Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 71

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:
Timpul liber pe care mi-l l sa gazeta pe care eram ndatorat s-o fac, mi-l petreceam n cercurile de
prieteni care duceau o via n ora deschis, ca membri ai aceleia i pensiuni*. Cinci- ase in i, desp r i i doar
prin orele de munc , destul de pu ine, ncolo la mas mpreun , la cafenea mpreun , pe Corso mpreun , la
teatrul cu excelenta trup de operet maghiar mpreun , iar restul nop ii la teatrul de variet i n esat,
mpreun ...
Erau totu i dou ore pe care nu le-a fi sacrificat pentru nimic n lume. Numaidect dup masa de prnz,
cnd prietenii treceau din restaurant n cafenea (conform ritualului budapestan) eu traversam largul bulevard,
spre partea cealalt ocupat jum tate de un imens palat, cas de raport armonioas , cum pu ine erau pe
vremea aceea n Europa ntreag ... Arhitectura cubist ns i n-a izbutit s fac s par vechi acest bloc cu
fa ada pe trei str zi, dac nu patru, c ci n spate erau gr dini, mp r it n cteva zeci de apartamente toate
bronz auriu, mozaic i lemn tare vopsit n alb. Nici sc rile nu erau f cute cu economia caselor de specul * de
mai trziu i cutiile ascensoarelor erau cu adev rat comode.
Traversam apoi una din pasarelele imensei cur i interioare i sunam cu o cald emo ie la u a alb ca de
sanatoriu.
Vezi, iar i ai ntrziat... ce ai de vorbit att de mult cu prietenii dumitale? m certa ntr-o fran uzeasc
molatec
i sensual , gazda mea conducndu-m spre fotoliul sc zut pe care cu ng duin a hot rt a
proprietarilor l declarasem al meu. var ul cald a tepta n serviciul nflorat de faian , iar buc ica de zah r
n fundul ce tii...
Baroneasa R. era ntmpl tor la Timi oara... Se refugiase [...] mai nti la Arad i apoi, fiindc la Arad nu
avea pe nimeni, la o m tu din Timi oara, v duva unui advocat cunoscut, mort probabil n r zboi... M tu a
cam n vrst i singur renun ase la cancelaria advoca ial de la parter, dar p strase fire te locuin a de la
etajul trei, era bucuroas de prezen a nepoatei, dar pe amndou le b nuiam viu nelini tite despre ziua de
mine.
tii c azi l-am cunoscut pe prietenul dumitale Laz r... Am convingerea c el e...
N-a putea spune ce vorbeam cu Baroana aceasta brun ca o creol (sau dac a spune ar p rea
neverosimil, dac vre i comic, c ci nu f ceam dect s -i repet cele ce scriau gazetele), nici nu cred c eram
ndr gostit de ea... Dar eram totdeauna cuprins de o cuminte fericire n salona ul alb cu fotolii joase, n fa a
ce tilor de por elan, de dou -trei ori reumplute cu var *, n fa a acestei unguroaice.
[] Era desigur cea mai frumoas femeie din ora i prietenia ei m flata, mi vindeca oboseala prin
bucuria de a privi ca o filtrare a sngelui obosit de munca otr vit a tipografiei. Erau aceste dou ore ca o
muzic diafan de lumin , care stimuleaz toate func iile vie ii vegetative. Asculta a a de frumos, ca un
(Camil Petrescu, Contesa bolnav )
copil, i ca un colar serios i silitor punea ntreb ri.

*pensiune ntre inere constnd n locuin


i mas pe care cineva o prime te cu regularitate n
schimbul unei sume de bani
*specul vinderea unor m rfuri cu suprapre
* var b utur preparat din boabe de cafea pr jite i r nite, fiart i trecut prin filtru

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte:
gazet , cafenea, n esat, emo ie.
4 puncte
2. Motiveaz , cu ajutorul a dou argumente, folosirea parantezelor n urm torul fragment din text:
,,(sau dac a spune ar p rea neverosimil, dac vre i comic, c ci nu f ceam dect s -i repet
cele ce scriau gazetele)
4 puncte
4 puncte
3. Transcrie patru temeni din cmpul semantic al cuvntului arhitectur .
4. Alc tuie te dou enun uri n care cuvintele faian
i cuminte s aib alt sens dect cel din text.
4 puncte
5. Comenteaz efectele repet rii cuvntului mpreun n primul paragraf al textului.
4 puncte
6. Transcrie, din text, dou fragmente din care s reias sentimentele contradictorii
ale personajului-narator pentru baroneas .
4 puncte
7. Precizeaz dou caracteristici ale conceptului opera ional personaj-narator, identificate
n textul citat.
4 puncte

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 71

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

8. Ilustreaz una dintre calit ile generale/ particulare ale stilului din fragmentul citat.
9. Caracterizeaz baroneasa R., n 8 - 10 rnduri, prin eviden ierea tr s turilor i a procedeelor de
caracterizare existente n fragmentul dat.
10. Motiveaz , prin eviden ierea a dou tr s turi, prezen a descrierii n text.

4 puncte

4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie, n 10 - 15 rnduri, rezumatul textului de la Subiectul I, din Contesa bolnav , de Camil Petrescu.
Aten ie! n elaborarea rezumatului, trebuie:
- s respec i conven iile specifice acestui tip de compunere (relatarea obiectiv , la persoana a III-a; evitarea
cuvintelor i a expresiilor din limbajul curent; renun area la citate i eliminarea figurilor de stil i a
descrierilor; transformarea dialogului n vorbire indirect etc);
8 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere (prezentarea secven elor narative n
ordinea logicii textului; identificarea personajelor corespunz toare secven elor narative men ionate etc.);
8 puncte
- s respec i normele limbii literare (normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s prezin i particularit i de structur , de limbaj i expresivitate a
textului poetic, ntr-o poezie studiat , apar innd direc iei neomoderniste.
n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
prezentarea a patru caracteristici ale neomodernismului poetic;
ilustrarea acestor caracteristici, prin referire la o poezie neomodernist studiat ;
eviden ierea rela iei dintre ideea poetic i mijloacele artistice de realizare a acesteia n textul ales;
exprimarea unui punct de vedere argumentat cu privire la valoarea artistic a poeziei.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere. Pentru con inutul eseului, vei primi
16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru redactarea eseului, vei primi 14 puncte
(organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz
i de
argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezare n pagin , lizibilitatea 1
punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.


Varianta 71

2
Proba scris de limba i literatura romn