simbolul dispare dupq scoaterea casetei. Schimbarea direc]iei de ascultare Dupq ascultarea casetei, partea va fi schimbatq automat (func]ia de autorevers). Display-ul va arqta care parte a casetei e n curs de ascultare. Pentru a schimba partea nainte de sf`r[itul celei care se ascultq, apqsa]i (3) (func]ia revers); mesajul de pe display se va schimba corespunzqtor.

Sistemul e dotat cu un casetofon. Acesta e dotat cu o func]ie de autorevers care permite ascultarea ambelor pqr]i ale casetei fqrq a o \ntoarce. Introducerea [i scoaterea casetei sunt facilitate de un mecanism automat. Selectarea casetofonului Pentru activarea casetofonului, chiar [i c`nd radioul e oprit, introduce]i caseta n compartimentul (4) cu banda \n sus. Dacq \nquntru se afla deja o casetq, porni]i casetofonul prin apqsarea scurtq [i repetatq a butonului (6) SRC pentru a selecta func]ia CASSETTE.

Apqsa]i (8) pentru a asculta urmqtoarea piesq de pe casetq [i de douq ori butonul (10) pentru ascultarea piesei precedente. |n primul caz caseta se va derula rapid nainte p`nq la piesa urmqtoare, de unde se va relua difuzarea. |n timpul derulqrii display-ul aratq mesajul MSS FF urmat de numqrul piesei care se omite. Apqsa]i (10) n timp ce asculta]i o piesq pentru a o reasculta de la \nceput, apqsa]i din nou butonul pentru ascultarea piesei precedente. |n timpul derulqrii display-ul aratq mesajul MSS FR , urmat de numqrul piesei precedente care se omite. }ine]i apqsate aceste butoane pentru a mqri/scqdea numqrul pieselor peste care vre]i sq sqri]i. Cqutarea pieselor se ntrerupe n urmqtoarele cazuri: -c`nd se schimba sursa de ascultare -c`nd caseta e scoasq -c`nd se inverseazq direc]ia de derulare a benzii

175

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CASETOFON (fig. 165)

Cqutarea piesei precedente/ urmqtoare (func]ia MSS)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

- c`nd se porne[te, activeazq sau dezactiveazq o func]ie care necesitq afi[area de noi informa]ii - c`nd aparatul e oprit - c`nd func]iile TA (informa]ie trafic), Tel-mute sau PTY31 sunt activate. - c`nd (9) sau (12) sunt apqsate. Derularea rapidq nainte/\napoi a casetei Pentru a derula caseta, apqsa]i butoanele (9) sau (12) n func]ie de direc]ia benzii. Display-ul va arqta direc]ia selectatq: - FORWARD nainte - REWIND \napoi Pentru a ntrerupe derularea, apqsa]i din nou butonul (9) sau (12) .

Func]ia de derulare e \ntreruptq n urmqtoarele cazuri: - c`nd se schimbq sursa de ascultare - c`nd caseta e scoasq - c`nd se inverseazq direc]ia benzii - c`nd se porne[te, activeazq sau dezactiveazq o func]ie care necesitq afi[area de noi informa]ii - c`nd aparatul e oprit - c`nd func]iile TA (informa]ie trafic), Tel-mute sau PTY31 sunt activate. Dupq afi[area mesajului se va continua difuzarea casetei - c`nd se apasq butonul ( 8) sau (10) . Func]ia Pauzq Pentru a opri temporar casetofonul, apqsa]i butonul de memorare 3 ( 16). Display-ul va arqta mesajul PAUSE. Pentru a relua ascultarea piesei, apqsa]i din nou butonul 3 (16). Func]ia de pauzq se anuleazq automat dacq se schimbq sursa de ascultare.

Func]ia Scan Aceastq func]ie face posibilq ascultarea tuturor pieselor de pe casetq n succesiune rapidq. }ine]i apqsat butonul ( 6) SRC p`nq c`nd se aude un semnal sonor, pentru a asculta primele 10 secunde din fiecare piesq de pe casetq. |n timp ce se ascultq o piesq [i se cautq \nceputul celei urmqtoare, display-ul va arqta cuv`ntul SCAN. Pentru a ntrerupe cqutarea n timp ce asculta]i o piesq apqsa]i din nou butonul ( 6) SRC: mesajul SCAN va dispqrea de pe display iar ascultare casetei va \ncepe de la piesa n cursul cqreia a]i apqsat butonul. Ordinea scanqrii e urmqtoarea: - de la piesa care se ascultq p`nq la ultimq piesq de pe partea respectivq - schimbarea pqr]ii casetei [i cqutarea tuturor pieselor de pe acea parte - din nou schimbarea pqr]ii [i cqutarea tuturor pieselor de pe aceasta. Dupq ce au fost scanate toate piesele func]ia se dezactiveazq.

176

Func]ia de scanare se ntrerupe n urmqtoarele cazuri: - c`nd aparatul e oprit - c`nd se apasq din nou butonul ( 6) SRC n vederea ascultqrii p`nq la capqt a piesei n curs de scanare - la activarea func]iei de pauzq - la apqsarea unui buton de cqutare n cele 4 direc]ii - la apqsarea butonului ( 3) autorevers - la apqsarea butonului AUD - dacq func]ia TA e activq, iar postul de radio selectat difuzeazq un buletin rutier - c`nd se apasq butonul ( 11 ) MENU.

Pentru activare/dezactivare, apqsa]i butonul (17) . Aceastq func]ie are drept scop reducerea zgomotului de fond [i este ob]inutq sub licen]a Corpora]iei Dolby. Dolby [i simbolul sunt mqrci \nregistrate ale laboratoarelor Corpora]iei Dolby. C`nd aceastq func]ie e activq, display-ul aratq simbolul . Scoaterea casetei Pentru a scoate caseta apqsa]i butonul (5) c`nd aparatul e n func]iune. Dupq scoaterea casetei se va relua ascultarea ultimei surse de ascultare. Caseta nu poate fi scoasq dacq radioul e oprit.

Gama Lineaccessori Alfa Romeo oferq douq seturi de instalare a CDChanger-ului: pentru 5 sau 10 discuri, mpreunq cu un cablu de conectare [i un suport pentru asamblare. Selectarea CD-C Changer-u ului Ca sq activa]i CD-changer-ului, porni]i aparatul iar apoi apqsa]i scurt [i repetat butonul (6) SRC pentru a selecta modul CHANGER. Posibile mesaje de eroare Dacq \ncqrcqtorul nu este introdus n CD-Changer, display-ul va arqta mesajul CHANGER. Dacq \ncqrcqtorul nu con]ine nici un CD, display-ul va arqta mesajul NO CD. Dacq se gase[te cel pu]in un CD, acesta va fi difuzat. Dacq CD-ul nu poate fi citit, se va selecta CD-ul urmqtor; dacq nu au fost introduse alte CD-uri sau dacq [i cele introduse sunt ilizibile, mesajul NO CD va apqrea pe display p`nq la schimbarea sursei de ascultare.

177

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia DOLBY B

CD- CHANGER

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ionare Pentru ascultarea CD-urilor din CD-Changer, selecta]i modul CHANGER cu ajutorul butonului ( 6) SRC. C`nd se ascultq un CD pentru prima oarq dupq introducerea in CD-Changer se va \ncepe cu difuzarea primei piese de pe primul CD disponibil. |n timpul ascultqrii display-ul aratq numqrul piesei curente (ex: T04 = a patra piesq) [i timpul de ascultare trecut de la \nceperea piesei (ex: 03:14 = 3 minute [i 14 secunde) sau numqrul CD-ului selectat (ex: CD 03 = al treilea CD) n func]ie de selectarea fqcutq n meniu. |n cazul unei defec]iuni a CDCharger-ului sau dificultq]i n scoaterea \ncqrcqtorului, display-ul va arqta mesajul CD ERROR.

Alegerea CD-u ului Apqsa]i (12) pentru a selecta CD-ul precedent [i ( 9) pentru urmqtorul CD. Dacq n meniu a fost selectatq op]iunea de afi[are a timpului CD-ului, acesta va fi \nlocuit timp de aprox. 2 secunde cu numqrul CD-ului. Dacq \ncqrcqtorul nu con]ine un disc n pozi]ia selectatq, display-ul va arqta scurt mesajul NO CD [i se va \ncepe difuzarea automatq a urmqtorului CD. Selectarea piesei (precedentq/ urmqtoare) Apqsa]i butonul ( 8) pentru ascultarea urmqtoarei piese de pe CDul curent. Apqsa]i butonul (10) n timpul ascultqrii unei piese pentru a relua de la capat piesa respectivq; apqsa]i de douq ori acest buton pentru a selecta piesa precedentq. Apqsa]i aceste butoane de mai multe ori pentru a trece peste (omite) un numqr de melodii nainte/\napoi corespunzqtor cu numqrul apqsqrilor.

Derulare nainte/\napoi }ine]i apqsat butonul ( 9) pentru a derula nainte piesa selectatq [i butonul (12) pentru a o derula \napoi. Derularea se opre[te odatq cu eliberarea butonului. O apqsare scurtq a butonului \nseamnq derularea nainte/\napoi a piesei cu 1 secundq. Dacq func]ia de afi[are a numqrului CD-ului a fost selectatq n meniu, acesta va fi \nlocuit pentru aprox. 2 secunde cu timpul CD-ului. Scanarea pieselor de pe CD Aceastq func]ie face posibilq ascultarea primelor 10 secunde ale fiecqrei piese de pe CD. }ine]i apqsat butonul ( 6) SRC p`nq se aude un semnal sonor pentru a activa aceastq func]ie. |n timpul ascultqrii, display-ul va arqta alternativ timp de c`te 2 secunde func]ia aleasq n prealabil (numqr, timp sau nume CD) [i cuv`ntul SCAN. C`nd func]ia Scan e activq, func]iile Mix [i Repetare se anuleazq.

178

- de la piesa n timpul cqreia s-a activat scanarea pana la ultima de pe CD - de la prima piesa pana la cea n timpul cqreia s-a activat scanarea. Func]ia de scanare se ntrerupe n urmqtoarele cazuri: - c`nd se opre[te aparatul - la o nouq apqsare a butonului ( 6) SRC pentru a se continua ascultarea piesei n curs de scanare - la apqsarea butoanelor ( 8) sau (10) care selecteazq piesa urmqtoare sau precedentq - la apqsarea unui buton de memorare - la activarea func]iei de memorare automatq - la activarea func]iei PTY - la schimbarea sursei de ascultare - la apqsarea butonului ( 19) AUD - dacq func]ia TA e activq [i postul de radio selectat difuzeazq un buletin rutier - la apqsarea butonului ( 11) MENU La sf`r[itul scanqrii, dacq aceasta nu e ntreruptq, se va continua cu piesa selectatq n momentul activqrii sale.

Pentru a opri temporar CD-Player-ul apqsa]i butonul de memorare 3 ( 16). Display-ul va arqta mesajul PAUSE. Ca sq reveni]i la ascultarea CD-ului, apqsa]i din nou butonul de memorare 3 (16). Func]ia de pauzq se anuleazq automat dacq schimba]i sursa de ascultare. Repetare Apqsa]i scurt butonul de memorare 4 (15) pentru a asculta ultima piesq difuzatq n mod repetat; timp de aproximativ 2 secunde display-ul va arqta "REPEAT". Apqsa]i din nou butonul de memorare 4 (15) pentru dezactivarea func]iei de repetare: pentru aprox. 2 secunde display-ul va arata "RPT OFF". La schimbarea sursei de ascultare func]ia se anuleazq. ATEN}IE C`nd func]ia de repetare e activatq, func]iile Mix [i Scan vor fi ntrerupte.

Pentru a asculta piesele de pe CDul selectat n ordine aleatorie apqsa]i butonul de memorare 5 (14). O nouq piesq va fi selectatq [i timp de aprox. 2 secunde display-ul va arqta MIX ON. Apqsa]i din nou butonul de memorare 5 (14) pentru dezactivarea func]iei. Display-ul va arqta MIX OFF timp de 2 secunde. C`nd est activatq func]ia MIX, toate piesele de pe CD sunt difuzate n ordine aleatorie. Func]ia se dezactiveazq dacq se schimbq sursa de ascultare. ATEN}IE Cu func]ia Mix activatq, func]iile Scan [i Repetare se anuleazq.

179

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ordinea de scanare este urmqtorea:

Pauzq

Ascultarea pieselor n ordine aleatorie (Mix)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

INFORMA}II TEHNICE Radio Putere maximq 4 x 40W. Antena (fig. 167) Antena e situatq pe pavilionul vehiculului. Vq recomandqm sa ndepqrta]i antena n timpul spqlqrii ma[inii la o spqlqtorie automatq pentru a preveni deteriorarea sa.

Boxe (fig. 168-1 169) Sistemul audio include: - 4 difuzoare pentru frecven]e nalte (A) (2 n fa]q [i 2 n sapte) cu putere de 30W -4 boxe (B) cu un diametru de 165 mm (2 n fa]q [i 2 n spate) cu putere de 40W.
A0A0127b

Siguran]q de protec]ie Radioul are o siguran]q de 10 A situatq n partea din spate a aparatului. Pentru \nlocuirea acesteia e necesarq extragerea radioului: a[adar, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

A0A0335b

A0A0128b

fig. 167

fig. 168

fig. 169

180

INTRODUCERE Radioul, dotat cu CD-Player [i egalizator de sunet parametric, a fost conceput av`ndu-se n vedere caracteristicile specifice ale habitaclului, \ntr-un stil personalizat [i bine armonizat cu cel al bordului. Radioul e instalat \ntr-o pozitie confortabilq pentru manevrarea de cqtre [ofer sau pasager iar grafica de pe panoul frontal face \ntrebuin]area aparatului mai u[oarq [i mai rapidq. CD-Changer-ul cu 10 discuri, dacq existq, se gqse[te n partea dreaptq a portbagajului. Pentru sporirea siguran]ei antifurt, setul e prevqzut cu un sistem de protec]ie care nu permite folosirea pe alt vehicul n afarq de cel pe care a fost instalat ini]ial. Mai jos ve]i gqsi instruc]iuni de folosire pe care vq sfqtuim sq le citi]i cu aten]ie. Instruc]iunile con]in [i modul de \ntrebuin]are al CD-Changer-ului prin radio. Pentru folosirea directq a CDChanger-ului consulta]i propriul squ manual.

SFATURI UTILE Siguran]a pe drum Vq recomandqm sa \nvq]a]i cum sq folosi]i diversele func]ii ale aparatului (de exemplu, introducerea n memorie a posturilor de radio) nainte de a porni la drum. Un volum prea ridicat n timpul deplasqrii poate pune n pericol via]a [oferului [i a celorlal]i participan]i la trafic. A[adar, volumul trebuie \ntotdeauna potrivit astfel nc`t sq fie posi bilq auzirea zgomotelor exterioare (ex: claxoane, sirene de poli]ie sau ambulan]q, etc.). Condi]ii de recep]ie Condi]iile de recep]ie se schimbq constant n timpul deplasqrii vehiculului. Factori perturbatori precum mun]i, clqdiri sau poduri pot influen]a negativ recep]ia n special c`nd vq afla]i departe de sursa emi]qtoare. ATEN}IE C`nd primi]i informa]ii rutiere volumul poate fi mai ridicat decqt n mod normal.

Aparatul poate fi folosit timp \ndelungat fqra a necesita mqsuri speciale de \ntre]inere. |n cazul unei defec]iuni, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. Pentru curq]area panoului frontal folosi]i un material moale, antistatic. Curq]area [i lustruirea pot deteriora suprafa]a. Compact Disc Re]ine]i cq murdqria, petele sau distorsiunile de pe discuri pot duce la o func]ionare deficitarq si calitate slabq a sunetului. Pentru performan]a de v`rf vq recomandqm urmqtoarele: - Folosi]i doar CD-uri care poartq aceastq marcq:

- Curq]ati cu grijq toate discurile de urme de degete [i praf, folosind un material moale. Discurile se ]in de marginea exterioarq [i se curq]q dinspre centru \nspre margini.

181

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

RADIO CU CD-P PLAYER

Mqsuri de \ntre]inere

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

- Nu folosi]i niciodatq produse chimice pentru curq]are (ex: spray-uri, agen]i antistatici sau solven]i) \ntruc`t ar putea distruge suprafa]a discurilor. Dupq folosire, pune]i CD-urile n carcasele lor pentru a evita formarea de pete sau zg`rieturi care produc \ntreruperi n timpul ascultqrii. - Nu expune]i CD-urile pentru perioade \ndelungate direct razelor solare, temperaturilor nalte sau umezelii, pentru a preveni \ndoirea lor. - Nu lipi]i autocolante [i nu scrie]i pe suprafa]a CD-urilor. Pentru a scoate un CD din carcasq, apqsa]i n centru [i ridica]i-l cu grijq, ]n`ndu-l de marginea exterioarq.

}ine]i \ntotdeauna discurile de circumferin]a exterioarq. Nu atinge]i niciodatq suprafa]a lor. Pentru \nlqturarea amprentelor [i a petelor folosi]i un material moale, [terg`nd dinspre centru spre margini.

ATEN}IE Nu folosi]i foliile protectoare pentru CD-uri care se gqsesc n comer] sau discuri cu stabilizatori, etc. \ntruc`t s-ar putea bloca n mecanismul interior deteriorandu-se. Informa]ii despre CD-u uri Nu lipi]i etichete [i nu scrie]i cu pixuri sau creioane pe suprafa]a CD-urilor.

nu

scoaterea discului

modul corect de prindere a discului

Discurile noi pot avea asperitq]i pe margini. C`nd aceste discuri sunt folosite e posibil ca CD-Player-ul sq nu func]ioneze sau sq se producq \ntreruperi. Pentru \nlqturarea asperitq]ilor de pe margini folosi]i un pix, etc.

Nu folosi]i solven]i pentru \ndepqrtarea petelor, spary-uri antistatice sau diluan]i din comer] pentru curq]area CD-urilor.

182

GENERALIT}I Setul are urmqtoarele func]ii: Radio - tuner PLL cu benzi de frecven]q FM/MW/LW - RDS (Radio Data Systems) cu func]ii pentru TA (informa]ie trafic), PTY (tip program), EON (ameliorare re]ea) REG (posturi regionale) - cqutarea frecven]elor alternative n modul RDS (func]ia AF) - recep]ionare mesaje de urgen]q - reglare post automatq/manualq - memorare manualq a 30 de posturi: 18 n banda FM (6 n FM1, 6 n FM2, 6 n FMT), 6 n banda MW [i 6 n banda LW - memorare automatq (func]ia Automemorare) a 6 posturi n banda FMT - func]ia SENS DX/LO (ajustarea sensibilitq]ii n cqutarea posturilor) - func]ie de scanare (scanarea posturilor memorate) - trecere automatq Stereo/Mono.

- selectare disc (nr. CD-ului) - selectare piesq (nainte/\napoi) - derulare rapidq nainte/\napoi - repetare (repetarea ultimei piese) - scanare (scanarea pieselor de pe CD) - Mix (difuzare n ordine aleatorie) - func]ie TPM (memorarea ordinii de difuzare a CD-urilor) - func]ie CLR ([tergerea din memorie a ordinii de ascultare a CD-urilor)

Nu expune]i CD-urile direct razelor solare sau surselor de cqldura de orice fel.

Pentru instalarea [i conectarea CD-C Changer-u ului contacta]i numai o reprezentan]q Alfa Romeo.

183

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Nu folosi]i discuri foarte zg`riate, crqpate sau deformate, etc. Folosirea acestor discuri poate duce la o func]ionare deficitarq sau deteriorarea aparatului.

Compact Disc

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CD-u urile multimedia con]in [i alte date n afarq de cele de sunet. Ascultarea unui astfel de CD poate duce la cre[terea volumului astfel nc`t sq compromitq siguran]a pe drum, precum [i la deterioarea aparatului [i a boxelor.

M~SURI DE PRECAU}IE Dacq n interiorul vehiculului este foarte frig iar CD-Playerul se folose[te la pu]ina vreme dupq activarea \ncqlzirii, o pelicula de umezealq se poate forma pe aparat sau pe CD, caz n care sunetul rezultat nu va fi perfect. |n acest caz nu folosi]i CD-Playerul cel pu]in o orq, astfel nc`t condensul sq se evapore n mod natural [i sq poatq fi reluatq func]ionarea normalq. Conducerea pe terenuri accidentate cu vibra]ii puternice poate cauza \ntreruperi n timpul ascultqrii CD-urilor.

Acest sistem garanteazq cel mai \nalt nivel de siguran]q [i impiedicq introducerea codului ori de c`te ori e deconectat cablul de alimentare al radioului. Dupq fiecare reconectare se efectueazq o verificare automatq n timpul cqreia se afi[eazq mesajul CHECK timp de aprox. 1 CAN-C secundq. Dacq rezultatul testului este pozitiv, aparatul va \ncepe sq func]ioneze, \nsq n cazul n care codurile comparate nu sunt acelea[i sau radioul este conectat pentru prima oarq la sistemul electric al ma[inii, dispozitivul \i va cere codul uilizatorului, procedura fiind descrisq n paragraful urmqtor. |n timpul procesului de introducere a codului display-ul aratq mesajul CODE. Aparatul nu va func]iona p`nq c`nd nu se introduce codul corect. Astfel, sistemul de protec]ie face radioul inutilizabil dupa extragerea din bord (n cazul furtului).

Sistem Audio -func]ia Pauzq -func]ia Intensitate (except`nd modelele cu sistem BOSE HI-FI) -egalizator grafic cu 7 benzi -reglare individualq bas/\nalte -balans volum st`ga/dreapta [i fa]q/spate

PROTEC}IE ANTIFURT Radioul e prevqzut cu un sistem de protec]ie bazat pe schimbul de informa]ii dintre aparat [i unitatea electronicq de control (Body Computer) instalatq n vehicul.

184

Introducerea parolei este necesarq pentru ca radioul sq poatq func]iona dupq prima sa conectare la sistmeul electric al ma[inii sau la un Body Computer diferit de cel original. C`nd radioul e conectat la sursa de alimentare, display-ul va arqta mesajul CODE timp de aprox. 2 secunde, dupq care vor apqrea patru liniu]e _ _ _ _". "_ Codul constq n 4 cifre de la 1 la 6, fiecare corespunz`nd uneia dintre liniu]e. Pentru a introduce prima cifrq, apqsa]i butonul de memorare corespunzqtor (de la 1 la 6). Urmqtoarele cifre se introduc n acela[i mod. Dacq cele 4 cifre nu sunt introduse n mai pu]in de 20 de secunde, display-ul va arqta cuv`ntul CODE timp de 2 secunde [i apoi din nou 4 liniu]e: _ _ _ _". Nu considera]i aceasta drept "_ o introducere gre[itq a codului. Dupq introducerea celei de-a patra cifre (n mai pu]in de 20 de secunde), radioul va \ncepe sq func]ioneze.

AF (frecven]q alternativq) Func]ie ce permite ca radioul sq rqm`nq conectat la postul FM selectat atunci c`nd se parcurg zone n care acesta transmite pe frecven]e diferite. De fapt, sistemul RDS men]ine sub control intensitatea [i calitatea semnalului recep]ionat, regl`nd automat frecven]a n func]ie de sursa cu cel mai puternic semnal. Autostore/Travelstore (Memorare automatq/Autostore) Func]ie care face posibilq memorarea automatq a posturilor radio. Balance (Balans) Func]ie care permite reglarea sunetului de la boxele din st`nga sau din dreapta. Bass Aceastq func]ie regleazq tonurile de bas.

Ori de c`te ori utilizatorul introduce un cod gre[it, timpul de a[teptare cre[te treptat (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h) p`nq la un maxim de 24 de ore. Timpul de a[teptare va fi indicat pe display-ul mpreunq cu mesajul WAIT. Numai dupq stingerea acestui mesaj este posibilq \nceperea unei noi proceduri de introducere a codului. Card Code Acesta e documentul care dovede[te posesia aparatului. Card-ul Code con]ine informa]ii precum modelul radioului, numqrul de serie [i codul secret. ATEN}IE Pqstra]i cu grijq Card-ul Code pentru a putea furniza informa]iile solicitate de autoritq]ile competente n caz de furt.

185

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Introducerea parolei

Dacq se introduce un cod gre[it, se va auzi un semnal sonor iar display-ul va arqta mesajul CODE timp de 2 _ _ _ _" pensecunde [i apoi 4 liniu]e "_ tru a-l informa pe utilizator cq se solicitq codul corect.

GLOSAR

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CD-C Changer CD-Player cu discuri multiple. CLR (Clear) Func]ie care permite [tergerea din memorie a pieselor de pe CD \nregistrate cu ajutorul func]iei TPM. EON (Ameliorare re]ea) Func]ie ce permite conectarea automatq a radioului la un post de radio care transmite informa]ii rutiere, diferit de cel \n curs de ascultare. Fader Func]ie ce permite reglarea corespunzqtoare a sunetului de la boxele din fa]q sau din spate. Hicut (Reducere \nalte) Aceastq func]ie permite reducerea tonurilor \nalte, \n func]ie de semnalul transmis.

Distant/Local (Sens Dx/Loc) Constq din douq nivele de sensibilitate a recep]iei: 1) Distant (sensibilitate maximq), fqc`nd posibilq reglarea tuturor posturilor ce pot fi receptate. 2) Local (Sensibilitate minimq), fqc`nd posibilq doar reglarea posturilor care emit un semnal destul de puternic, cum ar fi cele locale. Loudness (Intensitate) O func]ie ce amplificq automat tonurile joase [i \nalte, atunci c`nd se ascultq la nivel redus. C`nd volumul e la maxim aceastq func]ie e \ntreruptq. Mix Aceastq func]ie permite selectarea aleatorie a unui CD din \ncqrcqtor [i difuzarea pieselor de pe acesta \n ordine aleatorie.

MSS (Cqutare piesq precedentq/urmqtoare) Aceastq func]ie face posibilq ascultarea piesei precedente sau urmqtoare de pe casetq. Mute Func]ie care, odatq activatq, de exemplu \n prezen]a unui telefon \n ma[inq, reduce volumul la zero \n vederea primirii/efectuqrii unui apel. Presettings (Memorare posturi) Numqrul de posturi radio care pot fi memorate manual sau automat. PTY (Tip de program) Aceastq func]ie permite gruparea programelor n func]ie de profil, cum ar fi buletine de [tiri, muzicq, sport, etc. Sistemul va acorda automat prioritate tipului de program selectat atunci c`nd \ncepe transmisia, \ntrerup`ndu-l pe cel \n curs.

186

Acesta e un sistem de informa]ii radiofonice care folose[te banda de frecven]q de 57 KHz. Aceastq func]ie face posibilq primirea diferitelor tipuri de informa]ii, cum ar fi buletine rutiere [i nume de posturi radio, precum [i conectarea automatq la postul cu cel mai puternic semnal care transmite aceea[i emisiune pe care o asculta]i, \n cadrul altui post. REG (Recep]ie transmisii regionale) Func]ie care permite conectarea doar la posturi locale. Repeat (Repetare) Func]ie ce permite repetarea continuq a ultimei piese ascultate de pe CD.

Pentru ascultarea n succesiune rapidq a primelor 10 secunde din fiecare piesq de pe CD. Scrolling Func]ie care permite receptarea unor programe diferite n aceea[i re]ea (doar n banda FM). PLL Tuning Reglare digitalq cu circuit Phase Lock Loop pentru ob]inerea calitq]ii optime a canalului. Soft Mute Pentru scqderea sau cre[terea treptatq a volumului atunci c`nd func]ia Mute e pornitq sau opritq. Sound Flavour (Selectare sunet) O func]ie care realizeazq cea mai bunq reglare a sunetului posibilq n func]ie de tipul de muzicq selectat (Clasic, Jazz, Rock, etc).

Func]ie care permite reglarea automatq a nivelului volumului n func]ie de viteza ma[inii, n scopul men]inerii raportului fa]q de zgomotul din habitaclu. TA (Informa]ie trafic) Func]ie care face posibilq primirea informa]iilor rutiere transmise de posturile corespunzqtoare chiar [i n timpul ascultqrii altui post, al unei casete, CD sau n timpul unei conversa]ii telefonice. TPM (Memorie de programare a pieselor) Func]ie care permite memorarea ordinii de ascultare a pieselor de pe un CD, aceastq ordine urm`nd a fi respectatq la urmqtoarele audi]ii. Treble Pentru reglarea tonurilor \nalte.

187

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

RDS (Sistem de date radio)

Scan (Scanare)

SVC

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI fig. 170 COMENZI PE PANOUL FRONTAL (fig. 170) 1. AF-T TA Buton selec]ie : - AF (frecven]e alternative) - TA (informa]ii trafic) 2. PTY Buton selec]ie: -RDS PTY (tipul programului RDS) - alegerea subiectului transmisiei PTY n modul EON 3. 4 5. 6. 7. Fantq CD-Player. Buton cqutare manualq, selectare sunet [i schimbare menu Buton pentru scoaterea CD-ului Buton selectare sunet , meniu [i cqutare automatq a posturilor Reglare sunet [i func]ii meniu [i cqutare manualq posturi 8.

A0A0230b

Buton selectare sunet, meniu [i cqutare automatq posturi 9. MENU-P PS Buton pentru func]ii meniu [i scanare (ascultarea \n succesiune rapidq a tuturor posturilor din memorie) 10-6 6 Buton pentru: - selectarea postului nr. 6 - memorarea postului nr. 6

188

12. 4-R RPT

Buton pentru: - selectare post nr. 4 - memorare post nr. 4 - repetare continua a unei piese de pe CD

18. AUD-L LD

13. BN-A AS

Pentru selectarea frecven]ei radio (FM1, FM2, FMT, MW, LW) Memorare automatq 14. SRC-S SC Buton pentru selectarea modului de operare: Radio - Compact Disc CD-Changer si func]ia Scan (auzirea posturilor \n succesiune rapidq) 15. 3-I II Buton pentru: - selectare post nr. 3 - memorare post nr. 3 - pauza CD 16. 2-C CLR Buton pentru: - selectare post nr. 2 - memorare post nr. 2 - func]ie CLR ([tergere ordine piese CD)

19. VOL20. ON-

Comenzile principale ale radioului se gqsesc [i pe volan, pentru a simplifica utilizarea. 1. Buton cre[tere volum 2. Buton reducere volum 3. Buton Mute 4. Buton selec]ie frecven]q radio (FM1, FM2, FMT, MW, LW) [i surse disponibile (Radio Casetofon - CD-player) 5. Buton multifunc]ional: - Radio: selectare posturi memorate (de la 1 la 6) - CD-Player: selectarea piesei urmqtoare

21. VOL+

A0A0100b

fig. 171

189

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

11. 5-M MIX

Buton pentru: - selectare post nr. 5 - memorare post nr. 5 - ascultare \n ordine aleatorie a pieselor de pe CD

17.1-T TPM

Buton pentru: - selectare post nr. 1 - memorare post nr. 1 - func]ie TPM (memorarea ordinii de ascultare a pieselor de pe CD) Buton pentru: selectarea func]iilor de sunet: tonuri bas, tonuri \nalte, balans st`nga/dreapta [i fa]q/spate [i intensitate (except`nd modelele cu sistem BOSE HI-FI) Buton pentru mic[orarea volumului Buton pentru: - pornire/oprire sistem - pornire/oprire func]ie Mute Buton pentru cre[terea volumului

COMENZI DE PE VOLAN (fig. 171)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

6. Buton multifunc]ional: - Radio: selectarea posturilor memorate (de la 6 la 1) - CD-Player: selectarea piesei precedente. Butoane de reglare volum [i Mute Butoanele pentru reglarea volumului (1), (2) [i pentru activarea/dezactivarea func]iei Mute (3) func]ioneazq exact ca cele de pe radio. Buton pentru selectarea sursei de ascultare [i a lungimii de undq Pentru a selecta lungimile de undq [i sursa de ascultare, apqsa]i butonul ( 4) scurt [i repetat. Frecven]ele/sursele posibile sunt: FMI, FMII, FMT, MW, LW, CD*, CDC**.

Butoanele multifunc]ionale (5) [i (6) Butoanele multifunc]ionale ( 5) [i (6) selecteazq posturile de radio memorate sau piesa urmqtoare/precedentq n timpul ascultqrii unui CD. Apqsa]i butonul (5) pentru selectarea posturilor de la 1 la 6 sau ascultarea urmqtoarei piese de pe CD. Apqsa]i butonul (6) pentru a selecta posturile de la 6 la 1 sau a asculta piesa precedentq de pe CD. FUNC}II {I REGL~RI (fig. 170) Pornire }ine]i butonul (20) ON apqsat pentru pornirea sistemului. Dacq radioul era selectat \nainte de oprirea motorului, atunci se va activa automat la urmqtoarea pornire a motorului. Dacq radioul e pornit c`nd cheia de contact e la STOP, se va opri automat dupq 20 de minute. C`nd cheia e la MAR butonul ON rqm`ne aprins pentru a facilita pornirea radioului.

C`nd radioul e pornit din nou se va reveni la setqrile active \nainte de a fi fost oprit, cu excep]ia volumului care, dacq era peste 30, va fi reluat la 20. Oprire Pentru oprire ]ine]i butonul ( 20) ON apqsat din nou. C`nd cheia de contact e rotitq la STOP n timp ce radioul func]ioneazq, acesta se va opri automat [i va porni din nou la urmqtoarea rotire a cheii la MAR. Selectarea func]iilor Radio/ Compact Disc/ CD-C Changer Apqsarea butonului ( 14 ) SRC scurt [i repetat permite selectarea pe r`nd a urmqtoarelor func]ii: -TUNER (Radio) -CD (doar dacq e introdus un CD) -CHANGER (doar dacq CD-Changer-ul e conectat) Dupq fiecare schimbare a sursei display-ul va arqta timp de 2.5 secunde func]ia selectatq: TUNER (Radio), CD (Compact Disc), Changer (CDChanger).

(*) Doar dacq a fost introdus un CD (**) Doar dacq CD-Changer-ul e conectat

190

ATEN}IE |n timpul ascultqrii radioului cu un CD introdus n aparat [i CD-Changer-ul conectat, apqsarea butonului (14) SRC va selecta ultima func]ie folositq. Pauzq Dacq n timpul ascultqrii unui CD se selecteazq altq func]ie (ex: radioul), CD-ul se va ntrerupe, relu`ndu-se din punctul n care s-a oprit n momentul n care modul de ascultare CD e activat din nou. Dacq n timpul ascultqrii radioului se selecteazq alta func]ie, data viitoare c`nd se revine la radio va fi selectat ultimul post ascultat.

Apqsa]i butonul (21) VOL+ pentru cre[terea volumului sau butonul ( 19) VOL- pentru scqderea sa. Apqsarea scurtq a butonului produce schimbarea treptatq n volum. Apqsarea prelungitq are drept rezultat o schimbare mai rapidq. Timp de c`teva secunde display-ul arqta mesajul VOL [i valoarea selectatq de la 0 la 66. Dacq nivelul volumului se schimbq n timpul difuzqrii unui buletin rutier sau al folosirii telefonului (atunci c`nd op]iunea "Voce" e instalatq) nouq setare va dura doar p`nq la sf`r[itul buletinului sau al apelului. Schimbarea volumului n func]ie de vitezq Func]ia SVC face posibilq adaptarea automatq a nivelului volumului la viteza ma[inii, mqrind-o pe mqsura ce viteza spore[te n scopul men]inerii raportului fa]q de zgomotul din interiorul habitaclului. Pentru activarea func]iei SVC apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul ( 9) MENU, apoi folosi]i butoanele ( 6) sau (8) pentru vizionarea func]iilor meniului oprindu-vq la func]ia SVC, [i butoa-

nele (7) sau (4) pentru activarea / dezactivarea func]iei, select`nd SVC ON respectiv SVC OFF. Aceasta func]ie poate fi activatq sau dezactivatq n toata modurile de operare ale sistemului (Radio-/Compact Disc/CD-Changer). Func]ia Mute Pentru oprirea volumului prin func]ia Mute apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul (20) . Volumul va scqdea treptat (func]ia Soft Mute) iar display-ul va arqta MUTE. Pentru dezactivarea func]iei, apqsa]i din nou scurt butonul ( 20) Volumul va cre[te treptat (func]ia Soft Mute) revenind la valoarea selectatq nainte de apqsarea butonului Mute. Func]ia se dezactiveazq [i atunci c`nd se apasq butoanele de reglare a volumului ( 21 ) VOL+ sau ( 19 ) VOL-: n acest caz volumul e modificat n mod direct. C`nd func]ia Mute a activq toate celelalte func]ii pot fi folosite iar dacq func]ia TA detecteazq difuzarea unui buletin rutier sau se prime[te un mesaj de urgen]q, func]ia Mute va fi ignoratq.

191

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]iile care nu pot fi selectate (de ex. CD) atunci c`nd nu a fost introdus nici un disc se dezactiveazq automat. Dacq nu se aflq nici un CD n interiorul aparatului iar CD-Changer-ul nu e conectat, atunci c`nd se apasq butonul (14) SRC timp de aprox. 2.5 secunde display-ul va arqta NO CD.

Reglarea volumului

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Soft Mute C`nd func]ia Mute e activatq sau dezactivatq, volumul va scqdea sau va cre[te treptat (func]ia Soft Mute). Aceastq func]ie e activatq [i de apqsarea unuia dintre cele 6 butoane de memorare, a butonului ( 13) BN sau a butonului (20) ON. Reglare tonuri Proceda]i n felul urmqtor: - apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 18) AUD p`nq c`nd display-ul aratq mesajul BASS sau TREBLE (selectare func]ia Bass sau Treble). - apqsa]i butonul (6) pentru intensificarea tonurilor joase sau nalte sau (8) pentru reducerea lor. Dacq apqsa]i scurt butoanele schimbarea se va face treptat. Dacq le ]ine]i apqsate, schimbarea va fi mai rapidq. Timp de c`teva secunde display-ul va arqta nivelul basului/\naltelor (de la 6 la +6). Dupq aproximativ 5 secunde de la ultima reglare display-ul va reveni la ecranul principal.

Reglare balans Proceda]i dupq cum urmeazq: - apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 18) AUD p`nq c`nd apare mesajul BALANCE pe display (selectare func]ie Balans) - apqsa]i butonul ( 6) pentru mqrirea volumului n boxele din dreapta sau (8) pentru mqrirea volumului la boxele din st`nga. Apqsarea scurtq a butoanelor produce schimbarea treptatq a volumului. Apqsarea prelungitq are drept rezultat o schimbare mai rapidq. Timp de c`teva secunde display-ul aratq nivelele de balans de la R+9 la L+9 ( R = dreapta, L = st`nga). Dupq aproximativ 5 secunde de la ultima reglare, display-ul va reveni la ecranul principal. Fader Proceda]i n felul urmqtor: - apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 18) AUD p`nq c`nd display-ul prezintq mesajul FADER (selectare func]ie Fader) - apqsa]i (6) pentru cre[terea volumului la boxele din spate sau ( 8) pentru cre[terea volumului de la boxele din fa]q.

Dacq apqsa]i scurt butoanele schimbarea se va face treptat. Dacq le ]ine]i apqsate, schimbarea va fi mai rapidq. Timp de c`teva secunde display-ul va arqta nivelul fader-ului de la R+9 la F+9 (R = spate, F = fa]q). Dupq aproximativ 5 secunde de la ultima reglare, display-ul revine la ecranul principal (meniu). Intensitate (cu excep]ia modelelor cu sistem BOSE HI-F FI) Aceastq func]ie \mbunqtq]e[te calitatea sunetului c`nd se ascultq cu volum scqzut. Func]ia se ntrerupe dacq volumul e dat la maxim. Pentru a activa sau a dezactiva func]ia ]ineti butonul ( 18) AUD apqsat p`nq se aude un semnal sonor. Timp de c`teva secunde ve]i vedea pe display LOUD ON sau LOUD OFF n func]ie de selec]ia fqcutq. La modelele cu sistem BOSE HI-FI func]ia de intensitate e activatq automat de cqtre amplificator.

192

Dacq op]iunea "voce" a fost instalatq, volumul radioului e conectat la telefon atunci c`nd se prime[te un apel telefonic. Sunetul telefonului are un volum fix, dar n timpul unei conversa]ii poate fi reglat prin folosirea butoanelor ( 21) VOL+ pentru mqrire sau (19) VOL- pentru mic[orare. Volumul fix al telefonului poate fi modificat prin intermediul func]iei PHONE din cadrul meniului (consulta]i sec]iunea MENU).

C`nd porni]i sistemul se reia ultima func]ie activq nainte de oprirea sa (Radio, Compact Disc sau CDChanger). Pentru a selecta func]ia Radio n timpul ascultqrii unui CD, apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 14) SRC p`nq la gqsirea func]iei. Selectarea benzilor de frecven]q Dacq este activ modul radio, apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 13) BN pentru a selecta banda doritq. Ori de c`te ori se apasq butonul se vor selecta pe r`nd urmqtoarele benzi: FM1, FM2, FMT, MW [i LW, indicate de mesajele corespunzqtoare de pe display. Banda FM e \mpqr]itq n FM1, FM2 [i FMT. Banda FMT e rezervatq pentru sta]iile memorate automat cu ajutorul func]iei Automemorare. Radioul e oric`nd capabil sq recepteze posturi n modul RDS (sistem de date radio).

193

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TELEFON (fig. 170)

Singurele butoane active n timpul conversa]iilor telefonice sunt: -(21) VOL+, (19) VOL-: reglare volum -(20) ON: pentru pornirea/oprirea radioului TA: informa]ie trafic. -(1) AF-T C`nd sunetul e oprit n timpul unui apel telefonic, display-ul aratq mesajul PHONE. Sunetul apelului telefonic se ntrerupe n cazul transmisiei unui buletin rutier sau al unui anun] PTY31; dacq dori]i sq opri]i difuzarea buletinului apqsa]i TA. butonul (1) AF-T

RADIO (fig. 170)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Butoane de memorare Butoanele cu simboluri de la 1 la 6 (17, 16, 15, 12, 11, 10) fac posibilq memorarea a: - 18 posturi n banda FM (6 n FM1, 6 n FM2, 6 n FMT) - 6 n banda MW - 6 n banda LW - 6 tipuri de programare PTY (doar n modul FM c`nd se selecteazq PTY). Pentru selectarea unui post memorat, alege]i frecven]a doritq, apoi apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul de memorare corespunzqtor (de la 1 la 6). Timp de c`teva secunde display-ul va arqta numqrul postului memorat [i frecven]a acestuia nainte de a arqta banda [i numele postului RDS. Memorarea ultimului post ascultat Radioul re]ine automat ultimul post ascultat pentru fiecare banda de frecven]q n parte, acesta fiind reluat la pornirea radioului sau schimbarea lungimii de undq.

Reglare automatq Apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul ( 6) sau (8) pentru a \ncepe reglarea automatq a urmqtorului post care poate fi receptat n direc]ia aleasq. Dacq butoanele (6) sau (8) sunt apqsate mai lung (peste 1 sec) atunci se va produce cqutarea rapidq: dupq reglarea primului post receptat va interveni o pauzq de aprox. 1 secundq (n Mute) nainte de a trece la urmqtorul. C`nd butonul e eliberat, se va rqm`ne la urmqtorul post ce poate fi receptat. Dacq func]ia TA e activq, tuner-ul va cquta numai posturi care difuzeazq buletine rutiere. Dacq func]ia PTY e activq, tuner-ul va cquta numai posturi PTY. |n timpul cqutqrii display-ul va arqta alternativ timpul de program [i mesajul SEARCH. Dacq postul la care se opre[te tunerul coincide cu unul din cele memorate, display-ul va arqta timp de c`teva secunde numqrul butonului de memorare.

Reglare manualq Aceasta permite cqutarea manualq a posturilor n banda selectatq. - alege]i banda doritq cu ajutorul butonului (13) BN: FM1, FM2, FMT, MW sau LW. - apqsa]i scurt [i repetat butonul ( 4) sau (7) - apqsarea mai lungq a butonului (peste 1 sec) va avea drept rezultat cqutarea rapidq, care se opre[te odatq cu eliberarea butonului. Pentru activarea cqutqrii manuale e necesarq dezactivarea func]iilor PTY [i AF (frecven]e alternative), dacq acestea sunt activate. Dacq postul gqsit coincide cu unul din cele memorate, display-ul va arqta timp de c`teva secunde numqrul butonului de memorare.

194

}ine]i apqsat butonul ( 14) SRC. Fiecare post gqsit se va auzi timp de c`teva secunde n timp ce numele [i frecven]a acestuia clipesc pe display. |n timpul cqutqrii,display-ul va arqta SCAN, AM-S SCAN sau PTYFM-S SCAN timp de c`teva secunde. Dacq func]ia TA (informa]ie trafic) e activq, sistemul va cquta numai acele sta]ii care transmit buletine rutiere. Dacq e activq func]ia PTY, sistemul va cquta doar posturi PTY. C`nd func]ia Scan e activq, toate celelalte func]ii se anuleazq. Dacq dori]i sq continua]i ascultarea unuia dintre posturile gqsite n timpul scanqrii, apqsa]i din nou butonul ( 14) SRC.

- c`nd sistemul e oprit - c`nd se apasq butonul ( 14) SRC - la apqsarea butonului ( 6) sau (8) (\ncepere reglare automatq sau manualq) - c`nd se apasq unul dintre butoanele de memorare - c`nd este activatq memorarea automatq - c`nd este activat/dezactivat PTY - c`nd e schimbatq frecven]a - la apqsarea butonului ( 18) AUD - la apqsarea butonului ( 9) MENU - c`nd se gqse[te un post care transmite informa]ii rutiere, dacq func]ia TA e activq - c`nd se introduce un CD |n orice caz, func]ia se va dezactiva automat dupq scanarea \ntregii bande de frecven]q, chiar dacq nu a fost selectat nici un post.

}ine]i apqsat butonul ( 9) MENU pentru \nceperea scanqrii posturilor memorate n bandq de frecven]q curentq: -FM: FMI 1, FMI 2, ..., FMI 6, FMII 1, FMII 2, ..., FMII 6, FMT 1, FMT 2, ..., FMT 6 - MW: MW 1, MW 2, ..., MW 6 - LW: LW 1, LW 2, ...LW 6 Fiecare din posturile memorate se va auzi timp de c`teva secunde iar numele [i frecven]a sa vor clipi pe display dacq semnalul este suficient de puternic. C`nd se trece de la un post la altul, display-ul va arqta mesajul SCAN timp de aprox. 2 secunde. |n primele 2 secunde ale difuzqrii unui post memorat, display-ul va arqta banda de frecven]q curentq [i numqrul butonului care \i corespunde. Dacq func]ia TA e activq, sistemul va cquta doar posturile care transmit buletine rutiere.

195

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Scanarea posturilor (Scan)

Func]ia Scan se ntrerupe n urmqtoarele situa]ii:

Scanarea posturilor memorate

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia de scanare a posturilor memorate se ntrerupe n urmqtoarele situa]ii: - c`nd sistemul e oprit - c`nd se apasq butonul ( 13) BN - la apqsarea butonului ( 6) sau (8) (\ncepere reglare automatq sau manualq) - c`nd se apasq unul dintre butoanele de memorare - c`nd este activatq memorarea automatq - c`nd este activat/dezactivat PTY - c`nd e schimbatq sursa de ascultare (CD, CD-Changer) - c`nd e schimbat nivelul FM sau banda de frecven]q selectatq - la apqsarea butonului ( 18) AUD - la apqsarea butonului ( 9) MENU - c`nd se gqse[te un post care transmite informa]ii rutiere, dacq func]ia TA e activq - c`nd se introduce un CD Dacq nu s-a selectat nici un post, atunci se va relua ascultarea postului ascultat anterior.

Memorare posturi manualq Postul ascultat poate fi memorat n banda corespunzqtoare cu ajutorul butoanelor (17), (16), (15), (12), (11), (10) cu numere de la 1 la 6. }ine]i apqsat unul din aceste butoane (de la 1 la 6) p`nq primi]i confirmarea prin mesajul sonor. Dupq memorare, display-ul aratq scurt numqrul butonului corespunzqtor noului post memorat. Func]ia de automemorare Pentru activarea memorqrii automate ]ineti butonul (13) BN apqsat p`nq se aude semnalul sonor de confirmare. C`nd aceasta func]ie e activq radioul memoreazq automat posturile cu cel mai puternic semnal n ordine descrescqtoare a intensitq]ii n banda FMT. ATEN}IE Activarea memorqrii atuomate anuleazq posturile memorate anterior n banda FMT. Dacq func]ia TA e activq, doar sta]iile care transmit informa]ii rutiere vor fi memorate. Aceastq func]ie poate fi activatq [i n timpul ascultqrii unui CD sau a CD-Changer-ului.

|n timpul memorqrii automate disSTORE. play-ul va arqta mesajul A-S Pentru a ntrerupe procesul de memorare apqsa]i din nou butonul ( 13) BN: radioul se va conecta automat la ultimul post ascultat nainte de selectarea func]iei de memorare automatq. La sf`r[itul rulqrii func]iei, radioul se va conecta automat la primul post memorat n banda FM1. Posturile av`nd cel mai puternic semnal n momentul efectuqrii memorqrii vor corespunde butoanelor numerotate de la 1 la 6 ( 17), (16), (15), (12), (11), (10). Dupq memorare, radioul se va conecta automat la frecven]a corespunzqtoare butonului 1 ( 17). Fiecare post e memorat o singurq data, except`nd posturile locale care n unele circumstan]e pot fi memorate de douq ori. |n timpul procesului de memorare automatq display-ul aratq mesajul STORE. A-S

196

|n timpul procesului de memorare automatq sistemul se comporta n felul urmator: -la \nceputul func]iei toate celelalte func]ii sunt dezactivate -orice schimbare de volum nu se aratq pe display -apqsarea unuia dintre butoanele radioului, de exemplu (2) PTY, (7) , (4) , (17), (16), (15), (12), ( 11 ) , ( 10 ) va cauza \ntreruperea automemorqrii, activarea func]iei corespunzqtoare butonului apqsat [i conectarea la ultimul post ascultat nainte de activarea func]iei de automemorare TA n -dacq apqsa]i butonul (1) AF-T timpul procedurii de memorare automatq aceasta se va \ntrerupe iar func]ia TA va fi activatq/dezactivatq, \ncepandu-se apoi un nou proces de automemorare -schimbarea sursei de ascultare (Radio, Compact Disc, CD-Changer) n timpul memorqrii automate nu duce la \ntreruperea acesteia. ATEN}IE Uneori func]ia de automemorare nu reu[e[te sq gqseascq 6 posturi cu semnal

Ascultarea posturilor memorate Proceda]i dupa cum urmeazq: - selecta]i banda de frecven]q doritq (FM, MW, LW) - apqsa]i scurt unul din cele 6 butoane de memorare Display-ul va arqta numqrul corespunzqtor butonului. |n benzile FM1, FM2 [i FMT, dacq recep]ia nu este bunq iar func]ia AF pentru frecven]e alternative e activatq, va fi cqutat automat postul cu cel mai puternic semnal care transmite aceea[i emisiune.

|n cadrul sistemului RDS radioul are douq moduri diferite de operare: AF ON: cqutarea frecven]ei alternative activq AF OFF: cqutarea frecven]ei alternative dezactivatq C`nd semnalul postului RDS n curs de ascultare devine mai slab, urmqtoarele douq situa]ii sunt posibile: -AF ON: se activeazq cqutarea automatq a frecven]ei optime pentru postul ales, iar radioul e conectat automat la postul cu cel mai puternic semnal transmi]`nd aceea[i emisiune. Va fi posibil sq continua]i ascultarea postului selectat n timpul deplasqrii fqrq a fi nevoie sq schimba]i frecven]a atunci c`nd pqtrunde]i \ntr-o zonq diferitq. Bine\n]eles, trebuie sq fie posibilq receptarea postului pe traseul parcurs. -AF OFF: radioul nu se va conecta automat la postul cu cel mai puternic semnal; acesta va trebui gqsit manual cu ajutorul butoanelor de reglare.

197

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

suficient de puternic. |n acest caz se vor indica pe display-ul butoanele de memorare care nu corespund \ncq unui post, timp de aprox. 2 secunde, urmate de 4 liniu]e, dupq care se va reveni la ultimul post ascultat.

Func]ia AF (cqutare frecven]e alternative)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru activarea/dezactivarea func]iei AF a postului selectat, ]ineti apqsat TA p`nq c`nd auzi]i butonul (1) AF-T un semnal sonor. Numele RDS (dacq e disponibil) va apqrea pe display iar dacq func]ia AF a fost activatq va arqta [i simbolul AF. Dacq radioul lucreazq n banda AM, atunci c`nd se apasq butonul ( 1) AFTA, se va trece la banda FM a ultimului post ascultat. TA (informa]ie trafic) Unele posturi din banda FM (FM1, FM2 [i FMT) transmit [i informa]ii asupra condi]iilor de trafic. |n acest caz, display-ul aratq mesajul TP. Pentru activarea/dezactivarea func]iei TA apqsa]i scurt (sub 1 secundq) TA. butonul (1) AF-T Condi]iile de ascultare [i afi[are a informa]iei sunt urmqtoarele: TA [i TP: dacq sunte]i conectat la un post care transmite informa]ii rutiere, iar func]ia TA este activq

TP: dacq sunte]i conectat la un post care transmite informa]ii rutiere dar func]ia TA e dezactivatq TA (*): func]ia TA e activq dar sunte]i conectat la un post care nu transmite informa]ii rutiere TA [i TP nu apar pe display: radioul e conectat la un post care nu transmite informa]ii rutiere iar func]ia TA este dezactivatq. (*) Dacq func]ia TA e activq dar postul ales nu transmite informa]ii rutiere, sistemul va emite un semnal sonor la fiecare 30 de secunde. Cu func]ia TA activatq sunt posibile: a) cqutarea doar a posturilor RDS transmi]`nd informa]ii rutiere din banda FM b) primirea informa]iilor rutiere chiar [i atunci c`nd se folosesc Compact Disc-ul sau CD-Changer-ul. c) primirea informa]iei rutiere la un volum minim prestabilit chiar [i atunci c`nd volumul radioului e oprit. Opera]iile ce trebuie \ndeplinite pentru realizarea fiecqreia dintre cele trei condi]ii de mai sus sunt descrise mai jos.

a) Pentru recep]ionare posturilor care transmit informa]ii rutiere: - selecta]i banda FM1, FM2 sau FMT - apqsa]i scurt (sub 1 secundq) TA astfel \nc`t disbutonul (1) AF-T play-ul sq arate TA - apqsa]i butoanele de reglare ( 7) sau (4) Pentru memorarea posturilor cu func]ia TA activq urma]i indica]iile noastre (consulta]i "Memorarea manualq a posturilor"). b) Dacq dori]i primirea informa]iilor rutiere n timpul ascultqrii unui CD, nainte de a introduce CD-ul sau a porni CD-Changer-ul conecta]i-vq la un post care transmite informa]ii rutiere [i activa]i func]ia TA. Dacq n timpul ascultqrii CD-ului postul transmite informa]ii rutiere, atunci CD-ul va fi suspendat temporar [i pornit din nou automat la sf`r[itul transmisiei. La \nceputul recep]iei programului display-ul va arqta scurt INFO TRA n timp ce alte informa]ii continuq sq fie afi[ate (frecven]a, nume, timpul CD-ului, etc.).

198

c) Ca sq primi]i informa]ii rutiere atunci c`nd nu asculta]i radioul: - activa]i func]ia TA apqs`nd scurt TA astfel (sub 1 sec) butonul (1) AF-T \nc`t display-ul sq arate TA - conecta]i-vq la un post care transmite informa]ii rutiere astfel \nc`t pe display sq aparq TP, reduce]i la zero volumul ]in`nd butonul ( 19) VOL- apqsat. Astfel, dacq postul transmite informa]ii rutiere, acestea se vor auzi la un volum minim prestabilit.

199

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq CD-Player-ul func]ioneazq deja [i dori]i sq primi]i informa]ii rutiere, prin apqsarea scurtq (sub 1 sec) a butonuTA ve]i ob]ine conectarea lui (1) AF-T la ultimul post ascultat n banda FM, activarea func]iei TA [i transmiterea informa]iilor rutiere. Dacq postul ales nu transmite informa]ii rutiere se va \ncepe automat cqutarea unui post care o face. Dacq dori]i sq \ntrerupe]i buletinul de informa]ii rutiere apqsa]i scurt (sub 1 TA n timpul sec) butonul (1) AF-T transmiterii mesajului.

ATEN}IE |n unele ]qri existq posturi de radio care, chiar [i c`nd func]ia TP e activatq (display-ul aratq TP), nu transmit informa]ii rutiere. Dacq radioul func]ioneazq n banda TA e AM, atunci c`nd butonul ( 1) AF-T apqsat se va trece la banda FM [i ultimul post ascultat din cadrul acesteia. Dacq postul selectat nu transmite informa]ii rutiere (nu apare TP pe display-ul), cqutarea unui post care o face va \ncepe automat. Volumul cu care se transmite buletinele de [tiri variazq n func]ie de volumul de ascultare: - volum de ascultare sub 30: buletinul rutier transmis la 20 (valoare fixq) - volum de ascultare peste 30: volumul buletinului rutier este cu 1 mai mare decat volumul de ascultare. Dacq n timpul unui buletin de [tiri volumul este modificat, valoarea nu se va arqta pe display iar noua valoare nu se va men]ine dec`t p`nq la sf`r[itul transmisiei n curs. |n timpul unui buletin de [tiri e posibilq reglarea sunetului cu ajutorul butonului (18) AUD. Noile valori vor fi men]inute doar p`nq la sf`r[itul transmisiei n curs.

ATEN}IE Dacq func]ia TA e activatq iar postul la care sunte]i conectat nu transmite sau nu mai transmite informa]ii rutiere (display-ul nu aratq TP), dupq un minut de ascultare n aceste condi]ii: - dacq asculta]i un CD se va cquta alt post care transmite informa]ii rutiere - dacq n timpul ascultqrii radioului auzi]i un semnal sonor \nseamnq cq nu e posibilq primirea de informa]ii rutiere; pentru a-l \ntrerupe, trebuie sq vq conecta]i la un post care poate furniza informa]ii rutiere sau sq dezactiva]i func]ia TA.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Receptarea mesajelor de urgen]q |n modul RDS radioul este setat sq primeascq anun]uri de urgen]q n cazul unor situa]ii neobi[nuite care cauzeazq pericol general (cutremure, inunda]ii, etc.), dacq acestea sunt transmise de postul la care sunte]i conectat. Aceastq func]ie se activeazq automat [i nu poate fi dezactivatq. Tip de program (PTY) (selectarea unui tip de program) Pentru a activa func]ia PTY, care acordq prioritate maximq programelor PTY, atunci c`nd sunt prezente, acestea put`nd include mesaje de urgen]q sau diverse alte teme (ex: muzicq, buletine de [tiri), apqsa]i scurt butonul (2) PTY p`nq c`nd pe display apare PTY [i se aude subiectul ultimului post (ex: {TIRI). ATEN}IE Pentru activarea func]iei PTY, radioul trebuie sq fie n banda FM.

Dacq postul nu transmite n modul PTY apare pe disPTY, mesajul NO-P play timp de 5 secunde. Dupa 2 secunde numele [i frecven]a postului se indicq pe display. Lista posibilelor subiecte include: NEWS ({TIRI) AFFAIRS (AFACERI) INFO SPORT EDUCATE (EDUCA}IE) DRAMA (TEATRU) CULTURE (CULTURQ) SCIENCE ({TIIN}Q) VARIED (DIVERSE) POP M ROCK M M,O,R,M (MIDLLE OF THE ROAD MUSIC) LIGHT M (MUZICQ U{OARQ) CLASSICS (CLASICQ) OTHER M (ALTE TIPURI DE MUZICQ) Pentru a schimba tipul programului PTY apqsa]i butoanele ( 4) ,(7) sau unul din cele 6 butoane de memorare. Dacq display-ul aratq frecven]a [i numele postului, la apqsarea butoanelor (4) sau (7) va fi afi[at tipul programului curent.

Pentru a memora tipul programului curent pe unul din cele 6 butoane de memorare, ]ineti apqsat (peste 1 sec) butonul de memorare. Memorarea se confirmq printr-un semnal sonor. Pentru a cquta un post cu acest tip de program consulta]i sec]iunile despre "Reglare automatq" [i "Scanare (Func]ia Scan)". Dacq nu e disponibil nici un post cu acest tip de program sistemul emite un semnal sonor [i revine la postul ascultat anterior, iar timp de 2 secunde display-ul aratq mesajul PTY. NO-P Pentru dezactivarea func]iei PTY apqsa]i scurt butonul (2) PTY.

200

Pentru a afla tipul de program PTY al postului n curs de ascultare, ]ine]i apqsat butonul (2) PTY p`nq c`nd se aude un semnal sonor. Dupq acest semnal display-ul va arqta tipul programului (consulta]i paragraful anterior) difuzat de postul la care sunte]i conectat. Dacq postul nu transmite coduri PTY va apqrea pe PTY, mesajul NO-P display. Dupa aprox. 5 secunde display-ul va arqta din nou numele RDS sau frecven]a postului ascultat. Func]ia EON Unele ]qri au circuite care grupeazq \mpreunq mai multe posturi capabile sq transmitq informa]ii rutiere. |n acest caz se va \ntrerupe temporar programul postului pe care \l asculta]i n scopul primirii de informa]ii rutiere (atunci c`nd func]ia TA e activatq), ori de c`te ori aceste buletine sunt transmise de unul din posturile din acela[i circuit.

E posibilq recep]ionarea de programe diferite n aceea[i re]ea [i vizionarea lor (doar n banda FM) - ex: NDR1, NDR2, NDR3, NDR4, N-JOY... Pentru activarea acestei func]ii, TA ca apqsa]i scurt butonul (1) AF-T sq porni]i func]ia AF. Dupq aceea pute]i \ncepe vizionarea cu ajutorul butoanelor (7) sau (4) . ATEN}IE Postul trebuie sq fi fost recep]ionat cel pu]in o datq nainte. Sta]ii stereofonice Dacq semnalul primit este slab, sistemul trece automat de la stereo la mono. MENIU (fig. 170) Func]iile butonului MENU (9) Pentru activarea func]iei de meniu apqsa]i scurt butonul ( 9) MENU. Display-ul aratq mesajul MENU.

201

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Controlarea tipului de program PTY al postului

Vizionarea transmisiilor

Pentru schimbarea imaginii astfel \nc`t sq pute]i vedea toate func]iile folosi]i butoanele (6) sau (8) . Pentru activarea/dezactivarea func]iei selectate apqsa]i ( 7) sau (4) . Display-ul va arqta situa]ia curentq a func]iei selectate. Func]iile din cadrul meniului sunt urmqtoarele: -E SET (setqri de egalizare, doar dacq egalizatorul e pornit) -PRESET/USER/CLASSIC/ ROCK/ JAZZ (activare/ dezactivare [i selectare reglqri prestabilite egalizator) -HICUT (reducere tonuri \nalte) -PHONE (volumul telefonului, dacq e instalat) -CD NAME (alocarea numelor CDurilor, doar c`nd acestea sunt n interior) -SVC (control automat volum n func]ie de viteza vehiculului) -SENS DX/LO (sensibilitatea de reglare) -CD (afi[are setqri CD)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

-CDC (afi[are setqri CD-Changer, dacq acesta e instalat) -REG (programe locale) Pentru a ie[i din meniu, apqsa]i din nou butonul (9) MENU. Activarea/dezactivarea egalizatorului (cu exceptia modelelor cu sistem BOSE HI-F FI) Egalizatorul integrat poate fi pornit sau oprit. C`nd e oprit, modificarea setqrilor audio se poate face doar prin reglarea tonurilor joase ( BASS) sau \nalte (TREBLE), n timp ce activarea func]iei face posibilq ajustarea curbelor de sunet. Pentru oprirea egalizatorului, selecta]i PRESET folosind butonul (6) sau (8) .

Pentru activarea egalizatorului, selecta]i una din urmqtoarele op]iuni cu ajutorul butoanelor (6) sau (8) : -USER (reglare a celor 7 benzi de egalziare care pot fi modificate de utilizator) - CLASSIC (reglare egalizator prestabilitq) -ROCK (reglare egalizator prestabilitq) -JAZZ (reglare egalizator prestabilitq). Dupq efectuarea ultimei reglqri, salva]i op]iunea dvs. n meniu cu ajutorul butoanelor (6) sau (8) , sau (7) [i (4) pentru a le modifica. C`nd una din op]iunile egalizatorului e activq,display-ul aratq E. La modelele cu sistem BOSE HI-FI, o egalizare similarq n amplitudine [i fazq a semnalului se face automat de cqtre amplificator.

Setqri egalizator (doar c`nd egalizatorul e activat) Pentru a efectua o reglare personalizatq a egalizatorului, folosi]i butoanele (6) sau (8) USER; display-ul arata E SET. Pentru schimbarea setqrilor egalizatorului, folosi]i butoanele ( 7) sau (4) . Display-ul aratq un grafic cu 7 coloane, fiecare coloanq reprezent`nd o frecven]q pentru canalul st`ng sau drept. Alege]i coloana pe care dori]i s-o modifica]i folosind butoanele ( 7) sau (4) ; coloana selectatq \ncepe sq clipeascq iar ajustarea ei devine posibilq prin apqsarea butoanelor (6) sau (8) . Pentru memorarea noilor setqri, apqsa]i din nou butonul ( 9) MENU. Display-ul continuq sq arate E SET.

202

Folosirea acestei func]ii permite reducerea tonurilor nalte n func]ie de semnalul transmis. Pentru activarea sau dezactivarea func]iei, folosi]i butoanele (4)sau (7) . Display-ul va arqta statutul curent al func]iei: -HICUT ON: func]ie activatq -NO HICUT: dezactivatq Reglare volum telefon (PHONE) Aceastq func]ie face posibilq reglarea volumului telefonului (de la 1 la 66) sau oprirea lui (OFF). Pentru activare sau dezactivare, folosi]i butoanele (4) sau (7) . Pentru reglarea volumului, folosi]i (21) VOL+ sau (19) VOL-. Display-ul va arqta statutul curent al func]iei: -PHONE 23: func]ia e activq cu volumul setat la 23 -PHONE OFF: func]ie dezactivatq.

Aceastq func]ie poate fi selectatq doar c`nd n interiorul aparatului se aflq un CD. Pentru activare, folosi]i butoanele (4) sau (7) : displayNAME. Dacq CD-ul are ul aratq CD-N deja un nume, acesta va fi indicat pe display, dacq nu, vor apqrea 8 liniu]e. Dacq nu mai e spa]iu pentru memorarea unui nou nume, display-ul va arqta primul nume din memorie. Pentru schimbarea sau introducerea unui nou nume pentru CD-ul respectiv apqsa]i (4) sau (7) . Apqsa]i din nou butoanele pentru a selecta pozi]ia literei care trebuie schimbatq. Apqsa]i (6) sau (8) pentru a alege sau a schimba litera. Pentru memorarea numelui, apqsa]i din nou butonul (9) MENU. DisplayNAME. ul va arqta CD-N Pentru [tergerea unui nume, activa]i func]ia [i apqsa]i (6) sau (8) select`nd numele pe care dori]i sq-l [terge]i, dupq care apqsa]i timp de 2 sec butonul ( 9) MENU. Sistemul emite un semnal sonor iar display-ul aratq ONE CLR

Schimbarea volumului \n func]ie de vitezq (SVC) Func]ia SVC permite adaptarea automatq a volumului la viteza atinsq de vehicul, mqrind-o pe masurq ce viteza cre[te n scopul men]inerii volumului fa]q de zgomotul din habitaclu. Pentru a activa sau dezactiva func]ia folosi]i butoanele ( 4) sau ( 7) . Display-ul aratq statutul curent al func]iei: ON: func]ie activq -SVC-O OFF: func]ie dezactivatq -SVC-O

203

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia de reducere a tonurilor \nalte (HICUT)

Introducerea unui nume pentru un CD (CD NAME)

timp de aprox. 2 secunde. |n acest moment pute]i ncepe procedura de introducere a unui nou nume. Pentru [tergerea tuturor numelor, activa]i func]ia [i ]ine]i butonul ( 9) MENU apqsat timp de aprox. 4 secunde. Aparatul emite douq semnale sonore iar display-ul aratq ALL CLR timp de 2 secunde. |n acest moment, pute]i ncepe sq introduce]i noi nume pentru CD-uri.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Reglare sensibilitate tuner (SENS DX/LO) Aceastq func]ie face posibilq schimbarea sensibilitq]ii pentru cqutarea automatq a posturilor. C`nd este setatq LO sunt sensibilitatea scazutq SENS-L cqutate numai posturile cu recep]ie foarte bunq, iar c`nd este setatq sensiDX se cautq bilitatea naltq SENS-D toate posturile. Astfel, dacq vehiculul parcurge o zonq n care transmit un numqr considerabil de posturi radio [i dori]i sq le alege]i doar pe cele cu semnal puternic, selecta]i sensibilitatea LO. scazutq SENS-L Pentru reglarea sensibilitq]ii, folosi]i butoanele (4) [i (7) Display-ul va prezenta statutul curent al func]iei: LO: sensibilitate scqzutq -SENS-L DX: sensibilitate naltq -SENS-D

Afi[are date Compact Disc (CD) Aceastq func]ie permite selectarea tipului de informa]ie prezentat pe display n timpul ascultqrii unui CD. Sunt posibile douq setqri: -TIME (pentru indicarea timpului trecut din momentul nceperii piesei) -NAME (numele CD-ului) Dupq ce a]i selectat CD \n meniu cu ajutorul butoanelor (6) sau (8) DISP . , display-ul aratq CD-D Pentru schimbarea setqrii folosi]i ( 4) sau (7) . Afi[are date CD-C Changer (dacq este instalat) Aceastq func]ie poate fi selectatq doar dacq este conectat un CDChanger \n cadrul sistemului. |n acest DISP. caz display-ul aratq CDC-D Pentru schimbarea func]iei, folosi]i butoanele (4) sau (7) . Display-ul aratq una din cele douq NR. setqri posibile: TIME [i CD-N

Recep]ie transmisii locale (REG) La anumite ore, unele posturi na]ionale transmit programe regionale care diferq de la zonq la zonq. Aceastq func]ie permite conectarea numai la posturi locale (regionale). Cu toate acestea, dacq auzi]i un program regional [i dori]i sq continua]i ascultarea lui, func]ia trebuie activatq. Pentru a activa sau dezactiva func]ia folosi]i butonul ( 7) sau (4) . Display-ul va arqta stadiul curent al func]iei: ON: func]ie activq -REG-O OFF: func]ie dezactivatq -REG-O Dacq func]ia e dezactivatq [i asculta]i un program regional care func]ioneazq \ntr-o anumitq zonq iar vehiculul pqtrunde \ntr-o zonq diferitq, va fi recep]ionat postul regional al zonei \n care vq afla]i. ATEN}IE C`nd func]ia e dezactiOFF ) iar func]ia AF vatq ( REG-O (frecven]e alternative) este activq radioul se conecteazq automat la postul cu cel mai puternic semnal.

204

Selectarea CD-P Playerului Pentru pornirea CD-Player-ului ncorporat atunci c`nd este introdus un CD, activa]i sistemul, apoi apqsa]i scurt [i repetat butonul (14) SRC pentru a selecta modul de operare CD. Sistemul este pornit [i la introducerea unui CD \n cazul \n care era oprit \nainte.

Pentru a insera CD-ul pune]i-l u[or \n compartimentul squ (3) pentru ca sistemul de \ncqrcare automatq, care \l pozi]ioneazq corect, sq se activeze. Apqsa]i butonul (5) c`nd aparatul e pornit pentru a ac]iona mecanismul de extragere a CD-ului. Dupq extragerea CD-ului se va reveni la ultima sursq de ascultare folositq. Dacq aparatul e oprit CD-ul nu poate fi scos. Posibile mesaje de eroare Dacq CD-ul introdus nu poate fi citit, display-ul va arqta mesajul CDERROR timp de 2 secunde, apoi CDul va fi scos automat [i se va reveni la sursa de ascultare dinainte de selectarea CD-ului.

Selectarea piesei (urmqtoare/ precedente) Apqsa]i scurt butonul (6) pentru ascultarea urmqtoarei piese de pe CD sau (8) pentru piesa precedentq. Pentru ca piesele sq fie ascultate continuu, ]ine]i butonul apqsat. Dacq piesq a \nceput cu mai mult de 3 secunde \n urmq [i apqsa]i butonul (8) , piesa va fi reluatq de la \nceput. |n acest caz, dacq dori]i sq asculta]i piesq anterioarq, apqsa]i de douq ori butonul consecutiv.

205

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

COMPACT DISC PLAYER (fig. 170)

Introducere/extragerea CD

Informa]ii de pe display C`nd CD-Player-ul func]ioneazq, pe display apar urmqtoarele informa]ii: T05: numqrul piesei de pe CD 03:42: timpul trecut de la \nceperea piesei (dacq func]ia corespunzqtoare din meniu a fost acitvatq) MADONNA: aratq numele CDului

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Derulare \nainte/\napoi }ine]i butonul (7) apqsat pentru derularea rapidq nainte [i butonul ( 4) pentru derularea napoi. Derularea se ntrerupe odatq cu eliberarea butonului. Dacq n meniu a fost selectat ca display-ul sq prezinte numele CD-ului, acesta va fi nlocuit cu timpul CD-ului. Dupq aproximativ 2 secunde de la ultima apqsare, numele CD-ului va fi din nou afi[at. Pauzq Pentru o pauzq n ascultarea CD-ului apqsa]i butonul de memorare 3 ( 15). PAUSE. Display-ul aratq CD-P Pentru a relua ascultarea, apqsa]i din nou butonul de memorare 3 ( 15).

Scanarea pieselor de pe CD (Scan) Aceastq func]ie face posibilq ascultarea n susccesiune rapidq a tuturor pieselor de pe un CD. }ine]i butonul (14) SRC apqsat mai mult de o secundq pentru a asculta primele 10 secunde ale fiecqrei piese de pe CD. |n timpul ascultqrii, pe display vor fi prezentate alternativ, c`te 2 secunde, func]ia CD aleasq (timp sau nume) [i cuv`ntul SCAN. Dacq func]ia Scan e activq, func]iile Repeat [i Mix sunt oprite. Ordinea de scanare e urmqtoarea: -de la ultima piesq ascultatq p`nq la ultima piesq de pe CD -de la prima piesq de pe CD p`nq la cea ascultatq n momentul nceperii scanqrii.

Func]ia Scan se ntrerupe \n urmqtoarele cazuri: -c`nd aparatul e oprit -la o nouq apqsare a butonului ( 14) SRC, continu`ndu-se difuzarea piesei care era n curs de scanare -la apqsarea butoanelor ( 6) sau (8) (dacq le apqsa]i simultan se va sqri o piesq) -apqsarea unui buton de memorare -activarea func]iei de memorare automatq -activarea func]iei PTY -schimbarea sursei de ascultare -apqsarea butonului (18) AUD -atunci c`nd func]ia TA e activq iar postul selectat transmite un buletin rutier -la apqsarea butonului ( 9) MENU. Dacq func]ia Scan nu e ntreruptq, la sf`r[itul rulqrii sale se va continua difuzarea piesei care era ascultatq \n momentul activqrii comenzii.

206

Apqsa]i scurt butonul de memorare 4 (12) pentru a asculta aceea[i piesq continuu. Timp de aprox. 2 secunde display-ul va arqta RPT TRACK. Apqsa]i din nou butonul de memorare 4 (12) pentru ntreruperea func]iei de repetare. Display-ul va arqta RPT OFF. C`nd func]ia e activq pe display apare mesajul RPT. Dacq se schimbq sursa de ascultare, func]ia se anuleazq. ATEN}IE C`nd func]ia de repetare e activq, func]iile Scan [i Mix sunt ntrerupte.

Pentru a asculta piesele de pe CD n ordine aleatorie apqsa]i butonul de memorare 5 (11). O nouq piesq va fi difuzatq iar timp de 2 secunde displayMIX-O ON. Apqsa]i din ul va arqta CD-M nou butonul 5 ( 11 ) pentru oprirea func]iei: timp de aprox. 2 secunde disMIX-O OFF. play-ul va arqta CD-M C`nd func]ia Mix e activq, toate piesele de pe CD se difuzeazq n ordine aleatorie. Dacq se schimbq sursa de ascultare func]ia se anuleazq. ATEN}IE C`nd func]ia Mix e activq, func]iile Scan [i Repetare sunt ntrerupte.

Func]ia TPM (memorare program piese) face posibilq memorarea ordinii de ascultare a pieselor de pe un CD n scopul difuzqrii lor n aceea[i ordine la urmqtoarea ascultare a CD-ului. Pentru activarea func]iei apqsa]i scurt (sub 1 sec) butonul de memorare 1 (17) n timp ce asculta]i un CD. C`nd func]ia e activq, display-ul aratq TPM. Pentru memorarea pieselor, selecta]i piesa doritq, apoi apqsa]i butonul de memorare 1 (17) pentru aprox. 1 secundq, p`nq la auzirea unui semnal sonor; display-ul va arqta mesajul STORED. Repeta]i aceastq opera]iune pentru toate celelalte piese care dori]i sq fie memorate.

207

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Repetare

Ascultarea pieselor n ordine aleatorie (MIX)

Func]ie TPM (memorarea ordinii de ascultare a pieselor de pe CD)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia CLR ([tergere memorare piese) Func]ia CLR permite [tergerea uneia sau mai multor piese de pe CD care au fost memorate cu ajutorul func]iei TPM. Pentru a [terge o singurq piesq din memorie, selecta]i-o folosind butoanele (6) sau (8) atunci c`nd func]ia TPM e activq, iar apoi apqsa]i butonul 2 (16) aprox. 2 secunde; func]ia TPM e dezactivatq, se aude un semnal sonor iar display-ul aratq TR CLR. Pentru [tergerea tuturor pieselor memorate de pe CD, activa]i func]ia TPM iar apoi apqsa]i butonul 2 ( 16) timp de aprox. 4 secunde; func]ia TPM e dezactivatq, se aude un semnal sonor dublu dupq aprox. 2 [i 4 secunde iar display-ul aratq CD CLR.

CD-C CHANGER (Compact Disc Player) Lineaccessori Alfa Romeo oferq douq tipuri de CD-Changer (Compact Disc multiplu): pentru 5 sau 10 discuri, mpreunq cu un cablu de conectare multipolar pentru conectarea la radio [i un suport pentru asamblare. Selectarea CD-C Changer-u ului Pentru a activa CD-Changer-ul porni]i aparatul, apoi apasa]i scurt [i repetat butonul (14) SRC pentru a selecta CHANGER. C`nd folosi]i pentru prima datq un CD, dupq ce l-a]i introdus n ncqrcqtorul de CD-uri se va ncepe cu ascultarea primei piese de pe primul CD din ncqrcqtor.

Posibile mesaje de eroare Dacq CD-ul selectat nu e disponibil din cauza unei defec]iuni a ncqrcqtorului squ pentru cq ncqrcqtorul nu e conectat la CD-Changer, display-ul aratq mesajul CHANGER. Dacq CD-ul ales de dvs. nu poate fi ERROR [i citit display-ul aratq CD-E se selecteazq urmqtorul CD; dacq nu existq alte CD-uri n ncqrcqtor sau nici cele existente nu pot fi citite, display-ul aratq NO CD p`nq la schimbarea sursei de ascultare. |n cazul unei defec]iuni a CDChanger-ului sau dacq ave]i dificultq]i n scoaterea ncqrcatorului, display-ul aratq CD ERROR. Informa]ii de pe display C`nd CD-Changer-ul func]ioneazq, pe display apar urmqtoarele informa]ii: T05: aratq numqrul piesei de pe CD 03:42: aratq timpul trecut de la nceperea piesei (dacq func]ia corespunzqtoare a fost selectatq din meniu) CD 04: numqrul CD-ului din ncqrcqtor.

208

Apqsa]i butonul (4) pentru a selecta CD-ul precedent [i ( 7) pentru CD-ul urmqtor. Dacq n meniu a fost aleasq func]ia de afi[are a timpului CD-ului, acesta va fi nlocuit de numqrul CD-ului timp de 2 secunde. Dacq n ncqrcqtor nu existq un disc n pozi]ia selectatq, display-ul va arqta scurt mesajul NO CD dupq care se va trece automat la difuzarea CD-ului urmqtor. Selectarea piesei precedente) (urmqtoare/

}ine]i butonul (7) apqsat pentru a derula rapid piesa selectatq nainte [i butonul (4) pentru a o derula napoi. Derularea se ntrerupe odatq cu eliberarea butonului. O apqsare scurtq a butonului produce derularea nainte sau napoi cu aproximativ o secundq. Dacq func]ia de afi[are a numqrului CD-ului a fost selectatq din meniu, acesta va fi nlocuit cu timpul CD-ului pentru aprox. 2 secunde.

Apqsa]i scurt butonul (6) pentru ascultarea urmqtoarei piese sau ( 8) pentru piesa precedentq. Pentru a trece peste mai multe piese ]ine]i butonul apqsat. Dacq difuzarea piesei a nceput cu mai mult de 3 secunde n urmq [i apqsa]i butonul (8) , piesa va fi reluatq de la nceput. |n acest caz, dacq dori]i sq asculta]i piesa precedentq, trebuie sq apqsa]i de douq ori butonul consecutiv.

Aceastq func]ie face posibilq ascultarea n susccesiune rapidq a tuturor pieselor de pe un CD. }ine]i butonul (14) SRC apqsat mai mult de o secundq pentru a asculta primele 10 secunde ale fiecqrei piese de pe CD. |n timpul ascultqrii, pe display vor fi prezentate alternativ, c`te 2 secunde, func]ia CD aleasq (timp sau nume) [i cuv`ntul SCAN. Dacq func]ia Scan e activq, func]iile Repeat [i Mix sunt ntrerupte. Ordinea de scanare e urmqtoarea: -de la ultima piesq ascultatq p`nq la ultima piesq de pe CD -de la prima p`nq la ultima piesq de pe CD-ul urmqtor ([i a[a mai departe cu toate CD-urile din \ncqrcqtor) -de la prima piesq de pe primul CD scanat p`nq la cea ascultatq n momentul nceperii scanqrii. Func]ia Scan se ntrerupe n urmqtoarele cazuri: -c`nd aparatul e oprit -la o nouq apqsare a butonului ( 14) SRC, continu`ndu-se difuzarea piesei care era n curs de scanare

209

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Alegerea CD-u ului

Derulare \nainte/\napoi

Scanarea pieselor de pe CD (func]ia Scan)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

-la apqsarea butoanelor ( 6) sau (8) (dacq le apqsa]i simultan se va sqri o piesq) -apqsarea unui buton de memorare -activarea func]iei de memorare automatq -activarea func]iei PTY -schimbarea sursei de ascultare -apqsarea butonului (18) AUD -atunci c`nd func]ia TA e activq iar postul selectat transmite un buletin rutier -la apqsarea butonului ( 9) MENU. Dacq func]ia Scan nu e ntreruptq, la sf`r[itul rulqrii sale se va continua difuzarea piesei care era ascultatq n momentul activqrii comenzii.

Pauzq Pentru o pauzq n func]ionarea CDChanger-ului apqsa]i butonul de memorare 3 (15). Display-ul arqta CDPAUSE. Pentru a relua ascultarea, apqsa]i din nou butonul de memorare 3 ( 15). Repetare Apqsa]i scurt butonul de memorare 4 (12) pentru a asculta aceea[i piesq continuu. Timp de aprox. 2 secunde display-ul va arqta RPT TRUCK. Apqsa]i din nou butonul de memorare 4 (12) pentru ntreruperea func]iei de repetare. Display-ul va arqta RPT OFF. C`nd func]ia e activq pe display apare mesajul RPT. Dacq se schimbq sursa de ascultare, func]ia se anuleazq. ATEN}IE C`nd func]ia de repetare e activq, func]iile Scan [i Mix sunt ntrerupte.

Ascultarea pieselor n ordine aleatorie (MIX) Pentru a asculta piesele de pe CD n ordine aleatorie apqsa]i butonul de memorare 5 (11). O nouq piesq va fi difuzatq, iar timp de 2 secunde disMIX-O ON . play-ul va arqta CD-M Apqsa]i din nou butonul 5 ( 11) pentru oprirea func]iei: timp de aprox. 2 secunde display-ul va arqta CDMIX-O OFF. C`nd func]ia Mix e activq, toate piesele de pe CD se difuzeazq n ordine aleatorie. Dacq se schimbq sursa de ascultare func]ia se anuleazq. ATEN}IE C`nd func]ia Mix e activq, func]iile Scan [i Repetare sunt ntrerupte.

210

Radio Putere maximq: 4 x 40W. Antena (fig. 172) Antena se gqse[te pe pavilionul vehiculului. Vq recomandqm de[urubarea [i ndepartarea ei atunci c`nd se efectueazq spqlarea automatq a ma[inii pentru a evita deterioarea.

Sistemul audio include: -4 difuzoare pentru frecven]e nalte (A) (2 \n fa]q [i 2 \n spate) cu putere de 30W. -4 difuzoare (B) cu diametru de 165 mm (2 \n fa]q [i 2 \n spate) cu putere de 40W. A0A0127b

Radioul are o siguran]q de 10 A situatq n partea din spate a aparatului. Pentru nlocuirea siguran]ei radioul trebuie scos din compartimentul squ: a[adar, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

A0A0335b

A0A0128b

fig. 172

fig. 173

fig. 174

211

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

INFORMA}II TEHNICE

Difuzoare (fig. 173-1 174)

Siguran]a de protec]ie

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEM AUDIO BOSE HI-F FI


Sistemul BOSE HI-FI a fost conceput special pentru Alfa 147, oferind o calitate exceptionalq a sunetului [i reproduc`nd cu acurate]e melodiile pentru to]i ocupan]ii habitaclului. Printre caracteristicile sistemului se numarq reproducerea extrem de exactq a tonurilor joase, medii [i nalte ceea ce, printre altele, face inutilq folosirea func]iei de intensitate. Mai mult, gama completq a sunetelor se aude perfect \n tot habitaclul, cre`ndu-le pasagerilor o senza]ie fireascq [i comparabilq cu cea a ascultqrii unui concert n direct. Piesele componente ale sistemului sunt brevetate [i constituie rezultatul unei tehnologii avansate, av`nd n acela[i timp comenzi intuitive, u[or de folosit chiar [i de utilizatori neexperimenta]i.

INFORMA}II TEHNICE (fig. 175 - 176 - 177) Sistemul include: -4 difuzoare pentru frecven]e nalte (A) (2 \n fa]q [i 2 \n spate); -4 difuzoare ( B) pentru frecven]e joase, cu diametru de 165 mm de \naltq eficien]q, 2 n fa]q [i 2 n spate;

-o cutie de rezonan]q (C) cu volum de 12 dm3 situatq \n compartimentul din st`nga al portbagajului. -un amplificator HI-FI (150W) cu 6 canale, egalizare analogicq pentru amplificarea semnalului [i sub-woofer cu diametru de 130 mm.

A0A0336b

A0A0337b

fig. 176

A0A0337b

fig. 175 212

fig. 177

MODELE PE BAZ DE BENZIN Dispozitivele antipoluante din cadrul vehiculului fac obligatorie folosirea n exclusivitate a benzinei fqrq plumb, av`nd cifra octanicq (R.O.N.) egalq sau mai mare de 95.

Un catalizator ineficient duce la emiterea gazelor toxice extrem de daunq toare mediului nconjurqtor. MODELE JTD Vehiculul trebuie alimentat numai cu combustibil ale cqrui caracteristici respectq specifica]iile europene EN590. Folosirea altor produse sau amestecuri poate duce la deterio rarea iremediabilq a motorului [i de asemenea la anularea certificatului de g aran]ie. | n c azul a limentqrii accidentale cu alt tip de com bustibil, nu porni]i motorul [i goli]i rezervorul. Dacq motorul a fost por nit, fie chiar [i pentru un timp foarte scurt, pe l`ngq golirea rezervorului va fi necesarq [i golirea ntregului circuit de alimentare.

A[adar, pentru a evita inconvenientele, tipuri diferite de combustibil se comercializeazq n func]ie de sezon (combustibil de varq sau de iarnq). Cu toate acestea, n timpul anotimpurilor intermediare, caracterizate de o diferen]q mare \n temperatura exterioarq (de la 0 la +15 C), calitatea combustibilului de la sta]iile de alimentare poate fi neadecvatq.
0

Nu folosi]i niciodatq benzinq cu plumb ntruc`t ar duce la deteriorarea ireme diabilq a catalizatorului. Dacq se introduce benzinq cu plumb n rezervor, indiferent \n ce cantitate, NU PORNI}I MOTORUL. Nu \ncer ca]i sq dilua]i combustibilul din rezervor, ci goli]i-ll complet, scurg`nd bine circuitul de alimentare [i rezer vorul.

|n acest caz, [i mai ales atunci c`nd folosirea vehiculului implicq opriri [i porniri dese la temperaturi joase (ex: \n zone montane), asigura]i-vq cq rezervorul con]ine combustibil de iarnq; n caz contrar, vq recomandqm amestecarea combustibilului cu un aditiv DIESEL MIX \n propor]iile indicate pe ambalaj, pun`nd mai nt`i aditivul n rezervor [i apoi combustibilul. Aditivul DIESEL MIX trebuie folosit nainte ca frigul sq fi nceput sq-[i facq efectul. Dacq \l adquga]i dupq producerea acestui fenomen va fi inutil.

213

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL

Pentru a preveni folosirea accidentalq a benzinei cu plumb, diametrul orificiului de alimentare este de dimensiuni incompatibile cu pompa de alimentare a acestui tip de combustibil.

La temperaturi joase gradul de fluiditate al combustibilului poate deveni necorespunzqtor, duc`nd la formarea de dopuri si astuparea filtrului.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BU{ONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL (fig. 178) Bu[onul rezervorului (A) se nchide cu cheia [i are o legqturq ( B) care l fixeazq de capacul rezervorului ( C), astfel nc`t sq nu poatq fi pierdut; pentru a ajunge la el, deschide]i capacul, apoi roti]i cheia de contact \n sensul invers acelor de ceasornic, dupq care scoate]i bu[onul. |n timpul alimentqrii, fixa]i bu[onul de capac a[a cum se aratq \n imagine. ATEN}IE |nchiderea ermeticq a rezervorului cauzeazq uneori formarea unei presiuni u[oare n interior. Este normalq producerea unui f`[`it u[or n timpul de[urubqrii bu[onului. Dupq alimentare, roti]i bu[onul n sensul acelor de ceasornic p`nq c`nd auzi]i unul sau mai multe clicuri; apoi roti]i cheia \n sensul acelor de ceasornic pentru a-l ncuia. |nchide]i capacul. ATEN}IE Pentru siguran]a dvs., nainte de a porni motorul asigura]i-vq [i cq pompa de alimentare e pozi]ionatq corect n loca[ul squ.

Nu apropia]i flacqri sau ]igqri aprinse \n vecinqtatea pompei de benzinq: pericol de incendiu! Nu vq apropia]i cu fa]a de pompa pentru a evita inhalarea vaporilor toxici.

PROTEC}IA MEDIULUI
Structura [i componen]a vehiculului au fost dezvoltate nu doar \n spiritul ob]inerii celor mai bune condi]ii de siguran]q [i performan]q, ci [i al protec]iei fa]q de mediul nconjurqtor, un factor din ce \n ce mai important. Alegerea materialelor, a tehnicilor de fabrica]ie [i a pieselor componente sunt rezultatul unei dorin]e de a reduce drastic efectele nocive ale vehiculului asupra mediului ncojurqtor, garant`nd respectarea celor mai stricte reguli interna]ionale. FOLOSIREA MATERIALELOR NON-T TOXICE Nici unul din componentele vehiculului nu con]ine azbest. Cqptu[eala [i sistemul de climatizare nu con]in CFC, factori responsabili pentru distrugerea stratului de ozon. Agen]ii coloran]i [i cei anticorozivi folosi]i nu con]in cadmiu sau crom care ar putea duce la poluarea atmosferei sau a apelor.

La nevoie, \nlocui]i bu[onul rezervorului doar cu unul original, pentru a mpiedica scqderea eficien]ei sistemului de recuperare a vaporilor de com bustibil.

A0A0146b

fig. 178 214

Catalizatorul silencer)

trivalent

(catalitic

Sistemul de e[apament e dotat cu un catalizator format din aliaje de metale pre]ioase; acesta se gqse[te ntr-un compartiment de o]el inoxidabil rezistent la temperaturile \nalte de func]ionare. Catalizatorul transformq hidrocarburile nearse, monoxidul de carbon [i oxidul de azot din gazele de e[apament (chiar [i c`nd acestea sunt \n cantitq]i minime, datoritq sistemului electronic de aprindere [i injec]ie) \n componente nepoluante. Deoarece \n timpul func]ionqrii catalizatorul poate atinge temperaturi foarte \nalte, vehiculul nu trebuie parcat peste materiale u[or inflamabile (h`rtii, carburan]i, iarbq, frunze uscate, etc.)

Senzorii Lambda mqsoarq con]inutul de oxigen prezent n gazele de e[apament. Semnalul trimis de senzori e folosit de sistemul electronic de aprindere [i injec]ie pentru reglarea amestecului de aer-combustibil. Sistem anti-e evaporare |ntruc`t, chiar [i cu motorul oprit, este imposibil de prevenit formarea vaporilor de combustibil, s-a recurs la un sistem care atrage vaporii \ntr-un container special cu carbon activ. C`nd motorul functioneazq ace[ti vapori sunt direc]iona]i cqtre galeria de admisie.

Catalizator oxidant Acesta transformq substan]ele poluante din gazele de e[apament (monoxid de carbon, hidrocarburi nearse [i particule) n substan]e inofensive, reduc`ndu-se fumul [i mirosul tipic al gazelor de e[apament de la motoarele diesel. Catalizatorul e format dintr-un container de o]el inoxidabil care con]ine o structurq de ceramicq n formq de fagure pe care este aplicat metalul pre]ios care ndepline[te ac]iunea catalizatoare. Sistem de recirculare a gazelor de e[apament (E.G.R.) Acesta produce recircularea, adicq refolosirea, unui procent din gazul de e[apament, n func]ie de condi]iile de operare ale motorului. C`nd e necesar, este folosit pentru men]inerea oxidului de azot sub control.

215

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISPOZITIVE DE REDUCERE A EMISIILOR TOXICE (modele pe benzinq)

Senzori Lambda

DISPOZITIVE DE REDUCERE A EMISIILOR TOXICE (modele JTD)

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

|NTREBUIN}AREA CORECTQ A VEHICULULUI


PORNIREA MOTORULUI
ATEN}IE Vehiculul este dotat cu un dispozitiv electronic de blocare a motorului. Dacq motorul nu porne[te, consulta]i sec]iunea despre Sistemul Alfa Romeo CODE. Vq recomandqm ca n perioada ini]ialq sq nu exploata]i vehiculul la maxim (de exemplu, prin acceler are excesivq, parcurgerea unor distan]e lungi cu viteze mari, fr`nare violentq, etc.). Func]ionarea motorului \n zone \nchise este extrem de periculoasq. Motorul con sumq oxigen produc`nd n schimb monoxid de carbon, un gaz foarte de toxic ce se poate dovedi fatal. Contactul de pornire este prevqzut cu un dispozitiv de siguran]q care obligq [oferul sq roteascq cheia la STOP nainte de repetarea procedurii de pornire n cazul n care motorul nu a pornit de la prima ncercare. |n mod similar, c`nd motorul e n stare de func]ionare, dispozitivul mpiedicq rotirea cheii de la MAR la pozi]ia AVV. C`nd motorul e oprit nu lqsa]i niciodatq cheia \n pozi]ia MAR pentru a pre veni consumul inutil de curent [i descarcqrea bateriei. PORNIREA LA MODELELE PE BENZIN ATEN}IE Este important ca niciodatq sq nu apqsa]i pedala de accelera]ie nainte de pornirea motorului. 1) Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq. 2) Pozi]iona]i schimbatorul de viteze \n punctul neutru. 3) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj, astfel nc`t demarorul sq nu fie obligat sq \nv`rtq [i pinioanele din cutia de viteze 4) Asigura]i-vq cq sistemul [i dispozitivele electrice, n special cele care consumq cantitq]i mari de energie (cum ar fi func]ia de dezaburire a lunetei) sunt oprite. 5) Roti]i cheia la AVV [i da]i-i drumul imediat dupq pornirea motorului. 6) Dacq motorul nu porne[te, roti]i din nou cheia la STOP [i apoi repeta]i procedura. ATEN}IE Pentru a preveni deteriorarea catalizatorului, nu repeta]i de prea multe ori procedura de pornire atunci c`nd nt`mpina]i greutq]i ci contacta]i \n schimb o reprezentan]q Alfa Romeo.

216

1) Asigura]i-vq cq fr`nq de m`nq e trasq. 2) Pozi]iona]i schimbatorul de viteze n pozi]ie neutrq. 3) Roti]i cheia la MAR. Pe display va apqrea simbolul . 4) A[tepta]i ca semnalul sq se stingq (aceasta se va produce cu at`t mai repede cu c`t motorul este mai cald). C`nd motorul e foarte ncqlzit, semnalul se aprinde [i se stinge at`t de repede nc`t poate trece neobservat. 5) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj. 6) Roti]i cheia de contact la AVV imediat dupq stingerea semnalului luminos . Dacq a[tepta]i prea mult ve]i pierde avantajul oferit de ncqlzirea bujiilor.

-|ncepe]i deplasarea ncet, cu tura]ii medii, fqrq a accelera brusc. -Nu ncerca]i sq atinge]i performan]e maxime ncq de la primii kilometri parcur[i. A[tepta]i p`nq c`nd lichidul de rqcire a motorului atinge 50-60 de grade C. OPRIREA -Elibera]i pedala de accelera]ie [i a[tepta]i p`nq c`nd motorul merge \n gol. -Roti]i cheia de contact la STOP [i opri]i motorul. ATEN}IE Dupq o calqtorie foarte solicitantq a[tepta]i ca motorul sq-[i recapete "suflul", lqs`ndu-l sq meargq o vreme n gol pentru ca temperatura din compartimentul motorului sq scadq.

Dacq motorul nu porne[te de la prima ncercare, roti]i cheia la STOP nainte de a ncerca din nou. Dacq nt`mpina]i greutq]i (atunci c`nd sistemul Alfa Romeo CODE func]ioneazq corect) nu insista]i \ncerc`nd de prea multe ori. Folosi]i o baterie auxiliarq numai n cazul n care bateria este descqrcatq. Nu folosi]i nicodatq un ncqrcqtor de baterii pentru pornirea motorului.

217

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

PORNIREA LA MODELELE 1.9 JTD

ATEN}IE Dispozitivele electrice care consumq o cantitate mare de energie (climatizare, \ncqlzire lunetq, etc.) se ntrerupt automat n timpul pornirii.

NCLZIREA MOTORULUI

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

|n special pentru ma[inile cu turbocompresor, dar \n general pentru toate ma[inile este recomandat sq se evite accelerarea bruscq \nainte de oprirea motorului. Aceastq manevrq este absolut inutilq, av`nd drept rezultat con sumul de combustibil fqrq rost [i deteriorarea turbinei. ATEN}IE Dacq motorul se opre[te \n timpul deplasqrii, la urmqtoarea pornire e posibil ca semnalul luminos Alfa Romeo CODE ( ) sq se aprindq. |n acest caz, opri]i [i porni]i motorul cu vehiculul sta]ionat, verific`nd dacq semnalul rqm`ne stins. Dacq acesta se aprinde, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

PORNIREA DE URGEN} Dacq sistemul Alfa Romeo CODE nu recunoa[te codul transmis de cheia de contact (semnalul ( ) de pe tabloul de bord e aprins cu luminq constantq) pute]i recurge la pornirea de urgen]q folosind codul de pe card-ul CODE. Nu \mpinge]i (pe teren plan sau \n pantq) sau remorca]i niciodatq vehiculul \n vederea pornirii \ntruc`t aceastq m anevrq a r a vea d rept urmare pqtrunderea combustibilului \n catalizator, cauz`nd deteriorarea iremediabilq.

PARCAREA
C`nd a]i parcat vehiculul, proceda]i dupq cum urmeazq: -Opri]i motorul. -Trage]i fr`na de m`nq. -Selecta]i treapta I de vitezq dacq vehiculul este \n rampq sau mar[arierul dacq este \n pantq. -Roti]i ro]ile din fa]q \n a[a fel \nc`t dacq fr`na de m`nq va scqpa vehiculul sq se poatq opri.

Re]ine]i cq fr`na asistatq [i servodirec]ia nu func]ioneazq \nainte de pornirea motorului, astfel \nc`t e nece sar mult mai mult efort dec`t \n mod normal pentru apqsarea pedalei de fr`nq [i rotirea volanului.

Pentru a evita consumul inutil de energie [i posibila descqrcare a bateriei, nu lqsa]i niciodatq cheia de contact la MAR atunci c`nd motorul nu func]ioneazq.

Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \ n v ehicul . Scoate]i \ ntotdeauna cheia din contact [i lua]i-o o cu dvs. atunci c`nd pqrqsi]i vehiculul.

218

Unul din scopurile esen]iale \n concep]ia modelului Alfa 147 a fost crearea unui vehicul capabil sq ofere siguran]q maximq pasagerilor sqi. Cu toate acestea, unul din factorii decisivi \n ceea ce prive[te siguran]a pe drum continuq sq fie comportamentul [oferului. Mai jos ve]i gqsi o serie de reguli simple pentru deplasarea \n siguran]q \n diverse circumstan]e. Cu siguran]q multe dintre ele vq sunt cunoscute, \nsq considerqm util ca toate regulile sq fie citite cu aten]ie [i respectate. NAINTE DE A PORNI LA DRUM -Asigura]i-vq cq sistemul de iluminare este \n stare de func]ionare. -Regla]i scaunul, volanul [i oglinzile retrovizoare \n scopul ob]inerii unei pozi]ii corecte pentru condus.

-Verifica]i ca toate sistemele de protec]ie a copiilor (scaune, leagqne, etc.) sq fie instalate corect pe locul din spate. -Aranja]i cu grijq obiectele din portbagaj astfel \nc`t \n cazul fr`nqrii bru[te acestea sq nu fie aruncate \n fa]q. -Evita]i mesele prea bogate \naintea cqlqtoriei. O masq u[oarq vq ajutq la men]inerea reflexelor. Mai presus de orice nu consuma]i alcool. Aminti]i-vq sq verifica]i periodic: -presiunea [i starea pneurilor; -nivelul uleiului de motor; -nivelul lichidului de rqcire a motorului [i starea sistemului; -nivelul lichidului de fr`nq; -nivelul lichidului servodirec]ie; -nivelul lichidului de spqlare a parbrizului.

-Prima regulq este sq conduce]i cu grijq. -Conducerea cu grijq implicq [i posibilitatea anticipqrii ac]iunilor celorlal]i participan]i la trafic. -Respecta]i cu stricte]e regulile rutiere ale ]qrii \n care vq afla]i, \n mod deosebit pe cele privitoare la limitele de vitezq. -Asigura]i-vq cq at`t dvs. c`t [i ceilal]i pasageri ave]i fixate centurile de siguran]q, copiii sunt transporta]i \n scaune speciale iar animalele se gqsesc \n compartimente adecvate. -Distan]ele lungi trebuie parcurse \n condi]ii de sqnqtate deplinq. Conducerea sub influ en]a drogurilor sau/[i a unor medicamente este extrem de periculoasq pentru dvs. [i ceilal]i participan]i la trafic.

219

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

CONDUCEREA N CONDI}II DE SIGURAN}

-Potrivi]i cu grijq tetierele astfel \nc`t ele sq sprijine capul, [i nu ceafa. Asigurati-vq ca nu existq nimic (carpete, etc.) sub pedale.

N TIMPUL CLTORIEI

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

Fixa]i \ntotdeauna cen turile de siguran]q, pe locurile din fa]q [i din spate precum [i cele de pe scaunele spe ciale pentru copii. Cqlqtorind fqrq centuri de siguran]q riscul rqnirii grave sau al decesului \n urma unui accident cre[te considerabil. Ave]i grijq atunci c`nd monta]i spoilere adi]ionale, jante din aliaj sau capace de ro]i: acestea pot reduce ventilarea fr`nelor, [i astfel eficien]a lor, \n cazul fr`nqrii repetate [i violente pe drumuri lungi \n pantq. Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiecte p e p odea n f a]q scaunului [oferului: acestea se pot \n]epeni sub pedale fqc`nd imposibilq accelerarea sau fr`nqrea. Asigura]i-v vq cq toate car petele sunt de dimensiunile adecvate: chiar [i \n cazul unei defec]iuni minore la sistemul de fr`nare poate deveni necesarq o cursq mai mare a pedalei dec`t \n mod obi[nuit.

Apa, ghea]a [i sarea de pe drum se pot depune pe dis curile de fr`nq, reduc`nd eficien]a acestora la prima folosire. -Nu conduce]i perioade lungi fqrq sq lua]i o pauzq. |n timpul pauzelor cobor`]i din vehicul [i mi[ca]i-vq pu]in pentru a alunga somnolen]a. -Asigura]i-vq cq aerul din habitaclu este schimbat constant. -Nu sta]iona]i niciodatq \n pantq cu motorul oprit: va fi necesar un efort mult mai mare pentru apqsarea pedalei de fr`nq sau rotirea volanului. CONDUCEREA PE TIMP DE NOAPTE Iatq c`teva sugestii pentru conducerea pe timp de noapte. -conduce]i cu aten]ie sporitq: pe timp de noapte este necesar un grad mai mare de concentrare. -reduce]i viteza, \n special pe drumurile neiluminate.

-la primele semne de obosealq opri]i ma[ina: continuarea cqlqtoriei ar constitui un pericol at`t pentru dvs. c`t [i pentru ceilal]i participan]i la trafic. Relua]i-vq cqlqtoria doar dupq ce v-a]i odihnit suficient. -men]ine]i o distan]q mai mare dec`t pe timp de zi fa]q de vehiculul din fa]a dvs.: viteza unui vehicul e mult mai greu de estimat c`nd tot ceea ce pute]i vedea sunt farurile. -asigura]i-vq cq farurile sunt pozi]ionate corect: dacq sunt prea jos, se reduce vizibilitatea ceea ce vq va obosi vederea. Dacq sunt prea sus, e posibil sq \i deranjeze pe ceilal]i conducqtori. -folosi]i luminile de drum doar \n afara zonelor urbane [i doar c`nd sunte]i sigur ca ceilal]i participan]i la trafic nu vor fi deranja]i. -c`nd se apropie vehicule din sens opus stinge]i luminile de drum folosindu-le doar pe cele de \nt`lnire. -men]ine]i curate farurile. -\n afara zonelor urbane fi]i atent la posibila prezen]q a animalelor pe carosabil.

220

Ploaia [i drumurile ude pot fi periculoase. Dacq suprafa]a carosabilului e udq, aderen]a dintre pneu [i asfalt se reduce mult, cresc`nd astfel distan]a de fr`nare [i reduc`ndu-se controlul asupra ma[inii. Iata c`teva sugestii \n caz de ploaie: -reduce]i viteza [i mqri]i distan]a fa]q de vehiculul din fa]q. -ploaia abundentq reduce de asemenea vizibilitatea; \n acest caz, aprinde]i farurile chiar [i pe timp de zi pentru a fi mai u[or de observat de cqtre ceilal]i [oferi. -nu conduce]i cu viteza peste bql]i, [i ]ine]i str`ns volanul: e posibilq pierderea controlului asupra ma[inii (acvaplanare). -pozi]iona]i butoanele sistemului de ventila]ie pentru dezaburire (a[a cum se descrie \n capitolul Cunoa[terea vehiculului), pentru a preveni \nrqutq]irea vizibili]q]ii. -verifica]i periodic starea [tergqtoarelor.

-dacq cea]a e foarte densq, evita]i, pe c`t posibil, sq porni]i la drum. Atunci c`nd cqlqtori]i pe timp de cea]q: -conduce]i la viteze moderate -chiar [i \n timpul zilei aprinde]i farurile, luminile de cea]q din spate [i din fa]q. Nu folosi]i luminile de drum. ATEN}IE dacq \n unele zone se \mbunatq]e[te vizibilitatea, opri]i luminile de cea]q din spate; lumina intensq e supqrqtoare pentru cei din vehiculele aflate \n spatele dvs. -re]ine]i cq pe timp de cea]q [i asfaltul este ud, toate manevrele devin mai dificile iar distan]ele de fr`nare sunt mai lungi. -mqri]i distan]a fa]q de vehiculul din fa]q. -dacq e posibil, evita]i schimbarile bru[te de vitezq. -pe c`t posibil, nu depq[i]i alte vehicule. -dacq sunte]i nevoit sq opri]i (defec]iuni, imposibilitatea de a continua din cauza vizibilitq]ii scqzute, etc.) mai \nt`i \ncerca]i sq ie[i]i de pe carosabil. Apoi aprinde]i luminile de avarie [i luminile de \nt`lnire. Claxona]i ritmic dacq auzi]i cq se apropie altq ma[inq.

-c`nd cqlqtori]i \n pantq folosi]i fr`nq de motor prin selectarea treptelor inferioare de vitezq pentru a preveni supra\ncqlzirea fr`nelor. -nu circula]i niciodatq \n pantq cu motorul oprit sau \n punctul neutru [i mai ales cu cheia de contact scoasq. -conduce]i cu vitezq moderatq [i evita]i tqierea curbelor. -re]ine]i cq depq[irea \n rampq este mai lentq, necesit`nd o distan]q mai mare de drum liber. Dacq sunte]i depq[it \n rampq, face]i loc pentru ca celqlalt [ofer sq poatq trece \n siguran]q.

221

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE

CONDUCEREA PE TIMP DE CEA}

CONDUCEREA N ZONE MONTANE

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

CONDUCEREA PE DRUMURI ACOPERITE CU ZPAD {I GHEA} Iatq c`teva sugestii pentru conducerea \n aceste condi]ii: -conduce]i foarte \ncet -pe un drum \nzapezit, monta]i pneurile de iarnq sau lan]uri de zqpadq; consulta]i paragrafele corespunzqtoare din acest capitol. -folosi]i fr`na de motor atunci c`nd e posibil, evit`nd fr`narea bruscq. -la fr`narea unui vehicul fqrq ABS, evita]i blocarea ro]ilor, control`nd presiunea exercitatq asupra pedalei de fr`nq. -evita]i manevrele bru[te accelerarea [i schimbarile de direc]ie. -pe vreme rece chiar [i drumurile aparent uscate pot fi acoperite cu ghea]q pe alocuri. Ave]i mare aten]ie c`nd conduce]i pe drumuri umbrite de st`nci sau copaci unde ghea]a ar putea persista. -mqri]i distan]a fa]q de vehiculul din fa]a dvs.

CONDUCEREA CU ABS Sistemul ABS e parte a sistemului de fr`nare oferind \n principiu 2 avantaje: 1) previne blocarea, [i deci deraparea, ro]ilor \n timpul fr`nqrii de urgen]q, \n special \n condi]ii de aderen]q scqzutq. 2) permite concomitent fr`narea [i virarea vehiculului, astfel \nc`t sq pute]i ocoli obstacolele nea[teptate sau sq direc]iona]i ma[ina \n sensul dorit atunci c`nd fr`na]i, \n func]ie [i de gradul de aderen]q lateralq al pneurilor. Pentru a valorifica la maxim sistemul ABS: -\n cazul fr`nqrii de urgen]q sau c`nd aderen]a e scqzutq ve]i sim]i o pulsa]ie u[oarq a pedalei de fr`nq: aceasta \nseamnq cq sistemul ABS a intrat \n func]iune. Nu elibera]i pedala, ci continua]i sq o apqsa]i pentru ca ac]iunea de fr`nare sq nu se \ntrerupq. -ABS previne blocarea ro]ilor \nsq nu poate \mbunqtq]i condi]iile de aderen]q la drum. A[adar, c`nd vehiculul este dotat cu ABS, pqstra]i o distan]q suficientq fa]q de vehiculul din fa]q [i mic[ora]i viteza c`nd vq apropia]i de curbe. ABS este destinat sq vq ofere un control mai bun asupra vehiculului, nu sq vq faciliteze deplasarea cu viteze mari.

REDUCEREA COSTURILOR DE |NTRE}INERE {I A POLURII


Urm`nd c`teva reguli simple, este posibilq reducerea cheltuielilor de \ntre]inere [i reducerea emisiilor toxice. CONSIDERA}II GENERALE |ntre]inerea vehiculului Starea vehiculului reprezintq un factor esen]ial \n ceea ce prive[te consumul de combustibil, precum [i siguran]a [i durata de via]q a acestuia. Pentru acest motiv, vq recomandqm \ndeplinirea la timp a tuturor opera]iunilor de \ntre]inere, verificare [i ajustare specificate \n Planul de |ntre]inere (consulta]i sec]iunile despre buji, filtru aer, temporizare, etc.).

222

Verifica]i periodic (cel pu]in o datq la 4 sqptqm`ni) presiunea pneurilor: dacq e prea scqzutq, rezisten]a la rulare vq fi mai mare, duc`nd la cre[terea consumului de combustibil. Trebuie men]ionat ca \n aceste circumstan]e cre[te [i uzura pneurilor iar performan]ele vehiculului, precum [i siguran]a oferitq, sunt mai scqzute. |ncqrcqturi inutile Nu cqlqtori]i niciodatq cu portbagajul supra\ncqrcat. Greutatea vehiculului (special \n traficul urban) [i geometria sa afecteazq puternic nivelul de consum [i stabilitatea. Suportul de bagaje/schiuri de pe pavilion |ndepqrta]i suportul de bagaje/schiuri de pe pavilion atunci c`nd nu \l folosi]i. Aceste accesorii mqresc rezisten]a la naintare nt`mpinatq de autovehicul duc`nd la cre[terea consumului de combustibil. Dacq trebuie sq transporta]i obiecte foarte voluminoase este de preferat folosirea unei remorci.

Folosi]i accesoriile electrice doar \n mqsura \n care acestea vq sunt necesare. |ncalzirea lunetei, farurile adi]ionale, [tergqtoarele de parbriz [i radiatorul consumq o cantitate substan]ialq de energie, duc`nd la cre[terea consumului de combustibil (p`nq la +25 % \n trafic urban). Sistemul de climatizare Sistemul de climatizare reprezintq o sarcinq suplimentarq care afecteazq considerabil nivelul de consum (cu p`nq la +20 % \n medie). Dacq temperatura exterioarq o permite, folosi]i ventilatoarele de aer. Accesoriile aerodinamice Folosirea accesoriilor aerodinamice neautorizate poate afecta negativ consumul de combustibil.

Pornirea Nu ncalzi]i motorul cu ma[ina sta]ionatq (la tura]ia de mers ncet n gol) sau la viteze mari de deplasare: \n aceste condi]ii ncalzirea motorului se face mult mai lent, sporind consumul de combustibil [i nivelul emisiilor. Vq recomandqm prin urmare sq porni]i imediat, \ncet, evit`nd vitezele mari. \n acest fel motorul se va ncqlzi mai rapid. Manevre inutile Evita]i accelerarea atunci c`nd a[tepta]i la stopuri sau \nainte de oprirea motorului. Aceastq manevrq, precum [i dublu debraiajul, sunt absolut inutile la ma[inile moderne, nefqc`nd dec`t sq sporeascq poluarea [i consumul de combustibil. Schimbarea treptelor de vitezq Atunci c`nd condi]iile de trafic [i de drum o permit, nu ezita]i sq folosi]i o treaptq de vitezq superioarq. Dacq folosi]i o treaptq inferioarq pentru performan]e maxime, consumul de combustibil, emisiile [i uzura motorului se vor intensifica.

223

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

Pneuri

Accesorii electrice

STILUL DE CONDUS

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

Viteze de v`rf Consumul de combustibil cre[te considerabil odatq cu viteza: re]ine]i cq atunci c`nd trece]i de la o vitezq de 90 km/h la una de 120 km/h consumul cre[te cu aprox. +30 %. Trebuie sq men]ine]i o vitezq c`t se poate de constantq, evit`nd fr`narea inutilq urmatq de o nouq accelerare, care au drept rezultat cre[terea consumului [i a emisiilor toxice. Vq recomandqm a[adar adoptarea unui stil constant de condus, ncerc`nd sq anticipa]i manevrele necesare pentru a evita obstacole imediate [i respect`nd distan]a fa]q de vehiculul din fa]q dvs. pentru a evita decelerarea bruscq. Accelerarea Accelerarea puternicq [i aducerea vehiculului la o vitezq foarte mare au un efect negativ asupra nivelului de consum [i emisii toxice; vq recomandqm accelerarea treptatq, fqrq a depq[i tura]ia de moment maxim.

CONDI}II DE UTILIZARE Pornirea la rece Cqlqtoriile scurte [i pornirea frecventq la rece nu-i permit motorului sq atingq temperatura optimq de func]ionare. Rezultatul este o cre[tere semnificativq a consumului de combustibil (de la +15 la +30 % n traficul urban) [i a emisiilor de gaze nocive. Condi]iile de trafic [i de drum Nivelele nalte de consum sunt asociate cu traficul intens, cum ar fi \n cazul blocajelor rutiere c`nd se folosesc frecvent treptele de vitezq inferioare sau \n ora[e cu semafoare frecvente. De asemenea, drumurile montane cu serpentine [i suprafe]ele accidentate afecteazq negativ consumul. Oprirea \n trafic |n timpul opririlor prelungite (ex. la trecerea la nivel cu calea feratq) vq recomandqm oprirea motorului.

O EXPLOATARE ECONOMIC CE RESPECT MEDIUL NCONJURTOR


Protec]ia mediului a fost unul dintre principiile de bazq \n dezvoltarea modelului Alfa 147. Cu toate acestea, fiecare dintre noi este dator sq acorde cea mai mare grijq mediului \nconjurqtor. Urm`nd c`teva reguli simple pute]i evita cu succes poluarea mediului, limit`nd \n acela[i timp [i consumul de combustibil. Sfaturile utile pe care vi le dqm \n aceastq privin]q vin \n completarea celor marcate cu simbolul din parcursul acestui manual. Vq rugqm sq le citi]i cu mare aten]ie.

224

|ntrebuin]area corectq a dispozitivelor antipoluante nu garanteazq doar respectarea mediului \ncojurqtor ci [i performan]ele vehiculului. Pqstrarea acestor dispozitive \n stare bunq de func]ionare este cea mai importantq regulq at`t \n ce prive[te protec]ia mediului c`t [i conducerea economicq. Prima masurq de precau]ie constq \n urmarea strictq a Planului de |ntre]inere . Pentru modelele pe bazq de benzinq folosi]i doar benzinq fqrq plumb (RON 95) iar pentru modelele JTD folosi]i combustibil diesel (\n concordan]q cu specifica]iile EN590). Dacq \nt`mpina]i dificultq]i la pornirea motorului nu insista]i cu \ncercqri repetate. Evita]i \n special pornirea prin \mpingere sau remorcare: acestea pot duce la distrugerea catalizatorului. |n caz de urgen]q, folosi]i doar o baterie auxiliarq pentru pornire. Dacq \n timpul deplasqrii motorul func]ioneazq greoi, continua]i-vq drumul solicit`ndu-l mai putin [i contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

Nu lqsa]i niciodatq, nici chiar \n cazul unei testqri, motorul sq func]ioneze cu una sau mai multe bujii deconectate. Nu \ncqlzi]i motorul las`ndu-l sq meargq \n gol \nainte de a \ncepe deplasarea, \n afarq de cazul \n care temperatura exterioarq e foarte scqzutq [i, chiar [i \n acest caz, nu pentru mai mult de 30 de secunde. Nu monta]i alte ecrane ter mice [i nu le \ndepqrta]i pe cele existente aferente catalizatorului [i galeriei de evacuare

|n timpul func]ionqrii nor male catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Prin urmare nu parca]i vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarba, frunze uscate, conuri de brad, etc.): pericol de incendiu. Nerespectarea acestor reguli poate duce la incendiu.

225

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

INTRE}INEREA DISPOZITIVELOR ANTIPOLUANTE

C`nd se aprinde semnalul indic`nd limita minimq de combustibil, realimenta]i c`t de cur`nd posibil. Un nivel scqzut de combustibil poate cauza alimentarea neregulatq a motorului, duc`nd inevitabil la cre[terea temperaturii gazelor de e[apament; aceasta are drept consecin]q deteriorarea gravq a catalizatorului.

Nu direc]iona]i spray-u uri asupra catalizatorului, sen zorului lambda [i al ]evii de e[apament.

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

TRACTAREA UNEI REMORCI


AVERTISMENTE Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor, vehiculul trebuie prevqzut cu un dispozitiv autorizat de tractare [i un sistem electric adecvat. Instalarea trebuie fqcutq de un personal autorizat care trebuie [i sq elibereze documenta]ia necesarq pentru a putea circula pe drumurile publice \n aceste condi]ii. Instala]i orice oglinzi retrovizoare speciale [i/sau adi]ionale dupq cum este prevqzut de lege. Re]ine]i cq atunci c`nd tracta]i o remorcq este mai dificil sq urca]i drumuri cu \nclina]ie abruptq, distan]ele de fr`nare se mqresc iar depq[irea dureazq mai mult \n func]ie de greutatea totalq. Ac]iona]i o treaptq de vitezq inferioarq atunci c`nd circula]i \n pantq \n loc sq folosi]i frecvent fr`na. Greutatea pe care remorca o exercitq asupra vehiculului reduce cu aceea[i valoare greutatea maximq admisq a vehiculului.

Pentru a vq asigura cq nu depa[i]i greutatea maximq admisq (specificatq \n cartea de proprietate), trebuie sq ]ine]i cont de greutatea totalq a remorcii, incluz`nd acceosriile [i bagajele personale. Conduce]i cu viteza permisq pentru vehicule cu remorci \n ]ara \n care vq afla]i. |n orice caz, viteza maximq nu trebuie sq depq[eascq niciodatq 100 km/h. Sistemul ABS cu care este dotat vehiculul nu con troleazq [i remorca acestu ia. Ave]i prin urmare mai multq grijq pe suprafe]ele alunecoase. Sub nici o formq nu trebuie modificat sistemul de fr`nare al vehiculului astfel \nc`t sq poatq controla [i remorca. Sistemul de fr`nare al remorcii tre buie sq fie complet independent de cel al vehiculului.

[i/sau orice informa]ii adi]ionale furnizate de fabricantul dispozitivului. Dispozitivul trebuie sq \ndeplineascq cerin]ele curente prevqzute de Directiva 94/20/EEC [i amendamentele sale ulterioare. Dispozitivul de tractare folosit trebuie sq fie \n conformitate cu greutatea admisq pentru remorcare a vehiculului pe care urmeazq sq fie instalat. Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un conector care \n general este situat pe un suport special fixat chiar pe dispozitivul de tractare. Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un dispozitiv 12 VDC cu 7 sau 13 pini (conform standardelor NA/UNI [i ISO/DIN) respect`nd orice instruc]iuni furnizate de fabricantul vehiculului [i/sau al dispozitivului de tractare. Orice fr`nq electricq trebuie alimentatq direct de baterie printr-un cablu cu o sec]iune transversalq de nu mai pu]in de 2.5 mm2. Pe l`ngq legqturile electrice, sistemul electric al vehiculului poate fi conectat la cablul de alimentare doar pentru o fr`nq electricq [i la cablul pentru iluminarea interioarq, fqrq sq depq[eascq 15 W.

Dispozitivul de tractare trebuie fixat de corpul ma[inii de cqtre un personal autorizat, \n func]ie de instruc]iunile

INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE TRACTARE

226

Dispozitivul de tractare trebuie fixat \n punctele indicate de simbolul cu ajutorul unor [uruburi 8 M10 [i 4 M12. Plqcile (1) [i (2) trebuie sq aibq o grosime minimq de 6 m. Plqcile (3) [i (4) trebuie sq aibq o grosime minimq de 5 mm. Punctele de fixare (5) trebuie prevqzute cu dispozitive de spa]iere O 20 x 4.5 mm. Dispozitivul trebuie fixat de vehicul evit`ndu-se orice fel de gqurire sau modificare a barei de protec]ie din spate care sq rqm`nq vizibile dupq \nlqturarea vehiculului. ATEN}IE Este obligatorie fixarea unei etichete (la vedere) dintr-un material [i de o mqrime adecvatq cu urmqtorul mesaj: |NCQRCQTURA MAX. PE BARA DE TRACTARE 60 kg.

fig. 1

227

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

SCHEMA DE INSTALARE (fig. 1)

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

PNEURI DE IARN
Aceste pneuri sunt concepute special pentru deplasarea pe zqpadq [i ghea]q, \nlocuindu-le pe cele obi[nuite deja montate pe vehicul. Folosi]i pneuri de iarnq de aceea[i mqrime cu cele folosite \n mod obi[nuit. Orice reprezentan]q Alfa Romeo vq va ajuta cu plqcere n alegerea anvelopelor de iarnq, ]inqnd cont [i de ntrebuin]area pe care vre]i dumneavoastrq sq le-o da]i. C`t despre tipul de pneuri care trebuie folosite, diversele specifica]ii [i presiunea de umflare potrivitq se gqsesc \n capitolul "Specifica]ii tehnice". Caracteristicile speciale ale acestui tip de pneuri se reduc considerabil atunci c`nd profilul scade sub 4 mm. \n acest caz, ele trebuie schimbate.

Din cauza acestor caracteristici, \n condi]ii normale de utilizare sau \n cqlqtorii lungi pe autostradq, performan]a acestor pneuri e mai scqzutq dec`t a pneurilor obi[nuite. A[adar, este necesarq limitarea \ntrebuin]qrii lor doar \n scopul pentru care au fost concepute. ATEN}IE C`nd viteza maximq permisq pentru pneurile de iarnq este sub cea care poate fi atinsq de vehicul (mai mult cu 5 %), pune]i o notq la vedere \n habitaclu con]in`nd viteza maximq admisq pentru aceste pneuri (dupq cum impune Directiva CE). Pune]i acela[i tip de pneu la toate ro]ile (marca [i profil central) pentru o siguran]q mai mare \n cazul fr`nqrii [i o manevrabilitate mai bunq. Re]ine]i cq nu e indicatq schimbarea direc]iei de rota]ie a pneurilor.

LAN}URI DE ZPAD
Folosirea lan]urilor de zqpadq trebuie sq respecte regulile locale. Folosi]i lan]uri de zqpadq de dimensiuni mici cu proeminen]a maximq peste profilul pneului de 12 mm. Lan]urile de zqpadq nu pot fi folosite la pneuri de tip 205/55 R16'' 91W sau 215/45 R17'' 87W din cauza inter feren]ei cu bra]ul frontal de sus pensie. Lan]urile de zqpadq trebuie fixate doar la ro]ile motoare (fa]q). |nainte de achizi]ionarea lan]urilor de zqpadq vq recomandqm sq contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. Verifica]i dacq lan]urile sunt bine str`nse dupq primii c`]iva metri parcur[i. C`nd ave]i fixate lan]uri de zqpadq vq recomandqm sq \ntrerupe]i func]ia ASR. Apqsa]i butonul ASR-O OFF, ledul de pe el se va aprinde.

228

C`nd circula]i cu lan]uri de zqpadq montate, reduce]i viteza. Nu depq[i]i 50 km/h. Evita]i gropile, treptele [i bordurile pentru a preveni deteriorarea pneurilor, a suspensiei [i a sistemului de direc]ie.

Dacq urmeazq ca vehiculul sq nu fie folosit timp \ndelungat, trebuie luate mqsurile de precau]ie de mai jos: -duce]i vehiculul \ntr-un loc uscat [i, pe c`t posibil, aerisit. -cupla]i o treaptq de vitezq. -verifica]i ca fr`na de m`nq sq nu fie trasq. -curq]a]i [i acoperi]i caroseria cu cearq protectoare. -pune]i pudrq de talc pe marginea de cauciuc a parbrizului [i pe [tergqtoare si ridica]i-le de pe sticlq. -umfla]i pneurile la o presiune cu 0.5 bar peste valoarea normalq. Acolo unde este posibil, pneurile trebuie sq stea pe sc`nduri de lemn iar presiunea lor trebuie verificatq periodic. -nu activa]i sistemul electronic de alarmq.

229

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

Nu se pot fixa lan]uri de zqpadq la roata compactq de rezervq. Astfel, dacq ave]i panq la una din ro]ile din fa]q, trebuie sq o \nlocui]i cu una din ro]ile din spate (umfla]i c`t de cur`nd posibil pneurile la presiunea potrivitq) iar roata de rezervq tre buie montatq \n spate. Astfel, av`nd douq ro]i normale \n fa]q, pute]i monta lan]urile de zqpadq pe ele \n caz de urgen]q.

PERIOADELE DE LUNG STA}IONARE

-deconecta]i borna negativq (-) a bateriei [i verifica]i \ncqrcqtura acesteia. Aceastq verificare trebuie efectuatq o datq pe lunq \n timpul perioadei de inactivitate a vehiculului. |ncqrca]i bateria dacq voltajul scade sub 12.5 V. -nu goli]i sistemul de rqcire al motorului. -acoperi]i vehiculul cu o husq de p`nzq sau din plastic perforat. Nu folosi]i huse de plastic compacte care \mpiedicq evaporarea umiditq]ii de pe suprafa]a vehiculului.

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A VEHICULULUI

REUTILIZAREA VEHICULULUI |nainte de a folosi din nou vehiculul dupq o perioadq lungq de inactivitate, vq recomandqm \ndeplinirea urmqtoarelor opera]iuni: -nu [terge]i de praf exteriorul vehiculului. -verifica]i dacq nu s-au produs scurgeri de lichid (ulei, lichid de fr`nq, lichid de rqcire, etc.). -schimba]i uleiul de motor [i filtrul. -Verifica]i nivelul: -lichidului de fr`nq -lichidului de rqcire motor. -verifica]i filtrul de aer [i la nevoie schimba]i-l. -verifica]i presiunea pneurilor [i suprafa]a lor. Dacq observa]i urme de deteriorare, crqpqturi sau tqieturi, schimba]i-le.

-verifica]i starea centurilor de siguran]q. -reconecta]i borna negativq (-) a bateriei dupq ce a]i verificat starea de \ncqrcare a acesteia. -\n trepta de vitezq neutrq, porni]i motorul [i lqsa]i-l sq meargq \n gol c`teva minute, apqs`nd repetat pedala de ambreiaj.

ACCESORII UTILE
Indiferent de regulile \n vigoare, vq recomandqm sq ave]i mereu la bord urmqtoarele articole (fig. 2): -trusa de prim ajutor con]in`nd un dezinfectant fqrq alcool, comprese sterile, tifon, plasturi, etc; -lanternq electricq; -foarfece cu vqrful rotunjit;

Aceastq ultimq opera]iune trebuie \ndeplinitq \n aer liber. Gazele de e[apament con]in monoxid de carbon, o sub stan]q extrem de toxicq ce se poate dovedi fatalq.

-mqnu[i de lucru. Articolele indicate vq sunt oferite de gama Lineaccesori Alfa Romeo .

A0A0148b

230

fig. 2

N CAZ DE URGEN}Q
PORNIREA DE URGEN}
Dacq dezactivarea dispozitivului de blocare nu poate fi realizatq prin sistemul Alfa Romeo CODE, semnalele luminoase [i rqm`n aprinse, iar motorul nu porne[te. Va fi necesarq \ndeplinirea opera]iunii pentru pornirea de urgen]q. ATEN}IE Vq recomandqm citirea cu aten]ie a \ntregii proceduri \nainte de a o duce la \ndeplinire. Dacq \n timpul pornirii de urgen]q are loc o eroare, cheia de contact trebuie rotitq la STOP [i apoi opera]iunea trebuie reluatq de la \nceput (pasul 1). 1) Citi]i codul electronic alcqtuit din 5 caractere de pe card-ul CODE. 2) Roti]i cheia de contact la MAR. 3) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de accelera]ie [i men]ine]i-o apqsatq. Semnalul luminos se aprinde pentru 8 secunde; dupq stingerea sq pute]i elibera pedala de accelera]ie. 4) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq ce a clipit de un numqr de ori egal cu prima cifrq de pe card-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i ]ine]i-o a[a p`nq c`nd semnalul luminos se aprinde (pentru 4 secunde) [i se stinge ; abia acum pute]i elibera pedala de accelera]ie. 5) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq un numqr de clipiri corespunzqtor celei de a doua cifre de pe card-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i ]ine]i-o apqsatq. 6) Repeta]i aceastq procedurq pentru toate cifrele de pe card-ul CODE. 7) Dupq introducerea ultimei cifre, ]ine]i pedala de accelera]ie apqsatq. Semnalul luminos se aprinde (timp de 4 secunde) iar apoi se stinge; acum elibera]i pedala de accelera]ie. 8) O clipire rapidq a semnalului luminos (pentru aprox. 4 secunde) confirmq \ndeplinirea corectq a opera]iunii. 9) Porni]i motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV fqrq a reveni la pozi]ia STOP. Dacq \nsq semnalul rqm`ne aprins, roti]i cheia la STOP [i repeta]i \ntreaga procedurq \ncep`nd cu pasul 1). ATEN}IE Dupq pornirea de urgen]q vq recomandqm sq contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo, deoarece \n caz contrar va trebui sq repeta]i aceastq opera]iune ori de c`te ori ve]i dori sq porni]i ma[ina.

231

|N CAZ DE URGEN}~

|N CAZ DE URGEN}~

PORNIREA CU AJUTORUL UNEI BATERII AUXILIARE Dacq bateria s-a descqrcat (cazul bateriilor cu hidrometru optic: culoare \nchisq fqrq verde \n centru), este posibilq pornirea motorului folosind o baterie auxiliarq de capacitate identicq sau pu]in mai mare cu cea a bateriei descqrcate. Proceda]i ca \n fig.1: 1) |nlqtura]i capacul protector al bateriei, apqs`nd pe butoanele de deschidere (din fa]q), apoi conecta]i bornele pozitive ale bateriilor (de l`ngq semnul +) cu ajutorul unui cablu special. 2) Conecta]i capqtul celui de-al doilea cablu negativ (-) la bateria auxiliarq cu un punct de \npqm`ntare pe motor sau cutia de viteze a vehiculului care urmeazq a fi pornit.

ATEN}IE nu conecta]i direct terminalele negative ale celor douq baterii: sc`nteile rezultate pot cauza aprinderea gazului provenit din baterie dacq bateria auxiliarq e instalatq pe altq ma[inq, preveni]i contactul accidental dintre pqr]ile de metal ale celor douq ma[ini. 3) Porni]i motorul. 4) Dupq pornirea motorului, \ndeparta]i cablurile \n ordine inversq celei de instalare. Dacq dupq c`teva \ncercqri motorul nu porne[te, nu insista]i ci contacta]i cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo.

Aceastq procedurq de pornire trebuie dusq la \ndeplinire de cqtre un per sonal autorizat pentru ca orice gre[ealq poate avea drept rezultat descqrcqri electrice de o intensi tate considerabilq. Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i coroziv. Evita]i contactul cu pielea [i o ch i i . N u e xp u n e ] i f l q cq ri [ i ]igqri aprinse l`ngq baterie [i nu produce]i sc`ntei.

A0A0149b

Nu f olosi]i n icodatq u n \ncqrcqtor de baterii pentru pornirea motorului \ntrucqt acesta ar putea deteriora sis temele electronice din compo nen]a vehiculului, \n special unitq]ile de control pentru aprindere [i alimentare.

fig. 1

232

N CONDI}IILE N CARE AVE}I O P~N~ DE CAUCIUC


INSTRUC}IUNI GENERALE Schimbarea ro]ii [i folosirea corectq a cricului [i a ro]ii de rezervq necesitq luarea unor mqsuri de precau]ie dupq cum urmeazq: Semnala]i prezen]a vehiculului sta]ionat \n func]ie de regulamentul local: lumini de a varie, t riunghi reflectorizant, etc. To]i pasagerii trebuie sq iasq din ma[inq [i sq a[tepte \ntr-u un loc ferit de trafic. Dacq a]i oprit \n pantq sau pe o suprafa]q accidentatq, bloca]i ro]ile cu piedici pentru a \mpiedica deplasarea vehiculului. Nu porni]i niciodatq motorul c`nd ma[ina e suspendatq pe cric. Dacq ave]i o remorcq, deta[a]i-o o \nainte de ridicarea ma[inii. Roata de rezervq com pactq este destinatq folosirii doar pe vehiculul dvs. Nu o folosi]i pentru alte modele [i nu folosi]i ro]i de rezervq de la alte modele pentru vehiculul dvs. Dacq tipul de roatq trebuie schimbat (jantq din aliaj \n loc de o]el) va fi necesarq schimbarea \ntregului set de prezoane de fixare cu altele de mqrime core spunzqtoare. Roata de rezervq compactq e mai \ngustq dec`t ro]ile normale, a[adar folosirea ei e recomandatq doar pentru distan]a necesarq gqsirii unui punct de service, unde roata defectq poate fi reparatq. |n timpul folosirii ro]ii de rezervq vehiculul nu trebuie sq depq[eascq 80 km/h.

Nu \mpinge]i sau remor ca]i niciodatq vehiculul pen tru a-ll porni. Este posibilq pqtrunderea combustibilului \n catalizator [i deteriorarea iremedia bilq a acestuia.

Re]ine]i cq servoasistarea mecanismelor de fr`nare [i direc]ie nu func]ioneazq \nainte de pornirea motorului, astfel \nc`t va fi nevoie de un efort mult mai mare dec`t \n mod obi[nuit pentru a apqsa pedala de fr`nq [i a roti volanul.

233

|N CAZ DE URGEN}~

PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INER}IALE (MPINGEREA)

|N CAZ DE URGEN}~

Pe roata de rezervq se gqse[te un autocolant cu principalele mqsuri de pre cau]ie privitoare la \ntrebuin]area [i limitqrile sale. Acest autocolant nu trebuie niciodatq \ndepqrtat sau acoperit. Pe el sunt scrise urma toarele, \n 4 limbi diferite: ATEN}IE! NUMAI PENTRU UZ TEMPORAR! MAX. 80 KM/h! A SE SCHIMBA CU O ROATQ NORMALQ C~T MAI CUR~ND POSIBIL. NU ACOPERI}I ACEASTQ ETICHETQ. Nu monta]i niciodatq capace de ro]i pe o roata de rezervq com pactq. Vehiculul se va comporta diferit atunci c`nd are o roatq de rezervq montatq: evita]i fr`narea [i accelerarea violentq, virajele str`nse la viteze mari.

Durata de via]q a ro]ii de rezervq este de aprox. 3000 km. Dupq p arcurgerea a cestei distan]e trebuie sq o \nlocui]i cu alta de acela[i tip. Nu \ncerca]i niciodatq sq monta]i un pneu conven]ional pe o jantq conceputq pentru o roatq de rezervq. Duce]i roata la reparat [i monta]i-o o la loc c`t mai repede posibil. Nu trebuie niciodatq sq folosi]i simultan douq sau mai multe ro]i de rezervq. Nu lubrifia]i capetele prezoanelor \nainte de a le instala; e posibil sq se desfacq. Cricul serve[te doar pentru schimbarea ro]ilor l a m a[ina c u care a fost furnizat sau la ma[ini de acela[i model. Nu trebuie niciodatq folosit \n alte scopuri cum ar fi sus pendarea unor ma[ini de alt tip. |n nici un caz nu trebuie folosit pentru efectuarea repara]iilor sub ma[inq. Pozi]ionarea incorectq a cricului poate avea drept rezultat cqderea vehiculului. Nu folosi]i cricul pentru greutq]i mai m ari d ec`t s e s pecificq p e eticheta sa.

Lan]urile de zqpadq nu pot fi montate pe roata de rezervq. A[adar, dacq una din ro]ile din fa]q a fqcut panq [i trebuie sq folosi]i lan]uri de zqpadq, trebuie montate douq ro]i normale pe puntea fa]q, iar roata de rezervq sq fie fixatq \n spate. Astfel, cu douq ro]i normale \n fa]q, pute]i fixa lan]urile de zqpadq \n caz de urgen]q. Nu umbla]i niciodatq la valva de umflare. Verifica]i [i la nevoie regla]i pre siunea pneurilor [i a ro]ii de rezervq l a v alorile m en]ionate \ n capitolul "Specifica]ii tehnice".

234

Vq rugqm lua]i notq: -greutatea suportatq de cric este de 2,100 kg -cricul nu are nevoie de reglaj -cricul nu poate fi reparat. |n cazul unei defec]iuni, trebuie sq fie nlocuit cu alt cric original. -nici un instrument except`nd manivela nu poate fi folosit cu cricul. Pentru a schimba o roatq, proceda]i n felul urmqtor:

A0A0151b

A0A0150b

A0A0154b

fig. 2

fig. 3

fig. 4

235

|N CAZ DE URGEN}~

SCHIMBAREA RO}II

-opri]i ma[ina astfel nc`t sq nu constituie un pericol pentru traficul n desfq[urare, pentru a putea schimba roata n condi]ii de siguran]q. Dacq e posibil, parca]i pe o suprafa]q planq, compactq. -opri]i motorul [i trage]i fr`na de m`nq.

-selecta]i treapta I de vitezq sau mar[arierul. -folosi]i m`nerul (A) pentru a ndepqrta capacul rigid (B). -slqbi]i dispozitivul de fixare fig. 3) (A-f -scoate]i trusa de unelte ( B) [i pune]i-o n apropierea ro]ii pe care dori]i s-o schimba]i. -lua]i roata de rezervq (C). fig. 4) -ndepqrta]i capacul ro]ii ( A-f (doar la modelele cu jantq de o]el).

fig. 5), -folosind cheia din dotare ( A-f slqbi]i [uruburile de fixare cu aproximativ o rota]ie. -plasa]i cricul sub vehicul, l`ngq roata ce urmeazq a fi schimbatq, av`nd grijq sq nu deteriora]i bara protectoare de plastic. fig. 6) ridi-cu ajutorul manivelei (A-f ca]i cricul p`nq c`nd suportul ( B) din partea sq superioarq se fixeazq corect pe caroserie (C) la aprox. 40 cm de pasajul ro]ii. -ridica]i cricul astfel nc`t roata sq ajungq la c`]iva centimetri deasupra solului. -desface]i complet [urburile [i ndepqrta]i roata. -asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc sunt curate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor.
A0A0152b

|N CAZ DE URGEN}~

-monta]i roata de rezervq astfel nc`t fig. 7) sq se potriveascq cu orificiul (A-f bol]ul corespunzqtor (B). -cu ajutorul cheii, str`nge]i cele 5 [uruburi de fixare. -cobor`]i ma[ina [i ndepqrta]i cricul. -cu ajutorul cheii, str`nge]i complet [uruburile n ordinea indicatq n ( fig. 8).

REINSTALAREA UNEI RO}I NORMALE -urm`nd procedura descrisq anterior, ridica]i vehiculul [i scoate]i roata de rezervq. La modelele cu jante de o]el: -fixa]i roata normalq av`nd grijq ca fig. 7) sq se potriveascq cu orificiul (A-f bol]ul corespunzqtor (B). -asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc sunt curate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor. -cu ajutorul cheii din dotare, str`nge]i [uruburile. A0A0341b

fig. 5

fig. 6

236

fig. 9) ntr-str`nge]i bol]ul filetant ( A-f unul din orificiile [uruburilor de fixare de pe butucul ro]ii. -introduce]i roata pe bol] [i, cu ajutorul cheii, str`nge]i cele 4 [uruburi rqmase. Aceastq opera]iune e facilitatq de extensia (B).

-cobor`]i ma[ina [i ndepqrta]i cricul. -cu ajutorul cheii, str`nge]i [uruburile complet n ordinea arqtatq n ( fig. 8).

ATEN}IE Fixarea incorectq poate cauza desprinderea capacului \n timpul deplasqrii ma[inii.

A0A0155b

A0A0156b

A0A0157b

fig. 7

fig. 8

fig. 9

237

|N CAZ DE URGEN}~

-cobor`]i ma[ina [i ndepqrta]i cricul. -cu ajutorul cheii, str`nge]i bine [uruburile n ordinea indicatq n ( fig. 8). -plasa]i capacul pe roata astfel nc`t ventilul pentru umflare sq poatq ie[i prin deschizqtura specialq de pe capac. -apqsa]i pe circumferin]a capacului, pornind de la pqr]ile de l`ngq valva de umflare p`nq c`nd se fixeazq complet.

Pentru modelele cu jante din aliaj:

fig. 9 ) [i -ndepqrta]i bol]ul ( A-f str`nge]i [i ultimul [urub de fixare.

|N CAZ DE URGEN}~

Dupq ce a]i pus la loc o roata: -depozita]i roata de rezervq n compartimentul special din portbagaj -introduce]i cricul n compartimentul squ for]`ndu-l u[or pentru a preveni vibrarea sa n timpul deplasqrii. -pune]i uneltele folosite n compartimentele lor. -a[eza]i cutia cu unelte peste roata de rezervq [i fixa]i-o cu ajutorul dispofig. 3). zitivului (A-f - repozi]iona]i corect capacul rigid.

NLOCUIREA UNUI BEC


Modificqrile sau repara]iile la sistemul electric care nu au fost \ndeplinite corect [i fqrq a se fi luat \n seamq specifi ca]iile sistemului pot cauza defec]iuni [i risc de incendiu. Becurile cu halogen tre buie manevrate doar prin atingerea pqr]ilor metalice. Dacq se atinge becul transparent cu degetele, intensitatea de luminare [i chiar durata sa de via]a vor fi reduse. Dacq l-a a]i atins accidental, freca]i becul cu un material \mbibat cu alcool metilic [i lqsa]i-ll sq se usuce.

Dacq e posibil, reco ma n d q m c o n t a ct a re a u n e i reprezentan]e Alfa Romeo pentru schimbarea becurilor. Func]ionarea corectq [i pozi]ionarea farurilor exterioare sunt vitale pen tru siguran]a vehiculului [i a pasagerilor sqi [i constituie subiec tul unor legi specifice.

Becurile cu halogen con]in gaz sub presiune [i pot exploda \n cazul n care sunt sparte.

238

-dacq nu func]ioneazq un bec, nainte de a-l schimba verifica]i dacq siguran]a corespunzatoare e intactq. -pentru localizarea siguran]elor, consulta]i sec]iunea "Dacq se arde o siguran]q" din acest capitol. -nainte de a schimba un bec verifica]i dacq nu s-au oxidat contactele. -becurile arse trebuie nlocuite cu altele de acela[i tip [i intensitate. -verifica]i ntotdeauna cum lumineazq farul dupq schimbarea unui bec pentru a vq asigura cq pute]i circula \n condi]ii de siguran]q.

|n interiorul vehiculului existq mai multe tipuri de becuri: A. Becuri de sticlq Aceste becuri trebuie apqsate pentru a le scoate, trage]i de ele. B. Becuri tip baionetq Apqsa]i becul, roti]i in sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate din suportul squ. Becuri tubulare Elibera]i-le din contacte pentru de a le scoate.

A0A0158b

C.

fig. 10

239

|N CAZ DE URGEN}~

INSTRUC}IUNI GENERALE

TIPURI DE BECURI (fig. 10)

D-E E. Becuri cu halogen Pentru a le scoate, trage]i clema din compartimentul n care sunt fixate.

|N CAZ DE URGEN}~

BECURI Lumini drum Lumini \nt`lnire Lumini pozi]ie Lumini cea]q Semnalizatoare direc]ie fa]q Semnalizatoare direc]ie laterale Semnalizatoare direc]ie spate Stopuri fr`nq A treia luminq de fr`nq Lumina mar[arier Stop cea]q Lumina placu]q \nmatriculare Lumini portierq Luminq plafonierq fa]q Luminq plafonierq spate Luminq oglindq Luminq torpedo Luminq portbagaj

FIGURA 10 D D B E B A B B A B B A C C C A A C

TIP H7 H7 H6W H1 PY21W W5W P21W P21/5W W2.3W P21W P21W W5W C5W C10W C10W W1.2W W5W C5W

PUTERE 55W 55W 6W 55W 21W 5W 21W 5W/21W 2.3W 21W 21W 5W 5W 10W 10W 1.2W 5W 5W

240

Modificqrile sau repara]iile fqcute sistemului electric incorect sau fqrq a se lua \n calcul specifica]ile tehnice pot cauza defec]iuni [i risc de incendiu.

Unitq]ile de iluminare frontale includ luminile de drum, luminile de nt`lnire, [i luminile de cea]q. Becurile sunt dispuse n interiorul unitq]ii dupq cum urmeazq ( fig. 11): (A) lumini cea]q; (B) lumini de nt`lnire; (C) lumini pozi]ie; (D) lumini de drum. Pentru a scimba becurile luminilor de pozi]ie, de nt`lnire [i de drum este necesarq ndepqrtarea capacului ( Afig. 12) prin ac]ionarea clemelor (B) Pentru schimbarea luminilor de cea]q, ndepqrta]i capacul ( C) rotindu-l \n sensul invers acelor de ceasornic.
A0A0160b

te. LUMINI DE CEA}~ (fig. 13) Pentru a schimba becul, proceda]i dupq cum urmeazq: ATEN}IE C`nd e necesarq schimbarea becului din st`nga, trebuie \ndepqrtat accesoriul de l`ngq bec pentru a facilita accesul la compartimentul motorului.

ATEN}IE Consulta]i capitolul anterior "Schimbarea becurilor" pentru informa]ii asupra tipului de bec [i a intensitq]ii.

A0A0159b

A0A0161b

fig. 11

fig. 12

fig. 13

241

|N CAZ DE URGEN}~

DAC SE ARDE UN BEC EXTERIOR

UNIT~}I DE ILUMINARE FRONTALE

Dupq nlocuire pune]i corect capacele la loc, verific`nd sq fie bine fixa-

-ndepqrta]i capacul protector rotindul \n sensul invers acelor de ceasornic; -demonta]i conectorul electric ( A).; -elibera]i clema becului ( B); -ndepqrta]i becul [i nlocui]i-l; -introduce]i becul nou, av`nd grijq sq potrivi]i corect partea metalicq a acestuia n soclul squ (B); -rebran[a]i conectorul electric ( A); -pune]i corect la loc capacul protector.

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINILE DE |NT~LNIRE (fig. 14) Pentru schimbarea becului, proceda]i n felul urmqtor: -\ndepqrta]i capacul protector, desfqc`nd clemele de fixare; -demonta]i conectorul electric ( A); -elibera]i clema becului ( B); -scoate]i becul [i \nlocui]i-l; -pune]i un bec nou, av`nd grijq sq-l potrivi]i corect n soclul squ, apoi fixa]i-l cu ajutorul clemei ( B); -rebran[a]i conectorul electric ( A); -monta]i la loc capacul protector.

LUMINILE DE POZI}IE (fig. 15) Pentru nlocuirea becului, proceda]i dupq cum urmeazq: -ndepqrta]i capacul protector desprinz`nd clemele de fixare; -extrage]i extensia (A) care este solidarq cu suportul becului( B); -scoate]i becul ( C) mping`ndu-l u[or [i rotindu-l \n sensul acelor de ceasornic; -schimba]i becul [i reintroduce]i suportul asigurandu-vq cq se aude clicul de fixare; verifica]i [i ca becul sq fie \n pozi]ie corectq, privindu-l din exterior; -pune]i corect la loc capacul protector.

A0A0162b

A0A0342b

A0A0164b

fig. 14

fig. 15

fig. 16

242

Pentru schimbarea becului, proceda]i dupq cum urmeazq: -ndepqrta]i capacul protector, desfqc`nd clemele de fixare; -demonta]i conectorul electric ( A); -elibera]i clema becului ( B); -scoate]i becul [i nlocui]i-l; -pune]i un bec nou,[i potrivi]i corect partea metalicq a acestuia n soclul squ, apoi fixa]i la loc suportul ( B); -rebran[a]i contactorul electric ( A); -monta]i corect capacul protector.

Pentru schimbarea becului (portocaliu), proceda]i n felul urmqtor: -cu ajutorul [urubelni]ei din dotare, scoate]i lampa de semnal desfqc`nd cele douq cleme de metal prin grilajul de aer, mai \nt`i pe cel de sus, apoi pe cel de jos. -roti]i suportul becului ( A) n sensul invers acelor de ceasornic [i \ndepqrta]i-l. -scoate]i becul apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l in sesul invers acelor de ceasornic. -nlocui]i becul. -repune]i \n pozi]ie suportul de bec rotindu-l n sensul acelor de ceasornic, apoi verific`nd dacq este bine fixat.
A0A0200b

-\mpinge]i capacul transparent nspre partea din spate a ma[inii pentru a desface clema (A). Elibera]i partea din fa]q [i \ndepqrta]i aceastq piesq. -roti]i suportul becului ( B) n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l din capac. -scoate]i becul [i nlocui]i-l. -introduce]i suportul de bec ( B) n capacul transparent, apoi pozi]iona]i ansamblul asigurandu-vq cq s-a auzit clicul de fixare al dispozitivului de sus]inere (A).

A0A0165b

A0A0166b

fig. 17

fig. 18

fig. 19

243

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINI DE DRUM (fig. 16)

SEMNALIZATOARE DIREC}IE FRONTALE (fig. 17-1 18)

SEMNALIZATOARE DIREC}IE LATERALE (fig. 19)

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINI MAR{ARIER {I LUMINI CEA}~ SPATE (fig. 20-2 21) Luminile de mar[arier [i stopurile de cea]q se gqsesc fixate pe hayon; ele corespund becului din dreapta [i respectiv celui din st`nga atunci c`nd vehiculul e cu fa]a nainte. Pentru a schimba becurile, proceda]i dupq cum urmeazq: -deschide]i portbagajul -ndepqrta]i capacul (A), cu ajutorul extensiei [i al [urubelni]ei din dotare (dupq cum se indicq n figurq), slqbi]i [uruburile de fixare (B). -trage]i n afarq unitatea de iluminare. -slqbi]i conectorul electric ( C).

-slqbi]i [uruburile ( D) [i scoate]i suportul de bec. -ndepqrta]i becul apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l n sensul invers acelor de ceasornic. -nlocui]i becul, apoi pune]i la loc suportul de bec [i [tr`nge]i [uruburile (D). -[tr`nge]i bine conectorul electric ( C). -fixa]i la loc unitatea de iluminare de pe hayon str`ng`nd [uruburile ( B), apoi pune]i la loc capacul ( A) apqs`ndu-l n pozi]ie corectq.

LUMINI DE POZI}IE SPATE SEMNALIZATOARE DIREC}IE SPATE -S STOPURI FRN~ (fig. 22-2 23) Semnalizatoarele de direc]ie din spate [i luminile de fr`nq se gqsesc n unitatea de iluminare din spate, fixate de caroserie. Pentru schimbarea becurilor, proceda]i n felul urmqtor: -de pe partea interioarq a hayonului, deschide]i capacul (A), apoi, cu ajutorul extensiei [i a [urubelni]ei din dotare (dupq cum este ilustrat) slqbi]i [uruburile (B) desfqc`nd unitatea de iluminare. -trage]i n afarq unitatea de iluminare. -demonta]i conectorul electric ( C). -slqbi]i [urubul (D) [i ndepqrta]i suportul becului.

A0A0167b

A0A0168b

A0A0169b

fig. 20 244

fig. 21

fig. 22

-scoate]i becul care urmeazq sq fie schimbat apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l \n sensul invers acelor de ceasornic: (E) - bec pentru lumina de fr`nq pozi]ie. (F) - bec pentru semnalizare direc]ie spate. -nlocui]i becul, apoi pune]i la loc suportul de bec [i str`nge]i [urubul ( D). -rebran[a]i conectorul electric ( C). -pune]i la loc unitatea de iluminare pe caroserie str`ng`nd [uruburile ( B). -nchide]i capacul (A).

Pentru schimbarea becurilor proceda]i n felul urmqtor: -apqsa]i capacul transparent n sensul comprimqri sistemului de fixare ( B) eliber`nd astfel capqtul opus al lqmpii (ca n fig.). -roti]i suportul de bec (A) n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l din capacul transparent. -scoate]i becul [i \nlocui]i-l. -introduce]i suportul de bec ( A) n capacul transparent [i apoi pune]i la loc unitatea asigur`ndu-vq cq s-a auzit clicul de fixare al clemei ( B).

Pentru schimbarea becurilor proceda]i dupq cum urmeazq: -deschide]i portbagajul, slqbi]i [uruburile (A), apoi demonta]i conectorul electric (B). -scoate]i capacul transparent ( C) din suportul (D). -apqs`nd dispozitivele de fixare laterale (E), scoate]i suportul de becuri. -scoate]i becul care trebuie schimbat.

A0A0170b

A0A0171b

A0A0172b

fig. 23

fig. 24

fig. 25 245

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINA PL~CU}EI DE NMATRICULARE (fig. 24)

LUMINA DE FRN ADI}IONAL (A TREIA LUMIN DE FRN) (fig. 25-2 26)

|N CAZ DE URGEN}~

-introduce]i suportul de bec la loc asigur`ndu-vq cq s-a auzit clicul de fixare al clemelor (E). -pune]i la loc capacul transparent ( C) n suportul (D). -reconecta]i dispozitivul electric ( B). -pune]i la loc unitatea de iluminare de pe hayon, str`ng`nd [uruburile ( A).

LAMPA DIN PORTIER~ (fig. 27) Pentru a schimba becul proceda]i n felul urmqtor: -deschide]i u[a [i slqbi]i [urubul ( A) desfqc`nd capacele transparente. -scoate]i unitatea compusq din douq capace transparente, apoi schimba]i becul, desfqc`ndu-l din legaturile laterale [i asigur`ndu-vq ca noul bec se fixeaza corect ntre ele. -pune]i la loc cele douq capace transparente [i str`nge]i [urubul de fixare (A).

DAC SE ARDE UN BEC INTERIOR


LUMINA PLAFONIER FA} (fig. 28-2 29) Pentru schimbarea becurilor proceda]i n felul urmqtor: -scoate]i unitatea de iluminare ( A) apqs`nd n punctele indicate de sqgea]i (fig.28),apoi trage]i n jos. -deschide]i capacul protector ( B). -nlocui]i becul ars eliber`ndu-l din legqturile laterale [i asigurandu-vq cq noul bec se fixeazq corect ntre aceste legqturi.

A0A0173b

A0A0174b

A0A0175b

fig. 26 246

fig. 27

fig. 28

A0A0176b

Pentru a schimba becul proceda]i dupq cum urmeazq: -scoate]i unitatea de iluminare ( A) apqs`nd n punctul indicat de sqgeatq. -nlocui]i becul eliber`ndu-l din legqturile laterale [i asigur`ndu-vq cq noul bec se fixeazq corect ntre aceste legqturi. -repozi]iona]i corect unitatea de iluminare introduc`nd nt`i partea cu conectorul electric, apoi apqs`nd cealaltq parte p`nq c`nd dispozitivul de fixare (B) face clic.

Pentru schimbarea unui bec proceda]i n felul urmqtor: -deschide]i capacul oglinzii ( A). -scoate]i capacul transparent ( B) apqs`nd n punctele indicate de sqgeatq. -ridica]i u[or suportul de bec ( C) din lqca[ul squ, scoate]i becul [i schimba]i-l. -repozi]iona]i corect suportul de bec (C) n compartimentul squ. -pune]i la loc capacul transparent (B) introduc`nd nt`i unul din capete [i apoi pe celqlalt, p`nq la auzirea clicului de fixare.

fig. 29
A0A0177b A0A0178b A0A0179b

fig. 30

fig. 31

fig. 32 247

|N CAZ DE URGEN}~

-nchide]i capacul protector ( B). -pune]i la loc unitatea de iluminare apqs`nd u[or, ]in`nd seama de clemele de fixare, p`nq la auzirea unui clic.

LUMIN PLAFONIER SPATE (fig. 30-3 31)

LUMIN~ OGLIND~ (PARASOLAR) (fig. 32-3 33)

|N CAZ DE URGEN}~

LUMIN~ TORPEDO (fig. 34-3 35) Pentru schimbarea becului proceda]i dupq cum urmeazq: -deschide]i torpedoul, apoi scoate]i unitatea de iluminare ( A) apqs`nd n punctul indicat de sqgeatq. -deschide]i capacul protector ( B) [i schimba]i becul. -nchide]i capacul protector ( B). -repozi]iona]i corect unitatea de iluminare introduc`nd nt`i unul din capete [i apoi pe celalalt p`nq c`nd se aude clicul de fixare.

LUMIN~ PORTBAGAJ (fig. 36-3 37) Schimba]i becul proced`nd n felul urmqtor: -deschide]i portbagajul -scoate]i unitatea de iluminare ( A) apqs`nd n punctul arqtat de sqgeatq. -deschide]i capacul protector ( B) [i nlocui]i becul eliber`ndu-l din legqturile laterale [i asigur`ndu-vq cq noul bec se fixeazq bine ntre contacte.
A0A0181b

-nchide]i din nou capacul protector(B). -pune]i la loc unitatea de iluminare introduc`nd mai nt`i unul din capete [i apoi pe celqlalt p`nq c`nd se aude clicul de fixare.

A0A0183b

A0A0180b

fig. 34

A0A0182b

fig. 36

A0A0184b

fig. 33 248

fig. 35

fig. 37

GENERALIT~}I Siguran]ele sunt ni[te dispozitive protectoare ale sistemului electric: ele intervin (adicq se ntrerup) n principal din cauza unei defec]iuni sau a func]ionqrii defectuoase a sistemului. C`nd nu func]ioneazq un dispozitiv, verifica]i starea siguran]ei corespunzqfig. 38) tretoare. Firul conductor (A-f buie sq fie intact; dacq nu, nlocui]i siguran]a cu una de acela[i amperaj (aceea[i culoare).

Nu nlocui]i niciodatq o siguran]q cu fire de metal sau altele asemenea. Folosi]i ntotdeauna o siguran]q intactq de aceea[i culoare. |nainte de \nlocuirea unei siguran]e, asigura]i-v vq cq a]i scos cheia din contact [i cq toate celelalte servicii sunt oprite sau dezactivate.

Nu \nlocui]i niciodatq o siguran]q cu alta de amper aj mai mare, PERICOL DE INCENDIU.

A0A0185b

Dacq siguran]a se arde din nou, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

fig. 38 249

|N CAZ DE URGEN}~

DAC SE ARDE O SIGURAN}

(B) -siguran]a intactq (C) -siguran]a cu filamentul rupt Scoate]i siguran]a arsq cu ajutorul pensetei din dotare (D), care se gqse[te n cutia de control.

Dacq siguran]a generalq (MAXI-F FUSE sau MEGAFUSE) se arde, nu \ncer ca]i sq o repara]i [i contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

|N CAZ DE URGEN}~

Siguran]ele din cadrul modelului Alfa 147 sunt grupate n trei cutii de control, situate sub bord, pe polul pozitiv al bateriei [i l`ngq baterie. Pentru a ajunge la cutia de control de sub bord slqbi]i cele douq dispozitive fig. 39) [i scoate]i capacul de fixare (A-f protector (B). Pentru a avea acces la siguran]ele din cutia de pe polul bateriei, scoate]i capacul protector apqs`nd dispozitivele de deschidere (fa]q). La cutia de control de l`ngq baterie se ajunge prin desfacerea dispozifig. 40) [i tivelor de fixare laterale ( A-f scoaterea capacului protector ( B). fig. 40

A0A0187b

Pentru a localiza siguran]ele de protec]ie, consulta]i tabelele din urmqtoarele pagini, cu referin]q la fig. 41, fig. 42 [i 43.

A0A0134b

A0A0186b

fig. 39 250

fig. 41 cutia de siguran]e amplasatq sub bord

A0A0137b

A0A0215b

fig. 42 cutia de siguran]e amplasatq l`ngq baterie

fig. 43 cutia de siguran]e amplasatq pe polul pozitiv al bateriei

251

|N CAZ DE URGEN}~

|N CAZ DE URGEN}~

TABEL SIGURAN}E LUMINI Lumini avarie Luminq \nt`lnire dreapta Luminq \nt`lnire st`nga Luminq drum dreapta Luminq drum st`nga Lumini cea]q Luminq fr`nq Lumina mar[arier +30 semnalizatoare SERVICII Pompa transmisie Selespeed (modele 2.0 T.SPARK Selespeed) Contact Dispozitiv pozitionare faruri Sistem climatizare Sistem climatizare Compresor climatizare Elemente unitate \ncqlzire FIGURA 41 41 41 42 42 42 41 41 41 FIGURA 42 43 41 41 41 42 41 SIGURAN}A F53 F12 F13 F14 F15 F30 F37 F35 F53 SIGURAN}A F03 (MAXI-FUSE) F73 (MAXI-FUSE) F13 F31 F39 F19 F31 AMPERAJ 10 10 10 10 10 15 10 7.5 10 AMPERAJ 30 30 10 7.5 15 7.5 7.5

252

+30 controlat de cheie Transmisie Selespeed Transmisie Selespeed Radio Navigator {tergqtor lunetq Deschidere electricq geam st`nga spate Deschidere electricq geam dreapta spate Dezaburire lunetq Spqlqtor parbriz-lunetq (pompq cu 2 cqi) Brichetq ncqzlire scaune ncqlzire oglinzi retrovizoare - duze Cruise control nchidere centralizatq u[i Spqlqtor faruri Servicii +30 Servicii primare (injec]ie electronicq) Servicii secundare (injec]ie electronicq) Servicii secundare

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 41 42 42 41

F32 F32 F51 F39 F39 F52 F33 F34 F40 F43 F44 F45 F41 F35 F38 F09 F39 F17 F11 F49

10 10 7.5 15 15 15 20 20 30 30 20 15 7.5 7.5 20 20 15 7.5 15 7.5

253

|N CAZ DE URGEN}~

SERVICII

FIGURA

SIGURAN}A

AMPERAJ

|N CAZ DE URGEN}~

SERVICII Senzori volumetrici Senzor sistem VDC Senzor unghi de virare Prizq diagnostic sistem EOBD Telefon mobil Alimentare u[q [ofer Alimentare u[q pasager Iluminare comenzi Iluminare comenzi climatizare Tablou de bord Tablou de bord Unitate de control u[q [ofer Unitate de control ABS Unitate de control ABS Cutie control bord Unitate de control portbagaj Unitate de control airbag Unitate de control injec]ie electronicq +30 Cutie control compartiment motor (modele benzinq) Unitate de control bord Unitate de control remorcq (dacq existq)

FIGURA 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 41 41 42 43 43 41

SIGURAN}A F39 F42 F42 F39 F39 F47 F48 F49 F35 F37 F53 F39 F42 F04 (MAXI-FUSE) F02 (MAXI-FUSE) F39 F50 F18 F70 (MAXI-FUSE) F71 (MAXI-FUSE) F36

AMPERAJ 15 7.5 7.5 15 15 20 20 7.5 7.5 10 10 15 7.5 50 50 15 7.5 7.5 125 70 10

254

Ventilator climatizare Ventilator radiator (viteza I - modele benzinq) Ventilator radiator (viteza II - modele benzinq) Claxon Pompq combustibil Injectoare (modele benzinq) Bobine de induc]ie Deschidere electricq portbagaj Sistem electronic de injec]ie Sistem Bose Sistem Bose Trapq glisantq pavilion Trapq glisantq pavilion ncqlzitor adi]ional ncqlzitor adi]ional ncqlzire bujii (modele 1.9 JTD) ncqlzire filtru ulei (modele 1.9 JTD) Cutie control compartiment motor (modele 1.9 JTD) Ventilator radiator (viteza I - modele 1.9 JTD) Ventilator radiator (viteza II - modele 1.9 JTD) Injectoare (modele 1.9 JTD)

42 42 42 42 42 42 42 41 42 41 41 41 41 42 43 42 42 43 42 42 42

F05 (MAXI-FUSE) F06 (MAXI-FUSE) F07 (MAXI-FUSE) F10 F21 F22 F21 F60(*) F16 F61(*) F62(*) F63(*) F46 F08 F72 (MAXI-FUSE) F01 (MAXI-FUSE) F20 F70 (MEGA-FUSE) F06 (MAXI-FUSE) F07 (MAXI-FUSE) F22

40 30 50 15 15 15 15 25 7.5 15 15 20 15 30 50 50 20 150 40 60 20

(*) Siguran]a \n spatele tabloului de bord montatq pe un suport adi]ional

255

|N CAZ DE URGEN}~

SERVICII

FIGURA

SIGURAN}A

AMPERAJ

|N CAZ DE URGEN}~

|N CAZUL DESC~RC~RII BATERIEI


nainte de orice, vq recomandqm citirea atentq a mqsurilor din capitolul "ntre]inerea vehiculului", pe care trebuie sq le lua]i pentru a preveni descqrcarea bateriei [i a-i asigura o duratq de via]q lungq. |NC~RCAREA BATERIEI ATEN}IE Procedura de ncqrcare a bateriei este descrisq aici doar n scop informativ. Aceastq opera]iune trebuie ndeplinitq numai de cqtre un personal calificat de la orice reprezentan]q Alfa Romeo. ncqrcarea se face lent, cu un curent de intensitate micq, timp de 24 de ore. ncqrcarea pentru mai mult de 24 de ore poate duce la deteriorarea bateriei. ncqrca]i bateria dupq cum urmeazq: - deconecta]i borna negativ a bateriei (-). - conecta]i cablurile de ncqrcare la bornele bateriei asigurandu-vq cq polaritatea e corectq. - porni]i ncqrcqtorul. - dupq ncqrcare, opri]i ncqrcqtorul nainte de a-l deconecta de la baterie - reconecta]i borna negativq (-) a bateriei.

PORNIREA CU AJUTORUL UNEI BATERII AUXILIARE Consulta]i "Pornirea cu ajutorul unei baterie auxiliare" din cadrul acestui capitol. Nu ncerca]i sq ncqrca]i o baterie nghe]atq: mai nt`i dezghe]a]i-o o, n caz contrar ar putea exploda. Dacq s-a a produs nghe]area, bateria tre buie verificatq de un personal specializat pentru a vq asigura cq elementele interne nu sunt deteri orate [i carcasa nu e crqpatq, cu riscul scurgerii acidului otrqvitor [i coroziv. Evita]i cu stricte]e folosirea unui ncqrcqtor de baterii pentru a porni motorul: pute]i distruge sistemele electronice, n special unitq]ile de control p entru a prindere [i a li mentare cu combustibil.

Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i extrem de coroziv. Evita]i contactul cu pielea sau ochii. Ope]iunea de ncqrcare a bateriei trebuie sq se petreacq ntr-u un spa]iu bine venti lat, departe de surse de flqcqri sau posible surse de sc`ntei: pericol de explozie [i incendiu.

256

Inelul de remorcare furnizat odatq cu vehiculul se gqse[te n cutia de unelte de sub carpeta din portbagaj. Pentru instalarea inelului de remorcare, proceda]i dupq cum urmeazq: - scoate]i inelul din trusa cu scule - scoate]i capacul (A) fixat n fa]q (fig. 44) sau pe bara de protec]ie din spate (fig. 45). Pentru a face aceasta, folosi]i [urubelni]a cu lama platq din dotare, acoperindu-i v`rful cu un material moale pentru a evita zg`rierea ma[inii.

- \n[uruba]i str`ns inelul n lqca[ul squ.

nainte de a str`nge inelul curq]a]i cu grijq lqca[ul acestuia. |nainte de a \ncepe remorcarea vehiculului, asigura]i-v vq cq inelul e bine fixat \n compartimenul squ.

A0A0188b

A0A0189b

fig.44

fig.45 257

|N CAZ DE URGEN}~

DAC~ VEHICULUL URMEAZ~ A FI REMORCAT

|nainte de a \ncepe remorcarea, roti]i cheia de contact la MAR [i apoi la STOP fqrq a o scoate din contact. Scoaterea cheii ar cauza blocarea sistemului de direc]ie, av`nd drept urmare imposibilitatea virqrii ro]ilor. |n timpul remorcqrii re]ine]i cq fqrq ajutorul servodirec]iei [i a fr`nei asistate efortul necesar apqsqrii pedalei de fr`nq [i al rotirii volanului este mult mai mare. Nu folosi]i cabluri flexibile pentru tractare [i evita]i smuci turile. |n timpul remorcqrii asigu ra]i-v vq cq dispozitivul fixat de vehicul nu deterioreazq piesele cu care vine \n contact. C`nd remor ca]i vehiculul, este obligatoriu sq urma]i regulile rutiere specifice at`t \n ce prive[te deplasarea pe drumuri publice c`t [i dispozitivul de remorcare.

|N CAZ DE URGEN}~

Nu porni]i motorul atunci c`nd vehiculul este remor cat. ATEN}IE La modelele cu transmisie Selespeed, asigura]i-vq cq schimbqtorul de viteze este \n punctul neutru (N) (verificarea se face vqz`nd dacq vehiculul se mi[ca atunci c`nd e \mpins), apoi proceda]i ca pentru un vehicul cu transmisie mecanicq obi[nuitq, urm`nd instruc]iunile de mai sus. Dacq vq este imposibil sq selecta]i punctul neutru, nu remorca]i vehiculul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

DAC~ VEHICULUL URMEAZ~ A FI SUSPENDAT


CU AJUTORUL CRICULUI Consultati paragraful "Panq de cauciuc" din cadrul acestui capitol. Vq rugqm re]ine]i cq: - masa pe care o poate ridica cricul este de aprox. 2.100 kg - cricul nu necesitq reglare - cricul nu poate fi reparat a[a cq \n cazul unei defec]iuni trebuie \nlocuit cu un altul original - nici o unealtq \n afarq de manivelq sa nu poate fi asociatq cu cricul. Cricul este destinat numai pentru \nlocuirea ro]ilor de la vehiculul \mpreunq cu care a fost furnizat sau vehicule de acelasi model. Nu trebuie niciodatq folosit \n alte scopuri, precum ar fi ridicarea unor alte tipuri de vehicule. |n nici un caz nu trebuie folosit pentru efectuarea de repara]ii sub ma[inq. Vehiculul poate cqdea dacq cricul a fost pozi]ionat incorect. Nu folosi]i niciodatq cricul pentru greutq]i mai mari dec`t cea indi catq pe eticheta sa.

CU AJUTORUL UNEI MACARALE SAU AL UNUI DISPOZI TIV DE SUSPENDARE PROFESIONAL Vehiculul trebuie ridicat numai din lateral, cu bra]ele dispozitivului de ridicare \n punctele indicate \n fig. 46-4 47.

258

A0A0343b

fig.46

A0A0344b

- E important sq vq pqstra]i calmul - Dacq nu a]i fost implicat direct ,opri]i la cel pu]in c`teva zeci de metri de locul producerii accidentului. - Pe autostrqzi, opri]i fqrq a bloca banda de urgen]q. - Opri]i motorul [i aprinde]i luminile de avarie. - Pe timp de noapte, folosi]i-vq farurile pentru a ilumina locul accidentului - Fi]i precaut, evita]i sq fi]i accidentat de un vehicul in mi[care. - Semnala]i accidentul prin plasarea unui triunghi reflectorizant la distan]a prevazutq de lege, unde poate fi vqzut. - Chema]i echipajele de urgen]q, d`nd informa]ii c`t mai precise. Pe autostrqzi folosi]i telefoanele speciale de pe marginea carosabilului.

fig.47 259

|N CAZ DE URGEN}~

Ave]i grijq atunci c`nd p o z i ] i o n a ] i b ra ] e l e d i s p o z i tivului de suspendare pentru a evita deteriorarea barelor laterale

|N CAZ DE ACCIDENT

- |n aglomerqri rutiere, \n special c`nd vizibilitatea e proastq, riscul de a fi supus unui alt accident este ridicat. Pqrqsi]i imediat vehiculul [i merge]i \n spatele liniei de protec]ie. - Dacq u[ile sunt blocate, nu \ncerca]i sq ie[i]i \n vehicul prin spargerea parbrizului care este stratificat. Geamurile [i luneta sunt mai u[or de spart. - Dacq sim]i]i miros de combustibil sau alte produse chimice nu fuma]i [i sfqtui]i-i pe to]i cei din jur sq \[i stingq ]igqrile. - Pentru stingerea incendiilor, chiar [i a celor de micq intensitate, folosi]i extinctoare, pqturi, nisip sau pqm`nt. Nu folosi]i niciodatq apq. - Dacq nu e necesarq folosirea sistemului electric, deconecta]i borna negativq a bateriei (-).

|N CAZ DE URGEN}~

DAC~ EXIST~ VICTIME - O persoanq rqnitq nu trbeuie niciodatq lqsatq singurq. Legea obligq chiar [i persoanele neimplicate direct \n accident la ajutarea victimelor. - Nu forma]i mul]imi in jurul persoanelor accidentate. - Asigura]i persoana rqnitq cq ajutoarele trebuie sq soseascq, [i sta]i l`ngq ea pentru a o ajuta sq depq[eascq panicq. - Desface]i sau tqia]i centura de siguran]q re]in`nd persoanele rqnite. - Nu da]i nimic de bqut unei persoane rqnite. - O pesoanq rqnitq nu trebuie niciodatq deplasatq cu excep]ia urmqtoarelor circumstan]e: - |ndepqrta]i persoana rqnitq din vehicul numai \n cazul pericolului de incendiu, cufundare \n apq sau cqdere \n gol a ma[inii. Atunci c`nd scoate]i o persoanq rqnitq: nu o trageti de mebre [i nu \i apleca]i capul. Men]ine]i corpul \n pozi]ie orizontalq (pe c`t posibil).

TRUSA DE PRIM AJUTOR (fig. 48) Aceasta trebuie sq con]inq cel pu]in: - comprese sterile, pentru acoperirea [i curq]area rqnilor; - bandaje de diverse dimensiuni - plasturi cu medica]ie de diverese mqrimi; - un sul de leucoplast - un pachet de vatq de bumbac; - o sticlq de dezinfectant; - un pachet de [erve]ele; - foarfece cu varful rotnujit; - pensetq; - douq bandaje de compresie (garouri).

Pe l`ngq trusa de prim-ajutor, vq recomandqm pqstrarea \n vehicul a unui extinctor [i a unei pqturi. At`t trusa de prim-ajutor c`t [i extinctorul se numqrq printre produsele oferite de gama Lineaccessori Alfa Romeo .

A0A0191b

fig.48 260

PLANUL DE NTRE}INERE
|ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor decisiv \n asigurarea unei durate de via]q lungi \n cele mai bune condi]ii de utilizare. Din acest motiv Alfa Romeo a programat o serie de verificqri [i opera]iuni de \ntre]inere la fiecare 20,000 km parcur[i. ATEN}IE La modelele cu afi[aj multifunc]ional, cu 2000 km \nainte de acest termen afi[ajul va arqta "CONSULTA}I MANUALUL DE SERVICE"; acest mesaj este repetat atunci c`nd se rote[te cheia la MAR o datq la 200 km. Pentru mai multe detalii, consulta]i "Service" din sec]iunea "Afi[ajul multifunc]ional reprogramabil".

Cu toate acestea vq rugqm sq re]ine]i cq planul de \ntre]inere nu acoperq integral toate cerin]ele vehiculului [i \n perioada dinainte de parcurgerea celor 20,000 km [i dupq, \ntre o verificare [i urmqtoarea, rqm`ne necesarq \ndeplinirea unor opera]iuni de rutinq precum verificarea periodicq sau completarea nivelelor lichidelor, verificarea presiunii pneurilor, etc. ATEN}IE Cupoanele Programului de ntre]inere sunt specificate de constructor. Folosirea gre[itq a lor poate provoca pierderea garan]iei. Inspec]iile din cadrul planului de \ntre]inere sunt efectuate de orice reprezentan]q Alfa Romeo, dupq o programare prealabilq.

Dacq \n timpul acestor opera]iuni se constatq necesarq \nlocuirea sau repara]ia altor componente dec`t a celor programate anterior, acestea vor fi duse la \ndeplinire numai cu consim]qm`ntul explicit al clientului. ATEN}IE Vq recomandqm sq contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo \n cazul unor defec]iuni minore de func]ionare, fqrq a mai a[tepta urmqtorul cupon (inspec]ie programatq).

261

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

PLAN DE INTRE}INERE

Mii de kilometri

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1. Verificare stqrii [i uzurii anvelopelor 2. Verificare func]ionare a sistemului de iluminare (faruri semnalizatoare, lumini avarie, lumini habitaclu portbagaj, torpedo, semnale luminoase de pe bord 3. Verificare func]ionare a sistemului de spqlare al parbrizului, reglare duze 4. Verificare pozi]ia/uzura [tergatoqrelor de parbriz/lunetq 5. Verificare uzurq plqcu]e de fr`nq fa]q 6. Verificare uzurq plqcu]e de fr`nq spate 7. Verificare integritate protec]ii cauciuc (planetare, direc]ie, pivo]i) 8. Verificare vizualq aspect caroserie [i stare tubulaturi alimentare, fr`ne, elemente cauciuc 9. Verificare vizualq curea accesorii Poly-V 10. Verificare [i reglaj levier fr`nq de m`nq 11. Verificare [i reglaj joc termic (tachet) numai versunea diesel 12. Verificare emisii gaze evacuare (versiuni benzinq) 13 Verificare emisii gaze evacuare (fum) versiune diesel 14. Verificare sistem antievaporare combustibil

262

Mii de kilometri 20 15. |nlocuire filtru combustibil, versiune Diesel 16. |nlocuire filtru aer (versiune benzinq) 17. |nlocuire filtru aer (versiune Diesel) 18 Completare nivel lichide (rqcire, fr`nq, baterie spqlqtor parbriz ; etc.) 19. Verificare [i ev. completare ulei cutie viteze Selespeed (2.0 T.SPARK) 20. |nlocuire curea distribu]ie [i accesorii Poly -V 21. |nlocuire curea arbori echilibrare (numai versiunea 2.0 T.SPARK) 22. |nlocuit bujii (vers. T.SPARK 16V [i 2.5 V6 24V) 23. Verificare func]ionare sistem control motor (priza diagnostic) 24. Control nivel ulei cutie viteze manualq 25. Control ulei cutie viteze automatq (versiune 2.5 V6 24V) 26. |nlocuire ulei motor [i filtru ulei 27. |nlocuire lichid fr`nq (sau la 24 luni) 28. |nlocuire filtru polen (sau \n fiecare an)

40

60

80

100

120

140

160

180

263

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

INSPEC}IA ANUAL
Pentru vehiculele cu un kilometraj anual sub 20,000 km (de exemplu aprox. 10,000 km) recomandqm urmqtorul program de inspec]ie anualq: -verificare starea/condi]ii de uzurq ale pneurilor [i la nevoie regla]i presiunea (inclusiv pe cea a ro]ii de rezervq) -verificare func]ionare a sistemului de iluminare (faruri, semnalizatoare, lumini avarie, lumini habitaclu, torpedo, portbagaj, semnale luminoase de pe bord) -verificare func]ionare a sistemului de spqlare al parbrizului, regla]i duzele -verificare pozi]ia/gradul de uzurq al [tergqtoarelor de parbriz/lunetq -verificare stare [i grad de uzurq al plqcu]elor de fr`nq

-inspectare vizualq stare a motorului, cutiei de viteze, a tuburilor (e[apament - alimentare - fr`ne), a pqr]ilor de cauciuc (sabo]i - garnituri - apqrqtoare, etc.), furtunurile de la sistemul de alimentare cu combustibil [i fr`nare -verificare grad de \ncqrcare al bateriei -inspectare vizualq stare a diverselor curele de transmisie -verificare [i la nevoie completare nivel lichide (rqcire motor, fr`ne, spqlqtor parbriz, baterie, etc.) -schimbare uleiul de motor -schimbare filtru ulei de motor -schimbare filtru de carbon activ

OPERA}IUNI ADI}IONALE
La fiecare 1000 km sau nainte de cqlqtorii mai lungi se verificq [i la nevoie se completeazq: -lichidul de rqcire motor -lichidul de fr`nq -lichidul de transmisie -lichidul de spqlare al parbrizului/lunetei [i al farurilor -presiunea si starea pneurilor. La fiecare 3000 km verifica]i [i la nevoie se completazq nivelul uleiului de motor. Va recomandqm folosirea produselor din gama FL Group, deoarece au fost concepute n mod special pentru vehiculele Alfa Romeo (consulta]i "Alimentarea cu combustibil" din capitolul "Specifica]ii tehnice").

264

Schimba]i uleiul de motor mai des dec`t se specificq n planul de ntre]inere dacq vehiculul e folosit ntr-una sau mai multe din urmqtoarele condi]ii deosebit de solicitante: -pentru tractarea unei remorci sau rulote -pe drumuri prqfuite -n cqlqtorii scurte (sub 7-8 km) [i repetate la o temperaturq exterioarq scqzutq -c`nd motorul merge n gol frecvent sau se conduc distan]e lungi la viteze mici (ex: taxi sau livrari "din poartq n poartq") sau n cazul n care vehiculul nu este folosit timp ndelungat. ATEN}IE Filtrul Diesel Gradele de puritate diferite ale combustibilului diesel din comer] ar putea face necesarq nlocuirea filtrului mai frecvent dec`t se indicq n planul de ntre]inere. Dacq motorul produce rateuri nseamnq cq filtrul trebuie schimbat.

Dacq folosi]i vehiculul n zone cu mult praf schimba]i filtrul de aer mai des dec`t se indicq n planul de ntre]inere. Dacq nu [ti]i exact la ce interval trebuie nlocuit filtrul de aer [i uleiul de motor n func]ie de gradul de activitate al vehiculului, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. ATEN}IE Baterie Vq recomandqm verificarea nivelului de ncqrcare al bateriei, de preferat nainte de sezonul rece, pentru a preveni nghe]area lichidului electrolitic. Aceastq verificare trebuie ndeplinitq mai des dacq vehiculul e folosit n principal pentru cqlqtorii scurte, sau dacq este prevqzut cu accesorii care consumq permanent electricitate, chiar [i c`nd cheia e scoasq din contact, n special n cazul accesoriilor adqugate dupq achizi]ionarea vehiculului. Dacq vehiculul e folosit n zone cu climq caldq sau n condi]ii deosebit de aspre, vq recomandqm verificarea nivelului lichidului din baterie (electrolitul) mai des dec`t se specificq n planul de ntre]inere.

Dacq vehiculul e folosit frecvent n zone extrem de poluate, vq recomandqm nlocuirea elementului de filtrare mai des; n mod special trebuie nlocuit atunci c`nd se constatq reducerea cantitq]ii de aer introduse n habitaclu. ntre]inerea vehiculului trebuie fqcutq de o reprezentan]q Alfa Romeo. Pentru opera]ii de rutinq pe care le pute]i efectua singur, asigura]ivq ntotdeauna cq ave]i echipa mentul corespunzqtor, piese de rezervq originale Alfa Romeo [i lichidele necesare; totu[i, nu efec tua]i aceste opera]iuni dacq sunte]i lipsit de experien]q.

265

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

ATEN}IE Uleiul de motor

ATEN}IE Filtrul de aer

ATEN}IE Filtrul de carbon activ

A0A00192b

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

VERIFICAREA NIVELELOR LICHIDELOR


Nu fuma]i niciodatq n timp ce efectua]i opera]iuni n compartimentul motorului; pot fi prezente gaze [i vapori inflamabili, cu riscul provocqrii unui incendiu.

C`nd completa]i nivelele lichidelor, ave]i grijq sq nu confunda]i diversele tipuri de lichide: acestea sunt incompati bile unul cu celqlalt [i pot produce deteriorarea gravq a vehiculului.

fig.1-Versiunile 1.6 T. SPARK (105 CP)- 1.6 T. SPARK (120 CP) - 2.0 T. SPARK)
A0A00194b

1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lunetq/faruri - 5 Lichid rqcire motor - 6 Lichid servodirec]ie - 7 Ulei transmisie Selespeed

fig.2-Versiunea 2.0 T. SPARK Selespeed 266

A0A00345b

1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lunetq/faruri - 5 Lichid rqcire motor - 6 Lichid servodirec]ie

fig.3-Versiunea 1.9 JTD

267

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

ULEI DE MOTOR (fig. 4-5 5) Verificarea uleiului de motor trebuie sq se facq pe o suprafa]q planq, la c`teva minute (aprox. 5) dupq oprirea motorului. Scoate]i joja (A), curq]a]i-o, reintroduce]i-o complet [i verifica]i dacq nivelul se gqse[te ntre limitele MIN [i MAX . Zona cuprinsq ntre semnele MIN [i MAX corespunde cu aprox. 1 litru de ulei. C`nd motorul e ncins, ave]i grijq sq evita]i arsurile dacq lucra]i n comparti mentul motorului. Re]ine]i cq atunci c`nd motorul e ncins, ventilatorul poate ncepe sq func]ioneze: peri col de rqnire.
A0A00195b

Nu adquga]i ulei cu alte caracteristici (clasificare, grad de v`scozitate) dec`t cele ale uleiului care se aflq deja n motor. Dacq nivelul este aproape de sau chiar sub linia MIN, adquga]i ulei prin orificul de alimentare ( B) p`nq se atinge limita MAX. ATEN}IE Dacq o verificare de rutinq indicq faptul cq nivelul uleiului este peste limita MAX, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru ajustarea nivelului corect. ATEN}IE Dupq ce a]i completat nivelul uleiului, nainte de a-l verifica ncq o datq, porni]i motorul timp de c`teva secunde [i a[tepta]i c`teva minute nainte de verificare.
A0A00347b

Consumul de ulei de motor n perioada ini]ialq de folosire, motorul este ntr-un proces de rodare, astfel nc`t consumul de ulei de motor nu se poate considera stabilizat nainte de parcurgerea primilor 5000 6000 km. ATEN}IE Consumul uleiului de motor depinde de stilul de conducere [i condi]iile de folosire a vehiculului. Uleiul de motor folosit [i filtrul con]in substan]e nocive pentru mediul nconjurqtor. Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru schimbarea uleiului [i a filtrului astfel nc`t aceste opera]iuni sq fie ndeplinite n condi]ii speciale, fqrq a dquna mediului sau a ncqlca legile n vigoare.

fig. 4 Versiunile pe benzinq 268

fig. 5 Versiunea 1.9 JTD

Uleiul de transmisie Selespeed trebuie verificat cu vehiculul pe o suprafa]q planq [i cu motorul oprit [i rece. Pentru verificarea nivelului, proceda]i n felul urmqtor: -roti]i cheia de contact la MAR -deconecta]i tubul de aerisire [i scoate]i capacul (A) verific`nd dacq nivelul corespunde liniei MAX de pe joja ncorporatq capacului; -dacq uleiul este sub linia MAX, completa]i p`nq se atinge nivelul corect; -dupq ce a]i potrivit la loc capacul, introduce]i cu putere tubul de aerisire n orificiul de pe capac [i roti]i cheia de contact la STOP.

Nu scoate]i capacul atun ci c`nd motorul e ncins: pericol de arsuri. Nivelul lichidului de rqcire din rezervor trebuie verificat cu motorul rece [i pe o suprafa]q planq; nivelul trebuie sq fie ntre limitele MIN [i MAX de pe rezervor. Dacq nivelul e scqzut, slqbi]i capacul rezervorului (A) [i turna]i ncet un amestec de 50 % apq distilatq [i 50% PARAFLU'' FOR ALFA ROMEO din cadrul gamei FL Group prin orificiul de alimentare p`nq c`nd atinge]i limita MAX.

Uleiul de transmisie folosit con]ine substan]e dqunq toare pentru mediul ncon jurqtor. Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru schimbarea uleiului astfel nc`t aceste opera]iuni sq fie ndeplinite n condi]ii speciale, fqrq a dquna mediului sau a ncqlca legile n vigoare. Fi]i foarte atent atunci c`nd efectua]i opera]iuni n compartimentul motorului dacq acesta e ncins: re]ine]i cq n aceste c ondi]ii v entilatorul p oate ncepe sq func]ioneze: pericol de rqnire.

A0A00197b

A0A0240b

fig. 6

fig. 7 269

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

ULEIUL DE TRANSMISIE SELESPEED (fig. 6)

Nu adquga]i ulei cu alte carcateristici dec`t cel care se aflq deja n cutia de transmisie.

LICHID DE R~CIRE MOTOR (fig. 7)

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

Sistemul de rqcire este presurizat. Dacq este nece sarq nlocuirea capacului folosi]i numai un alt capac original, n caz contrar poate fi compromisq eficien]a sistemului.

ULEIUL SERVODIREC}IEI (fig. 8) Verifica]i ca nivelul uleiului din rezervor sq fie la maxim. Aceastq opera]ie trebuie ndeplinitq cu vehiculul pe o suprafa]q planq [i motorul oprit [i rece. Asigura]i-vq cq nivelul atinge semnul MAX de pe rezervor sau coincide cu linia de sus (nivel maxim) de pe joja ( A) ncorporatq n capacul rezervorului.

Amestecul antigel din cir cuitul de rqcire garanteazq protec]ie p`nq la tempera turi de -4 40 grade C.

Dacq nivelul uleiului din rezervor este sub limita men]ionatq, completa]i-l numai cu unul din produsele indicate n tabelul "Lichide [i lubrifian]i" din capitolul "Specifica]ii tehnice", proced`nd dupq cum urmeazq: -porni]i motorul [i a[tepta]i ca nivelul de ulei din rezervor sq se stabilizeze -cu motorul pornit, roti]i volanul de la un capqt la altul de c`teva ori -completa]i p`nq la linia MAX, apoi pune]i capacul la loc. Nu permite]i contactul ntre lichidul servodirec]iei [i piesele fierbin]i ale motorului: acesta este inflamabil. Co n s u m u l d e u l e i e s t e e xtre m d e s cq zu t, a stfe l nc`t dacq e din nou nece sarq completarea la scurt timp dupq ultima completare, contac ta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru a se verifica dacq nu existq scurgeri.

A0A0216b

fig. 8 270

Desface]i capacul ( A) [i verifica]i dacq lichidul con]inut n rezervor atinge limita maximq.

Atunci c`nd desface]i capacul rezervorului nu per mite]i ca lichidul sq vinq n c o n t a c t c u p q r] i l e v o p s i t e . D a c q acest lucru se ntamplq, ndepqr ta]i-ll imediat cu apq.

Simbolul de pe ambalaj indicq lichidul de fr`nq sintetic, diferit de tipul de lichid mineral. Folosirea lichidelor minerale deterioreazq iremediabil garniturile de cauciuc ale sistemului de fr`nare.

Deschide]i capacul (A) [i verifica]i nivelul din rezervor. Dacq e nevoie, completa]i cu un amestec de apq [i lichid DP1 dupq cum urmeazq: -30 % DP1 [i 70 % apq pe timp de varq; -50 % DP1 si 50 % apq iarna; -n cazul temepraturilor sub - 20 grade C folosi]i doar lichid DP1. Unele substan]e pentru spqlarea p arbrizului c are se gqsesc n comer] sunt u[or inflamabile. n compartimen tul motorului se gqsesc piese fierbin]i care pot declan[a un incendiu.

A0A0217b

ATEN}IE Lichidul de fr`nq [i ambreiaj este hidroscopic (adicq absoarbe umezeala). Din acest motiv, dacq vehiculul e folosit n principal n zone cu un grad mare de umiditate atmosfericq, lichidul trebuie nlocuit la intervale mai dese dec`t se specificq n planul de ntre]inere.

A0A0242b

fig. 9

fig. 10 271

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

LICHIDUL DE FRN~ (fig. 9)

Lichidul de fr`nq este otrqvitor [i foarte coroziv. n cazul contactului accidental, spqla]i imediat pqr]ile expuse cu apq [i sqpun neutru, apoi clqti]i abundent. Merge]i imediat la doctor dacq lichidul a fost nghi]it.

LICHIDUL DE SP~LARE PARBRIZ/LUNET~/FARURI (fig.10)

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

Nu cqlqtori]i cu rezervorul spqlqtorului de parbriz gol: interven]ia acestui mecan i s m p o a t e f i h o t q r` t o a re n c e prive[te ameliorarea vizibilitq]ii.

FILTRUL DE AER
Filtrul de aer este n legqtura cu senzorii debimetrului de aer, care trimit semnale electrice cqtre unitatea de control astfel nc`t sistemul de injec]ie [i aprindere sq poatq func]iona corect. A[adar acesta trebuie sq fie ntotdeauna n condi]ii bune, pentru a se asigura func]ionarea corectq a motorului, consumul scqzut [i un nivel redus al emisiilor gazelor de e[apament. Descrierea procedurii pen tru schimbarea filtrului este inclusq doar n scop infor mativ. Vq recomandqm sq merge]i la o reprezentan]q Alfa Romeo pentru ndeplinirea acestei opera]iuni.

Dacq opera]iunile descrise mai jos cu privire la nlocuirea filtrului nu sunt ndeplinite corect iar mqsurile de precau]ie nu sunt respectate, existq pericolul compromiterii siguran]ei la volan.

Pentru a evita deteriorarea motorului pompei, nu folosi]i spqlqtoarele de parbriz lunetq atunci c`nd rezervorul e gol.

Dacq vehiculul este folosit ndeosebi n zone cu mult praf, filtrul de aer trebuie schimbat la intervale mai scurte dec`t cele men]ionate n planul de ntre]inere.

Orice ncercare de a curq]a filtrul de aer poate avea drept consecin]e deteriorarea gravq a motorului.

272

Modele pe bazq de benzinq (fig. 11) Proceda]i dupq cum urmeazq: -desface]i clemele laterale ( A), scoate]i capacul (B) mpreunq cu tubul pe care trebuie sq-l scoate]i din partea de jos (C), apoi ndepqrta]i elementul de filtrare care trebuie nlocuit; -introduce]i noul element de filtrare; -pune]i capacul la loc corect ( B), introduc`ndu-l mai nt`i n spa]iile de jos (C) [i apoi fix`ndu-l n dispozitivele corespunzqtoare (A).

Proceda]i n felul urmqtor: -slqbi]i [uruburile laterale ( A) -scoate]i capacul (B) [i ndepqrta]i elementul de filtrare -introduce]i noul element de filtrare -pune]i la loc capacul ( B), apoi str`nge]i [uruburile (A).

FILTRUL DE COMBUSTIBIL DIESEL (modele 1.9 JTD)


SCURGEREA CONDENSULUI (fig. 13) Prezen]a apei n circuitul de alimentare poate pro duce daune serioase ntregului sistem de injec]ie [i func]ionarea neregulatq a motoru lui. Dacq semnalul luminos se aprinde nso]it de un mesaj pe dis play-u ul reprogramabil, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo urgent pentru remedierea problemei.

A0A0223b

A0A0346b

A0A0349b

fig. 11

fig. 12

fig. 13 273

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

|NLOCUIRE

Modele 1.9 JTD (fig. 12)

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

FILTRUL COMBINAT DE CARBON ACTIV {I PARTICULE


Acesta are o ac]iune de filtrare mecanicq/electrostaticq, cu condi]ia ca geamurile [i u[ile sq fie nchise. Filtrul de praf/polen trebuie verificat o datq pe an la o reprezentan]q Alfa Romeo, de preferin]q la nceputul verii. Dacq vehiculul este folosit n special n zone cu mult praf sau foarte poluate, filtrul trebuie schimbat mai des dec`t se specificq n planul de ntre]inere. ATEN}IE Nenlocuirea filtrului de carbon activ la timp poate avea consecin]e negative asupra eficien]ei sistemului de climatizare.

BATERIA
Bateria este de tipul "ntre]inere limitatq" [i este prevazutq cu un indicator fig . 14 ) pentru verificarea optic ( A-f nivelului electrolitului [i a gradului de ncqrcare. n condi]ii normale de func]ionare electrolitul nu trebuie completat cu apq distilatq. Pentru a vq asigura cq este n condi]ii bune, verifica]i regulat indicatorul de pe capacul bateriei care trebuie sq fie de culoare nchisq cu o zona verde n centru. Dacq indicatorul este de culoare deschisq, stralucitoare, sau nchisq dar fqrq zona centralq verde, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

Bateriile con]in substan]e nocive pentru mediul nconjurqtor. Pentru schimbarea bateriei vq recomandqm sq contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo unde se gqse[te echipamentul necesar depozitqrii fqrq a dquna mediului [i n deplinq concordan]q cu legea. Instalarea incorectq a accesoriilor electrice poate cauza daune serioase vehiculului. Dacq dupq achizi]ionarea acestuia dori]i sq instala]i accesorii (alarmq, radio, radiotele fon, etc.) contacta]i o reprezen tan]q Alfa Romeo pentru a afla care sunt produsele cele mai indi cate [i de asemenea dacq este necesarq folosirea unei baterii mai puternice. Dacq vehiculul urmeazq sa nu fie folosit o perioadq ndelungatq ntr-u un climat foarte rece, scoate]i bateria [i duce]i-o o ntr-u un loc cald, pentru a preveni nghe]area ei.

A0A0224b

fig. 14 274

Culoare alba stralucitoare Culoare \nchisq fqrq zona centralq verde Culoare \nchisq cu zona verde \n centru

Completa]i nivelul electrolitului Nivel scazut de \ncqrcare Nivel electrolit [i grad de \ncqrcare suficient

Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo |ncqrca]i bateria(contacta]i o reprezentan]aAlfa Romeo) Nu face]i nimic

ATEN}IE Procedeul de ncqrcare a bateriei este descris aici n scop pur informativ. Aceastq opera]iune trebuie dusq la ndeplinire numai la o reprezentan]q Alfa Romeo. ncqrcarea trebuie sq se facq lent, la o ratq scqzutq, timp de 24 de ore. Dacq ncarcqrea dureazq mai mult de 24 de ore bateria se poate deteriora. ncqrca]i bateria dupq cum urmeazq: -deconencta]i borna negativq a bateriei (-). -conecta]i cablurile de ncqrcare la terminalele bateriei asigur`ndu-vq cq polaritatea e corectq -porni]i ncqrcqtorul -dupq ncqrcare, opri]i ncqrcqtorul nainte de a-l deconecta de la baterie -reconecta]i borna negativq a bateriei (-).

275

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

|NC~RCAREA BATERIEI

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i coroziv. Evita]i contactul cu pielea sau ochii. Bateria trebuie \ncqrcatq \ntr-u un spa]iu bine aerisit, departe de surse de flqcqri sau sc`ntei: pericol de explozie [i incendiu. Nu \ncerca]i niciodatq sq \ncqrca]i o baterie \nghe]atq: mai \nt`i trebuie dezghe]atq, \n caz contrar ar putea exploda. Dacq s-a a produs \nghe]area, bateria trebuie verifi catq \nainte de \ncqrcare de cqtre un personal calificat, pentru a vq asigura cq elementele interne nu sunt deteriorate [i carcasa crqpatq, cu riscul scurgerii acidului toxic [i coroziv. ATEN}IE Dacq bateria e men]inutq la un grad de \ncqrcare sub 50 % , urmarea va fi deteriorarea ei din cauza sulfatqrii, reduc`ndu-se mult capacitatea de pornire [i cresc`nd riscul \nghe]ului (acesta se poate produce de la -100 C). |n cazul nefolosirii \ndelungate, consulta]i sec]iunea "C`nd vehiculul nu este folosit o perioadq \ndelungatq" din cadrul capitolului "|ntrebuin]area corectq a vehiculului".

SCHIMBAREA BATERIEI C`nd schimba]i bateria trebuie sq o \nlocui]i cu o alta originalq, av`nd acelea[i caracteristici. Dacq noua baterie are caracteristici diferite, intervalele specificate \n planul de \ntre]inere din acest capitol nu vor mai fi valabile, astfel \nc`t va fi necesar sq urma]i instruc]iunile furnizate de fabricantul bateriei \n ceea ce prive[te \ntre]inerea acesteia. SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIA}~ A BATERIEI Pentru a evita descqrcarea rapidq a bateriei [i a vq asigura cq func]ioneazq corect, trebuie sq lua]i notq de urmqtoarele: - bornele trebuie sq fie \ntotdeauna bine fixate - trebuie evitatq folosirea accesoriilor electrice pentru o perioadq lungq de timp atunci c`nd motorul e oprit (radio, lumini avarie, lumini parcare, etc.)

- atunci c`nd vehiculul e parcat \ntrun garaj, asigura]i-vq cq u[ile, capota, portbagajul [i capacele interioare sunt \nchise astfel \nc`t luminile sq nu rqm`nq aprinse permanent - \nainte de efectuarea oricqrei opera]iuni la sistemul electric, deconecta]i borna negativq al bateriei - dacq dupq achizi]ionarea vehiculului dori]i sq instala]i accesorii electrice care necesitq alimentarea continuq cu energie (alarmq, op]iune voce, radionavigator cu satelit func]ie antifurt, etc) sau accesorii care ar \ngreuna sistemul electric, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo al cqrei personal calificat vq poate sugera cele mai potrivite produse, calcul`nd [i consumul total de energie pentru a vq asigura dacq sistemul electric existent este capabil sq suporte consumul necesar, sau dacq trebuie instalatq o baterie nouq, mai puternicq. De fapt, \ntruc`t unele din aceste dispozitive continuq sq consume energie chiar [i c`nd cheia e scoasq din contact (ma[ina sta]ionatq, cu motorul oprit), bateria se va descqrca treptat.

276

UNIT}I ELECTRONICE DE CONTROL


|n condi]ii normale de \ntrebuin]are a vehiculului nu trebuie luatq nici o mqsurq de precau]ie specialq. |n cazul efectuqrii unor opera]iuni la sistemul electric sau al pornirii de urgen]q, instruc]iunile de mai jos trebuie respectate cu stricte]e: - \ntotdeauna opri]i motorul \nainte de a deconecta bateria de la sistemul electric - dacq e necesarq \ncqrcarea bateriei, deconecta]i-o \ntotdeauna de la sistemul electric - c`nd efectua]i o pornire de urgen]q, folosi]i \ntotdeauna o baterie auxiliarq [i nu un \ncqrcqtor de baterii - verifica]i ca polaritatea sq fie corectq [i cq legqturile dintre baterie [i sistemul electric sq fie fqcute \n condi]ii optime - \nainte de a deconecta sau conecta terminalele unitq]ilor electronice, asigura]i-vq cq nu a]i lqsat cheia \n pozi]ie MAR.

Modificqrile sau repara]iile aduse sistemului elec tric \n mod necorespunzq tor [i fqrq a se ]ine seama de specifica]iile sistemului, pot cauza defec]iuni de func]ionare [i risc de incendiu.

277

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

Baterie 50 Ah 60 Ah

Consum maxim permis 30 mA 36 mA

- nu verifica]i curentul din cabluri scurt-circuit`nd capetele acestora. - dacq trebuie efectuate suduri electrice la caroserie, nu uita]i sq deconecta]i unitq]ile electronice de control sau sq le \ndepqrta]i \n cazul \n care aceste opera]iuni vor avea loc la temperaturi \nalte.

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

RO}I {I PNEURI
PRESIUNEA PNEURILOR Verifica]i presiunea fiecqrui pneu, inclusiv de la roata de rezervq, o datq la douq sqptqm`ni [i \nainte de cqlqtorii mai lungi. Presiunea trebuie verificatq cu pneul rece, dupq o perioadq de pauzq. Este normal ca presiunea sq creascq atunci cqnd vehiculul este folosit. Dacq reglarea presiunii devine necesarq atunci c`nd pneurile sunt \ncinse, re]ine]i cq valoarea presiunii trebuie sq fie cu 0.3 bari mai mult fa]q de valoarea normalq specificatq. Pentru presiunea corectq de umflare, consulta]i sec]iunea despre ro]i din capitolul "Specifica]ii tehnice". Re]ine]i cq aderen]a la drum depinde [i de presiunea corectq de umflare a pneurilor.

O valoare a presiunii necorespunzqtoare produce uzura neregulatq a pneului fig. 15: A - presiune normalq: pneu uzat uniform B - presiune scqzutq: pneu uzat \n special pe margini C - presiune prea mare: pneu uzat n special n partea centralq Presiunea excesiv de scqzutq cauzeazq suprancqlzirea pneurilor [i posi bila lor deteriorare gravq. Pneurile trebuie schimbate atunci c`nd profilul lor central scade sub 1.6 mm. n orice caz, urma]i regulamentul local.
A0A0225b

AVERTISMENTE Pe c`t posibil, evita]i fr`narea bruscq, pornirile violente, etc. Evita]i n special ciocnirile violente cu borduri, gropi sau alte tipuri de obstacole. Deplasarea prelungitq pe terenuri accidentate poate duce la deteriorarea pneurilor. Verifica]i periodic pneurile, cqut`nd urme de tqieturi laterale, umflqturi sau uzurq neuniformq. La nevoie, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. Evita]i suprancqrcarea vehiculului: aceasta poate cauza deteriorarea gravq a ro]ilor [i pneurilor. n caz de panq de cauciuc, opri]i imediat [i schimba]i-l pentru a evita deteriorarea pneului, a jantei, a suspensiilor [i a sistemului de direc]ie. Pneurile mbqtr`nesc chiar [i fqrq a fi folosite intens. Crqpqturile sunt un semn de mbqtr`nire. n orice caz, dacq pneurile montate pe vehicul au mai mult de 6 ani, vor trebui verificate de un personal autorizat pentru a afla dacq mai pot fi folosite. Nu uita]i sq verifica]i [i roata de rezervq.

278

fig. 15

|n cazul nlocuirii, folosi]i ntotdeauna pneuri noi, evit`ndu-le pe cele de provenien]q necunoscutq. Modelul Alfa 147 necesitq pneuri fqrq camera de aer. Nu folosi]i niciodatq o camerq de aer pentru aceste pneuri. Dacq schimba]i un pneu, schimba]i de asemenea [i ventilul de umflare. Pentru ca pneurile din fa]q [i din spate sq se uzeze uniform, recomandqm ca la fiecare 10-15 mii de kilometrii sq le schimba]i ntre ele, men]in`ndu-le pe aceea[i parte a vehiculului, astfel nc`t sq nu se inverseze direc]ia de rota]ie. (fig. 16) Nu schimba]i partea pe care sunt montate pneurile, invers`ndu-lle n cruce.

Vopsirea j a n t e l o r d e a l i a j care necesitq temperaturi mai mari de 150o C trebuie evitatq \ntruc`t pot fi afectate car acteristicile mecanice ale acestora.

LAMELE Curq]a]i periodic partea de cauciuc, folosind substan]e speciale; recomandqm DP1. Dacq lamelele de cauciuc sunt ndoite sau uzate, va trebui sq le nlocui]i. n orice caz, ele trebuie nlocuite anual. C`teva reguli simple pot reduce posibilitatea deteriorqrii lamelelor: - dacq temperatura scade sub 0 grade, asigura]i-vq cq lamelele nu sunt prinse de parbriz prin nghe]are. Dacq e necesar, folosi]i un produs \mpotriva \nge]ului. - nlqtura]i orice urmq de zqpadq de pe sticlq: pe l\ngq protejarea lamelelor, ve]i preveni suprasolicitarea motorului [i suprancqlzirea. - nu ac]iona]i [tergqtoarele de parbriz sau lunetq pe sticla uscatq.

FURTUNURI DE CAUCIUC
n ceea ce prive[te furtunurile de cauciuc din cadrul sistemului de fr`nare [i alimentare cu combustibil, respecta]i planul de ntre]inere din acest capitol. Ozonul, temperaturile nalte [i lipsa ndelungatq de lichide n sistem poate cauza ntqrirea [i crqparea acestor furtunuri, cu posibile scurgeri. A[adar, este necesarq o verificare amqnun]itq.

A0A0229b

fig. 16

279

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

{TERGTOARE PARBRIZ LUNET

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

Deplasarea cu lamelele [tergqtoarelor uzate consti tuie un pericol serios, deoarece n cazul nrqutq]irii vremii viz ibilitatea va fi compromisq. Schimbarea lamelelor [tergq toarelor de parbriz (fig. 17) ATEN}IE Lamela de pe partea conducqtorului e prevazutq cu un deflector care amelioreazq contactul dintre [tergqtor [i parbriz n timpul deplasqrii. Pentru a preveni asamblarea incorectq, nainte de nlocuire, verifica]i direc]ia deflectorului de pe lamela care trebuie schimbatq; apoi monta]i-o pe cea nouq n aceea[i direc]ie.

Proceda]i dupq cum urmeazq: - ridica]i bra]ul [tergqtorului ( A) [i pozi]iona]i lamela astfel nc`t sq formeze un unghi de 90 de grade cu bra]ul. - apqsa]i butonul (B) al sistemului de cuplare [i scoate]i lamela care trebuie nlocuitq de pe bra] (A). - potrivi]i noua lamelq, introduc`nd sistemul de cuplare n spa]iul de pe bra]. Asigura]i-vq cq este bine fixatq. Schimbarea lamelei de la lunetq (fig. 18) - ridica]i capacul (A) [i ndepqrta]i bra]ul de pe vehicul, de[urub`nd piuli]a (B) montatq pe pivot - pozi]iona]i corect noul bra] [i str`nge]i bine piuli]a - cobor`]i capacul.
A0A0227b

DUZE (fig. 19-2 20) Dacq jetul de lichid e nesatisfqcqtor, verifica]i mai nt`i dacq existq suficient lichid n rezervor. Consulta]i sec]iunea "Verificarea nivelelor de lichide" din acest capitol. Apoi verifica]i dacq orificiile duzelor nu sunt nfundate, la nevoie folosi]i un ac. Dacq e necesar, direc]iona]i jetul duzelor cu ajutorul [urubului de reglare (A). A0A0231b

A0A0226b

fig. 19

A0A0228b

280

fig. 17

fig. 18

fig. 20

Verifica]i periodic dacq duzele sunt curate [i intacte fig. 21. Dacq este necesarq redirec]ionarea jetului, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

PROTEC}IE |MPOTRIVA AGEN}ILOR ATMOSFERICI Principalele cauze ale coroziunii sunt: - poluarea atmosfericq - aerul sqrat [i umiditatea (zone maritime, climate calde [i umede) - condi]ii climaterice sezoniere De asemenea, nu trebuie subestimatq ac]iunea corozivq a prafului atmosferic transportat de v`nt precum [i a prafului, nisipului, noroiului [i pietri[ului aruncate de alte vehicule. n ceea ce prive[te modelul Alfa 147, compania noastrq a folosit cele mai bune tehnologii de fabrica]ie pentru a ob]ine o protec]ie eficientq a caroseriei mpotriva coroziunii. Acestea includ: - produse [i sisteme de vopsire care i conferq vehiculului rezisten]q deosebitq mpotriva ruginii [i coroziunii - folosirea tablelor de o]el galvanizate (sau tratate cu substan]e), foarte rezistente la coroziune

GARAN}IE PENTRU EXTERIORUL VEHICULULUI {I {ASIU Alfa 147 este garantatq mpotriva perforqrii provocate de ruginq pentru orice component original din structurq sau caroserie. Pentru termenii gene rali ai acestei garan]ii, consulta]i bro[ura de garan]ie Alfa Romeo.

A0A0076b

fig. 21

281

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

SPLTOARE FARURI

CAROSERIE

Protejarea cu ajutorul: - unor produse pe bazq de cearq a compartimentului motor, a pasajelor ro]iilor [i a altor locuri. - unor produse pe bazq de plastic a celor mai expuse zone: por]iunile de sub u[i, pasajele interioare ale ro]iilor etc. - folosirea construc]iilor tip carcasq deschise astfel nc`t sq se previnq condensul [i acumularea umezelii care pot declan[a ruginirea interioarq.

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

SFATURI PENTRU |NTRE}INEREA CAROSERIEI Vopsea Vopseaua nu are doar un rol estetic ci [i de protec]ie a tablei de metal pe care o acoperq. n cazul zg`rieturilor profunde, vq recomandqm sq efectua]i urgent retu[urile necesare pentru a mpiedica formarea ruginii. Numai produsele originale trebuie folosite pentru retu[are (consulta]i "Plqcu]a pentru identificarea vopselelor" din capitolul "Specifica]ii tehnice"). ntre]inerea obi[nuitq a pqr]ilor vopsite constq n spqlarea la intervale regulate n func]ie de condi]iile de utilizare [i mediu. De exemplu, n zone foarte poluate sau dacq pe drum s-a presqrat sare, vq recomandqm spqlarea mai frecventq a ma[inii.

Detergen]ii polueazq apa. Vehiculul trebuie prin urmare spqlat n zone echipate pentru colectarea [i purifi carea lichidului folosit n procesul de spqlare. Pentru spqlarea corectq a vehiculului: 1) ndepqrta]i antena de pe acoperi[ pentru a preveni deteriorarea ei n cazul n care ma[ina e dusq la o spqlqtorie automatq 2) stropi]i ma[ina cu un jet de apq cu presiune scqzutq 3) spqla]i caroseria cu un burete nmuiat ntr-o solu]ie u[oarq de detergent; clqti]i des acest burete 4) clqti]i abundent cu apq, iar pentru uscare folosi]i un jet de aer sau piele de cqprioarq C`nd usca]i, ave]i deosebitq grijq de zonele mai pu]in vizibile precum marginile portierelor, capotelor [i mprejurul farurilor unde apa poate stagna. Vehiculul nu trebuie lqsat imediat ntrun spa]iu nchis ci ntr-unul deschis pentru a permite evaporarea apei rqmase.

Nu spqla]i vehiculul dupq ce a fost expus la soare sau c`nd capota e ncinsq: aceasta poate cauza deteriorarea vopselei de pe caroserie. Pqr]ile exterioare din plastic trebuie curq]ate n acela[i fel ca [i restul vehiculului. Pe c`t posibil, nu parca]i sub copaci; substan]a rq[inoasq pe care o secretq multe specii cauzeazq pierderea luciului [i spore[te posibilitatea declan[qrii procesului de ruginire. ATEN}IE Excrementele de pqsqri trebuie spqlate imediat [i cu meticulozitate ntruc`t acidul pe care l con]in este deosebit de agresiv. Geamuri Folosi]i produse speciale pentru curq]area geamurilor. Folosi]i materiale moi pentru a evita zg`rierea sticlei. ATEN}IE Interiorul lunetei trebuie curq]at u[or cu un material moale, [terg`nd n direc]ia filamentelor pentru a evita deteriorarea dispozitivului de ncqlzire.

282

La sf`r[itul iernii compartimentul motorului trebuie spqlat cu grijq, fqrq a direc]iona jetul de apq asupra unitq]ilor de control electronice. Contacta]i un atelier specializat pentru efectuarea acestei opera]iuni. Detergen]ii polueazq apa. Vehiculul trebuie prin urmare spqlat n locuri echipate n vederea colectqrii [i purificqrii lichidului folosit n procesul de spqlare. ATEN}IE Vehiculul trebuie spqlat cu motorul rece [i cheia de contact la STOP. Dupq spqlare asigura]i-vq cq diversele dispozitive de protec]ie (ex: apqrqtoare de cauciuc [i capace) nu au fost deteriorate sau ndepqrtate.

CUR}AREA SCAUNELOR, {I A TAPISERIEI - folosi]i o perie moale sau un aspirator pentru ndepqrtarea prafului. Catifeaua se curq]a mai bine cu peria umezitq. - freca]i scaunele cu un burete nmuiat ntr-o solu]ie de apq [i detergent neutru. CUR}AREA SCAUNELOR DE PIELE - ndepqrta]i murdqria uscatq cu o piele de cqprioarq sau c`rpq u[or umezitq, fqrq a apqsa. - curq]a]i petele de lichid [i grqsime cu un material absorbant uscat, fqrq a freca.

P~R}ILE INTERIOARE DE PLASTIC Folosi]i produse speciale concepute pentru men]inerea aspectului pieselor. ATEN}IE Nu folosi]i niciodatq spirt sau benzinq pentru curq]area bordului. Nu pqstra]i tuburi cu aerosoli n vehicul. Acestea pot exploda. Tuburile cu aerosoli nu trebuie niciodatq expuse unor temperaturi de peste 50o C. Temperatura din interiorul unei ma[ini expuse la soare poate depq[i cu mult aceastq valoare.

ECHIPAMENTE INTERIOARE
Verifica]i periodic dacq nu existq apq sub carpete (n urma scurgerii pantofilor uzi, a umbrelelor, etc.),care ar putea cauza oxidarea podelei .

283

|NTRE}INEREA AUTOVEHICULULUI

Compartimentul motorului

Nu folosi]i niciodatq pro duse inflamabile precum gazolina sau substan]e care con]in petrol pentru a curq]a interi orul ma[inii. ncqrcqturile electro statice produse n urma frecqrii pot declan[a un incendiu.

Apoi [terge]i cu o c`rpq moale sau piele de cqprioarq nmuiatq ntr-o solu]ie de apq [i sqpun neutru. Dacq petele rqm`n, folosi]i produse speciale, urm`nd cu aten]ie instruc]iunile de folosire. ATEN}IE Nu folosi]i niciodatq spirt sau produse pe bazq de alcool.

SPECIFICA}II TEHNICE

SPECIFICA}II TEHNICE
DATE DE IDENTIFICARE
Vq recomandqm sq nota]i codurile de identificare. Datele de identificare imprimate pe diversele plqcu]e [i pozi]ia lor sunt precum urmeazq (fig. 1): 1 - plqcu]a de identificare 2 - placu]a caroserie 3 - plqcu]a identificare vopsele caroserie 4 - plqcu]a motor. PLCU} DE IDENTIFICARE Aceasta (fig. 2) se gqse[te pe traversa frontalq din compartimentul motorului. Con]ine urmqtoarele informa]ii: (A) Spa]iu pentru detalii omologare na]ionalq (B) Spa]iu pentru introducerea numqrului de identificare al [asiului (C) Spa]iu pentru maselor maxime admise conform diferitelor regulamentelor na]ionale (D) Spa]iu pentru numqrul modelului [i alte indica]ii suplimentare (E) Spa]iu pentru coeficientul de fum (modele 1.9 JTD) (F) Spa]iu pentru numele fabricantului. PLCU} CAROSERIE Aceasta este situatq n compartimentul motorului, pe partea superioarq a coloanei amortizorului din dreapta (fig. 3) [i con]ine: - tipul vehiculului ZAR 937.000 - numqrul de serie al fabricantului (numqrul de [asiu).

A0A0245b

A0A0246b

A0A0247b

284

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Plqcu]a (fig. 4) se gqse[te n partea st`ngq din interiorul u[ii. Con]ine urmqtoarele informa]ii: A. Fabricant vopsea B. Nume culoare C. Cod culoare. MARCAJ MOTOR Marcajul motorului este poansonat pe blocul motor, nspre cutia de viteze, sub galeria de evacuare.

Cod motor 1.6 T.SPARK (105HP) 1.6 T.SPARK (120HP) 2.0 T.SPARK 2.0 T.SPARK Selespeed 1.9 JTD

Model caroserie 3 usi 5 usi

AR37203 AR32104 AR32310 AR32310 937A2000

937 AXA1A 00 937 AXB1A 01 937 AXC1A 03 937 AXC11 02 937 AXD1A

937 BXA1A 00 937 BXB1A 06 937BXC1A 09 937BXC11 02 937 BXD1A

A0A0248b

fig. 4

285

SPECIFICA}II TEHNICE

PLCU} IDENTIFICARE VOPSEA CAROSERIE

CODURI MOTOR - MODELE CAROSERIE

SPECIFICA}II TEHNICE

MOTOR
1.6 T.SPARK (105HP) 1.6 T.SPARK (120HP) Tip de cod Ciclu Numqr [i dispunere cilindri Alezaj,cursq Cilindree totalq Raport de compresie Putere maximq (EEC): la Moment maxim (EEC): la Bujii (*) Combustibil AR37203 Otto 4 \n linie 82 x 75.65 1598 10.3 77 105 5600 AR32104 Otto 4 \n linie 82 x 75.65 1598 10.3 88 120 6200 2.0 T.SPARK 2.0T.SPARK Selespeed AR32310 Otto 4 \n linie 83 x 91 1970 10.0 110 150 6300 1.9 JTD 937A2000 Diesel 4 \n linie 82 x 90.4 1910 18.5 85 115 4000

mm cm3 Nm CP rpm Nm Kg.m rpm

140 146 181 275 14.3 14.9 18.5 28 4200 4200 3800 2000 NGK BKU R6ETB (central) NGK BKR6EKPA (central) NGK BKR6EKPA (central) NGK CR7EKC (lateral) NGK PMR7A (lateral) NGK PMR7A (lateral) Benzinq Benzinq Benzinq Combustibil fqrq plumb fqrq plumb fqrq plumb diesel RON 95 RON 95 RON 95 (specifica]ii EN590)

(*) Sunt prevqzute douq tipuri diferite de bujii pentru un cilindru, una din fiecare tip 286

1.6 T.SPARK (105HP)

1.6 T.SPARK (120HP)

Alimentare Mers n gol rpm Ordine aprindere Ordine injec]ie

2.0 T.SPARK 2.0 T.SPARK Selespeed

1.9 JTD cu supraalimentare

Injec]ie electronicq multipunct Injec]ie electronicq multipunct Injec]ie electronicq multipunct Injec]ie directqCommon Rail

840 +/- 20 1-3-4-2 _

840 +/- 20 1-3-4-2 _

840 +/- 20 1-3-4-2 _

840 +/- 20 _ 1-3-4-2

Modificqrile sau repara]iile la sistemul de alimentare cu combustibil efectuate incorect [i fqrq a se fi luat n seamq caracteristicile tehnice ale sistemului pot cauza proasta func]ionare [i riscul de incendiu.

TRANSMISIE
Cutie de viteze Ambreiaj Trac]iune

Cinci viteze nainte sincronizare [i mar[arier monodisc uscat, ac]ionare,hidraulicq Fa]q

1.6 T.SPARK (105HP) 1.6 T.SPARK (120HP) 2.0 T.SPARK

2.0 T. SPARK Selespeed

1.9 JTD

Cinci viteza nainte [i mar[arier cu control electronic monodisc uscat ac]ionare electrohidraulicq Fa]q

Cinci viteze nainte [i mar[arier, toate sincronizate monodisc uscat ac]ionare hidraulicq Fa]q

287

SPECIFICA}II TEHNICE

ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL

SPECIFICA}II TEHNICE

BUJII
Bujiile intacte, curate, sunt decisive cu privire la eficien]a motorului [i reducerea poluan]ilor. Examinate de un specialist, ele pot furniza date eficiente pentru diagnosticarea unei defec]iuni, chiar [i atunci c`nd aceasta nu implicq sistemul de aprindere. A[adar, dacq ave]i probleme cu motorul, e important ca bujiile sq fie verificate de personalul unei reprezentan]e Alfa Romeo. Bujiile trebuie nlocuite la intervalele specificate n Planul de ntre]inere. Folosi]i doar bujii de tipul indicat: n cazul n care cifrq termicq este necorespunzqtoare sau durata de via]q nu este garantatq pot surveni probleme.

FRNE
1.6 T.SPARK (105HP) - 1.6 T.SPARK (120HP) 2.0 T.SPARK - 2.0 T.SPARK Selespeed - 1.9 JTD

Fr`ne de serviciu: Fr`nq parcare - fa]q - spate

Disc Disc Controlatq de levier manual, ac]ioneazq asupra fr`nelor din spate.

SUSPENSIE
1.6 T.SPARK (105HP) - 1.6 T.SPARK (120HP) 2.0 T.SPARK - 2.0 T.SPARK Selespeed - 1.9 JTD

Fa]q Spate

Sistem patrulater cu barq de stabilizare Tip Mc Pherson

SISTEM DIREC}IE
1.6 T.SPARK (105HP) - 1.6 T.SPARK (120HP) 2.0 T.SPARK - 2.0 T.SPARK Selespeed - 1.9 JTD

Tip Raza de bracare (ntre trotuare)m

Cu cremalierq servoasistatq hidraulic 11.5

288

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105-1 120HP) 1.6 T.SPARK DISTINCTIVE (105-1 120HP) 2.0 T.SPARK 1.9 JTD PROGRESSION 1.9 JTD DISTINCTIVE 2.0 T.SPARK Selespeed Echipamente standard Jante Pneuri: Roata de rezervq jantq compactq pneu Echipamente op]ionale Jante

6J x 15'' (o]el) 185/65 R15'' 88H 4J x 15'' 125/80 R15'' 95M

6.5J x 15'' (aliaj) 195/60 R15'' 88V 4J x 15'' 125/80 R15'' 95M

6.5J x 16'' (aliaj) 205/55 R16'' 91 W (*) 4J x 15'' 125/80 R15'' 95M

6.5J x 15'' (aliaj) 6.5J x 16'' (aliaj) 7J x 17'' (aliaj) Pneuri 195/60 R15'' 88V 205/55 R16'' 91 W (*) 215/45 R17'' 87 W (*) Pneuri de iarn 185/65 R15'' 88 (M+S) 205/55 R16'' 91T (M+S) (*) Pneuri la care nu se pot folosi lan]uri.

6.5J x 16'' (aliaj) 7J x 17'' (aliaj) 205/55 R16'' 91 W (*) 215/45 R17'' 87 W (*) 195/6015'' 88 (H+S) 205/55 R16'' 91T (M+S)

6.5J x 15'' (aliaj) 7J x 17'' (aliaj) 195/60 R15'' 88V 215/45 R17'' 87 W (*) 205/55 R16'' 91T (M+S) 215/45 R17'' 87H (M+S)

PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE


Pneuri Pneuri Pneuri Pneuri 185/65 R15'' 195/60R15' 205/55 R16'' 215/45 R17'' Fa]q Spate Fa]q Spate Fa]q Spate Fa]q Spate ncqrcqtura redusq bar 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 cqrcqtura maximq bar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 C`nd pneurile sunt \ncinse presiunea de umflare trebuie sq fie cu 0.3 bari \n plus fa]q de cea indicatq. La pneurile de iarnq presiunea de umflare trebuie sq fie cu 0.2 bari \n plus fa]q de cea indicatq. Roata de rezervq compactq 125/80 R15'' 4.2

289

SPECIFICA}II TEHNICE

RO}I

SPECIFICA}II TEHNICE

RO}I {I PNEURI Jante din o]el sau aliaj. Pneuri radiale fqrq camerq de aer. Cartea de proprietate specificq toate pneurile omologate. ATEN}IE n cazul unor discrepan]e ntre acest manual [i cartea de proprietate a vehiculului, lua]i n considera]ie doar indica]iile din cartea de proprietate. n timp ce dimensiunile specificate rqm`n acelea[i, pentru siguran]a conducerii, vehiculul trebuie dotat cu pneuri de aceea[i marcq [i tip la toate ro]ile. ATEN}IE Nu folosi]i camere de aer la pneurile fqrq camere.

CITIREA CORECT A CODULUI DE PE PNEURI Mai jos ve]i gqsi instruc]iunile necesare pentru a putea citi semnifica]ia codului marcat pe pneu. Codul poate fi ntr-unul din urmqtoarele formaturi din exemplu. Exemplu: 205/55R 16 91 W sau 205/55 ZR 16 205 = lq]imea nominalq (distan]a dintre flancuri n mm) 55 = procent raport nql]ime /lq]ime R = pneu radial ZR = pneu radial, cu viteza peste 240 km/h 16 = diametrul jantei n inci 91 = indice de greutate (capacitate), ex: 91 = 615 kg. Nu este prezent la pneurile ZR. W, Z = indice viteza maximq. La pneurile ZR indexul de vitezq este trecut nainte de R.

Index greutate (capacitate) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 412 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg

290

= p`nq la 160 km/h R = p`nq la 170 km/h S = p`nq la 180 km/h T = p`nq la 190 km/h U = p`nq la 200 km/h H = p`nq la 210 km/h V = peste 210 km/h ZR = peste 240 km/h W = p`nq la 270 km/h Y = p`nq la 300 km/h Indice vitezq maximq pneurile de zqpadq pentru

: Ro]i frontale Ro]i spate:

1.6 T.SPARK (105HP) - 1.6 T.SPARK (120HP) 2.0 T.SPARK - 2.0 T.SPARK Selespeed - 1.9 JTD - unghi de cqdere -0o 50' +/- 20' - unghi de fugq 3o 00' +/- 30' - convergen]a -2 +/- 1 mm - unghi de cqdere -0o 56' +/- 20' - convergen]a 3.27 +/- 1 mm

PERFORMAN}E
1.6 T.SPARK 1.6 T.SPARK (105HP) (120HP) Vitezq maximq km/h Accelerare de la 0-100km/h sec. Kilometrul cu start dupq loc sec. 185 11.3 33 195 10.6 31.8 2.0 T.SPARK 2.0 T.SPARK Selespeed 208 9.3 30.2 1.9 JTD

M + S = p`nq la 160 km/h TM + S = p`nq la 190 km/h HM + S = p`nq la 210 km/h. ROATA DE REZERV COMPACT Jantq de o]el. Pneu fqrq camerq de aer. Pentru anumite pie]e, roata de rezervq de dimensiuni normale

191 10 32.5

291

SPECIFICA}II TEHNICE

Indice vitezq maximq

GEOMETRIA RO}ILOR

SPECIFICA}II TEHNICE

DIMENSIUNI
Dimensiunile sunt n mm [i se referq la un vehicul dotat cu pneuri standard. Cu pneurile op]ionale se nregistreazq o u[oarq schimbare de dimensiuni. nal]imea este pentru vehiculul ne\ncqrcat. VOLUM COMPARTIMENT BAGAJE Capacitate Capacitate cu bancheta din spate pliatq 289 dm3 1030 dm3

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105-1 120HP) 1.9JTD PROGRESSION 1.6 T.SPARK DISTINCTIVE (105-1 120HP) 1.9 JTD DISTINCTIVE 2.0 T.SPARK 2.0 T.SPARK Selespeed

fig. 5 Modele cu 3 usi

A 4170 4170 4170

B 921 921 921

C 2546 2546 2546

D 703 703 703

G 1892 1892 1892

H 1729 1729

I
1502()

1442() 1518() 1442() 1441() 1509() 1509()

1494()

1729 1494()

() cu pneuri 185/65 R15'' () cu pneuri 195/60 R15'' () cu pneuri 205/55 R16'' 292

VOLUM COMPARTIMENT BAGAJE Capacitate Capacitate cu bancheta din spate pliatq 280 dm3 1030 dm3

Fig. 6

4170 921 2546 703 1442() 1509() 1892 4170 921 2546 703 1421() 1509() 1892 () cu pneuri 185/65 R15'' () cu pneuri 195/60 R15'' () cu pneuri 205/55 R16''

Modele cu 5 u[i 1.6 T.SPARK PROGRESSION (105-1 120HP) 1.9JTD PROGRESSION 1.6 T.SPARK DISTINCTIVE (105-1 120HP) 1.9 JTD DISTINCTIVE 2.0 T.SPARK Selespeed

4170

921

2546

703

1442() 1518() 1892

1729

1502()

1729 1729

1494() 1494()

293

SPECIFICA}II TEHNICE

Dimensiunile sunt n mm [i se referq la un vehicul dotat cu pneuri standard. Cu pneurile op]ionale se nregistreazq o u[oarq schimbare de dimensiuni. nql]imea este pentru vehiculul nencqrcat.

SPECIFICA}II TEHNICE

GREUT}I
1.6 T.SPARK (105HP) 3 u[i 5 u[i 1.6 T.SPARK (120HP) 3 u[i 5 u[i 2.0 T.SPARK 3 u[i 2.0 T.SPARK Selespeed 3 u[i 5 u[i 1.9 JTD 3 u[i 5 u[i

Masa totalq (incluz`nd combustibil [i diverse lichide, roata de rezervq, unelte [i accesorii) kg |ncqrcqtura netq (*) incluz`nd [oferul kg Mase maxime admise (**): -pe puntea fa]q kg -pe puntea spate kg -total kg Mase remorcabile: -remorcq cu fr`ne kg -remorcq fqrq fr`ne kg |ncqrcqtura maximq pe acoperi[ kg |ncqrcqtura maximq pe dispozitivul de tractare (remorcq cu fr`ne) kg

1190 1210 520 520

1200 1220 520 520

1250 520 980 980 1770 1300 400 50 60

1250 1270 520 520

1270 1290 520 520

980 980 980 980 1710 1730 1300 1300 400 400 50 50 60 60

980 980 980 980 1720 1740 1300 1300 400 400 50 50 60 60

980 980 980 980 1770 1790 1300 1300 400 400 50 50 60 60

980 980 980 980 1790 1810 1300 1300 400 400 50 50 60 60

(*) Cu echipamente speciale (trapq, c`rlig de remorcare, etc.) ncqrcqtura netq va fi redusq cu o valoare egalq cu masa acestora. (**) Sarcinile nu trebuie depq[ite . Este responsabilitatea conducqtorului sq posteze bunurile n portbagaj sau/[i n suprafa]a de ncqrcare n acord cu sarcinile maxim admise. 294

1.6 T.SPARK (105HP) Rezervor combustibil: litri 60 - incluz`nd o rezervq de litri 7

1.6 T.SPARK (120HP) 60 7

2.0 T.SPARK 2.0 T.SPARK 1.9 JTD Tipuri de combustibil Selespeed Produse recomandate 60 60 60 Benzinq Premium 7 7 7 fqrq plumb (RON 95)

Sistem rqcire motor Baie de ulei Baie [i filtru ulei Baie ulei, filtru [i furtunuri (prima alimentare) Diferen]ial/transmisie mecanicq

litri litri litri litri litri

6.8 4 4.4 5 2.01 1.2 0.52 3.2 6.4

7 4 4.4 5 2.01 1.2 0.52 3.2 6.4

7.2 4 4.4 5 2.01 1.2 0.52 3.2 6.4

7.2 4 4.4 5 2.01 0.6 1.2 0.5 3.2 6.4

7.2 4 4.4 5 2.01 1.2 0.52 3.2 6.4

Combustibil Diesel (specifica]ii EN590) Amestec apq distilatq cu PARAFLU'' FOR ALFA ROMEO 50 %

SELENIA 20K SELENIA

TURBO DIESEL TUTELA CAR ZC 75 SYNTH TUTELA CS SPEED TUTELA GI/A TUTELA CAR TOP 4 FOR ALFA ROMEO

Transmisie Selespeed litri Servodirec]ie hidraulicq litri Circuit fr`ne hidraulic cu ABS litri Rezervor lichid pentru spqlare parbriz [i lunetq litri - cu spqlqtor faruri litri

Amestec apq [i
DP1

Pentru o \ntrebuin]are sportivq a vehiculului, recomandqm ulei de motor SELENIA RACING 10W-60 100 % sintetic. Pentru \ntrebuin]are \n condi]ii atmosferice aspre, recomandqm ulei de motor SELENIA PERFORMER 5W-30. Pentru folosire \n condi]ii atmosferice aspre, recomandqm ulei de motor SELENIA WR DIESEL 5W-40. 295

SPECIFICA}II TEHNICE

ALIMENTARE

SPECIFICA}II TEHNICE

FLUIDE {I LUBRIFIAN}I
PRODUSE RECOMANDATE {I CARACTERISTICILE LOR Folosire Specifica]ii ale lichidelor [i lubrifian]ilor pentru func]ionarea corectq a vehiculului Lubrifian]i [i lichide recomandate
Domeniu de aplica]ie

Lubrifian]i pentru motoare pe bazq de benzinq(*)

Uleiuri de motor multigrad cu bazq sinteticq SAE 10W-40 cu SELENIA 20K specifica]ii ACEA A3-96, CCMC G5 SI API SJ.

Uleiuri de motor multigrad cu bazq sinteticq SAE 5W-30 cu SELENIA PERFORMER specifica]ii ACEA A1 si API SJ. Recomandate pentru temperaturi sub - 200 C. SELENIA Ulei de motor multigrad cu bazq sinteticq SAE 10W-40 cu speci- TURBO DIESEL fica]ii ACEA B3 si API CD.

Lubrifian]i pentru motoare diesel

(*) Pentru o \ntrebuin]are sportivq a vehiculului folosi]i ulei de motor 100% sintetic SELENIA RACING 10W60. ATEN}IE Nu completa]i nivelul cu un ulei cu specifica]ii diferite fa]q de cel deja existent \n motor. 296

A0A0352b

Uleiuri de motor multigrad sintetice SAE 5W-40 cu specifica]ii SELENIA WR DIESEL ACEA B3 si API CF. Recomandate pentru temperaturi sub - 150 C.

SAE 75W-80 EP oil. |n concordan]q cu specifica]iile MIL-L-2105 D LEV Lubrifian]i [i unsori Ulei AFT DEXRON III pentru transmisie Ulei AFT DEXRON II D LEV, SAE 10W Lichid de fr`nq NHTSA n. 116 DOT4, ISO 4925, SAE J1703-J1704 CUNA NC 956-01 lichid sintetic

TUTELA CAR ZC 75 SYNTH TUTELA CAR CS SPEED TUTELA GI/A

Diferen]ial [i cutie de viteze mecanicq Transmisie Selespeed gestionatq electrohidraulic Servodirec]ie hidraulicq Fr`ne [i ambreiaj hidraulic

Agent protector pentru radiatoare

TUTELA CAR TOP 4 FOR ALFA ROMEO Concentra]ie: 50 % apa Agent protector cu ac]iune antigel, bazat pe monoetilenglicol, PARAFLU11 FOR 50 % PARAFLU11 ALFA ROMEO CUNA NC 956-16 p`nq la -35 de grade C Aditiv pentru combustibil cu ac]iune protectoare asupra motoarelor Diesel (a se folosi la temperaturi exterioare sub 0 0 C) DIESEL MIX A se amesteca cu combustibil (25 cc per 10 litri) A se folosi pur sau diluat

Aditiv pentru combustibil

Amestec de alcool [i agen]i activi de suprafa]q, CUNA NC DP1 Lichid pentru 956-II spqlare parbriz/lunetq/faruri

297

SPECIFICA}II TEHNICE

Folosire

Specifica]ii ale lichidelor si lubrifian]ilor pentru func]ionarea corectq a vehiculului

Lubrifian]i [i lichide recomandate

Domeniu de aplica]ii

SPECIFICA}II TEHNICE

CONSUM COMBUSTIBIL
Valorile consumului de combustibil din tabelul de mai jos sunt determinate pe baza testelor de omologare stabilite de directivele europene specifice. Procedurile urmqtoare au fost respectate n mqsurarea consumului: -ciclu urban: pornire la rece urmatq de un stil de conducere care simuleazq deplasarea n trafic urban. -ciclu extraurban: accelerare frecventq n toate treptele de vitezq, simul`nd folosirea vehiculului n afara zonelor urbane; viteza variazq ntre 0 [i 120 km/h;

-Consum combinat: se calculeazq n propor]ie de 37 % consum de tip urban [i 63 % consum extraurban. ATEN}IE Tipul de carosabil, situa]iile din trafic, condi]iile atmosferice, stilul de conducere, starea generalq a vehiculului, echipamentele, accesoriile, ncqrcqtura, prezen]a unui suport de bagaje pe acoperi[ [i alte circumstan]e care afecteazq rezisten]a aerodinamicq pot duce la nivele de consum diferite fa]q de cele specificate (consulta]i "Reducerea cheltuielilor de ntre]inere [i a poluqrii" din capitolul "ntrebuin]area corectq a vehiculului").

EMISII DE CO2
Nivelele de emisii de CO2 indicate n acest tabel se referq la consumul de tip combinat.
Emisii CO2 \n func]ie de directiva 1999/100/EC(g/km) 1.6 T.SPARK (105HP) 1.6 T.SPARK (120HP) 2.0 T.SPARK 2.0 T.SPARK Selespeed 1.9 JTD

192-196 (*) 194-197 (*) 211

211-211 (*) 155 (*) Versiuni EURO 4 (pentru pie]e specifice) Consum combustibil \n func]ie de 1.6 T.SPARK directiva 1999/100/EC (litri x 100km) (105HP) Urban 11.1 Extraurban 6.3 Combinat 8.1 1.6 T.SPARK (120HP) 11.2 6.4 8.2 2.0 T.SPARK 12.1 7.0 8.9 2.0 T.SPARK Selespeed 12.1 7.0 8.9 1.9 JTD 7.8 4.7 5.8

298

Cod interna]ional

}ara

Numr certificare

A B CH CRO CY D DK E F FIN GB GBZ GR H I

Austria Belgia Elve]ia Croa]ia Cipru Germania Danemarca Spania Fran]a Finlanda Marea Britanie Gibraltar Grecia Ungaria Italia

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

299

SPECIFICA}II TEHNICE

OMOLOGRI FRECVENTE RADIO TELECOMAND

INDEX ALFABETIC

INDEX ALFABETIC
antiblocare).....................................146-224 Aeratoare......................................... 96-97 240-245 A treia luminq de fr`nq.................... 138 Accesorii adqugate de utilizator. Accesorii utile................................... 230 Airbaguri ........................................... -frontale [i laterale ...........................35-36 -airbag frontal pasager ...................... 37 -airbaguri laterale (perna geam) .................................... 38 -avertismente generale .................... 39 -dezactivare pasager ........................... 37 Alarma electronicq ............................. -descriere ........................................ 10 14 -excludere totalq sistem ........................ 14-299 -omologare ....................................... 12 -dezactivare.............................................. -activare ...............................................11 13 -protec]ie volumetricq .................. 6 Alfa Romeo CODE .......................... 295 Alimentare, specifica]ii .................. Ambreiaj -specifica]ii ..................................... 287 -verificare [i completare nivel lichid ............................................... 271 ASR (sistem)................................... 150

ABS (Sistem fr`nare

-\nlocuire ............................................ 276 CD-Player -pornire cu ajutorul unei -comenzi bord............................... 188 baterii auxiliare .................................... 232 -comenzi volan............................. 189 -sfaturi \mpotriva -generalitq]i.................................... 183 descqrcqrii ........................................... 276 -protec]ie antifurt.......................... 184 -verificarea gradului de \ncqrcare ..... 275 -selectare...................................... 205 54-64 Becuri, \nlocuire .................................... 238 Ceas.................................................. Blocare motor Centuri siguran]q (sistem Alfa Romeo CODE) .................... 6 -centura centralq.............................. 29 Blocare volan .......................................... 15 -centuri siguran]q, copii ................ 31 Bord ...................................................... 49 -frontale [i spate........................... 27 Bose, sistem audio HI-FI .......................... 212 -instruc]iuni generale..................... 29 31 Bricheta ................................................. 135 -\ntre]inere.................................... Bujii .......................................................... 286-288 -limitator sarcinq............................ 28 Buzunare depozitare spate ....................... 137 -reglare fa]q..................................... 28 -sistem de pretensionare............... 34 -utilizare......................................... 28 Cqlqtorii ................................................... 219 Cheie/telecomandq........................... 6 7 Card CODE .............................................. 10 -schimbare baterie........................ Caroserie -curq]are, \ntre]inere ...........................281-282 Claxon................................................ 49 285 Climatizare -modele ............................................. 99-107 281 -comenzi........................................ -protec]ie ........................................... 96 -sistem de climatizare.................... 175 Casetofon ............................................. 215 Climatizare automatq Catalizator ........................................... bizonalq........................................... 105 CD-Changer -selectare................................................. 208 -comenzi.......................................... 107 Climatizare manualq........................ 98 -comenzi ....................................... 99

Baterie
300

-descriere ................................... 274 -\ncqrcare ..................................... 256-275

Combustibil -alimentare................................... 295 -bu[on......................................... 214 -capac rezervor.............................. 214 -circuit alimentare [i aprindere....................................... 287 -consum..................................... 298 -filtru combustibil............................. 273 -indicator nivel [i rezervq.................................... 50-51-52 -\ntrerupere automatq alimentare................................... 55-89-121 -rezerva................................... 52-295 -sistem alimentare............................. 287 -specifica]ii ............................. 295 Compartiment motor -compartiment motor......................... 266-267 -capota.............................................. 142 -spqlare............................................. 283 Compartimente depozitare.................... 136-137 Computer de bord -General Trip [i Trip B........................ 76 -Trip B (on/off).............................. 63 Conducere cu ABS............................ 222 Conducere economicq respect`nd mediul.................................224 Conducere \n zone montane............................................. 221 Conducere pe timp de cea]q........................................... 221 Conducere pe timp de iarnq.................................................... 222 Conducere pe timp de noapte......................................... 220 Conducere pe timp de ploaie............................................. 221

Conexiuni suport bagaje acoperi[........................................... 144 Consum ulei motor............................ 268 Copii (transport \n siguran]q).................... 31 Cotiere -cotiere fa]q.................................... 18 -cotiere spate............................ 22 Cric -avertismente................................... 233-234 -instruc]iuni de folosire..................... 236 Cruise control -comenzi........................................... 46 -mqrirea vitezei................................. 47 -memorarea vitezei............................ 47 -resetarea vitezei............................ 48 -restabilirea vitezei............................ 47 -scqderea vitezei........................... 48 Cunoa[terea vehiculului.................... 6 Curq]are [i \ntre]inere -compartiment motor...................... 283 -caroserie................................ 281-282 -geamuri................................... 282 -interior........................................ 283 -pqr]i de plastic............................. 283 -scaune piele..................................... 283 -tapi]erie scaune................................. 283 101-103-119 -luneta....................................... 24-103-119 -oglinzi retrovizoare.......................... -parbriz [i geamuri 103-118 frontale laterale................................. 180-211-212 Difuzoare......................................... 292-293 Dimensiuni vehicul................................ 298 Dioxid de carbon, emisii..........................

Dezaburire-dezghe]

Display multifunc]ional -display multifunc]ional digital................................................ 53 -display multifunc]ional reprogramabil...................................... 56 -buzzer................................................ 54 -ceas (reglare).....................................54 -\ntrerupere alimentare combustibil.......................................... 55 -reglarea intensitq]ii luminii.................................................... 55 Display reprogramabil -acces meniu..................................... 61 -butoane de control............................. 57 -buzzer (reglare)................................. 73 -ceas................................................ 64 -data................................................ 65 -func]ia DST (vara)................................. 66 -General Trip-Trip B........................... 76 -limba (selectare)............................... 71 -limitare vitezq....................................... 62 -meniu (descriere).............................. 56-58 -meniu OFF......................................... 75 -mod 12/24...................................... 67 -navigare (Display ON/OFF)..................................... 70 -nivel ulei motor..................................... 60 -radio(Display ON/OFF)........................ 68 -reglare intensitate lumini (REOSTAT BORD)................................79 -semnale luminoase............................ 81 -service (\ntre]inere)............................... 74 -telefon (Display ON/OFF).................. 66 -test ini]ial.............................................. 59

301

INDEX ALFABETIC

-Trip B (ON/OFF)....................................... 63 -unitq]i mqsurq (selectare)......................... 72 Display-uri .....................................54-55-5860-80 Dispozitiv aprindere (contact)........... 14 Dispozitiv aprindere [i volan.............. 14-15 Dispozitiv siguran]q copii................. 15 Dispozitiv tractare........................ 226-227 Duze parbriz/lunetq.................... 280 EBD............................................. 90 -147 EOBD............................................. 86-151 -reglare....................................... 144 -reglare \n strqinqtate.................... 145 -reglare razq.................................... 123-145 -spqlare....................................... 45-281 Filtru aer, \nlocuire........................... 272 Filtru de carbon activ...................... 104-119. 274 Fixarea \ncqrcqturii................................ 142 Fluide (specifica]ii)............................. 296 Fr`na.............................................. 122 -fr`na de m`nq................................ 244 -fr`ne, lumini- schimbare becuri................................................ 288 -specifica]ii................................... 269 -verificare nivel lichid [i completare.................................... 42 Func]ia "Follow me home".................... 279 Furtunuri.........................................

INDEX ALFABETIC

-deschidere din exterior cu cheia............................................. 141 -deschidere din interior........................... 120-140 -telecomanda........................................ 8-141 221-222 Iarna................................................... Identificare vehicul.................................284 Inactivitate vehicul................................. 229 Inactivitate vehicul, 230 re\nceperea utilizqrii................................... Inele tractare........................................ 257 Inspec]ie anualq (\ntre]inere).......................................... 264 Instalare acesorii....................................138 Instalare dispozitiv 226-227 tractare................................................. Interior -curq]are............................................ 283 55-79 -iluminare bord (intensitate)..................... -iluminare fa]q..............................133-135135 -iluminare portbagaj.............................141 133 -iluminare torpedo.................................

Hayon

|ntrerupere alimentare combustibil..................................... 55-89-121 |ntre]inere -vehicul............................................. 261 -opera]iuni adi]ionale........................ 263 -plan de \ntre]inere........................... 262 -plan anual........................................ 264

Faruri

|n caz de accident.................................259

Garan]ie exterior vehicul.................

302

281 Geamuri -curq]are........................................ 282 -deschidere electricq.................. 25 General Trip-Trip B.......................... 76 Greutq]i ............................................ 294

|n caz de accident, c`nd 260 existq victime............................................. |n caz de urgen]q................................ 219 |nainte de pornire.................................. 217 |ncqlzirea motorului............................... 120 |ncqlzitor suplimentar.............................. 10 |nlocuirea bateriei de la cheie...................... |ntrebuin]area corectq a vehiculului....................................... 216

Led preventiv...................................... 135 41-42-43 Leviere volan..................................... Lichid fr`nq, verificare nivel [i completare............................ 271 Lichid rqcire motor, mqsurare temperaturq 50-51-52 [i semnal avertizare................................. Lichid rqcire motor, verificare [i completare 269 nivel.......................................................... Lichid spqlare parbriz/lunetq/faruri, 271 verificare [i completare nivel.................... Limitatori de sarcinq (centuri de siguran]q)........................... 28 Lubrifian]i (specifica]ii)................... 296 Lumini 120 -avarie, pornire........................ -cea]q spate, schimbare becuri........................... 244 -cea]q, pornire................................. 120 -cea]q, schimbare becuri............. 240 -cea]q, tip..................................... 240

Joja ulei motor................................. 268 50-51-52 Kilometraj, \nregistrare...................... 228 Lan]uri de zqpadq...................................

-de pozi]ie, activare.................................. 41 -de pozi]ie, schimbare becuri fa]q................................................ 242 -drum, oprire........................................ 42 -drum, pornire.........................................42 -drum, schimbare becuri........................... 243 -drum, semnalizareintermitentq................. 42 -drum, tip..............................................240 -fr`na adi]ionalq..................................... 245 -\nt`lnire, activare.................................... 41 -\nt`lnire, schimbarebecuri...................... 242 -\nt`lnire, tip.........................................240 -laterale, schimbare becuri spate................................................. 244 -oglinda parasolar,descriere..................... 134 -oglindq schimbare bec....................................................... 247 -plafoniera frontalq, descriere.................. 133 -plafoniera frontalq, schimbare becuri....................................246 -plafoniera spate, descriere................................................. 134 -plafoniera spate, schimbare becuri....................................247 133 M`nere de sus]inere.................................. Mar[arier, lumini, schimbare becuri....................................244 Meniu Display 56-58 multifunc]ional............................................. Motor 285 -coduri identificare................................... 142 -deschidere capotq................................ 129-217 -oprire..................................................... -marcaj.................................................285 286 -specifica]ii..............................................

Oglinzi retrovizoare exterioare........................................ 25 Opera]iuni adi]ionale........................... 264 Oprire motor................................... 129-217

Oglinda retrovizoare.......................

23

Panou central, tablou de bord...................................... 50 Parasolare......................................... 137 Parcare................................................. 218 Pqr]i vopsite, \ntre]inere........................ 282 Performan]q vehicul........................... 281 283 Plqcu]q identificare caroserie..................... Plqcu]q \nmatriculare, 245 lumini schimbare becuri....................... Plan de \ntre]inere.............................. 262 Plasq fixare marfq.................................. 22 Pneuri -citire corectq................................. 290 -\nlocuire............................................. 233 228-289 -pneuri de iarnq.............................. -presiune de umflare....................... 289 278 -sfaturi practice............................ -tipuri pneuri [i jante........................ 289 278 -uzurq.......................................... Pornire 14 -contact......................................... -cu ajutorul unei baterii auxiliare................................... 232 218-231 -de urgen]q............................................. -\n cazul descqrcqrii bateriei.............................................. 275 -motor........................................... 127-216 -prin \mpingere.............................. 233

Portbagaj -capactitate.......................................... 292-293 -descriere iluminare................................ 141 -deschidere din interior........................... 140 -deschidere telecomandq........................ 6-141 -extindere.............................................. 20-21 -fixarea \ncqrcqturii................................ 142 -lumini............................................... 141 -plasq bagaje........................................ 22 -schimbare becuri................................... 248 -sfaturi transport marfq........................... 142 Protec]ia mediului..................................... 214 Protec]ie volumetricq.............................. 13 Puncte ridicare vehicul............................ 258

Rqcire motor, mqsurare 50-51-52 temperaturq lichid................................... Rqcire motor, verificare 269 [i completare nivel lichid.......................... Radio............................................. 193 -selectare...........................................165 211 -antena.................................................. -difuzoare...........................................211 208 -selectare.............................................. Radio casetofon 180 -antena................................................ 180 -boxe.................................................... 161 -comenzi volan....................................... 155 -generalitq]i............................................. 152 -introducere............................................. 156 -protec]ie antifurt.................................... 181 Radio CD-Player................................... 101-116 Recirculare aer..................................... Reducere costuri 222 de \ntre]inere...........................................
303

INDEX ALFABETIC

Reglare posi]ie faruri.............................. 122-145 Remorcarea vehiculului........................ 132-257 Resetare \nregistrare cqlqtorie............................................... 52 Ridicare vehicul -cu cricul............................................. 236-258 -cu o macara........................................258 -cu un cric profesional..........................258 Ro]i -avertismente..................................... 289 -geometrie................................................ 291 -echipamente........................................ 289 -\nlocuire............................................. 233 -lan]uri de iarnq....................................228 -presiune umflare pneuri....................................................... 278-289 -roata de rezervq compactq............................................... 235-289

Scaune -scaune spate, extindere -scaune spate, cotierq centralq................................... 22 20 portbagaj.......................................... -scaune spate, tetiere.......................... 22 Schimbare becuri................................. 239 Schimbare becuri, 239-240 tipuri de becuri.................................. Schimbare roatq................................. 235 Schimbare roatq, instruc]iuni 233-234 [i avertismente.................................... Schimbqtor de viteze....................... 123 Scrumierq fa]q.................................. 135 Scrumierq spate................................ 136

Selespeed -activare......................................... 125 -buzzer avertizare................................132 -cutie de viteze................................ 124 -demarare....................................... 128 -operare automatq.......................... 131 -operare semiautomatq............................. 130 -oprire ma[ina................................. 129 -oprire motor..................................... 127 -parcare........................................... 132 -pornire motor.......................................127 -semnalare defec]iuni...................... 131 -verificare nivel ulei.......................266-269 Semnale luminoase............................. 81 Semnalizatoare -activare......................................... 42 -schimbare becuri frontale................. 243 -schimbare becuri laterale....................243 -schimbare becuri spate.............. 243 -semnale luminoase........................ 94 -tipuri................................................ 240 Senzor ploaie..................................... 44 Senzori Lambda................................ 215 Service.............................................. 295 Siguran]a, dispozitive de reducere a emisiilor toxice.................. 215 Siguran]a, mediului............................. 214 Siguran]e -cutie de control de pe baterie........................................ 251 -cutie de control de sub bord........................................... 250 -cutie de control din compartiment motor.........................251 -generalitq]i [i mqsuri precau]ie............................................... 249

- tabel........................................ 252 Simboluri....................................... 5-6 Sistem antiblocare ro]i (ABS), func]ionare [i avertismente.................................. 146-147 Sistem antievaporare........................ 215 Sistem audio BOSE HI-FI....................212 Spqlare inteligentq........................ 44 Spqlare ma[inq, compartiment motor........................ 283 Spqlare ma[inq, interior.................... 283 Spqlqtor -faruri, func]ionare............................ 45 -lunetq, duzq.................................. 280 -parbriz, duze................................ 280 -parbriz, func]ie de 10 spqlare inteligentq.......................... -parbriz, func]ionare........................ 44 -parbriz, verificare [i 43 completare nivel lichid..................... 271 -spqlqtor-[tergqtoare lunetq, func]ionare.......................... 45 {tergqtoare parbriz lunetq............................................. 279 {tergqtoare parbriz lunetq, \nlocuire lamele...................... 280 {tergqtor parbriz -func]ionare................................... 43 -\nlocuire lamele........................... 280 -spqlare inteligentq........................... 44 Stil de conducere ............................ 223 Stingere lumini................................. 41 Stopuri de cea]q, pornire.................. 121

304

INDEX ALFABETIC

Tablou de bord.......................................49

Tablou de bord, reglare lumini.................... 55-79 Telecomanda -copii adi]ionale..................................... -\nchidere-deschidere u[i.......................11 -omologare.......................................... 7 14-299 -schimbare baterie................................ -sistem alarmq.......................................10 Telefon, transmi]qtori radio.................... 10 138 Test ini]ial................................................ 59 Tetiere -fa]q...................................................... -spate.....................................................19 21 Tipuri becuri, instruc]iuni generale................................. 239 Telefon, transmi]qtori radio............................................................ Test ini]ial.............................................. 138 59 Tetiere -fa]q...................................................... 19 -spate.................................................... 21 Tipuri becuri, 239 instruc]iuni generale................................. Torpedo 133 -lumini-descriere........................................ 248 -lumini-schimbare becuri........................

VDC, sistem.................................

Ulei de transmisie, verificare

[i completare nivel.............................. 269 Ulei motor -consum........................................... 268 -presiune (semnal luminos)................ 82 -verificare [i completare nivel.......... 268 Ulei servodirec]ie, verificare [i completare nivel...................... 270 Unelte................................................ 235 Unitq]i electronice de control............... 277 U[i -descuiere prin telecomandq............... 7 -\nchidere centralizatq..................... 8-17 -\nchidere/deschidere din exterior......................................... 15 -\nchidere/deschidere din interior.......................................... 16-121

148 Verificare nivele lichide................. 266 Verificare [i completare -nivel lichid de rqcire...................... 269 -nivel lichid fr`nq............................ 271 -nivel lichid spqlare parbriz/ lunetq/ faruri.................... 271 -nivel ulei motor............................. 268 -nivel ulei transmisie....................... 269 Verificare [i schimbare filtru aer...................................... 272 Vitezometru................................... 50-52 Volan, claxon.................................. 49 Volan, reglare....................................... 23 Vopsea, coduri culoare.................... 285

305

INDEX ALFABETIC

Suport -bagaje acoperi[..................................144 -card.................................................... 136 -pahar...................................................134 Suspensii............................................. 288

Tractare remorci............................. 226-227 Transmisie......................................... 287 Transmi]qtori radio [i telefoane mobile.................................138 Transport copii \n siguran]q.................. 31 Transport marfq -avertismente................................ 142 -fixare \ncqrcqturq.............................. 142 Trapa glisantq -deschidere-\nchidere.......................... 139-140 -ac]ionarea de urgen]q........................140 -ridicare pqr]ii posterioare.................... 140 Trip B (pornit/oprit)............................. 63 Trusq prim-ajutor.................................. 260 Turometru.......................................... 50-51-52

-indicator \nchidere...................... 121-135 -lumini - descriere........................... 135 -lumini - schimbare becuri............... 246 -spa]ii depozitare........................... 136 -telecomanda................................ 7

INDEX ALFABETIC 306

NOTES ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................