Sunteți pe pagina 1din 48

Inventar Naional al Siturilor Contaminate

Ghid Tehnic Inventar Naional

Ministerul Mediului i al Dezvoltrii Durabile 30 Octombrie 2007 Raport Draft versiunea 1 9 231!

A COMPANY OF

HASKONING NEDERLAND B.V. ENVIRONMENT

/oofd0e* 190 )2O2 3o4 !.20 Rotterdam 3009 +M Olanda 531 60710 2!8 .1 32 01091.82312 info;rotterdam2ro<al(as=onin*2com 0002ro<al(as=onin*2com +rn(em 09122.81 "elefon :a4 >9mail #nternet &o&

"itlul Documentului

#nventar $a%ional al iturilor &ontaminate '(id "e(nic #nventar $ational '(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 30 Octombrie 2007 trate*ie $a%ional pentru +dministrarea iturilor &ontaminate din Rom,nia 9 231! Ministerul Mediului i al Dezvoltrii Durabile 9 231!-&+-.0112!-Rott

"itlul scurt al documentului tatut Data $umele )roiectului $umr de )roiect &lient

Referin%

Drafted b< &(ec=ed b< Date-initials c(ec= +pproved b< Date-initials approval

&ristina +n*(eluta? +lice traetmans :lorin @azar Aan AurBen c(ip(uis CCCCCCC2 Bacco de Dos CCCCCCC2 CCCCCCC2 CCCCCCC2

CONTENTS )a*e
1 #$"RODE&>R> 2 "R+">'#+ $+F#O$+@G 3 OR'+$#H+R> 1 +)@#&+F#> I>3 . &/> "#O$+R 8 >D+@E+R>+ )R#OR#"+"## 7 + # ">$FG '@O +R D> ">RM>$# J# +3R>D#>R# 1 3 1 8 9 1! 20

21 &e sunt siturile contaminateK222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221 &(estionar 6e4emplu72222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221

Anexe +ne4a 1L &e sunt iturile &ontaminate +ne4a 2L &(estionar

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1

9i9

9 231!-&+-.0112!-Rott 30 Octombrie 2007

INTRODUCERE
>laborarea strate*iei de protec%ie a solului i a p,nzei freatice Mn conformitate cu obiectivele de mediu? precum i elaborarea i implementarea normelor le*ale i te(nice necesare a Mnceput deBa Mntr9un numr de %ri vest9europene i Mn tatele Enite din anii N702 &u toate acestea? *ravitatea problemei de contaminare a solului i a p,nzei freatice a devenit vizibil doar Mn anii O!0 c,nd au fost eviden%iate dezastrele de mediu de mare anver*ur care au pus Mn pericol sntatea omului i a mediului2 Din acel moment? cercetarea? e4perien%a i le*isla%ia s9au dezvoltat rapid Mn baza problemelor din ce Mn ce mai *rave ce erau descoperite2 Pn ultimul deceniu? Rom,nia a devenit i ea contient de poten%ialele riscuri ce pot aprea asupra solului i a p,nzei freatice din cauza activit%ilor umane desfurate Mn ultimul secol2 trate*ia $a%ional de Mana*ement a iturilor &ontaminate este elaborat pentru a face fa% problemelor le*ate de contaminarea solului i a p,nzei freatice i pentru a rezolva i reduce 6poten%ialele7 riscuri aferente acestora2 trate*ia $a%ional pentru Mana*ementul iturilor &ontaminate prezint cadrul institu%ional i le*islativ *estionarea siturilor contaminate i prevede *(iduri te(nice pentru activit%ile aferente2 Ermtoarele *(iduri au fost introduse Mn vederea sus%inerii trate*iei $a%ionaleL 12 #nventarul $a%ional al siturilor potential contaminate2 22 #nvesti*are #storica 32 #nvesti*are )reliminar 12 #nvesti*are Detaliat .2 >valuarea Riscului 82 )lan de +ctiuni pentru &orectare 72 >valuarea :inalizarii +ctiunilor pentru &orectare +cest *(id furnizeaz informa%ii de fond i cerin%ele #nventarului $ational al siturilor potential contaminate2 Obiectivul acestui *(id este de a furniza indica%ii pentru identificarea? listarea i stabilirea priorit%ii siturilor potential contaminate Mn cadrul unei baze de date na%ionale2 Pn conformitate cu trate*ia $a%ional e4ecu%ia #nventarului $a%ional al siturilor potential contaminate trebuie realizat Mn conformitate cu acest *(id2 "abelul din :i*ura 1 determin Metodolo*ia trate*iei $a%ionale? si indic pozi%ia acestui #nventar $a%ional al siturilor potential contaminate2 +cest *(id va include o prezentare *eneral asupra trate*iei $a%ionale i inventarul siturilor? or*anizarea? descrierea aplica%iei 0eb i *(idul de completare al c(estionarului? i o prezentare a priorit%ilor considerate in procesul de inventariere al siturilor precum i un capitolul aButtor2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 919

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Figura 1: Strategia Naional pentru Managementul Siturilor Contaminate; Metodologie

Inventar National

A*lista, Situri %otential


contaminate

Investi are Istorica si !reliminara "II #I!$ # Nivel I Evaluare de risc enerica

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 929

ST RA TE GI A SI TU RI LO R C O NT A MI NA TE :

M E T O D O L O GI E

Investi are Detaliate "ID$

-*lista,

Situri contaminate

Nivel II Evaluare de risc s%eci&ica sitului # !lan de Actiuni %entru Corectare "ER#!AC$

AC termen lun

AC termen scurt

!AC * +onitori(are ra%ort Evaluarea )inali(arii "E)AC$

Evaluarea )inali(arii "E)AC$

Nici o actiune %e 'a(a )olosintei Schim'ar ea &olosintei

C*lista,
Contaminare remasa "nici o actiune$

D*lista,
)ara contaminare "ramasa$

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

STRATEGIA NA/IONA01
&adrul le*al propus de trate*ia $a%ional pentru +dministrarea este structurat in dou pr%iL

iturilor &ontaminate

O /otarare 'uvernamental 6/'7 este instrumentul le*al pentru inventarierea? investi*area i evaluarea siturilor potential contaminate2 + doua /otarare 'uvernamental 6/'7 este instrumentul le*al pentru ac%iunea de corectare a siturilor contaminate? inclusiv remedierea? atenuarea natural? monitorizarea? restric%iile de utilizare a terenului? etc2

&ele dou (otarari *uvernamentale cu privire la mana*ementul polurii terenului-subteranului reprezint baza inventarului? investi*a%iei i stabilirea priorit%ii siturilor potential contaminate? i pentru mana*ementul riscului asociat cu siturile contaminate2 +u fost elaborate *(iduri tenice pentru fiecare etap? ce au fost incluse Mn cele dou (otarari *uvernamentale? ca Ordine de Ministru ce vor fi emise pentru inventarierea? investi*area istoric? investi*area preliminar? investi*area detaliat i mana*ementul de risc 9 nivelul 1 6incluse Mn prima decizie *uvernamental 222 din 3333 pentru inventar? investi*a%ie i evaluarea siturilor potential contaminate7 i evaluarea riscului Q nivelul 2? plan de ac%iuni pentru corectare i evaluarea finalizrii ac%iunilor pentru corectare 6incluse Mn a doua decizie *uvernamental 444 din 3333 9 ac%iuni pentru corectare la siturilor contaminate72 /otararile 'uvernamentale precum i Ordinele Ministeriale 6'(iduri7 pentru mana*ementul siturilor contaminate determin clar responsabilit%ile pentru fiecare autoritate competent la toate nivelele 6central? re*ional i local72 trate*ia $a%ional pentru Mana*ementul iturilor &ontaminate este un document independent ce va abro*a referin%ele pentru siturile contaminate din trate*ia $a%ional de 'estionare a Deeurilor i &apitolul 2 9 ituri contaminate? partea a ###9a a )lanului $ational de 'estionare a Deeurilor 6/' 1170-200172 trate*ia include un cadrul le*al i o metodolo*ie complet pentru a dezvolta un inventar preliminar i pentru stabilirea priorit%ii Mn baza evalurii riscului asociat cu siturilor potential contaminate2 En inventar na%ional 6continuu7 al siturilor potential contaminate va fi e4ecutat ca principal obiectiv ini%ial pentru trate*ia $a%ional2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 939

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

ORGANI4ARE
&ele mai importante parti implicate in #nventarul $a%ional? inclusiv sarcinile i responsabilit%ile acestora suntL Ministerul Mediului i al Dezvoltrii Durabile 6MMDD7? Directoratul de )rotec%ie a olului i a ubsolului este emitentul le*isla%iei incluse Mn trate*ia $a%ional pentru Mana*ementul iturilor &ontaminate 6i al *(idurilor te(nice de implementare7 ce stabilete cele patru liste oficiale2 +ceste patru liste suntL 12 lista + cu ituri 6potential7 contaminate 6listate in func%ie de prioritate7R 22 lista 3 cu ituri contaminate ce necesit ac%iuni de corectare Mn baza evalurii risculuiR 32 lista & cu ituri afectate ce nu necesit ac%iuni suplimentare Mn baza riscului? i 12 lista D cu ituri ce nu sunt 6sau nu mai sunt7 contaminate2 +*en%ia $a%ional de )rotec%ie a Mediului 6+$)M7 este autoritatea competent ce distribuie c(estionarul 6pentru Mnceperea #nventarului $a%ional7 i pstreaz #nventarul $a%ional i baza de date aferent cu listele de situri clasificate i informa%ii cu privire la fiecare sit2 +*en%ia Re*ional de )rotec%ie a Mediului 6+R)M7 este autoritatea competent ce se ocup cu implementarea cerin%elor de ac%iuni de corectare la siturile contaminate 6lista 372 +R)M evalueaz-aprob >valuarea Riscului 6nivel ##7 i )lanurile de +ctiuni pentru &orectare 6)+&7 precum i implementarea )+&? inclusiv Rapoartele de )ro*res aferente pentru fiecare sit2 +R)M evalueaz-aprob Rapoartele de >valuare a :inalizarii +c%iunilor pentru &orectare al siturilor de pe lista 3 i reclasific siturile Mn baza eficientei ac%iuniilor de corectare desfasurate2 @a Mnc(eierea ac%iunilor pentru corectare aprobate? siturile pot fi incadrate fie pe lista & sau pe lista D de catre +R)M2 +*en%ia de )rotec%ie a Mediului 6+)M7 este autoritatea competent careL introduce datele din c(estionare Mn baza de date i 6automat7 clasific siturile 6lista + sau D7 i trimite o notificare proprietarilor-operatorilor atunci c,nd este nevoie de investi*ari suplimentare pentru siturile de pe lista +R evalueaz-aprob Rapoartele de #nvesti*are #storic si )reliminar 6R##)7? reclasific siturile Mn #nventarul $a%ional lista D 6situri necontaminate7 sau identific zona ce necesit investi*a%ii suplimentare2 De asemenea +)M trimite o notificare proprietarilor-operatorilor atunci c,nd este nevoie de investi*ari suplimentare pentru siturile de pe lista +R evalueaz-aprob Rapoartele de #nvesti*are Detaliat 6R#D7 si de evaluarea al riscului 6nivelul #7 inclusa? reclasific siturile din #nventarul $a%ional pe lista 3 6situri contaminate7 i trimite o notificare proprietarilor-operatorilor ca este nevoie de evaluari-actiuni suplimentare pentru siturile de pe lista 3 i trimite dosarul sitului la +R)M2 'arda $a%ional de Mediu este autoritatea competent de monitorizare a implementrii le*isla%iei cu privire la sol i subsol i a sanc%iunilor ce se aplica pentru neconformitatea cu le*isla%ia2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 919

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Operatorii de teren sau proprietarii 6sau &onsiliile @ocale pentru S iturile orfane7 sunt responsabili pentru urmtoareleL completarea c(estionarului Mn conformitate cu Decizia 'uvernului 222 din 33332 #nvesti*area #storic i #nvesti*area )reliminar a siturilor potential contaminate din #nventarul $a%ional 6lista +7 conform /otararii de 'uvern 222 din 33332 #nvesti*area Detaliat 6daca este ceruta Mn baza investi*a%iei preliminare7 a siturilor potential contaminate din #nventarul $a%ional 6lista +7 conform /otararii de 'uvern 222 din 33332 +c%iuni pentru corectare pentru siturile contaminate din #nventarul $a%ional 6lista 37 conform /otararii de 'uvern 444 din 33332

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9.9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

A!0ICA/IE 7Eistemul de mana*ement al datelor prin internet a fost elaborat pentru furnizarea unui instrument modern i si*ur pentru stocarea? prezentarea i procesarea de date referitoare la siturile 6potential7 contaminate din Rom,nia2 )entru un spriBin efectiv al str,n*erii? stocrii i administrrii informa%iilor Mnre*istrate? a fost elaborat un istem de #nforma%ii pentru a permite utilizatorilor accesarea? actualizarea i vizualizarea datelor cu privire la siturile contaminate din Rom,niaL Sistem de Inventariere al Informailor despre Situri Contaminate (CoSIS)2 +cest sistem ofer suport pentru Inventarul Naional? un re*istru electronic de date cu privire la situri 6potential7 contaminate2 Dup completarea c(estionarelor? datele se introduc Mn sistem Mn mod centralizat2 +ceasta Mnseamn c to%i utilizatorii 6+$)M i a*entiile in subordine cum ar fi +)M i +R)M7 din %ar vor introduce date despre siturile din Burisdic%ia lor2 Dupa introducerea datelor? acestea vor fi stocate i procesare automatR siturile primesc automat un scor 6pe baza unei prime evaluari de risc7 i sistemul va *enera informa%ii despre fiecare sit inventariat2 +ceste informatii vor fi disponibile pentru a oferi o ima*ine cu privire la starea actual a siturilor2 istemul #nformativ &o # prezint urmtoarele avantaBe L +ccess on9line la sistem pentru to%i utilizatorii de la Ministerul Mediului i al Dezvoltrii Durabile? +$)M? +R)M si +)M Mntr9o sin*ur loc centralizatR Datele introduse Mn sistem vor fi identificate i stocate? pentru a oferi consisten% i inte*ritate datelor? pentru a evita dubla Mnre*istrareR Mecanismul mi4 de sistem de securitate este implementat? Mn baza securit%ii bazate pe rol i a drepturilor federative de utilizator? permi%,nd accesul selectiv la partile i capacit%ile sistemului? i de asemenea filtr,nd date cu privire la structura federativ 6Burisdic%ie7? Eurin%a Mntre%inerii sistemului la +*en%ia $a%ional de )rotec%ie a Mediului? departamentul de "e(nolo*ie a #nforma%iei? #nterfa% intuitiv prietenoas pentru leBeritatea utilizrii2 CoSIS este un )ortal Ieb instalat la +*en%ia $a%ional de )rotec%ie a Mediului ce furnizeaz acces imediat la toate informa%iile despre siturile 6potential7 contaminate din #nventarul $a%ional cu aButorul "e(nolo*iei MicrosoftL Datele sunt stocate Mntr9o baz de date centralizat cu aButorul sistemului de administrare al bazelor de date Microsoft T@ erver 200. )a*inile de internet scrise cu Microsoft + )2$>" 220 6te(nolo*ie +A+U 7 vor fi stocate i furnizate de Microsoft #nternet #nformation erver 820

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 989

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

)i ura . 8 Sistem In&ormativ CoSIS8 conce%t eneral CoSIS are o structur modular pentru a asi*ura accesul i Mntre%inerea uoarL Modul de administraieL instrument de administrare a sistemului? Mntre%inere a cataloa*elor de date comune? motor de buletin informativ? motor de c(estionare2 Modul de administrare a Siturilor contaminate: managementul informaiilor cu privire la siturile contaminate Modul de procesare a datelor L motor de procesare a datelor pentru evaluarea riscurilor? etc2 Modul de raportareL instrument de raportare pentru afiarea informa%iilor Modul pu lic de acces la informaiiL afiarea informa%iilor *enerale

:i*ura 3Q istem #nformativ &o # Q Module

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 979

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

)entru utilizarea acestui sistem de ctre un nou utilizator? acesta trebuie s urmreasc paii de mai BosL Pnre*istrare prin introducerea adresei de email a parolei? numelui de familie i al unit%ii de care apar%ine 6)a*ina de Mnre*istrare a utilizatorului7R En administrator al sistemului va permite accesul prin validarea noului utilizator 6pa*ina de validare a utilizatorului7R En administrator al sistemului va oferi drepturi specifice noului utilizator prin atribuirea unor roluri pentru fiecare tip de activitate2 istemul permite un numr nelimitat de utilizatori pentru a intra Mn sistem Mntr9o perioad e4trem de scurt de timp? de la toate institu%iile implicate Mn procesul de str,n*ere a datelor2 )entru adoptarea rapid a sistemului ave%i la dispozi%ie un manual de aButor on9 line? accesibil din interfa%a pentru public2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9!9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

C:ESTIONAR
#dentificarea Ssiturilor potential contaminateV incepe cu completarea unui c(estionar2 Datorita faptului ca e4ista foarte multe situri ce trebuie investi*ate initial? un set minim de informatii este cerut in c(estionar2 )e baza informatiilor din c(estionar? o evaluare preliminara a riscului este efectuata pentru a incadra situl intr9o ordine relativa a prioritatii fata de celelalte situri pe baza unui scor2 +cest scor este obtinut automat atunci cand datele din c(estionar sunt introduse in baza de date de catre reprezentantii +)M2 #n continuare? clarificarile aButatoare pentru fiecare sectiune si fiecare intrebare din c(estionar sunt descrise in detaliu2

A; In&ormatii des%re evaluatorul sitului )rima sectiune a c(estionarului se refera la informatii despre persoana ce completeaza c(estionarul? data completari si +)M a Budetului 6sau 3ucuresti daca se aplica7 unde este localizat situl si unde va fi depus c(estionarul2 >valuatorul sitului ar trebui sa fie operatorul 6sau proprietarul7 sitului sau un an*aBat al acestora or un consultant ce actioneaza in numele operatorului-proprietarului sitului2

17 27 37 17 .7 87 77 !7 97

!ata evaluarii: "epre#entand pe: Numele evaluatorului: $rgani#atie%firma: Cod postal: $ras: &elefon: '%mail: Numele ()M:

Data completarii c(estionarului se introduce aiciL ziua-luna-anul2 $umele firmei-or*anizatiei sau al persoanei fizice ce detine sau foloseste situl se introduce aici2 $umele persoanei ce efectuaza evaluare se introduce aici2 $umele or*anizatiei din care evaluatorul face parte se introduce aici2 &odul postal al evaluatorului sau al or*anizatiei din care face parte se introduce aici2 Orasul de rezidenta al evaluatorului sau al sediului or*anizatiei din care face parte se introduce aici2 $umarul de telefon al evaluatorului sau al or*anizatiei din care face parte se introduce aici2 +dresa de e9mail a evaluatorului sau a or*anizatiei din care face parte se introduce aici2 $umele +)M al Budetului unde situl este localizat se introduce aici2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 999

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

-; In&ormatii enerale des%re sit ectiune a doua a c(estionarului se refera la informatii *enerale despre sit inclusiv numarul de identificare al sitului 6acest numar este alocat automat de sistemul de informatii si va fi folosit pentru un anumit sit de9a lun*ul intre*ului proces de inventariere-investi*are si corectare2 &elelalte cerinte ale acestei sectiuni unt descrise mai BosL

107

Numele sitului:

117 127 137 117

(dresa: Cod postal: $ras: Numar cadastru:

1.7 187 177 1!7

*udet: Comuna: Suprafata apro+imativa a sitului: Statul sitului:

197

Coordonatele sitului:

En nume unic al sitului trebuie ales de evaluator si introdus aici2 $umele trebuie sa includa locatia 6oras sau comuna7 sitului2 Daca situl este 6sau a fost7 o unitate industriala? acest nume trebuie sa includa numele unitatii industriale 6fost sau actual7 si locatia2 +dresa sitului 6strada si numarul7 trebuie introdusa aici2 &odul postal al sitului trebuie introdus aici2 Orasul unde este localizat situl trebuie introdus aici2 $umarul de cadastru 6sau numerele de cadastru7 corespunzatoare terenului unde este localizat situl se vor introduce aici2 Audetul unde este localizat situl se introduce aici2 &omuna unde este localizat situl se introduce aici2 uprafata apro4imativa a sitului 6in (ectare7 trebuie introdusa aici2 tatutul sitului trebuie marcat2 e va selecta o sin*ura optiune intreL SabandonatV si Sin operareV2 En sit abandonat este un sit unde nu sunt desfasurate activitati2 En sit Sin operareV este un sit unde se desfasoara activitati in prezent2 En sin*ur set de coordonate 4 si < 6latitudine si lon*itudine7 din cadastrul efectuat la sit sau din alte surse disponibile se va introduce aici2 &oordonatele pot fi de asemenea masurate cu un dispozitiv ') de catre evaluatorul sitului Q sistemul stereo 70 trebuie folosit2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 10 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

C; !ro%rietar< O%erator In&ormatii +ceasta sectiune a c(estionarului se refera la tipul de proprietar sau operator al sitului ce trebuie selectat dintreL tatul-primaria? persoana Buridica? persoana fizica sau orfan2 En ma4im de . proprietari 6daca se aplica7 si un ma4im de . operatori 6daca se aplica7 si datele lor trebuie introduse2 207 Indicati actualii proprietari: si fostii En numar pentru tipul de proprietate 6coloana a77 a terenului unde situl este localizat trebuie selectionat dintreL 19 statul-primaria? 29persoana Buridica? 39persoana fizica? 19orfan 6fara proprietar72 $umele proprietarului actual al terenului unde este localizat situl trebuie introdus 6coloana b77 impreuna cu adresa proprietarului 6coloana c77? codul postal al proprietarului 6coloana d77? orasul domiciliului proprietarului 6coloana e77? si perioada 6indicati anul7 de detinere a terenului 6coloanele f7 si *772 )roprietarii sunt introdusi in ordine incepand cu cel mai recent2 En numar pentru tipul de operator 6coloana a77 a terenului unde situl este localizat trebuie selectionat dintreL 19 statul-primaria? 29persoana Buridica? 39persoana fizica? 19orfan 6fara proprietar72 $umele operatorului actual al terenului unde este localizat situl trebuie introdus 6coloana b77 impreuna cu adresa operatorului 6coloana c77? codul postal al proprietarului 6coloana d77? orasul unde operatorul este localizat 6coloana e77? si perioada 6indicati anul7 de operare 6coloanele f7 si *772 Operatorii sunt introdusi in ordine incepand cu cel mai recent2

217

Indicati actualii operatori:

si

fostii

D; Acte de re lementare O lista a actelor de re*lementare ale sitului trebuie indicata aici? inclusiv data si numarul de inre*istrare2 227 Indicati toate actele de mediu: >valuatorul trebuie sa selecteze 6sa marc(eze7 toate actele de mediu ale sitului din urmatoarele optiuniL 9 +cord de mediu 9 +cord inte*rat de mediu 9 +utorizatie de mediu 9 +utorizatie inte*rata de mediu 9 +viz de mediu 9 +viz inte*rat de mediu

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 11 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

E; Activitati la sit +ceasta sectiune include tipurile de activitati desfasurate la sit? ce vor fi selectate din lista codurilor &+>$2 En ma4im de 10 activitati principale se vor introduce 6da este cazul7 si un ma4im de 10 activitati secundare se vor introduce 6daca este cazul72 +ceasta sectiune include intrebari despre substantele c(imice folosite la sit 6ce vor fi selectate din lista cu *rupurile de substante7? produse folosite la sit sau *enerate la sit 6ce vor fi selectate din lista cu *rupurile de substante7? deseuri *enerate la sit 6ce vor fi selectate din lista cu *rupurile de substante? inclusiv metoda de depozitare-deversare Q la sit sau in afara sitului72 +ceasta sectiune se refera la activitati cu impact potential asupra mediului2 >valuatorul trebuie sa indice daca au e4istat accidente ecolo*ice 6deversari accidentale7 la sit si ce produse sau sbstante c(imice au fost implicate 6ce vor fi selectate din lista cu *rupurile de substante72

237

a) &ipul de activitate istorica sau actuala la sit% activitate principala:

) &ipul de activitate istorica sau actuala la sit% activitate secundara:

217

Su stante c,imice folosite la sit-

2.7

)roduse (secundare) folosite sau generate la sit-

a7 En ma4im de 10 coduri &+>$ vor fi selectate din lista prezentata in +ne4a 1 la c(estionar2 +ceste activitati vor fi activitatile %rinci%ale desfasurate la sit in prezent sau in trecut2 >valuatorul va selecta codul &+>$ Q de patru cifre Q corespunzator fiecarei activitati principale desfasurata la sit in prezent sau in trecut? incepand cu cea mai recenta2 $u introduceti activitati care nu s9au desfasurat 6c(iar daca sunt in profilul firmei-or*anizatiei72 b7 En ma4im de 10 coduri &+>$ vor fi selectate din lista prezentata in +ne4a 1 la c(estionar2 +ceste activitati vor fi activitatile secundare desfasurate la sit in prezent sau in trecut2 >valuatorul va selecta codul &+>$ Q de patru cifre Q corespunzator fiecarei activitati secundare desfasurata la sit in prezent sau in trecut? incepand cu cea cu cel mai semnificativ impact asupra mediului2 $u introduceti activitati care nu s9au desfasurat 6c(iar daca sunt in profilul firmei-or*anizatiei72 ubstantele c(imice 6inclusiv amestecurile sau produsele ce contin aceste substante7 folosite la sit 6ca materii prime? catalizatori? pentru intretinere? testare? etc27 trebuie selectionate din lista de 11 optiuni din c(estionar2 :iecare optiune este un *rup de substante2 >valuatorul poate folosi lista substantelor si a sub9*rupurilor presentata in +ne4a 2 la c(estionar pentru identificarea *rupurilor ce trebuie marcate2 Multiple optiuni sunt posibile2 )rodusele? inclusiv produsele secundare 6ce contin substante c(imice listate7 trebuie selectionate din lista de 11 optiuni din c(estionar2 Materialele reciclate trebuie considerate de asemenea2 :iecare optiune este un *rup de
9 231!-&+-.00979-Rott 9 12 9 30 Octombrie 2007

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1

287

!eseuri generate la sit-

277

!eseuri (temporar sau permanent) depo#itate.deversate-

2!7

(ctivitati desfasurate sau in curs de desfasurare la sit-

297

(ccidente ecologice/ deversari accidentale-

substante2 >valuatorul poate folosi lista substantelor si a sub9*rupurilor presentata in +ne4a 2 la c(estionar pentru identificarea *rupurilor ce trebuie marcate2 Multiple optiuni sunt posibile2 "oate deseurile solide? deversarile lic(ide? sau emissi *enerate la sit vor fi considerate si marcate pe lista de 11 optiuni din c(estionar2 :iecare optiune este un *rup de substante2 >valuatorul poate folosi lista substantelor si a sub9*rupurilor presentata in +ne4a 2 la c(estionar pentru identificarea *rupurilor ce trebuie marcate2 Multiple optiuni sunt posibile2 >valuatorul trebuie sa indice daca deseurile 6vezi intrebarea 2877 *enerate la sit au fost depozitate-deversate Sla sitV sau Sin afara situluiV2 Marcati Sla sitV daca oricare din deseurile corespunzatoare *rupurilor de substante in intrebarea 287 au fost depozitate-deversate la sit2 >valuatorul trebuie sa indice 6sa marc(eze7 toate activitatile stiute sau presupuse care s9au desfasurat sau se desfasoara la sit din lista de mai Bos2 >valuatorul va ale*e o optiune intre da si nu2 #ntrebarea se refera la orice deversari accidentale recente sau din trecut la sit2 a7 Daca evaluatorul marc(eaza SdaV? atunci *rupul de substante implicate in accident trebuie indicat din lista de 11 optiuni din c(estionar2 :iecare optiune este un *rup de substante2 >valuatorul poate folosi lista substantelor si a sub9*rupurilor presentata in +ne4a 2 la c(estionar pentru identificarea *rupurilor ce trebuie marcate2 Multiple optiuni sunt posibile2 b7 Daca evaluatorul marc(eaza SdaV? atunci anul apro4imativ al accidentului trebuie indicat2 c7 Daca evaluatorul marc(eaza SdaV? atunci evaluatorul trebuie sa indice masurile de corectare luate 6daca este cazul7 ale*and dinL e4cavare-tratament? masuri de izolare? sau control institutional 6restrictii de folosinta a terenului? restrictii de acces72

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 13 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

); Caracteristicile sitului +ceasta sectiune se refera la caracteristicile principale ale sitului ce cotribuie la mi*rarea contaminantilor si la e4punerea receptorilor la contaminanti2 Documentele sitului precum studiul *eo9te(nic? sectiuni ale puturilor? si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale impreBurimilor2 '+ Qul Budetului 6S+pele RomaneV7 si +)M9ul pot fi contactate pentru obtinerea de date2 307 (dancimea minima apro+imativa pana la pan#a freatica: >valuatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni2 +dancimea pana la cel mai apropiat acviifer trebuie indicata sau apro4imata2 Documentele sitului precum studiul *eo9te(nic? sectiuni ale puturilor? si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale impreBurimilor pentru apro4imarea adancimii panzei freatice2 '+ Qul Budetului 6S+pele RomaneV7 poate fi de asemenea contactat pentru informatii2 >valuatorul va selecta un raspuns din cele trei optiuniL bazin? =arst? sau zona muntoasa2 Documentele sitului precum studiul *eo9te(nic? sectiuni ale puturilor? si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale impreBurimilor pentru selectionarea raspunsului? impreuna cu relieful zonei si cunostintele *enerale despre zona ale an*aBatilor sau locuitorilor din zona2 >valuatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuniL pietris? nisip? ar*ila sau roca2 Documentele sitului precum studiul *eo9 te(nic? sectiuni ale puturilor? si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale impreBurimilor pentru selectionarea raspunsului? sau pot fi folosite cunostintele *enerale despre zona ale an*aBatilor sau locuitorilor din zona2 >valuatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta apei subterane pe o raza de 2000m de la centrul sitului2 unt cinci optiuni disponibile pentru folosinta apei subteraneL industrie? apa potabila? a*ricultura? cresterea animalelor si niciuna2 Documentele sitului precum studiul *eo9te(nic? sectiuni ale puturilor? si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale impreBurimilor pentru selectionarea raspunsului2 '+ Qul Budetului 6S+pele RomaneV7 poate fi de asemenea contactat pentru informatii2 @ocuitorii din impreBurimi pot fi de
9 231!-&+-.00979-Rott 9 11 9 30 Octombrie 2007

317

Caracteri#are locatiei sitului:

,idrogeologica

327

&ipul de sol predominant suprafata (0%10m):

la

337

Folosinta apei su terane (pe o ra#a de 1000m):

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1

317

!istanta pana la cel mai apropiat put de e+tractie:

3.7

&ipuri de ape de suprafata pe o ra#a de 200m in afara perimetrului:

387

Folosinta apei de suprafata (3000m aval):

377

Indicati de cate ori a fost inundata #ona sitului in ultimii 10 de ani:

3!7

Folosinta curenta a sitului:

397

Folosinta terenului in impre4urimi (pe o ra#a de 1000m)

asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii le*ate de folosinta apei subterane2 >valuatorul va selecta un raspuns din cele patru optiuni2 Distanta poate fi apro4imata2 Documentele sitului precum studiul *eo9 te(nic? sectiuni ale puturilor? si alte studii efectuate pot fi folosite impreuna cu studii ale impreBurimilor pentru selectionarea raspunsului2 '+Qul Budetului 6S+pele RomaneV7 poate fi de asemenea contactat pentru informatii2 @ocuitorii din impreBurimi pot fi de asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii le*ate de e4tractia apei subterane2 >valuatorul va selecta toate optiunile aplicabile din urmatoareleL mare? lac? balta? canal? rau? parau-izvor sau sant2 "ipul de apa de suprafata pe o raza de .00m de la mar*inea sitului este de re*ula cunoscut sau poate fi cu usurinta identificat vizual2 >valuatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta apei de suprafat 1000m aval de la sit din urmatoarele optiuniL industrie? apa potabila? a*ricultura? cresterea animalelor? recreatie? piscicultura sau niciuna2 tudii ale impreBurimilor pot fi folosite pentru selectionarea raspunsului? iar '+ Qul Budetului 6S+pele RomaneV7 poate fi de asemenea contactat pentru informatii2 @ocuitorii din impreBurimi 6aval7 pot fi de asemenea intervievati pentru obtinerea de informatii le*ate de folosinta apei de suprafata2 >valuatorul va ale*e un raspuns din cele patru optiuni disponibile2 @ocuitorii din zona pot fi intervievati pentru obtinerea de date despre inundatii sau poate fi contactat '+9ul Budetuli 6S+pele RomaneV7 pentru informatii2 >valuatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta curenta a situluiL industrial? rezidential? a*ricultural? loc de Boaca-scoala? pasunat? comercial? peisaB? recreational? cresterea animalelor? vacant2 >valuatorul va selecta toate optiunile aplicabile pentru folosinta curenta a impreBurimilor situluiL industrial? rezidential? a*ricultural? loc de Boaca-scoala? pasunat? comercial? peisaB? recreational? cresterea animalelor? vacant2
9 231!-&+-.00979-Rott

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 1. 9

30 Octombrie 2007

107

!istanta pana la cel mai apropiat locuitor-

117

!istanta pana la cea mai apropiata #ona prote4ata-

127

'misii in aer posi ile-

>valuatorul va ale*e un raspuns din cele cinci optiuni disponibile2 &el mai apropiat locuitor poate fi identificat vizual de catre evaluator iar distanta trebuie apro4imata ale*and una din optiunile disponibile2 >valuatorul va ale*e un raspuns din cele cinci optiuni disponibile2 +)Mul Budetean poate fi contactat pentru identificarea celei mai apropiate zone proteBate2 Honele proteBate sunt de asemenea publicate in Monitorul Oficial2 >valuatorul va ale*e un raspuns intre SdaV si SnuV pe baza documentelor sitului cunoasterii *enerale a sitului? mirosuri sau observatii vizuale ale mi*ratiei prafului? a vaporilor sau a fumului2 @ocuitorii din impreBurimi pot fi de asemenea intervievati pentru a verifica daca e4ista reclamatii2 +ceste informatii pot fi obtinute din studii anterioare de mediu sau documente ale autorizatiei de mediu 6de functionare7? sau din cunostintele *enerale ale evaluatorului le*ate de activitatile? practicile si accidentele de mediu de la sit2

G; Studii de mediu e&ectuate la sit #n aceasta sectiune? evaluatoru trebuie sa indice studiile de mediu efectuate la sit si concluzia acestor studii2 137 Indicati studiile de mediu efectuate la sit: >valuatorul trebuie sa alea*a toate optiunile aplicabile din listaL investi*are istorica? investi*are preliminara? investi*are detaliata? plan de actiuni pentru corectare? implementarea planului de actiuni pentru corectare? evaluarea finalizarii actiunilor pentru corectare? asa cum sunt acestea descrise in trate*ia $ationala pentru Mana*ementul iturilor &ontaminate2 +lte optiuni pentru studii de mediu efectuate suntL memoriul te(nic? studiu de impact 6>#+7? studiu strate*ic de mediu 6 >+7? 3ilant de mediu 6nivel 0?1?27 sau nici un studiu2 Documentele sitului vor fi atent verificate de catre evaluator2 >valuatorul va ale*e toate optiunile aplicabile din lista urmatoareL sol? ape subterane? ape de suprafata si aer2 tudiile de mediu si toate datele analitice disponibile vor fi folosite pentru a marca raspunsul la aceasta intrebare 6inclusiv rezultatele
9 231!-&+-.00979-Rott 9 18 9 30 Octombrie 2007

117

'+ista contaminare o servata sau identificata la sit -

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1

inspectiilor? monitorizarii sau prelevarii de probe efectuate de catre autoritatile de mediu72 :; Evaluare de risc %entru mediu 8 o%inie %ersonala +ceasta sectiune ofera evaluatorului oportunitatea de a estima nivelul de risc pentru sanatatea umana si mediu asociatat cu situl pe baza nivelului personal de informatii si cunoastere2 1.7 +precierea riscului dupa evaluatorL >valuatorul va ale*e un nivel de risc din cele patru optiuni disponibileL scazut? mediu? ridicat si foarte ur*ent2 +ceasta ale*ere reprezinta opinia personala a evaluatorului pe baza e4perientei sale profesionale2

I; Alte in&ormatii semni&icative +lte informatii semnificative le*ate de sit pot fi introduse aici in forma de te4t2 "e4tul va include toate informatiile relevate ce nu au fost introduse in c(estionar si incertitudinile sau dificultatile intampinate de catre evaluator in timpul completarii c(estionarului2

#n final? c(estionarul va fi semnat de evaluator si depus la +)M9ul Budetului unde este localizat situl2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 17 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

E>A0UAREA !RIORITATII
$umrul estimat de situri potential contaminate din Rom,nia este e4trem de ridicat2 :ondurile *uvernamentale pentru investi*area i remedierea acestor situri sunt limitate2 De aceea? ordonarea in functie de prioritate a siturilor potential contaminate este un pas inevitabil pentru *estionarea acestor situri2 Pn cadrul *eneral al trate*iei $a%ionale pentru Mana*ementul iturilor &ontaminate? toate siturile pentru care este completat c(estionarul vor fi listate si ordonate in functie de ur*en%? Mn special? Mn baza 6poten%ialelor7 riscuri pentru sntatea uman i mediul i a riscului de e4tinere a contaminarii in afara limitelor sitului2 >ste bine s accentum faptul c aceasta ordonare Mn func%ie de priorit%i va avea loc imediat dup completarea c(estionatului2 Dup introducerea c(estionatului Mn baza de date obli*atorie &o # de catre +)M? datelor specifice ale sitului le vor fi atribuite automat valori specifice2 Datele din c(estionar vor fi c,ntrite una fata de alta 6nu toate date vor avea acelai impact asupra rezultatului final cu privire la poten%ialele riscuri7 iar respectivele valori vor fi introduse automat Mntr9o formul pentru a *enera o valoare final ce determin pozi%ia sitului pe lista siturilor potential contaminate 6lista +72 corul final atribuit sitului va fi prevzut Mn formularul de rezumat al c(estionarului2 Metodolo*ia pentru clasificarea prioritar a principiilor conceptului de risc ce este Mn prezent acceptat Mn Mntrea*a lumeL riscuri umane sau de mediu provocate de substan%e c(imice periculoase au loc numai dac e4ist o surs? o cale i un receptor2
Exem%lu, Surs? "contaminare cu %lum'$ Cale "mediul de trans%ort al contaminantilor$ Rece%tor "co%il$;

#n sc(imb? dac unul din aceste trei aspecte lipsete? atunci aa numitul lan% poluant este Mntrerupt2 Rezultatul este faptul c nu sunt identificate riscuri2 "oate Mntrebrile relevante 6relevante din motive prioritare7 din c(estionar sunt le*ate de unul din aceste trei aspecteL surs? cale 6prezentat ca Wmo ilitate7 i receptor2 Doi receptori sunt recunoscu%iL oamenii i ecolo*ia 6alte or*anisme72 Pn plus? Mntrebrile sunt le*ate de mediul de transport carepoate fiL solul? apa subterana? aerul sau apa de suprafa%2 e e4ecuta o matri%? ce lea* informa%iile specifice ale sitului referitoare la surs? mobilitate i receptor cu pe o anumita cale de e4punere2 :i*ura 1 prezinta matri%a2 +brevierile descriu le*tura Mntre diferite aspecte 6de e4empluL s X date referitoare la relatia dintre ursa si olR Rs0e X date referitoare la rela%ia Mntre >colo*ia 6receptor7 i apa de suprafa%7
+i@loc Sol A%? su'teran? Aer A%? de su%ra&a? Surs? s * a s0 +o'ilitate Ms M* Ma Ms0 Rece%tor uman Rs( R*( Ra( Rs0(

ecologie Rse R*e Rae Rs0e

)i ura 6, +atri? &olosit? %entru acordarea scorului An &uncie de risc "%entru ex%licaii ve(i text$;

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 1! 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Datele de la fiecare Mntrebare 6relevant7 din c(estionar sunt Mnre*istrate Mn una sau mai multe celule din matri% din fi*ura 12 Datele atribuite fiecrei celule sunt prezentate Mn format >4cel2 )e fiecare pa*in >4cel? datele sunt Mnre*istrate i un factor cu pondere mare este adu*at pentru a aBusta de la *reutatea relativ a datelor Mn termeni de poten%ial impact 6de risc72 )unctaBul este apoi Mnsumat2 Pn final? fiecare celul din fi*ura 1 are un punctaB de risc2 )entru a atin*e punctaBul final de risc? toate punctaBele individuale de celul sunt pur i simplu Mnsumate2 :i*ura . e4plic cum se aBun*e la un scor final de risc 6:R total 7 al unui sit2
+i@loc Sol A%? su'teran? Aer A%? de su%ra&a? Surs? s * a s0 +o'ilitate Ms M* Ma Ms0 Rece%tor uman Rs( R*( Ra( Rs0( !uncta@ &inal de risc ")RS$ ecologie Rse R*e Rae Rs0e :R :R :R :R :R
1

X s5Ms5Rs(5Rse X *5M*5R*(5R*e X a5Ma5Ra(5Rae X s05Ms05Rs0(5Rs0e X :R 15:R 25:R 35:R

2 3

total

)i ura 9, ta'el ce ex%lic? modul An care se o'ine scorul &inal de risc %entru un sit individual;

corul :inal de Risc al fiecarui sit determin locul su pe lista na%ional de priorit%i cu a siturilor poten%ial contaminate 6lista +72

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 19 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

ASISTEN/1
>valuatorii sitului trebuie Mn primul r,nd s9i contacteze proprii reprezentan%i +)M din Departamentele de Diversitate 3iolo*ic i de ol Mn cazul Mn care au nevoie de clarificri cu privire la modul de completare al c(estionarului2 +cetia pot de asemenea contacta +R)M? +$)M sau Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile pentru Mntrebri2 O copie a c(estionarului i aceste *(iduri sunt de asemenea disponibile on9line pe pa*ina de internet +$)M i MMDD2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 20 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

G0OSAR DE TER+ENI CI A-RE>IERI


Actiuni pentru Corectare +ctiuni si masuri necesare petru eliminarea riscurilor asociate cu contaminarea solului si subsolului la un sit2 Ape subterane +pele din subsol ce pot fi e4trase prin puturi? tunele sau canale or care ies natural la suprafata solului in izvoare2 Arie sursa O zona identificata intr9un sit? potential contaminata? ce este sau a fost folosita pentru depozitarea sau deversarea deseurilor rezultate din activitatile defasurate la sit sau o zona ce a fost afectata de o deversare accidentala de substante poluante2 Cale e e!punere &alea pe care o strabate contaminantul de la sursa la or*anismul e4pus-receptor2 Contaminant O substanta poluanta in sol? subsol sau ape subterane care nu e4ista in mod natural sau care depaseste valoarea fondului natural2 De"in#tor e sit 8 persoan fizic sau Buridic care de%ine Mn proprietate sau Mn folosin% un terenul unui sit Mn baza unui titlu le*al valabil2 E$aluare e risc +naliza efectelor potentiale advese cauzate de contaminatii unui sit pentru a determina necesitatea de actiuni pentru corectare 6nivel 17 sau pentru a determina valorile pana la care actiunile de corectare sunt necesare 6nivel 272 E$aluarea %inali&arii Actiunilor pentru Corectare >valuare a sitului referitoare la finalizarea actiunilor pentru corectare conform &+)2 %olosinta terenului 5 domeniului de folosinta curenta a terenului unde este localizat situl sau in impreBurimile sitului2 En teren poate avea mai multe domenii de folosinta precum precumL industrial? rezidential? a*ricultura? padure? loc de Boaca? unitate de educatie sau invatamant? centru de sanatate? pasunat? comercial? peisaB? recreational? cresterea animalelor sau vacant2 In$entarul national 5 lista oficiala la nivel national a siturilor investi*ate si clasificate in functie de riscul pentru sanatatea umana si mediu al poluarii solului si subsolului2 In$estigarea istorica #nvesti*are intiala ce trebuie e4ecutata dupa clasificarea initiala a sitului ca sit potential contaminat2 +ceasta investi*are trebuie cuprinda o descriere a activitatilor istorice si curente desfasurate la sit si in apropierea sitului si o descriere a caracteristicilor zonei adiacente sitului2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 21 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

In$estigarea preliminara #nvesti*are initiala ce trebuie e4ecutata dupa clasificarea sitului si investi*area istorica2 +ceasta investi*are trebuie sa confirme sau sa infirme contaminarea presupusa prin rezultate analitice2 Mo el Conceptual al Sitului )rezentarea *rafica a concluziilor investi*arii 6istorice7 a sitului potential contaminat2 Operator Orice persoan fizic sau Buridic care opereaz ori de%ine controlul instala%iei? aa cum este prevzut Mn le*isla%ia na%ional? sau care a fost investit cu putere economic decisiv asupra func%ionrii te(nice a instala%iei2 In$estigarea etaliata #nvesti*area detaliata este ceruta atunci cand contaminarea este confirmata de investi*area preliminara si se efectuaza pentru delimitarea zonei contaminate2 'lan e Actiuni pentru Corectare En plan ce include actiunile cerute pentru prevenirea riscului pentru receptori2 'rag e inter$entie )ra*urile de interventie sunt concentratii de contaminanti in aer? apa? sol sau in emisii-deversari ce servesc autoritatilor pentru a cere efectuarea unei evaluari de risc si reducerea emisiilor-deversarilor de contaminanti2 'oluare istorica )oluare rezultata din activitati desfasurate in trecut sau deversari accidentale care au avut loc in trecut si nu sunt le*ate de folosinta actuala a sitului2 'oluare actuala )oluare rezultata din activitati desfasurate recent? activitati in curs de desfasurare sau deversari accidentale recente2 Receptor Oameni si or*anisme vii ce pot fi afectati de contaminarea unui sit2 Sit aban onat En sit potential contaminat fara activitate2

Sit contaminat En sit nedivizat 6teren sau acvifer7? unde substantele poluate se *asesc la concentratii ce constituie un risc imediat sau pe termen lun* pentru sanatatea umana sau pentru mediu2 En sit contaminat poate contine una sau mai multe arii sursa2 Sit potential contaminat En sit nedivizat 6teren sau acvifer7? unde activitatile anterioare sau curente pot sa produca un impact asupra mediului inconBurator2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 22 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

0ista de a'revieri

AN!+ A!+ AR!+ CoSIS E)AC :G ID II I! +inisterul ++DD OG OUG !AC !N+D RII! SN+D SUA

+*entia $ationala de )rotectie a Mediului +*entia de )rotectie a Mediului +*entia re*ionala de protectie a mediului istem de informatii pentru siturile contaminate >valuare :inalizarii +ctiunilor pentru &orectare /otarare 'uvernamentala #nvesti*are Detaliata #nvesti*are #storica #nvesti*are )reliminara Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Ordonanta de 'uvern Ordonanta de Er*enta a 'uvernului )lan de +ctiuni pentru &orectare )lanul $ational de Mana*ement al Deseurilor Raport de investi*are istorica si preliminara trate*ia $ationala de Mana*ement a Deseurilor tatele Enite ale +mericii

XoXoXoX

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 23 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Anexa 1 Ce sunt siturile contaminateD

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 21 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Ce sunt siturile contaminateD


Introducere #ndustrializarea adus ca o varietate de oportunit%i i dezvoltri2 Pns? a avut i impacturi semnificative asupra mediului2 Dezvoltarea protec%iei mediului ne9a fcut contien%i de faptul c contaminarea mediului duce la riscuri pentru sntatea omului i pentru ecolo*ie2 +stzi? contaminarea mediului nu mai este acceptat i de aceea trebuie luate msuri preventive 6#))&72 >4perien%a Mn contaminare din activit%ile anterioare a rmas i este nevoie de ac%iuni de corectare2 &a prim pas pentru ac%iuni corective se va realiza un inventar pentru a identifica iturile contaminate 6estimativ 1?000?000 ituri Mn Rom,nia7 un studiu de evaluare preliminat este realizat pentru a stabili priorit%ile iturilor inventariate Mn baza poten%ialelor riscuri2 De&iniie Pn Rom,nia un sit contaminat este definit astfelL 6n sit adiacent (teren sau ap)/ unde su stanele poluante se gsesc la concentraii ce pun 7n pericol imediat sau de lung durat sntatea omului sau mediul8 En poten%ial sit contaminat este definit astfelL 6n sit adiacent (teren sau ap)/ unde operaiunile trecute 9i pre#ente pot fi cau#at un impact asupra mediului8

!rima selecie &onform prevederilor anterioare? numrul de poten%iale ituri contaminate este enorm 6estimat la circa 1?000?000 ituri72 De aceea este important s se Mnceap cu ituri ce pun cele mai mari poten%iale riscuri snt%ii umane i-sau ecolo*iei2 +ceast prim selec%ie este realizat de e4pertul responsabil de la @>)+2 Pn al doilea r,nd iturile inventariate vor fi clasificate automat Mn func%ie de rezultatele din #nventarul $a%ional? pentru care toate iturile vor fi clasificate Mn func%ie de poten%ialul lor risc de contaminare a solului2 )entru a v aButa la ale*erea celor mai relevante puse din punct de vedere al unui poten%ial riscL ituri? urmtoarele Mntrebri trebuie

ursa >4ist poten%iale opera%ii de contaminare ce pot afecta mediulK >4ist substan%e folosite sau produse ce pot afecta mediulK &urs >ste loca%ia amplasat Mntr9un sit cu tip de sol cu pietri i nisipK Receptor >ste loca%ia amplasat Mn sau l,n* o zon reziden%ial sau o zon proteBatK >ste loca%ia amplasat Mn sau l,n* zon de protec%ie a p,nzei freaticeK $umrul de rspunsuri SdaV ofer un indiciu al relevan%ei pentru a include imediat zona Mn inventar2

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 2. 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Cele mai comune situri contaminate Pn baza e4perien%ei altor %ri am pre*tit o list a celor mai comune poten%iale situri contaminate? ce poate fi util2 D ru*m observa%i c aceast nu este o list indicativ i nu con%ine toate poten%ialele ituri contaminate2 )oten%iale ituri contaminate des Mnt,lniteL

:abrica de pesticide i alte produse c(imice +*ro :abrica de maini? trailere i semi9trailere :abrica de maini i ec(ipamente pltorii c(imice de te4tile :abrica de vopsele? lacuri i tencuieli similare? imprimare de cerneal i mastic Hone militare Hone miniere i de e4tra*ere #ndustria petrolier i de *aze6ma*azii? rafinrii? c,mpuri de petrol? etc7 3enzinrii "ermocentrale :abrici c(imice +teliere de maini? brci? avioane? trenuri? tramvaie ? etc2 :abric de produse de cuptor de crbune Rampe de deseuri ituri ridicate cu z*ur? cenu? materiale reziduale? sol contaminat? etc2 Dopsirea pielii #ndustria metalur*ica

Exem%lu &ur%torie c(imic 6dizolvan%i7 #nstalatii de *azificare a carbunelui 6cianur? produse petroliere? metale7 3enzinrii 6produse petroliere7 +teliere de tramvaie? trenuri i autobuze 6produse petroliere i solven%i7 )ost Atelier "%roduse %etroli&ere Ei su'stane chimice$

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 28 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Industria %etrolier? "%roduse %etroliere$

CFm% de %roducie de %etrol

)ora@ de extra ere a %etrolului

Re(ervoare de %roduse %etroliere

Ra&in?rie de %etrol

Am%lasamente ne&uncionale de deEeuri "%esticideG su'stane chimiceG etc;$

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 27 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Sit ridicat cu ( ur?G cenuE?G materiale re(idualeG etc;

)a'ric? de %esticide Ei su'stane chimice A ro

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 2! 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

Industria metalului "metaleG di(olvaniG %roduse %etroliere$

Ram%e de deseuri

'(id de #nventar $a%ional Raport Draft versiunea 1 9 29 9

9 231!-&+-.00979-Rott 30 Octombrie 2007

A COMPANY OF

Anexa . Chestionar "exem%lu$

>rrorL Reference source not found Raport Draft versiunea 1

+ne4a 2

9 231!-&+-.0112!-Rott 30 Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
A; In&ormaii des%re evaluatorul sitului
17 Data evalurii 27 Reprezent,nd pe 37 $umele evaluatorului 17 Or*anizatie9firma .7 &od postal 87 Oras 77 "elefon !7 >9mail 97 $umele +)M L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 Numar de identificare a sitului8: 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

( se completa de catre ()M :

-; In&ormatii enerale des%re sit


107 $umele sitului 117 +dresa 127 &od postal 137 Oras 117 $umar cadastru 1.7 Audet 187 @ocalitate L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222

177 uprafata apro4imativa a situluiL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (ectare 1!7 tatutul sitului +bandonat #n operare

197 &oordonatele situluiL L2222222222222222222222222222222222 L2222222222222222222222222222222222 a7 U coordonata L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 b7 Y coordonata L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C; !ro%rietar<O%erator * in&ormatii
207 #ndicati proprietarii actuali si fostii proprietari $r2 a7 "ip de proprietate Z 12 22 32 12 .2 Z12 tatul-)rimaria 22 )ersoana Buridica 32 )ersoana fizica 12 Orfan 217 #ndicati actualii si fostii operatori $r2 a7 "ip de operator Z 12 22 32 12 .2 Z12 tatul-)rimaria 22 )ersoana Buridica 32 )ersoana fizica 12 Orfan b7 $umele operatoruli c7 +dresa d7 &od postal e7 &omuna-oras f7 Operator din anul *7 Operator pana in anul b7 $umele proprietarului c7 +dresa d7 &od postal e7 &omuna-oras f7 )roprietar din anul *7 )roprietar pana in anul

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 2

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
D; Acte de re lementare "avi(eG acorduriG autori(atii$
227 #ndicati toate actele de mediu $r2 12 22 32 12 .2 82 72 a7 +ctul emis +cord de mediu +cord inte*rat de mediu +utorizatie de mediu +utorizatie inte*rata de mediu +viz de mediu +viz inte*rat de mediu 22222222222222222222222222 b7 +nul emiterii c7 $umarul de inre*istrare

E; Activitati la sit
23a7 "ipul de activitati actuale si din trecut desfasurate la sit +&"#D#"+"# )R#$&#)+@> [[ 12 22 32 12 .2 82 72 !2 92 102 [[ + se ale*e din lista codurilor &+>$ in +ne4a 12 217 ubstante c(imice folosite [
Multiple optiuni posi ile

23b7 "ipul de activitati actuale si din trecut desfasurate la sit +&"#D#"+"# >&E$D+R> [[ 12 22 32 12 .2 82 72 !2 92 102

2.7 )roduse 6secundare7 folosite sau produse[


Multiple optiuni posi ile

287 Deseuri produse la sit [


Multiple optiuni posi ile

277 Deseuri 6temporar or permanent7 depozitate-deversate

Metale *rele 9 compusi &ompusi anor*anici )roduse petroliere +lte (idrocarburi Dizolvanti &ompusi (alo*enati )esticide Dio4ina si furani +sbest :enoli

Metale *rele 9 compusi &ompusi anor*anici )roduse petroliere +lte (idrocarburi Dizolvanti &ompusi (alo*enati )esticide Dio4ina si furani +sbest :enoli

Metale *rele 9 compusi &ompusi anor*anici )roduse petroliere +lte (idrocarburi Dizolvanti &ompusi (alo*enati )esticide Dio4ina si furani +sbest :enoli

la sit in afara sitului

:talati :talati :talati [ Dezi +ne4a 2L @ista substantelor 6sub9*rup7 pentru fiecare *rup de substante 2!7 +ctivitati desfasurate sau in curs de desfasurare la sitK
Multiple optiuni posi ile

amestecarea solului ori*inal cu sol contaminat? materiale de pavaB sau deseuri ridicarea- nivelarea terenului prin umplere cu sol contaminat? deseuri sau materiale de pavaB? depozitarea finala sau temporara a produselor c(imice periculoase? folosirea de produse periculoase la activitatile de productie transport si incarcare-descarcare de produse c(imice periculoase? deversari sau scur*eri de ape uzate demolare sau constructie

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 3

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
depozitarea substantelor de la activitati alaturate sitului prin aer depozitarea substantelor de la activitati alaturate sitului prin ape de suprafata activitati de incinerare a deseurilor sau a produselor secundare 297+ccidente ecolo*ice? deversari accidentaleK Da $u
ile

a7 Daca da? ce substante Multiple optiuni posi Metale *rele 9 compusi Dizolvanti )roduse petroliere :enoli &ompusi (alo*enati +sbest +lte (idrocarburi b7 +nul apro4imativ 222 c7 Masuri de remediereK Da d7 Daca da? ce actiuni de corectareK >4cavare-tratare institutional

&ompusi anor*anici Dio4ina si furani )esticide :talati

L222222222222222222222222222222 $u &ontrol

Masuri de izolare

); Caracteristicile sitului
307 +dancimea apro4imativa pana la panza freaticaK 317 &aracterizarea (idro*eolo*ica a locatiei sitului 327 "ip de sol predominant la suprafata 60910 metri adancime7 337 :losinta p,nzei freatice 6pe o raza de 2000 metri7
Multiple optiuni posi ile

09. m 3asin )ietris #ndustrie $iciuna la sit

.910 m ]arst $isip +pa potabila

10920 m Hona muntoasa +r*ila +*ricultura

\20 m

Roca &resterea animalelor

317 Distanta pana la cel mai apropiat put de e4tractie =m 3.7 "ipuri de ape de suprafata pe o raza de .00 metri in afara
Multiple optiuni posi ile

091 =m

192 =m

293 =m

\3

Mare Rau #ndustrie Recreatie 0 #ndustrial )asunat

@ac #zvor-parau +pa potabila )iscicultura 19. Rezidential &omercial

3alta ant +*ricultura $iciuna .910 +*ricultural )eisaB Dacant +*ricultural )eisaB Dacant

&anal

387 :olosinta apei de suprafata 61000 metri aval7


Multiple optiuni posi ile

&resterea animalelor \10 @oc de Recreational

377 #ndicati de cate ori a fost inundata zona in ultimii 20 ani 3!7 :olosinta curenta a sitului Boaca-scoala Multiple optiuni posi
ile

&resterea animalelor 397 :olosinta terenului in impreBurimi 6pe o raza de 1000 metri7 Boaca-scoala Multiple optiuni posi
ile

#ndustrial )asunat

Rezidential &omercial

@oc de Recreational

&resterea animalelor

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 1

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
107 Distanta pana la cel mai apropiat locuitorK =m 117 Distanta pana la cea mai apropiata zona proteBataK =m 127 >misii in aer posibileK Da $u la sit 091 =m 192 =m 293 =m \3 la sit 091 =m 192 =m 293 =m \3

G; Studii de mediu e&ectuate la sit


137 #ndicati studiile de mediu efectuate la sit $ici un studiu Memoriu te(nic tudiu de impact 6>#+7 tudiu strate*ic de mediu 6 >+7 3ilant de mediu 6nivel 07 3ilant de mediu 6nivel 17 3ilant de mediu 6nivel 27
Multiple optiuni posi ile

117 >4ista contaminare observata sau identificata la sitK Multiple optiuni ol +pe subterane +pe de suprafata +er
posi ile

#nvesti*are istorica #nvesti*are preliminara #nvesti*are detaliata >valuare de risc )lan de actiuni pentru corectare 6)+&7 #mplementare )+& >valuarea finalizarii actiunilor pentru corectare

:; Evaluare de risc %entru mediu 8 o%inie %ersonala


1.7 +precierea riscului dupa evaluator cazut Mediu Ridicat :oarte ur*ent

I; Alte in&ormatii semni&icative


2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

&(estionar

versiunea 1

)a*ina .

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
Anexa 1 , Coduri CAEN "activitati$
caen 01 9 +*ricultura? vanatoare si servicii ane4e caen 011 9 &ultivarea plantelorR *radinaritul destinat pieteiR (orticultura caen 0111 9 &ultivarea cerealelor? porumbului si a altor plante n2c2a2 caen 0112 9 &ultivarea le*umelor? a specialitatilor (orticole si a produselor de sera caen 0113 9 &ultivarea fructelor? nucilor? a plantelor pentru bauturi si mirodenii caen 012 9 &resterea animalelor caen 0121 9 &resterea animalelor? activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui caen 0122 9 &resterea ovinelor? caprinelor? cabalinelor? ma*arilor? catarilor si asinilor caen 0123 9 &resterea porcinelor caen 0121 9 &resterea pasarilor caen 012. 9 &resterea altor animale caen 013 9 +ctivitati in ferme mi4te 6cultura ve*etala combinata cu cresterea animalelor7 caen 0130 9 +ctivitati in ferme mi4te 6cultura ve*etala combinata cu cresterea animalelor7 caen 131 9 >4tractia si prepararea minereurilor feroase caen 1310 9 >4tractia si prepararea minereurilor feroase caen 132 9 >4tractia si prepararea minereurilor neferoase si rare 6e4clusiv minereuri radioactive7 caen 1320 9 >4tractia si prepararea minereurilor neferoase si rare 6e4clusiv minereurile radioactive7 caen 11 9 +lte activitati e4tractive caen 111 9 >4tractia mineralelor pentru industria materialelor de constructii caen 1111 9 >4tractia pietrei pentru constructii caen 1112 9 >4tractia pietrei calcaroase? *(ipsului si a cretei caen 1113 9 >4tractia ardeziei caen 112 9 >4tractia nisipului si ar*ilei caen 1121 9 >4tractia pietrisului si nisipului caen 1122 9 >4tractia ar*ilei si caolinului caen 113 9 >4tractia si prepararea mineralelor pentru industria c(imica si a in*rasamintelor naturale caen 1130 9 >4tractia si prepararea minereurilor pentru industria c(imica si a in*rasamintelor naturale caen 011 9 +ctivitati de servicii ane4e a*riculturii? cu e4ceptia activitatilor veterinareR *radinarit peisa*istic 6ar(itectura peisa*era7 caen 111 9 >4tractia sarii caen 1110 9 >4tractia sarii

caen 0111 9 +ctivitati de servicii ane4e a*riculturiiR *radinarit peisa*istic 6ar(itectura peisa*era7 caen 11. 9 +lte activitati e4tractive n2c2a2 caen 0112 9 +ctivitati de servicii pentru cresterea animalelor? cu e4ceptia activitatilor veterinare caen 11.0 9 +lte activitati e4tractive n2c2a2 caen 01. 9 Danatoare? ocrotirea vanatului? inclusiv activitati de servicii ane4e caen 01.0 9 Danatoare? ocrotirea vanatului? inclusiv activitati de servicii ane4e caen 02 9 ilvicultura? e4ploatare forestiera si servicii ane4e caen 020 9 ilvicultura? e4ploatare forestiera si servicii ane4e caen 0201 9 ilvicultura si e4ploatare forestiera caen 0202 9 ervicii au4iliare silviculturii si e4ploatarii forestiere caen 0. 9 )escuitul? piscicultura si serviciile ane4e caen 0.0 9 )escuitul? piscicultura si serviciile ane4e caen 0.01 9 )escuitul caen 0.02 9 )iscicultura caen 10 9 >4tractia si prepararea carbunelui caen 101 9 >4tractia si prepararea carbunelui superior 6)& X\ 23!8. =A-=*7 caen 1010 9 >4tractia si prepararea carbunelui superior 6)& X\ 23!8. =A-=*7 caen 102 9 >4tractia si prepararea carbunelui inferior 6)& ^ 23!8. =A-=*7 caen 1020 9 >4tractia si prepararea carbunelui inferior 6)& ^ 23!8. =A-=*7 caen 103 9 >4tractia si prepararea turbei caen 1030 9 >4tractia si prepararea turbei caen 11 9 >4tractia (idrocarburilor si servicii ane4e caen 111 9 >4tractia (idrocarburilor caen 1110 9 >4tractia (idrocarburilor caen 1. 9 #ndustria alimentara si a bauturilor caen 1.1 9 )roductia? prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne caen 1.11 9 )roductia si conservarea carnii caen 1.12 9 )roductia si conservarea carnii de pasare caen 1.13 9 )repararea produselor din carne 6inclusiv din carne de pasare7 caen 1.2 9 )relucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste caen 1.20 9 )relucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste caen 1.3 9 )relucrarea si conservarea fructelor si le*umelor caen 1.31 9 )relucrarea si conservarea cartofilor caen 1.32 9 :abricarea sucurilor de fructe si le*ume caen 1.33 9 )relucrarea si conservarea fructelor si le*umelor caen 1.1 9 :abricarea uleiurilor si a *rasimilor ve*etale si animale caen 1.11 9 :abricarea uleiurilor si *rasimilor brute caen 1.12 9 :abricarea uleiurilor si a *rasimilor rafinate caen 1.13 9 :abricarea mar*arinei si produselor comestibile similare caen 1.. 9 :abricarea produselor lactate caen 1..1 9 :abricarea produselor lactate si a branzeturilor caen 1..2 9 :abricarea in*(etatei caen 1.8 9 :abricarea produselor de morarit? amidonului si produselor din amidon caen 1.81 9 :abricarea produselor de morarit caen 1.82 9 :abricarea amidonului si a produselor din amidon caen 112 9 +ctivitati de servicii ane4e e4tractiei petrolului si *azelor naturale 6e4clusiv prospectiuni7 caen 1.7 9 :abricarea produselor pentru (rana animalelor caen 1.71 9 :abricarea produselor pentru (rana animalelor de ferma caen 1.72 9 :abricarea produselor pentru (rana animalelor de companie caen 1120 9 +ctivitati de servicii ane4e e4tractiei petrolului si *azelor naturale? e4clusiv prospectiunile caen 12 9 >4tractia si prepararea minereurilor radioactive caen 120 9 >4tractia si prepararea minereurilor radioactive caen 1200 9 >4tractia si prepararea minereurilor radioactive caen 13 9 >4tractia si prepararea minereurilor metalifere caen 1.! 9 :abricarea altor produse alimentare caen 1.!1 9 :abricarea painiiR fabricarea produselor proaspete de patiserie caen 1.!2 9 :abricarea biscuitilor? piscoturilor si altor produse similare caen 1.!3 9 :abricarea za(arului caen 1.!1 9 :abricarea produselor din cacao? a ciocolatei si a produselor za(aroase caen 1.!. 9 :abricarea macaroanelor? taiteilor? cus9cus9ului si a altor produse fainoase similare

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 8

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen 1.!8 9 )relucrarea ceaiului si cafelei caen 1.!7 9 :abricarea condimentelor caen 1.!! 9 :abricarea preparatelor alimentare omo*enizate si alimentelor dietetice caen 1.!9 9 :abricarea altor produse alimentare n2c2a2 caen 1.9 9 :abricarea bauturilor caen 1.91 9 :abricarea bauturilor alcoolice distilate caen 1.92 9 :abricarea alcoolului etilic de fermentatie caen 1.93 9 :abricarea vinurilor caen 1.91 9 :abricarea cidrului si a altor vinuri din fructe caen 1.9. 9 :abricarea altor bauturi nedistilate? obtinute prin fermentare caen 1.98 9 :abricarea berii caen 1.97 9 :abricarea maltului caen 1.9! 9 )roductia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice caen 18 9 :abricarea produselor din tutun caen 180 9 :abricarea produselor din tutun caen 1800 9 :abricarea produselor din tutun caen 17 9 :abricarea produselor te4tile caen 171 9 )re*atirea fibrelor si filarea in fire caen 1711 9 )re*atirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac caen 1712 9 )re*atirea fibrelor si filarea in fire de lana cardata si tip lana cardata caen 1713 9 )re*atirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana caen 1711 9 )re*atirea si filarea in fire a fibrelor tip in caen 19 9 "abacirea si finisarea pieilorR fabricarea articolelor de voiaB si maroc(inarie? a (arnasamentelor si incaltamintei caen 191 9 "abacirea si finisarea pieilor caen 1910 9 "abacirea si finisarea pieilor caen 192 9 :abricarea articolelor de voiaB si maroc(inarie si a articolelor de (arnasament caen 1920 9 :abricarea de articole de voiaB si maroc(inarie si a articolelor de (arnasament caen 193 9 :abricarea incaltamintei caen 1930 9 :abricarea incaltamintei caen 177 9 :abricarea de articole tricotate sau crosetate caen 1771 9 :abricarea de ciorapi? sosete si ciorapi pantalon? tricotati sau crosetati caen 1772 9 :abricarea de pulovere? veste si articole similare tricotate sau crosetate caen 1! 9 :abricarea articolelor de imbracaminteR aranBarea si vopsirea blanurilor caen 1!1 9 :abricarea articolelor de imbracaminte din piele caen 1!10 9 :abricarea articolelor de imbracaminte din piele caen 1!2 9 :abricarea altor articole de imbracaminte si accesorii caen 1!21 9 :abricarea de articole de imbracaminte pentru lucru caen 1!22 9 :abricarea altor articole de imbracaminte 6e4clusiv lenBeria de corp7 caen 1!23 9 :abricarea de articole de lenBerie de corp caen 1!21 9 :abricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n2c2a2 caen 1!3 9 )repararea si vopsirea blanurilorR fabricarea articolelor din blana caen 1!30 9 )repararea si vopsirea blanurilorR fabricarea articolelor din blana

caen 171. 9 )relucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale 6inclusiv din scame7 si a firelor sintetice caen 1718 9 :abricarea atei de cusut caen 1717 9 )re*atirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire caen 172 9 )roductia de tesaturi caen 1721 9 "esaturi din bumbac si din fire tip bumbac caen 1722 9 "esaturi din lana cardata si din fire tip lana cardata caen 1723 9 "esaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata caen 1721 9 "esaturi din matase si din fire tip matase caen 172. 9 "esaturi din alte te4tile caen 173 9 :inisarea materialelor te4tile caen 1730 9 :inisarea materialelor te4tile

caen 20 9 :abricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta? cu e4ceptia mobileiR fabricarea articolelor din impletitura de pai si alte materiale caen 201 9 "aierea si rindeluirea lemnuluiR impre*narea lemnului caen 2010 9 "aierea si rindeluirea lemnuluiR impre*narea lemnului caen 202 9 :abricarea de produse stratificate din lemn

caen 2020 9 :abricarea de produse stratificate din lemnL placaB? panel? furnire? placi din asc(ii de lemn? placi fibrolemnoase etc2 caen 203 9 :abricarea de elemente de dul*(erie si tamplarie? pentru constructii caen 2030 9 :abricarea de elemente de dul*(erie si tamplarie pentru constructii caen 201 9 :abricarea ambalaBelor din lemn caen 2010 9 :abricarea ambalaBelor din lemn caen 20. 9 :abricarea altor produse din lemnR fabricarea articolelor din pluta? paie si impletituri

caen 171 9 :abricarea de articole confectionate din te4tile 6cu e4ceptia imbracamintei si lenBeriei de corp7

caen 20.1 9 :abricarea altor produse din lemn caen 20.2 9 :abricarea articolelor din pluta? paie si impletituri caen 21 9 :abricarea celulozei? (artiei si a produselor din (artie

caen 1710 9 :abricarea de articole confectionate din te4tile 6cu e4ceptia imbracamintei si lenBeriei de corp7 caen 17. 9 :abricarea altor articole te4tile caen 17.1 9 :abricarea de covoare si moc(ete caen 17.2 9 :abricarea de fran*(ii? sfori si plase

caen 211 9 :abricarea celulozei? (artiei si cartonului caen 2111 9 :abricarea celulozei caen 2112 9 :abricarea (artiei si cartonului caen 212 9 :abricarea articolelor din (artie si carton caen 2121 9 :abricarea (artiei si cartonului ondulat si a ambalaBelor din (artie sau carton caen 2122 9 :abricarea produselor de uz *ospodaresc si sanitar? din (artie sau carton

caen 17.3 9 :abricarea de te4tile netesute si articole din acestea? cu e4ceptia confectiilor de imbracaminte caen 17.1 9 :abricarea altor articole te4tile n2c2a2 caen 178 9 :abricarea de metraBe obtinute prin tricotare sau crosetare caen 1780 9 :abricarea de metraBe prin tricotare sau crosetare

caen 2123 9 :abricarea articolelor de papetarie caen 2121 9 :abricarea tapetului caen 212. 9 :abricarea altor articole din (artie si carton n2c2a2 caen 22 9 >dituri? poli*rafie si reproducerea pe suporti a inre*istrarilor caen 221 9 +ctivitatea editurilor

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 7

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen 2211 9 >ditarea cartilor caen 2212 9 >ditarea ziarelor caen 2213 9 >ditarea revistelor si periodicelor caen 2211 9 >ditarea inre*istrarilor sonore caen 221. 9 +lte activitati de editare caen 222 9 "iparirea si activitati ane4e caen 2221 9 "iparirea ziarelor caen 2222 9 +lte activitati de tiparire n2c2a2 caen 2223 9 @e*atorie caen 2221 9 ervicii pre*atitoare pentru pretiparire caen 222. 9 +lte lucrari de tipo*rafie caen 223 9 Reproducerea inre*istrarilor pe suporti caen 2231 9 Reproducerea inre*istrarilor audio caen 2232 9 Reproducerea inre*istrarilor video caen 2233 9 Reproducerea inre*istrarilor informatice caen 218. 9 :abricarea suportilor destinati inre*istrarilor caen 2188 9 :abricarea altor produse c(imice n2c2a2 caen 217 9 :abricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale caen 2170 9 :abricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale caen 2. 9 :abricarea produselor din cauciuc si mase plastice caen 2.1 9 )roductia de articole din cauciuc caen 2.11 9 :abricarea anvelopelor si a camerelor de aer caen 2.12 9 Resaparea anvelopelor caen 2.13 9 :abricarea altor produse din cauciuc caen 2.2 9 :abricarea articolelor din material plastic caen 2.21 9 :abricarea placilor? foliilor? tuburilor si profilelor din material plastic caen 2.22 9 :abricarea articolelor de ambalaB din material plastic caen 2.23 9 :abricarea articolelor din material plastic pentru constructii caen 2.21 9 :abricarea altor produse din material plastic caen 28 9 :abricarea altor produse din minerale nemetalice caen 281 9 :abricarea sticlei si a articolelor din sticla caen 23 9 #ndustria de prelucrare a titeiului? cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari caen 231 9 :abricarea produselor de cocserie caen 2310 9 :abricarea produselor de cocserie caen 232 9 :abricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului caen 2320 9 :abricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului caen 233 9 )relucrarea combustibililor nucleari caen 2330 9 )relucrarea combustibililor nucleari caen 21 9 :abricarea substantelor si a produselor c(imice caen 211 9 :abricarea produselor c(imice de baza caen 2111 9 :abricarea *azelor industriale caen 2112 9 :abricarea colorantilor si a pi*mentilor caen 2113 9 :abricarea altor produse c(imice anor*anice de baza caen 2111 9 :abricarea altor produse c(imice or*anice de baza caen 211. 9 :abricarea in*rasamintelor si produselor azotoase caen 2118 9 :abricarea materialelor plastice in forme primare caen 2117 9 :abricarea cauciucului sintetic in forme primare caen 212 9 :abricarea pesticidelor si a altor produse a*roc(imice caen 2120 9 :abricarea pesticidelor si a altor produse a*roc(imice caen 213 9 :abricarea vopselelor? lacurilor? cernelii tipo*rafice si masticurilor caen 2130 9 :abricarea vopselelor? lacurilor? cernelii tipo*rafice si masticurilor caen 211 9 :abricarea de medicamente? produse farmaceutice si naturiste caen 2111 9 :abricarea produselor farmaceutice de baza caen 2112 9 :abricarea preparatelor farmaceutice caen 282 9 :abricarea produselor din ceramica refractara si nerefractara 6e4clusiv cele pentru constructii7 caen 2821 9 :abricarea articolelor ceramice pentru uz *ospodaresc si ornamental caen 2822 9 :abricarea de obiecte sanitare din ceramica caen 2823 9 :abricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica caen 2821 9 :abricarea de produse ceramice de uz te(nic caen 282. 9 :abricarea altor produse ceramice caen 2828 9 :abricarea produselor ceramice refractare caen 283 9 :abricarea placilor si dalelor? din ceramica caen 2830 9 :abricarea placilor si dalelor din ceramica caen 281 9 :abricarea caramizilor? ti*lelor si altor produse pentru constructii? din ar*ila arsa caen 2810 9 :abricarea caramizilor? ti*lelor si altor produse pentru constructii? din ar*ila arsa caen 28. 9 :abricarea cimentului? varului si ipsosului caen 28.1 9 :abricarea cimentului caen 28.2 9 :abricarea varului caen 28.3 9 :abricarea ipsosului caen 288 9 :abricarea elementelor din beton? ciment si ipsos caen 2881 9 :abricarea elementelor din beton pentru constructii caen 2882 9 :abricarea elementelor din ipsos pentru constructii caen 21. 9 :abricarea sapunurilor? deter*entilor si a produselor de intretinere? cosmetice si de parfumerie caen 21.1 9 :abricarea sapunurilor? deter*entilor si a produselor de intretinere caen 21.2 9 :abricarea parfumurilor si a produselor cosmetice 6de toaleta7 caen 218 9 :abricarea altor produse c(imice caen 2181 9 :abricarea e4plozivilor caen 2182 9 :abricarea cleiurilor si *elatinelor caen 2183 9 :abricarea uleiurilor esentiale caen 2181 9 :abricarea preparatelor c(imice de uz foto*rafic caen 2883 9 :abricarea betonului caen 2881 9 :abricarea mortarului caen 288. 9 :abricarea produselor din azbociment caen 2888 9 :abricarea altor elemente din beton? ciment si ipsos caen 287 9 "aierea? fasonarea si finisarea pietrei caen 2870 9 "aierea? fasonarea si finisarea pietrei caen 28! 9 :abricarea altor produse din minerale nemetalice caen 28!1 9 :abricarea de produse abrazive caen 2811 9 :abricarea sticlei plate caen 2812 9 )relucrarea si fasonarea sticlei plate caen 2813 9 :abricarea articolelor din sticla caen 2811 9 :abricarea fibrelor din sticla caen 281. 9 :abricarea de sticlarie te(nica

&(estionar

versiunea 1

)a*ina !

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen 28!2 9 :abricarea altor produse din minerale nemetalice? n2c2a2 caen 27 9 #ndustria metalur*ica caen 271 9 )roductia de metale feroase sub forme primare si semifabricate caen 2710 9 )roductia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaBe caen 272 9 )roductia de tuburi din fonta si otel caen 2721 9 )roductia de tuburi 6tevi7 din fonta caen 2722 9 )roductia de tuburi 6tevi7 din otel caen 273 9 +lte activitati metalur*ice caen 2731 9 "ra*ere la rece caen 2732 9 @aminare la rece caen 2733 9 )roductia altor profile obtinute la rece caen 2731 9 "refilare caen 271 9 )roductia metalelor pretioase si a altor metale neferoase caen 2711 9 )roductia metalelor pretioase caen 2712 9 Metalur*ia aluminiului caen 2713 9 )roductia plumbului? zincului si cositorului caen 2711 9 Metalur*ia cuprului caen 271. 9 )roductia altor metale neferoase caen 27. 9 "urnarea metalelor caen 27.1 9 "urnarea fontei caen 27.2 9 "urnarea otelului caen 27.3 9 "urnarea metalelor neferoase usoare caen 27.1 9 "urnarea altor metale neferoase caen 2! 9 #ndustria constructiilor metalice si a produselor din metal 6e4clusiv masini? utilaBe si instalatii7 caen 2!1 9 :abricarea de constructii metalice caen 2!11 9 :abricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice caen 2!12 9 :abricarea de elemente de dul*(erie si tamplarie din metal caen 2923 9 :abricarea ec(ipamentelor industriale de ventilatie si fri*orifice 6cu e4ceptia celor pentru uz casnic7 caen 2921 9 :abricarea altor ec(ipamente de utilizare *enerala caen 293 9 :abricarea de masini a*ricole si forestiere caen 2931 9 :abricarea tractoarelor caen 2932 9 :abricarea altor masini si utilaBe a*ricole si forestiere caen 291 9 :abricarea masinilor9unelte caen 2911 9 :abricarea masinilor9unelte portabile actionate electric caen 2912 9 :abricarea altor masini9unelte pentru prelucrarea metalului caen 2913 9 :abricarea altor masini9unelte n2c2a2 caen 29. 9 :abricarea altor masini cu destinatie specifica caen 2!2 9 )roductia de rezervoare? cisterne si containere metaliceR productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala caen 2!21 9 )roductia de rezervoare? cisterne si containere metalice caen 2!22 9 )roductia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala caen 2!3 9 )roductia *eneratoarelor de aburi 6cu e4ceptia cazanelor pentru incalzire centrala7 caen 29.1 9 :abricarea utilaBelor pentru metalur*ie caen 29.2 9 :abricarea utilaBelor pentru e4tractie si constructii caen 29.3 9 :abricarea utilaBelor pentru prelucrarea produselor alimentare? bauturilor si tutunului caen 29.1 9 :abricarea utilaBelor pentru industria te4tila? a imbracamintei si a pielariei caen 29.. 9 :abricarea utilaBelor pentru industria (artiei si cartonului caen 2911 9 :abricarea de motoare si turbine 6cu e4ceptia motoarelor pentru avioane? autove(icule si motociclete27 caen 2912 9 :abricarea de pompe si compresoare caen 2913 9 :abricarea de articole de robinetarie caen 2911 9 :abricarea la*arelor? an*renaBelor si or*anelor mecanice de transmisie caen 292 9 :abricarea de masini de utilizare *enerala caen 2921 9 :abricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor caen 2922 9 :abricarea ec(ipamentelor de ridicat si manipulat caen 291 9 :abricarea de ec(ipamente pentru producerea si utilizarea ener*iei mecanice 6cu e4ceptia motoarelor pentru avioane? autove(icule si motociclete7 caen 2!72 9 :abricarea ambalaBelor din metale usoare caen 2!73 9 :abricarea articolelor din fire metalice caen 2!71 9 :abricarea de suruburi? buloane? lanturi si arcuri caen 2!7. 9 :abricarea altor articole din metal caen 29 9 #ndustria de masini si ec(ipamente

caen 2!30 9 )roductia *eneratoarelor de aburi 6cu e4ceptia cazanelor pentru incalzire centrala7 caen 29.8 9 :abricarea altor masini si utilaBe specifice caen 298 9 :abricarea armamentului si munitiei caen 2!1 9 :abricarea produselor metalice obtinute prin deformare plasticaR metalur*ia pulberilor caen 2980 9 :abricarea armamentului si munitiei caen 297 9 :abricarea masinilor si aparatelor pentru uz casnic caen 2971 9 :abricarea de masini si aparate electrocasnice caen 2!10 9 :abricarea produselor metalice obtinute prin deformare plasticaR metalur*ia pulberilor caen 2!. 9 "ratarea si acoperirea metalelorR operatiuni de mecanica *enerala caen 2!.1 9 "ratarea si acoperirea metalelor caen 2!.2 9 Operatiuni de mecanica *enerala caen 2!8 9 )roductia de unelte si articole de fierarie caen 2!81 9 :abricarea produselor de taiat si de uz casnic caen 2!82 9 :abricarea uneltelor de mana caen 2!83 9 :abricarea articolelor de feronerie caen 2!7 9 :abricarea altor produse prelucrate din metal caen 2!71 9 :abricarea de recipienti? containere si alte produse similare din otel caen 2972 9 :abricarea de aparate neelectrice? de uz casnic caen 30 9 #ndustria de miBloace ale te(nicii de calcul si de birou caen 300 9 )roductia de miBloace ale te(nicii de calcul si de birou caen 3001 9 :abricarea masinilor de birou caen 3002 9 :abricarea calculatoarelor si a altor ec(ipamente electronice caen 31 9 #ndustria de masini si aparate electrice caen 311 9 )roductia de motoare? *eneratoare si transformatoare electrice caen 3110 9 )roductia de motoare? *eneratoare si transformatoare electrice caen 312 9 )roductia de aparate pentru comanda si distributia electricitatii caen 3120 9 )roductia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii caen 313 9 )roductia de fire si cabluri electrice si optice

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 9

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen 3130 9 )roductia de fire si cabluri electrice si optice caen 311 9 )roductia de acumulatori? baterii si pile electrice caen 3110 9 )roductia de acumulatori? baterii si pile electrice caen 31. 9 )roductia de lampi electrice si ec(ipamente de iluminat caen 31.0 9 )roductia de lampi electrice si ec(ipamente de iluminat caen 318 9 )roductia de alte aparate? ec(ipamente si materiale electrice caen 3181 9 )roductia de componente electrice pentru motoare si ve(icule n2c2a2 caen 3182 9 )roductia altor componente electrice n2c2a2 caen 32 9 #ndustria de ec(ipamente pentru radio? televiziune si comunicatii caen 321 9 )roductia de tuburi electronice si alte componente electronice caen 3210 9 )roductia tuburilor electronice si a altor componente electronice caen 313 9 )roductia de piese si accesorii pentru autove(icule si pentru motoare de autove(icule caen 3130 9 )roductia de piese si accesorii pentru autove(icule si motoare de autove(icule caen 3. 9 #ndustria altor miBloace de transport n2c2a2 caen 3.1 9 &onstructii si reparatii de nave caen 3.11 9 &onstructii si reparatii de nave caen 3.12 9 &onstructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de a*rement caen 3.2 9 &onstructia si repararea materialului rulant caen 3.20 9 &onstructia si repararea materialului rulant caen 3.3 9 &onstructii si reparatii de aeronave si nave caen 3.30 9 &onstructii si reparatii de aeronave si nave caen 3.1 9 )roductia de motociclete? biciclete si ve(icule pentru invalizi caen 322 9 )roductia de emitatoare radio9televiziune? ec(ipamente si aparate telefonice si tele*rafice caen 3.11 9 )roductia de motociclete caen 3.12 9 )roductia de biciclete caen 3.13 9 )roductia de ve(icule pentru invalizi caen 3220 9 )roductia de emitatoare radio9televiziune? ec(ipamente si aparate telefonice si tele*rafice caen 3.. 9 )roductia altor miBloace de transport n2c2a2 caen 3..0 9 )roductia altor miBloace de transport? n2c2a2 caen 38 9 )roductia de mobilier si alte activitati industriale n2c2a2 caen 323 9 )roductia de receptoare de radio si televiziuneR aparate de inre*istrare si reproducere audio sau video caen 381 9 )roductia de mobilier caen 3811 9 )roductia de scaune caen 3812 9 )roductia mobilierului pentru birou si ma*azine caen 3230 9 )roductia de receptoare de radio si televiziuneR aparate de inre*istrare si reproducere audio sau video caen 3813 9 )roductia mobilierului pentru bucatarii caen 3811 9 )roductia altor tipuri de mobilier caen 381. 9 )roductia de saltele si somiere caen 33 9 #ndustria de aparatura si instrumente medicale? de precizie? optice si foto*rafice? ceasornicarie caen 331 9 )roductia de aparatura si instrumente medicale caen 3310 9 )roductia de aparatura si instrumente medicale caen 382 9 :abricarea biButeriilor si articolelor similare caen 3821 9 3aterea monedelor si medaliilor caen 3822 9 :abricarea biButeriilor si articolelor similare din metale si pietre caen 383 9 :abricarea instrumentelor muzicale caen 3830 9 :abricarea instrumentelor muzicale caen 332 9 )roductia de aparatura si instrumente de masura? verificare si control 6cu e4ceptia ec(ipamentelor de masura? re*lare si control pentru procesele industriale7 caen 381 9 :abricarea articolelor pentru sport caen 3810 9 :abricarea articolelor pentru sport caen 38. 9 :abricarea Bocurilor si Bucariilor caen 3320 9 )roductia de aparatura si instrumente de masura? verificare si control 6cu e4ceptia ec(ipamentelor de masura? re*lare si control pentru procesele industriale7 caen 38.0 9 :abricarea Bocurilor si Bucariilor caen 388 9 :abricarea altor produse n2c2a2 caen 3881 9 :abricarea biButeriilor de fantezie caen 3882 9 &onfectionarea maturilor si periilor caen 3883 9 :abricarea altor produse manufacturiere caen 3330 9 )roductia de ec(ipamente de masura? re*lare si control pentru procese industriale caen 331 9 )roductia de aparatura si instrumente optice si foto*rafice caen 3310 9 )roductia de aparatura si instrumente optice si foto*rafice caen 33. 9 )roductia de ceasuri caen 33.0 9 )roductia de ceasuri caen 31 9 #ndustria miBloacelor de transport rutier caen 311 9 )roductia de autove(icule caen 3110 9 )roductia de autove(icule caen 312 9 )roductia de caroserii? remorci si semiremorci caen 3120 9 )roductia de caroserii? remorci si semiremorci caen 37 9 Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile caen 371 9 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile caen 3710 9 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile caen 372 9 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile caen 3720 9 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile caen 10 9 )roductia si furnizarea de ener*ie electrica si termica? *aze si apa caen 101 9 )roductia si distributia ener*iei electrice caen 1011 9 )roductia de ener*ie electrica caen 1012 9 "ransportul ener*iei electrice caen 1013 9 Distributia si comercializarea ener*iei electrice caen 102 9 )roductia *azelorR distributia combustibililor *azosi prin conducte caen 1021 9 )roductia *azelor

caen 333 9 )roductia de ec(ipamente de masura? re*lare si control pentru procesele industriale

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 10

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen 1022 9 Distributia si comercializarea combustibililor *azosi? prin conducte caen 103 9 )roductia si distributia ener*iei termice si a apei calde caen 1030 9 )roductia si distributia ener*iei termice si a apei calde caen 11 9 &aptarea? tratarea si distributia apei caen 110 9 &aptarea? tratarea si distributia apei caen 1100 9 &aptarea? tratarea si distributia apei caen 1. 9 &onstructii caen 1.1 9 Or*anizarea de santiere si pre*atirea terenului caen 1.11 9 Demolarea constructiilor? terasamente si or*anizare de santiere caen 1.12 9 @ucrari de foraB si sondaB pentru constructii caen 1.2 9 &onstructii de cladiri sau parti ale acestoraR *eniu civil caen 1.21 9 &onstructii de cladiri si lucrari de *eniu caen 1.22 9 @ucrari de invelitori? sarpante si terase la constructii caen 1.23 9 &onstructii de autostrazi? drumuri? aerodroame si baze sportive caen 1.21 9 &onstructii (idrote(nice caen 1.2. 9 +lte lucrari speciale de constructii caen 1.3 9 @ucrari de instalatii pentru cladiri caen 1.31 9 @ucrari de instalatii electrice caen 1.32 9 @ucrari de izolatii si protectie anticoroziva caen 1.33 9 @ucrari de instalatii te(nico9sanitare caen 1.31 9 +lte lucrari de instalatii caen 1.1 9 @ucrari de finisare caen 1.11 9 @ucrari de ipsoserie caen 1.12 9 @ucrari de tamplarie si dul*(erie caen 1.13 9 @ucrari de pardosire si placare a peretilor caen 1.11 9 @ucrari de vopsitorie? zu*raveli si montari de *eamuri caen 1.1. 9 +lte lucrari de finisare caen 1.. 9 #nc(irierea utilaBelor de constructii si demolare? cu personal de deservire aferent caen 1..0 9 #nc(irierea utilaBelor de constructii si demolare? cu personal de deservire aferent caen .11! 9 #ntermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific? n2c2a2 caen .119 9 #ntermedieri in comertul cu produse diverse caen .12 9 &omert cu ridicata al produselor a*ricole brute si al animalelor vii caen .121 9 &omert cu ridicata al cerealelor? semintelor si furaBelor caen .122 9 &omert cu ridicata al florilor si al plantelor caen .123 9 &omert cu ridicata al animalelor vii caen .121 9 &omert cu ridicata a pieilor brute si al pieilor prelucrate caen .12. 9 &omert cu ridicata al tutunului neprelucrat caen .13 9 &omert cu ridicata al produselor alimentare? al bauturilor si al tutunului caen .131 9 &omert cu ridicata al fructelor si le*umelor caen .132 9 &omert cu ridicata al carnii si produselor din carne caen .133 9 &omert cu ridicata al produselor lactate? oualor? uleiurilor si *rasimilor comestibile caen .131 9 &omert cu ridicata al bauturilor caen .13. 9 &omert cu ridicata al produselor din tutun caen .138 9 &omert cu ridicata al za(arului? ciocolatei si produselor za(aroase caen .137 9 &omert cu ridicata cu cafea? ceai? cacao si condimente caen .13! 9 &omert cu ridicata? specializat? al altor alimente? inclusiv peste? crustacee si moluste caen .139 9 &omert cu ridicata? nespecializat? de produse alimentare? bauturi si tutun caen .11 9 &omert cu ridicata al bunurilor de consum? altele decat cele alimentare caen .0 9 &omert cu ridicata si cu amanuntul? intretinerea si repararea autove(iculelor si a motocicletelorR comert cu amanuntul al carburantilor pentru autove(icule caen .01 9 &omert cu autove(icule caen .010 9 &omert cu autove(icule caen .02 9 #ntretinerea si repararea autove(iculelor caen .020 9 #ntretinerea si repararea autove(iculelor caen .03 9 &omert cu piese si accesorii pentru autove(icule caen .030 9 &omert cu piese si accesorii pentru autove(icule caen .113 9 &omert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz *ospodaresc? al aparatelor de radio si televizoarelor caen .111 9 &omert cu ridicata al produselor din ceramica? sticlarie? tapete si produse de intretinere caen .11. 9 &omert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie caen .118 9 &omert cu ridicata al produselor farmaceutice caen .117 9 &omert cu ridicata al altor bunuri de consum? nealimentare? n2c2a2 caen .01 9 &omert cu motociclete? piese si accesorii aferenteR intretinerea si repararea motocicletelor caen .010 9 &omert cu motociclete? piese si accesorii aferente? si reparatii caen .0. 9 &omert cu amanuntul al carburantilor pentru autove(icule caen .0.0 9 &omert cu amanuntul al carburantilor pentru autove(icule caen .1.1 9 &omert cu ridicata al ec(ipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii caen .1 9 &omert cu ridicata si servicii de intermediere in comertul cu ridicata 6cu e4ceptia autove(iculelor si motocicletelor7 caen .11 9 +ctivitati de intermediere in comertul cu ridicata sanitare si de incalzire caen .1.. 9 &omert cu ridicata al produselor c(imice caen .1.8 9 &omert cu ridicata al altor produse intermediare caen .1.7 9 &omertul cu ridicata al deseurilor si resturilor caen .111 9 #ntermedieri in comertul cu materii prime a*ricole? animale vii? materii prime caen .1! 9 &omert cu ridicata al masinilor? ec(ipamentelor si furniturilor caen .1. 9 &omert cu ridicata al produselor intermediare nea*ricole si al deseurilor caen .1.1 9 &omert cu ridicata al combustibililor solizi? lic(izi si *azosi si al produselor derivate caen .1.2 9 &omert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice caen .1.3 9 &omert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii caen .111 9 &omert cu ridicata al produselor te4tile caen .112 9 &omert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei caen .112 9 #ntermedieri in comertul cu combustibili? minerale? si produse c(imice pentru industrie caen .113 9 #ntermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii caen .111 9 #ntermedieri in comertul cu masini? ec(ipamente industriale? nave si avioane caen .11. 9 #ntermedieri in comertul cu mobila? articole de menaB si de fierarie caen .118 9 #ntermedieri in comertul cu te4tile? confectii? incaltaminte si articole caen .117 9 #ntermedieri in comertul cu produse alimentare? bauturi si tutun te4tile si cu semiproduse

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 11

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen .1!1 9 &omert cu ridicata al masinilor9unelte caen .1!2 9 &omert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii caen .21! 9 &omertul cu amanuntul? in ma*azine specializate? al altor produse n2c2a2 caen .2. 9 &omert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin ma*azine

caen .1!3 9 &omert cu ridicata al masinilor pentru industria te4tila si al masinilor de cusut side tricotat caen .2.0 9 &omert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin ma*azine caen .1!1 9 &omert cu ridicata al calculatoarelor? ec(ipamentelor periferice si soft0are9ului caen .1!. 9 &omert cu ridicata al altor masini si ec(ipamente de birou caen .1!8 9 &omert cu ridicata al altor componente si ec(ipamente electronice caen .1!7 9 &omert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie? comert si transporturi caen .28 9 &omert cu amanuntul neefectuat prin ma*azine caen .281 9 &omert cu amanuntul prin corespondenta caen .282 9 &omert cu amanuntul prin standuri si piete caen .283 9 &omert cu amanuntul care nu se efectueaza prin ma*azine

caen .1!! 9 &omert cu ridicata al masinilor? accesoriilor si uneltelor a*ricole? inclusiv al tractoarelor caen .27 9 Reparatii de articole personale si *ospodaresti caen .19 9 &omert cu ridicata al altor produse caen .190 9 &omert cu ridicata al altor produse caen .271 9 Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele caen .272 9 Reparatii de articole electrice de uz *ospodaresc caen .273 9 Reparatii de ceasuri si biButerii caen .2 9 &omert cu amanuntul 6cu e4ceptia autove(iculelor si motocicletelor7R repararea bunurilor caen .271 9 +lte reparatii de articole personale n2c2a2 personale si *ospodaresti caen .21 9 &omertul cu amanuntul in ma*azine nespecializate caen .. 9 /oteluri si restaurante ectiunea cuprinde punerea la dispozitia clientilor a cazarii si-sau a unor mancaruri calde? *ustari si bauturi? pentru consumul imediat2 caen .211 9 &omert cu amanuntul in ma*azine nespecializate? cu vanzare predominanta de produse alimentare? bauturi si tutun caen ..1 9 /oteluri caen ..10 9 /oteluri caen ..2 9 &ampin*uri si alte facilitati pentru cazare de scurta durata caen .212 9 &omert cu amanuntul in ma*azine nespecializate? cu vanzare predominanta de produse nealimentare caen ..21 9 "abere de tineret si refu*ii montane caen ..22 9 &ampin*uri? inclusiv parcuri pentru rulote caen ..23 9 +lte miBloace de cazare caen .22 9 &omert cu amanuntul al produselor alimentare? bauturilor si al produselor din tutun? caen ..3 9 Restaurante in ma*azine specializate caen .221 9 &omert cu amanuntul al fructelor si le*umelor proaspete caen .222 9 &omert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne caen .223 9 &omert cu amanuntul al pestelui? crustaceelor si molustelor caen .221 9 &omert cu amanuntul al painii? produselor de patiserie si produselor za(aroase caen .22. 9 &omert cu amanuntul al bauturilor caen .228 9 &omert cu amanuntul al produselor din tutun caen .227 9 &omert cu amanuntul? in ma*azine specializate? al produselor alimentare caen ..30 9 Restaurante caen ..1 9 3aruri caen ..10 9 3aruri caen ... 9 &antine si alte unitati de preparare a (ranei caen ...1 9 &antine caen ...2 9 +lte unitati de preparare a (ranei caen 80 9 "ransporturi terestreR transporturi prin conducte caen 801 9 "ransportul pe calea ferata caen 8010 9 "ransporturi pe calea ferata caen .23 9 &omert cu amanuntul? in ma*azine specializate? al produselor farmaceutice si medicale? al produselor de cosmetica si de parfumerie caen .231 9 &omert cu amanuntul al produselor farmaceutice caen .232 9 &omert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice caen .233 9 &omert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie caen .21 9 &omertul cu amanuntul? in ma*azine specializate? al altor produse n2c2a2 caen .211 9 &omertul cu amanuntul al te4tilelor caen .212 9 &omert cu amanuntul al imbracamintei caen .213 9 &omert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele caen 802 9 +lte transporturi terestre caen 8021 9 +lte transporturi terestre de calatori? pe baza de *rafic caen 8022 9 "ransporturi cu ta4iuri caen 8023 9 "ransporturi terestre de calatori? ocazionale caen 8021 9 "ransporturi rutiere de marfuri caen 803 9 "ransporturi prin conducte caen 8030 9 "ransporturi prin conducte caen 81 9 "ransporturi pe apa caen 811 9 "ransporturi maritime si de coasta caen 8110 9 "ransporturi maritime si de coasta caen .211 9 &omert cu amanuntul al mobilei? al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic caen 812 9 "ransporturi pe cai navi*abile interioare caen 8120 9 "ransporturi pe cai navi*abile interioare caen 82 9 "ransporturi aeriene caen .21. 9 &omert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro9menaBere? al aparatelor de radio si televizoarelor caen 821 9 "ransporturi aeriene? dupa *rafic caen 8210 9 "ransporturi aeriene dupa *rafic caen 822 9 "ransporturi aeriene? ocazionale caen .218 9 &omert cu amanuntul cu articole de fierarie? cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit caen .217 9 &omert cu amanuntul al cartilor? ziarelor si articolelor de papetarie caen 8220 9 "ransporturi aeriene ocazionale caen 823 9 "ransport spatial

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 12

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen 8230 9 "ransporturi spatiale caen 83 9 +ctivitati ane4e si au4iliare de transport? activitati ale a*entiilor de turism caen 831 9 Manipulari si depozitari caen 8311 9 Manipulari caen 8312 9 Depozitari caen 832 9 +lte activitati ane4e transporturilor caen 8321 9 +lte activitati ane4e transporturilor terestre caen 8322 9 +lte activitati ane4e transporturilor pe apa caen 8323 9 +lte activitati ane4e transporturilor aeriene caen 8720 9 +ctivitati au4iliare ale caselor de asi*urari si de pensii caen 70 9 "ranzactii imobiliare caen 701 9 +ctivitati imobiliare cu bunuri proprii caen 7011 9 Dezvoltare 6promovare7 imobiliara caen 7012 9 &umpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii caen 702 9 #nc(irierea si subinc(irierea bunurilor imobiliare? proprii sau inc(iriate caen 7020 9 #nc(irierea si subinc(irierea bunurilor imobiliare proprii sau inc(iriate caen 703 9 +ctivitati imobiliare pe baza de tarife sau contract caen 7031 9 +*entii imobiliare

caen 833 9 +ctivitati ale a*entiilor de voiaB si a tur9operatorilorR activitati de asistenta turistica n2c2a2 caen 7032 9 +dministrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract caen 8330 9 +ctivitati ale a*entiilor de voiaB si a tur9operatorilorR activitati de asistenta turistica n2c2a2 caen 831 9 +ctivitati ale altor a*entii de transport caen 8310 9 +ctivitati ale altor a*entii de transport caen 81 9 )osta si telecomunicatii caen 811 9 +ctivitati de posta si de curier caen 8111 9 +ctivitatile postei nationale caen 8112 9 +lte activitati de curier 6altele decat cele de posta nationala7 caen 812 9 "elecomunicatii caen 8120 9 "elecomunicatii caen 8. 9 #ntermedieri financiare 6cu e4ceptia activitatilor de asi*urari si ale caselor de pensii7 caen 8.1 9 #ntermediere monetara caen 8.11 9 +ctivitati ale bancii centrale 6nationale7 caen 8.12 9 +lte activitati de intermedieri monetare caen 8.2 9 +lte intermedieri financiare caen 8.21 9 +ctivitati de creditare pe baza de contract 6@easin* financiar7 caen 8.22 9 +lte activitati de creditare caen 8.23 9 +lte tipuri de intermedieri financiare caen 7132 9 #nc(irierea masinilor si ec(ipamentelor pentru constructii? fara personal de deservire aferent caen 7133 9 #nc(irierea masinilor si ec(ipamentelor de birou? inclusiv a calculatoarelor caen 7131 9 #nc(irierea altor masini si ec(ipamente n2c2a2 caen 711 9 #nc(irierea bunurilor personale si *ospodaresti caen 7110 9 #nc(irierea bunurilor personale si *ospodaresti n2c2a caen 88 9 +ctivitati de asi*urari si ale caselor de pensii 6cu e4ceptia celor din sistemul public de asi*urari sociale7 caen 721 9 &onsultanta in domeniul ec(ipamentelor de calcul 6(ard0are7? e4clusiv caen 880 9 +ctivitati de asi*urari si ale caselor de pensii 6cu e4ceptia celor din sistemul public de asi*urari sociale7 caen 8801 9 +ctivitati de asi*urari de viata consultanta si furnizare de pro*rame caen 7210 9 &onsultanta in domeniul ec(ipamentelor de calcul 6(ard0are7 caen 722 9 &onsultanta si furnizare de pro*rame informatice 6soft0are7 caen 7221 9 >ditare de pro*rame caen 8802 9 +ctivitati ale caselor de pensii 6cu e4ceptia celor din sistemul public de asi*urari sociale7 caen 8803 9 +lte activitati de asi*urari 6e4ceptand asi*urarile de viata7 caen 87 9 +ctivitati au4iliare intermedierilor financiare caen 7222 9 &onsultanta si furnizare de alte produse soft0are caen 723 9 )relucrarea informatica a datelor caen 7230 9 )relucrarea informatica a datelor caen 721 9 +ctivitati le*ate de bancile de date caen 7210 9 +ctivitati le*ate de bazele de date caen 871 9 +ctivitati au4iliare intermedierilor financiare 6cu e4ceptia caselor de asi*urari si de pensii7 caen 8711 9 +dministrarea pietelor financiare caen 72. 9 #ntretinerea si repararea masinilor de birou? de contabilizat si a calculatoarelor caen 72.0 9 #ntretinerea si repararea masinilor de birou? de contabilizat si a calculatoarelor caen 728 9 +lte activitati le*ate de informatica caen 7280 9 +lte activitati le*ate de informatica caen 8712 9 +ctivitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor 6a*enti financiari7 caen 73 9 &ercetare9dezvoltare caen 731 9 &ercetare9dezvoltare in stiinte fizice si naturale caen 7310 9 &ercetare9dezvoltare in stiinte fizice si naturale caen 8713 9 +ctivitati au4iliare intermedierilor financiare 6cu e4ceptia caselor de asi*urari si de pensii7 caen 872 9 +ctivitati au4iliare ale caselor de asi*urari si de pensii caen 732 9 &ercetare9dezvoltare in stiinte sociale si umaniste caen 7320 9 &ercetare9dezvoltare in stiinte sociale si umaniste caen 71 9 +lte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor caen 72 9 #nformatica si activitati cone4e caen 71 9 #nc(irierea masinilor si ec(ipamentelor? fara operator si a bunurilor personale si *ospodaresti caen 711 9 #nc(irierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica caen 7110 9 #nc(irierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica caen 712 9 #nc(irierea altor miBloace de transport caen 7121 9 #nc(irierea altor miBloace de transport terestru caen 7122 9 #nc(irierea miBloacelor de transport pe apa caen 7123 9 #nc(irierea miBloacelor de transport aerian caen 713 9 #nc(irierea Masinilor si ec(ipamentelor caen 7131 9 #nc(irierea masinilor si ec(ipamentelor a*ricole

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 13

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen !01 9 +lte forme de invatamant caen 711 9 +ctivitati Buridice? de contabilitate si revizie contabila? consultanta in domeniul fiscalR caen !011 9 coli de conducere 6pilotaB7 activitati de studii de piata si de sondaBRconsultanta afaceri si mana*ement caen 7111 9 +ctivitati Buridice caen 7112 9 +ctivitati de contabilitate? revizie contabila? consultanta in domeniul fiscal caen 7113 9 +ctivitati de studiere a pietei si de sondaB caen 7111 9 +ctivitati de consultanta pentru afaceri si mana*ement caen 711. 9 +ctivitatile de mana*ement ale (oldin*urilor caen !012 9 +lte forme de invatamant caen !. 9 anatate si asistenta sociala caen !.1 9 +ctivitati referitoare la sanatatea umana caen !.11 9 +ctivitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala caen !.12 9 +ctivitati de asistenta medicala ambulatorie caen !.13 9 +ctivitati de asistenta stomatolo*ica

caen 712 9 +ctivitati de ar(itectura? in*inerie si servicii de consultanta te(nica le*ate de acestea caen !.11 9 +lte activitati referitoare la sanatatea umana caen 7120 9 +ctivitati de ar(itectura? in*inerie si servicii de consultanta te(nica le*ate de acestea caen !.2 9 +ctivitati veterinare caen 713 9 +ctivitati de testari si analize te(nice caen 7130 9 +ctivitati de testari si analize te(nice caen 711 9 )ublicitate caen 7110 9 )ublicitate caen 71. 9 electia si plasarea fortei de munca caen 71.0 9 electia si plasarea fortei de munca caen 718 9 +ctivitati de investi*atie si protectie a bunurilor si persoanelor caen 7180 9 +ctivitati de investi*atie si protectie a bunurilor si persoanelor caen 717 9 +ctivitati de intretinere si curatare a cladirilor caen 7170 9 +ctivitati de intretinere si curatare a cladirilor caen 71! 9 +lte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor caen 71!1 9 +ctivitati foto*rafice caen 71!2 9 +ctivitati de ambalare caen 71!. 9 +ctivitati de secretariat si traducere caen 71!8 9 +ctivitati ale centrelor de intermediere telefonica caen 71!7 9 +lte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor caen 7. 9 +dministratie publica si aparareR asi*urari sociale din sistemul public caen 7.1 9 +dministratie *enerala? economica si sociala caen 7.11 9 ervicii de administratie *enerala caen !.20 9 +ctivitati veterinare caen !.3 9 +sistenta sociala caen !.31 9 +ctivitati de asistenta sociala? cu cazare caen !.32 9 +ctivitati de asistenta sociala? fara cazare caen 90 9 >liminarea deseurilor si a apelor uzateR salubritate si activitati similare caen 900 9 >liminarea deseurilor si a apelor uzateR salubritate si activitati similare caen 9001 9 &olectarea si tratarea apelor uzate caen 9002 9 &olectarea si tratarea altor reziduuri caen 9003 9 alubritate? depoluare si activitati similare caen 91 9 +ctivitati asociative diverse caen 911 9 +ctivitati ale or*anizatiilor economice? patronale si profesionale caen 9111 9 +ctivitati ale or*anizatiilor economice si patronale caen 9112 9 +ctivitati ale or*anizatiilor profesionale caen 912 9 +ctivitati ale sindicatelor salariatilor caen 9120 9 +ctivitati ale sindicatelor salariatilor caen 913 9 +lte activitati asociative caen 9131 9 +ctivitati ale or*anizatiilor reli*ioase caen 9132 9 +ctivitati ale or*anizatiilor politice caen 9133 9 +lte activitati asociative n2c2a2 caen 92 9 +ctivitati recreative? culturale si sportive caen 7.12 9 Re*lementarea activitatilor or*anismelor care presteaza servicii in domeniul in*riBirii sanatatii? invatamantului? culturii si activitati sociale? e4cluzand protectia sociala caen 7.13 9 &ontrolul activitatilor economice caen 7.11 9 ervicii de sustinere a administratiilor publice caen 7.2 9 +ctivitati de servicii pentru societate caen 7.21 9 +ctivitati de afaceri e4terne caen 7.22 9 +ctivitati de aparare nationala caen 7.23 9 +ctivitati de Bustitie caen 7.21 9 +ctivitati de ordine publica caen 7.2. 9 +ctivitati de protectie civila caen 7.3 9 +ctivitati de protectie sociala obli*atorie caen 7.30 9 +ctivitati de protectie sociala obli*atorie caen !0 9 #nvatamant caen !01 9 #nvatamant primar caen !010 9 #nvatamant primar caen !02 9 #nvatamant secundar caen !021 9 #nvatamant secundar *eneral caen !022 9 #nvatamant secundar teoretic? te(nic sau profesional caen !03 9 #nvatamant superior caen !030 9 #nvatamantul superior caen 921 9 +ctivitati cinemato*rafice si video caen 9211 9 )roductia de filme cinemato*rafice si video caen 9212 9 Distributia de filme cinemato*rafice si video caen 9213 9 )roiectia de filme cinemato*rafice caen 922 9 +ctivitati de radio si televiziune caen 9220 9 +ctivitati de radio si televiziune caen 923 9 +lte activitati de spectacole caen 9231 9 &reatie si interpretare artistica si literara caen 9232 9 +ctivitati de *estionare a salilor de spectacol caen 9233 9 3alciuri si parcuri de distractii caen 9231 9 +lte activitati de spectacole n2c2a2 caen 921 9 +ctivitati ale a*entiilor de presa caen 9210 9 +ctivitati ale a*entiilor de presa caen 92. 9 +ctivitati ale bibliotecilor? ar(ivelor? muzeelor si alte activitati caen 92.1 9 +ctivitati ale bibliotecilor si ar(ivelor caen 92.2 9 +ctivitati ale muzeelor? conservarea monumentelor si cladirilor caen 92.3 9 +ctivitati ale *radinilor botanice si zoolo*ice si ale rezervatiilor caen 928 9 +ctivitati sportive caen 9281 9 +ctivitati ale bazelor sportive

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 11

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
caen 9282 9 +lte activitati sportive caen 927 9 +lte activitati recreative caen 9271 9 Aocuri de noroc si pariuri caen 9272 9 +lte activitati recreative caen 93 9 +lte activitati de servicii personale caen 930 9 +lte activitati de servicii caen 9301 9 palarea? curatarea si vopsirea te4tilelor si blanurilor caen 9302 9 &oafura si alte activitati de infrumusetare caen 9303 9 +ctivitati de pompe funebre si similare caen 9301 9 +ctivitati de intretinere corporala caen 930. 9 +lte activitati de servicii personale n2c2a2 caen 9. 9 +ctivitati ale personalului an*aBat in *ospodarii personale caen 9.0 9 +ctivitati ale personalului an*aBat in *ospodarii particulare caen 9.00 9 +ctivitati ale personalului an*aBat in *ospodarii particulare

caen 98 9 +ctivitati desfasurate in *ospodarii private? de producere a bunurilor destinate consumului propriu

caen 980 9 +ctivitati desfasurate in *ospodarii private? de producere a bunurilor destinate consumului propriu

caen 9800 9 +ctivitati desfasurate in *ospodarii private? de producere a bunurilor destinate consumului propriu caen 97 9 +ctivitati ale *ospodariilor private? de servicii pentru scopuri proprii caen 970 9 +ctivitati ale *ospodariilor private? de servicii pentru scopuri proprii caen 9700 9 +ctivitati ale *ospodariilor private? de servicii pentru scopuri proprii caen 99 9 +ctivitati ale or*anizatiilor si or*anismelor e4trateritoriale caen 990 9 +ctivitati ale or*anizatiilor si or*anismelor e4trateritoriale

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 1.

Octombrie 2007

Chestionar
Inventarul National al Siturilor )otential Contaminate
Anexa . Gru%uri de su'stante
+etale rele * com%usi +s si compusii +* si compusii 3a si compusii 3e si compusii &d si compusii &r si compusii &o si compusii &u si compusii /* si compusii Mo si compusii $i si compusii )b si compusii b si compusii e si compusii n si compusii "l si compusii D si compusii Hn si compusii Com%usi anor anici &loruri &l si compusii 6ca /&l7 &ianuri :loruri : si compusii anor*anici +cid cian(idric 6/&$7 3romuri ulf ulfuri ulfati Di(olvanti /idrocarburi alifatice6n9(e4an? turpentina? etc27 /idrocarburi aromatice 6benzen? toluen? etilbenzen? 4ilen? stiren7 &ompusi cu o4i*en 6esteri? cetone? acooli? eteri? alde(ide7 /idrocarburi clorurate 6tricloretan? tricloretilena? percloretilena? clorura de metilen? etc27 As'est +sbest Dioxins and &urans Dio4ina :urani Alte hidrocar'uri bifenil nitrobenzen dibenzofuran !esticide )esticide or*ano9clorurate 6DD>? DD"? DDD? +ldrin? Diedrin? >ndrin? /&/? &lordan? (eptaclor? etc27 )esticide cu fosfor )esticide cu azot alte pesticide 3">U 6benzen? toluen? etilbenzen?4ilen7 )+/ (idrocarburi aromatice polinucleice 6naftalina? aceto9naftilina? aceto9naftena? fluoren? fenantren? antracen? fluoranten? piren? benzo6a7antracen? c(risen? benzo6b7fluoranten? benzo6=7fluoranten? benzo6a7piren? dibenzo6a(7antracen? benzo6*(i7perilen? indeno61?2?3cd7piren2 benzina motorina alti carburanti )enoli fenoli 6fenol? naftol? cresol? clorofenol? etc27 !roduse %etroliere Com%usi halo enati diclormetan triclormetan tetraclormetan dicloretan tricloretan tricloretena tetracloretena dicloretena alti compusi (alo*eneti

)talati :talati

&(estionar

versiunea 1

)a*ina 18

Octombrie 2007