Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR. ____ / ____________ Incheiat intre: S.C. XXXXX, cu sediul in.. str. , nr.. tel.

/fax .. CFRCcont nrdeschis la Banca .., denumita n prezentul contract !"#!$%R &i S.C .xxxx cu sediul in .. str. , nr. .. tel./fax .. CF RC cont nr. deschis la Banca .., denumita n prezentul contract C'()!R!$%R. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI . *. *.%+iectul contractului este ,-nzarea.cump/rarea de *.0. )/r1ile contractante sunt de acord ca 2"#!$%R'3 sa ,-nd/ &i C'()!R!$%R'3 sa cumpere produsele xxxxxxxxxxxxx conform celor specificate n !"45! nr.*, la preturile, cantit/1ile, condi1iile de li,rare &i de plata con,enite prin prezentul contract. *.6.)returile din !"45! nr. * sunt exprimate n 4'R%, iar plata se face n lei la cursul de referin1a al B"R din data emiterii facturii. 3a aceste preturi se aplica $ !. *.7. (arfa care face o+iectul prezentului contract r/m-ne proprietatea achitarea ei inte8ral/ de c/tre C'()9R!$%R. 2"#!$%R'3'I p-n/ la

2. CONDITII DE LIVRARE 0.*.(arfa se li,reaz/ n urm/toarele condi1ii xxxxxxxxxxxxx 0.0.$ermenul de li,rare este de xxxxxx zile calendaristice de la data achit/rii a,ansului pre,/zut la pct.7.*. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 6.*. aloarea total/ a contractului este de ::::::::::::: 4'R%, f/r/ $ !, pre1 ferm. 4. CONDITII DE PLATA 7.*. C'()!R!$%R'3 ,a achita n contul !"#!$%R'3'I prin %rd;n de )lata sau Fila C4C un a,ans de ::::::::: 4'R%, f/r/ $ !, n termen de 6 zile lucr/toare de la data semn/rii contractului. 7.0. <iferen1a de ::::::::: 4'R%, f/r/ $ !, ,a fi achitata de C'()!R!$%R la data li,r/rii m/rfii cu Fila C4C sau %rd;n de )lata ,izat de +anca. 7.6. $oate pl/1ile ,or fi efectuate de C'()!R!$%R n lei, la cursul zilei. 7.7. !"#!$%R'3 &i C'()!R!$%R'3 sunt de acord cu facturarea separata a e,entualelor diferente de curs ,alutar n plus sau minus de la data emiterii facturii &i pana la data efectu/rii pl/tii. 7.=. <aca C'()!R!$%R'3 renun1a la contract din moti,e imputa+ile lui, atunci el ,a renun1a la marfa care face o+iectul prezentului contract &i la suma achitata !"#!$%R'3'I. 5.OBLIGATIILE VANZATORULUI =.*. S/ anun1e C'()!R!$%R'3 cu cel pu1;n 6 zile lucr/toare nainte de sosirea m/rfii. =.0. S/ asi8ure C'()!R!$%R'3'I li,rarea m/rfii conform specifica1iei din !"45! nr.*. =.6.S/ asi8ure la cererea C'()9R9$%R'3'I transportul produselor, pentru suma de :::::::: 4'R%, f/r/ $ !. =.7.S/ certifice &i s/ asi8ure pentru produsele ,-ndute >C'()!R!$%R'3'I? termenul de ,ala+ilitate de zile/luni de la data fa+ric/rii, dar nu mai mult de . de la data li,r/rii. =.=.S/ furnizeze C'()!R!$%R'3'I urm/toarele documente de certificare a calit/1ii produselor li,rate :Bulet;n de analiz//certificat de caltate &i/sau specifica1ia tehnic/ pentru produsul/produsele li,rate >dup/ cauz ?. 6. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI @.*. S/ achite 2"#!$%R'3'I contra,aloarea m/rfii n condi1iile pre,/zute la pct.7. @.0. S9 asi8ure depozitarea, manipularea produselor n condi1iile pre,/zute n specifica1ia tehnic/ primita de la 2"#!$%R. 8. ORTA MA!ORA

A.*. For1a maBor/ exonereaz/ de r/spundere partea care o in,oca n condi1iile le8ii, cu cerin1a notific/rii scrise preala+il n termen de C zile de la apari1ia cazului de for1a maBora. ".LITIGII D.*. 4,entualele liti8ii n derularea prezentului contract ,or fi rezol,ate pe cale amia+ila. ;n situa1ia ;n care acest lucru nu este posi+il, liti8iul ,a fi supus ar+itraBului Camerei de Comer1 &i Industrie a Rom-niei sau ,a fi solu1ionat potri,it normelor de drept comun. 1#. DI$POZITII INALE *E.*. (odificarea termenilor prezentului contract de c/tre am+ele p/r1i este posi+il/ numai prin act adi1ional. *E.0. !"45! nr.* face parte din prezentul contract de ,-nzare.cump/rare. *E.6. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al am+elor p/r1i. *E.7. Contractul intra n ,i8oare de la data semn/rii sale de c/tre !"#!$%R &i C'()!R!$%R. *E.=. )rezentul contract s.a ncheiat azi ::::::::::::: , n doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, am+ele cu ,aloare de ori8inal. 2"#!$%R C'()9R9$%R, S.C. ::::::::::::::::::::::::::::: S.C. ::::::::::::::::::::::::::::: <irector/!dministrator :::::::::::::::::<irector,/!dministrator ::::::::::::::::::::::: Semn/tura : Semn/tura <ata semn/rii: :::::::::::: <ata semn/rii: ::::::::::::

ANEXA NR.1 LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE NR. _____ / ___________ *. S)4CIFIC!$I! C%"$R!C$'3'I F 55555555555 0.C!"$I$!$4! F ::: +uc/G8. :::::::::::::::::::::::: 6.)R4$ '"I$!R F :::::::::::::: 4'R%, f/r/ $ ! pentru :::::::::::::::::::::::::. F 7. !3%!R4! C%"$R!C$'3'I F ::::::::::::::: 4'R%, f/r/ $ !. =. S)4CIFIC!HI! $4I"IC9 <4 )R%<'S :555555555555555555555555555555555 !"#!$%R C'()!R!$%R, S.C. ::::::::::::::::::::::::::::: S.C. ::::::::::::::::::::::::::::: <irector :::::::::::::::::::::::::: <irector, ::::::::::::::::::::::::: <ata semn/rii: :::::::::::: <ata semn/rii: ::::::::::::