Sunteți pe pagina 1din 21

MENINGITA PURULENTA (LEPTOMENINGITA) = inflamatie acuta

exudativa, fib in!"#u ulenta a le#t!menin$elui, cu difu%iune a#ida in &#atiul &uba a'n!idian &i afecta ea te&utului ce eb al &i a &i&temului vent icula ( "# !$n!&tic # !&t, f!a te $ av)

Cauze* E&c'e ic'ia +!li, $ u#ul , de &t e#t!c!cci) -aem!#'ilu& influen%ae)


.t e#t!c!c, Li&te ia m!n!c/t!$ene& (bat ani))

Nei&&e ia menin$iti&)

Pneum!c!c,

Patogenie:
Meningitele prin propagare: forme localizate; "di ect* de la nivelul unei #la$i #enet ante a c aniului 0 fi&u i # in f actu a de ba%a a c aniului (t aumati&me, inte ventii c'i u $icale)) "f ecvent* de la un # !ce& infecti!& din vecinatate (&u#u atii ale &tancii tem#! alului c!n&ecutiv unei !tite, abce& al c eie ului 0 ce ebelului 1 c!#ii)) Meningitele metastatice: cele mai f ecvente) &unt forme generalizate; "#e cale &an$uina, limfatica (#neum!c!cice, &t e#t!c!cice, mic!tice))

Macroscopic: "du#a idica ea cal!tei c aniene*


1.duramater: de&tin&) du#a inte#a e* L+R cla 0 f ecvent, !#ac, tulbu e #u ulent) 2.leptomeningele* infilt at # in exudat inflamat! , cu luciu &te &, une! i, ac!#e it de ! memb ana #u ulenta difu%a, ce #!ate ma&ca &u# afata c eie ului) 3.exudatul inflamator: L!cali%a e* "c!nvexitatea c eie ului, lan$a &inu&ul &a$ital (menin$ita #neum!c!cica)) "ba%a c eie ului, in e$iunea inte #eduncula a, in vecinatatea #untii, in &ci%u i &i &antu i, unde f! mea%a ! teaca a va&el! (menin$ita cu -aem!#'ilu& I()) A&#ect* "$alben"ve %ui, $ !&, c em!& (menin$ita #neum!c!cica)) "albici!&, filant (mai a#!&), (menin$ita &t e#t!c!cica)) 4.ventriculii* &unt afectati (dat! ita c!munica il! di ecte dint e &#atiile a a'n!idiene &i vent iculi)) "&unt de&tin&i, de ! &e !%itate tulbu e) "#lexu ile c! !ide &unt ac!#e ite de de#!%ite #u ulente( (vent iculite = a#a in menin$itele fulminante))

Diagnostic de organ: MENINGELE


1.Duramater pa!imeningele" "di&#u& exte n) e&te cel mai $ !&) 2.Meningele moale leptomeninge": ara!noida: de iva din #iamate , nefiind ade enta de ea) &e $a&e&te &ubiacent du amatei) m* memb ana fina c!n2unctiva, ava&cula a, ta#etata de un &in$u and de celule menin$!teliale) "# e%inta vil!%itati in lumenul &inu&u il! du ale) "cu va &ta, ace&te vil!%itati &e in$ !a&a # in de#une i de c!la$en, f! mandu"&e $ anulatiile Pacc'i!ni 0 $ anulatii a a'n!idiene, vi%ibile cu !c'iul libe (c!ntin calc!&fe ite, c! #i amilacei, ava&cula e), ce f! mea%a de# e&iuni #e &u# afata inte na a c aniului) au !l in e&! btia L+R in &i&temul ven!&( piamater* &t uctu a c!n2unctiv!"va&cul!"$liala ce ade a &t an& de &ub&tanta ne v!a&a, &e#a ata de acea&ta # nt "un &t at &ubti e &i ade ent de # elun$i i nev !$lice ce f! mea%a ! memb ana ba%ala (#iamate nu vine nici!data in c!ntact cu celulele &i fib ele ne v!a&e)) m* etea fina de fib e de eticulina &i fib e ela&tcie, # int e ca e &e $a&e&c va&e)

Microscopic:
#.$eptomeninge 1. infiltrare masiva% difuza de PM&. "# ed!mina in 2u ul va&el! ) - in f! mele fulminante PMN* #!t #at unde in va&ele mai mici (ma $inatie leuc!cita a &i dia#ede%a), cu #!&ibila exten&ie a infilt atului inflamat! in &ub&tanta ce eb ala 0 maduva, de"a lun$ul tecil! #e iva&cula e #iale( Ex&udatul #u ulent* "PMN* cit!#la&ma inten& e!%in!fila, cu nuclei inten& c!l! ati 3in bl!c4 (5a i!#icn!%a)) "#i!cite* umb e celula e la ca e nu &e evidentia%a nucleul) 2.vasele* dilatate, 'i#e emiate ('i#e emie activa))

3.edem: ex&udat &e !&, &lab e!%in!fil, a&!ciat cu PMN ine$al di&eminate( 4. fi'rina; "une! i, infa ct 'em! a$ic al te&utului cere'ral adiacent (dat! at !clu%iei ven!a&e # !du&a de t !mb!flebita &inu&u il! cave n!a&e)* ##.(u'stanta cere'rala "&# e c eie * tecile #e iva&cula e #iale* la $ite, cu edem &i a e PMN) "&ub&tanta ce eb ala* 'i#e emie, edem (a&#ect c iblat al &ub&tantei ne v!a&e))

DD:
1.Meningita TBC (exi&ta ca%eifica e, # ed!mina limf!citele, le%iuni &#ecifice in #e etii va&el! ) 2.Meningita seroasa (# ed!mina edemul inflamat! &i &unt # e%ente infilt ate 'i&ti!cita e) 3.Leptomeningita din antrax (# ed!minant 'em! a$ica)

APEN6I+ITA A+UTA 7LEGMONOA.A = inflamatie acuta, exudativa, #u ulenta a


a#endicelui (a#endicita acuta* #!ate fi cata ala, fle$m!n!a&a &au $an$ en!a&a)

Cauze*
8(!b&t uctia lumenului de cat e* "c!# !liti (mate ii fecale calcificate)) "mai a , # in tum! i (T ca cin!ide), calculi, emb!li #a a%ita i (a&ca i%i)) 9(&tafil!c!ci, &t e#t!c!ci, c!libacili, anae !bi)

Patogenie:
) # e%enta !b&t uctiei lumenului a#endicula va dete mina c e&te ea # e&iunii int aluminale cu afecta ea d ena ii ven!a&e &i i&c'emie l!cala, ce va fav! i%a inva%ia bacte iana, c!nc!mitent cu ! eactie inflamat! ie din #a tea muc!a&ei a$ e&i!nate)

Macroscopic:
"a#endice tu $e&cent (exudat inflamat! ), tumefiat cu de&en va&cula accentuat ('i#e emie), &e !a&a mata ac!#e ita de de#!%ite albe de fib ina) "me%!a#endice edematiat cu de&en va&cula accentuat) "#e &ectiune* #e ete in$ !&at, f iabil) - muc!a&a* c!n$e&tiva, $ !a&a, cu mici #ic'eteu i 'em! a$ice) - in lumen* c!ntinut #u ulent, c!# !liti)

Diagnostic de organ: *P+&D#C+


"! $an ci cula (cavita ) cu lumen mic &i #e ete $ !&( 1.Mucoasa: e#iteliu de &u# afata &i $lande ($lande Libe 5u'n) ta#etate de e#iteliu de ti# inte&tinal f! mat din celule cilind ice &i celule calicif! me "c! i!n* te&ut c!n2unctiv, limf!cite, va&e &i f!liculi limfatici cu cent i cla i) "mu&cula a muc!a&ei* &lab vi%ibila) 2.(u'mucoasa: te&ut c!n2unctiv lax, va&e, f!liculi limf!i%i) 3.Musculara: fib e mu&cula e netede di&#u&e ci cula (&t atul inte n) &i l!n$itudinal (&t atul exte n)) 4.(eroasa: #e it!neul vi&ce al, f! mat din te&ut c!n2unctv lax)

Microscopic:
1.in cavitate lumen": exudat #u ulent (#u !i) cu PMN, #i!cite, det itu& nec !tic, limf!cite, 'ematii) une! i, c!l!nii bacte iene (daca cau%a e&te bacte iana)) 2.mucoasa: ulce atii ale e#iteliului de &u# afata, alte a i ale e#iteliului c i#tel! ) "in c! i!n* PMN abundente) 3.su'mucoasa si musculara: PMN abundente( Caracteristic *.ac.,* # e%enta PM& transmural (in t!t #e etele a#endiceal, #ana la nivelul &e !a&ei)) 4.seroasa: 'i#e emie im#! tanta (va&e 'i#e emiate), cu ext ava%a i &an$uine (dat! ita f iabilitatii #e etelui a#endiceal inflamat) &i f! ma ea de#!%itel! de fib ina)

DD:
8(Apendicita acuta catarala purulenta "muc!a&a* 'i#e emiata, edematiata , cu %!ne mici de nec !%a la nivelul #liu il! , &i exudat #u ulent in lumen (afectul # ima a#endicula A&c'!ff)) "m* PMN d!a la nivelul muc!a&ei( 9(Abcesul apendicular "c!lectie l!cali%ata #u ulenta (PMN)) :(Apendicita perforata (supurata) m* #u !i in lumen &i in f!liculii limfatici, fi&u a de la nivelul muc!a&ei #ana la &e !a&a, &e !a&a cu de#!%ite de fib ina) ;(Apendicita cronica acuti ata m* inflit at limf!cita abundent, cu # e%enta de PMN &i ee!%in!file)

A,+E.E -EPATI+E = inflamatie acuta exudativa #u ulenta ce f! mea%a ! c!lectie ci cum&c i&a,
l!cali%ata, la nivel 'e#atic(

Cauze:
1.'acterii: f ecvent E(+!li, &t e#t!c!ci, &tafil!c!ci (infectii int aabd!minale # !#a$ate #e cale #! tala)) 2.paraziti: Ec'in!c!cu&, Am!eba (le%iune unica, cu diamet u < cm "8= cm, f ecvent l!cali%ata in l!bul d e#t 'e#atic, f! mata in u ma actiunii en%imel! elibe ate de #a a%it) nu a#a PMN, de!a ece amiba # !duce &ub&tante ce &cad a&#un&ul inflamat! ) "nu e&te un abce& adeva at, de!a ece c!ntinutul #u ulent e&te ! lic'efie e en%imatica a #a enc'imului) 3. actinomices actinomicoza !epatica"* mic !! $ani&m cu ca acte inte media int e fun$i &i bacte ii, a&ta%i fiind inclu& in cla&a bacte iil! G am >, anae !be( "denumi ea # !vine din $ eaca* ?acti&4 = a%a, ?m/5e&4= mucu& fun$) )este c!n&ecutiva exten&iei #! tale a unei infectii cec!"a#endicula e) #u !iul* $alben"ve %ui cu $ anule de &ulf) a#a de#!%ite de actin!mice&) P!a ta de int a e a $e menil! * "'emat!$ena0 bilia a0 limfatica Cale !ematogena: 8(a te iala* # in a( 'e#atica " abce& #i!emic, fa a mb(#i!$ena (in cad ul #i!emiil! cu c!ci din end!ca dite infecti!a&e, #a !tidite &u#u ate, &e#tic!"#i!emii)) 9(ven!a&a* abce& #ileflebitic) "# in v( #! ta 1 abce&e +'auffa d) multi#le, cu mb #i!$ena (emb!lii &e#tice 0 t !mb!flebite a v( #! te) &u &a de infectie* a#endicita &u#u ata, dive ticulita, c!lita ulce !a&a, feb a tif!ida)) "# in v(!mbilicala) "# in v(&u# a'e#atica (emb!lii et !$ ade, din c!ntextul unei t !mb!flebite a @+I 0 a unei end!flebite 'e#atice !blite ante)) Cale limfatica: "ca u ma e a c!m#licatiil! un! c!leci&tite &u#u ate, abce&e #e inef etice, em#iem #leu al, ulce $a&t !"du!denal #enet ant( Cale 'iliara: a'ces colangitic "in ca% de c!lan$ita &u#u anta int a'e#atica

Patogenie: f! ma ea abce&ului &e

eali%ea%a # in acela&i mecani&m, indife ent de m!dul infectiei* 8(mic !bii dete mina la l!cul de fixa e nec !%a te&utului din 2u ( 9(acumula e de PMN :(t an&f! ma ea #u ulenta a te&utului afectat( Ev!lutia ulte i!a a de#inde de m!dul de infectie

Macroscopic:
*'cesul pioemic: in &e#ticemii (infectia cau%ala $ene ali%ata)) "f ecvent, mici, multi#le, &ub f! ma de abce&e milia e (le%iunea nu a e tim# &a ev!lue%e) 0 unic, ma e, #e ife ic, &ubca#&ula ) "ficatul e&te c!n$e&ti!nat, f iabil, cu n!duli $albeni, :"; mm, inc!n2u ati de ! a e!la 'em! a$ica, fa a memb ana #i!$ena) *'ces pilefle'itic: infectia cau%ala nu e&te inca $ene ali%ata &i le%iunile au tim# &a ev!lue%e) "abce&e multi#le, l!cali%ate # !fund in ficat* c!lectii #u ulente, ma i A="B= mm, cu c!ntu !tun2it 0 #!liciclic, net delimitate de memb ana #i!$ena, albici!a&a ) "une! i, a$l!me a e de cavitati #u ulente, mici &e#a ate int e ele # in #e eti inc!m#leti 1 a'ces areolar C!auffard % aspect de -'urete. (dat! ita, # !babil, # !#a$a ii &u#u atiei in lun$ul amificatiil! va&cula e)) *'cesul colangitic: "multi#le, mici, # !funde in ficat) "#u !iul a e tenta ve de, afectand te&utul 'e#atic vecin, cu tendinta de # !#a$a e in amu ile a b! elui bilia ) "caile bilia e &unt dilatate, ne e$ulate (ecta%iate)) "cand le%iunile &unt # !nuntate, ficatul devine #! !&, 3bu ete imbibat cu #u !i4( Puroiul: "va&c!&, ve %ui* #neum!c!c) "$albui, u&! filant* &tafil!c!c) "cenu&iu, mu da , $ un2!&* &t e#t!c!c)

Microscopic:
a'cesul pilefle'itic 1.in cavitatea a'cesului:

"exudat #u ulent* nume !a&e PMN inte$ ale &i alte ate, #i!cite ($l!bule de #u !i), det itu&u i nec !tice, c!l!nii mic !biene( 2.mem'rana piogena: " la #e ife ia cavitatii abce&ului, fiind f! mata de afluxul de PMN at a&e de c!ntinutul #u ulent, ce c!n&tituie un ma&iv man&!n in 2u ul abce&ului, cu tendinta la inca#&ula ea abce&ului) 3.mem'rana fi'ro'lastica: "la #e ife ia abce&ului* "te&ut de $ anulatie, cu nume !a&e ca#ila e de ne!f! matie) " eactie fib !bla&tica, cu # !life a e de te&ut c!n2unctiv , tin%and la inc'i&ta ea abce&ului(

DD:

8.Abcesele colangitice "c!ntin #i$ment, fa a tendinta la inca#&ula e( 9(Abcesele pioemice "&unt mici, nume !a&e, fa a tendinta la delimita e (fa a memb ana #i!$ena)) +volutie: vindeca e) "cele mici &e fib !%ea%a &i calcifica, cu f! ma e de cicat ici fib !a&e) "&e #!t extinde &# e &u# afata ficatului, cu #e f! a e in #e it!neu) "cele c!lan$itice* &e de&c'id in caile bilia e &i &unt d enate in t!talitate

.IALA6ENITA PAROTI6IANA 0 OREION = inflamatie acuta exudativa, vi ala, data de vi u&ul u lian
(#a amix!vi u&), ce afectea%a de !bicei $landele &aliva e ma i (#a !tidele)(

Cauze: e&te ! b!ala infecti!a&a acuta a c!#ila iei, int e A"8A ani, ca acte i%ata de ! inflamatie t an%it! ie a $landel! #a !tide,
mai a a alt! $lande &aliva e, cu ! ev!lutie de 8"9 &a#tamani @i u&ul a e c'em!tacti&m #!%itiv &i #ent u* "#anc ea&ul ex!c in "te&ticule "!va e " a .N+

Patogenie: exudatul &e !&* 'i&ti!cite, limf!cite, m!n!cite (&emnatu a inflamatiei vi ale) Macroscopic:
"le%iune unilate ala (9=C) 0 bilate ala (D=C)) "#a !tida ma ita de v!lum, tumefiata) "c!n&i&tenta c e&cuta) "c e&te ea l!cala a tem#e atu ii) "u&!a a 2ena du e !a&a) "feb a) "8=C* # inde e &ublin$uala)

Diagnostic de organ:
/landa salivara (#a !tida, &ublin$uala, &ubmaxila a) 1(#e ife ie* capsula con0unctiva( 2.tra'eculi con0unctivi* de&# in&i de #e fata inte na a ca#&ulei &i im#a t #a enc'imul in lo'uli. 3(fieca e l!bul e&te f! mat din unitati secretorii ce c!ntin* acini &i ducte( 4.stroma: te&ut c!n2unctiv lax, cu fib !bla&te, ma&t!cite, limf!cite, #la&m!cite &i mac !fa$e, celule adi#!a&e, ca#ila e) Parotida ) acinii serosi: " mici, !tun%i 0 !vala i, cu lumen mic, f! mati din 8( celule cubice cu nucleu cent al, !tund &i cit!#la&ma ba%!fila in #a tea ba%ala &i $ anula acid!fila la nivel a#ical ($ anulatii a#icale) di&#u&e #e memb ana ba%ala( 9(la #e ife ie* celule mi!e#iteliale, l!cal%ate int e #!lul ba%al al celulel! &e !a&e &i mb, cu !l in &u&tine ea elibe a ii # !du&ului de &ec etie al celulel! &e !a&e in duct( Ductele: int al!bula e, inte l!bula e &i # inci#ale "ta#etate de e#iteliu bi&t atificat* celule cubice &i mi!e#iteliale, lumen la $( /landa su'linguala ) acinii mucosi: mai ma i,!vala i, cu lumen la $, ne e$ulat, f! mati din* 8(celule cubic!"cilind ice, cu nucleu a#lati%at di&#u& ba%al &i cit!#la&ma abundenta, b!$ata in mucine) 9(la #e ife ie* celule mi!e#iteliale( /landa su'mandi'ulara: mixta, cu # ed!minenta &e !a&a(

Microscopic:

"in inte &titiu (&t !ma)* 'i#e emie, abundent exudat &e !&, &lab c!l! at, acid!fil ( !%), ce #!ate c!ntine limf!"#la&m!cite &i mac !fa$e( "acinii &i ductele a#a di&tantate, dat! ita &t!mei b!$ate( "ductele exc et! ii* inflamatie cata ala cu alte a ea &i decuama ea e#iteliului &i c!nden&a ea &ec etiei in lumen)

D 1: # e%enta infilt atului inflamat! limf!cita &u&tine dia$n!&ticul de &ialadenita de ! i$ine vi ala( DD:
8.!arotidita supuranta "exudat b!$at in PMN( 9("indromul "#ogren "atin$e ea $landel! &aliva e cu educe ea ma cata a &ec etiei &aliva e (xe !&t!mie) &i a &ec etiei de mucu& a $landel! na%ale a&!ciata cu &cade ea &ec etiei lac imale (5e at!c!n2unctivita u&cata)) :("indromul Mi$ulic "a&!cia%a le%iuni inflamat! ii ale $landel! &aliva e &i lac imale) "in &t !ma* infilt a e limf!ida b!$ata (ce #!ate fi in le$atu a cu ! T,+, &a c!id!%a, leucemii, limf!ame, tum! i a&!ciate cu xe !&t!mie, i adie e &au at !fie indu&a medicament!& 1 an'i&taminice, fen!tia%ine))

ENTERITA UL+ERO"NE+ROTI+A = inflamatie acuta a inte&tinului &ubti e, di&t !fica ulce ativa,
nec !%anta, ce afectea%a d!a muc!a&a inte&tinala, &i mai a &ubmuc!a&a)

Cauze*
"bacte iana inva%iva* .alm!nella, .'i$ella (G am "), +am#/l!bacte 2e2uni) "bacte iana t!xi$enica* +l!&t idium b!tulinum, .tafil!c!cul au iu, E&c'e ic'ia +!li) "la # ematu i, la cei imun!deficita i (# !# ia fl! a inte&tinala)) (inc!m#etenta imun!l!$ica)) "idi!#atica) Clinic: &ind !m dia eic (mucu&, #u !i &i &an$e))

Macroscopic:
Mucoasa: 'i#e emiata, edematiata cu le%iuni ulce ative (li#&a de &ub&tanta) &i nec !tice, $alben mu da e, de c!ntu e$ulat 0 ne e$ulat inc!n2u ate de un li%e eu !&u, unice 0 f ecvent multi#le, di&#u&e i%!lat 0 c!nfluente denudand a ii la $i) "%!ne de muc!a&a e%iduala (a&#ect de #e&ud!#!li#i)) " 'i#e #la%ie de te&ut limf!id) "une! i, #!t a#a e #&eud!memb ane alb"$labui cu exudat 'em! a$ic (+l!&t idium b!tulinum)( (eroasa: n! mala 0 ac!#e ita de exudat &e !& 0 fib in!& 0 'em! a$ic( "le%iunile #!t a#a e &i la nivelul c!l!nului (cec = tiflita) c!l!n (&i$m!id0de&cendent) = colita, t!t c!l!nul= pancolita, ect= proctita))

Diagnostic de organ:
#. Mucoasa: 1.vilozitati intestinale: # !eminente di$itif! me int aluminale ale muc!a&ei cu ax c!n2unctiv!"va&cula ta#etate de e#iteliu cilind ic uni&t atificat, di&#u& #e mb f! mat din celule ab&! bante # ed!minant &i #utine celule calicif! me ( #icatu i de mucu&)) "celulele ab&! bante # e%inta la #!lul a#ical mic !vili ce f! mea%a -marginea in perie.. 2.corion lamina propria": te&ut c!n2unctiv lax, b!$at celula ( fib !bla&te, limfc!cite, #la&m!cite) $lande inte&tinale Liebe 5u'n di&#u&e la ba%a vil!%itatil! , ta#etate de e#iteliu cilind ic uni&t atificat( (d!a in du!den* $lande , unne )) 3.mm: fib e mu&cula e netede) ##. (u'mucoasa: te&ut c!n2unctiv lax, limf!"#la&m!cite, va&e, filete nv( (#lexul Mei&&ne ), f!liculi limf!i%i (d!a in du!den* $lande , unne # e%ente in &ubmuc!a&a)) ###. Musculara: $ !a&a, fib e mu&cula e netede, di&#u&e l!n$itudinal &i ci cula ) #lexul nv( Aue bac'( #2. (eroasa: #e it!neul vi&ce al* te&ut c!n2unctiv lax, ac!#e it de me%!teliu di&#u& #e mb(

Microscopic:
#. Mucoasa:

1.vilozitati intestinale: # !eminente di$itif! me int aluminale ale muc!a&ei cu ax c!n2unctiv!"va&cula ta#etate de e#iteliu cilind ic uni&t atificat, di&#u& #e mb f! mat din celule ab&! bante # ed!minant &i #utine celule calicif! me ( #icatu i de mucu&)) "celulele ab&! bante # e%inta la #!lul a#ical mic !vili ce f! mea%a -marginea in perie.. 2.corion lamina propria": te&ut c!n2unctiv lax, b!$at celula ( fib !bla&te, limfc!cite, #la&m!cite) $lande inte&tinale Liebe 5u'n di&#u&e la ba%a vil!%itatil! , ta#etate de e#iteliu cilind ic uni&t atificat( (d!a in du!den* $lande , unne )) 3.mm: fib e mu&cula e netede) ##. (u'mucoasa: te&ut c!n2unctiv lax, limf!"#la&m!cite, va&e, filete nv( (#lexul Mei&&ne ), f!liculi limf!i%i (d!a in du!den* $lande , unne # e%ente in &ubmuc!a&a)) ###. Musculara: $ !a&a, fib e mu&cula e netede, di&#u&e l!n$itudinal &i ci cula ) #lexul nv( Aue bac'( #2. (eroasa: #e it!neul vi&ce al* te&ut c!n2unctiv lax, ac!#e it de me%!teliu di&#u& #e mb(

D 1: ente !#atie ulce !"nec !tica DD*


1.%nterita catarala "de&cuama i e#iteliale (e !%iuni), fa a ulce atii( 2. %nterita foliculara a nou&nascutului "f!liculi limf!i%i ma i, 'i#e t!fiati( 3.%nterita purulenta "numa c e&cut de PMN( '.Le iuni ulcerati(e) TBC* di enterice "a#a in alte &ect!a e al tubului di$e&tiv)

PLEUREEIA (PLEURITA) 7I,RINOA.A


= inflamatie acuta, exudativa fib in!a&a a #leu ei, ca acte i%ata # in a#a itia de#!%itel! de fib ina #e &u# afata, cu ! cantitate
mica de lic'id in cavitatea #leu ala(

Cauze:
8(b!li #ulm!na e* T,+, #neum!nie, infa ct #ulm!na , abce& #ulm!na , b !n&iecta%ii) 9(b!li &i&temice* AR, LE6, u emie, infectii &i&temice difu%e) :(!ca%i!nal* meta&ta%e #!&ti adie e (in te a#ia T #ulm!na e, T media&tin))

Patogenie:
"exudatul fib in!& eflecta ! eactie ta diva, mai &eve a) "in fa%ele ecente ( edu&e)* minim exudat &e !& 0 &e !fib in!&) &e e&!a be0 ! $ani%a ea c!m#!nentel! fib in!a&e

Macroscopic:
" e&te afectata #leu a vi&ce ala* a&#ect e itemat!&, cu luciu &te &, cul!a e !&ie inc'i&a( "#e &u# afata* de#!%ite de fib ina alb"$ i 0 alb" !&iatice (< fal&e memb ane), u$!a&e, de a&#ect eticulat 0 vil!&, 3limba de #i&ica4 0 3ta tina un&a cu unt &i de%li#ita4(

Diagnostic de organ:
"memb ana &e !a&a, f! mata din 9 f!ite, #a ietala &i vi&ce ala ce &e c!ntinua una cu alta in e$iunea 'ilului #ulm!na ) "int e f!ite* cantitate mica de lic'id, cu !l lub efiant) "#e etele cavitatii #leu ale e&te #e meabil la lic'ide, ia in c!nditii #at!l!$ice #!ate acumula cantitati ma i de lic'id (#leu e%ii)) Microscopic: 8(ta#etata de celule mezoteliale di&#u&e #e memb ana ba%ala* celule e#iteliale cubice, !tunde 0 !vala e di&#u&e int "un &in$u &t at, cu nucleu cent al, nucle!l #unctif! m, cit!#la&ma acid!fila, cu microvili inegali la #!lul a#ical)

9(te&ut c!n2unctiv den&, b!$at in fib e de c!la$en, fib e ela&tice, fib !bla&te, fib !cite, !ca%i!nal mac !fa$e)

Microscopic:
8(me%!teliul de &u# afata e&te #a tial di&#a ut in %!na de#!%itel! de fib ina( 9( adiacent* de#!%ite de fib ina* " etea de ben%i e!%in!file, a&#ect dantelat, #e al!cu i, cu f! ma e de ma&e c!m#acte, cu a e limf!cite, PMN int e ele, ce ade a de #e etele #leu al( :(&t !ma (te&utul c!n2unctiv &ubme%!telial)* "inten& 'i#e emiata) ;(&# e #a enc'imul #ulm!na * "a#a e te&utul de $ anulatie* inl!cuie&te fib ina cu te&ut c!n2unctiv(

D 1:
# e%enta etelei e!%in!file de fib ina ata&ata de c! i!n, cu #a enc'im #ulm!na inten& 'i#e emic)

DD:
8(Pleu 9(Pleu :(Pleu ;(Pleu ita fib in!a&a T,+* # e%enta de f!liculi T,+) ita #u ulenta* PMN abundente( ita 'em! a$ica* exudat 'em! a$ic( ita $an$ en!a&a* nec !%a

GRANULOMUL 6E +ORP .TRAIN AL PERETELUI INTE.TINAL

inflamatie # !life ativa, ne&#ecifica, a#a uta ca ! eactie a ! $ani&mului la # e%enta c! #il! &t aini (f! mat din te&ut c!n2unctiv tana , b!$at va&cula i%at, cu celule inflamat! ii &i celule $i$ante)

Cauze:
1.corpi straini exogeni* "#ud a de talc) "fi de mata&e, ata, cat$ut) "#ulbe i de &iliciu, a%be&t) "&ub&tante ulei!a&e (in&#i ate 0 in2ectate)) 2.corpi straini endogeni: "t!fi $ut!&i) "de#!%ite de 5e atina) "#il!mat ix!m (tum! a beni$na a #! tiunii de c e&te e a a#a atului #il!&, numit &i e#iteli!m calcifiant Mal'e be))

Diagnostic de organ: +OLON


"! $an cavita , f! mat din ; tunici* 8(Muc!a&a* neteda, fa a vil!%itati "e#iteliu de ac!#e i e* &im#lu cilind ic, f! mat din celule ab&! bante &i celule calicif! me) "$lande c!lice (c i#te) Liebe 5u'n "lamina # !# ia* te&ut c!n2unctiv lax cu limf!cite, #la&m!cite, fib e ne v!a&e, va&e) 9(.ubmuc!a&a* te&ut c!n2unctiv lax cu fib !bla&te, adi#!cite, va&e, ne vi) :(Mu&cula a* fib e mu&cula e netede di&#u&e ci cula (&t atul inte n) &i l!n$itudinal (&t atul exte n)) ;(.e !a&a* #e it!neul vi&ce al

Macroscopic:
n!dul fe m, cu &u# afata $ anula a, ce &an$e ea%a u&! la atin$e e (le%a ea va&el! de ne!f! matie), a&#ect de 3f a$a4)

Microscopic:
"le%iune la #e ife ia ! $anului) (eroasa: 8(nume !a&e ca#ila e, di&#u&e in evantai, cu lumen mic, &telat, ta#etate de und!teliu cubic, ce # !emina &# e lumen) 9(te&ut c!n2unctiv tana ,lax, di&#u& # int e va&e, cu celule di&!ciate # in edem) :(a$l!me a i de limf!cite, mac !fa$e, mac !fa$e cu 'em!&ide ina) 4.celule gigante* celule ma i, cu f! ma ne e$ulata, cu nuclei multi#li, di&#u&i ne e$ulat in t!ata cit!#la&ma, &i cit!#la&ma abundenta e!%in!fila( A('ematii( B(mate ial &t ain* f ecvent fi e de &utu a

D 1:
ca#ila e de ne!f! matie, celule $i$ante de c! # &t ain

DD:
8(alte eactii $ anul!mat!a&e( 9(T,+( "le%iunile &e $a&e&c &# e lumenul inte&tinal &i nu la #e ife ie) nu e&te # e%ent mate ialul &t ain)

MIO+AR6ITA REUMATI.MALA
$ anul!mat!a&a &#ecifica
Cauze:

inflamatie c !nica, # !life ativa,

"e&te una dint e c!m#licatiile RAA) "infectia &t e#t!c!cica activea%a ! eactie aut!imuna a te&utului ca diac (anti$enul M memb ana &t e#t!c!cic a e &imilitudini anti$enice cu fib a ca diaca)) RAA (feb a eumati&mala)* b!ala acuta inflamat! ie, ecu enta ce a#a e du#a ! infectie fa in$iana cu &t e#t!c!c beta 'em!litic de $ u# A(

Clinic:
"#!t fi afectate ! ica e din cele : &t atu i ca diace) 8(#e ica dul* #e ica dita fib in!a&a, a&#ect de 3ta tina un&a cu unt, de&# in&a4) 9(mi!ca dul* mi!ca dita eumati&mala) :(end!ca dul* end!ca dita eumati&mala cu f! ma e de ve uci mici, f iabile #e ma $inea libe a a valvel! mit ale, a! tice 0 t icu&#ide) e&te f! ma cea mai $ ava a ca ditei eumati&male) "#!t fi afectate t!ate &t atu ile ca diace* #anca dita)

Macroscopic:
"dilata ea ca diaca vent icula a, in &#ecial inelul valvula mit al) "valva mit ala e&te mult in$ !&ata, cu c! da2e tendin!a&e $ !a&e &i &cu te) "mi!ca dul vent icula &tan$ 'i#e t!fiat) "f ecvent &e in&!te&te de end!ca dita, mai ale& la nivelul valvel! &tan$i, &i mai a de #e ica dita(

Microscopic:
"le%iunile # !life ative* nodulii reumatismali *sc!off granuloame *sc!off". )di&#u&i in inte &titiul mi!ca dic &i in vecinatatea va&el! , mai &# e end!ca d &au e#ica d( "&e f! mea%a # int "! a$l!me a e de celule inflamat! ii( /ranulomul *sc!off )central: %!na de de$ene e&centa c!la$enica, une! i nec !%a fib in!ida) )periferia ei: 1.celulele gigante *sc!off: celule ma i (A= mic !ni) " mac !fa$e !v!ide0t iun$'iula e cu cit!#la&ma ba%!fila (intunecata), abundenta, nucleu cent al, unic0 a dublu, cu nucle!li # !eminenti) 2.celulele *nitsc!3o4: mi!cite alun$ite, fu&if! me, cu nucleu alun$it, &ubti e, a&#ect de 3 ba a dintata4 0 3#an$lica40 3!mida4) :(limf!cite, m!n!cite, #la&m!cite, mac !fa$e)

D 1:
$ anul!m eumati&mal &#ecific cu celule A&c'!ff

DD:
8(Intume&centa muc!ida "di&t !fia &ub&tantei fundamentale, a&#ect de 3albu& batut4, #alid, ne!m!$en) " e&te fa%a mai avan&ata a de$ene e&centei &ub&tantei fundamentale) 9( 6e$ene e&centa fib in!ida "f! ma avan&ata a de$ene e&centei &ub&tantei fundamentale( :(Le%iuni de fib !%a* &ucced $ anul!mul eumati&mal &#ecific( ;(Mi!ca dite eumati&male ne&u#u ate &i &u#u ate(

TU,ER+ULOEA PULMONARA MILIARA


= inflamatie #ulm!na a c !nica # !life ativa, $ anul!mat!a&a &#ecifica, data de bacilul F!c' (bF) 1 ,AAR, evidentiabil # in c!l! atia &#ecifica Eie'l Neel&en)

Cauze:
"du#a 9"; &G#tGmHni de la infecIia cu ,F a#a e ! eactie de 'i#e "&en&ibilitate JntH %iatG (de ti# I@), mediatG celula , ce duce la f! ma ea de $ anul!ame cu nec !%G ca%e!a&G cent alG( 56C #: "ince#e int!tdauna in #lamani) "#e cale ae iana) "l!cali%a e* in &e$mentele di&tale ale l!bului &u#e i! &au in &e$mentele &u#e i!a e al l!bului infe i! , &ub#leu al( 8(afectul # ima (f!ca ul G'!n)* n!dul unic, &ub#leu al, 8"8,Acm, $ i"alb, du , bine delimitat( "din a 9"a &a#t de ev!lutie, cent ul &e nec !%ea%a, devine m!ale b an%!&, ia bF libe i &au fa$!citati de fa$!cite &unt d enati &# e n!dulii e$i!nali, de"a lun$ul va&el! limfatice( 9(limfan$ita de le$atu a :(aden!#atia $$l t a'e!b !n&ici din vecinatate) int!tdeauna unilate ala( "t!ate : c!n&tituie: complexul # /o!n (mic, dificil de detectat m! f!l!$ic0R$)) Ev!lutie* %!na de ca%eifica e &e e&!a be, a#a e te&utul de $ anulatie, fib !%a # !$ e&iva &i f! ma ea de cicat ice fib !a&a R$* calcifica e (numit complexul 7an3e)) 56C pulmonara miliara "a#a e in u ma di&emina ii bF #e cale 'emat!$ena( (di&emina e #e cale b !n'!$ena (canalicula a)* ,R"PN 0 PN ca%e!a&a)) "di&emina e a te iala* T,+ milia a e&te &t ict l!cali%ata la nivel #ulm!na ) "di&emina e ven!a&a* &e extinde la nivelul &e !a&el! &i a#!i in ! $anele #a enc'imat!a&e) "in f! mele $ ave, $ene ali%ate, dece&ul &u vine in maxim :B de ! e( "ext em de a a#a $ anul!ame T,+ in * inima, mu&c'i &t iati, ti !ida, #anc ea&)

Patogenie:
1.virulenta '8. 2.rolul !ipersensi'ilitatii induse* 'i#e &en&ibilitatea inta %iata de ti# I@, mediata celula , ca&ti$ata) " eactia la tube culina &emnali%ea%a infectia $a%dei, fa a a exi&ta c!nc!mitent &i imb!lnavi ea ei) "&en&ibilitatea te&utului la tube culina (PP6* de ivat de # !teina #u ificata din mediul in ca e c e&te bF) &e evidentia%a la 9"; &a#tamani du#a infectia cu bF( "in2ecta ea int ade mica a PP6 dete mina du#a ;K de ! e ! indu atie de minim A mm in diamet u) 3.imunitatea sau rezistenta gazdei "!data cu a#a itia &en&ibilitatii eactive inflamat! ii, acea&ta devine $ anul!mat!a&a, cu nec !%a ca%e!a&a cent ala, f! mand tube culii ti#ici( 4.geneza granulomului 56C "mic !&c!#ic* e&te ! $ani%at # in a$ e$a ea de mac !fa$e (celule e#itel!ide) #at!$n!m!nice &i !bli$at! ii #ent u dia$n!&ticul #!%itiv(

Macroscopic:
8(#e &u# afata de &ectiune a #lamanului* )granulatii f!a te mici, 9": mm, inc!l! e, t an&#a ente, $ i"albici!a&e, ne e$ulate, avand %!na cent ala de cul!a e $albui" !#aca (dat! ita ca%eumului)) "a&#ect 3&eminte de mei4) "au tendinta &a fu%i!ne%e, cu f! ma e de $ anulatii mai ma i, ce #!t afecta e$iuni #ulm!na e mai ma i 0 int e$ul l!b 0 t!t #lamanul( 9(cavitatea #leu ala e&te inva iabil im#licata* #leu e%ie, em#iem T,+, #leu ita fib !a&a !blite ativa)

Microscopic:
foliculii 56C 8oster"% granuloame 56C": in dife ite &tadii de ev!lutie* #. foliculul 56C matur: din&# e cent u &# e #e ife ie* 8(nec !%a de ca%eifica e* inten& e!%in!fila ( !% #al), fin $ anula a, an'i&ta (acelula a), cu de#une i de calciu) "e&te #at!$n!m!nica da ne!bli$at! ie( 9(in 2u ul %!nei de nec !%a* "celule $i$ante Lan$e 'an&* cit!#la&ma e!%in!fila, $ anula a, !m!$ena, cu nume !&i nuclei di&#u&i la #e ife ie in 3c! !ana inc!m#leta40 3#!tc!ava4) - &unt #at!$n!m!nice da nu !bli$at! ii( "celule e#itel!ide* di&#u&e adia , cu cit!#la&ma abundenta &i cla a, nuclei 3#i&c!t de &am#anie4) "&unt #at!$n!m!nice &i !bli$at! ii) :( infilt at limf!cita * di&#u& in 3c! !ana4 la #e ife ia %!nei de nec !%a &i a celulel! $i$ante) " e&te #at!$n!m!nic &i !bli$at! iu( ##.,oliculi giganto)epiteloizi: inc!n2u ati la #e ife ie de c! !ana de limf!cite, fa a nec !%a) ###.,oliculi epiteloizi: cu limf!cite la #e ife ie, fa a nec !%a &i fa a celule $i$ante( "$ anul!amele T,+ au tendinta la c!nflua e) "int e f!liculi* alveolite* 1.catarala: in lumen* celule e#iteliale de&cuamate &i cateva 'ematii (de la u#tu a ca#ila el! )) 2.!emoragica: in lumen 'ematii) 3.edematoasa: in lumen* &e !%itate e!%in!fila 4.fi'rino)leucocitara: in lumen* &ec etie &lab e!%in!fila, cu leuc!cite (PMN) &i #neum!cite ti# II(

D 1:

f!liculi T,+ #utin c!nfluenti, aflati in dife ite &tadii de ev!lutie)

DD:
sarcoidoza" $ anul!ame e#itel!ide n!nca%e!a&e, nec!nfluente, cu tendinta la fib !%a(

TU,ER+ULOEA GANGLIONARA (.+RU7ULOEA) =


a#a e in $an$li!ni in u ma di&emina ii bF #e cale limfatica(
Cauze:
in u ma di&emina ii, limfatice 0 &an$uine, bacilii F!c' # !duc le%iuni T,+* "in $$l( limfatici ($$l( late !"ce vicali = &c uful!%a)) "menin$e (menin$ita T,+)) " inic'i (T,+ enala))

T,+ &ecunda a, ce

"&u# a enala (b!ala Addi&!n* in&uficienta c! t ic!&u# a enala)) "!a&e (!&te!mielita T,+, m! bul P!tt)) "&al#in$e, e#ididim (T,+ $enital)) (crufuloza: "T,+ late !"$an$li!na a ($$l late !"ce vicali)) " a#a e la c!#ii &i ad!le&centi( " # inde $ u#ele $an$li!na e unilate al, in m!d # !$ e&iv(

Macroscopic:
"$$l( &unt ma i, de c!n&i&tenta fe ma, lemn!a&a, #utin du e !&i la #al#a e( "daca dia$n!&ticul nu e&te &tabilit, &e # !duce ! fi&tuli%a e la #iele, # n ca e, la c!m# ima ea ma&ei $an$li!na e &e elimina ! &ub&tanta alba, !m!$ena, < b an%ei de vaci (ca%eumul 0 nec !%a T,+))

Diagnostic de organ:
"! $an #a enc'imat!& inca#&ulat f! mat din te&ut limf!id, t ave &at de va&e limfatice &#eciali%ate, numite &inu&u i) 5esutul de sustinere: 1.capsula 2.5ra'eculi septuri com0unctive": #leaca de #e fata inte na a ca#&ulei #ana in medula a, unde &e int etaie int e ei) 3.stroma: &u&tine te&utul limf!id) "e&te f! mata din te&ut eticula , cu celule eticula e &i fib e de eticulina, ce f! mea%a ! etea in !c'iu ile ca eia &e $a&e&c limf!cite, #la&m!cite &i mac !fa$e( Parenc!imul* 1.corticala: la #e ife ie) c!ntine f!liculi limf!i%i cu cent ii $e minativi( 2.medulara: c! d!ane de te&ut limf!id (# ed!minant limf!cite T) di&#u&e in 2u ul va&el! &an$uine mici, f! mate din limf!cite mici, #la&m!cite, mac !fa$e)

,oliculul limfoid: # ed!minant limf!cite , )zona centrala* numita centru germinativ, #alid c!l! ata, f! mata din celule limf!ide tine e (cent !bla&ti) (in %!na mai inc'i&a a cent ului $e minal) &i din celule cu ma $inea nuclea a ne e$ulata (cent !cite) (in %!na mai #alida a cent ului $e minal)) )zona periferica: reprezinta zona -mantalei4, f! mata din limf!cite matu e, mici, cu nucleu u&! ne e$ulat &i cit!#la&ma edu&a(

Microscopic:
"a 'itectu a $$l nu mai e&te #a&t ata, dat! ita # e%entei de $ anul!ame T,+ c!nfluente, aflate in dife ite fa%e ev!lutive( 8(in cent u* nec !%a de ca%eifica e( 9(celule $i$ante Lan$e 'an&, multinucleate cu nuclei di&#u&i in #!tc!ava &i celule e#itel!ide( :(c! ana de limf!cite(

D 1: # e%enta f!liculil! T,+ DD:


1.56C cazeoasa a ggl limfatici "ca%eifica ea a# !a#e a int e$ului $$l( 2.Cicatrici post 56C "#!t avea un a&e#ct a&emanat! f!liculil! T,+( "nu a#a e* nec !%a, celule $i$ante0e#itel!ide &i c! !ana de limf!cite( "a#a e d!a ! ma&a de fib !%a) 3.(arcoidoza "f!liculii &unt bine delimitati, fa a ca%eifica e( 4.6oala g!earelor de pisica: limfadenita 'acteriana "$ anul!ame &a c!id"li5e, cu tendinta la c!nflua e di&#u&e in 2u ul ca#&ulei &i a venel! , cu f! ma e de abce&e &telate( "# in c!ale&centa $ anul!amel! , a#a e ! acumula e cent ala, ne e$ulata de #u !i &i PMN abundente, inc!n2u ata de celule e#itel!ide di&#u&e in #ali&ada( 9.$imfogranulomatoza veneriana 'enigna &icolas),a're "b!ala vene ica , # !du&a de +'lam/dia t ac'!mati&) "le%iune &#ecifica cu a&#ect in c!ca da* 8(cent ul e&te #u ulent, cu multe PMN(

9(mi2l!cul* celule e#itel!ide cu nuclei a&e%ati in #ali&ada &i a e celule $i$ante( :(la #e ife ie* limf!cite, #la&m!cite, PMN, e!%in!file

AORTITA LUETI+A
medie* me%a! tita (#la&m!nul Unna)

= a#a e in &tadiul te tia al &ifili&ului) e&te ! le%iune difu%a, ce afectea%a in &#ecial tunica

Cauze*
.ifili& (lue&)* inflamatie c !nica, # !life ativa, $ anul!mat!a&a &#ecifica data de T e#!nema #allidum (bacte ie $ am ne$ativa din cla&a &#i !c'etel! ), identificata # in # !cedu i &#ecifice (im# e$na e a $entica La t'in".ta /, imun!flu! e&centa, examina ea # e#a atului # !a&#at int e lama &i lamela, la mic !&c!#ul cu f!nd intunecat 1 met!da Levaditi))

Patogenie:
.ifili&ul te tia * "le%iuni l!cali%ate 1 $!ma (c uda, am!lita, ulce ata &i cicat iciala)) "le%iuni difu%e 1 infilt atul &ifilitic 0 #la&m!nul "le%iunea ev!luea%a din&# e adventice &# e medie, cu de%! $ani%a ea fib el! ela&tice ale mediei (me%a! tita) avand ca acte cent i#et 0 celuli#et ( 66* AT. ce a e ca acte cent ifu$ 0 celulifu$, ev!luand din&# e intima &# e medie))

+!n&ecinta* f! ma e de anev i&m, cu la $i ea inelului valvula , !clu%ia !&tiului c! !na el! &i 'i#e t !fie ca diaca ma&iva (c! dul b!vin* B=="8===$))

Macroscopic:
*nevrismul aortic: "A! a&cendenta (ca 2a A!), (66* AT. ca e # efe a A! de&cendenta &i eme $enta va&el! ma i)) #!ate fi &acula , fu&if! m, cilind ic, navicula , f! mat la nivelul mediei( )intima: e&te f!a te $ !a&a in %!na le%ata, $ i, fa a &t iu i (ca in AT.), cu %!ne ma i, idicate, b a%date, a&#ect 3 c!a2a de c!#ac4) "#e &ectiune* #e ete in$ !&at, ca t!nat, c'ia ca tila$in!&, fa a calcifica i) "fav! i%ea%a ate !mat!%a( )adventicea: &cle !%ata, &udata cu te&utul vecin, incat e&te a# !a#e im#!&ibil de i%!lat va&ul)

Diagnostic de organ* AORTA


*o" va& ma e ela&tic, f! mat din&# e inte i! &# e exte i! din* 1.intima: end!teliu a&e%at #e te&ut c!n2unctiv &ubend!telial( 2. media: fib e el&tice (&#atii !#tic vide in -E) &i fib e mu&cula e netede) 3.adventicea: te&ut c!n2unctiv lax, va&e, ne vi(

Microscopic:
8(infilt at inflamat! limf!"#la&m!cita cu ev!lutie din&# e adventice &# e medie) " di&#u& la nivelul va&ei" va&! um ce # e%inta lumen !blite at &i #e iva&cula 3in man&!ane4) " di&#!%itie difu%a 0 n!dula a (#la&m!nul Unna)) 9( infilt atul inflamat! #la&m!cita &e c!ntinua in tunica medie, dete minand de%! $ani%a ea fib el! ela&tice &i mu&cula e, t an&f! mate # !$ e&iv in &cle !%a fav! i%and f! ma ea Av( :( intima* $ !a&a (&e in$ !a&a #e ma&u a ce infilt atul inflamat! &e a# !#ie de lumenul va&cula )( D1: va&culita &ifilitica extin&a din&# e adventice &# e medie( DD: "AT.* inte e&ea%a intima)

.IALA6ENITA @IRALA +U +M@ = inflamatie acuta, exudativa, &#ecifica, dat! ata +M@ (din $ u#ul 'e #e&
vi u&)

Patogenie:
cai de di&emina e a +M@* 1. diseminare intrauterina la fat) "dat! ita unei infectii d!bandite a mamei &au a unei eactiva i a unei infectii latente a ace&teia( 2.diseminare perinatala in timpul nasterii; "de la mame cu infectii ce vic!"va$inale( 3.diseminare prin picaturile ,lugge;

4.transfuzie sanguina; 9.transplant: in ca%ul in ca e ! $anele # !vin de la un d!nat! cu infectie latenta cu +M@) :.diseminare veneriana* +M@ a f!&t i%!lat in lic'idul &eminal, &ec etia ve$inala( ;.diseminare prin laptele matern; +M@* !data a2un& in ! $ani&m, infecte%a &i amane cant!nat in leuc!cite latente, fiind eactivat de imunitatea &ca%uta a ! $ani&mului)

Macroscopic:
"$landa #a !tida e&te ma ita de v!lum (l!2a #a !tidiana tumefiata)) "u&! de #al#at, #utin du e !a&a) "tem#e atu a l!cala mai idicata decat te&utu ile vecine)

Microscopic:
" exudat &i infilt at limf!"#la&m!cita abundent in &t !ma, ce &#atia%a acinii &ec et! i (&e !&i)) "va&e 'i#e emiate (ca in ! ice inflamatie acuta)) Caracteristic pt CM2: celula epiteliala acinara parazitata de CM2: celula mare giganta cu: "nucleu ma e, #le!m! f, dat! ita inclu%iil! vi ale int anuclea e (de aici denumi ea de cit!em$alie)) "inclu%ia int anuclea a #!ate !cu#a mai mult de 2umatate de nucleu, inc!n2u ata de un 'al!u cla , bine dema cat de memb ana nuclea a, aspect -in oc!i de 'ufnita. < -oc!i de peste.( "cit!#la&ma* inclu%ii mici ba%!file (# !babil e# e%inta ca#&ida vi ala 0 vi u&ul in&u&i))

D1: celule ma i 3in !c'i de bufnita4 &i infilt atul inflamat! )

PIELONE7RITA MI+OTI+A = inflamatie acuta &#ecifica de eti!l!$ie mic!tica


Cauze: +andida albican& (cel mai f ecv fun$)) #!ate infecta $a%de &anat!a&e 0 nu( Patogenie:
la #e &!anele &anat!a&e, +andida &e $a&e&te in* "cavitatea ute ina) )t actul $a&t !"inte&tinal) )va$in) )mic !fl! a n! mala bacte iana a ace&t! &u# afete muc!"cutanate a e ! influenta in'ibit! ie in c e&te ea candidei) )&u# e&ia mic !fl! ei ubicuita e (ex(antibi!tic!te a#ia) 0 &c'imba ea de #- #e mit # !life a ea fun$il! ( Moduri de im'olnavire: 1.proliferare superficiala: a#a e in l!cali%a ile !bi&nuite ale fun$il! (#e te$umente)) 2.invazie profunda: a#a e la &u# afata le%iunil! , unde exi&ta ! m!difica e in a#a a ea $a%dei (candid!%a vi&ce ala))

3.inocularea directa in sange: a#a e in candid!%ele &eve e di&eminate, la cei imun!c!m# !mi&i) t an&mite ea e&te int aven!a&a (catete e, diali%a #e it!neala, c'i u $ie ca diaca, abu% de d !$u i int aven!a&e cu ace c!ntaminate))

,orme clinice:
"cea mai !bi&nuita f! ma de candida atin$e muc!a&a cavitatii ! ale &i va$inale, cu f! ma e de memb ane &u#e ficiale, b an%!a&e, albe, in #ete mici 0 ma i, #uf!a&e, u&! deta&abile, &u# afata amanand !&ie, i itata) 1.Candidoza orala: "a#a e la* "c!#iii n!u"na&cuti din incubat! ) "adulti, in tim#ul t atamentului cu A, cu &#ect u la $) "imun!deficienti (&u# e&ia limf T), fiind # imul &emn al imb!lnavi ii cu .I6A)) 2.Candidoza vaginala: "a#a e la* "adulti (in acela&i c!nditii ca &i cea ! ala)) "femei tine e, &anat!a&e ce # ime&c +O 0 in tim#ul &a cinii( "6E 3.Candidoza pielii: "a#a e &ub f! ma un! le%iuni ec%emat!ide, cu l!cali%a e* int e de$etele de la maini &i #ici!a e) #liul in$'inal

Macroscopic:
"M=C din ca%u i a#a # in inva%ie # !funda( "#e &u# afata* #ete albici!a&e (memb ane) b an%!a&e, #uf!a&e, mici 0 ma i, u&! deta&abile, la&and &u# afata i itata du#a de&# inde e) "#e &ectiune* nume !a&e mic !abce&e atat in c! ticala cat &i in medula a, ba%inet, a&!ciate cu abce&e 'e#atice, mi!ca dice, ce eb ale(

Microscopic:
Microscopic: in inte &titiul enal a#a * 8(+andida a e 9 f! me* a". !ife si pseudo!ife de candida filamente scurte < lungi": lantu i de ba&t!na&e tubula e ne amificate , di&#u&e in mici $ ame%i, de a&#ect #lexif! m, < 3#a&la4) "filamentele au cul!a e !%a cu -E &i !&ie"vi!lacee in c!l! atia PA.) '". spori 'lastospori": mici f! matiuni !tunde de 9"; mic !ni, !&ii"vi!lacei( 2.in 2u ul $ ame%il! de 'ife0#&eud!'ife, in inte &titiul enal* infilt at inflamat! &ubacut , cu PMN &i limf!cite(

D1: #iel!nef ita candid!%ica &ubacuta)

DD:
1.*'cese renale din nef ite 2.&efrite su'acute si cronice: li#&e&te candida( 3.&efrite specifice: T,+) 4.(cleroze: &ecunda e unei GN+, nef !#atii va&cula e(

A+TINOMI+OEA

= inflamatie c !nica, &u#u ativa # !du&a de actin!micete, cel mai f ecvent de Actin!m/ce& i& aeli " bacte ie $ am #!%itiva, &t ict anae !ba, c!men&uala in cavitatea bucala, t act di$e&tiv &i va$in(

Cauze: infectia e&te end!$ena, # !du&a in c!nditii fav! i%ante de*


"t aumati&me) "devitali%a i ti&ula e) "anae !bi!%a)

" f ecvent la femeile #u tat!a e de 6IU) "cicat ici a#endicula e)

Clinic: : f! me de actin!mic!%a, in ! dinea f ecventei*


8(Actin!mic!%a ce vic!"faciala 9(Actin!mic!%a abd!minala "abce&e inte&tinale 0 a#endiceale "di&emina e 'emat!$ena 0 c!nti$uitate cu f! ma e de abce&e 'e#atice :(Actin!mic!%a t! acica* "abce&e #ulm!na e ca e fi&tuli%ea%a in #leu a (em#iem t! acic) 0 &# e #e ica d) "e !da e !&!a&a (c!a&te, &te n, c!l!ana ve teb ala))

*C5#&=M#C=>* *6D=M#&*$*
"invazia mucoasei apendicelui < colonului.

Macroscopic:
5ransmitere: 'emat!$ena 0 c!nti$uitate* "#!t a#a e abce&e 'e#atice exten&ive, abce&e &ubdiaf a$matice cu invada e int at! acica) "6IU* abce&e #elvice (c!l ute in, &al#in$e, !va e))

Microscopic:
1./ranuloame cu actinom?ces 9(infiltrat inflamator acut PM&" si cronic limfo)plasmocite" t an&mu al, cu afecta ea &e !a&ei &i f! ma e de a'cese peritoneale cu tendinta de extinde e in an&ele vecine, te&ut et !#e it!neal, #e ete abd!minal ante i! , cu f! ma e de fistule la nivelul te$umentului #e etelui abd!minal (&inu&u i de d ena2 exte n))

*C5#&=M#C=>* C+72#C=),*C#*$*
De'ut: la nivelul $in$iei &i te&utu il! m!i adiacente)

Macroscopic:
) %!na afectata e&te tumefiata, du a, lemn!a&a, du e !a&a, cu intinde e la $a &# e un$'iul mandibula ) "inflamatia &e c !nici%ea%a, cu extinde e la #iele, # in fi&tule, cu a&#ect de &inu&u i cu mate ial $ anula , $albui 3$ anule de &ulf4, ce c!ntine c!l!nii de Actin!m/ce&, cu f! ma e de $ anul!m &i fib !%a im#! tanta la #e ife ia lui( "Actin!m/ce& #!ate invada !&ul &ubiacent * #e i!&tita, !&te!mielita cu di&t u$e ea exce&iva a !&ului) Clinic: feb a, #ie de e in $ eutate) PC: leuc!cit!%a

Microscopic* granuloame f! mate din*


8(In cent u* zona de necroza supurativa% cu PMN &i c!l!nii bacte iene( 9(In 2u ul nec !%ei* tesut de granulatie% cu* )celule epiteloide macrofage"; )celule spumoase xantomatoase )plasmocite )rare celule gigante multinucleate( 3.caracteristic: c!l!niile bacte iene de Actin!m/ce&* "filamente (ba&t!na&e) vi!l!acee di&#u&e adial, a# !#iate &# e cent u &i maciucate la #e ife ie # int "un mate ial 'ialin e!%in!fil ( !% #al) avand a&#ect #e "t!tal de 3&!a e ca e a de