Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 70

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:
Puiu i fusese toat n dejdea, mai ales de cnd anii se nmul iser pe umerii lui. El era singurul vl star al
familiei Faranga i printr-nsul familia aceasta, de obr ie str veche boiereasc , trebuia s se perpetueze.
Cu nimica nu se mndrea mai mult b trnul dect cu neamul s u. i urm rea ascenden a pn la Vladepe . Descoperise undeva i povestea bucuros oricui c aprigul voievod muntean ar fi dat odat boierilor
drept pild de cinste i credin pe un Faranga. n cursul veacurilor familia a s r cit de cteva ori, dar
totdeauna a tiut s - i p streze nep tat numele... Mo tenise mpreun cu un frate, o avere frumoas . Dar
fratele s-a pr p dit n vrst pl pnd i a a a r mas el singur cu numele i averea familiei.
S-a nsurat pe la treizeci de ani, dup ce a gustat toate pl cerile vie ii u oare, obligatorie pentru oamenii
boga i i f r ocupa ie. Olga Dobrescu, fiin ginga , a fost o so ie ideal : bun , frumoas , indulgent , cu
avere. nchidea ochii la numeroasele escapade pe care Poly le-a continuat i dup c s torie. n al patrulea
an a venit pe lume Puiu, iar dup al i patru, Olga s-a stins. De-abia cnd a pierdut-o pe ea, a dobndit
dragostea cea mare pentru copil i a n eles nsemn tatea lui pentru viitorul familiei. Tot atunci a pus cruce i
vie ii u oare, intrnd n politic , spre a avea o meserie. Cu avere i nume a f cut repede carier . Urmase
odinioar ni te vagi cursuri de drept, dar fire te, f r a practica vreodat avocatura. Diploma i oferea acum
posibilitatea s se considere i s fie considerat jurist. I se descoperi, de c tre prieteni i ziari ti binevoitori,
chiar oarecare talent oratoric i astfel toat lumea aplaud cnd, printr-o mprejurare fericit , i se ncredin
portofoliul justi iei. Deveni omul serios i grav care a r mas pn azi. Purta, de cnd se nsurase, ca un
trofeu, o barb superb . Ea i-a c tigat odinioar celebritatea bulevardier bucure tean : cea mai frumoas
i mai ngrijit barb din Romnia. Tot ea i mprumuta acuma bun parte din prestigiul necesar unui om
politic cu r spundere. Pentru c subt ministeriatul s u de cteva luni s-a votat o lege bun , s-a ales cu stima
cercurilor judec tore ti i epitetul m gulitor omul justi iei. Nici nu se mai putea nchipui s se fac ceva n
domeniul drept ii f r a se cere p rerea lui autorizat , fie la putere, fie n opozi ie.
(Liviu Rebreanu, Ciuleandra)

Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte:
n dejde, voievod, pild , escapad .
Motiveaz utilizarea ghilimelelor pentru sintagma din text omul justi iei.
Transcrie, din text, patru termeni apar innd cmpului semantic al cuvntului familie.
Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in cuvntul via .
Men ioneaz dou caracteristici ale descrierii de tip portret, din textul dat.
Precizeaz dou figuri de stil, existente n enun ul Olga Dobrescu, fiin ginga ,
a fost o so ie ideal : bun , frumoas , indulgent , cu avere.
Exemplific , pe baza fragmentului dat, dou modalit i/ procedee de caracterizare
a personajului Policarp (Poly) Faranga.
Eviden iaz semnifica ia, n context, a expresiei a pune cruce.
Comenteaz , n 6 - 10 rnduri, pe baza fragmentului citat, rela ia
dintre Policarp Faranga i Olga Dobrescu.
Prezint perspectiva narativ n textul dat.
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte

10.

8.
9.

7.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Transform cererea dat ntr-un curriculum vitae (CV), valorificnd datele oferite de textul urm tor:

Domnule Director,
Subsemnatul, Mihai Petrescu, n scut pe data de 20.11.1983, n comuna Rul Alb, jude ul Dmbovi a,
domiciliat n Constan a, pe strada Nicolae Milescu, la num rul 48, (telefon: 31.31.31, e-mail:
mihai@romnet.ro), absolvent al Colegiului Na ional Mihai Viteazul, filiera teoretic , profilul umanist,
promo ia 2002, v rog s aproba i participarea mea la interviul de angajare pentru postul de corespondent
de pres .
Men ionez c am absolvit cursurile de jurnalism organizate de Asocia ia Jurnali ti f r frontiere, n anul
2003, i am participat la ac iunile de voluntariat ale acestei asocia ii, n perioada 2003-2006. De asemenea,

Varianta 70

Proba scris de limba i literatura romn

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

n perioada 2004-2007, am fost corespondent al postului local de radio ,,Marea Neagr , pentru Sec ia
,,Investiga ii.
Anexez prezentei cereri urm toarele documente:
- diplom de bacalaureat;
- diplomele ob inute n perioada 1998-2000 la concursul Micii jurnali ti, organizat de Palatul Copiilor
Constan a;
- diplom eliberat de Asocia ia Jurnali ti f r frontiere;
- atestat de cunoa tere a limbilor englez i francez , nivel avansat;
- Permisul European de Conducere a Computerului, eliberat de ECDL Romnia.
- calificativul ob inut n urma celor patru ani de activitate la Asocia ia Jurnali ti f r frontiere,
Constan a;
- scrisoarea de recomandare a domnului director al postului de radio ,,Marea Neagr , Constan a.

Constan a, 29.06. 2007

Mihai Petrescu

Domnului Director al Ziarului Bun diminea a, Tomis!, Constan a

Aten ie! Este obligatorie folosirea numai a informa iilor i a numelor din cerere. n CV, trebuie:
7 puncte
s respec i conven iile specifice acestui tip de text;
s ai con inutul i structura adecvate;
9 puncte
s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie.
4 puncte

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu de tip paralel , de 2 - 3 pagini, n care s prezin i tema iubirii, ilustrat n dou poezii
eminesciene studiate.

Not ! n eseul de tip paralel , vei avea n vedere eviden ierea argumentat a unor asem n ri i
deosebiri ntre poeziile studiate, cu privire la elementele de structur a textului poetic (de exemplu: specificul
comunic rii n textul poetic/ eul liric; tipul de lirism; elemente de compozi ie n textul poetic: titlu, incipit,
secven e poetice, rela ii de opozi ie i de simetrie, elemente de recuren - motiv poetic, laitmotiv; nivelurile
textului poetic: fonetic, morfosintactic, lexico-semantic i stilistic) i la elementele de limbaj i expresivitate
(de exemplu: caracteristicile limbajului poetic: expresivitate, ambiguitate, sugestie; imaginarul poetic;
procedee artistice/ figuri de stil; elemente de prozodie etc.).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

Varianta 70

Proba scris de limba i literatura romn