Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 79
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
April 1838
Una din cele mai mari sup r ri a traiului din provincie este curiozitatea cte unui ie ean cnd, din
nenorocire, vreo nevoie l sile te a ie i n inut. Abia apuc a se cobor din tr sur i gloata curio ilor
ncungiur pre postilion*. [...]
Mai deun zi vorbeam cu un june prieten de ast sup r cioas boal de inut, ce asupre te pre bie ii
ie eni.
- Eu am aflat o re et , mi r spunse, cu care am sc pat. Am avut trebuin , sunt acum vreo trei luni,
s m duc pn la trgul... Cum am ajuns, a doua zi am dat un prnz mare, la care am invitat pre to i
magna ii trgului, mari, mijlocii i mici: b rba i, femei, babe, fete .a.
S-au cam mirat de ast poftire, dar au venit cu to ii. Am mncat, am b ut i cnd am v zut c erau
gata a duce, i-am rugat s mai ng duie pu in, i suindu-m n picioare pe un scaun, le-am f cut acest
cuvnt:
,,Boieri, cucoane i cuconi e!
Eu sunt de la Ia i.
ed n cas cu chirie n mahalaua P curarii.
Tr iesc din venitul unei mo ioare ce am.
M numesc B.B.
Am venit aici ca s scap de tina* i de pulberea Ia ilor, i o s ed vreo lun .
Sunt trei ani de cnd a murit tat l meu i epte de cnd a murit maic -mea.
Am o sor m ritat n Bucovina, care tr ie te foarte bine cu b rbatu-s u ce ine mo ii cu anul, i are
o velni * cu ma in , i un unchi la Bucure ti, care ede pe Podul Mogo oaiei n. 751.
Sunt holtei*, i n-am de gnd s m -nsor.
Dup slujb nu umblu.
Nu-mi bat capul de politic , i n-am nicio opinie.
Nu sunt nici bun, nici r u. La biseric merg rar. Nici fac, nici primesc vizite.
Vorbesc pu in. Nu tiu nici mazurc , nici val . Nu joc nici stos*, nici vist*, nici preferan *.
Obicinuiesc a m culca la epte i a m scula la unsprezece ceasuri.
M b rbieresc de trei ori pe s pt mn .
Iarna port peptar de flanel i galo i bl ni i.
Am dou frace, trei surtuce i patru p rechi de pantaloni.
Boieri, cucoane i cuconi e!
V rog s nu m b nui i c vi le spun aceste, fiind chiar n interesul domniilor-voastre ca s nu v mai
osteni i a le afla. M nchin cu plec ciune.
Ideea acestui june p rndu-mi original
i nimerit , o mp rt esc d-tale, ca una ce poate s - i
slujeasc i pe acolo.
Adio!
(Costache Negruzzi, Scrisoarea II Re et ,
din vol. Negru pe alb. Scrisori la un prieten)1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 79

*postilion, s.m. surugiu care conducea un po talion


*tin , s.f. noroi
*velni , s.f. (reg.) instala ie rudimentar (la ar ) pentru fabricarea rachiului, uicii
*preferan , stos, vist denumiri ale unor jocuri de c r i
*holtei, s.m. burlac

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

1. Transcrie, din text, patru termeni care apar in registrului arhaic al limbii.
2. Alc tuie te cte un enun n care cuvintele pulbere, respectiv, boier
s aib sens conotativ.
3. Transcrie, din text, patru termeni care apar in cmpului semantic al vestimenta iei.
4. Selecteaz dou structuri lexicale specifice comunic rii orale.
5. Men ioneaz dou dintre conven iile specifice scrisorii care lipsesc din text.
6. Precizeaz modul de expunere dominant n text.
7. Prezint perspectiva narativ n textul dat.
8. Scrie, n 6 - 10 rnduri, un portret al tn rului B.B., folosind numai informa iile
care apar n textul citat.
9. Explic re eta folosit de B.B., pentru a sc pa de curiozitatea locuitorilor trgului.
10. Precizeaz dou modalit i de realizare a comicului n textul citat.

4 puncte

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre nv tur , pornind de la urm toarea
afirma ie: ,,nv tura i d lumin , dar nu te nal i dect prin caracter. (Ovid Densusianu, Opere I)

Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea conving toare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau
contra) adecvate ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i de
4 puncte
punctua ie).
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s argumentezi apartenen a la direc ia neomoderniste a unui
text poetic studiat. n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
precizarea a patru caracteristici ale neomodernismului;
exemplificarea caracteristicilor pe baza textului ales;
evinden ierea rela iei dintre fondul de idei i mijloacele artistice de realizare a acestora n textul ales;
exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre semnifica iile/ despre mesajul textului ales.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 79