Sunteți pe pagina 1din 2

Language: Romanian Day: 1

Mart i, 23 iulie 2013 Problema 1. Demonstrat i c a pentru orice numere naturale nenule k si n exist a k numere naturale nenule m1 , m2 , . . . , mk (nu neap arat diferite) astfel nc at 1+ 2k 1 = n 1+ 1 m1 1+ 1 m2 1 + 1 mk .

Problema 2. O congurat ie de 4027 de puncte se nume ste columbian a dac a are 2013 puncte colorate cu ro su si 2014 puncte colorate cu albastru, si nu cont ine trei puncte coliniare. O mult ime nit a de drepte din plan mparte planul n regiuni. O mult ime de drepte se nume ste bun a pentru o congurat ie columbian a dac a urm atoarele dou a condit ii sunt ndeplinite: Nicio dreapt a nu trece printr-un punct al congurat iei, Nicio regiune nu cont ine puncte de aceea si culoare. Determinat i cel mai mic num ar natural k astfel nc at pentru orice congurat ie columbian a de 4027 de puncte s a existe o mult ime bun a de k drepte. Problema 3. Cercul ex nscris corespunz ator v arfului A al triunghiului ABC este tangent la latura BC n punctul A1 . Denim analog punctele B1 pe latura CA si C1 pe latura AB . Presupunem c a centrul cercului circumscris triunghiului A1 B1 C1 apart ine cercului circumscris triunghiului ABC . Demonstrat i c a triunghiul ABC este dreptunghic. Cercul ex nscris n triunghiul ABC corespunz ator v arfului A este cercul tangent laturii BC si dreptelor AB si AC , dar nu laturilor AB si AC . Cercurile ex nscrise corespunz atoare v arfurilor B si C se denesc analog.

Language: Rom an a

Timp: 4 ore si 30 de minute Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte

Language: Romanian Day: 2


Miercuri, 24 iulie 2013 Problema 4. Fie ABC un triunghi ascut itunghic cu ortocentrul H si e W un punct situat n interiorul laturii BC . Punctele M si N sunt picioarele n alt imilor din B , respectiv C . Not am cu 1 cercul circumscris triunghiului BW N si e X punctul diametral opus lui W n cercul 1 . Analog, not am cu 2 cercul circumscris triunghiului CW M si e Y punctul diametral opus lui W n cercul 2 . Demonstrat i c a punctele X , Y si H sunt coliniare. Problema 5. Fie Q>0 mult imea numerelor rat ionale strict pozitive. Fie f : Q>0 R o funct ie ce ndepline ste urm atoarele trei condit ii: (i) Pentru orice x, y Q>0 avem f (x)f (y ) f (xy ), (ii) Pentru orice x, y Q>0 avem f (x + y ) f (x) + f (y ), (iii) Exist a un num ar rat ional a > 1 astfel nc a t f ( a) = a. Demonstrat i c a f (x) = x pentru orice x Q>0 . Problema 6. Fie n 3 un num ar ntreg si e un cerc pe care marc am n + 1 puncte echidistante. Consider am toate numerot arile acestor puncte cu numerele 0, 1, . . . , n astfel nc at ecare num ar este folosit exact o dat a; dou a astfel de numerot ari se consider a identice dac a printr-o rotat ie a cercului coincid. O numerotare se nume ste frumoas a dac a pentru orice patru numere a < b < c < d cu a + d = b + c, coarda ce une ste punctele numerotate cu a si d nu intersecteaz a coarda ce une ste punctele numerotate cu b si c . Fie M num arul de numerot ari frumoase si e N num arul perechilor ordonate (x, y ) de numere naturale nenule cu x + y n si cmmdc(x, y ) = 1. Demonstrat i c a M = N + 1.

Language: Rom an a

Timp: 4 ore si 30 de minute Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte