Sunteți pe pagina 1din 10

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA Nr.

8910 din 05 noiembrie 2004

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hot`r@re privind aprobarea documenta\iei tehnicoeconomice fa a! "tudiu de fe abilitate# privind lucrarea $%epara\ii capitale la &u eul 'udetean (@lcea$

)l`direa *n care func\ionea `# *n pre ent# &u eul 'ude\ean (@lcea a fo+t con+truit` la +f@r,itul +ecolului al -.--lea# fiind dat` *n func\iune *n anul 189/. .ni\ial# de+tina\ia cl`dirii a fo+t aceea de ,coal` 01coala cu cea+2# p@n` *n anul 1933# c@nd ace+t local al ,colii a fo+t reparti at &u eului 'ude\ean (@lcea. 4a +f@r,itul anului 1939 +-au reali at lucr`ri de con+olidare , i moderni are la acea+t` cl`dire. 5e atunci nu +-a mai facut nici o interven\ie la +tructura de re i+ten\`# in+talatiile interioare# la fini+a6ele interioare ,i e7terioare ale cl`dirii . 8n timp au ap`rut o +erie de probleme datorate ac\iunii factorilor climatici. 9+tfel! acoperi,ul +-a de:radat# afect@nd ,i , arpanta# luminatorul pe+te curtea interioar` reali at din cornier cu :eam# nefiind etan, permite infiltrarea apelor meteorice# care au de:radat ,i de:radea ` fini+a6ele interioare# precum ,i pierderi mari de c`ldur`# luminatorul fiind e7ecutata din +ticl` +impl` armat`. ;entru ai:urarea condi\iilor nece+are pentru con+ervarea ,i p`+trarea *n cele mai bune condi\ii a valorilor de patrimoniu e7i+tente *n &u eul 'ude\ean# cl`direa nece+it` e7ecutarea unor lucr`ri de amena6are# moderni are ,i repara\ii capitale. 8n ace+t +cop &u eul 'udetean (@lcea a elaborat documenta\ia tehnico < economica fa a! ## "tudiu de fe abilitate =pentru reali area lucr`rilor de repara\ii capitale. "tudiul de fe abilitate elaborat de c`tre ".). ;.>&?N@ ".%.4. %m.(@lcea# propune repara\ia capital` a cl`dirii ## &u eul 'ude\ean (@lcea$ con+t@nd *n! *nlocuirea *nvelitorii din \i:l` ,i con+olidarea ,arpantei # repararea tera+ei ,i a +cur:erilor pentru

apele meteorice # *nlocuirea luminatorului ,i t@mpl`riei e7terioar`# refacerea fini+a6elor interioare ,i e7terioare# refacerea in+tala\iilor +anitare# de alimentare cu ap` ,i canali are# in+tala\iilor electrice# in+tala\iilor de *nc`l ire ,i racordurilor la utilita\i . Aini+a6ele vor fi cele adecvate pentru un a+tfel de obiectiv# impu+e de a+i:urarea unei i ola\ii fonice# a unui de+i:n interior# pl`cut care +` cree e o atmo+fer` de+tin+`# a unei +obriet`\i a elementelor de con+truc\ie. )aracteri+ticile ,i principalii indicatori tehnico < economici +unt urm`torii ! ?%5?N9@?% ;%.N).;94 5> )%>5.@>! )?N".4.B4 'B5>C >9N (D4)>9 @.@B49%! &BE>B4 'B5>C>9N (D4)>9 F>N>A.).9%! &BE>B4 'B5>C>9N (D4)>9 ;%?.>)@9N@! ".). ;.>&?N@ ".%.4. %&.(D4)>9 9&;49"9&>N@! &unicipiul %m.(@lcea# +tr.)alea lui @raian nr.14G. -(aloarea totala a inve+titiei H 0preturi valabile *n luna oct. 2004 leiIeuro J 41 5002 din care con+truc\ii < monta6 - )apacit`\i! 5emi+ol 0partial2 K ;arter K >ta6 +uprafa\a con+truit` e7i+tent` +uprafa\a de+f`,urat` e7i+tent` volum e7i+tent Nu +e propune e7tinderea cladirii - 5urata reali arii inve+ti\iei mp mp mc luni /30 1G40 K 35 +ub+ol 5.G/0#00 12 mii lei euro mii lei euro 8 .G41.0/G#00 200.989#00 3. 083.5/G#00 130.385#00

H(aloarea e+te confiden\ial` ,i +e va inde7a potrivit evolu\iei ulterioare a pre\urilor. A9)@?%. 5> %.")

"tructura de re i+ten\` a cl`dirii +e va prote6a pentru ona +ei+mic` de calcul $5$ potrivit prevederilor Normativului ;100I1992. A.N9NC9%>9 .N(>"@.C.>. Ainan\area obiectivului de inve+ti\ii +e va reali a din bu:etul 6ude\ului ,i din alte +ur+e con+tituite potrivit le:ii# conform bu:etului aprobat. 8n conformitate cu prevederile art. 128 din 4e:ea admini+tra\iei publice locale nr.215I2001# lucr`rile de con+truc\ii ,i repara\ii de intere+ public# finan\ate din bu:etele comunelor# ora,elor +au 6ude\elor +e e7ecut` numai pe ba a unor documenta\ii tehnicoeconomice# avi ate +au aprobate dup` ca # de con+iliile locale +au )on+iliul 'ude\ean ,i numai pe ba a unor licita\ii publice# *n limitele ,i *n condi\iile prev` ute de le:e. Brmare celor men\ionate mai +u+# +upunem aprob`rii )on+iliului 'ude\ean (@lcea# documenta\ia tehnico-economic` fa a# $"tudiu de fe abilitate$ pentru obiectivul de inve+ti\ii $%epara\ii capitale la &u eul 'ude\ean (@lcea$.

;%>">5.N@># 5umitru Fu,e

Red.L.C.Dact.M.

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA Nr.8911 din 05 noiembrie 2004

DE ACORD: VICEPRE}EDINTE, Nicolae ;`tru

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hot`r@re privind aprobarea indicatorilor tehnico < economici fa a! "tudiu de fe abilitate pentru lucrarea $%epara\ii capitale la &u eul 'ude\ean (@lcea$.

;rin proiectul de hot`r@re al`turat# +e propune adoptarea proiectului de hot`r@re privind aprobarea indicatorilor tehnico < economici fa a! "tudiu de fe abilitate pentru lucrarea ##%epara\ii capitale la &u eul 'ude\ean (@lcea$. 8n conformitate cu prevederile art. 128 din 4e:ea admini+tra\iei publice locale nr. 215I2001# cu modific`rile ,i complet`rile ulterioare# documenta\iile tehnico-economice pentru lucr`rile de con+truc\ii ,i repara\ii de intere+ public# finan\ate din bu:etele comunelor# ora,elor +au 6ude\elor +e e7ecut` numai pe ba a unor documenta\ii tehnico-economice# avi ate +au aprobate dup` ca # de con+iliile locale +au )on+iliul 'ude\ean ,i numai pe ba a unor licita\ii publice *n limitele ,i *n condi\iile prev` ute de le:e. Brmare celor ar`tate # propunerea e+te *n conformitate cu prevederile le:ale men\ionate.

5.%>)@?% >->)B@.(# .n:. Alorea &ierlu,

4)I4)I 2 e7.

ROM^NIA CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

PROIECT

HOT~R^RE Privind: a r!"ar#a indi$a%!ri&!r %#'ni$! ( #$!n!)i$i *a+a: S%,di, d# *#+a"i&i%a%# #n%r, &,$rar#a ,,R# ara-ii $a i%a&# &a M,+#,& J,d#-#an V.&$#a/0

)on+iliul 'ude\ean (@lcea # *ntrunit *n ,edin\a din 18 noiembrie 2004L 9v@nd *n vedere >7punerea de motive *nre:i+trat` la nr. 8910 din 05 noiembrie 2004# prin care +e propune aprobarea indicatorilor tehnico < economici fa a! "tudiu de fe abilitate pentru lucrarea ##%epara\ii capitale la &u eul 'ude\ean (@lcea$L 4u@nd *n con+iderare %aportul de +pecialitate al 5irec\iei @ehnice *nre:i+trat la nr. 8911 din 05 noiembrie 2004# precum ,i avi ele comi+iilor de +pecialitateL 8n conformitate cu prevederile art. 128 din 4e:ea admini+tra\iei publice locale nr. 215 I2001# cu modific`rile ,i complet`rile ulterioareL 8n temeiul art. 109 din 4e:ea admini+tra\iei publice nr. 215I2001# cu modific`rile ,i complet`rile ulterioareL

HOT~R~}TE: Ar%0 10 "e aprob` indicatorii tehnico < economici# fa a! "tudiu de fe abilitate pentru lucrarea ##%epara\ii capitale la &u eul 'ude\ean (@lcea$# potrivit ane7ei care face parte din pre enta hot`r@re .

Ar%0 20 Ainan\area obiectivului de inve+ti\ii prev` ut la art. 1 +e va reali a din bu:etul 6ude\ului. Ar%0 30 "ecretarul Meneral al 'ude\ului (@lcea# prin )ompartimentul )ancelarie# va comunica pre enta hot`r@re direc\iilor de +pecialitate din cadrul aparatului propriu al )on+iliului 'ude\ean (@lcea ,i &u eului 'ude\ean (@lcea *n vederea aducerii la *ndeplinirea a prevederilor ei. Prezenta hot`r@re a fost adoptat` cu respectarea prevederilor art. 109 din Legea administra\iei publice locale nr. 21 ! 2001" cu modific`rile #i complet`rile ulterioare. PRE}EDINTE, D,)i%r, 4,5#

AVI6AT PENTRU LE7ALITATE, SECRETAR 7ENERAL, C!n8%an%in Dirin#a

AVI6AT PENTRU LE7ALITATE, }E9 4IROU, JURIDIC CONTENCIOS, COORDONARE Dani#&&a M!r!ian,

%m. (@lcea Nr.NNNNNNN din NNNNNN 2004


4)I4)I2 e7.

ROM^NIA CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

HOT~R^RE Privind: a r!"ar#a indi$a%!ri&!r %#'ni$! ( #$!n!)i$i *a+a: S%,di, d# *#+a"i&i%a%# #n%r, &,$rar#a ,,R# ara-ii $a i%a&# &a M,+#,& J,d#-#an V.&$#a/0

)on+iliul 'ude\ean (@lcea # *ntrunit *n ,edin\a din 18 noiembrie 2004L 9v@nd *n vedere >7punerea de motive *nre:i+trat` la nr. 8910 din 05 noiembrie 2004# prin care +e propune aprobarea indicatorilor tehnico < economici fa a! "tudiu de fe abilitate pentru lucrarea $%epara\ii capitale la &u eul 'ude\ean (@lcea$L 4u@nd *n con+iderare %aportul de +pecialitate al 5irec\iei @ehnice *nre:i+trat la nr. 8911 din 05 noiembrie 2004# precum ,i avi ele comi+iilor de +pecialitateL 8n conformitate cu prevederile art. 128 din 4e:ea admini+tra\iei publice locale nr. 215 I2001# cu modific`rile ,i complet`rile ulterioareL 8n temeiul art. 109 din 4e:ea admini+tra\iei publice nr. 215I2001# cu modific`rile ,i complet`rile ulterioareL

HOT~R~}TE: Ar%0 10 "e aprob` indicatorii tehnico < economici# fa a! "tudiu de fe abilitate pentru lucrarea ##%epara\ii capitale la &u eul 'ude\ean (@lcea$# potrivit ane7ei care face parte din pre enta hot`r@re .

Ar%0 20 Ainan\area obiectivului de inve+ti\ii prev` ut la art. 1 +e va reali a din bu:etul 6ude\ului. Ar%0 30 "ecretarul Meneral al 'ude\ului (@lcea# prin )ompartimentul )ancelarie# va comunica pre enta hot`r@re direc\iilor de +pecialitate din cadrul aparatului propriu al )on+iliului 'ude\ean (@lcea ,i &u eului 'ude\ean (@lcea *n vederea aducerii la *ndeplinirea a prevederilor ei. Prezenta hot`r@re a fost adoptat` cu respectarea prevederilor art. 109 din Legea administra\iei publice locale nr. 21 ! 2001" cu modific`rile #i complet`rile ulterioare.

PRE}EDINTE, D,)i%r, 4,5#

CONTRASEMNEA6~, SECRETAR 7ENERAL, C!n8%an%in Dirin#a

%m. (@lcea Nr.NNNNNNN din NNNNNN 2004

4)I4)I2 e7

ANEXA CARACTERISTICILE PRINCIPALE }I INDICATORII TEHNICO ( ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ,, REPARA|II CAPITALE LA MU6EUL JUDE|EAN V^LCEA/ ?%5?N9@?% ;%.N).;94 5> )%>5.@>! )?N".4.B4 'B5>C>9N (D4)>9 @.@B49%! &BE>B4 'B5>C>9N (D4)>9 F>N>A.).9%! &BE>B4 'B5>C>9N (D4)>9 ;%?.>)@9N@! ".). ;.>&?N@ ".%.4. %&.(D4)>9 9&;49"9&>N@! &unicipiul %m.(@lcea# +tr.)alea lui @raian nr.14G. -(aloarea totala a inve+ti\iei H mii lei 0pre\uri valabile *n luna oct.2004 euro leiIeuro J 41 5002 din care con+truc\ii < monta6 - )apacit`\i! 5emi+ol 0partial2 K ;arter K >ta6 +uprafa\a con+truit` e7i+tent` +uprafa\a de+f`,urat` e7i+tent` volum e7i+tent - 5urata reali `rii inve+ti\iei mii lei euro mp mp mc luni 8 .G41.0/G#00 200.989#00 3. 083.5/G#00 130.385#00 /30 1G40 K 35 +ub+ol 5.G/0#00 12

H(aloarea e+te confiden\ial` ,i +e va inde7a potrivit evolu\iei ulterioare a pre\urilor. A9)@?%. 5> %.") "tructura de re i+ten\` a cl`dirii +e va prote6a pentru ona +ei+mic` de calcul $5$ potrivit prevederilor Normativului ;100I1992. A.N9NC9%>9 .N(>"@.C.>.

Ainan\area obiectivului de inve+ti\ii +e va reali a din bu:etul 6ude\ului ,i din alte +ur+e con+tituite potrivit le:ii# conform bu:etului aprobat.