Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 65

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Eminescu era de o vigoare trupeasc extraordinar , fiu adev rat al tat lui s u, care era munte de om i
ca fire gr din de frumuse e, i ar fi putut s ajung cu puteri ntregi la adnci b trne e dac ar fi avut
oarecare purtare de grij pentru sine nsu i i ar fi fost, nc de copil, ndrumat a- i st pni pornirile spre
exces.
El ns era lipsit cu des vr ire de ceea ce n via a de toate zilele se nume te egoism; nu tr ia prin sine
i pentru sine, ci prin lumea n care- i petrecea via a i pentru ea. Trebuin ele, suferin ele i durerile,
ntocmai ca i mul umirile lui individuale, erau pentru dnsul lucruri neb gate n seam . Ceea ce-l atingea pe
el erau trebuin ele, suferin ele, durerile i totdeauna rarele bucurii ale altora. De aceea zicea el c sunt multe
dureri i pu ine pl ceri, nu pentru el, ci pentru lumea oglindit -n sufletul lui.
Nu l-au n eles i nu sunt n stare s -i p trund firea cei ce iau scrierile lui drept manifestare a fiin ei lui
individuale.
El niciodat nu s-a plns de neajunsurile propriei sale vie i i niciodat nu a dat pe fa bucuria izvort
din propriile sale mul umiri. Fl mnd, zdren uit, lipsit de ad post i r bdnd la ger, el era acela i om senin i
vecinic voios, pe care l-ating numai mizeriile mai mici ale altora. ntreaga lui purtare de grij era deci numai
pentru al ii, care dup p rerea lui nu puteau s g seasc n sine mngierea pe care o g sea el
pierzndu-se n privirea lumii ce-l nconjura. Nenoricirea cea mare a vie ii e zicea el s fii m rginit, s nu
vezi cu ochii t i, s tii pu ine, s n elegi r u, s judeci strmb, s umbli orbecind prin o lume pentru tine
pustie i s fi nevoit a c uta afar din tine compensa iuni pentru munca grea a vie uirii. Lui nu-i trebuiau nici
bog ii, nici pozi iune, nici trecere-n societate, c ci se sim ea fericit i f r de ele, i din acest sim mnt de
fericire individual pornea mila lui c tre cei mul i i nem rginitul lui dispre fa de cei ce- i petrec via a n
flec rii ori sporesc durerile omene ti. n ntreaga lui scris nu este o singur not de ur , i noi, care-l tim n
toate am nuntele vie ii lui, am r mas adeseori uimi i de firea lui ng duitoare fa cu cei ce se f ceau
vrednici de a fi ur i. Dispre ul lui se d dea ns pe fa f r de nicio team i adeseori i f r de mil i mai
ales aceasta f cea pe mul i s se fereasc de dnsul.
Dac n-a fost egoist n n elesul comun al cuvntului, nc mai pu in a fost vanitos ori st pnit de
ambi iune: pornirea lui covr itoare era amorul propriu i nimic nu era n el mai presus de sim mntul de
dignitate.
,,Ceea ce li se poate ierta altora, zicea el adeseori, nu pot s -mi permit eu.
Eminescu nu era n stare s mint , s treac cu vederea reaua credin a altora, s tac i atunci cnd
era dator s vorbeasc , s m guleasc ori chiar s lingu easc pe cineva, i n gndul lui cea mai
nvederat dovad de iubire i de stim era s -i spui omului i-n bine, i-n r u, adev rul verde-n fa .
(Ioan Slavici, Eminescu Omul)

Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte:
vigoare, a atinge, a fi m rginit, vanitate.
4 puncte
Explic folosirea liniei de pauz n enun ul: Nenorocirea cea mare a vie ii e zicea el - s fii m rginit. 4 puncte
Precizeaz o valoare stilistic a conjunc iei ns din enun ul El ns era lipsit cu des vr ire
4 puncte
Nume te figurile de stil din cele dou structuri lexicale: munte de om, gr din de frumuse e.
4 puncte
Explic motivele pentru care, n opinia lui Slavici, Eminescu nu a fost n eles de contemporani.
4 puncte
Precizeaz dou aspecte pe care poetul le considera a fi negative, n lumea sa.
4 puncte
Comenteaz , ntr-un text de 6 -10 rnduri, afirma ia lui Eminescu: ,,Ceea ce li se poate ierta
altora nu pot s -mi permit eu, punnd-o n leg tur cu informa iile din textul dat.
4 puncte
Precizeaz dou modalit i de caracterizare, prezente n portretul literar.
4 puncte
Exprim - i opinia, ntr-un text de 8 10 rnduri, cu privire la rela ia dintre cei doi scriitori,
Ioan Slavici i Mihai Eminescu, pe baza fragmentului dat.
4 puncte
Men ioneaz , pe baza textului dat, patru tr s turi ale lui Mihai Eminescu - omul,
pe care le consideri ca definitorii pentru personalitatea sa.
4 puncte

10.

8.
9.

4.
5.
6.
7.

3.

2.

1.

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 65

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Te nume ti Florin/ Florina Teodorescu i locuie ti n ora ul Pucioasa. Redacteaz , pe o pagin
distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 20 de rnduri, adresat prietenului t u, Vlad, din Vatra
Dornei, n care s -i comunici punctul t u de vedere despre portretul literar realizat de Ioan Slavici (Mihai
Eminescu Omul), reprodus la Subiectul I. Data redact rii scrisorii este 29.06.2007.

Aten ie! n scrisoare, trebuie:


s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
12 puncte
s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere;
s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea
n pagin , lizibilitatea.
4 puncte
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .

Subiectul al III-lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i caracteristicile limbajului (expresivitate, ambiguitate,
sugestie) ntr-o poezie studiat , apar innd direc iei moderniste.
n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- motivarea apartenen ei la direc ia modernist a poeziei studiate, prin indicarea a dou tr s turi ale
limbajului, prezente n text;
- ilustrarea acestor tr s turi, prin referiri la poezia studiat ;
- relevarea rolului expresiv a dou dintre urm toarele niveluri de constituire a mesajului poetic n textul studiat:
fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, ortografic i de punctua ie, stilistic;
- eviden ierea specificului limbajului i al expresivit ii textului poetic studiat.

Not ! Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte; pentru redactarea eseului, vei primi 14 puncte
(organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz
i de
argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezare n pagin , lizibilitatea 1
punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 65

S-ar putea să vă placă și