Sunteți pe pagina 1din 3

Stabilitatea unui autovehicul reprezintd capacitatea acestuia de a se opune alunetarii , derapdrii , patindrii qirdsturndrii in timpul deplasdrii Principalii f-actori

care produc pierderea stabilitalii autovehiculului sunt : - fo(ele care ac(ioneazd, asupra autovehiculului ( fo(a de tracliune fo4a defrAnare , forfele de ine4ie , fbrla , lateral[ datoratd v6ntului , etc.) ; - caracteristicile geometrice ale caii de rulare (inclindrile longitudinale sau transversale deniveliri , , neregularitdli, curbe etc.) ; - oscilaliile autovehiculelor ( tangaj, ruliu, giralie , g.a). l' - La urcarea unei pante autovehiculul poate sa-Ei piardi stabilitatea prin alunecare citre piciorul pantei , sau prin rdsturanarea in raport cu axa rofitor din spate. Deoarece la urcarea pantelor mari , viteza qi acceleralia autovehiculului au valori reduse , se poate neglija influenla rezistenlei aerului gi rezistenlei la demarare. Condilia de stabilitate longitudinalS la rdsturnare la urcarea pantei este :
.

STABILITATEA MI$CARII.AUTOVEHICULELOR CU ROTI

tgcr,

< tl (,) uttde:o,. - valoareamaximaaunghiului deinclinarelongitudinaldal c6ii derularetald rr-,

de orizontalS care asiguri stabilitatea la rdsturnare a, b, hg - coordonatele centrului de mas6 al autovehiculului Condilia de stabilitate longitudinalS la alunecare a autovehiculului c6tre piciorul pantei este

in cazul punfii motoare in spate

tg

cx.a

<

a'q

L-q.lr*

{2)

-in cazulpunlii motoare in fala :

tg G.

,*ffi;
ciii
de rulare
.

{3) (4)

-cdnd ambele pun{i.sunt motoare : tg cr,a < q In aceste relalii "q" reprezintd coeflcientul de aderenfa al

2' - La deplasarea rectilinie cu vitezh mare pe drum orizontal este posibila pierderea stabilitatii longitudinale datorita acliunii fo4ei de rezistentd frontald a aerului qi a fo(ei po.tur,". condilia de stabilitate longitudinald la risturnare in acest caz este:
Vo(

Z.hr.k.A+p.Cu
autovehiculului [km/hl
;

(s)

unde

- h, - indltimea metacentrului fa16 de calea de rulare lr, : (0,45 . . .0,50.H); - p - densitatea aerului ; - C,- coeficientul de portant[ , (C,:0,3 - 0,5 ) ; - A - aria secfiunii transversale a autovehiculului ; - k - coeficientulaerodinamic frontal ( k:0,5.p.C* :0,06125C_ ) - C* - coeficientul de rezistenll al aerului . 3' - La deplasarea autovehiculului pe o cale de rulare cu inclinare transversali , sau in viraje se poate pierde stabilitatea prin alunecarea sau prin risturnarea transversald. Condiliile de stabilitate transversald rdsturnare in cazuldeplas[rii in viraje cu vitez6 constant6 (vu : constant) pe o traiectorie de raz6, constantd la sunt :
pentru calea de rulare cu inclinare transversald vu.

vo - viteza de deplasare a

I 1,3

R(E + 2.h* .te0]


.

2.hr- E.tgp
\t)

(6)

pentru calea de rulare orizontal6

: vo, < j,g1. ' El

unde: - R-

razamedie atraiectoriei autovehiculului,

!i,*

sunt:

- E - ecartamentul mediu al rolilor autovehiculului . - p - unghiul de inclinare transversala al caii de rulare. Condiliile de stabilitate transversald la derapare in aceleagi situalii de deplasare ale autovehiculului

pentru calea de rulare cu inclinare transversald

v,a

I 1,3

ftre, .
\/

tggfi)

t-,..tB
(e)

(8)

unde

<p,

4. - La deplasarea autovehiculului cu vitezil constanti pe o cale de rulare rectiliniei inclinare laterali "p" o sau in cazul stafionirii condiliile de stabilitate transversali sunt :
- condilia de stabilitate transversall la r[sturnare : tg

- fo.ta laterald a v6ntului ; - inclindrile transversale ale cdii de rulare ; - interac{iunea dintre rofile autovehiculului gi calea de rulare la demarare gi la fi6nare - bracarea bruscl a ro{ilor de direclie ;

coeficientul de aderentrd pe direclie transversali dintre roti gi calea de rulare rp, Factorii care influen{eazi stabilitatea transversal5 a autovehiculului ia derapare sunt :

0,g

rp

cu

- condilia de stabilitate transversallL la derapare

autovehiculului cu vitezi ridicati pe o cale de rulare rectilinie firl inclinare transversal5 , in cazul rotirii bruqte a rotilor de direclie condi{iile de stabilitate , transversall
sunt
:

5.

- La deplasarea

^I/'n. : tg [], ( gv

p,

l0)

(II)

- pentru evitarea rlsturndrii

(#)

b.h* .vu
3.6.s .r0.. " l-

(12)

pentru evitarea deraplrii

(#)

b'ro

l3)

unde

de

Tabelul l. Valorile unshrunlor imit6 de stabilitate Unghiurile

dt

viteza unghiulard de bracare a rotilor de direclie

itudinalS:
Punte motoare ta{5

limitl
clr

de

Aderen(5

Punte motoare spate

stabilitate

Ambele pun{i motoare

<p:0,70
ota

rp

0,35

rp:0, l5
longitudinalb fat[ de

Unghiulde
inclinare transv.

Raza de curburd a

drumului tml

Se traseazd diagrama de varialie a vitezelor

ul3 - Viteza Iimita


Coeficientul de
aderen{d lateral6

de stabilitate la d

limita {e stabilitate la rdsturnare transversald v,, = f(R)


drumului R [m]

Raza de curburi a

<P6

= 0,12

Trasarea diagramei varialiei vitezei maxime la limita de stabilitate la derapare tranGrsala ln funcfie de raza de curburd (vn6 = f ( R ) ), in cazul deplasdrii autovehiculului in viraj pe drum orizontal cu vitezd constant[ Utiliz6nd relaliile (10) gi (l l) se determind valoarea unghiului limitd de inclinare transversala a clii de rulare la care se asigurd stabilitatea la rdsturnare, respectiv laterapare transversal6 . Tabelul 4.Yiteza iularS limitd de bracare a rotilor de directie
Viteza unghiulari
Coet'icientul de
aderenJ6

limiti

de bracare

Vitezaautovehiculului tkm/hl

rotilor de direcfie

transversal6 a

drumului

ev

(#)
Se reprezintd graficul de varialie al vitezei unghiulare limitd de blocare a rolilor de direclie (de/d$ f(vu) = , pentru toate cazurile analizate