Sunteți pe pagina 1din 137

Disciplina: CONTABILITATE

GRILE: Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare


1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta în standardul IAS 2 „Stocuri”:
a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila;
2. În care din urmatoarele cazuri nu se înregistreaza un venit din vânzarea marfurilor, în conformitate cu norma IAS 18 “Venituri din activitati curente”?
b) vânzatorul ramâne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia;
3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o întreprindere industriala, în sensul normei IAS 1 „ Prezentarea situatiilor financiare”?
c) nu se prezinta in contul de profit si pierdere nici un element de venit sau chelt.ca fiind extraordinar
4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori
fundamentale si modificari ale politicilor contabile”?
a) retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioara in care eroarea a aparut;
5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, în conformitate cu norma IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si
modificari ale politicilor contabile”?
a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale;
6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, în conformitate cu norma IAS 11 „Contractele de constructii”, este în spiritul
principiului:
a) prudentei;
7. În conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 „Costurile îndatorarii”, cheltuielile cu dobânzile:
a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent;
8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 „Costurile indatorarii” are ca efect:
b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;
9. În conformitate cu norma IAS 38 „Imobilizari necorporale”, cheltuielile angajate în faza de cercetare:
a) reprezinta cheltuieli ale perioadei.
10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui împrumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza:
c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul „-”.
11. Care din urmatoarele afirmatii este în conformitate cu IAS 21 „Efectele variatiilor cursurilor de schimb valutar”:
a) diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor în devize afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate;
12. În structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile în favoarea furnizorilor de servicii afecteaza:
a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul „-” ;
13. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, în conformitate cu standardul international IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”:
c) cheltuieli cu amortizarile.
14. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare, în conformitate cu standardul international IAS 7
„Situatiile fluxurilor de numerar”?
c) variatia pozitiva a stocurilor.
15. În conformitate cu cu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 „Imobilizari necorporale”, dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi
contabilizata la:
a) marimea reevaluata;
16. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”, valoarea recuperabila reprezinta:
b) valoarea cea mai mare dintre valoarea justa diminuata cu costurile cedarii ale unui activ si valoarea sa de utilitate;
17. Care dintre urmatoarele afirmatii este în conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizari corporale”:
b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie înscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta, astfel încât operatia sa nu conduca la constatarea de profituri;
18. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”, pierderea de valoare aferenta unui utilaj care a facut anterior obiectul reevaluarii:
b) se înregistreaza ca o reevaluare negativa;
19. Conform IAS 18 „Venituri”, în veniturile generate de activitatile ordinare nu se includ:
c) subventiile primite în caz de calamitati.
20. Conform referentialului international, întreprinderile care activeaza într-un mediu inflationist îsi asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de evaluare în
contabilitate:
a) costul curent
21. Vânzarea unor imobilizari corporale de catre întreprindere este tratata, conform referentialului international, ca o operatie:
c) de natura ordinara, efectuata cu titlu auxiliar;
22. În conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizari corporale”, durata de amortizare reprezinta un parametru cu incidenta contabila care:
c) trebuie sa fie periodic revizuit, atunci când previziunile initiale nu mai exprima realitatea;
23. O societate din sectorul chimic contamineaza mediul prin activitatile sale. Desi tara în care îsi desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada
obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens. Societatea a facut un anunt public prin
care se obliga sa contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfasurarea activitatii sale.Conform normei IAS 37 „Provizioane, datorii si active contingente”,
societatea:
a) constituie provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare;
24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemata în instanta pentru a plati despagubiri unor persoane care s-au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. La 31.XII.N, procesul nu se
încheiase, dar avocatii societatii estimeaza ca aceasta nu va fi facuta raspunzatoare. Conform normei IAS 37 „Provizioane, datorii si active contingente”, la 31.XII.N, societatea
A:
b) anunta o datorie eventuala în anexa;
25. Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea contabila neta a utilajului este 90.000.000 lei, iar valoarea neta din punct de vedere fiscal este
de 80.000.000 lei. La aceasta data, societatea:
b) constata o diferenta temporara impozabila de 10.000.000 lei;
26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale sociatatii F. Conform normei IAS 27 „Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor în filiale”, M va proceda la
consolidarea conturilor societatii F prin metoda:
b) F nu intra în perimtrul de consolidare al grupului M;
27. Care dintre urmatoarele metode reprezinta, conform normei IAS 31 „Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie”, prelucrarea alternativ autorizata pentru
contabilizarea participatiilor în entitatile aflate sub control conjugat (asocieri în participatie):
a) metoda punerii în echivalenta;
28. Conform normei IAS 22 „Combinari de intreprinderi”, fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi masurate în mod
fiabil la data achizitiei trebuie sa fie:
c) contabilizat la venituri, în mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderata a activelor amortizabile identificabile amortizabile achizitionate, iar fondul comercial negativ
care depaseste valorile juste ale acestor active se contabilizeaza imediat la venituri;
29. În vederea conversiunii bilantului unei societati în strainatate care face parte integranta din activitatea societatii care prezinta situatiile financiare se va proceda, conform
normei IAS 21 „Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine”, astfel:
c) activele, atât monetare cât si nemonetare, si datoriile întreprinderii straine se convertesc la curs de închidere;

1
30. Care dintre urmatoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat, in conformitate cu norma IAS 27 „Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor în
filiale”?
c) interese minoritare.
31. Se dau urmatoarele elemente:
1) imobilizari necorporale;
2) imobilizari corporale;
3) creante – clienti care sunt realizate într-un termen de pîna la un an;
4) creante – clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului;
5) titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc în mai putin de un an;
6) titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an;
7) imobilizari financiare;
8) lichiditati si cvasilichiditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata.
Conform IAS1 „Prezentarea situatiilor financiare”, activele curente sunt:
b) 3+4+5+8;
32. Pe data de 7.01.2002 o societate emite 5000 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune. Pe 01.01.2002 se varsa în
numerar depus la banca, jumatate din contravaloarea actiunilor. Pe 10.06.2002, actionarii trebuiau sa aduca înca un sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din
contravaloarea a 4.000 de actiuni. Pe 10.07.2002 detinatorii celor 1000 de actiuni de mai sus varsa în numarar, cu întârziere, aportul de 25%, pentru întârziere calculându-
se o dobânda de 36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile de 5000 lei.
Determinati valoarea aportului ramas de varsat la 11.07.2002 si înregistrati în contabilitate operatia din 10.07.2002:

1.250.000 lei; 262.500 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 250.000 lei


768 7.500 lei
758 5.000 lei
- 07.01.2002: emisiunea actiunilor:
6 500 000 456 = 1011 5 000 000
1041 1 500 000

-10.01.2002: varasarea în numerar a jumatate din contravaloarea actiunilor si a primei:


4 000 000 5121 = 456 4 000 000

-10.06.2002: încasarea a 25% din contravaloarea a 4000 de actiuni, adica:


4000 * 1000 lei/act * 25% = 1 000 000 lei:

1 000 000 5121 = 456 1 000 000

-10.07.2002:- incasare 25% din contravaloarea a 1000 act:


1000act *1000 lei/act* 25% = 250000lei
-dobânda pentru întârziere: 250 000 * 36% * 1/12 = 7 500 lei
- cheltuieli de gestiune: 5 000 lei

250 000 456/Actionari= 456 250 000


in dificultate
si
262 500 5121 = % 262 500
456/ Actionari in dificultate 250 000
768 7 500
758 5 000

Valoarea aportului ramas de varsat:


456
6500 4000000
0000
1000000
250000
SFD
1250000

33. La data de 6.05.2000, societatea EMA SA acorda filialei sale ALMA SA un împrumut în valoare de 350.000 lei, pe o perioada de 5 ani, cu dobânda anuala de 25%.
Împrumutul este rambursabil în 5 transe anuale egale, la sfârsitul fiecarui exercitiu, când sunt achitate si dobânzile aferente. Determinati venitul total din dobânzi la sfârsitul
anului 2002 si înregistrati în contabilitate venitul din dobânzi la 31.12.2002:
c) 191.625 lei si 34.125 lei 2674 = 763 34.125 lei;
1. inregistrarea dobânzii pentru perioada 06.05.2000 – 31.12.2000:
350 000 * 25% * 234 zile / 360 zile = 56 875 lei
2674 = 763 56 875 lei

2. anularea dobanzii la 1.01. 2001:


763 = 2674 56 875 lei

3. inregistrarea dobânzii la 06.05.2001:


350 000 * 25% = 87 500 lei
2674 = 763 87 500 lei

4. plata dobanzii si a primei rate:


% = 5121 157 500 lei
2673 70 000 lei
2674 87 500 lei

5. inregistrarea dobânzii pentru perioada 06.05.2001 – 31.12.2001:

2
(350 000 – 70 000) * 25% * 234 zile / 369 zile = 45 500 lei
2674 = 763 45 500 lei

6. anularea dobanzii la 1.01. 2002:


763 = 2674 45 500 lei
7. inregistrarea dobânzii la 06.05.2002:
(350 000 – 70 000)* 25% = 70 000 lei

8. plata dobanzii si celei de-a doua rate:

% = 5121 140 000


2673 70 000
2674 70 000

9. inregistrarea dobânzii pentru perioada 06.05.2002 – 31.12.2002:


(350 000 – 70 000 * 2 ) * 25% * 234 zile / 360 zile = 34 125 lei
2679 = 763 34 125 lei

763
56 875 56 875
45 500 87500
45500
34125
Sold la 31.12.02 191 625

34. Societatea comerciala ALFA SA demareaza la 01.01.2000 lucrarile pentru constructia unei cladiri în regie proprie. Cladirea va fi data în functiune la data de 1.10.2001, iar
cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt: în 2000: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe
nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. În 2001: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea
utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei taxe nerecuperabile 10.000 lei. Înregistrarea receptiei cladirii la data de 1.10.2001 se face prin formula
contabila:
c) 212=% 405.000 lei
231 255.000 lei
722 150.000 lei
Costul de productie pentru anul 2000:
Consum materii prime 100 000 lei
Amortizare utilaje 50 000 lei
Taxe nerecuparabile 5 000 lei
Salarii directe 100 000 lei
Cost de productie 255 000 lei

255 000 231 = 722 255 000 lei

In anul 2001, se cuprind in costul de productie urmatoarele cheltuieli:

Consum materii prime 20 000 lei


Amortizare utilaje 40 000 lei
Taxe nerecuparabile 10 000 lei
Salarii directe 80 000 lei
Cost de productie 150 000 lei

La receptia cladirii, la data de 1.10.2001,costul de productie este:


255 000 + 150 000 = 405 000 lei

212 = % 405.000 lei


231 255.000 lei
722 150.000 lei

35. O societate comerciala a achizitionat, la 20.12.N o instalatie în valoare de 20.000 lei, amortizabila în 5 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie de la buget.
În conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva (AD1), care vor fi sumele si operatiile contabile înregistrate în anul N+2:
c) 6811 = 2813 4.200 lei
131 =7584 3.150 lei
Amortizarea instalatiei:
A Valoare amortizare Cota de amortizare Amotiz Valoarea ramasa
n area
N 20000 100/5*1,5=30% 6000 14000
+1
N 14000 30% 4200 9800
+2

Amortizarea subventiei:
A Valoare amortizata Cota de amortizare Subventie Subventie ramasa
n amortizata neamotizata
N 15000 30% 4500 10500
+1
N 11500 30% 3150 8350
+2

Inregistrarile contabile sunt:


3
6811 = 281 4200 lei
131 = 7584 3150 lei

36. O societate comerciala detine o instalatie evaluata la intrare (31.12.1997) la valoarea de 100.000 lei, având durata de viata utila de 10 ani si fiind amortizata dupa metoda
liniara. La sfârsitul anului al treilea de functionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se
efectueaza dupa doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 40.000 lei. Stiind ca societatea transfera rezeva din reevaluare la rezultatul reportat pe
masura amortizarii activului, stabiliti care este tratamentul contabil, pentru cea de-a doua reevaluare, conform IAS 16 „Imobilizari corporale”:
b) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei
12.500 lei 105 = 213 22.500 lei
10.000 lei 681

A Valoarea amortizata Amortizarea Valoarea ramasa neamortizata


n
’ 100000 10000 90000
98
’ 90000 10000 80000
99
’ 80000 10000 70000 /87500 (valoare justa)
00
’ 87500 12500 75000
01
’ 75000 12500 62500 / 40000 (valoare justa)
02

2813 = 213 25000

% = 213 22500
105 12500
681 10000
105
17500
(2001) 2500
(2002) 2500
SFC 12500

37. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei, comision vamal 450 lei,
cheltuieli legate de punerea în functiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimeaza ca la terminarea extractiei, cheluielile cu demontarea si mutarea
activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei. În conditiile aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”, care este formula contabila
legata de achizitie:
a) 77.950 lei 213 = %
404 57.000 lei
446 4.950 lei
1513 16.000 lei
38. O întreprindere comerciala cu amanuntul prezinta urmatoarele informatii aferente lunii ianuarie: stoc de marfa la 01.01.N evaluat la pret de vânzaree, inclusiv TVA, 148.750
lei; în cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii: cumparari de marfuri pe data de 17.01.N, cost de achizitie 2.000.000 lei, TVA 19%; vânzari de marfuri în cursul lunii, pret de
vânzare, inclusiv TVA, 1.785.000 lei. Cunoscând cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achizitie al marfurilor vândute:
c) 1.200.000 lei

1. Achizitie marfuri: % = 401 2.380.000


3 2.000.000
71
4 380.000
426

2. Inregistrarea adaosului 3 = % 975.000


comercial: 71
378 500.000
4428 475.000

3.Vanzare marfuri: 5 = % 1.785.000


121
707 1.500.000
4427 285.000

4. Descarcare din gestiune: % = 371 1.785.000


6 1.200.000
07
3 300.000
78
4 285.000
428

Pret de vânzare inclusiv TVA = 1.785.000 lei

4
1.785.000
× 100
Pret de vânzare exclusiv TVA = 119 = 1.500.000 lei
1.500.000
× 100
Cost de achizitie = 125 = 1.200.000 lei

39. La o societate comerciala, la închiderea fiecarui exercitiu financiar figureaza în contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valorea de inventar
(actuala) a cunoscut urmatoarea dinamica la închiderea unor exercitii financiare succesive: N= 420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei. Conform principiului
prudentei, ce înregistrari contabile se impun la sfârsitul celor trei exercitii:

Raspunsul corect este: a).


N: Valoarea Contabila = 400000
Valoarea de inventar = 420000 - nu se constitue provizion.

N+1: Valoarea Contabila = 400000


Valoarea de inventar = 310000 = > 6814 = 391 90 000 lei

N + 2 : Valoarea contabila = 400000


Valoarea de inventar = 350000
Provizionul trebuie sa fie de 50 000 lei => 391 = 7814 40000 lei
40. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net înainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei – sold final 600 lei; stocuri:
sold initial 3.000 lei – sold final 3.900 lei; furnizori: sold initial 6.000 lei – sold final 8.400 lei; impozit pe profit platit 300 lei. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei, din
care 425 lei au fost platiti în timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente au fost de asemenea platiti în timpul perioadei. 350 lei au fost
încasati din emisiunea de capital si alti 325 lei din împrumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati privind achizitia unui teren în valoare de 2.550 lei si s-au încasat 2.300 lei
din vânzarea unei instalatii. Conform IAS 7 „Situatia fluxurilor de numerar”, fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:
b) +37 175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii;
Flux de trezorerie din exploatare Flux de trezorerie din investitii
Profit net 33.500 lei Plati privind achizitia de terenui - 2550 lei
+ cheltuieli de amortizare 750 lei Incasari din vanzari de active + 2300 lei
Variatia clienti(scadere) 1400 lei
Variatia stocurilor (crestere) ( 900) lei
Variatia furnizori (crestere) 2400 lei
Impozitul platit (300) lei
Cheltuieli cu dobânda 1000 lei
Plati dobânzi aferente perioadei curente (425) lei
Plati dobânzi aferente perioadei precedente ( 250) lei
Total + 37.125 lei Total - 250 lei

41. Se cunosc urmatoarele informatii: cumparari de materii prime 200.000 lei, salarii platite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei,
consum stocuri 150.000 lei, pret de vânzare exclusiv TVA al produselor finite vândute 500.000 lei, productia obtinuta la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite
la cost de productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie 30.000 lei. Care este marimea
cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare asa cum se degaja din OMFP 94/2001?
a) 520.000 lei; 310.000 lei;;
CA neta = CA + subventii aferente CA
= 500.000 + 20.000 = 520000
Rezultatul exploatarii
Achizitii stocuri 301 = 401 200000 lei = 520.000 +
Plata salarii 421 = 5121 80000 lei 300.000 –
Servicii nefacturate primite de la terti 6xx = 408 10000 lei 10.000 –
Salarii datorate 641 = 421 30000 lei 30.000 –
Consumuri stocuri 6xx = 3xx 150000 lei 150.000 –
Vanzari produse finite 411 = 701 500000 lei 320.000 =
Obtinere produse finite 345 = 711 300000 lei 310.000 lei
Descarcare din gestiune produse vândute 711 = 345 320000 lei 42. La data de
30.10.2001, o
societate încaseaza suma de 5.000.000 lei reprezentând dobânzi aferente obligatiunilor detinute începând cu data de 1.06.2001, din care 2.000.000 lei sunt dobânzi aferente
perioadei 1.01 – 30.05.2001. Conform IAS 18 „Venituri din activitati curente”, încasarea acestor dobânzi se înregistreaza prin formula contabila:
a) 5121 = % 5.000.000 lei
506 2.000.000 lei
766 3.000.000 lei
43. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri în valoare de 2.000.000 lei, conditiile de plata fiind: 50 % din pret se plateste în momentul vânzarii, 20 % din pret
se va plati dupa un an de la vânzare, iar 30 % dupa 2 ani de la vânzare. Se estimeaza ca în acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata
a dobânzii de 20%. La sfârsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 „Venituri”, se contabilizeaza prin formula:
a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei;
Va = 1000000 + 400000 / (1 + 20%)1 + 600000 / (1 + 20%)2 = 1750000
Diferenta dintre 2 000 000 si 1 750 000 reprezinta venit amânat..

411 = % 2000000 lei


707 1750000 lei
472 250000 lei

472 = 766 150000 lei


( 1750000 – 1000000) * 20% = 150000 lei

5
44. O societate comerciala cumpara la 30.04.2001 un numar de 150 de obligatiuni, valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie 102.000 lei;
dobânda anuala este de 30% încasata la 31 decembrie. Încasarea cuponului de dobânda la 31.12.2001, în conformitate cu prevederile IAS 18 „Venituri din activitati curente”,
genereaza înregistrarea:
c) 4.500.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei
506 1.500.000 lei
Perioada detinere = 1 mai – 31 decembrie = 8 luni.
8
Post-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei/Obligatiune (VN) x 30% x 12 = 3.000.000 lei
4
Ante-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei / obligatiune (VN) x 12 = 1.500.000 lei

5121 = % 4.500.000 lei


766 3.000.000 lei
506 1.500.000 lei.

45. Dispuneti de urmatoarele date la închiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si înregistrat la 30.11.N – 800lei, din care platit 500lei; veniturile aferente exercitiului N
– 18.000lei, din care dividende încasate 2.000lei; cheltuieli aferente exercitiului N – 5.000lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400lei si amenzi platite autoritatilor
române 1.100lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N:
Impozit datorat Impozit de platit
a) 2.128 lei 1.628 lei
Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale + Cheltuieli cu impozitul pe profit
= ( 18000 – 5000) + ( 400 + 1100) – (2000) + 800 =
= 13300 lei
Impozitul datorat = 13300 * 25% = 3325 lei
Impozitul de platit = 3325 – 500 = 2825 lei

46. Societatile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de catre ALFA, ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune.
Bilanturile celor doua societati înaintea operatiei de fuziune se prezinta astfel:

Activ Alfa Beta Capitaluri si datorii Alfa Beta


Titluri de participare Beta 8.000 - Capitaluri proprii, din care: 33.200 23.000
- capital social 24.000 10.000
Active diverse 44.200 30.000 Datorii 19.000 7.000
Total activ 52.500 30.000 Total capital si datorii 52.500 30.000

Capitalul social al societatii ALFA este format din 6000 actiuni, iar al societatii BETA din 2500 actiuni. Activele diverse ale societatii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar
cele ale societatii BETA la o valoare de 31.000 lei. Cresterea de capital social, prima de fuziune propriu-zisa si prima de fuziune complememtara sunt:
c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei
Indicatori Alfa Beta
Capitaluri proprii (activ – dat) = 52.500 – 19.000, 30.000 – 7.000 ) 33.200 lei 23.000 lei
Plus din reevaluarea activelor 1.200 = 45.400 1.000 = 31.000 –
-44.200 30.000
Plus din reev titlurilor de participare de la Beta 1.600 lei -
1000 act (9,6 – 8) *
Activ net contabil 36.000 lei 24.000 lei
Nr de actiuni 6.000 lei 2.500 lei
Valoarea matematica 6 lei 9,6 lei
• 1.000 act. x 8 = 8.000 - val. achizitie
• 1.000 act x 9.6 = 9.600 - val. actuala
1.600

1. Determ. Val. matematice a actiunilor => A = 6


B = 9.6

2. Det. nr. de actiuni ce trebuie create de A pt. a remunera aportul lui B

Aportul de remunerat al lui B este partea ce nu o detine A din capitalurile proprii = 60 % x 24.000 = 14.400

=> Nr de actiuni de emis = Aport de remunerat / Vmat. act = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni

3. Determinarea cresterii cap. social

Val. nominala a act. A = Cap. social / nr. actiuni = 24.000 / 6.000 act = 4 lei / actiune

Cresterea de capital social la A = Nr. actiuni create de A x Vn = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei

4. Determinarea primei de fuziune propriu zisa

Prima de fuziune principala = Val. aportului lui B – Val. reprezentand cresterea capitalului social
= 14.400 – 9.600 = 4.800 lei
sau = 2.400 act x (6 lei –4 lei)

5. Determinarea primei de fuziune complementara

6
Prima de fuziune complementara = nr. act. B detinute x ( Vpiata a actiunilor – V achiz.)
= 1.000 act .B x (9.6 – 8 ) = 1.000 x 1.6 = 1.600
sau = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei

sau

( Rs = V B / V a = 9.6 / 6

Nr. de actiuni ce se vor emite :

Nr.a = 24.000 / 6 = 4.000 sau 9.6 / 6 x 2.500 = 4.000

Se emit 4.000 act x 60% = 2.400


Se anuleaza 4.000 act x 40% = 1.600

Valoarea aportului= 24.000, din care:


- Alfa detine 40% = 9.600 um
Costul de achizitie al titlurilor = 8.000 lei
Prima de fuziune complementara = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei
- Alti actionari 60% = 14.400 lei
Val. Nominala la A = 24.000 / 6.000 act = 4lei / actiune
Nr de actiuni de emis = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni
Cresterea de capital social la A = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei
Prima de fuziune principala = 14.400 – 9.600 = 4.800 lei sau = 2.400 act x (6 lei –4 lei)=4.800

47. O societate comerciala are urmatorul bilant înaintea operatiei de lichidare: marfuri 600.000 lei; provizioane pentru deprecierea marfurilor 50.000 lei; clienti incerti 100.000
lei; provizioane pentru deprecierea creantelor clienti 30.000 lei; conturi curente la banci 150.000 lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei;
furnizori 170.000 lei. Societatea vinde marfurile cu 700.000 lei, TVA 19% si le încaseaza; recupereaza de la clienti incerti doar 60.000 lei, operatie scutita de TVA; ramburseaza
creditul si plateste o dobânda de 60.000 lei; achita furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzactiei, operatie scutita de TVA. Cota de impozit pe profit 16% si impozitul
pe dividende 10%. Care este marimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete cuvenite la partaj, în conditiile în care toate provizioanele constituite au fost deductibile
fiscal:
a) 70.056 lei 63.050,4 lei

A Bilant inainte de lichidare P


371 Marfa 600.000 101 400.000
394 Proviz. deprec. marfa -50.000 162 Credite t.l. 200.000
4118 Clienti incerti 100.000 401 170.000
491 Proviz. depr. clienti -30.000
5121 150.000

770.000 770.000

1. vanzare marfuri, descarcarea gestiunii si anularea provizionului:


5121 = 4111 833.000

4111 = % 833.000
707 700.000
4427 133.000

607 = 371 600.000


394 = 7814 50.000

2.incasare creante –incerte si anularea provizionului: ( suma neancasata se face cheltuiala)


% = 4118 100.000lei
5121 60.000 lei
654 40.000 lei

491 = 7814 30.000 lei

3. plata credit si a dobânzii aferente:


% = 5121 260.000 lei
162 200.000 lei
666 60.000 lei

4. plata furnizor si primirea scontului:

401 = % 170.000 lei


5121 166.600 lei
767 34.000

D 121 C
707 700.000 607 600.000
7814 50.000 654 40.00
7814 30.000 0
767 3.400 666 60.000

7
783.400 700.000

Rezultat brut = Venituri – Cheltuieli = 83.400 lei


Impozit = 83.400 x 25 % = 20.850
Rezultat net = 83.400 – 20.850 = 62.550 lei

Câstig din lichidare = Rezultat net + Alte elemente de capital nete

Nu exista alte sume supuse operat. De partaj a activului net impozabile, care sa se distribuie sub forma de dividende ( rez. legala, dif. din reeval. imobiliz, stocuri)

=> Profit din lichidare se repartizeaza ca dividende = 62.550 lei


Dividende nete = Dividende – Impozit (5%) = 62.5500 – 62.550 *5% = 59.442,5.lei

48. Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile
320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de
productie efectiv se înregistreaza în contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:
a)1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei
1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei
Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate rational=
= 700000 + 320000 + 200000* 80%=
=1180000 lei

345 = 711 1180000 lei


902 = 921 1180000 lei.

49. O societate comercila produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse finite la pretul de vânzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar
rezultatul din vânzare este de 6.000 lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire si a intervalului de siguranta?
a) 6.000 lei, 60%, 10.000 lei
CA = Q vanduta * Pret de Vanzare = 4.000 * 5= 20.000 lei
CT = 20.000 – 6.000 = 14.000 lei

CV = Q vanduta * Cv unitar = 4000 * 2= 8.000 lei

CF = CT – CV = 14000 – 8000 = 6000.lei

Fa = CF / CA critica = 6.000/10.000 = 60%

CA critica = CF / MCV(%) = 6000 / (1- Cv / Pv) = 10.000 lei.

Is = CA – CA critica = 20.000 – 10.000= 10.000 lei.

50. O întreprindere detine în stoc, la 31 demembrie 2001, 5.400 bucati de produse finite A al caror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piata al produselor la
31.12.2001 este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vânzarii reprezinta 200 lei/bucata. Care este valoarea produselor finite în bilantul de la 31.12.2001:
b) 27.000.000 lei;
Conform IAS 2 „Stocuri” - stocurile trbuie recunoscute la valoarea realizabila neta ( pretul de vanzare ce ar putea fi obtinut mai putin cheltuielile de vanzare ) , cu
conditia ca acesta sa nu fie mai mare dacat costul stocului =>
Valoare bilant = min (Cost, Valoarea Realizabila Neta)
Cost = 5.108 lei

VRN = 5200 – 200 ( ch. Vanz.) = 5 000 lei - mai mic decat costul
Valoare bilant = 5.400 buc. x 5.000 lei = 27.000.000 lei.

51. Dispuneti de urmatoarele informatii despre doua societati comerciale care fuzioneaza: Societatea A:active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numar actiuni 150
titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numar de actiuni 90 titluri. Determinati câte actiuni trebuie sa primeasca un actionar care detine 30 de actiuni în
cazul în care:
I. Societatea A absoarbe societatea B;
II. Societatea B absoarbe societatea A.
a) 25 actiuni 36 actiuni

Societatea A Societatea B
Active 57.000 lei 31.500 lei
Datorii 30.000 lei 18.000 lei
Nr. actiuni 150 titluri 90 titluri
Activ Net Contabil 27.000 lei 13.500 lei
Valoare matematica 180 lei 150 lei

Activ Net = Active - Datorii = Capitaluri proprii


Valoare matematica = Activ Net
Nr. actiuni

I. A absoarbe B
B vine cu aport de 13.500 => Nr. actiuni de emis de A = 13.500 / 180 = 75 act. A
Raport de paritate = 180 /150 = 6/5.
Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 25 actiuni

8
Sau

Rs = VB/ VA = 150 / 180 = 5 / 6


Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 5 / 6 = 25

II. B absoarbe A
A vine cu aport de 27.000 => Nr. actiuni de emis de B = 27.000 / 150= 180 act. B
Raport de paritate = 150/180 = 5/6.
Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 36 actiuni

Sau

Rs = VA/ VB = 180 / 180 = 6 /5


Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 6 /5 = 36

52. O societate comerciala are urmatorul bilant înaintea operatiei de lichidare: produse finite 80.000 lei; provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de
participare 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la banci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei;
clienti creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare cu 150.000 lei si le încaseaza; restituie
avansurile încasate de la clienti si plateste datoria fata de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de impozit pe profit 16%. Care este marimea impozitului
pe profit datorat în urma operatiei de lichidare si partaj în conditiile în care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal:
c) 24.400 lei
A P
345 Produse finite 80.000 708 20.000
4 Proviz. depr. pr. finite -15.000 1061 Rez. Legale 40.000
261 Titluri particip. 100.000 419 Clienti creditori 80.000
296 Proviz. depr. titluri -20.000 401 75.000
5121 70.000

215.000 215.000

1. vânzare produse finite: 5121 % 1


= 19.000
701 100.000
4427 19.000

2. descarcarea gestiunii: 711 = 345 80.000

3.anulare provizion aferent produselor finite: 394 = 7814 15.000


Ajust. pt. Ven.
depr. produse din ajust. depr.
prod.
4. vânzare titluri de participare: 5121 = 7641 150.000

5. descarcarea gestiunii: 6641 = 261 100.000


Chelt. priv. Actiuni
imob. financ. cedate detinute la entit.
afiliate
6. anularea provizionului: 296 = 7863 20.0
00
Ajust. pt. Ven.
pierd. de val. imob. financ. din ajust.
financ. pt. pierd. val.
imob. fin.
7. restituire avans de la clienti: 419 = 5121 80.0
00

8. plata furnizor cu primire scont: 401 = % 75.0


00
5121 67.5
00
767 7.50
0

D 121 C
701 100.000 6641 100.000
7815 15.000
7816 150.000
7863 20.000
768 7.500
711 -80.000
212.500 100.000

Rezultat brut din lichidare = Venituri – Cheltuieli = 112.500 lei


Impozit 25% = 112.500 c x 25 % = 28.125 lei
Impozit pe profit aferent rezervelor legale = 40.000 x 25% = 10.000 lei

9
Impozit pe profit din lichidare si partaj = 28.125 + 10.000 = 38.125 lei.

53. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vânzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar: materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de productie variabile 400 lei;
costuri fixe totale 80.000 lei; cantitatea fabricata si vânduta 500 buc. Cu cât ar trebui sa se mareasca cantitatea de produse fabricata si vânduta pentru a acoperi cresterea cu 50% a
salariilor si a mentine profitul constant:
b) cu 100 buc.
Rezultat = CA0 – CT0 = 500 x 1500-((500x900)+80000)= 220000
Q=(CF+6070000)/(1500-1000)
Q= 600 buc.
Variatia Q = 600 – 500= 100 buc.

54. Situatia înainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social împartit în 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide cresterea capitalului social
prin dubla marire astfel: faza I încorporari de rezerve în valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit 1.000 actiuni, iar în faza a II-a, aporturi în numerar pentru care se emit
9.000 actiuni a 3100 lei/actiune – pret de emisiune. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si DS-ului si marimea capitalului social dupa dubla marire:
DA DS Capital social
a) 350 lei 180 lei 60.000.000 lei;

Elemente Nr. V Valoare matematica


actiuni n
Capital social I 30.0 10.0 3
00.000 00 .000
+ Rezerve 8.50
0.000
= Capital propriu I 38.5 10.0 3.850 = 38.500.000 /
00.000 00 10.000
+ Majorare capital social prin 3.00 1.00 3
incorporare de rezerve 0.000 0 .000
= Capital social II 33.0 11.0 3
00.000 00 .000
+ Rezerve 5.50
0.000
= Capital propriu II 38.5 11.0 3500 = 38.500.000 /
00.000 00 11.000
+ Majorare Capital social prin 27.0 9.00 3
emisiune de actiuni 00.000 0 .000
= Capital social III 60.0 20.0 3
00.000 00 .000
+ Rezerve 5.50
0.000
+ Prime de emisiune 900.
000
= Capital propriu III 66.4 20.0 3320 = 66.400.000
00.000 00 /20.000
Vn a unei actiuni = 3.000 ( dedusa din faptul ca la majorarea cap. soc prin operatiuni interne se emit actiuni la valoarea nominala ) => 3.000.000 (rez) / 1.000 act
emise = 3.000 lei /act.

Vmatem. = Capitaluri proprii / nr. actiuni


Capital propriu = capital social + rezerve + prime de emisiune

Prima de emisiune = ( Pret emisiune – Val. nominala) x nr.act = (3.100 – 3.000) x 9.000 = 100 x 9.000 = 900.000

Dubla majorare de capital social se calculeaza in cascada, cu stabilirea Vm dupa fiecare majorare de cap. soc.

1DA = VMveche – Vmnoua = 3.850 – 3.500 = 350 lei.


1DS = VMveche – VMnoua = 3.500 – 3.320 = 180 lei.

Capital social = 60.000.000 lei.

55. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 9.200 lei.Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt
urmatoarele: stocuri 3.000 lei; creante 4.000 lei; numerar 4.000 lei; terenuri si cladiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei; împrumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost
efectuate plati în valoare de 8.400 lei pentru achizitia unor cladiri; profit înainte de impozitare 15.000 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobânzile 1.800
lei; cresteri ale creantelor comerciale 3.300 lei; descresteri în valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri în valoarea furnizorilor 5.850 lei. Conform IAS 7 „Situatia fluxurilor de
numerar” fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:
Flux de exploatare Flux de investitii
b) + 7.350 lei – 13.600 lei.

Flux de trezorerie de exploatare Flux de trezorerie din investitii


Profit 15000 - achizitie filiala (9200)
+ Cheltuieli cu amortizarea 1500 + numerar încasat 4000
- Venituri din investitii financiare 2700 - plati achizitie cladiri (8400)
+ Cheltuieli cu dobânda 1800
Variatia creantelor (3300)
Variatia stocurilor 2400
Variatia furnizorilor (5850)
- Impozit pe profit platit 3600
Total 5250 Total -13600

10
56. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant: active imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei; disponibil la banci 30.000 lei;
capitaluri proprii 230.000 lei; împrumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si
trezoreria neta ale societatii:
FR NFR TN
b)+ 20.000 lei, - 10.000 lei, +30.000 lei;
FR = Capital permanent – Active imobilizate =
= (230000 + 90000) – 300000 = 20000 lei

NFR = Active de exploatare – Datorii din exploatare =


= (170000 ) – (180000) = -10000 lei

TN = FR – NFR = 20 000 – (-10 000) = 30 000 lei

57. Se dau urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri din vânzarea marfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind marfurile
vândute 700 lei; cheltuieli privind lucrarile si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amrtizarea imobilizarilor corporale 20 lei; venituri din cedarea
imobilizarilor 10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este capacitatea de autofinantare aferenta exercitiului N?
a) 230 lei
Rezultatul exercitiului = Total venituri – Total Cheltuieli =
= (1 000 + 50 + 10 ) – (700 + 20 + 20 + 5 + 100) = 215 lei
CAF = rezultatul exercitiului + Cheltuieli cu amortizarile + Cheltuieli privind activle cedate – Venituri din cedarea activelor = 215 + 20 +5 -10 = 230 lei

58. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitatea fabricata si vânduta 80 buc; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este
pragul de rentabilitate în unitati fizice, în conditiile în care costurile variabile scad cu 10%?
a) 55 buc.;
Pe = CF / ( Pv – CVu) = 173.250 / (4500 – 1350) = 55 buc.

59. Dispuneti de urmatoarele date: o societate detine o cladire achizitionata la 31.12.1997 la valoarea contabila de intrare de 150 000 lei, amortizata liniar în 10 ani. La sfârsitul
duratei utile de viata valoarea reziduala este estimata la 40 000 lei. La finele anului 2000, pretul net de vânzare estimat este de 75 000 lei, iar valoarea de utilizare este 70 000 lei.
Conform IAS 36 „Deprecierea activelor”, în conditiile în care nu se folosesc conturile de provizioane, care este înregistrarea deprecierii la sfârsitul anului 2000?
a) 42 000 681 = 212 42 000
Valoarea bilantiera a cladiri la sfârsitul anului 2000:
Amortizarea anuala = (150 000 – 40 000) / 10 ani = 11 000 lei
Valoarea contab. neta = Cost de achizitie – amortizare cumulata inregistrata = 150 000 – 11 000 * 3 ani = 117.000

Valoarea recuperabila = max (Pret net de vânzare, Valoare de utilizare)=


= max (75 000, 70 000) = 75 000 lei
Depreciere = valoare contabila – valoare recuperabila = 117 000 – 75 000 = 42 000 lei

681 = 212 42 000

60. Potrivit Cadrului IASB si IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare“, informatiile prezentate în situatiile financiare sunt credibile în masura în care asigura:
c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea;
61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci când (indicati raspunsul eronat):
a) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata;
62. Potrivit IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare“, politicile contabile reprezinta:
c) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare;
63. În anul N, o societate A achizitioneaza de la o alta societate B o linie tehnologica pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul de cumparare
60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamala 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea in functiune 18.000.000 lei;
onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi initiale din exploatare înregistrate înainte ca activul sa atinga parametrii planificati 7.000.000 lei;
reducerea comerciala 2.000.000 lei. În conformitate cu IAS 16 „Imobilizari corporale”, costul de achizitie va fi:
a) 108 600 000 lei;
Ca = 60.000.000 lei + 12.000.000 lei + 6.000.000 lei + 600.000 lei + 18.000.000 lei + 14.000.000 lei – 2.000.000 lei = 108.600.000 lei
64. O societate comerciala detine o instalatie procurata în anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei, amortizata liniar în 5 ani. La sfârsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea
justa stabilita 25.000.000 lei. În conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii nete, conform IAS 16 „Imobilizari corporale”, înregistrarile contabile sunt:
a) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;
30 000 000 lei 2813 = 213 30 000 000 lei;
Valoarea contabila la sfârsitul anului 3 = Cost – Amortizare cumulata =
VNC3 = 50 mil – 50/ 5 x 3= 20.000.000 lei
Valoarea justa = 25.000.000 lei
213 = 105 5.000.000 lei
2812 = 213 30.000.000 lei

65. O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vânzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vândut si încasat marfuri în suma de
2.629.900 lei, pret de vânzare. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vânzari si cum se înregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor
vândute:
b) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei
510 000 lei 378
419 900 lei 4428
% = 371 2629900
607 1700000
378 510000
4428 419900.

Pret de vânzare inclusiv TVA = 2.629.000 lei


2.629.900
× 100
Pret de vânzare exclusiv TVA = 119 = 2.210.000 lei
TVA neexigibila = 2.269.000 – 2.210.000 = 419.900 lei
11
2.210.000
× 100
Cost de achizitie = 130 = 1.700.000 lei
Adaos comercial = 2.210.000 -1.700.000 = 510.000 lei

66. În anul N o societate vinde marfuri unui client A în valoare de 8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfârsitul anului N probabilitatea de încasare a creantei este de 60%. În anul
N+1 probabilitatea de neîncasare a creantei este de 70%. Care sunt înregistrarile anului N+1:
b) 2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei;
N : 4118 Clienti incerti sau inlitigiu = 4111 8.330.000 lei
6814 = 491 Provizioane pt. deprecierea creantelor 3.332.000 lei
Provizioane = 8.330.000 x 40% ( probabilitate de neancasare ) = 3.332.000 lei

N +1: Provizioane necesare = 8.330.000 x 70% = 5.831.000 lei


Provizioane existente = 3.332.000 lei
Provizioane de constituit = 2.499.000 lei
6814 = 419 2.499.000 lei

67. Situatia stocurilor unei societati comerciale este: 1.08 stoc initial 5.00 buc.x 4.000 lei/buc.; Intrari: pe 05.08 – 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08 – 3.000 buc. x 7.000
lei/buc., pe 25.08 – 6.000 buc. x 3.000 lei/ buc., pe 30.08 – 1.000 buc. x 1.500 lei/ buc.; Iesiri: pe 18.08 - 8.000 buc. si pe 28.08 – 4.000 buc. Care este valoarea iesirilor din data
de 28.08 si a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare operatie de intrare:
c)14 300 000 lei 15 800 000 lei

Data Intrari Iesire Stoc


0 5.000 x 4.000 = 2.000.0000
1.08
5.08 2.000 x 6.000 7.000 b x 4.571 = 31.997.000
9.08 3.000 x 7.000 10.000 b x 5.300 = 53.000
18.08 8.000.000 x 5.300 = 42.400.000 2.000 b x 5.300 = 10.600.000
25.08 6.000 x 3.000 8.000 b x 3.575 = 28.600.000
28.08 4.000 x 3.575 = 14.300.000 4.000 b x 3.575 = 14.300.000
30.08 1.000 x 1.500 5.000 b x 3.160 = 15.800.000
S 15.800.000
Final

∑ qi * pi
CMP = ∑ qi
68) O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000.000 lei; taxa vamala 4.500.000
lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeaza ca, la terminarea extractiei,
cheltuielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000.000 lei. În conditiile aplicarii IAS 16 „Imobilizari
corporale”, care este formula contabila legata de achizitie:
a) 77 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei
446 4 950 000 lei
1513 16 000 000 lei
Ca = 45 mil + 4,5 mil + 0,45 mil + 12 mil +16 mil = 77,95 mil.
213=% 77950000
404 57000000
446 4950000
1513 16000000

69. Dispuneti de urmatoarele date la închiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si înregistrat la 30.11.N – 800.000 lei, din care platit 500.000 lei; veniturile aferente
exercitiului N – 18.000.000 lei, din care dividende încasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N – 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000
lei si amenzi datorate autoritatilor române 1.100.000 lei. Se presupune o cota de impozit pe profit de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul
N:
Impozit datorat Impozit de platit
b) 3 325 000 lei 2 825 000 lei
Rezultatul contabil = T Venituri – T Cheltuieli = 18 mil – 5 mil = 13.000.000 lei.
Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Venituri neimpozabile =
= 13 mil + (0,8 mil + 0,4 mil + 1,1 mil) – (2mil) = 13.300.000 lei.
Impozitul profit datorat = 13.300.000 lei x 25% = 3.325.000 lei.
Impozitul de platit = 3.325.000 lei – 500.000 lei = 2.825.000 lei.

70. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net înaintea impozitarii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de curs valutar 1.200 lei; venituri din
investitii financiare 3.600 lei; clienti: sold initial 4.000 lei – sold final 4.600 lei; stocuri: sold initial 7.000 lei – sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei – sold final
3.500 lei; dobânzi platite 1.200 lei; impozit pe profit platit 1.400 lei; asigurare încasata 200 lei. Conform IAS 7 „Situatiile fluxurilor de numerar”, fluxul de numerar din
activitatea de exploatare este:
c) 25 700 lei.
Flux de trezorerie de exploatare = Profit înainte de impozitare 25000
+ Cheltuieli cu amortizarea 1700
+ Pierderi din diferente de curs valutar 1200
- Venituri investitii financiare 3600
Variatia clienti (600)
Variatia stocurilor 5500
Variatia furnizorilor (1100)
12
- Dobânzi platite 1200
- Impozit platit 1400
+ Asigurare încasata 200
Flux din activitatea de exploatare 25700.

71. Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte 240.000 lei, din care variabile
180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de
productie efectiv se înregistreaza în contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:
a) 345 = 711 816 000 lei 902 = 921 816 000 lei
Costul de productie = Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rational=
= 600000 + 180000 + 60000x60% = 816000.
345 = 711 816000
902 = 921 816000

72. Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei;
subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; împrumuturi din emisiunea de
obligatiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001, care este marimea a capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente:
CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT
b) 22 000 000 lei 35 000 000 lei
Capital propriu = Capital social + Prime de emisiune + Rezerve din reevaluare + Rezerve +/- Rezultatul exercitiului +/- Rezultat reportat – Repartizarea rezultatului =
20.000.000 + 0 + 0 + 5.000.000 + 4.000.000 – 3.000.000 = 22.000.000 lei.

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung=


22.000.000 + (14.000.000 – 1.000.000) = 35.000.000 lei.

73. Întreprinderea ALFA emite un împrumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numarul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominala 10.000 lei/obligatiune; valoarea de
emisiune 9.000 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata creditului 10 ani cu rambursare integrala la expirarea scadentei la expirarea scadentei. Dupa
4 ani împrumutul este rambursat prin rascumparare la bursa obligatiunilor; pretul de rascumparare 12.500 lei. Care este formula contabila la rambursarea prin anularea
obligatiunilor:
b) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
5 000 000 lei 668

% 505 125000000 10000x12500


161 120000000 10000x12000
668 5000000 10000x(12500-12000)

74. O societate achizitioneaza marfuri în baza facturii: pret de cumparare 10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere, se primeste un
rabat de 2%. În conditiile în care scontul de decontare de contabilizeaza ulterior facturii, precizati înregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare:
c) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei
4426 37 620 lei
2 000 lei 767 = 401 2000 lei

Pret de cumparare 10.000.000


- Scont 1% 100.000
= Net financiar 9.900.000
+ TVA 19% 1.881.000
= Total factura 11.781.000
Reducere comerciala 2% 200.000
Scont de redus100.000x2% 2.000
TVA de redus 37.620
Total de redus 235.620

401 = % 237 620 lei


371 200 000 lei
4426 37 620 lei
767 = 401 2.000 lei

75. Dispuneti de urmatoarele date: o întreprindere produce 2 produse, A si B, costurile indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind
salariile directe în valoare de 4.640.000 lei, din care A 3.100.000 lei ca baza de referinta, care sunt costurile indirecte imputate rational celor 2 produse în conditiile în
care gradul de activitate este de 60% si formula contabila corespunzatoare:
a) A B
921 = 923 7 750 000 lei 3 850 000 lei
Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe repartizate în functie de capacitatea de productie = (14.000.000 – 6.000.000 ) + 6.000.000 x
60% = 8.000.000 + 3.600.000 = 11.600.000 lei.

Total Cheltuieli Indirecte de repartizat 11.600.000 lei Total cheltuieli salariale 4.640.000 lei
Cheltuieli indirecte A........... 11.600.000 x X lei Cheltuieli salariale A 3.100.000 lei
Cheltuieli indirecte B............11.600.000 x Y lei Cheltuieli salariale B 1.540.000 lei

Proportii : X = 3.100.000 / 4.640.000


Y = 1.540.000 / 4.640.000

Cheltuieli indirecte A 7.750.000 lei


Cheltuieli indirecte B 3.850.000 lei.

% = 923 11.600.000

13
921/A 7.750.000
921/B 3.850.000.
76. În baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP 94/2001, veniturile din exploatare sunt egale cu:
b) Cifra de afaceri neta ± variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare;
77. Dispuneti de urmatoarele informatii la sfârsitul anului N: vânzari de produse finite 60.000.000 lei; lucrari executate si servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redevente,
locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vânzari de marfuri 8.000.000 lei; costul marfurilor vândute 7.000.000 lei; stocuri initiale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri
finale 40.000.000 lei; productia imobilizata 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind
provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform OMPF 94/ 2001, care este suma ce se va inscrie în contul de profit si
pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare – total:
Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare -total
c) 120 000 000 lei 133 500 000 lei
701 = 60.000.000
704 = 25.000.000
706 = 12.000.000
707 = 8.000.000
7411 = 15.000.000 - Ven subv. expl afer CA.
CA neta = 120.000.000

Var stoc = Sf pf - Si pf = 40.000.000 – 50.000.000 = 10.000.000

CA neta = Venituri din vânzari produse finite + Venituri din servicii prestate + Venituri din redevente + Venituri din vânzari de marfuri + Subentii de exploatare
aferente cifrei de afaceri = 120.000.000 lei.

Venituri din exploatare = CA neta +/- Variatia stocurilor + Productia imobilizata + Alte venituri din exploatare = 120.000.000 lei + ( 40.000.000 – 50.000.000) lei +
22.000.000 lei + 2.500.000 lei = 134.500.000

=> raspuns gresit carte


78. O intreprindere de vânzari cu amanuntul, exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru vânzare în valoare de 1.000.000 lei pret cu amanuntul si 600.000 lei cost de achizitie si
un stoc final în valoare de 100.000 lei pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vândute?
c) 540.000 lei

371 378
1.000.000 400.000
900.000 360.000
SFD 100.000 SFC 40.000

Adaosul comerc al produselor vandute = SI 378 + Rc 378 – Ac stoc

Ac stoc = K x Stoc mf (SF 371)

K = Si 378 + Rc 378 x 100 = 400.000 / 1.000.000 x 100 = 40 %


Si 371 + Rd 371

Ac stoc = 100.000 x 40% = 40.000


Ac produse vandute = 400.000 + 0 – 40.000 = 360.000
Marfa vanduta = Si –Sf = 1.000.000 -100.000 = 900.000

a) achizitia marfurilor:
371 = 401 600.000 lei

b) inregistrarea adaosului comercial:


371 = 378 400.000 lei

c) scoaterea din gestiune a mrfurilor vândute:


% = 371 900.000 lei
607 540.000 lei – costul marfurilor vandute
378 360.000 lei

79. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscutã pentru o unitate generatoare de numerar numai dacã:
a) valoarea sa contabilã este mai mare este mai mare decât valoarea ei recuperabilã;
80. Stiind cã n reprezintã perioada de referintã si i reprezintã rata de actualizare, precizati care din urmãtoarele relatii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de
utilizare a unei unitãti generatoare de numerar, potrivit IAS 36:
1
a)
(1 + i) n
81. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscutã imediat ca o cheltuialã în contul de profit si pierdere, în afara cazului în care:
c) activul este înregistrat la valoarea reevaluatã pe baza unui alt standard international de contabilitate.
82. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar ale activului, care trebuie sa includã:
b) proiectii ale intrãrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continuã a activului, precum si fluxurile nete de numerar, generate de vânzarea activului la sfârsitul vietii
sale, conform estimãrilor fãcute de întreprindere;
83. Valoarea recuperabilã a unui activ, potrivit IAS 36, reprezintã:
b) maximul dintre pretul net de vânzare al activului si valoarea lui de utilizare;
84. Un activ identificabil, în stare de utilizare continuã, are valoarea contabilã de 2200, valoarea de utilizare 2000 si pretul de vânzare de 1500. Care va fi pierderea din depreciere
ce trebuie recunoscutã ca o cheltuialã?
a) 200;
Valoare contabila = 2200

14
Valoare recuperabila = max( pret net de vânzare, valoare de utilizare) = max( 1500, 2000) = 2000
Pierdere din depreciere = 2200 – 2000 = 200.

85. Un activ genereazã in urmãtorii 5 ani fluxuri de numerar, dupã cum urmeazã:
a) anul 1 1500;
b) anul 2 1600;
c) anul 3 1700;
d) anul 4 1200;
e) anul 5 600.
Calculând, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui pe baza unei rate de actualizare de 12%, rezultã:
b) 4925;
5
CFI
∑ (1 + r ) i
Vu = i =1 = 4925 u.m.

A Flux Factor actualizare Flux numer. viitor actualuzat


n numerar
1 1.500 1 / ( 1 + 0.12 )1 = 1 / 1.12 = 0.89286 1.500 x 0.89286 = 1.339
2 1.600 1 / 1.122 = 0.79719 1.600 x 0.797919 = 1.275
3 1.700 1 / 1.123 = 0.71178 1.700 x 0.71178 = 1.210
4 1.200 1 / 1.124 = 0.63552 = 762
5 600 1 / 1.125 = 0.56743 = 340

Valoarea de utilizare = 4.925

86. Prin vânzarea unui activ identificabil se obtine în mod obiectiv suma de 8700; valoarea lui de utilizare calculatã pe baza fluxurilor viitoare de numerar si a unei rate de
actualizare de 17% este de 9000. Care va fi valoarea recuperabilã a acestui activ, potrivit IAS 36?
b) 9000;
Valoarea recuperabila = max( pretul net de vânzare, valoare de utilizare) = max ( 8.700, 9.000) = 9.000.

87. Un activ identificabil are valoarea recuperabilã de 15000; pretul net de vânzare corespunde valorii sale de utilizare, respectiv 15000; valoarea contabilã este 14000. Potrivit
IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscutã în cheltuieli:
b) 0;
Valoare contabila = 14.000
Valoare recuperabila = 15.000

O pierdere din depreciere e recunoscuta cand Vc > V recup.


Vc < Vrec = ( 14.000 < 15.000 ) => Activul nu este depreciat.

88. Un activ identificabil este înregistrat la costul istoric de 20000; valoarea de utilizare a acestui activ, determinatã pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18000, iar pe
piatã acest activ se vinde la 19500. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscutã in cheltuieli?
a) 500;
Valoare contabila = 20.000
Valoarea de utiliz. = 18.000
Valoare recuperabila = max ( V utilizare , P vanz) = max(18.000, 19.500) = 19.500.
Pierdere din depreciere = Vc - V recuperabila = 20.000 – 19.500 = 500

89. Reevaluarea imobilizarilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis, prevazut de IAS 16, se face de regula:
b) de profesionisti calificati in evaluare;
90. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se înregistreaza:
c) în capitalurile proprii sau la venituri, în masura în care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.
91. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se înregistreaza:
c) la cheltuieli sau in diminuarea capitalurilor proprii, in masura în care aceasta compenseaza o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior in capitalurile proprii.
92. Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:
c) costul activului sau alta valoare substituita costului activului, din care s-a scazut valoarea sa reziduala.
93. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:
a) costul istoric sau alta valoare care substituie costul, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile cumulate prin depreciere;
94. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporala, un activ trebuie:
b) Sa fie detinut de întreprindere pentru productie de bunuri, prestare de servicii, închiriere sau pentru a fi folosit in scopuri administrative si sa poata fi utilizat pe parcursul mai
multor perioade, iar costul sau sa poata fi evaluat in mod credibil;
95. La 10 iunie 2000, societatea X a cumparat o instalatie pentru care a facut urmatoarele cheltuieli:
- factura furnizorului 12 500;
- cheltuieli transport 875;
- taxe vamale 750;
- cheltuieli montaj 2 125;
- cheltuieli punere în functiune 1 500;
Montajul si punerea in functiune au durat 5 luni.
Instalatia are o durata de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduala de 2000, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli sunt
estimate la 925.
Sa se stabileasca (potrivit IAS 16):
I. Costul istoric;
II. Valoarea amortizabila;
III. Cheltuieli anuale cu instalatia.

15
I b) 18 675;
II. c) 16 675.
III. a) 1 390; în primul an 116;
Conform par.15 din IAS 16, „costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea în functiune a
activului, ca de exemplu:
- costul de amenajare a amplasamentului;
- costuri initiale de livrare si manipulare;
- costuri de montaj;
-onorariile arhitectilor si inginerilor;
-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37”.

Cost istoric = 12500 + 875 + 750 + 2125 + 1500 +925 = 18 675

II: Raspunsul corect este:c


Valoarea amotizabila = cost istoric – valoare reziduala = 18 675 – 2000 = 16675

III. Raspunsul corect este:a).


Amortizare anul I = 16675/ 5ani x 1/12 = 116.(amortizare pentru o luna de zile)
Amortizarea anuala = 16675 / 5ani = 1390.(amortizare anuala)

96. Reevaluând succesiv imobilizarile corporale ale întreprinderii, s-au obtinut diferente din reevaluare, dupa cum urmeaza:
30.06.2000 + 1300
31.12.2000 – 1800
30.06.2001 + 600
Potrivit IAS 16, cum se înregistreaza diferentele din reevaluare:
30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001
a) +1300 in capitalul propriu -1300 in capitalul propriu + 500 la venituri
+ 500 la cheltuieli + 100 in capitalul propriu
Prima reevaluare : 213 = 105 1300

A doua reevaluare: % = 213 1800


105 1300
681 500
A treia reevaluare: 213 = % 600
781 500
105 100.

97. Conform IAS 16, o imobilizare corporala care este recunoscuta ca un activ trebuie masurata initial:
b) la costul sau;
98. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16:
c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca întreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele initiale; în celelalte cazuri se
înregistreaza in cheltuieli.
99. Retratarea situatiilor financiare, în conformitate cu IAS 29, presupune:
b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevazute prin normele contabile;
Raspunsul corect este:b)=> gresit.
Conform par. 10 din IAS 29: “Retratarea situatiilor financiare cere aplicarea anumitor proceduri, precum si a rationamentului profesional”.

100. In conditii de hiperinflatie, potrivit IAS 29, par.13, pg. 43=> elemente monetare din bilantul contabil sunt retratate.
b) nu
101. In conformitate cu IAS 29, in conditiile utilizarii costului istoric, sunt retratate :
a) activele nemonetare, datoriile nemonetare si capitalurile proprii din bilant.
102) In conditiile utilizarii costului istoric, se cere ca toate elementele din contul de profit si pierdere sa fie eprimate in raport cu unitatea de masura curenta la data
bilantului.Pentru aceasta: :
a) toate valorile sunt retratate prin aplicarea variatiei indicelui general al preturilor de la datele la care elementele de venituri si cheltuieli au fost inregistrate initial
103.Castigul sau pierdereaa din pozitia monetara neta, calculat cu ocazia corectarii bilantului de deschidere din primul an de aplicare a IAS29, trebuie:
a) inclusa in capitalurile proprii ale firmei.
104. Retratarea sit. financ. potrivit IAS 29, cere folosirea unui indice general al preturilor care sa reflecte modificarile puterii generale de cumparare; pt. aceasta standardul
recomanda:
b) toate intreprinderile care raporteaza in moneda aceleiasi economii sa foloseasca acelasi indice.
105.Intr-o perioada de inflatie, o intreprindere pierde putere de cumparare, daca:
a) detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare.
106. Nu reprezinta componenta a situatiilor financiare:
c) Raportul de gestiune prezentat de administrator.
107.Intreprinderea trebuie sa respecte conceptul de contabilitate de angajamente in intocmirea situatiilor financiare
a) Da
108.O informatie e considerata semnificativa daca:
a) neprezentarea sa ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare.
109. O datorie clasificata ca datorie curenta
b) e prevazut sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii sau e exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
110. In contul de profit si pierdere sau in notele la acesta intreprinderea trebuie sa prezinte o analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata pe:
c) fie pe natura cheltuielilor, fie pe functia lor in cadrul intrprinderii.
111. Un activ clasificat ca activ curent => gresit:
c) reprezinta numerar sau echivalent de numerar a caror utilizare e restrictionata.
112. O societate creata in 1990 pt. 20 ani => pana in 2010. Societatea are evolutie profitabila
=> Situatiile financiare ale anului 2005 se elaboreaza pe baza principiului continuitatii activitatii.
b) Da
113.Pentru elaborarea conturilor anuale se aplica politici contabile adoptate de :
c) de conducerea intreprinderii respective.

16
114.Pretul de vanzare estimat ca poate fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii – costuri necesare finalizarii si vanzarii bunului.
b) Valoarea realizabila neta a bunului
115. La inventa,r stocurile dintr-o intreprindere se evalueaza:
b) la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.
116. Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un activ ?
a) nu, pt. ca nu este o sursa identificabila controlata de societate, al carei cost sa poata fi evaluat in mod credibil
117. Un activ necorporal trebuie evaluat la intrare in intreprindere:
a) la costul sau
118. Un activ necorporal ulterior recunoasterii initiale, se evalueaza la:
c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile acumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.
119. Diferentele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ :
c) in capitalurile proprii, pentru suma care excede diferentei favorabile inregistrata in venituri, ca urmare a unei inregistrari anterioare in cheltuieli a unei diferente nefavorabile de
marime egala, pt. aceleasi active.
120. Diferentele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ :
c) in cheltuieli, pentru suma care excede diferentei nefavorabile inregistrata in capitalurile proprii, ca urmare a unei inregistrari anterioare in venituri a unei diferente favorabile de
marime egala, pt. aceleasi active.
121. Care din urmatoarele caracteristici nu este aferenta unei piete active:
c) poate fi bine conturata si preturile pot fi studiate.
122. Marcile, emblemele, clientela, alte elemente similare produse din resurse proprii, trebuie sa fie recunoscute ca active necorporale?
b) nu
123. Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat
c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile cumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.
124. Standardul Internaional de contabilitate IAS 33 este obligatoriu pentru :
a) societatile cotate si societatile care voluntar publica informatia rezultat pe actiune
125. Societatea comerciala Alpha Group detine 60% ...................Beta............Delta .......Gama ......Epsilon......
In raport cu E apare o ruptura de lant
Societati dependente => procentaj control = > 40 %
Societati asociate => procentaj control = 20 % - 40 %
b) Beta si Delta
A controleaza B – 60% si prin B pe D – 68%
In raport cu E apare o ruptura de lant

Societati dependente => procentaj control = > 40 %


Societati asociate => procentaj control = 20 % - 40 %

=> B si D filiale ale lui A

126. Societatea comerciala Comaris investeste 500 mil.in titluri de stat cu dob.de 25%...............imobilizare financiara in urmatoarele conditii:
c) investitie in titluri de stat destinata utilizarii pe o durata indelungata in activitatea societatii
127. Firma Denis Group achizitioneaza integral firma Mamis SA..................................fondul comercial ce tb. Reflectat in sit.fin.ulterior trecerii duratei de 3 ani va tb.sa aiba
urm.val:
c) 300.000
Fondul comercial = Valoarea de achizitie – Valoarea justa a activelor nete = 1.500.000 – 1.200.000 = 300.000

128. In conformitate cu prevederile Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania sunt interzise:
c) colaborarea cu diferiti colegi suspendati temporar in exercitarea profesiei
129. Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede ca principii fundamentale ale activitatii acestora:
c) independenta
130.Societatea Penteleul SA detine in stoc produse finite in cant.de 100 buc.roti de cascaval............................... Corespunzator IAS 2 ”Stocuri” costul corect pe kg si costul total
insumeaza:
c) 190 190.000

100 buc. x 10 kg x 190 = 190.000

Cost total stoc = Mp = 100


Tx . vamale = 30
Ch. Transp. = 80
Rabat = - 20
190 / kg
131. In conformitate cu prevederile IAS 17 “Contracte de leasing” , leasingul financiar prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:
c) Transfera, in mare masura, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing
132. Standardul Internaional de contabilitate IAS 14 “Raportarea pe segmente” este operational la elaborarea situatiilor financiare de catre:
c) Soc. Comerciale pe actiuni ale caror titluri de valoare sunt comercializate public pe piata de capital
133. Pe 28 februarie N, societatea M – achizitioneaza 75% F : Act. net la valoare justa = 5.000.000
Act. net la valoare contabila = 4.000.000
Profit nerepartizat ( Rezultat) = 500.000
......................valoarea intereselor minoritare in bilantul consolidat al grupului M la 31 decembrie N este:
c) 1.375.000 u.m.
M – achizitioneaza 75% F : Act. net la valoare justa = 5.000.000
Act. net la valoare contabila = 4.000.000
Profit nerepartizat ( Rezultat) = 500.000

In consolidarea bilantului grupului M capitalul propriu si rezultatul filialei F se repartizeaza conform procentelor detinute intre:

- societatea mama M = 75 %
- interesele minoritare = 25 %
din:

17
1. Capital social
2. Rezerve
Capitaluri proprii ( active nete) *
3. Rezultat

=> Interese minoritare = 25 % x ( 5.000.000 + 500.000 ) = 1.375.000

* se inregistreaza la valoarea justa ( diferenta intre valoarea justa si valoarea contabila = diferenta din prima consolidare)

134. Corespunzator prevederilor IAS, diferentA de curs corespunzatoare creantelor si datoriilor in valuta in sold la inchiderea exercitiului sunt recunoscute in contul de profit si
pierdere :
c) prin inregistrarea ca venituri, respectiv cheltuieli financiare, indiferent de recunoasterea fiscala
135. Corespunzator prevederilor IAS 31 asocierea in participatie reprezinta:
c) intelegerea contractuala prin care 2 sau mai multe parti intreprind o activitate economica supusa controlului comun
136. In concordanta cu IAS 18 “Venituri” prin “valoarea justa” se intelege:
b) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat
obiectiv
137. In IAS 34, “Raportarea financiara interimara”, setul complet de situatii financiare nu cuprinde:
c) Raportul administratorilor si raportul cenzorilor
138.Intr-o contabilitate reglementata, imaginea fidela furnizata de conturile anuale este asigurata prin respectarea principiilor:
c) conformitatea cu regulile, sinceritatea si prudenta
139. Care din urmatoarele efecte nu e valabil in cazul abandonului principiului de continuitate a activitatii intreprinderii:
c) Principiul costului istoric continua sa se aplice
140. Potrivit Cadrului contabil general IASC, doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor ( active, datorii, cheltuieli, venituri) in situatiile financiare :
c ) probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare si credibilitatea evaluarii
141. Care din consecintele aplicarii postulatului (principiului0 independentei exercitiului => eronata:
b) Clasificarea datoriilor in functie de scadenta
142. Care din urmatoarele aspecte nu e legat de aplicarea principiului independentei:
c) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in momentul angajarii acestora, indiferent de momentul decontarii
143. Care din urmatoarele elemente nu reprezinta o schimbare a politicilor contabile in conf.cu IAS 8 :
a) reducerea duratei de amortizare a imobilizarilor
144.Utilizarea costurilor istorice in conditii de inflatie conduce la deformari ale datelor in bilant si Contul de profit si pierdere: subevaluarea imobilizarilor si stocurilor => una
din precizari fiind gresita:
c) Subevaluarea rezultatelor si scaderea impozitului pe profit
145. In conformitate cu principiul costului istoric, in momentul intrarii in intreprindere...............una dintre afirmatii fiind GRESITA:
c) bunurile aduse ca aport in natura la capitalul social, la valoarea neta de capitalizare
146. Principiul prudentei este in cel mai acut conflict cu pricipiile........................Precizati care este acesta :
b) independenta exercitiilor
147. In conformitate cu Directiva a IV-a, raportul de gestiune e o sursa importanta de informatii privind imaginea fidela continand si redand informatii cu privire la urmatoarele
aspecte : => eronat
b) Numarul si structura personalului
148. In conformitate cu Directiva a VII-a , conditiile privind obligatia intocmirii conturilor consolidate de societatea mama : => neprecizata
c) Este principalul furnizor si / sau client al intreprinderii
149. In care din ipostazele de mai jos se afla Cadrul contabil IASC:
a) Stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pt. utilizatori externi.
150. Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere mica si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din trei :
a) sa nu depaseasca: 1 mil Euro = totalul bilantului, 2 mil Euro = marimea neta a CA, 50 persoane = efectivul mediu de personal
151. Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere de marime mijlocie si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua
criterii din trei :
a) Sa nu depaseasca: 4 mil Euro = totalul bilantului, 8 mil Euro = marimea neta a CA, 250 persoane = efectivul mediu de personal
152.Principiul partidei duble => una fiind nespecifica:
c) Contabilitatea este organizata in doua variante : sistem monist si sistem dualist
153. Principiul recunoasterii rezultatelor presupune ca rezultatul poate fi inregistrat in diferite puncte si momente ale ciclului afacerilor. In Romania = >
a) Facturarea bunurilor
154. Care din principiile contabile de mai jos determina o supraevaluare a rezultatului : =>
b) Costul istoric
155. Care din principiile contabile indicate mai jos sunt retinute in mod explicit in Regementarile contabile din Romania armonizate cu Directiva a IV –a a CEE si cu Standardele
de Contabilitate Internationale. =>
a) continuitatea activitatii, prudenta, permanenta metodelor, independenta exercitiului, evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv
intangibilitatea bilantului de deschidere, necompensarea, prevalenta economicului asupra juridicului, pragul de semnificatie
156. Care din elementele urmatoare nu corespunde definitiei IAS privind activele:
c) Cheltuielile de constituire
157. Care din operatiile urmatoare nu reprezinta o consecinta a aplicarii principiului independentei exercitiilor:
b) inregistrarea diferntelor din reevaluare.

158. Privitor la aprecierea principiului permanentei metodelor de evaluare =>


c) metodele de evaluare se pot schimba in limita prevederilor si normelor nationale si internationale, cand schimbarea e justificata, iar in anexa la bilant se specifica implicatiile
schimbarii metodei asupra patrimoniului si rezultatelor intreprinderii.
159. Potrivit normei IAS 12 ‘Impozitul pe profit”in categoria diferentelor permanente intre rezultatul fiscal si rezultatul contabil se includ : a) cheltuieli nedeductibile fiscal, pt.
care nedeductibilitatea e definitiva, veniturile pe care fiscul renunta definitiv sa le impoziteze, degrevarile fiscale acordate
160. Care din afirmatiile privitoare la defrinirea si continutul notiunilor “castig din lichidare” si “rezultatul lichidarii”sunt adevarate:
c) castigul din lichidare = (include) Rezerve + Rezultat lichidarii + Capitalul amortizat
161.
Conform prevederilor normei IAS 21, ‘Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar” consecintele variatiilor cursului de schimb valutar asupra elementelor monetare ale
intreprinderii ( disponibilitati, creante, datorii) au urmatoarele tratamente contabile:
b) indiferent daca sunt realizate sau nu, ele sunt contabilizate la cheltuielile sau veniturile exercitiului, dupa caz, atunci cand diferentele de curs valutar sunt constatate.
162. Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita ca baza de evaluare :

18
a) costul curent
163. Provizioanele pt. deprecieri si cele pt. riscuri si cheltuieli , consecinta aplicarii principiului prudentei => comportamentul contabil este:
c) de a contabiliza toate provizioanele ce exprima un risc sau o depreciere, inclusiv cele nedeductibile fiscal, chiar in absenta profitului, pt. furnizarea unei imagini fidele prin
conturile anuale.
164. Standardul International IAS 17, privitor la contractul de leasing fin., precizeaza caracteristicile unei asemenea locatii...................................una din ele necorespunzand
standardului:
c) platile curente ale contractului de locatie se refera numai la cotele reprezentand redeventa calculata = > fals – la leasing financiar nu se calculeaza redevente ci la cel
operational.
165. Care este relatia de calcul a activului net intrinsec (ANI):
c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pt. riscuri si cheltuieli – Capital social subscris varsat
166. Care este relatia de calcul privind valoarea financiara a unei actiuni (VF):
c) VF = Divident distribuit pt o actiune
Rata medie a dobanzii pe piata
167. Care este relatia de calcul privind valoarea de randament a unei actiuni (VR):
c) VR = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve
Rata medie a dobanzii pe piata
168. Care este relatia de calcul a valorii nominale a unei actiuni (VN):
a) VN = Capital social / Nr. actiuni
169. La o societate com. au fost subscrise si emise 1.000 de actiuniavand val.nom.egala cu cea de emisiune, 5.000 lei/buc......................Care sunt inreg.contabile ce se impun
pentru cap.nevarsat si dob.aferenta:
a) 456 Decontari cu asociatii in dificultate = 456 500.000
456 = 768 50.000
Subscriere : 1.000 act. x 5.000 = 5.000.000 = capital social subscris

Vn = V emis.

Varsat 90% => 5.000.000 x 90% = 4.500.000


=> 10% = 500.000 = capital social amanat

dobanda = 500.000 x 20% x 6 luni = 50.000


12
456 Decontari cu asociatii in dificultate = 456 500.000

456 = 768 50.000

170. La o societate com., cap.soc.este de 8.000.000 lei, rezerve 2.000.000 lei, nr.de act. 1.000. ...............................Care este val.contabila a unei act. Inainte si dupa maj.cap.,
precum si raportul de paritate intre vechile si noile actiuni:
b) 10.000 lei ; 9.333 lei : 2/1

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nomin. Val. contb


matemat
I Capital social 8.000.000 1.000 8.000
Rezerve 2.000.000
I Capital propriu 10.000.000 1.000 10.000
+ Majorare cap. soc.500 x 8.000 4.000.000 500 8.000
II Capital propriu dupa major. 14.000.000 1.500 9.333

V contabila = Capitaluri proprii / nr. actiuni


Rs = nr. act. vechi = 1.000 / 500 = 2 /1
nr. act. noi (emise)

171. La o soc.com., cap.soc.este de 8.000.000 lei, rezerve 2.000.000 lei, nr.de act.1.000. Se procedeaza la maj.cap.soc.prin emiterea a 500 buc.actiuni noi, val.de
emis........................................................................prima de emisiune unitara si raportul de paritate a actiunilor:
c) 10.000 lei; 2.000 lei; 2/1.

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nomin. Val. contb


matemat
I Capital social 8.000.000 1.000 8.000
Rezerve 2.000.000
I Capital propriu 10.000.000 1.000 10.000
+ Majorare cap. soc.500 x 8.000 4.000.000 500 8.000
II Capital social = 8.000.000 + 4.000.000 12.000.000 1.500 8.000
+ Rezerve 2.000.000
+ prime de emisiune = 500 (10.000 – 8.000) 1.000.000
II Capital propriu 15.000.000 1.500 10.000

Prima de emisiune unitara = V emis – Vn = 10.000 – 8.000 = 2.000

Rs = nr. act. vechi = 1.000 / 500 = 2 /1


nr. act. noi (emise)

172. La o soc.com., cap.soc.este de 8.000.000 lei, rezerve 2.000.000 lei, nr.de act.1.000. Se procedeaza la maj.cap.soc.prin emiterea a 500 buc.actiuni noi, val.de
emis........................................................................Cum se inregistreaza operatiunea de majorare a cap.soc.:
b) 456 = % 5.000.000
1011 4.000.000 - Capital soc. subscris nevarsat
1041 1.000.000 - Prime de emisiune

19
Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nominala Val. matemat
I Capital social 8.000.000 1.000 8.000
Rezerve 2.000.000
I Capital propriu 10.000.000 1.000 10.000
+ Majorare cap. soc.500 x 8.000 4.000.000 500 8.000

= > valoarea majorare a capitalului social = 4.000.000


Prime de emisiune = nr. act. x ( V emisiune – Vn ) = 500 x ( 10.000 – 8.000 ) = 500 x 2.000 = 1.000.000
456 = % 5.000.000
1011 4.000.000 - Capital soc. subscris nevarsat
1041 1.000.000 - Prime de emisiune

173. La o soc.com., cap.soc.este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, nr.de act.6.000; val.nominala a unei actiuni este de 2.500 lei. Se hotaraste reducera
cap.soc...............................................Care este suma atribuita actiuonarilor pt.o actiune detinuta si cum se inreg. micsorarea cap.soc.si plata sumelor atribuite actionarilor:
c) 500 lei ; 1012 Capital subscris varsat = 456 3.000.000
456 = 5121 3.000.000

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nominala Val. matemat


I Capital social 15.000.000 6.000 2.500
Rezerve 3.000.000
I Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000
- Reducere cap. soc.20% x 15.000.000 3.000.000
II Capital social = 15.000.000 - 3.000.000 12.000.000 6.000 2.000

Suma atribuita pt.o actiune = Vn initiala - Vn dupa reducere = 2.500 – 2.000 = 500
1012 Capital subscris varsat = 456 3.000.000
456 = 5121 3.000.000

174. La o soc.com., cap.soc.este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, nr.de act.6.000; val.nominala a unei actiuni este de 2.500 lei. Se hotaraste reducera
cap.soc...............................................Care sunt inregistrarile contabile corecte privind aceset operatiuni:
a) 502 Actiuni proprii = 5121 1.680.000
% = 502 1.680.000
1012 1.500.000
1068 180.000 - Alte rezerve

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nominala Val. matemat


I Capital social 15.000.000 6.000 2.500
Rezerve 3.000.000
I Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000
- Reducere cap. soc.10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 1.500.000 600
2.500
II Capital social 13.500.000 5.400 2.500
= 15.000.000 - 1.500.000

1. Rascumparare actiuni = 600 x 2.800 = 1.680.000


502 Actiuni proprii = 5121 1.680.000
2. Anulare actiuni : - partea suportata din capital = 600 x 2.500 = 1.500.000
- partea suportata din rezerve = 1.680.000 – 1.500.000 = 180.000
% = 502 1.680.000
1012 1.500.000
1068 180.000 - Alte rezerve

175. La o soc.com., cap.soc.este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, nr.de act.6.000; val.nominala a unei actiuni este de 2.500 lei. Se hotaraste emiterea a 4.000 actiuni la o
val.egala cu valoarea nominala veche.............................................In aceasta situatie, care sunrt val.matem.contabila veche si noua, raportul de paritate si dreptul de subscriptie:
a) 3.000; 2.800; 3/2; 200

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nominala Val. matemat


I Capital social 15.000.000 6.000 2.500
Rezerve 3.000.000
I Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000
+ Majorare cap. soc. 10.000.000 4.000 2.500
4.000 x 2.500
II Capital social = 15.000.000 + 10.000.000 25.000.000 10.000 2.500
II Capital propriu 28.000.000 10.000 2.800

Raport paritate = nr. act. vechi / nr. actiuni noi = 6.000 / 4.000 = 6 / 4 = 3 / 2
1 DS = Vmat. veche a act. – Vmat dupa creste = 3.000 – 2.800 = 200

176. La o soc.com., cap.soc.este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, nr.de act.6.000; val.nominala a unei actiuni este de 2.500 lei. Se hotaraste reducerea cap.soc.prin
rascumpararea si anularea a 10% din nr.act.emise, deci 600actiuni.............................................. Care sunt sumele si inregistrarile corecte privind aceset operatiuni:
c) 502 Actiuni proprii = 5121 1.320.000
1012 = % 1.500.000 Capital subscris varsat
502 1.320.000
1041 180.000 Prime de emisiune
20
Indicatori Valoare Nr. actiuni Vn V matemat
Capital social 15.000.000 6.000 2.500
Rezerve 3.000.000
Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000
- Reducere cap. soc. 1.500.000 600
10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.500
Capital social 13.500.000 5.400 2.500
= 15.000.000 – 1.500.000

Rascumparare actiuni = 600 x 2.200 = 1.320.000


Valoare nominala actiuni anulate = 600 x 2.500 = 1.500.000 => Diferenta pozitiva
=> Prime de emisiune = 180.000
c) 502 Actiuni proprii = 5121 1.320.000
1012 = % 1.500.000 Capital subscris varsat
502 1.320.000
1041 180.000 Prime de emisiune

177. La o scietate comerciala s-au inregistrat si raportat pierderi in suma de 15.000.000, iar rezervele legale ale societatii sunt de 10.000.000 lei . Se hotaraste ca aceasta pierdere
sa fie acoperita pe seama rezervelor si direct pe seama capitalului........................................... Cum se inregistreaza aceste operatiuni:
a) % = 117 15.000.000
1061 10.000.000 Rezerve legale
1012 5.000.000 Capital subscris varsat
Pierdere = 15.000.000 => reportata - acoperita de : - rezerve
- capital social
Rezerve legale = 10.000.000
a) % = 117 15.000.000
1061 10.000.000 Rezerve legale
1012 5.000.000 Capital subscris varsat

178. O societate comerciala a achizitionat la 20.12. N o instalatie in dec. N - Val 20.000.000 – finantare : - 40% subventie ...............................In conditia aplicarii metodei de
amortizare lineare, care vor fi sumele si operatiile contabile inregistrate in anul N + 2:
a) 6811 = 2813 5.000.000
131 = 7584 2.000.000
Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 – finantare : - 40% subventie = 8.000.000
Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000
=>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =8.000.000/4 =2.000.000
Inregistrari an N + 2
1. Inregistrare chelt. Cu amortizare
6811 = 2813 5.000.000
2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat)
131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.000.000
Nota: In abordarea pe baza de rezultat din IAS 20 subventiile se considera ca fiind venituiri decalate si se raporteaza in mod sistematic si rational la durata de utilizare
a activului subventionat .
Cand activul subventionat e amortizabil, reintegrarea subventiei la rezultate, va urma, in mod normal, ritmul amortizarilor, pt. a conecta subventia, in mod optim ,
la costurile corespunzatoare.

179. O societate comerciala a achizitionat la 20.12. N o instalatie in dec. N - Val 20.000.000 – finantare : - 50% din resurse proprii si 50% din subventii de la buget
...............................In conditia aplicarii metodei de amortizare lineare, care vor fi sumele si operatiile contabile inregistrate in anul N + 3
b) 6811 = 2813 5.000.000
131 = 7584 2.500.000 Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 – finantare : - 50% subventie = 10.000.000
Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000
=>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =10.000.000/4 =2.500.000
Inregistrari an N + 3
1. Inregistrare chelt. Cu amortizare
6811 = 2813 5.000.000
2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat)
131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.500.000

180. In cursul exercitiului N, o intreprindere a angajat un proces juridic impotriva unui furnizor – val = 800.000 inclusiv TVA => val. fara TVA = 672.269. Probabilitatea de a
pierde procesul = 75 % .Cum se reflecta aceasta probleme in caontabilitatea sa:
b) 6812 = 1511 504.201
Proces cu furnizori – val = 800.000 inclusiv TVA => val. fara TVA = 672.269
Probabilitatea de a pierde procesul = 75 % => necesar provizion pt. riscuri si cheltuieli
6812 Cheltuieli priv. provizioane pt. riscuri si chelt. = 1511 Provizioane pt. riscuri si chelt. 504.201 *
672.269 x 75 % = 504.201

181. O societate comerciala lanseaza un imprumut obligatar – 5.000 obligatiuni ; 5 ani; dobanda - 20%/an......................Care sunt inregistrarile contabile si sumele aferente ce se
fac la incheierea primului exercitiu financiar:
c) 666 = 5121 20.000.000
6868 = 169 3.000.000
lansare imprumut obligatar – 5.000 obligatiuni ; 5 ani; dobanda - 20%/an
VN 20.000
V emisiune 18.000
V rambursare 21.000
Serviciul imprumutului coincide cu an calendaristic
Prima transa de rambursare – sfarsitulul celui de-al doilea an al imprumutului
21
La emisiune: sume incasate = 5.000 * 18.000 = 90.000.000
sume datorate catre obligatari = 5.000 * 21.000 = 105.000.000
prime de rambursare = 5.000 (21.000-18.000) = 15.000.000
=> Inregistrari la inchiderea primului exerc financiar
Valoarea nominala pt. calculul dobanzii = 5.000 * 20.000 = 100.000.000
Dobanda la sfarsitul exerc. 100.000.000 * 20% = 20.000.000
Amortizare lineara a primelor de rambursare => 15.000.000/5= 3.000.000 pe an
1.Se inregistreaza amortizare primelor de rambursare
6868 Chelt. fin. privind amortizarea primelor de rambursare a obligat. =
169 Prime priv. rambursarea obligat. 3.000.000
2. Se inregistreaza plata dobanzilor
666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 20.000.000

182. O societate comerciala rascumpara de la bursa obligatiunile proprii de amortizat – 5.000 buc., avand prêtul de rambursare 21.000 si prêtul de rascumparare 20.000/buc.
Care sunt operatiile de rascumparare si amortizare:
a) 505 = 5121 100.000.000
161 = % 105.000.000
505 100.000.000
764 5.000.000
Rascumparare de la bursa obligatiuni proprii de amortizat – 5.000 buc.
prêt rambursare 21.000
prêt rascumparare 20.000
1. Rascumpararea obligat. de la bursa
505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 100.000.000
2. Anularea obligat. rascumparate( amortizarea lor)
161 Imprum. din emisiuni de obligat = % 105.000.000
505 100.000.000
764 Venituri din investii fin. cedate 5.000.000

Nota: Rascump se face la prêt de rascump.


Amortizarea se face la pretul de rambursare

183. Sub raportul modului si sensului prin amortizari si provizioane, care din afirmatiile urmatoare este corecta :
c) amortizarea diminuareaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive ale perioadei
184. In conformitate cu legislatia romana, una din combinatiile de mai jos, privitoare la metodele de amortizare a imobilizariilor cuprinde o
metoda neadmisa in Romania :
c) metoda degresiva, metoda progresiva
185. Care din valorile de intrare a mijloacelor fixe ..............nu este precizata de legislatia romana :
c) costul de reaprovizionare
186. In cazul intrarii prin achizitie a unui mijloc fix, pe baza facturii si in raport cu natura si destinatia obiectului nu se intocmeste unul din urmatoarele documente :
c) proces verbal de transfer
187. O societate comerciala achizitioneaza si pune in functiune un mijloc fix in 30.12.dec. N-1. Val 16.000.000
Amortiz. 4 ani, accelerat, care este suma amortizarii ce se calculeaza si inregistreaza in anul N:
a) 8.0000.000 lei
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 16.000.000
Amortiz. 4 ani, accelerat
=> amortiz. in anul N = 50% * 16.000.000 = 8.0000.000
Nota: Amortiz. accelerata consta in includerea pe cheltuieli, in primul an de functionare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix.
Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea pe chelt. a unor sume calculate prin aplicarea regimului linear, in functie de durata de utilizare
ramasa

188. O societate comerciala achizitioneaza si pune in functiune un mijloc fix la 30.12.dec. N-1. Val 12.000.000
Amortiz. 4 ani, accelerat, care este suma amortizarii ce se calculeaza si inregistreaza in anul N+1:
b) 2.000.000 lei
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 12.000.000
Amortiz. 4 ani, accelerat
=> amortiz. in anul N = 50% * 12.000.000 = 6.0000.000
Durata ramasa de amortiz. – 3 ani
Valoarea ramasa de amortiz. – 6.000.000
=> amortiz. in N+1 : 6.000.000/3 = 2.000.000

189. La o constructie speciala inchiriata – val. 100.000.000, chiriasul exec. lucr. moderniz. – 50.000.000, amortiz. 30.000.000 liniar..............................................................la
expirarea contractului de inchiriere pentru aceasta investitie:
c) % = 404 23.800.000
212 Constructii 20.000.000
4426 3.800.000
212 = 2812 30.000.000
Construct inchiriata – val. 100.000.000
Chiriasul exec. lucr. moderniz. – 50.000.000, amortiz. 30.000.000 liniar
La expirarea contract – inregistr. la proprietar:
1. Inregistrarea valorii modernizarii neamortizare
% = 404 23.800.000
212 Constructii 20.000.000
4426 3.800.000
2. Inregistrarea valorii modernizarii amortizate:
212 = 2812 30.000.000

190. O intreprindere neamortizata integral este scoasa din folos. Construct. : val.contab. 5.000.000………………….(se va face abstractie de prevederile fiscale) :

22
c) % = 212 5.000.000
281. 4.000.000
658. 1.000.000
Scoatere din folos. Construct. : val.contab. 5.000.000
Amortiz. 4.000.000
% = 212 Constructii 5.000.000
281 Amortiz.imobiliz. 4.000.000
658 Alte chelt. Exploat. 1.000.000

191. Pt. ce categorie de imobiliz. corporale se poate utiliza numai amortizarea liniara ?
c) constructii
192. Care din urmatoarele formule contabile reflecta majorarea capitalului propriu :
c) 456 = 1041
Majorarea capitalului propriu - se compune din:-
1. Crest. capitalului social
456 Decontari cu asoc. privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat
2. Primele de emisiune
456 = 1041 Prime de emisiune
=> in sit. de fata pct. 2 reflecta maj. cap. propriu

193. In contabilitate autilizatorului se inregistreaza primirea unei instalatii tehnice in baza unui contract de leasing financiar.- val. 76.000.000(dob.16.000.000)
c) 212 Instalatii = 167 60.000.000
Leasing financiar: primirea unei instal.in baza contract.- val. 76.000.000(dob.16.000.000)
Cost achiz. initial 60.000.000,
Dobanda 16.000.000
213 Instalatii = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 60.000.000

194. Se inregistreaza un calculator gasit in plus la inventar, a carui valoare utila a fost stabilita la 15.500.000 lei
c) 213 = 131 15.500.000
212 = 131 15.500.000 plus mijloace fixe la inventar
195.
Inregistrarea contabila a operatiei privind subscrierea de actiuni determina :
b) cresterea activelor circulante nete

195. Inregistrarea contabila a operatiei privind subscrierea de actiuni determina :


b) cresterea activelor circulante nete
196. Primirea de catre firma a aportului in numerar subscris anterior de actionari:
c) 5121 = 456
197. Rata de leasing financiar cuprinde:
c) Cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.
198. Rata de leasing operational cuprinde:
c) Cota de amortizare, calculata dupa norme, plus un beneficiu stabilit de partile contractante.
199. Conform legii, calculul si contabilizarea amortizarii bunului ce face ob. contract leasing se realizeaza de :
a) Leasing operational = proprietar
Leasing financiar = utilizator
200. In baza unui contract de leasing financiar, se inregistreaza predarea unei constructii–cost achiz. 20.000.000 lei
dobanda anuala 3.000.000 lei:
b) 267 = 212 20.000.000
Predarea unei constructii regim de leasing –cost achiz. 20.000.000 lei
- dobanda anuala 3.000.000

2673 Imprumuturi acordate pe termen lung = 212 Constructii 20.000.000

TVA de plata = TVA colectata - TVA deductibila = 590.000-250.000 = 340.000

201. Variatia stocurilor de productie ...................................................nu influenteaza:


b)veniturile din vanzarea marfurilor.
202. Intr-o economie dominata de inflatie crescatoare ,................................. principiului prudentei:
a) pretul ultimului lot intrat
203. Utilizarea metodei LIFO – pt. iesirile de stocuri in conditiile cresterii preturilor, are drept consecinta
b) stocurile finale sunt evaluate la valori maxime, iar profitul are valoare minima
204. Contabilizarea stocurilor in conditiile inventarului permanent permite:
c) determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.
205. Contabilizarea stocurilor, conform metodei nventarului intermitent, presupune:
a) contabilizarea variatiei stocurilor si consumurilor la finele perioadei de gestiune, conform inventarului.
206. Adaosul comercial aferent marfurilor vandute..........................................se detrmina astfel:
a) soldul creditor al contului 378 existent inaintea operatiei de descarcare a gestiunii pentru marfurile vandute se diminueaza cu adaosul comercial aferent marfurilor in stoc.

207. Se cunosc urmatoarele date privind stocul de materii prime: ...........2.000......500...........1.000.......800.....1.800......... (PM ) si LIFO
PM LIFO
c) 1.080.000 / 720.000 1.200.000 / 600.000

23
Intrari Iesiri Stoc PM Stoc LIFO
PM LIFO
S.I. 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 = 1.000.000
1.000 x 800 3.000 x 600 = 1.800.000 2.000 x 500 = 1.000.000
1.000 x 800 = 800.000
1.800 x 600 = 1.000 x 800= 800.000 1.200 x 600 = 720.000 1.200 x 500 = 600.000
1.080.000 800 x 500 = 400.000
1.200.000

208. Se cunosc urmatoarele date privind stocul de materii prime: ...........2.000......500...........1.000.......800.....1.800.............FIFO si LIFO
FIFO LIFO
c) 900.000 / 900.000 1.200.000 / 600.000

Intrari Iesiri Stoc FIFO Stoc LIFO


FIFO LIFO
S.I. 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 = 1.000.000
1.000 x 800 2.000 x 500 =1 .000.000. 2.000 x 500 = 1.000.000
1000 x 800 = 1.800.000 1.000 x 800 = 800.000
1.800 x 500 = 1.000 x 800= 800.000 200 x 500 = 100.000 1.200 x 500 = 600.000
900.000 800 x 500 = 400.000 1.000 x 800 = 800.000
1.200.0 900.000
00

209. Se cunosc urmatoarele date privind stocurile de produse finite: ......50....80........350.....90.........100...100..480.........1.820......................ce metoda de evaluare a iesirilor a fost
utilizata:
c) metoda preturilor medii
210. Indicati inregistrare corecta aprivind cumpararea de marfuri de la furnizor..........................................................inventarului intermitent:
b) % = 401 71.400
607 60.000
4426 11.400

iNTR Iesiri Stoc

FIFO LIFO CMP FIFO LIFO CMP

S.I. 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000


350 x 90 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 400 x 88.75 = 35.500
350 x 90 = 31.500 350 x 90 = 31.500
100x100 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 500 x 91 = 45.500
350 x 90 = 31.500 350 x 90 = 31.500
100 x 100 = 10.000 100 x 100 =10.000
50 x 80 = 4.000 100x100 = 10.000 480 x 91 20 x 100 = 2.000 20 x 80 = 1.600 20 x 91 = 1.820
350 x 90 =31.500 350 x 90 = 31.500 = 43.680
80 x 100 = 8.000 30 x 80 = 2.400
480 43.500 480 43.900

=> metoda CMP

211. O intreprindere a cumparat de la furnizor si a lasat in custodia acestuia marfuri.......................................................................neimputabil:


a) % = 357 1.800.000
371 1.780.000
607 20.000
Receptionare marfuri sosite din custodie cu minus neimputabil

% = 357 1.800.000 Marfuri in custodie la terti


371 1.780.000
607 20.000

212. Factura de detaliu privind achizitia de mat.prime……………………………………………………………..receptiei de mat.prime :


c) 301 % 1.800.000
401 1.710.000
767 90.000
4426 = 401 324.900
Factura Mat. Prime
24
Pret achizitie 2.000.000
Rabat 10% 200.000
Net comercial 1.800.000
Scont 5% 90.000
Net financiar 1.710.000
TVA 19% 324.900
Total plata 2.034.900

301 % 1.800.000
401 1.710.000
767 90.000

4426 = 401 321.900

213. Cu ocazia inventarierii mat.consumabile .................100……………3.000……………100…..............3.000....necesita efectuare de inregistrari in :


c) evidenta operativa si in contabilitatea analitica.
214. Cu ocazia inventarierii mat.consumabile s-a determinat un plus de inventar.........100................3.000...........100........5000.............Regulariz.acestor dif.de inventar prin
compensare si perisabilitati necesita efectuarea de inregistrari in:
b) evidenta operativa, contabilitatea analitica si contabilitatea sintetica
215. Indicati inreg.corecta privind obt.de prod.finite ………………..85.000………..metoda inventarului permanent :
b) % = 711 85.000
345 80.000
348 5.000
% = 711 85.000
345 80.000 Produse finite
348 5.000 Difer. pret prod. finite

216. La ce cost (prêt) poate fi evaluata productia aflata in curs de executie :


c) cost efectiv de productie, cost prestabilit de productie
217. In situatia aplicarii inventarului intermitent si evaluarii stocurilor la cost standard, la care din conturile 301, 308 , 601.............................................in cursul perioadei sunt
deformate:
c)301,308,601
218. O societate comerciala tine evidenta marfurilor la prêt de vanzare inclusiv TVA…………….25%.......................500.000……costul de achizitie al marfurilor vandute:
b) 336.134
Pv = 500.000
TVA = 19 %
Ad. com. = 25 %

=> Cost achizitie al marfurilor vandute = 500.000 / 1.19 / 1.25 = 420.168 / 1.25 = 336.134

219. O societate comerciala tine evidenta marfurilor la prêt de vanzare inclusiv TVA…………….25%.......................500.000……Care este inregistrarea de scadere din gestiune
pentru marfurile vandute:
c) % = 371 500.000
607 336.134
4428 79.832
378 84.034

220. O societate comerciala, client, inregistreaza 100 buc ambalaje de transport refolosibile ,.......................................................Ce inregistrari contabile au loc la intreprinderea –
client:
a)409 = 401 200.000
401 = 409 160.000
381 = 409 40.000
4426 = 401 7.600

409 = 401 200.000 – achizitie ambalaje


401 = 409 160.000 - restituire ambalaje
381 = 409 40.000 - retinere ambalaje
4426 = 401 7.600 - TVA la ambalaje retinute, facturata

221. Diferente nefavorabile se inregistreaza cu + (in negru) ; este iesire stoc => pe credit
371 = % 3.141.600
345 2.000.000
348 200.000
378 440.000
4428 501.000

222.
Factura 100.000
Rabat 5% 5.000
Total 95.000
Remiza 10% 9.500
25
Net comercial 85.000
Scont 2% 1.710
Net financiar 83.790
Ad. com 20% 17.100 - se aplica la net comercial (scont – venit financiar, nu se scade din pret)
Pret vanzare 102.600

223.
Cost achizitie vama = (5.000 + 400) x 30.000 = 162.000.000
Taxe vamale = 12.960.000
Cost total = 174.960.000
TVA = 33.242.400
224.
301 = % 30.600.000 - materii prime
401 24.000.000
408 3.000.000 - furniz. fact. nesosite
446 3.600.000 - alte impoz. tx. si varsam.
225. Livrare produse fara factura:
418 Clienti facturi de intocmit = %
701
4428 - TVA neexigibila pana la facturare
La facturare:
4111 = 418 714.000 - la pret de contract
4428 = 4427 114.000

4111 = % 119.000 - diferenta intre pret din contract si pret inscris in factura
701 100.000
4427 19.000
226. Urmarirea recuperarii pierderii fiscale se realizeaza prin declaratiile anuale de impozit pe profit.
227. Receptie marfa fara factura la pret de contract
% = 408 714.000
301 600.000
4428 114.000
2. Primire factura la un alt pret 408 = 401 714.000
4426 = 4428 114.000

% = 401 119.000
301 100.000
4426 19.000
228. TVA colectata = 590.000 TVA deductibila = 250.000 TVA neexigib.= 100.000 Prorata 100%

4427 = % 590.000
4426 250.000
4424 340.000 => Tva de plata = 340.000
229. Leasing financiar – la utilizator (locatar) presupune: reflectarea in bilant si contabilizarea angajamentelor de plata si a chiriilor corespunzatoare.
230. Redeventa datorata de utilizator – leasing operational
% = 401 8.330.000
612 7.000.000
4426 1.330.000
231. Metodele de evaluare pt. bunuri fungibile (CMP, FIFO, LIFO) se pot aplica si pt. investitii financiare pe termen scurt.
232. Creante comerciale incerte in litigiu:
Sold. 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 595.000
Sold cr. 4428 = 95.000
Sold 1511 Provizioane pt. Litigii = 300.000
 finaliz. Procesului se incas. ½ virament, restul suporta intrepr.
1. Incasare clienti virament ½ suma
5121 = 4118 297.500
2. Tva neexigibil aferent sumei incasate devine Tva colectat
4428 = 4427 47.500
3. Suportare pe cheltuiala ½ din suma – diferenta
% = 4118 297.500
654 Pierderi din creante si debitori diversi 250.000
4428 47.500
4. Anularea provizionului
1511 = 7812 Venituri din provizioane pt. risc. Si ch. 300.000
233.
Intrari Iesiri Stoc

FIFO LIFO CMP FIFO LIFO CMP

S.I. 1.500 x 2.000 = 1.500 x 2.000 = 1.500 x 2.000 =


3.000.000 3.000.000 3.000.000
2.500 x 1.500 x 2.000 = 1.500 x 2.000 = 4.000 x 2.125 =
2.200 3.000.000 3.000.000 8.500.000
26
2.500 x 2.200 = 2.500 x 2.200 =
5.500.000 5.500.000

1.500 x 2.000 = 2.500 x 2.200 = 3.000 x 2.125.000 = 1.000 x 2.200 = 1.000 x 2.000 = 1.000 x 2.125 =
3.000.000 5.500.000 6.375.000 2.200.000 2..000.000 2.125.000

1.500 x 2.200 = 500 x 2.000 =


3.300 .000 1.000.000
Tot = 6.300.000 Tot = 6.500.000
234.
4427 = % 3.700.000
4426 2.500.000
4423 1.200.000
4423 = 4424 900.000 => 4423 = 300.000 de plata
=> b) 4427 = 4426 2.500.000
4427 = 4423 1.200.000
4423 = 4424 900.000

235. Efect comercial reinnoit – 4 luni- val. 2.000.000 Dobanda 15%/an => 2.000.000*15% /3 = 100.000
1. Anularea efectului initial 4111 Clienti = 413 Efecte de primit de la clienti 2.000.000
2. Imputarea dobanzilor de intarziere 4111 = 766 Venituri din dobanzi 100.000
3. Crearea unui nou efect cu o noua valoare 413 = 4111 2.100.000
236. Comisioane si accesorii priv. investitii financiare pe termen scurt achizitionate se includ: b) in ch de expl
237.
Factura 3.000.000
Scont 2% 60.000
Net financiar 2.940.000
La furnizor: 667 = 4111 60.000
La client: 401 = 767 60.000
238. Datoria clienti (creanta) = 2.000 x 3 = 6.000
La incasare:
% = 4111 6.000
5124 5.600 = 2.000 x 2,8
665 400 Pierderi din dif. de curs
239. Factura = 3.000 x 3 = 9.000
% = 5124 9.300
401 9.000
665 300
240.
1. Primire avans
5121 = % 2.380.000
419 2.000.000 Clienti creditori
4427 380.000
2. Decontare factura (reglare avans)
% = 4111 5.950.000
419 2.000.000
4427 380.000
5121 3.570.000
La primirea facturii
4111 = % 5.950.000
704 5.000.000
4427 950.000
241. Sfarsitul anului
Creante: 2.500 x 2,8 = 7.000 7.750
Datorii: 1.500 x 3,0 = 4.500 4.650
4111 = 765 750
665 = 401 150
242. Efect de comert remis spre incasare inaintea termenului – 1.500.000

Agio: - comisioane – 40.000


5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti 1.500.000
% = 5113 1.500.000
5121 1.450.000
627 Chelt. Servicii bancare 50.000
243. Cambie remisa spre scadenta inaintea termenului de plata – 2.000.000
Agio: - sconturi – 40.000 - speze bancare – 25.000
5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de incasat 2.000.000
% = 5114 2.000.000
5121 1.925.000
627 Chelt. Servicii bancare 25.000
667 Cheltuieli privind sconturi acordate 40.000
244. TVA se trece pe cheltuiala (cand bunurile nu sunt vandute) 635 = 4427

27
245. Vanzare prod. finite la o soc. din cadrul grupului
4511 Decontari in cadrul grupului = % 4.760.000
701 Venituri din vanzarea prod. Finite 4.000.000
4427 760.000
246. Incasare prin virament prod. finite vandute la o soc. din cadrul grupului
5121 = 4511 Decontari in cadrul grupului 700.000
247. Primire imprumut de la asociatul firmei 5121 = 4551 3.000.000 - gresit rasp. carte b)
248. 5121 = 462 Creditori diversi 4.500.000
249. 401 = 411 - compensare creante si datorii comerciale reciproce
250. Cand se atribuie drepturi speciale de subscriere: DS
c) cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabila anterioara operatiei
251. Leasing operational: la utilizator – factura emisa de proprietar, persoana juridica straina
612 = 401 2.000.000
4426 = 5121 380.000
401 = 446 2.380.000
252 .
Rezolvarea e urmatoarea:
612 = 401 2.000.000
4426 = 5121 380.000
401 = 446 240.000
= > e gresit raspunsul in carte
253. Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid.- fact. 250.000 +19% TVA
Cost achiz. initial 2.000.000, Amortiz. Inregistrata 1.750.000
1. Transferul dreptului de propriet. La val rezid. stabilita intre parti
461 Debitori diversi = % 297.500
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte op. capital 250.000
4427 47.500
2. Scoatere din patrimoniu a bunului ce a facut obiectul contractului de leasing
% = 212 2.000.000
281 Amortizari 1.750.000
6583 Chelt.cu active cedate 250.000
254. Leasing operational – la utilizator – transfer drept proprietate, pt constructie cumparata din tara, in conditia existentei optiunii de cumparare de la o pers. jurid. romana.
% = 404 297.500
212 250.000
4426 47.500
255. 423 Personal ajutoare materiale datorate = 444 800.000
(drepturi sociale ale salariatilor)
256. Decontare factura active fixe printr-un efect de comert
404 Furnizori de imobilizari = 405 Efecte de platit pt. imobilizari 7.000.000
257. 5112 Cecuri de incasat = 411 4.000.000
5121 = 5112 4.000.000
258. 5328 Alte valori = 411 1.900.000
5121 = 5328 In 5328 = mandate postale aferente vanzarilor prin colet
259. 5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 5.000.000
666 Cheltuieli privind dobanzile = 5198 Dobanzi aferebte creditelor bancare pe t.scurt
260. 1.Inregistrare suma virata in contul de acreditive 5411 Acreditive in lei = 581 20.000.000
2. Plata furnizor din contul de acreditive 401 = 5411 12.000.000
261.
% = 542 5.000.000
625 1.000.000 - Cheltuieli detasare inclusiv transport = 650.000 + 350.000
301 2.000.000 - piese schimb depozitate
4426 380.000
5311 1.620.000
262. 5321 Alte valori = 5311 250.000
6588 Alte chelt. de exploatare = 5321 175.000
263. 461 = 5311 5.900 - minus de casa imputat casierului
La problemele 265-267:
FOND RULMENT = Capitaluri permanente – Active imobilizate
NECESAR DE FOND DE RULMENT = Stocuri, creante - Datorii nefinanciare

TREZORERIA =Disponibil si alte val mob plasament -Datorii financiare pe term scurt
FR = Active totale – Datorii sub un an = Cap permanent – Active imobiliz.
Cap.permanent. = Capital si rezerve + Proviz.+ Dat. peste un an
NFR = Act. Circ. – TREZORERIE – DAT SUB UN AN- VENIT IN AVANS
NFR = Active circulante(stoc+creante+ch in avans) - datorii curente(inclusiv venit in avans)- disponibil =>
Trezoreria = FR – NFR = + sau –
264. FR = Capital permanent – Active imobilizate = 800 – 600 = 200
NFR = Stocuri + Creante - Datorii curente = 300 – 140 = 160
265. FR = 700 + 100 – 600 = 200
NFR = 300 – 140 = 160
T = 200 – 160 = 40 Sau T = 100 – 60 = 40
266. NFR = 300 – 140 = 160 T = Disponibilitati – Credite pe termen scurt = 100 – 60 = 40

28
La problemele 268-270:
CAPITAL PROPRIU = Capital social + Prime de capital +/- Rezerve din reevaluare +/- Rezultatul reportat +/- +/- Rezerve +/- Rezultatul exercitiului
CAPITAL PERMANENT = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung + subventii pt. invest.
267. Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 –3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 – 1.500.000 = 11.000.000
Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung = 11.000.000 + 8.000.000 = 19.000.000
=> raspuns gresit in carte
lipseste ceva
cap propriu = 10 + 3 - 3 + 2 + 0.5 - 1.5 = 11
cap permanent = 11 + 8 + 1 = 20
oricum, la o grila de la inceput, subv. pt. investitii nu intrau in cap permanent
268. Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 –3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 – 1.500.000 = 11.000.000
In privinta subventiilor pentru investitii acestea pot fi asimilate capitalurilor permanente, caz in care capitalul permanent va fi: Capital permanent = Capital propriu + datorii pe
term. mediu si lung + subv.
= 11.000.000 + 8.000.000 + 1.000.000 = 20.000.000
269. cap propriu = 10 - 3 + 2 + 0.5 + 1.5 = 11 cap perm = 11 +8 + 1 = 20
270.
701 = 5.000.000
704 = 2.000.000
707 = 3.000.000
708 = 500.000 V activ. diverse
711 = 1.000.000 V variatia stocurilor
722 = 2.500.000 V productia imobilizata
7411 = 6.000.000 V subventii exploat. aferente CA
758 = 500.000 Alte ven. din exploat.
CIFRA DE AFACERI NETA = Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708) + Venituri din vanzarea marfurilor (707) + Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri neta (7411)
= 5.000.000+2.000.000+500.000+3.000.000+6.000.000 = 16.500.000
CIFRA DE AFACERI = ct. 701 + ct. 704 + ct. 707 + ct. 708 + ct. 7411
= 5.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 + 500.000 + 6.000.000 = 16.500.000
271.
212 = 7.000.000 mj. fixe
281 = 2.900.000 amortiz. mijl. fixe
301 = 900.000 materii prime
391 = 40.000 provizioane depreciere materii prime
409 = 80.000 furnizori debitori
419 = 50.000 clienti creditori
371 = 60.000
378 = 50.000
5121 = 100.000
Active circulante = 301 – 391 + 371 – 378 + 5121 + 409 = 900.000 – 40.000 + 60.000 – 50.000 + 100.000 + 80.000 = 1.050.000
272. Relatia rezultat contabil – Rezultat fiscal
Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil inainte de impozitare – deduceri fiscale + cheltuieli nedeductibile fiscal – pierderi din anii precedenti
273. Valorile privind deprecierile activelor (amortizari si provizioane) - nu se regasesc in continutul formularului de bilant; nu apar ca posturi distincte, activele sunt prezentate la
valoarea neta.
274. Nu antreneaza fluxuri de trezorerie: a) cheltuielile cu amortizari si provizioane.
275. Se includ integral in CA: - venituri din vanzarea produselor
- venituri din subventii de exploatare aferente CA
- venituri din lucrari si servicii prestate
276. Registre contabile auxiliare: b) RC, JV, JC
278. Folosind relatiile interne proprii tabloului soldurilor intermediare de gestiune, productia exercitiului este egala cu : c) Valoarea adaugata + Consumurile intermediare – Marja
comeriala
279. La 31.12.N masa profitului impozabil este egala cu: a) Soldul debitor sau creditor al contului 121+
+Cheltuielile cumulate cu impozitul pe profit + Reintegrarile fiscale – Deducerile fiscale
280. In cadrul contului de profit si pierdere construit pe criteriul destinatiei marja de productie este egala cu:
b) Cifra de afaceri – Costul productiei vandute
281. In cazul utilizarii soldurilor intermediare de gestiune, trecerea de la amortizarea lineara la amortizarea degresiva are incidenta asupra: b) rezultatului din exploatare
282.
1. Vanzare teren => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 24.000.000
2. Incasare: % = 213 mijloace fixe 24.000.000
5121 22.400.000
665 Cheltuieli diferente curs valutar 1.600.000
3. Anulare provizioane: => venit
2911 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizărilor 3.000.000

4. Scadere teren: 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 211 Terenuri 22.000.000

venituri exploatare: 3.000.000. + 24.000.000 = 27.000.000


chelt. Exploatare: 22.000.000
rez din expl = v din expl - ch din expl = 7583+7813-6583
 rezult. Exploat pozitiv 5.000.000
chelt. Financ.: 1.600.000
rez fin = v fin-ch fin
 rezult. Financ. Negativ. 1.600.000
 rezultat curent pozitiv: 5.000.000 – 1.600.000 = 3.400.000
283. Care din pozitiile enumerate in continuare cuprinde in exclusivitate registrele contabile prevazute de lege?

29
b) Registrul jurnal, Registrul inventar, Registrul Cartea Mare
284. Indicatori necuprinsi in contul de profit si pierdere: - marja comerciala
- valoarea adaugata
- excedent brut din exploatare

349. se determina valoarea neta contabila, adica 800-200=600 si se face raport 900/600=1.5. Aceasta valoare se inmulteste cu valoarea contabila si cu amortizare, asa ajungi la
valorile astea, diferenta se trece pe reevaluare.

900/600 =1.5
pt val brute 800*1.5 = 1.200
am 200*1.5 = 300

212 = % 400 = 1.200 - 800


2812 100 = 300 – 200
105 300

350.
Du= 3ani
An I = 30% Vi = 300.000.000*30% = 90.000.000
An II = 25% Vi = 300.000.000*25% = 75.000.000
An III = 15% Vi = 300.000.000*15% = 45.000.000
Vi = 300 u.m. 210.000.000 ( depreciere)

V reziduala = 300.000.000 – 210.000.000 = 90.000.000


(Anula = 210/3=70 u.m./an) - nu

351.
Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200.000.000

Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 300.000.000

352.
amortizare/piesa = 240.000.000 / 240.000 =1.000

anul1 = 25.000 x 1.000 = 25.000.000 sau 240.000.000 * 25.000/240.000

anul2 = 60.000 x 1.000 = 60.000.000 sau 240.000.000 * 60.000/240.000


anul3 = 100.000 x 1.000 =100.000.000 sau 240.000.000 * 100.000/240.000
anul4 = 55.000 x 1.000 = 55.000.000 sau 240.000.000 * 55.000/240.000

Total 240.000.000

353.

1. Primul procedeu : costul imobilizarii si amortizarii cumulate vor fi reevaluate prin aplicarea coeficientului rezultat din raportul intre valoarea reevaluata si valoarea neta contabila a
constructiilor
720 / (800 –200) = 720 / 600 = 1.2

Costul constructiilor : 800 x 1.2 = 960 mld


Amortizarile cumulate : 200 x 1.2 = 240 mld
Valoarea neta contabila 720 mld

212 = % 160 = 960 – 800 - val. reeval – val. istorica


2812 40 = 240 - 200
105 120

2. Al doilea procedeu : amortizarile cumulate vor fi mai intai deduse din valoarea bruta a constructiilor, care apoi vor fi reevaluate

Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200 mld


Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 120 mld

354.

val amortizabila =147.000.000 – 47.000.000 =100.000.000


Amortizare anuala = 100.000.000 / 5 = 20.000.000
in N+1 281 = 213 20.000.000

355.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

30
Metoda Softy = > Cota anuala e o fractie al carei numitor e egal cu suma numerelor ce reprezinta anii de viata utila si al carei numarator esta egal cu numarul de ani de viata utila ca au
ramas de parcurs.

ANUL COTA AMORTIZAREA


1 5/15 = 5/ ( 1+2+3+4+5) 240.000.000 * 5/15 = 80.000.000
2 4/15 240.000.000 * 4/15 = 64.000.000
3 3/15 240.000.000 * 3/15 = 48.000.000
4 2/15 240.000.000 * 2/15 = 32.000.000
5 1/15 240.000.000 * 1/15 = 16.000.000

356.

Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Metoda Softy sau metoda sumei ansamblului cifrelor anilor de folosinta sau metoda bazei de calcul constanta si a ratelor de amortizare variabile = > presupune 2 pasi

1. Determinarea sumei ansamblului de ani : 8+6+3+2+1 = 20

2. Calcularea anuitatilor .

ANUL COTA AMORTIZAREA


1 8/20 = 8/ (8+6+3+2+1) 240.000.000 * 8/20 = 96.000.000
2 6/20 240.000.000 * 6/20 = 72.000.000
3 3/20 240.000.000 * 3/20 = 36.000.000
4 2/20 240.000.000 * 2/20 = 24.000.000
5 1/20 240.000.000 * 1/20 = 12.000.000

357.

Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Amorizarea degresiva se calculeaza in caz de fata prin aplicarea unei cote constante la o valoarea degresiva( descrescatoare) => Metoda cotelor constante
Pt. mijl. Fixe ce au o durata normala de functionare de pana la 5 ani inclusiv, nu se aplica AD2 ci AD1
(pg. 248 Feleaga)

ANUL MODUL DE CALCUL AMORTIZ. ANUALA VAL. RAMASA(VCN)


1 240.000.000*40% 96.000.000 240.000.000 - 96.000.000= 144.000.000
2 144.000.000* 40% 57.600.000 144.000.000 – 57.600.000 = 86.400.000
3 86.400.000* 40% 34.560.000 86.400.000 – 34.560.000 = 51.840.000
4 51.840.000 / 2 25.920.000 51.840.000 – 25.920.000 = 25.920.000
5 25.920.000 0

358.

Amort anuala =140.000.000/7=20.000.000

N-2, N-1= 20.000.000

Cheltuielile cu amortizarea anilor anteriori (N-2, N-1) nu sunt revizuite.


Cheltuiala exercitiului curent (N) si a exercitiilor ulterioare sunt modificate, astfel incat la sfarsitul exercitiului N+3 bunul sa fie amortizat integral.

valoare neta N-1=140.000.000 – 2 x 20.000.000 = 100.000.000

Utilajul trebuie sa fie amortizat integral in urmatorii 3 ani incepand cu exercitiul N+1
amortiz in N, N+1, N+2, N+3 = 100.000.000/4 = 25.000.000

359.

Proiectul X nu este recunoscut => Deoarece nu indeplineste conditiile de recunoastere cheltuielile cu proiectul X reprezinta cheltuieli curente

Proiectul Y
In ias 38 se precizeaza ca , costul unui activ obtinut in regie proprie nu include ch administrative si generale cu exceptia cazului in care aceste ch pot fi direct atribuite acelui activ.

Deci , eu cred ca din ch generale doar cele directe pot fi incluse in costul proiectului y

tot IAS 38 spune ca:


"elemente care urmează a fi incluse în cost sunt:
...
Cheltuielile de regie necesare generării imobilizării şi care pot fi alocate acesteia pe o bază rezonabilă şi consecventă."

31
in cazul proiectului y care indeplineste conditiile de recunoastere a unui activ necorporal, costul sau e format din 3000+1500+20%*1000+800 = 5.500

360.

Studiul si analiza apartin de dezvoltare si nu pot fi capitalizate pentru ca abia la sfarsitul analizei functionale s-au stabilit sanse de reusita.

Cost de productie=11.000 +18.000 +1.000 +800 = 30.800

Ch. cu preg personal sunt ulterioare si repr chelt ale perioadei

361.
in anul N sunt doar chelt de cercetare si nu se indeplineste conditiile de recunoastere asa ca vor fi chelt curente cei 30.000 u.m.

in anul N+1 se demonstreaza ca se indeplinesc conditiile de recunoastere si activul este recunoscut 10.000 + 8.000 = 18.000 activ necorporal

in anul N+2 se realizeaza chelt ulterioare privind activul dar ele nu vor genera beneficii economice suplimentare deci vor fi chelt curente 12.000

362.
Cost achizitie brevet = 50.000
Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000
Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 – 2 x 10.000 = 30.000
Val justa = 15.000
Dif de valoare = 30.000 - 15.000 = 15.000

31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci

val bruta : 50.000 – 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg.

amortizare : 20.000 => 20.000 diferenta cu care tr sa reduc amortizarea

val neta : 30.000 - 15.000 = 15.000 diferenta cu care scade valoarea neta

inreg contabila ar fi

1. anularea amortizarii :
2805 Amortizarea brevete, concesiuni,…si alte valori similare =
205 Concesiuni, brevete, licente,…, si alte valori similare 20.000

2.deprecierea valorii
6588 Alte cheltuieli de exploatare = 205 15.000

la 31 dec N+1 a mai amortizat un an in plus fata de sit precedenta

Amort N+1 = 15.000 / 3 = 5.000

val neta la 31.12.N+1= 15.000 - 5.000 = 10.000


val. justa = 60.000

val bruta : 15.000 creste la 60.000 => 45.000 dif cu care creste val de inreg.

amortiz : 5.000 => 5.000 dif cu care tr sa reduc amortizarea

val neta : 10.000 creste la 60.000 => 50.000 dif cu care creste valoarea neta

inreg contabila ar fi

1. anularea amortizarii :
2805 = 205 5.000

2. Inreg. difer. din reevaluare


205 = % 50.000
7588 Alte venit. din exploatare 15.000 (= cu suma care anterior am pus-o pe 6588)
105 Rezerve din reevaluare 35.000

363.

Cost achizitie brevet = 50.000


Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000

31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci

val bruta : 50.000 – 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg.

32
Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 – 2 x 10.000 = 30.000
Val justa = 15.000

raport = val reev / val neta contab=15.000 / 30.000 = 0,5


marimi reev 50.000 x 0.5 = 25.000 ( prin aplicarea coeficietului 0.5)
amortizare 20.000 x 0.5 = 10.000
an n val reev 15.000
inreg conta

% = 205 35.000
6805 15.000 = (50.000 – 20.000) -15.000
2805 10.000 = 20.000-10.000
6588 10.000

anul N+1
amortizare = 5.000
Val neta la data 31.12.N+1 = 15.000 – 5.000 = 10.000
val justa = 60.000

rapotul=val reevaluta/val neta contabila=60.000/10.000=6

val bruta a imobilizarii = 15.000*6 = 90.000


amortizarea recalculata = 5.000*6 = 30.000

205 = % 75.000 = 90.000 – 15.000


2805 25.000 = 30.000 – 5.000
105 40.000
7588 10.000

364.
pret estimat de vanzare=750.000
- ch. cu demontarea 15.000
- ch cu ambalarea 4.000
- ch cu acte 1.000
pret net de vanzare = 730.000

365.
in N+1
venit net pe unit de produs=(1.000-750)x(1.03)=257,5
volum produse vandute=2.000x1.05=2.100

anul/venit pe unit de produs/vol prod vandute/flux de trezo


1/257,5/2.100/540.750
2/265,2/2.205/584.766
3/273,1/2.315/632.226,5
4/281,3/2.431/683.840,3
5/289,8/2.552/739.569,6
6/298.5/2.552/761.722
revizia 15.000x(1.03)la patrat=15.913,5
val reziduala 30.000x(1.03) la a sasea=35.821,5
Total =540750+584766+.....+35821.5=3.994.659
Rata de crestere in anul 6 este 0 pentru ca nu avem date.
Rep capitale nu afecteaza estimarile privind fluxurile viitoare de trezorerie
costurile finantarii nu afecteaza estimarile privind flux viitor de trez afer utilaj

366.
Rata de randament=Rf+β(Rm-Rf)=20%+2(30%-20%)=40%

367.
anul/flux de trez/factor actualizare/val actualizata
1/10.000x1.2=12.000/(1+10%)-1=0,9091/10.909
2/10.000x1.22=14.400/(1+10%)-2=0,8264/11.901
3/17.280/0,7513/12.983
4/20.736/0,6830/14.163
Total 49.956

368.
Amort N=600.000.000x1.000/10.000=60.000.000
val contab neta=600.000.000-60.000.000=540.000.000
pret net de vanzare=510.000.000-10.000.000=500.000.000
Val utilitate=(2250x4x15.000)/1,1+(2250x4x15.000)/1,1la patrat+(2250x4x15.000)/1,1 la a treia+(2250x4x15.000)/1,1la a patra=515.829.256
Val recuper=max(500.000.000;515.829.256)
Depreciere=540-515.....=24.170.744
6813=151 24.170.744

369.
depreciere=550-420=130 acoperita de reev anterioara=150

33
105=211 130 mil

370.
depreciere=550-350=200 nu este acoperita de reev anterioara=150
105=211 150 mil
6813=151 50 mil

371.
Val contabila generat de trez=20+44+16-2=78 mil

372.
Calcule piv. alocarea/unit Y/unit Z/Total
val contab/25.000/36.000/61.000
durata utiliz ramasa/4/6/-
ponderare pe baza duratei/1/1.5/-
val contab ponderata/25.000/54.000/79.000
pondere fiecare in total/32%/68%/100%
alocare val activ suport/1920/4080/6000
val contab dupa alocare/26920/40080/67000

alocare pierdere/unit Y/unit Z


val contab/26920/40080
val recuperabila/23471/30183
pierdere valoare/3179/9897
aloc pierderii din deprec asupra activ suport/227/1007 (9897x4080/4080)
aloc pierd din deprec asupra activelor ce compun unit de trez/2952/8890 (9897x36000/40080)

373.
val contab a unit=20+60+40=120 mil
pierdere de valoare=12.000.000
pierderea
echipam=12x20/120=2 mil
cladire=12x60/120=6 mil
teren=12x40/120=4 mil
6813=151.1 2.000.000
6813=151.2 6.000.000
6813=151.3 4.000.000

374.
6813=151 75.000.000
val = 300-75=225 mil
in exerc N
amort=2x225.000.000/10=45.000.000
val neta=225-45=180 mil
amort daca nu era reev=300/10=30 mil
val neta fara reev=300-2x30=240 mil
216<240
151=7813 36.000.000 (216-180)

375.
La fel ca mai sus dar 255>240 se recup in limita a 240
151=7813 60.000.000 (240-180)

376.
la 31.12.N
val contab=105.000
val de utilit=72.751
pierdere=32.429 6813=151
val contab la 31.12.N=105.000-32.429=72.571

la 31.12.N+2
Val contab la 31.12.N=72.571
amort N+1, N+2=14.514
val contab la N+2= 58.057
val daca nu era depreciata (105.000-21.000)=84.000
val de utilitate= 80.801
pierdere de valoare de reluat (80.801-58.057)=22.744 151=7813

377.
50.000/1.1+50.000/1.1 la patrat+50.000/1.1 la a treia+10.000/1.1 la a treia=131.858
213=167 131.858

378.
data/flux trez/ch cu dob/ramburs imprum/imprum de rambursat
n / - / - / - /131858
n+1 / 50.000/ 13.186/ 36.814/95.044
n+2 / 50.000/ 9.504/ 40.496/54.548
n+3 / 50.000/ 5.452/ 44.548/10.000

34
total/150.000/28.142/121.858/ -
471==168 28.142

379.
anul N 8.000.000x3luni=24.000.000
612=5121 24.000.000

380.
Anul N
472=5121 100.000
5121=706 24.000.000
Norma de amortizare=100/50=2
amort N= 500.000.000x2%x3/12luni=250.000
6811=2812 250.000
rep chelt de cautare locatar=100.000x3/12luni=5.000
612=472 5.000

381.
Plusul de valoare de 30-24=6.000.000 degajat de operatia de vanzare nu trebuie contabilizat. La data semnarii contractului este suficient sa se inregistreze o datorie egala cu
valoarea disponibilului incasat.
5121=167 30.000.000

382.
Rez din cesiune = 22.500-(15.000-6250)=13.750.000 se recunoaste integral in N
5121=7583 22.500.000
2812=212 6.250.000
6583=212 8.750.000

383.
Rez din vanzare la pret excesiv (2.500.000) se etaleaza pe durata contractului (625.000/an)
5121=7583 20.000.000
5121=471 2.500.000
2812=212 6.250.000
6583=212 8.750.000
471=706 625.000

384.
Anul/1/2/3/4/5/total
ch cu dob fixa 30%/300/300/300/300/300/1.500
ch cu dob variab/280/290/300/330/340/1.540
Prin contract swap castig de 40 mil

385.
la soc X
- la data contractului – datorie de 2.200 mil $
- la data semnarii swap – creanta de 2.200 mil $ si datorie de 2.000 euro
- la sit. financiare exerc N – ch cu dobanda 2.200 $x4%/1.1=80 mil euro
castig din swap (2200$x4%/1.1)-(2000 eurox3%)=20 mil euro

386.
anul/flux de imprumut/factor actualizare/flux actualizat
1/2.000.000/1.2/1.666.667
2/2.000.000/1.44/1.333.338
3/2.000.000/1.728/1.157.407
4/2.000.000/2.0736/964.506
5/12.000.000/2.48832/4.822.531
Total/20.000.000/-/10.000.000
Se observa ca valoarea justa=valoare istorica

387.
este la fel cu 387 dar factorul de actualizare= (1+24%)la puterea n
flux actualizat total=8.901.846
diferenta de 1.098.154 este un castig pentru debitor si o pierdere pentru creditor
imprumutul va figura in bilant la noua valoare de 8.901.846

388.
anul/rambursare imprum/dob/flux total/factor actualizare/flux actualiz
N+1/2.000/800/2.800/1.1/2.545
N+2/2.000/600/2.600/1.21/2.149
N+3/2.000/400/2.400/1.331/1.803
N+4/2.000/200/2.200/1.4641/1.503
Total/8.000/2.000/10.000/-/8.000
la valoarea de 8.000 se adauga prima de rambursare, ce nu se actualizeaza pentru ca nu are dobanda; de aici:
+valoare initiala=10.500
-rambursari principal=2.000
-amort dif intre initial si val la scadenta (500mil/5ani)=100
rezulta cost amortizat=8.400
35
389.
-/N/N+1/N+2
cantit fabricata/5.000/4.000/6.500
ch variabile/900.000/720.000/1.170.000
ch fixe/1.800.000/1.440.000/2.340.000
cost total/2.700.000/2.160.000/3.510.000
cost unitar/540/540/540

calculul ch fixe
1.800.000x5000/5000=1.800
1.800.000x4000/5000=1.440
1.800.000x6500/5000=2.340

Se obtine un cost de prod unitar independent de nivelul activitatii


Stocurile nu pot fi evaluate la o marime superioara costului lor, aceasta metoda nu poate fi aplicata in perioada de supraactivitate.
La sit. financiare lui N+2 sotucl va fi eval la cost de prod real
N=800x540.000=432.000.000
N+1=800x540.000=432.000.000
N+2=800x456.920=365.536.000

in N+2
cant fabric=6.500
ch variabile=1.170.000
ch fixe=1.800.000
cost total=2.970.000
cost pe unit de produs= 456,92

390.

01.11 S.I. 1.000 sold 1.000 val 400.000.000 pret 400.000


04.11 iesire 400 sold 600 val 240.000.000 pret 400.000
10.11 intare 500 sold 1100 val 440.000.000 pret 400.000
17.11 iesre 400 sold 700 val 280.000.000 pret 400.000
25.11 intrare 200 sold 900 val 360.000.000 pret 400.000
30.11 iesire 800 sold 100 val 40.000.000 pret 400.000

391. cost med ponderat dupa fiecare intrare

CMP
iesire intrare stoc
Data Q Cu Ct Q Cu Ct Q Cu Ct
01-Nov 1,000 400,000 400,000,000 1,000 400,000 400,000,000
04-Nov 400 400,000 160,000,000 0 600 400,000 240,000,000
10-Nov 0 500 410,000 205,000,000 1,100 404,545 444,999,500
17-Nov 400 404,545 161,818,000 0 700 404,545 283,181,500
25-Nov 0 200 414,000 82,800,000 900 406,646 365,981,400
30-Nov 800 406,646 325,316,800 0 100 406,646 40,664,600

392. FIFO

FIFO
iesire intrare stoc
Data Q Cu Ct Q Cu Ct Q Cu Ct
01-Nov 1,000 400,000 400,000,000 1,000 400,000 400,000,000
04-Nov 400 400,000 160,000,000 0 600 400,000 240,000,000
10-Nov 0 500 410,000 205,000,000 600 400,000 240,000,000
500 410000 205,000,000
TOT 1,100 445,000,000
17-Nov 400 400,000 160,000,000 0 200 400,000 80,000,000
500 410,000 205,000,000

36
TOT 700 285,000,000
25-Nov 0 200 414,000 82,800,000 200 400,000 80,000,000
500 410,000 205,000,000
200 414000 82,800,000
TOT 900 367,800,000
30-Nov 200 400,000 80,000,000 0
500 410,000 205,000,000
100 414000 41,400,000
TOT 800 326,400,000 100 414,000 41,400,000

393.
val contabila=900.000-300.000=600.000
baza de imp=900.000-400.000=500.000
dif temp impoz=100.000

394.
Daca beneficiile economice generate de intreprindere, in momentul recuperarii activului, nu sunt impozabile, baza de impozitare este egala cu valoarea contabila a activului
respectiv.
O analiza alternativa este aceea confor careia creanta privind dividendele de incasat are o baza fiscala nula. Diferenta temporara rezultata (85.000) se impoziteaza insa cu o rata
nula.
Concluzie: nu existadiferenta temporara

395.
val contab venit avans=10.000
baza de impozitare venit avans=10.000-10.000=0
difer temp deductibila=10.000
Daca suma deja platita in ceea ce priveste perioada curenta si cea precedenta depaseste suma datorata pentru acele perioade, surplusul trebuie recunoscut ca activ.

396.
val contab=18.000
baza de impozit=17.200
dif temp impoz=800
impozit amanat=800*16%=128

397.
val contab=1.000
baza de imp=0
dif deduct=1.000
imp amanat=1000x35%=350

398.
imob corp
val cont=750.000, baza imp=705.000, dif temp impoz=45.000
creante clienti
val cont=150.000, baza imp=162.000, dif temp deduct=12.000
dob de incasat
val cont=15.000, dif temp impoz=15.000
amenzi de platit –
dob de platit
val cont=7.500, dif temp ded=7.500
total dif temp impoz=60.000
tot dif temp ded=19.500
pasiv imp amanat la 31.12.N=60.000x30%=18.000
pasiv imp aman existent=3.000
treb inreg pasiv dif de 15.000 (18-3)
activ impoz amanat=19.500x30%=5.850
inreg contabile:
ch cu impoz amanat=imp amanat 15.000
imp amanat=venituri din imp amanat 5.850

399.
in N
Val contabila = 360.000 –120.000 = 240.000
Baza impozabila = 360.000 – 80.000 = 280.000 => Vc < Bf (activ)
=> Diferenta temporara deductibila = 40.000
= > creanta privind imp amanat sau activ imp amanat in N = 40.000 x 30% = 12.000
4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venit din imp amanat 12.000
in N+1
Val contabila = 240.000 –120.000 = 120.000
Baza impozabila = 280.000 – 120.000 = 160.000 => Vc < Bf (activ)
=> Diferenta temporara deductibila = 40.000
nu se inreg nimic, este deja inreg an precedent
in N+2
Val contabila = 120.000 –120.000 = 0
37
Baza impozabila = 160.000 – 160.000 = 0
=> Diferenta temporara deductibila = 0
Se anuleaza activ de imp amanat
6912 Cheltuieli cu imp amanat = 4412 Imp amanat 12.000

400.
val contab = 127.000
baza de imp = 65.000
dif temp impoz = 62.000
la 31.12.N, imp amanat = 62.000 x 30% = 18.600
exista deja 6.000 imp amanat
se inreg dif de 12.600
Conform IAS 16 surplusul din reevaluare afecteaza capitalurile proprii :
127.000 – 90.000 = 60.000
 impozitul amanat care apare se va inregistra si pe seama capitalurilor proprii
 se va inreg: Pe capit proprii : (127.000 - 90.000) x 30% = 11.100
Pe chelt. : (15.000 -10.000) x 30% = 1.500 - ch. amortizarea
105 Rezerve din reevaluare = 4412 Imp amanat 11.100
6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 1.500

401.
pasiv imp amanat = 60.000 x 35% = 21.000
1051 Rez din reeve af bil de deschidere al primului an de aplicarea a ajustarii la inflatie
= 4412 Impozit pe profit amanat 21.000
402.
Val contab = 100.000 - 20.000 = 80.000$ x 30.000 = 2.400.000.000 curs 30.000
baza de imp = 100.000 - 25.000 = 75.000 x 33.000 = 2.475.000.000 curs 33.000
=> Vc < Bf ( activ) => dif temp ded = 75.000.000
activ imp amanat = 75.000.000 x 30.% = 22.500.000
791 = 4412 22.500.000
Expl: Amortizarea fiscala diminueaza datoria privind impozitul exigibil. Aceasta datorie este un element monetar si va fi convertit la curs de inchidere ; ca urmare, baza de
impozitare a fost convertita la curs de inchidere.

403.
pasiv imp amanat ajustat = 1.000 x 30% / 25% = 1.200
ajustare impozit dat modif cota = 200
val cont utilaj = 100.000
baza de imp = 80.000 => Vc > Bf (activ)
dif temp impoz = 20.000
=> la 31.12.N pasiv de impozit amanat = 20.000 x 30% = 6.000
la 01.01 N pasiv de impozit amanat ajustat = 1.200
=> pasiv de impozit amanat de inreg = 4.800
6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 200
6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 4.800
404.
- obligatia actuala (curenta) generata de un eveniment anterior exista: = prevedere in contract
- iesirea de resurse este probabila: = costuri cu mutarea
- evaluarea credibila = se pot estima costurile = 200.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
405.
- obligatia actuala exista : = oblig implicita, politica anterioara i-a facut pe clienti sa spere ca le va fi rambursata contraval daca sunt nemultumiti
- iesirea de beneficii economice este probabila = costul marfii returnate
- evaluarea credibila = se poate estima = 3% din CA
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
406.
- obligatia actuala generata de un eveniment anterior exista : = contaminarea mediului deci rezulta o obligatie legala, deoarece este in curs adoptarea unei reglementari in
acest sens
- iesirea de beneficii economice este probabila : = cost cu decontaminarea mediului
- evaluarea credibila : = se pot estima costuri = 600.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
407.
- obligatia actuala exista : = se vand produse si se acorda garantie
- iesirea de beneficii economice este probabila : = costul reparatiilor produselor defecte
- evaluarea credibila = se pot estima costuri cu reparatii = 70% x 0 + 25 % x 200.000 + 5% x 1.000.000 = 100.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
408.
- obligatia actuala exista : = conform prevederilor din contract
- iesirea de beneficii economice este probabila = costul recopertarii solului
- evaluarea credibila = se pot estima costuri = 600.000 x factor de actualizare = 600.000 x 1 =
( 1+0.05)5
= 600.000 x 1 = 600.000 x 0.7837 = 470.220
( 1.05)5
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
409.
- obligatia actuala exista : = prevederile contractului de inchiriere
- iesirea de beneficii economice este probabila : = penalizarile din contract
- evaluarea credibila (estimare) = costul penalitatilor = 2 ani x 140.000 = 280.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
38
410.
- obligatia curenta exista : = comunicarea deciziei de restructurare
-iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli cu lichidarea activ externe
- evaluarea credibila : = cost estimativ = 1.000.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
411.
- obligatia curenta exista : = anuntul public de implementere a restructurarii
- iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli de restructurare
- evaluarea credibila = indemnizatii de concediere = 2.000.000 *
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
* 2.000.000 pt ca nu se iau in considerare :
- 300.000 recalific personalului care nu este afectatat de restructurare,
- 800.000 cheltuieli de promovare - marketing,
- 9.000.000 achizitia instalatiei = investitii,
- 900.000 castiguri din vanzare, chiar daca vanzarea este componenta a restructurarii

412
la N - obligatia curenta exista = garantarea creditului
- iesirea de beneficii economice este improbabila : = Y are o situatie solida
Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion
la N+1 - obligatia curenta exista = garantarea creditului
- iesirea de beneficii economice este probabila = acoperire credit garantat
- evaluarea credibila = sumele ce trebuie acoperite = 800.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
413.
la N
-obligatia probabila = neconfirmata de decizia tribunalului
- iesirea de beneficii economice este improbabila = avocatii sustin ca nu platesc despagubiri
Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion
la N+1
- obligatia curenta exista = plata despagubirii conform evolutiei procesului
- iesirea de beneficii economice este probabila = plata despagubirii
- evaluarea credibila = 700.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion
414.
Nu se poate constitui provizion (recunoaste un activ in bilant), deoarece nu exista o obligatie certa : decizia tribunalului ar putea sa fie modificata de instanta
superioara, dar exista un activ eventual.

415.
5121 = 704 15.000.000
5121 = 401 85.000.000

416.
1.Determinarea valorii juste a mijlocului de plata
Val. justa = val actualizata a intrarilor viitoare de numerar = 50 + 25/1.05 + 25/1.05 la patrat = 96.485.261
2 Diferenta intre valoarea justa si valoarea nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca fiind venituri din dobanzi = > se poate considera ca pretul de vanzare contine
venituri din dobanzi in suma de 100.000.000 - 96.485.261 = 3.514.739
4111 = 707 96.485.261
4111 = 472 3.514.739
repartizare cheltuieli financiare
N = (96.485.261 - 50.000.000) x 5% = 2.324.263
472 = 766 2.324.263
N+1 = (96.485.261 - 75.000.000 + 2.324.263) x 5% = 1.190.476
472 = 766 1.190.476
Incasarile ratelor scadente: 5121 = 4111

417.
cedarea prin schimb :461 = 758 100.000
desc gestiune 6028 = 3028 100.000
primire mat prime 301 = 401 150.000
compens dat 401 = 461 100.000
plata diferenta 401 = 5121 50.000
418.
411 = 701 Venituri din vanz. produse finite 50.000
411 = 472 Venituri inregistratate in avans 10.000
472 = 704 10.000 in perioada in care au loc
419. 357 Marfuri aflate la terti = 371 10.000
411 = 707 12.000 – vanzare in N+1
607 = 357 10.000 – desc gest
420. 411 = 707 70.000.000
607 = 371 62.000.000
421. -dobanzi anterioare achizitiei obligatiuni
(1 aug N-1 --- 31apr N ) = 100 x 60 x 9/12 = 4.500

39
-dobanda posterioare achizitiei obligatiunilor
(1 mai N --- 30 iul N) = 100 x 60 x 3/12 = 1.500
Inregistrari in anul N :
1. Achizitie obligatiuni
506 Obligatiuni = 5121 200.000 = 100 x 2.000
sau
265 Alte titluri imobilizate = 5121 200.000
2. Incasare dobanda si :
- recunoastere ca venituri a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei
5121 = 766 1.500
- Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in obligatiuni a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei
5121 = 506 4.500
422. venit anual = 120.000.000 /10 = 12.000.000
venituri aferente N = > 12.000.000 x 3 / 12 = 3.000.000
411 = 706 3.000.000
423. -divid anterioare achizitiei titlurilor
(ian – sep N) = 1000 x 50 x 9 / 12 = 37.500
-divid posterioare achizitiei titlurilor
oct – dec N = 100 x 50 x 3 / 12 = 12.500
Inregistrari in anul N +1 :
1. Achizitie actiuni
503 Actiuni = 5121 5.000.000
2. Incasare dividende si :
- recunoastere ca venituri a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei

461 = 761 Venituri din imobilizari financiare 12.500


- Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in actiuni a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei
461 = 503 37.500
424.
La 01.01.N
1. Achizitie obligatiuni
265 = 5121 2.000.000 = 20.000 x 100
prima de rambursare = 2.112.742 - 2.000.000 = 112.742
265 = 472 112.742
Determinarea venitului de contabilizat anual ( dobanzi si prima de rambursare inclusa in pretul de rambursare care se va incasa la scadenta)

Venituri anuale
corespunz. Investitiei - Dobanda nominala prima de Flux ( Valoare contab.
Data rata de 6% la rata de 5% rambursare Obligat.)
1= 4* 6% 2 1-2 4
01.01.N 0 0 0 2,000,000
31.12.N 120,000 100,000 20,000 2,020,000
N+1 121,200 100,000 21,200 2,041,200
N+2 122,472 100,000 22,472 2,063,672
N+3 123,820 100,000 23,820 2,087,492
N+4 125,250 100,000 25,250 2,112,742
TOT 500,000 112,742
31.12. N
1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi
5121 = 766 100.000
2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare
472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 20.000 – amort primei
31.12. N+1
1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi
5121 = 766 100.000
2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare
472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 21.200 – amort primei
….
31.12. N+4
1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi
5121 = 766 100.000
2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare
472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 25.250 – amort primei
La scadenta => incasarea imprumutului la valoarea de rambursare
5121 = 265 2.112.742
425.
117 = 411 45.000
441 = 411 15.000
N+1 – ct profit si pierdere
venit vanzari = 500.000
cont marfa = -400.000
rez ordinar = 100.000
ch cu imp profit = -25.000 = 100.000 x 25%
rez net = 75.000 = 100.000 – 25.000
40
N :retratat – ct profit si pierdere
venit vanzari = 340.000 = 400.000 – 60.00
cost marfa = -320.000
rez ordinar = 20.000
ch cu imp profit = -5.000
rez net = 15.000
Tabloul variatiei capitalurilor proprii

N+1 N retratat
Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului 260.000 200.000
Corectare eroare -45.000 0
Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului dupa corectare 215.000 200.000
Rezultat net 75.000 15.000
Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu 290.000 215.000

426.
De introdus din pdf listat
Rata de capitalizare = rata medie a dobanzii imprumutului =
( 5% x 27.000 / 68.250 ) + ( 6% x 41.250 / 68.250) = 1.98 % + 3.63% = 5.61 %
Dobanda capitalizabila = Valoare activ x Rata de capitalizare
= 84.000 x 5.61% = 4.712.4 mil x 1.000.000 = 4.712.400.000
cheltuiala reala < ch calculate
4.000.000.000 < 4.712.400.000
=> costurile capitalizabile = 4.000.000.000

427.
Conform IAS 23 “ vor fi capitalizate numai costurile indatorarii aferente perioadei de desfasurare a lucrarilor ( 01.01.N+1 – 31.12.N+1).
cost in N = 6.000.000 x 5% x 1/12 = 25.000
In N dobanzile nu sunt capitalizabile deoarece nu s-a lucrat la amenajare .
cost in N +1 = 6.000.000 x 5% = 300.000 – dobanzi incorporabile in costul amenajarii
428.
Listat singura pe pagina – de comparat cu listat pdf
Se va incorpora in costul de productie dobanda aferenta imprumutului special cat si ale altor imprumuturi
1. Imprumut special :
700.000 x 5% x 9/12 = 26.250 apr. – dec.N
Venituri din plasare temporara
01.04 - 31.05 = (700.000 - 360.000) x 4% x 2/12 = 2.267
01.06 - 31.07 = (700.000 - 440.000) x 4% x 2/12 = 1.733
01.08 - 31.10 = (700.000 - 600.000) x 4% x 3/12 = 1.000 = > ramas 100.000 pt. 31.10
Total 5.000
Dobanzi capitalizabile = 26.250 - 5.000 = 21.250
2.Alte imprumuturi :
Dobanzi platite altor imprum in N
- credite in cont curent 50.000
- imprum obligatar (14.000.000 x 6%) = 840.000
Total 890.000
Media altor imprumuturi
- credite in cont curent 1.300.000
- imprum obligatar 14.000.000
total 15.300.000
Rata medie a dobanzii altor imprumuturi = 890.000 / 15.300.000 x 100 = 5.8%
Dobanzi capitalizabile pt alte imprum
- plati 28.02 = 160.000 x 5.8% x 10/12 = 7.733
- plati 31.10 = 100.000 x 5.8% x 2/12 = 967
Total 8.700
Dobanzi capitalizabile in total = 21.250 + 8.700 = 29.950
429.

Dobanzi capitalizabile = 20.000.000 x 6% x 9/12 = 900.000

La 30.09.N se termina constructia, iar costurile oct-dec.N nu pot fi incorporate deoarece reprez modificari minore efectuate dupa terminarea constructiei

430.
Efectul schimbarii de politici contabile imputat asupra rezultatului nedistribuit ce trebuie inreg in N : 75 % x ( 1.800 + 2.800 ) = 3.450
% = 231 Imobilizari corporale in curs 4.600
117 Rezultat reportat 3.450
4412 Impozit amanat 1.150
cont de prof si pierdere pt N
N N-1 (retratat)
Rezultat ordinar inainte de deducerea 10.000 8.000
dobanzilor si a imp pe prof
Cheltuieli cu dob -2.000 -1.800
Rezultatul activ ordinare 8.000 6.200
Ch cu imp pe profit -2.000 -1.550
41
Rezultat net 6.000 4.650
* Efectul schimbarii politicii contabile
- in N-1 75% x 2.800 = - 2.100
- in N 75% x (1.800 + 2.800) = - 3.450
Tabloul variatiei capitalurilor proprii

N N -1 retratat
Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului 26.000 20.000
Efectul schimbarii polit. contabile * -3.450 -2.100
Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului dupa corectare 22.550 17.900
Rezultat net 6.000 4.650
Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu 28.550 22.550

431.

tabel amortizare si subventii

Incidenta asupra
Anul Chelt. cu amortizarea Venit subventii rezultatului
N -5,000,000 2,000,000 -3,000,000
N+1 -10,000,000 4,000,000 -6,000,000
N+2 -10,000,000 4,000,000 -6,000,000
N+3 -10,000,000 4,000,000 -6,000,000
N+4 -5,000,000 2,000,000 -3,000,000
Total -40,000,000 16,000,000 -24,000,000

Inregistrari in exercitiul N
1.Achizitie instalatie
213 = 404 40.000.000
2.Inregistrare subventie
445 Subventii = 472 16.000.000
3.Inregistrare amortizare
681 = 213 5.000.000
4. Virare la venituri a subventiei pt perioada curenta
472 = 7584 Venituri din subventii pt. investitii 2.000.000

432. Val contabila = 40.000.000 - 16.000.000 = 24.000.000


Calcul amortizare anuala

Anul Cheltuieli cu amortizarea


N 24.000.000 / 4 = 6.000.000 / 2 = 3.000.000
N+1 24.000.000 / 4 = 6.000.000
N+2 24.000.000 / 4 = 6.000.000
N+3 24.000.000 / 4 = 6.000.000
N+4 24.000.000 / 4 = 6.000.000 / 2 = 3.000.000
Inregistrari in exercitiul N
1.Achizitie instalatie
213 = 404 40.000.000
2.Inregistrare subventie
445 Subventii = 213 16.000.000
3.Inregistrare amortizare
681 = 213 3.000.000

433. 1.Inregistrare factura apa


605 = 401 10.000.000
2.Inregistrare subventie
5121 = 7413 Venituri din subventii de exploatare pt. alte ch. din afara 3.000.000

434. 1.Inregistrare factura apa


605 = 401 10.000.000
2.Inregistrare primire subventie
5121 = 605 3.000.000
435. 1.-soc inregistrase in N subventia la venituri
658 = 5121 3.000.000
2.-soc a dedus in N subv. din chelt cu apa => se va trece val. subv. pe chelt.cu apa
605 = 5121 3.000.000
436. tabel amortizare si subventii

42
Incidenta asupra
Anul Chelt. cu amortizarea Venit subventii rezultatului
N -5,000,000 2,000,000 -3,000,000
N+1 -10,000,000 4,000,000 -6,000,000
N+2 -10,000,000 4,000,000 -6,000,000
N+3 -10,000,000 4,000,000 -6,000,000
N+4 -5,000,000 2,000,000 -3,000,000
Total -40,000,000 16,000,000 -24,000,000
Subventie primita in N = 16.000.000
Subv trecuta la venituri in N = 2.000.000
subv ramasa = 14.000.000
Subv de rambursat in N+1 = (16.000.000 x 90%) = 14.400.000
= > chelt cu ramburs = 400.000

1. Rambursarea subventiei
% = 5121 14.400.000
472 14.000.000
658 400.000

437. Subventie primita in N = 16.000.000


Subv trecuta la venituri in N = 2.000.000
subv ramasa = 14.000.000
Subv de rambursat in N+1 = (16.000.000 x 90%) = 14.400.000
1. Rambursarea subventiei
213 = 5121 14.400.000
438.
Profit net din activitati ordinare = 100.000.000 – 30.000.000 = 70.000.000
Profit net atribuibil actionarilor = 70.000.000 – 5.000.000 = 65.000.000
Rezultat net aferent actiunilor ordinare = 65.000.000 - 15.000.000 = 50.000.000
Nr mediu ponderat al actiuni ordinare in circulatie = 9.000 x 12/12 + 4.000 x 3/12 = 10.000
Rezultatul pe actiune de baza = 50.000.000 / 10.000 = 5.000

439. Rez pe act de baza = Profit net atribuit actionarilor comuni = 500.000.000 / 100.000 = 5.000
Nr. mediu actiuni ordinare
Convertirea obligatiunilor in actiuni : 20.000 obligat. x 1.05 = 21.000 actiuni ordinare la 01.07.N+1
Actiuni ordinare in circulatie = 100.000
Actiuni potentiale = (20.000 x 105 / 100) = 21.000
Nr. mediu actiuni ordinare = 100.000.000 + 21.000 x 6/12 = 110. 500
Profit net (rezultat aferent actiunilor ordinare ) = rezultat de baza = 500.000.000
+dob economisita (20.000 x 10.000 x 10%) x 6/12 10.000.000
-red de imp de care nu beneficiaza (10.000.000 x 25%) = -2.500.000
Profit net ajustat (Rezultatul diluat) = 507.500.000
Rezultat pe actiune diluat = 507.500.000 / 110.500 = 4.592,76

440 .
Rezultatul diluat coincide cu cel al actiunilor ordinare = 1.200.000
Nr. actiuni ordinare in circulatie = 500.000
Valoarea justa medie a unei actiuni = 20
Actiuni ordinare potentiale => optiuni = 100.000 la pret unitar de 15
Nr. actiuni gratuite (diluante) = 100.000 x ( 20 – 15 ) / 20 = 25.000
Nr tot actiuni ordinare = 500.000 + 25.000 = 525.000
Rezultat pe actiune diluat = 1.200.000 / 525.000 = 2,29

441.
Categorii de actiuni ordinare potentiale
Optiuni (actiuni ordinare emise fara plata):
Cresterea nr de act ordinare => 200.000 x (150 – 120) /150 = 40.000 act
Actiuni preferentiale convertibile
Cresterea rezultatului => 1.600.000 x 8 = 12.800.000
Cresterea nr de act ordinare => 1.600.000 x 2 = 3.200.000
Rez pe actiune suplimentar
12.800.000/3.200.000= 4
Obligatiuni convertibile
Cresterea rezultatului :
+dob economisita => 200.000 x 1.000 x 5% = 200.000.000 x 5% = 10.000.000
-red de imp de care nu beneficiaza => 10.000.000 x 40% = 4.000.000
- efect net al dobanzii: 10.000.000 – 4.000.000 = 6.000.000
Cresterea nr de act ordinare => 200.000 x 20 = 4.000.000
Rez pe actiune suplimentar
6.000.000/4.000.000= 2
Elemente Rez atribuibil Actiuni ordinare Rez pe actiune efectul
Rez aferent act ordinare 20.000.000 4.000.000 5
Optiuni - 40.000

43
Total 20.000.000 4.040.000 4,95 Diluante

Oblig convertibile 6.000.000 4.000.000


Total 26.000.000 8.040.000 3,23 Diluante

Act preferentiale convertibile 12.800.000 3.200.000


Total 38.800.000 11.240.000 3,45 antidiluante
Deoarece rez pe act diluat se majoreaza la luarea in considerare a act preferentiale convertibile (de la 3.23 la 3.45) , actiunile preferentiale sunt antidiluante si nu intra in
calculul rez pe act diluat. Rez pe act diluat va fi 3,23.
442.
Raportarea la data bilantului se face astfel :
Elemente monetare: raportate la curs de inchidere
- lichiditati
- creante
Elem nemonetare evaluate la cost istoric: raportate utilizand curs de la data achizitiei
- echipam tehnice
Elem nemonetare reevaluate sau depreciate: raportate la cursul zilei ajustarii de valoare
- terenuri
- materii prime : 400 euro – 400euro x 10% = 360
Elemente Suma in euro Curs schimb Suma in lei
Elemente monetare
lichiditati 20,000 40,000 800,000,000
creante 2,000 40,000 80,000,000
El. nemonetare cost ist.
echipam tehnice 10,000 30,000 300,000,000
El. nemonetare inreg. la valoarea justa
terenuri 5,000 33,000 165,000,000
materii prime 360 40,000 14,400,000

443. 1. Vanzarea produselor


411 = 701 390.000.000 = 10.000 euro x 39.000
2. Incasarea
5121 = % 400.000.000 = 10.000 euro x 40.000
411 390.000.000
765 10.000.000
444.
1.Achizitie materii prime
301 = 401 195.000.000 (5.000 x 39.000)
2. Reevaluare datorie la 31.12 N
665 = 401 5.500.000 = 5.000 x ( 40.100 – 39.000) = 5.000 x 1.100
3.Plata furnizori
401 = % 200.500.000
5121 200.000.000 (5.000 x 40.000)
765 500.000 = 5.000 x ( 40.100 – 40.000) = 5.000 x 100
445. 15.apr.N – acordare imprumut
2671 Sume datorate de filiale = 5124 3.800.000.000 (100.000 x 38.000)
31.12.N – recunoastere dif curs
2671 Sume datorate de filiale = 107 Rezerve din conversie 200.000.000 (100.000 x 2.000)
446.
15.apr.N – primire imprumut
5124 = 166 Datorii ce privesc imobilizari financiare 3.800.000.000 (100.000 x 38.000)
31.12.N – recunoastere dif curs
665 = 166 Datorii ce privesc imobilizari financiare 200.000.000 (100.000 x 2.000)

447.
80% 85%
65% 10% 21% 30%
25% 12%
Procentajele de control şi de interes ale lui M, în cele 5 societăţi si metoda de consolidare:

Procentaj Calcul procentaj control Prtj Calcul procentaj interes Prtj. Metoda
ul lui M control interes consolid
in
S1 80 % 80 % MIG

S2 Cel mai mic procentaj din lant pana la S2 65 % 80 % x 65% = 0.52 = 52% 52 % MIG
(80% - 60%)
S3 Direct – 10 % 47 % 80 % x 65 % x 25 % = 0.13 = 13 % 28.58% MPE
Indirect – c.m.m.p din lant pana la S3 : + (85% x 30% x 21%) x 12% = 5.58%
a) 80% - 65% - 25% => 25% + 10% = .
b) 85% - 30% - 12% => 12% 13 % + 5.58 % + 10 % = 28.58 %
=> 10% + 25% + 12% = 47%

44
S4 85 % 85 % MIG

S5 Direct – 21 % 51 % 21 % 46.5 % MIG


Indirect – c.m.m.p. din lant pana la S5 ( 85 % + 85 % x 30 % = 0.255 = 25.5 %
- 30 %) = 30 % 21 % + 25.5 % = 46.5 %
=> 21 % + 30 % = 51 %
Procentaj în Calcul procent de control Procent de control Calcul procent de interes Procent de interes Metoda de
consolidare
S1 80% 80% MIG
S2 Cel mai mic procentaj din lanţul până la S2 65% 80% x 65% 52% MIG
S4 85% 85% MIG
S5 Direct (21%) + indirect (30%) 51% 21% + 85% x 30% 46,5% MIG
S3 Indirect (25%) + direct (10%) + indirect (12%) 47% 80% x 65% x 25% + 10% + 46,5% x 12% 28,58% MPE
448. 33% 33%
80% 33%
Procentajele de control şi de interes ale lui SM, în cele 2 societăţi si metoda de consolidare:

Procentaj Calcul procentaj control Prtj Calcul procentaj interes Prtj. Prtj. Metoda
ul lui M control interes integrare consol
in
F1 80 % 80 % 100 % MIG

F2 Cea mai mica val. procentaje pana la F 2 (80% 33 % 80 % x 33 % = 0.264 = 2.64 % 2.64 % 33 % MIP
- 33%) = 33 %
449.
Procentajele de control şi de interes ale lui SM, procentul de integrare si metoda de consolidare:

Procentaj Calcul procentaj control Prtj ctrl Calcul procentaj interes Prtj Prtj integ Metdco
ul lui M intr ns
in
S1 70% 70 % 100% MIG

S2 80 % 80 % 100% MIG
S3 30% 30 % 30% MIP
S4 c.m.m.p.(60% - 70 %) 60 % 70 % x 60 % = 0.42 = 42 % 42 % 100% MIG

S5 Indirect : c.m.m.p.(80%-45%) 65 % 80 % x 45 % = 0.36 = 36 % 50 % 100% MIG


= 45 % + 70 % x 20 % = 0.14 = 14 %
c.m.m.p (70%-20%) 36 % + 14 % = 50 %
= 20 %
=> 45 % + 20 % = 65 %
S6 Direct – 25 % + 25% 30% x 22 % = 0.066 = 6.6% 31.6% 31.6% MPE
< 40% => rupe lant + 25 % .
=> o – filiera S 3 25% + 6.6 % = 31.6 %

S7 Indirect : c.m.m.p.(70%-60%-30%) = 30% 34% 70% x 60% x 30% = 0.126 15.8% 15.8% MIP
c.m.m.p (80%-4%) = 4% + 80% x 4% = 0.032
=> 30 % + 4 % = 34 % = 0.158 = 15.8 %

S8 < 40 % => rupe lant 30% 30% x 22% x 3% = 0.0020 16% MPE
=> c.m.m.p.( 80%-40%-30%) = > 30 % 80% x 45% x 30% = 0.108
=> 0 + 0 – filiera S 3 – S 6 70% x 20% x 30% = 0.042
- filiera S 1 – S 5 25% x 3% = 0.0075 .
0.2% + 10, 8% + 4.2% + 0.8%
= 16%
Procent în Procent control Metoda de consolidare Procent integrare Procentajul de interes
S1 70% MIG 100 70%
S2 80% MIG 100 80%
S3 30% MIP 30 30%
S4 60% MIG 100 70% x 60%=42%
S5 45% +20 %=65% MIG 100 80%x45%+70%x20%=50%
S6 25% MPE 25%+30%x 22%=31,6% 25% +30%x22%=31,6%
S7 30% +4%=34% MIP 30% +4%=34% 70%x60%x30%+80%x4%=15,8%
S8 30% MPE 30% + 31,6%x3%=31% 80%x45%x30%+70%x20%x30%+(25%+6,6%)x3%=16%

450. M detine in F 40.000 actiuni , peste 51% din drepturile de vot =>
Procentaj de control detinut de M in F Proc. de interes detinut de Tip de control Met de consolid
M in F
40% = 40.000/100.000 40% Exclusiv de fapt Integrare globala - MIG
=> interese minoritare = 60%
Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100%
Imob corporale 200.000
Titluri de particip 40.000
Stocuri 20.000
Creante-clienti 80.000

45
Disponibil 60.000
Total active 400.000
Cap social 120.000
Rezerve 30.000
Rezultat 20.000
Furnizori 230.000
Total capital + datorii 400.000
Preluarea posturilor din F 100%
Imob corp 120.000
Stocuri 60.000
Creante-clienti 100.000
Disponibil 20.000
Total active 300.000
Cap social 100.000
Rezerve 20.000
Rezultat 10.000
Furnizori 170.000
Total capital + datorii 300.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al M 100%


% = Ven totale 600.000
Ch totale 580.000
Rezultat 20.000
Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al F 100%

% = Ven totale 400.000


Ch totale 390.000
Rezultat 10.000
Partajul capitalurilor proprii ale F si eliminarea titlurilor detinute de M in F

Capit proprii F Total Soc M (40%) Alti asociati (60%)


Cap social 100.000 40.000 60.000
Rezerve 20.000 8.000 12.000
Rezultat 10.000 4.000 6.000
Total 130.000 52.000 78.000

Cap social F 100.000


Rezerve F 20.000
Rezultat F 10.000
Titluri de participare 40.000
Rezerva F ca ii revine lui M 8.000
Rez F ce ii revine lui M 4.000
Interese minoritare 78.000

Situatii financiare consolidate

Bilant consolidat
Posturi bilant Bilant M Bilant F Total Calcule, corectii - partaj capitaluri Bilant consolidat
Imob corporale 200,000 120,000 320,000 320,000
Titluri de particip
40,000 0 40,000 -40.000 0
Stocuri 20,000 60,000 80,000 80,000
Creante-clienti 80,000 100,000 180,000 180,000
Disponibil 60,000 20,000 80,000 80,000
Total active 400,000 300,000 700,000 -40.000 660,000
Cap social 120,000 100,000 220,000 -100.000 = 40.000 T.P. + 60.000 I.M. 120,000
Rezerve 30,000 20,000 50,000 -12.000 = 20.000 x 60% 38,000
Rezultat 20,000 10,000 30,000 -6.000 = 10.000 x 60% 24,000
Furnizori 230,000 170,000 400,000 400,000
Interese minoritare 20.000 x 60% + 10.000 x 60% + 100.000 x 60%
= 12.000 + 6.000 + 60.000 = 78.000 78,000
Total capital +
datorii 400,000 300,000 700,000 -118.000 + 78.000 = - 40.000 660,000
Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M
46
Elemente C.P.P. M C.P.P. F Total Corectii - partaj rezultat C.P.P. consolidat
Ven totale 600,000 400,000 1,000,000 1,000,000
Ch totale
580,000 390,000 970,000 970,000
Interese minoritare in rezultate 0 6.000 6,000
Rezultat 20,000 10,000 30,000 -6.000 = 10.000 x 60% 24,000

451.
M detine in F 40.000 actiuni , M si A exercita control comun =>
Procentaj de control detinut de M Proc de interes detinut de Tip de control Met de consolidare
in F M in F
40% = 40.000/100.000 40% Conjunctiv - CC Integrare proportionala - MIP

Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100%

Imob corporale 200.000


Titluri de particip 40.000
Stocuri 20.000
Creante-clienti 80.000
Disponibil 60.000
Cap social 120.000
Rezerve 30.000
Rezultat 20.000
Furnizori 230.000

Preluarea posturilor din F 40%

Imob corp 48.000


Stocuri 24.000
Creante-clienti 40.000
Disponibil 8.000
Cap social 40.000
Rezerve 8.000
Rezultat 4.000
Furnizori 68.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al M 100%


% = Ven totale 600.000
Ch totale 580.000
Rezultat 20.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al F 40%

% = Ven totale 160.000


Ch totale 156.000
Rezultat 4.000

eliminarea titlurilor detinute de M in F

Cap social F = Titluri de participare 40.000

Sit financ consolidate

Bilant consolidat M

47
Posturi bilant Bilant M Bilant F 40% F M + 40% F Elimin. titluri - partaj capitaluri Bilant consolidat
Imob corporale 200,000 120,000 48,000 248,000 248,000
Titluri de particip
40,000 0 0 40,000 -40.000 0
Stocuri 20,000 60,000 24,000 44,000 44,000
Creante-clienti 80,000 100,000 40,000 120,000 120,000
Disponibil 60,000 20,000 8,000 68,000 68,000
Total active 400,000 300,000 120,000 520,000 -40.000 480,000
Cap social 120,000 100,000 40,000 160,000 -40.000 120,000
Rezerve 30,000 20,000 8,000 38,000 38,000
Rezultat 20,000 10,000 4,000 24,000 24,000
Furnizori 230,000 170,000 68,000 298,000 298,000
Total capital +
datorii 400,000 300,000 120,000 520,000 -40.000 480,000

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M

Elemente C.P.P. M C.P.P. F 40% F M + 40% F Corectii C.P.P. consolidat


Ven totale 600,000 400,000 160,000 760,000 760,000
Ch totale
580,000 390,000 156,000 736,000 736,000
Rezultat 20,000 10,000 4,000 24,000 24,000

452.

M detine in F 40.000 actiuni , Y detine mai mult de 50 % = > exercita un control majoritar

Procentaj de control detinut de Proc de interes detinut de M Tip de control Met de consolid
M in F in F
40% 40% Influenta notabila - IN Punere in echivalenta - MPE

Nu se preiau posturile din bilant si contul de profit si pierdere


Nu se elimina operatiile reciproce

Punerea in echivalenta a titlurilor


Titluri puse in echivalenta = % 52.000
Titluri de participare 40.000
Rezerva consolidata 8.000
Cota-parte in rez societ puse in echiv 4.000

Sit financ consolidate

Bilant consolidat M

48
Posturi bilant Bilant M Bilant F Bilant M - Eliminare titluri / partaj capitaluri Bilant consolidat
Imob corporale 200,000 120,000 200.000 200,000
Titluri de particip
40,000 0 -40.000 40,000 0
Titluri puse in = 40.000 val. achizitie
=12.000 partea lui M din rezerve si
echivalanta
0 0 rezultat 0 52,000
Stocuri 20,000 60,000 20,000 20,000
Creante-clienti 80,000 100,000 80,000 80,000
Disponibil 60,000 20,000 60,000 60,000
Total active 400,000 300,000 = 12.000 - partaj 400.000 bil.M 412,000
Cap social 120,000 100,000 120,000 120,000
Rezerve 30,000 20,000 8000 = 20.000 x 40% 30,000 38,000
Rezultat 20,000 10,000 4.000 = 10.000 x 40% 20,000 24,000
Furnizori 230,000 170,000 230,000 230,000
Total capital +
datorii 400,000 300,000 = 12.000 - partaj 400.000 bil.M 412,000

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M

Elemente C.P.P. M C.P.P. F M - Preluare rezulat C.P.P. consolidat


Ven totale 600,000 400,000 600,000 600,000
Ch totale
580,000 390,000 580,000 580,000
Rezultat 20,000 10,000 20,000 20,000
Cota parte rezultat F 4.000 = 10.000 x 40% 4,000
Total rezultat 24,000

* Marimea participatiilor in cursul exercitiilor esta majorata sau diminuata cu partea corespunzatoare beneficiului sau pierderii realizate de intreprinderea asociata.
In cazul de fata : - rezultat – 4.000
- rezerve – 8.000
12.000

453 imob corp


val cont = 1.500.000, baza imp = 1.410.000, dif temp impoz = 90.000 -- Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz.
creante clienti
val cont = 300.000, baza imp = 324.000, dif temp deduct = 24.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp deduct
dob de incasat
val cont = 30.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 30.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz
amenzi de platit –

dob de platit
val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp deduct = 15.000 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct
total diferenta temporara impozabila = 90.000 + 30.000 = 120.000
= > datorie privind impoz. amanat : pasiv imp amanat la 31.12.N = 120.000 x 30% = 36.000
pasiv imp aman existent = 6.000
treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 30.000 (36.000 – 6.000) – reluarea datoriei privind impozitul amanat
total diferenta temporara deductibila = 24.000 +15.000 = 39.000
= > creanta privind impoz. amanat : activ impoz amanat = 39.000 x 30% = 11.700
inreg contabile:
6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 30.000
4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venituri din impozit pe profit amana 11.700
sau
Elemente VC BF Diferente temporare
Impozabila deductibila

Imob. Corporale 1.500.000 1.410.000 90.000


Clienti 300.000 324.000 24.000
Dobanzi de incasat 30.000 0 30.000
Amenzi de platit 33.000 33.000
Dobanzi de platit 15.000 0 15.000

49
Total diferente 120.000 39.000
=> Impozit 120.000 x 30% = Datorie 36.000
39.000 x 30% = Creanta 11.700

Inceput an: datorie 6.000


Diferenta datorie (36.000-11.700) = 24.300 = > treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 18.300 (24.300 – 6.000) – reluarea datoriei privind impozitul amanat
6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 18.300

454.
F achizitie imobiliz. corporale : Cost achizitie = Pret cumparare + Cheltuieli transport
= 80.000.000 + .5.000.000 = 85.000.000
Conform Grup : Cost achizitie include cheltuieli ci demontarea = > provizion demontare 15.000.000

Imob corp = Proviz pt dezafectare imob corp 15.000.000


- val imob corp in sit consolid = 100.000.000
- difer genereaza impoz amanat: val contab - baza fisc=100-85=15.000.000 dif temp impoz

Retratare situatii financiare F


A. Creste valoarea imobilizarii :
121Imobilizare corporala = 1513 Provizion pt. dezafectare imob.corp. 15.000.000
B .Diferenta de valoare genereaza impozit amanat
Valoare contabila (G) = 100.000.000
Baza fiscala (F) = 85.000.000
Diferenta temporara impozabila = 15.000.000
Datorie impozit amanat = ( 25 % x 15.000.000) = 3.750.000

6912 Ch impozit amanat = 4412 Impozit amanat 3.750.000

455.
F capitalizeaza cheltuieli de cercetare = 10.000.000 imob. necorp, sf.ex.N, amortizare liniara ,5 ani, din N+1
G nu capitalizeaza cheltuieli de cercetare, le trece pe cheltuielile perioadei

Retratare situatii financiare F


A. Eliminare cheltuieli cercetare ( nu se specifica daca au fost din productie proprie sau achizitionate)
721 Venit din productia de imobilizari necorporale (Rezultat) = 203 Imobilizare necorporala 10.000.000
B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :
Valoare contabila (G) = 0
Baza fiscala (F) = 10.000.000
Diferenta temporara deductibila = 10.000.000
Creanta impozit amanat = ( 25 % x 10.000.000) = 2.500.000
4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 2.500.000

456.
F detine imobiliz. corporale : - Cost achizitie = 600 mld.,
- amortizare = 150 mld.,
- VCN = 450 mld
Grupul - evaluare imobiliz. corporale la valoare reevaluata
- metoda de reevaluare utilizata : - reevaluare valoare bruta
- reevaluare amortiz. cumulata
Val. justa = VJ = 675 mld, cota impozit 25%,
Reevaluarea simultana a valorilor brute si a amortizarii cumulate

K reev = Valoarea justa = 675 = 675 = 1.5


Valoarea contabila neta 600 –150 450
Determinarea diferentelor din reevaluare
mld.
Valori initiale (inainte de reevaluare) Valoare dupa reevaluare Diferente reevaluare
1 Valoare contabila bruta 600 600 x Kreev. = 900 + 300
2 Amortizare cumulata 150 150 x 1.5 = 225 + 75
3 Valoare contabila neta 450 450 x 1.5 = 675 + 225

Retratare situatii financiare F


A. Reevaluare
212 = % 300 Constructii
1058 225 Rezerve reeval.dispuse de acte normative
2812 75 Amortizare constructii

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat


Valoare contabila (G) = 675.000.000
Baza fiscala (F) = 450.000.000
Diferenta temporara impozabila = 225.000.000
Datorie impozit amanat = 25 % x 225.000.000 = 56.250.000

1058 Rezerve din reevaluare = 4412 Impozit amanat 56.250.000


50
* pt. Active bilantiere
• V ctb > Bz. Fiscala => Dif. temporara impozab . => Datorie impozit amanat => Cheltuiala
• V ctb < Bz. Fiscala => Dif. temporara deductibil. => Creanta impozit amanat => Venit
Pt. Datorii bilantiere
• V ctb < Bz. Fiscala => Dif. temporara impozab . => Datorie impozit amanat => Cheltuiala
• V ctb > Bz. Fiscala => Dif. temporara deductibil. => Creanta impozit amanat => Venit

457.
F detine imobiliz. corporale : - Cost achizitie = 600 mld.,
- amortizare = 150 mld.,
- VCN = 450 mld
Grupul - evaluare imobiliz. corporale la valoare reevaluata
- metoda de reevaluare utilizata : - reevaluare valoare neta - VCN
Val. justa = VJ = 675 mld, cota impozit 25%,
Reevaluarea numai a valorii contabile nete stabilita prin deducerea amortizarii din costul imobilizarii
Determinarea diferentelor din reevaluare mld.
mld.
Valori initiale (inainte de reevaluare) Valoare dupa reevaluare Diferente reevaluare
1 Valoare contabila bruta 600 675 + 75
2 Amortizare cumulata 150 - - 150
3 Valoare contabila neta 450 675 + 225
Retratare situatii financiare F
A . Reevaluare
281 Amortizare constructii = 212 Constructii 150
212 = 1058 Rezerve reeval.dispuse de acte normative 225
B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :
Valoare contabila (G) = 675.000.000
Baza fiscala (F) = 450.000.000
Diferenta temporara impozabila = 225.000.000
Datorie impozit amanat = 25 % x 225.000.000 = 56.250.000
1058 Rezerve din reevaluare = 4412 Impozit amanat 56.250.000

458.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000,
- Vrez. = 0,
- Du = 5 ani,
G aplica amortizare liniara = 20 %
Anul N
Amortizare in conturile F - degresiva = 200.000.000 x 30% = 60.000.000
Conform politici grupului, amortizare G - liniara = 200.000.000 x 20% = 40.000.000
In vederea consolidarii se va aduce amortizare la nivelul cerut de grup =>
Diferenta amortizare = 60.000.000 - 40.000.000 = 20.000.000
Retratare situatii financiare F
A. Diminuarea amortizarii
2813 Amortizare instalatii = 681 20.000.000
B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :
Valoare contabila (G) = 160.000.000
Baza fiscala (F) = 140.000.000
Diferenta temporara impozabila = 20.000.000
Datorie impozit amanat = 25 % x 20.000.000 = 5.000.000
6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 5.000.000

459.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000,
- Vrez. = 0,
- Du = 5 ani,
G aplica amortizare liniara = 20 %

Amortizare in Anul N Amortizare in Anul N + 1


F 200.000.000 x 30 % = 60.000.000 (200.000.000 – 60.000.000) x 30% = 140.000.000 x 30% =
= 42.000.000
G 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000
Dif. = 20.000.000 = 2.000.000

Consolidarea pe baza de fluxuri presupune : se iau in considerare diferentele dintre sfarsitul anului N si sfarsitul anului N+1.
Se porneste de la situatiile retratate ale anului N.

Retratare situatii financiare F


A. Diminuarea amortizarii
2813 Amortizare instalatii = 681 2.000.000
B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :
Valoare contabila (G) = 120.000.000 *
Baza fiscala (F) = 118.000.000 **

51
Diferenta temporara impozabila = 2.000.000
Datorie impozit amanat = 25 % x 2.000.000 = 500.000

6912 Cheltuieli impozitul amanat = 4412 Impozit amanat 500.000


*V contab = Val. utilaj – amortizare N si N+1 = 200.000.000 – (40.000.000 + 40.000.000)
= 200.000.000 – 80.000.000 = 120.000.000
** Bz. Fiscala = Val. utilaj – amortizare N si N+1 + dif. amortiz.la sfarsit an
= 200.000.000 – (60.000.000 + 42.000.000) + 20.000.000 = 200.000.000 – 102.000.000+20.000.000
= 118.000.000

460.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000,
- Vrez. = 0,
- Du = 5 ani,
G aplica amortizare liniara = 20 %

Amortizare in Anul N Amortizare in Anul N + 1


F 200.000.000 x 30 % = 60.000.000 (200.000.000 – 60.000.000) x 30% = 140.000.000 x 30% =
= 42.000.000
G 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000
Dif. = 20.000.000 = 2.000.000

Consolidarea pe baza de solduri presupune : retratarea amortizarii se inregistreaza din nou in N+1, prin contul de rezerve, deorece conturile individuale transmise societatii
mama nu cuprind retratarile lui F din anul N.
Retratare situatii financiare F
A. Diminuarea amortizarii
anul N : 2813 = 106 20.000.000
anul N+1 : 2813 = 681 2.000.000
B. Datorie impozit amanat :
anul N : 25 % x 20.000.000 = 5.000.000
106 Rezerve = 4412 Impozit amanat 5.000.000
anul N+1 : 25 % x 2.000.000 = 500.000
6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 500.000

461.
F achizitioneaza in utilaj in N: - cost = 700.000.000
- Du = 10.000 ore
- In N functioneaza 1.000 ore
In N, in contabilitatea individuala a lui F amortizare = 700.000.000 x 1.000/10.000 = 70.000.000
Valoare contabila utilaj = 700.000.000 – 70.000.000 = 630.000.000
Pret net vanzare = 610.000.000 – 10.000.000 = 600.000.000
Val. de utilitate = Suma fluxurilor de numerar actualizate
= (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,1 + (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,21 + (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,33 + ( 2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,46
= 135.000.000 / 1.1 + 135.000.000 / 1.21 + 135.000.000 / 1.33 + 135.000.000 / 1.46 = 122.727.273 + 111.570.248 + 101.427.498 + + 92.206.816
= 427.931.835
Valoarea recuperabila = max (600.000.000; 427.931.835) = 600.000.000
Valoarea utila in situatiile consolidate = 600.000.000
Pierdere de valoare = 630.000.000 – 600.000. 000 = 30.000.000
Retratare situatii financiare F
1. Constituire provizion
6813 Chelt.cu prov. pt depreciere imobiliz = 2913 Proviz pt deprec echip,.... 30.000.000
2. Recunoasterea deprecierii genereaza impozite amanate :
-Val. contabila = 600.000.000
- Baza fiscala = 630.000.000
Dif temp deductibila = 30.000.000
Creanta impozit amanat = 25 % x 30.000 = 7.500.000
4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 7.500.000

464.

465.

F detine teren achizitionat in N-4,: - cost 400.000.000,


- reevaluat in N-2 la 550.000.000,
- rezerva reevaluare nemodificata pana in N
G aplica IAS 36.

Sf.N indicii ca terenul s-a depreciat , V reala =V recuperabila = 350.000.000

Depreciere valoare = 550.000.000 - 350.000.000 = 200.000.000

Retratare situatii financiare F


A. Depreciere reevaluare

52
105 = 212 150.000.000 = 550.000.000 – 400.000.000
Constituire provizion :
6813 Chelt cu prov pt deprec imobiliz = 2911 Prov pt deprec terenuri 50.000.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :


Valoare contabila (G) = 350.000.000
Baza fiscala (F) = 550.000.000
Diferenta temporara deductibila = 200.000.000
Creanta impozit amanat = 25 % x 200.000.000 = 50.000.000

4412 Impozit amanat = % 50.000.000


791 Venit impozit amanat 12.500.000 = 50.000.000 x 25 %
105 37.500.000 = 150.000.000 x 25%

466.
Ecuaţia la locatar
Platile minimale sunt formate din : -
- varsamantul initial = 6.000.000
- 16 redevente trimestriale a 1.500.000 fiecare
- varsamant final – prêt vanzare cumparare = 1.000.000
 se calculeaza rata dobanzii implicita trimestriala a contractului « i »din relatia :
16
27.510.000 = 6.000.000 + ∑ 1.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000
t=1 (1+i)t (1+i) 16 (1+i) 16

27.510.000 = 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000


1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16 (1+i) 16
Suma actualizata a plaţilor minime de leasing =
16
6.000.000 + ∑ 1.500.000 + 1.000.000 =
t=1 (1+i)t (1+i) 16

= 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000


1+i (1+i)2 (1+i) 16

Aceasta se compară cu valoarea justă a bunului şi se foloseşte valoarea cea mai mică => X
Înregistrări contabile la locatar (ex.N)
1. Inregistrarea preluării bunului în regim de leasing financiar :
2133 Mijloace de transport = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate -minim de valoare det anterior -X
2. Înregistrarea plăţii avansului:
167 = 5121 6.000.000
3. Redevenţa trimestrială: - 2 rate in ex. N
% = 5121 1.500.000
167 }
666 }Se iau sumele din Tabloul plaţilor minime de leasing
4. Înregistrarea amortizării pe ex. N
suma se imparte pe durata contractului => amortizarea in N va fi (X / 6) * ( 6 / 12)
6811 = 2813

467.
La locator
Se calculeaza
a) Investiţia brută în leasing = 6.000.000 + 16*1.500.000 + 1.000.000 = 31.000.000
Determinarea ratei de actualizare “i” pt. descompunerea redeventei in dobanzi si rambursari ale imprumutului folosind formula :
16
27.510.000 = 6.000.000 + ∑ 1.500.000 + 1.000.000 =
t=1 (1+i)t (1+i) 16
= 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000
1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16
b) Venitul financiar nerealizat =
= 31.000.000 - 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000
1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16
c) Investiţia netă în leasing = a - b
Înregistrări contabile (ex.N)
1 Înregistrarea cedării bunului
2673 Imprumuturi pe termen lung = 2133 Mijloace de transport 27.510.000
2.Încasarea avansului
5121 = 2673 6.000.000
3. Încasarea redevenţelor trimestriale – 2 rate in ex. N
5121 = % 1.500.000
2673
766 Se iau sumele din Tabloul plaţilor minime de leasing

468.
1. Înregistrarea subscrierii obligaţiunilor la data de 1.10 ex.fin.N:
Val.nominală împrumut = 4.000 oblig*1.000 u.m./oblig = 4.000.0000
Val. Pret emisiune = 4.000 oblig * 990u.m. = 3.960.000 u.m.

53
Val. Pret rambursare = 4.000 oblig*1.020 u.m. = 4.080.000 u.m.

Prima emisiune = Val pret de rambursare - Val pret emisiune


= 4.080.000 – 3.960.000
% = 161 Imprumuturi din emis. de obligat. 4.080.000
461 Debitori diversi 3.960.000
169 Prime priv. pambursarea obligatiunilor 120.000
2. Încasarea contravalorii obligaţiunilor la data de 1.10. N:
5121 = 461 3.960.000
3. Înregistrarea dobânzii la data de 30.09.N+1:
Val dobanda = Val imprumut *rata dobanda
= 4.000.000 u.m.*10% = 400.000 u.m.
666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi afer. imprum. din emisiunea de obligat. 400.000
4. Înregistrarea plăţii dobânzii aferente primului an de împrumut:
1681 = 5121 400.000
pt. anul N 100.000
pt. anul N+1 300.000
5. Înregistrarea amortizării anuale a primei de rambursare:
Prima anuala = Prima rambursare/ nr. Ani= 120.000/6 = 20.000 u.m.
6868 Chelt. financiare priv. amortiz. primelor de ramb. obligat. = 169 20.000 u.m.
N: 5.000
N+1: 15.000

469.
1. Înregistrarea creditului bancar primit :
5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 100.000
2. Încasarea dobânzii aferente:
Val dobânda = val imprumut *rata dobânzii*perioada creditare
= (100.000 *12 % ) / 12 = 12.000 / 12 = 1.000 u.m.
666 = 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 1.000
3. Înregistrarea rambursarii imprumutului si a platii dobanzii:
% = 5121 101.000
5191 100.000
5198 1.000

470.
1. Inregistrarea regularizarii TVA la sfarsitul lunii:
% = 4426 9.500
4427 7.600
4424 1.900
=> TVA de recuperat

471 .

Reeval. La 31.12.N-1
Valoare terenuri = 400.000 u.m. * 200/150 – 400.000 u.m. = 533.333 – 400.000
= 133.333 u.m.
211 = 788 133.333
Valoare marfuri = 80.000 * 200/170 - 80.000 = 94.118 –80.000 =
= 14.118 u.m.
371 = 788 14.118
Valoare clienti = 150.000 * 200/170 - 150.000 = 176.470 – 150.000 =
= 26.470 u.m.
4111 = 788 26.470
Calculam indicele mediu pt. conversia fluxurilor de venituri si cheltuieli :
= (val. indicelui la 31.12. N + val. indicelui la 31.12. N-1) / 2
= (200 + 150) / 2 = 175
Venituri = 400.000 * 200 / 175 - 400.000 = 457.143 – 400.000 = 57.143
= 57.143 u.m.
688 = 707 57.143
Cheltuieli = 300.000 u.m.* 200/175 – 300.000 = 342.857 – 300.000
= 42.857
607 = 788 42.857

472.
1. Înregistrarea vanzarii produselor clientului extern la data de 30.11 ex.fin.N:
Val creanta = 10.000 € *30.0000 = 300.000.000 lei
411 = 701 300.000.000
2. Prezentarea valorii creantei la 31.12.N in situatiile financiare:
Val creanta = 10.000 € *32.0000 = 320.000.000 lei
Diferenta de curs favorabila = 320.000.000-300.000.000=20.000.000 lei
411 = 765 20.000.000
Din punct de vedere fiscal diferentele de curs sunt impozitate, respectiv deductibile doar la data incasarii
=> Valoarea contabila a creantei = 320.000.000
=> Baza fiscala a creantei = 300.000.000
 diferenta temporara impozabila = 20.000.000 (Vc >Bf – activ)
54
 datorie privind impozitul amanat
3. Înregistrarea impozitului pe profit amanat:
Impozit pe profit amanat = 20.000.000 * 16% = 3.200.000
6192 = 4412 3.200.000

473.
1. Înregistrarea achizitiei marfurilor la data de 25.10.N :
Valoarea marfurilor achizitionate = 50.000$ * 30.000 = 1.500.000.000 lei
371 = 401 1.500.000.000
2. Înregistrarea diferentei de curs favorabila la data de 31.12.N:
Diferenta curs favorabila = 50.000$* (30.000 - 29.000) = 50.000.000 lei
401 = 765 50.000.000

3. Înregistrarea achitarii datoriei la data de 25.01.N+1:


Val datorie achitata = 50.000$ * 32.000lei/$ = 1.600.000.000
Val nominala a datoriei = 1.450.000.000
Diferenta de curs nefavorabila = 150.000.000
% = 5121 1.600.000.000
401 1.450.000.000
665 150.000.000

474.
1. Înregistrarea acordării împrumutului la data de 1.09.N:
Val. Imprumut = 2.000.000 franci * 30.000 lei/franc = 60.000.000.000
2671 Sume datorate de filiale = 5121 60.000.000.000
2. Înregistrarea la data de 31.12 a diferenţelor de curs valutar respectiv a creşterii valorii creanţei:
Val creanta la 13.12.N = 2.000.000 franci* 31.000 lei/franc = 62.000.000.000 lei
Val nominala creanta = 60.000.000
Diferenta favorabila = 2.000.000
2671 = 765 2.000.000.000
Comentariu : Fiind o finaţare permanentă, creşterea valorii creanţei este asociată cu un venit din diferenţe de curs valutar

475.
1. Înregistrarea achiziţiei titlurilor la data de 3.01.N:
261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului = 5124 Conturi in valuta 160.000.000
2. Înregistrarea la data de 31.12 N a punerii în echivalenţă a titlurilor:
264 Titluri puse in echivalenta = % 250.000.000
261 160.000.000
121 60.000.000 (rezultatul grupului)
Rezerve din conversie 107 30.000.000 (Diferente conversie –diferente curs favorabile)
3. Înregistrarea impozitului amânat :
Impozit amânat = 30.000.000 *16% = 4.800.000
6912 = 4412 4.800.000
Comentariu : Creşterea valorii titlurilor datorată cursului valutar este asociată cu o diferenţă temporară de impozit

476.
1. Înregistrarea vânzării produselor la data de 25.12.N:
Val. Produse vândute: 40.000 € * 35.000 lei/€ = 1.400.000.000
4111 = 701 1.400.000.000
2. Înregistrarea încasării a 50% din valoarea bunurilor:
Val. Creanţă încasată = 40.000€ * (1/2) * 35.000 lei/€ = 700.000.000
5124 = 4111 700.000.000
3. Înregistrarea valorii creanţei la data de 31.12.N
Valoare curentă = 20.000€ *36.000 lei/€ = 720.000.000
Valoare nominala = 700.000.0000
Diferenta favorabila = 20.000.000
4111 = 765 20.000.000
4.Înregistrarea încasării primei tranşe şi a dobânzii aferente în data de 25.12.N+1
Valoare nominala creanta = 20.000€ *(1/2) * 36.000 lei/€ = 360.000.000
Valoare de incasat = 20.000€ (1/2)* 37.000 lei/€ = 370.000.000
Diferenta favorabila = 10.000.000
Dobanda aferenta = 20.000 € * 10% * 37.000 lei/€ = 74.000.000
5124 = % 454.000.000
411 360.000.000
765 10.000.000
766 74.000.000
5. Actualizare 31.12.N+1
Valoare curentă = 10.000€ *37.500 lei/€ = 375.000.000
Valoare nominala = 370.000.0000
Diferenta favorabila = 5.000.000
4111 = 765 5.000.000
6 . Inregistrarea incasarii celei de a doua transe la data de 25.12.N+2:
Valoare nominala creanta = 10.000€ * 37.500 lei/€ = 375.000.000
Valoare de incasat = 20.000€ *38.000 lei/€ = 380.000.000
Diferenta favorabila = 5.000.000
Dobanda aferenta = 10.000€*10%* 38.000 lei/€ = 38.000.000

55
5124 = % 418.000.000

411 375.000.000
765 5.000.000
766 38.000.000

477 .
1. Înregistrarea achizitiei la pret FOB:
Val. Utilaj pret FOB = 50.000 € * 35.000 lei/€ = 1.750.000.000
2131 = 404 1.750.000.000
2. Inregistrarea valorii transportului si asigurarii externe:
Val. Transport extern = 8.000 € * 35.000 lei/€ = 280.000.000
Val. Asigurare externa =2.000 € * 35.000 lei/€ = 70.000.000
TOTAL transport + asigurare = 350.000.000
2131 = 401 350.000.000
3. Inregistrarea transportului intern:
2131 = 401 20.000.000
Valoare utilaj = Pret FOB + Transport+Asigurare+Transport intern
= 1.750.000.000+280.000.000+70.000.000+20.000.000
= 2.120.000.000
4. Inregistrarea platii furnizorului extern M la 25.12.N:
Valoarea datoriei/25.12.N=50.000 €*36.500 lei/€ = 1.825.000.000
Valoarea nominala datorie = 1.750.000.000
Diferenta curs nefavorabila = 75.000.000
% = 5124 1.825.000.000
404 1.750.000.000
665 75.000.000
5. Inregistrarea diferentei nevaforabile aferente datoriei fata de furnizorul extern L la 31.12.N:
Val. Datoriei = 10.000 € *37.000 lei = 370.000.000
Val. Nominala = 350.000.000
Dif. Nefavorabila = 20.000.000
665 = 401 20.000.000
6. Inregistrarea achitarii datoriei fata de furnizorul L la data de 5.01.N+1
Val. Datorie de plata = 10.000€ * 36.000 = 360.000.000
Val. Nominala datorie = 370.000.000
Diferenta de curs favorabila = 10.000.000
401 = % 370.000.000
5124 360.000.000
765 10.000.000
Si cu valoarea chelt. estimate pt. demontarea utilajului ? nu intra in valoarea mijlocului fix ? Cum ? Cheltuieli in avans ?
Conform IAS 16 costul de achizitie cuprinde …costul estimat de lichidare (scoatere din functiune) si transport al activului si de reinnoire a zonei, in masura in care aceasta a fost
contabilizata ca provizion in conformitate cu IAS 37.

478.
1. Se inregistreaza subscrierea capitalului social:
Valoare capital social = 10.000$ * 31.000 lei/$ = 310.000.000
456 = 1011 310.000.000
2. Se inregistreaza aportarea utilajului:
2131 = % 128.000.000
456 124.000.000
765 4.000.000
sau
2131 = % 128.000.000
456 124.000.000
1043 Prime de aport 4.000.000
3. Se inregistreaza aportarea numerarului in suma de 6.000 $:
% = 456 186.000.000
5124 183.000.000
665 3.000.000
sau
% = 456 186.000.000
5124 183.000.000
1068 Alte rezerve 3.000.000
4. Inregistrarea varsarii capitalului social:

1011 = 1012 310.000.000

479.
1. Se iregistreaza majorarea capitalului social prin compensare datorii:
401 = 1012 10.000.000

480.
Capital social = 100.000.000
Rezerve = 40.000
Capitaluri proprii = 140.000.000

56
Nr. Actiuni = 10.000
Valoarea matematica actiune = 140.000.000 lei / 10.000 act = 14.000 lei/act.
1. Inregistrarea aportatrii utilajului prin emiterea a 1.000 actiuni la pret de emisiune de 14.000 lei
456 = % 14.000.000
1011 10.000.000
1043 Prime de aport 4.000.000
2. Inregistrarea aportului efectiv:
2131 = 456 14.000.0000
3. Inregistrarea varsarii capitalului social:
1011 = 1012 10.000.000
4. Inregistrarea cheltuielilor de constituire:
201 = 5121 200.000
5. Inregistrarea acoperirii cheltuielilor de consttiuire din primele de aport:
1042 = 201 200.000
6. Inregistrarea incorporarii primei de aport in rezerve si capital social:
1042 = % 3.800.000
1012 1.520.000
1068 Alte rez. 2.280.000 = 3.800.000*60%

481.
1. Inregistrarea majorarii capitalului social prin conversia obligatiunilor:
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = % 7.000.000
1012 5.000.000 : 5.000*1.000 lei/act
Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1044 2.000.000 : 5.000* (1.400-1.000)
atentie ! 7000 in loc de 7000000
482 .
Profit brut = 40.000.000 -20.000.000 + 8.000.000 = 28.000.000
Calculul valorii sumei de repartizat la rezerve : Profit impozabil = Profit brut *5%= 1.400.000
Inregistrarea repartizarii rezervelor legale:
129 = 1061 Rezerve lagale 1.400.0000
Nivelul maxim al rezervelor legale= 20% din Capitalul social = 6.000.0000
Comentarii: Rezervele legale se pot constitui atât in limita a 20% din capitalul social cat si 5% din Profitul brut

483.
1. Inregistrarea repartizarii profitului net pe destinatii:
129 = % 41.000.000
457 Dividende de plata 12.000.000
1012 Capit. soc. subscris varsat 5.000.000
424 Participarea salariatilor la profit 15.000.000
1063 Rezerve statutare 1.000.000
446/ analit. Alte impoz.,taxe si varsam.asim. 8.000.000
analitic
Comentarii :Regiile autonome nu repartizeaza profit net pentru dividende in situatia cand statul detine exclusiv integral capitalul social

484.
1. Inregistrarea dreptului de a primii subventia:
445 Subventii = 131 Subventii pt. investitii 30.000.000
2. Inregistrarea incasarii subventiei:
5121 = 445 30.000.000
3. Inregistrarea achizitionarii utilajului:
% = 404 59.500.000
2131 50.000.000
4426 9.500.000

4. Inregistrarea platii furnizorului:


404 = 5121 5.950.000

5. Inregistrarea amortizarii anuale a utilajului:


Valoare amortizare anuala = valoare utilaj/durata de utilizare =50.000.000lei/5 ani=
= 10.000.000 lei/an
6811 = 2813 10.000.000
6. Inregistrarea amortizarii lunare a utilajului:
Valoare amortizare lunara = Amortizare anuala/12 luni=10.000.000lei/12 luni=
= 833.333 lei/luna
6811 = 2813 833.333
7. Inregistrarea trecerii la venituri a cotei-parti din amortizarea aferenta subventiei:
Amortizarea aferenta suventiei = (30.000.000/50.000.000) * 833.333 = 500.000
131 = 7584 Venituri din subventii pt. investitii 500.000

485.
1. Inregistrarea dreptului de a primii subventia:
445 = 131 30.000.000
2. Inregistrarea primirii subventiei:
5121 = 445 30.000.000
3. Inregistrarea achizitionarii utilajului:
% = 404 119.000.000
2132 100.000.000

57
4426 9.000.000
4. Inregistrarea amortizarii anuale a utilajului:
6811 = 2813 20.000.000
5. Inregistrarea trecerii pe venituri a cotei parti din amortizarea aferenta subventiei:
131 = 7584 6.000.0000 = 20.000.000 * 30.000.000/100.000.000
6. Inregistrarea vanzarii utilajului dupa primul an de utilizare:
461 = % 107.100.000
7583 90.000.000
4427 17.100.000
7. Inregistrarea scoaterii din patrimoniu:
% = 2131 100.000.000
6583 80.000.000
2813 20.000.000
8. Inregistrarea restituirii subventiei
131 = 5121 24.000.000

486.
In N – prod. finite : Pv = 50.000.000 + TVA 19% - acorda garant. 1 an
Cp = 20.000.000
N-1 : Ven. din vanz. produselor = 100.000.000
Chelt. reparatii in garantie = 4.000.000
N: Chelt. reparatii in garantie = 5.000.000 + 19% TVA
KN = Venituri N * K N-1
K = cheltuieli cu reparatii x 100
Venituri din vanzare prod.
KN-1 = 4.000.000 x 100 = 4%
100.000.000
KN = 50.000.000 * 4% = 2.000.000 => provizion constituit in N
Nivelul provizioanelor pentru garantii = (cheltuieli reparatii/venituri din vanzari)*100 = 4%
Valoare provizion = 50.000.000 *4% = 2.000.000
1. Inregistrarea vanzarii produselor finite:
4111 = % 59.500.000
701 50.000.000
4427 9.500.000
2. Inregistrarea scoaterii din gestiune:
711 = 345 20.000.000
3. Inregistrarea constituirii provizionului pentru garantii acordate clientilor:
6812 Cheltuieli cu proviz. pt. riscuri si chelt. = 1518 Provizioane pt. riscuri si chelt. 2.000.000
4. Inregistrarea sumei datorate prestatorului ce a efectuat reparatiile:
%= 401 5.950.000
628 5.000.000
4426 950.000
5. Inregistrarea anularii provizioanelor pentru garantii deoarece s-au efectuat reparatiile:
1518 = 7812 2.000.000

486.
1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor :
Val imprumut = Nr. Obligatiuni * Val nominala = 10.000*10.000 = 100.000.000
461 = 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 100.000.000
2. Inregistrarea incasarii imprumutului:
5121 = 461 100.000.000
3. Inregistrarea dobanzii :
666 = 1681 Dobanzi afer. imprumut. din emisiunea de obligatiuni 50.000.000
4.Plata dobanzii
1681 = 5121 50.000.000
5. Inregistrarea conversiei obligatiunilor :
161 = % 100.000.000
1012 85.000.000 = Vn
1041 Prime de emisiune 5.000.000 =Ve-Vn
1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 10.000.000
sau
161 = % 100.000.000
1012 85.000.000
1044 15.000.000

487.
1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor :
461 = 161 10.000.000
2. Inregistrarea incasarii imprumutului:
5121 = 461 10.000.000
3. Inregistrarea dobanzii in primul an:
666 = 1681 4.500.000
4. Inregistrarea platii dobanzii in cel de al doilea an:
% = 5121 6.750.000
1681 4.500.000
666 2.250.000
5. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor:

58
505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 10.000.000
6. Inregistrarea anularii imprumutului :
161 = 505 10.000.000

488.
1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor :
461 = 161 10.000.000
2. Inregistrarea incasarii imprumutului:
5121 = 461 10.000.000
3. Inregistrarea dobanzii in primul an:
666 = 1681 4.500.000
4. Inregistrarea platii dobanzii in cel de al doilea an:
% = 5121 6.750.000
1681 4.500.000
666 2.250.000
5. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor:
505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 10.000.000
6. Inregistrarea anularii imprumutului :
161 = 505 10.000.000

489.
1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor :
% = 161 25.000.000
461 20.000.000
169 Prime rambursare a obligatiunilor 5.000.000
2. Inregistrarea amortizarii primelor de rambursare aferente primului an:
ex.N 6868 Chelt. fin. priv. amortiz. primelor de emis.= 169 2.500.000
3. Inregistrarea amortizarii primelor de emisiune aferente celui de al doilea an:
ex.N+1 6868 = 169 2.500.000
4. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor:
505 = 5121 25.000.000
5. Inregistrarea anularii obligatiunilor:
161 = 505 25.000.000

490.
1. Inregistrarea primirii creditului :
5121 = 1621 Credite bancare pe termen lung 100.000.000
2. Inregistrarea dobanzii lunare:
Dobanda lunara = Val Imprumut *rata dob*(1/12)= 100.000.000*40%/12 = 40.000.000/12
= 3.333.3333
666 = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 3.333.333
Aceasta este inregistrarea dobanzii rambursate in lunile 1-10 ale imprumutului; valoarea acestuia pt luna 10 este de 3.333.334 lei ( din rotunjiri)
3. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii cotei parti a imprumutului in luna 10 :
Val dobanda inregistrata pana in luna 10 repartizata pe 5 transe
= (3.333.333 *10) / 5 = 6.666.666
Val. Imprumut platita = 100.000.000/5 = 20.000.000
% = 5121 26.666.666
1621 20.000.000
1682 6.666.666
4. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 11:
% = 5121 29.333.332
666 2.666.666 = (100.000.000 - 20.000.000) * 40% /12
1682 6.666.666
1621 20.000.000
5. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 12:
% = 5121 28.666.666
666 2.000.000 = (100.000.000 - 40.000.000) * 40% /12
1682 6.666.666
1621 20.000.000
6. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 13:
% = 5121 27.999.999
666 1.333.333 = (100.000.000 - 60.000.000) * 40% /12
1682 6.666.666
1621 20.000.000
Dobanda curenta = 20.000.000*40%=666.666
7. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 14:
% = 5121 27.999.999
666 666.666 = (100.000.000 - 80.000.000) * 40% /12
1682 6.666.666
1621 20.000.000

491.
1. Inregistrarea primirii creditului in valuta:
5124 = 1621 30.000.000 = 1.000 * 30.000
2. Inregistrarea dobanzii aferente primului an N:
666 = 1682 3.100.000 = 1.000 * 10% * 31.000 = 100*31.000
3. Inregistrarea ajustarii imprumutului in anul N:
665 = 1621 1.000.000 = 1.000 * (31.000 – 30. 000) = 1.000 * 1.000
59
4. Inregistrarea rambursarii primei transe din imprumut:
1621 = 5124 15.500.000 = 500 * 31.000
5. Inregistrarea platii dobanzii anul N:
5124 = 1682 3.100.000
6. Inregistrarea dobanzii aferente anului N+1:
666 = 1682 1.400.000 = 500 * 10% * 28.000 = 50 * 28.000
7. Inregistrarea ajustarii imprumutului in anul N+1:
1621 = 765 1.500.000 = 500 * (31.000 – 28. 000) = 500 * 3.000
8. Inregistrarea rambursarii imprumutului si a dobanzii scadente:
% = 5124 15.400.000
1621 14.000.000 = 500* 28.000
1682 1.400.000

492.
1. Inregistrarea primirii imprumutului:
5121 = 1661 Datorii catre societatile din cadrul grupului 80.000.000
2. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii transei 1 de imprumut:
% = 5121 48.000.000
666 8.000.000 = 80.000.000 * 10%
1661 40.000.000

3. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii transei a doua de imprumut:


% = 5121 44.000.000
666 4.000.000 = (80.000.000 – 40.000.000)* 10% = 40.000.000 *10%
1661 40.000.000

493.
1. Inregistrarea provizionului aferent primului an N:
6812 = 1518 60.000.000
2. Inregistrarea provizionului aferent anului N+1:
6812 = 1518 60.000.000
3. Inregistrarea cheltuielilor cu reparatiile:
% = 401 142.800.000
611 120.000.000
4426 22.800.000
4. Inregistrarea anularii provizionului constituit:
1518 = 7812 120.000.000
5. Plata furnizor cu OP
401 = 5121 142.000.000

494.
1. Inregistrarea achizitionarii programului informatic:
% = 404 11.900.000
208 Alte imobilizari necorporale 10.000.000
4426 1.900.000
2. Inregistrarea achitarii contravalorii programului informatic:
404 = 5121 11.900.000
3. Inregistrarea amortizarii lunare:
6811 = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 277.778
Amortizarea lunara = valoarea program/36 luni = 10.000.000 / 3 / 12 = 277.778
4. Inregistrarea scoaterii din evidenta:
2808 = 208 10.000.000

495.
1. Inregistrarea acordarii avansului
% = 5121 5.000.000
234 Avansuri acordate pt. imobilizari necorporale 4.201.680
4428 798.320
2. Inregistrarea facturii finale
% = 404 23.800.000
203 Cheltuieli de dezvoltare 20.000.000
4426 3.800.000
3. Stingere avans acordat furnizorului :
404 = % 5.000.000
234 4.201.680
4428 798.320
sau
2. Inregistrarea diferenta de valoare a proiectului:
% = 404 18.800.000
234 15.798.320
4426 3.001.680
3. Inregistrarea receptiei proiectului
203 = 234 20.000.000
4. Plata contravalorii proiectului ramasa neachitata:
404 = 5121 18.800.000 = 20.000.000 +3.800.000(TVA) – 5.000.000
5. Inregistrarea amortizarii lunare:
6811 = 2803 Amortizarea chelt. de dezvoltare 1.000.000 = 20.000.000/ 20 luni
6. Inregistrarea scoaterii din evidenta:
60
2803 = 203 20.000.000

496.
1. Inregistrarea achizitionarii terenului:
% = 404 59.500.000
2111 Terenuri 50.000.000
4426 9.500.000

2. Inregistrarea lucrarilor de amenajare:


% = 404 23.800.000
2112 Amenajari la terenuri 20.000.000
4426 3.800.000
3. Inregistrarea amortizarii anuale:
6811 = 2811 5.000.000 = 20.000.000 / 4
Nota: Aceasta inregistrare se repeta in anii 2 si 3 de utilizare
4. Inregistrare vanzarii terenului:
461 = % 95.200.000
7583 Venituri din vanzarea activelor 80.000.000
4427 15.200.000
5. Inregistrarea scoaterii din evidenta a terenului:
6583 Cheltuieli privind activele cedate= 2111 50.000.000

6. Inregistrarea scoaterii din evidenta a amenajarii:


% = 2112 20.000.000
6583 5.000.000
2811 15.000.000

497.
1. Inregistrarea achizitionarii utilajului:
% = 404 47.600.000
2131 40.000.000
4426 7.600.000
2. Achitarea contravalorii utilajului:
404 = 5121 47.600.000
3. Inregistrarea amortizarii aferente primului an de functionare:
6811 = 2813 20.000.000 = 40.000.000 * 50%
4. Inregistrarea operatiunilor de reevaluare:
Valoare utilaj *1,6 = 40.000.000 *1.6 = 64.000.000
2131 = 105 24.000.000 = 64.000.000 – 40.000.000
Valoare amortizare cumulata *1,6 = 20.000.000 *1,6 = 32.000.00
105 = 2813 12.000.000 = 32.000.000 – 20.000.000
5. Inregistrarea amortizarii lunare pentru anii urmatori:
6811 = 2813 666.667
Amortizare = 32.000.000 lei / 4 ani / 12 luni = 8.000.000 lei/an /12 = 666.667

498.
1. Inregistrarea achizitionarii utilajului:
% = 404 71.400.000
2131 60.000.000
4426 11.400.000
2. Achitarea contravalorii utilajului :
404 = 5121 71.400.000
3. Inregistrarea amortizarii anuale, an N:
6811 = 2813 6.000.000
Val amortizare anuala = 60.000.000lei/10 ani=6.000.000 lei/an
4. Inregistrarea amortizarii lunii 1 an N+1:
6811 = 2813 500.000 = 6.000.000/12
5. Inregistrarea vanzarii utilajului:
461 = % 53.550.000
7583 45.000.000
4427 8.550.000
6. Inregistrarea scoaterii din evidenţă :
% = 2131 60.000.000
6583 53.500.000
2813 6.500.000

499.
1. Inregistrarea primirii creditului:
5121 = 1621 1.000.000.000
2. Inregistrarea dobanzii aferente ex. fin. 2005:
666 = 1682 300.000.000
Val. Dobanda = 1.000.000.000 *40% * (9 / 12) = 300.000.000

3. Inregistrarea veniturilor financiare:


5121 = 766 100.000.000
4. Inregistrarea imobilizarii in curs pentru ex.fin. 2005:

61
231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din prod.de imobilizari corporale 800.000.000
5. Inregistram consumurile:
clasa 6 = % 800.000.000
clasa 2 x
clasa 3 x
clasa 4 x
clasa 5 x
Nota : conform tratamentului de baza costurile imprumuturilor nu se capitalizeaza, sunt contabilizate in cheltuielile exercitiului in care se efectueaza

500.
1. Inregistrarea dobanzii pentru ex.fin. 2006 perioada ian. – martie :
666 = 1681 100.000.000 = 1.000.000.000 *40% * (3 / 12)
2. Inregistrarea platii dobanzii aferente primului an de imprumut si a rambursarii primei transe la 1.04.2006:
%= 5121 650.000.000
1681 400.000.000 = 300.000.000 +100.000.000 = (2005 + 2006)
1621 250.000.000
3. Inregistrarea dobanzii aferente aprilie – dec. pentru ex.fin. 2006:
666 = 1681 225.000.000 = (1.000.000.000-250.000.000) *40% * (9/12)= .
750.000.000*40%*(9/12)
4. Inregistrarea veniturilor financiare:
5121 = 766 120.000.000
4. Inregistrarea investitiei in curs :
231 = 722 1.200.000.000
5. Inregistram consumurile:
clasa 6 = % 1.200.000.000
clasa 2 x
clasa 3 x
clasa 4 x
clasa 5 x

501.
Valoarea investitiei in curs conform tratamentului alternativ se determina astfel:
Vi = 800.000.000 + 300.000.000 - 100.000.000 = 1.100.000.000
Consumuri + dobanzi - venituri financiare
dobanzi = 1mld *40% * 9/12 = 300.000.000
1. Inregistrarea investitiei in curs :
231 = 722 1.100.000

502.
Valoarea investitei in curs conform tratamentului alternativ se determina astfel :
Vi = 1.200.000.000 + 150.000.000 - 120.000.000 *1/2 = =1.290.000.000
Consumuri + dobanzi - venituri financiare
In perioada de intrerupere a lucrarii nu se iau in calculul investitiei dobanzile aferente
 dobanda in perioada 01 – 03. 2006 nu se ia in calcul
 dobanda in perioada 04 – 12. 2006 – se iau in calcul doar 6 luni -iunie – decembrie = (1mld – 250 mil) * 40% * 6/12 = 750 mil *40% *6/12 = 150.000.000
 Se pondereaza cheltuielile si veniturile financiare cu durata efectiva de realizare a lucrarii respectiv cu 6 luni / 12 luni
1. Inregistrarea investitiei in curs :
231 = 722 1.290.000.000

503 .
1 Primirea facturii de la constructor in prima % = 404 71.400.000
luna: 231 60.000.000
4426 11.400.000
2 Primirea facturii in luna a doua % = 404 47.600.000
231 40.000.000
4426 7.600.000
3 Inregistrarea investitiei finalizate 212 = 231 100.000.000
4 Achitarea facturilor 404 = 5121 119.000.000
5 Inregistrarea amortizarii depozitului 6811 = 2812 4.000.000
6 Vanzarea depozitului 461 = % 35.700.000
7583 30.000.000
4427 5.700.000
7 Descarcarea gestiunii de depozitul vandut 2812 = 212 100.000.000
8 Incasarea facturii 5121 = 461 35.700.000
504.
1 Actualizare valoare brut contabil 212 = 105 40.000.000
2 Actualizare amortizare cumulada 105 = 2812 5.000.000
Inainte de actualizare Dupa actualizare
Valoare brut contabila (Sd 212) 30.000.000 70.000.000
Amortizarea cumulata (Sc 2812) 10.000.000 15.000.000
Valoarea net contabila 20.000.000 55.000.000
505.
1 Pentru anul N

62
1. Achizitionarea mijlocului de transport % = 404 119.000.000
2133 100.000.000
4426 19.000.000
Aa = 100.000.000 / 5 = 20.000.000
2. Inregistrarea amortizarii pentru anul N 6811 = 2813 10.000.000
2 Pentru anul N+1
1. Inregistrarea amortizarii pentru anul N+1 6811 = 2813 20.000.000
*nc
2. Inregistrarea actualizarii (reevaluarii) % = 105 35.000.000
mijlocului de transport 2133 5.000.000
2813 30.000.000
*nc Inainte de actualizare Dupa actualizare
Valoare brut contabila (Sd 2133) 100.000.000 105.000.000
Amortizarea cumulata (Sc 2813) 30.000.000 0
Valoarea net contabila 70.000.000 105.000.000
506.
1 Inregistrarea amortizarii aferente 6811 = 2813 30.000.000
exercitiului financiar N+2
2. Inregistrarea diferentei din reevaluare, constand intr-o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea neta reevaluata este de 30.000.000 lei, iar valoarea contabila neta
la data reevaluarii este de 75.000.00 lei (indiferent de metoda de contabilizare folosita anterior, deoarece 105.000.000 – 75.000.000 = 30.000.000).
Deci, diferenta din reevaluare este o „descrestere” de 45.000.000 lei (75.000.000 – 30.000.000). Situatia reevaluarii, prin metoda modificarii costului istoric si a amortizarii
cumulate, se va prezenta astfel (avand in vedere raportul de 0.4 dintre valoarea contabila neta noua si veche, respectiv 30.000.000 : 75.000.000) :
Inainte de reevaluare Dupa reevaluare
Valori contabile brute 150.000.000 60.000.000
Amortizari cumulare 75.000.000 30.000.000
Valori contabile nete 75.000.000 30.000.000
Intrucat aceasta „descrestere” are corespondent intr-o rezerva din reevaluare anterioara, se va utiliza cu prioritate aceasta rezerva, iar diferenta neacoperita, de 10.000.000 lei
(45.000.000 – 35.000.000), va afecta rezultatul exercitiului curent:
Inregistrarea contabila ar fi:
% = 2133 90.000.000
105 35.000.000
6588 10.000.000
2813 45.000.000

507.
1 Achizitionarea benzii transpoprtatoare 2131 = 404 54.000.000
2 Inregistrarea amortizarii liniare 6811 = 2813 6.000.000
Cont de achizitie = 49.000.000 + 5.000.000 = 54.000.000
Aa = 54.000.000 / 9 = 6.000.000

508 .
1 Achizitie mobiliara % = 404 3.570.000.000
213 3.000.000.000
4426 570.000.000
2 Constituirea unui provizion 68.. = 29.. 600.000.000
3 Amortizarea anuala 6811 = 281.. 500.000.000
4 Scoaterea din functiune 281 = 213 300.000.000
5 Inregistrarea contabila cu diverse materiale % = 401 595.000.000
628 500.000.000
4426 95.000.000
6 Salariile personalului 641 = 421 200.000.000

509.
Regimul accelerat de amortizare
- Amortismentul in primul an de functionare (A1):
A1 = Va × 50% = 60.000.000 × 50% = 30.000.000 lei
- Valoarea ramasa de amortizat dupa primul an (VR1):
VR1 = Va – A1 = 60.000.000 − 30.000.000 = 30.000.000 lei
- Amortismentul anual (Ai) in anii ramasi ai duratei normale de functionare:
Ai = VR1 / (Dnf − 1) = 30.000.000 / (5−1) = 7.500.000 lei i = 2,3,4,5
Amortismentul lunar in primul an de functionare va fi:
AL1 = A1 / 12 = 30.000.000 / 12 = 2.500.000 lei
Amortismentul lunar (ALi) in anii urmatori, pana la sfarsitul duratei normale de functionare:
ALi = Ai / 12 = 7.500.000 / 12 = 625.000 lei
Pentru ca amortizarea utilajului incepe in luna august, exercitiul N, amortismentul in anul N, va fi:
AN = AL1 × 5 = 2.500.000 × 5 = 12.500.000 lei
In anul N+1, amortismentul inregistrat va fi:
AN+1 = AL1 × 7 + AL2 × 5 = 2.500.000 × 7 + 625.000 × 5 = 20.625.000 lei
In anii N+2, N+3 si N+4 amortismentul anual va fi:
A = 7.500.000 lei
In anul N+5, amortismentul inregistrat este:
AN+5 = AL5 × 7 = 625.000 × 7 = 4.375.000 lei

510 .
Regimul degresiv de amortizare, varianta AD1

63
- Amortismentul in primul an:
A1 = Va × qd = VA × (q1 × k) = 60.000.000 × 30% = 18.000.000 lei k = 1,5
- Valoarea ramasa de amortizat dupa primul an (VR1):
VR1 = Va – A1 = 60.000.000 − 18.000.000 = 42.000.000 lei
- Amortismentul in anul 2:
a) Amortismentul degresiv:
A2D = VR1 × qd = 42.000.000 × 30% = 12.600.000 lei
b) Amortismentul liniar:
A2L = VR1 / (Dnf − 1) = 42.000.000 / (5 − 1) = 10.500.000 lei
Pentru ca A2D > A2L, amortismentul in anul 2 al duratei normale de functionare este: A2 = A2D = 12.600.000 lei
- Valoarea ramasa de amortizat dupa 2 ani de functionare (VR2):
VR2 = VR1 − A2 = 42.000.000 − 12.600.000 = 29.400.000 lei
- Amortismentul in anul 2:
c) Amortismentul degresiv:
A3D = VR2 × qd = 29.400.000 × 30% = 8.820.000 lei
d) Amortismentul liniar:
A3L = VR2 / (Dnf − 2) = 29.400.000 / (5 − 2) = 9.800.000 lei
Pentru ca A3D > A3L, amortismentul in anul 3 si pana la sfarsitul duratei normale de functionare este: A3 = A4 = A5 = 9.800.000 lei
In ceea ce priveste amortismentul lunar, acesta se determina pe baza urmatoarei relatii:
Alunar = Aanual / 12
Pornind de la rezultatele obtinute mai sus si tinand seama ca amortizarea utilajului se face incepand cu luna august, din exercitiul N, avem:
- Amortismentul in anul N:
AN = A1 × (5 / 12) = 18.000.000 × (5 / 12) = 7.500.000 lei
- Amortismentul in anul N+1:
AN+1 = A1 × (7 / 12) + A2 × (5 / 12) = 18.000.000 × (7/12) + 12.600.000 × (5/12) =
= 15.750.000 lei
- Amortismentul in anul N+2:
AN+2 = A2 × (7 / 12) + A3 × (5 / 12) = 12.600.000 × (7/12) + 9.800.000 × (5/12) =
= 11.433.333 lei
- Amortismentul in anii N+3, N+4:
AN+3 = AN+4 = 9.800.000 lei
- Amortismentul in anul N+5:
AN+5 = A5 × (7 / 12) = 9.800.000 × (7/12) = 5.716.667 lei

511.
Acordarea unui imprumut
1 Acordare ajutor financiar 4511 = 5121 80.000.000
2 Inregistrare contabila de incasat 4508 = 766 16.000.000
3 Incasare imprumut N 5121 = % 48.000.000
4511 40.000.000
4518 8.000.000
Incasare imprumut N+1 5121 = % 44.000.000
4518 4.000.000
4511 40.000.000
512.
1 Inregistrarea facturii de cumparare a masinii % = 404 119.000.000
de slefuit 2131 100.000.000
4426 19.000.000
2 Inregistrarea facturii privind cheltuielile de % = 404 5.950.000
transport 2131 5.000.000
4426 950.000
3 Achitarea datoriei catre furnizorul de 404 = 5121 119.000.000
imobilizari
4 Achitarea datoriei catre caraus 404 = 5121 5.950.000
5 Amortizarea lunara a masinii de slefuit 6811 = 2813 875.000
6 Vanzarea masinii de slefuit 461 = % 47.600.000
7583 40.000.000
4427 7.600.000
7 Scoaterea din evidenta a masinii vandute % = 2131 105.000.000
*nc 2813 84.000.000
6583 21.000.000
8 Incasarea creantei 5121 = 461 47.600.000
*nc
valoare contabila: 105.000.000
valoare amortizata: 875.000 × 8 ani × 12 luni = 84.000.000
valoare contabila neta: 105.000.000 − 84.000.000 = 21.000.000

513.
a Primire cu titlu gratuity a unui mijl. De transport. 2131 = 131 4.165.000
Inreg. amort. lunare 8.000.000:4:12 6811 = 2813 1.666.666
b Trecere la venituri a unei cote parti din subventiile pt investitii 131 = 7584 1.666.666
Casarea mijlocului fix dupa 2 ani % = 2133 80.000.000
2813 40.000.000
6588 40.000.000

64
Trecerea asupra venituirilor a subventiei pentru investitii 131 = 7584 40.000.000

514 .
1 Cumpararea accesoriilor % = 401 35.700.000
3024 30.000.000
4426 5.700.000
2 Achitarea facturii cu ordin de plata 401 = 5121 35.700.000
3 Incorporarea accesoriilor in valoarea activelor modernizate 2131 = 3024 30.000.000
4 Amortizarea lunara a masinii pe durata ramasa, dupa efectuarea modernizarii 6811 = 2813 1.625.000
Amortizarea lunara a masinii pe durata ramasa, dupa efectuarea modernizarii daca durata de utilizare creste cu 10%
6811 = 2813 1.500.000

515.
1 Acordarea imprumutului 2671 = 5121 100.000.000
2 Incasarea 5121 = 763 30.000.000
3 Rambursarea 5121 = 2671 50.000.000
4 Dobanda pentru anul al 2-lea 2672 = 763 15.000.000
5 Includerea la pierderi a dobanzii 663 = 2672 15.000.000
6 Ultima rata 663 = 2671 50.000.000

516
1 Acordare de imprumut prin banca 1000$ X 31.000lei/$
2673 = 5124 31.000.000
2 Inregistrarea dobanzii de incasat la sfarsitul anului 1.000$X2o%X32.000
2674 = 763 6.400.000
3 Inregistrare diferente de curs valutar 2673 = 765 1.000.000
4 Incasare dobanda la cursul de 31.500 lei/$ % = 2674 6.400.000
5124 6.300.000
665 100.000
5 Inregistrare si incasare dobanda pe al doilea an 100X20%X33.000 5124 = 763 6.600.000
6 Restituire de imprumut la scadenta la curs de 33.000lei/$ 5124 = % 33.000.000
2673 32.000.000
765 1.000.000

517
a In contabilitatea societatii X.
Inregistrarea titlurilor de participare si scoaterea din patrimoniu a mijlocului de transport adus ca aport
% = 2133 100.000.000
2813 20.000.000
261 80.000.000
b In contabilitatea societatii Y
Subscriere de capital 456 = 1011 80.000.000
Varsare de capital 2213 = 456 80.000.000
Regularizare de capital 1011 = 1012 80.000.000

518
1 Achizitionarea actiunilor 263 = 269 20.000.000
2 Plata contravalorii actiunilor 269 = 5121 20.000.000
3 La sfarsitul anului constituirea unui 6863 = 296 2.000.000
provizion pentru deprecierea actiunilor:
(20.000 – 18.000) × 100
4 La sfarsitul anului urmator, majorarea 6863 = 296 1.000.000
provizionului pentru deprecierea actiunilor:
(18.000 – 17.000) × 1.000 *nc
5 Vanzarea a 200 actiuni 5311 = 7641 3.400.000
6 Scoaterea din evidenta a actiunilor vandute 6641 = 263 4.000.000
7 Anularea provizionului aferent actiunilor 296 = 7863 600.000
vandute (20% × 3.000.000)
*nc
Provizion necesar (20.000 - 17.000) × 1.000 = 3.000.000
Provizion existent 2.000.000
Majorarea provizionului 1.000.000

519.
1 Trecerea, la inceputul lunii, a stocului initial 601 = 301 120.000
de materii prime pe cheltuieli 301 = 601 120.000
2 Achizitionarea de materii prime % = 401 666.400
*nc 601 560.000
4426 106.400
3 Inregistrarea, la sfarsitul lunii, a stocului 301 = 601 272.000
final de materii prime 601 = 301 272.000
(200 × 1.360 lei/kg)
*nc
Cump = (120.000 + 560.000) / (100+400) = 680.000 / 500 = 1360 lei/kg

65
520.
1 Inregistrarea cheltuielilor de productie
- cu materiile prime 601 = 301 35.000.000
- cu materialele consumabile 602 = 302 15.000.000
- cu colaboratorii 621 = 401 11.000.000
Total cost de productie 61.000.000
Cpu = 61.000.000 / 800 = 76.250 lei/buc
2 Inregistrarea productiei de semifabricate la 341 = 711 64.000.000
cost standard
3 Inregistrarea diferentelor de pret aferente 348 = 711 3.000.000
productiei obtinute
(61.000.000 – 64.000.000)
4 Vanzarea semifabricatelor 4111 = % 47.600.000
702 40.000.000
4427 7.600.000
5 Scoaterea din evidenta a semifabricatelor 711 = 341 32.000.000
vandute
6 Diferentele de pret aferente productiei de 711 = 348 886.400
semifabricate vandute
K348 = (1.000.000 + 3.000.000) / (8.000.000 + 64.000.000) = – 0.0277
7 Incasarea facturii 5121 = 4111 47.600.000

521.
a Produse finite oferite gratuit 6582 = % 6.000.000
345 8.000.000
348 2.000.000
- inregistrarea TVA-ului aferent produselor 635 = 4427 1.140.000
(6.000.000 × 19%)
b Produse finite folosite pentru actiuni de 623 = 345 500.000
protocol
c Plusuri de semifabricate constatate la 341 = 711 1.000.000
inventariere

522.
a Produse finite transferate la magazinul 371 = 701 4.000.000
propriu de desfacere cu amanuntul 711 = 345 3.000.000
(4.000.000 × 19%) 4426 = 4427 760.000
b Produse reziduale distruse de incendii 671 = 346 100.000

523.
1 Inregistrarea produselor finite obtinute in % = 711 12.000.000
luna ianuarie 345 15.000.000
348 3.000.000
Total cheltuieli de productie = 15.000.000 |
Cost efectiv = 12.000.000 |→ exista productie neterminata la
sfarsitul lunii ianuarie
2 Inregistrarea productiei in curs de executie 331 = 711 3.000.000
la sfarsitul lunii ianuarie
3 Stornarea produselor neterminate la 331 = 711 3.000.000
inceputul lunii februarie
4 Inregistrarea productiei obtinute in luna % = 711 12.000.000
februarie 345 11.000.000
348 1.000.000
Produse neterminate la inceputul lunii februarie: 3.000.000 lei +
Total cheltuieli de productie in luna februarie: 10.000.000 lei −
Cost efectiv al productiei terminate: 12.000.000 lei
Productie neterminata la sfarsitul lunii februarie: 1.000.000 lei
5 Inregistrarea produselor neterminate la 331 = 711 1.000.000
sfarsitul lunii februarie

524.
1 Trimiterea produselor la consignatie 354 = 345 2.000.000
(pe baza de aviz)
2 Trimiterea facturii dupa vanzarea 4111 = % 3.570.000
produselor 701 3.000.000
4427 570.000
3 Scoaterea din evidenta a produselor vandute 711 = 354 2.000.000
4 Incasarea facturii in numerar 5311 = 4111 3.570.000

525.
1 Livrarea la export a marfurilor 4111 = % 300.000.000
*nc 707 270.000.000
708 30.000.000
2 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 200.000.000
3 Inregistrarea facturii de transport pe parcurs 624 = 401 30.000.000
extern
66
4 Plata transportatorului % = 5124 31.000.000
401 30.000.000
665 1.000.000
5 Incasarea contravalorii marfii exportate 5124 = % 320.000.000
4111 300.000.000
765 20.000.000
*nc
ValCAF = 10.000 USD × 30.000 lei/USD = 300.000.000 lei
Transport extern = 1.000 USD × 30.000 lei/USD = 30.000.000 lei
Valoare FOB = 300.000.000 − 30.000.000 = 270.000.000 lei

526.
1 Achizitionarea materialelor pentru ambalat % = 401 1.785.000
3023 1.500.000
4426 285.000
2 Trensferul a 800 pungi in magazinul de % = 3023 1.200.000
desfacere cu amanuntul 6023 300.000
371 900.000
3 Inregistrarea adaosului comercial si a TVA 371 = % 528.000
neexigibil pentru marfurile care se vand cu 378 300.000
Bucata 4428 228.000
(600 buc × 2.000 lei/buc = 1.200.000 lei)
Ca = 900.000 → ac = 300.000
4 Vanzarea celor 600 pungi 5311 = % 1.428.000
707 1.200.000
4427 228.000
5 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute % = 371 1.428.000
607 900.000
378 300.000
4428 228.000
527.
1 Lipsa de marfuri la inventar
a Evidenta se tine la cost de achizitii 607 = 371 2.000.000
b Evidenta se tine la pret de vanzare % = 371 2.400.000
607 2.000.000
378 400.000
c Evidenta se tine la pret de vanzare cu % = 371 2.856.000
amanuntul 607 2.000.000
378 400.000
4428 456.000
2 Inregistrarea TVA-ului aferent lipsurilor 635 = 4427 380.000
Neimputabile (a,b,c)

528.
1 Achizitionarea ambalajelor % = 542 5.950.000
381 5.000.000
4426 950.000
2 Scoaterea din evidenta a ambalajelor 608 = 381 2.000.000
deteriorate
3 Vanzarea ambalajelor cu incasare in numerar 5311 = % 1.190.000
708 1.000.000
4427 190.000
4 Descarcarea gestiunii de ambalajele vandute 608 = 381 1.000.000

529.
1 Achizitionarea materiilor prime si a % = 401 7.378.000
ambalajelor 301 6.000.000
381 200.000
4426 1.178.000
2 Achitarea facturii 401 = 5121 7.378.000
3 Casarea ambalajelor 608 = 381 200.000
4 Obtinerea de produse reziduale 346 = 711 100.000
5 Vanzarea produselor reziduale cu incasare 5311 = % 119.000
in numerar 703 100.000
4427 19.000
6 Descarcarea gestiunii de produsele vandute 711 = 346 100.000

530.
1 Vanzarea da marfuri impreuna cu 4111 = % 13.090.000
ambalajele care circula pe principiul restituirii 707 10.000.000
419 1.000.000
4427 2.090.000
- descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 cost de achizitie(nu se precizeaza)
- inregistrarea ambalajelor trimise la terti 358 = 381 1.000.000
2 Inregistrarea ambalajelor restituite de 419 = % 500.000
societatea „Y” 4111 595.000
4427 95.000
67
381 = 358 500.000
3 Inregistrarea ambalajelor nerestituite de “Y” 419 = 708 500.000
(ca si cum ar fi vandute)
4 Descarcarea gestiunii de ambalajele 608 = 358 500.000
nerestituite
5 Incasarea contravalorii marfurilor si a 5121 = 4111 12.495.000
Ambalajelor nerestituite de „Y”

531.
1 Obtinerea din productia proprie a ambalajelor 381 = 711 1.000.000
2 Trecerea ambalajelor in categoria marfurilor spre a fi vandute 371 = 701 1.200.000
3 Descarcarea gestiunii de ambalaje 711= 381 1.000.000
4 TVA aferent produselor trecute in categoria marfurilor 4426 = 4427 228.000
5 Inregistrarea adaosului comercial si a TVA 371 = % 656.400
neexigibil 378 360.000
4428 296.400
6 Vanzarea ambalajelor ca marfuri 5311 = % 1.856.400
707 1.560.000
4427 296.400
7 Descarcarea gestiunii de marfuri % = 371 1.856.400
607 1.200.000
378 360.000
4428 296.400

532.
1 Primirea mijlocului de transport % = 404 107.100.000
2133 90.000.000
4426 17.100.000
2 Plata datoriei inainte de scadenta 404 = % 107.100.000
5121 103.530.000
(107.100.000 × 40% × 1/12) 767 3.570.000

533.
1 Livrarea marfurilor 4111 = % 119.000.000
707 100.000.000
4427 19.000.000
2 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 80.000.000
3 Acceptarea biletului la ordin 413 = 4111 119.000.000
4 Depunerea biletului la banca spre incasare 5113 = 413 119.000.000
5 Incasarea la scadenta a biletului la ordin 5121 = 5113 119.000.000

534.
1 Achizitionarea de materii prime % = 401 9.520.000
301 8.000.000
4426 1.520.000
2 Emiterea biletului la ordin 401 = 403 9.520.000
3 Plata, la scadenta, a biletului la ordin 403 = 5121 9.520.000

535.
In contabilitatea clientului
1 Achitarea avansului % = 5311 2.380.000
4091 2.000.000
4426 380.000
2 Cumpararea bunurilor pe baza de factura % = 401 17.850.000
301 15.000.000
4426 2.850.000
3 Regularizarea avansului % = 409 2.000.000
401 2.380.000
4426 380.000
4 Decontarea facturii tinand cont de avans 401 = 5121 15.470.000
536 .
In contabilitatea furnizorului
1 Incasarea avansului 5311 = % 2.380.000
419 2.000.000
4427 380.000
2 Livrarea semifabricatelor 4111 = % 17.850.000
702 15.000.000
4427 2.850.000
3 Descarcarea gestiunii de semifabricate livrate 711 = 341 10.000.000
4 Regularizarea avansului 419 = % 2.000.000
4111 2.380.000
4427 380.000
5 Decontarea facturii tinand cont de avans 5121 = 4111 15.470.000

68
537
1 Livrarea marfurilor 4111 = 707 33.000.000
2 Acceptarea biletului la ordin 413 = 4111 33.000.000
3 Depunerea biletului la banca spre scontare 5114 = 413 33.000.000
8037 = … 33.000.000
4 Incasarea efectului comercial scontat 5124 = % 34.000.000
5114 33.000.000
765 1.000.000
5 Taxa scontului retinuta de banca 666 = 5124 3.400.000
- la scadenta efectului comercial se inregistreaza scoaterea si din evidenta extrabilantiara a acestuia
… = 8037 33.000.000
538.
In contabilitatea furnizorului
1 Vanzarea de marfuri fara factura 418 = % 11.900.000
707 10.000.000
4428 1.900.000
607 = 371 cost de achizitie (nu se precizeaza)
2 Emiterea facturii 4111 = 418 11.900.000
4428 = 4427 1.900.000
3 Decontarea facturii 5121 = 4111 11.900.000
In contabilitatea clientului
1 Achizitionarea de marfuri fara factura % = 408 11.900.000
371 10.000.000
4428 1.900.000
2 Primirea facturii 408 = 401 11.900.000
4426 = 4428 1.900.000
3 Decontarea facturii 401 = 5121 11.900.000

539 .
In contabilitatea proprietarului
1 Incasarea anticipata a chiriei 5121 = % 1.190.000
472 1.000.000
4427 190.000
2 Includerea chiriei incasate anticipat in rezultatul lunii ianuarie 472 = 706 1.000.000
In contabilitatea chiriasului
1 Plata anticipata a chiriei % = 5121 1.190.000
471 1.000.000
4426 190.000
2 Includerea chiriei platite anticipat in rezultatul lunii ianuarie 612 = 471 1.000.000

540 .
In contabilitatea furnizorului
1 Vanzarea de marfuri 4111 = % 11.900.000
707 10.000.000
4427 1.900.000
2 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 6.000.000
3 Primirea cecului 5112 = 4111 11.900.000
4 Incasarea cecului 5121 = 5112 11.900.000

In contabilitatea clientului
1 Achizitionarea de marfuri % = 401 11.900.000
371 10.000.000
4426 1.900.000
2 Onorarea cecului (pentru achitarea datoriei fata de furnizor) 401 = 5121 11.900.000
541.
1 Primirea creditului pe 3 luni 5121 = 5191 90.000.000
2 Achitarea dobanzii si rambursarea primei % = 5121 33.000.000
rate a creditului in luna I 666 3.000.000
5191 30.000.000
3 Achitarea dobanzii aferente lunii a doua si % = 5121 32.000.000
rambursarea celei de-a doua rate 666 2.000.000
5191 30.000.000
4 Inregistrarea, in luna a treia, a dobanzii datorate bancii 666 = 5198 1.000.000
5 Iinregistrarea, in luna a treia, a creditului restant 5191 = 5192 30.000.000
6 Achitarea, in luna urmatoare, a dobanzii si % = 5121 31.000.000
ratei restante 5198 1.000.000
5192 30.000.000
542.
1 Primirea creditului in valuta 5124 = 5191 32.000.000
2 Achitarea dobanzii pentru prima luna 666 = 5124 330.000
3 Rambursarea primei rate % = 5124 16.500.000
5191 16.000.000
665 500.000
4 Achitarea dobanzii in luna a doua 666 = 5124 155.000
5 Rambursarea ratei a doua 5191 = % 16.000.000

69
5124 15.500.000
765 500.000

543.
1 Import de marfuri 371 = 401 31.000.000
2 Achitarea taxei vamale si a TVA-ului % = 5121 9.579.000
371 3.100.000
4426 6.479.000
3 Deschiderea acreditivului in devize 581 = 5124 39.600.000
5412 = 581 39.600.000
4 Plata furnizorului extern % = 5412 33.000.000
401 31.000.000
665 2.000.000
5 Retragerea acreditivului neutilizat 581 = 5412 6.500.000
(200 × 32.500) 5124 = 581 6.500.000
6 Inregistrarea diferentelor de curs valutar pentru acreditivul in devize 665 = 5412 100.000

544.
1 Achizitionarea actiunilor 503 = 5311 2.000.000
2 Constituirea unui provizion pentru deprecierea actiunilor 6864 = 593 100.000
3 Vanzarea a 50 de actiuni 461 = % 1.075.000
503 1.000.000
7642 75.000
4 Anularea provizionului aferent actiunilor vandute 593 = 7864 50.000
5 Cumpararea altor actiuni *nc 503 = 509 1.260.000
6 Majorarea provizionului pentru deprecierea actiunilor 6864 = 593 10.000
*nc
Provizion necesar: (1.000.000 + 1.260.000) − 110 × 20.000 = 60.000
Provizion existent: 50.000
Este necesara majorarea provizionului existent cu 10.000 lei

545.
Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute
din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu
privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali,
creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

546.
In decursul timpului, formele de inregistrare contabila au evoluat, s-au perfectionat continuu. Formele de inregistrare contabila cu cea mai mare raspandire la agentii economici
din Romania sunt: forma de inregistrare contabila”mestru−sah”; forma de inregistrare contabila „pe jurnale”; forme de inregistrare contabila adaptate la echipamentele moderne
de prelucrare a datelor.
Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt : Registrul-jurnal (cod 14 1 1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi
Cartea mare (cod 14-1-3).
Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment,
identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări informatice, după caz.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează, în mod cronologic, toate operaţiunile economico-financiare.
Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de
unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii, cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării
activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege pe bază de inventar faptic.
Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de
activ şi de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente,
rulajul debitor şi creditor, precum şi soldul contului pentru fiecare lună a anului curent. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de
unitate. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare.
Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Registrul Cartea mare se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, iar
în caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.

547.
.Reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse
Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor
norme.
Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să încunoştinţeze, în scris, în termen de 24 de ore de la
constatare, conducătorul unităţii (administratorul unităţii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective).
În termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, conducătorul unităţii trebuie să încheie un proces-verbal, care să cuprindă:
- datele de identificare a documentului dispărut;
- numele şi prenumele salariatului responsabil cu păstrarea documentului;
- data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal se semnează de către:
- conducătorul unităţii;
- conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcţie;
- salariatul responsabil cu păstrarea documentului şi
- şeful ierarhic al salariatului responsabil cu păstrarea documentului, după caz.
Salariatul responsabil este obligat ca, odată cu semnarea procesului-verbal, să dea o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut documentul respectiv.
Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii, măsurile prevăzute de prezentele norme se iau de către ceilalţi membri ai consiliului de administraţie,
după caz.
Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune, se încunoştinţează imediat organele de urmărire penală.
70
Reconstituirea documentelor se face pe baza unui „dosar de reconstituire“, întocmit separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi reconstituirea documentului dispărut, şi anume:
- sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii şi declaraţia salariatului respectiv;
- dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a salariatului vinovat, după caz;
-dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea documentului;
- o copie a documentului reconstituit.
În cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea
emitentă. În acest caz, unitatea emitentă va trimite unităţii solicitatoare, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea „RECONSTITUIT“, cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut
reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate.
În acest caz, vinovaţii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportă paguba adusă unităţii, salariaţilor sau altor unităţi, sumele respective recuperându-se potrivit
prevederilor legale.
Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc răspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de
reconstituirea documentelor respective.
Găsirea ulterioară a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii.
În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-verbal, şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire.
Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidenţei curente a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea şi evidenţa responsabililor
de păstrarea acestora, evidenţa tuturor reconstituirilor de documente, precum şi pentru păstrarea dosarelor de reconstituire, pe toată durata de păstrare a documentului reconstituit.
548.
In vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului trebuie sa ia
masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
- organizarea depozitarii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft;
- tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea lunara a confruntarii datelor dintre aceste evidente;
- participarea la lucrarile de inventariere a intregii comisii de inventariere;
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaza, respectiv pentru sortare, asezare, cintarire, masurare, numarare etc.;
- asigurarea participarii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului
comisiei de inventariere, care au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor inscrise;
- dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si in numar suficient pentru masurare, cintarire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu
formularele si rechizitele necesare;
- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
- dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu doua rinduri de incuietori diferite.
Dupa primirea deciziei scrise, responsabilul comisiei de inventariere ridica, sub semnatura directorului economic, a contabilului-sef sau a altei persoane numite sa indeplineasca
aceasta functie, listele de inventariere, vizate si parafate de catre acesta, dupa care comisia se prezinta la sediul gestiunii ce urmeaza a fi inventariata in vederea efectuarii
inventarierii fizice.
Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sint urmatoarele:
a) inainte de inceperea operatiunii de inventariere, se ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale o declaratie scrisa din care sa rezulte daca:
- gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare;
- in afara valorilor materiale ale unitatii patrimoniale respective, are in gestiune si altele apartinid tertilor, primite cu sau fara documente;
- are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta;
- are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documentele aferente;
- a primit sau a eliberat valori materiale fara documente legale;
- detine numerar sau alte hirtii de valoare rezultate din vinzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;
- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.
De asemenea, gestionarul va mentiona in declaratia scrisa felul, numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune;
b) sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate;
c) sa asigure inchiderea si sigilarea, in prezenta gestionarului, ori de cite ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.
Daca valorile materiale supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sint depozitate in locuri diferite sau cind gestiunea are mai multe cai de acces, membrii
comisie care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu exceptia locului in care a inceput inventarierea, care se sigileaza numai in cazul
cind inventarierea nu se termina intr-o singura zi.
La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact; in caz contrar, acest fapt se va consemna intr-un proces-verbal de desigilare, care se semneaza de catre comisia de
inventariere si de catre gestionar, luindu-se masurile corespunzatoare.
Documentele intocmite de comisia de inventariere ramin in cadrul gestiunii inventariate, in fisete, casete, dulapuri etc., incuiate si sigilate. Sigiliul se pastreaza, pe durata
inventarierii, de catre responsabilul comisiei de inventariere.
Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale si de catre comisia de inventariere, care atesta ca a fost data in prezenta sa;
d) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionind data la care s-au inventariat valorile materiale, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri
de valori materiale, existente in gestiune dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel incit situatia scriptica a
gestiunii sa reflecte realitatea. La unitatile de desfacere cu amanuntul care folosesc metoda global-valorica sa asigure intocmirea de catre gestionar, inainte de inceperea
inventarierii, a raportului de gestiune in care sa se inscrie valoarea tuturor documentelor de intrare si de iesire a marfurilor, precum si cele privind numerarul depus la casierie,
intocmite pina in momentul inceperii inventarierii, precum si depunerea acestui raport la contabilitate;
e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta, solicitind intocmirea monetarului (la gestiunile cu vinzare cu amanuntul) si depunerea
numerarului la casieria unitatii; sa ridice benzile de control de la aparatele de casa si stampila unitatii (acolo unde este cazul) si sa le pastreze in siguranta;
f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cintarire au fost verificate si daca sint in buna stare de functionare.
In cazul in care gestionarul lipseste, comisia de inventariere aplica sigiliul si comunica aceasta conducerii unitatii patrimoniale. Conducerea unitatii are obligatia sa incunostinteze
imediat in scris, pe gestionar, despre inventarierea ce trebuie sa se efectueze, indicind locul, ziua si ora fixate pentru inceperea lucrarilor.
Daca gestionarul sau reprezentantul sau legal nu se prezinta la locul, data si ora fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta altei persoane,
numita prin decizie scrisa, care sa-l reprezinte pe gestionar.
Pentru desfasurarea corespunzatoare a inventarierii este indicat, daca este posibil, sa se sisteze operatiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii, luindu-se din timp
masurile corespunzatoare pentru a nu se stinjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.
Daca operatiunile de predare-primire a bunurilor nu pot fi suspendate se prevede crearea unei zone tampon in care sa se depoziteze bunurile primite in timpul inventarierii sau sa
permita expedieri la clienti, iar operatiunile respective se vor efectua numai in prezenta comisiei de inventariere, care va mentiona pe documentele respective "primit sau eliberat
in timpul inventarierii", dupa caz, cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor.
Pe toata durata inventarierii, programul si perioada inventarierii vor fi afisate la loc vizibil. A se vedea Legea Contabilitatii.
549
Se inscriu in liste de inventariere separate:
- lucrarile de investitii sistate sau abandonate

71
- bunurile aflate temporar in afara unitatii
- bunurile care apartin altor unitati
- bunurile aflate asupra angajatilor
- stocurile fara miscare, de calitate slaba, depreciate, greu vandabile

550.
Evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului,
starea acestuia si pretul pietei.
In cazul creantelor si datoriilor aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata; La incheierea exercitiului elementele patrimoniale se
evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
In acest scop valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii astfel:
- pentru elementele de activ diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la
valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in
contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cand deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste
elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste
elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura
datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

551.
La stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sint considerate infractiuni, se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri
constatate, daca sint indeplinite urmatoarele conditii:
- existenta riscului de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau
alte elemente;
- diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune.
La stabilirea valorii de imputare nu se vor avea in vedere provizioanele pentru depreciere, constatate.
Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorita
vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea acestor bunuri.
Listele cu sorturile de produse, marfuri, ambalaje si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre
administratori, respectiv de catre ordonatorii de credite. Aceste liste sint de uz intern, fiind numai la dispozitia administratorului unitatii, respectiv a ordonatorilor de credite.
Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate.
In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat plusuri, sint mai mari decit cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in plus. Aceasta eliminare se face incepind cu sorturile care au preturile unitare cele
mai scazute, in ordinea crescinda.
In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat lipsuri, sint mai mari decit cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face
incepind cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, in ordine crescinda.
Pentru valorile materiale la care sint acceptate scazaminte, in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculeaza numai in situatia in care
cantitatile lipsa sint mai mari decit cantitatile constatate in plus.
In aceasta situatie, cotele de scazaminte se aplica in primul rind la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile.
Daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai ramin diferente cantitative in minus, cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte valori materiale admise in
compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente.
Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezentind prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la persoanele vinovate, in
conformitate cu dispozitiile legale.
Normele de scazaminte nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora.
De asemenea, normele de scazaminte nu se aplica automat, aceste norme fiind considerate limite maxime.
Pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se va face la valoarea de inlocuire, asa cum a fost definita aceasta la pct.
45 din prezentele norme.
Provizioanele constituite cu ocazia inventarierii, pentru deprecierile constatate si pentru riscurile si cheltuielile viitoare, nu sint deductibile fiscal, cu exceptia celor prevazute in
reglementarile legale in vigoare.
Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate atit in evidenta tehnico-operativa, cit si in contabilitate, in termen de cel mult 5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere.
Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare se intocmeste bilantul contabil, ale carui posturi, in conformitate cu art. 28 din Legea contabilitatii, trebuie sa corespunda cu
datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului.

Comisia de inventariere stabileste caracterul plusurilor, lipsurilor si deprecierilor constatate si propune modul de regularizare a diferentelor de inventariere. In cazul in care
lipsurile nu sunt considerate infractiuni, se poate avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu plusurile constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
1. sa existe riscul de confuzie intre costurile aceluiasi bun material
2. diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune.
552
1. Verificarea inregistrarii corecte in conturi a tuturor operatiilor
2. Verificarea concordantei dintre contabilitate si evidenta operativa, dintre contabilitatea sintetica si cea analitica
3. Intocmirea balantei de verificare provizorii, inainte de inventariere
4. Inventarierea generala a patrimoniului
5. Efectuarea operatiunilor de delimitare in timp a cheltuielilor si veniturilor
6. Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia
7. Stabilirea rulajelor lunare in registrul jurnal si in cartea mare
8. Intocmirea balantei de verificare definitive
553.
Profitul contabil net se repartizeaza , in mod provizoriu, de regula sfarsitul exercitiului financiar, pe urmatoarele destinatii:
- destinatii prevazute obligatoriu de lege:rezerve legale,acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti,varsaminte la bugetul statului,surse proprii de finantare aferente
profitului rezultat din vanzari de active,respectiv,aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit;
- destinatii stabilite prin actul constitutiv al societatii:rezerve statutare;
- destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor:surse proprii de finantare,alte rezerve,participarea salariatilor la profit,ldividende,capital social.

Repartizarea definitiva a profitului in contabilitate se inregistreaza,pe destinatii,dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

72
556.
a Inregistrarea valorii materiei prime 301 = 401 79.200.000
b Inregistrarea cheltuielilor de transport – aprovizionare 301 = 401 7.920.000
c Inregistrare taxe vamale *nc1 301 = 446 13.068.000
d Inregistrare TVA *nc2 4426 = 5121 190.357.720
e Inregistrarea diferentelor de curs valutar 665 = 401 220.000
*nc3
*nc1
79.200.000 + 7.920.000 = 87.120.000
87.120.000 × 15% = 13.068.000
*nc2
87.120.000 + 13.068.000 = 1.001.880.000
1.001.880.000 × 19% = 190.357.720
*nc3
2.200 € × (39.700 lei/€ − 39.600 lei/€)

557.
a Obtinere credit bancar 5124 = 1621 380.000.000
b Inregistrarea diferentei la devize 665 = 1621 8.000.000
c Evaluarea datoriei in devize 1621 = 765 3.000.000
d Rambursare credit bancar % = 5124 391.000.000
1621 385.000.000
665 6.000.000

558
a Acordare imprumut 2675 = 5121 10.000.000
b Inregistrarea dobanzii 2676 = 766 2.000.000
sau 121 = 766 2.000.000
c Rambursarea imprumutului si incasarea 5121 = % 14.400.000
dobanzii 2675 10.000.000
2676 2.000.000
766 2.400.000
sau 5121 = % 12.000.000
2675 10.000.000
766 2.000.000
d Inregistrarea impozitului pe venit 691 = 441 4.545.000

559.
a Obtinere produse finite 3 45 = 711 2.000.000
b Livrare produse la clienti 4111 = % 2.856.000
701 2.400.000
4427 456.000
711 = 345 2.000.000
c Inregistrarea transportului efectuat % = 401
cheltuieli cu transportul 6…
4426
4111 = % 595.000
708 500.000
4427 95.000
d Inregistrare diferente de prêt 348 = 711 150.000

560 .
a Obtinere produse finite % = 711 1.500.000
345 1.250.000
348 250.000
b Transfer in magazinul propriu 711 = % 1.500.000
345 1.250.000
348 250.000
371 = 701 1.500.000
371 = % 3.000.000
378 2.281.513
4428 718.487
c Vanzarea produselor in magazinul propriu 4111 = % 4.500.000
707 3.781.513
4427 718.487
Descarcare de gestiune % = 371 4.500.000
607 1.500.000
378 2.281.513
4428 718.487
561.
a Primire in concesiune 8031 200.000.000
b Inregistrarea redeventei anuale % = 401 5.950.000
612 5.000.000

73
4426 950.000
c Lucrarile de imbunatatire % = 404 59.500.000
212 50.000.000
4426 9.500.000
Inregistrarea amortizarii 6811 = 2812 50.000.000
Scoatere din functiune 2812 = 212 50.000.000
d Predare cladire 8031 200.000.000

562.
a Predare cladire 8031
b Inregistrarea redeventei 461 = % 5.950.000
706 5.000.000
4426 950.000
c Primirea cladirii 212 = 2812 50.000.000

563.
a Lucrari efectuate - facturate 4111 = % 59.500.000
704 50.000.000
4427 9.500.000
b Decontarea cu fila cec 5112 = 4111 29.750.000
5121 = 5112 29.750.000
c Decontarea cu efect comercial 413 = 4111 17.850.000
5113 = 413 17.850.000
5121 = 5113 17.850.000
d Decontare cu numerar % = 4111 11.900.000
5121 11.305.000
667 595.000
Se intocmeste factura privind regularizarea TVA aferenta scontului 667 = 4427 95.000

564
a Plata prin virament a actiunilor 261 = 5121 60.000.000
b Inregistrarea veniturilor din dividende 5121 = 7611 25.000.000
5121 = 7641 18.600.000
6641 = 261 18.000.000
5121 = 7641 9.800.000
6641 = 261 12.000.000
565.
a Achizitionare de ambalaje % = 401 714.000
381 600.000
4426 114.000
b Facturare la terti 4111 = % 5.950.000
701 5.000.000
4427 950.000
4111 = 419 600.000
358 = 381 600.000
c Inregistrarea restituirii ambalajelor 419 = 4111 400.000
381 = 358 400.000
419 = 708 200.000
4111 = 4427 38.000
608 = 358 200.000
566.
a Achizitii de marfuri % = 401 5.950.000
371 5.000.000
4426 950.000
409 = 401 600.000
8033 600.000
b Inregistrare ambalaje 401 = 409 400.000
8033 400.000
581 = 409 200.000
4426 = 401 38.000
608 = 381 100.000

567
a Emiterea si vanzarea obligatiunilor % = 161 210.000.000
461 192.000.000
169 18.000.000
5121 = 461 192.000.000
b Inregistrarea dobanzii aferente 666 = 1681 20.000.000
1681 = 5121 20.000.000
c Amortizarea primelor de rambursare 6868 = 169 1.800.000
d Rambursarea la scadenta 161 = 1521 210.000.000

568.
a Rascumpararea obligatiunilor 505 = 5121 32.250.000
505 = 5121 20.200.000
b Anularea obligatiunilor rascumparate % = 505 32.250.000
161 31.500.000
74
*n 668 750.000
161 = % 21.000.000
505 20.200.000
768 800.000
6868 = 169 1.350.000
*n
Ce se intampla cu primele de rambursare aferente obligatiunilor anulate?
Se amortizeaza? Daca DA, atunci au loc urmatoarele calcule si inregistrari:
- valoare ramasa neamortizata a primelor de rambursare aferenta tuturor obligatiunilor emise, cu 3 ani inainte de scadenta = 1.800.000 (amortizarea anuala ) ×3 = 5.400.000
- obligatiuni rascumparate si anulate = 5.000 buc
- nr.total de obligatiuni emise = 20.000 buc
→ prime de rambursare neamortizate, aferente celor 5.000 (din 20.000) de obligatiuni anulate = 5.400.000 / 4 = 1.350.000 lei.
569
a Acordare avans % = 5121 11.900.000
4091 10.000.000
4426 1.900.000
b Aprovizionare materii prime % = 401 115.453.800
301 97.020.000
4426 18.433.800
581 = 5121 103.553.800
5411 = 581 103.553.800
c Decontarea prin acreditiv 401 = % 115.453.800
5411 103.553.800
4091 10.000.000
4426 1.900.000
570
a Varsare aporturi subscrise % = 456 300.000.000
2131 30.000.000
231 270.000.000
daca nu exista prime de aport 1011 = 1012 300.000.000
b Inregistrarea cheltuielilor diverse 6xx = xyz 320.000.000
231 = 722 320.000.000
212 = 231 590.000.000
c Inregistrarea amortizarii pentru (lunar) 6811 = 2813 250.000
primul an (anual) 3.000.000
(lunar) 6811 = 2812 983.333
(anual) 11.800.000

571.
a Inregistrare de cheltuieli 6xx = xyz 20.000.000
231 = 722 20.000.000
2112 = 231 20.000.000
b Inregistrare amortizare (lunar) 6811 = 2811 333.333
(anual) 4.000.000
c Vanzarea terenului 461 = % 154.700.000
7583 130.000.000
4427 24.700.000
6583 = 2111 70.000.000
% = 2112 20.000.000
2811 4.000.000
6583 16.000.000
572
a Achizitii cu plata in rate % = 404 1.022.000.000
2131 800.000.000
4428 136.800.000
4426 15.200.000
471 70.000.000
404 = 5121 95.200.000
b Plata imobilizarilor in rate 404 = 5121 92.680.000
666 = 471 7.000.000
4426 = 4428 13.680.000
573
a Casarea imobilizarilor 2813 = 2133 160.000.000
b Inregistrarea cheltuielilor cu dezmembrarea % = 401 7.140.000
628 6.000.000
4426 1.140.000
c Plata cu efect de comert 401 = 403 7.140.000
d Inregistrarea materialelor recuperate % = 7588 24.000.000
3021 8.000.000
3024 16.000.000
e Utilizarea la reparare 6024 = 3024 16.000.000

574.
a Casarea unui calculator 2814 = 214 15.000.000
b Inregistrarea unui calculator primit 214 = 131 20.000.000
c Inregistrarea amortizarii (anual) 6811 = 2814 5.000.000
(lunar) 416.667

75
(anual) 131 = 7582 5.000.000
(lunar) 416.667
Scoaterea din evidenta % = 214 20.000.000
2814 5.000.000
671 15.000.000
131 = 7582 15.000.000
575
a Inregistrarea unei lipse de imobilizari % = 2132 30.000.000
2813 6.000.000
6583 24.000.000
imputarea acesteia 4282 = % 28.560.000
7581 24.000.000
4427 4.560.000
returnarea din salariu (esalonat) 421 = 4282 28.560.000
b Donarea utilajului % = 2131 40.000.000
2813 36.000.000
6582 4.000.000
576
a Inregistrare avans pentru imobilizari 232 = 5121 90.000.000
b Inregistrarea periodica a imobilizarilor in % = 404 354.000.000
curs 231 300.000.000
4426 54.000.000
% = 404 476.000.000
231 400.000.000
4426 76.000.000
212 = 231 700.000.000
c Decontarea sumelor acordate 404 = % 830.000.000
antreprenorului 5121 740.000.000
232 90.000.000

577
a Achizitii din import 2133 = 404 350.000.000
b Inregistrare taxe vamale 2133 = 446 35.000.000
4426 = 5121 73.150.000
446 = 5121 35.000.000
c Inregistrare transport efectuat % = 404 1.190.000
2133 1.000.000
4426 190.000

578.
a Inregistrari intrare materii prime cu lipsuri % = 401 23.800.000
301 17.000.000
6588 3.000.000
4426 3.800.000
461 = % 2.975.000
7581 2.500.000
4426 475.000
4282 = % 595.000
7581 500.000
4426 95.000
421 = 4282 595.000
b Inregistrarea diferentelor de pret si a % = 401 1.190.000
transportului 308 1.000.000
4426 190.000

579.
a Aprovizionarea cu materiale, inregistrarea % = 401 9.163.000
la p.standard 302 7.000.000
308 700.000
4426 1.463.000
b Inregistrare cheltuieli de transport % = 401 952.000
308 800.000
4426 152.000
sau % = 401 952.000
624 800.000
4426 152.000
c Inregistrare consum de materiale 602 = % 3.270.000
302 3.000.000
308 270.000
Predare cu titlu gratuit 6582 = % 1.635.000
302 1.500.000
308 135.000
Regularizare TVA i 635 = 4427 310.650

580.
a Aprovizionare echipament de lucru % = 401 24.990.000
303 20.000.000
76
308 1.000.000
4426 3.990.000
b Distribuirea la salariati % = 303 20.000.000
603 10.000.000
4282 10.000.000
% = 308 1.000.000
603 500.000
4282 500.000
4282 = 4427 1.995.000
421 = 4282 12.495.000
581
a Aprovizionare materii prime cu avans % = 5121 20.000.000
409 16.806.723
4426 3.193.277
sau % = 5121 23.800.000
409 20.000.000
4426 3.800.000
b Receptie materii prime fara factura % = 408 59.500.000
301 50.000.000
4428 9.500.000
c Decontare obligatii fata de furnizori % = 401 60.690.000
408 59.500.000
301 1.000.000
4426 190.000
4426 = 4428 9.500.000
401 = 5121 60.690.000
582.
a Reparatii SDV % = 401 4.165.000
611 3.500.000
4426 665.000
b Trimitere spre prelucrare la terti 351 = 303 5.000.000
% = 401 1.190.000
(351) 303 1.000.000
4426 190.000
[ 303 = 351 5.000.000 ]
[ (6.000.000) ]

583.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Destocarea 711 331 60.000.000
b Obţinere produse %345348 711 110.000.000100.000.00010.000.000 (5.000 × 20.000)(22.000 – 20.000)&middot;5.000
c Vânzarea 4111 %7014427 107.100.00090.000.00017.100.000
- Descărcare gestiune 711 %345348 79.500.00075.000.0004.500.000 (75.000.000 × 6%)
584.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
- Înreg. stat plată 641 421 Nu se cere
a Produse predate salariaţilor 421635 3454427 40.000.0007.600.000
b Reţineri de la salariaţi 421 %43724314444 8.920.000400.0002.600.0005.920.000 1% × 40.000.0006,5% × 40.000.00016% × 37.000.000
585.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Facturarea 4111 %7014427 119.000.000100.000.00019.000.000
- Acceptare cambie, dobânda 3% (efect de primit) 413 %4111766 122.570.000119.000.0003.570.000 (3%)
b Primirea cambiei (efect de încasat) 5113 413 122.570.000
- Depunere la bancă spre decontare 5114 5113 122.570.000
- Încasarea, scontul 2% %5121667 5114 122.570.000120.118.6002.451.400 (2%)
c Descărcat gestiunea mărfuri 711 345 75.000.000
586
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Plată avans %40914426 5121 10.000.0008.100.0001.900.000
b Achiziţie bilete tratament %53224426 401 17.850.00015.000.0002.850.000
- Plata şi regularizarea TVA avans 401 %409153114426 17.850.0008.100.0007.850.0001.900.000
c Distribuirea către salariaţi %64584282 5322 15.000.00010.500.0004.500.000 (70%)(30%)
- TVA 635 4427 2.870.000
587
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Primire ambalaje de restituit 4098033 401* 2.000.0002.000.000
- Se restituie 80% 401 409 1.600.000
b Reţinut de client 15% (Fa) 381 409 300.000
- Deteriorate 5% (Fa) 608 4098033 100.0002.000.000
- Primire factură ambalaje nerestituite TVA 4426 401 76.000 400.000 × 19%
- Plata ambalaje 401 5121 476.000

77
588
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Predare ambalaje – prelucrare. 358 381 2.000.000
- Costul prelucrării %3814426 401 476.000400.00076.000
- Primirea ambalajelor 381 %358388 2.100.0002.000.000100.000 (2.500.000 – 400.000)
b Vânzare ambalaje 4111 %7084427 2.142.0001.800.000342.000
- Descărcat gestiunea %608388 381 1.800.0001.710.00090.000 5%
589
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Subscriere capital social 456 1011 75.000.000
b Aportarea în natură 2131011 4561012 75.000.00075.000.000
c Încorporare rezerve în capital 1068 1012 10.000.000
d Diminuare capital social 1012 117 3.500.000 (7.000 × 5.000) &middot; 10%

590
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Răscumpărarea 502 509 5.200.000 (5.200 × 1.000)
b Anulare 1/2 %1012668 502 2.600.0002.500.000100.000 (5.000 × 500)
c Vânzarea (derogare de la necompensare) 461 %5027642 1.060.0001.040.00020.000 (5.300 × 200)(5.200 × 200)
d Vânzare către angajaţi (pierdere) %53116642 502 1.560.0001.500.00060.000 (5.200 × 300)(5.000 × 300)
591
Val. vânzare 2.000 × 4.700 = 9.400.000
Val. nominală 2.000 × 5.000 = 10.000.000
Val. rambursare 2.000 × 5.200 = 10.400.000
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Subscriere obligaţiuni %461169 161 10.000.0009.400.000600.000 val. nominalăval. de vânzare
b Încasare de la obligatari 5121 461 9.400.000
c Dobânda datorată 15% 666 1681 1.410.000 9.400.000 × 15%
d Amortizarea primei de rambursare 6868 169 600.000
e Răscumpărarea 200 obligaţiuni 505 5311 1.000.000 (5.000 × 200)
- Anularea 161 505 1.000.000 Val. nominală
592.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Obţinere credit t. lung 5121 1621 600.000.000
b Dobânda 20% 6661682 16825121 120.000.000120.000.000
c Trecere la restanţă 1/6 1621 1622 100.000.000
d Rambursare rată restantă 1622 5121 100.000.000
593.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Avans amenajare %2324426 5121 23.800.00020.000.0003.800.000
b Factură amenajare %231(2112)4426 404 119.000.000100.000.000–19.000.000
404 %23244265121 119.000.00020.000.0003.800.00095.200.000
c Amortizare 2 ani 6811 2811 20.000.000
d Vânzarea 461 %75834427 104.720.00088.000.00016.720.000
- Scoatere din evidenţă %28116583 2112 100.000.00020.000.00080.000.000 (100.000.000 – 20.000.000)

594.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Recuperări %3024303 7583 9.000.0004.000.0005.000.000
b Cheltuieli cu casarea %65834426 401 4.760.0004.000.000760.000
c Scoaterea din evidenţă %28136583 2131 50.000.00042.500.0007.500.000
d Avans servicii %40924426 5121 2.380.0002.000.000380.000
- Decontarea facturii (pct. b) şi regularizarea TVA avans 401 %409253114426 4.380.0002.000.0002.000.000380.000 - din avans- minus TVA avans

595
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Facturarea 461 %758347244274428 278.000.000200.000.00040.000.0009.500.00028.500.000 - dobânda- TVA avans 25%- TVA rate (75%)
b Avansul 5121 461 50.000.000
c Scoaterea din evidenţă %28316583 2131 400.000.000220.000.000180.000.000
d TVA rată scadentă 4428 4427 593.750 (28.500.000 : 48)

596.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Facturare leasing operaţional(redevenţa lunară) 4111 %7064427 4.760.0004.000.000760.000 - 60 luni
b Amortizarea utilaj dat în leasing 6811 2813 30.000.000 = 30.000.000
c Transfer proprietate (cesiunea) 461 %75834427 11.900.00010.000.0001.900.000 - val. reziduală

78
- Scoatere din evidenţă %28136583 2131 160.000.000150.000.00010.000.000 30.000.000 × 5 ani

597
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Acordare avans 10% %2324426 5311 23.800.00020.000.0003.800.000
b Recepţia %2144426 404 249.900.000210.000.00039.900.000
c Decontarea cu furnizorul 404 %2324426405 249.900.00020.000.0003.800.000226.100.000
d Decontare bilet la ordin 405 5121 226.100.000
598.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Acordare avans %40914426 5311 2.380.0002.000.000380.000
b Cheltuieli transp. %301x4426 401 476.000400.00076.000
c Recepţia %3014426 401 11.662.0009.800.0001.862.000 (-2%)
d Decontarea cu furnizorul 401 %409144265411 11.662.0002.000.000380.0009.282.000

599.
1. Receptia:
% = 401 44.625.000
302 37.500.000
4426 7.125.000

2. Cheltuieli de transport
% = 401 3.570.000
308 3.000.000
4426 570.000

3. S.I. = 20.000.000
Aprov. = 35.000.000
Consum = 10.000.000

S.F. = S.I. + Aprov. – Consum = 45.000.000

La finele perioadei, pe baza listelor de inventar, stoc. Finale


302 = 602 45.000.000

4. ?

a) % = 401 44.625.000
302 37.500.000
4426 7.125.000

b) % = 401 3.570.000
302 3.000.000
4426 570.000

c) la deschiderea exercitiului, se preiau la cheltuieli valoarea stocurilor initiale:


602 = 302 20.000.000
achizitii de materii prime
302 = 401 35.000.000
consum de materiale:
602 = 302 10.000.000

d) lipsuri nesolutionate, cu diferente de pret:


% = 302 5.500.000
602 5.000.000
308 500.000

600
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Achiziţia halatelor %3034426 401 214.200.000180.000.00034.200.000
b Ch. transport %303x(308)4426 401 4.760.0004.000.000760.000
c Predare la salariaţi 603 303 54.000.000
d Repartizare ch. transport. 603 303x(308) 1.200.000

601.
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Obţinere produse 345 711 25.000.000
b Diferenţe preţ 348 711 500.000
c Vânzare 1/2.Cost efectiv plus 20% 4111 %7014427 17.493.00014.700.0002.793.000
d Scăderea din contabilitate 711711 345348 12.500.000250.000
602
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
79
a Obţinere produse 345 711 50.000.000
b Livrare fără facturi 418 %7014428 68.425.00057.500.00010.925.000 50.000.000 × 1,15
c Facturare 41114428 4184427 68.425.00010.925.000
d Scăderea din patrimoniu 711 345 50.000.000
603
EXPLICAŢII CONTURI SUMA OBSERVAŢII
DC
a Recepţie mărfuri %3714426371 401378 11.900.00010.000.0001.900.0001.000.000
b Chelt. transport %371x4426 542 1.190.0001.000.000190.000
c Vânzarea 4111 %7074427 7.140.0006.000.0001.140.000
d Descărcarea gestiunii %607378 371 4.500.0005.000.000500.000 - &frac12; standard- &frac12; cont efectiv
- Ch. transport 607 371x 500.000

604.
a) avansul achitat:
5121 = % 1.600.000
419 1.344.544
4427 255.456

facturarea marfurilor:
411 = % 6.399.993
707 5.378.145
4428 1.021.848

419 = 707 1.344.544

inregistrarea dobanzii:
411 = 472 800.000

b) scaderea sin evidenta a marfurilor vandute:


% = 371 8.611.125
607 6.722.689
4426 1.277.280
378 611.156

c) evidentierea veniturilor impozabile:


472 = 765 800.000

d) TVA colectata aferenta ratelor devenite scadente:


4428 = 4427 1.021.848

605. nu este rezolvata

606.
a) marfuri: 400 x 120.000 = 48.000.000
(-) rabat: 960.000

= Neta comerciala: 47.040.000


TVA aferent: 8.937.600

= Neta de plata 55.977.600

411 = % 55.977.600
707 47.040.000
4427 8.937.000

b) incasarea creantei:
5121 = % 29.000.000
411 27.550.000
765 1.450.000

c) livrarea cu facturare viitoare:


418 = % 59.500.000
702 50.000.000
4428 9.500.000

607.

a) materiale: 50.000.000
(-) remiza 2%: 1.000.000

= Neta comerciala: 49.000.000


TVA 19% 9.310.000

= Neta de plata: 58.310.000


80
% = 401 58.310.000
3021 49.000.000
4426 9.310.000

b) subscrierea unui bilet la ordin:


401 = 403 58.310.000

c) achitarea obligatiei:
401 = % 238.000.000
5121 221.340.000
765 16.660.000

d) receptie fara factura:


% = 408 44.625.000
301 37.500.000
4426 7.125.000

e) achitarea furnizorului:
401 = % 30.000.000
4091 3.000.000
5121 27.000.000

608.
Conform IAS 16 „IMOBILIZĂRI CORPORALE”
1) Recunoaşterea iniţială se face la costul de achiziţie, compus din:
- preţul de cumpărare;
- taxe nerecuperabile;
- reduceri comerciale (se scad);
- alte cheltuieli directe legate de punerea în funcţiune:
- cu amenajarea amplasamentului;
- cu aprovizionarea şi manipularea;
- cu montajul;
- cu onorarii specialişti.

2) Nu sunt componente ale costului de achiziţie, dacă nu pot fi atribuite direct achiziţiei activului:
- cheltuieli de administraţie şi de regie;
- costurile care preced producţia care nu sunt ocazionate direct de punerea în funcţiune;
- pierderile din exploatare, înainte ca activul să atingă parametrii planificaţi;
- dobânzi (excepţie IAS 23).

3) Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale se reduce cu valoarea subvenţiilor de exploatare (IAS 20)

Preţ factură 2131 = 404 500.000

Taxe nerecuperate 2131 = 5121 5.000

Transport, montaj 2131 = 401 85.000


(36.000 + 49.000)
livrare + instalare

Administ. şi reclamă 6xx = % 26.000


(6.000 + 20.000)

Alte chelt. care preced prod. 6xx = % 42.000

Subvenţia* (în Rom.) 131 = 7584 2.000 : D

Pierderi iniţiale din exploatare 6xx = % 30.000

Provizioane 2131 = 1518 25.000 Alte proviz. pt. riscuri si chelt.

609.
Conform IAS 16 „Imobilizări corporale”
1) Cheltuielile ulterioare achiziţiei se adaugă la valoarea contabilă a activului imobilizat numai dacă se estimează că întreprinderea va obţine beneficii economice suplimentare
(măresc performanţele):
- măresc durata de viaţă a imobilizării;
- sporesc capacitatea acestuia;
- modernizarea unor componente;
- reducerea costurilor de exploatare.

2) Dacă aceste cheltuieli urmăresc păstrarea nivelului beneficiilor economice viitoare estimat iniţial, atunci ele afectează costurile perioadei.
- cheltuieli care restabilesc starea iniţială.

3) Dacă valoarea iniţială a ţinut cont de pierderea beneficiilor viitoare, atunci cheltuielile cu readucerea activului în starea normală se capitalizează (în activ).
- preţul de achiziţie ţine seama de aceste cheltuieli viitoare.

81
2) Componentele activului care se înlocuiesc la intervale regulate, se contabilizează distinct, au durata de viaţă mai mică.

1996 Achiziţia clădirii 212 = 404 175.000


Renovare (val. iniţială) 212 = 401 63.000

1998 Reparaţii vitrine şi acoperiş 6xx = % 9.800

2000 Extindere şi creşterea duratei de viaţă 212 = 231 115.000 Imobilizari corporale in curs

2002 Zugrăvit 6xx = % 17.500

2004 Înlocuire instalaţii 212 sau 2131 = 231 20.000

610.

Achizitia utilajului la data de 11.03.2004

- pret de achizitie: 90.000.000 (75.630.252 + 14.369.748)


- cheltuieli transport: 5.950.000 ( 5.000.000 + 950.000)

% = 404 95.950.000
2131 80.630.252
4426 15.319.748

In perioada 15.03. – 20.03.2004


- lucrari de montaj: 11.900.000 (10.000.000 +1.900.000)

Receptia utilajului la data de 21.03.2004

% = 404 11.900.000
2131 10.000.000
4426 1.900.000

611.
Conform IAS 16 „Imobilizări corporale”
1) Costul activului achiziţionat prin schimb este determinat de valoarea justă a activului cedat, corectată cu orice sumă de bani transferată.
2) Procesul de realizare a unui câştig (sulta) este incomplet şi, ca urmare, nu se recunoaşte nici un profit sau pierdere.

Instalaţie cedată Instalaţie primită


Val. contabilă 100 –
Amortizarea 30 –
Val. justă (de piaţă) 80 70
Sulta de primit (80 – 70) = 10

612.
Conform IAS 16 „Imobilizări corporale”
1) Costul activului achiziţionat prin schimb este determinat de valoarea justă a activului cedat, corectată cu orice sumă de bani transferată.
2) Procesul de realizare a unui câştig (sulta) este incomplet şi, ca urmare, nu se recunoaşte nici un profit sau pierdere.

Instalaţie cedată Instalaţie primită


Val. contabilă 100 –
Amortizarea 30 –
Val. justă (de piaţă) 60 70
Sulta de platit (70 – 60) = 10

613.

IAS 16 „Imobilizări corporale”


1) Valoarea amortizabilă se determină prin scăderea din valoarea contabilă a valorii reziduale.
2) Valoarea reziduală este dată de valoarea netă obţinută la sfârşitul duratei de viaţă utilă a activului (dacă este semnificativă).
3) Valoarea reziduală nu poate fi majorată ulterior în funcţie de inflaţie.
4) Durata de viaţă utilă trebuie revizuită periodic, ajustându-se amortizarea corespunzătoare. Atunci cand previziunile initiale nu mai exprima realitatea, cheltuielile cu
amortizarea exercitiului in curs, precum si cele ale exercitiilor urmatoare trebuie sa fie ajustate.

01 01. 2005 Cost de achiziţie 200.000


(01.01.2005) Val. reziduală nesemnificativă
Durata utilă 5 ani ;

Amortiz. lineara
31 dec. 2007 = > Durata utilă 7 ani

Amortizarea anuala 2005 , 2006 = 200.000 / 5 = 40.000


 Valoarea contabila neta la 01.01.2007 = 200.000 – 40.000 x 2 = 120.000

82
 Durata ramasa la 01.01.2007 = 7 –2 = 5 ani

 Amortizarea 2007 = 120.000 / 5 = 24.000

sau se considera durata de viata utila ramasa de 7 ani incepand de la 01.01.2007, deci se imparte la 7 ?
 Am 2007 = 17.143

614.
IAS 16 „Imobilizări corporale”

1) Valoarea amortizabilă se determină prin scăderea din valoarea contabilă a valorii reziduale.
2) Valoarea reziduală este dată de valoarea netă obţinută la sfârşitul duratei de viaţă utilă a activului (dacă este semnificativă).
3) Valoarea reziduală nu poate fi majorată ulterior în funcţie de inflaţie.
4) Durata de viaţă utilă trebuie revizuită periodic, ajustându-se amortizarea corespunzătoare. Atunci cand previziunile initiale nu mai exprima realitatea, cheltuielile cu
amortizarea exercitiului in curs, precum si cele ale exercitiilor urmatoare trebuie sa fie ajustate.

12 Sept. N - cost de achiziţie 200.000


- durata utilă 10 ani
- val. reziduală 20.000

01 ian. N+2 (reestimări)


- val. reziduală 15.000
- durata utilă rămasă 5 ani

Amortizarea anuala N+1 = (200.000 – 20.000) /10 = 180.000 / 10 = 18.000

Amortizarea N - 3 luni = 18.000 / 12 x 3 = 4.500


 Valoarea contabila neta la 01.01.N + 2 = 200.000 – (18.000 + 4.500) = 200.000- 22.500 = 177.500
 Durata ramasa la 01.01. N + 2 = 5 ani
 - val. reziduală 15.000

Amortizarea N+2 : (177.500 – 15.000) / 5 = 162.500 / 5 = 32.500

615.
30.08.N Val. contab. 700.000
Val. reziduală 40.000
Durata utilă 10 ani
N+2 - Creşte valoarea contab. Cu 10.000
Durata utilă rămasă 10 ani

Amortizarea N+1 = (700.000 – 40.000) / 10 = 660.000 / 10 = 66.000


Amortizarea N - 4 luni = 66.000 / 12 x 4 = 22.000
 Valoarea contabila neta la 01.01.N + 2 = 700.000 – (66.000 + 22.000) = 700.000- 88.000 = 612.000
 Durata ramasa la 01.01. N + 2 = 10 ani
- val. reziduală 40.000
=> Val contabila majorata = 612.000 + 10.000 = 622.000

Amortizarea N+2 = ( 622.000 – 40.000) / 10 = 52.800

616.
31.12.2007 : Costul clădirii 3.000.000
Amortizarea 900.000
Valoarea netă 2.100.000

30.06.2008 : Costul clădirii 3.000.000


(6 luni) Amortizarea 930.000 = 900.000+(3.000.000 x 2%) /12 x 6 = 900.000+60.000/12x6 =900.000+30.000
Valoarea netă 2.070.000

La data reevaluării situaţia se prezintă astfel:

Înainte de reevaluare După reevaluare % Creşterea


Valoarea contabilă brută 3.000.000 4.000.000 1.000.000
Amortizarea cumulată 930.000 1.240.000 310.000
Valoarea netă 2.070.000 2.760.000 133.33 * 690.000

212 = % 1.000.000
105 690.000
2812 310.000

Extras bilanţ 31.12. 2008

Valoarea brută 4.000.000


Amortizarea 1.280.000 **
Valoarea netă 2.720.000
Rez. din reevaluare (nete) 690.000

* 133.33 % = 2.760.000 / 2.070.000


83
** = 1.240.000 + ( 4.000.000 x 2%) /12 x 6 = 1.240.000 + 80.000 / 12 x 6 = 1.240.000 + 40.000 = 1.280.000

617.
IAS 20 „Subvenţii guvernamentale”
- se acordă dacă se respectă anumite condiţii: locuri de muncă, ecologizarea zonei etc.
- În bilanţ se prezintă:
- fie ca un venit amânat (131)
- fie se deduc din costul investiţiei.

– scădere din cost


- Valoarea construcţiei 200.000
- Subvenţia 30.000
- Amortizare anuală 20%

- achiziţia : 2131 = 404 200.000


- primire subvenţie : 5121 = 131 30.000
- deducere din cost : 131 = 2131 30.000
- amortizarea : 6811 = 2813 34.000 = ( 200.000 – 30.000) x 20% = 170.000 x 20%

Extras bilanţ
- Costul echipam. 170.000
- Amortizarea 34.000
Valoarea netă 136.000
- Pierderi (chelt.) 34.000

618.
IAS 20 „Subvenţii guvernamentale”
- se acordă dacă se respectă anumite condiţii: locuri de muncă, ecologizarea zonei etc.
- În bilanţ se prezintă:
- fie ca un venit amânat (131)
- fie se deduc din costul investiţiei.

– subvenţia = venit amânat (131)

- achiziţia : 2131 = 404 200.000


- primire subvenţie : 5121 = 131 30.000
- amortizarea (20%) : 6811 = 2813 40.000 = (200.000 × 20%)
- subvenţie la venit : 131 = 7584 6.000 (30.000 : 5) – cota am. = 100/Dn = 20% => Dn = 100/20 = 5

Extras bilanţ
- Costul echipamentului 200.000
- Amortizarea 40.000
Valoarea netă 160.000
- Subvenţia 24.000
- Pierderi 34.000 = Venit - Chelt. = (6.000 – 40.000)

Remarcă: În ambele metode pierderea este de 34.000

619.
Achizitia de societate: 261 = 5121 160.000
Contabilizarea fondului comercial: 207 = 5121 40.000

620.
Alocarea fondului comercial pe baza proratei:

261.A 200
261.B 300
261.C 400

= total active 900

Fond comercial A: 200/900 x 300 = 66,67


Fond comercial B: 300/900 x 300 = 100
Fond comercial C: 400/900 x 300 = 133,33

= total fd com: 300

621.

Conform IAS 40, investitiile imobiliare sunt detinute in scopul inchirierii sau pentru cresterea valorii capitatlului sau ambele.

Urmatoarele imobilizari reprezinta investitii imobilizare:


a) un teren achizitionat pentru potentialul sau de investitii ( se palica IAS 16)
b) o cladire primita in leasing financiar pentru potentialul sau de investitii ( se aplica IAS 7)
84
622.
Pe baza celui de al II lea tabel:

Valoare de piata la Duarata de viata utila


Hotel Cost Amortizare la 31.12.2000
31.12.2000 estimata
A 1.600 360 2.600 50
B 1.400 240 1.700 30
C 2.000 280 1.300 40
Total 5.000 880 5.600

Hotel A:
Valoare contabila neta = 1.600 – 360 = 1.240
Valoare de piata = 2.600

= diferenta din reevaluare 1.360 2131 = 1058

Hotel B:
Valoare contabila neta = 1.400 – 240 = 1.160
Valoare de piata = 1.700

= diferenta din reevaluare 540 2131 = 1058

Hotel C:
Valoare contabila neta = 2.000 – 280 = 1.720
Valoare de piata = 1.300

= diferenta din reevaluare 420 1058 = 2131

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.2000


Cladiri 5.000
Amortizare cumulata 880
Direfenta din reevaluare 1.480

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.1999


Cladiri 956.000 ( 980.000 -24.000)
Amortizare cumulata 91.920 (92.400 – 480)
Alte imobilizari corporale 22.000 (36.000 – 14.000)
Amortizare cumulata 15.300 (18.800 – 3.500)

623.

Hotel A:
Amortziare inainte de reevaluare: 24,8
Amortziare dupa reevaluare: 52

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea: 1058 = 1175 27,2

Hotel B:
Amortziare inainte de reevaluare: 38,6
Amortziare dupa reevaluare: 56,6

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea: 1058 = 1175 18

Hotel C:
Amortziare inainte de reevaluare: 43
Amortziare dupa reevaluare: 32,5

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea: 1175 = 1058 10,5

624. (IAS 40)

a) hotelurile nu pot fi tratate ce investitii imobilizare deoarece sunt detinute pentru a fi utilizate in prestarea de servicii. Un hotel administrat de proprietar reprezinta, mai
degraba, o alta categorie de proprietate imobiliara, decat o investitie imobiliara.
b)

625.
Valoare contabila = 1.000
Surplus din reevaluare = 120 213 = 1058
Valoare de utilizare = 770

Pierderea din depreciere este diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.

85
Pierdere din depreciere = 1.000 – 770 = 230
% = 21X 230
1058 120
6811 110
2004 : Fc = 140 - cost istoric
Teren + ctii = 640 - val. piata ( surplus reeval = 120)
Mas. + utlj. = 220 - cost istoric

Pv : Fc = 0
Teren + ctii = 540
Mas. + utlj. = 100
V utlit. a activelor = 770

Deprecierea = Vc – Vrec.
Vrec = max ( Pv ; Vutilit.)

Vc = 140 + ( 640 – 120 ) + 220 = 880


Pv = 540 + 100 = 640
V utiltit = 770

 V recup. = 770
 Deprec = 880 – 770 = 110

626.

In aceasta situatie, pierderea din depreciere va fi tratata ca o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor prorpii, cu valoarea acelei rezerve, iar diferenta ramasa
neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.
% = 21X 230
1058 120
6811 110

Valoare actualizata a platilor minimale de leasing:

∑ redeventa + val. reziduala


(1+d)n (1+d)n

∑ 4000 = 11.439
(1,15)n

627. 628. 629. nu sunt rezolvate

630.

Pret (val justa) = 40.000


Rate = 5 x 10.400 = 52.000 dobanda = 60.400 – 40.000 = 20.400
Val reziduala = 8.400

Alocarea cheltuielilor financiare prim metoda insumarii cifrelor:

Perioada Weithing Fractia Dobanda


(2)
(1) (3)= (2)/∑(2) (4)=(3)*20.400
1 5 5/15 6800
2 4 4/15 5440
3 3 3/15 4080
4 2 2/15 2720
5 1 1/15 1360
Total 15 20.400

La inceputul leasingului: 471 = 1687 20.400


An I: 666 = 471 6.800
An II: 666 = 471 5.440
An III: 666 = 471 4.080
An IV: 666 = 471 2.720
An V: 666 = 471 1.360

631.

Metoda actuariala:

Suma datorata la inceput Suma datorata la sfarsit


Perioada perioada Dobanda Rata perioada
10.400
1 29.600 4.484 -10.400 23.684
2 23.684 3.588 -10.400 16.873

86
3 16.873 2.556 -10.400 9.029
4 9.029 1.368 -10.400 0
5

632.

Cost utilaj = 1.200.000

Optiunea A:
Valoare leasing = 8 x 220.000 = 1.760.000

Intrucat masina agricola are o durata de viata de 8 ani, si presupunand ca la sfarsitul perioadei de leasing societatea ALFA S.A. achizitioneza utilajul si transfera, in mare masura,
toate riscurile si avantajele eferente titlului de proprietate (in datele problemei nu se specifica daca se exercita optiunea de cumparare a utilajului la sfarsitul perioadei de leasing si
nici de transfer a riscurilor si avantajelor), acest contract il putem incadra ca fiind de leasing financiar deoarece durata contractului acopera durata de viata economica a bunului.

Optiunea B:
Valoare leasing = 4 x 300.000 + 60%x300.000 + 40%x300.000 + 20%x300.000 =
= 1.200.000 + 180.000 + 120.000 + 60.000 = 1.560.000

Si in aceasta a II a situatie exista posibilitatea incadrarii la leasing financiar a contractului. Una din optiunile care conduc la leasing financiar fiind si situatia in care locatarul are
capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada, la o chirie substantiala mai redusa decat chiria pietei. Aceasta situatie o regasim in optiunea B. Restul argumentelor
pot fi cele de la optiunea A, excluzand perioada de leasing.

633. 634. 635. nu sunt rezolvate

636.
Evaluarea stocurilor la sfarsitul anului:
303 = 401 20.000
6814 = 391 4.000

637.
Evaluarea stocurilor la sfarsitula anului:
60x = 213 33.600
Cheltuilile de desfacere nu se capitalizeaza in stocuri
6588 = 213 8.400
638.
IAS 11 „Contracte de construcţie”
- Venituri contractate – valoarea iniţială
– modificări ulterioare (variaţii)
- Costuri contractate – costuri directe atribuite construcţiei
- Costurile şi veniturile se recunosc în C.P.P. în funcţie de stadiul de execuţie la sfârşitul perioadei.
- Stadiul de execuţie se determină proporţional:

- Se exclud din costurile suportate materialele aprovizionate şi neconsumate.

Determinarea procentajului de avansare :


An 1 = 4.186 / 16.100 x 100 = 26 %
An 2 = 12.336 / 16.400 x 100 = 75 %
An 3 = 16.400 / 16.400 x100 = 100 5

.Veniturile, cheltuielile şi rezultate recunoscute în C.P.P.:

Anul 1
Stadiul de execuţie 26%
Venituri = 18.000 × 26% = 4.680
Cheltuieli =16.100 × 26% = 4.186
Profit: = 494

Anul 2
Stadiul de execuţie 74%
Venituri = (18.400 × 75%) - 4.680 = 13.800 – 4.680 = 9.120
Cheltuieli = (16.400 × 75%) – 4.186 = 12.300 – 4.186 = 8.144
Profit: = 976

Anul 3
Stadiul de execuţie 100%
Venituri = (18.400 × 100%) – 4.680 – 9.120 = 18.400 – 4.680 – 9.120 = 4.600
Cheltuieli = (16.400 × 100%) – 4.186 – 8.144 = 16.400 – 4.186 – 8.144 = 4.070
Profit = 530

87
an curent ani anteriori la zi
An 1
venituri 4,680 0 4,680
cheltuieli 4,186 0 4,186
profit 494 0 494
An 2
venituri 9,120 4,680 13,800
cheltuieli 8,144 4,186 12,330
profit 976 494 1,470
An 3
venituri 4,600 13,800 18,400
cheltuieli 4,070 12,330 16,400
profit 530 1,470 2,000

639.

Prezentarea informatiilor ∑

(1) venitul cntractual recunoscut ca venit


in cursul perioadei (39 (a)) 2.600

(2) valoarea agregata la zi a costurilor contractuale


si a profiturilor recunoscute
(mai putin pierderile recunoscute) (par.40 (a)) 2.870

(3) avansuri primite (40(b)) 250

(4) valoarea retinerilor (40(c)) -

(5) Suma bruta datoarata de beneficiar


pentru lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(a)) -

(6) Suma bruta datoarata beneficiarilor in urma


lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(b)) (40)
Calcul pentru (2), (5) si (6)

A B C D E Total

(a) Costuri efective contractuale 220 1020 900 500 200 2.840
aferente perioadei (rd.5)

(b) Profituri recunoscute – 70 140 60 (180) (60) 30


piederi recunoscute (rd.4)

(a) + (b) 290 1160 960 320 140 2.870

(c) Facturari in curs (rd.9) 200 1040 760 360 110 2.470
in curs de executie

Sume datorate de beneficiari 90 120 200 30 440


(a) + (b) – (c)

Suma datorata beneficiarilor (40) (40)


(c) - (a + b)

640

2003 2004
Prêt fix 6.000 6.000 10.000
Procent total 30% (1300+ 1160) 3800/10.600
/4040=61% =36%
Venit afferent in CPP 30% x6000=1800 61% x 6000= 36% x10.000
3660 = 3600
Venit an crt 1800 3660-1800 = 3.600
1860
Costuri = cheltuieli in CPP 1.300 1.160 3.800
Profit 500 700
Cost total estimat 3.900 1300+1160+ 3800+6800=
1580 =4040 10.600
Depreciere estimata 10600-10000
= 600

88
Al doilea contract este un contract in pierdere, unde valoarea venitului este inferioara cheltuielilor estimate.
Aceasta conduce la recunoasterea unei ajustari pentru depreciere a imobilizarii, pentru a o adduce la valoarea recuperabila, adica pretul de vanzare.

Lucrari in curs de executie contract 1- 1300 + 1160 =2460 – activ in curs

Lucrari in curs de executie contract 2- 3800 – activ in curs


- depreciere activ 600

Activ net in curs 3.200

Creanta neincasata beneficiar 1 3300-3000= 300

Scaderea valorii activelor = depreciere = cheltuiala = pierdere


Valoarea recuperabila mai mica cu 600 decat valoarea de cost, rezulta ajustare necesara.
Inseamna ca cheltui mai mult cu 600 decat urmeaza sa incase, echivalent cu o reducere a beneficiilor economice.

641.
Val. Intrare = 20.000
durata viata -= 5 ani
amortizare liniara
imp.
50% - I an
50% - 2-5 ani
rata impozitare 30%

Var I.
Amortizare contabila – liniara

Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/5 = 4.000/ an


681 = 281 4.000 anual
Cheltuiala deductibila fiscal
50% x 20.000 = 10.000 anul I
10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5

An 1 An 2 An 3 An4 An 5
Valoare contabila sfarsit an 16.000 12.000 8.000 4.000 0
Valoare fiscala sfarsit an 10.000 7.500 5.000 2.500 0
Diferenta temporara 6.000 4.500 3.000 1.500 0
Datorie totala imp amanat dif x 30% 1.800 1.350 900 450 0
Datorie initiala imp amanat 0 1800 1350 900 450

Cheltuiala curenta (venit) 1800 (450) (450) (450) (450)


Amortizare contabila 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Amortizare fiscala 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

An I – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 10.000


Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –10.000
An II – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500
An III– La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500
An IV – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500
An V – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500
AnVI – La calculul Profitului impozabil – cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 –2.500
Var II.
Amortizare contabila – accelerata

Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/2 = 10.000 anul I


681 = 281 10.000 anul I
- 10.000 /4 = 2.500/ an in anii 2-5
681 = 281 2.500 anul I
Cheltuiala deductibila fiscal
- 50% x 20.000 = 10.000 anul I
- 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5

89
In aceasta situatie nu exista diferente intre cheltuiala inregistrata in contabilitate si cea deductibila fiscal.
Prin urmare cheltuiala inregistrata contabil este si cea deductibila fiscal si nu exista ajustari ale bazei impozabile.

642
Profit inainte de impozitare 40.000
Var I – diferentele intre valoarea contabila si cea fiscala sunt ignorate
Profit inainte de impozitare - 40.000
Amortizare contabila - 4.000
Amortizare recunoscuta fiscal - 10.000
Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) - 34.000
Impozit pe profit 34.000 x 30% - 10.200
Profit net - 23.800
Var II- metoda impozitului amanat
Profit inainte de impozitare - 40.000
Amortizare contabila - 4.000
Amortizare recunoscuta fiscal - 10.000

Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) - 34.000

Impozit pe profit 34.000 x 30% - 10.200


Cheltuiala cu impozitul amanat - 1.800
(691 = 4418 1.800)

Profit net - 22.000

643
31.10.2004
4418 - sold creditor 3.000.000 31.10.2003
Provin din diferenta – amortizare si provizioane de amortizare
In 2004
Amortizare - 36.000.000
Provizioane de amortizare - 41.600.000
Impozit pe profit curent - 9.400.000
Rata de impunere 30%

Rezultate

Impozit/ profit =baza impozabila x 30%

Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333


Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%
Diferenta temporara (Valoarea fiscala – valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000
In 2004 – Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) – Amortizare
= Valoarea fiscala initiala – 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003) – Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala – 41.600.000
♦ Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala – 36.000.000- (Valoarea contabila
initiala – 41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila initiala) (la 31.10.2003) – 36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
♦ Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
♦ Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 –3.000.000 =1.680.000
♦ Rezultatul contabil este rezultatul fiscal – diferenta temporara aferenta anului 2004 =31.333.333 –5.600.000 =25.733.333
An 200
Diferenta temporara totala 15.600.000
Creanta totala impozit amanat 4.680.000
Creanta initiala imp amanat 3.000.000

Venit curent 1.680.000


Baza impozabila 31.333.333
Impozit pe profit curent 9.400.000
Venit cu impozitul pe profit amanat 1.680.000

4412 = 791 1.680.000

Rezultate

Impozit/ profit =baza impozabila x 30%

90
Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333
Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%
Diferenta temporara (Valoarea fiscala – valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000
In 2004 – Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) – Amortizare
= Valoarea fiscala initiala – 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003) – Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala – 41.600.000
Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala – 36.000.000- (Valoarea contabila initiala
– 41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila initiala) (la 31.10.2003) – 36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
♦ Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
♦ Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 –3.000.000 =1.680.000
An 200
Diferenta temporara totala 15.600.000
Creanta totala impozit amanat 4.680.000
Creanta initiala imp amanat 3.000.000

Venit curent 1.680.000


Baza impozabila 31.333.333
Impozit pe profit curent 9.400.000
Venit cu impozitul pe profit amanat in anul 2004 1.680.000
4412 = 791 1.680.000

Nota 10- la situatiile financiare

Informaţii referitoare la impozitul pe profit:


 Reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit;
 Rezultatul fiscal prezentat in declaratia de impozit este 31.333.333 u.m.
Rezultatul fiscal este egal cu rezultatul contabil + amortizarea contabila (41.600.000)- amortizarea fiscala (36.000.000).
Impozit aferent rezultatului fiscal 31.333.333 x 30% =9.400.000
Cheltuiala inregistrata in contabilitate cu impozitul pe profit 9.400.000
Impozit pe profit datorat bugetului 9.400.000
 Rezultatul contabil determinat ca diferenta intre toate veniturile si toate cheltuielile inregistrate in contabilitate =25.733.333
Impozit aferent rezultatului contabil 25.733.333 x 30% =7.720.000

 Diferenta dintra rezultatul contabil si cel fiscal este rezultatul unei amortizari fiscale pentru imobilizari diferite de cea contabila. Astfel, la determinarea rezultatului
contabil s-a tinut cont de amortizarea contabila in suma de 41.600.000 u.m.. La determinarea rezultatului fiscal s-a avut in vedere cheltuiala cu amortizarea deductibila
fiscal in suma de 36.000.000.

 Diferenta intre impozitul aferent rezultatului contabil si cel aferent rezultatului fiscal = 9400000-7720000= 1.680.000 corecteaza suma inregistrata in cheltuiala cu
impozitul pe profit, prin inregistrarea unei creante cu impozitul amanat si a unui venit.

Impozitul pe profit rămas de plată este cel fiscal si anume 9.400.000

644.
Emisiune 400.000 actiuni - pret 6 - 01.07.2008
2008 2007
Profit net atribuibil actionarilor comuni pt 1.100.000 920.000
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie 2.000.000 1.600.000
Calcul medie ponderata a nr. de actiuni in circulatie
1.600.000 x 6/12 + 2.000.000 x 6/12 = 1.800.000
rezultatul pe actiune
EPS = PROFIT NET/ MEDIE PONDERATA ACTIUNI
EPS2007 = 920.000/1.600.000 = 0.575
EPS 2008 = 1.100.000/ 1.800.000 = 0.611

645. Emisiune gratuita 1 actiune noua la 5 actiuni existente. La 01.07.2008

2008 2007
Profit net atribuibil actionarilor comuni pt 550.000 460.000
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie 1.200.000 1.000.000

Nr. actiuni emise 1.000.000 / 5 = 200.000


Nr. actiuni de luat in calcul = 1.200.000
EPS 2007 = 460.000/1.200.000 = 0.383
EPS 2008 = 550.000/1.200.000 = 0.458

646
DS la 01.07.2008 2 actiuni noi la 4 actiuni vechi
P emisiune = 3
Pret inainte de emisiune = 6
2008 2007

91
Profit net atribuibil actionarilor comuni pt 550.000 460.000
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie 1.500.000 1.000.000

Nr. actiuni nou emise 1.000.000/2 =500.000


Fm = Pret inainte de emisiune/ Valoare teoretica dupa emisiune
Valoare teoretica =(1.000.000 x 6 +500.000 x 3)/1.500.000= 7.500.000/1.500.000=5
Fm =6/5 =1.2
EPS 2007 = 460.000/1.000.000 x 1.2 =0.383
EPS 2008 = 550.000/(1.000.000 x1.2 x 6/12 + 1.500.000 x 6/12) =550.000/1.350.000 = 0.407

647
Nr. actiuni = 8.000.000
Val nominala = 0.25
Val justa =1
01.01.2002 DS in procent de ¼ = 2.000.000 actiuni noi
P emisiune = 0.50
Rezultate:
2001 2002
Profit net dupa impozitare 800.000 850.000
Emisiunea este la data de 01.01.2002, deci va fi inclus in calculul nr. de actiuni in circulatie, de la inceputul anului.
RPA 2002 = 850.000/10.000.000 =0.085

648
- 01.04.2001 obligatiuni convertibile val. Tot. 2.500.000
dobanda de 8%/ an Dobanda totala = 2.500.000 x 8% =200.000
1 obligatiune cu val nom. 100 = (Nr. total obligatiuni = 2.500.000/100=25.000)
la 20.06.2009:
31.12.2006 – 248 actiuni
30.12.2007 – 240 actiuni
31.12.2008 – 230 actiuni
31.12.2009 – 220 actiuni
Capital social
- 1.000.000 in actiuni preferentiale- 1u.m./actiune – dividend 10% -
2.000.000 in actiuni comune a 0.25 u.m / actiune = 8.000.000 actiuni
rata impozit 45%
rezultate
2002 2001
Profit inaintea dobanzii si impozit 2200000 1983636
Dobanda 8% (200.000) (150.000)
Profit inainte de impozit 2.000.000 1.833.636
Impozit pe profit 45% (900.000) (825.136)
Profit net 1.100.000 1.008.500

RPA baza si diluat


In cursul anilor 2001 si 2002, detinatorii de obligatiuni nu si-au exercitat dreptul de conversie (deoarece s-a inregistrat dobanda aferenta obligatiunilor emise).
Daca detinatorii de obligatiuni si-ar fi exercitat optiunea, efectele asupra rezultatului ar fi fost:
2002 2001
Profit inaintea dobanzii si impozit 2200000 1983636
Dobanda 8% 0 0
Profit inainte de impozit 2.200.000 1.983.636
Impozit pe profit 45% (990.000) (892.636)
Profit net 1.210.000 1.091.000
asupra rezultatului : nu mai aveam cheltuiala cu dobanda
impozitul pe profit ar fi fost mai mare cu Dob x 45%
Diferenta neta 2001 – 150.000 x (1-0.45) = 82.500
2002 – 200.000 x (1- 0.45) =110.000
Nr. de actiuni comune care s-ar emite – 25.000 x 248 = 6.200.000

In 2001- media ponderata a nr. de actiuni = 8.000.000x 3/12 +14.200.000*9/12 =


In 2002 – nr. actiuni 8.000.000+6.200.000 =14.200.000
Calcul rezultat pe actiune de baza
Indicator 2002 2001

Profit net raportat 1.100.000 1.008.500


Dividende preferentiale 10% 110.000 100.850
Rezultat atribuibil actionarilor comuni 990.000 907.650
Nr. actiuni comune in circulatie 8.000.000 8.000.000
0.12375 0.11345
RPA de baza
Profit net ajustat 1.210.000 1.091.000
Dividende preferentiale 121.000 109.100
Rezultat atribuibil actionarilor comuni 990.000 907.650

92
Nr actiuni 14.200.000 12.650.000
RPA diluat 990.000/14.200.000 =0.0697 0.071
RPA diluat :
2001 - 0.071 < RPA de baza 0.11345
2002 - 0.0697< RPA de baza 0.12375
Inseamna ca obligatiunile sunt instrumente financiare potentiale diluante.

649.
Profit net 2001 2.400.000
Media ponderata actiuni comune in circulatie 1.000.000
In 2001 actiuni
Valoarea justa medie pentru o actiune ordinara in 2001 40
Media ponderata actiuni comune cu optiuni 200.000
In 2001 actiuni
Pret de exercitare a actiunii cu optiuni pentru 2001 30
RPA de baza = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie =
= 2.400.000/ 1.000.000 =2.4
Valoarea justa medie = 40
Pret de exercitiu actiuni cu optiuni = 30
Pex < V justa , inseamna ca sunt actiuni comune potentiale diluante
Actiunile cu optiuni sunt compuse din doua emisiuni
- o emisiune de actiuni la valoarea justa 30 x 200.000/40 =150.000 actiuni emise la valoarea justa, de piata. (200.000 actiuni la pret de 30 = 150.000 actiuni la V justa de
40) Acestea nu sunt incluse in calcul. Nu sunt diluante; si
o emisiune de actiuni gratuite 200.000 – 150.000 = 50.000 actiuni emise gratuit. Aceste actiuni sunt incluse in calculul RPA diluat. Nu afecteaza rezultatul.
RPA diluat = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie + actiuni emise gratuit
2.400.000/ 1.000.000+ 50.000=2.285 < RPA de baza (2.4)

650.
01.01.2006 Fabricant ALFA masini
Comerciant BETA
BETA plateste - rata fixa
asigurarea
intretinerea masinilor
la vanzare – plateste pret de fabrica
masinile nevandute timp de 6 luni trebuie cumparate de BETA la pretul de fabrica.

La data bilantului
Vânzãri cãtre intermediari,cum ar fi distribuitori,comercianti si altii.Veniturile din astfel de vânzãri se recunosc,în general,dupã transferul riscurilor si avantajelor ce
decurg din proprietatea asupra bunurilor.Totu si,în cazul în care cumpãrãtorul actioneazã, în fond, ca agent al vânzãtorului,tranzactia se va trata similar cu o vânzare în
consignatie.

Inregistrari contabile consignatie


8038 “Alte valori in afara bilantului” - valoarea la pret de fabrica a masinilor
plata ratei:
% = 401
612
613
628

401 = 5121

651. X vinde lui Z o cladire pt 1.000.000


valoarea de piata a cladirii este de 2.000.000
X poate rascumpara proprietatea in orice moment in urmatorii trei ani
Pret 1.000.000 plus
Suma adaugata trimestrial in functie de rata de imprumut banca +2%
Contracte de vânzare si rãscumpãrare, prin care vânzãtorul fie se angajeazã sã cumpere înapoi aceleasi bunuri la o datã ulterioarã,fie are o optiune call de
rãscumpãrare.

Pentru un contract de vânzare si rãscumpãrare privind un activ, altul decât un activ financiar, termenii întelegerii trebuie analizati pentru a stabili dacã,în esentã, vânzãtorul a
transferat riscurile si avantajele dreptului de proprietate cumpãrãtorului si, deci, dacã se recunoaste venitul.

Tranzactii:

1. Vanzare de imobil la pret de 1.000.000


2. Primire optiune de cumparare inapoi a aceluiasi imobil la pret variabil 1.000.000 + o suma/ trimestru.
1.
411 = 758 1.000.000
5121 = 411 1.000.000

% = 213 2.000.000
658 1.000.000
Activ de optiune de cumparare 1.000.000
(508)

93
2.
La fiecare trimestru, pretul de achizitie al imobilului creste cu suma adaugata trimestrial (daca este 2%)
Dupa primul trimestru pretul de achizitie creste la 1.000.000+ 2% x1.000.000 =1.020.000
Pierderea de valoare a optiunii este de 1.020.000 –1.000.000 = 20.000
Cheltuiala = Activ de optiune call (508) 20.000
658
Operatiunea de evaluare si inregistrare a reducerilor valorii optiunilor se efectueaza cel putin la fiecare sfarsit de an si se inregistreaza in mod similar.

652
transfer titluri de creanta
ALFA transfera lui BETA. ALFA incaseaza 90% din totalul net al creantelor Mai are dreptul la o suma viitoare, valoarea acesteia depinde de momentul platii creantelor.

La 31.12.2006 – factura de 10.000.000, mai putin o creanta incerta de 300.000


ALFA
Cesiune creante:
461 = 758 9.000.000 (90% din valoarea nominala)
5121 = 461
Scoatere din evidenta creante la val. de 10.000.000
658 = 411 10.000.000
Provizion pentru creanta incerta
681 = 491 300.000
4118 = 4111 300.000
.
La stabilirea momentului în care un element satisface definitia activelor,datoriilor sau capitalurilor proprii,trebuie acordatã atentie fondului si realitãtii economice a acestuia, si nu
numai formei sale juridice.
Activele

Definitie
Un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se a steaptã sã genereze beneficii economice viitoare pentru
entitate.
Beneficiile economice viitoare încorporate în active reprezintã potentialul de a contribui, direct sau indirect,la fluxul de trezorerie si echivalentele de trezorerie cãtre entitate.
Acest potential poate fi unul productiv,fiind parte a activitãtilor de exploatare ale entitãtii. De asemenea,se poate transforma în trezorerie sau echivalente de trezorerie
sau poate avea capacitatea de a reduce ie sirile de lichiditãti,cum ar fi un proces alternativ
de productie care mic soreazã costurile.
Multe active,de exemplu,creantele si proprietãtile imobiliare sunt asociate cu drepturi
legale,inclusiv cu dreptul de proprietate.
Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ. Desi capacitatea unei entitãti de a controla beneficiile este de obicei rezultatul drepturilor
legale,un element poate satisface definitia unui activ chiar si fãrã a exista un control legal.
Activele unei entitãti rezultã din tranzactii sau alte evenimente anterioare.În mod normal, entitãtile obtin activele prin cumpãrarea sau producerea acestora,dar si alte
tranzactii
Recunoasterea activelor
Un activ este recunoscut în bilant în momentul în care este probabilã realizarea unui beneficiu economic viitor de cãtre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat(ã)în mod credibil.
Un activ nu este recunoscut în bilant atunci când este improbabil ca ie sirea de numerar sã genereze beneficii economice pentru entitate în perioadele viitoare.În schimb,o astfel
de tranzactie va avea ca efect recunoa sterea unei cheltuieli în contul de profit si pierdere.Acest tratament nu înseamnã cã scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a fost altul
decât obtinerea unui beneficiu economic pentru entitate sau cã managementul a fost deficitar.Singura implicatie este aceea cã posibilitatea obtinerii de avantaje economice într-o
perioadã contabilã ulterioarã este insuficientã pentru a justifica
recunoa sterea unui activ.

Datoriile
O datorie reprezintã o obligatie actualã a entitãtii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea cãreia se asteaptã sã rezulte o iesire de resurse care încorporeazã beneficii
economice.
O caracteristicã esentialã a unei datorii este faptul cã entitatea are o obligatie actualã. O obligatie reprezintã un angajament sau o responsabilitate de a actiona într-un anumit fel.
Legea poate impune entitãtii sã-si respecte obligatiile,ca o consecintã a unui contract sau a unei cerinte legale.Acesta este cazul în mod normal,de exemplu,cu sumele
ce trebuie plãtite pentru bunuri si servicii primite.De asemenea,obligatiile apar si din activitatea normalã, din dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta
într-o manierã echitabilã.
Trebuie fãcutã distinctia între o obligatie actualã si un angajament viitor. Decizia conducerii unei entitãti de a achizitiona active în viitor nu reprezintã, prin ea
însãsi, o obligatie prezentã.În mod normal,obligatia apare numai în momentul livrãrii activului sau în momentul în care entitatea are un acord irevocabil de cumpãrare a
activului. În cazul din urmã, natura irevocabilã a acordului înseamnã cã urmãrile economice ale neonorãrii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizãri substantiale
aduc entitatea aproape în imposibilitatea de a împiedica fluxul resurselor cãtre o altã parte.
Stingerea unei obligatii prezente implicã, de obicei,renuntarea entitãtii la anumite resurse care încorporeazã beneficii economice,în scopul satisfacerii cererilor
celeilalte pãrti.
Stingerea unei obligatii prezente se poate face în mai multe moduri, de exemplu, prin:
(a) plata în numerar;
(b) transferul altor active;
(c) prestarea de servicii;
(d) înlocuirea respectivei obligatii cu o altã obligatie;sau
(e) transformarea obligatiei în capitaluri proprii.
O obligatie poate fi stinsã si prin alte mijloace,cum ar fi renuntarea de cãtre creditor la
drepturile sale.
Recunoasterea datoriilor
O datorie este recunoscutã în bilant atunci când este probabil cã o iesire de resurse, purtãtoare de beneficii economice,va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si când
valoarea la care se va realiza aceastã decontare poate fi evaluatã în mod credibil.
În practicã, obligatiile rezultate din contracte a cãror neexecutare partialã sau totalã este echilibratã de o parte si de cealaltã (de exemplu, datoriile pentru stocuri
comandate, dar neprimite încã) nu sunt,în general, recunoscute ca datorii în situatiile financiare.
Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si, în cazul în care criteriile de recunoastere sunt îndeplinite în respectivele circumstante,acestea pot fi recunoscute.

94
În astfel de circumstante, recunoa sterea datoriilor implicã si recunoa sterea activelor sau cheltuielilor aferente.

Active
Un activ este recunoscut în bilant în momentul în care este probabilã realizarea unui beneficiu economic viitor de cãtre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat(ã)în mod credibil.
Clauza penalitatilor este cea care defineste modul de transmitere a riscurilor si beneficiilor.
Penalitatile foarte mari, conduc la ideea ca societatea nu isi va permite sa comande un numar de masini mai mare decat stie din experienta anterioara ca poate vinde. Daca le
returneaza in mai putin de trei luni plateste o penalizare de 50% din pretul masinilor, ceea ce inseamna o pierdere f. mare.
Este putin probabil sa le returneze atat de repede si sa piarda aceasta suma. Daca le va tine in continuare, la 4 luni deja penalitatea de returnare este de 75%, iar peste 4 luni 100%.
Adica plateste masinile la pretul intreg (100%) si le returneaza. Ar fi o decizie total neeconomica, daca tot le plateste le cumpara pentru el.
Astfel:
1. Nu trebuie sa comande mai multe masini decat stie ca poate vinde.
2. Analizand optiunile pe care le are, este foarte probabil sa raman cu masinile, posibilitatea de returnare este foarte mica.
3. Societatea va recunoaste activele si datoriile aferente acestor active ca fiind suma pe care o plateste normal la achizitionare
4. Majorarea de 1% pentru fiecare luna de detinere, este de fapt o penalizare, o dobanda perceputa de vanzator.
Operatii:
Activ = Datorie (cost)
Cheltuiala cu penalitati = Datorie (1% x cost) (operatiune efectuata lunar, pana la vanzarea masinilor)
Decizia conducerii unei entitãti de a achizitiona active în viitor nu reprezintã, prin ea însãsi, o obligatie prezentã. În mod normal,obligatia apare numai în momentul
livrãrii activului sau în momentul în care entitatea are un acord irevocabil de cumpãrare a activului. În cazul din urmã, natura irevocabilã a acordului înseamnã cã urmãrile
economice ale neonorãrii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizãri substantiale aduc entitatea aproape în imposibilitatea de a împiedica fluxul resurselor cãtre o
altã parte.

653.
Specificare P S ajustari consolidat
Active non-curente 120 80 200
Investitie in S 100 - 100 de la P 0
Active curente 80 80 160
Total 300 160 360
Capital social 200 100 - 100 de la S 200
Rezultat dupa impozitarea profitului 60 60
Datorii curente 40 60 100
Total 300 160 360

Ajustari in vederea consolidarii


P detine 100% din S
Capital social la lui S – cu titlurile lui P 100

654
SPECIFICARE P S ajustari consolidat
Active non-curente 120 80 200
Investitie in S 100 - 100 de la P 0
Active curente 80 80 160
Total 300 160 360
Capital social 200 100 - 100 de la S 200
Rezultat dupa impozitarea profitului 60 60
Datorii curente 40 60 100
Total 300 160 360

P detine 100% din S la cost de 120.000


Pret de achizitie 120.000
Capitaluri proprii achizitionate 100.000
Fond comercial 20.000
La achizitie P a avut:
% = Numerar 120.000
Titluri 100.000
Fond comercial 20.000
In activele non- curente este inclus si fondul comercial.
Coloana consolidat = P +S + ajustari (cu minus sau cu plus)

655
Specificare Sume
Active non-curente 40.000
Active curente 10.000
Total 50.000
Capital social 36.000
Rezultat dupa impozitarea profitului -
Datorii curente 14.000
Total 50.000

PQ achizitioneaza 100% din capitalul lui ST platind de 20.000. Valoarea de piata a unei actiuni este de 3.2.
Valoarea justa a activelor non curente este de 48.000
Fondul comercial = Valoarea platita – valoarea justa a activului net
Valoarea justa a activului net =Activ – Datorii = (48.000 +10.000) –14.000 =44.000

95
Fond comercial 20.000 –44.000 =-24.000
Fond comercial negativ de 24.000
Achizitia de titluri:
261 = % 44.000
5121 20.000
2078 24.000
Fondul comercial negativ se amortizeaza pe seama veniturilor si apare de regula numai la consolidare.

656
Specificare Sume
Active non-curente val. Justa 60.000 50.000
Creante amanate 12.000
Active curente 18.000
Total 80.000
Capital social 60.000
Rezultat dupa impozitarea profitului -
Datorii curente 20.000
Total 80.000

Achizitie 100%
Pret platit 80.000
Fondul comercial = pret platit – valoarea justa activelor nete
Activul net la valoarea justa (60.000+12.000+18.000= activ)- (20.000= datorii) = 70.000
Fd. Comercial = 80.000-70.000 = 10.000

657
31.12.2004
SPECIFICARE P S
Active non-curente 100 80
Investitie in S 140
Active curente 60 80
Total 300 160
Capital social 200 100
Rezultat dupa impozitarea profitului 60 40
Datorii curente 40 20
Total 300 160

P achizitioneaza 100% din S la 30.06.2004. Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.

La data achizitiei:
Activul net al lui S = Capitaluri proprii = 100+ 30= 130
Achizitia la 140
Fd. Comercial = 140-130 =10

658.
SPECIFICARE P S
Active non-curente 100 80
Investitie in S 140
Active curente 60 80
Total 300 160
Capital social 200 100
Rezultat dupa impozitarea profitului 60 40
Datorii curente 40 20
Total 300 160
P achizitioneaza 80% din S la 30.06.2004.
Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.000. Inseamna ca si activele erau cu 10.000 mai mici.
80000 actiuni la 1u.m. / actiune
S are 100.000 u.m. a 1 u.m./ actiune, inseamna 100.000 actiuni
Fond comercial la achizitie
Valoare justa activ net = capitaluri proprii = 100+30 =130
Valoarea achizitionata 80% x 130 = 104
Fond comercial = 140 –104 = 36

Bilant consolidat la 30.06.2004 (cu activ curent si rezultat mai mici cu 10 fata de cele de mai sus)
SPECIFICARE P S ajustari consolidat
Active non-curente 100 80 0 180
Investitie in S 140 - 140 0
Fond comercial +36 36
Active curente 60 70 0 130
Total 300 150 346
Capital social 200 100 -80 200
-20
Rezultat dupa impozitarea profitului 60 30 -24 60

96
-6
Datorii curente 40 20 0 60
Interes minoritar +20 26
+6
Total 300 150 346
Ajustari:
investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu:
capital social la S 80% x 100 =80
rezultat la data achizitiei 80% x 30 =24
- genereaza fond comercial de 36
80 Capital social S = titluri 140
24 Rezultat reportat
36 Fond comercial
Este pus in evidenta Interesul minoritar :
20% x (cap social + rezultat) = 20% x 130= 26
Interes minoritar rezulta din eliminarea:
capital social la S 20% x 100 =20
rezultat la data achizitiei 20% x 30 =6

659
SPECIFICARE P S
Active non-curente 212.000 69.000
Investitie in S 54.000
Total 266.000 69.000
Capital social 200.000 40.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 44.000 13.000
Datorii curente 22.000 16.000
Total 266.000 69.000
P achizitioneaza 100% din S la 01.01.2004
Rezultat la data achizitiei - 12.000
1. Fond comercial
Capitaluri proprii la data achizitiei:
Capital social + rezultat la data achizitiei = 40.000+12.000 = 52.000
Pret achizitie = 54.000
Fond comercial = 54.000 – 52.000 =2.000
2. ajustari
investitia in S la valoarea de 54.000 se elimina cu:
capital social la S – 40.000
rezultat la data achizitiei - 12.000
- genereaza fond comercial de 2.000
40.000 Capital social S = titluri 54.000
12.000 Rezultat reportat
2.000 Fond comercial
Bilant consolidat la 31.12.2004
SPECIFICARE P S ajustari consolidat
Active non-curente 212.000 69.000 0 281.000
Investitie in S 54.000 - 54.000 0
Fond comercial +2.000 2.000
Total 266.000 69.000 283.000
Capital social 200.000 40.000 -40.000 200.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 44.000 13.000 -12.000 45.000
Datorii curente 22.000 16.000 0 38.000
Total 266.000 69.000 283.000

660
SPECIFICARE P S
Active non-curente 212.000 69.000
Investitie in S 54.000
Total 266.000 69.000
Capital social 200.000 40.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 44.000 13.000
Datorii curente 22.000 16.000
Total 266.000 69.000
P a achizitionat 8.000 actiuni, adica 20%
Consolidarea se face prin metoda punerii in echivalenta.
Titluri la data achizitiei = 54.000
Fond comecial = 54.000 –20% x 53.000 =43.400
La data de 31.12.2004

97
Capital social „S” (20%) 8.000
Rezultat net (20%x 12.000) 2.400
Capital si rezerve 10.400

Valoarea contabila a titlurilor deţinute (10.400)


Pierderea consolidata 0
Drepturi asupra rezultatului exerciţiului întreprinderii „S” (20% x 200
1.000)
Valoarea actuală a titlurilor 10.600
% = %
10.600 264 263 54.000
43.600 207 761 200
SPECIFICARE P Ajustari Consolidat
Active non-curente 212.000 0 212.000
Investitie in S 54.000 - 54.000 0
Titluri puse in echivalenta 10.600 10.600
Fond comercial 43.600 43.600
Total 266.000 266.200
Capital social 200.000 200.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 44.000 200 44.200

Datorii curente 22.000 22.000


Total 266.000 266.200

661
Activele neamortizate sunt estimate la o valoare sub 10.000.
Deprecierea la S inseamna
Cheltuiala = deprecierea activelor - 59.000
Rezultat - 12.000 la achizitie
1.000 –59.000 = -58.000 curent
Fondul comercial este in suma de 43.600.
Ajustari
Capital social „S” (20%) 8.000
Rezultat net (20%x 12.000) 2.400
Capital si rezerve 10.400

Valoarea contabila a titlurilor deţinute (10.400)


Pierderea consolidata 0
Drepturi asupra rezultatului exerciţiului întreprinderii „S” (20% x 200
1.000)
Valoarea actuală a titlurilor 10.600
% = %
10.600 264 263 54.000
43.600 207 761 200
Daca exista un indiciu conform caruia o investitie intr-o intreprindere asociata este depreciata, pierderea aferenta proportiei detinute este alocata, mai intai, oricarui fond
comercial ramas.
Pierderea din depreciere 69.000- 10.000 = 59.000
Din care participatiei detinute, 20% x 59.000 = 11.800
681 = 2907 11.800
Valoarea fondului comercial (43.600 – 11.800 )= 31.800
Bilanţ consolidat prin metoda punerii in echivalenta
SPECIFICARE P Ajustari Consolidat
Active non-curente 212.000 0 212.000
Investitie in S 54.000 - 54.000 0
Titluri puse in echivalenta 10.600 10.600
Fond comercial 43.600 31.800
- 11.800
Total 266.000 254.400
Capital social 200.000 200.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 44.000 200 32.400
11.800

Datorii curente 22.000 22.000


Total 266.000 254.400

662
SPECIFICARE P S
38000
Investitie in S
S cont curent 20.000
Casa si banci 20.000 46.000
ACtive nete diverse 82.000 32.000
Total 160.000 78.000
Capital social 100.000 20.000
98
Rezultat dupa impozitarea profitului 60.000 40.000
P cont curent 18.000
Total 160.000 78.000
P cumpara 15.000 actiuni in S la 01.01.2004 , profitul in balanta era de 24.000. Diferenta intre cont curent P 18.000 si S 20.000 , deoarece cecul emis in suma de 2.000 nu a ajuns
la P.
Ajustari
P detine 15.000 din20000 adica 75%
1. Inregistrarea la P a cecului care nu a ajuns inca – reducerea datoriei lui S
511 = 267 2.000
la P in bilant vom avea la S cont curent 18.000
la casa si banca 22.000
2. Investitia in S la valoarea de 38.000 se elimina cu:
capital social la - 20.000 x 75% = 15.000
rezultat la data achizitiei – 24.000 x 75% = 18.000
- genereaza fond comercial de 5.000
15.000 Capital social S = titluri 38.000
18.000 Rezultat reportat
5.000 Fond comercial
2. Eliminarea creantelor si a datoriilor reciproce
Creanta La P elimina cu datorie la S 18.000
3. Interesul minoritar
25% x 20.000 = 5.000
25% x 24.000 = 6.000
interes in profit curent
25% x (40.000 –24.000) =4.000
SPECIFICARE P S ajustari consolidat
38000 - 38.000 0
Investitie in S
5.000 5000
Fond comercial
S cont curent 18.000 -18.000 0
Casa si banci 22.000 46.000 68.000
ACtive nete diverse 82.000 32.000 114.000
Total 160.000 78.000 187.000
Capital social 100.000 20.000 -15.000 100.000
-5.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 60.000 40.000 -18.000 72.000
-6.000
-4.000
P cont curent 18.000 -18.000 0
Interes minoritar +5000 11.000
+6.000

Interes minoritar in rezultat curent +4.000 4.000


Total 160.000 78.000 187.000

663
SPECIFICARE P S
150.000
Investitie in S
Stocuri 24.000 10.000
ACtive nete diverse 166.000 190.000
Total 340.000 200.000
Capital social 100.000 80.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 240.000 120.000
Total 340.000 200.000
P achizitioneaza 64.000 actiuni
La data achizitiei profit dupa repartizare erau 100.000.
S vinde lui P pt 160.000 cu adaos de 25%.
La data bilantului la P mai exista marfa in stoc de 10.000
1. Procentaj detinere:
64000/80.000= 80%
2. Fond comercial
Suma platita 150.000 -
Capital social 80.000 x 80% 64.000
Rezultat 100.000 x 80% 80.000
Fond comercial 6.000
3. Eliminare tranzactii reciproce
Profit inclus in stocurile de 10.000
10.000 /1.25 x 25% = 2000
Are loc reducerea valorii stocurilor de la P cu 2.000, prin inregistrarea unei pierderi
117/ P = 371/P 2.000
4. Eliminare titluri detinute la S
Investitia in S la valoarea de 150.000 se elimina cu:

99
capital social la - 80.000 x 80% = 64.000
rezultat la data achizitiei – 100.000 x 80% = 80.000
- genereaza fond comercial de 6.000
64.000 Capital social S titluri 150.000
80.000 Rezultat reportat
6.000 Fond comercial
5. Interesul minoritar
20% x 80.000 = 16.000
20% x 100.000 = 20.000
interes in profit curent
20% x (120.000 –100.000) =4.000
SPECIFICARE P S ajustari consolidat

150.000 -150000
Investitie in S
+6.000 6.000
Fond comercial
Stocuri 24.000 10.000 -2.000 32.000
ACtive nete diverse 166.000 190.000 0 356.000
Total 340.000 200.000 394.000
Capital social 100.000 80.000 -64.000 100.000
-16.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 240.000 120.000 -80.000 254.000
-2.000
-20.000
-4.000
Interes minoritar +16.000 36.000
+20.000
Interes minoritar in rezultat curent +4.000 4.000
Total 340.000 200.000 394.000

664
31.01.2005
SPECIFICARE S
ACtive nete diverse 360.000
Total 360.000
Capital social actiuni ordinare 200.000
Rezultat dupa impozitarea profitului 60.000
Cap social actiuni preferentiale 100.000
Total 360.000
P are la 31.01.2005 rezultat dupa repartizare 300.000
La 31.01.2002 P achizitioneaza 70% din capitalul in actiuni ordinare al lui S
Plateste 180.000
40% actiunile preferentiale la cost de 44.000
Rezultatul la data achizitiei al lui = 20.000
Fond comercial
Suma platita actiuni ordinare 180.000 + 44.000 =224.000 -
Capital social 200.000 x 70% 140.000
Rezultat 20.000 x 70% 14.000
Capital actiuni preferentiale 40% x 100.000 40.000
Fond comercial 30.000

665
Interesul minoritar
Capital actiuni comune 30% x 200.000 = 60.000
Rezultat la data achizitiei 30% x 20.000 = 6.000
Capital actiuni preferentiale 60% x 100.000= 60.000
Interes la data achizitiei = 126.000
interes in profit post achizitie 30% x (60.000 – 20.000) =12.000
Interes minoritar total 138.000

666
31.12.2004
SPECIFICARE A B

760.000 450.000
Active imobilizate la cost - amortizare
370.000
180.000 act comune in B la cost
100.000 act. Preferentiale in B la cost 110.000
Creanta la B 20.000
ACtive curente 400.000 287.000

100
Total 1.660.000 737.000
Capital social actiuni ordinare 1.000.000 240.000
8% actiuni preferentiale necumulate 160.000
7% capitaluri imprumutate 80.000
Rezerve reevaluare 100.000 60.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 300.000 132.000
Datorii 260.000 65.000

Total 1.660.000 737.000


Achizitia la 30.06.2001
 Procentaj de detinere 180.000/ 240.000= 75%
 Procentaj achizitie actiuni preferentiale100.000/ 160.000 = 62.5%
 Rezerva din reevaluare si rezultatul dupa repartizare ale lui A sunt de 24.000 si 61.000 la data achizitiei.
Probabil e o greseala si in loc de A trebuie sa fie B.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 370.000 + 110.000 = 480.000 -
Capital social 240.000 x 75% 180.000
Rezerva din reevaluare
24.000 x 75% 18.000
Rezultat 61.000 x 75 % 45.750
Capital actiuni preferentiale 62.5% x 160.000 100.000
Fond comercial 136.250
2. interes minoritar la data bilantului
Capital social 240.000 x 25% 60.000
Rezerva din reevaluare
24.000 x 25% 6.000
Rezultat 61.000 x 25 % 15.250
Capital actiuni preferentiale 37.5% x 160.000 60.000
Interes la data achizitiei 141.250
Interes post achizitie 25% (60.000- 24.000) 9.000
+ 25% (132.000-61.000) 15.250
Total post achizitie 24.250
3. Eliminare profit intern
45600/1.20 x 20% = 7.600
Pierdere grup = stocuri grup 7.600
4. Eliminare datorii interne
Datorie B = creanta A 20.000
A creanta asupra lui B B datorie la A 20.000
SPECIFICARE A B ajustari consolidat

760.000 450.000 0 1.210.000


Active imobilizate la cost - amortizare
370.000 -370.000 0
180.000 act comune in B la cost
100.000 act. Preferentiale in B la cost 110.000 -110.000 0
Creanta la B 20.000 -20.000 0
Fond comercial +136.250 136.250
ACtive curente 400.000 287.000 -7600 679.400
Total 1.660.000 737.000 2.025.650
Capital social actiuni ordinare 1.000.000 240.000 180.000 1.000.000
60.000
8% actiuni preferentiale necumulate 160.000 -100.000 0
-60.000
7% capitaluri imprumutate 80.000 -20.000 60.000
Rezerve reevaluare 100.000 60.000 -18.000 127.000
-6.000
-9.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 300.000 132.000 -45.750 348.150
-15.250
-15.250
-7600
Datorii 260.000 65.000 0 325.000
Interes minoritar +60.000 141.250
+60.000
+6.000
+15.250
Interes minoritar post achizitie +9.000 24.250
+15.250
Total 1.660.000 737.000 2.025.650

667.
La 31.12.2004
SPECIFICARE A B

101
200.00 184.000
Active imobilizate la cost - amortizare
110.000
Investitie in B
ACtive curente 90.000 62.000
Total 400.000 246.000
Capital social actiuni ordinare 200.000 100.000
Capital preferentiale 20.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 160.000 84.000
Dividend obisnuit 20.000
Datorii 40.000 22.000

Total 400.000 246.000


Achizitia anterioara
 Procentaj de detinere -80%
 Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 24.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 110.000 - 7.000 =103.000
Capital social 100.000 x 80% 80.000
Rezultat
24.000 x 80% 19.200
Fond comercial 3.800
Achizitie actiuni preferentiale 30% x 20.000= 6.000
Suma platita 7.000
Fond commercial 1.000
Total fond commercial 4.800
Ajustari
1. Eliminare titluri detinute la B
Investitia in B la valoarea de 110.000 se elimina cu:
capital social la - 80.000
actiuni preferentiale - 6.000
rezultat la data achizitiei – 19.200
- genereaza fond comercial de 4.800
80.000 Capital social S titluri 110.000
6.000 Actiuni preferentiale
19.200 Rezultat reportat
10.800 Fond comercial
3. Depreciere fond commercial
Rezultat grup fond commercial 4.800
4. interes minoritar la data bilantului
Capital social 100.000 x 20% 20.000
Rezultat
24.000 x 20% 4.800
Capital actiuni preferentiale 70% x 20.000 14.000
Interes la data achizitiei 38.800
Interes post achizitie 20% (84.000- 24.000) 12.000
Rezultat = Interes post 12.000
5. Inregistrare dividende preferentiale
La B Rezultat = Datorie dividend 4.000
La A 30% x 4.000 = 1.200
Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.200
Eliminare datorii si creante reciproce
Datorie dividend B Creanta dividend A 1.200 preferentiale
80% x 20.000 = 16.000
Datorie dividend B Creanta dividend A 16.000 obisnuite
SPECIFICARE A B ajustari consolidat

200.000 184.000 0 384.000


Active imobilizate
110.000 -110.000 0
Investitie in B
Fond comercial +4.800 0
-4.800
ACtive curente 90.000 62.000 +1.200 136.000
-1.200
-16.000
Total 400.000 246.000 520.000
Capital social actiuni ordinare 200.000 100.000 -80.000 200.000
-20.000
actiuni preferentiale 20.000 -6.000 0
-14.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 160.000 84.000 -19.200 200.400
-4.800
+1.200

102
-4.000
-4.800
-12.000
Dividende propuse 20.000 -16.000 6.800
+4.000
-1.200
Datorii 40.000 22.000 0 62.000

Interes minoritar +20.000 38.800


+14.000
+4.800
Interes post achizitie +12.000 12.000
Total 400.000 246.000 520.000

668
SPECIFICARE A B

420.000 221.200
Active imobilizate
146.000
Investitie in B
ACtive curente 226.200 86.800
Total 792.200 308.000
Capital social actiuni ordinare 400.000 100.000
Capital preferentiale 80.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 240.000 76.000
Dividend obisnuit 40.000 5.000
Dividend pref - 2.800
Datorii 112.200 44.200
Total 792.200 308.000
Achizitia anterioara
numar Cost
Actiuni ordinare 75.000 116.000
preferentiale 32.000 30.000
146.000
 Procentaj de detinere -75.000/ 100.000 = 75%
 Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 40.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 116.000 + 30.000 =146.000 -
Capital social 100.000 x 75% 75.000
Rezultat
40.000 x 75 % 30.000
Actiuni preferentiale 32.000
Fond comercial 9.000
Ajustari
1. Eliminare titluri detinute la B
Investitia in B la valoarea de 146.000 se elimina cu:
capital social la B - 75.000
actiuni preferentiale - 32.000
rezultat la data achizitiei – 30.000
- genereaza fond comercial de 9.000
75.000 Capital social S titluri 146.000
32 .000 Actiuni preferentiale
30.000 Rezultat reportat
9.000 Fond comercial
2. interes minoritar la data bilantului
Capital social 100.000 x 25% 25.000
Rezultat
40.000 x 25% 10.000
Capital actiuni preferentiale 80.000-32.000 48.000
Interes la data achizitiei 83.000
Interes post achizitie 25% (76.000- 40.000) 6.500
Rezultat = Interes post 6.500
3. Inregistrare dividende la A
Dividende obisnuite
75% x 5.000 = 3.750
Creanta dividend = Venit (rezultat) 3.750
Dividende preferentiale
32.000/80.000 =40%
40% x 2.800 = 1.120
Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.120
4 . Eliminare datorii si creante reciproce
Datorie dividend B Creanta dividend A 1.120 Preferentiale
Datorie dividend B Creanta dividend A 3.750 obisnuite

103
5. eliminare profit intern
profit = 84.000/ 1.2 x 20% profit = 14.000
rezultat grup = stocuri 14.000
SPECIFICARE A B ajustari consolidat

420.000 221.200 0 641.200


Active imobilizate
146.000 -146.000 0
Investitie in B
+9.000 9.000
Fond comercial
ACtive curente 226.200 86.800 +3.750 299.000
+1.120
-3.750
-1.120
-14.000
Total 792.200 308.000 949.200
Capital social actiuni ordinare 400.000 100.000 -75.000 400.000
-25.000
actiuni preferentiale 80.000 -32.000 0
-48.000
Rezultat dupa repartizarea profitului 240.000 76.000 -30.000 260.370
-10.000
-6.500
+3.750
+1.120
-14.000
Dividende propuse obisnuit 40.000 5.000 -3.750 41.250
preferential - 2.800 -1.120 1.680
Datorii 112.200 44.200 156400
Interes minoritar +25.000 83.000
+48.000
+10.000
Interes post achizitie +6.500 6.500

Total 792.200 308.000 949.200

669.
P detine 100% din S
CPP la 30.11.2004
Specificare P S consolidat
Venituri vanzari 17.000 4.400 21.400
Costul vanzarilor 15.300 3.960 19.260
Profit brut 1.700 440 2.140
Impozit profit 800 200 1.000
Profit net 900 240 1.140

670.
P detine 75%
Specificare P S consolidat
Venituri vanzari 17.000 4.400 21.400
Costul vanzarilor 15.300 3.960 19.260
Profit brut 1.700 440 2.140
Impozit profit 800 200 1.000
Profit net 900 240 1.140
Din care - grup 75% 855
- interes minotitar 25% 285

671.
Profit reportat P 4.600 si S 800
La data achizitiei profitul reportat al lui S era 200
75% x 200 = 150
La 30.11.2003 rezerva post achizitie la S era de 800 –200 =600
Specificare P S consolidat
Venituri vanzari 17.000 4.400 21.400
Costul vanzarilor 15.300 3.960 19.260
Profit brut 1.700 440 2.140
Impozit profit 800 200 1.000
Profit net 900 240 1.140
Din care - grup 75% 855
- interes minoritar 25% 285

Se elimina rezerva de la achizitie

104
800 –200 = 600
Interes minoritar la achizitie 200 x 25% = 50
Interes post achizitie 600 x 25% = 150
Specificare P S ajustari consolidat
Rezultat reportat 4600 800 50 5.200
150
- interes minoritar 25% +50 200
+150
5.400

672.
A detine 80% din B
B declara dividende 20.000 - pentru A 16.000
- pentru Interes minoritar 4.000
La data achizitiei rezerva lui B = 4.000
1. Interes minoritar la achizitie
20% x (2.000 +4.000) = 1.200
2. Inregistrarea dividendelor
Rezultat = Datorii 20.000
3. Inregistrare la A
Creanta dividende = venit (rezultat) 16.000
4. Eliminare datorii si creante interne
Datorie B = Creanta A 16.000
Efectul asupra grupului trebuie sa fie 0
5. Dividend pentru interesul minoritar = 4.000
673.
P detine 75% din S
Ajustari
1. Eliminare dividende
La A rezultat = dividend de primit de la S
La B dividende platite = rezultat
Specificare P S ajustari consolidat
Venituri vanzari 4.800 1.600 6.400
Costul vanzarilor 4.320 1.440 5.760
Profit brut 480 160 640
Venit din investitii financiare
Dividend de primit de la S 3 - -3 0
Profit brut 483 160 640
Impozit profit 230 76 306
Profit net 253 84 334
Dividende platite - 4 -3 1
Rezultat dupa repartizare 253 80 333
Din care - grup 75% 250
- interes minoritar 25% 83

674.
Specificare P S ajustari consolidat
Venituri vanzari 4.800 1.600 6.400
Costul vanzarilor 4.320 1.440 5.760
Profit brut 480 160 640
Venit din investitii financiare
Dividend primit de la S 3 - -3 0
Dividend de primit de la S 12 -12 0
Profit brut 495 160 640
Impozit profit 230 76 306
Profit net 265 84 334
Dividende platite - 4 -3 1
Dividende de platit 120 16 -12 124
Rezultat dupa repartizare 145 64 209
Din care - 130 +79 x 75% 189.25
- interes minoritar 79 x 25% 19.75

84-1-4= 79 rezultat B cu ajustari


480-230-120= 130 rezultat A cu ajustari

675.
P detine 80% capital social obisnuit
40% capital preferential
Interes minoritar
1. Eliminare dividende obisnuite platite lui P 160 x 80% = 128
2. Eliminare dividende preferentiale platite lui P 20 x 40% = 8
Specificare S ajustari recalculat
Venituri vanzari 5400 5400
Costul vanzarilor 4600 4600
Profit brut 800 800
105
Impozit profit 280 280
Profit net 520 520
Dividende platite preferentiale 20 -8 12
Dividende platite obisnuite 160 -128 32
Rezultat dupa repartizare 340 476
Din rezultatul ramas dupa repartizare de 476 – 20% este interesul minoritar
476 x 20% = 95.2

676.
La 31.07.2004
Specificare P S
Venituri din vanzari 2.860 1.200
Costul vanzarilor 2.320 1.008
Profit din exploatare 540 192
Impozit pe profit 270 96
Profit dupa repartizare 270 96
La 01.08.2003 Rezultatele dupa repartizare au fost 1800 si 400
P achizitioneaza 75% din S la 01.03.2004.
Perioada de detinere 5 luni.
Interesul minoritar in rezultatele lui S = 96*7/12 + 96*5/12*0.25=56+10=66
CPP consolidat
Specificare P S consolidat
Venituri din vanzari 2.860 1.200 4060
Costul vanzarilor 2.320 1.008 3328
Profit din exploatare 540 192 732
Impozit pe profit 270 96 366
Profit dupa repartizare 270 96 366
Aferent grupului 300
Interes minoritar 66

677.
La 01.03.2004 S a platit dividend de 24 tratat ca revenire la societate mama – investitie neta mai mica

678.
Dividendul este venit financiar

679.
ajustari
La T
Eliminare venituri din actiuni in grup cu:
La W dividende platite3904 x 0.75 =2928
La L dividende platite20160 x 60%
Pentru IM se retin 25% din Rezultat dupa repartizare al lui W si 40% al lui L
Specificare T W L ajustari consolidat
Venituri din vanzari 432.600 48.800 252.000 0 733400
Costul vanzarilor 272.538 30.744 158.760 0 462042
Profit din exploatare 160.062 18.056 93.240 271358
Cheltuieli distributie 43.260 4.880 25.200 73340
Venituri din actiuni in grup 15.024 - - -15024 0
Profit brut 131.826 13.176 68.040 198018
Impozit pe profit 56.238 6.344 32.760 95252
Profit net 75.588 6.832 35.280 102676
Div platite 40.000 3.904 20.160 -2928 49040
-12096
Rezultat dupa repartizare 35.588 2.928 15.120 -732 46856
-6048
Interes minoritar in profit +732 6780
+6048
Profit reportat 73.456 14.152 47.880 -3538 112798
-19152

Inters minoritar rezerva +3538 22690


+19152
2928 x 025=732
15120*0.40= 6048

14152 x 0.25 = 3538


47880 x 0.4 = 19152

680.
Specificare A B ajustari Consolidat
Venituri din vanzari 13.912 6.580 -750 19742
Costul vanzarilor 6.216 2.940 -600 8556
Profit din exploatare 7.696 3.640 11186
Cheltuieli distributie (2.368) (1.120) 3488
Venituri din actiuni in grup 280 - -280 0
106
Profit brut 5608 2520 7698
Impozit pe profit 2516 1190 3706
Profit net 3092 1330 3992
Div platite 1600 700 -280 2020
Rezultat dupa repartizare 1492 630 -252 1720
Interes minoritar in profit 630 x 0.4=252 252
Profit reportat anterior 1594 7910 -3164 6340

Inters minoritar rezerva 7910*0.4= 3164


3164

1) A detine 60% din B


Si 40% actiuni preferentiale
Ajustari:
La A dividendele de 280 cu dividende platite de B 700 x 40% = 280
2)
A vinde lui B bunuri la cost de 1.000, venit 1.250 profit = 25%
La sf anului B mai are 60% din bunuri
Cost 600 la A cost la B - 600 +25% x 600 =750
A 707 - 750
607 = 600
Profit intern nerealizat 150
Repun Cheltuiala de 600
Elimin venit de 750
681.
La inceputul exercitiului 2005, societatea-mama P a vandut filialei S un utilaj: pret de vanzare 50.000 lei, valoarea de achizitie a utilajului 40.000 lei, Cost istoric 40.000 ,
in momentul vanzarii - valoare contabila neta 30.000 lei. Amortizarea este 20% din costul anual.
Amortizarea anuală ce va fi înregistrată de societatea „S”: 50.000 x 20% = 10.000;
Amortizarea care ar fi trebuit sa o inregistreze anual societatea „P” daca nu s-ar fi vandut utilajul: 30.000 x 20% = 6.000
Reflectarea în contabilitate a operatiunilor:
- eliminarea beneficiului din vânzare şi repunerea amortizării:
121 = % 20.000 Pret de vanzare - Valoarea neamortizata = [50.000 -30.000 ]
281 10.000
213 10.000 = [50.000 - 40.000 ]
- corectarea amortizării aferente anului în care s-a vândut activul:

281 = 6811 4.000 = [10.000 - 6.000 ]

Operaţiuni reflectate în contul de profit si pierdere:


- eliminarea profitului din vânzare

7583 = % 50.000 „Venituri din vânzarea activelor si alte operaţii de capital


121/ „P” 20.000
6583 30.000 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”
- corectarea amortizării aferente anului în care s-a vândut activul

121/ = 6811 4.000

682. 683. Nu sunt rezolvate

684.
A şi B – asociere în participaţie de forma activităţi controlate în comun (proprii ch., venit.împ.egal)
A cumpără 18.800, A vinde în numerar 20.000
A se împrumută pe termen scurt cu 10.000 pt.finanţarea părţii sale în asociere
B cumpără 21.200, B vinde în numerar 23.200
La sf.asocierii – soldul stocurilor deţinute de A – 1.200

În contabilitatea firmei A
1 Achiziţia marfă
371 = 401 18.800
2 Înreg.adaosului comercial aferent mf.ach.
371 = 378 1.200 =20.000 – 18.800
3 Vânzarea în numerar a mărfii
5311 = 707 20.000
4 Descărcarea de gestiune pt.mf.vândută
607 = 371 18.800
378 = 371 1.200
5 Transmiterea a 1/2 din venituri
707 = 458/B 10.000
6 Încasarea împrumutului pe termen scurt
5121 = 5191 10.000
7 Transmiterea părţii sale prin asociere
458/B = 5121 10.000
8 Încasarea a 1/2 din veniturile primite de la B
5121 = 458/B 11.600 = 23.200 /2
9 Trecerea pe venituri a părţii primite

107
458/B = 707 11.600
10 Înregistrare plus de marfă
371 = 607 1.200
607 = 607 - 1.200 (atât vezi cerinta)

În contabilitatea firmei B
1 Achiziţia marfă
371 = 401 21.200
2 Înreg.adaosului comercial aferent mf.ach.
371 = 378 2.000 = 23.200 – 21.200
3 Vânzarea în numerar a mărfii
5311 = 707 23.200
4 Descărcarea de gestiune pt.mf.vândută
607 = 371 21.200
378 = 371 2.000
5 Înreg.a 1/2 din veniturile de transmis către A
707 = 458/A 11.600
6 Transmiterea a 1/2 din venituri către A
458/A = 5121 11.600
7 Încasarea părţii din asociere de la A
5121 = 458/A 10.000
8 Trecerea pe venituri a părţii primite
458/A = 707 10.000

685.
Cost stoc:
- materii prime - 500.000
- manopera - 300.000
- amortizarea - 50.000
- intretinere - 70.000
costuri indirecte cu materii- 80.000
costuri indirecte manopera- 160.000
Total = 1.160.000
686.
Cost stoc:
- costuri directe - 800.000
- amortizarea - 120.000
aferenta unui volum total de 600 buc – activitate normala -1.000 buc
inclusa in cost 600/100 = 60% = 120000 x 60%= 72.000
-regie variabila - 240.000
Total = 1.112.000
687.
Valoare vama - 25.000
Taxe vamale 2.500
Transport - 3.000
Cheltuieli manipulare 100
Prime asigurare 900
Reducere comerciala -600
Cost achizitie 30.900
Cost/ palton 30.9
Pret vanzare 70
200 paltoane
Cost 30.9
Valoare justa 70 –34 = 36
Stocul este evaluat la valoarea minima de 30.9
800 paltoane
cost 30.9
valoare de vanzare 60-34= 26
stocul este evaluat la minim respective la 26
ajustare pt depreciere de (30.9-26) x 800 = 3920
688.
Cost total 462.100
1000 t principal + 300 t secundar
Cost produs = 462.100/ 1300 =355.5/t
Cost total secundar = 355.5 x 300 + 1500 = 108.138
Cost/ t = 108138 /300 =
689.
Rochii dama – evaluate la cost - 30
Papusi - evaluate la VRN - 36 depreciere de 4
Depreciere totala de 4 x 300 = 1200
Ghiozdane – evaluate la cost - 50
Cravate – evaluate la VRN - 90 depreciere 10
Depreciere totala de 10 x 900 = 9000
Deodorante – evaluate la cost - 80
690.
Total rochii matase
Cost 600*30+300*40+300*50=45000

108
VRN 600*34+300*36+300*52 =20400+10800+15600=46.800
Stocul nu este depreciat
Se prezinta la cost
Total stoc rochii stofa
Cost
900*100+600*80=138.000
VRN
900*90+600*82 =130.200
Stoc depreciat se prezinta la VRN se inregistreaza depreciere
681 = 391 7.800

691.
N
cost 10
Pret vanzare 12
Cheltuieli de Vanzare 4
VRN 8
N+1
Cost 10
Pret vanzare 13
Cheltuieli de Vanzare 4
VRN 9
Stocul se prezinta la minim dintre cost si valoarea realizabila neta in acest caz la VRN =9
Pentru diferenta intre cost de 10 si VRN de 9 se inregistreaza ajustare pt depreciere
681 = 391 1

692.
N
cost 10
VRN 8
Stocul este detinut pentru productie si nu pentru vanzare
La productie Cost = 25
Pret vanzare 30
Stocul nu este depreciat se prezinta la cost = 10

693.
N
cost 10
Pret net vanzare 9
Cost inlocuire 8
La productie Cost = 25
Pret vanzare 20
Stocul va fi utilizat la productie si nu pentru vanzare. Productia este insa in pierdere inseamna ca stocul este depreciat.
VRN = prêt net de vanzare = 9
Stocul se prezinta la VRN de 9

694.
Instalatie
Sold initial instalatie (1) 280.000.000
Sold initial Amortizare contaBILA(2) 114.000.000
Valoare contabila initiala(3) =1-2 166.000.000
Sold initial amortizare fiscala(4) 228.000.000
Valoare fiscala initiala(5)= 1-4 52.000.000
Diferenta val. Ctb –val fiscala (6) = 3-5 114.000.000
Val. reevaluata 325.000.000
Amortizare contabila 325.000.000/20 16.250.000/an
= 16.250.000
Diferenta intre valoarea contabila si valoarea fiscala conduce la diferenta temporara de 114.000.000.
Pentru aceasta prin aplicarea IAS 12 se poate crea o datorie cu impozitul amanat egala cu diferenta x cota de impozit.
Din punct de vedere fiscal se va deduce amortizarea fiscala , iar in contabilitate se va inregistra amortizarea calculata in baza valorii reevaluate si a duratei de viata estimate.
Cand valoarea fiscala va fi = 0, adica va fi integral amortizat, datoria cu impozitul se va reduce prin reluarea acesteia pe venituri.
Valoarea bilantiera a instalatiei = val. Reevaluata- amortizare

695.
cost cladire 50.000.000
Amortizare nedeductibila, inseamna ca la profitul brut se adauga valoarea amortizarii contabile inregistrate pt a obtinute valoarea bazei de impozitare
Profit impozabil = Venituri – Cheltuieli + Amortizare
La vanzare:
Creanta = Venit cedare active
Val. Reziduala = 0 inseamna ca este complet amortizata
Amortizare = Activ (Cladire)
Profit impozabil = Venituri –Cheltuieli –Venit vanzare cladire

696.
Activul se vinde si se impoziteaza :
la vanzare cu 25%
altfel cu 30%

109
instalatie
Valoare initiala (1) 100.000.000
Amortizare contabila (2)= 100.000.000/ 5 =20.000.000 20.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =25.000.000 25.000.000
Valoare reziduala contabila (4) 100.000.000
Valoarea amortizabila (5) =(1)-(4) 0
Valoare contabila (6) = valoarea initiala 100.000.000
Valoare fiscala sfarsit an(7) = (1) –(3) 75.000.000
Diferenta temporara (8) =(6)-7 25.000.000
Datorie temporara impozit amanat (9)= 8*0.30 7.500.000

An 1 An2 An3 An4


Sold initial 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Amortizare contabila 0 0 0 0
Valoare contabila 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0
Amortizare fiscala 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Valoare fiscala 75.000.000 50.000.000 25.000.000 0
Diferenta temoporara 25.000.000 50.000.000 75.000.000 0
Datorie temporara 7.500.000 15.000.000 22.500.000 0
Datorie temporara initiala 0 7.500.000 15.000.000 22.500.000
Cheltuiala (Venit) 7.500.000 7.500.000 7.500.000 (22.500.000)
Impozit amanat crt.
Venit vanzare 100.000.000
Impozit la vanzare 25% 25.000.000

Pt anii 1-3
Baza impozabila = venituri- Cheltuieli – amortizare fiscala
Impozit = baza impozabila x 30%
In fiecare an are loc o reducere a bazei de impozitare cu 25.000.000 fata de profitul brut calculat contabil.
Impozit fiscal de platit mai putin cu 7.500.000*4 = - 30.000.000
Are loc deducerea cheltuielii cu amortizarea, reducerea bazei impozabile cu si impozitarea venitului din vazare cu 25%.
La vanzare – in contabilitate
Creanta = venit impozabil cu 25%
Cheltuiala = activ 100.000.000 nedeductibila
Baza impozitare = venit vanzare +alte venituri – cheltuieli +100.000.000
Impozit = 25% x venit vz + impozit +30.000.000
Pe ansamblu este doar diferenta temporara, deci in 4 ani efectul cumulat al diferentei intre amortizarea contabila si fiscala este 0.
Impozitul final din realizarea activului este 25% x venitul din vanzare.

697.
Instalatie
Valoare initiala (1) 25.000.000
Amortizare contabila (2)= 25.000.000/ 2 =12.500.000 12.500.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =6.250.000 6.250.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) –(2) 12.500.000
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) –(3) 18.750.000
Diferenta temporara (6) =(5)-4 6.250.000
Creanta temporara impozit amanat (7)= 6*0.20 1.250.000

An 1 An2 An3 An4


Amortizare contabila 12.500.000 12.500.000 0 0
Valoare contabila 12.500.000 0 0 0
Amortizare fiscala 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Valoare fiscala 18.750.000 12.500.000 6.250.000 0
Diferenta temoporara 6.250.000 12.500.00 6.250.000 0
Creanta temporara 1.250.000 2.500.000 1.250.000 0
Creanta temporara initiala 0 1.250.000 2.500.000 1.250.000
Venit (Cheltuiala) 1.250.000 1.250.000 (1.250.000) (1.250.000)
Impozit amanat crt.
An 1 si 2
Baza impozabila = Venit – Cheltuiala +6.250.000
Impozit = impozit +1.250.000
Anii 3 si 4
Baza impozabila = Venit – Cheltuiala -6.250.000
Impozit = impozit -1.250.000
Din punct de vedere fiscal impozitul este cel conform legislatiei fiscale. In primii doi ani se creaza creanta pentru diferenta temporara, care este reluata in ultimii 2 ani.
4412 = 791 1250000
6918 = 4412 1.250.000

698.
Cladire
Valoare initiala (1) 80.000.000
Amortizare contabila (2)= 80.000.000/ 5 =16.000.000 16.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =20.000.000 20.000.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) –(2) 64.000.000

110
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) –(3) 60.000.000
Diferenta temporara (6) =(4)-5 4.000.000
Datorie temporara impozit amanat (7)= 6*0.25 1.000.000

An 1 An2
Amortizare contabila 16.000.000 16.000.000
Valoare contabila 64.000.000 48.000.000
Amortizare fiscala 20.000.000 20.000.000
Valoare fiscala 60.000.000 40.000.000
Diferenta temoporara 4.000.000 8.000.000
Datorie temporara 1.000.000 2.000.000
Creanta temporara initiala 0 1.000.000
Cheltuiala 1.000.000 1.000.000
Impozit amanat crt.
Venit vanzare activ 100.000.000
- Cheltuiala desc gestiune 48.000.000
contabila
Profit brut contabil 52.000.000
+ Diferenta fiscala 8.000.000

Profit impozabil 60.000.000


Impozit 40% 24.000.000
In anul 1
Cheltuiala = amortizare 16.000.000
Baza impozabila = venit – cheltuiala –am contabila -4.000.000
Impozit = impozit -1.000.000
In anul 2
Cheltuiala = amortizare 16.000.000
Baza impozabila =100.000.000- 48.000.000+8.000.000+alte venituri – alte cheltuieli (inclusive amortizare) – 4.000.000
Impozit =24.000.000- impozit -1.000.000

699.
Beta Beta v. juste
1 Constructii 4.600 5.000
2 Marfuri 3.700 4.900
3 Clienti 1.500 2.600
4 Furnizori 1.000 1.000
5 Total activ-furnizori 5 =1+2+3-4 8.800 11500
Valoare platita 9.000
75% activ net = 11.500 x 75% = 8625
Fond commercial 375

700.
In N-1
La F
201 = 404 12.000.000
404 = 5121 12.000.000
681 = 2801 1.200.000
La grup
Cheltuiala = Numerar 12.000.000
Ajustari
10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup 12.000.000 –1.200.000
In N
La F
681 = 2801 1.200.000
imobilizarea este la 12.000.000- 2.400.000 =9.600.000 in bilant individual
La grup
In bilant grup imobilizarea este la valoarea 0
Nu exista cheltuiala cu amortizarea
Ajustari
10.800.000 rezerva grup %
imobilizare F 12.000.000 –2.400.000
rezultat crt grup 1.200.000
701.
In N-1
La F
201 = 404 12.000.000
404 = 5121 12.000.000
681 = 2801 1.200.000
in bilant apare imobilizare la 12.000.000-1.200000=10.800.000
La grup
Cheltuiala = Numerar 12.000.000
Ajustari
10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup 12.000.000 –1.200.000

702.
Capital social = 10.000.000
111
Reserve = 2.000.000
Nr. actiuni 2.000
V. nominala 5.000
Valoare contabila inainte de majorare
12.000.000/ 2.000 = 6.000
Majorare capital social = 2.000.000
400 x 5.000
Valoare contabila dupa majorare
14.000.000/ 2.000 = 7.000
DS = actiuni noi/actiuni vechi = 400/2000 =1/5 o actiune noua la 5 vechi
Paritate 6000/7000=0.85

703.
Valoare vama - 2.500.000
Taxe vamale 250.000
Transport - 300.000
Cheltuieli manipulare 10.000
Prime asigurare 90.000
Reducere comerciala -60.000
Cost achizitie 3.090.000
Prêt vanzare 6.000.000
Cheltuieli transport 2.000.000
Comision vanzare 800.000
Valoare neta de vanzare 3.200.000
Marfurile sunt prezentate la minim dintre cost si VRN, adica la 3.090.000
Diferentele de curs valutar se inregistreaza pe cheltuiala atunci cand apar.
Garantia acordata 800.000 se inregistreaza la provizioane pentru garantii acordate.

704.
Flux exploatare Metoda indirecta
Profit brut 1.350.000
+amortizare +270.000
+diminuare creanta +90.000
+crestere furnizori +120.000
-cheltuieli avans -36.000
- Impozit profit -540.000

Flux net exploatare 1.254.000

Flux finantare
Incasari obigatiuni 120.000
-dividende -312.000
Flux net -192.000

Flux investitii
Achizitii terenuri -300.000
Achizitii cladiri -450.000
Achizitii utilaje -120.000
Flux net -870.000
Flux total 192.000
472 = numerar 36.000
cheltuiala = datorii 120.000

705.
411 = % 85.000.000
707 76.000.000
472 9.000.000
706.
Venit total 20.000.000
Cost estimat 16.000.000
Pentru Perioada 1.08 –31.12 N
Cost realizat 10.000.000
Venit afferent perioadei (10.000.000/16.000.000) x 20.000.000 =0.625x 20.000.000 =12.500.000

707.
Emisiune
% = 161 41 mld
40 mld 461
1 mld 169

1 oblig = 1 actiune val nominala 3.000


2000 oblig x 4.100 =8.200.000 = 2000 x3.000 =6.000.000 capital social +
prime de conversie
Prima de conversie 1 obligatiune
4100-3000= 1100
Conversie

112
161 = % 8.200.000
456 6.000.000
104 2.200.000
708
Capital social - 15.000.000
Rezerve - 3.000.000
Capitaluri proprii - 18.000.000
Val. Nominala = 15.000.000/15.000 =1.000
Marirea I
Conversie reserve
Capital social dupa majorare 15.000.000+
2.000.000
17.000.000
DA = actiuni gratuite/actiuni existente 2000/15000 =1/7.5
1 actiune noua la 7.5 actiuni vechi sau
2 actiuni noi la 15 actiuni vechi
Valoare contabila DA = 18.000.000/17.000.= 1059
Emisiune II
Majorare capital social 4.000 x1.000 =4.000.000
Pret de emisiune = valoare nominala
Capitaluri proprii = 18.000.000 +4.000.000 =22.000.000
Val. Ctb = 22.000.000/ 21.000 = 1047
DS 4.000 act/ 17.000 =4/17
4 actiuni noi la 17 actiuni vechi.

709. teren neamortizabil


Val. Ctb = 900.000.000
N = Val justa = 1.200.000.000
N+3 Val justa = 1.100.000.000

N
Teren = rezerva reevaluare 1200-900 = 300.000.000
N+3
Rezerva reevaluare = teren 1200 –1100 =100.000.000
Rezerva reevaluare = 300.000.000- 100.000.000 = 200.000.000

710.
plata achizitie titluri - 40.000 *90% = -36.000
emisiune obligatiuni
211 = 161 20.000
nu genereaza numerar imediat
vanzare imobilizare cu incasare +32.000
plata leasing financiar -9.000
este aferenta act de finantare
imprumut pe termen lung
este aferenta act de finantare
Flux -4.000

711.
N
Cheltuiala Provizion litigii = Provizion litigii 60.000.000
N+1
Cheltuiala collaborator = numerar 40.000.000
Provizion litigii = Venit din provizioane 60.000.000
Efect net = profit 20.000.000

712.
prêt cumparare = 200.000.000
taxe vamale = 20.000.000
reducere = - 4.000.000
Cost achizitie = 216.000.000

Valoare reziduala = 16.000.000


Valoare amortizabila = 200.000.000
Durata viata 8 ani
Amortizare anuala 200.000.000/8 = 25.000.000
N
Cheltuiala = Amortizare 25.000.000
Modificarea estimarii inseamna modificarea cheltuielii cu amortizarea in anul current + viitor.
N+1 reestimare durata viata
Val ctb ramasa neta
200.000.000 –25.000.000 = 175.000.000
Calcul amortizare
Durata de viata = 11 ani- 1 amortizat = 10 ani ramasi
Amortizare anuala = 175.000.000/10 =17.500.000
Cheltuiala = Amortizare 17.500.000

713.

113
cost 400.000
durata viata 10 ani
amortizare anuala = 40.000
dupa 6 ani
amortizare cumulata = 40.000. x 6 = 240.000
Valoare neta contabila 400.000 –240.000 = 160.000
reevaluare cu indice 4
400.000 x 4 =1.600.000
240.000 x 4 = 960.000
Valoare neta justa = 640.000
Amortizare recalculata 640.000 / 4 ani ramasi = 160.000
Inregistrarea reevaluarii
213 = 105 (1600-400)1.200.000
105 = 281 (960-240 ) 720.000
rezerva ramasa 1200.000 –720.000 = 480.000
Diferenta intre amortizarea recalculata si amortizarea initiala se transfera la rez. Reportat pe masura amortizarii
160.000 –40.000 = 120.000
Annual
Transfer asupra rezultatului reportat
105 = 117 120.000
120.000 *4 = 480.000
714.
Acordare unei întreprind.asociate din cadrul grupului unui împrumut pe termen lung de 10.000 UM
Emitere la val.nominală a oblig.în valoare de 15.000 UM
Efectuare plată de 6.000 UM – rată contract de leasing financiar
Încasare 3.000 UM dobândă aferentă împrumutului pe termen acordat unei filiale
Fluxul de trezorerie din activitatea de finanţare conform IAS 7 ?

FNF = - 10.000 + 15.000 – 6.000 + 3.000 = 2.000 UM

715.
1 Înregistrarea cheltuielilor cu const.prov. 6814 = 491 13.447.000
La sf.ex.financiar N:
- client A: 23.800.000 lei (inclusiv 19% TVA) đ probabilitatea de încasare: 60%
- client B: 9.000.000 lei (exclusiv 19% TVA) đ probabilitatea de neîncasare: 20%
- client C: 5.950.000 lei (inclusiv 19% TVA) đ probabilitatea de încasare: 70%
Mărimea provizion pt.depreciere creanţe clienţi la sf.ex.financiar N ?

Calcul de provizioane pt.:


- client A: 23.800.000 O 40% = 9.520.000 lei
- client B: 9.000.000 + 9.000.000 O 19% = 10.710.000 O 20 % = 2.142.000 lei
- client C: 5.950.000 O 30% = 1.785.000 lei
Total: 9.520.000 + 2.142.000 + 1.785.000 = 13.447.000 lei

716. Nu este rezolvata

717.
N: amortiz anuala = 100.000.000 – 8.000.000 / 8 = 11.500.000
N+2: amortiz cumul = 3 * 11.500.000 = 34.500.000
val contab neta = 192.000.000 – 34.500.000 = 157.500.000
N+3: amortiz recalcul = 157.500.000 + 2.000.000 / 4 = 39.875.000
N+4: amortiz e aceeasi – 39.875.000

718. (atentie adapteaza cifrele)


SF = SI + I – E = 2.000.000 + 20.000.000 – (25.200.000 – 25.200.000 * 20%) = 1.840.000
stoc la inventar – 900.000 60x = 30x 900.000

719.
 profit 3.000.000
+ ch cu amortiz +900.000
+ pierderi din diferente curs valutar +300.000
- ven din plasamente -2.700.000
+ micsorari stocuri +2.000.000
+ micsorari creante +2.000.000
- micsorari dat comerciale -1.000.000
+ dob incasate +3.000.000
- divid platite -5.000.000
- impoz pe prof platit -1.100.000
flux de trez din activitati de exploatare 1.500.000

1. Pn = 3.000.000
2 . + ch. Am. = 900.000
3. + 300.000
4. = 4.200.000 = Pr. Exploat. Inaintea modificarii ∆ NFR

5. Modific capital circulant = ∆ NFR

114
+ - 2.000.000
+ - 2.000.000
- - 1.000.000
- 3.000.000

6 . = 4 – 5 = 4.200.000 + 3.000.000 = 7.200.000 = Numerar generat de exploatare


7. Impozit platit = - 1.100.000
8. Dobanda = + 3.000.000
9. Dividende platite = - 5.000.000
FNE = + 4.100.000

720.
creante = 1.000$ * 28.000 = 28.000.000 665 = 411 1.000.000
datorii = 2.000$ * 28.000 = 56.000.000
disponib = 100$ * 28.000 = 2.800.000 5121 = 765 200.000
imobiliz corp = 4.000$ * 28.000 = 112.000.000 21x = 765 2.000.000

721. Nu este rezolvat

722.
Activul net contabil = Activ – Datorii = 6.400 + 1.200 + 400 – 2.800 – 600 = 4.600
sau
Activul net contabil = Cap propr = Cap soc + prime de cap + rezerve + rez din reeval + rez report + 121
= 3.400 + 1.200 = 4.600
723.
213 = % 22.200
404 20.000
446 2.000
447 200
4426 = 404 4218
cost achizitie = pret cump + ch de transp = 22.200 + 1.800 = 24.000

724.
amortiz anuala = 25.000 / 5.000 = 5.000
amortiz cumul peste 2 ani = 5.000 * 2 = 10.000
val neta contab = 25.000 – 10.000 = 15.000
avem o rezerva din reeval: 213 = 105 3.000

725.
N: 213 = 105 100.000
N+1: % = 213 120.000
105 100.000
681 20.000
reducerea de val determina miscorarea rezervei din reevaluare cu 100.000 si o cheltuiala de exploatare provind amortizarea de 20.000

726.
pret cump 500.000
rabat 2% 10.000

490.000
remiza 1% 4.900
net comercial 485.100
scont 1% 4.851

net financiar 480.249


TVA 19% 91.247

net de plata 571.496

% = 401 576.347
301 485.100
4426 91.247
401 = % 576.347
5121 571.490
767 4.851

727.
amortiz liniara = 12.000 / 8 = 1.500
amortiz degresiva = 1.500 * 2 = 3.000
amortiz ptr N+1 – 3.000
val ramasa = 12.000 – 3.000 – (3.000 / 12 * 4) = 8.000

728. Nu este rezolvata

729.
primirea subventiei 5121 = 131 3.000
achiz utilaj 213 = 404 3.000
plata furniz 404 = 5121 3.000

115
inregistr amortiz 681 = 281 2.400
vanz utilajului 461 = % 952
7588 800
4427 152

scoaterea din gestiune % = 213 3.000


281 2.400
6583 600

730.
1012 = 21.000
121 = 5.000 Sold cred.
129 = 5.000
105 = 6.000 Rezerve reevaluare
117 = 4.000 Sold debitor
151 = 2.000 Proviz. risc. si chelt.
161 = 8.000 Imprumut din emisiune obligatiuni
169 = 1.000 Prime priv. ramburs. obligatiuni

Cap propriu = 1012 + 121 -129 + 105 – 117 = 21.000 + 5.000 – 6.000 – 4.000 = 23.000

731.

„ produse finite si marfuri” = 331 + 345 – 348 – 394 + 371 – 378 – 397 – 4428 = 1.000 + 100.000 – 8.000 – 2.000 + 234.000 – 45.000 – 4.000 – 39.000 = 237.000

732.
FIFO
E: 200 kg * 10 + 200 kg * 15 + 100 kg * 15 + 50 kg * 17 = 2.000 + 3.000 + 1.500 + 850 = 7.350
SF = SI + I – E = 2.000 + 4.500 + 1.700 – 7.350 = 850
LIFO
E: 300 kg * 15 + 100 kg * 10 + 100 kg * 17 + 50 kg * 10 = 4.500 + 1.000 + 1.700 + 500 = 7.700
SF = SI + I – E = 8.200 – 7.700 = 500

733.
Scoaterea din evidenta

% = 213 2.000.000
2811 1.700.000
658 300.000

346 = 758 290.000

628 = 401 110.000

D C
300.000
110.000
290.000

SFD 120.000

734.
701 = 8.000.000 Vz. pd. finite
707 = 400.000
708 = 100.000 Ven. act. Diverse
711 = 500.000 Variatia stocurilor
722 = 2.000.000 Ven. product. Imobilizari corporale
758 = 90.000 Alte ven. exploat.
766 = 300.000

CA = 701 + 707 + 708 = 8.000.000 + 400.000 + 100.000 = 8.500.000

735.
119.000 % = 401B 411C = % 119.000
1.900 4426 4427 1.900
100.000 301 701 100.000

413 = 411C 119.000


401B = 413 119.000

736.
Datorii = Efecte de plata + Clienti creditori + Credite bancare + Impruturi obligatare – prime priv. ramb. obligat.
= 403 + 419 + 5191 + 161 – 169 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.00 – 1.000 = 10.000

suma datoriilor = 403 + 419 + credite bancare + 161 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.000 = 11.000

737.
301 = 100.000

116
391 = 30.000
345 = 150.000 Prod. finite
3485 = 20.000 Dif. pret. prod. finite ( minus)
4091 = 10.000 Furniz. debitori pt.stocuri
4111 = 80.000
419 = 25.000
5121 = 60.000
4424 = 5.000
502 = 15.000 Actiuni proprii
261 = 45.000 Ttitluri de particip. ( act)

Activele circulante = 301 – 391 + 345 – 348 + 4091 + 411 + 5121 + 4424 + 502 = 100.000 – 30.000 + 150.000 – 20.000 + 10.000 + 80.000 + 60.000 + 5.000 + 15.000 =
370.000

Active circulante = Stocuri + Creante + Investitii financiare pe term. Scurt + Disponibilitati

Stocuri = ( 100.000 – 30.000) + ( 150.000 – 20.000 ) + 10.000 = 210.000


Creante = 80.000 + 5.000 = 85.000
Inv. Fin. Term sc.= 15.000 Act. Proprii ( titlurile de participare sunt imobilizari financiare)
Disponibilitati = 60.000

Active circulante = 210.000 + 85.000 + 15.000 + 60.000 = 370.000

738.
Profit impozabil = Venituri – cheltuieli - deduceri fiscala + cheltuieli nedeductibile fiscal
= 8.000.000 – 5.600.000 – 400.000 + 300.000 = 2.300.000
Cheltuieli anuale cu impozit pe profit = 2.300.000 x 16 % = 368.000 din care
- aferente trim. IV = 368.000 – 200.000 = 168.000 - acestea se vor inregistra in contabilitate
Impozit pe profit neachitat = 168.000 + 200.000 = 368.000

ven din expl = 8.000.000 – 5.600.00 – 400.000 = 2.000.000


profit = 2.000.000 + 300.000(ch neded) = 2.300.000
impozit = (2.300.000 + 200.000) * 16% = 400.000
impoz pe trim IV = 400.000 – 200.000 = 200.000
691 = 441 400.000

739.
213 = % 29.970.000
404 27.000.000
446 2.700.000 taxa vamala
447 270.000 comision vamal

TVA 19% * 29.970.000 = 5.694.300 4426 = 404 5.694.300


cost achizitie = 29.970.000 + 800.000 = 30.770.000

740.
amortiz ptr 1 an: 4.000 * 50% = 2.000
val neta contab: 4.000 – 2.000 = 2.000
val justa = 3.000, rezerva din reev = 3.000 – 2.000 = 1.000

213 = 105 1.000

741.
4111 = 20.000
413 = 16.000 Efecte de primit de la clienti
418 = 4.000 Clienti facturi de intocmit
419 = 7.000 Clienti creditori
425 = 3.000 Avansuri acordate personalului
491 = 2.000 Provizioane pt. depreciere creante clienti
5187 = 4.000 Dobanzi de incasat

Creante = 4111 + 413 + 418 + 425 – 491 + 5187 = 20.000 + 16.000 + 4.000 + 3.000 – 2.000 + 4.000 = 45.000

742.
1012 = 50.000
106 = 10.000
121 = 8.000 Sold CR.
129 = 7.000
151 = 19.000 Provizioane pt. risc. si chelt.
161 = 4.000 Imprum. Din emisiune obligatiuni
169 = 1.000 Prime priv. Ramburs. Obligat.
519 = 6.000 Credite bancare ter. Scurt

Cap. propriu = cap soc + prime de cap + rez din reeval + rezerve + rezult report + rezult ex
= 1012 + 106 +/- 121 - 129 = 50.000 + 10.000 + 8.000 – 7.000 = 61.000

Cap permanent = cap propriu + DTL = 61.000 + ( 4.000 - 1.000 ) = 64.000

117
DTL = 161 – 169

743.
pret cump 100.000
rabat 2% 2.000
net comercial 98.000
scont 1% 980
net financiar 97.020
TVA 18.433,8

net de plata 115.454

401 = 767 980

% = 401 116.434
4426 18.434
301 90.000
308 8.000

744.
213 = 10.000 Instalatii, mj. Trsp....
281 = 3.000
301 = 4.000
391 = 200 Proviz. Depr. Mat. Pr.
409 = 300
4111 = 500
419 = 600
461 = 100 Debitori div.

A circulante = 301 – 391 + 409 + 4111 + 461 = 4.000 – 200 + 300 + 500 +100 = 4700
A imobiliz = 213 – 281 = 10.000 – 3.000 = 7.000
A bilantier = A imob + A circ = 7.000 + 4.700 = 11.7000

745.
ch de obtinere: 602 = 302 3.000 30% * 30.000 = 9.000
641 = 421 3.500 345 = 711 30.000
666 = 51896 400 711 = 345 9.000
681 = 281 1.600

411 = % 38.900
4427 3.890
707 30.000

ven = 707 + 711 = 35.010 + 21.000 = 56.010


rezult contab = 56.010 – 8.500 = 47.510
rezult fisc = 47.510 – 400 = 47.110

746.
pret cump 400.000
rabat 2% 8.000
net comerc 392.000
scont 1% 3.920
net financ 388.000
TVA 73.735

461.735 * 30% = 138.520,5

pret marfuri = 461.735 + 138.520,5 = 600.255,5

747.
345 = 711 400.000 influenteaza productia stocata

711 = 345 300.000 influenteaza productia stocata

411 = % 452.200
4427 72.200
701 380.000 influenteaza CA

627 = 5121 10.000 influenteaza chelt. de exploatare

413 = 4111 380.000 Nu influenteaza CPP

ven – ch = 380.000 + 100.000 – 10.000 = 470.000

748.
 profit 10.000
+ amortiz +2.000
- ven din provizioane -500

118
- ven din plasamente -300
- crest ale creantelor +1.300
+ descr stocuri +300-1.500
- descr furnizori +200
- impoz pe prof platit -1.000

Flux numerar ptr activitati de expl 11.000

749.
105 = 1012 4.000.000

456 = 1011 3.000.000

1011 = 1012 3.000.000

val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 15.000.000 / 10.000 = 1.500
val matematica contabila noua = 15.000.000 + 3.000.000 / 15.000 = 1.200

DS = val contab noua – val nom / kDS = 1.200 – 1.000 / 3,3 = 60,6
kDS = nr.act vechi / nr.act aport numerar

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nomin. Val. contb


matemat
I Capital social 10.000.000 10.000 1.000
Rezerve 5.000.000
I Capital propriu 15.000.000 10.000 1.500 **
+ Majorare cap. soc. 4.000.000 2.000 ** 2.000
Rezerve
II Capital social 14.000.000 12.000 1.166
= 10.000.000 + 4.000.000
+ Rezerve 1.000.000
II Capital propriu 15.000.000 12.000 1.250 *
+ Majorare cap. soc. 3.000.000 3.000
3.000 x 1.000 *
III Capital social 17.000.000 15.000 1.133
= 14.000.000 + 3.000.000
+ Rezerve 1.000.000
II Capital propriu 18.000.000 15.000 1.200

1 DS = Val mat. act. veche – Val mat. act. dupa maj cap soc = 1.250 – 1.200 = 50

Ds se atribuie cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabial anterioara acestei operatii

* 1.000 < 1.250


** 2.000 < 1.500

750.
105 = 1012 120act * 1.000 lei = 120.000
val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 1.800.000 + 360.000 / 1.800 = 1.200
act vechi: 1.800act * 1.200 = 2.160.000 lei
val unitara = 160.000 / 1.920 = 1.125
DA = 1.200 – 1.125 = 875 LEI

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. nomin. Val. contb


matemat
I Capital social 1.800.000 1.800 1.000
Rezerve 360.000
I Capital propriu 2.160.000 1.800 1.200
+ Majorare cap. soc. 120.000 120 1.000
rezerve
II Capital social 1.920.000 1.920 1.000
= 1.800.000 + 120.000
+ Rezerve 240.000
II Capital propriu 2.160.000 1.920 1.125

Vmat. Noua = 1.125


1 DA = Val mat. act. veche – Val mat. act. dupa maj cap soc = 1.200 – 1.125 = 75

751.

119
A: (1.000 – 1.100) * 3.000 = -300.000

6864 = 593 150.000

C: (3.000 – 3.200) * 2.000 = -400.000

6864 = 593 400.000

(3.100 – 3.200) * 1.500 = 150.000

6864 = 593 150.000

B: 6864 = 596 450.000

752+753. se adapteaza cifrele ?


 in contab clientului
% = 401 1.190.000
4426 190.000
301 1.000.000

408 = 401 17.850.000

4426 = 4428 2.850.000

 in contab furnizorului
411 = % 1.190.000
4427 190.000
707 1.000.000

411 = 418 17.850.000

4428 = 4427 2.850.000

754.

marfuri 100.000
rabat 3% 3.000

97.000
remiza2% 1.940

95.060
risturna2% 1.901

net comercial 93.159


scont 4% 3.726
net financiar 89.433
TVA 16.992
net de plata 106.425

pret cu aman = cost achiz + adaos comerc + TVA( din pret vanz) = 93.159 + 18.632 + 21.240 = 133.031

755.
2133 = % 32.250.000 4426 = 404 6.127.500
404 30.000.000
446 2.100.000
447 150.000

cost achiz = 32.250.000

756.
% = 213 20.000.000
281 12.000.000
658 8.000.000

3xx = 758 7.000.000


628 = 401 2.000.000

casarea utilajului produce o pierdere de (8.000.000 + 2.000.000 – 7.000.000) = 3.000.000

757.
411 = % 1.785.000.000
4427 285.000.000
70x 1.500.000.000

ch proviz 6814 = 394 45.000.000


x + x * 15% = 1.500.000.000 x = 1.304.347.826
607 = 371 1.304.347.826

120
se inregistreaza un profit de 150.652.174

758.
506 = 5121 100.000.000

5121 = % 20.000.000
766 10.000.000
506 10.000.000

dobanda lunara = 20.000.000 / 12 = 1.666.666

dobanda platita la 31 octomb = 1.666.666 * 6 = 9.999.996

759.
371 = 401 10.000 * 41.000 = 410.000.000

401 = % 10.000 * 41.000


5124 10.000 * 36.000
765 10.000 * 5.000
Fluxul de numerar se va micsora cu 50.000.000.

760.
ch cu amortiz anuala 6811 = 2811 6.666.666.666
 renovarea exter – o cheltuiala
 extind cu inca 2 etaje – intra in val hotelului.

761.
N-2: amortiz anuala = 160.000.000 / 8 = 20.000.000

N: amortiz cumulata = 2 * 20.000.000 = 40.000.000


val. ramasa = 160.000.000 – 40.000.000 = 120.000.000

dar val.recuperab = 90.000.000

6813 = 213 30.000.000

ptr anul N avem


6811 = 281 20.000.000

762.
val incasata = cost achizitie + cost achiz * adaos comercial
35.700.000 = 1.2 cost achiz
cost achizitie = 29.750.000

763.
stoc 15.000.000
remiza -500.000
ch de transp +1.000.000

cost achizitie 15.500.000

764.
N+1: amortiz cum = 12.000
val ramasa de am = 30.000 – 12.000 = 18.000
val recuperabila = 15.000
6813 = 205 3.000

N+2: amortiz = 3.000


val ramasa de am = 15.000 – 3.000 = 12.000
val recuperabila = 12.000

daca activul nu ar fi fost depreciat atunci val amortiz cumulate pana la sf N+2 = 18.000
iar val activ = 30.000 – 18.000 = 12.000

765.
pret cump 300.000
scont 2% 6.000
comis vamal 3% 9.000
cost achizitie = pret cump – scont + comis vamal + cost amplasare + ch de transp
= 300.000 – 6.000 + 9.000 + 20.000 + 10.000 = 333.000

766.
ptr anul 2004 vom avea:
% = 404 238.000.000
231 200.000.000
4426 38.000.000

121
767.
N: 231 = 722 1.200.000.000

N+1: 212 = % 3.000.000.000


722 1.800.000.000
231 1.200.000.000

768. Nu este rezolvat

769.
M: 2671 = 5121 100.000.000

100.000.000 * 10% / 12 luni * 5 luni = 4.166.667

2672 = 766 4.166.667

5121 = 2672 4.166.667

F: 5121 = 1662 100.000.000

666 = 2672 4.166.667

2672 = 5121 4.166.667

770.
cost productie = pret vanz – pret vanz * adaos comerc = 28.800 – 28.800 * 20% = 24.000

SF = SI + I – E, deci
I = SF – SI + E = 2.000 – 3.000 + 24.000 = 23.000

771.
in anul N+1 se inregistreaza un venit din provizioane ptr deprecierea mat prime
391 = 7814 1.000

dar si o cheltuiala privind provizioanele ptr deprecierea marfurilor


6814 = 397 5.000

772.
2004: 411 = % 59.500
4427 9.500
701 50.000

6814 = 491 20.000

2005: 491 = 7814 5.000

773.
371 = 607 9.000 6814 = 397 1.000

411 = % 13.090 461 = % 4.760


707 11.000 761 4.000
4427 2.090 4427 760

scoaterea din gest 664 = 263 2.500

anul proviz 296 = 7813 500

D 121 C
9.000 11.000
1.000 4.000
2.500 500

SFC 3.000

808. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligatiuni convertibile la valoarea nominala de 20.000 lei, cu scadenta la 31.12.N+9 si cupon platibil annual de 10%.
Obligatiunile sunt convertibile in actiuni ordinare, raportul de conversie fiind de 3 actiuni pentru o obligatiune. Rata dobanzii pentru un imprumut echivalent pe 10 ani, fara
optiunea de conversie, este de 11%.
Efectuati inregistrarile la emitent conform IAS 32, daca pana la scadenta niciun obligatar nu-si exercita optiunea de conversie.
RASPUNS:
La 01.01.N valoarea contabila a imprumutului obligatar este alocata astfel:

Valoarea componentei de datorie

122
Valoarea actualizata a dobanzilor cu rata de 11% 11,778,464
Valoarea actualizata a principalului datorat peste
10 ani cu 11% 7,043,690
Total componenta datorii 18,822,154
Valoare obtiunii call emisa 1,177,846
Total imprumut obligatar 20,000,000
La 31.12.N+9, imprumutul este rambursat.Daca optiunea de conversie expira neutilizata se inregistreaza decontarea astfel:
% = 5121 20.000.000
168 Conturi la banci 1.177.146
Dobanzi aferente
imprumuturilor si
datoriilor asimilate
161 18.122.854
Imprumuturi din
emisiunea de obligatiuni

Iar in capitalurile proprii suma se inregistreaza la optiunea call este virata la reserve:
Optiune pe actiunile = 106 1.177.146
proprii emise Alte reserve

809. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligatiuni convertibile la valoarea nominala de 20.000 lei, cu scadenta la 31.12.N+9 si cupon platibil annual de 10%.
Obligatiunile sunt convertibile in actiuni ordinare, raportul de conversie fiind de 3 actiuni pentru o obligatiune. Rata dobanzii pentru un imprumut echivalent pe 10 ani, fara
optiunea de conversie, este de 11%. Presupunem ca la 31.12.N+3 detinatorii a 100 de obligatiuni isi exercita optiunea de conversie. Valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000
lei.
Care sunt inregistrarile efectuate de societatea ALFA cu ocazia conversiei? Intocmiti tabloul de calcul al costului amortizat pentru componenta datoriei pe perioada
ramasa.
RASPUNS:
La 01.01.N valoarea contabila a imprumutului obligatar este alocata astfel:

Valoarea componentei de datorie


Valoarea actualizata a dobanzilor cu rata de 11% 11,778,464
Valoarea actualizata a principalului datorat peste
10 ani cu 11% 7,043,690
Total componenta datorii 18,822,154
Valoare obtiunii call emisa 1,177,846
Total imprumut obligatar 20,000,000
Dupa recunoasterea initiala, datoria financiara este evaluate la cost amortizat, potrivit prevederilor IAS 39.
1 2 3= 11% x 2 4 5=2+3-4
Anul Cost amortizat Cheltuiala cu Flux de Cost amortizat la
la inceputul anului dobanda monetar sfarsitul anului
N 18,822,154 2,070,437 2,000,000 18,892,591
N+1 18,892,591 2,078,185 2,000,000 18,970,776
N+2 18,970,776 2,086,785 2,000,000 19,057,561
N+3 19,057,561 2,096,332 2,000,000 19,153,893
N+4 19,153,893 2,106,928 2,000,000 19,260,821
N+5 19,260,821 2,118,690 2,000,000 19,379,512
N+6 19,379,512 2,131,746 2,000,000 19,511,258
N+7 19,511,258 2,146,238 2,000,000 19,657,496
N+8 19,657,496 2,162,325 2,000,000 19,819,821
N+9 19,812,821 2,180,180 22,000,000 0
La contarea imprumutului,ALFA efectueaza urmatoarea inregistrare
5121 = % 20.000.000
Conturi la banci in lei Optiune pe actiunile proprii 1.177.846
emisa
161 18.822.154
Imprumuturi din emisiune
de obligatiuni
Pentru dobanda aferenta exercitiului N,ALFA inregistreaza:
666 = 168 2.070.437*)din coloana 3 din tabel
Cheltuieli cu dobanzile Dobanzi aferente imprumuturilor
si datoriilor asimilate
plata dobanzii:
168 = 5121 2.000.000*)
Dobanzi aferente Conturi la banci in lei
imprumuturilor si datoriilor
asimilate

123
1.915.389 % = % 1.915.389
33.174 168 1012 300.000
Dobanzi aferente Capital social
imprumuturilor si datoriilor subscris si varsat
asimilate
1.882.215 161 1044 1.615.389
Imprumuturi din emisiune Prime de conversie a
de obligatiuni obligatiunilor in actiuni
Optiune pe actiunile = 106 33.174
proprii emise Alte reserve

Anul Cost amortizat Cheltuiala cu Flux de Cost amortizat la


la inceputul anului dobanda monetar sfarsitul anului
N+4 17,238,504 1,896,235 1,800,000 17,334,739
N+5 17,334,739 1,906,821 1,800,000 17,441,560
N+6 17,441,560 1,918,572 1,800,000 17,560,132
N+7 17,560,132 1,931,615 1,800,000 17,691,747
N+8 17,691,747 1,946,092 1,800,000 17,837,839
N+9 17,837,839 1,962,162 19,800,000 0

810. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligatiuni convertibile la valoarea nominala de 20.000 lei, cu scadenta la 31.12.N+9 si cupon platibil annual de 10%.
Obligatiunile sunt convertibile in actiuni ordinare, raportul de conversie fiind de 3 actiuni pentru o obligatiune. Rata dobanzii pentru un imprumut echivalent pe 10 ani, fara
optiunea de conversie, este de 11%.
Daca dobanda deductibila fiscal este reprezentata de fluxul de monetar (calculat pe seama ratei de 10%),calculati si inregistrati impozitul amanat, daca pana la
scadenta niciun obligatar nu-si exercita optiunea de confversie.
RASPUNS:
La recunoasterea initiala, baza fiscala a companiei de datorie a unui instrument compus este egala cu suma componentei de datorie si capitaluri proprii (valoarea imprumutului
obligatar). Recunoasterea separata a componentei de capitaluri proprii genereaza o diferenta temporara impozabila, potrivit IAS 12, ce determina ajustarea valorii contabile
initiale a componentei de capitaluri proprii.

Data Baza contabila Baza fiscala Diferenta temporara Datorie de impozit


impozabila amanat
1.01.N 18,822,154 20,000,000 1,177,846 188.455,36
31.12.N 18,892,591 20,000,000 1,107,409 177.185,44
31.12.N+1 18,970,776 20,000,000 1,029,224 164.675,84
31.12.N+2 19,057,561 20,000,000 942,439 150.790,24
31.12.N+3 19,153,893 20,000,000 846,107 135.377,12
31.12.N+4 19,260,821 20,000,000 739,179 118.268,64
31.12.N+5 19,379,512 20,000,000 620,488 99.278,08
31.12.N+6 19,511,258 20,000,000 488,742 78.198,72
31.12.N+7 19,657,496 20,000,000 342,504 54.800,64
31.12.N+8 19,812,821 20,000,000 180,179 28.828,64
31.12.N+9 20,000,000 20,000,000 0 0.00

Inregistrarile contabile effectuate pentru impozitele amanate sunt:


La 1.01.N
Optiune pe actiunile = 4412 188.455,36
proprii emise Impozitul pe profit
amanat
La 31.12.N
4412 = 792 11.269,92
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+1
4412 = 792 12.509,60
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+2
4412 = 792 13.885,60
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+3
4412 = 792 15.413,12

124
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+4
4412 = 792 17.108,48
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+5
4412 = 792 18.990,56
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+6
4412 = 792 21.079,36
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+7
4412 = 792 23.398,08
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+8
4412 = 792 25.972
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

La 31.12.N+9
4412 = 792 28.828,64
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

811.
Active si datorii Valoare contabila Baza fiscala Diferenta temporara
impozabila deductibila
Imobilizari corporale 900,000 790,000 110,000 0
Creante clienti 250,000 280,000 0 30,000
Dobanzi de incasat 50,000 0 50,000 0
Dividende de incasat 60,000 60,000 0 0
Dobanzi de plata 60,000 0 0 60,000
Provizion pentru
garantii acordate 45,000 0 0 45,000
clientilor
Provizion pentru
dezafectarea unei 20,000 0 0 20,000
cladiri
Cheltuieli cu dezvoltarea 25,000 0 25,000 0
Imprumut in valuta 120,000 132,000 12,000 0
Echipamente finantate
prin contracte de leasing 250,000 0 250,000 0
financiar
Datorii din contracte de 270,000 0 0 270,000
leasing financiar
Amenzi de platit 10,000 10,000 0 0
Total 0 0 437,000 405,000
Din care 10.000 nu genereaza recunosterea unei datorii de impozit amanat.
Nu se recunoaste o datorie sau creanta de impozit amanat deoarece este legata de recunoasterea initiala a unui active care nu are incidenta nici asupra rezultatului contabil si nici a
rezultatului fiscal.
Datoria de impozit amanat la 31.12.N=187.000x16%=29.920 mii lei
Datoria de impozit amanat ce trebuie inregistrat in numele exercitiului N=29.920-16.000=13.920 mii lei.
Acestea se contabilizeaza astfel:
6912 = 4412 13.920
Cheltuieli cu impozitul Impozitul pe profit
pe profit amanat amanat

Activul de impozit amanat la 31.12.N=54.000x16%=8.640 mii lei


Inregistrarile se vor face astfel:
125
4412 = 792 8.640
Impozitul pe profit Venituri din impozitul
amanat pe profit amanat

813. Societatea ALFA s-a angajat prin contract sa construiasca o cladire. Lucrarile trebuie terminate pana la data de 10.10.N+2. Etapele realizarii contractului sunt:
La 10.10.N se semneaza contractul. Se stabileste un pret de livrare revizuibil de 300.000 um si se estimeaza un cost de 200.000 um

La 31.12.N costul lucrarilor in curs este de 100.000 um


La 31.12.N+1 costul lucrarilor este de 275.000 um, pretul contractului este revizuibil la 360.000 iar costul la 300.000 um.
La 10.10.N+2 au loc livrarea si facturarea . pretul de livrare este de 440.000 um, iar costul efectiv de 350.000 um
Intreprinderea utilizeaza pentru evaluarea si contabilizarea contractului medoda gradului de avansare a lucrarilor. Fiscul recunoaste rezultatul contractului la terminarea lucrarilor.
Efectuati inreg. Coresp. Cf IAS 11 SI IAS 12.
REZOLVARE:
IN EXERCITIUL N
a) inregistrarea chelt ocazionate de realizarea lucrarilor dupa natura lor:

clasa 6 = %
clasa 3, clasa 4, clasa 5 100.000
b) la 31.12.N se calculeaza rezultatul aferent acestui exercitiu si se inreg lucrarile in curs de executie:
Rezultatul total estimat = 300.000-200.000=100.000 um
Gradul de avansare al lucrarilor = (cheltuielile exerc.N /costul total estimat)x100 = (100.000/200.000)x100=50%
Rezultatul aferent exercitiului N = rezultatul total estimat xgradul de avansare= 100.000x50%=50.000 um
Rezultatul aferent exercitiului curent va fi incorporat in costul lucrarilor. In aceste conditii, costul lucrarilor devine 100.000+50.000=150.000 um
332Lucrari si servicii in curs de executir = 711Variatia stocurilor 150.000
b) conrabilizarea impozitului amanat:
Baza contabila = 150.000 um; Baza fiscala = 100.000 um, Diferenta temporara impozabila = 50.000 um
Datorie de impozit amanat = 50.000x16% = 8000 um
6912Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat = 4412Impozitul pe profit amanat 8.000
IN EXERCITIUL N+1
a) inregistrarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lucrarilor dupa natura lor:
clasa 6 = %
clasa 3, clasa 4, clasa 5 175.000
b) la 31.12.N, se calculeaza rezultatul aferent acestui exercitiu si se inregistreaza lucrarile in curs de executie:
Rezultatul total estimat = 360.000-300.000=60.000 um Gradul de avansare al lucrarilor = (costul lucrarilor la 31.12.N+1/costul total estimat)x100 =
(275.000/300.000)x100=91.6%
Rezultatul aferent gradului de avansare = rezultatul total estimat x gradul de avansare = 60.000x91.6% = 54.960 um. Rezultatul contracului ce va fi recunoscut in N+1 =
54.960-50.000 = 4.960 um
Rezultatul aferent exercitiului curent va fi incorporat in costul lucrarilor. In aceste conditii, costul lucrarilor devine: 175.000+4.960=179.960 mii lei.
332Lucrari si servicii in curs de executie = 711 Variatia stocurilor 179.960
c) contabilizarea impozitului amanat:
Baza contabila = 329.960 um, Baza fiscala = 275.000 um Diferenta temporara impozabila = 54.960 um.
Datorie de impozit amanat = 54.960 x 16% = 8793,6 um
Datorie de impozit amanat existenta 8.000 um
Datorie de impozit amanat contabilizat = 8793.6-8000=793.6 um
6912Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat = 4412Impozitul pe profit amanat 793.6
IN EXERCITIUL N+2
a) inregistrarea cheltuielilor angajate in exercitiul N+2
Cheltuielile angajate in cursul exercitiului N+2 = 2.5000.0000-1.750.000=750.000 mii lei
Clasa 6 = %
Clasa 3, clasa 4, clasa 5 75.000
b) la 31.12.N+2, se calculeaza rezultatul aferent acestui exercitiu si se inregistreaza lucrarile in curs de executie:
Rezultatul efectiv al contractului = 440.000-350.000=90.000 um
Rezultatul aferent exercitiului N+2 = Rezultatul efectiv-Rezultatul aferent exercitiului N-Rezultatul aferent exercitiului N+1 = 90.000-50.000-4960 = 35.040 um
Rezultatul aferent exercitiului curent va ajusta costul lucrarilor: 75.000+35.040 = 110.040 um
332Lucrari si servicii in curs de executie = 711 variatia stocurilor 110.040
c) facturarea lucrarilor
411Clienti = 704Venituri din lucrarile exec. 440.000
411 = 4427TVA colectata 83.600
d) Descarcarea de gestiune a lucrarilor facturate:
711Variatia stocurilor = 332Lucrari si servicii in curs de executie 440.000
e) Regularizarea soldului contului 4412
Baza contabila = 0, Baza fiscala = 0,
6912cheltuieli cu impoz. Pe profit amanat = 4412Impozitul pe profit amanat 8793.6

848. La 01.07.N, societatea ALFA ofera in locatie un echipament societatii BETA pe o perioada de 4 ani. Chiriilesunt de 1000.000 lei/luna. Proprietarul suporta cheltuielile de
cautare a chiriasului de 1500000 lei. Costul de achizitie al instalatiei este de 220000000 lei si durata de utilizare este de 20 ani. Valoarea reziduala estimate dupa 20 ani este de
20000000 lei. Pentru a stimuli locatarul, ALFA accepta ca acesta sa nu plateasca chirie pentru ultimele 4 luni de contract. Care sunt inregistrarile effectuate de ALFA conform IAS
17 si SIC 15 “Leasing operational-stimulente”?
Rezolvare:
Inregistrarile effectuate de ALFA sunt urmatoarele:
2131=5121 1500000
Amortizarea instalatiei data in locatie operational:
126
Valoarea amortizabila= 220000000-20000000=200000000lei
Amortizare lunara= 200000000(20x12) = 833333 lei
Amortizarea eferenta exercitiului N = 833333x6=4999998 lei
6811=2813 4999998
Repartizarea cotei din cheltuielile de cautare a locatarului aferente exercitului N:
1500000 lei x 6(4x12) = 187500 lei
6xx = 2131 187500
Societatea ALFA acorda o perioada de gratuitate locatarului. Stimulentele acordate pentru incheierea unui contract de locatie operational se recunosc ca parte integranta din
valoarea contraprestatiei nete cuvenite pentru contractual incheiat, indifferent de momentul la care se efectueaza plata.
Chiriile aferente contractului = 1000000x12x4-4x1000000 = 44000000 lei
Locatorul recunoaste valoarea stimulentelor acordate ca o diminuare a venitului din contract pe toata perioada contractului prin metoda liniara.
Venitul din chirii ce trebuie recunoscut in exercitiul N este de 5500000 lei
Chirii aferente exercitului N:
5121 = % 6000000
706 5500000
472 500000
Chiriile aferente exercitiului N+1 (venitul=44000000/48x12 = 11000000
5121 = % 12000000
706 11000000
472 1000000
Chiriile aferente exercitiului N+4 (venitul = 44000000/48x6 = 5500000
% = 706 5500000
5121 2000000
472 3500000

849. . La 01.07.N, societatea ALFA ofera in locatie un echipament societatii BETA pe o perioada de 4 ani. Chiriilesunt de 1000.000 lei/luna. Proprietarul suporta cheltuielile de
cautare a chiriasului de 1500000 lei. Costul de achizitie al instalatiei este de 220000000 lei si durata de utilizare este de 20 ani. Valoarea reziduala estimate dupa 20 ani este de
20000000 lei. Pentru a stimuli locatarul, ALFA accepta ca acesta sa nu plateasca chirie pentru ultimele 4 luni de contract. Care sunt inregistrarile effectuate de BETA conform IAS
17 si SIC 15 “Leasing operational-stimulente”?
Rezolvare:
Locatarul trebuie sa inregistreze totalul stimulentelor ca o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toata durata contractului prin metoda liniara.
Inregistrarile effectuate de BETA sunt urmatoarele:
Chiriile aferente exercitiului N:
% = 5121 6000000
612 5500000
471 500000
Chiriile aferente exercitiului N+1:
% = 12000000
612 11000000
471 1000000
Chiriile aferente exercitiului N+4
612 = % 5500000
5121 2000000
471 3500000

PB850/313 Societatea ALFA se afla intr-un litigiu cu un client.La 31.12.N juristii apreciaza ca ALFA va pierde cazul si va trebui sa plateasca despagubiri in val de 500.000.000
lei peste 2 ani.Datorita faptului ca efectul valorii in timp a banilor este semnificativ , ALFA constiuie provizionul la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare
pt stingerea obligatiei.Rata de actualizare este de 4.5% (rata dobanzii fara risc pe 2 ani) .Daca se foloseste actualizarea valoarea contabila a provizionului creste in fiecare
perioada ca urmare a trecerii timpului.Aceasta crestere este recunoscuta ca o cheltuiala cu dobanda.

ANUL Factor de Valoarea actualizata Cresterea anuala


actualizare (marimea provizionului) A provizionului
N 0.91573 457.865.000
N+1 0.9569 478.450.000 20.585.000
N+2 1 500.000.000 21.550.000

Care sunt inregistrarile effectuate de societatea ALFA conform IAS 37?


RASPUNS:
ALFA efectueaza urm inreg:
La 31.12.N
+ cH +D________________________
6812 = 1511 457.865.000
ch de expl privind provizioane
proviz pt riscuri si pt litigii
chelt

La 31.12.N+1
+ cH +D___________________________________
666 = 1511 20.585.000
chelt privind provizioane
dobanzile pt litigii

La 31.12.N+2

127
+ cH +D___________________________________
666 = 1511 21.550.000
chelt privind provizioane
dobanzile pt litigii

Pb851/314 La data de 10.10 N societatea ALFA este actionata in justitie de catre un client ( BETA) .La sfarsitul exercitiului N consilierii juridici considera ca este probabil ca
ALFA sa plateasca despagubiri in valoare de 100.000.000 lei .La sfarsitul exercitiului N+1 in urma evolutiei cazului despagubirile ce vor fi platite sunt estimate la 120.000.000 lei
.in exercitiul N+2 cazul este solutionat ALFA platind suma de 130.000.000 lei despagubire.
Care sunt inregistrarile effectuate de soc ALFA conf IAS 37?
RASPUNS
In exercitiul N:
Se constituie un provision pt litigii in val de 100.000.000
+ cH +D___________________________________
6812 = 1511 100.000.000
ch de expl privind provizioane
proviz pt riscuri si pt litigii
chelt

In exercitiul N+1
Are loc o schimbare de estimare ce face necesara suplimentarea provizionului pt litigii cu 20.000.000
+ cH +D___________________________________
6812 = 1511 20.000.000
ch de expl privind provizioane
proviz pt riscuri si pt litigii
chelt

In exercitiul N+2
Solutionarea cazului determina recunoasterea cheltuielilor cu despagubirile in suma de 130.000.000
+Ch - A_________________________________
6581 = 5121 130.000.000
Despagubiri amenzi conturi la
Si penalitati banci___________________________________
Concomitent va fi reluat provizionul pt litigii:
-D +V__________________________________
1511 = 7812 120.000.000
Provizioane pt ven din proviz
Litigii pt riscuri si chelt

Pb 852/314 Societatea ALFA SA are un contract cu societatea GAMA SA sa achizitioneze1.000 litri de benzina cu pretul de 30.000 lei/l .Pretul de piata la benzina este de 25.000
lei/l.ALFA SA incheie un alt contract cu soc BETA SA sa vinda benzina la pretul de 27.000 lei/l .Pentru a rezilia contractul incheiat cu GAMA SA ,ALFA SA trebuie sa plateasca
o penalitate de 4.000.000 lei.
Contracul incheiat cu GAMA SA este un contract oneros deoarece beneficiile economice din contract de 27.000.000 lei sunt mai mici decat costurile inevitabile ale contractului
de 30.000.000 lei
Ce inregistrari efectueaza soc ALFA conf IAS 37?
RASPUNS
Soc ALFA trebuie sa inreg un provision la minimul dintre costul indeplinirii contractului (3.000.000 lei) si penalitate ( 4.000.000 lei)
+Ch +D___________________________________
6812 = 1518 3000.000
ch de expl privind alte proviz
proviz pt riscuri si pt riscuri si chelt
chelt
Marimea provizionului pt contracte deficitare nu este influentata de decizia managementului
Pb 853/314 Societatea ALFA SA semneaza pe 30 noiembrie N un contract cu societatea BETA,prin care se oblige sa-I furnizeze 5 utilaje la pretul de 100.000.000 lei/utilaj.Data
livrarii este 15 martie N+1 .procesul de productie care consta in ansamblarea pieselor in utilaje cu ajutorul unui echipament special dureaza 2 luni.
Orice amanare sau anulare a contractului va determina plata unei penalitati de 50.000.000 lei.La sfarsitul anului ca urmare a scumpirii pieselor costul s-a dublat determinand o
pierdere de 35.000.000 lei pt contract.productia nu a inceput inca sin u au fost cumparate piesele necesare indeplinirii contractului.
Echipamentul necesar ansamblarii este testat pt depreciere.Acesta are o valoare contabila de 1.000.000.000 lei si o valoare recuperabila (determinata tinand cont de contract) de
980.000.000.
Ce inreg efectueaza soc ALFA conform IAS 36 si IAS 37?
RASPUNS
Societatea ALFA trebuie sa recunoasca mai intai un provision pt deprecierea echipamentului de 20.000.000(valoarea contabila – valoarea recuperabila) si apoi un provision pt
contractul deficitar de 15.000.000 lei( pierderea din contract – provizionul pt deprecierea echipamentului )
+Ch +(- A)________________________________
6813 = 2913 20.000.000
ch de expl priv proviz proviz pt depr instalatiilor,
pt deprecierea imob mijl de transp animalelor
si plantatiilor

+Ch + D________________________________
6812 = 1518 15.000.000
ch de expl privind alte proviz
proviz pt riscuri si pt riscuri si chelt
chelt

Pb 854/314 Soc ALFA este pe cale de a-si inchide magazinul din orasul Y.Managementul a facut un anunt public cu privire la restructurare si a inceput sa implementeze
planul.restructurarea va duce la disponibilizarea a 40 de salariati pt care vor fi suportate costuri (reprez salarii compensatorii) de 800.000.000 lei.Cladirea in care se desfasoara
activitatea de comercializare face obiectul unui contract de locatie operationala care are o durata ramasa de 10 ani si o chirie anuala de 30.000.000 lei.Penalitatea care ar fi
128
suportata daca se reziliaza contractul este de 100.000.000 lei.Datorita faptului ca penalitatea este semnificativa managementul considera ca ar fi mai avantajos sa subinchirieze
cladirea si apreciaza ca ar putea obtine o chirie anuala de 25.000.000 lei.Pana la 31.12 N ALFA nu a subinchiriat cladirea dar se desfasoara negocieri cu 2 posibili chiriasi .La
31.12 N ALFA dispune de un stoc de marfa pe care doreste sa-l lichideze si estimeaza ca va inregistra o pierdere ca urmare a vinzarii acestuia sub cost de 100.000.000 leiExista
contracte ferme incheiate cu 2 clienti care prevad penalitati pt intarziere sau reziliere de 50.000.000 lei>Casele de marcaj,vitrinele si rafturile vor fi transportate in orasul X unde
ALFA detine un alt magazine,iar costurile de relocalizare sunt estimate la 50.000.000 lei .Mijloacele de transport vor fin vandute estimandu-se un castig de cesiune de
100.000.000 lei.
ALFA intentioneaza sa deschida o ag de turism in orasul Y de aceea incheie un contract cu o firma de publicitate careia ii plateste un commission de 100.000.000 lei pt
organizarea unei campanii publicitare menita sa dezvolte o noua imagine firmei.O parte din agentii comerciali folositi in magazine sunt trimisi la cursuri de recalificare,costurile
suportate de ALFA fiind de 80.000.000 lei.
Determinati valoarea provizionului pt restructurare recunoscut de soc ALFA si efectuati inreg lui.
RASPUNS
ALFA constituie un provision pt restructurare pt costurile directe legate de restructurare adica cele care:
• Sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare
• Nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii intreprinderii

Sunt incluse in provision:


Costurile ocazionate de disp pers 800.000.000 lei
Penalitatea pt rezilierea contractului 100.000.000 lei
(nu se ia in considerare venitul din
subinchiriere
deoarece nu este cert)
Costurile ocazionate de rezilierea conractelor
Cu clientii 50.000.000 lei
Costul ocazionat de lichidarea stocului de marfa 100.000.000 lei
TOTAL 1.050.000.000 LEI
NU se include in marimea provizionului (deoarece sun legate de desfasurarea continua a ativit soc ALFA)
• Onorariul platit firmei de publicitate
• Costurile ocazionate de recalificarea personalului
• Costurile de relocalizare a stocurilor
Castigurile din cedarea mijl de transp nu sunt luate in considerare in determine provizionului chiar daca vanzarea acestora este ocazionata de restructurare.
La 31.12.N ALFA efectueaza inreg:
+Ch + D_________________________________
6812 = 1513 1.050.000.000
ch de expl privind provizioane
proviz pt riscuri si pt restructurare
chelt

Pb855/315 Societatea ALFA detine un stoc de marfa achizitionat la un cost de 100.000.000 lei.La 31.12 N societatea a determinat valoarea realizabila neta a stocului la
90.000.000 lei si a inregistrat potrivit IAS 2 un provision pentru deprecierea marfurilor in valoare de 10.000.000 lei.Pe 15 ianuarie N+1 soc a vandut stocul de marfuri la
80.000.000 lei
Care este tratamentul acestui eveniment conform IAS 10?
RASPUNS
Vanzarea stocurilor , ulterior datei bilantului , cu 80.000.000 lei reprezinta o proba cu privire la valoarea realizabila neta a acestora .Prin urmare ALFA inreg un provision
suplimentar de 10.000.000 lei
+Ch +(-A)______________________________________
6814 = 394 10.000.000
ch de expl privind proviz proviz pt deprec marfurilor
pt deprecierea activelor circulante

Pb856/315 Societatea BETA este producatoare de produse cosmetice.Pe 15 octombrie N o clienta a deschis o actiune in justitie impotriva societatyii ca urmare a unei reactii
alergice suferite in urma utilizarii unei crème produse de BETA.La 31.12 N in urma discutiei cu avocatul societatii managementul a estimate un provizion pt litigii in val de
50.000.000 lei Pe data de 24 februarie este pronuntata sentinta potrivit careia soc ALFA trebuie sa plateasca despagubiri in val de 75.000.000 lei
Care este tratamentul acestui eveniment conf IAS 10?
RASPUNS
Pronuntarea sentintei si stabilirea marimii despagubirii confirma marimea provizionului pt litigii ce trebuie inregistrat.Acest eveniment determina ajustarea provizionului cu
25.000.000 lei
ALFA efectueaza inreg:
+ cH +D___________________________________
6812 = 1511 25.000.000
ch de expl privind provizioane
proviz pt riscuri si pt litigii
chelt

Pb 857/316 La 31.12 N soc GAMA determ val recuperabila pt un utilaj pe care intentioneaza sa-l cedeze la 150.000.000 lei costul acestuia fiind de 200.000.000 lei.Potrivit
normei IAS 36 GAMA inreg la aceasta data un provizion pt deprecierea utilajului in val de 50.000.000 lei.Pe 15 februarie N+1 GAMA vinde utilajul la 100.000.000 lei
GAMA trebuie sau nu sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului N? De ce?
RASPUNS
Pretul de vanzare obtinut pe utilaj confirma valoarea recuperabila a acestuia.Decizia de a ceda utilajul fusese luata inainte de 31.12.N iar scaderea pretului reflecta conditii
existente inainte de data bilantului.GAMA suplimenteaza provizionul pt deprecierea utilajului:
6813 = 2913 50.000.000

Pb 858/316 Soc ALFA este implicata intr-un litigiu .Juristii apreciaza ca firma va suporta la sf exercitiului N+3 costuri estimate de 50.000 um Rata dobanzii fara risc este de 5 %
Care sunt inreg aferente ex N si N+1 conform IAS 37?
RASPUNS

Pb859/316 La data de 10.10 N societatea ALFA este actionata in justitie de catre un client ( BETA) .La sfarsitul exercitiului N consilierii juridici considera ca este probabil ca
ALFA sa plateasca despagubiri in valoare de 50.000 um.
129
La sfarsitul exercitiului N+1 in urma evolutiei cazului despagubirile ce vor fi platite sunt estimate la 70.000 um
in exercitiul N+2 cazul este solutionat ALFA platind suma de 90.000 um despagubire.
Care sunt inregistrarile effectuate de soc ALFA conf IAS 37 aferente exercitiului N+2?
RASPUNS
In exercitiul N+2
Solutionarea cazului determina recunoasterea cheltuielilor cu despagubirile in suma de 90.000
+Ch - A_________________________________
6581 = 5121 90.000
Despagubiri amenzi conturi la
Si penalitati banci___________________________________
Concomitent va fi reluat provizionul pt litigii:
-D +V__________________________________
1511 = 7812 70.000
Provizioane pt ven din proviz
Litigii pt riscuri si chelt

860.
La 31.12. N+1 val justa diminuata cu cheltuielile de cesiune este de 300.000.000 -20.000.000/ = 282.253.120
La 31.12. N+1 val justa este de 295000000 lei, iar cheltuielile de cesiune sunt estimate la 21.000.000 lei
Valoarea justa minus chelt. de cesiune = 295.000.000 – 21.000.000/ = 274.496.042 lei
Diminuarea valorii juste minus cheltuielile de cesiune se datoreaza:
- Cresterii valorii actualizate a chelt. de cesiune cu 1.780.699 lei (de la 17.746.880 la 19.527.579 lei) ca urmare a trecerii timpului si

- Modificarii estimarilor referitoare la valoarea justa si cheltuielile de cesiune

La 31.12. N+1 societatea BETA va inregistra pierderea de valoare astfel:


% = 2913 7.757.078
6813 5.976.379

666 1.780.699

861.
Grupul de active se evalueaza la minimul dintre val neta contabila 1.925.000.000 lei si val justa diminuata cu cheltuielile de cesiune 1.900.000.000 lei.
Pierderea de valoare de 25.000.000 lei este alocata activelor necurente ( nu si stocurilor) astfel:
-terenului: 25.000.000 x 400.000.000/1.900.000.000 = 5.236.158
- cladirii: 25.000.000 x 1.500.000/1.900.000.000 = 19.736.842
6813 = % 25.000.000
2911 5.236.158
2912 19.736.842
862.
Daca imobilizarea face parte dintr-o UGT valoarea sa recuperabila este valoarea contabila determinata dupa alocarea pierderii din depreciere identificata pentru UGT.
La 1 septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre:
- 82.000.000 – (82.000.000 -2.000.000)/8 x8/12 = 75.333.333

Si

- 70.000.000

Societatea ALFA inregistreaza pierderea de valoare astfel:


6813 = 2913 8.000.000

864. Dispunem de următoarele informaţii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate un mii lei: venituri din vânzarea produselor finite 500.000.000, venituri din
vanzarea semifabricatelor 300.000.000, TVA colectată 152.000.000, venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 120.000.000, intrări de produse finite
770.000.000, iesiri de produse finite 580.000.000, cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile 320.000.000, cheltuieli cu personalul 180.000.000, cheltuieli cu dobânzile
75.000.000, venituri din participaţii la societăţile asociate 87.000.000, venituri din diferente de curs valutar 180.000.000, cheltuieli cu diferente de curs valutar 165.000.000, chelt
cu amenzi şi penalităţi 10.000.000, chelt. cu servicii prestate de terţi 100.000.000, venituri din subvenţii aferente materiilor prime 25.000.000, chelt. cu revendenţe şi chirii
15.000.000, chelt. cu amortiz. imobilizărilor corporale 220.000.000, cheltuiala cu impozitul pe profit 27.520.000.
Structura costului de producţie este următoarea:

Elemente Valori
Materii prime şi materiale consumabile 320.000.000
Cheltuieli cu personalul 150.000.000
Cheltuieli cu amortizarea 200.000.000
Cheltuieli cu servicii, prestaţii externe 100.000.000
Total 770.000.000

Cheltuieli administrative
-Chelt. cu redevente, chirii 15.000.000
-Chelt. cu personalul 30.000.000
-Chelt.cu amortizarea imob. Corp. 20.000.000
Calc. costul vânzărilor şi cheltuieli administrative conf. IAS 1.

Identificarea şi alocarea elementelor de venituri şi cheltuieli:

130
1. Cifra de afaceri 920.000.000
a) Producţia vândută 800.000.000
b) Venituri din subvenţii de 120.000.000
exploatare aferent cifrei
de afaceri nete
2. Variaţia stocurilor 190.000.000
3. Producţia imobilizată -
4. Venituri din exploatare total 1.110.000.000
5. Chelt cu materii prime şi 295.000.000
materiale consumabile
6. Chelt. cu redevenţe, chirii 15.000.000
7. Chelt. cu prestaţiile externe 100.000.000
8. Chelt. cu personalul 180.000.000
9. Ajustarea valorii imobilizării
Corporale
a) Cheltuieli 220.000.000
b) Venituri -
10. Alte cheltuieli de exploatare 10.000.000
11. Cheltuieli de exploatare total 820.000.000
12. Rezultat din exploatare
a) Profit 290.000.000
b) Pierdere -

Costul vânzărilor repr.ieşirile de produse finite în decursul unei perioade. Costurile vânzărilor cuprinde ansamblul cheltuielilor ocazionate de aprovizionări,servicii prestate de
terţi, manopera, cheltuielile cu chiriile şi amortizarea spaţiilor destinate procesului de producţie aferente producţiei vândute

O prezentare după funcţii are următoarea formă:


a. Venituri 800.000.000
b. Costul vânzărilor 580.000.000
c. Marja brută (a-b) 220.000.000
d. Alte venituri 145.000.000
e. Cheltuieli administrative 65.000.000
f. Alte chelt. de exploatare 10.000.000
g. Rezultatul de exploatare 290.000.000

Pb 1010/366 Societatea ALFAeste producatoare de produse cosmetice.Pe 15 octombrie N o clienta a deschis o actiune in justitie impotriva societatyii ca urmare a unei reactii
alergice suferite in urma utilizarii unei crème produse de ALFA
.La 31.12 N in urma discutiei cu avocatul societatii managementul a estimate un provizion pt litigii in val de 50.000 UM
Pe data de 24 februarie este pronuntata sentinta potrivit careia soc ALFA trebuie sa plateasca despagubiri in val de 75.000 UM
Care este tratamentul contabil al provizionului pt litigii daca intrepr aplica normele internationale?
RASPUNS
Pronuntarea sentintei si stabilirea marimii despagubirii confirma marimea provizionului pt litigii ce trebuie inregistrat.Acest eveniment determina ajustarea provizionului cu
25.000 UM
ALFA efectueaza inreg:
+ cH +D___________________________________
6812 = 1511 25.000 UM
ch de expl privind provizioane
proviz pt riscuri si pt litigii
chelt

Pb 1011/366 Pe 15 ianuarie N+1 auditorul soc ALFA descopera ca stocul de materii prime este supraevaluat deoarece exista lipsuri in inventar care nu au fost inreg in contab si
recomanda in consecinta ajustarea sit fin.Contabilul in urma analizarii listelor de inventar ajunge la concluzia ca din cauza unor erori de calcul nu a fost inreg o lipsa la inventar
in val de 25.000 lei.
Care este tratamentul contabil correct conform IAS 10?
RASPUNS
Descoperirea unor erori dupa data builantului,care arata ca situatiile financiare au fost incorecte,determine ajustarea acestora.ALFA efectueaza inregistrarea lipsei materiei prime
la inventar omise din cauza unei erori:
+Ch - A_________________________________
601 = 301 25.000
ch cu mat prime materii prime

Pb1012/366Managementul soc ALFA pregateste sit fin pt exercitiul N.Pe 25. ianuarie N+1 are loc un accident pe un teren al unui client.Unul din camioanele ALFA descarca acid
sulfuric in rezervorul clientului.Sub presiune pompele au cedat si acidul sulfuric au infestat terenul proprietatea clientului.Costurile de curatare sunt estimate la 200.000 lei.Nu se
cunoaste inca cine va fi declarat vinovat de incident.
Cum va fi reflectat acest incident in sit fin ale soc ALFA stiind ca aceasta aplica normele internationale?

RASPUNS
Conditia ( deversarea acidului sulfuric ) a aparut dupa data bilantului.Costurile de refacere sunt semnificative pt situatiile financiare ale lui ALFA . Exista o datorie contingenta
care trebuie sa fie publicata in notele explicative.
Societatea ALFA va efectua in anexa urmatoarea informare narativa:
“Pe 25 ianuarie N+1 a avut loc o deversare de acid sulfuric pe un teren al unui client in care a fost implicat un mijloc de transport al soc ALFA.Costurile pentru curatarea
terenului sun estimate la 200.000 lei.Datoria este conditionata de decizia autoritatilor de a declara soc ALFA vinovata sau nu de acest incident.”
1020. La 01.01.N, intreprinderea ALFA obtine o subventie de 300000lei pentru a achizitiona un echipament tehnologic al carui cost este de 800000lei. Durata de utilitate estimate
de manageri este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea degresiva (coeficientul de degresie este stabilit la 2). Care sunt inregistrarile contabile aferente exercitiului N, daca
intreprinderea recunoaste subventia drept venit in avans, conform IAS 20 “Contabilitatea subventiilot guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta
guvernamentala”?
Rezolvare:
131
Aceasta metoda consta in a considera subventiile pentru active drept venituri in avans si a le include in contul de profit si pierdere in mod sistematic si rational, in functie de
durata activului subventionat. Cu alte cuvinte, subventiile pentru active vor fi reluate la venituri in acelasi ritm in care vor fi recunoscute cheltuielile cu amortizarea.
Daca vom aplica aceasta metoda, incidenta asupra contului de profit si pierdere va fi urmatoarea:
Anul Cheltuieli cu amortizarea Venituirle din subventii aferente Incidenta asupra rezultatului
activelor
0 1 2 3=2-1
N 800000x40%=320000 300000x40%=120000 -200000
N+1 (800000-320000)x40%=192000 180000x40%=72000 -120000
N+2 288000x40%=115200 108000x40%=43200 -72000
N+3 28800x40%= 115200 108000x40%= 43200 -72000
N+4 57600 21600 -36000
Total 800000 300000 -500000

In exercitiul N:
Achizitia echipamentului:
% = 404 952000
213 800000
4426 152000
Incasarea subventiei pentru investitii
5121 = 131 300000
Plata furnizorului de imobilizari
404 = 5121 952000
Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea:
6811 = 2813 320000
Virarea cotei de venituri in avans la veniturile din subventii pentru investitii din contul de profit si pierdere
131 = 7584 120000
In exercitiul N+1
Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea
6811 = 2813 192000
Virarea cotei de venituri in avans la veniturile din subventii pentru investitii din contul de profit si pierdere
131 = 7584 72000
In exercitiul N+2 si N+3
Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea
6811 = 2813 115000
Virarea cotei de venituri in avans la veniturile din subventii pentru investitii din contul de profit si pierdere
131 = 7584 43200
In exercitiul N+4
Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea
6811 = 2813 57600
Virarea cotei de venituri in avans la veniturile din subventii pentru investitii din contul de profit si pierdere
131 = 7584 21600

1021. La 01.01.N, intreprinderea ALFA obtine o subventie de 300000lei pentru a achizitiona un echipament tehnologic al carui cost este de 800000lei. Durata de utilitate estimate
de manageri este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea degresiva (coeficientul de degresie este stabilit la 2). Care sunt inregistrarile contabile aferente exercitiului N, daca
intreprinderea deduce subventia din costul activului, conform IAS 20 “Contabilitatea subventiilot guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta
guvernamentala”?
Rezolvare:

Anul Cheltuieli cu amortizarea Incidenta asupra rezultatului


N (800000-300000)x 40% = 200000 -200000
N+1 (500000-200000)x40% =120000 -120000
N+2 (300000-120000)x40%= 72000 -72000
N+3 (300000-120000)x40% = 72000 -72000
N+4 36000 -36000
Total 500000 -500000

In exercitiul N:
Achizitia echipamentului
% = 404 952000
213 800000
4426 152000
Incasarea subventiei pentru investitii
5121 = 213 300000
Plata furnizorului de imobilizari:
404 = 5121 952000
Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea
6811 = 2813 200000

1022. La 10 februarie N, intreprinderea obtine o subventie de 300000 lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. Cheltuielile cu salariile angajate in
cursul lunii februarie au fost de 500000 lei.
Care sunt inregistrarile pe care trebuie sa le faca intreprinderea daca se decide recunoasterea subventiei ca venit, conform IAS 20 “Contabilitatea subventiilor guvernamentale si
prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala”?
Rezolvarea:
Inregistrarea cheltuielilor cu salariile:
641 = 421 500000
Incasarea subventiei
5121 = 7414 300000

132
1023. La 10 februarie N, intreprinderea obtine o subventie de 300000 lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. Cheltuielile cu salariile angajate in
cursul lunii februarie au fost de 500000 lei.
Care sunt inregistrarile pe care trebuie sa le faca intreprinderea daca se decide deducerea subventiei din cheltuieli, conform IAS 20 “Contabilitatea subventiilor guvernamentale si
prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala”?
Rezolvarea:

Inregistrarea cheltuielilor cu salariile


641 = 421 500000
Inregistrarea incasarii subventiei:
5121 = 641 300000
1024.
Inregistrarile efectuate de ALFA sunt urmatoarele:
-1.01.N -achizitia echipam
% = 404 26.180
2131 22.000

4426 4.180

-31.12.N -amortizare pt N
6813 = 2813 2.000
-31.12.N -inregistrarea pierderii din depreciere
Val neta contabila = 20.000 – 16.000 = 4.000
6813 = 2913 4.000
-amortizarea pana la 01.09. N+1
6811 = 2813 1.333
Val neta contabila a echipam. la 1.09.N+1 = 16.667
Val justa mai putin costurile de vanzare = 16.000
Societatea recunoaste o pierdere de val pt diferenta dintre val neta contabila a echipamentului si valoarea justa minus costurile de vanzare.
6813 = 2913 667
La 31.12. N+1 echipam tb evaluat la minimul dintre val neta contabila si val justa diminuata cu costurile de cesiune:
6813 = 2913 1.000

Pb1027/372 Un magazine de desfacere cu amanuntul are o politica de restituire a contravalorii bunurilor returnate de clientii nemultumiti chiar si in absenta unei obligatii
legale.Politica sa este binecunoscuta pe piata.Statisticile arata ca annual sunt returnate bunuri a caror valoare reprezinta 0.5% din cifra de afaceri.In exercitiul N cifra de afaceri a
fost de 1.000.000 lei
Sa se argumenteze daca sunt indeplinite conditiile cerute de IAS 37 revizuit pt recunoasterea in contabilitate a unui provizion pt riscuri si chelt.

RASPUNS
Daca vom testa conditiile de recunoastere vom constata ca :
• Exista o obligatie prezenta ca urmare a unui eveniment trecut:vinzarea bunurilor genereaza o obligatie implicita deoarece conducerea magazinului a Indus
cumparatorilor asteptarea ca banii vor fi restituiti la inapoierea bunurilor cumparate;
• Este posibila iesirea de resurse ce incorporeaza avantaje economice viitoare:contravaloarea bunurilor returnate;
• Este necesar un provizion ce va fi constituit la cea mai buna estimare a contravalorii bunurilor returnate

1000000 x 0.5% = 5000 lei

Pb 1028/372 O intreprindere care activeaza in domeniul petrolier are filiale in Goldonia,Sardonia si Plutonia.Ea cauzeaza contaminarea unui teren din Plutonia si este
recunoscuta pt faptul ca nu va intreprinde actiuni de eliminare a contaminarii decat daca acest lucru este impus de legile tarilor in care isi desfasoara activitatea.In tarile
Goldonia si Sardonia exista astfel de legi,darn u si in Plutonia.La sfarsitul anului pt care se intocmesc sit fin este aproape o certitudine ca guvernul din Plutonia va promulga
o lege care sa solicite curatirea terenurilor deja contaminate.Cele mai recente estimari sustin idea ca pt decontaminarea zonei vor fi angajate cheltuieli de 100.000 lire
plutoniene.
Sa se argumenteze daca sunt indeplinite conditiile cerute de IAS 37 revizuit pt recunoasterea in contabilitate a unui provizion pt riscuri si cheltuieli.
RASPUNS
Daca vom testa conditiile de recunoastere vom constata ca :
• Exista o obligatie curenta legala generata de un eveniment anterior constrangator:evenimentul care oblige il constituie contaminarea terenului,in conditiile in care
este sigur ca va fi promulgate o lege care sa solicite eliminarea contaminarii;
• Sunt probabile iesiri de resurse pt onorarea obligatiei de decontaminare a terenului;
• Valoarea obligatiei a putu fi estimata credibil
• In concluzie se recunoaste un provizion pt cea mai buna estimare a costurilor necesare eliminarii contaminarii

Pb 1029/372 In urma unui accident rutier,8 pers si-au pierdut viata.Firma de turism,proprietara a autocarului,incepe actiunea in instanta pt obtinerea de despagubiri din partea
intreprinderii producatoare de masini,nefiind primul accident cu acest tip de autocar si existand indiciile unor defectiuni de fabricatie.Pana la data aprobarii sit fin pt ex fin
incheiat la 31.12 N consultantii juridici ai intreprinderii sunt de parere ca intreprinderea nu va fi facuta raspunzatoare.Cu ocazia intocmirii sit fin,la 31.12.N+1 consultantii juridici
din cauza evolutiei cazului considera ca este probabil ca intrepr sa fie facuta raspunzatoare.
Conform IAS 37 revizuit ar trebui ca aceste evenimente sa fie recunoscute ca provizion sau ca datorie contingenta?
RASPUNS
• La sfarsitul anului N nu exista nici o obligatie din partea intreprinderii,motiv pt care nu va fi constituit nici un provizion.Situatia,insa,va fi prezentata in notele la sit fin
ca o datorie contingenta;
• Pe baza informatiilor disponibile la sf anului N+1 intreprinderea are o obligatie prezenta susceptibila sa duca,in vederea stingerii ei,la o iesire de resurse
economice(active).In acest caz fi recunoscut un provizion pt cea mai buna estimare referitoare la stingerea obligatiei

Pb1030/373 In exercitiul N intrepr ALFA garanteaza un credit contractat de intreprinderea BETA avand in vedere sit fin buna a acesteia din ultimii ani.In cursul exercitiului N+1
sit fin a lui BETA se deterioreaza la 30 noiembrie N+1 aceasta nemaifiind capabila sa-si ramburseze ratele scadente.
133
Cum afecteaza aceasta garantie sit fin ale soc ALFA conf IAS 37 revizuit>?
RASPUNS
La 31.12.N
• Se poate observa cu usurinta existenta unei obligatii curente generate de un eveniment anterior care oblige:garantia care genereaza o obligatie legala;
• Nu este probabila nici o iesire de resurse deoarece sit fin a lui BETA este buna;
• Nu se recunoaste nici un provizion garantia fiind prezentata ca o datorie contingenta

La 31.12.N+1
• Se constata existenta unei obligatii curente generate de un eveniment anterior care oblige: garantia care genereaza o obligatie legala;
• Este mai mult probabil decat improbabil ca,pt stingerea obligatiei,vor fi necesare iesiri de resurse;
• Se recunoaste un provizion pt cea mai buna estimare a obligatiei;

Pb 1031/373 La 31.12.N intrepr ALFA este parata intr-un process privind incalacrea drepturilor de autor.Probabilitatea de pierdere este estimate la 75%.Litigiul este abia in faza
initiala,iar intreprinderea ar mai avea cai de atac ce i-ar permite amanarea platii daunelor cu cca 2 ani.La aceasta data ALFA nu poate estima credibil valoarea datoriei pe care va
trebui sa o achite.La 31.12.N+1 ALFA este instiintata ca va trebui sa plateasca,in N+2 daune de 200.000 lei ca urmare a faptului ca a pierdut litigiul.
Cum afecteaza evolutia litigiului sit fin ale exercitiilor N si N+1 conf IAS 37 revizuit?
RASPUNS
La 31.12.N
• Exista o obligatie legala ca urmare a incalcarii legii drepturilor de autor;
• Este probabila o iesire de resurse pt stingerea obligatiei ;
• Obligatia nu poate fi estimata credibil si prin urmare va fi prezentata ca o datorie contingenta;
La 31.12.N+1
• Exista o obligatie legala ca urmare a incalcarii legii drepturilor de autor;
• Este probabila o iesire de resurse pt stingerea obligatiei;
• Obligatia poate fi estimate credibil si ,prin urmare,va fi constituit un provizion pt riscuri si chelt de 200.000 lei

1.040 La 1 ianuarie N, o intreprindere a vandut unui client marfuri pentru care incaseaza 20.000 lei. Conditiile de decontare stabilite in contract sunt urmatoarele:
- 50% la se mnarea contractului
- 30% peste un an
- 20% peste 2 ani.
Se estimeaza ca intreprinderea-client ar fi putut obtine un credit echivalent pe piata financiara, la o rata de 10%.
Care sunt calculele si inregistrarile pe care ar trebui sa le faca intreprinderea in ipoteza in care aplica IAS 18 “Venituri”?
Sumele nominale ce vor fi incasate: 10.000 la semnarea contractului
6.000 in primul an
4.000 in al doilea an
Valoarea actualizata a incasarilor viitoare este de:
10.000 + 6.000(1+10%)+4.000(1+10%)2=10.000+5.454+3.306=18.760
20.000-18.760=1.240
Vanzare pe credit 411 = % 20.000
707 18.760
47x 1.240
Incasare imediata 5121 = 411 10.000

1.041 Se considera o vanzare in valoare de 30.000 lei, achitabila dupa 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%.
Care e solutia contabila , conform IAS 18 “Venituri”, in situatia in care clientul plateste la scadenta vanzarea obisnuita( fara a se beneficia de scont)?
411 = 707 29.400
Si dupa 60 de zile : 411 = 766 600
5121 = 411 30.000

1.043 Se considera o vanzare in valoare de 30.000 lei, achitabila dupa 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%.
Care e solutia contabila , conform IAS 18 “Venituri”, in situatia in care clientul plateste imediat(beneficiaza de scont)?
411 = 707 29.400
5121 = 411 29.400

1.045 Societatea ALFA vinde societatii BETA un stoc de marfa in urmatoarele conditii: pretul de vanzare 150.000 lei achitabili dupa 60 de zile sau imediat, cu aplicarea unui
scont de 2% daca plata se face pe loc.
Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA daca se aplica prevederile IAS 18?
La ALFA :-daca incasarea se face pe loc: La BETA :-daca plata se efectueaza pe loc:
411 = 707 147.000 371 = 401 147.000
5121 = 411 147.000 401 = 5121 147.000
-daca se face dupa 60 zile: -daca se face dupa 60 zile
411 = 707 147.000 371 = 401 147.000
411 = 766 3.000 666 = 401 3.000
5121 = 411 150.000 401 = 5121 150.000

1.047 La data de 1 aprilie N, societatea a achizitionat 1.000 obligatiuni la un prêt unitar de 50lei/obligatiune. La 1 august N, societatea incaseaza dobanda pentru obligatiuni
aferenta perioadei 1 august N-1 - 30 iunie N in valoare de 1 leu/obligatiune.
Sa se contabilizeze achizitia obligatiunilor si incasarea dobanzii, conform IAS 18 “Venituri”.
Dobanda aferenta obligatiunilor in valoare de 1.000 x 1 leu/oblig. = 1.000 lei, va fi descompusa dupa cum urmeaza:
1. dobanda aferenta perioadei 1 august N-1 - 1 aprilie N ( perioada cand nu a detinut titlurile) 1.000 x 8/12 = 666,67 lei
2. dobanda aferenta perioadei 1 aprilie N - 30 iunie N ( perioada cand a detinut titlurile) 1.000 x 4/12 = 333,33
134
achizitia obligatiunilor : 506 = 5121 50.000
incasarea dobanzii : 5121 = % 1.000
506 666,67
766 333,33

1.048 La 1 octombrie N sunt achizitionate 1.ooo actiuni BETA la un prêt de 2 lei/actiune. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru actiunile BETA din rezultatul
exercitiului N-1, in valoare de 600 lei.
Sa se contabilizeze achizitia actiunilor si incasarea dividendelor, confor IAS 18.
-achizitia actiunilor Beta: 503 = 5121 2.000
-incasarea dividendelor din ex. N-1(reprezinta o recuperare a costului de achizitie) 5121 = 503 600

1061
Rezolvare:
Tratament contabil classic :
2131= %
302 2.000lei
421 3.000lei
2813 1.500lei
401 500lei
O solutie mai adecvata ar fi trecerea costului reparatiei prin CPP:
602=302 2.000lei
641=421 3.000lei
6811=2813 1.500lei
628= 401 500lei
Inchidere cont in valoare activ 2131= 722 7.000lei

1062
Rezolvare:
1. Reevaluarea simultana a valorii brute si amo cumulate:
a. Calcul coef de reevalulare Vjusta/Val ramasa a activelor supuse reeval
C= 45.000/ (20.000-5.000)= 3

b. Reeval val brute si amo cumulate:


Val bruta 20.000*3= 60.000
(-) Amo cumulata amortizata 5.000*3= 15.000

Valoarea reevaluata neta = 45.000

c. Contabilizarea op 2131= % 45.000


2813 15.000
105 30.000

2. Reevaluarea valorii ramase neamortizate:


a. Anulare amo cumulata: 2813=2131 5.000lei
b. Reeval val ramasa 2131= 103 30.000lei

1063
Rezolvare:Daca se aplica metoda liniara sau degresiva pe 3ani, metodele in cauza nu conduc la un ritm real de depreciere.
De aceea amo trebuie sa se bazeze pe cantitatile produse:
I. 18.000*(54.000/270.000)=3600lei
II. 18.000*(81.000/270.000)=5400lei
III. 18.000*(135.000/270.000)=9000lei

1067.
Val. recuperabila a UGT=max(70.000;50.000) = 70.000
Val. contabila a UGT=35.000 + 10.000+ 55.000 = 100.000
Pierderea de val. a UGT =100.000 – 70.000 = 30.000
Pierderea se va imputa activelor care compun UGT in functie de prorata valorii contabile:
- Deprecierea aferenta echipam. tehnologic : 30.000 x 35.000/100.000 =10.500

- Deprecierea aferenta terenului : 30.000 x 10.000/100.000 =3.000

- Deprecierea aferenta cladirii : 30.000 x 55.000/100.000 =16.500

Intrucat nu exista un fond comercial ce poate fi atasat rational UGT, deprecierea va afecta contul de profit si pierdere:
6813 = % 30.000
2913 10.500
2911 3.000
2912 16.500

1068.
Amortizarea echipam = 200.000/10 =20.000
Val. neta contabila a echipam= 200.000 – 20.000 = 180.000
135
Amortizarea cladirii = 500.000/20 =25.000
Val. neta contabila a cladirii= 500.000 – 25.000 = 475.000
Val. neta contabila a UGT= 180.000 +100.000 + 475.000 =755.000
Pierderea de valoare = 755.000 – 405.000 = 350.000
Aceasta se aloca celor 3 active proportional cu ponderea val. nete contabile in total val. neta contabila a UGT :
- Pierdrea aferenta echipam: 350.000 x 180.000/ 755.000 = 83.444

- Pierdrea aferenta terenului: 350.000 x 100.000/ 755.000 = 46.358

- Pierdrea aferenta cladirii: 350.000 – 83.444 – 46.358 = 220.198

6813 = % 350.000
2913 83.444
2911 46.358
2912 220.198
Val. amortizabila a echipam= 180.000 – 83.444 = 96.556
Amortizarea aferenta echipam = 96.556/9 =10.728
Val. neta contabila a echipam =96.556 – 10.728 =85.828
Val. neta contabila a terenului = 100.000 – 46.358 = 53642
Val. amortizabila a cladirii = 475.000 – 220.198 = 254802
Amortizarea cladirii = 254.802/19 =13411
Val. neta contabila a cladirii =254.802 – 13411 = 241.391
Val. neta contabila a UGT= 380.861
Val. recuperabila a UGT= 780.000
Pierderea din depreciere de 350.000 se va relua in functie ponderea val. nete contabile a fiecarui activ in val. neta contabila a UGT:
- Pt echipam tehnologic: 350.000 x 85.828 /380.861= 78.873

- Pt teren: 350.000 x 53.642 /380.861= 49.295

- Pt cladire: 350.000 x 241.391/380.861= 221.832

Daca UGT nu s-ar fi depreciat val neta contabila ar fi fost astfel:


- Val. neta contabila a echipam =200.000 – 20.000 x2 = 160000

- Val. neta contabila a terenului = 100.000

- Val. neta contabila a cladirii = 500.000 -25.000 x2 = 450.000

- Val. neta contabila a UGT= 710.000

Reluarea pierderii de val se face in limita valorii nete contabile pe care activele ce compun UGT ar fi avut-o daca nu ar fi existat deprecierea.
In cazul echipam. tehnologic daca reluam pierderea de val de 78.873 se obtine pt acest activ o val neta de 85.828 +78.873 = 164.701. Excedentul de 4.701 peste val neta contabila
de 160.000 pe care ar fi avut-o echipam. daca nu s-ar fi depreciat nu se reia la venituri.
In cazul terenului daca reluam pierderea de val de 49.294 vom obtine o val neta contabila de 53.642 +49.295 = 102.937. Excedentul de 2.937 nu se reia la venituri.
In cazul cladirii daca reluam pierderea de val de 221.832 vom obtine o val neta contabila de 241.391 +221.832 = 463.223. Excedentul de 13.223 nu se reia la venituri.
% = 7813 329.138
2913 74.172
2911 46.358
2912 208.609

74.172 = 78.873 – 4.701


46.358 = 49.295 – 2.937
208.609 = 221.832 – 13.223

1080. La inceptului exercitiului N, intreprinderea ALFA SA primeste un credit pe termen lung de 1000 u.m la o rata a dobanzii de 20% pe an. Cu aceasta ocazie primeste o
subventie de 120 u.m. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobanda. La sfarsitul lunii aprilie, ALFA ramburseaza subventia deoarece nu a respectat conditiile prevazute pentru
acordarea acesteia.
Care sunt inrgistrarile contabile, conform IAS 20, daca intreprinderea a recunoscut subventia drept venit?
Rezolvare:
Inregistrarile aferente lunii ianuarie
-primirea creditului
5121 = 1621 1000
Incasarea subventiei
5121 = 7418 120
Inregistrarea dobanzii aferente lunii ianuarie
666 = 1682 (1000x20%x1/12) = 16,667
Trecerea la venituri in avans a subventiei aferente dobanzilor perioadelor urmatoare
Subventia aferenta lunii ianuarie = 120/12=10 u.m.
Venitul in avans = 120-10 = 110 u.m.
7418=472 110
Inregistrarile aferente lunilor februarie si martie
Inregistrarea dobanzii aferente
666 = 1682 16.667
Trecerea la venituri a subventiei aferente dobanzii lunii curente
472 = 7418 10

136
Inregistrarile aferente lunii aprilie
Inregistrarea dobanzii aferente
666 = 1682 16,667
Trecerea la venituri a subventiei aferente dobanzii lunii curente
472 = 7418 10
Rambursarea subventiei de 120
Imputarea cu prioritate asupra venitului in avans afferent subventiei
Venitul in avans este de 110-30=80 u.m
472 = 5121 80
Imputarea la cheltuieli a restului din subventia rambursata
6588 = 5121 40

1081. La inceptului exercitiului N, intreprinderea ALFA SA primeste un credit pe termen lung de 1000 u.m la o rata a dobanzii de 20% pe an. Cu aceasta ocazie primeste o
subventie de 120 u.m. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobanda. La sfarsitul lunii aprilie, ALFA ramburseaza subventia deoarece nu a respectat conditiile prevazute pentru
acordarea acesteia.
Care sunt inrgistrarile contabile, conform IAS 20, daca intreprinderea a dedus subventia din cheltuiala cu dobanda?
Rezolvare:
Inregistrarile aferente lunii ianuarie:
Primirea creditului
5121 = 1621 1000
Incasarea subventiei
5121 = % 120
666 10
472 110
Inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente
666 = 1682 16,667
Inregistrarile aferente lunii februarie si martie
Inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente
666 = 1682 16,667
Deducerea din cheltuieli a cotei parti din subventie
472 = 666 10
Inregistrarile aferente lunii aprilie
Inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente
666 = 1682 16,667
Deducerea din cheltuieli a cotei parti din subventie
472 = 666 10
Rambursarea subventiei
Imputarea cu prioritate a subventiei rambursate asupra veniturilor in avans
472 = 5121 80
Imputarea la cheltuieli a restului din subventia rambursata
666 = 5121 40

1.103 La inceputul exercitiului N, societatea ALFA a achizitionat un echipament tehnologic la cost de achizitie de 200.000 u.m. Managerii estimeaza ca durata de utilitate va fi de
5 ani si ca , la expirarea acestei perioade vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic si refacerea amplasamentului in valoare nominala de 10.000 u.m.. La
31.12.N valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de dezafectarea acestuia si de refacere a amplasamentului este de 4.810 lei.
Sa se verifice daca, la sfarsitul exercitiului N, sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provision in conformitate cu IAS 37. In caz afirmativ, prezentati formula contabila.

a) achizitia echipamentului:
213 1= 404 200.000
b) includerea in valoarea contabila a echipamentului a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de dezafectarea acestuia si de refacere a amplasamentului:
2131 = 1513 4.810
c) Valoarea amortizabila :
200.000 + 4.810 = 204.810
Amortizarea aferenta exercitiului N = 204.810/ 5 ani = 40.962
6811 = 2813 4o.962
Valoarea contabila (neta) a echipamentului = 204.810 – 40.962 = 163.848
Deoarece nu se specifica valoarea recuperabila in exercitiul N , nu se poate calcula dprecierea echipamentului. Daca s-ar fi stiut , din valoarea contabila neta s-ar fi scazut
valoarea recuperabila , iar diferenta rezultata s-ar fi inregistrat astfel:
6813 = 2913

137