Sunteți pe pagina 1din 334

n romnete de PERICLE MARTINESCU

CAVALERII TEZAURULUI

PAUL FVAL LES HABITS NOIRS LES COMPAGNONS DU TRSOR

PAUL FVAL

Paul Fval (18171887) este unul dintre cei mai prolifici scriitori populari francezi din secolul XIX. Opera lui cuprinde c teva seriale de propor!ii vaste" #oco$atul% &isterele 'ondrei% 'upul al( etc. )n care este zu*r+vit mediul interlop al unor sum(re or*aniza!ii de aventurieri ce,$i desf+$urau activitatea )n lumea politic+% financiar+ $i -udiciar+ din prima -um+tate a veacului trecut. #avalerii .ezaurului face parte din ciclul Fracurile /e*re% o alt+ oper+ a lui Fval de aceea$i factur+% compus+ din $apte volume% cu titluri diferite. Fiecare volum ca $i cel prezent e consacrat unui episod din e0isten!a su(teran+ a acestei faimoase asocia!ii a Fracurilor /e*re% )n a$a fel )nc t poate fi citit separat de restul ciclului% av nd o ac!iune de sine st+t+toare% cu rare referiri la episoadele anterioare.

PARTEA NTI
ULUITOAREA AVENTURA A LUI VINCENT CARPENTPER
! S"N"TATEA LUI VINCENT

Pe la )nceputul domniei lui 'udovic Filip% )n centrul Parisului% fr+m ntat de comploturile repu(licane $i le*itimiste% se afla o cas+ auster+ $i lini$tit+ ca o m n+stire. 1arva $i a*ita!ia o )ncon-urau din toate p+r!ile% c+ci era a$ezat+ nu departe de Palais, 2o3al% la c !iva pa$i de pasa-ul #4oiseul% unde% pe atunci% se *+seau reunite% )n acela$i local% zaiafetul unor 5veseli6 vodevili$ti $i unul dintre cele mai cunoscute sedii ale concilia(ulelor politice. 7ar nici ecoul cuv nt+rilor% nici refrenele c ntecelor nu a-un*eau p n+ la acest ad+post% respectat ca un sanctuar $i pe care sin*ur+tatea str+zii .4r8se p+rea s+,l apere de )ntre* vacarmul comediei umane" r+cnete de m nie sau !ipete de pl+cere. 94: # t ele cele(ru era pe atunci mo!ul de pe fruntea re*elui,cet+!ean: ;i p+l+ria lui cenu$ie: ;i um(rela lui: /u cred s+ fi e0istat suveran mai popular deci: 'udovic Filip de Orlans. Portretul s+u se putea vedea )n acela$i timp )n toate ziarele ilustrate $i pe toate zidurile% portret ce )nf+!i$a cu m+iestrie o par+ uria$+% ascuns+ )n dosul unei perec4i de favori!i en*leze$ti% $i care era de o iz(itoare asem+nare. <e *lumea pe $optite% f+r+ r+utate $i cu deplin+ sinceritate% pe seama acestui re*e= i se spunea 57omnul #eva6 sau 57omnul #utare6 sau c4iar 5cea mai (un+ dintre repu(lici6= fiul s+u mai mare nu era cunoscut dec t su( numele de 5Pui$orul6= surorii sale )i mer*ea vestea c+,i pl+cea (+utura= toat+ lumea )l (+tea prietene$te pe (urt+% )nvinuindu,l c+ fur+ la .uileries1 ca )n codru $i c+% )ntr,o noapte )ntunecoas+% )l sp nzurase de dru*ul unei ferestre de la <aint,'eu pe (+tr nul s+u unc4i% ultimul >our(on,#ond% pentru a,i crea o anumit+ pozi!ie micului duce d?9urnale% (+iat de altfel )nc nt+tor $i foarte de$tept. @rau vremuri (une. Aazetele La Mode, Le Charivari, La Caricature c $ti*au (ani cu nemiluita= iarna% copiii f+ceau l+rt+cu!e din z+pad+ )nf+i nd $i ele c4ipul re*elui $i pe care le )mpodo(eau cu faimoasa inscrip!ie" Mare-gras-prost. /u este asta culmea popularit+!iiB 'a Paris% un sin*ur om era mai lin*u$it% sau mai def+imat% dec t re*ele. 9cesta era un filantrop% cunoscut su( numele de 5&+nt+lu!+ al(astr+6 $i pe care toat+ lumea )l lua )n zeflemea% fiindc+ )mp+r!ea sup+ s+racilor )n cartierul Calelor.
9utorul se refer+ la Palatul .uileries% situat )n mi-locul cele(rei *r+dini cu acela$i nume% care a fost mult+ vreme re$edin!a re*ilor Fran!ei% (n r.)
1

<+ fi constituit% oare o crim+ sau o necuviin!+ faptul c+ )mp+r!ea sup+B /,a$ putea s+ spun% dar am v+zut )ntotdeauna c+ acei ce dau sunt suspecta!i% supu$i discu!iei $i p n+ la urm+ e0ecuta!i de cei care nu dau. @ foarte simplu. #ei care nu dau alc+tuiesc marea ma-oritate. <+ vede!i )ns+. t+ria adev+ratei% a )naltei virtu!i" )n aceast+ cas+ lini$tit+ din strada .4erese locuia un venera(il (+tr n% care f+cea cu totul altceva dec t s+ )mpart+ sup+ s+racilor. @l )nfiin!ase% de unul sin*ur $i datorit+ uria$ei lui averi% un a$ez+m nt de a-utorare ce func!iona dup+ toate re*ulile% ca orice oficiu de asisten!+ pu(lic+. 9t ta doar c+ func!iona cu mult mai (ine" socot c+ nim+nui nu,i va fi *reu s+ m+ cread+. Dncetul cu )ncetul% c teva persoane de vaz+ se al+turar+ f+r+ nici o v lv+ acestui (+tr n% pentru a )ntemeia o adev+rat+ societate de (inefacere. @ra o societate (ine or*anizat+= avea inspectorii ei% )ns+rcina!i cu controlul% slu-(a$ii ei% care primeau $i or nduiau cererile de a-utor% 9ici% de diminea!a p n+ seara% to!i munceau ca s+ dea% a$a cum )n alte p+r!i to!i se trudesc ca s+ primeasc+. ;i trea(a se f+cea f+r+ surle $i to(e% )ns+ )n v+zul $i cu $tiin!a )ntre*ii lumi. @i (ine% spre lauda Parisului% tre(uie s+ spunem c+% departe de a,l def+ima pe colonelul >ozzo #orona% patronul acestui minunat oficiu% Parisul )l cinstea $i,l respecta% la fel ca $i pe inteli*entul s+u secretar *eneral% domnul 'ecoE de la Pri8re. Parisul (inevoia s+ nu se opun+ operei lor% cu at t mai folositoare cu cit se adresa% pe c t se spunea% unei cate*orii de nevoia$i pe care nenorocirea )i )mpin*ea prea adesea spre crim+. #olonelul >ozzo $i a-utorul s+u activ% di(aci ca un slu-itor al poli!iei% cercetau str+fundurile marelui ora$ pentru a s+di acolo opera de (inefacere. Parisul nu se arat+ totdeauna mul!umit c nd i se acord+ a-utor= dar% din )nt mplare% de ast+ dat+ Parisul se l+sa ocrotit f+r+ s+ se supere $i casa din strada .4r8se era pretutindeni privit+ cu un ad nc respect. Dn s m(+ta de F octom(rie 18GH% pu!in dup+ orele cinci seara% un (+tr n de statur+ )nalt+% )nf+$ur ndu,i sl+(iciunea z*ri(ulit+ )ntr,o manta v+tuit+% p+r+sea parterul casei% ocupat de (irouri% $i urca )ncet $i *reoi scara mare ce ducea la apartamentele de la primul eta-. @l se spri-inea de (ra!ul unui (+r(at )nc+ t n+r% cu )nf+!i$are semea!+ $i voioas+% purt nd m ndru un costum croit dup+ ultima mod+% dintr,un postav de calitate% dar )n care culorile se com(inau )ntr,o form+ cam (+t+toare la oc4i. @rau colonelul >ozzo $i credinciosul s+u alter ego% domnul 'ecoE% care tocmai )$i )nc4eiaser+ munca lor zilnic+% fiecare din ei put nd s+ spun+% f+r+ )ndoial+% asemenea lui .itus"6/u mi,am pierdut )n zadar ziua de azi6. #olonelul p+rea s+ fi a-uns de-a la ultima limit+ a v rstei" spunem de-a fiindc+ el avea s+ mai tr+iasc+ )nc+ mult+ vreme= dar tre(uie s+ ad+u*+m c+ cei care )i cuno$teau nu,l v+zuser+ de loc )m(+tr nind )n ultimii dou+zeci de ani. <u( restaura!ie i se d+dea de-a peste optzeci de ani. 7omnul 'ecoE avea )ntre treizeci $i patruzeci de ani6 era (ine le*at% cu o statur+ ro(ust+ $i purta pe umerii p+tra!i un c4ip pu!in cam comun% )ns+ deose(it de p+trunz+tor. Oc4elarii de aur i se potriveau at t de (ine de parc+ f+ceau parte din )ns+$i fi*ura lui $i ai

fi fost surprins s+,l )nt lne$ti f+r+ m+nunc4iul de (relocuri ce,i at rna la pantalonul ecosez% umflat la cin*+toare de un )nceput de (urt+. I 9st+zi am )mp+r!it JGFK franci zise 'ecoE% )n timp ce colonelul r+sufla )ntre cele dou+ platforme ale sc+rii. I @ s m(+t+ o(serv+ (+tr nelul% )n c4ip de -ustificare. I Oricum% *+sesc c+ e prea din cale,afar+. Dn timp de pace nu e pl+cut s+ pl+te$ti sold+ armatei. I )n timp de r+z(oi% iu(itule% rec $ti*i du(lu dintr,o sin*ur+ lovitur+. I /u zic nu% dar tre(urile sta*neaz+. Iat+ mai (ine de dou+ sute de mii de franci care se duc de la ultima afacere. i I Lltima afacere ne,a adus dou+ sute de mii de franci. 'ecoE d+du din cap. I /u zic (a repet+ el dar timpul cost+ (ani% $i iat+ pe pu!in $ase luni pe care le pierdem. ;oma- total. >+tr nul puse pe treapt+ piciorul )nc+l!at )ntr,un papuc )m(l+nit. I .a ta ta ta: f+cu el. .impul: @u o s+ tr+iesc p n+ la ad nci (+tr ne!i% Fr+!ie% $i tu de asemenea. /u e nevoie s+ ne *r+(im. &+ * ndesc )n acest moment la o afacere... Lltima mea afacere: 'ecoE iz(ucni )n r s. I 7e ce r zi% iu(ituleB )ntre(+ colonelul. I Fiindc+ r+spunse 'ecoE de c nd sunt la v rsta )n!ele*erii% toate afacerile pe care le pui la cale reprezint+ )ntotdeauna ultima dumitale afacere% (a(acule. ;i ai f+cu t,o p n+ acum de dou+ sute de ori. I O s+ vin+ ea% Fr+!ie% $i ultima mea afacere murmur+ (+tr nul cu triste!e. .o!i suntem muritori% c4iar $i eu: <+ urc+m% iu(itule% $i sus!ine,m+ (ine. &+ preocup+ de asemeni $i mica mea Fanc4ette% e la v rsta m+riti$ului. #e copil+ dr+*+la$+: ;i at t de (un+: 'ecoE nu r+spunse. I #um o *+se$tiB )ntre(+ colonelul. I >ine zise 'ecoE% sec. I O dete$ti% $i ea la fel pe tine= altminteri !i,a$ fi dat,o )n c+s+torie. I &ul!umesc: zise iar 'ecoE. Dmi place via!a de 4oltei. 7e altfel% m+ aflu acum pe planul al doilea% (a(acule. Favoritul dumitale este )n prezent )nc4ipuitul +sta de Mincent #arpentier% ar4itect ratat% c+ruia a(ia i,ai periat 4aina m n-it+ de ipsos. /u cumva va pl+ti el floarea de l+m i!+ a domni$oarei Francesca #oronaB #olonelul se uit+ lun* la 'ecoE. Oc4ii s+i% ale c+ror pupile nu mai aveau dec t o transparen!+ tul(ure ca aceea a unei cornute% c+p+tar+ deodat+ o str+lucire ciudat+. I /u tre(uie s+,l invidiezi pe prietenul meu Mincent murmur+ el. Prietenul meu Mincent e )n4+mat la o trea(+ *rea. Dn acela$i timp% el r+suci m nerul u$ii. 'a z*omotul pe care,l f+cu soneria de alarm+ c nd se desc4ise u$a% o t n+r+ fat+ cu

oc4i sclipitori $i mari% ce p+reau aproape dispropor!iona!i% cu talia de pe asum format+ $i de o ml+diere cam lasciv+% cu fa!a z m(itoare $i inundat+ de (ucle m+t+soase% mai ne*re ca a(anosul% se repezi dintr,o camer+ al+turat+ $i% cu o s+ritur+% )l )nt mpin+ pe (+tr n% care se pref+cu c+ se sperie de at ta vioiciune. I Dntr,o (un+ zi ai s+ m+ zdro(e$ti% Fanc4ette% scumpa mea: zise el. I 7omni$oara Francesca e sprinten+ $i frumoas+ ca ti*roaica din Nardin,des,Plantes ad+u*+ 'ecoE% salut nd. I .e,am lovit% (uniculeB )ntre(+ fermec+toarea crea,tur+ care r+spundea c nd la numele de Fanc4ette% c nd la cel de Francesca. /icidecum% feti!o: & inile talc% oc4ii t+i% vocea ta% sur sul t+u% totul la tine e dulce $i catifelat. Fanc4ette )l s+rut+ pe am ndoi o(ra-ii $i zise% )ntorc ndu,se c+tre 'ecoE" I Dl face!i s+ munceasc+ prea mult. 'ua!i masa cu noiB Presupun c+ nu% deoarece )n salon se afl+ domnul Mincent #arpentier. Oin mult la el datorit+ )nc nt+toarei sale fiice% Ir8ne= ce nume frumos: 'ecoE o l+s+ s+ ia (ra!ul colonelului% care murmur+ r z nd" I 9i un fel de a invita care alun*+ oamenii pe u$+ afar+% micu!o= dar ai *r+it adev+rat" Fr+!ie n,ar fi putut s+ r+m n+ ast+zi la mas+. I Aonit de dou+ ori: e0clam+ acesta cu o veselie for!at+. /u ai s+,mi spui nimic% patroaneB I /imic% (un+ scara:... 94% (a da: relu+ colonelul% p+r+sind (rusc (ra!ul Fanc4ettei. 7u,te% micu!o% $i pune s+ se serveasc+ cina. I,ai putea !ine loc de mam+ acestei mici Ir8ne% dac+... dac+... Pronun!+ aceste dou+ sila(e de dou+ ori. Fanc4ette se opri locului% cu oc4ii s+i mari )ndrepta!i asupra lui. I <unt unii oameni continu+ (+tr nul pe un ton comp+timitor care par s+n+to$i% fiind totu$i atin$i de (oli mortale. <pr ncenele )ncruntate ale lui 'ecoE se destinser+. #olonelul sc4im(ase cu el o privire scurt+. Fanc4ette stri*+% )ncruci ndu,i m inile" I #um a$a% ce (oal+B &ica mea adorat+ s+ r+m n+ orfan+B I /ici o vor(+ lui Mincent: porunci colonelul cu *ravitate. Po!i ucide pe un nenorocit% dezv+luindu,i starea )n care se afl+. Fii prudent+. 7e )ndat+ ce Fanc4ette plec+% 'ecoE zise" I Patroane% )!i mul!umesc. >ine ai f+cut c+ m,ai lini$tit. @ram doi sau trei care credeam c+ acest Mincent ne va t+ia craca de su( picioare. I /erecunosc+torule: rosti colonelul. .u care e$ti copilul meu: .u care e$ti mo$tenitorul meu prezumtiv% c+ci testamentul meu este f+cut. I Mrei s+ m+ faci s+ pl n*B )l )ntrerupse 'ecoE% nu f+r+ ironie. 9r tre(ui s+ vin+ moartea (!a s+ fie vor(a de mo$tenire% dar noi vrem s+ te avem mereu printre noi. 9m dori totu$i s+ fim l+muri!i asupra cifrei capitalului social... I #omoaraB )ntrerupse colonelul% la r ndul s+u% $i oc4ii lui tul(uri c+p+tar+ pentru a

doua oar+ o str+lucire stranie. Me!i fi (o*a!i% (o*a!i% (o*a!i: /u c4eltuiesc nici un (an pentru mine. Moi face o afacere pentru a o )nzestra pe Fanc4ette a mea. .otul e al vostru% totul. >un+ seara% Fr+!ie: I )nc+ un cuv nt ad+u*+ 'ecoE. Mincent +sta e condamnatB I &+ tom c+ da% fiule. Dntr,una din aceste dimine!i va fi ziu+ $i voi avea nevoie de cineva ca s+ pl+tesc le*ea. 'a revedere: 7omnul 'ecoE% care desc4isese u$a% )i trimise o s+rutare $i ie$i zic nd" I >a(acule% e$ti o comoar+: #olonelul trase z+vorul )n urma lui. @ra sin*ur )n anticamer+. <e )ndrept+ din spate $i fizionomia i se sc4im(+. Ln nor de medita!ie profund+% contrast nd cu (onomia senil+ din care )$i compunea masca o(i$nuit+% )i )ntunec+ $i,i )ncre!i fruntea.. # nd porni spre u$a sufra*eriei% mer*ea cu un pas si*ur $i aproape (+r(+tesc. 7ar )nainte de a trece pra*ul% f+r+ s+ se * ndeasc+ anume $i numai prin for!a o(i$nuin!ei% care este calitatea actorilor% )$i )ncovoie din nou spinarea $i,$i relu+ atitudinea tremur+toare a centenarilor. Dn sufra*erie )l a$teptau doi comeseni" Fanc4ette $i acel Mincent #arpentier de care a mai fost vor(a )nainte. Mincent era un (+r(at cam de vreo treizeci $i cinci de ani% frumos la c4ip% dar purt nd semnele unei lun*i suferin!e morale. Fanc4ette st+tea de vor(+ cu el )n dreptul unei ferestre care d+dea spre o *r+din+ )n*ust+% dar plantat+ cu ar(ori frumo$i% ce )ncepeau s+ se desfrunzeasc+. Fanc4ette spunea" I >unicul nu,mi refuz+ niciodat+ nimic% $tii asta. Mreau ca Ir8ne s+ fie mica mea prieten+. ;i c nd se va face mare% o vom )nzestra (unicul e at t de *eneros $i at t de (o*at ca s+ se poat+ m+rita cu acest (+iat (un care este 2e3nier $i care va fi atunci un fl+c+u )n toat+ puterea cuv ntului. @ra femeie at t prin statur+ c t $i prin frumuse!e% dar inima )i r+m+sese de copil. # teva luni mai t rziu numai% avea s+ devin+ contesa Francesca #orona $i s+ deprind+ nenorocirea o dat+ cu via!a. I #unosc povestea lui Mincent: stri*+ ea aler* nd spre (+tr n ca s+,l conduc+ p n+ la mas+. O $tiu toat+. @ o poveste trist+ $i dureroas+. .at+% (unule tat+% do ce )nt rzii tu s+, i dai (ani c t mai mul!iB #olonelul ar+t+ cu de*etul spre Mincent% care%se )nro$ise. I Fiindc+ r+spunse el Mincent e unul din aceia c+rora nu li se d+ruie$te nimic6 mai cu seam+ (ani. @i vor s+,i c $ti*e sin*uri. Prinse mina lui Mincent% care )l salut+ cu mi respect plin de recuno$tin!+% $i o scutur+ cu putere. I /u,i adev+rat% me$tereB ad+u*+ apoi. @4% suntem m ndri ca 9rta(an F: 9ceast+ p+pu$+ e tot at t de mare ca un tat+ sau o mam+% dar calc+ cu picioru$ele ei frumoase )n
@roul romanului Cleopatra de 'a #alpren8de% ap+rut )n 1PJ7% al c+rui caracter plin de m ndrie a a-uns prover(ial% (ni.)
F

str+c4ini. Caide% comoara mea% serve$te,ne supa. 9$az+,te% #arpentier% fii (+(u!a mea: 7in ar4itect ai a-uns zidar% dar )!i voi !ine scara ca s+ te urci din nou pe ea ca ar4itect. &i, e o foame de lup ast+,sear+. Fanc4ette )i atinse u$or cre$tetul cu una din acele s+rut+ri repezi pe care numai feti!ele $i p+s+rile $tiu s+ le dea% apoi turn+ o -um+tate de polonic de sup+ )n fundul unei farfurii% pe care colonelul o lu+ din m inile ei% spun nd" I <e vede (ine c+ vor(im de zidari. Dmi pui dinainte un (lid plin ca la (irt. I Mezi% domnule #arpentier spuse la r ndul ei Fanc4ette% )ntinz ndu,i farfuria cu sup+ 7umnezeu a voit s+,l )nt lneti pe (unicul. Ma face pu!in 4az ele dumneata% ca $i de mine% ca $i de toat+ lumea% dar c nd intervine el% tot r+ul dispare... I Caide% spune acum c+ eu sunt )ns+$i Providen!a o )ntrerupse colonelul cu *ura plin+. <upa e (un+% dar nu ne pune s,o pl+tim prea scump. @i: Mincent pisoiule% vrei s,o *onim de aici pe pu$tanca astaB M+d c+ nu ne las+ s+ vor(im )n lini$te de afaceri. Mincent #arpentier% care era )ntr,adev+r o simpl+ calf+ de zidar% dar care nu avea nici 4ainele nici )nf+!i$area de zidar% )ncerc+ )n acel moment o puternic+ emo!ie. I 7omnule spuse el dac+ m+ ve!i a-uta s+,mi recap+t pozi!ia pe care am pierdut,o% n,o voi datora oare )ntruc tva acestei scumpe domni$oareB I 7e loc: 7ar de loc: voi s+ afirme (+tr nul. /u fac niciodat+ a$a cum dore$te ea... I &ai )nt i )l )ntrerupse Fanc4ette% care,i )ncol+cise * tul cu (ra!ele ei dr+*+la$e nu vreau s+ plec. Q;i apoi% (unicule% dumneata e$ti un r+ut+cios: ;i% pe deasupra% min!i ca un scamator% deoarece toat+ lumea $tie c+ te duc de nas. #olonelul o trase spre el $i o !inu o clip+ str ns la pieptul s+u. I 9i $i dumneata o comoar+ de feti!+% domnule #ar,pentier zise el cu o tul(urare ce p+rea involuntar+ $i $tii c t de mult )i iu(im noi pe dr+cu$orii +$tia: Fanc4ette% care%se afla cu *ura lin*+ urec4ea (+tr nu,lui% murmur+" I >unicule% ia prive$te,l (ine. /u pare a fi c4iar at t de (olnav. I 7race: e0clam+ colonelul. /,am venit aici ca s+ ne )nduio$+m. <+ m nc+m% dra*ii mei: <per ca prietenul nostru Mincent s+ fie mul!umit de mine la desert. Fanc4ette% cu oc4ii a!inti!i pe deasupra capului al( al colonelului% se uit+ )ndelun* la fa!a oaspetelui lor. 5>unicul nu mi,a r+spuns * ndea )n sinea ei= mie mi se pare c+ domnul #arpentier arat+ (ine% )ns+ (unicul $tie el ce $tie... O% s+rman+% mic+ Ir8ne:6 #! LA DESERT Dntr,adev+r% )n aceast+ cas+% totul era respecta(il. #ina era servit+ cu simplitate% dar din (el$u*% iar servitorii .iveau ei )n$i$i !inuta acelor (+tr ni vale!i care pot fi .uimir+!i )n ima*inile din &orala )n ac!iune. #olonelul nu (ea dec t ap+% )ns+ m na lui tremur nd+% )n acela$i timp vioaie% umplea adesea pa4arul lui Mincent #arpentier. # t despre Fanc4ette% ea m nca $i ciripea ca o p+s+ric+.

I .re(uie s+ afli totul% (unicule. 7)nsul nu,!i va spune niciodat+ povestea lui% a$a cum mi,a spus,o mie. 9u fost la )nceput tare ferici!i% m+ refer la so!ia lui $i la el. O c4ema tot Ir8ne% ca $i pe micu!a cea dr+*+la$+. @ra frumoas+% frumoas+% cu adev+rat frumoas+: ;i foarte t n+r+. 7omnul Mincent avea uri (irou de ar4itectura. F+cea afaceri (une pentru un )ncep+tor% dar% vai% iat+ c+ doamna Ir8ne devine palid+ $i )ncepe s+ tu$easc+ la numai c teva luni dup+ ce,o adusese pe lume pe micu!a care seam+n+ leit cu ea. Min doctorii% care prescriu cura de ape% apoi Italia= el nu mai poate s+ lucreze. ;i% vezi tu% domnul Mincent ar fi vrut s+,$i dea nu numai (anii% dar $i s n*ele% $i via!a lui... I >ietul domn Mincent: o )ntrerupse colonelul% care a(ia iz(uti s+,$i ascund+ un c+scat. Iat+ o adev+rat+ nenorocire. I 9sta !inu trei ani continu+ Fanc4ette. 7oamna Ir8ne nu f+cu )n acest timp altceva dec t s+ sufere% ca apoi s+ moar+% # nd domnul Mincent se rc ntoarse )n Fran!a% sin*ur $i )ndoliat% avu de 4r+nit doi copii% c+ci aducea )mpreun+ cu fiica lui $i un (+iat dr+*u!% la care doamna Ir8ne !inuse foarte mult $i pe care )l )nt lniser+ )n Italia. <e nume$te 2e3nier $i va fi )n cur nd un fl+c+u. Pentru a,i cre$te pe am ndoi% pe 2e3nier $i pe mica Ir8ne% domnul Mincent puse m na pe mistrie $i munci cu (ra!ele. I &ititico rosti colonelul )mpin* nd farfuria tu poveste$ti ca un )n*er. #it e ceasulB . ;i ce (ine este c+ l,au )nt lnit pe 2e3nier continu+ Fanc4ette% cu pornirea )nc+p+ nat+ a copiilor c+rora vrei s+ le )nc4izi *ura. 7umneata crezi c+ $tii totul% (unicule% $i tocmai aici te )n$eli. 2e3nier nu este o povar+% dimpotriv+% el p+ze$te casa% face mena-ul% o )nva!+ pe mica Ir8ne s+ scrie $i s+ citeasc+. 94 l 7e $i,ar *+si o slu-(+ s+,l poat+ u$ura pu!in pe prietenul.s+u: Poftim% prive$te% domnul Mincent are lacrimi )n oc4i $i mai adineauri )mi sptinea" 59cest copil este (inecuv ntarea lui 7umnezeu )n casa mea. F+r+ el% cine ar avea *ri-+ de copil+B /,am nici o team+ c nd e lin*+ ea. @ un adev+rat (+r(at )n ceea ce prive$te puterea $i mai ales cura-ul. Dn ce prive$te )n*ri-irea% dra*ostea% e ca o femeie. 9m impresia c+ o las pe mica mea Ir8ne cu o sor+ )ndr+*it+6l. 9 spus mai mult dec t at t nu,i a$a% domnule MincentB 9i spus" 59m impresia c+ o las cu mama ei:6 Mincent o )nv+lui )ntr,o privire recunosc+toare% dar rosti" I /u merit+ s+ vor(im at t despre mine% domni$oar+. I /icidecum% nicidecum: ripost+ colonelul. Dmi face pl+cere. Fanc4ette e st+p n+ aici% nu,i a$a% comoara meaB <,ar putea urca c4iar )n capul lui mo$ turt+,dulce% dac+ ar vrea. /,o mai am dec t pe ea de iu(it% domnule Mincent% a$a c+... I 9$a c+ vrei s+ m+ *one$ti% (unicule )ntrerupse fata% a c+rei fa!+ str+lucea de (un+tate. #itesc asta )n oc4ii dumitale. @i (ine% am s+ fiu ascult+toare $i am s+ plec numaidec t% dar tre(uie s+,mi f+*+dui!i ceva% domnul Mincent $i dumneata% (unicule. 'as+% las+% c+ nu dumneata ai s+ faci sacrificiul cel mai mare. Mreau ca 2e3nier s+ mear*+ Ia cole*iu $i Ir8ne la pension. <,a t+cutB <e ridicase $i (uzele ci trandafirii st+teau aplecate deasupra frun!ii (unicului. I <,a f+cut: replic+ acesta.

Printre dulcea ploaie de s+rut+ri ce c+dea pe cre$tetul colonelului% Fanc4ette mai arunc+ o )ntre(are" ;i dumneata% domnule MincentB O4: @u r+spunse acesta cu oc4ii umezi dac+ a$ putea vedea asi*urat+ educa!ia copiilor mei dra*i... 9m f+*+duit: zise colonelul cu v+dit+ ner+(dare. .rimite,ne. cafeaua% pisicu!o% $i du, te de cite$te 2o(in,ou #rusoe. 7ac+ )ntr,o zi te vei afla p+r+sit+ )ntr,o insul+ pustie% vei fi mul!umit+ s+ $tii cum s+ te descurci .,a"=.i,!i faci o um(rel+ din piele de fiar+ s+l(atic+: Fanc4ette str nse m na domnului Mincent ca un mic (+r(at $i disp+ru. >+tr nul se a$ez+ mai (ine )n fotoliul s+u% )$i trase 5nurcile mantalei $i,$i r+suci de*etele mari cu un aer==uiditor. Ia spune% me$tere )ntre(+ el dup+ un timp de im are $i cu *lasul cel mai potolit , ce,ai face dumneata clac+ fiica dumitale% la v rsta Fanc4ettci mele% s,ar )ndr+*osti de un tic+los f+r+ le*e $i credin!+B Ln tic+los stri*+ Mincent cu o adev+rat+ spaim+ iu(it de aceast+ copil+ adora(il+: 7omni$oara Francesca: <ervitorul intr+ $i servi% cafeaua. I 9m poft+ s+ fac ceva nemaipomenit zise colonelul vor(ind cu el )nsu$i. 9m m ncat ca un lup% iar acum am s+ moi o (uc+!ic+ de za4+r )n cea$ca dumitale. 7u,te% Aiam,Pietro% nu mai avem nevoie de nimic. Maletul se retrase. I Aiam,Pietro e sicilian relu+ colonelul. 9sta )nseamn+ Nean,Pierre% )n #atania. 'a /eapole% Nean se nume$te Aiovan. Mizitiul meu se nume$te Aiovan,>attista. /oi6 cei ele aici% ne cam tra*em to!i din Italia. Oinu o -um+tate de (uc+!ic+ de za4+r deasupra a(urului ce se ridica din cea$ca lui Mincent $i repet+" I #e,ai faceB Mincent $ov+ia. I ',ai omor)B )ntre(+ mai departe colonelul. 'ui Mincent )i c+zu lin*uri!a din min+. >+tr nui se puse de,a (inclea pe r s. I Pe vremuri eram foarte $u*u(+! murmur+ el f+ceam 4az de orice. >ea,!i cafeaua c t e cald+% amice. Fiecare din noi avem necazurile $i )ncurc+turile noastre% asta,i lucru si*ur. Mrei s+,!i spun cevaB 7umneata e$ti un am(i!ios re!inut $i )nc4is% dar )n adine te fur,nic+ dorin!ele tuturor diavolilor. Oc4ii lui se )nt lnir+ cu cei ai lui Mincent% care,$i ducea ce$cu!a la *ur+. Mincent sim!i c+,l str+(ate un fior. >+tr nui ron!+i (uc+!ica lui de za4+r. I 9sta )mi d+ o stare de a*ita!ie6 $tiu (ine relu+ el dar nu sunt )nc+ dispus s+ mer* la culcare. Dn noaptea asta% avem am ndoi de lucru. <paima se citea din ce )n ce mai limpede )n privirea lui Mincent. I @i% ei% me$tere )ntre(+ deodat+ colonelul am oare de,a face cu o *+in+ plouat+B

I Mor(ea!i de uciderea unui om... se ( l( i Mincent. #olonelul r se sec $i scurt. I 7race: e0clam+ el. #ara*4iosul )$i va face sin*ur seama. Fii lini$tit% $i las+,m+ s+ te tutuiesc% )mi vine mai u$or a$a. @ra vor(a deci ca mica Ir8ne s+ fie dat+ )ntr,un pension (un% iar t n+rul 2e3nier s+ mear*+ la cole*iu% Fanc4ette a$a vrea% iar tu po!i s+ ale*i cole*iul $i pensionul% prietene Mincent... I #um s+ v+ mul!umesc% domnule... d+uu s+,l )ntrerup+ #arpentier% c+ruia (ucuria )i )m(u-ora o(ra-ii palizi. I 7e unde $tii c+ ai de cc s+,mi mul!ume$tiB )ntre(+ (+tr nul cu r+ceal+. #arpentier r+mase (uim+cit. I Ln om ca dumneavoastr+ ( i*ui el cu si*uran!+ c+ nu poate s+,mi porunceasc+ dec t ceva onora(il. I 'a nai(a: f+cu (+tr nul cu indispozi!ie. <unt momente% me$tere dra*+% c nd s,ar zice c+ e$ti ca o cizm+. /u te sup+ra" eu sunt socotit un f+!arnic% fiindc+ )mi risipesc (anii )n alt+ parte dec t la oper+ sau la (urs+. /,am ucis niciodat+ pe nimeni% pisoiule% $i ar fi cam t rziu s+ )ncep acum... /u te scuza $i prive$te,m+% omule% cum se zice% )n al(ul oc4ilor. Di placi Fanc4ettei% cu at t mai (ine pentru tine: )!i va purta noroc. 9i un c4ip de om (un $i cumsecade= iar eu am destui du$mani ca s+ nu dispre!uiesc un prieten. @$ti am(i!ios% !i,am mai spus,o= $tiai%astaB .+ria privirii lui f+cu s+ co(oare pleoapele lui Min,cent% a c+rui fi*ur+ e0prima o adev+rat+ stare de (oal+. I 9st+zi continu+ colonelul , munce$ti cu (ra!ele $i munce$ti din *reu pentru p inea ta $i alor t+i% dar au fost clipe )n via!a ta c nd ai dorit% c nd ai r vnit cu puierc averea. &+rturise$te cinstit. I @ste adev+rat rosti )ncet #arpentier. <o!ia mea era at t de frumoas+ $i o iu(eam at t de mult: I Fiica ta va fi $i ea frumoas+: M+ ro*% domnule murmur+ #arpentier spunei,mi ce voi!i de la mine. <imt c+,mi vine r+u. #olonelul nu r+spunse dec t printr,un mic semn amical din cap. <cutur+ clopo!elul aflat la )ndem na lui pe mas+. Aiam,Pietro se adres+ el servitorului care )$i f+cuse din nou apari!ia Aiovan,>attista va termina mai mai t rziu% peste o -um+tate de ceas. <+ )n4ame numaidec t caii. 7ra*ul meu relu+ apoi% spri-inind u,se de um+rul lui #arpentier ca s+ se ridice ai s+ redevii ar4itect% !i,o spun eu. 7ac+ n,a$ proceda cinstit in aceast+ afacere% Fanc4ette m,ar pune la arest. 7umneata )mi vei onstrui poate un castel% un palat% o catedral+= dar deo, camdat+ e$ti zidar= ast+,sear+ nu am nevoie dec t de ciocanul $i mistria dumilalc. I 9st+,sear+B repeta din ce )n ce mai uimit Aar,pentier. 9poi ad+u*+" /,am sculele la mine. #olonelul )l m n* ie pe (+r(ie% ca pe uri copil ce se )mpotrive$te. I <+ co(or m totu$i zise el $i vom vor(i pe drum. #oco$elule% afl+ c+ acum loteria nu mai pl+te$te seriile de cinci numere pline. @u am c $ti*at una pe vremea c ncl se pl+teau )nc+ $i% din cauza asta% doamna marc4iz+ de Pompadour a dorit s+ m+ vad+. @ra

o $mec4er+ destul de dr+*u!+. /u zic c+ dumneata ai nimerit o serie de patru numere miz nd pe acest (+tr n &atu,salem care este colonelul >ozzo% dar% )n fine% e totu$i un (un c $ti* la loterie. #cea ce mi,ar displ+cea ar fi )ns+ lenea% ne)ncrederea sau c4iar curiozitatea. 9ceast+ mic+ Ir8ne va fi% dup+ c te se pare% o frumuse!e str+lucitoare. 7ar e r+u s+ fii frumoas+ c nd e$ti fata unui om s+rac. @u c nd pun pe cineva s+ lucreze% fac, rost $i de scule. 9-unseser+ )n vesti(ul $i din curte se auzea tropotul calului )n4+mat. Mincent r+mase *4idi tor. Dn clipa c nd s+ desc4id+ u$a de afar+% (+tr nul se opri $i,l !inti cu privirea" , Omule relu+ el dac+ inima nu te )ndeamn+% mai este )nc+ timp s+ te opre$ti. 9m o tain+ pe care n,o vei cunoa$te niciodat+. @ vor(a de ascuns cevaB )ntre(+ #arpentier cu *las moale. >+tr nul r+spunse cu un sur s ciudat" , I #eva... sau pe cineva... nu se $tie. #alul )n4+mat (+tea din copite% Aiovan,>attista se urc+ pe capr+% )n timp ce valetul de serviciu sta )n picioare !in nd desc4is+ portiera cupeului. I <+ mer*em: zise Mincent. /u de dumneata m+ tem% c+ci ai f+cut )ntotdeauna numai (inele% ci ele mine. Dn via!a mea% de c te ori am -ucat% am pierdut. I 9tunci zise (+tr nul e momentul s+ mizezi din plin% prietene. Poate c+ norocul te p nde$te de mult+ vreme. <e )ntrerupse pentru a,i spune vizitiului" Aiovan% m ncarea ta nu va avea timp s+ se r+ceasc+. 7u,nc )n *alop )n strada #opiilor #umin!i% la a doua poart+ din pasa-ul 2adziRill. 7up+ cc vom co(or % )ntoarce repede%i $ter*e,o acas+. #upeul porni $i f+cu e0act trei minute p n+ )n strada upiilor #umin!i. 7rumul fu parcurs )n t+cere. #olonelul $i )nso!itorul s+u intrar+ )n pasa-ul umed .a murdar% care e o adev+rat+ ru$ine pentru Palais,llo3al. 7e )ndat+ ce co(or r+% Aiovan d+du (ici calului $i cupeul disp+ru. III O #S'S.O2I@ &I<.@2IO9<S Mincent $i )nso!itorul s+u r+m+seser+ acum sin*uri la Intrarea )n pasa-ul 2adziRill% nu departe de sta!ia de fir.uii de l n*+ zidul >+ncii. #olonelul >ozzo% de$i tremura pu!in de fri* )n mantaua sa v+tuit+% p+rea totu$i destul de vioi. Omule spuse el asta seam+n+ a aventur+. I;LT c+ eu nu m+ distrez prea adeseori. 9lt+dat+ um(lam tivip< escapade cu n+t+r+ul acela de 2ic4elieu% c+ruia )i iili.im ducesele% de$i nu era (+iat r+u. 9fl+ c+ sunt upl e.i de ani de atunci $i c+ nici acum nu m+ simt de lui mai pre-os: /umai c+% )ntre timp% m,am mai potolit% iu le de ia tr+sura aceea cu felinarele verzi $i cu viii ml care doarme% a treia de dincolo de (arac+. U mrrnt se e0ecut+. 7up+ ce,l a-ut+ pe colonel s+ se in., in tr+sur+% acesta% tr+* nd *eamul din fat+% stri*+ vlVlt4ilui"

<trada <enei% )n fa!a pasa-ului Pont,/euf. 7+,i I&nnul: ;i 4ai% 4ai% 4ai: ad+u*+ el% ridic nd *eamul. /u i tocmai a$a de cald% Ia spune% sper c+ nu ai nici o ur+ irr.unala )mpotriva familiei acestui (iet #arpi al X,lea% an plictise$te pe melea*uri str+ine. @ra un (un v , 7ac+ a$ $ti c+ e o afacere politic+... )ntrerupse u lolciune #arpentier. I 9i fi mul!umit% sau sup+ratB " M+ ro* s+,mi vor(i!i cinstit% domnule. @ste vor(a s+ salv+m un nenorocitB I &ai )nt i r+spunse colonelul% a c+rui (un+ dispozi!ie p+rea s+ creasc+ te voi pune )n situa!ia de a nu putea r+spunde nici tu )nsu!i la propriile,!i )ntre(+ri% prietene Mincent. /u suntem aici la lec!ia de educa!ie reli*ioas+. 'a nai(a% pui la )ntre(+ri ca un adev+rat -udec+tor: D$i desc4isese mantaua $i !inea )n m n+ o f $ie de m+tase )mp+turit+. @ra )n*ust+% dar de dou+ sau de trei ori mai lun*+ ca o le*+toare de * t. I Ia d+ capul )ncoace urm+ (+tr nul. Pe cuv nt de onoare c+ m+ amuz+: Mincent )l privi supus $i,i veni aproape s+ z m(easc+. I 7ar $i eu v+ spun pe cuv ntul meu murmur+ apoi% ca $i cum ar fi vrut s+ r+spund+ unui scrupul de con$tiin!+ c+ nu m+ )ndoiesc de scopurile dumneavoastr+ cinstite. I >ine% mul!umesc: f+cu colonelul% trec nd peste oc4ii prietenului s+u f $ia de m+tase pus+ )n dou+. 9i (un+tatea s+ nu m+ crezi un tic+los. .ot e ceva. /u mi$ca: ',am cunoscut pe (unicul doamnei ducese de >err3 pe c nd locuiam la /eapole. ;i iat+ c+ ea a intrat acum )ntr,o proast+ )ncurc+tur+: Mincent tres+ri u$or. Dntrea*a Fran!+ se ocupa )n acel moment de v+duva ducelui de >err3% care fu*ea urm+rit+ de poli!ia unc4iului ei 'udovic Filip% dup+ nefericita tentativ+ din Mendcea. I /u mi$ca: repet+ colonelul. 2evolu!iile au ni$te mecanisme ciudate. 'udovic Filip sau fiii lui vor unelti $i ei% la r ndul lor% peste cincisprezece sau dou+zeci de ani. Dn ce m+ prive$te% a$ prefera s+ m+ aflu mai cur nd pe capra unei tr+suri% ca vizitiul nostru% dec t s+ stau pe un tron. @ o mizerie. ;i totu$i c !i oameni nu se v nd diavolului ca s+ poat+ c+p+ta acest loc: Pariez c+ acum nu mai vezi de loc. I 7e loc r+spunse Mincent. I Foarte (ine: 9m s+ )ntre(uin!ez totu$i $i restul f $iei de m+tase. 7in momentul )n care #arpentier fusese complet or(it de le*+tura de pe oc4i% )nf+!i$area colonelului se sc4im(ase $i% cu toate c+ m inile )i tremurau destul de tare% lucra cu o remarca(il+ )ndem nare. I @ si*ur relu+ el c+ atunci c nd cineva poate r+spunde unui comisar" 5.aie, m+ )n (uc+!i% dar nu $tiu a(solut nimic6% asta )l face s+ se simt+ stra$nic de (ine. @u% care )!i vor(esc% am stat pe vremea re*elui &urat unsprezece zile $i unsprezece nop!i )ntr,o ascunz+toare .i castelului din &onteleone. /u te sim!eai acolo ca la nunt+% dar era totu$i mai (ine dec t s+ te vezi trimis )n Wa!a unei )nalte cur!i de -udecat+% nu,i a$a% (i(iculeB 9$adar% e vor(a de o ascunz+toareB )ntre(+ Mincent.

#e crezi tu% (+iete% despre 'udovic al XMII,leaB e (+tr nul% )n loc s+ r+spund+. Iat+ o fiin!+ neferici% i: @u aveam de-a p+r al( pe vremea c nd re*ele 'udovic al XMI,lca $i re*ina &+ria 9ntoaneta au p+$it pre e$afod. &ult+ ap+ am mai v+zut cur* nd pe su( podurile Parisului: ;tiu o sumedenie de lucruri. &ai c0l .l.l $i un >onaparte% fiu al re*inei Cortense% o femeie frumoas+% pe cinstea mea: 9nul trecut a devenit ma-or. U ll: 9ii: #e se mai mizeaz+ pe .uileriile astea: #u,nosc cel pu!in patru sau cinci numere (une% afar+ de I ni 2epu(licii. ;i vrei s+ $tii cevaB... Pentru -ocul i lo se trece adesea printr,o ascunz+toare )nainte de a tt-un*e )n sala tronului... Aata% (a(a,oar(a: Iii ura coti pe lin*+ Institut $i intr+ )n strada <enei. 'e*+tura mea de la oc4i e mai )ntunecat+ ca moar,: .l * ndi cu *las tare #arpentier. #u at t mai (ine% pisoi ule: 9i fost cum nu se i6. ii. iiuii dr+*u!. 9cum )!i vom face un pic toaleta% din . .iu,.i trec+torilor care s,ar mira v+z nd capul unui (+, l l isecade )nf+$urat ca al unei mumii. <unt tare in, i trec+torii +$tia: i desp+turi un dolman cu *lu*+ pe care )l !inuse >a*i )nt i m na dreapt+ zise el. Pe mine m,+u ii..ui n+du$elile% s+ $tii: 9cum st n*a. 9$a: ;i acum .ll LC* *lu*a $i... nev+zut% necunoscut: 7ac+ se vor ivi . ui .i curio$i% voi sc+pa de ei e0plic ndu,le c+ ai fost i rut de cataract+ de c+tre unul din cei mai mari spe,ciali$ti din capital+% $i voi ad+u*a= #e (ucurie va fi pe scumpul meu prieten c nd i se va scoate le*+tura $i c nd va putea vedea din nou lumina zilei: .r+sura se oprise )n fa!a pasa-ului. Mincent se sim!ea ame!it de aceast+ tr+nc+neal+ ciudat+. #olonelul co(or) destul de sprinten. 7in momentul c nd% datorit+ le*+turii de la oc4i% sc+pase de privirea )nso!itorului s+u% nu mai era acela$i om. Pl+ti vizitiului $i,i zise" I 7ra*ul meu% a-ut+,m+ s+,l dau -os pe (ietul meu fiu% care a r+cit $i pe care l,am )nfofolit cum am putut mai (ine. Dn ziua de azi% tinerii sunt cei $u(rezi. /oroc c+ nu mer*em prea departe: Facem doar c !iva pa$i. ., @ cam r+coare ast+,sear+ r+spunse vizitiul sus,!in ndu,l pe #arpentier cu am ndou+ m inile. /,am (+*at de seam+ c+ era (olnav c nd s,a urcat )n ,tr+sur+. .re(uie v r t repede )n a$ternut% cu o can+ (un+ de vin fiert al+turea. Dn pasa-% colonelul )l lu+ de (ra! pe a$a,zisul fiu% al c+rui cap era )n )ntre*ime acoperit de *lu*a dolmanului. I @u m+ fac c+ te sus!in zise el , dar tu !ine,m+ (ine% c+ de mult+ vreme n,am mai um(lat at t ele mult pe -os. &er*em p n+ la sta!ia de tr+suri de pe e4ei% l n*+ Pont, /euf. I ;i de ce sc4im(+m tr+suraB )ntre(+ Mincent. I Pentru c+ ai fi putut s+,i ici num+rul aceleia din care am co(or t% Mezi c+ eu sunt sincer% a$a mi,e caracterul. . 9st+,sear+ poate c+ n,ai fost atent la num+r% )n,truc t curiozitatea nu,!i era )nc+ treaz+% clar m ine... I Mom rc ncepe a$adar $i m ineB I )ntr,o -um+tate de or+ te vei afla )n fa!a lucr+rii de e0ecutat% $i tu )nsu!i )mi vei

spune% )n cuno$tin!+ de cauz+% c te zile )!i vor tre(ui ca s,o termini... 9ten!ie: <e aud pa$i% sus!ine,m+: .raversar+ strada &azarine $i p+$ir+ pe trotuarul )n*ust al str+zii Auene*aud. #olonelul se pref+cea c+ se spri-in+ de (ra!ul )nso!itorului s+u% care se l+sa condus ma$inal $i mer*ea *inditor. Orice om pus )n fa!a unei pro(leme% )ncearc+ s+ o rezolve. <crupulele $i )n*ri-orarea st+p niser+ p n+ acum * ndurile cinstite ale lui Mincent #arpentier. ;aradele politice% pe care (+tr nul i le aruncase ca momeal+% )i )nt+r taser+ serios ima*ina!ia. 7ar acum se n+$tea curiozitatea% care lu+ de la )nceput propor!iile unei idei fi0e. &intea lui Mincent )ncepu s+ lucreze% c+ut nd un mi-loc prin care s+ vad+ $i s+ )n!elea*+. <,ar fi zis )ns+ c+ privirile colonelului% str+(+t nd !es+tura deas+ a dolmanului% m+tasea le*+turii de la oc4i $i cutia cranian+% citeau ca )ntr,o carte desc4is+ * ndurile ascunse ale inso!itorului s+u. I @ram si*ur , (om(+ni el. .re(uia s+ se )nt mple: Iat+,te lansat% amice% aler* nd s+ descoperi c4eia eni*mei. Ma fi cu atit mai r+u pentru tine% clac+ o vei afla= dar fii lini$tit. Mom pune noi ordine )n toate. <e opri apoi s+ r+sufle )n fa!a por!ii laterale a palatului &onct+riei% cu toate c+ )nf+!i$area lui nu ar+ta semne de o(oseal+. @ departe murmur+ el. Pe vremea imperiului% mai f+ceam )nc+ o (un+ -um+tate de le*4e f+r+ s+,mi pierd respira!ia= dar )n l8FX am sim!it primul -un*4i al unui (lestemat de reumatism... Dnainte% mar$: 7in,i re cei care circul+ pe aici% mul!i vor a-un*e )naintea mea )n cimitirul Pere,'ac4aise. 7ar la ce te * nde$ti% omuleB I &+ * ndesc r+spunse Mincent , la mica mea (rene% care m+ a$teapt+% $i la dra*ul% de 2e3nier% care mi,o p+ze$te. I 9i dreptate% iat+ * nduri )n!elepte. Dn c teva zile le vei putea asi*ura un viitor str+lucit acestor doi copila$i. #4em+ un vizitiu% care mo!+ia pe capr+% puse s+ i se desc4id+ cupeul $i,l )mpinse )n+untru pe #arpenticr% pun nd" I 9$az+,te (ine intr,un col! din fund $i nu te descoperi% )nc+ pu!in+ r+(dare $i vom fi )n cur nd acas+. 9poi se dep+rta $i vor(i ceva cu vizitiul. Mincent nu putu s+ aud+ nimic din ceea ce au vor(it% cu toate c+ iulise urec4ea cu )ncordare. 7up+ o -um+tate de minut% colonelul se )ntoarse $i i-irc+ $i el in tr+sur+. I 7u,ne trap% prietene% c+ am s+ te cinstesc ro$ii t )n timp ce Dnc4idea u$a. 7e cum se a$ez+% )$i frec+ mlinile% zic nd cu un aer satisf+cut" I @ pl+cut s+ te odi4ne$ti% nu,i a$a% nepoateB & ine sear+ vom trece prin pasa-ul Mendome sau prin altul care s+ fie mai aproape de sta!ie" sunt fr nt: Mizitiul d+du (ici cailor% care pornir+ )n trapul mare. Dntre timp% Mincent )$i zicea" 59$ putea s+,mi dau seama de direc!ie $i distan!+ fiind atent la cotituri6. ;iY$i p+str+ sim!urile treze.

<e $tie c+ o tr+sur+% la cotitur+% )l face pe c+l+tor s+ o simt+% mai cu seam+ clac+ st+ cu cotul lipit de perete. /u trecur+ nici dou+ minute% $i Mincent avu pro(a material+ a acestui fapt. <e cotise la dreapta% $i el )$i d+du seama de acest lucru. I @ste podul <aint,Peres sau podul 2d3alB )ntre(+ el. I 94a: e0clam+ colonelul% r z nd cu poft+. 9cu faci socoteli ca un nepriceput: Pariez cu tine pe cincizeci de centime c+% )ntr,o -um+tate de or+% nu vei mai $ti dac+ te afli pe $oseaua spre Mersailles sau pe drumul spre <aint,7enis. I 9$adar% vom ie$i din ParisB stri*+ f+r+ voie #ar,pentier. I Poate c+ da% poate c+ nu: Oric t te,ai str+dui% nu vei putea afla. .ot ce vei putea r+spunde celor care )!i vor cere l+muriri asupra e0cursiei pe care o faci% va fi c+ nu te,am pus s+ treci *rani!ele Fran!ei% patria ta% m+r*init+ la nord de Flandra $i >ra(ant% la r+s+rit de @lve!ia% la miaz+zi de &editerana% la apus de Ocean. Lite: 9m s+,!i fac o dest+inuire important+" suntem )n strada <aint,Conore= mer*em spre Cale sau spre (iserica 2ouleB @i% (+iatuleB #arpentier nu r+spunse imediat. # nd lu+ cuv ntul. spuse" I <unte!i mai mult dec t un om cinstit% sunte!i socotit un $f n!% $i la v rsta dumneavoastr+ omul st+ *ata s+ apar+ )n fa!a lui 7umnezeu. 7ac+ ar fi vor(a numai despre mine% poate c+ a$ mai ale*e% dar voi mai *+si oare un asemenea prile- pentru (ie!ii mei copila$iB @ ade,v+rat c+ am )ncercat s+ *4icesc )ncotro mer*em% dar renun!. <+,i d+m (+taie: #olonelul )l (+tu p+rinte$te pe o(raz. I @$ti un $mec4er murmur+ el dar n,ai s+ m+ duci tu pe mine. .r+sura )ncepu s+ alunece% f+r+ z*omot% pe p+m nt moale. @ra o alce sau o $osea. .recuse mai (ine de un sfert de or+ de la plecare. #arpentier se * ndi" 57ac+ )n zece minute rc ncep zdruncin+turile% )nseamn+ c+ vom fi pe pava-ul de la /cuill3= sunt si*ur% acum suntem pe #4amp,@l3sces 5. 1druncin+turile reap+rur+ dup+ cinci minute. 7up+ un alt sfert de or+% tr+sura )ncepu s+ se )nv rteasc+ pe str+zi cu 4opuri $i cu sui$uri. I A4ici *4icitoarea mea: zise deodat+ colonelul. <untem )n &ontmartre sau )n cartierul &onffetardB Parisul e mare% mai cu seam+ dac+ socote$ti $i )mpre-urimile lui. #4iar )n acel moment% tr+sura se opri. #olonelul spuse vizitiului s+ co(oare ca s+,l a-ute pe Mincent s+ pun+ piciorul pe p+m nt. /u se auzi nici vreun ciocan (+t nd )n placa u$ii% nici alt z*omot% nici clopo!el scuturat. O c4eie se r+suci )n (roasca vec4e%,care sc r i a ru*in+. I @$ti mul!umit de (ac$i$% prieteneB )ntre(+ colonelul. ;aptezeci $i cinci de centime: 7ac+ ai avea multe ocazii din astea% atunci dumneata ai fi cel care se plim(+ cu cupeul: 7up+ ce intr+ pe poart+% Mincent sim!i p+m nt moale su( picioare% apoi nisip. Pe urm+ f+cu $i c !iva pa$i pe ar(+. 7up+ toate aparen!ele% se aflau undeva la !ar+. I 9ten!ie zise colonelul am a-uns la peron. 2idic+ piciorul. Mincent num+r+ patru trepte% apoi se desc4ise o a doua l i. .re(uie s+ fi fost foarte

)n*ust+% c+ci% de$i colonelul se d+duse la o parte ca s+,i fac+ loc s+ treac+% i li limanul lui Mincent atinse totu$i zidul. 9tin*erea n,a fost de moment% ca atunci c nd treci un pra*" ea dur+ 2t t timp c t s+ te fac+ s+,!i dai seama c+ zidul are o *rosime deose(it+. I 9cum scara% (i(icule zise iar (+tr nul. @ *reu de suit% $i pe mine iar o s+ m+ doar+ $alele= dar m ine diminea!a m+ scol mai t rziu% pentru c+% vezi tu% eu nu Iau )n seam+ -elania (+tr nelor mele oase% c nd e vor(a s+ fac (inele. Lrc+ scara )n form+ de spiral+% care la ultimele trepte )i smulse *emete. & na lui Min cent atinse )n diferite r nduri pere!ii )nc+perii. @rau umezi. #olonelul se opri )n fine $i scoase un oftat de u$urare. I #u c4iu cu vai% s,a terminat: murmur+ el. /u cred c+ a$ sui u$or p n+ )n v rful turnurilor de la /otre,7ame. Intr+% f rtate= iat+,ne a-un$i la fa!a locului% $i acum nu mai ai dec t s+ te pui pe trea(+. .ot vor(ind astfel% descuie o a treia (roasc+. 7e )ndat+ ce Mincent trecu $i% de aceast+ u$+% sim!i )n -urul lui o atmosfer+ molcom+ $i *reoaie% ca $i cum ar fi intrat )ntr,o ser+ cald+. iv .7, .. D/#@PL.L' 'L#2L'LI >+tr nul p+ru c+ rena$te respir nd acest aer )n+(u$itor. Mocea )i deveni din nou vesel+ $i )mpinse u$a cu z*omot% zic nd" I @i% (i(icule% nu,i a$a c+ e foarte pl+cut aiciB <+ nu l+s+m s+ ias+ c+ldura. 7+ capul )ncoace% c+ le*+tura de la oc4i nu mai este de tre(uin!+. Poate crezi c+ te afli )ntr,un palat cu z neB )n privin!a aceasta% eu nu spun nimic. Mreau% s+ ai sin*ur pl+cerea surprizei. Di desf+cu )ncet le*+turile.. # nd i,o scoase $i pe ultima% #arpentier r+mase (uim+cit. I se p+ru c+ o imensitate al(+ $i luminoas+ )l )ncon-ura din toate p+r!ile. Or(it% )nc4ise oc4ii. I Lnde suntB stri*+ (+tr nul% )ne)ntat. 9r fi tre(uit s+ spui" Lnde suntB @ra o )ntre(are fireasc+. 'a podul <t.,&artin% c nd este adus doctorul Zilli+m pentru na$terea t+inuit+ a doamnei ducese $i c nd i se scoate le*+tura de la oc4i% el zice totdeauna" Lnde suntB Pisoiule% nu o z+pad+ ceea ce te sup+r+ la oc4i. 7atorit+ unei so(e (une% care nu se vede% dar se aude duduind% avem aici o temperatur+ de plus dou+zeci de *rade. Oc4ii t+i se vor o(i$nui )ncetul cu )ncetul cu toate aceste al(ituri pe care c4iar eu le,am )ntins% ca s+ po!i% la nevoie% re*+si, aceast+ camer+ f+r+ s+,i po!i recunoa$te a$ezarea. Cai% acum desc4ide,!i felinarele% c+ n,am venit aici s+ ne distr+m. #cea ce,l f+cu pe #arpen tier s+,$i ridice pleoapele fu acel cuv nt" 5al(ituri6. Privi din nou $i v+zu c+ )ntr,ade,v+r se afla )ntr,un fel de cort cu(ic ca o cutie% ale c+rui laturi $i plafonul erau alc+tuite din cear$afuri de pat )ntinse pe sfori. Pe podea sau pe lespezi% care nu se vedeau% era )ntins+ o ro*o-in+ din papur+. .otul era luminat ele dou+ l+mpi puternice% care at rnau de o (olt+ invizi(il+. #arpeni ier r+mase f+r+ *las. D$i zicea )n sine" 5#e )n*r+m+dire stranie de m+suri de prevedere:6 I 7a% da% da zise de trei ori (+tr nul% care se (ucura v+dit de surpriza produs+

c4iar eu )nsumi am aran-at totul% eu sin*ur% $i e (ine aran-at. 9r tre(ui s+ fii vr+-itor% prietene% ca s+ *4ice$ti ce,i aici la dreapta% la stin*+% deasupra sau dedesu(t. @ste o cocioa(+ sau un palatB )i d+m voie ima*ina!iei dumitale s+ lucreze c t o vrea. Mei vedea un p+trat de zid *ol. 9m scos c4iar eu tot ce se afla pe el. #e crezi c+ eraB Ln. tapet de 4 rtie de treizeci de cen!i sululB O tapi!erie de Ao(elinsB <au un lam(riu sculptat $i auritB /umai v+z ndu,!i mutra% m+ delectez copios. ;i acesta era adev+rul. #olonelul )$i freca m inile uscate cu o pl+cere copil+reasc+% $i mii de riduri )i (r+zdau fa!a )n timp ce r dea din toat+ inima. Dn spa!iul dintre cele patru perdele se *+sea o sin*ur+ mo(il+" un fotoliu mare $i vec4i% capitonat cu perni!e% c rpit pe ici pe colo $i care p+rea adus dintr,o du*4ean+ de vec4ituri. #olonelul se cufund+ )n el% l+s nd s+,i scape un clonc+nit de voluptate. I @u l,am cump+rat ad+u*+ el $i cu l,am adus aici. /imeni altcineva )n afar+ de noi doi nu va intra aici: 94: 7ac+ a$ fi putut s+ str+pun* sin*ur zidul acesta masiv% s+,l sco(esc ca pe o ti*v+ $i s+,mi aran-ez )n+untru cui(u$orul meu% tc,a$ fi l+sat $omer. Fanc4ette nu conta% iar tu n,ai fi c+p+tat nimic... sau% mai (ine zis% a$ fi *+sit eu o alt+ cale pentru a,!i cre$te copiii $i pentru a,!i pune ;i !ie ni!el f n )n iesle% 7ar pentru o asemenea lucrare tre(uie s+ fii de meserie. Mreau s+ fie o (i-uterie de ascunz+toare" o cutie c+ptu$it+ cu m+tase lucioas+% ca acelea )n care se pun perlele s+ doarm+... #e% o fiic+ de re*i nu face c t toate perlele din lumeB <+ zicem fiica lui Cenric al IM,lea sau a lui 'udovic cel <f nt: P+r+sind pozi!ia tr ndav+ )n care st+tea% ridic+ un col! al perdelei din dosul fotoliului. Prin aceast+ desc4iz+tur+% privirea a*er+ a lui Mincent% a!intit+ cu l+comie% descoperi ia c !iva pa$i un alt panou de perdele al(e% ce p+rea lipit de zid. & na (+tr nului pip+i $i *+si toarta unei l+zi destul de voluminoase% pe care Dncerc+ s+ o tra*+ spre el% dar nu reu$i. I 9-ut+,m+ zise sunt sculele tale. 'ada fu t r t+ )n mi-locul spa!iului li(er. #arpentier )i desc4ise capacul. @a con!inea )ntre*ul sortiment de scule pentru meseria sa% nou,nou!e $i lucitoare% de la mistriile de toate m+rimile p n+ la ciocanele t+ioase ca ni$te topoare $i la d+l!ile al c+ror o!el c+lit arunca% la lumina l+mpilor% m+nunc4iuri de sc ntei. I Oi,a-un* asteaB )ntre(+ colonelul. I 7a r+spunse Mincent. #a s+ d+r m sau s+ construiesc. @u sunt *ata% spune!i,mi ce am de f+cut. % 7e*etul colonelului ar+t+ (ucata de perdea din dreapta sa. <e afla acolo% ceea ce #arpentier nu o(servase p n+ atunci% o (ucat+ de p nz+ )n form+ de dreptun*4i% )nc4ipuind o u$+% prins+ de draperia principal+ cu (olduri. I <coate acele: porunci colonelul. #arpentier se supuse. #+z nd% (ucata de p nz+ d+du la iveal+ un zid *ol% format din super(e (locuri de piatr+. 'a vederea lor% #arpentier stri*+" I 9$adar% suntem )ntr,o fort+rea!+B I 7ra*ul meu replic+ colonelul Parisul a avut succesiv patru sau cinci r nduri

de foitifica!ii pentru a se ap+ra de asedii. #ite$tc,l pe 7ulaurel" nu e un scriitor H 7ulaure NacEues,9ntoine (l7HHl8GH)% erudit francez% autor al unor studii istorice% dintre care mai importante sunt" Istoria fizic+% civil+ $i vioral+ a Parisului (l8F.ll8FF) $i Istoria fizic+% +,vil+ $i moral+ a )mpre-urimilor Parisului (l.8FHl8F7). (n.r.) de prima min+% dar e plin de informa!ii curioase. 2esturi ale acestor incinte fortificate e0ist+ )n numeroase locuri pe cele dou+ maluri ale <enei% )n strada <aint,<auveur% la Poarta Pictorilor% )n strada <aint,NacEues% )n strada <ain,Ie,&ar*uerite% )n fund+tura #ontrescarpe $i )n alte p+r!i. Dn plus% &ontmartre% Mau*irard% #4aillot posed+ resturi de castele )n*lo(ate )n propriet+!i particulare. # t despre cartierul &arais% e plin de antic4it+!i demne de tot respectul. Lnde ne afl+m noi )n acest moment% n,are nici ll n fel de importan!+= un lucru e si*ur% $i anume c+ zidul pe care )l ai )n fa!+ are doi% metri $i optzeci $i cinci *rosime% @ destul spre a putea construi colivia noastr+B I 7a r+spunse Mincent * nditor e destul. I 9tunci )ncepe cu coa-a p inii% ca s+ po!i scoate miezul. @$ti l+muritB I 9$ vrea s+ $tiu zise Mincent dac+ tre(uie s+ ne temem de z*omotul pe care,l vom face. I Po!i s+ ciople$ti% s+ cioc+ne$ti% s+ love$ti c t o duzin+ de dul*4eri. @$ti pe proprietatea marc4izului de #ala(as% de la care am cump+rat o dat+ cu. p+m ntul $i casa% $i c4iar de,ai pune dinamit+ ca s+ faci *aur+% tot nu te,ar auzi nimeni. 9$a: Fiecare cuv nt pronun!at se imprima ad nc )n memoria lui Mincent. @ra o fire retras+ $i cercet+toare. Dn via!a lui% cu toat+ meseria manual+ la care )l redusese soarta% lucrase mai mult cu capul dec t cu (ra!ele. Orice pro(lem+ li d+dea de * ndit $i% f+r+ voia lui% )n acest moment min.@9 )i era plin+ de socoteli nesf r$ite% ca s+ poat+ scoate #cunoscuta din ecua!ia propus+. 'u+ o cret+ $i sc4i!+ pe zid paralelo*ramul ce tre(uia fi fie% dup+ socoteala lui% u$a ascunz+torii. I @ mult prea )nalt+ $i prea lat+ zise colonelul. Moi li eu ar4itectul% fiindc+ tu nu $tii despre ce e vor(a. Dn Italia de sud% noi avem ascunz+tori (ine construite% dar l ,a mai (ine f+cut+ era cutia din *ranit )n care c+lu*+rii in n+stirii din Orval% dincolo% de cealalt+ parte a <edanului% ascundeau faimoasa comoar+ a comunit+!ii lor. Fie c+ vrei s+ pui la ad+post cupe de aur% )nc+rcate dc pietre pre,!ioase% un om condamnat la moarte sau o re*in+ aflat+ )n )ncurc+tur+% este )ntotdeauna acela$i lucru% nu,i a$aB #ei c+rora le este amenin!at+ via!a n,au dcc t s+ se plece pu!in ca s+ poat+ intra. ;ter*e asta: 7esc4iderea ta nu tre(uie s+ fie mai mare ea un (loc de piatr+% c+ci va fi astupat+ tot de un asemenea (loc" un metru )n+l!ime% pe dou+ picioare l+!ime. #u a-utorul unei ri*le% Minccnt m+sur+ primul s+u proiect% av nd *ri-+ s+ urm+reasc+ spa!iile dintre dou+ (locuri suprapuse. 7e data aceasta% colonelul fu de acord. I /u e r+u: f+cu el. <,ar putea s+ vin+ s+ sondeze cu paturi de pu$c+ sau cu maiuri $i va tre(ui ca piatra din u$+ s+ r+sune la fel ca restul zidurilor. Mincent alese o dalt+ $i un ciocan. Dn momentul c nd era s+ dea prima lovitur+ de ciocan% o pendul+% care p+rea c+ se afl+ numai la c !iva pa$i% )ncepu s+ (at+.

Mincent se opri s+ asculte. Aon*ul (+tu ora% nou+. I 'a miezul nop!ii vei lua masa% dac+ vrei zise colonelul. 9vem friptur+% p ine $i vin. 9poi% )ntrerup n,du,se" /aivule: )!i fr+m n!i nuntea: .e )ntre(i unde ai mai auzit *on*ul acesta= fiecare clopot )$i are *lasul propriu% la fel ca oamenii% $i eu a$ recunoa$te dintr,o mie sunetul clopotelor de la (iserica sf ntului Francisc din #ata,nia. Lltima mea iu(it+ locuia c4iar )n spatele (isericii. <unt de atunci $aizeci de ani. 7racul s+ m+ pieptene dac+ ai mai auzit p n+ acum sunetul acestui vec4i orolo*iu pe care l,am cump+rat o dat+ cu restul vec4iturilor l+sat )n cocioa(+. &er*e (ine% dar pentru mai mult+ si*uran!+ )l voi vinde c nd vom ispr+vi% sau% $i mai (ine% uite% !i,l voi d+rui !ie. #red c+,!i plac rarit+!ile= )l vei pune pe c+min. Mincent lovea cu ciocanul. >+tr nul era vesel ca un cintezoi $i privea cum s+reau )n aer cio(urile de piatr+. 'a fiecare cinci minute )$i scotea ta(ac4era de aur% )mpodo(it+ cu portretul )mp+ratului 2usiei% dar o f+cea numai ca s+,i adulmece con!inutul de la distan!+% cu o pl+cere senzual+. 9$a f+cea cu toate lucrurile. 'a mas+ privea vinul% )n timp ce savura mirosul m nc+rurilor. 9i fi putut s+,) 4r+ne$ti numai cu por!ia ele s+m n!+ de c nep+ pe care o m+n nc+ o p+s+ric+ )n colivia ei. @l nu se (ucura de nici un lucru ce se putea cump+ra #u (ani. 7ar )n acest trup istovit% care se cl+tina ca o ruin+% s+l+$luia o patim+ )nfrico$+toare. >anul )l atr+*ea. 9ler*a spre el cu o violen!+ mai arz+toare dec t aceea a unui om voinic% c+ruia (anul i,ar putea )mplini cele mai puternice dorin!i% cea mai nest+vilit+ poft+ de m ncare% rea mai mistuitoare sete. 9ceast+ fiin!+ $u(red+% condamnat+ la o ve$nic+ a(stinen!+% iu(ea aurul pentru el )nsu$i. 9$a sunt marii z* rci!i% c+rora nici o m+sur+ nu lc poate st+vili nes+!ioasa lor l+comie. @i str n* aurul cum su* vampirii s n*ele% spre a,l ascunde )n fundul unui co$ciu* rece. <,au v+zut $i din aceia care nutreau r vna dement+ de a,$i p+stra aurul c4iar $i dincolo de via!+. Dn timp ce,$i )nv rtea de*etele mari% su(!iri $i uscate% cu un aer fericit% colonelul zise= I M+d c+ lucrezi (ine= sunt mul!umit c+ tc,am. ales. Lite un cio( de *ranit mare c t o p ini$oar+. 7up+ ce )nveli$ul va fi str+puns% lucrul o s+ mear*+ mai repede% fiindc+ vom da peste zid+ria de umplutur+. >a*+ de scam+ s+ nu $tir(e$ti pietrele de al+turi. 9fl+ c+ prin!esa va tre(ui s+ ie simt+ acolo ca )ntr,un (udoar: Fundul d+ spre c m,pie% a$a c+ vom l+sa ni$te r+sufl+tori prin care s+ intre aerul. Odi4ne$te,te acum% /u,!i spun s+ fumezi o lulea% fiindc+ mirosul de tutun m+ face s+ tu$esc= poate vroi s+ (oi un p+4+relB Mincent )$i $terse fruntea plin+ de sudoare. M,a!i 4ot+r t asupra dimensiunilor pe care le va avea cameraB )ntre(+ el. I 7oi metri l+!ime r+spunse (+tr nul f+r+ ezi,tare trei metri lun*ime $i $apte picioare )n+l!ime% ceea cc va da un volum de patrusprezece metri cu(i. #ei mai (uni speciali$ti sunt de acord c+ acest volum de aer este nuficient pentru a alimenta respira!ia unui adult... 7e ce lo )ncrun!i% prieteneB Fiindc+ nu $tiu dac+ lucrez aici la un ad+post sau la o temni!+ r+spunse Mincent cu

triste!e. &i,e fric+. <@ /9;.@ O I7@@ FIXS # nd pendula invizi(il+ (+tu orele trei dup+ miezul nop!ii% adic+ dup+ ce munca lui #arpentier durase $ase ore )ntre*i% colonelul% care st+tuse treaz ca un $oricel% se )ndrept+ )n fotoliu. I Iat+ un (un )nceput zise el. 7estul pentru ast+zi% prietene. Piatra a fost sl+(it+ de -ur )mpre-ur% a$a c+ m ine o vom scoate afar+ ca pe o m+sea. <+ $tii c+ sunt mul!umit de tine. 9cum% 4ai s+ facem nani: #arpentier )$i $terse cu (atista fruntea plin+ de sudoare% $i,$i relu+ 4ainele. >locul de piati+ purta )ntr,adev+r pe cele patru laturi c te o s+p+tur+ ad nc+% )n care c4iar dalta cea mai lun*+ disp+rea aproape )n )ntre*ime. <o(a )ncetase de mult s+ duduie. #olonelul sim!i un frison c nd se ridic+ )n picioare. . 7e n,a$ fi r+cit: (om(+ni el. /,ai s+ m+ crezi% dar )n adolescen!+% cam prin l7HX% am fost condamnat ca (olnav de pl+m ni c4iar de c+tre renumitul >oer4aave l. 9m f+cut )ns+ apel contra condamn+rii= totu$i% de atunci )ncoace m+ p+zesc% c+ mama nu mai face altul% m+i (+iatule: Mincent )l m+sura din priviri )n timp ce,$i )nc4eia paltonul. @ra% acest Mincent% un. spirit profund vis+tor% capa(il s+ se e0al teze ca *ermanii% dai, nu r dea niciodat+. .otu$i% la aceste din urm+ cuvinte% *ura lui serioas+ se destinse. l 9utorul face o mic+ eroare% )nlruc t Cerman >oer4aave. medic $i (otanist olandez% al c+rui renume ca practician era mai mult dec t european% a tr+it )ntre ani.i lPP8 $i l7G8. (n.r.). I Nup ne% pot s+ -ur c+ nu ai nici o inten!ie rea. I ;i eu la fel r+spunse colonelul. Dmi placi din cauza naivit+!ii tale% coco$elule: .re(uie s+ fii un om de talent. 9r4itec!ii $i pictorii spirituali nu fac dec t prostii. 9cum d+ capul )ncoace: ;edin!a noastr+ m,a distrat *rozav. #arpentier se l+s+ le*at din nou Ia oc4i% tot a$a ea )n a-un. >+tr nul stinse cu *ri-+ l+mpile $i,$i conduse )nso!itorul p n+ la scar+. Mincent )l auzi )nc4iz nd u$a. .raversar+ din nou p+m ntul moale $i micul spa!iu eu iar(+% apoi fu trecut+ $i ultima u$+% care% in )nc4ipuirea lui #arpen: ier% d+dea pe uli!a satului. I Cei% va*a(ondule: c4em+ (+tr nul% dup+ ce,l )nv+lui pe Mincent )n dolmanul cu *lu*+. 'a vreo cincizeci de pa$i% ro!ile unei tr+suri r+sunar+ pe caldar m. I & n+ s+ scapere pietrele% 'antimec4e ad+u*+ colonelul. /e*ustorul de nisip a trecut. &i,e un somn ce l,ar face $i pe un copil s+ pl n*+: Dl )mpinse pe Mincent p n+ la treptele tr+surii $i,l urc+ )n ea. 7up+ c teva clipe% tr+sura se puse )n mi$care. #olonelul )l (+tu pe Mincent pe o(raz $i,i zise" , &ult a$ da s+ $tiu ce este )n c+p+ na asta a ta. #e" de tre(uie s+ mai depene: 9cum% 4aide s+ tra*em c te un pui de somn. 7up+ aceasta se cui(+ri )n fundul tr+surii $i nu mai scoase o vor(+.

#am dup+ un sfert de or+% tr+sura se opri% u$a se destinse $i o voce )ntre(+" I 9ve!i ceva de declaratB I Moi declara r+spunse colonelul% tres+rind din".Qmn c+ accizul Parisului este o institu!ie onora(il+% )i face )ns+ pe c+l+tori s+ re*rete landele din >retania de -os $i c4iar stepele din .artaria. #iviliza!ia are nea-unsuri dez*ust+toare. L$a tr+surii se )nc4ise $i a*entul zise" I .rece!i: 7up+ o -um+tate de or+% tr+sura se opri din nou. <+ eo(or m% amice zise colonelul am a-uns% arpentier se e0ecut+. 9uzi sunetul monezilor )n palma Mizitiului% care spuse 5mul!umesc6 $i d+du (ice cailor. #olonelul stri*+" & ine diminea!+% )n acela$i loc $i la aceea$i or+% 'an.[:inuc4e: arpentier sta sin*ur )n mi-locul str+zii. Mocea aceea a Mizitiului care spusese 5mul!umesc6 )l intri*a. Ima*ina!ia lui lucra din ce )n ce mai repede. /u avu )ns+ timpul s+ * ndeasc+ prea mult. #olonelul veni spre el $i,i scoase le*+tura de la oc4i. #arpentier recunoscu atunci strada /euve,dcs,Petits,#4amps $i *rila-ul )nc4is al pasa-ului #4oiseul. <e mai auzea )nc+ uruitul tr+surii care mer*ea spre Palais,2o3al. 5Poate c+ a$ avea timp s+ o a-un*6 * ndi Mincent cu inima (+t ndu,i tare. 7ar colonelul se spri-ini cu familiaritate de (ra!ul s+u $i zise" I Omul#- sper c+ n,o s+ m+ la$i aici )n drum. Dncep s+ nu mai fiu a$a. de sprinten ca l\ dou+zeci $i cinci de ani. #ondu,m+ p n+ acas+. #u neputin!+ de ocolit o asemenea cerere% c+ci (ietul (+tr n d rd ia din tot trupul. O luar+ pe strada Mentadour% ca s+ a-un*+ )n strada .4erese% )n care d+dea u$a de intrare a palatului >ozzo,#orona. 7up+ ce trase ciocanul de la intrare% colonelul str nse c+lduros m na lui Mincent $i,i zise= I 7u,te $i te culc+% dra*ul meu prieten% $i somn u$or: )n cursul zilei% )ntr,un fel sau altul% vei mai avea $tiri de la mine. 7ac+ nu% la ora opt precis s+ fii la palat= ne vom rc ntoarce )mpreun+ la casa mea de la !ar+. L$a de la intrare se desc4ise $i portarul )i ie$i )nainte. #olonelul )nt+ri cele spuse printr,tm semn prietenesc" din cap $i disp+ru )n+untru. Primul * nd al lui Mincent fu s+ o. ia la *oan+ $i s+ a-un*+ c t mai repede )n strada /euve,des,Petits,#4amps. @ra din parte,i un *est nec4i(zuit% c+ci se )n!ele*e de la sine c+ )n momentul c nd a-unse )n fa!a pasa-ului #4oiseul% z*omotul tr+surii )ncetase de mult s+ se mai aud+. 5@ departe acum% dac+ nu s,a oprit undeva * ndi el. >+tr nul )$i cunoa$te interesul $i nu las+ s+,i scape nici o m+sur+ de prevedere. /u,mi mai r+m ne dec t s+,i urmez sfatul $i s+ m+ duc s+ m+ culc.6 Mincent #arpentier% ca to!i oamenii s+raci% )$i alesese o locuin!+ departe de centru. <t+tea )n dosul $colii militare% cartier mult mai pu!in a*lomerat dec t ast+zi $i unde

c4iriile erau foarte ieftine. 2enun nd deci s+ mai a-un*+ din urm+ tr+sura )n )nv+lm+$eala str+zilor Parisului% se )ndrept+ spre #4amps,@l3sces. .re(uie s+,i spunem cititorului c+% la drept vor(ind% el nu avea )ndoieli asupra colonelului. 9cesta se prezenta )n mintea lui ca o fiin!+ (inef+c+toare% intrat+ prin anumite )mpre-ur+ri necunoscute )ntr,o afacere misterioas+. #cea ce,l s c ia era strania $i nepotolita fantezie ce cuprinde pe fiecare dintre noi )n fa!a unei eni*me a c+rei c4eie% a(il mascat+% se sustra*e primului efort de )n!ele*ere al min!ii noastre. Fiecare% )n asemenea situa!ie% face un fel de prinsoare cu el )nsu$i% $i cu cit dezle*area6se )ndep+rteaz+% cu at t omul se )nd r-e$te s+ o urm+reasc+. Odat+ a-uns )n lar*ul (ulevard #4amps,@l3sces% Min,cent )ncepu s+ se uite )n -urul lui ca $i cum ar fi )ncercat s+ recunoasc+ lucruri pe care nu le mai v+zuse p n+ atunci. 9scult+ cu luare,aminte% s+ prind+ vreun sunet care i,ar fi putut servi ca punct de orientare. 9dulmec+ aerul apoi sc4i!+ un r n-et% ca pentru a,$i (ate -oc de propria,i neputin!+. O coti la st n*a pe $oseaua M+duvelor% care ast+zi se nume$te (ulevardul &ontai*ne. <tra$nic de iscusit ar fi acela care ar *4ici de ce s,a * ndit un oarecare prefect alsacian% r+mas $colar )n materie de istorie $i de art+% s+ sc4im(e numele pitore$ti sau storice care marcau *eo*rafia (+tr nului Paris. 9 $ter*e in nume )nseamn+ a ucide o amintire= )ns+ acestor parveni!i le face mare pl+cere s+ vad+ etic4ete noi pe ten,uielile.lor al(e. ;i totu$i acest prefect% care desconsidera e*endele pariziene% a realizat unele lucruri mari. Dn primele ore de diminea!+% Parisul c pustiu. Mincent ravers+ <ena% f+r+ s+ )nt lneasc+ nici picior de om. <e opri n fa!a lui #4amp,dc,&ars $i zise cu *las tare% m nat de firul cu*et+rii sale" I <unt si*ur c+ am mai auzit vocea vizitiului care a pus 5mul!umesc6 )n strada /cuve,des,Petits,#4amps. <unt si*ur de asta: Dn loc s+ urmeze alcea lateral+ de pe lin*+ c mpul de manevre% o apuc+ c4iar pe acest teren. <+,l fi )ntre(at )cntru ce anume% n,ar fi putut s+ r+spund+. ;i totu$i avea m !el% sau% mai (ine zis% un instinct care )l )mpin*ea nainte., 9-uns )n mi-locul c mpului% )$i )nfipse (astonul )n p+,n nt $i le*+ de el (atista desf+cut+ )n c4ip de drapel. 7up+ v f+cu acest lucru% avu o clip+ de $ov+ial+% fiindu,i ruine de *estul s+u copil+ros. 7ar puterea fanteziei )nvinse i rosti cu un ton 4ot+r t" I Mreau totu$i s+ v+d: <+ vad+ ceB @ra ca o sfidare pe care $i,o arunca lui )nsu$i. D$i ,concentra cu toat+ voin!a *ardul $i se le*+ la oc4i cu cravata% zic ndu,$i din nou" I ;i dac+ a$ nimeri,o% ce,a$ putea s+ deducB &erse drept )nainte pe ta)-( ite% f+r+ s+ .se .sinc4iseasc+ nici de (+ltoace% nici de terenul accidentat% * ndindu,se doar la impresiile )ncercate )n tr+sur+ $i reproduc nd c t mai precis cotiturile pe care credea c+ le f+cuse% nu )n timp ce se ducea% ci pe c nd se rc ntorcea de la casa de la !ar+ a colonelului. Proced nd astfel% realiza% )n memorie% o reducere propor!ional+ a timpului $i a distan!ei parcurse.

7ar totul n,avea nici o noim+. <e $tie c+% le*at la oc4i6 c4iar dac+ mer*i )n linie dreapt+.% nu nimere$ti la !int+. ;i totu$i pierdu cu acest -oc un )ntre* sfert de or+% )n care timp inteli*en!a lui r+mase puternic )ncordat+% ca $i cum )ns+$i via!a lui at rna de e0actitatea calculului pe care )l f+cea. # nd se opri% e0perien!a fiind dup+ socoteala lui terminat+% inima )i (+tea cu putere. D$i smulse le*+tura de la oc4i $i privi )n dep+rtare% c+ut nd semnul pe care )l )nfipsese )n p+m nt. #4amp,de,&ars era luminat. 'una aluneca pe cer )n dosul unei p nze u$oare de nori care p+reau c+ alear*+ $i se urm+resc veseli unii pe al!ii. 7ar Mincent nu v+zu nimic )n direc!ia )n care privea. F+cu iar+$i 4az pe socoteala lui $i * ndi r z nd" 5<unt ne(un:6 Dn acela$i timp )ns+% se )ntoarse spre a privi )n cealalt+ direc!ie $i scoase un stri*+t de uimire% v+z nclu,$i drapelul la doi pa$i de el. 9r fi putut c4iar s+,l atin*+% dac+ )ntindea (ra!ul. <im!i c+ i se r+cesc o(ra-ii $i tres+ri din toate fi(rele% )n timp ce murmur+ f+r+ voie." I <+ fie oare o simpl+ )nt mplare% sau am *4icit adev+rulB Caide% 4aide )$i zise el% ridic nd din umeri sunt ne(un% ne(un de le*at: 2elu+ cu pa$i rari drumul spre ;coala militar+% cu capul plecat su( povara * ndurilor care se )nv+lm+$eau )n mintea lui ca )ntr,un 4aos. Mincent #arpentier era un om cinstit% dar aspira!iile din tinere!e )i fuseser+ )n$elate. Pe vremuri visase avere% poate c4iar renume% iar acum% )n ad neul anonimatului )n care se afla% m na de *4ea!+ a mizeriei )l str n*ea de * t. #4ipul fiicei sale )i trecu% )n noapte% prin fa!a oc4ilor. O adora pe aceast+ mic+ $i (lond+ Ir8ne% care era portretul viu al. mamei sale mult iu(ite% ll v+zu $i pe 2e3nier% copil no(il% care se f+cuse slu*+ Ia s+r+cia lui. 'a Paris% toat+ lumea cunoa$te pre!ul pe care,l poate avea un secret. 7ar% repet% #arpentier era un. om cinstit= el * ndi" 5#olonelul mi,a promis c+ o va da pe Ir8ne la pension $i pe 2e3nier Ia cole*iu. 9m oare dreptul s+,l -udec pe acela pe care )ntre* ora$ul )l prive$te ca pe un. sf 4tB6 Dn momentul c ricl cotea dup+ col!ul dinspre apus al $colii $i *r+(ea pasul ca s+ a-un*+ acas+% un * nd )i trecu prin minte $i,l opri. Dn loc ca $i cum m na unui om voinic l,ar fi tras )napoi de *uler. I 9cum mi,aduc aminte: stri*+ el% 4+t ndu,se pe fruntea plin+ de sudoare. Mocea aceea% vocea vizitiului care spusese 5mul!umesc6% era aceea$i% sunt si*ur% mi se pare c+ o mai aud. Dnc+6 aceea$i care )ntre(ase la (arier+" 59ve!i ceva de declaratB6 <e opri tremur nd de emo!ie. I 9tunci% (arieraB f+cu el. Dnseamn+ c+ n,a e0istat nici o (arier+ $i c+ vizitiul este acela care a -ucat rolul a*entului de Ia accize. .r+sura nu a ie$it din Paris. Dncercarea mea de adineauri% departe de a fi fost o ne(unie ridicol+% a dezv+luit adev+rul. 9m plecat dintr, un punct%=pre a ne rc ntoarce tot acolo. #unosc punctul de )ntoarcere% deci $i pe cel de plecare. >ra!ele )i c+zuser+ dc,a lun*ul trupului $i capul )i <t+tea proptit )n piept. 9d+u*+"

I #e se ascunde )n dosul acestei m+$ti de (onomie senil+,B /u pot s+ *4icesc eni*ma acestui c4ip care r de $l ui% acela$i timp te )nsp+im nt+. /u am v+zut p n+ acum pe nimeni care s+,i semene acestui (+tr n. Instinctul )mi spune c+ sap+ o asemenea *roap+ ca s+,$i ascund+ comoara. 7e ce,mi cur* sudori reci pe frunteB <unt oare pe urmele vreunei nele*iuiriB 'O#LI/O9 'LI. MI/#@/. 1orile Dncepur+ s+ mi-easc+ )n momentul c nd Mincent #arpentier a-unse )n fa!a s+rmanei lui locuin!e. 'ocuia la mansarda unei c+su!e izolate% )ncon-urat+ de terenuri virane. /u e0ista nici m+car portar. 'a parter se afla o circium+ pr+p+dit+% cu firma ]'a marele o(uz[. #elelalte eta-e erau ocupate de lucr+tori de pe $antierele din apropiere. @ra cartierul depozitelor de lemne $i de c+r(uni. <e aflau pe aceea$i strad+ $antierul ]Arenadierul francez[% $antierul ]9dev+ratul Arenad er francez[% $antierul ]/oul Arenad er francez[ $i% )n fine% $antierul ]<in*urul Arenad er francez[. .oate sunau mai de$+n!at dec t c4iar ]'a marele o(uz[. Mincent desc4ise clan!a u$ii la intrare $i urc+ scara cu treptele str m(e. 'ocuin!a lui se compunea din dou+ c+m+ru!e $i dintr,un mic pod )n care dormea 2e3nier% copilul despre care am mai vor(it de at tea ori. 7e o(icei% Mincent se rc ntorcea de la munc+ pe la opt seara" masa se lua )n familie% apoi fiecare se ducea la culcare% ca s+ se poat+ scula a doua zi dis,de,diminea!+= )n a-un% ins+%Mincent plecase )m(r+cat ca de ora$% av ncl *ri-+ s+ anun!e c+ se va rc ntoarce poate mai t rziu ca de o(icei. #u toate c+ le interzisese aceasta% cei doi copii )l a$teptaser+ p n+ c+tre miezul nop!ii% f+r+ alt necaz dec t *ri-a pentru )nt rzierea tat+lui lor. #+ci Ir8ne $i 2e3nier nu se plictiseau niciodat+ c nd erau )mpreun+. Ir8ne avea zece ani. Dnv+!a meseria de (rodez+. 2e3nier tocmai )mplinise $aisprezece ani. Dnv+!a sculptura )n lemn la un me$ter $i picta de unul sin*ur. 9far+ de aceasta% el f+cea totul )n cas+% de la cur+!enie p n+ la *+titul m nc+rii% care% la drept vor(ind% nu era dintre cele mai complicate. #a statur+% era un t n+r )nalt. <o!iile ne*ustorilor de com(usti(il de la eta-ul )nt i $i de la al doilea *+seau c+ e (+iat frumos $i% )n ceea ce le privea% nu se )n$elau. 9vea o fi*ur+ (linda $i deose(it de inteli*ent+% )ncadrat+ de un p+r ne*ru% ondulat% moale $i m+t+sos. 'umina punea refle0e ro$cate )n p+rul lui (run pe care doamnele din comer!ul de lemne l,ar fi r vnit pentru ele dac+ nu ar fi *asa c+ se potrive$te minunat de (ine acestui c4ip )ne)ntaior $i (l nd de adolescent. 2e3nier era% )ntr,adev+r% un (+iat (un% $i asta se vedea c t de colo. <o!ii vecinelor ziceau )ns+ e+ e im prost. 7e ceB &ister. >un+tatea care str+luce$te pe o fi*ur+ treze$te )n noi cu totul altceva dec t admira!ie. 9$a suntem f+cu!i noi% cei din comer!ul de lemne $i de peste tot. 9cest lucru )l poate

)mpiedica pe un t n+r s+ se afirme. 2+utatea se descurc+ )ntotdeauna mai (ine. /u e iu(it+% dar e temut+. 9ceasta este vala(il pentru (+r(a!i. Femeile )ns+ -udec+ mai (ine% 7eparte de a le displace mielu$eii% ele )i m+n nc+. Mecinele de la primele eta-e desc4ideau toate ferestrele ind 2e3nier cinta sus )n mansarda lui. #inta (ine% cu o voce limpede $i profund+ care f+cea s+,!i vi(reze inim+. Dntr,un r nd% doamna Putifat% *r+su!a so!ie a fr n*4ie,r ni lui de la eta-ul doi% )l oprise pe 2e3nier pe sc+ri% ca s+,.l mlie^e c t c ceasul. 2e3nier nu avea ceas. 7oamna Putifat il Dntre(ase apoi de locul na$terii. 2e3nier iar+$i nu putu s+,i spun+ mare lucru% )$i amintea numai c+ )n copil+rie fusese prin p+r!ile Mene!iei% )n Italia austriac+% cu o ceata ile !i*ani nomazi care se ocupau cu%spoitul tin*irilor $i cu . *4icitul. .r+ise% )n sensul strict al cuv ntului% din mila 7omnului% )ndeplinind pe ici pe colo munci umile socotite demne de cer$etori" 4amal la Mene!ia% lustra*iu Ia &ilano% nu $tiu mai ce la /eapole% p n+ )n clipa )n care a )nt lnit,o po doamna #arpenti er% acea f+ptur+ frumoas+ pe care o revedea )n vis )mpodo(it+ cu aureola mor!ii. 2e3nier ve*4ease la c+p+t iul ei% )n timpul a*oniei% le,d-+n nd,o pe mica Ir8ne )n, (ra!e. ;i deveni mem(ru al familiei )n ziua trist+ )n care% Mincent )mpreun+ cu el% urmaser+% numai ei doi% dricul care o ducea pe t n+ra mam+ la locul ei de veci. 7esi*ur c+ 2e3nier nu povestise toate acestea doamnei Putifat% vecina carc,i vor(ise pe scar+= de aceea doamna P utiiat )mp+rt+$ea p+rerea (+r(a!ilor despre el $i,l socotea pe 2e3nier un prost+nac. 7ar asta nu,l nelini$tea eu nimic. Ca(ar n,avea de a$a ceva% cu toate c+ $tia fearte multe lucruri. Ir8ne pretindea c4iar c+ le $tie pe toate. Ir8ne nu avusese alt profesor care s+ o )nve!e s+ scrie $i s+ citeasc+. 2e3nier% el )nsu$i% unde )nv+!ase oareB 9vea% ce,i drept% c teva c+r!i pe un raft )n micul s+u pod% dar $tia s+ povesteasc+ (asme minunate% care nu se *+seau )n acele c+r!i. # nd Ir8ne se )ncurca la (rodat% 2e3nier% care avea m inile )ndem natice ale unei z ne% descurca% f+r+ nici o *reutate% firele )ncurcate. /u o dat+ Mincent% )l luase )n zeflemea c nd )l *+sise cu acul )n m n+. 7ar c nd Mincent tre(uia s+ mi$te din loc vreun o(iect prea *reu% )l c4ema )n a-utor pe 2e3nier% pentru eare nici o povar+ nu era prea *rea. 9cest copil de cincisprezece ani era puternic ca un atlet. 2e3nier% de$i nu c $ti*ase nimic cu me$te$u*ul s+u de sculptur+ )n lemn% avea totu$i ceva (ani% din care,i f+cea adeseori mici daruri de toalet+ Ir8nei. #ostumul s+u era )ntotdeauna curat $i purtat cu o ele*an!+ )nn+scut+. 7up+ tat+l s+u% Ir8ne )l iu(ea cel mai mult pe 2e3nier. 2e3nier )ns+ o iu(ea )nainte de toate pe Ir8ne. Mincent ne,a mai spus cum socotea aceast+ dra*oste" 2e3nier era ca o mam+ pentru Ir8ne% Dntorc ndu,se )n diminea!a aceasta acas+% Mincent #ar,pentier )$i *+si feti!a adormit+. 7ormea )n prima camer+% $i patul ei al( primea din plin razele palide pe care zorile i le

trimiteau prin fereastra a$ezat+ spre r+s+rit. 'a moartea so!iei sale% ceva se pr+(u$ise )n fiin!a lui Mincent. 9m(i!ia lui personal+ nu mai e0ista% cel pu!in a$a credea el. 7ac+ mai privea spre viitor% o f+cea numai pentru fiica lui. @a sur dea )n sco(itura pernei% dulce $i delicios de frumoas+. Ln copil mai plin de *ra!ie ca ea nu se putea )nc4ipui. >ucle (londe )i )ncadrau c4ipul )n*eresc. Mincent% aplecat asupra ei% o admira cu duio$ie% c+u,% t nd $i re*+sind melancolicele asem+n+ri care f+ceau s+ rc nvie% prin acest copil% c4ipul mamei. ;i nu $tiu cum s+ e0plic% dar aceast+ contemplare nu,l oprea de loc s+ se * ndeasc+ la evenimentele din noaptea trecut+% a c+ror urm+ p+rea de ne$ters. 7impotriv+% fermec+toarea feti!+% adormit+ $i sur z nd )n vis% f+cea parte )n mod firesc din cu*etarea sa )ne)lcit+% )n care defilau (+tr nul )nfri*urat% c+l+toria plin+ de mister% ascunz+,toarea care se s+pa cu un scop necunoscut" temeri $i speran!e% va*i $i unele $i altele% dar care d+deau din ce )n ce mai mult n+val+ )n * ndurile lui. >uzele sale atinser+ fruntea copilei $i l+sar+ s+ le scape aceste cuvinte ciudate ca $i * ndul s+u" I #ine $tieB Poate c+ mama ei a pl+tit prin moarte )ntre*ul tri(ut nenorocirii... Mincent trecu apoi )n cealalt+ camer+% care era a lui. <pr ncenele i se )ncruntar+ c nd privirile )i c+zur+ pe 4ainele de lucr+tor al(e de var% at rnate pe zid% l n*+ pat. I Pentru ea% am muncit $i cu palmele mai zise el. 9$ fi f+cut,o oare numai pentru mine )nsumiB D$i arunc+ apoi paltonul pe sp+tarul unui scaun cu un /OI de m nie. I <unt o(osit: * ndi el cu *las tare. &ai face s+ tr+ie$ti numai ca s+ m+n nci o p ine amar+B .ovar+$ii mei & feresc de mine fiindc+ simt c+ nu sunt de,al lor. #ei (o*a!i m+ dispre!uiesc% cei s+raci nu m+ vor. <unt sin*ur lQin+ la disperare. Privirea i se )ntoarse din )nt mplare c+tre fundul camerei% unde o scar+ )n*ust+% de patru trepte% ducea la o u$ii de (rad% cu sc ndurile prost )nc4eiate. Pe su( u$+% linia pra*ului se z+rea sla( luminat+. Mincent )$i trase la loc m neca 4ainei pe care tocmai o dez(r+case. I 2e3nier nu s,a culcat: murmur+ el. #opilul acesta lX distru*e: <tr+(+tu )ncet camera $i )mpinse u$a de (rad% care d+dea )ntr,o c+m+ru!+ mansardat+% cu o ferestruic+ ce". desc4idea spre spatele casei. Dn+untru era loc numai pentru o mas+% un scaun $i un pat% )n sc4im( ferestruica se desc4idea spre un ori, mi il. lar* $i frumos" la dreapta% amfiteatrele de la #4aillot $i de la Pass3% )n fa!+ <aint,#loud% dincolo de Cui"= de >oulo*ne% iar la st n*a% )n dep+rtare% &eudon% ml iv (osc4etele pline de lumin+ de la >cllevue $i col, i le um(roase de la #lamart. O lamp+ sc afla pe masa acoperit+ ele turtii% printre care lucea o plac+ de metal% atacat+ de-a de pri(oiul *ravorului. 2c3nier st+tea )n fa!a pl+cii% dar somnul )l do(or sc $i

capul )i era plecat pe um+r. 'umina l+mpii c+dea direct pe aceast+ fi*ur+ de a,l lescent cu linii aproape feminine% dar cu e0presie (+i (+teasc+. 9m mai spus,o o dat+" ceea ce impresiona ' 2c3nier era (un+tatea% o (un+tate izvor t+ )n primul rind din privirea lui inteli*ent+ $i cinstit+. Dn aceast+ clip+% pleoapele sale )nc4ise% um(rite de *ene lun*i $i m+t+soase% )i ascundeau privirea. 7incolo de *ra!ia tinereasc+ a tr+s+turilor se )ntrez+rea o puternic+ ener*ic. Minccnt% oprit )n pra*% c+ci nu mai era loc nici pentru un sin*ur pas )n interiorul c+m+ru!ei acesteia de la l mansard+% )ncepu s+,l priveasc+ pe 2c3nier% ca $i cum iiu,l mai v+zuse niciodat+. ;i% )ntr,adev+r% sunt momente c nd )i vezi parc+ pentru prima oar+ pe cei cu care ai tr+it laolalt+ timp )ndelun*at. O(i$nuin!a )mpiedic+ descifrarea c+r!ii fizionomiei omene$ti. /imeni nu,$i cunoa$te copiii. # nd privi placa *ravat+% Mincent z m(i u$or la )nceput. 2c3nier t+inuia a$adar aceast+ )ndeletnicire% de pe urma c+reia pl+tea micile daruri pe care le f+cea Ir8nei $i tat+lui s+u adoptiv. >+iatul m nuia numai noaptea dalta de *ravat. 7e la plac+% privirea lui Mincent se )ndrept+ spre desene $i spre c+r!i% apoi reveni la cel care dormea. 'ucru ciudat% idee a lui Mincent persista $i l n*+ 2e3,nicr% a$a precum se )nt mplase $i la c+p+t iul Ir8nei. <e * ndea la noaptea sa. D$i zicea" I @ra totu$i aceea$i voce% a$ putea s+ -ur. 59ve!i ceva fie declaratB6... 5&ul!umesc...6 9mintirea mea e pre cis+... dar este posi(il ca frumuse!ea unui copil s+ se asemene )n a$a m+sur+ cu c4ipul (r+zdat al unui (+tr n l 7esi*ur c+ un curios% pus s+ asculte% cu *reu ar fi putut *4ici sensul acestei fraze% care nu avea nici o le*+tur+ posi(il+ cu precedenta. #4iar $i Mincent se mir+ c+ a pronun!at,o% c+ci ad+u*+" I Cot+r t lucru% am )nne(unit de tot: Fruntea aceea )ncre!it+ ca o fil+de per*ament vec4i% m+ urm+re$te @Q. M+d peste tot acel sur s )mpietrit% dar ironic% acea veselie care sperie% acea (onomie care )n*4ea!+ * ndul... Puse m na pe um+rul lui 2e3nier% care se de$tept+ fes+rind. I ;tren*arule zise Mincent f+c nd pe sup+ratul , ,_tii c+ te,am oprit s+ lucrezi noaptea. I <lav+ 7omnului% tat+: r+spunse adolescentul. &i,a fost team+ de vreo nenorocire% v+z nd c+ nu te )ntorci ftcas+. 9m r+mas mai mult asupra lucrului% a$tept n,lllTte. 7e ce m+ prive$ti a$a% tat+B Oc4ii lui Mincent r+m+seser+ )ntr,adev+r )ndrepta!i asupra lui $i v+deau o ciudat+ tul(urare. <c * ndea" 5/u mi ne(un. 9sem+narea e0ist+. 2idurile nu sc4im(+ nimic6. ;i ad+u*+ cu *las tare" I /u incerca s+ m+ min!i% (+iete. #um ai fi )nv+!at Zest me$te$u*% dac+ nu ai fi

lucrat noapteaB ;tiu c+ nu e0ist+ inim+ mai (un+ ca a ta% dar nu tre(uie s+ te i$cunzi% nici c4iar c nd vrei s+ faci (inele. & na lui se adinei )n p+rul des al lui 2e3nier% care l.l .=i capul )n -os ca un vinovat. #ulc+,te acum , relu+ Mincent. 'ucrurile se vor Ilim(a. /umai eu sin*ur va tre(ui s+ )n*ri-esc de (un+,l.irea familiei mele. /u% nu $tiu unde vei a-un*e% c nd I!i voi procura mi-loacele de )nv+!+tur+. #ine $tie% pcate i vei deveni cele(ru: Ma tre(ui oare s+ te p+r+sesc% tat+B )ntie(+ 2evin loc de r+spuns% Mincent #arpentier murmur+" @0ist+ amintiri din prima copil+rie care stau adormite $i pe care un cuv nt le rede$teapt+. .u nu $tii nimic despre familia ta% dar odat+ mi,ai spus c+ )n ad ncul memoriei tale se afl+ o ima*ine confuz+ a unui salon (o*at% )n care st+teau )n fa!a unui c+min plin de -ar un (at r n )nfri*urat $i o doamn+ frumoas+ )n doliu. /umele colonelul >ozzo,#orona nu,!i spune nimicB 2epet" i lozzo,#orona. Incent repet+ aceste cinci sila(e cu cel mai curat u I. italienesc. O clip+% 2e3nier p+ru c+ se * nde$te% ipo: r+spunse" 9cest nume nu,mi reaminte$te nimic% tat+. MII P9/#C@..@ 9 doua zi% c+tre ora zece diminea!a% casa lui Mincent #apentier% de o(icei at t de lini$tit+% se umplu de veselie $i de larm+. Dn fa!a u$ii din strad+% o (iat+ strad+ $i o (iat+ u$+% doi cai frumo$i% )n4+ma!i la o calea$ca cu (lazon6 trop+iau ner+(d+tori din copite. Pe capra cale$tii trona Aiovan, >attista% vizitiul napolitan al colonelului >ozzo,#or.ona% )n timp ce pe treapta din spate Aiam,Pietro% valetul de serviciu sicilian% st+tea )n picioare. @ra )ne)nt+toarea. Francesca #orona% mai (ine zis Fan,c4ctte% care venea s+,i vad+ pe mica ei prieten+ Ir8ne $i pe prote-atul ei 2e3nier% din partea colonelului% $i% in consecin!+% era cu (ra!ele pline de daruri% c+ci venera(ilul (+tr n din strada .4r8se era )ns+$i Providen!a cu c4ip de om. Francesca% oricit era ea de t n+r+% ie$ea )n ora$ sin*ur+ ca o doamn+% )n ec4ipa-ul (unicului ei. 'umea o accepta a$a cum este $i f+cea c4iar un merit din ori*inalitatea ei capricioas+ $i )ndr+znea!+. 'umea e (ucuroas+ s+ aplaude cusururile celor ferici!i% c4iar dac+ )$i ia revan$a )mpotriva virtu!ilor celor nenoroci!i. Francesca era socotit+ pe (un+ dreptate ca fiind una din cele mai (o*ate mo$tenitoare din Paris. 9vea deci dreptul s+ fie e0centric+: 9r fi avut $i dreptul de a fi semea!+% dar% 7umnezeu e martor% nici nu se * ndea s+ sc foloseasc+ de acest privile*iu: 9vea o fire nec4i(zuit+% dar o inim+ de aur. .e mirai uneori de melancolia care )i adum(rea c teodat+ farmecul sur sului% dat fiind c+ )n -urul ei nu e0istau dec t motive de (ucurie. @ra )ns+ $i mai frumoas+ atunci c nd era trist+. ;i nu ap+sarea vreunui secret o f+cea

s+,$i plece fruntea vis+toare. .inerele fete au adeseori presentimente cu0ioase la v rsta c nd copilul se transform+ )n femeie. @a nu avea nici un secret. Lrma s+ devin+ contes+ f+r+ s+,$i sc4im(e numele% prin c+s+toria cu v+rul ei% contele #orona% cavaler str+lucit% pe care credea c+,l iu(e$te. Pentru ea% totul )n via!+ se ar+ta )n culori trandafirii. 9r fi fost o ne(unie s+ pl n*i fie pentru prezentul% fie pentru viitorul ei. /,avea dec t un sin*ur du$man% pe acel domn 'ecoE% c+ruia colonelul )i zicea Fr+!ie. 7ar ce puteau s+,i fac+ loanele pline de ur+ ale unui su(alternB 7atorit+ ei% u$ile palatului >ozzo se desc4iseser+ pentru Mincent #arpentier. 'a fel cum Ir8ne )i a-uta pe al!ii din pun*a fratelui ei 2e3nier. Dntr,o zi% c nd domni$oara &anc4ette% fiind dispus+ s+ )ndeplineasc+ acte de (inefacere% colinda mansardele )n loc s+ mear*+ la p+dure >+ se plim(e% o )nt lnise pe Ir8ne la c+p+t iul unei (iete I Q+tr ne din strada <aint,7ominiEue du Aros,#aillou. Ir8ne% ca o mic+ <cufi!+ 2o$ie% tocmai aducea (ietei sale vecine o ulcic+ de m ncare $i o p ini$oar+. Impresiile Francesc+i fur+ spontane ca ful*erul. /iciodat+ nu mai v+zuse o feti!+ at t de dr+*+la$+. >iata vecin+ c+p+t+ patru sau cinci monezi de aur dintr,o dat+% )i domni$oara Francesca o lu+ pe Ir8ne )n (ra!e% sor(ind,o din s+rut+ri )n timp ce o conducea acas+. 9ici (mu s+ urce cele trei eta-e% strinse mina lui 2e3nier% do-enindu,l totu$i c+ e prea frumos pentru un (+iat% $i se -ur+ c+ Mincent #arpentier nu va ramine zidar% ci va redeveni ar4itect. >unicul nu,mi refuz+ nimic% $i tot ce vrea el se 9m ndou+ aceste afirma!ii erau e0acte. #4iar a doua i% #arpentier fu prezentat colonelului >ozzo% care )i puse c teva )ntre(+ri% p+ru mi$cat de nenorocirea lui $i,i l.nudui s+,l a-ute ca s+,$i recapete pozi!ia pierdut+. 9rm vflVut rezultatul acestei f+*+duin!e. Wn aceast+ diminea!+% Fanc4ette era o vestitoare de fi l`cire. Ir8ne )$i $i m n* ia roc4ia frumoas+ din l n+ iiCiinos de culoare *ris,perle% mantoul la fel $i p+l+riu!a i II #iori% pe care Fanc4ette i le adusese )n dar.. Panc4ette o )m(r+c+ c4iar ea pe Ir8ne% $i cu c t+ Ir8ne i se a*+!ase de * t $i z m4ea fericit+ c+tre 2e3nier% c+ruia )i d+duser+ lacrimile. 7ar dintre to!i trei% tot Fanc4ette era cea mai fericit+. @a cioc+ni la u$a lui Mincent% stri* ndu,i" I Caide% domnule #arpentier% scoal+,te% e$ti un lene$: /orocul vine dormind% +sta,i lucru cunoscut% dar tre(uie m+car s+ te de$tep!i ca s+,l prime$ti. Mincent dormise *reu% a$a cum se )nt mpl+ atunci c nd c4inurile morale se adau*+ o(oselii fizice. <omnul )l cuprinsese )n toiul calculelor sale f+r+ sf r$it% care se transformaser+ pe nesim!ite )ntr,un vis *reoi $i (oln+vicios. <e scul+% rupt de o(oseal+% dar c+ut nd )nc+% cu )nc+p+, nare fe(ril+% rezolvarea pro(lemei pus+ de evenimentele din noaptea trecut+. .onul Fanc4ettci% at t de (l nd totu$i% )l r+ni la )nceput% fiindc+ )i d+du impresia unui fel de complicitate. @ra nemul!umit de el )nsu$i $i )n*ri-orat= )$i zicea" I @0ist+ oare pe lumea asta vreo scuz+ pentru faptul de a te fi l+sat le*at la oc4iB

&i,am v ndut clarviziunea. &ai pot fi oare un om cinstitB 7ar ele )ndat+ ce desc4ise u$a% sur sul molipsitor al Fanc4ettei p+trunse )n el% a$a cum o raz+ de soare )mpr+$tie co$marul nop!ii. Dn *estul Fanc4ettei nu se putea ascunde nimic altceva dec t *ra!ie $i (un+tate. @ra at t de fericit+ c nd putea s+ fac+ (inele: I 7omnule Mincent zise ea e$ti palid ca $i cum ai fi dansat toat+ noaptea. /u $tiu ce i,ai f+cut (unicului% dar e cucerit ele dumneata p n+ peste cap. 9zi,dimi,nea!+ pe la nou+% a venit )n camera, mea s+,mi vor(easc+ de Ir8ne $i de 2e3nier ai dumitale. Mom mer*e la pension% la cole*iu. Mreau s+6 v+d totul cu oc4ii mei% s+,mi satisfac astfel dorin!a de a -uca rolul de mam+. I Mrei s+ mer*i la pension% Ir8neB )ntre(+ #arpentier pe un ton )n care se sim!ea o u$oar+ am+r+ciune. I Ir8ne% vrei s+ ne p+r+se$tiB ad+u*+ 2e3nier. #opila se smuci din (ra!ele Fanc4ettei. Privirea ei% at t de (ucuroas+ p n+ atunci% deveni s+l(atic+. I 7omni$oar+ Francesca ad+u*+ Mincent aici eram s+raci% dar eram ferici!i. I 7umneata crezi c+ mie )mi pl+cea s+ )nv+! c nd eram mic+B stri*+ Fanc4ette. Aata% s,a 4ot+rit: Ir8ne va mer*e fie la m n+stire% fie la pension% 4ii,e totuna= va mer*e acolo unde poate primi o educa!ie (un+ $i frumoas+% iar clac+ 2e3nier se opune )nseamn+ c+ nu o Iu(e$te% asta c: ;i,i )ntinse m na lui 2e3nier% care i,o s+rut+ f+r+ s+ r+spund+ nimic. I @ram ferici!i aici repet+ Mincent% a c+rui privire se roti prin camera s+r+c+cioas+. #ine $tie )ncotro ne )ndrept+mB <e afla )n prada unei emo!ii mai puternice $i mai dureroase c4iar dec t ar fi -ustificat, o )mpre-urarea prin care trecea. I Iar dac+ Ir8ne nu vrea s+ mear*+ la pension continu+ Fanc4ette )nseamn+ c+ nu,$i iu(e$te nici tat+l% nici fratele. Feti!a se arunc+ )n (ra!ele lui Mincent. 2e3nier zise" I )nva!+ at t de (ine $i de repede: 9deseori am visat c+ va avea o educa!ie de adev+rat+ domni$oar+... I <pune% vreiB )n*+im+ Mincent )n s+rutarea pe care X d+du fiicei sale. Feti!a r+spunse cu oc4ii fi0a!i asupra lui 2e3nier" I 7a% tat+% numai dac+ vre!i $i voi am ndoi. Lrm+ o t+cere% )n timpul c+reia domni$oara Fanc4ette <# a$ez+ la cap+tul patului% )ncrunt nd din spr ncene ca s+ nu iz(ucneasc+ )n pl ns. I #are dintre voi trei e cel mai pu!in )n!eleptB rosti ea. I @u sunt acela r+spunse #arpcntiei. 9r fi tre(uit .l te primim aici ca pe un )n*er salvator% domni$oar+ laancesca. @u $tiu ce zace )n mine. 7ac+ (unicul dumi,'alc m+ va ridica )n $a% fiica mea va fi (o*at+% r+spund ic asta. ;i tre(uie s+ fie crescut+ )n consecin!+. 7e alt,Icl% c4iar 2e3nier al nostru% cine poate spune p n+ unde l va )n+l!aB ;i so!ia unui mare artist nu tre(uie s+ lic o oarecare...

9$adar stri*+ Fanc4ette% care )ncerca s+ *lumeasc+% de$i era n+p+dit+ ele duio$ie ace$ti doi )n*e,i a$i au fost lo*odi!i )nc+ din lea*+n% ca un prin!l$or $i o prin!es+. O lu+ pe Ir8ne% a c+rei copil+roas+ m ndrie se revolt+ )mpotriva acestei *lume% $i o a$ez+ cu sila pe *enunc4i% spun nd" I <+ $tii% iu(ito% c+ niciodat+ 4,a e0istat vreun prin! sau vreo prin!es+ mai dr+*+la$i ca voi. /u te sup+ra. I )n ceea ce m+ prive$te zise )ncet 2e3nier nu iu(esc inteli*en!a% frumuse!ea sau cultura ei% ci pe ea )ns+$i $i numai pe ea: /u voi avea dec t o sin*ur+ dra*oste )n via!a mea. Oc4ii Francesc+i str+lucir+% apoi se l+sar+ )n -os. ;i ea avea un lo*odnic% al c+rui c4ip )i trecu prn fa!a oc4ilor% repede ca un ful*er. A ndi" 57ac+ aceasta este dra*ostea% atunci $tiu cu si*uran!+ c+ nu sunt iu(it ". I 7ar tu , murmur+ apoi la urec4ea Ir8nei tu )!i dai seama ce e )n inima taB I @u r+spunse mititica vreau s+ muncesc% s+ fiu instruit+% ca s+,l pot face c t mai fericit. I 9tunci% la drum: 4ot+r) domni$oara Fanc4ette. < n,te!i ni$te oameni nostimi. &+ simt m ndr+% ca $i cum a$ fi reu$it )ntr,o misiune. #arpentier )$i )m(r+case redin*ota. Oferi (ra!ul Francesc+i% pentru a o a-uta s+ co(oare scara. Ir8ne $i 2e3nier veneau )n urma lor% !in ndu,se de m n+. #ei doi copii erau serio$i $i t+cu!i. #arpentier )i zise Fanc4ettei" I 7omni$oar+% )!i cer iertare c+ nu mi,am e0primat )ndea-uns recuno$tin!a... Francesca )l opri cu un *est. I Mei vor(i despre aceasta cu (unicul meu zise ea. Mrei s+ fiu sincer+B 9m impresia c+ te * nde$ti la persoana dumitale aproape tot at t de mult ca $i la cei doi copii. I Moi r+m ne sin*ur% m+ $tiu eu r+spunse Mincent cu *las moale. # nd sunt sin*ur% m+ cople$esc * ndurile. I #red c+ pentru visurile dumitale )!i va r+m ne mai pu!in timp dec t )!i )nc4ipui replic+ Fanc4ette r z nd. >unicu!ul vrea s+ fii numai al lui. #e,a!i f+cut am ndoi noaptea trecut+B @ secretB ;i cum Mincent $ov+ia s+ r+spund+% ea ad+u*+" I #asa noastr+ e c+ptu$it+ de taine. 9i un pension preferat pentru Ir8neB I 9cela )n care a fost crescut+ $i so!ia mea% )n strada Picpus. @a r+m+sese prieten+ cu (unele c+lu*+ri!e care )i !inuser+ loc de mam+. I @ (ine. Lrca!i% copii: I 7e altfel continu+ Mincent )n timp ce 2e3nier $i Ir8ne se a$ezau )n calea$ca , vom vedea cum stau lucrurile )nainte de a ne an*a-a... I Moin!a (unicului )l )ntrerupse Fanc4ette este ca totul s+ se aran-eze c4iar )n diminea!a aceasta. " #4iar )n diminea!a aceasta: repet+ #arpentier. 7ar i ste imposi(il. .rusoul... @0ist+ anumite preparative...

I .e )n$eli )l )ntrerupse t n+ra fat+ )nc+ o dat+. #u numele colonelului >ozzo, #orona% toate se aran-eaz+ ca prin minune. Dntr,adev+r% dup+ o or+ p+r+sir+ casa din strada Picpus% unde Ir8ne% cople$it+ de m n* ieri% r+mase )n *ri-a 4unelor c+lu*+ri!e% care )$i mai aminteau (ine de mama oi. 7atorit+ tanc4ettei% desp+r!irea nu fu prea dureroas+. 2e3nier )$i ascunse fa!a% ca s+ poat+ pl n*e. 'a ie$ire% )i zise lui Mincent" I .at+% o vei putea revedea oric nd vei voi% eu )ns+ nu. 7ac+ mi se ofer+ posi(ilitatea s+ studiez dup+ aptitudinile mele% atunci nu vreau s+ ale* alt+ $coal+ dec t li orna. I >ravo: stri*+ Fanc4ette. Iat+ ce numesc eu a v or(i )n!elept: Mincent )nclin+ capul. 2e3nier )i lu+ am ndou+ m i,-iile% le duse la pieptul s+u $i spuse" .at+ dra*+% dac+ voi avea marea fericire s+ fiu Iu(it de ea% va tre(ui ori s+ mor la datorie% ori s+,i pun l.i picioare *loria o dat+ cu averea. Mincent #arpentier )l str nse la pieptul s+u )n t+cere% iu limp ce Francesca poruncea vizitiului s+,i duc+ repede iu strada .4crese. .re(uia s+ fie consultat $i colonelul .iu pra acestui nou proiect% )ntruc t el dep+$ea )mputernicirea dat+ Fanc4ettei. #olonelul se ar+t+ )ne)nt+tor. &ititica va fi tratat+ la pension ca o prin!es+ i.pirie el $i,i voi da t n+rului scrisori de recomanda!i% care )i vor asi*ura acolo situa!ia unui fiu de re*e. Pf i*a mea% pentru c+ te interesezi de soarta acestor (ie!i oameni% vreau ca totul s+ se sc4im(e )n -urul lor% ca $i cum o z n+ (un+ ar fi intrat )n cocioa(a lor prin Dn timp ce Fanc4ette )i mul!umea cu )nsufle!ire% el ad+u*+" I )mi place ca lucrurile s+ mear*+ ca dup+ o (a*4et+. #4eltuie$te c t vrei. >+iatul s+ ai(+ un trusou ca lumea% )n cuferele lui noi% $i locul )n po$talion s+,i fie re!inut pentru discar+. Cai% comoara mea% *r+(e$te,te% c+ de,a(ia mai ai timpul necesar: Pe drept cuv nt% acest (+tr n% c+ruia nimic nu,i st+tea )n cale% putea s+ 9or(easc+ de z ne $i (a*4ete ma*ice. 2e3nier plec+ spre &arsilia c4iar cu dili*enta de sear+% av nd scrisori de recomanda!ie c+tre cele mai influente personalit+!i din <tatul papal. 2e3nier era cuprins de )nfri*urarea primei aventuri. Dn momentul desp+r!irii% Mincent fu cel mai trist. 'a rc ntoarcerea spre cas+ )i era inima at t de str ns+% )nc t cle,a(ia o auzi pe Francesca spun ndu,i" I # nd (unicul e darnic cu cineva% acela tre(uie s+ (a*e (ine de seam+ unde calc+. 7umneata ai $i st rnit multe invidii% iar invidio$ii nu dorm niciodat+. Fe,re$te,te: 'a aceea$i or+ ca )n a-un% $i cu acela$i lu0 de prevederi% Mincent #arpentier fu condus la locul necunoscut unde urma s+,$i )ndeplineasc+ de acum )nainte sarcina lui de fiecare noapte. I <+ lucr+m cu st+ruin!+% prietene )i zise vesel colonelul% dup+ ce se instalar+ )n camera )m(r+cat+ )4 al(. Ma tre(ui s+ fiu mul!umit de tine% dup+ cum sper c+ e$ti $i tu mul!umit de mine. #ei doi copii fiind acum aran-a!i% iat+,tc )n )ntre*ime la dispozi!ia mea. 7ac+ nu% vei s+v r$i p+catul mamei noastre @va de a cule*e tocmai fructul oprit% vei

deveni capul puternic al unei familii fericite. # nd (+tu ora trei% lucrul )ncet+. <e urcar+ )n tr+sur+ $i% dup+ c teva minute de drum% se produse o oprire% )n timpul c+reia *lasul din noaptea trecut+ )ntre(+" I 9ve!i ceva de declaratB /umai c+% pe m+sur+ ce reprezenta!iile unei comedii se repet+% punerea )n scen+ se )m(un+t+!e$te. 7e data aceasta% c nd co(or r+ din tr+sur+% vizitiul nu mai zise 5mul!umesc6 dup+ ce,$i primi (ac$i$ul. #a $i prima oar+% colonelul desf+cu el )nsu$i le*+tura de pe oc4ii lui #arpentier% care fu foarte mirat c+ se *+se$te )n mi-locul unor cl+diri neterminate dintr,o strad+ pe care nu o putea recunoa$te. I 9cesta e noul t+u cartier% pisoiulc zise colonelul. <0celent pentru un. ar4itect: 7+,mi (ra!ul: 7up+ c !iva pa$i% a-unser+ )n fa!a unei c+su!e noi% la )oarta c+reia a$tepta faimosul cupeu condus de Aiovan,<attista. I <un+ mai zise colonelul !i,am an*a-at aici ) comoar+ de valet% pe 2o(lot= l, am stilat c4iar eu% dar l po!i sc4im(a dac+ vrei= nu tre(uie s+ te sfie$ti de ista. @ casa ta% )n a$teptarea a ceva mai (un. /oapte &in+% pisoiulc. Pe m ine: Mincent% primit de valetul s+u model% )ntre(+ imediat Ic camera de culcare. 2efuz+ serviciile lui 2o(lot $i se r nti )ntr,un fotoliu la *ura so(ei. /ici nu,$i arunc+ n+ear privirea trist+ prin )nc+perea nou+ $i frumos meritat+. Pendula (+tu de mai multe ori )nainte ca el s+ se *init iasc+ s+ mear*+ la culcare. I @ o idee ciudat+ murmur+ el )n cele din. urm+ , dar am presim!irea unui pericol de moarte. Ir8ne $i (c3nier m,ar.fi oprit poate= dar nu,i !nai am acum l n*+ ni ne% sunt sin*ur. Omul acesta n,a f+cut de loc (ine c+ II a l+sat sin*ur: <9'O/L' #O/.@<@I .re(uie s+ credem% c+ acel persona- politic sau acel altcineva care tre(uia s+,$i pun+ la ad+post capul pro,ii i is )n. ascunz+toarea s+pat+ de Mincent #arpentier% su( uprave*4erea colonelului% nu era prea *r+(it s+ o fac+ i c+ putea s+ mai a$tepte% deoarece se scurseser+ trei luni )ntre*i de la )nceperea lucr+rii% timp din care cel pu!in -um+tate fusese )ntre(uin!at cu finisarea% pentru a scoate din ea o adev+rat+ (i-uterie. <co(itura avea% dup+ m+surile date c4iar de c+tre colonel% doi metri )n l+!ime% trei metri )n lun*ime $i $apte picioare )n )n+l!ime. Arosimea zidului fusese p+strat+ at t de (ine% )nc t peretele e0terior% cel care 5d+dea spre c m,pie6% ca s+ ne folosim c4iar de e0presia (+tr nului% r+m+sese )nc+ destul de solid $i suna a plin su( loviturile de ciocan. Forma *eneral+ era cu(ic+% iar zid+ria fusese acoperit+ cu un strat de stuc% oferind posi(ilitatea unei perfecte lustruiri. #olonelul% ca un copil care )$i )ndreapt+ aten!ia asupra unei -uc+rii preferate% dorise )n plus ornamente de un *ust ales% asupra c+rora se sf+tuise pe )ndelete cu confidentul s+u. 9$a )l numea el pe #arpentier% c+ruia nu,i f+cuse totu$i niciodat+ vreo m+rturisire% ci%

dimpotriv+% se silise s+,I deruteze prin mii de su*estii )ncurcate $i amestecate ca firele unui scul cu care s,au -ucat pisicile. 9r4itectul lucra c nd pentru 5fiica de re*i6% de aceea pere!ii aveau acea dulce culoare trandafirie care tre(uia s+ )ne)nte oc4ii unei prin!ese% c nd pentru nefericitul de 'udovic al XMII,lea% victim+ sc+pat+ din at tea dezastre% care tre(uia s+,$i *+seasc+ aici un ad+post si*ur. 9lteori era vor(a de documente a c+ror importan!+ era de nepre!uit $i care tre(uiau puse la ad+post de curiozitatea vreunui cercet+tor )nver$unat. 7ar Mincent nu se l+sa )n$elat. &ica so(+ de faian!+% pe care colonelul pusese s+ o )ncastreze )n zid pentru a )nc+lzi prizonierul% nu,l )n$ela de loc pe Mincent. #4iar din prima sear+% el v+zuse )n oc4ii (+tr nului acea lucire *al(en+% lucirea aurului care d+ pe fa!+ patima ad nc+ a avarului. Dn zadar se ascund ei% se prefac sau vor s+ induc+ )n eroare% aurul )i tr+deaz+ ca o tr+s+tur+ de ne$ters a fizionomiei lor sau ca un miros permanent. Mincent% lucr+torul indiferent% care participase postind la strania or*ie a (+tr nului% el% Mincent% )i *4icise patima e*oist+% patima nes+!ioas+. Dntotdeauna% )ndr+*ostitul dore$te s+,$i )mpodo(easc+ alcovul ca pe un altar. 9cest om (+tr n era un. Dndr+*ostit% frem+t nd de dorin!e% e0citat de volupt+!i% care )$i *r+(ea pasul $ov+itor p n+ la alcovul nup!ial. 9ceast+ destr+(+lare a unui trup )n ruin+ e tare )n,dir-it+. # nd toate celelalte des r uri devin imposi(ile% (e!ia aurului% pentru aur% r+m ne )ntrea*+% $i cre$te% se e0alteaz+ p n+ la e0taz. <e spune c+ )n culmea acestor pl+ceri sordide se na$te $i cre$te speran!a% speran!a nes+(uit+ de a p+stra comoara numai pentru sine% c4iar $i dincolo de mormmt. O comoar+: 7e (un+ seam+ c+ ascunz+toarea a$tepia o comoar+:. Mincent era si*ur de asta. /imic pe lume nu i,ar fi putut,o scoate din cap. #um nu i se )ncredin!ase spre p+strare nici un secret% (a% dimpotriv+% se )ntre(uin!aser+ toate mi-loacele ca s+,i )ndep+rteze ima*ina!ia de adev+r% el r+m nca li(er s+ cerceteze. ;i cerceta. /u )n mod activ% c+ci d+rnicia cu care )l cople$ea (+,tr nul )i d+dea mustr+ri de con$tiin!+% ci )n mod teore,=ic% platonic% dac+ se poate spune% servindu,se f+r+ )ncetare do aritmetica capricioas+ a calculului pro(a(ilit+,%ilor. Dn lumea noastr+ e0ist+ mai mul!i oameni dec t s,ar crede deprin$i cu aceast+ scrim+ a * ndirii $i care% av nd aerul c+ mer* la )nt mplare% mer* drept )nainte% condu$i de rezultanta unor opera!ii al*e(rice% a$a cum fac marinarii pentru a,$i trasa drumul printre tainele oceanului. # mptrl vie!ii omene$ti este mai )ntins dec t marca $i mai necunoscut. ;tiin!a de care v+ vor(esc sc ml+diaz+ $i d+ form+ induc!iei% pentru a o transforma )ntr,un soi de (usol+% destinat+ s+,l c+l+uzeasc+ pe c+l+tor printre )ntunecimile vie!ii. # teodat+ se ive$te un om% )n aparen!+ mediocru,% care cre$te (rusc ca o ciuperc+= pute!i fi si*uri c+ el $i,a irocurat o asemenea (usol+. Mincent #arpentier f+cea parte din acele fiin!e sin*u,atice care * ndesc% socotesc $i compar+. 9vea )n el desul. resurse ca s+,

$i construiasc+ un asemenea compas t0telectual% misterios $i puternic ca o vr+-itoare. Dnainte c4iar ca voin!a s+,i fi fost complice% spiritul dsB investi*a!ie sc $i de$teptase )n el. #erceta% )n timp cc,$i zicea: . 5/u vreau s+ cercetez6% $i continua s+ se mint+ astfel% c nd poate c+ $i aflase. 9vea un caracter curios. #olonelul% cu toate ama(ilit+!ile pe care i le ar+ta% )i inspira o ne)ncredere de ne)nvins% pe care o privea ca un presentiment. Dntr,adev+r% se )nt mpl+ de multe ori ca uneltele vii )ntre(uin!ate la lucr+ri de *enul celei pe care o e0ecuta Mincent s+ fie suprimate o dat+ cu terminarea lucr+rii. Mincent credea )n aceasta. #alculatorii de pro(a(ilit+!i nu las+ niciodat+ la o parte un fapt oarecare% numai pentru c+ e roman!ios sau poate neverosimil din punctul de vedere al mediei moravurilor sau al p+rerilor o(i$nuite. ;i au dreptate. .ocmai fiindc+ au slu-it pe acest idol n+t n*% care e aparen!a adev+rului% -udec+torii au a-uns s+ fac+ -usti!ia oar(+. Mincent )$i spusese )n mod foarte serios )nc+ de la )nceput" I <,ar putea s+ fiu asasinat. D$i p+strase aceast+ idee % cu toat+ suma de informa!ii culese% toate favora(ile colonelului >ozzo $i antura-ului s+u. Favora(ile este pu!in spus 5" era ca un imn c ntat de *lasul pu(lic )n -urul venera(ilului (+tr n. Mincent nu era contra unor asemenea c nt+ri% dar se )nd+r+tnicea s+ vad+ o amenin!are deasupra capului s+u. <,ar putea oare.spune c+ tre(uia s+ sc simt+ recunosc+tor pentru noua (un+stare pe care i,o adusese )nt lnirea cu colonelulB 7a $i nu. Intre ei doi e0ista un pact. Mincent lucra% colonelul pl+tea. /ivelul ridicat al salariului dovedea importan!a lucr+rii. 7ar )n afar+ de persoana lui% pentru Mincent mai e0ista $i altceva. 7in trei )n trei s+pt+m ni primea scrisori entuziaste" 2e3nier era fericit= 2e3nier sim!ea c+,i cresc aripi% (otezul artei )i crea o nou+ via!+% (inecuv nta pe 7umnezeu $i pe oameni )n (e!ia tinerei sale cuceriri. 7ar Ir8neB O4% Ir8ne pl n*ea dc (ucurie citind scrisorile lui 2e3nier. 'a r ndul ci% sim!ea c+ rena$te pe m+sur+ ce,$i )m(o*+!ea mintea cu noi cuno$tin!e. Dnv+!a #L un zel nemaipomenit $i maicile de la m n+stire spuneau c+ e 5un element e0cep!ional6. Iat+ de ce Mincent tre(uia s+ fie totu$i recunosc+tor. I:ei doi copii erau )ns+$i inima lui. Iar pentru Francesca orona avea o profund+ afec!iune% fiindc+ Francesca )i u(ea pe cei doi copii. Dn clipele c nd f+cea (ilan!ul speran!elor $i temerilor ale% )$i zicea (ucuros" 5Pentru ei nu e nici un pericol==im primit s+ fie desp+r!i!i de mine% pentru a,i vedea )n afar+ de orice amenin!are. ;i (ine am f+cut% c4iar dac+ temerile mele ar fi ne)ntemeiate. #e conteaz+ restul% dac+ Qrin aceasta am asi*urat fericirea lorB6 @ra o noapte de iarn+% )n luna ianuarie l8GH% c nd co,onelul >ozzo $i lucr+torul s+u se )nt lnir+ pentru ultim+ nar+ )n camera )m(r+cat+ )n al(% unde so(a duduia cu toat+ puterea

)n spatele perdelelor. 'ucrarea era terminat+. #olonelul )$i trase fotoliul )n interiorul ascunz+torii $i i$ez+ o lamp+ pe un fel de eta-er+ ie$it+ )n afar+% meii ui s+ )nlocuiasc+ mesele $i consolele% iar Mincent primi licit+rile (+tr nului% care contempla cu o dulce satisfac!ie aceast+ cutie trandafirie cu pere!ii lumino$i. @ un loc pl+cut , murmur+ el. D!i face c4iar poft+ a fii proscris. 9poi% fi0)ndu,$i asupra lui #arpentier oc4ii cu clipiri dese $i cu pleoape *rele% ad+u*+" @i: <cul+ pre!ioas+: <+ $tii c+ !in mult l tine. 9lunecase$i pc o treapt+ de unde nu te mai puteai ridica sin*ur. Moi Inv rti roata ca s+ te )nal! cu dou+ sau trei trepte mai n= dec t ai fost vreodat+. Mei redeveni un domn% prietene% a$a te vreau% un domn adev+rat: &,a!i pl+tit p n+ acum cu prisosin!+ , murmur+ vmcent% care )ncerc+ s+ sur d+. Y #rezi oare cu adev+rat ceea ce spuiB f+cu colo/@'L' co(or nd $i mai mult pleoapele. @u nu cred nici // cuv nt. @$ti un tovar+$ ciudat $i mult a$ da s+ $tiu I/I ce !i,a trecut prin cap de trei luni )ncoace. <e opri. Mincent r+mase lini$tit. 9i cam p+lit relu+ colonelul clar nu prea taie. U i vizitat vreodat+% din curiozitate% criptele >+nciiB /u% niciodat+ r+spunse Mincent. I @ interesant de v+zut. 7ac+ ar putea )i ,vizitate duminica% ar fi )n*4esuial+ mai mare dec t la 'uvru. I!i dai tu seama c+% dac+ s,ar stivui (ine% cum se spune )n termeni marin+re$ti% s,ar putea )n*r+m+di aici tot ceea ce con!in criptele >+nciiB Printre *enele al(e ale pleoapelor sale se strecura o privire t+ioas+. #arpentier p+stra t+cerea. I 9cum s+ vor(im serios relu+ (rusc (+tr nul ce * nde$ti $i ce nu * ncle$ti m+ intereseaz+ prea pu!in. /u $tii unde ne afl+m% de asta sunt si*ur= $i nu o vei $ti niciodat+. Mizitiul care ne,a slu-it de trei luni )ncoace va p+r+si Fran!a peste c teva ore. Peste cel mult opt zile% vec4ile lam(riuri ale acestei camere vor fi repuse la locul lor% dac+ nu cumva voi pune tapete de 4 rtie sau voi acoperi pere!ii cu tapi!erii de Ao(elins. Pas de caut+: /ici dracul )n persoan+ nu s,ar mai putea descurca. Ia lampa acum% coco$elule. <e ridic+ $i ie$i primul din ascunz+toare% Mincent )l urm+. >locul de piatr+ prins )n ni% care servea ca u$+ $i a c+rui instalare luase c teva s<pt+m ni de lucru intens% fu )mpins cu (+*are de seam+% iar (roasca nou+ scoase un sunet sec. #a prin minune% *aura disp+ruse. #olonelul plim(+ lampa )n lun*ul liniilor de )m(inare a lespezilor% apoi% cu pumnul s+u tremur nd% lovi piatra% care r+mase t+cut+. I @ frumos , repet+ el frumos% frumos. /u mai am dec t s,o acop+r cu pu!in+ lemn+rie sau cu pu!in+ tapi!erie $i% s+ m+ m+n nce *aia dac+ se mai poate (+nui ceva: #4iar tu )nsu!i nu ai mai )n!ele*e nimic la o adic+. 7race: @$ti un (+iat dr+*u!% 4ai s+ ne )m(r+!i$+m: .e numesc ar4itectul , meu permanent. Dmi vei construi un palat pentru Fanc4ette $i so!ul ei. Pentru avansuri )!i desc4id un credit la I. >. <c4Rartz $i #ompania% (anc4erul meu. 9cum )ntoarce,te ca s+ te scutur= )nc+ nu e t rziu% )n noaptea asta vom

ie$i )n lume. Dntr,adev+r% ora era mai pu!in )naintat+ ca de o(icei. 9st+zi nu se f+cuse dec t un fel de 5recep!ie6 a lucr+rii terminate. 'e*+tura fu pus+ pentru ultima dat+ peste oc4ii lui Mincent% care )ncerca )n. zadar s+, $i ascund+ emo!ia. I 9st+,sear+ o$ti cam (izar: f+cu (+tr nul cu (ono,ia,i ironic+. <,ar p+rea c+ re*re!i ultimele noastre seri% trecuta )n doi. 9sta nu m+ mir+% fiule% fiindc+ )ntot,iauna mi,am atras simpatia celor din prea-m+. 7ar fii pace% ne vom revedea destul de des. Interesul meu=te s+ te am f+r+ )ncetare su( oc4i. Dn locul tr+surii de pia!+% parcurser+ cu toat+ viteza aseul o(i$nuit )ntr,o tr+sur+ de cas+. O voce necunos,it+% cu un u$or accent italian% adres+ )ntre(area re*u,mentar+" I 9ve!i ceva de declaratB Pu!in timp )nainte de a a-un*e% colonelul )i desf+cu *+tura de la oc4i% zic nd= I Iat+ o c rp+ care merit+ s+ ias+ la pensie= nu ne a mai servi de aici )ncolo. I Poarta% v+ ro*: stri*+ o voce *roas+% care% desi*ur% data asta nu mai era aceea a a*entului de la (arier+. Ln portal se desc4ise lar*% $i tr+sura intr+ )ntr,o curte )a!ioas+. #olonelul% spri-init de (ra!ul lui Mincent% urc+ eptele unui peron lar*% apoi o scar+ somptuoas+. I 9nun!+ pe domnul #arpentier $i pe colonelul >oz,Q,#orona se adres+ el valetului care le ie$i )nainte. Dn salonul mo(ilat cu un lu0 sever se aflau dou+spre,ce persoane% care nu numai c+ se ridicar+% dar venir+ Qate )n )nt mpinarea (+tr nului% acesta ar+t nd u,se c t poate de ama(il $i de simplu fa!+ de ad ncul respect o i se purt+. , >unii mei prieteni zise el iat+,l pe ar4itectul unneavoastr+. .re(uie ca p n+ )ntr,un an s+,i crea!i cea lai )nalt+ pozi!ie printre ar4itec!ii din Paris. .oate m inile se )ntinser+ spre Mincent% ame!it de cast+ primire nea$teptat+. I Omule relu+ colonelul te afli aici )n casa condei &ar*uerite du >re4ut de #lare% clienta ta. Iat+,i pe ceilal!i clien!i ai t+i% care se numesc" (aronul de c4Rartz% contele #orona% doctorul <amuel% Prin!ul% penii care se poate s+ fi lucrat )n toat+ aceast+ vreme% omnul 'ecoE de la Periere etc. .e afli )ntr,o companie l se poate de (un+. I ;i to!i citi suntem aici ad+u*+ frumoasa contes+ &ar*uerite de #lare , vrem s+ )ndeplinim dorin!a venera(ilului nostru prieten. 7omnul #arpen ti er se poate (izui pe noi. Dnainte de a p+r+si palatul #lare% Mincent $i tratase mai multe afaceri importante% iar (anc4erul I. >. <c4Rartz% d nd urmare promisiunii f+cute% )i desc4isese un credit. Dns+ persoana frumoasei contese de #lare )i atr+sese )n mod special luarea aminte. D$i spunea" 5#red c+ am mai v+zut,o undeva6. Plec+ )mpreun+ cu colonelul% )ntr,o stare asem+n+toare cu (e!ia. 9cesta )i vor(i" I Prietene% tr+ie$ti un vis frumos% dar s+ $tii c+ e0ist+ )ntotdeauna o oarecare prime-die )n !ara minunilor. 7ac+ vei fi )n!elept% (un+starea ta este temeinic $i pentru

totdeauna asi*urat+. .otul )!i va reu$i% copiii t+i vor fi (o*a!i $i ferici!i ca $i tine. 7ac+ )ns+% dimpotriv+% )!i vei reaminti la timp nepotrivit despre lucruri a c+ror uitare !i,a fost st+ruitor recomandat+% dac+ vei privi indiscret )nspre partea unde a fost tras+ perdeaua% va fi cu atit mai r+u pentru tine% amice. 9dam $i @va au fost alun*a!i din rai pentru un sin*ur m+r. .o!i suntem muritori. ;i acum% noapte (un+: &9I#9 &92I9 #@9 >L/9 9u trecut de atunci aproape $ase ani $i suntem )n luna au*ust l8Jl. Parisul s,a sc4im(at mult )n ultima vreme% dar strada Piepus% aceast+ lun*+ calc trist+% m+r*init+ de a$ez+minte reli*ioase $i de cocioa(e% a r+mas aceea$i% )n afar+ de dou+ sau trei a$ez+minte de (inefacere% )ntemeiate )n timpul domniei lui 5/apoleon al III,lea% totul este vec4i )n. acest cartier umed% st+p nit de o ve$nic+ t+cere% de ma*4erni!e% de palate $i de m n+stiri. 'a vreo. cinci sute de pa$i de locul pe unde trece ast+zi (ulevardul &azas% urc nd spre (ariera .ronului% pensionul c+lu*+ri!elor de la & n+stirea #rucii )$i ad+postea cl+dirile monumentale )n spatele unui zid mare $i ur t% ca de )nc4isoare% care nu l+sa s+ se (+nuiasc+ nimic din ceea ce a fost vec4iul palat al familiei &ale,stroit din >retania marc4izii (o*a!i% cum li se spunea pe vremea c nd 'udovic al XM,lea era copil nici din minunatele $i vastele *r+dini ce,$i )ntindeau (osc4etele seculare p n+ )n strada 2euill3. 9$a era o(iceiul alt+dat+. 'u0ul )$i avea $i el decen!a lui $i rareori se ar+ta )n *oliciunea sa. Dn zilele noastre )ns+% el se ca!+r+ pe pietrele de 4otar spre a,$i sumete c+ma$a. 9tunci c nd )ntre(uin!+m cuv ntul lu0% ne referim (ine)n!eles la trecut" c+lu*+ri!ele de la & n+stirea #rucii% nu p+straser+ nimic din somptuosul mo(ilier al palatului &alestroit. 'a ele% totul se reducea la o simplitate sever+% in afar+ de )mpre-ur+rile deose(ite% c nd rev+rsarea 4or(otelor% a *4irlandelor $i a tapetelor le f+cea s+,$i piard+ capul c4iar $i pe cele mai severe conduc+toare de pen,= sion. I <e apropia una dintre aceste )mpre-ur+ri" era a-unul distri(uirii premiilor. #urtea% plin+ cu (+nci a$ezate )n amfiteatru% era pe punctul de a,$i primi velum,ul s+r(+toresc% iar stupii de (rad erau )m(r+ca!i )n p nz+ al(+% peste care urmau s+ se )ncol+ceasc+ pan*lici de 4 rtie verde. @ra ora unu dup+,arniaz+. .ocmai se terminase masa de pr nz $i% )n partea de *r+din+ rezervat+ recrea!iilor% se auzea vesela larm+ a feti!elor devenite mai vioaie la apropierea vacan!ei. # teva capete curioase se ar+tar+ pe la *eamurile dinspre curte% $i toate e0primau cea mai sincer+ admira!ie fa!+ de pre*+tirile de ser(are. Pentru aceast+ ocazie% pensionul f+cuse mari c4eltuieli. Ln ar4itect la mod+% tat+l celei mai str+lucite eleve din m n+stire% ,(inevoise s+ dea c teva sfaturi% a$a c+ sala improvizat+ f+*+duia s+ fie )ne)nt+toare. 7e altfel% ar4itectul avea tot interesul ca ser(area s+ fie c t mai reu$it+% deoarece fiica lui urma s+ primeasc+ mai multe pre,mii pentru )nv+!+tur+. @leva favorit+ se numea Ir8ne% iar ar4itectul la mod+ era prietenul nostru Mincent

#arpentier% care )ntre timp fusese% f+r+ )ndoial+% prudent% )ntruc t nici o! catastrof+ misterioas+ nu se ivise )n calea fericirii sale. 7impotriv+% totul )i reu$ise din plin. /e,ar fi fost c4iar *reu s+,I recunoa$tem )n clipa c 4d% co(or t din cupeul s+u de model en*lezesc $i corect )n4+mat% intra )n vesti(ulul m n+stirii% unde dou+ din (unele maici )l luar+ )n primire% ea s+ discute cu d nsul despre trofce% pila$tri% arcade de verdea!+ $i -ocuri de lumini. 7e la distan!a de cincisprezece pa$i% p+rea c4iar mai t n+r ca alt+dat+. @0ist+ )n permanen!+ la Paris doi sau trei croitori de *eniu% care $tiu s+ dea suple!e stofelor lor% )nmuindu,ie )n f ntina tinere!ii. @0ist+% de asemenea% anumite )mpre-ur+ri care,l * r(ovesc pe om% dup+ cum altele au efectele unui corset cu (alene care,l sus!in $i )l )ndreapt+. Mincent avea acum autoritate )n !inut+ $i c4iar o anumit+ ele*an!+" m+ refer la aceea pe care o confer+ arta industrial+ $i la acel sol de str+lucire pe care )l d+ monedei cursul. Pava-ul str+zii este ast+zi plin de asemenea ele*ante= ele st n-cncsc c4iar circula!ia pe (ulevarde. 9par ca o prosperitate o(i$nuit+ adus+ de succes% de orice natur+ ar fi el. Poate fi c $ti*at+ c4iar $i la rulet+. 7e la o distan!+ de trei pa$i )ns+% Mincent #arpentier ar+ta )m(+trinit de,a (inelea. &izeria cople$e$te% dar *ri-ile averii strinse prin mi-loace nepermiseirit+ $i o(osesc. Fiziolo*ia z( rciturilor ar putea constitui su(iectul unei c+r!i interesante. #cea ce se vedea la Mincent% a-uns la apo*eul dorin!elor $i cov r$it de favorurile societ+!ii mondene% era un fel de o(oseal+ a*itat+ $i nelini$tit+. Me$nic distrat% urm+rit de o anumit+ idee % p+rea c+ o parte din el )nsu$i era totdeauna a(sent+. 9ceasta este de altfel caracteristica prin e0celen!+ a fizionomiei pariziene $i v+ desfid ca% mer* nd de Ia Opera vec4e spre cea nou+% s+ nu )nt lni!i de cel pu!in cincizeci de ori )n drumul dumneavoastr+ acel sur s va* al oamenilor ale c+ror * nduri nu mai sunt acas+ Ia ele. I Lnde e fiica meaB )ntre(+ Mincent% t+ind scurt $i un (rutal firul convor(irii pe teme decorative cu cele ou+ (une c+lu*+ri!e. /u am dec t un minut ca s,o )m,Qr+!i$ez. I # t sunte!i de ocupat: r+spunse sora <aint,#4arlos. M reputa!ie: 9t t de solicitat: ad+u*+ sora <aint,Paul. #e caY i r+ frumoas+: &ica noastr+ Ir8ne nu se -oac+ destul= Iu sin*ura imputare pe care i,o putem face: )$i petrece (crea!iile perfec!ion ndu,se )n studiul lim(ii italiene% &ivers nd cu (una noastr+ a-utoare% maica &+ria cea .un+% care vine de la 2oma $i conduce muzica )n capela oastr+. Lite: Iat+,le )mpreun+ la cap+tul aleii princi,ale. M+ vom conduce p n+ acolo. I /u le )ntrerupse #arpentier% care salut+ $i se ep+rt+. 'e voi a-un*e sin*ur din urm+. #ele dou+ (une c+lu*+ri!e nu )ndr+znir+ s+ insiste% clar ocile lor% unite )ntr,un duet de (inecuv nt+ri% )l urmar+ )n timp ce Mincent co(ora alcea cu pa$i *r+(i!i. I Ir8ne% eleva noastr+% va c+p+ta ast+zi toate preriile spuneau ele. #e zi frumoas+% at t pentru ea% c t i pentru dumneavoastr+: ;i ce fericit+ va fi )n vacan!+:

9lcea era lun*+ $i m+r*init+ de tei (+tr ni% al c+ror ninzi$ se )mpreuna deasupra ca o (olt+. Pentru moment% .irpentier mer*ea repede. 'e vedea )n fa!a lui pe Ir8ne I pe )nso!itoarea ei" o femeie foarte )nalt+% )m(r+cat+ nlr,o roc4ie nea*r+ cu pliuri drepte $i severe% care nu ra totu$i uniforma m n+stiri). 7ar ele disp+rur+ deodat+ i o cotitur+ a aleii $i pasul lui #arpentier se )ncetini involuntar. I @ o poveste stranie murmur+ el dar omul din Irada Mr+(iilor seam+n+ cu acel c4ip palid pe care 2evii . l,a pictat )n ta(loul s+u... 7up+ cum se vede% * ndurile lui Mincent nu erau nici i pre*+tirile pentru distri(uirea premiilor% nici ia pere,lica pe care o urm+rea de,a lun*ul marei alei sin*ura, IM. Mom reveni mai departe asupra acestui ta(lou% )n care Cc3nier nictase un c4ip palid% $i asupra omului din stf , #am la o sut+ de pa$i dep+rtare de Mincent% femeia aceea )nalt+% care nu purta 4aine de c+l*+ri!+% $i )nso!i,toarea ei% Ir8ne% tocmai se a$ezaser+ pe o (anc+ de piatr+ ascuns+ )ntr,un desi$. Mincent nu putea )nc+ s+ le z+reasc+ din. cauza cotiturii aleii. &aica &+ria cea >un+% cum era numit+% p+rea a fi o femeie de v rst+ mi-locie. .r+s+turile sale se distin*eau printr,o aleas+% dar rece re*ularitate. Fruntea $i o(ra-ii ci aveau o paloare mat+ $i uniform+. @0ist+ multe italience )nzestrate cu asemenea *en de frumuse!e clasic+% al c+rei cusur este tocmai dimensiunea pu!in cam e0a*erat+ a tr+s+turilor. 9vea p+rul t+iat scurt% dar (o*at $i de un ne*ru ca de c+r(une. Ir8ne num+ra acum $aisprezece ani. Protectoarea ei. contesa Francesca #orona% )i spunea% )n *lum+% c+ e ur t+. ;i% de fapt% Ir8ne fusese mult mai frumoas+ la v rsta de zece ani= v rsta de trecere nu o favoriza. /u mai era copil+% dar nu era )nc+ nici femeie. @ra totu$i o fiin!+ )ne)nt+toare. #4iar dac+ )nt rziase s+ se formeze% )n ea mi-eau *in*a$e f+*+duin!e de viitor% ce l+sau s+ se )ntrevad+ toate tainele lor. Francesca mai spunea" I Peste doi ani% va fi str+lucitoare. Ir8ne purta uniforma m n+stirii" ceva strimt% lun* $i prost croit% parc+ anume f+cut ca s+ pun+ )n eviden!+ lipsa de *ra!ie a v rstei in*rate. 7ar v ntul de diminea!+ )i despletise u$or cozile $i,i flutura pe la t mplc un va: de (ucle (londe cu refle0e diafane de m+r*+ritare. &aica &+ria cea >un+ )$i ridicase v+lul )n clipa c nd se a$ezase pe (anc+. Oc4ii ei ne*ri $i mari o )nv+luiau pe feti!+ cu o privire ad nc+% dar (l nd+. I # nd vei fi plecat+ )n vacan!+ zise ea pe italiene$te n,ai s+ te mai * nde$ti la mine. Ir8ne r+spunse tot )n italiene$te" , /u v+ voi uita niciodat+. @ra de fapt o lec!ie% c+ci maica &+ria cea >un+ f+cu o(serva!ii asupra accentului cu care rostise cuv ntul niciodat+ $i Ir8ne repet+ cuv ntul cu intona!ie corectat+. 7ar mai era $i altceva dec t o simpl+ lec!ie% c+ci Ir8ne relu+" I )mi iu(esc tat+l din toat+ inima% dar dac+ aii $ti c t le pu!in )l v+d )n timpul vacan!ei: 9re tre(uri ce nu,i as+ nici o clip+ de r+*az.

I &i,ai spus odat+ murmur+ c+lu*+ri!a c+ t+ticul t+u era adeseori distrat6 ca $i cum ar fi fost mereu areocupat de un * nd cople$itor. , @ste adev+rat% nu $tiu. ce * nd )l c4inuie$te. &aica oft+. I 9ici accentul tre(uie s+ cad+ pe penultima sila(+ zise ea% relu ndu,$i rolul de profesoar+. 9$a e% fiecare din noi )$i are necazurile sale% $i c4iar tu mi,ai atras uneori aten!ia asupra )mpr+$tierii * ndur lor mele. I @ste adev+rat repet+ feti!a% pun nd de data aceasta accentul a$a cum se cuvenea. &aica &+ria cea >un+ apro(+ sur z nd% cu un semn. din. cap. I Alasul acesta frumos pronun!+ ea )ncet pare anume f+cut ca s+ vor(easc+ scumpa noastr+ lim(+ din Italia. # nd sunt trist+ $i distrat+% copila mea% )nseamn+ c+ *4idul meu se )ndreapt+ f+r+ voie c+tre sin*ura dra*oste ce mi,a mai r+mas pe lumea asta. I I . n+rul dumneavoastr+ frateB I Nulian.: <cumpul meu Iulian: ;i% cu un *est plin de patim+% scoase de su( reverul roc4iei un. medalion pe care )l duse la (uze. Ir8ne )ntinse m na% eare,i tremura pu!in% $i primi meda,ionul. Poate c+ era o simpl+ curiozitate copil+reasc+. Privi o clip+ miniatura )ncercuit+ de o ram+ de aur% ce )nf+!i$a un t n+r cu tr+s+turi acviline% al c+rui c4ip avea )aloarea filde$ului% su( culoarea de a(anos a p+rului. I #e mult sem+na!i: murmur+ ea% ridic nd privirile spre &aica &+ria cea. >un+. ;i c t sunte!i de palizi im ndoi: #+lu*+ri!a zise cu -um+tate de *las" I )mi seam+n+ mai ales suflete$te" iu(e$te ceea ceQ u(ese $i eu. Drene )i )n apoi e medalionul% )nro$indu,se. I 9nul acesta relu+ &+ria cea >un+% ca pentru i rupe firul convor(irii nu vei mai fi sin*ur+% numai II tat+l t+u. <,a )ntors $i prietenul t+u din copil+rie. . 7a r+spunse Ir8ne 2e3nier s,a )fiiors $i sunt foarte fericit+. I Mei putea vor(i italiene$te cu el% c+ci vine de la 2oma. b Tca f+cu din nou Ir8ne% dar ceva mai distrat+ de ast+ dat+ voi fi (ucuroas+ s+ fiu )mpreun+ cu 2e3nier% foarte (ucuroas+... 7ar nu termin+ fraza. #apul )i c+zu )n piept% * nditor... #4iar )n acea clip+% Mincent ap+ru la cotitura aleii. &er*ea )ncet $i p+$ea ad ncit )n * nduri. &+ria cea >un+ )l z+ri prima. @a )$i duse repede m na la voalul cu care )$i acoperi fa!a. 7ar oric t de rapid+ )i fu mi$carea% privirea lui Mincent% r+t+cind la )nt mplare% i,o lu+ )nainte. Fu ca o lovitur+. Mincent se opri )nlemnit. O(ra-ii i se ro$ir+ deodat+. &+ria cea >un+% care se ridicase )n picioare% o s+rut+ pe Ir8ne pe frunte $i,i zise"

I Iat+,l $i pe scumpul t+u tata% copila mea. M+ las acum )mpreun+. 9poi )l salut+ pe Mincent cu o demnitate calm+ $i se )ndep+rt+ cu pa$i mari. X I2d/@ Mincent r+mase o clip+ nemi$cat% urm+rind,o cu privirea pe &aria cea >un+% care se )ndep+rta. Ir8ne se repezi )naintea lui $i i se a*+!+ de * t. Fu trezit din * nduri de s+rut+rile feti!ei% care )i cerceta privirea cu oc4ii ei mari $i mira!i. I .at+% s,ar spune c+ o cuno$ti , murmur+ ea. Mincent sc4i!+ un *est de nelini$te% sau de ciud+. I 9$a se pare oareB spuse el% )ncerc nd s+ sur d+. 7impotriv+. #redeam c+ am cunoscut toate fi*urile de p aici% dar iat+ una pe care n,am mai z+rit,o niciodat+. 9sta m, a, mirat% $i e un lucru foarte e0plica(il. @ de mult la voiB I 7e aproape o lun+. I 9m fost ele mai multe ori pe aici )n ultima lun+. #e atri(u!ii areB I O4: r+spunse Ir8ne% ca $i cum )ntre(area ar fi fost nelalocul ei. @a nu are atri(u!ii. &+ria cea >un+ $i atri(u!ii: &+ faci s+ r d. I 9tunci% ce func!ie areB I I se spune maiea,asistent+. 7ar asta nu )nseamn+ c+ ar fi )n su(ordinea maicii, stare!e= ea nu este su(or, I onat+ m n+stirii. Dn timp ce sc4im(au aceste prime replici% fizionomia lui Mincent #arpentier e0prima un interes destul de viu% lotu$i preocuparea oare p+rea a nu,l p+r+si niciodat+ puse din nou st+p nire pe el% I I s,a dat , continu+ Ir8ne cu un fel ele emfaz+ camera de oaspe!i% aceea$i )n care doarme maica,stare!+ c neral+ c nd vine )n inspec!ie de onoare. I 94a.... f+cu Mincent% care )$i trecu de*etele prin (uclele copilei. ;tii c+ ar+!i foarte (ineB <unt m ndru de tine. Ir8ne )$i !u*uie r+sf+!at+ frumoasele ei (uze trandafirii. I Prima oar+ c nd i,au vor(it maicile de aici zise ca r, i s,au adresat ca unei re*ine. I 94a:... f+cu iar+$i Mincent. <e a$ez+ pe (anca pe care st+tuse p n+ atunci &+ria cea >un+. Ir8ne se a$ez+ al+turi de el $i continu+ pe aceea$i tem+" I >ine)n!eles c+ nou+ nu ni se fac m+rturisiri% dar lucrurile se $tiu" au venit% de sus% ni$te ordine. 9r4ie,pi .copia nu era prea mul!umit+ de acele ordine. I @0ist+% a$adar% ceva mai presus dec t 9r4iepiscopia.B )ntre(+ Mincent. I @0ist+ 2oma. I 9$a e zise #arpentier% al c+rui (aston desena o #+su!+ pe nisipul aleii. I rene f+cu o mutri$oar+ )ne)nt+toare $i murmur+= .+icu!ule% pe zi ce trece ascul!i tot mai pu!in ce !i le spune. /,are rost s+,!i mai vor(esc. P+rerea Iui 2e3nier al t+u r+spunse Mincent

este c+ am cam )nceput s+ m+ !icnesc% $i Francesca *+se$te c+ el nu e0a*ereaz+ prea mult. 'a auzul numelui lui 2e3nier% o(ra-ii feti!ei se acopo,rir+ de o nuan!+ trandafirie. I /,a mai venit de mult pe aici rosti ea cu voce )nceat+. .at+l ei )i cuprinse mi-locul cu (ra!ul% )n timp ce,i spunea% nu f+r+ emo!ie" . @l e adev+ratul ne(un: .e iu(e$te prea mult= eu care n,am avut dec t o sin*ur+ dra*oste )n via!a mea% nu $tiu dac+ o iu(eam pe Ir8ne a mea% mama ta% a$a cum v+d c+ te ador+ el. I ;i eu )l iu(esc .zine t n+ra fat+ cu un fel de recule*ere. D$i l+sase pleoapele )n -os. Ln v+l de paloare )i )nlocui ro$cata care )i )m(u-orase p n+ )n clipa aceea c4ipul. I # t ai s+ fii de frumoas+: * ndi cu *las tare #ar,pentier. @$ti leit+ portretul mamei tale. O trase la pieptul lui )ntr,un (rusc elan de duio$ie $i ad+u*+" 9$adar% )!i d+ lec!ii de italian+ aceast+ *rozav+ &+ria cea >un+B I 9m avut fericirea s+,i plac r+spunse Ir8ne $i nu tre(uie s+ .*lume$ti c nd vor(e$ti despre ea. #arpentier $terse cu piciorul desenul c+su!ei pe care . o sc4i!ase% se cufund+ din nou )n * ndurile sale $i zise" 'a urma urmei% poate c+ nu,i dec t o simpl+ asem+nare% ca oricare alta... I #e asem+nareB )ntre(+ Ir8ne. I >un: f+cu el. Iat+ c+ acum vor(esc $i de unul sin*ur: 2e3nier a pictat un afurisit de ta(lou... Mei vedea c+ $tren*arul +sta va a-un*e un mare pictor. I <+ dea 7umnezeu% tat+= dar ce e cu acea asem+nareB I Ln cap de napolitan al( $i ne*ru care )mi um(l+ prin creier $i pe care l,am rev+zut... <unt si*ur c+ l,am v+zut p n+ acum de dou+ ori% dac+ socotim $i persoana despre care vor(im. 9ceste ultime cuvinte fur+ pronun!ate cu *las sc+zut% astfel c+ Ir8ne nici nu le auzi. Mincent se $terse cu (atista pe frunte% ad+u*ind" I /u *+se$ti c+ e o c+ldur+ )n+(u$itoareB F+r+ voia ei% Ir8ne )l studia cu privirile. I &+ria cea >un+: morm+i el. /,are $i un nume de familie maica. astaB I @u nu )l cunosc% tat+. I 'a urma urmei% ce m+ intereseaz+B ;i nu $tii cumva dac+% din )nt mplare% n,are vreun% frateB Fie numai spre a,$i p+stra cump+tul% fie dintr,o nevoie real+% #arpentier continu+ s+, $i $tear*+ fruntea. 9ceasta el )mpiedic+ s+ vad+ ro$ea!a oare color+ su(it )ntre*ul c4ip al Ir8nei% de la r+d+cina p+rului p n+ la linia so(r+ pe care roc4ia ei de uniform+ i,o trasa deasupra pieptului. I #um a$ putea s+ $tiuB ( i*ui ea. I @ drept% vor(esc prostii zise Mincent% ridic ndu,se )n picioare. #um ai putea s+ $tii tuB 7ar ce ai% scumpa meaB )ntre(+ el% privind,o cu luare,aminte. @$ti at t de

tul(urat+: I Fiindc+ vizitele talc devin din ce )n ce mai scurte. .u ai ceva% tat+... @ra at t de adev+rat% )nc t Mincent nici nu se *in di m+car s+ ne*e. <e a$ez+ pe (anc+. # t despre Ir8ne% ea )$i l+s+ capul )n -os% mirat+ $i ru$inat+ de )ndem narea (rusc+ cu care d+duse de dou+ ori t rcoale minciunii% /u,$i aducea aminte s+,$i fi ascuns vreodat+ *indur le. 7e aceea% inima i se str n*ea de durere. I <cumpa mea relu+ #arpentier )ncurcat omul e o (iat+ creatur+. <cuza mea este c+ muncesc numai pentru tine. 9$ putea l+sa ca lucrurile s+ mear*+ de la sine $i s+ fiu mai fericit ca un re*e. /u am nici o patim+ ne)n*+duit+% nici o am(i!ie interzis+. Dn -urul meu suc,cesul cre$te% poate mai mult dec t s,ar cuveni fa!+ de talentul pe care mi l,a dat 7umnezeu. < rft si*ur c+,!i voi asi*ura ceea ce se nume$te o 5e0isten!+ )m(el$u*at+6% iar sufletul meu nici nu dore$te altceva. 7ar mai e ceva )n afar+ de suflet. O )nfri*urare acl nc+ )mi st+p ne$te min,tea% )ntr,o zi% a(solut din )nt mplare% am dat de o eni*m+... 7ar am vor(it prea mult: <+ nu repe!i niciodat+ asta: @ )n -oc via!a: I Mia!a taB stri*+ Ir8ne )nsp+im ntat+. I Mia!a noastr+ a tuturor: r+spunse Mincent% a c+rui privire cerceta cu )n*ri-orare )mpre-urimile. 9lcea era *oal+% )ns+ )ntr,un tufi$ aflat la c !iva pa$i Ic (anc+ se auzi un fo$net u$or. #arpentier f+cu un *est ca $i cum ar fi vn*< s+ sc repead+ )ntr,acolo. 7ar se s!+,p ni $i )ntre(+ )ncet" , /,am spus nimic% nu,i a$aB /imic precis. I 9(solut nimic% tat+ r+spunse Ir8ne% f+r+ a,$i ascunde surprinderea. 7ar ce aiB /u te,am v+zut niciodat+ a$a: Mincent )$i !inea intr,una oc4ii a!inti!i spre tufi$. I @ v ntul care a mi$cat frunzele zise el. &ul!u,me$te,i lui 7umnezeu c+ nu $tii nimic. 7e altfel% nici eu )nsumi nu $tiu nimic. ;i cu at t mai (ine: 9sta e salvarea noastr+. /e$tiin!a e de aur: <e ridic+ pentru a doua oar+. 9vea un aer r+t+cit. , Iat+ de ce murmur+ el 2e3nier nu mai st+ cu mine% acas+. I,ani pre*+tit un atelier )ntr,o cas+% la eta-ul doi. Misul meu era s+ tr+im to!i trei laolalt+. .u e$ti acum mare $i te vei )ntoarce )n cur nd printre noi... I O4% tat+: )l )ntrerupse Ir8ne% arune)nduYi,se de * t. 9ceast+ e0clama!ie $i acest *est puteau s+ e0prime o (ucurie foarte mare% totu$i pe fa!a copilei se citea o team+. I /u,!i displace aiciB )ntre(+ #arpentier. I .oat+ lumea e a$a de (un+ cu mine: , 7esi*ur% desi*ur% dar asta nu te )mpiedic+ s+ oftezi dup+ li(ertate. .o!i suntem la fel. /e trecem via!a re*re,t nd ceea ce mai )nainte doream cu )nfocare s+ se termine mai repede. Ma tre(ui s+ mai stai aici cel pu!in un. an% scumpa mea. I #rezi asta% tat+B Ir8ne )$i !inea oc4ii pleca!i. Mincent% care )$i ima*ina c+ sus!ine o cauz+ foarte *rea% )i lu+ m nu!ele *in*a$e $i i le

m n* ie cu (l nde!e. , I #el pu!in un an repet+ el. Mreau ca Ir8ne a mea s+ fie pretutindeni cea mai de$teapt+% dup+ cum va fi $i cea mai dr+*+la$+. I 7ac+ aceasta e voin!a ta% tat+... I Fii )n!ele*+toare: 9cas+ te,ai sim!i cam sin*ur+. 9colo nu ne distr+m de diminea!a p n+ seara% s+ $tii: @ste o cas+ unde se munce$te. <imt c+ )m(+tr nesc $i sunt zile c nd mi,e aproape fric+ s+ nu mor ca un maniac. <+ru,t+,m+. /u e$ti sup+rat+ pe mine% nu,i a$aB. Ir8ne )i d+du zece s+rut+ri )n loc de una% apoi reluar+% (ra! la (ra!% drumul de )napoiere spre m n+stire. 'a -um+tatea drumului% Mincent se opri. /elini$tea lui era acum v+dit+. I Pe cuv ntul meu zise el dar aici sunt ar(ori la tel ca la .uileries: ;i )ntinderea asta: >ietele noastre *r+dini sunt de pl ns fa!+ de aceasta. Pun r+m+$a* c+ aici ll u prea ave!i (olnavi: I &aicile relu+ Ir8ne% a c+rei mutri$oar+ se )nvior+ , consider+ aerul s+n+tos de pe domeniul lor mai (un o4iar dec t cel de la /isa. I ;i au dreptate. .re(uie s+ ai(+ dreptate. Iat+ un lucru pe care l,a$ fi dorit% s+ te duc la /isa sau )n Italia. 7in nefericire% lucrul nu e posi(il. 9scult+% scumpa mea% Mrei s+ fii dr+*u!+% dar $tii% dr+*u!+ ca un )n*erB 9ci a!i fi putut z+ri o speran!+ )n privirea mirat+% dar sur z+toare% a feti!ei. I )mi voi da toat+ silin!a% tat+ r+spunse ea. , 9m ...tre(uri... o c+l+torie... Dn fine% )!i )nc4ipui $i tu c+ numai o nevoie a(solut+ m+ poate constr n*e s+,!i cer aceasta. &+ (ucuram de vacan!a ta mai mult dec t .tine... Pleoapele Ir8nei se ridicar+% )n timp ce ale lui Mincent co(or r+. I Lna sau dou+ s+pt+m ni urm+ el cu *reutate o lun+ poate... I Moi r+m ne aici at ta timp c t vei dori tu% tat+ i.rerupse t n+ra fat+% foarte mi$cat+. /u,!i fie de loc team+ s+,mi ceri vreun sacrificiu. I ;i n,ai sa fii sup+rat+ pe mineB spuse Mincent% mirat i oarecum contrariat. Q /u,!i cunosc eu inimaB I 7ar dac+ asta te va face prea nefericit+B Ir8ne )l lu+ de *it. Pl n*ea $i sur dea )n acela$i timp. I .at+% (unul meu tat+ zise ca nu l+sa s+ treac+ prea mult timp f+r+ s+ vii s+ m+ vezi: Mincent )i <+rut+ m inile cu recuno$tin!+ $i disp+ru. 7up+ c teva minute% Ir8ne o rc nt lnea pe maica &+ria cea >un+% nu departe de (anca unde se desp+r!iser+. i&aiea,asis tent+ ap+ruse din spatele tufi$ului )n care Mincent crezuse c+ aude un z*omot. U. ,. . . n+ra fat+ era *rav+ $i plin+ de recule*ere. #um privirile italiencei o intero*au% ea

r+spunse" I /u $tiu dac+ am f+cut un r+u. &i,ar fi sil+ de mine% dac+ a$ $ti c+ am -ucat teatru. 9m pl ns% $i tata avea sufletul zdro(it din cauza asta= puteam oare s+,i spun c+ lacrimile mele erau lacrimi de (ucurieB I 7ar de ce,ai pl ns% scump+ copil+B I Fiindc+ tata mi,a cerut s+,mi sacrific vacan!a. O flac+r+ se aprinse )n oc4ii mari de c+r(une al italiencei% c+reia )i sc+par+ aceste cuvinte" I 94% !i,a cerut el astaB 9$adar% vrea s+ fie sin*urB ;i ad+u*+ imediat" ;i vei r+m ne aici% Ir8neB Ii )ntinse (ra!ele. . n+ra fat+ se cui(+ri la pieptul ei $i murmur+ cu vocea sc4im(at+" I 7a% r+m n. M+ iu(esc at t de mult% incit sunt fericit+ s+ r+m n. O P@2@#C@ 7@ &O7@'@ 2e3nier era acum un t n+r )nalt $i frumos% de dou+zeci $i doi de ani% cu o fi*ur+ vesel+ $i desc4is+% )ncununat+ ele uri p+r ondulat. D$i avea atelierul )n strada 9pusului% c4iar )n fa!a *rila-ului lateral al palatului 'u0em(our*. 9telierul nu era un palat% nici o catedral+ ca acelea ale unor anumi!i mae$tri% dar era totu$i spa!ios% aerisit% cu o lumin+ e0celent+ $i cu mai pu!in praf dec t presupun premisele *loriei artistice. #unosc p serie de (ravi )nv+!+cei% destina!i poate s+ uimeasc+ lumea prin succesele lor de mai t rziu% care s,ar crede dezonora!i dac+ nu s,ar ar+ta cu c tcva zdren!e staco-ii )n -urul (+r(u!elor lor% )ntr,o dezordine tare ur t+% c4iar dac+ aceasta e un semn al artei. Dn fiecare artist s+l+$luie$te un copil. Orice *4ips de zece centime poate c+p+ta o valoare nepre!uit+ dac+ timpul% fumul $i lipsa c rpei ele praf l,au m n-it cum se cuvine. @ de ne)nc4ipuit ce patin+ se poate o(!ine cu un praf de *unoi de cinci parale: 2e3nier nu um(la )m(r+cat ea un notar= avea !inuta e0trava*ant+ a meseriei lui% dai $i cur+!enia celorlal!i= m+ refer la cei care nu privesc apa ca o insult+% rezervat+ numai (ur*4ezilor. 9telierul s+u avea o )nf+!i$are pl+cut+ $i era amena-at cu un remarca(il sim! al (unei r nduieli. Miitorul plutea aici plin de sur z+toare f+*+duin!i. 9m preferat s+ )ntre(uin!ez.aceste cuvinte% dec t s+ fac o descriere% c+ci )n prezent nu e0istau acolo dec t c teva sc4i!e% interesante de privit% dar nedep+$ind limitele unui talent $col+resc% precum $i o duzin+ de studii pictate la 2oma% care nu puteau s+ fie apreciate dec t de oc4iul unui cunosc+tor. Pe un $evalet destul de mare% tocmai )n fundul atelierului% se )n+l!a o ram+,acoperit+ cu o p nz+. Ln alt $evalet mai mic era a$ezat pentru lucru $i sus!inea o p nz+ amplu sc4i!at+% reprezent nd lupta lui 7iomede cu norul divin l. Ideea mitolo*ic+ a r+z(oinicului care o r+ne$te pe zei!+ era redat+ printr,un artificiu

ori*inal% care unea tradi!ia $colii clasice cu aspira!iile romantismului. 7iomede% ocu,p nd primul plan $i )n+l ndu,$i statura eroic+% !inea )nc+ )ntins (ra!ul care arunca suli!a. Dnv+lm+$eala luptei era plasat+ )n fund% voalat+ pe -um+tate de norul care se rupea )n dou+% ea $i cum v rful suli!ei l,ar fi str+puns produc ndu,i o imens+ ran+% $i l+sa s+ se vad+ un corp de femeie neasemuit de frumos% cu sinul atins de fierul landei. #apul zei!ei Menus% ascuns de norul ce sta s+ se )nc4id+% nu se vedea. 7e o parte% numai mi$care% de cealalt+% numai mister. @ra (rutalitatea fanfaronului 4pmeric $i ocara armei nele*iuite% viol nd o capodoper+ a zeilor. P+rea c+ din interiorul norului se r+sp ndea un *eam+t divin. 2e3nier lucra la des+v r$irea musculaturii lui 7iomede al s+u% m+re! $i stupid% ca orice (+r(at destul de puternic ca s,o )n-un*4ie pe Menus. D$i avea modelul% sau mai (ine 'e*enda spune c+ 7iomede% fiul lui .3deu $i al 7eif3lei%. lup,t ndu,se cu @n,ea )n timpul r+z(oiului troian% a r+nit,o pe 9fro,dita (asimilat+ )n mitolo*ia rom n+ zei!ei Menus)% care venise,s+,$i apere fi.ul )nv+luindu,l )ntr,un nor. (n.r.) zis modelele sale% c+ci )n *eneral splendorile crea!iei plastice sunt f+cute din (uc+!i $i (uc+!ele. Pozau doi (+r(a!i pentru 7iomede% dar ei nu,$i puteau oferi dec t corpul. Ln al treilea tre(uia s+ pozeze pentru capul fiului lui .3deu. @rau doi indivizi ciuda!i% dar care% desi*ur% nu aduceau nici pe departe cu un semizeu. Lnul dintre ei% dez(r+cat de pantaloni% e0pun nd o super(+ perec4e de picioare% )i vindea lui 2e3nier pulpele sale% demne de un 9-a0= cel+lalt% dimpotriv+% p+str ndu,$i de (ine de r+u n+dra*ii% )$i scosese redin*ota% vesta $i c+ma$a% pentru a oferi cu c4irie (ustul s+u de atlet. 9m ndoi p+reau s+ ai(+ )n -urul a patruzeci de ani. Picioarele se numeau <imilor (9medeu)% (ustul purta numele de @e4alot. Ln co$ de paie voluminos% c rpit )n numeroase locuri% care p+rea c+ le apar!ine deopotriv+ am ndorura% era a*+!at de o ram+ )n spatele lui @e4alot. I Po!i s+,!i aprinzi o pip+ dac+ vrei zise 2e3nier% dres ndu,se celui cu picioarele dar tu% (ustule% stai nemi$cat. @e4alot% care privea co$ul% vr nd parc+ s+ se apropie de el% )$i p+str+ cu docilitate pozi!ia. I #a s+ pot s+,mi aprind pipa r+spunse <imilor cu o voce pl+cut+ ar tre(ui mai )nt i s+ fie umplut+% )n care scop ar fi nevoie $i de pu!in tutun% patroane. . I Ia din c4isea zise 2e3nier% f+r+ s+ se )ntoarc+. <imilor% ascult+tor% se duse la c4isea% unde )$i umplu mai )nt i pipa% apoi (uzunarul de la vest+% cu toat+ privirea dezapro(atoare pe care @e4alot% mai cinstit% i,o arunca. I <e $tie zise el% aprinz nd c4i(ritul c+ sunt unii arti$ti c+rora le place s+ stea de vor(+ cu modelele% altora nu. /oi% @e4alot $i cu mine% ne conform+m o(iceiului% )ntruc t facem parte dintre cei care au pierdut o situa!ie material+ frumoas+ $i% dup+ un trai f+r+ *ri-i% suntein acum nevoi!i s+ muncim ca s+ ne putem duce zilele. <imilor spunea acestea )ntr,un stil ales. @e4alotB) asculta f+r+ s+,$i ascund+ admira!ia. I /u,i nevoie ca 9medeu s+ sporov+iasc+ prea mult murmur+ el pentru ca cei

ce se pricep s+ )n!elea*+ c,a avut o educa!ie clasa )nt i. 9$adar )ntre(+ r z nd t n+rul pictor% care nu era )nc+ (lazat de tr+nc+nelile din atelierele pariziene a!i avut situa!ii (uneB I @c4alot )n sectorul farmaceutic r+spunse <imi,'or eu )n acela al teatrelor $i institutelor pentru dansuri de salon% scrim+% *imnastic+% !inut+ $i altele% aprecia!i peste tot onoare $i patrie: I /umai c+ )n toate d+ dovad+ de u$urin!+ murmur+ @c4alot. I .u nu mi$ca f+cu 2e3nier c+ tocmai acum plasez mu$c4ii pectorali... ;i ce dracu mi,a!i )ndru*at despre Fracurile /e*reB &,am informat $i eu= se pare c+ toat+ povestea asta nu e dec t o *lum+ proast+. <imilor )$i umfl+ o(ra-ii $i d+du drumul la o serie de rotocoale de fum. I /u e0ist+ nimic mai idiot zise el dec t slu-(a$ii *uvernului. &indria )i umple pe -andarmi de )nfumurare. 9m fost le*at de domnul MidocE )n mod intim% ca dou+ de*ete de la aceea$i m n+% $i pute!i s+ )ntre(a!i de mine la cafeneaua ]<picul t+iat[% locul de )nt lnire al tuturor filfizonilor% unde domnii #ocotte $i PiEuepuce )mi tot !ineau calea cu vor(a lor" & ine va fi ziu+. 2e3nier )ncet+ s+ picteze% pentru a,l privi )ndeaproape. 9vea ur !enia tradi!ional+ a 4aimanalelor% aceast+ floare a noroiului parizian" p+r *+l(ui n+v+lind peste o frunte )n*ust+% nas la maimu!a 2o0elane% *ur+ de pip+% privire t mp+% steaua unei sc ntei de *eniu totul cov r$it de o nespus+ vanitate. Dn fa!a privirilor pictorului% el se ridic+ $i% uit nd c+ avea pulpele *oale% f+cu *estul de a,$i )nfunda m inile )n (uzunarele pantalonilor. I 9sta )nc4ide )ntotdeauna *ura artistului sau (ur*4ezului relu+ el c nd e vor(a de persoane simandicoase f+r+ o le!caie )n (uzunar% din cauza nenorocirilor prin care au trecut. 9facerea cu Fracurile /e*re e tot at t de adev+rat+ pe cit c soarele care ne lumineaz+. F+r+ s+ fi fost amestecat in crimele $i infamiile lor% ticluite )ntotdeauna cu o art+ uimitoare% am $tiut s+ m+ v r destul de ad n,c )ntre ei% ca s+ le )nv+! trucurile pe de*ete" to!i oameni (ine situa!i% marc4izi% contese% (anc4eri% $efi de serviciu )n cele dint i ministere franceze% cu educa!ie aleas+% comisari de poli!ie $i -udec+tori de prim ran*% care s+ poat+ mu$amaliza lucrurile dac+ afacerea ar a-un*e la #urtea cu -uri. 'a cap+tul acestei fraze% rostit+ pe ner+suflate% se opri s+ respire% ceea ce )i permise lui @c4alot s+ strecoare" , 9$a vor(e$te el: 7ac+ n,ar fi c4efliu $i tur(at dup+ dame% ai putea avea la mas+ numai cozonac )ntr,o tov+r+$ie cu dumnealui. #urios era c+ t n+rul pictor% cu toat+ nuan!a comic+ a convor(irii% nu r clca dec t cu un oc4i. P+rea c+ ascult+ altceva dec t ceea ce se spunea $i c+ mintea lui lucra de zor. I )ncordeaz+,!i (ra!ul drept )i porunci el lui @c4alot. #u mai mult+ putere: 9$a% ca (icepsul s+ ias+ )n afar+... .oat+ c4estia asta e nostim+= ia spune% e adev+rat c+ sinte!i doi (andi!i (+tr niB I #um adic+teleaB... Dncepu @c4alot. <imilor )l )ntrerupse $i zise% cu m+re!ie" I 9m. fi putut s+ fim foarte u$or% dar am fost opri!i de un fel de delicate!e.

9tunci% a!i fost de,ai poli!ieiB <e scuturar+ am ndoi% iar <imilor r+spunse" I #ei c !iva *olo*ani pl+ti!i pentru a poza nu uau dreptul arti$tilor s+,$i -i*neasc+ modelele. Ln om t n+r $i prietenul s+u pot% )n momente de lips+% s+ fac+ una sau alta% dar niciodat+ s+ se v nd+ st+p nirii. @c4alot )$i puse m na pe piept% pentru a lua ca martor+ cur+!enia lui sufleteasc+% $i murmur+" I &ai ales c+ te trimit la draeu% dac+ nu ai pe cineva pe Ia prefectur+. I Perec4e nevoia$+% dar cinstit+ zise 2e3nier primi!i,mi scuzele $i f+*+duiala unui (ac$i$. @ r ndul t+u acum% -up n <imilor% am nevoie de femurul t+u... 9m s+ v+ uimesc c nd v+ voi spune c+ $i )n Italia e0ist+ Fracuri /e*re. I 'a nai(a: f+cur+ )n acela$i timp cele dou+ modele. 9sta o $tim noi prea (ine: ;i cum 2e3nier privea )ntre(+tor% <imilor ad+u*+ cu deose(ita )n* mfare" I Pentru c+ acolo se afl+ comoara: 2e3nier se opri din pictat. <.i.milo.iU m ndru de curiozitatea st rnit+% continu+" I &ii% sute% (ul*ari% lin*ouri $i monezi% pe lin*+ care (utoaiele >+ncii sunt m+run!i$uri% fiindc+ toate astea au continuat s+ se adune )nc+ de pe vremea c nd .at+l .uturor era Fra 7iavolo% cunoscut )n tot universul dup+ opera comic+. I .at+l .uturor: repet+ 2e3nier% care * ndea" II padre do*ni: Pronun!+ cuvintele in aceast+ traducere italian+ cu o. emfaz+ involuntar+. Dn timp ce <imilor poza $i perora% @c4alot luase de sus co$ul despre care am vor(it. Dl desc4ise $i scoase din el un pac4et de c rpe% care )ncepur+ s+ se z(at+% !ip nd% de )ndat+ ce sim!ir+ aerul de afar+. I /u pl n*e% <aladin mormolocule zise6 @c4alot cu *las m n* ietor% )n timp ce mai scotea din fundul co$ului o sticlu!+ cu dopul str+puns de o !eava ca de pip+. <unt pro$ti ncii +$tia% url+ tocmai c nd )!i dai toat+ osteneala s+,i 4r+ne$ti% @ cald laptele% otrav+ mic+% c+ doar ai stat pe el. Pac4etul de zdren!e era un su*ar de se0 masculin% care prinse )n *ur+ cu l+comie !eava de pip+. 2e3nier )$i plim(a din nou pensula pe p nz+. I 9i putea s+,mi ar+!i un Frac /e*ruB )ntre(+ el deodat+. Dn ce m+ prive$te% eu cred )n povestea asta. 9$ pl+ti oric t mi s,ar cere. @c4alot duse un de*et la (uze. P+rea )nfrico$at. <imilor r+spunse" I @ la mintea omului c+ )ntr,o ma$in+rie de cali(rul +sta sunt taine de nep+truns. <t+p nii se scald+ )n lu0 $i catifea% departe de a fi nevoi!i s+ pozeze ca s+ poat+ tr+i. 7e altfel% c4iar dac+ a$ fi pl+tit cu aur sau cu ar*int% a$ prefera mai cur nd s+ z* rii p+m ntul cu lim(a dec t s+ tr+dez o tain+ care a fost )ncredin!at+ onoarei mele. I 9sta,i maniera noastr+: ad+u*+ @c4alot. I #cea ce )nseamn+ c+ nu $ti!i nimic% vite-ilor conc4ise 2e3nier% pun nd -os pensula. 7estul pentru ast+zi: 9telierul avea dou+ intr+ri. #ea principal+ d+dea spre palatul 'u0em(our*= cealalt+% care avea o u$+ mic+ $i -oas+% d+dea )ntr,o alce ce ducea spre strada Mavin. 2e3nic. ciuli urec4ea la un z*omot care venea din ceasta ultim+ direc!ie.

I Cai% )m(r+ca!i,v+ )n doi timpi $i trei mi$c+ri: -orunci el. I )mpac4eteaz+,!i r+!oiul f+cu <imilor $i $ter,=e,o. Lite c+ vine lume. 9poi ad+u*+ cu *las sc+zut" @ Prin!esa care )$i vinde farfuria cu momeli ca s+,i vin+"le 4ac lui Menus )n nori $i c+reia suli!a mea% aruncat+ cu m n+ si*ur+% i,a str+puns m+runtaiele: #ineva (+tu la u$+. Dn timp ce 2e3nier se ducea s+ desc4id+% cele dou+ modele se )m(r+cau de zor. I /u,i nici o prime-die s,o recuno$ti pe asta )n colec!iile de la Prado l zise <imilor. I @u cred c+,i o (ur*4ez+ avut+ sau o marc4iz+ r+spunse @c4alot. Pictora$ul nostru e un. (+iat dr+*u!6 care poate s+ mul!umeasc+ orice poft+% dup+ cum i se cere. <imilor ridic+ din umeri $i,$i aran-a frizura sp+l+cit+ )ntr,un cio( de *eam pe care )l purta mereu la el% )nvelit )n 4 rtie. L$a din fund% fiind desc4is+% l+s+ s+ intre o femeie de talie )nalt+% )m(r+cat+ )n ne*ru% a c+rei fa!+ era )n )ntre*ime ascuns+ de un v+l format din mai multe dantele suprapuse% )n. a$a fel )nc t s+ o ascund+ privirilor )ntocmai ca o masc+ perfect+. l &uzeul na!ional din &adrid% cele(ru prin colec!ia sa de picturi $i sculpturi% (o*at )n opere de MelasEuez% &urilio% @l Arec o% Ao3a% .izian% 2u(ens% Man 73cf etc. (n.r.) I 9m cunoscut $i altele mai. faine zise <imilor% prinz nd din z(or moneda de cinci franci pe caro i,o aruncase 2e3nier. &ul!umesc% patroane% $i la (un+ vedere: ;i ad+u*+% )mpin* ndu,l pe @c4alot afar+ pe u$a principal+% nu )nainte de a,i fi aruncat necunoscutei o oc4iad+ de o neru$inare (urlesc+" <,o $ter*em% nenicule: )!i pierzi repede p inea dac+ artistul (a*+ de seam+ c+ dama lui a pus oc4ii pe tine. XII /@#L/O<#L.9 @ra v+dit c+ un )ntre* roman intra )n felui acesta prin mica u$+ a atelierului. /ecunoscuta nu avea nimic din acele femei care pozeaz+ )n mod o(i$nuit. Fiin!a ei emana un parfum de distinc!ie $i c4iar de autoritate asupra c+reia era *reu s+ te )n$eli. # t despre cuv ntul de 5necunoscut+6% de care s,a a(uzat at ta% cu toat+ p+rerea de r+u nu,l putem sc4im(a% c+ci doamna voalat+ nu,$i descoperi fa!a nici m+car dup+ plecarea celor dou+ modele. .re(uie s+ fi fost un roman )ne)nt+tor. Frumuse!ea are radia!ii misterioase% care trec p n+ $i prin cele mai dese voaluri. <ilueta ei% delicioas+ su( 4aina de ora$% promitea... 7ar de ce s+ facem presupuneriB .a(loul era prezent $i vor(ea de la sine. <inul lui Menus st+tea m+rturie. /umai un soldat )ndo(itocit de arme ar putea s+ (lesteme asemenea perfec!iune delicat+. 7ar $i Menus% cum se r+z(un+ ea pe solda!i: 7e o(icei% la v rsta lui 2e3nier% un pictor se poate aprinde c4iar $i pentru lucruri mai m+runte dec t acesta. ;i totu$i 2e3nier% care nu era nici un (lazat% nici un stricat% )$i p+stra )ntrea*a -udecat+ )n v rte-ul aventurii *lorioase. @ra un (+iat nostim% de trea(+% spiritual )n felul lui% nea,v nd nici o preten!ie la titlul de erou $i )n stare s+ se strecoare printre m+r+cinii unei intense drame f+r+ s+ se )n!epe% datorit+ numai fericitei sale (une dispozi!ii. P n+ atunci )$i dusese via!a drept $i cinstit%

accept nd aventurile c nd i se iveau )n cale% dar f+r+ a le c+uta anume= am(i!ios numai pe m+sura puterilor sale% ceea ce e un lucru rar= muncitor% plin de speran!+% st+p nit de o sin*ur+ patim+% care p+rea s+ fie )ns+$i e0isten!a sa. O patim+ lini$tit+% dar puternic+% mai puternic+ dec t cele izvor te din violen!+% mai dura(il+ cel pu!in. /u e0ist+ nimic compara(il cu acel sentiment de *in*+$ie care prelun*e$te de,a lun*ul )ntre*ii vie!i primele tres+riri ale inimii. 7ar a$a ceva nu se *+se$te prea des% ste adev+rat% iar atuaci c nd se )nt lne$te% nu este tot,leauna luat )n seam+. <e confund+ cu prietenia. @ ceva nn ascut $i foarte naiv. 9(ia dac+ se poate e0prima prin aivinte% at t de adine este sim!it. 90iomele nu se lomonstreaz+. @0ist+ a0iome pentru care nu )!i dai nici ) silin!+ s+ le sco!i )n eviden!+% pentru c+ e0isten!a lor i!i sare )n oc4i. 9semenea iu(iri aduc adeseori fericirea cea mai perfect+ din lume" aceea pe care cronicarii nu o doresc% pe care povestitorii o respin* ca fiind monoton+% plat+% plicticoas+. #ere!i providen!ei s+ nu fi!i prile- de veselie pentru cei din -ur. 7ar nu v+ )ncrede!i peste m+sur+ )n lini$tea acestor iu(iri de care v+ vor(esc% )ntrupate )n fiin!a omeneasc+% devenite s n*ele arterelor sale% suflul pieptului ei. @ste un lucru tot at t de )n$el+tor ca $i ne$tiin!a lui 9c4ile% pe care nici o )mpre-urare nu l,a )nv+!at ce e puterea. 9pa nu e nic+ieri mai calm+ dec t la zece pa$i de marile cataracte. 7espre romanul lui Menus din nor nu vom spune cititorului dec t ceea ce $tia $i 2e3nier )nsu$i. 7up+ ce sosise% cu c teva luni mai )nainte% de la 2oma% se instalase numaidec t )n atelierul din strada 9pusului% ales c4iar de domnul #arpentier )n persoan+. Mincent #arpentier )l primise ca pe un fiu muitiu(it% dar nu,l invitase s+ locuiasc+ )n propria sa cas+% unde% de altfel% (irourile $i atelierele ocupau mult loc. #a ar4itect al6lumii ele*ante6% Mincent era pe deplin lansat. 'a nevoie% ar fi putut s+ *+seasc+ pentru 2e3nier o locuin!+ mai apropiat+. Dn partea de nord a Parisului% ca $i spre 'u0em(our*% arti$tii sunt numero$i% clar Mincent se ar+tase foarte convins de avanta-ele oferite de atelierul din strada 9pusului% care era )ntr,adev+r foarte spa,!ios $i luminos. /u c+ ar fi fost vor(a% dup+ cum se spune% 5s+,$i camufleze via!a particular+6. Mincent tr+ia a(solut sin*ur. Pe de alt+ parte% lui 2e3nier nici nu,i trecuse prin minte c+ tat+l s+u adoptiv ar fi voit s+,l )ndep+rteze de el. ;i% )n fapt% c4iar de la )nceput% Mincent se purtase fa!+ de el ca cel mai atent dintre protectori% ca prietenul cel mai (un. 7e )ndat+ ce t n+rLl pictor )$i instala lucr+rile aduse de la 2oma% din care se vedea c+ avea un talent serios% situat la un nivel care )nsemna mai mult dec t o simpl+ f+*+duial+% $irul vizitatorilor )ncepu s+ cur*+. .o!i clien!ii ar4itectului la mod+ trecur+ pe acolo. #cea ce nu ascundea nim+nui era dra*ostea reciproc+% n+scut+ )n copil+ria lor% pe timpul c nd Mincent purta )nc+ 4aina de zidar% care )l le*a pe 2e3nier de Ir8ne% el nutrind speran!a de a,i c+s+tori de )ndat+ ce fata )$i va fi completat educa!ia. >unul colonel venise $i el la atelier% )n pofida v rstei Iui )naintate. .recea drept

cunosc+tor $i,i prezise lui 2e3nier c+ va avea succes% ciupindu,l p+rinte$te de o(raz. Frumoasa contes+ &ar*uerite de #lare mersese $i mai departe".)i comandase ta(loul 5<uli!a lui 7iomedc6 pentru *aleria ei de pictur+. ;tim c+ colonelul >ozzo se afla )n fruntea unui a$ez+,m nt puternic care avea ca scop (inefacerea. #ele m i mici *esturi ale sale erau privite cu interes $i fiecare remarc+ insisten!a cu care privirea lui se oprea asupra c4ipului lui 2e3nier. <,ar fi zis c+ el c+uta $i c+ *+sise iu tr+s+turile acelui c4ip liniile unui alt c4ip% iar Francesca #orona p+ru iz(it+ de aceea$iUamintire. 9cum% ea nu mai era t n+ra fat+ voioas+ pe care am cunoscut,c odinioar+ $i care cl+dea drumul cuMintelor cu nec4i(,zuin!a celor $aisprezece ani ai s+i. Francesca era la fel de fermec+toare% dar se vedea c t de- colo c+ era ap+sat+ de o mare triste!e. 9cum $tia s+ tac+. # t despre Mincent #arpentier% 2e3nier nu putu s+,$i dea scama imediat de sc4im(area care se produsese )n el. 9vea aceea$i inim+ (un+% dai inteli*en!a lui trecea printr,o ciudat+ criz+. Dn anumite momente% Mincent era plin de vioiciune= cariera lui 2e3nier% viitorul lui% era acum idee a lui fi0+% $i el e0plica aceasta )n mod foarte simplu% spu,n nd" 52e3nier $i fiica mea sunt una $i aceea$i fiin!+= ei am ndoi sunt sin*ura mea speran!+6. @ra adev+rat% numai c+ aceast+ vioiciune se stin*ea f+r+ motiv aparent. 9lte preocup+ri% pe #are nimeni nu le cuno$tea% puneau st+p nire pe * ndurile lui. @ra *lacial% distrat% aproape nep+s+tor. 2e3nier se consola * ndindu,se la Ir8ne% ale c+rei scrisori re*ulate )l sus!inuser+ )n timpul $ederii lui la 2oma% la Ir8ne care )i )m(r+!i$ase at t de (ucuroas+ )n momentul revederii. 7a% desi*ur% ea nu se sc4im(ase% sau% mai (ine zis% suferind adora(ila transformare care f+cuse din mica p+pu$+ de alt+dat+ o t n+r+ fat+% aproape o femeie% minunat de frumoas+% ca p+strase )ntrea*a senin+tate a copil+riei. /ici o tul(urare nu )nso!ise pl+cerea sincer+ pe care o sim!ise arune)nclu,se% ca alt+dat+% la * tul lui 2e3nier. 'a r ndul lui% acest (iet 2e3nier aproape c+ se topea de fericire. @l *+sea c+ totul era foarte (ine a$a $i nu,$i f+cea nici o *ri-+. 'a 2oma nu f+cuse dec t s+ studieze pictura. Pro(lemele vie!ii )i erau necunoscute. # nd% )ntr,o zi de ie$ire )n ora$% Ir8ne veni la atelier% voi s+ vad+ totul. 2+v+$ir+ cartoane% desf+$urar+ sulurile cu sc4i!e $i studii. Ir8ne avea *ust. 2emarc+ o p nz+ destul de mare% pictat+ )ntr,o manier+ ener*ic+ $i aspr+% care amintea de procedcele mae$trilor spanioli. I .re(uie s+ fi0+m asta pe un cadru zise ea e frumoas+. Mino s+ vezi% tat+: I #e reprezint+B )ntre(+ Mincent apropiindu,se. I @ o copie dup+ 'e >ri*and replic+ 2e3nier. I #are (ri*andB I Pictorul 4u are alt nume. .a(loul ori*inal se afl+ )n *aleria contelui >iffi% nepotul cardinalului care )l lansase pe Fra 7iavolo $i pe ai s+i camorre l )mpotriva armatei franceze )n l7KK. Mincent% care privise la )nceput p nza cu un oc4i indiferent% se uit+ acum la ea cu o

aten!ie )ncordat+. l #eat+ de pun*a$i ()u lim(a italian+)% (n.r.) .a(loul avea un su(iect curios% cu totul 5iz(itor6% cum s,ar zice )n lim(a- de atelier% )n ciuda facturii lui eni*matice. 2eprezenta interiorul unui cavou% cu (olt+ sferic+% )n stilul roman% luminat de o sin*ur+ lamp+% a*+!at+ de c4eia u$ii. 9cest cavou con!inea un tezaur. #4iar dac+ pictorul fusese sau nu un (ri*and% ima*ina!ia lui (rutal+ $i )ntunecat+% dar (o*at+% st+p nise su(iectul eu o ener*ie de necrezut. /u era o fcerie oriental+% unde totul se petrece numai )n lumin+% nu era nici visul al( din O mie $i una de nop!i= diamantele% ca $i stelele% nu str+lucesc (ine dec t )n mi-locul )ntunericului= era )ncununarea o(scurit+!ii% preasl+vit+ de sc nteierea misterioas+ a pietrelor pre!ioase $i de lic+rirea aurului. Peste tot% )n su(teran% ale c+rui ad ncimi p+reau imense% oc4iul putea s+ *4iceasc+ (o*+!iile )n*r+m+dite acolo. O sin*ur+ sc nteie tr+da e0isten!a unui vraf de duc !i amesteca!i% cu lopata% cu lire turce$ti% cu *uince en*leze$ti $i cu ludovici din Fran!a= un unic refle0 tr+da prodi*ioase *r+mezi uniforme de sf+r m+turi% alc+tuite din statui de ar*int% zdro(ite ca pietrele de pe $oselele noastre% din vase de aur% )ntre*i sau turtite cu ciocanul ca s+ ocupe mai pu!in loc. 'in*ourile se )n+l!au )n form+ de piramid+% ru(inele% topazele% smaraldele $iruiau )n valuri mistice% c+rora lumina posomorit+ a l+mpii le smul*ea va*i dar. puternice luciri. ;i erau at t de multe% c+ nu se mai terminau: /iciodat+ demen!a )ntunecat+ a . unui avar nu ar fi putut s+ )n*r+m+deasc+ )ntr,o asemenea noapte atitea str+luciri sinistre $i seme!e. Oc4iul% r+t+cit la )nceput% se o(i$nuia )ncetul cu )ncetul cu aceast+ )ntunecime% ca $i cum spectatorul ar fi fost cu adev+rat prizonierul celor patru ziduri $i ca $i cum (olta umed+ s,ar l+sa cu toat+ *reutatea pe !easta sa. ;i (e!ia se n+$tea. Intrai p n+ la *enunc4i )n acest moloz sonor $i mi$c+tor% alc+tuit din. cvadrupli% din pia$tri% din !ec4ini% printre care )notau% a$a cum fac al*ele $i scoicile pe fundul m+rii% coliere de perle de o valoare incalcula(il+% (r+!+ri% inele% riviere de diamante $i diademe. 9vea dreptate Ir8ne. @ra frumos. 9ceast+ or*ie% )n are um(ra )m(+ta% lumina $i d+dea na$tere unei iluzii cu adev+rat dia(olice% era )nsufle!it+ de dou+ fiin!e omene$ti% )n mi-locul acestei nelimitate perspective dc aur% pe care noaptea p+rea c+ o multiplic+ la infinit% tr+iau doi oameni% unul )n picioare% cel+lalt tr ntit la p+m nt. Primul% t n+r% frumos" o fi*ur+ im(er(+% av nd al(ea!a $i duritatea marmurei. 9l doilea% a-uns ia e0trema limit+ a (+tr ne!ii. . n+rul !inea )n m n+ un cu!it m n-it de s n*e. >+tr nul avea la * t o ran+ lar*+% de asemenea s n,*eiind+. <e vedea c+ t n+rul tocmai )l lovise pe (+tr n. .otu$i% acesta din urm+% de$i pe moarte $i asta era eni*ma pus+ de aceast+ p nz+ ciudat+ )ntindea asasinului s+u% cu resemnare% o c4eie $i pronun!a cuvinte care p+reau a fi dest+inuirea unui secret. Dntre ei doi e0ista o asem+nare vizi(il+% cu toat+ diferen!a de v rst+% oare nu putea fi mai mic+ de o -um+tate de secol. Minccnt contempl+ ta(loul )n t+cere timp de mai multe minute. <,ar fi zis c+ f+cea

sfor!+ri ca s+,$i p+streze s n*ele rece. I @ste comoara mem(rilor din confreria 'a &erci zise 2e3nier cum se numeau )ntre ei (andi!ii celei de,a doua $i a treia camorre% zi$i de asemenea $i Meste /ere sau Fracurile /e*re. I >+tr nul e Fra 7iavoloB )ntre(+ Mincent. I 7a% Fra 7iavolo pe moarte: Iar t n+rul este Fra 7iavolo care se na$te% c+ci tic+lo$ii aceia se -ucau de,a pas+rea P4oeni0% care rc ntinere$te mereu% $i vede!i prea (ine ce mi-loace )ntre(uin!au. I Fiul )$i . ucidea tat+l: pronun!+ )ncet Irerie% scuturat+ de fiori. I 9tunci c nd tat+l nu reu$ea s+,$i suprime fiul. I Oare cu cine seam+n+ (+tr nulB murmur+ Mincent. I #u colonelul >ozzo% z+u a$a: 9sta mi,a s+rit )n oc4i de cum l,am privit. I Iar t n+rulB I Prive$te,m+ (ine% tat+ zise t n+rul pictor% care )ncepu s+ r d+. Mincent )l privi $i l+s+ imediat oc4ii )n -os. I 9sta,i (un+: stri*+ fata. Fratele meu 2e3nier nu pare a fi a$a de r+u: ;i totu$i... I 9 mai,v+zut cineva aceast+ p nz+B )ntre(+ #arpen,tier% care r+m+sese pe * nduri. I /imeni r+spunse 2e3nier , afar+ numai dac+ n,a v+zut,o doamna contes+ de #lare% care a r+scolit peste tot. 7ar nu mi,a vor(it nimic despre asta. Mincent #arpentier )i f+cu im semn Ir8nei% care )$i puse $alul $i p+l+ria. I >+iete zise el p nza asta tre(uie )ntr,adev+r )ntins+ pe un cadru= vreau s+ o rev+d $i s+ o e0aminez pe )ndelete. # nd va fi *ata% pune,o cu fa!a la perete. Oi,o cump+r $i doresc s+ r+m n+ numai a mea. XII: .9>'OL' 7@ '9 A9'@2I9 >IFFI 2omanul femeii voalate care poza pentru 2e3nier avea o le*+tur+ mult mai str ns+ dec t s,ar putea )nc4ipui cu povestea ta(loului lui >ri*and. 7e aceea am vor(it mai )nt i despre acest ta(lou% care dup+ )nr+mare revenise )n atelier $i peste care 2e3nier aruncase o )nvelitoare% conform dorin!ei tat+lui s+u adoptiv. Fantezia acestuia din urm+ p+rea s+,$i fi sc4im(at cursul= ta(loul nu,l mai preocupa. 'a atelier f+cea vizite tot mai rare $i mai scurte% )n timpul c+rora )l ap+sat i )n niod v+dit alte * nduri. 2e3nier% fire )ncrez+toare% s+n+tos la corp $i la minte% nu era omul care s+,$i fac+ *ri-i numai pentru at ta lucru. @l punea preocup+rile lui Mincent numai pe seama importan!ei cresc nde a afacerilor sale. ;i dup+ ce (+tu )n zadar de dou+ sau de trei ori la u$a casei lui Mincent% )$i zise" 5.atii nu,i mai place c+minul" t n-e$te mereu dup+ aceea care a murit6. 'a c teva zile dup+ viz ta Ir8nei% )ntr,o diminea!+% 2e3nier se afla sin*ur )n atelierul s+u $i lucra la comanda doamnei contese de #lare. <c4i!a nu,l satisf+cea% cu toate c+ dez(r+case mai multe modele% f+r+ a putea *+si idealul s+u pentru trupul lui Menus. Pict nd% el c nta cu vocea sa (+r(+teasc+% f+r+ preten!ii% dar plin+ $i curat+% c teva refrene din Italia.

@ra o diminea!+ frumoas+= lumina se rev+rsa din (el$u*= ceva tineresc $i )nc+rcat de (un+tate plutea )n aer= $i% )n plus% snr sul Ir8nei fltrt& )n -urul * ndurilor lui 2e3nier. Miitorul era plin de f+*+duin!e. Ir8ne urma s+ )mplineasc+ $aisprezece ani. Dnc+ doi ani de sin*ur+tate% poate c4iar mai pu!in... $i ce sin*ur+tate: Ln vis aproape de )mplinire% o speran!+ si*ur+% fericirea at t de apropiat+% )nc t parfumul ei )i a-un*ea p n+ la inim+: 2e3nier se sim!ea at t de fericit% )nc t )i era aproape fric+. Iu(ea% eu toate c+ dra*ostea lui nu era dintre acelea care se e0prim+ prin cuvinte arz+toare. 9ceste iu(iri pe care le por!i )n tine ca pe o necesitate% care fac parte din )ns+$i fiin!a ta% ca s n*ele $i carnea% care tr+iesc pentru c+ tr+im% care% nefiind )ncepute% nu pot s+ se termine nu au nimic de spus. @locven!a lor nu este e0terioar+% ele se impun printr,o (ucu, V rie trainic+ $i ro(ust+. 7e aceea% ele sunt uneori c4iar ofensatoare pentru ceilal!i% ca o s+n+tate prea (uri+. 7oamnele% )n special% nu le privesc cu un oc4i (inevoitor. 9semenea iu(iri tre(uiesc r+nite pentru a le face interesante. Port+reasa din strada Mavin% care afi$ase la *emule!ul *4i$eului ei un mic anun! prin care se c+utau femei ca modele 5pentru corp6% intr+% $i spuse c+ o doamn+ venise s+,$i ofere serviciile. @a pronun!+ cuv ntul 5doamn+6 )ntr,un anumit fel. 7e o(icei% ea le numea 5)nc4iric,toare de carne6 pe aceste tinere persoane care servesc ca modele. @ra aspr+ doamna &ala*rau0% dar era o femeie plin+ de virtute: /u l+sa s+ intre la (+tr nul profesor de la eta-ul )nt i dec t tinere domni$oare decente% care )i d+deau c te ceva la ie$ire. I @ dr+*u!+B )ntre(+ 2e3nier. , #e importan!+ poate avea asta pentru un om cuminte ca dumneataB ripost+ port+reasa. 2e3nier se puse pe r s $i r+spunse" I @ adev+rat c+ nu m+ intereseaz+% m+tu$+ &ala*rau0. Dn privirea pe care i,o arunc+ port+reasa era $i admira!ie dar $i mil+. I ;i cita mai voinicul murmur+ ea tot at t de pl+cut la vedere ca $i un $tren*ar... 7oamna e voalat+ serios% nimic nu str+(ate. /umai c+ are maniere alese% cit despre talie... Dn loc s+ termine fraza% doamna &ala*rau0 f+cu un mic z*omot din (uze% s+rut ndu, $i v rful de*etelor. Dn 7ic!ionarul sinonimelor pentru uzul portarilor% 5a avea maniere alese6 $i 5a da o (+ncu!+6 sunt trecute ca e0presii ec4ivalente. 2e3nier porunci ca doamna s+ fie introdus+. 9ceasta% a$a cum am mai spus,o% purta )n toat+ persoana ei pecetea unei )nalte distinc!ii. I # t m+ va costaB o )ntre(+ 2e3nier% dup+ ce o salutase. <ur sul lui e0prima sincer un * nd care% la altul% ar fi )nsemnat )nfumurare. 'a el )ns+ era doar un fel de team+% $i sc+pase de ridicol numai prin naivitatea $i mai ales prin voio$ia sa. 7oamna r+spunse pe acela$i ton vesel"

I /u am nici un fel de preten!ii asupra inimii dumneavoastr+. Poate c+ sunt $i m+ritat+% iar )n plus am $i eu s+racii mei. 2e3nier se ro$i u$or. I >un: f+cu el. Ln adev+rat r+spuns de duces+: /u sunt tare )n astfel de -ocuri% doamn+. M+ ro* s+,mi spune!i ce dori!i. I &ai )nt i tre(uie s+ $ti!i dac+ v+ convin. , 9$ putea s+ $i -ur: stri*+ 2e3nier. ;i ad+u*+" M,am cunoscut c ndva% doamn+B I /u replic+ aceasta. <+ proced+m repede. <unt *r+(it+ s+ $tiu dac+ accepta!i condi!iile mele. 'a un *est al ei% 2e3nier se )ntoarse $i se )ndep+rt+. I Aata: zise ea dup+ c teva clipe% asemenea copiilor care se -oac+ de,a v,a!i ascunselea. 2e3nier reveni $i v+zu )n fa!a lui o femeie complet *oal+% cu e0cep!ia capului $i a picioarelor% care disp+reau )n spatele unui v+l vaporos% )ntruc4ip nd norul. 2e3nier r+mase ca or(it.. @ra frumuse!ea )ns+$i% splendoarea frumuse!ii. @ra Menus% voluptoasa mam+ a dorin!elor% amorul zeilor% (e!ia lirei antice. I M+ este de a-unsB )ntre(+ necunoscuta voalat+ )n ne*ru c4iar $i su( ad+postul norului. I O s+ cere!i mult zise 2e3nier% care $tersese )ntre timp prima sc4i!+. I /imic )n ceea ce v+ prive$te replic+ Menus $i )n timp ce ne t r*uim% v+ permit s+,mi fura!i c teva contururi. Min $i eu tot din Italia% ca $i dumneavoastr+. <unt amestecat+ )ntr,o aventur+ misterioas+% poate dram+% poate comedie% asta nu v+ intereseaz+. Dnt mplarea m,a pus )n prezen!a unui ta(lou care v+ apar!ine. I 9cela al lui >ri*and: stri*+ t n+rul pictor. Dndr+cit+ aceea de p nz+ e ca fermecat+. .o!i cei care au v+zut,o cred c+ recunosc )n ea pe cineva... I #4iar $i dumneavoastr+ a!i crezut c+ v+ recunoa$te!i )n ea rosti Menus cu *las sc+zut. I Dn concluzie , zise 2e3nier vre!i ta(loul drept plat+ pentru c+ )mi poza!iB @ste v ndut sau% mai (ineU zis% donat% dar pot s+ v+ fac o copie. V I /u ta(loul )n sine m+ intereseaz+ r+spunse nci cunoscuta ci povestea lui. , Povestea se afl+ c4iar )n ta(lou. Privi!i,l $i o" ve!i citi. I /u m+ )n!ele*e!i. #aut ceva... sau pe cineva. I 7ac+ e vor(a de tezaurul 'a&erci% v+ doresc s+,) *+si!i% frumoas+ doamn+. .re(uie s+ se *+seasc+ pe undeva% )n pe$tera lui 9li,>a(a... Pe cuv nt de onoare% c4iar clac+ a!i avea toate diamantele pe care pictorul >ri*and le,a pus )n ta(loul s+u% nu a!i fi mai frumoas+: I Poate c+ este comoara% sau poate numai c4eia comorii... I 5<esam% desc4ide,te:6 zise t n+rul pictor r z nd. /u posed acest z+vor ma*ic. I Poate c+ unul dintre cei doi (+r(a!i... I 7ar ta(loul e vec4i de $aizeci de ani: o )ntrerupse 2e3nier.

I #e $ti!i despre elB )ntre(+ necunoscuta cu vioiciune. 2e3nier desc4isese *ura ea s+,i r+spund+% c nd ea relu+ cu ner+(dare" I 7e altfel% lucrul acesta m+ prive$te numai pe mine% nu pe dumneavoastr+. #cea ce )n!ele* prin povestea ta(loului este )ntrea*a serie de )mpre-ur+ri care v,a f+cut s+ ale*e!i dintr,o *alerie plin+ de p nze ilustre aceast+ (ucat+% curioas+% clar de o valoare secundar+ pentru cine nu cunoa$te... @a ezit+% I #4eia $aradeiB o complet+ 2e3nier. I 7ac+ nu c4iar c4eia zise Menus cel pu!in ceva )n le*+tur+ cu faptul misterios care s+,l e0plice )n destul+ m+sur+ pentru a,i face ima*inea de )n!eles. 2e3nier se opri din pictat. I @ste totu$i adev+rat * ndi el cu *las tare Q c+ f+r+ aventura mea de la <artcna nu a$ fi acordat aten!ie acestei p nze r+t+cite )ntr,un col! )ntunecos $i strivit+ de vecin+tatea unui Aior*ione% care o punea )n um(r+ ca su( o um(rel+ de ploaie. Frumosul trup al necunoscutei avu o u$oar+ tres+rire la auzul numelui de <artena% dar ea p+str+ t+cerea. I Mede!i dumneavoastr+% .toate aceste lucruri )mi sunt at t de indiferente% )nc t v+ voi r+m ne dator c4iar dup+ ce vi le voi fi spus. #el mult o s+ v+ amuz )n timp ce,mi ve!i poza. /,am povestit p n+ acum nici unei persoane str+ine c+l+toria mea. Mre!i s+ v,o spunB @ destul de curioas+% I @ tocmai ceea ce v+ cer= dar nu omite!i nimic.% 9tunci% v+ ve!i ale*e sin*ur+ plata din *r+mad+% f+r+ ca eu s+ $tiu ce mi,a!i luatB I guien sa(eB pronun!+ necunoscuta cu cel mai pur accent spaniol" #ine $tieB 7oresc% scumpul meu pictor% s+ nu fi!i niciodat+ amestecat )n altceva dec t )n situa!ii pl+cute. 7ar timpul trece" )ncepe!i. 2e3nier )ncepu sau% mai cur nd% voi s+ )nceap+ cu vizita f+cut+ de Francesca #orona% care adusese% cu $ase ani )n urm+% o sc4im(are at t de nea$teptat+ )n (iata cas+ a lui Mincent #arpentier= dar Menus nu se mul!umea cu at t% I 'ua!i,o mai dinainte zise ea c+ doar nu v,a!i icut la $aisprezece ani. #ei care nu $tiu nimic despre ori*inea lor sunt )ncli,i!i s+,$i f+ureasc+ vise roman!ioase. .recutul% pentru o ca o loterie. 7up+ voin!a unei soarte necunoscute% Lleiul lor poate fi tot a$a de (ine norocos% sau mizera(il. Dn aceast+ privin!+% 2e3nier putea s+ treac+ drept o ep!ie printre semenii lui. Firea sa 4ot+r t+ $i calm+ Dl !inuse departe de asemenea visuri. @l acceptase ca un fapt )mplinit imposi(ilitatea de a,$i cunoa$te vreodat+ familia. <e poate c4iar spune c+% impresiile sale din prima copil+rie nefiind altceva dec t amintirea foamei% a o(oselii% a fri*ului care,l )nso!ise )n via!a lui de va*a(onda-% el nu numea familie acele s+l(atice )mpreun+ri din care credea c+ fusese z+mislit. ;i totu$i at t de puternic este sim!+m ntul care ne readuce spre lea*+nul nostru% pe to!i c !i e0ist+m% )nc t 2e3nier fu puternic mi$cat de insisten!ele misteriosului s+u model. Privirea sa )ntre(a% ca $i cum minunata frumuse!e a acestui trup cu fa!a ascuns+ ar fi avut totu$i o fizionomie care s+ poat+ da un r+spuns )ntre(+rii sale mute.

Ln 4o4ot de vis ar*intiu r+sun+ de su( v+l% iar Menus repet+ din v rful (uzelor" I #ine $tieB Povesti!i,mi totul. 7ar totul: I Pe cinstea mea r+spunse 2e3nier cu un z m(et ave!i tot dreptul s+ r de!i. &i,a trecut prin cap o idee de copil *+sit. /u pute!i fi mama mea% dar am visat dintr,o dat+ c+ o sor+ )ne)nt+toare $i,a p+r+sit palatul $i castelul pentru a,l c+uta pe fostul ei fr+!ior% devenit un co*eamite sm n*+litor de p nze. M+ voi povesti totul% $i asta va umple $edin!ele noastre... c+ci ve!i reveni% nu,i a$aB I 7e zece ori% dac+ va fi necesar% scumpe frate r+spunse Menus. Caide% d+,i drumul: ;i 2e3nier )ncepu s+ povesteasc+ despre copil+ria lui r+t+citoare prin c mpiile de pe l n*+ .riest $i din Italia% austriac+= )nt mplarea )nt lnirii sale cu Mincent% aten!iile primei Ir8ne% doamna #arpentier% care muri frumoas+ $i (l nd+ ca un Dn*er% devotamentul reli*ios n+scut )n el pentru cealalt+ Ir8ne% care era acum o t n+r+ fat+ adora(il+ $i pe care el o numea lo*odnica sa. Menus asculta cu aten!ia )ncordat+. 7in c nd )n c nd punea c te o )ntre(are. @a )ncerc+ mai ales s+ o(!in+ am+nunte asupra vie!ii lui Mincent #arpentier )n timpul s+r+ciei lui $i asupra le*+turilor% at t de avanta-oase pentru el% pe care le )nnodase cu colonelul >ozzo,#orona. Dn aceast+ privin!+% 2e3nier nu putu s+,i dea l+muriri prea precise. Pe timpul acela% Mincent tr+ia mult )n afara casei. @l ar+ta celor doi copii o dra*oste constant+% darii socotea% f+r+ )ndoial+% prea tineri pentru a le )ncredin!a tainele sale. Menus poz+ dou+ ore $i reveni a doua zi% *onindu,)% prin prezen!a ei% pe @c4alot $i pe <imilor% care reprezentau fiecare c te o treime din 7iomede. 'a cea de,a doua $edin!+% lui 2e3nier i se p+ru c+ ea venise acolo pentru Mincent #arpentier. Povestirea nu merse prea repede din cauza )ntre(+rilor puse de frumosul model% dar ta(loul )nainta o dat+ cu familiaritatea cresc nd+ dintre pictor $i model. 9st+zi era a treia $edin!+. Dn timp ce se dez(r+ca% Menus spuse" I .re(uie terminate )n acela$i timp $i povestirea $i ta(loul. /u m+ vei mai vedea. 9ceasta va fi ultima $edin!+. XIM 9M@/.L29 'LI 2@a/I@2 2e3nier se )ntrista. I P+r+si!i ParisulB )ntre(+ el. I 9$ putea s+,!i r+spund c+ da zise Menus% a$e,z ndu,se pentru pozat $i p+r nd azi $i mai *ra!ioas+% (a% dac+ se poate spune% $i mai divin+ dar nu $tiu de ce nu,mi place s+ te )n$el. /u p+r+sesc Parisul% )ns+ m+ aflu amestecat+ )n ni$te tre(uri ciudate% de care poate c+ nici dumneata nu e$ti cu totul str+in. <unt urm+rit+. & ine% vizitele mele )n acest atelier ar putea constitui un pericol pentru mine $i pentru dumneata. " #u un *est% ea curm+ scurt )ntre(+rile lui 2e3nier% apoi ad+u*+" I ;i acum te ascult )n continuare. I Lnde am r+masB )ntre(+ t n+rul pictor. /ici n,ara vor(it )nc+ despre ta(lou% care s,a )ntors azi,diminea!+ )nr+mat.

/u apuc+ s+ termine% c+ Menus se $i ridicase dititr,o s+ritur+. <e )nf+$ur+ )n v+lul ei $i se repezi spre ta(lou% d ndu,i la o parte )nvelitoarea. I /u te uita la mine% voalul m+ )mpiedic+ s+ v+d $i tre(uie s+,l scot. ,v 2e3nier% loial% se )ntoarse cu spatele. Menus r+mase c teva minute )n fa!a ta(loului% pe care )l privi cu de,am+nuntul. I ',a uimit mult pe Mincent #arpentier: murmur+ ea f+r+ s+,$i dea seama c+ vor(e$te. I &ult repet+ 2e3nier. I ;i a *+sit c+ e o asem+nare )ntre dumneata $i tin+,rul din ta(louB I 7a% )ntr,adev+r. ;i Ir8ne. de asemenea. @u o(servasem asta dinainte. Menus reveni s+,$i ia locul% f+r+ s+ mai spun+ ceva )n le*+tur+ cu ta(loul. Odat+ lun*it+ pe perne% zise" I 2+m+sese$i la naufra*iul de pe coastele #orsicei. I 7a% )ntr,adev+r , r+spunse 2e3nier% al c+rui penel m n* ia u$or p nza. &+ )m(arcasem pe sin*urul pac4e(ot care s,a )necat vreodat+ )ntre &arsilia $i #ivita, Mecc4ia: #e vreme: 7oamne 7umnezeule: Furtunile din tra*ediile lui #re(illon, (+tr null sunt fleacuri pe l n*+ aceea: # t a fost lumin+% m,am distrat privind 4ara(a(ura de pe punte= dar spre ora cinci se l+s+ noaptea. Lltimul lucru pe care l,am v+zut a fost un nor ne*ru $i amenin!+tor% care mi s,a spus c+ era capul Porto,Pola de pe coasta de sud, vest a #orsicei. #ontinuam s+ )naint+m cu repeziciune% ca )mpin$i de diavol. 7ar deodat+ se auzi o trosnitur+ la (a(ord $i roata din acea parte )ncet+ s+ mai (at+ apa. Ofi!erul )n-ur+" 57racul s+ te ia:6 $i voi s+ ridice o p nz+ ca s+ se conduc+ dup+ v ntul insulei% c+ci opriser+ ma$ina% dar do unde: P nza plesni cu z*omotul a cincizeci de (ice la un loc $i se rupse )n f $ii. l #re(illon Prosper (lP7Jl7PF)% poet dramatic francez% mem(ru al 9cademiei Franceze% autor al unor tra*edii patetice care au avut un mare succes la vremea aceea% (n.r.) Pe punte era o mare )nv+lm+$eal+% iar apa n+v+lea cu at ta putere peste (ord% )nc t toat+ lumea se tr ntise pe (urt+% a*+ ndu,se cu m inile de aparatele de manevr+. M+zui dou+ sau trei lumini )n partea stin*+ $i instinc tiv m+ (ucurai. Ofi!erul )ns+ zise" 5/e )ndrept+m ca *lon!ul spre st ncile de la #apo,&ore6. 9vea cu si*uran!+ dreptate% c+ci numai peste trei minute pac4e(otul primi o puternic+ lovitur+% care )l sf+,r m+ pe trei sferturi. &,am crezut mort% $i ultimul * nd care,mi veni )n minte fu pentru mica mea Ir8ne. &i,am zis" 5#e mult o s+ pl n*+:6 @ram pe cale de a,mi pierde cuno$tin!a% c nd )mi d+dui seama c+ m+ aflam pe ni$te st nci% unde for!a valurilor care se retr+*eau m+ tr ntea )n fiecare clip+. # nd% )n fine% m+ re*+sii% zdro(it% p+truns de fri*% )ntins pe pla-+% aveam impresia e+

dezastrul se produsese numai cu zece sau dou+sprezece minute mai )nainte. 7ar poate c+ m+ )n$el" )n memoria mea% aceast+ noapte a r+mas lun*+ cit o s+pt+m n+. Dncercai s+ v+d la lumina ful*erelor c t e ceasul. 9pa p+trunsese )n cutia ceasornicului% care se oprise. Furtuna urla f+r+ )ncetare% dar )n afar+ de (u(uiturile ei% care p+reau s+ sporeasc+ mereu% nu se auzea nici un alt z*omot. 'ocul era )n )ntre*ime pustiu. .ovar+$ii mei de naufra*iu se putuser+ salva% sau muriser+. &+ sim!eam foarte sl+(it $i complet zdro(it. &i,era un fri* de ne)nc4ipuit. Primul * nd care )mi trecu prin minte fu s+ m+ scol $i s+ um(lu% ca s+,mi )nc+lzesc m+dularele amor!ite. @ra o noapte foarte )ntunecoas+. Dn dosul norilor *ro$i care acopereau stelele% luna nu se z+rea% dar puteam s+ v+d drumul% c+ci din minut )n minut cerul )mi trimitea lumina ful*erelor. &,am )ntors anume prin acele locuri cu cinci ani mai t rziu% atras de amintirea aventurii ciudate care va urma. 9m recunoscut st ncile% profilul promontoriului% pla-a )n*ust+% dar mi,a fost cu neputin!+ s+ re*+sesc direc!ia pe care o luasem% dup+ ce p+r+sisem pla-a% prin imensitatea c mpiilor de *arant+ $i de porum(. h 7up+ aprecierea mea% tre(uie s+ fi fost trecut de ora $ase seara c nd am reu$it s+ m+ ridic $i s+ mer*. &+ afundai )n c mpie% pentru a putea afla un ad+post. /u *+sisem )n fa!a mea nici o potec+. 7e )ndat+ ce m,am )ndep+rtat de coast+% m,am pierdut printre o*oarele arate% )ntret+iate de vaste )ntinderi necultivate pe care cre$teau m+slini pipernici!i. Ici $i colo% pilcuri de castani formau desi$uri mari $i,mi d+deau speran!a c+ voi )nt lni o locuin!+ omeneasc+% dar norocul )mi fu potrivnic% a$a c+ mersei o or+ )ntrea*+ at t de repede pe c t )mi )n*+duiau for!ele mele sleite% f+r+ a z+ri altceva dec t c mpuri $i c teva desi$uri at t de -oase c+% la lumina ful*erelor% m,a$ fi crezut )n locurile de v n+toare de Ga Mersailles sau de la &arl3. Dn acest timp% v ntul sufla cu putere% )n*4e ndu,mi trupul pr+p+dit% )m(r+cat )n 4ainele udate de apa s+rat+ a m+rii. 7eodat+ m+ poticnii% c+ci trecusem% f+r+ s+,mi dau seama% $an!ul unui o*or ce d+dea la un drum de c+ru!+% iar )n fa!a mea% la cincizeci de pa$i% v+zui sin*ura lumin+ pe care putusem s+ o z+resc )n (ezna acestui !inut s+l(atic. @ra $i timpul% picioarele mi se )nmuiaser+ cu totul. Dn fa!a mea se afla o cl+dire mare. /,a$ fi putut spune dac+ era o ferm+% un castel sau o m n+stire. , 'a ce distan!+ de coast+ crezi c+ craiB )ntre(+ aci Menus% a c+rei aten!ie se du(l+. I 7up+ impresia mea% f+cusem cam dou+ le*4e r+spunse 2e3nier dar% la drept vor(ind% nu $tiu dac+ direc!ia era perpendicular+ pe coast+. I /u ai nici un mi-loc de a preciza locul unde te aflai )n acel momentB I /ici unul% dec t c+ tre(uie s+ fie pe aproape de #4iave% cam la o or+ $i ceva de <artena% mer* nd c+lare.

# nd a-unsei lin*+ cl+dire% nu mai v+zui lumina. Ln ful*er )mi ar+t+ o (ucat+ de zid )n ruin+ $i% printre d+,r m+turi% crezui c+ z+resc o capel+ ale c+rei o*ive f+r+ vitralii (r+zdau cu dun*i ne*re zidurile ar*intate de luminile ful*erelor. 'a cap+tul zidului se afla o cas+ care p+rea nou+ sau reparat+ de cur nd. >+tui la u$+% nimeni nu,mi r+spunse. #+uta: pe di(uite clan!a% pe care o *+sii= la prima ap+sare% u$a se desc4ise% $i intrai. 5.u e$ti% va*mistruleB )ntre(+ o voce care venea de la eta-ul de sus. 'a acest cuv nt" 5va*mistru6% Menus avu o tres+rire% pe care $i,o st+p ni ins+ repede. 2e3nier nu o(serv+ nimic% $i continu+" I Mocea avea un accent italienesc foarte pronun!at% dar vor(ea fran!uze$te% iar cuv ntul 5va*mistru6% care face parte din voca(ularul cazon% este o e0presie foarte fran!uzeasc+. 7ar% 7umnezeu mi,e martor% c+ )n acel moment nu m+ * ndeam la asta. Dn loc de r+spuns% zisei" 5Fie,v+ mil+ de mine $i da!i,mi *+zduire6. F+r+ )ndoial+ c+ nu am fost auzit% c+ci vocea% care p+rea a fi a unei femei (+tr ne% relu+" 5Lrc+ repede. 9colo sus se face ziu+. <t+p nii se con,sf+tuiesc6. #+l+uzit de voce% f+cui c !iva pa$i% p n+ ce atinsei cu picioarele treptele sc+rii. <us% (+tr na c nta un c ntec din Fran!a% ceea ce m+ f+cu s+ sper c+ voi fi (ine primit. &+ )ntre(am )n ce un*4er putea s+ se fac+ ziu+ pe asemenea noapte. 9m crezut c+ nu vo) putea urca niciodat+ sus% at t. de mult fri*ul $i o(oseala )mi )n*reuiau suferin!a. .rupul mi,era plin de lovituri $i pierdeam s n*e prin mai multe r+ni pe care mi le f+cuser+ col!ii st ncilor. 'a cotitura sc+rii )ns+ m+ sim!ii )m(+r(+tat de vederea luminii care se proiecta pe zidul v+ruit. Dmi luai av nt $i m+ pr+(u$ii )n mi-locul unei camere destul de mari% care avea un pat cu colonade $i perdele verzi de l n+. >+tr na tocmai f+cea patul. # nd% la z*omotul f+cut de c+derea mea% ea se )ntoarse% v+zui o fa!+ z( rcit+ ;i pustiit+% care )mi )n*4e!+ inima ca la vederea unei fiin!e lipsite de ra!iune. Oc4ii ei aveau cearc+ne ro$ii% clar )n+untru erau limpezi. P+rul sur )i st+tea z( rlit pe cap. 2+mase o clip+ uimit+% privindu,m+. 5/u c va*mistrul: ( l( i ca. 9 l+sat u$a desc4is+% (e!ivanul p+c+tos: /u,mi place s+ v+d c+ li se )nt mpl+ nenorociri tinerilor% )n fa!a mea.6 >+*+ m na )ntr,un (uzunar $i scoase o sticl+ )m(r+cat+ )n pai% pe care o duse la *ur+% (om(+nind" 5>e!ivan% (e!ivan (lestemat:6 Oc4ii mi se z(+teau )n or(ite% iar capul )mi c+zuse )ntr,o parte. >+tr na plesc+i din lim(+ $i zise" 5Ssta,i (+iat% dr+*u!% 7umnezeu s+ m+ tr+sneasc+ dac+ nu,i a$a:6 7ar se )ntrerupse ca s+ adau*e" 5/u o (ine s+ (lestemi pe o furtun+ ca asta6. ;i,$i f+cu o cruce mare.

5Pentru numele lui 7umnezeu murmurai eu ap+% pu!in+ ap+:6 @a se apropie de mine $i,mi )ntinse sticla cu un surii de femeie de trea(+% dar care )mi )n*+dui s+,i v+d *olul *+unos al *urii. 59p+:6 repetai eu. @a r se $i mai tare $i,mi v r) sticla )ntre (uze. /evoia fu mai puternic+ dec t dez*ustul. <or(ii o )n*4i!itur+. 5Mii de la <artena% inimioara meaB6 m+ )ntre(+ ea )n dialect corsican. 5Min de la Paris: r+spunsei cu. &i,o fri* $i mi,o foame.6 Oc4ii ei posomori!i se aprinser+% 2epet+" 5Paris:6 9poi% cu o iz(ucnire nefireasc+% )ncerc+ s+,$i ridice piciorul *reoi )n aer% ca s+ imite pasul de dans al dansatoarelor noastre )n carnaval. 5@4ei: 9colo: f+cu ca. .u $i cu mine% Pol3te: 9m dat,o *ata pe #ourtille: @ram renumit+ la Aalliotte% ce $tii tu% *iuvaerule% $i la ]<picul t+iat[. <unt sora mai marc a acelei 'ampion,re*ina: <unt mama lui PiEue,puce: @4ei: 9colo% pui$orule: <+ mai vie un r nd:6 D$i d+du capul pe spate $i mai trase o )n*4i!itur+ zdrav+n+ de (+utur+% dup+ care lu+ un aer serios $i zise" 57ar va*mistrul o un (e!ivan... o (estie feroce. 9r fi mai (ine s+ pleci% tinere. 9ici nu e nimic de mineare% e o cas+ p+r+sit+6. #a pentru a,i dezmin!i cuvintele% un z*omot nel+murit% deose(it de acela al furtunii% se f+cu auzit% nu prin scara pe care urcasem eu% ci printr,o u$+ aflat+ la cap+tul patului $i pe -um+tate mascat+ de perdele. .otul sem+na cu murmurul unor voci venite de la eta-ul de sus al unei case cu parterul ocupat de o circium+% )n serile c nd se dau mese de (reasl+. >+tr na ridic+ din umeri $i (om(+ni= 5O s+ c4efuiasc+ a$a p n+ la ziu+. >+iatul o s+ ai(+ timp s+,$i )nc+lzeasc+ picioarele $i s+ m+n nce ceva )nainte de a porni la drum6. /ici nu m+ )ntre(+ m+car cum de m+ aflam )n acest col! s+l(atic al insulei% venind% dup+ cum spuneam% de la Paris. 2ac4iul m+ )nsufle!ise. Dn timp ce ea desc4ise un dulap ca s+ scoat+ ni$te p ine $i carne% )mi rotii oc4ii% de -ur )mpre-urul )nc+perii% mo(ilat+ cu o simplitate care avea )n ea ceva antic. 9m pomenit mai )nainte de m n+stire sau castel. 9ceast+ camer+ putea )ntr,adev+r s+ fac+ parte dintr,un vec4i conac sau dintr,o m n+stire. 'emn+ria era *reoaie% dar de un stil ales. &o(ilele aveau acea )nf+!i$are ar4aic+ pe care colec!ionarii no$tri o caut+ cu at ta st+ruin!+. /u e0istau dec t dou+ o(iecte cu un aspect mai modern" dou+ portrete% at rnat pe perete% unul )n fa!a celuilalt. Fiind pictor% aten!ia )mi fu atras+ de aceste% portrete. Lnul )l reprezenta pe un (+tr n a-uns la ultimele limite ale vie!ii= cel+lalt% pe un t n+r cu fa!a al(+% cu p+rul ne*ru $i f+r+ (ar(+.

7e altfel% ar fi de prisos s+ v+ descriu aceste dou+ fi*uri% fiindc+ le,a!i v+zut c4iar acum% reproduse cu o 9sem+nare perfect+ )n ta(loul lui >ri*and. 'a trei ani dup+ acea noapte% c nd am vizitat *aleria contelui >iffi $i c nd privirea )mi c+zu pe aceast+ p nz+% _ >m recunoscut din prima clip+ pe acel t n+r $i pe (+tr n. I @ste o poveste foarte curioas+ )l )ntrerupse )n acest moment Menus% care )$i p+r+si poza. D!i cer o clip+ de repaus% deoarece simt c+ amor!esc. Pro(a(il c+ ai mai spus, o la mult+ lume. I 9ceast+ povesteB @i% 7oamne% nu: 9m descris )nt mplarea cu portretele c torva cole*i% )n atelierul meu% la 2oma. 'a Paris )ns+ nu i,am spus,o dec t tat+lui meu adoptiv% domnul Mincent #arpentier. I ;i ce aer avea domnul #arpentier )n timp ce,o ascultaB I 9erul s+u o(i$nuit. #red )ns+ c+ a spus ca $i dumneavoastr+" 5@ste o poveste foarte curioas+6. ;i,i place destul de mult ta(loul. Lrm+ o t+cere% dup+ care Menus se rea$ez+ pentru poz+% zic nd" I )!i mul!umesc% $i te ro* s+ continui. I .re(uie s+ v+ m+rturisesc c+% )n acele momente% ceea ce era mai important pentru mine nu erau cele dou+ portrete% ci (ucata de p ine $i de carne. &,am repezit deci la friptura de ied pe care mi,o adusese (+tr na $i (+ui cu toat+ pofta un pa4ar de vin )n s+n+tatea ei. @a m+ privea cum m neam% m n* indu,$i din c nd )n. c nd sticla% a$a cum al!ii iau c te o priz+ de ta(ac, 5>e!ivul +sta de va*mistru a t+iat iedul )mi spuse ea el nu rezist+ la (+utur+ nici pe -um+tate c t mine% $i asta nu,i convine. ;i e de mirare% c+ci e,mai puternic ca un (ou. # nd e (eat% )$i -ele$te nevasta% c+reia pe vremuri i,a sf rtecat p ntecul cu cu!itul. #e pro$ti sunt (+r(a!ii:6 59ceste portrete sunt ale st+p nilor caseiB6 )ntre(ai eu cu *ura plin+. @a m+ privi piezi$. 5)ndoap+,te% comoara mea r+spunse ea $i nu te amesteca )n tre(urile altora.6 7ar ad+u*+% aproape imediat". 57a% da% sunt portretele st+p nilor" II padre do*ni. .at+l .uturor $i marc4izul #oriolan% nepotul lui% un (+ iat stra$nic% dac+ n,ar fi spin... Pierrot e tot la circB Pe vremuri i,am suflat% eu% un -andarm doamnei <aEu . ;i c nd intram la cafeneaua Or(ilor% s+l(aticul (+tea to(a: .r+iasc+ veselia: .am% tam% tam% tam% tam: Ma*,mistrul e un (e!iv. @u tra* la m+sea f+r+ s+ m+ ame!esc6. &urmurul vocilor care se auzeau de -os crescu dintr,o dat+. >+tr na p+li $i,mi smulse plinea din min+. 52epede stri*+ ea $ter*e,o repede% Iepura$ul meu al(. 7ac+ te *+sesc aici% pe mine m+ vor (ate% iar !ie )!i vor t+ia * tul ca la un piu de *+in+.6 /,a$ putea spune c+ aveam o prea mare )ncredere )n moralitatea casei )n care

)nt mplarea m+ a-utase s+ *+sesc ad+post% dar nici o presim!ire tra*ic+ nu,mi cuprinse firea. @ra pentru a doua oar+ c+ (+tr na vor(ea de omor. @u )ns+ nu credeam. Poate c+ e0cesul de o(oseal+ m+ f+cea mai nep+s+tor. Cot+r rea mea era s+,mi petrec noaptea acolo unde m+ aflam. 7ac+ e0ista )ntr,adev+r un pericol% preferam pericolul )n locul ori(ilei torturi a v ntului% a fri*ului $i a ploii care s,ar fi )nver$unat )mpotriva (ietului meu trup do(or t de o(oseal+% )n noaptea 4 d+ de afar+. 2efuzai s+ plec. 'a )nceput% (+tr na manifest+ o apri*+ m nie% care )ns+ nu !inu mult. Dn mintea ei% ideile se amestecau alandala. Porni s+ intoneze ou o voce r+*u$it+ #ac4uc4a% care era pe atunci la mod+% $i fu c t pe,aci s+ se dea peste cap )ncerc nd o fi*ur+ de dansatoare spaniol+. 5.otdeauna m,am sim!it altfel v+z nd pe cineva de la Paris zise ea. 9$ da $i o sut+ de franci ea s+ petrec o noapte pe (ulevardul .emplului. 9ici nu avem nimic% nici m+car militari. Ma*mistrul e un (e!iv $i (e!ia lui e )ntunecat+ ca crema de *4ete. @ o lume foarte (izar+% s+ $tii: <e zice cYar fi o pivni!+ plin+ cu diamante $i cu aur% c+ le po!i v ntura cu lopata% ca *r ul din 4am(ar. @i se duc% apoi se )ntorc. Lneori aduc pe c te unul care nu mai pleac+ niciodat+. #rezi )n diavol% tuB @u l,am v+zut. @ mai (+tr n dec t Nidovul r+t+citor. ;i,a omor t tat+l% $i,a omor t $i fiul. /epotul lui e la v rsta c nd poate s+,l ucid+. 9sta. e re*ula succesiunii la ei% #el ce nu )n-un*4ie e )n-un*4iat. ;i st+p nul .r+m ne totdeauna acela$i% su( (asca lui ve$, 4ic+.6== 7eodat+% un pas *reu se auzi pe scar+. >+tr na (+*+ repede )n (uzunar sticla pe care era pe cale s+ o duc+ la *ur+. P+li $i )ncepu s+ tremure. 57e data asta este c4iar va*mistrul: (ol(orosi ea% lu nd )s *ra(+ tot ce se afla pe mas+% ca s+ le arunce una peste alta )n dulap. O s+ m+ (at+.6 5.e voi ap+ra6 )ncercai eu s+ spun. 5/aivule: rosti ea cu un dispre! suveran. .u: #ontra va*mistrului:6 #iuli urec4ea. Pasul se )mpiedica de trepte. 5Lrc+ cu *reu relu+ (+tr na. @ un (e!iv. Poate c+ a muncit. ;i c nd munce$te (ea de dou+ ori mai mult. 9vem tot timpul.6 Dn timp ce vor(ea% m+ luase de (r u $i m+ tr+*ea spre u$a aflat+ )n spatele patului. 5<t+p nul nu se va )ntoarce dec t la ziu+ morm+i ea. P n+ atunci% va*mistrul va dormi (u$tean. .u o vei $ter*e )ns+% podoa(a mea. #e mi,o fi venit s+ te scapB #urios:6 &+ )mpinse )n camera vecin+ $' tr nti tare u$a dup+ mine. 7ar podeaua co$meliei )ntunecate )n care m+ (+*ase era acoperit+ cu paie $i cu r+m+$i!e de tot felul. L$a se propti )ntr,o a$c4ie de lemn% care o )n!epeni% l+s nd li(er un spa!iu cam de trei de*ete )ntre canat $i pervaz. #red c+ sunt destul de cura-os din fire% c+ci nu,mi aduc aminte s+,mi fi fost vreodat+ team+. /u mi,era nici acum fric+. Dmi potolisem foamea% dar m+ cople$ea o nevoie cumplit+ de odi4n+% )mpotriva c+reia lupta un im(old din ce )n ce mai puternic de curiozitate. 'ucrurile pe care le auzisem $i le v+zusem m,ar fi tul(urat mai tare dac+ m,a$ fi aflat

)n stare normal+. &ai t rziu% impresia pe care am sim!it,o% )n amintire% a fost at t de violent+% c+ mirau trecut fiori prin oase. Dn acea gpapte )ns+ eram amor!it% zdro(it% do(or t de o(oseal+. &u am min!it de loc c nd am spus c+ a$ fi )nfruntat mai de*ra(+ un pericol mortal% dec t c4inurile unei noi c+l+torii pe o asemenea noapte. Prima mea mi$care fu aceea a unui animal. 9m f+cut $l eu ca acei en*lezi care se las+ s+ alunece su( mas+ dup+ o vesel+ or*ie la 'ondra% f+c ndu,$i cu resemnare. loc s+ doarm+ printre picioarele celorla!i comeseni oare nu s,au )m(+tat )nc+ turt+. 9m str ns su( mine c teva m+nunc4iuri de paie $i mi,am culcat capul )ndurerat pe ele% f+r+ s+,mi fac prea mult+ *ri-+ de ceea ce se putea )nt mpla. 7ar o dorin!+ stranie de a vedea $i de a $ti m+ !inea treaz% )n pofida sl+(iciunii mele. Oc4ii mei% care din )nt mplare se aflau e0act )n fa!a cr+p+turii de la u$a ce d+dea )n camera cu portretele% st+teau desc4i$i% urec4ile ascultau orice mi$care. Medeam )n fa!a mea p nza )n care mii de z( rcituri (r+zdau fa!a (+tr nului% palid+ $i lucitoare ca un filde$ str+vec4i. Oc4ii s+i% acoperi!i de dou+ spr ncene stufoase $i sure% mi se p+reau c+ arunc+ o privire viclean+ portretului din fa!+% pe care eu nu,l puteam vedea. L$a de la intrarea )n camer+ fu )mpins+ cu a! !a (ru, talitate% )nc t canatul trosni% *ata s+ crape. Ln om intr+ $i se tr nti pe un sc+una$ tocmai su( portret. 9vea un cap de (uldo* pe un trup de taur. #apul )i era descoperit $i fruntea )i disp+rea aproape cu totul su( claia de p+r s(re!. , 5P+c+toas+ noapte zise el nu se vede nici c t s+ pui un picior )naintea celuilalt.6 59i fost s+ (ei departe de aici% domnule #o3atierB6 )ntre(+ (+tr na. 5/u% n,am (+ut nici un pic% #4erc4elito= e o noapte p+c+toas+. &i,a intrat fri*ul )n oase.6 ;i ad+u*+% cu *las mai sc+zut" 5<,a f+cut:6 5.at+l e mortB6 ( l( i (+tr na% mai mult curioas+ dec t )n*rozit+. 59prinde focul% #4erc4elito zise va*mistrul )n loc s+ r+spund+ tremur de fri*.6 .remura )ntr,adev+r din tot trupul $i din!ii )i cl+n!+neau )n *ur+. >+tr na c+reia i se zicea #4erc4elita arunc+ un (ra! de vreascuri )n vatr+. 59$adar% +l t n+r a lovitB6 )ntre(+ ea. &+ uitam la acest om cu ceafa ca de taur% pr+(u$it )n el )nsu$i $i )nfiorat ca o femeiu$c+ ce trece printr,o criz+ de nervi. 2+spunse" 5&arc4izul #oriolan a )ncercat s+ m+ tocmeasc+% dar eu nu m+ voi pune niciodat+ )mpotriva .at+lui .uturor. &ai (ine l,a$ )nfrunta pe )nsu$i <atana. 9m f+*+duit s+ nu fiu nici pentru% nici contra $i s+ las lucrurile s+ mear*+ de la sine. 9tunci% #oriolan s,a adresat lui Aiam,Paolo% sicilianul% preotului francez $i lui /ic4olas <mit4% 4o!ul +sta din 'ondra. Frate,s+u% t n+rul conte Nulian% urma s+ fie cu ei% dar s,au certat" Nulian voia -um+tate din comoar+% )ns+ #oriolan nu voia s+,i dea dec t un sfert% din cauza dreptului s+u de prim,n+scut. /oaptea trecut+ au scos cu!itele $i acum Nulian (ole$te la <artena cu o lovitur+ de pumnal )ntre coaste. 7+,mi s+ m+n nc. Pe m+sur+,ce m+ )nc+lzesc% mi se face

foame6. D$i trase sc+unelul mai aproape de mas+% unde tovar+$a lui )i servi% f+r+ )ndoial+% resturile cinei mele. 9cum nu,l mai puteam vedea. Dn fa!a mea nu se mai afla dec t portretul (+tr nului% ale c+rui z( rcituri r n-eau sarcastic. .otu$i continuam s+,l aud vor(ind pe va*mistru% )n timp ce f+lcile lui zdro(eau cu z*omot m ncarea% ca m+selele unui dul+u. 7ar pot spune c+ ascultamB <tarea mea *eneral+ era un fel de somnolen!+ )nfier( ntat+ de fe(r+. .ot trupul )mi ardea )n urma fri*ului pe care )l suferisem% )n!ele*eam sau% mai (ine zis% *4iceam va* eni*ma lu*u(r+ ale c+rei semne se desf+$urau )n semicon,$tien!a mea. 7e,a(ia mai t rziu aceste fapte )mi revenir+ )n memorie% v+zute cu totul )n alt+ lumin+% care mi le )ntip+ri ad nc )n amintire. 5#4iar dac+ Nulian moare din cauza r+nilor c+p+tate zise (+tr na trea(a marc4izului tot nu s,a terminat. Nulian a avut un copil cu 1ora4% !i*+ncu$a. 1ora4 a luat cu ea copilul% dar mititeii din rasa asta nu se pierd niciodat+. #opilul se va rc ntoarce pentru a da la r ndul lui lovitura de pumnal% atunci c nd va suna ceasul.6 Ma*mistrul replic+" 5.e )n$eli. .rea(a marc4izului #oriolan e terminat+% $i (ine terminat+% /,ai auzit nimic neo(i$nuit )n noaptea astaB6 5>a da. 9 fost o furtun+ care putea s+ scoat+ $i mun!ii din r+d+cini. 7e c te ori vine o asemenea furtun+% mai smul*e c teva pietre din vec4ile metereze.6 59$a e. 9u c+zut multe pietroaie. /imeni nu l,a v+zut pe .at+l .uturor. <e $tia numai c+ tre(uia s+ soseasc+% dintr,o scrisoare pe care o adusese doctorul de la Paris. <crisoarea convoca consiliul )n marea sal+ care se afl+ )n fa!a mormintelor. &asa era pus+ )n vec4ea sal+ a tezaurului% unde nu mai e0ist+ nimic= c4iar eu am pus tac murile. @rau unsprezece. .at+l )$i avea locul fi0at )ntre marc4izul #oriolan $i /ic4olas <mit4. #a s+ a-un*i la sala mare% tre(uie s+ treci prin fa!a u$ii turnului unde se afl+ orolo*iul. #oriolan% preotul% Aiam,Paolo $i /ic4olas <mit4 se postaser+ in turn% l+s nd u$a )ntredesc4is+. .o!i patru erau )narma!i% a$tept ndu,l pe .at+l .uturor )nc+ de la apusul soarelui. Ln (+ie!el pe care )l puseser+ la cap+tul *aleriei tre(uia <+ se retra*+ la apropierea .at+lui. ;i atunci... Dn!ele*iB6 57a% )n!ele*6 r+spunse #4erc4elita% a c+rei voce cl+n!+nea. 5#+tre ora nou+% (+ie!elul aler*+ spre el% zic nd" [Min st+p n :[ .at+l $i suita lui co(orau )ntr,adev+r de Ia & n+stirea /ou+% preceda!i de purt+torii de tor!e. #on-ura!ii desc4iser+ lar* u$a turnului $i scoaser+ cu!itele. .at+l a-unse totu$i )n dreptul ultimei ferestre a *aleriei. /u mai era dec t la zece pa$i de moarte. <e opri s+ asculte furtuna care urla )n dosul cercevelelor z* l! ite. .oate *eamurile ferestrelor erau sparte de mult+ vreme. /imic nu te )mpiedica s+ prive$ti afar+. .at+l zise" ]2idica!i tor!ele. Dmi place s+ v+d cum scutur+ v ntul pletele iederii care at rn+ peste ruine. #e,ar fi ca )nt mplarea s+ ne ofere spectacolul unei n+ruiri% pentru a saluta tre,cerea noastr+B[ .or!ele fur+ ridicate% dar fl+c+rile lor deviate de v nt nu luminar+ dec t partea rotun-it+ a turnului de al+turi. >+tr nul r dea a$a cum $tie el s+ r d+ )n clipele cumplite.

;i pr+(u$irea se produse% c+ci tor!ele ridicate erau un semnal. .urnul se cl+tin+ de la (az+% apoi se pr+v+li% f+r+ s+ se produc+ altceva dec t un vuiet surd% pierdut )ntre celelalte z*omote iscate de furtun+. ]&ul!umesc: zise .at+l. #opiii mei% s+ mer*em )nainte.[ L$a turnului era acum o *aur+ c+scat+% pe unde se vedeau% ful*erele. Dn sala de consiliu% patru locuri r+m+seser+ *oale. .at+l m+ c4em+ lin*+ el $i,mi zise" ]#o(oar+ )n $an!. #ei din familia mea nu mor a$a de u$or. 7ac+ mai respir+% f+,!i trea(a.[5 Ma*mistrul t+cu. >+tr na * f ia din ad ncul pieptului. 5#are va s+ zic+ murmur+ ea ci voce sc4im(at+% tor!ele acelea nu erau dec t un semnalB .urnul fusese minatB6 59far+ numai dac+ dracul6... )ncepu va*mistrul. 57racul este c4iar el: )l )ntrerupse (+tr na #4erc4e,lita cu ad nc+ convin*ere. Iat+ c+,i omoar+ de dou+ ori pe aceia care tre(uiau s+,l omoare ei pe el.6 A tul sticlei )nvelite )n pai )i sc r i )ntre din!i= (+tr na )ntre(+" 5;i ce,ai *+sit )n fundul $an!uluiB6 0in % pC@2#C@'l.9 ;I M9A&I<.2L' 2e3nier )$i )ncepuse strania lui povestire pe un ton u$or $i de*a-at. 7ar pe m+sur+ ce povestea )nainta% amintirile se )nsufle!eau $i f+ceau s+ renasc+ )n el emo!ia. F+r+ s+,$i dea seama% uitase s+ mai picteze% iar vocea lui c+p+ta accente tot mai ad nci. Menus continua s+,l asculte% nemi$cat+ ea o splendid+ statuie. % %. ,Y 2e3nier relu+" I Ma*mistrul terminase de m ncat. Di sim!eam acum mirosul pipei pe care tocmai $i,o aprinsese. @l )i r+spunse (+tr nei" 5Mor tre(ui r+scolite multe pietroaie ca s+ ne putem da seama ce se afl+ )n $an!. .urnul nu era *ros% dar era )nalt $i )n locul unde temelia lui se )nfi*ea )n p+m nt $an!ul era ad nc c o r p+. 9m aprins un felinar $i am co(o, r t. #e noapte: Parc+ sc+pase iadul din v+*+una lui. 9m fost soldat $i am v+zut multe *roz+vii )n r+z(oi. Odat+% c nd m+ aflam )n )nc4isoare% am auzit cum (+teau )n cuie sc ndurile e$afodului pe care tre(uiau s+,mi taie capul. 9semenea (+t+i le sim!i direct )n stomac% cum+tr+: Lnii se supun <t+pmului pentru un motiv sau altul" pe mine )ns+ m,a rc nsufle!it c4iar )n momentul c nd co$ul sta *ata s+,mi primeasc+ devia... @i (ine% ast+, sear+% )n fundul r pei% am sim!it acelea$i sudori reci ca )n noaptea e$afodului. Dn fundul v+*+unii am *+sit o *r+mad+ de d+r m+turi $i am )nceput s+ caut printre ele. Int i am recunoscut 4aina lui Aiam,Paolo% care nu era dec t un sac plin cu resturi de carne )ns n*erat+% apoi o vreme n,am mai *+sit nimic. 7intre dou+ pietroaie mari ie$ea un cap+t de p nz+" ceva care mai p+strase urme de culoare al(astr+. /ic4olas <mit4 avea o c+ma$+ al(astr+% cum poart+ marinarii. /,am putut s+ mi$c (locurile mari de piatr+% dar am v r t m na )ntr,o cr+p+tur+. 9m dat de ceva

cald. /u era nevoie s+ mai caut" /ic4olas <mit4 se afla acolo% turtit, $i f+cut piftie. 7in preot nu s,a *+sit nimic% afar+ doar dac+ f $iile de carne $i (+ltoacele de s n*e care se scur*eau printre pietre nu erau c4iar preotul...6 57ar marc4izul #oriolanB6 )ntre(+ (+tr na #4erc4e,lita cu voce su*rumat+. 5@l a fost ultimul r+spunse va*mistrul )nceti$or% <cotocisem toat+ *r+mada de d+r m+turi. M+zui )n r p+% la c !iva pa$i% ceva al( pe iar(a nea*r+. Dmi )n*4e!+ s n*ele )n vine. .rupul )i r+m+sese )ntre*. <t+p nul cel t n+r era culcat pe spate $i p+rea c+ doarme. Pe c nd m+ apropiam de el% o rafal+ de v nt )mi stinse felinarul% iar (u(uitul tunetului p+trunse n+valnic )n v+*+un+. /u mai vedeam nimic. 7ar deodat+ noaptea se lumin+ $i trupul ap+ru din um(r+ mai str+lucitor dec t marmura% f+r+ r+ni $i f+r+ pete% cu fa!a lui sp n+% ca aceea a unei femei frumoase% cu,fruntea,i ca z+pada )ncon-urat+ de p+r ne*ru $i cu oc4ii s+i frumo$i lar* desc4i$i.6 >+tr na )n*+im+ cuvintele latine$ti care )nso!esc semnul crucii. 5/u cumva ai fost at t de lipsit de inim+ ca s+,l love$ti% mort cum era% c+l+ule:6 murmur+ ea a$a de )ncet% )nc t vor(ele ei de,a(ia a-unser+ p n+ la mine. Ma*mistrul nu r+spunse $i )ndep+rt+ z*omotos sc+unelul de su( el. 5Fiecare cu,ale lui: zise el% ridic ndu,se )n picioare. 9$ fi un prost dac+ m,a$ sinc4isi pentru un lucru de nimic. /u au dec t s+ se socoteasc+ )ntre ei% e,trea(a lor.6 I Dncepui s+,l v+d din nou. <ta cu spatele la mine% )nf+!i$)ndu,mi masivitatea 4erculean+ a umerilor s+i% $i cerceta cu oc4ii portretul (+tr nului. F+cu semn #4erc4e, litei% care veni l n*+ el% $i am ndoi )ncepur+ s+,i priveasc+ pe r nd% )n t+cere% cind pe (unic% c nd pe nepot. 5<,ar zice c+ (+tr nul z m(e$te a (+taie de -oc6 morm+i )n cele din urm+ femeia. 5Iar t n+rul pare a spune" cine r de la urm+% r de mai (ine:6 replic+ va*mistrul. 57ar dac+ e mortB6 5#rezi c+ +$tia mor cu adev+ratB zise nele*iuitul% ridi,c nd din umeri. Fac o plim(are p n+ la <atana% pe urm+ se rc ntorc iar aici.6 Ln * nd )i trecu deodat+ prin minte $i se lovi cu palma peste frunte. 59% da: f+cu el. @ra s+ uit tocmai ce e mai important. 7esf+ a$ternutul $i )nc+lze$te (ine patul. <t+p nul mi,a spus s+ te anun! c+ )n noaptea asta nu va sta t rziu $i c+ se va culca devreme... Ia aminte: Ln pas *reoi se auzea )n spatele meu% )nfundat% $i foarte -os% urc nd o scar+ ce d+dea% de (un+ seam+% )n vizuina mea. >+tr na #4erc4elita ciuli urec4ea. <e afla acum )n fa!a mea. 'umina c+dea direct pe fi*ura ei. O v+zui cum devenea livid+ de *roaz+. <ticla pe care voia s+ o duc+ la *ur+ se opri la -um+tatea drumului. >ra!ele )ic+zur+ de,a lun*ul trupului. 5;i eu uitasem s+,!i spun ceva: zise ea cu o adev+rat+ dezn+de-de. 7oamne% Isuse #ristoase% ce,o s+ facem cu (ietul nevinovatB6 /evinovatul eram cu. 5#are nevinovatB6 )ntre(+ va*mistrul% )ncrunt nd din spr ncene. #4erc4elita )i povesti )n c teva cuvinte cum intrasem f+r+ veste% cu c teva ore mai

)nainte% $i cum% f+r+ voia ei $i )n ciuda re*ulilor casei% i se f+cuse mil+ de mine. 9d+u*+" 5@ al( $i frumos ca $i ei6. Ma*mistrul r se sinistru $i morm+i U 5&ai e destul loc )n fundul r pei6. 9ceste vor(e )mi )n*4e!ar+ s n*ele )n vine $i )n mine se n+scu idee a de a rezista% dar )ncercai )n zadar s+,mi pun )n mi$care m+dularele pe care imo(ilitatea le paralizase. Pasul de pe sear+ nu se mai auzea. >+tr na e0plic+ aceasta% zic nd" 5<t+p nul s,a oprit s+ r+sufle pe platforma sc+rii6. ;i ad+u*+" 5Pu!in )mi pas+ de nevinovat% s+ $tii= dar )nainte de a,i face ceva% prive$te,l pu!in% e+ are o mutr+ ciudat+6. 'u+ lampa de pe mas+ $i se )ndrept+ spre u$a vizuinei mele% pe care o )mpinse cu piciorul. Ma*mistrul o urm+% (odo*+nind,o= 5#e m+ intereseaz+ pe mine mutra luiB6 7ar ea ridic+ lampa $i c4ipul meu% luminat (rusc% )i iz(i privirea. Ma*mistrul se d+du c !iva pa$i )napoi% ( i*uind" 5)nc+ unul:6 Dn acela$i timp% oc4ii lui se )ndreptar+ spre portretul lll a rc4izului #oriolan. Pa$ii se auzir+ din nou pe scar+. 5<coal+,te% (+iete:6 )mi zise aspru (+r(atul. Iar (+tr na% ascunz ndu,$i emo!ia su( aparen!a unei proaste dispozi!ii% repet+" 5Caide% scoal+,te: ;i mai repede:6 /enum+ratele lovituri $i r+ni pe care furia m+rii mi le i ti use )n. timp ce m+ t+v+lea printre st nci )mi )n!epeni, trupul de parc+ era de piatr+. 7oar *lasul% ce nu,mi pierise cu totul% mai d+dea semne de via!+. 1isei% $i se pare c+ o f+cui sur z nd" : 57ac+ )!i trece prin * nd s+ m+ ucizi% nu,!i va fi *reu6. Ma*mistrul co(or) oc4ii. P+rea fr+m ntat de dou+ * n,duri potrivnice. #4erc4elita zise )n c4ip de e0plica!ie" 5# nd a venit% um(letul )i p+strase s n*ele cald= acum vinele )i sunt )ncremenite6. #el pe care ei )l numeau <t+p nul era acum at t de aproape de mine% )nc t )i puteam auzi vocea spart+% zic nd )n spatele meu" 5@ lucru de mirare c+ turnul a a$teptat tocmai trecerea noastr+ ca s+ se pr+(u$easc+. #e potriveal+:6 ;i r se sec% dar r sul lui nu st rni nici un ecou printre cei care,l )nso!eau. Ma*mistrul se 4ot+r se. &+ )n$fac+ de mi-loc $i m+ arunc+ pe umerii lui% f+r+ nici un fel de mil+. >+tr na ne urm+ p n+ la u$a de la ie$ire $i zise% )nc4i,z nd,o dup+ noi" 59u fost destui mor!i )n noaptea asta. #ru!+,I pe acesta6. Ma*mistrul co(or) scara c t putu mai repede $i cur nd ne aflar+m afar+% unde furtuna nu se potolise )nc+. &+ ias+ -os% l n*+ zid% $i m+ )ntre(+" 5Po!i s+ um(li% tinereB /,am nimic cu tine $i sunt *ata s+ te fac sc+pat6. 5#4iar de,ar tre(ui s+,mi salvez via!a r+spunsei eu $i n,a$ fi )n stare s+ fac nici m+car un pas.6 5#uno$ti locurile pe aiciB6 59cum. cinci zile m+ aflam la Paris% $i )n #orsica n,am fost niciodat+.6

59$teapt+,m+ o clip+6 zise el dup+ ce se * ndi un timp. 2+m+sei sin*ur )n ploaia care m+ )n*4e!a. #am peste zece minute auzii copitele unui cal plesc+ind prin (+ltoace. Ma*mistrul venea c+lare% fredon nd #intecul v nturilor africane" 'a cr $ma din pia!+ /,ai s+ mai c4efuie$ti. &ai (ine ocole$ti /oroiul ce,!i st+,n fa!+. i <e d+du -os $i m+ urc+ pe oal. 5@ cara*4ios (om(+ni el s+ porne$ti la drum pe o neapte ca asta% )n loc s+ sfo0, +i su( o plapum+ cald+. .otdeauna voi fi un n+t+r+u: 5 <e urc+ )n spatele meu% c+ci sin*ur n,a$ fi fost )n stare s+ m+ !in )n $a. 5Cii% #a*notto: stri*+ el $i trase o nuia peste urec4ile calului. Mezi% s+ depeni ca lumea din picioare% capr+ proast+: .e spintec dac+ ai s+ calci pe de l+turi.6 #alul% care nu merita asemenea ocar+% o lu+ la *alop cu tot stratul de noroi ce acoperea drumul. Ma*mistrul parc+ avea un talism+n dup+ care se orienta )n noaptea nea*r+. @ra nevoit s+ fac+ o sumedenie de ocoluri% c+ci $i cele mai mici p raie se transformaser+ )n toren!i. Dn timpul unui asemenea ocol% un ful*er m+ f+cu s+ v+d% )n dreapta mea% o r p+ ad nc+ $i )ntunecat+% dincolo de care crezui c+ )ntrez+resc profilul unei vaste construc!ii. 59$ fi vrut s+ nu mai trec pe aici murmur+ )nso!itorul meu. <+ m+ ia dracu dac+ n, am v+zut cei doi oc4i ai lui #oriolan lucind )n fundul v+*+unii. Oar+ (lestemat+: Cii% #a*notto% capr+ r ioas+: @ra un (+iat voinic: ;i,acum dou+ ceasuri se !inea pe picioare mai (ine ca tine.6 Dncepu s+ cinto &al(rou*4 sen va ten *uerra l% $i calul o porni la *oan+% fiindc+ )l )n!epase cu v rful cu!itului. 7rumul !inu cam o or+. <pre sf r$itul c+l+toriei% cerul se limpezise% dar v ntul continua s+ sufle cu putere. Ma*mistrul nu,mi adresase pe tot parcursul nici un cuv nt. 7eodat+ )ns+ m+ )ntre(+" 5@$ti no(il% (+iatuleB6 7up+ r+spunsul meu ne*ativ% ad+u*+" 5)l cuno$ti pe contele Nuli+nB6 l &al(rou*4 pleac+ la r+z(oi% (n.t.) Di r+spunsei 5nu6 pentru a doua oar+. @+tr na #4erc4e,lita pomenise $i ea acest nume. Ma*mistrul relu+% dup+ o scurt+ t+cere" 5Pc aici% ca peste tot% drumurile sunt ale tuturor. Fer!!ru line% cel mai (ine ar fi s+ nu te mai apropii niciodat+ de locul )n care ai petrecut )nceputul acestei nop!i $i s+,!i !ii *ura )n privin!a celor v+zute sau auzite6. <e opri scurt. Dn fa!a noastr+% )n noapte% se z+reau )m, pre-urimile unui ora$. &+ l+s+ s+ alunec la p+m nt )n mi-locul drumului $i,$i )ntoarse calul din care ie$eau a(uri. Dnainte de a se )ndep+rta% )mi mai zise totu$i"

5Ssta e ora$ul <artena% uncie se *+sesc destule 4anuri% ca la Pantin,la,Aalette. &ersul te va )nzdr+veni destul ca s+ po!i face cei o sut+ de pa$i care te mai despart de cea mai apropiat+ c rciurn+. /oapte (un+... Cii% #a*notto% vac+ sl+(+noa*+:6 ;fic4iui cu nuiaua urec4ile (ietului cal $i disp+ru )n *alop. 5 XMII P'@#92@9 'LI M@/L< Povestea sem+na cu le*enda mitolo*ic+" <aturn devo,r ndu,$i propriii s+i copii. Dn Italia de sud% patria lui #acus i% !inut clasic al (anditismului% e0ist+ credin!a% de la 9penini $i p n+ la mare% ca $i )n tot lun*ul mun!ilor sicilieni% c+ Fra 7iavolo% ve$nicul st+p n al camorrilor% )$i ucidea copiii ca s+ nu fie ucis de ei. Dntr,o cireada e de a-uns un sin*ur taur. #+l+torii povestesc acea tra*edie din de$ertul american% unde (ivolul t n+r se )ntoarce )mpotriva propriului s+u tat+ $i cucere$te cu lovituri de coarne domnia )n prerie. .ot a$a se petreceau lucrurile $i in seraiurile orientului. <+ ucizi sau s+ fii ucis% aceasta e le*ea natural+ a popoarelor (ar(are. l >ri*and mitic% unul din persona-ele F.neidei de Mir*iliu. (as.) #el ce scrie aceste pa*ini a ascultat )ntr,o sear+% a$ezat pe o (ucat+ de marmur+ roz printre ruinele templului din Pocstum% povestirile unei e+l+uze sorrentine% m ndre de a fi f+cut parte din Fracurile /e*re (Meste /ere) su( >el,7emon o% &aestrul #onfreriei .+cerii. #+l+uza mea. mai $tia )nc+ cele trei cuvinte latine$ti care formau deviza tainicei confrerii" 9*ere% non loEui. 59 face $i a t+cea.6 'ozinc+ minunat+% care nu va fi niciodat+ aceea a adun+rilor noastre. >el,7emonio% (+r(at t n+r $i at t de frumos, )nc t sem+na cu un zeu% a pierit de o moarte *roaznic+% dar splendid+% )n*ropat de lava Mezuviului. Iar capcana )n care c+zuse )i fusese )ntins+ de $eful suprem al car(onarilor de stin*+% &ic4ele Pozza sau Pozzo Fra 7iavol o tat+l s+u. ;i c+l+uza ad+u*+" I #it+ vreme mun!ii vor domina c mpia% (andi!ii vor continua s+ e0iste la noi= timpurile (une )ns+ au trecut. &arii (ri*anzi au plecat )n apus $i spre nord. 9u luat cu ei tot ce se afla )n 5#asa (o*+!iilor6" perlele% diamantele% )ntre* imensul tezaur al veselilor c+lu*+ri din la &ercil. ../u ne,au l+sat dec t clinii% s+r+cia $i monezile antice f+r+ valoare. Dntimp ce napolitanul depl n*ea *loria apus+ a cavernelor% un soare staco-iu aureola r+m+$i!ele acestui templu str+vec4i% alun*ind minunata perspectiv+ a colonadelor $i sc+ld ndu,i capitelurile )ntr,un val de lumin+ aurie... 1iua era pe sf r$ite. 2e3nier puse paleta -os% dup+ ce arunc+ o ultim+ privire peste lucrarea terminat+. 9cum% norul tr+ia. 9rma nele*iuit+ a lui. 7iomede str+pun*ea un s n de o nemaipomenit+ frumuse!e. I 7oamn+ l zise t n+rul pictor restul )nt mpl+rii nu mai are nici o le*+tur+ cu ta(loul $i nu $tiu dac+ mai prezint+ vreun interes pentru dumneavoastr+. #u mare *reutate am a-uns la 4anul cel mai apropiat% unde am dormit optsprezece ore )n $ir. 7up+ ce m,am

de$teptat% am )ncercat s+ aduc vor(a despre cl+dirile acelea mari% l Ordinul de Ia &erci sau /otre,7ame de la &erci ora un ordin c+lu*+resc ara*onez% care s,a f+cut cele(ru )n secolul al XlII,lea cu prile-ul unor )mpre-ur+ri r+z(oinice. 9 disp+rut din Fran!a )n li.mpul 2evolu!iei% (n.r.) pe -um+tate ruinate% aflate )ntre <artena $i coasta m+rii% dar am primit r+spunsuri care ocoleau acest su(iect. 9veam (ani pu!ini $i,mi pierdusem toate (a*a-ele= o elementar+ pruden!+ )mi dicta s+ nu m+ v r )ntr,o aventur+ plin+ de prime-dii. 9m luat o tr+sur+ care m,a dus p n+ la 9-accio% de unde am trecut apoi )n Italia. 'a 2oma m+ a$teptau scrisorile de. la domnul Mincent #arpentier $i de la copila dra*+ )n care mi,am pus toate n+de-dile de fericire. 9flaser+ din ziare despre naufra*iul vasului $i m+ ru*au s+,i lini$tesc. 'e,am r+spuns% f+r+ s+ intru )n am+nuntele romantice de dup+ naufra*iu. 9ceste am+nunte nu sunt cunoscute dec t de dou+ persoane" de tat+l meu adoptiv $i de dumneavoastr+. I le,am povestit domnului #arpentier% ca $i dumneavoastr+% )n le*+tur+ cu ta(loul de l+ *aleria @iffi% asupra c+ruia mi,a cerut l+muriri. 7e )ndat+ ce m,am )ntors la 2oma% arta m,a acaparat )n )ntre*ime. /u m+ mai interesa altceva dec t munca mea. /,a$ putea spune totu$i c+ uitasem aventura de la <artena= dimpotriv+% m+ miram adesea de st+ruin!a cu care memoria mi se )ntorcea% f+r+ voia mea% la cele petrecute= dar cu c t trecea timpul% )mpre-ur+rile acestei )nt mpl+ri mi se p+reau mai stranii $i a-un*eam s+ m+ )ndoiesc de propriile mele impresii. /u m+ mai )ncredeam )n amintiri. Dmi )nc4ipuiam starea mea ele o(oseal+ $i de suferin!+ $i,mi spuneam" n,a fost 0un vis% clar fe(ra a avut $i ea un rol )n toate acestea. <pre sf r$itul celui de,al patrulea an de $edere la 2oma% )nt mplarea sco nclu,mi )nainte% )n *aleria >iffi% ta(loul lui >ri*and% am sim!it c+ )nfri*urarea de alt+dat+ m,a cuprins iar+$i. 2evedeam in sens invers drama din noaptea aceea corsican+. 9ici% fiul era asasinul% iar tat+l sau (unicul era victima. /u v+ pot spune c t de mare mi se p+rea asem+narea dintre cele.dou+ persona-e ale ta(loului cu cele dou+ portrete din camera )n care (+tr na #4erc4elita )mi d+duse *+zduire. /umai c+ )n acest ta(lou% costumele v+deau o anumit+ epoc+% care p+rea a fi aceea din ultimul p+trar al veacului trecut. 9$a )nc t t n+rul din ta(loul de la *aleria >iifi putea foarte (ine s+ fie (+tr nul din portretul de ia <artena... I 9sta,i si*ur: zise cu vioiciune Menus% ale c+rei senine de interes nu le,am mai reprodus% ca s+ nu lun*im povestirea. 9i calculat (ine. <e sculase de pe perne $i se )m(r+ca )n dosul ta(loului care )i servea de paravan. 9poi ad+u*+" I 9i vor(it de un roman. /u cunosc altul mai plin ele interes. <unt si*ur+ c+ am s+,l visez multe nop!i. I Prin el )nsu$i relu+ 2e3nier ca $i prin su(iectul misterios $i dramatic pe care )l reprezint+% acest ta(lou re!ine aten!ia fiec+ruia% iar pe dumneavoastr+% doamn+% ca $i pe tat+l meu% v,a iz(it )n asemenea m+sur+% )nc t v,a )mpins la un demers destul de nea$teptat. ;i totu$i% nici dumneavoastr+% nici tat+l meu nu cunoa$te!i m+$tile $i nici nu v,

a!i *+sit )n situa!ia aceea neo(i$nuit+% care a declan$at la mine surpriza $i a produs asupr+, mi% la prima vedere% un adev+rat $oc. Pentru a doua oar+% *lasul necunoscutei rosti din dosul ta(loului )ntre(area prover(ial+ a spaniolilor" I guien sa(eB (#ine $tieB) ;i un r s ar*intiu su(lime aceast+ scurt+ fraz+. I #cea ce $tiu eu replic+ pictorul este c+ povestea asta m+ )nne(une$te de,a (inelea. 9!i remarcat desi*ur pl+cerea stranie cu care v,am spus,o. &intea mea lucreaz+ )ncontinuu. 9m impresia c+ tat+l meu adoptiv $tie mai multe dec t vrea s+ arate. >a c4iar $i dum,neavoastr+... Ia spune!i% nu cumva )ncepe o nou+ aven, Dn loc de r+spuns% Menus zise cu o nuan!+ 4azlie )n I 9i fost pl+tit% )ndepline$te,!i o(li*a!iile p n+ la cap+t. #cea ce vreau s+ aflu acum este rezultatul c+l+,toriei dumitale )n #orsica )n c+utarea misterioasei case. ] M+ voi spune $i aceasta mai t rziu relu+ 2e3nier. fm aflat mult mai multe lucruri c4iar la 2oma= am )ntre(at peste tot= r+spunsurile n,au lipsit% c+ci )n Italia le*enda c+lu*+rilor din 'a &erci este tot at t de cunoscut+ ea $i ispr+vile lui <c4inder4anncs pe malurile 2inului sau ale lui #artouc4eF la Paris% &i s,au dat informa!ii at t de si*ure despre tezaurul acelor Meste /ere% )nc t l,am putut evalua la du(lul (o*+!iilor aflate )n )ntre* universul. &i s,a e0plicat totul% c4iar $i *estul at t de caracteristic" c4eia )ntins+ asasinului de c+tre victim+% a$a cum se vede )n ta(lou. @ste c4eia tezaurului $i reprezint+ )ns+$i le*ea luptei de veacuri care se d+ )ntre p+rin!i $i copii )n aceast+ familie a 9trizilorG. #el ce moare tre(uie s+ predea c4eia $i e0ist+ o formul+ consacrat+ pentru asta. #el )nvins spune )nvin*+torului )n timp ce,i d+ aceast+ *roaznic+ c4eie" 5.at+ sau fiule iat+ ceea ce !i,a pus cu!itul )n rn n+ $i ceea ce,!i va pune un cu!it )n inim+6. /ecunoscuta% care )ntre timp se )m(r+case% ie$i )n acel moment de dup+ paravan. /u mai era Menus% ci (cel pu!in ca statur+% c+ci voalul des )i acoperea )nc+ fa!a) o t n+r+ $i )ne)nt+toare femeie% )m(r+cat+ cu cea mai aleas+ ele*an!+. I <e face t rziu% te ro* s+ )nc4ei zise ea. I 9m terminat r+spunse 2e3nier $i dac+ n,ar fi dorin!a dumneavoastr+ de a v+ povesti $i cea de a doua c+l+torie a mea )n #orsiea% n,a$ mai avea dec t s+ v+ mul!umesc din toat+ inima. 7atorit+ dumneavoastr+% doamn+% voi fi avut $i eu o dat+ talent. /ecunoscuta tocmai se oprise )n fa!a $evaletului. P n+ atunci nu v+zuse )nc+ rezultatul acestei lun*i $edin!e de poz+. 2+mase o clip+ t+cut+ $i atent+% privind opera lui 2e3nier. l <c4inder4annes% pe numele s+u adev+rat No4ann >ucfler% a fost conduc+torul unei (ande mari de t l4ari% care )n timpul 2evolu!iei Franceze a operat )n re*iunea 2inului. Dn l8XG a fost decapitat la &ainz. (n.r.) F 2enumit $ef al unei (ande de 4o!i din Fran!a% la )nceputul

secolului al XMIII,lea. 9 fost tras pe roat+ )n Pia!a Arevei din Paris% (n.r.) G 9utorul )i socote$te un fel de descenden!i ai Iui 9treu% re*ele 5 &3cenei% faimos prin ura )mpotriva fratelui s+u .43este. Omor n,du,i trei din copii% i,a servit tat+lui lor la, mas+ cu prile-ul unui (anc4et. 9 fost ucis de un alt fiu al lui .43este. (n.r.) I &+ vezi )ntr,adev+r astfelB murmur+ ea cu o nuan!+ de emo!ie )n *las. I <unte!i cu mult mai frumoas+ ceit se vede r+spunse simplu t n+rul pictor. . @a )i )ntinse o m n+ adora(il+ $i zise )ncet" I Poate c+ nu ne vom mai vedea niciodat+. Dn via!+ e0ist+ )ns+ )nt lniri neprev+zute. 9clu,!i aminte% a$a cum $i eu )mi voi aminti... Iar acum termin+% te ascult. I .a(loul lui >ri*and mi,a rede$teptat o(sesia care se potolise )n (un+ m+sur+ relu+ 2e3nier. Dnainte de a m+ rc ntoarce )n Fran!a% am vrut s+ rev+d sau% mai (ine zis% s+ 5v+d6 locul necunoscut unde naufra*iasem )n acea noapte )ntunecoas+ $i% pornind de acolo pe -os s+ m+ afund sin*ur )n c mpie $i s+ re*+sesc cl+direa aceea mare ruinat+. 9m sosit la 9-accio% ele unde o (arc+ de pescari m,a condus la #apo,&ore% la sud de *olful Malinco. &i,ar fi fost *reu s+ re*+sesc% printre toate *olfule,!ele acelea care m+r*inesc $i f+r mi!eaz+ coasta% locul e0act unde naufra*iase vaporul nostru% dar p n+ la urm+ lucrul nu avea prea mare importan!+. , 7up+ ce m,am orientat cum am putut mai (ine% am luat,o direct prin c mpiile dintre #apo,&ore $i o mica localitate al c+rei nume )mi scap+% de pe l n*+ #4iave. 7up+ primii pa$i% mi se p+ru c+ re*+sesc impresiile de atunci. @ra tot iarn+. /umai c+ v ntul era uscat= )n locul MDrte-uri)or de ploaie se ridicau acum nori de praf )n*4e!at. 9m um(lat de la nou+ diminea!a p n+ noaptea% ccrcc,t nd $i la dreapta $i la st n*a% ca un v n tor sau ca un anticar. M+zui de departe ora$ul <artena% care era pentru mine un e0celent punct de spri-in pentru delimitarea cercet+rilor. Pot spune c+ am cercetat fiecare metru de teren. /u am *+sit nimic% afar+ de c teva (iete *ospod+rii% c teva vile modeste% un castel construit de cur nd $i un mare a$ez+m nt cu aspect mai modern6 numit 5Ospiciul #olonelului6. 2evenii la acest ospiciu de dou+ ori% deoarece se afla la e*al+ distan!+ de mare $i de <artena% e0act )n locul K> care instinctul meu )l indica. &i s,a spus c+ ca,a o linfla!ie )ntemeiat+ de colonelul >ozzo. Primisem destui liani% ca s+ cunosc inima *eneroas+ a acestui om de (ine. 5)i sunt o(li*at% cum )i e $i tat+l meu% cum )i este $i scumpa mea Ir8ne. &i se spuse c+ ..6Ospiciul #olonelului6% )n afar+ de (olnavii corsicani% mai ad+postea $i mul!i oameni din Paris% care veneau s+,$i )nc+lzeasc+ la soarele din miaz+zi tru,purile sleite de lipsuri sau de e0cese. /u putui totu$i s+ plec )nainte de a m+ informa. 'a )ntre(+rile mele mi se r+spuse c+ pe acolo nu e0istau nici un fel de ruine% afar+ de acelea ale unei vec4i m ,n+stiri a c+lu*+rilor din 'a &erci% aflat+ la mai multe le*4e dep+rtare% dincolo de ora$ul <artena. Dn acest moment% 2e3nier fu )ntrerupt de un z*omot care venea de la u$a principal+.

#ineva cunoscut )ncerca s+ )ntoarc+ m nerul de afar+ al u$ii. @ de la sine )n!eles c+% )n timpul cit poza necunoscuta% u$a atelierului era )ncuiat+. &inerul nu ceda= se auzir+ (+t+i ner+(d+toare )n u$+. I Pute!i ie$i pe aici , zise 2e3nier% ar+t nd u$a din,spre strada Mavln. ;tiu cine e musafirul% dup+ cum (ate" e tat+l meu. /ecunoscuta% care f+cuse c !iva pa$i spre u$a lateral+% se opri scurt. I 94: e0clam+ ea. #rezi c+ e domnul Mincent #ar,pentierB I <unt si*ur. /ecunoscuta avu o clip+ de $ov+ial+. I Caide% 2e3nier: stri*+ cineva de afara. 7esc4ide odat+: I 7a% desc4ide,i zise necunoscuta. ;i fiindc+ t n+rul p+rea mirat% ea ad+u*+" I Mreau s+ v+d ce efect va produce asupra lui sc4i!a noastr+... c+ci ne apar!ine pu!in la am ndoi. Dn dosul voalului se putea *4ici un sur s. 2e3n er se duse s+ desc4id+. @ra )ntr, adev+r Mincent% care stri*+ intr nd" I 7e ce nai(a ai )ncuiat u$a astaB 7ar v+z nd femeia voalat+% se )ntrerupse% iar privirea iui e0prima o stare de uimire. <alut+= necunoscuta )i r+spunse la salut. I Iat+ e0plica!ia zise 2e3nier% ar+t ndu,i $evaletul. Mincent #arpentier privi sc4i!a $i f+cu un *est de admira!ie. I @ frumos: murmur+ el. @ foarte frumos. Privirea i se furi$+ spre model% e0amin nclu,i )m(r+c+mintea aristocratic+ cu o surprindere cresc nd+. #4ipul frumos $i cinstit al lui 2e3nier )$i p+str+ )ntrea*a senin+tate. I <+ $tii% tat+ zise el c+ nu m,am ruinat pl+tind modelului $edin!ele. &ai e0ist+ $i al!ii )n afar+ de tine pe care )i intereseaz+ ta(loul de la *aleria >iffi. #arpentier tres+ri% iar privirea care,i $ni din oc4i voia parc+ s+ str+(at+ voalul necunoscutei. 2e3nier continu+" I .a(loul e aici. Po!i s+,l iei dac+ vrei #arpentier urm+ri din oc4i *estul t n+rului. F+cu un pas spre ta(lou% dar se opri% c+ci un (ra! str+in se strecur+ pe su( al s+u. <pre stupefac!ia lui 2e3nier% era c4iar modelul care )$i luase aceast+ li(ertate. I 7omnule Mincent zise femeia ve!i privi aceast+ p nz+ alt+dat+. 7oresc s+ v+ vor(esc. M+ cer un loc )n tr+sura dumneavoastr+. I 9m avut oare onoarea de a v+ fi cunoscut% doamn+B )ntre(+ ar4itectul% cam (+!os. I Dn ceea ce m+ prive$te% am pl+cerea de a face parte dintre prietenele dumneavoastr+ r+spunse modelul. &+ ve!i refuza oareB I 7oamn+ se ( l( i Mincent sunt la dispozi!ia dumneavoastr+. Dn timp ce se )ndreptau spre ie$ire% modelul zise" I 9dio% domnule 2e3nier% sau poate la revedere: 7ac+ mai devreme sau mai t rziu cineva te va solicita )n numele lui Menus cea r+nit+% adu,!i aminte.

Ln *est *ra!ios $i no(il )nso!i aceste ultime cuvinte. . n+ra femeie disp+ru )mpreun+ cu Mincent% l+s ndu,l pe 2e3nier prad+ unei uimiri de nedescris. XMIII '@Aj&D/.Lk 7e )ndat+ ce ar4itectul la mod+ $i inso!itoarea lui se aflar+ )n cupeul care sta!iona )n strada 9pusului% Mincent )ntre(+ pu!in cam sec" I Me!i *+si c+ e indiscret% doamn+% dac+ ,a$ dori s+ $tiu... I #ui ave!i cinstea de a vor(iB )l )ntrerupse modelul% r z nd. /icidecum% e foarte natural. A+sesc c+ este firesc s+ v+ sim!i!i contrariat de faptul c+ cineva se v r+ f+r+ voie )n * ndurile dumneavoastr+ cele mai intime. Dntre(a!i f+r+ team+" eu v+ voi r+spunde% dac+ cred de cuviin!+. I /u sunte!i Francesca #orona: e0clam+ #arpentier% care se str+duia s+ recunoasc+ sunetul acestei voci. I M+ dau cuv ntul replic+ modelul c+,mi voi scoate voalul% sau% mai (ine zis% masca% )nainte de a co(or) din tr+sur+. <pune!i,i vizitiului c+ mer*em la Pa,lais,2o3al. Mincent se supuse. 7up+ ce )nc4ise ferestruica% necunoscuta relu+" I Frumosul acesta de 2e3nier e foarte a(il. 9 avut pe de*ea(a un corp cum pu!ine se afl+ )n lumea modelelor. /umai c+ t r*ul% e0celent pentru el% c foarte costisitor pentru dumneavoastr+. 9$a e lumea. I /u v+ )n!ele*% doamn+ pronun!+ )ncet Mincent% cu spr ncenele )ncruntate. I O: >a da: ripost+ necunoscuta. <unte!i un om curios. 7e altfel% lucrul acesta se poate spune despre to!i (+r(a!ii. ;i c4iar despre femei. Fiecare dintre noi ne * n,dim cum s+ facem s+ p+r+sim drumul drept ca s+ ne )n*4esuim )n cotlonul unde cre$te ar(orele cu fructul oprit. #unoa$te!i oare mul!i oameni care s+ nu fi pierdut pentru a doua oar+ raiul p+m ntescB <e opri% ca pentru a,$i l+sa partenerul s+ r+spund+= dar acesta t+cu. I 7umneavoastr+% de pild+ relu+ ea a!i fost victima soartei% )nainte. de a deveni favoritul ei. #ine ar putea crede c+ m na dumneavoastr+% at t de frumos )rt, m+nu$at+% !inea ziua )ntrea*+ mistria $i c+ tre(uia s+ munci!i o s+pt+m n+ ca s+ c $ti*a!i costul uneia din mesele dumneavoastr+ de azi de la Aafe 9n*laisB @ drept c+ pe atunci m nca!i cu poft+ codrul ele p ine $i (o!ul de (r nz+ pe care le purta!i su( (ra!% pe c nd azi str m(a!i din nas )n fa!a tocanei de vinat cu trufe $i a trufandalelor. >lestem+m mizeria% scumpe domn= dar ea prezint+ mari avanta-e at t pentru stomac% c t $i pentru creier. # t era!i de lini$tit pe atunci: ;i cum v,a!i fi mirat dac+ vi s,ar fi spus c+ ve!i c $ti*a lozul cel mare la loteria succesului $i c+% odat+ c $ti*at% o (oal+ vi se va cui(+ri )n creier" (oala celor ferici!i% care te )mpin*e s+ faci pe dracu,n6 patru pentru a,!i rupe * tul: 9 doua )ntrerupere. 7e data aceasta% Mincent interveni" I Mre!i s+,mi face!i pl+cerea s+ tra*e!i concluziaB I F+r+% )ndoial+ r+spunse doamna voalat+ c+ meseria de zidar nu era pentru

dumneavoastr+% care ave!i talent% (un+,ere$tere $i c4iar o oarecare ele*an!+= dar a!i fi r+mas tot zidar f+r+ lozul cel mare. 'ozul acesta a fost )nt lnirea cu colonelul >ozzo, #orona% care v,a pus s+,i face!i o lucrare misterioas+% f+r+ s+ v+ dezv+luiasc+ secretul s+u. 7up+ c t se pare% a fost mul!umit de dumneavoastr+% fiindc+ a!i primit o recompens+ re*easc+% nu numai )n (ani% clar $i )n credite% )n rela!ii% )n succese. @ste sau nu adev+ratB I @ste adev+rat. ;i nu m,am * ndit niciodat+ s+ rene* aceast+ datorie. I 7ar v,a!i * ndit s+ o pl+ti!i la fel ca mama noastr+ @va% c+reia 7umnezeu i,a spus" 5.otul e al t+u% afar+ de m+r6% $i ea nu -induia dec t acest m+r. >iata femeie: 9dev+rat+ femeie: <untem to!i copiii ei. <tr mtoarea lui #arpentier era vizi(il+% totu$i )ncerc+ s+ protesteze. I 9firm zise el . c+ nu am nimic s+,mi repro$ez fa!+ de colonelul >ozzo, #orona. I Iar cu afirm ripost+ necunoscuta c+ @va% mama mea% n,ar fi mu$cat niciodat+ din m+r dac+ pomul ar fi avut treizeci de picioare )n+l!ime% )n acel !inut primitiv unde nu se *+seau sc+ri... ;i ce% crede!i c+ sunte!i sin*ur su( pom% dra*+ domnule #arpenticrB /u (+nui!i c+ imensul tezaur pentru care a!i me$terit pu$culi!a este r vnit $i de al!ii dec t de dumneavoastr+B Pronun!ase aceste ultime cuvinte pe un ton sever $i t+ios. I 7ar cine sunte!i dumneavoastr+B )ntre(+ (rusc ar4itectul. Mreau s+ $tiu: .onul s+u era poruncitor% aproape amenin!+tor. /ecunoscuta )$i ridic+ voalul cu un *est rapid% descoperind astfel o fi*ur+ a c+rei str+lucitoare frumuse!e era pe atunci admirat+ de )ntre* Parisul. I #ontesa de.#lare: e0clam+ #arpentier. &ar*ueritc: 9poi ad+u*+% ca pentru sine" >+nuiam eu: I Dn teatru% noi numeam asta 5s+,!i ratezi efectul6. Iat+,te dezumflat% Mincent% s+rmane prieten: Oc4ii ei mari% care% atunci c nd voia ea% erau nevinova!i ca aceia ai unei madone% c+p+taser+ acum% )n mod inten!ionat% o lucire )ndr+znea!+. I ;i eu am urcat pe scen+ urm+ ea a$a cum a!i urcat $i dumneavoastr+ sc4elele. O(ra-ii mi,au )n*4i!it tot at ta ipsos ca $i m inile dumneavoastr+. Ia uita!i,v+ dac+ se mai vede ceva: <e *+sesc destui in$i care s+,mi fac+ (io*rafia" &ar*uerite <adoulas% pe la teatrele din provincie (pe aia o fluierau)% &ar*uerite de >our*o*ne prin cartierul 'atin (pe asta )ncepuser+ s+ o adore)% apoi contesa &ar*uerite de #lare% aplaudat+ acum peste tot $i peste tot respectat+ pe aceast+ scen+ care se c4eam+ lumea mare. Lrm+ o t+cere. I &,a!i cunoscut student+% scumpe domnule Mincent relu+ frumoasa contes+ de aceea nu m+ -enez fa!+ de dumneavoastr+. <unt o fat+ (un+" )n loc s+ v+ ur+sc% v,am f+cut ai4itectul meu de cas+. #u toate acestea v+ desfid s+ )ncerca!i s+ spune!i *+*+u!ilor cu (lazon din cartierul <aint,Aermain c+ m ncam )mpreun+ la, Flico,teau0 cu un franc $i $aizeci. #arpentier )$i revenise din emo!ia ce,l st+p nea.

I 'a ce,a$ face,oB )ntre(+ el lini$tit. I /u se $tie. <untem doi pentru acest m+r. Potrivit istoriei% @va este prima care )l cule*e. 9dam vine )n riadul al doilea. Me!i fi oare at t de imprudent s+ dori!i s+,l m nea!i pe totB I Frumoas+ doamn+ , zise #arpentier din ce )n ce mai distant presupun c+ )n dosul cuvintelor dumneavoastr+ e0ist+ un t lc ra!ional= numai c+ eu nu )l descop+r% )ntruc t doresc din inim+ s+ r+m n umilul dumneavoastr+ servitor $i prieten% cred c+ p n+ acum ne,am fi )n!eles% dac+ v,a!i fi e0primat altfel dec t )n $arade. #ontesa &ar*uerite apro(+ cu un semn din cap. I 9tunci s+ vor(im l+murit replic+ ea. Dnt mplarea )mplete$te fantezia cu lucrurile cele mai serioase. .a(loul din *aleria >iffi% care )ntruc4ipeaz+ * ndurile noastre comune6 ne,a apropiat ast+zi% dar eu v+ suprave*4eam de mult timp $i a$ fi venit sin*ur+ la dumneavoastr+ dac+ nu ne )nt lneam. Dncepe!i s+ )n!ele*e!iB 9r4itectul se )nclin+ )n t+cere. I @0ist+ )n acest ta(lou doi oameni $i un tezaur urm+ &ar*uerite. #ei doi oameni se afl+ la Paris. I #4iar $i cel mortB )ntrerupse Mincent% care )ncerc+ s+ sur d+. I ;i (+tr nul $i t n+rul continu+ frumoasa contes+ (unicul $i nepotul. #are dintre ei va muri de data aceastaB >+t+lia a )nceput. >+tr nul st+ )nc4is )n cetatea lui% ap+rat de pruden!+ $i de aurul s+u. . n+rul mer*e de unul sin*ur la asalt. 7estinul e de partea lui. I #rede!i )ntr,adev+r )n toate acestea% frumoas+ doamn+B )ntre(+ Mincent. I #red ceva mai pu!in dec t dumneavoastr+% scumpe domn% dar totu$i destul. 9m privit acest c4ip im(er( din I i(lou, de dou+ ori% c nd (+r(at% c nd femeie... 9!i p+lit: Mincent #arpentier se sc4im(ase )ntr,adev+r la fa!+% d oarece ultimele cuvinte ale contesei de #lare )i evoca, v+ o anumit+ viziune. Ima*inea acelei femei )nalte% cu fi*ura palid+ $i rece% )nv+luit+ )n voaluri ne*re% pe care o )nt lnise,l n*+ fata lui la m n+stire% maica &+ria cea >un+% )i trecu deodat+ prin fa!a oc4ilor. I 7oamn+ murmur+ el dac+ scopul dumneavoastr+ a fost s+ m+ fac+ s+ m+rturisesc nea-unsurile pozi!iei mele at t de invidiate% a!i reu$it: <unt ca aceia care tra* foloase de pe urma unui le*+m nt cu <atana. Prosperitatea mea nu,mi aduce nici o (ucurie. &i,e fric+. I ;i ave!i dreptate s+ v+ teme!i articula l+murit contesa &ar*uerite lucrul e clar.. Mincent urm+" I <unt zile c nd m+ * ndesc s+ p+r+sesc totul% s+,mi iau cei doi copii $i s+ fu* departe% departe% dincolo de m+ri. I /u zile rectific+ &ar*uerite. <pune!i mai cur nd ore% c+ci e mai aproape de adev+r. 7ar ora urm+toare v+ *+se$te din nou )nfier( ntat de pasiunea care v+ arde% ca $i pe mine de altfel" fiindc+ $i eu am c $ti*at lozul cel marc= $i eu ar tre(ui s+ m+ (ucur )n lini$te de norocul meu nesperat= $i mie )mi fu* oc4ii )nc4ipuirii )nne(unite asupra

*r+mezilor de aur% de perle% de diamante pe care ta(loul lui >ri*and te las+ s+ le (+nuie$ti )n )ntunericul unor perspective uimitoare. Mre!i s+ )mp+r!imB Oc4ii s+i arz+tori priveau fi0 )n oc4ii ar4itectului% ale c+ror pleoape clipir+ $i se l+sar+ )n -os. I Pe m ntuirea mea (ol(orosi el , $i% dac+ nu crede!i )n 7umnezeu% pe fericirea mea% pe via!a mea% pe via!a copilului meu% v+ -ur c+ nu $tiu nimic $i c+ nu vreau nimic: #ontesa )ntinsese m na. I Fricos: f+cu ea )n timp ce $i,o retr+*ea cu dispre!. 9poi ad+u*+" &incinos: #um v+ petrece!i nop!ile de $ase ani )ncoaceB 7e ce ave!i acest aer distrat care v+ urm+re$te peste totB /u vi se cunoa$te nici o le*+tur+ de dra*oste% dispre!ui!i -ocurile de noroc% nu v+ atra*e nimic din ceea ce se c4eam+ pl+cere... 94: Pentru a,l putea )n$ela pe colonelul >ozzo,#orona... $i c4iar pe mine% care nu,i a-un* nici p n+ la *lezn+% ar fi tre(uit m+car un comedian% iar dumneavoastr+ sunte!i doar un smintit: #arpentier p+rea distrus. I .re(uia s+ se )nt mple: * ndi el tare. 'e*+m ntul: 'e*+m ntul cu <atana: @ )ntotdeauna funest: 7oamn+% asculta!i,m+ $i m+ ve!i crede" de $ase ani )mi petrec nop!ile tremur nd. 9cest aer distrat% oare m+ urm+re$te pretutindeni% este con$tiin!a condamn+rii mele. <+ iu(esc o femeie% eu: Oare dorin!a poate s+ d+inuie $i )n a*onieB &esele% pl+cerile... <e )ntrerupse% r z nd descura-at. #ontesa% care )l asculta cu r+ceal+% zise" I 7ac+ v+ afla!i at t de -os% de ce refuza!i tov+r+$ia pe care v,o oferB I Pentru c+ el $i,a !inut promisiunea. I #ine% <atanaB I &i,a spus s+ uit. 9m uitat. ;i )nc+ tr+iesc. 9sta nu e nimicB >atista sa ud+ )i supse sudoarea de pe frunte. #ontesa &ar*uerite )$i str nse $alul )n -urul umerilor. <pune!i s+ opreasc+ zise ea am a-uns. <e aflau in p a!a vec4iului #astel de ap+ l n*+ Palais,2o3al. #arpentier se *r+(i s+ se supun+. <e l+sa noaptea. #ontesa )$i relu+ tonul de mare doamn+% care% la drept vor(ind% i se potrivea foarte (ine. I Iat+,v+ sc+pat de mine% scumpe domnule zise ea desc4izindu,$i sin*ur+ u$a cupeului% M+ aduceam si*uran!a% o dat+ cu averea% c+ci eu% eu nu tremur nici atunci c nd e vor(a de <atana. <atana m+ cunoa$te $i m+ respect+. &,a!i respins. #ei care nu sunt cu noi sunt contra noastr+. I Pute!i fi si*ur+% doamn+ voi s+ )ntrerup+ ar4itectul c+ nu voi dezv+lui nim+nui... I M+ scutesc de discre!ia dumneavoastr+ continu+ ca. <pune!i,i numai acelui (+tr n pe care (+nuiesc c+,l cunoa$te!i $i care% )n. loc s+ doarm+ cinstit )n patul lui% $i,a luat cu c4irie o mansard+ )n strada Mr+(iilor% )n spatele palatului >ozzo% c+ la v rsta lui poate s+ i se )n,t mple u$or ceva r+u. 9cest om (+tr n a *+sit ceea ce c+uta" este momentul critic. 9dio:

Dnc4ise u$a cupeului $i% tr+* ndu,$i voalul% se )ndrept+ pie sta!ia de tr+suri de lin*+ corpulde paz+. #arpenilor r+mase o clip+ nemi$cat% livid ca un om )n a*onie. # nd vizitiul% mirat de t+cerea sa% se d+du -os ca s+,l )ntre(e unde vrea s+ mear*+% el r+spunse" I /ici eu nu $tiu unde vreau s+ mer*. I 7omnul se simte r+uB )ntre(+ vizitiul. I /u... la palat. .r+sura porni. Mincent #arpentier% ca de$teptat din,tr,o amor!ire ad nc+% privi locul unde st+tuse p n+ adineauri contesa. 9poi% l+s ndu,$i capul )n &ini% murmur+" I /u puteam s+ scap de vrerea soartei. 9m fost recunoscut su( de*4izarea nocturn+. <unt pierdut: XIX #9<9 'LI MI/#@/. 1icala care spune" 5)nc+l!at prost ca un cizmar, era adev+rat+ alt+dat+% dar m+iestria se )m(un+t+!e$te $i% )n toate domeniile% produc+torul devine azi propria lui reclam+. Picioarele pantofarilor no$tri sunt ast+zi c4inuite )n piele de lac% $i cunosc un t n+r domn% croitor de felul lui% care e a$a de teri(il de (ine )m(r+cat% c+ $tren*arii il aclam+ pe strad+. &ai e0ist+ $i alt+ e0presie" 5#as+ de ar4itect6% care )ntrune$te )n e*al+ m+sur+% ca toate adev+rurile populare% admira!ia $i (+taia ele -oc. 5#asa ar4itectului6% cl+dit+ de ar4itect pentru ar4itect% este )n acela$i timp un domiciliu $i o reclam+. Dns+$i )nf+!i$area sa tre(uie s+ le dea de * ndit celor care au posi(ilitatea s+ devin+ eventuali clien!i ai ar4itectului. .re(uie s+ fie ele*ant+% coc4et+% pu!in (anal+% plin+ de )nlesniri% de confort% decorat+ cu flori frumoase sau cu zarzavaturi% ticsit+ de a$a,zisele inven!ii americane care fac% la nevoie% dintr,un dulap unQc$emineu sau dintr,o f nt n+ im calorifer. .re(uie s+ poat+ fi vizitat+ cu un permis% ca alt+dat+ apartamentele din palatul Prim+riei% atunci c nd senatorul,prefect al <enei $i doamna prefect se aflau la !ar+. @ mai mic+ dec t un minister% dar cit de dr+*u!+: 7up+ ce au cercetat,o din pivni!+ $i p n+ )n pod% perec4ile se )ntorc * nditoare acas+% $i astfel *erarienele construc!iei )ncepe s+ fermenteze )n dosul pr+v+liei. I @ste ca o (om(onier+: zice ne*ustorul. Iar consoarta% )ntotdeauna mai poetic+% r+spunde" I @ ca o cutie de (i-uterii. Oamenii ace$tia s nt oare (om(oane sau (i-uterii ca s+ fie pu$i )n+untruB /,are a face. 9u cu ce s+,$ procure o asemenea cutioar+" $i o vor construi% neferici!ii: Mincent #arpentier% a c+rui situa!ie )nflorise ca prin minune% nu avusese nevoie s+,$i creeze o firm+. 'ocuia in cartierul <aint,'azare% )ntr,o cas+ care nu era o cas+ de ar4itect. 9r fi putut s+ fie o locuin!+ )nc nt+toare% dac+ n,ar fi fost atmosfera de triste!e care o )ncon-ura. ; e de notat c+ aceast+ triste!e nu f+cea parte din casa )n sine% oare era (ine a$ezat+% construit+ intr,un stal ele*ant $l vesel% potrivit+ din toate punctele de vedere pentru o locuin!+ demn+ de invidiat.

#asele au $i ele un suflet% care imprim+ fizionomia pietrelor $i a mortarului din zidurile lor. Dn locuin!a lui Mincent #arpentier% sufletul t n-ea. .e sim!eai sin*ur )n aceast+ locuin!+ al(+% care ar+ta ca p+r+sit+ )n mi-locul a*lomer+rilor Parisului. Pendula )n stil 5rocaille6% care )mpodo(ea $emineul )nc+rcat de sculpturi% (+tuse de nou+ seara. O lamp+ ardea pe mas+% arune)nd o lumin+ s+rac+ asupra culorilor desc4ise ale unui salon destul de mare% cu mo(ilier l+cuit )n al(% pe care )l )ncadrau tapi!erii de >eauvais% cu su(iecte pastorale. Mincent #arpentier st+tea lin*+ mas+. 'umina .l+mpii )i c+dea pe fruntea )nne*urat+% plin+ de riduri adinei. <puneam% c4iar )n diminea!a%acestei zile% c nd am vizitat & n+stirea #rucii% c+ Mincent #arpentier )ntinerise% dar $i )m(+tr nise )n ultimii $ase ani. Dn aceast+ sear+% el ar+ta )m(+tr nit% mult )m(+tr nit. Prin p+rul s+u r+v+$it ap+rea un )nceput de c4eile. 9ctorul nu mai era pe scena. 'a aceast+ or+% c nd n meni nu,i mai p ndea pe fi*ur+ pustiirile unei mari patimi sau ale unei mari suferin!e% totul se destindea )n fiin!a lui% Intre el $i lamp+ se afla% )ntins pe mas+% un plan ar4itectural. 9cest plan reprezenta o sec!iune a unui vast palat de form+ nere*ulat+% a$ezat )ntre o curte $i o *r+din+. #urtea d+dea spre strada .4erese% *r+dina spre strada Mr+(iilor. 7+m aici denumirea acestor str+zi ca s+,l l+murim pe cititor% dar% )n realitate% numele lor nu fi*urau )n plan nici m+car prin ini!iale. #4iar de la )nceput vom spune c+ acesta era planul e0act $i complet al palatului >ozzo,#orona. Pe 4 rtie% totul era )n al( $i ne*ru% afar+ de un punct ro$u% marcat )n mi-locul unei camere mari% desemnat+ su( numele de 5vec4iul salon6 $i a$ezat+ )n partea din fund% la e0tremitatea de nord a fa!adei care d+dea spre *r+din+. 9ceast+ pat+ ro$ie ocupa% a$adar% por!iunea de fa!ad+ cea mai )ndep+rtat+ de str+du!a Mr+(iilor% cu care *r+dina comunica printr,o porti!+ scund+% nu departe de acel la(orator unde proprietarii ma*azinului ]'a micul c $ti*[ str n*eau mun!i de aur cu miriametri de p nz+ ieftin+. /u sunt nici dou+zeci de ani de c nd zidul cenu$iu $i pr+p+dit al acestei *r+dini% care nu mai avea dec t vreo patruzeci de picioare% a fost d+r mat $i )nlocuit cu o cas+ de raport. Oc4ii lui Mincent r+m+seser+ fi0a!i asupra punctului ro$u% ca $i cum ar fi fost fascina!i. ' n*+ el% un mare do* danez dormea cu (otul )ntre la(e. 'a cel+lalt cap+t al mesei% )n parte pe ea% )n parte pe un fotoliu al+turat% se afla un (izar amestec de ve$minte uzate $i murdare" o perec4e de pantaloni vec4i% o pelerin+ sf $iat+% o (onet+ de lucru% un cozoroc vei,de% o pQ rec4e de oc4elari cu toarte $i o manta lar*+. Primul * nd pe care !i,l st rneau v+z ndu,le era c+ aceste zdren!e serveau pentru de*4izare. &antaua tre(uia s+,l acopere pe cel de*4izat atunci c nd ar fi ie$it din cas+. Areutatea era s+ ie$i din cas+. Mincent #arpentier )$i l+sase fata la m n+stire c4iar,pe timpul vacan!ei $i instalase la

cel+lalt cap+t al ora$ului atelierul fiului s+u adoptiv% dar nimeni nu se poate feri de anumi!i oc4i care te p ndesc la ie$irea din cas+. Mincent #arpentier nu putuse s+ renun!e nici la portar% nici la valetul de cas+. 9vea c4iar un valet remarca(il% despre care Urom mai vor(i. 7ar la ce )i putea servi aceast+ de*4izareB Aon*ul pendulei r+sun+ )ndelun* )n spa!iul sonor al salonului lipsit de orice alt z*omot. Mincent !inea cu o m n+ planul% iar cealalt+ i se crispa prin p+r. I &ai am oare timp s+ fu*B se )ntre(+ el. ;i sunetul propriului s+u *las p+ru s+,l )nsp+im nte. I &oartea relu+ el )ncet nu mai e nici o )ndoial+% o moarte f+r+ mil+% nici iertare. @i se m+cel+resc )ntre ei% p+rin!ii $i copiii% urm nd o tradi!ie de familie. @ste le*ea lor. /ici unul n,a $ov+it )ntre vocea s n*elui $i c4emarea aurului. #um ar putea oare s+,l cru!e pe un str+inB <e ridic+ )mpleticindu,se% $i at t de desfi*urat% c+ l,ai fi crezut sculat dup+ o lun*+ (oal+. 7ul+ul danez se ridic+ $i el )n picioare. <alonul avea dou+ u$i. Mincent se duse pe r nd la am ndou+% ca s+ le )ncerce )ncuietorile% apoi zise cu am+r+ciune" I <unt (ine ap+rat% dar moartea e ca $i aerul% intr+ pe *aura c4eii% prin cr+p+turile ferestrelor. P inea pe care o m+n nc m+ )nsp+im nt+: Dntorc ndu,se la mas+% )mpinse cul piciorul pulpanele 5elerinei care at rnau pe -os. I /e(un: /e(un nefericit: murmur+ el. 7e*4izare: <+ )n$eli oc4iul unui asemenea tezaur: #+ci aurul are oc4i= aurul se p+ze$te $i se ap+r+= aurul vede totul% aurul este 7umnezeu: # inele se )ntinse% 4+m+ind )ncet% $i veni s+ se frece de el. I Nos% #ezar: stri*+ Mincent. <e l+s+ pe scaun $i,$i spri-ini fruntea )n m ini. Fruntea )i ardea. I <unt pierdut: relu+ el. &ul!umesc lui 7umnezeu pentru idee a pe care am avut,o de a )ndep+rta copiii de lin*+ mine. @i vor fi feri!i de d+r m+turi c nd casa va s+ri )n aer... doar dac+ aceast+ femeie nu se va le*a $i de 2e3nier. .a(loul e0ist+. @ste o cruzime a )nt mpl+rii. 7inspre partea aceasta nu voi putea muri lini$tit... dar dinspre cealalt+B Fata mea:... Fi*ura aceea palid+ de c+lu*+ri!+ italianc+ pe care o cunosc at t de (ine: #4ipul acela care este acela$i cu cel din ta(lou% $i care este $i al omului misterios% concurentul meu... al omului care% ca $i mine% d+ t rcoale tezaurului... Fata mea nu $tie nimic. 7a: O -ur: &i,a$ fi smuls mai de*ra(+ lim(a din *ur+ dec t s+,i )ncredin!ez acest fatal secret. #rede!i,m+% spun numai adev+rul% ar fi o crim+ inutil+. #ru!a!i,o pe Ir8ne% cru!a!i,o pe scumpa mea copil+:... <udori reci )i inundar+ t mplele. @ra )n prada unui c4in )n*rozitor. .imp de c teva minute r+mase * f ind% ca sufocat. I Femeia aceasta: stri*+ el deodat+. &ar*uerite: @a nu e sin*ur+% aproape c+ mi,a spus,o% $i c4iar o (+nuiam% fiindc+ )i p ndisem casa. # !i sunt )n -urul pr+ziiB # !i lupi suntemB )n timp ce eu o p ndeam% m+ p ndea $i ea pe mine. ;i fiind mai (o*at+% a v+zut

mai clar sau cel pu!in mai repede. &i,a propus s+ )mp+r!im% dar este o capcan+= )n fa!a por!ii acestui templu infernal nu e0ist+ )mp+r!eal+% ci numai omor: 7ar o idee p+ru s+,l )nsufle!easc+ deodat+. I Femeia aceasta e nimic pe l n*+ el: zise Mincent. /u $tie nici cit $tiu eu. @a nu ar putea s+ pun+ de*etul pe acest punct ro$u $i s+ zic+" 9ici este: #e,ar fi dac+ m,a$ duce la el% la acest muri(und% mai puternic dec t Cercule% $i i,a$ dest+inui planurile contesei &ar*uerite... 7ar se )ntrerupse printr,un r s dureros. I #e motiv a$ avea s+ fac acest lucruB ;i care mi,ar fi scuzaB ;i ce drept a$ putea invocaB #olonelul mi,a poruncit s+ uit. /umai faptul c+ mi,am reamintit ar putea fi socotit ca o tr+dare. /,a$ mai ie$i viu din palatul >ozzo. 5Ma s+ zic+ te interesezi de pu$culi!a mea% f rtateB6 Parc+,l aud cum m,ar lua peste picior )nainte de a m+ spinteca... $i% de altfel% nu l,a$ spune nimic nou% fiindc+ el $tie totul dinainte. @l o vede% cum m+ vede $i pe mine. Privirea aurului trece prin zidurile cele mai *roase. ;i aurul este el )nsu$i. P+rea mic$orat $i strivit su( *reutatea descura-+rii= capul )i at rna pe piept. Oc4ii lui stin$i urm+reau nu $tiu ce dincolo de lucrurile prezente $i vizi(ile% pe care el nu le vedea. ;i se * ndea% st+p nit de acest vis care )l le*+na% ca somnul care,l cuprinde pe copilul o(osit de pl ns. I 9m fost% pierdut c4iar din ziua )n care am acceptat le*+m ntul. #4iar la un ceas dup+ acceptare% ima*ina!ia mea )ncepuse s+ lucreze. #+utam. #eva )mi vor(ea ele prime-die% dar eu am r s. <+ fie o prime-die numai faptul c+ cercetezB 7ar nu sunt un 4o!% nu am vrut s+ iau lucrul altuia" am vrut numai s+ $tiu... I Moiam s+ $tiu relu+ el s+ $tiu: #are om poate s+ reziste unei eni*meB 9m )ncercat s+ rezist% dar dorin!a% )nzecit+% )mi )nfier( nta mintea c o demen!+. #redeam c+ stau pe loc% dar mer*eam= credeam c+ m+ (ucur )n pace de (inefacerile nesperate ale averii% dar eu o dispre!uiam $i eram dedat cu trup $i suflet muncii oprite% sfor!+rii vinovate care a s+pat cu )ncetul dar cu o r+(dare ne)mp+cat+ pr+pastia )n care voi disp+rea )n*ropat. #u un *est de m nie $i de revolt+% m na sa crispat+ amenin!+ planul )ntins )n fa!a lui% dar se opri% $i privirea lui de maniac se fi0+ din nou asupra punctului ro$u% )n timp ce spunea cu t+rie"% , 9ici este% sunt si*ur: O $tiu: O v+d: 7ul+ul% care se culcase din nou% ciuli urec4ile. #ineva dinafar+ (+tu la u$a principal+ a salonului. I #e esteB )ntre(+ Mincent% rede$teptat (rusc. #e vrei% 2o(lotB Mocea lui 2o(lot% valetul s+u% r+spunse" , 9 venit cineva din partea notarului dumneavoastr+= I /u sunt acas+. <+ vin+ alt+ dat+: I Persoana insist+ valetul mi,a spus s+ v+ comunic numele s+u. I #e m+ intereseaz+ numele luiB rosti #arpentier m nios. I @ste domnul PiEuepuce% so!ul cameristei doamnei contese. .Ii voi spune s+ revin+%

deoarece domnul nu este acas+. I <+ intre: porunci *r+(it ar4itectul. Dn acela$i timp se duse la u$+ $i trase z+vorul. 7omnul PiEuepuce fu introdus imediat. /u era un om str+lucitor% dar e0ist+ cameriste de,ale conteselor care au (+r(a!i mai am+r !i. 7e altfel% titlul de secretar de notar nu confer+ nim+nui prestan!a unui mem(ru influent al Nocfe3,clu(ului. I 9m vor(it numai a$a de notar% ca s+ )n$el copoii , zise domnul PiEuepuce dup+ ce intr+. I 9i cam )nt rziat f+cu #arpentier. I <o!ia mea mi,a spus replic+ lini$tit PiEuepuce c+ noii #avaleri ai .ezaurului ar da (ucuro$i o mie sau dou+ de franci% ca s+ afle c+ domnul se ocup+ at t de mult de tre(urile lor. Mincent )$i desc4ise portofelul $i scoase o (ancnot+ de cinci sute de franci. 7omnul PiEuepuce o primi $i se a$ez+. I <o!ia mea e p+trunz+toare ca am(ra zise el. @a mai vor(e$te despre un (+tr n domn care ar scuipa zece !nii de franci ca s+ afle ce pune la cale at t domnul% c t $i #avalerii .ezaurului. XX .2IL&FL' I7@II FIX@ 9 venit acum timpul s+,i spunem cititorului% )n c teva cuvinte% povestea lui Mincent #arpentier din ace$ti ultimi $ase ani. , Pe lumea aceasta e0ist+% din nefericire% dou+ lucruri care se aseam+n+" *eniul $i mania. 9proape to!i marii inventatori au fost socoti!i clemen!i la vremea lor% dup+ cum ma-oritatea ne(unilor au asupra unui anumit su(iect o putere de deduc!ie care. uime$te $i dep+$e$te ra!iunea. Punctul de plecare al. lui #ristofor #olum( este acela$i cu al unui (iet ins care )$i plim(+ e0trava*an!a maiestoas+ pe aleile spitalului din #4arenton% m+rturisind vizitatorilor uimi!i c+ el este Isus #ristos sau c+ se nume$te /apoleon. Paznicii v+ vor spune% ca $i medicii" pute!i discuta cu acest nenorocit despre istorie% moral+ sau filozofie= este mai lucid dec t dumneavoastr+% iar * ndirea lui v+ este superioar+. /umai c+% ele )ndat+ ce atin*e!i din )nt mplare (utonul care desc4ide u$a visului s+u% el v+ va spune c+ evreii l,au r+sti*nit pe cruce sau c+ en*lezii l,au asasinat la <f nta @lena. #eea ce alimenteaz+ for!a inventatorului sau sf+r m+ inteli*enta maniacului este numai idee a fi0+. Fisura pe unde aceast+ idee fi0+ se strecoar+ )n craniul omenesc pentru a,l preasl+vi sau a,l de*rada este impercepti(il+. Dnt mplarea pare s+ -oace $i aici un rol imens% at t pen,tru viii aproape mor!i de la >icetre l% cit $i pentru cei de,a pururea vii de la Pant4eon. 7ac+ colonelul >ozzo,#orona% pentru a putea dispune )n toat+ li(ertatea de instrumentul de care avea nevoie% nu l,ar fi )ndep+rtat pe Mincent #arpentier de copiii s+i% poate c+ acest Mincent #arpentier% lu nd partea (un+ a lucrurilor $i accept nd s+ tr+iasc+

fericit6 $i,ar fi ap+rat mintea )mpotriva ideii fi0e. <pun poate% deoarece )nc+ de la )nceput idee a fi0+ provocase )n el fe(ra calculului% $i orice calcul acapareaz+. Oricine $i,a v r t un sin*ur de*et )n aceast+ roat+ ame!itoare care este al*e(ra pro(a(ilit+!ilor sf r$e$te )n mod fatal prin a fi prins% cu trup $i minte% )n acest an*rena-. I se spusese lui #arpentier" 5Lit+:6 @ra )ns+$i condi!ia t r*ului care )i sc4im(a s+r+cia )n (o*+!ie $i punea (azele viitorului copiilor s+i. @l )ncerc+ s+ uite. #rezu c4iar c+ a uitat. # ncl st+tea de vor(+ cu el )nsu$i% )$i% spunea" 59$ fi ultimul dintre oameni dac+ n,a$ respecta aceast+ condi!ie at t de u$oar+:6 7ar era sin*ur% $i e0ista un )nceput de calcul. #e for!+ poate )mpiedica ac!iunea t+cut+ a *r+untelui care )ncol!e$teB G Mec4i azil de (+tr ni )n Fran!a% (n.l.) 9!i avut cu to!ii acele vise din nop!ile reci% c nd somnul p+streaz+ con$tiin!a tre(urilor de a doua zi. M,a!i culcat% 4ot+r nd s+ v+ de$tepta!i la o anumit+ or+. ;i a!i $i visat acest lucru% at t de p+trun$i era!i de 4ot+r rea luat+. Misezi c+ te de$tep!i% c+ s+ri din pat% )nfri*urat dar #ura-os% c+ te )m(raci privind cu re*ret a$ternutul c+lduros= e$ti con$tient de propriul t+u cura- $i te felici!i % dar continui s+ dormi% $i ora trece: Mincent era sin*ur. @i visa $i )n visul s+u vor(ea cam a$a" 5#e m+ intereseaz+ pe mine acest misterB #e,am eu de,a face cu elB #4iar de,ar fi vor(a de lucruri )n afar+ de le*e% eu nu pot fi socotit complice% fiindc+ nu $tiu nimic. ;i nici n,a$ vrea s+ $tiu. Prin!es+ sau tezaur% con!inutul ascunz+torii este ultima dintre *ri-ile mele... $i poate c+ m+ )n$el c nd m+ * ndesc c+ era una $i aceea$i voce aceea din prima sear+% care )ntre(a la (arier+" ]9ve!i ceva de declaratB[% $i cea care spunea ]&ul!umesc L )n fa!a pasa-ului #4oiseul% c nd colonelul d+dea (ac$)$ vizitiului...6 Presupun c+ a!i $i descoperit fisura. 5Mincent era un ar4itect foarte c+utat. #olonelul se purta fa!+ de el ca un protector. 9m ndoi frecventau aceea$i lume% comenzile cur*eau% Mincent era primit la palatul din strada .4erese. Lneori% )ns+% )n loc s+ se )ntoarc+ direct acas+% se )ndrepta% cu toat+ ora t rzie% spre #4amps,@l3sces% $i atunci )l cuprindea o emo!ie ciudat+ Dntr,o noapte a-unse p n+ la #4amp,de,&ars= era o noapte frumoas+% cu lun+ plin+. ;i tot repet nd refrenul: 5#e m+ intereseaz+B #e,am eu de,a face cu elB etc6% c+uta locul unde f+cuse% le*at la oc4i% acea curioas+ e0perien!+ )n -urul (astonului )nfipt )n p+m nt% )n diminea!a zilei c nd Francesca #orona venise )n s+r+c+cioasa lui mansard+ s+,i ia pe Ire4e $i pe 2e3nier. I @ste a(solut si*ur )$i zise el tr+sura f+cea un cerc" mereu acela$i cerc. .recuser+ doi ani de atunci. Invitat adeseori la mas+ la palatul >ozzo% el m+surase din oc4i toate cotiturile. @ra ar4itect. 'a lumina lunii )ncepu s+ tra*+ ma$inal linii cu v rful (astonului )n praful format din noroiul uscat de pe #4amp,de,&ars% $i n,a$ putea spune cum% dai aceste linii se transformaser+ )ntr,un plan al parterului palatului >ozzo% Mincent $terse furios cu. piciorul acest plan de )ndat+ ce,l termin+% zic nd" I /u $tiu: /u vreau s+ $tiu: @ra un om cinstit% )nc4ipui!i,v+% $i nu e nevoie s+ o mai repet. &ai mult dec t at t"

era un om cumsecade% ea pro(+% invoc purtarea lui fa!+ de 2e3nier. 9vea $i o inim+ (un+% fiindc+ se l+sase ruinat de lun*a a*onie a so!iei sale adorate. 7e corectitudine nu mai vor(im% ea se su()nele*e. Dntrea*a via!+ a lui Mincent #arpentier )i d+dea dreptul la un cuv nt care e $i mai potrivit" era un om delicat. 5#4iar dac+ ar fi acolo tot aurul din lume )$i zicea el )ndrept ndu,se spre cas+ acest aur nu e al meu. #e rost are s+ m+ amestecB6 F+r+ )ndoial+ c+ era un * nd )n!elept. 7ar fisura: Ideea fi0+ )i d+dea t rcoale. 9cas+ era sin*ur. /u avea pe cine )m(r+!i$a )nainte de culcare. <e culc+% dar nu putu dormi. 9 doua zi% pe (iroul s+u se afla desenat pe o foaie de 4 rtie planul palatului >ozzo% a$a cum fusese desenat )n praful de la #4amp,de,&ars. 7oar punctul ro$u nu fi*ura )nc+ acolo. 7in ziua )n care a fost trasat acest plan% Mincent a devenit trist% distrat% preocupat% a$a cum l,am v+zut la maicile de la & n+stirea #rucii. Ideea fi0+ p+trunsese prin fisur+. @l nu,$i d+dea seama de. acest lucru. /imeni nu,$i d+ seama. <e credea la o sut+ de le*4e dep+rtare de o asemenea impruden!+ $i de o at t de mare tr+dare. Promisese% $i )$i !inea promisiunea. 9sta era cel pu!in convin*erea lui l+untric+. ;i% cinstit 5vor(ind% la ce i,ar fi servit s+,$i calce cuv ntulB @l nu cerceta% era si*ur c+ nu cerceteaz+. 7ar% cu toate acestea% era fr+m ntat de o )ndoial+" ascunz+toarea avea dimensiuni care cereau o *rosime de cel pu!in trei metri a zidului )n care fusese sco(it+. Mincent era si*ur de asta% fiindc+ el )nsu$i f+cuse m+sur+torile. Dn ce parte a palatului >ozzo putea s+ e0iste un asemenea zidB 'a casele vec4i% numai pivni!ele aveau uneori o astfel de *rosime% dar el )$i amintea foarte (ine c+% la sosire% nu numai c+ nu co(or se% dar urcase c teva trepte. /u era om cu o cultur+ prea profund+. Dn pro(leme de ar4eolo*ie se pricepea at t c t $i dumneavoastr+% cit $i mine% sau c t acest (iet 7ulaure% apostol al curiozit+!ilor pariziene. Dntr,o diminea!+ se prezent+ la >i(lioteca re*al+ )nainte de desc4iderea u$ilor. Pe nea$teptate )i venise *ustul pentru c+r!ile vec4i. 'a un sfert de or+ dup+ sosirea (i(liotecarilor% l,a!i fi putut vedea a$ezat la mas+ )n fa!a unui in,Euarto ele Fli(ien% pe care )l )ncadrau operele sus,numitului 7ulaure% ale lui Pi*aniol de la Force% ale lui 7om 'o(ineau% ale lui <aint,Foi0% ale lui &ercier% ale lui <aint,Mictor l $i ale altora. P+rea un om care ar vrea s+ reconstituie cu de,am+nuntul Parisul de alt+dat+. 7e o(icei% asemenea pasiuni $tiin!ifice nu !in mult la cei care nu sunt de specialitate% dar cu Mincent #arpentier nu s,a )nt mplat a$a. .impul nu f+cu dec t s+,i a !e patima pentru antic4it+!ile marelui ora$. 7up+ ce termin+ cu izvoarele tip+rite% trecu pra*ul venera(il al s+lii manuscriselor. Fu v+zut $i la 9rsenal% la <ainte,Aenevi8ve F% la 9r4ive= consult+ p n+ $i planurile e0celente depuse la Prefectura de poli!ie. 9poi% la cap+tul unui an )ntre* de cercet+ri% st nd )ntr,o sear+ la (iroul s+u pe care se

afla planul palatului >ozzo% )$i zise" I 7esi*ur% asta nu m+ )nc+lze$te cu nimic% dar ar4 c+p+tat convin*erea c+ zidul oare d+ spre *r+din+ face parte din a doua incint+ ad+u*at+ liniei de fortifica!ii a lui Filip, 9u*ust% $i care )n*lo(a )ntre*ul perimetru al cartierului >utte,des,&oulins. #uriozitatea mi,e deci satisf+cut+. @ra o nou+ *re$eal+. #uriozitatea lui era mai )nsetat+ ca oric nd. Dntr,adev+r% zidul ad+u*at ocupa toat+ l+r*imea fa!adei dinspre *r+din+. 7ar )n ce parte a acestui zid se afla ascunz+toareaB Mincent )$i punea aceast+ )ntre(are )n timp ce se desc+l!a. 7e ast+ dat+ iz(ucni )ntr, un r s sincer $i ridic+ din umeri cu nep+sare. l Istorio*rafi $i litera!i francezi din secolul XMlII% autori ai unor lucr+ri privind istoria Parisului $i a )mpre-urimilor sale. ($.r.) a &in+stire cl+dit+ )n anul HX8 pe una din colinele Parisului% din porunca lui #lovis% unul dintre primii re*i ai Fran!ei% (n.r.) I ;i c4iar de,a$ cunoa$te locul e0actB Fi,voi eu oare mai (o*atB 9cum% )ntrea*a idee fi0+ trecuse prin fisur+. @ra (ine instalat+ )n creier% unde )$i l+r*ea culcu$ul. 7ai, Mincent #arpentier nu (+nuia nimic. I @ste ultima pro(lem+ )$i zise el peste c teva zile $i numai necuratul o poate rezolva altfel dec t prin sondarea vec4ilor )nt+rituri. 7ar la ce (unB 9 doua zi )$i spuse" , <e poate sonda din oc4i tot a$a de (ine ca $i cu o pr+-in+ de fier. 9 treia zi% un (+tr n cu )nf+!i$area s+raca% cu p+rul c+runt% )m(r+cat cu o pelerin+ decolorat+ $i purt nd pe cap un lar* cozoroc verde% lua cu c4irie o mansard+ pe strada Mr+(iilor% cu vedere spre *r+dina palatului >ozzo,#orona% @ra Mincent #arpentier% a-uns )n a doua faz+ a maniei sale% $i care de data aceasta )$i d+dea seama de dou+ lucruri" e0isten!a ideii sale fi0e ,$i prime-dia la care,l e0punea. Mincent #arpentier se de*4iza% Mincent #arpentier se ascundea. Dn a-un se sim!ise p+lind su( privirea colonelului. I se p+ruse c+ acea privire (inevoitoare% dar nuan!at+ de o mil+ (at-ocoritoare% )i str+pun*ea fiin!a ca un (isturiu. Dncercase )n zadar ,s+ se ascund+ )n dosul indiferen!ei% )nd+r+tnica st+ruin!+ a lun*ii sale str+danii )i s+rise )n oc4i. D$i d+dea seama cu surprindere% cu team+ c4iar% de efortul involuntar depus de at !ia ani. ;i c nd voi s+ se )ntre(e din nou" 5'a ce (un:6% ceva se cutremur+ )n el. O remu$careB /u $tiu. ;tiu )ns+ c+ nu s,a oprit aci. 7impotriv+% mer*ea )nainte= munca sa ne)nduplecat+ )$i urma cursul $i% semn funest% acum se ascundea. <e de*4iza. 7e*4izarea devenise de altfel o necesitate% c+ci faptul de a )nfiin!a un post de o(serva!ie la doi pa$i de casa colonelului constituia un adev+rat atac. Mincent ie$ea din 4+!i$. #alculele sale deveneau acte.% )ncepea r+z(oiul. #4iar din acea prim+ noapte% Mincent st+tu de ve*4e la ferestruica sa de seara $i p n+ diminea!a. 7e multe ori% )n timpul acelor ceasuri lun*i% se revolt+ )mpotriva lui )nsu$i% de multe ori )$i p+r+si locul pentru a fu*i% dar o ad nc+ )nfri*urare )l !inea captiv. Moia s+

$tie. Ideea fi0+ devenise mai tare dec t con$tiin!a lui. Dn noaptea aceea nu v+zu nimic. .imp de dou+ s+pt+m ni f+cu acela$i lucru )n fiecare noapte. Mincent dormea ziua% dar )nfri*urarea cre$tea $i visele lui nu mai erau acelea$i. 9urul se strecura Dn ne(unia lui. @l nu,$i spusese" 5Mreau tezaurul6% dar )nc4idea oc4ii spre a nu mai citi )n cartea sufletului s+u. Dn (e!ia visurilor lui vedea acum str+lucirea (o*+!iei f+r+ mar*ini $i f+r+ fund% imens+ ca marca. <l+(ea% devenea palid% ru*init% cum s,ar spune% $i m+cinat de acest ocean de str+lucire. #+tre mi-locul celei de,a treia s+pt+m ni% cam la o or+ dup+ miezul nop!ii% sim!i c+ inima $i respira!ia i se opresc )n piept. Pentru prima oar+ de c nd sta de ve*4e la postul s+u% z+ri o lumin+ sla(+ mi$c ndu,se $i trec nd din fereastr+ )n fereastr+ de,a lun*ul fa!adei din dos% la parterul palatului >ozzo. 'umina z+rit+ de Mincent #arpenticr trecu prin toate camerele parterului $i se opri )n dreptul penultimei ferestre% adic+ aproape de fundul *r+dinii. /ici cei trei crai de la r+s+rit nu au privit cu mai mult+ emo!ie steaua miraculoas+ care tre(uia s+ le serveasc+ drept c+l+uz+ )n noaptea de$ertului. Mincent )$i lipise oc4iul de *eamul mansardei= privea cu fruntea )nfier( ntat+% cu s n*ele )n*4e!at )n vine. Putea s+ vad+ cam dou+ treimi din fa!ad+= putea s+ urm+reasc+ deci cu u$urin!+ mersul luminii% $i cuno$tin!ele pe care le avea despre interiorul palatului )i permiteau s+,$i dea seama care erau apartamentele prin care trecea lumina. 7ar asta era tot. 7istan!a era prea mare ca s+,l poat+ recunoa$te pe purt+torul acelei l+mpi sau al lumin+rii aprinse at t de t rziu )n noapte. .re(uie s+ fi fost c4iar colonelul= dar putea fi $i un servitor sau un 4o!. 'a * ndul de 4o!% o spaim+ p+trunse )n sufletul lui Mincent. Dncepea s+ simt+ c+ are un drept asupra tezaurului% 'umina disp+ru $i Minccnt )$i zise" 59 intrat )n ascunz+toare6. ;i,l cuprinse un tremur% ca un amant care l,ar vedea pe so! intr nd )n camera de culcare a femeii iu(ite. 7ar avea s+ mai vad+ $i altceva. 9far+ de so! $i de amant% mai e0ist+ uneori $i un al treilea persona-% inventat de Aavarnil% $i despre care amantul zice" 5/e )n$al+ pe am ndoi6% XXI #@' #92@ II D/;9'S P@ 9&D/7OI Dn timp ce Mincent st+tea pironit la postul s+u% )nccr,c nd s+ controleze cele ce vedea $i s+ le priveasc+ mai de aproape% )ntrez+ri o mi$care nel+murit+ pe creasta zidului dintre *r+din+ $i strada Mr+(iilor. @ra o mo* ldca!+ nea*r+% care p+rea c+ sare zidul $i se l+sa u$or s+ alunece )n strad+. 7ac+ individul ar fi s+rit )n *r+din+% Mincent ar fi dat alarma:

@ra un r+uf+c+tor oarecareB Ln va*a(ond um(l nd la )nt mplare dup+ prad+B <au un rivalB Ln v n+tor c+l,c nd pe urmele lui Minccnt sau c4iar )naintea lui MincentB Odat+ aflat+ pe trotuar% um(ra se strecur+ de,a lun*ul zidului% proiect nd% la lumina unui felinar% o siluet+ de om t n+r care mer*ea eu pa$i mari apoi se pierdu )n noapte. Minccnt r+mase uluit% mai uluit dec t 2o(inson #rusoe la vederea unor urme de pa$i pe nisip. 9cest om% acest necunoscut% oricare ar fi fost el% )i era du$man de moarte. l #4evali.er <ulpice,Auillaume% zis Aavarni (l8XJl8AA)% cunoscut pictor $i lito*raf francez% a c+rui oper+ num+r+ aproape 8 XXX de piese% printre care c teva serii de desene intitulate /e(uniile femeilor )n materie de sentiment% Politica femeilor% #opiii teri(ili etc. (n.r.) 7e,a(ia c+tre cinci diminea!a% lumina ap+ru din nou la c+p+tui de nord al fa!adei. @a str+(+tu iar+$i tot parterul palatului% ie$ind pe acolo pe unde venise. Dn ziua aceea% Mincent #arpentier nu dormi de loc. .oat+ diminea!a st+tu aplecat asupra planului s+u $i% urm+rind drumul parcurs de lumin+% )$i zise% vor(ind de va*a(ondul din noaptea trecut+" . 7e la locul de unde se *+sea pe zid% el vedea mai (ine dec t mine. 9$ vrea s+ *+sesc un alt cuv nt dec t acela de *elozie% care s+ e0prime mai (ine apri*a lui str n*ere de inim+. 'ucr nd f+r+ )ncetare $i cercet ndu,$i amintirile= din timpul e0pedi!iilor nocturne f+cute )n tov+r+$ia colonelului% el se * ndea" 5<oseam din strada% e clar= traversam mica *r+din+% apoi d+deam de o u$+...6 7e*etul s+u% care aluneca pe 4 rtie% se opri )n fa!a sin*urei u$i indicate pe plan $i care se *+sea pe stin*+% venind din strada Mr+(iilor% la numai c !iva pa$i de zid. I /u este asta zise el dup+ o mic+ ezitare. Dn aceast+ noapte% lumina a mers p n+ la cel+lalt cap+t al casei= casa are mai mult de patruzeci de pa$i lun*ime% iar noi nu f+ceam mai mult de trei pa$i dup+ ce treceam de intrare. 7in dou+ una" sau rnai e0ist+ alt+ u$+% sau toat+ *r+mada mea de calcule se d+r m+: 7+du cu pumnul )n mas+. I &ai e0ist+ )nc+ o u$+: f+cu apoi 4ot+r t% ca $i cum voin!a lui ar fi putut sc4im(a lucrurile. Omul s,a urcat totu$i pe zid. Moi cerceta $i voi *+si... <e )ntrerupse )nc+ o dat+ $i pronun!+ cu o e0presie stranie" Omul )ns+ va reveni... #u at t mai r+u pentru el: /u ie$i toat+ ziua din cas+ $i nu primi pe nimeni. <pre scar+% se de*4iza ca de o(icei $i,$i acoperi travestirea cu mantaua lar*+ de care se servea ca s+ ias+ din cas+. 9ceia care% pentru un motiv sau altul% prelun*esc carnavalul dincolo de timpul lui% )$i fac iluzii. @i )$i )nc4ipuie% f+r+ doar $i poate% c+ nimeni%nu,i recunoa$te. &ul!i dintre ei se )n$al+. Mincent #arpentier apuc+ un drum ocolit ca s+ a-un*+ din cartierul <aint,'azare )n strada <aint,2oc4. Putea s+ -ure c+ nimeni nu,l urm+re$te. Lndeva% pe unul din acele terenuri virane care se *+seau din (el$u* pe atunci )n spatele actualei *+ri de cale ferat+ spre 'e Cavre% el )$i scoase mantaua% o f+cu pac4et% )$i

puse pe cap cozorocul verde $i,$i lu+ )nf+!i$area de evreu (+tr n. 'a col!ul dintre str+zile <aint,2oc4 $i a Mr+(iilor trecu pe lin*+ un t n+r care st+tea )n fa!a vitrinei unei pr+v+lioare pr+p+dite unde se vindeau lucruri de )m(r+c+minte pentru femei. . n+rul era )ntors cu spatele% dar )ncerc+ s+,$i strecoare privirea pe su( cozorocul Iui Min,cent. 9cesta avea instinctul viu $i ascu!it al oamenilor care se ascund. 7e altfel% $i el era la p nd+% * ndindu,se la um(ra pe care o z+rise )n noaptea precedent+. <e r+suci pe -um+tate $i oc4ii s+i )nt lnir+ privirea t n+rului% care se )ndep+rt+ imediat. 9vea o fa!+ palid+ $i foarte al(+% f+r+ (ar(+% )ncadrat+ de un p+r ne*ru ca t+ciunele. #ei care au c+l+torit prin Italia cunosc aceste m+$ti de filde$ $i a(anos. Mincent #arpentier nu,.$i amintea s+,l mai fi v+zut pe acest t n+r% a c+rui fi*ur+ )l iz(i ca aceea a unei. fiin!e nesuferite. D$i v+zu de drum= dar )n Ioc s+ intre )n casa unde )$i avea mansarda% trecu 4ot+r t mai departe $i urc+ p n+ )n6 v rful colinei &orilor. 9-uns acolo% se )ntoarse $i se uit+ )nd+r+t% dar nu mai v+zu nimic. .otu$i% la )ntoarcere% )n momentul c nd f+cu primii pa$i pe aleea strimt+ $i )ntunecoas+ care ducea la casa )nc4iriat+% z+ri )n dep+rtare silueta du$manului necunoscut. I Ma fi duel )$i zise el )l voi omor) pe acest lup: 7ar nu a$teptase clipa aceasta ca s+ fac+ un plan de ap+rare sau de atac% a$a c+% intr nd )n mansard+% pe care o )nc4ise cu c4eia% a$ez+ pe pat dou+ o(iecte% dintre care unul era un pumnal. #el+lalt o(iect% mult mai voluminos% fu scos din p nza )n care st+tea )nf+$urat= era o lunet+. #arpentier se a$ez+ la postul s+u de lin*+ fereastr+. @ra ad nc )n*ri-orat. <uprave*4ea% de data aceasta% nu numai palatul% ci $i *r+dina $i strada. <omnul )l cople$ea% dar )i !inu piept. <tr+dania fu zadarnic+% fiindc+ nu v+zu nimic nici )n dosul ferestrelor )nc4ise ale palatului% nici )n *r+din+% nici pe zici% nici pe strad+. Dn zori% cu toate c+ era fr nt de o(oseal+% nu lu+ ca de o(icei drumul spre cas+. 9$tept+ s+ se fac+ ziu+ de,a (inelea $i,$i a$ez+ luneta )n a$a fel ca s+ poat+ e0amina toate (locurile de piatr+ din care era construit zidul e0terior al palatului >ozzo. 'a )nceput% cercetarea nu d+du rezultate% dar cei care se c+l+uzesc de calcule nu se descura-eaz+ u$or. #inci ecua!ia rezolvat+ spune" lucrul e a$a% el tre(uie s+ fie a$a. #4iar dac+ o lume nou+% o planet+ sau o zid+rie masc4eaz+ locul unde fusese o u$+% cifrele )$i confirm+ precizarea. Feri!i,v+ c t pute!i de sim!urile dumneavoastr+% clar nu de cifre $i continua!i s+ cerceta!i. 7ac+ sunte!i un #olum(% ve!i descoperi 9merica. #ifrele nu mint niciodat+. @ra o capodoper+ modul cum fusese astupat+ aceast+ u$+. <e *+siser+% nu $tiu unde% (locuri vec4i de piatr+% cioplite pe vremea primilor Malois. Fuseser+ com(inate dup+ moda @vului &ediu% fuseser+ murd+rite% frecate% z* riate% stropite cu o *ri-+ mi*+loas+% astfel )nc t% umiditatea a patru sau cinci ani ad+u* ndu,sc perfec!iunii lucr+rii% sudura devenise invizi(il+ c4iar $i pentru oc4ii cei mai pricepu!i. 'uneta )ns+ era e0celent+% iar Mincent #arpentier fusese zidar. @l $tia s+ priveasc+ zidurile% a$a cum un detectiv a(il prive$te c4ipul de*4izat al unui suspect.

# nc )$i lu+ oc4iul de la ocularul lunetei% dup+ o cercetare )nd r-it+% el delimitase un dreptun*4i care p+rea mai vec4i dec t restul zidului $i ar+ta ca o pat+% aproape impercepti(il+% e adev+rat% prin e0cesul ei de vec4ime. Mincent )$i $terse sudoarea de pe frunte $i,$i zise" I L$a se afl+ e0act acolo unde tre(uie s+ fie. 2+m n acum dou+ lucruri" )nt i% s+ $tiu dac+ acela care um(l+ noaptea e colonelul% $i% al doilea% s+,l )nl+tur pe acest curios din drumul meu. #uriosul era lupul care tre(uia ucis" acel t n+r cu tr+s+turi al(e ca marmura $i p+r ne*ru ca t+ciunele. Dn a$teptarea nop!ii% Mincent se )ntinse pe pat% fiindc+ tre(uia s+ se fac+ )ntuneric ca s+ se poat+ duce acas+. Dn plin+ zi% o de*4izare ca a sa nu mai )n$al+ pe nimeni% ci% dimpotriv+% atra*e toate privirile. Dn pofida o(oselii% nu fu c4ip s+ )nc4id+ oc4ii. 9-uns acas+% *+si )n coresponden!a de peste zi dou+ scrisori% pe oare tre(uie s+ le men!ion+m. Prima% e0pediat+ din &arsilia% )i anun!a rc ntoarcerea lui 2e3nier. #ea de,a doua era de la stare!a & n+stirii <fintei #ruci% care )i cerea concursul% cu c teva luni )nainte% pentru or*anizarea ser(+rii de distri(uire a premiilor. #onfirm nd ad nca $i sincera dra*oste a lui Mincent #arpentier pentru copiii s+i fiica $i fiul s+u adoptiv nu vom spune dec t adev+rul. #4iar anul trecut% vacan!a Ir8nei fusese pentru el o adev+rat+ s+r(+toare% $i de mult )nc+ se * ndea cu dra* la proiectul de a instala atelierul lui 2e3nier )n propria lui cas+. 9st+zi% citirea celor dou+ scrisori )l f+cu s+,$i )ncre!easc+ fruntea. I 2e3nier tre(uie s+ lucreze cit mai departe de aici zise el. 9poi ad+u*+" ;i )n cur nd vacan!a Ir8nei: @ fat+ mare acum: 9r vedea tocmai ceea ce eu vreau s+ ascund: Ideea fi0+% st+p n+ deplin+ asupra min!ii lui% n+v+lea acum asupra inimii. Dn Mincent nu mai e0ista nimic altceva dec t ne(unia lui= evenimentele p+reau s+,i fie complice" )n fiecare zi )nfier( ntarea lui *+sea o nou+ 4ran+ $i% lucru nea$teptat% c4iar 2e3nier% venind de la 2oma% aducea )n (a*a-ele sale un (ra! de lemne uscate care s+ a !e p r-olul. Prima dat+ c nd Mincent #arpentier )$i arunc+ privirea asupra ta(loului lui >ri*and% copiat de 2e3nier )n *aleria >iffi% se sim!i cuprins de o ame!eal+. <e crezu -uc+ria unei n+luciri. .aina or(itoare% dar *roaznic+% pe care )ncerca s+ o descopere cu pre!ul lini$tii% cu prime-dia vie!ii lui% ap+rea dintr,o dat+% cu toat+ furia% din um(r+. <au cel pu!in o parte din aceast+ tain+. Implaca(ila tra*edie a aurului )$i desf+$ura aici scena sa principal+. .ezaurul )$i (ol(orosea s n*eroasa lui m+rturie. &o$tenirea crimei )$i dezv+luia )nsp+im nt+toarea naivitate a le*ii sale. @ra ceva m+re!% dar 4idos% ca )n le*endele (ar(are" $i asta pentru toat+ lumea. Pentru Mincent )nsenina $i mai mult% dar $i mai r+u dec t at t. @l poseda c4eia ale*oriei. 'e cuno$tea pe cele trei persona-e ale dramei" pe (+tr n% pe t n+r $i tezaurul. Pentru al!ii% aceast+ )nfrico+toare $i stranie pa*in+ vor(ea de trecut. Pentru el% era prezentul $i viitorul" ast+zi $i m ine.

.ezaurul se afla )n ascunz+toarea pe care el )nsu$i o s+pase $i o zidise= (+tr nul% sau cel pu!in portretul s+u viu% era colonelul >ozzo% st+p nul $l p+zitorul tezaurului= t n+rul era cel cu fa!a mai al(+ dec t a unei femei su( )ntunecata (o*+!ie a p+rului ne*ru% pe care Mincent )l v+zuse d nd t rcoale ca un lup )n -urul pr+zii sale. /u )i $tia numele% dar l,ar fi recunoscut dintr,o mie. /oi $tim% )ntr,adev+r% c+ el a fost puternic impresionat% la & n+stirea #rucii% de )nf+!i$area maicii &+ria cea >un+. ;i dup+ ce 2e3nier ) povestise acea noapte corsican+% care era un nou act al tra*ediei paricide $i reversul ta(loului din 2oma% ce )nf+!i$a omorul tat+lui de c+tre fiu% Mincent d+du un nume lupului. 'upul era cel+lalt nepot al .at+lui .uturor% fratele marc4izului #oriolan" contele Nulian >ozzo,#orona. #+ci vampirul ruinelor de la <artena% de trei ori )nvin*+tor )n duelul familial% asasin al tat+lui s+u% asasin al fiului s+u% asasin al nepotului s+u% nu era altul dec t acest (+tr n (la-in care,$i sfin!ea ultimele zile prin acte de (inefacere" colonelul >ozzo,#orona. Poate fi aceasta o scuz+ pentru purtarea lui Mincent #arpen tierB /,are a face: Fe(ra aurului se e0plic+ prin ea )ns+$i% ca orice delir. /u pled+m% ci povestim. Dnc+ de mult% Mincent nu mai )ncerca s+ reziste. /u numai c+ nu lucra de unul sin*ur% dar )$i mai lua $i a-utoare. /u e nimic mai su(til ca sim!ul unui maniac. Mincent devenise (+nuitor c4iar )nainte de a fi v+zut pe zidul palatului >ozzo acea um(r+ de spion sau de t l4ar care )i oprise respira!ia )n piept% ca vederea unui rival ascuns su( o fereastr+ iu(it+. Mincent st+tea la p nd+. Instinctul s+u ne)ncrez+tor )l f+cu s+ (+nuiasc+ e0isten!a mai multor )ndr+*osti!i )n -urul tezaurului. >+nuielile sale se )ndreptau spre acea (isericu!+ format+ din oameni avu!i $i supu$i care,i )ncon-urau de aproape pe colonel. .ocmai dintre ace$ti oameni% colonelul )i alesese o e0celent+ clientel+. Dn situa!ia lui nou+ de ar4itect% Mincent se servea de mult+ lume. Printre salaria!ii s+i% el remarc+ pe un (+iat s+rac% dar priceput% care avea ca atri(u!ie suprave*4erea lucr+rilor. 9cest (+iat se numea PiEuepuce= avusese mai multe meserii% iar so!ia lui se afla )n serviciul doamnei contese de #lare% cea de,a doua demni,tar+ a cenaclului al c+rui patriar4 era colonelul >ozzo. Mincent f+cu din PiEuepuce $eful poli!iei sale. XXII '9 PD/7S 9cest PiEuepuce% inspector al lucr+rilor $i copoi pe deasupra% era un (+iat de$tept% priceput la trea(+. >ine)n!eles% Mincent nu,i )ncredin!ase nimic din secretul s+u% dar )i d+dea indica!ii pe care PiEuepuce le urm+rea cu flerul si*ur $i docil al unui c ine de v n+toare. Dntruc t )n fa!a su(alternilor nu tre(uie puse eni*me% iat+ de PiEuepuce% Mincent l+sase s+ se )n!elea*+ c+ lucreaz+ )n interesul colonelului >ozzo% protectorul $i (inef+c+torul s+u. <entimentul de recuno$tin!+ e0plica totul% PiEuepuce avea aerul s+ cread+ )n e0isten!a acestui sentiment at t de firesc. ;i nici nu cerea mai mult. #u condi!ia s+ fie (ine pl+tit% el nu,$i f+cea *ri-i pentru rest. Or% Mincent )l pl+tea foarte (ine% ca pro(+ suplimentul de dou+zeci $i cinci de

ludovici% ceru!i adineauri de PiEuepuce ca un lucru promis $i datorat. #4iar )nainte de )nt lnirea lui cu doamna contes+ de #lare% Mincent )$i )ndreptase aten!ia )n aceast+ parte. I Privi!i zise inspectorul% sco nd din (uzunar o 4 rtiu!+. 9m noroc c+ o am pe so!ia mea. <,au constituit )n asocia!ie% doamna contes+% domnul 'ecoE% doctorul <amuol% Prin!ul fete. 7e altfel% iat+ aici lista cu numele lor. >anda se c4eam+" #avalerii .ezaurului. @ foarte vesel+% dup+ cum spune so!ia mea% dar ea e femeie istea!+ $i% dup+ p+rerea sa% nu e de *lumit cu toate aceste lucruri. Dnseamn+ c+ colonelul >ozzo tre(uie s+ fie dol,dora de (ani% -up ne% dac+ se rotesc at !ia primpre-ur: ;i tot oameni (ine situa!i: Mincent lu+ 4 rtiu!a $i citi numele scrise pe ea. I #avalerii .ezaurului repet+ el. Opt asocia!i. I O s+,l ai(+ )n cur nd $i pe al nou+lea )ntrerupse domnul PiEucpuce cel care a construit camera tezaurului. ',au apucat de-a de, o la(+% dar so!ia mea n,a putut )nc+ s+, i afle numele. Mincent )$i )ncrunt+ spr ncenele.% I ;i se -oac+ )n fa!a servitorilor cu -ocul +sta *roaznic: murmur+ el (+nuitor. I 94: 94: e0clam+ inspectorul. <e vede c+ n,o cunoa$te!i pe doamna PiEuepuce: @a este fosta >o(oc de aur de la teatrul <aEui% persoan+ )ntru totul onora(il+. 9re oc4i de n+p rc+ $i urec4i care aud $i cum cre$te *riul pe c mp. Dn plus% e at t de nevinovat+: Nup ne% m,am )nsurat cu o fiin!+ reu$it+. Mincent #arpentier puse (ine lista. <o!ia du mi tale )ntre(+ el n,a auzit niciodat+ vor(indu,se de mine pe acoloB I /iciodat+% afar+ dac+ nu sunte!i c4iar dumneavoastr+ cel de,al nou+lea. Mincent sc4i!+ un sur s. I @ste tot at t de pro(a(il ca $i restul )nt mpl+rii zise el% ridic nd din umeri. 9ltceva acum% mai serios. 9i putea s+,!i faci rost de o intrare )n casa maicilor de la & n+stirea #ruciiB I 'a m n+stireB #um. de nu: @ c4iar locul meu. PiEuepuce% Picpus... nu e r+u% nu,i a$aB # teodat+ mai faci $i -ocuri de cuvinte. 2)se sin*ur $i ad+u*+" I /evast+,mea% tot ea% s+raca% este na$a ultimului n+scut allen-eresei. #e dori!i s+ afla!i de acoloB I Mreau ni$te informa!ii r+spunse #arpentier asupra unei persoane care locuie$te )n m n+stire f+r+ s+ apar!in+ comunit+!ii. @ste o femeie cam. de treizeci de ani% poate mai (ine. #red c+ e italianc+. Poart+ un costum, semic+lu*+resc% ca unele stare!e ale ordinelor din 9ustria. I se zice maica &+ria cea >un+. PiEuepuce )$i not+ )ntr,un carne!el. I ;i mai ceB f+cu el. 9sta o s,o distreze pe nevas,t+,mea. I 9$ vrea s+ aflu )n special relu+ #arpentier dac+ aceast+ persoan+ are un frate. <e opri% ca s+ termine apoi imediat" ...<au dac+ nu este cumva ea )ns+$i propriul ei frate.

PiEuepuce )$i umfl+ o(ra-ii sla(i. I Ia te uit+% ia te uit+: e0clam+ el. 'upul )n st n+: Pe deasupra% ave!i $i dumneavoastr+ o <cufi!+ 2o$ie prin p+durea aceea% nu,i a$a% -up neB 9r4itectul d+du vesel $i afirmativ din cap. Prezen!a fiicei sale )n m n+stire era o -ustificare pentru curiozitatea sa. PiEuepuce zise" I 9m s+,mi trimit nevasta $i p n+ m ine sear+ c4estiunea va fi l+murit+. 9sta e totB I 7a% asta,i tot. 7omnul PiEuepuce )$i relu+ p+l+ria% care nu era tocmai nou+% $i se )ndrept+ spre u$+% dar )nainte de a p+$i pra*ul p+ru c+ se r+z* nde$te $i se )ntoarse )nd+r+t% zic nd" I ;tiam eu (ine c+ uit ceva )n le*+tur+ cu #avalerii .ezaurului: /evasta mea m,ar fi certat% e lucru si*ur: @ste vor(a de cel de al nou+lea% cel care a sco(it nuca. >+tr nul )l suprave*4eaz+. 7omnul 'ecoE vor(ea ieri sear+ de un individ cu cozoroc verde $i pelerin+ vec4e% care a luat cu c4irie o mansard+ )n strada Mr+(iilor% )n spatele palatului >ozzo% $i de un oarecare t n+r palid $i f+r+ (ar(+ care d+ t rcoale pe acolo. Poate c+,i posta!i c4iar dumneavoastr+ )n -urul casei. Dn fine% nu are a face% eu sunt dator s+ v+ spun totul. Pe m ine. Ie$i. Dn camera de al+turi se afla 2o(lot% valetul de cas+ care )l anun!ase. 7omnul PiEuepuce sc4im(+ cu el o str n*ere de min+. 2o(lot )ntre(+" I 9!i m n* iat dinele% ca s+ se o(i$nuiasc+ ]u dura,rata voastr+B , 7a r+spunse inspectorul. #ezar $i cu mine s n,tem acum prieteni. 9rde% arde% nu,i a$aB #red c+ trea(a nu va mai t+r+*+na. 7esc4ide,mi coridorul. Dn loc s+ ias+ )n strad+% domnul PiEuepuce intr+ )ntr,un culoar care se )ntindea de,a lun*ul camerei )n care se afla Mincent. 9m spus c+ aceast+ camer+ avea dou+ u$i. .rec nd prin culoar )n v rful picioarelor% domnul PiEuepuce a-unse f+r+ z*omot p n+ la cea de,a doua u$+ $i se opri acolo% uit ndu,se pe *aura c4eii. Dncepu s+ r d+ )ncet% deoarece #arpentier% cu coatele pe mas+% )$i luase capul )n m ini. #iinele se duse p n+ la u$+% adulmec+% apoi se culc+ din nou. 5>un animal: * ndi PiEuepuce. #it despre ar4itect% s,a zis cu el. 9 *+sit ce,a c+utat. 9m z+rit pe plan un punct ro$u care nu e0ista ieri. /u,i mai r+m ne dec t s+ se ard+ la luminare.6 @ra adev+rat. Dn a-un% punctul ro$u nu se afla pe plan. Mincent )l pusese c4iar )n diminea!a c nd se )ntorsese de la p nda din fereastra mansardei. ;i iat+ de ce )l pusese" Dn acea noapte% dup+ s+pt+m ni de a$teptare zadarnic+% Mincent v+zuse din nou str+lucind lumina care mer*ea din fereastr+ )n fereastr+ la parterul palatului >ozzo. Prima oar+ c nd z+rise aceast+ lumin+% Mincent nu putuse distin*e cu oc4iul li(er nici fi*ura% nici statura omului care o purta. @ra ultimul fir care mai oprea rezolvarea definitiv+ a pro(lemei. @0ista% )ntr,adev+r% pro(a(ilitatea% dar nu certitudine a(solut+. Putea fi un valet de cas+% putea fi c4iar un

t l4ar atras de ma*netul aurului $i care da tir,coale% ca $i Mincent )nsu$i% )n -urul acestei u$i )nc4ise prin care se strecura un fel de aer ame!itor. Mincent voia s+ fie si*ur% a(solut si*ur. Dn noaptea aceasta% luneta% )ndreptat+ din vreme% )i ar+t+ prin *eamurile primei ferestre% apoi prin ale celei de a doua $i a$a mai departe% de la fereastr+ la fereastr+% p n+ )n fundul *r+dinii% silueta firav+ $i cl+tin nd+ a colonelului >ozzo% cu lampa )n m n+. Mincent )$i zise )ntr,o iz(ucnire de or*oliu $i de teroare" I .ezaurul e al meu dac+ vreau. 7ar voia oareB 'a aceast+ )ntre(are% nici Mincent )nsu$i n,ar fi putut s+ r+spund+. .oate acestea se )nt mplaser+ diminea!a. 7ar )n seara aceea% dup+ plecarea lui PiEuepuce% el )$i !inea capul )n m ini pentru c+ )$i )ntre(a )nfri*urarea% )ncerc nd s+ afle ce va ie$i din acest c4in care )i n+p+dise e0isten!a. &ult timp nu scoase o vor(+% c+ci prin mintea celor care tr+iesc sin*uri nu trec numai * nduri" ei vor(esc cu *las tare% uneori c4iar cu elocin!+% alteori cu violen!+% astfel c+ monolo*ul% de care a(uzeaz+ $i teatrul% este )n asemenea )mpre-ur+ri e0presia realit+!ii. PiEuepuce era (un o(servator. ;i el $tia asta. Lrec4ea sa )nlocui oc4iul la *aura c4eii c nd Mincent se ridic+% palid $i cu privirile )nv+p+iate. Mincent nu mai era acela$i. #4ipul sau era )nfior+tor din cauza suferin!ei $i )ndr+znelii. @l mototoli planul din fa!a% lui $i zise tare% cu un *las (ine articulat" I /ici n,avem nevoie de el. Dmi cuno$team drumul. #4iar din prima zi% ceva a vor(it )n mine. Medeam punctul ro$u c4iar )n locul )n care l,au fi0at calculele $i cercet+rile mele. <tr+lucea ca o flac+r+. Dmi o(seda * ndu,rile% )nc t a$ fi mers $i cu oc4ii )nc4i$i drept la locul indicat% trec nd peste orice o(stacol% a$a cum mer*e omul spre destinul s+u. 7+du din cap% )ncet% cu triste!e% dar ferm% a$a cum se )nt mpl+ c nd ascul!i o acuza!ie *rav+% plauzi(il+% dar nedreapt+. I /u% nu sunt un 4o! relu+ el afirm asta% o -ur: /u $tiu totul% dar )ntre timp am aflat multe% iar revela!ia nea$teptat+ a ta(loului de la *aleria >iffi mi,a l+murit te0tul ine0plica(il al le*endei. 9urul acesta% )n*r+m+dit )ntr,o cantitate nemaiauzit+% reprezint+ s n*e% nenorociri% lacrimi. ;i iat+% mai mult de un veac% poate% de c nd acest nesf r$it $ir de crime trece cu neru$inare prin fa!a oc4ilor -usti!iei omene$ti% sfid nd mereu pedeapsa. 9lt+dat+ e0ista!i -udec+tori li(eri. @i nu erau 4o!i. @i *+seau dreptatea acolo unde o pusese 7umnezeu% )n inima lor: I /,ai de * nd s+ mai terminiB (om(+ni PiEuepucc dincolo de u$+. @$ti mai plictisitor ca ploaia% (i(icule: Mino la su(iect% clar f+r+ predic+% te ro*: #+sc+. Mincent )i da )nainte cu un patos sporit% #e f+ceau -udec+torii li(eri din AermaniaB Pedepseau% $i apoi restituiau. @u )ns+ $ov+i )n fa!a rolului de c+l+u= pedeapsa tre(uie s+ fie de sus. /u voi lovi dec t dac+ vreo piedic+ mi se pune )n calc... #+ci sunt 4ot+r t s+ mer* )nainte. I 9$a te vreau f+cu PiEuepucc. Cai% fiule: 7ar (a*+ de seam+ s+ nu calci *re$it. I 7a% voi restitui% aceasta este idee a care )mi d+ putere. 7ar cuiB 9ce$ti oameni au

l+sat )n urma lor. nenum+rate victime. /u le cunosc $i nu o dat+ mi,a p+rut r+u c+ nu am )mpotriva cui s+ m+ r+z(un. 7ar nu aveam dreptate. 7atorit+ acestui fapt% misiunea mea e cu at t mai mare. Moi cerceta $i voi *+si. /u am dat oare destule doveziB /umai de unul sin*ur $i s+rac% am cercetat $i am descoperit. #e pro(lem+ mi se va mai putea )mpotrivi% c nd voi avea c4eia de aur $i o armat+B <e ridic+ de pe scaun. Ln fel de calm urm+ a*ita!iei lui vii. Dncepu s+ um(le prin camer+ cu pas m+surat. ;i cum plim(area aceasta )l aduse )n fa!a o*linzii% se privi )n ea. 9t t de v+dit+ era sc4im(area tr+s+turilor sale% )nc t )l f+cu s+ se dea )napoi $i% ca $i cum cineva i,ar fi stri*at 5min!i6% (ol(orosi" I /u% nu mint: /u am nici o patim+% nici o dorin!+. /u v+d nimic pe lumea asta ce s,ar putea cump+ra cu aceast+ prodi*ioas+ (o*+!ie. @ste adev+rat c+ pentru cei doi copii ai mei am visat o (o*+!ie f+r+ mar*ini% dar nu $tiu dac+ o mai. doresc% fiindc+ fericirea pare s+ se )ndep+rteze de asemenea case prea (o*ate. @0ist+ un demon )n aur. /u vreau nimic... nu% nimic: I 7ar vreau totul: stri*+ apoi deodat+% )n+l nd capul. 9$ muri dac+ ar tre(ui s+ )mpart: 7umnezeu mi,a dat astamumai mie% ca s+ pot s+ fac dreptate. ;i el m,ar pedepsi dac+ a$ da )nd+r+t )n momentul suprem al (+t+liei. 9st+zi e ziua cea mare% rni,o stri*+ instinctul% acest instinct care nu m,a )n$elat niciodat+. #olonelul mi,a desoperit taina= ce l,ar costa un omor )n plusB ;i ceilal!i% #avalerii .ezaurului% care se * ndeau s+ se serveasc+ de riine ea de o c+l+uz+... uite% )mi !iuie urec4ile% ei discut+ espre mine% m+ os ndesc... m,au $i os ndit: & ine va:i prea t rziu. Aon*ul pendulei )ncepu s+ (at+. Mincent num+r+ insprezecc (+t+i. I 9$a t rziu: murmur+ el% )n timp ce un fior )i trecu )rin vine. 2+mase o clip+ nemi$cat% ca $i cum ar fi $ov+it= apoi% 0+* nd )ncet un sertar al (iroului% scoase dou+ pistoale% Ge care le (+*+ )n (uzunarele 4ainei. 7e cealalt+ parte a u$ii% domnul PiEuepuce zise" I Iat+ c+ afacerea se )n*roa$+% aten!iune: Mincent )$i lu+ pelerina ca s+ o )m(race peste 4ain+% ar dup+ o clip+ de * ndire o arunc+% zic nd" I Dn noaptea asta nu e nevoie s+ m+ mai de*4izez% )$i )nc4eie redin*ota. Dn momentul c nd )$i lu+ p+l+ria% domnul PiEuepuce p+r+si postul de o(serva!ie $i porni repede pe culoar. Aata: )i spuse el lui 2o(lot% care )l )ntre(a curios in oc4i. Fierul e )ncins. #o(or) la repezeal+ peronul casei% trecu strada $i se arunc+ )ntr,o tr+sur+ care a$tepta )n pia!a ele al+turi. I )n strada .4erese% la palatul >ozzo zise el% )nc4i,V)ncl u$a. 7+,i (+taie: XXIII @<#9'979 Peste c teva minute% Mincent #arpentier ie$ea din cas+ iede*4izat $i f+r+ m+surile de prevedere o(i$nuite. O u+ )n -os% spre (ulevardul plin de pietoni ca ziua. @ra una din. acele nop!i frumoase de au*ust% care,i alun*+ pe parizieni din casele lor prea strimte. 7e la &adcleine la Poarta &ontmartre nu se mai *+sea nici un scaun% nici o

(anc+% nici un sc+unel de cafenea neocupat. Dn sc4im(% de,a lun*ul (alustradei dintre trotuar $i partea carosa(il+ a <tr+zii Noase% acolo unde mai t rziu a fost construit Arand, Cotel% un $ir ne)ntrerupt de oameni f+r+ rost% de am(ele se0e% se spri-inea de (alustrad+% a$a cum fac% )n zile de furtun+% stolurile de r tt,dunele ce se )n$ir+ pe firele de tele*raf ale $oselelor. @ra o c+ldur+ )n+(u$itoare% (erea nem!easc+% sau numit+ ca atare% cur*ea )n valuri= un adev+rat flu0 de pietoni co(ora pe #4amps,@l3sces% unde pe atunci primele dou+ cafenele cu muzic+ anticipau cu modestie splendorile de ast+zi ale acestor localuri distractive. #arpentier se cufund+ o clip+ )n aceast+ mul!ime. @ste $tiut c+ )n mi-locul mul!imii po!i lucra foarte (ine cu capul. Dn mi-locul *loatei * ndirea se izoleaz+ tot at t de (ine ca $i )n ad ncul unei p+duri. Dn astfel de nop!i% c nd ora$ul se revars+ din plin pe str+zi% timpul nu se mai m+soar+ cu orolo*iul s+u o(i$nuit. #easurile pentru somn se mir+ c+ iau parte la aceast+ ve*4e z*omotoas+. 7iferen!a )ntre orele de culcare ale Parisului $i r+s+ritul soarelui e at t de mic+% )nc t !i,e mai mare mila de li(er profesioni$tii cartB au nevoie de )ntuneric. /u e timp pentru escalad+ri% pentru spar*eri sau pentru alte asemenea lucr+ri de art+. .otu$i% )n acest sezon mort% pe care,l str+(at ca prin pustiul 9ra(iei% (andi!ii se simt )nseta!i. 94: &inunatele nop!i de decem(rie% nop!i de $aispre, zece ore% cu z+pada care acoper+ casele% cu poleiul care *ole$te str+zile: Mar+ (lestemat+% anotimp al lene$ilor% (un cel mult s+ coac+ p inea $i vinul% pe care le cumperi cu (anii altora: Mara% (andi!ii cei mai iscusi!i se v+d redu$i la m r$ava )ndeletnicire de pun*a$i. Mincent #arpentier% artist fericit% cu portmoneul plin )n (uzunarul redin*otei sale ele*ante% re*reta $i el nop!ile lun*i. <e sim!ea st n-enit de tot acest z*omot $i de aceast+ a*ita!ie. 'ucru curios% )n mi-locul acestei mul!imi vesele $i vioaie ca un co$ cu $oareci% el era poate sin*urul om care purta )n (uzunare scule de iarn+. 7ac+ ar fi fost c+utat (dar cine putea s+ (+nuiasc+B)% s,ar fi *+sit asupra lui% pe lin*+ o perec4e de pistoale% un cu!it lun*% o fr n*4ie [de m+tase prev+zut+ eu c rli* $i un anumit instrument cunoscut )n lumea cea mai (un+ su( numele de *ur+ de lup. 9l!ii )i mai spun $i privi*4etoare 'im(a-ul saloanelor este de o (o*+!ie ne(+nuit+. 7oamne% da% Mincent ascundea )n (uzunarul s+u o trus+ de l+c+tu$ f+r+ autoriza!ie. <e zice c+ cine !inte$te un scop% nu !ine seama de mi-loace. 7omnul PiEuepuce nu era sin*urul om de talent pe care )l cuno$tea domnul Mincent. 7in c nd )n c nd putea fi )nt lnit la el $i un t n+r frumu$el% fante de cafenea% care era unul dintre cei mai (uni lucr+tori ai casei >ert4ier $i #ompania ((roa$te cu secret $i cufere cu si*uran!+)% $i care r+spundea la numele intim de #ocotte. #ocotte )i procurase lui Mincent c rli*ul $i sfoara de m+tase cu care s+ se prind+ de

coama zidurilor= )n plus% )l )nv+!ase cum s+ m nuiasc+ o s rm+ ca s+ desc4id+ orice fel de )nc4iz+toare sau lac+t. 7up+ cum se vede% Mincent nu pornise la trea(+ cu mina )n *ur+. ;i dac+ luna ianuarie% at t de potrivit+ pentru o asemenea trea(+% ar fi luat (rusc locul acestei lene$e luni de au*ust% Mincent n,ar fi avut nici o (+taie de cap. 7ar el cuno$tea Parisul% $tia c+% )n aceast+ strimt+ strad+ a Mr+(iilor% la fiecare eta- al caselor toate ferestrele erau lar* desc4ise respir nd din *reu ca ni$te crapi sco$i pe uscat $i )n pra*urile tuturor u$ilor portarii sor(eau aerul infect al $iroaielor din strad+% pentru 5a se r+cori6. .re(uia s+ a$tepte. .;i nimic nu e mai *reu dec t s+ a$tep!i% atunci c nd ai luat cu t+rie o 4ot+r re *rav+. #4iar $i cei mai )ndr+zne!i nu rezist+ la asemenea )ncercare% iar acela care% )n primul moment% ar fi s+rit un meterez% se poticne$te )n fa!a unei simple (ariere% c nd o a$teptare de o or+ i,a r+cit ardoarea $i i,a m+cinat voin!a. #arpentier mer*ea cufundat )n * nduri% c nt+rind $ansele favora(ile% ca $i cele contrare ale e0pedi!iei sale% c nd deodat+ se opri la col!ul $oselei d9ntin% )n fa!a ele*antei cafenele Fo3% care% din cauza c+ldurii% pusese afar+ trei r nduri de mese% ca o circium+ ordinar+. Mincent #arpentier nu avea pe nimeni de c+utat% nici de suprave*4eat. Oamenii de felul s+u tr+iesc cu idee a lor fi0+% feri!i du preocup+rile o(i$nuite ale celorlal!i muritori. @i nu cunosc dra*ostea $i% )n consecin!+% nici *elozia. ;i totu$i% s,ar fi zis c+ sclipe$te str+lucirea unui oc4i *elos )n privirea lui Mincent atunci c nd% dup+ ce parcursese cu o trist+ indiferen!+ $irul de consumatori de la mesele cafenelei Fo3% ea se aprinse dintr,o dat+. 9 fost ca o trezire (rusc+ dintr,o mare surpriz+ amestecat+ cu spaim+. 1+rise sau crezuse numai c+ vede la o m+su!+ de marmur+ a$ezat+ afar+% o fi*ur+ (inecunoscut+ lui% dar pe care desi*ur se a$tepta cel mai pu!in s+ o )nt l,neasc+ )ntr,un asemenea loc. @ra un c4ip palid% sever $i frumos. ;i nu vedea dec t c4ipul% c+ci forfota mul!imii )i ascundea p+rul de deasupra fi*urii $i. corpul care era dedesu(t. 7ar privirea lui% oric t de scurt+ fusese% nu se putea )n$ela. Mincent #arpentier putea s+ -ure e+ o v+zuse pe maica &+ria cea >un+. 'ucrul era )n el )nsu$i at t de neverosimil% )nc t Mincent se )ndoi de m+rturia propriilor s+i oc4i. Moi s+,$i verifice printr,o nou+ privire prima impresie= dar tocmai atunci se produse una din acele mii de )nv+lm+$eli care st n-e,nesc )n fiecare clip+ circula!ia de pe (ulevarde= dou+zeci de capete se interpuneau acum )ntre el $i o(iectul curiozit+!ii sale. # nd oc4iul s+u putu s+ str+pun*+ din nou *loata% nu mai v+zu pe nimeni )n locul unde se afla adineauri insti,lutoarea m ndr+ $i rece a fiicei sale Irenc. Dn sc4im(% Mincent recunoscu p+l+ria du(ioas+ $i )nf+!i$area pr+p+dit+ a domnului PiEuepuce% inspectorul s+u% care se afla )ntr,o conversa!ie )nsufle!it+ cu un ins al c+rui profil va*% im(er(% era )ncadrat de un p+r ne*ru a(undent. /u vreau s+ spun c+ prezen!a unui individ ca PiEuepuce ar fi fost tot at t de deplasat+

ca $i aceea a unei c+lu*+ri!e la mesele acestei cafenele mondene% dar tre(uie constatat c+% la cafeneaua Fo3% p+l+riile decolorate $i redin*otele roase erau rarit+!i aproape de ne)nt lnit. Mincent #arpentier nu era dispus s+ fac+ asemenea o(serva!ii% $i ne)ncrederea pe care o avea )n domnul PiEuepuce )l scutea de orice decep!ie. Dn ciuda curiozit+!ii sale nesatisf+cute% el era s+ se )ndep+rteze% c nd omul cu p+rul ne*ru )l e0pedie cu un *est pe PiEuepucc, $i se )ntoarse cu fa!a. 'umina felinarului f+cu s+ apar+ pentru a doua oar+ tr+s+turile maicii &+ria cea >un+% care p+reau sculptate )n ala(astru. Mincent nu se )n$elase. 2+mase )nm+rmurit. Interlocutorul lui PiEuepucc trecu (ulevardul )n direc!ia str+zii 'ouis,le,Arand. Mincent se lu+ dup+ el. Peste c teva clipe% am ndoi ie$eau din mul!ime pentru a intra )n strada aceea sin*uratic+. >+r(atul care sem+na cu &+ria cea >un+ mer*ea )n fa!+. Mincent )l urma la vreo cincizeci de pa$i. #are era !elul lui MincentB /ici el n,ar fi putut s+ spun+. A ndca doar atit" 59vem oare acela$i drumB6 &er*eau astfel am ndoi% f+r+ ca misteriosul prieten al lui PiEuepucc s+ par+ )n*ri-orat de um(ra care se !inea dup+ el. Poate c+ nici nu,l auzea. Dn orice caz% nu,i trecu prin cap s+ se uite )nd+r+t. Pe m+sur+ ce te dep+rtai de (ulevard% strada devenea din ce )n ce mai *oal+. 9$a c+% dup+ un minut sau dou+ de mers% se f+cu lini$te deplin+% tul(urat+ numai de z*omotul pa$ilor celui care mer*ea )nainte $i ai celui care venea dup+ el. Mincent )$i )ncetini mersul. /ecunoscutul nu se )ntoarse nici de data aceasta% dar trecu pe cel+lalt trotuar. P+rea totu$i c+ tra*e cu urec4ea. 'a cotitura eu strada /euve,des,Petits,#4amps% Mincent )l pierdu din vedere% dar era )ncredin!at c+ $tie )ncotro se duce. 7e aceea trecu f+r+ s+ se opreasc+ prin fa!a pie!ii <aint,Conore $i nu,$i sc4im(+ direc!ia dec t la col!ul str+zii <aint,2oc4. @ra si*ur c+ acolo )l va revedea pe necunoscut% dar privirea sa% care parcurse lacom stf ada% nu )nt lni dec t sin*ur+tate. Dncepu s+ aler*e% c+ci )$i spunea" 5)n timpul c t nu l,am v+zut% a fu*it6. Pe lun*imea )ntunecat+ $i )ntortoc4eat+ a str+zii Mr+(iilor% tot nimeni. Orolo*iul de la <aint,2oc4 (+tu ora dou+. @ra ora la care% c4iar vara% )ntre*ul Paris dormea% afar+ de Parisul (ulevardelor% Y6 , Mincent )$i continu+ drumul. 9ler*+tura )i acoperise fruntea de sudoare% dar o senza!ie de fri* )i trecea prin vine% cum se )nt mpl+ atunci c nd masori un $an! lar* $i ad nc )nainte de a s+ri peste el. #artierul <aint,2oc4 nu s,a sc4im(at aproape de loc de atunci% cel pu!in )nspre partea de nord% unde sunt str+du!ele dintre pia!a Aaillon $i r+sp ntia de la 9r*en,teuil. Dn partea de -os a str+zii Mr+(iilor% mai ales% ai fi zis c+ e un col! de ora$ 4ispano,flamand. #asele )nalte se )nclin+% ca $i cum ar vrea s+ ascund+ cerul= ma*4erni!ele sunt ca ni$te *+uri s+pate in vec4ile ziduri% $i nu sunt nici $ase luni de atunci am v+zut cum anumite

ferestre% aflate la )n+l!imea omului $i sco(ite )ntr,un zid izolat% l+sau s+ cad+ peste un a$a, zis (alcon o -aluzea care alt+dat+ a tres+rit desi*ur la vi(ra!iile unei *4itare )namorate. 'a noi% asemenea -aluzele trase dup+ moda spaniol+ au o proast+ reputa!ie. <unt cele mai triste dintre firme. ;i totu$i nu putem trece mai departe% fiindc+ Mincent se oprise aici% ca $i cum piciorul i,ar fi r+mas dintr,o dat+ pironit )n pava-. O fereastr+ era pro(a(il desc4is+ )n dosul -aluzelei% ale c+rei stin*4ii l+sau s+ se strecoare o anumit+ lumin+% c+ci o voce de femeie se auzi spun nd clar" I Nuliano% te ro*% nu te duce.... r+m i cu mine )n noaptea asta. /u se auzi nici un r+spuns. 7ar Mincent% nemi$cat $i atent% * ndea" 5Nuliano: /umele acesta se afla $i )n% povestirea lui 2e3nier: @ste numele celuilalt frate... fratele marc4izului #oriolan% cel asasinat:6 ;i fatalitatea acestei drame de familie se ridica )n fa!a oc4ilor s+i ca o fantom+ uria$+ $i amenin!+toare. Medea cum duelul paricid )$i urma peste ani peripe!iile sale nesc4im(ate $i teri(ile. 9$tept+% oprindu,$i respira!ia% lipit de zid. 7incolo de -aluzea nu mai vor(ea nimeni. 7up+ o lun*+ pauz+% Mincent )$i continu+ tiptil drumul. 9-unse )n cur ne) la zidul *r+dinii palatului >ozzo. .otul era pustiu $i t+cut. &ulte dintre ferestre erau desc4ise% l+s nd s+ intre aerul nop!ii% dar dincolo de cercevelele )ntredesc4ise nu se vedea% dec t (ezn+. Parisul adormise t rziu% $i acum dormea ad nc. /u era timp dc * ndit% <aint,2oc4 (+tuse -um+tatea dup+ orele dou+. Dn anotimpul acesta% zorile apar Ia trei diminea!a. 'ui Mincent i se p+ru c4iar c+ vede cerul in,cep nd s+ se al(easc+ dincolo de case. 9$tept+ totu$i. Privirea sa scrut+ dep+rt+rile str+zii% de unde nu venea nici o mi$care. & na% care )i tremura de emo!ie% desc4eie redin*ota. <im!ea )n piept o *reutate nespus+ $i (+t+ile inimii )i sunau )n urec4i cu un v -)it )nfrico$+tor. 7esf+cu fr n*4ia de m+tase )nf+$urat+ )n - tirul mi-locului $i arunc+ c rli*ul% care se prinse de coama zidului. I Moi restitui: ( l( i el )n acest ultim moment. ;i copiii% copiii. 7umnezeu nu poate fi contra mea. Moi restitui: Fr n*4ia de care se a*+!ase )l a-ut+ s+ se ca!+re sus pe zid. .rase cu urec4ea. Dn *r+din+% unde ar(orii se cl+tinau u$or )n fa!a ferestrelor )ntunecate% nu se auzea nici un z*omot. 7inspre strad+ se auzea ceva impercepti(il% un pas )ndep+rtat... Mincent se afla tocmai )n locul unde v+zuse% de la fereastra mansardei% o um(r+ t r ndu,se pe zid. <e aplec+ spre partea din strad+% ca s+ aud+ mai (ine. 1*omotul pa$ilor )ncetase= fusese desi*ur numai o p+rere. .otul mer*ea (ine. Mincent desprinse c rli*ul% )l a*+!+ )n sens contrar $i,$i d+du drumul )n -os pe fr n*4ia de m+tase.

Dn timp ce se afla )nc+ suspendat% auzi un 4o4ot de r s )n+(u$it $i o mi$care nel+murit+. /ici nu avu timp s+,$i )ntoarc+ fa!a. Fusese apucat de picioare% tr ntit la p+m nt% un c+lu$ )i astup+ *ura% $i r+mase )ntins pe iar(+% ca un pac4et le*at fedele$ de la umeri p n+ la *lezne. XXIM P2I/< D/ #L2<9m 9ceast+ opera!iel fusese e0ecutat+ cu at ta repeziciune de c+tre o -um+tate de duzin+ de indivizi voinid% ie$i!i pe nea$teptate din desi$uri% )nc t Mincent nu avusese nici m+car timpul s+ scoat+ o vor(+. 7ar cum c+lu$ul nu )i astupa $i vederea% putu s+ recunoasc+ printre cei mai 4arnici la trea(+ pe inspectorul s+u PiEuepuce $i pe t ,n+rul #ocotte% profesorul s+u )ntr,ale l+c+tu$eriei. 9m n,doi p+reau foarte (ine dispu$i. Prietenia dintre 7amon $i P3t4ias l p+rea a fi o nimica toat+ pe lin*+ aceea care,l le*a pe PiEuepuce de #ocotte% $i viceversa. 9fec!iunea lor reciproc+% (azat+ pe respect% ar fi putut inspira no(ile tirade p n+ $i poe!ilor din antic4itate. I Iat+ (alotul zise PiEuepuce r z nd. Pare stra$nic de mirat% ce ziciB I Mezi s+ nu,l strici ad+u*+ #ocotte. Pariez pe cinci centime c+ are )n (uzunar trusa mea de scule. & na sa e0pert+ *+si de la prima )ncercare *ura de lup% $i ad+u*+" I Prin!ule% pentru orice meserie tre(uie s+ faci pu!in+ ucenicie. Peste vreo zece ani% dac+ )mi urmezi (ine lec!iile% vei putea de(uta% dar pentru ast+zi% cotul: Ln fiasco% e4: /, ai avut noroc: 9i c+lcat cu am ndou+ picioarele )n strac4in+. l Filozofi pita*oricieni din <iracuza de pe timpul lui 7enss cel . n+r (GPX ).e.n.)% cele(ri prin amici!ia care,i unea. P3t4ias% condamnat la moarte de c+tre tiran% a cerut un r+*az pentru a,$i pune )n ordine tre(urile% 7amon consim!ind s+ moar+ )n locul s+u )n cazul c nd acesta nu s,ar prezenta la momentul 4ot+r t. Dn clipa suprem+% c nd 7amon era pe punctul de a fi e0ecutat% P3t4ias s,a prezentat ca s+,.$i primeasc+ pedeapsa. 7enis% plin de admira!ie% l,a iertat $i a cerut celor doi filozofi (ine)n!eles% )n van s+,l primeasc+ al treilea )n prietenia lor. (n.r.) L$a palatului de lin*+ zidul dinspre strad+ era desc4is+= o voce sla(+ se auzi dintr, acolo% zic nd" I 9duce!i,mi,I )ncoace $i s+ nu,i face!i nici un r+u acestui (iet tic+los. Dl prevenisem de ceea ce i s,ar putea )nt mpla. 94: Om r+u: Om r+u: #oeotte% PiEuepuce $i al!i doi )l luar+ pe Mincent% care ele picioare% care de cap% $i,l duser+ p n+ la peronul cel mic% pe a c+rui ultim+ treapt+ ap+ru un cap plin de strim,(+turi $i de cre!uri% )nfofolit )ntr,o scufie c+lduroas+ ele (um(ac. #olonelul tremura pu!in )n mantaua lui v+tuit+% de$i era cald% dar avea un aer vesel. D$i freca m inile uscate una de alta $i se uita cu oc4ii lui de cucuvea c nd la prizonier% c nd la e0ecutan!i. I >ravo% PiEuepuce (+iete zise el (ravo #ocotle% sunte!i ni$te mae$tri. /ici nu m,am culcat% at t eram de si*ur c+ o s+,mi duce!i la (un sf r$it trea(a asta. 9poi ad+u*+%

adres ndu,se prizonierului" 94% Mincent: Mincent: >iat+ curc+ plouat+: /u prea te sim!i )n apele tale: #e r+u te,ai purtat fa!+ de mine: ;i c nd te * n,de$ti c+ toat+ via!a mea n, am f+cut (ine dec t unor oameni f+r+ inim+. 7ar sunt oameni care nu se )nva!+ minte niciodat+. Orice a$ face% nu m+ pot dez(+ra de filantropie $i% p n+ la ultima,mi suflare% o s+ iu(esc aceast+ omenire pervers+. @ o prostie% dar e spre lauda mea. L$a )n care se ar+tase colonelul d+dea )ntr,un vesti(ul strimt $i umed% a c+rui podea era mai -os dec t restul #asei. O scar+ de serviciu ducea )n+untru. .otul era luminat de un felinar a*+!at de plafon. I Lrca!i: porunci colonelul% care r+mase ultimul $i )nc4ise u$a% )nv rtind de dou+ ori c4eia )n (roasc+. /u a$a socotea tic+losul s+ treac+ prin apartamentele melc. o nu: 2u$ine s+,!i fie% om de nimic: Ar+dina r+m+sese din nou *oal+% clar c4iar )n clipa c nd c4eia se )ntorcea )n (roasc+% se putu auzi de cealalt+ parte a zidului% )n strad+% z*omotul unuia care )$i ia av nt ca s+ sar+. Dn secunda urm+toare se produse o frecare pe coama zidului% pe care acum se profila nedes,lu$it o um(r+ omeneasc+. Lm(ra se pitula mai )nt i c4iar pe locul pe care )l cucerise $i r+mase acolo nemi$cat+% cu * tul )ntins% privind lacom parterul palatului >ozzo% unde o lumin+ trecea acum de la o fereastr+ la alta. 7e la o fereastr+ la alta% lumina f+cea s+ apar+ $i un curios alai" patru oameni duc nd un (alot *reu% de form+ omeneasc+% inert ca un cadavru% apoi al!i doi oameni cu f+clii% $i la urm+ un (+tr n * r(ovit% d rd ind% care )nc4eia alaiul% cu capul )n piept% ca un (ocitor )n urma unui co$ciu*. Lm(ra a$tept+ ca lumina s+ dep+$easc+ $i ultima fereastr+. 7up+ aceea se ridic+ )n capul oaselor. @ra un (+r(at )nc+ t n+r $i sprinten. #u a-utorul c rli*ului a*+!at de Mincent #arpentier% pe care nimeni nu se * ndise s+,l dea -os% noul venit se l+s+ s+ alunece )n. *r+din+ $i se duse la u$a cea mic+% unde )ncerc+ (roasca% mai )nt i cu mina% apoi cu o unealt+ de fier. Dntre timp% dup+ ce trecuse la r nd prin toate camerele parterului% alaiul se oprise )n ultima )nc+pere% cea care era )nsemnat+ cu un punct ro$u )n planul Iul M ncent. @ra o camer+ foarte spa! oas+% )m(r+cat+ )n )ntre*ime )n lam(riuri de ste-ar. #iu(ucele panourilor fuseser+ la vremea lor aurite% dar acum erau $terse $i nu mai luceau. &o(ilierul era foarte vec4i. .api!eria frumoas+ $i (o*at+ care acoperea scaunele )$i pierduse coloritul. /u se aflau acolo dec t dou+ portrete% a*+!ate de lam(riuri. Portretele erau a$ezate unul )n fa!a celuilalt% linul era al colonelului >ozzo,#orona% cel+lalt al celui mai mare dintre nepo!ii s+i% marc4izul ,#oriolan% pe care l -elea de at !ia ani. 9ceste dou+ portrete )i s+rir+ in oc4i lui Mincent% care le recunoscu din prima clip+% cu toate c+ nu le mai v+zuse niciodat+. @rau cele dou+ fi*uri din ta(loul de la *aleria >iffi. @rau )n acela$i timp portretele at t de (ine descrise de 2e3nier )n povestirea lui% acelea care impo,do(eau camera .at+lui .uturor din casa misterioas+ $i oarecum fantastic+ pe care t n+rul p ctor nu o mai putuse re*+si )n )mpre-urimile <artenei= camera

in care (+tr na #4erc4elita servise de dou+ ori cina" )nt i lui 2e3nier% apoi lui #o3atier% zis va*mistrul. 9sem+narea cu colonelul era iz(itoare. Portretul marc4izului #oriolan% im(er(% cu fi*ura ca de marmur+ al(+% scoas+ )n relief de ne*rul mat al p+rului s+u (o*at% sc4im(+ pentru c teva clipe cursul * ndurilor lui Mincent. Pentru el% trei fiin!e tr+iau su( aceast+ aparen!+ de ne,)nsufle!ire" asasinul din ta(loul de la >iffi% necunoscutul din strada Mr+(iilor $i acea femeie de care acum )i era fric+% fiindc+ n,o mai putea ap+ra pe mica lui Wr8ne" maica &aria cea >un+. Dn lun*ul peretelui dinspre *r+din+ c4iar )n locui% indicat de punctul ro$u )n planul lui Mincent se afla un alcov% $i )n acest alcov un pat de a(anos cu coloane masive% )n -urul c+ruia c+deau )n falduri perdele de #uloare )nc4is+. Mincent fu a$ezat% de cei care )l duceau% pe covor% unde r+mase lun*it. PiEuepuce de o parte% #ocotte de cealalt+% se aplecar+ asupra lui spre a,l )ntre(a )n (+taie de -oc cum se simte. #olonelul se l+s+ )ntr,un mare fotoliu de lin*+ alcov. I Iat+ o mic+ e0pedi!ie simpatic+ $i (ine e0ecutat+% podoa(ele mele zise el. .re(uie s+ stau de vor(+ cu acest ur cios care mi,a r+spl+tit (inefacerile prin cea mai nea*r+ nerecuno$tin!a. Mede!i s+,mi )nt+ri!i toate sforile acestea. &ai pune!i $i altele dac+ este nevoie. Mreau s+ fie )mpac4etat ca un colet% c+ci% dup+ cum $ti!i% eu nu sunt prea voinic $i dac+ reu$e$te s+ scoat+ afar+ numai un. sin*ur de*et% e )n stare s+ m+ striveasc+ ca pe un purice. #ocotte% PiEuepuce $i ceilal!i% d nd urmare acestei porunci% str nser+ $i mai tare le*+turile lui Mincent. <forile erau noi $i (une. Fiecare% vr nd s+,$i arate zelul% f+cu o adev+rat+ risip+ de precau!iuni% $i c nd totul fu *ata% PiEuepuce putu s+ spun+" , Iat+,l le*at (urduf: 9tunci colonelul se ridic+ din fotoliu $i veni s+ cerceteze el )nsu$i lucrarea. &ai puse s+ se adau*e pe iei pe colo c te o le*+tur+ sau c te un nod% a$a c+ p n+ la urm+ opera!ia deveni o capodoper+ a *enului. /u. mai e0ista nici o (uc+!ic+ din corpul lui Mincent care s+ nu ai(+ o piedic+ sau un nod. I &inunat% scumpilor f+cu (+tr nul% sincer mul!umit. Face c t o -um+tate de duzin+ de c+m+$i de for!+. &iine% c+tre ora zece seara% va fi ziu+. Poate vomvs+pa o *roap+ )n *r+din+. 9cum duce!i,v+ s+ cina!i sau s+ lua!i micul de-un% dup+ cum vre!i. #asieria va fi desc4is+ toat+ ziua% $i socoteala voastr+ va ni )nc4eiat+ )n mod cinstit. 'a revedere. 9dres+ fiec+ruia c te un semn p+rintesc din cap% ceea ce )nsemna c+ sunt li(eri 9poi cei $ase (andi!i ie$ir+ pe u$+. I /u )nc4ide!i u$a% c+,mi place s+ intre aer ad+u*+ colonelul. Ie$i!i prin strada .4erese% portarul a fost anun!at. 7up+ ce r+mase sin*ur% se )nfund+ din nou )n fotoliul s+u. 7e,ai fi um(lat tot Parisul% nu ai fi putut s+ *+se$ti o fi*ur+ mai pa$nic+ $i mai calm+ de# t a lui.

Mincent% la r ndul s+u% primise o asemenea lovitur+% )nc t toate facult+!ile )i erau aproape ani4ilate. ;i totu$i )n!elesese sensul acelei fraze )n*rozitoare% pronun!at+ at t de lini$tit" 5Poate vom s+pa o *roap+ )n *r+din+6. 2+mase nemi$cat% ca $i mort% paralizat mai mult de descura-are dec t de str nsoarea le*+turilor. #olonelul% care )l privea cu un aer mai cur nd prietenesc% d+du )ncet din cap $i zise" I /+t+r+u: F+r+ s+ vrea% Mincent desc4ise oc4ii. I /+t+r+u: repet+ (+tr nul. /u,!i spun asta ca s+ te m 4nesc% (+iete% dar% dac+ era convins ele e0isten!a tezaurului% de ce ai mai )nceput luptaB /u te po!i (ate cu at ta (+net: <coase din (uzunar o ta(ac4er+ de aur% )mpodo(it+ cu perle verita(ile $i cu portretul )mp+ratului 2usiei% $i o desc4ise pentru a lua dou+ sau trei fire de tutun% pe care le mirosi de la distan!+. I #u toate e ca $i cu asta urm+ el. /u am nevoie de nimic% sau% mai (ine zis% nu m+ mai pot (ucura de nimic. Ln str+nut m,ar do(or . ;tii tu c te fire de tutun sunt )ntr,un pac4et de cinci centimeB # !i dumica!i )ntr,o p ineB # te pic+turi de vin )ntr,un pa4arB @u tr+,iesc numai cu un dumicat de p ine $i cu o pic+tur+ de vin% firul de tutun fiind un e0ces. &+ * ndesc c4iar s+ renun!%la acest prost o(icei. Fiule% afar+ ele c4irie $i de ec4ipa-% eu nu consum nici ele dou+zeci de centime pe zi. ;i o(serv+ (ine ceva" (o*+!ia e (at-ocoritoare% ca toate doamnele de societate. @a )$i pune la cale farsele pe ascuns% cu (+ie!i voinici ca tine% dar le alunec+ din (ra!ele puternice% ca s+ se lase p n+ la urm+ posedat+ de cei care nu mai pot... Ca: Ca: Ca: 9vea un r s foarte lini$tit. I Fr n*4iile astea m+ fac s+ suf+r )n*rozitor zise Mincent. O adev+rat+ spaim+ )i smulse aceste cuvinte% primele% de altfel% pe care le pronun!+. . 2+(dare% fiule% nu te,am le*at ca s+ te fac s+ suferi% ci ca s+ pot sta )n toat+ si*uran!a de vor(+ cu tine. #ruzimea nu intr+ )n firea mea= numai c+% atunci c nd se pun pro(leme de prevedere sau de necesitate% nu ara sl+(iciuni de prisos. 9ceast+ linie de conduit+ mi,a reu$it aproape o sut+ de ani= a$a c+ n,am de * nd s+ o p+r+sesc tocmai acum. #e nai(a% am $i eu dreptul s+ pierd o. or+ sau dou+ cu tine% care voiai s+,mi furi mai mult aur cle,c t pot aduce toate impozitele re*atului Fran!ei. 7e altfel% cine $tieB <e zice c+ primul dine de v n+toare a fost un lup dresat s+,$i omoare fra!ii. Iar eu sunt )ncon-urat numai de lupi. #e,ai zice dac+% l+s ndu,te s+ tr+ie$ti% !i,a$ da o sarcin+ de c ine de v n+toareB Mincent )$i l+s+ oc4ii )n -os $i murmur+" , 9ceste sfori )mi intr+. Dn carne. I 2+(dare: 9i adus pistoale $i un pumnal% n,ai f+,cut,o din. interes pentru mine% nu, i a$a% (i(iculeB )n locul acesta% eu m+ recrcez. A nde$te,te% nop!ile sunt ati! de lun*i c nd nu dormi niciodat+% $i somnul nu,l po!i cump+ra cu tot (+netul din lume... <uspin+ ad nc $i relu+" <,ar putea face ceva din tine% dac+ nu ai fi amenin!at de o moarte rapid+. 9i calculat (ine% c4iar dac+ n,ai manevrat (ine% iar eu am sim!it un fior )n spate% pe cinstea

mea% c nd am aflat c+ ai pus un punct ro$u )n planul t+u% tocmai la locul cu pricina. ;i ar+t+ cu de*etul spre alcov. Oc4iul lui Mincent urm+ri f+r+ voie acest *est $i% cu toate durerile ce,l c4inuiau% o lucire )i str+ful*era pri, Wvirea." , % XXM .@19L2 9/.I#: I @i: @i: f+cu (+tr nul% v+z nci lucirea din oc4ii prizonierului s+u. 7e*ea(a te $tii condamnat% patima n,a murit )nc+ )n tine. &ai dore$ti )nc+ s+,mi vezi tezaurul. @ foarte normal: Dn!ele* asta $i )mi iau o(li*a!ia s+,!i satisfac dorin!a )nainte de a te zv rli afar+ pe u$+ )n lumea cealalt+. 2+(dare: 9i s+ te o(i$nuie$ti $i cu aceste fr n*4ii. Ia spune,mi" crezi c+ te,ai fi descurcat pe aiciB I /u r+spunse Min cent% cu oc4ii.la alcov. I 9m petrecut aici )mpreun+ seri minunate. @ra fri* !i,aduci aminteB )n acele nop!i% de iarn+. <o(a era aici% )n spatele meu. #um mal duduia: /u po!i s+ m+ acuzi c+ te, am luat pe nepre*+tite% te prevenisem. 7aria ce (un avertismenteleB 7ra*ostea care te scoate din min!i% dra*ostea pentru o femeie% nu e nimic pe lin*+ delirul aurului. /u am pic+ pe tine% s+ $tii. ;i eu a$ fi f+cut la fel% numai c+ nu m,a$ fi l+sat prins. #e sperai oareB )nt mplarea te,a f+cut s+ afli povestea (+tr niilui leu" (l nd ca un miel% desi*ur% dar )n stare s+,i m+n nce $i pe copiii s+i% atunci cind dau t rcoale )n -urul aurului s+u )n -urul sufletului s+u: .u $tii c t o iu(esc eu pe Francesca% pe scumpa mea Fanc4ette% ultima mea m n,* iere. @i (ine: 7ac+ Francesca af $ti ce se afl+ )n dosul acestor perdele... <e )ntrerupse $i ar+t+ cu de*etul )ntins spre portretul t n+rului a*+!at de lam(riuri. I 9cela era fratele Fanc4ettei. ad+u*+ el $i eu ll iu(eam= acum e mort. I Omor !i,m+ imediat murmur+ #arpentier *em nd. <imt cum mi se umfl+ carnea su( le*+turi. Fr n*4iile astea s nt fiare )nro$ite care m+ ard. @ un supliciu pe care nu,l mai pot suporta: Ln spasm )i str+(+tu tot corpul. I Povcro: zise (+tr nul. #unosc acest c4in: # nd port pantofi care m+ str n*% a$ putea s+ $ pl n*: 9 avut vreodat+ (+t+turiB..% 9cel t n+r 2e3nier tre(uie s+ fie ocum un (+iat frumos% nuB 9ventura Iui din c mpiile ;artenei i,ar putea aduce )ntr,o zi anumite nepl+ceri. &ai sunt $i al!i fluturi afar+ de tine% (+iatule% pe cale de a se p rli la luminare. Ii cunosc pe to!i. Di cunosc a$a cum te cuno$team $i pe tine" to!i )mi sunt prieteni $i prietene% ace$ti scumpi #avaleri ai .ezaurului% care nu vor c+p+ta nici un cinci din pu$culi!a mea $i care% unul dup+ altul sau to!i odat+ se vor poticni de mar*inea cursei mele: #e,o s+ se )nt mple cu Ir8ne% mica ta domni$oar+B Mezi% eu m+ * ndesc la toate: 7in pieptul lui Mincent se auzi un fel de 4orc+it. I #e s+,!i fac: rosti colonelul. .re(uia s+,!i vezi de trea(+. 7in zidar te,am f+cut domn. 9i lucrat $ase ani ca s+ )mplete$ti fr n*4ia care te va sp nzura= e o prostie. A ndeam s+ m+ distrez cu tine $i s+,!i amintesc de e0cursiile noastre nocturne. @i% !i,

duci aminte" 59ve!i ceva de declarat6B @ra cara*4ios... 9cum )ns+ nu m+ mai interesezi de loc% omul lui 7umnezeu: #red c+ mi,a venit somnul. 7ar )ntii am s+,!i ar+t ceea ce doreai s+ vezi% $i apoi vom mer*e la culcare% eu )n patul meu% tu... /u,$i termin+ fraza% $i nimic nu ar putea descrie cumplita (onomie a sur sului s+u. <e ridic+ $i f+cu un pas spre pat. #ompar nd sl+(iciunea acestui corp 4n(+tr nit% uzat p n+ la transparen!+% cu masa *reoaie a patului cu st lpi% cu *reu $i,ar fi putut )nc4ipui cineva c+ colonelul l,ar fi putut clinti din loc. .otu$i% el nu f+cu dec t s+ atin*+ unul din st lpii masivi ai patului% care se puse )n mi$care $i alunec+ dintr,o dat+ p n+ )n mi-locul camerei% a$a cum un va*on alunec+ pe $ine% descoperind astfel )ntrea*a ad ncime a alcovului. #olonelul arunc+ o privire piezi$+ spre Mincent% ca s+ vad+ efectul produs de aceast+ prim+ lovitur+ de teatru. Mincent era nemi$cat% cu oc4ii )nc4i$i% cu *ura contractat+. I &i se pare c+ am )nt rziat prea mult murmur+ (+tr nul nemul!umit. Im(ecilii +$tia nu $tiu s+ le*e pe cineva f+r+ s+,l )n+(u$e. .e ui!i% ciut+ mic+ .B 9ten!iune < Pe locul unde fusese adineauri piciorul patului% colonelul pip+i podeaua% din care se ridic+ )n sus o (ucat+% Mincent nu putu vedea ce era )n *aur+. .re(uie s+ fi fost o )ncuietoare% c+ci colonelul v r) )n+untru X c4eie% pe care o r+suci u$or. 7up+ care puse cu *ri-+ la loc (uc+!ica de lemn $i se ridic+. 9poi pip+i cu de*etele lemn+ria din fundul alcovului= zidul se desc4ise imediat% l+,s nd s+ se vad+ interiorul ascunz+torii pe care am descris,o )n. am+nunt )n primele capitole ale acestei c+r!i. 9m zis 5l+s nd s+ se vad+6% deoarece e0ista acolo o lamp+ cu trei (ecuri% din aur masiv% )mpodo(it+ eu pietre pre!ioase% aprins+ $i at rnat+ de (olt+. 9ceast+ lamp+ era ca acelea care ard zi $i noapte )n fa!a altarului <fintei Fecioare )n (isericile din Italia. I se impusese )ns+ aceast+ rene*are de a )ntre!ine focul sacru in sanctuarul altei reli*ii. 1i $i noapte% f+r+ )ncetare% ea lumina v+*+una )n care )$i avea altarul demonul aurului. /u $tiu cum s+ e0plic ce s,a )nt mplat. 2azele acestei l+mpi% atin* nd oc4ii lui Mincent% )l f+cur+ s+,$i desc4id+ pleoapele. 7in pieptul s+u strivit ie$i un lar* suspin. Dntre* corpul% din cap p n+ )n picioare% i se contract+ su( efectul unui spasm care )l f+cu s+ alunece )nainte. A tul i se )ntinsese% *ura )i era c+scat+. I Caide: Caide: zise colonelul% cu v+dit+ pl+cere. Iat+ c+ acest -osnic metal lucreaz+. .e sim!i mai (ine% dra*ul meuB Mincent nu r+spunse. 2+m+sese zdro(it su( efectul unei fascina!ii sor+ cu e0tazul. I &inunat: &inunat: f+cu (+tr nul. Iat+ c+ )nviezi. 9urul e un puternic ma*netizator: ;i s+ $tii% (i(icule% c+ aici nu vezi dec t fleacurile de la intrare. @ frumosB @ (ine aran-atB @i% ei% voinice% tu e$ti acela care a sco(it aceast+ *+oace% dar eu sunt cei care a aran-at )nc+rc+tura la (ord. 2ecunosc eu )nsumi c+ e capodoper+: /ici un centimetru pierdut. Malori peste tot: Prive$te numai (oita. #e ploaie de paiete: #4iar )ntr,acolo )$i )ndreptase mai )nt i oc4ii Mincent. 'ampa% cu toat+ puterea ei% lumina pu!in. /u arunca dec t acele lic+riri mistice% a(ia )ndestul+toare ca s+ po!i

)ntrevedea pioasele )ntunecimi ale capelelor. 7ar fiecare raz+ era captat+% reflectat+% multiplicat+ $i )nsufle!it+ de (olta decorat+ cu e*rete% cu cercei% cu coliere $i riviere% m care diamantele% ru(inele% smaraldele $i safirele% reduse !a rolul de simple reflectoare% se )n*r+m+deau ca ni$te cristale )n -urul ti-elor unui policandru. Privirea se )m(+ta% or(it+% contempl nd acest firmament minunat% )n timp ce * ndul% )nne(unit,de ame!eal+% )ncerca s+,i c nt+reasc+ valoarea incalcula(il+. 9cest $arpe (+tr n spunea adev+rul. @terul suprim+ durerea% dar e0ist+ e0tazuri morale mai puternice dec t (e!ia cloroformului. Mincent,. se sim!ea )mpietrit. <paima lui fizic+ se spul(erase. 9sculta% privea% le*+nat de o ame!eal+ nespus+. Oc4ii (+tr nului r+t+ceau de la aceast+ stare de ame!eal+ la tezaurul care )l f+cea s+ renasc+. 'a )nceput a fost o pl+cere lini$tit+% apoi )nfri*urarea )l cuprinse pu!in c te pu!in. Dncerc+ s+ r n-easc+% dar nu putu. @mo!ia lui Mincent avea asupra lui un efect e0traordinar. I 9m v ndut multe din aceste pietrarii% multe% multe , relu+ (+tr nul% a c+rui voce tremura a poc+in!+. <,au dus timpurile c nd capitalurile dormeau lini$tite )n paturile lor. 9veam (r+!+ri s+ le v ntur cu lopata% $i medalioane% $i lan!uri% $i potire% $i sfinte daruri% $i c+delni!e... 9m c+p+tat dou+zeci de mii de scuzi papali pe potirul unui >or*ia... $i zece mii de duca!i pe mitra cardinalului ar4iepiscop de Arant% primatul Ln*ariei... <ocoti!i cu cinci la sut+% )nseamn+% numai pentru aceste dou+ o(iecte% treizeci de mii de franci venit... dar (anii mei )mi aduc venituri cu mult mai mari. Fac r+m+$a* c+ nu mai sim!i sforile: #e zici% numai pentru o mitr+ $i un potir% treizeci de mii de franci venit: ;i am avut sute $i mii de acestea.: 7incolo% )n Italia% Fracurile noastre /e*re sunt (uni cre$tini% dar asta nu,i )mpiedic+ s+ prade (isericile. Mezi c+,!i vor(esc sincerB 'a ce mi,ar servi% de aici )nainte% s+ m+ mai feresc de tineB 7e altfel% tu cuno$teai dinainte izvorul acestei (o*+!ii. >iet pisoi% c t+ str+danie pe tine ca s+ a-un*i s+,!i rupi * tul: @u% care )!i vor(esc% am cinat )n camera tezaurului catedralei din <iena $i am stat o. noapte )ntrea*+ )n s+lile Maticanului% ca s+ ale* ceea ce doream. 9i fi avut ceva $i mai frumos de v+zut% n,am ce zice% dac+ a$ fi p+strat toate comorile mele% a$a cum se aflau )n*r+m+dite )n pivni!a aceea... $tii tu% pivni!a din ta(loul de Ia *aleria >iffi... Dn ziua c nd t n+rul% care acum este un (+tr n% )l ucisese pe (+tr nul care retr+ie$te acum )ntr,un t n+r a c+rui m n+ !ine $i ea un pumnal... 9$a e le*ea% le*ea noastr+. 7e dou+ ori l,am ucis pe r+z(un+torul care vroia s+,mi ia via!a. @ra dreptul meu. Ma urma $i al treilea% pe care% dac+ nu,l voi omor % m+ va omor) el. #apul s+u *+l(e-it $i plin de riduri i se propti )n piept. Mor(ea cu o voce )nceat+% dar ferm+. Mincent nu mai asculta. .ot sufletul )i era )n oc4ii care p+trundeau p n+ )n fundul ascunz+torii% unde fiecare p+rticic+ de perete reprezenta o adev+rat+ (o*+!ie% )n timp ce pila$tri forma!i din coloane su(!iri de monezi de aur mari% fiecare )n valoare de c te o sut+ patruzeci de lire% cu efi*iile casei de <avoia% a re*ilor Piemontului% ai <ardiniei% ai #iprului $i ai Ierusalimului% se ridicau de la podea p n+ )n tavan. #+ci aran-area acestei

ascunz+tori unice )n lume v+dea o considera(il+ punere )n scen+. .ezaurului modern% care nu ap+rea la prima vedere $i despre care nu am vor(it )nc+% fiindc+ el nu se adresa oc4ilor% i se d+duse ca ve$m nt $i *+teal+ splendorile naive ale tezaurului antic. .otul )nsemna o mare risip+% c+ci acest lu0 imo(iliza un capital enorm= dar fiecare domnie )$i are fastul ei $i aceast+ miraculoas+ )n*r+m+dire de (o*+!ii putea foarte (ine s+,$i sus!in+ faima. >+tr nul nu mai vor(ea. <t+tea pe * nduri. Mincent sor(ea din oc4i aceste (o*+!ii% pe care nici visurile lui cele mai n+stru$nice nu le,ar fi putut ima*ina. I 9urul cere s n*e murmur+ (+tr nul dup+ un t mp pentru ca )$i aminte$te de ori*inile sale= desfid s+ se *+seasc+ o *r+mad+ de aur mai important+% care s+ nu fie ro$ie la (az+. 9urul de aici reprezint+ un lac )ntre* de s n*e. 7e ceB Pentru c+ e at t de mult% )nc t po!i face un munte din el. <e )ndrept+ )n fotoliu $i privi din nou spre Mincent% cufundat )n a*onia contempl+rii sale. I .u nu vezi nimic zise el cu o su(it+ )n* mfare. #e4 care ar poseda tot ceea ce vezi aici ar fi doar un (iet cer$etor fa!+ de st+p nul (o*+!iilor pe care nu le vezi. 9cestea de aici nu s nt dec t )nvelitoarea s+r+c+cioas+ care acoper+ fructul pre!ios. Fac apel la ima*ina!ia ta% adic+ la sminteala ta $i m+ prind c+ aceast+ sminteal+% c4iar dac+ ar trece dincolo de posi(il sau de imposi(il% ar r+m ne )nc+ la o po$t+ de adev+r. Po!i mura lini$tit dup+ ce vei vedea ceea ce ai s+ vezi. ;i uit+,te la mine= tot ceea ce ai s+ vezi )mi apar!ine numai mie. @u sunt <t+p nul: Parc+ crescuse% $i at t de poruncitor )i era *lasul% c+ )ntrecuse fascina!ia aurului. Mincent )$i )ntoarse oc4ii de la tezaur% ca s+ se tute la acest om (+tr n% a c+rui fi*ur+ pustiit+ r+sp ndea Ln. aer lu*u(ru. /imic nu mai $ov+ia )n el= st+tea drept $i neclintit. 7in privire )i sc nteiau raze de or*oliu. 2epet+" I @u sunt <t+p nul. 9cest aur nu m+ cunoa$te dec t pe mine. Dnc4ide )n el mii de inteli*en!e% mii de vite-ii% mii de con$tiin!e= toate sunt ale mele: .otul e trec+tor )n lumea asta% totul% afar+ de dou+ lucruri% care vor trece )ntr,o zi $i ele% dar care pentru moment d+inuie )nc+% )n ciuda du$manilor $i mai ales )n ciuda credincio$ilor pe care )i au" 7umnezeu $i re*ii. @u nu $tiu ce,i acela 7umnezeu% afar+ doar dac+ nu e o *r+mad+ de aur mai mare dec t a mea. .otu$i m,am ferit s+,l def+imez vreodat+ pe 7umnezeu" dac+ e0ist+% e periculos s,o fac% dac+ nu e0ist+% e de prisos. 2e*ii sunt tot oameni% care fac ceea ce am f+cut $i eu% dar )ntr,alt fel. Pumnalul lor se nume$te r+z(oi% iar c teo,dat+ le*e. /u mi,ar pl+cea meseria lor p+c+toas+% pentru c+ str+lucirea lor r+ne$te privirea oamenilor de r nd $i pentru c+% )n -urul tronului lor% miriade de indivizi )ncearc+ s+ le toace puterea ca pe lemnul din oare se fac c4i(rituri% pentru a apuca fiecare c te o f+r m+. 9m v+zut revolu!ii care fac s+ str+luceasc+ m ndria omeneasc+% a$a cum lovitura pietrei smul*e o!elului m+nunc4iuri de sc ntei. #ei care vor mai tr+i vor asista la spectacole curioase. 9tunci c nd lumea )ntrea*+ va fi do(or t+ la p+m nt% a$a cum d+r mi pentru a recl+di% fi,va palatul care va )nlocui cocioa(a% sau cocioa(a va )nlocui palatulB #inci sute de p+r!i dintr,un re*e vor valora ele

mai mult sau mai pu!in dec t un sin*ur re*eB 1ece mii de surcele fi,vor ele mai (une dec t cinci sute de (u$teniB Ln milion de c4i(rituri vor avea ele mai mult+ putere dec t zece mii de surceleB Dn ceea ce m+ prive$te% eu prefer ar(orele )ntre*% pentru c+ nu sunt interesat. <unt mai mult dec t un re*e. O adev+rat+ r+z(unare asupra trecutului ar fi. un stat unde to!i s+ fie re*i% afar+ de re*e% care ar sta numai el la pu$c+rie $i ar pl+ti sin*ur impozitele. <e )ntrerupse% cu un r s (la-in de om cumsecade" I >+iete% tu nu m+ ascul!i zise el cu toate c+ vor(esc mai (ine ca )ntr,o carte. @$ti ocupat cu num+ratul fiselor de aur de pe vremea lui #arol 9l(ert% care formeaz+ pilastrul din stin*a. @ o trea(+ curioas+% dar eu te apro( $i te voi a-uta. Pe fiecare r nd sunt trei mii de (uc+!i $i e0ist+ c te dou+zeci $i cinci de r nduri in fiecare pilastru% ceea ce face 7H XXX de *al(eni #arol 9l(ert% cifr+ care% )nmul!it+ cu lJX de lire% valoarea acestei m ndre monede% face zece milioane $i -um+tate de lire sau de franci... I @ minciun+ sau demen!+: murmur+ #arpentier% )nc4iz nd oc4ii. I @0ist+ patru asemenea coloane. Oie% (i(icule% )!i place mai mult coloana Menderne: @u *+sesc c+ cere prea mult loc. Caide% vino,!i )n f re% c+ n,am terminat. 7e, a(ia ncepem. Dn materie de coloane% fiecare se descurc+ cu ce are% re*ele cu arama% eu cu aurul. 9cum vom trece la alt e0erci!iu. XXMI .@19L2 &O7@2/ 9 . .oate acestea erau oare adev+rateB /u e0ista cumva vreo )nc4ipuire fantasma*oric+ )n aceste sute de milioane pe care colonelul >ozzo le numea 5nimicurile de la intrare6B <e spune c+ anumite otr+vuri% luate )n doze prea mari% nu,$i mai produc efectul. 7ac+ vrei s+ ucizi% nu tre(uie s+ m+re$ti cantitatea de $oricioaic+ dincolo de normai% altfel stomacul% v+z ndu,se atacat masiv% arunc+ afar+ otrava $i se ap+r+ sin*ur. .ot a$a $i )n domeniul ima*ina!iei. @0a*erarea na$te neverosimilul. A ndul se comport+ )n acest caz ca $i stomacul elimin+. &+rturisesc c+ $i eu am avut o clip+ de )ndoial+ )n fa!a inventarului )nsp+im nt+tor pe care acest (+tr n% a-uns la limita v rstei% )l prezenta% cu o voluptate nespus+% prizonierului s+u condamnat la moarte. <+l(aticii din 9merica de /ord procedeaz+ la fel" )i tortureaz+ pe cei prin$i% )nainte de a,i ucide. #+l+torii care au fost de fa!+ afirm+ c+ )n paro0ismul acestor suferin!e prelun*ite cu (ar(arie% apare o stare de (e!ie. #ei care sunt pe pra*ul mor!ii c nt+. Mincent r+m+sese t+cut% iar (e!ia sa era mai ad nc+ $i e0altarea mai violent+ dec t delirul captivilor )n pustiu. O imens+ emo!ie )i ap+sa mintea% sin*ura suferin!+ fiin,du,i de aici )ncolo )ndoiala. 9r fi vrut s+ poat+ vedea mai de aproape% s+ atin*+% s+ pip+ie s+ d+r me aceste fa(uloase construc!ii s+ se t+v+leasc+% s+ se scalde )n sf r m+turile lor sonore. 7e ani de zile )l urm+rea acest vis% at t )n stare de ve*4e% cil $i )n somn. D$i ima*inase fcerii pe care le credea aievea% dar se $i )ndoia ele realitatea lor% )ntocmai ca acei

)ndr+*osti!i pe care o simpl+ (+nuial+ i,ar putea ucide6 dar care continu+ totu$i s+ tr+iasc+% de$i aii mereu (+nuieli. 9cum% visul s+u se realiza )ntr,un *rad at t de nea$teptat% )nc t )ndoiala d+inuia $i c4iar cre$tea% al+turi de certitudine. @ra imposi(ilul% confirmat de m+rturia sim!urilor% dar contestat de revolta -udec+!ii. Pardoseala era ud+ su( el din pricina s n*er+rii )nc4eieturilor de la m ini $i picioare. @l )ns+ nu,$i d+dea seama de nimic. .r+ia )n afa0,+ de el )nsu$i $i * ndul aurului )l st+p nea ca un al doilea suflet. >+tr nul p+i,ea )ne)ntat de aceast+ priveli$te $i * ndea cu *las tare" I @ste ma*netismul% vr+-itoria aurului. . ;tii tu c+ ai fost un (+r(at frumosB continu+ el% vor(ind la timpul trecut% ca $i cum ar fi discutat cu un mort. #e v rst+ aiB 7e mult te p ndesc. # nd am v+zut c+ nu tc interesau nici -ocul de c+r!i% nici traiul (un% nici femeile% mi,am zis nuraaidec t" )$i. aminte$te. Or% eu )!i poruncisem s+ ui!i" nu m,ai ascultat: I O)te milioane valoreaz+ diamanteleB ( i*ui Minecnt. >+tr nul r se $i ridic+ din umeri. I Mei vedea: rosti el cu o voce dominat+ de emo!ie. 'a ce (un s+ numeri pic+turile de ap+ l+sate de ocean pe nisipul pl+-iiB @ o nimica toat+. Mei vedea: <e opri ca s+ tra*+ cu urec4ea $i un nor )i adum(ri fruntea. I <unt z*omote care )n realitate nu e0ist+% dar pe care eu cred c+ le aud morm+i el. 9m cu ce s+ pun )n mi$care tot universul% dar nimic nu m+ poate ap+ra de team+% pentru c+ nimic nu poate opri destinul. 9deseori aud pa$i care )mi r+sun+ )n cap. Iat+ dou+ zile de c ncl nu m,am mai ocupat de fiul cel mic al fiului meu% $i este o *re$eal+= dar numai tu e$ti de vin+% c+ci mi,ai acaparat toat+ aten!ia. & ine )ns+ voi ve*4ea de trei oii mai mult. .ravers+ camera $i )ncuie de dou+ ori cu c4eia u$a care d+dea )n salon. /u e0ista dec t aceast+ ie$ire% )ntorc ndu,se la loc% continu+" I Me*4eaz+ al!ii pentru mine. @ o prostie s+,mi fie team+. @l e sin*ur $i s+rac% iar aici nu suntem nici )n p+durile din #orsica% nici )n trec+torile 9peninilor. 9m propria mea poli!ie% am propria mea armat+. 7e altfel% aurul se ap+r+ sin*ur. 7ac+ nu,!i puneam eu -uv+!ul de * t% !ie% care d+deai t rcoale averilor mele% poate c+ l,ai fi str ns tu de * t pe contele Nulian... I 9sta e si*ur: stri*+ Mincent. @ omul pe care )l ur+sc: 5 I #avalerii .ezaurului urm+ colonelul% relu ndu,$i veselia lui calm+ cei mai (uni prieteni ai mei% dar $i du$manii mei de moarte% l,au condamnat% a$a cum te,au condamnat $i pe tine% pentru c+ a refuzat% ca $i tine% )mp+r!eala. ;i tu $i el voi!i totul= ave!i dreptate% dar pentru asta ve!i muri. P+cat: <+ ne )ntoarcem acum la tre(urile noastre= voi spar*e aluna pentru tine% mititelule% $i,!i voi ar+ta )n cele din urm+ adev+ratul miez care se afl+ su( aceast+ coa-+ de fals+ str+lucire. 7ar nu m+ mai adresez oc4ilor t+i% ci min!ii tale. .raversase alcovul $i intrase )n ascunz+toare% unde lumina l+mpii )i c+dea pe mantaua strimt+ ce f lf ia )n -urul sl+(iciunii trupului s+u. Dn fundul ascunz+torii% c4iar )n fa!a intr+rii% se afla o enorm+ lad+ de fier% a c+rei form+ auster+ $i culoare mono4r t+

contrastau cu str+lucirea din -ur. Privirile sunt furate mai )nt i de lucrurile care lucesc" Mincent nici nu o(servase lada. 7ar de )ndat+ ce cuvintele $i actele (+tr nului )l f+cur+ s+ cread+ c+ lada con!ine minunea minunilor% ima*ina!ia lui supra)nc+lzit+ )ncepu s+ lucreze% $i privirea,i lacom+ savura dinainte acest miracol necunoscut% care era% fa!+ de aur $i de diamante% ceea ce acestea sunt fa!+ de caseta f+r+ valoare care le )nc4ide. >+tr nul proceda )ncet $i ale*ea cu *ri-+ dintr,un m+nunc4i de c4ei pe aceea pe care urma s+ o introduc+ )n )ncuietoarea l+zii. I 7e o(icei zise el cu *lasul retoric al profesorilor oamenii de v rsta mea nea*+ (inefacerile pro*resului. 7ai, eu nu sunt at t de prost% )i )ntind m na $i profit de el. Pe vremea mea% un tezaur ar+ta a$a cum )l vezi acum" un lucru splendid% dar inert% neproductiv. @u nu dezapro( c tu$i de pu!in vec4iul tezaur% care reprezint+ supremul lu0% dar $i cel mai costisitor% ci spun numai c+ are $i p+r!i (une $i p+r!i rele. <ecolul care a inventat ma$ina cu a(ur% tele*raful electric $i foto*rafia nu poate l+sa (o*+!ia s+ l ncezeasc+ aidoma Frumoasei din p+durea adormit+. O (un+ administra!ie% pentru a mul!umi $i oc4iul $i inima% tre(uie s+ p+streze aparen!ele% dar *rosul averii tre(uie s+ lucreze. O cere (unul sim!. 7e patruzeci de ani )ncoace% f+r+ c4ei false sau spar*eri de .)ncuietori% mi,am triplat *olo*anii% f+c nd plasamente cinstite. >+tr nul avea un voca(ular foarte colorat% oare d+dea conversa!iei sale o anumit+ savoare. 7e c nd cu domnia casierilor% care !in re*istre% cuv ntul *olo*ani se )ntre(uin!eaz+ p n+ $i )n (irourile cele mai simandicoase. Dn timp ce vor(ea% (+tr nul )ntoarse c4eia )n (roasc+% $i capacul l+zii se )nv rti numaideo)t )n (alamale% l+s nd s+ se vad+ interiorul acestei l+zi. 7in pieptul lui Mincent ie$i un lun* suspin% care e0prima )ntrea*a lui dezam+*ire. 7in acel spa!iu )ntunecos% unde erau or nduite teancuri de 4 rtii etic4etate% nu $nea nici un refle0 m n* ietor sau arz+tor% nici o flac+r+. @ra ceva auster $i rece% ca o cartotec+ de notar. #u toate acestea% (+tr nul st+tea )n fa!a capacului des,c4is )ntr,o atitudine de d nc+ contemplare. 2espira!ia lui *r+(it+% aproape * f ind+% a-un*ea la urec4ile lui Min,cent% $i )n timp ce m inile i se,)mpreunaser+ peste cutele mantalei% se puteau vedea tres+ririle rapide care i se succedau pe fa!+% a*it ndu,i )ntre* corpul. , 9u fost aici lucruri foarte frumoase zise el pe un ton care sl+(ea f+r+ voie lucruri care )!i fac pl+, cere s+ le prive$ti. 9ici se *+sea faimoasa (ancnot+ a lui 2o3al,@0c4an*e marcat+ cu cifra de HX XXX% fiecare uni, tate reprezent nd o lir+ sterlin+% ceea ce )n moned+ fran, !uzeasc+ f+cea un milion dou+ sute cincizeci de mii de franci. &ai e0istau $i dou+sprezece (ancnote de c te FH XXX de lire sterline% treizeci $i dou+ de c te FX XXX lire% patruzeci $i trei de c te lH XXX% o sut+ trei de c te H XXX. .oate acestea nu ocupau mult loc. @u le,am avut )n (u,

zunar )nvelite )ntr,o (atist+% clar ele valorau )n -urul a patru milioane de lire sterline. @0act o sut+ de milioane de franci francezi: @ o sum+ frumu$ic+% nu,i a$a% (i(i, culeB , #apul lui Mincent% care )n timpul acestui calcul se )ntinsese )nainte% )i rec+zu deodat+% ca $i cum inteli*en!a i,ar fi fost zdro(it+ de ceva. I /u zici nimicB f+cu (+tr nul. .oate aceste dulci (ilete de (anc+ s,au dus% urmate de toate diamantele <fintului Petru $i de o *r+mad+ de alte curiozit+!i. 'e,am zis." lene$elor ce sunte!i% mer*e!i $i v+ )nmul!i!i... ;i ele m,au ascultat% pisoiule% fiindc+ (anul nu a$teapt+ dec t s+ rodeasc+. Pune un scud de cinci franci s+ lucreze% $i el va deveni repede un pistol% apoi un du(lon $i% )n cele din urm+% un Euadruplu. <te-arul re*al de la Fontaine(leau nu este dec t o fost+ *4ind+. <e spune c+ are $apte secole. 7ac+ )n timpul acesta o moned+ de cinci centime ar fi lucrat% ar fi devenit mai mare dec t toat+ #4ina% $i )nc+ de aur: D$i puse m na tremur nd+ pe un teanc de 4 rtii frumos )mp+turite% care se aflau )n partea din fa!+ a l+zii. I Iat+ relu+ el. Ln tat+ iu(itor este adeseori o(li*at s+ se separe de copiii lui. ;i ai mei au plecat% apoi s,au )ntors cu noile lor familii. <unt at t de mul!i% c+ nici nu le mai $tiu num+rul. <+ nu,l dispre!uim pe #resus% care nu $tia dec t s+ stoc4eze aurul $i s+,l pun+ )n *r+mezi era ceva foarte frumos% dar s+ nu,l mai imit+m. Dn zilele noastre% c4iar $i Carpa*on ar (+*a titluri )n caseta lui. Cirtia% fiule% )nseamn+ aur activ% inteli*ent% viu. 9m topit lin*ourile% am (+tut moned+% pe care am dat,o cu )mprumut tuturor suveranilor $i )ntreprinderilor mari din lume. /ici un fel de specula!ie nes+n+toas+: Lr+sc riscul. 9m *roaz+ de -ocurile de noroc. Pentru un (un tat+ de familie% nu tre(uie s+ e0iste pierderi% ci numai profit. <te-arul cre$te sin*ur - )n mod fatal% $i fiecare *4ind+ care se coace% pus+ )n p+m nt% d+ un ar(ore care las+ s+ cad+ alt+ *4ind+% ce se seam+n+ la r ndul ei. 'a )nceput e tufi$6 apoi p+durice $i% )n cele din urm+% codru nesf r$it: Dn aceast+ lad+% modest+ ca dulapul )n care avocatul )$i !ine dosarele% e0ist+ destule crean!e a-unse la scaden!+ ca s+ pun+ )ntrea*a @urop+ )n stare de faliment% $i 9merica pe deasupra. @ste ca un ocean misterios )n care se vars+ )n fiecare an% su( form+ de rent+% fluvii% adev+rate fluvii... ;i eu sunt un om puternic% (+iatule% fiindc+ nu m+ las do(or t de aceast+ (e!ie: Mocea )i * f ia. D$i $terse sudoarea cc,i cur*ea pe frunte. Mincent% redevenit copil )n urma *roaznicei z*uduiri ce,i zdruncinase mintea% )ntre(+" I 9tin*e un miliardB I #4iar mai mult% e totul: r+spunse colonelul% a c+rui privire avu o lic+rire de demen!+. @u comanditez dou+zeci de case re*ale% imperiale sau repu(licane" Fran!a% 9n*lia% 9ustria% 2usia% <tatele Lnite $i nu mai $tiu care. @u reprezint puterea (anului% c+ruia nimic nu,i poate rezista. &i se )nt mpl+ s+ adorm seara cu * ndul c+ dac+ a$

vrea a$ putea s+ fac trei mici mormane de praf din cele trei case 2ot4sc4ild% care trec drept cele mai puternice vizuini din lume. Pentru aceasta% n,a$ avea dec t s+ ridic de*etul" creditul lor e aici% f+r+ ca ci s+,$i dea seama aici% pe aceast+ sc ndur+% )n acest col! care ar putea s+ cear+ casierilor lor restituirea a zece% dou+zeci% o sut+ ele milioane% imposi(ilul c4iar: 9lteori )mi am+*esc insomnia pun nd la cale revolu!ii= (anul face totul. Ieri )mi trecuse prin cap s+,mi cump+r un imperiu. /,ar costa prea mult% iar plasamentul ar putea aduce venituri accepta(ile% dar... <e opri% r z nd sec $i dispre!uitor. I )mp+rat: pronun!+ el din v rful (uzelor. Caidade: <uveranii sunt ni$te (ie!i oameni f+r+ avere% care de,a(ia se a-un*. I,am v+zut de aproape pe to!i ace$ti st+p ni care poruncesc cu *las tare% dar se supun pe t+cute. Li,t+,te la mine% fiule" eu valorez cit zece )mp+ra!i: 9cum nu mai r dea. <t+tea drept% cu trupul lui (+,trin% )ntr,o )ncercare de atitudine maiestuoas+ )n care era un amestec de copil+rie $i *randoare. #+ci era in acela$i timp ridicol $i demn de temut. I Lit+,te la mine , repet+ el eu sunt 9urul. /u pot fi comparat nici cu re*ii $i nici cu altcineva pe acest p+m nt. 9m numai doi rivali" unul )n cer% cel+lalt )n iad% fiindc+ numai 7umnezeu% dac+ e0ist+% $i numai diavolul% dac+% de asemenea% e0ist+% ar putea s+ spun+ ca mine" totul este al meu% deoarece !in )n m n+ pre!ul a tot ce e0ist+ pe lume: .iranii capacul l+zii% care% )nc4iz ndu,se% f+cu s+ se aud+ un zorn+it metalic. I Aata zise el s,a terminat% (i(icule= ai v+zut totul% ai tr+it. 9cum mi,e somn% tre(uie s+ ne *r+(im. #e preferi" o lovitur+ de pumnal )n inim+ cunosc locul $i nu vei suferi sau un *r+unte de otrav+ pe v rful lim(iiB 7in aceasta am mai mult dec t )mi tre(uie su( piatra inelului. 9le*e. I 9$adar f+cu Mincent )n loc s+ r+spund+ sunt dou+ miliardeB Poate treiB >+tr nul )ntoarse spre el o privire aproape )nduio$at+. I >ine% omule% dar moartea nu te impresioneaz+B murmur+ el. M+d c+ e$ti un (+iat cumsecade% c+ruia )i plac *rozav (anii: 7ar ce folos% cuno$ti secretul care ucide... P+cat de tine% (ietul meu Mincent% te voi re*reta. Ie$i din ascunz+toare% a c+rui u$+ se )nc4ise )n urma lui% la fel ca $i capacul l+zii. 9poi )mpinse din nou patul cu st lpi% care% su( ap+sarea (ra!ului s+u sl+(it% se puse )n mi$care $i,$i relu+ lini$tit locul )n fundul alcovului. 7in pieptul lui Mincent ie$i un suspin adine 7urerea fizic+ p+rea c+ rc nvie )n el% o dat+ cu spaima moral+. Mra-a ce,l st+p nea disp+ruse. Privi cu o *roaz+ nespus+ spre (+tr n% care se apropia de el cu un pumnal )n m n+. Dncerc+ s+ se mi$te% s+ se apere poate% dar sforile% str nse $i mai mult din pricina n+cl+irii sin*elui% )i intrau $i mai adine )n carne% f+c n,du,l s+ scoat+ un *eam+t de durere. Moi s+ stri*e% dar stri*+tul de durere i se opri pe (uze% deoarece colonelul se oprise% cu capul aplecat )nainte% cu oc4ii m+ri!i $i cu *ura str m(at+% )ntr,o atitudine de uimire $i de *roaz+. Ln pas rar% dar sonor $i sec% se auzea din camera al+turat+.

I @ el murmur+ (+tr nul% $i sc+p+ arma din m n+. @ el: 9far+% cineva ap+s+ pe clan!+. 7ar u$a rezista% $i o voce *rav+ se auzi% stri* nd" I .at+% eu sunt% desc4ide% s,a f+cut ziu+: I #are euB (ol(orosi colonelul% )n culmea spaimei. Alasul r+spunse" I #ontele Nulian >ozzo,#orona% nepotul t+u. #easul a sunat. 9m venit s+,mi iau mo$tenirea% tat+% $i s+,i r+z(un pe cei mor!i. XXMII A'9<L' 2S1>L/S.O2L'LI @ra )nc+ noapte ad nc+% )n ciuda afirma!iei celui de dincolo de u$+% care spusese" ,<,a f+cut ziu+: /ici o lumin+ nu mi-ea pe la ferestre. 7up+ ce *lasul celui de afar+ )ncet+ s+ mai vor(easc+% urm+ o t+cere deplin+% a(solut+% ca aceea din fundul mor,rn ntu ui. #asa dormea% ora$ul de asemenea. Pentru locuitorii Parisului% ora tra*ediei nu mai este la miezul nop!ii. 'a miezul nop!ii% Parisul munce$te sau se distreaz+. <omnul Parisului nu este deplin dec t c+tre ora trei diminea!a. .o!i cei care au nevoie de somnul Parisului $tiu asta. 9tunci este ora capcanei )ntinse% a -afului% a crimei. Parisul doarme% or( $i surd% f+r+ s+ se mai poat+ ap+ra. Dn t+cerea profund+ care domni )n camera tezaurului timp do un minut% Mincont #arpentier $i colonelul nu mai auzeau dec t z*omotul propriilor lor respira!ii. #olonelul p+rea un om lovit de tr+snet. Limitoarea vi*oare a min!ii% cu care lupta )mpotriva sl+(iciunilor vlrs,tei% se pr+(u$ise dintr,o dat+. /u mai era dec t o (iat+ epav+ omeneasc+% $ov+itoare $i tremur nd+% incapa(il+ de rezisten!+. < n*cle rece% care era principala sa for!+% )l p+r+sise. Oc4ii s+i% m+ri!i de *roaz+% !inteau u$a. >ra!ele )i at rnau )n -urul trupului. 7ou+ lacrimi mute )i alunecau printre cutele o(ra-ilor. <e petrecuse un lucru ciudat" Mincent sc+pase de la o moarte si*ur+ $i imediat+. 7iversiunea care se ivise )i salvase via!a% nu mai putea fi nici un du(iu )n privin!a asta= f+r+ aceast+ diversiune% cu!itul care lucea acum pe podea ar fi fost )nfipt )n inima lui. @ adev+rat c+ colonelul% la )nceputul conversa!iei% ar+tase o inten!ie de )ndurare sau% mai (ine zis% de )n!ele*ere. Ideea de a,$i cump+ra un sclav )i trecuse la un moment dat prin cap% dar )$i sc4im(ase repede *4idul. Mincent $tia prea multe" era os ndit. #um nimic nu,l putea opri pe (+tr n% nici mila% nici scrupulul% $i cum Mincent nu putea opune nici o rezisten!+% capriciul )ndur+rii ce,dinei pasul )n fa!a capriciului v+rs+rii de s n*e din. creierul acestui copil de o sut+ de ani% condamnarea era f+r+ apel. Mincent ar fi tre(uit deci s+,l (inecuvmteze pe ap+r+torul providen!ial% care se pusese pe ne* ndite )ntre pumnal $i pieptul s+u. 7ar nu era de loc a$a" era st+ pin it de fe(ra aurului% rece $i s+l(atic delir% care )mpin*e calcului dincolo de orice lo*ic+ omeneasc+. /u,i fusese fric+ de moarte. Dn el nu mai d+inuia dec t c4inul fizic suprem $i * ndul la aur. Pumnalul i,ar. fi adus moartea f+r+ s+,l sustra*+ du(lei senza!ii de suferin!+ $i pl+cere% care )i e0alta )ntrea*a fiin!+. 9mantul face )ntotdeauna parte din ta*ma so!ilor. 9ici era o c4estiune de dra*oste.

/u,l ur+$ti pe so! )n aceste drame ale vie!ii o(i$nuite de pe str+zile noastre. <o!ul e )n dreptul lui. .e la$i lovit de el= deposed nclu,l% )i cru!i. 7ar rivalul: .oat+ ura pe care o poate aduna o inim+ r+nit+ cade asupra rivalului fericit. Dn contra lui% scrupulele nu,$i au rostul. /u e0ist+ mena-ament% nu e0ist+ limit+: Orice arm+ e (un+% orice viclenie de asemenea. @ste r+z(oiul f+r+ mil+% f+r+ istov. .re(uie ca unul din cei doi du$mani s+ moar+. 7esi*ur c+ )n ad ncul neputin!ei sale dureroase% Mincent #arpentier nu mai era )n stare s+ analizeze aceast+ stare sufleteasc+% dar ea e0ista totu$i )n el. Medea cu oc4ii min!ii% dincolo de u$a desc4is+% c4ipul du$manului% c4ipul )nvin*+torului% acel c4ip palid $i al(% care ap+rea mai palici $i mai al( su( coama sa de p+r ne*ru. Medea acea privire rece ca o!elul% acei o(ra-i de femeie% im(er(i $i netezi% acel sur s lini$tit% dar at t de crud. /ii voia arme% nu cerea dec t dou+ 5m ini li(ere% ca s+ le poat+ str n*e )n -urul acestui * t de femeie $i s+,l su*rume )ntr,un 4orc+it plin ele voluptate. Mincent #arpentier nu f+cuse nici o mi$care de c nd fusese adus )n camera tezaurului. Dn fapt% i,ar fi fost imposi(il s+ )nainteze sau s+ dea )nd+r+t m+car cu un de*et. 2+m+sese c4iar pe locul unde )l aruncaser+ 4amalii s+i% ca o sarcin+ inert+% l n*+ perdeaua ce se ridica )n. partea stin*+ a alcovului. Dntre pat $i planul )n care at rnau perdele se afla un spa!iu destid e:e lar*. Mincent se *+sea pu!in. Dnd+r+tul acestui plan% $i dac+ cordonul n,ar fi re!inut perdelele str nse% el s, ar fi aflat ascuns )n dosul faldurilor lor. Mom l+muri $i mai precis pozi!ia lui% dac+ vom spune c+ adineauri colonelul )l apucase de cap $i,l )mpinsese ni!el )ntr,o parte% ca s+ nu,l r+neasc+ atunci c nd va mi$ca patul. 9ceste am+nunte sunt necesare pentru )n!ele*erea scenei care va urma. #olonelul privea u$a. /u e0ist+ cuvinte care s+ zu*r+veasc+ spaima nemaipomenit+ ce,l cople$ea. Litase desi*ur de prezen!a )nso!itorului s+u... >ol(orosi cu o voce -alnic+% suspin nd ca un copil (+tut s I <,a sf r$it: /imeni nu,mi va s+ri )n a-utor. @l se afl+ )ntre mine $i cei ce m,ar putea ap+ra. Ma tre(ui s+ mor... /u mi,e team+ de moarte... 7ar averea mea% averea% averea mea:... & inile i se fr nser+ cu pocnetul sec al unor oase arun, Alasul se auzi din nou% f+r+ *ra(+% f+r+ ner+(dare" I .at+ zise el de ce nu,mi desc4iziB 9m )ncuiat toate u$ile )n urma mea $i vor trece mai (ine de dou+ ceasuri p n+ se vor de$tepta servitorii t+i. 9m timp s+ desc4id $i sin*ur. <e auzi z*omotul unui c rli* ce fusese introdus )n (roasc+. O tres+rire violent+ scutur+ )ntre*ul trup al (+tr nului. <e )ndrept+ pe -um+tate $i% (+* nd mina )n c+ptu$eala mantalei sale% scoase unul din acele pistoale americane% aduse recent )n @uropa% pe care #olt% inventatorul lor% le (otezase cu numele de revolvere. 2idic+ piedica. O u$oar+ ro$ea!+ )i reveni )n o(ra-i. 7ar c nd voi s+ )ndrepte arma spre u$+% tres+ririle nervoase ale m inii )l f+cur+ s+ p+leasc+ $i )l cufundar+ iar+$i )n *roaza cea

mai ad nc+. #u,li*ul scotocea (roasca ce rezista% c+ci era din acelea numite 5cu secret6. Dn mi$c+rile metodice $i lente ale instrumentului era )ns+ ceva ce v+dea )ndem narea superioar+ a lucr+torului. # rli*ul nu se *r+(ea. P+rea si*ur de ac!iunea lui. #olonelul se )ntoarse. 'a spatele lui se afla un dulap vec4i% ale c+rui u$i erau )mpodo(ite cu sculpturi. Dl desc4ise $i f+cu s+ ias+ la iveal+ un adev+rat arsenal. Dn fa!+ se afla o cara(in+ italieneasc+% cu !eava octo*onal+ $i cu patul )mpodo(it cu )ncrusta!ii de aur $i sidef. >+tr nul o )n4a!+ ca pe o prad+. , @ram puternic: @ram puternic: pronun!+ el de dou+ ori. 7ar nu iz(uti s+ ridice aceast+ arm+% prea *rea pentru el. &ina )i c+zu )n -os% )n timp ce zicea% *em nd" I )n acea sear+% tat+l meu avea pistoale% cara(in+% sa(ie% iar eu eram ne)narmat. ;i era pe at t de puternic% pe c t sunt eu de sla(. .otu$i l,am ucis cu propriul s+u pumnal% care )i at rna la cin*+toare. &i,a spus" 5@ )n re*ul+. ;i eu am f+cut acela$i lucru alt+dat+. Dntr,o zi $i fiul t+u va face la fel6. ;i mi,a dat c4eia tezaurului. 9poi a murit... O trosnitur+ se auzi )n interiorul (roa$tei de la u$+. Dn acea clip+% *lasul )nso!itorului pe care colonelul )l uitase% *lasul lui Mincent% rupse t+cerea. @l spuse I .aie,mi sforile% le voi ap+ra eu. 9ceast+ voce )l z*udui pe (+tr n ca o desc+rcare electric+. 7intr,o dat+% picioarele )i devenir+ si*ure $i p+ru c+ se )nal!+. O(ra-ii s+i scof lci!i se umflar+. Privirea i se plim(a de la u$+ la Mincent% ca $i cum ar fi m+surat )n minte scurtul r+stimp ce,i mai r+m nea la )ndem n+. @l cuno$tea )nsemn+tatea precis+ a fiec+rui z*omot f+cut de (roasc+. ;tia c+ z+vorul fusese dat o dat+ )nd+r+t $i c+ a doua oar+ va ie$i din scoa(+. 7ar mai $tia c+% pentru aceast+ a doua opera!ie% c rli*ul tre(uia s+ caute $i s+ *+seasc+ un alt punct de spri-in. 9sta putea dura c teva secunde sau c teva minute. #olonelul p+ru c+ se 4ot+r se. Picioarele sale rec+p+tar+ o surprinz+toare sprinteneal+. <e repezi spre Mincent% lu,)nd )n fu*+ cu!itul ce se afla pe podea. 7ar nu pusese m na pe acest cu!it ca s+ mai loveasc+. Dn*enunc4e l n*+ Mincent% iar m na sa% care )nc+ mai tremura% )ncerc+ s+ taie sforile )nnodate )n -urul pumnilor prizonierului s+u. Mincent suferea )n*rozitor din cauza sfor!+rilor pe care le f+cea salvatorul lui% dar patima )l )nd r-ea $i el )nsu$i )i )ndemna la lucru% zic nd" % &ai repede: Mei reu$i. 7ezlea*+,mi numai m inile $ picioarele... #4iar numai cu o m n+ li(er+% dac+ iz(utesc s+ m+ !in pe picioare% (anditul e )n m inile noastre. ;i colonelul se str+duia% se str+duia din r+sputeri% *ata s+,$i piard+ aproape r+suflarea. <forile erau tari $i noi. ;i erau foarte multe. Prima care plesni% t+iat+ de cu!it% )i smulse lui Mincent o (ucat+ de piele cu f $ii de carne strivit+ $i,i produse o durere at t de vie% )nc t el )nc4ise oc4ii% *ata s+ le$ine. .otu$i repet+" I &ai repede: &ai repede:

;i cu!itul. Dncepu s+ taie o nou+ sfoar+. Ln al doilea z*omot se auzi )n (roasca ce fusese desc4is+% r+m n nd numai piedica de si*uran!+% care% la astfel de o(iecte% impune o clan!+ special+. L$a fu puternic )mpins+ dinafar+. Piedica de si*uran!+ rezista. # rli*ul intr+ pentru a treia oar+ )n func!iune. Plesni $i a doua sfoar+. Mincent% livid $i plin de sudoare% putu s+,$i de*a-eze (ra!ul drept% pe care l nv rt deasupra capului% zic nd" I 9m putere c t zece oameni 9cum cel+lalt (ra!: >a nu% picioarele: .re(uie s+ m+ *+seasc+ )n picioare: #olonelul% sf r$it% se opri ca s+ respire. I /u v+ opri!i: stri*+ Min cent% A ndi!i,v+ la tezaur: #olonelul r+spunse% trec ndu,$i m inile peste fruntea plin+ de sudoare" 7a% la el m+ * ndesc: ;i in loc s+ continue lucrul% se ridic+. <pre a,$i a-uta picioarele sl+(ite% se apucase cu m na de perdea% care veni spre el $i c+zu ca o cortin+ de teatru )n fa!a alcovului% fiindc+ $nurul care o !inea str ns+ sc+pase din c rli*. I #e face!i: stri*+ Mincent. #olonelul r+mase o clip+ nemi$cat. A ndul s+u $ov+ia )ntre dou+ direct+ contrare. I ;i toate acestea numai din cauza ta zise el )n cele urm+% cu o stranie e0presie de ranc4iun+. .e,ai r+z(unat pe mine. Ocup ndu,m+ de tine% l,am uitat pe cel+lalt% $i cel+lalt a venit. 9cum m+ aflu )ntre voi doi. 7ac+ )l ucizi% vei fi st+p nul meu... <e d+du cu un pas )napoi% ca s+ adau*e" ;i st+p nul tezaurului: Prin mi$carea ce,o f+cuse% el p+trunsese )n camer+% )n timp ce Mincent r+m+sese )n alcov. 9cum )i desp+r!ea perdeaua. Dn acea clip+% (roasca ced+% l+s nd s+ intre mo$tenitorul rasei paricide. #ititorul )l cunoa$te. 7atorit+ asem+n+rii fatale transmise din *enera!ie )n *enera!ie% portretul s+u a fost sc4i!at de zeci de ori )n cursul acestei povestiri. @ra c4ipul Im(er( $i livid at rnat de peretele din camera misterioas+ )n care 2e3nier petrecuse prima noapte de dup+ naufra*iul s+u. @ra de asemenea c4ipul asasinului din ta(loul >iffi. ;i m i era va*a(ondul nocturn din strada Mr+(iilor. @ra% )n sf r$it% acea fi*ur+ palid+ de femeie z+rit+ de Mincent al+turi de Ir8ne )n *r+dinile & n+stirii <fintei #ruci" maica &+ria cea >un+. #olonelul >ozzo,#orona st+tea acum drept% )n fa!a mor!ii de ne)nl+turat. D$i )ncruci$ase (ra!ele pe piept% cu privirea pironit+ la contele Nulian% care )nainta )ncet spie el% Mincent #arpentier avea un (ra! li(er% dar )nc4eietura m inii% )ns n*erat+ $i umflat+ de at ta tortur+% era ca $i paralizat+. D$i d+dea seama .c+ nu putea rezista )n caz de atac% 7e altfel% o curiozitate puternic+% irezisti(il+% poate c4iar nes+(uit+% ca $i peripe!iile dramei )n*rozitoare care )l )ncon-ura din toate p+r!ile pusese st+p nire pe el. /u se * ndea nici

m+car s+ ia pumnalul pe care colonelul )l aruncase la picioarele lui. .ot sufletul )i era concentrat )n privirea care devora tr+s+turile odioase% dar lini$tite% ale noului venit. D$i re!inu r+suflarea ca s+ poat+ auzi primele cuvinte ale dialo*ului maca(ru pe care pari, cidul de alt+dat+ $i paricidul,de ast+zi aveau% s+,l )nceap+% unul )nainte de a lovi% cel+lalt )nainte de a c+dea. XXM iii P92I#I77' #ontele Nulian se opri la doi pa$i de (unicul s+u. 'ampa l+sa s+ cad+ o lumin+ vie pe c4ipul lui sp n% ce p+rea sculptat )n filde$. 'uminate astfel din plin% tr+s+turile lui Nulian nu mai ar+tau a fi acelea ale unui t n+r. Frumuse!ea lui% c+ci era frumos )n *enul actorilor care 5fac impresie6 la teatru% inspira un sim!+m nt de $ov+ial+. 9ceast+ frumuse!e avea o u$oar+ asem+nare cu fi*ura descompus+ a colonelului. Pe fa!+ i se vedea )n stare incipient+ $i de,a(ia percepti(il+ aceea$i re!ea de riduri% unele mai su(!iri.% altele mai ad nci% ceea ce scotea )n eviden!+ analo*ia celor dou+ m+$ti% ale c+ror tr+s+turi erau )n linii *enerale asem+n+toare. #ontele Nulian putea fi pus )n r ndul celor despre care se spune c+ nu,$i arat+ v rsta. Privindu,l de aproape% puteai s+ crezi c+ trecuse $i )nc+ de mult de patruzeci de ani. >+tr nul fu cel care vor(i primul% spun nd" , .e salut% nepoate. . Nulian r+spunse% )nelin ndu,se cu respect" I ;i eu te salut% (unicule. Lrm+ o t+cere% )n timpul c+reia Mincent #arpentier% ap+s ndu,$i pieptul cu m na% )ncerca s+,$i st+p neasc+ (+t+ile inimii. I >unicule relu+ Nulian cu *reu am putut supravie!ui p n+ acum. I @$ti )n via!+ r+spunse colonelul fiindc+ m na mea% care putea s+ loveasc+% a $ov+it de prea multe ori. I 9 mea se afl+ la primul prile- c nd poate s+ loveasc+ rosti clar contele. ;i ea nu va $ov+i. >unicule% dumneata l,ai ucis pe tat+l dumitale% care !i,a spus% c+z nd" 5Fiul t+u m+ va r+z(una6. I @ adev+rat. 7ar a min!it c nd a spus asta. I Omor ndu,!i tat+l% ai procedat corect continu+ contele Nulian. 9$a e le*ea noastr+= era dreptul t+u. .at+l t+u% )n clipa mor!ii% min!ise )ntr,adev+r% sau mai (ine zis se )n$elase% c+ci fiul t+u% care era tat+l meu% )n loc s+ te ucid+% a fost ucis de tine. I 9sta e adev+rat= $i era dreptul meu" a$a e le*ea noastr+. I 9i f+cut (ine. Fratele meu% marc4izul #oriolan% avea e0act $ase ani mai mult dec t mine% $i iat+ e0act $ase ani de c nd a murit su( loviturile tale. I @ adev+rat. I # nd !i,ai lovit tat+l% el !i,a )nm nat c4eia tezaurului. I @ra datoria lui. ;i $i,a f+cut,o. I >unicule% datoria ta va fi s+,mi predai aceast+ c4eie. I 7up+ ce m+ vei fi lovit% nepoate.

9ici (uzele (+tr nului sc4i!ar+ un straniu sur s. 9poi ad+u*+" I /umai c+ eu $tiam unde se afla u$a pe care c4eia tre(uia s+ o desc4id+. Dn dosul perdelei sale% Mincent respir+ ad nc. 9$tepta cu o nelini$te de nedescris r+spunsul contelui Nulian. /u mai -udeca nimic% a(ia dac+ se poate spune c+ mai * ndea% at t de mare )i era tul(urarea creierului. Dn el se strecura )ns+ o speran!+ instinctiv+. 7in locul )n care se afla% nu putea fi z+rit de la mi-locul camerei. 9sta putea s+,i fie sc+parea% dac+ contele Nulian r+m nea sin*ur. ;i sc+parea )nsemna poate victoria. #+ci el cuno$tea secretul. Inima )i (+tea s+ se spar*+ )n piept. #ontele ]Iulian relu+ H I >unicule% $tiu c+ tezaurul se afl+ )n aceast+ cas+6 poate c4iar )n aceast+ camer+. .ezaurul este sufletul dumitale. 9colo unde te afli tu% acolo tre(uie s+ fie $i tezaurul. 7ar% peste un minut% eu voi fi st+p nul acestei case. Moi c+uta. 7e va fi nevoie% voi preface zidurile )n !+r n+. Mincent )ntinse m na ca s+ apuce cu!itul. @ra (eat de ur+. >+tr nul r+spunse" I &ai e0ist+ cineva care cunoa$te secretul. Mincent a(ia avu timpul s+,$i dea seama de sim!+,m ntul de *roaz+ care,i str+punse inima% c nd Nulian replic+ iute% dispre!uitor" , 9cel cineva e mort. I,am v+zut pe servitorii dumitale cum )i duceau cadavrul. Dn aceea$i clip+ v r) m na su( 4ain+. # nd o scoase% str n*ea un pumnal cu str+luciri sc nteietoare. #olonelul r+mase drept pe picioarele care acum nu,i mai tremurau% dar cutele care )i (r+zdau fruntea livid+ se ad ncir+ $i mai mult. I 9cest pumnal a fost al meu zise el )l recunosc% )l l+sasem )nfipt )n rana din pieptul tat+lui t+u. I @u l,am scos de acolo rosti rece Nulian. >unicule% nu am nimic )mpotriva dumitale. Pe tat+l meu nu l,am cunoscut prea (ine= fratele mi,era du$man. 7esco,per+,!i pieptul% ca s+ nu te fac s+ suferi. Ln fior prelun* )l str+(+tu pe (+tr n din t+lpi $i p n+ )n cre$tet% unde pu!inele fire de p+r pe care le mai avea se mi$cau ca (+tute de v nt. I 7escoper+,!i pieptul repet+ Nulian. 9m venit s+,mi cap+t mo$tenirea care )mi apar!ine. 9plic le*ea noastr+. Dmi iau dreptul meu. I )!i propun s+ )mp+r!im (ol(orosi colonelul% ale c+rui (ra!e r+m+seser+ )ncruci$ate )ntr,un spasm. I /u vreau s+ )mpart. I )!i dau totul% dar las+,m+ s+ tr+iesc. #u m na stin*+% Nulian apuc+ (ra!ul colonelului% care nu se )mpotrivi $i ale c+rui% m ini c+zur+ )n -os. Dn timp .ce )nc4idea oc4ii% murmur+= I Fiul t+u m+ va r+z(una." Pumnalul atinse carnea $i p+trunse )n ea cu z*omotul. sce al unei sule care str+pun*e

o foaie ele per*ament. Pe fi*ura colonelului nu se z+ri nici o sc4im(are. .imp 5 de o secund+% el, r+mase )n picioare. 9poi se pr+(u$i *r+mad+% ca o (iat+ mas+ de carne z*uduit+ de sla(e tres+riri. &ina% care i se descinsese pe -um+tate% l+s+ s+ se vad+ o c4eie. 2osti cu un *las a(ia inteli*i(il" I >ine ai f+cut. ;i eu am f+cut ca tine. .at+l meu f+cuse la fel= a$a e le*ea noastr+. 7ar te ur+sc: Nulian )i desf+cu de*etele% ca s+,i ia c4eia. #olonelul voi s+ mai spun+ ceva. /u mai putu. Intrase )n a*onie. 'a un semn al lui% Nulian se aplec+% sper nd s+ aud+ o dest+inuire. 9$teptarea nu,i fu )n$elat+. Lrec4ea sa% lipit+ de (uzele muri(undului%" percepu aceste cuvinte% sc+pate o dat+ cu ultimul 4orc+it" 5Mincent #arpentier nu e mort:6 Min cent nu auzi aceste cuvinte% dar pro(a(il c+ le *4ici% c+ci de*etele sale str nser+ cu $i mai mult+ putere pl+, selele pumnalului pe care )l avea )n m n+. M+zuse totul printr,o mic+ cr+p+tur+ a perdelei. Dn ciuda le*+turilor care,l str n*eau% se * ndea s+,$i v nd+ cit mai scump via!a. 7 V...T , Aroz+via acestei priveli$ti% at t de neo(i$nuit+ prin cruzimea ei% tre(uie s,o recunoa$tem% )l ocolise )n oarecare m+sur+% )ntruc t el era st+p nit de idee a sa fi0+% concentrat+% a-uns+ p n+ la acel *rad de intensitate spasmodic+ ce d+ na$tere nesim!irii. Dn ad ncul amor!elii )n care era cufundat+ mintea sa% i se p+rea c+ aceste lucruri *roaznice tre(uiau s+ se )nt mple neap+rat% irevoca(il. @ra. fatalitatea aurului. 9urul era acolo% c4iar lin*+ el% $i )ndrept+!ea crima% tot a$a cum ar fi putut s+ o fac+ o (e!ie )mpins+ p n+ la delir sau o ne(unie furioas+. 7up+ ce (+tr nul )$i d+du ultima suflare% )n camer+% se l+s+ o t+cere ad nc+. #ontele Nulian se ridicase )n picioare. 2+mase un timp nemi$cat% uit ndu,se cu o privire rece la cadavrul (unicului s+u. 'a *eamuri% primele lic+riri ale zorilor )$i ar+tau nuan!ele cenu$ii. Privirile contelui Nulian trecur+ de la mort la lam(riu,rile din fa!+ $i )nt lnir+ portretul a*+!at de perete. ;tim c+ acesta era portretul colonelului de pe vremea c nd . era t n+r. 'umina l+mpii c+dea direct pe fa!a al(+ $i sp n+% care p+rea c+ iese din fondul )ntunecat al p nzei. 7easupra unei comode se afla o o*lind+. Nulian putu s+,$) vad+ )n ea propria ima*ine% luminat+ ca $i portretul% cu acela$i contrast pronun!at )ntre al( $i ne*ru. <c4i!+ un z m(et% zic nd" I @ra el% dar acum sunt eu. /oi suntem ca pas+rea P4ocni0% nemuritori% de$i murim. /oi nu mo$tenim% ci ne succed+m% iar e0isten!a noastr+ ne)ntrerupt+ trece peste timp ca un lan! de o!el. <e )ntoarse )ncet ca s+ priveasc+ cel+lalt portret% capul de (+tr n care at rna pe

cel+lalt perete. #ontinu+" 5 .ot el era $i aici% dar )n cur nd voi fi eu. Dnainte de a fi el% era tat+l lui. 7up+ mine va fi fiul meu , dac+ na voi $ti s+ m+ ap+r de pumnalul lui: 7e c teva clipe%. Mincent )$i rec+p+tase )n (un+ m+sur+ s n*ele rece ca s+ se poat+ * nd cum s+ scape de restul le*+turilor f+r+ z*omot. 9vea o m n+ li(er+% $i aceast+ . m n+ !inea un cu!it cu t+i$ul (un. 7ar )n momentul c nd )ncepu% cu nesf r$ite precau!ii% s+ taie sfoara care )i re!inea )nc+ (ra!ul st n*% contele Nulian f+cu un *est $i,$i a!inti urec4ea. Mincent se opri ndat+% ar Nulian% crez nd c+ se )n$elase% rec+zu )n reveria sa. , #ei din neamul nostru ar tre(ui s+,$i su*rume copiii )nc+ din lea*+n. 9m l+sat,o odinioar+ pe 1ora(% *+ncu$a% s+ fu*+ cu mica creatur+ care i se !inea at rnat+ de s ni. 7ar eram at t de t n+r: &,am l+sat cotropit de mil+% #reatura tre(uie s+ fie mare acum. @a se afl+ azi la spatele meu% tot a$a cum m+ aflam $i eu la spatele celui care zace acum aici% pe podea. .oate acestea erau spuse pe tonul rece $i c4i(zuit al unui ne*ustor care )$i c nt+re$te seara% inainte de culcare% c $ti*urile unei afaceri. Dn timp ce reflecta astfel% Nulian )$i r+suci o !i*ar+ pe care o aprinse la flac+ra l+mpii. Mincent% al c+rui cu!it atacase din nou sforile% se opri .pentru a doua oar+% auzindu,$i pronun!at numele. #ontele Nu(an spunea" I ;i acest Mincent #arpentier care nu e mort: ;i domnii din 'a &erci% Fracurile /e*re% care acum se numesc #avalerii .ezaurului% uni!i )n ve$nicul lor complot% m+ vor )ncon-ura% pe mine% st+p nul st+p nilor% ca ni$te pretorieni revolta!i: /u prea se arat+ totul trandafiriu )n aceast+ prim+ zi a domniei mele. #ei dinaintea mea aveau un taiisman" tezaurul% al c+rui secret )l de!ineau numai ei $i care )i prote-a #a o armur+ ma*ic+ $i de nep+truns% @u nu posed secretul% nu am tezaurul. 9ceast+ c4eie inutil+ pe care .at+l .uturor mi,a pus,o )n m n+ este o (at-ocur+... 57ac+ a$ avea eu aceast+ c4eie * ndi Mincent% al c+rui piept se umflase de o uimitoare dorin!+ a$ fi eu <t+p nul: 9$ reda >inelui aceste avu!ii incalcula(ile adunate de puterea 2+ului. 9$ deveni e*alul lui 7umnezeu% c+ci cu o m n+ a$ nimici armata necurat+ a crimei% iar cu cealalt+ a$ r+sp ndi asupra tuturor neferici!ilor din aceast+ lume (o*+!iile mele% ca un. nesf r$it val de (inefaceri.6 ;i lama cu!itului s+u mu$c+ sfoara. @ste la fel ca $i )n dra*oste% a c+rei elocin!+ nu crede niciodat+ c+ minte. 9ce$ti lo*odnici ai aurului sunt sinceri= ei sunt *enero$i= visurile lor promit marea cu sarea.%@i v+d dcfil nd prin fa!a oc4ilor lor or(i!i mul!imea celor n+p+stui!i% pe care vor s+,i fac+ ferici!i. Dn fond% )i cost+ at t de pu!in: 7ar% tot ca $i )n dra*oste% posesiunea ucide $i isc+ p+catul. 9celea$i inimi% at t de lar*i ieri% se )nc4isteaz+ a doua zi. . . , I Dn r+stimpul c t contele ]Iulian )$i fumase !i*ara% Mincent t+iase pe -um+tate sfoara care )i !inea (ra!ul st n* le*at de trup. 7ar tre(ui s+,$i )ntrerup+ iar+$i lucrul% fiindc+

paricidul se apropia de alcov. Nulian veni p n+ )n dreptul perdelelor $i privi patul% Mincent str nse la piept pumnalul% pe care de*etele sale se crispar+ violent. @l nu se putea mi$ca% pe c nd paricidul putea s+ fac+ )nc+ un pas. /umai unul sin*ur. 9r fi fost destul% ca sa,l aci ucu la distan!a )a care putea a-un*e cu!itul. Nulian avea c4eia. 7ar era f+r+ ap+rare. Mincent parc+ $i vedea pumnalul )mpl ntat )n pieptul lui% )n )ntre*ime% p n+ )n plasele. <e $i vedea lovind. <im!ea c4iar (e!ia acestei lovituri )nver$unate% ori(ile= z+rea% l+r*ea c4iar rana enorm+ din care s n*ele ! $nea ca un $uvoi de ru(ine... .ocma el% Mincent% acest om cinstit% care )n toat+ via!a lui nu f+ptuise nimic r+u: 9r fi prea pu!in s+ spunem c+ * ndul de a ucide nu,l oprea )n loc. Omul )m(+tat de izul aurului nu procedeaz+ astfel )n visurile sale. 'a drept vor(ind% tre(uie s+ spunem c+ * ndul de a ucide )nfl+c+ra mintea lui Mincent $i f+cea s+,i tresar+ de pl+cere toate fi(rele fiin!ei. 7ar pasul care mai r+m nea de f+cut era lar* c t o pr+pastie. ;i lui Mincent )i era a(solut cu. neputin!+ s+,l fac+. Iar contele Nulian nu,l f+cu. #ontele Nulian se * ndea% calcula% )ntocmea (ilan!ul situa!iei lui prezente cu un admira(il s n*e rece. Primele lui cuvinte fur+ acestea% $i ele nu erau% desi*ur% de natur+ s+ lini$teasc+ )nfri*urarea ar4itectului" I Mincent #arpentier: zise el% rezum nd f+r+ ndoial+ * ndurile r+scolite )n sinea lui )n timpul c t t+cuse. 7ac+ e )n via!+% cu at t mai (ine: )nainte de a,l ucide% )i voi smul*e secretul: XXIX <#CI&>92@9 '9 F9O9 9ce$ti doi oameni care se condamnau reciproc Ia moarte erau at t. de aproape unul de altul% )nc t% dac+ Mincent. ar fi fost st+p n pe mi$c+rile lui% ar fi putut s+,l atin*+ pe contele Nulian )ntinz nd doar m na. 7ar Mincent nu putea% iar Nulian nu $tia. . 9cesta din urm+ continua s+ vor(easc+% dep+n nd firul calculelor sale. I .ezaurul e aici% f+r+ )ndoial+% s nt si*ur% fie su( lespezile du$umelei% fie )n *rosimea acestor ziduri. Privea ma$inal fundul alcovului% )n timp ce lui Min,cent )i s+rea inima din piept% at t era de )nfrico$at. I se p+rea c+ orice oc4i )ndreptat spre fundul alcovului putea s+ perceap+% prin draperie $i zid% sc nteierea misterioas+ a. aurului. Dntrea*a cantitate de fier% ascuns+ )n m+runtaiele polului% dup+ vec4ea credin!+% $i care diri-eaz+ acele (usolei% nu valora% )n milioane% c t *r+mada de aur comprimat pe care )l ad+postea ascunz+toarea. #+tre acest pol al aurului se repezea sufletul lui Mincemt cu at ta furie% )nc t el )nsu$i se mira de ( -( ielile rivalului s+u. #ontele Nulian relu+" I /u mi,ar fi *reu s+ sondez aceste ziduri adinei $i s+ mi$c acest mo(ilier masiv= dar )mi tre(uie timp. 'umina zilei cre$te. #asa se va de$tepta. 7ac+ a$ avea tezaurul% m,

a$ putea prezenta a$a cum sunt. ;i ar )n!ele*e to!i c+ sunt *ata s+ sf+r m orice rezisten!+. 7ar p n+ nu voi avea talismanul )n m n+% am nevoie de o plato$+ $i de o masc+. <e )ntoarse c+tre trupul colonelului% care z+cea )n mi-locul camerei. I Iat+ plato$a mea , termin+ el o voi )m(r+ca. <e apropie% lu+ trupul colonelului )n (ra!e% )l ridic+ $i,l a$ez+ pe un scaun% )n fa!a unui dulap cu o*lind+ care se afla la cel+lalt cap+t al camerei. 7in acest moment% Mincent ar fi putut s+,$i reia lucrul% fiindc+ acum Nulian se afla departe de el% dar r+mase nemi$cat% st+p nit de o curiozitate irezisti(il+. 7rama a-unsese at t de stranie $i )nfrico$+toare% )nc t Mincent% !intuit mai mult de uimire dec t de le*+turile sale% r+mase inert% concentr ndu,$i toat+ voin!a )n facultatea de a vedea $i a asculta. #ontele Nulian lu+ un -il! pe care )l puse al+turi de cel al colonelului. <e a$ez+ )n el. Dn felul acesta% cel mort $i cel viu st+teau parc+ al+turi% c+ci (+tr nul% care )n!epenise% nu se mai cl+tina. 9m ndoi se aflau cu spatele la Mincent% care era numai oc4i $i urec4i $i care% din pozi!ia sa% nu putea z+ri )n .o*lind+ dec t c4ipul colonelului% livid% )n*+l(enit% dar cu tr+s+turi nesc4im(ate. 9cest c4ip era puternic luminat de lampa pus+ pe o mescioar+% pe eare contele Nulian o )mpinsese )ntre cele dou+ -il!uri $i o*lind+. 'ui Mincent i se p+rea c+ colonelul% care r+m+sese cu oc4ii lar* desc4i$i% privea direct )n o*lind+ $i c+ aceasta )i reflecta privirea fi0 $i )n linie dreapt+ asupra lui% a lui Mincent. O sudoare rece )i inund+ t mplele. /u deslu$ea )nc+ scopul acestui aran-ament profanator. 7ar nedumerirea lui nu fu prea lun*+. #ontele Nulian scosese din (uzunar un o(iect care p+rea a fi o trus+. O desc4ise $i )ncepu numaidec t o trea(+ asupra c+reia nu te puteai )n$ela. Oricine a-un*e la v rsta lui Mincent #arpentier a avut prile-ul s+ vad+ ca(ina unui actor sau masa de toalet+ a unei femei% a unei femei care se fardeaz+. @ste o adev+rat+ art+. @a presupune palet+ $i pensule% precum $i culori% creioane $i estompe. @ste o art+ complicat+% su(til+% o art+ cu ucenici foarte ne)ndem natici% clar $i cu mae$tri aproape *eniali. Lrm+rind *esturile 4ot+r te $i rapide ale contelui Nulian% )!i puteai da seama c+ el cuno$tea (ine meseria. 7in c nd )n c nd% nemul!umit de urm+rirea modelului numai )n o*lind+% se apleca s+ priveasc+ anumite am+nunte mai de aproape% era s+ spun pe viu% de$i era pe mort. Dn acele clipe% Mincent putea s+,i z+reasc+ profilul )n o*lind+. 9cest profil sem+na destul de (ine cu sc4i!a unui ta(lou. Mincent )$i zicea% c+ci )ncepea s+ )n!elea*+" I &+ va l+sa sin*ur% ca s+ se urce )n celelalte apar,taEionte $i s+ )nceap+ primul act al comediei. Moi fi deci li(er% afar+ doar dac+ nu m+ va surprinde c+ut nd un col! unde s+ ascund+ cadavrul.

Dncol!it de aceast+ team+% m nui cu!itul mai activ $i reu$i s+,$,i eli(ereze (ra!ul st n* cu pre!ul unor suferin!e cumplite% c+ci sfoara )i p+trunsese ad nc )n carne. 9poi cu!itul scr $ni u$or )n timp ce t+ia le*+turile de la picioare. #ontele Nulian era )n acest timp prea ocupat ca s+ poat+ prinde z*omotele aproape impercepti(ile ce veneau dinspre alcov. .erminase cu aran-atul fi*urii% dar cum nu se mai apleca s+ studieze de aproape modelul% Mincent nu era indi )n m+sur+ s+ -udece rezultatul definitiv al muncii sale. Nulian scoase din trus+ o perec4e de foarfeci lun*i% care sc r iau )n timp ce t+iau $uvi!ele *roase ale p+rului s+u ne*ru.. Foarte cur nd% podeaua )n -urul s+u fu acoperit+ de (ucle ne*re. I &+ voi descurca pun nd o peruc+ * ndi el cu -um+tate de *las clac+ va fi nevoie s+ -oc rolul maicii &aria cea >un+. #cea ce s,ar putea% deoarece nu )l am )nc+ )n min+ pe Mincent #arpentier. Mincent nu auzi dec t numele s+u $i ciuli urec4ea. #ontele Nulian ad+u*+" I 9ceast+ mic+ Ir8ne va fi *rozav de frumoas+: Oare o iu(escB Pentru a treia oar+% Mincent se opri din lucru ca s+ asculte mai (ine% dar contele Nulian nu mai zise nimic. <e ridicase )n picioare% tuns acum ca puritanii% $),$i trecu palma peste craniu% care f+cu un z*omot ca de perie. I ;i acum s+ mer*em p n+ la cap+t , )$i zise el cu o .veselie v+dit for!at+. /u , e0istau aici multe femei care s+ ai(+ p+r ca al meu. Ma tre(ui s+ treac+ cel pu!in doi ani ca s+ creasc+ la loc. Freca acum un p+m+tuf de ,(+r(ierit )ntr,o cup+ destinat+ desi*ur unui alt scop. #apul i se acoperi de o spum+ ca z+pada $i (riciul sc r i r+zuind pielea capului s+u p+ros. Peste o clip+% era c4el ca <ocrate. I <e spune c+ t+r+ncile din >retania murmur+ el )$i v nd cosi!ele la pia!+ pentru cinci franci. Pe ale mele cred c+ a$ lua mai mult% afar+ doar dac+... <e )ntrerupse $i morm+i% $ter* ndu,$i (riciul" Mincent #arpentier nu. e mort: #e,or fi f+cut cu elB &,am * ndit o clip+ c+ ar putea fi aici% dar e a(surd. 7ac+ ar fi fost aici% .at+l .uturor l,ar fi asmu!it asupra mea $i a$ fi primit un *lonte )n cap )n momentul c nd intram pe u$+. >+*+ din nou mina )n. (uzunarul redin*otei $l scoase un pac4et )nvelit. , Individul +sta e de prisos relu+ el. #e nevoie a$ avea s+,l mal )ntre(: Moi cerceta sin*ur $i voi *+si. 9m toat+ vremea. @l tre(uie s+ dispar+ $l secretul s+. fie )nmorm ntat o dat+ cu el. Iat+ lucrul principal: Pac4etul con!inea pur $i simplu o peruc+% deoarece contele Nulian )$i luase dinainte toate m+surile. <e a$ez+ )n fa!a o*linzii% foarte departe de * ndul c+ monolo*ul sau putea s+ ai(+ un auditor% $i )ncepu s+,$i aran-eze p+rul fals pe *oliciunea nefireasc+ a craniului s+u. ;i )n curind ap+ru% e0act% capul colonelului v+zut din spate. Mincent% care. avea acum un picior li(er% se fr+m nta $i6 se )ntre(a dac+ era momentul prielnic s+ )nceap+ o lupt+ 4ot+r toare. 'umina zilei cre$tea din ce )n ce $i% cu toate c+ afar+% )n ora$ul adormit% domnea )nc+ t+cerea% lumina l+mpii )ncepea s+ dea )nd+r+t )n fa!a aceleia care n+v+lea de afar+.

Mincent )$i zise" 5@l e t n+r% e voinic= trupul meu )ns+ e zdro(it% mem(rele )mi sunt r+nite% nu mai sunt eu )nsumi. &+ voi ap+ra dac+ tre(uie% dar nu voi ataca. Po!i s+,!i pui via!a )n -oc% dar nu $i acest tezaur: @ un duel pe via!+ $i pe moarte. 9m dreptul s+,mi ale* momentul $i locul... 7ac+ l,a$ omor) aici% a$ lua asupr+,mi $i r+spunderea pentru prima crim+. &i,a$ vedea puse )n spinare dou+ cadavre% iar+ s+ am% ea el% posi(ilitatea acestei de*4iz+ri care )l face st+p nul casei $i $eful unei temute asocia!ii (ine)n!eles dac+ aceast+ de*4izare va putea r+m ne )n picioare. Mom vedea:6 /u apuc+ s+ termine aceste *4id+ri% c+ uimirea fu cit pe aci s+,i smul*+ un stri*+t. #ontele Nulian se )ntorsese cu fa!a .$i )i ar+ta nu c4ipul s+u propriu% ci pe acela al colonelului >ozzo. Iluzia ar fi fost deplin+ dac+ n,ar fi fost vecin+tatea mortului% ale c+rui tr+s+turi se vedeau )n o*lind+. 7ar cu toat+ aceast+ apropiere% copia sem+na at t de (ine cu ori*inalul% )nc t Mincent r+mase n+ucit. #ontele Nulian se )ntorsese cu spatele% fiindc+ nu terminase dec t prima parte a lucrului s+u. #a s+ termine totul% el lu+ mortul $i,l )ntinse c t era de lun* pe podea. Dn aceast+ pozi!ie% )i. scoase mai )nt i .mantaua v+tuit+% apoi vesta $i )n cele din urm+ pantalonii6T &ortul r+m+sese )n c+ma$+ $i indispensa(ili% (iat+ epav+ omeneasc+ ce,$i etala sl+(iciunea de necrezut $i p+rea a nu mai fi dec t piele $i oase. Mincent se sim!ea ca su*rumat. #ontele Nulian% ia r ndul lui% fluiera )ncet o arie dintr, o oper+ italian+. I &ai este $i acel 2e3nier murmur+ el% )n timp ce,$i scotea 4aina. Fi*ura lui m,a iz(it de prima dat+ c nd l,am v+zut. ;i prima impresie este totdeauna cea mai (un+. &ititica )mi va face un du(lu serviciu" )nt i )mi va desc4ide u$ile casei tat+lui ei% $i apoi )mi va spune povestea acestui 2e3nier... 9colo% la m n+stire% nu voi mai avea nevoie de p+r% ea s+ -oc rolul surorii mele. <cufia rai se va potrivi cu at t mai (ine pe cap. Mor(ea foarte )ncet% Mincent prindea ici $i colo c te un cuv nt% dar sensul *eneral al frazelor )i r+m nea de ne)n!eles. #ontele )$i scoase la repezeal+ vesta% pantalonii $i cizmele% pe care Ie )nlocui cu pantofii de cas+ $i cu 4ainele (+tr nului. 9vea aceea$i statur+ ca $i mortul% iar for!a lui fizic+ se ascundea su( aparen!a unei constitu!ii destul de pl+p nde. 7up+ ce )$i ispr+vi toaleta% se a$ez+ )n fa!a o*linzii% )n aceea$i atitudine vioaie $i (le*it+ totodat+ pe care colonelul o lua )n momentele lui de veselie. Mincent )i urm+rea acum toate *esturile cu o adev+rat+ admira!ie% spun ndu,$i" 5)n$el+ciunea va reu$i. Poate c+ $i eu m,a$ fi p+c+lit. 9 intrat cu totul )n pielea (+tr nului. @ o capodoper+:6 @ra $i p+rerea contelui Nulian% care )$i trimise prin o*lind+ o (ezea de admira!ie. 9cest *est copil+resc% dar $i (+tr nesc% imita a$a de (ine o(iceiurile mortului% )nc t pe (uzele lui Mincent flutur+ un sur s% )n timp ce un fior )i trecea prin vine. /imic n,ar putea descrie lu*u(ra veselie a acestui carnaval paricid. 9sasinul )$i copia

victima cu o art+ deplin+. .otul se potrivea" mersul cl+tinat% tremurul picioarelor% (onomia lui cam felin+ $i e0presia u$or zeflemist+. .otul% p n+ $i vocea% c+ci atunci c nd contele Nulian vor(i% Mincent se uit+ la cadavru ca s+ vad+ dac+ nu cumva )$i mi$c+ (uzele. #ontele Nulian zise" , >un+ ziua% scumpilor% omul nostru mai tr+ie$te )nc+% e4: Fr+!ie: 7octore% n,am. dec t o sut+ $apte ani% va tre(ui s+,mi vindeci acest *uturai care m+ face s+ par mal (+tr n dec t s nt. Dmi d+uneaz+ fa!+ de cucoane. 94: >ietele mele comori% c nd nu voi mai fi% m+ ve!i re*reta.%[ 9poi se )ntrerupse $i ad+u*+ cu vocea lui adev+rat+" /umai Fanc4ette )mi d+ de * ndit. @a )l iu(ea cu ade,% I v+rat. ;i e *reu s+,i )n$eli pe cei ce iu(esc. '9 #L'#92@ ii 2+s+ritul soarelui colora )n trandafiriu co$urile caselor dimpre-urul palatului >ozzo% c nd contele Nulian% acest actor perfect% -uc ndu,$i rolul c4iar $i )n culise% pentru a se o(i$nui% se a$ez+ )n fa!a o*linzii ca s+,$i des+v r$easc+ de*4izarea. /u se * ndea s+ )nceap+ s+ caute imediat tezaurul. Planul s+u era cu totul altul $i noi )l cunoa$tem= 9vea tot timpid. @ra la el acas+% $i era colonelul >ozzo, #orona. #olonelul avea toate drepturile posi(ile s+ repare% s+ r+scoleasc+ $i c4iar s+,$i d+r me palatul. Oric t de (ine ar fi fost ascuns% tezaurul nu,i putea sc+pa colonelului% deoarece era st p n deplin% )n cas+ la el $i avea destui timp. , ."6%6", , Paricidul nu ac!iona dup+ inspira!ia momentului. @i punea )n practic+% de la )nceputul )nceputului% o serie de strata*eme * ndite $i com(inate dinainte. 7e multe ori p n+ acum% )n micul apartament pe care,: )nc4iriase )n strada Picpus% tocmai la cel+lalt cap+t ai ora$ului% $i care avea le*+tur+ cu &in+stirea <fintei #ruci% de multe ori% spunem% c nd se )ntorcea acas+ dup+ ce d+dea t rcoale palatului >ozzo% se a$ezase )n fa!a o*linzii sale pentru a repeta mereu scena pe care am v+zut c+ o% -ucase. D$i cuno$tea la perfec!ie rolul. Dn camera sa de culcare din strada Picpus se aflau o mul!ime de o(iecte pioase% c+ci aceast+ c+lu*+ri!+ roman+6= )n aparen!+ auster+% maica &+ria cea >un+% nu se putea )ncon-ura de *ravuri cu su(iecte mondene% clar e0ista acolo un anumit dulap% totdeauna )ncuiat% plin de 4aine pentru se0ul masculin% $i )n oare prietenul nostru 2e3,)tier ar fi fost *rozav de mirat *+sind o copie redus+ a faimosului ta(lou de la *aleria >iffi. &aica &+ria cea >un+ petrecea ore )ntre*i contempl nd acest ta(lou )n care se vedeau trei persona-e" (+tr nul% t n+rul $i tezaurul. Privirea sa lacom+ p+trundea dincolo de um(rele care le acopereau6 dar care l+sau s+ se $i *4iceasc+% )n ad ncimea su(teranei% enorma )n*r+m+dire de (o*+!ii cucerite de c+lu*+rii din 'a &erci. # nd era )m,(r+cat+ (+r(+te$te% c+lu*+ri!a roman+ era c4iar t n+rul din ta(lou% tr+s+tur+ cu tr+s+tur+. 7up+ ce petrecea c te o -um+tate de or+ )n fa!a o*linzii% cu pensula )n min+% dup+ ce )$i 5f+cea mutra6% ca s+ folosim e0presia te4nic+ uzual+ )n lumea oamenilor de teatru% el devenea (+tr nul% z( rcitur+ cu z( rcitur+.

/u vom spune nimic nou cititorului ar+t nd c+ su( masca maicii &+ria cea >un+ se ascundea contele Nulian >ozzo% an*a-at )ntr,un duel ine*al $i mortal. #ontele Nulian% cunosc nd puterea aproape ma*ic+ a adversarului s+u% alesese acest mod de de*4izare% care )i oferea ad+postul unei adev+rate fort+re!e. Dn caz de prime-die% contele Nulian% nu avea de f+cut dec t un sin*ur pas ca s+ treac+ pra*ul & n+stirii <fintei #ruci% unde c+lu*+ri!a roman+ *+sea un ad+post inviola(il. /umai acest l+ca$ l,a putut sustra*e pe Nulian *4earelor (+tr ne% dar )nc+ ascu!ite% ale (unicului s+u. ;i dac+ n,ar fi fost diversiunea creat+ de Mincent #arpentier% se poate spune c+ Nulian% urm+rit )nc+ de mai multe s+pt+m ni% ar fi avut% dup+ toate pro(a,(ilit+!ile% soarta fratelui s+u% marc4izul #oriolan. Ln r+stimp% colonelul )$i concentrase toat+ aten!ia asupra Iui Mincent #arpentier. ;i )n timp ce el adulmeca astfel )ntr,o parte% Nulian )l surprinsese din cealalt+. 7e altfel% Nulian era )n toate privin!ele demn s+ urmeze acestui (+tr n ti*ru )ncruci$at cu vulpe% care comandase at !ia ani armata Fracurilor /e*re. Dn timp ce )l asedia )n propria,i fort+rea!+ pe inamicul s+u principal% pe colonelul >ozzo% care din primul moment ar fi putut s+,l zdro(easc+ m $c nd numai un sin*ur de*et% Nulian nu,i sc+pase din vedere nici pe ceilal!i pretenden!i la tezaurul din 'a &erci. .o!i $efii care formau" marele consiliu al Fracurilor /e*re )i erau cunoscu!i= Ie suprave*4ea uneltirile% le demasca tr+d+rile% astfel e+r a doua zi dup+ ce #avalerii .ezaurului se )ntruniser+,pentru .prima oar+ la contesa de #lare% spre a constitui su(, asocia!ia lor% colonelul fusese anun!at printr,un (ilet anonim% trimis de ]Iulian. Pe de alt+ parte% )l suprave*4ea )ndeaproape $i pe Min,cent. #arpentier% sin*urul cunosc+tor al secretului. Ii urm+rea pas cu pas toate mi$c+rile. /u o dat+ se * ndise s+,i devin+ complice% dar numai )n aparen!+% ca s+,I fure secretul )nainte de a,l ucide. Dn acest scop se v r se pe su( pielea acelei *eneroase $i )n c nt+toare fiin!e care era Ir8ne #arpentier% eleva c+lu*+ri!elor de la & n+stirea #rucii. Prin fat+ spera s+ pun+ m na pe tat+ 7ar cum% la urma urmelor% era un (+r(at t n+r% arz nd de patim+ su( masca lui rece $i corupt p n+ )n m+duva oaselor sale de corsican% el fu sedus de farmecul delicat% de )ne)nt+toarea frumuse!e a tinerei fete. 9ce$ti oameni ai Italiei pot fi poe!i atunci c nd vor. &aica &+ria cea >un+ )$i d+du de la )nceput seama c+ nu putea ataca direct no(ila cur+!enie a acestei fete% pu!in cam p+r+sit+ de tat+l ei $i sla( ap+rat+ de o afec!iune copil+reasc+ ce )nt rzia s+ se transforme )n ,dra*oste% dar p+zit+ prin ea )ns+$i $i prin puritatea trainic+ $i m ndr+ a firii sale. &aica & ria cea >un+ nu se temea nici de tat+% nici de lo*odnicul iu(it ca un frate= dar d+dea )nd+r+t )n fa!a Ir8nei )ns+$i% ai c+rei oc4i mari $i (l nzi l+sau s+ se )ntrevad+% )n anumite momente% o ener*ie ne)m(l nzit+. O captiv+ prin poezie% care are o putere at t de mare asupra sufletelor no(ile. Di st rni interesul printr,o povestire eroic+% )n care ap+rea% )ncununat de o dureroas+ aureol+% mo$tenitorul *loriilor $i nenorocirilor unei mari rase dec+zute" contele ]Iulian% (ine)n!eles. @ra fratele ei% tin+rul ei frate% frumos% viteaz% *eneros% persecutat.

Dntotdeauna persecuta!i% indr+zne! ace$t a: Iat+ c4eia cu care for!eaz+ ei incu etorile inimilor% ca $i ale cuferelor."=" ]. n+ra ima*ina!ie a Ir8nei nu dorea altceva dec t s+ c+l+toreasc+ )n aceste !inuturi noi% desc4ise visurilor sale. @a ar fi vrut din toat+ inima s+ lupte pentru mo$tenitorul nefericit al at tor m+riri. #ontele Nulian )i ap+rea )nv+luit )ntr,un nim( romantic% z+mislit de acel a(ur minunat care este atmosfera poe!ilor% at t de iu(i!i de tinerele fete. 9m v+zut c t de (ucuroas+ fusese Ir8ne $i faptul o surprindea c4iar $i pe ea )ns+$i auzind o veste )n aparen!+ destul de trist+. I se spusese" 5Mei r+m ne la m ,n+stire )n timpul vacan!ei6. ;i% departe de a se m 4ni% ea sim!ise un fel de (ucurie )n acl ncul inimii. 9ceasta fiindc+ de mai mult+ vreme se * ndea" 5Moi fi fericit+ )ntre tat+l meu $i 2c3nier% dar nu o voi mai avea al+turi pe prietena mea% maica &+ria cea >un+% a c+rei conversa!ie% ca o (alad+ c ntat+ su( (alcon la orele de serenad+% )mi le*+na visurile nop!ilor...6 /u tre(uie totu$i s+ se cread+ c+ intri*a romanului,)naintase prea mult. /u era )nc+ dec t la primul capitol. 7in momentul )n care c $ti*area unei sin*ure (+t+lii f+cea din contele Nulian un )nvin*+tor pe toat+ linia% mica povestire lan*uroas+% )ncropit+ de maica &+ria cea >un+% se oprea la introducere. /u,i fusese nici m+car ar+tat eroul% care r+m nea ascuns )n dosul unui nor. ;i desi*ur c+ de aici )ncolo Nulian avea altceva de f+cut dec t s+ continue s+ seduc+ o mic+ elev+ de pension. /u po!i s+ te ocupi toat+ via!a cu sc4im(area costumelor% )ncep nd din aceast+ noapte% dup+ toate pro(a(ilit+!ile% maica &+ria cea >un+ nu mai e0ista. #a s+ revenim la povestirea noastr+% )ntrerupt+ de aceast+ e0plica!ie necesar+% contele Nulian% pe care recenta sa crim+ nu,l tul(ura c tu$i de pu!in% continua lini$tit s+ repete rolul de centenar cu *4eare% dar patern. @ra foarte reu$it )n acest rol% $i nu cunoa$tem vreun actor cele(ru cu care s+,l putem compara pentru a da o idee despre aceast+ reu$it+. 7e altfel% el se aprecia sin*ur $i p+rea sincer satisf+cut de crea!ia sa. .re(uie s+ spunem c+% at t moral c t $i fizic% contele i-ulian era% fa!+ de colonelul decedat% ca un al doilea e0emplar al unei *ravuri% )n raport cu primul. Dntre ei nu era dec t o diferen!+ de v rst+. ;i unul $i cel+lalt erau fiii aceleia$i rase% omo*en+ )n perversitatea ei% care trecuse peste vremuri% selec!ion nd )n $irul *enera!iilor sale vl+stare at t de asem+n+toare% )nc t% timp de secole% oamenii cumsecade din #ala(ria se temuser+ de Fra 7iavolo ca de o calamitate vesn i 7up+ ce contele. Nuli+n se privi cu luare,aminte Dn o*lind+% )m(un+t+!indu,$i tot mai mult )nf+!i$area $i !inuta% dup+ ce tr+nc+ni mofturile favorite ale .at+lui .uturor% d nd accentelor sale o asem+nare cresc nd+% se ridic+ $i zise" I &er*e (ine. 9cum e timpul s+ m+ duc s+ m+ culc% pentru ca Aiam,Pietro s+ m+ *+seasc+ )n pat c nd va aduce coresponden!a. Fanc4ette nu vine dec t mai t rziu. 7e ea mi,e cam team+. &i,ar p+rea r+u s+ o suprim pe aceast+ surioar+ scump+... Privirea i se roti prin camer+% care acum era inundat+ )n toate un*4erele de lumina

zilei. Oc4ii i se oprir+ asupra dulapului cu o*lind+% a c+rui c4eie se afla )n (roasc+. <e )ndrept+ spre el $i )ntoarse c4eia% spre marea mul!umirea .ui Mincent% care )i .urm+rea toate mi$c+rile cu )n*ri-orare. .re(uia ascuns trupul colonelului% $i Mincent se temea s+ nu fie adus )n alcov. Mincent )ncercase )n mod zadarnic s+ se urasc+ )n spa!iul dintre pat $i perete= aici unde se afla% numai *rosimea perdelelor )l ap+ra de privirile rivalului s+u. 7ulapul era un *ardero( f+r+ poli!e= era *ol $i se )n!ele*e de ce" colonelul nu venea aici dec t pentru I ,zaur. I @ste destul loc , zise Nuli+n cu cea mai pl+cut+ dispozi!ie destul loc c4iar $i pentru o -um+tate de duzin+ ca el% povero: <e )ntoarse% ridic+ trupul $i,l arunc+ f+r+ nici o sfor!are )n dulap% dup+ ce str nse m inile $i picioarele defunctului ca s+ poat+ )nc4ide u$a. 9poi adun+ diferitele p+r!i ale propriului s+u costum% r+sp ndite pe podea% $i le a*+!+ de cuierele dulapului. 7up+ acest aran-ament% )ncuie (roasca $i (+*+ c4eia )n (uzunarul 4alatului v+tuit. #4eia zorn+i% atin* nd ta(ac4era de aur a colonelului. I 7race: stri*+ Nuli+n. Litasem cutioara: &i,a f+cut,o #adou )mp+ratul 2usiei% acum $aizeci de ani: /umai un fir de tutun pe v rful de*etului. /u tre(uie s+ a(uzez de nimic= )n felul acesta putem tr+i mult% )n*era$ule.%.% Caide% s+ mer*em s+ facem nani: & ine voi avea dou+ distrac!ii ca s+,mi omor timpul" s+ sondez zidurile $i s+,l )m(arc pe ar4itect pentru Pere,'ac4aise l. #red c+ n,am s+ m+ plictisesc. .recu pra*ul r z nd de,a (inelea. <e auzi cum )ncuie u$a pe dinafar+% r+sucind de dou+ ori c4eia $i apoi sco, nd,o din (roasc+. # nd z*omotul pa$ilor i se pierdu )n dep+rtare% Mincent #arpentier scoase un suspin ad nc. D$i d+dea desi*ur seama de prime-dia de moarte prin care trecuse% dai ceea ce sim!ea acum nu era c tu$i de pu!in (ucurie. D$i .t+ie )n t+cere ultimele le*+turi. 7urerea )i smulse un *eam+t )n+(u$it. #a s+ fie pe placul colonelului% FiEue,puce $i #ocotte )i str nseser+ at t de tare le*+turile% )nc t trupul )i era plin de dun*i )ns n*erate% care )i (r+zdau peste tot carnea umflat+. Dncerc+ s+,$i )ntind+ mem(rele. <tofa ve$mintelor )i intrase )n r+ni. 9l(ul oc4ilor _i era plin de pete ro$ii% )n timp ce o(ra-ii )i r+m+seser+ livizi. I .otu$i% l,a$ fi omor t rosti . el% scr $nind din din!i sunt si*ur c+ l,a$ fi omor t dac+ s,ar fi apropiat: &ai e0ist+ $i alt+ for!+ dec t a mu$c4ilor. I,a$ fi dat o lovitur+ de uria$% c4iar dac+ dup+ aceea a$ fi c+zut mort l n*+ cadavrul s+u: Ie$i din alcov. 7e,a(ia se !inea pe picioare. I <unt a(solut si*ur c+ nu a$ fi murit din asta relu+ el. Fericirea sus!ine% (ucuria vindec+. 9cum a$ fi avut c4eia. 9$ fi putut fi )n ascunz+toare. 9urul face minuni. &i,a$ fi sp+lat r+nile cu el. ;tiu% da: ;tiu c+ )n mi-locul acestor valuri ma*ice nu po!i nici s+ suferi% nici s+ mori. 9colo a$ fi rc nviat% a$ fi crescut% a$ fi sor(it cu )n*4i!ituri lar*i vi*oarea $i puterea: Dn timp ce vor(ea% tr+sese spre el patul masiv% care% ce,d nd cu u$urin!+% alunec+

afar+ din alcov. Mincent se repezi% cu un stri*+t de dorin!+ s+l(atic+% spre locul r+mas *ol $i pip+i lemn+ria din perete c4iar )n punctul pe care )l atinsese colonelul cu de*etul. /u se mi$c+ nimic. l Mestit cimitir din Parts% (n.t.) <e )ntoarse% se a$ez+ )n *enunc4i $i reu$i s+ scoat+ sc n,durica unde piciorul patului l+sase o urm+ din pricina *reut+!ii. <u( sc nduric+ se afla o plac+ de o!el. Dn centrul ei se vedea o mic+ *aur+. 5@ (roasca )$i zise el. Pro(a(il c+ se )ncuie automat c nd se )nc4ide u$a. ;i cel+lalt are c4eia: @l va c+uta% va c+uta% va c+uta $i ziua% va c+uta $i noaptea% cu r+(dare% ne)ncetat... $i Ma *+si:6 I /u va *+si: stri*+ apoi% )n timp ce s n*ele i se urca )n o(ra-i. /u,l voi l+sa eu s+ *+seasc+: Ou toat+ sl+(iciunea sa% apuc+ pumnalul colonelului $i% a-utat de )ndem narea do( ndit+ pe vremea c nd era muncitor% demont+ )n c teva minute placa de o!el% pe care o lu+ cu el% )mpreun+ cu )ncuietoarea. XXXI >92I#97@ Mincent umplu *aura de unde scosese )ncuietoarea% cu cenu$+ $i cu diferite alte resturi r+mase )n so(+= apoi puse. cu *ri-+ la loc sc nduric+ de parc4et. Patul fu de asemenea rea$ezat )n alcov. Dnf+$ur+ (roasca )n (atist+% nu fiindc+ ar fi vrut s+ se serveasc+ de ea pentru a face o alt+ c4eie= ar fi fost de prisos% deoarece firele de le*+tur+ $i arcurile care comunicau cu u$a ascunz+torii erau distruse. A ndul lui era s+ )ndep+rteze un o(iect care ar putea s+,l pun+ pe con,tele ]Iulian pe urmele secretului. I /u,l voi l+sa s+,l afle: 9sta )l fr+m nta deocamdat+% precum $i dorin!a de a ie$i c t mai repede de acolo. 9far+ se f+cuse ziu+% soarele str+lucitor se -uca )n frunzi$ul *r+dinii% dar din strad+ nu venea )nc+ nici un z*omot., Dn aceste luni de var+% Parisul se culc+ prea t rziu ca s+ se poat+ scula dis,de, diminea!+. Mincent nu era )n*ri-orat )n privin!a posi(ilit+!ilor de a fu*i. #ontele ]Iulian )ncuiase u$a cu c4eia% este adev+rat% dar mai r+m ncau ferestrele% c+ci camera se afla la parter. #a s+ a-un*+ in *r+din+% nu tre(ui dec t s+ desc4id+ uri *eam. Dn *r+din+ auzi orolo*iul (isericii <aint,2oc4 (+t nd ora patru. Fr n*4ia de m+tase era )nc+ a*+!at+ de zidul care desp+r!ea *r+dina de strad+. Areutatea era s+ se ca!+re pe aceast+ fr n*4ie% cu m inile r+nite $i cu trupul s+u zdro(it. Lrcarea fu% )ntr,adev+r% peni(il+= Mincent f+cu un efort desperat% dar reu$i p n+ la urm+ s+ a-un*+ pe coama zidului $i se l+s+ s+ alunece de cealalt+ parte. <trada Mr+(iilor era cu totul pustie. Mincent se descotorosi numaidec t de (roasc+% arun,c nd,o )ntr,o *ur+ de canal. 9(ia dup+ ce a-unse )n (ulevard *+si o tr+sur+ care )l duse acas+. <e afla pur $i simplu la cap+tul puterilor=, )n creierul sau (olnav% * ndurile se

)nce!o$au% dar% cu toate acestea% )$i d+du seama de mirarea pe care o st rni rc ntoarcerea sa printre oamenii lui de cas+. 9ceast+ mirare nu se datora )ns+ st+rii nenorocite )n care se afla. @0presia de pe fe!ele servitorilor s+i p+rea s+ e0prime (cel pu!in a$a )$i )nc4ipuia el)" 5#um: .e,ai mai )ntorsB Prin ce minuneB6 7up+ ce )l sus!inur+% sau% mai (ine zis% )l t r r+ p n+ )n camera de culcare% crezu c+ aude $oapte $i r sete pe culoar. ;i% printre murmure% deslu$i aceste cuvinte ciudate i I #u toate acestea% s,a f+cut ziu+ )n noaptea asta: )ar o alt+ voce zise" I Oricum% poate s+ se laude c+ are o via!+ care nu se las+ )nfr nt+ cu una% cu dou+: 7in polite!e% 2o(lot% valetul de camer+% )l )ntre(+ )n timp ce,l dez(r+ca" I 7ar ce i s,a )nt mplat domnuluiB Mincent r+spunse" I Mor(irea m+ o(ose$te. 9m fost atacat )n strada. I Poli!ia noastr+ e a$a de prost or*anizat+: o(serva 2o(lot cu o nuan!+ mai mult dec t ec4ivoc+. #u toate acestea% pl+tim destule impozite ca s+ fim (ine ap+ra!i... 7ar cum l,au aran-at pe domnul: &ai ales (ra!ele $i picioarele: <,ar spune c+ a fost le*at pentru a fi aruncat )n r u. .ot corpul )i este numai o ran+. <+ trimit s+,i c4eme pe (unul doctor <amuelB Mincent protest+ cu un semn ener*ie din cap. 2o(io)< relu+ cu ipocrizie" I 9m propus acest lucru numai )n interesul domnului. I 'as+,m+ sin*ur zise Mincent dac+ voi avea nevoie de ceva% voi suna. 2o(lot se retrase spre u$+ f+r+ a mai st+rui% dar% )nainte de a ie$i% !inu s+ adau*e" I 7ac+ domnul are mai mult+ )ncredere )n alt medic... domnul mi se pare a fi )ntr,o stare destul de proast+. I Pleac+: repet+ Mincent% I #um (inevoie$te domnul. 7e )ndat+ ce valetul ie$i% Mincent% numai )n c+ma$+% pre*+tit s+ se culce% se t r) p n+ la u$+. D$i lipi urec4ea de canat. Pe culoar se auzeau voci vor(ind )n $oapt+. Mincent nu )ndr+zni s+ r+suceasc+ c4eia% dar trase f+r+ z*omot cele dou+ z+voare. I @ram spionat aici )$i spuse el eram )ncon-urat% )ncadrat: Oamenii +$tia sunt v ndu!i cu to!ii. #4iar )n diminea!a asta% ei vor da raportul colonelului adic+ celui pe care ei )l cred a fi colonelul% deoarece contele Nulian va reu$i s+ )n$ele pe toat+ lumea. 9$ fi mai )n si*uran!+ )n p+durea de la >onei 3: 9m mai vor(it despre 5casele ar4itec!ilor6. @le nu sunt )ntotdeauna irepro$a(ile din punctul de vedere al *ustului $i al artei% dar )nseamn+ totu$i ceva c nd este vor(a de confort. 9r4itectul care )$i construie$te pentru el o locuin!+% copiaz+ de cele mai multe ori e0celentele instala!ii sanitare en*leze$ti% care fac de ru$ine nenorocitele $i pu!in i*ienicele noastre amena-+ri. Dn )ntrea*a lume% francezul e socotit ca av nd team+ de apa de sp+lat. @l nu $tie s+ se scalde. 5#urat dup+ moda fran!uzeasc+6% spun fiii (ine )m(+ia!i ai perfidului 9l(ion. 9sta )nseamn+ c+ )n Fran!a niciodat+ apa rece nu va folosi dec t numai pentru m ini $i pentru fa!+... #arpentier se )n*ri-ea dup+ moda .en*lezeasc+ $i (ine f+cea. ' n*+ odaia sa de

culcare se afla o camer+ de toalet+% )n care spa!iul $i apa se *+seau din (el$u*. Dntr,o clip+% $i f+r+ nici o sfor!are% #arpentier )$i pre*+ti el )nsu$i o.(aie% )n care )$i sp+l+ cu *ri-+ r+nile% dup+. eare se fric!ion pe tot corpul cu ap+ curat+% amestecat+ cu pu!in+ esen!+ de sun+toare. Dn felul acesta sim!i o u$urare aproape imediat+ $i putu s+ se urce )n pat% unde o(oseala )i )nc4ise numaidec t oc4ii. 'a amiaz+% fu de$teptat de primul fior de fe(r+% urmat Dndat+ de o fier(in!eal+ *rozav+. Dncerc+ s+ asculte z*o, motele de afar+% deoarece )$i d+dea (ine seama de situa, !ia )n care se afla% dar )n urec4i i r+sunau doar ni$te v , - ituri. . ... 5. 9ccesul de fe(r+ nu !inu mult. #+tre ora6 dou+ dup+,amiaz+ reu$i s+ adoarm+ din nou. # nd se de$tept+ pentru a doua oar+% era noapte de,% plin+. Pendula (+tu ora dou+. <omnul s+u durase cit o rotire a acelor pe cadran. Mincent se cercet+ $i putu s+,$i dea seama c+ durerile )i disp+ruser+ in (un+ m+sur+. <im!ea c+ mai are )nc+ pu!in+ fe(r+% dar nelini$tea i se cui(+rise mai mult )n creier. 2+nile )i l+saser+ )n pace. Dn timp ce se (ucura de aceast+ )nzdr+venire nesperat+% pa$i )n+(u$i!i cu *ri-+ p+reau c+ um(l+ )n sus $i )n -os pr n coridor. Dn fond% n,ar fi fost de loc surprinz+tor ca ni$te servitori devota!i s+ stea cu oc4ii )n patru dup+ o asemenea )nt mplare $i s+ vin+ s+ dea t rcoale camerei st+p nului lor% pentru a fi *ata la prima c4emare. 7e data asta ins+% 5vincent #arpentier )$i concentra aten!ia asupra fidelit+!ii servitorilor care )i umpleau casa. .rase cu. urec4ea. #lan!a% m nuit+ dinafar+ cu mare (+*are de seam+% se inv rt % dar z+voarele )mpiedicau u$a s+ se desc4id+. <e auzir+ $oapte% apoi un *las i se adres+ de afar+" I 7omnul doarmeB <untem )n*ri-orata: 7e dou+zeci de ceasuri% domnul n,a mai dat nici un semn de via!+. Mincent nu r+spunse. 7ou+zeci de ceasuriB @ra )ntr,adev+r destul ca s+ st rneasc+ )n*ri-orarea unor servitori credincio$i. Alasul% care era al lui 2o(lot% valetul de cas+% ad+u*+" I Poate c+ s,a )nt mplat o nenorocire. 9r fi (ine s+,l trezim pe l+c+tu$. . ;i pa$ii se Dndep+rtar+. Mincent )$i aminti de acel *roaznic sc r it produs de )ncerearea contelui iulian de a desc4ide )ncuietoarea camerei tezaurului din palatul >ozzo. 9ceste simple cuvinte" 5s+,l trezim pe l+c+tu$6% c+p+tar+ pentru el o )nsemn+tate amenin!+toare. #reierul s+u )nfier( ntat )l f+cu s+ vad+ camera. invadat+ de (andi!i% c+rora momentul le,ar fi fost prielnic ca s+ comit+ o crim+.

<e scul+ din pat f+r+ prea mult+ *reutate% cu * ndul s+ se )narmeze. 7ar mai )nt i% dup+ o clip+ de reflectare% r+suci c4eia )n (roasc+% pentru a )nt+ri rezisten!a celor dou+ z+voare% apoi )mpinse un scris *reu )n fa!a u$ii. >aricad+ la fel $i cealalt+ u$+% aflat+ )n camera de toalet+ $i #are d+dea spre scara secret+ pe unde co(or se de at tea ori ca s+ se duc+ la mansarda din strada Mr+(iilor. 9cestea terminate% )$i cur+!+ pistoalele $i le )ncarc+ din nou cu *ri-+. Pe urm+ se culc+ iar+$i% ceva mai lini$tit% )n plin Paris% un om ad+postit )n dosul at tor pre,eau!iuni pe care le luase n,ar avea de ce s+ se mai team+ de un asediu. 'a Paris% )ntr,adev+r% tre(uie ca asaltul s+ reu$easc+ din primul moment $i f+r+ s+ fac+ t+r+(oi. I 7omnul doarmeB )ntre(+ )nc+ o dat+ valetul de camer+. Intruc t nu primi nici un r+spuns% el ad+u*+" I 2u*+m pe domnul s+ ne spun+ un sin*ur cuv nt. &ereu aceea$i t+cere. #ei de afar+ !inur+ un scurt sfat. 7esi*ur c+ se r+z* n,diser+% c+ci 5l+c+tu$ul6 nu se atinse de )ncuietoare. 'ui Mincent% care era numai urec4i% i se p+ru c+ aude urm+toarea opinie% e0primat+ de vizitiul s+u" I O fi cr+pat% c+ci era *rozav de d+r mat. 7ac+,) a$a% atunci e mai (ine ca poli!ia s+ *+seasc+ u$a )ncuiat+ pe din+untruB 7iscu!ia se )nc4eie prin aceast+ o(serva!ie at t de )n!eleapt+% $i coridorul redeveni lini$tit. 7in acel moment% Mincent #arpentier r+mase pe -um+tate treaz% pe -um+tate a!ipit% f+r+ s+ )ncerce alt+ nepl+cere dec t o *rozav+ poft+ de m ncare ce )ncepea s+,i sf $ie stomacul. /u m ncase de dou+ zile. 7incolo de o(loane se cr+pa de ziu+% apoi lumina se m+ri. Orice team+ imediat+ disp+ruse. Dn eur nd miile de *lasuri ale Parisului se auzir+ ca un murmur lini$titor ce )ndep+rteaz+ orice idee de *roaz+. Mincent s+ri din pat c nd pendula (+tu ora $ase. <e sim!ea nea$teptat de (ine dispus. Dn corp sim!ea )nc+ dureri% peste totse vedeau nenum+rate urme ale c4inurilor% dar toate umfl+turile disp+ruser+% $i% dup+ ce )$i mai f+cu o frec!ie cu esen!+ de sun+toare% pofta de min care deveni at t de puternic+% )nc t se 4ot+r) s+ apuce cordonul soneriei. .otu$i nu trase de el. Dnainte de a c4ema%, )i mai ra,m neau de f+cut dou+ lucruri" s+ desfiin!eze (aricadele% de care )i venea acum aproape s+ r d+% $i s+ desc4id+ . ferestrele% ca s+ fie nemi-locit )n le*+tur+ cu Parisul tre,l eli din somn% $i su( protec!ia pu(lic+. Dmpinse scrinul la locul lui% trase cele dou+ z+voare $i clescuie u$a. #oridorul era pustiu% f+r+ )ndoial+% c+ci nimeni nu se *r+(i s+ intre. 7up+ ce Mincent desc4ise ferestrele% apoi o(loanele% lumina soarelui inund+ toat+ camera. @ra o diminea!+ pl+cut+ $i r+coroas+. 9erul era )nvior+tor. 9m ndou+ ferestrele d+deau spre ni$te vaste terenuri virane% pe care ast+zi se )n*r+m+desc tot felul de cl+diri% dar care% pe atunci% a(ia )ncepeau s+ se populeze. <e aflau )n construc!ie dou+ sau trei case% din care una era c4iar opera lui Mincent $i

apar!inea contelui #orona% so!ul frumoasei Fanc4ette. 9ceast+ cl+dire% care promitea s+ devin+ un )ne)nt+tor palat% era cea mai )ndep+rtat+ dintre ele. #u toat+ ora matinal+% zidarii erau la lucru. Mincent putea s+ aud+ z*omotul uneltelor% stri*+tele $i cintecele lor. <im!+m ntul de securitate crescu acum at t de mult% )nc t pieptul i se dilat+% )n t mp ce un sur s de sincer+ (ucurie )i )nflorea pe (uze. Dn cele din urm+ sun+. Maletul s+u se d+du cu un pas )nd+r+t v+z nd c4ipul vioi ce,i ap+ru )n fa!+. I 7omnul ne,a tras o spaim+ *rozav+: ( i*ui el. I &ul!umesc f+cu Mincent. 9du,mi o sup+. I 7omnul a dormit )n tot acest timpB I .ot timpul% da. <+ adau*i la sup+ $i un (iftec c t mai mare. I 9$adar% domnul, nu se mai resimte de pe urma... contuziunilor saleB I /u% de loc. <+,mi aduci $i o sticl+ de #los,Mou*eod. kXXII <LP9 97L<9 7@ 2O>'O.B Dn momentul c nd valetul ie$ea cam plouat din camer+% Mincent )l c4em+ )nd+r+t ca s+,i spun+" 9du,l $i pe #ezar. I # nd m+ * ndesc c+ domnul era a$a de sl+(it ieri diminea!+: murmur+ valetul% retr+* ndu,se. 7omnul poate s+ fie m ndru de o asemenea constitu!ie solid+. Mincent #arpentier se )ntoarse cu spatele $i se spri-ini de (alconul ferestrei. Dntr, adev+r% via!a clocotea )n el. D$i zise" , 'a nai(a: 7oar nu suntem )n savanele 9merieii de /ord ca s+ ne fie fric+ de s+l(atici: 9colo st ncile tra* focuri de arm+ $i trunc4iurile de copaci )n-un*4ie= pe c nd aici aici% la Paris nu $tiu s+ e0iste nici trunc4iuri de copaci dup+ care s+ se poat+ ascunde vreun asasin% nici st nci% nici tufi$uri% nici r pe% $i la urma urmei e0ist+ $i un prefect de poli!ie... 7ar se opri (rusc% cu privirea a!intit+ asupra casei )n construc!ie din fa!a lui cea mai dep+rtat+ dintre cele trei cl+diri. I #urios lucru: murmur+ el. 9ceste cuvinte% spuse pe un ton de ad nc+ mirare% )i fuseser+ smulse de o priveli$te (izar+. Dn mi-locul zidarilor ocupa!i cu lucrul% pe sc4ela dimpre-urul p+r!ii superioare a casei #orona% st+teau )n picioare un (+tr n $i O t n+r+ femeie. . n+ra femeie flutura o (atist+ ca pentru a,l saluta pe Mincent% iar (+tr nul )l privea printr,un (inoclu. Mincent salut+% dar toat+ (ucuria )i pierise deodat+. >+tr nul )i f+cu un semn prietenesc cu mina. Dn acel moment intr+ 2o(lot% valetul s+u% aduc nd o tav+% )nso!it de impun+torul c ine danez cu p+rul sur ca ardezia% p+tat cu ne*ru% care r+spundea la numele de #ezar. 9st+zi nu se mai v+d mul!i asemenea c ini danezi% care erau a$a de frumo$i $i de m ndri. #resc+torii procedeaz+ ca $i *r+dinarii% care% vr nd s+ crceze (a$a zic ei)% au distrus fructele (une ca s+ le fac+ de soi pe cele proaste.

Frumosul c ine danez se repezi la st+p nul s+u= acesta )l *oni cu un aer posomorit $i, i stri*+" I Fii cuminte% #ezar: Nos: 5>un: f+cu )n sinea lui 2o(lot% pun nd de-unul pe o mescioar+. <,a <t rnit v ntul: .impul e a ploaie.6 Dntr,adev+r% fruntea lui Mincent #arpentier era )nnourat+. Mederea contelui Nulian% c+ci acolo pe sc4el+ era c4iar contele Nulian% v r t )n pielea colonelului% )i rede$tepta focul stins al r+nilor. 9cest om reu$ise deci s,o )n$ele $i pe Fanc4ette: Fan,c4ette% sin*ura fiin!+ de a c+rei privire se temea: )n$el+ciunea lui% at t de )ndr+znea!+ la prima vedere% va avea a$adar succes deplin: @l era st+p nul. ;i nu era% ca cel+lalt% un (+tr n neputincios. <u( sl+(iciunea lui pref+cut+% se ascundeau mu$c4i de o!el. @l nu avea nevoie s+,l le*e la oc4i pe a-utorul s+u ca s+,$i duc+ la (un sf r$it trea(a. >ra!ul lui era t n+r $i v n-os. #u un 4 rle! cu coad+ solid+% )n c teva ore de lucru% el putea s+ cerceteze cu de,am+nuntul zidurile ca,merei )n care se afla tezaurul. 'ui Mincent )i trecu prin minte o idee " de pe locul unde se *+sea% un tr+*+tor di(aci% st nd )n *enunc4i $i spri-inindu,$i !eava cara(inei elve!iene pe sp+tarul unui scaun% ca s+ nu,i tremure m na% l,ar fi nimerit aproape la si*ur. 9ceast+ idee f+cu s+,i tresar+ inima )n piept. Dl $i v+zu pe contele Nulian cl+tin ndu, se pe sc4el+% lovit% de un *lonte drept )n inim+% $i c+z nd cu capul )nainte la temelia palatului )n construc!ie. , 7u,te: )i zise valetului. /u mai am nevoie de dumneata. @ra oc4itor (un: # $ti*ase marele premiu la concursurile de la >erna. #ara(ina sa elve!ian+ era !inut+ (ine% la ad+post de umezeal+% )n tocul ei de piele. 2o(lot ie$i% zic nd" I <per c+ domnul nu va l+sa supa s+ se r+ceasc+: Mincent p+$i p n+ la dulapul unde se afla cara(ina. Puse m na pe c4eie% dar nu desc4ise )nc+. 7anezul cel lacom se )nv rtea pe l n*+ m+su!a unde fusese a$ezat de-unul. Mincent medita de zor. I /u e de mirare )$i zicea el ca acest mizera(il% -uc ndu,$i rolul cu o art+ des+v r$it+% s+ fi venit acolo ca s+ dea impresia c+ se intereseaz+ de tre(urile contesei Francesca #orona% pe care tre(uie s,o numeasc+ mica sa Fanc4ette. 9 venit acolo ca s+ mai adau*e o scen+ la comedia sa... #ezar% stai -os: Frumosul c ine danez )$i pusese dou+ la(e pe m+su!+ $i adulmeca supa% care )ncepuse s+ se r+ceasc+. I /u: relu+ Mincent #arpentier% cu spr ncenele )ncruntate su( cutele adinei ale frun!ii. 7e*ea(a )ncerc s+ m+ )n$el pe mine )nsumi" acest om se afl+ acolo pentru mine% sunt si*ur% c+ci )ntre noi doi lupta a )nceput. Ieri% pro(a(il c+ s,a rc ntors )n camera .ezaurului. Dn col!ul alcovului din spatele draperiei a *+sit desi*ur locul% unde

= am stat eu% )nro$it de s n*ele meu% apei fereastra desc4is+ $i pe coama zidului c rli*ul pe care n,am putut s+,l desfac. Poate c+ a $i fost pe aici ast+,noapte= dac+ nu c4iar el% atunci careva dintr,ai lui% dintre aceia care um(lau $i care vor(eau pe coridor. #4eia se )ntoarse% c4eia dulapului unde se afla cara(ina. 7anezul )$i scoase lim(a ro$ie $i supl+ ca flamura unei cor+(ii cu pavoaz. O muie )n sup+% din care leorp+i o )n*4i!itur+% $i o *+si (un+. 7ulapul se desc4ise. Mincent scoase tocul de piele. #ara(ina elve!ian+ )$i ar+t+ patul *reu% apoi !eava nea*r+ care lucea ca pielea unui $arpe. #ezar leorp+ia supa din cea$c+. I 9m fost ne(un murmur+ Mincent ne(un ca s+ cred c+ Parisul ve*4eaz+ asupra mea. Parisul nu ve*4eaz+ asupra nim+nui. 7up+ ce lovitura a fost dat+% Parisul )l pedepse$te uneori pe autorul ei% dac+ acesta a$teapt+ s+ fie prins. 7ar Parisul nu )mpiedic+ niciodat+ lovitura dovad+ c+ mi,ar fi de a-uns )n aceast+ clip+ s+ !intesc (ine ca s+.zdro(esc capul unui om )n stare s+ cumpere cu (ani *4ea!+ tot Parisul% cu am+nuntul $i cu ridicata. #ezar lin*ea acum% cu o pl+cere amestecat+ cu p+rere Ke r+u% fundul *ol al ce$tii. Mincent scoase cara(ina din tocul c . I ;i pe urm+B f+cu el $ov+itor. /,am n c o mustrare de cu*et ca s+ do(or un asemenea monstru% dar pe urm+B )mpu$c+tura va fi auzit+. 9$ avea vreun mi-loa de ap+rare sau de fu*+B <pri-ini de p+m nt patul armei% zic nd: , 9m v+zut la 2oma o pu$c+ cu aer comprimat% care ducea *lontele mai departe ca de aici p n+ la sc4el+. 2+mase ne4ot+r t. Prime-dia, pe care o )nfrunta% pro,ced nd astfel% era si*ur+" )$i risca li(ertatea $i via!a. 7ar dac+ nu proceda a$a% prime-dia era oare mai pu!in mortal+ sau mai pu!in si*ur+B )l v+zuse pe contele N ui ian la trea(+= $tia (ine c+ de la el nu putea a$tepta nici )n*+duin!+% nici iertare. @ra un duel pe via!+ $i pe moarte. Dn asemenea dueluri% atunci c nd adversarul e un tic+los% de o(icei cel care toat+ via!a a fost cinstit $i nu s,a * ndit niciodat+ s+ verse s n*e nu se *inde$te nici acum s+ ucid+. @l se * n,de$te% ca toat+ lumea% la dreptate. 7ar de ce nu se n+$tea )n mintea lui Mincent #arpen,tier *4idul de a cere spri-inul le*iiB #+ci la toate se * n,dise% numai la asta nu. 9m putea r+spunde c+ acum con$tiin!a lui Mincent nu mai era )n stare s+ arate -usti!iei toate ascunzi$urile ei. Mincent nu putea denun!a pe altul% f+r+ s+ se denun!e pe sine )nsu$i. Prin ce mi-loace intrase el )nsu$i )n casa colonelului >ozzo $i surprinsese misterul pariciduluiB /oi prefer+m s+ d+m adev+rata e0plica!ie% care este Lrm+toarea" /imeni nu s,ar mira v+z nd c+ un om trece pe lin*+ -usti!ie f+r+ s+,i cear+ a-utorul% dac+ s,ar $ti c+ acest om iu(e$te cu patim+ $i c+% cer nd a-utorul -usti!iei% ar pierde $i femeia iu(it+ o dat+ cu rivalul. 7e )ndat+ ce dra*ostea intr+ )n -oc% totul se e0plic+. 5#aut+ femeia:6 sun+ un prover( zeflemist% dar adev+rat ca o a0iom+ de *eometrie.

@i (ine% Mincent #arpentier era )ndr+*ostit: 7ar nu de O femeie% ci de tezaur. ;i patima rece pe care o poate aprinde o *r+mad+ de aur este mai tiranic+% mai e0trava*ant+% mai ne)nduplecat+, dec t orice dra*oste inspirat+ de o femeie. ;i mai *eloas+ totodat+% v+ asi*ur. <+ amestece -usti!ia )n tainele acestui secret )ntunecat ar fi )nsemnat s+ predea% s+ piard+ tezaurul. Iar noi o repet+m% Mincent #arpentier nici nu se * ndea s+ fac+ acest lucru% cu toate c+% de aici )ncolo% )ntre el $i tezaur se afla o piedic+ )n aparen!+ de ne)nl+turat. Dn dra*oste% speran!a persist+ )n ciuda oric+rei ra!iuni. /ici ca s+ )ndep+rteze cu!itul *ata s+,i str+pun*+ inima% Mincent n,ar fi spus unui -udec+tor" 5.ezaurul e acolo6. #linele danez se lun*ise pe covor $i,$i mistuia supa. 7ormea f+r+ nici o *ri-+. Mincent uitase c+ danezul s+u era acolo. Palid% str n*ea cu o m n+ crispat+ patul cara(inei. 7in locul unde se afla% nu putea s+ vad+ palatul )n con,struc!ie. F+r+ s+ lase arma din m n+% f+cu un pas )nainte $i )ntinse * tul ca s+ arunce o privire pe fereastr+. .otul r+m+sese nesc4im(at )n aspectul construc!iei. Pietrele erau ridicate sus de macarale% zidarii dri$cuiau tencuielile% fer+straiele z* riau piatra% lemnul r+suna su( loviturile ele ciocan ale dul*4erilor= numai sc4ela de sus era *oal+. Fanc4ete $i colonelul disp+ruser+. Mincent sim!i un fel de u$urare $i,$i zise" I /u mai este timp. @ra o idee a(surd+. #ara(ina fu pus+ la loc )n dulap $i Mincent se apropie Ge. m+su!+. It 94a: f+cu el v+z nd cea$ca *oal+. &i,ai m ncat supa% #ezar: ;i se aplec+ s+ m n* ie dinele. . #ezar% care% ca to!i cei din rasa lui% era pe c t de frumos pe at t de (l nd% )n loc s+,$i ridice prietenos capul pentru a r+spunde m n* ierii% scoase un m r it surd. I 9$aa: )l mustr+ Mincent. Ma s+ zic+% tot tu te superi: 9sta fu totul. A ndul s+u )n*ri-or+tor )ncepu s+,l clii,nuie din nou. Dn loc s+ se a$eze la mas+% )n fa!a celorlalte feluri de m ncare% r+mase neatinse% )ncepu s+ se plim(e prin camer+. .rec nd prin fa!a o*linzii% se opri $i se privi pu!in. @ra at t de sc4im(at de dou+zeci $i patru de ore )ncoace% )nc t de,a(ia se mai recuno$tea. I 7in cauza (+r(ii nerase murmur+ el% )ncerc nd s+ z m(easc+. /u mai miYe foame. 9m s+ m+ (+r(ieresc% ca s+ nu mai ar+t ca un cadavru dez*ropat. Dnc4ise fereastra prin care privise adineaori casa )a construc!ie $i a*+!+ ele ea o mic+ o*lind+ pentru ras. # inele )ncepu acum s+ se fr+m nte $i s+ sf $ie covorul eu *4earele. <e scul+ pe -um+tate% se )ntinse% c+sc+% apoi se l+s+ iar -os% url nd -alnic. Mincent% care )$i s+punea (ar(a% )nclin+ capul% * ndind" 5Oamenii de la !ar+ pretind c+ atunci c nd st+p nul e pe moarte% clinii pl n*6. <puma de s+pun )i acoperea o(ra-ii. I #u toate acestea% nu,mi tremur+ m na zise l )ncep nd s+ se rad+. /umai corpul mi,e (olnav.

;ter* ndu,$i (riciul% )$i )ndrept+ privirea spre cl+direa )n construc!ie. Dnt mplarea f+cea% desi*ur% ca la eta-ul de sus s+ nu se mai afle nici un lucr+tor. >riciul alunec+ sc r ind pe cel+lalt o(raz. Dn aceea$i clip+% *eamul din st n*a% pe -um+tate ascuns de mar*inea perdelei% z( rn i sec% ca $i cum ar fi fost lovit de un (ondar sau de o pietricic+. Pu!in timp dup+ aceea% un alt z*omot% de o natur+ cu totul diferit+% p+ru c+ sun+ ca un ecou )n fundul camerei. Fusese ca o lovi,tur+ de ciocan% urmat+ de o p r itur+ scurt+. 1*omotul venea dinspre alcov. Mincent se )ntoarse (rusc% crez nd c+ era cineva )n camer+. /u era nimeni. 1*omotul nu se mai repet+. Mincent tocmai )ncepuse s+ se do-eneasc+ sin*ur de teama copil+reasc+ pe care o sim!ise )n urma acestei )nt mpl+ri% c nd #ezar% frumosul c ine danez%, se ridic+ cu *reu pe cele patru la(e% nefiresc desf+cute $i care tremurau su( el. >lana i se z( rlise pe spinare% ca la. o pisic+ )nfuriat+. .remura at t de tare% c+ vi(ra!iile transmise picioarelor m+su!ei f+ceau s+ se ciocneasc+ )ntre ele cas,troanele $i farfuriile. <u( el% covorul era f+cut ferfeni!+. 7eodat+ )ncerc+ s+ latre% dar nu putu. >otul $i * tul sc4i!au *estul% )ns+ nu ie$ea nici un sunet. t <e )n+(u$ea. Orice animal care simte c+ moare )ncearc+ s+ fu*+. 7anezul f+cu o mare sfor!are s+ se arunce )nainte% dar nu putu dec t s+ se r+suceasc+ pe loc% cu o iu!eal+ ame!itoare. >otul )i era acum plin de o spum+ ro$iatic+. # nd se opri% c+zu la p+m nt% !eap+n. XXXIII FL/7L' #@;.II 9ce$ti mari c ini danezi erau o ras+ no(il+ $i eu )i re*ret $i mai mult atunci c nd v+d animalele acelea nedemne pe care anumite cucoane le duc )n (ra!e ca pe copii. I 9$ mai spune $i c+ (+tr na noastr+ lume p+c+toasa pare s+ se )nv rteasc+ )mpre-urul ei tot astfel% )nainte de a se pr+(u$i strivit+. Mincent #arpentier r+m+sese )nlemnit )n contemplarea acestui spectacol" a*onia $i apoi moartea lui #ezar. P+rul i se f+cuse m+ciuc+ )n cap $i sudori reci )i cur*eau pe t mple. <e * ndea" 59sta tre(uia s+ mi se )nt mple mie. <upa era pentru mine6. 7up+ ce danezul se pr+(u$i f+r+ suflare% Mincent )$i $terse fruntea $i lu+ )n m n+ cea$ca )n care fusese supa. I 9ici nu e0ist+ cale de mi-loc zise el sau mori de foame% sau e$ti ucis. Dl )mpinse cu piciorul pe #ezar% care nu mai era dec t o mas+ inert+. I Omor t de,a (inelea ad+u*+ el. Oeap+n mort: <e a$ez+ l n*+ mcscioar+ $i )$i l+s+ capul )n miini% ad+u*ind" ;i eu care nu m+ temeam dec t de noapte: 7eodat+% o tres+rire )i. trecu prin corp $i se ridic$ in picioare. <e strecur+ pe l n*+ zid% ca s+ nu fie v+zut de afar+% $i se apropie de fereastra l n*+ care se (+r(ierise. , 7e acolo venea z*omotul: murmur+ el% ridic nd perdeaua din st n*a% f+r+ s+,$i plece capul $i r+m n nd la ad+postul zidului. Privirea sa lacom+ cercet+ partea de *eam ascuns+ )n dosul draperiei. 2espira!ia i se t+ie in piept% )n timp ce (ol(orosea"

I @ram si*ur de asta: Dn partea st n*+ a ferestrei% la dou+ picioare distan!+ de locul unde st+tuse Mincent )n timp ce se (+r(ierea% se afla o *aur+ rotund+% (ine t+iat+% ca $i cum ar fi fost str+puns+ cu un diamant mi$cat circular pe sticl+. 9(ia se puteau z+ri )mpre-ur c teva cr+p+turi )n form+ de raze. Aaura avea e0act diametrul unui *lonte o(i$nuit. Perdeaua% controlat+% prezenta $i ea o ruptur+ corespunz+toare. I @ram si*ur de asta: repet+ Mincent% mai livid ca un cadavru. '+s+ s+ cad+ cele dou+ falduri ale draperiei $i se )ndrept+ spre fundul camerei cu un pas de om (olnav. 9-uns l n*+ alcov% se orienta% c+ut nd linia care tre(uia s+ duc+ de la *aura luminoas+ din draperie la punctul corespunz+tor )n lemn+ria din fund. I 9colo: zise el% ar+t nd cu de*etul locul din zid ie$it mai )n afar+% deasupra *aleriei care sus!inea draperia alcovului. &ai )nt i nu v+zu nimic% clar cur nd o e0clama!ie i se opri in piept. Aaleria din lemn de palisandru era $i ea *+urit+ c4iar Ia mi-loc% iar stin*4ia pe care fusese fi0at+ plesnise )n toat+ lun*imea. Alontcle se afla acolo% )nfipt )n lemn% $i cu toate acestea ai fi zis c+ Mincent il primise drept )n piept. 2+mase zdro(it% su( povara unei *roaze de nespus. 7e o or+% de c nd se sculase din pat% )ncercaser+ s+,l asasineze de dou+ ori. /u mai era r+z(oiul lent $i prev+z+tor pe cane )l ducea (+tr nul colonel% ci o lupt+ apri*+% pornit+ de la )nceput cu toate armele. Prezentul anun!a viitorul. 7u$manul nu se sinc4isea de nimic $i nu p+stra nici o m+sur+" el lovea cu am ndou+ im inile dintr,o dat+. Otrava $i plum(ul )$i *re$iser+ !inta. Mor urma fierul $i focul% $i% cine mai $tie% poate va fi minat+ casa sau sa vor pr+(u$i plafoanele. F+r+ )ndoial+ c+ moartea amenin!a din toate p+r!ile% at t ;inafar+% c t $i din+untru. .imp de o clip+% ima*ina!ia lui Mincent o v+zu at t de apropiat+ $i at t de si*ur+% )nc t c+zu )ntr,o stare de amor!eal+ dezn+d+-duit+. D$i pierdu p n+ $i c4eful de a lupta sau de a rezista% at t de ine*al+ i se p+rea lupta $i de imposi(il+ rezisten!a. 7ar el era cura-os din fire $i )ndr+*ostit. /u de o femeie% 7oamne fere$te: 7ra*ostea pentru o femeie l,ar fi l+sat do(or t su( spaima care )l cople$ea. @l era )ndr+*ostit de o lucire de un zeii: A ndul la tezaur )l f+cu s+ se ridice )nfier( ntat% dar cutez+tor. < n*ele )n*4e!at i se )nc+lzi )n vine la razele aurului. I 7e dou+ ori zise el e adev+rat. 9m fost lovit de dou+ ori% dar de dou+ ori am sc+pat. #eva m+ prote-eaz+. 7e dou+zeci $i patru de ore tr+iesc printr,o minime. .ezaurul m,a v+zut% fiindc+ $i eu l,am v+zut% @l m,a ales poate. <int predestinat: @ra ca un fel de ne(unie. 7ar avu puterea s+ i se )mpotriveasc+% a$a cum se )mpotrivise primei sale *roaze. A ndirea i se fr+m nta )ntre mi-locul ce tre(uia ales pentru a )ntocmi planul de lupt+ sau acela de fu*+. D$i v r) capul )n ap+ rece% apoi )ncepu s+ m+soare camera cu pa$i 4ot+r !i% l+s nd la o parte orice socoteli *r+(ite ce,i n+v+leau )n minte.

7up+ c teva minute% era lucid $i aproape vesel. I Poftim: zise el% ridic nd un col!i$or al perdelei ca <a priveasc+ construc!ia din fa!+ unde% de sus $i p n+ -os% zidarii se aflau acum la lucru. <piritele luminate se )n,t lnesc: 7omnul conte $i cu mine am avut aceea$i idee = numai c+% )n afar+ de idee % domnul conte avea $i o pu$c+ cu aer comprimat% c+ci nu am auzit nici cea mai mic+ detun+tur+. @) a tras primul foc% cel de,al doilea )mi apar!ine% $i c nd )mi va veni r ndul% voi )ncerca s+ oc4esc mai (ine ea el. <e )ntoarse la m+su!+% unde lu+ cu!itul $i furculi!a pentru a t+ia din friptur+ o (ucat+ pe care o arunc+ )n cenu$a din $emineu. I .re(uie s+ ies de aici )$i zise el iat+ lucrul% cel mai *ra(nic% fiindc+ aici nu se poate nici m nca% nici dormi% $i nici m+car s+ te (+r(iere$ti. <+ -uc+m str ns: 2o(lot e un cum+tru $iret% $i sunt si*ur c+ st+ la p nd+ )n coridor. Dn timp ce vor(ea% apuc+ cele dou+ la(e dinainte ale c inelui% care erau acum !epene. Di t r) trupul p n+ )n dreptul patului $i,l ascunse )n dosul lui. I #instit vor(ind morm+i el cam tot at ta osteneal+ $i,a dat $i domnul conte cu trupul colonelului. <e duse apoi la (irou $i sc4im(+ capsele la cele dou+ pistoale% pe care le strecur+ )n (uzunarele redin*otei% dup+ care trase de cordonul soneriei. D$i compuse o fi*ur+ de circumstan!+% $i paloarea sa )ns+$i tre(uia s+,i fie de folos )n rolul pe care )l alesese. 2o(lot ap+ru aproape imediat. @l arunc+ o privire rapid+ prin camer+% )nainte de a cerceta fi*ura. st+p nu,lui s+u. I Pune s+ )n4ame caii )i spuse acesta nu m+ mai simt a$a (ine ca )nainte de mas+. jm nevoie de aer. 7intr,o nou+ privire% 2o(lot putu constata c+ cea$ca de sup+ era *oal+ $i c+ din friptur+ lipsea o (ucat+ (un+% F+r+ voie% fi*ura lui e0prim+ o satisfac!ie ironic+. I 7omnului mu i,a priit ce a m ncatB )ntre(+ el. I @a da% dar nu $tiu de ce% cred c+ ar fi tre(uit s+ m+ opresc la sup+. I <e vede (ine c+ domnul pare pu!in indispus. @u cred c+ patul i,ar face mai (ine dec t tr+sura. Propusesem domnului s+,l c4eme pe doctorul <amuel. I Moi trece eu pe la doctor )ntrerupse Mif cent cu ner+(dare. Pune s+ se )n4ame. 2o(lot se retrase. Dn coridor se * ndi" 5j )n*4i!it 4apul. Prefer s+ se duc+ s+ dea ortul popii )n ora$. Mom avea timp s+ *olim farfuriile $i s+ sp+l+m vasele6. 7ar se opri (rusc. O (+nuial+ )i str+ful*era mintea. I Lnde nai(a o fi c ineleB se )ntre(+ el. /u l,am v+zut pe covor la locul lui o(i$nuit... 7a% asta tre(uie s+ fie: <,a dus desi*ur s+ se t+v+leasc+ )n camera de toalet+. Iat+ c+ se termin+ acum $i cu aceast+ cas+. <Itr-(a nu era rea% numai c+ era prea departe c nd m+ duceam s+ -oc pan!arola la cafeneaua ]<picul t+iat[. 2+mas sin*ur% Mincent *oli sertarele (iroului. 'u+ to!i (anii numerar $i f+cu un pac4et cu 4 rtiile de valoare. #o(or) apoi )n ca(inetul de lucru% unde puse pe foc diferite 4 rtii% )ntre altele $i planul palatului >ozzo. # nd v+zu tr+sura tras+ la scar+% ie$i f+r+ s+ mai a$tepte ca 2o(lot s+ vin+ s+,l anun!e.

<e )nt lnir+ )n vesti(ul. I 7omnul nu dore$te cumva s+,l )nso!escB )ntre(+ valetul. I /u. r+spunse Mincent. 9m un fel de *reutate )n piept. Pe c+lduri ca acestea% nu m+ simt niciodat+ (ine. <e pref+cu c+,$i tra*e *reu picioarele ca s+ co(oare peronul. 2o(lot $i vizitiul avur+ un sc4im( de priviri. I 9-ut+,m+ zise Mincent% care )$i aruncase pac4etul )n fundul cupeului. /u m,am sim!it niciodat+ a$a% mi,e capul *reu. #u a-utorul lui 2o(lot% urc+ treapta tr+surii. I 9$ face poate mai (ine dac+ a$ lua pe cineva cu mine murmur+ el. >a nu% nu tre(uie s+ m+ las cople$it. Plim(+,l pe #ezar. &+ voi )ntoarce pentru cin+. 'a &inisterul de finan!e: &+ duc s+,mi depun cupoanele. 2o(lot )nc4ise portiera $i repet+ pentru vizitiu H 'a &inisterul de finan!e: .r+sura porni. 2o(lot o privi cum se )ndep+rta $i morm+i" I ;tiu eu (ine unde ai s+ cinezi: <e )ndrept+ apoi spre camera de culcare a st+p nului s+u. 9-uns la prima cotitur+ a sc+rii% v+zu desc4iz ndu,se poarta cea mare% pe care intr+ tr+sura colonelului. I Iac+ zise el vine (+tr nul s+ viziteze lucrarea. @ curios c+ nu s,au )nt lnit )n strad+. l #olonelul co(or) din tr+sur+ )n fa!a peronului $i 2o(lot se repezi s+,l primeasc+. D$i spunea" 59i zice c+ a )m(+tr nit cu zece ani de s+pt+m na trecut+ p n+ acum. Dntre z( rciturile fe!ei lui ai putea s+ )nfi*i sco(itori ca )n% coada curcanului de ar*int de pe mas+% $i totu$i la corp parc+ s,a mai )mplinit ni!el. O s+ ne (a*e )n p+m nt $i nepo!ii6. I @i% ei: zise colonelul. #e% prietenul Minccnt nu e acas+B 9m s+ intru s+ m+ odi4nesc pu!in. 7+,mi (ra!ul% podoa(+. 2o(lot )l ascult+. >+tr nul relu+% cu *las mai moale" I /,a mersB I 9 m ncat supa r+spunse 2o(lot $i -um+tate din friptur+. I #e vor(e$ti: &ititelul: 9sta o s+,l )nt+reasc+ *rozav: /u urca a$a repede% omule% nu mai am suflul de Ia v rsta de #incisprezece ani. #um se sim!ea )nainte de de-unB I /,a vrut s+,l aduc pe doctorul <amuel... I #e s+,i faci: )ncrederea nu se comand+% (i(icule: I <,a doftoricit sin*ur% $i s,a doftoricit (ine% c+ci dup+ dou+zeci $i patru de ore se ref+cuse de minune. I @ un (+iat dr+*u! zise colonelul $i cu talent. 9m vizitat noul palat al scumpei mele Fanc4ette% care e opera lui= e frumos% s+,l m+n nci nu altceva. 7ar p n+ la urm+ to!i suntem muritori% nu,i a$aB.%. #u e0cep!ia mea% (ine)n!eles: relu+ el cu un aer pozna$% )mpin* nd u$a camerei. Intr+ primul $i se )ndrept+ direct spre fereastra din st n*a% aceea la care #arpentier l+sase )n -os perdelele. 2o(lot privi de la spate !inuta lui pr+p+dit+% dar s+lt+rea!+ totodat+. 5>+tr n+ paia!+

)ndr+cit+: * ndea el. <,ar zice,c+ omul +sta a fost croit din piatr+ l6 #olonelul descoperi dintr,o privire *aura din *eam. O e0amina atent $i murmur+" I #u dou+ picioare $i -um+tate )ntr,o parte= prea mult. /u m+ mai a-ut+ m na. 9poi% f+c nd acela$i lucru ca Minccnt% se )ntoarse%6 urm+rind o traiectorie ima*inar+% care )l conduse drept la pat. Puse de*etul pe *aleria str+puns+ $i zise iar+$i" I 9rm+ (un+% tr+*+tor prost. Iat+ un mic tic+los care pare s+ ai(+ )n (uzunar un cap+t de funie de la un sp n,zurat. <+ vedem de-unul. 2o(lot !inea )n min+ cea$ca de ar*int )n care fusese supa. I 9 lins,o(ineB )ntre(+ el pe un ton de triumf. #olonelul lu+ cea$ca $i o privi )ndelun*. I >i(icule zise el )n cele din urm+ e$ti un do(itoc. I &ul!umesc... )ncepu 2o(lot. I .aci din *ur+: <upa asta nu a fost m ncat+% ci sor(it+% apoi lins+% $i nu de un om% ci de o pisic+ sau un dine... I # inele: stri*+ 2o(lot% lovindu,se peste frunte. Oc4ii colonelului prinser+ a scotoci toate un*4erele camerei. I #ezar: stri*+ 2o(lot. Min,aici% #ezar: <e repezi spre camera de toalet+% pe care o desc4ise. # nd se rc ntoarse% )l *+si pe colonel aplecat asupra cenu$ii din $emineu% de unde scotea partea de friptur+ care lipsea din farfurie% morm+ind" I ;i funie.6 dar $i talent: Cot+r t lucru% e un (+iat dr+*u!. XXXla /OL' #O'O/@@ #olonelul se a$ez+ )n fotoliul lui Mincent de l n*+ paL $i )ncepu s+,$i r+suceasc+ * nditor de*etele de la m ini. I #um )i zice c inelui acelaB )ntre(+ el. #ezarB. Ia uit+,te )n dosul patului. 2o(lot se )ntinse peste pat $i scoase o e0clama!ie de ciud+. ,Q I @ acolo% nu,i a$aB relu+ (+tr nul. 2o(lot% care (+*ase m na dup+ pat% r+spunse" I 7a% e acolo% !eap+n ca un cioma*% $i rece. 7+,te -os. . 2o(lot ascult+. I 7esc4ide (iroul. I @ )ncuiat $i a luat c4eia. I 7+,i un picior zdrav+n... nu,!i fie team+% fiule= st+p nul t+u nu se va mai rc ntoarce ca s+ constate spar*erea%. 9cum tre(uie s+ fie departe% mi,o spune mie de*etul cel mic. Placa (iroului s+ri% spart+. #olonelul )ntre(+" I ;i,a luat (aniiB I P n+ la ultima centim+ r+spunse valetul. I >ine% atunci suntem l+muri!i... Dmi vor(eai de un plan al palatului meu din strada

.4ereseB I @ -os% )n camera de lucru. I Ilaidcm -os% s+ vizit+m $i camera de lucru. Nos nu *+sir+ altceva dec t o *r+mad+ de cenu$+. #olonelul se a$ez+ )n fa!a ferestrei% (+t nd u$or to(a cu de*etele )n *eam. I 94% mica pu$lama: zise el dup+ un minut. Parisul e mare% periferia de asemenea% $i Fran!a% $i lumea: /e vom -uca am ndoi de,a v,a!i ascunselea. .e,ai l+sat dus% (+tr ne% $i eu la fel. ;tii unde locuie$te domnul 'ecoEB I Fr+!ie% tulonezulB )ntre(+ 2o(lot. 7esi*ur: I @i (ine% te vei duce la domnul 'ecoE $i,i vei spune din partea mea c+ se face ziu+. 9sta nu,l va mira pe un frumos ca el. Ii vei e0plica totul. Di vei spune c+ (unul nostru camarad Mincent a plecat de aici la ora unsprezece diminea!a% c+ a a-uns desi*ur la finan!e la unsprezece $i zece% #+ s,a dat -os din tr+sur+% a trecut prin minister% a ie$it prin u$a din strada 2ivoli $i a luat o tr+sur+ de pia!+ din sta!ia &ont4a(or... 7e ce anumeB I,a fost poate fric+ s+ nu fie v+zut de vizitiul s+u... Dn fine% 'ecoE va aprecia... va pune )n picioare% m+ )n!ele*i% o sut+ de oameni% c4iar de dou+ ori $i c4iar de patru ori pe at !ia% dac+ e nevoie. <+ )nzeceasc+ )ntrea*a 4ait+. Mreau spune,i acest cuv nt vreau s+ )ncol!easc+ v natul: 2o(lot se )ndrept+ spre u$+% dar colonelul. Dl c4em+. I ;tii s+ c+l+re$tiB )ntre(+ ei. I 7estul de (ine r+spunse valetul clar prin Paris... I Ia cel mai (un cal din *ra-d% rupe,!i * tul% calc+ pe cine vrei% voi pl+ti% dar s+ fii )ntr,un sfert de or+ la r+s,p ntia <aint,&artin... iar 'ecoE s+ fie la mine% pentru raport% )ntr,o or+. 7u,te: )n diminea!a asta vei c $ti*a leafa pe zece ani. 7up+ ce 2o(lot ie$i% pretinsul centenar se ridic+ $i )ncepu s+ m+soare camera cu pa$i mari. I 9ici e (u(a zise el. .ot restul a mers pe roate. /imeni n,a (+nuit c+ am (+*at oase t,inere )n pielea (+,tr n+ a .at+lui .uturor. 9m )n$elat pe toat+ lumea% p n+ $i pe 'ecoE% c4iar $i pe Fanc4ette: 7ar at ta timp c t nu,l voi vedea cu oc4ii mei pe acest #arpentier culcat la p+m nt% !eap+n $i rece precum c inele acela% nu voi putea face nimic% c+ci el $tie mai multe dec t mine: &asca lui putea s+ )n$ele% dar infle0iunile vocii sale ar+tau importan!a piedicii de care se lovise $iretlicul s+u. .re(uie b ca cititorul s+ )n!elea*+ c+ el% contele Iulian% nu se afla )n situa!ia primului venit% a-uns proprietar al unui imo(il )n care $tia c+ se afl+ ascunse o seam+ ele valori. #ontele ]Iulian% )n afar+ de rolul in*rat pe care $il luase% rol care pentru moment )l stin*4erea $i care )n cur nd avea s+,l cople$easc+% tre(uia s+ mai ia $i alte m+suri de precau!ie% s+ !in+ seama $i de alte considera!ii. @l se afla )n situa!ia acelor suverani a(solu!i a c+ror atotputernicie este )n acela$i timp sclavie. @ra )ncon-urat de un parlament ascult+tor% dar du$m+nos% care )i suprave*4ea toate mi$c+rile cu o r+(d+toare *elozie. Dntre el $i sfatul s+u d+inuia o cauz+ permanent+ de ,ur+. 7e mult+ vreme% acest <fat

al mae$trilor cerea )mp+r!irea sau cel pu!in un (ilan! real al tezaurului din 'a &erci. #olonelul refuza% invoc nd )nse$i dispozi!iile statutului confreriei% care )l consacra pe .at+ ca p+str+tor al tezaurului. Fuseser+ r+scoale% conspira!ii% cursese s n*e )n acest misterios conclav% z+vorit ca un serai% unde tra*edia )$i )n+(u$ea !ipetele )ntre pere!i de nep+truns. 7ar <t+p nul r+m+sese <t+p n. 9tunci )ns+ <t+p nul se spri-inea pe tezaur ca Cercule pe *4ioa*a lui. <t+p nul dispunea de tezaur= era sin*urul care.dispunea de tezaur. ;i cu toat+ t+ria ma*ic+ a acestui suflet% s+ ne amintim de infinitele precau!iuni luate de colonelul >ozzo c nd se atinsese de tezaur. Primele capitole ale acestei c+r!i au fost consacrate descrierii acelei munci de so(ol cu care vicleanul (+tr n )ncercase s+,$i pun+ la ad+post secretul. @ra noapte. @l alesese un (iet om% un om cinstit% $i )l cople$ise de (inefaceri% dar pun ndu,i o le*+tur+ *roas+ la oc4i. ll cump+rase $i,l )n$elase. Dl pl+tise cu *enerozitate ca s+ nu dea )n vilea* un secret pe care nu,l cuno$tea. I,a!i v+zut pe acei vr+-itori .moderni care% amestec nd fel de fel de )n$el+torii% reu$esc s+ apar+ ca spiriti$ti datorit+ di(+ciei )n arta prestidi*ita!ie:B 9u venit odat+ $i la noi ace$ti americani lipsi!i de ru$ine= au desc4is o sal+ de spectacol% unde se l+sau )ncin$i de le*+turi str nse% )nnodate% )ncruci$ate" o adev+rat+ capodoper+ a le*+turii. 9poi% c nd erau le*a!i (urduf% invocau un spirit din >oston sau din >ristol% care traversa oceanul" le*+turile lor se desf+ceau ca printr,o adev+rat+ minune. /u $tiu de ce% dar Paidsul n,a f+cut nici un 4az. @i (ine% aurul e )ntocmai ca vracii ace$tia: @ ca un spirit% care rupe toate le*+turile% )ndep+rteaz+ toate piedicile. 'e*enda insulelor <4etland este adev+rat+" aurul% )n*ropat la o sut+ de picioare su( p+m nt% se ridic+ $i apare ca o fantom+. #u tot lu0ul de precau!iuni luate de <t+,p n% aurul ie$ise la iveal+ aurul )$i $optise secretul la urec4ea lui Mincent #arpentier. ;i )n timp ce (+tr nul colonel mi$ca% muta el )nsu$i aurul pu!in c te pu!in% f+r+ s+ )ncredin!eze cuiva misterul muncii sale nocturne% )n -urul lui se produsese ceva ca o emo!ie% a$a cum fri*urile apar din p+m ntul desfundat. 9urul sunase $i r+sunase= aurul )$i r+sp ndise )n aer emana!iile lui electrice= fusese auzit% fusese sim!it% deoarece c4iar )n sinul consiliului Fracurilor /e*re se formase pe nesim!ite o confrerie de *radul doi% su( numele de #avalerii .ezaurului. 9m spus toate acestea ca s+ sta(ilim pozi!ia con tel ui Nulian% a-uns <t+p n prin )n$el+torie% care purta pe umerii s+i *reutatea unui rol ce tre(uia -ucat f+r+ )ncetare $i c+ruia desi*ur c+ )i lipseau o serie de elemente ce constituiau for!a acelui (+tr n demon% colonelul >ozzo,#orona. #ontele Nulian nu poseda tezaurul. 7ac+ cineva ar fi $tiut acest lucru% el ar fi fost pierdut. Privirile unei asocia!ii intime% clar totodat+ du$m+noase% erau a!intite cu *elozie asupra lui. #el mai mic pas vizi(il f+cut )n c+utarea tezaurului% cel mai mic sonda-% s+p+tura cea mai ne)nsemnat+% aduse din )nt mplare la cuno$tin!a tovar+$ilor

frac!ionari$ti% ar fi dat la iveal+ sp+rtura plato$ei sale. ;i prin aceast+ sp+rtur+ a plato$ei ar fi p+truns imediat zece cu!ite. @l era atotputernic% este adev+rat% clar puterea Iui nu at rna dec t de un fir de a!+. #olonelul desf+$urase minuni de viclenie $i de )ndr+zneal+% minuni *eniale am putea spune% ca s+ p+streze aceast+ putere minat+ $i amenin!at+ f+r+ )ncetare. #a s+ a-un*+ la acela$i rezultat% contele Nulian avea $i mai mult de f+cut% findc+ el )nainta st n-enit de )n$e,l+ciunea sa ini!ial+% fiindc+ el nu avea )n min+ dec t teaca palo$ului de aur )nv rtit de predecesorul s+u. /u tre(uie s+ se cread+ totu$i c+ se afla )n fa!a imposi(ilului. Fa!+ de colonel% el avea anumite avanta-e% de care tre(uie s+ se !in+ cont% printre altele tinere!ea $i for!a fizic+. Pe de alt+ parte% faptul c+ nu pusese )nc+ m na pe tezaurul din 'a &erci nu constituia% itate% o nenorocire c4iar at t de mare cum s,ar putea crede. Dn orice c4estiune de (ani% aparen!a conteaz+. 7ac+ m ine pivni!ele >+ncii Fran!ei ar fi pr+date%. >anca nu ar pierde nici un *ram din creditul s+u% in c+zui c+ reu$e$te s+,$i ascund+ p+!ania. 9ceste imense rezerve metalice nu sunt dec t simple o(iecte de *aran!ie. /u sunt niciodat+ atinse% deci ele nu servesc la nimic. &un!i de nisip ar producte e0act acela$i efect% dac+ oamenii ar putea fi f+cu!i s+ cread+ c+ su( pul(erea lor dorm lin*ouri ele aur. #reditul% aceast+ concep!ie elementar+ $i su(til+ )n acela$i timp% este acela cu a-utorul c+ruia lumea modern+ a umflat peste m+sur+ finan!ele.. .otul este s+ nu la$i niciodat+ s+ se nasc+ vreo )ndoial+ asupra acestor lin*ouri care% ca $i so!ia lui #ezar% nu tre(uie c tu$i de pu!in (+nuite. 9ici )ns+ lin*ourile se aflau )n pivni!+ $i nu e0ista pe lume. dec t un sin*ur om capa(il s+,i cunoasc+ r+sufl+,toarea. /u este deci de mirare c+ )nainte de a c+uta pivni!a% contele Nulian )$i concentra toate for!ele asupra du$manului unic care putea s+,i fure rezervele. 7up+ c teva minute de * ndire% ei p+r+si camera lui Mincent #arpentier $i co(or) scara. Lltimele sale cuvinte fur+" I @u suit colonelul >ozzo $i (anc4erul meu mi,ar avansa% dac+ a$ vrea% at t cit mi, ar tre(ui ca s+ cump+r% -um+tate din. Paris. # nd a-unse )n vesti(ul% $c4iop+t nd $i c+znindu,se dup+ toate re*ulile% Aiam,Pietro se repezi s+,i ofere a-utorul% (ra!ului s+u.% I >un% (un: f+cu pretinsul colonel. /u sunt )nc+ neputincios% (+tr nelule. Ln (aston mi,ar folosi tot at t c t $i tine.%. .reapta asta a tr+surii parc+ e mai )nalt+ dec t de o(icei...% <pune,i lui A ovan,>attista s+ m+ duc+ la (anc4er. I #are (anc4erB )ntre(+ Aiam,Pietro. . I #areB repet+ (+tr nul f+c nd pe ner+(d+torul. /u t+ce!i dec t s+ m+ contraria!i. 7race: )ntr,o (un+ zi v+ voi m+tura pe to!i din cas+: 'a cine am fost ultima dat+% *o*omanuleB Aiam,Pietro )nc4ise portiera $i,i spuse lui A ovan,>attista" I 'a (anca N. >. <c4Rartz $i #ompania. .r+sura porni )n trap mare% )n timp ce colonelul )$i

freca )ncet m inile% zic nd" I N. >.. <c4Rartz: O cas+ mare: )mi voi umple caseta pentru o lun+% $i apoi voi vedea. Dn acest timp% Mincent #arpentier lucra $i el6 @0act )n zece minute% a$a cum )i spusese contele Nulian lui 2o(lot% cupeul s+u (ine )n4+mat sosise la &inisterul de finan!e% la Poarta &ont4a(or. Mincent co(or) cu pac4etul $i se )ndrept+ spre (irourile .rezoreriei. 7ar in loc s+ intre )n vreun (irou% o lu+ pe culoare% a$a cum. prev+zuse contele Nulian% $i% dup+ ce parcurse aceste artere administrative care trec pe l n*+ at tea colivii% inutile% ie$i pe u$a principal+ de su( arca,dele 2ivoli. 9ici lu+ sf r$it partea Ureridic+ a prezicerilor contelui Nulian. Dntr,adev+r% #arpentier nu o lu+ nici spre Palais,2o3al% nici spre #4amps,@l3sces% nici c+tre sta!ia cea mai apropiat+ de strada &ont4a(or% ci se arunc+ direct )n omni,(uzul de Pass3% care se rc ntorcea. P+r+si acest omni(uz la col!ul str+zii. 2o4an $i o lu+ pe -os pe strada <aint,Conore% ca s+ a-un*+ )n curtea &esa*eriilor 'affite% #aillard $i #ompania. 9ici re!inu un Ipc )n dili*enta pentru >rest% cu plecarea )n seara aceleia$i zile. D$i d+du numele adev+rat $i arvun+. A+si c4iar )n curte o ca(riolet+ li(er+% care tocmai adusese un #+l+tor= se urc+ )n ea $i porunci s+,l duc+ )n strada Picpus% la &+n+stirea% c+lu*+ri!elor #rucii% unde ceru s,o vad+ pe fiica sa Ir8ne. Dn timp ce cineva se duse s+ o c4eme% (unele maici% )nfier( ntate de apropierea distri(uirii premiilor% care tre(uia s+ ai(+feloc a doua zi% se )n*r+m+diser+ )n -urul lui% cople$indu,l cu mul!umirile lor. /u mai $tiau cum s+,$i arate recuno$tin!a" cu toate ocupa!iile sale% venise totu$i s+ arunce o privire de cunosc+tor asupra preparativelor. Mincent #arpentier nu se esc4iv+. 9vu puterea $i s n,*ele rece s+ viziteze cu de, am+nuntul curtea transformat+ )n sal+ acoperit+= apro(+% critic+% se ar+t+ )ne)nt+tor. Fu v+zut c+ p+le$te doar )n clipa c nd fiica lui% care venise aler* nd% i se arunc+ de * t. Iat+ care era cauza acestei palori. Ir8ne% )m(r+!i$)ndu,l% )i zise cu o voce sc4im(at+" , .at+% o4% tat+ scump% te ro*: 2)ndul trecut nu !i,am spus nimic= dar de atunci )ncoace am pl ns at t de mult: Ia,m+ cu tine )n timpul vacan!ei. .e ro*% nu m+ l+sa sin*ur+ aici: XXXM. .9.S' ;I FII#9 Pe fi*ura plin+ de *ra!ie a Ir8nei se vedeau urme de o(oseal+. Mincent o privi )ndelun*= Ir8ne )$i plec+ oc4ii su( aceast+ privire $i pieptul ei fr+m ntat s+lta stofa nea*r+ a roc4iei. .at+l descoperea ast+zi )n fizionomia ei ceva care nu mai era al unui copil. Dn marea tul(urare pe care o tr+ia Mincent% se strecura un element nou" )i era fric+ pentru fata Iui. Poate c+,i era fric+ c4iar de fata lui.

O lu+ de (ra! $i o trase spre *r+din+. , Ir8ne zise el de )ndat+ ce fur+ sin*uri r ndul trecut p+reai mul!umit+ s+ r+m i )n aceast+ cas+. I .at+% doar n,ai putut s+ crezi una ca asta r+spunse Ir8ne% f+r+ s+ ridice oc4ii. I >a da% am crezut,o $i c4iar m,amB mirat% poate c+ m,am $i )ntristat. Fii sincer+ cu mine... @a nu mai este aiciB Ir8ne avu o tres+rire at t de violent+% c+ (ra!ul )i scap+ de su( acela al tat+lui ei... I #are eaB ( i*ui pe un. ton de uimire. 9poi cu, volu(ilitate" .at+% nu m+ refuza: /u ai nici un motiv s+ m+ ,refuzi. Fetele care r+m n aici )n timpul vacan!ei sunt cele pedepsite% $i de ce s+ m+ pedepse$tiB /,am f+cut nici un r+u. & ine voi c+p+ta multe premii. #eilal!i p+rin!i sunt ferici!i c nd fiicele lor primesc cununi!e= le iau (ucuro$i cu ei $i leVm n* ie tot timpul drumului... Mincent o str nse la piept. #opila mea% )nseamn+ c+ ceilal!i sunt mai (uni dec t mine , murmur+ el. .otu$i% pe lumea aceasta nu te,am iu(it dec t pe tine% pe tine $i pe 2e3nier al nostru% care e totuna cu tine. Printre .cele care r+m n la m n+stire )n timpul vacan!ei sunt $i cele p+r+site. I @ste adev+rat rosti Ir8ne uit ndu,se drept )n oc4ii tat+lui ei. /u m,am * ndit la asta. I ;i mai sunt continu+ Mincent. cu o triste!e amar+ $i cele orfane. Ir8ne )$i arunc+ cele dou+ (ra!e )n -urul * tului s+u. I .at+ scump: stri*+ ea. Moi )nne(uni clac+ mai r+m n aici. 9m convin*erea c+ la noi s,a )nt mplat o nenorocire. Mincent )ncerc+ s+ z m(easc+% clar )l podidir+ lacrimile. I 'a noi ] repet+ el cu o voce sc4im(at+ , nu mai e nimic% nici fericire% nici nenorocire. #asa e moart+. Ir8ne )l asculta% dar nu )n!ele*ea nimic. Mincent continu+ cu durere" I @rai mic+% totu$i tre(uie s+,!i aduci aminte de marea fericire care e0ista la noi. Ln suflet% un suflet scump umpica locuin!a noastr+" cealalt+ Ir8ne% mama ta. Feti!a mea% nu m+ )nvinui c+ nu te iu(esc destul. .u semeni )n totul cu mama ta. Iar ea era (ucuria mea% speran!a mea $i c4iar con$tiin!a mea. # nd oc4ii ei s,au )nc4is pentru totdeauna% c nd n, am mai v+zut sur sul ei adorat% ceva s,a pr+(u$it )n mine. &,am sim!it mai pu!in (un% mai sla(% mai pu!in om" o dat+ cu dulcea raz+ care )mi luminase tinere!ea s,a stins $i credin!a mea. F+r+ tine% fata mea% a$ fi spus% de atunci% adio vie!ii. O e0presie )nsp+im ntat+ ap+ru )n privirea copilei% al c+rei6 c4ip se acoperi de paloare. Mincent scutur+ din cap $i zise% r+spunzind semnelor t+cute ale acestei *roaze" I /u% nu% nu m+ * ndesc s+ m+ omor. I 7ar ce s,a )nt mplat% pentru numele lui 7umnezeuB rosti Ir8ne iz(ucnind )n pl ns. Mincent desc4ise *ura s+ r+spund+% clar se opri% )n timp ce un nor $i mai )ntunecat )i acoperi fruntea" I 9cum morm+i el cu o ad nc+ descura-are nici nu,!i mai pot% )ncredin!a

secretul meu. P+rea pierdut )ntr,o cu*etare dezn+d+-duit+. Ir8ne se l+s+ s+ cad+ pe (anc+. @ra c4iar (anca pe care am mai v+zut,o c nd va st nd% lin*+ acea femeie care venea din Italia% maica &aria cea >un+. Mincent #arpentier se a$ez+ c4iar pe locui unde st+tuse )n acea zi italianca. Ir8ne t+cea $i pl n*ea. I )l mai iu(e$ti pe 2e3nierB )ntre(+ deodat+ Mincent. I #um a$ putea s+ nu,mi iu(esc frateleB r+spunse Ir8ne. Mincent o s+rut+ pe frunte $i zise= I 9sta este% tu nu,l mai iu(e$ti. . n+ra iat+ vru s+ protesteze% dar el )i )nc4ise *ura cu un *est plin de duio$ie. I <unt vinovat relu+ el. 'umea )i ia )n (+taie de -oc sau )i condamn+ pe v+duvii care se consoleaz+% dar nu face (ine. #ei care nu se consoleaz+ r+m n sin*uri. 9ici este (lestemul... ,O% tat+: .at+: suspin+ Ir8ne. .e c+le$ti c+ ai r+mas credincios celei care te,a iu(it at t de mult: Mrei s+ te rec+s+tore$ti% spuneB )!i f+*+duiesc s+ te ascult f+r+ m nie. Pentru a doua oar+% Mincent scutur+ din cap $i r+spunse" I /u% nu% nu m+ * ndesc s+ m+ )nsor din nou. I 7ar atunci... )ncepu Ir8ne% ale c+rei (uze adora(ile sc4i!ar+ un sur s. @l o )ntrerupse% pentru a pronun!a )ncet" . <untem $i mai nenoroci!i dec t at t. Fruntea copilei se plec+ de parc+ o m n+ de fier ar fi ap+sat,o su( *reutatea ei. I /u mi,ai r+spuns relu+ Mincent% co(or nd $i m+i mult *lasul c nd te,am )ntre(at dac+ ea mai este sau nu )n m n+stire. I .e,am )ntre(at despre cine vor(eai% tata replic+ Ir8ne f+r+ s+ ridice oc4ii. I @ adev+rat% dar nu aveai nevoie de r+spunsul meu. 9t ta vreme c t aceast+ femeie se afla aici% tu nu te,ai pl ns c+ r+m i in m n+st re. Ir8ne t+cu. &ai mult dec t at t nu putea s+ p+leasc+. ;l cum ai aflat c+ tre(uia s+ plece de aiciB )ntre(+ Mincent. 9lalt+ieri sear+ nu $tia nici ea )ns+$i. 9$adar% o cuno$tea:B... se repezi Ir8ne. I ;tiu c+ de alalt+ieri sear+ continu+ Mincent nu a mai ap+rut )n m n+stire. I #um ai cunoscut,oB )ntre(+ iar+$i t n+ra fat+. Pe ascuns% arunc+ o privire spre tat+l ei% a c+rui fi*ur+ era mai r+v+$it+ dec t aceea a unu muri(und. I @a nu poate s+,!i fie du$manc+% tat+: * ndi fata cu *las tare. 7e asta sint si*ur+. 9poi ad+u*+" /u te,ai )n$elat. 7e dou+ nop!i% c4ilia ei e *oal+. I #e,ai face tu% dac+ ea mi,ar fi du$manc+B 7ar nu,i l+s+ timp copilei s+ r+spund+. 2elu+% sc4im,( nd tonul" I .oate astea sunt ne(un i. @a nu poate nici s+ m+ iu(easc+% nici s+ m+ urasc+. /u e vor(a de mine% ci de tine. 7ac+ nu s,a rc ntors% cum de $tii c+ a plecat pentru totdeaunaB I Pentru mult+ vreme% oricum murmur+ fata pentru foarte mult+ vreme. I Oi,a scrisB

Ir8ne r+mase t+cut+. <tofa roc4iei sale ne*re% )ntins+ pe s nul )n formare% f+cea o cut+ aproape impercepti(il+ ce desena forma unui p+trat lun*. 7e*etul lui Mincent atinse locul $i zise" I Iat+ scrisoarea. Ir8ne )$i v r) m na )n corsa-. <coase de acolo o 4 rtie )mp+turit+ )n patru% f+r+ plic. Dntinse aceast+ 4 rtie tat+lui ei f+r+ s+ rosteasc+ un cuv nt. Mincent desc4ise (iletul. & na )i tremura. #iti cele ce urmeaz+" <cump+ surioar+ )ntru Isus #ristos. <cumpa mea copil+% mai de*ra(+% fiindc+ am v rsta mamei tale% nu am putut s+,!i dest+inui taina familiei mele% de care sunt le*ate at tea fiin!e $i care are meniri dintre cele mai *lorioase% dar te,am l+sat s+ (+nuie$ti c+ )ntrea*a mea via!+% cu voia 7omnului% este )nc4inat+ unei mari opere% care are ca scop s+, i redea contelui N.% t n+rul meu frate% ran*ul pe care )l aveau str+mo$ii no$tri. 9m sacrificat acestei sarcini totul% prieteniile mele de alt+dat+% averea mea% c4iar patria mea. 9st+zi% scump+ copil+% fac $i mai mult" ridic str+dania )ncerc+rilor mele pe culmea cea mai )nalt+ $i,mi sf $ii inima )ndep+rt n,du,m+ de tine. 9minte$te,!i de mine% * nde$te,te la mine% roa*+,te pentru mine. 9st+zi% oceanul% cu imensitatea lui% ne separ+. & ine% voin!a lui 7umnezeu% care a creat oceanul% poate s+ ne reuneasc+. Pe tine te,am ales dintre toate. 9i *4icit tainica mea speran!+B 9du,!i aminte. #ontele N. are o inim+ no(il+. Iar Providen!a are c+ile ei ad nci. .u e$ti sora mea de suflet $i )!i dau s+rutul p+cii. 'a revedere. Mei primi ve$ti de la mine cu indica!iile necesare ca s+,mi po!i trimite r+spunsul t+u. 9l t+u suflet devotat% N.% contes+ >. in domino &92I9,7I,A291I9. <crisul acestei epistole era fin% dar )ndr+zne!= putea fi tot at t de, (ine al unui (+r(at% ca $i al unei femei. 'a litera A a cuv ntului Arazia% unde pana ap+sase mai tare% r+m+sese lipit de cerneala uscat+ un fir de p+r ne*ru $i foarte m+t+sos. Mincent citi de dou+ ori con!inutul (iletului. Privirea lui r+mase a!intit+ asupra scrisului% ca fascinat+. " #ine v,a predat aceastaB Dntre(+ el )n cele din urm+. I Persoana care a adus maicii stare!e scrisoarea ce anun!a plecarea maicii &+ria. 9m s+v r$it vreo *re$eal+% de nu m+ mai tutuie$tiB I /u r+spunse #arpentier. 9poi ad+u*+" Lnde este $uvi!a de p+rB O ro$ea!+ se ridic+ )n o(ra-ii Ir8nei% dar ea desc4ise numaidec t portmoneul% de unde scoase o (uc+!ic+ de 4 rtie in care era Dnvelit+ o (ucl+ de p+r ne*ru. &ina lui Mincent tres+ri atin* nd,o @l rev+zu )n * nd scena din palatul >ozzo% at t de *roaznic+ in solitara ei. lini$te" asasinul t+indu,$i p+rul )n fa!a dulapului cu o*lind+% la doi pa$i de cadavrul victimei. 2ecunoscu acest p+r de culoarea c+r(unelui% mai lucios $i mai moale dec t al unei femei. I /u ai s+v r$it nici o *re$eal+% fata mea zise el )n timp ce )i restituia (ucla $i scrisoarea.

Ln cuv nt )i )nt rzie pe (uze. Dl re!inu% pentru c+ adineauri spusese adev+rul" nu putea s+,i )ncredin!eze fiicei sale secretul s+u. Dn -urul ei se !esuse o intri*+ dia(olic+% )mpotriva c+reia un copil de cincisprezece ani nu se putea ap+ra. Mincent )$i d+dea (ine seama de aceasta. Fa!+ de ea% (iat+ inim+ devotat+% tre(uia s+ se prefac+ la fel ca )n fa!a celui mai feroce du$man. Dntre(+" I Pe fratele acestei persoane nu l,ai v+zut niciodat+B I /iciodat+. I /ici )n portretB Ir8ne z m(i $i r+spunse" I &+ )ntre(i ca $i cum ai cunoa$te dinainte r+spunsurile mele. 7a% )n portret l,am v+zut de dou+ ori" mai )nt i )ntr,un medalion pe care maica &+ria cea >un+ )l purta la * t. I O miniatur+B I 7a% o capodoper+. I ;i se o(serv+ un aer de familie )ntre maic+ $i portret%" nu,i a$aB I &ai mult dec t at t" am ndou+ se aseam+n+. =)Y &ultB 5pt #a $i cum6 miniatura ar fi maica &+ria )ns+$i% ca (+r(at $i mai t n+r% v.r, ;i cel+laltB VYY #el+lalt r+spunse Ir8ne nu este un portret% este o asem+nare produs+ de )nt mplare. Pe cel+lalt ai putut <+,l vezi $i tu% tat+% ca $i mine. #el+lalt se afl+ )n atelierul lui 2e3nier al nostru. Q )n atelierul lui 2e3nier sunt multe ta(louri zise Mincent. Q Mor(esc despre pinza cea mare )n care se vede un tezaur... I #opia f+cut+ la *aleria >iffiB 7a% copia ta(loului lui >ri*and% este de o asem+n+ri iz(itoare. Mincent apuc+ m inile Irnei $i le duse la pieptul s+u. I 7ac+ ai fi cu doi ani mai mare" murmur+ el ca pentru sine !i,a$ spune" 5&+rit+,tc cu 2e3nier imediat $i voi pleca lini$tit6. @a cuvintele 5m+rit+,te cu 2e3nier6% fata l+s+ oc4ii )n -os.. /u r+spunse nimic% dar re!inu sf r$itul frazei% zidind" I 9$adar% pleci $i tu% tat+B Dntr,o lun*+% o foarte lun*+ c+l+torie% $i ani venit s+,mi iau r+mas (un de la tine. I #um: 9t t de cur ndB I 9scult+,m+ zise #arpentier pe un ton devenit solemn= dac+ o vei revedea pe aceast+ persoana% pe ma)ca &+ria cea >un+% sau pe cineva din partea ei% nici un cuv nt despre mine. /u o cunosc% nu pot s+ o cunosc% m+ )n!ele*iB I )n!ele* c+ nu vrei... I .re(uie s+ )n!ele*i mai mult o )ntrerupse Mincent. @ o c4estiune de via!+ $i de moarte. , Pentru tine% tat+ scumpB stri*+ feti!a% care i se arunc+ cu desperare de * t.

I Pentru voi am ndo) r+spunse #arpentier% str n,* ad,o cu dra*oste la piept% XXXMI FLA9 #arpentier se ridicase. I /u tre(uie s+ $tii unde m+ duc relu+ el $i parc+ ce% eu $tiuB /u,!i voi scrie. 7ac+ !i se va aduce vreo scrisoare de la mine% nu o crede% fiindc+ va fi fals+. &+ )n!ele*iB Ln fals. /u o crede% nu te )ncrede )n nimic dec t )n ceea ce,!i va spune 2e3nier prin viu *las% c+ci s,ar putea s+ i se falsifice scrisul tot a$a de (ine ca $i mie. # nd 2e3nier va veni personal la tine $i,!i va spune" 5<+ plec+m:6% tu s+,l urmezi. 9ceasta e voin!a mea. Oe ro*% $i dac+ at ta nu e de a-uns% )!i poruncesc. I Moi asculta% tat+ zise Ir8ne% care p+lise $i tremura toat+ )!i promit c+ voi asculta= dar n,a$ putea s+ $tiu ce fel de prime-die ne amenin!+B I /u vei $ti nimic r+spunse Mincent. 9ici e$ti )n si*uran!+% a$a cred cel pu!in. Mei r+m ne aici p n+ te voi c4ema la mine prin *lasul lui 2e3nier... ;i acum )!i spun adio% scumpa mea copil+. Orele mele sunt socotite. 7ac+ )!i. mai r+m ne timp dup+ amintirile $i ru*+ciunile ce !i,au fost cerute )n aceast+ scrisoare% aminte$te,!i $i de mine% roa*+,te pentru mine. Moi s+ se smul*+ din (ra!ele Ir8nei% dar ea )l re!inu% ascunz ndu,$i fa!a )nl+crimat+ la pieptul s+u. I .at+: O4: .at+: ( i*ui ea. /u m+ p+r+si asa. @$ti sup+rat pe mine. /u Y+m dec t cincisprezece ani. ;i ia,t+,m+ sin*ur+. .e ro*% nu m+ l+sa )n aceast+ stare de ne$tiin!+% care m+ ucide: Pentru a doua oar+ Mincent fu pe punctul de a vor(i% c+ci adora de dou+ ori aceast+ copil+% at t pentru ea )ns+$i% c t $i pentru memoria multiu(itei sale mame. 7ar avu puterea s+ reziste. O ultim+% o lun*+ $i )nfocat+ s+rutare fu depus+ pe fruntea Ir8nei% $i #arpentier disp+ru% dup+ ce repet+" I 9minte$te,!i de mine% roa*+,te pentru mine: Dn curte se rc nt lni cu (unele maici% care )l a$teptau. # nd aflar+ c+ nu va lua parte a doua zi la triumful fiicei lui% se ridic+ un cor )ntre* de proteste $i ru*+min!i. I 7oamnelor% )n momentul c nd dumneavoastr+ ve!i distri(ui premiile% eu voi fi aproape de >rest zise Min,cent% ap+s nd pe numele acestui ora$. I #e p+cat: stri*+ maica stare!+. Ma lipsi $i maica &+ria cea >un+% care a fost at t de duioas+ cu scumpa noastr+ Ir8ne. 7ar% )n sc4im(% )l vom avea printre noi pe acest venera(il om% pe colonelul >ozzo... Mrea cu orice pre! s,o )ncununeze c4iar el pe str+lucita sa prote-at+. Mincent se urcase )n ca(riolet+. Ii spuse vizitiului" I 'a po$t+: 'a po$t+ d+du drumul tr+surii $i se )nscrise la (iroul dili*entelor pentru plecarea de la ora $ase c+tre '3on $i d+du arvun+. 9poi se duse )n pia!a Mictoriilor% de unde lu+ o (ir-+ p n+ )n strada 9pusului% la atelierul lui 2e3nier. . n+rul pictor se *+sea )n plin+ activitate $i lucra de zor la ta(loul s+u Menus r+nit+

ele 7iomede. 9vea la el pe cele dou+ -um+t+!i de model% de @c4alot $i pe <imilor% primul% virtuos $i doic+ a micului <aladin% a c+rui nefericit+ copil+rie se petrecea )ntr,o tol(+ de v n+toare= al doilea% tat+ al aceluia$i <aladin% dar denaturat% frivol% )n,clinat spre li(ertina$i dispre!uind c4iverniseala. 7in ad ncul a(ne*a!iei sale nesf r$ite% @c4alot spunea" I 7ac+ n,a$ avea pentru 9medeu% care este numele mic al lui <imilor% o prietenie ca a lui 7amon fa!+ de P3,t4ias% )n stare s+ m+ z+p+ceasc+ la minte% a$ strica tov+r+$ia asta% din care nu m+ ale* dec t cu ponoase% fiindc+ el toac+ tot c $ti*ul nostru la cafenea su*+tor mai r+u ca maimu!ele de la Nardin,des,Plantes (a cu (+utura% (a cu (iliardul% c+ nu se pomene$te sac mai f+r+ fund ca tipul +sta% )n toat+ capitala: 'ui )i tre(uiesc femei% +sta )i e n+ravul. Au mama copilului a avut% )nainte de na$tere% desf+t+ri% iar eu pl+tesc pa*u(ele% $i asta )n speran!a c+% dup+ ce a dat ortul popii% (iata de ea ne prive$te din )naltul cerului% de unde )$i recunoa$te sl+(iciunea de a se fi sim!it mai (ine cu el dec t cu mine )n ne(unia ei% c+ci% f+r+ )ndoial+% el se pricepe s+ )m(ro(odeasc+ inimile: <imilor% )nzestrat cu acea ur ciune parizian+ care seduce tot at t c t $i frumuse!ea% sc nteietor% neru$inat% plin de vicii $i un* ndu,$i p+rul sp+l+cit cu untur+ in lipsa pomezii% reprezenta )ntocmai tipul don-uanului care cule*e mucuri de !i*+ri..@l nu credea dec t )n pofta lui de m ncare ve$nic nepotolit+% )n setea lui nestins+ $i )n )nclina!ia lui imoral+ pentru femei. /u $tiu dac+ ar fi fo$! Dn stare s,o r+neasc+ cu lovituri de lance pe Menus% ea 7iomede% pentru ale c+rui picioare poza% dar este si*ur c+ ar fi,urm+rit,o cu propuneri ru$inoase% seara% prin str+zile dosnice ale Olimpului. ;i% pe deasupra% ca s+,i $terpeleasc+ $i (atista. Dn momentul c nd Mincent sosi la atelier% 2e3nier era ocupat cu <imilor. @c4alot% care se afla )n pauz+% profita de r+*az ca s+,l 4r+neasc+ pe su*arul <aladin% (iat+ fiin!+ pl+p nd+% mofturoas+% al c+rui *las% c nd pl n*ea% )!i p+trundea )n urec4i ca un sfredel. ;i !ipa des. V # nd )l v+zu pe Mincent% fi*ura lui <imilor se )nveseli. 5O s+ ne dea li(er * ndi el )n plus voi mai c+p+ta cinci franci c nd )i voi spune domnului 2o(lot" l,am z+rit pe st+p nul dumitale la atelier. #onsemnul este c4iar din diminea!a asta. #ade (ine:6 2e3nier% f+r+ s+ lase paleta din m n+% ie$i )naintea tat+lui s+u adoptiv. I #e v nt (un te aduce% tat+B )ntre(+ el. .ocmai m+ *indcam s+ vin ast+zi s+ te iau% ca s+,!i cer p+rerea asupra acestei lucr+ri.. Prive$te" )ncepe s+ prind+ form+. Mincent nici nu se uit+ la p nz+. <e a$ez+ pe primul scaun pe care,l )nt lni )n cale. I >ine% dar ce aiB stri*+ deodat+ 2e3nier% v+z ndu,i paloarea de pe c4ip. 5Fapt este * ndi @c4alot c+ me$terul zidar arat+ de parc+ ar avea colici. ;i )nc+ din cele rele:6 5;i poate c+ domnul 2o(lot , )$i zise la r ndul lui <imilor va mai da ceva pe deasupra c nd va afla c+ st+p nul lui. a venit cu mutra asta de cadavru. 9facerea asta nu miroase a (ine:.6 I /u ani nimic r+spunse Mincent la )ntre(area t ,n+ru ui pictor. 7+ drumul acestor doi oameni% tre(uie s+,!i vor(esc%

I # nd )!i spuneam eu: zise <imilor. I <+,i trimit la plim(are pentru o -um+tate ele or+ )n *r+dina 'u0em(our* sau s+ le dau drumul de totB I 7e tot repet+ Mincent o(osit% ca un fel de ecou. I 9!i auzit zise t n+rul pictor c+tre cele dou+ mo,= dcle )m(r+ca!i,v+ $i pe m ine: I & ine:... murmur+ Mincent #arpentier% cu (+r(ia spri-init+ )n piept. @c4alot )l puse pe <aladin la loc )n co$ul s+u. <imilor" $i el )$i luar+ 4ainele% fur+ pl+ti!i $i ie$ir+. N 2e3nier veni $i se a$ez+ lin*+ Mincent. I 9cum s ritem sin*uri zise cl. Mincent se l+s+ prins de m ini f+r+ s+ r+spund+. I .e ro*% tat+ continu+ pictorul alarmat vor,(o$te,mi: #e aiB I /u am nimic zise pentru a doua oar+ Mincent. 9poi ad+u*+" 9m crezut un moment c+ vom putea fi ferici!i: I <,a )nt mplat cevaB Mreo nenorocireB I @ o copil+ rosti rar #arpentier . /u i,am spus nimic. 9r fi putut ea s+ p+streze secretulB @ o copil+ $i e )ncon-urat+ ele prime-dii... I Mor(e$ti despre Ir8neB stri*+ 2e3nier cu *las )n+(u$it. Mincent #arpentier )$i trecu de dou+ ori de*etele tre,mur nde peste frunte. I Ir8ne f+cu el. @ste *re$eala mea: Are$eala mea: 9veam fericirea )n m n+. <e ridic+ (rusc% )ncon-ur+ ta(loul sc4i!at $i smulse pinza care acoperea ta(loul din *aleria >iffi. = 2e3nier )l urmase )n t+cere. /u )ndr+znea s+,l mai )ntre(e nimic. .ul(urarea lui se apropia de spaim+. Mincent privi )ndelun* ta(loul f+r+ s+ spun+ ceva% apoi pronun!+ cu o voce mult sc4im(at+" I 9m v+zut asta. @ra ori(il... ori(il: O nou+ )n*ri-orare str+(+tu sufletul lui 2e3nier. #rezu + e o r+t+cire a min!ii. V. I .at+ voi el s+ precizeze aceast+ dram+ s,a pe,s trecut departe de aici% $i e mult de atunci. Mincent nu rosti dec t un sin*ur cuv nt I , Ieri: 7+du drumul p nzei= dar p nza c+zu )n a$a fel c+ nu acoperea dec t -um+tate din ta(lou. #ealalt+J=u"m tate% cea care,) ar+ta pe t n+r% pe asasin% r<m nca vizi(il+. I Ieri: repet+ Mincent% tremur nd din tot corpul. @l este: @ acela$i: ;i crima lui mi,a salvat mie via!a. <e cl+tin+. 2e3nier )l prinse )n (ra!e. I Ia,m+ de aici zise Mincent% care continua s+ priveasc+ p nza% f+r+ s+ vrea. /u vreau s+,l mai v+d pe acest om. 9 )ncercat de dou+ ori... Otrav+... un *lon! de arm+... #u!itul )ns+ e mai si*ur% cu!itul va reu$i. @l m+ va ucide.

9 tre(uit ca 2e3nier s+,l a-ute pentru a a-un*e la scaun% c+ci de,a(ia se mai putea mi$ca. P+rea su( efectul unei puternice emo!ii. I 9scult+,m+ relu+ el (rusc% dup+ sfor!area f+cut+ pentru a se recule*e Ir8ne nu te mai 5are dec t pe tine. /u tre(uie s+ o -udeci cu severitate= este )nc+ o copil+% o (iat+ copil+. Nur+,mi c+ o vei prote-a: I Oare mai este nevoie de un asemenea -ur+m nt% tat+B Ir8ne nu este a meaB /u este ea ca $i cum a$ fi eu )nsumiB I @ drept% e adev+rat% este a ta. Oi,am 4+r+zit,o% !i,o dau. ;i ar+t+ cu de*etul pac4etul pe care )l pusese pe o mo(il+ c nd intrase. I .ot ce posed se afl+ acolo relu+ Mincent. .ot ce se afl+ acolo v+ apar!ine la am ndoi" titlurile mele% valorile: mele= mie% mie nu,mi mai tre(uie nimic. I >ine% dar e0plic+,te% pentru 7umnezeu: stri*+ 2e3nier. /u,!i dai seama c t m+ faci s+ suf+rB I 9 suferi: murmur+ Mincent% care )ndrept+ asupra lui o privire r+t+cit+. 9m suferit at t% c t nu credeam c+ poate cineva s+ sufere. ;i voi mai suferi )nc+. @u voi pleca= sau% mai (ine zis% voi fu*i. Mia!a )mi este amenin!at+. = . I 7e cineB I 7e el: repet+ Mincent% al c+rui de*et crispat ar+ta ta(loul de la *aleria >iffi. 7e asasin: 9m v+zut asta. D!i spun c+ am v+zut asta: Ieri: 2e3nier l+s+ oc4ii )n -os. @ra consternat. Dn mintea lui )$i f+cea tot mai mult loc iclcea c+ tat+l s+u era ne(un. 7ar Mincent *4ici * ndul din dosul pleoapelor )nc4ise ale fiului s+u adoptiv $i,i zise% str n* ndu,i tare (ra!ul" I <unt )n toate min!ile% prive$te,m+ (ine. /umai c+ eu nu mai vor(esc ca aceia care tr+iesc $i sper+% pentru c+ l nt condamnat la moarte. .u tre(uie s+ cuno$ti adev+rul% -ie nu am nimic s+,!i ascund. Dntr,o zi am v ndut lini$tea noastr+ pentru o speran!+ de$art+. <pun de$art+% fiindc+ aici se afl+ ne(unia mea. 9ceast+ ne(unie dureaz+ de $ase ani. Ieri mi,am revenit din aceast+ ne(unie% sau cel pu!in mi,am dat seama de ea% ceea ce )nseamn+ aproape )+ le )ntorci la )n!elepciune. Fii lini$tit% nu,!i voi ascunde nimic. Mei afla totul% dar mai )nt i s+ ne punem tre(urile )n ordine. <coase din (uzunarul 4ainei un portofel din care e0,irase mai multe (ancnote pe care le d+du lui 2e3nier% ad+u*ind" I Mei avea nevoie de acestea pentru ea% pentru tine $i -oate pentru mine. 2e3nier a$tepta. 7up+ un lun* minut de t+cere. Dn care timp Mincent p+ru c+ se recule*e% acesta )ntre(+" I O iu(e$ti mult% nu,i a$aB I 7ac+ o iu(esc:... e0clam+ t n+rul pictor% al c+rui (uflet )i iz(ucni tot )n oc4i. Mincent )l )ntrerupse cu un *est $i,i puse aceast+ a doua )ntre(are" I ',ai v+zut vreodat+ pe colonelul >ozzo,#oronaB I /u% niciodat+ r+sounse 2e3nier. I )l vei vedea pronun!+ )ncet ar4itectul $i )l vei recunoa$te. /u m+ privi a$a% sunt )n toate min!ile. @ firesc ca frazele s+ par+ stranii c nd e vor(a de fapte neo(i$nuite.

9m fost )moins de o fatalitate. Ori de c te ori voiam s+ m+ * ndesc Ia altceva sau sa )ncerc s+ uit% )n,t mplarea )mi punea )n fa!+ un memento solemn. ;i tu ai a-utat destinul copiind ta(loul acesta din *aleria contelui >iffi= l,ai a-utat $i m i mult povestindu,mi cele )nt mplate )n noaptea petrecut+ in c mp a de la <artena. .i,aduci aminte cum te ascultamB 'e*enda e dr+ceasc+% dar adev+rat+. @0ist+ un om ve$nic% care rc nv e d n s n,*ele v+rsat% a$a cum pas+rea P4oenl0 rc nvie din cenu$a ei. Dl vei recunoa$te pe colonel% cu toate c+ nu l,ai v+zut niciodat+. I .at+ zise 2e3nier sunt convins c+ $tii ce spui= dar de ce,mi vor(e$ti )n eni*meB Oc4ii lui Mincent r+t+ceau )n *ol. I # inele meu #ezar e mort murmur+ ei% Alonteie a p+truns )n mi-locul *aleriei $l s,a )nfipt )n stin*4ia care a cr+pat. Fii *ata ele plecare la primul semnal. @u m+ voi duce departe% c t mai departe cu putin!+. .u mi,o vei aduce pe Ir8ne. Oi,o )ncredin!ez pe Ir8ne. Dn momentul c nd v+ voi $ti pe am ndoi )n si*uran!+% voi )ncepe r+z(oiul. <in*ur% m+ )n!ele*iB #avalerii .ezaurului nu au nici un drept. @u am dreptul. Ln om care ar avea at tea (o*+!ii ar putea s+ fac+ (inele ca 7umnezeu )nsu$i: <e )ndrept+ )n toat+ )n+l!imea lui. 2e3nier nu $tia ce s+ mai cread+% deoarece evocarea amintirii nop!ii de la <artena atin*ea tocmai un punct unde * ndirea lui era $ov+itoare ca o supersti!ie. 9$tepta )nc+ o fraz+% un cuv nt care s+ aduc+ lumin+. Mincent )$i consult+ (rusc ceasul $i zise" I Mei $ti totul% $i vei fi sin*urul care va $ti totul. Ia tr+sura mea% care a$teapt+ afar+% $i du,te la &esa*eriile *enerale din strada /otre,7ame,des,Mictoires... 9colo% )n!ele*i... $i nu )n alt+ parte. 2e!ine,mi un loc )n dili*enta pentru <trass(our*% pe numele meu% cu plecarea c4iar )n seara aceasta. 7+ $i arvun+. Caide% te a$tept aici% voi vor(i c nd te )ntorci% Mei afla totul. XXXMII FL2.L/9 2e3nier se supuse ordinului tat+lui s+u adoptiv. Mincent se afla acum sin*ur )n atelier. Dmpinse un sc+unel )n fa!a ta(loului din *aleria >iffi% pe care )l dezvelise din nou% $i se a$ez+. Privirea )i era a!intit+ asupra celor dou+ persona-e ale lu*u(rei drame t n+rul $i (+,tr nul de parc+ ar fi fost fascinat+ de ele. Pentru el% aceste dou+ c4ipuri tr+iau intens. Oc4ii )i erau or(i!i% ca $i cum s,ar fi uitat )n soare. 'a sf r$it% un cuv nt )i veni pe (uze% dar se stinse acolo )ntr,un murmur nedeslu$it% 2osti" I 2e3nier seam+n+ cu contele Nulian. ] ][][ t [[ C ---,u .recuse un sfert de or+= )nfier( ntarea lui Mincent afpentier crescuse% a$a cum se )nt mpl+ c nd a$tep!i $i $ti sin*ur. Dncetase s+ priveasc+ ta(loul% fiindc+ )l ustu,. ,au pleoapele. D$i !inea coatele pe *enunc4i $i capul )n. -alme. I .rei direc!ii se * ndea el >rest% '3on $i <tras,i(our*. #u al!ii% ar fi un -oc copil+resc. 9st+,sear+% la Or+ $ase% se va putea dovedi c+ nu m+ aflu pe nici unul din

tceste trei drumuri. 7ar eu )i cunosc% sau% mai (ine zis% I cunosc. Informa!iile lui sunt mai rapide dec t cele ale Qoli!iei. @l va $ov+i )n fa!a acestei pro(leme% de (un+ ieam+ pus+ anume. Prima sa concluzie va fi aceasta6I )ntruc t #arpentier !ine s+ ne )ndrepte. spre apus% spre miaz+zi $i spre r+s+rit% )nseamn+ c+ el a luat,o spre nord. 1)m(i satisf+cut. = I 9 doua concluzie continu+ el se va )ncruci$a $i o va contrazice pe prima. D$i va zice" nu cumva ca s+ i,+m n+ pur $i simplu )n Paris% Mincent #arpentier ne )ndreapt+ )n aceste trei direc!ii diferiteB I ;i a$a ar tre(ui s+ fie: relu+ el cu un fel de pornire su(it+. <+ r+m n la Paris% iat+ adev+rata solu!ie. <+ e0ecut asupra mea o opera!ie% a$a cum a f+cut acest tic+,Q os cu el )nsu$i% o transformare din cap p n+ )n picioare% a intru )n pielea altuia% apoi s+ str+pun* zidurile% s+ sap p+m ntul c4iar cu un*4iile% la nevoie% s+ fac un tunel de so(ol sau de $op rl+ sau de $arpe s+ m+ ascund acolo% s+ m+ strecor% s+ )naintez mereu prelun*ind *aleria de min+ $i s+ a-un* )n cele din urm+ la tezaur% pe are s+,l *olesc incet, )ncet% a$a cum o mic+ !eava poate a fac+ s+ sece% cu r+(dare $i timp% p n+ $i cel mai ad ne% cel mai lar* pu!. <+ri )n picioare% stri* nd" I O voi face: <,a 4ot+r t% o voi face: #4iar de,ar fi i stau s+pt+m ni $i luni )n*ropat ca )ntr,un morm nt: 7ar se )ntrerupse% $i (ra!ele )i c+zLr+ )n -os% )n timp ce ad+u*a" .. . I #ezar a murit: Aeamul a fost *+urit ele un *lonte la c teva palme de capul meu: /u voi mai avea timp. @i sunt mai numero$i% $i,s. peste tot. 'a,ora asta poate ,c+ mi,+u $i dat de urm+. &+ pinde$te moartea. .re(uie s fu*% s+ fu*% s+ fu*: 9$ vrea ca *rosimea )ntre*ului *lo(% p+m ntesc s+ se afle acum )ntre acest mizera(il $i mine: Oc4ii s+i% plini de spaim+% se roteau primpre-ur% ca $i cum s,ar fi temut s+ nu vad+ pe undeva% prin atelier% vreo curs+ )ntins+. Fa!a al(+ $i nea*r+ a paricidului% luminat+ de o raz+ ele soare% p+rea s+ ias+ )n acel moment din cadrul ta(loului. Mincent se trase un pas )napoi. >+*+ m na su( reverul 4ainei $i se repezi cu un r+cnet s+l(atic asupra asasinului. P nza plesni cu un f $)it sec. I Pentru tino% conte Nulian: Pentru tine% paricidule: #u!itul lui Mincent str+punse pieptul adversarului )n dreptul inimii. % Mincent c+zu )n *enunc4i% zic nd" I @ deci adev+rat c+ sunt ne(un: #u!itul r+m+sese )n p nz+. Mincent )l scoase )ncet $i )l )nfipse din nou% f+r+ s+,$i dea seama% cu o voluptate asasin+. I /u% nu f+cu el nu sunt ne(un: #arnea nu e mai *reu de p+truns dec t c nepa. .re(uie s+ tr+iesc. Mia!a mea )nseamn+ moartea lui. ' n*+ el% pe peretele atelierului% at rna o pa$nic+ panoplie" era un costum complet de pictor peisa*ist% cu um,(rel+,(aston,pliant $i sacul de voia- pe care le por!i at t de

(ucuros )n spate c nd e$ti t n+r% s+n+tos% plin de speran!e $i c nd pleci s+ cucere$ti natura. 9deseori i,a!i invidiat pe ace$ti li(eri copii ai artei% lipsi!i de *ri-i $i de pre-udec+!i% care nu se tem de nimic% nici m+car de ridicol% $i care pornesc% ca pietoni neo(osi!i% s+ caute copaci (+tr ni% verdea!+% ap+% lumin+ )n sf r$it% tot ce e adev+rat pe cer $i pe p+m nt. 9u oare talentB /u $tiu. Poate c+ unii au% dar nu a$ vrea ca 7umnezeu s+ le fi dat tuturor. 9u )ns+ tinere!e $i au credin!+. Iar speran!a% aceast+ mare virtute% face s+ le creasc+ aripi la picioare. <+ mear*+% s+ trudeasc+. 'acul le va dest+inui taina (l ndei sale transparen!e% lanurile vor face s+ unduiasc+ pentru ei aurul palid al spicelor% p+durea )i va inspira #u um(ra sa% )n care soarele )$i strecoar+ piezi$ o lun*+ privire luminoas+. <+ mear*+% ace$ti poe!i ai penelului% s+ fie ferici!i pe # t s n! de inimo$i% $i la cap+tul c+l+toriei lor ine)ntate de iluzie s+ *+seasc+ (un+stare% dac+ nu (o*+!ie= dac+ nu #4iar *loria% #are este% vai: at t de rar+% m+car pu!in+ faim+ fericit+. 'ui Mincent )i trecu prin cap o idee . @l nu era nici pictor% nici t n+r% iar natura nu avea ce secret s+,i )ncredin!eze% )ns+ el c+uta un mod de a se de*4iza. /u st+tu s+ mai c nt+reasc+ sfatul spontan pe care i,l d+du ima*ina!ia. <e zice c+ prima inspira!ie este cea mai (un+" Mincent lu+ costumul din cui% se dez(r+c+ de 4ainele sale $i se sc4im(+ cu o vioiciune tinereasc+. I 7ar 2e3nierB se )ntre(+ totu$i. 'u+ un c+r(une $i scrise pe peretele de unde luase costumul" 5#opii% la revedere6. 9poi arunc+ sacul pe um+r% lu+ um(rela,(aston )n min+ $i ie$i cu pa$i mari pe cea de,a doua u$+ a atelierului% care d+dea )n strada Mavin. Primul noroc fu c+ port+reasa era ocupat+ cu tre(urile casei $i nu,l v+zu trec nd. 9l doilea noroc" strada era pustie. Mincent putu s+ dea col!ul str+zii 9pusului $i s+ a-un*+ )n pia!a O(servatorului f+r+ s+ )nt lneasc+ nici una din acele fi*uri curioase care pot s+,l )ncurce pe un actor timid la )nceputurile sale. 2olul pe care $i,l alesese se potrivea de altfel cartierului. 9lcea O(servatorului este marele drum al pictori,lor,turi$ti. 9cestora nu li se acord+ mai mult+ aten!ie prin partea locului dec t se acord+ aspiran!ilor de marin+ pe str+zile .oulonului% (onelor de copii )n *r+dina .ui,leries sau cavaleri$tilor la Mersailles. Pe c t )i permiteau o(oseala $i r+nile )nc+ nevindecate% Mincent ar(ora !inuta profesiei. Dnainta cu un aer seme!% cu nasul )n v nt $i cu o p+l+rie moale cu (oruri lar*i tras+ pe o urec4e% care )i d+dea o )nf+!i$are de6artist6 din cele mai )ndr+zne!e. Odat+ dep+$it+ re*iunea unde azi se desf+$oar+ (alul >ullier l (pe atunci dominat+ de localul la Arandc,Y#4 u,miere)% orice prime-die de a )ntilni% din )nt mplare% vreo cuno$tin!+% fire$te c+ disp+ruse. Mincent nu se mai putea teme dec t de emisarii Fracurilor /e*re. O lu+ spre stin*+% prin str+du!ele din prea-ma (arierei Infernului $i a-unse la cap+tul cartierului <aint,&arcel% ca s+ ias+% )n cele din urm+% din Paris prin (ariera dinspre Fontaine(leau. Odat+ pornit pe drumul spre >icei.ro. respir+ mai lini,.. $tit% cu toate c+ m+dularele

sale c4inuite )ncepeau s+ dea semne de o(oseal+. @ra o c+ldur+ )n+(u$itoare. #erul% senin la zenit% se acoperea la orizont cu nori u$ori ce veneau dinspre r+s+rit pe )ndelete% cu tot v ntul potrivnic care sufla dinspre sud,vest cu u$oare rafale c+ldu!e% dar ap+s+toare. Pentru cine cunoa$te clima Parisului% ace$ti nori adu$i dinspre r+s+rit de curen!i misterio$i vestesc% )n timp de secet+ canicular+% o ploaie aproape si*ur+. 7ar Parisul nu va )nv+!a niciodat+ lim(a-ul cerului. @l prefer+ s+ se )ncread+ )n &at4ieu de la 7rameF $i )n (arometru% care )i )ndru*+ verzi $i uscate. Parisul% ve$nic mirat c+ ploaia poate s+ vin+ dup+ vreme frumoas+% intr+ )n panic+ )n clipa c nd ura*anul )ncepe s+ ridice v rte-url de praf )n lun*ul (ulevardelor= prima pic+tur+ care )i cade pe v r,ful nasului )l )mpin*e su( strea$in+ unei por!i% unde re*ret+ amarnic um(rela de ploaie% articol umilitor% pe care (uletinele meteorolo*ice i,l impuneau )n timpul at tor zile )nsorite: a )n Fran!a% (alurile populare )n. diferite locuri pu(lice sau localuri era un o(icei foarte r+sp ndit )n secolele XMIII% XIX $" c4iar la )nceputul secolului XX. >alul >ullier. numit a$a dup+ numele fondatorului% avea loc )n pi.a!a O(servatorului din Paris% unde a fost or*anizat )ncep nd din anii l87X p n+ )n ll)GH. $i era frecventat )n special de studen!i% (n.r.) F & ,n+stire cl+dit+ )n anul HX8 pe una din colinele Parisului% francez. 7up+ l8HK s,n retras din via!a politic+% declic ndu,se mun,cii $tiin!ifice $i pu(lic nd )n fiecare an 9lmana4uri meteorolo*ice% oare se (ucurau de mare succes% (n.r.) Mincent #arpentier )$i urm+ drumul f+r+ s+ se sinc4iseasc+ de norii de la r+s+rit% care% )n fond% aveau culori vesele $i nu acopereau nici un sfert din )ntinsul cerului. <pre apus% soarele co(ora )n mi-locul unor nori$ori s n,*erii% care nu reu$eau s+,i )ntunece str+lucirea. Putea s+ fie ora $ase seara. Mincent se 4ot+r se s+,$i -oace cit mai natural rolul de ora nevoia$% m ne)nd $i dormind )ntr,un 4an de periferie% su( prete0tul,de a a-un*e mai devreme a doua zi diminea!a pe terenul s+u de v n+toare v n+toarea de peisa-e. #um mer*ea a$a% destul de o(osit% clar sus!inut de *4idul e+ fiecare pas )l )ndep+rta ele prime-die% se * ndi s+ se rute )nd+r+t la drumul drept $i neted% ca s+,$i. dea seama de distan!a parcurs+. Ln cupeu venea )4 *oana mare% ridic nd nori de praf. #arpentier r+mase n+ucit $i inima aproape c+ )ncet+ s+,I mai (at+. 2ecunoscuse din prima clip+ nu numai cupeul% dar $i calul $i vizitiul% pe frumosul napolitan Aia,van, >attista% ale c+rui spr ncene mai ne*re dec t c+r(unele contrastau cu al(ul de nea al perucii sale frizate. Mincent )$i trase p+l+ria pe oc4i $i% str+duinclu,se s+ )n$ele privirea de inc4izitor a contelui Nulian prin comportarea sa )ndr+znea!+% adopt+ mersul pe dou+ c+r+ri al unui 2afaql de ocazie% care (+use zdrav+n pe stomacul *ol. Dn acela$i timp% )ncepu s+ c nte )n *ura mare% cu *las r+*u$it% cel mai deoc4eat c ntec de atelier pe care $i,l aduse aminte. #upeul *onea aproape f+r+ z*omot= trecu% repede $i u$or% prin mi-locul $oselei pe mar*inea c+reia se (+l+(+nea Mincent. 9cesta purta pe um+r um(rela profesional+% ceea ce )i ascundea )n (un+ parte fi*ura.

<e ferea s+ cerceteze cu dinadinsul cupeul= clar frica e femeie $i% ca atare% se (ucur+ de acest privile*iu femeiesc de a vedea f+r+ s+ priveasc+. Mincent% ad+postit su( cutele lar*i ale um(relei% putu s+ recunoasc+ la *eamul cupeului profilul uscat al colonelului. #e c+uta aici contele NulianB 7e ce pornise tocmai pe acest drumB #4iar )n momentul c nd Mincent )$i punea aceste )ntre(+ri% o rafal+ (rusc+ de v nt% premer*+toare furtunii ce se apropia% se isc+ )n lun*ul $oselei $i ridic+ un adev+rat v rtede praf% )n dosul c+ruia cupeul se f+cu nev+zut. 'ui Mincent nu,i p+sa de furtun+. /ici. nu (+*ase de seam+ c+ norii aceia frumo$i ce veneau dinspre r+s+rit se )ntinseser+ peste m+sur+ $i c+ linia lor de atac% (ine delimitat+ pe al(astrul cerului% se afla acum c4iar deasupra capului s+u% d nd luminii soarelui ce apunea c teva nu,an!e purpurii% care f+ceau mai ap+s+toare )ntrea*a lor mas+% )ntunecat+ $i *rea ca o imens+ calot+ de plum(. . #cea ce domina * ndurile lui Mincent era cupeul. # nd v rte-ul de praf se )mpr+$tie% cupeul disp+ruse sau% cel pu!in% nu mai putea fi deose(it printre cele patru sau cinci ve4icule care se ar+tau )n dep+rtarea posomorit+ a $oselei. F+r+ s+ mai stea la c4i(zuial+% Mincent p+r+si drumul mare $i apuc+ pe un drumea* ce se desc4idea spre st n*a. <in*urul s+u * nd era s+ nu urmeze aceea$i cale cu acel *roaznic cupeu. 7rumea*ul% care )ncepea Ia -um+tatea $oselei dintre Paris $i Mille-uif% l+sa )n urm+ fortul de la >ictre $i co(ora spre <ena% t+ind (ulevardul #4ois3 )n dreptul Por!ii @n*leze$ti. # teva case s+r+c+cioase m+r*ineau r+sp n,tia% dar% dup+ dou+ sau trei sute de pa$i% drumea*ul se )n*usta dintr,o dat+% pierz ndu,se )n cotituri printre lanuri. Mincent a(ia apucase pe acest drumea*% c nd furtuna iz(ucni cu o rar+ violen!+. P+m ntul r+sun+ (rusc su( loviturile unei averse cu *rindin+ cum numai v ntul de r+s+rit poate s+ a(at+ asupra Parisului. Dn acela$i timp% lumina zilei se )ntunec+ su(it. <,ar fi zis c+ o perdea nea*r+% cu refle0e verzui $i viorii% se )ntinsese peste c m,pie. 9pusul stins nu mai trimitea dec t raze sinistre% )n culori nefire$ti% care,$i sl+(eau f+r+ )ncetare intensitatea. P r itul puternic al *rindinei (+t nd p+m ntul din toate p+r!ile fu acoperit de o trosnitur+ seac+ $i sf $ietoare% )nso!it+ de o lumin+ firav+ ce,l )nf+$ur+ pe Mincent ca )ntr, un *iul*iu !esut din raze palide% apoi ecourile cerului $i ale p+m ntului% transform nd aceast+ e0plozie a tr+s,netului% o )mpr+$tiar+ de,a lun*ul z+rilor cu un (u(uit )nsp+im nt+tor. 7in acea clip+% ur*ia furtunii se dezl+n,!ui% amplific ndu,$i viitoarea $i tumultul. /oaptea scotea urlete supraomene$ti. #erul% spintecat )n toate sensurile% )$i rev+rsa focul m+runtaielor )ntr,o dezordine m+rea!+ $i )nsp+im nt+toare. .otul dur+ o -um+tate de or+. Mincent #arpentier% sl+(it $i (olnav% r+t+cea acum la )nt mplare% )mpins )ncoace $i )ncolo ca o (iat+ (arc+ f+r+ c rm+% incapa(il+ de a rezista vi-eliei. Dn )ntunericul ce se )nte!ise% str+lucirea ful*erelor nu,i ar+ta altceva dec t p+m ntul *ol $i desfundat% )n care fiecare pas i se )n*ropa pina la *lezn+. Pierduse drumul drept. O clip+% se temu s+ nu moar+. ;i )n aceast+ (uim+ceal+ nemaipomenit+% ce,i zdruncinase * n,durile% a$a cum elementele dezl+n!uite )i z*uduiau (ietul s+u trup% un

cr mpei al amintirii )i c4inuia necontenit creierul. <e * ndea la )nt mplarea lui 2e3nier )n c mpia <artenei% )ntr,o noapte ca asta% pe o furtun+ asem+n+toare. 9ceast+ idee )l urm+rea $i )l o(seda cumplit. Dn dou+ sau trei r nduri% lumina ful*erului )l l+s+ s+ )ntrevad+ c teva cocioa(e )mpr+$tiate pe c mp. Fiecare ar fi putut s+ fie de (ine% de r+u un ad+post% dar el trecea )nainte% tremur nd ca var*a su( 4ainele ude leoarc+. <e temea de ospitalitatea necunoscut+. /umele *azdelor lui 2e3nier )i reveneau acum )n minte. Di era fric+ de #4er,c4elita% acea furie (e!iv+% $i de asasinul acela cu c4ip de (uldo*% c+ruia t n+rul pictor )i spunea va*mistrul. Dn cele din urm+ c+zu -os% sau mai cur nd se l+s+ s+ cad+% )nvins de o(oseala de nesuportat $i de durerile provocate de r+nile redesc4ise. /u mai avea voin!+ s+ lupte. ' n*+ el se afla o form+ )ntunecoas+. <t+tea cu spatele )n (+taia ploii% dar capul i se spri-inea de o piatr+ care forma pra*ul unei case. Mincent nu vedea casa% dar auzea )n dosul lui o voce r+*u$it+ care cinta prin vuietul furtunii" era vocea unei (+tr ne femei ame!ite de (+utur+. @ra at t de o(sedat de povestirea lui 2e3nier% )nc t i se p+rea c+ recunoa$te un c ntec italian. Ln ful*er (razd+ cerul. #asa ap+ru din um(r+% s+r+c+cioas+ $i trist+% cu o potec+ noroioas+ primpre-ur $i cu *ardul d+r+p+nat al cur!ii sale mici. # nd ful*erul se stinse% Mincent z+ri )ntre u$+ $i pra* o dira de lumin+. O)ntecul continua. /i$te picioare )nc+l!ate )n sa(o!i *rei )ncepur+ s+ mear*+ pe podea. I @i: stri*+ cineva din+untru. #e% ai adormit )n loc s+ te )m(raci% lene$uleB @i% va*mistrule: Minccnl nu ar fi fost mai zdro(it% c4iar dac+ ar fi c+zut zidul peste el. Ln moment crezu c+ viseaz+% cu at t mai mult cu cit aceast+ uluitoare )ntre(are r+m nea f+r+ r+spuns. 7ar vocea r+*u$it+ relu+ aproape numaidec t" I <t+p ntii nu se deran-eaz+ )n fiecare sear+ ca s+ vin+ personal )n ( rlo*ul t+u $i s+, !i spun+ c+ se face ziu+. .rea(a tre(uie s+ fie *ra(nic+. Pentru a$a ceva nu e0ist+ vreme rea. Ia,o din loc% dac+ vrei s+,!i salvezi oaselel: Iar+$i% nici un r+spuns. Mincent se * ndea% f+c nd o sfor!are uria$+ ca s+ poat+ vedea limpede )n 4aosul din creierul s+u. 59ici a venit cupeul colonelului: ;i are nevoie de va*,mistru pentru mine:6 Il trecur+ fiori $i ad+u*+ )n sinea lui" 5Ma*mistrul: Omul care ucide6. Dncerc+ s+ sc ridice ca s+ fu*+. Picioarele )i erau )ns+ ca paralizate. I @u am s+ ies relu+ vocea r+*u$it+ ca s+ aduc de (+ut. <ticla c *oal+ $i m+ usuc de sete... 9: )n sf r$it% iat+,te: Ln al doilea mers% mai *reoi% se auzi )n+untru $i o alt+ voce zise" I /u !i s,a p+rut c+ .at+l nu era ca totdeauna% (+tr na #4erc4elitaB /u s,a sc4im(at nimic )n el% dar parc+ nu e acela$i om. 7ac+ $i,a (+*at el tr+sura prin uli!ele astea% )nseamn+ c+ !ine neap+rat s+,i fac+ de petrecanie ar4itectului% asta,i si*ur:

I &otiv )n plus s+ te *r+(e$ti% puturosule: Dnc+ o dat+% Mincent% adun ndu,$i toate for!ele% )ncerc+ s+ scape din str nsoarea co$marului cel !inea le*at. 2eu$i s+ se ridice )n m ini $i pe *enunc4i. I Ia )nv rte$te ni!el tocila zise )n acel moment va*mistrul c+ mi s,a cam ru*init scula. 1*omotul unui cu!it tras pe o piatr+ scr $ni prelun*. 9cesta a fost ultimul sunet auzit de Mincent )nainte de a c+dea% )nvins $i le$inat% pe pra*. XXXMIII 7I<P92IOI9 7in acea noapte% 2e3nler pe de o parte $i Ir8ne pe de alta r+m+seser+ f+r+ nici o $tire. Dn casa lui Mincent #ar,pentier nu se *+sise nici un indiciu oare s+ poat+ a-uta la dezle*area eni*mei dispari!iei sale. #+ci Mincent disp+ruse cu des+v r$ire% f+r+ s+ lase nici cea mai mic+ urm+% ca $i cum l,ar fi )n*4i!it p+m ntul. Ir8ne fu ad nc z*uduit+. 9m v+zut c+ ea se afla su( st+p nirea unei o(sesii morale foarte puternice. Ln *eniu r+u i se strecurase )n prea-m+ $i o )nl+n!uise% a$a cum )$i )nf+$oar+ $arpele prada. Oricare ar fi numele pe care i l,am dat% maica &aria cea >un+ sau contele Nulian% acest demon% cu oc4iul !intit f+r+ )ndurare asupra scopului s+u% o alesese pe Ir8ne drept instrumentul% drept c4eia care ar putea )ntr,o zi s+ desc4id+ u$a tezaurului din 'a &erci. <+ nu uit+m c+ un )ntre* cerc al l+comiei )mpinse p n+ la delir )ncon-ura aceast+ *r+mad+ de (o*+!ii $i c+ Mincent #arpentier f+cea ,o(iectul patimii )nfier( ntate a tuturor acestor c+ut+tori de aur% el fiind sin*urul om din lume care cuno$tea pro(a(il secretul colonelului% deoarece acesta )l alesese pe el ca s+ construiasc+ lada de piatr+ )n care dormea uria$a sa avere. Prins )ntre colonel sau% mai (ine zis% )ntre contele Nulian $i #avalerii .ezaurului% a c+ror alian!+ o respinsese% Mincent #arpentier% sin*ur% dar cuprins $i el de patima comun+ tuturor% nu avea prea mul!i sor!i ca s+ scape din *4earele destinului s+u. #ontele Nulian% )nvin*+torul de ast+zi% )ncepuse de mult $i foarte pe departe asediul casei )nainta$ului s+u. @l procedase ca *eneralii pricepu!i )n fa!a unei cet+!i (ine ap+rate% fi0)nd peste tot% unde acest lucru era posi(il% puncte de atac )naintate% din care multe puteau fi inutile% dar din care m+car unul avea s+ lanseze coloana de. atac% la ora potrivit+. @l venea din Italia% nu se d+dea )n l+turi de la nici un sacrile*iu% $i )$i alesese drept cartier *eneral a$ez+m ntul reli*ios al maicilor de la & n+stirea #rucii. 9colo% de dou+ ori ap+rat% de zidurile m n+stirii $i de costumul de femeie )n care se de*4izase% contele Nulian se amuzase s+ su(-u*e% s,o fascineze pe aceast+ (iat+ copil+ care tre(uia% dup+ socotelile lui% s+,l fac+% )ntr,t) (un+ zi% st+p nul lui Mincent #arpentier% a c+rui fiic+ adorat+ era. Ir8ne c+zuse )ntrea*+ $i de la )nceput su( influen!a acestei femei% care% ca virst+% ar fi putut s+,i fie mam+ $i pe care ea o considera mult superioar+ celorlalte maici din apropierea sa. Pentru ea% &+ria cea >un+% frumoas+ ca o re*in+% descendent+ a unui neam ilustru% dar do(o,r t+ de nenorociri% )i ap+rea )nv+luit+ )ntr,o mantie de misticism $i poezie. #a la to!i copiii inteli*en!i $i nu e0ista )n aceast+ & n+stire a #rucii copil+

care s+ se poat+ compara )n inteli*en!+ cu Ir8ne #arpentier elementul romantic era foarte puternic. .o!i suntem vulnera(ili mai mult prin for!a noastr+% dec t prin sl+(iciunile proprii. Ispititorul o atac+ pe Ir8ne prin partea ei tare. Dn lun*ile convor(iri pe care maica &+ria cea >un+ le avea cu fata% su( prete0tul de a o )nv+!a lim(a $i literatura italian+% ap+rea mereu ima*inea unui om% cu pricepere. pus+ )n valoare% su( o tainic+ $i )ntunecat+ lumin+% )ncadrat+ de acel presti*iu de ne)nvins pe care )l aureoleaz+ nefericirea neamurilor ilustre. 9cest om era urma$ul unic al unor str+luciri trecute t n+rul frate al maicii &+ria cea >un+ )n viitor poate din nou prin!" contele Nulian. ;i maica &+ria cea >un+ l+sa s+ se )ntrevad+ un vis" Ir8ne% eleva sa% fiica sa spiritual+% lo*odit+ cu acest destin melancolic $i )n acela$i timp m+re!: Ir8ne era foarte t n+r+. @a )l iu(ea pe 2e3nier din toat+ inima% aproape tot a$a de sincer $i de profund cum )l iu(ea $i pe tat+l ei. 2e3nier )nsu$i contri(uise la" acest rezultat prin marele respect pe care )l punea )n dra*ostea lui arz+toare" respect pentru fat+% respect pentru el )nsu$i% respect pentru viitorul lor comun. <,ar fi zis c+,i era fric+ s+ desc4id+% m+car pentru a arunca pe ascuns o privire )n+untru% caseta )n care dormeau dulcile f+*+duieli ale fericirii sale. /il $tiu cum s+ e0plic aceasta" Ir8ne nu,l v+zuse pe contele ]Iulian dec t )n portretul s+u )n miniatur+ din medalionul purtat la * t de maica &+ria cea >un+% $i totu$i contele Nulian devenise st+p n pe ima*ina!ia Ir8nei #ar,pentier. @a visa la acest c4ip palid. Dn cur+!enia a(solut+ a sufletului ei% fata nu,$i d+dea seama ce mare prime-die este s+ viseze. /u,i era fric+ s+,l iu(easc+ pe fratele prietenei sale cele mai (une. 7ar iu(ea oare cu adev+ratB 7a. Dns+ ceea ce iu(ea ea era prime-dia necunoscut+ care )ncon-ura ca o aureol+ acest c4ip palid% era vite-ia )nvins+% era nefericirea predestinat+. Di era deci prins+ numai ima*ina!ia. 9m v+zut cum contele Nulian d+dea lupta decisiv+ pe un alt teren% dar el nu,$i p+r+sise totu$i prima sa cucerire. @ra )n firea lui s+ p+streze% s+,$i economiseasc+ rezervele% )i scrisese Ir8nei% devenit+ de prisos% numai pentru a,$i asi*ura triumful )n viitor. Ir8ne ar fi purtat mult+ vreme doliul dup+ primul ei vis% f+r+ lovitura (rutal+ $i )n*rozitoare pe care i,o d+du realitatea. 2e3nier fu cel care )i aduse fatala veste $i durerea lor comun+ )i apropie $i mai mult. # nd avu loc )ntrevederea dintre cei doi lo*odnici% Mincent #arpentier disp+ruse de cinci zile. 2e3nier% r+scolind peste tot% putuse descoperi doar c teva urme va*i. Lnii vecini )l v+zuser+ pe omul cu costumul de pictor,peisa*ist urc nd strada 9pusului )n direc!ia O(servatorului. 7in )nt mplare% o feti!+ care )i poza )n mod o(i$nuit lui 2e3nier recunoscuse 4ainele sale% dincolo de (ariera Fontaine(leau% purtate de un om )ntre dou+ v rste% care p+rea (olnav $i o(osit. Feti!a tocmai se plim(a cu o cuno$tin!+ $i putuse s+,l urm+reasc+ pe c+l+tor p n+ <pre >icetre% dar )ntre timp se ivise furtuna $i fata c+utase ad+post )ntr,o circium+.

7incolo de acest punct% >icetre% orice urm+ se pierdu. Ir8ne )$i amintea de ultima )ntrevedere avut+ cu tat+l ei. O(servase tul(urarea $i cuvintele lui f+r+ $ir. P+stra o impresie ele triste!e% aproape ele *roaz+% pe care i,o l+saser+ cuvintele lui ele r+mas (un. 'a fel $i 2e3nier. Lltimele cuvinte ale lui Min cent )i r+sunau )nc+ )n urec4i% sem+n nd cu un adev+rat testament ver(al. 7ar de ce )l trimisese Mincent la &esa*eriile *eneraleB <e descoperi c+ Mincent )$i re!inuse loc pentru aceea$i sear+ $i la &esa*eriile 'afitte $i la dili*enta po$tal+. Dn mod firesc se n+$tea o idee lu*u(r+. @a )i veni lui 2e3nier% )i veni $i Ir8nei" * ndul la o sinucidere. 7ar ce motiv ar fi avut Mincent s+,$i ia zileleB @l se afla )n plin+ prosperitate= afacerile lui )$i l+r*eau cercul )n fiecare zi= )nainta cu pa$i repezi spre (o*+!ie. 1vonul pu(lic )$i lu+ sarcina de a da r+spunsul la aceast+ )ntre(are. Mincent era un om (inecunoscut= f+cea parte dintre cei care au reu$it )n via!+. Parisul )i datora deci c teva zile de ( rfeli% de presupuneri $i de tr+nc+neli. 1vonul pu(lic% murmur ce se na$te nu se $tie unde $i care cap+t+% de cum se na$te% propor!ii *+l+*ioase% )$i ia (ucuros sarcina de a da solu!ii pro(lemelor pe care evenimentele le supun curiozit+!ii tuturor. Dn ultima vreme% spunea zvonul pu(lic% ar4itectul la mod+ dusese o via!+ (izar+. 2o(lot% valetul s+u% care )i era foarte ata$at% m+rturisi c+ de c teva luni era de nerecunoscut. #e aveaB Ln *r+unte de ne(unieB @i% 7oamne% da% cam a$a ceva" Mincent #arpentier se de*4iza noaptea ca s+ ias+ )n ora$. ;i% lucru curiA<% printre cei care nu )ndep+rtau prea mult aceast+ idee a ne(uniei se aflau )n primul r nd 2e3, nier $i Ir8ne )ns+$i. Ir8ne $i 2ecmier avuseser+ am ndoi acest * nd% )nainte c4iar ca zvonul pu(lic s+,l pun+ )n circula!ie. V P n+ $i (unele maici de la & n+stirea #rucii )$i m+rturisir+ )ntre ele c+ domnul #arpentier avea un 5aer ciudat6 )n timp ce suprave*4ea pre*+tirile pentru distri(uirea premiilor. 7ar nu fu totul. <e descoperi )n acela$i timp c+ afacerile lui Mincent #arpentier nu erau str+lucite dec t la suprafa!+. Ln )ntre* furnicar de creditori ap+ru dintr,o dat+% dup+ dispari!ia lui% iar credinciosul 2o(lot veni )ntr,o diminea!+ s+,i spun+ lui 2e3nier" I #ine ar fi putut crede una ca astaB <+,i mul!umeasc+ lui 7umnezeu $i sfin!ilor s+i. I se va vinde palatul% prin 4ot+r re -udec+toreasc+% $i% dup+ plata datoriilor% domnul 'ecoE va mai r+m ne cu dou+ sau trei sute de mii de franci )n pierdere: Palatul fu v ndut $i nu mai r+maser+ dec t datorii. Ir8ne p+r+si & n+stirea #rucii% .recur+ c teva luni. Ir8ne avea $aisprezece ani $i 2e3nier )i zise" 5<+ ne c+s+torim%

a$a voia p+rintele nostru6. Ir8ne r+spunse" 5<unt prea tin+r+6. @a )$i lu+ o od+i!+ cu c4irie $i muncea cu m inile ca s+ poat+ tr+i. &ai trecur+ c teva luni. Parisul )l uitase de mult pe Mincent #arpentier. Ln alt eveniment cu mult mai important )l preocup+ timp de o s+pt+m n+" vreau s+ vor(esc despre moartea acestui om drept% )nc+rcat de am $i de virtu!i% de colonelul >ozzo, #orona. 9m povestit )n alt+ carte l despre sf r$itul acestui (inef+c+tor al omenirii $i despre )nduio$+toarca ceremonie fune(r+ care )i urm+. Mom relata acum numai c teva am+nunte )nc+ inedite% ce se lea*+ de povestirea noastr+ din prezent. Patul )n care a*oniza colonelul fusese )ncon-urat p na )n ceasul din urm+ de principalii mem(ri ai asocia!iei Fracurilor /e*re. 9ceasta era familia lui. .imp de dou+ treimi de veac% el e0ercitase asupra lor acea tiranie p+rinteasc+ $i (at-ocoritoare pe care am eviden!iat,o de at tea ori )n povestirile noastre. Oricine )l atacase murise. ;u(reda sa (+tr ne!e (+*ase )n p+m nt pe cei tineri $i pe voinici. A r(ovirea lui p+rea a nu cunoa$te sf r$itul. l )ntr,un alt roman din ciclul Fracurilor /e*re% intitulat Inim+ de o!el. (nit.) <e aflau acolo% l n*+ patul s+u% to!i cei ce tre(uiau s+,l mo$teneasc+% a$a cum *eneralii lui 9le0andru cel &are )$i )mp+r!eau imperiul lui. /umai c+ imperiul lui 9le0andru erau u$or de )mp+r!it% era destul s+ se taie din *r+mada de provincii $i re*ate% pe cit+ vreme aici mo$tenirea invizi(il+ p+rea s+ r+m n+ ascuns+. 9supra imensit+!ii patrimoniului e0istau p+reri va*i $i aproape iluzorii% dar un sin*ur om% )n )ntrea*a lume% putea s+ spun+" 5<+pa!i p+m ntul )n cutare loc $i ve!i *+si tezaurul din 'a &erci6. 9cest om urma s+ moar+ dar el nu spunea nimic.% Dns+ va muri oareB .o!i cei de fa!+ speraser+ $i c4iar puseser+ de at tea ori la% cale moartea lui: ;i tot de at ,tea ori )l v+zuser+ cl+tin ndu,se pe mar*inea *ropii: 9ceast+ perpetu+ a*onie% care )$i (+tea -oc de urma$ii ner+(d+tori% era mai adev+rat+ ast+zi dec t ieriB /imeni n,ar fi putut,o spune. @rau de fa!+" doctorul <amuel% a(atele X... ducele ('udovic al XMII,lea)% contele #orona% domnul 'ecoE (tulonezul Fr+!ie)% contesa de #lare. @i afi$au o ad nc+ m 4nire% dar sor(eau din oc4i aceast+ paloare de cadavru care constituia pentru ei cea mai scump+ dintre f+*+duieli. #olonelul spusese cu o sear+ )nainte" I <cumpii mei copii% de data asta cred c+% a!a a a-uns la cap+tul mosorului. /u voi mai apuca ziua de m ine. Iat+,v+ mai (o*a!i dec t #resiis: /u pot s+ iau pu$culi!a cu mine )n morm nt. &ii de draci: O s+ v+ s+tura!i din plin% pisicu!elor: /ici nu vreau s+ v+ spun c t e )n sac= vreau s+ ave!i pl+cerea surprizei. <unt convins c+ o s+ m+ pl n*e!i% (i(icilor: 7ar va fi o (un+ consolare pentru voi c nd v+ va c+dea pe cap% ca o (inecuv ntare% testamentul meu... l /u v+ spun mai mult. #eru un preot% dorind s+ termine )n mod decent% a$a cum tr+ise )n via!+. 9(atele X... se oferi. &uri(undul )i f+cu prietene$te cu tifla.

Ie$ind% doctorul zise" I /,a vrut s+ m+ lase s+,i iau pulsul. @ foarte r+u% dar alteori l,am v+zut $i mai r+u dec t acum. I /u v+ l+sa!i am+*i!i: (om(+ni 'ecoE. Dl voi socoti mort numai dup+ ce )l vor fi m ncat viermii. #ontesa de #lare )ntre(+" I #e ne vom face dac+ va lua secretul cu el )n morm ntB XXXIX #9&@29 &O2.L'LI /ici unul dintre #avalerii .ezaurului nu putu s+ dea un r+spuns la )ntre(area ptis+ de contesa de #lare. 9 doua zi% dis,de,diminea!+% colonelul avu o lun*+ consf+tuire cu contesa Francesca #orona% nepoata $i favorita 'ui. I se pl nse% sptin ndu,i c+ )n a-un i se trimisese un fals preot% un tic+los mizera(il% numit 9nni(al Aio-a% devotat trup $i suflet contesei de #lare% c+ruia )i pusese un anteriu peste redin*ot+. I ',am (+nuit imediat ad+u*+ el $i i,am )ndru*at ni$te fleacuri. 7ar vreau s+ m+ spovedesc cu adev+rat. #4iar dac+ asta nu,mi a-ut+ la nimic% nici r+u nu poate s+,mi fac+% nu,i a$a% Fanc4etteB 9m s+,!i spun multe lucruri. 'e,am promis tuturor mo$tenirea mea% dar fu vei fi aceea care o va avea. /umai tu )mi e$ti dra*+. Oie )!i voi )ncredin!a taina tezaurului= din 'a &erci% .!ie )!i voi at rna de * t <capularull <capularul pe care )l curtam pe vremea c nd numele meu f+cea s+ tremure 9peninii... numele meu de Fra 7iavolo: )!i voi da c4eia tezaurului lac de (o*+!ii f+r+ fund% unde se *+se$te destul aur ca s+ po!i cump+ra con$tiin!a )ntre*ului neam omenesc. I 'a ce,mi vor folosi toate acesteaB murmur+ Francesca. 7ac+ dumneata nu vei mai fi aici% ei m+ vor ucide. I )i vei ucide tu% dac+ vrei. Dn scrierile poetului nos,tru din Ferrara% divinul 9riosto% se vor(e$te despre un. eavaler care r+stoarn+ totul )n calea lui cu o lance de aur. iii vei avea lancea de aur... 7ar% ascult+,m+% orele trec lepede ca minutele )n prea-ma mor!ii. .re(uie s+ c $ti*i mo$tenirea% )ndeplinind poruncile mele. Mrei s+ mi te lLpuiB Francesca r+spunse" I &,am supus )ntotdeauna% tat+. <capularul de Ia 'a &erci se credea c+ ar con!ine marele secret III Fracurilor /e*re% dezv+luit )n seria format+ din 9rmata invi,. W(il+ $i &ama 'eo. (n.t.) ] @ adev+rat: 7ar ceilal!i... 94: #eilal!i... se )nv r,fesc )n -urul meu a$a cum $acalii $i cor(ii dau t rcoale )n prea-ma leilor muri(unzi. <unt mul!umit c+ am s+ mor. &oartea e un refu*iu. 9ltfel m,ar fi asasinat: Ln fior de *roaz+% care desi*ur c+ era sincer% )i scutur+ m+dularele su( cuvertur+. @l ad+u*+" I Mino mai )ncoace. @i tre(uie s+ fie pe aproape. 7ac+ ar auzi ceea ce am s+,!i spun% ai fi pierdut+... 9propie,te $i mai mult. Alasul s+u se transform+ )n murmur% )n timp ce continua" I I!i tre(uie un (+r(at care s+,!i p+zeasc+ tezaurul. ',am ales dintr,o mie de oameni

$i l,am verificat ani de zile. Pe acest om )l doresc ca du4ovnic. @l $tie $i a$teapt+. 7u,te $i adu,l )ncoace. I Lnde se afl+B I 9proape de tot de aici% )n pasa-ul <aint,2oc4. @ste un preot t n+r. #a $i noi% este de prin )mpre-urimile <ar,tenei= se nume$te a(atele Francesc4i. 2epet+ numele. #ontesa #orona se supuse. #olonelul relu+" I Francesca% Francesc4i% a$a )!i vei aminti mai u$or. 'ocuie$te la num+rul trei )n pasa-. 9 fost f+cut vicar acum dou+ zile. @ un sf nt" poste$te ca s+,$i dea plinea la s+raci. /u tre(uie s+,i e0plici nimic. @l $tie dinainte tot ce are de f+cut. Ii vei spune numai cuv ntul convenit% I #are cuv ntB I 9 muri )nseamn+ a tr+i. 2epet+: 59 muri )nseamn+ a tr+i.6 I >ine... ;i vei mai ad+u*a" )n noaptea care vine% va f- ziu+ plin+. 2epet+: , 5)n noaptea care vine% va fi ziu+ plin+.6 I >ine. .u nu $tii c t de mult !in la tine. O vei $ti ro)ine. #ontesa Francesca se ridic+. I /u )nc+ zise muri(undul mai a$teapt+% c+ nu am terminat. .oat+ ziua de ast+zi $i )n noaptea urm+toare% care va fi ultima mea noapte% tu vei comanda aici. /u,!i fie team+ de nimic. @i nu vor )ndr+zni s+,mi calce ordinele. /u vor cuteza s+ ridice capul )nainte de a m+ fi v+zut (ine !intuit )n cuie )ntre sc ndurile co$ciu*ului. .u vei proclama cu t+rie voin!a mea $i nimeni nu se va ridica )mpotriva ei. Mei face, oB I O voi face. I Mei spune" Lltimele zile ale .at+lui .uturor au fost c4inuite de o team+. I,au tre(uit at !ia ani ca s+ moar+% c+ a-unsese s+ se )ndoiasc+ de moarte. <e * ndea c+ moartea putea s+ $ov+ie a,l lovi $i s+ )ncerce de mai multe ori. <,a mai v+zut a$a ceva% mai cu scam+ la (a(anii care dep+$esc limita o(i$nuit+ a vie!ii. ;i .at+l .uturor are peste o sut+ de ani: .at+l vrea% pentru a evita c4inul unei )n*rop+ri premature sau alte prime-dii pe care nu le precizeaz+% el vrea ca trupul s+u s+ r+m n+ terit de orice atin*ere )n noaptea decesului $i )n ziua care U a urma. #orpul s+u va fi p+zit $i ve*4eat de omul pe care l,a ales el% care este un preot% sin*urul )ns+rcinat ..I se roa*e la c+p+t iul s+u $i s+ procedeze la m+surile de )n*rop+ciune% dup+ ce va fi f+cut pro(ele convenite intre el $i .at+l. D!i vei reamintiB I 7a% )mi voi reaminti. I 7u,te acum $i las+,i s+ intre aici pe to!i (unii mei prieteni% pentru ultima dat+. #ontesa Francesca #orona ie$i. ;efii Fracurilor /e*re intrar+. #olonelul !inu s+ dea mina cu fo!i. #+tre amiaz+% Francesca se )ntoarse cu t n+rul vicar% care p+rea un om eu )nf+!i$are ascetic+. #olonelul le spuse $eii lor Fracurilor /e*re" I <cumpii mei copii% acum l+sa!i,m+ sin*ur% $i asculta!i de mica mea Fanc4ette% ca

$i de mine )nsumi% p n+ in ceasul )nmorm nt+rii. 9ltfel... /u termin+% dar )n oc4ii lui care se stin*eau ap+ru o lucire ca de ful*er... @l mai ad+u*+ totu$i" I .estamentul meu pecetluit v+ va fi predat de c+tre a(atele Francesc4i la o or+ dup+ funeraliile mele. #olonelul >ozzo,#orona )$i d+du ultima suflare )n ace, 5 ea$i zi la orele patru dup+, amiaz+. #onform voin!ei sale e0primate )n mod imperios% a(atele Francesc4i ve*4ea sin*ur r+m+$i!ele lui p+m nte$ti. #u toate acestea% prietenii s+i )$i f+cur+ datoria. Dn cursul nop!ii $i zilei urm+toare% nici unul dintre $efi nu p+r+si palatul din strada .4erese% iar in camera vecin+ cu odaia mortuar+ instalar+ o capel+ unde o c+lu*+ri!+ r+mase )n ru*+ciune p n+ la ridicarea corpului. /umai% doamna contes+ de #lare% sin*ur+% lipsea dintre $efii aduna!i la palatul >ozzo. 7e la ora decesului $i p n+ noaptea t rziu% t n+rul preot fu auzit recitind din r+stimp )n r+stimp ru*+ciunile la!i,% ne$ti cerute de ritualul funerar. <eara% $efii se adunar+ )n sufra*erie% unde luar+ o mas+ trist+ cu adev+rat trist+% c+ci fiecare era )n*ri-orat. Preotul% )n camera mortuar+% c+lu*+ri!a% )n capel+% r+m+seser+ sin*uri. #+lu*+ri!ei i se p+ru c+ aude )n camera% colonelului ni$te z*omote curioase cu toate c+ a(atele Francesc4i nu contenea s+ recite cu *las tare ru*+ciunile prescrise. /u )ncerc+m s+ scuz+m fapta% dar c+lu*+ri!a se duse s+ se uite pe *aura c4eii. Fu )n zadar% c+ci *aura c4eii era astupat+ ermetic. 7e cealalt+ parte a u$ii se auzea un fel de forfot+% ca $i cum s,ar fi f+cut ceva care cerea mult+ mi$care. <e auzeau pa$i )n+(u$i!i pe covor. ;i patul sc r ia. Dn loc s+ se roa*e% c+lu*+ri!a p+rea a fi c+zut acum prad+ unei a*ita!ii fe(rile. #a s+ aud+ mai (ine% )$i ridic+ o clip+ voalul *ros al ordinului s+u% care )i ascundea aproape toat+ fi*ura% $i dac+ cineva ar fi intrat )n acel moment% ar fi putut recunoa$te% )n dosul cutelor de ser- ne*ru% tr+s+turile m ndre $i fermec+toare ale contesei &ar*uerite de #lare. 9ici% fiecare ducea r+z(oiul pe cont propriu. <pre miezul nop!ii intr+ cineva. @ra Francesca #orona% care venea s+ se reculea*+ $i s+ se roa*e. @a purta )n suflet un doliu adev+rat $i cucernicia sa nu era o comedie. #+lu*+ri!a avusese timp s+,$i lase voalul )n -os. #ele dou+ femei nu sc4im(ar+ )n tot timpul nop!ii dec t c teva% cuvinte. 1*omotul acela ciudat continua s+ se aud+ )n camera mortului. <pre ziu+% Francesca #orona se retrase. 2+mas+ sin*ur+% contesa de #lare se apropie de u$+ cu repeziciune% ca $i cum cineva ar fi rupt le*+tura care o !inea )n*enunc4eat+ pe sc+unelul de ru*+ciune. 7e data asta nu mai )ncerc+ s+ se uite prin *aura c4eii. >+*+ mina )n (uzunarul roc4iei $i scoase un o(iect pe care rareori c+lu*+ri!ele )l poart+ asupra lor un mic (ur*4iu% nou,nou!. #u a-utorul acestui instrument% ea atac+ cu )ndem nare $i precau!ie canatul u$ii. Pentru o contes+% avea o remarca(il+ indem nare a m inii. Dn c teva minute% o *aur+ fu f+cut+ )n u$+.

7oamna contes+ de #lare )$i lipi mai )nt i (uzele de *aur+% ca s+ sufle rume*u$ul produs de )nv rtirea (ur*4iului. 9poi )$i a!inti prin *aur+ un oc4i lacom $i arunc+ o privire )n camera mortului. #u toate c+ se lumina de ziu+% camera era foarte )ntunecat+% pentru c+ draperiile erau trase )n fa!a ferestrelor% dar contesa v+zu din prima clip+ ceva care o umplu de uimire. #4iar )n fa!a *+urii str+punse de ea se afla o u$+ desc4is+ o u$+ pe care ea n,o mai v+zuse. 9ceast+ u$+ se afla spre picioarele patului $i% atunci c nd se )nc4idea% disp+rea )n )ntre*ime )n panoul lemn+riei de pe perete. L$a d+dea spre o scar+ tot at t de necunoscut+ contesei &ar*uerite% din care se z+rea numai rampa )nclinat+. 7up+ ce se orienta% contesa calcul+ c+ aceast+ scar+ tre(uia s+ co(oare la parter% la penultima dintre camerele situate spre *r+dina de pe strada Mr+(iilor. 9far+ de u$+ nu se vedeau dec t picioarele patului% o -um+tate de metru de zid $i col!ul unei canapele pe care st+tea un om. Omul ap+rea t+iat de mar*inea rotund+ a *+urii f+cute de (ur*4iu. /u i se vedeau% dec t picioaJ,rele. 7ar asta era destul ca s+ se o(serve c+ el nu purta ve$m nt preo!esc. #ine era acest oraB ;i ce f+cea aiciB Pe de alt+ parte% mar*inea pateri era neted+. <,ar fi 1is c+ su( cuvertur+ nu era nimic. Dn timp ce falsa c+lu*+ri!+ privea cu luare,aminte% c+u,t ndu,l pe preot $i corpul% care tre(uiau s+ fie acolo dar #are lipseau% la cap+tul sc+rii ap+ru un cap de%om. @ra c4iar fruntea mistic+ $i pe -um+tate c4eal+ a a(atelui Francesc4i. Purta )n spatele lui o povar+ care deveni Mizi(il+ dup+ ce urc+ $i ultima treapt+ a sc+rii. 9ceast+ povar+ era cadavrul colonelului. #ontesa &ar*uerite )$i opri r+suflarea% r+m n nd cu *ura c+scat+. @a vedea% dar nu,$i putea crede oc4ilor% at t era de neverosimil $i de straniu acest spectacol. 7e unde venea a(ateleB ;i de ce c+ra el astfel un cadavruB Fusese mai )nt i co(orit% fiindc+ acum )l aducea din nou sus. Dnc+ o dat+% de ceB #ontesei )i trecu prin minte e+ le$ul tr+ia. 9$a se e0plica totul. #olonelul fusese dus la parter ca s+ poat+ da indica!ii e0acte asupra tezaurului $i s+ frustreze astfel asocia!ia Fracurilor /e*re. @ra pro(a(il% era si*ur... >a nu% le$ul era ri*id% p+r nd uscat $i mumifiat. 9(atele Francosc4i )l purta eu o mare u$urin!+. @l )l arunc+ pe pat% unde corpul r+mase nemi$cat $i !eap+n ea acela al unui animal )mp+iat. ;i era c4iar colonelul% despre asta nu mai putea fi )ndoial+. 7in )nt mplare% capul se afla spre picioarele patului $i r+m nca )n c mpul vizual al *+urii din u$+. <e vedea din plin. @ra colonelul )n carne . $i oase.%. Dn acel moment% omul de pe canapea se ridic+. #ontesa de #lare )$i )n+(u$i )n piept un stri*+t de stupoare ce era *ata s+,i scape. /e amintim c+ contesa &ar*uerite% ast+zi travestit+ )n c+lu*+ri!+% -ucase odat+ alt rol% acela de model de pictur+% pentru a se putea introduce )n atelierul lui 2e3nier% ca s+ capete e0plica!ii asupra acelei p nze misterioase% ta(loul de la *aleria >iffi. @i (ine% cele dou+ c4ipuri din ta(lou se aflau acum acolo% )n fa!a oc4ilor contesei" cel viu $i cel mort%

t n+rul $i (+tr nul. #el care se ridicase de pe canapea era t n+rul din ta(lou% acel c4ip im(er( $i palid care p+rea sculptat )n ala(astru.. #el care l fusese aruncat mort pe pat era (+tr nul. X4= , L/7@ <@ MO2>@;.@ 7@<P2@ MI/#@/. #92P@/.I@2 O raz+ de lumin+ str+(+tu mintea &ar*ueritc . #4eia eni*mei era aici. #ontesa nici nu se * ndi m+car s+,i c4eme pe tovar+$ii ei% ca s+,i pun+ la curent cu descoperirea sa. 9ici% am mal spus,o% fiecare lucra pentru el. Orice asemenea asocia!ie presupune tr+dare. .ezaurul unea eforturile% dar dez(ina adine pasiunile. @l era Dn acela$i timp $i le*+,tur+% dar $i m+r al discordiei. .o!i ace$ti iu(itori de aur erau ca animalele s+l(atice )n -urul unei prade. Pentru ei% fratele )nsemna du$man= c+ci prada% ca $i o asi*urare via*er+% tre(uia s+ revin+ ultimului r+mas )n via!+. Dn dra*oste% e0ist+ un sin*ur euv nt odios" acela de )mp+r!eal+. #ontesa &ar*uerite p+str+ pentru ca sin*ur+ secretul. #avalerii .ezaurului erau prea numero$i. 7incolo% de cealalt+ parte a u$ii% nu e0istau dec t doi asocia!i" t n+rul $i preotul. #ontesa trecul de partea du$manului" de partea urma$ului care ie$ise ca din p+m nt. @a l+s+ s+ se termine prive*4erea% apoi punerea )n co$ciu*% apoi transportarea raclei )n dricul )mpodo(it cu. pene al pompelor fune(re. ;i urm+ convoiul p n+ la cimitirul Pere,'ac4aise. Dn timpul )ntre*ii ceremonii% ea nu,l sl+(i din oc4i pe a(atele Francesc4i. Iar seara% )n timp ce ceilal!i $efi ai tezarului din 'a &erci !ineau sfat% (lestem ndu,l pe (+tr nul diavol care )i p+c+lise )nc+ o dat+ din fundul mor,m ntu4u s+u% contesa &ar*uerite urca scara )ntunecoas+ a unei (iete case din pasa-ul <aint,2oc4. 9(atele Fran,cesc4i ocupa )n aceast+ cas+ o mic+ locuin!+ la eta-ul al treilea. #ontesa (+tu la u$+. /u. i se r+spunse. #4eia era )n (roasc+. #ontesa )$i zise" I &+ a$teapt+ poate un cu!it dincolo de aceast+ u$+... 7ar era cura-oas+% $i intr+ f+r+ z+(av+. 7incolo de u$+ se afla% )ntr,adev+r% un cu!it% dar el nu era pentru contesa &ar*uerite. #amera% s+r+c+cioas+ $i plin+ numai de o(iecte de cult% era sla( luminat+ de flac+ra unei lumin+ri care se sf r$ea )ntr,un sfe$nic de aram+. 7up+ ce desc4ise u$a% &ar*uerite crezu c+ nu e nimeni )n camer+% dar c4iar de la primul pas piciorul i se )mpiedic+ de un ve$m nt% care era .anteriul a(atelui Francesc4i. . n+rul preot era )ntins cit era de lun* pe podea. <u( el se afla o (alt+ de s n*e. Fusese desi*ur )n-un*4iat pe la spate% )n timp ce aprindea luminarea care era acum pe sf r$ite. &ar*uerite fu adine surprins+% dar nu de uimire. I 9$a de repede: f+cu ea. Ie$i $i )nc4ise u$a )n urma sa. Pe scar+ se * ndi"

I #el+lalt a r+mas acum sin*ur. Ma fi un duel )ntre noi doi... un duel pe via!+ $i pe moarte: 9 doua zi% la prima or+% to!i #avalerii .ezaurului se adunar+ )n (iroul ma*istrului 'eon de &alevo3% notar% care se ocupa de mult+ vreme de afacerile colonelului >ozzo. .o!i se * ndiser+ la acela$i lucru% f+r+ a se consulta dinainte" s+ cumpere palatul din strada .4erese. 'a drept vor(ind% nimeni nu era si*ur% dar to!i credeau c+ tezaurul din 'a &erci% mutat (ucat+ cu (ucat+ din insula #orsica la Paris% tre(uia s+ fie ascuns fie )n pivni!ele% fie )n *r+dina palatului. <e salutar+ )n mod prietenos. Fiecare se pref+cea c+ e )ne)ntat de a,$i )nt lni cole*ii. <in*ur contele #orona adopt+ o atitudine dintre cele mai rezervate% deoarece se socotea urma$ direct $i de drept prin Francesca% so!ia sa. &a*istrul 'eon de &alevo3 era un notar de vi!+ no(il+% a c+rui curtenie $i cinste deveniser+ prover(iale. @l se ar+t+ foarte (ucuros s+ dea toate informa!iile cerute. #olonelul >ozzo avusese% )ntr,adev+r% la el )n depozit (unuri mo(ile c t $i imo(ile reprezent nd valori considera(ile. 7omnul 'ecoE de la Periere fusese omul de le*+tur+ o(i$nuit )ntre colonel $i el% ma*istrul de &alevo3. 7ar cu citeva luni )n urm+% colonelul% c4iar el )n persoan+% venise s+,$i retra*+ toate valorile. &a*istrul de &alevo3 avu (un+voin!a s+ le arate patru clasoare *oale% care mai purtau )nc+ numele colonelului >ozzo $i care nu mai con!ineau dec t specifica!ii am+nun!ite% av nd )n partea de -os confirmarea de lic4idare scris+ $i semnat+ de m na colonelului >ozzo. 9supra situa!iei palatului din strada .4erese% ma*istrul 'eon de &alevo3 fu )nc+ $i mai e0plicit. Palatul nu mai f+cea parte din masa succesoral+% pentru simplul motiv c+ el fusese v ndut la )nceputul prim+verii unei familii ele americani cu numele de Penn nume foarte cunoscut% dup+ cum o(serv+ ma*istrul 'eon de &alevo3. @l personal nu avusese pl+cerea s+ cunoasc+ aceast+ familie Penn% )n contul c+reia )ncasase% de la domnul N. >. <c4Rartz% mai multe mandate% ca s+ ac4ite pre!ul imo(ilului% de G8H XXX franci% )n m inile re*retatului colonel >ozzo. 9ce$ti Penn erau de fel din statul Mir*inia% @i urmeaz+ s+ vin+ la Paris ca s+ locuiasc+ palatul% dar nu se $tie c nd. &a*istrul 'eon de &alevo3 ar+t+ contractul de v nzare $i c4itan!ele. #avalerii .ezaurului% inclusiv contele #orona% ie$ir+ din (iroul notarului complet dezorienta!i $i foarte dezola!i. &area asocia!ie a Fracurilor /e*re% cu des+v r$ire ruinat+% avea s+ lucreze de aici )nainte pe alte (aze% ca o (and+ de pun*a$i m+run!i. .re(uia s+,$i c $ti*e p inea cea de toate zilele. #u toate% acestea% mor!ii continuau s+ se )nmul!easc+ )n. -urul acestor *r+mezi de (o*+!ii de ne*+sit. Franccsca #orona% (iat+ fiin!+ *in*a$+% fu prima victim+% datorit+ aparentei )ncrederi $i dra*ostei adev+rate pe care o manifestase fa!+ de ea colonelul >ozzo. .otu$i% colonelul o )n$elase $i pe ea% cum )i )n$elase $i pe ceilal!i. &urind% el nu,i d+duse nimic% nu,i )ncredin!ase% nimic. 7ar cum ar fi fost de crezut o )nc+p+ nare at t de neo(i$nuit+B Printre Fracurile /e*re se r+sp n,dise convin*erea c+ Fanc4ette era cea care

primise de la p+rintele ei secretul asocia!iei% faimosul <capular din 'a &erci $i c4eia tezaurului. #ontele #orona proced+ ca acei copii care stric+ -uc+ria ca s+ vad+ ce este )n+untru. @l o ucise pe Franccsca% so!ia lui% dar nu afl+ nimic. #eilal!i )ns+ crezur+ c+ el $tia% $i contele #orona fu% la r ndul lui% ucis. 9cest aur )n*r+m+dit aducea cu el )n mod fatal $i mo,ravurile din !+rile aurului. <e ucidea aici cu aceea$i u$urin!+ ca $i )n e0ploat+rile aurifere din <onora sau ca )rf concesiunile din 9ustralia. Lltimul care muri fu domnul 'ecoE% faimosul toulonea Fr+!ie% care% de la decesul colonelului% devenise cel mai important dintre $efii tezaurului din 'a &erci. 'ecoE fusese ucis )n cursul unei e0pedi!ii )ndr+zne!e% )ndreptat+ )mpotriva (+ncii <c4Rartz. Foamea )l )mpin*e pe lup s+ ias+ din p+dure. Fracurile /e*re )$i pierduser+ r+(darea. 7up+ aceast+ teri(il+ aventur+ care pusese cap+t crimelor lui @ceoE% se isc+ un fel de panic+ )n s nul asocia!iei. Principalii $efi disp+rur+% iar misterioasa armat+ intr+ parc+ )n p+m nt% cel pu!in pentru un timp. Dn prim+vara anului care v+zuse aceste ultime eveni, ,mente% )ntr,o sear+ de aprilie% 2e3nier $i Ir8ne se *+seau )mpreun+ )n c+m+ru!a acesteia din urm+ $i vor(eau despre viitoarea lor c+s+torie% deoarece Ir8ne consim!ise )n sf r$it s+ devin+ so!ia t n+rului pictor. 2e3nier nu mai era (+iatul vesel de alt+dat+. #ariera lui devenise *rea de )ndat+ ce nu mai sim!ise la spatele s+u protec!ia unui om influent. @l suportase c4iar de dou+ ori contralovitura c+derii tat+lui s+u adoptiv" comenzile (ine pl+tite se r+riser+% iar el consacra cea mai mare parte a micului s+u c $ti* ca s+ ac4ite datoriile lui Mincent #ar, pentier. 7espre acesta din urm+ )nc+ nu se $tia nimic. Ir8ne $i 2e3nier se iu(eau. 7ra*ostea lui 2e3nier era )nfl+c+rat+ $i profund+% dar )n aceea a tinerei fete . se sim!ea o oarecare re!inere. 9deseori% ea era trist+. Dn seara aceea% ei fi0aser+ ziua nun!ii lor% $i 2e3nier% )n culmea fericir+% )i mul!umea lo*odnicei sale% dar tocmai atunci port+reasa aduse o scrisoare purt nd o marc+ din str+in+tate. <au% mai (ine zis% dou+ scrisori% c+ci su( prima se afla una mai mic+% cu marc+ din Paris% pe care tin+ra fat+ o ascunse dup+ ce aruncase o privire asupra adresei. Ir8ne era *al(en+ ca ceara% )n timp ce desc4idea primul plic. <crisoarea con!inea doar aceste cuvinte% scrise de o min+ necunoscut+" Mincent #arpentier a murit. &orm ntul s+u se afl+ la <tol(er*,les,&ines% )ntre 'i8*e $i 9i0,la,#4apelle% teritoriu neutru. Dntre(a!i de minerul nr. lXG. Ircne )i )ntinse 4 rtia lui 2e3nier. Pl n*ea% clar printre lacrimi strecur+ totu$i o privire spre o a doua scrisoare% care *l+suia" #ontele N. cere o )ntrevedere domni$oarei )rene #ar,pentier% ca s+,i vor(easc+ de maica &+ria cea >un+% 5sora lui. I <+ ne c+s+torim imediat $i s+ plec+m de aici: zise 2e3nier.

Ir8ne )$i $terse oc4ii% apoi r+spunse" I /e vom c+s+tori dup+ ce nc,om )ntoarce% $i vom pleca c4iar m ine.

P92.@9 9 7OL9 POM@<.@9 I2@/@:

D 7O&/L' ;I 7O9&/9 #9/979 @0ist+ )n apropierea cimitirului Pere,'ac4aise o strad+ cu un nume ciudat de melancolic. <e nume$te strada #elor care pleac+. <e spune )ns+ c+ numele nu i,ar veni de la *ara fune(r+ )n care se opre$te ultima c+l+torie a omului. #+ci cu mult )nainte de )nfiin!area cimitirului6 se afla aici 7rumul celor care pleac+% $i el trecea peste c mp ca s+ a-un*+ din cartierul &arais% prin c+tunul Popincourt% la $oseaua ce duce spre &etz. #ei care pleac+ erau cei ce f+ceau )ncon-urul Fran!ei $i care )$i )ncepeau )n mod invaria(il c+l+toria .]cu provinciile de la r+s+rit. .o!i% sau aproape to!i ace$ti infanteri$ti ai muncii se )ndreptau% dup+ o le*e nescris+% mai )nt i spre= r+s+rit% @i p+r+seau% marele ora$ cu toia*ul sim(olic )n nun+% cu desa*a la spinare% unii sin*uri6 $i ace$tia erau cei mai ferici!i% fiindc+ nu aveau pe nimeni de re*retat% ceilal!i )nso!i!i de familie sau de prieteni% care )i conduceau cu o veselie pref+cut+% amestecat+ cu lacrimi re!inute. 'a cap+tul drumului &i*dalilor% spre st n*a c nd vii dinspre $oseaua 2oEuette% unde au loc acum altfel de desp+r!iri% se afla o (iat+ c rciumioar+ care se c4ema ]2evederea[. /ume de (un au*ur% dar care nu se )mplinea )ntotdeauna. 'a ]2evederea[ se mai tr+*ea o du$c+% dar nu la (otul calului% c+ci ace$ti pa$nici solda!i nu aveau su( ei dec t picioarele lor zdravene= dup+ aceea urmau lun*i )m(r+!i$+ri" I 'a revedere% fiule= la revedere% frate% mam+: O4% mam+% scump+% la revedere: ;i t n+rul se )ndrepta cu pa$i mari spre drumul #elor care pleac+% )n timp ce restul se )ntorceau a*ale )n ora$. Lneori% c te o fat+ t n+r+ continua s+ pl n*+% c4iar dup+ ce lacrimile mamei secaser+. O4: #it de mult f+*+duise ea s+ iu(easc+ $i s+ nu uite: #+ci spunea" I #4iar de,ar tre(ui s+ a$tept toat+ via!a% voi a$tepta: Mai% la )ntoarcere% c+l+torul nu era a$teptat% de multe ori% dec t de sin*ur+tate: F+cuse un drum at t de lun*: Fire ar*intii )i luceau acum prin p+rul des $i ne*ru. # nd )ntre(a de mam+% i se ar+ta un morm nt. 7ar 'uizaB I @u sunt: r+spunde vreo feti!+ (lond+% de zece ani" leit portretul celei care f+*+duise s+,l a$tepte... Dn l8JG% c mpurile disp+ruser+ de mult su( n+vala cl+dirilor% drumul #elor care pleac+ devenise strad+% $i c4iar o strad+ destul de mare% dar care dispre!uia pe tot parcursul ei *ri-a de aliniere at t de scump+ edililor no$tri% $i populat+ ca un furnicar.

'a o distan!+ de cinci sau $ase sute de pa$i de (ulevardul care ducea afar+ din ora$ $i cu pu!in )nainte de cotitura spre nord,est% se desc4idea o poart+ de intrare% la fel cu acelea ale fermelor din re*iunea par zian+. @a d+dea ntr,o curte foarte )nt ns+% dar prost pavat+% plin+ de noroi% cu o mul!ime de porum(ei% de *+ini $i c4iar de ra!e% c+rora apa murdar+ nu le lipsea niciodat+. #+ru!ele $i ustensilele unui cultivator de le*ume se r+sp ndeau cam pe trei sferturi din teren. 2estul era ocupat de mi-loacele de c+r+u$ie ale unui l+ptar% ale c+rui fae,toane% str+punse de o mul!ime de *+uri rotunde% l+sau s+ se vad+ prin acele desc4iz+turi (idoanele din ta(l+ al(+. Dn fund% spre st n*a% se auzeau mu* nd vac le% $i un porc enorm (cu voia dumneavoastr+)% ie$it pe -um+tate din cocina lui% scormonea lene$ cu r tul prin noroi. 'a dreapta por!ii% dup+ ce traversai curtea% cu toate riscurile $i prime-diile% a-un*eai la o (olt+ situat+ su( o cas+ cu cinci eta-e% care% v+zut+ de afar+% sem+na cu un ciur% at t de multe $i de mici )i erau ferestrele. 9i fi respirat mai u$or prin *+urile de la faetoanele l+ptarului. .reizeci de familii se sufocau )n+untru% )n sc4im(ul a treizeci de c4irii modeste% e drept% totu$i renta(ile% ac4itate unui filantrop (inecunoscut% care construia 5cartiere muncitore$ti6. #red c+ este cazul s+ se pun+ stavil+ acestor lu*u(re (ucurii% o(li* ndu,i pe proprietari% amici ai poporului% s+ nu,$i asfi0ieze locatarii dec t pe -um+tate. Pot s+ afirm c+ e0act )n l8JG cunoscusem pe un (inef+c+tor al s+racilor% care )mp+r!ea o camer+ )n patru p+r!i )n du(lul sens al suprafe!ei $i al )n+l!imii% ca s+,i poat+ 5*+zdui pe cei nenoroci!i la un pre! mai ieftin6. 9$a spunea el. ;i c $ti*a sut+ la sut+ prin acest procedeu *roaznic de carita(il. 9st+zi% filantropul nostru doarme )ntr,o cutie $i mai str mt+ )nc+% 7umnezeu s+,l ierte: 7incolo de *an* se afla o *r+din+% plantat+ cu pomi fructiferi $i cu liliac pipernicit. 9ceast+ *r+din+ era )mp+r!it+ )n mici compartimente p+trate% desp+r!ite )ntre ele prin z+(rele )nalte p n+ la (r u% form nd un fel de ta(l+ de $a4. Fiecare p+trat al acestei ta(le de $a4 era dat )n folosin!a e0clusiv+ a unui locatar. <e spunea c+ una din aceste livezi )n miniatur+ fusese foarte r vnit+. Dntr,un an de mare (el$u* f+cuse s+ rodeasc+ trei cire$i. &ai )ncolo% dar $i mai departe de strad+% se ridica un pavilion% construit )ntr,un stil cur+!el% care contrasta cu restul propriet+!ii. 7oi tei uria$i )l um(reau dinspre *r+din+ $i,i mascau fa!ada )mpodo(it+ cu sculpturi mitolo*ice. 9cest pavilion era un vesti*iu al timpurilor trecute% r+t+cit )ntre cocioa(ele noi% dar care p+reau mai n+ruite dec t el. 7easupra u$ii de la intrare se mai vedea )nc+ o stem+% sus!inut+ de doi s+l(atici cu pene pe cap $i cu *4ioa*e )n m ini. 9lt+dat+ fusese o vil+ sau% cine $tie% poate c4iar o 5cas+ de a*rement6% retras+ printre (osc4ete misterioase consacrate cultului Ara!iilor. 9st+zi% camerele ei s nt date cu c4irie% unele )ntre*i% altele )mp+r!ite% cum s,a spus mai sus% lucr+torilor de am(ele se0e% foarte numero$i prin acest cartier al muncii. #+ci mizeria domne$te acum )n acest col! din Paris% vec4i paradis al dra*ostei% $i de,

a(ia dac+ au mai r+mas din loc )n loc c teva din acele 5folii6 l care au dat nume la at tea str+zi $i care )n prezent se ascund printre uzine sau case de raport. ;i tre(uie s+ prive$ti de aproape ca i Folies ne(unii% aici )n sens de 5case de petrecere6. (n%t.) s+ po!i recunoa$te% su( masca dec+derii lor% aceste mici temple )n care domnii finan!elor se )ntreceau )n lu0 $i *alanterii cu domnii din no(ilime. #u e0cep!ia cimitirului Pere,'ac4aise% unde or*oliul postum se r+z(un+% munca cinstit+ $i anevoioas+ a )nlocuit aproape peste tot e0a*eratele e0trava*an!e ale ar,*in!ilor c $ti*a!i cinstit sau necinstit. Pavilionul din. fund se numea #astelul Aaillaud. /u $tiu dac+ o fi e0istat vreun Aaillaud care s+ fi participat la cruciade% dar a e0istat% si*ur% unul )n lumea finan!elor% $i oricine $tie c+ un .urcaret )$i cump+ra stemele cu (anii altora. #astelul Aaillaud avea trei eta-e. @le d+deau spre Pere,'ac4aise% de care se aflau mai apropiate dec t de strada #elor care pleac+. 7atorit+ imensei cur!i de ferm+% a celor dou+ cl+diri masive $i a *r+dinii )n form+ de ta(l+ de $a4% pavilionul nu era desp+r!it de cimitir dec t de drumul Perilor% unde nu fusese construit+ )nc+ nici o cas+. Ii cerem iertare cititorului de a,l fi conclus at t de departe de la el de acas+% $i pe un drum at t de )ntortoc4eat% dar tocmai la eta-ul al treilea al acestui pavilion% zis #astelul Aaillaud% se va rc nnoda drama noastr+. Intrarea se f+cea printr,o u$+ (oltit+% situat+ su( cei doi. tei $i care d+dea spre o scar+ cu treptele tocite de timp% dar p+str nd )nc+ o oarecare linie% *ra!ie rampei de fier for-at. Pe platforma eta-ului al treilea se desc4ideau trei u$i" dou+ )nspre cimitir% iar una )nspre curte. &ai e0ista acolo $i o mic+ *alerie care ducea la o camer+ de (urlac% al c+rei plan f+cea un*4i drept cu. fa!ada pavilionului. Prima u$+% aflat+ )n dreapta sc+rii% avea ca firm+ un. mic carton pe care puteau fi citite urm+toarele cuvinte% scrise cu caractere ele*ante de o m n+ si*ur+" 7omni$oara Ir8ne% (rodez+. Dn (roasca celei de,a doua u$i din stin*+ sc+rii sc afla o c4eie de care at rna o rondel+ de 4 rtie pe care scria=. #amer+ de )nc4iriat. L$a ele pe *alerie% care ducea la camera de (urlac% nu se vedea. Dn fine% pe ultima u$+ a palierului% pe partea dinspre curte% o min+ *reoaie scrisese cu cret+ al(+ aceast+ inscrip!ie plin+ de o naiv+ )nfumurare" 7omnul $i doamna #anada% rentieri% Paris. Mom intra aici% )ntr,o dup+,amiaz+ c+ldu!+ de la sf r$itul lui au*ust l8JG. #amera domnului $i doamnei #anada avea dou+ ferestre ce l+sau s+ se vad+% prin frunzi$ul cam r+rit al teilor% partea din spate a acelei case *+urite ca faetranele l+ptarului. @ra mo(ilat+ cu o *r+mad+ de o(iecte desperec4eate% )ntr,o dezordine ce nu p+rea a fi un efect al artei. Dn fa!a unui pat% f+r+ perdele $i acoperit% )n c4ip de cuvertur+% #u un tartan

)n culori !ip+toare% se afla un mic divan% cam murdar $i decolorat% dar nu lipsit de oarecare preten!ie de ele*an!+. 7easupra acestui divan at rnau o c4itar+ $i un clarinet% o tam(urin+ din !ara (as,cilor $i un corn de v n+toare% toate dominate de o um(rel+ din p nz+ ro$ie de m+rime colosal+. #elelalte scaune erau -il!uri de pai% ca la (iseric+. Partea cea mai mare a zidului era acoperit+ de o p nz+ )ntins+ ca o tapi!erie de Ao(elins% c+reia tre(uise s+ i se )ndoaie cele patru mar*ini din cauz+ c+ era prea mare. 9ceast+ p nz+ servise% de (un+ seam+% drept firm+ sau cortin+ vreunui teatru de ( lci% c+ci pe ea se aflau reproduse% )n -urul unui medalion central% f+cut anume ca s+ atra*+ aten!ia pu(licului% diferite fi*uri de *imnastic+. &edalionul% )n forma unui sul desf+$urat $i ornamentat din (el$u* cu flori% oferea privirilor o femeie )nalt+ $i voinic+% culcat+ pe spate% care,$i e0punea cu toat+ sin,ceritatea ampla *oliciune a p ntecului% av nd numai (uricul ascuns% nu de un e0ces de pudoare% ci de un uria$ pietroi. 'a dreapta $i la stin*a% doi Cerculi s+l(atici st+teau drep!i% )narma!i cu (aroase de fier+rie% $i se vedea (ine c+ se pre*+teau s+ zdro(easc+ piatra de pe (uricul femeii. O inscrip!ie )n litere de aur se )ncol+cea )n -urul sulului $i spunea" #L P@2&I<IL/@9 9L.O2I.SOI'O2 .2@>LI@ <S M@1I% #9 <9 #2@1I /um+r e0ecutat de doamna v+duv+ 'eocadie <ama,3ou0% )m(l nzitoare prim+ a tuturor capitalelor @uropei% rezervat )n e0clusivitate locuitorilor din acest ora$. 7e cealalt+ parte a camerei% )n picioare% pe mar*inea $emineului% era un portavoce enorm% )nlocuind pendula% str+-uit de dou+ p+l+rii c4ineze$ti% care,i f+ceau o frumoas+ *arnitur+. Pe c+min se aflau dou+ sau trei oale de *+tit% precum $i diferite alte ustensile de (uc+t+rie. Dn dreapta se l+f+ia un fotoliu Moltaire% din care cur*eau c l!ii prin nenum+rate r+ni= la st n*a% o copaie de lemn spri-init+ pe patru picioru$e. #opaia con!inea o saltelu!+ de paie $i c teva zdren!e. @ra p+tu!ul unui copil. Dn fine% )n mi-locul camerei% su( o maimu!+ )mp+iat+% care at rna de tavan ca o lustr+% se afla o m+su!+ de (rad nou,nou!+ )nc+rcat+ de sticle% de pa4are% o cea$c+ cio(it+ plin+ de mu$tar $i o (ucat+ de ziar cu resturi de mezeluri. /u $tiu cum s+ descriu impresia l+sat+ de aceast+ 4ara(a(ur+ de lucruri. 7esi*ur c+ aspectul vec4iturilor nu dovedea (un+stare% dar totul p+rea mai cur nd a(surd dec t s+r+c+cios. Ln (+r(at st+tea culcat )n pat% cu toate c+ trecuse de mult de amiaz+. 9vea o fi*ur+ de om cumsecade% pu!in cam palid+ su( (oneta lar*+ de (um(ac% $i oc4iul s+u st n* purta urma unei lovituri de pumn% aplicat+ de o m n+ de maestru. Dn fotoliul Moltaire% un alt (+r(at... 7ar de ce s+ )n$el+m (una credin!+ a cititoruluiB @ra doamna #anada )n persoan+% care )$i mistuia de-unul )m(r+cat+ )ntr,un 4alat ce tre(uie s+ fi f+cut fala vreunui (+can )nainte de a a-un*e pe umerii ei @ra o femeie cam de patruzeci de ani% nu tocmai ur t+% cu toat+ ciud+!enia costumului

$i supra,a(unden!a formelor sale. O p+tl+*ic+ ro$ie pus+ al+turi de o(razul ei ar fi p+rut palid+. O (ar(+ de adolescent )i mi-ea su( (+r(ie $i )n -urul (uzelor. A tul ei f+cea s+ te * nde$ti la vi*oarea lui 9tlas% pe al c+rui *rumaz se spri-inea p+m ntul. .otul era -ovial $i (un% )n ciuda caracterului cam (+r(+tesc al ansam(lului. 7ar% lucru curios% su( *rosimea spr ncenelor% doi oc4i lan*uro$i $i mi*dala!i d+deau fizionomiei sale un aer sentimental% care te )ndemna s+ visezi $i s+ r zi. <+ r zi% mai cu seam+. .otu$i% noi nu v,am fi sf+tuit s+ r de!i prea tare% c+ci doamna #anada% ve!i avea imediat dovada% nu avea m na u$oar+. I >+tr ne zise ea% pun nd pe mar*inea $emineului pa4arul pe -um+tate plin din care (+use toate astea s nt prostii. # nd ai avut nefericirea s+,!i pierzi% dintr,o *lum+ $i f+r+ r+utate% primul so!% nu po!i s+,l prive$ti cu pl+cere pe cel de,al doilea z+c nd pe patul de suferin!+ de pe urma unui *est al m inii% *est ur t. &i,a p+rut r+u c+ te,am lovit at t de tare% fiindc+ nu voiam s+ te do(or% $i,!i cer iertare. I 94% 'eocadie: f+cu domnul #anada adine mi$cat. /u !i,a$ fi cerut at t de mult. @ drept c+ )n -ocul enerv+rii mi,ai dat cam multe *4ionturi% dar tre(uie s+ adau* c+ toate (u$elile din cele patru continente ale p+m ntului nu ar reu$i s+,mi mic$oreze dra*ostea pentru tine... I <int cinci continente )ntrerupse 'eocadie. I 7aB 9tunci s,a sc4im(atB f+cu domnul #anada cu resemnare. 9uzisem mereu spun ndu,se de patru... 7ar nu are rost s+ ne facem s n*e r+u pe c4estiuni *eo*rafice. Moiam numai s+ spun c+ nici to!i pumnii de pe lume nu m,ar putea face s+ uit fericirea cu care m,ai cople$it c+lc nd )n picioare diferen!a dintre st+p n+ $i slu*+% pentru a m+ ridica la cinstea de a fi (+r(atul t+u% cu tot ran*ul meu inferior. 'eacul care m,ar vindeca pe loc de toate r+nile mele fizice $i morale ar fi o s+rutare a (uzelor tale% pe care ai putea s+ mi,o acorzi cu dr+*+l+$enie. 7oamna #anada se scul+ numaidec t $i se )ndrept+ spre pat% f+c nd s+ se cutremure pardoseala su( ap+sarea pa$ilor s+i. I 7e cind suntem )mpreun+ murmur+ ea e limpede c+ !i,ai $lefuit lim(a-ul. Faptul c+ te,am ridicat p n+ la mine te,a f+cut mai simandicos% $i de aci )ncolo ne vom e0plica )n mod civilizat% )n loc s+ ne (e$telim ca m rlanii= )n privin!a asta )mi iau an*a-amentul. 7ou+ s+rut+ri f+cur+ e0plozie. #ea a 'eoeadiei era ma*istral+ $i ocrotitoare= cea a lui @c4alot (c+ci fericitul era c4iar @c4alot al nostru) r+sun+ ca o fanfar+ de iu(ire $i tinere!e. @l )$i arunc+ (ra!ele in -urul *riului ro(ust al idolului s+u $i zisel cu entuziast+ (ucurie" I &i,ar fi e*al clac+ ar fi s+ pl+tesc fericirea prezent+ cu pre!ul unei serii de pumni )n cap. /u e0ist+ trandafiri f+r+ spini: .u ai carna!ia lui 9rpinfiorosul s,avo,3ard% $i dulcea mireasm+ a unei re*ine: 'eocaclie z m(i cu (l nde!e. I /u e$ti frumos murmur+ ea dar e si*ur e+ ai un temperament plin de poezie. <coal+,te% dac+ se poate% s+ vor(im prietene$te. 7omnul #anada d+du imediat la o parte cuvertura. Pulpele $i (ra!ele )i erau pline de

v n+t+i% ca $i ,oc4iul% dar el nu mai sim!ea nimic din toate acestea. 'u+ loc pe un scaun l n*+ re*ina lui% care se rea$ezase )n fotoliul Moltaire. 'eocaclie trase o du$e+ $i )ncepu astfel" I F+r+ )ndoial+ c+ )n c+snicie tre(uie s+ e0iste un st+p n% o prevede c4iar le*ea% dar asta nu )nseamn+ e+ cel+lalt tre(uie s+ l ncezeasc+ )n ro(ie. Dnainte de toate% eu sunt pentru li(ertate% a$a c+ dac+ !i,ar trece prin * nd s+,mi spionezi pa$ii $i purtarea... I /iciodat+ de acum )ncolo: )ntrerupse @c4alot. #4iar dac+ te,a$ vedea cu un militar% tot n,a$ crede: I )nc4ide pliscul: Mor(im serios. @u )mi port n+dra*ii cum se cuvine% dar $i tu ai dreptul s+,!i spui p+rerea% cu (l nde!e% $i f+r+ s+ m+ superi. I 7ac+ ai fi vrut s+ m+ ascul!i ieri sear+% 'eocadie... I .ot n,ai aflat c+ sunt iute la m nieB Ia spuneB ripost+ doamna #anada cu un )nceput de ner+(dare. 7e dou+ sau trei zile e$ti trist% asta nu,mi place. Pe deasupra% c nd eu lovesc% tu nu. ripostezi= e stupid: l /umele unui faimos lupt+tor de profesie din secolul XIX% o creatur+ pe cit de super(+% pe at t de (estial+% (n.r.) 7oamna #anada spuse acestea so!ului ei ca $i cum l,ar fi )nvinuit c+ nu cunoa$te nici cele mai elementare re*uli de polite!e. @a. ad+u*+% mai )ncet" I Caide% (+tr ne% )!i dau dezle*are% spune, ec ai pe inim+. 7omnul #anada privi m inile puternice ale -um+t+!ii salo nu f+r+ oarecare )n*ri-orare% I @i (ine , f+cu el am s+ m+ spovedesc cit vrei% dac+ nu ai nimic )mpotriv+= dar c t despre ripost+ )n momentele de *rindin+% e cu neputin!+. <+ ridic m na asupra ta mi s,ar p+rea c+ e un lucru tot at t de tic+los ca un sacrile*iu. &+ mustru c4iar dac+ m+ ap+r. /u o s+ m+ crezi% dar sunt puternic ca un taur% de$i nu se vede% $i numai la * ndul c+ a$ putea s+ te r+nesc sau s+,!i scr ntesc vreun m+dular... 'eocadie )l )ntrerupse printr,im 4o4ot de r s r+sun+tor. #cea ce se *+sea su( pulpanele 4alatului ci se cl+tina ca o mare a*itat+. I >ine relu+ #anada ni!el )n!epat. .u n,ai s+ te convin*i niciodat+ de puterea mea% fiindc+ niciodat+ nu o Uoi )ndrepta )mpotriva ta. 9sta pentru c+ nu,mi place s+ sc4im(= te,am idolatrizat su( numele de mama 'eo $i numai pronun ncl acest nume simt un fel de fream+t )n vine de parc+ s,ar mi$ca o mie de pe$ti$ori. .u ai vrut s+,!i sc4im(i numele% foarte (ine: dar (unul sim! )mi spune c+ ar fi tre(uit s+ mi,l sc4im( $i eu o dat+ eu tine% deoarece% spre fericirea mea% noi suntem ca $i unul sin*ur% )ns+... ;ov+i. I Ins+ ceB )ntre(+ 'eocadie. Mocea lui #anada deveni trist+ $i *rav+. I /u te sup+ra r+spunse el asta nu ar fi demn ele inima ta% c+ci )mpre-urarea se refer+ la delicate!ea intim+ a sentimentelor mele fa!+ de defuncta mea familie. @u am primit numele de @c4alot de la str+mo$ii mei% care s,au c+s+torit le*itim )n fa!a lui 7umnezeu $i a oamenilor. @ un lucru sf nt. ;i% pe urm+% eram o(i$nuit cu el. .u ai 4ot+r t

s+ nu mai fiu @c4alot% s+ fiu #anada% n,am nimic )mpotriv+% dar asta m+ )ncurc+ $i mi se pare c+ nu mai sunt conform cu actul de na$tere de la prim+ria de unde sunt de loc. 'eocadie )i intinse cu *ra!ie propriul ei pa4ar. I .ra*e un * t zise ea. /u te )nvinuiesc% te la$i prad+ pre-udec+!ilor naturii $i neroziei tale% care nu vede niciodat+ dincolo de v rful nasului. #cea ce am f+cut am avut dreptul s+ fac% deoarece #anada era una din poreclele $i numele de ocazie ale primului meu (+r(at% Nean,Paul <ama3ou0. &urind el% eu% ca v+duv+% am avut dreptul s+ ale* )n ce privea mo$tenirea lui% iar tu i,ai urmat ca s+,mi umpli sin*ur+tatea% a$a )nc t nu se putea ca tu $i eu s+ purt+m nume diferite. 9sta este de la sine )n!eles. I 7ar (+r(atul e cel care d+ numele o(iect+ #a,nada,@c4alot. , 7epinde de situa!ia social+. 7u,te $i vezi dac+ re*ina 9n*liei se nume$te doamna Prin! 9l(ert: I @ adev+rat c+ m,am comparat de multe ori )n inima mea cu t n+rul acela r+spunse @c4alot. 9m avut am )ndoi acela$i noroc de a face o c+s+torie aleas+... 7ar asta nu m+ l+mure$te de ce !i,ai sc4im(at tu numele. . 7oamna #anada t+cu o clip+ )nainte de a r+spunde. I >+tr ne zise ea )n cele din urm+ cine s,a fript cu sup+ sufl+ $i )n iaurt. #elelalte dou+ nume ale mele" doamna v+duv+ <ama3ou0 $i mama 'eo erau prea cunoscute de oamenii aceia. @c4alot deveni palid. I #are oameniB )ntre(+ el. I ;tii despre cine vreau s+ vor(esc% fiindc+ te trec fiorii. I Fracurile /e*re:... (ol(orosi @c4alot. I ',am v+zut pe unul din ei rosti )ncet femeia unul pe care )l credeam mort% pe doctorul <amuel: ;i asta )mi a-un*e. &i,e fric+: II &S2.L2I<I2@9 'LI @#C9'O. 7ac+ fosta mama 'eo ar fi privit )n acea clip+ c4ipul fostului @c4alot% so!ul ei cu numele sc4im(at% ar fi putut (+*a de seam+ c+ numele doctorului <amuel $i $tirea rc nvierii lui nu,i provocase Iui #anada o prea mare surpriz+. @l p+lise am ntindu,$i de Fracurile /e*re% $i at ta tot% dar nu era nevoie s+ fii mare diplomat pentru a *4ici c+ asupra acestui misterios su(iect $tia cu mult mai mult dec t re*ina lui. I 7octorul <amuel zise el totu$i un mare tic+los% asta,i si*ur: I @l f+cea parte dintre cei pe care va*mistrul )i aran-ase relu+ femeia c4iar )n seara nun!ii Malentinei cu scumpul meu &aur ice. 7ar omul nu poate fi perfect" din patru% va*mistrul i,a dat *ata pe doctorul )n drept% pe 'udovic al XMII,lea $i pe domnul Portal, Airard. <e pare c+ <amuel a sc+pat. /u,i port pic+ pentru asta% numai c+ mutra lui livid+ mi,a dat fiori $i mi,am zis" 5# nd vezi una din p+s+rile astea% )nseamn+ c+ nici restul (andei nu e departe6. 9lt+dat+ am avut cura-ul s+,i )nfrunt )n interesul celor pe care )i iu(eam% era lucru normal% dar acum% c+ cei doi copii au fost salva!i% c+s+tori!i $i se afl+

ferici!i pe melea*uri str+ine% nu mai e nevoie s+ intru )n *ura lupului% m+ )n!ele*iB I #e mai: f+cu @c4alot. Dn!ele* c+ n,au s+ recunoasc+ numele% fiindc+ nu mai e0ist+% dar frumuse!ea c4ipului% asta,i altceva: I Aura% lin*u$itoruleB #oama mi,era )nc+ nea*r+ c nd am a-utat la evadarea lui &aurice din )nc4isoare% $i de c te ori m+ * ndesc la asta )mi vine s+ te s+rut% fiindc+ purtarea ta a fost stra$nic de cura-oas+... @c4alot desc4ise lar* (ra!ele% vr nd s+ culea*+ s+rutarea f+*+duit+.. I 'as+ fleacurile: porunci doamna #anada. 9cum vor(im despre lucruri serioase. <puneam% a$adar% c+ de atunci )ncoace eiuful mi,a )nc+run!it de tot $i c+% trec nd prin !+rile calde de la tropicele ecuatorului% pielea mi s,a (ronzat $i mai mult% des+v r$ind ac!iunea soarelui de prin ( lciuri. Iat+ ce * ndesc eu" dac+ Fracurile /e*re m,ar c+uta cu tot dinadinsul% e si*ur c+ m+sura de prevedere de a ne fi transformat am ndoi )n domnul $i doamna #anada nu ar fi de a-uns% dar ei au uitat de mine= trei sferturi din cei cu care aveam de,a face pe atunci )n interesul lui &aurice $i al Malentinei $i,au )n*4i!it lim(a )mpreun+ cu toulonezul Fr+!ie $i cu (+tr nul acela f+!arnic de colonel. #ei r+ma$i au acum alte *ri-i= $i cum nu e marc lucru de f+cut cu mine% m+ vor l+sa )n pace% dac+ nu m+ duc s+,i tra* de m nec+% stri* ndu,le" 5Iat+,m+% suit aici:6 I <,ar putea s+ fie $i a$a zise @c4alot% care se str+dui s+ par+ convins. 9ccept starea civil+ de #anada. &er*em s+ m nc+m ceva la (arier+B I Ln moment: replic+ femeia cu o voce mai *rav+% )n timp ce se proptea )n fotoliu )ntr,o pozi!ie maiestuoas+. /,am ispr+vit. 9m (inevoit s+,!i dau e0plica!iile de care m,a$ fi putut lipsi spun ndu,!i pur $i simplu" m+ plictise$ti: 'a r ndul meu )!i cer $i eu s+,mi dai c teva% $i )nc+ dintre cele mai importante. Fii (un $i uit+,te )n oc4ii mei. @c4alot ascult+% dar pleoapele sale clipir+. I 'eocadie murmur+ el e o prostie s+,!i iei acest aer impun+tor. &+ intimidezi. I #e,am convenit )n ziua c nd m,am c+s+torit cu tineB )ntre(+ cu severitate fosta )m(l nzitoare% f+r+ s+ se sinc4iseasc+ de umila ru*+minte a so!ului ei. Intorc ndu,m+ din turncele mele% eu mi,am )ndeplinit f+*+duielile pe care !i le f+cusem. I!i spusesem" 5#+s+toria ne va le*a laolalt+ cu nodurile ei6= asta s,a )ndeplinit cu e0actitate% $i l,am luat la noi pe adoptatul t+u <aladin% cu toate c+,i un p+c+tos mic $i ur t% cu sin*ura condi!ie ca s+,l dai cuiva s+,l )n*ri-easc+ de diminea!a $i p n+ seara% pentru c !iva *olo*ani pe zi. Prin contractul de c+s+torie% te,am )nzestrat cii toate economiile mele% a$a c+% dac+ m+ pr+p+desc azi,m ine% )!i va r+m ne destul f n )n iesle... I 94: 'eocadie: vru s+ o )ntrerup+ @c4alot% cu oc4ii plini de lacrimi. I Oine,!i pliscul: ;tiu c+ ai o inim+ sim!itoare% dar asta nu te,a )mpiedicat s+ te por!i ur t. Mii acas+ t rziu. #rezi tu c+ nu pot s+ deose(esc mirosul pipei tale de mirosul de cafeneaB 9m nasul fin. &i,ai -urat c+ nu te vei mai duce niciodat+ la cafeneaua ]<picul t+iat[ $i c+ ai s+ te fere$ti ca de cium+ de lic4eaua aia de <imilor... @c4alot l+s+ capul )n -os. I @ tat+l copilului meu: murmur+ el. Im(l nzitoarea )ncepu s+ r d+ f+r+ s+ vrea.

I Oaie proast+: f+cu cl. Folose$ti c4iar cuvintele tinerelor pe care vrei s+ le smul*i din m na celor care lc,au am+*it... 9i -urat% da sau nuB 9scult+ aici" n,am s+ te mai (at asta )n-ose$te o c+snicie. 7ar acum te vei spovedi din cap p n+,n picioare% te vei sp+la% te vei analiza $i% dup+ aceast+ (aie% vei tra*e dedesu(t o linie. &+ )n!ele*iB O adev+rat+ linie% prin care s+ se termine pentru totdeauna cu plecatul de acas+% de )ndat+ ce am )ntors spatele% ca s+ tc )n4+itezi cu toate lep+d+turile= dac+ nu% s+ $tii c+ te azv rl pe u$+ afar+% f+r+ discu!ie: >ietul @c4alot )$i ap+s+ m )nile pe piept. I /u spune asta% 'eocadie: ( i*ui el. 'ove$te,m+ c t vrei% dar... I /u mai vreau s+ lovesc. I Dn numele iu(irii noastre% nu spune asta: I >a o spun. 9sta e p+rerea mea. @c4alot c+zu )n *enunc4i. 7oamna #anada se infier,( ntase vor(ind. #ei mai ro$ii dintre maci ar fi p+lit de invidie )n fa!a focului ce,i colora o(ra-ii. O pornire de m nie o f+cu s+ ridice m na% at t de o(i$nuit+ s+ loveasc+. @c4alot sper+ o clip+ c+ va primi una din acele memora(ile dosuri de palm+ care pun cap+t certurilor domestice% a$a cum tunetul alun*+ z+duful. 7ar m na doamnei #anada rec+zu f+r+ s+ loveasc+. I M+d eu ce vrei zise ea% (+* ndu,$i din prevedere m na su( $or!. 9i vrea o scatoalc+. 7ar nu o vei avea. &+rturise$te,!i *re$elile% $i c t mai repede: Mreau s+ te umile$ti prin propriilc,!i cuvinte. 2+stoarn+ sacul% scu,tur+,l (ine $i poate c+ te voi ierta. Caide% ai cuv ntul. @c4alot nu se ridic+ de -os. 7up+ ce se reculese o clip+% a$a )n *enunc4i cum era% se a$ez+ comod pe c+lc ie $i )ncepu astfel" I F+r+ )ndoial+ c+ rela!iile deoc4eate )!i nenorocesc via!a% $i <imilor este% pentru mine% care ra,am n+scut cinstit din fire% un e0emplu viu. # t despre a ascunde ceva fa!+ de persoana care m,a ridicat p n+ la inima ei% cu toat+ pozi!ia mea $u(red+% fac -ur+m nt c+ nu sunt )n stare s+,i )n$el )ncrederea sau s+,i )ndru* minciuni. 7up+ ce am fost eli(erat din )nc4isoarea 'a Force% unde avusesem pl+cerea s+ fac un serviciu idolului meu% lu nd locul lui &aurice% s,a )nt mplat s+ m+ aflu sin*ur cu <a,ladin )n capital+% av nd )n paz+ $i p+strare tot cala(al cul t+u% )ncredin!at cinstei mele. /c n!ele*erile mele cu <imilor )mi amarau sufletul )n le*+tur+ cu copilul c+ruia el )i este tat+. #+ a )ncercat s+ m+ taie cu cu!itul )ntr,o lupt+ de (o0 francez% asta a fost o fapt+ -osnic+= totu$i )mi p+rea destul de r+u dup+ cuvintele sale de du4% cu care m+ o(i$nuisem. /u e de loc (ine pentru un t n+r s+ fie sin*ur la Paris. 7e*ea(a )mi tot ziceam eu% ca s+,mi ridic moralul" 5'eo,cadie mi,a )n*+duit s+ aspir la fericire% i,am primit -ur+, m ntul6. 7ar mi se p+rea c+ totul este un vis $i c+ )n turneul t+u prin 9merica% acolo% )n lumea /ou+% puteai foarte u$or s+ )nt lne$ti ocazii mai ac+t+rii dec t mine... I 9sta e si*ur , )ntrerupse aici doamna #anada c+ mul!i marinari $i ne*ustori mi,au m+rturisit dorin!ele lor arz+toare= dar cuv ntul dat r+m ne dat: &+ s+turasem s+ tot fac pe #leopatra ca o v+duv+ li(er+ ce eram $i te socoteam de pe atunci drept so!% c+ruia i,am mai dat $i arvun+ pe deasupra. @c4a:of )i apuc+ m na *rea $i o duse la (uze.

I )n plus continu+ )m(l nzitoarea n,o s+ m+ c+iesc niciodat+ dac+ vei mer*e pe drumul drept% fiindc+ ai c+p+tat maniere alese $i conversa!ia cu tine a devenit atr+*+toare= dar s+ nu profi!i de asta: 7estul cu tr+nc+nelii= *oie$te,!i sacul: I &ai cur nd a$ fi murit de foame relu+ @c4alot dec t s+ m+ atin* de vreun (an din averea ta. @ram lipsit d orice mi-loace pentru )n!+rcarea $i cre$terea lui <aladin. dar ascunsesem (anii t+i )n fundul p+m ntului% su( o lesnede )n podul meu% $i a$ fi l+sat s+ mi se taie lim(a% f+r,+ s+ scot o vor(+ despre asta. &esena de model nu mai avea c+utare pentru c+ eram desp+r!it de <imilor% ale c+rui picioare completau frumuse!ea (ustului meu. ;i atunci ima*ina!ia mea se puse pe lucru% )n sin*ur+tate% c+ut nd mi-loacele de a,mi face o carier+ pe calea intri*ii% dar f+r+ a c+lca vreodat+ )n picioare onoarea. 9m n+zuit )ntotdeauna s+ fiu socotit intri*ant% p+str nd respectul cartierului $i o con$tiin!+ )mp+cat+. Dl )nt lneam din c nd )n c nd pe 9medeu (+sta este numele de (otez al lui <imilor)% care p+rea destul de (ine situat% dar care refuza s+ fac+ cel mai mic lucru pentru copil% su( motiv c+ dra*ostea mea era nefireasc+ $i c+ pro(a(il )ntre!inusem raporturi vinovate cu mama lui% ceea ce este a(solut fals% -ur asta: .ot f+c ndu,m+ c+ nu pricep% am reu$it p n+ la urm+ s+ descop+r izvorul prosperit+!ii sale. @l )ncepuse s+ m+,n nce p ine de pe urma lui & ine va -i ziu+. I 94% tic+losul: f+cu doamna #anada. ;i nu l,ai dat pe m na poli!ieiB @c4alot o privi cu o sincer+ uimire. , 9far+ de faptul c+ nu e )n firea mea s+ m+ )n-osesc av nd de,a face cu poli!ia f+r+ vreun profit oarecare r+spunse el nu,i voi pricinui niciodat+ r+u lui 9me,deu% primul meu prieten din vremea adolescen!ei. Dn plus% tu $tii foarte (ine c+ poli!ia% de la inspectori p n+ la comisari% $i c4iar mai sus% fac to!i pe surzii c nd e vor(a de Fracurile /e*re. I @ adev+rat% e adev+rat murmur+ )m(l nzitoa,rea (ietul domn 2em3 d9r0 a murit tocmai din aceast+ cauz+. 7+,i )nainte: @c4alot $ov+i. D$i trecu dosul m inii peste t mplele pline de sudoare. I @ curios zise apoi dar v+d lucrurile altfel c nd e vor(a s+ !i le povestesc !ie. @ ca $i c nd ai fi con$tiin!a mea de zile mari: 7oamna #anada )ncrunt+ din spr ncene ca Iupiter. I >ate,m+% dac+ vrei% 'eocadie pronun!+ )ncet (ietul om )ns+ nu m+ *oni% c+ a$ muri dintr,asta. #ulorile aprinse ale )m(l nzitoarei p+lir+ u$or. <e temea c+ )l va *+si vinovat. I @4: @4: (om(+ni ea. .e,ai (+*at cumva )n vreo m r$+vie% tu care aveai o inim+ at t de (un+B @c4alot s+ri ca ars" I /iciodat+: stri*+ el. Inima mi,e curat+% pentru asta ridic m na $i -ur: 9poi% l+s nd din nou capul )n -os% ad+u*+ cu o voce tremur nd+" I Mezi tu% 'eocadie% nici eu nu mai $tiu. .u m+ cople$e$ti: @ ca $i cum m,a$ afla )n fa!a unei divinit+!i: 9m )ncercat s+,mi c $ti* p inea prin di(+cie% dar nu s nt destul de

$iret. I!i voi spune totul de la )nceput $i p n+ la sf r$it% a$a cum )mi va veni la *ur+% $i tu vei recunoa$te nevinov+!ia mea )n mi-locul tuturor intri*ilor pe care le,am urzit. Dn primul r nd% nu mai e0ist+ Fracuri /e*re% sau cel pu!in las+ lumea )n pace% pentru c+ sunt nrea ocupa!i cu c+utarea tezaurului. I #are tezaurB )ntre(+ doamna #anada. I &iile de mii de milioane% ascunse )n 4ru(+ de .at+l .uturor. #a dovad+ c+ se numesc acum )ntre ei #avalerii .ezaurului. ;i 9medeu face parte din ta*ma lor% dar pentru asta nu e moarte de om% nu,i a$a% 'eocadieB , 7epinde. I 7a% ai dreptate% depinde: <,au $i f+ptuit p n+ acum destule m r$+vii. 7omnul Mincent #arpentier (tu nu,l cuno$ti) a disp+rut f+r+ urm+. <e spunea c+ el a fost cel care a construit sau a s+pat ascunz+toarea )n care )$i !inea (anii colonelul. 7omnul 2e3nier% (ietul pictor% c+ruia <imilor $i cu mine )i servisem de modele de at tea ori (nici pe el nu,l cuno$ti)% a disp+rut de asemenea. Fanc4ette a fost ucis+ cu o lovitur+ de pumnal italian% vor(esc de contesa Franccsca #orona% fiindc+ ea fusese ultima care discutase cu colonelul% )n ziua mor!ii lui% $i se (+nuia c+ aflase secretul. I <ecretul tezauruluiB I @0act: &arele secret% <capularul% cum )i zic ei. 7ar dac+ tu nu,l cuno$ti pe domnul Mincent% nici pc domnul 2e3nier% )n sc4im( ai stat de vor(+ de nenum+rate ori cu o t n+r+ persoan+ care este fiica primului $i lo*odnica celuilalt... I 7omni$oara Ir8neB stri*+ )m(l nzitoarea. I @0act. >rodeza din fa!+. 7oamna #anada f+cu oc4ii mari. I /u m+ lea*+ nimic de ea zise 'eocadie. 7ar nu $tiu de ce% de prima oar+ c nd i,am v+zut privirea (l nd+ $i trist+% m,am * ndit la Malentine a noastr+. @ tare frumoas+ copila asta: 7ac+ aud c+ i,ai f+cut vreun r+u... I >ate,m+% 'eocadie o )ntrerupse @c4alot cu oc4ii umezi!i de lacrimi (ate,m+ p n+ la s n*e= omoar+,m+% dar nu m+ alun*a: III #9M9'@2L' &O29 Intre @c4alot $i re*ina lui urm+ o clip+ de t+cere. Privirea doamnei #anada era nelini$tit+ $i crunt+. @a zise" I >+tr ne% a$tept s+ aflu totul% ca s+ pot -udeca. <ini o femeie cinstit+ $i noi suntem c+s+tori!i. 7ac+ e$ti uri tic+los% vai de tine: @c4alot vru s+ protesteze. @a )i puse )ns+ mina *rea pe um+r $i ad+u*+ cu asprime" , 7+,i )nainte p n+ la cap+t: I!i f+*+duiesc c+ n,o s+ te fac s+ t n-e$ti. I @i (ine , zise @c4alot cel pu!in voi fi avut $i eu c teva zile fericite )n via!a mea: 7ac+ .totul se va termina ca )ntr,un vis )n$el+tor% )!i voi )ncredin!a copila$ul $i,mi voi z(ura creierii% neput nd s+ mai tr+iesc f+r+ respectul t+u: .otul s,a )nt mplat pentru c+ mi,era oarecum s+ m+ atin* de (anii t+i. # nd am primit prima ta scrisoare% )n care )mi spuneai" 5.rec oceanul ca s+ m+ asi*ur+ c+ &aurice $i Malentine vor a-un*e teferi )n 'umea /ou+% dar Fran!a )nainte de toate: 9rd de dorin!a de a,mi revedea patria...6 c nd

am citit asta% m,am * ndit )n sinea mea" 5.re(uie s+ muncesc% tre(uie s+ c $ti* o avere demn+ de a ei% ca s+ nu,i stau pe umeri% ca un la$6. 9sta a fost. Inten!ia mea era (un+. /u cred c+ am *re$it cu ceva dec t c+ m,am )n4+itat din nou% f+r+ voia ta% cu <imilor% clar era )ntr,un scop cinstit $i% departe de a fi intrat al+turi de el )n serviciu la & ine va fi ziu+% slu-(a mea tainic+ era ca s+ m+ strecor )n intimitatea lui pentru a descoperi% prin el% cele mai ascunse dedesu(turi ale Fracurilor /e*re. I 9tunci% desi*ur c+ ai le*+turi $i cu strada IerusalimuluiB )ntre(+ )m(l nzitoarca cu mai pu!in+ m nie% dar cu mai mult dispre!. I /ici vor(+ de a$a ceva% 'isette: replic+ @c4alot. /imic cu st+p nirea: ',ai o(servat pe vecinul nostru% care st+ )n camera de (urlac de pe coridor% c+tre drumul Perilor $i cimitirB I A+l(e-itul +la f+r+ (ar(+B 7omnul cavaler &ora% credB I @0act: @l este patronul meu% I ;i +sta ce afaceri )nv rte$teB I /u pot s+,!i spun. I 'a dracu: stri*+ )m(l nzitoarea. ;i tu nume$ti asta spovedanie: I /u te umfla a$a ca o oal+ cu lapte: /u pot s+,!i spun% pentru c+ nu $tiu nimic. I &+ ro*% dar ce te pune el s+ faciB I 9sta,i altceva% am s+ ridic capacul de tot. @0ist+ o dram+ destul de serioas+% asta e a(solut si*ur% $i principalii ei actori sunt c4iar )n aceast+ cas+% pe palierul eta-ului nostru. #avalerul &ora m+ pune s+ tra* cu oc4iul pe ici pe colo% )n interesul dra*ostei sale. I 7ra*ostei saleB repet+ doamna #anada% cu totul nedumerit+. I ;i al vie!ii sale urm+ @c4alot c+ci el e sin*ur )mpotriva acestor lep+d+turi de #avaleri ai .ezaurului... I 94a: f+cu )m(l nzitoarea 9tunci% acest cavaler &ora este contra #avalerilor .ezauruluiB I 'eocadie rosti @c4alot pe un ton sentimental te,ai *r+(it cu p+rerea )n privin!a mea. &i,a$ fi dat sufletul )n fa!a ta de ru$ine $i de durere dac+ n,a$ fi sperat c+ e0plica!iile mele vor reu$i s+ m+ a(solve )n oc4ii t+i. /u pot s+,!i spun mai multe despre cavalerul &ora% a c+rui pozi!ie social+ este pentru mine o tain+. 7uce o via!+ de domni$oar+% neav nd nici un n+rav de a fuma% de a priza $i nici )n ce prive$te (+utura. @ z* rcit la vor(+= are un u$or accent al *raiului de prin 9uver*ne% pro(a(il )n le*+tur+ cu ori*inea lui italian+. Dn cas+ la el nu e (o*+!ie% dar pl+te$te (ine. <in*urul lui cusur este c+ face oc4i dulci micii sale vecine% (rodeza" dar a$ pune m na )n foc c+ totul e cinstit $i onora(il. @i au $i )nlesnirea de a,$i trimite oc4iade% )nso!ite de z m(ete $i salut+ri% fiindc+ *eamurile lor sunt fa!+ )n fa!+... , Proast+ afacere: murmur+ )m(l nzitoarea ca )n vis. I PoftimB f+cu @c4alot. @u )l *+sesc un (+r(at foarte frumos. I @u spun replic+ fosta mama ' o c+ pe c4ipul dr+*+la$ al acestei domni$oare Ir8ne se vede mult+ suferin!+.

I #red $i eu: o(serv+ @c4alot. &oare dup+ patronul meu% dar se pare c+ e0ist+ *reut+!i la c+s+torie... I Mor(eai de un lo*odnic: )ntrerupse din nou )m,(l nzitoarea. @ altulB <e vedea (ine c+ toate acestea o interesau din ce )n ce mai mult. I 7esi*ur% este frumosul 2e3nier zise @c4alot pictorul meu din strada 9pusului% care a mu$cat primul din m+r. 7ar s+ intr+m )n fondul povestirii% fiindc+ p n+ acum i,am dat numai ocol. 'ocuiam aici sus% )n mansard+% c nd l,am )nt lnit odat+ pe cavalerul &ora pe scar+. /u,l mai v+zusem p n+ atunci. 9m scos un stri*+t de mirare $i vei )n!ele*e de ce" c4ipul lui sem+na leit cu acela din,tr,un ta(lou al domnului 2e3nier% c+ruia )i ridicasem odat+ p nza care )l acoperea% la atelier... un ta(lou curios% dar asta n, are importan!+.... ',am recunoscut pe dat+. 7omnul &ora m+ )ntre(+ de ce stri*asem a$a $i eu i,am spus adev+rul% c+,i v+zusem asem+narea )n atelierul dom,nului 2e3nier. 5Ooo: f+cu el. Dl cuno$ti% a$adar% pe acest t n+r pictorB6 @u am continuat"% 5@u $i cu <imilor )l reprezentam )mpreun+ pe 7iomede )n marele s+u ta(lou comandat de contesa de #lare6. @l relu+" 5O cuno$ti $i pe contesa #lareB6 ;i la r+spunsul meu afirmativ% ad+u*+" 5Pari a fi un om de$tept% care $tie ce vrea. @u caut o asemenea persoan+ de )ncredere pentru o afacere foarte delicat+. 7ac+ nu,!i stric+ un c $ti* re*ulat )n plus% f+r+ s+ te spete$ti muncind% nici s+ l nceze$ti )ntr,un (irou% treci pe la mine )ntr,o zi $i ne vom )n!ele*e6. Pe atunci% eu tocmai m+ le*asem de <imilor din nevoia de a forma am ndoi un tot pentru a poza ca modele. # nd spun un tot% este fi*urativ" el are pulpele% iar eu (ustul% dar mai tre(uia $i un al treilea% pentru mutr+% c+ci nici el% nici eu nu aveam o fizionomie potrivit+ de pus )ntr,un ta(lou. @ra pe vremea c nd m+ ocupam cu )n!+rcatul micu!ului nostru% c+ruia )i tre(uiau (un+t+!i% dulciuri% $i tre(ur le mer*eau prost= eram nevoi!i% 9medeu $i cu mine% s+ ne prostitu+m formele respective pentru c !iva *olo*ani de fiecare (ucat+% )n profitul domnilor >aruEue $i Aon,dreEuin &ilitarul% )n atelierul lui Inim+ de O!el% pe care )l cuno$ti foarte (ine" alcizi% oameni cu pr+-ina% animale feroce% maimu!e dresate $i tot ce prive$te ( lciul... 9ici% mama 'eo scoase un oftat ad nc.= 9sta )!i reaminte$te de zilele de *lorie $i de fericire zise @c(alot n,ar fi tre(uit s+ pomenesc de toate astea. 7ar s+ mer*em mai departe. #avalerul &ora )mi propunea tocmai ceea ce am c+utat )n zadar )nc+ de pe vremea adolescen!ei" o slu-(+ lini$tit+% dar nu sedentar+% cu posi(ilitate de a circula prin Paris. #e m+ intersa pe mine c+,i v+zusem fi*ura al(icioas+ )ntr,un ta(lou )n uleiB <unt $i oameni (ine situa!i care au avut )nceputuri *rele. Poate c+ $i domnul &ora fusese model )n tinere!ea lui. /u e nici o ru$ine. /u i,am spus nimic lui <inilor $i% )ntr,o sear+% cotind pe culoarul de pe palier% am dat col!ul $i am (+tut la u$a domnului &ora.

F+r+ s+ vrea% )m(l nzitoarea .)$i trase scaunul mai aproape. I &i s,a p+rut c+ cineva r+spunde" 5Intr+6 continu+ @c4alot $i ani ap+sat pe clan!a u$ii. Dn+untru nu era dec t o doamn+% )m(r+cat+ ca o c+lu*+ri!+ sau ceva asem+n+tor% $i care )$i trase voalul peste fa!+ )n momentul c nd eu treceam .pra*ul. Prin voal nu se vedea mare lucru= mi se p+ru totu$i c+ acea c+lu*+ri!+ sem+na ca dou+ pic+turi de ap+ eu vecinul. &,am * ndit c+ era poate sora lui% $i nu ra,am )n$elat% c+ci% intre( nd de cavalerul &ora% primii acest r+spuns" 59$tepta!i o clip+% m+ duc s+,l anun! pe fratele meu6. @a ie$i% $i vecinul ap+ru peste dou+ minute. Dn timp ce a$teptam% m,am uitat prin camer+. @ra curat+% dar nu )nst+rit+% $i totu$i nu $tiu de ce mirosea a lucru suspect. #amera are dou+ ferestre opuse. Prin prima o v+zui pe domni$oara Ir8ne% care (roda lin*+ *eam% prin cea de,a doua nu se z+rea dcc t cimitirul Perc,'ae4aise% care de acolo sem+na cu o *r+din+ mare% cam cum e parcul &onceau. 594a f+cu vecinul intr nd% $i crezui c+ aud vocea surorii lui dumneata e$ti% omuleB #e mai faciB .e a$teptam s+ vii. 9m luat informa!ii asupra dumltale" se pare c+ e$ti un cum+tru tare $mec4er.6 .e sim!i foarte m+*ulit v+z nd c+ oamenii )!i pre!uiesc cum se cuvine valoarea intelectual+% nu,i a$aB 2+spun, i sei cu modestie c+ sunt un (un intri*ant% iar el )mi $i puse )n m n+ o moned+ de aur% ad+u*ind" 5Pun mare pre! pe serviciile pe care mi le vei face. Mei o(!ine )n sc4im( nu numai (un+stare% ci $i distinc!ii sociale% a$a cum e #rucea Italiei% c+ci eu sunt cavaler $i sunt (ine primit prin or*anele administrative% f+r+ s+ se $tie )n afar+% $i doresc s+ te ridic c t mai sus...6 Y ;i tu ai )n*4i!it asta% prost+naculeB )ntre(+ doamna #anada. I 'eocadie r+spunse @c4alot% cu oc4ii )n fl+c+ri * nclul c+ poate m+ vei *+si decorat la rc ntoarcerea ta din 9merica m,a aruncat )n (e!ia speran!ei. &,a$ fi az,v rlit cu capul )nainte prin fierul $i focul (atalioanelor ca s+ merit o asemenea distinc!ie m+*ulitoare. 7omnul &or a poart+ pan*lica verde c nd iese )n ora$. 7oamna #anada ridic+ din umeri% dar era v+dit emo!ionat+. , /evinov+!iile: zise ea. 7ar% p n+ la urm+% ai s+,mi spui ce !i,a dat s+ faci l+ud+rosul +laB I /imic. .itlul de cavaler este cel mai mare )n aceast+ )mp+r+!ie a )ncrezu!ilor $i proprietarilor% I 7ar dac+ nu aveai nimic de f+cut% de ce te mai pl+teaB I /imic )n primul moment% se )n!ele*e. &,a l+sat s+ plec% dup+ ce mi,a spus" 5#ontinu+,!i modul de via!+ pe care )l duci. 7ar desc4ide urec4ea c nd tr+nc+ne$te <i, milor $i re!ine tot ce spune el. 7u,te )n fiecare sear+ $i -oac+ o partid+ la cafeneaua ]<picul t+iat $ )!i voi pl+ti consuma!ia= $i mai ales salut,o politicos pe domni$oara care locuie$te aici% pe acela$i palier. Dntre vecini% tre(uie s+ fim ama(ili $i prieteno$i pe sc+ri6. , 94a: f+cu )m(l nzitoarea. ;i de ce )!i spunea el toate asteaB 5. . ...

I 7e ce: r+spunse @c4alot. Fiindc+ asta f+cea parte din planul s+u. @u nu vedeam dec t amor% crez nd c+ voia poate s+ se serveasc+ de mine ca s+ pun+ la )ncercare cinstea tinerei persoane. 7oamna #anada r se $i,i )ntinse m na. I Prostule ce e$ti: murmur+ ea. #red c+ te,a$ ierta c4iar dac+ ai fi s+v r$it un p+cat mai mare dec t casa: @$ti prea naiv: @c4alot continu+" . I Povestea asta pare o nimica toat+% dar ea a dus la moartea unui t n+r. .receam la fiecare dou+,trei zile pe la cavalerul &ora $i el )mi d+dea *olo*anii% dup+ ce )i povesteam flec+relile f+r+ $ir ale lui <imilor. &+ punea% de asemenea% s+,i fac $i comisioane% atunci c nd uneltirile cereau di(+cie $i $iretenie. #u toate c+ tu m+ socote$ti asem+n+tor urnii curcan% eu )i (+team pe to!i la -ocul de c+r!i de la cafeneaua ]<picul t+iat[% )n timp ce le aflam% prin vicleniile mele% cele mai ad nci secrete. ;i nu era prea *reu% c+ci ei nu mai aveau dec t un sin*ur secret" acela de a r+scoli peste tot ca s+ *+seasc+ *aura )n care a ascuns tezaurul $mec4erul acela de maimu!oi (+tr n% care fusese colonelul. I @ste oare at t de si*ur c+ e0ist+ un tezaurB )ntre(+ )m(l nzitoarea. I .ot at t de si*ur pe c t e de si*ur c+ vecinul &ora $tie )n aceast+ privin!+ mai mult dec t )ntre*ul p+m nt. <imilor spune c+% )nainte de a muri% colonelul )n*4i!ise 4 rtia pe care era scris secretul. <,au f+cut )n #orsica c+l+torii c te vrei $i nu vrei. 9u fost d+r mate p n+ )n temelii ruinele & n+stirii 'a &erci% a fost s+pat+ fiecare palm+ de p+m nt pe o distan!+ de o le*4e )mpre-ur. 7e *ea(a: <,au *+sit mormane de oseminte $i sc4elete% pentru c+ acei cara*4io$i de c+lu*+ri% al c+ror stare! era Fra,7iavolo% se omorau )ntre ei ca mu$tele c nd nu mai aveau pe cine s+ prade= c t.despre milioane% nici c t ne*ru su( un*4ie: I ;i nu s,au * ndit la palatul din strada .4ereseB )ntre(+ )m(l nzitoarea. @c4alot avu de data aceasta un z m(et )n.care se citea aproape )nfumurarea. I A nde$te,te% 'eocadie replic+ el c+ )n aceast+ afacere sunt (+*a!i $mec4eri tot at t de freca!i cu lumea ca tine $i ca mine% cu toate c+ tu e$ti ne)ntrecut+. Fosta &ar*uerite de >our*o*ne% care acum a a-uns contes+% nu are or(ul *+inii" ea a fost prea mult+ vreme la $coala toulonezului Fr+!ie ca s+ nu fi )nv+!at latina $i c4ineza= doctorul <amuel nu st+ nici el cu m inile )n s n% $i se pare c+ au *+sit un nou 'udovic al XMII,lea% mai talentat% f+r+ s+ mai vor(im de ceilal!i% pe care tu nu )i cuno$ti" domnul #ama3rol% domnul Naffret (+sta e dintre $efi)% cavalerul 9nni(al Aio-a (alt cavaler)% care este omul de cas+ al frumoasei &ar*uerite= $i printre cei mai m+run!i% domnul #ocotte% domnul PiEuepuce% domnul 2o,(lot... /e*ustoria este )ns+ (ine or*anizat+% s+ $tii... @i (ine% din fundul sicriului s+u% (+tr nul &atusalem% colonelul% )i !ine pe to!i )n m n+% a$a cum f+cea $i c nd era )n via!+. 9i v+zut duminica trecut+% la reprezenta!ia de la Poarta <aint,&artin% acel palat fermecat pe care nu,l p+zea nimeni% dar ale c+rui ziduri )i loveau )n cap pe cei ce se apropiau de eleB Palatul din strada .4erese e la fel. Fracurile /e*re sau #avalerii

.ezaurului% cum vrei s+ le zici% )i dau t rcoale= dar c nd e vor(a s+ intre )n+untru% cotul i p_= ".. IM #O;L' P'I/ 7@ &I<.@2@ 'a )nceputul discu!iei% doamna #anada se eri-ase )n -udec+tor ne)nduplecat= seriozitatea ei avea ceva amenin!+tor. @ra pur $i simplu vor(a de a $ti dac+ fosta )m(l n, zitoare avea s+ mear*+ p n+ la divor!% pentru a pedepsi presupusele *re$eli ale so!ului $i ro(ului ei. 7ar pe m+sur+ ce (ietul @c4alot )nainta cu e0plica!iile lui )ntortoc4eate $i dezl nate% doamna #anada uita de m+re!ia rolului s+u. Pledoaria )ne)lcit+ a so!ului ei o aruncase la o po$t+ de proces" )n mintea sa nu mai era vor(a de crimele lui @c4alot% ci mai ales de acel roman sum(ru $i pasionant care o preocupase at t de mult )n via!+" faptele $i purt+rile Fracurilor /e*re. Pe vremuri% ea se luptase cu desperare )mpotriva Fracurilor /e*re $i numai printr,o minune sc+pase din *4earele acelui ti*ru de*4izat in apostol% colonelul >ozzo,#orona. @c4alot% cu toat+ simplitatea lui% )$i d+dea (ine seama de sc4im(area situa!iei sale% dar nu c+uta s+ a(uzeze de ea% (a din contra. 9cest (iet om% care (+tea )ntotdeauna c+r+ri suspecte $i se afla mereu pe mar*inea pr+pastiei )n care s+l+$luia infamia% era cinstea personificat+. @l adora intri*a% viclenia% $iretlicul% f+r+ s+ $tie )n fond ce sunt% ci numai ca s+ fie deopotriv+ cu <imilor% ale c+rui calit+!i nu,l l+sau s+ doarm+. Dn el e0ista un amestec de cavaler r+t+citor $i de n+t+r+u% $i nu era departe de a se pl n*e de firea lui (un+ din natur+% care )l )mpiedica s+ fie un tic+los. 7eparte de a profita de faptul c+ re*ina sa c+zuse pe * nduri% o aduse c4iar el la realitate% zic nd" I 'eocadie% asta nu,i tot. .u nu e$ti acum nici ca s+ ascul!i ( rfeli $i anecdote% ci ca s+ l+mure$ti dac+ cel care te iu(e$te a )nc+lcat re*ulile (unei purt+ri )n actele sale. @u sunt o(li*at s+,!i dezv+lui lucruri (izare% ca s+ po!i )n!ele*e situa!ia% iar tu tre(uie s+ fii destul de )n!eleapt+ ca s+ nu te la$i furat+ ele am+nunte% pentru a urm+ri firul povestirii mele. <puneam c+ palatul din strada .4erese nu se afl+ )n momentul de fa!+ la )ndem na #avalerilor .ezaurului% datorit+ unui truc de scamator al colonelului% care l,a f+cut s+ dispar+ ca pe o (il+ de prestidi*itator. ;i iat+ care e trucul" @l v nduse imo(ilul% ca s+ zic a$a% unui american din Mir*inia% )n re*atul <tatelor Lnite= dar c nd a v+zut el% din )naltul cerului sau din fundul iadului% c+ )ntrea*a clic+ a lui & ine va fi ziu+ se )ndrepta spre locul cu pricina% cump+r nd propriet+!ile de primpre-ur% $i c+ erau 4ot+r !i s+ practice escaladarea% spar*erea $i c4iar lucr+ri miniere )n m+runtaiele p+m ntului% a f+cut un semn americanului s+u% $i acesta% care nu fusese v+zut do nimeni niciodat+% a *+sit mi-locul de a pune palatul la ad+post de orice atac% trec ndu,l su( protec!ia autorit+!ilor printr,un act de dona!ie )n re*ul+. <tra$nic+ lucr+tur+% nu,i a$aB I O dona!ie c+lre autorit+!iB #+tre <tat adic+B I #am a$a ceva% sau cel pu!in c+tre sora lui% principesa 9delaide de Orleans% prin act notarial% cu condi!ia ca ea s+,l utilizeze numai pentru opere de (inefaceri% cu

interzicerea cate*oric+" de a se d+r ma ceva% nici s+ fie atins+ zid+ria masiv+% aceasta din respect pentru memoria marelui filantrop decedat. ,;i s,a f+cut ceva acoloB <,a f+cut% acum s,au instalat c+lu*+rite )n palat. I 9tunci% scelera!ii +ia de Fracuri /e*re sunt de p+rere c+ americanul din Mir*inia era numai o camuflareB I 7esi*ur= I ;i c+ colonelul are vreun urma$ misteriosB I 7e4: &+ )ntre(i prea mult. &,am * ndit adeseori c+ s,ar putea ca patronul meu% cavalerul &ora% s+ fie c4iar el )n persoan+ americanul din Mir*inia% dar asta este. numai o supozi!ie. #cea ce este si*ur e c+ sora lui mai mare% maica &+ria cea >un+% se afl+ printre c+lu*+ri!ele instalate )n fostul palat >ozzo% @ o femeie frumoas+. I @ste aceea pe care ai v+zut,o )n prima zi la el )n camer+B @c4alot r+spunse printr,un. semn afirmativ din cap. Dm(l nzitoarea se scarpin+ pe frunte p n+ la s n*e. I #e uneltiri afurisite s,or mai ascunde su( toate asteaB stri*+ ea deodat+. 9poi ad+u*+% m nioas+" .u% tu m+ (a*i iar+$i )n (utoiul cu smoal+: .erminasem cu toate% )i l+sasem pe cei doi copii ai mei dincolo de ocean% la ad+post de prime-dii= m+ )ntorsesem $i eu acas+ ca s+ duc o via!+ lini$tit+% dup+ ce sc+pasem dintr,un cutremur )n care era s+, mi las de o sut+ de ori pielea. ;i vii acum s+ m+ a !i cu 5tezaurul t+u% eu c+lu*+ri!ele tale $i cu alte pove$ti mai ne*re ca cerneala: 9$ prefera s+,mi tai c te cinci de*ete de Ia fiecare min+ doc t s+ mai intru )n afacerea asta: @c4alot o privi cu un z m(et senin. 2+(ufne$ti ca praful de pu$c+: zise el. #ine,!i spune s+ te amesteci efectiv $i personal )n toat+ ma$in+ria astaB Partea curioas+ e cum de nu po!i s+ )n!ele*i c+ ace$ti #avaleri ai .ezaurului% domnul &ora $i restul% nu sunt dec t prete0te pentru e0plicarea purt+rii mele. I 9i )ntr,adev+r dreptate: murmur+ doamna #anada% pe a c+rei fi*ur+ rc nflori un z m(et. 7ar am fost at t de r+u frecat+: F+r+ ace$ti mon$tri% a$ mai fi )nc+ la ( lci $i a$ avea cel mai mare succes din capital+. 7e cum mi se vor(e$te de Fracurile /e*re% m+ )nfurii% m+ )n,furii... I P+streaz+,!i s n*ele rece rosti *rav @c4alot. .oate astea nu te privesc )ntru nimic $i% fiindc+ am -urat s+ te fac fericit+% sunt *ata s+ rup toate le*+turile mele cu patronul dac+ * nde$ti c+ este necesar pentru lini$tea c+sniciei noastre% dar mai )nt i s+ termin de povestit. 9colo unde am )mpins poate prea departe intri*a a fost c nd am acceptat propunerea lui <imilor% )ns+rcinat de ceilal!i s+,l suprave*4eze pe domnul &ora a$a cum eram $i eu )ns+rcinat de domnul &ora s+ tra* cu urec4ea la ]<picul t+iat[. 9sta ne scutea% pe <imilor $i pe mine% s+ ne mai (atem capul cu procurarea celor tre(uincioase pentru a )ncepe educa!ia lui <aladin. 9cum a-un*em )n miezul povestirii. 7omnul &ora% pe de o parte% $i Fracurile /e*re% pe de

alta% se ocupau cu to!ii de frumoasa vecin+ din fa!+% dom, ni$oara Ir8ne. @a e le*at+ oarecum de tezaur% cu toate c+ nu cunoa$te pro(a(il nici o iot+ din aceste uneltiri= ea este propria orfan+ a domnului Mincent #arpentier% mai, stru zidar $i ar4itect% care a conceput $i zidit de unul sin*ur faimoasa ascunz+toare a colonelului. <imilor este cel care mi,a dat aceste am+nunte% precum $i c+ (ietul om a pl+tit cu via!a pentru faptul de a cunoa$te aceast+ mare tain+. f Pare l+murit% nu,i a$aB /u,l cost+ mult pe (+tr nul vampir ca s+ fac+ s+ dispar+ un om. Dl cuno$team din vedere pe Mincent #arpentier% care venea din c nd )n c nd Ia atelierul domnului 2e3nier% unde pozam noi% 9medeu $i cu mine. Pot s+ aduc m+rturie c+ )ntr,o (un+ zi s,a topit ca o um(r+% pe nev+zute% suprimat de pe fa!a p+puntului $i l+s nd )n urm+ afaceri teri(il de )ncurcate% ti\i se )nv rtea )n lumea (un+ $i ducea o via!+ lar*+% ca palat% ec4ipa-% cu fata la pensioane din cele mai de vaz+% f+r+ s+ refuze ceva% )n acela$i timp% nici t n+rului nostru artist,pictor% domnul 2e3nier% care )i era% cum s,ar zice6 fiu adoptiv. @i (ine% nu% nu e de loc l+murit l ;i tocmai asta face ca povestea s+ fie (izar+ $i atr+*+toare prin neo(i$nuin!a ei f+r+ 5seam+n. Dn aceast+ afacere au murit oameni% care nu sunt totu$i mor!i. /u e$ti niciodat+ si*ur de ceva. Fracurile /e*re sunt )nsp+im ntate numai c nd aud de numele colonelului% cu toate c+ morm ntul s+u e colea% la cincizeci de metri de noi% )n cimitirul Perc,'ac4aiso% cu inscrip!ii )n litere de aur $i coroane de imortele )ntre!inute% pe (az+ de a(onament% de sculptorul )n marmur+. <,a3 spune c+ tezaurul e ca o z n+" tot ce se atin*e de ea nu piere $i se p+streaz+ ca dulce!urile. <unt stafii% da% care% cu toate c+ dorm somnul cel de veci% dup+ ce $i,au dat sufletul% continu+ ,<+ dea t rcoale marelui rezervor plin cu aur% cu ru(ine $i alte pietre pre!ioase% din care s,ar putea scoate c te dou+zeci $i cinci de mii de livre venit pentru fiecare locuitor din Paris $i din )mpre-urimile lui:... 7oamna #anada asculta acum cu *ura c+scat+. 9vea o(ra-ii staco-ii $i fl+c+ri )n priviri. Dntr,o alt+ povestire am v+zut,o la lucru i. ;tim p n+ la ce *rad de eroism $i de devotament putea fi )mpins+ *enerozitatea ei. 7ar aurul e un diavol sau% cel pu!in% e0ist+ un diavol )n aur. Fosta mama 'eo f+cea parte din acea cate*orie m+runt+ a arti$tilor de ( lci% at t de pu!in cunoscut+% care tr+ie$te materialmente cu p ine uscat+ $i rac4iu% $i moralmente cu fcerii $i iluzii str+lucitoare% ca ni$te (uc+!i rupte din soare. Dn lumea lor% ei se arunc+ or(e$te )n (ra!ele . (e!iei $i ale mira-ului% deoarece s n*ele rece )nseamn+ mizerie $i realitatea durere. l Dn volumul intitulat &ama 'eo% din acela$i ciclu ai Fraeurilgp /e*re. (n.t.) 7oamna #anada fusese de dou+ ori cucerit+ ascult nd aiurelile acestei pledoarii" era

cuprins+ $i de (e!ie $i de mira-. >e!ia venea de la aurul acumulat% care se mi$ca $i suna )n fundul acestei povestiri ca )ntr,o 4ru(+ unde un manipulant misterios r+scolea milioanele cu lopata= mira-ul er) drama ce se desf+$ura )n -urul tezaurului% ca un fel de pol fatal c+tre care se repezeau +t tea marionete ma*netizate. <+raci% (o*a!i% m+$ti% fi*uri% mor!i $i vii% era ca un fel de dans maca(ru ce !op+ia cu picioarele )n s n*e $i%)n dosul c+ruia ap+reau din um(r+% ca o perspectiv+ f+r+ sf r$it% rmdurile nenum+rate ale armatei Fracu,rilor /e*re. @c4alot continu+" i 7eci% )n ce prive$te moartea domnului Mincent #ar,pentier% este la 5fel ca $i aceea a colonelului. 7e*ea(a se spune c+ va*mistrul i,a sucit * tul ar4itectului pentru a,i )nc4ide *ura pe vecie% #avalerii .ezaurului continu+ s+ se team+ de el $i s+ spere )n el% ca $i cum ar fi s+n+tos $f )n stare s+ scoat+ (anii din marea pu$culi!+ sau s+ v nd+ secretul amatorilor. Iat+ de ce Fracurile /e*re au pus oc4ii pe mica noastr+ vecin+% domni$oara Ir8ne% (r.o,deza% )nc4ipuindu,$i c+ ea $tie ceva% dac+ Mincent al nostru c+l+tore$te sau dac+ )ntr,adev+r a dat ortul popii% dup+ ce ),a l+sat mo$tenire secretul s+u. # t despre domnul &ora% asta e alt+ poveste... Oare alt+ povesteB <unt. multe lucruri pe care eu nu le $tiu. 7ac+ )n locul meu% o alt+ persoan+% av nd calit+!ile tale% ar fi fost amestecat+ )n acest talme$,(alme$% ea ar fi v+zut poate lucrurile mai limpede. I @ ru$inos murmur+ doamna #anada% umpl n,du,$i din nou pa4arul dar )mi vine o poft+ ne(un+ s+ m+" apuc s+ descurc toate i!ele astea% pe cuv nt: O poft+ ne(un+: I @ normal f+cu @c4alot dar fii cu (+*are de seam+: I <pune mai departe. 9-unsese$i la acest domn &ora. I Omul +sta continu+ @c4alot nu las+ niciodat+ s+ se vad+ ce are )n c+p+ na lui. <unt zile )n care ai crede c+ urm+re$te acela$i -oc ca (ietul domn 2em3 d9r0. 9i crede c+ vrea s+ distru*+ Fracurile /e*re% dar se Mede (ine c+ $tie multe despre tezaur $i.despre rest. 9cest om e ca un pu! ad nc. &i,am )nc4ipuit la un moment dat c+ ar putea fi c4iar el $eful Fracurilor /e*re. @ra a(surd% c+ci Fracurile )0!e*re l,ar fi str ns de * t dac+ ar fi putut. 7espre asta sunt si*ur. <in*urul lucru pe care domnul &ora nu,l ascunde este dra*ostea lui pentru domni$oara Ir8ne. @ amorezat% dar $tii% lulea: <crie scrisori $i poezii% c nt+ roman!e italiene$ti cu mia cara% idol mic% delizia dellanima mia% )nc t ai zice c+ e un tenor de cafe, concert. ;i este tenor% )ntr,adev+r% av nd o voce dulce ca za4+rul aromat cu floare de portocal. I ;i de ce )ntre(+ doamna #anada nu sc )nsoar+ cu t n+ra persoan+B I @i% na.vor(+:... @ conte sau marc4iz% sau poate c4iar mai mult dec t ran*ul lui. de cavaler. I #e v rst+ areB I &+ )ntre( $i eu: 9re al(ea!a unui -une prim% dar $i destule z( rcituri. ;i sc sc4im(+ de la zi la zi: Lneori i,ai da dou+zeci $i cinci de ani= alteori% diminea!a% p n+ nu $i,a a$ternut sulemeneala% )!i face impresia c+ este trecut de patruzeci. 9cum o lun+ a fost (oln+vi$i dintr,o dat+ p+rea c+ are $aizeci de ani.

9m mai v+zut asemenea e0emplare% la teatrul 9m(i*u% care p+reau )ntineri!i printr,o tain+ a fatalit+!ii. @i seduceau femeile )n tot lun*ul piesei% dar Ia sf r$it% c nd domnul &elin*ue le aplica o dreapt+ pedeaps+ pentru nele*iuirile lor% c+deau la!i )n avanscen+ ca un pac4et de zdren!e% $i atunci oricine putea s+ vad+ c+ de fapt nu erau dec t ni$te (+tr ni pr+p+di!i. I 7ar t n+ra persoan+ )l iu(e$teB )ntre(+ doamna #anada. I 7omni$oara Ir8neB stri*+ @c4alot. @4ei: .e cred $i eu: @ ca $i cum i,ar fi f+cut farmece. 7ar e cuminte ca o cadra. Dn!ele*iB F+r+ prostii: Potolit+ ca )n*erii din cer% $i cu na$ul numai )n *4er*4eful de (rodat: P n+ la urm+ am putut s+ *4icesc de ce !inea domnul &ora s+ fiu ama(il cu ea. pe scar+. ;iretlicurile patronului sunt m+runte $i dr+*+la$e% dar ele reu$esc adeseori. A ndul lui era ca% d ndu,i mereu (un+ ziua $i (un+ seara% fata s+ nu se uite la mine ca la un str+in. @l voia s+,mi dea un mic rol de -ucat ca s,o )mpiedice pe domni$oara Ir8ne s+ se m+rite cu domnul 2e3nier% a$a cum se 4ot+r se de pe c nd erau copii. O comedie% adic+... 9ici @c4alot $ov+i $i co(or) privirea. I 7in nenorocire relu+ el mi,am -ucat rolul cu prea mult talent% c+oi acum rela!iile )ntre cei doi tineri au c+zut (alt+% iar p+catul meu este c+ eu am fost autorul. M 'L/@.9 I /u ca s+ m+ scuz continu+ @c4alot% cu un suspin ad nc dar era ceva oarecum nesincer )n purtarea t n+,rului pictor% domnul 2e3nier.. /u,$i mai vedea de loc de meserie $i se p+rea c+ intrase $i el )n 4ora pe care o -oac+ to!i )n -urul tezaurului. Pe cuv nt c+ m+ * ndisem la acest lucru. Menea din c nd in c nd s+ o vad+ pe domni$oara .rene. /u $tiu prea (ine ce )i spunea% c+ci de cele mai multe ori vor(eau )n $oapt+% dar dup+ ce pleca $i ea ie$ea ca s+,$i aduc+ de-unul sau cina% avea oc4ii plini de lacrimi. Intr,un r nd% cavalerul &ora )mi spuse" 5>iata copil+ nu mai are tat+% e f+r+ ap+rare. .ic+losul +sta o s+ o fac+ s+ )nne(uneasc+6. Dl )ntre(ai despre ce tic+los vor(e$te% c+ci nu puteam crede c+ era vor(a de domnul 2e3nier. Patronul )mi r+spunse" 5@ frumos din partea dumitale c+ aperi un om cu care ai.avut le*+turi pl+cute $i )ndelun*i% dar el s,a sc4im(at mult )n r+u de atunci )ncoace. .at+l s+u adoptiv l,a nenorocit )nv+ ndu,l s+ c4eltuiasc+% $i de c nd a disp+rut domnul #arpentiei3 apa nu mai vine la moar+. ;i ca s+,$i poat+ men!ine trena de via!+% s,a )n4+itat dintr,o dat+ cu Fracurile /e*re% 4odoronc,tronc:6 5/u se poate: .zisei eu. Ln t n+r at t de (l nd:6 Patronul d+du din cap $i suspin+ ad nc% zic nd parc+ f+r+ s+ vrea" 59sta m+ pune )n mare )ncurc+tur+. @l ar vrea s+ o tra*+ $i pe domni$oara Ir8ne )n com(ina!iile lui -osnice. >iata copil+ rezist+ cit poate% fiindc+ e cuminte $i fiindc+ mi,a d+ruit inima ei. Dn fiecare zi sunt alte scene% ea devine tot mai palid+% de !iYe mai mare mila. &+ tem de vreo (oal+ de piept6. @ra adev+rat= de cit va timp% frumoasa vecin+ )$i pierduse culoarea s+n+toas+ a

c4ipului. <l+(ea v+z nd cu oc4ii. &ie )mi place s+ vor(esc desc4is. I,am spus patronului% cu toat+ 4ot+r rea" 57umneata mai po!i fi )nc+ un om frumos atunci c nd vrei% dar domnul 2e3nier este un pui de voinic cu totul reu$it $i mai e $i )n floarea v rstei. @ de mirare c+ )ntre dumneavoastr+ am ndoi% mititica l,a ales pe cel mai (+tr n6. 5<unt mai t n+r dec t (+nuie$ti )mi r+spunse patronul aproape min os. 7ac+ ml, am pierdut prospe!imea tinere!ii% este din cauza *reut+!ilor nenum+rate pe care le,am int mpinat $i a nenorocirii.6 5Oricum f+cui eu din nou e0ist+ cu si*uran!+ dou+zeci de ani intre dumneavoastr+ doi= domnul 2e3nier o arat+% $i se vede cu at t mai (ine cu oc4iul li(er% fiindc+ v+ asem+na!i la fi*ur+= at t numai c+ dumitale nu,!i cre$te nici un fir de p+r pe o(raz% pe c nd el are o (ar(+ ca m+tasea.6 7intr,o dat+ domnul &ora m+ privi piezi$. 9poi mi se p+ru c+ r de curios% )n timp ce m+ )ntre(a" 5A+se$ti )ntr,adev+r c+ acest stricat )mi seam+n+B6 5#a dou+ pic+turi de ap+ r+spunsei eu $i cu sora dumitale la fel. Fac prinsoare c+ dac+ el s,ar rade sau dac+ !i,ar cre$te dumitale (ar(+% a!i putea fi lua!i unul drept cel+lalt% pe sear+ (ine)n!eles $i f+r+ s+ fi!i privi!i prea c-e aproape.6 Patronul c nd .st+ $i * nde$te mai mult% are o(iceiul s+,$i )nv rteasc+ de*etele de la m ini. Dncepu s+,$i )nv rteasc+ de*etele cu oc4ii in -os% privindu,$l v rfurile pantofilor. @u )i d+deam )nainte% c+ci voiam s+,l fac s+,$i sc4im(e p+rerea despre domnul 2e3nier. 5#it despre idee a c+ ar fi un Frac /e*ru% pot pune mina )n foc c+ nu l,am v+zut niciodat+ la ]<picul t+iat[ $i c+ nici nu ),am auzit pe camarazi vor(ind despre el.6 5&ae$trii nu se duc niciodat+ la ]<picul t+iat[ morm+i doamnul &ora. Iar cei care seduc acolo nu cunosc numele &ae$trilor.65 @ra ceva adev+rat )n toate astea sau cel pu!in noi nu cunoa$tem numele tuturor &ae$trilor. ;i mai spusei" 5#it despre t n+ra Ir8ne% dac+ o sup+r+ faptul c+ vine pe la ea% nu are dec t s+,i )nc4id+ u$a )n nas% /imic nu o opre$te" este complet li(er+6. Patronul ridic+ din umeri cu un aer foarte sup+rat. 5@c4alot )mi zise el tu nu ai nici o simpatie pentru mine: 9ltfel% de mult te,a$ fi procopsit. 9fl+ c+ acest t n+r scelerat m,a atacat )ntr,o noapte% ca s+ m+ asasineze )n mod la$.6 5@i% asta,i:6 9ici f+cui oc4ii mari. #artierul se potrive$te[ destul de (ine pentru a$a ceva% de aceea eu mer* )ntotdeauna prin mi-locul drumului c nd m+ )ntorc scar+ acas+% pe strada &i*dalilor. Patronul )mi spuse o poveste nostim+% care p+rea totu$i adev+rat+" trei oameni posta!i )n6 um(ra a(atorului% )n col!ul str+zii Parmentier... .e plictise$te asta% 'eocadieB 7oamna #anada tres+ri la aceast+ )ntre(are% ca $i cum ar fi ,fost de$terNtat+ (rusc din

somn. I 7ormeaiB )ntre(+ @c4alot. /u e prea m+*ulitor pentru mine. , I /u r+spunse ea nu dormeam... $i povestea ta nu m+ plictise$te de loc= dimpotriv+% m+ intereseaz+ c4iar foarte mult. &+ c4inuiesc c+ut nd )n ea ceva care nu apare nu )nc+% deocamdat+% dar care e0ist+% )n mod si*ur. 9facerea asta e serioas+% o simt eu. 7+,i )nainte% acel atac din timpul nop!ii nu e dec t o )nscenare. .reci peste el $i vino la ceea ce voia s+,!i cear+ patronul. I #e mai -udec+toare ai fi putut fi tu: murmur+ @c4alot. 9i a*erimea unui Moltaire: 7omnul &ora )mi ar+t+ o z* rietur+ pe care o avea la um+rul st n* $i o v n+taie la )nc4eietura m inii" o )nscenare% ai perfect+ dreptate. Iat+ ce voia s+,mi cear+ el" instalez o lunet+ )n camera domni$oarei Ir8ne. I O lunet+: repet+ )m(l nzitoarea% care crezu c+ nu a auzit (ine. I .e mir+B ;i eu am fost uimit. @ra )nceputul punerii )n scen+ a comediei )n care domnul &ora )mi propunea un rol nevinovat% dar funest. @l )mi spuse" 5Mn om cura-os nu tre(uie s+ tremure pentru un p+c+tos de atac cu m na )narmat+. @ste destul s+ fie cu (+*are de seam+ )n viitor $i s+ poarte asupra lui mi-loace de ap+rare. /u te * ndi c+ m+ nelini$tesc din pricin+ c+ e vor(a de persoana mea. /u m+ * ndesc dec t la ea% care este )n*erul p+zitor al viitorului meu% $i nu pot s+ suport v+z nd,o cum se distru*e. ;tiu (ine ce ai s+,mi spui" dac+ t n+rul te st n-ene$te% provoac+,l )ntr,o lupt+ pe via!+ $i pe moarte. #u toate c+ ,sunt cura-os ea un ti*ru% nu )mi place v+rsarea de s n*e. 7e altfel% am -urat pe osemintele str+mo$ilor mei s+ nu,mi risc via!a )nainte de a fi rec $ti*at pozi!ia lor princiar+ din !ara mea de ori*in+. /u m+ simt )n stare s+,mi calc -ur+m ntul $i prefer s+,mi )ndep+rtez du$manul printr,un $iretlic% f+r+ s+,i fac vreun r+u. .u e$ti omul potrivit pentru di(+cia cerut+ de instalarea unei luncte,telescop )n camera celei pe care o iu(esc. Mrei s+ c $ti*i dintr,o dat+ o sut+ de franciB Oi,i ofer ;i iat+ aici luneta% la picioarele patului...6 P+rea un lucru corect% totu$i cerui e0plica!ii mai am+nun!ite% iar el )mi spuse" 5'ini$tea $i s+n+tatea iu(itei mele !in de succesul aces, tei lunete. &+ vei )n!ele*e" de o parte este le*+tura ei periculoas+ $i dezonorant+ cu un desfr nat pe care nu,l poate alun*a din cauza amintirilor din copil+rie $i a -u, r+mintelor smulse nestatorniciei v rstei sale necoapte= de cealalt+ parte este str+lucita perspectiv+ pentru ea de a deveni so!ia le*itim+ a unui om ca mine% cu o avere de prima min+ $i toate titlurile de no(le!e reunite la _un loc...6 , . I .u ce ai fi r+spuns% 'eocadieB i &+ faci s+ clocotesc mirii )m(linzitoarea. &er*i )nainte% prostule: I <cuza!i: stri*+ @c4alot )ne)ntat. Dnseamn+ c+ te )m(olde$te interesul pentru povestirea mea% dac+ )mi spui vor(e mieroase. 9m acceptat cei o sut+ de franci din

(un+voin!+ pentru mica mea vecin+% $i atunci domnul &ora instala telescopul )n mi-locul camerei $i,l )ndrept+ c+tre fereastra desc4is+ care d+dea spre cimitir... 5Ia seama 6 )mi zise el vederea de aici este la fel cu aceea din camera Ir8nei% a$a c+ vei putea s+ m nuie$ti telescopul dup+ cum )!i ar+t eu acum. Mezi cei doi platani acolo% )n fund% la dreapta% la cap+tul cimitiruluiB Dl vei oc4i pe cel de,al doilea% cit mai sus% ca s+ atin*i )n linie dreapt+ casa aceea al(+ oare se profileaz+ la orizont% )ncearc+ s+ te ui!i.6 9m oc4it. #asa cea al(+ se afla l n*+ p+durea de la Mincennes% la cap+tul c+ii >el, 9ir% la <aint,&and. 5#e veziB6 m+ )ntre(+ patronul. 5O fa!ad+ cu ferestre )nc4ise. #asa tre(uie s+ aduc+ un (un venit proprietarului% nu,i a$aB6 5&ai mi$c+ ni!el la dreapta= ce vezi acumB6 5O c+su!+ ro$ie ascuns+ )n verdea!+% cum s,ar spune o vili$oar+ pentru o persoan+ sin*ur+ )n sezonul de var+.6 5;i aici sunt )nc4ise ferestreleB6 5/u e0ist+ dec t una% una mare% care d+ )ntr,o *alerie e0terioar+... Iac+: Iac+: M+d o doamn+: ;i e c4iar dr+*u!+% pe cinstea mea% dar stra$nic de decoltat+: Fumeaz+ o !i*ar+% prost o(icei pentru se0ul ei...6 59$a: )ntrerupse patronul. 9sta e tot $i nu e tocmai r+u. .u !ii )n m inile tale mul!umirea $i lini$tea domni$oarei Ir8ne% f+r+ s+ mai vor(esc de fericirea mea. 9cum ascult+ porunca $i calea de urmat" eu va tre(ui s+ ies )n ora$ pentru o afacere foarte important+% iar tu vei r+m ne aici sin*ur. 9i friptur+ rece $i vin )n (ufet% )!i ofer o *ustare. >ea% m+n nc+% fumeaz+,!i pipa% f+ ce vrei% e$ti st+p n aici% nimeni nu te stin*4ere$te. 7ar dup+ o or+ pune oc4iul la lunet+ $i vei )n!ele*e de ce vreau ca $i Ir8ne s+ vad+ acela$i lucru pe care )l vei vedea tu. 9sta,i:6 @l ie$i. >ine)n!eles% luai )n *ur+ c te ceva la repezeal+ $i (+ ui o sticl+ de vin vec4i de &acon% )ntruc t el avusese ama(ilitatea s+ m+ )m(ie. 7up+ care )mi aprinsei $i o pip+ din tutunul lui% din cel (un: Prin cealalt+ fereastr+ auzeam vocea suav+% a domni$oarei Ir8ne% care (roda c nt nd ca o privi*4etoare. Feti!a asta este o (om(oan+. Dmi spuneam mie )nsumi" 5)mi face pl+cere s+ c $ti* un sutar% contri(uind totodat+ la fericirea ei pe aceast+ lume6. ;i din timp )n timp priveam prin telescop. @ra ceva curios. 7ama din vil+% dup+ ce )$i termin+ !i*ara% se puse s+ ron!+ie c teva pr+-ituri $i s+ (ea lic4ior. <e )n*ri-ea (ine: O v+zui apoi f+c nd semne de sus de la (alcon $i doi sau trei ofi!eri de artilerie urcar+ la ea% lu nd,o f+r+ nici un fason de mi-loc. ;i cu asta e destul nu,i a$aB >+nuie$ti cam ce era cu dumneaei% deci s+ trecem mai departe. 7ac+ nu am dec t at t% pot spune e+ am m+car o purtare de om cumsecade: /u m+ mai uitam )ntr,acolo% fiindc+ nu voiam s+,mi -i*nesc propria pudoare% $i m+ tr ntii )n fotoliul cel mare al patronului% c nd% auzind pendula% )mi amintii c+ trecuse ora.

&,am ridicat $i m,am uitat iar+$i prin lunet+. <cena se sc4im(ase. /u mai e0istau artileri$ti% nici !i*ar+% nici pa4are. 7ama st+tea )n salon% c4iar )n fa!a *eamului% (ine e0pus+ Ia vedere. 9vea o !inut+ de mare% doamn+. 'a picioarele ei% un t n+r st+tea )n *enunc4i% un t n+r frumos% c+ )mi zisei pe dat+" 5Parc+ )l cunosc pe copilandrul +sta6. .ic+loasa se l+sa m n* iat+ ca fi*urinele de (ronz ale pendulei. Litasem aproape motivul pentru care st+team de ve*4e la cap+tul lunetei% c+ci e pl+cut s+ spionezi a$a% de departe% cum se6 face )n 9n*lia% unde se spune c+ au lunete cu care surprind intimit+!ile oamenilor de pe lun+. /,are a face: 7ar memoria mi se trezi deodat+% c+ci% dup+ ce am privit mai atent% l,am recunoscut )n acel copilandru pe )nsu$i domnul 2e3nier. 'ucrul acesta m+ sup+r+. /u m+ a$teptam la a$a ceva. #are va s+ zic+% patronul nu m+ )n$elase spun ndu,mi c+ era un stricat% )n stare s,o nenoroceasc+ pe t n+ra Ir8ne% care (roda mereu al+turi% fredon 4d c ntece de la Pre,au0, #lercs sau de aiurea. Dmi s+ri mu$tarul. #4iar dac+ nu mi s,ar fi promis suta de franci% eu tot m,a$ fi * ndit s+ o previn pe miti, tica% spre (inele ei. Dntr,un asemenea caz era lucru fi, resc% nu,i a$aB 7e aceea nu f+cui dec t un salt p n+ la u$a ei. .oc: .oc: 5#ine,i acoloB6 5@u sunt% @c4alot% vecinul de la mansard+% care vrea s+,!i arate ceva nostim.6 B @a veni s+,mi desc4id+ imediat% $i prin asta po!i s+ )n!ele*i c+ patronul avusese dreptate c nd m+ sf+tuise s+ fiu ama(il $i z m(itor fa!+ de ea pe sc+ri. /ici un am+nunt nu e lipsit de importan!+ )n materie de uneltire% iar loviturile ies la iveal+ ca .$i *iuvaerurile de soi de la Pa,lais,2o3al. 5#u ce v+ pot fi de folos% scumpe domnule @c4alotB6 m+ )ntre(+ ea% fi0)ndu,m+ cu oc4ii s+i limpezi $i (l nzi% dar $i cam m ndri% )nc t uneori puteai s+ crezi c+ e o fat+ de prin!. @u r+m+sesem o clip+ cam descump+nit% dar * ndul c+ era spre (inele ei m+ )nt+ri. 59$teapt+ $i ai s+ vezi )i spusei am s+,!i aduc un anumit o(iect.6 9ler*ai $i m+ )ntorsei numaidecit cu luneta montat+ pe piedestalul ei. Intrai cu ea )n camer+ $i o instalai la mi-loc% )n fa!a ferestrei. Dn timp ce o )ndreptam% o auzii pe domni$oara Ir8ne zic nd" 59 )nne(unit oare (ietul omB6 # nd luneta fu fi0at+ asupra vili$oarei% m+ cam mirai v+z nd c+ madona $i domnul 2e3nier r+m+seser+ )n aceea$i pozi!ie% ca )ntr,un spectacol de ta(louri vivante. 7ar eram prea pornit% nu,i a$a% ca s+ m+ mai * ndesc. &+ d+dui la o parte $i,i spusei domni$oarei Ir8ne" 5Pri,ve$te $i dumneata dac+ sunt . ne(un:6 @a )$i puse oc4iul la lunet+. M+zu imediat scena $i p+li. @u o p ndeam. .ot trupul i se cutremur+ de dou+,trei ori. #rezui c+,i vine r+u% $i m+ )ntre(am" 5Oare pe 2e3nier il iu(e$teB6 7ar c nd se rc ntoarse spre mine% avea pe fa!+ o r+ceal+ ca ele marmur+.

57omnul &ora mi,o spusese murmur+ ea. 9sta era de a-uns. .otu$i% sunt mul!umit+ c+ am dovada. Prietene% )!i mul!umesc.6 MI r , t =) D/<#@/92@9 7oamna #anada d+du din cap eu *ravitate. , <e vede c t de colo c+ totul pare a fi o (lestemat+ tic+lo$ie. .e,am ascultat f+r+ s+ te )ntrerup% )n c4ip de -udec+tor. <,a terminatB m. 5 I Mai% nu% 'eocadio r+spunse @c4alot a r+mas de spus tocmai ceea ce este mai *reu. ;tiam eu (ine c+ asta nu,!i va fi pe plac% de aceea a$ fi preferat s+ tac. I Iar eu relu+ )m(l nzitoarea vreau s+ $tiu totul. 7ar )nainte de a mer*e mai departe% anumite lucruri mi se par suspecte. . n+ra persoan+ nu se mirase c+ !i se )ncredin!ase o asemenea misiuneB I >a da% dar patronul prev+zuse fi*ura% $i am r+spuns% dup+ instruc!iunile lui% c+ tocmai la ora aceea el avea o )nt lnire de foarte mare importan!+ )n le*+tur+ cu fostele averi ale str+mo$ilor s+i $i c+ eu m+ (ucuram de )ncrederea lui printr,un lun* devotament de c ine cre,dincios. @a nu d+du prea mult+ aten!ie e0plica!iilor mele. #u toate acestea% am avut impresia c+ o durea )n suflet. <e l+s+ pe un scaun $i,$i lu+ capul )n m ini. I ;i tu% tu ce f+ceaiB )ntre(+ doamna #anada. I #e s+ fac: /u prea m+ sim!eam )n lar*ul meu. # nd sunt z+p+cit% )ncep s+ devin vor(+re!= )ncercai s+ o fac s+ )n!elea*+ c+ (+r(a!ii sunt to!i ni$te la$i $i ni$te de$iri na!i $i c+ patronul era revoltat s+ o vad+ )n$elat+ de un lo*odnic at t de nevrednic. @a )$i descoperi fa!a $i,mi zise ]u un (iet sLr s am+r t" 5'o*odnicul meu este cavalerul &ora. .ot ceea ce face ei este (ine f+cut. <pune,i c+ )l a$tept ast+,scar+ $i c+ )i=sunt foarte recunosc+toare.6 I ;i !ie ce !i,a trecut prin minteB )ntre(+ doamna #anada. , &ieB #+ aceast+ copil+ este o fiin!+" curioas+: 9m sim!it )n mine ceva ca $i cum a$ fi omor t un om sau i,a$ fi smuls inima. #+ci% )n fond% domnul 2e3nier nu,mi f+cuse nici un r+u% (a dimpotriv+. I 9$adar% nu erai prea si*ur c+ era vinovatB I Dn acel moment nu $tiam nici eu% dar vei vedea. 9m plecat cu luneta. Patronul nu se )ntorsese )nc+. 9$,tept ndu,l% am vrut s+ mai v+d o dat+ vila de la <aint,&and. #ortina )ns+ c+zuse% spectacolul se terminase% se )nc4isese $i fereastra. @u c+p+tai suta de franci. &,am dus s+ iau o mas+ (un+% dar n,am avut nici o poft+ de mineare. &+ * ndeam mereu la domnul 2e3nier. 9lt+dat+ era un t n+r at t de vesel: ;i atit de (un: #u lunetele astea nu se pot distin*e toate am+nuntele% dar% din moment ce i,am recunoscut fa!a al(+ $i (ar(a lui frumoas+% nu putea s+ mai e0iste nici o )ndoial+. .otu$i... I )!i trecuse prin minte c+ fusese cavalerul &ora% nu,i a$aB )l )ntrerupse aici mama #anada.

@c4alot o privi cu *ura c+scat+. I 'eocadie% m+ p+trunzi deci p n+ )n fundul sufletuluiB stri*+ el. I # t e$ti de prost: f+cu ea. 7ar asta sare )n oc4i: #um putea el s+ $tie ora e0act+ c nd acest (iet domn 2e3nier tre(uia s+ vin+ s+ apar+ )n ta(loul vivant la femeia aceea de moravuri u$oareB ;i de ce era nevoie s+ lipseasc+ de acas+% )n loc s+,$i -oace sin*ur rolul pe l n*+ domni$oara Ir8neB 9sem+narea e0ista nu,i a$aB afar+ de v rst+ $i de (ar(+. /,a avut dec t s+ se sulemeneasc+ pentru a p+rea mai t n+r% s+,$i cumpere de cinci franci un p+r fals cu care s+,$i fac+ (ar(+% $i *ata: I 7a% a$a este: ;i ar fi fost )n zadar s+ !i,o ascund. Peste c teva zile am *+sit )ntr,un sertar al patronului (ar(a pe care o purtase $i care sem+na ca dou+ pic+turi de ap+ cu aceea a domnului 2e3nier. Mezi c+ spun totulB I Moi !ine cont de sinceritatea ta la pronun!area sentin!ei. &er*i acum mai departe: I 9 doua zi veni domnul 2e3nier. #red c+ )i scrisese domni$oara Ir8ne ca s+ vin+= riu,rns st+ )n o(icei s+ ascult pe la u$i% dar de data aceasta nu putui s+ rezist. 7omnul &ora st+tea lini$tit )n camera lui ca un pisoi care toarce. @u m+ strecurai afar+% pe palier. 9 fost o scen+ curioas+. &ititica e (+!oas+ ca o sc n,dur+ c nd vrea ea% $i asta fiindc+ a fost crescut+ )ntr,o m n+stire unde nu era dec t s+m n!+ de contese $i de marc4ize% pe vremea c nd Mincent #arpentier avea cu ce. 52e3nier zise ea nu vreau s+ m+ mai )nt lnesc cu tine pentru un motiv foarte serios% $i nu pun pe altcineva s+ !i,o spun+. /u are nici un rost s+ mai )ntru )n e0plica!ii am+nun!ite% fiindc+ am descoperit adev+rul prin mine )nsumi% c4iar cu oc4ii mei% ou toate c+ nu,l c+utasem% fiind departe de * ndul c+ ai putea s+,mi aduci o asemenea )n-osire...6 I 7ar s+ $tii% 'eoeadie se )ntrerupse aici @c4alot c+ ea i le spunea altfel% cu cuvinte mai alese. I /ici nu m+ )ndoiesc f+cu doamna #anada. @c4alot se ridic+. I #u toate astea s+ $tii c+ nu mi,e lim(a amor!it+ )n *ur+ murmur+ el $i dac+ crezi c+ te,ar impresiona mai mult s+ m+ e0prim )n stilul propriu al celor doi )ndr+*osti!i din lumea (un+% atunci afl+ c+ nu mi,ar fi *reu s+ )nvin* *reut+!ile. I <pune mai departe: porunci doamna #anada. Mor,(e$te,!i lim(a ta $i nu te mai opri. <unt plin+ de curiozitate l I 9$a voi face: 7e altfel nu auzeam totul $i )mi este mai u$or s+ r m n )n cadrul simplit+!ii mele. >+nuie$ti% cred% c+ domnul 2e3nier nu )n!ele*ea nimic la )nceput% )$i )nc4ipuia% -udecind dup+ primele sale cuvinte% c+ era vor(a de o *lum+. @l continu+ s+ o tutuiasc+ pe domni,$oara Ir8ne% a$a cum o(i$nuiau din copil+rie. @a )l ru*+ s+ )nceteze. 9tunci el o )ntre(+% $i *lasul )ncepu s+,i tremure" 57e ce aceast+ * lceav+ f+r+ rostB6 7omni$oara Ir8ne% nici una% nici dou+% )i spuse de la o(raz" 5/u,!i mai face s n*e r+u= dac+ nu te surprindeam )n fla*rant delict% povestea s,ar fi prelun*it poate zile $i s+pt+m ni% c+ci * ndul de a rupe le*+tura 4ot+r t+ de tat+l meu m+ durea destul de mult% dar p n+ la urm+ tot ar fi tre(uit s+ o fac. <entimentele mele fa!+ de tine sunt cele de sor+% )n timp ce )n inim+ port o puternic+ )nclinare.,..6 5Pentru canalia de vizaviB6 stri*+ 2e3nier. 57omole$te,!i cuvintele:6

59m s+,!i ar+t eu cum am s+ mi le domolesc. 9m s+,l ucid ca pe o n+p rc+:6 @t caetera... et caetera... #onversa!ia dur+ destul timp pe acest ton. Dmi v r i oc4iul $i pe *aura c4eii% dar nu putui vedea nimic% din pricin+ c+ era c4eia )n (roasc+. 9poi *lasurile co(or r+ su(it. &ai (ine de cinei minute% de,a(ia mai. auzeam c te% un cuv nt din c nd )n c nd. &i se p+ru c+ )i aud vor(ind de r+posatul Mincent #ar,pcntier% dar )n anumite clipe parc+ vor(eau de el ea despre un om )n via!+% $i la un moment dat domnul 2e3nier zise cu voce mai ridicat+" 5/u% nu este ne(un:6 9poi conversa!ia crescu )ncet,)ncet% p n+ la o scen+ de dra*oste% dar% $tii% ceva frumos $i arz+tor cum nu ai auzit tu niciodat+ )n vreun teatru )ntre domnul 'aferri8re $i doamna 7oc4e" adic+ arz+tor numai 5din partea domnului 2e3nier% c+ci domni$oara Ir8ne nu prea r+spundea mare lucru% $i totu$i de vreo dou+ ori mi se p+ru% dup+ sunetul vocii sale% c+ pl n*ea. 7omnul 2e3nier )i vor(ea despre copil+ria lor% c nd st+, tea aplecat asupra lea*+nului ei ca s+,i vad+ primul z m(et% despre mama ei (un+ $i frumoas+ ca o sf nt+% care privea acum toate acestea din )naltul cerului eu ad nc+ triste!e% $i despre faptul c+ el mai auzise vor(in, clu,se de lucruri asem+n+toare eu cele ce se mt mplau aici. 'a 2oma% $i )n Italia )ntrea*+% e0istau (andi!i $i vampiri care f+ceau vr+-i unor (ie!i tineri% pe care apoi durerea re*retelor cele mai amare )i condusese )n mor, m nt. . . <unt si*ur c+ el sta )n *enunc4i% cu m inile )mpreunate )n fa!a ei. #4iar prin u$+% aceast+ scen+ )mi muiase inima. ;i,i m+i spunea" 52evino,!i )n fire% mica mea iu(it+: /u e$ti dec t un (iet copil (olnav $i dus cu vor(a: &+car dac+ ai Mrea s+,mi spui% scumpa mea Ir8ne% de ce m+ )nvinov+!e$ti= nu a$ avea dec t un sin*ur cu v nt de rostit ca s+ m+ dezvinov+!esc in oc4ii t+i% c+ci sunt si*ur c+ afacerea de la <aint,&and nu e dec t un prete0t. /ici tu nu crezi )n el. 7ar toate acestea nu m+ pot opri s+ te ador pentru% toat+ via!a% fiindc+ asta mi,c soarta $i pentru c+ niciodat+% a(solut niciodat+ nu voi )nceta s+ te iu(esc: Ir8ne% frumoasa mea Ir8ne mul!i u(i t+% fie,!i mil+ de mine% fie,!i mil+ $i ele tine )ns+!i: I!i -ur c+ va fi ca $i cum nu mi,ai spus nimic. Moi uita totul% nu. voi ucide pe nimeni= $i pentru c t ni,al f+cut s+ suf+r% te voi iu(i de o mie ele ori mai mult..%6 /u $tiu dac+ patima lui 2e3nier )l va )nduio$a pe cititor% )n traducerea li(er+ a lui @c4alot% )ns+ el personal fu mi$cat p n+ la lacrimi. 7oamna #anada desf+cu o (atist+ lar*+ cu carouri% pentru a,$i $ter*e oc4ii plini de lacrimi. I @ste totu$i adev+rat murmur+ ea c+ ace$ti. (andi!i fac vr+-itorii. , <pune mai departe. #e,a r+spuns =a% nefericita copil+B

I /imic sau aproape nimic.,", relu+ @c4alot. @u cred altceva% @i nu i se,f+cuse nici o vra-+... clar asupra acestei c4estiuni voi mai reveni. P n+ la urm+% )ntrevederea se termin+ cu r+ceal+. 7omni$oara se )nc+p+! na% ar domnul 2e3nier )$i relu+ demnitatea de (+r(at% a$a )nc t eu nu mai avui dec t timpul s+ fu* )n coridor% c+ci el desc4idea u$a ca s+ plece% spun nd" 59dio% Ir8ne% nu te voi revedea% dec t. o sin*ur+ dat+% m ine la aceea$i or+% ca s+,!i predau toate actele pe care tat+l t+u mi le,a )ncredin!at% din cauza v rstei fra*ede la care te aflai in. momentul nenorocirii lui6. ;i disp+ru ca m nat de diavol... I Farsa fusese -ucat+B (om(+ni )m(l nzitoarea% v+z nd% c+ @c4alot t+cea. I @i% da de unde: f+cu omul nostru. /,ai a-uns )nc+ la cap+t. <,a terminat numai cola(orarea mea personal+. Pot s+ -ur pe ce este mai sf nt c+ nu am f+cut nimic )n tot ce a urmat% cfe aceea $i am+nuntele vor fi mai pu!in precise ca cele de la )nceput. < nt mai de*ra(+ presupuneri dec t fapte si*ure. I!i aduci aminteB.... #e prost sunt% a4: 7esi*ur c+, !i aduci aminte: &+ refer la faimoasa )nscenare din strada Oratoriului% c nd au venit s+ pun+ )n spinarea frumosului t+u locotenent &aurice Pa*es uciderea omului cu (astonul sco(it )n care se aflau ascunse ni$te diamante. .>astonul cu minerul de filde$: stri*+ Dm(l nzi toarea. Cans <pie*el: @4% te cred c+,mi amintesc: Oare $i domnul 2e3nier s+ fi fost implicat )n acela$i felB I Mei vedea. /u a fost tocmai la fel% pentru c+ Fracurile /e*re dispun de o )ntrea*+ trup+ de actori $i pentru c+ patronul e sin*ur% dar )mi face impresia unei )nscen+ri% cum s, ar zice% cam de aceea$i spe!+. .re(uie s+ precizez mai )nt i c+ imo(ilul in care ne afl+m% cele dou+ cur!i $i cele trei corpuri de cl+diri% formeaz+% cum s,ar spune% un fel. de or+$el de provincie. # nd apare o ( rf+% ea )$i face drum la toate eta-ele acestei case de raport. @i faine% a doua zi dup+ Dntrevedere% c nd co(or i din mansarda mea% fa)rfa )ncepuse s+ circule. <e vor(ea peste tot de cearta care se iscase )ntre domni$oara Ir8ne $i domnul 2e3nier. 7e ce se vor(ea despre astaB @u fusesem sin*urul martor $i nu spusesem nim+nui nimic% nici m+car patronului. <e povestea anapoda% $i *uralivii afirmau c+ t n+rul pictor ie$ise furios% morm+ind" 5/etre(nico% numai de mina mea vei pieri l6 ;i altele asem+n+toare. 9sta se r+sp ndi )n tot cartierul. P n+ atunci% domni$oara Ir8ne nu. d+duse prile- la nici o clevetire. 7oamnele erau (ucuroase s+ o poat+ mu$ca ni!el% pl n* ndu,i )n acela$i timp soarta. /u spun asta pentru tine% 'eocadie% se $tie c+ tu e$ti superioar+ se0ului t+u= dar doamnelor le place s+ le ron!+ie pe cele ce n,au fost niciodat+ mu$cate. @ ca o (uc+!ic+ de za4+r. >ine)n!eles% (iata domni$oar+ Ir8ne nu afl+ nimic de toate zvonurile care circulau. Patronul% la r ndul lui% r+mase lini$tit acas+ toat+ ziua. Pe sear+ f+cu o vizit+ frumoasei sale vecine% care era tare a(+tut+. 9poi se retrase cu c teva minute )nainte de sosirea domnului 2e3nier% care venea% a$a cum promisese% ea s+ aduc+ actele.

<e spune c+ medicii au *+sit anul trecut un leac care )i face pe oameni s+,$i piard+ cuno$tin!a ca )ntr,o sincop+% dar f+r+ s+ le produc+ nici un r+u. 9m fost ucenic la o farmacie% dar pe vremea mea eterul nu servea dec t la calmarea atacurilor de nervi. Pot s+,!i spun c+% ie$ind din camera domni$oarei Ir8ne% patronul mirosea a eter. @l m+ lu+ la d nsul )n camer+% dar mi se p+ruse c+ v+d )n camera domni$oarei Ir8ne% prin u$a r+mas+ )ntredesc4is+ dup+ ce patronul ie$ise de acolo% doi oameni% doi necunoscu!i. ;i mi se mai p+ru c+ domni$oara Ir8ne era c+zut+ l n*+ pat% palid+ de tot. Dncepuse s+,mi fie fric+. /u $tiam de loc despre ce este vor(a% dar sim!eam ca o cramp+ la stomac. /u )ndr+zneam s+ )ntre(. 7e,a(ia intrasem la patron )n camer+% c+ pasul domnului 2e3nier r+sun+ pe palier. Dl cercetam pe domnul &ora% care se puse s+ asculte. /u se auzea a(solut nimic. <pun" a(solut nimic. ;i totu$i patronul stri*+ deodat+" 5&+ duc s+ c4em paznicul: /emernicul o asasineaz+ pe domni$oara Ir8ne6. ;i ie$i afar+ stri* nd dup+ a-utor. Dn acela$i timp% ca la un semnal% scara se umplu de lume care urca *+l+*ios% stri* nd" 5O asasineaz+ pe domni$oara Ir8ne l 9-utor:6 MII 2@a/I@2 P2I/< D/ #L2<9 I #ei care urea%u astfel continu+ @c4alot , erau )n cea mai mare parte vecini% care de (un+ seam+ c+ nu pricepeau nimic din toat+ afacerea asta" dar% pentru a asmu!i o sut+ de *ur+,casc+% un sin*ur 4+ita$ este de a-uns $i pesemne c+ domnul &ora mai avea $i al!i a*en!i afar+ de mine. 7e altfel% totul era t&uit de minune% asta nu se poate t+*+dui. # nd intrar+m )n camera domni$oarei Ir8ne% domnul 2e3nier era de-a tr ntit Ia p+m nt de cei doi oameni pe care )i z+risem% iar unul din ei )i pusese *enunc4iul )n piept. 7omni$oara Ir8ne% ea )ns+$i% se afla le$inat+ pe mar*inea patului% )n locul unde o v+zusem mai )nainte. I se d+duse desi*ur s+ respire dro*ul despre care !i,am vor(it% e0act la ora )nt lnirii% iar cei doi oameni% ap+ru!i dup+ ce ea )$i pierduse cuno$tin!a% se aruncaser+ f+r+ )ndoial+ asupra domnului 2e3nier% pe care )l atacaser+ ea ni$te t l4ari )n momentul c nd el desc4idea u$a ea s+ intre. <pun aceasta acum% dup+ ce am c4i(zuit $i am socotit= dar atunci nu vedeam mai departe de v rful nasului% $i cu toate c+ mi se p+ruse c+ ar fi Ia mi-loc ceva nefiresc% m,am l+sat $i eu )n$elat% ca $i ceilal!i% v+z 4d pe -os un pumnal% lin*+ t n+rul pictor care spume*a de m nie. 7omni$oara Ir8ne avea pete vinete )n -urul * tului% ca $i cum cineva ar fi vrut s+ o su*rume. 2epet c+ totul fusese aran-at dinainte% c+ci domnul 2e3nier nu avusese nici m+car timpul s+ o tra*+ de o urec4e din clipa c nd )i auzisem pasul pe scar+ p n+ )n cea )n care intraser+m noi

acolo. #amera% de$i mare% se umpluse de lume c t ai clipi din oc4i. Lnul din cei doi oameni% cel care )$i proptea *enunc4iul )n stomacul domnului 2e3nier% zise )n c4ip de e0plica!ie" 59 fost un noroc. /oi tocmai venisem s+,i vedem pe domnul $i doamna &artin (erau cei care locuiau aici% unde ne afl+m noi acum)% c nd am auzit un 4orc+it% $i atunci% ca oameni s+ritori% am intrat imediat:6, Femeia de la v+c+ria din curtea din fa!+ d+du lumea la o parte ca s+,$i fac+ loc p n+ la Ir8ne. @a era% prin natura comer!ului ei% cea mai )nst+rit+ dintre to!i cei de acolo. % 5Intr+% domnule #otteret: stri*+% ea. @ un noroc c+ tocmai se afla aici veterinarul meu: 7omnule #otteret% f+,!i meseria:6 57octorul meu locuie$te peste drum se amestec+ o mic+ rentier+ din casa de raport. 9r fi mai (un dec t un medic de vite% oricum:6 7ar ne*ustorul de vinuri de la stin*+ intr+rii principale )$i suflec+ m necile $i se pro!+pi )n fa!a domni$oarei% zic nd" 5'e*ea se opune: /imeni nu se va atin*e de ea )nainte de sosirea comisarului6. 9tunci% dou+zeci de *lasuri repetar+" 5#omisarul: #omisarul: /imic s+ nu fie atins: 9$a scrie la le*e l6 ;i c !iva oameni se $i repezir+ afar+ ca s+ aler*e la comisariatul de poli!ie. 7ar r+m+seser+ )nc+ destul: Dn fiecare clip+% u$a se desc4idea $i intrau al!i vecini. <e )n*r+m+deau $i pe palier. #ei (are soseau spuneau c+ era (uluc de lume )n *r+din+ $i )n curte% unde circula zvo,nul c+ pictorul o t+iase pe (rodez+ in (uc+!elei.. 9ici% @c4alot se opri ca s+ r+sufle. 7oamna #anada )$i $terse sudoarea de pe frunte $i zise" I &iroase c t de colo a Fracuri /e*re% $tiiB @ste stilul $i ordinea de desf+$urare a )nscen+rilor lor% puse la punct cu o )ndem nare dr+ceasc+. >ea un * t% ca s+,!i dre*i viersul. ;i )n timp ce @c4alot (ea% ea ad+u*+" I .u poveste$ti lucrurile cu mult talent. @u% una% m+ simt de parc+ a$ fi fost c4iar acolo= )n primul rrnd% a$ fi f+cut $i eu la fel ca ne*ustorul de vinuri" interzicerea de a se atin*e de r+ni!i $i de cadavre p n+ la venirea comisarului este un lucru cunoscut. I @i (ine r+spunse cu sfial+ @c4alot aprodul din strada #elor care pleac+% care este o maimu!+ $ireat+% )i spuse circi amarului c+ e un prost $i c+ a$tept nd venirea comisarului )nseamn+ de multe ori s+ dai o lovitur+ mortal+ victimelor% lipsindu,le de primele a-utoare. 7oamna #anada r+spunse" I 9prozii sunt ni$te )nc+lc+tori ai le*ii. @u nu spun c+% a$tept nd venirea autorit+!ilor% nu s,ar putea ca victimele s+,$i dea ultima suflare% clar le*ea e le*e. 9ceasta% se, *+se$te )n cod% )mpreun+ cu multe alte p+r!i sla(e. I 'eocadie% nu te sup+ra. ;i ne*ustorul de vinuri spunea la fel% clar .aprodul )i

r+spunse cam. a$a" 5/e$tiin!a omoar+ mai mult+ lume dec t pumnalul. M+ desfid s+,mi ar+ta!i le*ea care opre$te s+ se dea a-utor unui r+nit6. I 9prozii% sunt oameni lipsi!i de inim+. 7+,i )nainte: . @c4alot continu+% )nvins de un ra!ionament at t de limpede" I Fapt este c+ toat+ lumea a fost de aceea$i p+rere cu tine% 'eocadie. Dl d+dur+ la o parte pe aprod $i o l+sar+ pe fat+ le$inat+% pentru a se ocupa numai de asasin. 7omnul 2e3nier a )ncercat s+ vor(easc+% dar pe lin*+ faptul c+% )n camer+ era o *+l+*ie infernal+% cei care )l. !ineau )l (urdu$eau% de lovituri $i )i porunceau s+ tac+% aceasta p n+ la sosirea autorit+!ilor. ;e aflau vreo -um+tate de duzin+ l n*+ el. Dl le*aser+ cu fr n*4ii% cu (atiste% cu tot ce *+siser+ la )ndem n+. .oat+ lumea )l acuza" c+ era un lene$% un artist% o 4aimana% un. (e!iv. M+c+reasa $tia din izvor si*ur c+ tr+ia pe spinarea (ietei domni$oare= rentiera )l v+zuse num+r nd piese de cinci franci pe c nd ie$ea de la ea% iar c r,ciumarul stri*+" 5/u s,a )nt mplat s+ fi (+ut vreodat+ un p+4+rel de vin la mine% ca oamenii cumsecade. <e ducea s+ , su*+ prin cafenelele pun*a$ilor% cu mese de murmur+ $i di, vane6. . #ei doi indivizi povesteau )ntre timp% pentru a zecea oar+% e0pedi!ia lor $i r+*u$eau stri* nd t 5# nd am intrat% o str n*ea pe t n+ra fat+ de * t% Iat+% se v+d (ine urmele de*etelor% sunt vinete:6 57a% se v+d )nt+ri veterinarul% ad+u*ind cuvinte *rece$ti ca acelea de pe (orcanele farmaciilor. M)n+taia e v+dit+= a strins tare:6 5;i tocmai ridicase pumnalul6 continuar+ cei doi care% vor(+ s+ fie% o salvaser+ pe domni$oara. 5Iat+ cu!itul% ai putea s+ )n -un*4i un (ou cu el.6 9ceasta o spusese un (+iat de m+cel+rie. @rau de toate soiurile. 7eodat+ rentiera stri*+" 59ten!ie: >uzunarele )i sunt pline de pistoale:6 @ra adev+rat. 2entiera se aplec+ $i,i scoase din (uzunarul drept un pistol% )n timp ce v+c+reasa )i scotea altul din cel stin*. &+ aflam )n acel moment foarte aproape de domnul 2e3nier. @l desc4ise *ura $i )n!elesei c+ voia s+ spun+" 5<unt ni$te mizera(ili% care mi,au (+*at astea )n (uzunarele pantalonilor6. 7ar pune,te cu ei: &ai )nt i% el nu fu auzit. ;i apoi% c4iar dac+ ar fi fost auzit% nimerii nu l,ar fi crezut. I ;i tr+d+torul ce f+ceaB )ntre(+ )m(l nzitoarea. &+ roade la fica!i% $tiiB I .r+d+torul: Mor(e$ti despre patron% despre domnul &oraB Patronul nu f+cea nimic $i nu spunea nimic. @l se apropiase de domni$oara Ir8ne $i o privea )n t+cere. <e $optea )n -urul s+u" 5I,ar fi venit $i lui r ndul% desi*ur% dup+ mititica% dac+ nu ar fi fost arestat zm n*+litorul...6 I Caide% treci la comisar zise doamna #anada. <imt c+ fier(e s n*ele )n mine.

I >ine% dar cu asta se va sf r$i povestirea mea. #omisarul% odat+ sosit% puse s+ se *oleasc+ de lume odaia% unde nu. mai r+maser+ dec t cei doi indivizi% patronul $i medicul patronului% care tocmai sosise. <er*en!ii *olir+ $i palierul% $i scara. .o!i fur+m )mpin$i p n+ )n *r+din+. Intero*atoriul dur+ cel mult un sfert de or+% dup+ care )l v+zur+m pe domnul 2e3nier trec nd )ncadrat )ntre doi paznici de )nc4isoare. #a s+ m+ mai pot urca sus% a tre(uit s+ dovedesc c+ locuiam )n acela$i corp de cl+dire. <er*en!ii de ora$ p+zeau intrarea de la sear+. Patronul se afla sin*ur acum cu medicul s+u $i cu domni$oara Ir8ne. Pe medic )l c4eam+ doctorul 9rtaud. /,am nimic de zis despre el. Dn momentul c nd intram% doctorul )i d+dea )n*ri-iri tinerei persoane% care )ncepuse s+,$i revin+ u$or )n fire. 5/ici un cuv nt despre cele )nt mplate )mi spuse patronul. Orice emo!ie i,ar fi prime-dioas+. # nd va fi timpul% )i voi spune eu )nsumi adev+rul.6 &edicul plec+ dup+ c teva momente% declar nd c+ nu mai era nici o prime-die. 7up+ el% v n+t+ile de la * t $i de la piept nu aveau dec t pu!in+ importan!+% dar pictorul ar fi putut s,o omoare f+c nd,o s+ respire... (numele dro*ului )mi scap+)% al c+rui miros )i st+ruie )nc+ )n nas. I @ra un dentist )n pasa-ul Mero,7odat murmur+ )m(l nzitoarea care a fost trimis la ocn+ pentru o fapt+ asem+n+toare. I .ocmai voiam s+,!i spun... dar nu a fost domnul 2e3nier cel care )i pusese dro*ul su( nas% $tiiB I 7race: f+cu )m(l nzitoarea. <,a )n!eles: Mor(e$te mai departe. I 7omni$oara relu+ @c4alot nu )ncepu s+ vor(easc+ dec t dup+ plecarea medicului. @a )ntre(+" 57ar ce mi s,a )nt mplatB &+ simt sf r$it+6. Patronul )i s+rut+ m inile ama(il% iar ea continu+" 59% da: Dmi amintesc pu!in. &i,era capul *reu% $i cu tot flaconul dumitale% am sim!it c+ ame!eam... c+ ame!eam...6 Dn acea clip+ sosi% la !anc% o c+lu*+ri!+ de la noul. a$ez+,m nt din strada .4erese. #a s+ vezi c t de (ine erau luate toate m+surile de prevedere: 59cum c+ e$ti aici% maic+ )i zise patronul vei )n*ri-i pe aceast+ scump+ copil+% la caic maica &+ria cea >un+ !ine ca la oc4ii din cap. <+ n,o la$i s+tvor(easc+r c+ e foarte sl+(it+.6 ;i m+ lu+ cu el )n apartamentul s+u% )nc4iz nd u$a )n. urma noastr+. @u nu m+ sim!eam de loc la lar*ul meu. /u e niciodat+ .(ine s+ cuno$ti secretele unor asemenea oameni. <e a$ez+ )n fotoliu $i m+ privi cu coada oc4iului% z m(ind. 5@i (ine% omule )mi zise el nu )ntre(i care este dedesu(tul afaceriiB ',ai *4icitB6 5/u e prea *reu r+spunsei eu este urm+rea )nt mpl+rii ou luneta.6 5@0plic+,mi totul" ce s,a Dnt mplat dup+ p+rerea taB Mreau s+ v+d c t e$ti de iste!.6 #ontinua s+ m+ iscodeasc+ cu oc4ii lui de pisic+. Dmi luai inima )n din!i $i,i spusei cu un aer nevinovat"

5Iat+" ea v+zuse )n oc4ean fla*ranta tr+dare a pictorului cu dama de la, <aint,&ande% a c+rei urmare natural+ a fost o scen+ de ciorov+ieli )ntre ea $i pictor% $i toat+ lumea spune c+ pictorul% p+r+sind,o% a -urat s+ se r+z(une. ;i a revenit azi% )narmat p n+ )n din!i...6 59sta este f+cu patronul este e0act a$a. &ul!i a*en!i ai st+p nirii nu sunt nici pe departe at t de a*eri ca tine. 7ar cum se poate spune c+ a ie$it ieri amenin! nd% de vreme ce tu )l spionai de pe palierB /u promisese cumva s+ aduc+ ni$te acteB6 Patronul (+*+ m na su( reverul redin*otei% iar eu% crezui c+,mi sunase ceasul cel de pe urm+. &,am * ndit la tine% 'eocadie... 7ar din redin*ot+ scoase un pac4et cu . 4 rtii" actele domnului 2e3nier... , I le $terpeliser+ zise doamna #anada $i,i (+,*aser+ )n loc pistoalele. 9i avut perfect+ dreptate s+ spui" fusese )ntins+ ca $i cursa )n carec+zuse iu(itul meu &aurice% )ntins+ pe fa!+: 94% tic+lo$ii: , /umai c+ Fracurile /e*re au o trup+ de arti$ti mai (un+ insinua @c4alot. I 7epinde: f+cu )m(l nzitoarea. .ermin+ acum. I /u mai e mult. 7omnul &ora )ncepu s+ r+sfoiasc+ 4 rtiile $i )mi spuse" 5Omule% sunt mul!umit de tine. 9cum nu mai ai dec t s+ fac pe mortul $i s+,!i !ii lim(a )n *ur+. /,ai v+zut% n,ai auzit nimic,% $i restul nu te prive$te6. Dmi puse cinci ludovici de aur )n m n+. 5/umai c+ ad+u*+ el dac+ mai ascul!i pe la u$+% s+ $tii c+...6 ;i atinse cu de*etul v rful nasului% apoi )mi ar+t+ u$a. 9sta este totB )ntre(+ )m(l nzitoarea. I #am tot ziso el. I 7ar ce s,a mai )nt mplat cu domnul 2e3nierB I 7a% era s+ uit" un lucra foarte curios. 9 fost urcat )ntr,o tr+sur+% )mpreun+ cu doi paznici% $i era dus spre Palatul de -usti!ie. Pe c nd trecea peste podul #4an*e% el desc4ise u$a tr+surii% s+ri pe trotuar% )i )m(r nci pe trec+tori $i se arunc+ )n ap+ peste parapet% % I ;i pe urm+B 9 fost scosB I /u% n,a fost scos. I ;i tu nume$ti asta un lucru curiosB I 9m s+,!i spun" domnul 2e3nier $tia s+ )noate ca un pe$te% $i doar dac+ n,o fi dat su( arcadele podului de vreun a*ent al patronului care s+,i at rne o piatr+ de * t... I /u l,ai mai )nt lnit de atunci niciodat+B 9dic+ pe domnul 2e3nierB I >a da: 9m )ntrez+rit pe unul care )i cam sem+na. 7oamna #anada lu+ un aer sever. I 9scult+,m+% 'eoeadie f+cu @c4alot nu te sup+ra. .e cunosc (ine" datorit+ *enerozit+!ii firii tale% ai vrea poate s+ te amesteci din nou )n aceast+ afacere. 7ar eu m+ opun. 7ac+ acela pe care l,am recunoscut su( tr+s+turile unui convalescent% odat+% c nd m+ duceam la spital s+,l v+d pe <imilor% era domnul 2e3nier... I 7ar <imilor tre(uie c+. !i,a spus dac+ era el , )ntrerupse )m(l nzitoarea. I <imilor n,a t+cut% dar nu $tia marc lucru )n ziua aceea% iar data urm+toare convalescentul plecase. Pe cu,v nt:

Dm(l nzitoarea avu un *est e m nie. @ra )n asta o re!inere v+dit+= dar @c4alot ad+u*+ cu un accent (l nd $i 4ot+r t" .'eoeadie% a$a este: Po!i s+ m+ tai )n dou+ $i altceva nu vei mai *+si )n mine. 9m terminat. I ;i domni$oara Ir8neB I @ (ine% mul!umesc. I Pro(a(il c+ vecinii i,au spus ce s,a petrecut la ea. I Pro(a(il% cu toate c+ nu prea o(i$nuie$te s+ stea de vor(+ cu vecinii. I #e,a * ndit eaB #e,a f+cutB I /,a f+cut nimic. #e putea s+,$i )nc4ipuie% nu $tiu. Patronul mi,a spus s+ fac pe mortul... Pe urm+ te,ai )ntors tu din 9merica $i Inima mi,a fost destul de prins+ cu c+s+toria noastr+% care mi,a )mplinit toate visurile. 7oamna #anada se ridic+ $i )i puse m na pe um+r. Lrma s+ fac+ uz de autoritate. 7ar )n aceea$i clip+ se auzi o voce spart+ su( fereastra desc4is+. Mocea zicea G I 7omnule #anada% v,am adus copila$ul. @e4a)ot aler*+ la *eam. Dn curte se afla o femeie (+, tr n+% )ncon-urat+ de copii de am(ele se0e. Lnul din ei avea o sfoar+ le*at+ de (ra!% iar (+tr na tocmai o )nnoda de un piron (+tut )n zid% ca acele (elciu*e de care se lea*+ caii la u$ile 4anurilor de !ar+. I Min )ndat+% mam+ Lrsula zise @c4alot. >+tr na se )ndep+rt+ cu trupa ei de (roscoi% )n timp ce <aladin% priponit% )ncepu s+ urle $i s+ )ncerce s+ rup+ sfoara. I 'eocadie zise @c4alot c+tre doamna #anada% care )i t+iase trecerea la u$+ s+ nu i se )nt mple vreo nenorocire copilului: 'as+,m+ s+ co(or: 7up+ o clip+% el urc+ din nou% cu o mic+ f+ptur+ *+l(e-it+ $i (u4+it+% care se zv rcolea )n (ra!ele lui ca un $arpe $i cerea de m ncare cu !ipete asurzitoare. I <+rut,o pe mama% podoa(+ mic+ f+cu @c4alot% >roscoiul incet+ imediat s+ mai !ipe% deoarece instinctul lui de animal pervers )l )nv+!ase c+ 5mama6 reprezenta aici autoritatea suprem+. 7oamna #anada )l s+rut+ distrat+% dar zise% adres n,du,se lui @c4alot" I 'as c+ te mai prind eu pe tine: ;i% pe cinstea mea% c4iar de va tre(ui s+ te pisez ca pe pesmet% tot voi afla sf r$itul povestirii. <f r$itul sf r$itului:. MIII #9&@29 I2@/@I Mom str+(ate acum palierul $i ne vom lua li(ertatea s+ )mpin*em u$a pe care era scris cu o frumoas+ cali*rafie en*lezeasc+ numele domni$oarei Ir8ne% (rodez+. Putea s+ fse ora $apte seara. 9far+ era )nc+ ziu+% dar soarele% voalat de a(ureala fier(inte a asfin!itului% )$i arunca piezi$ razele sale ro$ietice. Dn aer parc+ pluteau ru(ine% iar peisa-ul )ntins ce se vedea prin fereastra lar* desc4is+ se colora )n nuan!e purpurii. Dn primul plan ap+rea% printre ciucurii florilor ce )mpodo(eau fereastra $i ascundeau mar*inea plin+ de praf a drumului Perilor% un parc splendid% cel mai frumos% desi*ur%

dintre parcurile cuprinse )n incinta Parisului" cimitirul Pre,'ac4aise% cu ondula!iile sale de teren alpestru $i cu (o*atele sale um(rare. Printr,o curioas+ )nt mplare% cuv ntul de parc poate fi )ntre(uin!at $i )n!eles aici )n adev+rata lui accep!iune. 7e la fereastra Irnei nu se vedea dec t o p+dure verde de ar(ori stufo$i de diferite soiuri% *rupa!i cu o art+ din cele mai reu$ite. Dn afar+ de acel morm nt uluitor care se vedea din toate p+r!ile $i pe care str+inii% c+ut nd numele unui semizeu% citesc% frecindu,se la oc4i% pe acela al unui ne*ustor de lumin+ri% cimitirul )$i ascundea peste tot crucile , $i urnele sale% $i nu l+sa s+ se vad+ dec t priveli$ti sur z+toare. /u se vedea prea mult nici din piramida rotund+% care,i uime$te at t de mult pe en*lezi% o(i$nui!i s+ m+soare faima unui mort prin )n+l!imea morm ntului s+u. 9cest monument al nevinovatei de$ert+ciuni (ur*4eze nu,$i ar+ta dec t v rful )n form+ de m+ciulie pe deasupra frunzi$ului care,l )ncon-ura cu decen!+. #a s+ te incomodeze% tre(uia mai )nt i s+,l *4ice$ti. 2estul era numai parc% *r+din+ en*lezeasc+% fn care a(atele 7elillel ar fi cules co$uri )ntre*i de versuri descriptive% $i un mic mausoleu )n stil *recesc% )ncadrat )n verdea!a din fa!a. ferestrei )nflorite de la care z m(ea% Ir8ne% mausoleu ce p+rea a$ezat anume acolo ca s+ )n,veseleasc+% peisa-ul. l Poet francez din secolul XMIII% un priceput versificator% cele(ru prin in*eniozitatea perifrazelor sale. (n.r.) .oate *r+dinile scumpe a(atelui 7elille aveau morminte frumoase% la fel de necesare ca $i 5pe$tera6% 5p r ul6 sau 5pode!ul rustic6. 9ici se afla acel morm nt modest% dar ele*ant% care ar+ta ca nou,nou!. @l te f+cea s+ visezi lini$tit $i rece% ca o. pa*in+% de 2ousseau% )mpodo(it+ cu e0presii clare. #el care odi4nea aici% su( r+coarea ier(ii% su( um(ra *ra!ioas+ de saldan $i (o(itei% fusese% f+r+ )ndoial+% un prieten pasionat al naturii. /umele lui% poate numele unui poet6 era scris cu litere de aur pe lespedea de marmur+ al(+ )ncoronat+ de un frontispiciu corintian. 7ep+rtarea te )mpiedica s+,l cite$ti% )n afar+ de un anumit moment dinspre sear+% c nd soarele% sco! nd cite o sc nteie din fiecare liter+% trimitea spre fereastra Irnei acest nume s+pat )n caractere de foc. 'a stin*+% vederea era oprit+ de o arip+ lateral+ a pavilionului% prev+zut cu o fereastr+ pe care o cunoa$tem (ine% fiind una din cele care luminau locuin!a 5patronului6 lui @c4alot. #ealalt+ fereastr+ a cavalerului &ora d+dea )nspre cimitir. 7incolo de acea arip+ lateral+ se vedeau c mpiile,. s+, r+c+cioase ale #4arormei% m+r*inite de colinele de la &on, treuil. , % Dn fa!+% prin lumini$urile parcului funerar% se vedeau )n dep+rtare c teva casc din <aint,&and $i p+durea de la Mincennes. 'a dreapta era ora$ul% care preceda valea <enei% $i unde se profilau coloana din pia!a >astiliei% (osc4etele din Nar,din,des,Plantes% Pant4eonul $i% )n fund% arca nea*r+ a

catedralei /otre,7arne din Paris. @ra foarte pitoresc% dar tEtul contrasta cu la(irintul plin de noroi prin care tre(uia s+ treci ca s+ a-un*i din strada #elor care pleac+ la pavilionul Aaillaud. @0ista )ns+ ceva $i mai frumos deo)t acest peisa-%f puternic poleit de razele asfin!itului" era t n+ra fat+ a$ezat+ )n fa!a *4er*4efului ei de lin*+ *eam% care )mpletea cu de*ete )ndem natice firele multicolore de Cn+ ce reproduceau pe catifeaua )ntins+ fi*urile unui (lazon du(lu. 9ceast+ fat+% )n modesta ei roc4ie de p nz+% str ns+ u$or )n -urul unui mi-loc adora(il% era frumoas+% at t de frumoas+ )nc t putea s+ le pun+ )n um(r+ pe cale mai str+lucitoare stele ale firmamentului parizian. /u $tiu dac+ v+ plac femeile,afi$% care sar )n oc4i ca reclamele unui ma*azin de. nout+!i% sau femeile a c+ror frumuse!e se cite$te ca o carte% prelun*ind )n mod pl+cut farmecul primelor priviri $i descoperind treptat $i pe r nd% pe m+sur+ ce apar% nenum+rate $i tainice ademeniri. Ir8ne #arpentier era frumoas+ $i )n felul celor din!ii $i )n felul celorlalte% dar mai ales ca cele din cate*oria a doua. #u toate c+ f+ptura ei atr+*ea )n mod irezisti(il prin armonia formelor $i farmecul sincer al e0presiei% privirea )!i st+ruia $i mai c+uta )nc+% c4iar $i dup+ ce a *+sit. @ra (lond+% cu p+r (o*at% u$or% cu o nuan!+ discret+ ce.nu )nclin+ spre auriu% dar care arunc+ refle0e cenu$ii ca acelea ale perlelor% pe un fond ro$cat. @ra $i )nalt+% aproape prea )nalt+% $i privirea ar fi putut s+ se )n$ele% consider nd,o prea sla(+% dac+ nu ar fi avut drept m+rturie un s n cu forme pline% minunat conturate. .otul se le*a $i cu u$urin!a *ra!ioas+ a mi$c+rilor sale. &unca ei 4arnic+ ap+rea lene$+% at t era de lipsit+ de efort. #u toat+ lumina ro$iatic+ ce i se proiecta pe fi*ur+ dinspre apus% ar,fi putut s+ par+ palid+. 9ceast+ paloare% dezmin!it+ de tinereasca vioiciune a oc4ilor s+i ne*ri% sc nteietori de inteli*en!+ $i de (un+tate% se armoniza r4,minune cu delicate!ea acvilin+ a tr+s+turilor. 9vea *ura ro$ie ca o floare. # nd se destindea )ntr,un z m(et% totul )n -urul ei devenea luminos. /u sunt un maniac al 5rasei6% )n sensul )n care en*lezii )l aplic+ la cre$terea cailor= )n pivin![ aceasta am cunoscut prea multe doamne din )nalta societate care% )n ceea ce prive$te distinc!ia% cedau pasul )n fa!a cameristelor lor. ;i totu$i% no!iunea e0ist+% realitatea ei de asemenea% c+ci p n+ nu faci foc% nu iese fum. Lneori% )n acele str+zi lun*i $i triste ale cartierului <aint,Aermain po!i z+ri )n interiorul unui ec4ipa-% (ine suspendat $i tras de cai voinici% c te un c4ip de fecioar+ care te face s+ te * nde$ti la cuv ntul ras+ $i s+,i consta!i realitatea. 7ar aceasta este un *en de frumuse!e natural+% c+ci zeci de alte tr+suri% purt nd (lazoane tot at t de impun+toare% transport+ domni$oare lipsite de personalitate% dac+ nu de,a dreptul comune. Ir8ne era fiica unei lucr+toare $i a unul zidar. 2asa ei venea de la mama noastr+ @va. 'a ea )n cas+ nu era (o*+!ie% dar nu era nici s+r+cie% $i totul avea nu $tiu ce parfum de pl+cut+ cur+!enie% care mer*ea aproape p n+ la ele*an!+. Iradierea intim+ $i (linda a tinere!ii sale d+dea lumin+ o(iectelor care o )ncon-urau% )n aceast+ privin!+ se mai *+sesc

)nc+ fiin!e care sunt adev+rate z ne. .ot ce atin* ele cu mina se lumineaz+ de farmecul pe care 7umnezeu )l r+sp nde$te )n -urul lor. ;i aceste cuvinte mari" raze% arome% farmec% nu tre(uie s+ v+ fac+ s+ v+ * ndi!i la ceva solemn. Ir8ne nu avea nici dou+zeci de ani% era simpl+ ca $i modestul el p+tuc cu perdele al(e% $i atunci c nd visarea nu o f+cea s+,$) plece puritatea frun!ii (c+ci visa adeseori% de ce s,o ascundem)% avea z(urdalnica veselie a copiilor pozna$i $i ferici!i. A4er*4eful Ir8nei se afla instalat )n fa!a ferestrei desc4ise. Printre firele de lin+ $i de m+tase% care )i serveau de palet+ pentru pictura ei cu acul% se afla o scrisoare desc4is+% cu marc+ al(astr+ din provincie. Oc4ii Ir8nei )nt lneau la fiecare clip+ aceast+ scrisoare. 9sta )i )ntrista z m(etul $i o f+cea uneori s+ murmure" I >ietul tata: &ereu aceast+ idee ce l,a )nmorm ntat de viu: 9sasinii care )l urm+resc: &oartea care at rn+ deasupra capului s+u... Nudecind dup+ adresa scrisorii% reie$ea c+ tat+l Ir8nei avea un scris foarte frumos pentru un zidar. Ir8ne st+tea pe scaun% cu spatele spre ora$. # nd ridica oc4ii% ceea ce,i tevea privirea era colina de la &ontreuiI% t+iat+ de aripa cotit+ a pavilionului. 9ceast+ arip+, avea c te o fereastr+ la fiecare eta-. #ea care se afla la acela$i nivel cu camera Ir8nei avea o(loanele )nc4ise. Oc4ii mari ai Ir8nei se )ndreptau adesea asupra acestei ferestre. @a se uita% )ns+ mai rar% $i spre cimitirul )nvecinat% al c+rui frunzi$ f $)ia sonor su( adierea de sear+. 7e o(icei% aceast+ parte a (osc4etelor de,a lun*ul drurnului Perilor era pustie $i lini$tit+% Ir8ne nu vedea niciodat+ pe cineva care s+ viziteze morm ntul de marmur+ al(+% )mpodo(it cu o inscrip!ie cu litere de aur. .otu$i% spre acest morm nt .se )ndrepta acum privirea ei cu o anumit+ ner+(dare% ca $i cum ar fi urm+rit cadranul unui orolo*iu care mer*ea prea )ncet )n compara!ie cu dorin!a ei. # nd aurul literelor reflect+ razele soarelui% este ora c nd el rc ntoarce... @t[ eineB /s era desi*ur vor(a de soare% 7ai6 iat+ c+ o nuan!+ mai trandafirie color+ o(ra-ii tinerei fete. Pe luciul literelor sc nteile )ncepeau s+ se aprind+. 5@ ciudat * ndi ea parc+ s,ar auzi *lasuri $i pa$i pe -os. 7e trei zile tot aud pa$i $i vor(e )n acest loc% care e totdeauna sin*uratic... 7ar ce m+ intereseaz+ pe mine asta:6 <e opri din lucru. &a$inal% mina i se )ndrept+ spre scrisoarea pe care o desc4ise iar+$i ea s+,i parcur*+ slovele su(!iri $i str nse. I 2e3nier: murmur+ ea% c nd privirea sa )nt lni% citind scrisoarea% acest nume% $i f+r+ s+ vrea oc4ii i se )ndreptar+ spre casele din <aint,&and care se z+reau )n lumina pr+fuit+ a )nser+rii. 9poi pleoapele i se )nc4iser+ pe -um+tate peste o lacrim+ care luci )ntre *enele ei lun*i. I 2e3nier: repet+ ea% f+r+ s+,$i dea seama c+ vor(e$te. 9lt+dat+ num+ram zilele $i lunile% atunci c nd el se afla la 2oma. &area mea (ucurie era s+,i citesc scrisorile trimise tatii% dar )n care nu vor(ea dec t despre mine. Oare inima noastr+ se afl+ at t de departe

de noi% )nc t s+ nu,i mai putem recunoa$te *lasul adev+ratB Dn scrisoare% linia care cuprindea numele lui 2e3nier spunea" 5.u nu,mi mai vor(e$ti de el de loc% de loc...6 I Iar c nd s,a )ntors de la 2oma relu+ ea a ftst cea mai frumoas+ s+r(+toare din via!a mea. Dl *+seam at t de (+r(at $i at t de frumos: ;i )n oc4i )i citeam o dra*oste at t de profund+: 9m vrut s+ )nv+! $i eu s+ pictez% ca s+ fim c t mai des )mpreun+% $i )n fiecare vacan!+ i,am fost elev+. @l )mi admira pro*resele= tot ce f+ceam era (ine% iar tata )mi spunea" 5.e iu(e$te prea mult:6 Ir8ne suspin+. <crisoarea continua" 5/u )l mai iu(e$tiB <au poate el...B <+ te fi p+r+sit oare de c nd e$ti nefericit+B6. #apul i se l+s+ )n piept. I @l% f+cu ea% )n timp ce privirea i se furi$+ din nou spre casa din <aint,&and. O4: 9m v+zut cu oc4ii mei% f sunt si*ur+% $i dac+ tata ar $ti ce,am v+zut% nu m,ar condamna. 9m v+zut... dar oare am crezutB Dn partea stin*+ a ferestrei se afla o m+su!+ cu mape% (orcanele cu culori $i tot ceea ce )i tre(uia ca s+ a$tearn+ o acuarel+. Ir8ne se ridic+. <e duse spre m+su!+ $i desc4ise o map+ care con!inea mai multe sc4i!e% printre care $i un portret al patronului lui @c4alot% cavalerul &ora% de o asem+nare iz(itoare% dar )nfrumuse!at $i )nti,nerit% fiindc+% poate% pictorul )l vedea astfel% prin prizma unui anumit presti*iu. Ir8ne contempl+ acest portret cu o emo!ie dureroas+. I @l este totul pentru mine murmur+ ea. I,am m+rturisit c+ tata tr+ie$te% cu toat+ porunca% cu toat+ ru*+mintea tat+lui meu. 7ac+ a$ cunoa$te secretul tatii% acest secret de care vor(e$te f+r+ )ncetare ca despre rana mortal+ care )l va ucide% l,a$ fi )ncredin!at poate lui Nu,lian. /u mi l,a m+rturisit $i el pe al luiB /u mi,a )ncre,din!at el% numai mie pe aceast+ lume% $i numele lui adev+rat $i m+re!ele lui speran!eB Ir8ne se opri% privind mereu portretul% $i pronun!+ )ncet" I <unt oare o am(i!ioas+B 7e aceea )l iu(escB Privirea ei limpede ca a unui )n*er d+du r+spunsul la aceste )ntre(+ri care e0primau un scrupul. <e )ntoarse la locul ei% vis+toare. Portretul fu pus al+turi de scrisoare. I /u f+cu ea nu este din aceast+ cauz+. Dn mine e0ist+ o eni*m+. # nd inima mi se )ndrepta c+tre &+ria cea >un+% alt+dat+% mi se p+rea c+ ea m+ prive$te cu oc4ii lui 2e3n er% $i aceast+ dra*oste pentru &+ria cea >un+ m,a )mpins spre fratele ei Nulian. 2e3nier: Nuiian: 9m ndoi at t de deose(i!i $i at t de asem+n+tori: Pentru mine sunt momente c nd acest portret seam+n+ mai mult cu 2e3nier dec t cu Nulian. Dn timp ce vor(ea% mina i se -uca printre firele su(!iri de m+tase pe care le )ntre(uin!a la (rodat. 7esf+cuse un seul de culoare )nc4is+ $i,i )ncurc+ firele% r+sucindu,le pe cle*ete. 9sta produse aproape acela$i efect ea lucr+rile )n p+r pe care coaforii le numesc 5crepeu6% folosite drept (+r(i false de c+tre arti$tii de teatru.

Ir8ne% z m(ind * nditoare% lu+ foarfec+ $i t+ie din aceast+ m+tase at t c t tre(uia ca s+ aran-eze un fel de (ar(+ )n. -urul o(ra-ilor $i pe (uza portretului. # nd acest -oc copil+resc fii *ata% ea nu mai z m(ea $i. privirea i se )ndrept+ )nc+ o dat+ spre casa din <aint,&and. D$i )n,crunt+ spr ncenele. 9poi * ndi cu *las tare" I 9r fi oare cu putin!+B 9m avut eu o (+nuial+... dar iui% nu se poate: /u mai spuse.nimic% fiindc+ o mi$care produs+ )n frunzi$uri )i atrase privirea spre partea cimitirului aflat+ su( fereastra ei. O femeie foarte ele*ant )m(r+cat+ $i pe care o *4iceai frumoas+ su( dantela deas+ a voalului ie$i deodat+ din tufi$uri $i se apropie de morm ntul izolat. I 7oamna contes+ murmur+ Ir8ne cu uimire. Dn acela$i timp )$i retrase capul (lond )nd+r+tul florilor de la fereastr+. Femeia care ap+ruse )n cimitir% doamna contes+% fiindc+ acesta era titlul ei% a!inti c+tre fereastra din aripa l+turalnic+ a pavilionului% ale c+rei o(loane erau )nc4ise% fereastra cavalerului &ora% o privire furi$+% clar at t de p+trunz+toare% )nc t Ir8ne p+li. D$i ap+s+ mina pe piept% unde inima )i (+tea puternic% $i ( i*ui" I Il cunoa$te deci pe Nuli+nB #ontesa se $i )ntorsese c+tre morm nt% )n fa!a c+ruia *enunc4ii i se )ndoir+. Dn timp ce st+tea a$a prosternat+% o(loanele de la fe,reasta din fa!+ se desc4iser+ f+r+ z*omot% $i un (+r(at% )nc+ t n+r% )nalt% su(!ire% cu o fi*ur+ frumoas+% dar prea palid+% )ncadrat+ de inelele unui p+r m+t+sos% ne*ru ca a(anosul% ap+ru $i )ndrept+ spre Ir8ne o privire dulce% care z m(ea cu *ravitate. Ir8ne% tremur nd de emo!ie% )ntoarse oc4ii spre contesa )n*enunc4eat+. 1)m(ctul palidului cavaler lu+ o e0presie stranie% )n care se afla $i o nuan!+ de ironie. Dn acel moment% soarele aprinse aurul din inscrip!ia funerara% care spunea )n. litere de foc" 9ici doarme colonelul >ozzo,rorona% (inef+c+torul s+racilor% i)u*a!i,v+ pentru odiuna sufletului s+u. IX <#2I<O92@9 'LI MI/#@/. #92P@/.I@2 'a Paris se mai *+seau )nc+ mul!i oameni pe care numele colonelului >ozzo,#orona% citit pe nea$teptate% i,ar fi impresionat ad nc. Pentru Ir8ne #arpentier% numele acesta nu era nu nume necunoscut. @a )mplinise zece ani c nd Francesea #orona ap+ruse ca o providen!+ sur z+toare )n s+rmana locuin!+ a tat+lui ei. 'a v rsta de zece ani ai o (un+ !inere de minte. Ir8ne )$i amintea c+ din ziua aceea (un+starea intrase )n casa lor. >un+starea da% dar fericireaB /u% desi*ur. Fusese semnalul desp+r!irii $l sf r$itul familiei% fericit+ )n e0isten!a ei mediocr+. 2e3nier plecase )n Italia. @a )ns+$i% Ir8ne% fusese dat+ la pensionul maicilor de la & n+stirea #rucii. Dntr,un cuv nt% aceasta forma ceea ce se c4eam+ )n mod o(i$nuit o mare (inefacere. #+p+taser+ (ani% f+r+ s+ mai vor(im de puternicul spri-in care% )n aceea$i epoc+% )l lansase dintr,o dat+ pe Mincent )n lumea marilor afaceri $i f+cuse dintr,un (iet zidar un ar4itect renumit.

7e ce a fost deci cazul s+ ne servim de aceast+ e0presie *lacial+" 5Pentru Ir8ne #arpentier% numele colonelului >ozzo,#orona nu era un nume necunoscut6B 7in pricin+ c+ Ir8ne% str+in+ colonelului% nu fusese )n le*+turi personale dec t cu Francesea #orona $i nu putuse s+ ai(+% dec t acelea$i p+reri ca tat+l ei= or% noi $tim cam ce fel de recuno$tin!+ )i purta Mincent #arpentier colonelului. Ir8ne o iu(ise din toat+ inima pe Francesea% adev+rata ei (inef+c+toare% dar Francesca murise. @a p+stra frumoasei $i nefericitei contese #orona o duioas+ amintire= pentru memoria acestui (+trin )ns+% despre care tat+l ei )i vor(ea cu team+% nu putea s+ simt+ dec t un rece $i nedeslu$it respect. Pe de alt+ parte% Mincent% de$i se )nv rtea )n lumea )n care colonelul )i *+sise primii clien!i% pe fiica Iui o !inuse inten!ionat departe de aceast+ lume. Poate c+ el (+nuia de pe atunci ce fel de lume era aceasta% $i nimic nu,i era mai u$or dec t s+ o dep+rteze de ea pe t n+ra elei+ de la & n+stirea #rucii% care era ocupat+ ,acolo cu )nv+!+tura. Ir8ne nu avusese niciodat+ vreo le, *+tur+ nici cu comesenii de la palatul >ozzo,#orona% nici cu o(i$nui!ii salonului contesei de #lare. Prefer+m s+ o spunem desc4is" aten!ia pe care o acorda ea literelor aurite lipite pe morm ntul colonelului nu avea nici o le*+tur+ cu trecutul. 7e c teva zile% inscrip!ia% atins+ la o anumit+ or+ ora Dnt lnirii de razele apusului% )i servea drept cadran solar% $i at ta tot. 9ceasta ar mai fi durat numai c teva zile% p n+ c nd mic$orarea num+rului de oie ale zilei ar fi impiedicat func!ionarea cadranului% dup+ care Ir8ne ar fi uitat morm ntul% a$a cum ui!i un ceas care nu mai mer*e. @vident% Ir8ne nu se * ndea la nici una din cele dou+ )ncarna!ii ale, colonelului >ozzo,#orona. Ilustrul filantrop din strada .4erese ) era indiferent= ea nu,l cuno$tea pe .at+l .uturor sau pe st+p nul Fracurilor /e*re. Pro(a(il c+ ea nici nu auzise de sum(ra asocia!ie% a c+rei dec+dere )ncepuse o dat+ cu moartea colonelului >ozzo. #4iar Parisul respira mai u$or de c tva timp. #rima nu contenise= aceasta constituie o )ndeletnicire care nu $omeaz+ niciodat+% dar cel pu!in nu mai e0istau zvonurile despre acele tic+lo$ii nedescoperite% care alunecau ca $erpii din m inile -udec+torilor $i desfideau a(ilitatea prover(ial+ a cer(erilor de la <i*uran!+. 9socia!ia & ine va fi ziu+ se retr+sese )n ( rlo*ul ei pentru odi4n+% purt nd doliu dup+ $eful decedat. &urise% acest *eneral% pe care locotenen!ii s+i *elo$i% dar st+p ni!i de el% )l priviser+ at ta vreme ca nemuritor. &urise% acest demon care se l+uda el )nsu$i c+ este ve$,nic ca $i 2jL'. &urise )n patul lui% ca un (ur*4ez pa$nic% sufocat de un ultim acces de tuse% e0act ca un copil (olnav de tuse m+*+rcasc+. Pe mar*inea morm ntului s+u% elocin!a )$i spusese cuv ntul= no(ile condeie se aplecaser+ )n fa!a memoriei sale $i avusese c4iar suprema cinste de a fi insultat.de #ali(an% pamfletarul% tic+losul care d+dea lustru *loriei cu o m n+ de noroi. 'a noi a$a ceva este necesar pentru a da o ultim+ str+lucire faimei. 9$adar% pentru Parisul cinstit format din dumneavoastr+% din mine $i din toat+ lumea (feri!i,v+:)% omul acesta drept dormea somnul s+u de veci )nv+luit )n *iul*iul discursurilor fune(re.

Pentru cel+lalt Paris% nocturn+ capital+ a furtului $i a crimelor% p+dure invizi(il+ )n care lupii )$i au vizuina nu se $tie unde% diavolul se rc ntorsese )n iadul s+u. 9cest cel+lalt Paris e0ist+% orice s,ar spune. @l )$i are poezia $i le*endele iui% dup+ cum )$i are eroii $i zeii lui. Dn acest Paris%[ memoria colonelului >ozzo r+m nea marcat+ ca o epopce. 9$a cum dup+ ultima zi a lui #arol cel &aro sau a lui /apoleon r+m nea speran!a Yde a,i vedea reap+r nd deodat+% ridic nd cu un um+r puternic.l lespedea de marmur+ a mormintelor lor% tot a$a vec4ii supu$i ai re*eiui,mister% copiii .at+lui .uturor% a$teptau cu o )ncredere supersti!ioas+ rc nvierea )ntunecatului lor mesia. @ra a$teptat cu at t mai mult% cu c t un zvon circula printre ace$ti oameni. <e spunea c+ colonelul luase cu el )n morm nt secretul Fracurilor /e*re $i c+ &ae$tri care formaser+ )n -urul lui. timp de at !ia ani% un fel ele consiliu de mini$tri% nu $tiau nici ei unele se afl+ ascuns faimosul tezaur% m+rit )n ultimele dou+ treimi de secol prin s+v r$irea at tor f+r+dele*i. Dn acest timp% Irenc r+m+sese ascuns+ )n spatele (ordurii )nflorite care )i )mpodo(ea fereastra $i o privea cu aten!ie pe femeia ele*ant+ $i frumoas+ pe care ea o numise 5doamna contes+6. Dn privirea ei se citea nelini$tea $i c4iar un. Dnceput de *elozie. Mecinul care desc4isese o(loanele era f+r+ )ndoial+ acei frumos cavaler.&ora% pe care ea )l a$tepta )n fiecare sear+ la aceea$i or+ $i a c+rei vizit+ i,o anun!au literele de aur ale morm ntului din apropiere% str+lucind su( ultimele raze ale soarelui de asfin!it. 9cest om% a c+rui virst+ era o pro(lem+ *reu de rezolvat de la prima vedere% avea )n el ceva de mare senior". mare senior ele roman sau de teatru. 9u e0istat mul!i tenori italieni% )nzestra!i cu aceast+ frumuse!e (+l!at+% de ne*ru pe al(% caro face at tea rava*ii% pe avanscenele teatrelor noastre lirice. Intr,o scar+% )ntr,un cerc )n care m+ aflam din )nt m,plare% )ncon-urat de (aroane autentice% se )ncerca s+ se sc4i!eze portretul lui 7on Nuan. &ulte din aceste doamne )l vedeau pe -um+tate al( ca z+pada% pe -um+tate ne*ru ca cerneala. ;i de fapt% )n acest tip splendid de m nc+tor de femei e0ist+ o parte de erou% dar $i de frizer. # t despre )mpre-urarea c+ Ir8ne% o (iat+ lucr+toare% a putut.s,o cunoasc+ pe doamna contes+% nimic nu este mai simplu. >o*atul (lazon pe care Ir8ne era pe cale de a,l termina pe *4er*4eful ei )i fusese comandat c4iar de contes+% care o alesese pentru reputa!ia )ndem n+rii sale% s+,i e0ecute aceast+ lucrare. Ir8ne o v+zuse numai de dou+ sau de trei ori pe doamna contes+%, c nd )i d+duse la palat piesele lucrate. , I /u.era desi*ur nimic curios nici )n faptul ca o doamn+ din cartierul <aint, Aermain s+ vin+ s+ se roa*e Ia morm ntul unui (+tr n *eneros care f+cuse parte din )nalta societate= totu$i (ene r+mase mirat+% pentru c+ de o)nd locuia )n pavilionul AaiNIaud nu. v+zuse )nc+ pe nimeni s+ fac+ un asemenea cucernic pelerina-. 'a Paris% eind nu este vor(a de patim+ politic+% relicvele sfin!ilor s ntcinstite ele la mare distan!+. Ir8ne )$i )ntoarse privirea spie contes+ numai ca s+ cerceteze dac+ ace.asta )l v+zuse

pe frumosul cavaler. Intre femei e0ist+ )ntotdeauna un )nceput de (+nuial+. #ontesa% nemi$cat+ $i aplecat+% p+rea c+ se roa*+. /umai c+ ru*+ciunea ei nu dur+ mult. # nd se ridic+% mai arunc+ o dat+ spre aripa pavilionului aceea$i privire p+trunz+toare $i rapid+. Intre timp )ns+% o(loanele se r+suciser+ f+r+ z*omot )n (alamale% a$a )nc t numai Ir8ne putea vedea% )ntre canaturile pe -um+tate )nc4ise% fi*ura cavalerului% care continua s+,i z m(easc+. O nuan!+ trandafirie color+ o(ra-ii tinerei fete. 9poi% o(loanele% con,tinu ndu,$i mi$carea% se )nc4iser+ de tot. 7oamna contes+ )$i aran-a pe umeri cutele u$oare ale voalului de dantel+ $i se )ndep+rt+% f+r+ s+,$i arunce privirea spre fereastra Ir8nei. 5/u m,a v+zut6 * ndi ea )n clipa )n care contesa disp+ru )n spatele tufi$urilor. ;i ad+u*+% f+r+ cea mai mic+ am+r+ciune" 5;tie (aremi c+ aici e locuin!a (rode,zei saleB6 9poi )$i spuse% )ndrept ndu,$i oc4ii spre fereastra cu o(loanele )nc4ise" 59cum va veni...6 <e sim!ea tul(urat+. /u mai (roda% iar urec4ea )i era atent+ ca s+ poat+ auzi pe coridor z*omotul pa$ilor pe care )i a$tepta. 7ar pe coridor nu se auzea nici un z*omot. 7impotriv+% Ir8ne auzi pa$i mer* nd pe afar+% pro(a(il pe drumul Perilor% c+ci )n cimitir nu se mai vedea nimeni% O voce re!inut+ zise" I 'a ferestrele astea e$ti ca )n lo-ile de la primul ran*: Ir ne f+cu o mi$care (rusc+ s+ se ridice $i s+ arunce o privire pe drum% dar se opri% fie dintr,o team+ instinctiv+% fie mai curind din cauz+ c+ *4icea% )n dosul o(loanelor )nc4ise% privirea cavalerului &ora )ndreptat+ asupra ei. #avalerul putea fi acolo% )ntr,adev+r% dar de ce s,ar fi temut Ir ne de cei care treceau pe drumB <oarele )$i )ndeplinise sarcina de a face s+ luceasc+ literele de aur ale numelui de >ozzo= se l+sa seara. 9m uitat poate s+ v+ spun c+ p+r!ile din spatele str+zii #elor care pleac+ $i% )n *eneral% )mpre-urimile cimitirului Pere,'ac4aise nu sunt cartierele cele mai (ine p+zite din Paris. Ir8ne voi s+,$i reia (rodatul% dar vocea care vor(ise adineaori se apropiase. <,ar fi spus c+ $optea acum )n curtea plantat+ cu castani tineri% care desp+r!ea pavilionul Aaillaud de drum. Ir8ne trase cu urec4ea $i prinse c teva cuvinte pe care le com(in+ astfel" I 7e la primul eta- $i c4iar de la al doilea% nimic= ar(orii astup+ vederea. 'a al treilea nu e0ist+ dec t dou+ camere )nc4iriate" a (rodezei $i cea a italianului% cea de sus% cu o(loanele )nc4ise. 'a pod nimic" lucarnele dau spre *r+din+. @ra desi*ur cineva care cuno$tea (ine casa. 7ar ce se putea vedea din camera (rodezei $i din cea a italianuluiB Dn dep+rtare% )nspre #4aronne% se auzi clopo!elul de )nc4idere a cimitirului. #ur nd% un alt clopo!el sun+ c4iar l n*+ zidul dinspre drumul Perilor% $i )n lumini$ul din -urul morm ntului colonelului >ozzo fu v+zut trec nd un paznic care zicea" 5<e )nc4ide: 5 7e )ndat+ ce trecu paznicul% doi oameni ie$ir+ tiptil din tufi$urile din -urul morm ntului% )n timp ce un al treilea ap+ru din spatele lespedeide marmur+ al(+. <e )nserase (ine% )nc t tr+s+turile acestor oameni nu se puteau distin*e% )m(r+c+mintea lor nu

avea nimic deose(it nici )n r+u% $i cu toate acestea )nf+!i$area lor f+cu s+ nasc+ )n mintea Ir8nei iclcea c+% adineaori% doamna contes+% sin*ur+ $i at t de aproape de ei )n acel col! retras% trecuse printr,o prime-die. #uvintele auzite acum c teva clipe nu fuseser+ desi*ur pronun!ate de ei% c+ci morm ntul se afla la o dep+rtare de cel pu!in o sut+ de pa$i= totu$i% nu $tiu de ce% )n mintea Ir8nei% prezen!a lor avea o le*+tur+ cu cuvintele auzite. #ei trei oameni se )ndep+rtar+% dar nu )n aceea$i direc!ie cu paznicul. Ir8ne r+mase nemi$cat+ $i * nditoare. I #e mult )nt rzie: murmur+ ea deodat+% o(serv nd )ntunericul ce se )n*ro$a )n -urul ei. Poate c+ a auzit $i el: @ste desi*ur o nou+ prime-die. <unt at !ia du$mani )n prea-ma lui: #4ipul ei dr+*+la$ lu+ o e0presie trist+. 9poi% visarea ei f+c nd o nou+ )ntors+tur+ $i revenind la o(iectele care o impresionaser+ pu!in mai )nainte% ad+u*+ lu nd scrisoarea de pe *4er*4ef" I 7in cauza tatii...%el )mi r+scole$te toate aceste idei )n cap. Moi a-un*e s+,mi fie fric+ $i de um(ra mea: 9tin* nd scrisoarea% sim!i un mic fior. I >ietul tata l zise ea. @l vede prime-dii peste tot% $i c4iar crime: Povestea aceasta pe care o rc ncepe mereu $i pe care o spune ca $i cum ar dezv+lui un mare secret este at t de confuz+:... 7ar $i at t de )n*rozitoare: <+ fie oare adev+rat+B .re(uie s+ fie adev+rat+% $i asta este ceea ce a dat o ultim+ lovitur+ min!ii lui. .re(uie s+ fie ceva% de vreme ce el a p+r+sit totul% de vreme ce $i,a distrus cariera ca s+ se )n*roape de viu )n su(teranele acelea ne*re de la <tol(er*. Dn semi)ntunericul )nser+rii% oc4ii ei )ncercau s+ descifreze literele )n*4esuite ale scrisorii. 2eu$ea s+ citeasc+ numai pentru c+ mai citise )nainte. Dn toate scrisorile sale% Mincent #arpcnticr% a c+rui minte era de (un+ seam+ (olnav+% rc ncepea aceea$i poveste" Ir8ne citea" ....:(V voi spune% )n fine% pentru ce sunt un om mort. ',am v+zut pe nepot )nfi* nd pumnalul )n pieptul (unicului= cuno$team% spre nenorocirea mea% secretul demonului. I, am spus lui 2e3nier s+,mi re!in+ un loc la &esa*erii" era al treilea loc pe care )l re!ineam. #+utam s+,N. Dn$el. Dn timp ce el era plecat la &esa*erii% am fu*it travestit )n 4ainele lui. 9m fu*itB 9(ia dac+ puteam s+ mer*. <forile )mi intraser+ at t de ad nc )n carne . ;i capul mi,era at t de *reu% de parc+ era ,umplut cu aur..6 I &ereu aceast+ o(sesie a aurului: f+cu Ir8ne% )ntre,rup ndu,se. 9$ fi vrut s+ rev+d ta(loul acela care se afla )n atelierul lui 2e3nier $i )n fa!a c+ruia 2e3nier descoperise pentru prima oar+ (oala (ietului meu tat+" acel ta(lou care reprezenta un fiu omor ndu,$i p+rintele )n pivni!a care ascundea un tezaur... <,ar spune c+ de la acest ta(lou porne$te ne(unia tat+lui meu. @a citi mai departe." 5...M+zdu4ul era numai foc. #erul avea culoarea aurului% a plum(ului $i a s n*elui:

.r+sura uci*a$ului trecu pe $osea )ntr%,un nor de praf. Iar furtuna se dezl+n!ui% o furtun+ la fel cu aceea din povestirea lui 2e3nier din insula #orsica. 9m recunoscut,o (ine aceast+ furtun+% am re*+sit $i casa p+r+sit+% cu (+tr na #4erc4elita% ame!it+ de rac4iu% $i (uldo*ul acela cu c4ip de om% #o3atier% va*mistrul" )n, 5trea*a aventur+ a lui 2e3nier% toat+: /umai eu mie nu mi se povestise paricidul" eu )l v+zusem cu oc4ii mai...6 Ir8ne )$i trecu mina peste frunte. I /e(unia e molipsitoare murmur+ ea )nne(unesc $i eu% vr nd s+ dezle* aceast+ eni*n+: 2e3nier $tie oare mai multe dec t mineB # nd am fost )mpreun+ la <tol(er*% tata i,a vor(it mai mult dec t mie... 7ar 2e3nier nu,mi ascundea nimic pe atunci... 7ac+ ar fi $tiut% mi,ar fi spus... >ietul 2e3nier... <+ fie fericit cu cea pe care $i,a ales,o: #uvintele pe care le pronun!+m atunci c nd vrem s+ ne )n$el+m pe noi )n$ine au un accent deose(it. Ir8ne nu mai vedea literele% dar ea citea totu$i scrisoarea% mai mult *4icind% mai mult memor nd frazele= 5....r+sura uci*a$ului% atunci c nd o )nt lnisern pe drum se )ndrepta tocmai spre casa aceea izolat+. @l venea acolo ca s+ comande o lovitur+ de pumnal. 9ceast+,lovitur+ era pentru mine. Prin u$+ am auzit cum sinistrul e0ecutor )$i ascu!ea instrumentul pe o tocil+... Pe vremuri% )n sudul. Fran!ei% unde c+utam vindecare pentru (iata mea Ir8ne% prima% mama ta% se refu*iase la noi un om nenorocit. Nan,darmii erau pe urmele lui. Fusese soldat )n armata din 9frica $i,$i omor se so!ia )ntr,o pornire de *elozie. &ai purta )nc+ uniforma. 9cest om m+ )n*rozise mai )nt i% pentru c+ se l+uda cu crima f+ptuit+% dar prima mea Ir8ne era ca $i tine" ea privea totul cu inima $i )mi spuse" ]@ un (iet nenorocit pe care dra*ostea l,a or(ii= se laud+% dar pl n*e[. @ra adev+rat. @0ist+ fiin!e al c+ror s+rut este funest% ca mu$c+tura unui c ine tur(at. Omul fusese un soldat viteaz. #ineva )i zdro(ise inima. ',am ascuns $i l,am )n*ri-it. # nd ne,a p+r+sit% el )i spuse Ir8nei" ]#cea ce a!i f+cut pentru mine% poate c+ $i eu o voi face pentru cei pe care )i iu(i!i[. ..9cest om% fata mea% era c4iar acela care )nv r,tea tocila in casa p+r+sit+ $i care ascu!ea cu!itul ce tre(uia s+,mi pun+ cap+t zilelor% )n timp ce (+tr na (eat+ (om(+nea $i c nta% iar furtuna urla )n -urul trupului meu. #+ci eu eram aproape un cadavru% )mi pierdusem cuno$tin!a% c+zut )ntr,o (alt+ de ap+% cu capul rezemat de pra*ul de piatr+% al casei. ..# nd m,am trezit% m+ aflam )n patvl 4ii% rY6a,tier% zis va*mistrul% care ve*4ea la c+p+t 4d meu. 7up+ at !ia ani% m+ recunoscuse. >+tr na se afBa )n tr,un col!% le*at+ (urduf. @l )mi svuse" ]9deseori m,am * ndit la )n*erul dumitale de so!ie. Fac r+m+$a* c+ a murit. Fiin!e ca ea nu r+m n niciodat+ prea mult timp pe p+m nt[. ]7umneata e$tiB[ )l )ntre(ai eu. ]7a= $i ai fi f+cut mai (ine dac+ m+ l+sai s+ crap ca un c ine% atunci... @a a murit% nu,

i a$aB #ele rele rezist+% cele (une se duc. /,are a face% i,am f+cut o promisiune% o voi !ine[...6 <crisoarea )i sc+p+ Ir8nei din. m n+. /oaptea era aproape deplin+. I /u poate fi ne(unie aici murmur+ ea. <i totu$i osie fapt+ de ne(un $+ scrii mereu $i mereu acela$i lucru Dn zece scrisori diferite... <e opri% tres+rind. I 7ar ce mult )nt rzie Nulian: stri*+ ea. <,a )nt m,plat ceva: Dn casa aceasta )ncepe s+,mi fie fric+. 9m s+,l previn% c+ci prime-dia e mai mare pentru el dec t pentru mine. Nos% adineauri% vocile acelea vor(eau despre fereastra cu o(loanele )nc4ise... @ste fereastra lui... 7eodat+ )ncepu s+ asculte. Ln z*omot de pa$i se auzea pe coridor. Ir8ne se ridic+% transfi*urat+ de o (ucurie su(it+. I Iat+,l: e0clam+ ea. #e copil+ sunt: # nd primesc scrisori de la (ietul tata% v+d pretutindeni numai prime-dii... 2)dea )n mod sincer de spaima ei. #ineva (+tu la u$+. @a rosti cu o voce )nc+ tremur nd+% dar plin+ de fericire" I Intr+: Dn aceea$i clip+ se apropie de u$a pe unde avea s+ intre frumosul cavaler &ora% a$teptat eu atita ner+(dare% ar c nd u$a se desc4ise% Ir8ne se d+du uluit+ )napoi... Lltimele lic+riri ale asfin!itului o luminau )n pra* pe acea femeie frumoas+ $i ele*ant+ care )n*enunc4ease mai )nainte )n fa!a morm ntului colonelului >ozzo. I 7oamna contes+ de #lare: 'a mine: stri*+ Ir8ne. I #redeam c+ m,am )n$elat: r+spunse noua venit+% )mpin* nd u$a pe care o )nc4ise )n urma ei. >un+ seara% scump+ copil+. D!i cuno$team adresa% dar e cam mult de mers din strada #elor care pleac+ p n+ aici% $i am crezut c+ m+ voi r+t+ci pe drum. X #O/.@<9 &92AL@2I.@ Dn l8JG% doamna contes+ de #lare se afla pe culmile succeselor sale. #artierul <aint, Aermain o adoptase definitiv% )n ciuda zvonurilor stranii% $i )n toate privin!ele de necrezut% pe care invidia )ncerca s+ le r+sp ndeasc+ )n le*+tur+ cu trecutul ei. Putea fi socotit+ ca o re*in+ a modei% cu )nclina!ii c+tre reli*ie $i politic+. 'e*itimi$tii puri se temeau de ea% pentru c+,l ocrotea pe fiul lui 'udovic al XMI,lea% care avea pe atunci numero$i partizani printre adep!ii <f ntului .oma din 9,Euino. Oamenii de stat credincio$i ramurii principale a >our(onilor se (izuiau pe ea $i,i erau e0trem de recunosc+tori pentru pruden!a sa% c+ci ea ar fi putut s+ destrame partidul. #urtea lui 'udovic Filip )i f+cea avansuri% care )ns+ erau respinse cu m ndrie. <o!ul ei% contele Noulou du >re4ut de #lare% tr+ia foarte retras. <e spunea c+ era suferind de lin*oare% $i contesa% dat+ ca model tuturor celorlalte femei% )l )ncon-ura cu )n*ri-iri pe care *azetarii nu conteneau s+ le prosl+veasc+. Pe atunci% ca $i ast+zi% -urnalele )$i c $ti*au p inea zilnic+ s+rind *ardurile vie!ii private. #ronica povestea despre tinere!ea contelui de #lare lucruri de,a dreptul

furtunoasc. @ra un afemeiat $i uri c4efliu de cea mai proast+ spe!+% dar )n*erul pe care 7umnezeu i,l d+ruise ca so!ie )l sc4im(ase cu totul. &ar*uerite (acesta era numele mic al providen!ialei contese) f+cuse din el un om cu o via!+ lini$tit+ $i concep!ii s+n+toase% c4i(zuit $i cp purt+ri corecte. O adev+rat+ vindecare% un miracol. O adora pe &ar*uerite $i cu si*uran!+ c+ avea de ce. 9cei dintre cititorii no$tri care au urm+rit. cel dc,al doilea episod al Fracurilor /e*re% intitulat Inim+ de o!ell% cunosc )nceputurile acestei le*+turi $i. $tiu ce s+ cread+ despre frumoasa contes+. #eilal!i.vor putea m+sura% )n cursul prezentei povestiri% inteli*en!a $i cura-ul acestei temute aventuriere% care !inuse odat+ )n aceea$i m n+ dou+ arme at t de (ine c+lite ca" influen!a asupra celor mai )nalte% celor mai no(ile saloane din lume% $i tainica putere de &are &aestr+ a lui & ine va fi ziu+. .ri(unalele )i acordaser+ dreptul de tutel+ asupra tinerei principese de @ppstein% unica mo$tenitoare a imenselor domenii ale ramurii principale ele #lare% )n urma decesului fostului duce= creditul s+u era nelimitat% totul )i reu$ea% $i desi*ur c+ ar fi fost ucis cu pietre profetul care ar fi )ndr+znit s+ prezic+ atunci% strania lovitur+ de tr+snet )n care aceast+ str+lucit+ e0isten!+ avea s+ fie zdro(it+ pu!in timp dup+ aceea. #ontesa intrind% str+(+tu camera Ir8nei $i se duse direct la fereastr+. Ir8ne (ii*ui" i 7ac+ doamna contes+ m,ar fi anun!at c"+ dore$te s+ m+ vad+% m,a$ fi *r+(it s+... I <cump+ copil+ o )ntrerupse &ar*uerite , , iat+ ce mi,a dat de * ndit" mai )nt i (unele dumitale maniere $i apoi felul )n care te e0primi... #red c+ m,ai v+zut adineauri la morm ntul stimatului meu prieten. Ir8ne r+spunse afirmativ. I 9$ vrea s+ m+ mai fi v+zut $i mai )nainte acolo% $i cit mai des relu+ contesa% )ntorc ndu,se )nd+r+t. #ei care doarme acolo a fost un om drept pe acest p+m nt. k vor(a de al doilea volum din ciclul Fracurile /e*re. #avalerii .ezaurului constituie al $aselea volum al acestui ciclu% (n.t.) 7in nefericire% to!i% at t c t tr+im% suntcm prin$i de v rte-ul vie!ii $i nu mai avem timpul s+ ne )ndeplinim datoriile de cucernicie fa!+ de cei mor!i. 9i mai primit de cur nd ve$ti ele la tat+l dumitalcB I 7e la tat+l meu: repet+ Ir8ne )nm+rmurit+. /u $ti!i oare% doamn+% c+ am avut nefericirea s+,mi pierd p+rinteleB #ontesa )i lu+ m na $i,i zise% co(or nd *lasul: I @ste adev+rat% domni$oar+% c+ nu aveam nici un drept s+ iau informa!ii asupra dumitalc. 9r fi tre(uit s+ m+ mul!umesc cu ceea ce ai (inevoit s+,mi spui. 7ar interesul afectuos pe care mi l,ai inspirat )mi este sin*ura scuz+. . n+ra fat+ r+mase f+r+ r+spuns. @ra )n ea o r+ceal+ $i un sim!+m nt de ne)ncredere ce ap+rea cu fiecare clip+. I )mi dai voie s+ stau -osB )ntre(+ contesa. ;i cum Ir8ne% )ncurcat+% )ncepu s+ se% scuze% doamna de #lare ad+u*+ pe un ton simplu $i (l nd"

Y @$ti mirat+% nu tre(uie s+ mi,o ascunzi. <e spune c+ sunt o doamn+ din )nalta societate $i c+ aceste doamne nu au o(iceiul s+ fac+ vizite (rodezelor lor. 7ac+ ai fi o croitoreas+ la mod+% ar mai mer*e. <e poate consacra o or+ sau dou+ pentru a pune cu ea la punct modelul unei toalete... 7umneata% domni$oar+ Ir8ne% nu m+ cuno$ti. 1)m(ea% dar f+r+ am+r+ciune% $i continu+ aproape cu *ravitate" I <cumpa mea copil+% eu n,am. fost )ntotdeauna o doamn+ din )nalta societate% (a dimpotriv+. ;i poate c+ doresc s+,!i vor(esc despre lucruri mai importante dec t despre vreo toalet+ mai )nt i pentru dumneata% $i apoi pentru mine. <e a$ez+ pe scaunul pe care Ir8ne i,l oferise cu )nt rziere. I )nainte de a te a$eza l n*+ m ne zise ea c+ci te previn% conversa!ia noastr+ va fi lun*+% )nc4ide% te ro*% fereastra $i aprinde o luminare. Ir8ne se supuse. O va*+ speran!+ se amesteca acum cu teama. <pre ce se )ndrepta aceast+ speran!+B . n+ra fat+ n,ar fi putut s+ o spun+% dar contesa &ar*uerite era dintre acelea pcntni care a seduce pe cineva nu era dec t un simplu -oc. Dnsu$i accentul *lasului ei p+trunz+tor aducea cu sine convin*erea $i simpatia. Fusese iu(it+ cu )nfl+c+rare% la ne(unie. ;i mai e0ista )nc+ un (+r(at pe care ea )l f+cea s+ se topeasc+ de dra*oste. # nd luminarea aprins+ de Ir8ne d+du lumin+% contesa )$i ridic+ voalul de dantel+ $i l+s+ s+ se vad+ un c4ip cu linii corecte )n fine!ea lor vi*uroas+% care,l f+cuse odinioar+ pe un pictor,copil s+ ai(+ *eniu $i care% dimpotriv+% )n-osise )n mod ru$inos o no(il+ inim+ cura-oas+. @ra frumoas+% spuneam atunci% frumoas+ )ntr,un fel or*olios% )ntr,un fel ostentativ% o frumuse!e care iz(ucne$te $i cre$te pe ruinele am+r+ciunii unei rivale )nvinse. @ra adev+rat" a$a ap+rea% )n m+re!ia ei )n*rozitoare% curtezana de alt+dat+. 9st+zi% dup+ ani% aceast+ curtezan+% sc4im( ndu,$i pielea% ca $arpele% ar+ta miraculos transfi*urat+% )nc+ frumoas+% c4iar mai frumoas+% dar de o alt+ frumuse!e% simpl+ $i decent+ ca via!a unei femei cinstite. <uper(a dezordine a p+rului ei castaniu% cu refle0e ro$cate% nu mai e0ista= oc4ii ei alun*i!i% sum(ri $i reflect nd ca o o*lind+ vie arz+toarele lumini ale desfr n+rii% )$i pierduser+ flac+ra )ndr+znea!+. Ara!ia ei lasciva f+cuse loc demnit+!ii. 9sta )n c4ip firesc% ca fi cum trecutul )nsu$i ar fi min!it. @ra foarte frumoas+% de o frumuse!e care,!i lua oc4ii $i,!i impunea respectul. 7ar v rstaB se pune )ntre(area. /u $tiu. #e importan!+ are v rsta: 9!i v+zut cum love$te vi-elia $i timpul )n marmura lustruit+B >ronzul capodoperelor nu are v rsta. 9t ta vreme c t frumuse!ea str+luce$te% ea )nseamn+ tinere!e. &ar*uerite era t n+r+% fiindc+ era minunat de frumoas+ $i fiindc+ cei optsprezece ani ai Ir8nei nu um(reau str+lucirea privirii sale. Ir8ne se a$ez+ lin*+ ea $i zise% dup+ ce puse sfe$nicul pe masa de lucru" I 7oamn+% pentru ce mi,a!i vor(it de tat+l meuB I Pentru c+ vreau s+,!i cer Ln serviciu% scump+ copil+ r+spunse contesa. 9m nevoie de camera dumitale pentru noaptea aceasta. Ir8ne p+str+ t+cerea% dar fi*ura ei e0presiv+ ar+ta o surpriz+ f+r+ mar*ini. Dncerc+ s+ fac+ le*+tura )ntre )ntre(area sa $i r+spunsul ce i se d+duse. I )mi pare (ine continu+ contesa &ar*uerite c+ nu !i,ai plecat oc4ii. /ici o (+nuial+ necuviincioas+ nu !i,a trecut prin * nd. @$ti a$a cum mi te,am )nc4ipuit% copila

mea% sincer+ $i curat+ ca virtutea. 9m nevoie de camera dumitale pentru un motiv care e demn de mine ca $i de dumneata. Mor(ind% ridic+ foi!a de 4 rtie care servea de ap+r+toare pentru (roderia Ir8nei. I Iat+ art+: murmur+ ea. 9rt+ adev+rat+% $i aproape )mi pare r+u% dar tre(uie s+,!i spun c+ )n cur nd vei p+r+si toate acestea. /u vei avea timpul s+ termini (roderiile pentru decorarea (udoarului meu% Ir8ne. Dntrevederea )ncepea )ntr,un c4ip (izar. <e spune c+ $i diploma!ii se )nv rtesc astfel )n -urul pro(lemelor pe care vor s+ le a(ordeze. #ontesa l+s+ s+ cad+ foi!a% care acoperi din nou (roderia% $i zise" I Presupun c+ ai resim!it lipsa pianului% c nd nu l,ai mai avut. #+ci e$ti muzicant+ p n+ )n M rful un*4iilor% $tiu% asta. I 7oamn+... )ncepu Ir8ne% ro$ind pu!in. I O4: )ntrerupse &ar*uerite. Mom reveni $i la tat+l dumitale% fii lini$tit+. /u aveam nici un drept s+ m+ ocup de dumneata. 7ar e0ist+ elanul simpatiei. 9m luat primele informa!ii% ca s+ $tiu dac+ )!i pot fi util+% adic+ mai util+ dec t )n m+sura o(i$nuit+ fa!+ de o t n+r+ per,soan+ care lucreaz+ cu m inile sale% $i )nt mplarea a voit s+ aflu de la inceput anumite fapte care )mpletesc povestea dumitale cu a mea. <e opri. Ir8ne st+tea nemi$cat+ $i dreapt+ pe scaunul ei. 2azele sfe$nicului le lumina pe am ndou+% fermec+toare )n cel mai )nalt *rad% )ns+ at t de diferite% )nc t ima*ina!ia unui poet n,ar fi putut *+si un contrast mai des+v r$it. Fizionomia contesei era% ca $i cuvintele sale% (l nd+% afectuoas+% dar ad nc protectoare. .r+s+turile Ir8nei e0primau un respect ner+(d+tor% iar -ocul lor mut cerea cu 4ot+r re c4eia eni*mei prezentate. #ontesa zise% ca pentru a r+spunde acestei curiozit+!i ner+(d+toare% a(ia re!inut+ de o discret+ polite!e" I Ir8ne% a$ putea s+,!i f u marn+" (,am )nttlnit pentru prima oar+ pe Minccnt #arpentier acum dou+zeci de ani% $i avea pe atunci v rsta d urni tale. @ra nec+s+torit. /u a-unsese )nc+ zidar. 9vea aspira!ii mari $i speran!e frumoase. 7ac+ a$ fi $tiut% te,a$ fi iu(it mai de mult% dar a(ia ieri am aflat c+ e$ti fiica unui prieten din tinere!ea mea. I .at+l meu a fost foarte nefericit rosti )ncet Ir8ne. @l nu mi,a dest+inuit niciodat+ )n )ntre*ime taina nenorocirii sale. I 9r fi $i mai de pl ns r+spunse contesa% cu aceea$i voce sc+zut+ dac+ ar $ti c+ fata lui sufer+ $i nu,$i mai recunoa$te propria sa inim+= dac+ ar $ti c+ ea nici nu mai $ov+ie )ntre lo*odnicul ei% prietenul din copil+rie% $i im necunoscut% un str+in... I 7oamn+: 7oamn+: )ntrerupse Ir8ne cu o voce tre,mur nd+. #ine v,a spus aceastaB #um pute!i cunoa$te un secret pe care nu ),am )ncredin!at nim+nuiB #ontesa )i lu+ am ndou+ m inile $i o trase mai aproape% repet nd" I Ir8ne% a$ putea s+,!i fiu mam+... nu t+*+duie$ti: <peram totu$i c+ vei ne*a. 2e3nier este un om no(il% o inim+ de aur. @l nu te acuz+. &ai cur nd ar )nceta de a mai crede )n 7umnezeu% dec t s+,$i piard+ )ncrederea )n dumneata. I /u,l voi uita niciodat+ pe 2e3nier zise Ir8ne. <imt pentru el o dra*oste de sor+.

'+s nd mina pe care o !inea% contesa $opti" I Fata mea% toate suntem la fel. #u asemenea vor(e )i ucidem pe to!i cei care ne,au dat inima lor. I 2e3nier v,a f+cut m+rturisiriB )ntre(+ Ir8ne cu o nuan!+ de ironie )n *las% care )$i avea izvorul )n sfor!area pe care o f+cea ca s+,$i st+p neasc+ m nia. Dn loc s+ r+spund+% contesa &ar*uerite continu+" I 2omanul nostru% al nostru% al femeilor% se deose(e$te prea pu!in. <e sc4im(+ doar am+nuntele% fondul r+m ne acela$i. Il lovim pe 2e3nier cu o asprime nemiloas+% pentru c+ el ne iu(e$te% dar cel+lalt ne,o )ntoarce )nsutit% pentru c+... I 7oamn+: o )ntrerupse din nou Ir8ne% ro$ie la fa!+. I Pentru c+ )nc4eie contesa cel+lalt nu ne iu(e$te. , , . ,vri.c%."6, I @l: stri*+ Ir8ne. <+ nu m+ iu(easc+: <e opri. Ln z m(et plin de or*oliu )i ap+ru pe (uze. #ontesa o privea% z m(ind la r ndul ei% dar cu triste!e. I /u $tiu zise ea cu un *las plin de mult+ afec!iune% dar $i de pu!in+ mil+ dac+ am mai v+zut vreodat+ o fat+ at t de frumoas+ ca dumneata. @$ti mai frumoas+ dec t eram eu la v rsta dumitale. @ un lucru% m+re!% dar fatal. <untem ni$te pr+zi. ;i% f+r+ s+ $tii% dumneata e$ti do dou+ ori prad+% fiindc+ )n dosul frumuse!ii dumitale se afl+ o imens+ (o*+!ie. XI .2S<L29 9ceste dou+ cuvinte" 5imens+ (o*+!ie6 nu produser+ asupra Ir8nei efectul pe care )l a$teptase poate doamna contes+ de #lare. 7e data asta privirea tinerei fete nu se ar+t+ de loc )ntre(+toare% ci% dimpotriv+% ea )$i rec+p+ta )ntrea*a s+ lini$te. I .at+l meu este s+rac zise ea. I 9$a crezi r+spunse &ar*uerite. I #4iar de,ar fi (o*at% cavalerul &or a ne crede s+raci% $i% de altfel% parc+ are el nevoie de averea altoraB #ontesa l+s+ oc4ii in -os ca s+,$i ascund+ ful*erul din privire. I 9 c+p+tat cumva de eur nd vreo mo$tenire frumoas+B murmur+ ea. Ir8ne ro$i% dar nu r+spunse. I 9i spus" 5ne crede s+raci6 continu+ contesa &ar*uerite. I,ai )ncredin!at deci cavalerului &ora secretul pe care voiai s+ mi,l ascunzi mie adineauri. ;tie c+ Mincent #arpentier mai tr+ie$te: I @l )l iu(e$te pe tat+l meu tot at t de mult ca $i pe mine vor(i )ncet t n+ra fat+. <e intereseaz+ de cruda lui (oal+. I ;i numai la Paris e0ist+ medici )n stare s+,l tratezeB zise cu vioiciune &ar*uerite. #+ci cavalerul &ora te,a sf+tuit s+,l aduci pe tat+l dumitale la Paris: I @ adev+rat f+cu Ir8ne% care% f+r+ s+ vrea% sim!i o str n*ere de inim+. 9poi ad+u*+% cu tot cura-ul de care era )n stare" /u este oare firesc% )n situa!ia )n care ne afl+mB I )ntr,adev+r r+spunse contesa pe un ton sec $i t+ios , )n pozi!ia )n care te afli

este firesc. I 7oamn+ zise Ir8ne% ridic ndu,se , sunt si*ur+ c+ nu a!i venit la mine ca s+ m+ insulta!i: #ontesa &ar*uerite avu un z m(et ciudat $i relu+" I 9i dreptate% copila mea% )nseamn+ aproape s+ te -i*nesc repet nd propriile dumitale cuvinte.. I 9ve!i s+,mi spune!i ceva )mpotriva cavalerului &oraB stri*+ Ir8ne. Mor(i!i atunci: /imic nu m+ va surprinde. ;tiu c+ e )ncon-urat de du$mani feroci% care nu dau )napoi )n fa!a calomniei. #ontesa p+str+ o clip+ t+cere% apoi r+spunse" I /u% nu am nimic de spus )mpotriva calaverului &ora. D!i repet% copila mea% c+. am nevoie de camera dumitale. Pentru aceasta am venit. Ir8ne replic+" I Prima dat+ c nd mi,a!i spus,o% am crezut c+ am )n!eles *re$it. Dmi este *reu s+ )n!ele* cum dumneavoastr+% doamna contes+ de #lare... I /u )ncerca s+ simulezi o ne)ncredere care nu e0ist+ Dn dumneata% fata mea. @$ti sup+rat+ pe mine $i ai vrea s+ te r+z(uni printr,o (+nuial+% dar (+nuiala refuz+ s+ )a na$tere. @ra ri*uros e0act. Ir8ne se * ndise )n primul moment c+ doamna contes+ de #lare se afla aici pentru cavalerul &ora )nsu$i% dar acest * nd nu putu s+ dureze% pur $i simplu pentru c+ voin!a &ar*ueritei era ca el s+ nu dureze. <,ar fi zis c+ )n aceast+ femeie e0ista un 4ar de ne)nvins. Privirea ei era un talisman care convin*ea mai (ine dec t orice elocin!+. D$i consult+ micul ceas% foarte% frumos lucrat% clar simplu% pe care )l purta la cin*+toare. I /u este )nc+ nici ora nou+ zise ea mai avem destul timp. D!i cer locuin!a numai pentru noaptea aceasta... I 7ar eu% doamn+ o )ntrerupse t n+ra fat+% cu naivitate de data asta unde s+ m+ duc% dac+ plec de aiciB #ontesa &ar*uerite )$i reluase aerul de afectuoas+ protectoare% )n loc s+ r+spund+% ea )ntre(+" I Oi,a$ produce sup+rare sau pl+cere spun ndu,!i c+ domnul 2e3nier se afl+ la ParisB I /u $tiam c+ 2e3nier ar fi p+r+sit Parisul r+spunse Ir8ne. I 7aB f+cu &ar*uerite cu mirare. ;i nici nu c+utai s+ afli de ce nu mai vine pe la dumneataB I Lltima oar+ c nd 2e3nier a fost la mine ne )n!elesesem c+ vizita lui nu se va mai repeta. #um &ar*uerite o intero*a cu o privire din ce )n ce mai surprins+% ea ad+u*+" I 2e3nier avea o alt+ le*+tur+% doamn+. 7e data aceasta% contesa )ncrunt+ din spr ncene $i co(or) *lasul% ca s+ spun+" I 2e3nier nu te,a acuzat niciodat+ de a,i fi )ntins cursa )n care era *ata s+,$i piard+

li(ertatea $i via!a% domni$oar+: Ir8ne f+cu oc4ii mari. @a repet+% ca $i cum n,ar fi )n!eles (ine" I 'i(ertatea... via!aB I @ posi(il oare s+ nu $tii ce s,a petrecut c4iar aici% )n aceast+ camer+B stri*+ &ar*uerite. Ir8ne )$i )ntoarse privirea de la ea $i zise% ca $i cum aceste cuvinte i,ar fi cerut o sfor!are dureroas+" I /u% doamn+% nu $tiu... dar a$ vrea s+ $tiu... acum. ;i ad+u*+% deoarece contesa% incredul+% $ov+ia" &i s,a spus numai c+ venise% )ntr,o zi c nd m+ aflam (olnav+% $i c+... $i c+ vecinii )mi s+riser+ )n a-utor. I <+ te apere l )mpotriva lui: )mpotriva lui 2e3nier: ;i dumneata ai crezut astaB I /u... sau cel pu!in era )n toate astea ceva de ne)n!eles pentru mine. 9m )ntre(at de multe ori... I Pe cineB I Pe to!i cei care puteau $ti. I )n special pe cavalerul &oraB I 7a...% pe cavalerul &ora% ca $i pe ceilal!i. , ;i el l,a acuzai pe 2e3nierB , /iciodat+% doamn+: @l a fost mai curind cel care a impus t+cerea )mpre-urul meu. #avalerul &ora are o inim+ (un+% no(il+. 9m ndou+ erau palide% $i )ntre . ele mocnea o m nie surd+. 7ar dincolo de m nia Ir8nei se afla *roaza. <im!ea c+ asupra capului ei at rna o tain+ funest+. I /u pentru acest lucru am venit , zise contesa &ar*uerite dup+ o clip+ de t+cere dar )!i voi spune ceea ce dore$ti s+ afli. Dn timpul ultimei voastre )nt lniri% 2e3nier )!i spusese" 5Moi mai veni o dat+% ca s+,!i predau 4 rtiile tat+lui t+u:6 @ste adev+ratB I 7a% este adev+rat. I 2e3nier a venit a$a cum f+*+duise. .e,a *+sit )n nesim!ire. I .re(uie s+ fie adev+rat% c+ci eu nu l,am v+zut. I @l nu a luat )nd+r+t actele tat+lui dumitale. 'e aiB 6, /il. " ( I .at+l dumitale nu este ne(un rosti contesa cu ener*ie. .at+l dumitale va muri asasinat l I Pentru ce )mi spune!i acest lucru% doamn+B se ( l( i Ir8ne% *ata s+,i vin+ r+u% )ntr, at t de mult *roaza )i ap+sa inima. I Pentru c+ un altul are acum aceste 4 rtii% pentru c+ aceste 4 rtii dovedesc% sau cel pu!in las+ s+ se 9ad+ c+ el cunoa$te un secret mortal... I .ezaurul: 9cest cuv nt iz(ucni ca un suspin din *ura tinerei fete=. @a nu v+zu ful*erul care se aprinsese )n oc4ii doamnei contese de #lare. 9ceasta l+s+ s+ treac+ cuv ntul f+r+ s+,l (a*e )n seam+ $i% cu accentul potrivit

relat+rii unui fapt% ea povesti pe scurt $i r+spicat scena stranie pe care noi o cunoa$tem din povestirea lui @c4alot. Ir8ne o ascult+% cufundat+ )ntr,o ad nc+ )ncremenire. Dn momentul c nd contesa vor(i despre pumnalul *+sit pe podea la picioarele lui 2e3nier% care era do(or t $i !inut la p+m nt de cei doi necunoscu!i% a-uta!i de vreo dou+zeci de% *ur+,casc+% $i despre pistoalele )nc+rcate scoase din (uzunarele pantalonilor s+i% o ro$cat+ n+v+li )n o(ra-ii Ir8nei. #ontesa nu pronun!ase de loc numele cavalerului &ora. @a a-unse la arestarea lui 2e3nier. I 7eci% acesta era scopul lor: stri*+ Ir8ne dezn+d+-duit+. Moiau s+,l t rasc+ )n fa!a -usti!iei:... I /u )ntrerupse &ar*uerite , -usti!ia nu putea s+ fac+ nimic% fiindc+ ar fi tre(uit s+ depui dumneata m+rturie. #ei care au )nscenat aceast+ comedie infam+ nu doreau s+ mear*+ p n+ la Palatul de -usti!ie. 9$teapt+ $i ai s+ vezi= mai era de parcurs drumul" drumul )ntre casa )n care ne aflam $i palat. 2e3nier fusese urcat )ntr,o tr+sur+ de pia!+% )ntre doi a*en!i care #u *reu )l ap+raser+ de furia celor dimpre-ur. >ietul t n+r era paralizat de uimire. .ot ce i se intim,pla% dup+ scena de ne)n!eles pe care i,o f+cuse$i )n a-un% era pentru el un co$mar dureros% plin de surprize sf $ietoare. #4iar el mi,a povestit toate acestea. .r+sura co(ora spre Paris prin strada 2oEaettc= se )nserase )n timp ce ea traversa pia!a >astiliei. 9*en!ii erau ni$te vl+-*ani voinici. 7eoarece 2e3nier nu era )narmat% i se scoseser+ le*+turile. Mei vedea c+ nu o f+cuser+ din mil+. Dn strada <aint,9ntoinc% unul dintre a*en!i fu apucat de ni$te scutur+turi su(ite% ca ni$te convulsiuni. 5&ii de draci: zise camaradul s+u. Proast+ afacere: .re(uie s+,i punem c+tu$e prizonierului% $i repede% c+ci dac+ te apuc+ criza% o s+,i fie u$or s+ ne r+z(easc+:... Caide: &aiou: &aiou:... &aiou: Oin,te (ine:6 &aiou nu r+spunse. Aura i se str m(+% oc4ii i se d+deau peste cap $i cu cele dou+ m ini crispate )ncerc+ s+ se a*ate ele pernele tr+surii. #el+lalt a*ent scoase sfori din (uzunar $i se repezi asupra lui 2e3nier ca s+,i le*e m inile. 2e3nier nu opuse nici cea mai. mic+ rezisten!+= dar a*entul nu avu timpul necesar s+, $i aduc+ la )ndeplinire trea(a. &aiou% care se c+znise s+ se ridice% rec+zu ca un (olovan% $i )ndat+ dup+ aceea )ncepu s+ se z(at+ prad+ unui atac furios de epilepsie. 9*entul )i d+du drumul% lui 2e3nier ca s+ se. Dntoarc+ la camaradul s+u. @l zise" 5&aiou: &aiou: Oin,te (ine: Mei putea s+ 5te z(a!i c t vei voi c nd vom fi la prefectur+. 'a nai(a: # nd e$ti atins de o asemenea (oal+% de ce mai r+m i )n serviciuB /oroc c+ prizonierul st+ lini$tit...6 Prizonierul era mai mult dec t lini$tit. P n+ atunci mintea lui fusese ca amor!it+. @ra ca $i mort. 7ar aceste cuvinte )l de$teptar+ pe -um+tate. .re(uie s+ )n!ele*i" ele erau pronun!ate tocmai ca s+,l rede$tepte. #omedia continua. #ursa )$i urma drumul% ca $i

tr+sura. &aiou $i camaradul s+u erau actori. 2e3nier f+cu o sfor!are ca s+ vad+ limpede )n )ntunericul min!ii sale. Ln sin*ur * nd )i ap+ru )n fa!+" dorin!a nest+p nit+ de a a-un*e la dumneata% ca s+ poat+ lupta )mpotriva odioasei% a(surdei acuza!ii care ap+sa% asupra lui. /enorocirea sa avea )n!elesul tul(ure al unei n+luciri% menit+ s+ te induc+ )n eroare. @l )$i d+dea seama de faptul c+ )n -urul lui aparen!ele fuseser+ aran-ate cu o art+ infernal+ $i c+ fla*rantul delict% pre*+tit cu m+iestrie% va fi confirmat de o mul!ime de martori% poate c4iar $i de dumneata% c+ci declara!ia demn+ de crezare pe care ai fi f+cu t,o ar fi at rnat *reu )n (alan!+. Dntr,adev+r% ce,ai fi declaratB #+ )n a-un i,ai spus s+ nu mai vin+B... I 7ar e )n*rozitor: murmur+ Ir8ne cu r+suflarea t+iat+. /u s,a mai pomenit asemenea perfidie. I >a da relu+ cu r+ceal+ &ar*uerite. <e cunosc urzeli $i mai (ine puse la cale% curse $i mai dia(olice. @0ist+ o asocia!ie de r+uf+c+tori% condus+ de un consiliu ocult% ce nu poate fi descoperit% $i care a )mpins arta crimei p n+ la cea mai rafinat+ su(tilitate. /,am s+ mai lun*esc mult vor(a. 9m s+,!i spun imediat cum am p+truns )n miezul acestui mister at t de (ine ascuns% )ncon-urat de at tea precau!iuni $i de at tea minciuni. Mei afla% fata mea% taina nenorocirii dumitale $i cum fericirea% (un+starea $i lini$tea care !i,au )ncon-urat copil+ria au luat dintr,o dat+ sf r$it. Miitorul str+lucitei eleve a c+lu*+ri!elor de la & n+stirea #rucii era oare ca ea s+ locuiasc+ )n aceast+ mansard+% unde tre(uie s+ munceasc+ din *reu cu m inile ca s+ poat+ tr+iB... I 7oamn+... voi s,o )ntrerup+ Ir8ne. I Mei afla urm+ contesa% f+r+ s+ ridice vocea% dar cu o ferm+ autoritate din ce motive e$ti o (iat+ lucr+toare% )n loc s+ fii o mo$tenitoare (o*at+ $i onorat+ de ce% )n loc s+ fii so!ia primului% adev+ratului dumitale lo*odnic% )l a$tep!i aici pe omul care a )ncercat s+,l ucid+. I 7oamn+: zise iar+$i t n+ra fat+% )ncerc nd s+ se ridice de pe scaun. I Mei afla continu+ &ar*uerite6 aspr+ $i 4ot+r t+ de ce tat+l dumitale% de ce fratele dumitale adoptiv $i c4iar dumneata Dns+!i a!i fost condamna!i la moarte de c+tre consiliul Fracurilor /e*re: D/.2@ 7OL9 9P@ Ir8ne #arpentier se l+s+ s+ cad+ din nou pe scaun. Dn privirea ei se citea mirare% *roaz+% dar $i ne)ncredere. I )l acuza!i oare pe cavalerul &ora c+ face parte din aceast+ asocia!ie de criminaliB )ntre(+ ea cu o voce ad nc mi$cat+. #almul contesei &ar*uerite p+rea s+ creasc+ )n fa!a emo!iei pe care o provocase. @a r+spunse" I /u fac dec t s+ povestesc fapte. &artorii mei vor fi Mincent #arpentier $i 2e3nier% atunci c nd va veni timpul s+ )nt+reasc+ spusele mele prin m+rturia lor. D!i cuno$ti oare dumneata propria,!i inim+B @u cred c+ nu. @$ti uluit+% dar nu ro(it+. Dn orice caz% eu am )ncredere )n dumneata $i te fac -udec+tor.

I 7a!i,mi voie s+ v+ )ntre(% doamn+% dac+ $ dumneavoastr+ )l cunoa$te!i (ine pe cel despre care vor(im. #ontesa z m(i. I &ai adineauri zise ea m,ai fi )ntre(at (ucuroas+ dac+ nu cumva )l cunosc prea (ine. Dn privirea pe care o )ndreptase$i spre mine% printre florile de la fereastr+% se citea mult+ )n*ri-orare% mult+ *elozie. Ir8ne% e$ti foarte t n+r+% e$ti aproape un copil. @u sunt (+tr n+. Oi,am spus c+ a$ putea s+,!i fiu mam+. Dn timp ce. rostea aceste cuvinte% )n -urul frumuse!ii ei radia o str+lucire care iz(ucni ca o sfidare. I )l cunosc pe cavalerul &ora relu+ ea e0act at ta c t tre(uie pentru dumneata $i pentru mine. ;i% )ntre paranteze fie zis% s+ nu ai pic+ pe mine pentru vizita pe care te )mpiedic s+ o prime$ti. # nd am intrat aici% frumo$ii dumitale oc4i mi,au ar+tat (ine c t de )n$elat+ !i,a fost a$teptarea. /u este vina mea. @u nu am nimic de,a face cu a(sen!a cavalerului &ora. ',ai fi a$teptat zadarnic" )n seara aceasta este foarte ocupat. Ir8ne o intero*a din privire% )ns+ contesa &ar*uerite continu+ pe un ton f+r+ replic+" I 7ar iat+,ne destul de departe de povestirea mea. Lnde r+m+sesemB 2e3nier s+rise din tr+sur+B /u. Ideea i,a venit numai pentru c+,i fusese su*erat+. Dn timp ce camaradul lui &aiou p+rea c+ se afl+ )ntr,o mare )ncurc+tur+% 2e3nier.. D$i zise" 57ac+ a$ fi li(er% a$ aler*a la Ir8ne6. 7e aici p n+ la a desc4ide u$a tr+surii $i a s+ri pe cal,dar m nu era dec t un pas. 2e3nier )l f+cu. 7ar &aiou% vindecat ca prin farmec% s+ri pe cealalt+ u$+% )n timp ce camaradul s+u se repezea dup+ 2e3nier. ;i am ndoi stri*ar+" 5Prinde!i,l: Prinde!i asasinul:6 Pe pod se afla mult+ liane. @ra ora la care lucr+torii circul+ venind de la lucru. 7in toate p+r!ile i se a!inu calea. 2e3nier% 4+ituit% )ncol!it% pe punctul de a fi )n4+!at% s+ii peste parapetul podului $i se arunc+ )n <ena... I @u nu $tiam asta: ( i*ui Ir8ne. @l )mi spunea" 5/u vor(i cu nimeni= e$ti )ncon-urat+ de du$mani6... I #ontele iulian spunea adev+rul )ntrerupse contesa. I )i cunoa$te!i numele% doamn+B I #ontele Nulian spunea adev+rul% dar nu ad+u*a c+ el )nsu$i era principalul dumitale du$man... I )l ur !i mult: murmur+ din nou t n+ra fat+. I 7a% )l ur+sc r+spunse &ar*acrite% ai c+rei oc4i aveau o privire calm+ $i *rav+ dar nu )l ur+sc at t. de mult pe c t )l vei ur) dumneata c nd vei $ti $i vei crede. = I /,am s+ cred niciodat+ c+ a putut s+ fac+ at ta r+u. I 9t ta r+u: repet+ &ar*uerite. ;i de,a(ia am )nceput cu dezv+luirile. /ici eu nu $tiu totul. <unt )nc+ lucruri care )mi scap+% )n special cele referitoare la aceea pe c rcel o nume$te sora Iui% c+lu*+ri!a...

I &aica &+ria cea >un+ stri*+ Ir8ne o sf nt+: 7ar )$i co(or) oc4ii% su( privirea &ar*ueritei. #eva l+sa s+ se )ntrevad+ )n ea credin!a care i se cl+tina $i sfor!area pe care o f+cea ca s+ se a*ate de )ncrederea sa zdruncinat+. " 9m uitat s+,!i spun relu+ contesa c+% )n momentul pornirii lui 2e3nier spre prefectur+% comisarul de poli!ie se mirase c+ nu,i cunoa$te pe cei doi a*en!i care se prezentaser+ ca s+ se urce )n tr+sur+ cu prizonierul. 9tunci &aiou $i camaradul s+u )$i ar+taser+ le*itima!iile% care erau vala(ile... Mei fi auzit poate% )n copil+ria clumi,tale% vor(indu,se de un oarecare 'ecoEB I .ata a pronun!at adeseori% de fa!+ cu mine% acest nume r+spunse Ir8ne. I Iscusin!a lor este de admirat , continu+ contesa. 9cest 'ecoE avea dou+ fe!e% dou+ e0isten!e% a$a cum se )nt mpl+ cu mul!i dintre ei. @ra un om de lume% l,am primit $i eu )n salonul meu. Intrase )n *ra!iile venera(ilului nostru prieten% colonelul >ozzo. 7ar )n acela$i timp era unul dintre cei mai temu!i (andi!i care au e0istat vreodat+ $i% su( numele de toulonczul Fr+!ie% era unul din principalii conduc+tori ai Fracurilor /e*re. 9ceast+ denumire nu te )nsp+im nt+ dec t pe -um+tate% fata mea. #u at t mai (ine. 'a Paris e0ist+ mul!i oameni care nu o pot pronun!a f+r+ s+ tremure% c4iar $i eu sunt dintre aceia" Fracurile /e*re au )ncercat de mai multe ori s+ m+ ucid+. , /umele lor zise Ir8ne revenea adeseori )n ne(unia tat+lui meu. I .at+l dumitale avea de ce s+ se team+ de ei. Oi,am vor(it ast+zi despre ei numai ca s+,!i e0plic faptele celor doi fal$i a*en!i% lucr nd c4iar su( oc4ii unui comisar de poli!ie. Pe c nd tr+ia% domnul 'ecoE era o for!+ la prefectur+. 9socia!ia criminal+ din care i+cea parte se servea de poli!ie ca de un instrument. I )l acuza!i% a$adar% pe cavalerul &ora c+ face parte din aceast+ asocia!ie% doamn+B )ntre(+ Ir8ne pentru a doua oar+. Dn loc s+ r+spund+% contesa zise" I &eseria acestor fal$i a*en!i nu era prea u$oar+. @i fuseser+ ale$i cu *ri-+. &aiou% epilepticul% s+ri pe parapet $i de acolo )n ap+% )n aplauzele mul!imii asmu!ite. #amaradul s+u% ale* nd o alt+ cale% pentru c+ era% f+r+ )ndoial+% un )not+tor mai sla(% o lu+ la fu*+ spre c4ei% co(or) scara $i se arunc+ )n ap+ )n fa!a Institutului. <ena era umflat+ $i curentul destul de puternic. .otu$i% cel de,al doilea a*ent o luase )nainte. '+s ndu,se )n voia curentului% el era si*ur c+ va putea t+ia calea fu*arului. Dn acea noapte )ntunecat+% oamenilor de pe c4ei le era imposi(il s+ $tie ce se petrecea )n mi-locul fluviului. @u )ns+ $tiu. 7ac+ m+ vei )ntre(a de la cine% )!i voi r+spunde" de la 2e3nier )nsu$i. 2e3nier $tia c+ era urm+rit. Dn momentul c nd scoase capul din ap+ ca s+ respire% dup+ ce se cufundase% )l auzise pe &aiou s+rind )n ap+% dar )$i )nc4ipuia c+ nu are )mpotriva sa deo)t un sin*ur adversar $i credea c+ inten!ia acestuia era numai s+,l prind+. 7ac+ e nevoie% un a*ent care urm+re$te un arestat este o(li*at s+,l apere )mpotriva oric+rui pericol. Ideea unei )ncerc+ri de asasinat nici nu,i trecea prin * nd lui 2e3nier.

M+d c+ ai devenit palid+% scump+ copil+ se )ntrerupse contesa. ;i mie mi s,a str ns inima c nd am auzit aceast+ *roaznic+ povestire. ;i a$ $ov+i s,o mai repet% dac+ mi,ar fi povestit,o .altcineva. #urentul )l t ra repede la vale% $i 2e3nier% departe de a lupta )mpotriva lui% )nota din toate puterile )n -osul apei ca s+ poat+ parcur*e o distan!+ c t mai mare $i s+ a-un*+ la malurile pustii din dreptul podului 2o3al. .recuse dincolo de podul <aints,Peres% unde nu se vedea nici o mi$care neo(i$nuit+% pentru c+ zarva )nt mpl+rii nu a-unsese )nc+ p n+ acolo. Ie$ind de su( um(ra arcadelor podului% v+zu )n fa!a lui% pe ap+% o mas+ )ntunecat+% care p+rea nemi$cat+ ca o *eamandur+ prins+ cu lan!uri de fund. 7ar pe <ena nu e0ist+ *eamanduri. Instinctiv% 2e3nier coti spre dreapta. #4iar )n acea clip+ auzi )n spate o respira!ie * f itoare. <e )ntoarse% dar nu v+zu nimic. 'a dreapta $i la stin*+% pe cele dou+ c4eiuri% vuietul urm+ririi f+cut de curio$i% care la )nceput fuseser+ considera(ili% se auzea tot mai sla(. Dn asemenea ocazii% de o(icei% la Paris% mul!imea cre$te de la sine pe m+sur+ ce )nainteaz+ pe str+zi. 7ac+ ar fi fost )n plin+ zi sau dac+ m+car o raz+ de lun+ ar fi c+zut de sus% *loata ar fi urm+rit cu pasiune spectacolul p n+ la #4aillot $i c4iar p n+ la <aint, #loud. 7ar odat+ podul 2o3al dep+$it% felinarele% devenite mai rare% l+sau mi-,locul fluviului )ntr,o complet+ )ntunecime. Pe de alt+ parte% drama% mut+% pe c t de invizi(il+% nu mai d+dea nici un semn de via!+. .rei sferturi dintre curio$i se l+saser+ p+*u(a$i. 7up+ cum !i,am spus% 2e3nier )$i d+dea seama c+ e urm+rit% dar p n+ acum du$manul nu se ar+tase la fa!+. #am )n dreptul str+zii >elec4asse% apa clipoci la st n*a $i un cap de om ap+ru. 2e3nier recunoscu *eamandura de adineauri $i c rmi pentru a doua oar+% dar aceasta se cufund+ (rusc $i zise )nainte s+ dispar+" 5Cai% acum: &aiou: /u mai e nimeni l6 9proape )n aceea$i clip+% 2e3nier sim!i c+ este apucat de am ndou+ picioarele dintr, o dat+. <u( aceast+ du(l+ sfor!are% care il tr+*ea )n mod irezisti(il la fund%, se scufund+. #u toat+ vi*oarea tinere!ii $i cu toat+ )ndem narea lui de )not+tor% se crezu pierdut f+r+ speran!+% cu at t mai si*ur cu c t felul )n care fusese atacat v+dea prezen!a a doi mae$tri ai )notului. .recuse aproape un sfert de or+ de c nd era urm+rit de cei doi fal$i a*en!i% $i ei tre(uiser+ s+ )noate aproape tot timpul )ntre dou+ ape. 2e3nier )$i lu+ totu$i inima )n din!i. D$i adun+ )n el toate for!ele $i d+du o lovitur+ teri(il+% care )i eli(er+ piciorul st n*. #ol drept )i r+mase prins ca )ntr,o men*4in+% dar )$i d+du seama de sfor!area pe care o f+cea acum du$manul s+u ca s+ se ridice la suprafa!+ pentru a respira. 2c3nier )$i mena-ase respira!ia $i avea am ndou+ ninnile li(ere. @l se ridic+ drept )n sus% men!in ndu,$i adversarul su( ap+ prin pozi!ia vertical+ pe care o avea. #ele dou+ m ini care se str n*eau )n -urul *leznei sale sl+(ir+... Ir8ne r+sufl+ acum din ad ncul pieptului. I /u f+cu contesa &ar*uerite nu era )nc+ salvat. Dn timp ce se lun*ea pe ap+

ca s+ ias+ la lar*% sim!i% o lovitur+ drept )n piept. Dn <ena nu e0ist+ st nci. 7o altfel% o a doua lovitur+ )l f+cu s+ )n!elea*+ de unde venea prima" era lama unui cu!it% care )i intra pentru a doua oar+ )n carne%.. <+ nu le$ini% scump+ copil+ se )ntrerupse &ar*uerite% sus!in nd,o pe Ir8ne% care se cl+tina pe scaun $tii (ine c+ 2e3nier nu a murit% $i cred c+ durerea dumitale se datore$te faptului c+% )n cele din urm+% te,ai convins c+ o anumit+ persoan+% (inecunoscut+ nou+% nu e dec t un la$ $i un -osnic uci*a$. Ir8ne se redresa% dar nu r+spunse. #ontesa &ar*uerite continu+" I #urentul ducea mereu la vale aceast+ dram+ $i cele trei persona-e. Dn momentul c nd 2e3nier fusese lovit pentru prima oar+% acest trio de )not+tori trecuse de podul #oncorde $i se l+sa dus de,a lun*ul malurilor pustii care m+r*inesc% de o parte% promenada #ours,la,2eme $i% de cealalt+% (ulevardul cotit ce une$te esplanada Inva, lizilor cu #4amp,de,&ars. 9ici% c4iar dac+ 2e3nier ar fi stri*at dup+ a-utor% nu l,ar fi auzit nimeni% dar el t+cea. 7ac+ ar fi c4emat )ntr,a-utor% ar fi insemnat s+ rateze evadarea $i s+ reintre su( puterea le*ii. 7up+ asta se recunoa$te m na Fracurilor /e*re" cei condamna!i de ei sunt )ntotdeauna prin$i cu acela$i fel. de capcan+. @i se z(at )ntre dou+ fatalit+!i care )i )ncol!esc" Ia dreapta uci*a$ul% la st n*a -udec+torul. Pentru ace$ti mae$tri versa!i )n arta ciumei% le*ea este o arm+ de. rezerv+% care )nlocuie$te cu!itul. <u( cerul )ntunecat% )n mi-locul apei care cur*ea n+valnic% 2e3nier% r+nit de dou+ ori% sin*ur )mpotriva a doi du$mani $i noav nd dec t m inile *oale% )$i re*+si cura-ul tocmai datorit+ prime-diei )n care se afla. 'upta )i punea )n lumin+ caracterul" nu mai putea fi vor(a s+ fu*+% tre(uia s+ lupte. .re(uia s+ ucid+% ca s+ nu fie ucis% # nd 2e3nier mi,a povestit aceast+ lupt+ mut+ $i )nfior+toare% care )mi d+ $i acum fiori )n spate% se afla culcat pe patul de suferin!+% unde )l !intuiau r+nile. 2e3nier este o fiin!+ no(il+ $i frumoas+% copila mea. Dmi amintesc c+ mi,a spus aceste cuvinte simple" 5)nainte de a m+ * ndi la 7umnezeu% m,am * ndit la ea6. . @l se ap+r+ vite-e$te $i atac+ cu eroism% fiindc+ <g * n,dea la dumneata. Pumnul s+u str ns se a(+tu% ca un (aros de fier+rie% )n capul lui &aiou% )n momentul c nd acesta ie$ise la suprafa!+ ca s+ ia o *ur+ de aer. #el+lalt (andit% apucat de ceaf+% )l c4ema )n zadar pe camaradul s+u )n a-utor $i lovea% lovea mereu6 dar loviturile sale nu mai aveau efect. @l alunec+% su*rumat% la fund. ;i 2e3nier% )nvin*+tor% dar sleit de puteri% plutind *ra!ie unei r+m+$i!e de instinct% dus de curent ca o epav+% acost+ )n fa!a promenadei de la #4aillot% unde ultimul s+u stri*+t a-unse din )nt mplare la urec4ea unui trec+tor. 'a c !iva pa$i de acolo% )n strada >+t+liilor% se afla sanatoriul savantului medic alienist% doctorul <amuel. 9colo c+p+t+ 2e3nier )n*ri-irile care )l readuser+ la via!+... #ontesa &ar*uerite t+cu. Ir8ne% al(+ ca o statuie% p+stra acea atitudine nemi$cat+ $i rece care este foarte adesea e0presia unei emo!ii a-unse la paro0ism. r ;i 2e3nier se mai afl+ inc+ )n sanatoriul acelaB )ntre(+ ea dup+ o t+cere. I /u r+spunse &ar*uerite a plecat de acolo%

I ;i unde s,a dusB I 'a mine acas+% la castelul de #lare% unde s,a prelun*it peni(ila $i prime-dioasa lui convalescen!+. #u!itul lui &aiou )i atinsese pl+m nul. I 7ar spunea!i relu+ Ir8ne c+ acum e Ia Paris. I <puneam adev+rul. Lnde a$ putea s+,i scriu... sau s+ m+ duc s+,l v+dB I .ot la mine% la palatul de #lare. XIII PL.@2@9 &92AL@2I.@I 9far+% totul era lini$tit. 7rumul Perilor% $i mai sin*uratic dec t ast+zi% r+suna pe atunci arareori su( pasul vreunui trec+tor dup+ c+derea nop!ii% $i prin cimitir6 care avea de mult toate por!ile )nc4ise% nu mai r+t+ceau dec t c inii de paz+ sau poate c teva fantome% )nfrunt nd discreditarea aruncat+ asupra lor de c+tre filozofi. Oamenii cumsecade din #4aronne% sceptici )n multe privin!e% mai p+streaz+ totu$i oarecare temeri )n ceea ce prive$te 5partea de sus a cimitirului6% adic+ acea parte unde vederea este at t de frumoas+ $i care se )nvecine$te cu c mpurile cultivate. #ircul+ pe acolo anumite zvonuri. Dntr,o zi% c nd m+ dusesem s+ fac o vizit+ la morm ntul proasp+t al prietenului $i maestrului meu% Frederic <oulie l era pe la sf r$itul lui l8J7 prelun*indu,mi plim(area prin strania c mpie )nvecinat+ cu zidul dinspre nord,est% am c+p+tat informa!ii% ce,i drept% foarte va*i% despre n+lucile de la Pere, 'ac4aise. &i,au fost date de o feti!+ (lond+ de vreo zece ani% care p+zea o capr+ al(+ )ntr, o livad+ p+r+sit+% unde se aflau )n*r+m+dite )nc+ de pe atunci stive de pietre pentru o viitoare construc!ie. @ra pe )nserate. #opila m+ )ntre(+ c t e ceasul% apoi dezle*+ deodat+ capra% zic nd= I Mor veni morinii. l 2omancier $i autor dramatic francez care s,a (ucurat de mult succes datorit+ c torva din lucr+rile sale romane de *roaz+% pline de pasiune $i fantezie (l8XXl8J7). (n.r.) /u *arantez orto*rafia cuv ntului 5morin6. 'a )ntre(+rile mele ce )n!ele*e prin 5morini6% feti!a r+spunse" , Parc+ eu $tiu: Min s+ se z* iase+ )n lun*ul zidului. 9 te z* i )nseamn+ s+ te ui!i pe o fereastr+% s+ te spri6 -ini )n coate pe un (alcon. I ;i sunt mul!iB o )ntre(ai eu. I O mul!ime. I ;i ce facB I 7ac+ v+ spun c+ se z* iesc. 7up+ c te se pare% ace$tia nu sunt dec t ni$te stafii% nici prea )ndr+zne!e% nici prea v+t+m+toare. /u li se v+d dec t capetele desc+rnate% fi0)nd oc4i lipsi!i de via!+ asupra terenurilor vecine% dinafar+ )nc4isorii lor. Feti!a nu $tia mai mult. Dn anul )n care se petrece istoria noastr+ fusese )nt+rit+ paza cu c ini% care d+deau

t rcoale patrul nd prin aleile pustii ale cimitirelor pariziene% dar aceasta nu pentru 5morini6% nici pentru stafii. <e petrecuse un fapt nemaipomenit% care l+sase )n tot Parisul o )ndelun*at+ impresie de *roaz+. #ei care au nefericirea s+ fie at t de (+tr ni )nc t s+ fi tr+it pe vremea aceea% nu vor fi uitat de acel monstru% pro(a(il unic )n felul lui" )ndr+*ostitul de femei moarte% ser*entul >ertrand% a c+rui patim+ maca(r+ viola mormintele. #u toate c+ acest sinistru 7on Nuan nu vizita dec t cimitirul &ontparnasse% m+sura de precau!ie fusese luat+ )n toate celelalte locuri de ve$nic+ odi4n+% astfel )nc t pentru o vreme pre!ul dul+ilor fu )n cre$tere. Parisul% c+ruia )i plac at t de mult emo!iile% se de$tepta )n fiecare diminea!+ cu speran!a c+ ser*entul,vampir va fi avut adep!i. 7ar se zice c+ (ietul nenorocit a murit tur(at% lu nd cu el $i *ermenele )nfior+toarei sale manii. Ir8ne $i contesa &ar*uerite erau a$ezate una lin*+ alta. . n+ra fat+ !inea oc4ii pleca!i. F+r+ paloarea o(ra-ilor $i dun*ile )ntunecate care,i )ncerc+nau oc4ii% ai fi crezut,o foarte lini$tit+. #ontesa% care nu mai vor(ea% p+rea a(sor(it+ )n * n,durile ei. @a se ridic+ pentru a da la o parte perdeaua de muselin+ de la fereastr+ $i a arunca o privire afar+. 'una era ascuns+ su( un nor mare% care punea totul )n um(r+. 7e,a(ia dac+ puteai z+ri profilul tufi$urilor din. cimitirul Pere,'ae4ai.se. /umai mormintu). colone)u lui ap+rea ca o pat+ al(+ pe acest fond )ntunecat. 7ar nu. aceasta voia s+ vad+ contesa &ar*uerite. F+r+ s+ )ntoarc+ capul% ca )$i )nfipse privirea ascu!it+ c+tre aripa e0terioar+ a pavilionului Aaillaud% unde se afla fereastra cavalerului &ora. 7in dosul o(loanelor )nc4ise [u se strecura nici o raz+ de lumin+. I 7oamn+ zise Ir8ne c nd a!i venit la mine% mi,a!i spus c+,mi ve!i vor(i despre tat+l meu. 9m spus c+ nu se strecura nici,o raz+. ;i era )ntru totul adev+rat% dar micile intervale care separau sc nclu,relele o(loanelor de la fereastra cavalerului &ora nu erai= at t de ne*re )nc t s+ dovedeasc+ a(sen!a oric+rei lumini )n interior. @ra ca $i cum ar fi fost tras+ o perdea *roas+ )n fa!a ferestrei% spre a se face )ntuneric= &ar*uerite se rc ntoarse l n*+ Ir8ne $i r+spunse" . I /u mi,am uitat f+*+duiala% dar m+rturisesc c+ a$teptam din partea dumitalc un euv nt (un. Dn le*+tur+ eu 2e3nier. I #a s+ pot vor(i% tre(uie s+ m+ * ndesc mai intri ,murmur+ Ir8ne. I Poate c+ nu dai crezare povestirii mele zise contesa% a$ez ndu,se din. nou. I >a da% doamn+ replic+ Ir8ne pentru c+ simt o str n*ere de inim+. 7ar dincolo de povestirea dumneavoastr+ sunt lucruri pe care eu nu le cunosc. 7umneavoastr+ a!i zdruncinat )n inima mea o afec!iune adine+. .otu$i nu a!i omor t,o. 9m )ndoieli... ;ov+i )nainte de a continua" I ;i din aceast+ cauz+ am remu$c+ri. &+ mustru pentru uncie (+nuieli. I @$ti o fiin!+ no(il+ zise contesa% luindu,i miinile )ntr,ale sale. &i,am dat (ine

seama de *reutatea misiunii mele pe l n*+ dumneata. Poate c+ ar fi tre(uit s+ )ncep altfel. @0ist+% )ntr,adev+r% )n -urul dumitale un mister pe care nu )l cuno$ti. ;tiu eu% oare% mai multe dec t dumneataB Iat+ o )ntre(are la care vom r+spunde mai (ine la sf r$itul convor(irii noastre. Pentru c+ mi,au mai r+mas )nc+ multe lucruri s+,!i spun. Mrei s+ le lu+m pe r ndB #4iar de la )nceput% ar fi tre(uit s+,!i e0plic de ce mi,am )n*+duit% f+r+ vreun drept% s+ arunc o privire )n via!a dumitale% c+ci din cauza dumitale% $i numai din p nza dumitale m,am ocupat de tat+l dumitale $i% de asemenea% $i de lo*odnicul dumitale% cu toate c+ pe ei )i cuno$team )nainte de a te fi v+zut vreodat+. &+ ascul!iB Ir8ne% a c+rei frunte frumoas+ p+rea c+ viseaz+% r+spunse" I 7oamn+% v+ ascult. I M+z ndu,te at t de minunat de frumoas+ relu+ contesa at t de (inecrescut+% )ntr,un cuv nt% at t de mult deasupra clasei din care p+reai c+ faci parte% am sim!it pentru dumneata% c4iar de prima dat+ c nd mi,ai adus o (roderie% un sentiment )mpletit din interes $i curiozitate. /umai simpla )nt mplare ne,a apropiat% pe dumneata% modest+ lucr+toare% $i pe mine% femeie (o*at+ $i no(il+. <e )ntrerupse% fiindc+ privirea Ir8nei se ridicase spre d nsa. I 7a% o repet zise ea cu sur su,i plin de sinceritate numai )nt mplarea. <impatia n,a venit ctec t pe urm+. 'as+,m+ s+ continui. 9preciez sentimentul m n,driei. /u mi,ar fi f+cut pl+cere s+ te )n*ri-orez% s+ te umilesc poate prin )ntre(+ri directe. 9veam alte mi-loace ca s+,!i. pot citi istoria% ca )ntr,o carte desc4is+. I >iat+ istorie: murmur+ Ir8ne f+r+ voia ei. I )l cunosc pe tat+l dumitale de mai (ine de dou+zeci de ani continu+ &ar*ucrite. .recuser+ vreo zece ani f+r+ s+,l mai fi v+zut $i pro(a(il c+ fostul elev de la >elle,9rte din l8FX pierduse% la vremea c nd colonelul >ozzo l,a adus la mine% pu!in dup+ l8GX% orice amintire despre s+rmana feti!+ care )l servea la masa unei mici pensiuni de familie din strada <aint,NacEues% unde m nca ii JH de franci pe lun+. I . n+ra fat+ era!i dumneavoastr+% doamn+B I /u mi,ar fi de a-uns o sear+ )ntrea*+% scump+ copil+% clac+ ar fi vor(a s+ )n$ir propria mea (io*rafie. @u sunt o femeie a aventurilor% cu toate c+ niciodat+ nu le,am rautat. @le au venit spre mine cu duiumul. 7ar acum nu 5.te vor(a dec t de dumneata. Dn dorin!a mea su(it+ $i cam roman!ioas+ de a $ti dac+ mi,ar fi posi(il s+ fac ceva pentru dumneata% am consultat un oracol" oracolul meu o(i$nuit6% $i% din capul locului% te ro* s+, mi ier!i asta. I /u am nimic s+ v+ iert% doamn+ r+spunse Ir8ne cu o oarecare trufie pentru motivul c+ nu am nimic de ascuns. I @ste adev+rat pronun!+ )ncet de tot &ar*uerite. 9st+zi nu ai nimic de ascuns. I ;i m ine va fi la fel. I 7oresc $i sper acest lucru% copila mea zise contesa pe un ton (l nd $i dr+*+stos. <e aplec+ spre Ir8ne $i,i atinse fruntea cu o s+rutare. 9poi% sc4im( nd dintr,o dat+ tonul% relu+"

I <+ ne )ntoarcem la oracolul meu. /u sunt o vr+-itoare%dar (inefacerea are )n ea ceva supraomenesc= o ma*ie% a c+rei tainic+ putere i,ar mira desi*ur pe cei neini!ia!i. >lestema!i s+ fie cei care ar pune )n mi$care aceast+ for!+ )ntr,un scop r+u: 9r fi cel mai ru$inos sacrile*iu. 7umneata nu cuno$ti lucrurile despre care )!i voi vor(i% $i cu toate acestea nu e$ti str+in+ de ele. 9stfel% copiii v+d adeseori )n (i(lioteca lor c+r!i al c+ror aspect )l cunosc% dar pe care nu le,au desc4is niciodat+... 7in locul )n care ne afl+m se z+re$te% )n c mpul de odi4n+ cu care e$ti vecin+% un morm nt. I Lnul sin*ur% )ntr,adev+r% cel al colonelului >ozzo,#orona. I .re(uie s+,!i reamintesc le*+turile care unesc familia dumitale de memoria acestui sf nt (+tr nB I ;tiu c+ era foarte (o*at $i c+% prin el% situa!ia tat+lui meu s,a sc4im(at pentru un timp. I Dn aceast+ privin!+% vei putea afla tot ce dore$ti s+ $tii. <o!ul meu $i cu mine suntem dintre cei care l,au a-utat pe colonel s+,l lanseze pe Mincent #arpentier )n noua sa carier+. 7ar nu despre asta tre(uie s+,!i vor(esc acum. .onul contesei &ar*uerite c+p+t+ un accent de emfaz+ reli*ioas+% )n timp ce ea continua" I Omul admira(il ale c+rui r+m+$i!e p+m nte$ii se odi4nesc su( acea lespede de marmur+ )nfiin!ase )n )naltele sfere ale vie!ii pariziene o asocia!ie demn+ de inima sa lar*+ $i care nu a murit o dat+ cu el. /u pot spune c+ l,am )nlocuit pe colonelul >ozzo% c+ci nimeni nu,l va putea )nlocui vreodat+% dar cel pu!in )n acest moment eu reprezint le*+tura care,i une$te pe mem(rii familiei c+reia el )i era p+rinte. I @ste o sarcin+ no(il+ murmur+ Ir8ne%. mirat+ ea )ns+$i de curiozitatea ce,o cuprinsese. &ar*uerite z m(i. nY <untem lua!i de to!i peste picior zise ea i mul!i pretind c+ )n vremea noastr+ caritatea nu,$i mai are rostul. /oi l+s+m s+ treac+ (at-ocurile% noi sunte n puternici% noi aducem la )ndeplinire% cu mi-loace restr nse% opere care )$i au m+re!ia lor $i... 7oamne% da% scump+ copil+% avem aceast+ ciudat+ putere de a privi )n interiorul celor mai z+vorite case% ca $i cum zidurile lor ar fi de sticl+. 9cest lucru este necesar% ca s+ po!i com(ate r+ul $i s+ faci (inele. 2+ul ne ur+$te $i ne calomniaz+% spu,n nd c+ suntem un pericol social= >inele nu ne ap+r+% )n!ele* >inele muritor de pe p+m nt% $i totu$i noi mer*em )nainte% fiindc+ acolo sus e0ist+ un 7umnezeu clarv+z+tor $i drept. /oi suntem uni!i prin cur+!enia inten!iilor noastre% prin a(ne*a!ia inimilor noastre. /imic nu e perfect pe lume. <e prea poate s+ e0iste $i printre noi am(i!ii% e*oisme $i c4iar perversit+!i. 7ar aceasta are mic+ importan!+% !i,o spun% $i s+ nu te revol!i )mpotriva acestui adev+r care se afl+ deasupra dumitale% deasupra nivelului omenesc" asocia!ia tr+ie$te pentru scopul $i prin scopul ei% care este de ordin superior. @a reune$te for!ele% )nmul!indu,le prin ele )nsele% le st+p ne$tc% le, conduce. #e putere ar avea% dac+ lucrul ar fi materialmente posi(il% sfor!area izolat+ a unui val potrivnic mi$c+rii masei $i care ar )ncerca s+ mear*+ )mpotriva curentului unui mare fluviuB #ei r+i sunt a(sor(i!i de cei

(uni. @0ist+ o confrerie ilustr+ $i detestat+% )mpotriva c+reia min!i luminate% popoare% capete )ncoronate au desf+$urat zadarnic o lupt+ uria$+" Ordinul Iezui!ilor% /u m+ *in, desc nici s+,i atac% nici s+,i ap+r,pe iezui!i= )mi sunt indiferen!i= admir numai vi*oarea nemaipomenit+ a acestui ordin% care a suportat% f+r+ s+ piar+% lovituri capa(ile s+ zdro(easc+ zece imperii. Dn lumea aceasta nu poate fi *+sit+ dec t o sin*ur+ for!+ cu adev+rat.supraomeneasc+ asocia!ia. ;i asocia!ia )$i )nsute$te puterea atunci c nd are )n m n+ acest minunat instrument care.se nume$te supunerea. Dn. zilele noastre% statele tremur+% tronurile se clatin+% popoarele )nfier( ntate se fr+m nt+ )n convulsiuni zadarnice. 7e ceB Pentru c+ fiecare mer*e de unul sin*ur $i numai pentru sine% )mpotriva tuturor% pentru c+ individul nu are alt+ *ri-+ dec t s+,$i croiasc+ drumul prin s nul masei% pentru c+ spiritul anta*onist% care )nseamn+ prostie% a trecut peste tot )naintea spiritului de uniune% care )nseamn+ inteli*en!+. @i spun% din ad ncul or(irii lor stupide" 5@ste lupta pentru via!+6. ;i )$i urmeaz+ drumul lor% r+stLrn nd pe unul% fiind r+sturna!i la r ndul lor de altul% l+s nd pe cei )nvin$i lun*i!i prin toate $an!urile drumului. #e se )nt mpl+B )n aceast+ dezordine% care ar tre(ui s+ fie o ordine% )n mi-locul acestei )nc+ier+ri% care ar tre(ui s+ fie o pace% orice *rup unit% supus% ap+rat de o ierar4ie sincer+% se ridic+ c4iar )n s nul *loatei% ca acele (atalioane de form+ p+trat+ care au dus p n+ la mar*inea lumii cucerirea macedonean+. 9ceste *rupe sunt aidoma acelor falan*e= ele $tiu s+ adune laolalt+ mii de scuturi% construind )n -urul lor o solid+ carapace. @le )nainteaz+ str nse $i )narmate p n+,n din!i% )n mul!imea dezunit+ $i dezarmat+. 9$a fel )nc t c+ci sunt lucruri prea a(stracte% nu,i a$a% fata mea% pentru un spirit (un $i fra*ed ca al dumi,tale% $i un sin*ur fapt concret te,ar convin*e mai u$or dec t o sut+ de ar*umente= a$a fel )nc t% spuneam% sl+(iciunea tuturor f+c nd for!a c torva% se )nt mpl+ ca eu. fost+ servant+ a micului (irta$ din strada <aint,NacEues. p dispun do o putere nu prea z*omotoas+% este adev+rat% dar at t de real+ $i at t de )ntins+% c+ )nsu$i re*ele 'udovic Filip% pe tronul lui% ar r+m ne foarte )ncurcat )n fa!a pro(lemelor cu care eu m+ -oc: XIM #O/79&/9. '9 &O92.@ #ontesa &ar*uerite rostise aceste ultime cuvinte pe un ton aproape vesel. 7e acum )nainte% ca era si*ur+ de aten!ia Ir8nei. Frumo$ii oc4i ai acesteia l+sau% )ntr,adev+r% s+ se*4iceasc+ o vie curiozitate. I >ine)n!eles relu+ &ar*uerite% care z m(ea eu nu m+ compar cu re*ele. 9m vor(it numai despre pro(leme ce tre(uiesc rezolvate= a$ mai fi putut vor(i $i despre )ndep+rtarea unor anumite piedici% clar s+ l+s+m la o parte l+ud+ro$iile: Dn fond% nu e dec t o c4estiune de poli!ie. 9vem fiecare pe a noastr+% $i re*ele% $i eu. /umai c+ cea a re*elui este ca un cal (reaz" arc o reputa!ie din cele mai proaste= toat+ lumea se fere$te de ca.

9 noastr+ adic+ a mea nu are nici un fel de reputa!ie. @ste la fel cu toat+ lumea% $i c nd e v+zut+ tre,c nd pe strad+% nimeni nu spune" 5Lite,o:6 )n materie de poli!ie% +sta e un lucru foarte important. 7e )ndat+ ce doresc s+ cunosc c4eia unei eni*me% fie + e vor(a de trecut% de prezent sau de viitor% )mi consult poli!ia% adic+ c4iar opera noastr+% a$a cum al!ii ar consulta o somnam(ul+ sau o *4icitoare. /umai c+ somnam(ulele $i *4icitoarele spun de cele mai multe ori minciuni% $i )n restul timpului se )n$al+. Opera noastr+ nu se poate )n$ela" opera noastr+ spune )ntotdeauna ade, 'a pu!in+ vreme dup+ ce am avut prima )ntrevedere cu dumneata% am notat pe un petic dc 4 rtie numele $i adresa dumitale. /umele de #arpentier nu este un nume rar. .re(uie s+,!i spun c+ el )mi reamintea de lucruri at t de va*i. Dne)t nu le,am acordat nici un fel de importan!+. /u,mi trecuse )nc+ prin minte c+ puteai s+ fii fata lui Mincent. /u cuno$team nici le*+tura dumitale cu 2e3nier% pe care )l cuno$team ca pictor. Odinioar+ )i comandasem un ta(lou. Dn afar+ de nume $i adres+% am pus pe peticul de 4 rtie $i aceste alte men!iuni" 5Mia!a domni$oarei Ir8ne #arpentier% familia ei% le*+turile ei% ce se poate face pentru ea6. .otul a fost dat )n m ini si*ure $i discrete... I ;i a!i avut vreun r+spuns% doamn+B )ntre(+ t n+ra fat+ pe un ton v+dind o oarecare ne)ncredere. I 9m avut mai multe. I #ontradictorii poateB I 9dev+rul nu este dec t unul sin*ur. @le se completau unele pe altele. 'a ora actual+% ele formeaz+ un tot. I 9tunci% doamn+ spuse Ir8ne dumneavoastr+ tre(uie s+ $ti!i despre mine mai mult dec t $tiu eu )ns+mi. I @ste posi(il r+spunse contesa $i sunt convins+ de asta. 0 Lrm+ o t+cere. Ir8ne ardea de dorin!a de a pune )ntre(+ri% dar nu mai )ndr+znea s+ spun+ nimic. #ontesa ar+t+ cu de*etul scrisoarea lui #arpentier% care se afla pe *4er*4ef al+turi de portretul )ntors pe dos al cavalerului &ora. I 9far+ numai dac+ nu cumva . continu+ ea ultima scrisoare a tat+lui dumitale nu !i,a spus totul. I Lltima lui scrisoare este ca $i celelalte murmur+ t n+ra fat+. I 7e asemenea% dac+ nu cumva ad+u*+ &ar*uerite% care l+s+ scrisoarea ca s+ arate portretul )ntr,o anumit+ clip+% c nd ai privit ori*inalul acestei miniaturi% 7umnezeu nu,!i va fi )nzestrat privirea cu darul de a deose(i adev+rul de minciun+. Pleoapele Ir8nei se l+sar+ )n -os. .ot &ar*uerite fu cea care lu+ din nou cuv ntul. I )ntr,o zi spuse ea este destul de mult+ vreme de atunci% inima dumitale afectuoas+ $i amintirile copil+riei au fost mai tari dec t ne4ot+r rea care te tul(ura% $i ai consim!it s+,!i dai mina lui 2e3nier. Dn acea zi ai primit dou+ scrisori% al c+ror

sens% dac+ nu te0tul e0act% !i,l voi reaminti. Prima% care avea un scris necunoscut% zicea cam a$a= 5Mincent #arpentier e mort. &orm ntul s+u este la <tol,(er*,les,&ines% )ntre 'i8*e $i 9i0,la,#4apelle% teritoiuu neutru. Dntre(a!i de /r. lXG6. I /u este 5cam a$a6 murmur+ Ir8ne cu ad ne+ emo!ie. @ste c4iar scrisoarea )ns+$i. I #u at t mai (ine. 9ceasta )nseamn+ c+ memoria rn+ serve$te )nc+ (ine. #ea de a doua scrisoare... I /u am ar+tat,o nim+nui% doamn+: stri*+ Ir8ne. I #ea de a doua scrisoare " continu+ contesa cu r+ceal+ dac+ memoria )mi este tot at t de credincioas+% nu con!inea dec t aceste cuvinte" 5#avalerul &ora cere o )ntrevedere domni$oarei Ir8ne spre a,i vor(i de sora lui &aria cea >un+6. I /u e0ista cavalerul &ora zise t n+ra fat+. I @ste e0act f+cu &ar*uerite acest nume nu era )nc+ inventat. @0ista" 5#ontele N...6 Ir8ne )$i l+s+ capul )n -os. &ar*uerite continu+" I #+s+toria 4ot+r t+ nu avu loc. 9veai% ele altfel% un (un prete0t" voiai ca mai )nainte s+ te recule*i pe mor,m ntul tat+lui dumitale. 9!i plecat la <tol(er*... I #u 2e3nier% doamn+: #u 2e3nier% $i c4iar f+r+ s+,l fi v+zut pe contele Nulian. I 7ac+ a!i $ti tot ce,am f+cut ca s+,l evit: <ora lui )mi era cea mai (un+ prieten+. I <ora lui: repet+ &ar*uerite% a c+rei privire c+p+t+ o e0presie stranie. Ir8ne )$i )ntoarse oc4ii% ca $i cum o raz+ prea vie i,ar fi or(it privirea. I Odat+ sosi!i la e0ploatarea de c+r(uni <tol(er*% a!i )ntre(at de /r. lXG. M,a fost prezentat un (+tr n pe care nici 2e3nier% nici dumneata nu l,a!i recunoscut ;i c nd l,a!i )ntre(at pe acest (+tr n unde se afl+ Mincent #arpentier% el v,a ar+tat *aleria nesf r$it+ care str+pun*ea m+runtaiele p+m ntului $i v,a spus cu un suris sf $ietorB 59ici m+ sf r$esc )n fiecare zi c te pu!in...6 Ir8nei )i cur*eau lacrimi pe o(raz. @a murmur+ )ntr,un 4o4ot de pl ns" I .at+l meu: >ietul meu tat+: I @l era% )ntr,adev+r continu+ contesa &ar*ue,rite acel (+tr n pe care nu l,ai recunoscut era tat+l dumitale. Aele $ase luni trecute ap+sau asupra capului s+u c t o treime de secol. @l te,a s+rutat pl n* nd% $i pe 2e3nier la fel% c+ci v+ iu(ea pe am ndoi cu aceea$i dra*oste. ;i )!i mai aduci aminte de primul s+u cuv nt% care te,a f+cut s+ te )ndoie$ti de s+n+tatea min!ii luiB I 7a r+spunse Ir8ne cu *las sc+zut. I Oi,a spus" 59m v+zut ta(loul insufle!indu,se $i persona-ele co(or nd de pe p nz+. Fiul l,a ucis din nou .pe tat+l s+u...6% )!i aminte$ti de aceste cuvinteB , )mi amintesc. I ;i a ad+u*at" 5Fere$te,te de c+lu*+ri!a din Italia. 7iavolul nu are nici v rst+% nici se0. Fere$te,te de maica &+ria cea >un+...6 @ste adev+ratB

I @ste adev+rat. I /ici dumneata% nici 2e3nier nu avea!i vreo idee asupra motivelor care,l )mpinseser+ s+ p+r+seasc+ o situa!ie fericit+ $i str+lucit+% ca s+ se )n*roape de viu )n fundul unui morm nt. 2e3nier $i,a amintit% totu$i% e+ Mincent privea adeseori un anumit ta(lou copiat la *aleria >iffi% la 2oma. 9cest ta(lou reprezenta o scen+ (i,zar+ $i cumplit+ )n acela$i timp" o dram+ care p+rea s+ ai(+ le*+turi% prin unele laturi misterioase% cu aventura e0traordinai+ tr+it+ de 2e3nier atunci c nd% mer* nd pentru prima oar+ la 2oma% naufra*iase pe coastele #orsicci. Mincent voise c4iar s+ intre )n posesia acelui ta(lou. @l )l privea cu l+comie% timp )ndelun*at. <u(terana unde se comisese paricidul l+sa s+ se (+nuiasc+ )n um(ra ei *r+mezi )ntre*i de aur. <e p+rea c+ privirea lui Mincent )ncerca s+ str+pun*+ acea )ntunecime. 2e3nier crede c+ acel ta(lou i,a )ntunecat mintea lui Mincent. I 2e3nier mi,a spus% doamn+% acest lucru la )nceput% dar nu $i,a p+strat aceea$i% convin*ere. I ;i totu$i f+cu contesa% al c+rei *las sl+(i su( ap+sarea * nclurilor% ca $i cum ea ar fi urm+rit )n minte dezle*area unei pro(leme $i totu$i% tat+l dumitale era mereu o(sedat de amintirea acelui ta(lou. @l vedea necontenit scena omorului $i tezaurul. I 7a murmur+ Ir8ne f+r+ voie tezaurul% mereu tezaurul: I &ai mult )nc+% el )$i )nsu$ea ma-oritatea faptelor din povestirea lui 2e3nier% sc4im( nd numai locul unde s,au petrecut. 7escria acea dram+ ca $i cum el ar fi fost principalul actor. /umai c+% )n loc de insula #orsiea% acum era c mpia Parisului% o*oarele sin*uratice $i triste de pe l n*+ >icetre. 9far+ de aceasta% restul era identic" c+l+toria )n noaptea cu furtuna dezl+n!uit+% casa p+r+sit+% femeia (eat+ de rac4iu $i omul% s+l(aticul... I #o3atier% zis va*mistrul pronun!+ )ncet de tot Ir8ne. I Pun r+m+$a* c+ mai vor(e$te )nc+ despre aceste lucruri )n scrisoarea sa: . Mor(e$te despre.ele )n toate scrisorile" /iciodat+ nu vor(e$te despre altceva. &ar*uerite )ntinse m na spre scrisoare% dar )n loc s+ o ia% )ntoarse portretul care se afla al+turi. Ir8ne era at t de a(sor(it+% )nc t nu manifest+ nici surpriz+% nici m ,nie. &ar*uerite privi o clip+% )n t+cere% portretul. I @ste foarte adev+rat c+ ei am ndoi seam+n+: zise ea ca $i cum nu $i,ar fi dat seama de ceea ce spune. Ir8ne avu o tres+rire (rusc+% iar oc4ii ei se ridicar+ )ntre(+tori. &ar*uerite puse portretul la loc% ad+u*ind" I 9 doua zi dup+ sosirea dumitale la <tol(er*. Min,cent )l apuc+ pe 2e3nier de umeri $i,l privi ca $i cum nu l,ar mai fi v+zut niciodat+. @ra $i mai palid% $i mai zdro(it dec t )n a-un. @l spuse" 5Poate am f+cut r+u c+ v,am c4emat aici% c+ci ofer du$manului o pist+% $i du$,manul o va urma6. , # nd tat+l meu a spus acestea o )ntrerupse Ir8ne nu eram dec t noi trei. #um a!i putut s+ afla!iB I @l nu,$i lua oc4ii de la 2e3nier continu+ &ar*uerite. ;i,a mai spus" 57estinul )!i este )ntip+rit pe fi*ur+" )l vei ucide. @ste le*ea neamului t+u. F+,o repede% )nainte ca el s+ m+ ucid+:6

I 7eci 2e3nier este acela care v,a informatB )ntre(+ t n+ra fat+. I /u,!i voi ascunde nimic% fata mea% )!i promit r+spunse &ar*uerite dar nu,!i pot spune totul din,tr,o dat+. /u pierde nici un moment din vedere punctul meu de plecare. /umai ocup ndu,m+ de dumneata% de dumneata sin*ur+% am c+zut pe urmele celor care te iu(esc. .ot ce am spus p n+ acum este r+spunsul oracolului la )ntre(+rile pe care i le,am adresat" 5Ir8ne% via!a ei% familia ei6. 7umneata m,ai f+cut s+,i re*+sesc pe Min,cent $i pe 2e3nier. @u nu,i c+utam. Ora )nainteaz+ $i tre(uie s+ a-un*em la )nc4eierea acestei )ntrevederi. 7e aici )ncolo ascult+,m+ f+r+ s+ m+ mai )ntrerupi. 2+spunde,mi numai atunci c nd te voi )ntre(a. 7e pe acum ne )n!ele*em pe -um+tate. 9i *4icit c+ m+ aflu aici )ntr,un scop de protec!ie" nu acea protec!ie o(i$nuit+ acordat+ de o femeie (o*at+ unei tinere fete tr+ind din munca ei% ci o altfel de protec!ie% prin care o persoan+% dispun nd de o oarecare putere% o poate acorda unei fiin!e sla(e% amenin!at+ de o mare prime-die. Moi trei forma!i o familie. Prime-dia v+ amenin!+ pe to!i trei. @ram departe de a (+nui aceast+ prime-die. 9m descoperit,o )ns+ $i lupt )mpotriva ei. ;i ,adau* pe loc c+% )n ce m+ prive$te% nu este o oper+ de pur devotament. @ste $i )n interesul meu% sau mai (ine zis )n inte,resul acelui m+nunc4i viu al c+rui fir de le*+tur+ sunt eu. @0ist+ secrete care nu,mi apar!in $i. pe care nu !i le pot dest+inui= e0ist+ de asemenea% f+r+ )ndoial+% $i puncte misterioase% pe care nici eu )ns+mi nu le,am putut )nc+ l+muri. &ul!ume$te,te numai cu e0plica!iile pe care !i le pot da. Oi,am vor(it despre asocia!ia )ntemeiat+ de acel om sf nt )n scopul de a )nsuti% prin unirea devotamentelor $i a virtu!ilor% puterea >inelui pe aceast+ lume. Oi,am vor(it apoi de o li*+ constituit+ )ntr,un scop tocmai potrivnic $i care duce )ntr,ascuns r+z(oiul ne)ndur+tor pe care 2+ul l,a declarat% )nc+ de la )nceputul lumii% omenirii. Lna din aceste confrerii% cea mai numeroas+% cea mai (ine camuflat+% fiindc+ e0isten!a ei este socotit+ drept (asm de c+tre )nv+!a!ii cu diplome le*ale care )$i aro*+ monopolul )n!elepciunii $i al ra!iunii% a avut o influen!+ funest+ asupra soartei tat+lui dumitale. <pun nd acest lucru% nu te voi mai uimi. <pune,mi% p n+ la ce punct fu,sese$i informat+ )naintea vizitei mele de ast+ziB I 7oamn+ r+spunse Ir8ne% st+p nit+ acum de o ad nc+ emo!ie nu $tiu dac+ fac (ine% dar ceva m+ for!eaz+ s+ v+ spun totul. 9 patra zi de la sosirea noastr+ la min+% l,am *+sit pe tat+l meu foarte (olnav. 9 doua zi% fe(ra lui nu f+cu dec t s+ creasc+. 9iura $i pronun!a cuvinte pe care le auzeam pentru prima dat+ din *ura lui. .re(uie s+ vi le mai repetB Medea (andi!i% un omor% un tezaur pe care )l descria. I ;i cum )l numeaB Mor(ea despre tezaurul 'a &erciB I 7a% acest nume )i revenea pe (uze% $i )n momentele sale lucide ne cerceta din oc4i% pe 2e3nier $i pe mine% ca $i cum s,ar fi temut c+ a vor(it= p+rea c+,i era fric+ s+ nu fi tr+dat vreun secret de temut. = ;i atunci s,a n+scut )n mintea dumitale idee a clemen!eiB I )mi iu(esc tat+l ca pentru doi% doamn+. Pe mama a(ia dac+ am cunoscut,o% I &ul!ume$te,i lui 7umnezeu pentru aceast+ afec!iune% fiica mea. @a va fi salvarea

dumitale. I M+ ro*% doamn+% ar+ta!i,mi prime-dia care ne amenin!+% )n zadar m+ !in tare $i )ncerc s+ )ndep+rtez )ncrederea pe care mi,o inspira!i% aceast+ )ncredere este mai tare. #red tot ce,mi spune!i. ;i mi,e fric+. I .at+l dumitale continu+ &ar*uerite% f+r+ s+ r+spund+ la )ntre(+rile ei vor(ea de asemenea de pedepse% de tri(unale... I ;i )nc+ mai vor(e$te% doamn+% fe(ra i,a trecut% dar (oala nu e vindecat+. Ir8ne desf+cu scrisoarea ca s+ I,o )ntind+ contesei% dar aceasta o respinse. I 7impotriv+ pronun!+ ea rar te )n$eli" (oala lui a pro*resat de c nd !i,a scris aceast+ scrisoare% c+ci ea nu,!i anun!+ sosirea lui. I 'a Paris: stri*+ fata uluit+. @l: .at+l meu: Pe fi*ura &ar*ueritei se citea o ad nc+ $i (linda comp+timire. , I &,ai )ntre(at adineauri , , zise ea 5c nd to,am ru*at,s+,mi cedezi camera% )n interesul meu sau al dumitale% poate )n interesul am ndurora% m,ai )ntre(at% zic" 57ar eu unde m+ voi duceB6 Mei putea ale*e% copila mea" sau lin*+ lo*odnicul% sau l n*+ tat+l dumitale. #um Ir8ne r+m nea t+cut+% contesa relu+" I .at+l dumitale nu este ne(un% nu a fost niciodat+ ne(un. /u delirul )l f+cea s+ pronun!e aceste cuvinte stranii" omoruri% -afuri% tezaur% pedepse% tri(unale. .at+l dumitale. sim!ea $i vedea muc4ea toporului at rn nd deasupra capului s+u. Ir8ne )$i )mpreun+ m inile $i zise% ca $i cum ar fi cerut mil+ unui -udec+tor" I 7oamn+% v+ afirm.% v+ -ur c+ tat+l meu n,a f+cut niciodat+ nimic care s+ poat+ atra*e ri*orile le*ii asupra lui: #4ipul &ar*ucritei )$i sc4im(+ e0presia. Privirea ci deveni rece $i t+ioas+ ca o!elul. " /u este vor(a de le*e zise ca. /efericitul dumitale p+rinte se teme de ceva mai )n*rozitor dec t le*ea" ol este condamnat la moarte de tri(unalul Fracurilor /e*re. <i cunoa$te sentin!a. XM P'@#92@9 I2d/@I 1arva ora$ului de a(ia a-un*ea% ca un murmur nel+murit% p n+ )n acest loc at t de dep+rtat de centrele unde colc+ie zi $i noapte% la Paris% pl+cerile $i afacerile. /u se auzea dec t vuietul printre ar(orii cimitirului .$i uruitul% devenit acum mai rar% al c torva tr+suri pe caldar mul (ulevardelor ce ie$eau din ora$. 7in timp )n timp% orolo,*iul vreunei uzine marca trecerea orelor. Dncepea s+ fie t rziu $i contesa &ar*uerite se uitase )ntre timp de mai multe ori la ceasul ei. #cea ce o atr+*ea pe Ir8ne nu era numai a(ilitatea cuvintelor $i arta des+v r$it+ a e0plica!iilor contesei. @ra )nsu$i adev+rul. &arca $tiin!+ a )n!elepciunii nu )$i caut+ mi-loacele )n minciun+. #a s+ min!i eu folos nu e0ist+ dec t adev+rul aran-at $i adaptat dup+ procedcele mi$eilor *eniali. O(osit+% Ir8ne f+cu o ultim+ sfor!are ca s+ respin*+ eviden!a care i se impunea% c+ci ceea ce $tia de la tat+l ei se potrivea e0act cu relat+rile &ar*ueritei. @a spuse"

I #el pe care )l acuza!i% doamn+% vor(e$te $i el d= Fracurile /e*re. P n+ acum am crezut c+ principala% unica lui preocupare )n via!+ era s+ se apere )mpotriva acestei asocia!ii de criminali. I 9cum nu o mai crezi% fata mea replic+ &ar*uerite. 'e*+tura care )!i acoperea oc4ii nu este poate smuls+ )n )ntre*ime% dar este destul ele sf $iat+ ca s+ po!i vedea prin ea% $i e (ine a$a% c+ci de acum )nainte )!i va lipsi timpul ca s+ po!i intra )n am+nuntele precise care convin* pe deplin. .re(uie s+ m+ )n!ele*i% s+ m+ crezi numai din c teva cuvinte. .ermin" colonelul >ozzo,#orona nu f+cea numai (inele cu patim+% el com(+tea cu )nfl+c+rare $i r+ul. @l visase s+ ruineze )ntunecata confrerie. >un+starea care a ap+rut dintr,o dat+ )n familia dumitale se datora ale*erii de c+tre colonel a tat+lui dumitale pentru o misiune important+% dar periculoas+. #a s+ o poat+ duce la )ndeplinire% era nevoie de un om care s+ poat+ lucra $i cu capul $i cu m inile" un zidar care s+ ai(+ cuno$tin!ele $i inteli*en!a unui ar4itect. @ra vor(a s+ se calculeze $i s+ se fac+ sonda-e= )ntr,un cuv nt% s+ se descopere locul unde se afla ascuns tezaurul Fracuriloi,/e*re% care era marele secret% rezervat &aestrului .at+lui. .ezaurul a fost descoperit% dar colonelul >ozzo a murit otr+vit% iar Mincent #arpentier% sc+pat de aceea$i soart+ printr,un $ir de miracole% r+m ne condamnat. 9ici% contesa &ar*uerite povesti )n c teva cuvinte scena din micul palat din cartierul <aint,'azare% unde locuia Mincent #arpentier% masa servit+ de 2o(lot% cele dou+ focuri de arm+ cu aer comprimat $i moartea frumosului c inc danez% #ezar. 7esi*ur c+ )n toate aceste relat+ri era mai mult dec t tre(uia ca s+ se -ustifice *roaza $i fu*a lui Mincent. 7atorit+ va*mistrului% care )nt mpl+tor )i era o(li*at% Mincent sc+p+ de o nou+ prime-die $i reu$i s+ p+r+seasc+ Fran!a. 7up+ plecare% situa!ia lui financiar+% care era str+lucit+% fu compromis+ )n mod misterios= ca din p+,m nt% ap+rur+ creditori cu duiumul. Ii) acela$i timp se r+sp ndi $i zvonul c+ era ne(un. .ot ce poseda fu v ndut% dar pre!ul o(!inut la licita!ie nu acoperi totalitatea datoriilor. I Iat+% scump+ copil+ relu+ contesa , ce mi,a spus oracolul meu% )mpreun+ cu multe alte lucruri% pe care le las de o parte% c+ci timpul ne zore$te $i ele nu sunt a(solut tre(uincioase. @u te,am c+utat numai pe dumneata% dar am *+sit trei persoane% care )ntr, un fel reprezint+ via!a dumitale" Mincent #arpentier% 2e3nier $i cavalerul &or a. <+,l l+s+m deoparte pe cavalerul &ora. & ine vei fi lin*+ mine. &+ vei )ntre(a% iar eu )!i voi r+spunde 2e3nier a ie$it din sanatoriul doctorului <amuel $i locuie$te )n palatul meu. <,a f+cut (ine% @l te iu(e$te din toat+ tinere!ea inimii sale. @u sunt cea care l,a )mpiedicat s+ te vad+ )nainte de ora pe care o 4ot+r sem. <e )nt mpl+ s+ scapi c teodat+ din anumite capcane% dar 7umnezeu nu face )n fiecare zi minuni. ( <+ revenim acum la Mincent #arpentier. /u am cura-ul s+ te condamn% (iat+ copil+% erai ro(it+ $i poate c+ ai )ncercat sc+parea tat+lui dumitale tocmai pe calea care ducea la pieirea lui= dar este si*ur c+ numai dumneata% dumneata sin*ur+% ai fost cea care l,a

condus pe du$man pe urmele lui Mincent. 9scuns cum era )n fundul mor,m ntului s+u% el a z+d+rnicit urm+ririle. Oamenii care )l c+utau pierduser+ speran!a de a mai putea pune copoii pe urmele lui. 7umneata% )ns+% erai aici. Dnc+ de mult+ vreme se urzise )n -urul dumitale o intri*+. 9du,!i aminte de acea femeie care pusese st+p nire pe naiva dumitale (un+,credin!+% vor(indu,!i pe atunci de nenorocirile% de virtu!ile% de roman!ioasele speran!e ale fratelui ei% contele ]Iulian. I #e motiv ar fi avut maica &+ria cea >un+B )ntre(+ Ir8ne. I 9minte$te,!i% f+ socoteala la date. @ra c4iar momentul in care tat+l dumitale descoperise secretul uci*+tor% secretul .ezaurului% c nd &+ria cea >un+ se strecura cu perfidie pe l n*+ dumneata. ;i &+ria cea >un+ a disp+rut din & n+stirea #rucii c4iar )n ziua )n care Mincent #arpentier a suferit% )nainte de a p+r+si Parisul% trei )ncerc+ri de asasinat: #4ipul Ir8nei era livid $i pe frunte )i ap+ruser+ (ro(oane de sudoare. I )n ziua aceea s,a crezut c+ totul se terminase continu+ &ar*uerite. <e credea c+ va*mistrul )$i )ndeplinise )ns+rcinarea. /u mai era nevoie de dumneata. <,au )ntors la dumneata numai dup+ ce s,au convins c+ Mincent #arpentier% dup+ ce trecuse pc l n*+ *lon! $i otrav+% sc+pase printr,o a treia minune $i de pumnalul lui #o3atier. 9tunci% contele Nulian% acest misterios frate al &+riei cea >un+% ie$i din um(r+. @l !i se )nf+!i$+ )ncon-urat de tot presti*iul care,l )nso!e$te pe mo$tenitorul deposedat al .unui neam ilustru. 7umneata ai re*+sit )n el acea retoric+ italian+% acea (izar+ poezie de care sora lui s,a servit ca s+ pun+ st+,p nire pe ima*ina!ia dumitale de copil. #ontele Nulian% devenit cavalerul &ora% te,a cucerit prin a$a,zisa lui nenorocire% prin presti*iul pretinsei sale familii ilustre% prin )nsp+im nt+toarele prime-dii de care se )ncon-ura cu o eroic+ fantasma*orie... @i da: /u te )nvinov+!esc" cunosc $i eu dia(olica lor )ndem nare. 9 fost o vreme c nd au reu$it s+ m+ )n$ele $i pe mine. O atrase spre d nsa pe Ir8ne care se cl+tina $i o str nsc la piept. I .e afli )ntre 2+u $i >ine% fata mea zise ea cu un adev+rat elan de emo!ie.. @ste momentul s+ ale*i. <im!i (+t+ile inimii meleB 7a% $i eu am fost am+*it+ ca $i dumneata= dar poate c+ eu aveam de isp+$it *re$elile din trecut. /u mai e0ist+ nimic pe lumea aceasta care s+,mi poat+ reda entuziasmul sau fericirea% nimic% )n afar+ de sentimentul datoriei% (ucuria de a )nfrunta prime-dia care te face s+ isp+$e$ti. 9ici% eu nu sunt dec t un soldat su( ai me. Ir8ne% ai )ncredere )n mineB I 7a... f+r+ s+ vreau r+spunse t n+ra fat+. I 9vem am ndou+ nevoie ea aceast+ )ncredere s+ fie deplin+ continu+ &ar*uerite c+ci secretul meu tre(uie s+ r+m n+ )n mine. /u,mi este )n*+duit s+,!i spun ce voi face aici )n aceast+ noapte. I 9ici% la mine r+spunse Ir8ne. 9$adar% este adev+rat: Dmi cere!i s+ p+r+sesc locuin!a la aceast+ or+ )naintat+B... I Mia!a tat+lui dumitale depinde de asta. I Pentru numele lui 7umnezeu% doamn+ stri*+ Ir8ne e0plica!i,v+: /u pot s+

v+ descriu nelini$tea care,mi cuprinde sufletul. Fie,v+ mil+ de mine: I Fac mai mult dec t s+,mi. fie mil+ replic+ &ar*uerite% cople$ind,o ele m n* ieri. &i,c$ti dra*+ ca $i cum ai fi fiica mea. ;i tocmai de aceea vreau s+ -oc% cu toate $ansele de a o c $ti*a% aceast+ partid+% a c+rei miz+ este fericirea sau nefericirea dumitale. .re(uie s+ adau*% fiindc+ nu vreau s+ te )n$el c4iar ele ar fi )n interesul dumitale% c+. mai am $i un alt scop% nu personal% dar care !ine do autoritatea cu. care soarta m,a )nvestit% )n ciuda pozi!iei mele modeste. @u reprezint aici asocia!ia de (inefacere care lupt+ )mpotriva li*ii Fracurile /e*re. <unt la postul meu. I @0ist+ vreun pericol pentru dumneavoastr+% dac+ lua!i astfel locul meuB I 7esi*ur c+ da% dar sunt )narmat+. Privirea Ir8nei se )ndrept+ spre cutele ele*ante ale roc4iei pe care o purta &ar*uerite. 9ceasta z m(i f+r+ s+ vrea. I O4: f+cu ea. /u sunt )narmat+ )n felul )n care crezi dumneata. Pistoalele pe care le,a$ putea ascunde su( m+tasea fustei% mele ar )nsemna o ap+rare prea sla(+ fa!+ ele du$manii c+rora va tre(ui s+ le !in piept. Po!i s+ fii )narmat cu o plato$+ $i cu o spad+% clar armura cea mai (un+ este aceea c+reia un (un calcul i,a c+lit pl+cile )n pruden!+% unit+ cu )ndr+zneala $i cauza cea dreapt+. /u te teme pentru mine. 9m. p+zitorii mei% care ve*4eaz+ asupra mea. Ln ultim cuv nt. .at+l dumitale a sosit% sau cel pu!in a$a cred% c+ci nu l,am v+zut )nc+. Poate ai s+,l )nt lne$t' la palatul de #lare. Dn noaptea aceasta% fata mea% mult+ lume o )n picioare. #ele dou+ armate sunt fat+ )n fa!+ )n Parisul care va dormi lini$tit% f+r+ s+ (+nuiasc+ nimic. .at+l dumitale a p+r+sit mina de la <tol(er* )n urma unei scrisori venind de la dumneata% )n!ele*e,m+ (ine% am spus" o scrisoare venind de la dumneata. 9 plecat de ieri% lu nd totul cu el% ca filozofii antici. .otul este secretul. /u e0ist+ mai multe feluri de a pr+da un astfel de om" el tre(uie ucis. #ele dou+ armate despre care vor(eam se )nfrunt+ deci pentru $i )mpotriva acestui (iet (+tr n. uzat prematur% $i a c+rui minte e )ntunecat+ la fel ca privirea celor care )ncearc+ s+ se uite )n soare. @l a v+zut tezaurul. F+r+ noi f+r+ mine ar fi fost p n+ acum de zece ori )n-un*4iat. /u,mi mul!umi% eu am nevoie de el. <i s+ nu,!i fie team+" r+spund de el% dac+ mi te supui. I &+ voi supune% doamn+ murmur+ Ir8ne. Porunci!i,mi. ;i )$i trecu m na peste frunte% *est ce ar+ta tul(urarea care )i cople$ea mintea o(osit+. #ontesa scoase din (uzunar un carne!el cu coperte de sidef% din care rupse o fil+. I Mei pleca acum% imediat zise ea% scriind c teva cuvinte cu creionul. Pre*+tc$te, te. .r+sura mea a$teapt+ )n fa!a intr+rii principale din strada #elor care pleac+. Mei spune vizitiului% )nainte de a te urca"%,%<int domni$oara Ir8ne6% $i asta va fi de a-uns. .r+sura te va conduce direct la mine acas+. Ir8ne )$iaruncase un $al pe umeri $i )$i )nnoda pan*li, cile p+l+riei. /u mai $ov+ia de loc% clar mi$c+rile ei aveau

/ )ncetineal+ de automat. 9i fi zis c+ e una din acele omnam(ule care se mi$c+ )n afara inteli*en!ei $i )n afara voin!ei lor proprii. B &ar*uerite )i )ntinse 4 rtia% dup+ ce o )mp+turise. I 9ceasta este pentru doamna mea de companie isc ea c+ci so!ul meu% contele de #lare% e prea suferind ca s+ te poat+ primi. 2e3nier nu cunoa$te demersurile mele" )l vei vedea sau. nu,l vei vedea% dup+ cum vei 4ot+r . Mei fi ca la dumneata acas+. Poate c+ ai s+,l *+sii la palat $i pe tat+l dumitale= dar se poate s+ !i,l aduc cu c nd m+ voi rc ntoarce. Dn dou+ ore tre(uie ca vizitiul meu s+ fie din nou la postul lui% )n strada #elor care pleac+= vei fi (un+ s+,l previi. 9cum s+ ne mai )m(r+!i$+m o dat+% scump+ copil+% $i la revedere: O str nse pe Ir8ne )n (ra!e% apoi )i desc4ise c4iar ea u$a. Ir8ne co(or) scara% f+r+ s+ spun+ un cuv nt. Pe platforma neluminat+ a sc+rii nu era nimeni. #ontesa &ar*uerite nu. o(serv+ ca u$a din fa!a celei a Ir8nei era u$or )ntredesc4is+% u$a pe care sta scris cu cret+" 7omnul $i doamna #anada. &ar*uerite r+mase o clip+ aplecat+ peste ramp+. 2eintr+ )n camer+ numai dup+ ce nu mai auzi pa$ii Ir8nei pe trepte. Dn clipa c nd r+sucea de dou+ ori c4eia pe din+untru% u$a de la camera familiei #anada se )nv rti )n (alamale u$or ;l f+r+ z*omot% clar )ndat+ se )nc4ise la loc% fiindc+ se auzir+ pa$i pe coridorul care ducea la apartamentul cavalerului &ora. @ra pe la ora unsprezece $i -um+tate seara. 7e o(icei% #astelul Aaillaucl nu a$tepta s+ se fac+ at t de t rziu ca s+ adoarm+. Pa$ii se apropiar+. O siluet+ de om (+tr n% care p+rea a-uns la ultima limit+ a v rstei% travers+ )ntunericul platformei $i se profila o clip+ pe fereastra sla( luminat+ de razele lunii strecurate printre nori. >+tr nul co(or) scara. 7e cealalt+ parte a u$ii )ncuiate% )n camera Ir8nei% contesa &ar*uerite era sin*ur+. /ici o aparen!+ de emo!ie nu se vedea pe acest c4ip palid. @a )mpinse m+su!a pe care se afla lampa% )n a$a fel ca s,o a$eze c4iar )n fa!a ferestrei. 2idic+ a(a-urul $i desc4ise fereastra. . .recur+ c teva secunde% apoi o um(r+ omeneasc+ se profila pe creasta zidului ce desp+r!ea curtea de drumul Perilor. Aata: zise )ncet &ar*uerite. Ma fi ziu+. Lm(ra disp+ru. &ar*uerite stinse lampa. #ur nd dup+ aceea% o mi$care nel+murit+ se produse )n partea din cimitir unde se afla morm ntul colonelului >ozzo,#orona. <e auzi sc r itul unui mic *rila- care se desc4ide $i se )nc4ide iar. 9poi o lumin+ sla(+ se aprinse dincolo de *eaml cul ce )nc4idea intrarea )n cavoul funerar al colonelului. .reptat% aceast+ lumin+ disp+ru% ca $i cum cel care o purta ar fi co(or t scara. #ontesa &ar*uerite% nemi$cat+% rezemat+ de (ara de la fereastra Ir8nei% asculta $i privea. XMI

D/#LI@.O92@ F92S #C@I@ P+r+sind,o pe contes+% Ir8ne #arpentier era 4ot+r t+ s+ i se supun+ )ntru totul. @a suferise% a$a cum am )ncercat /L ar+t+m% o adev+rat+ fascina!ie. &ar*uerite avea o putere de convin*ere de ne)nvins= era )nzestrat+ cu acel dar suprem de a fermeca prin cuvinte% ascunz nd minciuna su( un )nveli$ de sinceritate. O )n$elase pe t n+ra fat+ relat ndu,i o istorie adev+rat+. ;i at ta timp c t se aflase su( st+p nirca vocii sale mieroase% su( vra-a privirii sale seduc+toare $i sincere% 4rne nu o(servase nici lipsurile din povestirea ei% nici i !incrile din m+rturisirile sale% $i nici m+car latura ne,Merosimil+ $i roman!ioas+ ce reie$ea din motivele at t de va*i invocate de &ar*uerite spre a -ustifica interven,(ia sa. Wrene admisese totul% p n+ $i e0isten!a acelei li*i misterioase% )nfiin!ate )n afar+ de orice prevedere le*al+% ftpat+ de su( orice control pu(lic% )n care oameni de (ine )ntre(uin!au acelea$i procedce nepermise rezervate liocia!iilor de r+uf+c+tori $i rc nviau )n plin secol al XlX, lea temerara uzurpare a tri(unalelor li(ere din i u: mediu. >unul sim! al Irnei nu se revoltase nici de aceast+ fantasma*orie a >inelui care com(ate 2+ul cu propriile Im arme $i )n propria lui (ezn+. @a crezuse% a$a cum aduni%: o noutate necunoscut+% dar plauzi(il+% )n aceast+ vi*uroas+ or*aniza!ie% a c+rei influen!+ se )ntindea de la la- is p n+ )n provincie $i c4iar p n+ )n str+in+tate% /u,i trecuse% de asemenea% prin * nd c+ aceast+ concuren!+ particular+% f+cut+ administra!iei de stat% putea s+ fie dificil+ $i poate c4iar imposi(il+. 'a drept vor(ind% ea nici nu,$i pusese o asemenea pro(lem+. .otul )i ap+rea ca $i cum a$a tre(uia s+ fie% at t din punct de vedere personal% c t $i al certitudinii unei prime-dii de moarte care,i amenin!a pe cei dra*i. Prime-dia era evident+. Dn aceast+ privin!+% trecutul st+tea ca dovad+ pentru prezent. Mincent #arpentier $i 2e3nier sc+paser+ am ndoi ca prin minune de la )ncerc+ri de asasinat. Dn fapt% nu e0ista dec t un sin*ur punct sla( )n pledoaria &ar*ueritei" cel care privea pe cavalerul &ora. 9ici se confruntau dou+ fascina!ii. #ontesa tre(uise s+ com(at+ un sentiment% )nc4ipuit poate% dar ad nc% pentru c+ era n+scut o dat+ eu prima visare a tinerei fete. Orice femeie poart+ )n ea elementul pe care noi )l numim% )n iipsa altui cuv nt% roman!ios. Dn aceasta const+ oi *inalitatea% farmecul% poezia femeii. @a este mai frumoas+ dec t (+r(atul pentru c+ pune mai mult+ fantezie )n sentimentele sale $i% f+r+ s+ mai c+ut+m ,un alt ad-ectiv pentru acest fel de a fi al ei% vom fi mult mai aproape de adev+r numindu,l simplu" elementul feminin. #a orice lucru omenesc% el poate fi (un sau r+u= ca orice lucru feminin% el poate fi adora(il sau detesta(il. @l poate da na$tere fericirii sau nenorocirii. O fiin!+ prin e0celen!+ a(il+% maica &+ria cea >un+% tul(urase odinioar+ inima de copil a Ir8nei. Dn locul unui sentiment ad nc% dar lini$tit% ea )i strecurase )n suflet un poem. @roul epopeii fusese !inut mult timp )n dosul cortinei= apoi ap+ruse )ncununat de

toate podoa(ele" m+re!ie dec+zut+% merite cavalere$ti% lupta sl+(iciunii izolate )mpotriva unei )ntre*i armate de for!e% mister% fatalitate% speran!e vaste c t lumea. ;i acela$i erou% c+ci )n orice lirism e0ist+ $i o latur+ comic+% prezenta% )n loc de acte de familie% o dovad+ miraculoas+ a identit+!ii sale" asem+narea e0traordinar+ #u sora lui% maica &+ria cea >un+. ;tim cum fusese su(-u*at+ Ir8ne. Mec4ea ei dra*oste pentru 2e3nier se mai lupta )n fundul inimii sale% dar rezultatul acestei lupte. Dn care (unul sim! )nfrunt+ fantezia% nu este niciodat+ )ndoielnic. <,a mai v+zut c+% pentru a )nvin*e rezisten!a (unului sim! din inima Ir8nei% fusese necesar+ )ntre(uin!area unui mi-loc% *rosolan )n aparen!+% dar deose(it de a(il )n fapt. @c4alot nc,a l+murit% )n toat+ naivitatea lui% asupra acelui 5truc6 copil+resc cu luneta= nu -udeca!i niciodat+ prea de sus diploma!iile vul*are= ele sunt cele care dau rezultate. Dn cele din urm+% este adev+rat% inima reac!ioneaz+% (unul sim! )ncearc+ s+ se fac+ ascultat" Ir8ne% )ntr,o (un+ zi% privise )n ad ncul ei cu )ndoial+% cu team+. 7ar idee a de a,$i tr+da poemul s+u de nefericire $i do m+re!ie i se p+rea condamna(il+ ca o nele*iuire. 9m socotit de cuviin!+ s+ d+m cititorului aceste e0plica!ii ce arat+ starea moral+ a Ir8nei la )nceputul )ntrevederii ei cu &ar*uerite. Iz( nda acesteia din urm+ va ap+rea mai fireasc+ dac+ ne * ndim c+ ea nu a f+cut dec t s+. scoat+ la iveal+ ezit+rile Ir8nei% scrupulele sale $i educa!ia ei anterioar+ )n materie de credin!+. @a era copilul unui roman )ntunecat $i nel+murit" primul ei vis de tinere!e o aruncase )n (ezna unei drame )n*rozitoare. 'imitele acceptate de (unul sim! o(i$nuit nu e0istau pentru ea. <e poate afirma c+% dup+ ce )$i p+r+sise camera% Ir8ne a-unse Ia cap+tul sc+rii numai printr,o scrie de mi$c+ri automate% f+r+ s+,$i dea scama de ceea ce face. .recu prin *r+dinile ce desp+r!eau pavilionul Aaillaud de casa de raport mer* nd cu pa$i repezi drept )nainte. I se poruncise s+ se duc+. la tr+sur+ $i s+ se urce )n ea. Primul ei. * nd fusese s+,$i aduc+ aminte de comisionul pe care i se poruncise s+,l transmit+ vizitiului. Dn m n+ avea un (ilet scris de contesa &ar*uerite pentru doamna ei de companie. 9cest memento concret adu,ii)ndu,i * ndurile% ea zise" I Moi dormi la palatul de #lare% $i tre(uie ca vizitiul contesei s+ vin+ )nd+r+t peste dou+ ore. 7ar se opri (rusc% mai mirat+ c4iar dec t )n clipa c nd i se f+cuse prima oar+ propunerea de a petrece noaptea m afara camerei sale. D$i continu+ totu$i drumul. &icile *r+dini erau pustii. /u se vedea nici o lumin+ la ferestrele casei de raport= )n *an*% Ir8ne repet+% ca $i cum ar fi vrut s+ se convin*+ pe ea )ns+$i" I &+ duc la palatul de #lare. <unt pe drum. .r+sura e acolo. Dn curtea l+ptarului )nt lni aceea$i sin*ur+tate% dar din *ra-duri se auzeau z*omote $i coco$ul% de$teptat de trecerea ei% c nt+% salut nd o raz+ de lun+ care tocmai se strecura printre doi nori. #a s+ a-un*+ )n strada #elor care pleac+% unde a$tepta tr+sura% nu mai

avea s+ treac+ dec t prin alcea ce ducea la poarta principal+. <e mai opri o dat+. Dn acela$i timp cu o mare sl+(iciune fizic+ ce o cuprinsese% se n+scuse $i ne4ot+r rea. <e l+s+ s+ cad+ pe o piatr+ ce marca un col! al aleii% deoarece sim!ea% c+,i vine ame!eal+. , @l m,a prevenit murmur+ ea )n timp ce% cu m inile reci% )$i ap+sa fruntea )nfier( ntat+ . mi,a spus" 57u$manii mei ne dau t i coaie. Mor )ncerca s+ ne separe. Mei auzi c+ sunt acuzat% insultat...6 ;i,a ad+u*at" 5&+ vei ap+raB6 Iar eu i,am r+spuns" 5#4iar de,ar fi toat+ lumea )mpotriva dumitale% toat+ lumea% c4iai $i cei pe care )i iu(esc cel mai mult pe acest p+m nt% .LI voi crede dec t )n dumneata6. D$i sim!ea inima str ns+ de o spaim+ ap+s+toare% )n care )ndoiala ceda pasul )n fa!a remu$c+rii. I /ici n,o cunosc pe aceast+ femeie se mai *indi. @a mi,a vor(it% )ntr,adev+r% de cei pe care )i iu(esc% dar a spus oare adev+rulB ;i eu% c4iar de la prima )nvinuire prima calomnie% poate mi,am c+lcat f+*+,duiala% am ascultat% am crezut% am tr+dat: Dn lini$tea din -ur se auzi un trop+it. #aldar mul str+zii r+sun+ su( copita ner+(d+toare a unui cal care st+tea pe loc% $i o voce adormit+ (om(+ni" I #e% te plictise$tiB ;i eu la fel. 9$a c c nd te afli )n slu-(a diavolului: Ir8ne nu auzi dec t un morm+it% din care nu se deslu$ea sensul cuvintelor pronun!ate. Ln sin*ur lucru o iz(i% anume c+ se afla numai la zece pa$i de tr+sura care tre(uia s+ o duc+. 9cest lucru o scoase din amor!eal+. &ai repet+ o dat+ )n sinea ei" 5&+ duc la palatul de #lare6. Ima*inile tat+lui ei $i a lui 2e3nier )i trecur+ prin fa!a oc4ilor. <e ridic+ )n picioare. Impulsul primit )i )ndrept+ primii pa$i spre poarta principal+% dar se )ntoarse aproape numaidec t $i travers+ )n sens. contrar curtea l+pt+riei &urmur+" I #e drept are aceast+ femeie asupra meaB <unt oare sclava eiB 7e ce s+ o credB #eva )mi spune c+ m,a )n$elat. &er* nd% c+p+t+ cura-% inima i se u$ura= $i mai zise" 7intr,un cuv nt% dintr,un sin*ur cuv nt% sunt si*ur+ c+ el va spul(era toate aceste )nvinuiri. 9r fi )n*rozitor s+,l os ndesc f+r+ s+,l fi ascultat. .re(uie s+,l v+d: 9ceste fraze se terminar+ printr,un stri*+t de surprindere $i de spaim+. O voce r+*u$it+ (e4+ia )n fa!a ei" I Frumoas+ vreme ca s+ te plim(i la lumina lunii% tinere!e: Mrei s+ facem )mpreun+ un tur de, a lun*ul cimitiruluiB O mo* ldea!+ omeneasc+% ce p+rea )ntruc4iparea * r(o,virii% intra pe *an*ul de su( casa ele raport. Menea dinspre #astelul Aaillaud. @ra un (+tr n )ndoit de $ale% care )nainta cu pa$i m+run!i $i cu mare *reutate. Purta o lun*+ manta v+tuit+% ca anteriul unui preot. Ir8ne nu,l mai v+zuse niciodat+. Dn starea de zdruncinare a min!ii sale. aceast+ )nt l,ilire stranie f+cu s+ se nasc+ )n ea o )ndoial+ $i o speran!+. <e pip+i )n *ind% str+(+tut+ de idee a c+ totul nu era dec t un vis peni(il. >+tr nul trecu pe l n*+ ea. 2)n-ea )ncet $i veselia lui sinistr+ suna sec ca f $)itul unui per*ament pe care )l &ototole$ti.

_ Oi,e fric+ de mine% tinere!eB mai zise el. /u m,ai mai )nt lnit niciodat+. Lnii ies )n timpul zilei. ;i eu am @ost t n+r pe vremea str+(unicii dumitale. 'a v rsta mea% ce,mi mai tre(uie: O *aur+ )ntr,un zid vec4i. >ufni!ele fi cu mine um(l+m numai noaptea. <omn u$or% feti!a mea. @0ist+ pe aici mor!i $i vii care nu vor dormi )n noaptea asta $i al!ii care nu se vor mai de$tepta niciodat+. Ca% 4a% 4a% ia spune% nu,i a$a c+ )mi arde )nc+ i li *lum+B >+!r nul se strecur+ in spa!iul mai luminat de dincolo de *an*. D$i str n*ea mantaua )n -urul trupului care tremura de fri*. Ir8ne )$i urm+ drumul $i mai tul(urat+. <im!ea c+,i )n*4ea!+ oasele. /u se mai * ndea la nimic. # nd a-unse la scara pavilionului Aaillaud% )ntoarse capul )nainte de a urca. >+!r nul disp+ruse. I Lnde o fi locuind omul +staB se )ntre(+ ea. 7e unde vineB 9poi ad+u*+% apuc ndu,se de ramp+ ca s+ urce treptele" I 7umnezeule: Lm(lu% vor(esc% )nseamn+ c+ toate astea nu sunt un co$mar: 9-unse la eta-ul unde era camera sa% f+r+ s+ $tie precis ce voia s+ fac+. 7in instinct% se opri )n fa!a u$ii% ca $i cum ar fi vrut s+ intre% dar asta nu !inu dec t o clip+% )$i continu+ drumul% )n+(u$indu,$i cu *ri-+ z*omotul pa$ilor. <e )ndrept+ spre coridorul care ducea la aparta,mentul cavalerului &ora. 9cest coridor nu avea ferestre care s+ se desc4id+ )n afar+. @ra )ntuneric (ezn+. Ir8ne a-unse de,a dreptul la u$a cavalerului. >+tu u$or )n u$+. /u primi nici un r+spuns% )n mi-locul t+cerii% i se p+ru c+ aude un u$or z*omot )nspre platforma sc+rii unde numai dou+ camere craii locuite" a ei $i cea a mena-ului #anada. 7ar c4iar presupun nd c+ nu se )n$elase% z*omotul nu se mai repet+. >+tu a doua oar+% zic nd )ncet" I Nulicn% r+spunde,nri. @$ti aiciB @u sunt. .re(uie neap+rat s+,!i vor(esc. Iar+$i% nici un r+spuns. Dntr,o )mpre-urare o(i$nuit+% totul s,ar fi terminat aici. 2ela!iile Ir8nei cu cavalerul &ora nu erau numai curate ca Ir8ne )ns+$i% dar $i )ncon-urate de un fel de etic4et+ solemn+% care )$i avea ori*inea )n preten!iile princiare ale cavalerului &ora. @l )nv+luia totul% c4iar $i dra*ostea lui% )ntr,o mantie cvasi,re*al+. 7ar poate c+ aceast+ rezerv+% )n aparen!+ at t de l+uda(il+ $i care nu contri(uise cu pu!in la presti*iul e0ercitat do ci asupra tinerei fete% se mai% datora $i altor motive despre care cititorul va lua cuno$tin!+ mai t rziu. Oricum ar fi% Ir8ne nu trecuse p n+ acum pra*ul locuin!ei cavalerului. .otu$i% acum ea nu $ov+i. Dn noaptea aceasta nu era )n apele ei. <e comporta ca o somnam(ul+ in stare de ve*4e. &ina sa c+ut+ clan!a u$ii )n mod firesc% ca $i cum ar fi f+cut,o din o(i$nuin!+. #lan!a rezist+. L$a era )ncuiat+ cu c4eia. Dnv+!atul $i spiritualul, meu prieten @douard Fournier a scris o carte fermec+toare% intitulat+ Mec4iul /ou% care m+ face s+ m+ * ndesc la un (revet c+p+tat cu mare zarv+% su( domnia lui 'udovic Filip% de un inventator ca at !ia al!ii. 9cest (revet se referea la

5)ncuietorilc f+r+ c4eie6% care au avut pe atunci un oarecare succes de curiozitate. /u mai $tiu dac+ @douard Fournier men!iona acest am+nunt )n lista sa% at t de (o*at+ )n vec4ituri rc nc+lzite% dar este lucru si*ur c+ 5)ncuiotoarea f+r+ c4eie6 era foarte la mod+ )n secolul al XMIII,lea. ;tren*arii no$tri de unc4i aveau mania secretelor% a ascunz+torilor% a arcurilor% a capcanelor. #asele de petreceri din cartierul Popincourt% azi pe cale de dispari!ie% sunt pline de asemenea fleacuri in*enioase% iar #astelul Aaillaud% care fusese o asemenea cas+% avea $i el destule. #ele mai multe u$i aveau un secret al lor% de pe timpul c nd fusese construit+ casa% $i acesta era tocmai ceea ce inventatorul modern numea )n (revetul s+u 5)ncuietoare f+r+ c4eie6= era vor(a de o pl+cu!+ ascuns+ )n lemnul u$ii% care f+cea s+ sar+ z+vorul atunci c nd se ap+sa )ntr,un anumit fel. L$a Ir8nei avea $i ea o asemenea instala!ie. @a c+ut+ $i *+si% )n locul cunoscut% o plac+ la fel cu a sa. 9p+s+. Incuietoarca se desc4ise $i clan!a% m nuit+ din nou% se supuse. Ir8ne intr+ f+r+ $ov+ire. &ai )ntre(+ o dat+" @$ti aici% iulianB 7ar o f+cu numai formal% c+ci nu a$tepta r+spuns. Pentru orice eventualitate% )nc4ise u$a. O nespus+ o(oseal+ o cople$ea. <e l+s+ s+ cad+ )ntr,un fotoliu% * ndind" 5<e va )ntoarce% am s+,l a$tept6. XMII '9 #9M9'@2L' &O29 Fotoliul )n care se a$ezase Ir8ne se afla lin*+ fereastra ce d+dea spre drumul Perilor $i cimitir. #ealalt+ fereastr+% aceea la care l,am v+zut ap+r nd pe cavalerul &ora prima oar+% )n clipa c nd soarele la asfin!it aprindea literele ce compuneau numele colonelului >ozzo, #orona% avea o(loanele )nc4ise. Dn mintea Ir8nei era un *ol at t de neo(i$nuit% )nc t nici nu se * ndi s+ se apropie de aceast+ a doua fereastr+% ca s+ vad+ ce f+cea contesa &ar*uerite )n camera ei. /u s,ar putea spune c+ uitase de contes+% dar facultatea ei de a -udeca se afla )ntr,o stare de total+ amor!eal+. /e,a spus,o ea )ns+$i% 5va a$tepta6% asta era tot. O(oseala sa fizic+ nu )nsemna nimic fa!+ de descura-area ce,i ap+sa fiin!a. Fereastra dinspre cimitir era lar* desc4is+. Ir8ne sim!i o u$urare e0pun ndu,$i fruntea )nfier( ntat+ la adierea r+coroas+ a nop!ii. 'umina misterioas+ z+rit+ de &ar*uerite )n spatele *rila-ului de la morm nt disp+ruse de mult% $i totu$i ceva p+rea s+ mai tr+iasc+ )nc+ )n cimitir. <e auzea dintr,acolo un z*omot surd $i )n+(u$it% ce p+rea c+ vine de la o lucrare su(teran+% $i $oapte murmurau prin tufi$uri. Lneori urec4ea putea s+ perceap+ c4iar $i c te un ras )nfundat. 7ar )n fiecare noapte se aud asemenea z*omote ine0plica(ile. 7ac+ nu cumva petreceau paznicii )n vreun col! pe iar(+% alt sa(at nu putea s+ se !in+ )n acest loc% dec t cel mult al stafiilor c4eflii% c+ci% am spus,o mai )nainte% o )mpre-urare recent+ f+cuse necesar+ )nt+rirea pazei cu c ini. Dn timpul zilei% puteau fi v+zu!i st nd le*a!i )n lan!urile lor= ei formau patrula de temut a paznicilor% $i administra!ia era foarte m ndr+ ar+t ndu,i vizitatorilor. Iluzie sau realitate% aceste z*omote din c mpul mor!ilor nu e0istau pentru Ir8ne. 5/imic nu a-un*ea p n+ la urec4ile sale% de$i era )n mod involuntar atent+% dar atent+

numai la t+cerea deplin+ care domnea )n coridor. P ndea s+ aud+ z*omot de pa$i pe sc+ri. <pera% de$i con,tesa )i spusese" 5#avalerul &ora va fi ocupat )n noaptea asta6. 9ceste cuvinte se deta$au dintre celelalte amenin!+ri )ne)lcite ce ap+sau cu*etul .Ir8nei= ele o )nsp+i,m ntau. 7esi*ur% nu e0ista nici o le*+tur+ posi(il+ )ntre aceste cuvinte $i )nt lnirea cu (+tr nul necunoscut pe care )l v+zuse adineauri )n *an*. 7up+ cavalerul &ora% cel pe care )l revedea cel mai mult )n mintea ei adormit+ era acest (+tr n. #ine s+ fieB 7e unde veneaB Ir8ne era si*ur+ c+ nu,i mai auzise niciodat+ *lasul% $i totu$i c+uta )n amintirile sale un *las asem+n+tor... 7eodat+ se ridic+ pe -um+tate. #ineva urca )ncet $i cu *reutate treptele sc+rii. Ir8ne nu se * ndi de loc la cavaler% at t de diferit i se p+rea acest pas *reoi de mersul moale $i u$or al frumosului italian. @a )$i zise" I @ (+tr nul. Poate c+ locuie$te la mansard+. 7ar cel care urca nu apuc+ pe ultima scar+% ce ducea la eta-ul de deasupra. @l travers+ platforma $i se )ndrept+ spre coridor. Ir8nei i $e t+ie r+suflarea. Fu cuprins+ de o nou+ temere. ;i r+ni!ii mer* uneori cu acest pas *reoi al (+tr ,ne!ii. <e )nt mplase oare vreo nenorocireB /umele lui Nulian )i ap+ru pe (uzele tremur nde. <e d+dea o lupt+% sim!ea asta din instinct% mai mult dec t din convin*ere. <+ fie Nulian cel care se )ntorcea )nvinsB Pasul $ov+i pe pardoseala coridorului. 9poi se opri c4iar )n fa!a u$ii. Ir8ne se ridic+% *ata s+ se repead+ s+ desc4id+. I se p+ru c+ aude z*omotul c4eii )n (roasc+. #ineva (+tu la u$+. @a rec+zu pe scaun. /u era cavalerul &ora. Dn temerea ei% p+str+ t+cerea. O voce sla(+ $i o(osit+ )n*+im+" I <+ fi *re$it oare u$aB .otu$i% acesta este eta-ul. 9m traversat platforma% am luat,o Ia dreapta pe coridor... poate c+ doarme. Ir8ne auzea (ine aceste cuvinte. Inima i se z(+tea )n piept. <udoarea )i cur*ea pe t mple. /u voia s+ cread+ )n m+rturia sim!urilor. #el de afar+ (+tu )nc+ o dat+% mai tare% )n u$+ $i c4em+" I Ir8ne: . n+ra fat+ se cl+tin+ pe scaun. I .ata: murmur+ ea. 9poi% )ntr,o tres+rire iute ea ful*erul% ad+u*+ ca pentru sine" @ta-ul%, platforma% coridorul: #ine i,a dat aceste am+nunte mincinoaseB I Ir8ne repet+ *lasul. <unt tare o(osit% fata mea. @$ti culcat+B 7esc4ide% eu sunt. 9m primit scrisoarea ta $i iat+,m+. @$ti cumva prea (olnav+ ca s+ vii p n+ la u$+B I <crisoarea 5mea6: repet+ Ir8ne. 5>olnav+6B Dn cele din urm+ se ridic+. 7ar a(ia se !inea pe picioare= cu mare *reutate a-unse p n+ la u$+% pe care o desc4ise. I Lnde e$tiB )ntre(+ Mincent #arpentier% c+ci el era. #+uta s,o vad+ )n )ntunericul deplin al camerei. Ir8ne i se arunc+ )n (ra!e.

I ;tiam eu (ine zise Mincent c+ nu m,am )n$elat% de$i mi,e mintea cam o(osit+% asta,i si*ur. /u m+ mai descurcam )n Paris. @ tare departe de aici p n+ la &esa*erii. 9prinde o luminare% fata mea. 7ar% mai 6..)nainte% condu,m+ la un scaun% c+ sunt mort de o(oseal+. Ir8ne )l conduse p n+ la fotoliul din. care tocmai se ridicase. 'una ap+ru )n acel moment $i. camera se lumin+ u$or. Ln sfe$nic dc aram+ aflat pe mas+ )$i tr+da prezen!a printr,o lucire metalic+. Ir8ne )l v+zu $i pip+i fa!a de mas+ primpre-ur. & na sa )nt lni o cutie de c4i(rituri. Intre timp% Mincent spunea" I >ine ai f+cut c+ mi,ai scris% feti!o% dar tre(uia s+ o faci mai din timp. 7e ce nu,mi mai vor(e$ti de loc despre 2e3nierB <pune,mi% zidul acesta mare de pe (ulevardul de al+turi c,ste al cimitirului% nu,i a$aB 9colo )i este morm ntulB... @i (ine% tocmai asta m+ )nsp+i,m nta: 9m vedenii. 9dineauri% pe (ulevardul pustiu% am crezut c+,l v+d cu mantaua v+tuit+ str ns+ )mpre-urul trupului s+u sla(% sla(... 9m. luat,o la fu*+6 $i uite% mai * f i )nc+. Pot s+ -ur c+ ci era: Ir8ne asculta f+r+ s+,l )ntrerup+. #4i(ritul sc+p+rat f+cu o raz+ de lumin+. I /u poate s+ fie el% fiindc+ e mort relu+ Mincent #arpentier. @$ti si*ur+ c+ e mort% nu,i a$aB , #ine% tat+B )ntre(+ Ir8ne% a c+rei man+ tremura apropiind c4i(ritul de luminare. 9i pronun!at numele lui 2e3nier. #u mila lui 7umnezeu% 2e3nier este )n via!+. Fe$tila se aprinse% lumin nd )n acela$i timp camera $i pe cele dou+ persona-e ale acestei scene. #amera era% f+r+ nici o )ndoial+% camera unui (+r(at% 7e altfel% peste tot% pe mo(ile% erau aruncate numai ve$minte (+r(+te$ti. Mincent zise" I # t e$ti de palid+B Mino s+ m+ )m(r+!i$ezi. 7esi*ur% desi*ur% 2e3nier este )n via!+. /u despre el vor(eam. &i,am cam pierdut memoria. 9cestea sunt 4ainele so!ului t+u% dar nu,mi amintesc s+ m+ fi anun!at c+ v,a!i c+s+torit. 'uminarea% dup+ ce,$i arunc+ prima sa lic+rire,% )ncepea acum s+,$i mic$oreze flac+ra p n+ la (uza de cear+ $i lumina tot mai sla(. Ir8ne avusese timp s+ vad+ c4ipul tras$i pustiit al lui Mincent% ale c+rui $uvi!e de p+r al( )$i ar+tau dezordinea pe craniul p+m ntiu din cauza fe(rei. <,ar fi zis c+ )m(+tr nise cu zece ani )n cele c teva luni care trecuser+ de la vizita pe care I,o f+cuser+ Ir8ne $i 2e3nier la minele din <tol(er*. Printre petele cenu$ii $i lu*u(re cc,i acopereau fa!a $i su( smocurile z( rlite ale spr ncenelor% oc4ii lui m+ri!i tr+dau ne(unia. Ir8ne )i )ntinse fruntea s+ i,o s+rute. Flac+ra lumin+rii a-unsese acum p n+ la cear+% d nd lupta )ntre )ntuneric $i lumin+. I 7ar despre cine vor(eai% tat+ )ntre(+ Ir8ne c nd ai spus" 5@ mort6B I 7espre demon r+spunse Mincent% pe care )l trecur+ fiorii 55su( ve$mintele sale *rosolane. #+ci $i costumul )$i avea partea lui )n *roaznica sc4im(are su( care ap+rea acum% Indcm narca unui actor nu ar fi reu$it s+,l de*4izeze $i s+,l *rimeze mai (ine de m o f+cuse spaima% a-utat+ de 4aina mizeriei.

@ra )m(r+cat ca un !+ran din Prusia renan+% ca un !+ran foarte s+rac. Postavul 4ainei era uzat% pielea )nc+l!+mintei rupt+. <u( (ra! !inea o mic+ valiz+ de p nz+. 2elu+% m n* ind cu o m n+ tremur+toare p+rul (lond al Ir8nei" I /u este destul s+ fie mort% $tiu asta... 9u r+mas ceilal!i" o )ntrea*+ 4ait+ de asasini: 7ar ei nu posed+ secretul. @i nu (+nuiesc c+ )n spatele palatului% spre *r+din+ e0act )n locul )nsemnat cu punctul ro$u )n planul meu na.e0ist+% )ntre partea de afar+ $i ascunz+toare% dec t *rosimea unui (loc de piatr+ redus la -um+tate. &i,am adus t rn+copul% l,am ascuns -os% )n dosul unor sc nduri% t rn+copul meu de miner. #unosc locul unde tre(uie s+ lovesc ca s+ crap zidul din trei iz(ituri... 7a% voi avea destul+ putere: 7ar nu spune nimic se )ntrerupse el% co(or nd *lasul nu spune nim+nui nimic% nici c4iar lui 2e3nier: OiYaduci aminte de ta(louB <u(terana unde se afla tezaurul% (+tr nul $i t n+rulB 7e multe ori privirile mele au comparat c4ipul lui 2e3nier $i cel al paricidului. ;i )ntr,o zi% c4iar 2e3nier mi,a spus" 5/u,i a$a c+ )i sem+n...B6 .+cere% copila mea% nu tre(uie s+ trezim destinul care doarme: Ir8ne asculta. ;tia acum destule lucruri ca s+ poat+ deduce sensul ascuns al acestor cuvinte eni*matice% dar nu f+cea le*+tura )ntre ele $i ceea ce umplea $i fr+m nta creierul (olnav al tat+lui ei. Pentru ea nu era vor(a de un ta(lou% ci de ui% om= de omul ce,i ocupa ne)ncetat * ndurile" era vor(a de cavalerul &ora. I @ adev+rat c+ seam+n+ umil cu altul murmur+ ea. Mincent #arpentier o privi ad nc. I .u e$ti mo$tenitoare )i zise el prin so!ul t+u. @l este cel din urm+% nepotul. #o3atier mi,a spus totul. @l cunoa$te )nt mpl+ri stranii% dar nu $tie unde se afl+ tezaurul. /umai doi eram cei care $tiam unde se afl+ tezaurul" el $i cu mine. @l e mort% eu sunt sin*ur. Ir8ne desc4ise *ura ca s+ sp-n+" 5/u am so!6% spre a pune cap+t erorii )n care se afla tat+l ei. @l )ns+ )i impuse t+cerea cu un *est plin de emfaz+ mut+ $i relu+." I Moin!a lui 7umnezeu este ca tezaurul s+ fie al meu. 9ltfel% de ce at tea minuniB 9r fi tre(uit s+ mor de zece ori p n+ acum. .ezaurul i,a omor t pe to!i ceilal!i. #o3atier )i cunoa$te pe to!i pe nume% pe cei care au ucis $i pe cei care au fost uci$i. Lltimul a c+zut su( oc4ii mei% lovit de un paricid mereu% mereu. @l )$i ucisese tat+l% (+tr nul din ta(lou% )$i ucisese fiul $i nepotul% fru, mosul marc4iz #oriolan% c4iar )n noaptea c nd 2e3nier ceruse ad+post la casa (lestemat+ de l n*+ <artena. 2e3, nier nu $tia c+ acolo era la el acas+ $i c+ acel marc4iz #oriolan% frumosul t n+r asasinat% era fratele mai mare al tat+lui s+u... .aci: f+cu el% )ntrerup ndu,se. /u spune nu. Mrei s+ $tii mai mult dec t mineB @0ist+ dou+ mo$teniri" pumnalul $i tezaurul. /ici unul dintre mo$tenitori nu a murit )n patul lui niciodat+. .ot acest aur% adunat cu s n*e% ucide )n mod fatal $i nu va )nceta s+ ucid+.

@u am v+zut tezaurul= nu e0ist+ nimic asem+n+tor pe lumea aceasta. @ste cerul $i iadul. .e atra*e ca o putere de uria$% te )m(at+ ca o licoare arz+toare. 9m iu(it% dar asta nu,i nimic= am pl ns,o pe aceea care era -um+tate din mine% $i )!i spun c+ nici asta nu,i nimic% nimic% pe l n*+ aceast+ voluptate sf $ietoare ca o tortur+% pe l n*+ acest martiriu plin de desf+tare: <forile )mi intrau )n carne% a*onia )mi )n+(u$ea * tul% moartea m+ ap+sa cu *enunc4iul pe piept% dar nu sufeream de toate acestea= nu m+ * ndeam nici la tine% copil+ scump+% nici la mine" m+ fascina aurul% sor(eam focul diamantelor% (eam laptele miraculos al perlelor... ;i% s+ $tii% asta nu este )nc+ nimic% nimic: Perlele% aurul% diamanteleB O mizerie: Omul a construit turnul lui >a(ei )n ciuda lui 7umnezeu. /u. era dec t o monstruoas+ *r+mad+ de pietre. #cea ce a-un*e p n+ la cer este un simplu petic de 4 rtie% pe care )l po!i ascunde )n palm+. Oara ne*ustorilor $i a ducilor% 9n*lia% a inventat acest monstru" (iletul de un milion. 9m v+zut teancuri din aceste (ilete de (anc+ din care numai unul sin*ular umple un cuf+r mare cu aur% dac+ l,ai sc4im(a )n moned+. 9m v+zut un vis imposi(il% )nf+ptuit% e0a*erat% )nmul!it prin el )nsu$i. 9m )ncercat s+ num+r% $i am )nne(unit: <e opri ca s+,$i $tear*+ sudoarea de pe fa!+. Ir8ne se lini$tise din nou. I .at+ zise ea% )ncercuiri s+,i domoleasc+ pornirea vor(e$te,mi despre dumneata% te ro*. I 7ar ce fac euB stri*+ Mincent. @u sunt tezaurul. 9m t rn+copul cu mine. #unosc locul precis. Il v+d= a$ putea s+ mer* acolo c4iar $i le*at )a oc4i. Moi str+pun*e zidul% aurul va6 cur*e... va cur*e... I .at+% tat+: )l )ntrerupse t n+ra fat+. 9tunci s+ vor(im de mine% care sunt tare nefericit+ $i am mare nevoie de sfaturile dumitale. I Oare 2e3nier nu se poart+ (ine cu tineB )ntre(+ Mincent% )ncrunt nd din spr ncene. I /u l,am mai v+zut de mult pe 2e3nier% tat+. Oi,a$ fi spus,o dac+ mi,ai fi l+sat timp s+ vor(esc% c+ci vreau s+,!i m+rturisesc tot adev+rul" nu sunt m+ritat+= cum a$ fi putut s+ m+ m+rit f+r+ (inecuv ntarea dumitaleB I @ste drept murmur+ Mincent. .re(uia s+ m+ fi * ndit la asta. I /u m+ voi m+rita niciodat+ cu 2e3nier continu+ t n+ra fat+. I @4% e4: f+cu Mincent% care devenea distrat. #eart+ de )ndr+*osti!i... Privirea i se opri asupra 4ainelor (+r(+te$ti r+sp nclite pe mo(ile $i ad+u*+" I .e cunosc" e$ti fiica mamei tale= nu puteai s+ ai purt+ri ur te. @ste aici ceva pe care eu nu,l )n!ele*. @0,plic+,te% dar repede. Dn noaptea asta am trea(+% mult+ trea(+. I #e trea(+ po!i avea% (unul meu tat+B @$ti zdro(it de o(oseal+... I 7a (om(+ni Mincent zdro(it. /u voi a-un*e p n+ la (+tr ne!e. #opiilor le tre(uiesc p+rin!i" tu ai fost crescut+ ca o domni$oar+. <pune,mi totul. ;i vor(e$te repede. I /u am nimic de m+rturisit% care s+ m+ fac+ s+ ro$esc zise Ir8ne% )n+l nd capul f+r+ s+ vrea.

I #u. at t mai (ine. 7ar care alt om dec t 2e3nier poate s+,$i lase 4ainele la tineB Iat+ ce vreau s+ $tiu. I 9ici nu sunt acas+ la mine% tat+. Privirea lui Mincent lu+ o e0presie plin+ de )n*ri-orare. I 9tunci murmur+ el )nseamn+ c+ m,ai )n$elatB #+ci sunt si*ur c+ am urmat toate indica!iile din scrisoarea ta" o )nv+!asem pe dinafar+. Ir8ne era ea )ns+$i teri(il de tul(urat+. D$i d+dea seama c+ urm+torul ei cuv nt va face s+,i $neasc+ )n fa!+ dovada unei -osnice infamii. Mincent spunea" I &intea mi,e sl+(it+% e adev+rat% totu$i n,am visat. 9m primit scrisoarea copilei mele% sunt si*ur de asta. Pe drum am citit,o de o sut+ de ori. 7in aceast+ scrisoare am aflat de moartea diavolului... Iar c t despre faptul dac+ e scrisul t+u ad+u*+ el adres ndu,se Ir8nei ai s+ vezi: Dn timp ce vor(ea% se scotocea prin (uzunarele 4ainei% de unde scoase mai )4t i ni$te pistoale $i un pumnal. I )n c+l+torie tre(uie s+ fii )narmat (odo*+nea el drept scuz+. 7rumurile sunt nesi*ure... 9$a: stri*+ apoi. Iat,o: Prive$te. Ir8ne lu+ scrisoarea pe care i,o )ntindea. @ra at t de palid+% de parc+ nu mai avea nici o pic+tur+ de s n*e )n vine. D$i aducea aminte de cuvintele contesei &ar*uerite% care )i spusese" 5.at+l dumitale a plecat de la mina din <tol(er* )n urma unei scrisori de la dumneata6. Privi scrisoarea. O lacrim+ )i arse pleoapa% )n timp ce murmura" I @ scrisul meu% dar e de m na lui... 7oamne 7umnezeule% m+ vei os ndi oare s+,l ur+scB XMIII <#2I<O92@9 Mincent #arpentier% ca ma-oritatea celor cu mintea (olnav+% care vor s+,$i dovedeasc+ lor )n$i$i c+ sunt lucizi% se ar+t+ foarte mul!umit c+ a re*+sit scrisoarea. D$i $ter*ea fruntea z m(ind% at t de o(osit de parc+ ar fi aler*at po$te )ntre*i% dar z m(etul care )i lumina fa!a era sinistru la vedere. I 9m spus eu: ;tiam eu (ine: murmur+ el. 9m eu idee a mea% este adev+rat= dar asta nu )nseamn+ c+ mi s,a )ntunecat mintea de tot. ;i #ristofor #olum( )$i avea idee a lui $i nu era ne(un. Ma ride mai (ine cine va ride la urm+. Ir8ne nu,l mai asculta. Dncepuse s+ citeasc+ scrisoarea% urm+rind r ndurile cu o ad nc+ )ncremenire. <crisul ei de femeie% ele*ant $i *ra!ios% era at t de (ine imitat% )nc t )n primul moment fu cu totul surprins+. .otu$i nu putea e0ista nici un fel de )ndoial+% deoarece ea $tia (ine c+ nu scrisese aceast+ scrisoare= dar se * ndi" 5Oricare altul% afar+ de mine% s,ar fi l+sat )n$elat6. ;i idee a e0amin+rii )$i croi drum. Dn imita!ii se petrece un fapt curios. Oric t de mare ar fi )ndem narea falsificatorului% el nu se poate niciodat+ dez(+ra de 5m na6 lui% adic+ de felul s+u personal de a m nui condeiul. 9cest lucru este caracteristic% ca $i stilul unui literat% ca $i maniera unui pictor. Poate fi de*4izat% dar nu suprimat.

@0per!ii se )n$al+ arareori asupra acestui indiciu% mult mai si*ur c4iar dec t forma literelor% voin!a pu!ind )ntotdeauna s+ sc4im(e o(i$nuin!a. Ir8ne nu era o e0pert+% dar era femeie $i aici era vor(a de (+r(atul care )i ocupase * ndurile din primele zile ale tinere!ii sale. #avalerul &ora )i scria adesea. @a citea $i recitea de fiecare dat+ scrisorile lui. 5& na6 lui )i era tot at t de (inecunoscut+ ca $i intona!ia *lasului. Dnainte de a fi ci, tit% sau mai cur nd de a fi )n!eles o sin*ur+ fraz+ din scrisoarea fals+% Ir8ne $tia c+ era scris+ de cavalerul &ora. Precau!iunile luate ca s+,l am+*easc+ pe Mincent% departe de a zdruncina si*uran!a Ir8nei% erau tot at tea indicii care pledau )mpotriva cavalerului &ora. 9ici% ra, !iunea se asocia cu prima impresie% instinctiv+ $i senti, mental+. Fusese )ntre(uin!at+ )ns+$i 4 rtia de scris a Ire, ne:% unul din plicurile ei% ceara $i c4iar pecetea. /umai cineva aflat )n apropierea ei putea s+,$i procure aceste accesorii. Dn momentul c nd Ir8ne )ncepu s+ citeasc+ cu aten!ie% adic+ s+ )n!elea*+ sensul mesa-ului% actul preliminar era )nf+ptuit% convin*erea ei era deplin+. Iat+ care era con!inutul scrisorii" Ir ,fr. .6.V m J) >unul $i scumpul meu tat+6 /efericirea vie!ii mele este c+ te $tiu )n*ropat )n funaul acelui morm nt% la care numai * ndindu,m+ m+ trec fiorii. <unt sl+(it+ $i foarte (olnav+% altfel a$ fi luat dili*enta ca s+ viu la <tol(er* s+ te aduc cu mine. 7e c nd te,am v+zut acolo at t de trist $i de sc4im(at% c4ipul t+u )mi st+ruie mereu )n fa!a oc4ilor. Inima )mi spune c+ tu n,ai f+cut niciodat+ r+u. /u mi,ai )ncredin!at secretul t+u% dar sunt si*ur+ c+ nu de -usti!ie !i,e fric+% de asta sunt si*ur+. Mor(e$ti mereu de du$mani puternici. .remur de team+ s+ nu,!i descopere refu*iul. .ocmai acolo% tat+ dra*+% prime-dia poate fi mai amenin!+toare. O crim+ poate fi at t de u$or s+v r,$it+ $i ascuns+ )n )ntunecimile acelea: Inima )nceteaz+ s+,mi mai (at+ c nd m+ * ndesc la asta. .e v+d sin*ur $i f+r+ ap+rare. Aaleriile acelea sunt at t de lun*i $i de )n*4e!ate: #ui ai putea s+ ceri a-utorB @i n,ar avea nici m+car nevoie s+,!i sape un morm nt% fiindc+ la fiecare pas se desc4ide o pr+, 9cest pasa- din scrisoare era $ters $i )nne*rit de urmele de m ini ale lui Mincent% care pro(a(il )l citise $i,l recitise cu de*etele )nc+ murdare de la lucru. Ir8ne ridic+ oc4ii spre el. #redea c+ privirea tat+lui ei o urm+rea )n timp ce citea. 7ar nu era a$a. Pleoapele lui Mincent erau )nc4ise% iar el se r+sturnasc pe speteaza fotoliului. 7ac+ n,ar fi fost mi$carea (uzelor lui care,i tremurau )ncet $i f+r+ s+ scoat+ nici un sunet% ai fi putut crede c+ doarme% Oi,e r+u% tat+B )ntre(+ t n+ra fat+ )n*ri-at+% c+ci avea )ntr,adev+r un aer de muri(und. Mincent tres+ri $i r+spunse" i

I Parisul +sta este enorm. 'ocul unde vreau s+ m+ duc e departe% foarte departe de aici. <e )ntrerupse% ca s+ adau*e" I #+ci m+ aflu la Paris: Iar el e mort: <pune,mi E+ a murit cu adev+rat... D$i l+s+ capul )n piept. A ndul )i trecu la altceva. &urmur+" I 7up+ el% era r ndul lui 2e3nier. /u mai. r+m nea dec t 2e3nier. 7e ce a spus Ir8ne" nu m+ voi m+rita niciodat+ cu 2e3nierB... Fetele tinere sunt ne(une. Alasul )i devenise nedeslu$it. Ir8ne nu mai )n!ele*ea ce spunea. i @a )$i continu+ citirea" ..1i $i noapte m+ * ndesc la asta% dra*+ tat+. 9i f+cut (ine c+ ai fu*it atunci% dar acum ceva )mi spune c+ prime-dia se afl+ )n fundul acelui ori(il refu*iu. 9nii au trecut. 7ac+ ai $ti c t e$ti de sc4im(at: # nd am venit s+ te v+d% eu% care sunt fiica ta% a(ia te,am recunoscut. #ei mai (uni prieteni% cei mai feroci du$mani ai t+i ar trece pe Ln*+ tine pe strad+ f+r+ s+ te recunoasc+. /ic+ieri nu e$ti mai (ine ascuns c+ la Paris. /u voi putea fi lini$tit+ dec t atunci c nd voi ve*4ea eu )ns+mi asupra dumitale. .at+% nu sunt (o*at+% dar lucrez% $i voi avea )ntotdeauna at t c t tre(uie pentru noi am ndoi. #amera mea este mare. 9re vedere spre c mpie% sau mai de*ra(+ ai putea -ura c+ e cea mai frumoas+ $i mai r z+toare c mpie din lume. #+ci nu vreau s+ te )n$el cu nimic. 9ceast+ mas+ de verdea!+ de su( fereastra mea este cimitirul Pere,'ac4aise= dar vei vedea $i tu: afar+ de un sin*ur morm nt% care aminte$te de monumentele al(e din Italia noastr+% oc4iul ar c+uta )n zadar vreo urm+ de cript+. .ufi$urile $i florile ascund tot ce este trist% iar morm ntul colonelului >ozzo,#orona seam+n+ el )nsu$i cu acele mici temple construite ca s+ )nfrumuse!eze *r+dinile... Ir8ne se opri din nou. /u $tiu cum s+ e0plic faptul. <i*ur% o 4 rtie nu poate p+stra urma unei emo!ii% $i totu$i dou+ amprente de de*ete crispate% )n care c+r(unele minei se imprimase )n liniile fin trasate ale epidermei% 5care sunt% dup+ p+rerea fiziolo*ilor% or*anul $i sediul pip+itului% ap+reau la cele dou+ capete ale r ndului ce con!inea numele colonelului >ozzo,#orona. 2)ndul era astfel pus )ntre dou+ paranteze. 7e (un+ seam+% aten!ia cititorului s,a oprit aici cu luare,aminte. ;i f+r+ )ndoial+ c+ scriitorul a pus m na pe condei tocmai ca s+ spun+ acest lucru. Faptul ap+rea ca din )nt mplare. Ln motiv )n plus. O femeie a fost aceea care a *+sit a0ioma" adev+ratul * nd al unei scrisori se afl+ )n post,scriptum. 7ar aceasta putea fi vala(il pe vremea c nd a0iomele erau adev+rate% )naintea potopului. 9st+zi% post, scriptumul nu mai spune nimic. Inten!iile unei scrisori se furi$eaz+ pe unde pot% dar eu v+ recomand s+ urm+ri!i propozi!iile incidente. @le sunt ca $i m+su!ele. Pui pe ele o(iectele care te incomodeaz+. 7ac+ totu$i nu descoperi nimic% iscode$te punctua!ia% cerceteaz+ pecetea% disec+ isc+litura. 9m descifrat inten!iile unei scrisori p n+ $i dup+ plic $i marca po$tal+. 7up+ ce citi pasa-ul de mai -os% Ir8ne nu se mai )ntre(+ la cine se referise adineauri

Mincent% c nd spusese" @l e mort. 7ar c4iar aceast+ descoperire n+$tea )n mintea ei o confuzie. <e afla )nc+ su( impresia )ntrevederii cu contesa &ar*uerite $i toate cuvintele contesei proclamau sfin!enia omului pe care Mincent )l numise 5diavolul6. Ir8ne )ncerc+ s+ pun+ o )ntre(are% dar Mincent )$i desc4ise mica lui valiz+ )n care se aflau )n*r+m+dite laolalt+ len-erie% 4aine% o p ine $i diferite scule de fier. Ir8ne continu+ s+ citeasc+. <crisoarea se termina astfel" <unt prea suferind+ ca s+ vin s+ te a$tept la dili*ent+% )!i voi indica deci cu e0actitate itinerarul pe care,l vei urma ca s+ po!i a-un*e la mine. &ai )ni)i% )!i las o zi )ntrea*+ ca s+ te pre*+te$ti. ;) eu tre(uie s+,mi aran-ez camera% dorind s+ te ,primesc c t mai (ine. Mei pleca a doua zi dup+ primirea acestei scrisori. Ara!ie drumului de fier care s,a terminat )ntre 'ie*e $i guievrain% vei str+(ate% teritoriul )n c teva ore. 7e la frontier+ p n+ la Paris% ia,!i un loc (un )n cupeul dili*entei. Pentru cazul c+ nu vei avea (ani% )!i trimit al+turat un mic mandat asupra lui" Mer(ocef $i fiul% din 'ie*e. &,am informat. 7ili*enta din >el*ia sose$te la. Paris )ntre ora zece $i ora unsprezece. Po!i s+ a-un*i la m+rie )nainte de.miezul nop!ii. . Dmi cuno$ti adresa% )n strada #elor care pleac+% (ariera &i*dalilor6 lin*+ Pere, 'ac4aise. Orice tr+sur+ te va conduce aici. 7ar cum aici nu e0ist+ portar $i toat+ lumea va fi culcat+ la acea or+% noteaz+ (ine indica!iile pe care !i le dau. 9poi% scrisoarea descria )n am+nunt parcursul pe care cititorul )l cunoa$te. @ra e0plicat totul. /umai c+ itinerarul% a-uns la platforma pe care se desc4idea )n realitate u$a Ir8nei% nu se oprea acolo. @l continua% spun nd" 'a noi nu e nimic luminat% este o (iat+ cas+ s+rac+. >a*+ de seam+ s+ nu nimere$ti )n alt+ parte. L$a camerei mele nu d+ pe platform+. Pe aceasta o vei traversa $i vei lua,o la dreapta% pe coridor% unde vei fi la cap+tul drumului% c+ci pe coridor nu locuiesc dec t eu. .e a$tept $i sunt dinainte fericit+ la * ndul c+ te voi )m(r+!i$a% (unul meu tat+. Feti!a ta care te iu(e$te. @ra semnat simplu" 5Ir8ne6. Ir8ne )mp+turi )ncet scrisoarea. I .at+ , zise ea nu eu am scris aceast+ scrisoare. Mincentl$i )nc4ise valiza. Ln z m(et%)i flutur+ pe (uze. 7ar% aproape imediat dup+ aceea% privirea i se tul(ur+ din nou. I <+ $tii , f+cu el c+ eu nu mai )n!ele* c nd se *lume$te. /u te -uca cu mine. I 9n= spus adev+rul% tat+ afirm+ t n+ra fat+. #ineva mi,a imitat scrisul. Paloarea lui Mincent c+p+t+ o nuan!+ cenu$ie $i un fior )i trecu prin tot corpul. I 9tunci este o capcan+: ( l( i el. Ir8ne st+tea pe * nduri. @a zise% c+ci )ncerca )nc+ s+ se mai )ndoiasc+" I 7ac+ ar fi o capcan+% el nu $i,ar fi p+r+sit camera )n ziua $i la ora indicat+ )n scrisoare. I 7espre cine vor(e$tiB I 7espre cel la care ne afl+m.

I 7ar nu suntem la . tine acas+B ZY /u% tat+. I 'a cine suntemB 'a cavalerul &ora. Mincent #arpentier respir+ u$urat din ad ncul pl+m nilor% ca $i cum se temuse s+ nu aud+ alt nume. @l repet+% f+c nd apel la memorie" I #avalerul &ora... un italianB , 7a% din /eapole. I /u,mi amintesc s+ mai fi auzit vreodat+ acest nume... <e )ntrerupse% ca s+ adau*e" I # t despre ziu+ $i or+% suntem )ntr,adev+r la ora sta(ilit+% dar ziua era fi0at+ pentru m ine. I #um a$aB )ntre(+ Ir8ne. I )!i voi spune= din scrisoarea ta% eu nu am re!inut dec t un sin*ur lucru" anun!area mor!ii lui. #cea ce m+ pune pe * nduri: .re(uie s+ fie $i asta o minciun+% ca tot restul. I Mor(e$ti despre colonelul >ozzo% tat+B I 7a... Dntr,o zi vei )n!ele*e de ce anun!area acestei mor!i ridica lespedea de pe morm ntul meu... 7ar tu po!i s+,mi r+spunzi. <crisoarea spune c+ i se vede morm ntul de% la,fereastra ta. , <crisoarea spune adev+rul. I 9i citit inscrip!iaB I )n litere de aur% pe lespedea de marmur+ al(+. .r+s+turile lui Mincent% -uc+u$e ca ale unui copil% se luminar+. l ,. I #e spuneamB relu+ el. I Mor(eai despre ziua fi0at+% r+spunz nd la o(serva!ia mea asupra a(sen!ei cavalerului &ora. . 9$a,i. Puteam oare s+ mai a$teptB # nd am citit r ndul acela% care mi se p+rea c+ se desprinde din scrisoare cu litere de foc% r ndul )n care se vor(e$te de monumentul funerar al persecutorului meu% al asasinului meu% am luat,o la fu*+ prin *aleria minei% stri* nd" 5@ mort: @ mort:6 /u era un acces de ne(unie% fata mea. &oartea aceluia este via!a mea. ;i ce )nseamn+ via!a meaB >ucuria% (e!ia% voluptatea nespus+ de a vedea )nc+ o dat+ tezaurul meu: I @ste oare al dumitale% tat+B )ntre(+ Ir8ne. Mincent #arpentier se ridicase )n picioare. Fi*ura i se color+ su(it. Patima )i d+du pentru o clip+ aparen!a puterii $i a tinere!ii. I 9 fost o munc+ de uria$ zise el cu o voce *rav+ $i plin+ de o tainic+ emfaz+ un calcul )n*rozitor: #el care ar scrie povestea cercet+rilor mele% a sfor!+rilor mele% a spaimelor mele% a prime-diilor mele% a c4inului meu% nu va fi crezut. .ezaurul )mi apar!ine% fiindc+ eu l,am descoperit: Oc4ii care )i ardeau )n cap se stinser+ dintr,o dat+. 9runc+ Ir8nei o privire vl+*uit+. Mocea i se str nse )n * t $i el continu+ )ncet% r+spunz nd unei )ntre(+ri care nu,i fusese pus+" I Lnde se afl+B /imeni nu va $ti. /ici 2e3nier% nici tu. @l arde% ucide. Dl p+strez

numai pentru mine% numai pentru mine sin*ur% c+ci el )nseamn+ moarte: XIX I/I&9 I2@/@I .imp de c teva minute% Mincent #arpentier r+mase prad+ unui fel de delir. #uvintele sale% care erau din ce in ce mai )ne)lcite% a-unser+ cu totul de ne)n!eles. #ompleta lui istovire )l calm+. 'a )ntre(+rile Ir8nei% care )ncerc+ s+ readuc+ discu!ia pe f+*a$ul ei firesc% el )i r+spunse% o(osit $i indiferent% c+% )n toiul ner+(d+rii% plecase din <tol(er* cu o zi mai devreme. Dn consecin!+% cavalerul &ora nu,l putea a$tepta dec t a doua zi seara la aceea$i or+. 9(sen!a cavalerului nu era deci o circumstan!+ )n favoarea lui. Ir8ne era mai mult indi*nat+ dec t )nsp+im ntat+. @a )ncerc+ totu$i s+ nu cread+ )n urzeala aceasta de necrezut% care o )nv+luia )n mod evident. .otul p+rea imposi(il )n aventurile ei din aceast+ noapte% dar totul era real% c+ci inima $i ra!iunea sa erau de acord s+ se )ndoiasc+% iar )ndoiala odat+ )nvins+% disp+rea $i din mintea $i din inima ei. I ;i cum se face c+ e$ti aici% la cavalerul &oraB )n, tre(+ deodat+ Mincent. Dl cuno$tiB Ir8ne se ro$i% dar r+spunse" I )l iu(eam% tat+. Mincent nu se ar+t+ prea surprins. A ndul )i r+t+cea aiurea. Ir8ne ad+u*+" I #avalerul &ora mi,a promis s+ m+ ia )n c+s+torie. Menea pe la mine. @ste prima oar+ c nd am intrat la el% dar va fi $i ultima. I 94: f+cu Mincent% a c+rui lini$te p+rea $i mai ciudat+ dec t surprinderea de adineauri. 9tunci% prin tine a aflat el refu*iul meuB 7e multe ori e$ti ucis de propriii t+i copii. I Iart+,mi aceast+ *re$eal+% tat+= avem )ncredere )n el. I /iciodat+ n,ar fi tre(uit s+ mai dau semne de via!+% nici c4iar !ie. 9$a )mi tre(uie: Lrm+ o t+cere. I ;i de ce acest &ora mi,ar fi )ntins o capcan+B f+cu Mincent% care )$i vor(ea lui )nsu$i. 9ici tre(uie s+ fie mna Fracurilor /e*re. 9cest &ora este f+r+ )ndoial+ unul nou. I .at+% tre(uie s+,!i spun totul f+cu Ir8ne% cu *reutate. 9dineaori% cineva )l acuza )n fa!a mea pe cavalerul &ora $i martor mi,e 7umnezeu c+ nu l,am crezut: spun nd c+ el este $eful Fracurilor /e*re. I ;eful , repet+ #arpentier $eful: )ntr,o locuin!+ mizera(il+ ca asta: 7ac+ ar veni acum% l,a$ ucide ea pe un c ine. ;i s+ nu )ncepi eu v+ic+reli% m+ )n!ele*i: ;eful: #ine -poate s+ fie $eful acumB 7omnul 'ecoE e mort% $i asta nu amaflat,o din vis. &i,a spus,o pro(a(il 2e3nier... 9re vreun nume de (otez% acest $efB 94: ;eful:. I 9lt+dat+ pronun!+ rar Ir8ne c nd maica &+ria cea >un+ )mi vor(ea de el% )i spunea contele Nulian. 'ui Mincent i se urc+ tot s n*ele )n o(raz. 9l(ul oc4ilor i se in-ecta $i p+rul i se z( rli pe cap. @ra )nsp+im n,t+tor s+,l vezi.

I #e ai% tal+B stri*+ Ir8ne )n*rozit+. #arpentier )ncerc+ s+ se ridice% dar nu reu$i. 7in ro$u cum era% c4ipul )i deveni livid. I .at+% tat+: f+cu t n+ra fat+% care se repezi s+,l prind+ )n (ra!e. @l o respinse. I < nt ne(un (ol(orosi el ne(un de,a (inelea% simt foarte (ine asta. 9ud cuvinte de pe cea lume" maica &+ria cea >un+% contele Nulian... &i,aduc aminte" era )n acela$i timp $i (+r(at $i femeie% $i t n+r $i (+tr n... D!i d+deade pe atunci t rcoale.6 din cauza mea: A4icise taina din fundul inimii mele. .aina arde% sr+luce$te= $i se vede% se simte prin carnea $i oasele mele: D$i ap+s+ cu am ndou+ m inile fruntea% ca $i cum ar fi vrut s+ nu o lase s+ plesneasc+. 9poi zise deodat+% cu un ris sinistru" #ontele Nulian )i face curte fetei mele: #ontele Nulian )mi d+ )nt lniri: Ln mort care )$i are co$ciu*ul )n cimitir $i camer+ )n ora$... <e opri $i,$i a!inti privirea asupra Ir8nei% ad+u*ind" I ;i ce este acoloB .u $tiiB #e este oare )n acel morm nt% pe care au s+pat numele colonelului >ozzo,#oronaB Ir8ne nu r+spunse. Dn t+cerea care urm+% $i tat+l $i fata )$i a!in lir+ deodat+ urec4ea la z*omotele nel+murite ce veneau de afar+. 7e ia )nceputul )ntrevederii lor% drumul Perilor r+m+sese a(solut lini$tit% ca $i partea cimitirului de lin*+ zidul )ncon-ur+tor. #4iar )n clipa )n care Mincent vor(ea despre morm ntul colonelului% v ntul aduse l+tratul *ros al unui dul+u co p+rea% c+ um(l+ prin cimitir. 9proape )n acela$i timp% frunzi$ul (osc4etelor se mi$c+ $i se auzir+ pa$i pe nisipul aleii. Ln *las% nici tare% nici sla(% rosti aceste cuvinte fce se puteau distin*e" I Ssta,i #ol!,Pv+u: /+t+r+ul de <imilor l,a sc+pat: Ir8ne se repezi la fereastr+. Dn trecere% ea sufl+ )n,luminare $i camera se cufund+ )n )ntuneric. Mincent )ncerc+ s+ spun+ ceva% dar Ir8ne i,o lu+ )nainte" I Pentru via!a noastr+ a am ndurora% tat+% nu vor(i: '+tr+turile se apropiau. # nd Ir8ne a-unse la fereastr+% v+zu% la lumina difuz+ a lunii ascuns+ )n nori% um(re care se mi$cau )n -urul morm ntului. ;i un *las zise% de data aceasta )ncet" I 'a fereastra italianului era lumin+. 9cum s,a stins: >+*a!i de seam+: Mincent reu$i s+ se ridice )n picioare. I #e este% feti!a% ce esteB )ntre(+ el )nsp+im ntat. I /u $tiu r+spunse Ir8ne. Poate c+ vom avea r+spunsul la )ntre(area pe care ai pus,o adineaori. I #e )ntre(areB I )ntre(ai ce au pus )n morm ntul colonelului >ozzo,i #orona... 7ar% t+cere: 9scult+:

'+tr+turile deveneau tot mai furioase. I O sut+ de franci pentru c4efuial+ cui su*rum+ animalul: murmur+ primul *las. I se r+spunse" I 2o(lot $i 1ep43r.sunt la r+sp ntia #rucii. @i au tot ce le tre(uie. I 7ar pazniciiB I Sia dorm du$i. 2o(lot le,a )ndulcit rac4iul asear+. I 2o(lot: f+cu Mincent% care era acum al+turi de fiica lui. D!i aduci aminte de frumosul meu dul+u danez% care te iu(ea at t de multB #ezarB I Lltimul dumitale valet de camer+ se numea 2o(lot% tat+. I 7a. Primul meu asasin... /u apuc+ s+ termine. '+tr+turile c inelui% care se apropiau ne)ncetat% se sc4im(ar+ dintr,o dat+ )ntr,un urlet prelun*% curmat de un 4orc+it. I <f r$itul lui #ol!,2+u ,r, zise cineva )n cimitir. &ort pe c mpul de onoare: 9poi cel care vor(ise primul ad+u*+" I 2o(lot +sta are stof+. >ine au f+cut c+ l,au tocmit $i pe 1ep43r. Ir8ne era numai urec4i% cufundat+ oarecum )n ace$ti ocean de taine ine0plica(ile. #cea ce se petrecea )n cimitir o f+cu s+,$i )ndrepte numaidec t * ndurile la doamna contes+ de #lare% pe care X l+sase )n camera ei. #ontesa tre(uie s+ fi auzit $i s+ fi v+zut totul% $i ea. F+r+ )ndoial+% luase locul Ir8nei tocmai ca s+ aud+ $i s+ vad+ totul. .imp de o clip+% luna% ie$it+ din nori% scald+ peisa-ul )ntr,o lumin+ al(+. &orm ntul colonelului ap+ru din um(r+. /u era nimeni )n -urul lui% dar frunzi$ul din apropiere se mi$ca. Ir8ne se )ndep+rt+ (rusc de la *eam% tr+* ndu,l $i pe tat+l ei dup+ d nsa. Mincent era lini$tit. P+rea interesat% aproape amuzat. @l zise" I 7e ce dracu vor ei s+ violeze un morm nt *olB @ curios% pe cuv nt: l @ *olB * ndi tare Ir8ne. Mincent o privi la lumina sla(+ ce p+trundea )n camer+% apoi se d+du )nd+r+t% ca )n fa!a unui * nd ce l,ar fi lovit cir (rutalitate. I #rezi tu f+cu el cu o voce zdro(it+ de emo!ie ai tu motive s+ crezi c+ tezaurul este acolo% )n morm ntB ;i )nainte ca Ir8ne s+ fi putut r+spunde% ad+u*+" /u% nu% nu l 'ocul cel+lalt este mult mai (un: 7ac+ ai vedea c t este de (ine lucrat: @u% eu )l v+d )n fiecare noapte% $i de dou+zeci de ori pe noapte. @ste tot un morm nt% sau mai (ine zis o capel+ funerar+. @0ist+ acolo o m+re!ie care )!i )nfioar+ inima% ca * ndulia 7umnezeu. @ste mic+% dar vast+ c t lumea. @i% feti!o% feti!o% c t e$ti de fericit+ sau de nenorocit+ c+ pot: r+m ne rece )n fa!a sc+p+r+rii acestor * nduri: Ir8ne z m(i trist. I 'a ce mi,ar folosi tot acel aurB murmur+ ea. Inima mea s,a )n$elat. 9m dispre!uit pe cel care m+ iu(ea... $i pe care )l iu(eam% poate... I <+ iu(e$ti: <+ iu(e$ti:... stri*+ Mincent% care ridic+ din umeri. &are scofal+: 7ar se )ntrerupse $i relu+ )ndat+"

I 9i dreptate: .re(uie s+,l iu(e$ti pe 2e3nier. @ un (+iat (un. ;i eu am iu(it. 7ar iu(irea moare% $i nu las+ )n urm+ dec t lacrimi. 9urul este nemuritor. 9scult+. O femeie nu poate rezista unui demon. 9cel om care !i,a furat inima este demonul aurului. /u pe tine te voia el% ci pe mine. 7ar )n mine e0ist+ ceva supraomenesc% c+ci am sc+pat de prime-die prin zece% prin dou+zeci de minuni. 9urul mi,a dat aceast+ putere. 9m v+zut aurul $i asta m,a c+lit. 7emonul are dreptate s+ se team+ de mine. /umai eu sunt% )n tot universul% capa(il s+,l zdro(esc% s+,l )n+(u$ su( *reutatea propriului s+u tezaur... Ca% 4a% 4a continu+ el )ntr,un 4o4ot de r s am muncit timp de luni $i ani. 9m citit ceasloave vec4i care vor(eau de alam(icuri% de creuzete% de (aloane de sticl+ )n care plum(ul cenu$iu devenea *al(en ca o raz+ de soare. /e(unii: Dn ad ncurile acelei nop!i *roaznice% )n *aleria )n care t rn+copul meu mu$ca stratul de c+r(une% am mai consultat $i alt+ carte" -udecata mea. ;i am n+s,cocit% )n!ele*e,m+ (ine% mi-locul de a ascunde )ntre* tezaurul la su(suoara mea. @u% prive$te,m+: #rezi tu c+ poate fi omor t un om c+ptu$it cu tot aurul din lumeB Ir8ne nu mai asculta. O resemnare trist+ o cople$ea. 9$tepta s+ se )nt mple ceva tra*ic $i nu f+cea nici o sfor!are ca s+ lupte )mpotriva nenorocirii necunoscute care o amenin!a. <e )ndrept+ spre fereastra opus+% cea care avea vederea spre camera sa% dar nu mai v+zu lumin+ acolo. Mincent veni dup+ ea. D$i puse m inile pe umerii ei $i continu+% de a(ia pronun nd cuvintele% ca $i cum (e!ia i,ar fi )ncurcat lim(a )n *ur+" I # t vrei tu s+ cape!i ca dot+B #+ci dup+ ce voi avea tezaurul% nu m+ vei mai vedea. Moi disp+rea. /u voi fi nici )n cer% nici )n iad. Moi fi )n aur. # t vreiB 9m s+ m+ duc c4iar )n aceast+ noapte% imediat= am s+ m+ ad+p din izvorul nesecat% a$a cum umpli o cup+ cufund nd,o )n apa oceanului. # t vreiB I .at+ zise Ir8ne dinspre cimitir nu se mai aude nimic. #el pe care )l nume$ti demonul se va rc ntoarce. Mincent se )nfiora din cap p n+ )n picioare% ca $i cum o de$teptare (rusc+ i,ar fi zdruncinat e0tazul. I @ adev+rat% e adev+rat f+cu el suntem )n casa lui% suntem c4iar )n capcan+. <+ ie$im. 7u,m+ )n camera ta. , I /u pot s+ te duc )n camera mea% tat+% I 7e ceB Dn c teva cuvinte $i f+r+ s+ pronun!e nici un nume% Ir8ne povesti cum una din no(ilele sale cliente )i luase in mod (izar cu )mprumut% pentru o noapte% camera. . Mincent o asculta cu aten!ie% iar Ir8ne continu+ astfel" I Pot s+,!i ofer un alt ad+post. 9ceast+ contes+ de care )!i vor(esc este foarte cunoscut+ $i ea l,a ad+postit $i pe 2e3nier% urm+rit ele acela$i, du$man% care e $i al dumitale. @a se intereseaz+ de dumneata. #onduce o mare asocia!ie de (inefacere% care ve*4eaz+ asupra dumitale cum a ve*4eat $i asupra lui 2e3nier $i asupra mea. I Parc+ se aude sc r itul unui *rila- care se desc4ide: o )ntrerupse Mincent

#arpentier% apropiindu,se de fereastra ce d+dea spre Pere,'ac4aise. O asocia!ie de (inefacere spuiB #are ve*4eaz+ asupra meaB Ln marc nor ne*ru acoperea cerul. 9far+% totul intrase )n )ntuneric. .otu$i% )n -urul morm ntului% al c+rui *rila- sc r i )ntr,adev+r din ni pentru a doua oar+% puteau fi z+rite dou+ sau trei um(re. O clip+% acea lumin+ ro$iatic+ pe care contesa &ar*ucrite o v+zuse )n+untru% ca $i cum. cineva ar fi co(or t )n ad ncul morm ntului% se ar+t+ din nou% dar de data aceasta ridic nclu,se $i disp+r nd apoi imediat% , #um se nume$te contesa taB )ntre(+ Mincent cu o voce clar+ $i 4ot+r t+. , 7oamna &ar*ucrite de #lare r+spunse Ir8ne. 9far+% o voce zise" I @ cineva la fereastra italianului" <unt si*ur de asta. Mincent o apucase pe fat+ de m n+. I >+nuiam eu zise el cu un ton 4ot+r t. <untem )ncon-ura!i de Fracurile /e*re. #uno$ti pe cineva )n casa asta c+ruia s+,i po!i cere ad+postB Ir8ne scutur+ din cap.%. .r+iesc sin*ur+ r+spunse ea. /u vor(esc niciodat+ cu nimeni... 7eci% tat+% tre(uie s+ ne ferim de doamna contes+ de #lare ca $i de cavalerul &ora.B I 7e ea tre(uie s+ te fere$ti $i mai mult. I .otu$i% ea este du$mana lui de moarte. .at+% (ietul meu tat+% clac+ ai $ti )n ce *roaznic+ )ndoial+ mi se cufund+ mintea: <imt c+ ne afl+m pe mar*inea unei pr+pa$tii%, dar nu )n!ele* nimic% nimic: <uf+r c4inurile iadului. Mincent zise cu r+ceal+" I 9$a este c nd )nne(une$ti. 9m trecut $i eu prin asta. 7ar eu nu am )nne(unit. @u v+d limpede. <unt acolo% de o parte #avalerii .ezaurului% care caut+ $i vor c+uta mereu% de cealalt+ parte% demonul% care s,a ascuns p n+ $i )n morm nt ca s+ nu fie asasinat. <in*ur contra o mie% demonul va fi cel mai tare. I Prive$te f+cu Ir8ne iat+ ni$te oameni care <ar peste zidul cimitirului. Mincent privi $i murmur+" , #e vor fi *+sit )n co$ciu*B I .at+% vor fi aici )n c teva minute. I Iar doamna contes+ de #lare va fi foarte mul!umit+ s+ revad+ un vec4i prieten ca mine zise Mincent #arpentier% cu un fel de lini$te ciudat+. 9m cunoscut,o pe c nd se numea &ar*uerite de >our*o*ne% )n cartierul 'atin. 9 ucis% pe atunci% mai mul!i >uridani: @u v+d l+murit% da: M+d (ine: .o!i se. Dnv rteau )n -urul t+u nu pentru tine% ci pentru mine. @u sunt <@#2@.L': Moiau s+ pun+ m na pe mine" unul ca s+ )n*roape secretul la o sut+ de picioare su( p+m nt% ceilal!i ca s+ afle acest secret. D$i frec+ )ncet m inile $i relu+" I /umai eu sunt ,)n prime-die. #u tine ce,ar putea s+ fac+B , /u te voi p+r+si:... voi s+ stri*e Ir8ne. I @i% ei% ei: f+cu Mincent. Mor(e mari. @u am trea(a mea% $i m,ai st n-eni... 94: 7iavolul: #e (ine i,a lucrat: 7ar pe mine nu m+ va lucra: 2eaprinse c4iar el luminarea% zic nd"

I Mreau s+,i scriu procurorului re*al% ca s+,i denun!: Moi face o list+: )i cunosc pe to!i pe nume: 'a lumina care se r+sp ndi )n -urul lor% Ir8ne v+zu c+ privirea tat+lui ei era din nou r+t+cit+. @a c+zu )ntr,o ad nc+ descura-are $i )i trecu prin * nd s+ stri*e 5Foc:6% ca s+ ridice toat+ casa )n picioare. 7inspre cimitir nu se mai auzea $i nu se mai vedea nimic. Mincent continua pe tonul cel mai lini$tit" I @lB 7e ce m,a$ ocupa de elB 2e3nier )l va ucide" asta le e soarta. #umB /umai 7umnezeu sin*ur $tie: Ir8ne )$i )mpreun+ m inile $i stri*+" I 2e3nier: )l uitasem pe 2e3nier: <e afl+ la palatul acelei femei. @l ne va ap+ra% el te va salva% tat+% sunt si*ur+. Dn apropierea unui ne(un% totul ia un aer de ne(unie" Ir8ne se repezi spre u$+% ca $i cum palatul de #lare ar fi fost la ci !i va pa$i de acolo. Mincent o opri. I /u am nevoie de 2e3nier pronun!+ el cu autoritate. O s+ vin+ el $i f+r+ noi% fiindc+ a$a )i este soarta. <+ fim serio$i. @u v+d l+murit. ;i am de lucru. .re(uie s+ scap de tine. Mrei s+ te duci s+ m+ a$tep!i )ntr,o (iseric+B I 'a ora asta% tat+B I 9i dreptate% sunt )nc4ise. ;i cafenelele. @ vreun post de paz+ pe aproapeB 7ar poate c+ nu !i,ar pl+cea s+ stai cu solda!ii... #e voiam s+ te mai )ntre(B Ln ultim lucru% $i l,am uitat... 9% mi,am adus aminte: &aica &+ria cea >un+ unde se afl+ acumB ;tiiB I 'a m n+stirea ei r+spunse Ir8ne% care )n acela$i timp tr+*ea cu urec4ea spre coridor. Dn fiecare clip+ credea c+ aude z*omot de pa$i. I Lnde este m n+stirea eiB )ntre(+ Mincent. 7eparte de aiciB I )n strada .4erese. 'a acest nume% #arpentier tres+ri= zise" I )n strada .4erese: O m n+stire: /u e0ista pe vremea mea. I 9u )nfiin!at una )n vec4ea cas+ a colonelului. Mincent (+tu din palme $i stri*a )ntr,un adev+rat elan de veselie" , Perfect: M+d l+murit: /imic nu s,a sc4im(at. 9cela$i suflet )n acela$i trup. <+ plec+m. 7u,te unde vrei% feti!a mea% nu mi,e fric+ pentru tine. 7ac+ va tre(ui% te vor ap+ra cu pre!ul vie!ii lor:... Dn oc4ii lor% tu valorezi sute de milioane. 7e altfel% eu am tre(urile mele. @ste poate ultima noapte. O d+du pe fat+ la o parte% lu+ )n m n+ un pistol $i desc4ise u$a% ad+u*ind" I )!i interzic s+ vii dup+ mine. Prime-dia se afl+ lin*+ mine. Pe mine vor s+ m+ omoare: 7isp+ru )n coridor. Ir8ne r+mase )ncremenit+. <paima care )i ap+sa pieptul nu era pentru ea. 7in instinct% $i f+r+ s+,$i dea seama ce se petrece )n mintea ei% calcul+ timpul necesar ca s+ parcur*+

drumul Perilor% s+ coteasc+ pe (ulevard $i s+ o ia pe strada #elor care pleac+. Oamenii din cimitir tre(uie c+ se aflau -os acum% ca s+,i taie calea tat+lui ei. /u se poate spune c+ ea cu*eta% c+ci )n mintea,i totul era dezordine $i desperare% dar din acest 4aos mintal ap+ru totu$i un nume" 2e3nier. Dl stri*+ pe 2e3nier cu tot elanul inimii sale. Dn noaptea aceasta% o le*+tur+ )i c+zuse de pe oc4i. 9cest v+l% ce se sf $iase pentru ea% i se p+rea )ns+ dep+rtat $i nefiresc. /ici nu mai voia s+ cread+ c+ e0istase% )ntre ea $i palidul% seduc+tor ce,i tul(urase mintea de copil+ se afla acum un secol. Pentru c+ nu mai credea $i nici nu crezuse vreodat+ )ntr,adev+r. <e sim!ea strivit+ de remu$c+ri. Lra $i iu(ea cu toat+ puterea fiin!ei sale. Ln straniu mira- )i ar+ta )n acela$i timp o(iectele dra*ostei $i urii sale" pe 2e3nier $i pe contele .Iulian= ca asem+nare% doi *emeni= ca v rst+% un fiu $i un tat+... .ransformarea s,a produs nu )ntr,un minut% ci )n c ,teva secunde. .oate acestea )i trecur+ Ir8nei prin minte cu iu!eala ful*erului. ;i nu r+mase dec t un nume" 2e3nier: 2e3nier: Prima amintire din copil+rie% c nd tat+l )i spunea" el iu(e$te ca o mam+: 1)m(etul dra* pe care )l revedea aplecat asupra lea*+nului ei% frumosul prieten care o ducea de mic+ )n (ra!e% vor(indu,i ca unei femei" at t de (l ntl% de (un% de m ndru% de cura-os: 2e3nier: 2e3nier: Frate $i lo*odnic: )ntrea*a ei inim+ de alt+dat+: @0ist+ at tea otr+vuri pentru inim+% $i at t de u$or poate fi picurat )n suflet $i )n trup somnul am+*itor al opiului: 94: 7ac+ 2e3nier ar fi aici% cum l,ar implora s+ o ierte: Pasul tat+lui ei% care r+sunase tare pe coridor% deveni mai sla( )n clipa c nd el coti spre platforma sc+rii. Ir8ne% c4inuit+ de * ndul de a lua o 4ot+r re% f+cu un pas spre u$+. Dn acel moment% vocea lui Mincent se auzi *rav+ $i amenin!+toare. 1icea" #ine e acoloB <unt )narmat. 9m c te un pistol )n fiecare m n+. 7ac+ te pui )n calea mea% e$ti mort: O alt+ voce% care )i merse Ir8nei la inim+% r+spunse" .at+% dumneata e$tiB%;i ea% unde esteB . n+ra fat+ se repezi ne(un+ de (ucurie% stri* nd" 2e3nier: 7omnul fie l+udat: 2e3nier: 2e3nier: 2e3nier al meu: XX 7O9&/9 #9/979 D/ #@2#@.92@ Mincent #arpentier% )n momentul c nd cotise dup+ col!ul coridorului% )l z+rise )ntr, adev+r pe 2e3nier. 2e3nier se afla )n picioare )n fa!a u$ii de la camera Ir8nei% care d+dea spre scar+. >+tuse de trei sau de patru ori la u$+ f+r+ s+ capete r+spuns% $i tocmai se aplecase% ca cineva care vrea s+ asculte prin *aura c4eii Ia z*omotele din+untru. Mincent% care )$i armase pistolul% )l recunoscu in clipa c nd se ridica% $i zise aproape vesel" I @i% ei: .u e$ti% (+ieteB >un+ seara: #e mai faciB <ose$ti la vreme% te vei ocupa de mititica. 9 avut un $oc% $tiiB @ o (oal+ a familiei. 7+,te la o parte% ca s+ trec. 9m de lucru $i sunt *r+(it.

Ir8ne se $i aruncase de * tul lui 2e3nier $i murmura" I Iart+,m+% iart+,m+% am fost ne(un+% e adev+rat. /u,l p+r+si pe tata. Dn -urul nostru se afl+ o prime-die de moarte. >ucuria te )nmoaie% ca $i durerea. 2e3nier se cl+tin+ su( s+rut+rile Ir8nei. I Menisem s+ te ap+r zise el. /,a e0istat noapte )n care s+ nu m+ fi )nv rtit )n -urul locuin!ei tale% Ir8ne. 9st+zi am v+zut% am auzit... I >ine% (ine: )l )ntrerupse Mincent. /oi )ns+ $tim mai multe dec t tine% (+iete. 9$ fi preferat s+ nu fii amestecat )n trea(a asta% fiindc+... fiindc+... Dn sf r$it% n,are importan!+. >iata ta mam+ se afla (olnav+ la noi% acolo% c nd eram )n Italia. >una $i sf nta fiin!+ care era so!ia mea o )nv+!ase s+ cread+ )n 7umnezeu. Dn toiul fri*urilor sale% ne povestea despre ni$te lucruri ciudate= $i c nd pomenea de tat+l t+u% )l numea 5demonul6. 9sta nu )mpiedic+ )ns+ ca tu s+ fii un mielu$el. Dm(r+!i$eaz+,m+% dac+ vrei% dar las+,m+ s+ trec. Ir8ne zise" I #e,ai aflat% 2e3nier% dra*ul meuB .e implor% nu,l p+r+si. Mrea s+ se duc+ la tezaur... 7ar scoase un scurt !ip+t de durere% c+ci Mincent o apucase de (ra! $i o str n*ea tare% aproape s+ i,l rup+. I /iciodat+ acest cuv nt: rosti el cu voce -oas+. 7umnezeu tr+snea pe fiii lui care se atin*ea!i de 9rc+. 9ceasta este 9rca mea% numai a mea: /u te atin*e de ea: I ;i ei vor(eau% pe su( zidul cimitirului% de un tezaur I murmur+ 2e3nier. /oaptea e plin+ de acest cuv nt. Pe scar+ se auzi o voce *roas+% care zicea% *"fiind" ! Lite,i c+ vin: Lite,i c+ vin: <tin*e lumina% dom, nule #anada. . I Moi trece peste trupurile lor: stri*+ Mincent% care )nv rtea amenin!+tor pistolul )n m ri+. #4iar dac+ sunt p sut+% c4iar clac+ sunt o mie: Caide% la o parte: )n noaptea asta sau niciodat+: O respinse cu asprime pe Ir8ne% care i se a*+!ase de 4ain+% $i ridic+ pumnul asupra lui 2e3nier. I @i% cine,i acoloB )ntre(+ vocea *roas+ de pe scar+. /u e$ti sin*ur. #anadaB @c4alot% pe care suntem o(li*a!i s+,l facem s+ apar+ pe nea$teptate% c+ci nimeni nu (+nuia prezen!a lui pe platform+% @c4alot r+spunse lini$tit" I Fii calm+% 'eocadie% dar (a*+ de seam+. 9ici% to!i sunt oameni cunoscu!i" mica (rodez+ din fa!+% vec4i ui meu artist,pictor din strada 9pusului% domnul 2e3nier% despre ale c+rui nepl+ceri cu cavalerul &ora !i,am povestit% $i domnul #arpentier% fostul ar4itect% care,i aiurit ca un iepure% )n urma nenorocirilor suferite. Lrc+ s+ vezi% Hl !in (ine: Mor(ind% )l apucase de mi-loc% pe la spate% pe Mincent. 9cesta se smucea furios. @c4alot continu+[ cu aceea$i dulcea!+ )n *las% cu toate c+,$i str n*ea omul p n+ la sufocare" I 7rept care% tinere $i domni$oar+ Ir8ne% noi v+ oferim ad+postul prieteniei )n )mpre-urarea periculoas+ )n care v+ afla!i $i despre care am cuno$tin!+% dat fiind c+ am

ascultat% )n interesul dumneavoastr+% pe la u$i% de la ora $apte asear+ $i p n+ )n clipa de fa!+. &+ doare $i mi-locul din aceast+ cauz+. 7a!i,v+ osteneala $i intra!i la doamna #anada% so!ia mea% al c+rei so! le*itim m+ aflu% deci domnul #anada ca $i ea. I 7ar repede: f+cu fosta )m(l nzitoare% care s+ri peste ultimele trepte ale sc+rii. .oat+ (anda e pe urmele mele. &ii de draci: #e canalii: 7ar nu e prima dat+ c+ m+ pun de,a curmezi$ul acestor mon$tri ca s+,i lipsesc de victimele lor: Mincent% )nvins de vi*uroasa str n*ere a lui @c4alot% nu mai f+cea nici o mi$care $i se l+sa )mpins spre u$+. 2e3nier zise" , #red c+ te recunosc% prietene% e$ti @c4alot% fostul meu model. I 7a% )n prezent rentier prin alian!+. #e mai face!iB I @ un om admira(il f+cu Ir8ne s+,i primim (ucuros ospitalitatea I Oferit+ cu autoriza!ia cucoanei mele ad+u*+ @c4alot% )mpin* nd u$a cu piciorul. Odat+ afla!i )n+untru% ve!i fi )n si*uran!+ $i pute!i spune% ca la teatru" 5&ul, !umescu,!i !ie% 7oamne: <untem salva!i: <alva!i:6 @l intr+ primul% !in ndu,l str ns ca )ntr,un cle$te pe Mincent. Dm(l nzitoarea% care se apropiase ca un v rte-% )i )mpinse pe 2e3nier $i pe Ir8ne )n+untru $i )ncuie u$a. 9r fi rostit (ucuroas+ un discurs% dar nu mai avea suflu" de la drumul Perilor aler*ase cu sufletul la *ur+. I Persoanele aici adunate reu$i totu$i s+ spun+ ,sunt asi*urate ca )ntr,un sanctuar )n apartamentul unei femei locuind cu so!ul ei% )n care nimeni nu are dreptul s+ intre% nici m+car poli!ia autorit+!ii -udiciare: ;i se !r nti )n fotoliu% care trosni din toate )nc4eie, turile. , I 9sculta!i: f+cu ea imediat ce se a$ez+. 9u a-uns pe platform+: .oat+ lumea ascult+% inclusiv Mincent% care )ncepuse s+ se )mpotriveasc+. 7ar @c4alot )i spuse cu (l nde!e" I .re(uie s+ stai lini$tit% ar4itectule% numai o clip+% c+ci de nu% te voi )n+(u$i )n interesul dumitale. I Pe el )l caut+ f+cu )ncet doamna #anada. <sst: )n t+cerea care urm+ dup+ acest ultim ordin% se auzi z*omotul f+cut de c !iva oameni care traversau tiptil platforma. O voce zise" I #amera italianului este pe coridor% )n fund: O alta ad+u*+" I >rodeza tre(uie s+ fie pe undeva pe aici. Mizitiul nici n,a v+zut,o. I Mizitiul poate c+ a tras un somn pe capr+% de atunci. ;i,a (+*at dracul coada aici: #ontinuau s+ treac+ f+r+ z*omot% dar repede. 7ou+ voci mai de la urm+ sc4im(ar+ aceste cuvinte" I 9$adar% (+tr nul a ie$it din *roap+B I &ar*uerite% <amuel $i Prin!ul l,au v+zut cu oc4ii lor. Di privea cu un aer (at-ocoritor pe cei care ridicau piatra de pe morm ntul lui.

;i atunci ce s,a *+sit )n morm ntB 9cestea fur+ ultimele cuvinte ce se mai auzir+. # nd z*omotul )ncet+% doamna #anada repet+" 7a% ce s,a *+sit )n morm ntB Pu!in+ cenu$+% pro(a(il% cu pucioas+ $i mai $tiu eu ce. /u folose$te la nimic s+ )n*ropi un vampir. I ',am v+zut murmur+ Mincent #arpentier l,am v+zut $i eu. <unt si*ur c+ l, am v+zut. I 9tunci vor(e$te% omule zise @c4alot% care )l !inea mereu str ns. de mi-loc. .e ascult+m. Mincent nu r+spunse. Fosta )m(l nzitoare% cu un *est (+r(+tesc% scap+r+ un c4i(rit )n talp+. 'uminarea aprins+ f+cu s+ apar+ interiorul (izar pe care l,am mai descris. Patul con-u*al era nedesf+cut. Dn sc4im(% )n copaia care servea drept lea*+n micului <aladin% fiul natural al lui <imilor% se vedea un pac4et de zdren!e% din care ap+rea mica fi*ur+ *+l(e-it+ $i moroc+noas+ a ncului adormit. .ocmai spre acesta se )ndrept+ privirea lui @e4alot de )ndat+ ce se f+cu lumin+. 'in*+ )m(l nzitoarea a$ezat+ la col!ul $emineului% st+teau, 2e3nier $i Ir8ne% !in ndu, se de m n+% @e4alot )i d+duse drumul lui Mincent #arpentier% care acum se spri-inea cu m inile de mas+ ca un om rupt de o(oseal+. I 7ac+ ]inova dore$te s+ ia ceva zise doamna #anada cu solemnitate suntem aici% cu toat+ sinceritatea% )ntre oameni cinsti!i. 9r4itectul% cum )l numi!i% nu prea pare )n apele lui. Ln p+4+rel de vin i,ar face (ine. @e4alot turn+ )n pa4ar. Mincent refuz+. I 9tunci% adu )ncoace relu+ doamna #anada. @u a$ (ea cu pl+cere o *ur+. 7e )ndat+ ce d+du pe * t pa4arul% trase cu putere aerul )n piept. I 9cum m+ simt mai (ine zise doamna #anada. 9m un caracter (un% dar nu tre(uie ea stomacul s+ sufere% nu sunt o(i$nuit+. .ra*e $i tu o du$ca dac+ vrei% domnule #anada. /e *+sim )ntr,o )mpre-urare e0cep!ional+% care merit+ e0plica!ii. Iat+ doi tineri ce formeaz+ o perec4e simpatic+. 9sta )mi reaminte$te de o alta ei% #anada: asem+n+toare prin frumuse!e% unit+ prin virtute% )ncon-urat+ de .prime-dia misterioas+ care o f+cea $i mai interesant+" de &aurice al meu $i de Malentine... I 7oamn+... )ncerc+ s+ spun+ Ir8ne. I &ul!umiriB o )ntrerupse femeia. /u,i nevoie% )ntre vecinii de pe aceea$i platform+. # nd rela!iile noastre ne vor fi )n*+duit s+ ne cunoa$tem mai (ine% ve!i afla c+ noi eu $i #anada suntem arti$ti% cu inima )n palm+% cu toate c+ el a lucrat )n farmacie. .ocmai p+l+vr+*eam ast+zi )mpreun+% ca so! $i so!ie% dup+,mas+% despre toate aceste lucruri% )n le*+tur+ cu m+rturisirea ce mi,o f+cuse domnul #anada c+.lucrase pentru aceast+ lep+d+tur+ de italian% f+r+ s+,i cunoasc+% (ine)n!eles% m r$+via. 9tunci% dup+ ce l,am s+punit (ine% cum am dreptul% fiin,du,i tovar+$+% am spus" 5/e pricepem noi:6 #u ocazia unei alte tic+lo$ii% am (+*at c4eia su( u$a sta(ilimentului meu% care era splendid% $i mi, am riscat via!a )n favoarea unui t n+r ia care !ineam $i a lo*odnicei sale% am ndoi urm+ri!i de n+p rcile $i $erpii de la & ine va fi ziu+ sau Fracurile /e*re... 7ar ce iot )ndru*+

(+tr nulB Parc+ ar fi (olnav. Mincent se pr+(u$ise cu capul pe mas+ $i Ir8ne se fr+m nta )n -urul lui. I &orm+ie )ncet una $i (un+ , r+spunse @c4alot" 59m de lucru% am de lucru...6 I ;i noi replic+ doamna #anada avem $i noi de lucru. ;i f+r+ s+ vreau s+ poruncesc cuiva% ro* pe frumoasa domni$oar+ $i pe prietenul ei s+ m+ asculte cu aten!ie% pentru c+,i prive$te $i pe ei tot at t c t $i pe tata Mincent. P n+ una alta% afacerea asta nu se refer+ direct la noi% la mine $i la #anada al meu... @ram deci cu povestirea acolo unde spuneam c+ dup+ ce sc+pasem din *roaznice prime-dii salv nd nevinov+!ia% onoarea ne o(li*a acum s+ ne arunc+m din nou )n mi-locul prime-diei. ;i c+ @c4alot (vreau s+ spun #anada) )mi r+spundea" 5/oi suntem ca acei c ini de .erranova% care se aimne )n valuri ori de c te ori se )neac+ cineva:6 Prea (ine: 9sear+ l,am culcat pe micul orfan care se afl+ acolo )n covat+. /u prea $tiam mare lucru% dar aveam (+nuieli% prin puterea presim!irilor% c+ o s+ fie )n*4esuial+ )n noaptea asta. 9proape c+,mi venea s+ m+ duc s+,i vor(esc domni$oarei Ir8ne ca s+ o )ntre( des,c4is ce necaz are% dar #anada a o(iectat c+ ea $tia $i% mai pu!in ea mine. 7ar iat+ c+ deodat+ auzim (+t nd )n u$a ei. 5@ cavalerul &ora )mi spuse @c4alot vine )n fiecare sear+ la ea.6 @u )ntredesc4id u$or u$a% ca s+ v+d cum arat+ aceast+ pas+re= dar ce v+dB @ra contesa ele #lare: O fi*ur+ (inecunoscut+ de mine. 7a: )ns+ acum nu mai aveam lini$tea s+ m+ duc s+ m+ culc. Di spusei lui #anada" 5Oi,acluci aminte de domnul AondreEuin &ilit nd% care tr+nc+nea mereu" ]Prezenta!i arm: 7rep!i: )nainte mar$:QQ 9cum e cazul nostru. <+ ne lu+m armele% sacul la spinare% $i la drum:...6 9scul!i% mic+ vecin+B Ir8ne )l a$ezase pe tat+l ei pe un scaun $i )l suprave*4ea cu )n*ri-orare. I M+ ascult% doamn+ r+spunse ea. I ;i eu de asemenea ad+u*+ 2e3nier% care p+rea viu impresionat. I Perfect: Me!i vedea c+ merit+. &ai )nt i% @c4alot% care are urec4ea fin+% a fost )ns+rcinat s+ afle cam ce se vor(ea la domni$oara Ir8ne% )n timp ce eu p ndeam pe afar+. 7e ceB Fiindc+% de la primele cuvinte% &ar*uerite )i ceruse s+,i )mprumute camera $i fiindc+ eu mirosisem o lovitur+ aran-at+ )n stil mare. 9m ie$it afar+. /imic prin curte% nici pe strad+= dar acolo% dup+ col!% la circiuma ]'a drumul mare[% dou+ capete care f+ceau c t un sac )ntre* de informa!ii" domnul PiEuepuce $i domnul #ocotte. Pu!in mai )ncolo% tat+l orfanului% numitul <imi,lor% care este re*ele pu$lamalelor% cu un oarecare 2o,(lot... Mincent tres+ri la acest nume $i$i roti privirea de -ur )mpre-ur. I <+ fim calmi )l sf+tui @c4alot% care se a$ez+ l n*+ el $i )l apuc+ prev+z+tor de m ini. #e talent are dumneaei c nd se porne$te s+,!i descrie o )nt mplare: Fosta )m(l nzitoare continu+" I &ai departe% pe drumul Perilor% de,a lun*ul cimitirului% c teva mo* lde!e... 7ar uitasem s+ v+ spun c+ tocmai )n fa!a por!ii de la intrare se afla o tr+sur+ frumoas+ $i c+ recunoscusem pe capr+ pe fostul vizitiu al colonelului... I Aiovan,>attista: murmur+ Mincent. ;i eu l,am recunoscut. <unt )nc+ s+n+tos la minte.

I #u at t mai (ine pentru dumneata% (+tr ne% asta )!i va putea fi de folos. <uferi de o (oal+ *rea% aceea de a $ti prea multe% $i era mai (ine dac+ r+m neai acolo% )n *roapa dumitale de c+r(uni. /u de azi% de ieri% se $tie c+ .at+l .uturor este ca Nidovul 2+t+citor% care nu moare niciodat+. .otu$i% el a murit. 7ar p+ze$te,te: &ie mi,e fric+ de asemenea mor!i. <e * nde$te pesemne c+ )ncu,ietoarea l+zii lui are dou+ c4ei% at ta vreme c t dumneata nu vei fi )n morm nt. ;i are r+(dare. <,a )nv rtit )n -urul feti!ei dumitale timp de luni $i ani de zile. /evinovata de ea i,a servit s+ )ntind+ capcana... # t despre ceilal!i% #avalerii .ezaurului% nu e nici o filozofie% ei vor s+,!i fac+ $i dumitale ceea ce au f+cut ast+,noapte morm ntului colonelului" s+ te spintece ca s+ vad+ ce ai )n+untru. Mincent d+du din cap cu *ravitate $i zise" I Mor(e$ti foarte )n!elept% cum+tr+. A ndesc $i eu la fel cu dumneata. I &ul!umesc. #u toate c+ nu te,ar fi costat nimic s+,mi zici doamn+. 7ar nu,i nimic. /u sunt eu prea su(!ire% dar m+ strecor peste tot c nd vreau... I /u e0ist+ cineva mai $iret ca ea: confirm+ @c4alot. I Fac $i eu ce pot. 9m tras cu urec4ea )ntr,o parte% am spionat )n cealalt+% m,am l+sat c4iar luat+ )n zeflemea $i dispre!uit+ de ace$ti (+d+rani% fiindc+ am f+cut pe femeia care a (+ut un pa4ar mai mult >ine)n!eles c+ m,am ferit de alde PiEuepuce% #ocotte $i ceilal!i% care )mi cunoscuser+ fostul meu sta(iliment de la ( lci. 9$a am descoperit tertipul cu cimitirul% escalada% spar*erea% doi paznici cump+ra!i cu aur $i c4iftelele )mp+r!ite dul+ilor% ale c+ror cadavre vor fi *+site miine diminea!+ prin toate col!urile cimitirului. Prea(ine. 9veam o dorin!+ ne(un+ s+ intru )n cimitir $i d+deam t rcoale pe drumul Perilor% pe unde nu mai era nimeni. 5@i% m+tu$+ 'ampion% nu vrei s+ vii )ncoaceB6 )ntre(+ lin neispr+vit coco!at c+lare pe zidul cimitirului. 5@ ziu+ aici )n+untruB6 )i r+spunsei eu de colo. .re(uie s+ precizez c+ persoana cu acela$i nume% zis+ re*ina 'ampion% e dam+ de consuma!ie la cafeneaua ]<picul t+iat[% frecventat+ de *loata Fracurilor /e*re. #u toate c+ nu era m+*ulitor pentru mine s+ fiu confundat+ cu o asemenea otreap+% dro-die a societ+!ii% am r+spuns" 5Fire$te% umflatule% c+ vreau s+ vin dac+ e vreo poart+ desc4is+6. 7rept poart+ sta c4iar )n* mfatul. @ra pus acolo ca s+ mute scara dintr,o parte )ntr, alta a zidului% dup+ cum era cazul de intrare sau de ie$ire. Dn timp ce el tr+*ea scara care se afla pe din+untru% eu )mi sc4im(ai !inuta% ciufulindu,mi p+rul $i desc4iz ndu,mi (luza. /orocul meu c+ sunt ro$ie la fa!+ ca $i re*ina 'ampion. ;i m+ c+!+rai *em nd u$or% c+ci pe ca o c4inuie reumatismele. 5Ln p+4+rel pentru osteneala mea6 , zise omul de pe zid. 5#e proast+ sunt: f+cui eu. &i,am uitat%traista la ]7rumul mare[% dar am s+,!i aduc dou+ p+4+rele )n loc de unul% umflatule% dup+ ce )mi ast mp+r curiozitatea.6 Dn fa!a lunii tocmai se afla un nor ne*ru ca cerneala%

57race: 7ar te,ai cam )mplinit la trup% m+tu$+ 'ampion6 zise portarul meu. 9m trecut dincolo. &,am dus direct spre ar(orii care )ncon-urau morm ntul $i m,am ascuns )ntr,un tufi$ de c4iparo$i. #ineva vor(ea. @u o credeam pe &ar*uerite )n camera domni$oarei Ir8ne% dar ea se mutase% $i tot teatrul -ucat eu dumneata% copilo% nu avea alt scop dec t s+ te e0pedieze la palatul de #lare. 7omnul 2e3,nier se afla de-a acolo% cel pu!in a$a credea dumneaei= erau luate toate m+surile pentru ca ar4itectul% )nt mpinat la sosirea dili*enei de un om al ei% s+ fie $i el condus la palat. 9m auzit toate am+nuntele acestui plan din spatele c4iparo$ilor. Dn felul% acesta% )ntrea*a familie tre(uia s+ fie prins+ dintr,o% dat+ )n plas+% $i odat+%cei trei c+zu!i )n n+vod% #avalerii .ezaurului socoteau c+ vor putea smul*e secretul lui papa Mincent prin violen!+ sau prin $iretenie..% Mincent )$i l+s+ capul )n piept $i murmur+" I /u am nici un secret. /u $tiu nimic% a(solut nimic. /u e0ist+ nici un tezaur% I 7ine f+cu doamna #anada. /e(unii au $i ei .momentele lor de $iretenie... <e )ntrerupse (rusc% ca s+ tra*+ cu urec4ea. 7in nou pa$ii traversau platforma. I Lnde nai(a s,a dusB )ntre(+ o voce de afar+. #amera lui e *oal+. I @ *lasul doctorului <amuel f+cu )ncet )m(l nzitoarea. 9ceea$i voce de afar+ )ntre(+ )n fa!a u$ii" I #ine locuie$te aiciB I Lnul #anada $i femeia lui i se r+spunse. ;i trecur+ mai departe. I /u c+ acest cartier ar fi mai r+u dec t un altul relu+ )m(l nzitoarea dup+ ce pa$ii se )ndep+rtar+ dar postul de paz+ e departe $i% la ora asta% pun*a$ii sint st+p nii casei. <unt si*ur+ c+ stau ascun$i peste tot primpre-ur% )n um(ra zidurilor% ca mu$tele... #e spuneB 9ceast+ ultim+ )ntre(are )i fu adresat+ lui @e4alot. Mincent pronun!ase c teva cuvinte cu voce sc+zut+. . /,am putut s+ )n!ele* , (ine r+spunse @e4alot. #eva cam a$a" 59m de lucru% voi trece6. I Mor(e$te aiurea. Oin.e,l (ine... Iar voi% tinereilor% fi!i aten!i: /,am terminat )nc+. #e mi,a mai r+mas de spus o lucrul cel mai uimitor din toate. XXI &I<.@2L' 7@ '9 P@2@,'9#C9I<@ Pe fi*ura dolofan+ a mamei 'eo #anada se citea satisfac!ia naiv+ a povestitorului care a a-uns la partea cea mai interesant+ a nara!iunii. sale. I 7incolo de pilcul meu de c4iparo$i zise ea se aflau cinci Fracuri i/e*resau #avaleri ai .ezaurului% dintre: cei mai de vaz+% care !ineau sfat" cel pe care ei )l numesc 5Prin!ul6% apoi doi.din cei noi% domnul #oma3,rol $i (unul Naffret% cum )i numeau% $i )n% fine doctorul <amuel $i contesa &ar*uerite. Pe ici pe colo se aflau oameni pe care )i auzeai% dar nu,i vedeai% iar )n aleile cimitirului erau puse santinele )n punctele )naintate. # nd luna ap+rea dintre nori% puteam s+ v+d morm n,tul% al( printre frunzi$uri% $i z+ream spatele casei noastre% unde nu lic+rea dec t o sin*ur+ lumin+% c4iar la eta-ul

nostru% )n locuin!a cavalerului &ora. <e vor(ea mult despre cavalerul &ora. &ar*uerite% care pare. a fi acum &area &aestr+ a afacerii% zicea" 57ac+ nu *+sim <capularul )n lada de aici de -os% nici vreo alt+ indica!ie% ceea ce m, ar mira% c+ci .at+l .uturor cam d+duse )n mintea copiilor% iar $iretlicurile sale miroseau cit de colo a copil+rii% ne r+m ne Mincent% pe de o parte% $i italianul% pe de alta. Mincent n, a vrut s+ fie cu noi% pe vremuri= a lucrat de unul sin*ur $i%a luptat la fel. #olonelul avea o sl+(iciune pentru el% se amuza s+,i urm+reasc+ sfor!+rile% s+,i p+trund+ calculele= (+tr nului cotoi )i pl+cea s+ scarmene (ine $oricelul )nainte de a,l ron!+i. 7ar )ntr,o zi se pare c+ $oricelul era c t pe,aci s+,l ron!+ie el pe cotoi. ;oricelul c+zuse )n curs+. PiEuepuce $i #ocotte v+ pot spune c+ )n acea sear+ )l l+saser+ pe prietenul Mincent% le*at (urduf% )n aceea$i camer+ cu colonelul $i totu$i% a doua zi% )ntrea*a (and+ fu pus+ )n picioare ca s+ aler*e dup+ acela$i Mincent. ;oricelul sc+pase...6 9ici% doamna #anada fu )ntrerupt+ de Mincent% care )ncepu s+ r d+ lini$tit. I .oate astea sunt sau nu adev+rate% omuleB )ntre(+ )m(l nzitoarea. @u% m+ )n!ele*i% 4a(ar n,am. #ontesa &ar*uerite e cea care vor(ea. I 2e3nier )$i aminte$te (ine de ea r+spunse #ar,pentier. Ii pozase mascat+ )n atelierul lui% pentru Menus... I @a era% a$adar: stri*+ f+r+ s+ vrea t n+rul pictor. I @a m,a )ntre(at dac+ voiam s+ devin #avaler al .ezaurului continu+ Mincent% ridic nd din umeri cu dispre!. #avaler al &izeriei: <unt le*a!i la oc4i% se -oac+ de,a (a(a, oar(a ca ni$te copii. /u e0ist+ nici un tezaur. I 9tunci mai )ntre(+ )m(l nzitoarea% f+c nd cu oc4iul c+tre ceilal!i despre ce trea(+ vor(eaiB .rea(a pe care o ai de f+cut )n noaptea astaB Mincent se uit+ furios la ea. I ;i pentru ce ad+u*+ doamna #anada a )ncercat (+tr nul ti*ru s+ te sf $ie de trei ori )n aceea$i ziB )n ziua care a urmat nop!ii c nd PiEuepuce $i #ocotte te,au le*at de m ini $i de picioareB ;i de ce !i,a venit a$a% s+ o $ter*i ca o n+luc+ $i s+ te )n*ropi de viu la cel+lalt cap+t al lumiiB #u at t mai (ine dac+ nu e0ist+ tezaur. 7ar sminti!ii devin $ire!i c nd e vor(a s+ scape de cei ce,i p+zesc $i s+ afle mi-locul de a se arunca cu capul )nainte de la eta-ul al cincilea sau )n foc. 9vem noi *ri-+ de dumneata% (+tr ne... 7ar s+ ne )ntoarcem la oile noastre. 9ten!ie% domnule 2e3nier: #cea ce urmeaz+ te prive$te. &ar*uerite continu+ cam a$a" 5# t despre cel+lalt% italianul care )$i zice cavalerul &ora% este e0act contrariul= el a vrut s+ intre )n asocia!ia noastr+% )ns+ noi l,am refuzat. ;i (ine iun i i este du$manulPnostru cel mai de temut. Poart+ Dn fi semnul neamului s+u. 7ac+ ar fi printre noi% ar fi CI(l p nul. /oi nu mai vrem <t+p n. ',am l+sat s+ tr+iasc+ )ntocmai ca $i pe Mincent% numai ca s+ nu ucidem se cre!ul o dat+ cu el. #el+lalt )ns+% ultimul% care nu,$i cunoa$te nici m+car ori*ina% contele 2e3nier% el ne apar!ine. /ici nu avem nevoie $+,l suprim+m. 7octorul <amuel l,a primit )ntr,o noapte )n

sanatoriul s+u )n nesim!ire $i str+puns de trei r+ni% din care fiecare putea fi mortal+...6 @ste sau nu adev+rat% tinereB )ntre(+. Dm(l nzitoarea )ntrerup ndu,$i relatarea. 2e3nier% care era palid $i,$i )ntorcea privirea de la Ir8ne% r+spunse" I @ste adev+rat )n privin!a r+nilor% dar nu am auzit niciodat+ s+ se adau*e la numele meu titlul de conte% care nu,mi apar!ine. Mincent spuse cu emfaz+" I >unicul lui ar fi putut pl+ti cu (ani *4ea!+ c4iar $i titlul de re*e. I 7ar cine este el% tat+B )ntre(+ Ir8ne. I )ntre (+,l pe el% feti!o replic+ Mincent. O $tie din noaptea aceea c nd $i,a recunoscut propriul portret )n casa (lestemat+ de pe teritoriul localit+!ii <artena= pe mine aceste lucruri nu m+ privesc" eu am trea(a mea.. I ;i dumneata crezi c+ po!i s+ (a*i numai v rful de*etului mic )ntr,un asemenea an*rena-% f+r+ s+ intri cu tot trupulB )ntre(+ mama #anada% care )$i propti m inile )n $olduri cu un aer de deplin+ mul!umire. 7ar asta,i un fel de *4ici,*4icitoarea mea care te )n4a!+ ca o ceat+ de -andarmi% m,auzi: .e distrezi% domnule #anadaB I 7oamne: r+spunse @c4alot. Povestea ta e interesant+ $i dramatic+ cum nu se mai poate% 'eocadie= dar sunt )nc+ multe pe care nu le )n!ele*. Ir8ne apuc+ m na lui 2e3nier $i,i $opti la urec4e" I 9sem+narea era pricina: Dn r+t+cirea mea% eu tot pe tine te iu(eam: I @u continu+ )m(l nzitoarea triumf+toare simt c+ toate acestea )mi z* nd+resc inteli*en!a. Dn!ele* totul% *4icesc totul% 7ac+ i,ai da drumul cum+trului Mincent% s,ar duce drept ca o s+*eat+ la tezaur% dar ar fi do(or t sau )n-un*4iat la mi-locul drumului. @u sunt p+!it+% a$a c+ $tiu s+ m+ uit de dou+ ori )nainte de a m+ amesteca )n asemenea )ncurc+turi= am v+zut moartea cu oc4i4 )nc t pot s+ m+ laud c+ $tiu cum se z(ate inima )n piept c nd e$ti *ata s+ dai ortul popii. @i (ine% nu,mi pas+: &+ (a* din nou% de (un+ voie $i f+r+ dez*ust% )n aceast+ aventur+% ca $i cum nu ar fi mai periculoas+ dec t o pies+ de mare spectacol. 'umin+% ma$ini$tilor: #ura-% orc4estr+: <e impune $i o du$c+: )n s+n+tatea tuturor: ;i d+du pe * t un pa4ar plin oc4i% apoi relu+% plesc+ind z*omotos din lim(+" I Pe unde trece% asta face (ine. #ine dore$te% nu are dec t s+ cear+. ;i acum voi continua% dar mai pe scurt% )ntruc t &ar*uerite e *uraliv+ ca o co!ofan+% $i dac+ a$ povesti tot ce,a spus ea% ar !ine p n+ m ine diminea!+. Aa.s+ sf r$esc% iat+ rezumatul"%acest n+(+d+ios de tezaur ucide% dar $i ap+r+. Pentru italian% dar mai ales pentru Mincent% este ca o plato$+ f+r+ de care ei ar fi fost spinteca!i de nenum+rate ori. Italianul a servit drept c ine ele v nat Fracurilor /e*re ca s+ descopere vizuina lui Mincent% pe care $i el% la r ndul lui% a descoperit,o prin mititica aci prezent+. &ar*uerite )ntre!inea un a*ent la min+% care s,a )ntors azi cu po$ta la ora patru elup+, amiaz+% a-un* nd )naintea dili*entei $i anun! nd sosirea dumnealui. Imediat au fost luate toate m+surile $i armata se afl+ )n picioare% at t pentru s+p+turile din cimitir% c t $i pentru cele dou+ afaceri de la palatul de #lare $i de la m n+stirea din strada .4erese% despre care vom Mor(i mai )ncolo.

<e pare c+ italianul este maic+ stare!+ )n aceast+ tic+loas+ de. m n+stire% unde se (+nuie$te c+ e0ist+ pivni!e cu cinci $i $ase eta-e% ascunz nd (o*+!ii mai mari dec t cele din Peru ale marelui &o*ul% adunate cu ale lui 2ot4,sc4ild $i cu lista civil+ a re*elui. 9r4itectul $tie asta. Mincent f+cu un *est de ne*a!ie% dispre!uitor. , I >ine: continu+ mama #anada. /u,i da drumul% @sc4alot. 9re mutra unuia care pune la cale o sminteal+. <e )n!ele*e c+ &ar*uerite nu le spunea toate astea Fracurilor /e*re cu toat+ *ura% a$a cum o fac eu% c+ci ei se )n!ele* prin -um+t+!i de cuvinte= dar cu caraosc c4eia $aradelor lor% $i c4iar ast+zi domnul #anada mi,a povestit despre ei ni$te am+nunte uimitoare. <unt st+p ,ni!i de o sin*ur+ idee % tezaurul. Poli!ia lor nu l,a pierdut nici o clip+ din vedere pe italian. # nd au aflat c+ a venit s+ locuiasc+ aici% )n cartierul s+racilor% lin*+ cimitir% )ntre morm ntul colonelului $i camera fetei domnului Mincent% au pus )n mi$care )ntrea*a ma$in+rie a lor% care este foarte (ine )ntocmit+. 7ac+ ar putea fi trimis+ la e0pozi!ie% *uvernul i,ar acorda o medalie de aur. 9facerea )i prive$te $i pe cei vii $i pe cel mort" pe cel pe care,l credeau mort... Ia% vezi c+ ar4itectul )ncepe s+ se distreze: Mincent% )ntr,adev+r% ridicase (rusc capul. &ama #anada relu+% adres ndu,i un semn prietenesc din cap" I /u &ar*uerite este cea care !i,a scris scrisoarea fals+% omule% scrisoarea care )!i vor(ea% f+r+ s+ dea impresia% despre morm ntul .at+lui .uturor. 9ceasta este opera italianului. &ar*uerite $i #avalerii .ezaurului l,au l+sat pe italian s+ treac+ )nainte $i s+ scoat+% cum se zice% castanele din foc% ca s+ i le ia $i s+ le m+n nce ei calde. . #a s+ spun c+ a$ putea s+ descurc !es+tura vicleniilor fir cu fir% ai, fi o l+ud+ro$enie= dar asta a fost ce era mai principal. 9facerea cu r+scolitul morm ntului seam+n+ leit cu tot ce pun ei la cale. 9u )ntreprins,o pe de o parte ca s+ se asi*ure c+ co$ciu*ul con!inea cu adev+rat un om mort% iar pe de alt+ parte ca s+ vad+ dac+ <capularul nu fusese )n*ropat o dat+ cu r+posatul <t+p n% dar mai ales ca s+ atra*+ lupul (adic+ pe italian) afar+ din p+dure. <ocoteau s+,i fac+ de petrecanie c4iar )n noaptea asta. 7ar asta nu e )nc+ nimic. &ai era toat+ comedia% din care prima scen+ a fost vizita doamnei contese la Ir8ne. #it+ di(+cie $i viclenie a c4eltuit ca s+ capete camera dumitale% nu,i a$a% tinere!eB 9 durat pe pu!in dou+ ore. 9sta pentru c+ pivotul ma$in+riei era acolo. Moiau mai )nt i s+ )nc4id+ sin*urul oc4i desc4is )nspre partea cimitirului unde tre(uiau s+ se petreac+ lucrurile. Lna la m n+: #+ci nu mai pun la socoteal+ fereastra cavalerului &ora% considerat c+ $i,a c+p+tat de-a pa$aportul pentru lumea cealalt+. Moiau s+ pun+ mina pe persoana -up nului Mincent )n momentul sosirii lui= natural% ei credeau c+% descinz nd din tr+sur+% el se va repezi drept spre camera fiicei sale... Dn!ele*i% vecin+ mic+B 7ou+ la m n+: /umai c+ &ar*ue,rite nu $tia de sc4im(area adresei. @a l,a a$teptat ner+(d+toare mult $i (ine% f+r+ s+,l vad+ sosind. Dn timp ce% dimpotriv+% italianul% care nu a$tepta nici o vizit+% a )mprumutat camera sa domnului

Mincent% f+r+ s+ $tie. Ia spune!i% nu,i a$a c+ m+ descurc destul de (ine )n toat+ )ncurc+tura astaB 2ezumat *eneral" domnul 2e3nier se afla dinainte la palatul de #lare% iar tr+sura &ar*ueritei a stat toat+ noaptea )n fa!a u$ii% tre(uind s,o duc+ acolo pe domni$oara Ir8ne $i s+ vin+ s,o ia pe &ar*uerite% care socotea s+ se rc ntoarc+ la palatul de #lare )nso!it+ de Mincent. 2ezultatul capcanei" ar mai fi putut p+stra oare t+ticul secretul )n fa!a celor doi copii amenin!a!i cu moarteaB 9ici% Mincent )$i l+s+ capul )n piept $i murmur+" I /u e0ist+ nici un secret. <unt ne(un: I Perfect f+cu )m(l nzitoarea. Prefer s+ te v+d smintit% omule% dec t tic+los. Dn orice caz% asta te prive$te... 7ar s+ ne apropiem de sf r$it% noi trei% tinereilor% )n timp ce &ar*uerite vor(ea% era mare t+r+(oi )n morm nt% unde #ocotte )$i f+cea meseria lui de l+c+tu$% )mpreun+ cu camarazii. 7eodat+ s,a auzit *lasul unui dul+u care l+tra furios la vreo dou+% trei sute de metri% )n ni$te tufi$uri% $i domnul PiEuepuce% care st+tea de paz+ la col!ul aleii% se d+du )nd+r+t% zic nd" 5/c ndem naticul +sta de <imilor: Iat+ ce )nseamn+ s+ pui curcanii la trea(+. ',a sc+pat pe #ol!,2+u% care este animalul cel mai feroce din toat+ 4aita de c ini:6 57ou+zeci de ludovici cui va face s+ tac+ animalul6 zise &ar*uerite. Frunzele fo$nir+. #ineva plecase ca s+ c $ti*e cei dou+zeci de ludovici. #ol!,2+u se apropia adulmec nd. '+tra c t o 4ait+ )n,trea*+.&ae$trii )ncepur+ s+ se team+% de$i p n+ atunci se crezuser+ la ad+post de orice prime-die% )ntruc t luaser+ toate m+surile de prevedere. ;i mie mi,a fost cam fric+. 7ac+ venea paznicul s+ apere dul+ul% afacerea era proast+. &+ $i * ndeam s,o $ter*% cu at t mai mult cu cit aflasem cam tot ceea ce voiam s+ $tiu. 7ar cum po!i s+,!i p+r+se$ti locul c nd spectacolul e )n toiB @ra momentul loviturilor de teatru $i al surprizelor. Lrletele numitului #ol!,2+u se )nc4eiar+ printr,un 54 c:6 5>ine lucrat: rosti doctorul <amuel. #u!itul tre(uie c+ i,a retezat dintr,o dat+ (ere*ata:6 9proape )n acela$i timp se auzir+ pa$i *r+(i!i $ib lic4eaua de <imilor ap+ru tremur nd $ cl+t n ndu,se. Ssta e cara*4iosul cara*4io$ilor= nu spun mai mult despre el% fiindc+ a fost )n rela!ii de prietenie cu domnul #anada% so!ul meu de,al doilea. @ra at t de speriat% c+ nu,i mai puteau ie$i vor(ele din *ur+. Dn cele din urm+ spuse c+ )n masacrul clinilor de paz+ prin c4iftele otr+vite avusese omenia s+ salveze via!a lui #ol!,2+u din cauza frumuse!ii lui $i c+ $tia el un en*lez care l,ar fi cump+rat cu cincizeci de franci. 7e aceea )l !inuse le*at din scurt cu o funie% d ndu,i prev+z+tor c te o (ucat+ de came% ca s+,l domoleasc+. 7ar iat+ c+ trec nd pe l n*+ un desi$ de c4iparo$i% des ca p+rul din cap% animalul deveni deodat+ furios% $i cum el )ncerca s+,l potoleasc+% dul+ul )l tr nti -os $i se repezi )n desi$. 9colo se d+du o lupt+ mare% dar imposi(il de v+zut cu cine. #ol!,2+u l+tra ca tur(at% apoi din (ere*at+ )i ie$i un 4orc+it. ;i din desi$ o voce dulcea*+ zise" 5/,o s+ mai latri de,acum )nainte% dul+ia$:6 7up+ aceea% frunzele c4iparo$ilor se mi$car+ din nou%

l+,s nd s+ apar+ un (+tr n sl+(+no*% str ns )ntr,o manta v+tuit+% care p+rea s+ ai(+ peste o sut+ de ani $i care t ra dup+ el trupul c inelui. <imilor spunea c+ nu v+zuse )n via!a lui ceva at t de lun* $i desc+rnat ca acel (+tr n. 9proape c+ se vedea prin el. 9vea o fa!+ *+l(e-it+ $i turtit+ ca o par+ fle$c+it+. &ar*uerite )ntre(+" 5Lnde s,a dusB <imilor relu+" 59lt+dat+% l,am z+rit de dou+ sau de trei ori pe colonel% $i% dac+ nu ar fi )n p+m nt% a$ putea s+ -ur c+ era el. 9 trecut c4iar pe l n*+ mine% f+c ndu,mi un mic semn prietenesc din cap% $i a morm+it )ncet" 57r+*u!ii de ei% )$i dau mult+ osteneal+% mult+% mult+ osteneal+. Lite% omule% )!i aduc c inele% poate vrei s+,l )mp+iezi. Iat+ mai (ine de un an de c nd s+l+$luiesc aici% unde este un car, tier lini$tit% 7ac+ vor tot veni mereu a$a% s+ deran-eze mor!ii% care au pl+tit locul lor de veci% ne Mom pl n*e *u, vernului6. h #avalerii .ezaurului ascultau acestea cu *ura c+scat+. 7ar ei nu cred% desi*ur% )n stri*oi. Dn timp ce <imilor povestea c+ (+tr nul &atusalem sc4eletic )i urase noapte (un+ $i se dep+rtase% )mpleticin,du,se pe picioarele lui ca fusele% ca s+ dispar+ ca o um(r+ )n spatele unui cavou% iat+ c+ deodat+ *rila-ul de la morm ntul colonelului se lumineaz+ ca de un foc (en*al. 9cum% ce,i drept% era de a$teptat un acord de orc4estr+. 9poi nile )ncep s+ sc r ie% u$a se desc4ide $i% f+r+ s+ se sinc4iseasc+% iat+,i c+ scot un sicriu% dus de patru in$i% care r n-eau $i spuneau" 5/u mai e un om% e un iepura$. <e pare c+ t+ticul $i,a redus *reutatea c t a stat )n p+m nt. /u mai sunt )n+untru nici zece filo*rame din carnea lui de diavol...6 XXII 7OL9 &L&II " 9uditoriul mamei #anada merit+ s+ fie descris. Fiecare din cele patru persona-e prezente o asculta% dar aten!ia lor era de *rade diferite. .re(uie amintit c+% su( forma stranie a povestirii sale% se ascundea un fond amenin!+tor" o prime-die prezent+ $i )n*rozitoare. &ai tre(uie de asemenea amintit c+ to!i cei de fa!+ erau% mai mult sau mai pu!in% ini!ia!i )n ciud+!eniile dramei ce se -uca. 9ceast+ dram+ era )ns+$i via!a auditorilor"%= fiecare )$i avea rolul lui. . Mincent #arpentier st+tea lini$tit $i posomorit% ca unul c+ruia nu i se dezv+luia nimic nou. <pusese% atunci c nd )m(l nzitoarc+ vor(ise despre l+tratul c inelui" I .oate acestea sunt adev+rate. 9m auzit $i dinele $i oamenii. 9uzise $i Ir8ne= 2e3nier de asemenea% dup+ cum vom vedea )n. cur nd. Dn plus% Ir8ne avea )nc+ proaspete )n minte impresiile r+mase de la )ntrevederea cu contesa.de #lare. Pentru ea% aceast+ noapte forma un tot plin de fapte nefire$ti% care purtau )n ele dovezile evidente ale autenticit+!ii lor. Lneori% -udecata ei se revolta )mpotriva aspectelor imposi(ile $i ne(une$ti ale evenimentelor ce o )ncon-urau= dar adev+rul i se impunea cu at ta (rutalitate% c+ ea r+m nea su(-u*at+% suferind )n acela$i timp de )ndoielile sale% dar

$i de convin*erile oare o zdro(eau. Povestirea doamnei #anada o interesa pentru c+ sim!ea nevoia de a,$i e0plica $i de a afla anumite lucruri% dar% mai presus de curiozitatea ne)ncetat treaz+% se afla )n ea un sentiment mai puternic% o dorin!+ mai apri*+. @ra dorin!a ner+(d+toare de a fi sin*ur+ cu 2e3nier. Fa!+ de 2e3nier% i se p+rea c+ rena$te sau mai cur nd c+ se de$teapt+ dintr,un somn ap+s+tor% funest. Inima i se av nta spre el ca o sclav+ sc+pat+ din lan!uri. /u era li(er de orice alt+ preocupare dec t )ndr+*ostitul $i supusul @c(alot. Dn dic!ionar nu e0ist+ nici o e0presie )n m+sur+ s+ redea arz+toarea admira!ie care )l e0alta pe acest prin! consort. Pentru el% 'eocadie f+cea s+ tr+iasc+ )n aceast+ noapte )ntre* presti*iul unei fcerii de mare spectacol. Dn oc4ii lui% ea era eroina. O *+sea frumoas+% tul(ur+toare% cura-oas+ p n+ la supranatural% $i nu o dat+ i se )nt mplase s+ spun+ )ncet% f+r+ s+,l lase din m n+ pe Mincent% .prizonierul s+u" , 9ceast+ dra*oste este dra*ostea mea= se vor(e$te de tezaur% dar iat+ un adev+rat tezaur% care se e0prim+ cu ele*an!+ $i care )mpin*e veselia na!ional+ francez+ p n+ $i )n s nul celor mai )n*rozitoare prime-dii: &ama #anada relu+"l6 5.% I 9facerea )ncepe s+ devin+ nostim+% nu,i a$a% copiiB Ia s+ mai tra* o du$c+: Pe afar+ nu se mai aude nimic% dar s+ fim oricum% cu oc4ii )n patru. &,ar mira *rozav ca & ine va fi ziu+ s+ se fi retras )n cu$ca sa% a$a% f+r+ s+ pun+ ceva la cale )mpotriva noastr+. Mom vedea noi. &ai sunt )nc+ trei ore (une de noapte% dac+ ceasul meu nu (ate c mpii. 9u mai mult timp dec t le tre(uie. 9$adar% toat+ lumea )ncon-ura sicriul. 'un+ ap+ruse pentru un minut $i% )n timp ce domnul #ocotte um(la la )ncuietorile capacului% putui s+ le distin* c4ipurile aproape ca )n plin+ zi. Prin!ul e un om destul de c4ipe$% doctorul <amuel )ns+ n,a )ntinerit )n ultimul timp= domnul #oma3rol $i (unul Naffret nu sunt dec t ni$te (ie!i (ur*4ezi% despre care nu,i nimic de spus% dar &ar*uerite: 94% 7oamne: #e femeie stra$nic+: .otu$i nu tre(uie s+ credem c+ (+tr nul oase,n$irate% de care vor(ise <imilor% fusese l+sat deoparte. &ar*uerite )l c4emase pe 2o(lot% $i o duzin+ de -uc+tori de c+r!i de la cafeneaua ]<picul t+iat[ cutreiera prin cimitir. 5Mi,l vom aduce zise 2o(lot $i,l vom pune cu cel+lalt )n lad+.6 /u st+ )n o(iceiurile $i principiile mele s+ *lumesc cu asemenea lucruri% domnul #anada mi,e martor c+ eu respect (una,cuviin!+= dar% ce s+ zic% tot ce se petrecea acolo era mai mult cara*4ios dec t tra*ic. . n+rul domn #ocotte este un (un meseria$% atunci c nd vrea. @l )ncepu cu partea de deasupra sicriului% zic nd." 59m scos afar+ coletul% fiindc+ )n *roap+ locul era prea strimt. ;efii nu ar fi putut suprave*4ea desc4iderea dulapului. Meni!i mai aproape $i privi!i cu to!ii. /ici o )n$el+ciune:6 7omnul #ocotte scoase cuiele ferecaturilor )n v+zul tuturor. Fiecare putu constata c+ erau neatinse. <icriul ar+ta lun* $i )n*ust% pe m+sura unui mort )nalt% dar nu prea solid.

.o!i $efii se aplecar+ c nd capacul se desc4ise $i )l auzii pe a(atele X... spun nd" 5@l este: #4iar el:6 @u% (ine)n!eles% nu puteam s+ v+d )n interiorul sicriului. 5@ste *rozav de (ine conservat o(serv+ #ocotte $i eu *+sesc c+ arat+ mai s+n+tos dec t c nd era )n via!+. .impul pl+cut petrecut )n cimitir l,a )nviorat.6 59i crede c+ acum se va de$tepta% )nv rtindu,$i de*etele de la m ini ad+u*+ Prin!ul $i c+ ne va spune cu vocea lui mieroas+" ]>un+ ziua% (i(icilor% v+ mer* (ine tre(urileB 9m tras un pui de somn% dup+ c te se pare. 9!i fost cumin!i )n timp ce dormeamB 7ar 4ai s+ vor(im serios% vre!iB Ma fi ultima mea afacere:[5 ;i )nc+ un $ir de asemenea n+z( tii care )i f+ceau s+ moar+ de r s pe to!i. /umai &ar*uerite nu r dea. Pentru ea nu poate fi vor(a niciodat+ de distrac!ie. @a fu prima care (+*+ m na s+ scotoceasc+ )n fundul l+zii $i c4iar )n scutecele mumiei% c+ci o auzii spun nd"6@ uscat ca iasca:6 5;i nici nu miroase ur t6 remarc+ doctorul <amuel cu mirare. 7omnul #oma3rol insinua" 57ar dac+ e carton...6 &ar*uerite stri*+ tocmai atunci" 5<imt ceva% aici% la su(suoara lui stin*+:6 2 setele )ncetar+% c+ci fiecare spera )ntr,o descoperire e0traordinar+. Alasurile tremurau de emo!ie )ntre( nd" 5@ <capu arulB6 5Ia sf $ia!i,mi aceast+ p nz+: porunci contesa. Mreau s+ v+d:6 5>i(ieilor scumpi% a$tepta!i% a$tepta!i: se auzi o voce care nu mai vor(ise p n+ atunci. <+ nu stric+m nimic. M+ )mprumut eu o foarfec+. 9m c $ti*at recompensa de dou+zeci de ludovici. <unt cel care l,a omor t pe ur ciosul de #ol!,2+u.6 9i fi zis c+ fiecare primise c te o m+ciuc+ )n cap= v+zui cum cercul farsorilor dimpre-urul sicriului se str nse $i se turti dintr,o dat+. Dn acela$i timp se f+cu o t+cere at t de mare% c+ puteai s+ auzi musca z(ur nd. Pe cuv nt% c4iar $i eu am crezut o clip+ c+ mortul era cel care vor(ea: 7ai eram foarte (ine plasat+% ca s+ pot vedea totul. Pe deasupra capetelor plecate se )n+l!a o siluet+ su(!ire $i )nalt+% ap+rut+ nu $tiu de unde. /umai o arunc+tur+ de oc4i mi,a tre(uit ca s+ pot recunoa$te acel trup sl+(+no*% care se (+l+(+nea pe picioare )n mantaua lui v+tuit+" era colonelul >ozzo,#orona. 5>un+ ziua% &ar*uerite pisicu!o zise el (un+ ziua% (+tr ne <amuel% (un+ ziua% #apet Prin!ule= (un+ ziua% #oma3rol% Naffret $i ceilal!i: <unte!i s+n+to$iB #u at t mai (ine: ;i eu de asemenea% mul!umesc. @ o vreme *rozav+ pentru plim(are" nici ploaie% nici v nt% nici soare. Iat+ foarfec+% s+ t+ia!i p nza:6 #ontesa vru s+ spun+ ceva% dar )i cl+n!+neau din!ii )n *ur+. #apacul era lar* desc4is. @a se afla sin*ur+ lin*+ sicriu% )n *enunc4i% aproape pe vine. #olonelul% mai la o parte% st+tea )n picioare )n fa!a ei. O raz+ de lun+ care se strecura printre ramuri )i c+zu pe fa!+. 1)m(ea lini$tit% ca un (un p+rinte care face o surpriz+ pl+cut+ familiei sale. 5# t despre miros relu+ el nu e de mirare% <a,muel puiule. ;tii (ine c+ a(atele Francesc4i m,a )m(+ls+mat c4iar )n noaptea c nd am murit. <e pricepea t n+rul% $i v+d c+ $i aici )n+untru sunt tot at t de (ine p+strat ca o mumie. /u vrei foarfec+ mea%

(om(onicoB6 #cea ce st+p nea acum acest cerc spart% dai, care era pe cale s+ se formeze din nou )n spatele &ar*ueritei% nu mai era spaima. #iteam pe toate fi*urile o uimire cresc nd+ $i o curiozitate )mpins+ la culme. Fiecare )ncerca s+ compare mumia culcat+ )n sicriu% nemi$cat+ $i mut+% cu mumia vie $i vor(itoare% al c+rei profil ascu!it era scos )n eviden!+ de lumina lunii. Dn fiecare clip+% noi capete ap+reau din um(r+ ca s+ priveasc+ acest spectacol cu adev+rat uluitor. O raz+ de lun+ p+trundea acum )n interiorul co$ciu*ului" aceea$i raz+ care f+cea s+ luceasc+ $i fruntea colonelului. .o!i ace$ti curio$i% pe care )ntunericul cimitirului )i scotea la iveal+ ca $i cum Pere,'ac4aise ar fi fost un parc al .ui,leriilor plin de trec+tori )n 4aine ne*re% se tr+*eau spre &ar*uerite $i se )n*r+m+deau )n spatele ei. #olonelul r+m+sese sin*ur de partea lui. Dntinz nd cit mai tare * tul% puteam s+ v+d fi*ura mumiei" cea adev+rat+% din sicriu. ;i pot s+ -ur c+ era la fel cu cealalt+ mumie% cu cea vie% cea care st+tea )n picioare% )!i f+cea impresia c+ (+tr nul oase,n$irate se afla l n*+ un iaz $i s,ar fi o*lindit )n ap+. Dn acel moment% luna% cur+!it+ de nori% f+cea s+ se vad+ literele de aur ale morm ntului% care min!eau spu,n nd" 9ici doarme colonelul >ozzo,#orona% (inef+c+torul celor s+raci. 2u*a!i,v+ pentru odi4na sufletului s+u. <finte 7umnezeule: 7ar la ce mai folose$te diavolulB @l nu,$i face datoria dac+ las+ s+ fu*+ asemenea suflete din p r-olul iadului. 9far+ doar dac+ (lestematul +sta (+tr n $i desc+rnat de 2odri*ue nu este c4iar el diavolul )n persoan+. <e poate $i asta. 9-unsesem a$adar acolo unde colonelul spunea" 5/u vrei foarfec+ mea% (om(onicoB6 ;i ad+u*+" 5Dn fond% ai dreptate% asta taie prietenia% dup+ c te se spune. /u te deran-a% .am s+ operez c4iar eu6. <e aplec+ asupra sicriului $i% cum &ar*uerite sc4i!+ o mi$care% el mai zise" 5/u,!i fie team+% c+prioar+% n,am s+ $terpelesc (i-uteria pe care r+m+$i!a mea p+m nteasc+% aici de fa!+% o poart+ su( c+ma$+. /u merit+ osteneala. 9 fost o vreme c nd <capularul din 'a &erci con!inea ceva" o relicv+ sau un secret. @rau vremuri (une pe atunci% iar eu eram t n+r. Dn zilele noastre% toate reli*iile )nc4in+ stea*ul% c4iar $i cea a Fracurilor /e*re. <unte!i o *r+mad+ de filozofi: )ntr,un r nd% )n locul secretului am pus o p+c+leal+% <amuel $tie asta" cuv ntul nimic% scris )n toate lim(ile p+m ntului... 7a% da: 9veam o fire pozna$+. /imic era )nc+ prea mult. Dn ziua mor!ii mele% am *olit me, dalionul... Poftim% pisicu!o% iat+,l l6 Dn timp ce vor(ea astfel% t+iase p nza *iul*iului. 7e*etele lui u$oare !ineau <capularul% pe care )l )ntinse &ar*ueritei. ad+u*ind" 5;i am (+*at )n+untru $i un c ntecel% care mi,a pl+cut )ntotdeauna" versuri mai populare% desi*ur% clec ! cele ale lui #asimir 7elavi*ne l" # nd ra!ele se duc la c mp% Prima mer*e )nainte... ;i r se tare% cu r sul lui (inevoitor $i dulcea*. &ar*uerite era verde de furie. .o!i tic+lo$ii str n$i )n spatele ei priveau peste um+rul ei medalionul pe care contesa )l desc4isese. /u se putea citi scrisul% dar toat+ lumea

)n!ele*ea c ntecul. # !iva r n-ir+. &ar*uerite arunc+ <capularul $i,l calc+ )n picioare. 5@u sunt &aestrul: pronun!+ ea )ncet= $i )n tonul ci era ca o amenin!are cu moartea. #olonelul >ozzo se afl+. l 7elavi*ne #asimir (l7KGl8JG)% poet francez% mem(ru al 9cademiei Franceze% al c+rui teatru a r+mas fidel formelor clasice% (n.r.)aici% culcat )n sicriul lui. 'e*ea noastr+ os nde$te pe orice str+in care se amestec+ printre noi ca s+ ne descopere secretele. Oricine ai fi% )mi apar!ii:6 5Pisicu!o ripost+ (+tr nul% al c+rui calm ironic p+rea c+ spore$te paralel cu pornirea contesei nu e0ist+ dec t un sin*ur secret. @u )l posed% iar tu )l cau!i" cum a$ fi putut s+ !il furB @u sunt aici% adormit )ntre aceste patru sc nduri% e adev+rat% dar )n acela$i timp sunt $i aici% )n picioare% ceea ce e tot at t de adev+rat% fiindc+ m+ vezi $i m+ auzi. @0plic+ asta dac+ po!i: .u ai vrea s+ m+ desc4izi% a$a cum ai f+cut cu aceast+ lad+% ca s+ vezi ce se afl+ )n interiorul meu. 9i vrea s+ roste$ti faimosul" @ noapte% t+ia!i craca... 5 Oc4ii &ar*ueritei erau plini de foc. @ste splendid+ aceast+ femeie: .re(uie s+ fie cam de v rsta mea% dar e p+strat+ )n puf: 57a zise ea ai *4icit. Dn sicriu este loc pentru doi.6 >+tr nul ridic+ din umeri. 5<tr n* ndu,ne mai (ine% ai avea $i tu loc% dra*oste morm+i el. Dn asocia!ia noastr+ suntem $i noi ca toat+ lumea" nu mai credem )n nimic. 7ac+ le,a$ spune (+ie!ilor no$tri% cu m na pe inim+" ]Me!i putea voi s+,l -ertfi!i pe cel care v,a fost ca un tat+ timp de dou+ treimi de secolB[ ei mi,ar da cu tifla% pozna$ii. 7ar dac+ le,a$ sufla la urec4i" ])n*era$ilor% tezaurul s,a m+rit% s,a m+rit% s,a tot m+rit: 9m cu ce s+ fac din fiecare din voi c te un 2ot4se4ild. &ultiu(ita noastr+ &ar*uerite nu valoreaz+ mai mult de doi franci $i cincizeci% este $tiut% dar eu v+ ofer zece% dou+zeci% o sut+ de milioane pentru pielea ei[...6 5/u te,ar crede )l )ntrerupse contesa. I,ai )n$elat de at tea. ori:6 >+tr nul )$i scoase cutioara de aur cu portretul )mp+ratului 2usiei $i o cioc+ni u$or. 5Putem s+ )ncerc+m .zise el. Dn orice caz% c+ au s+ m+ )n*roape o dat+ mai mult sau mai pu!in% nu conteaz+. Iar acum% )ntre noi doi% c+prioara mea% !in,te (ine:6 XXIII <FD2;I.L' I<.O2I@I #L #I&I.I2L' Mincent #arpentier se rezemase cu coatele de mas+ $i,$i !inea capul cu am ndou+. m inile% z