Sunteți pe pagina 1din 23

ORDIN nr.

130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI EMITENT: I S!"C#I$ %" ST$T !" TR& C' TR'(&( C$)$ "('R* R"CI!I" T"('R S&+ !R"SI& " ,I I ST$($TII('R %" RI%IC$T PUBLICAT N: M' IT'R&( '-ICI$( nr. /01 din 2 iunie 3455 Data intrarii in vig ar! : " i#$i! 2011

$v6nd 7n vedere dispoziiile (egii nr. 28/3449 privind :uncionarea 7n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune* instalaiilor de ridicat ;i a aparatelor consumatoare de combustibil* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare* 7n aplicarea <otr6rii =uvernului nr. 5./84/3445 privind organizarea ;i :uncionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare* inspectorul de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat emite urmtorul ordin> $RT. 5 Se aprob Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI* prevzut 7n ane?a care :ace parte integrant din prezentul ordin. $RT. 3 !ersoanele :izice ;i @uridice care doresc s presteze activitile speci:ice prescripiilor tehnice - Colecia ISCIR ca operator RSVTI trebuie s se autorizeze 7n condiiile prevzute 7n metodologia prevzut la art. 5. $RT. / !ersoanele @uridice ;i :izice care la data intrrii 7n vigoare a prezentului ordin au autorizaii valabile* emise potrivit dispoziiilor 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. ////3442 pentru aprobarea !rocedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnic a instalaiilor ;i a modelului $utorizaiei pentru supravegherea ;i veri:icarea tehnic a instalaiilor ;i ale 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. /93/3440 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea ;i veri:icarea tehnic 7n utilizare a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI* cu modi:icrile ulterioare* pot continua prestarea activitii de operator RSVTI p6n la data e?pirrii valabilitii acestora* numai pentru activitatea de supraveghere tehnic a instalaiilor/echipamentelor. $RT. 8 (a data e?pirrii perioadei de valabilitate a autorizaiilor emise 7n temeiul ordinelor inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. ////3442 ;i* respectiv* nr. /93/3440* cu modi:icrile ulterioare* persoanele :izice ;i @uridice care doresc dob6ndirea unei noi autorizaii de operator RSVTI vor 7ndeplini condiiile prevzute 7n metodologia precizat la art. 5. $RT. 1

(a data intrrii 7n vigoare a prezentului ordin se abrog dispoziiile 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. /93/3440 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea ;i veri:icarea tehnic 7n utilizare a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI* publicat 7n Monitorul ':icial al Rom6niei* !artea I* nr. 2AA din 0 octombrie 3440* cu modi:icrile ulterioare* precum ;i orice alte dispoziii contrare. $RT. 2 !rezentul ordin intr 7n vigoare 7n termen de /4 de zile de la data publicrii 7n Monitorul ':icial al Rom6niei* !artea I. Inspectorul de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* &leia Viorel +ucure;ti* 54 mai 3455. r. 5/4. $ "BC M"T'%'('=I" privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI C$!. I %ispoziii generale S"C#I& "$ 5 Scop $RT. 5 D5E !rezenta metodologie are ca scop :ormarea pro:esional ;i autorizarea operatorilor RSVTI* persoane :izice ;i @uridice* 7n con:ormitate cu cerinele speci:ice ale prescripiilor tehnice ISCIR privind sigurana 7n :uncionare a instalaiilor/echipamentelor* 7n domeniul instalaiilor sub presiune* al instalaiilor de ridicat ;i al aparatelor consumatoare de combustibil. D3E !rezenta metodologie urmre;te ca :ormarea pro:esional a operatorilor RSVTI s se :ac unitar* cu organizatori avizai de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat DISCIRE* pe baza unor programe care pun la dispoziia participanilor in:ormaiile necesare 7n vederea des:;urrii activitii. S"C#I& "$ a 3-a Termeni ;i de:iniii $RT. 3 Fn sensul prezentei metodologii* termenii ;i e?presiile de mai @os au urmtoarele semni:icaii> aE autorizare - activitatea de evaluare* e:ectuat de ISCIR* a competenei ;i capabilitii unei persoane :izice sau @uridice de a des:;ura activitile prevzute de prezenta metodologieG bE atestat - documentul eliberat de ISCIR* obinut pe baza unei evaluri scriseG

cE avizare - procedura de evaluare a persoanelor @uridice de a presta o activitate de :ormare pro:esional 7n domeniul reglementat de prezenta metodologieG dE deintor - persoana :izic sau @uridic ce deine cu orice titlu o instalaie/un echipament 7n e?ploatareG eE e?aminare - procesul care are loc la :inalizarea unui program de :ormare pro:esional pentru evaluarea cuno;tinelor ;i abilitilor tehnice 7n vederea autorizriiG :E :ormator - persoana :izic atestat de ctre ISCIR potrivit dispoziiilor legaleG gE operator RSVTI - operatorul autorizat* responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIRG hE persoan @uridic - orice entitate constituit potrivit legii naionale* precum ;i cele constituite 7n temeiul dreptului altui stat membru al &niunii "uropene sau reglementat de acestaG iE subdiviziuni ale persoanei @uridice - sediile secundare ale persoanei @uridice* respectiv :iliale* sucursale* agenii* puncte de lucru* reprezentane sau alte asemenea sediiG @E supraveghere tehnic a instalaiilor - totalitatea activitilor des:;urate pentru respectarea prevederilor (egii nr. 28/3449 privind :uncionarea 7n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune* instalaiilor de ridicat ;i a aparatelor consumatoare de combustibil* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare* ;i a prescripiilor tehnice aplicabile* des:;urate de ctre operatorul RSVTI 7n scopul :uncionrii 7n condiii de siguran a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIRG HE utilizator - persoana :izic sau @uridic ce are 7n :olosin o instalaie/un echipament. S"C#I& "$ a /-a %omeniu de aplicare $RT. / %eintorii/&tilizatorii de instalaii/echipamente din domeniul ISCIR* indi:erent de :orma de constituire ;i proprietate* au obligaia s numeasc un operator RSVTI. $RT. 8 $ctivitatea de operator RSVTI poate :i prestat de persoane :izice sau @uridice 7n baza autorizaiei emise de ctre ISCIR. $RT. 1 $utorizarea unei persoane :izice ca operator RSVTI se :ace numai dup participarea la un program de instruire organizat de o persoan @uridic avizat de ctre ISCIR. C$!. II 'rganizarea ;i des:;urarea programelor de instruire S"C#I& "$ 5 $vizarea persoanelor @uridice pentru organizarea programelor de instruire $RT. 2 D5E !ersoanele @uridice care doresc s organizeze ;i s deruleze programe de instruire pentru operatori RSVTI trebuie avizate de ctre ISCIR. D3E Fn vederea avizrii* persoana @uridic depune la ISCIR urmtoarele> aE adresa de solicitareG bE dovada c are ca obiect de activitate des:;urarea activitilor de :ormare pro:esional* con:orm codului C$" speci:ic prevzut 7n actul constitutiv/statutG cE programa analitic cu tematica prevzut 7n ane?a nr. 5G dE suportul de curs.

D/E ISCIR analizeaz documentele prevzute la alin. D3E ;i* 7n cazul 7n care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii* ISCIR elibereaz adresa de avizare/respingere a persoanei @uridice* con:orm modelului prevzut 7n ane?a nr. 3. D8E Fn cazul respingerii avizrii* ISCIR comunic motivele respingerii. D1E $vizarea este valabil pe o perioad de 8 DpatruE ani. $RT. A Fn vederea organizrii programelor de instruire* persoana @uridic avizat trebuie s respecte urmtoarele condiii> aE s deruleze programele de instruire cu :ormatorii atestai de ctre ISCIRG bE s asigure condiiile necesare pentru buna des:;urare a programului de instruire. $RT. 9 !ersoanele @uridice care au obinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se public pe site-ul ISCIR. S"C#I& "$ a 3-a 'rganizarea programelor de instruire 7n vederea autorizrii operatorilor RSVTI - persoane :izice $RT. 0 !ersoana :izic se poate 7nscrie la un program de instruire* organizat de o persoan @uridic avizat de ISCIR* dac 7ndepline;te urmtoarele condiii> aE are e?erciiul drepturilor civileG bE este apt din punct de vedere medical pentru prestarea activitii de operator RSVTI* aspect dovedit prin :i;a de aptitudini medicale eliberat de un medic de medicina munciiG cE are studii superioare sau medii tehnice* aspect dovedit prin documentele de studiiG solicitantul cu studii medii trebuie s :ac dovada c are o vechime de minimum 3 ani de munc 7n domenii reglementate de ISCIR. $RT. 54 D5E !ersoanele care 7ndeplinesc condiiile prevzute la art. 0* 7n vederea 7nscrierii la un program de instruire* depun la organizatorul programului de instruire urmtoarele documente> aE copia diplomei de studii tehniceG bE curriculum vitaeG cE copia actului de identitateG dE :i;a de aptitudini medicale eliberat de un medic de medicina muncii. D3E !entru actele solicitate 7n copie* organizatorul programului de instruire va certi:ica con:ormitatea acestora cu originalul. $RT. 55 D5E !entru organizarea unui program de instruire 7n vederea autorizrii operatorilor RSVTI* persoana @uridic avizat depune la ISCIR* cu cel puin 51 zile 7nainte de 7nceperea programului* urmtoarele> aE adresa de anunare a organizrii programului de instruire* 7n care se precizeaz tipul programului Dtip modulE* perioada de organizare ;i locul de des:;urare a programuluiG bE copia adresei de avizare a persoanei @uridiceG cE programa analitic de instruire dezvoltat pe teme* zile* ore ;i :ormatoriG dE tabelul cu numele ;i prenumele :ormatorilor atestaiG eE tabel cu numele ;i prenumele cursanilor ;i codul numeric personal. D3E !rograma analitic de instruire 7n vederea autorizrii Dmodul $E este prezentat 7n ane?a nr. 5. D/E ISCIR analizeaz documentaia depus ;i comunic* 7n scris* organizatorului decizia cu

privire la avizarea deschiderii ;i des:;urrii programului de instruire* con:orm modelului de adres prevzut 7n ane?a nr. /. $RT. 53 Se admite modi:icarea listei cursanilor 7n intervalul rmas p6n la 7nceperea programului* cu obligaia anunrii ISCIR 7n legtur cu modi:icrile intervenite. $RT. 5/ (a s:6r;itul programului de instruire* organizatorul elibereaz participanilor documentul care con:irm participarea la programul de instruire con:orm modelului prevzut 7n ane?a nr. 8. $RT. 58 !ersoana @uridic avizat care nu anun organizarea unui program de instruire 7n termenul prevzut la art. 55 alin. D5E nu are dreptul s elibereze participanilor documentul care s con:irme participarea la programul de instruire. $RT. 51 ISCIR poate e:ectua veri:icri privind modul de des:;urare a programului de instruire. C$!. III $utorizarea operatorilor RSVTI S"C#I& "$ 5 $utorizarea operatorului RSVTI - persoan :izic $RT. 52 D5E !ersoanele :izice care au participat la un program de instruire* organizat de o persoan @uridic avizat de ctre ISCIR* se pot 7nscrie la e?amenul 7n vederea autorizrii ca operator RSVTI. D3E "?amenul 7n vederea autorizrii ca operator RSVTI se organizeaz de persoana @uridic avizat de ISCIR* la :inalul programului de instruire* aceasta av6nd obligaia de a asigura buna des:;urare a e?amenului. $RT. 5A "?amenul de autorizare se susine cu ISCIR. $RT. 59 D5E !ersoanele care se 7nscriu la e?amenul 7n vederea autorizrii ca operator RSVTI trebuie s prezinte urmtoarele documente> aE cererea de 7nscriere la e?amenul de autorizareG bE copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehniceG cE copia actului de identitateG dE copia documentului de participare la programul de instruire organizat de ctre o persoan @uridic avizat de ISCIR. D3E !ersoanele care au ocupat timp de minimum 3 ani :uncia de inspector de specialitate 7n cadrul ISCIR au dreptul de a dob6ndi calitatea de operator RSVTI 7n urma participrii la e?amenul de autorizare ;i achitrii tari:ului de eliberare a autorizaiei* :r a mai :i necesar participarea la programul de instruire. D/E !ersoanele care au ocupat timp de minimum 3 ani :uncia de inspector de specialitate 7n cadrul ISCIR ;i care au :ost atestate ca :ormatori 7n domeniul RSVTI sau ca :ormatori e?peri au dreptul de a dob6ndi calitatea de operator RSVTI* 7n urma achitrii tari:ului de autorizare* :r a mai :i necesar participarea la programul de instruire ;i la e?amenul de autorizare. $RT. 50 D5E Tematica pentru e?amenul de autorizare se stabile;te de ctre ISCIR pe baza suportului de curs avizat.

D3E "?amenul de autorizare const 7ntr-o e?aminare scris. D/E Condiia de promovare a e?amenului de autorizare este obinerea notei minime A D;apteE. $RT. 34 D5E !ersoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la e?amenul 7n vederea obinerii autorizaiei ca operator RSVTI pot participa la ree?aminare 7n condiiile prevzute la art. 59 pe baza unei solicitri scrise transmise la ISCIR* 7n termen de ma?imum 53 luni de la data :inalizrii programului de instruire. D3E "?amenul de autorizare se susine cu ISCIR* care plani:ic candidaii 7nscri;i. $RT. 35 D5E !entru candidaii care la e?amenul de autorizare au :ost declarai I$%MISI* ISCIR elibereaz o autorizaie con:orm modelului prevzut 7n ane?a nr. 1. D3E $utorizaia eliberat de ISCIR are termen de valabilitate de 8 ani de la data eliberrii. D/E !e baza autorizaiei eliberate* operatorul RSVTI deine o ;tampil de identi:icare* con:orm modelului prevzut 7n ane?a nr. 2. $RT. 33 !ersoana :izic autorizat ca operator RSVTI poate solicita ISCIR prelungirea valabilitii autorizaiei* dac sunt 7ndeplinite urmtoarele cerine> aE 7ndepline;te condiiile prevzute la art. 0G bE autorizaia nu are termenul de valabilitate e?pirat* nu a :ost retras de ISCIR sau anulat* 7n condiiile legiiG cE dovede;te participarea* cu cel mult un an 7nainte de data e?pirrii valabilitii autorizaiei* la un program de instruire 7n domeniu Dmodul +E organizat* 7n condiiile menionate la art. 0-51* de o persoan @uridic avizat de ctre ISCIR. $RT. 3/ D5E !rogramul de instruire 7n vederea prelungirii valabilitii autorizaiei se organizeaz de persoane @uridice avizate de ctre ISCIR 7n condiiile art. 2. D3E !rograma analitic de instruire 7n vederea prelungirii valabilitii autorizaiei Dmodul +E este prezentat 7n ane?a nr. 5. D/E (a s:6r;itul programului de instruire* organizatorul elibereaz participanilor o adeverin con:orm modelului prevzut 7n ane?a nr. 8. $RT. 38 D5E Fn vederea prelungirii valabilitii autorizaiei* persoana :izic depune la ISCIR o cerere 7nsoit de urmtoarele documente> aE actul de identitate* 7n copieG bE autorizaia* 7n copieG cE :i;a de aptitudini medicale* eliberat de un medic de medicina munciiG dE dovada absolvirii unui program de instruire 7n domeniu Dmodul +E* urmat cu cel mult un an 7nainte de data 7ncetrii valabilitii autorizaiei* 7n copieG eE declaraie dat ologra: de solicitant* 7n original* prin care acesta declar pe propria rspundere c nu se a:l 7n niciunul dintre cazurile prevzute la art. 33 lit. bE. D3E Fn cazul 7ndeplinirii cerinelor menionate la alin. D5E* ISCIR elibereaz autorizaia de operator RSVTI* av6nd aceea;i perioad de valabilitate cu cea iniial. $RT. 31 Fn e?ercitarea activitii sale* operatorul RSVTI persoan :izic are urmtoarele drepturi> aE de a pstra originalul autorizaiei eliberate de ctre ISCIR* unitatea la care acesta este anga@at sau cu care are raporturi contractuale de alt natur neput6nd s le reinG bE s primeasc toate in:ormaiile ;i documentele solicitate cu privire la instalaiile/echipamentele pe care le are 7n eviden de la reprezentanii unitilor

deintoare/utilizatoare. $RT. 32 D5E $utorizaia de operator RSVTI - persoan :izic 7;i 7nceteaz valabilitatea 7n urmtoarele condiii> aE de la data retragerii de ctre autoritile sau organismele competente a avizelor ori diplomelor de studii necesare pentru e?ercitarea activitii de operator RSVTIG bE de la data la care pierderea capacitii depline de e?erciiu sau pierderea capacitii de :olosin a :ost constatat prin decizie a autoritilor sau organismelor competente* potrivit legiiG cE ca urmare a anulrii acesteia* potrivit legiiG dE ca urmare a interzicerii e?ercitrii unei pro:esii sau a unei :uncii* ca msur de siguran ori pedeaps complementar* de la data rm6nerii de:initive a hotr6rii @udectore;ti prin care a :ost dispus interdiciaG eE ca urmare a incapacitii prestrii activitii ca operator RSVTI* stabilit de medicul de medicina muncii. D3E Suspendarea opereaz de drept de la data la care condiia nu mai este 7ndeplinit ;i dureaz p6n la 7ndeplinirea acesteia* :r a prelungi valabilitatea iniial a autorizaiei. D/E Fn perioada suspendrii* persoana :izic nu are dreptul de a e?ercita activiti de operator RSVTI* sub sanciunea retragerii autorizaiei. S"C#I& "$ a 3-a $utorizarea operatorilor RSVTI - persoane @uridice $RT. 3A Cererea de eliberare a autorizaiei de operator RSVTI pentru persoane @uridice se depune la ISCIR* 7nsoit de urmtoarele documente> aE certi:icat constatator emis de ':iciul aional al Registrului Comerului sau un document echivalent emis de autoritile competente din statele membre* din care s rezulte datele de identi:icare* obiectul de activitate de testri ;i analize tehnice ;i subdiviziunile persoanei @uridice* eliberat cu cel mult /4 de zile 7nainte de data cereriiG bE autorizaiile de operator RSVTI pentru personalul propriu* minimum dou persoane* valabile la data :ormulrii cererii* 7n copieG cE documente care atest e?istena la data :ormulrii cererii a raporturilor contractuale dintre persoana @uridic ;i persoanele :izice autorizate ca operator RSVTI* 7n copieG dE declaraia pe propria rspundere c este de acord cu prelucrarea datelor de ctre ISCIR. $RT. 39 D5E Fn urma veri:icrii documentaiei depuse* inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR e:ectueaz veri:icrile tehnice ;i consemneaz 7n procesul-verbal de veri:icare tehnic dac persoana @uridic 7ndepline;te sau* dup caz* nu 7ndepline;te condiiile pentru prestarea activitii. D3E !ersoana @uridic are obligaia s :urnizeze orice in:ormaie solicitat de ISCIR re:eritoare la documentaia depus ;i s prezinte* 7n original* documentele solicitate. $RT. 30 D5E ISCIR elibereaz autorizaia persoanei @uridice 7n baza procesului-verbal 7ntocmit de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIRG modelul autorizaiei este prevzut 7n ane?a nr. A. D3E Termenul de valabilitate a autorizaiei este de / DtreiE ani de la data eliberrii* cu condiia meninerii continue a cerinelor de autorizare. $RT. /4 D5E 'rice modi:icare care conduce la ne7ndeplinirea cerinelor 7n baza crora a :ost eliberat

autorizaia trebuie anunat la ISCIR de persoana @uridic autorizat 7n termen de cel mult 51 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs. D3E Fn cazul modi:icrii datelor de identi:icare ale persoanei @uridice sau a schimbrii operatorilor RSVTI 7nscri;i 7n autorizaie* persoanei @uridice autorizate i se elibereaz o actualizare a autorizaiei* con:orm modelului prevzut 7n ane?a nr. 9. D/E Fn vederea actualizrii autorizaiei* persoana @uridic depune la ISCIR o cerere 7nsoit de documentele prevzute la art. 3A. D8E "liberarea actualizrii autorizaiei se :ace cu respectarea prevederilor art. 30. $RT. /5 !ersoana @uridic are dreptul s des:;oare activitatea pentru care este autorizat numai 7ncep6nd cu data eliberrii autorizaiei sau a actualizrii autorizaiei. $RT. /3 D5E !ersoana @uridic autorizat poate :i veri:icat anual de ctre ISCIR cu privire la meninerea cerinelor 7n baza crora s-a acordat autorizaia* a meninerii capabilitii tehnice de a e:ectua activitatea pentru care a :ost autorizat* precum ;i 7n legtur cu respectarea prevederilor prescripiilor tehnice aplicabile domeniului su de activitate. D3E Veri:icarea constituie veri:icare programat. $RT. // D5E $utorizaia de operator RSVTI - persoan @uridic 7;i 7nceteaz valabilitatea 7n urmtoarele condiii> aE de la data radierii persoanei @uridice autorizate* ca e:ect al lichidrii @udiciare sau voluntareG bE de la data retragerii de ctre autoritile sau organismele competente a avizelor necesare pentru e?ercitarea activitii de operator RSVTI - persoan @uridicG cE ca urmare a anulrii acesteia* potrivit legiiG dE 7n cazul 7n care persoana @uridic autorizat nu mai are raporturi de munc cu cel puin 3 operatori RSVTI - persoane :izice care au autorizaii valabile. D3E Suspendarea opereaz de drept de la data la care condiia nu mai este 7ndeplinit ;i dureaz p6n la 7ndeplinirea acesteia* :r a prelungi valabilitatea iniial a autorizaiei. D/E Fn perioada suspendrii* persoana @uridic nu are dreptul de a e?ercita activiti de operator RSVTI* sub sanciunea retragerii autorizaiei. S"C#I& "$ a /-a "liberarea duplicatelor $RT. /8 D5E "liberarea duplicatelor autorizaiilor ;i a actualizrilor autorizaiilor se :ace de ctre ISCIR 7n urmtoarele cazuri ;i 7n urmtoarele condiii> aE 7n cazul pierderii* cu condiia depunerii* 7n copie* a actului de declarare a pierderiiG bE 7n cazul :urtului* cu condiia depunerii* 7n copie* a actului de 7nregistrare a reclamrii :urtului la poliieG cE 7n cazul deteriorrii* cu condiia depunerii* 7n original* a actului deteriorat sau a declaraiei solicitantului 7n cazul distrugerii totale. D3E %uplicatele se emit 7n termen de ma?imum /4 de zile de la depunerea documentaiei complete. $RT. /1 Fn cazul pierderii/deteriorrii/:urtului autorizaiei* pentru eliberarea unui duplicat* persoana :izic depune la ISCIR urmtoarele documente> aE cererea pentru eliberarea duplicatuluiG

bE actul de identitate* 7n copieG cE documentele prevzute la art. /8 alin. D5E* dup caz. $RT. /2 Fn cazul pierderii/deteriorrii/:urtului autorizaiei/ actualizrii autorizaiei* pentru eliberarea unui duplicat* persoana @uridic depune la ISCIR urmtoarele documente> aE cererea pentru eliberarea duplicatului* semnat de reprezentantul legal al acesteiaG bE autorizaiile operatorilor RSVTI ai persoanei @uridice* 7n copieG cE dovada c operatorii RSVTI se a:l 7n raporturi contractuale cu persoana @uridic la data :ormulrii cererii* 7n copieG dE documentul prevzut la art. /8 alin. D5E* dup caz. C$!. IV 'bligaii ;i responsabiliti S"C#I& "$ 5 'bligaiile ;i responsabilitile persoanelor @uridice avizate pentru :ormarea pro:esional $RT. /A !ersoanele @uridice avizate de ctre ISCIR pentru organizarea programelor de instruire au urmtoarele obligaii ;i responsabiliti> aE s asigure respectarea locului de des:;urare* a orarului ;i a tematicii de instruire avizateG bE s permit e:ectuarea veri:icrilor inopinate ale inspectorilor de specialitate ISCIRG cE s utilizeze 7n organizarea programelor de instruire numai :ormatori atestai de ctre ISCIRG dE s anune la ISCIR organizarea :iecrui program de instruire con:orm prevederilor prezentei metodologii ;i s deruleze programul numai dup primirea avizului din partea ISCIRG eE s nu accepte 7nscrierea la programul de instruire a persoanelor care nu 7ndeplinesc cerinele prevzute de prezenta metodologieG :E s permit instruirea numai a persoanelor 7nscrise ;i comunicate la ISCIR ;i s elibereze documentul de absolvire a programului de instruire numai pentru persoanele care au participat la programul de instruire. $RT. /9 !ersoanele :izice atestate de ctre ISCIR ca :ormatori au urmtoarele obligaii ;i responsabiliti> aE s respecte locul de des:;urare* orarul ;i tematica de instruire avizateG bE s des:;oare activitatea de instruire numai pentru persoanele 7nscrise ;i comunicate la ISCIR. S"C#I& "$ a 3-a 'bligaiile ;i responsabilitile persoanelor :izice ;i @uridice autorizate ca operatori RSVTI $RT. /0 D5E Fn e?ercitarea activitii* persoanele :izice ;i @uridice autorizate ca operator RSVTI au obligaia s supravegheze ca msurile impuse de legislaia 7n vigoare privind :uncionarea* e?ploatarea* precum ;i 7ntreinerea ;i repararea instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR s :ie e:ectuate 7n con:ormitate cu cerinele prescripiilor tehnice aplicabile. D3E Fn acest sens* operatorul RSVTI - persoan :izic are urmtoarele obligaii speci:ice> aE s identi:ice toate instalaiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deintorului/utilizatoruluiG bE s permit numai :uncionarea echipamentelor/instalaiilor autorizate ;i 7nregistrate la

ISCIRG cE s solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare* pentru echipamentele/instalaiile pentru care prescripiile tehnice prevd acest lucruG dE s ia msurile necesare ;i s se asigure c instalaia/echipamentul este utilizat/utilizat 7n condiii de siguran* prin e:ectuarea reviziilor* reparaiilor ;i 7ntreinerii de ctre persoane autorizate* con:orm instruciunilor tehnice ale acestoraG eE s se asigure c utilizarea instalaiei/echipamentului se :ace numai de ctre personalul de deservire autorizat/instruit intern* 7n con:ormitate cu prevederile prescripiilor tehnice aplicabile ;i ale instruciunilor de e?ploatare ale instalaiilor/ echipamentelorG :E s anune de 7ndat ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaiile pe care le au 7n eviden ;i s asigure oprirea acestora din :unciune ;i* dac este posibil* izolarea acestora 7n vederea cercetriiG gE s solicite 7n scris conducerii deintorului/utilizatorului oprirea unor instalaii sau echipamente ISCIR din cauza de:eciunilor aprute ori ca urmare a necesitii e:ecturii unor lucrri de 7ntreinere* veri:icare* revizii* 7nlocuiri de piese sau reparaii capitaleG hE s solicite autorizarea :uncionrii numai a instalaiilor/ echipamentelor care 7ndeplinesc condiiile de introducere pe pia* con:orm legislaiei 7n vigoareG iE s veri:ice e?istena documentelor 7nsoitoare ale instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR* con:orm actelor normative aplicabileG @E s 7ntocmeasc ;i s actualizeze evidena centralizat pentru toate instalaiile/echipamentele din domeniul ISCIR* con:orm modelului prevzut 7n ane?a nr. 0G HE s instruiasc ;i s e?amineze anual personalul de deservire* at6t cel autorizat de ctre ISCIR* c6t ;i cel instruit intern* 7n con:ormitate cu prevederile prescripiilor tehnice aplicabile ;i ale instruciunilor de e?ploatare ale instalaiilor/ echipamentelorG lE s asigure e?istena la :iecare loc de munc a instruciunilor tehnice speci:ice pentru utilizarea 7n condiii normale a instalaiei/echipamentului ;i a documentelor cuprinz6nd msurile ce trebuie luate 7n caz de avarii* 7ntreruperi ;i dereglri ale instalaiei/echipamentului sau ale proceselor 7n care aceasta/acesta este 7nglobat/7nglobatG mE s solicite 7n scris deintorului/utilizatorului oprirea din :unciune a instalaiilor/echipamentelor la e?pirarea scadenei de :uncionare acordate cu ocazia ultimei veri:icri tehnice 7n utilizareG nE s propun 7n scris conducerii deintorului/utilizatorului planul de veri:icri tehnice 7n utilizare a:erent anului urmtor* 7n vederea plani:icrii condiiilor de pregtire a instalaiilor/ echipamentelorG oE s urmreasc eliminarea necon:ormitilor constatate cu ocazia e:ecturii veri:icrilor tehnice 7n utilizareG pE s veri:ice ;i s vizeze registrele de eviden a :uncionrii instalaiilor/echipamentelor* 7n termenele ;i cu respectarea modalitilor stabilite 7n prescripiile tehnice aplicabileG JE s urmreasc pregtirea instalaiilor/echipamentelor pentru veri:icri tehnice 7n utilizareG rE s participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaiile/echipamentele ISCIR pe care le are 7n eviden* 7n vederea :urnizrii tuturor in:ormaiilor organelor de cercetare a evenimentelorG sE s in:ormeze 7n scris ISCIR* 7n termen de 51 zile* despre datele de identi:icare ale noului deintor de instalaii/ echipamente* 7n cazul unui trans:er de proprietate sau de :olosin asupra acestor bunuriG tE s anune ISCIR 7n vederea scoaterii din eviden a instalaiilor/echipamentelor casate* 7n cel mult 51 zile de la data casriiG uE s anune ISCIR* 7n termen de 51 zile* despre oprirea din :unciune a

instalaiilor/echipamentelor care intr 7n conservare ;i s urmreasc realizarea lucrrilor de conservareG vE s anune 7n scris ISCIR* 7n termen de cel mult 51 zile* 7ncetarea raporturilor contractuale cu deintorul/utilizatorul instalaiei/echipamentuluiG KE s respecte prevederile prescripiilor tehnice ISCIR ;i celelalte dispoziii legale 7n domeniu. D/E Fn a:ara obligaiilor prevzute la alin. D3E* persoana @uridic autorizat ca operator RSVTI are urmtoarele obligaii speci:ice> aE transmiterea ctre ISCIR a datelor de identi:icare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnai pentru :iecare deintor/utilizatorG bE veri:icarea ca operatorii RSVTI nominalizai s respecte obligaiile prevzute la alin. D3E ;i cele din prescripiile tehnice aplicabileG cE in:ormarea 7n scris a ISCIR* 7n termen de 51 zile* asupra oricror modi:icri ale condiiilor care au stat la baza eliberrii autorizaieiG dE s nu permit des:;urarea activitii cu operatori care nu dein la momentul e:ecturii activitii de supraveghere tehnic o autorizaie valabil. S"C#I& "$ a /-a 'bligaiile ;i responsabilitile unitilor deintoare/utilizatoare de instalaii/echipamente din domeniul ISCIR $RT. 84 D5E Fn a:ara obligaiilor prevzute la cap. IV din (egea nr. 28/3449* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare* unitile deintoare/utilizatoare de instalaii/echipamente din domeniul ISCIR mai au ;i urmtoarele obligaii speci:ice> aE s numeasc prin decizie intern operatori RSVTI pentru toate instalaiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le dein/utilizeazG bE 7n cazul 7n care deintorul/utilizatorul are subdiviziuni/ puncte de lucru ale persoanei @uridice care dein instalaii/echipamente din domeniul ISCIR* 7n raza de competen teritorial a mai multor inspecii teritoriale ISCIR* s numeasc c6te un operator RSVTI corespunztor :iecrei inspecii teritoriale ISCIRG cE s identi:ice ;i s 7nregistreze* 7mpreun cu operatorul RSVTI* toate instalaiile/echipamentele supuse autorizrii ISCIR pe care le deinG dE conducerea unitii este obligat ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI Danga@at propriuE s in cont de numrul de instalaii/echipamente* comple?itatea ;i vechimea acestora* precum ;i de amplasarea lor pe o anumit arie geogra:icG eE conducerea unitii deintoare/utilizatoare este obligat s asigure operator RSVTI pentru :iecare punct de lucru unde se des:;oar activiti cu instalaii/echipamente din domeniul ISCIRG :E conducerea unitii poate s dispun 7nlocuirea/suplinirea personalului care des:;oar activitatea de operator RSVTI* dar asigur6nd derularea activitii tot cu personal autorizat RSVTI* con:orm dispoziiilor legale 7n vigoare. D3E Fn vederea 7nregistrrii instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deine* unitatea deintoare/ utilizatoare va transmite la ISCIR urmtoarele documente> aE cerere scris prin care solicit luarea 7n eviden ca unitate ce bene:iciaz de serviciile unui operator RSVTIG bE evidena centralizat* 7n original* semnat de conductorul unitii* a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deine* con:orm tabelului prevzut 7n ane?a nr. 0G

cE copia deciziei conducerii unitii deintoare de instalaii/echipamente din domeniul ISCIR prin care a :ost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atest raporturile contractuale stabilite 7ntre operatorul RSVTI ;i unitatea deintoareG dE copia autorizaiei operatorului RSVTI. C$!. V Msuri administrative S"C#I& "$ 5 Msuri administrative aplicabile persoanelor @uridice avizate pentru :ormarea pro:esional ;i a :ormatorilor atestai $RT. 85 D5E erespectarea obligaiilor ;i responsabilitilor persoanelor @uridice avizate pentru :ormarea pro:esional se sancioneaz administrativ* 7n :uncie de natura acestora* cu> aE suspendarea* pe o perioad de ma?imum / luni* a avizului acordat de ctre ISCIR 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /A lit. aEG bE retragerea pentru o perioad de 2 luni a avizului acordat de ctre ISCIR* 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /A lit. bE-:E. D3E Constatarea abaterilor ;i aplicarea sanciunilor prevzute la alin. D5E se e:ectueaz de ctre ISCIR pe baza unei veri:icri inopinate ;i a unui proces-verbal de veri:icare tehnic 7ntocmit de ctre un inspector de specialitate din cadrul ISCIR. D/E Contestarea deciziei de sancionare se :ace con:orm legislaiei privind contenciosul administrativ. D8E Ridicarea suspendrii avizului acordat de ctre ISCIR se :ace la cererea persoanei @uridice prin care se anga@eaz 7n respectarea cerinelor prezentei metodologii. erespectarea acestei prevederi conduce la retragerea avizului. D1E Reacordarea avizului 7n urma retragerii se :ace dup e?pirarea termenului de 2 luni ;i a relurii procedurii con:orm prezentei metodologii. $RT. 83 D5E erespectarea obligaiilor ;i responsabilitilor persoanelor :izice atestate de ctre ISCIR ca :ormatori se sancioneaz administrativ* 7n :uncie de natura acestora* cu> aE suspendarea* pe o perioad de ma?imum / luni* a atestatului acordat de ctre ISCIR 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /9 lit. aEG bE retragerea pentru o perioad de 2 luni a atestatului acordat de ctre ISCIR* 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /9 lit. bE. D3E Constatarea abaterilor ;i aplicarea sanciunilor prevzute la alin. D5E se e:ectueaz de ctre ISCIR pe baza unei veri:icri inopinate ;i a unui proces-verbal de veri:icare tehnic 7ntocmit de ctre un inspector de specialitate din cadrul ISCIR. D/E Contestarea deciziei de sancionare se :ace con:orm legislaiei privind contenciosul administrativ. D8E Ridicarea suspendrii atestatului acordat de ctre ISCIR se :ace la cererea persoanei :izice prin care se anga@eaz 7n respectarea cerinelor prezentei metodologii. erespectarea acestei prevederi conduce la retragerea de:initiv a atestatului. D1E Reacordarea atestatului 7n urma retragerii se :ace dup e?pirarea termenului de 2 luni. S"C#I& "$ a 3-a Msuri administrative aplicabile persoanelor :izice autorizate ca operator RSVTI $RT. 8/

D5E erespectarea obligaiilor ;i responsabilitilor persoanelor :izice autorizate ca operator RSVTI se sancioneaz administrativ* 7n :uncie de natura acestora* cu> aE suspendarea* pe o perioad de ma?imum / luni* a autorizaiei 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /0 alin. D3E lit. gE-vEG bE retragerea autorizaiei ;i a talonului pentru o perioad de 2 luni 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /0 alin. D3E lit. aE-:E. D3E Constatarea abaterilor ;i aplicarea sanciunilor prevzute la alin. D5E se e:ectueaz de ctre ISCIR pe baza unei veri:icri inopinate ;i a unui proces-verbal de veri:icare tehnic 7ntocmit de ctre un inspector de specialitate din cadrul ISCIR. D/E Contestarea deciziei de sancionare se :ace con:orm legislaiei privind contenciosul administrativ. D8E Ridicarea suspendrii autorizaiei ;i a talonului se :ace la cererea persoanei :izice prin care se anga@eaz 7n respectarea cerinelor prezentei metodologii. erespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizaiei. D1E Reacordarea autorizaiei 7n urma retragerii se :ace dup e?pirarea termenului de 2 luni ;i dup susinerea unui nou e?amen con:orm prevederilor prezentei metodologii. S"C#I& "$ a /-a Msuri administrative aplicabile persoanelor @uridice autorizate ca operator RSVTI $RT. 88 D5E erespectarea obligaiilor ;i responsabilitilor persoanelor @uridice autorizate ca operator RSVTI se sancioneaz administrativ* 7n :uncie de natura acestora* cu> aE suspendarea* pe o perioad de ma?imum / luni* a autorizaiei 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /0 alin. D/E lit. aE ;i bEG bE retragerea autorizaiei pentru o perioad de 2 luni 7n cazul 7nclcrii prevederilor art. /0 alin. D/E lit. cE ;i dE. D3E Constatarea abaterilor ;i aplicarea sanciunilor prevzute la alin. D5E se e:ectueaz de ctre ISCIR pe baza unei veri:icri inopinate ;i a unui proces-verbal de veri:icare tehnic 7ntocmit de ctre un inspector de specialitate din cadrul ISCIR. D/E Contestarea deciziei de sancionare se :ace con:orm legislaiei privind contenciosul administrativ. D8E Ridicarea suspendrii autorizaiei se :ace la cererea persoanei @uridice prin care se anga@eaz 7n respectarea cerinelor prezentei metodologii. erespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizaiei. D1E Reacordarea autorizaiei 7n urma retragerii se :ace dup e?pirarea termenului de 2 luni 7n condiiile prevzute de prezenta metodologie. C$!. VI %ispoziii :inale $RT. 81 D5E !ersoanele :izice ;i @uridice care la data intrrii 7n vigoare a prezentei metodologii au autorizaii valabile* emise potrivit dispoziiilor 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. ////3442 pentru aprobarea !rocedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnic a instalaiilor ;i a modelului $utorizaiei pentru supravegherea ;i veri:icarea tehnic a instalaiilor ;i ale 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. /93/3440

pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea ;i veri:icarea tehnic 7n utilizare a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI* cu modi:icrile ulterioare* pot continua prestarea activitii ca operator RSVTI p6n la data e?pirrii valabilitii acestora numai pentru activitatea de supraveghere tehnic a instalaiilor/echipamentelor. D3E Toate autorizaiile eliberate pe termen nelimitat p6n la data intrrii 7n vigoare a prezentei metodologii rm6n valabile pentru activitatea de supraveghere tehnic a instalaiilor/echipamentelor* pentru o perioad de / ani de la data intrrii 7n vigoare a prezentei metodologii. D/E ,tampilele operatorilor RSVTI 7;i pstreaz valabilitatea p6n la data e?pirrii autorizaiilor prevzute la alin. D5E ;i D3E. $RT. 82 !ersoanele @uridice care au dob6ndit dreptul de a organiza cursuri 7n domeniul RSVTI p6n la data intrrii 7n vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activiti p6n la data e?pirrii valabilitii avizrii primite de la ISCIR* cu adaptarea corespunztoare a programei ;i a suportului de curs. $RT. 8A Tari:ele aplicate pentru activitile e:ectuate de ctre ISCIR 7n con:ormitate cu prevederile prezentei metodologii sunt cele stabilite 7n lista de tari:e ISCIR* aprobat prin ordin al ministrului economiei* comerului ;i mediului de a:aceri. $RT. 89 D5E Regimul sancionator prevzut de prescripiile tehnice ISCIR ;i de (egea nr. 28/3449* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare* 7n raport cu obligaiile operatorilor RSVTI - persoan @uridic* precum ;i ale deintorilor/utilizatorilor de instalaii/echipamente din domeniul ISCIR se aplic 7n con:ormitate. D3E Msurile administrative luate de ctre ISCIR asupra persoanelor :izice ;i @uridice avizate/atestate/autorizate* prevzute 7n prezenta metodologie se public ;i se actualizeaz pe site-ul ISCIR> KKK.iscir.ro $RT. 80 $ne?ele nr. 5-0 :ac parte integrant din prezenta metodologie. $ "B$ 5 la metodologie !rograma analitic Dmodul $E a programului de instruire 7n vederea autorizrii LTL MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNP Q Tema Q umrulQ Q Qde ore Q Q Qde Q Q QpredareQ RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q 5 Q 3 Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q(egislaia din Rom6nia re:eritoare la domeniul de activitate al Q Q QISCIR> Q Q Q(egea nr. 28/3449 privind :uncionarea 7n condiii de siguran a Q Q Qinstalaiilor sub presiune* instalaiilor de ridicat ;i a aparatelorQ Q Qconsumatoare de combustibil* cu modi:icrile ;i completrile Q Q Qulterioare Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 5./84/3445 privind organizarea ;i :uncio- Q Q Qnarea Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor Q Q Qsub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* cu modi:icrile ;i comple-Q Q Qtrile ulterioare Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNT Q Q<otr6ri ale =uvernului care transpun directive europene speci:ice> Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 8/0/344/ privind stabilirea condiiilor de Q Q Qintroducere pe pia a ascensoarelor*cu modi:icrile ;i completrileQ Q Qulterioare Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 81//344/ privind stabilirea condiiilor de Q Q Qintroducere pe pia a aparatelor consumatoare de combustibili ga- Q Q Qzo;i* republicat* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 818/344/ privind stabilirea condiiilor de Q Q Qintroducere pe pia a recipientelor simple sub presiune* republi- Q Q Qcat* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 085/344/ privind stabilirea condiiilor de Q 2 Q Qintroducere pe pia ;i utilizare repetat a echipamentelor sub Q Q Qpresiune transportabile* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 5.430/3449 privind condiiile introducerii Q Q Qpe pia a ma;inilor Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 198/3448 privind stabilirea condiiilor de Q Q Qintroducere pe pia a echipamentelor sub presiune* cu modi:icrile Q Q Q;i completrile ulterioare Q Q Q<otr6rea =uvernului nr. 5.440/3448 privind stabilirea condiiilor Q Q Qde punere 7n :unciune a instalaiilor de transport pe cablu pentru Q Q Qpersoane* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNT Q Q!rescripii tehnice Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNT Q QResponsabilitile operatorului RSVTI Q Q QResponsabilitile operatorului RSVTI - persoan :izic Q Q QResponsabilitile operatorului RSVTI - persoan @uridic Q Q QResponsabilitile deintorilor/utilizatorilor instalaiilor/echi- Q Q

Qpamentelor

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNT Q QCercetarea avariilor ;i accidentelor Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q$utorizarea :uncionrii instalaiilor Q Q Q$utorizarea :uncionrii instalaiilor sub presiune Q Q Q$utorizarea :uncionrii instalaiilor de ridicat Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNT Q QVeri:icarea instalaiilor 7n timpul e?ploatrii* periodic* la sca- Q Q Qden sau dup reparare Q Q QInstalaii sub presiune> Q Q Q Cazane de abur ;i ap :ierbinte Q Q Q Cazane de ap cald ;i abur de @oas presiune Q Q Q $parate consumatoare de combustibil Q 9 Q Q Recipiente sub presiune Q Q Q Conducte de abur ;i ap :ierbinte Q Q Q Conducte pentru :luide sub presiune Q Q QInstalaii de ridicat> Q Q Q Macarale Q Q Q Mecanisme de ridicat Q Q Q Stivuitoare Q Q Q acele ;i plat:orme autoridictoare Q Q Q "levatoare pentru vehicule Q Q Q Trape de scen ;i trape de decoruri Q Q Q "chipamente de agrement Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q$utorizarea/!relungirea valabilitii autorizaiilor personalului deQ Q Qdeservire Q Q Q -ochi;ti Q Q Q (aborani operatori pentru tratarea apei Q Q Q $utomati;ti pentru supraveghere ;i 7ntreinere Q Q Q 'peratori la instalaiile de alimentare cu =!( auto Q Q Q Macaragii Q 3 Q Q (egtori de sarcin Q Q Q Manevrani Q Q Q Stivuitori;ti Q Q Q (i:tieri Q Q Q Mecanici troli;ti Q Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNW LSTL !rograma analitic Dmodul +E a programului de instruire 7n vederea prelungirii valabilitii autorizaiei LTL MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNP Q Tema Q umrulQ Q Qde ore Q Q Qde Q Q QpredareQ RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT QModi:icri legislative ;i prescripii tehnice ISCIR Q 8 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q":ectuarea supravegherii tehnice prin prisma modi:icrilor legisla- Q 8 Q Qtive la instalaii sub presiune ;i instalaii de ridicat Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q$specte tehnice speci:ice legate de activitatea des:;urat ca Q 3 Q Qoperator RSVTI Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q$plicaii practice* studii de caz rezultate ca urmare a activitii Q 3 Q Qde operator RSVTI Q Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNW LSTL $ "B$ 3 la metodologie M'%"( %" $%R"SC %" $VI)$R"/R"S!I ="R" $ !"RS'$ "I X&RI%IC" $ntet ISCIR ................... Ctre ......................... $dres ................... r. de 7nregistrare ..../.....

C&I ...................... Tel./-a? ................. Fn atenia .................................. $v6nd 7n vedere Cererea dumneavoastr nr. ....../..............* 7nregistrat la Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat cu nr. ......../............* privind solicitarea de avizare a :urnizorului de :ormare pro:esional pentru des:;urarea de cursuri con:orm programei analitice......LE........ ;i suportului de curs a:erent 7n vederea autorizrii de ctre Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat a cursanilor pentru ocupaia/cali:icarea de operator RSVTI* cod C'R/cod omenclator cali:icri .........* v comunicm avizul nostru :avorabil/respingerea solicitrii. YYYYYYYYYYY LE Se menioneaz modul $ sau modul +. !rograma de pregtire ;i suportul de curs respect/nu respect prevederile ................... ;i ale legislaiei 7n vigoare privind :ormarea pro:esional a adulilor. $vizul Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat are 7n vedere prevederile 'rdinului ministrului muncii* solidaritii sociale ;i :amiliei ;i al ministrului educaiei* cercetrii ;i tineretului nr. /1//1.343/344/ pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a :urnizorilor de :ormare pro:esional a adulilor* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare. !entru aceast veri:icare se va plti suma de ............ lei* reprezent6nd contravaloarea :acturii :iscale nr. ......./.................* con:orm tari:elor stabilite prin 'rdinul ministrului economiei nr. 5.54//3440 privind aprobarea Tari:elor pentru operaiunile de autorizare* avizare* veri:icare tehnic ;i alte activiti la instalaii sub presiune* instalaii de ridicat* instalaii/echipamente pentru parcurile de distracii ;i aparate consumatoare de combustibil* e:ectuate de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR* indicativ CR5-3440* cu modi:icrile ;i completrile ulterioare* 7n contul Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. .............. deschis la $ctivitatea de Trezorerie ;i Contabilitate !ublic a Municipiului +ucure;ti. !rezentul aviz este valabil p6n la data de .................... D8 aniE Inspector de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* ......................................... Dnumele ;i prenumele* semntura ;i ;tampilaE $ "B$ / la metodologie M'%"( %" $%R"SC %" $VI)$R" $ %"SC<I%"RII ,I %"S-C,&RCRII !R'=R$M&(&I %" I STR&IR" $ntet ISCIR r. ...... din ..............

Ctre ..................................... $dresa> ............................. Tel./:a?> ........................... Fn atenia> ......................... $v6nd 7n vedere cererea dumneavoastr nr. ....../............* 7nregistrat la Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat cu nr. ......./.............* v :acem cunoscut c se avizeazLE/se respingeLLE des:;urarea programului de instruire pentru operator RSVTI Dmodul ....E pentru un numr de ..... cursani* propus a se des:;ura 7n perioada ........... .........* la adresa ........................................ . YYYYYYYYY LE Fn cazul avizrii se completeaz cu te?tul menionat 7n prezentul model de adres. LLE Fn cazul respingerii se completeaz cu motivele respingerii. $vizarea se acord cu condiia respectrii prevederilor 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. 5/4/3455* coroborate cu celelalte dispoziii legale* aprobate ;i aduse la cuno;tina publicului. erespectarea acestora poate duce la respingerea candidailor propu;i de dumneavoastr sau/;i revocarea avizului de deschidere primit de dumneavoastr. Inspector de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* ............................................. Dnumele ;i prenumele* semntura ;i ;tampilaE $ "B$ 8 la metodologie M'%"( %" %'C&M" T "(I+"R$T %" CCTR" 'R=$ I)$T'R !" TR& '!"R$T'R RSVTI $ntet persoan @uridic r. ..... din ................. $%"V"RI #C %omnul/%oamna .......................* C ! .................* a participat 7n perioada .............. la programul de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnic a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR 7n vederea autorizrii ca operator RSVTI. !rogramul de instruire a :ost aprobat de ctre Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat prin $dresa nr. ........... din data de .................. .

%irector* .............................................. Dnumele ;i prenumele* semntura ;i ;tampilaE $ "B$ 1 la metodologie M'%"( %" $&T'RI)$#I" $ '!"R$T'R&(&I RSVTI - !"RS'$ C -I)ICC YYYYYYY 'TC DCTC"E Modelul de autorizaie a operatorului RSVTI - persoan :izic* se gse;te 7n Monitorul ':icial al Rom6niei* !artea I* nr. /01 din 2 iunie 3455* la pagina 53 Da se vedea imaginea asociatE. $ "B$ 2 la metodologie M'%"(&( ,T$M!I("I '!"R$T'R&(&I RSVTI YYYYYYY 'TC DCTC"E Modelul ;tampilei operatorului RSVTI* se gse;te 7n Monitorul ':icial al Rom6niei* !artea I* nr. /01 din 2 iunie 3455* la pagina 5/ Da se vedea imaginea asociatE. %iametrul ma?im al ;tampilei este de 3*1 cm. $ "B$ A la metodologie M'%"( %" $&T'RI)$#I" $ '!"R$T'R&(&I RSVTI - !"RS'$ C X&RI%ICC $ntet ISCIR r. ....../..............L5E ZTimbru de securizare[ YYYYYYYYYY L5E Codul actualizrii autorizaiei con:orm reglementrilor interne ISCIR ;i data emiterii actualizrii. $ctualizarea autorizaiei se elibereaz pe suport h6rtie :ormat $8* culoarea galben. $&T'RI)$#I" pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI - persoan @uridic

Dcon:orm prevederilor 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. ....... din .............. ;i ale !rocesului-verbal nr. ....... din ................E 5. !ersoana @uridic %enumirea> ............................ $dresa sediului social> ........................ X ..................... C&I> ................... Tel.> ............... -a?> ..................... Subdiviziunea care des:;oar activitatea autorizat %enumirea> ............................. $dresa> ........................................ X ..................... C&I> ................... Ddac este cazulE Tel.> ............... -a?> ..................... 3. %omeniul autorizaiei $ctiviti de supraveghere tehnic 7n utilizare a instalaiilor/echipamentelor ce intr sub incidena Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* a:late 7n dotarea sau 7n :olosina deintorilor/utilizatorilor* 7n con:ormitate cu prevederile prescripiilor tehnice ISCIR. /. !ersonalul autorizat 'peratorul responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor DRSVTIE> ............. 8. Meniuni 'rice modi:icare ce conduce la ne7ndeplinirea cerinelor 7n baza crora s-a acordat autorizaia trebuie anunat la Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat de ctre persoana @uridic autorizat* 7n termen de cel mult 51 zile de la data la care aceasta s-a produs. !ersoana @uridic* prin reprezentanii si legali* 7mpreun cu personalul nominalizat 7n autorizaie* rspunde de respectarea prevederilor legale 7n domeniu. Inspector de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* ................................ $ "B$ 9 la metodologie M'%"( %" $CT&$(I)$R"$ $&T'RI)$#I"I '!"R$T'R&(&I RSVTI - !"RS'$ C X&RI%ICC $ntet ISCIR r. ....../..............L5E

ZTimbru de securizare[ YYYYYYYYYY L5E Codul actualizrii autorizaiei con:orm reglementrilor interne ISCIR ;i data emiterii actualizrii. $ctualizarea autorizaiei se elibereaz pe suport h6rtie :ormat $8* culoarea galben. $CT&$(I)$R"$ $&T'RI)$#I"I r. .............. pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI - persoan @uridic Dcon:orm prevederilor 'rdinului inspectorului de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat nr. ....... din ............... ;i ale !rocesului-verbal nr. ........ din .................E 5. !ersoana @uridic %enumirea .................................. $dresa sediului social> .......................... X ....................... C&I> ................... Tel.> ................ -a?> ...................... Subdiviziunea care des:;oar activitatea autorizat %enumirea ................................... $dresa> .......................................... X ....................... C&I> ................... Ddac este cazulE Tel.> ................ -a?> ...................... 3. %omeniul autorizaiei $ctiviti de supraveghere tehnic 7n utilizare a instalaiilor/echipamentelor ce intr sub incidena Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat* a:late 7n dotarea sau 7n :olosina deintorilor/utilizatorilor* 7n con:ormitate cu prevederile prescripiilor tehnice ISCIR. /. !ersonalul autorizat 'perator responsabil cu supravegherea tehnic a instalaiilor/echipamentelor DRSVTIE> ............. 8. Meniuni 'rice modi:icare ce conduce la ne7ndeplinirea cerinelor 7n baza crora s-a acordat autorizaia trebuie anunat la Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune ;i Instalaiilor de Ridicat de ctre persoana @uridic autorizat* 7n termen de cel mult 51 zile de la data la care aceasta s-a produs. !ersoana @uridic* prin reprezentanii si legali 7mpreun cu personalul nominalizat 7n autorizaie* rspunde de respectarea prevederilor legale 7n domeniu. Inspector de stat ;e: al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor* Recipientelor sub !resiune

;i Instalaiilor de Ridicat* ........................................ $ "B$ 0 la metodologie - model "VI%" #$ C" TR$(I)$TC $ I ST$($#II('R LTL
r. crt %enumirea r de instalatiei/echipam :abricatie/an entului de :abricatie r autorizatie iscir !arametrii Scadenta In :unctiune /in conservare 'bservatii