Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 61

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:
La 1852, n ziua cnd s-a sfin it paraclisul spitalului din Trgul-Neam ului i s-a deschis coala
domneasc de acolo, eu, mpreun cu al i b ie i, isonari ai bisericei, stam aproape de Ghica-vod , care era
fa la acea serbare, ncunjurat de o mul ime de lume, i nu ne mai s turam privindu-l. i el, frumos la chip i
blnd cum era, v zndu-ne pe mai to i de-a rndul, mbr ca i cu c me uice cusute cu bibiluri i albe cum e
helgea, cu bondi e mndre, cu i ari de igaie i nc l a i cu opincu e, sp la i curat i piept na i, cu ru inea
zugr vit n fa
i cu frica lui Dumnezeu n inim , arunc o privire p rinteasc spre noi, i zise:
Iat , copii, coala i sfnta biseric , izvoar le mngierii i ale fericirii suflete ti; folosi i-v de ele i v
lumina i, i pre Domnul l uda i!
Aceste vorbe, rostite de gura domneasc , au br zdat adnc inima norodului adunat acolo, i f r
ntrziere coala s-a umplut de b ie i dori i de nv tur , ntre care eram i eu, cel mai bun de hrjoan i
sl vit de lene ; lene f r p reche m f cusem, c ci mama, dup ct minte avea, nu se ndura s m mai
trimit acum nici la o cof de ap , numai s nv carte i s m fac pop , ca p rintele Isaia Duhu, profesorul
nostru.
Bun mai era i p rintele Duhu, cnd se afla n toane bune, Dumnezeu s -l ierte! Pus-a el b ie ii n
rnduial cum nu mai v zusem pn atunci; cump ra-ni el vara, din banii s i, cofe de zmeur i fel de fel de
puricale de ni da s mnc m, i, mai n toat smb ta ne nc rca n o droag de-a M n stirii Neam ului i
ne ducea la st ri ie, s d m examen dinaintea stari ului Nionil, un b trn olog, care ne sf tuia cu duhul
blnde ei s ne inem de ceaslov i psaltire; c ci toate celelalte nv turi, zicea el, sunt numai ni te ereticii,
care mai mult am r sc inima i tulbur sufletul omului. Dar fost-a scris p rintelui Duhu s nu asculte n totul
sfaturile cuviosului stari , ci s ne nve e i cte oleac de aritmetic , de gramatic , de geografie i din toate
cte ceva, dup priceperea noastr .
Odat , venind p rintele Duhu sup rat foc de la mon stire, ne dete la regula de trei tema urm toare:
Dac o para luat pe nedreptul i m nnc o sut drepte, apoi ese mii lei (leafa mea pe un an), care
mi-a oprit-o stari ul Nionil, pe nedreptul, cte parale drepte vor mnca de la Mon stirea Neam ului?
Dou zeci i patru de milioane de parale, cinstite p rinte, sau ese sute de mii de lei, r spunse unul
dintre noi, cu crida la tabel .
Ia s -mi fac , Nic O lobanu, ncredin area, zise p rintele Duhu.
Nic O lobanu, ca de obicei, se scoal n picioare, ct mi i-i melianul, i se roag de iertare, spuind c -l
doare capul.
(Ion Creang , Amintiri din copil rie)

1. Alc tuie te patru enun uri prin care s ilustrezi polisemia cuvntului cap.
2. Precizeaz rolul stilistic al folosirii cratimei n structurile: cump ra-ni, fost-a.
3. Men ioneaz cte un antonim pentru fiecare dintre urm toarele cuvinte:
blnd, lene , am r sc, tulbur .
4. Precizeaz sensul din context al urm toarelor structuri: era fa , de-a rndul.
5. Men ioneaz dou m rci ale oralit ii, prezente n text.
6. Transcrie, din text, dou tr s turi ale domnitorului Ghica-vod .
7. Prezint tipul perspectivei narative, existente n textul dat.
8. Motiveaz apartenen a textului la realism, prin prezentarea a dou tr s turi ale acestui
curent literar, existente n text.
9. Exprim - i opinia, ntr-un text de 6 8 rnduri, cu privire la coala de odinioar ,
a a cum apare ea prezentat n fragmentul citat.
10. Comenteaz , n 8 10 rnduri, urm torul fragment, prin eviden ierea rela iei dintre idee
i mijloacele artistice: ...f r ntrziere coala s-a umplut de b ie i dori i de nv tur ,
ntre care eram i eu, cel mai bun de hrjoan i sl vit de lene ; lene f r p reche
m f cusem, c ci mama, dup ct minte avea, nu se ndura s m mai trimit acum
nici la o cof de ap , numai s nv carte i s m fac pop , ca p rintele Isaia Duhu,
profesorul nostru....

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 61

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie, n 10 15 rnduri, rezumatul textului citat din opera literar Amintiri din copil rie, de la
Subiectul I.
Aten ie! n realizarea rezumatului, trebuie:
- s respec i conven iile specifice acestui tip de compunere (relatarea obiectiv , la persoana a III-a; evitarea
cuvintelor i a expresiilor din limbajul curent; renun area la citate i eliminarea figurilor de stil i a
descrierilor; transformarea dialogului n vorbire indirect etc);
8 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere (prezentarea secven elor narative n
ordinea logicii textului; identificarea personajelor corespunz toare secven elor narative men ionate etc.);
8 puncte
- s respec i normele limbii literare (normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i raportul autor-eu liric, pe baza unei poezii moderniste
studiate. n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- motivarea apartenen ei la direc ia modernist a poeziei studiate, prin indicarea a patru tr s turi ale
acesteia, identificabile n text;
- ilustrarea acestor tr s turi, prin referiri la poezia studiat ;
- eviden ierea specificului limbajului i al expresivit ii textului poetic studiat;
- exprimarea unei opinii despre raportul autoreu liric prezent n textul ales.


Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3
i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
puncte; abilit i de analiz
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 61