Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 59

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Inima mea te cheam din noapte
cnd dorm orologiile n piatr ,
cnd stelele se sting ca oapte,
cnd tresar c rbunii pe vatr .

Ochii t i se deschid n mine


ca doinele n veghile stnii,
ca nuferii n iezere line,
ca luna pe fundul fntnii.

Visul nostru de via


i moarte
ca iedera boltit ne mbie
sub umbrarul ei de vecie
cu lan urile-i prinse de soart .
(Ion Vinea, Insomnii)

10.

8.
9.

4 puncte
Alc tuie te cte un enun , n care cuvintele inima i stelele s aib sens conotativ.
Transcrie, din textul dat, dou cuvinte din cmpul semantic al cuvntului noapte.
4 puncte
Men ioneaz un rol al folosirii cratimei, n ultima strof .
4 puncte
Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte:
orologiu, a (se) stinge, veghe, boltit.
4 puncte
Precizeaz patru m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz eul liric, n poezia dat .4 puncte
4 puncte
Men ioneaz dou teme/ motive literare, prezente n poezie.
Exprim - i opinia despre semnifica ia nlocuirii pronumelor i a verbelor la
persoana a II-a singular, cu persoana I plural, n ultima strof a poeziei.
4 puncte
Prezint semnifica ia repet rii compara iei, din strofa a doua.
4 puncte
Comenteaz , n 6 10 rnduri, ultimele dou strofe ale poeziei, prin eviden ierea rela iei
dintre ideea poetic i mijloacele artistice.
4 puncte
4 puncte
Prezint semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poetic dat.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre bog ie, pornind de la urm toarea
afirma ie: Nu s fii bogat te face fericit, ci s devii bogat. (Stendhal)

Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea conving toare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau
contra) adecvate ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i de
punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 59

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III-lea (30 de puncte)


Scrie un eseu de 2 3 pagini, n care s prezin i particularit i ale nuvelei psihologice, prin referire la o
oper literar studiat , apar innd unui autor canonic.
n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- precizarea a patru caracteristici ale speciei nuvel psihologic , existente n opera literar studiat ;
- relevarea a patru particularit i ale discursului narativ (alternan / nl n uire, elips , incipit, final,
pauz descriptiv , perspectiv narativ etc.), n nuvela aleas ;
- prezentarea construc iei subiectului n nuvela aleas , cu integrarea adecvat a conceptelor
opera ionale specifice: ac iune, conflict, rela ii temporale i spa iale;
- eviden ierea rela iilor dintre dou personaje din nuvel , prin comentarea a dou scene semnificative
pentru evolu ia conflictului.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 59