Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 72

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:

Cu toate c de cteva zile se pornise o viforni ce mpnzea ntreaga zare, zguduia acoperi urile, u ile
i gardurile, troienind drumurile i v ile, oamenii, dup ce- i ncheiaser preg tirile ncepute cu o s pt mn
nainte, st teau pe picior de plecare. Miercuri, c tre prnz, viscolul mai sl bise. Pitarul* Barbu Petrescu se
pomeni c vine spre conac n goana calului, prin fulgii rari i grei de z pad , luptnd cu n me ii, vecinul s u,
stolnicul* Gheorghe Bscoveanu. l v zuse pe fereastr i i-a ie it nainte n cerdacul* nz pezit.
Boierule, hai, c plec m ntr-un ceas, i strig omul de pe cal, refuznd s mai intre n untru.
ntr-un ceas? ntreb pitarul speriat.
Nu ntrzia... E primejdie mare... Au trecut chiar acum un ceas, spre S l truc, stolnicul Matei
L custeanu i clucerul* Ghinescu, cei doi ispravnici* ai districtului de la Slatina... Au fugit cum au putut n
cinci s nii... Chiar c pitanul Farmachi i-a sf tuit s fug i le-a dat i doisprezece arn u i* de paz pn la
Cineni.
Pitarul ng lbeni. l tia bine pe ispravnicul Matei L custeanu, l cunoscuse la botezul b iatului lui cel
mare, Grigore, care acum avea aproape doisprezece ani i trebuia s fie n chervan*, speriat i el de
r smeri . Dac i ispravnicul Matei L custeanu, care fusese c rvunar* pe vremuri, a fugit, atunci nu mai e
nimic de f cut. Se ntoarse grabnic spre stolnic i strig parc n fug :
ntr-un ceas suntem gata i noi. Ne ntlnim, a a cum am vorbit, la m n stirea Cotmeana, ca s
c l torim to i n chervan.
Pe poarta deschis , Bscoveanu trecu n goan pe surul lui costeliv*, dar vnos, i se topi n ninsoarea
care c dea moale.
La m n stire, cei de la B lce ti sosir ultimii. Dup cum se vorbiser din vreme, luaser acela i
calabalc* i acela i num r de cai la fiece sanie, ca s nu r mie vreunul mai n urm i s -i ie i pe ceilal i
n loc.
La nceput hot rser s se ndrepte spre S l truc, ca s ias pe la Greble ti spre Turnu Ro u, dar
auzind c unele cete de panduri ajunseser de acum pe la Rmnic i c urcau spre Lotru, ei trecur
Bscovul, i apoi dealurile, cum putur , c utnd drumul Cmpulungului, pentru ca la Ruc r, pe lng
muntele Ghimbavului, s treac spre grani , l snd la stnga pe tera Dmbovicioarei, unde de altfel unii se
cam gndeau s se ascund . Aveau s a tepte apoi la R nov, ori i mai bine la Bra ov, pn va trece
urgia. Dar mai nti, dac treceau cu bine de aceast goan de iarn , urma s se fac un popas de cteva
zile la Bran, unde s se nlocuiasc pierderile de pe drum i mai ales caii c zu i la sui uri grele, cu al i cai
mari, s se ti.
(Camil Petrescu, Un om ntre oameni)


*pitar dreg tor ns rcinat cu aprovizionarea cur ii domne ti cu pine


*stolnic dreg tor care purta grija mesei domne ti
*cerdac teras rustic situat pe una sau mai multe laturi ale unei cl diri
*clucer dreg tor care se ocupa cu aprovizionarea cur ii domne ti
*ispravnic supraveghetor la o mo ie
*arn ut n Evul Mediu, osta mercenar angajat n garda domneasc
*chervan car mare pentru transportul m rfurilor i al persoanelor
*c rvunar nume dat celor care au ini iat , la nceputul secolul al XIX-lea, n ara Romneasc
mi care reformatoare, reprezentnd interesele boierimii liberale i ale negustorilor
*costeliv slab, usc iv
*calabalc bagaje cu care se mut sau cu care c l tore te cineva

Alc tuie te dou enun uri portivite pentru a ilustra polisemia cuvntului a sl bi.
Motiveaz folosirea punctelor de suspensie n replica stolnicului: ,,Nu ntrzia... E primejdie
mare... Au trecut chiar acum un ceas, spre S l truc, stolnicul Matei L custeanu i clucerul
Ghinescu, cei doi ispravnici ai districtului de la Slatina... Au fugit cum au putut n cinci s nii.
Transcrie, din text, patru termeni apar innd cmpului semantic al cuvntului z pad .
Precizeaz un rol al utiliz rii registrului arhaic n textul dat.


4 puncte

3.
4.

1.
2.

i n Moldova, o

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 72

4 puncte
4 puncte
4 puncte

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Explic semnifica ia utiliz rii verbelor la timpul perfect simplu n fragmentul dat.
Precizeaz numele i func ia personajelor care dialogheaz n text.
Motiveaz folosirea frecvent a indicilor spa iali n fragmentul dat.
Men ioneaz dou particularit i ale vorbirii directe/ ale stilului direct, existente n fragmentul dat.
Comenteaz efectele pe care le au ve tile despre fuga lui Matei L custeanu
asupra pitarului.
10. Motiveaz , cu ajutorul a dou tr s turi identificate n fragmentul citat, apartenen a acestuia la
un text narativ.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

5.
6.
7.
8.
9.

4 puncte

4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Transform cererea dat ntr-un curriculum vitae (CV), valorificnd datele oferite de textul urm tor:

Domnule Director,
Subsemnatul, Andrei Manolescu, n scut pe data de 10.02.1984, n comuna B rbule u, jude ul
Dmbovi a, domiciliat n R nov, pe strada Nicolae Jiga, la num rul 48 (telefon: 21.21.21; e-mail:
andrei@brasovnet.ro), absolvent al Colegiului Na ional Ion Barbu din Bra ov, filiera teoretic , profil
matematic -informatic , promo ia 2002, v rog s aproba i participarea mea la interviul de angajare pentru
postul de operator PC la compania pe care o conduce i.
Men ionez c am o experien de patru ani n domeniul operare PC, n perioada 2003-2007 lucrnd la
,,Computer SA Bra ov.
Anexez prezentei cereri urm toarele documente:
- diplom de bacalaureat;
- diplomele ob inute la olimpiadele colare de informatic n cei patru ani de liceu;
- Permisul European de Conducere a Computerului emis de ECDL, recunoscut de M.Ed.C, ob inut n
anul 2003;
- atestat de cunoa tere a limbilor englez , francez , german , nivel avansat;
- calificativul ob inut n urma celor patru ani de munc la ,,Computer SA, Bra ov;
- scrisoarea de recomandare a domnului director al companiei ,,Computer SA, Bra ov.

Bra ov, 29.06. 2007

Andrei Manolescu

Domnului Director al companiei ,,Celestica SA, Bra ov
ie! Este obligatorie folosirea numai a informa iilor i a numelor din cerere. n CV, trebuie:
respec i conven iile specifice acestui tip de text;
7 puncte
ai con inutul i structura adecvate;
9 puncte
respec i normele de exprimare, de ortografie, punctua ie, a ezare n pagin , lizibilitate. 4 puncte

Aten
s
s
s

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, despre condi ia omului de geniu, ntr-o poezie studiat ,
apar innd lui Mihai Eminescu, pornind de la ideile exprimate n urm toarea apreciere critic a lui G.
C linescu: ,,Geniul este omul superior nen eles de contemporani, osndit la suferin inerent esen ei sale.

Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i de
argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea 1
punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 72