Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 73

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:
Prin esa [Hangerliu] i avea domiciliul deasupra unui grajd de cai de curse, ntr-un fel de pod nalt, care
fusese construit n vederea depozit rii fnului i pref cut apoi, prin tencuire, ntr-o locuin . Urcarea se f cea
pe o scar exterioar , cam repede, i cu balustrada rupt pe alocuri. Pe aceasta se suia cu dou zile nainte,
prudent, monseniorul prin , urmat de mare alul cu barb magnific , de regele Vahtang, de madam
Valsamaki-Farfara i de al i c iva. Se inu un adev rat consiliu. Prin esa edea, ca de obicei, n fotoliul ei,
salvat din naufragiul vie ii, avnd mereu al turi pe secretarul mb trnit i acum benevol, i care i i
descoperise acest lamentabil azil la un servitor al Hangerliilor, dedicat n ultimii ani, dup ie irea din serviciu,
ntre inerii cailor de curse. n odaia care era destul de lung , ns joas , erau, afar de divan, slujind i de
pat i acoperit cu un chilim* uzat, o mic comod * Louis-Philippe, un secrtaire* Louis XVI de lemn de
trandafir, o lad mare de nuc sculptat, apoi ni te b nci ordinare de lemn, vreo dou taburete, un lighean de
por elan spart i legat cu srm , o can asemeni cu buza rupt . Un calendar bisericesc pe o singur foaie
era lipit pe un perete, pe care se afla i o icoan de argint, cu candela aprins dedesubt. Un portret mare,
fumuriu, ntre ferestrele scunde ale od ii, reprezenta, de bun seam , pe Hangerliu, domnul valah.
Deasupra divanului erau atrnate cteva miniaturi din epoca 1830-1840. Monseniorul, mare alul i regele
Vahtang se a ezar la rnd pe o banc n fa a fotoliului Hangerlioaichii, ceilal i, pe unde putur prin odaie.
- Monseniore, ncepu prin esa sever, mi s-a spus c ai fi botezat catolic pe mama lui Filip al nostru.
Monseniorul l s capul jos, plin de smerenie dulce, i apuc b rbu a n mn , apoi o umfl cu palma
deschis petrecut pe dedesubt.
(G. C linescu, Scrinul negru)

*chilim, s.n. covor cu dou fe e; scoar nflorat


*secrtaire (n fr.), s.n. mobil prev zut cu sertare i cu plac rabatabil care serve te la scris
*comod , s.f. mobil cu sertare mari, suprapuse, n care se p streaz lenjeria; scrin

1. Transcrie, din text, patru cuvinte derivate.


2. Motiveaz utilizarea celor dou virgule n enun ul - Monseniore, ncepu prin esa sever,
mi s-a spus c ai fi botezat catolic pe mama lui Filip al nostru.
3. Alc tuie te cte un enun n care cuvintele legat, respectiv, lipit s aib sens conotativ.
4. Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in cuvntul mn .
5. Transcrie, din text, patru structuri/ sintagme n care apar denumirile unor obiecte de mobilier.
6. Men ioneaz dou particularit i ale limbajului cult, care se reg sesc n textul dat.
7. Precizeaz perspectiva narativ n textul dat.
8. Men ioneaz dou tr s turi ale descrierii, evidente n text.
9. Precizeaz patru tr s turi ale prin esei Hangerliu, care pot fi deduse din fragmentul dat.
10. Motiveaz , prin dou argumente, apartenen a fragmentului dat la proza realist .

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre polite e, pornind de la urm toarea
afirma ie: ,,Polite ea este adunarea la un loc a gustului celui bun a fiec rui veac. Gustul cel bun nu se nva ;
el e n inim . (Ion Heliade-R dulescu, Opere, III)
Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de afirma ia
dat ; enun area i dezvoltarea conving toare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau contra) adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i de
punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Varianta 73

1
Proba scris de limba i literatura romn

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s motivezi apartenen a la neomodernism a unui text poetic
studiat. n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- precizarea a patru caracteristici ale neomodernismului;
- exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului ales;
- eviden ierea rela iei dintre fondul de idei i mijloacele artistice de realizare a acestora, n textul ales;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre semnifica iile textului ales.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3
i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
puncte; abilit i de analiz
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 73