Sunteți pe pagina 1din 347

Paul Fval F val Cocoatul

Cocoatul
de Paul

Fval

PARTEA NTI

Capitolul 1 Valea Louron

Pe vremuri exi ta !" ace t loc u" ora# cetatea $orre# cu temple p%&'"e# am(iteatre i u" capitoliu) Acum e te o vale pu tie u"de plu&ul le"e al a&ricultorului &a co" e teme %* i tocea c% t%iul de marmur% coloa"elor a cu" e u+ p%m'"t) ,u"tele e te (oarte aproape) $a"-ul !"alt al Piri"eilor de tram% drept !" (a-% .%rile !".%pe.ite i de.v%luie cerul al+a tru al p%m'"tului pa"iol pri" ad'"c% pr%pa tie care lu/ete drept drum co"tra+a"ditilor di" 0e"a 1ue) $a c'teva le&2e mai departe# Pari ul tuete# da" ea.%# r'de +at/ocoritor i vi ea.% c% !i vi"dec% i"cura+ila +ro"it% la i.voarele di" 3a&"ere *de* $uc2o"4 pu-i" mai !"colo# de cealalt% parte# u" alt Pari ) Pari ul +ol"av de reumati m per% %*i vi"dece ciatica !" apa +a.i"elor ul(uroa e di" 3are&e*le *3ai" ) " po(ida (ierului# ma&"e.iei au a ul(ului# doar credi"-a va alva !" vecii vecilor Pari ul5 E te valea $ouro"# !"tre depre iu"ea Aure i valea 3arou e# poate cea mai pu-i" cu"o cut% de c%tre turitii "eo+o i-i care vi" !" (iecare a" % de copere ace te -i"uturi4 e te valea $ouro" cu oa.e !"(lorite# tore"te uimitoare# t'"ci (a"ta tice i r'ul Clara+ide# cri tal !"tu"ecat care e (r%m'"t% !"tre dou% maluri a+rupte# cu p%duri tra"ii i cu u" vec2i ca tel eme-# (udul# de "ecre.ut ca u" poem epic medieval) Co+or'"d mu"tele pe ver a"tul micului v'r( 0e/a"# la t'"&a pr%pa tiei# po-i .%ri di"tr* o privire pei a/ul !"tre&) 0alea $ouro" (ormea.% limita extrem% a 6a co"iei) Ea e !"ti"de ca u" eva"tai !"tre p%durea E" i (rumoii codri di" Frec2et care !"t'l"e c# de*a curme.iul v'lcelei 3arou e# raiurile di" ,auleo"# Ne te i Campa") P%m'"tul e te %rac# dar privelitea +o&at%) Aproape pe te tot p%m'"tul e crap% +rutal) 7u"t tore"tele care ('ie pa/itea# care de.&ole c pro(u"d r%d%ci"ile (a&ilor uriai# care cot la iveal% temelia t'"cii4 u"t pov'r"iuri verticale# de picate de u !" /o de r%d%ci"a "%val"ic% a pi"ilor) 0reu" om al caver"elor i*a %pat locui"-a la poale# pe c'"d o c%l%u.% au u" cio+a" i*a coco-at coli+a pe culmea (ale.ei) 7*ar putea pu"e c% e cui+ul i.olat i tru(a al vulturului) P%durea E" co+oar% de*a lu"&ul u"ei coli"e care e oprete pe "eateptate# c2iar !" mi/locul v%ii# pe"tru a l% a drum li+er r'ului Clara+ide) ,ar&i"ea r% %ritea"% a coli"ei e te (ormat% di"tr*o pa"t% a+rupt%# u"de "iciodat% "u *a +%tut vreo potec%) 8irec-ia (orm%rii ale e te co"trarie la"-urilor !"co"/ur%toare) 8ac% r'ul "*ar opri*o +ru c# ea ar ti"de % !"c2id% valea# ca u" t%vilar uria .v'rlit de pe u" mu"te pe cel%lalt) Ace tei r'pe ciudate i e pu"e pri" partea locului le 9ac2a. :lovitura de ecure;) 8e i&ur# exi t% i o le&e"d%# dar v% cutim de ea) Aici e !"al-% capitoliul oraului $orre# de

Paul Fval F val Cocoatul


u"de# (%r% !"doial%# !i tra&e "umele valea $ouro") Tot aici e mai v%d !"c% rui"ele ca telului Ca<lu *Tarride ) 8e departe# rui"ele ace tea au u" a pect m%re-) Ele ocup% u" pa-iu !"ti" i# la pe te o ut% de pai de 9ac2a.# e mai v%d !"c% ivi"du* e pri"tre copaci v'r(urile .dre"-uite ale vec2ilor tur"uri) 8e aproape# arat% ca u" at (orti(icat) Pretuti"de"i pri"tre rui"e au cre cut copaci i# ca % e poat% !"%l-a# c'te u" +rad a (o t "evoit % tr%pu"&% o +olt% di" +locuri de piatr%) 8ar cea mai mare parte a rui"elor apar-i" u"or co" truc-ii m%ru"te# !" care lem"ul i p%m'"tul +%tut !"locuie c ade eori &ra"itul) 8ati"a pu"e c% u" Ca<lu *Tarride :era "umele ace tui "eam# cu va.% mai ale datorit% ime" elor ale +o&%-ii; a pu % e ridice u" .id de ap%rare !" /urul micului c%tu" Tarride # pe"tru a*i prote/a va alii 2u&2e"o-i dup% a+/urarea lui 9e"ric al I0*lea) El e "umea 6a to" de Tarride i purta titlul de +aro") 8ac% v% duce-i % vede-i rui"ele ca telului Ca<lu # vi e va ar%ta copacul +aro"ului) E u" te/ar) R%d%ci"a lui i"tr% !" p%m'"t la mar&i"ea vec2iului a"- cu ap%# care ap%ra ca telul pre apu ) "tr*o "oapte# (u lovit de tr% "et) Era u" copac mare4 e pr%+ui i e culc% de*a curme.iul a"-ului) 8e atu"ci a r%ma acolo# ve&et'"d doar pri" coar-%# i"&ura r%ma % vie la locul rupturii) 8ar# lucru ciudat# u" vl% tar *a de pri" de tru"c2i# la trei.eci au patru.eci de picioare de mar&i"ile a"-ului) 0l% tarul a cre cut# a deve"it te/ar m%re-# u" te/ar u pe"dat# u" te/ar miraculo # pe care p'"% acum i*au l% at "umele mai mult de dou% mii ci"ci ute de turiti) Neamul Ca<lu *Tarride *a ti" c%tre !"ceputul ecolului al =0III*lea# !" per oa"a lui Fra"coi de Tarride # marc2i. de Ca<lu # u"ul di"tre per o"a/ele pove tirii "oa tre) " 1>??# dom"ul marc2i. de Ca<lu era u" +%r+at de ai.eci de a"i) A tat la Curte pe la !"ceputul dom"iei lui $udovic al =I0*lea# dar (%r% % (i (o t prea mult luat !" eam%# i "emul-umit# *a retra ) Tr%ia acum pe moiile ale# cu (rumoa a Aurore de Ca<lu # u"ica a (iic%) Pri" partea locului i e pu"ea Ca<lu *0errou) Iat% de ce@ !" prea/ma v'r tei de patru.eci de a"i# dom"ul marc2i.# v%duv dup% prima lui o-ie care "u*i d%rui e "ici u" mote"itor# e !"dr%&o ti de (iica co"telui 7oto*,a<or# &uver"atorul provi"ciei Pamplo"a) I"e de 7oto* ,a<or avea pe atu"ci apte pre.ece a"i) Era o (iic% a ,adridului# cu oc2i (ocoi# cu i"ima mai ar.%toare dec't oc2ii) 7e .icea c% marc2i.ul "u prea o (%cu e (ericit% pe prima lui o-ie# pe care o -i"u e !"c2i % tot timpul !" vec2iul ca tel Ca<lu # u"de i muri e# la dou%.eci i ci"ci de a"i) I"e !i declar% tat%lui ei c% "u va (i "iciodat% oa-a ace tui +%r+at) Era !"tr*adev%r o trea+% &rea# !" acea t% 7pa"ie a dramelor i comediilor# % iluieti voi"-a u"ei ti"ere (ete) Alca.ii# doicile +%tr'"e# vale-ii "etre+"ici i ('"ta i"c2i.i-ie "u (u e er% !"(ii"-ate# dup% pu ele autorilor de vodeviluri# dec't pe"tru a ta) "tr*o ear%# a cu" % !" patele torurilor# tri ta I"e a cult% pe"tru ultima oar% ere"ada (iului mai mic al /udec%torului# care c'"ta (oarte (rumo di" c2itar%) A doua .i (ata plec% cu dom"ul marc2i. pre Fra"-a) Ace ta o lu% !" c% %torie pe I"e (%r% .e tre i !i o(erea# pri"tre altele# dom"ului de 7oto*,a<or# "u tiu c'te mii de pi toli) 7pa"iolul# mai "o+il dec't re&ele i !"c% mai calic dec't "o+il# "u putea % re.i te la a eme"ea purtare) C'"d marc2i.ul o adu e la ca telul Ca<lu pe (rumoa a madrile"%# a cu" % u+ v%lul lu"& de mirea %# o (e+r% &e"eral% !i cupri" e pe ti"erii &e"tilomi di" valea $ouro") Pe atu"ci "u exi tau turiti ca !" .ilele "oa tre# aceti crai am+ula"-i care vi" % apri"d% i"imile provi"cialelor pretuti"de"i u"de tre"ul pl%cerilor (avori.ea.% c%l%toriile cu pre- redu ) 8ar r%.+oiul "e!"trerupt cu 7pa"ia !"tre-i"ea la (ro"tier% "umeroa e trupe de parti.a"i i dom"ul marc2i. "u avea altceva de (%cut dec't % e -i"% +i"e) Ai *a -i"ut +i"e4 primi cu cura/ r%m%a&ul) "dr%&o titul care ar (i vrut % !"cerce % o cucerea c% pe (rumoa a I"e ar (i tre+uit mai !"t'i % e !"arme.e cu tu"uri de a ediu) Nu era vor+a "umai de o i"im%@ i"ima era la ad%po t !" patele metere.elor u"ei (ort%re-e) 3ile-elele dulci "u puteau (ace "imic# oc2ii da-i pe te cap !i pierdeau (lac%ra i mela"colia# !" %i c2itara era "eputi"cioa %) Frumoa a I"e era i"a+orda+il%) Nici u" curte.a"# (ie el v'"%tor de uri# +oier"a au c%pita"# "u e putea l%uda c%*i v%.u e "ici m%car coada oc2iului)

Paul Fval F val Cocoatul


A ta !" em"a % te -ii +i"e) 8up% trei au patru a"i# %rma"a I"e trecu !" ('rit pra&ul ace tui !"&ro.itor ca tel# dar pe"tru a e duce la cimitir) ,uri e de i"&ur%tate i de plicti eal%) $% a !" urma ei o (iic%) Cra curte.a"ilor !"vi"i a dat marc2i.ului porecla de D0errouE1) 8i" Tar+e la Pamplo"a# di" Ar&ele la 7ai"t*6aude" "u *ar (i &% it "ici u" +%r+at## "ici o (emeie# "ici u" copil care %*i pu"% dom"ului marc2i. alt(el dec't Ca<lu *0errou) 8up% moartea celei de*a doua o-ii# mai !"cerc% % e rec% %torea c%# c%ci apar-i"ea acelui oi de 3ar+%*Al+a tr% care "u e d% +%tut4 dar &uver"atorul di" Pamplo"a "u mai avea (ete i# reputa-ia dom"ului Ca<lu era at't de per(ect ta+ilit%# !"c't cele mai cute.%toare di"tre dom"ioarele dor"ice % e m%rite d%dur% !"apoi !" (a-a !"cerc%rilor ale) R%ma e v%duv# atept'"d cu "er%+dare ca (iica lui % !mpli"ea c% v'r ta c'"d va avea "evoie % (ie !"cuiat% cu lac%t) 6e"tilomii -i"utului "u*l iu+eau deloc i# !" po(ida +o&%-iei ale# era de eori lip it de tov%r%ie) Plicti eala !l &o"i a(ar% di" ca telul %u) $u% o+iceiul % plece !" (iecare a" la Pari # u"de ti"erele curte.a"e !i luau +a"ii i !i +%teau /oc de el) C't timp lip ea# Aurore r%m'"ea !" pa.a a dou% au trei doici i a u"ui +%tr'" ca tela") Aurore era la (el de (rumoa % ca i maic%* a) 8oar cur&ea '"&e pa"iol !" vi"ele ei5 C'"d !mpli"i ai pre.ece a"i# oame"ii cum ecade di" c%tu"ul Tarride au.ir% ade eori url'"d c'i"ii lui Ca<lu !" "op-ile !"tu"ecoa e) Cam !" aceeai vreme# P2ilippe de $orrai"e# duce de Never # u"ul di" cei mai tr%luci-i "o+ili de la Curtea Fra"-ei# ve"i % locuia c% !" ca telul %u di" 3uc2# !" Fura"co") A+ia !mpli"i e dou%.eci de a"i i era pe cale % moar% de li"&oare deoarece !i u.a e prea devreme ti"ere-ea) Aerul mu"-ilor !i pri" e +i"e@ dup% c'teva %pt%m'"i de trai !" mi/locul "aturii# (u v%.ut co"duc'"du*i caleaca de v'"%toare pri" valea $ouro") Prima dat% c'"d c'i"ii lui Ca<lu urlar% "oaptea# t'"%rul duce de Never # (r'"t de o+o eal%# ceru e ad%po t u"ui t%ietor de lem"e di" p%durea E" ) Never r%ma e u" a" !" ca telul %u di" 3uc2) P% torii di" Tarride pu"eau de pre el c% era u" e"ior &e"ero i pove teau dou% ave"turi "octur"e care e petrecu er% !" timpul ederii ale pe ace te melea&uri) G dat% v%.ur% la mie.ul "op-ii o ra.% de lumi"% pri"tre vitraliile vec2ii capele a (amiliei Ca<lu ) C'i"ii "u urlar%# dar o (orm% !"tu"ecat%# pe care oame"ii c%tu"ului !"cepeau % o cu"oa c% deoarece o .%ri er% ade ea# e (uri% pri" a"-urile de ap%rare dup% c%derea "op-ii) Toate ace te ca tele a"tice u"t pli"e de (a"tome) Alt% dat%# c%tre ora u" pre.ece di" "oapte# doam"a ,art2e# cea mai t'"%r% di"tre doici# iei di" ca tel pe poart% mare i aler&% la ca+a"a t%ietorului de lem"e u"de t'"%rul duce de Never primi e "u de mult ad%po t) G lectic% purtat% pe +ra-e traver % la curt timp p%durea E" ) Apoi di" ca+a"% p%durarului e au.ir% tri&%te de (emeie) A doua .i# +ravul om di p%ru) Ca+a"a r%ma e la di po.i-ia oricui ar (i vrut % o ia) " aceeai .i p%r% i ca telul Ca<lu i doam"a ,art2e) Trecu er% patru a"i de c'"d e petrecu er% ace te !"t'mpl%ri) Nu e mai au.i "iciodat% vor+i"du* e de pre t%ietorul de lem"e# "ici de pre doam"a ,art2e) P2ilippe de Never "u mai locuia !" ca telul di" 3uc2) 8ar u" alt P2ilippe# "u mai pu-i" tr%lucit# "u mai pu-i" "o+il# o"ora cu pre.e"-a a valea $ouro") Era P2ilippe Pol<&e"e de ,a"toue# pri"- de 6o".a&ue# c%ruia dom"ul marc2i. de Ca<lu dorea %*i dea de o-ie pe (iica a Aurore) 6o".a&ue era u" +%r+at de trei.eci de a"i# cu c2ipul pu-i" e(emi"at# dar totui de o (rumu e-e excep-io"al%) Era cu "eputi"-% % &% eti o -i"ut% mai di ti" % ca a lui) P%rul "e&ru# m%t% o i lucio e !"(oia dea upra (ru"-ii mai al+e ca o (ru"te de (emeie i (orma !" mod "atural acea coa(ur% ampl% i pu-i" &reoaie pe care curte"ii lui $udovic al =I0*lea o o+-i"eau doar ad%u&i"d dou% au trei peruci p%rului do+'"dit la "atere) Gc2ii %i "e&ri aveau privirea limpede i m'"dr% a italie"ilor) Era !"alt# +i"e (%cut4 mer ul i &e turile ale aveau o m%re-ie teatral%)
1

H%vor)

Paul Fval F val Cocoatul


Nu vom pu"e "imic de pre "eamul di" care e tr%&ea) Numele de 6o".a&ue e te la (el de ilu tru !" i torie ca i 3ouillo"B# E teI au ,o"tmore"c<J) Rela-iile ale erau pe m% ura titlului de "o+le-e pe care !l purta) Avea doi priete"i# doi (ra-i# di"tre care u"ul era $orrai"e# cel%lalt 3our+o") 8ucele de C2artre # propriul "epot al lui $udovic al =I0*lea# mai t'r.iu duce dKGrlea" i re&e"t al Fra"-ei# ducele de Never i pri"-ul de 6o".a&ue erau "ede p%r-i-i) Curtea !i "umea Dcei trei P2ilippeE) Ataame"tul lor reciproc ami"tea de marile priete"ii di" a"tic2itate) P2ilippe de 6o".a&ue era cel mai v'r t"ic) 0iitorul re&e"t a+ia !mpli"i e dou%.eci i patru de a"i# i Never avea cu u" a" mai pu-i") Putem !"-ele&e c't de m%&ulit% era va"itatea +%tr'"ului Ca<lu la &'"dul c% ar putea avea u" a eme"ea &i"ere) 7e .vo"ea c% 6o".a&ue avea +o&%-ii ime" e !" Italia4 !" a(ar% de a ta era v%r primar i i"&urul mote"itor al lui Never # de pre care to-i ocoteau c% va muri !"ai"te de vreme) Gr# P2ilippe de Never # u"icul mote"itor al "umelui# t%p'"ea u"ul di"tre cele mai (rumoa e dome"ii di" Fra"-a) 8e i&ur# "ime"i "u*l putea +%"ui pe pri"-ul de 6o".a&ue c% ar dori moartea priete"ului %u4 dar "u*i era !" putere % o !mpiedice i era "e!"doio c% acea t% moarte !l (%cea de .ece au dou% pre.ece ori milio"ar) 7ocrul i &i"erele aproape c%.u er% la !"voial%) Pe Aurore !" % "ici "*au &% it de cuvii"-% % o co" ulte) G+iceiul lui 0errou) Era !"tr*o (rumoa % .i de toam"% di" a"ul 1>??) $udovic al =I0*lea !m+%tr'"i e i era o+o it de r%.+oi) Tocmai e em"a e pacea de la R< LicM4 dar la (ro"tiere co"ti"uau !"c%ier%rile !"tre parti.a"i# i valea $ouro"# pri"tre altele# &%.duia u" mare "um%r di" aceti oa pe-i "epo(ti-i) G /um%tate de du.i"% de i"vita-i erau ae.a-i !" /urul u"ei me e +o&ate !" u(ra&eria ca telului Ca<lu ) ,arc2i.ul avea cu ururile lui# dar cel pu-i" tia %*i primea c% cum e cuvi"e) " a(ar% de marc2i.# 6o".a&ue i dom"ioara de Ca<lu # care edeau !" capul me ei# ceilal-i erau oame"i di" tarea mi/locie i cu im+rie) ,ai !"t'i era dom"ul 3er"ard# capela"ul di" Ca<lu # care e !"&ri/ea de u(letele celor di" micul c%tu" Tarride i -i"ea# !" acri tia capelei# re&i trul de dece e# "ateri i c% %torii4 apoi e a(la doam"a I idore# de la (erma 6a+our# care o !"locui e pe doam"a ,art2e pe l'"&% Aurore4 !" al treilea r'"d e mai a(la dom"ul Pe<rolle # &e"tilom ataat per oa"ei pri"-ului de 6o".a&ue) Co" ider%m "ece ar %*l (acem cu"o cut pe ace ta di" urm%# deoarece per o"a/ul !i are u" loc importa"t !" pove tirea "oa tr%) 8om"ul de Pe<rolle era u" +%r+at !"tre dou% v'r te# !"alt i pu-i" adu de pate# cu o+ra.ul u c%-iv i palid# cu p%rul rar) " .ilele "oa tre# cu &reu -i*ai putea repre.e"ta u" a eme"ea per o"a/ (%r% oc2elari@ dar de atu"ci "u erau la mod%) Avea tr% %turile (e-ei de tul de ter e# dar privirea mioap% ma"i(e ta i" ole"-%) 6o".a&ue a(irma c% Pe<rolle e lu/ea (oarte +i"e de pada care*i at'r"a t'"&aci la old) "tr*u" cuv'"t# 6o".a&ue !l l%uda mult@ avea "evoie de el) Ceilal-i come e"i# lu/+ai de*ai lui Ca<lu # puteau (i co" idera-i per oa"e (%r% importa"-%) 8om"ioara Aurore de Ca<lu (%cea o"orurile me ei cu o dem"itate rece i tacitur"%) " &e"eral# e poate pu"e c% (emeile# c2iar i cele mai (rumoa e# u"t re(lexul e"time"tului lor) Cutare poate (i adora+il% pe"tru cel pe care*l iu+ete i aproape de.a&rea+il% pe"tru al-ii) Aurore (%cea parte di"tre acele (emei care plac# !" ciuda voi"-ei lor# i u"t admirate c2iar !mpotriva propriei lor dori"-e) Era !m+r%cat% !" port pa"iol) Trei r'"duri de da"tele c%deau pri" p%rul ei "e&ru u"duitor) Cu toate c% "u !mpli"i e !"c% dou%.eci de a"i# co"tururile pure i m'"dre ale &urii 9e"ri de Ia Tour dKAuver&"e# vico"te de Ture""e# duce de 3ouillo"# mareal al Fra"-ei :1NNN1>BI;# u"ul di"tre e(ii partidei prote ta"te i parti.a" devotat al re&elui 9e"ric al I0*lea) I Familie de "o+ili (ra"ce.i# care au (o t !" lu/+a re&ilor Ferara# ,ode"a i Re&&io) J Familie de "o+ili (ra"ce.i# care au (o t !" lu/+a re&ilor Fra"-ei !"cep'"d di" ecolul al =II*lea) N)T);)
B

Paul Fval F val Cocoatul


vor+eau de pe acum de pre tri te-e4 dar c't% lumi"% ar (i adu .'m+etul pe (ra&edele*i +u.e5 Ai c'te c'"tei !" oc2ii mult adum+ri-i de (irele de m%ta e r% ucit% a &e"elor lu"&i5 Trecu er% multe .ile de c'"d "u mai ap%ru e u" ur' pe +u.ele Aurorei) Tat%l ei pu"ea@ Toate e vor c2im+a c'"d va (i doam"a pri"-e %) $a ('ritul celui de*al doilea (el# Aurore e ridic%# cer'"d !"&%dui"-a % e retra&%) 8oam"a I idore aru"c% o privire pli"% de re&ret pre pr%/iturile i dulce-urile care tocmai e aduceau) " % datoria o ilea %*i urme.e t'"%ra t%p'"%) "dat% ce Aurore plec%# marc2i.ul deve"i mai +i"e di pu ) Pri"-e# .i e el# !mi datore.i reva"a la a2))) 7u"te-i &ataO Totdeau"a la di po.i-ia dom"iei*voa tre# dra&% marc2i.e# r% pu" e 6o".a&ue) $a poru"ca lui Ca<lu (u adu % o ma % cu ta+la de a2) " cele ci"ci pre.ece .ile de c'"d pri"-ul e a(la la ca tel acum e lu% de la cap%t cea de*a o uta ci"ci.ecea partid%) $a trei.eci de a"i# cu "umele i c2ipul lui 6o".a&ue# acea t% pa iu"e pe"tru a2 tre+uia % dea de &'"dit) 8i" dou% u"a@ ori era amore.at cu !"(l%c%rare de Aurore# ori era doritor % pu"% m'"a pe .e tre) Hil"ic# dup% de/u" ca i dup% ci"%# e aducea ta+la de a2) 3%tr'"ul 0errou era u" /uc%tor de m'"a a aptea) Hil"ic 6o".a&ue !l l% a % c'ti&e o du.i"% de partide# dup% care 0errou# trium(%tor# adormea !" (otoliu# (%r% % p%r% ea c% c'mpul de lupt%# i (or%ia ca u" !"-elept) " ace t (el (%cea curte 6o".a&ue dom"ioarei Aurore de Ca<lu ) 8om"ule pri"-# .i e marc2i.ul ae.'"du*i pie ele# v% voi ar%ta a t%.i o com+i"a-ie pe care am &% it*o !" tratatul eruditului de Ce oli ) Nu /oc a2 ca toat% lumea i !"cerc % m% i" pir di" cele mai +u"e ur e) Nu orici"e ar ti % v% pu"% c% a2ul a (o t i"ve"tat de Attalu # re&ele Per&amului# pe"tru a*i di tra pe &reci !" timpul lu"&ului a ediu al Troiei) 8oar i&"ora"-ii au oame"ii de rea credi"-% atri+uie o"oarea lui Palamede))) Fi-i ate"t la /oc# v% ro&) N*a ti cum % v% exprim mul-umirea# dom"ule marc2i.# pe"tru pl%cerea ce mi*o (ace-i de a v% (i parte"er# replic% 6o".a&ue) "cepur% /ocul) Come e"ii mai erau !" /urul lor) 8up% prima partid% pierdut%# 6o".a&ue !i (%cu em" lui Pe<rolle # care*i aru"c% ervetul i iei) Capela"ul i ceilal-i !l imitar% pe "e im-ite) 0errou i 6o".a&ue r%ma er% i"&uri))) $ati"ii# relu% +%tr'"ul# "umeau a ta /oc de latrurtculi# au 2o-i de r'"d) 6recii !l "umeau latriMio") 7arra.i" o+ erv% !" excele"-a a carte))) 8om"ule marc2i.# !"trerup e P2ilippe de 6o".a&ue# v% cer cu.e pe"tru "eate"-ia mea# !mi permite-i % ridic acea t% pie %O 8i" &reeal% !"ai"ta e u" pio" care l*ar (i (%cut % c'ti&e partida) 0errou e l% % ru&at# dar m%ri"imia % +irui) Ridica-i*l# dom"ule# .i e el# i "u mai repeta-i# v% ro&) Aa2ul "u e /oc de copii) 6o".a&ue coa e u" u pi" ad'"c) Atiu# tiu# co"ti"u% marc2i.ul cu u" acce"t iro"ic# u"tem amore.a-i))) 8e*mi pierd mi"-ile# dom"ule marc2i.5 Cu"o c a ta# pri"-e) Ate"-ie la /oc5 0% iau "e+u"ul) N*a-i termi"at ieri pove tirea cu acel &e"tilom care a vrut % e i"troduc% !" ca a dom"iei*voa tre# .i e 6o".a&ue ca u" om care vrea % cape de &'"duri "epl%cute) A25 Ce mec2er viclea"5 exclam% 0errou) "cerca-i %*mi di tra&e-i ate"-ia4 dar u"t ca i Ce.ar# care dicta ci"ci cri ori deodat%) Ati-i c% /uca a2O))) Ei +i"e# &e"tilomul a primit vreo a e lovituri de a+ie# acolo# !" a"-) "t'mplarea *a repetat !" mai multe r'"duri4 !" ace t (el *a pu cap%t +'r(ei pe eama purt%rii doam"elor de Ca<lu ) Ai ceea ce a-i (%cut atu"ci !" calitate de o-# a-i (ace a.i ca tat%# dom"ule marc2i.O !"tre+% cu "ep% are 6o".a&ue)

Paul Fval F val Cocoatul


3i"e!"-ele # relu% +%tr'"ul) Nu cu"o c alt mi/loc de a le p%.i pe (iicele Evei))) a2 moto# dom"ule pri"-# cum .ic per a"ii) A-i pierdut di" "ou) 7e !"ti" e !" (otoliu) 8i" ace te dou% cuvi"te a2 moto# co"ti"u% el pre&%ti"du* e %*i (ac% ie ta dormi"d# care !" eam"% c% re&ele e mort# "oi am (%cut a2*mat# dup% ,"a&e i dup% FrPre) " ce privete (emeile# crede-i*m%# %+ii lu"&i i .iduri olide# iat% cum e ap%r% virtutea5 "c2i e oc2ii i adormi) 6o".a&ue p%r% i !" mare &ra+% u(ra&eria) Era aproape dou% dup%*amia.a) 8om"ul de Pe<rolle !i atepta t%p'"ul d'"d t'rcoale pri" coridoare) Au ve"it tic%loiiO !"tre+% 6o".a&ue de !"dat% ce !l .%ri) Aa e au i o it# r% pu" e Pe<rolle ) C"de u"tO $a 2a"ul Mrul lui Adam# de cealalt% parte a a"-ului cu ap%) Ci"e u"t cei doi !"t'r.ia-iO ,eterul Cocarda e /u"ior di" Tar+e i (ratele Pa epoil# a/utorul %u) 8oi pada i"i !"cerca-i5 .i e pri"-ul) Ai cealalt% trea+%O 8oam"a ,art2e e a(l% acum la dom"ioara de Ca<lu ) mpreu"% cu copilulO 8a) Pe u"de a i"tratO Pe (erea tra cu"d% de la p%l%torie care d% pre a"-uri# u+ pod) 6o".a&ue re(lect% o clip%# apoi relu%@ $*ai !"tre+at pe dom 3er"ardO E mut# r% pu" e Pe<rolle ) C't i*ai o(eritO Ci"ci ute de pi toli) Acea t% doam"% ,art2e tre+uie % tie u"de e a(l% re&i trul))) Nu tre+uie l% at% % ia % di" ca tel) 8e i&ur# .i e Pe<rolle ) 6o".a&ue e plim+% cu pai mari) 0reau %*i vor+e c eu !" umi# murmur% el# dar eti i&ur c% v%rul meu Never a primit me a/ul di" partea AuroreiO Neam-ul "o tru i l*a du ) Ai Never tre+uie % o ea c%O 8i ear%) 7e a(lau !" pra&ul apartame"tului lui 6o".a&ue) " ca telul Ca<lu trei coridoare e !"tret%iau !" u"&2i drept@ u"ul al corpului pri"cipal# dou% ale aripilor laterale) Apartame"tul pri"-ului era ituat !" aripa de apu # termi"at% cu cara care ducea la p%l%torie) C" .&omot e au.i !" &aleria ce"tral%) Era doam"a ,art2e# care ieea di" apartame"tul dom"ioarei de Ca<lu ) Pe<rolle i 6o".a&ue i"trar% &ra+"ic la acea ta di" urm%# l% '"d ua !"trede c2i %) G clip% mai t'r.iu# doam"a ,art2e traver a coridorul !" (u&a mare) Era !" pli"% .i# dar# odat% cu moda# era ie tei trecu e Piri"eii) Toat% lumea dormea !" ca telul Ca<lu ) 8oam"a ,art2e avea motive temei"ice % pere c% "u va avea vreo !"t'l"ire "epl%cut%) Cum trecea pri" (a-a uii lui 6o".a&ue# Pe<rolle e a.v'rli pe "eateptate a upra ei i !i ap% % cu putere +ati ta pe &ur%# !"%+ui"du*i a t(el primul tri&%t) Apoi o cupri" e de mi/loc i o tra" port%# pe /um%tate lei"at%# !" camera t%p'"ului %u)

>

Paul Fval F val Cocoatul

Capitolul B Cocardasse i Passepoil

C"ul !"c%leca e u" +%tr'" cal de /u&# cu coama i coada pro t -e %late# cu picioarele p%roa e i tr'm+e4 cel%lalt edea pe u" m%&ar# !"tocmai ca i ca tela"ele c%l%tori"d pe pi"area u"ui cal de parad%) Primul e ar%ta m'"dru# !" po(ida mode tiei a"imalului !"c%lecat# al c%rui cap tri t at'r"a !"tre cele dou% picioare) Purta o tu"ic% curt% di" piele de +ivol# tr'" % !" ireturi# cu pieptarul croit !" (orm% de i"im%# pa"talo"i de po tav i ci.me (rumoa e !" (orm% de p'l"ie# (oarte la mod% u+ dom"ia lui $udovic al =III*lea) ,ai purta o p%l%rie pe*o pr'"cea"a i o pad% lu"&%) Per o"a/ul era "e!"trecutul Cocarda e*/u"ior# de (el di" Toulou e# (o t mae tru de crim% la Pari # acum ta+ilit la Tar+e # u"de tr%&ea mit% de coad%) Al doilea avea o !"(%-iare timid% i mode t%) 9ai"ele lui *ar (i potrivit u"ui preot %rac@ o tu"ic% lu"&% de culoare "ea&r%# t%iat% drept ca u" a"teriu# !i acoperea pa"talo"ii "e&ri lu trui-i de at'ta purtat) Pe cap avea o +o"et% de l'"% +i"e !"de at% pe te urec2i i# ca !"c%l-%mi"te# !" ciuda c%ldurii copleitoare# +oca"ci !m+l%"i-i) 7pre deo e+ire de mae trul Cocarda e*/u"ior# care avea u" p%r +o&at i cre- ca i claia de pe capul u"ui "e&ru# tovar%ul %u avea pe t'mple c'teva uvi-e de p%r de u" +lo"d p%l%cit) Acelai co"tra t exi ta i !"tre (ioroa ele mu t%-i n furculi ale mae trului de crim% i cele trei (ire de p%r c%ru"t care e .+'rleau pe "a ul lu"& al a/utorului %u) C%ci ace t pa"ic c%l%tor era u" pada i"# i "oi v% &ara"t%m c% la "evoie !i m'"uia cu vi&oare per(id% a+ie lu"&%# care lovea coa tele m%&arului) 7e "umea Ama+le Pa epoil) $ocul %u de +ati"% era 0illedieu# !" Norma"dia de /o # cetate care*i di puta !"t'ietatea cu (aimoa a pod&orie Co"de* ur*Noireau !" produc-ia de oame"i petrec%re-i) Priete"ii !l "umeau (ratele Pa epoil (ie di" cau.a !"(%-i%rii clericale# (ie (ii"dc% (u e e cal(% de +%r+ier i a/utor de pi-er !"ai"te de a !"ci"&e a+ia) Era ur't ca dracul# !" ciuda lic%ririi e"time"tale care e apri"dea !" oc2ii %i mici i al+atri care clipeau de c'"d o (u t% roie de +arc2et !i t%ia calea) 8impotriv%# Cocarda e*/u"ior putea trece drept o adev%rat% pulama !" orice -i"ut) ,er&eau !mpreu"%# t'r'*&r%pi# u+ oarele 7udului) 6loa+a lui Cocarda e e potic"ea de (iecare piatr% de pe drum# i# la (iecare dou%.eci i ci"ci de pai# pe m%&arul lui Pa epoil !l apucau toa"ele) Ia te uit%# priete"e# .i e Cocarda e cu u" !"&ro.itor acce"t &a co" % tot (ie dou% ore de c'"d .%rim ca telul % ta al dracului de pe mu"tele +le temat) ,i e pare c% mer&e la (el de repede ca i "oi) Pa epoil r% pu" e# c'"t'"d pe "a dup% &ama "orma"d%@ R%+dare5 R%+dare5 Gricum# vom a/u"&e de tul de devreme pe"tru ceea ce avem de (%cut acolo) " "umele 8om"ului5 (rate Pa epoil# .i e Cocarda e u pi"'"d ad'"c# dac% am (i avut purt%ri ceva mai +u"e# cu tale"tele "oa tre "e*am (i putut ale&e o alt% me erie))) Ai dreptate# priete"e Cocarda e# r% pu" e "orma"dul4 dar patimile "oa tre "e*au pierdut) Focul# mii de draci5 0i"ul))) Ai (emeile5 ad%u&% Pa epoil ridic'"du*i oc2ii pre cer) " ace t mome"t mer&eau pe l'"&% malul r'ului Clara+ide# !" mi/locul v%ii $curo") $e 9ac2a.# care u -i"ea c% u" ime" piede tal co" truc-iile ma ive ale ca telului Ca<lu # e !"%l-a !" (a-a lor) " partea a ta "u erau .iduri de ap%rare) A"ticul edi(iciu e .%rea de la

Paul Fval F val Cocoatul


+a.% la v'r( i# de i&ur# pe"tru amatorii de priveliti &ra"dioa e ar (i (o t o 2alt% o+li&atorie) "tr*adev%r# ca telul Ca<lu !"cu"u"a cu dem"itate uriaul .id# .%mi lit de vreu" mare cutremur de p%m'"t a c%rui ami"tire e pierdu e) 7u+ muc2iul i m%r%ci"ii care !i acopereau temeliile ap%reau urmele co" truc-iilor p%&'"e) ,'"a vi&uroa % a olda-ilor Romei trecu e de i&ur pe acolo) 8ar acum "u mai r%m% e er% dec't ve ti&ii i tot ce ieea di" p%m'"t apar-i"ea tilului lom+ard di" ecolele al =*lea i al =I*lea) Cele dou% tur"uri pri"cipale# care (la"cau corpul pri"cipal di" ud*e t i "ord*e t# erau p%trate i mai de&ra+% cu"de dec't !"alte) Fere trele# ae.ate pretuti"de"i dea upra u"ei de c2i.%turi pe"tru tra&eri# erau mici# (%r% or"ame"te# i +oltele lor e pri/i"eau pe t'lpi impli# lip i-i de ciu+uce) 7i"&urul lux pe care i l*a !"&%duit ar2itectul co" ta !"tr*u" oi de mo.aic) Pietrele# t%iate i ae.ate imetric# erau de p%r-ite de iruri de c%r%mi.i ieite !" a(ar%) Era primul pla"# i acea t% r'"duire au ter% r%m'"ea !" armo"ie cu &olaul 9ac2e.) 8ar !" patele li"iei drepte a ace tui vec2i corp al cl%dirii# care p%rea .idit de Carol*cel* ,are# o !"&r%m%deal% de pi"ioa"e i de turele urmau urcuul coli"ei i ap%reau ca u" am(iteatru) 8o"/o"ul# !"alt tur" octo&o"al# termi"at cu o &alerie +i.a"ti"% av'"d arcade tre(late# !"coro"a acea t% !m+ul.eala de acoperiuri# a em%"%tor u"ui &i&a"t !" picioare pri"tre pitici) Pri" partea locului e pu"ea c% ace t ca tel era c2iar mult mai vec2i dec't !" ui "eamul Ca<lu ) $a dreapta i la t'"&a celor dou% tur"uri lom+arde erau %pate dou% tra"ee# r%m%i-ele celor dou% capete ale a"-ului de ap%rare# care odi"ioar% erau a tupate de .iduri# pe"tru a me"-i"e apa ce le umplea) Pe te a"-urile di" pre "ord ap%reau pri"tre (a&i ultimele ca e di" c%tu"ul Tarride ) "l%u"trul lor e vedea tur"ul a cu-it al capelei# co" truit% la !"ceputul ecolului al =III*lea !" tilul o&ival# cu (ere tre du+le av'"d vitralii tr%lucitoare u+ ci"ci lo+uri de &ra"it) Ca telul Ca<lu era mi"u"ea v%ilor di" Piri"ei) 8ar Cocarda e*/u"ior i (ratele Pa epoil "u aveau pic de im- arti tic) i co"ti"uar% drumul i "u !i a.v'rlir% privirea a upra !"tu"ecatei citadele dec't pre a m% ura re tul drumului de parcur ) 7e duceau la ca telul Ca<lu i# cu toate c% de el !i epara doar vreo /um%tate de le&2e !" li"ie dreapt%# "evoia de a ocoli ripa 9ac2a. !i o+li&a la cel pu-i" o or% de mer ) Cocarda e era pro+a+il u" tovar% ve el c'"d avea pu"&% pli"%4 !" ui (ratele Pa epoil purta pe o+ra.ul %u de mec2er# (%r% a cu".iuri# toate em"ele u"ei +u"e di po.i-ii o+i"uite4 dar a t%.i erau triti i aveau motivele lor % (ie aa) 3urta &oal%# +u.u"arele (%r% o le-caie# per pectiva u"ei tre+i pro+a+il prime/dioa e) Po-i re(u.a a eme"ea trea+% c'"d ai ce pu"e pe ma %) 8i" "e(ericire pe"tru Cocarda e i Pa epoil# patimile lor mi tui er% totul) 8e aceea Cocarda e pu"ea@ Pe 8um"e.eul meu5 Niciodat% "*o % mai pu" m'"a pe o carte de /oc au pe u" pa2ar cu +%utur%5 Re"u"- pe"tru totdeau"a la dra&o te5 ad%u&% e" i+ilul Pa epoil) Ai am'"doi !i (%ureau vi uri (rumoa e de ci" te i cump%tare di" viitoarele lor eco"omii) G % cump%r o caleac% de lux5 exclam% cu e"tu.ia m Cocarda e# i o % i"tru ca oldat !" compa"ia micului "o tru pari.ia") Ai eu# !"t%ri Pa epoil# o % m% (ac oldat au ordo"a"-% a c2irur&ului maior) N*a ar%ta oare +i"e ca lac2eu al re&eluiO Cel pu-i" e i&ur c% +%ie-ilor di" re&ime"tul !" care m% voi !"rola li e va lua '"&e ca lumea !" ca. de +oal%) Ai am'"doi repetau@ Ne vom duce la micul pari.ia"5 !l vom cru-a de c'-iva pum"i di" c'"d !" c'"d) G %*mi pu"% di" "ou@ +%tr'"ul meu Cocarda e5 G %*i +at% /oc de (ratele Pa epoil# ca i alt%dat%)

Paul Fval F val Cocoatul


9ai# m'r-oa&a5 tri&% &a co"ul d'"d u" pum" tra"ic c%lu-ului# care era la cap%tul puterilor) 8ar r%u am mai a/u" # dra&ul meu# dac% te &'"deti ce +u"i pada i"i u"tem) Iertate % "e (ie p%catele5 7imt c% al%turi de micul pari.ia" o %*mi r% cump%r &reelile) Pa epoil cl%ti"% tri t di" cap) Ci"e tie dac% o % vrea %*i ami"tea c% de "oiO .i e el aru"c'"d o privire de cura/at% a upra !m+r%c%mi"-ii ale cara&2ioa e) E25 priete"e# .i e Cocarda e# de ar tii ce i"im% are +%iatul % ta5 Ce a+ie5 u pi"% Pa epoil) Ai ce iu-eal%5 Ce -i"ut% !" lupt%5 Ai ce armo"ie5 -i ami"teti de loviturile lui cu latul padei# !" retra&ereO -i ami"teti de cele trei lovituri directe# a"u"-ate !" a altul la 8ele pi"eO Ce i"im%5 G i"im% adev%rat%5 ,ereu "oroco la /oc5 8oam"e (i"te5 Ai cum tia % +ea5 Ai cum r% ucea capul (emeilor5 $a (iecare replic% e !"(l%c%rau) 7e oprir% de comu" acord pe"tru a*i tr'"&e m'i"ile) Emo-ia le era i"cer% i pro(u"d%) 8race5 .i e Cocarda e# dac% micul pari.ia" vrea# o % (im ervitorii lui# "u*i aa# dra&ul meuO Ai vom (ace di" el u" mare e"ior5 !"c2eie Pa epoil) " (elul % ta# +a"ii lui Pe<rolle "u "e vor purta &2i"io") Aadar dom"ul de Pe<rolle # omul de !"credere al lui P2ilippe de 6o".a&ue# era acela care*i pu e e pe drumuri pe Cocarda e i Pa epoil) l cu"oteau +i"e pe ace t Pe<rolle i mai +i"e !"c% pe dom"ul de 6o".a&ue# patro"ul lui) "ai"te de a*i !"v%-a pe +oier"aii di" Tar+e "o+ila i dem"% art% a crimei italie"e# cei doi -i"u er% o coal% de crim% la Pari # pe trada Croix*de *Petit *C2amp # la doi pai de $uvru) Ai dac% tre+urile lor "u le*ar (i (o t tul+urate de patimi# poate c% ar (i (%cut avere# c%ci to-i "o+ilii de la Curte ve"eau la ei) Erau doi +%ie-i de trea+% care# (%r% !"doial%# (%cu er% vreo po."% &ro.av% !"tr*u" mome"t de !"curc%tur%) Folo eau at't de +i"e a+ia5 7% (im i"dul&e"-i i % "u cercet%m prea mult de ce# pu"'"d c2eia u+ u%# p%r% i er% Pari ul ca i cum le*ar (i luat (oc t%lpile) E te i&ur c% la Pari # !" ace te vremuri# maetrii de crim% aveau de*a (ace cu "o+ili de prim ra"&) Atiau ade eori dede u+turile lucrurilor mai +i"e dec't !"ii oame"ii de la Curte) Erau (lecari "evoie mare5 Aprecia-i i dum"eavoa tr% dac% Pa epoil# care mai (u e e i +%r+ier# "u cu"otea mai +i"e ca orici"e o erie !"trea&% de i pr%vi5 Aa c% am'"doi perau % tra&% (oloa e de pe urma celor a(late) Plec'"d di" Tar+e # Pa epoil pu e e@ E o a(acere de milioa"e5 Never e te prima a+ie di" lume dup% micul pari.ia") 8ac% e vor+a de Never # tre+uie % (im &e"eroi5 Ai Cocarda e "*a putut dec't % apro+e cu c%ldur% u" di cur at't de !"-elept) Era ora dou% dup%*amia.% c'"d o ir% !" c%tu"ul Tarride i primul -%ra" pe care !l !"t'l"ir% le ar%t% 2a"ul La Mrul lui Adam. C'"d i"trar%# ala mic% i /oa % a 2a"ului era aproape pli"%) G t'"%r%# cu o (u t% de culoare -ip%toare i cu cor a/ul tr'" !" ireturi# cum poart% -%r%"cile di" Foix# ervea cu .el# aduc'"d c%"i# pocale de co itor# (oc pe"tru pipe !"tr*u" clete i tot ce ar putea cere a e +%r+a-i cura/oi dup% u" drum lu"& u+ oarele v%ilor di" mu"-ii Piri"ei) 8e .id at'r"au a e pade lu"&i i &rele# !mpreu"% cu tot ec2ipame"tul) Nu e a(la acolo "ici o i"&ur% mutr% care % "u poarte pe (ru"te cuv'"tul pada i"# cri cu caractere cite-e) Cu to-ii aveau o+ra.ul ar de oare# priviri "erui"ate# mu t%-i imperti"e"te) C" +ur&2e. o"e t# i"trat di" !"t'mplare !" ace t loc# ar (i c%.ut lat "umai la vederea ace tor mutre (udule) $'"&% u%# la prima ma %# e a(lau trei4 trei pa"ioli# dup% !"(%-iare) $a ma a urm%toare edea u" italia"# cu o+ra.ul t%iat de la (ru"te p'"% la +%r+ie# i !" (a-a lui era u"

Paul Fval F val Cocoatul


pu"&a i"i tru al c%rui acce"t !i de"u"-a ori&i"ea &erma"%) G a treia ma % era ocupat% de u" (el de +%d%ra" cu p%r lu"& i "edomolit# care &ra eia dialectul di" 3reta"ia) Cei trei pa"ioli e "umeau 7alda&"a# Pi"to i Pepe# .i el Matador# to-i trei e crimidore # u"ul di" provi"cia ,urcia# cel%lalt di" 7e<illa# al treilea di" Pamplo"a) Italia"ul era u" vitea. di" 7poletto i e "umea 6iu eppe Fae".a) 6erma"ul purta "umele de 7taupit.# iar +reto"ul Foel de Fu&a") 8om"ul de Pe<rolle (u e e acela ce adu"a e toate ace te %+ii@ e pricepea !" materie5 C'"d mae trul Cocarda e i (ratele Pa epoil trecur% pra&ul c'rciumii# dup% ce*i du e er% !" &ra/d +ietele &loa+e# e d%dur% u" pa !"apoi la vederea ace tei re pecta+ile ociet%-i) 7ala /oa % "u era lumi"at% dec't de o i"&ur% (erea tr% i# !" acea t% lumi"% la+%# pluteau "orii de (um ai pipelor) Priete"ii "otri "u v%.ur% la !"ceput dec't mu t%-ile !" (urculi-% i padele at'r"ate de perete) Apoi a e &la uri r%&uite tri&ar% !" cor@ ,ae trul Cocarda e5 Fratele Pa epoil5 Toate ace tea !"tov%r%ite de !"/ur%turile de ri&oare@ cele di" ,a-ele 7('"tului 7cau"# !"/ur%turi de pe malurile Ri"ului# di" Suimper*Core"ti"# di" ,urcia# di" Navarra i di" A"dalu.ia) Cocarda e !i pu e m'"a !" vi.ier% dea upra oc2ilor@ F%r% team%5 exclam% el) Todo cav"arada 5 To-i di" &arda vec2e5 tradu e Pa epoil# al c%rui &la mai tremura !"c%) Ace t Pa epoil era u" la di" "atere pe care "evoia !l (%cu e cura/o ) I e (%cea pielea de &%i"% di"tr*u" (leac# dar e +%tea mai di2ai ca u" diavol) Ai*au tr'" m'"a mai %*i (r'"&% (ala"&ele) 7*au !m+r%-iat pe %turate) Tu"icile de m%ta e e (recar% u"ele de altele4 po tavul ro i cati(eaua tocit% i"trar% !" co"tact) Grice *ar (i &% it !" co tumul ace tor cute.%tori# cu excep-ia ru(%riei curate) " .ilele "oa tre# maetrii de arme# au# pe"tru a (olo i lim+a/ul lor# pro(e orii de crim%# u"t "ite !"-elep-i me eriai# o-i +u"i# p%ri"-i cum ecade# exercit'"d cu o"e titate pro(e iu"ea) " ecolul al =0II*lea# u" virtuo al padei era ori u" (el de ,a"dor# (avorit al cur-ii i al oraului# ori u" p'rlit ilit % (ac% orice potlo&%rie ca % +ea pe %turate di" vi"ul pro t de la c'rciuma) Nu apar-i"ea u"ei a"umite lumi) Amicii "otri di" taver"a La Mrul lui Adam cu"o cu er% poate i .ile +u"e) 8ar oarele pro perit%-ii apu e e pe"tru to-i) 8e +u"% eam% erau lovi-i de aceeai oart%) "ai"te de o irea lui Cocarda e i Pa epoil# !"tre cele trei &rupuri di ti"cte "u e le&a e "ici o i"timitate) 3reto"ul "u cu"otea pe "ime"i) 6erma"ul "*avea rela-ii dec't cu poleta"ul# iar cei trei pa"ioli e -i"eau m'"dri# deoparte) 8ar Pari ul !"cepu e de mult % (ie u" ce"tru al artelor (rumoa e) Game"i de (elul lui Cocarda e*/u"ior i Ama+le Pa epoil# care -i"u er% ca % de c2i % !" trada Croix*de *Petit *C2amp # !" patele Palatului Re&al# i cu"oteau pe to-i m'"uitorii de pad% di" Europa# lu/i er% de tr% %tur% de u"ire !"tre cele trei &rupuri# at't de potrivi-i % e aprecie.e i % e !"-elea&%) 62ea-a (u part%# me ele ) e al%turar%# c%"ile e ame tecar% i pre.e"t%rile e (%cur% potrivit u.a"-elor) $uar% cu"oti"-% de meritele (iec%ruia) Ti e (%cea p%rul m%ciuc%5 Ace te a e pade at'r"ate de perete t%ia er% mai mult% car"e creti"% dec't toate ecurile reu"ite ale c%l%ilor di" Fra"-a i di" Navarra) 8ac% cel di" Suimper ar (i (o t 2uro"N# ar (i purtat la ci"&%toare dou% au trei du.i"i de calpuri4 poleta"ul ar (i putut avea pe te dou%.eci de (a"tome !" vi ele ale4 &erma"ul

Popula-ie i"dia"% a+ilit% !"tre lacul G"tario :7)C)A); i Ca"ada4 alia-i ai (ra"ce.ilor)

1U

Paul Fval F val Cocoatul


ma acra e doi &au&ra(i># trei mar&ra(iQ# ci"ci r2i"&ra(iR i u" la"d&ra(?4 c%uta acum u" +ur&ra(1U) 8ar "u !" em"au "imic pe l'"&% cei trei pa"ioli# care *ar (i putut !"eca cu uuri"-% !" '"&ele "e"um%ratelor lor victime) Pepe Cci&aul :el ,atador; "u vor+ea "iciodat% dec't cum vrea % tr%pu"&% cu a+ia trei oame"i deodat%) N*am putea pu"e "imic mai m%&ulitor de pre &a co" au de pre "orma"dul "o tru@ e +ucurau de tim% &e"eral% !" ace t co" iliu de l%ud%roi) 8up% ce au +%ut primul r'"d de taca"e i larma l%ud%roe"iei e li"iti pu-i"# Cocarda e .i e@ Acum# (rumueilor# % vor+im de pre tre+urile "oa tre) C2emar% (ata care ervea la 2a"# care ve"i tremur'"d !" mi/locul ace tor ca"i+ali# i cerur% % mai aduc% vi") Era o +ru"% dolo(a"%# pu-i" .+a"&2ie) Pa epoil !i !"drept% pre ea artileria privirilor ale amoroa e4 voia % e ia dup% ea pre a*i vor+i# u+ pretextul de a aduce u" vi" mai rece4 dar Cocarda e !l !"(ac% de &uler) Ai (%&%duit %*-i t%p'"eti pa iu"ile# dra&ul meu# !i .i e el cu dem"itate) Fratele Pa epoil e ae.% la locul lui# co-'"d u" u pi" ad'"c) 8e !"dat% ce e adu e vi"ul# alu"&ar% (ata cu poru"ca de a "u e mai !"toarce) 8r%&%lailor# relu% Cocarda e*/u"ior# (ratele Pa epoil i cu mi"e "u "e ateptam % !"t'l"im aici# departe de orae i de ce"trele populate u"de v% exercita-i de o+icei tale"tele# o ocietate at't de alea %) Hii tu5 !"trerup e pada i"ul di" 7poletto# cu"oti orae u"de*i de (%cut trea+% acum# caro mio Cocarda eO Ai cu to-ii cl%ti"ar% di" cap# ca oame"i ce &'"de c c% virtutea lor "u e te de a/u" recompe" at%) Apoi# 7alda&"e !"tre+%@ Nu tii oare de ce "e a(l%m aiciO 6a co"ul era &ata % cate &ura pre a r% pu"de# c'"d piciorul (ratelui Pa epoil i e propti pe ci.m%) 8ei Cocarda e*/u"ior era e(ul "omi"al al a ocia-iei# avea o+iceiul % urme.e (aturile a/utorului %u# care era u" "orma"d prude"t i !"-elept) Atiu doar# replic% el# c% am (o t co"voca-i))) Ai eu# !"trerup e 7taupit.) Ai c%# !" ca.urile o+i"uite## termi"% &a co"ul# (ratele Pa epoil i cu mi"e u"tem de a/u" % d%m o m'"% de a/utor) Cara/o5 exclam% Cci&aul) 8e o+icei# c'"d u"t c2emat "u e mai (ace apel la al-ii) Fiecare !i d%du cu p%rerea pe acea t% tem%# potrivit eloci"-ei au &radului %u de va"itate# apoi Cocarda e tra e co"clu.ia@ Gare vom avea de*a (ace cu o armat%O 0om avea de*a (ace cu u" i"&ur cavaler# r% pu" e 7taupit.) 7taupit. era !" erviciul dom"ului de Pe<rolle # omul de !"credere al pri"-ului P2ilippe de 6o".a&ue) Acea t% declara-ie (u primit% cu u" 2o2ot de r' .&omoto ) Cocarda e i Pa epoil r'deau mai tare dec't ceilal-i# dar piciorul "orma"dului ap% a mai departe pe ci.ma &a co"ului) A ta !" em"a@ Las-m s conduc jocul) Pa epoil !"tre+% cu i"oce"-%@ Ai cum e "umete ace t &i&a"t care e va lupta cu opt oame"iO Gpt oame"i care# lua-i !" parte# (i"te 8um"e.eule5 valorea.% (iecare c't o /um%tate de du.i"% de olda-i de m'"a !"t'i5 ad%u&% Cocarda e) Fudec%tor ca"to"al) Titlu "o+iliar# a em%"%tor cu marc2i.ul# purtat de co"duc%torii provi"ciilor de la (ro"tiere) R Co"te re"a") ? Titlul u"or pri"-i &erma"i) 1U 7e"iorul u"ui ora pe vremea 7('"tului Imperiu 6erma") :N)T);
>

11

Paul Fval F val Cocoatul


7taupit. r% pu" e@ E te ducele P2ilippe de Never ) 8ar e .ice c% e pe moarte5 prote t% 7alda&"e) C% u(er% de "%du(5 ad%u&% Pi"to) C% e vl%&uit# +etea&# o(tico 5 !"t%rir% ceilal-i) Cocarda e i Pa epoil "u mai coa er% "ici o vor+%) Ace ta di" urm% !i ridic% !"cet capul# apoi !i !mpi" e pa2arul 6a co"ul !l imit%) 7erio.itatea lor u+it% at'ta ate"-ia &e"eral%) Ce v*a apucatO Ce*i cu voiO !"tre+ar% cu to-ii) l v%.ur% pe Cocarda e i pe a/utorul lui privi"du* e !" t%cere) A25 Ce dracu !" eam"% a taO exclam% urpri" 7alda&"e) 7*ar .ice# ad%u&% Fae".a# c% v% vi"e % l% a-i +alt% partida) 8r%&%lailor# replic% pe to" &rav Cocarda e# "u v% !"ela-i prea mult) C" tu"et de prote te !i acoperi &la ul) Noi l*am v%.ut pe P2ilippe de Never la Pari # co"ti"u% domol (ratele Pa epoil) 0e"ea la ala "oa tr% de crim%) E te u" muri+u"d care o % v% dea mult de (urc%5 Nou%O prote tar% !" cor) Ai to-i ridicar% di" umeri cu di pre-) 0%d +i"e# .i e Cocarda e# a c%rui privire (%cu !"co"/urul cercului# c% "*a-i au.it "iciodat% vor+i"du* e de pre lovitura de a+ie a lui Never ) C% car% oc2ii i ciulir% urec2ile) $ovitura +%tr'"ului meter 8elapalme# ad%u&% Pa epoil# care a culcat la p%m'"t apte pada i"i !"tre +ur&ul Roule i poarta 7ai"t*9o"or) Ce mai "ero.ii i loviturile a tea ecrete5 exclam% Cci&aul) Gc2i +u"i# &ard% +u"%# iute de picior# ad%u&% +reto"ul# !mi pa % de loviturile ecrete ca i de potop5 Pe dracu5 Cred c% am i eu oc2i +u"i# &ard% +u"% i u"t iute# dr%&%lailor# .i e cu m'"drie Cocarda e*/u"ior) Ai eu# !"t%ri Pa epoil) $a (el de +u"e ca i ale oric%ruia di"tre voi))) 8ovada e# i" i"ua Pa epoil cu +l'"de-ea a o+i"uit%# c% u"tem &ata % le pu"em la !"cercare# dac% vre-i) Ai totui# relu% Cocarda e# lovitura lui Never "u mi e pare u" (leac) Am (o t ati" !" propria mea coal%))) Ce mai5 Ai eu la (el) Ati" drept !" (ru"te# !"tre oc2i) Ai !"c% de trei ori la r'"d))) Ai eu tot de trei ori# !"tre oc2i i drept !" (ru"te5 8e trei ori# (%r% % pot pu"e m'"a pe a+ie ca % m% ap%r5 Cei a e pada i"i a cultau acum cu ate"-ie) Nime"i "u mai r'dea) Atu"ci# .i e 7alda&"e (%c'"du*i cruce# "u e o lovitur% ecret%# e o vr%/itorie) 3reto"ul +%&% m'"a !" +u.u"ar# u"de cu i&ura"-% c% avea vreu" ira& de m%t%"ii) 3i"e au (%cut % "e co"voace pe to-i# dr%&%lailor# relu% Cocarda e cu ceva mai mult% olem"itate) 0or+ea-i de pre o armat%) Crede-i*m%# "u exi t% dec't u" i"&ur om pe lume capa+il %*l !"(ru"te pe P2ilippe de Never cu a+ia !" m'"%) Ai ci"e*i omulO .i er% !" acelai timp a e &la uri) E micul pari.ia"# r% pu" e Cocarda e) A25 % ta# exclam% Pa epoil cu u" e"tu.ia m +ru c# e !" ui diavolul5 ,icul pari.ia"O repetar% ceilal-i pe r'"d) Are u" "ume micul vo tru pari.ia"O C" "ume pe care !l cu"oate-i cu to-ii# e "umete cavalerul de $a&ardPre) 7e v%.u c% pada i"ii cu"oteau cu to-ii ace t "ume# c%ci# !"tr*adev%r# e l% % o mare t%cere pri"tre ei) Nu l*am !"t'l"it "iciodat%# .i e apoi 7alda&"e)

1B

Paul Fval F val Cocoatul


Cu at't mai +i"e pe"tru ti"e# dra&ul meu# replic% &a co"ul) Nu*i plac oame"ii cu !"(%-iarea ta) E te acela c%ruia i e pu"e (rumo ul $a&ardPreO !"tre+% Pi"to) E te acela care i*a uci pe cei trei (lama".i u+ .idurile cet%-ii 7e"li O ad%u&% Fae".a co+or'"d &la ul) E te acela# vru % pu"% Foel de Fu&a"# care))) 8ar Cocarda e !l !"trerup e ro ti"d cu em(a.% doar ace te cuvi"te@ Nu exi t% doi $a&ardPre5

Capitolul I Cei trei Philippe

C"ica (erea tr% a %lii /oa e di" taver"a Mrul lui Adam d%dea pre u" (el de pov'r"i pla"tat cu (a&i# care a/u"&ea la a"-urile de ap%rare ale ca telului Ca<lu ) C" drum de care traver a pe te a"-urile ad'"ci i (oarte lar&i) Ele !"co"/urau ca telul di" trei p%r-i i e de c2ideau !" &olul de dea upra r'pei 9ac2a.) 8e c'"d e d%r'ma er% .idurile me"ite % oprea c% apa# ecarea e opera e de la i"e i p%m'"tul a"-urilor d%dea a"ual dou% recolte mi"u"ate de ('" de ti"at &ra/durilor proprietarului) A doua recolt% a+ia (u e e co it%) 8i" locul u"de t%teau cei opt pada i"i# e puteau vedea co aii care ae.au ('"ul !" "opi# u+ pod) Cu excep-ia apei care lip ea# a"-urile r%m% e er% i"tacte) ,ar&i"ea lor i"terioar% e ridica !" pa"t% a+rupt% p'"% la pov'r"i) Nu exi ta dec't o i"&ur% p%rtur%# (%cut% pre a l% a loc de trecere c%ru-elor cu ('") Ea a/u"&ea la acel drum care trecea pri" (a-a (ere trei taver"ei) 8e la parter p'"% !" (u"dul a"-ului# .idul de ap%rare era &%urit de "umeroa e de c2ideri de tra&ere# dar "u exi ta dec't o i"&ur% de c2i.%tur% pe u"de putea trece o (%ptur% ome"ea c%) Era o (erea tr% /oa % ituat% tocmai u+ podul (ix# care !"locui e de mult podul mo+il) Ferea tr% era ap%rat% de &ratii i o+loa"e olide) Pri" ea i"tra aer i lumi"a +aia de a+uri a ca telului Ca<lu # mare al% u+tera"% care p% tra u"ele r%m%i-e de ple"doare) 7e tie c% !" evul mediu i mai ale !" 7ud e de.volta e (oarte mult luxul +%ilor) Grolo&iul di" v'r(ul do"/o"ului u"a e ora trei) " de(i"itiv# cumplitul (a"(aro" c%ruia i e pu"ea (rumo ul $a&ardPre "u era acolo i "u pe el !l ateptau) Aa !"c't# dup% ce trecu primul mome"t de paim%# meterii pada i"i re!"cepur% care mai de care % e laude) Ei +i"e# exclam% 7alda&"e# am %*-i pu"# priete"e Cocarda e) A da .ece &al+e"i pe"tru a*l vedea pe cavalerul t%u $a&ardPre) Cu a+ia !" m'"%O !"tre+% &a co"ul# dup% ce d%du pe &'t o duc% +u"% de vi" i ple c%i di" lim+%) Ei +i"e# dra&ul meu ad%u&% el cu &ravitate# !" acea .i povedete*te i la %*te !" pa.a 8om"ului5 7alda&"e !i pu e p%l%ria pe*o urec2e) Nu*i d%du er% !"c% "ici u" pum"@ era o mi"u"e) Poate c% ar (i (o t &ata % i"tre !" 2or%# c'"d 7taupit.# care e a(la la (erea tr%# tri&%@ $i"ite# copii5 Iat%*l pe dom"ul de Pe<rolle # m'"a dreapt% a pri"-ului de 6o".a&ue) "tr*adev%r# ace ta urca pov'r"iul# c%lare) Am vor+it prea mult# .i e iute Pa epoil# i !" (o"d "*am pu "imic) Never i lovitura lui mi terioa % de a+ie valorea.% aur# priete"i# iat% ce tre+uie % ti-i) 0re-i % deve"i-i +o&a-i di"tr*odat%O Nu e "ece ar % mai pu"em r% pu" ul priete"ilor lui Pa epoil) Ace ta co"ti"u%@

1I

Paul Fval F val Cocoatul


8ac% vre-i a ta# l% a-i*l pe Cocarda e i pe mi"e % ac-io"%m) Grice i*am pu"e lui Pe<rolle # pri/i"i-i*"e) 7*a (%cut5 exclamar% !" cor) Cel pu-i"# !"c2eie (ratele Pa epoil ae.'"du* e la loc# aceia care "u vor (i ciurui-i !" a t% ear% de a+ia lui Never vor putea % pl%tea c% litur&2ii pe"tru pome"irea celor r%po a-i) Pe<rolle i"tr%) Pa epoil !i coa e primul +o"eta de l'"% cu cel mai pro(u"d re pect) Ceilal-i alutar% la (el) Pe<rolle -i"ea u+ +ra- u" ac mare cu +a"i) l aru"c% cu .&omot pe ma %# pu"'"d@ Iat% 2ra"a voa tr%# vite/ilor5 Apoi# "um%r'"du*i di" oc2i@ 3ravo# .i e el# iat%*v% pe to-i aici5 0% voi pu"e !" c'teva cuvi"te ce ave-i de (%cut) A cult%m# timate dom" de Pe<rolle # r% pu" e Cocarda e pu"'"du*i coatele pe ma %) 8a-i*i drumul5 Ceilal-i repetar%@ A cult%m5 Pe<rolle lu% o atitudi"e de orator@ " eara a ta# pu e el# c%tre ora opt# u" +%r+at va ve"i pe drumul pe care*l vede-i aici# c2iar u+ (erea tr%) 0a (i c%lare4 dup% ce va trece pe te &ura a"-ului# !i va le&a calul de t'lpii podului) Privi-i# acolo# u+ pod# .%ri-i o (ere truic% /oa %# !"c2i % cu o+loa"e de te/arO E limpede# +u"ul meu dom" de Pe<rolle # r% pu" e Cocarda e) Ce dracu5 8oar "u u"tem or+i) Gmul e va apropia de (erea tr%))) Ai !" clipa aia pu"em m'"a pe elO Cu polite-e5 !l !"trerup e Pe<rolle # cu u" .'m+et i"i tru) Ai a t(el v% ve-i c'ti&a +a"ii) 8oam"e (i"te5 exclam% Cocarda e) Prea+u"ul dom" de Pe<rolle are !"totdeau"a o vor+% de du25 Ne*am !"-ele O 8e i&ur) 8ar +%"uie c c% "u "e p%r% i-i at't de cur'"dO 8ra&i priete"i# u"t &r%+it# .i e Pe<rolle (%c'"d o micare de retra&ere) Cum aa5 tri&% &a co"ul) F%r% % "e pu"e-i "umele aceluia pe care tre+uie %))) pu"em m'"aO Numele lui "u v% privete) Cocarda e clipi pre ceilal-i i de !"dat% u" murmur de "emul-umire e ridic% di" &rupul pada i"ilor) ,ai ale Pa epoil e declar% "emul-umit) F%r% % "e de.v%lui-i m%car ci"e e te preaci" titul e"ior pe"tru care vom lucraO ad%u&% Cocarda e) Pe<rolle e opri pe"tru a*l privi) Pe c2ipul %u lu"&uie- e citi o expre ie de !"&ri/orare) Ce v% pa %O pu e el# !"cerc'"d %*i ia de u ) Ne pa % (oarte mult# +u"ul meu dom" de Pe<rolle ) Cu toate c% u"te-i +i"e pl%ti-iO Poate "u ocotim c% u"tem at't de +i"e pl%ti-i# +u"ul meu dom" de Pe<rolle ) Ce vrea % !" em"e a ta# amiceO Cocarda e e ridic% i to-i ceilal-i !l imitar%) $a dracu# micu-ule5 pu e el c2im+'"d to"ul) 7% vor+im pe leau) To-i cei de*aici u"tem pada i"i i# deci# &e"tilomi) ,ai ale eu# care u"t &a co"# ame tecat cu prove" al5 7padele "oa tre :i o lovi pe a a# de care "u e de p%r-i e;# padele "oa tre vor % tie ce (ac) A ta*i5 !"t%ri (ratele Pa epoil# care o(eri curte"itor u" c%u"el cu trei picioare co"(ide"tului lui P2ilippe de 6o".a&ue) To-i pada i"ii apro+ar% cu c%ldur% di" cap) Pe<rolle p%ru c% ov%ie o clip%)

1J

Paul Fval F val Cocoatul


0ite/ii mei# .i e el# deoarece dori-i at't de mult % ti-i# a-i (i putut &2ici) Cui apar-i"e ace t ca telO 8om"ului marc2i. de Ca<lu # 8oam"e (i"te5 C" e"ior +u"# al%turi de care "eve tele "u !m+%tr'"e c) Ca telul lui Cavlu *0errou) Ei iO P%i# vede-iO Ce i te-ime5 r% pu" e ama+il Pe<rolle ) $ucra-i pe"tru dom"ul marc2i. de Ca<lu ) Crede-i a ta# +%ie-iO !"tre+% Cocarda e cu i" ole"-%) Nu# r% pu" e (ratele Pa epoil) Nu# repet% pe dat% trupa docil%) G+ra/ii co('lci-i ai lui Pe<rolle e !mpurpurar% uor) Cum# ca"aliilor5 exclam% el) 7ta-i +i"ior5 !"trerup e &a co"ul) No+ilii mei amici murmur%))) lua-i eama5 ,ai +i"e % di cut%m calm i ca oame"i lume) 8ac% v% !"-ele& +i"e# iat% cum vi"e trea+a@ dom"ul marc2i. de Ca<lu a a(lat c% u" &e"tilom (rumo i +i"e (%cut p%tru"dea di" c'"d !" c'"d# "oaptea# !" ca telul %u# pri" acea t% (erea tr% /oa %4 Aa*iO 8a# pu e Pe<rolle ) Atie c% dom"ioara Aurore de Ca<lu # (iica a# !l iu+ete pe ace t &e"tilom) E te ri&uro adev%rat) 8up% p%rerea dum"eavoa tr%# dom"ule de Pe<rolle 5 A t(el explica-i dum"eavoa tr% adu"area "oa tr% la 2a"ul Mrul lui Adam) Al-ii ar putea &% i plau.i+il% acea t% explica-ie# dar eu am motivele mele *o co" ider "e ati (%c%toare) N*a-i pu adev%rul# dom"ule de Pe<rolle ) Pe dracu5 exclam% ace ta) A ta*i curat% o+r%."icie5 6la u*i (u !"%+uit de cuvi"tele pada i"ilor# care pu"eau) 0or+ete# Cocarda e5 0or+ete# vor+ete5 ,ai !"t'i# pu e el# priete"ii mei tiu c% i mi"e c% ace t# vi.itator "octur"# recoma"dat %+iilor "oa tre# "u e te altul dec't u" pri"-))) C" pri"-5 tri&% Pe<rolle ridic'"d di" umeri) Cocarda e co"ti"u%@ Pri"-ul P2ilippe de $orrai"e# duce de Never ) Ati-i mai multe ca mi"e# a ta*i5 .i e Pe<rolle ) 3a "u# (ir*ar % (ie5 A ta "u e totul) ,ai e ceva# i aceti ceva "u*l cu"o c !"c% "o+ilii mei priete"i) Aurore de Ca<lu "u e te iu+ita dom"ului de Never ) A25))) prote t% Pe<rolle ) E te o-ia lui5 termi"% cu 2ot%r're &a co"ul) Pe<rolle p%li i +'l+'i@ Cum de tii tu a taO Atiu# i e te lucru i&ur) Cum de tiu# "u v% privete) Am % v% ar%t cur'"d c% mai tiu i alte lucruri) G c% %torie ecret% a (o t cele+rat%# cu patru a"i !" urm%# la capel% ca telului Ca<lu i# dac% u"t +i"e i"(ormat# dum"eata i "o+ilul dumitale t%p'"))) 7e !"trerup e pe"tru a*i coate p%l%ria cu u" aer +at/ocoritor# i termi"%@ A-i (o t martor# dom"ule de Pe<rolle ) Ace ta "u mai "e&a) C"de vrei % a/u"&i cu toate ace te clevetiriO !"tre+% el 0reau % de cop%r "umele ilu trului per o"a/ pe care !l lu/im !" acea t% "oapte# r% pu" e &a co"ul) Never *a c% %torit cu (ata (%r% voia p%ri"telui ei# .i e Pe<rolle ) 8om"ul Ca<lu e r%.+u"%) Nimic mai implu# "u*i aaO Nimic mai implu dac% +%tr'"ul 0errou ar ti) 8ar a-i (o t di cre-i) 8om"ul de Ca<lu 2a+ar "*are de "imic))) Al "ai+ii % (ie5 3%tr'"ul mec2er *ar (eri % ciop'r-ea c% a t(el cea mai +o&at% partid% di" Fra"-a5 Totul *ar (i ara"/at de mult% vreme dac% dom"ul de Never i*ar (i pu +%tr'"ului@ Regele Ludovic vrea s m nsoare cu domnioara de Savoia ne!oata lui" eu nu vreau" sunt n tain soul fiicei dumneavoastr) 8ar reputa-ia lui Ca<u *0errou l*a periat pe %rma"ul pri"-) 7*a temut pe"tru o-ia a pe care o ador%))) Co"clu.iaO !"trerup e Pe<rolle ) Co"clu.ia e te c% "oi "u lucr%m pe"tru dom"ul de Ca<lu ) E clar5 .i e Pa epoil)

1N

Paul Fval F val Cocoatul


Clar ca .iua# m'r'ir% ceilal-i !" cor) Ai pe"tru ci"e crede-i c% ve-i lucraO Pe"tru ci"eO A25 A25 8um"e.eule (i"te5 Pe"tru ci"eO Cu"oate-i pove tea celor trei P2ilippeO NuO 0*o pu" !" dou% cuvi"te) 7u"t trei dom"i de ca % mare# pe cuv'"t5 C"ul e te P2ilippe de ,a"tui# pri"- de 6o".a&ue# t%p'"ul vo tru# dom"ule de Pe<rolle # o alte-% rui"at%# 2%ituit%# care *ar vi"de ie(ti" i 7ata"ei4 al doilea e te P2ilippe de Never # pe care* l atept%m4 al treilea e te P2ilippe de Fra"ce# duce de C2artre ) Pe cuv'"tul meu# to-i trei (rumoi (oc# ti"eri i tr%lucitori) 8ac% !"cerca-i % v% !"c2ipui-i priete"ia cea mai olid%# cea mai eroic%# cea mai extraordi"ar%# "u v% ve-i (ace dec't o la+% idee de pre a(ec-iu"ea mutual% care !i lea&% pe aceti trei P2ilippe) Iat% ce e pu"e la Pari ) l vom l% a la o parte# dac% +i"evoi-i# di" motive erioa e# pe "epotul re&elui) Nu "e vom ocupa dec't de Never i 6o".a&ue# adic% dec't de P<t2ia i 8amo") E25 $a dracu5 exclam% acum Pe<rolle ) 0re-i %*l acu.a-i pe 8amo" c% vrea %*l ucid% pe P<t2ia 5 Ia a cult%5 .i e &a co"ul# adev%ratul 8amo" era +o&at# acel 8amo" de pe vremea lui 8io"< io # tira" al 7iracu.ei4 i adev%ratul P<t2ia "u avea "ici a e ute de mii de cu.i ve"it) Pe care P<t2ia al "o tru le po ed%) l !"trerup e Pa epoili al c%ror mote"itor pre.umtiv e te 8amo" al "o tru) "-ele&e-i deci# +u"ul meu dom" de Pe<rolle # co"ti"u% Cocarda e# c% ace t lucru c2im+% mult tema4 adau& c% adev%ratul Pe<rolle "u avea deloc o iu+it% pl%cut% ca Aurore de Ca<lu i c% adev%ratul 8amo" "u era amore.at de (rumoa % (at%# ci doar de .e trea ei) Aa e5 .i e di" "ou (ratele Pa epoil) Cocarda e !i umplu pa2arul) 8om"ilor# co"ti"u% el# !" %"%tatea lui 8amo"))) vreau % pu" 6o".a&ue# care m'i"e ar avea a e ute de mii de cu.i ve"it pe dom"ioara de Ca<lu i .e trea ei# dac% P<t2ia ))) vreau % pu" Never # *ar duce pe lumea cealalt% !" "oaptea a ta) " %"%tatea pri"-ului 8amo" de 6o".a&ue# tri&ar% to-i pada i"ii# cu (ratele Pa epoil !" (ru"te) Ei5 Ce pu"e-i de pre a ta# dom"ule de Pe<rolle O ad%u&% trium(%tor Cocarda e) Aiureli5 m'r'i omul de !"credere) ,i"ciu"i5 Cuv'"tul e te a pru) 0ite/ii mei amici vor /udeca) i iau drept martori) Ai pu adev%rul# &a co"ule# ai pu adev%rul5 e au.i !" /urul me ei) Pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue# declar% Pe<rolle # care !"cerca % par% dem"# e te mult dea upra u"or a eme"ea i"(amii pe"tru a (i de.vi"ov%-it) Cocarda e !l !"trerup e) Atu"ci# ta-i /o # +u"ul meu dom" de Pe<rolle # pu e el) Ai cum co"(ide"tul re.i ta# !l ae.% cu (or-a pe u" cau" i relu%@ 0om a/u"&e la i"(amii i mai mari# Pa epoilO Cocarda e5 r% pu" e "orma"dul) 8eoarece dom"ul de Pe<rolle "u e pred%# e r'"dul t%u % predici# cumpul meu5 Norma"dul e roii p'"% !" v'r(ul urec2ilor i !i plec% oc2ii) P%i# % vede-i# +ol+oro i el# "u tiu % vor+e c !" pu+lic) Ia d%*i drumul5 coma"d% /up'" Cocarda e r% uci"du*i mu ta-a) Nu*-i (ie team%# aceti dom"i !-i vor cu.a lip a de experie"-% i ti"ere-ea) ,% +i.ui pe i"dul&e"-a lor# murmur% timidul Pa epoil) Ai cu &la de (eti-% pu % %*i pu"% lec-ia# dem"ul Pa epoil !"cepu@ 8om"ul de Pe<rolle are motive %*l ocotea c% pe t%p'"ul %u u" &e"tilom per(ect) Iat% am%"u"tul pe care l*am a(lat) Nu cred c% a (o t pove tit cu r%utate# dar "ite r%uvoitori ar putea /udeca alt(el) Pe c'"d cei trei P2ilippe duceau la Pari o via-% ve el%# at't de ve el% !"c't re&ele $udovic ame"i"-a %*i trimit% "epotul !" exil la moiile ale))) a ta e petrecea cu doi*trei a"i !" urm% c'"d eram !" erviciul u"ui medic italia"# elev al ava"tului Exili# u" a"ume Pierre 6ar+a)

1>

Paul Fval F val Cocoatul


Pietro 6ar+a i 6aete5 !l !"trerup e Fae".a) $*am cu"o cut) Era o adev%rat% ca"alie5 Fratele Pa epoil .'m+i dulce) Era u" om ae.at# co"ti"u% el# potolit# (%c'"d pe reli&io ul# to+% de carte i care avea ca me erie (a+ricarea u"ei +%uturi +i"e(%c%toare pe care o "umea licoare de via-% lu"&%) To-i pada i"ii i.+uc"ir% deodat% !" r' ) Nu*-i (ie team%5 .i e Cocarda e) Pove teti ca u" .eu5 8%*i drumul5 8om"ul de Pe<rolle !i ter e (ru"tea !m+ro+o"at% de udoare) Pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue# relu% Pa epoil# ve"ea ade ea %*l vad% pe +u"ul Pierre 6ar+a) 0or+ete mai !"cet5 !l !"trerup e co"(ide"tul aproape (%r% voia lui) ,ai tare5 tri&ar% vite/ii) Toate a tea !i di trau &ro.av# mai ale c% e i vedeau cu u" por de im+rie) 0or+ete# Pa epoil# vor+ete# vor+ete5 tri&ar% ei tr'"&'"d cercul !" /urul lui) Ai Cocarda e# m'"&'i"d cea(a a/utorului %u# pu e p%ri"tete@ Pulamaua are ucce # pe ci" tea mea5 mi pare r%u# co"ti"u% (ratele Pa epoil# c% tre+uie %# repet u" lucru care pare %*i di plac% dom"ului de Pe<rolle # dar (apt e te c% pri"-ul de 6o".a&ue ve"ea (oarte de la 6ar+a# (%r% !"doial% pe"tru a e i" trui) " acea vreme# t'"%rul duce de Never (u cupri" de u" oi de ('real%) Calom"ie5 tri&% Pe<rolle ) Calom"ie (ru"tat%5 Pa epoil !l !"tre+% cu ca"doare@ 8ar# t%p'"e# pe ci"e am acu.at oareO Ai cum co"(ide"tul !i muc% +u.ele p'"% la '"&e) Cocarda e ad%u&%@ 3u"ul dom" de Pe<rolle "u mai vor+ete -'("o # "u*i aaO Ace ta e ridic% +ru c) Cred c% m% ve-i l% a % m% retra&5 .i e el cu o (urie a+ia t%p'"it%) 8e i&ur# .i e &a co"ul# care r'dea cu 2o2ote i# !" plu # v% e cort%m p'"% la ca tel) 3%tr'"ul 0errou tre+uie %*i (i termi"at ie ta) Ne vom duce %*i cerem explica-ii) Pe<rolle c%.u !"apoi pe cau") 7e !"ver.i e la (a-%) Cocarda e# "emilo # !i !"ti" e u" pa2ar) 3e-i# % v% !"trema-i# pu e el# c%ci parc% "u v% im-i-i Prea +i"e) $ua-i o &ur%5 NuO Atu"ci# ta-i li"itit i l% a-i*l pe tic%lo ul de "orma"d % vor+ea c%4 pledea.% mai +i"e ca u" avocat la tri+u"al) Fratele Pa epoil !i alut% e(ul cu recu"oti"-% i co"ti"u%) Pe te tot !"cepu e % e pu"%@ #at-l !e acest srman t$nr duce de %evers cum se duce dintre noi) Curtea i oraul e !"&ri/orau) Ca a de $orrai"e e te at't de "o+il%5 Re&ele e i"tere a de %"%tatea lui P2ilippe# duce de C2artre # era "em'"&'iat))) C" om i mai "em'"&'iat# !l !"trerup e Pe<rolle # care i.+uti % ia u" to" !"duioat# era P2ilippe# pri"- de 6o".a&ue) 7% m% (erea c% 8om"ul % v% co"tra.ic5 pu e Pa epoil# a c%rui polite-e "etir+it% ar tre+ui % lu/ea c% de exemplu tuturor oame"ilor care di cut%) Cred i eu c% pri"-ul de 6o".a&ue era (oarte "ec%/it4 dovad% c% ve"ea !" toate erile la mae trul 6ar+a# de&2i.at !" livrea de valet# i*i repeta !"tru"a# cu u" aer de cura/at@ Mai durea& mult doctore mai durea& mult' " ala cu"d% a c'rciumii Mrul lui Adam "u exi ta vreu"ul care % "u (ie uci&a# i totui (iecare tre %ri) 7'"&ele le !"&2e-% !" vi"e) To-i e cutremurau) Pum"ul lui Cocarda e i.+i ma a5 Pe<rolle plec% (ru"tea i amu-i) "tr*o ear%# co"ti"u% (ratele Pa epoil# co+or'"d &la ul parc% (%r% voie# !"tr*o ear%# P2ilippe de 6o".a&ue ve"i mai devreme) 6ar+a !i lu% pul ul4 avea (e+r%) Ai c$tigat muli (ani la cri# !i .i e 6ar+a# care*l cu"otea +i"e) 6o".a&ue !"cepu % r'd% i r% pu" e@ Am !ierdut dou mii de !istoli. 8ar ad%u&% "umaidec't@ %evers a vrut s se duele&e ast&i n sala de arme dar nu mai e n stare s in s!ad ) Atu"ci# murmur% doctorul 6ra+%# a ta !" eam"% ('ritul) Poate c% m'i"e))) 8ar# e &r%+i % adau&e Pa epoil cu u" to" aproape ve el# .ilele e !"iruie u"a dup% alta dar "u e a eam%"%)

1Q

Paul Fval F val Cocoatul


C2iar a doua .i# P2ilippe# duce de C2artre # !l lu% pe Never !" caleaca lui i por"ir% !" &oa"% pre Tcurai"e5 Alte-a* a !l ducea pe Never pe p%m'"turile ale) Ai cum mae trul 6ar+a "u*i !" o-i# Never e im-i +i"e) 8e acolo# c%ut'"d oarele# c%ldura i via-a# trecu ,editera"% i a/u" e !" re&atul Neapole) P2ilippe de 6o".a&ue ve"i la +u"ul meu t%p'" i !l ru&% % tra&% o rait% pe acolo) ,% du e em %*i pre&%te c +a&a/ele c'"d# di" "e"orocire# !"tr*o "oapte# alam+icul i e par e) 3ietul doctor Pierre 6ar+a muri pe loc# c%ci re pira e vaporii elixirului %u de via-% lu"&%5 A25 Ce italia" cum ecade5 tri&ar% to-i cei di" /ur) 8a# pu e (ratele Pa epoil cu implitate# eu l*am re&retat mult) 8ar iat% i ('ritul pove tirii) Never a lip it opt pre.ece lu"i di" Fra"-a) C'"d *a re!"tor la Curte# to-i tri&ar% !"tr*u" i"&ur &la @ Never a !"ti"erit cu .ece a"i5 Never era puter"ic# pri"te"# "eo+o it5 Pe curt# ti-i cu to-ii c%# dup% (rumo ul $a&ardPre# Never e te a t%.i prima pad% di" !"trea&a lume) Fratele Pa epoil t%cu# dup% ce lua e o atitudi"e mode t%# i Cocarda e tra e co"clu.ia@ A t(el !"c't dom"ul de 6o".a&ue e cre.u o+li&at % a"&a/e.e opt pada i"i ca %*i vi"% de 2ac lui Never ))) A ta*i5 7e (%cu li"ite) 8om"ul de Pe<rolle rup e t%cerea@ C"de vre-i % a/u"&e-i cu ace te p%l%vr%&eliO !"tre+% el) $a o m%rire a im+rieiO Co" idera+il%# replic% &a co"ul) 7i"cer vor+i"d# "u e poate lua acelai pre- pe"tru u" tat% care*i r%.+u"% o"oarea (iicei ale# i pe"tru 8amo"# care vrea %*l mote"ea c% prea devreme pe P<t2ia ) C't cere-iO 7% "i e triple.e uma) Fie# r% pu" e Pe<rolle (%r% % clipea c%) " al doilea r'"d# vrem % (acem cu to-ii parte di" ca a 6o".a&ue dup% termi"area tre+i) Fie5 .i e di" "ou co"(ide"tul) " al treilea r'"d))) Cere-i prea mult))) "cepu Pe<rolle ) 0ai de p%catele "oa tre5 exclam% Cocarda e adre '"du* e lui Pa epoil) I e pare c% cerem prea mult5 7% (im drep-i5 pu e co"cilia"t pada i"ul) 7*ar putea ca "epotul re&elui % dorea c% %*i r%.+u"e priete"ul# i atu"ci))) " ace t ca.# replic% Pe<rolle # trecem &ra"i-a# 6o".a&ue !i r% cump%r% +u"urile di" Italia i u"tem cu to-ii !" i&ura"-% acolo) Cocarda e !l co" ult% mai !"t'i di" privire pe (ratele Pa epoil# apoi pe acoli-ii %i) "c2eiem t'r&ul# .i e el) Pe<rolle !i !"ti" e m'"a) 6a co"ul "u o lu%) 7e +%tu pe te a+ie i ad%u&%@ Iat% "otarul care r% pu"de de dum"eata# +u"ul meu dom" Pe<rolle ) Nu*-i (ie team%5 Nu vei !"cerca "iciodat% % "e !"eli) " ('rit eli+erat# Pe<rolle e !"drept% pre u%@ 8ac% v% cap%# .i e el !" pra&# !" eam"% c% "*a-i (%cut "imic) 7e !"-ele&e de la i"e) 8ormi-i li"itit# +u"ul meu dom" Pe<rolle 5 C" 2o2ot de r' r% u"% dup% plecarea co"(ide"tului# apoi toate &la urile e u"ir% pe"tru a tri&a@ 8e +%ut5 8e +%ut5

Capitolul J Micul parizian

1R

Paul Fval F val Cocoatul


Era a+ia patru dup%*amia.%) 7pada i"ii "otri aveau timp +erec2et la di po.i-ie) " a(ar% de Pa epoil# care o privi e prea mult pe matracuca cea .+a"&2ie i care u pi"a di" &reu# lumea era ve el%) " ala /oa % a c'rciumii D$a ,%rul lui AdamE e +ea# e tri&% i e c'"t%) " (u"dul a"-urilor ca telului Ca<lu # co aii &r%+ea lucrul# c%ci e r%cori e# i le&au !" "opi (rumoa a recolt% de ('") 8eodat% e au.i .&omot de cai aler&'"d la mar&i"ea p%duri di" E" i# o clip% mai t'r.iu# e au.ir% -ipete !" a"-) Co aii (u&eau url'"d u+ loviturile cu latul a+iei# date de o trup% de parti.a"i) Acetia ve"eau dup% (ura/e i# de i&ur# "u puteau &% i "ic%ieri u" ('" mai +u") Cei opt vite/i e !"&r%m%dir% la (erea tra 2a"ului# % vad% mai +i"e) Ce !"dr%."e-i u"t &ola"ii5 pu e Cocarda e*/u"ior) 7% vi"% !" (elul % ta u+ (ere trele dom"ului marc2i.# ad%u&% Pa epoil) 8ar c'-i u"tO Trei# a e# opt))) Tocmai c'-i u"tem "oi5 !" ace t timp# oame"ii !i (%ceau li"itit provi.iile# r'.'"d c't !i -i"ea &ura) Atiau +i"e c% +%tr'"ii dre ori de oimi ai lui Ca<lu erau mu-i de mult% vreme) Purtau 2ai"e di" piele de +ivol tr'" e pe corp# p%l%rii ae.ate provocator i pade lu"&i4 (rumoi i ti"eri# pri"tre care dou% au trei perec2i de mu t%-i ce"uii4 "umai c%# !" plu (a-% de pada i"ii "otri# aveau pi toale la o+l'"cul eii) m+r%c%mi"tea lor cara&2ioa % "u era la (el) Puteai recu"oate !" ace t mic e cadro" u"i(orme u.ate ale mai multor trupe re&ulate) 7e a(lau pri"tre ei doi v'"%tori di" 3ra"ca # u" tu"ar di" Fla"dra# u" 2aiduc pa"iol de pe te mu"-i i u" +%tr'" o ta !"armat cu o ar+alet%# care pro+a+il v%.u e i Fro"da11) Ceilal-i !i pierdu er% peci(icul# la (el ca medaliile tocite) $aolalt% puteau (i lua-i drept o (rumoa % +a"d% de 2o-i de drumul mare) Ai# !"tr*adev%r# aceti ave"turieri care e !mpodo+eau cu "umele de volu"tari re&ali "u erau altceva dec't "ite +a"di-i) 8up% ce !i termi"ar% trea+a i !i !"c%rcar% caii# e !"toar er% pe drumul de c%ru-e) Ae(ul lor# u"ul di" cei doi v'"%tori di" 3ra"ca # purt'"d &aloa"e de +ri&adier# privi !" /ur i .i e@ Pe aici# dom"ilor# iat% tocmai ce "e tre+uie) Cu de&etul ar%ta pre c'rciuma $a m%rul lui Adam) 3ravo5 tri&ar% oame"ii lui) ,eteri +u"i5 opti Cocarda e*/u"ior# v% (%tuie c % v% !"ci"&e-i %+iile) C't ai clipi# !i pu er% cu to-ii ce"tiroa"ele i# !"dep%rt'"du* e de (erea tr%# pada i"ii e ae.ar% !" /urul me elor) ,iro ea de departe a !"c%ierare) Fratele Pa epoil .'m+ea +l'"d u+ cele trei (ire de mu ta-%) 7pu"eam deci# !"cepu Cocarda e pe"tru a# "u*i pierde cump%tul# c% cel mai +u" mi/loc de a -i"e !" &ard% u" pada i" t'"&aci# care e te !"totdeau"a (oarte prime/dio ))) E*2ei5 tri&% !" acea clip% e(ul 2o-ilor de cereale ar%t'"du*i !" u% o+ra.ul +%r+o ) 9a"ul e pli"# copii5 7%*l &olim# r% pu" er% cei care !l urmau) Era implu# era lo&ic) Ae(ul# pe "ume Carri&ue# "u avu de ce % e !mpotrivea c%) 8e c%lecar% i !i le&ar% cu "erui"are caii !mpov%ra-i de ('" de i"elele +%tute !" pere-ii c'rciumii) P'"% atu"ci# pada i"ii "otri "ici "u e cli"tir%) R%.+oi civil di" Fra"-a :1>JR1>NI;# !" timpul mi"oratului lui $udovic al =I0*lea# provocat de !"% prirea (i calit%-ii i !"t%rirea a+ oluti mului re&al practicate de cardi"alul ,a.ari") :N)T);
11

1?

Paul Fval F val Cocoatul


Au.i-i5 .i e Carri&ue i"tr'"d primul) C%ra-i*v%# i !"c% repede5 Aici "u*i loc dec't pe"tru volu"tarii re&elui) Nu primi "ici u" r% pu" ) Cocarda e e !"toar e doar pre ai %i i murmur%@ Purta-i*v% cum e cuvi"e# copii5 7% "u "e ieim di" pepe"i# %*i (acem % /oace dup% voia "oa tr% pe dom"ii volu"tari ai re&elui) Game"ii lui Carri&ue e i !m+ul.eau !" u%) Ei +i"e5 pu e ace ta) Ce vi *a pu O 7pada i"ii e ridicar% i alutar% politico ) Ru&a-i*i# .i e tu"arul di" Fla"dra# % ia % pe (erea tr%# !" acelai timp lu% pa2arul pli" al lui Cocarda e i*l du e la &ur%) Carri&ue e r% ti@ Nu vede-i# "eciopli-ilor# c% avem "evoie de c%"ile# de me ele i de cau"ele voa treO F%r% team%5 .i e Cocarda e*/u"ior) G % vi le d%m pe toate# micu-ilor) Ai par e ca"a !" capul t'"%rului# pe c'"d (ratele Pa epoil a.v'rlea u" cau" &reu !" pieptul lui Carri&ue) Cele ai pre.ece pade lu"&i ieir% la lumi"% !" aceeai clip%) Cu to-ii erau m'"uitori +u"i de arme &rele# cura/oi i +%t%ioi di" (ire) Por"ir% la !"c%ierare !mpreu"% i di" toat% i"ima) 7e au.ea &la ul de te"or al lui Cocarda e domi"'"d tumultul cu !"/ur%tura lui (avorit%@ " "umele 8om"ului5 8a-i*le la cap5 8a-i !" ei5 $a care Carri&ue i ai %i r% pu" er% por"i"d la atac cu &ruma.ul !"cordat) "ai"te5 $a&ardPre5 $a&ardPre5 Fu ca o lovitur% de teatru) Cocarda e i Pa epoil# care erau !" primul r'"d# d%dur% !"apoi i ae.ar% ma a ma iv% !"tre cele dou% oti) F%r% team%5 tri&% &a co"ul) Fo armele5 Trei au patru volu"tari (u e er% v%t%ma-i r%u) A altul "u le reui e deloc i !i d%deau +i"e eama cu ci"e aveau de*a (ace) Ce*ai pu adi"eauriO relu% (ratele Pa epoil# al c%rui &la tremura de emo-ie) Ce*ai tri&atO Ceilal-i pada i"i +om+%"eau i pu"eau@ Era %*i !"(ulec%m ca pe "ite vr%+iu-e5 7% (ie li"ite5 ro ti Cocarda e cu autoritate) Ai# adre '"du* e volu"tarilor a(la-i !" mare co"(u.ie# .i e@ R% pu"de-i ci" tit# de ce a-i tri&at $a&ardPreO Pe"tru c% $a&ardPre e te e(ul "o tru# r% pu" e Carri&ue) Cavalerul 9e"ri de $a&ardPreO 8a) ,icul "o tru pari.ia"5 6iuvaerul "o tru5 &'"&uri (ratele Pa epoil# care avea oc2ii ume.i) G clip%# pu e Cocarda e# % "u (acem o &reeal%) Noi l*am l% at pe $a&ardPre la Pari # la corpul de cavalerie uoar%) Ei +i"e# ripo t% Carri&ue# $a&ardPre *a plicti it acolo) N*a p% trat dec't u"i(orma i acum coma"d% o compa"ie de volu"tari ai re&elui# aici !" vale) Atu"ci# .i e &a co"ul# v'r'-i %+iile !" teac%) Tr%ia c%5 Priete"ii micului pari.ia" u"t de*ai "otri i vom +ea !mpreu"% pe"tru prima pad% di" u"iver ) Aa da5 pu e Carri&ue# care*i d%dea eama c% trup% lui c%pa e ie(ti") 0olu"tarii re&elui e &r%+ir% % v're %+iile !" teac%) Nici m%car "u vom primi cu.eO !"tre+% Pepe Cci&aul# m'"dru ca u" ca tilia") 0ei avea ati (ac-ia % te +a-i cu mi"e dac%*-i d% &2e i"ima5 r% pu" e Cocarda e) 8ar aceti dom"i u"t u+ protec-ia mea) $a ma %5 0i"5 Nu*mi !"cap !" piele de +ucurie) 9aide-i5 i !"ti" e lui Carri&ue pa2arul %u)

BU

Paul Fval F val Cocoatul


Am o"oarea# relu% el# % v% pre.i"t pe a/utorul meu# Pa epoil# care# (ie vor+a# (%r% % v% /i&"e c# urma % v% !"ve-e o lovitur% (ul&er%toare de care "*ave-i 2a+ar) El e te ca i mi"e# priete"ul devotat al lui $a&ardPre) Ai e m'"drete cu a ta5 !"trerup e (ratele Pa epoil) C't de pre aceti dom"i# co"ti"u% &a co"ul# % le ierta-i proa ta di po.i-ie) Erau &ata % v% !"vi"&%# +ravii mei4 le*am luat +ucata de la &ur%))) (%r% % v% /i&"e c5 7% cioc"im5 Au cioc"it) Cltimele cuvi"te# aru"cate cu !"dem'"are de Cocarda e# d%du er% ati (ac-ie pada i"ilor# iar dom"ii volu"tari "u &% ir% prici"% % prote te.e) 0%.u er% prea de aproape c% (u e er% &ata % (ie +%tu-i m%r) Pe c'"d matracuca# aproape dat% uit%rii de Pa epoil# e du e e % aduc% vi" rece di" piv"i-%# me ele i cau"ele (ur% c%rate a(ar% pe pa/ite# c%ci ala cu"d% a c'rciumii La Mrul lui Adam "u mai era de tul de mare % cupri"d% vitea.a compa"ie) Cur'"d toat% lumea era comod i" talat% la ma %# pe pov'r"i) 7% vor+im de pre $a&ardPre# exclam% Cocarda e) 8oar eu i*am dat prima lec-ie de crim%5 Nici "u !mpli"i e ai pre.ece a"i# dar ce pera"-% de viitor5 A+ia a !mpli"it opt pre.ece a"i# .i e Carri&ue# i iat% c% e -i"e de cuv'"t) F%r% voia lor# pada i"ii erau i"tere a-i de u" a eme"ea erou de pre care li e !mpuia e capul !"c% de dimi"ea-%) A cultau i "ici u"ul di"tre ei "u mai dorea % e pome"ea c% (a-% !" (a-% cu el dec't la ma %) 8a# "u*i aaO pu e Cocarda e cu !" u(le-ire) 7*a -i"ut de cuv'"t5 0ai de p%catele "oa tre5 E tot (rumo i tot vitea. ca u" leu5 Ai ve"ic "oroco pe l'"&% exul (rumo 5 opti Pa epoil roi"d p'"% !" v'r(ul urec2ilor ale lu"&i) Ai tot .%p%cit# co"ti"u% &a co"ul# i tot at't de !"c%p%-'"atO T%ietor de capete# i totui at't de +l'"d cu cei "ea/utora-i5 E u" p%r&%tor de &eamuri i paima +%r+a-ilor !" ura-i5 Cei doi pada i"i !i r% pu"deau c% p% torii di" 0ir&iliu@ Arcade am+o) Carto(or5 Hv!rli"d aurul pe (erea tr%5@ Are toate viciile5 Toate virtu-ile5 Nici u" pic de mi"te5 G i"im%))) G i"im% de aur5 Pa epoil avu ultimul cuv'"t) Cocarda e !l !m+r%-ia cu !"(l%c%rare) " %"%tatea micului pari.ia"5 !" %"%tatea lui $a&ardPre5 tri&ar% !"tr*u" i"&ur &la ) Carri&ue i oame"ii lui ridicar% c%"ile cu e"tu.ia m) 3%ur% !" picioare) Nime"i "u e l% % mai pre/o ) 8race5 relu% Foel de Fu&a"# +reto"ul) 7pu"e-i*"e i "ou% m%car# ci"e e te ace t $a&ardPre al vo tru5 Ne*a-i !mpuiat urec2ile cu el# ad%u&% 7alda&"e) Ci"e eO 8e u"de vi"eO Ce (aceO 8r%&u-ule5 r% pu" e Cocarda e) E la (el de &e"tilom ca i re&ele4 vi"e di" trad% Croix*de *Petit *C2amp 4 !i (ace de cap) 0*a-i l%muritO 8ac% vre-i % ti-i mai multe# da-i de +%ut) Pa epoil !i umplu pa2arul i &a co"ul relu%# dup% ce e co"ce"tra o clip%@ Nu e o pove te tra % de p%r i de aceea "u e prea pove tete) Tre+uie %*l ve.i la o adic%) C't de pre (amilie# am .i c% e mai "o+il dec't re&ele# i "u m% la co"tra.i 4 dar# de (apt# "ime"i "u i*a cu"o cut tat%l i "ici mama) C'"d l*am !"t'l"it# avea doi pre.ece a"i4 a ta e petrecea !" Curtea F'"t'"ilor di" (a-a Palatului Re&al) Era &ata % (ie do+or't de vreo a e va&a+o".i mai v'r t"ici ca el) 8e ceO Fii"dc% aceti ti"eri +a"di-i voir% % prade o +%tr'"% care vi"dea pl%ci"te u+ +olta palatului ,o"le 1uieu) $*am !"tre+at cum !l

B1

Paul Fval F val Cocoatul


c2eam%@ D,icul $a&ardPre) *Ai pe p%ri"-iO *N*avea p%ri"-i) *Ci"e !l !"&ri/eteO *Nime"i) *C"de locuieteO *" rui"ele tur"ului vec2iului palat $a&ardPre# !" col-ul tr%.ii 7ai"t*9o"or) *Are vreo me erieO *,ai cur'"d dou%@ are !" ap% di" v'r(ul Podului Nou i (ace acro+a-ii !" Curtea F'"t'"ilor) *F%r% team%5 Iat% dou% me erii (rumoa e5E 0oi %tia# tr%i"ii# e !"trerup e Cocarda e# 2a+ar "*ave-i ce pro(e ie e te aceea de a %ri !" ap% de pe Po"t*Neu() Pari ul e te u" ora pli" de &ur%*ca c%) 8e pe parapetul Podului Nou ei aru"c% mo"e.i de ar&i"t !" r'u i copii !"dr%."e-i e duc % le caute !" ap% cu pre-ul vie-ii lor) A ta*i amu.% pe &ur%*ca c%) Pe 8um"e.eul meu5 Pri"tre toate pl%cerile# cea mai &ro.av% e te % ciom%&eti pe u" puturo de +ur&2e.) Ai trea+a a ta "u co t% cump5 C't privete me eria de om (%r% oa e# o vedem pe te tot) Pulamaua de $a&ardPre (%cea tot ce voia cu trupul %u@ !l lu"&ea# !l micora4 picioarele*i deve"eau +ra-e# +ra-ele picioare i# parc%*i v%d i acum# pe ci" tea mea5 c'"d !l maimu-%rea pe +%tr'"ul da c%l de la 7ai"t*6ermai"*Auxerroi # care era cocoat !" (a-% i !" pate) ,% ro&5 Ei i5 ,ie mi e p%rea dr%&u- ace t omule-# cu p%rul +lo"d i o+r%/ori ro.) $*am co di" m'i"ile duma"ilor %i i i*am pu @ Ascult m !ulama) *rei s vii cu mine' !mi r% pu" e@ %u fiindc am grij de (tr$na +ernard... 3%tr'"a 3er"ard era o %rma"% ceretoare care*i (%cu e i ea u" ad%po t !"tr*o a cu".%toare di" tur"ul d%r%p%"at) ,icul $a&ardPre !i aducea !" (iecare ear% c'ti&ul de pe urma cu(u"d%rilor i acro+a-iilor) Atu"ci i*am de cri pe de*a !"tre&ul (armecul u"ei %li de crim%) Gc2ii %i (rumoi c'"teiau) mi pu e cu u" u pi" ad'"c@ ,$nd (tr$na +ernard va fi vindecat voi veni la dumneata. Ai plec%) Pe le&ea mea5 Nu m*am mai &'"dit la el) Trei a"i mai t'r.iu# Pa epoil i cu mi"e am v%.ut ve"i"d la ala "oa tr% u" !"&era !"alt# (io i (oarte t'"/e"it) Sunt micul Lagard-re ne &ise el. +tr$na +ernard a murit. C'-iva &e"tilomi care e a(lau de (a-% au dat % r'd%) Copilul roii# plec% oc2ii# e up%r% i*i tr'"ti la podea) C" adev%rat pari.ia"# de u+-irel# uplu# &ra-io c% o (emeie# dar tare ca (ierul) 8up% a e lu"i e lu% la ceart% cu u"ul di"tre pada i"ii "otri# care*i ami"ti cu r%utate tale"tele ale de cu(u"d%tor i acro+at) Ei +i"e5 $*a (%cut 2arcea*parcea pe pada i") 8up% u" a"# e /uca cu mi"e cu aceeai uuri"-% cum m*a /uca eu acum cu u"ul di"tre dom"ii volu"tari ai re&elui))) (ie pu # (%r% %*i /i&"e c) ,ai t'r.iu deve"i oldat) i uci e c%pita"ul4 de.erta) 7e a"&a/% apoi la ,o!iii .ierdui ai lui 7ai"t*$uc# % (ac% campa"ia di" 6erma"ia) i lu% i+ov"ica lui 7ai"t*$uc i de.erta iar) 8om"ul de 0illar !l v'ri !" Fri+cur&*e"*3ri &au4 iei di" ora de capul lui# (%r% ordi"# i adu e cu i"e patru vl%/&a"i uriai# olda-i duma"i# le&a-i laolalt% ca "ite oi) 0illar !l promova &or"i t# apoi $a&ardPre !i uci e colo"elul4 (u de&radat) 0ai de "oi# ce copil5 8ar dom"ul de 0illar !l iu+ea) Ai ci"e "u l*ar (i iu+itO 8om"ul de 0illar i*a dat arci"a % duc% re&elui tirea !"(r'"&erii ducelui de 3ade") 8ucele de A"/ou !l v%.u i !i propu e %* i devi"% pa/) Ai# c'"d e v%.u pa/# % te -ii5 8oam"ele de o"oare ale 8el(i"ei e +%teau pe el dimi"ea-a i ear%) Fu deci co"cediat) " cele di" urm%# "orocul !i .'m+i4 iat%*l !" re&ime"tul de cavalerie uoar%) 8oam"e5 Nu mai tiu dac% a p%r% it Curtea di" cau.a u"ei (emei au a u"ui +%r+at4 dac% e (emeie# cu at't mai +i"e pe"tru ea4 dac% e di" cau.a u"ui +%r+at# aleluia5 Cocarda e t%cu i or+i p'"% la (u"d u" pa2ar mare cu vi") l merita e cu pri o i"-%) Pa epoil !i tr'" e m'"a drept (elicitare) 7oarele apu"ea !" patele copacilor di" p%dure) Carri&ue i oame"ii lui e pre&%teau % e retra&% i# !" clipa c'"d luau o ultim% !"&2i-itur% pe"tru (ericit% !"t'l"ire# 7alda&"e .%ri u" copil care e trecur% pri" a"-urile ad'"ci ale ca telului i !"cerca# de +u"% eam%# % "u (ie de coperit)

BB

Paul Fval F val Cocoatul


Era u" +%ie-el de vreo trei pre.ece*pai pre.ece a"i# cu o mutr% periat% i !" p%im'"tat%) Purta u" co tum de pa/# dar (%r% culorile t%p'"ului# i o ce"tur% de curier !i tr'"&ea mi/locul) 7alda&"e ar%t% copilul tovar%ilor %i) H%u5 exclam% Carri&ue# iat% u" v'"at dup% care am mai aler&at c'"dva) Ne*a i tovit caii "u de mult) 6uver"atorul di" 0e"a 1ue are pio"i de*%tia# i o % pu"em "oi m'"a pe el) 8e acord# replic% &a co"ul# dar "u cred c% putiul % ta cara&2io apar-i"e &uver"atorului di" 0e"a 1ue) E ceva putred la mi/loc# dom"ule volu"tar# i v'"atul % ta "e apar-i"e# .ic# (%r% % v% /i&"e c) 8e (iecare dat% c'"d &a co"ul (olo ea acea t% (ormul% imperti"e"t%# c'ti&a u" pu"ct !" tima priete"ilor %i pada i"i) " (u"dul a"-ului e putea a/u"&e !" dou% (eluri@ pe drumul de care# i pe o car% a+rupt% a(lat% la capul podului) Priete"ii "otri e !mp%r-ir% !" dou% &rupe i co+or'r% !" acelai timp# pe cele dou% drumuri) C'"d +ietul copil e v%.u a t(el !"co"/urat# "ici "u mai !"cerc% % (u&%# oc2ii i e umplur% de lacrimi) i trecur% pe (uri m'"a u+ reverul tu"icii i tri&%@ 3u"ii mei dom"i5 Nu m% omor'-i) N*am "imic5 N*am "imic5 i lua pe oame"ii "otri drept impli t'l2ari) C%ci aa i ar%tau) Nu mi"-i# pu e Carri&ue# "*ai trecut mu"-ii a.i*dimi"ea-%O EuO .i e pa/ul) ,u"-iiO $a dracu5 !l !"trerup e 7alda&"e) 0i"e de la Ar&ele # !" li"ie dreapt%) Nu*i aa# micu-uleO 8e la Ar&ele 5 repet% copilul) Privirea i e !"drepta !" acelai timp pre (erea tra /oa % care e vedea u+ pod) F%r% team%5 !i pu e Cocarda e# "u vrem % te /upuim# ti"ere) Cui duci cri oarea de dra&o teO Ce cri oare de dra&o teO repet% pa/ul) Pa epoil tri&%@ Eti "% cut !" Norma"dia# puiorule5 Ai copilul repet%@ " Norma"dia# euO N*avem dec't %*l c%ut%m pri" +u.u"are# !i d%du Carri&ue cu p%rerea) Nu5 Nu5 -ip% micul pa/ c%.'"d !" &e"u"c2i) Nu m% perc2e.i-io"a-i# +u"ii mei e"iori5 " em"a c% u(l% !" (oc %*l ti"&%) Pa epoil e r%.&'"di i pu e@ Nu*i de pe aici# "u tie % mi"t%5 Cum te c2eam%O !"trerup e Cocarda e) 3erric2o"# r% pu" e copilul (%r% ov%ial%) " lu/+a cui etiO Pa/ul r%ma e mut) 7pada i"ii i volu"tarii care*l !"co"/urau !"cepeau %*i piard% r%+darea) 7alda&"e !l pri" e de &uler# !" timp ce toat% lumea repeta@ 9aide# r% pu"de5 !" lu/+a cui etiO Ce cre.i tu# t'rpitur% mic%# relu% &a co"ul# c% avem timp % "e /uc%m cu ti"eO Perc2e.i-io"a-i*l# +%ie-i# i % termi"%m o dat%) " acel mome"t e petrecu u" lucru tra"iu@ pa/ul# adi"eauri at't de tem%tor# e de pri" e +ru c di" m'i"ile lui 7alda&"e i coa e di" '"# cu u" aer 2ot%r't# u" mic pum"al care em%"a mai mult a /uc%rie) 8i"tr*o %ritur% trecu !"tre Fae".a i 7taupit. i o lu% la &oa"% pre partea opu % a a"-urilor) 8ar (ratele Pa epoil c'ti&a e de multe ori premii de aler&are la +'lciurile di" 0illedieu) T'"%rul 9ippome"e# di" mitolo&ie# care cuceri e aler&'"d m'"a Atala"tei# "u &o"ea mai +i"e ca el) " c'teva alturi !l a/u" e di" urm% pe 3erric2o") Ace ta e ap%ra vite/ete) l .&'rie pe 7alda&"e cu pum"alul micu-4 !l muc% pe Carri&ue i !l lovi .drav%" cu picioarele pe 7taupit.) 8ar lupta era prea i"e&al%) 8o+or't# 3erric2o" im-ea cum i e !"(i& !" piept m'i"ile puter"ice ale pada i"ilor# c'"d# deodat%# u" tr% "et c%.u !" mi/locul pri&o"itorilor %i) Tr% "etul5

BI

Paul Fval F val Cocoatul


Carri&ue e ro to&oli la vreo trei*patru pai# cu picioarele !" aer4 7alda&"e (%cu o piruet% !" /urul %u i e cioc"i de .idul metere.ei4 7taupit. mu&i i c%.u ca u" +ou !"/u"&2iat) " ui Cocarda e# Cocarda e*/u"ior# (%cu o tum+% i c%.u cu "a ul la p%m'"t) Nemaipome"it5 C" i"&ur om produ e e c't ai clipi ace t vacarm i# ca % .icem aa# di"tr*o i"&ur% lovitur%) E mortO !"tre+ar% mai multe voci) C" cerc lar& e (%cu !" /urul "oului*ve"it i al copilului) Nici o a+ie "u iei di" teac%) Toate privirile e plecar%) Pulamaua5 +om+%"i Cocarda e# care e ridic% (rec'"du*i coa tele) Era m'"io # dar u+ mu ta-%# aproape (%r% voie# i e ivea u" .'m+et) ,icul pari.ia"5 .i e Pa epoil tremur'"d de emo-ie# au poate de paim%) Game"ii lui Carri&ue# (%r% %*l ia !" eam% pe e(ul lor# care .%cea !" "e im-ire la p%m'"t# !i du er% m'"a cu re pect la p%l%riile de (etru i pu er%@ C%pita"ul $a&ardPre5

Capitolul N Lovitura lui Nevers

Era $a&ardPre# (rumo ul $a&ardPre# t%ietorul de capete# p%r&%torul de i"imi) Avea !" (a-a lui ai pre.ece %+ii de pada i"i# care "ici m%car "u !"dr%."eau % ia % di" teac%4 ai pre.ece pada i"i !mpotriva u"ui t'"%r de opt pre.ece a"i care .'m+ea# cu +ra-ele !"cruciate pe piept) 8ar era $a&ardPre5 Cocarda e avea dreptate) Pa epoil# de a eme"ea4 am'"doi "u exa&era er%) Cu toat% laud% adu % "u pu e er% !"c% de tule de pre idolul lor) Ti"ere-ea atra&e i educe# ti"ere-ea pe care o re&ret% cei victorioi4 ti"ere-ea "*o pot r% cump%ra "ici averea c'ti&at%# "ici &e"iul care plutete dea upra vul&ului !"&e"u"c2eat4 ti"ere-ea# !" m'"dr% i divi"% (loare# cu p%rul auriu# +uclat# cu ur' ul lumi"o al +u.elor# cu clipirea trium(%toare !" privire5 7e pu"e ade eori@ tot omul e t'"%r o dat% !" via-%) $a ce +u" % pream%rim )acea t% &lorie care "u lip ete "im%"uiO A-i v%.ut !" via-a voa tr% oame"i ti"eriO Ai# dac% a-i v%.ut# c'-i erau cu adev%rat ti"eriO Cu"o c copii de dou%.eci de a"i i mo"e&i de opt pre.ece a"i) Pe cei ti"eri !i caut) 0reau % pu"# pe aceia care tiu i care totodat% pot % (ie ti"eri# co"tra.ic'"d cel mai adev%rat di"tre prover+e4 aceia care poart%# ca portocalii +i"ecuv'"ta-i di" -%rile !" orite# (ructul al%turi de (loare4 aceia care au de toate di" +elu&@ o"oare# i"im%# ev%# "e+u"ie i care mer&# tr%lucitori i ar.%tori ca o ra.%# !mpr%tii"d di" a+u"de"-% "e ecat% comoar% a vie-ii lor) 8ar vai5 Ade eori "u e +ucur% de ea dec't o i"&ur% .i@ c%ci co"tactul cu mul-imea e te ca apa care ti"&e orice (lac%r%) Ade ea# toat% acea t% +o&%-ie mi"u"at% e te ri ipit% !" .adar# i (ru"tea lor care poart% em"ul de erou "u e !"ci"&e dec't cu cu"u"a de (r'ului) Ai# de re&ul%# a ta e !"t'mpl% de tul de de ) Ca i c%m%tarul di" col-# ome"irea are !" re&i trul ei coloa"a de pro(ituri i pierderi) 9e"ri de $a&ardPre avea o tatur% pu-i" o+i"uit%) Nu era u" 9ercule# dar mem+rele ale aveau acea vi&oare upl% i &ra-ioa % de tip pari.ia"4 la (el de !"dep%rtat de mu culatura &reoaie a "ordicilor# c't i de l%+iciu"ea col-uroa % a adole ce"-ilor di" pie-ele "oa tre pu+lice# imortali.a-i de c'te u" vodevil +a"al) P%rul +lo"d# uor +uclat# de coperea o (ru"te !"alt% care exprima i"teli&e"-% i "o+le-e) 7pr'"ce"ele ale erau "e&re# la (el ca i mu ta-a uor r% ucit% dea upra +u.ei) Nimic mai atr%&%tor dec't ace t

BJ

Paul Fval F val Cocoatul


co"tra t# mai ale atu"ci c'"d oc2ii c%prui i ve eli lumi"ea.% paloarea pu-i" prea mat% a u"or a eme"ea c2ipuri) Co"turul (e-ei# propor-io"at dar alu"&it# li"ia acvili"% a pr'"ce"elor# de e"ul vi&uro al "a ului i &urii umpleau de "o+le-e /uc%ua expre ie &e"eral%) H'm+etul omului pli" de via-% "u ter&ea m'"dria pada i"ului) 8ar ceea ce "u poate (i de cri e te (armecul# &ra-ia# /uve"ila voioie a !"tre&ii ale (ii"-e# precum i mo+ilitatea (i.io"omiei delicate i c2im+%toare# care putea l'"ce.i !" orele de dra&o te# ca u" a&rea+il o+ra. de (emeie# la (el cum !" orele de lupt% r% p'"dea teroare# ca i capul ,edu.ei) Numai cei pe care*i uci e e ca i cei pe care*i iu+i e !i v%.u er% adev%ratul c2ip) Purta cu oarecare "e&li/e"-% co tumul ele&a"t i pu-i" p%l%cit al o(i-erilor di" cavaleria uoar% a re&elui# dar !mpodo+it cu o ma"tie +o&at% de cati(ea# aru"cat% cu "ep% are pe te um%r) G ear(% de m%ta e roie cu (ra"/uri de aur ar%ta ra"&ul pe care*l ocupa pri"tre ave"turieri) 8up% a pra lec-ie pe care o d%du e# !" o+ra/i "u i e urca e dec't u" val uor de '"&e) Nu v% e rui"e# .i e el cu di pre-# % c2i"ui-i u" copil5 C%pita"e))) vru % explice Carri&ue ridic'"du* e de /o ) Taci di" &ur%) Ci"e u"t (a"(aro"ii %tiaO Cocarda e i Pa epoil e a(lau l'"&% el# cu p%l%ria !" m'"%) Ei5 .i e el de cre-i"du*i (ru"tea) Cei doi protectori ai mei5 Ce dracu (ace-i la o a eme"ea dep%rtare de trada Croi *de *Petit *C2amp O $e !"ti" e m'"a# dar cu aerul u"ui pri"- care !"ti"de dou% de&ete pe"tru a (i %rutate) ,ae trul Cocarda e i (ratele Pa epoil !i !"ti" er% m'"a cu devotame"t) Tre+uie *o pu"em# c% acea m'"% e de c2i e e ade eori pli"% de &al+e"i pe"tru ei) Protectorii "* aveau de ce % e pl'"&% de prote/atul lor) Ai ceilal-iO relu% 9e"ri) $e*am mai v%.ut mutrele pe u"deva) C"deO Pe ti"e# de exemplu) 7e adre a lui 7taupit.) $a Vol"# r% pu" e &erma"ul# !"curcat) Aa e) ,*ai i ati" o dat% cu a+ia) 8up% ce am primit o du.i"% de lovituri# .i e "eam-ul cu umili"-%) A25 A25 co"ti"u% $a&ardPre privi"du*i pe 7alda&"e i pe Pi"to) Iat% i pe cei doi campio"i di" ,adrid))) +u"e %+ii5 A25 Excele"-%5 tri&ar% !mpreu"% cei doi pa"ioli) A (o t u" r%m%a&) Nu o+i"uim % atac%m doi co"tra u"ul) Cum aaO Cum aaO 8oi co"tra u"ul5 exclam% &a co"ul di" Prove"-a) 7pu"eau# ad%u&% Pa epoil# c% "u v% cu"o c) Ai % ta# relu% Cocarda e ar%t'"du*l pe Pepe*Cci&aul# !i ma"i(e t% dori"-a % e a(le (a-% !" (a-% cu dum"eavoa tr%) Pepe (%cu tot ce putu % u -i"% privirea lui $a&ardPre) Ace ta repet% doar@ Ci"eO W taO Pepe plec% oc2ii +om+%"i"d) " ce*i privete pe aceti doi +ravi# relu% $a&ardPre ar%t'"du*i pe Pi"to i 7alda&"e# !" 7pa"ia "u purtam dec't "umele meu# 9e"ri))) 8om"ilor# e !"trerup e el (%c'"d &e tul de a da o lovitur% cu pada# v%d c% "e*am mai !"t'l"it# mai mult au mai pu-i"# c%ci iat% u" vl%/&a" cum ecade c%ruia i*am cr%pat c'"dva capul cu o arm% de pe melea&urile ale) Foel de Fu&a" !i (rec% t'mpl%) ,ai am em"ul# murmur% el) ,'"ui-i +a to"ul ca u" .eu# a ta*i i&ur) Ei# priete"i# "ici u"ii# "ici al-ii "*a-i prea avut "oroc cu mi"e# co"ti"u% $a&ardPre) 8ar aici era-i ocupa-i cu o trea+% mai uoar%) Apropie*te# copile) 3errie2o" e apropie) Cocarda e i Carri&ue vor+ir% deodat% ca % explice de ce voi er% %*l caute pri" 2ai"e pe pa/) $a&ardPre !i o+li&% % tac%) Ce (aci aiciO !l !"tre+% pe copil) 7u"te-i +u" i "*am % v% mi"t# r% pu" e 3errie2o") 8uc o cri oare)

BN

Paul Fval F val Cocoatul


CuiO 3errie2o" ov%i i privirea !i lu"ec% di" "ou pre (erea tra /oa %) 8um"eavoa tr%# r% pu" e el) 8%*o !"coace) Copilul !i !"ti" e u" plic pe care*l coa e di" i") Apoi# !"%l-!"du* e iute pre el# !i opti@ ,ai am de du o cri oare) CuiO C"ei doam"e) $a&ardPre !i a.v'rli o pu"&% de +a"i) 8u*te# micu-ule# !i pu e el# "ime"i "u te va mai 2%r-ui) Copilul plec% !" (u&% i cur'"d di p%ru dup% cotitura a"-ului# !"dat% ce pa/ul di p%ru# $a&ardPre de c2i e cri oarea) C%ra-i*v%5 poru"ci el v%.'"du* e !"co"/urat prea de aproape de volu"tari i pada i"i) mi place % (iu i"&ur c'"d !mi cite c core po"de"-a) Toat% lumea e !"dep%rt% repede) 3ravo5 exclam% $a&ardPre dup% ce citi primele r'"duri) Iat% ceea ce "ume c u" (ericit me a/5 E te tocmai ceea ce ve"i em % caut pe*aici) " "umele cerului5 Ace t Never e u" e"ior +i"ecre cut5 Never 5 repetar% mira-i pada i"ii) 8ar ce e !"t'mplaO !"tre+ar% Cocarda e i Pa epoil) $a&ardPre e !"drept% pre ma %) ,ai !"t'i# de +%ut5 .i e el) 7u"t cu i"ima !mp%cat%) 0reau % v% pove te c i vou%) Aea.%*te aici# Cocarda e# i tu# (rate Pa epoil# iar voi# ceilal-i# u"de dori-i) 6a co"ul i "orma"dul# m'"dri de o a eme"ea ate"-ie# e ae.ar% li"&% eroul lor) 9e"ri de $a&ardPre +%u u" pa2ar de vi" i co"ti"u%@ Tre+uie % v% pu" c% u"t exilat) P%r% e c Fra"-a))) ExilatO Tocmai dum"eavoa tr%5 !"trerup e Cocarda e) l vom vedea p'".urat5 u pi"% Pa epoil) Ai de ce exilatO 8i" (ericire# acea t% ultim% !"tre+are acoperi expre ia a(ectuoa %# dar imperti"e"t%# a lui Ama+le Pa epoil) $a&ardPre "u uporta a eme"ea (amiliarit%-i) l cu"oate-i pe acel drac !mpieli-at de 3eli o"O !"tre+% el) 3aro"ul de 3eli o"O 3eli o" duel&iulO 3eli o" de(u"ctul# recti(ic% t'"%rul o(i-er di" cavaleria uoar%) A muritO !"tre+ar% c'-iva) $*am uci ) Re&ele m% !""o+ila e# ti-i doar# ca % pot i"tra !" re&ime"tul lui) Promi e em % m% port cu prude"-%4 timp de a e lu"i am (o t cumi"te ca o icoa"%) Aproape m% uita er%) 8ar# !"tr*o ear%# ace t 3eli o" vru % e /oace de*a c%pc%u"ul cu u" +iet cadet di" provi"cie# care "*avea "ici m%car u" (ir de p%r !" +%r+ie) 0e"ic aceeai pove te# .i e Pa epoil) C" adev%rat cavaler r%t%citor5 $i"ite# omule5 ordo"% Cocarda e) ,*am apropiat de 3eli o"# co"ti"u% $a&ardPre# i deoarece promi e em ma/e t%-ii ale# c'"d a +i"evoit % m% ridice la ra"&ul de cavaler# % "u mai (olo e c cuvi"te i"/urioa e# m*am mul-umit %*l tra& de urec2i pe +aro"# aa cum procede.i cu copiii r%i# la coal%) A ta "u i*a pl%cut deloc) Cred i eu5 exclamar% cu to-ii) Ai mi*a vor+it de u # co"ti"u% $a&ardPre# aa c% i*am dat ceea ce merita de mult% vreme@ o lovitur% direct%))) p'"% la pl% ele) 0ai# micu-ule5 exclam% Pa epoil# uit'"d c% vremurile e c2im+a er%) Ce +i"e tii % dai +le temata a ta de lovitur%5 $a&ardPre !"cepu % r'd%) Apoi lovi tra"ic ma a cu ca"% de co itor) Pa epoil e cre.u pierdut)

B>

Paul Fval F val Cocoatul


Iat% dreptatea5 exclam% t'"%rul cavaleri t# care "u e mai &'"dea la Pa epoil) ,i e datora o prim%# deoarece uci e em u" lup) Ei +i"e# "u# m% exilea.%5 Preao"ora+ila a i te"-% co"ve"i !" u"a"imitate c% era vor+a de u" a+u.) Cocarda e !"/ur% cu expre ia*i (avorit%# co" tat'"d c% artele "u mai erau ap%rate !"dea/u" ) $a&ardPre relu%@ " cele di" urm%# m% upu" ordi"elor Cur-ii) Plec) $umea*i mare i /ur c% voi &% i u" locor u"de % tr%ie c +i"e) 8ar# !"ai"te de a trece (ro"tier%# tre+uie %*mi ati (ac o po(t%))) c2iar dou%5 C" duel i o e capad% &ala"t%) " (elul ace ta dore c %*mi iau r%ma +u" de la Fra"-a mea (rumoa %5 Curioi# oame"ii e apropiar%) Pove ti-i*"e# dom"ule cavaler# .i e Cocarda e) 7%*mi pu"e-i# vite/ilor# !"tre+% $a&ardPre !" loc % r% pu"d%# a-i au.it vor+i"du* e# di" !"t'mplare# de lovitura de pad% ecret% a dom"ului de Never O 8race5 pu er% to-i cei a(la-i !" /urul me ei) Era c2iar o+iectul di cu-iei "oa tre de adi"eauri# ad%u&% Pa epoil) Ai ce pu"ea-i de pre ea# v% ro&O P%rerile erau !mp%r-ite) C"ii pu"eau@ (leacuri5 Al-ii preti"deau c% +%tr'"ul mae tru de crim% 8elapalme !i v'"du e ducelui o lovitur% ecret%))) au poate mai multe))) cu a/utorul c%rora ducele era a+ olut i&ur %*i ati"&% adver arul# oricare ar (i el# !" mi/locul (ru"-ii# !"tre oc2i) $a&ardPre r%ma e pe &'"duri) Apoi mai !"tre+%@ Ce p%rere ave-i# !" &e"eral# de pre loviturile ecrete# voi# care u"te-i cu to-ii exper-i i maetri !" m'"uirea padeiO P%rerea u"a"im% (u c% loviturile ecrete erau doar o p%c%leal% i c% orice lovitur% deci iv% poate (i e c2ivat% pri" metodele de ap%rare cu"o cute) A ta era i p%rerea mea# pu e $a&ardPre# !"ai"te de a (i avut o"oarea % (ac% o partid% cu dom"ul de Never ) Ai*acumO !"tre+ar% cu to-ii# c%ci (iecare era (oarte i"tere at4 pe te c'teva ore acea t% (aimoa % lovitur% de pad% a lui Never avea % culce poate la p%m'"t doi au trei adver ari) Acum# co"ti"u% 9e"ri de $a&ardPre# lucrurile *au c2im+at# "c2ipui-i*v% c% acea t% lovitur% +le temat% a (o t mult% vreme pe"tru mi"e o &o&ori-%) Pe cuv'"t de o"oare# m% !mpiedica % dorm5 Ai u"te-i de acord c% prea e laud% Never cu lovitura lui5 Gric'"d# pe te tot# de la !"apoierea di" Italia# au.eam tr%"c%"i"du* e !" /urul meu@ Never # Never 5 Never e cel mai (rumo 5 Never e cel mai vitea.5 8up% u" altul pe care*l cu"oteam +i"e# !"trerup e (ratele Pa epoil) 8e a t% dat% avu !"trea&a i depli"a apro+are a lui Cocarda e*/u"ior) Never !" u # Never !" /o # co"ti"u% $a&ardPre) Caii lui Never # armele lui Never # dome"iile lui Never 5 0or+ele ale de du2# "orocul lui la /oc# li ta ama"telor ale))) i pe dea upra lovitura ecret%5 Pe to-i dracii di" iad5 !mi ple "ea capul) "tr*o ear%# &a.da mi*a ervit cotlete a la %evers) Am aru"cat (ar(uria pe (erea tr% i am plecat (%r% % mai m%"'"c) " u% m*am cioc"it cu ci.marul meu# care*mi aducea ci.me dup% ultima mod%# ci.me Da la Never ) I*am tra u" toc de +%taie) A ta m*a co tat .ece ludovici pe care i*am a.v'rlit !" "a ) Cara&2io ul mi*a .i @ 8om"ul de Never m*a +%tut o dat%# dar mi*a dat o ut% de pi toli))) A ta*i prea de tot# pu e cu &ravitate Cocarda e) Pa epoil tra" pira cu pic%turi &rele# at't de mult re im-ea toate up%r%rile dra&ului %u priete") 0ede-i# co"ti"u% $a&ardPre# am im-it c% !""e+u"e c) Tre+uia *o i pr%ve c !"tr*u" (el) Am !"c%lecat i m*am du %*l atept pe dom"ul de Never la ieirea di" $uvru) C'"d a trecut pe l'"&% mi"e# l*am tri&at pe "ume) Ce vreiO m% !"tre+% el) 8om"ule duce# r% pu" ei# am mare !"credere !" curtoa.ia dom"iei*voa tre) 0i" % v% ro& % m% !"v%-a-i# pe clar de lu"%# lovitura ecret%) 8ucele m*a privit) Cred c% m*a luat drept u" "e+u" c%pat de la o piciu)

BQ

Paul Fval F val Cocoatul


Ci"e eti dum"eataO m% !"tre+% el totui) Cavalerul 9e"ri de $a&ardPre# r% pu" ei# pri" &e"ero.itatea re&elui# c%l%re- !" cavaleria uoar%# (o t port ti"dard !" re&ime"tul $a Ferte# (o t te&ar la re&ime"tul lui Co"-i# (o t c%pita" !" re&ime"tul lui Navarre# ve"ic dat a(ar% di" cau.a lip ei de mi"te))) A25 m% !"trerup e el de c%lec'"d# eti (rumo ul $a&ardPreO ,i e vor+ete ade ea de dum"eata i a ta m% plicti ete) ,er&eam u"ul l'"&% cel%lalt pre +i eric% 7ai"t*6ermai" Auxerroi ) 8ac% "u ocoti-i c% e o !"/o ire pe"tru dum"eavoa tr% de a v% m% ura cu mi"e# !"cepui eu))) Tre+uie % recu"o c c% a (o t (ermec%tor# cu adev%rat (ermec%tor5 " loc %*mi r% pu"d%# !mi !"(ip e pada at't de +ru c i at't de preci !"tre pr'"ce"e# !"c't a (i (o t i a.i acolo dac% "*a (i (%cut la timp u" alt de trei t'"/e"i) Iat% lovitura mea5 !mi .i e) Pe cuv'"tul meu# i*am mul-umit di" i"im%) Era i"&urul lucru ce*l puteam (ace) "c% o mic% lec-ie# !"tre+ai eu# dac% "u a+u.e. de +u"%voi"-a dum"eavoa tr%) $a di po.i-ie5 P%catele mele5 8e a t% dat% !mi (%cu o !"-ep%tur% !" (ru"te) Eram ati" # eu# $a&ardPre5 Pro(e orii de crim% c2im+ar% priviri !"&ri/orate) $ovitura lui Never lua !"tr*adev%r propor-ii !" p%im'"t%toare) 0*a-i !"(uriat r%uO i" i"u% Cocarda e) ,i*am dat eama# +i"e!"-ele # de capca"%# exclam% $a&ardPre# dar "*am reuit *o pare.) Ace t om e iute ca (ul&erul) Ai ('ritul ave"turiiO Crede-i c% patrul% de "oapte poate l% a !" pace oame"ii pa"iciO Patrula o i) Ne* am de p%r-it +u"i priete"i# dom"ul duce i cu mi"e# cu promi iu"ea u"ei reva"e) 8ar# (i"te 8um"e.euleO .i e Cocarda e# care*i urma &'"durile# v% va !"vi"&e !"totdeau"a cu acea t% lovitur%) 9aida*de5 .i e $a&ardPre) Ave-i ecretulO Cred i eu5 $*am tudiat !" li"itea ca+i"etului de lucru) AiO E o copil%rie) 7pada i"ii re pirar% uura-i) Cocarda e e ridic%) 8om"ule cavaler# pu e el# dac% ave-i vreo ami"tire de pre %rma"ele lec-ii pe care vi le*am dat eu cu at'ta pl%cere# "u*mi ve-i re pi"&e ru&%mi"tea) Nu*i aaO I" ti"ctiv# $a&ardPre !i du e m'"a la +u.u"ar) Fratele Pa epoil (%cu u" &e t pli" de dem"itate) Nu a ta v% cere mae trul Cocarda e# .i e el) 0or+ete# pu e $a&ardPre# !mi ami"te c) Ce vreiO 0reau# replic% Cocarda e# % m% !"v%-a-i lovitura lui Never ) $a&ardPre e ridic% pe dat%) Ai dreptate# +%tr'"ul meu Cocarda e# pu e el# e vor+a de me eria ta) I"tr% !" &ard%) 0olu"tarii i pada i"ii (%cur% cerc) ,ai ale acetia di" urm% priveau cu mare ate"-ie) Ia te uit%5 pu e $a&ardPre pip%i"d lama pada i"ului# cum te*ai muiat5 9aide# % te vedem# a"&a/ea.% !" ter-%# lovitur% direct%5 Parea.%5 $ovitur% direct%))) Repede))) "apoi))) Parea.% i ripo tea.%5 F% o pa % i# drept !" oc2i5 Ad%u&% &e tul cuv'"tului) Fir*ar % (ie5 pu e Cocarda e %ri"d la o parte) Am v%.ut tele ver.i5 Ai cum pare.iO relu% el pu"'"du* e di" "ou !" &ard%) 8a# da# tri&ar% pada i"ii lacomi de e".a-ii)

BR

Paul Fval F val Cocoatul


7implu ca +u"%*.iua5 relu% $a&ardPre) Eti &ataO !" &ard%5 Pre&%tete reluarea primei po.i-ii))) Evit%5 Gprete*te !" a+ia mea i re"&2iul e /ucat5 i pu e a+ia !" teac%) Fratele Pa epoil (u acela care*i mul-umi cu e"tu.ia m) A-i priceput i voi# %tialal-iO !"tre+% Cocarda e ter&'"du*i (ru"tea) 8oam"e# 8um"e.eule5 Pari.ia"ul % ta5 Ce copil5 7pada i"ii cl%ti"ar% di" cap a(irmativ i Cocarda e e ae.% di" "ou pu"'"d@ Ne va putea (i de (olo 5 Ne va putea (i de (olo imediat# replic% $a&ardPre tur"'"du*i vi") Cu to-ii ridicar% privirea pre el) i +%u vi"ul cu !"&2i-ituri mici# apoi de p%turi !"cet cri oarea pe care i*o d%du e pa/ul) Nu v*am pu # relu% el# c% dom"ul de Never mi*a promi o reva"%O 8a# dar))) Tre+uie "eap%rat % termi" acea t% ave"tur% !"ai"te de a pleca !" exil) Am cri dom"ului duce de Never pe care*l tiam la ca telul lui di" 3ear") Acea t% cri oare e r% pu" ul lui Never ) C" murmur de mirare e ridic% di" &rupul pada i"ilor) E mereu (ermec%tor# co"ti"u% $a&ardPre# a25 cu adev%rat (ermec%tor5 8up% ce m% voi +ate v'rto cu ace t per(ect &e"tilom# voi (i !" tare %*l iu+e c ca pe u" (rate) Accept% tot ce*i propu"@ ora !"t'l"irii# locul))) Ai care*i oraO !"tre+% Cocarda e cu !"&ri/orare) $a c%derea "op-ii) " eara a taO " eara a ta) Ai loculO Aa"-urile ca telului Ca<lu ) 7e ater"u t%cere) Pa epoil !i pu e de&etul pe &ur%) 7pada i"ii !"cercau %*i p% tre.e calmul) 8e ce a-i ale ace t locO .i e totui Cocarda e) Ei# a ta*i alt% pove te5 pu e $a&ardPre# r'.'"d) G a doua (a"te.ie de*a mea5 Am a(lat di" pove tiri# de c'"d am o"oarea % coma"d aceti +ravi volu"tari pe"tru a*mi omor! pu-i" timpul !"ai"te de plecare# deci am a(lat c% +%tr'"ul marc2i. de Ca<lu e te cel mai priceput tem"icer di" !"tre&ul u"iver 5 Tre+uie % ai+% el "i caiva tale"te pe"tru a purta (rumoa a porecl% de Ca<lu *0errou5 Gr# cu o lu"% !" urm%# la er+%rile di" Tar+e # am .%rit* o pe Aurore# (iica lui) Pe cuv'"tul meu# e adora+il de (rumoa %5 8up% ce voi ta de vor+% cu dom"ul de Never # am de &'"d *o co" ole. u" pic pe acea t% i"&uratic% at't de (ermec%toare) Ave-i oare c2eia !"c2i orii# c%pita"eO !"tre+% Carri&ue ar%t'"d pre ca tel) Am luat cu a alt i alte (ort%re-e5 r% pu" e Pari.ia"ul) 0oi i"tra pe u%# pe (erea tr%# pe 2or"# !" ('rit# "u tiu cum# dar voi i"tra) 8e la o vreme oarele di p%ru e !" patele cr'"&urilor di" E" ) 0e"ea "oaptea) 8ou% au trei lumi"i e apri" er% la (ere trele de /o ale ca telului) G iluet% "ea&r% e trecur% rapid !" um+ra a"-urilor) Era 3errie2o"# micul pa/# care# (%r% !"doial%# !i termi"a e mi iu"ea) Aler&'"d !" &oa"% pe potec% ce ducea !" p%dure# trimi e di" dep%rtare u" em" de mul-umire lui $a&ardPre) alvatorul %u) Ei +i"e# exclam% ace ta# de ce "u mai r'de-i# mec2erilorO Nu &% i-i c%*i o ave"tur% ve el%O 8a# da# r% pu" e (ratele Pa epoil# c2iar prea ve el%5 A vrea % tiu# pu e Cocarda e cu &la &rav# dac% a-i vor+it de pre dom"ioara de Ca<lu !" cri oarea adre at% lui Never ) Cred i eu5 I*am explicat lucrurile !" li"ii mari) Tre+uia % &% e c u" pretext pe"tru o !"t'l"ire !"tr*u" loc at't de !"dep%rtat) 7pada i"ii c2im+ar% o privire) 8ar ce ave-i# (ra-ilorO !"tre+% +ru c Pari.ia"ul)

B?

Paul Fval F val Cocoatul


C2i+.uim i "oi# r% pu" e Pa epoil) 7u"tem (erici-i c% "e a(l%m aici pe"tru a v% (i de (olo ) W ta*i adev%rul# pe le&ea mea5 ad%u&% Cocarda e) G % v% d%m o adev%rat% m'"% de a/utor) $a&ardPre i.+uc"i !" r' # at't de comic% i e p%ru ideea) Nu ve-i mai r'de# dom"ule cavaler# pu e &a co"ul cu em(a.%# c'"d o % v% pu" ce tiu))) 7% vedem ce tii) Never "u va ve"i i"&ur la !"t'l"ire) Ei# a ta*i +u"%5 Ai de ceO Pe"tru c%# dup% cele ce i*a-i cri # "u mai e vor+a de o partid% de pl%cere# u"ul di"tre dum"eavoa tr% tre+uie % moar% !" eara a ta) Never e te o-ul dom"ioarei de Ca<lu ) Cocarda e e !"ela cre.'"d c% $a&ardPre "u va mai r'de) 8ar t'"%rul "e+u"atic e -i"ea de ale) 3ravo5 exclam% el) G c% %torie ecret%5 C" roma" pa"iol5 Pe cuv'"t5 Iat% culmea# "ici "u peram aa ceva pe"tru ultima mea ave"tur%5 Ai c'"d te &'"deti c% a eme"ea oame"i u"t exila-i5 pu e (ratele Pa epoil pe u" to" de ad'"c% co"vi"&ere)

Capitolul > Fereastra cea joas

Noaptea e ve tea !"tu"ecoa %) 7ilueta um+r% a ca telului Ca<lu e de e"% co"(u. pe cer) Cite ce e cavalere# pu e Cocarda e !" clipa c'"d $a&ardPre e ridic% i !i tr'" e ce"tiro"ul a+iei) $a % (al a rui"e i accept% erviciile "oa tre !" lupta care va (i i"e&al%) $a&ardPre ridic% di" umeri) Pa epoil !i ati" e pe la pate +ra-ul) 8ac% a putea % v% (iu de (olo !" acea t% &ala"t% ave"tur%# murmur% el# roi"du* e pe te m% ur%) Codul moralei a(irm%# dup% pu ele u"ui (ilo.o( &rec# c% roul e te culoarea virtu-ii) Ama+le Pa epoil avea la cel mai !"alt &rad acea t% culoare# dar era complet lip it de virtute) Pe to-i (i"-ii5 3%ie-ii mei# exclam% $a&ardPre# am o+iceiul %*mi re.olv i"&ur tre+urile# i o ti-i (oarte +i"e) Iat% c% vi"e "oaptea) G ultim% !"&2i-itur% de vi" i))) valea) W ta*i erviciul pe care vi*l cer) Ave"turierii e !"dreptar% c%tre caii lor) 7pada i"ii "u e micar%) Cocarda e !l lu% deoparte pe $a&ardPre) ,*a l% a uci ca u" c'i"e pe"tru dum"eavoa tr%# .%u# cavalere5 pu e el !"curcat) 8ar))) 8ar ceO Fiecare cu me eria lui# ti-i a ta) Noi "u putem p%r% i ace t loc) Aa5 Ai de ce# m% ro&O Pe"tru c% i "oi atept%m pe ci"eva) Adev%ratO Ci"e e te ace t ci"evaO Nu v% up%ra-i) Ace t ci"eva e te P2ilippe de Never ) Pari.ia"ul tre %ri) A25 A25 .i e el di" "ou) Ai di" ce prici"% !l atepta-i pe dom"ul de Never O 8i" ce prici"%O Pe"tru u" dem" &e"tilom))) Nu apuc% % termi"e (ra.a) 8e&etele lui $a&ardPre !i tr'"&eau !"c2eietura m'i"ii ca o me"&2i"%) G capca"%5 exclam% ace ta di" urm%) Ai tocmai mie !mi pui a taO

IU

Paul Fval F val Cocoatul


0reau % v% atra& ate"-ia))) "cepu (ratele Pa epoil) $i"ite# cara&2ioilor5 0% i"ter.ic# m% au.i-i +i"e# "u*i aaO 0% i"ter.ic % ati"&e-i u" (ir di" p%rul lui Never # u+ pedeap a de*a avea de*a (ace cu mi"e5 Never !mi apar-i"e) 8ac% tre+uie % moar%# va muri de m'"a mea !" lupt% ci" tit%) 8ar !" "ici u" ca. de a voa tr%))) At'ta timp c't voi (i !" via-%5 7e ridica e c't era de !"alt) Era di"tre aceia al c%ror &la "u tremur% la up%rare# ci vi+rea.% mai puter"ic) 7pada i"ii !l !"co"/urau# "e2ot%r'-i) A2a5 8e a ta a-i vrut % !"v%-a-i lovitura lui Never 5 relu% el# i eu))) Carri&ue5 Ace ta e pre.e"t% de !"dat%# urmat de oame"ii %i# care*i luau de 2am caii !"c%rca-i cu (ura/e) E o rui"e5 co"ti"u% $a&ardPre# o rui"e c% am +%ut cu a eme"ea oame"i5 Iat% u" cuv'"t prea a pru5 u pi"% Pa epoil l%crim'"d) Cocarda e*/u"ior +le tema !" &'"d cu toate !"/ur%turile ava"te produ e de cele dou% p%m'"turi roditoare@ 6a coi&"e i Prove"ce) " a# i la &alop5 co"ti"u% $a&ardPre) N*am "evoie de "ime"i %*i (ac pra( pe cara&2ioii %ia5 Carri&ue i oame"ii %i# care (%cu er% cu"oti"-% cu %+iile pada i"ilor# "u*i doreau altceva dec't % e !"dep%rte.e# pe"tru a e +ucura de r%coarea "op-ii) " ceea ce v% privete# co"ti"u% $a&ardPre# c%ra-i*v%# i !"c% repede) 7au# pe +u"ul 8um"e.eu5 v% dau a doua lec-ie )) dar !" erio de data a ta5 7coa e a+ia di" teac%) Cocarda e i Pa epoil !i !mpi" er% !"apoi pe pada i"i# care# cre.'"du* e puter"ici (ii"dc% erau mul-i la "um%r# aveau veleit%-i de revolt%) 8e ce % "e pl'"&em# i" i"ua Pa epoil# dac% vrea "eap%rat % (ac% trea+a !" locul "o truO " ce privete c2e tiu"ile de lo&ic%# "u ve-i &% i prea mul-i "orma".i mai tari !" materie ca (ratele Pa epoil) 9aide % plec%m5 acea ta (u p%rerea &e"eral%) E*adev%rat c% pada lui $a&ardPre uiera i +iciuia aerul) Pe to-i (i"-ii5 o+ erv% Cocarda e !"cep'"d retra&erea) 3u"ul* im- "e pu"e c% "u "e e team%) Cavalere# v% ced%m locul) A ta "umai pe"tru a v% (ace pl%cerea# ad%u&% Pa epoil# adio5 8uce-i*v% dracului5 replic% Pari.ia"ul# !"torc'"du*le patele) Game"ii cu ('"e-ele plecar% !" &alop# pada i"ii di p%rur% !" patele -arcului ce !"co"/ura c'rciuma) Citar% c2iar % pl%tea c%# !" % Pa epoil reui % (ure# !" treac%t# u" %rut -a-ei care*i cerea +a"ii pe"tru vi") $a&ardPre pl%ti totul) Ei# (ato5 .i e el) Tra&e o+loa"ele i pu"e .%voarele) Grice*ai au.i la "oapte# acolo# !" a"-# % dormi-i cu to-ii tu") 7u"t c2e tiu"i care "u v% prive c) ,atracuca tra e o+loa"ele i pu e .%voarele) Era aproape +e."%# o "oapte (%r% lu"% i (%r% tele) C" opai- care (ume&a# ae.at la capul podului de c'"duri# u+ "ia u"ei 7('"te Fecioare# tr%lucea la+# dar "u lumi"a mai departe de u" cerc de .ece au doi pre.ece pai) 8ealt(el# lumi"a opai-ului "u putea co+or! !" a"-uri# di" cau.a podului care o ma c%) $a&ardPre era i"&ur) 6alopul cailor e ti" e !" dep%rtare) 0alea $euro"ului e cu(u"d% !"tr*u" !"tu"eric ad'"c# !" care lucea ici i colo c'te o lic%rire roietic%# !" em"'"d coli+a vreu"ui plu&ar au c% u-a u"ui p% tor) 7u"etul /al"ic al clopo-eilor le&a-i de &'tul caprelor e au.ea c'"d adia v'"tul# !mpreu"% cu murmurele !"%+uite ale r'ului Arau# care*i v%r a apele !" Clara+ide# la poalele r'pei 9ac2a.) Gpt co"tra u"u# mi.era+ilii5 !i pu"ea t'"%rul Pari.ia"# por"i"d pe drumul de care pe"tru a co+or! !" (u"dul a"-ului) C" a a i"at5 Ce +a"di-i5 Te (ac %*-i (ie il% de pad%) 8%du de &r%mada de ('" !mpr%tiat de Carri&ue i trup% %) Cerule5 &'"di el cutur'"du*i ma"tia) Iat% c% (rica m% !mpi"&e di" pate) Pa/ul !l va preve"i pe Never c% e a(l% aici o +a"d% de uci&ai# i Never "u va ve"i# i va (i o partid%

I1

Paul Fval F val Cocoatul


ratat%# cea mai (rumoa % partid% di" lume) ,ii de draci5 8ac%*i aa# .iua de m'i"e va vedea opt "etre+"ici ucii) A/u" e u+ pod) Gc2ii i e o+i"uiau cu !"tu"ericul) 0olu"tarii &oli er% u" loc mare# exact !" partea u"de e a(la acum $a&ardPre# !" (a-a (ere trei /oa e) Privi !"ti"derea de p%m'"t cu mul-umire i &'"di c% e vor im-i +i"e !" ace t loc pe"tru a e duela) 8ar e mai &'"dea i la altceva) l 'c'ia ideea cum % p%tru"d% !" ace t ca tel i"a+orda+il) Aceti eroi u"t adev%ra-i draci care "u*i !"dreapt% pre +i"e (or-a lor excep-io"al%# cu care u"t dota-i) Hiduri# .%voare# pa."ici# (rumo ul $a&ardPre !i +%tea /oc de toate) Nici "*ar (i dorit o a eme"ea ave"tur% dac% ar (i lip it c'teva di"tre ace te o+ tacole) 7% (acem cu"oti"-% cu tere"ul# !i .i e el# redeve"i"d iar ve el cum !i era (irea) $a dracu5 8om"ul duce va o i !"tr*o (urie oar+%# i vai de pielea "oa tr%5 Ce "oapte5 0a tre+ui % "imere c cu pada la !"t'mplare) Pe dracu dac% vom vedea m%car v'r(urile %+iilor5 7e a(la acum la piciorul marilor .iduri) Ca telul !i ridica perpe"dicular ma a e"orm% dea upra capului %u i podul tr%&ea u" arc "e&ru pe cer) S escalade& acest &id cu ajutorul !umnalului ar fi o trea( care ar dura o noa!te ntreag ) 3'/+'i"d# m'"a lui $a&ardPre !"t'l"i (erea tra /oa %) A ta*i +i"e5 exclam% el) ,% ro&5 8ar ce*am %*i pu" ace tei m'"dre (rumu e-iO Parc% v%d tr%(ul&erarea dum%"oa % a oc2ilor ei "e&ri# pr'"ce"ele ei de vultur !"cru"tate de i"di&"are))) i (rec% +ucuro m'i"ile) ,i"u"at5 ,i"u"at5 !i voi pu"e))) Tre+uie % &% e c ceva potrivit) i voi pu"e))) Fir* ar % (ie5 Ia % i pr%vim cu eloci"-a) 8ar ce*o mai (iO e !"trerup e el deodat%) Ace t Never e o mi"u"e5 7e opri % a culte) C" .&omot !i a/u" e la urec2e# !"tr*adev%r# e au.eau pai pe mar&i"ea a"-ului# pai de &e"tilomi# c%ci e au.ea cli"c2etul pi"te"ilor) G25 G25 &'"di $a&ardPre) ,ae trul Cocarda e % (i pu adev%rulO 8om"ul duce e !"tov%r%itO H&omotul pailor !"cet%) Gpai-ul ae.at u+ pod lumi"a doi +%r+a-i care t%teau "emica-i# !"(%ura-i !" ma"tii lu"&i) 7e vedea +i"e c% privirea lor !"cerca % p%tru"d% !"tu"ericul a"-ului) Nu v%d pe "ime"i# opti u"ul di" ei) 3a da# r% pu" e cel%lalt# acolo# l'"&% (erea tr%) Ai tri&% cu precau-iu"e@ Cocarda eO $a&ardPre r%ma e "emicat) Fae".a5 mai tri&% al doilea i"terlocutor) Eu u"t))) dom"ul de Pe<rolle ) ,i e pare c% cu"o c "umele ace tui tic%lo # &'"di $a&ardPre) Pe<rolle c2em% pe"tru a treia oar%@ Pa epoilO 7taupit.O 8ac% totui "u e u"ul di"tre ai "otriO))) murmur% tovar%ul %u) E cu "eputi"-%# replic% Pe<rolle ) Am poru"cit % (ie pu % aici o a"ti"el%) E 7alda&"e# !l recu"o c))) 7alda&"e5 Pre.e"t5 r% pu" e $a&ardPre (olo i"d la !"t'mplare acce"tul pa"iol) 0ede-i5 exclam% dom"ul de Pe<rolle ) Eram i&ur5 7% co+or'm cara))) Aici))) Iat% prima treapt%) $a&ardPre &'"dea@ Al "ai+ii % (iu dac% "u /oc i eu u" rol !" comedia a ta5 Cei doi +%r+a-i co+orau) Tovar%ul lui Pe<rolle p%rea# u+ ma"tie# u" om !"alt i cu -i"ut% impu"%toare) $a&ardPre cre.u c% recu"oate !" acce"tul ace tuia# c'"d vor+i e# o "ua"-% di" &ama italia"%) 7% vor+im !"cet# v% ro&# .i e ace ta co+or'"d cu precau-iu"e cara !"&u t% i dreapt%) I"util# mo" e"iore# r% pu" e Pe<rolle ) 3i"e5 &'"di $a&ardPre) E u" mo" e"ior)

IB

Paul Fval F val Cocoatul


I"util# co"ti"u% omul de !"credere) 6ola"ii cu"o c per(ect "umele aceluia care*i pl%tete) Eu "u tiu "imic# &'"di Pari.ia"ul# i tare a vrea % tiu) 8e&ea+a le*am vor+it# relu% dom"ul de Pe<rolle # "*au vrut % cread% c% era vor+a de pre dom"ul marc2i. de Ca<lu ) Ai a ta e +u" de tiut# !i pu e $a&ardPre) E de "eco"te tat c% am de*a (ace cu dou% adev%rate ca"alii) 0ii di" pre capel%O !"tre+% acela care p%rea % (ie t%p'"ul) Am a/u" prea t'r.iu# r% pu" e Pe<rolle cu u" aer poc%it) 7t%p'"ul i.+i di" picior cu m'"ie) Ne!"dem'"aticule5 tri&% el) Am (%cut tot ce am putut# mo" e"iore) Am &% it re&i trul u"de do" 3er"ard a !" cri c% %toria dom"ioarei de Ca<lu cu dom"ul de Never # c't i "aterea (iicei lor))) Ei +i"eO Pa&i"ile co"-i"'"d ace te !"re&i tr%ri au (o t mul e) $a&ardPre a culta !"cordat) Au luat*o !"ai"tea "oa tr%5 .i e t%p'"ul cu ciud%) 8ar ci"eO AuroreO 8a# ea tre+uie % (ie) 7per% %*l vad% la "oapte pe Never # vrea %*i predea# !mpreu"% cu copilul# titlurile care*i ta+ile c drepturile) 8oam"a ,art2a "*a putut %*mi pu"% a ta# (ii"dc% "u tia "ici ea# dar am &2icit eu) Ai ce importa"-% areO pu e Pe<rolle ) 8up% ce Never va muri))) 8up% ce Never va muri# co"ti"u% t%p'"ul# mote"irea revi"e direct copilului) 7e (%cu t%cere) $a&ardPre !i -i"ea r% u(larea) Copilul5))) re!"cepu (oarte !"cet Pe<rolle ) Copilul va di p%rea# !"trerup e cel ce era "umit mo" e"ior) A (i vrut % evit ace t act de viole"-%# dar "*am cum) Ce (el de om e ace t 7alda&"eO G ca"alie 2ot%r't%) Putem avea !"credere !" elO 8ac%*l pl%tim +i"e# da) 7t%p'"ul t%tea pe &'"duri) A (i vrut % "u am alt co"(ide"t !" a(ar% de "oi doi# dar "ici tu# "ici eu "*avem !"(%-iarea lui Never ) 7u"te-i prea !"alt# replic% Pe<rolle # eu u"t prea l%+%"o&) E !"tu"eric +e."%# co"ti"u% t%p'"ul# i ace t 7alda&"e are aproape talia ducelui) C2eam%*l) 7alda&"eO tri&% Pe<rolle ) Pre.e"t5 r% pu" e di" "ou Pari.ia"ul) 0i"o aici5 $a&ardPre e apropie) i ridica e &ulerul ma"tiei i +orurile p%l%riei !i a cu"deau o+ra.ul) 0rei % c'ti&i ci"ci.eci de pi toli !" a(ar% de partea ce -i e cuvi"eO Ci"ci.eci de pi toliO r% pu" e Pari.ia"ul) Ce tre+uie % (acO Tot vor+i"d# e tr%duia % de luea c% tr% %turile "ecu"o cutului# dar ace ta era la (el de +i"e a cu" de !"tu"eric) l recu"otiO !"tre+% t%p'"ul pe Pe<rolle ) 8a# replic% ace ta) Eti de acordO 7u"t de acord) 8ar omul "o tru are o parol% de trecere) 8oam"a ,art2e mi*a dat*o) E devi.a lui Never ) Ad umO !"tre+% Pe<rolle ) Are o+iceiul *o pu"% !" (ra"ce.%@ Iat%*m%5 Iat%*m%5 repet% i"volu"tar $a&ardPre) 0ei ro ti a ta (oarte !"cet u+ (erea tr%# .i e "ecu"o cutul aplec'"du* e pre el) G+loa"ele e vor de c2ide# apoi va ap%rea o (emeie di"d%r%tul por-ii cu .%+rele# care are o +alama) Ea !-i va vor+i# tu "u vei coate "ici o vor+%# dar vei pu"e de&etul pe &ur%) "-ele&iO

II

Paul Fval F val Cocoatul


Ca *o (ac % cread% c% u"tem pio"a-iO 8a# !"-ele&) E detept +%iatul# opti t%p'"ul) Apoi# relu'"d@ Femeia !-i va da u" pac2et# !l vei lua !" t%cere i mi*l vei aduce) Ai*mi ve-i "um%ra !" palm% ci"ci.eci de pi toliO Aa voi (ace) 7u"t omul dum"eavoa tr%) 7 t5 (%cu dom"ul de Pe<rolle ) To-i trei tra er% cu urec2ea) 7e au.ea u" .&omot !"dep%rtat pe c'mp) 7% "e de p%r-im# pu e t%p'"ul) C"de*-i u"t !" o-itoriiO F%r% % ov%ie# $a&ardPre ar%t% partea a"-urilor de di"colo de pod# pre 9ac2a.) Acolo# la p'"d%# !" ('") 3i"e5 -i ami"teti parolaO Iat%*m%5 Noroc +u"# i pe cur'"d5 Pe cur'"d) Pe<rolle i !" o-itorul %u urcar% di" "ou pe car%) $a&ardPre !i urm%rea cu privirea) i ter e (ru"tea ud% de udoare) 8um"e.eu va -i"e eama# !" ultimele mele clipe# de e(ortul pe care l*am (%cut de a "u v'r! a+ia !" +urta ace tor mi.era+ili5 8ar tre+uie % mer& p'"% la cap%t) 8e acum !"ai"te# vreau % tiu5 i pri" e capul !" m'i"i# c%ci &'"durile !i cloceau !" creier) Putem a(irma c% "u e mai &'"dea deloc la duel# "ici la e capada amoroa %) Ce*i de (%cutO !i pu e el) 7% r%pe c (eti-aO C%ci acel pac2et tre+uie % (ie (eti-a) 8ar cui % i*o !"credi"-e.O Nu cu"o c aici dec't pe Carri&ue i oame"ii lui# d%dace "epotrivite pe"tru o t'"%r% dom"ioar%) Ai totui# tre+uie % pu" m'"a pe ea) Tre+uie5 8ac% "*o cot de acolo# i"(amii o vor ucide# aa cum dore c %*l ucid% pe tat%l ei) Fir*ar % (ie5 Totui "u de a ta am ve"it aici5 7e plim+a acum cu pai mari pri"tre cl%ile de ('") Era (oarte a&itat) 7e uita mereu la (erea tra /oa %# ca % vad% dac% o+loa"ele e de c2id pe +alamalele ru&i"ite) Nu v%.u "imic# dar cur'"d au.i u" .&omot uor di" i"terior) 7e de c2ideau .%+relele di" patele o+loa"elor) Ad umO .i e u" &la dulce i tremur%tor de (emeie) $a&ardPre %ri pe te "opii de ('" care*l de p%r-eau de metere.e# i r% pu" e# u+ (erea tr%@ Iat%*m%5 8um"e.eu (ie +i"ecuv'"tat5 ro ti vocea de (emeie) Ai o+loa"ele e de c2i er%) Noaptea era (oarte !"tu"ecoa %# dar oc2ii Pari.ia"ului e o+i"ui er% de mult% vreme cu +e."a) " (emeia care e apleca pe te (erea tr% recu"o cu per(ect de +i"e pe Aurore de Ca<lu # la (el de (rumoa %# dar palid% i r%v%it% de paim%) 8ac% !" clipa aceea i*a-i (i pu lui $a&ardPre c% i"te"-io"a e % i"tre cu (or-a !" camera ace tei (emei# ar (i de.mi"-it totul) Ai cu cea mai ci" tit% +u"%*credi"-%) Fe+ra "e+u"% ce*l cupri" e e e opri m%car pe"tru c'teva clipe) 8eve"i e !"-elept# dei era !"dr%."e- ca u" leu) Poate c% !" acea clip% e "%tea u" alt om !" el) Aurore privi !"ai"tea ei) Nu v%d "imic# pu e ea) P2ilippe# u"de etiO $a&ardPre !i !"ti" e m'"a# ea o lu% i o ap% % pe i"im%) $a&ardPre e !mpletici# im-i c%*i vi" lacrimile !" oc2i) P2ilippe# P2ilippe# co"ti"u% t'"%ra (emeie# eti i&ur c% "*ai (o t urm%ritO 7u"tem v'"du-i# u"tem tr%da-i5 Fi-i cura/oa %# doam"%# +ol+oro i Pari.ia"ul) Gare tu etiO exclam% ea) 7imt c% !""e+u"e c5 Nu*-i mai recu"o c &la ul) Cu u"a di" m'i"i -i"ea povara de pre care vor+i er% dom"ul de Pe<rolle i !" o-itorul %u# cu cealalt% !i ap% a (ru"tea# ca i cum ar (i vrut %*i t%p'"ea c% &'"durile r%.vr%tite) Am at'tea lucruri %*-i pu"5 co"ti"u% ea) 8e u"de % !"cepO

IJ

Paul Fval F val Cocoatul


N*am timp# murmur% $a&ardPre# care e /e"a % urpri"d% a"umite ecrete) 7% "e &r%+im# doam"%) 8e ce*mi vor+eti at't de receO 8e ce "u*mi pui AuroreO Eti oare up%rat pe mi"eO 7% "e &r%+im# Aurore# % "e &r%+im5 Te a cult# iu+itul meu P2ilippe# te voi a culta !"totdeau"a) Iat*o pe micu-a "oa tr% cump%# ia*o# "u mai e !" i&ura"-% la mi"e) 7cri oarea mea te*a l%murit cred) 7e ur.ete o i"(amie !mpotriva "oa tr%) i !"ti" e copilul# care dormea !"(%urat !"tr*o +la"% m%t% oa %) $a&ardPre !l primi (%r% % coat% o vor+%) 7*o mai !m+r%-ie. o dat%5 tri&% %rma"a mam%# di" al c%rei piept i.+uc"ir% u pi"e) 8%*mi*o !"apoi) P2ilippe))) A2# "u credeam i"ima mai tare5 Ci"e tie c'"d !mi voi mai vedea (iiica) $acrimile !i !"%+uir% vocea) $a&ardPre im-i c% !i !"ti"de u" o+iect al+ i !"tre+%@ Ce*i a taO Atii doar))) 8ar eti la (el de tul+urat ca i mi"e# %rma"ul meu P2ilippe) 7u"t pa&i"ile mul e di" re&i trul capelei# tot viitorul copilului "o tru) $a&ardPre lu% 2'rtiile !" t%cere) 7e temea % vor+ea c%) 9'rtiile erau !"tr*u" plic cu pecetea capelei di" paro2ia ca telului Ca<lu ) " clipa c'"d !l primea# au.i !" vale u" u"et de &oar"%# /al"ic i prelu"&it) Tre+uie % (ie u" em"al5 exclam% dom"ioara de Ca<lu ) Fu&i# P2ilippe# alvea.%* te5 Adio# .i e $a&ardPre /uc'"du*i rolul p'"% la cap%t# pe"tru a "u (r'"&e i"ima ti"erei mame) Nu te teme de "imic# Aurore# copilul t%u e !" i&ura"-%) Ea !i tra e m'"ala +u.e i o %rut% cu (oc) Te iu+e c !i tri&% pri"tre lacrimi) Apoi !"c2i e o+loa"ele i di p%ru)

Capitolul Q Doi contra douzeci

"tr*adev%r# era u" em"al) Trei oame"i cu &oar"e de p% tor erau po ta-i pe drumul pre Ar&ele # pe care tre+uia % treac% ducele de Never pe"tru a e duce la ca telul Ca<lu # u"de !l c2em% !" acelai timp o cri oare pli"% de ru&%mi"-i a ti"erei ale o-ii i o mi iv% i" ole"t% a cavalerului $a&ardPre) Primul di"tre aceti oame"i tre+uia % dea u" em"al !" mome"tul c'"d ducele de Never va trece r'ul Clara+ide# al doilea c'"d va i"tra !" p%dure i al treilea c'"d va a/u"&e la primele ca e di" c%tu"ul Tarride ) 8e*a lu"&ul ace tui drum exi tau multe locuri potrivite pe"tru comiterea u"ei crime) 8ar P2ilippe de 6o".a&ue "u avea o+iceiul % atace direct) 0oia %*i !"(rumu e-e.e crima) A a i"atul tre+uia % e "umea c% r%.+u"are i %*l treac%# de voie# de "evoie# pe ocoteala lui Ca<lu *0errou) Iat%*l pe (rumo ul "o tru $a&ardPre# i"cori&i+il lupt%tor# triplu "e+u"# iat% deci prima a+ie di" Fra"-a i Navarra cu o (eti-% de doi a"i !" +ra-e) Era# (i-i co"vi"i# (oarte !"curcat) 8ucea copilul cu t'"&%cie# exact ca u" "otar care (ace exerci-ii militare) G le&%"a !" +ra-ele ale# "e!"dem'"atice !" acea t% me erie "ou%) Nu mai avea dec't o i"&ur% preocupare pe lume@ % "u tre.ea c% (eti-a5))) Na"i# "a"i5))) pu"ea el# cu oc2ii ume.i# dar "eput'"d %*i !mpiedice r' ul) 8e i*am (i pu % &2icea c%# "ici u"ul di"tre camara.ii lui "*ar (i putut pu"e cu ce e ocupa ace t teri+il pada i" pe drumul exilului) Era !" !"tre&ime preocupat de rolul %u de d%dac%) Privea cu &ri/% u"de c%lca# % "u .&'l-'ie (eti-a adormit%# i*ar (i vrut % ai+% o per"% de vat% !" (iecare m'"%)

IN

Paul Fval F val Cocoatul


C" al doilea em"al# mai apropiat# !i trimi e "ota tri t% !" t%cerea "op-ii) Ce dracu o mai (i i a taO &'"di $a&ardPre) 8ar o privea pe micu-a Aurore) Nu !"dr%."ea *o %rute) Era o (ii"-% (rumoa %# al+% i tra"da(irie) Pleoapele !"c2i e aveau &e"e lu"&i# m%t% oa e# mote"ite de la mama ei) C" !"&er (rumo # u" !"&er adormit5 $a&ardPre !i a culta re pira-ia at't de dulce i pur%) $a&ardPre !i admira li"itea pro(u"d% i om"ul# care era u" .'m+et prelu"&))) Ai c't e de li"itit%# !i .icea el# pe c'"d mama ei pl'"&e# i tat%l ei))) A25 A25 !i !"trerup e el irul &'"durilor) A ta va c2im+a multe) Ace tui mi"tit de $a&ardPre i *a !"credi"-at u" copil))) 8ac%*i aa# !i va +%&a mi"-ile !" cap) Apoi relu%@ G# cum doarme5 $a ce e &'"de c oare (ru"-ile a tea mici# !"cu"u"ate de +ucle !"&eretiO Exi t% u" u(let !" ace t trup) Feti-a va deve"i o (emeie !" tare % (armece# vai5 i % u(ere) Apoi mai &'"di@ Ce pl%cut tre+uie % (ie % c'ti&i !"cetul cu !"cetul# pri" &ri/% i ta"dre-e# dra&o tea micilor (%pturi# % le p'"deti primul .'m+et# % atep-i prima lor m'"&'iere# i c't de uor tre+uie % (ie % te devote.i !" !"tre&ime (ericirii lor Ai mii de alte "e+u"ii care "*ar (i trecut pri" &'"dul multor oame"i de +u"* im-) Ai mii de "aivit%-i ta"dre# care i*ar (i (%cut pe +%r+a-i % r'd%# dar care ar (i adu lacrimi !" oc2ii tuturor mamelor) Ai# !" ('rit# ace te c'teva cuvi"te ve"ite di" (u"dul i"imii ale ca o c%i"-%@ A25 N*am -i"ut "iciodat% u" copil !" +ra-e5 " acel mome"t e au.i u" al treilea em"al !" patele c% u-elor di" c%tu"ul Tarride ) $a&ardPre tre %ri i e tre.i) 0i a e c% e tat%) C" pa vioi i o"or e au.i di" patele c'rciumii La Mrul lui Adam "u putea (i co"(u"dat cu mer ul olda-ilor care (u e er% acolo cu c'tva timp !" urm%) $a Primul u"et al ace tui pa ) $a&ardPre !i pu e@ El e5 Pro+a+il c% Never !i l% a e calul la mar&i"ea p%durii) Nu trecu "ici u" mi"ut i $a&ardPre &2ici de ce u"a er% de trei ori &oar"ele !" vale# !" p%dure i pe mu"te) Erau pe"tru Never ) l v%.u trec'"d pe u+ opai-ul care lumi"a ima&i"ea Fecioarei de la capul podului) Frumo ul cap !"&'"durat al lui P2ilippe de Never (u lumi"at cu i"te" itate timp de o ecu"d%# apoi "u mai v%.u dec't ilueta u"ui om !"alt i m'"dru# care di p%ru imediat) Never co+ora treptele c%rii !"&u te# lipite de mar&i"ea a"-urilor) C'"d ati" e p%m'"tul# Pari.ia"ul au.i cum !i coate a+ia i cum pu"e pri"tre di"-i@ N*ar (i r%u % am vreo doi purt%tori de tor-e# !"ai"ta +'/+'i"d) 7e !mpiedica de +aloturile de ('" aru"cate ici i colo) Gare ace t cavaler "e+u" vrea % e /oace de*a +a+a*oar+a cu mi"eO .i e cu u" !"ceput de "er%+dare) Apoi# opri"du* e@ E*2ei5 Nu*i "ime"i pe aiciO 7u"t aici# r% pu" e Pari.ia"ul# i +i"ecuv'"tat (ie 8om"ul c% u"t "umai eu Never "u au.i deloc a doua parte a r% pu" ului) 7e !"drept% repede pre locul de u"de e au.i e &la ul) $a trea+%# cavalere5 tri&% el) Arat%*mi doar pada# ca % tiu u"de eti) N*am mult timp pe"tru dum"eata) Pari.ia"ul le&%"a !" co"ti"uare (eti-a# care dormea di" ce !" ce mai +i"e) Tre+uie mai !"t'i % m% a culta-i# dom"ule duce# !"cepu el) Te de (id % m% co"vi"&i# !l !"trerup e Never # dup% me a/ul pe care l*am primit a.i* dimi"ea-% di" partea dumitale) Cite c% te .%re c) " &ard%# cavalere $a&ardPre "ici "u e &'"di e % coat% pada# care de o+icei %rea i"&ur% di" teac%) 8e a t% dat% p%rea % mo-%ie# la (el ca (rumo ul !"&era pe care*l -i"ea !" +ra-e)

I>

Paul Fval F val Cocoatul


C'"d v*am trimi me a/ul a.i*dimi"ea-% "u tiam ce tiu acum) G25 G25 (%cu t'"%rul duce cu u" to" +at/ocoritor) Nu "e place % lupt%m pe +'/+'ite# !mi dau eama) F%cu u" pa cu a+ia ridicat%) $a&ardPre lu% po.i-ie# !i coa e a+ia# pu"'"d !" acelai timp@ 0% ro& doar % m% a culta-i5 Ca *o mai i" ul-i pe dom"ioara de Ca<lu # "u*i aaO 6la ul t'"%rului duce tremura de (urie) Nu# pe le&ea mea5 Nu5 0reau % v% pu"))) Al dracului om5 e !"trerup e el par'"d primul atac al lui Never ) $ua-i eamaO Furio # Never cre.u c%*i +ate /oc de el) 7e "%pu ti cu toat% (or-a a upra adver arului %u i !i d%du lovitur% dup% lovitur%# cu acea repe.eal% care !l (%cea de temut pe tere") $a !"ceput# Pari.ia"ul par% loviturile# (%r% % ripo te.e) Apoi !"cepu % dea !"apoi# p%r'"d !" co"ti"uare i# de (iecare dat% c'"d re pi"&ea pre dreapta au pre t'"&a pada lui Never # repeta@ A culta-i*m%5 A culta-i*m%5 A culta-i*m%5 Nu5 Nu5 Nu5 r% pu"dea Never # !" o-i"d (iecare "e&a-ie cu u" atac +rutal i +ru c) $a u" mome"t dat# Pari.ia"ul e v%.u lipit cu patele de .id) 7'"&ele i e urc% +rutal !" urec2i) 7% re.iti at't de mult dori"-ei % !"apoie.i loviturile# iat% u" adev%rat eroi m5 ,% a culta-iO .i e pe"tru ultima oar%) Nu5 r% pu" e Never ) 0ede-i +i"e c% "u mai pot da !"apoi5 pu e $a&ardPre cu u" acce"t de de."%de/de care avea partea ei comic%) Cu at't mai +i"e5 ripo t% Never ) Pe to-i dracii di" iad5 exclam% $a&ardPre o te"it de at'ta ap%rare i r%+dare) Tre+uie oare % v% de pic cra"iul pe"tru a v% !mpiedica % ucide-i copilulO 0or+ele c%.ur% ca o lovitur% de tr% "et) 7a+ia c%.u di" m'i"ile lui Never ) Copilul meu5 repet% el) Fiica mea !" +ra-ele dumitaleO $a&ardPre !"veli e pre-ioa a povar% cu ma"tia) " !"tu"eric# Never cre.u e c% Pari.ia"ul e ervea de ma"tia !"(%urat% !" /urul +ra-ului t'"& ca de u" cut) Aa era i o+iceiul) 7'"&ele !i !"&2e-% !" vi"e la &'"dul loviturilor (urioa e pe care le d%du e la !"t'mplare))) 7a+ia a ar (i putut))) Cavalere# pu e el# eti "e+u" ca mi"e i ca at'-ia al-ii# dar "e+u" de o"oare# "e+u" de cura/) 8ac% mi *ar pu"e c% eti v'"dut marc2i.ului de Ca<lu # pe cuv'"t# "*a crede) 0% u"t (oarte !"datorat# .i e Pari.ia"ul care u(la ca u" cal !"vi"&%tor dup% cur %) Ce &ri"di"% de lovituri5 $ovi-i ca o moar% care e rotete# dom"ule duce) "apoia.%*mi (iica5 7pu"'"d ace te cuvi"te# Never vru % ridice ma"tia) 8ar $a&ardPre !i d%du o lovitur% a pr% pe te m'i"i) "cetior5 .i e el) 8um"eata eti !" tare % mi*o tre.eti5 8ar cel pu-i" !mi vei pu"e))) Ce drac de om5 Nu voia % m% la e % vor+e c i iat%*l acum c% preti"de % m% (or-e.e %*i pu" poveti) T%ticule# 2aide# ia %rut*o# uurel# (oarte uor) Never (%cu mai"al ce i e ceru) Ai v%.ut vreodat% !"tr*o al% de crim% o a t(el de partid%O !l !"tre+% $a&ardPre cu m'"drie "aiv%) 7% u -ii atacul lui Never # p'"% la cap%t# al u"ui Never m'"io # (%r% % ripo te.i o i"&ur% dat%# cu u" copil adormit !" +ra-e# u" copil care "ici m%car "u *a tre.itO " "umele cerului5 implor% t'"%rul duce) 8ar pu"e*mi m%car c% am (%cut o trea+% (rumoa %5 H%u '"t leoarc%) Ai vrea % tii# "u*i aaO A/u"&e cu %rut%rile# t%ticule) $a %*"e acum) 7u"tem priete"i vec2i "oi doi# micu-a i cu mi"e) Parie. pe o ut% de pi toli# i al "ai+ii % (iu dac%*i am# c% tre.i"du* e !mi va .'m+i) G acoperi cu poala ma"tiei cu at'ta &ri/% i precau-ie !"c't ar (i !"trecut orice d%dac%) Apoi o ae.% !" ('"# u+ pod# l'"&% .id)

IQ

Paul Fval F val Cocoatul


8om"ule duce# pu e el relu'"d deodat% &la ul %u viril i erio # r% pu"d de (iica dum"eavoa tr% cu via-a# orice *ar !"t'mpla Ace tea (ii"d pu e# voi putea r% cump%ra pe c't e poate &reeala de a (i vor+it cu uuri"-% de pre mama ei# care e te o (emeie ('"t%# (rumoa % i "o+il%) Ai % m% omori# do/e"i Never # care e c2i"uia) Ai v%.ut*o deci pe AuroreO Am v%.ut*o5 C"deO Aici# la acea t% (erea tr%) Ai ea -i*a dat copilulO A cre.ut c%*i pu"e copilul u+ protec-ia o-ului ei) Nu mai pricep "imic5 0ai# dom"ule duce# e petrec lucruri tra"ii aici5 Fii"dc% tot u"te-i di pu % v% +ate-i# ve-i (i ervit# lav% 8om"ului5 cur'"d i !"c% dup% po(ta i"imii) C" atacO !"tre+% Never ) Pari.ia"ul e aplec% +ru c i*i lipi urec2ea de p%m'"t) Credeam c% vi"# opti el ridic'"du* e) 8e pre ci"e vor+etiO 8e pre +ravii !" %rci"a-i % v% a a i"e.e) i pove ti !" c'teva cuvi"te co"ver a-ia pe care o urpri" e e# !"trevederea avut% cu dom"ul de Pe<rolle i cu u" "ecu"o cut# o irea Aurorei i tot ce urma e) Never !l a culta uluit) A t(el !"c't# termi"% $a&ardPre# am c'ti&at a t%* ear% ci"ci.eci de pi toli (%r% % m% dera"/e.) Ace t Pe<rolle # .i e dom"ul de Never # vor+i"du*i i"&ur# e te omul de !"credere al lui P2ilippe de 6o".a&ue# cel mai +u" priete" al meu# (ratele meu# care acum e te aici# la ca tel# % m% a/ute5 N*am avut "iciodat% ci" tea %*l !"t'l"e c pe pri"-ul de 6o".a&ue# r% pu" e $a&ardPre# "u tiu dac% era el) El5 prote t% Never ) E cu "eputi"-%5 Ace t Pe<rolle are o mutr% de ca"alie) Cu i&ura"-% c% *a l% at cump%rat de Ca<lu ) $a&ardPre !i lu truia li"itit pada cu poala ma"tiei) Nu era dom"ul de Ca<lu # era u" +%r+at t'"%r) 8ar % "u "e pierdem !" pre upu"eri# dom"ule duce) Gricare ar (i "umele ace tui mi.era+il# e u" tip a+il i m% urile pe care i le*a luat u"t per(ecte) Cu"otea p'"% i parola) Numai cu a/utorul ace tei parole am putut*o !"ela pe Aurore de Ca<lu ) A25 C't de mult v% iu+ete# m% au.i-iO A (i vrut % %rut p%m'"tul de u+ picioarele ei ca % i p%e c !"(umurarea mea "e&2ioa+%))) 7% vedem# "u mai am "imic % v% pu"O Nimic# doar c% exi t% u" plic cu pecete# u+ !"veliul de +la"% al copilului@ actul de "atere al copilului i actul dum"eavoa tr% de c% %torie))) A25 A25 Frumoa o5 .i e el admir'"du*i pada lu truit% care p%rea % atra&% toate ra.ele !mpr%tiate ale "op-ii i le re(lect% ca u" m%"u"c2i de c'"tei r%.le-e) Iat% c% "e*am term'"at toaleta) Am (%cut de tule pro tii# acum "e vom pu"e !" micare pe"tru o cau.% dreapt%# dom"ioaro5))) Ai# -i"e*te +i"e5 Ne ver !i pri" e m'"a) $a&ardPre# pu e el cu &la ad'"c emo-io"at "u te cu"oteam) Ai u" u(let "o+il) Eu# r% pu" e Pari.ia"ul r'.'"d# "u mai am dec't u" &'"d@ % m% !" or c't mai cur'"d# ca % am i eu u" !"&era +lo"d de m'"&'iat) 8ar# li"ite5 "&e"u"c2e cu repe.iciu"e) 8e a t% dat% "u m% !"el# .i e el) Never e aplec% i el % a culte) N*aud "imic) Pe"tru c% dum"eavoa tr% u"te-i u" duce# replic% Pari.ia"ul) Apoi ad%u&% ridic'"du* e@ Ci"eva e t'r'ie acolo# di" pre 9ac2a.# i aici# pre ve t)

IR

Paul Fval F val Cocoatul


8ac% a putea %*l !"tii"-e. pe 6o".a&ue !" ce itua-ie m% a(lu# &'"di cu &la tare Never # am avea o pad% !" plu ) $a&ardPre cl%ti"% di" cap) ,i*ar pl%cea mai +i"e %*l am acum pe Carri&ue i pe oame"ii mei cu cara+i"ele lor# r% pu" e el) 7e !"trerup e pe "eateptate pe"tru a !"tre+a@ A-i ve"it i"&urO Cu u" copil# 3errie2o"# pa/ul meu# l cu"o c) E pri"te" i !"dem'"atic) 8ac% ar (i po i+il %*l (acem % vi"%))) Never !i pu e de&etele la &ur% i (luier% r% u"%tor) C" (luierat a em%"%tor !i r% pu" e di" patele c'rciumii La Mrul lui Adam) "tre+area e te % tim dac% va putea a/u"&e p'"% la "oi# opti $a&ardPre) E !" tare % treac% i pri" &aura acului5 pu e Never ) 8up% o clip%# "tr*adev%r# pa/ul ap%ru pe mar&i"ea a"-ului) E u" copil de trea+%5 exclam% Pari.ia"ul !"drept'"du* e pre el) 7%ri5 !i ordo"%) Pa/ul a cult% de !"dat% i $a&ardPre !l pri" e !" +ra-e) 6r%+i-i*v%# pu e omule-ul# oame"ii !"ai"tea.% pe acolo) Pe te u" mi"ut "u ve-i mai putea trece) i credeam /o # .i e $a&ardPre uimit) 7u"t pe te tot5 8ar "u* dec't optO 7u"t cel pu-i" dou%.eci) C'"d i*au dat eama c% u"te-i doi# i*au luat i pe co"tra+a"ditii di" ,ial2at) A25 .i e $a&ardPre) 8ou%.eci au opt# ce importa"-% areO Te vei urca pe cal# +%iete) Game"ii mei u"t acolo# /o # !" c%tu"ul 6au) G /um%tate de or% pe"tru du i !"tor ) Por"ete5 l pri" e de picioare i !l ridic%) Copilul e !"corda i %ri pe te &ura a"-ului) 7e cur er% doar c'teva ecu"de# apoi u" (luierat !i !"tii"-a c% i"tra e !" p%dure) Ce dracu5 pu e $a&ardPre) Re.i t%m "oi o /um%tate de or% dac% "e la % % ridic%m !"t%rituri) Ia te uit%5 .i e t'"%rul duce ar%t'"d cu de&etul u" o+iect care tr%lucea palid de cealalt% parte a podului) A ta*i pada (ratelui Pa epoil# u" "etre+"ic crupulo # care "u*i la % "iciodat% a+ia % ru&i"ea c%) Cocarda e tre+uie % (ie cu el) Acetia "u m% vor ataca) 0% ro& %*mi da-i o m'"% de a/utor# dom"ule duce# c't mai avem timp) " (u"dul a"-ului# !" a(ar% de "opii de ('" !mpr%tia-i au adu"a-i# e mai a(lau tot (elul de c'"duri# +'r"e i cre"&i u cate) ,ai era !" a"- i o c%ru-%# pe /um%tate !"c%rcat%# pe care co aii o l% a er% acolo la ve"irea lui Carri&ue i a oame"ilor %i) $a&ardPre i Never # lu'"d c%ru-a ca pu"ct de pri/i" i locul u"de dormea copilul ca ce"tru# improvi.ar% repede u" i tem de +aricade pe"tru a rupe cel pu-i" primul atac al a&re orilor) Pari.ia"ul diri/a lucr%rile) Ridicar% o citadel% de tul de precar%# dar care avea meritul de a (i (o t co" truit% !"tr*u" mi"ut) $a&ardPre adu"a e materiale de ici i de colo4 Never !"&r%m%dea "opii de ('" ervi"d drept (a ci"%) $% au i locuri de trecere) 0au+a"1B i*ar (i i"vidiat pe"tru acea t% (ort%rea-% improvi.at%) G /um%tate de or%5 Tre+uiau % re.i te o /um%tate de or%5 Tot lucr'"d cu r'v"%# Never pu"ea@ Ai cum aa# cavalereO Te vei +ate deci pe"tru mi"eO Ai !"c% cum# dom"ule duce5 Pu-i" pe"tru dum"eavoa tr% i e"orm pe"tru (eti-%5 Forti(ica-iile erau termi"ate) Nu !" em"au mare lucru# dar !" +e."a "op-ii !i puteau ti"&2eri &rav pe ataca"-i) Cei doi a edia-i e +i.uiau pe a ta dar mai ale pe padele lor) Cavalere# .i e Never # "u voi uita a ta "iciodat%) 8e acum !"ai"te# priete"ia "oa tr% e pe vecie# pe via-% i pe moarte5 ,areal al Fra"-ei# peciali t !" (orti(ica-ii i a edii# a !"locuit .idurile cu tra"eele ap%rate !" ad'"cime de .iduri :1>II1Q1Q;) :N)T);
1B

I?

Paul Fval F val Cocoatul


$a&ardPre !i !"ti" e m'"a# ducele !l tra e pre pieptul %u i !l !m+r%-ia) Frate# relu% el# dac% tr%ie c# vom mp%r-i tot ce am# dac% mor))) Nu ve-i muri# !l !"trerup e Pari.ia"ul) 8ac% mor))) repet% Never ) Ei +i"e# pe"tru partea mea de (ericire# exclam% cu emo-ie $a&ardPre# voi (i eu tat%l ei5 R%ma er% o clip% !m+r%-ia-i i "iciodat% dou% i"imi cura/oa e "u +%tu er% at't de aproape) Apoi# $a&ardPre e de pri" e di" !m+r%-iare) Iat%*i# la %+ii5 H&omote !"%+uite e au.ir% !" "oapte) Cu a+ia !" m'"a dreapt%# $a&ardPre i Never luptau# iar cu m'"a t'"&a e -i"eau u"i-i) Pe "eateptate# !"tu"ericul p%ru % pri"d% via-% i u" mare tri&%t !i !"v%lui) A a i"ii e "%pu teau a upra lor di" toate p%r-ile deodat%)

Capitolul R Lupta

Erau cel pu-i" dou%.eci@ pa/ul "u mi"-i e) 7e a(lau acolo "u "umai co"tra+a"ditii di" ,ial2at# ci i vreo a e +a"di-i adu"a-i !" vale) 8i" acea t% cau.% !"t'r.ia e atacul) 8om"ul de Pe<rolle !i !"t'l"i e pe pada i"ii ae.a-i la p'"d%) 0%.'"du*l pe 7alda&"e# e mir% (oarte mult) 8e ce "u eti la po tul t%uO !l !"tre+%) $a ce po tO Nu -i*am vor+it adi"eauri !" a"-O ,ieO Nu -i*am promi ci"ci.eci de pi toliO Crmar% explica-iile) C'"d Pe<rolle !i d%du eama c% o cri"ti e# c'"d a(l% "umele omului c%ruia i e de.v%lui e# (u cupri" de mare paim%) 8e&ea+a i e pu"ea c% $a&ardPre p'"dea i el tot % atace i c% !"tre Never i el era r%.+oi pe via-% i pe moarte) Pe<rolle "u e li"iti de(el) "-ele e di" i" ti"ct ce e(ect produ e e a upra u"ui u(let ci" tit i t'"%r de coperirea u+it% a u"ei tr%d%ri) Acum $a&ardPre tre+uia % (ie aliatul ducelui) Acum# Aurore de Ca<u era preve"it%) C%ci ceea ce Pe<rolle "u &2ici e era comportarea pari.ia"ului) Pe<rolle "u putea co"cepe !"dr%."eala ace tuia de a e !mpov%ra cu u" copil !" mome"tul luptei) 7taupit.# Pi"to# ,atadorul i 7alda&"e (ur% trimii % recrute.e oame"ii) Pe<rolle lu% arci"a de a*i !"tii"-a t%p'"ul i de a o uprave&2ea pe Aurore de Ca<lu ) " ace te vremuri# mai ale pe l'"&% (ro"tiere &% eau totdeau"a pada i"i &ata % e v'"d%) Cei patru pada i"i e !"apoiar% +i"e !"tov%r%i-i) 8ar ci"e ar putea de crie emo-ia ad'"c%# remuc%rile i durerile lui Cocarda e*/u"ior i ale (ratelui Pa epoil5 7u"tem de acord c% erau doi "etre+"ici) Ccideau pe"tru +a"i) 7pada "u valora !" oc2ii lor mai mult dec't u" tilet au u" cu-it de +a"dit) 8ar aceti p'rli-i "u o (%ceau di" r%utate) i c'ti&au exi te"-a) 0i"ovate erau vremurile i moravurile# mai mult dec't ei) " acel ecol at't de m%re-# tr%luci"d de at'ta &lorie# "u exi ta ceva cu adev%rat remarca+il dec't !"tr*o a"umit% p%tur% de upra(a-%# dede u+tul c%reia era 2ao ul) Ai !"c% tratul ace ta de dea upra avea de tule pete pri"tre paiete i +rocardul cu care e !mpodo+ea5 R%.+oiul !i demorali.a pe to-i# de u p'"% /o )

JU

Paul Fval F val Cocoatul


" primul r'"d r%.+oiul era purtat de merce"ari) Putem pu"e acelai lucru pe"tru ma/oritatea &e"eralillor ca i pe"tru ultimul oldat@ pada era doar o u"ealt% i cura/ul u" mod de a*-i c'ti&a p'i"ea) Cocarda e i Pa epoil !l iu+eau pe micul lor pari.ia"# care era cu u" capmai !"alt dec't ei) C'"d !" i"imile pervertite e "ate o a(ec-iu"e ea e te"ace i puter"ic%) 8ealt(el# Cocarda e i Pa epoil erau !" tare % (ie +u"i c2iar i !" a(ara a(ec-iu"ii a c%rei ori&i"e o cu"oatem) Aveau %m'"-a +u"% !" ei# i pove tea cu micul or(a" di" palatul $a&ardPre !" rui"e "u era i"&ura (apt% +u"% di" via-a lor# (%cut% di" !"t'mplare au di" "e+%&are de eam%) 8ar ta"dre-ea pe"tru 9e"ri era e"time"tul lor cel mai +u" i# dei e ame teca i u" pic de e&oi m# pe"tru c% e o&li"deau !" (aptele &lorio ului lor elev# e poate pu"e c% priete"ia lor "u aveau ca mo+il vreu" i"tere ) Am'"doi i*ar (i expu cu dra& via-a pe"tru $a&ardPre) Ai iat% c%# !" acea t% ear%# (atalitatea !i pu"ea !" (a-a lui5 Nu aveau "ici u" mi/loc % e de.ic%5 7%+iile lor apar-i"eau lui Pe<rolle care !i pl%ti e) 7% (u&% au % e a+-i"% !" em"a ai calce cuv'"tul dat# pu"ct de o"oare re pectat ri&uro de eme"ii lor) Au tat o or% !"trea&% (%r% % coat% u" cuv'"t) Cocarda e "u !"/ur% "iciodat% toat% eara) 7coteau di" c'"d !" c'"d u pi"e ad'"ci i e priveau cu u" aer vred"ic de mil%) A ta (u tot) C'"d e pu er% !" micare pe"tru a alt !i tr'" er% m'"a cu tri te-e) Pa epoil pu e@ Ce vreiO 0om (ace ce vom putea) Ai Cocarda e u pi"%) Nu e poate aa ceva# "u e poate# (rate Pa epoil) F% ca mi"e) 7coa e di" +u.u"arul pa"talo"ilor "a turele de o-el de care e lu/ea !" ala de crim% i !l potrivi !" v'r(ul %+iei) Pa epoil !l imit%) Apoi re pirar% am'"doi uura-i@ e im-eau cu i"ima mai !mp%cat%) 7pada i"ii i "oii lor alia-i e de p%r-i er% !" trei &rupe) Prima !"co"/ura e a"-urile pe"tru a e apropia di" pre ve t4 a dou% !i p% tra po.i-ia di"colo de pod4 a treia# compu % mai ale di" +a"di-i i co"tra+a"diti# co"du % de 7alda&"e# tre+uia % atace direct# ve"i"d pe cara !"&u t%) 8e c'teva ecu"de# $a&ardPre i Never !i vedeau (oarte de luit) I*ar (i putut "um%ra pe cei care e trecurau !"cet pe car%) Ate"-ie5 pu e e $a&ardPre)) 7pate la pate# !"totdeau"a re.ema-i de .id) Copilul "* are de ce % e team%# e ap%rat de t'lpul podului) $upta-i cu prude"-%# dom"ule duce5 0% previ" c% u"t capa+ili % v% !"ve-e propria dum"eavoa tr% lovitur% ecret% dac% "u cumva a-i uitat*o) Tot eu u"t acela# murmur% el cu "eca.# care@am (%cut pro tia a ta5 8ar# -i"e-i* v% +i"e) " ce m% privete# am pielea prea &roa % pe"tru padele ace tor m'rla"i5 F%r% precau-iile pe care le lua er% !" &ra+%# primul oc al pada i"ilor ar (i (o t &roa."ic) "tr*adev%r# e "%pu tir% cu to-ii deodat%# !" mod "ecu&etat# tri&'"d@ Pe Never 5 Pe Never 5 Ai# dea upra ace tui tri&%t u"a"im# e au.eau &la urile priete"e ale &a co"ului i "orma"dului# care re im-eau o oarecare co" olare co" tat'"d c% urletul "u e adre a (o tului lor elev) 7pada i"ii 2a+ar "*aveau de o+ tacolele adu"ate !" (a-a lor) Ad%po tul# ce poate p%rea cititorului u" %rma" i pueril expedie"t# (%cu la !"ceput mi"u"i) To-i aceti oame"i !"c%p%-'"a-i# cu 2ai"e &reoaie i pade lu"&i# e i.+ir% de &ri".i i e !"curcar% !" (i") Pu-i"i di"tre ei a/u" er% p'"% la cei doi campio"i ai "otri# i aceia im-ir% pe pielea lor !"dr%."eala) 7e produ e .&omot i co"(u.ie# dar "umai u" i"&ur +a"dit r%ma e la p%m'"t) Retra&erea "u em%"a !"c% cu atacul) 8e !"dat% ce ma/oritatea a a i"ilor !"cepu % cede.e# Never i priete"ul %u luar% la r'"dul lor o(e" iva) Iat%*m%5 Iat%*m%5 tri&ar% am'"doi !" acelai timp) Ai am'"doi e aru"car% !"ai"te) 8i"tr*o prim% lovitur%# Pari.ia"ul tr%pu" e u" +a"dit# di"tr*o parte !" cealalt%) 7co-'"d a+ia i lovi"d de*a curme.iul# t%ie +ra-ul u"ui co"tra+a"di t) Apoi# "eput'"d %*

J1

Paul Fval F val Cocoatul


i oprea c% ela"ul i a/u"&'"d la u" al treilea prea de aproape# ii trivi -ea ta cu o lovitur% de m'"er) Ace t al treilea era &erma"ul 7tapit.# care c%.u &reoi pe pate) Ai Never t%ia c't putea de +i"e) " a(ara u"ui parti.a" pe care !l aru"ca e pe u+ ro-ile c%ru-ei# ,atadorul i Foel (ur% &rav r%"i-i de m'"a lui) 8ar c'"d %*l termi"e pe ace ta di" urm%# v%.u dou% um+re care e trecurau de*a lu"&ul .idului pre pod) $a mi"e# cavalere# tri&% el !"torc'"du* e la iu-eal%) Iat%*m%5 Iat%*m%5 $a&ardPre "u avu vreme dec't %*i ard% o .drav%"% lovitur% cu a cu-iul a+iei lui Pi"to# care "u mai r%ma e tot re tul vie-ii ale dec't cu o i"&ur% urec2e) Pe 8um"e.eul meu5 .i e el a/u"&'"du*l di" urm% pe Never ) A"roape c% uita em de !"&eraul +lo"d# dra&o tea mea ) Cele dou% um+re !i luar% t%lp%i-a) " a"-uri dom"ea o li"ite ad'"c%) Trecu e u" (ert de or%) 8om"ule duce# pu e $a&ardPre# relua-i*v% repede u(lul# &ola"ii "u "e vor l% a mult% vreme !" pace) 7u"te-i r%"itO G .&'rietur%) C"deO Pe (ru"te) Pari.ia"ul tr'" e pum"ii i "u pu e "imic) Erau urm%rile lec-iei ale de crim%) Trecur% a t(el dou% au trei mi"ute i a altul re!"cepu# de data a ta mai erio i la u"i o") A&re orii o eau !" dou% iruri i aveau &ri/% % !"dep%rte.e o+ tacolele !"ai"te de a trece mai departe) E mome"tul % tra&em tare i viole"t5 .i e $a&ardPre !"cetior) 8ar % "u v% ocupa-i dec't de dum"eavoa tr%# dom"ule duce# eu acop%r copilul) C" cerc !"tu"ecat i t%cut !"cepea % e tr'"&% !" /urul lor) Hece %+ii e !"ti" er% pre ei) Iat%*m%5 tri&% Pari.ia"ul# care %ri di" "ou !"ai"te) ,atadorul coa e u" tri&%t i c%.u pe te trupul a doi +a"di-i (ul&era-i) 7pada i"ii e d%dur% !"apoi# dar "umai c'-iva pai) Cei care ve"eau !" urma lor tri&au !"tr*u"a@ Pe Never 5 Pe Never 5 Ai Never r% pu"dea# c%ci e !"c%l.i e !" /oc@ Iat%*m%# amicii mei5 0e-i im-i ce pot (ace) Iar# i iar Ai de (iece dat%# pada !i ieea umed% i roie) A25 Erau !"tr*adev%r doi m'"dri lupt%tori) E r'"dul t%u# e"ior 7alda&"e5 tri&% Pari.ia"ul) A ta*i lovitura pe care -i*am predat* o la 7e&or+a5 Acum tu# Fae".a5 8ar apropia-i*v%5 Ca % a/u"& la voi mi*ar tre+ui "ite 2ale+arde de catedral%5 Ai*i !mpi"&ea5 Ai*i ecer%5 Nu mai r%m% e e "ici m%car u" i"&ur +a"dit di" primul r'"d) " patele o+loa"elor (ere trei /oa e e a(la ci"eva# Aurore de Ca<lu ) Acolo e a(lau doi +%r+a-i care a cultau# cu team% !" vi"e i udoarea !"&2e-at% pe (ru"te) Erau dom"ul de Pe<rolle i t%p'"ul %u) ,i.era+ilii5 pu e t%p'"ul) Nu u"t de tui .ece co"tra u"u5 Tre+uie oare %*i a/ut i euO $ua-i eama# mo" e"iore5))) Ar (i prime/die mare dac% ar r%m'"e vreu"ul !" via-%5 pu e t%p'"ul) A(ar% e au.ea@ Iat%*m%5 Iat%*m%5 "tr*adev%r# cercul e l%r&ea) Ca"aliile d%deau !"apoi i pe te c'teva mi"ute e !mpli"ea o /um%tate de or%) A/utoarele tre+uiau % o ea c%) $a&ardPre "u era "ici m%car .&'riat) Never avea doar !"-ep%tura de pe (ru"te)

JB

Paul Fval F val Cocoatul


Ai am'"doi ar (i putut lupta !" acelai (el timp de o or%) 8e aceea# (e+ra trium(ului !"cepea %*i ame-ea c%) F%r% %*i dea eama# e !"dep%rtau u"eori de la locul lor pe"tru a a+orda (ro"tul pada i"ilor) Cercul de cadavre i de r%"i-i di" /urul lor dovedea oare de tul de limpede uperioritatea lorO Privelitea exalt%) Prude"-a piere c'"d e "ate +e-ia ucce ului) Era ora verita+ilei prime/dii) Nu*i d%deau eama c% toate ace te cadavre to-i aceti oame"i coi di" lupt% erau "ite auxiliari pui !" (a-% pe"tru a*i o+o i) Adev%ra-ii pada i"i r%m'"eau !" picioare# !" a(ar% de u"ul i"&ur# 7taupit.# care doar lei"a e) ,aetrii e -i"eau la di ta"-%@ !i ateptau ora) i pu e er%@ 8oar %*i de p%r-im i# dac% u"t (%cu-i di" car"e i oa e# !i !"vi"&em) Toat% ma"evra lor ti"dea de c'teva clipe % !i atra&% !"ai"te pe u"ul di" cei doi campio"i# !" timp ce pe cel%lalt !l vor -i"tui cu patele la .id) Foel de Fu&a"# r%"it de dou% ori# Fae".a# Cocarda e i Pa epoil primir% !" %rci"area % e ocupe de $a&ardPre) Cei trei pa"ioli e !"dreptar% c%tre Never ) Prima +a"d% avea ordi" % (u&% la u" mome"t dat# cealalt% !mpotriv%# tre+uia % re.i te cu orice pre-) i !mp%r-ir% r%m%i-a auxiliarilor) 8e la primul oc# Cocarda e i Pa epoil trecur% !" pate Foel i italia"ul# upu al Papei de la Roma# primir% (iecare c'te o lovitur% de pad% +i"e aplicat%) "torc'"du* e# $a&ardPre (%cu o t%ietur% mare pe o+ra.ul ,atadorului# care !l -i"ea de curt pe Never ) 7e au.i deodat% u" tri&%t4 Fu&i-i5 "ai"te5 .i e imperio Pari.ia"ul) "ai"te5 repet% ducele) Ai am'"doi tri&ar%@ Iat%*m%5 Iat%*m%5 Cu to-ii e repliau !" (a-a lui $a&ardPre care# !"tr*o clip%# a/u" e la cap%tul a"-ului) " % ducele &% i !" (a-a a u" .id de (ier) A+ia putu % !"ai"te.e c'-iva p%i) Nu era el omul % tri&e dup% a/utor) Re.i t% cu ucce i 8um"e.eu tie c't aveau de (urc% cei trei pa"ioli care !l atacau5 Pi"to i 7alda&"e erau r%"i-i) " acea t% clip%# .%+relele de (ier care !"c2ideau (erea tra /oa % e r% ucir% !" +alamale) Never e &% ea la aproape trei t'"/e"i de (erea tr%) G+loa"ele e de c2i er%) Nu le au.i# (ii"d !"co"/urat de .&omot i de v'".oleala) 8oi +%r+a-i co+or'r% u"ul dup% altul !" a"-) Never "u*i v%.u) Am'"doi aveau %+iile !" m'"%) Cel mai !"alt purta o ma c% pe o+ra.) 0ictorie tri&% Pari.ia"ul# care cur%-a e totul !" /urul %u) Never !i r% pu" e cu u" tri&%t de a&o"ie) C"ul di" cei doi +%r+a-i co+or'-i pe (erea tra /oa %# cel mai !"alt# cu ma c% pe o+ra.# !i !"(ip e e pada !" trup pe la pate) Never e pr%+ui) $ovitura (u e e dat%# cum e pu"ea pe atu"ci# ci 0italie""e# adic% cu mare tii"-%# i aa cum e (ace o opera-ie c2irur&ical%) $oviturile +rutale i lae tra e dup% aceea deve"ir% i"utile) C%.'"d# Never putu % e !"toarc%) Privirea a de muri+u"d e (ix% a upra omului cu ma c%) G expre ie de durere amar% !i de compu e tr% %turile) $u"a# la ultimul ei p%trar# e ridic% cu !"t'r.iere !" patele tur"urilor ca telului) "c% "u e l% a v%.ut%# dar lumi"a ei di(u.% !"%l+ea uor te"e+rele) Tu5 Tu eti acela5 murmur% Never care*i d%dea u(larea) Tu# 6o".a&ue5 Tu# priete"ul meu# pe"tru care mi*a (i dat de o ut% de ori via-a5 Nu -i*o iau dec't o dat%# r% pu" e cu r%ceal% omul cu ma c%) Capul t'"%rului duce e r% tur"% livid) E mort# .i e 6o".a&ue) Acum# pe cel%lalt5 Nu era "evoie % e duc% la cel%lalt# (ii"dc% cel%lalt ve"ea) C'"d $a&ardPre au.i 2orc%itul t'"%rului duce# di" pieptul lui "u iei doar u" tri&%t# ci u" r%c"et) Pro(e orii de crim% e re&rupar% !" patele lui) Gpri-i# dac% pute-i# u" leu care are5 8oi pada i"i# e ro to&olir% !" iar+%@ el trecu pe te ei) C'"d e apropie# Never e ridic% i# cu &la ti" # pu e@ Frate# ami"tete*-i5 Ai r%.+u"%*m%5

JI

Paul Fval F val Cocoatul


Pe 8um"e.eul meu5 G /ur5 exclam% Pari.ia"ul) To-i cei de (a-% vor muri de m'"a mea5 Copilul &emu u+ pod ea i cum *ar (i tre.it la ultimul 2orc%it al tat%lui %u) Ace t .&omot la+ trecu "eo+ ervat) Pe el5 Pe el5 tri&% omul cu ma c%) Numai pe ti"e "u te cu"o c# .i e $a&ardPre ridic'"du* e# r%ma acum i"&ur !mpotriva tuturor) Am (%cut u" /ur%m'"t) C'"d va o i cea ul# tre+uie % te &% e c) "tre omul ma cat i Pari.ia" e !"&r%m%deau ci"ci pro(e ori de crim% i dom"ul de Pe<rolle ) 7pada i"ii "u apucar% % atace) Pari.ia"ul !"(ac% u" "op de (i"# di" care !i (%cu cut# i &%uri ca o &2iulea pada i"ii di" /ur) Ela"ul !l m'"a !" ce"tru) 8oar 7alda&"e i Pe<rolle r%ma er% !" (a-a omului ma cat# care e pu e !" &ard%) $ovi"d !"tre Pe<rolle i 6o".a&ue# a+ia lui $a&ardPre (%cu o t%ietur% ad'"c% pe m'"a t%p'"ului) Team marcat5 exclam% el retr%&'"du* e) Au.i e# doar el i"&ur# tri&%tul copilului tre.it di" om") " trei alturi a/u" e u+ pod) $u"a trecea dea upra tur"urilor) To-i v%.ur% c% ridic% o povar%) Pe el5 Pe el5 2orc%i t%p'"ul# u(ocat de (urie) E (iica lui Never ) Pu"e-i m'"a cu orice pre- pe (iica lui Never 5 $a&ardPre avea !" % copilul !" +ra-e) 7pada i"ii p%reau "ite c'i"i +%tu-i) Nu mai aveau tra&ere de i"im% % lupte) Cocarda e le porea de cura/area cu +u"%*tii"-%# morm%i"d@ Ca"alia a ta "e va r%pu"e pe to-i5 Pe"tru a a/u"&e la car% mic%# $a&ardPre "*avu "evoie dec't % !"v'rtea c% pada care clipea acum !" ra.ele lu"ii i % pu"%@ Face-i loc# cara&2ioilor5 8i" i" ti"ct# e !"dep%rtar% cu to-ii) Crc% treptele c%rii) " dep%rtare e au.ea &alopul u"ui &rup de c%l%re-i) A/u" !" capul treptelor# $a&ardPre !i ar%t% !" pli"% lumi"% o+ra.ul (rumo # ridic% copilul care# la vederea lui# !"cepu % .'m+ea c%) 8a# exclam% el# e te (iica lui Never 5 0i"o) 0i"o % o iei !"d%r%tul a+iei mele# uci&aule5 Tu# care ai ordo"at crima# tu# care l*ai do+or't cu laitate pe la pate5 Grici"e*ai (i# m'"a ta va p% tra em"ul meu) Te voi recu"oate) Ai c'"d va ve"i vremea# dac% "u vii tu la mi"e# $a&ardPre va ve"i la ti"e5

PARTEA A 8GCA

Capitolul 1 Casa de aur

$udovic al =I0*lea muri e de doi a"i# dup% ce v%.u e ti"&'"du* e dou% &e"era-ii de mote"itori# del(i"ul i ducele de 3our&o&"e) Tro"ul reve"ea acum tr%"epotului %u# $udovic al =0*lea# care era !"c% u" copil) ,arele re&e e pr%p%di e de*a +i"elea) i lip i e ceea ce "u*i lip ete "im%"ui dup% moarte) ,ai pu-i" (ericit dec't ultimul di"tre upuii %i# "*a putut %*i vad% !mpli"it% dori"-a uprem%) E te adev%rat c% prete"-ia putea % par% exor+ita"t%@ % di pu"% pri" act olo&ra( de dou%.eci au trei.eci de milioa"e de upui5 8ar# dac% ar (i tr%it# $udovic al =I0*lea ar (i putut !"dr%."i % preti"d% mai mult5 8up% c't e pare# te tame"tul lui "u era dec't u" petic de 2'rtie (%r% valoare) A (o t rupt pur i implu) Nime"i "u *a emo-io"at# !" a(ar% de (iii %i recu"o cu-i ca le&itimi)

JJ

Paul Fval F val Cocoatul


" timpul dom"iei u"c2iului %u# P2ilippe dKGrlea" /uca e rolul de +u(o"# ca 3rutu ) 8ar "u cu acelai cop) 8e*a+ia e tri&a e !" ua camerei mortuare@ Re&ele a murit# tr%ia c% re&ele5 c% P2ilippe dKGrlea" !i coa e ma ca) Co" iliul de re&e"-% i" tituit de $udovic al =I0*lea a (o t di.olvat) 7e proclam% u" re&e"t# care era !" ui ducele dKGrlea" ) Pri"-ii tri&ar% u i tare# ducele de ,'i"e e a&it%# duce %# o-ia a# c2el%l%i4 "a-iu"ea# care "u e i"tere a de to-i aceti +a tar.i pom%da-i# r%ma e li"itit%) " a(ar% de co" pira-ia lui Cellamare# pe care P2ilippe dKGrlea" o !"%+ui ca u" mare politicia"# re&e"-a a (o t o epoc% li"itit%) A (o t o perioad% tra"ie) Nu tiu dac% e poate pu"e c% ar (i (o t calom"iat%) C'-iva criitori prote tea.% ici i colo !mpotriva di pre-ului cu care e te !" &e"eral privit%# dar ma/oritatea celor ce -i"eau co"deiul !" m'"a tri&% laolalt% u" 2uo a ur.itor) I toria i memoriile vremii u"t de acord) " "ici o epoc% omul# (%cut i di"tr*u" pic de "oroi# "u i*a adu mai +i"e ami"te de ori&i"ea a) A dom"it or&ia i aurul a (o t atotputer"ic) Citi"d de pre de.m%-ul deme"t al pecula-iilor !"veru"ate cu 2'rtiile emi e de $aL# -i e pare !"tr*adev%r c% a iti la cea mai mare petrecere (i"a"ciar% di" epoca "oa tr%) Numai c% i"&ura momeal% era ,i i ipi) Acum avem i mai multe5 Civili.a-ia "u*i pu e e ultimul cuv'"t) Art% era !"c% u" copii# dar u" copil u+lim) Ne a(l%m !" lu"a eptem+rie di" a"ul 1Q1Q) 7*au cur "ou% pre.ece a"i de la eve"ime"tele pove tite !" primele pa&i"i ale ace tei c%r-i) Acela care a !"temeiat +a"ca $ui ia"ei# (iul &iuvaer&iului Fo2" $aL de $auri to"# era pe atu"ci !" pli"% tr%lucire a ucce ului i puterii ale) Crearea ac-iu"ilor de tat# a +%"cii ale# a Compa"iei Gccide"tului# tra" (ormat% cur'"d !" Compa"ia I"diilor# (%cea di" el u" adev%rat mi"i tru al (i"a"-elor re&atului# cu toate c% porto(oliul era de-i"ut de dom"ul dKAr&e" o") Re&e"tul# a c%rui mare i"teli&e"-% era cu totul viciat% mai !"t'i pri" educa-ie i apoi pri" tot (elul de exce e# e l% % pri" # cu +u"%*credi"-%# e .ice# de mira/ul ace tui poem (i"a"ciar) $aL preti"dea c% e putea lip i de aur i c% poate c2im+% totul !" aur) " ciuda apare"-elor# ve"i u" mome"t c'"d (iecare pecula"t# u" mic ,ida # putea duce lip % de p'i"e av'"d !" % ipetele pli"e cu milioa"e de 2'rtie) 8ar pove tirea "oa tr% "u a/u"&e p'"% la pr%+uirea "dr%."e-ului co-ia"# care# dealt(el# "ici "u (ace parte di"tre per o"a/ele "oa tre) Nu vom vedea dec't de+uturile uluitoare ale meca"i mului %u) " lu"a eptem+rie 1Q1Q# "oile ac-iu"i ale Compa"iei I"diilor# de"umite (iice# !" opo.i-ie cu mamele# care erau cele vec2i# e vi"deau la o prim% de ci"ci ute la ut%) Nepo-elele# create c'teva .ile mai t'r.iu# aveau % e +ucure de aceeai vo&%) 7tr%+u"icii "otri cump%rau pe"tru ci"ci mii de livre de aur# !" &al+e"i +%tu-i la Tour # o ('ie de 2'rtie ce"uie pe care era &ravat% promi iu"ea de a e pl%ti o mie de livre la vedere) 8up% trei a"i# ace te m'"dre .dre"-e "u mai valorau dec't ci"ci pre.ece +%"u-i ut%) 7e (%ceau di" ele papiote pe"tru !"cre-it p%rul# i u"ele mici curte.a"e# coa(ate ca u" c%-elu cu p%rul cre-# puteau avea u+ +o"eta lor de "oapte ci"ci au a e ute de mii de livre) P2ilippe dKGrlea" avea pe"tru ace t $aL !"&%dui"-e cu totul "em% urate) ,emoriile di" acele vremuri a(irm% c% !"&%dui"-ele ace tea "u erau deloc &ratuite) $a (iecare creare de "oi ac-iu"i# $aL d%dea partea leului# adic% partea Cur-ii) ,arii e"iori !i di putau acea t% prad% cu o l%comie de.&u t%toare) A+atele 8u+oi # care "u deve"i ar2iepi cop de Cam+rai dec't !" 1QBU# iar cardi"al i academicia" !" 1QBB# a+atele 6uillaume 8u+oi (u e e tocmai "umit am+a ador !" A"&lia) Iu+ea ac-iu"ile# (ie c% erau mame# (iice au c2iar "epo-ele# cu o a(ec-iu"e i"cer% i impertur+a+il%) Nu avem "imic de pu de pre moravurile vremii# care au (o t de cri e cu v'r( i !"de at) Curtea i oraul !i luau reva"a (a-% de ri&ori mul apare"t di" ultimii a"i ai lui $udovic al =I0*lea) Pari ul era u" mare ca+aret cu tripeuri i cu tot re tul) 8ac% o mare "a-iu"e ar putea (i de.o"orat%# re&e"-a ar (i ca o pat% de "eter pe o"oarea Fra"-ei) 8ar tim cu c'te &lorii m%re-e avea % acopere ecolul urm%tor acea t% pat% "e!" em"at%5

JN

Paul Fval F val Cocoatul


Era o dimi"ea-% de toam"%# !"tu"ecoa % i rece) C'-iva mu"citori dul&2eri# t'mplari i .idari urcau !" &rupuri pe trada 7ai"t*8e"i # purt'"du*i culele pe umeri) 0e"eau di" cartierul 7ai"t*Fac1ue # u"de e a(lau ma/oritatea locui"-elor mu"citoreti# i cu to-ii# au aproape cu to-ii# e !"dreptau pre col-ul# tr%du-ei 7ai"t*,a&loire) Pe la mi/locul ace tei tr%.i# aproape !" (a-a +i ericii cu acelai "ume# care e mai a(la !"c% !" mi/locul cimitirului paro2iei# e de c2idea u" portal cu a pect "o+il# (la"cat de dou% .iduri cu cre"eluri termi"ate cu pi"ioa"e !"c%rcate cu culpturi) ,u"citorii treceau pe poart% i i"trau !"tr*o mare curte pavat%# !"co"/urat% pe trei laturi cu co" truc-ii +o&ate i eme-e) Era vec2iul palat $orrai"e# locuit !" timpul $i&ii de dom"ul duce de ,ercoeur) 8i" vremea lui $udovic al =0III*lea purta "umele de palatul Never ) Acum era de"umit palatul 6o".a&ue) Aici locuia P2ilippe de ,a"tcue# pri"- de 6o".a&ue) F%r% !"doial% c%# dup% re&e"t i $aL# era cel mai +o&at i mai importa"t om di" Fra"-a) 7e +ucura de +u"urile lui Never !" dou% temeiuri di(erite@ mai !"t'i ca rud% i mote"itor pre.umtiv# apoi ca o- al v%duvei ultimului duce# dom"ioara Aurore de Ca<lu ) Acea t% c% %torie !i d%dea !" plu ime" a avere a lui Ca<lu 0errou# care e du e e pe lumea cealalt% al%turi de cele dou% o-ii ale ale) 8ac% cititorul e mir% de acea t% c% %torie# !i vom ami"ti c% dome"iul Ca<lu era i.olat# departe de orice ora# i c% dou% ti"ere (emei muri er% acolo !" captivitate) 7u"t lucruri care "u e pot explica dec't pri" (olo irea viole"-ei (i.ice au morale) 3%tr'"ul 0errou "u e d%dea !" l%turi de la ele# iar de pre delicate-ea dom"ului pri"- de 6o".a&ue "e*am l%murit !"dea/u" ) Trecu er% opt pre.ece a"i de c'"d v%duva lui Never purta "umele de 6o".a&ue) Nu re"u"-a e la doliu "ici o i"&ur% .i# "ici c2iar c'"d ap%ru !" (a-a altarului) " eara "u"-ii# c'"d 6o".a&ue ve"i la c%p%t'iul patului# ea !i ar%t% cu o m'"% ua# iar cu cealalt% -i"ea u" pum"al lipit de piept) Tr%ie c pe"tru (iica lui Never # !i .i e ea# dar /ert(a ome"ea c% are o mar&i"e) 8ac% ve-i (ace u" pa # !mi voi atepta (iica al%turi de tat%l ei) 6o".a&ue avea "evoie de o-ia a pe"tru a !"ca a ve"iturile lui Ca<lu ) G alut% p'"% la p%m'"t i e !"dep%rt%) 8i" eara aceea# pri"-e a "u mai coa e "iciodat% vreu" cuv'"t !" pre.e"-a o-ului ei) Ace ta era curte"itor# ate"t# a(ectuo ) Ea r%m'"ea rece i mut%) " (iecare .i la ora pr'".ului# 6o".a&ue trimitea ma/ordomul *o a"u"-e pe doam"a pri"-e %) Nu *ar (i ae.at la ma % !"ai"te de a !"depli"i acea t% (ormalitate) Era u" mare e"ior) " (iecare .i# prima doam"% de compa"ie a pri"-e ei r% pu"dea c% t%p'"% ei# u(eri"d%# !l ru&% pe dom"ul pri"- *o ierte c% "u poate ve"i la ma %) Ai# la (el# de trei ute ai.eci i ci"ci de ori pe a" timp de opt pre.ece a"i5 8ealt(el# 6o".a&ue vor+ea (oarte de # !" terme"i (oarte a(ectuoi# de pre o-ia a) Avea (ra.e &ata pre&%tite ca@ doamna !rines mi s!unea... au i s!uneam doamnei !rinese... Ai pla a ace te (ra.e cu pl%cere) $umea "u e l% a !"elat%# dar e pre(%cea c% le crede# ceea ce e te totu"a pe"tru a"umite pirite li+er cu&et%toare) 6o".a&ue era u" li+er cu&et%tor# (%r% !"doial% a+il# pli" de '"&e rece i de !"dr%."eal%) Avea !" purt%ri dem"itatea pu-i" cam teatral% a oame"ilor di" -ara a de +ati"%) ,i"-ea cu o "erui"are veci"% cu eroi mul i# cu toate c% era cel mai ci"ic li+erti" de la Curte# (iecare cuv'"t de*al %u# pro"u"-at !" pu+lic# era !" em"at cu pecetea dece"-ei ri&uroa e) Re&e"tul !l "umea cel mai +u" priete" al %u) Fiecare !i recu"otea meritul e(orturilor ce le (%cea pe"tru a o re&% i pe (iica "e(ericitului Never # al treilea P2ilippe# cel%lalt priete" di" copil%rie al re&e"tului) " % copilul era de "e&% it) Cum !" % dece ul (u e e impo i+il de co" tatat# 6o".a&ue r%m'"ea tutorele "atural# cu drepturi le&ale# al ace tui copil# care (%r% !"doial% "u mai tr%ia) Ai# !" acea t% calitate# !"ca a ve"iturile lui Never ) 8ac% ar (i co" tatat moartea dom"ioarei de Never # el ar (i deve"it mote"itorul ducelui P2ilippe# c%ci v%duva ace tuia# dei ceda e pre iu"ii tat%lui ei !" ce privete c% %toria# e ar%ta e de "ecli"tit !" tot ce privea drepturile (iicei ei) Ea e m%rita e dup% ce

J>

Paul Fval F val Cocoatul


lua e !" pu+lic calitatea de v%duv% a lui P2ilippe de Never ) " plu # co" em"a e !" actul de c% %torie "aterea (iicei ei) 6o".a&ue avea pro+a+il motivele ale pe"tru a accepta toate ace tea) Ai el i pri"-e a (%ceau c%ut%ri de opt pre.ece a"i) 8emer urile lor# deopotriv% de "eo+o ite dei erau determi"ate de motive total di(erite# r%m% e er% (%r% re.ultat) 7pre ('ritul ace tei veri# 6o".a&ue propu e pe"tru prima oar% re&ulari.area itua-iei i co"vocarea u"ui co" iliu de (amilie# care o % poat% re&leme"ta pro+lemele pe"di"te) 8ar avea at'tea de (%cut i era at't de +o&at5 C" exemplu@ to-i acei mu"citori# pe care i*am v%.ut i"tr'"d !" (o tul palat Never # erau tocmi-i de el) To-i dul&2erii# t'mplarii# .idarii# %p%torii i l%c%tuii) Aveau mi iu"ea % (ac% palatul 2arcea*parcea) Era totui o locui"-% uper+%# pe care Never dup% ,arcoeur# i !" ui 6o".a&ue dup% Never # e tr%dui er% % o !"(rumu e-e.e) Trei corpuri de cl%diri# !mpodo+ite cu arcade piramidale Pe toat% lu"&imea parterului# cu o &alerie domi"'"d primul eta/# o &alerie (ormat% di" !mpletituri ara.i"e# care (%ceau de rui"e &2irla"dele uoare ale palatului Clu"< i l% au mult !" um+r% (ri.ele cu"de ale palatului $a Tremoille) Cele trei por-i# cu arcuri o&ivale# l% au % e vad% peri tile re taurate de 6o".a&ue !" til (lore"ti"# (rumoa e coloa"e de marmur% roie cu capiteluri !mpodo+ite cu (lori# !"%l-'"du* e pe ocluri lar&i i p%trate# !"c%rcate cu patru lei culca-i !" col-uri) 8ea upra &aleriei# corpul cl%dirii di" (a-a portalului avea dou% eta/e de (ere tre p%trate4 cele dou% aripi dei de aceeai !"%l-ime# "u aveau dec't u" eta/ de (ere tre !"alte i du+le# termi"ate dea upra acoperiului cu pi"ioa"e !" patru muc2ii !" c2ip de ma" arde) $'"&% u"&2iul (ormat de corpul de $ocui"-e i de aripa de r% %rit# era lipit o mi"u"%-ie de (oior# pri/i"it de trei ire"e# ale c%ror co.i e !"col%ceau !" /urul u"ui or"ame"t ca u" +ul+ de polica"dru) Era o capodoper% de art% &otic%# o mic% +i/uterie de piatr% culptat%) I"teriorul# re taurat cu m%ie trie# o(erea o lu"&% erie de ple"dori@ 6o".a&ue era totodat% va"ito i arti t) Fa-ada care d%dea pre &r%di"% "u avea mai mult de ci"ci.eci de a"i) Era o !"iruire de !"alte coloa"e italie"e# u -i"'"d arcadele u"ei m'"% tiri care le domi"a) 6r%di"a# ime" %# um+roa % i pli"% de tatui# e !"t'l"ea la e t# la ud i la ve t cu tr%.ile Sui"eam*poix# Au+r<*le*3cuc2er i 7ai"t*8e"i ) Pari ul "u avea u" palat mai pri"ciar ca ace ta) Tre+uia ca 6o".a&ue# pri"-# arti t i va"ito # % ai+% u" motiv de tul de &rav pe"tru a (ace 2arcea*parcea toate a tea) Iat% care era motivul lui 6o".a&ue) 8up% o ci"%# re&e"tul !i acorda e pri"-ului de Cari&"a" dreptul de a ta+ili !" palatul %u u" uria +irou de a&e"t de c2im+i) 7trada Sui"campoix e cl%ti"% o clip% pe temeliile putrede ale cocioa+elor ale) 7e pu"ea c% dom"ul de Cari&"a" avea dreptul % !mpiedice orice tra" port de ac-iu"i em"ate altu"de dec't !" +iroul %u) 6o".a&ue deve"i &elo ) Pe"tru a*l co" ola# re&e"tul !i acord%# dup% o alt% ci"%# dreptul de a (ace !" palatul 6o".a&ue mo"opolul c2im+urilor de ac-iu"i co"tra m%r(uri) Era u" cadou ame-itor# !" care .%ceau mu"-i de aur) ,ai !"t'i !" % tre+uia (%cut loc pe"tru toat% lumea# deoarece toat% lumea avea % pl%tea c%# i c2iar (oarte cump) A doua .i dup% ce i e acorda e co"ce iu"ea# o ir% ec2ipele de demolare) "cepur% mai !"t'i cu &r%di"a) 7tatuile ocupau loc i "u aduceau +a"i# au (o t deci coa e4 copacii "u aduceau +a"i i ocupau loc# au (o t deci t%ia-i) $a o (erea tr% de la primul eta/# acoperit% cu tapi erii lu"&ii# o (emeie !" doliu ve"i i privi cu oc2i triti opera de deva tare) Era (rumoa %# dar at't de palid%# !"c't lucr%torii o comparau cu o (a"tom%) i pu"eau !"tre ei c% era v%duva r%po atului duce de Never # o-ia pri"-ului P2ilippe de 6o".a&ue) Ea privi mult% vreme) " (a-a (ere trei e a(la u" ulm mai mult dec't ecular# !" care p% %rii c'"tau !" (iece dimi"ea-% re!""oirea .ilei# iar"a ca i vara) C'"d +%tr'"ul ulm c%.u u+ topor# (emeia !" doliu tra e draperiile !"tu"ecate ale (ere trei) 8e atu"ci "*a mai (o t v%.ut%) C%.ur% pe r'"d toate aleile um+roa e la cap%tul c%rora e vedeau ro"durile cu tra"da(iri !mpreu"% cu uriaul va a"tic tro"'"d pe piede tal) Ro"durile au (o t c%lcate !" picioare# tra"da(irii muli di" r%d%ci"i# va ele a.v'rlite !"tr*u" col- al opro"ului) Toate a tea ocupa u" loc# i locul valora +a"i) 3a"i mul-i) 7lav% 8om"ului5 7e tia oare p'"% u"de

JQ

Paul Fval F val Cocoatul


va !mpi"&e (e+ra a&iota/ului (iecare di"tre lo/ile pe care 6o".a&ue urma % le co" truia c%O 8e acum !"ai"te "u e mai putea /uca dec't aici# i toat% lumea voia % /oace) A eme"ea +arat% e !"c2iria de i&ur la (el de cump ca i u" palat) Acelora care e mirau au !i +%teau /oc de ace te di tru&eri# 6o".a&ue le r% pu"dea@ " ci"ci a"i voi avea dou% au trei miliarde) 0oi cump%ra ca telul Tuilerie de la ma/e tatea* a re&ele $udovic al =0*lea# care va (i re&e i care va (i rui"at) " dimi"ea-a !" care i"tr%m pe"tru prima dat% !" palat# opera de deva tare era aproape termi"at%) C" triplu eta/ de cuti di" c'"duri e ridica de /ur !mpre/urul cur-ii de o"oare) 0e ti+ulele erau tra" (ormate !" +irouri i .idarii termi"au +ar%cile di" &r%di"%) Curtea era pli"% p'"% la re(u. de cump%r%tori i de viitori c2iriai) C2iar a.i tre+uiau % ia !" t%p'"ire +ar%cile4 c2iar a.i urma % e de c2id% +irourile Ca ei de aur# cum i !"cepu e % (ie "umit%) Grici"e# au aproape orici"e# putea i"tra dup% voie !" i"teriorul palatului) Tot parterul# tot eta/ul !"t'i# !" a(ara apartame"tului particular al doam"ei pri"-e e# erau ame"a/ate pe"tru a primi "e&u torii i m%r(urile) ,iro ul !"-ep%tor de +rad dat la r'"dea !-i t%ia r% u(larea) H&omotul cioca"elor !-i p%r&ea urec2ile) 0ale-ii "u tiau de ci"e % a culte) Pre upuii pe"tru v'".%ri !i pierdeau capul) Pe pero"ul pri"cipal# !" mi/locul u"ui tat*ma/or de "e&u tori# e -i"ea u" &e"tilom !"c%rcat de cati(ele# m%ta e# da"tele# cu i"ele la toate de&etele i u" la"- uper+# ci.elat# !" /urul &'tului) Era de Pe<rolle # co"(ide"t# (et"ic i"tim i om la toate al t%p'"ului) Nu !m+%tr'"i e prea mult) Era acelai per o"a/ l%+%"o&# &%l+e/it# adu de pate# ai c%rui oc2i um(la-i i peria-i cereau apari-ia modei oc2elarilor) Avea i el li"&uitorii lui# i o merita# c%ci 6o".a&ue !l pl%tea +i"e) C%tre ora "ou%# !" clipa c'"d (or(ota e mai potoli e# di" cau.a p'r'toarei "evoi de a potoli po(ta de m'"care# c%reia i e upu" p'"% i pecula"-ii# doi +%r+a-i# care "u prea ar%tau a oame"i de (i"a"-e# trecur% pra&ul por-ii# la c'-iva pai u"ul de cel%lalt) Cu toate c% i"trarea era li+er% cei doi vl%/&a"i "u prea p%reau p%tru"i de drepturile lor) Primul !i a cu"dea (oarte pro t !"&ri/orarea pri"tr*o atitudi"e imperti"e"t%) Al doilea# dimpotriv%# e (%cea c't putea de umil) Am'"doi purtau pad%# di" cele lu"&i care te (ac %*i miroi de la o pot% pe pada i") Tre+uie % m%rturi im c% acea t% pecie de oame"i era cam demodat%) Re&e"-a !i extirpa e pe pada i"i) Nu e mai duelau# c2iar i !" cercuri !"alte# dec't pe"tru pu"&%ii) Pro&re pate"tat# care ta m%rturie a +l'"de-ii "oilor moravuri) 0oi"icii "otri e ame tecar% totui !" mul-ime# primul d'"d di" coate (%r% /e"%# cel%lalt trecur'"du* e cu di+%cia u"ei pi ici# pri"tre &rupurile de oame"i prea ocupa-i pe"tru a e i"c2i i de el) Ace t i" ole"t care !"ai"ta (rec'"du*i coatele &%urite de at'tea 2ai"e "oi# purta mu t%-i ieite di" comu"# o p%l%rie po"o it% tra % pe te oc2i# o ve t% di" piele de +ivol i pa"talo"i c%rora "u li e putea &2ici culoarea di"tii) 7pada !" teac% ridica pulpa"a (er(e"i-it% a propriei ma"tii a lui do" Ce are de 3a.a") Gmul "o tru ve"ea de la ,adrid) Cel%lalt# pada i" umil i timid# avea trei peri -epe"i de u" +lo"d p%l%cit u+ "a ul coroiat) P%l%ria# lip it% de +oruri# !l acoperea la (el cum o p'l"ie mic% ti"&e lum'"area) G ve t% verde# le&at% cu ('ii de piele# pa"talo"i petici-i# ci.me &%urite ii completau co tumul# care pe"tru a (i complet ar (i avut "evoie de*o c%limar% mai de&ra+% dec't de*o pad%) Totui avea o pad% care# mode t% ca i el# !l lovea mode t pe te &le."e) 8up% ce traver ar% curtea# vite/ii "otri pada i"i o ir% aproape !" acelai timp la ua marelui ve ti+ul i# am'"doi# exami"'"du* e cu coada oc2iului# avur% acelai &'"d@ Iat%# !i pu e (iecare !" parte# iat% u" +iet om de "imic care "u vi"e % cumpere ,asa de aur.

Capitolul B Doi strigoi JR

Paul Fval F val Cocoatul

Aveau dreptate am'"doi# Ro+ert ,acaire i 3ertra"d# de&2i.a-i !" t'r'tori de %+ii de duel di" vremea lui $udovic al =I0*lea# pada i"i !"(ometa-i i /erpeli-i# ce "u puteau (i lua-i drept altceva) Totui# ,acaire im-ea mil% pe"tru cole&ul %u# di" care "u .%rea dec't pro(ilul pierdut dup% &ulerul ridicat al ve tei# pe"tru a a cu"de lip a c%m%ii) Nu e cu puti"-% % (ii at't de "e"orocit5 !i .icea el) Iar 3ertra"d# care "u vedea o+ra.ul co"(ratelui %u di" cau.a &r%me.ii ciu(ulite a p%rului "e&ru# &'"dea !" +u"%tatea i"imii ale@ Ne"orocitul# e apropie de moarte) E durero % ve.i u" pada i"# !" 2alul % ta) Cel pu-i" eu p% tre. apare"-ele) Aru"c% o privire ati (%cut% pe te rui"ele !m+r%c%mi"-ii ale) ,acaire# (%c'"d o i" pec-ie a em%"%toare# ad%u&% !" i"ea a@ Eu# cel pu-i"# "u t'r"e c mila oame"ilor5 Ai lu% o atitudi"e mai m'"dra dec't a lui Arta+a" !" .ilele c'"d ace t &e"tilom purta o 2ai"% "ou%) " pra&ul ve ti+ulului ap%ru u" valet cu mutr% m'"dr% i o+ra."ic%) Am'"doi &'"dir% !" acelai timp@ Ne"orocitul# "u va i"tra5 ,acaire o i primul) 0i" % cump%r# cara&2io ule5 .i e ,acaire# drept ca o lum'"are# i cu m'"a pe &arda padei) Ce % cumperiO Ceea ce*mi va place# tic%lo ule5 Privete*m% +i"e5 7u"t priete" cu t%p'"ul t%u# i pli" de +a"i# pe 8um"e.eu5 l apuc% pe valet de urec2e# !l roti i trecu ad%u&i"d@ 8oar e vede# ce dracu5 0aletul (%cu o piruet% i e pome"i !" (a-a lui 3ertra"d# care !i coa e politico p'l"ia de pe cap) Amice# !i pu e 3ertra"d pe u" to" co"(ide"-ial# u"t u" priete" al dom"ului pri"-) Am ve"it pe"tru a(aceri))) (i"a"ciare5 0aletul# !"c% .%p%cit# !l l% % % treac%) ,acaire e i a(l% !" prima al%# aru"c'"d priviri di pre-uitoare la dreapta i la t'"&a) Nu*i r%u# .i e el4 la "evoie *ar putea locui aici5 Iar 3ertra"d# !" patele lui@ 8om"ul de 6o".a&ue !mi pare de tul de +i"e ara"/at pe"tru u" italia"5 Fiecare e a(la la u" cap%t al %lii) ,acaire !l .%ri pe 3ertra"d) Ei5 exclam% el) Iat% ceva de "ecre.ut) $*au l% at pe +%iat % i"tre) A25 pe 8um"e.eu# ce mutr%5 "cepu % r'd% cu po(t%) Pe cuv'"t# &'"di 3ertra"d# !i +ate /oc de mi"e5 Ti*ai (i putut !"c2ipui aa cevaO 7e !"toar e ca % poat% r'de !" voie i ad%u&%@ Arat% &ro.av5 0%.'"du*l c% r'de# ,acaire e r%.&'"di i .i e@ $a urma urmei# aici e +'lciul) Ace t cara&2io a uci # poate# 0reu" "e&u tor !"tr*u" colde trad%) 8ar dac% are +u.u"arele pli"eO A avea c2e( % !"cep o di cu-ie# pe 8um"e.eul meu5 Ci"e tie5 re(lect% !" acelai timp 3ertra"d) 0e.i cam de ma-e pe*aici) 9ai"a "u (ace pe om) C%pc%u"ul % ta poate a dat vreo +ar% a ear%) 8ar dac% are +u.u"arele a tea "eci" tite doldora de +a"iO ,% pri"de c2e(ul % (ac pu-i" cu"oti"-% cu el) ,acaire !"ai"t%) No+ilul meu dom"))) .i e el alut'"d cu r%ceal%) No+ilul meu dom"))) pu e !" acelai timp 3ertra"d aplecat p'"% la p%m'"t) 7e ridicar% ca dou% re orturi i di"tr*o i"&ur% micare) Acce"tul lui ,acaire !l urpri" e pe 3ertra"d# iar melopeea "a.al% a lui 3ertra"d !l (%cu e pe ,acaire % tre ar%) Nu te teme5 exclam% ace ta di" urm%) Cred c% tu# tic%lo ule# eti Pa epoil5

J?

Paul Fval F val Cocoatul


Cocarda e5 Cocarda e*/u"ior5 tri&% "orma"dul# ai c%rui oc2i o+i"ui-i cu lacrimile# e i i"u"da er%) C2iar tu etiO " car"e i oa e# +u"ul meu priete"5 !m+r%-iea.%*m%# u(letele) i de c2i e +ra-ele) Pa epoil i e aru"c% la piept) mpreu"% (ormau o &r%mad% !"c'lcit% de .dre"-e) R%ma er% mult% vreme !m+r%-ia-i) Emo-ia le era i"cer% i ad'"c%) 8e tul# .i e !" cele di" urm% &a co"ul) Ia vor+ete "i-el# %*-i aud &la ul# &ola"ule5 Nou% pre.ece a"i de de p%r-ire5 murmur% Pa epoil ter&'"du*i oc2ii cu m'"eca) Fir*ar % (ie5 tri&% &a co"ul) 8ar ce# "*ai +ati t%# "epoateO ,i*o (i (urat*o !" !"v%lm%eala a ta# r% pu" e !"cet pada i"ul) Cocarda e e cormo"i repede !" +u.u"ar) 3i"e!"-ele # "u &% i "imic) Porc%rii5 pu e el i"di&"at) $umea e pli"% de +or(ai5 A25 Priete"e# .i e el di" "ou# "ou% pre.ece a"i5 C't de ti"eri eram am'"doi5 Era v'r ta iu+irilor "e+u"e5 0ai5 I"ima mea "*a !m+%tr'"it5 Eu +eau la (el de v'rto ca !"ai"te) 7e privir% !" al+ul oc2ilor) Ia pu"e# mae tre Cocarda e# .i e Pa epoil cu re&ret# "u prea te*au !"(rumu e-at a"ii) 7i"cer %*-i pu"# +%tr'"e Pa epoil# ripo t% &a co"ul# care avea u" acce"t pu-i" prove" al# re&ret c% tre+uie %*-i m%rturi e c ace t lucru# dar "u*i aa c% eti !"c% i mai ur't dec't pe vremuriO Fratele Pa epoil .'m+i cu or&olioa % mode tie i murmur%@ Nu e !" % i p%rerea doam"elor5 8ar# co"ti"u% el# !m+%tr'"i"d -i*ai p% trat !"(%-iarea ar%toa %@ ai picioarele drepte# pieptul +om+at# umerii lar&i i# adi"eauri# c'"d te*am .%rit# !mi pu"eam !" &'"d@ Ptiu5 iat% u" di ti" &e"tilom) Ca i mi"e# ca i mi"e# iu+i-elule5 !"trerup e Cocarda e) Cum te*am v%.ut# m*am &'"dit@ 0%leleu5 Iat% u" cavaler c2ipe5 Ce vrei5 pu e "orma"dul (a"do i"du* e) A ta "u e pierde cu totul c'"d ai de*a (ace cu exul (rumo ) I*a cult%5 C"de dracu ai (o t# porum+elule# de c'"d cu trea+a aceeaO Trea+a cu a"-urile ca telului Ca<lu 5 termi"% Pa epoil# care co+ori &la ul (%r% % vrea) Nu*mi mai vor+i de ea) Am mereu !" (a-a oc2ilor privirea ar.%toare a ,icului Pari.ia") 8ei era "oapte ad'"c%# 8oam"e5 i e vedeau (ul&ere !" pupile) Cum e mai lupta5 Gpt mor-i !" a"-5 F%r% % mai ocotim r%"i-ii5 8oam"e (i"te5 Ce ploaie de lovituri5 Frumoa % privelite5 Ai c'"d m% &'"de c c%# dac% am (i ale ci" tit ta+%ra# ca "ite +%r+a-i adev%ra-i# am (i .v'rlit +a"ii primi-i !" capul ace tui de Pe<rolle i "e*am (i al%turat lui $a&ardPre# Never "*ar (i murit) Ai mai d%dea i "orocul pe te "oi5 8a# .i e Pa epoil# co-'"d u" mare u pi"# aa ar (i tre+uit % (acem) N*a (o t de a/u" c% a"i pu +um+i !" v'r(ul padelor "oa tre# tre+uia %*l ap%r%m pe $a&ardPre# elevul "o tru iu+it) 7t%p'"ul "o tru5 pu e Pa epoil co-'"du*i p%l%ria cu u" &e t i"volu"tar) 6a co"ul !i tr'" e m'"a i am'"doi r%ma er% pe &'"duri) Ce*a (o t# *a du !i .i e !" cele di" urm% Cocarda e) Nu tiu ce -i *a !"t'mplat de atu"ci# dar mie "u mi*a purtat "oroc) C'"d tic%loii lui Carri&ue "e*au atacat cu cara+i"ele# m*am !"apoiat la ca tel) Tu di p%ru ei) " loc % e -i"% de cuv'"t# Pe<rolle "e*a dat a(ar% a doua .i u+ pretextul c% pre.e"-a "oa tr% !" ace t loc ar co"(irma +%"uielile tre.ite) Era adev%rat) 8e +i"e de r%u# "i *a pl%tit) Am plecat) Am trecut &ra"i-a# !"tre+'"d pe drum mereu de pre ti"e) Nimic5 ,*am ta+ilit mai !"t'i la Pamplo"a# apoi la 3ur&o i la 7alama"ca) Am co+or't pre ,adrid))) Frumoa % -ar% totui5 7tiletul p%&u+ete pad%) Ca i !" Italia# care (%r% a ta ar (i u" paradi ) 8e la ,adrid am plecat la Toledo# de acolo la Ciudad*Real) Apoi# plicti i"du*m% de Ca tilia# u"de (%r%

NU

Paul Fval F val Cocoatul


voia mea am avut !"curc%turi cu primarul# am a/u" !" re&atul 0ale"cia) 8oam"e5 Ce vi" +u" am +%ut de la ,a/orca p'"% la 7e&or+a) Am Pic*at de acolo (ii"dc% ervi em u" +%tr'" (%r% crupule care voia % cape de u" v%r de*al lui) Ai Catalo"ia (ace to-i +a"ii))) 7e &% e c &e"tilomi pe tot drumul di"tre Torto a# Tara&o"a i 3arcelo"a))) 8ar "umai c2imire &oale i pade lu"&i) " ('rit# am trecut !"apoi mu"-ii) Nu mai aveam "ici o para c2ioar%) Am im-it &la ul patriei care m% c2ema !"apoi) Iat% pove tea mea# porum+elule5 6a co"ul !i !"toar e +u.u"arele pe do ) Ai tu# "e tator"iculeO !"tre+% el) Eu# r% pu" e "orma"dul# am (o t urm%rit de caii lui Carri&ue p'"% la 3a&"ere e*de* $ue2o"# au cam aa) Ai mi*a ve"it ideea % trec !" 7pa"ia) 8ar am &% it u" c%lu&%r +e"edicti"# care di" cau.a a pectului meu cuvii"cio # m*a luat !" lu/+a a) 7e ducea la Vol"# pe Ri"# % preia o mote"ire pe"tru comu"itatea lui) Cred c% i*am luat cu(%rul i vali.a# poate i +a"ii) Tic%loie5 .i e cu duioie &a co"ul) Am i"trat !" 6erma"ia) Ce -ar% de 2o-i5 0or+eti de tilet5 8ar tiletul cel pu-i" e de o-el) Acolo e +at doar cu c%"i de +ere) Neva ta u"ui 2a"&iu di" ,ai". m*a cur%-at de duca-ii +e"edicti"ului) Era dr%&u-% i m% iu+ea) A25 e !"trerup e el# Cocarda e# +u"ul meu priete"# de ce oare am "orocul % plac (emeilor5 F%r% % (i avut de*a (ace cu (emeile# a (i putut cump%ra o ca % la -ar% pe"tru +%tr'"e-e# cu o &r%di"% mic%# o pa/ite pre %rate de p%r%lu-e ro.# u" p'r'u cu o moar%) Ai la moar% o mor%rea %# !l !"trerup e &a co"ul) Te apri".i# ca ia ca5 Pa epoil e +%tu !" piept@ Patimile5 exclam% el ridic'"d oc2ii pre cer) Patimile c2i"uie via-a i !mpiedic% u" om t'"%r % pu"% ceva deoparte) Formul'"d a t(el morala %"%toa % a (ilo o(iei ale# (ratele Pa epoil relu%@ Am (%cut ca i ti"e# am aler&at di" ora !" ora# !"tr*o -ar% de e # mare# "e&2ioa+% i plicticoa %) 7tude"-i l%+%"o&i i &%l+e/i-i# poe-i "%t%r%i care latr% la clar de lu"%# primari o+e.i care "*au m%car vreu" "epot de !"morm'"tat# +i erici u"de "u e c'"t% litur&2ia# (emei))) dar "*a putea vor+i de r%u de pre ace t ex# ale c%rui (armece mi*au !"(rumu e-at i di tru cariera5 !" ('rit# "uX mai car"e crud% i +ere !" loc de vi"5 Nu te teme5 pu e cu 2ot%r're Cocarda e) N*o % m% duc "iciodat% !" -ara a ta p%c%toa %5 Am v%.ut Vol"# Fra"M(urt# 0ie"a# 3erli"# ,Y"c2e" i o &r%mad% de alte orae# u"de !"t'l"eti &rupuri de ti"eri care c'"ta pro2odul dracului du la &roap%) Am p%-it ca ti"e# m* a apucat dorul de -ar%# am traver at Fla"dra i iat%*m%5 Fra"-a5 exclam% Cocarda e) Nimic mai m'"dru dec't Fra"-a# micu-ule) No+il% -ar%5 Patria vi"ului5 ,ama dra&o tei5 7cumpe mae tre# co"ti"u% Pa epoil dup% ace t duet !" care co"cura er% cu ela" liric# oare "umai lip a total% de &olo&a"i ad%u&at% dra&o tei de -ar% te*a (%cut % treci di" "ou (ro"tieraO Ai tuO 7% (ie doar di" dor de -ar%O Fratele Pa epoil cl%ti"% di" cap) Cocarda e !i plec% oc2ii (ioroi) ,ai e i altceva# .i e el) "tr*o ear%# la cotitur% u"ei tr%.i# m*am pome"it (a-%*" (a-% cu))) &2ici ci"eO 62ice c# pu e Pa epoil) G a eme"ea !"t'l"ire m*a (%cut % p%r% e c oraul 3ruxelle cu picioarele la pi"are) 0%.!"du*l# am im-it c% aerul Catalo"iei "u*mi priete deloc) Nu*i rui"o % (u&i di" (a-a lui $a&ardPre# "u*i aaO Nu tiu dac%*i rui"o # dar cu i&ura"-% e poate "umi u" act de prude"-%) Cu"oti pove tea !" o-itorilor "otri !" trea+a di" a"-urile de ap%rare ale Ca telului Ca<lu O Pa epoil co+or! &la ul la acea t% !"tre+are)

N1

Paul Fval F val Cocoatul


8a# da# .i e &a co"ul# cu"o c pove tea) Tic%lo ul a .i @ 0e-i muri cu to-ii de m'"a mea5 Trea+a mer&ea) Eram "ou% !" atac# ocoti"du*l i pe c%pita"ul $orrai") e(ul +a"di-ilor) Nici "u mai pome"e c de oame"ii lui) Nou% %+ii +u"e5 .i e Cocarda e cu u" aer !"&'"durat) 7*au ridicat cu to-ii di" a"-uri cre ta-i# t%ia-i# !" '"&era-i# dar !" via-%) 8i"tre acetia "ou%# 7taupit. i c%pita"ul $orrai" au plecat primii) 7taupit. era de "eam +u"# dei avea mutr% de +%d%ra") C%pita"ul era o ta# i re&ele 7pa"iei !i d%du coma"da u"ui re&ime"t) 7taupit. muri u+ .idurile propriului %u co"ac# li"&% Nurem+er&4 muri di"tr*o lovitur% cu v'r(ul %+iei# aci# !"tre oc2i5 Pa epoil !i du e de&etul la locul i"dicat) 8i" i" ti"ct# Cocarda e (%cu acelai &e t# pu"'"d@ C%pita"ul $orrai" muri la Neapole di"tr*o lovitur% cu v'r(ul padei !"tre oc2i5 Pe ('"tul 8um"e.eu5 Pe"tru aceia care tiu i !i ami"te c# e u" (el de pecete a r%.+u"%torului) Ceilal-i !i (%cur% i ei u" ro t# relu% Pa epoil# c%ci dom"ul de 6o".a&ue "u "e*a uitat dec't pe "oi !" &e"ero.itatea %) Pirto *a c% %torit cu o doam"% di" Tori"o# ,atadorul are o coal% de crim% !" 7co-ia# Foel de Fu&a" i*a cump%rat u" petec de moie !" (u"dul 3reta"iei) 8a# da# mai .i e Cocarda e) Erau li"iti-i i o duceau +i"e) 8ar Pi"to (u uci la Tori"o# iar ,atadorul la 6la &oL) Foel de Fu&a" (u uci la ,orlaix# co"ti"u% (ratele Pa epoil) To-i cu aceeai lovitur%5 $ovitura lui Never # (ir*ar % (ie5 Teri+ila lovitur% a lui Never 5 P% trar% o clip% t%cere) Cocarda e !i ridic% +orul p%l%riei pe"tru a*i ter&e (ru"tea de udoare) ,ai r%m'"e Fae".a# pu e el !" co"ti"uare) Ai 7alda&"e# ad%u&% (ratele Pa epoil) 6o".a&ue a (%cut multe pe"tru acetia doi) Fae".a a deve"it cavaler) Ai 7alda&"e e te +aro") $e vi"e i lor r'"dul) ,ai devreme au mai t'r.iu# murmur% &a co"ul# i*al "o tru5 Ai*al "o tru5 repet% Pa epoil !"(ior'"du* e) Cocarda e !i !"drept% pi"area) Ei i5 tri&% el ca u"ul care *a re em"at) Atii ceva# priete"eO C'"d m% va culca pe caldar'm au pe iar+% cu o co+itur% !"tre pr'"ce"e# c%ci tiu +i"e c% "ime"i "u*i re.i t%# !i voi pu"e c% i alt%dat%@ /ee) !ulama mic) 0ntinde-mi doar m$na i ca s mor m!cat iart-l !e (tr$nul ,ocardasse) Ai a ta va (i tot5 Pa epoil "u*i putu re-i"e o tr'm+%tur%) Am % !"cerc % m% ierte i pe mi"e# .i e el# dar "u at't de t'r.iu) Cum "e*o (i "orocul# cumpul meu5 !"tre timp tim c% e te exilat di" Fra"-a) Cel pu-i"# la Pari # tim i&ur c% "u*l vom !"t'l"i) 8e i&ur5 pu e "orma"dul# dar "u prea co"vi" ) " ('rit# !" ace t adev%rat u"iver avem cele mai multe a" e %*l ocolim) 8e a ta am ve"it aici) Ai eu la (el) 8e a eme"ea# %*i ami"te c dom"ului de 6o".a&ue c% exi t) Ne e te oarecum !"datorat) 7alda&"e i Fae".a "e vor prote/a) P'"% ce vom deve"i mari e"iori ca i ei) Pe ci" tea mea5 Ce +%r+a-i +i"e vom (i# +%iete5 6a co"ul (%cu o piruet% i "orma"dul !i r% pu" e (oarte erio ) Atiu % port !m+r%c%mi"tea5

NB

Paul Fval F val Cocoatul


C'"d am (o t % !"tre+ de Fae".a# relu% Cocarda e# mi *a r% pu" @ 1omnul cavaler nu !oate fi v&ut) 8om"ul cavaler5 repet% el ridic'"d di" umeri# "u poate (i v%.ut5 Ti" mi"te vremea c'"d !l (%ceam % e !"v'rtea c% ca u" titire.) C'"d m*am pre.e"tat la ua lui 7alda&"e# relu% Pa epoil# u" lac2eu !"alt m*a m% urat cu o+r%."icie de u p'"% /o i mi*a pu @ 1omnul (aron nu !rimete) P%i# ve.i5 exclam% Cocarda e) C'"d vom avea i "oi lac2ei# la dracu5 vreau ca al meu % (ie "eo+r%.at c% valetul u"ui c%l%u) A25 u pi"% Pa epoil) 8e*a avea m%car o !"&ri/itoare) Nu*-i (ie team%5 +u"ul meu priete"# vi"e i a ta) 8ac% te !"-ele& +i"e# !"c% "u l*ai v%.ut pe dom"ul de Pe<rolle ) Nu) 0reau % m% adre e. direct pri"-ului) 7e pu"e c% acum e +o&at i pli" de milioa"e5 8e miliarde5 Aici e ,as de aur# cum i e pu"e) Eu "u* om m'"dru# dac% e "evoie m% (ac i (i"a"ciar) Fu&i d*aci5 Tu# +a"c2er5 Ace ta (u primul tri&%t care i.+uc"i di" i"ima "o+il% a lui Cocarda e*/u"ior) 8ar e r%.&'"di i ad%u&%@ Tri t% dec%dere5 Totui# dac%*i adev%rat c% te po-i !m+o&%-i aici# porum+elule))) 8ac%*i adev%rat5 exclam% Pa epoil cu e"tu.ia m) Aadar# tu "u tiiO Am au.it vor+i"du* e o mul-ime de lucruri# dar "u cred !" mi"u"i5 0a tre+ui % cre.i) Plou% cu mi"u"i) Ai au.it cumva vor+i"du* e de pre &2e+o ul di" trad% Sui"campoixO))) Acela care !i !mprumut% &2e+ul cump%r%torilor de ac-iu"iO Nu*l !mprumut%# !l !"c2iria.%# i de doi a"i a c'ti&at# aa e pu"e# ci"ci pre.ece ute de mii de livre5 Cu "eputi"-%5 exclam% &a co"ul i.+uc"i"d !" 2o2ote de r' ) Ci"ci pre.ece ute de mii de livre5 repet% Cocarda e) C" &2e+o oarecare5 A2# priete"e# .i e Pa epoil cu e(u.iu"e# pe u"de am (o t am pierdut o mul-ime de a"i +u"i# dar# oricum# o im la mome"tul potrivit) "c2ipuie*-i c% "u ai "evoie dec't % te apleci ca % adu"i) E o a(acere miraculoa %5 ,'i"e# ludovicii de aur "u vor mai valora dec't c'-iva +%"u-i de ar&i"t) 0e"i"d aici) Am v%.ut plo.i /u*c'"d "a turi cu mo"e.i de a e livre) Cocarda e !i trecu lim+a pe te +u.e) 0ai5 .i e el) " ace te vremuri de a+u"de"-% "emaipome"it%# c't poate valora oare o lovitur% de pad% dat% corect i cu pricepere# radical# dup% toate re&ulile arteiO Ei# ce .ici# micu-uleO i um(l% pieptul# +%tu tare di" piciorul drept i (a"d% !"ai"te) Pa epoil !i (%cu cu oc2iul) Nu mai (ace at'ta .arv%# pu e el) Iat% c% vi" oame"i) Apoi# apropii"du* e i co+or'"d &la ul@ 8up% p%rerea mea# pu e el !" oapt% la urec2ea (o tului %u patro"# tre+uie % mai valore.e u" pre- +u") Nici "u va trece o or% i per % (iu i"(ormat direct c2iar di" &ura dom"ului de 6o".a&ue)

Capitolul I Licitaie

7ala !" care "orma"dul i &a co"ul "o tru di cutau at't de li"itit era ituat% !" ce"trul cl%dirii pri"cipale) Fere trele# acoperite cu tapi erii &rele di" Fla"dra# d%deau pre o ('ie !"&u t% de &a.o"# !"c2i % cu u" &ard .%+relit# care (u e e i"titulat% pompo 2rdina re&ervat doamnei !rinese) 7pre deo e+ire de celelalte apartame"te de la parter i

NI

Paul Fval F val Cocoatul


primul eta/# i"vadate de tot (elul de mu"citori# aici "u (u e er% (%cute "ici u" (el de c2im+%ri) Era cu adev%rat marele alo" de &al% al ace tui palat pri"ciar# cu mo+ilier (a tuo # dar ever) C" alo" care "u ervi e doar pe"tru di trac-ii i er+%ri# c%ci# !" (a-a ime" ului c%mi" de marmur% "ea&r% e ridica o e trad% acoperit% cu u" covor turce c# care d%dea !"tre&ii !"c%peri o oarecare atmo (er% de tri+u"al) " adev%r# aici e adu"a er% de mai multe ori ilutrii mem+ri ai (amiliilor $orrai"e# C2evreu e# Fo<eu e# Aumale# El+eu(# Never # ,ercoeur# ,a<e""e i 6ui e# !" vremea c'"d marii +aro"i 2ot%rau de ti"ele re&atului) Faptul c% +ravii "otri amici au putut p%tru"de !"tr*u" a eme"ea loc e datora "umai de.ordi"ii ce dom"ea !" acea .i !" palatul de 6o".a&ue) Gdat% i"tra-i# aveau % (ie mai li"iti-i dec't altu"deva) ,arele alo" !i p% tra i"viola+ilitatea# poate pe"tru !"c% o .i) G reu"iu"e olem"% de (amilie tre+uia % ai+% loc !" cur ul ace tei .ile# i a+ia a doua .i t'mplarii# care ridicau +ar%ci pe te tot# aveau % p%tru"d% i !" ace t apartame"t) "c% ceva de pre $a&ardPre# .i e Cocarda e !" mome"tul c'"d di p%ru e .&omotul de pai care le !"trerup e e di cu-ia) C'"d l*ai !"t'l"it la 3ruxelle era i"&urO Nu# r% pu" e (ratele Pa epoil) Ai tu# c'"d ai dat de el pe drumul pre 3arcelo"aO Nici atu"ci "u era i"&ur) Cu ci"e eraO Cu o (at%) Frumoa %O Foarte (rumoa %) E ciudat# deoarece c'"d l*am v%.ut !" Fla"dra era tot cu o (at% (oarte (rumoa %) -i ami"teti cum ar%ta t'"%r%# o+ra.ul i !m+r%c%mi"tea eiO Cocarda e r% pu" e@ Portul# !"(%-iarea i o+ra.ul erau ale u"ei (ermec%toare -i&%"ci di" 7pa"ia) Ai a taO Avea a pect mode t# o+ra. de !"&er# !m+r%c%mi"tea u"ei# (ete de "o+il5 Ce ciudat5 .i e la r'"dul %u Cocarda e) Ai cam ce v'r t%O 0'r ta pe care ar avea*o copilul) Cealalt% la (el) Am e".a-ia c% "u *a pu totul !" pove tea a ta# cumpule) Ca i !" privi"-a acelora care !i ateapt% r'"dul# dup% "oi doi# dup% dom"ul cavaler de FaP".a i dom"ul +aro" de 7alda&"e# adic% de Pe<rolle i pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue) 7e de c2i e ua i Pa epoil a+ia avu vreme % r% pu"d%@ Ci"e va tr%i va vedea5 C" ervitor !" livrea omptuoa % i"tr%# urmat de doi mu"citori !" %rci"a-i cu m% ur%torile) Nici "u privi pre cei doi +ravi# at't era de ocupat# aa c% ei e trecurar% "eo+ erva-i dup% perva.ul u"ei (ere tre) Ai repede5 .i e valetul) Pre&%ti-i*v% trea+a pe"tru m'i"e) Pe te tot c'te u" p%trat de patru picioare) Cei doi mu"citori e pu er% !"dat% pe trea+%) Pe c'"d u"ul m% ura# cel%lalt !" em"a cu creta (iecare !mp%r-itur% i (ix% u" "um%r de ordi"e) Primul "um%r ae.at era ?BQ) Apoi co"ti"u% !" erie) Ce dracu (ac %ia acolo# amiceO !"tre+% &a co"ul aplec'"du* e !" a(ara ad%po tului) Aadar "u tii "imicO relu% Pa epoil) Fiecare li"ie i"dic% locul u"ei de p%r-ituri i "um%rul ?BQ dovedete c% exi t% de/a aproape o mie de compartime"te !" ca a dom"ului de 6o".a&ue) Ai la ce erve c ace te compartime"teO 7% (ac% aur) Cocarda e de c2i e oc2ii mari) Fratele Pa epoil !"cepu %*i explice cadoul &ra"dio (%cut de P2ilippe dKGrlea" priete"ului %u apropiat) Cum e poate5 exclam% &a co"ul) Fiecare cutie di"tr*a tea valorea.% c't o (orm% !" 3eauce au !" 3rie5 0ai# priete"e# % "e le&%m .drav%" de ace t pri"- de 6o".a&ue5 Game"ii m% urau i !" em"au) 0aletul pu"ea@

NJ

Paul Fval F val Cocoatul


Numerele ?IN# ?I># ?IQ# prea m% ura-i lar&# oame"i +u"i5 6'"di-i*v% c% (iecare de p%r-itur% valorea.% aur) Fir*a +i"ecuv'"tat5 exclam% Cocarda e) 0a % .ic% u"t at't de +u"e 2'rtiu-ele a teaO 7u"t at't de +u"e !"c't aurul i ar&i"tul u"t pe cale % (ie coa e di" circula-ie# replic% Pa epoil) Num%rul ?J1# .i e valetul) ,ai r%m'" dou% picioare i /um%tate# pu e m% ur%torul) Am !mp%r-it &reit) 0aleu5 pu e Cocarda e) 8e p%r-itura va (i +u"% doar pe"tru u" l%+%"o&) Trimite-i t'mplarii !"dat% dup% reu"iu"e) Ce (el de reu"iu"eO !"tre+% Cocarda e) 7% !"cerc%m % a(l%m) C'"d eti la cure"t cu ceea ce e petrece !"tr*o ca %# trea+a mer&e +i"e) $a acea t% o+ erva-ie pli"% de !"-elepciu"e# Cocarda e m'"&'ie +%r+ia lui Pa epoil ca u" p%ri"te ta"dru care .'m+ete i"teli&e"-ei !" deve"ire a (iului pre(erat) 0aletul i lucr%torii pleca er%) 7e produ e pe "eateptate o mare .arv% di" pre ve ti+ul) 7e au.ea u" co"cert de &la uri care tri&au@ ,ie5 ,ie5 7u"t !" cri ) Nici u" (el de (avoruri# v% ro&5 7*o pui lui mutu# .i e &a co"ul) 0om mai vedea i altele5 $i"ite# pe"tru "umele lui 8um"e.eu5 $i"ite5 poru"ci u" &la c2iar !" pra&ul uii) 8om"ul de Pe<rolle # .i e (ratele Pa epoil) 7% "u "e ar%t%m5 7e !"(u"dar% i mai +i"e !" &olul (ere trei i tra er% draperia) 8om"ul de Pe<rolle trecea !" acea clip% pra&ul# urmat# au mai cur'"d !mpi" de mul-imea compact% a olicitatorilor) 7olicitatori de o pe-% rar% i pre-ioa %# care e ru&au % dea +a"i mul-i pe"tru u" pic de (um) 8om"ul de Pe<rolle purta u" co tum de o +o&%-ie excep-io"al%# !" mi/locul valurilor de da"tel%# care*i acopereau m'i"ile u cate e vedeau tr%luci"d diama"te) 8om"ilor# v% ro&# dom"ilor# pu e el i"tr'"d i (ac'"du*i v'"t cu +ati ta !mpodo+it% cu da"tel% de Ale"co"# ta-i mai deoparte# !"tr*adev%r# a-i uitat ce !" eam"% re pectul) A25 Tic%lo ul5 Privete c't e de uper+5 u pi"% Cocarda e) E*u" mec2er) Ace t Pe<rolle era iret) 7e ervea de +a to"ul pe care*l -i"ea !" m'"% pe"tru a !"dep%rta mul-imea lacom% de +a"i) $a dreapta i la t'"&a a mer&eau doi ecretari !"arma-ii cu car"ete e"orme) P% tra-i*v% cel pu-i" dem"itatea5 relu% el cutur'"d c'teva (ire de tutu" de 7pa"ia c%.ute pe da"telele de ,ali"e ale /a+oului %u) 7e poate oare c% pa iu"ea c'ti&ului %O))) F%cu u" &e t at't de (rumo !"c't cei doi pada i"i ae.a-i ca "ite dileta"-i !"tr*o lo/% de la +alco" erau c't pe ce % aplaude) 8ar "e&u torilor care e a(lau acolo "u prea le ve"ea la !"dem'"%) ,ie# e tri&%# eu u"t primul5 E r'"dul meu5 Pe<rolle e opri i pu e@ 8om"ilor5 7e (%cu de !"dat% li"ite) 0*am cerut pu-i" calm# co"ti"u% de Pe<rolle ) Repre.i"t aici direct per oa"a dom"ului pri"- de 6o".a&ue# u"t i"te"de"tul lui) 0%d ici i colo capete acoperite) Toate p%l%riile (ur% coa e) "tr*u" cea +u"5 relu% Pe<rolle ) Iat%# dom"ilor# ceea ce am % v% pu") $i"ite5 $i"ite5 7% a cult%m5 tri&% mul-imea) 3irourile di" acea t% &alerie vor (i co" truite i livrate m'i"e) 3ravo5 E te ultima al% care "e*a mai r%ma ) 7u"t ultimele locuri) Tot urplu ul e te re-i"ut# !" a(ar% de apartame"tele particulare ale mo" e"iorului i ale doam"ei pri"-e e) 7pu"'"d ace te cuvi"te# alut%) Corul relu%@

NN

Paul Fval F val Cocoatul


,ie5 7u"t !" cri 5 7% (iu al "ai+ii5 Nu voi l% a % mi e ia r'"dul5 Nu m% mai !mpi"&e dum"eata5 Eti !" tare % +rutali.e.i o (emeie5 C%ci e a(lau acolo i (emei# tr%+u"icile ace tor doam"e ur'te care# !" .ilele "oa tre# !i perie pe trec%torii di" /urul 3ur ei c%tre orele dou% dup% amia.%) Ne!"dem'"aticule5 3%d%ra"ule5 ,o/icule5 Apoi# !"/ur%turi i c2el%l%ituri de (emei de a(aceri) Erau &ata % e ia de p%r) Cocarda e i Pa epoil coteau capul# % vad% mai +i"e !"c%ierarea# c'"d ua di" (u"dul %lii# ituat% !" patele e tradei# e de c2i e de perete) 6o".a&ue5 opti &a co"ul) Am'"doi !i coa er% di" i" ti"ct p%l%riile) "tr*adev%r# 6o".a&ue ap%ru !" v'r(ul e tradei# !"tov%r%it de doi ti"eri e"iori) Era !"c% (rumo # dei e apropia de ci"ci.eci de a"i) 7tatura lui !"alt% !i p% tra e !"trea&a uple-e) Nu avea "ici o cut% pe (ru"te# iar p%rul %u +o&at c%dea !" +ucle tr%lucitoare ca moala pe (racul de cati(ea "ea&r%# (%r% .or.oa"e) $uxul %u "u e a em%"a cu luxul lui Pe<rolle ) Fa+oul %u valora ci"ci.eci de mii livra# iar cola"ul ordi"ului +%tut !" diama"te# ce*l purta la &'t# di" care "umai o parte ap%rea de u+ ve ta de m%ta e al+%# valora u" milio" de livre) Cei doi ti"eri e"iori care*l urmau# C2aver"< cel mec2er# v%r pri" Never # i cel mai mic (iu al (amiliei de Navaille # purtau am'"doi mu t%-i# erau pudra-i i aveau u" moc de p%r u+ +u.a de /o ) Erau doi ti"eri (ermec%tori pu-i" cam e(emi"a-i# pu-i" o+o i-i# dar +i"e di pui# de o &ur% de ampa"ie !" ciuda orei mati"ale) i purtau m%t% urile i cati(elele cu o admira+il% i" ole"-%) 8e Navaille # me.i"ul# putea % ai+% dou%.eci i ci"ci de a"i) ,arc2i.ul de C2aver"< mer&ea pre dou%.eci de a"i) 7e oprir% am'"doi % privea c% !"v%lm%eala i i.+uc"ir% !"tr*u" 2o2ot i"cer de r' ) 8om"ilor# dom"ilor# pu e Pe<rolle co-'"du*i p%l%ria# pu-i" re pect# cel pu-i" pe"tru dom"ul pri"-5 6ata % e ia la +%taie# mul-imea e calm% ca pri" mi"u"e) To-i ca"dida-ii la t%p'"irea u"ei de p%r-ituri e !"cli"ar% di"tr*o# i"&ur% micare) Toate doam"ele (%cur% revere"-a de ri&oare) 6o".a&ue alut% uor cu m'"a i trecu u pi"'"d@ 6r%+ete*te# Pe<rolle # am "evoie de acea t% al%) 0ai5 Ce mutre5 .icea micul C2aver"< p"vmdu*i drept !" (a-% cu lor"io"ul) Navaille r'dea cu lacrimi i repet%@ 0ai5 Ce mutre5 Pe<rolle e apropia e de t%p'"ul %u) 7*au !"c%l.it tra"ic5 murmur% el) 0or pl%ti c't vom dori) Pu"e-i +oxele la licita-ie5 exclam% C2aver"<) A ta o % "e amu.e5 $i"ite5 pu e 6o".a&ue) Nu u"tem la o petrecere# "e+u"ule5 8ar ideea i e p%ru +u"% i ad%u&%5 Fie5 $a licita-ie5 Cu c't !"cepemO Ci"ci ute de livre pe lu"% pe"tru u" metru p%trat i /um%tate# r% pu" e Navaille # care credea c% cere u" pre- mare) G mie de livre pe"tru o %pt%m'"%5 .i e C2aver"<) 7% .icem o mie ci"ci ute de livre# pu e 6o".a&ue) 8%*i drumul Pe<rolle ) 8om"ilor# relu% ace ta adre '"du* e olicitatorilor# deoarece u"t ultimele locuri i cele mai +u"e))) vor (i atri+uite aceluia care o(er% mai mult) Num%rul ?BQ# o mie ci"ci ute de livre5 7e au.i u" murmur# dar "u e ridic% "ici u" &la ) Pe "ai+a# vere5 pu e C2aver"<) 7% v% dau o m'"% de a/utor5 Ai# apropii"du* e@

N>

Paul Fval F val Cocoatul


8ou% mii de livre5 exclam% el) Ca"dida-ii e privir% cu de."%de/de) 8ou% mii ci"ci ute5 .i e me.i"ul de Navaille # care vru % (ie mai &ro.av) Ca"dida-ii erioi erau co" ter"a-i) Trei mii5 tri&% cu &la &'tuit u" +urdu2o "e&u tor de l'"%) Ad/udecat5 pu e repede Pe<rolle ) 6o".a&ue !i aru"c% o privire cumplit%) Ace t Pe<rolle era u" cap ec) 7e temea % "u dea de cap%tul "e+u"iei ome"eti) ,er&e +i"e5 .i e Cocarda e) Pa epoil !i !mpreu"a e m'i"ile) A cult% i privea) Num%rul ?BR# co"ti"u% i"te"de"tul) Patru mii de livre# ro ti cu "ep% are 6o".a&ue) 8ar# o+iect% o v'".%toare de o+iecte de toalet%# a c%rei "epoat% e c% %tori e de cur'"d cu u" co"te# la pre-ul de dou%.eci de mii de ludovici c'ti&a-i !" trada Sui"campoix# dar e te a+ olut la (el) l iau5 tri&% u" (armaci t) 8au patru mii ci"ci ute5 upralicita u" marc2ita") Ci"ci mii5 Aa e mii5 Ad/udecat5 pu e Pe<rolle ) Num%rul ?B?))) $a o privire aru"cat% de 6o".a&ue ad%u&%@ $a .ece mii de livre5 Pe"tru u" metru p%trat i /um%tate5 exclam% Pa epoil uluit) Cocarda e ad%u&% cu &ravitate@ 8ou% treimi di"tr*u" morm'"t) $icita-ia era !" % !" toi) 7e apropia "e+u"ia) 7e certar% pe"tru "um%rul ?B? ca pe"tru o avere# i c'"d 6o".a&ue ceru pe"tru urm%toarea +ox% ci"ci pre.ece mii de livre# "ime"i "u e mai mir%) Ti"e-i eama c% e pl%tea cu +a"i pei"# !" +a"i de aur au !" o+li&a-ii emi e de tat) C"ul di" ecretarii lui Pe<rolle primea +a"ii# cel%lalt "ota !"tr*u" car"et "umele cump%r%torilor) C2aver"< i Navaille "u mai r'deau# admirau) G "e+u"ie de "ecre.ut# pu"ea marc2i.ul) Tre+uie % ve.i ca % cre.i aa ceva5 ripo t% Navaille ) Ai# p% tr'"du*i .'m+etul +at/ocoritor# 6o".a&ue ad%u&%@ A5 8om"ilor# Fra"-a e te o -ar% (rumoa %) 7% termi"%m5 Tot ce a mai r%ma e ac2i.i-io"ea.% pe dou%.eci de mii livre5 E pe &rati 5 exclam% micu-ul C2aver"<) ,ie5 ,ie5 ,ie5 e au.i di" !"v%lm%eal%) 3%r+a-ii e +%teau# (emeile c%deau pe /o # u(ocate au trivite) 8ar i ele tri&au di" (u"dul de."%de/dii lor@ ,ie5 ,ie5 ,ie5 Ai iar licita-ii# tri&%te de +ucurie i tri&%te de (urie) Aurul cur&ea !" valuri pe treptele e tradei care ervea drept te/&2ea) Cu pl%cere# dar i cu uimire vedeai c't de +ucuro &oleau toate ace te +u.u"are pli"e) Aceia care o+-i"u er% c2ita"-a o !"v'rteau dea upra capului) Plecau +e-i i "e+u"i# %*i veri(ice locurile cump%rate i % e pro-%pea c% !"%u"tru) Cei !"vi"i !i mul&eau p%rul di" cap) ,ie5 ,ie5 ,ie5 Pe<rolle i acoli-ii lui "u mai tiau pe ci"e % a culte) "cepea delirul) $a ultimele +oxe# parc2etul e umplu de '"&e) " cele di" urm%# "um%rul ?JB# acela m% urat &reit# care "u avea dec't /um%tate di" pa-iu# (u ad/udecat pe"tru dou%.eci i opt de mii de livre) Ai# !"c2i.'"du*i .&omoto car"etul# Pe<rolle .i e@ 8om"ilor# licita-ia *a !"c2eiat) 7e (%cu o clip% de t%cere ad'"c%) Ferici-ii po e ori ai de p%r-iturilor e privir% ului-i) 6o".a&ue !l c2em% pe Pe<rolle @

NQ

Paul Fval F val Cocoatul


Tre+uie % eli+era-i ala5 pu e el) 8ar# !" ace t mome"t# o alt% mul-ime e ivi !" ua ve ti+ulului# mul-ime de curte"i# "e&u tori# &e"tilomi# care ve"eau %*i pre.i"te oma&iile pri"-ului de 6o".a&ue) 7e oprir% la vederea locului ocupat@ I"tra-i# i"tra-i# dom"ilor# le .i e 6o".a&ue) 0om da lumea a(ar%) I"tra-i# ad%u&% C2aver"<) Aceti oame"i cum ecade v% vor revi"de cump%r%turile# dac% vre-i# cu u" +e"e(iciu de ut% la ut%) Ar (ace o &reeal%5 deci e Navaille ) 3u"% .iua# &ra ule Griol) Aici e te i.vorul +o&%-iei5 pu e ace ta alut'"du*l cu ad'"c re pect pe 6o".a&ue) Griol era u" t'"%r perceptor de mare viitor) Pri"tre al-ii puteau (i remarca-i Al+ret i Tara""e# (i"a"ciari cu"o cu-i# +aro"ul de 3at.# u" "eam- cum ecade ve"it la Pari pe"tru a !"cerca % e pervertea c%# vico"tele de la Fare# ,o"tau+ert# Noce# 6iro""e# u"i cu toate ali(iile# rude !"dep%rtate ale lui Never au av'"d ma"dat de !mputer"ici-i# cu to-ii co"voca-i de 6o".a&ue pe"tru o olem"itate la care vom a i ta cur'"d# adu"area de pre care vor+i e dom"ul de Pe<rolle ) Ai v'".areaO !"tre+% Griol) F%cut% pro t# r% pu" e cu r%ceal% 6o".a&ue) Au.i5 .i e Cocarda e di" col-ul %u) Pa epoil# care tra" pira cu pic%turi mari# r% pu" e@ Are dreptate5 6%i"ile a tea i*ar (i l% at i re tul pe"elor5) 8um"eavoa tr%# dom"ule de 6o".a&ue# prote t% Griol# % (ace-i o &a(% !" a(aceri5 Impo i+il5 Fudeca-i i voi5 Am cedat ultimele compartime"te cu dou%.eci i trei de mii# u"a pe te alta) Pe u" a"O Pe opt .ile5 Proa p%t o i-ii privir% atu"ci +oxele i pe cump%r%tori) 8ou%.eci i trei de mii livre5 repetar% !"tr*o pro(u"d% uluire) Ar (i tre+uit % !"cep cu acea t% ci(r%# pu e 6o".a&ue) Aveam !" m'"% aproape o mie de "umere) Ar (i (o t o dimi"ea-% de dou%.eci i trei de milioa"e# (%r% di cu-ie) 8ar ce# au tur+atO I*a cupri" (re"e.ia5 Ai vom vedea i altele5 Am !"c2iriat mai !"t'i curtea# apoi &r%di"a# apoi ve ti+ulul# c%rile# &ra/dul# depe"di"-ele# oproa"ele) Am a/u" la apartame"te i# la dracu5 mi*ar pl%cea % m% mut la 2a") 0ere# !l !"trerup e C2aver"<# !-i !"c2irie. camera mea de dormit# !" timpul .ilei) Pe m% ur% ce lip ete pa-iul# co"ti"u% 6o".a&ue !" mi/locul "oilor %i oa pe-i# (e+ra lor crete) Nu*mi mai r%m'"e "imic de!"c2iriat) Caut% +i"e# vere5 7% mai d%m ace tor dom"i pl%cerea u"ei mici licita-ii) $a cuv'"tul licita-ie# aceia care "u putu er% !"c2iria ceva e apropiar% iute@ Nimic# repet% 6o".a&ue) Apoi# r%.&'"di"du* e@ 3a da5 8ar ce a"umeO e au.i di" toate p%r-ile) Cuca c'i"elui meu) " &rupul curte"ilor i.+uc"i r' ul# dar +ie-ii "e&u tori "u r'deau) C%.u er% pe &'"duri) Crede-i c%*mi +at /oc# dom"ilorO pu e 6o".a&ue) Parie. c%# dac% vreau# mi e dau pe loc .ece mii de cu.i) Trei.eci de mii de livre5 exclamar% cu to-ii) Pe"tru cuca u"ui c'i"e5 Ai r' etele e du+lar%) 8ar# deodat%# !"tre Navaille i C2aver"<# care r'deau mai tare dec't to-i ceilal-i# ap%ru o+ra.ul u"ui cocoat cu p%rul (oarte ciu(ulit) C" &la pi-i&%iat i tremur%tor e au.i !" aceeai clip%) ,icul cocoat pu"ea@ Cump%r cuca c'i"elui pe"tru trei.eci de mii de livre5

NR

Paul Fval F val Cocoatul

Capitolul J Darnicii

Tre+uia % (ie u" cocoat (oarte detept# !" ciuda extrava&a"-ei pe care o comitea !" acea clip%) Avea privirea p%tru".%toare i "a ul acvili") Fru"tea i e de e"% +i"e u+ peruc% &rote c r%.vr%tit%# iar .'m+etul (i" i +at/ocoritor care i e i ca !" /urul +u.elor a"u"-a o irete"ie dr%cea c%) C" adev%rat cocoat) C't de pre &2e+# era mare i +i"e !"(ipt !" mi/locul patelui i e ridica %*i m'"&'ie &ruma.ul) 8i" (a-%# +%r+ia !i ati"&ea pieptul) Picioarele erau ciudat de(ormate# dar omul "* avea deloc acea l%+iciu"e prover+ial% care !" o-ete !"totdeau"a# o+li&atoriu# &2e+ul) Acea t% tra"ie (%ptur% purta u" co tum !"tre& de culoare "ea&r%# de o ri&uroa % dece"-%# ma"ete i /a+ou di" mu eli"% pli at%# de o al+ea-% tr%lucitoare) Toate privirile erau a-i"tite a upra lui i a ta "u p%rea %*l i"comode.e) 3ravo# !"-eleptule E op5 exclam% C2aver"<) Pari % (ii u" pecula"t !"dr%."e- i !"dem'"atic5 8e tul de !"dr%."e-# repet% cocoatul piro"i"du*l cu privirea# !"dem'"atic# vom vedea "oi5 6la ul lui (irav c'r-'ia ca o 2'r'itoare de copil) Toat% lumea repet%@ 3ravo# E op5 3ravo5 Cocarda e i Pa epoil "u e mai puteau mira de "imic) 3ra-ele le at'r"au de mult% vreme) 8ar &a co"ul !"tre+%# optit@ N*am cu"o cut oare "iciodat% vreu" &2e+o # +u"ul meu amicO Nu# dup% c't !mi ami"te c) Pe 8um"e.eul meu5 ,i e pare c% am v%.ut u"deva oc2ii %tia5 Ai 6o".a&ue !l privea pe pric2i"del cu deo e+it% ate"-ie Amice# .i e el# e pl%tete cu +a"i &2ea-%# tii a taO Atiu# r% pu" e E op# c%ci di" ace t mome"t "u mai avea alt "ume) C2aver"< !i (u e e "a) E op coa e di" +u.u"ar u" porto(el i pu e !" m'i"ile lui Pe<rolle ai.eci de +a"c"ote de tat de c'te ci"ci ute de livre) Te ateptai parc% % ve.i ace te 2'rtii pre c2im+'"du* e !" (ile al+e# at't de (a"ta tic% (u e e apari-ia omule-ului) 8ar erau !" cri uri +u"e i (rumoa e emi e de tat) 8%*mi c2ita"-a# .i e el) Pe<rolle !i d%du c2ita"-a) E op o !mp%turi i o pu e !" porto(el !" locul +a"c"otelor) Apoi# lovi"d !" car"et# .i e@ 3u"% a(acere5 $a revedere# dom"ilor5 7alut% politico pe 6o".a&ue i pe ceilal-i) Toat% lumea e d%du la o parte pe"tru a*l l% a % treac%) ,ai r'deau !"c%# dar parc% u" (el de (ior trecea pri" toate vi"ele celor pre.e"-i) 6o".a&ue r%ma e pe &'"duri) Pe<rolle i oame"ii %i !"cepeau %*i expedie.e pe cump%r%torii care ar (i i vrut % !"ceap% .iua de m'i"e) Priete"ii pri"-ului mai priveau i"c%# (%r% voie# ua pe care di p%ru e omule-ul !" "e&ru) 8om"ilor# pu e 6o".a&ue# !" timp ce e va ara"/a ala# v% ro& % m% urma-i !" apartame"tele mele) 9aidem5 .i e Cocarda e di" patele draperiei) Acum ori "iciodat%# % mer&em5 ,i*e (ric%# pu e timidul Pa epoil) Atu"ci# trec eu primul5 l lu% de m'"a pe Pa epoil i !"ai"ta pre 6o".a&ue cu p%l%ria !" m'"a)

N?

Paul Fval F val Cocoatul


H%u5 exclam% C2aver"< .%ri"du*i) 0%rul meu a vrut % "e dea i u" pectacol comic5 E .iua ma caradelor) 62e+o ul "u era r%u deloc# dar iat% cea mai (rumoa % perec2e de t'l2ari pe care i*am v%.ut !" via-a mea5 Cocarda e*/u"ior e uit% tr'm+ la el) Navaille # Griol i ceilal-i !"cepur% % e !"v'rt% !" /urul amicilor "otri# privi"du*i cu curio.itate) Fii prude"t5 opti Pa epoil la urec2ea &a co"ului) Ia te uit%5 .i e ace ta di" urm%) Wtia "*au v%.ut pro+a+il "iciodat% doi &e"tilomi de e 2ol+ea.% la "oi !" 2alul % ta5 Cel mare e de toat% (rumu e-ea5 .i e Navaille ) Eu# replic% Griol# !l plac mai mult pe cel mic) Nu mai e "ici o "i% de !"c2iriat) Ce dracu vi" % (ac% aiciO 8i" (ericire# e apropiau de 6o".a&ue# care*i .%ri i tre %ri) A25 .i e el) Ce dore c aceti vite/iO Cocarda e alut% cu acea &ra-ie "o+il% care*i !" o-ea (iecare &e t) Pa epoil e !"cli"% mai mode t# dar totui ca u" om um+lat pri" lume) 8up% ce aru"c% o privire a upra mul-imii de clivi i-i care*i +%tu e /oc de el# Cocarda e*/u"ior ro ti cu &la puter"ic i limpede ace te cuvi"te@ Ace t &e"tilom i cu mi"e# vec2i cu"oti"-e de*ale mo" e"iorului# ve"im %*i pre.e"t%m oma&iile "oa tre) A25 exclam% di" "ou 6o".a&ue) 8ac% mo" e"iorul e ocupat cu a(aceri mai importa"te# relu% &a co"ul care e !"cli"% di" "ou# vom reve"i la or% pe care va +i"evoi % "e*o i"dice) Aa vom (ace# +ol+oro i Pa epoil) 0om avea o"oarea % reve"im) 7alutar% pe"tru a treia oar%# apoi luar% am'"doi o po.i-ie m'"dr% cu m'"a pe m'"erul %+iei) Pe<rolle 5 tri&% 6o".a&ue) I"te"de"tul tocmai i.+uti e % coat% a(ar% ultimul +e"e(iciar al +u"ului ad/udecat) i recu"oti pe aceti +%ie-i (rumoiO !l !"tre+% 6o".a&ue) 8u*i la +uc%t%rie) 7% m%"'"ce i % +ea) 8% (iec%ruia c'te o 2ai"% "ou%# i % atepte ordi"ele mele5 A25 ,o" e"iore5 exclam% Cocarda e) 6e"ero pri"-5 pu e Pa epoil) 8uce-i*v%5 ordo"% 6o".a&ue) 7e !"dep%rtar% mer&'"d de*a*"d%r%telea# alut'"d "e!"cetat matur'"d podeaua cu pe"ele vec2i ale p%l%riilor) C'"d a/u" er% (a-a celor ce r' e er% de ei# Cocarda e !i !"(ip e p%l%ria pe*o urec2e i ridic% cu v'r(ul padei mar&i"ea .dre"-uit% a ma"tiei) Fratele Pa epoil !l imit% c't putu de +i"e) Am'"doi# eme-i# m'"dri# cu "a ul !" v'"t# cu pum"ul !" old# (ul&erau cu priviri cumplite pe aceia care !i +%tu er% /oc de ei) 7tr%+%tur% apoi ala !" urma lui Pe<rolle i a/u" er% la +uc%t%rie# u"de m'"car% cu at'ta# po(t%# !"c't !i uimir% pe to-i ervitorii pri"-ului) Tot m'"c'"d# Cocarda e*/u"ior pu"ea@ *Ei# ve.i +i"e# a dat "orocul pe te "oi5 7% dea 8om"ul5 r% pu"dea cu &ura pli"% (ratele Pa epoil# care era !"totdeau"a mai pu-i" e"tu.ia t) G2# vere5 .i e C2aver"< pri"-ului dup% plecarea celor doi) 8e c'"d te (olo eti de a eme"ea culeO 6o".a&ue privi !" /ur cu oc2i vi %tori i "u r% pu" e) Cu toate ace tea# dom"ii di" !"c%pere# vor+i"d de tul de tare) 7% (ie au.i-i de pri"-# !i aduceau laude i !i (%ceau curte ci" tit) To-i erau "o+ili cam rui"a-i# au (i"a"ciari cam p%ta-i@ "ici u"ul di"tre ei "u comi e e !"c% vreo (apt% pedep it% dup% le&e# dar "ici u"ul "u era u% de +i eric%) Cu to-ii# de la primul p'"% la ultimul# aveau "evoie de 6o".a&ue# u"ul pe"tru u" lucru# altul pe"tru altceva) 6o".a&ue era !" mi/locul lor e"ior i re&e# ca u"ii patricie"i di" Roma vec2e pri" mul-imea 2%me it% a clie"-ilor lor) 6o".a&ue !i -i"ea !" m'"a di" cau.a am+i-iilor# i"tere elor# "evoilor i viciilor lor)

>U

Paul Fval F val Cocoatul


7i"&urul care p% tra e o p%rticic% de i"depe"de"-% era t'"%rul marc2i. de C2aver"<# prea "e+u" pe"tru a pecula# prea "ep% %tor pe"tru a e vi"de) Crmarea ace tei pove tiri va ar%ta ce voia % (ac% 6o".a&ue cu ei# c%ci# la prima vedere# a/u" cum era la apo&eul +o&%-iei i al puterii# +ucur'"du* e i de (avoarea cur-ii# 6o".a&ue "u p%rea % ai+% "evoie de "ime"i) Ai e vor+ete de pre mi"ele di" Peru5 .icea &ra ul Griol timp ce t%p'"ul t%tea deoparte) Palatul dom"ului pri"- valorea.% el i"&ur c't i toate mi"ele lui) Griol era roto(ei ca o +il%# cu o+ra/ii rume"i# dolo(a"i# i &'('ia tot timpul) 8om"ioarele de la Gper% co" im-eau %*i +at% /oc amical de el# cu toate c% avea +a"i i era di pu % c2eltuia c%) "tr*adev%r# aici e te u" adev%rat Eldorado# replic% Tara""e# om de (i"a"-e# l%+%"o& i (irav) Ca a de aur5 ad%u&% dom"ul de ,o"tau+ert) 7au mai cur'"d Ca a de diama"t5 8a5 tradu e i +aro"ul de 3at.# cu u" puter"ic acce"t &erma"# te tiama"t mai de&ra+%5 ,ai mul-i "o+ili de eam% ar tr%i u" a" !"tre& cu ve"itul u"ei i"&ure %pt%m'"i pe care*l reali.ea.% dom"ul de 6o".a&ue# pu e 6iro""e) A ta deoarece pri"-ul de 6o".a&ue e te re&ele celor mai de eam% e"iori# .i e Griol) 6o".a&ue# vere# exclam% C2aver"< cu u" aer vred"ic de mil%# te implor# mut%*te de aici# c%ci alt(el o a"alele a tea plicticoa e vor dura p'"% m'i"e) Pri"-ul p%ru % e tre.ea c%) 8om"ilor# pu e el# (%r% % r% pu"d% t'"%rului marc2i.# c%ci "u*i pl%cea .e(lemeaua# (i-i ama+ili i urma-i*m% !" apartame"tul meu# deoarece ala a ta tre+uie % (ie eli+erat%) C'"d a/u" er% cu to-ii !" ca+i"etul lui 6o".a&ue# co"ti"u%@ Ati-i de ce v*am co"vocat# dom"ilorO Am au.it vor+i"du* e de u" co" iliu de (amilie# r% pu" e Navaille ) Ceva mai importa"t dec't a ta# dom"ilor# o adu"are olem"%# u" tri+u"al de (amilie# !" care alte-a* a re&al% re&e"tul va (i repre.e"tat de trei di"tre primii dem"itari ai re&atului@ preedi"tele de $amoi&"o"# marealul de 0illero< i vicepreedi"tele 8 Ar&e" o") 8race5 .i e C2aver"<) 8ar ce# e vor+a de ucce iu"ea la tro"O ,arc2i.e# .i e cu a prime pri"-ul# vom di cuta lucruri erioa e) Cru-%*"e5 N*ave-i cumva# dra&% vere# !"tre+% C2aver"< care !"cepu % cate cu a"ticipa-ie# c'teva al+ume cu tampe pe"tru a m% amu.a !" timp ce ve-i ta erioiO 6o".a&ue .'m+i pe"tru a*l (ace % tac%) Ai de pre ce e vor+a# pri"-eO !"tre+% dom"ul de ,o"tau+ert) E te mome"tul %*mi dovedi-i devotame"tul# dom"ilor# r% pu" e 6o".a&ue) Cu u" i"&ur tri&%t exclamar%@ 7u"tem &ata5 Pri"-ul alut% i .'m+i) 0*am co"vocat aici# !"deo e+i pe voi# Navaille # 6iro""e C2aver"<# Noce# ,o"tau+ert# C2oi <# $avallade# etc# !" calitatea voa tr%# de rude ale lui Never ) 8um"eata# Griol# ca !" %rci"at de a(aceri al v%rului "o tru de C2atillo") 0oi doi# Tara""e i Al+ret ca ma"datari ai celor doi C2atellux))) 8ac% "u*i vor+a de ucce iu"ea la tro"ul 3ur+o"ilor# !"trerup e C2aver"<# e pare c% va (i pu % mote"irea lui Never pe tapet# "u*i aaO 7e va 2ot%r! a upra +u"urilor lui Never i a upra altor a(aceri# r% pu" e 6o".a&ue) Ai ce dracu ai "evoie de +u"urile lui Never # dum"eata# vere# care c'ti&i u" milio" pe or%O 6o".a&ue t%cu o clip% p'"% c'"d r% pu" e) 7u"t oare i"&urul i"tere atO !"tre+% el apoi cu u" acce"t co"vi" ) Nu tre+uie % v% (ac i vou% o avereO

>1

Paul Fval F val Cocoatul


" adu"are e produ e o vie micare de recu"oti"-%) Toate (e-ele erau mai mult au mai pu-i" !"duioate) Ati-i# pri"-e# pu e Navaille # pute-i co"ta pe mi"e5 Ai pe mi"e5 exclam% 6iro""e) Ai pe mi"e5 Ai pe mi"e5 Ai pe mi"e# +i"e!"-ele 5 .i e C2aver"< dup% to-i ceilal-i) A vrea doar % tiu))) 6o".a&ue !l !"trerup e pe"tru a pu"e cu o m'"drie a pr%@ Eti prea curio # "epoate5 A ta te va pierde) Aceia care u"t al%turi de mi"e# !"-ele&e +i"e ace t lucru# tre+uie % urme.e cu 2ot%r're calea mea# +u"% au rea# dreapt% au !"tortoc2eat%) 8ar totui))) E voi"-a mea5 Fiecare e li+er % m% urme.e au % r%*r"!"% !" urm%# dar orici"e e oprete# rupe de +u"% voie pactul# "u*l mai cu"o c) Cei ce u"t cu mi"e tre+uie % vad% cu oc2ii mei# % aud% pri" urec2ile mele# % &'"dea c% cu i"teli&e"-a mea) R% pu"derea "u cade a upra acelora care co" tituie +ra-ele# ci a upra mea# care u"t capul) "-ele&i +i"e# marc2i.e# "u vreau dec't a eme"ea priete"i5 Ai "oi "u cerem dec't u" lucru# ad%u&% Navaille # c% ilu tra "oa tr% rud% % "e arate calea) Puter"ice vere# .i e C2aver"<# !mi e te oare !"&%duit % v% adre e. cu mode tie i cu re pect o !"tre+areO Ce tre+uie % (acO 7% taci i %*mi dai votul !" co" iliu) C2iar de*ar (i % /i&"e c devotame"tul emo-io"a"t al priete"ilor "otri# vere# v% voi pu"e c% -i" la votul meu aproape tot at't de mult ca la u" pa2ar de ampa"ie &ol# dar))) Nici u" dar5 !l !"trerup e 6o".a&ue) Ai to-i repetar% cu e"tu.ia m@ Nici u" dar5 Ne vom tr'"&e !" /urul mo" e"iorului# ad%u&% &ra ul Griol) ,o" e"iore# ad%u&% i Tara""e# perceptorul# purt%tor de pad% tie (oarte +i"e %*i ami"tea c% de aceia care*l erve c5 I"vita-ia putea % "u (ie (%cut% cu !"dem'"are# dar cel pu-i" era direct%) Fiecare adopt% o expre ie de i"di(ere"-% pe"tru a "u avea aerul de a (i complice) C2aver"< adre % lui 6o".a&ue u" ur' trium(%tor i +at/ocoritor) 6o".a&ue !l ame"i"-% cu de&etul# aa cum te por-i cu u" copil r%u) i trecu e up%rarea) Aprecie. cel mai mult devotame"tul lui Tara""e# pu e el cu o uoar% "ua"-% de di pre- !" &la ) Tara""e# priete"e# vei c%p%ta (erma de la Eper"e<) A25 Pri"-e5 .i e perceptorul) Nici u" (el de mul-umire# !l !"trerup e 6o".a&ue) 8ar te ro&# ,o"tau+ert# de c2ide (erea tra# "u m% imt +i"e) To-i e "%pu tir% pre (ere tre) 6o".a&ue era (oarte palid i picuri de udoare !i -'"eau de u+ p%r) i muie +ati ta !" pa2arul de ap% pe care i*l adu e 6iro""e i o pu e pe (ru"te) C2aver"< e apropia e cu !"&ri/orare "epre(%cut%) Nu*i "imic# pu e pri"-ul# o+o eala))) Am petrecut "oaptea a ta la re&e i am (o t o+li&at % a i t la ceremo"ialul cul%rii lui) Ce dracu ai "evoie % te omori !" (elul % taO exclam% C2aver"<) Ce poate (ace re&ele pe"tru dum"eataO A putea c2iar pu"e# ce poate (ace +u"ul 8um"e.eu pe"tru dum"eataO " privi"-a +u"ului 8um"e.eu "u i e putea reproa "imic lui 6o".a&ue) 8ac% e cula prea de dimi"ea-%# o (%cea cu i&ura"-% ca % e roa&e) i tr'" e m'"a lui C2aver"<) Putem pu"e c% ar (i pl%tit +ucuro cu pre- +u" r% pu" ul la !"tre+area lui C2aver"<) I"&ratule5 opti el) Cre.i c% olicit pe"tru mi"eO Curte"ii lui 6o".a&ue erau pe pu"ctul % !"&e"u"c2e.e) C2aver"< !i -i"u &ura) 0ai# dom"ilor5 co"ti"u% pri"-ul) Ce (ermec%tor copil e re&ele "o tru5 0% cu"oate pe "ume i m% !"trea+% !"totdeau"a ce mai (ac +u"ii mei priete"i5

>B

Paul Fval F val Cocoatul


Cu*adev%rat5 relu% corul) C'"d dom"ul re&e"t# care era !" iatac cu 8oam"a Palati"%# a tra perdelele# t'"%rul $udovic a ridicat (rumoa ele ale pleoape !"c%rcate !"c% de om" i# !" clipa aceea# "i *a p%rut c% apare aurora) Aurora cu de&ete tra"da(irii5 pu e i"cori&i+ilul C2aver"<) To-i ar (i vrut %*l lovea c% cu pietre pe"tru replic%) T'"%rul "o tru re&e# co"ti"u% 6o".a&ue# a !"ti" m'"a alte-ei* ale re&ale# apoi# .%ri"du*m%# .i e@ Ei# +u"% dimi"ea-a# pri"-e) 0*am !"t'l"it !" eara trecut% pe Ccur *la* Rei"e# !"co"/urat de curte"ii dom"iei*voa tre) 0a tre+ui % mi*l dai pe dom"ul de 6iro""e# care e te u" c%l%re- uper+5))) 6iro""e !i du e mama la i"im%) Ceilal-i !i mucar% +u.ele) Ai dom"ul de Noce !mi place (oarte mult# co"ti"u% 6o".a&ue# raport'"d cuvi"tele aute"tice ale ma/e t%-ii ale) Ai ace t dom" de 7alda&"e# pe"tru "umele lui 8um"e.eu# tre+uie % (ie u" va/"ic r%.+oi"ic# ad%u&% re&ele) $a ce +u" toate a teaO !l opti C2aver"< la urec2e) 7alda&"e e te a+ e"t) "tr*adev%r# "u mai (u e e v%.ut di" a/u"# "ici +aro"ul de 7alda&"e# "ici cavalerul de Fae".a) 6o".a&ue co"ti"u% (%r% % ia !" eam% !"treruperea) ,a/e tatea* a mi*a vor+it de dum"eata# ,o"tau+ert# i de dum"eata# C2oi <# i de al-ii) Ai ma/e tatea* a# !"trerup e micul marc2i.# a +i"evoit oare % o+ erve !"(%-iarea "o+il% i de +u" &u t a dom"ului de Pe<rolle O ,a/e tatea* a "*a uitat pe "ime"i a(ar% de dum"eata# replic% cu a prime 6o".a&ue) Aa*mi tre+uie5 pu e C2aver"<) 7%*mi (ie de !"v%-%tur%5 7e cu"oate la Curte a(acerea dumitale cu mi"ele# Al+ret# co"ti"u% 6o".a&ue) Ai Griol# mi*a pu re&ele r'.'"d# ti-i# mi *a pu c% va (i cur'"d mai +o&at dec't mi"eO C't% !"-elepciu"e5 Ce t%p'" vom avea "oi5 Era u" tri&%t &e"eral de admira-ie) 8ar# relu% 6o".a&ue cu u" .'m+et (i" i +u"# a tea "u* dec't vor+e# lav% 8om"ului5 Am avut i ceva mai +u"5 Te a"u"-# priete"e Al+ret# c% -i *a em"at co"ce iu"ea) Ci"e "*ar (i omul dom"iei*voa tre# pri"-e5 exclam% Al+ret) Griol# ad%u&% pri"-ul# ai u" titlu de "o+le-e# te po-i duce la dK9o.ier pe"tru +la.o") 6ra ul e um(l% ca o mi"&e i era c't pe*aci % crape) Griol5 exclam% C2aver"<) Iat%*te v%r cu re&ele# tu care ai deve"it v%rul !"tre&ii tr%.i 7ai"t*8e"i ))) 3la.o"ul t%u e &ata (%cut@ aur# cu trei (u"duri de pa"talo" a.ur4 i pe dea upra# o +o"et% de "oapte -e ut% di" (l%c%ri# cu acea t% devi.%@ Ctile dulci ) Cei de (a-% au r' # !" a(ar% de Griol i 6o".a&ue) Griol e "% cu e !" col-ul tr%.ii ,auco" eil# !"tr*o pr%v%lie de +o"ete) 8ac% C2aver"< ar (i p% trat ace te vor+e pe"tru upeu# cu i&ura"-% c% ar (i avut u" ucce mo" tru) 8um"eata# Navaille # ai o+-i"ut pe" ia# co"ti"u% dom"ul de 6o".a&ue# provide"-a lor vie) ,o"tau+ert# dum"eata ai o+-i"ut +revetul cerut) ,o"tau+ert i Navaille aveau remuc%ri (ii"dc% i ei r' e er%) Noce# co"ti"u% pri"-ul# m'i"e te vei urca !" caletile di" uita re&elui) 6iro""e# !-i voi pu"e ce am o+-i"ut pe"tru dum"eata c'"d vom r%m'"e i"&uri) Noce (ui mul-umit) 6iro""e c2iar mai mult) Co"ti"u'"d irul &e"ero.it%-ilor# care "u*l co tau "imic# 6o".a&ue tri&% pe r'"d "umele tuturor) Nime"i "u (u uitat# "ici c2iar +aro"ul de 3at.) 9aide# marc2i.e# vi"o# pu e el la urm%) Eu5 e mir% C2aver"<) 0i"o# copil ali"tat5 0ere# !mi cu"o c oarta5 exclam% &lumi"d marc2i.ul) To-i verii "otri co"di cipoli care au (o t cumi"-i au (o t recompe" a-i))) Eu !" % pot ri ca doar % (iu pu la p'i"e i ap%) A25 ad%u&% lovi"du* e cu pum"ii !" piept# imt c% am meritat*o di" pli")

>I

Paul Fval F val Cocoatul


8om"ul de Fleur<# preceptorul re&elui# era i el la ceremo"ialul cul%rii de dimi"ea-%# pu e 6o".a&ue) 3i"e!"-ele # .i e marc2i.ul# e o+li&a-ia lui) 8om"ul de Fleur< e ever) E me eria lui) 8om"ul de Fleur< a a(lat pove tea ta de la Feuilla"ti"e i dom"ioara de Clermo"t) 0ai5 exclam% Navaille ) 0ai5 0ai5 repetar% Griol i ceilal-i) Ai tu# vere# ai (%cut ceva % "u (iu exilatO .i e C2aver"<) ,ul-umirile mele5 Nu era vor+a de exil# marc2i.e) Atu"ci# de pre ce era vor+a oareO 8e pre 3a tilia) Ai m*ai c%pat de 3a tiliaO !-i mul-ume c de dou% ori) Am (%cut i mai mult# marc2i.e) ,ai mult# vereO Tre+uie oare % m% pro ter"e.O ,oia ta de la C2a"eille a (o t co"(i cat% pe vremea r%po atului re&e) Pe vremea edictului de la Na"te # da) Aducea u" ve"it +u" moia de la C2a"eille O 8ou%.eci de mii de &al+e"i# vere# pe"tru mai pu-i" de /um%tate m*a vi"de diavolului) Ti *a !"apoiat p%m'"tul) Cu adev%ratO exclam% micul marc2i.) Apoi# !"ti".'"d m'"a lui 6o".a&ue# pu e cu mult% erio.itate@ Atu"ci# *a (%cut# m% dau diavolului5 6o".a&ue e !"cru"t%) "tre&ul ce"aclu "u atepta dec't u" em" pe"tru a*l (ace de r' ) C2aver"< !i plim+% a upra lor privirea di pre-uitoare) 0ere# ro ti el domol i cu &la c%.ut# !-i ure. "umai (ericire) 8ar# dac% ar ve"i .ile &rele# mul-imea di" /urul dumitale *ar r%ri) Nu i" ult pe "ime"i# a ta*i re&ula) 8e*ar (i atu"ci % r%m'" i"&ur# vere# "u te voi p%r% i)

Capitolul N Unde se e plic a!sena lui Faenza i "aldagne

mp%r-irea (avorurilor e termi"a e) Noce e &'"dea la co tumul cu care e va urca a doua .i !" caletile re&elui) Griol# care de ci"ci mi"ute era &e"tilom# !"cepu e %*i caute tr%moii pe vremea 7('"tului $udovic1I) Toat% lumea era mul-umit%) 8om"ul de 6o".a&ue "u*i pierdu e vremea de&ea+a la ceremo"ia tre.irii ma/e t%-ii ale) 0ere# .i e totui micul marc2i.# "u u"tem !"c% c2it# !" po(ida cadoului mi"u"at pe care mi l*ai (%cut) Ce*-i mai tre+uieO Nu tiu dac% e di" cau.a a(acerii de la Feuilla"ti"e i a dom"ioarei de Clermo"t# dar 3oi *Ro e a re(u.at cu !"c%p%-'"are %*mi dea o i"vita-ie pe"tru er+area de a t%* ear% de la Palai *Ro<al) ,i*a pu c% toate -idulele au (o t di tri+uite)

1I

$udovic al I=*lea# re&e al Fra"-ei !"tre 1BB> i 1BQU)

>J

Paul Fval F val Cocoatul


Cred i eu5 exclam% Griol) 7e vi"deau cu o prim% de .ece ludovici !" trada Sui"oampoix a.i*dimi"ea-%) 3oi *Ro e tre+uie % (i c'ti&at ci"ci au a e ute de mii de livre la trea+a a ta) 8i" care /um%tate pe"tru +u"ul a+ate 8u+oi # t%p'"ul %u5 Am v%.ut cum *a v'"dut o i"vita-ie cu ci"ci.eci de ludovici# ad%u&% Al+ret) N*au vrut %*mi dea u"a "ici la ai.eci5 upralicita Tarra""e) E +%taie pe ele5 $a ora a ta "ici "u mai au pre-) 8i" cau.% c% er+area va (i ple"did%# dom"ilor# pu e 6o".a&ue) To-i cei ce vor (i pre.e"-i vor avea +revet de avere au de "o+le-e) Cred c% "u i*a trecut pri" &'"d dom"ului re&e"t % (ac% pecul% cu -idulele# dar lucrul ace ta e te mica "e"orocire a vremurilor "oa tre i# pe le&ea mea# "u v%d "ici u" r%u !" (aptul c% 3oi *Ro e au a+atele au (%cut o a(acere cu (leacurile a tea) Aadar# aloa"ele re&e"tului e vor umple de am ari i de tra(ica"-i5 o+ erv% C2aver"<) E "o+ilimea de m'i"e# replic% 6o".a&ue# de*aici vi"e c2im+area) C2aver"< !l +%tu pe um%r pe Griol) Tu# care eti "o+il de a.i# pu e el# cum te vei uita de u la acei oame"i de m'i"eO Tre+uie % pu"em o vor+% de pre acea t% er+are) Ideea o avu e e co-ia"ul $aL i tot el (%cea c2eltuielile e"orme) Tre+uia % repre.i"te trium(ul im+olic al i temului %u# cum e pu"ea pe atu"ci# co" tatarea o(icial% i .&omotoa % a victoriei creditului a upra +a"ilor &2ea-% comerciali.a-i) Ai# pe"tru ca acea t% ova-ie % ai+% mai mult% olem"itate# $aL o+-i"u de la P2ilippe dKGrlea" %*i !mprumute aloa"ele i &r%di"ile de la Palai *Ro<al) ,ai mult c2iar# i"vita-iile erau (%cute !" "umele re&e"tului i# pri" ace t implu (apt# trium(ul .eului*2!rtie deve"ea o %r+%toare "a-io"al%) 7e pu"ea c% $aL pu e e la di po.i-ia ca ei re&e"tului ume (a+uloa e# ca "imic % "u lip ea c% pre ti&iului ace tei petreceri) Tot ce putea produce ri ipa cea mai "e+u"ea c%# tre+uia % !"m%rmurea c% oc2ii i"vita-ilor) 7e vor+ea mai ale de (ocul de arti(icii i de pre +alet) Focul de arti(icii# coma"dat cavalerului 6io/a# tre+uia % reproduc% &i&a"ticul palat a(lat !" proiect# co" truit de $aL pe malurile (luviului ,i i ipi) 7e tia +i"e c% ome"irea "u tre+uia % ai+% dec't o i"&ur% mi"u"e@ palatul de marmur%# !mpodo+it cu tot aurul i"util pe care creditul victorio !l cotea di" circula-ie) C" palat mare c't u" ora# u"de vor (i expu e toate +o&%-iile metalice ale &lo+ului) Ar&i"tul i aurul "u erau +u"e dec't pe"tru aa ceva) 3aletul# oper% ale&oric% dup% &u tul timpului# tre+uie i el % repre.i"te creditul# per o"i(ic'"d !"&erul p%.itor al Fra"-ei# care o ae.a !" (ru"tea "a-iu"ilor) Nu mai exi ta (oamete# "u mai exi ta mi.erie# "u mai exi tau r%.+oaie5 Creditul# ace t al doilea me ia trimi de +u"ul 8um"e.eu# avea % d%ruia c% !"tre&ului &lo+ p%m'"te c deliciile recucerite ale paradi ului tere tru) 8up% er+area di" acea t% "oapte# creditul .ei(icat "u mai avea "evoie de u" templu) Po"ti(ii exi tau di"ai"te) 8om"ul re&e"t (ixa e "um%rul i"vita-ilor la trei mii) 8u+oi !"trei# pe u+ m'"a# "um%rul# 3oi *Ro e# mae tru de ceremo"ie# !l du+la pe (uri) " epocile !" care dom"ete i"(lue"-a /ocului de +ur %# upra*pro(itul di" pecula-ii e vira pe te tot# "imic "u cap% i"(lue"-ei ei copleitoare) Aa cum vede-i !" cartierele comerciale de la peri(erie# copii care a+ia mer& (ac tra(ic cu /uc%riile i (ac reclam%# +'l+'i"du* e# u"ei turte dulci !"cepute# u"ui .meu rupt !" ('ii au u"ei /um%t%-i de du.i"% de +ile4 la (el# c'"d (e+ra peculei cupri"de u" popor !"tre& copiii cei mari e apuc% % v'"d% cu upra*pre- tot ce e caut%# tot ce are trecere@ li tele de +ucate ale re taura"tului la mod%# (aturile teatrului de ucce # cau"ele u"ei +i erici a&lomerate) Ai toate ace te lucruri e (ac pe (a-%# (%r% ca ci"eva % e (ormali.e.e) 8oam"e5 8om"ul de 6o".a&ue &'"dea la (el ca toat% lumea c'"d r% pu"dea@ %u vd nici un ru n fa!tul c +ois-Rose c$tig cinci sau ase sute de mii de livre din fleacurile astea.

>N

Paul Fval F val Cocoatul


,i e pare c% am au.it pu"'"du*i* e lui Pe<rolle # co"ti"u% el ati"&'"du*i porto(elul# cum i *au o(erit dou% au trei mii de ludovici pe"tru pac2etul de -idule pe care alte-a* a a avut ama+ilitatea % mi*l trimit%) Ptiu5 Rui"e5 $e*am p% trat pe"tru priete"ii mei) 7e au.i u" +ravo !"delu"&at) ,ai mul-i di"tre aceti dom"i aveau i"vita-ii !" +u.u"ar# dar "u tric% % ai mai multe# c'"d valorea.% c'te o ut% de pi toli +ucata) Nici "u putea exi ta u" om mai ama+il dec't dom"ul de 6o".a&ue !" acea t% dimi"ea-%) i de c2i e porto(elul i aru"c% pe ma % u" pac2et mare de carto"ae tra"da(irii# !mpodo+ite cu !"c'"t%toare vi"iete# care toate repre.e"tau# pri"tre amorai !m+r%-ia-i i &2irla"de de (lori# Creditul# marele Credit# -i"'"d !" m'"% u" cor" al a+u"de"-ei) 7e (%cu !mp%r-eala) Fiecare lu% pe"tru el i pe"tru amicii %i# !" a(ar% de micul marc2i.# care mai era !"c% u" pic &e"tilom i "u revi"dea "imic di" ce i e d%ruia) No+ilul Griol avea# dup% c't e pare# u" "um%r co" idera+il de priete"i# c%ci !i umplu +u.u"arele) 6o".a&ue !i privea) Privirea*i !"t'l"i oc2ii lui C2aver"<# i am'"doi !"cepur% % r'd%) 8ac% vreu"ul di"tre aceti dom"i !i !"c2ipuia c%*l duce de "a pe 6o".a&ue# e !"ela@ pri"-ul tia ce vrea# de&etul %u mic era mai puter"ic dec't o du.i"% de Grioli !"mul-i-i cu ci"ci.eci de 6iro""i au ,o"tau+eri) 0% ro&# dom"ilor# % +i"evoi-i a l% a dou% i"vita-ii pe"tru Fae".a i 7alda&"e) " adev%r# m% mir c% "u*i v%d aici) Era de "eco"ceput ca Fae".a i 7alda&"e % lip ea c% la apel) 7u"t (ericit# relu% 6o".a&ua# !" timpul c't avea loc &oa"a dup% i"vita-iile cotate !" trada Sui"campoix# u"t (ericit c% am putut (ace i ace t "e!" em"at lucru pe"tru voi) Ami"ti-i*v% +i"e@ pretuti"de"i pe u"de voi trece eu# ve-i trece i voi) 7u"te-i !" /urul meu u" +atalio" acru@ e te !" i"tere ul vo tru % m% urma-i# i"tere ul meu e te % v% -i" totdeau"a capul dea upra mul-imii) Pe ma % "u mai r%ma er% dec't cele dou% i"vita-ii pe"tru 7alda&"e i Fae".a) Au re!"ceput % a culte cu ate"-ie i re pect cuvi"tele t%p'"ului lor) Nu mai am % v% pu" dec't u" i"&ur lucru# termi"% 6o".a&ue) Cur'"d vor avea loc eve"ime"te care vor (i e"i&me pe"tru voi) Nu cerceta-i "iciodat%) Nu cer# ci v% ordo" ace t lucru# "u c%uta-i "iciodat% motivele comport%rii mele) Prelua-i doar cuv'"tul de ordi"e i executa-i*l5 8ac% drumul e lu"& i &reu# % "u v% pe e# (ii"dc% v% a(irm pe o"oarea mea c% "orocul e a(l% la cap%tul ace tui drum) 0% vom urma5 exclam% Navaille ) Cu to-ii c'-i u"tem5 ad%u&% 6iro""e) Ai Griol# rotu"d ca u" +alo"# co"c2i e cu u" &e t cavalere c@ 8e*ar (i i !" iad5 Pe dracu# vere5 pu e C2aver"< cu /um%tate &la ) Ce i"ceri priete"i avem aici5 A putea % parie. c%))) C" tri&%t de urpri"dere i de admira-ie !l !"trerup e) El !" ui r%ma e cu &ura c% cat% v%.'"d o (at%# de o (rumu e-e de %v'rit%# care e ar%ta e pe "eateptate !" pra&ul camerei de dormit a lui 6o".a&ue) Era limpede c% "u e atepta e % &% ea c% acolo at'ta lume) Trec'"d pra&ul# o+ra.ul ei (oarte t'"%r# tr%lucitor de ve elia copil%rea c%# era lumi"at de u" .'m+et /uc%u) $a vederea tovar%ilor lui 6o".a&ue e opri# l% % !" /o cu repe.iciu"e voalul de da"tel% !"&reu"at de +roderii i r%ma e "emicat% ca o tatuie (ermec%toare) C2aver"< o or+ea di" oc2i) Ceilal-i e tr%duiau di" &reu %*i !"(r'"&% privirile curioa e) 6o".a&ue# care la !"ceput (%cu e o micare de "emul-umire# !i reve"i i e !"drept% pre "oua ve"it%) i lu% m'"a# pe care o du e la +u.e cu mai mult re pect dec't &ala"terie) Fata "u coa e "ici u" cuv'"t) E (rumoa a olitar%5 murmur% C2aver"<) 7pa"iola5 ad%u&% Navaille ) Aceea pe"tru care pri"-ul -i"e !"c2i % c% u-a di" patele +i ericii 7ai"t*,a&loire5

>>

Paul Fval F val Cocoatul


Ai admirau# c% adev%ra-i cu"o c%tori# t%tur% !" acelai timp upl% i "o+il%# &le."a adora+il% ataat% la u" picior de .'"%# ple"dida cu"u"% de p%r de # m%t% o i mai "e&ru ca moala) Necu"o cut% purta o toalet% de ora# a c%rei +o&%-ie alea % dovedea c% era (emeie de lume i o purta cu ele&a"-%) 8om"ilor# .i e pri"-ul# c2iar a t%.i tre+uie % vede-i acea t% t'"%r% i cump% copil%# c%ci !mi e te cump% di" mai multe motive) Ai# o pu" u i tare# c% "u ocoteam % o vede-i at't de cur'"d) Nu*mi (ac o"oarea % v% pre.i"t dom"iei* ale !" ace t mome"t# "u am vreme) Atepta-i*m% aici# v% ro&) 0om avea "evoie de dum"eavoa tr% !"dat%) $u% m'"a (etei i o co"du e !" apartame"tul %u# a c%rui u% e !"c2i e !" urma lor) Pe loc (e-ele curte"ilor e c2im+a er%# " a(ar% de a t'"%rului marc2i. de C2aver"<# care r%ma e "ecuvii"cio ca i mai !"ai"te) 7t%p'"ul "u mai era de (a-%@ to-i aceti colari +%r+oi erau !" vaca"-%5 "tr*u" cea +u"5 exclam% 6iro""e) 7% "u "e /e"%m5 pu e ,o"tau+ert) 8om"ilor# relu% Noce# re&ele a (%cut o ieire a em%"%toare cu doam"a de ,o"te pa"# !" (a-a !"tre&ii cur-i))) C2oi <# ve"era+ilul t%u u"c2i o pove tete !" memoriile ale) Erau de (a-% mo" e"iorul de Pari # ca"celarul# pri"-ii# trei cardi"ali i dou% tare-e (%r% %*l mai pu"em la ocoteal% pe p%ri"tele $etellier) Re&ele i co"te a tre+uiau %*i ia !" mod olem" r%ma +u" pe"tru a e !"apoia (iecare# !" le&ea lui# u+ aripa virtu-ii) 8ar doam"a de ,o"te pa" pl'" e# $udovic cel ,are v%r % lacrimi# apoi (%cur% o plec%ciu"e ilu trei adu"%ri i plecar% !mpreu"%) C't e de (rumoa %5 pu e vi %tor C2aver"<) Ei5 exclam% Griol) Ati-i ce idee !mi vi"eO 8ac% am (o t c2ema-i !" ace t co" iliu de (amilie pe"tru u" divor-O Cu to-ii prote tar%# apoi (iecare recu"o cu c% ace t lucru "u era impo i+il) Nime"i "u i&"or% epararea pro(u"d% ce exi t% !"tre pri"-ul de 6o".a&ue i o-ia a) Ace t drac de om e (i" ca c2i2lim+arul# relu% Tara""e# e capa+il %*i la e o-ia i %*i p% tre.e .e trea5 Ai !" acea t% trea+% tre+uie % "e d%m votul5 ad%u&% 6iro""e) Ce ai de pu tu# C2aver"<O !"tre+% &ra ul Griol) Eu .ic# replic% micul marc2i.# c% a-i (i "ite i"(ami dac% "*a-i (i "ite proti) " "umele lui 8um"e.eu# veriorule5 exclam% Noce) Eti la v'r ta c'"d pot (i !"dreptate o+iceiurile rele4 am c2e( %))) $a %# la %5 i"terpu e pa"icul Griol) C2aver"< "ici m%car "u*l privi pe Noce) Ce (rumoa % e5 exclam% el a doua oar%) C2aver"< e amore.at5 e tri&% di" toate p%r-ile) 8e a ta !l i iert# ad%u&% Noce) 8ar de (apt# ce e tie de pre acea t% t'"%r%O Nimic# r% pu" e Navaille # a(ar% de (aptul c% dom"ul de 6o".a&ue o a cu"de cu &ri/% i c% Pe<rolle e te clavul !" %rci"at % dea a cultare capriciilor (rumoa ei per oa"e) Pe<rolle "*a vor+itO Pe<rolle "u vor+ete "iciodat%) 8e a ta !l -i"e) Ea tre+uie % (ie la Pari a+ia de o %pt%m!"%*dou%# c%ci lu"a trecut%# doam"a Nivelle era re&i"% i t%p'"a !" c% u-a cumpului "o tru pri"-) 8e atu"ci# ad%u&% Griol# "*am mai ci"at "iciodat% !" c% u-%) Are u" (el de corp de &ard% !" &r%di"%# pu e ,o"tau+ert) Ae(ii de po t u"t c'"d Fae".a# c'"d 7alda&"e) ,i ter5 ,i ter5 7% avem r%+dare) 0om a(la totul a t%.i) 9ei5 C2aver"<5 ,icul marc2i. tre %ri de parc% *ar (i tre.it +ru c) C2aver"<# vi e.i5

>Q

Paul Fval F val Cocoatul


C2aver"<# ai amu-it5 C2aver"<# vor+ete# vor+ete# c2iar de ar (i "umai % "e !"/uri) ,icul marc2i. !i pri/i"i +%r+ia de m'"a a al+%) 8om"ilor# pu e el# v% o '"di-i la c2i"urile iadului !" (iecare .i# de trei au de patru ori# pe"tru c'teva +a"c"ote) " c2im+# eu m*a o '"di o i"&ur% dat% pe"tru acea t% (rumoa % (at%# a ta*i tot) $% '"du*i pe Cocarda e*/u"ior i pe Ama+le Pa epoil i" tala-i comod !" +uc%t%rie# !" (a-a u"ui pri". copio # dom"ul de Pe<rolle iei e di" palat pe poarta &r%di"ii) G lu% pe trada 7ai"t*8e"i i# trec'"d pri" patele +i ericii 7ai"t*,a&loire# e opri !" (a-a por-ii u"ei alte &r%di"i# ale c%rei .iduri di p%reau aproape u+ cre"&ile e"orme i &rele ale u"ei alei cu ulmi +%tr'"i) 8om"ul de Pe<rolle avea !" +u.u"arul ve tei ale ele&a"te c2eia ace tei por-i) I"tr%) 6r%di"a era pu tie) 7e vedea# la cap%tul u"ei alei# um+roa e p'"% la mi ter# u" pavilio" "ou# co" truit !" til &rec# al c%rui peri til era !"co"/urat de tatui) Era o adev%rat% +i/uterie5 Cltima oper% a ar2itectului Gppe"ort5 8om"ul de Pe<rolle o lu% pe aleea !"tu"ecoa % i a/u" e la pavilio") " ve ti+ul e a(lau mai mul-i vale-i !" livrea) C"de e 7alda&"eO !"tre+% Pe<rolle ) 8om"ul +aro" de 7alda&"e "u (u e e v%.ut di" a/u") Ai Fae".aO Acelai r% pu" c% i pe"tru 7alda&"e) 8ar o+ra.ul u c%-iv al i"te"de"tului c%p%t% o expre ie de !"&ri/orare) Ce poate % !" em"e a taO &'"di el) F%r% %*i mai i codea c% pe vale-i) "tre+% dac% dom"ioara putea (i v%.ut%) Crm% u" du*te vi"o al ervitorilor pri" apartame"t) 7e au.i vocea primei cameri te) 8om"ioara !l atepta pe dom"ul Pe<rolle !" +udoarul ei) N*am putut % dorm# exclam% de cum !l .%ri) N*am !"c2i oc2ii toat% "oaptea5 Nu mai vreau % r%m'" !" acea t% ca %5 7tr%du-a de di"colo de .id e pli"% de uci&ai) Era (rumoa % t'"%r% pe care am v%.ut*o i"tr'"d adi"eauri la dom"ul de 6o".a&ue) F%r% %*i po"e&rim toaleta# era !"c% i mai (ermec%toare# dac% e po i+il# !" 2alatul de dimi"ea-%# al+# u"duitor# care l% a % e &2icea c% per(ec-iu"ea taliei u+-iri i totui ro+u te) Frumo ul p%r "e&ru# de (%cut# c%dea !" valuri +o&ate pe umeri# iar picioruele &oale e a&itau !" papucii de ati") Pe"tru a te apropia (%r% prime/die de o a eme"ea .'"a tre+uia % (ii de marmur%) 8om"ul de Pe<rolle avea toate calit%-ile pe"tru a ocupa lu/+a de !"credere pe care o !"depli"ea pe l'"&% t%p'"ul %u) " loc % admire (armecul (rumoa ei (ete# !i pu e@ 8o"a Cru.# dom"ul pri"- dorete % v% vad% la palatul %u# !" acea t% dimi"ea-%) ,iracol5 exclam% t'"%ra (at%) Eu# % ie di" !"c2i oarea mea5 Eu# % traver e. trada5 Eu# eu5 7u"te-i i&ur c% "u vi a-i t'"d !" picioare# dom"ule Pe<rolle O l privi !" (a-%# apoi i.+uc"i !" r' # (%c'"d o piruet% du+l%) I"te"de"tul ad%u&% (%r% % clipea c%@ Pe"tru vi.ita dum"eavoa tr%# dom"ul pri"- dorete % v% !m+r%ca-i ele&a"t) Eu# tri&% t'"%ra (at%# % m% &%te cO 7a"ta 0ir&e"5 Nu cred u" cuv'"t di" cele ce* mi pu"e-i) 0or+e c totui (oarte erio # do"a Cru.) "tr*o or% tre+uie* % (i-i &ata) 8o"a Cru. e privi !"tr*o o&li"d% i !i r' e !" "a ) Apoi# tumultoa % ca pul+erea# tri&%@ A"&li1ue5 Fu ti"e5 ,adame $a"&loi 5 0ai# ce !"cete u"t (ra"-u.oaicele a tea5 .i e ea m'"ioa % c% "u le vedea ve"i"d !"ai"te de a (i c2emate) ,adame $a"&loi 5 Fu ti"e5 A"&li1ue5 Au "evoie de timp# vru % pu"% (le&maticul i"te"de"t) 8um"eata pleac%# tri&% do"a Cru.) Ti*ai (%cut comi io"ul) ,% voi duce) Eu tre+uie % v% co"duc# recti(ic% Pe<rolle ) 0ai ce plicti eal%5 7a"ta ,aria5 u pi"% do"a Cru.) 8ac% ai ti cum a dori % mai v%d i alt% mutr% dec't a dumitale# +u"ul meu dom" de Pe<rolle 5

>R

Paul Fval F val Cocoatul


,adame $a"&loi # A"&li1ue i Fu ti"e# trei cameri te pari.ie"e# i"trar% !mpreu"% !" ace t mome"t) 8o"a Cru. le uita e) Nu vreau ca acei doi oame"i % mai r%m'"% "oaptea !" ca a mea) ,i*e (ric% de ei) Era vor+a de FaZ".a i 7alda&"e) A ta e te voi"-a dom"ului pri"-# replic% i"te"de"tul) 7u"t oare clav%O exclam% tumultoa a (at%) Gare eu am cerut % vi" aiciO 8ac% u"t pri.o"ier%# cel pu-i" %*mi pot ale&e tem"icerii5 7pu"e*mi c% "u*i voi mai vedea pe aceti doi i"divi.i# au "u m% mai duc la palat) ,adame $a"&loi # prima cameri t% a do"ei Cru.# e apropie de dom"ul de Pe<rolle i !i pu e c'teva cuvi"te la urec2e) G+ra.ul i"te"de"tului# care era palid di" "atere# e (%cu livid) A-i v%.ut per o"alO !"tre+% el cu u" tremur !" &la ) O Am v%.ut5 r% pu" e cameri ta) C'"dO Adi"eauri) Au (o t &% i-i am'"doi) C"deO A(ar%# dup% porti-a ecret% care d% !" tr%du-%) Nu*mi place % e uotea c% !" pre.e"-a mea5 pu e /i&"it% do"a Cru.) Iertare# doam"%# r% pu" e cu umili"-% i"te"de"tul) ,%r&i"i-i*v% % ti-i c% pe aceti doi oame"i care v% di plac "u*i ve-i mai revedea) Atu"ci % (iu !m+r%cat%5 ordo"% (rumoa % (at%) Au m'"cat am'"doi ieri ear% !" u+ ol# pove tea !"tre timp doam"a $a"&loi urm'"du*l pe Pe<rolle pre car%) 7alda&"e# care era de &ard%# a vrut %*l co"duc% pe dom"ul de Fae".a) Am au.it !" tr%du-% u" .%"&%"it de pade) ,i*a vor+it i do"a Cru. de pre a ta# o !"trerup e Pe<rolle ) H&omotul "*a durat mult% vreme# relu% cameri ta) Adi"eauri# c'"d u" valet a ieit !" tr%du-%# *a i.+it de cele dou% cadavre) $a"&loi 5 $a"&loi 5 c2em% !" acea clip% (rumoa % de-i"ut%) 8uce-i*v%# ad%u&% cameri ta urc'"d !" mare &ra+% treptele) 7u"t acolo# la cap%tul &r%di"ii) " +udoar# cele trei cameri te !"cepur% opera uoar% i pl%cut% de a !m+r%ca o (at% (rumoa %) 8o"a Cru. e l% a prad% pe de*a*"tre&ul +ucuriei de a e vedea at't de (rumoa %) G&li"da !i .'m+ea) 7a"ta 0ir&e"5 Niciodat% "u (u e e at't de (ericit% de la o irea ei !" marele ora Pari # ale c%rui tr%.i lu"&i i "e&re "u le v%.u e dec't !"tr*o "oapte !"tu"ecoa % de toam"%) " ('rit5 !i .icea ea) Frumo ul meu pri"- !i va -i"e (%&%duiala) 0oi vedea i voi (i v%.ut%5 Pari ul# care mi*a (o t at't de l%udat# va (i pe"tru mi"e altceva dec't u" pavilio" i.olat !"tr*o &r%di"% rece# !"co"/urat% de .iduri5 Ai# pli"% de ve elie# c%p% di" m'i"ile cameri telor pe"tru a da" a !" /urul camerei ca o copil% "e+u"atic% ce era) 8om"ul de Pe<rolle a/u" e repede la cap%tul &r%di"ii) " (u"dul u"ei alei !"tu"ecoa e pla"tate cu carpe"i# pe u" morma" de (ru".e vetede# e a(lau !"ti" e dou% ma"tii) 7u+ ele e &2icea (orm% a dou% trupuri ome"eti) Pe<rolle ridic% tremur'"d prima ma"tie# apoi pe a doua) 7u+ prima e a(la Fae".a# u+ a doua 7alda&"e) Am'"doi aveau aceeai ra"% pe (ru"te# !"tre oc2i) 8i"-ii lui Pe<rolle cl%"-%"eau cu .&omot) $% % % cad% cele dou% ma"tii)

Capitolul > Dona Cruz

>?

Paul Fval F val Cocoatul


8i"totdeau"a roma"cierii au cri # m%car o i"&ur% dat% !" via-a lor# o pove tire cu u" erou au eroi"% "e(ericit%4 pove tea %rma"ului copil r%pit mamei# care era duce %# (ie de c%tre -i&%"cile di" 7co-ia# de .i"&arii di" Cala+ria# romii de pe Ri"# .l%tarii di" C"&aria au de acei &ita"o di" 7pa"ia) Nu tim cu de %v'rire "imic i "e lu%m a"&a/ame"tul % "u "e ducem % !"tre+%m dac% (rumoa a "oa tr% do"a Cru. era o duce % (urat% au o adev%rat% (iic% de -i&a") Ceea ce*i i&ur e c% i*a petrecut toat% via-a pri"tre &ita"i# mer&'"d ca i ei di" ora !" ora# di" c%tu" !" t'r&uor# da" '"d !" pia-a pu+lic% c't !-i dorea i"ima pe"tru u" maravedi1J) Ne va pu"e ea !" %i cum a p%r% it acea t% me erie li+er%# dar pu-i" +%"oa %# pe"tru a ve"i % locuia c% la Pari # !" c% u-a dom"ului de 6o".a&ue) G /um%tate de or% dup% ce !i termi"% toaleta# o &% im !" camera ace tuia di" urm%# emo-io"at%# !" po(ida imperti"e"-ei# i total tul+urat% de (rumoa a i"trare pe care o (%cu e !" ala palatului Never ) 8e ce "u v*a !" o-it Pe<rolle O !"tre+% 6o".a&ue) Pe<rolle i*a pierdut &raiul i cump%tul !" timp ce m% !m+r%cam# r% pu" e ea) Nu m*a p%r% it dec't o clip% pe"tru a e plim+a pri" &r%di"%) C'"d *a !"apoiat# em%"a cu u" om lovit de tr% "et) 8ar# e !"trerup e ea cu o voce m'"&'ietoare# "u m*a-i adu aici %*mi vor+i-i de Pe<rolle # "u*i aa# mo" e"ioreO Nu# r% pu" e 6o".a&ue r'.'"d# "u pe"tru a*-i vor+i de pre Pe<rolle ) 7pu"e-i repede5 exclam% do"a Cru.) 0ede-i +i"e c't u"t de "er%+d%toare5 7pu"e-i repede5 6o".a&ue o privea cu ate"-ie) 6'"dea@ Am c%utat mult% vreme) 8ar puteam oare de coperi ceva mai +u"O 7eam%"% cu el# pe le&ea mea5 Nu*mi (ac "ici o ilu.ie)) Ei +i"e5 relu% do"a Cru.) 7pu"e-i5 Aa.%*te# dra&% copil%# co"ti"u% 6o".a&ue) ,% voi !"toarce oare !" !"c2i oarea meaO Nu pe"tru mult% vreme) A25 exclam% t'"%ra cu re&ret) ,% voi !"apoia5 Pe"tru prima oar% am v%.ut a.i u" col- al oraului la lumi"a oarelui) E (rumo 5 7i"&ur%tatea mi e va p%rea i mai tri t%) Aici "u u"tem la ,adrid# o+iect% 6o".a&ue) Tre+uie % (im precau-i) Ai de ce# de ce % (im precau-iO Fac vreu" r%u# ca % m% -i"e-i a cu" %O Nu# (%r% !"doial%# do"a Cru.# dar))) A25 ,o" e"iore# !l !"trerup e ea cu (oc# tre+uie % v% vor+e c) 7u"t prea "ec%/it%) Nu e "evoie %*mi ami"ti-i# !mi dau eama c% "u mai u"t la ,adrid u"de eram %rac%# e* adev%rat# or(a"%# p%r% it%# e i mai adev%rat# dar li+er%# li+er% ca aerul cerului) 7e !"trerup e i pr'"ce"ele ei "e&re e !"cru"tar% uor) Ati-i# mo" e"iore# pu e ea# c% mi*a-i promi o mul-ime de lucruriO ,% voi -i"e de cuv'"t mai mult dec't am promi # r% pu" e prompt 6o".a&ue) Iat% o "ou% promi iu"e# i !"cep % "u mai cred !" promi iu"i) 7pr'"ce"ele i e de ti" er% i u" val de reverie !i !"dulci tr%(ul&erarea i"te" % a privirii) ,% cu"oteau cu to-ii# pu e ea# oame"ii di" popor i e"iorii) ,% iu+eau# i c'"d o eam e tri&%@ *enii venii s-o vedei !e gitan dans$nd (am(oleo din 3eres) Ai dac% !"t'r.iam# e a(lau !"totdeau"a mul-i pectatori care m% ateptau !" Pla.a*7a"ta# !" patele Alca.arului) C'"d vi e. "oaptea# rev%d portocalii mari ai palatului care !"mire mau aerul erii# i ca ele cu tur"ule-e +rodate# u"de pe !" erat e ridicau pe /um%tate /alu.elele) A25 A25 ,i*am !mprumutat ma"doli"a multor &ra".i de 7pa"ia5 Frumoa % -ar%5 re!"cepu ea cu lacrimi !" oc2i) Tara par(umurilor i a ere"adelor5 Aici# um+ra copacilor votri e rece i te (ace % te !"(iori5 Capul i e aplec% pe m'"%) 6o".a&ue o l% % % vor+ea c% i p%rea c% vi ea.%) 0% ami"ti-iO .i e ea pe "eateptate) Era !"tr*o ear%# da" a em mai t'r.iu c% de o+icei) $a cotitur% tr%.ii !"tu"ecoa e# care urc% pre +i eric% Adormirii# v*am v%.ut
1J

0ec2e mo"ed% pa"iol%)

QU

Paul Fval F val Cocoatul


deodat% l'"&% mi"e) ,i*a (o t team% i !" acelai timp am perat) C'"d mi*a-i vor+it# &la ul dum"eavoa tr% &rav i +l'"d m*a !"durerat# dar "u m*am &'"dit % (u&) ,i*a-i pu # ae.'"du*v% !" (a-a mea pe"tru a*mi t%ia trecerea@ DCum te c2eam%# copila meaO *7a"ta Cru.# r% pu" ei) ,% "umeam Fior c'"d eram cu (ra-ii mei# &ita"i di" 6ra"ada) 8ar# odat% cu +ote.ul# preotul mi*a dat "umele de ,%ria 7(i"tei Cruci) DA25 ,i*a-i pu dum"eavoa tr%# eti creti"%O Poate c% "u v% mai ami"ti-i de toate a tea# mo" e"iore5 3a da# .i e di trat 6o".a&ue# "*am uitat "imic) Eu# relu% do"a Cru. a c%rei voce tremura# !mi voi ami"ti toat% via-a acel cea ) 0% i iu+eam@ cumO Nu tiu) 8up% v'r ta !mi pute-i (i tat%) 8ar u"de a (i putut &% i u" iu+it mai (rumo # mai "o+il# mai tr%lucitor dec't dum"eavoa tr%O 7pu e toate a tea (%r% % roea c%) Nu tia ce !" eam"% pudoarea "oa tr%) 6o".a&ue o %rut% p%ri"tete pe (ru"te) 8o"a Cru.@ l% % %*i cape u" u pi" ad'"c) ,i*a-i pu # co"ti"u% ea@ 4ti !rea frumoas fata mea ca s danse&i ntr-o !ia !u(lic cu o tam(urin i cu o cingtoare de ec5ini de aur fali. *ino cu mine. Ai v*am urmat) Nu mai aveam voi"-%) I"tr'"d !" ca a voa tr%# am recu"o cut c% era palatul Al+ero"i) ,i *a pu c% u"te-i am+a adorul re&e"tului Fra"-ei pe l'"&% Curtea de la ,adrid) 8ar ce*mi p% a mie5 Am plecat a doua .i) Nu mi*a-i (%cut loc !" caleaca !" care c%l%torea-i) 0ai5 0ai5 Niciodat% "u v*am pu lucrurile a tea# c%ci a+ia v% !"tre.%ream la i"tervale at't de rare) 7u"t i"&ur%# tri t%# p%r% it%) Am (%cut ace t drum lu"&# de la ,adrid la Pari # ace t drum (%r%@ ('rit# !"tr*o caleaca cu perdele &roa e i ve"ic tra e) Am (%cut drumul pl'"&'"d# cu i"ima pli"% de re&rete5 ,% i im-eam o exilat%) Ai de c'te ori# de c'te ori# ('"ta Fecioar%# !" timpul acelor ore "u am re&retat erile mele de li+ertate# da" ul meu "e+u" i r' ul meu pierdut5 6o".a&ue "u o mai a culta@ &'"durile !i (u&i er% !" alt% parte) Pari 5 Pari 5 i.+uc"i ea cu o impetuo.itate care*l (%cu % tre ar%) 0% ami"ti-i cum mi*a-i .u&r%vit Pari ulO Pari 5 Paradi ul (etelor (rumoa e5 Pari 5 0i !"c'"t%tor# +o&%-ie "e ecat%# lux or+itor) G (ericire de care "u te mai aturi) G %r+%toare pe toat% via-a5 0% ami"ti-i cum m*a-i !"c'"tat# mo" e"ioreO $u% m'"a lui 6o".a&ue i o -i"u !" m'i"ile ei) ,o" e"iore5 ,o" e"iore5 tri&% ea cu /ale) Am v%.ut (lorile "oa tre di" 7pa"ia !" &r%di"a voa tr%) 7u"t (%r% vla&% i tri te) 0or muri) 0re-i oare % m% ucide-i# mo" e"ioreO Ai# ridic'"du* e +ru c !" picioare pe"tru a aru"ca !"apoi podoa+a p%rului# pu e cu (ul&ere !" priviri@ A culta-i# "u u"t clava dum"eavoa tr%) Iu+e c mul-imea# i"&ur%tatea m% perie) Iu+e c .&omotul# t%cerea m% !"&2ea-%) mi tre+uie lumi"%# micare i mai ale pl%cere# pl%cerea care te (ace % tr%ieti5 0e elia m% atra&e# r' ul m% !m+at%# c'"tul m% (armec%) Aurul di" vi"ul de Rota !mi pu"e diama"te !" oc2i# i c'"d r'd# imt cu adev%rat c% u"t (rumoa %) Fermec%toare "e+u"atic%5 opti 6o".a&ue m'"&'i"d*o p%ri"tete) 8o"a Cru. !i retra e m'i"ile) $a ,adrid "u te purtai aa# pu e ea) Apoi# !"(urii"du* e# co"ti"u%@ Ave-i dreptate# u"t "e+u"%# dar vreau % devi" !"-eleapt%)) 0oi pleca) 8o"a Cru.5 exclam% pri"-ul) Fata pl'"&ea) Pri"-ul !i coa e +ati ta +rodat% pe"tru a*i ter&e lacrimile (rumoa e) 7u+ lacrimile care "u avur% vreme % e u uce# ap%ru u" .'m+et m'"dru) ,% vor iu+i al-ii# .i e ea ame"i"-'"d) Ace t paradi # relu% ea cu am%r%ciu"e# a (o t o !"c2i oare) ,*a-i !"elat# pri"-e5 C" +udoar mi"u"at m% atepta aici !"tr*u" pavilio" care p%rea de pri" di" palatul u"ei .'"e) ,armur%# picturi uper+e# draperii de cati(ea +rodate cu aur) Aur i pe lam+riuri) Ai culpturi# cri tale pe +ol-i)))) 8ar# !" /ur# co"ti"u% ea# um+rare !"tu"ecoa e i umede# pelu.e "e&re u"de cad u"ele dup% altele %rma"ele (ru".e moarte di" cau.a ace tui (ri& care m% !"&2ea-%# cameri te mute# vale-i di cre-i# tem"iceri %l+atici i# ca ma/ordom# ace t om livid# ace t Pe<rolle 5

Q1

Paul Fval F val Cocoatul


Ai de ce % te pl'"&i de Pe<rolle O !"tre+% 6o".a&ue) Nu5 E clavul tuturor dori"-elor mele) mi vor+ete cu +l'"de-e# c2iar cu re pect i# de (iecare dat% c'"d e apropie de mi"e# pa"a p%l%riei ale m%tur% podeaua) Atu"ciO 0% +ate-i /oc# dom"ule5 Nu ti-i oare c% pu"e .%voare la ua mea i c% /oac% pe l'"&% mi"e rolul de pa."ic de 2aremO Exa&era-i totul# do"a Cru.5 7% ti-i pri"-e# pa %rea captiv% "ici "u privete .%+relele de aur ale coliviei) Nu*mi place la dum"eavoa tr%) 7u"t pri.o"ier%) R%+darea mea a a/u" la cap%t) 0% ome. %*mi reda-i li+ertatea5 6o".a&ue !"cepu % ur'd%) 8e ce m% a cu"de-i a t(el privirilorO co"ti"u% ea) R% pu"de-i5 0reau %*mi r% pu"de-i5 Capul ei (ermec%tor e ridic% impetuo ) 6o".a&ue co"ti"ua % ur'd%) Nu m% iu+i-i5 pu e ea roi"d# "u de rui"e ci de ciud%) 8eoarece "u m% iu+i-i# "u pute-i (i &elo pe mi"e5 6o".a&ue !i lu% m'"a i o du e la +u.e) Ea e roii i mai tare) 7u"t Am cre.ut))) murmur% ea co+or'"d oc2ii# mi*a-i pu o dat% c% "u u"te-i c% %torit) $a toate !"tre+%rile mele de pre ace t u+iect# to-i cei ce m% !"co"/oar% tac))) Am cre.ut# c'"d am v%.ut c%*mi aduce-i pro(e ori de tot (elul# c'"d am v%.ut c% vre-i % !"v%- tot ce (ace (armecul doam"elor di" Fra"-a# de ce "*a pu"e*oO ,*am cre.ut iu+it%) 7e opri % aru"ce pe (uri o privire pre 6o".a&ue# ai c%rui oc2i exprimau pl%cere i admira-ie) Ai am lucrat# co"ti"u% ea# ca % devi" mai dem"% i mai +u"%) ,u"ceam cu r'v"%# cu ardoare) Nimic "u era prea &reu) ,i e p%rea c% "u exi t% o+ tacol de tul de puter"ic pe"tru a*mi opri voi"-a) H'm+i-i5 tri&% ea cu o adev%rat% micare de (urie) 7a"ta 0ir&e"# "u mai .'m+i-i a t(el# pri"-e# au m% (ace-i % !""e+u"e c5 7e ae.% !" (a-a lui i# cu u" to" care "u admitea "ici u" (el de pre(%c%torie# pu e@ 8ac% "u m% iu+i-i# ce vre-i de la mi"eO 0reau % te (ac (ericit%# do"a Cru.# r% pu" e cu +l'"de-e 6o".a&ue) 0reau % te (ac (ericit% i puter"ic%# $% a-i*m% mai !"t'i li+er%5 i.+uc"i (rumoa a captiv% revoltat% la culme) Ai cum 6o".a&ue !"cerca % o calme.e# repet%@ $% a-i*m% li+er%5 $i+er%# li+er%5 A ta !mi a/u"&e# "u vreau dec't a ta) Apoi# d'"d (r'u li+er (a"te.iei viole"te@ 0reau % v%d Pari ul5 0reau Pari ul promi iu"ilor voa tre5 Pari ul .&omoto i tr%lucitor pe care*l &2ice c di"colo de .idurile !"c2i orii mele) 0reau % ie 5 0reau % m% ar%t pretuti"de"i) $a ce*mi erve c podoa+ele !"tre patru pere-iO Privi-i*m%5 Credea-i c% m% voi pr%p%di pl'"&'"dO Ai deodat% !"cepu % r'd% !"tr*u" 2o2ot "e t%vilit) Privete*m%# pri"-e# iat%*m% co" olat%) Nu voi mai pl'"&e "iciodat%# voi r'de totdeau"a# cu co"di-ia % mi e arate Gpera de pre care "u tiu dec't "umele# er+%rile# da" urile))) " acea t% ear%# o !"trerup e 6o".a&ue cu r%ceal%# vei purta cele mai (rumoa e pietre pre-ioa e) Fata !l privi tra"iu i cu (idare) Ai eu te voi co"duce# co"ti"u% 6o".a&ue# la +alul dom"ului Re&e"t) 8o"a Cru. r%ma e ca "%ucit%) G+ra.ul ei mo+il i (ermec%tor !i c2im+% de dou% trei ori culoarea) 7% (ie adev%ratO !"tre+% ea !" cele di" urm%# c%ci mai avea !"doieli) E adev%rat# pu e 6o".a&ue) 0e-i (ace a taO tri&% ea) G25 0% iert totul# pri"-e5 7u"te-i +u"# u"te-i priete"ul meu5

QB

Paul Fval F val Cocoatul


I e aru"c% de &'t) Apoi# p%r% i"du*l# !"cepu % -op%ie ca o "e+u"%) Tot da" '"d pu"ea@ 3alul re&e"tului5 0om mer&e la +alul re&e"tului5 Cu toate c% .idurile u"t &roa e# &r%di"a rece i pu tie# (ere trele !"c2i e# tot am au.it vor+i"du* e de +alul re&e"tului# tiu c% voi vedea mi"u"%-ii) Ai eu voi (i acolo5 G25 mul-ume c# mul-ume c# pri"-e5 e !"trerup e ea) 8ac% a-i ti c't de (rumo u"te-i c'"d u"te-i +u"5 3alul e la Palai *Ro<al# "u*i aaO Eu# care muream de dori"-% % v%d Palai *Ro<al5 7e a(la la cap%tul !"c%perii) 8i"tr*o %ritur% (u l'"&% 6o".a&ue*i !"&e"u"c2e pe o per"% la picioarele lui) Ai# cu o mutr% (oarte erioa %# !"cruci'"d m'i"ile ei (rumoa e pe &e"u"c2iul pri"-ului i privi"du*l i" i te"t# !l !"tre+%@ Ce toalet% voi purtaO 6o".a&ue cl%ti"% cu &ravitate capul) $a +alurile de la Curtea Fra"-ei# do"a Cru.# r% pu" e el## exi t% ceva care !"al-% i !m+odo+ete u" o+ra. (rumo mai mult dec't cea mai prete"-ioa % toalet%) 8o"a Cru. !"cerc% % &2icea c%) 7% (ie .'m+etulO .i e ea ca u" copil c%ruia i e propu"e o e"i&m% "aiv%) Nu# replic% 6o".a&ue) 7% (ie &ra-iaO Nu# tu ai i .'m+et i &ra-ie# do"a Cru.) $ucrul de care !-i vor+e c))) Nu*l am) Ce o (i oareO Ai# cum 6o".a&ue !"t'r.ia cu r% pu" ul# ea ad%u&% "er%+d%toare@ ,i*l ve-i daO Ti*l voi da# do"a Cru.) 8ar ce oare "*amO !"tre+% coc2eta# care !" aceeai clip% aru"c% o privire trium(%toare pre o&li"d%) F%r% !"doial%# o&li"da "u putea upli"i r% pu" ul lui 6o".a&ue) Pri"-ul r% pu" e@ C" "ume5 Ai iat*o pe do"a Cru. pr%+uit% di" culmea +ucuriei ale) C" "ume5 Ea "u avea "ume5 Palai *Ro<al "u era Pla.a*7a"ta di" patele Alca.arului) Aici "u mai era vor+a % da" e.e la u"etul tam+uri"ei# cu o ce"tur% de -ec2i"i (ali !" /urul oldurilor) G25 7%rma"a do"a Cru.5 6o".a&ue tocmai !i (%cu e o promi iu"e# dar promi iu"ile lui 6o".a&ue))) Ai# dealt(el# e poate d%rui oare u" "umeO Pri"-ul p%rea c% pre!"t'mpi"a el !" ui acea t% o+iec-ie) 8ac% "*ai avea u" "ume# cump% copil%# pu e el# toat% a(ec-iu"ea mea ta"dr% ar (i "eputi"cioa %) 8ar "umele t%u a (o t doar r%t%cit) Eu l*am re&% it) Ai u" "ume ilu tru# pri"tre cele mai ilu tre di" Fra"-a) Ce pu"e-iO exclam% (ata uluit%) Ai o (amilie# co"ti"u% 6o".a&ue al c%rui to" era olem"# o (amilie puter"ic% i aliat% cu re&ii "otri) Tat%l t%u a (o t duce) Tat%l meu5 repet% do"a Cru.) Era duce# pu"e-i dum"eavoa tr%O 8eci# a muritO 6o".a&ue plec% (ru"tea) Ai mama meaO ,ama ta e te pri"-e %# r% pu" e prompt 6o".a&ue) Tr%iete5 exclam% do"a Cru.# a c%rei i"im% +%tea tare) Aa a-i pu @ e te pri"-e %5 Tr%iete5 ,ama mea5 0% ro&# vor+i-i*mi de pre mama5 6o".a&ue pu e u" de&et pe +u.e) Nu acum# opti el) 8ar do"a Cru. mu era (%cut% % e la e periat% de ace te aere mi terioa e) l pri" e pe 6o".a&ue de m'i"i) mi ve-i vor+i de pre mama mea# .i e ea# pe dat%5 8oam"e5 Cum o voi iu+i5 E +u"%# "u*i aaO Ai (oarte (rumoa %O Ce tra"iu lucru# e !"trerup e ea cu &ravitate) Totdeau"a am vi at aa ceva) mi pu"ea u" &la l%u"tric c% u"t (a-a u"ei pri"-e e) $ui 6o".a&ue !i (u &reu % r%m'"% erio ) Toate u"t la (el# &'"di el)

QI

Paul Fval F val Cocoatul


8a# co"ti"u% do"a Cru.# c'"d adormeam eara# o vedeam pe mama mea# ve"ic# ve"ic aplecat% la c%p%t'iul meu# cu p%r lu"&# "e&ru# cu u" colier de perle# cu pr'"ce"e m'"dre# cu cercei lu"&i de diama"te i cu o privire at't de +l'"d%5 Cum o c2eam% pe mama meaO Nu po-i a(la !"c%# do"a Cru.) 8ar de ceO G mare prime/die))) "-ele&5 !"-ele&# !"trerup e (a-a cupri" % deodat% de vreo ami"tire roma"e c%) Am v%.ut la teatrul di" ,adrid comedii (el de (el@ "u e pu"ea "iciodat% ti"erelor (ete de la !"ceput "umele mamei lor) Niciodat%# apro+% 6o".a&ue) G mare prime/die# relu% do"a Cru.# i cu toate a tea# eu tiu % (iu di cret%@ pove ti-i) A p% tra ecretul p'"% la moarte) Frumoa % i m'"dr% ca C2ima"a1N ea e ae.% !" (a-a pri"-ului) Nu m% !"doie c# replic% prompt 6o".a&ue# dar "u vei atepta mult% vreme# cump% copil%) " c'teva ore ecretul mamei tale !-i va (i de.v%luit) " clipa a ta "u tre+uie % tii dec't u" i"&ur lucru@ c% "u te "umeti ,aria de 7a"ta Cru.) Numele meu adev%rat era FlorO Nicidecum) Pri" urmare# cum m% voi "umiO 8i" lea&%" ai c%p%tat "umele mamei tale# care era pa"iol%) Te "umeti Aurore) 8o"a Cru. tre %ri i repet%@ Aurore5 Apoi ad%u&%# +%t'"d di" palme@ Ce tra"ie !"t'mplare5 6o".a&ue o privi ate"t) Atept% % vor+ea c%) 8e ce eti at't de urpri" %O !"tre+% el) 7%rma"a micu-% Aurore5 murmur% do"a Cru.# cu oc2i ume.i) C't de +u"% era5 Ai (rumoa %5 Ai cum o iu+eam5 6o".a&ue (%cea evide"t e(orturi %*i a cu"d% curio.itatea (e+ril%) 8i" (ericire# do"a Cru. era pierdut% !" !"tre&ime !" ami"tirile ei) Ai cu"o cut# .i e pri"-ul a(ect'"d o i"di(ere"-% rece# o t'"%r% care e "umea AuroreO 8a) Ce v'r ta aveaO 0'r ta mea) Eram am'"dou% (eti-e i "e iu+eam cu c%ldur% cu toate c% ea era (ericit% i eu (oarte %rac%) E mult de atu"ciO A"i i a"i) Fata !l privi drept !" (a-% pe 6o".a&ue i ad%u&%@ 8ar e pare c% v% i"tere ea.% a ta# dom"ule pri"-) 6o".a&ue era di"tre acei oame"i pe care "u*i &% eti "iciodat% pe picior &reit) $u% m'"a do"ei Cru. i r% pu" e cu +l'"de-e@ ,% i"tere ea.% tot ce iu+eti# (eti-a mea) 0or+ete*mi de acea t'"%r% Aurore care -i*a (o t c'"dva priete"%)

Capitolul Q Prinul de #onzague

1N

Eroi"% di" Cidul de Cor"eille) :N)T);)

QJ

Paul Fval F val Cocoatul


Camera de dormit a lui 6o".a&ue# de u" lux ra(i"at# ca dealt(el tot re tul palatului# e de c2idea pe o parte pre o !"c%pere care ervea drept +udoar i d%dea !" micul alo" u"de i*am l% at pe perceptorii i &e"tilomii "otri4 pe cealalt% parte comu"ica +i+lioteca# +o&at% !" edi-ii i c%r-i rare# (%r% rival la Pari ) 6o".a&ue era u" om (oarte i" truit# ava"t lati"i t# cu"o c%tor al m%rilor criitori di" Ate"a i Roma# la "evoie teolo& u+til i (oarte compete"t !" tudii (ilo.o(ice) 8e*ar (i (o t la (el de ci" tit pe c't era de cult# "imic "u i*ar (i tat !" (a-%) 8ar !i lip ea piritul de dreptate) Cu c't eti mai puter"ic# cu at't te !"dep%rte.i de calea cea dreapt%# dac% "u ai pri"cipii) Era c% acel pri"- di" +a mele copil%riei# care e "ate !"tr*u" lea&%" de aur !"co"/urat de .'"e +i"evoitoare) H'"ele !i dau totul ace tui (ericit mic pri"-# tot ce poate aduce &loria i (ericirea u"ui om) 8ar a (o t uitat% o .'"%# ea e up%r%# vi"e m'"ioa a la lea&%" i pu"e@ 0ei p% tra tot ce -i*au dat urorile mele# dar))) Ace t dar e u(icie"t %*l (ac% pe micul pri"- u"ul di"tre cei mai mi.era+ili oame"i) 6o".a&ue era (rumo # e "% cu e "e pu de +o&at) Co+ora di"tr*o (amilie dom"itoare# era vitea. i o dovedi e4 avea cultur%# i"teli&e"-% i pu-i"i oame"i tiau % m'"uia c% vor+irea cu at'ta autoritate ca el4 valoarea a de diplomat era cu"o cut% i citat% !" locuri !"alte# iar la curte toat% lumea era (ermecat% de el# dar))) 8ar "u avea "ici u" 8um"e.eu i trecutul %u !i tira"i.a de pe acum pre.e"tul) Nu mai era !" tare % e oprea c% pe pa"ta pe care !i pu e e piciorul !" ti"ere-e) " mod (atal era !mpi" pre (apte rele pe"tru a acoperi i a a cu"de vec2ile ale acte crimi"ale) Putea !"(%ptui lucruri +u"e# dar (%cea "umai r%u) Nu e d%dea !"apoi de la "imic) 8up% dou%.eci i ci"ci de a"i de lupte "u im-ea !"c% o+o eala) " ce privete remuc%rile# 6o".a&ue "u credea !" ele cum "u credea "ici !" 8um"e.eu) Nu e "evoie %*l i"(orm%m pe cititor c% do"a Cru. era pe"tru el u" i" trume"t# u" i" trume"t (oarte a+il ale i care# dup% toate apare"-ele# tre+uia % (u"c-io"e.e de mi"u"e) 6o".a&ue "u o ale e e la !"t'mplare pe t'"%r%) Aov%i e !"delu"& !"ai"te de a*i (ixa ale&erea) 8o"a Cru. !"tru"ea toate calit%-ile pe care le vi a e# !mpreu"% cu o oarecare a em%"are# de i&ur de tul de va&%# dar u(icie"t% pe"tru ca "etiutorii % poat% ro ti cuvi"tele at't de pre-ioa e pe"tru el@ are un aer de familie) Aprecierea d% impo turii o credi+ilitate extraordi"ar%) 8ar# pe "eateptate# i"terve"ea o !mpre/urare la care "u e &'"di e) " ace t mome"t# di" cau.a tra"iei de t%i"uiri de pre care do"a Cru. tocmai !l i"(orma e) 6o".a&ue avea "evoie de toat% di+%cia pe"tru a*i a cu"de tul+urarea) Ai# !" ciuda a+ilit%-ii recu"o cute de toat% lumea# t'"%ra de coperi "eli"itea lui i e mir%) Cltima (ra.% a pri"-ului# oric't de a+il% era# t'r"i !"doiala !" mi"tea do"ei Cru.) i tre.i +%"uieli) Femeile "u au "evoie % !"-elea&% pe"tru a e pu"e !" &ard%) 8ar ce pu e e ea oare# ca % emo-io"e.e u" om at't de puter"ic# cu at'ta '"&e receO Numele pro"u"-at de ea@ Aurore))) Ce repre.e"ta ace t "umeO ,ai !"t'i# cum pu e e t'"%ra captiv%# ace t "ume era rar4 apoi !"cepu % ai+% pre im-iri) Ace t "ume !l i.+i e puter"ic) Iar 6o".a&ue# uper ti-io # era (r%m'"tat de !" %i viole"-a ocului re im-it) i pu"ea@ 4ste un avertisment) Averti me"t di" partea cuiO 6o".a&ue credea !" tele# au# cel pu-i"# !" teaua lui) 7telele au &la @ a lui vor+i e) 8ac% ace t "ume# au.it di" !"t'mplare# era o de.v%luire# co" eci"-ele ace tei de.v%luiri erau at't de &rave# !"c't uimirea i tul+urarea pri"-ului "u mai puteau (i u" u+iect de mirare) C%uta de opt pre.ece a"i5 7e ridic%# lu'"d ca pretext larma ce e au.ea di" &r%di"%# dar# !" realitate# pe"tru a*i calma "eli"itea i pe"tru a*i da o a"umit% expre ie (e-ei) Camera lui era ituat% !" u"&2iul (ormat de aripa di" dreapta a (a-adei palatului care d%dea pre &r%di"% i corpul pri"cipal al cl%dirii) " (a-a (ere trelor ale e a(lau cele ale apartame"tului ocupat de doam"a pri"-e % de 6o".a&ue) Perdele &rele c%deau pe te &eamurile tuturor (ere trelor !"c2i e) 0%.'"d &e tul lui 6o".a&ue# do"a Cru. e ridic% la r'"dul ei i vru % e !"drepte pre (erea tr%) $a ea "u era dec't o curio.itate copil%rea c%) R%m'i pe loc# !i .i e 6o".a&ue# "u tre+uie !"c% % (ii v%.ut%)

QN

Paul Fval F val Cocoatul


7u+ (erea tr% i pe toat% !"ti"derea &r%di"ii deva tate e a&ita o mul-ime compact%) Pri"-ul "u aru"c% m%car o privire oame"ilor4 oc2ii i e (ixar% preocupa-i i po omor'-i a upra (ere trelor o-iei ale) 0a ve"i oareO &'"dea el) 8o"a Cru. !i relua e locul# cu u" aer !m+u("at) Gricum# !i .i e 6o".a&ue# +%t%lia va (i deci iv%) Apoi# lu'"d o 2ot%r're@ Tre+uie % tiu cu orice pre-))) " clipa c'"d e pre&%tea % e !"drepte pre t'"%r% (at%# i e p%ru c% recu"oate !" mul-ime acel mic per o"a/ a c%rui apari-ie exce"tric% (%cu e e".a-ie !" alo"ul de &al% !" acea t% dimi"ea-%) Era cocoatul c%ruia !i (u e e ad/udecat% cuca c'i"elui ,dor) Cocoatul -i"ea !" m'"% o carte de ru&%ciu"i i privea i el (ere trele doam"ei de 6o".a&ue) " oricare alt% !mpre/urare# 6o".a&ue ar (i dat oarecare ate"-ie ace tui (apt# c%ci de o+icei "u "e&li/a "imic) 8ar acum voia % tie) 8ac% ar (i r%ma !"c% u" mi"ut la (erea tr%# iat% ce ar (i v%.ut@ o (emeie co+ora pero"ul aripii t'"&i a cl%dirii4 o cameri t% a pri"-e ei4 e apropie de cocoat# care*i pu e repede c'teva cuvi"te i !i d%du cartea de ru&%ciu"i) Apoi cameri ta e !"apoie la doam"a pri"-e % i cocoatul di p%ru) H&omotul vi"e de la o ceart% !"tre "oii locatari# .i e 6o".a&ue relu'"du*i locul l'"&% do"a Cru.) C"de am r%ma # cump% copil%O $a "umele pe care tre+uia %*l port de acum !"ai"te) Numele care !-i apar-i"e) 8ar care "e*a !"trerupt) 8e pre ce era vor+aO Cum# a-i uitatO pu e do"a Cru. cu u" .'m+et r%ut%cio ) 6o".a&ue e pre(%cu c% !"cearc% %*i ami"tea c%@ A25 exclam% el) Atiu@ o (at% pe care o iu+eai i care purta i ea "umele de Aurore) G t'"%r% (rumoa %# or(a"% ca i mi"e) Adev%ratO A ta e petrecea la ,adridO $a ,adrid) Era pa"iol%O Nu# era (ra"-u.oaic%) Fra"-u.oaic%O repet% 6o".a&ue# care imula admira+il "ep% area) i !"%+ui c2iar u" uor c% cat) A-i (i pu c% doar di" comple.e"-% co"ti"u% u+iectul co"ver a-iei) 8ar de&ea+a c2eltuia at'ta di+%cie5 H'm+etul iret al do"ei Cru. ar (i tre+uit %*l pu"% !" &ard%) Ai ci"e e !"&ri/ea de eaO !"tre+% el# cu u" aer di trat) G (emeie +%tr'"%) "-ele&) 8ar ci"e pl%tea doam"a de compa"ieO C" &e"tilom) Fra"ce. i elO 8a# (ra"ce.) T'"%r# au +%tr'"O T'"%r i (oarte (rumo ) Fata !l privea drept !" oc2i) 6o".a&ue e pre(%cu di" "ou c% a+ia e -i"ea % "u cate) 8ar de ce !mi vor+i-i de pre lucruri ce v% plicti e cO exclam% do"a Cru. r'.'"d) 8oar "u*l cu"oate-i pe &e"tilom) Nu v*a (i cre.ut at't de curio ) 6o".a&ue !i d%du eama c% tre+uie % e tr%duie % /oace mai prude"t) Nu u"t curio # copila mea# r% pu" e el c2im+'"d to"ul) Nu m% cu"oti !"c%) E i&ur c%# per o"al "u m% i"tere ea.% "ici t'"%r%# "ici &e"tilomul# dei cu"o c mult% lume la ,adrid# dar c'"d pu" !"tre+%ri# am eu motivele mele % (ac ace t lucru) 0rei %*mi pui "umele ace tui &e"tilomO 8e a t% dat%# (rumoii oc2i ai do"ei Cru. exprimar% o real% "e!"credere) $*am uitat# r% pu" e ea t%io ) Cred c% dac% ai vrea))) t%rui 6o".a&ue .'m+i"d) 0% repet c% l*am uitat) Ia !"cearc%# adu"%*-i ami"tirile))) 7% c%ut%m !mpreu"%)

Q>

Paul Fval F val Cocoatul


8ar ce v% pa % de "umele ace tui &e"tilomO 7% !"cerc%m# !-i pu") 0ei vedea apoi ce vreau % (ac) Nu e cumvaO))) 8om"ule pri"-# !l !"trerup e (ata# oric't a !"cerca# "u mi*l ami"te c) Ace te cuvi"te (ur% pu e at't de 2ot%r't# !"c't orice t%rui"-% deve"ea i"util%) 7% "u mai vor+im de pre el# pu e 6o".a&ue) E up%r%tor# iat% tot# i !-i voi pu"e de ce e up%r%tor) C" &e"tilom (ra"ce. ta+ilit !" 7pa"ia "u poate (i dec't u" exilat) 8i" "e"orocire# u"t mul-i !" acea t% itua-ie) Aici "u ai "ici o priete"% de v'r ta ta# cump% copil% i priete"ia "u e improvi.ea.%) mi pu"eam@ am trecere pe te tot4 voi (ace ca &e"tilomul % (ie &ra-iat# i el !i va readuce (ata# iar micu-a mea do"a Cru. "u va mai (i i"&ur%) Cuvi"tele ale aveau u" to" at't de implu i adev%rat !"c't +iata (at% (u emo-io"at% p'"% !" ad'"cul i"imii) 0ai# pu e ea# ce +u" u"te-i5 Nu am "ici u" (el de ra"c2iu"%# pu e .'m+i"d 6o".a&ue# mai e !"c% timp) Ceea ce*mi propu"e-i# .i e do"a Cru. "u !"dr%."eam % v% cer# dar muream *o (ac5 Nu ave-i "evoie % ti-i "umele &e"tilomului# "ici "*ave-i "evoie % crie-i !" 7pa"ia) ,i*am rev%.ut priete"a) 8e cur'"dO 8e (oarte cur'"d) C"deO $a Pari ) AiciO .i e 6o".a&ue) 8o"a Cru. "u mai era "e!"cre.%toare) 6o".a&ue !i p% tra .'m+etul# dar era palid) 8oam"e5 pu e (ata (%r% % mai (ie !"tre+at%) A (o t !" .iua o irii "oa tre) 8up% ce am trecut de poarta 7ai"t*9o"or m% certam cu dom"ul de Pe<rolle pe"tru a tra&e perdelele pe care le -i"ea cu !"c%p%-'"are !"c2i e) ,*a !mpiedicat a t(el % v%d Palai *Ro<al i "u*i voi ierta ace t lucru) 8up% ce coti em pe l'"&% o curte mic%# di" apropiere# caleaca mer&ea ati"&'"d ca ele) Am au.it u" c'"tec ve"i"d di"tr*o !"c%pere /oa %) 8om"ul de Pe<rolle avea m'"a pe perdea# dar o retra e deoarece i*am tra u"a cu eva"taiul) Recu"o cu em vocea) Am ridicat perdeaua) ,ica mea Aurore# aceeai di"totdeau"a# dar mult mai (rumoa %# t%tea la (erea tr%) 6o".a&ue !i coa e car"e-elul di" +u.u"ar) Am co u" tri&%t# co"ti"u% do"a Cru.) Caleaca !i relua e &oa"a) Am vrut % co+or# am (%cut u" t%r%+oi i"(er"al) A25 8e*a (i (o t mai puter"ic%# %*l tr'"& de &'t pe dom"ul Pe<rolle al dum"eavoa tr%5 Cum pu"eaiO !"trerup e 6o".a&ue) G trad% pe l'"&% Palai *Ro<alO Foarte aproape) Ai recu"oate*oO G25 (%cu do"a Cru.) Atiu cum e "umete) Primul lucru a (o t %*l !"tre+ pe dom"ul de Pe<rolle ) Ai cum e "umeteO 7trada C2a"tre) 8ar ce crie-i acolo# pri"-eO Tot ce tre+uie ca %*-i po-i revedea priete"a) 8o"a Cru. e ridic%# cu (ru"tea roie de pl%cere i oc2ii tr%luci"d de +ucurie) 7u"te-i +u"5 repet% ea) 7u"te-i deci cu adev%rat +u") 6o".a&ue !i !"c2i e car"e-elul i*l pu e !" +u.u"ar) 7cump% copil%# cur'"d vei putea /udeca i"&ur%) Acum tre+uie % "e de p%r-im pe"tru c'teva clipe) 0ei a i ta la o ceremo"ie olem"%) Nu*-i (ie team% % ar%-i c't eti de emo-io"at% i tul+urat%# e (ire c# toat% lumea !-i va (i recu"o c%toare) 7e ridic% i lu% m'"a do"ei Cru.) " cel mult o /um%tate de or% !-i vei revedea mama# relu% el) 8o"a Cru. !i pu e m'"a pe i"im%) Ce*i voi pu"eO !"tre+% ea)

QQ

Paul Fval F val Cocoatul


Nu tre+uie %*i a cu".i "imic di" mi.eria copil%riei tale# "imic# m% au.iO Nu ai "imic de pu dec't adev%rul# !"tre&ul adev%r) Pri"-ul ridic% o draperie !" patele c%reia era u" +udoar) I"tr% aici# pu e el) 8a# murmur% t'"%ra) ,% voi ru&a lui 8um"e.eu pe"tru mama mea) Roa&%*te# do"a Cru.# roa&%*te) Acea t% or% e deo e+it de olem"% !" via-a ta) Fata i"tr% !" +udoar) 8raperia c%.u la loc# dup% ce 6o".a&ue !i %ruta e m'"a) 0i ul meu5 &'"dea ea cu &la tare) ,ama mea e te pri"-e %5 R%ma i"&ur# 6o".a&ue e ae.% !" (a-a +iroului# cu capul !" m'i"i) El era acela care avea "evoie de recule&ere) C" potop de &'"duri e (r%m'"t% !" creierul %u) 7trada C2a"tre5 murmur% el) E oare i"&ur%O A urmat*o i elO Ar (i prea !"dr%."e-) 8ar e c2iar eaO R%ma e o clip% cu oc2ii -i"tui-i !" &ol# apoi exclam%@ 8e a ta tre+uie % m% a i&ur !"ai"te de toate) 7u"%) Nime"i "u r% pu" e) l tri&% pe Pe<rolle ) Tot "u r% pu" e "ime"i) 6o".a&ue e ridic% i trecu repede !" +i+liotec%# u"de de o+icei i"te"de"tul atepta ordi"ele ale) 3i+lioteca era pu tie) Pe ma % e a(la u" plic pe "umele lui 6o".a&ue) l de c2i e) 3iletul era cri de m'"a lui Pe<rolle ) Co"-i"ea ace te cuvi"te@ Am venit aici" aveam multe s v s!un. S-au !etrecut lucruri stranii la !avilion) Apoi# ca po t* criptum@ 1omnul cardinal de +iss6 se afl la !rines. *eg5e&) 6o".a&ue mototoli +iletul) i vor pu"e cu to-ii# murmur% el@ DA i ta-i la co" iliu !" i"tere ul dum"eavoa tr%# pe"tru copilul dum"eavoa tr% dac% exi t%))) Ea va -i"e piept) Nu va ve"i) E o (emeie moart%5 Ai ci"e a uci *oO e !"trerup e el# cu (ru"tea mai palid% i cu oc2ii pleca-i) 6'"dea cu &la tare (%r% % vrea@ Ce (emeie m'"dr% era alt%dat% ,ai (rumoa % dec't cele mai (rumoa e# +l'"d% ca !"&erii# cura/oa % c% u" cavaler5 E te i"&ura (emeie pe care a (i iu+it*o dac% a (i putut iu+i o (emeie5 7e ridic%# i ur' ul ceptic !i reve"i pe +u.e) Fiecare pe"tru i"e5 pu e el) E oare vi"a mea dac%# pe"tru a m% ridica dea upra u"ui a"umit "ivel# tre+uie % pu" piciorul pe trepte (ormate di" capete i i"imiO Cum e !"apoia e !" camera a# privirea*i c%.u pe draperiile +udoarului u"de era !"c2i % do"a Cru.) A ta e roa&%# pu e el) Ei +i"e5 Acum parc%*mi vi"e % cred !" tr% "aia a ta "umit% vocea '"&elui) Ea a (o t emo-io"at%# dar "u prea mult# !" "ici u" ca. c% o adev%rat% (iic% c%reia i *ar (i pu aceleai cuvi"te@ !-i vei revedea mama) A25 G -i&%"cu%) 7*a &'"dit la diama"te# la er+%ri) Nu po-i !m+l'".i lupii5 7e du e % tra&% cu urec2ea la ua +udoarului) Ce e mai roa&%5 exclam% el) C2iar cu adev%rat5 E u" lucru tra"iu5 To-i aceti copii l% a-i !" voia !"t'mpl%rii au pe u"deva !" creierul lor aiurit o idee# care e "ate odat% cu primul lor di"te i "u moare dec't cu ultimul u pi"# ideea c% mama lor e te pri"-e %) To-i caut%# cu de a&a !" pi"are# pe re&ele care le e tat%) Fata a ta e (ermec%toare# o adev%rat% +i/uterie5 &'"di el) Ai c't de +i"e i de "aiv m% va lu/i (%r% % tie5 8ac% vreo -%ra"c% cum ecade# mama ei adev%rat%# ar ve"i acum %*i !"ti"d% +ra-ele# (ir*ar % (ie5 *ar !"roi de (urie) 0om vedea lacrimi c'"d !i va pove ti copil%ria) Comedia e trecoar% pe te tot))) Pe +irou e a(la o ticl% de cri tal cu vi" de 7pa"ia i u" pa2ar) i tur"% u" pa2ar pli" i +%u) 9aide# P2ilippe5 !i .i e ae.'"du* e !" (a-a 2'rtiilor !mpr%tiate) A ta -i*e "orocul5 A.i au "iciodat% vom aru"ca u" v%l pe te trecut5 Frumoa % partid%5 ,are mi.%5 ,ilioa"ele +%"cii $aL e pot pre c2im+a# la (el c% -ec2i"ii di" o mie i u"a de "op-i# !" (ru".e vetede) 8ar ime" ele dome"ii ale lui Never # iat% ceva olid5

QR

Paul Fval F val Cocoatul


Pu e !" ordi"e "otele pre&%tite cu mult !"ai"te# dar# !"cetul cu !"cetul# i e !"tu"ec% (ru"tea ca i cum u" &'"d !"(rico%tor ar (i pu t%p'"ire pe el) Nu am de ce %*mi (ac ilu.ii# i .i e# !"cet'"d % lucre.e pe"tru a e mai &'"di) R%.+u"area re&e"tului va (i implaca+il%) E uuratic# uituc# dar !i ami"tete de P2ilippe de Never # pe care*l iu+ea ca pe u" (rate) Am v%.ut lacrimi !" oc2ii lui c'"d o privea pe o-ia mea !" doliu# o-ia mea care e v%duva lui Never ) 8ar ce poial% +u"%5 Au trecut "ou% pre.ece a"i i "ici u" &la "u *a ridicat !mpotriva mea5 i trecu do ul m'i"ii pe (ru"te de parc% ar (i vrut % i.&o"ea c% ace t &'"d o+ eda"t) N*are importa"-%# co"c2i e# voi pu"e cap%t ace tei itua-ii 0oi &% i u" vi"ovat i# odat% pedep it# totul e va termi"a# voi dormi li"itit) Pri"tre 2'rtiile !"ti" e pe +iroul lui# aproape toate ci(rate# era u"a pe care cria@ 1e aflat dac doamna de 2on&ague o crede !e fiica ei moart sau n via) Ai# dede u+t@ 1e aflat dac actul de natere este n !osesia ei. Pe"tru a ta# ar tre+ui % vi"%# &'"di 6o".a&ue) A da o ut% de mii livre pe"tru a ti doar dac% are actul de "atere# au dac% ace t act exi t%) C%ci# dac% ar exi ta# pu" eu m'"a pe el5 Ai# ci"e tieO &'"di el cupri" de pera"-e re"% cute) Ci"e tieO ,amele u"t cam la (el cu +a tar.ii de pre care vor+eam adi"eauri# care*i v%d pe te tot p%ri"-ii# la (el cum acetia !i v%d copiii) Nu cred deloc !" i"(aili+ilitatea mamelor) Ci"e tieO Poate !i va de c2ide +ra-ele micii mele &ita"e)))O A25 Ce victorie !" ca.ul % ta5 7er+%ri# im"uri de recu"oti"-%# +a"c2ete5 C" Te deum# dac% vor5 Ai alut# mote"itoarei lui Never 5 R'dea) C'"d i e potoli r' ul# co"ti"u%@ Apoi# pe te c'tva timp# o t'"%r% i (rumoa % pri"-e % poate muri) ,or at'tea (ete ti"ere5 8oliu &e"eral# di cur (u"e+ru -i"ut de u" ar2iepi cop) Ai# pe"tru mi"e# o mote"ire e"orm% pe care# (ir*ar % (ie# am meritat*o5 Grolo&iul di" tur"ul +i ericii 7ai"t*,a&loire u"a ora dou% dup%*amia.%) Era mome"tul (ixat pe"tru de c2iderea edi"-ei tri+u"alului de (amilie)

Capitolul R Vduva lui Nevers

8e i&ur# "u e poate pu"e c% "o+ilul palat $orrai"e (u e e prede ti"at % devi"% u" tripou pe"tru pecula"-ii /ocului de +ur %) Totui tre+uie % m%rturi im c% era admira+il ituat i +i"e !mp%r-it !" ace t cop) Cele trei laturi ale &r%di"ii# care e !"ti"deau de*a lu"&ul tr%.ilor Sui"campoix# 7ai"t*8e"i i Au+r<*le*3ruc2er# o(ereau trei i"tr%ri de pre-) ,ai ale prima valora !" aur &reutatea pietrelor mari ale "oului portal) Ace t iarmaroc "u era oare mai comod dec't !" %i trada Sui"campoix# ve"ic pli"% de "oroi i m%r&i"it% de cocioa+e d%r%p%"ate# u"de c%m%tarii erau a a i"a-i (%r% &reutate) 6r%di"ile lui 6o".a&ue erau evide"t de ti"ate % detro"e.e trada Sui"campoix) Toat% lumea pre.icea a ta i# di" !"t'mplare# toat% lumea avea dreptate) Timp de dou%.eci i patru de ore e vor+i e de pre de(u"ctul cocoat E op I) C" (o t oldat di" &ard%# "umit 6ruel i upra"umit 3ale"a# !"cerca e %*i ia locul4 dar 3ale"a m% ura u" metru opt.eci i a ta !l ti"&2erea) 8e&ea+a e apleca 3ale"a# pi"area lui tot era prea !"alt% ca % po-i crie comod pe ea ca pe u" pupitru "umai c% 3ale"a a"u"-a e (%r% !"co"/ur c%*l va !"&2i-i pe oricare Io"a care i*ar (ace co"cure"-%) Acea t% ame"i"-are ii !"(ricoa e pe to-i cocoa-ii di" capital%) 3ale"a avea i tatur% i (or-a %*i !"&2it% pe to-i# u"ii dup% al-ii) Nu era u"

Q?

Paul Fval F val Cocoatul


+%iat r%u# dar putea +ea !"tre a e i opt ulcele de vi" pe .i# i vi"ul era cump !" a"ul 1Q1Q@ 3ale"a tre+uia %*i c'ti&e exi te"-a) C'"d cocoatul "o tru# +e"e(iciarul cutii lui ,dor# ve"i %*i ia !" primire dome"iul# *a r' mult !" &r%di"a lui Never ) Toat% trada Sui"campoix e du e acolo %*l vad%) A (o t +ote.at pe loc E op al II*lea# i patele lui# cu &2e+ul +i"e adaptat pe"tru tra" crierea tra".ac-iilor avu u" ucce "e+u") 3ale"a morm%i# ca i ,dor) 3ale"% !i d%du eama pe loc c% E op al II*lea era u" rival de temut) Cum ,dor "u era mai pu-i" "ec%/it dec't el# ura lor a cu" % e u"i) 3ale"a deve"i protectorul lui ,dor# care*i ar%ta col-ii mari de (iece dat% c'"d !l vedea pe "oul t%p'" al cutii ale) Toate a tea puteau ('ri tra&ic) Nime"i "u e !"doia c% &2e+o ul era de ti"at % devi"% viitoarea prad% a 3ale"ei) " co" eci"-%# pe"tru a e co"(orma tradi-iilor +i+lice# i e d%du o a doua porecl%# Io"a) ,ul-i oame"i cu ira pi"%rii dreapt% "u poart% o etic2et% at't de lu"&%) Nimic "u era totui de pri o 5 E op al II*lea# alia Io"a# !"truc2ipa !"tr*o ma"ier% ele&a"t% i preci % ima&i"ea u"ui cocoat di&erat de o +ale"%) Totul em%"a cu u" di cur (u"e+ru ro tit cu a"ticipa-ie) E op al II*lea "u p%rea % e !"&ri/ore.e prea mult de oarta !"&ro.itoare ce*l atepta) i lua e !" primire cuca i o mo+ila e (oarte corect# cu o mic% +a"c% i u" cu(%r) $a urma urmei# "ici 8io&e"e# !" +utoiul lui# care de (apt era o am(or%# "u locui e at't de +i"e) Ai 8io&e"e avea u" metru apte.eci# precum pu" to-i i toricii) E op al II*lea e !"ci" e la +r'u cu o (r'"&2ie de care at'r"a u" ac olid de p'".%) Cump%r% o c'dur%# o c%limar% i pe"e de cri ) Capitalul %u cre cu e) C'"d vedea o tra".ac-ie pe cale % e !"c2eie# e apropia di cret# la (el ca E op I*ul# re&retatul %u predece or# !i muia p'"% !" cer"eal% i atepta) Gdat% tra".ac-ia !"c2eiat%# pre.e"ta c'"dur% pe &2e+ul %u4 e pu"eau titlurile de re"t% pe c'"dura i oame"ii i c%leau comod# la (el ca i !" du&2ea"% u"ui cri+ pu+lic) 8up% aceea# E op al II*lea !i lua c%limara cu o m'"%# c'"dura cu cealalt%) 7c'"dura ervea i drept taler pe"tru o(ra"de# care i"trau !" acul de p'".% &roa %) Nu avea tari() E op al II*lea# dup% exemplul modelului %u# primea orice# cu excep-ia mo"edelor de aram%) 8ar era oare cu"o cut% aram% !" trada Sui"campoixO Aram%# !" ace te vremuri (ericite# "u mai ervea dec't la o+-i"erea coclelei pe"tru otr%virea u"c2ilor +o&a-i) E op al II*lea e !"(ii"-a e la .ece dimi"ea-a) C%tre ora u"u dup% pr'". !l c2em% pe u"ul di"tre "umeroii "e&u tori de car"e rece# care ve"eau i plecau pri" ace t iarmaroc de 2'rtie# cump%r% o p'i"e +u"%# cu coa/% aurie# o &%i"% care*-i l% a &ura ap% privi"d*o# i o ticl% de vi" rou) Ce vre-i5 0edea c% trea+a mer&e5 Predece orul lui "u ar (i (%cut aa ceva) E op al II*lea e ae.% pe +%"cu-a lui# !i !"ti" e +ucatele pe cu(%r i pr'".i de mi"u"e !" (a-a pecula"-ilor care ateptau % termi"e) Ace ta e te de.ava"ta/ul u"ui pupitru viu# tre+uie % i m%"'"ce) 8ar vede-i c%# di" cau.a admira-iei &e"erale# e (%cea coad% la ua cutii i "ime"i "u *ar (i &'"dit % (olo ea c% patele lat al 3ale"ei) Criaul# o+li&at % +ea pe credit# +ea de dou% ori pe*at't4 cotea r%c"ete de (urie) ,dor# complicele lui# m'r'ia cu tur+are) 9ei# Io"a# e tri&% de pe te tot# ai termi"at cu m'"catulO Io"a era &e"ero @ trimitea clie"-i i 3ale"ei) 8ar to-i !l voiau pe Io"a) Era o pl%cere % em"e.i pe cocoaa lui) Ai*apoi# Io"a avea lim+a lo+od%) 7% ti-i c% &2e+oii %tia u"t pli"i de du25 6lumele ale e i citau) 8e aceea# 3ale"a !l p'"dea) 8up% ce Io"a termi"% pr'".ul# tri&% cu vocea lui mic% i pi-i&%iat%@ 7oldatule# priete"e# vrei o +ucat% de puiO 3ale"ei !i era (oame# dar !l re-i"ea i"vidia) 7ec%tur% mic%5 -ip% el !" timp ce ,dor l%tra v'rto ) ,% iei drept u" m'"cau de re turiO Atu"ci trimite*l pe c'i"ele t%u# oldatule# r% pu" e prompt i cu calm Io"a# i "u m% !"/ura) A2a5 !l vrei pe c'i"ele meu5 r%c"i 3ale"a) l vei avea# !l vei avea5

RU

Paul Fval F val Cocoatul


Fluier% i .i e@ Ao pe el# ,dor5 Ao pe el5 Trecu er% vreo ci"ci au a e .ile de c'"d 3ale"% !i dre a c'i"ele pri" &r%di"ile di" /ur) 8ealt(el# exi t% impatii care e "a c la prima vedere@ ,dor i 3ale"a e !"-ele&eau) ,dor coa e u" urlet r%&uit i e "%pu ti) Ferete*te# cocoatule# tri&ar% pecula"-ii de +ur %) Io"a atept% c'i"ele (%r% % e mite) " clipa c'"d ,dor era pe cale % i"tre !" (o ta lui cuc% ca !"tr*o -ar% cucerit%# Io"a# apuc'"d &%i"a de am+ele picioare# !l i.+i puter"ic pe te +ot) Ce mi"u"e5 !" loc % e upere# ,dor !"cepu %*i li"&% +u.a i"(erioar%) $im+a i e mica de ici*colo# c%ut'"d (%r'mele de pa %re r%ma e !" +la"a a) C" 2o2ot de r' !"t'mpi"% (rumoa a trata&em% de lupt%) G ut% de &la uri tri&ar% !" u"i o"@ 3ravo# cocoatule5 3ravo5 ,dor# "etre+"icule# o pe el5 Ao pe el5 urla !"tru"a uriaul) 8ar laul ,dor !l tr%da !" mod de(i"itiv) E op al II*lea !l cump%ra e cu pre-ul u"ei pulpe de &%i"% o(erit% di" .+or) Aa c% uriaul# v%.'"d ace t lucru# "u*i mai pu e (r'u (uriei) 7e "%pu ti la r'"dul %u a upra "iei) A25 Io"a# %rma"e Io"a5 tri&ar% "e&u torii !" cor) Io"a iei di" cuc% i e ae.% !" (a-a 3ale"ei# pe care*l privi r'.'"d) 3ale"a !l apuc% de cea(% i*l ridic% de la p%m'"t) Io"a co"ti"ua % r'd%) " mome"tul c'"d 3ale"a e pre&%tea %*l a.v'rle la p%m'"t# !l v%.ur% pe Io"a "cord'"du* e# pu"'"d v'r(ul piciorului pe &e"u"c2iul colo ului i %ri"d !" u ca o pi ic%) Nime"i "*ar (i putut pu"e cum a (%cut*o# at't de iute a executat micarea) 7i&ur era c% acum Io"a edea c%lare pe &'tul &ro al 3ale"ei i mai i r'dea) " mul-ime e i c% u" lu"& murmur de ati (ac-ie) E op al II*lea pu e cu calm@ 7oldat# ceri iertare# au te &'tui5 Criaul# rou ca (ocul# pume&'"d# tra" pir'"d# (%cea e(orturi di perate %*i eli+ere.e &'tul) 0%.'"d c% "u i e cere iertare# E op al II*lea tr'" e mai tare &e"u"c2iul) Criaul coa e lim+a) 7e (%cu e taco/iu# apoi v'"at) 7e p%rea c% &2e+o ul avea muc2i de o-el) 8up% c'teva ecu"de# 3ale"a tra e o ultim% !"/ur%tur% i ceru iertare cu &la tra"&ulat) ,ul-imea +%tea di" picioare) Io"a !i d%du drumul pe loc# %ri uor la p%m'"t# a.v'rli o mo"ed% de aur pe &e"u"c2iul !"vi" ului# aler&% %*i caute c'"dur%# pe"ele# c%limara )i tri&% cu ve elie@ 9aide-i# clie"-ilor# la trea+%5 Aurore de Ca<lu # v%duva ducelui de Never # o-ia pri"-ului de 6o".a&ue# edea !"tr* u" (otoliu (rumo # cu petea.% dreapt%# di" lem" de a+a"o # ca dealt(el toat% mo+ila di" capela ei) Purta doliu i tot ce o !"co"/ura era !" doliu) Roc2ia# mode t% p'"% la au teritate# e potrivea cu implitatea ever% a i.ol%rii !" care e retr% e e) Era o !"c%pere cu +olt% p%trat%# ale c%rei patru .iduri !"cadrau u" medalio" ce"tral pictat de Eu tac2e $e ueur# !" ma"iera a cetic% di" a doua perioad% a vie-ii) $am+riurile# di" te/ar "e&ru# (%r% poleituri de aur# aveau !" ce"trul pa"ourilor tapi erii (rumoa e repre.e"t'"d u+iecte reli&ioa e) "tre cele dou% (ere tre e ridica u" altar acoperit cu p'".% "ea&r%# de parc% ultima litur&2ie cele+rat% aici ar (i (o t u" erviciu divi" pe"tru mor-i) " (a-a altarului era u" portret !" m%rime "atural% al ducelui P2ilippe de Never la v'r ta de dou%.eci de a"i) Portretul era em"at de ,i&"ard) 8ucele purta u"i(orma de &e"eral*colo"el al &%r.ilor elve-ie"e# !" /urul cadrului era drapat u" voal "e&ru) 7em%"a pu-i" cu re(u&iul u"ei v%duve p%&'"e# !" ciuda em+lemelor pioa e care e vedeau pe te tot) 8ealt(el# "u tre+uie % pierdem di" vedere itua-ia cu totul pecial% a pri"-e ei# care ceda e (or-ei# c% %tori"du* e cu dom"ul de 6o".a&ue) Ace t doliu ar%ta ca o (lamur% a re.i te"-ei i de p%r-irii) Trecu er% opt pre.ece a"i de c'"d Aurore de Ca<lu era o-ia lui 6o".a&ue) 7e poate pu"e c% "ici "u*l cu"otea) Nu voi e "iciodat% %*l vad% au %*l aud%)

R1

Paul Fval F val Cocoatul


6o".a&ue !"cerca e di" r% puteri % o+-i"% o !"trevedere) E (apt "e!"doio c% 6o".a&ue o iu+i e) Poate c% o mai iu+ea !"c%# !" (elul lui# (ii"dc% avea o p%rere (oarte +u"% de pre el# i pe +u"% dreptate) 6'"dea c% dac% pri"-e a ar co" im-i %*l a culte m%car o i"&ur% dat%# ar iei !"vi"&%tor di" !"cercare# at't de i&ur era de elocve"-a a) 8ar pri"-e a# "e!"duplecat% !" di perarea ei# "u dorea deloc % (ie co" olat%) Era i"&ur% i e compl%cea !" a (i p%r% it%) Nu avea "ici u" priete"# "ici o co"(ide"t%# i !" ui co"(e orul ei "u cu"otea dec't ecretul p%catelor ei) Era o (emeie m'"dr% i o-elit% !" u(eri"-%) C" i"&ur e"time"t r%m'"ea viu !" acea t% i"im% c%lit%@ dra&o tea mater"%) Iu+ea cu pa iu"e i cu exclu ivitate ami"tirea (eti-ei) Ami"tirea lui Never era pe"tru ea o reli&ie) 6'"dul la copilul ei o re!"via i o (%cea % vi e.e la u" viitor va&) Nime"i "u i&"or% i"(lue"-a pro(u"d% pe care o exercit% a upra (ii"-ei "oa tre lucrurile materiale) Pri"-e a de 6o".a&ue# ve"ic i"&ur%# !mpreu"% cu cameri tele ei# care "u aveau voie %*i vor+ea c%# totdeau"a !"co"/urat% de ta+louri mute i lu&u+re# e re im-ea !" i"teli&e"-a i !" e" i+ilitatea ei) 7pu"ea u"eori preotului care o povedea@ 7u"t o moart%5 Era adev%rat) 3iata (emeie r%m% e e !" via-% ca o (a"tom%) Exi te"-a ei em%"a cu u" om" durero ) 8imi"ea-a# c'"d e cul%# cameri tele# t%cute# o a/utau %*i !m+race roc2ia de culoare !"c2i %# apoi lectora !i citea di"tr*o carte de reli&ie) Capela"ul ve"ea la ora "ou% % (ac% lu/+a mor-ilor) Tot re tul .ilei edea "emicat%# rece# i"&ur%) 8e c'"d e m%rita e "u iei e di" palat "ici m%car o i"&ur% dat%) $umea o cre.u e "e+u"%) Pu-i" lip i e ca priete"ii %*i ridice u" alt altar lui 6o".a&ue pe"tru devotame"tul lui co"/u&al# !"tr*adev%r# "iciodat% "u e au.i vreu" repro di" partea lui 6o".a&ue) Gdat% pri"-e a !i pu e e du2ov"icului ei# care*i vedea oc2ii !"roi-i de lacrimi@ Am vi at c% !mi rev%d (iica) 7e p%rea c% "u mai era dem"% % e "umea c% dom"ioara de Never ) Ai ce*a-i (%cut !" vi O !"tre+% preotul) C2i"uit%# mai palid% dec't u" cadavru# pri"-e a r% pu" e@ Am (%cut !" vi ceea ce a (ace !" realitate) Am &o"it*o5 8i" acea .i deve"i mai tri t% i mai po ac%) Ace t &'"d o urm%rea (%r% !"cetare) Cu toate ace tea# "u !"ceta e "iciodat% % (ac% cele mai active cercet%ri !" Fra"-a i !" tr%i"%tate) 6o".a&ue "u precupe-ea c2eltuielile pe"tru !mpli"irea dori"-elor o-iei ale) 8ar (%cea !" aa (el !"c't toat% lumea %*i a(le &e"ero.itatea) $a !"ceputul e.o"ului# co"(e orul pri"-e ei !i adu e e totui pe l'"&% ea o (emeie de aceeai v'r t%# v%duv% ca i ea# care !i i" pira oarecare a(ec-iu"e) Acea t% (emeie e "umea ,adelei"e 6iraud) Era +l'"d% i devotat%) Pri"-e a o ale e e mai cu eam% pe"tru a o ervi !" tre+urile per o"ale) ,adelei"e 6iraud era aceea care r% pu"dea acum dom"ului de Pe<rolle # !" %rci"at % vi"% de dou% ori pe .i % a(le veti de pre pri"-e %# % olicite (avoarea u"ei !"trevederi pe"tru 6o".a&ue pre a*i pre.e"ta oma&iile i % a"u"-e c% tac'mul doam"ei pri"-e e era ae.at la ma %) Cu"oatem r% pu" ul u"i(orm# cotidia"# al ,adele"ei@ 8oam"a pri"-e % mul-umea dom"ului de 6o".a&ue@ "u primea pe "ime"i4 era prea u(eri"d% pe"tru a ve"i la ma %) ,adelei"e avu e e mult de lucru !" acea t% dimi"ea-%) Numeroi vi.itatori e pre.e"ta er% !" mod cu totul "eo+i"uit# cer'"d % (ie primi-i de pri"-e %) Cu to-ii erau oame"i importa"-i@ dom"ul de $emoi&"o"# ca"celarul dKA&ue eau# cardi"alul de 3i <4 dom"ii duci de Foix i de ,o"tmore"c< $uxem+our&# verii ei# pri"-ul de ,o"aco !mpreu"% cu dom"ul duce de 0ale"ti"oi # (iul lui# i mul-i al-ii# ve"i-i cu to-ii *o vad% cu prile/ul ace tui olem" co" iliu de (amilie di" care (%ceau parte cu to-ii# i care urma % ai+% loc c2iar a.i) F%r% % e vor+ea c% !"tre ei# doreau % (ie l%muri-i a upra itua-iei pre.e"te a doam"ei pri"-e e i % a(le dac% "u cumva avea vreo pl'"&ere ecret% !mpotriva pri"-ului# o-ul ei) Pri"-e a re(u.% %*i primea c%)

RB

Paul Fval F val Cocoatul


C"ul i"&ur (u primit# +%tr'"ul cardi"al de 3i <# care ve"ea di" partea re&e"tului) P2ilippe dKGrlea" tra" mitea di ti" ei ale verioare c% ami"tirea lui Never tr%ia ve"ic !" u(letul lui) Tot ce *ar putea (ace !" (avoarea v%duvei lui Never va (i (%cut) 0or+i-i# doam"%# !"c2eie cardi"alul) 8om"ul re&e"t e al dum"eavoa tr%) Ce dori-iO Nu vreau "imic# r% pu" e Aurore de Ca<lu ) Cardi"alul !"cerc% *o i codea c%# % provoace co"(ide"-e i c2iar pl'"&eri) Ea e !"d%r%t"ici !" t%cere) Cardi"alul plec% cu impre ia c% v%.u e o (emeie pe /um%tate "e+u"%) Cu i&ura"-%# ace t 6o".a&ue era u" om de merit5 Cardi"alul !i lua e r%ma +u" tocmai !" clipa c'"d p%tru"dem !" capela pri"-e ei) 7t%tea "emicat% i a+%tut% dup% cum !i era o+iceiul) Gc2ii "emica-i erau &oli-i de &'"duri p%rea u" c2ip de marmur%) ,adelei"e 6iraud tr%+%tu !"c%perea (%r% % (ie luat% !" eam%) ,adelei"e e apropie de c%u"elul pe care pri"-e a !"&e"u"c2ea c'"d e ru&a i ae.% pe el o carte de ru&%ciu"i pe care o -i"u e a cu" % u+ peleri"%) Apoi e ae.%# cu +ra-ele !"cruciate pe piept# !" (a-a t%p'"ei ei# atept'"d u" cuv'"t au u" ordi") Pri"-e a !i ridic% privirea i .i e@ 8e u"de vii# ,adelei"eO 8i" camera mea) Gc2ii pri"-e ei e l% ar% !" /o ) Cu o clip% !" urm% e ridica e pe"tru a*l aluta pe cardi"al) G v%.u e pe ,adelei"e pe (erea tr% !" mi/locul mul-imii de pecula"-i a(la-i !" &r%di"%) Era de tul pe"tru v%duva lui Never ca % i e tre.ea c% +%"uieli) Totui# ,adelei"e avea ceva de pu i "u !"dr%."ea *o (ac%) Era u" u(let +u"# care (u e e cupri" de o i"cer% i re pectuoa % mil% pe"tru marea durere a pri"-e ei@ 8oam"% pri"-e %# murmur% ea# !mi permite-i % v% vor+e cO Aurore de Ca<lu .'m+i i &'"di@ nc una !ltit s m mint) Fu e e at't de de !"elat%) 0or+ete# ad%u&% ea cu &la tare) 8oam"% pri"-e %# relu% ,adelei"e# am u" copil# e via-a mea) A da tot ce am pe lume# !" a(ar% de copilul meu ca % (i-i o mam% (ericit% ca mi"e) 0%duva lui Never "u r% pu" e "imic) 7u"t %rac%# co"ti"u% ,adelei"e i# !"ai"te dea m% +ucura de +u"%tatea doam"ei pri"-e e# micul meu C2arlot era ade ea lip it de trictul "ece ar) A25 8e*a putea*o r% pl%ti pe doam"a pri"-e % pe"tru tot ce a (%cut pe"tru mi"e5 Ai "evoie de ceva# ,adelei"eO Nu# a25 "u# exclam% (emeia) E vor+a de dum"eavoa tr%# doam"%# "umai de pre dum"eavoa tr%) Ace t tri+u"al de (amilie[) -i i"ter.ic %*mi vor+eti de pre a ta# ,adelei"e) 8oam"%# i.+uc"i (emeia# cumpa mea t%p'"% de*ar (i % m% i.&o"i-i))) Te voi i.&o"i# ,adelei"e) mi voi (i (%cut datoria# doam"%# dup% ce v% voi pu"e@ Nu voi-i % v% re&% i-i copilulO Tremur'"d i (oarte palid%# pri"-e a !i pu e m'i"ile pe +ra-ele (otoliului) 7e ridic% pe /um%tate) " acea t% micare !i c%.u +ati ta) ,adelei"e e aplec% !" &ra+% % i*o !"apoie.e) 8i" +u.u"arul or-ului ei e au.i u" cli"c2et ar&i"tiu) Pri"-e a !i piro"i a upra ei privirea rece i pur%) Ai aur# murmur% ea) Apoi# cu u" &e t care "u apar-i"ea "ici u"ei per oa"e de ra"& "o+il# "ici caracterului ei m'"dru# cu u" &e t de (emeie +%"uitoare care vrea % tie cu tot di"adi" ul# +%&% ad'"c m'"a !" +u.u"arul ,adele"ei) Acea ta !i !mpreu"% m'i"ile pl'"&'"d) Pri"-e a coa e u" pum" de &al+e"i@ .ece# doi pre.ece &al+e"i di" 7pa"ia) 8om"ul de 6o".a&ue vi"e di" 7pa"ia# murmur% di" "ou pri"-e a) ,adelei"e e aru"c% !" &e"u"c2i)

RI

Paul Fval F val Cocoatul


8oam"%# doam"%# tri&% ea pl'"&'"d# micul meu C2arlot va putea % tudie.e mul-umit% ace tui aur) Acela care mi l*a dat vi"e i el di" 7pa"ia) " "umele lui 8um"e.eu# doam"%# "u m% i.&o"i-i !"ai"te de a m% (i a cultat) Iei5 poru"ci pri"-e a) ,adelei"e vru *o mai roa&e# dar pri"-e a !i ar%t% ua cu u" &e t imperio i repet%@ Iei5 8up% ce iei# pri"-e a e pr%v%li !" (otoliu) ,'i"ile ei al+e i u c%-ive !i acoperir% o+ra/ii) Eram pe cale % iu+e c acea t% (emeie5 murmur% ea tremur'"d de paim%) G25 re!"cepu ea !" timp ce o+ra.ul !i exprima !"&ri/orarea pro(u"d% a i.ol%rii) Nime"i5 Nime"i5 F% 8oam"e# % "u mai am !"credere !" "ime"i5 R%ma e a t(el o clip%# cu (a-a !" m'i"i# apoi u" 2o2ot de pl'" !i um(l% pieptul) Fiica mea5 Fiica mea5 tri&% ea cu voce ('ietoare) 7('"ta Fecioar%# dore c % (ie moart%5 Cel pu-i"# o voi re&% i !" cer) F%ptura ei ti" % avea rar a eme"ea acce e de viole"-%) C'"d le avea# %rma"a (emeie r%m'"ea (r'"ta mult% vreme) Trecur% c'teva mi"ute !"ai"te de a*i putea t%p'"i 2o2otele de pl'" ) C'"d !i mai redo+'"di &la ul# pu e@ ,oartea5 8oam"e5 8%*mi moartea5 Apoi# privi"d cruci(ixul de pe altar@ 8oam"e# 8um"e.eule5 N*am u(erit oare de tulO C't timp va mai dura ace t martiriuO "ti" e +ra-ele i# cu toat% (or-a u(letului ei c2i"uit# .i e@ ,oartea5 I u e# repet% ea) A/ut%*m% pe"tru toate u(eri"-ele ce le !"dur5 $a % +ra-ele !" /o # pleoapele i e !"c2i er% i e pr%+ui pe petea.a (otoliului) G clip% *ar (i putut crede c% cerul o a/uta e) 8ar# cur'"d# trupul ei !"cepu % e a&ite# iar m'i"ile cri pate % e mite) 8e c2i e oc2ii i privi portretul lui Never ) Gc2ii# eca-i de lacrimi# rec%p%tar% acea (ixitate imo+il% care avea ceva !"(ior%tor) Cartea de ru&%ciu"i pe care ,adelei"e o pu e e pe col-ul c%u"elului e de c2idea i"&ur% la o a"ume pa&i"%# at't de mult (u e e (olo it%) Pa&i"a cupri"dea traducerea !" (ra"ce.% a p almului@ ,i erere mei# 8omi"e) Pri"-e a de 6o".a&ue !l recitea de mai multe ori pe .i) 8up% u" (ert de or%# !"ti" e m'"a % ia cartea de ru&%ciu"i# Cartea e de c2i e la pa&i"a cu p almul) Timp de o clip%# oc2ii o+o i-i ai pri"-e ei privir% (%r% % vad%) 8ar# deodat%# tre %ri i coa e u" tri&%t) 7e (rec% la oc2i# plim+% privirea !" /urul ei pe"tru a e co"vi"&e c% "u vi ea.%) Cartea "u *a micat di" ace t loc# opti ea) 8ac% ar (i v%.ut*o !"tre m'i"ile ,adelei"ei ar (i !"cetat % mai cread% !" mi"u"i) C%ci cre.u !"tr*o mi"u"e) 7e ridic% c't era de !"alt% i o tr%(ul&erare i e reapri" e !" oc2i@ deve"i (rumoa % ca !" ti"ere-e) Frumoa %# m'"dr% i puter"ic%) "&e"u"c2e !" (a-a altarului) Cartea de c2i % t%tea !" (a-a oc2ilor ei citi pe"tru a .ecea oar%# pe mar&i"ea p almului# ace te r'"duri cri e de o m'"% "ecu"o cut%# d'"d u" r% pu" primului ver et care pu"ea@ Ai mil de mine 1oamne) Ai crierea "ecu"o cut% r% pu"dea@ 1umne&eu se va milostivi dac cre&i n el. Ai curaj s-i a!eri fiica7 du-te la tri(unalul de familie c5iar de-ai fi (olnav sau !e moarte... i amintete-i de semnalul convenit altdat ntre dumneata i %evers. 8evi.a lui5 +ol+oro i Aurore de Ca<lu @ Iat%*m%5 Copila mea5 co"ti"u% ea cu oc2ii !"l%crima-i) Fiica mea5 Apoi pu e cu m%re-ie@ Am t%ria *o ap%r5 Am cura/ i o voi ap%ra5

Capitolul ? Pledoaria

RJ

Paul Fval F val Cocoatul


7ala cea mare a palatului $orrai"e# care (u e e de.o"orat% !" acea t% dimi"ea-% de a+/ecta licita-ie# care m'i"e avea % (ie poluat% de turma "e&u torilor de oca.ie# +e"e(iciari ai +oxelor ac2i.i-io"ate# p%rea acum lumi"at% de o ultim% tr%lucire) Cu i&ura"-% c% "ici pe vremea puter"icilor duci de 6ui e "u e !"tru"i e o adu"are mai ilu tr% u+ +olta ei) 6o".a&ue avea motivele ale % vrea ca "imic % "u lip ea c% impo.a"tei olem"it%-i a ceremo"iei) 7cri orile de co"vocare# trimi e !" "umele re&elui# datau di" a/u") 7*ar (i putut pu"e cu adev%rat c% era vor+a de o a(acere de tat# de u" tri+u"al excep-io"al pre.idat de re&e# u"de e de.+%teau !" (amilie de ti"ele u"ei mari "a-iu"i) " a(ara preedi"telui $amoi&"o"# a marealului 0illero< i a vice*ca"celarului dKAr&e" o"# care ve"i er% !" locul re&e"tului# puteau (i v%.u-i ae.a-i !" primul r'"d cardi"alul de 3i <# !"tre pri"-ul de Co"ti i am+a adorul 7pa"iei# +%tr'"ul duce de 3eaumo"t*,o"tmore"c< l'"&% v%rul %u ,o"tmore"c<*$uxem+our&4 6rimaldi# pri"- de ,o"aco4 cei doi $a Roe2ec2cuart# di"tre care u"ul era duce de ,ortemart# i cel%lalt pri"- de To""a<*C2are"te4 Co e# 3ri ac# 6rammo"t# 9arccurt# Cro<# Ciermo"t*To""erre) Nu cit%m aici dec't pri"-ii i ducii) " ce privete marc2i.ii i co"-ii# e a(lau cu du.i"ile) 7implii &e"tilomi i !mputer"ici-ii aveau cau"e !" partea de /o a e tradei) Ai erau mul-i) Acea t% ve"era+il% adu"are e !mp%r-ea de la i"e !" dou%@ aceia pe care 6o".a&ue !i corup e e# i aceia care erau i"depe"de"-i) Pri"tre primii e "um%rau u" duce i u" pri"-# mai mul-i marc2i.i# u" mare "um%r de co"-i i multe per oa"e "e!" em"ate) Pe"tru a*i cuceri pe ceilal-i# 6o".a&ue e +i.uia pe darul %u de co"vi"&ere i pe dreptul %u le&itim) "ai"te de de c2iderea edi"-ei# di cutau cu (amiliaritate) Nime"i "u tia exact de ce e (%cu e co"vocarea) ,ul-i &'"deau c% era vor+a de u" ar+itra/ !"tre pri"- i pri"-e %# di" prici"a +u"urilor lui Never ) 6o".a&ue avea parti.a"ii %i devota-i) 8oam"a de 6o".a&ue era ap%rat% de c'-iva e"iori +%tr'"i i ci" ti-i i de c'-iva ti"eri cavaleri r%t%citori) 8up% o irea cardi"alului !i (%cu apari-ia o a treia opi"ie) Raportul pe care*l (%cu prelatul privi"d tarea de pirit a doam"ei pri"-e e d%du "atere ideii c% era vor+a de o pu"ere u+ i"terdic-ie) Cardi"alul# care "u*i m% ura e vor+ele# pu e e@ +l$nda doamn este !e trei sferturi ne(un) 8i" acea t% cau.%# toat% lumea era co"vi" % c% pri"-e a "u e va pre.e"ta !" (a-a tri+u"alului) Au ateptat*o totui# potrivit u.a"-elor) " ui 6o".a&ue ceru ace t r%&a.# cu u" (el de eme-ie# care a (o t pe placul celor pre.e"-i) $a ora dou% i /um%tate# preedi"tele de $amoi&"o" lu% loc !" (otoliu) A e ori erau cardi"alul# vice*ca"celarul# dom"ii de 0illero< i Clermo"t*To""erre) 6re(ierul*e( al tri+u"alului di" Pari !i lu% locul !" calitate de ecretar) Era a i tat de patru "otari re&ali# !" calitate de &re(ieri*co"trolori) To-i ci"ci depu er% /ur%m'"t !" acea t% calitate) 6re(ierului Fac1ue T2elleme"t i e ceru % dea citire actului de co"vocare) 8ocume"tul pu"ea !" u+ ta"-% c% P2ilippe de Fra"ce# duce dKGrlea" # re&e"t# i"te"-io"a e % pre.ide.e per o"al acea t% adu"are de (amilie# at't di" priete"ie pe"tru pri"-ul de 6o".a&ue# c't i di" cau.a dra&o tei (r%-eti care*l le&a e pe vremuri de r%po atul duce de Never # dar arci"ile# pe care "u le putea a+a"do"a "ici m%car o i"&ur% .i !" (olo ul u"ui i"tere particular# !l re-i"u er% la Palai *Ro<al) " locul alte-ei* ale re&ale erau "umi-i comi ari i /udec%tori re&ali dom"ii de $amoi&"o"# de 0illero< i dKAr&e" o"# dom"ul cardi"al urm'"d % ervea c% drept curator re&al doam"ei pri"-e e) Co" iliul era co" tituit !" curte uprem%# put'"d decide cu li+er ar+itru !" ultim% i" ta"-%# (%r% drept de apel# !" toate pro+lemele privi"d ucce iu"ea r%po atului duce de Never # put'"d re.olva !" pecial toate c2e tiu"ile de tat i# la "evoie# put'"d % 2ot%ra c% cui i e cuvi"e de drept po e iu"ea de(i"itiv% a +u"urilor lui Never ) 8ac% !" ui 6o".a&ue ar (i redactat cu m'"a lui ace t protocol# "*ar (i putut (i mai (avora+il) A cultar% citirea docume"tului !"tr*o t%cere reli&ioa %) Apoi# cardi"alul !l !"tre+% pe preedi"tele $amoi&"o"@

RN

Paul Fval F val Cocoatul


8oam"a pri"-e % de 6o".a&ue are u" !mputer"icitO Preedi"tele repet% !"tre+area cu &la tare) " clipa !" care 6o".a&ue e pre&%tea % r% pu"d% el !" ui pe"tru a cere "umirea u"ui !mputer"icit di" o(iciu i % e treac% mai departe# ua cea mare e de c2i e lar& i apro.ii de erviciu i"trar% (%r% % a"u"-e) 7e ridicar% cu to-ii) Numai 6o".a&ue au o-ia lui !i puteau permite o a eme"ea i"trare) "tr*adev%r# doam"a pri"-e % de 6o".a&ue ap%ru !" pra&# !m+r%cat% ca de o+icei !" doliu# dar at't de m'"dr% i de (rumoa % !"c't u" lu"& murmur de admira-ie trecu pri"tre irurile celor de (a-%) Nime"i "u e atepta *o vad%) Ai# mai ale # "ime"i "u e atepta *o vad% a t(el) Ce tot pu"eai# vereO .i e ,ortemart la urec2ea lui de 3i <) Pe credi"-a mea5 r% pu" e prelatul) 7% (iu uci cu pietre5 Am 2ulit5 7*a petrecut o adev%rat% mi"u"e5 8i" pra&# pri"-e a pu e cu &la calm i limpede@ 8om"ilor# "u e deloc "evoie de u" !mputer"icit) Iat%*m%5 6o".a&ue !i p%r% i !" mare &ra+% cau"ul i e av'"ta pre o-ia lui) i o(eri m'"a# cu o &ala"terie pli"% de re pect) Pri"-e a "u re(u.%# dar (u v%.ut% tre %ri"d la ati"&erea m'i"ii pri"-ului# iar o+ra/ii pali.i !i c2im+ar% culoarea) " partea de /o a e tradei e a(lau cei de*ai ca ei# Navaille # 6iro""e# ,o"tau+ert# Noce# Griol etc)4 ei (ur% primii care e d%dur% !"apoi pe"tru a l% a loc de trecere celor doi o-i) Frumo me"a/5 pu e Noce !" timp ce perec2ea urca treptele e tradei) Taci5 .i e Griol) Nu tiu dac% patro"ul e mul-umit au up%rat de acea t% apari-ie) Patro"ul era 6o".a&ue) Poate c% "ici el "u tia ce imte !" clipa aceea) C" (otoliu era pre&%tit di"ai"te pe"tru pri"-e %) Ace t /il- era ae.at !" cap%tul di" dreapta al e tradei# l'"&% locul ocupat de cardi"al) $a dreapta pri"-e ei e a(la draperia acoperi"d ua "eo(icial% a 2emiciclului) Ca era !"c2i % i draperia tra %) A&ita-ia produ % de o irea doam"ei de 6o".a&ue dur% c'tva timp) F%r% !"doial%# 6o".a&ue avea de (%cut u"ele c2im+%ri !" pla"ul %u de +%t%lie# c%ci p%rea cu(u"dat !"tr*o ad'"c% recule&ere) Preedi"tele di pu e % e citea c% a doua oar% actul de co"vocare# apoi pu e@ 8eoarece dom"ul pri"- de 6o".a&ue urmea.% % "e expu"% ceea ce dorete !" (apt i !" drept# atept%m cu pl%cere % ia cuv'"tul) 6o".a&ue e ridic% imediat) 7alut% ad'"c mai !"t'i o-ia# apoi /udec%torii i !" cele di" urm% re tul a i te"-ei) Pri"-e a plec% oc2ii dup% ce aru"c% o privire rapid% !" /ur) i relu% apoi imo+ilitatea de tatuie) Remarca+il orator era ace t 6o".a&ue@ cu capul eme- ridicat# tr% %turile (e-ei +i"e relie(ate# te"ul tr%lucitor# oc2i de (oc !"cepu cu &la re-i"ut# aproape timid@ Nime"i di"tre cei de (a-% "u e &'"dete c% a putea co"voca o a eme"ea reu"iu"e pe"tru o comu"icare de u" i"tere +a"al# i totui# !"ai"te de a vor+i de pre u" u+iect deo e+it de importa"t# imt "evoia % exprim o temere pe care o port !" mi"e# o temere aproape pueril%) Ai# c'"d m% &'"de c c% u"t "evoit % iau cuv'"tul !" (a-a at'tor per o"alit%-i ilu tre# lip a mea de tale"t !mi tul+ur% p'"% i (elul de a ro ti cuvi"tele# de care u" (iu al Italiei "u e poate de.+%ra "iciodat%) "tr*adev%r# a da !"apoi di" (a-a ace tei o+li&a-ii# dac% "*a c2i+.ui c% puterea e te i"dul&e"t% i c% !" %i uperioritatea dom"iilor voa tre !mi va a i&ura ocrotire) 8up% ace t !"ceput 2iperacademic# e ivir% .'m+ete pe cau"ele u"de edea elita) 8ar 6o".a&ue "u (%cea "imic (%r% /udecat%) 7% mi e !"&%duie mai !"t'i# relu% el# % mul-ume c tuturor acelora care# cu acea t% oca.ie# au o"orat (amilia mea cu olicitudi"ea lor +i"evoitoare) " primul r'"d# dom"ului re&e"t# dom"ul re&e"t de pre care pot vor+i cu i"im% de c2i % (ii"dc% "u e te !" mi/locul "o tru# ace t "o+il# ace t excele"t pri"-# ve"ic !" (ru"te c'"d e te vor+a de o (apt% +u"% i dem"%))) 7em"e de apro+are (%r% ec2ivoc e (%cur% v%.ute) Game"ii ca ei !"cuvii"-% c%lduro )

R>

Paul Fval F val Cocoatul


Ce mare avocat ar (i ieit di" cumpul "o tru v%r5 .i e C2aver"< lui C2oi < care era l'"&% el) " al doilea r'"d# urm% 6o".a&ue# doam"ei pri"-e e care# !" po(ida %"%t%-ii ei precare i a dra&o tei de i"&ur%tate# a +i"evoit %*i dea ili"-a % co+oare di" !"%l-imile u"de tr%iete# p'"% la "ivelul +ietelor "oa tre i"tere e ome"eti) " al treilea r'"d# ace tor mari dem"itari ai celei mai (rumoa e coroa"e di" lume@ celor doi preedi"-i ai ace tui tri+u"al au&u t# care (ace dreptate i co"duce !" acelai timp de ti"ele tatului# u"ui c%pita" &lorio # u"ul di"tre acei olda-i (oarte importa"-i# ale c%rui victorii vor ervi ca tem% u"ui Plutar2 al viitorului# u"ui pri"- al +i ericii i tuturor ace tor pairi ai re&atului# at't de dem"i % e ae.e pe treptele tro"ului) " ('rit# dum"eavoa tr% tuturor# dom"ilor# oricare ar (i ra"&ul ce*l ocupa-i) 7u"t p%tru" de recu"oti"-%# i ru&ile mele# "e!"dem'"atic exprimate# por"e c cel pu-i" di" ad'"cul i"imii mele) Toate ace tea (ur% exprimate cu u" de %v'rit tact# cu acea voce &rav% i o"or% care e te u" privile&iu al italie"ilor di" "ord) Era i"trarea !" materie) 6o".a&ue p%rea % e reculea&%) "cli"% (ru"tea i plec% oc2ii) P2ilippe de $orrai"e# duce de Never # co"ti"u% el cu &la mai &rav# era v%r cu mi"e pri" '"&e i (rate pri" i"im%) Ne*am petrecut ti"ere-ile !mpreu"%) Pot pu"e c% u(letele "oa tre erau u"ite# at't de tr'" "e !mp%rt%eam up%r%rile i +ucuriile) Era u" pri"&e"ero i "umai 8um"e.eu tie c%rei &lorii era de ti"at la maturitate5 Cel ce -i"e !" m'"a a puter"ic% de ti"ul oame"ilor de eam% ai p%m'"tului a vrut % oprea c% ace t t'"%r vultur c2iar !" clipa !" care !i lua .+orul) Never a murit !"ai"te de a !mpli"i v'r ta de dou%.eci i ci"ci de a"i) " via-a mea# ade eori &reu !"cercat%# "u*mi ami"te c % (i primit o lovitur% mai cru"t%) Pot vor+i aici !" "umele tuturor acelora care l*au cu"o cut) Cei opt pre.ece a"i curi de la "oaptea (atal% "u au potolit am%r%ciu"ea re&retelor "oa tre))) Ami"tirea lui e te aici5 e !"trerup e el pu"'"d m'"a pe i"im% i (%c'"d %*i tremure &la ul) ,emoria lui e te vie# eter"% ca "o+ilul doliu al (emeii care "*a di pre-uit % poarte "umele meu dup% acela al lui Never 5 Toate privirile e !"dreptar% pre pri"-e %) Ea e !"roi e i o emo-ie viole"t% !i de compu"ea o+ra.ul) Nu vor+i-i de pre a ta5 pu e ea cu di"-ii tr'"i) 8e opt pre.ece a"i tau !" i"&ur%tate i !" lacrimi5 Cei care erau !" al% pe"tru a /udeca temei"ic# ma&i tra-i# pri"-i i pairi ai Fra"-ei# ciulir% urec2ile la ace te cuvi"te) Clie"-ii# aceia pe care i*am v%.ut reu"i-i !" apartame"tul lui 6o".a&ue# murmurar% !"delu"&) Ace t lucru 2ido care# !" lim+% de toate .ilele# e te "umit &aleria# pl%tit% % aplaude# "*a (o t i"ve"tat doar de teatre) Noce# 6iro""e# ,o"tau+ert# Tara""e etc) i (%ceau me eria co"tii"cio ) Cardi"alul de 3i < e ridic%@ Cer i" i te"t# pu e el# dom"ule preedi"te# % impu"e-i t%cere) Cuvi"tele doam"ei pri"-e e tre+uie a cultate pe"tru acelai motiv ca i ale dom"ului de 6o".a&ue) Apoi# ae.'"du* e# opti la urec2ea veci"ului %u# ,ortemart# cu +ucuria u"ei +%tr'"e cumetre care a miro it u" mo" truo ca"ca"@ 8om"ule duce# am impre ia c% vom a(la lucruri &ro.ave5 $i"ite5 ordo"% dom"ul de $amoi&"o"# a c%rui privire ever% !i (%cu pe to-i amicii imprude"-i ai lui 6o".a&ue % plece oc2ii) 6o".a&ue relu% expu"erea r% pu".'"d la o+ erva-ia cardi"alului) Nu pe"tru acelai motiv# emi"e"-a*voa tr%# dac% !mi permite-i % v% co"tra.ic) Ci pe"tru o ra-iu"e uperioar%# deoarece doam"a pri"-e % e te o-ia i v%duva lui Never ) ,% mir c% *a &% it pri"tre "oi ci"eva care % uite m%car pe"tru o clip% pro(u"dul re pect care e datorat doam"ei pri"-e e de 6o".a&ue) C2aver"< !"cepu % r'd% !" +ar+%) 8ac% dracul ar avea (i"-i# &'"dea el# ar pleda la curia Romei ca v%rul meu % (ie ca"o"i.at5 7e re ta+ili li"itea) Nerui"ata 2ar-%# pe care 6o".a&ue o !"cerca e pe u" tere" (ier+i"te# reui e) Nu "umai c% o-ia lui "u*l acu.a e !" c2ip preci # dar i.+uti e % e

RQ

Paul Fval F val Cocoatul


!mpodo+ea c% cu o apare"t% &e"ero.itate cavalerea c%) G+-i"u e u" ava"ta/) i ridic% (ru"tea i co"ti"u% pe u" to" mai (erm@ P2ilippe de Never a murit# victim% a u"ei r%.+u"%ri au a u"ei tr%d%ri) Nu tre+uie % t%rui prea mult !" privi"-a acelor "op-i tra&ice) 8om"ul de Ca<lu # tat%l doam"ei pri"-e e# e mort de mult% vreme# i re pectul !mi !"c2ide &ura) 0%.'"d c% doam"a de 6o".a&ue e a&ita !" /il-ul ei# &ata % lei"e# &2ici c% acea t% "ou% (idare 0a r%m'"e (%r% r% pu" ) 7e !"trerup e deci pe"tru a pu"e pe u" to" de o curte"ie delicat% i pli"% de +u"%voi"-%@ 8ac% doam"a pri"-e % are de (%cut u"ele comu"ic%ri# u"t &ata %*i cede. cuv'"tul) Aurore de Ca<lu (%cu e(ortul % vor+ea c%# dar "u putu coate "ici u" u"et# de parc% ar (i avut u" "od !" &'t) 6o".a&ue atept% c'teva ecu"de apoi co"ti"u%@ ,oartea dom"ului marc2i. de Ca<lu care# (%r% "ici o !"doial%# ar (i putut aduce m%rturii pre-ioa e# locul !"dep%rtat u"de a (o t comi % crima# (u&a a a i"ilor i alte motive pe care ma/oritatea di"tre dum"eavoa tr% le cu"oate# "u au !"&%duit i" truc-iei % l%murea c% depli" acea t% '"&eroa % a(acere) Au exi tat !"doieli# a plutit o +%"uial%# dar "u *a putut (ace dreptate) Ai totui# dom"ilor# P2ilippe de Never mai avea u" alt priete"# !" a(ara mea# u" priete" mai puter"ic) Ace t priete"# e oare "evoie %*l "ume cO l cu"oate-i cu to-ii@ e "umete P2ilippe dKGrlea" # e te re&e"tul Fra"-ei) Ci"e ar !"dr%."i % pu"% c% Never # dup% ce a (o t a a i"at# a r%ma (%r% r%.+u"%toriO 7e (%cu t%cere) Clie"-ii di" ultima +a"c% c2im+ar% !"tre ei pa"tomime pli"e de vioiciu"e) Pe te tot e au.eau ace te cuvi"te# repetate !" oapt%@ E c't e poate de clar5 Aurore de Ca<lu !i lipea +ati ta pe +u.ele care i e umpleau de '"&e# at't de mare !i era i"di&"area) 8om"ilor# repet% 6o".a&ue# a/u"& la cau.ele care au motivat co"vocarea dum"eavoa tr%) C'"d *a c% %torit cu mi"e# doam"a pri"-e % a declarat maria/ul %u ecret# dar le&itim# cu r%po atul duce de Never ) C% %tori"du* e cu mi"e a declarat le&al% exi te"-a u"ei (iice# re.ultat al ace tei c% %torii) 8ove.ile cri e lip eau) Re&i trul paro2iei# rupt !" dou% locuri# "u co"-i"ea "ici o co" tatare# i m% imt o+li&at % adau& c% "umai dom"ul de Ca<lu ar (i putut % "e dea oarecare l%muriri !" acea t% privi"-%) 8ar dom"ul de Ca<lu # c't timp a tr%it# a t%cut) $a acea t% or% "ime"i "u*i poate i"tero&a morm'"tul) Co" tatarea a tre+uit % (ie (%cut% pe +a.a m%rturiei acrame"tale a lui do" 3er"ard# capela"ul lui Ca<lu # care a !" cri data primei c% %torii i "aterea dom"ioarei de Never # pe mar&i"ea actului !" care am dat "umele meu v%duvei lui Never ) A dori ca doam"a pri"-e % % +i"evoia c% a da cuvi"telor mele autoritatea ade.iu"ii ei) Tot ce pu e e era ri&uro exact) Aurore de Ca<lu r%ma e mut%) 8ar cardi"alul de 3i <# aplec'"du* e pre ea# e ridic% i pu e@ 8oam"a pri"-e % "u co"te t%) 6o".a&ue e !"cli"% i co"ti"u%)@ Copilul di p%ru c2iar !" "oaptea crimei) Ati-i# dom"ilor# ce te.aur i"epui.a+il de r%+dare i ta"dre-e !"c2ide !" i"e i"ima u"ei mame) " ultimii opt pre.ece a"i# u"ic% preocupare a doam"ei pri"-e e# mu"ca de (iece .i# di" (iece or% e te %*i caute (iica) Tre+uie *o pu"# cercet%rile doam"ei pri"-e e au (o t p'"% !" pre.e"t complet i"utile) Nici o urm%# "ici u" i"diciu) 8oam"a pri"-e % "*a (%cut "ici u" pa !" raport cu prima .i) " ace t mome"t 6o".a&ue aru"c% o privire pre o-ia a) Aurore de Ca<lu ridica e oc2ii pre cer) Hadar"ic c%uta 6o".a&ue !" oc2ii ei ume.i-i de lacrimi di perarea pe care ar (i tre+uit % o provoace ultimele ale cuvi"te) $ovitura "u d%du e re.ultatul co"tat) 8e ceO I e (%cu (ric%) Acum# co"ti"u% el (%c'"d apel la tot '"&ele %u rece# tre+uie# dom"ilor# !" po(ida repul iei ce o re imt# % v% vor+e c de pre mi"e) 8up% c% %torie# u+ dom"ia r%po atului re&e# parlame"tul di" Pari # la i" ti&area r%po atului duce dKEl+oeu(# u"c2i di" partea tatii al "e(ericitului meu priete" i rud%# a dat o 2ot%r're !" camerele reu"ite# pri" care u pe"da (%r% terme" :!" a(ara limitelor prev%.ute de le&e; drepturile mele la mote"irea lui Never ) " ace t (el erau ap%rate i"tere ele ti"erei Aurore de Never # dac% ar mai tr%i)

RR

Paul Fval F val Cocoatul


Am (o t departe de a m% pl'"&e) 8ar acea t% 2ot%r're# dom"ilor# "u a (o t mai pu-i" cau.a pro(u"dei i "evi"deca+ilei mele "e"orociri) Toat% lumea !i du+l% ate"-ia) A culta-i5 A culta-i5 e optea pri"tre auditori) G privire aru"cat% de 6o".a&ue le i"dica lui ,o"tau+ert) 6iro""e i celorlal-i c% ve"i e mome"tul critic) Eram !"c% t'"%r# co"ti"u% 6o".a&ue# eram de tul de +i"e v%.ut la Curte# +o&at# c2iar (oarte +o&at) No+le-ea mea era di"tre acelea ce "u e pot co"te ta) Aveam de o-ie o comoar% de (rumu e-e# de i"teli&e"-% i de virtute) 0% !"tre+# cum puteam % cap de atacurile urde i lae ale i"vidioilorO Eram vul"era+il !"tr*u" i"&ur pu"ct@ c%lc'iul lui A2ile5 9ot%r'rea parlame"tului m% pu e e !"tr*o itua-ie ec2ivoc%# !" e" ul c%# pe"tru u"ele u(lete /o "ice# pe"tru acele i"imi a+/ecte care au drept t%p'" doar i"tere ul# e p%rea c% tre+uie % dore c moartea ti"erei (iice a lui Never ) 7e au.ir% prote te precaute) E2# dom"ilor# .i e 6o".a&ue !"ai"te ca dom"ul de $amoi&"o" % (i impu t%cere celor ce !"trerupeau# aa e te (%cut% lumea5 Nu vom c2im+a (a-a lumii) Aveam u" i"tere # u" i"tere material# deci tre+uia % am u" &'"d a cu" ) Calom"ia avea cale de c2i % !mpotriva mea) Calom"ia "*a e.itat % exploate.e ace t (ilo") C" i"&ur o+ tacol m% de p%r-ea de o mote"ire ime" %) 7% piar% o+ tacolul5 Ce import% m%rturia !"tre&ii mele vie-i curateO Am (o t +%"uit de cele mai perver e i"te"-ii# de cele mai i"(ame5 Au creat :tre+uie % pu" totul co" iliului;# au creat o re.erv%# o "e!"credere# aproape o ur% !"tre mi"e i doam"a pri"-e %) Au luat drept m%rturie acel portret !"doliat care !mpodo+ete i"&ur%tatea ace tei (emei (i"te4 au opu o-ului !" via-% pe cel mort4 i# pe"tru a (olo i u" cuv'"t trivial# dom"ilor# u" +iet cuv'"t care e te expre ia (ericirii celor umili# vai5 care "u pare (%cut pe"tru "oi ceilal-i c%ci u"tem "umi-i cei puter"ici# au tul+urat c% "icia mea5 Ap% % cu putere a upra ace tui cuv'"t) ,% au.i-i +i"e# c% "icia mea) I"teriorul meu# odi2"a# (amilia i i"ima mea5 G25 8ac% a-i ti ce c2i"uri pot (olo i cei r%i !mpotriva celor +u"i5 8ac% a-i ti ce lacrimi de '"&e pot cur&e i"voc'"d urda Provide"-%5 8ac% a-i ti5 Iat%# v% a(irm pe o"oarea i pe m'"tuirea mea# v% /ur# a (i dat "umele i averea mea pe"tru a (i (ericit ca oame"ii de r'"d# care au u" c%mi"# adic% o o-ie devotat%# o i"im% priete"%# copii care te iu+e c i !i adori# !" ('rit o (amilie# (amilia# aceea parcel% de (ericire cerea c% pe care +u"ul 8um"e.eu o la % % cad% pri"tre "oi5 A-i (i pu c% !i pu e e tot u(letul !" di cur ul %u) Cltimele ale cuvi"te au (o t ro tite cu at't ela"# !"c't provocar% !" adu"are u" adev%rat oc) "trea&a adu"are era emo-io"at%) Re im-eau mai mult dec't i"tere # aveau o re pectuoa % compa iu"e pe"tru ace t om adi"eauri at't de m'"dru# pe"tru ace t om mare# pe"tru ace t pri"- care vor+i e (%r% !"co"/ur# cu lacrimi !" &la i !" oc2i# de pre u(eri"-a !"&ro.itoare a exi te"-ei ale) Fudec%torii %i erau !" mare parte oame"i av'"d (amilie) " ciuda moravurilor di" acel timp# (i+ra e" i+il% de tat% i de o- e !"duioa e puter"ic !" ei) Ceilal-i# de (r'"a-i au tra(ica"-i# au re im-it u" (el de emo-ie va&%# ca i cum or+ii ar &2ici culorile# au ca acele (ete pierdute care e duc la teatru % pl'"&% cu lacrimi (ier+i"-i c'"d virtutea e per ecutat%) 8oar dou% per oa"e r%ma er% i"di(ere"te !" mi/locul ace tui e"time"t de compa iu"e &e"eral%@ pri"-e a de 6o".a&ue i dom"ul de C2aver"<) Pri"-e a -i"ea oc2ii pleca-i) P%rea c% vi ea.%# i e i&ur c% -i"uta ei at't de i" e" i+il% "u pleda deloc !" (avoarea5 ei pe l'"&% /udec%torii averti.a-i) C't de pre micul marc2i.# el e le&%"a !" (otoliul %u i +om+%"ea pri"tre di"-i@ Ilu trul meu v%r e u" tic%lo u+lim5 Ceilal-i !"-ele&eau c2iar di" atitudi"ea doam"ei de 6o".a&ue c't de mult u(eri e "e(ericitul pri"-)

R?

Paul Fval F val Cocoatul


Prea*i de tot5 .i e dom"ul de ,ortemart cardi"alului de 3i <) 7% (im drep-i# prea*i de tot5 8om"ul de ,ortemart e "umea 0ictur"ie" dup% "umele de +ote.# ca to-i mem+rii ilu trei (amilii de la Roc2ec2cuart) Aceti diveri 0ictur"ie"i erau !" &e"eral oame"i cum ecade) $im+ile rele pu"eau c% "ici u"ul di"tre ei "u era prea detept i "u i"ve"ta e pra(ul de puc%) Femeile# de exemplu))) Cardi"alul de 3i < !i cutur% pieptarul pli" de tutu" di" 7pa"ia) Fiecare mem+ru al re pecta+ilului e"at (%cea ce putea pe"tru a*i p% tra everitatea au ter%) 8ar# !" r'"durile celor m%ru"-i# oame"ii "u e /e"au) 6iro""e !i ter&ea oc2ii u ca-i) Griol# mai ta"dru au mai a+il# pl'"&ea cu lacrimi (ier+i"-i) 3aro"ul de 3at. 2o2otea de pl'" ) Ce u(let5 .i e Tara""e) Ce u(let mi"u"at5 !"t%ri dom"ul de Pe<rolle care tocmai i"tra e) A25 (%cu Griol cu e"time"t) I"ima lui "*a (o t !"-elea %5 C'"d v% pu"eam# murmur% cardi"alul care*i reve"i e pu-i"# c% vom a(la lucruri &ro.ave5 8ar# % a cult%m# 6o".a&ue "*a termi"at) "tr*adev%r# palid i (rumo de emo-ie# 6o".a&ue relu%@ Nu port ra"c2iu"%# dom"ilor) 7% m% (erea c% 8om"ul % dore c r%ul ace tei %rma"e mame !"elate) ,amele u"t credule (ii"dc% iu+e c cu ardoare) Ai dac% eu am u(erit# "*a (o t i ea de tul de c2i"uit%O Cea mai ro+u t% mi"te e u+re.ete cu vremea !" martiriu) I"teli&e"-a e o(ilete) I *a pu c% eram duma"ul (iicei ei# c% aveam i"tere ))) "-ele&e-i +i"e# dom"ilor# i"tere e))) eu# 6o".a&ue# pri"-ul de 6o".a&ue# cel mai +o&at om di" Fra"-a dup% $aL5 "ai"tea lui $aL# opti Griol) Ai# de i&ur# "ime"i "u*l co"tra.icea) I *a pu # co"ti"u% 6o".a&ue@ Acest om are emisari !este tot. Agenii lui (r&dea& n toate direciile 8rana S!ania #talia... Acest om se ocu! de fiica voastr mai mult dec$t dumneavoastr niv... 7e !"toar e c%tre pri"-e % i ad%u&%@ 0i *a pu a ta# "u*i aa# doam"%O F%r% % ridice oc2ii i (%r% u" &e t# Aurore de Ca<lu l% % %*i cape ace te cuvi"te@ ,i *a pu 5 0ede-i5 exclam% 6o".a&ue adre '"du* e co" iliului) Apoi# !"torc'"du* e di" "ou pre o-ia a@ 0i *a mai pu # %rma"% mam%@ 1ac v cutai &adarnic fiica dac eforturile !e care le facei rm$n inutile dac v nal i v ncurc cercetrile este !entru c i v$ra m$na !erfid n toate aceste aciuni. E te adev%rat c% vi *au pu ace te lucruri# doam"%O ,i *au pu # replic% di" "ou pri"-e a) 0ede-i5 0ede-i# dom"ilor /udec%tori i pairi5 pu e 6o".a&ue) Ai "u vi *a mai pu !"c% ceva# doam"%O C% acea t% m'"%# care ac-io"ea.% di" um+r%# acea t% m'"a per(id%# e te m'"a o-ului dom"iei*voa treO Nu vi *a mai pu c% poate copilul "u mai tr%iete# c% exi t% oame"i de tul de i"(ami pe"tru a ucide u" copil i c% poate))) Nu vreau % ('re c acea t% (ra.%# doam"%# dar vi *au pu toate a tea) Palid% ca o moart%# Aurore de Ca<lu r% pu" e pe"tru a treia oar%@ ,i *a pu ) Ai a-i cre.ut# doam"%O !"tre+% pri"-ul# al c%rui &la e c2im+a e de i"di&"are) Am cre.ut# replic% cu r%ceal% pri"-e a) $a ace te cuvi"te# di" toate col-urile %lii e au.ir% exclama-ii) ,%rturi irea v% duce la pier.a"ie# doam"%# pu e !"cet cardi"alul la urec2ea pri"-e ei) Gricare ar (i co"clu.ia la care va a/u"&e dom"ul de 6o".a&ue# ve-i (i cu i&ura"-% co"dam"at%) Pri"-e a !i relu% imo+ilitatea t%cut%) Preedi"tele de $amoi&"o" e pre&%tea %*i (ac% u"ele reprouri# c'"d 6o".a&ue !l opri cu u" &e t re pectuo )

?U

Paul Fval F val Cocoatul


$% a-i# dom"ule preedi"te# v% ro&# .i e el) $% a-i# dom"ilor) ,i*am impu pe ace t p%m'"t o o+li&a-ie &rea) G !mpli"e c cum pot mai +i"e) 8um"e.eu va -i"e eama de e(orturile mele) 8ac% tre+uie % v% pu" tot adev%rul# acea t% co"vocare olem"% avea drept cop pri"cipal de a o (or-a pe doam"a pri"-e % % m% a culte cel pu-i" o i"&ur% dat% !" via-a ei) 8e opt pre.ece a"i de c'"d u"tem c% %tori-i# "u am putut o+-i"e acea t% (avoare) 0oiam % a/u"& p'"% la ea# eu# exilatul di" prima .i a "u"-ii) 8oream % m% ar%t ei# care "u m% cu"oate# aa cum u"t) Am reuit) ,ul-umit% mie# c%ci am tali ma"ul care !i va de c2ide !" ('rit oc2ii) Apoi# vor+i"d de acum !"ai"te "umai pe"tru pri"-e % i adre '"du*i* e direct# pu e !" pro(u"da t%cere ce dom"ea !" al%) 0i *a pu adev%rul# doam"%) Aveam mai mul-i a&e"-i dec't dum"eavoa tr% !" Fra"-a# !" 7pa"ia# !" Italia# c%ci# !" vreme ce a culta-i ace te acu.a-ii i"(ame !mpotriva mea# lucram pe"tru# dom"ia*voa tr%) R% pu"deam tuturor calom"iilor pri" t%rui"-e mai ar.%toare# mai !"c%p%-'"ate dec't ale dom"iei*voa tre) C%utam i eu c%utam (%r% !"cetare i (%r% odi2"%# cu toat% autoritatea i pre ti&iul pe care*l am# cu aurul i cu i"ima mea5 Ai a t%.i# :iat% c% m% a culta-i acum;# a t%.i# r% pl%tit !" ('rit dup% at'-ia a"i de u(eri"-e morale# vi" la dom"ia*voa tr%# care m% di pre-ui-i i m% ur'-i# pe mi"e care v% re pect i v% iu+e c))) 0i" % v% pu"@ de c2ide-i*v% +ra-ele# mam% (ericit%# v% aduc copilul5 " acelai timp e !"toar e c%tre Pe<rolle care*i atepta ordi"ele@ 7% (ie adu %# ordo"% el cu &la tare# dom"ioara Aurore de Never 5

Capitolul 1U $at%&

Am putut relata cuvi"tele ro tite de 6o".a&ue) 8ar ceea ce "u putem de crie e te ardoarea (luxului %u ver+al# amploarea atitudi"ii ale# pro(u"da co"vi"&ere care*i ema"a di" privire) Ace t 6o".a&ue era u" actor extraordi"ar) Era at't de p%tru" de rolul !"v%-at# !"c't emo-ia !l domi"a cu adev%rat i ela"urile care*i i.+uc"eau di" u(let erau reale) G culme a artei) 8ac% ace t om ar (i (o t !" alt% itua-ie# !".e trat de la "atur% cum era# cu alt(el de dori"-e# ar (i putut c2im+a o lume) Pri"tre aceia care !l a cultau e a(lau oame"i (%r% i"im%# oame"i depri"i cu toate !"el%toriile elocve"-ei# ma&i tra-i +la.a-i de a(ectul cuvi"telor# (i"a"ciari cu at't mai &reu de !"elat cu c't erau di"ai"te complici cu mi"ciu"a) Fuc'"d cu impo i+ilul# 6o".a&ue produ e u" adev%rat miracol) Toat% lumea l cre.u) Toat% lumea ar (i /urat c% pu"e adev%rul) Griol# 6iro""e# Al+ert# Tara""e i ceilal-i "u*i mai (%ceau me eria) Erau captiva-i) To-i !i pu"eau@ ,ai t'r.iu va mi"-i# dar acum pu"e adev%rul5 To-i ad%u&au@ Poate exi ta oare !" ace t om at'ta m%re-ie laolalt% cu at'ta perver itateO Pairii# &rupul de mari e"iori care e a(lau acolo pe"tru a*l /udeca# re&retau c% au putut % e !"doia c% u"eori de el) Ceea ce !l !"%l-a !" oc2ii lor era dra&o tea cavalerea c% pe"tru o-ia lui i &e"eroa % iertare pe"tru !"delu"&ata de(%imare) " cele mai depravate epoci# virtu-ile (amiliale (ac di" orici"e u" om merituo ) Nu exi ta !" acea t% al% "ici o i"&ur% i"im% care % "u +at% cu putere) 8om"ul de $amoi&"o" !i ter e o lacrim%# i 0illero<# +%tr'"ul r%.+oi"ic# tri&%@ Fir*ar % (ie# pri"-e# eti u" om admira+il5 8ar urmarea cea mai !" em"at% a di cur ului a (o t co"vertirea cepticului C2aver"< i e(ectul (ul&er%tor (%cut a upra pri"-e ei !" ei) C2aver"< -i"u piept c't putu# dar la ultimele cuvi"te ale pri"-ului (u v%.ut c% r%m'"e cu &ura c% cat%)

?1

Paul Fval F val Cocoatul


8ac% a (%cut a ta# pu e el lui C2oi <# % (iu al dracului dac% "u*i iert toate p%catele) " ce o privete# Aurore de Ca<lu e ridica e tremur'"d# palid%# ca o (a"tom%) Cardi"alul de 3i < (u o+li&at *o pri/i"e) 7t%tea cu oc2ii a-i"ti-i pre ua pe care iei e dom"ul de Pe<rolle ) 7paim% i pera"-a i e o&li"deau r'"d pe r'"d pe o+ra.) i va vedea oare (iicaO Averti me"tul &% it !" cartea de ru&%ciu"i la pa&i"a p almului ,i erere a"u"-a oare ace t lucruO I e pu e e % vi"%) 0e"i e) i va putea ap%ra (iicaO Gricare ar (i prime/dia "ecu"o cut%# i"ima ei +%tea mai cu eam% de +ucurie) Fiica ei5 G25 Cum i e va av'"ta i"ima pre ea# de la prima vedere5 Gpt pre.ece a"i de lacrimi pl%tite cu u" i"&ur ur' ) Atepta) Toat% lumea atepta ca i ea) Pe<rolle iei e pe tera % ce d%dea pre apartame"tul pri"-ului) 7e !"apoie cur'"d# -i"'"d*o de m'"a pe do"a Cru.) 6o".a&ue i iei !" !"t'mpi"are) Nu e au.i dec't u" tri&%t@ ,$t e de frumoas) Apoi# i"tr'"du*i !" rol# complicii ro tir% cu /um%tate de &la cuvi"tele !"v%-ate@ ,e asemnare cu cei din familie) 8ar *a !"t'mplat ca oame"ii de +u"%*credi"-% mer er% mai departe dec't cei pl%ti-i) Cei doi preedi"-i# marealul cardi"alul i to-i ducii# privi"du*le r'"d pe r'"d pe pri"-e % i pe do"a Cru.# (%cur% acea t% declara-ie po"ta"%@ 7eam%"% cu mama ei5 Era aadar# u" lucru de "eco"te tat pe"tru ei care aveau mi iu"ea % /udece c% doam"a pri"-e % era mama do"ei Cru. Ai totui# doam"a pri"-e %# c2im+'"du* e di" "ou la (a-%# !i relu% aerul ei de "eli"ite i tul+urare) Privea t'"%ra i (rumoa % (at% i pe tr% %turile ei e !"tip%rea u" (el de paim%) G25 Nu a t(el o vi a e pe (ica ei) Fa-a ei "u putea (i mai (rumoa % dar tre+uia % arate a t(el) Ai u+ita r%ceal% pe care o im-ea !" u(let !" clipa c'"d toat% i"ima ei ar (i tre+uit % e av'"te pre copilul re&% it# acea t% lip % de e"tu.ia m o !" p%im'"ta) Era oare o mam% reaO $a acea t% paim% e ad%u&a o alta) Gare % (i (o t trecutul ace tei (ermec%toare copile# ai c%rei oc2i tr%luceau !"dr%."e-# a c%rei talie upl% avea u"duiri tra"ii i a c%rei !"trea&% per o"alitate era marcat% de acea ampre"t% &ra-ioa %# pe care educa-ia au ter% di" (amilie "u o d% de o+icei mote"itoarelor u"or duciO C2aver"<# care*i reve"i e complet di" emo-ia re im-it% i re&ret% (oarte mult c% !l cre.u e pe 6o".a&ue timp de u" mi"ut# C2aver"< exprim% ideea pri"-e ei alt(el i mai +i"e dec't ar (i putut*o (ace ea !" %i) E adora+il%5 !i .i e lui C2oi < recu"o c'"d*o) Eti cu adev%rat amore.atO !"tre+% C2oi <) Am (o t# r% pu" e micul marc2i.# dar "umele de Never o trivete i "u*i t% +i"e) Frumoa ele c%ti ale cuira ierilor "otri ar ta r%u pe capul u"ui tre"&ar di" Pari # vioi i "e t'"/e"it !" &e turi) Exi t% u"ele de&2i.%ri impo i+ile) 6o".a&ue "u v%.u e ace t lucru# dar C2aver"< !l vedea) 8e ceO Fii"dc%# mai !"t'i# C2aver"< era (ra"ce. i 6o".a&ue italia") 8i"tre to-i locuitorii &lo+ului# (ra"ce.ul e te mai aproape de (emeie !" ce privete delicate-ea i im-ul "ua"-elor) Apoi (rumo ul pri"- de 6o".a&ue avea aproape ci"ci.eci de a"i# pe c'"d C2aver"< era (oarte t'"%r) Cu c't !m+%tr'"ete# +%r+atul devi"e mai pu-i" e" i+il (a-% de exul (rumo ) 6o".a&ue "u putea !"-ele&e ace t lucru i "u*l putea remarca) 7u+tilitatea a mila"e.% -i"ea de diploma-ie !" "ici u" ca. de pirit) Pe"tru a o+ erva a eme"ea detalii tre+uie % ai u" im- u+til# ca Aurore de Ca<lu # (emeie i mam%# au % (ii u" pic miop i % priveti de (oarte aproape# ca micul marc2i.) "tre timp# !m+u/orat%# cu oc2ii pleca-i# cu ur' ul pe +u.e# do"a Cru. e a(la !" partea de /o a e tradei) 8oar C2aver"< i pri"-e a &2iceau e(ortul pe care*l (%cea pe"tru a -i"e pleoapele !"c2i e) Avea o dori"-% at't de mare % vad%5 8om"ioar% de Never # !i .i e 6o".a&ue# du*te %*-i !m+r%-ie.i mama5 8o"a Cru. avu u" mome"t de i"cer% +ucurie) Ela"ul ei era i"cer) " a ta co" ta i cu i"-a extraordi"ar% a lui 6o".a&ue# care "u*i ale e e o arti t% pro(e io"i t% pe"tru a

?B

Paul Fval F val Cocoatul


!"depli"i primul rol) 8o"a Cru. era de +u"%*credi"-%) Privirea a m'"&'ietoare e !"drept% de !"dat% pre aceea pe care o credea mama ei) F%cu u" pa # i +ra-ele i e de c2i er%) 8ar +ra-ele !i c%.ur% i pleoapele# e plecar%) C" &e t rece al pri"-e ei o -i"tui locului) Reve"it% la "e!"crederea# care !"ai"te !i !"tri ta i"&ur%tatea# r% pu".'"d la &'"dul ce i*l i" pira e !"(%-iarea do"ei Cru.# pri"-e a .i e cu &la potolit@ Ce a-i (%cut cu (iica lui Never O Apoi# ridic'"d &la ul# ad%u&%@ 8um"e.eu !mi e te martor c% am o i"im% de mam%) 8ar dac% (iica lui Never mi*ar reve"i de.o"orat% de o i"&ur% pat%# dac% ar uita doar u" mi"ut m'"dria (amiliei ei# mi*a acoperi o+ra.ul cu u" v%l "e&ru i a pu"e@ Never a murit cu totul) 1race) E &'"di C2aver"<) D.arie& !entru ce va urma. " acel mome"t era i"&urul de p%rerea pri"-e ei) 7everitatea doam"ei de 6o".a&ue p%rea i"tempe tiv% i c2iar de"aturat%) " timp ce vor+ea# e au.i u" mic .&omot la dreapta ei# ca i cum ua veci"% e de c2idea !"cet !"d%r%tul draperiei) Ea "u*i d%du ate"-ie) 6o".a&ue r% pu"dea# !mpreu"'"du*i m'i"ile# ca i cum !"doiala ar (i (o t u" +le tem) 0ai5 8oam"%# doam"%5 Gare i"ima dom"iei*voa tre a vor+itO 8om"ioara de Never # (iica voa tr%# doam"%# e mai pur% dec't !"&erii) " oc2ii %rma"ei do"a Cru. e vedea o lacrim%) Cardi"alul e aplec% pre Aurore de Ca<lu ) 8oar dac% ave-i alte ar&ume"te preci e# care pot (i recu"o cute))) "cepu el) Ar&ume"te5 !"trerup e pri"-e a) I"ima mi*a r%ma rece# oc2ii u ca-i# +ra-ele "emicate# oare toate ace tea "u u"t ar&ume"teO Frumoa % doam"%# dac% "u ave-i i alte ar&ume"te# !" mod i"cer "u pot com+ate opi"ia# (%r% !"doial% u"a"im%# a co" iliului) Aurore de Ca<lu aru"c% o privire um+r% !" /ur) 0ede-i +i"e c% "u m*am !"elat# .i e cardi"alul la urec2ea ducelui de ,ortemart# are u" &r%u"te de "e+u"ie) 8om"ilor5 8om"ilor5 exclam% pri"-e a) Gare m*a-i i /udecatO $i"iti-i*v%# doam"%# calma-i*v%# replic% preedi"tele de $amoi&"o") To-i cei ce e a(l% !" acea t% i"ci"t% v% re pect% i v% iu+e c# cu to-ii i# !" primul r'"d# ilu trul pri"- care v*a dat "umele lui))) Pri"-e a plec% (ru"tea) Preedi"tele de $amoi&"o" co"ti"u%# cu o "ua"-% de everitate !" &la @ Comporta-i*v% cum v% dictea.% co"tii"-a# doam"%# i "u v% (ie team% de "imic) Tri+u"alul "o tru "u are mi iu"ea de a pedep i) Eroarea "u e te o crim%# ci o "e"orocire) Rudele i priete"ii vor avea mil% de dom"ia*voa tr% dac% v*a-i !"elat) ,*am !"elat5 repet% pri"-e a (%r% % ridice capul) 8a# da# am (o t ade eori !"elat%) 8ar# dac% "u e "ime"i aici % m% apere# m% voi ap%ra i"&ur%) Fiica mea tre+uie % poarte cu ea dovada o+'riei) Ce dovad%O !"tre+% preedi"tele de $amoi&"o") 8ovada pe care !" ui dom"ul de 6o".a&ue a i"dicat*o# (oaia mul % di" re&i trul de "ateri al capelei ca telului Ca<lu ) 7mul % de propria mea m'"%# dom"ilor5 ad%u&% ea ridic'"du* e) Iat% ce doream % tiu# &'"di 6o".a&ue) Acea t% dovad%# relu% el cu &la tare# (iica voa tr% o va avea# doam"%) Aadar "u o areO exclam% Aurore de Ca<lu ) C" murmur prelu"& e ridic% di" adu"are dup% acea t% exclama-ie) $ua-i*m% de aici5 $ua-i*m%5 +ol+oro i !"l%crimat% do"a Cru.) Ceva e .+%tea !" (u"dul i"imii pri"-e ei au.i"d vocea de.olat% a ace tei %rma"e copile) 8oam"e# pu e ea ridic'"d m'i"ile pre aer) 8oam"e# c%l%u.ete*m%5 Ar (i o mare "e"orocire i o crim% de "eiertat %*mi re pi"& copilul) 8oam"e# te implor di" ad'"cul "e"orocirii mele5

?I

Paul Fval F val Cocoatul


8eodat% v%.ur% lumi"'"du*i* e o+ra.ul# pe c'"d trupul tre %rea "e t%p'"it) l !"tre+a e pe 8um"e.eu) C" &la pe care "ime"i !" a(ar% de ea "u*l au.i e# u" &la mi terio # care p%rea % r% pu"d% la ace t apel uprem# ro ti !" patele draperiei cuvi"tele ce (ormau devi.a lui Never @ Iat%*m%5 Pri"-e a e pri/i"i de +ra-ul cardi"alului# % "u cad% pe pate) Nu !"dr%."ea % e !"toarc%) 6la ul ve"ea oare di" cerO 6o".a&ue e !"el% a upra cau.ei ace tei emo-ii u+ite) 0oi %*i dea ultima lovitur%) 8oam"%# exclam% el# a-i (%cut apel la Atotputer"icul) 8um"e.eu v% r% pu"de) G v%d i o imt) "&erul p%.itor e !" dom"ia voa tr% i com+ate u&e tiile r%ului) 8oam"%# "u re pi"&e-i (ericirea dup% !"delu"&atele u(eri"-e at't de "o+il uportate) 8oam"%# uita-i m'"a care v% d%ruie acea t% comoar%) Nu cer "ici o r% plat%) 0% cer doar u" lucru@ privi-i*v% copilul) Iat*o tremur'"d# iat*o di tru % di" prici"a (elului cum a (o t !"t'mpi"at% de mama ei) Pleca-i urec2ea !" i"teriorul dom"iei*voa tre# i &la ul i"imii v% va r% pu"de) Pri"-e a o privi pe do"a Cru.) Ai 6o".a&ue co"ti"u% cu !"(l%c%rare@ Acum# c'"d a-i v%.ut*o# !" "umele lui 8um"e.eu5 0% !"tre+@ "u e te (iica dum"eavoa tr%O Pri"-e a "u r% pu" e "umaidec't) F%r% % vrea# e !"toar e pe /um%tate pre draperie) 0ocea# di ti"ct% "umai pe"tru ea# c%ci "ime"i "u +%"uia c% vor+i e ci"eva# pro"u"-% ace t i"&ur cuv'"t@ Nu5 Nu# repet% pri"-e a cu putere) Ai privirea ei 2ot%r't% (%cu !"co"/urul adu"%rii) Nu*i mai era (ric%) Gricare ar (i (o t acel mi terio (%tuitor di" patele draperiei# avea !"credere !" el (ii"dc% !l com+%tea pe 6o".a&ue) Ai# dealt(el# !"depli"ea tai"ica promi iu"e di" cartea de ru&%ciu"i) 7pu e@ #atm) 0e"ea cu devi.a lui Never ) " al% e !"cruciau !"tre timp mii de exclama-ii) I"di&"area lui Griol i a celorlal-i c% el "u cu"otea mar&i"i) A ta*i prea de tot5 .i e 6o".a&ue care potolea cu m'"a .elul prea .&omoto al +atalio"ului acru) R%+darea ome"ea c% are mar&i"i) ,% voi adre a pe"tru ultima dat% doam"ei pri"-e e i !i voi pu"e@ u"t "ece are ar&ume"te temei"ice# ar&ume"te &rave i co"vi"&%toare pe"tru a re pi"&e u" adev%r de "eco"te tat) 0ai5 u pi"% +u"ul cardi"al) 7u"t propriile mele cuvi"te5 8ar c'"d (emeile !i pu" ceva !" cap))) Ave-i ace te ar&ume"te# doam"%O !"tre+% 6o".a&ue) 8a# r% pu" e vocea mi terioa %) 8a# replic% pri"-e a la r'"dul ei) 6o".a&ue era livid# i +u.ele i e a&itau "ervo ) 7im-ea c% acolo# c2iar !" mi/locul ace tei adu"%ri co"vocate de el# exi ta o i"(lue"-% o til%# dar de "edi+uit) G im-ea# dar o c%uta .adar"ic) 8e c'teva mi"ute# totul e c2im+a e !" !"(%-iarea v%duvei lui Never ) ,armur% e tra" (orma e !" car"e) 7tatuia tr%ia) 8e u"de ve"ea ace t miracolO 7c2im+area e e(ectua e c2iar !" clipa !" care pri"-e a# !""e+u"it% de durere# i"voca e a/utorul lui 8um"e.eu) 8ar 6o".a&ue "u credea deloc !" 8um"e.eu) i ter e udoarea ce*i cur&ea pe (ru"te) Ave-i aadar veti de pre (iica dum"eavoa tr%# doam"%O !"tre+% el a cu".'"du*i c't putea mai +i"e !"&ri/orarea) Pri"-e a p% tr% t%cere) Exi t% impo tori# co"ti"u% 6o".a&ue) Averea lui Never e o prad% (rumoa %) 0*a (o t pre.e"tat% vreo alt% t'"%r% (at%O G "ou% t%cere)

?J

Paul Fval F val Cocoatul


Poate vi *a pu # co"ti"u% 6o".a&ue@ A ta e adev%rata# a (o t alvat%# pu % la ad%po t) Cu to-ii pu" ace t lucru5 Cei mai ra(i"a-i diploma-i e la % t'r'-i !" &reeal%) Preedi"tele de $amoi&"o" i po"dera-ii %i a e ori !l priveau acum cu mirare pe 6o".a&ue) A cu"de*-i &2earele# om crud5 murmur% C2aver"<) Cu i&ura"-% c% t%cerea mi terio ului &la era (oarte a+il%) At't timp c't "u vor+ea# pri"-e a "u putea r% pu"de# i 6o".a&ue (urio # !i pierdu e prude"-a) " mi/locul o+ra.ului %u palid e vedeau oc2ii ar.%tori i '"&eroi) E te aici# pe u"deva# co"ti"u% el pri"tre di"-ii !"cleta-i# &ata % apar%# cum vi *a a(irmat# "u*i aa# doam"%O E te !" via-%O R% pu"de-i# e te !" via-%O Pri"-e a e re.em% cu o m'"% de +ra-ul (otoliului) Ar (i dat doi a"i di" via-% pe"tru a ridica acea draperie !" patele c%reia e a(la oracolul de*acum !"ai"te mut) R% pu"de-i5 R% pu"de-i5 tri&% 6o".a&ue) "ii /udec%torii repetau@ 8oam"%# r% pu"de-i5 Aurore de Ca<lu a culta) A+ia mai re pira) G25 c't de mult !"t'r.ia oracolul5 ,il%5 murmur% ea !" cele di" urm%# !"torc'"du* e pe /um%tate) 8raperia e mic% uor) Cum ar putea r% pu"deO pu"eau !"tre timp complicii) E !" via-%O .i e Aurore de Ca<lu i"tero&'"d oracolul cu o voce (%r% vla&%) E !" via-%# i e r% pu" e) 7e ridic% radioa %# +eat% de (ericire) 8a# !" via-%# !" via-%5 tri&% ea cu putere) Tr%iete !" po(ida voa tr% i pri" a/utorul 8om"ului5 Toat% lumea e ridic%# tul+urat%) Timp de o clip%# a&ita-ia a/u" e la culme) Complicii vor+eau cu to-ii deodat% i cereau dreptate) Comi arii re&elui e co" ultau !"tre ei) C'"d v% pu"eam5 repeta cardi"alul) C'"d v% pu"eam# dom"ule duce5 8ar "u tim !"c% totul i !"cep % cred c% doam"a pri"-e % "u e deloc "e+u"%5 " mi/locul co"(u.iei &e"erale# vocea de dup% tapi erie pu e@ A t%* ear%# la +alul re&e"tului# vi e va pu"e devi.a lui Never ) Ai !mi voi vedea (iicaO +ol+oro i pri"-e a# &ata % lei"e) C" .&omot la+# al u"ei ui care e !"c2ide# e au.i !" patele draperiei) Apoi "imic) Era i vremea) Curio ca o (emeie i cupri" o va&% +%"uial%# C2aver"< e trecura e !" patele cardi"alului de 3i <) Ridic% +ru c draperia@ "u era "ime"i# dar pri"-e a coa e u" tri&%t !"%+uit) Era prea mult) C2aver"< de c2i e ua i e "%pu ti !" coridor) Coridorul era !"tu"eco # c%ci e l% a "oaptea) C2aver"< "u v%.u "imic !" a(ar% de ilueta micului cocoat cu picioarele tr'm+e# care di p%rea la cap%tul coridorului# co+or'"d li"itit treptele) C2aver"< r%ma e pe &'"duri) 0%rul meu o (i vrut % (ac% vreo (ar % ur't% diavolului# !i pu e el# i diavolul !i ia reva"a5 " ace t timp# dup% u" em" al preedi"telui de $amoi&"o"# co" ilierii !i reluar% locul !" ala de deli+erare) 6o".a&ue (%cu e u" mare e(ort % e t%p'"ea c%) " apare"-% era calm) 7alut% co" iliul i .i e@ 8om"ilor# a roii dac% a ad%u&a vreu" cuv'"t) 9ot%r'-i# v% ro&# !"tre doam"a pri"-e % i mi"e) 7% deli+er%m# tri&ar% c'teva &la uri) 8om"ul de $amoi&"o" e ridic% i !i pu e p%l%ria pe cap) Pri"-e# .i e el# dup% ce comi arii re&ali l*au a cultat pe dom"ul cardi"al !" "umele doam"ei pri"-e e# avi.ul lor e te c% "u e ca. de /udecat%) 8eoarece doam"a de 6o".a&ue tie u"de e a(l% (iica ei# % o pre.i"te) 8om"ul de 6o".a&ue va repre.e"ta pe aceea de pre care .ice c% e mote"itoarea lui Never ) 8ovada cri %# peci(icat% de dom"ul pri"-#

?N

Paul Fval F val Cocoatul


i"vocat% de doam"a pri"-e %# acea pa&i"% mul % di" re&i trul capelei Ca<lu # va (i produ % i va !"le "i 2ot%r'rea "oa tr%) " "umele re&elui# am'"%m co" iliul pe te trei .ile) Accept# r% pu" e prompt 6o".a&ue cu ama+ilitate) 0oi avea copil% i voi avea dovada# .i e de a eme"ea pri"-e a) Accept) Comi arii re&ali ridicar% imediat edi"-a) " ce te privete# %rma"% copil%# pu e 6o".a&ue do"ei Cru. pred'"d*o !" m'i"ile lui Pe<rolle # am (%cut ce am putut) Acum# "umai 8um"e.eu !-i poate !"apoia i"ima mamei tale5 8o"a Cru. l% % !" /o voalul i e !"dep%rt%) 8ar# !"ai"te de a trece pra&ul# e r%.&'"di pe "eateptate) 7e av'"ta pre pri"-e %@ 8oam"%5 exclam% ea lu'"du*i m'"a pe care o %rut%) 8ac% u"te-i au "u mama mea# oricum# v% re pect i v% iu+e c5 Pri"-e a .'m+i i !i ati" e uor (ru"tea cu +u.ele) Copil%# tu "u eti complice# am !"-ele ace t lucru) Nu u"t up%rat%) Ai eu te iu+e c) Pe<rolle o lu% cu i"e pe do"a Cru.) Toat% mul-imea "o+il% care umplu e 2emi"iclul di p%ru) "cepea % e !"tu"ece) 8up% ce !i !" o-i p'"% la ieire pe comi arii re&ali# 6o".a&ue e !"apoie# clipa c'"d co"te a era pe cale % ia %# !"co"/urat% de cameri tele ei) $a u" &e t imperio (%cut de pri"-# ele e !"dep%rtar%) 6o".a&ue e apropie de pri"-e % i# cu aerele ale de mare curtoa.ie# care "u*l p%r% eau "iciodat%# e aplec% p'"% la m'"a ei pe"tru a o %ruta) 8oam"%# !i .i e el apoi cu u" to" uuratic# aadar a (o t declarat r%.+oiul !"tre "oiO Nu am i"te"-ia % atac# dom"ule# r% pu" e Aurore de Ca<lu ) ,% ap%r) 0reau % v% cru- o i"util% o+o eal% !"tr*o co"vor+ire particular%# relu% 6o".a&ue# care !i d%dea o te"eala % a cu"d% u+ i"di(ere"-a lui politicoa % (uria di" i"im%) Aadar# ave-i protectori mi terioi# doam"%O Am +u"%tatea cerului# dom"ule# care e te pri/i"ul mamelor) 6o".a&ue .'m+i) 6iraud# .i e pri"-e a c%tre ,adelei"e# poru"cete % mi e pre&%tea c% litiera) 7e (ace a t%.i lu/+% reli&ioa % de ear% la paro2ia 7ai"t*,a&loireO !"tre+% mirat 6o".a&ue) Nu tiu# dom"ule# r% pu" e pri"-e a cu calm) Nu m% duc la 7ai"t*,a&loire a t%* ear%) 0e-i avea (ericirea %*mi vede-i +i/uteriile) 8iama"tele dum"eavoa tr%# doam"%5 .i e pri"-ul cu iro"ie) Curtea# care v% re&ret% de at'ta vreme# va avea !" ('rit +ucuria de a v% revedeaO ,er& la +alul re&e"tului a t%* ear%# .i e ea) 8e data a ta 6o".a&ue r%ma e uluit) 8om"ia*voa tr%5 e +'l+'i el) 8om"ia*voa tr%5 $u% o atitudi"e at't de m'"dr%# !"c't 6o".a&ue !i plec% oc2ii (%r% voia lui) 8a5 r% pu" e ea) Ai# trec'"d !"ai"tea !" o-itoarelor# pe"tru a iei# pu e@ 8oliul meu *a ('rit !"cep'"d de a.i# dom"ule pri"-) Face-i ce vre-i !mpotriva mea# "u mai mi*e team% de dom"ia*voa tr%)

Capitolul 11 Unde cocoatul se 'ace invitat la !alul de la curte

6o".a&ue r%ma e o clip% "emicat privi"du*i o-ia care traver a &aleria pe"tru a e !"apoia !" apartame"t) Parc% a re!"viat5 &'"di el) Totui# am /ucat +i"e acea t% comedie) 8e ce am pierdut* oO 8e i&ur# exi t% u" dede u+t) 6o".a&ue# "*ai v%.ut totul# e ceva care !-i cap%)))

?>

Paul Fval F val Cocoatul


"cepu % um+le pri" camer% cu pai mari) " orice ca.# relu% el irul &'"durilor# "u am de pierdut "ici o clip%) Ce vrea % (ac% la +alul de la Palai *Ro<alO 7% vor+ea c% dom"ului re&e"tO Cu i&ura"-% c% tie u"de e# a(l% (iica ei) Ai eu tiu# e !"trerup e el de c2i.'"d car"e-elul) Cel pu-i" de a t% dat% "orocul m*a a/utat) Ap% % pe o o"erie i .i e ervitorului care o i aler&'"d@ 8om"ul de Pe<rolle 5 7% vi"% imediat dom"ul de Pe<rolle ) 7ervitorul iei) 6o".a&ue !i relu% plim+area olitar% i# reve"i"d la prima idee# .i e@ Are u" a/utor "ou) Ci"eva era a cu" !" patele draperiei) Pri"-e# tri&% Pe<rolle i"tr'"d# pot % v% vor+e c !" ('rit5 0eti proa te5 Plec'"d# cardi"alul de 3i < pu"ea !mputer"ici-ilor re&ali@ n afacerea asta e ceva !utred vreun mister nelegiuit... $a %*l pe cardi"al % pu"%# .i e 6o".a&ue) 8o"a Cru. e revoltat%) A (o t o+li&at% % /oace u" rol "edem"# .ice ea) 0rea % p%r% ea c% Pari ul) $a *o !" pace pe do"a Cru. i !"cearc% % m% a cul-i) Nu !"ai"te de a v% i"(orma ceea ce e petrece) $a&ardPre e la Pari ) Ei i5 3%"uiam eu) 8e c'"dO Cel pu-i" de ieri) " eam"% c% pri"-e a l*a v%.ut# &'"di 6o".a&ue) Apoi ad%u&%@ 8e u"de tiiO Pe<rolle co+or! &la ul i r% pu" e@ 7alda&"e i Fae".a u"t mor-i) Era "e!"doio c% dom"ul de 6o".a&ue "u e atepta deloc la ace t lucru) ,uc2ii (e-ei !i tre %rir% i avu u" (el de ame-eal%) Totul a durat doar o ecu"d%) C'"d Pe<rolle !i ridic% oc2ii pre el# !i reve"i e) 8oi di"tr*o i"&ur% lovitur%5 .i e el) Gmul % ta e u" adev%rat diavol) Pe<rolle tremura) Ai u"de au (o t &% ite# cadavreleO !"tre+% 6o".a&ue) " tr%du-a care e !"ti"de de*a lu"&ul &r%di"ii c% u-ei dum"eavoa tr%) mpreu"%O 7alda&"e l'"&% poart%# Fae".a la ci"ci pre.ece pai mai departe) 7alda&"e a murit de u" v'r( de pad%))) Aici# "u*i aaO pu e 6o".a&ue pu"'"d de&etele !"tre pr'"ce"e) Pe<rolle (%cu acelai &e t i repet%@ Aici5 Fae".a a c%.ut# i.+it !" acelai loc i de aceeai lovitur%) Ai "ici o alt% ra"%O Nici u"a) $ovitura lui Never e te !"totdeau"a mortal%) 6o".a&ue !i potrivea da"telele /a+oului !" (a-a u"ei o&li".i) 3i"e# .i e el# pe dom"ul cavaler de $a&ardPre l*am !" cri de dou% ori pe r%+o/) 7u"t mul-umit c% e la Pari ) G % pu"em m'"a pe el) Fu"ia care*l va u&ruma))) "cepu Pe<rolle ) Nu e !"c% toar %# "u*i aaO Eu cred c% da) Pe"tru "umele lui 8um"e.eu5 6'"dete* te totui# Pe<rolle # e mome"tul priel"ic5 8i"tre cei ce e plim+au pe clar de lu"%# !" a"-urile lui Ca<lu "*am r%ma dec't patru) 8a# .i e (ac tot u"ul# !"(ior'"du* e@ mome"tul e priel"ic) 8oi i"i da-i &ata# relu% 6o".a&ue tr'"&'"du*i ce"tiro"ul !" cataram%) Noi doi i# pe de alt% parte# cei doi "e"oroci-i))) Cocarda e i Pa epoil5 !"trerup e Pe<rolle ) 7e tem de $a&ardPre) Ca i ti"e) Cu toate ace tea# "*avem de*ale ) 8u*te de*i caut%5 8u*te5 8om"ul de Pe<rolle e !"drept% pre +uc%t%rii) 6o".a&ue &'"dea@ 7pu"eam c% tre+uie % ac-io"%m imediat) Iat% o "oapte !" care e vor !"t'mpla lucruri tra"ii5

?Q

Paul Fval F val Cocoatul


Repede5 .i e Pe<rolle i"tr'"d !" o(iciu) ,o" e"iorul are "evoie de voi) Cocarda e i Pa epoil m'"ca er% de la pr'". p'"% e !" era e) Aveau dou% tomacuri "e %tule) Cocarda e era rou ca re tul vi"ului uitat !" pa2ar) Pa epoil avea o+ra.ul al+ ca varul) 7ticla cu vi" produce ace t du+lu re.ultat# dup% temperame"tul +%utorilor) 8ar# !" ceea ce privete urec2ile# vi"ul "u ac-io"ea.% !" dou% (eluri@ Cocarda e i Pa epoil "u erau mai re.i te"-i u"ul ca cel%lalt dup% +%utur%) 8ealt(el# trecu e vremea % (ie umili) Fu e er% !m+r%ca-i cu 2ai"e "oi# di" cap p'"% !" picioare) Purtau ci.me uper+e# cump%rate de oca.ie# i p%l%rii de (etru care "u (u e er% re"ovate (iecare dec't de trei ori) Pa"talo"ii i tu"icile erau dem"e de ace te acce orii tr%lucitoare) Ia pu"e# priete"e5 .i e Cocarda e) Cred c% "etre+"icul % ta "i e adre ea.% "ou%) 8ac% a &'"di c% pramatia a ta))) ripo t% +l'"dul Ama+le ridic'"d o ca"% cu am'"dou% m'i"ile) Fii calm# iu+i-elule# relu% &a co"ul# -i*l dau# dar ate"-ie5 Nu*i tric% (a-ada) l pri" e de o urec2e pe dom"ul de Pe<rolle i*l trimi e !"v'rti"du* e lui Pa epoil) Ace ta !l pri" e de cealalt% urec2e i*l trimi e !"apoi (o tului %u patro") 8om"ul de Pe<rolle (%cu acea t% c%l%torie de dou% au de trei ori# apoi Cocarda e*/u"ior !i pu e# cu &ravitatea proprie ca"dala&iului@ 8r%&u-ule# mi e pare c% ai uitat pe"tru o clip% c% ai de*a (ace cu &e"tilomi5 !"cearc% m%car de*acum !"ai"te %*-i ami"teti5 Aa*i5 acce"tu% "orma"dul# dup% vec2iul %u o+icei) Apoi e ridicar% am'"doi# !" timp ce dom"ul de Pe<rolle !i repara pe c't putea de.ordi"ea co tumului) Tic%loii u"t +e-i turt%# +om+%"i el) Ia a cult%5 .i e Cocarda e) ,i e pare c% am%r'tul % ta a vor+it5 Parc% aa ceva# relu% Pa epoil) "ai"tar% am'"doi# u"ul la dreapta# cel%lalt la t'"&a# pe"tru a*l !"2%-a di" "ou de urec2i pe omul de !"credere# dar ace ta o lu% prude"t la (u&% i e du e %*l !"t'l"ea c% pe 6o".a&ue (%r% % e laude cu cele !"t'mplate) 6o".a&ue !i poru"ci % "u pome"ea c% "ici o vor+% celor doi +ravi priete"i de ('ritul "e(ericit pe care !l avu e er% 7alda&"e i Fae".a) Era i"util# c%ci dom"ul de Pe<rolle "u avea "ici o dori"-% % i"tre !" vor+% cu Cocarda e i Pa epoil) G clip% mai t'r.iu o irea lor era a"u"-at% de u" .%"&%"it !"&ro.itor de (iare) Aveau p%l%ria pe*o urec2e# pa"talo"ii leamp%-i# c%maa p%tat% de vi"@ pe curt# o -i"ut% de adev%ra-i cu-itari) I"trar%# d'"du*i i(o e# cu ma"tia ridicat% de pad%@ Cocarda e# ve"ic eme-# Pa epoil ve"ic t'"&aci i de o ur'-e"ie (%r% cu ur) 7alut# amice# .i e &a co"ul cu acce"t prove" al# i mul-ume c# mo" e"iore) A/u"&e5 .i e 6o".a&ue privi"du*i pe u+ pr'"ce"e) R%ma er% pe dat% "emica-i) Gmul care pl%tete !i poate permite orice cu a eme"ea vite/i) 7ta-i +i"e pe picioareO !"tre+% 6o".a&ue) Am +%ut doar u" pa2ar de vi" !" %"%tatea mo" e"iorului# r% pu" e cu "erui"are Cocarda e) " ce privete o+rietatea# "u cu"o c u"ul mai &ro.av ca mi"e))) Adev%r &r%iete# ro ti cu timiditate Pa epoil# c%ci !l !"trec# "*am +%ut dec't ap% !"roit%) Amice# .i e Cocarda e privi"du*l cu everitate# ai +%ut c't mi"e# "ici mai mult# "ici mai pu-i") Nu*-i (ie team%5 Te po(te c % "u mai (al i(ici adev%rul !" (a-a mea# mi"ciu"a m% !m+ol"%vete5 7padele voa tre mai u"t la (el de +u"eO !"tre+% 6o".a&ue) C2iar mai +u"e# replic% &a co"ul) Ai "umai !" erviciul mo" e"iorului# ad%u&% "orma"dul (%c'"d o revere"-%) Atu"ci e +i"e# .i e 6o".a&ue) Ai le !"toar e patele# !" timp ce priete"ii "otri !l alutau pe la pate) Ai v%.ut# "etre+"icule# murmur% Cocarda e# tie % vor+ea c% adev%ra-ilor pada i"i5

?R

Paul Fval F val Cocoatul


6o".a&ue (%cu e em" lui Pe<rolle % e apropie) Am'"doi e !"dep%rtar% !" (u"dul %lii# aproape de ua de ieire) 6o".a&ue rup e e adi"eauri pa&i"a di" car"etul u"de avea "otate i"(orma-iile date de do"a Cru.) " clipa c'"d !"ti"dea (oaia omului %u de !"credere# +i.arul o+ra. al cocoatului e ar%t% !" patele uii !"trede c2i e) Nime"i "u*l vedea i o tia +i"e# deoarece oc2ii %i tr%luceau de o i"teli&e"-% extraordi"ar% i !"trea&a (i.io"omie !i c2im+a e a pectul) $a vederea lui 6o".a&ue# u(let o '"dit mu"cilor iadului# t'"d de vor+%# la doi pai de el# cocoatul e d%du !"apoi cu repe.iciu"e# apoi !i lipi urec2ea de cr%p%tura uii) Iat% ce au.i mai !"t'i@ Pe<rolle ila+i ea cu &reutate cuvi"tele cri e cu creio"ul de t%p'"ul %u) 7trada C2a"tre# .icea el# o t'"%r% (at% "umit% Aurore))) 0*a-i (i periat de expre ia pe care o c%p%t% o+ra.ul cocoatului) G (lac%r% !"tu"ecat% i e apri" e !" oc2i@ 9tie asta) &'"di el) Cum de a a(latO "-ele&iO .i e 6o".a&ue) 8a# !"-ele&# r% pu" e Pe<rolle ) A ta .ic i eu "oroc5 Game"ii de ra"&ul meu au teaua lor# relu% dom"ul de 6o".a&ue) C"de o vom duce pe t'"%ra (at%O $a pavilio"ul do"ei Cru.)) Cocoatul e lovi pe te (ru"te) 6ita"a5 murmur% el) 8ar cum de*a a(lat adre aO 0a tre+ui doar % o r%pimO pu"ea !" acea clip% Pe<rolle ) F%r% v'lva# r% pu" e iute 6o".a&ue) Nu "e putem !"&%dui % i"tr%m !" +uclucuri) Cu irete"ie i !"dem'"are5 E marea ta calitate# priete"e Pe<rolle ) Nu m*a (i adre at -ie dac% ar (i tre+uit date au primite lovituri) Gmul "o tru locuiete cu i&ura"-% acolo# (ac pri" oare) $a&ardPre5 murmur% omul cu paim% "ea cu" %) Nu tre+uie % dai cu oc2ii de (a"(aro"ul % ta) Primul lucru e te % a(l%m dac% e a+ e"t# i a paria c% lip ete de aca % la ora a ta) Pe vremuri# !i pl%cea % +ea) 8ac% "u*i aca %# iat% u" pla" (oarte implu@ vei lua acea t% i"vita-ie))) 6o".a&ue pu e !" m'"a a/utorului %u u"a di"tre cele dou% i"vita-ii la +alul re&e"tului# re.ervate pe"tru 7alda&"e i Fae".a) -i vei procura# co"ti"u% el# o toalet% de +al tr%lucitoare i ele&a"t%# a em%"%toare aceleia coma"dat% de mi"e pe"tru do"a Cru.) 0ei avea &ata pre&%tit% o litier% !" apropierea tr%.ii C2a"ixe i te vei pre.e"ta la t'"%ra (at% !" "umele lui $a&ardPre !" ui) " eam"% %*mi ri c via-a# .i e dom"ul de Pe<rolle ) Fii cumi"te5 C'"d va vedea roc2ia i +i/uteriile va !""e+u"i) Nu vei avea de pu dec't u" cuv'"t@ Lagard-re v trimite aceast invitaie i v atea!t. 7la+% olu-ie5 .i e o voce pi-i&%iat% !"tre cei doi) T'"%ra "u 7e va cli"ti di" loc) Pe<rolle %ri !"tr*o parte# 6o".a&ue pu e m'"a pe a+ie) Nu*-i (ie team%5 .i e de departe Cocarda e) Privete# (rate Pa epoil# ia te uit% la omule-ul %la5 A25 r% pu" e Pa epoil) 8ac% a (i (o t "edrept%-it de oart% ca a ta i dac% ar (i tre+uit % re"u"- la pera"-a de a pl%cea (emeilor# mi*a (i luat via-a) Pe<rolle !"cepu % r'd%# ca to-i poltro"ii care au trecut pri"tr*o mare paim%) E op al II*lea# .i Io"a5 exclam% el) 8i" "ou (%ptura a ta5 pu e 6o".a&ue cu +u"% di po.i-ie) Cre.i c% dac% ai !"c2iriat cuca c'i"elui meu ai dreptul % te plim+i i pri" palatul meuO Ce cau-i aiciO Ai dum"eavoa tr%# !"tre+% cu o+r%."icie cocoatul# ce urmea.% % c%uta-i acoloO Era u" adver ar pe m% ura lui Pe<rolle ) A cult%# E op5 .i e el pro-%pi"du* e !" (a-a lui) G % te !"v%-%m mi"te pe loc !" ce prime/die i"tri c'"d "u eti prev%.%tor i te ame teci !" tre+urile altora5

??

Paul Fval F val Cocoatul


6o".a&ue !i aru"ca e privirea !" pre cei doi +ravi) Cu at't mai r%u pe"tru E op al II* lea# .i Io"a# dac% !i permite % a culte pe la ui5 8ar# !" ace t mome"t# ate"-ia lui 6o".a&ue (u a+%tut% de comportarea +i.ar% i cu adev%rat !"dr%."ea-% a omule-ului# care lu% (%r% etic2et% di" m'i"ile lui Pe<rolle i"vita-ia ce tocmai !i (u e e !"credi"-at%) Ce (aci# cara&2io uleO exclam% 6o".a&ue) Cocoatul !i cotea cu calm di" +u.u"ar pe"ele i c%limara) E "e+u"5 .i e Pe<rolle ) Nu tocmai5 Nu tocmai5 .i e E op al II*lea# care pu e u" &e"u"c2i /o i e i" tala c't putu mai comod pe"tru a crie) Citi-i5 pu e el cu u" acce"t de trium(# ridic'"du* e) "ti" e 2'rtia lui 6o".a&ue) Ace ta citi@ ,o!il drag toate aceste !odoa(e sunt trimise de mine. Am vrut s-i fac o sur!ri&. 8-te frumoas. : litier i doi lac5ei vor veni din !artea mea s te conduc la (al unde te voi ate!ta. /4%R# 14 LA2AR1;R4 Cocarda e*/u"ior i (ratele Pa epoil# ae.a-i prea departe pe"tru a au.i# urm%reau acea t% ce"% di" priviri i "u !"-ele&eau "imic) 7(i"te 8um"e.eule5 .i e &a co"ul) ,o" e"iorul pare u" om care are or+ul &%i"ilor5 8ar micul cocoat5 r% pu" e prompt "orma"dul) Privete*i c2ipul5 7u -i" i*acum# ca i data trecut%# c% am mai v%.ut oc2ii %tia pe u"deva) Cocarda e ridic% di" umeri i .i e@ Nu m% ocup dec't de oame"i !"al-i de la u" metru opt.eci i ci"ci !" u ) Nu am dec't u" metru opt.eci# o+ erv% cu repro Pa epoil) Cocarda e*/u"ior !i !"ti" e m'"a i ro ti ace te cuvi"te +i"evoitoare@ Gdat% pe"tru totdeau"a# iu+i-elule# ami"tete*-i c% eti !" a(ara aprecierii mele) Priete"e# pe +u"ul 8um"e.eu# e te u" cri tal pri" care te v%d !" al+# !" ro. i mai dolo(a" dec't Cupido"# u"icul (iu al 0e"erei cea ieit% di" puma m%rii) Recu"o c%tor# Pa epoil tr'" e m'"a ce i e !"ti"dea) Era adev%rat) 6o".a&ue avea aerul u"ui om uluit pe te m% ur%) l privea pe E op al II* lea# .i Io"a# cu u" (el de paim%) Ce vrea % !" em"e a taO murmur% el) 0rea % pu"%# r% pu" e +la/i" cocoatul# c% t'"%ra va c%p%ta !"credere !" +a.a celor cri e) Aadar ai &2icit i"te"-ia "oa tr%O Am !"-ele c% vre-i (ata) Atii ce riti c'"d urpri".i a"umite ecreteO Riti % c'ti&i mult# r% pu" e cocoatul (rec'"du*i m'i"ile) 6o".a&ue i Pe<rolle c2im+ar% o privire) 8ar cri ulO))) .i e 6o".a&ue cu &la c%.ut) Am i eu micile mele tale"te# relu% E op al II*lea) 0% &ara"te. c% imitarea e per(ect%) Atu"ci c'"d a/u"& % cu"o c o i"&ur% dat% cri ul u"ui om))) ,%i*m%i5 A ta te poate duce departe5 Ai omulO G25 Gmul# !"trerup e cocoatul r'.'"d) El e prea mare i eu prea mic) Nu*l pot reproduce) l cu"otiO 8e tul de +i"e) Rela-ii de a(aceri) Ne po-i da u"ele i"(orma-iiO Cum l*ai cu"o cutO C"a i"&ur%@ a uci doi oame"i) 0a mai ucide doi m'i"e) Pe<rolle tremura di" cap p'"% !" picioare) 6o".a&ue .i e@

1UU

Paul Fval F val Cocoatul


Am "ite tem"i-e olide !" piv"i-ele palatului meu5 Cocoatul "u lu% !" eam% aerul lui ame"i"-%tor i r% pu" e@ 7pa-iu pierdut5 Face-i di" ele +eciuri i le ve-i !"c2iria pod&ore"ilor) ,i e pare c% eti pio") Ar&ume"t "eco"vi"&%tor5 Gmul !" cau.% "*are "ici o para c2ioar%# i dum"eavoa tr% u"te-i milio"ar) 0re-i % vi*l predauO 6o".a&ue de c2i e oc2ii mari) 8a-i*mi carto"aul# relu% E op al II*lea# ar%t'"d ultima i"vita-ie pe care 6o".a&ue o mai -i"ea !"c% !" m'"%) Ce ai % (aci cu eaO Am *o (olo e c +i"e) G voi da omului# i omul !i va -i"e promi iu"ea pe care o (ac aici !" "umele lui) 7e va duce la +alul dom"ului re&e"t) Tr%ia c% Wl de 7u # amice5 exclam% 6o".a&ue) Eti u" tic%lo i"(er"al5 G25 G25 (%cu cocoatul cu mode tie) 7u"t al-ii mai tic%loi dec't mi"e) 8e u"de vi"e .elul cu care vrei % m% lu/etiO Aa u"t eu# (oarte devotat acelor care*mi plac) Ai am a" a de a*-i pl%ceaO ,ult) Ai pe"tru a*mi dovedi mai v'rto devotame"tul t%u ai pl%tit .ece mii de &al+e"iO CucaO !"trerup e cocoatul) " "ici u" ca.# v% ro&5 7pecul%# a(acere de aur5))) Apoi ad%u&% r'"/i"d@ Cocoatul a murit# tr%ia c% cocoatul5 E op I a c'ti&at u" milio" i /um%tate u+ o um+rel% vec2e) Eu# cel pu-i"# am u" +irou de "otar) 6o".a&ue (%cu em" lui Cocarda e i Pa epoil# care e apropiar%# .%"&%"i"d padele vec2i) Ci"e u"t %tiaO !"tre+% Io"a) Game"ii care te vor !" o-i# dac% accept erviciile tale) Cocoatul alut% ceremo"io ) Game"ii dum"eavoa tr% credi"cioi# .i e el) " ace t ca. re"u"-a-i la erviciile mele) Re pecta+ilii mei dom"i# ad%u&% el adre '"du* e celor doi vite/i# "u v% o+o i-i % v% coate-i vec2iturile (ii"dc% "u*mi ve-i -i"e tov%r%ie) Totui))) .i e 6o".a&ue cu u" aer ame"i"-%tor) Nu exi t% "ici u" totui) 8race5 Cu"oate-i la (el de +i"e ca i mi"e omul) E repe.it# e repe.it la culme) 7*ar putea pu"e c2iar +rutal) 8ac% ar vedea !" urma mea mutrele a tea +u"e de p'".ur%toare))) 0ai de p%catele "oa tre5 .i e i"di&"at Cocarda e) Poate (i ci"eva mai lip it de polite-eO ad%u&% (ratele Pa epoil) Preti"d % ac-io"e. i"&ur au "u ac-io"e. deloc# termi"% E op al II*lea pe u" to" peremptoriu) 6o".a&ue i Pe<rolle e (%tuiau) Tii deci la cocoaa taO .i e primul lu'"du*l pe te picior) Cocoatul alut% i r% pu" e@ $a (el cum -i" aceti +ravi la (iarele lor ru&i"ite) E u"ealt% cu care !mi c'ti& p'i"ea) Ci"e*mi r% pu"de de ti"eO ro ti 6o".a&ue -i"tui"du*l cu privirea) ,% au.i@ lu/ete* m% cu credi"-% i vei (i r% pl%tit) Alt(el))) Nu*i termi"% (ra.a i !i d%du i"vita-ia) Cocoatul o lu% i e !"drept% pre u% de*a* "d%r%telea) 7alut% di" trei !" trei pai i .icea@ "crederea mo" e"iorului m% o"orea.%) ,o" e"iorul va au.i vor+i"du* e de pre mi"e !" acea t% "oapte) Ai cum# la u" em" a cu" al lui 6o".a&ue# Cocarda e i Pa epoil e pre&%teau %*l !" o-ea c%# pu e mai departe@ Curel# uurel5 Cum t%m cu co"ve"-ia "oa tr%O

1U1

Paul Fval F val Cocoatul


i d%du la o parte pe Cocarda e i Pa epoil cu o m'"% pe care am'"doi "*ar (i cre.ut*o at't de vi&uroa %# (%cu o ultim% plec%ciu"e ad'"c% i trecu pra&ul) $e tr'"ti ua !" "a ) C'"d e luar% dup% urma lui# coridorul era &ol) Repede# .i e dom"ul de 6o".a&ue adre '"du* e lui Pe<rolle ) Ca a di" trad% C2a"tre % (ie !"co"/urat% !"tr*o /um%tate de or%) Re tul# r%m'"e cum am ta+ilit) Cocoatul mer&ea cu pai m%ru"-i pe trada Sui"camlpoix# pu tie la acea t% or%) 0alorile morale u"t !" c%dere# murmur% el) Al dracului % (iu dac% tiam de u"de % iau i"vita-iile i toaleta de +al5

PARTEA A TREIA

Capitolul 1 Casa cu dou intrri

Ne a(l%m !" vec2ea i !"&u ta trad% C2a"tre# care odi"ioar% murd%rea i"trarea la Palai *Ro<al) Erau trei tr%du-e care duceau di" trad% 7ai"t*9o"or pre $uvru@ trada Pierre $e cot# trada 3i+liotecii i trada C2a"tre) Toate trei !"tu"ecoa e# umede# +'"tuite de ta(ii) Toate trei +at/ocori"d ple"dorile Pari ului# mirat c% "u poate % vi"dece acea t% pla&% rui"oa % care*i (%cea o pat% !" pli" o+ra.) 8i" timp !" timp# mai ale !" .ilele "oa tre# e au.ea pu"'"du* e@ Acolo a (o t comi % o crim%# !" ad'"curile ace tei "op-i pe care "ici oarele !" ui "u o tr%pu"&e dec't !" .ilele (rumoa e de var%) C'"d era vor+a de o preotea % a .ei-ei 0e"u omor't% de "ite t'l2ari cu c2e(# c'"d era vor+a de vreu" +iet +ur&2e. di" provi"cie# al c%rui cadavru era &% it -eap%" !"tr*u" .id vec2i) Toate a tea provocau &roa.% i il%) ,iro ul c'r+o al tripourilor a/u"&ea p'"% u+ (ere trele !"c'"t%torului palat# reedi"-% a cardi"alilor# pri"-ilor i re&ilor) 8ar moralitatea palatului !" ui durea.% oare de mult% vremeO Gare p%ri"-ii "otri "u "e*au pove tit ce e petrecea pri" &aleriile de lem" i pri" &aleriile de piatr% ale palatuluiO Acum# Palai *Ro<al e te u" p%trat o"e t de .id%rie) Coridoarele de lem" "u mai exi t%) Celelalte coridoare alc%tuie c prome"ada cea mai pa"ic% di" lume) Pari.ie"ii "u vi" aici "iciodat%) " c2im+ !i dau !"t'l"ire toate m%rimile departame"telor) 8ar !" re taura"tele cu pre- (ix# care a+u"d% la eta/ele uperioare# u"c2ii lui Suimper au ale lui Carpe"tra e complac !"c% !" a*i ami"ti pravurile ciudate di" acel Palai *Ro<al de pe vremea Imperiului Ai a Re taura-iei) $e la % &ura ap% ace tor cumetri# pe c'"d "epoatele timide devorea.% omptuo ul (e ti" de doi (ra"ci# pre(%c'"du* e au tra& cu urec2ea) Acum# c2iar pe locul u"de cur&eau cele trei p'raie "oroioa e "umite C2a"tre# Pierre $e cot i 3i+lioteca# o ime" % cl%dire# care po(tete Europa % ia loc la ma a lui cu o mie de tac'muri# !i !"ti"de cele patru (a-ade pre pia-a Palai *Ro<al# pre trada 7ai"t*9o"or !"dreptat%# pre trada Co1 l%r&it%# pre trada Rivoli alu"&it%) 8e la (ere trele ace tui palat e vede "oul $uvru# (iu le&itimO Ai care eam%"% cu vec2iul $uvru) $umi"a i aerul e !mpr%tie !" voie pe te tot@ "oroiul *a du "u e tie u"de4 tripourile au di p%rut4 lepr% 2idoa %# t%m%duit% pe "eateptate# "*a l% at "ici o urm%) 8ar u"de oare locuie c !" pre.e"t +ri&a".ii i (emeile lorO " veacul al =0III*lea# ace te trei tr%.i pe care le*am ti&mati.at cu di pre- erau de tul de ur'te# dar "u erau mai !"&u te i "ici mai murdare ca marea trad% 7ai"t*9o"or#

1UB

Paul Fval F val Cocoatul


veci"a lor# pe trotuarul lor pro t pavat e a(lau c'teva portaluri (rumoa e@ palate "o+ile# ici i colo# pri"tre cocioa+e) $ocuitorii ace tor tr%.i e a em%"au cu aceia care tr%iau la r% p'"tiile veci"e@ !" &e"eral mici +ur&2e.i# rev'".%tori de m%ru"-iuri au di"tr*aceia ce taie paie la c'i"i) 8ar puteai !"t'l"i !" Pari locuri mult mai ur'te) $a col-ul tr%.ii C2a"tre cu trada 7ai"t*9o"or e a(la o ca % cu a pect mode t# cur%-ic% i aproape "ou%) I"trarea era !" trada C2a"tre@ o mic% poart% +oltit% di" pra&ul c%reia a/u"&eai la u" pero" cu trei trepte) 8e c'teva .ile# ca a era ocupat% de o t'"%r% (amilie# a c%rei purtare !i i"tri&a de tul de mult pe veci"ii curioi) C" +%r+at t'"%r# dac% "e re(erim cel pu-i" la (rumu e-ea /uve"il% a o+ra.ului# la privirea (ocoa %# la +o&%-ia p%rului +lo"d !"cadr'"d o (ru"te di ti" % i pur%) 7e "umea meterul $oui i ci.ela &%r.i de %+ii) mpreu"% cu el locuia o (at% (oarte t'"%r%# (rumoa % i +l'"d% ca !"&erii# dar al c%rei "ume "u*l tia "ime"i) Au (o t au.i-i vor+i"d) Nu e -u-uiau i tr%iau ca o- i o-ie) Aveau drept ervitor o (emeie +%tr'"%# care "u vor+ea "iciodat%# i u" +%ie-el !"tre ai pre.ece i apte pre.ece a"i# care (%cea tot ce putea % (ie di cret) T'"%ra "u ieea "iciodat%# !"c't putea (i cre.ut% pri.o"ier%# dac% la orice or% "u *ar (i au.it vocea ei cri tali"% i (rumoa % care i"to"% im"uri reli&ioa e au c'"tece) " c2im+# meterul $oui ieea (oarte de i e !"apoia t'r.iu "oaptea) " ace te oca.ii "u i"tr% pe ua cu pero") Ca a avea dou% i"tr%ri@ a doua era pe cara propriet%-ii veci"e) Pe acolo e !"apoia meterul $oui !" ca a lui) 8e c'"d locuiau !" acea t% ca %# "ici u" tr%i" "u le trecu e pra&ul# !" a(ara u"ui cocoat mic# cu o+ra.ul +l'"d i erio # care i"tra i ieea !"totdeau"a pe car%# "iciodat% pe pero"# (%r% % vor+ea c% cu "ime"i) Era (%r% !"doial% o cu"oti"-% de*a meterului $oui ) Curioii "u l*au .%rit "iciodat% !" !"c%perea /oa % u"de t%tea t'"%ra !mpreu"% cu (emeia +%tr'"% i +%ie-elul) "ai"te de o irea ace tei (amilii# "ime"i "u*i ami"tea %*l (i !"t'l"it pe cocoat pri" cartier) 8e a eme"ea# cei curioi erau aproape la (el de i"tri&a-i de el ca i de meterul $oui # (rumo ul i tacitur"ul care culpta or"ame"te !" metal) 7eara# c'"d micii +ur&2e.i di" veci"%tate t%teau de vor+% !" (a-a por-ilor lor# dup% ce i pr%veau mu"ca# erau i&uri c% "oii locatari ai ca ei t%teau de vor+% !mpreu"% cu cocoatul) Ci"e erauO 8e u"de ve"eauO Ai la ce or% mi terioa % meterul $oui # care avea m'i"ile at't de al+e# culpta (orti"erele de %+iiO Ca a era !mp%r-it% a t(el@ o mare al% /oa % i mica +uc%t%rie la dreapta# d%deau pre curte# i (ere trele de la odaia ti"erei e de c2ideau pre trada 7ai"t*9o"or4 !" +uc%t%rie# dou% c2i-imii cu"de# u+ tava"# u"a pe"tru +%tr'"a Fra"\oi e 3erric2o"# cealalt% pe"tru "epotul ei# Fea"*,arie 3erric2o") Tot parterul "u avea dec't o i"&ur% ieire@ ua pero"ului) 8ar !" (u"dul %lii# aproape de +uc%t%rie# era pri/i"it% de .id o car% !" piral% care urc% la eta/) Ace t eta/ era compu di" dou% !"c%peri) Gdaia meterului $oui # care e de c2idea pre car%# i alta care "u avea "ici ieire i "ici o de ti"a-ie cu"o cut%) Acea t% a doua camer% era tot timpul !"c2i % cu c2eia) Nici +%tr'"a Fra"\oi e# "ici 3erric2o"# "ici c2iar !"c'"t%toarea (at% "u o+-i"u er% permi iu"ea de a i"tra) " acea t% privi"-%# meterul $oui # cel mai +u" di"tre oame"i# e ar%ta de o everitate "e!"duplecat%) Totui# t'"%ra ar (i vrut % tie ce e a cu"de !" patele uii !"c2i e) Fra"\oi e 3erric2o" murea de curio.itate# cu toate c% era o (emeie di cret% i +%"uitoare) " ce*l privete pe micul Fea"*,arie# i*ar (i dat dou% de&ete de la m'"a doar % privea c% pe &aura c2eii) 8ar +roa ca avea !" pate o pl%cu-%# care a tupa vederea) G i"&ur% (ii"-% ome"ea c% !mp%r-ea# !" privi"-a ace tei camere# ecretul at't de +i"e p% trat de meterul $oui @ cocoatul) Ace ta (u v%.ut i"tr'"d i iei"d di" acea t% !"c%pere) 8ar# cum tot ce e raporta la ace t mi ter tre+uia % (ie i"explica+il i +i.ar# de (iece dat% c'"d cocoatul i"tra !" camer%# era v%.ut iei"d imediat meterul $oui ) Ai# i"ver # dup% i"trarea meterului $oui # u"eori ieea imediat cocoatul) Nime"i "u*i v%.u e vreodat% !mpreu"% pe cei doi priete"i i" epara+ili) Pri"tre veci"ii curioi e a(la u" poet# care locuia +i"e!"-ele la ultimul eta/ al cl%dirii) Poetul ace ta# dup% ce*i (r%m'"ta creierii# le pove ti cumetrelor di" trad% C2a"tre c%# la

1UI

Paul Fval F val Cocoatul


Roma# ve talele aveau mi iu"ea % !"tre-i"% u" (oc acru care "u tre+uia % e ti"&% "iciodat%) " co" eci"-%# dup% pu ele poetului# ace te demoa.ele e !"locuiau reciproc@ c'"d u"a ve&2ea a upra (ocului# cealalt% !i vedea de tre+urile ei) Cocoatul i meterul $oui tre+uie % (i (%cut !"tre ei vreu" pact a"alo&) Acolo# u # e a(la ceva care "u putea (i p%r% it "ici o clip%) ,eterul $oui i cocoatul t%teau de pa.% pe r'"d pe l'"&% ace t ceva) 0er iu"ea poetului avu ucce ) Trecea drept cam "e+u") 8e acum !"colo (u privit ca u" idiot de %v'rit) 8ar "ime"i "u &% i o explica-ie mai +u"% ca a lui) C2iar !" .iua c'"d avea loc !" palatul dom"ului de 6o".a&ue acea adu"are de (amilie olem"%# t'"%ra care e ocupa de &o pod%ria meterului $oui e a(la i"&ur%# pe !" erate# !" c%m%ru-a ei (oarte impl%# u"de (iecare o+iect era curat i ae.at la locul potrivit) Patul# di" lem" de cire# era !"v%luit !" perdele de percal al+e ca .%pada) "tre perete i pat at'r"a u" mic a&2ea mator# !"coro"at de dou% cre"&i de merior) C'teva c%r-i de ru&%ciu"i pe ra(turi# u" r%.+oi de +rodat# cau"e# o &2itar% pe u"ul di"tre ele o pa %re mititic% !"tr*o cuc% l'"&% (erea tr%# ace tea erau o+iectele care mo+ilau au !mpodo+eau umil% i &ra-ioa a c%m%ru-%) Am uitat totui % v% pu"em c% e mai a(la o ma % rotu"d% i# pe ea# c'teva (oi de 2'rtie !mpr%tiate) T'"%ra tocmai cria ceva) Ati-i i dum"eavoa tr% cum a+u.ea.% de oc2ii lor ti"erele "e+u"e5 $% '"d % aler&e acul au p'"% mult% vreme dup% ce *a !"tu"ecat) Aproape e !"tu"eca e de*a +i"elea i t'"%ra co"ti"ua % crie) Cltimele ra.e de lumi"% i"trate pe (erea tr% cu perdeaua ridicat% !i lumi"au di" pli" o+ra.ul# i putem pu"e cel pu-i" cum era (%cut%) Avea o (a-% ce p%rea c% r'dea tot timpul# era o t'"%r% +l'"da# care r% p'"dete ve elie !" /urul ei# !"c't (ace (ericit% o (amilie !"trea&%) Fiecare tr% %tur% a (e-ei p%rea (%cut% pe"tru a pl%cea) Fru"tea de copil# "a ul cu (rumoa e "%ri tra"da(irii# .'m+etul ce de.velea dou% ira&uri de perle) 8ar oc2ii ei vi au# oc2i mari# de u" al+a tru !"c2i # ale c%ror &e"e p%reau u" (ra"/ lu"& de m%ta e) F%r% privirea &'"ditoare a (rumoilor ei oc2i# a+ia de i*ai (i dat v'r ta iu+irii) Era !"alt%# cu o talie cam prea u+-ire) C'"d "ime"i "u o o+ erva# atitudi"ile ei c%p%tau o mela"colie ca t% i (ermec%toare) Expre ia &e"eral% a c2ipului ei era +l'"de-ea) 8ar# u+ arcul pri"ce"elor "e&re# de e"ate !"dr%."e-# avea !" pupil% o clipire de m'"drie calm% i cura/oa %) P%rul# de a eme"ea "e&ru# avea luciri ar%mii4 p%rul lu"& i +o&at# at't de lu"& !"c't *ar (i pu u"eori c% !i !"cli"a capul u+ &reutatea lui# u"duia !" +ucle mari pe &'t i pe umeri# (%c'"d adora+ilei ei (rumu e-i u" cadru i o aureol%) Exi t% u"ele (emei care tre+uie iu+ite cu (oc doar o i"&ur% .i) Exi t% altele care u"t !"dr%&ite mult% vreme cu o ta"dre-e potolit%) Fata a ta tre+uia % (ie iu+it% cu patim% i pe"tru totdeau"a) Era u" !"&er# dar mai ale (emeie) Numele (etei# pe care veci"ii "u*l cu"oteau i pe care doam"a Fra"\oi e i Fea"*,arie 3errie2o" "u aveau voie %*l ro tea c% de c'"d o i er% la Pari # era Aurore) Nume prete"-io i ridicol pe"tru o (rumoa % dom"ioar% de lume# "ume &rote c pe"tru o (at% cu m'i"ile roii au pe"tru o cum%tr% al c%rei &la tremur%# "ume !"c'"t%tor pe"tru acelea care !l pot !mpleti# ca o (loare !" plu # !" diadema lor de cump% poe.ie) Numele u"t ca podoa+ele@ ii trive c pe u"ii i !"al-% pe al-ii) Era i"&ur% !" odaie) C'"d um+ra crepu culului !i a cu" e cap%tul pe"ei !"cet% % mai crie i !"cepu % vi e.e) ,iile de .&omote ale tr%.ii a/u"&eau p'"% la ea# dar "u o tre.eau) i -i"ea p%rul cu (rumoa a ei m'"a al+%# capul ei e !"cli"a# oc2ii priveau pre cer) Ar%ta ca o tatuie !" ru&%ciu"e# i .'m+ea lui 8um"e.eu) Apoi# pri"tre .'m+ete ap%ru o lacrim%# o perl%# care tremur% o clip% pe mar&i"ea pleoapei pe"tru a e ro to&oli !"cet pe o+ra.ul cati(elat) C't de mult !"t'r.ie5 murmur% ea) Adu"% pa&i"ile ri ipite pe ma % i le !"&r%m%di !"tr*o ca et% mic% pe care o !mpi" e u+ c%p%t'iul patului) Pe m'i"e5 .i e ea ca i cum i*ar (i luat r%ma +u" de la u" priete" de (iecare .i)

1UJ

Paul Fval F val Cocoatul


Apoi !"c2i e (erea tra i lu% c2itara# co-'"d la !"t'mplare c'teva acorduri) Atepta) Reciti e a t%.i toate pa&i"ile !"c2i e acum !" ca et%) 0ai5 Avea vreme % citea c%) Ace te pa&i"i co"-i"eau pove tea vie-ii ei# at't c't o tia) Pove tea &'"durilor i a i"imii ei) 8e ce cri e e toate a teaO Primele r'"duri ale ma"u cri ului r% pu"deau la acea t% !"tre+are) Aurore pu"ea@ "cep % criu !"tr*o ear% c'"d u"t i"&ur%# dup% ce am ateptat toat% .iua) Ace te r'"duri "u u"t pe"tru el) E primul lucru pe care*l (ac ce "u !i e de ti"at) Nu vreau cu "ici u" c2ip % vad% ace te pa&i"i# u"de voi vor+i de pre el (%r% !"cetare# au voi vor+i "umai de pre el) 8e ce5 Nu tiu@ mi*ar (i &reu % pu") Fericite u"t acelea ce au priete"e c%rora pot % le !"credi"-e.e preapli"ul u(letului lor@ durerea i (ericirea) Eu "*am "ici o priete"%) 7u"t i"&ur%# cu totul i"&ur%) Nu*l am dec't pe el) C'"d !l v%d# Amu-e c) Ce i*a putea pu"eO Nu*mi cere "imic) Ai# totui# "u pe"tru mi"e iau pa"a) Nu a crie dac% "*a avea pera"-a de a (i citit%# dac% "u c't% vreme tr%ie c# cel pu-i" dup% moarte) Cred c% voi muri de (oarte t'"%r%) Nu mi*o dore c# dar "ici "u m% tem de moarte5 8ac% a muri# el m% va re&reta# iar eu !l voi re&reta c2iar i !" cer) 8ar# de*acolo# voi vedea !"l%u"trul i"imii lui) C'"d !mi vi"e acea t% idee# a vrea % mor) ,i*a pu c% tat%l meu a murit) ,ama cred c% mai tr%iete) 8ra&% mam%# criu pe"tru ti"e) I"ima !i apar-i"e !" !"tre&ime# dar !-i apar-i"e la (el i -ie) A (i vrut %*i !"tre+ pe aceia ce pricep mi terul ace tei du+le ta"dre-e@ putem oare avea dou% i"imiO 7criu pe"tru ti"e) Cred c% "*am %*-i a cu"d "imic i a dori %*-i de.v%lui cele mai tai"ice a cu".iuri ale u(letului meu) ,% !"elO G mam% "u e oare priete"% care tre+uie % tie oriceO ,edicul care te poate !" %"%toi de toateO Pe (erea tra de c2i % a u"ei ca e am v%.ut o dat% o (at% !"&e"u"c2eat% !" (a-a u"ei (emei de o (rumu e-e +l'"d% i &rav%) Copilul pl'"&ea# erau lacrimi adev%rate) Emo-io"at% i ur'.%toare# mama e aplec% % o %rute pe p%r) G25 8ivi"% (ericire# mam%5 ,i e pare c% imt %rutarea ta pe (ru"tea mea) Ai tu eti (oarte (rumoa % i +l'"d%5 Ai tu tre+uie % tii % co" ole.i .'m+i"d) Ace t ta+lou t%ruie mereu !" vi urile mele) 7u"t &eloa % de lacrimile (etei) 8ra&% mam%# dac% a (i !"tre ti"e i el# ce a mai putea cere lui 8um"e.euO Eu "*am !"&e"u"c2eat "iciodat% dec't !" (a-a u"ui preot) Cuvi"tele u"ui preot (ac +i"e# dar 8um"e.eu vor+ete "umai pri" &ura mamelor) ,% atep-i# m% cau-i# m% re&re-iO ,% pome"eti oare# dimi"ea-a i eara# !" ru&%ciu"ile taleO ,% ve.i i tu !" vi urile taleO C'"d m% &'"de c la ti"e# mi e pare c% i tu tre+uie % te &'"deti la mi"e) C"eori i"ima mea !-i vor+ete) G au.iO 8ac% 8um"e.eu !mi va acorda acea t% mare (ericire de a te vedea# te voi !"tre+a dac% "*au (o t clipe c'"d i"ima -i*a tre %rit (%r% motiv) -i voi r% pu"de@ !" eam"% c% ai au.it tri&%tul di" i"ima mea# dra&a mea mam%5 7u"t "% cut% !" Fra"-a) Nu mi *a pu u"de) Nu*mi cu"o c exact v'r ta dar tre+uie % am !" /ur de dou%.eci de a"i) E oare vi O E oare realitateO Acea t% ami"tire# dac% exi t%# e at't de !"dep%rtat% i va&%5 Am mome"te c'"d !mi ami"te c u"eori de o (emeie cu o+ra.ul a"&elic# care*i apleca .'m+etul dea upra lea&%"ului meu) Erai tu# mam%O )))Apoi# !" !"tu"eric# o larm% mare de lupt%) Poate "oaptea de (e+r% a u"ui copil) Ci"eva m% purta !" +ra-e) C" &la tu"%tor m% (%cu % tremur) Aler&am pri" !"tu"eric) ,i* era (ri&) Apoi *a produ o cea-% !" mi"tea mea) Priete"ul tre+uie % tie tot ce *a !"t'mplat) 8ar c'"d !l !"tre+ de pre copil%ria mea# .'m+ete tri t i tace) ,% v%d pe"tru prima oar% cu claritate !m+r%cat% !" +%ie-el# !" Piri"eii pa"ioli) 8uceam la p% cut "ite capre ale u"ui -%ra" pa"iol de la mu"te# care# (%r% !"doial%# "e d%dea o pitalitate) Priete"ul meu era +ol"av i au.eam pu"'"du* e ade eori c% va muri) Pe atu"ci !l "umeam tat%l meu) C'"d m% !"apoiam eara# m% pu"ea % !"&e"u"c2e. aproape de patul lui# mpreu"'"du*mi el !" ui m'i"ile# i !mi pu"ea !" (ra"ce.%@ Aurore# roa&%*te lui 8um"e.eu % tr%ie c)

1UN

Paul Fval F val Cocoatul


"tr*o "oapte# ve"i preotul %*i dea ultima !mp%rt%a"ie) 7*a povedit i a pl'" ) Credea c% "u*l aud) 7pu"ea@ Iat% c% "epoata mea va r%m'"e i"&ur%) 6'"dete*te la 8um"e.eu# (iule5 !l !"dem"a preotul) 8a# p%ri"te) G25 8a# m% &'"de c la 8um"e.eu) El e +u") Nu*mi pa % de mi"e) 8ar %rma"a mea "epoat%# care va r%m'"e i"&ur% pe lumeO Ar (i u" mare p%cat# p%ri"te# % o iau cu mi"eO 7% o uci.iO prote t% preotul cu &roa.%) Fiul meu# delire.i5 Cl%ti"% di" cap i "u r% pu" e "imic) ,*am apropiat (oarte !"cet@ Priete"e 9e"ri# iam .i privi"du*l t%ruitor :i dac% ai ti# dra&% mam%# c't de la+ i palid era %rma"ul lui o+ra.;# priete"e 9e"ri# "u mi*e team% de moarte i vreau % plec cu ti"e la cimitir) ,*a luat !" +ra-ele ale# care ardeau de (e+r%) Ai !mi ami"te c c% repeta@ 7% o la i"&ur%5 7% o la i"&ur% de tot5 Adormi# co"ti"u'"d % m% -i"% !" +ra-e) Au vrut % m% mul&% de acolo# dar mai +i"e m% omorau dec't % plec) ,% &'"deam@ 8ac% moare# m% vor duce cu el) 8up% c'teva ore# e tre.i) Eram c%ldat% !" udoarea lui) 7u"t alvat# .i e el) Ai# v%.'"du*m% tr'" % la pieptul lui# ad%u&%@ ,icul meu !"&er# tu m*ai !" %"%toit5 )))Nu l*am privit "iciodat% cu ate"-ie) "tr*o .i l*am v%.ut (rumo # cum de (apt e te i cum !l v%d mereu de atu"ci) Am p%r% it ca a -%ra"ului pe"tru a mer&e mai !" i"ima -%rii) Priete"ul meu e !".dr%ve"i e i lucra la c'mp ca mu"citor ma"ual) Am a(lat dup% aceea c% o (%cea pe"tru a m% 2r%"i) Eram !"tr*o (erm% +o&at% di" apropiere de 0e"a 1ue) 7t%p'"ul cultiva p%m'"tul i# !" a(ar% de a ta# vi"dea +%utur% co"tra+a"ditilor) Priete"ul meu m*a d% c%lit cu tr%"icie % "u ie deloc di" &r%di"a mic%# di" patele ca ei# % "u i"tru "iciodat% !" ala comu"%) 8ar# !"tr*o ear%# mai mul-i e"iori au ve"it % m%"'"ce la 2a"# e"iori ce ve"eau di" Fra"-a) ,% /ucam cu copiii t%p'"ului !" &r%di"%) Copiii au vrut %*i vad% pe e"iori# l*am urmat pro tete) 8oi e a(lau la ma %# !"co"/ura-i de vale-i !"arma-i i de olda-i@ !" total apte) Cel care coma"da a (%cut u" em" !" o-itorului %u) To-i *au uitat la mi"e) Primul e"ior m*a c2emat i m*a m'"&'iat# pe c'"d al doilea *a du % vor+ea c% cu &la optit t%p'"ului (ermei) C'"d *a !"apoiat l*am au.it pu"'"d@ Ea e te5 " acelai timp a .v'rlit o pu"&% pli"% cu &al+e"i t%p'"ului (ermei) ,ie mi*a pu @ 0i"o p'"% la c'mp# micu-%) 0i"o %*l ve.i pe tat%l t%u) 7%*l v%d cu o clip% mai devreme l'"&% mi"e# "ici "u doream altceva) Am urcat vite/ete pe cal# !" patele u"ui &e"tilom) Nu cu"oteam drumul care ducea pre o&orul pe care lucra tat%l meu) 8e o /um%tate de or% c%l%ream r'.'"d# c'"t'"d# le&%"'"du*m% !" trapul calului) Eram (ericit% c% o re&i"%5 Apoi am !"tre+at@ A/u"&em repede la priete"ul meuO Cur'"d# cur'"d# mi *a r% pu" ) Ai "oi mer&eam mai departe) 7e !" era) ,i *a (%cut (ric%) Am vrut % co+or de pe cal) ,arele e"ior coma"d%@ $a &alop5 Ai omul care m% -i"ea !mi pu e m'"a pe &ur% pe"tru a*mi !"%+ui -ipetele) 8ar am v%.ut deodat% ve"i"d !" (u&a mare# de*a curme.iul c'mpului# u" c%l%re- care*i croia drum ca u" v'rte/) C%l%rea pe u" cal de mu"c%# (%r% a i (%r% c%p% tru) P%rul !i .+ur% !"

1U>

Paul Fval F val Cocoatul


+%taia v'"tului !mpreu"% cu ('iile c%m%ii rupte) 8rumul cotea !" /urul u"ui cr'"& t%iat de u" p'r'u) Trecu p'r'ul !"ot i o lu% ra."a pe te cr'"&) 0e"ea# ve"ea) Nu*mi recu"oteam tat%l# at't de +l'"d i calm# "u*l recu"oteam pe priete"ul meu 9e"ri# ur'.'"d mereu c'"d e a(la l'"&% mi"e) Cel pe care*l vedeam era cumplit@ (rumo ca u" cer !"ai"te de (urtu"%) 0e"ea) 8i"tr*u" ultim alt# calul trecu talu.ul drumului i e pr%+ui (r'"t) Priete"ul meu -i"ea !" m'"% +r%.darul de la plu&) Ataca-i*l5 tri&% marele e"ior) 8ar priete"ul meu !i &2ici i"te"-ia) "v'rti +r%.darul plu&ului dea upra capului cu am'"dou% m'i"ile i d%du dou% lovituri) 8oi vale-i !"arma-i cu %+ii c%.ur% la p%m'"t i .%ceau pli"i de '"&e) 8e (iece dat% c'"d priete"ul meu lovea# tri&a@ Iat%*m%5 Iat%*m%5 $a&ardPre5 $a&ardPre5 Gmul care m% -i"ea voia *o ia la (u&%# dar priete"ul meu "u*l pierdu di" oc2i) l a/u" e di" urm%# trec'"d pe te trupurile celor doi vale-i# i !l do+or! cu o lovitur% de +r%.dar) N*am lei"at# dra&% mam%) Poate c% mai t'r.iu "*a (i (o t at't de cura/oa %) 8ar# !" timpul ace tei !"c%ier%ri cumplite am -i"ut oc2ii lar& de c2ii# d'"d di" mi"ute c't puteam de tare i tri&'"d@ Cura/# priete"e 9e"ri5 Cura/ Cura/5 Nu tiu dac% lupta a durat u" mi"ut) 8up% a ta# a !"c%lecat pe calul u"uia di"tre cei mor-i i -i"'"du*m% !" +ra-e a por"it !" &alop) Nu "e*am mai !"apoiat la (erm%) Priete"ul meu mi*a pu c% t%p'"ul !l tr%da e) Ai ad%u&%@ Nu "e putem a cu"de dec't) "tr*u" ora) Tre+uia deci % "e a cu"dem) Nu m*am &'"dit "iciodat% la a ta) 7e tre.ea !" mi"e curio.itatea# !mpreu"% cu va&a dori"-% de a*i apar-i"e) $*am !"tre+at) ,*a tr'" !" +ra-e pu"'"du*mi@ ,ai t'r.iu5 ,ai t'r.iu5 Apoi# cu u" dram de mela"colie@ Ai o+o it % m% tot "umeti tat%l t%uO Nu tre+uie % (ii &eloa %# mama mea iu+it%) Pe"tru c% el a !" em"at toat% (amilia mea@ mam% i tat% !" acelai timp) Nu e vi"a ta@ "u erai aici) 8ar# c'"d !mi ami"te c de copil%ria mea oc2ii mi e umplu de lacrimi) A (o t +u"# duio i %rut%rile tale "*ar (i putut (i mai dulci dec't m'"&'ierile lui) El# at't de puter"ic5 At't de vitea.5 G25 8ac% l*ai vedea# cum l*ai mai iu+i5

Capitolul B (&intiri din copilrie

Nu i"tra em "iciodat% !"tr*u" ora) C'"d am .%rit de departe clopot"i-ele di" Pamplo"a# am !"tre+at ce*o (i a ta) 3i erici# !mi r% pu" e priete"ul meu) 0ei vedea aici mult% lume# mica mea Aurore@ e"iori (rumoi i (emei !"c'"t%toare# dar "u vei mai avea (lorile di" &r%di"%) " primul mome"t "*am re&retat deloc (lorile di" &r%di"%) Ideea de a vedea at'-ia e"iori (rumoi i at'tea (emei (ermec%toare m% !"c'"t% pe te m% ur%) Am trecut de por-ile cet%-ii) 8ou% iruri de ca e !"alte i !"tu"ecate a cu"deau privirilor "oa tre eerul) Cu pu-i"ii +a"i ce*i avea priete"ul meu# a !"c2iriat o c%m%ru-%) Am deve"it pri.o"ier%)

1UQ

Paul Fval F val Cocoatul


" mu"-i# ca i la (erm% t%team !" aer li+er i la oare# vedeam copacii !"(lori-i# pa/itile !"ti" e i m% +ucuram de tov%r%ia copiilor de v'r ta mea) Aici# patru pere-i) A(ar%# pro(ilul alu"&it al ca elor ce"uii cu t%cerea um+r% a oraelor pa"iole) "%u"tru# i.olare) C%ci priete"ul meu) 9e"ri# ieea di *de*dimi"ea-% i e !"apoia t'r.iu eara# cu m'i"ile "e&re i (ru"tea "%duit%) Era tri t) 8oar m'"&'ierile mele !i puteau reda .'m+etul) Eram %raci i m'"cam p'i"e u cat%) 8ar u"eori &% ea mi/locul de a*mi aduce ciocolat%# mi"u"%-ia a ta pa"iol%# i alte dulciuri# !" .ilele acelea# revedeam +ietul %u o+ra. (ericit i .'m+itor) Aurore# !mi .i e el !"tr*o ear%# aici# la Pamplo"a# m% "ume c do" $ui.# i dac% te !"trea+% ci"eva ce "ume por-i# vei r% pu"de@ ,ari1uita) Nu tiam dec't "umele de 9e"ri# u+ care era cu"o cut p'"% atu"ci) Nu mi*a pu per o"al "iciodat% c% era cavalerul de $a&ardPre) Am a(lat di" !"t'mplare i a tre+uit % &2ice c# de a eme"ea# ce a (%cut pe"tru mi"e c'"d eram copil) Cred c% voia % "u tiu c't !i eram de !"datorat%) Aa e te 9e"ri# dra&% mam%) Pli" de "o+le-e# a+"e&a-ie# &e"ero.itate# +ravur% !mpi" % p'"% la "e+u"ie) Ar (i de a/u" doar %*l ve.i ca %*l iu+eti aproape c't i pe mi"e) Pe vremea aceea a (i pre(erat mai pu-i"% delicate-e i mai mult% ama+ilitate la !"tre+%rile mele) i c2im+a "umele@ de ceO Tocmai el# at't de i"cer i de !"dr%."e-5 ,% urm%rea o idee) mi pu"eam (%r% !"cetare@ o (ace pe"tru mi"e# eu !i provoc "eca.uri) Iat% cum am a(lat ce me erie (%cea la Pamplo"a i# !" acelai timp# adev%ratul %u "ume pe care !l purta odi"ioar% !" Fra"-a) "tr*o ear%# c%tre ora c'"d o+i"uia % vi"% aca %# au +%tut la u% doi &e"tilomi) Tocmai m% pre&%team % ae. (ar(uriile de lem" pe ma %) Nu aveam (a-% de ma %) Am cre.ut c% era priete"ul meu# 9e"ri) Am aler&at % de c2id) $a vederea celor doi "ecu"o cu-i# m*am tra !"apoi# !" p%im'"tat%) Nime"i "u ve"i e !"c% % "e vad% de c'"d "e a(lam la Pamplo"a) Erau doi cavaleri deira-i# la+i# &al+e"i ca +ol"avi de (ri&uri i purtau mu t%-i lu"&i i r% ucite) 7padele lor u+-iri i lu"&i le ridicau pulpa"a ma"talelor "e&re) C"ul era +%tr'" i (oarte vor+%re-# cel%lalt# t'"%r i t%cut) Adio 5 (rumoa % copil%# mi*a .i primul) Nu cumva aici locuiete e"iorul do" 9e"riO Nu# e"or# i*am r% pu" ) Cei doi "avare.i e privir%) Cel t'"%r ridic% di" umeri i morm%i@ 8o" $ui.5 8o" $ui.# pe 8um"e.eul meu5 tri&% cel mai !" v'r t%) 8o" $ui.5 Aa voiam % pu") Ai cum ov%iam % r% pu"d# co"ti"u%@ I"tr%# do" 7a"c2e# "epoate# i"tr%5 !l vom atepta aici pe e"iorul $ui.) Nu v% !"&ri/i-i de "oi# co"e/ita) Ne im-im +i"e) Aa.%*te# "epoate) Cam %r%c%cio locuiete do" $ui.# dar a ta "u "e privete) Apoi o ci&arillo# do" 7a"c2eO NuO F% cum vrei) Nepotul do" 7a"c2e "u cotea "ici u" cuv'"t) Avea o mutr% plouat% i# di" timp !" timp# !i c%rpi"a o urec2e# ca u" +%iat mare a(lat la a"a"&2ie) C"c2iul# care e "umea do" ,i&uel# apri" e o -i&ar% i !"cepu % (ume.e vor+i"d cu o "e t%vilit% volu+ilitate) ,uream de (ric% % "u m% certe priete"ul meu) C'"d i*am au.it paii pe car%# am aler&at !" !"t'mpi"area lui) 8ar u"c2iul# do" ,i&uel# avea picioare mai lu"&i dec't mi"e i di" capul c%rii# .i e@ A-i o it# !" ('rit# do" $ui.5 exclam% el) Nepotul meu# do" 7a"c2e# v% ateapt% de o /um%tate de or%) 6racia a 8io 5 7u"t !"c'"tat % v% cu"o c i "epotul meu# do" 7a"c2e# la (el) ,% "ume c do" ,i&uel de la Cre"e2a) 7u"t di" 7a"tia&o# aproape de Ro"ceveaux# u"de a (o t uci Rola"d cel 0itea.) Nepotul meu# do" 7a"c2e# poart% acelai "ume i e te di" aceeai re&iu"e@ e (iul (ratelui meu# do" Ramo" de la Cre"c2a# alcade major de Toledo# Ai v% %rut%m m'"a# do" $ui.# di" toat% i"ima# <rinidad santa) 8i" toat% i"ima) Nepotul do" 7a"c2e e ridica e# dar "u cotea "ici o vor+%) Priete"ul meu e opri !" capul c%rilor) 7pr'"ce"ele !i erau !"cru"tate i o expre ie de !"&ri/orare i e .u&r%vea pe o+ra.)

1UR

Paul Fval F val Cocoatul


Ce dori-iO !"tre+% pe"tru a doua oar% 9e"ri) 9aide-i# i"tra-i5 .i e u"c2iul do" ,i&uel# care e d%du la o parte politico pe"tru a*l l% a % treac%) Ce dori-iO !"tre+% pe"tru a doua oar% 9e"ri) ,ai !"t'i# % vi*l pre.i"t pe "epotul meu# do" 7a"c2e) Pe dracu5 tri&% 9e"ri +%t'"d di" picior) Ce dori-iO C'"d era aa# (urio # !"cepeam % tremur) C"c2iul ,i&uel e d%du u" pa !"apoi v%.'"du*i c2ipul# dar !i reve"i repede) Avea o (ire +u"% de 2idal&o) Iat% ce "e aduce la dum"eavoa tr%# replic% el# (ii"dc% "u ave-i c2e( % t%m la tai(a ) 0%rul "o tru# Carlo de 3ur&o # care a lu/it la am+a ada di" ,adrid !" a"ul K?N# v*a recu"o cut la Cue"ca# arc2e+u.ierul) 7u"te-i cavalerul 9e"ri de $a&ardPre) 9e"ri p%li i co+or! privirea) Credeam c% va "e&a) Prima a+ie di" lume5 co"ti"u% u"c2iul ,i&uel) Gmul c%ruia "u*i re.i t% "ime"i5 Nu "e&a-i# cavalere# u"t i&ur de ceea ce pu") Nu "e&# .i e 9e"ri cu u" aer um+ru) 8ar# e"ore # v% va co ta poate cump (aptul c% mi*a-i de coperit tai"a) Ai# !" aceeai clip%# e du e % !"c2id% ua di" pre car%) $u"&a"ul do" 7a"c2e !"cepu % tremure di" toate m%dularele) Por 8io 5 tri&% u"c2iul do" ,i&uel (%r% % par% de cump%"it# "e va co ta oric't vre-i# cavalere) 0e"im la dum"eavoa tr% cu +u.u"arele pli"e))) 9aide# "epoate# % "e &olim pu"&a5 Nepotul# do" 7a"c2e# care cl%"-%"ea di" di"-ii lu"&i# pu e pe ma %# (%r% % coat% o vor+%# doi au trei pum"i de &al+e"i) C"c2iul (%cu la (el) 9e"ri !i privea cu mirare) 9ee5 9ee5 (%cu u"c2iul plim+'"du*i de&etele pri" &r%mada de aur) Nu*i aa c% "u e c'ti&a at'ta +%"et le(ui"d &%r.i de %+ii la meterul Cue"caO Nu v% up%ra-i# cavalere# "u u"tem aici pe"tru a de coperi tai"a dum"eavoa tr%) Nu vrem % tim de ce tr%lucitul $a&ardPre e co+oar% p'"% la acea t% me erie# care*i tric% al+ea-a m'i"ilor i !i o+o ete pieptul# "u*i aa# "epoateO Nepotul e !"cli"% cu t'"&%cie) Am ve"it# !"c2eie &uralivul 2idal&o# pe"tru a v% vor+i de pre o trea+% de (amilie) C"c2iul lu% u" cau" i*i reapri" e -i&ara de (oi) G trea+% de (amilie# co"ti"u% el# trea+% impl% de (amilie) Nu*i aa# "epoateO Tre+uie deci % v% pu"# cavalere# c% to-i di" (amilie u"tem cura/oi ca Cidul# ca % "u pu" mai mult) Eu# care v% vor+e c# am !"t'l"it !"tr*o .i doi 2idal&o # la Tolo a# !" 3i caia) Erau +%ie-i de via-%# !"al-i i voi"ici) 8ar % v% pu" pove tea alt% dat%) Nu e vor+a de mi"e# ci de "epotul meu# do" 7a"c2e) Nepotul meu (%cea curte cu o"e titate u"ei (ete (rumoa e di" 7alvatierra) Cu toate c% e +i"e (%cut# +o&at i de tul de i"teli&e"t# (eti-a "u prea e &r%+ea % e 2ot%ra c%) " cele di" urm% *a !"dr%&o tit# dar de u" altul# !"c2ipui-i* v%5 Nu*i aa# "epoateO Tacitur"ul do" 7a"c2o coa e u" morm%it apro+ator) Ati-i i dum"eavoa tr%# relu% u"c2iul ,i&uel# doi cocoi pe"tru o &%i"% !" eam"% +%taie5 Graul "u e mare) Cei doi ti"eri e vedeau !" (iecare .i) ,i"-ile e !"(ier+'"tau) $a cap%tul r%+d%rii# "epotul meu ridic% m'"a# dar !i lip i iu-eala# cavalere# aa c% primi o perec2e de palme) Gr# e !"trerup e el# !"-ele&e-i# u" Cre"c2a % (ie p%lmuit5 ,oarte i '"&e# "u*i aa# "epoateO E "evoie de a+ie pe"tru a r%.+u"a acea t% i" ult%5 8up% ce vor+i aa# u"c2iul ,i&uel !l privi pe 9e"ri i# cu u" aer 2'tru i (ioro !" acelai timp# (%cu cu oc2iul) Pu-i"i pa"ioli eam%"% cu o perietoare de copii i cu 7a"c2o Pa"c2a) Nu mi*a-i pu !"c% ce dori-i de la mi"e# .i e 9e"ri) F%r% voia lui# oc2ii i e !"toar er% de dou% au trei ori pre aurul !"ti" pe ma %) Eram at't de %raci5

1U?

Paul Fval F val Cocoatul


Ei +i"e5 Ei +i"e5 .i e u"c2iul ,i&uel) Ce dracu# doar e poate &2ici5 Nu*i aa# "epoateO Cei di" (amilia Cre"c2a "*au primit "iciodat% o palm%) E te pe"tru prima oar% !" i torie) Cei di" (amilia Cre"c2a u"t "ite lei# !"-ele&e-i# cavalere5 Ai# mai ale # "epotul meu# dar))) F%cu o pau.% dup% ace t dar) C2ipul priete"ului meu 9e"ri e lumi"%# pe c'"d privirea !i alu"ec% di" "ou a upra &r%me.ii de &al+e"i) Cred c% !"-ele&# .i e el# i u"t &ata % v% erve c) 7% (ie !"tr*u" cea +u"5 exclam% u"c2iul do" ,i&uel) Pe ('"tul Iaco+5 Iat% u" cavaler dem" de ace t "ume) Atiam +i"e c% "e vom !"-ele&e5 co"ti"u% u"c2iul) 8o" Ramo" "u putea % "e tra&% pe (oar%) 7ec%tur% e "umete do" Ramiro Nu"e. To"aldilla# di" c%tu"ul 7a" Fo ) E mic de tatur%# +%r+o # lat !" pate) Nu am "evoie % tiu toate a tea# !"trerup e 9e"ri) 3a da5 3a da5 8race5 Nu tre+uie % (ace-i vreo !"curc%tur%) A"ul trecut m% duceam la (elcerul di" Fo"tara+ia# "u*i aa# "epoateO Ai i*am dat u" +a" de aur %*mi coat% o m% ea di" (u"dul &urii# care m% durea) Cara&2io ul vara pi tolul de aur !" +u.u"ar i !mi coa e u" di"te %"%to !" locul celui tricat) 0edeam cum (ru"tea lui 9e"ri e !"tu"eca i pr'"ce"ele i e apropiau) C"c2iul do" ,i&uel "u +%&a de eam%) Pl%tim# pu e el mai departe# vrem ca trea+a % (ie (%cut% cu c2i+.uial% i cum tre+uie) Nu*i dreptO 8o" Ramiro are p%rul rou i poart% !"totdeau"a o p%l%rie ce"uie cu pe"e "e&re) Trece !" (iecare ear%# c%tre ora apte# pe la 2a"ul <rei Mauri# di"tre 7a" Fo i Po"ceveaux) 8e tul# e"ore # !"trerup e 9e"ri) ,i e pare c% (iecare a !"-ele altceva) Cum aaO Cum aaO .i e u"c2iul) Am cre.ut c% era vor+a %*l !"v%- pe do" 7a"c2e % -i"% a+ia !" m'"%) 7a"ta Tri"idad5 exclam% do" ,i&uel) To-i cei di" (amilia Cre"c2a u"t de prima (or-%) Copilul (ace crim% !" al% ca ('"tul ar2a"&2el# dar pe tere" e pot ivi accide"te) Ne* am &'"dit c% dum"eavoa tr% v% ve-i lua o+li&a-ia %*l atepta-i pe do" Ramiro Nume. la 2a"ul <rei Mauri i ve-i r%.+u"a o"oarea "epotului meu do" 7a"c2e) 8e a t% dat% 9e"ri "u r% pu" e) H'm+etul rece care*i ap%ru pe +u.e exprima u" di pre- at't de pro(u"d# !"c't u"c2iul i "epotul c2im+ar% o privire !"&ri/orat%) 9e"ri ar%t% cu de&etul mo"edele de aur de pe ma %) F%r% % coat% o vor+%# u"c2iul i "epotul le +%&ar% !" +u.u"are) Apoi# 9e"ri !"ti" e m'"a pre u%)5 C"c2iul i "epotul trecur% pri" (a-a lui cu p%l%ria !" m'"% i cu ira pi"%rii !"doit%) Co+or'r% c%rile di" patru !" patru trepte) " .iua aceea am m'"cat tot p'i"e u cat%) 9e"ri "u adu e e "imic % pu"em !" (ar(uriile de lem") Eram prea mic% pe"tru a !"-ele&e toat% !" em"%tatea ace tei ce"e) Totui# m*a impre io"at pro(u"d) ,*am &'"dit mult% vreme la privirea aru"cat% de priete"ul meu 9e"ri pre aurul celor doi 2idal&o di" Navara) " ce privete "umele de $a&ardPre# v'r ta i mai ale i"&ur%tatea !" care tr%iam m% !mpiedicau % cu"o c tra"iul re"ume de care e +ucur%) 8ar ace t "ume avu !" mi"e u" ecou puter"ic) A cultam o (a"(ar% de r%.+oi) ,i*am ami"tit de paima r%pitorilor mei c'"d priete"ul meu 9e"ri le a.v'rli ace t "ume !" (a-%# el i"&ur !mpotriva tuturor) ,ai t'r.iu am a(lat ci"e era cavalerul 9e"ri de $a&ardPre) ,*am !"tri tat) 7a+ia lui *a /ucat cu via-a oame"ilor) Capriciul %u *a /ucat cu i"ima (emeilor) ,*am !"tri tat (oarte tare5 8ar a ta m* a !mpiedicat %*l iu+e cO 8ra&a mea mam%# "u tiu "imic de pre via-%) Poate c% celelalte (ete u"t (%cute alt(el dec't mi"e) $*am iu+it mai mult c'"d am a(lat c't a p%c%tuit) ,i e p%rea c% avea "evoie de ru&%ciu"ile mele pe l'"&% 8um"e.eu# mi e p%rea c% eram u" lucru importa"t !" via-a lui) 7e c2im+a e at't de mult de c'"d deve"i e tat%l meu adoptiv)

11U

Paul Fval F val Cocoatul


,am%# "u m% !"vi"ui c% '"t or&olioa %# im-eam c% eram +l'"de-ea# !"-elepciu"ea i virtutea lui) C'"d pu" c% !l iu+eam mai mult# poate c% m% !"el@ l iu+eam !"tr*u" alt (el) 7%rut%rile lui p%ri"teti m*au (%cut % roe c i am !"ceput % pl'"& !"cetior !" i"&ur%tatea mea) 8ar o iau !"ai"te !-i vor+e c de pre lucruri !"t'mplate ieri) Priete"ul meu 9e"ri !"cepu %*mi (ac% educa-ie la Pamplo"a) Nu avea deloc vreme % m% i" truia c% i "ici u" +a" %*mi cumpere c%r-i# c%ci .ilele lui de mu"c% erau lu"&i i (oarte pro t pl%tite) Pe atu"ci (%cea uce"icie !" arta care apoi la (%cut cele+ru !" toat% 7pa"ia u+ "umele de Ci"celador) Era le"t i "e'"dem'"atic) 7t%p'"ul !l trat% cu a prime) Ai el# (o tul o(i-er de cavalerie uoar% di" re&ime"tul re&elui $udovic ai =I0*lea# el# m'"dru t'"%r care ucidea "u de mult pe"tru u" cuv'"t# pe"tru o privire# !"dura cu r%+dare reprourile i /i&"irile u"ui meter pa"iol5 Avea o (iic%5 C'"d e !"apoia aca %# cu c'-iva +%"u-i c'ti&a-i !" udoarea (ru"-ii# era (ericit ca u" re&e# (ii"dc% !i .'m+eam) Alta !" locul t%u ar r'de de mil%# dra&% mam%# dar '"t i&ur% c% tu vei v%r a o lacrim%# $a&ardPre "u avea dec't o carte# u" vec2i tratat de crim%# cri de mae trul Fra"coi 8elapalme# di" Pari # pro(e or de crim% cu diplom%# premiat la Parma i la Flore"-a# mem+ru !" acel 9a"de&e"&u"d di" ,a""2eim i al Academiei de crim% di" Neapole# mae tru de crim% al 8el(i"ului# i aa mai departe# urmat de 8e crierea di(eritelor lovituri +ote i com+i"a-ii cu v'r(ul padei# (olo ite !" atacul eme-# de 6io*,aria 0e"tura# de la u *"umita Academie de crim% di" Neapole# rev%.ut% i !m+u"%t%-it% de F) F) 8elam+re*7aulxure# pada i" al cade-ilor# tip%rit% la Pari !" 1>>Q) Nu te mira de memoria mea) 7'"t primele r'"duri pe care le*am ila+i it) mi ami"te c de ele ca de cate2i mul meu) Priete"ul meu 9e"ri m*a !"v%-at % cite c pe vec2iul lui tratat de crim%) " via-a mea "*am -i"ut o a+ie !" m'"%# dar eram tare la teorie# cu"oteam a+ olut toate loviturile) Calvarul a !"ceput a+ia c'"d priete"ul 9e"ri a pu deoparte ci"ci mo"ede de ar&i"t pe"tru ami cump%ra Alfa(eto de Salamanca) Cartea "u (%cea dou% parale# credem% mam%) Totul depi"de de pro(e or) Am !"v%-at repede % de ci(re. ace t a+ urd talme*+alme# redactat de u" trio de pada i"i i&"ora"-i) Ce m% i"tere a &ro ola"ele pri"cipi ale artei de a ucide) Priete"ul meu 9e"ri m% !"v%-a cu r%+dare i +l'"de-e literele) Aedeam pe &e"u"c2ii lui) El -i"ea cartea# eu aveam !" m'"% u" pai i urm%ream (iecare liter% "umi"d*o) Nu era o mu"c%# ci o +ucurie) 8ac% citeam +i"e# m% %ruta) Apoi "e ae.am am'"doi !" &e"u"c2i i !mi recita ru&%ciu"ea de ear%) I-i pu" c% era ca o mam%5 G mam% duioa % i coc2et% pe"tru cumpa ei (eti-%5 Gare "u m% !m+r%ca4 "u*mi "ete.ea el !" ui p%rulO Tu"ica lui cu m'"eci e tocea# dar eu aveam !"totdeau"a roc2ii +u"e) G dat% l*am urpri" cu acul !" mi"%# !"cerc'"d % -ea % roc2ia mea rupt%) G25 Nu r'de# "u r'de# dra&% mam%5 $a&ardPre (%cea a ta# cavalerul 9e"ri de $a&ardPre# omul !" (a-a c%ruia e plecau %+iile cele mai de temut5 8umi"ic%# dup% ce*mi (%cea +ucle i mi le pri"dea !" (ileu# dup% ce*mi lu truia "a turii de aram% ai /ac2etei# (%c'"du*i % par% de aur# i*mi !""oda !" /urul &'tului o pa"&lic% de cati(ea cu mica mea cruce de o-el# m% co"ducea# drept i m'"dru# la +i erica 8omi"ica"ilor di" oraul de /o ) A cultam litur&2ia) 8eve"i e evlavio pri" mi"e i pe"tru mi"e) Apoi# dup% termi"area lu/+ei# treceam di"colo de .idurile cet%-ii# pe care o l% am# tri t% i !"tu"ecat%# !" urma "oa tr%) C't de +u" era aerul curat pe"tru %rma"ii "otri pl%m'"i5 C't de +l'"d i radio era oarele5 Ne plim+am pe c'mpiile pu tii) 0oia % e /oace cu mi"e) Era mai copil%ro ca mi"e) 7pre pr'".# c'"d !"cepeam % o+o e c# m% ducea la um+ra u"ei p%duri de e) 7e ae.a la r%d%ci"a u"ui copac i adormeam !" +ra-ele lui) 0e&2ea# &o"i"d -'"-arii i alte &'"&%"ii) C"eori m% (%ceam c% dorm i !l priveam pri"tre &e"ele !"trede c2i e) Gc2ii !i erau) "totdeau"a a-i"ti-i a upra mea) $e&%"'"du*m%# .'m+ea)

111

Paul Fval F val Cocoatul


N*am dec't % !"c2id oc2ii i %*l v%d aa pe priete"ul# pe tat%l meu# "o+ilul 9e"ri5 Acum !l iu+eti# mam%O "ai"te de a adormi au dup%# dup% toa"ele mele# c%ci eram ca o re&i"%# ma a era ervit% pe iar+%) Pu-i"% p'i"e "ea&r% muiat% !" lapte) Ami"tete*-i o pe-ele tale cele mai pl%cute# mam%) 7% mi le de crii# (ii"dc% 2a+ar "*am ce !" eam"% aa ceva) 7u"t i&ur% c% er+%rile "oa tre erau mai &ro.ave dec't ale voa tre) P'i"ea "oa tr%# laptele "o tru era u" +al am !"muiat !" am+ro.ie5 3ucuria u(letea c%# m'"&'ierile# r' ul "e+u" di" "imic# copil%riile# c'"tecele# mai tiu eu ceO Apoi di" "ou /oaca) 0oia % a/u"& !"alt% i puter"ic%) Apoi# pe drum# la !"apoiere4 porov%ial% potolit%# !"trerupt% de cule&erea u"ei (lori# de pri"derea u"ui (luture# de o capr% al+% care +e2%ia /o # !" vale# de parc% ar (i cerut o m'"&'iere) 7t'"d a t(el de vor+% !mi modela mi"tea i i"im% (%r% %*i dea eama) Citea pe a cu" i e (%cea (emeie % m% i" truia c%) Am !"v%-at %*l cu"o c pe 8um"e.eu i i toria poporului ale # mi"u"%-iile cerului i ale p%m'"tului) " clipele c'"d eram i"&uri# !"cercam# u"eori# %*l !"tre+ i % a(lu di" ce (amilie m% tra&) Ade ea !i vor+eam de ti"e# dra&% mam%) 7e !"tri ta i "u r% pu"dea) mi pu"ea doar) Aurore# !-i promit c% !-i vei cu"oate mama) 7per %*i !"depli"ea c% (%&%duiala (%cut% de mult% vreme# u"t i&ur% de a ta# deoarece 9e"ri "*a mi"-it "iciodat%) Ai dac% m% !"cred !" ce !mi pu"e i"ima# mome"tul e aproape) G25 8ra&% mam%# c't am % te ador ] 8ar vreau % termi" totul !" le&%tur% cu educa-ia mea) Am co"ti"uat % prime c lec-iile lui mult% vreme dup% ce am p%r% it Pamplo"a i Navarra) Niciodat% "u am avut al-i pro(e ori !" a(ar% de el) Nu era vi"a lui) C'"d mi"u"atul %u tale"t de arti t a (o t recu"o cut# c'"d (iecare &ra"de de 7pa"ia a vrut % ai+%# pl%ti"d (oarte cump# &arda padei ale ci.elat% de do" $ui.# el Ci"celador# !mi pu e@ 0ei deve"i o (at% !"v%-at%# dra&a mea) ,adridul are coli ve tite# u"de (etele !"va-% tot ce tre+uie % cu"oa c% mai t'r.iu o (emeie) 0reau ca tu % (ii pro(e orul meu# totdeau"a# totdeau"a5 !i r% pu" ei) H'm+i i*mi r% pu" e@ Te*am !"v%-at tot ce tiam# +iata mea Aurore) Ei +i"e# +u"ul meu priete"# "u vreau deloc % tiu mai mult dec't ti"e)

Capitolul I )iganca

8e c'"d am cre cut mare# dra&% mam%# pl'"& mereu) 8ar '"t la (el ca i copiii@ la mi"e# ur' ul "u ateapt% ca lacrimile % e u uce) Poate c% -i*ai pu # citi"d (lec%reala mea de.l'"ata# impre iile mele de pre lupt%# i toria cu cei doi 2idal&o# u"c2iul do" ,i&uel i "epotul do" 7a"c2e# primele tudii di" cartea de crim%# pove tea +ietelor mele +ucurii copil%reti poate c% -iai pu @ e o "e+u"atic%5 E*adev%rat# (ericirea m% coate di" mi"-i) 8ar "u u"t la% !" durere) Fericirea m% ame-ete) Nu tiu ce !" eam"% pl%cerea mo"de"% i pu-i" m% i"tere ea.%) Ceea ce m% atra&e e te (ericirea i"imii) 7u"t ve el%# u"t copil# m% +ucur de toate# vai5 ca i cum "*a (i u(erit)

11B

Paul Fval F val Cocoatul


Am (o t "evoi-i % plec%m di" Pamplo"a u"de !"cepu em % (im mai pu-i" %raci) 9e"ri a putut c2iar pu"e c'-iva +a"i deoparte# ceea ce i*a (o t de mare (olo ) Ti" mi"te c% aveam aproape .ece a"i) "tr*o ear% *a !"apoiat (r%m'"tat i (oarte !"&'"durat) I*am porit !"&'"durarea pu"'"du*i c% toat% .iua u" om !"v%luit !"tr*o ma"tie !"tu"ecat% a tat de pa.% pe trad%# u+ (erea tra mea) 9e"ri "*a m'"cat) Ai*a pre&%tit armele i *a !m+r%cat ca pe"tru o c%l%torie lu"&%) Gdat% cu c%derea "op-ii# mi*a pu % m% !m+rac i eu cu /ac2eta de po tav i mi*a le&at tr'" ireturile de la &2ete) A iet cu a+ia la old) ,uream de (ric%) 8e mult% vreme "u*l v%.u em at't de a&itat) C'"d *a !"apoiat# a (%cut u" pac2et di" .dre"-ele lui i ale mele) Tre+uie % plec%m# Aurore# !mi .i e) Pe"tru mult% vremeO !"tre+ai) Pe"tru totdeau"a) Cum aa5 exclamai privi"d %raca "oa tr% &o pod%rie) $% am toate a teaO 8a# toate# .i e .'m+i"d tri t) ,*am du !" col-ul tr%.ii % caut u" om care va mote"i toate a tea) E mul-umit c% u" re&e5 A ta*i via-a5 8ar u"de "e ducem aa# (%r% "imicO !"tre+ai di" "ou) 8um"e.eu tie# !mi r% pu" e !"cerc'"d % (ie ve el) $a# drum# mica mea Aurore# e timpul *o por"im) Am ieit) Aici i"tervi"e ceva !"&ro.itor# dra&% mam%) Pa"a mea *a oprit o clip%# dar "u vreau %*-i a cu"d "imic)) Cum co+or'm treptele pero"ului# am v%.ut u" o+iect !"tu"ecat !" mi/locul tr%.ii pu tii) 9e"ri a vrut % m% duc% !" direc-ia .idurilor# dar i*am c%pat di" mi"%# !"&reu"at cum era de +a&a/e# i m*am av'"tat pre o+iectul care*mi atr% e e ate"-ia) 9e"ri a co u" tri&%t pe"tru a m% opri) N*am (o t "iciodat% "ea cult%toare# dar era prea t'r.iu) "cepu em % de lue c o (orm% ome"ea c% u+ o ma"tie i mi e p%rea c% recu"o c ma"tia mi terio ului pa."ic care e plim+a e tot timpul .ilei u+ (erea tra mea) Am ridicat ma"tia) "tr*adev%r# era omul pe care*l v%.u em !" timpul .ilei) Era mort i c%ldat !" '"&e) ,*am pr%+uit# ca i cum eu !" %mi a (i primit o lovitur% de moarte) Aici# aproape de mi"e a avut loc o lupt%# c%ci !" clipa c'"d iei e# !i lua e a+ia) 9e"ri !i ri ca e !"c% o dat% via-a pe"tru mi"e))) Eram i&ur% c% pe"tru mi"e) ))),*am tre.it !" puterea "op-ii) Eram i"&ur%# au# cel pu-i"# m% credeam i"&ur%) Era o camer% i mai %r%c%cioa % dec't aceea de u"de pleca em# o odaie care e a(la de o+icei la primul c't al (ermelor pa"iole# ai c%ror proprietari u"t "ite 2idal&o %raci) 8i" !"c%perea de dede u+t# de i&ur ala comu"% a (ermei# e au.ea u" .&omot a+ia percepti+il) Eram culcat% !"tr*u" pat cu coloa"e de lem" m'"cat de carii# pe o altea de paie acoperit% cu o p'".% &roa %# .dre"-uit%) $umi"a lu"ii i"tra pe (ere trele (%r% &eamuri) 0edeam !" (a-a patului (ru".iul a doi te/ari care e le&%"au !" v'"tul "op-ii) $*am tri&at !"cet pe 9e"ri# pe priete"ul meu) N*am primit "ici u" r% pu" 8ar o clip% mai t'r.iu# am v%.ut o um+r% care e t'ra pe /o ) Era 9e"ri care e ridic% !"cetior la c%p%t'iul meu) mi (%cu em" cu m'"a % tac i !mi opti la urec2e@ Au dat de urma "oa tr%) 7u"t /o ) Ci"e a"umeO !"tre+ai) Tovar%ii celui de u+ ma"tie) ,ortul5 Frem%tam di" cap p'"% !" picioare i am cre.ut c% voi lei"a di" "ou) 9e"ri m% tr'" e de +ra- i relu%@ Adi"eauri erau !" do ul uii) Au !"cercat *o de c2id% ,i*am trecut +ra-ul ca u" dru& pri" +elciu&e) N*au +%"uit "atura o+ tacolului) Au co+or't % caute u"elte pe"tru a do+or! ua 7e vor !"toarce) 8ar ce le*ai (%cut# 9e"ri# priete"e# am tri&at eu c% te urm%re c cu at'ta !"d'r/ireO Am mul di" &ura lupilor prada pe care voiau % o ('ie5 !mi r% pu" e)

11I

Paul Fval F val Cocoatul


EuO Eu eram5 !"-ele&eam +i"e) 6'"dul ace ta !mi umplea i"ima i m% durea) Eram cau.a tuturor "e"orocirilor# eu !i di tru e em via-a) Gmul ace ta at't de (rumo # odi"ioar% at't de tr%lucitor i de (ericit# e a cu"dea acum ca u" crimi"al) mi d%rui e !"trea&a lui exi te"-%) 8e ceO Tat%# !i .i ei# tat% iu+it# la %*m% aici i alvea.%*te te implor) i pu e m'"a pe +u.ele mele) Ne+u"% mic%5 murmur% el) 8ac% m% ucid# voi (i (or-at oricum % te p%r% e c# dar "* am a/u" !"c% acolo) 7coal%*te5 Am (%cut e(ort % m% upu") ,% im-eam (%r% vla&% ,ai t'r.iu am a(lat c% priete"ul meu# 9e"ri# leit de o+o eal% c%ci m% purta e !" +ra-e# aproape moart%# de la Pamplo"a p'"% la acea t% ca % !"dep%rtat%# i"tra e aici % cear% ad%po t Erau oame"i %raci@ I*au dat camera !" care "e a(l%m) C'"d 9e"ri e pre&%tea % e culce pe u" culcu de paie pre&%tit pe"tru el# au.i deodat% tropot de copite pe c'mp) Caii e oprir% la poarta ca ei i.olate) 62ici imediat c% tre+uia % am'"e om"ul pe"tru alt%dat%) " loc % e culce# de c2i e !"cetior ua i co+or! c'teva trepte) 7e au.eau &la uri ve"ite di" ala /oa %) Fermierul !" .dre"-e pu"ea@ 7u"t &e"tilom i "u*mi tr%de. oa pe-ii) 9e"ri au.i .or"%itul u"ui pum" de aur .v'rlit pe ma % A t(el i e !"c2i e &ura (ermierului &e"tilom) C" &la pe care*l cu"otea poru"ci@ $a trea+% i pr%vi-i repede5 9e"ri e !"apoie !" mare &ra+% i !"c2i e ua cum putu mai +i"e) 7%ri la (erea tr% pe"tru a vedea dac% exi t% vreu" mi/loc de (u&%) Cre"&ile celor doi te/ari ati"&eau uor (ere trele (%r% &eamuri) Fo era o &r%di"% mic% de .ar.avaturi !"co"/urat% cu u" &ard de "uiele) ,ai departe# o p%u"e# apoi r'ul Ar&a# pe care lu"a !l lumi"% pri"tre ar+ori) Eti cam palid%# mica mea Aurore# relu% 9e"ri c'"d m% v%.u !" picioare# dar eti cura/oa % i m% vei pri/i"i) G25 8a aclamai# (ericit% i !"c'"tat% pe te m% ur% la &'"dul %i (iu de (olo ) ,% lu% cu el la (erea tr%) 0ei co+or! !" livad% pe cara a taO m% !"tre+% el ar%t'"du*mi cre"&ile i tru"c2iul u"ui te/ar) 8a# da# tat%# dac% !mi (%&%duieti c% vii repede dup% mi"e) -i (%&%duie c# mica mea Aurore) 9ai# repede au "iciodat%# dra&a mea ad%u&% el !" oapt% lu'"du*m% !" +ra-e) Eram (oarte tul+urat%) Nu !"-ele&eam "imic4 mai +i"e5 9e"ri de c2i e rama (ere trei !" clipa c'"d di" "ou e au.eau pai pe car%) ,*am a&%-at de cre"&ile te/arului# pe c'"d el e "%pu tea pre u%) C'"d vei a/u"&e /o # !mi mai pu e# vei a.v'rli o pietricic% !" odaie) Ace ta va (i em"alul) Apoi te vei trecura pe l'"&% &ard p'"% la r'u) Crcau pe car%) 9e"ri !i v'r! iar%i +ra-ul !" +elciu&e# !" locul dru&ului care lip ea) Au !"cercat % de c2id%# au !mpi" # au !"/urat# dar +ra-ul lui 9e"ri (%cea c't u" dru& de (ier) "c% mai eram la (erea tr% c'"d am au.it .&omotul daltei pe care o v'rau u+ u%) ,*am oprit) 0oiam % v%d) Co+oar%5 co+oar%5 Aopti 9e"ri cu "er%+dare) ,*am upu ) C'"d am a/u" pe p%m'"t# am luat o pietricic% i am a.v'rlit*o pri" de c2i.%tur% (ere trei) "dat% am au.it u u" tro "et urd) 8e i&ur c% tre+uie % (ie ua pe care o (or-au) A ta mi*a !"muiat picioarele) Am r%ma piro"it% locului) 8ou% !mpuc%turi r% u"ar% !" !"c%pere# apoi 9e"ri ap%ru pe perva.ul (ere trei) A25 3iata (%ptur%5 .i e el v%.'"du*m%) Te i credeam alvat%5 0or tra&e dup% "oi5 " aceeai clip% m% lu% !" +ra-e) 7e au.ir% mai multe detu"%turi la (erea tr%) $*am im-it tre %ri"d viole"t) Eti r%"itO am tri&at eu) Era !" mi/locul live.ii) 7e opri !" pli"% lumi"% i# !"torc'"du*i pieptul c%tre +a"di-ii care re!"c%rcau armele la (erea tr%# tri&%@

11J

Paul Fval F val Cocoatul


$a&ardPre5 $a&ardPre5 Apoi %ri pe te &ard i a/u" e la r'u) Ne urm%reau) " acel loc# r'ul Ar&a e rapid i ad'"c) C%utam cu oc2ii vreo lu"tre# c'"d 9e"ri# (%r% % !"ceti"ea c% &oa"a i -i"'"du*m% mai departe !" +ra-e# e .v'rli !" mi/locul cure"tului) Era u" /oc pe"tru el# am v%.ut +i"e) ,% -i"ea dea upra capului cu o m'"%# cu cealalt% t%ia (irul apei) Am a/u" pe malul opu !" c'teva ecu"de) 8uma"ii "otri e co" ultau pe cel%lalt mal) 0or c%uta vadul# .i e 9e"ri) Nu u"tem !"c% alva-i) ,% !"c%l.ea -i"'"du*m% tr'" la piept# c%ci eram ud% leoarc% i tremuram) Au.ir%m caii &alop'"d pe cel%lalt mal) 8uma"ii "otri c%utau vadul % treac% r'ul pe"tru a*i co"ti"ua urm%rirea) Erau co"vi"i c% "u le vom c%pa mult% vreme) C'"d .&omotul &oa"ei e ti" e !" dep%rtare# 9e"ri rei"tr% !" ap% i traver % di" "ou r'ul Ar&a !" li"ie dreapt%) Iat%*"e !" i&ura"-%# mica mea Aurore# !mi .i e ati"&'"d malul# exact !" locul de u"de pleca er%m) Acum# tu tre+uie %*-i u uci !m+r%c%mi"tea i eu % m% pa" e.) Atiam +i"e c% ai (o t r%"it5 tri&ai eu) C" (leac) 0i"o) 7e !"drept% pre ca a (ermierului care "e tr%da e) 3%r+atul i "eva ta lui r'deau t'"d de vor+% !" ala /oa %# l'"&% u" (oc +u") 7%*l r% toar"e la p%m'"t i %*l le&e !mpreu"% cu (emeia "*a (o t pe"tru 9e"ri dec't trea+% de o clip%) T%ce-i# le .i e el# deoarece# cre.'"d c% aveau % (ie ucii# -ipau di" r% puteri) A (o t o vreme c'"d a (i dat (oc ma&2er"i-ei voa tre murdare# aa cum merita-i) 8ar "*o % v% (ac "ici u" r%u@ iat% !"&erul vo tru p%.itor5 i trecea m'"a pri" p%rul meu ud) Am vrut %*l a/ut % e pa" e.e) Ra"a de la um%r '"&era tare di" prici"a e(orturilor (%cute# !mi pu e e 2ai"ele la u cat i m% !"veli e !" ma"tia lui mare pe care o l% a e# c'"d (u&i e# !" odaia de u ) Am (%cut ('ii di" c'rpe i i* am o+lo/it ra"%) mi .i e@ Nu m% mai doare# m*ai vi"decat5 Fermierul &e"tilom i (emeia lui "u micau# ca i cum ar (i (o t mor-i) 9e"ri urc% !" camera de u i co+or! cur'"d cu pu-i"ul "o tru +a&a/) C%tre ora trei "oaptea p%r% ir%m ca a# urca-i pe u" cat'r mare i +%tr'"# pe care 9e"ri !l lua e di" &ra/d i pe"tru care .v'rli dou% mo"ede de aur pe ma %) "ai"te de a pleca# .i e o-ului i (emeii lui@ 8ac% e !"apoia.%# da-i*le complime"te di" partea cavalerului de $a&ardPre i pu"e*-i*le aa@ 1umne&eu i 8ecioar o vor ocroti !e orfanE) $a&ardPre "u are acum r%&a.ul % e ocupe de ei# dar va ve"i i cea ul % ta5 Cat'rul +%tr'" (%cea mai multe parale dec't p%rea) 7pre .iu% o ir%m la E trella i apoi "e !"dreptar%m pre 3ur&o # de cealalt% parte a mu"telui# !mpreu"% cu u" co"duc%tor de cat'ri) 9e"ri voia % e !"dep%rte.e c't mai mult de &ra"i-ele Fra"-ei) 8uma"ii lui erau (ra"ce.i) Avea de &'"d % "u e oprea c% dec't la ,adrid) Noi# copiii# u"tem cuti-i de &ri/i) Ima&i"a-ia "oa tr% lucrea.% "e!"cetat de !"dat% ce e vor+a de p%ri"-ii "otri "ecu"o cu-i) Eti tare +o&at%# dra&% mam%O Tre+uie % (ii o per oa"% importa"t% dac% (iica ta e te urm%rit% cu at'ta !"c%p%-'"are) 8ac% eti +o&at%# "u*-i vei putea (ace o idee de pre ce !" eam"% o c%l%torie lu"&% pri" (rumoa a i "o+il% -ar% a 7pa"iei# etal'"du*i mi.eria or&olioa % u+ ple"dida tr%lucire a cerului ei) ,i.eria e te d%u"%toare u(letului ome"e c) Atiu a ta# cu toate c% u"t (oarte t'"%r%) Ace t "eam cavalere c de !"vi"&%tori ai maurilor e te !" decli" acum) 8i"tre toate calit%-ile lor ilu tre i tr%vec2i au p% trat dec't or&oliul de comedie# drapat !" .dre"-e) Pei a/ul e mi"u"at) $ocuitorii u"t triti i le"ei# cu(u"da-i p'"% pe te cap !" "eci" te rui"oa %) Ceea ce vede-i pe c2ipul u"ei +iete (rumoa e care trece pe drum# !"c'"t%toare de departe# purt'"d ici &ra-ie coul cu (ructe# "u e pielea o+ra.ului ei# ci o ma c% &roa %4de murd%rie) Totui# exi t% (luvii# dar 7pa"ia "*a de coperit !"c% (olo irea apei)

11N

Paul Fval F val Cocoatul


C'"d exi t% pe u"deva o ut% de 2o-i la drumul mare# a ta e "umete u" at# i mai marele lui e "umete alcade) AlcadeleOi to-i cei pe care !i c'rmuiete u"t &e"tilomi) P%m'"tul di" /urul atului e l% at !" para&i"%) Trec totui de tui c%l%tori# oric'"d de pu tiu ar (i drumul# iar cei o ut% u"u &e"tilomi i (amiliile lor au a t(el de m'"cat !" (iece .i o ceap%) Alcadele# mai &e"tilom dec't co"cet%-e"ii %i# e te i mai 2o- i mai lacom dec't ei) 7e pare c% u"eori aceti autocra-i m%"'"c% p'"% la dou% cepe !" dou%.eci i patru ore) 8ar cei care !i (ac a t(el u" idol di" p'"tece termi"% r%u) i p'"dete puca) Gpule"-a "u tre+uie % a+u.e.e cu "erui"are de pri"o ul cerului5 Rar &% eti c'te ceva de m'"cat pri" 2a"uri) Ele u"t !"(ii"-ate pe"tru a ucide c%l%torii# care pleac% pe cealalt% lume (%r% % ia ma a de ear%) Proprietarul# om m'"dru i tacitur"# !-i o(er% o &r%m%/oar% de paie acoperit% de o .drea"-% ce"uie) A ta e c2eam% pat) 8ac%# di" !"t'mplare# "u -i*a t%iat +ere&ata !" timpul "op-ii# pl%teti i pleci (%r% % de/u"e.i) E de pri o % vor+im de pre c%lu&%ri i de pre al&ua.ili) Pu"&aii cu (li"te curte u"t cu"o cu-i deopotriv% !" !"tre&ul C"iver ) Nime"i "u i&"or% c% co"duc%torii de cat'ri u"t a ocia-ii "aturali ai t'l2arilor di" mu"-i) C'"d u" pa"iol are de tr%+%tut trei le&2e !"tr*o direc-ie oarecare# trimite dup% "otar i !i dictea.% te tame"tul) 8e la Pamplo"a p'"% la 3ur&o am avut ute de ave"turi# dar "ici u"a le&at% de pri&o"itorii "otri) Numai de pre acetia vreau %*-i vor+e c) Ne*a (o t dat %*i !"t'l"im di" "ou !"ai"te de a a/u"&e la ,adrid) Am luat*o pri" 3ur&o pre a "e (eri de veci"%tatea la"-ului mu"to di" Ca tilia vec2e) Eco"omiile priete"ului meu e topeau cu repe.iciu"e# i !"ai"tam !"cet# deoarece drumul era pavat cu o+ tacole) Pove tirea u"ei c%l%torii !" 7pa"ia e a eam%"% cu o &r%mad% de accide"te# adu"ate de*a valma de o ima&i"a-ie roma"e c% i &lumea-%) " cele di" urm% am l% at !" urma "oa tr% 0alladolid i da"telele clopot"i-ei maure) F%cu er%m mai mult de /um%tate di" drum) 7e !" era) ,er&eam de*a lu"&ul &ra"i-elor provi"ciei $eo" pe"tru a a/u"&e la 7e&ovia) "c%leca em am'"doi pe acelai cat'r i "u aveam "ici o c%l%u.%) 8rumul era (rumo ) Ni e pu e e c% pe r'ul Ada/a ar (i u" 2a"# u"de puteam m'"ca pe %turate) Cu toate ace tea# oarele apu"ea !" patele copacilor u+-iri ai p%durii care e !"ti"de pre 7alama"ca i "u .%ream "ici o urm% de 2a") 7e !"tu"eca) Pe drum e vedeau di" ce !" ce mai pu-i"i co"duc%tori de cat'ri) Era ora !"t'l"irilor "epl%cute) 6ra-ie lui 8um"e.eu# "* am avut "ici o !"t'l"ire de a eme"ea oi !" eara aceea) Am avut de (%cut doar o (apt% +u"% pe drumul "o tru) " acea ear%# dra&% mam%# am &% it*o pe mica Flor# iu+ita mea &ita"%# prima i i"&ura mea priete"%) Iat% c% a trecut mult% vreme de c'"d "e*am de p%r-it i cu toate ace tea u"t i&ur% c% !i ami"tete de mi"e) 8ou% au trei .ile dup% o irea "oa tr% la Pari # m% a(lam !" ala cu"d% i c'"tam) 8eodat% am au.it u" tri&%t pe trad%4 mi *a p%rut c% recu"o c vocea Florei) Trecea o caleac%# o caleac% mare de c%l%torie# (%r% +la.o") Perdelele erau l% ate) Pro+a+il c% m% !"ela em) ,ai t'r.iu m*am ae.at ade ea la (erea tr% per'"d %*i v%d talia upl% i (i"%# piciorul de .'"%# ati"&'"d uor pietrele a cu-ite ale caldar'mului# i oc2ii ei "e&ri tr%luci"d u+ voalul de da"tel%) 7u"t "e+u"%5 8e ce ar (i Flor la Pari O 8rumul trecea dea upra u"ei pr%p% tii) C2iar la mar&i"ea 2%ului e a(la u" copil care dormea) Eu l*am .%rit prima i l*am ru&at pe 9e"ri# priete"ul meu# % "e oprim) Am %rit /o i am !"&e"u"c2eat l'"&% copil) Era o -i&%"cu% mic%# de v'r ta mea# i (rumoa %5 Nu v%.u em "icic'"d o (ii"-% mai dr%&%la% dec't Flor@ era !" %i &ra-ia# (i"e-ea# +li"da .+urd%l"icie) Acum# Flor tre+uie % (ie o t'"%r% adora+il%) Nu tiu de ce am (o t cupri" % "umaidec't de dori"-a de a o tr'"&e !" +ra-e) 7%rutul meu a tre.it*o) ,i l*a !"apoiat ur'.'"d# dar vederea lui 9e"ri a !" p%im'"tat*o) Nu*-i (ie team%# i*am pu # e +u"ul meu priete"# tat%l meu) cump# care te va iu+i# te i iu+ete) Cum te c2eam%O

11>

Paul Fval F val Cocoatul


Flor) Ai pe ti"eO Aurore) H'm+i iar%i) 3%tr'"ul poet# murmur% ea# cel care "e compu"e c'"tecele# vor+ete ade ea de pre lacrimile Aurorei care tr%luce c ca perlele !" cupa (lorilor) Pu" r%m%a& c% tu "*ai pl'" "iciodat%) Eu o % pl'"& ade ea) Nu !"-ele&eam ce voia % pu"% cu +%tr'"ul poet) 9e"ri "e c2em%) Ea !i du e m'"a la piept i tri&% pe "eateptate@ G25 C't mi*e de (oame5 Era (oarte palid%) Am luat*o !" +ra-e) 9e"ri de c%lec% i el) Flor "e pu e c% "u m'"ca e di" a/u") 9e"ri avea o +ucat% de p'i"e i i*o d%du !mpreu"% cu plo ca !" care mai avea pu-i" vi" ide =ere ) Ea m'"ca cu l%comie) 8up% ce +%u# !l privi t%ruitor pe 9e"ri# apoi pe mi"e) Nu em%"a-i deloc# opti ea) 8e ce "*am i eu pe ci"e % iu+e cO 3u.ele*i ati" er% uor m'"a lui 9e"ri# !" timp ce ad%u&a@ ,ul-ume c# e"iore cavaler# u"te-i la (el de +u" pe c't de (rumo ) 0% ro&# "u m% l% a-i "oaptea pe drum5 9e"ri ov%ia@ &ita"ii u"t tic%loi# prime/dioi i di+aci) A+a"do"ul ace tui copil putea % (ie o capca"%) 8ar eu am t%ruit at't de mult !"c't 9e"ri co" im-i p'"% la urm% % o iau cu "oi pe micu-a -i&%"cu%) Iat%*"e (ericite5 Cum "u era !" % +ietul cat'r# care avea acum trei poveri) Flor "e*a pove tit pe drum via-a ei) Apar-i"ea u"ei trupe de &ita"i care ve"ea de la $eo" i e ducea la ,adrid) Cu o dimi"ea-% mai !"ai"te# "u tiu di" ce cau.%# cea-% a (o t urm%rit% de u" e cadro") Flor e a cu" e !" tu(iuri# iar tovar%ii ei (u&ir%) 8up% ce trecu paima# Flor voi %*i !"t'l"ea c% ceata) 8ar# dei aler&% "u*i mai &% i !" cale) Trec%torii pe care*i !"tre+a# aru"cau dup% ea cu pietre) Ciuda-i creti"i# care*i mul er% di" urec2e cerceii de aram% ar&i"tat% i colierul de perle (al e# pe motiv c% "u era +ote.at%5 0e"i "oaptea) Flor o petrecu !"tr*o claie de ('") 8i" (ericire# ci"e doarme# "u m%"'"c% !"truc't %rma"a Flor "u m'"ca e "imic 7eara) A doua .i mer e iar p'"% e l% % eara (%r% % (i m'"cat ceva) C'i"ii de la (erme l%trau !" patele ei# iar copilaii o 2uiduiau) 8i" timp !" timp# &% ea pe drum urma u"ei a"dale e&ipte"e4 a ta !i ridica moralul) 8e o+icei# &ita"ii au u" loc de popa i de !"t'l"ire !" c'mpie# !"tre locul de plecare i -i"ta c%l%toriei) Flor tia u"de %*i &% ea c% pe*ai %i# dar departe# (oarte departe# !"tr*o trec%toare a mu"telui 3aladro"# di" (a-a E corialului# la apte au opt le&2e de ,adrid) Era drumul pe care mer&eam i "oi) Am o+-i"ut de la priete"ul meu 9e"ri % o co"duc% pe mica Flor p'"% acolo) I*am (%cut loc l'"&% mi"e# pe paie# la 2a") A avut parte de ple"dida oal% putred% ce "e*a (o t ervit% pe"tru ci"%) Ace te olla pudrida di" Ca tillia u"t (eluri de m'"care ce e &% e c &reu !" re tul Europei) Pe"tru a le (ace# tre+uie % ai u" picior de porc# pu-i"% piele de +ou# /um%tate de cor" de capr% moart% de +oal%# cotoare de var.%# co/i de "ap# u" oarece de c'mp# o +a"i-% i /um%tate de c%-ei de u turoi) Cam a tea erau mirode"iile pe care le*am recu"o cut !" (aimoa a "oa tr% oal% putred% di" +ur&ul 7a"lucar# !"tre Pre 1uera i 7e&ovia# !"tr*u"ul di" cele mai omptuoa e 2a"uri care exi t% !" provi"ciile re&elui 7pa"iei) "cep'"d di" clipa c'"d micu-a Flor deve"i tovar%a "oa tr%# drumul "e p%ru mai pu-i" plictico ) Era ve el%# aproape la (el ca i mi"e# dar mai cu experie"-%) Atia % da" e.e# tia % c'"te) Ne amu.% pove ti"du*"e (ar ele dem"e de p'".ur%toare ale (ra-ilor ei &ita"i) Am !"tre+at*o la ce 8um"e.eu e !"c2i"%) Ne*a r% pu" @ la u" ulcior5 8ar la Hamora# !" provi"cia $eo"# !"t'l"i e u" c%lu&%r# care*i explic% m%re-ia 8um"e.eului creti"ilor) Flor dori % (ie +ote.at%) A tat cu "oi opt .ile !"c2eiate@ c't am mer de la 7a"lucar di" Ca tillia la mu"tele 3aladro") C'"d am o it !" apropierea ace tui mu"te um+ru i t'"co # u"de tre+uia % m% de part de mica mea Flor# m*am !"tri tat@ "u tiam c% e o pre im-ire) ,% o+i"ui em cu

11Q

Paul Fval F val Cocoatul


Flor) ,er&eam !mpreu"% de opt .ile pe acelai cat'r# -i"'"du*"e u"a de cealalt%# (lec%ri"d tot timpul) Ea m% iu+ea# iar eu o priveam ca pe o or%) Era cald# cerul (u e e acoperit toat% .iua# aerul era ap% %tor# ca la apropierea u"ei (urtu"i) Cum a/u" er%m la poalele mu"telui# !"cepur% % cad% pic%turi &rele de ploaie) 9e"ri "e d%du ma"tia lui pe"tru a "e !"(%ura !mpreu"% i co"ti"uar%m % "e c%-%r%m# &r%+i"d cat'rul le"e u+ aver a tore"-ial%) Flor "e pu e e c% (ra-ii ei "e vor primi cu cald% o pitalitate i o r%p%ial% "u*l putea peria pe priete"ul meu 9e"ri) Aa c%# am'"dou%# Flor i cu mi"e# eram !" tarea u(letea c% de a !mp%r-i cea mai cumplit% (urtu"% u+ ad%po tul u"duitor ce "e u"ea) Norii &rei aler&au pe cer# ro to&oli"du* e u"ul pe te cel%lalt# l% '"d u"eori !"tre ei o ruptur%# pe u"de ap%rea al+a trul !"c2i al cerului) $i"ia ori.o"tului# pre a (i"-it# p%rea u" 2ao purpuriu) Era i"&ura lumi"% care mai r%m% e e pe cer) Ea colora toate lucrurile !" rou) 8rumul e c%-%ra !" piral% pe te o pa"t% a+rupt% i t'"coa %) Ra(alele de ploaie erau at't de puter"ice# !"c't cat'rului !i tremurau picioarele) Ce "o tim5 exclamai eu) $umi"a a ta m% (ace % v%d tot (elul de lucruri) Pe crea ta t'"cii de colo mi *a p%rut c% .%re c doi oame"i t%ia-i !" piatr%) 9e"ri privi repede !" partea aceea) Nu v%d "imic# .i e el) Nu mai u"t# pu e Flor !"cetior) Erau cu adev%rat doi oame"iO !"tre+% di" "ou 9e"ri) Am im-it "% c'"du* e !" mi"e o "ede luit% &roa.% pe care r% pu" ul Florei o porea) Nu erau doi# replic% ea# ci cel pu-i" .ece) "arma-iO "arma-i) Nu u"t (ra-ii t%iO Cu i&ura"-% c% "u) Ai "e p'"de c de mult% vremeO 8e ieri dimi"ea-% "e tot dau t'rcoale) 9e"ri o privea pe Flor cu "e!"credere) Ai eu o priveam +%"uitoare) 8e ce oare "u "e ve ti eO ,ai !"t'i am cre.ut c% erau c%l%tori# ca i voi# .i e ea# r% pu".'"d di" proprie i"i-iativ% i cu a"ticipa-ie &'"durilor "oa tre) ,er&eau pe vec2ea potec%# pre apu # cum (ac aproape to-i "o+ilii "otri 2idal&o) 8oar oame"ii di" popor mer& pe drumurile "oi) Numai de la i"trarea "oa tr% !" mu"-i mic%rile lor mi*au dat de +%"uit) Nu v*am ve tit (ii"dc% acum "e*au luat*o !"ai"te i au por"it pe u" drum u"de "u*i mai putem !"t'l"i) Ne*a explicat c% poteca vec2e# p%r% it% (ii"dc% (%cea drumul a"evoio # trecea pe partea de mia.%"oapte a mu"telui 3aladro"# pe c'"d a "oa tr% cotea di" ce !" ce mai mult c%tre mia.%.i# pe m% ur% ce "e apropiam de trec%tori) Cele dou% drumuri e u"eau !"tr*u" pa u"ic# "umit el pa o de la Rapadore # mult mai departe de ta+%ra -i&a"ilor) 8i" acea t% cau.%# !"ai"t'"d pre i"ima mu"telui# "u mai .%rir%m (a"ta ticile iluete de e"ate pe cerul rou* taco/iu) C't puteai vedea cu oc2ii# t'"cile erau pu tii) Nu e mai .%rea "ici o alt% mi ive !" a(ara (ream%tului te/arilor +%tu-i de ploaie)

Capitolul J Unde Flor 'ace 'ar&ece

7e !""opta) Nu "e mai &'"deam la va&a+o".ii "ecu"o cu-i "e eparau de ei r'pe e"orme i de(ileuri de "etrecut) "trea&a "oa tr% ate"-ie e !"drepta pre cat'r# care (%cea (or-%ri mari % !"vi"&% o+ tacolele drumului)

11R

Paul Fval F val Cocoatul


C%.u e "oaptea c'"d u" tri&%t de +ucurie co de Flor "e a"u"-% ('ritul c2i"urilor "oa tre) Aveam !"ai"tea oc2ilor u" mare i mi"u"at pectacol) 8e c'teva mi"ute mer&eam !"tre pa"te !"alte# care "e a cu"deau ori.o"tul i cerul) Parc% erau dou% &i&a"tice .iduri de ap%rare) Ploaia !"ceta e) 6o"i"d di" (a-a lui "orii "e&ri# v'"tul de "ord*ve t cur%-a (irmame"tul care deve"ea di" ce !" ce mai tr%lucitor) $u"a !i rev%r a di" pli" lumi"a ei al+%) $a ieirea di" de(ileu# "e*am pome"it !" (a-a u"ui oi de vale circular%# !"co"/urat% de pi curi da"telate# u"de mai creteau# ici i colo# c'teva tu(e de pi"i de mu"te@ era (a.a el dia++illo :Ca"a dr%cuorului;# pu"ct ce"tral al mu"telui 3aladro"# ale c%rui v'r(uri !"alte u"t a.v'rlite !"tr*o parte i e pleac% pre E corial) Ta.a del dia++illo "e ap%rea !" ace t mome"t ca u" a+i (%r% (u"d) Ra.ele lu"ii# care lumi"au puter"ic Ca"a i da"tel%riile ei# l% au v'lceaua !" um+r% i o (%ceau % par% teri+il de ad'"c%) Exact !" (a-a "oa tr% e de c2idea o trec%toare a em%"%toare cu aceea pri" care trecu em# a t(el !"c't u"a o co"ti"u% pe cealalt% i Ca"a# ituat% !"tre ele# era evide"t produ ul vreu"ei mari co"vul iu"i a p%m'"tului) " /urul (ocului erau ae.a-i +%r+a-i i (emei) C2ipurile lor# la+e i cu tr% %turi vi&uroa e# e !"roeau la (l%c%rile /arului# la (el ca i relie(ul t'"cilor !"veci"ate# pe c'"d !" apropiere# re(lexul al+uriu al lu"ii alu"eca pe pov'r"iurile ude) A+ia iei er%m di" de(ileu c'"d pre.e"-a "oa tr% a i (o t em"alat%) Aceti %l+atici au o i"tui-ie "ecu"o cut% "ou%) N*au !"cetat % +ea i % (ume.e !" /urul (ocului# dar doi cercetai -'"ir% iute la dreapta i la t'"&a) G clip% mai t'r.iu# Flor "e ar%t% cum cei doi e t'rau pre "oi# !" vale) 7coa e u" tri&%t "eo+i"uit) Cercetaii e oprir%) $a al doilea tri&%t e !"toar er% di" drum i e ae.ar% li"iti-i !" /urul (ocului) Focul era !"c% departe de "oi) " primul mome"t mi *a p%rut c% .%re c um+re "e&re !" patele cerului clipitor al &ita"ilor) 8ar eram preve"it% de mira/ul mu"telui) Am t%cut i# apropii"du*"e# "*am mai v%.ut "imic) Ce +i"e ar (i (o t dac% a (i vor+it5 A/u" e em aproape !" mi/locul v%ii c'"d u" vl%/&a" vi&uro # cu (a-a oac2e%# e ridic% !" (a-a ru&ului# -i"'"d !" m'"% o (li"t% "emaipome"it de lu"&%) 7tri&% !"tr*o lim+% orie"tal% u" (el de cine-i acolo' i Flor !i r% pu" e !" aceeai lim+%) 8ii (inevenii) .i e omul cu (li"ta) 0% vom da p'i"e i are# (ii"dc% v% aduce ora "oa tr%) A ta era pe"tru "oi) 6ita"ii di" 7pa"ia i# !" &e"eral# toate +a"dele care tr%ie c !" a(ara le&ii !" di(erite re&ate ale Europei# e +ucur% de o reputa-ie meritat% !" ce privete o pitalitatea) Cel mai '"&ero t'l2ar !i re pect% oa petele) A ta c2iar i !" Italia# u"de t'l2arii "u u"t lei# ci 2ie"e) 8e !"dat% ce "i e (%&%dui e p'i"e i are# "u mai aveam % "e temem de "imic# cum *ar crede de o+icei) Ni e (%cu o primire +u"%) Flor %rut% &e"u"c2ii taro telui# care !i ae.% m'i"ile pe umerii ei) 8up% care acelai taro te poru"ci % e toar"e u" (el de licoare !"tr*o cup% de lem" culptat% i o !"ti" e lui 9e"ri cu mare ceremo"ie) 9e"ri +%u) Cercul e tr'" e di" "ou !" /urul (ocului) G -i&a"c% !"cepu % c'"te i % da" e.e !" i"teriorul cercului# u"i"du* e cu (lac%ra i ('l('i"d +a maua dea upra (ocului) Trecur% .ece mi"ute# dup% care e au.i &la ul lui 9e"ri# a pru i c2im+at) Tic%loilor5 tri&% el) Ce a-i pu !" +%utur%O 0oi % e ridice# dar picioarele i e !mpleticir% i c%.u cu toat% &reutatea la p%m'"t) Am im-it c% mi e oprete i"ima !" loc) 9e"ri era la p%m'"t i lupta !mpotriva u"ei toropeli care*i parali.a m'i"ile i picioarele) Pleoapele !"&reu"ate !"cepeau % i e !"c2id%) Ti&a"ii r'deau pe u+ mu ta-% !" /urul (ocului) Am .%rit r% %ri"d !" patele lor "ite (orme !"alte i !"tu"ecate@ ci"ci au a e oame"i# !"(%ura-i !" ma"tii i ale c%ror (e-e di p%reau complet u+ +orurile lar&i ale p%l%riilor) Acetia "u erau -i&a"i) C'"d priete"ul meu 9e"ri !"cet% % mai lupte# am cre.ut c% muri e) ,*am ru&at (ier+i"te lui 8um"e.eu % mor i eu)

11?

Paul Fval F val Cocoatul


C"ul di" oame"ii cu ma"tie aru"c% o pu"&% &rea cu aur !" mi/locul cercului) I pr%vi-i trea+a i ve-i mai c%p%ta !"c% pe*at't5 .i e el) Nu am putut recu"oate &la ul ace tui om) 7taro tele -i&a"ilor r% pu" e@ E "evoie de timp i de di ta"-%# dou% pre.ece ore i dou% pre.ece mile) 8up% dati"a "oa tr%# "ime"i "u poate (i uci !" acelai loc i "ici !" aceeai .i c'"d i*am dat o pitalitate) Pro tii5 .i e omul ridic'"d di" umeri) $a trea+%# au l% a-i*"e pe "oi5 " acelai timp !"ai"ta pre 9e"ri# care .%cea la p%m'"t) Ti&a"ul e ae.% !" (a-a lui) At'ta vreme c't "u e vor cur&e dou% pre.ece ore# pu e el cu 2ot%r're# at'ta vreme c't "u "e vom !"dep%rta dou% pre.ece mile# !l vom ap%ra pe oa petele "o tru c2iar i !mpotriva re&elui) 7tra"ie credi"-%5 3i.ar% o"oare5 To-i -i&a"ii e tr'" er% !" /urul lui 9e"ri) G au.eam pe Flor care*mi optea la urec2e@ G % v% alve. pe ami" doi# au voi muri5 )))Era !" mi/locul "op-ii) ,*au culcat pe u" ac de p'".% umplut cu muc2i u cat# !" cortul taro telui# care dormea !" apropierea mea) Avea la dreapta# l'"&% el# (li"ta i la t'"&a iata&a"ul) $a lumi"a opai-ului !i vedeam oc2ii# care# cu pleoapele pe /um%tate de c2i e# p%reau c% prive c c2iar i !" om") $a picioarele taro telui (or%ia u" -i&a" &2emuit ca u" c'i"e) Nu tiam u"de !l du e er% pe 9e"ri al meu# i 8um"e.eu tie c% "u aveam de &'"d % dorm) ,% a(lam u+ uprave&2erea u"ei -i&%"ci +%tr'"e# av'"d pe l'"&% mi"e (u"c-ia de tem"icer%) 7e culca e de*a curme.iul# cu capul pe um%rul meu i# ca o precau-ie !" plu # !mi -i"ea pri" om" m'"a dreapt% !"tr*ale ei) A ta "u era totul@ au.eam a(ar% pa ul m% urat a doi pa."ici) Grolo&iul cu "i ip ar%ta ora u"u "oaptea c'"d am au.it u" .&omot uor la i"trarea cortului) ,*am !"tor % v%d) $a acea t% impl% micare oc2ii +%tr'"ei -i&%"ci e de c2i er%) 7e tre.i pe /um%tate# +om+%"i"d) Nu v%.ui "imic i .&omotul !"cet%) Numai c% !"dat% dup% aceea am au.it doar paii u"ei i"&ure a"ti"ele) 8up% u" (ert de or% i cealalt% a"ti"el% !"cet% % e mai plim+e) " /urul cortului dom"ea o li"ite depli"%) Am v%.ut p'".a cortului mic'"du* e !"tre doi -%rui# ridic'"du* e !"cetior# apoi ivi"du* e u" o+ra. ve el i .'m+itor) Era Flor) mi (%cu u" mic em" cu capul) Nu*i era team%) Trupul ei uplu i delicat trecu e uor) C'"d e ridic% !" picioare# oc2ii ei "e&ri trium(au) Ce*a (o t mai &reu# *a (%cut5 ro ti ea doar di" +u.e) Nu mi*am putut re-i"e o uoar% micare de urpri.% i tem"icer% mea e tre.i di" "ou) 8ou% au trei mi"ute Flor r%ma e "emicat% cu u" de&et pe +u.e) Tem"icer% adormi la loc) ,% &'"deam@ 8oar o .'"% adev%rat% mi*ar putea eli+era um%rul i m'"a) Aveam dreptate) ,ica mea Flor era o .'"%) F%cu !"cetior u" pa # apoi doi) Nu e !"drepta pre mi"e# e ducea pre ro&o/i"a u"de dormea taro tele# !"tre iata&a" i (li"t%) 7e ae.% !" (a-a lui i !l privi -i"t% o clip%) Re pira-ia taro telui deve"i mai li"itit%) 8up% c'teva ecu"de# Flor e aplec% a upra lui i*i ap% % uor de&etul mare i ar%t%torul pe t'mple) Pleoapele taro telui e !"c2i er%) Flor m% privi) Gc2ii ei clipeau ca dou% /er+e de c'"tei) C"a la m'"%5 .i e ea) Ti&a"ul (or%ia mai departe# cu capul pe &e"u"c2i) i pu e m'"a pe (ru"te !" timp ce !l !"v%luia cu o privire poru"citoare) "cetul cu !"cetul picioarele taro telui e !"ti" er% i capul %u r% tur"at ati" e p%m'"tul) P%rea mort) 8ou% la m'"%5 .i e ea) ,ai r%m'"ea (ioroa a tem"icer%) Pe"tru ea# Flor lu% mai multe precau-ii) 7e apropie !"cetior# !"cetior# !"v%lui"d*o cu privirea ca u" arpe care vrea % (a ci"e.e o pa %re) C'"d a/u" e aproape# !"ti" e o i"&ur% m'"% la !"%l-imea oc2ilor e&ipte"ei@ Am im-it cum

1BU

Paul Fval F val Cocoatul


+%tr'"a tre %rea pe di"%u"tru) $a u" mome"t dat# (%cu u" e(ort pe"tru a e ridica# dar Flor !i .i e@ Nu vreau5 3%tr'"a coa e u" u pi" ad'"c) ,i"a Florei co+or! !"cet de la (ru"te la tomac i e opri) G !"-ep% cu u" de&et care p%rea % emit% "u tiu ce (el de (luid mi terio ) 7im-eam eu !" %mi# pri" trupul tem"icerei mele# i"(lue"-a tra"ie a ace tui (luid) Pleoapele mele voiau % e !"c2id%) R%m'i trea.%5 !mi poru"ci Flor ca o re&i"%# di"tr*o aru"c%tur% de oc2i) Cm+rele care !"cepu er% % plutea c% !" /urul oc2ilor mei di p%rur%) 8ar mi e p%rea c% vi e.) ,'"a Florei e ridic%# alu"ec% pe"tru a doua oar% pe te (ru"tea -i&%"cii i e !"toar e !"-ep'"d*o !"tre oc2i) Tot trupul +%tr'"ei e molei) G im-eam mai &reoaie) Flor t%tea dreapt%# &rav%# poru"citoare) ,'"a ei mai co+or! o dat%# apoi eridic% di" "ou) 8up% dou% au trei mi"ute e apropie iar i (%cu u" (el de micare +ru c% de tropire dea upra capului +%tr'"ei) Capul ei era ca de plum+) 8ormi# ,a+elO !"tre+% ea !"cetior) 8a# dorm# r% pu" e +%tr'"a) "t'i am cre.ut c% a i t la o comedie) "ai"te de a ve"i la ta+%r%# Flor lua e c'teva (ire di" p%rul meu i al lui 9e"ri pe"tru a le pu"e !"tr*u" medalio" mic pe care*l purta la &'t) 8e c2i e medalio"ul i pu e p%rul lui 9e"ri !" m'"a i"ert% a +%tr'"ei@ 0reau % tiu u"de e# ad%u&% ea) 3%tr'"a e a&it% i +om+%"ea) ,i*a (o t team% c% e va tre.i) Flor o lovi tare cu piciorul# pe"tru a*mi dovedi c% doarme ad'"c) Apoi repet%@ ,% au.i# ,a+elO 0reau % tiu u"de e a(l%) Aud .i e -i&a"ca) l caut) C"de*i oareO "tr*o peter%O "tr*o 2ru+%O I*au co ma"tia i tu"ica5 A25 e !"trerup e ea !"torc'"du* e) 0%d u"de e a(l%) E u" morm'"t) 8i" to-i porii mei iei o udoare rece) ,ai tr%ieteO !"tre+% Flor) Tr%iete# r% pu" e ,a+el) 8oarme) Ai morm'"tul u"de e a(l%O $a mia.%"oapte de ta+%r%) 7*au !mpli"it doi a"i de c'"d l*au !"morm'"tat aici pe +%tr'"ul 9ad/i) 3%r+atul are capul pri/i"it de oa ele lui 9ad/i) 0reau % mer& la morm'"tul % ta# .i e Flor) $a mia.%.i de ta+%r%# repet% +%tr'"a) Prima cr%p%tur% !"tre t'"ci) Ridic% o piatr%# co+oar% trei trepte) Ai cum %*l tre.e cO Ai pum"alul) 0i"o5 !mi .i e Flor) Ai# (%r% %*i pe e de "imic# aru"c% !"tr*o parte capul +%tr'"ei ,a+el# care c%.u pe acul umplut cu muc2i) 3%tr'"a r%ma e acolo ca u" morma") Am v%.ut cu uimire c% avea oc2ii de c2ii) Ieir%m di" cort) " /urul (ocului# care !"cepea % e ti"&%# e a(la u" cerc de -i&a"i adormi-i) Flor lua e !" m'"% opai-ul pe care !l acoperea cu poala peleri"ei) mi ar%t% !" dep%rtare u" al doilea cort i .i e@ Acolo u"t creti"ii) Aceia care voiau %*l ucid% pe 9e"ri# pe +ietul meu priete"5 Ne*am du la "ord de ta+%r% )!" timp ce mer&eam# Flor !mi pu e % de.le& trei c%lu-i de mu"te care p%teau cre"&ile mai /oa e ale copacilor) Ti&a"ii "u e (olo e c "iciodat% de cat'ri) 8up% c'-iva pai am &% it cr%p%tura di"tre cele dou% t'"ci) Ne*am !"dreptat !"tr* acolo) Trei trepte t%iate !" &ra"it duceau la i"trarea cavoului# !"c2i de o le pede mare# pe care am dat*o la o parte trudi"du*"e di" r% puteri) $ic%rirea opai-ului "i*l ar%t% pe 9e"ri !" patele le pedei# pe /um%tate de puiat# cu(u"dat !"tr*u"# om" de moarte i culcat pe

1B1

Paul Fval F val Cocoatul


p%m'"tul umed# cu capul pri/i"it de u" c2elet) ,*am "%pu tit pre el# mi*am !"col%cit +ra-ele !" /urul &'tului lui 9e"ri i l*am tri&at) Nimic5 Flor era !" patele "o tru) l iu+eti mult# Aurore# !mi .i e ea) l vei iu+i i mai mult5 Tre.ete*l5 Tre.ete*l5 tri&ai eu) " "umele 8om"ului# tre.ete*l5 Flor lu% m'i"ile lui 9e"ri# dup% ce pu e opai-ul pe p%m'"t) Aici "u pot (ace vr%/i# pu e ea) A +%ut di" licoarea -i&%"cilor di" 7co-ia) 0a dormi p'"% c'"d (ierul rou !i va ati"&e c%uul palmelor i talpa picioarelor) Fierul rou5 repetai (%r% % !"-ele&) 7% "e &r%+im# ad%u&% Flor# (ii"dc% i eu i voi "e ri c%m via-a5 i ridic% (u ta cu vola"e i tra e di" /upo"ul ei# !"&reu"at +uc%-ile de plum+ cu ute !" tiv# u" mic pum"al cu m'"er di" cor" de a"imal) 8e cal-%*l5 coma"d% ea) ,*am upu mai"al) 9e"ri purta a"dale cu /am+iere) ,'"a !mi tremur% at't de tare# !"c't "u puteam de (ace curelele) Repede5 Repede5 repeta Flor) " timpul ace ta !"roea v'r(ul pum"alului mic la (lac%ra opai-ului) Am au.it u" ('r'it@ era pum"alul !"roit care cre ta c%uul m'i"ii lui 9e"ri) Apoi# !"(ier+'"ta di" "ou pum"alul i cre t% a doua m'"%) 9e"ri "u (%cu "ici o micare) $a talpa picioarelor5 tri&% Flor) Repede5 Repede5 Cele patru cre t%turi tre+uie (%cute !" acelai timp) 0'r(ul pum"alului t%ie di" "ou (lac%ra opai-ului) Flor !"cepu % c'"te !" lim+a ei "ecu"o cut%) Apoi !"-ep% picioarele lui 9e"ri) 3u.ele lui e cri par%) i datoram ace t lucru t'"%rului e"ior# .icea Flor p'"di"d tre.irea) Ai -ie de a eme"ea# dra&a mea Aurore) F%r% voi a (i murit de (oame) F%r% mi"e "*a-i (i apucat pe drumul % ta) Eu v*am atra !" acea t% capca"%) $icoarea vr%/itoarelor di" 7co-ia e te (%cut% di" ucul u"ei tuci roietice i cre-e# pe care pa"iolii o "ume c Lec5uga !e=uena1># ame tecat% cu o a"umit% ca"titate de tutu" di tilat i cu extract de mac %l+atic) E u" "arcotic (ul&er%tor) " ce privete modul de a pu"e cap%t ace tui om" care e a eam%"% cu moartea# !-i pu" ce am v%.ut# dra&% mam%) Cre t%turile cu (ierul rou (%r% c'"tecul -i&%"cii :dup% cum pu"e Flor; "u ar da "ici u" re.ultat) C'"d 9e"ri de c2i e oc2ii# +u.ele mele erau lipite de (ru"tea lui) Privi !" /ur cu u" aer r%t%cit) Ne*a .'m+it am'"durora !" parte cu +u.e palide) C'"d oc2ii !i c%.ur% pe c2eletul +%tr'"ului 9ad/i# !i rec%p%t% aerul erio i calm) G25 G25 .i e el) Iat% aadar priete"ul pe care mi l*au ale )"tr*o lu"% am (i deve"it o perec2e) 9ai % por"im5 tri&% Flor) $a r% %ritul oarelui tre+uie % a/u"&em pe te mu"te) 9e"ri e i ridica e !" picioare) C%lu-ii "e ateptau la i"trarea cr%p%turii di"tre t'"ci) Flor trecu !" (a-%# ca &2id# deoarece cu"otea locurile) 7u+ clarul de lu"%# !"cepur%m % urc%m ultimele v'r(uri ale mu"telui 3aladro") $a r% %ritul oarelui "e a(lam !" (a-a E corialului) 7eara a/u" er%m !" capitala 7pa"iei) Am (o t (oarte (ericit%# deoarece ta+ili em ca Flor % r%m'"% cu "oi) Nu e mai putea !"apoia la (ra-ii ei dup% cele !"t'mplate) 9e"ri !mi .i e@ ,ica mea Aurore# vei avea o or%) $ucrurile au mer +i"e timp de o lu"%) Flor a dorit % (ie i" truit% !" reli&ia creti"%) A (o t +ote.at% i a luat prima !mp%rt%a"ie !mpreu"% cu mi"e la capel% mi"orilor) Era pioa % !" (elul ei i di" toat% i"ima# dar c%lu&%ri-ele de care depi"dea# !" calitatea ei de co"vertit%# voiau u" alt (el de mere"ie) 7%rma"a mea Flor# au mai +i"e .i ,aria de la 7a"ta*Cru.# "u putea % le dea ceea ce "u avea deloc) "tr*o +u"% dimi"ea-% o v%.ur%m !m+r%cat% cu roc2ia ei vec2e de -i&a"c%) 9e"ri !"cepu % .'m+ea c% i !i .i e@
1>

$%ptuc% pitic% : p'"); :N)T);

1BB

Paul Fval F val Cocoatul


8r%&u-% pa %re# ai !"t'r.iat %*-i iei .+orul) Eu pl'"&eam# dra&% mam%# (ii"dc% o iu+eam pe mica mea Flor o iu+eam di" toat% i"ima5 C'"d m*a !m+r%-iat# i*au ve"it lacrimile !" oc2i) A plecat promi-'"d c% e va !"apoia) 0ai5 7ear% am v%.ut*o !" Pia.a 7a"ta# !" mi/locul u"ui &rup de oame"i di" popor) 8a" a !" u"etul u"ei tam+uri"e# apoi le &2icea trec%torilor) $ocuiam !" patele ve titei C%ile Real# pe o trad% mic% i mode t%# care d%dea pre mai multe &r%di"i (rumoa e i va te) 8oar pe"tru c% u"t (ra"-u.oaic%# dra&% mam%# "u re&ret la Pari clima pl%cut% di" 7pa"ia) Nu mai eram "evoiai) 9e"ri !i (%cu e loc pri"tre cei mai +u"i culptori de or"ame"te !" metal di" ,adrid) Nu avea !"c% re"umele care i*ar (i !"&%duit % (ac% avere cu uuri"-%# dar armurierii i"teli&e"-i !i apreciau a+ilitatea) A (o t o perioad% de li"ite i de (ericire) Flor ve"ea dimi"ea-a) 7t%team de vor+%) Re&ret% c% "u mai t% !mpreu"% cu mi"e# dar c'"d !i propu"eam % reia via-a de alt%dat%# o lua la (u&% r'.'"d) Gdat% 9e"ri !mi pu e@ Aurore# copila a ta "u*i priete"a ce*-i tre+uie) Nu tiu ce *a !"t'mplat# dar Flor ve"ea di" ce !" ce mai rar) Eram mai i"di(ere"te u"a (a-% de cealalt%) C'"d 9e"ri# priete"ul meu# !mi vor+i e# i"ima mea i e upu e) $ucrurile i oame"ii pe care "u*i iu+ete# !"cetea.% %*mi plac%) Nu*i aa c% !" ace t (el tre+uie % iu+eti# dra&% mam%O 3iata Flor5 C'"d o vedeam# "u m% puteam re-i"e totui %*i cad !" +ra-e) Tre+uie %*-i pu"# dra&% mam%# u" lucru petrecut cu pu-i" !"ai"tea plec%rii priete"ului meu# c%ci aveam % !"cerc cur'"d cea mai mare durere di" via-%) 9e"ri era "evoit % m% p%r% ea c% i urma % r%m'" i"&ur% mult% vreme# (oarte mult% vreme (%r% %*l v%d5 8oi a"i# dra&% mam%# doi a"i# !"-ele&i a taO Eu# care m% tre.eam !" (iecare dimi"ea-% cu %rutul lui de tat%5 Eu care "*am tat m%car o .i !"trea&% (%r% %*l v%d5 C'"d m% &'"de c la aceti doi a"i mi e par mai !"delu"&a-i dec't re tul vie-ii mele) Atiam c% 9e"ri adu"a o mic% avere pe"tru a !"trepri"de o c%l%torie) Crma % vi.ite.e 6erma"ia i Italia) Numai &ra"i-ele Fra"-ei !i erau !"c2i e) Nu tiam di" ce cau.%) Ai motivele c%l%toriei erau de a eme"ea o tai"% pe"tru mi"e) "tr*o .i# c'"d pleca e de dimi"ea-% dup% o+icei# am i"trat % (ac ordi"e !" camera lui) 3iroul era !"c2i # u" +irou ale c%rui c2ei le lu% cu i"e totdeau"a) Pe t%+lia +iroului e a(la u" pac2et de 2'rtii !"tr*u" plic !"&%l+e"it de vreme) 8e plic at'r"au dou% i&ilii cu +la.o" i u" cuv'"t lati" ca devi.%@ Ad um) 8u2ov"icul meu# c%ruia i*am cerut %*mi explice cuv'"tul# !mi r% pu" e@ Iat%*m% ) C'"d 9e"ri# priete"ul meu# !-i ami"teti# dra&% mam%O aler&a e dup% mi"e la 0e"a 1ue# ro ti e ace te cuvi"te !" clipa c'"d e "%pu ti e a upra r%pitorilor mei@ #atm) Plicul purta o a treia pecete# care p%rea % (i apar-i"ut u"ei capele au u"ei +i erici) ,ai v%.u em odat% ace te 2'rtii) " .iua c'"d am (u&it di" ca % de pe malul r'ului Ar&a# plec'"d di" Pamplo"a) Pe"tru a*i rec%p%ta ace t pac2et pre-io # 9e"ri e !"apoia e la (erm%) C'"d !l &% i "eati" # o+ra.ul !i tr%luci de +ucurie) mi ami"te c de toate a tea) Al%turi de pac2et# pe al c%rui plic "u era cri "imic# e a(la u" (el de li t%# cri % de cur'"d) Am (%cut r%u# dar am citit*o) 0ai5 dra&% mam% doream at't de mult % tiu de ce m% p%r% ea priete"ul 9e"ri) $i ta "u m*a (%cut % a(lu altceva dec't "ite "ume i adre e) Nu cu"oteam "ici u" "ume) 9e"ri tre+uia %*i vad% !" c%l%toria lui) $i ta era a t(el (%cut%@ >. ?. @. A. C. F. ,!itanul Lorrain - %ea!ole. Stau!it& - %uren(erg. .into - <orino. 4l Matador - 2lasgoB. Doel de Dugan - MorlaiE. 8aen&a - .aris.

1BI

Paul Fval F val Cocoatul


G. Saldagne - .aris. Apoi !"c% dou% "umere# care "u avau "ume@ "umerele opt i "ou%)

Capitolul N Unde (urore se ocupa de un &ic &archiz

0reau % termi" repede peripe-iile ace tei li te# dra&% mam%) C'"d 9e"ri e !"apoie di" c%l%torie# dup% doi a"i# am rev%.ut li ta) ,ulte "ume erau ter e) F%r% !"doial%# "umele celor pe care a putut %*i !"t'l"ea c%) " c2im+ e a(lau dou% "ume "oi care !"locuiau locurile al+e) Num%rul 1# c%pita"ul $orrai"# era ter ) Num%rul B# 7taupit.# avea o +ar% &roa %4 Pi"to la (el# ca i El ,atador# iar FoZl de Fu&a" de a eme"ea) Ace te ci"ci ter %turi erau (%cute cu cer"eal% roie) Numele lui FaZ".a i 7alda&"e erau "eati" e) $a "um%rul R era cri "umele Pe<rolle # iar la "um%rul ? 6o".a&ue# am'"doi la Pari ) Am tat doi a"i (%r% %*l v%d# dra&% mam%) Ce a (%cut !" aceti doi a"i i de ce purtarea lui a (o t !"totdeau"a u" mi ter pe"tru mi"eO 8ou% ecole# dou% lu"&i ecole5 Nu tiu cum am putut tr%i at'tea .ile (%r% priete"ul meu) 8ac% m*ar de p%r-i de el acum)# a muri# u"t i&ur%5 Eram retra % la o m%"% tire) C%lu&%ri-ele au (o t +u"e cu mi"e# dar "u m% puteau co" ola) Toat% ve elia !mi pieri e odat% cu plecarea priete"ului meu) Nu mai tiam "ici % c'"t# "ici % .'m+e c) A25 C'"d *a !"apoiat# am (o t r% pl%tit% pe"tru u(eri"-a mea) Ace t lu"& martiriu e ('ri e5 Tat%l meu iu+it# priete"ul meu# protectorul meu mi*era !"apoiat i "u aveam cuvi"te4 %*i pu" c't de (ericit% eram5 8up% primul %rut m% privi# i am (o t tare mirat% de expre ia pe care o c%p%ta o+ra.ul lui) Iat%*te mare# Aurore# !mi .i e el# i "u*mi trecea pri" mi"te c% te voi re&% i at't de (rumoa %) Eram aadar (rumoa %5 ,% &% ea (rumoa %5 Frumu e-ea e te u" dar al lui 8um"e.eu# dra&% mam%) I*am mul-umit lui 8um"e.eu di" toat% i"ima) Aveam ai pre.ece au apte pre.ece a"i c'"d !mi pu e a ta) Nu +%"ui em "iciodat% c% pot !"cerca at'ta (ericire au.i"d c% -i e pu"e@ eti (rumoa %5 9e"ri "u mi*o pu e e p'"% acum) Am ieit di" m%"% tire !" aceeai .i i "e*am !"apoiat la vec2ea "oa tr% locui"-%) Totul era mult c2im+at) 9e"ri i cu mi"e "u mai puteam locui i"&uri# eram o dom"ioar%) Am &% it aca % o +%tr'"% (emeie cum ecade# Fra"\oi e 3erric2o"# i "epotul ei# Fea"* ,arie) C'"d m*a v%.ut# +%tr'"a Fra"\oi e .i e@ i eam%"%5 Cu ci"e em%"O F%r% !"doial%# u"t lucruri pe care "u tre+uie % le tiu# c%ci (a-% de mi"e au (o t de o di cre-ie "e!"duplecat%) ,*am &'"dit imediat# i acea t% p%rere *a !"t%rit !" mi"e# c% Fra"\oi e 3erric2o" era vreo (o t% lu/"ic% a (amiliei mele) Pro+a+il l*o (i cu"o cut pe tat%l meu# pro+a+il o (i cu"o cut*o pe mama mea5 8e c'te ori "*am !"cercat % a(lu5 8ar Fra"\oi e care vor+ete de o+icei cu pl%cere# deve"ea mut% di" clipa c'"d a+ordam a"umite u+iecte) " ce*l privete pe "epotul ei# Fea"*,arie# e mai t'"%r ca mi"e i "u tie "imic) Nu o v%.u em pe mica mea Flor "ici m%car o i"&ur% dat% c't timp am tat la m%"% tire) "dat% ce am (o t li+er%# am cerut % (ie c%utat%) ,i *a pu c% p%r% i e ,adridul) Nu era adev%rat# (ii"dc% am v%.ut*o c'teva .ile mai t'r.iu c'"t'"d i da" '"d !" Pia.a 7a"ta) ,*am pl'" lui 9e"ri# care mi*a pu @

1BJ

Paul Fval F val Cocoatul


Au (%cut r%u c% te*au !"elat# Aurore) Au (%cut +i"e % !mpiedice o apropiere de ace t +iet copil) Ami"tete*-i c% u"t lucruri care !"dep%rtea.% de ti"e pe aceia care ar tre+ui %*i iu+eti) Pe ci"e tre+uie % iu+e cO ,ai !"t'i pe ti"e# dra&% mam%# mai ale pe ti"e5 Ei +i"e5 Ti*ar di pl%cea % am a(ec-iu"e pe"tru prima mea priete"%# recu"oti"-% pe"tru aceea care "e*a alvat di"tr*o mare prime/dieO Nu cred a ta) Nu !" (elul % ta te iu+e c) Priete"ul meu exa&erea.% everitatea ta) Eti mai mult +u"% dec't m'"dr%) Ai*apoi# te voi iu+i at't de mult5 ,'"&'ierile mele !-i vor l% a oare vremea % (ii ever%O Aadar# eram dom"ioar%) Eram ervit%) ,icul Fea"*,arie putea trece drept pa/ul meu) 3%tr'"a Fra"\oi e !mi -i"ea o compa"ie devotat%) Eram mai pu-i" i"&ur% dec't alt%dat%) Eram departe de a (i (ericit%) Priete"ul meu e c2im+a e) Purtarea lui "u mai era aceeai) l im-eam !"totdeau"a rece i u"eori tri t) 7e p%rea c% de acum !"ai"te exi ta o +arier% !"tre "oi) 8up% cum -i*am pu # o explica-ie cu 9e"ri era u" lucru impo i+il# dra&% mam%) 9e"ri !i p% trea.% ecretul c2iar (a-% de mi"e) 3%"uiam c% u(er% i e co" olea.% mu"ci"d) I e cerea a/utor di" toate p%r-ile) Tr%iam !" +elu&# aproape !" lux) "tr*u" (el# armurierii di" ,adrid !l pu"eau pe Ci"celador la licita-ie) 8ucele de ,edi"a*7ido"ia# (avoritul lui Filip al 0*lea# pu e e@ Am trei s(ii7 !rim este de aur" o voi da unui !rieten" a doua este m!odo(it cu diamante o voi da iu(itei" a treia este de oel lustruit dar dac ,incelador a ci&elat-o nu o voi da dec$t Regelui) Trecur% c'teva lu"i) Am deve"it tri t%) 9e"ri +%&% de eam% i deve"i "e(ericit) )))!"c%perea mea d%dea pre &r%di"ile ime" e de dup% C%ile Real) Cea mai mare i mai (rumoa % apar-i"ea (o tului palat al 8ucelui dKG u"a# uci !" duel de dom"ul de Fava # &e"tilom al re&i"ei) 8e la moartea t%p'"ului# palatul era pu tiu) "tr*o .i am v%.ut ridic'"du* e /alu.elele !"c2i e) 7%lile &oale e umplur% de mo+ile omptuoa e# iar draperii mi"u"ate (luturau la (ere tre) " acelai timp# &r%di"a p%r% it% e umplu de (lori proa pete) Palatul avea u" oa pete) Eram curioa %# ca orice i"&uratic%) Am vrut %*i tiu "umele) C'"d l*am a(lat# m*a uimit) Cel care ve"ea % ocupe palatul G u"a e "umea P2ilippe de ,a"tcue# pri"- de 6o".a&ue) 6o".a&ue5 Am v%.ut ace t "ume pe li ta priete"ului meu 9e"ri) Era al doilea di" cele dou% "ume !" cri e !" timpul c%l%toriei) Cltimul di"tre cele patru@ Fae".a# 7alda&"e# Pe<rolle i 6o".a&ue) ,*am &'"dit c% priete"ul meu 9e"ri tre+uie % (ie priete"ul ace tui mare e"ior i aproape c% m% ateptam %*i v%d) A doua .i# 9e"ri ceru % e +at% !" cuie /alu.elele de la (ere trele mele) Aurore# !mi .i e el# te ro& % "u te ar%-i acelora care vor ve"i % e plim+e pri" &r%di"%) -i m%rturi e c# dra&% mam%# c% dup% acea t% oprelite# curio.itatea mea a porit) Nu era &reu % cape-i i"(orma-ii de pre pri"-ul de 6o".a&ue@ toat% lumea vor+ea de pre el) Era u"ul di"tre cei mai +o&a-i oame"i di" Fra"-a i priete"4 per o"al al re&e"tului) 0e"ea la ,adrid pe"tru o mi iu"e ecret%) Era tratat ca am+a ador) Avea !" /urul lui o curte) ,icul Fea"*,arie ve"ea !" (iecare dimi"ea-% %*mi pove tea c% ce e pu"ea !" cartier) Pri"-ul era (rumo # pri"-ul avea iu+ite (rumoa e# pri"-ul a.v'rlea milioa"e pe (erea tr%) Priete"ii lui erau ti"eri "e+u"i# care (%ceau la ,adrid e capade "octur"e# %ri"d pe te +alcoa"e# p%r&'"d (eli"are# d%r'm'"d por-i i lu'"d la +%taie tutorii &eloi) Pri"tre ei era u"ul care a+ia !mpli"i e opt pre.ece a"i) u" diavol5 7e "umea marc2i.ul de C2aver"<) 7e pu"ea de pre el c% era "eviciat i tra"da(iriu ca o (at%# i avea o !"(%-iare at't de pl%cut%5 P%rul mare# +o&at# pe o (ru"te al+%# +u.e "eacoperite de mu ta-%# oc2i &lume-i c% ai (etelor) Era cel mai &ro.av di"tre to-i) Ace t 2eruvim tul+ura toate i"imile dom"ioarelor di" ,adrid)

1BN

Paul Fval F val Cocoatul


Pri" cr%p%turile /alu.elelor mele vedeam u"eori u+ um+rarele (rumoa ei &r%di"i a ducelui G u"a# u" t'"%r &e"tilom cu !"(%-iare ele&a"t%# cu mer ul cam de (emeie# dar care "u putea (i acel dr%cuor de C2aver"<) ,icul meu &e"tilom p%rea at't de cump%tat i de mode t5 7e plim+a !" primele ore ale dimi"e-ii) Gr# C2aver"< ar (i tre+uit % e coale t'r.iu dup% ce petrecu e "oaptea !" c2e(uri) C'"d pe o +a"c%# c'"d culcat pe iar+%# c'"d mer&'"d &'"ditor cu capul !"cli"at# micul meu marc2i. avea aproape totdeau"a o carte !" m'"%) Era u" adole ce"t tudio ) Acel C2aver"< "u *ar (i o te"it % poarte o carte !" m'"%5 Era ceva ciudat) ,icul &e"tilom era exact opu ul dom"ului marc2i. de C2aver"<# doar dac% (aima lui "u era dec't o calom"ie deplora+il%) 8ar "u *a putut ap%ra de acea t% (aim%) ,icul meu &e"tilom era !"tradev%r marc2i.ul de C2aver"<) 8r%cuorul# diavolul5 Cred c% l*a (i putut iu+i# dac% 9e"ri "*ar (i (o t pe ace t p%m'"t) C" t'"%r cum ecade# dra&% mam%# u" u(let di tru de aceia care !i r%t%ci er% c%ile ti"ere-ii# dar "o+il !"c%# !"(l%c%rat i &e"ero ) Cred c% v'"tul a ridicat di" !"t'mplare u" colal /alu.elelor mele# (ii"dc% m*a v%.ut i# di" clipa aceea# "*a mai p%r% it &r%di"a) A25) F%r% !"doial%# l*am (erit de multe "e+u"ii5 !" &r%di"% era +l'"d ca u" mic ('"t) "dr%."ea u"eori cel mult % %rute o (loare culea % di" &r%di"% i *o aru"ce apoi !" direc-ia (ere trei mele) G dat% l*am v%.ut ve"i"d cu o -eav% !" m'"%@ a oc2it cu mult% !"dem'"are !" /alu.ele i mi*a trimi u" +ile-el pri" de c2i.%tur%) 8ac% ai ti ce mi*a cri # dra&% mam%5 0oia % m% ia !" c% %torie i*mi pu"ea c% a t(el a mul&e u" u(let di" i"(er") ,i*a (o t (oarte &reu % m% re-i" de a*i r% pu"de# cu toate c% ar (i (o t o (apt% +u"%) 8ar &'"dul la 9e"ri m*a oprit# i "*am dat "ici u" em" de via-%) 7%rma"ul marc2i. a ateptat mult% vreme# cu oc2ii a-i"ti-i pre /alu.elele mele# apoi l* am v%.ut ter&'"du*i pleoapele# de i&ur de lacrimi) I"ima mi *a tr'" # dar m*am t%p'"it) " eara aceleiai .ile m% a(lam !" +alco"ul tur"ului mic !" piral% care "e tr%/uia ca a la col-ul cu C%ile Real) 3alco"ul d%dea pre trad% mare i pre tr%du-a !"tu"ecoa %) 9e"ri !"t'r.ia@ !l ateptam) 8eodat% am au.it c% e vor+ea !"cetior !" tr%du-%) ,*am !"tor ) Am .%rit dou% um+re de*a lu"&ul .idului@ 9e"ri i micul marc2i.) Cur'"d e vor+i mai tare) Ati-i cu ci"e vor+i-i# priete"eO !"tre+% m'"dru C2aver"<) 7u"t v%rul dom"ului pri"de 6o".a&ue5 $a ace t cuv'"t# a+ia lui 9e"ri p%rea c% are i"&ur% di" teac%) C2aver"< coa e la r'"dul lui a+ia i e pu e !" &ard%# cu u" aer !"dr%."e-) $upta mi e p%rea at't de di propor-io"at%# !"c't "u m*am putut opri % tri&@ 9e"ri5 9e"ri5 E u" copil5 9e"ri l% % !"dat% a+ia !" /o ) ,arc2i.ul de C2aver"< m% alut% i l*am au.it pu"'"d@ Ne vom mai vedeaO A+ia l*am recu"o cut pe 9e"ri c'"d *a !"apoiat o clip% mai t'r.iu) G+ra.ul !i era r%v%it) " loc %*mi vor+ea c%# e plim+a cu pai mari pri" !"c%pere@ Aurore# !mi .i e !" cele di" urm%# "u u"t tat%l t%u) Atiam de mult) Credeam c% va vor+i i eram &ata %*l a cult) 8ar 9e"ri t%cu) i relu% plim+area) l vedeam ter&'"du*i "%dueala de pe (ru"te) Ce te (r%m'"t%# priete"eO !"tre+ai !"cetior# !" loc %*mi r% pu"d%# m% !"tre+% i el@ l cu"oti pe ace t &e"tilomO Nu# "u*l cu"o c) Ace ta era adev%rul) 9e"ri relu% dup% o curt% t%cere@ Aurore# te*am ru&at % -ii /alu.elele !"c2i e) Ad%u&%# "u (%r% o oarecare "ua"-% de am%r%ciu"e !" &la @ Nu pe"tru mi"e# ci pe"tru ti"e) Eram /i&"it%) I*am r% pu" @ Am (%cut oare vreo crim% de u"t o+li&at% % m% a cu"d a t(el totdeau"aO

1B>

Paul Fval F val Cocoatul


A25 (%cu el acoperi"du*i o+ra.ul cu am'"dou% m'i"ile) Tre+uia % vi"% i clipa a ta5 8um"e.eu % ai+% mil% de mi"e5 Am !"-ele doar c% l*am /i&"it) $acrimile mi*au i"u"dat o+ra.ul) 9e"ri# priete"e# exclamai# iart%*m%# iart%*m%5 Ai ce ar tre+ui %*-i iert# AuroreO tri&% el ridic'"du*i pre mi"e privirea c'"teietoare) 7up%rarea ce -i*am (%cut*o) 9e"ri) Te v%d tri t# poate c% am &reit) 7e opri deodat% pe"tru a m% privi di" "ou) E vremea5 murmur% el) Apoi e ae.% l'"&% mi"e) 0or+ete i"cer i "u*-i (ie team% de "imic# Aurore# .i e el# vreau u" i"&ur lucru pe lumea a ta@ (ericirea ta) Ti*ar (i &reu % p%r% eti ,adridulO Cu ti"eO !"tre+ai) Cu mi"e) C"de te vei duce# r% pu" ei !"cetior privi"du*l drept !" oc2i# voi mer&e cu pl%cere) Iu+e c ,adridul (ii"dc% eti i tu aici) mi %rut% m'"a) 8ar# .i e el cu t'"/e"eala# ace t t'"%rO))) I*am pu m'"a pe &ur% r'.'"d4 Te iert# priete"e# !l !"trerup ei dar "u mai ad%u&a "ici u" cuv'"t i# dac% vrei# plec%m) I*am v%.ut oc2ii ume.i-i) 3ra-ele lui e (or-au % "u e de ti"d%) Am cre.ut c% emo-ia !l va !"(l%c%ra) 8ar e tare# tie % e t%p'"ea c%) ,i*a %rutat a doua oar% m'"a# pu"'"d cu o adev%rat% +u"%tate pater"%@ 8eoarece "u ai "imic !mpotriv%# vom pleca c2iar !" eara a ta# Aurore) 8e i&ur (aci a ta pe"tru mi"e# i "u pe"tru ti"eO tri&ai eu cu o verita+il% (urie) Pe"tru ti"e# "ici !"tr*u" ca. pe"tru mi"e# r% pu" e el plec'"d) Iei) Am i.+uc"it !" pl'" ) A25 !mi pu"eam) Nu m% iu+ete# "u m% va iu+i "iciodat%5 Totui))) G# !"cerc%m % "e !"el%m i"&uri) ,% !"dr%&ea ca i cum a (i (o t (ata lui) ,% iu+ete pe"tru mi"e# "u pe"tru el) 0oi muri t'"%r%) Plecarea a (o t (ixat% pe"tru ora .ece eara) Tre+uia % iau potalio"ul cu Fra"\oi e) 9e"ri tre+uia % "e e corte.e !mpreu"% cu patru !" o-itori) Era +o&at) Pe c'"d !mi pre&%team vali.ele# &r%di"a G u"a e lumi"%) 8om"ul pri"- de 6o".a&ue d%dea o mare recep-ie !" "oaptea aceea# !mi trecu !" &'"d c% pl%cerile ace tei lumi tr%lucitoare m% (ace %*mi uit tri te-ea) 7pu"e*mi# tii ace t lucru# dra&% mam%@ oare u"t ali"ate cele ce u(er% i pot &% i re(u&iu !" petreceriO -i vor+e c acum de lucruri (oarte rece"te) 8e ieri) Au trecut a+ia c'teva lu"i de c'"d am plecat di" ,adrid) 8ar timpul mi *a p%rut !"delu"&at) 7e !"t'mpla ceva !"tre priete"ul meu i mi"e) G25 C't de mult a avea "evoie de i"ima ta# %*i pu" tot ce imt# dra&% mam%5 Am plecat la ora ta+ilit%# pe c'"d orc2e tra !"cepea % c'"te u+ portocalii mari di" &r%di"a palatului) 9e"ri &alopa al%turi de portier%) mi .i e@ Nu re&re-i "imic# AuroreO Re&ret priete"ia de alt%dat%) 8rumul "o tru era di"ai"te ta+ilit) ,er&ea !" li"ie dreapt% pre 7ara&o a# ca de acolo % a/u"&em la (ro"tiera (ra"ce.%# % traver %m Piri"eii i % co+or'm la 3a<o""e# de u"de tre+uia % por"im pe mare i % re-i"em loc de trecere c%tre G te"de) 9e"ri avea "evoie % (ac% u" ocol pri" Fra"-a) Tre+uia % e oprea c% !" valea $ouro"ulud# !"tre $ux i 3a&"Pre *de*$uc2o") 8e la ,adrid la 7ara&o a "u *a petrecut "ici u" i"cide"t) $a (el de la 7ara&o a la &ra"i-%) Ai# (%r% vi.ita pe care am (%cut*o la vec2iul ca tel Ca<lu # dup% ce am trecut mu"-ii# "*a (i avut %*-i pu" "imic# dra&% mam%)

1BQ

Paul Fval F val Cocoatul


8ar# (%r% %*-i pot explica de ce# acea t% vi.it% a (o t u"a di"tre pa&i"ile cele mai emo-io"a"te di" via-a mea) $a drept vor+i"d# "u m*am expu "ici u"ei prime/dii) Nu mi *a !"t'mplat "imic i# totui# !mi voi ami"ti de tul+urarea pe care ace t loc a t'r"it*o !" u(letul meu# c2iar dac% a tr%i o ut% de a"i) 9e"ri voia % tea de vor+% cu u" preot +%trl" "umit dom 3er"ard i care (u e e capela" la Ca<lu u+ ultimul e"ior cu ace t "ume) 8up% ce am trecut &ra"i-a# i*am l% at pe Fra"\oi e i pe Fea"*,arie !"tr*u" c%tu" pe malul Clara+idei) Cei patru !" o-itori r%ma er% !" cealalt% parte a Piri"eilor) Ne*am !"dreptat c%lare# 9e"ri i cu mi"e# c%tre +i.ara ridic%tur% de tere" "umit% !" acel loc le 9ac2a. i care ervete de temelie um+rei (ort%re-e) Era o dimi"ea-% de (e+ruarie# rece# tri t%# dar (%r% cea-%) 0'r(urile !".%pe.ite pe care le traver a em !" a/u" co"turau !" .are# pe cerul !"tu"ecat# tr%lucitoarea da"tel% a pi curilor) C" oare palid tr%lucea i !"%l+ea mai mult v'r(urile di" pre r% %rit# acoperite de c2iciur%) 0'"tul +%tea di" pre apu i aducea !"cet "ori mari# a&%-a-i ca o perdea vi"e-ie !" patele la"-ului Piri"eilor) 0edeam cum e !"al-% !" (a-a "oa tr%# !mpi" de cerul "e&uro di" pre r% %rit# ca telul Ca<lu *Tarride # colo "e&ru de &ra"it# ae.at pe u" piede tal uria) Ai putea c%uta mult% vreme p'"% % &% eti u" edi(iciu care % vor+ea c% mai elocve"t de pre lu&u+rele ple"dori ale trecutului# !" vremurile de alt%dat%# ace t ca tel (eudal# ace t dome"iu crimi"al i /e(uitor# t%tea acolo ca o a"ti"el% i p'"dea c%l%torul ce trecea pri" vale) Puii de oim mu-i i +ar+aca"ele t%cute pri"deau &la pe atu"ci) 7te/arii "u creteau !" tur"urile cr%pate) Hidurile de ap%rare "u purtau ma"tia &lacial% de ieder% umed%# tur"urile !i ume-eau cre"elurile ame"i"-%toare# a cu" e a t%.i de coroa"% roietic% au aurie (%cut% di" mixa"dre i di" tu(ele e"orme de &ura*leului) $a vederea lor !-i vi" !" mi"te o mie de lucruri mela"colice au !"&ro.itoare) " ace t ca tel# "ime"i "*a putut (i vreodat% (ericit) Ti"utul e pli" de le&e"de# "e&re ca cer"eala) 7e pu"e c% ultimul e"ior# c%ruia i e pu"ea Ca<lu *0errou# i*a uci cele dou% o-ii# (iica# &i"erele i al-ii) 7tr%moii lui au (%cut aceleai lucruri !"ai"tea lui) Am a/u" la podiul 9ac2a. pe u" drum !"&u t i !"tortoc2eat# care ducea pe vremuri la podul mo+il) Acum# podul "u mai exi t%) 7e v%d doar rui"ele u"ei pa arele di" lem"# ale c%rei &ri".i roa e de carii at'r"a !" a"-) $a capul podului e a(l% o Fecioar% mic%# ae.at% !"tr*o "i%) Acum ca telul Ca<lu "u mai e locuit) Are ca pa."ic u" +%tr'" c'r+o care +om+%"e i e te pe /um%tate urd# i aproape or+) Ne*a pu c% actualul t%p'" "*a mai ve"it pe* acolo de ai pre.ece a"i) E te vor+a de pri"-ul P2ilippe de 6o".a&ue) -i dai eama# dra&% mam%# cum m% urm%rete ace t "ume de c't%va vreme5 3%tr'"ul i*a pu lui 9e"ri c% do" 3er"ard# (o tul capela" de la Ca<lu # a murit de c'-iva a"i) Nu "e*a l% at % vedem i"teriorul ca telului) ,% &'"deam c% "e vom !"apoia !" vale) 8ar "*a (o t aa# i mi*am dat eama cur'"d c% ace t loc !i ami"tea priete"ului meu de !"t'mpl%ri tra&ice i emo-io"a"te) Ne*am du % pr'".im !" c%tu"ul Tarride ) Cltimele lui ca e aproape u"t lipite de a"-urile ca telului (eudal) " ca a cea mai apropiat% de a"-uri i de rui"ele podului# de pre care -i*am pove tit# era u" 2a") Ne*am ae.at pe dou% c%u"ele !" (a-a u"ei me e am%r'te de lem" de (a& i o (emeie de vreo patru.eci au patru.eci i ci"ci de a"i ve"i % "e ervea c%) 9e"ri o privi cu ate"-ie) Cum%tr%# !i .i e el pe "eateptate# erai aici !" "oaptea crimeiO Ea c%p% ca"a de vi" di" mi"%) Apoi# piro"i"d a upra lui 9e"ri o privire pli"% de "e!"credere# .i e@ G25 G25 Gare a-i (o t i dum"eavoa tr%O

1BR

Paul Fval F val Cocoatul


,i*a trecut u" (ior pri" tot trupul# dar o curio.itate de "e!"vi" m% -i"ea !"cordat%) Poate# replic% 9e"ri# dar a ta "u te privete# cum%tr%) 7u"t lucruri pe care dore c % le tiu) 0oi pl%ti pe"tru a ta) Ea adu"% de pe /o ca"a# morm%i"d ace te cuvi"te tra"ii@ Am r% ucit c2eia !" +roa c% de dou% ori i am !"c2i o+loa"ele (ere trelor) Era mai +i"e % "u vedem "imic di"tre cele ce e !"t'mplau) C'-i mor-i au (o t &% i-i a doua .i !" a"-O !"tre+% 9e"ri) Aapte# ocoti"du*l i pe t'"%rul e"ior) Ai ci"e a ve"it % a"c2ete.eO 3ailivul di" Ar&ele i /udec%torul care e ocup% cu cercetarea crimelor di" Tar+e # i al-ii) 8a# da# au ve"it % cercete.e) Fu ti-ia vi"e# vi" o mul-ime de /udec%tori# dar !i c2im+% p%rerea) Fudec%torii au .i c% +%tr'"ul marc2i. avu e e dreptate# di" cau.a (er% truicii pe care au &% it*o de c2i %) Ar%ta cu de&etul o (erea tr% /oa %# care e de c2idea c2iar pre a"-# u+ t'lpii putre.i ai podului) Am !"-ele c% oame"ii de le&e l*au acu.at pe t'"%rul e"ior de(u"ct c% ar (i vrut % i"tre pe acea t% cale !" ca tel) 8ar de ceO 3%tr'"a r% pu" e i"&ur% la acea t% !"tre+are ce mi*o pu"eam@ Fii"dc%# termi"% ea# t'"%ra "oa tr% dom"ioar% era +o&at%) G !"t'mplare /al"ic%# pove tit% !" c'teva cuvi"te) Ferea tra /oa % m% (a ci"%) Nu*mi puteam de pri"de oc2ii de pe ea) F%r% !"doial% c% !" ace t loc cei doi !"dr%&o ti-i i*au dat !"t'l"ire) Am !mpi" (ar(uria de lem" care !mi (u e e ae.at% !" (a-a mea) 9e"ri (%cu la (el) Pl%ti i ieir%m di" 2a") Pri" (a-a uii era o potec% ce ducea la a"-uri) Am luat*o pe acolo# cum%tra ve"ea !" urma "oa tr%) Aici# !" locul % ta# .i e ea ar%t'"d t'lpul care pri/i"ea podul !" pre .idul de ap%rare# !" locul % ta a ae.at copilul t'"%rul e"ior) A25 exclamai) Era i u" copil5 Privirea pe care 9e"ri o !"drept% pre mi"e a (o t "emaipome"it% i "ici p'"% acum "u o pot de(i"i) Ade eori cele mai "evi"ovate cuvi"te pu e de mi"e !i prici"uiau emo-ii u+ite care*mi p%reau (%r% motiv) A eme"ea lucruri d%deau (r'u li+er ima&i"a-iei mele) mi petreceam via-a c%ut'"d !" .adar c2eia tuturor e"i&melor di" /urul meu) ,am%# mul-i !i +at /oc cu uuri"-% de %rma"ele or(a"e care v%d pe te tot u" em" al ori&i"ii lor) Eu !" % v%d !" ace t i" ti"ct ceva provide"-ial i teri+il de mic%tor5 Ei +i"e# da# rolul "o tru e te % c%ut%m (%r% !"cetare# % "u "e plicti im de mi iu"ea "oa tr% i"&rat% i di(icil%) 8ac% o+ tacolul pe care l*am ridicat pe /um%tate cade i "e do+oar%# % "e ridic%m i mai cura/oa e# p'"% !" clipa c'"d "e cupri"de di perarea) Clipa a ta !" eam"% moartea) C'te pera"-e !"elate !"ai"te de o irea ace tei clipe5 C'te 2imere5 C'te decep-ii5 Privirea lui 9e"ri p%rea %*mi pu"%@ Aurore acel co!il erai tu) I"ima !mi +%tu i mai tare) "cepui % prive c cu al-i oc2i ca telul vec2i) 8ar# !"dat% dup% aceea# 9e"ri !"tre+%@ Ce *a !"t'mplat cu copilulO Ai cum%tra r% pu" e@ A murit5

Capitolul > C*t se pune &asa

1B?

Paul Fval F val Cocoatul


Pe (u"dul a"-urilor era o pa/ite) 8i" pu"ctul u"de "e a(lam# di"colo de arcad% rupt% a podului de lem"# e vedea co+or'"d mar&i"ea &ropii care de coperea %tucul Tarride i primii ar+ori +%tr'"i di" p%durea E" ) $a dreapta# dea upra .idului de ap%rare# capela vec2e a ca telului Ca<lu !i ar%ta v'r(ul a cu-it i da"telat al tur"ului) 9e"ri !i purta privirea mela"colic% a upra pei a/ului) P%rea u"eori c% reuete % e orie"te.e) 7a+ia# pe care o -i"ea !" m'"a ca u" +a to"# tra a li"ii !" iar+%) 3u.ele i e micau ca i cum !i vor+ea) " cele di" urm% i"dic% cu de&etul locul u"de t%team !" picioare i exclam%@ Aici# aici tre+uie % (ie) 8a# .i e cum%tra# aici am &% it trupul t'"%rului e"ior) ,*am dat !"apoi# !"(iorat% di" cap p'"% !" picioare) 9e"ri !"tre+%@ Ce *a (%cut cu trupul luiO 8up% cum am au.it# l*au du la Pari pe"tru a (i !"morm'"tat la cimitirul 7ai"t* ,a&loire) 8a# &'"di cu &la tare 9e"ri# 7ai"t*,a&loire era (euda lui $orrai"e) Aadar# dra&% mam%# +ietul e"ior uci !" acea "oapte !"&ro.itoare (%cea parte di" "o+ila (amilie de $orrai"e) 9e"ri !i -i"ea capul plecat pe piept) 0i a) l vedeam c% m% privea di" c'"d !" c'"d pe (uri) "cerc% % urce car% mic% ae.at% la capul podului# dar treptele putre.ite cedar% u+ picioarele lui) Reve"i pre .idul de ap%rare i# cu m'"erul a+iei# veri(ic% o+loa"ele (ere trei /oa e) Cum%tra# care*l urma ca u" &2id# .i e@ 7u"t olide i c%ptuite cu (ier) Ferea tra "*a mai (o t de c2i % di" .iua ve"irii ma&i tra-ilor) Ai ce ai au.it !" "oaptea aceea pri" o+loa"ele !"c2i eO !"tre+% 9e"ri) A25 8oam"e5 To-i diavolii p%reau de.l%"-ui-i u+ .idul de ap%rare) N*am putut !"c2ide oc2ii) T'l2arii ve"i er% !" timpul .ilei % +ea la "oi) C'"d m*am culcat !mi pu e em@ 1umne&eu s-i ia n !a&a sa !e aceia care nu vor vedea m$ine rsritul soarelui) Am au&it 5rmlaie mare de s(ii i!ete (lesteme i dou glasuri (r(teti care strigau din c$nd n c$nd7 #at-m) G mul-ime de &'"duri m% (r%m'"tau# dra&% mam%) Cu"oteam cuv'"tul au devi.a a ta) $*am au.it !" &ura lui 9e"ri !"c% di" copil%ria mea i l*am re&% it tradu !" lim+a lati"% pe pece-ile care !"c2ideau plicul mi terio pe care priete"ul meu 9e"ri !l p% tra ca pe o comoar%) 9e"ri (u e e ame tecat !" toat% drama acea ta) 7oarele co+ora la ori.o"t c'"d am por"it di" "ou pe drumul di" vale) ,i e tr'"&ea i"ima) ,*am !"tor de mai multe ori % mai v%d um+rul &i&a"t de &ra"it ridic'"du* e pe oclul %u e"orm) Noaptea am v%.ut (a"tome@ o (emeie !" doliu -i"'"d !" +ra-e u" copil i aplecat% a upra u"ui +%r+at t'"%r# palid la (a-%# care avea trupul t%iat de u+ coa te p'"% la old) Erai tu# dra&% mam%O A doua .i# pe pu"tea cor%+iei care avea % "e poarte pe te Gcea" i ,area ,'"ecii# p'"% pe malurile Fla"drei# 9e"ri !mi pu e@ Cur'"d vei a(la totul# Aurore) 7% dea 8um"e.eu % (ii mai (ericit%5 7pu"ea ace te cuvi"te cu &la tri t) 7*ar putea oare % (iu "e"orocit% c'"d !mi voi cu"oate (amiliaO C2iar dac% ar (i adev%rat# vreau % te cu"o c# mam%))) Am de+arcat la G te"de) $a 3ruxelle # 9e"ri primi o lu"&% mi iv% i&ilat% cu tema Fra"-ei) A doua .i "e*am !"dreptat c%tre Pari ) 7e !"tu"eca e c'"d am dep%it Arcul de Trium( care m%r&i"ete drumul Fla"drei i !"cepe marele ora) Eram !" caleaca cu Fra"\oi e) 9e"ri &alopa !"ai"tea "oa tr%) mi adu"am &'"durile# mam%) Ceva !mi pu"ea@ Ea e aici locuieti !" Pari # mam%# u"t i&ur%) Recu"o c aerul pe care*l re piri)

1IU

Paul Fval F val Cocoatul


Am co+or't o trad% lu"&%# m%r&i"it% de ca e !"alte i ce"uii) Apoi am i"trat !"tr*o tr%du-% !"&u t% care "e du e !" (a-a u"ei +i erici !"co"/urate de u" cimitir) ,ai t'r.iu am a(lat c% era +i erica i cimitirul 7ai"t*,a&loire) " (a-% e !"%l-a u" palat mare# cu a pect m'"dru i e"iorial# palatul 6o".a&ue) 9e"ri de c%leca i ve"i %*mi o(ere m'"a pe"tru a co+or!) Am i"trat !" cimitir) " patele +i ericii# !"tr*u" pa-iu !"c2i cu u" &ard implu de lem"# e a(l% o roto"d% de c2i %# u"de e v%d pri" arcade mai multe pietre de morm'"t mo"ume"tale) Trecur%m de &ardul de lem") G lamp% at'r"at% de +olt% lumi"a la+ roto"d%) 9e"ri e opri !" (a-a u"ui mau oleu de marmur%# pe care era culptat% ima&i"ea u"ui +%r+at t'"%r) 9e"ri depu e u" lu"& %rut pe (ru"tea tatuii) l au.eam cum pu"ea# cu lacrimi !" &la @ Frate# iat%*m%# 8um"e.eu mi*e martor c% mi*am !mpli"it (%&%duiala c't am putut mai +i"e) C" .&omot uor e au.i !" patele "o tru) ,*am !"tor ) 3%tr'"a Fra"\oi e 3erric2o" i Fea"*,arie# "epotul ei# edeau !" &e"u"c2i pe iar+% !" cealalt% parte a &ardului de lem") 9e"ri !"&e"u"c2ea e i el) 7e ru&% mult% vreme !" t%cere) Ridic'"du* e# !mi pu e@ 7%rut% acea t% ima&i"e# Aurore) ,*am upu i am !"tre+at de ce) 6ura i e de c2i e %*mi r% pu"d%# apoi ov%i) " cele di" urm% pu e@ Fii"dc% era u" u(let "o+il# (ata mea# i (ii"dc% !l iu+eam5 Am mai %rutat o dat% (ru"tea rece a tatuii) 9e"ri mi*a mul-umit# pu"'"du*mi m'"a pe i"ima lui) Cum iu+ete c'"d iu+ete# dra&% mam%5 Poate c% e cri % "u m% poat% iu+i) C'teva mi"ute mai t'r.iu i"trar%m !" ca a u"de m% pre&%te c % termi" ace te r'"duri) 9e"ri o !"c2iria e di"ai"te) 8e c'"d i*am trecut pra&ul# "*am mai p%r% it*o) 7u"t mai i"&ur% dec't oric'"d# (ii"dc% 9e"ri are mai multe tre+uri la Pari ca oriu"de) A+ia dac% !l v%d la ora me elor) Nu am voie % ie ) Tre+uie % iau m% uri de precau-ie i c'"d m% ae. la (erea tr%) A25 8ac% ar (i &elo # dra&% mam%# c't de (ericit% a (i %*l a cult# %*mi pu" v%lul# % m% a cu"d# % m% p% tre. "umai pe"tru el5 8ar !mi ami"te c de (ra.a pe care mi*a pu *o la ,adrid@ %u !entru mine tre(uie s faci ce-i s!un ci !entru tine) 7u"t i"&ur%) Pri" perdelele l% ate v%d mul-imea a&itat% i .&omotoa %) To-i oame"ii acetia u"t li+eri) 0%d ca ele de pe cealalt% parte a tr%.ii) $a (iecare eta/ exi t% o (amilie# (emei ti"ere care au copii (rumoi# ur'.%tori) 7u"t (ericite) ,ai v%d (ere trele de la Palai * Ro<al# lumi"ate ade ea pe"tru er+%rile Re&e"tului) 8oam"ele de la Curte trec !" tr% urile lor cu (rumoi c%l%re-i li"&% portiere) Aud mu.ica da" urilor) C"eori# petrec "op-i (%r% om") 8ar# dac% m% m'"&'ie o i"&ur% dat%# au dac% !i cap% o vor+% +l'"da# uit de toate i u"t (ericit%# mam%) Am aerul c% m% pl'"&) 7% "u cre.i c% !mi lip ete ceva) 9e"ri m% copleete cu +u"%tatea lui i cu ate"-ii) 8ac% e poart% rece cu mi"e de mult% vreme po-i oare % i*o iei !" "ume de r%uO Cite# mam%# u"eori !mi vi"e o idee) ,*am &'"dit# (ii"dc% !i cu"o c delicate-ea cavalerea c% a i"imii# m*am &'"dit c% (amilia mea era mai "o+il% dec't a lui4 poate i averea mea) A ta !l !"dep%rtea.% de mi"e) 7e teme % m% iu+ea c%) G25 8ac% a (i i&ur% de a ta# c't de repede a re"u"-a la avere5 Cum a c%lca !" picioare ra"&ul meu de "o+le-e5 Ce !" eam"% (oloa ele o+'riei pe l'"&% +ucuriile i"imiiO Te*a iu+i oare mai pu-i"# dra&% mam%# dac% ai (i o (emeie %rac%O Acum dou% .ile# cocoatul ve"i %*l vad%) 8ar "u -i*am vor+it !"c% de pre ace t pitic mi terio # i"&ura (ii"-% care a i"trat vreodat% !" i"&ur%tatea "oa tr%) Cocoatul vi"e la "oi la orice or%# adic% la 9e"ri# !" apartame"tul de la primul eta/) E v%.ut i"tr'"d i iei"d) Game"ii di" cartier !l prive c ca pe u" (el de piridu) 9e"ri "*a (o t v%.ut "iciodat% !mpreu"% cu cocoatul# i totui u"t "ede p%r-i-i5 Aa vor+e c -a-ele di" trad% C2a"tre) 8i" prici"a a ta# "iciodat% "u *a v%.ut o le&%tur% mai +i.ar% i mai mi terioa % !"tre dou% (ii"-e) Noi !"i"e# !"-ele& pri" a ta Fra"\oi e# Fea"*,arie i cu mi"e# "u i*am .%rit

1I1

Paul Fval F val Cocoatul


"icic'"d !mpreu"% pe aceti doi i" epara+ili) R%m'" !"cuia-i .ile !"tre&i !" !"c%perea de la eta/# apoi u"ul di" ei ie e# pe c'"d cel%lalt r%m'"e % p%.ea c% "u tiu ce (el de comoar% "ecu"o cut%) A ta durea.% de ci"ci pre.ece .ile !mpli"ite# de c'"d am o it# i# !" po(ida promi iu"ilor lui 9e"ri# "u tiu "imic !" plu dec't !" prima .i) 0oiam aadar %*-i pu"@ cocoatul a ve"it %*l vad% pe 9e"ri cu o ear% !" urm% i "*a mai ieit@ Toat% "oaptea au r%ma !mpreu"% !"cuia-i !" camer%) A doua .i# 9e"ri era mai tri t) $u'"d de/u"ul# a ve"it vor+a de pre marii e"iori i doam"ele di" !"alta ocietate) 9e"ri pu e cu ad'"c% am%r%ciu"e4 Aceia care u"t ae.a-i prea u u"t cupri"i de ame-eal%) Nu tre+uie % te +i.ui pe recu"oti"-a pri"-ilor) Ai# dealt(el# e !"trerup e el co+or'"d privirea# ce erviciu *ar putea pl%ti cu acea t% mo"ed% odioa % "umit% recu"oti"-%O 8ac% doam"a di" !"alta ocietate pe"tru care mi*a ri ca o"oarea i via-a "u m*ar putea iu+i# pe"tru c% ea ar (i pe o treapt% mai !"alt% i eu pe u"a mai /oa %# a pleca departe# pe"tru c% "*a ti dac% "u m% i" ult% cu recu"oti"-a ei) ,am%# u"t i&ur% c% &2e+o ul i*a vor+it de pre ti"e) A25 A ta tre+uie % (ie adev%rul) Pe"tru (iica ta i*a ri cat o"oarea i via-a) A (%cut mai mult# mult mai mult@ a dat (iicei tale opt pre.ece a"i di" m'"dra lui ti"ere-e) Cu ce e poate r% pl%ti acea t% rar% d%r"icieO Nu*i aa c% e !"eal%# dra&% mam%O Cum l*ai iu+i5 Cum m*ai di pre-ui dac% toat% i"ima mea# !" a(ar% de partea ce -i e cuvi"e# "u i*ar apar-i"e5 N*am !"dr%."it % pu" ace te cuvi"te (ii"dc%# !" pre.e"-a lui# ade eori# ceva m% re-i"e) 7imt c% devi" timid% !" alt (el# dar mai de dec't pe vremea copil%riei) A ta "*ar (i i"&ratitudi"e# ci i"(amie5 !i apar-i") ,*a alvat# m*a cre cut) Ce*a (i (o t (%r% elO C" pic de -ari"% pe (u"dul u"ui morm'"t mic i %r%c%cio ) Ai care mam%# c2iar duce % i var% a re&elui# care mam% "u *ar i"!"dri %*l ai+% &i"ere pe cavalerul 9e"ri de $a&ardPre# cel mai (rumo # cel mai vitea.# cel mai loial di"tre oame"iO Cu i&ura"-%# "u u"t dec't u" +iet copil) Nu pot /udeca marii oame"i de pe p%m'"t# "u*i cu"o c) 8ar# dac% pri"tre aceti "o+ili e"iori i pri"tre ace te doam"e de la Curte *ar a(la u" u(let at't de lip it de o"oare# o i"im% at't de pervertit% pe"tru a*mi pu"e mie# Aurore@ Cite*l pe 9e"ri# priete"ul t%u))) A cult%# dra&% mam%# a ta m% coate di" mi"-i5 G idee extrava&a"t% !mi d% udori reci) ,i*am .i @ dac% mama mea))) 8um"e.eu % m% p%.ea c% % exprim !" cuvi"te ce &'"de c) A crede c% 2ule c) G25 Nu# eti aa cum te*am vi at i te*am adorat# mam%) mi vei da %rut%ri i apoi .'m+ete) Gricare ar (i "umele pe care cerul -i l*a dat# ai ceva mai +u" dec't "umele pe care*l por-i# i"ima ta) 6'"dul ce mi*a trecut pri" mi"te te /i&"ete) Cad la picioarele tale i !-i cer iertare) Acum !"cepe % e !"tu"ece) $a p'"% i !mi !"c2id oc2ii pe"tru a vedea !" vi o+ra.ul t%u +l'"d) 0i"o# mam% mult iu+it%# vi"o5)) Erau ultimele cuvi"te di" ma"u cri ul Aurorei) Iu+ea ace te pa&i"i care*i -i"eau tov%r%ie) "c2i.'"du*le !" ca et%# le pu e@ Pe m'i"e5 7e !"tu"eca e de*a +i"elea) 8e cealalt% parte a tr%.ii 7ai"t*9o"or# ca ele e lumi"au) Ca e de c2i e !"cetior i o+ra.ul implu- al lui Fea"*,arie 3erric2o" e detaa !" "e&ru pe lam+riurile mai lumi"oa e di" !"c%perea veci"%# u"de era o lamp% apri" %) Fea"*,arie era (iul acelui pa/ mic pe care l*am v%.ut !" primele capitole ale ace tei pove tiri aduc'"d cri oarea trimi % de Never cavalerului de $a&ardPre) ,icul pa/# deve"it oldat# muri !" r%.+oi) 3%tr'"a % mam% "u mai avea dec't u" "epot) 8om"ioar%# .i e Fea"*,arie# +u"ica !"trea+% dac% % v% pu"% ma a aici au !" al%) 8ar c't e cea ulO !"tre+% Aurore tre.it% +ru c la realitate) E vremea ci"ei# dom"ioar%# r% pu" e 3erric2o") C't !"t'r.ie5 &'"di Aurore)

1IB

Paul Fval F val Cocoatul


Apoi ad%u&%@ Pu"e ma a aici) Cu pl%cere# dom"ioar%) 3erric2o" adu e lampa pe care o ae.% pe c%mi") 8i" (u"dul +uc%t%riei# care era la cap%tul %lii# e au.i vocea e"er&ic% a +%tr'"ei Fra"\oi e@ Perdelele "u u"t +i"e !"c2i e# mititelule5 Apropie*le5 3erric2o" ridic% pu-i" di" umeri# &r%+i"du* e totui % execute ordi"ul) Pe cuv'"t# morm%i el# *ar .ice c% "e temem de &alere5 3erric2o" e a(l% oarecum !" itua-ia Aurorei) I&"or% totul i dorea "e pu de mult % a(le) Eti i&ur c% "u *a !"apoiat pe ua c%riiO !"tre+% t'"%ra (at%) 7i&urO repet% Fea"*,arie) Gare u"tem i&uri de ceva !" ca a a taO $*am v%.ut pe cocoat i"tr'"d pe !"tu"eric) ,*am du % tra& cu urec2ea) N*ai (%cut +i"e# !"trerup e cu everitate Aurore) R%m'"e de tiut dac% meterul $oui a ve"it) C't de pre curio.itate# "ici vor+%5 Ai "*ai au.it "imicO Nimic# "imicu-) 3erric2o" !"ti"dea (a-a de ma %) C"de *a putut duceO e !"tre+a Aurore) P%i# .i e 3erric2o"# "umai cocoatul poate ti a ta# dom"ioar%# i oricum e cara&2io % ve.i u" om at't de !"alt ca dom"ul cavaler# vreau % .ic meterul $oui # al%turi de u" om cu picioarele tr'm+e# r% ucite ca u" tir+uo"5 Noi# de +u"% eam%# "u !"-ele&em "imic) Pleac% i vi"e pe ua di" pate) Gare "u e t%p'"ul ca eiO mai !"trerup e o dat% t'"%ra (at%) Aa*i# e t%p'"ul# replic% 3erric2o") 7t%p'" % i"tre# t%p'" % ia %# t%p'" % e !"cuie cu o maimu-%# (%r% "ici o rui"e5 Numai c% veci"ii clevete c# dom"ioar%) 0or+eti cam mult cu veci"ii# 3erric2o"# .i e Aurore) Eu5 prote t% copilul) A25 8um"e.eule# dac% ci"eva poate .ice aa ceva5 7u"t vor+%re-# "u*i aaO ,ul-ume c) 7pu"e# mam%*mare# co"ti"u% el co-'"du*i capul +lo"d pe u%# iat%*m% i &uraliv5 Atiu a ta de mult% vreme# micu-ule# r% pu" e (emeia) Ai pe dea upra i le"e) 3erric2o" !i !"crucia m'i"ile pe piept@ 3i"e5 .i e el) A ta*i +u"%5 Atu"ci# tre+uie % (iu p'".urat# i# dac% aim toate viciile# c't mai repede) Eu# care "u pu" "iciodat% "im%"ui vreo vor+%@ a cult ce e pu"e# a ta*i tot) E p%catO Ai dac% a-i ti ce pu"5 Crede-i !" % c% m% ame tec cu to-i +'r(itoriiO Ce rui"e5 mi -i" ra"&ul) Cu toate c%# relu% el mai !"cet# e &reu % te a+-ii c'"d lumea !-i pu"e !"tre+%ri) Ti*au pu !"tre+%ri# Fea"*,arieO Cu duiumul# dom"ioar%) Ce (el de !"tre+%riO 8e tul de t'"/e"itoare) 8ar# !" ('rit# .i e Aurore cu "er%+dare# ce te*au !"tre+atO 3erric2o" !"cepu % r'd% cu u" aer "evi"ovat) ,*au !"tre+at de toate# replic% el) Ci"e u"tem# ce (acem# de u"de ve"im# u"de "e ducem# v'r ta dumitale i a dom"ului cavaler# vreau % pu" a meterului $oui # dac% u"tem (ra"ce.i# dac% u"tem catolici# dac% avem de &'"d % "e ta+ilim aici# dac% "u "e* am im-it +i"e !" locul de u"de am plecat# dac% dom"ioara po tete vi"erea i 'm+%ta# dac% du2ov"icul vi"e de la +i erica 7ai"t*Eu tac2e au de la 7ai"t*6ermai" lKAuxerroi ) Tra e aer !" piept i co"ti"u% pe "er% u(late@ Tura*vura# aa i pe di"colo@ de ce am ve"it % locuim tocmai pe trada C2a"tre !" loc % "e ducem !" alt% parte# de ce dom"ioara "u ie e "iciodat% i# cu acea t% oca.ie# doam"a ,o<"eret# moaa# a pariat cu 6uic2ard c% "u ave-i dec't u" picior) 8e ce meterul $oui ie e at't de de # de ce cocoatul))) A25 e !"trerup e el) Cocoatul !i i"tri&%5 Cum%tr% 3ala2ault .ice c% are de*a (ace cu diavolul)))

1II

Paul Fval F val Cocoatul


Ai te ame teci !" +'r(ele a tea# tu# 3erric2o"O .i e Aurore) 0% !"ela-i# dom"ioar%5 Nu mai exi t% vreu"ul c% mi"e care % tie %*i -i"% &ura) 8ar tre+uie % le au.i# mai ale pe (emei5 A25 8oam"e# 8um"e.eule5 Femeile5 Nici "u pot pu"e piciorul !" trad% % "u*mi -iuie urec2ile))) 9ei# 3erric2o"# !"&eraul lui 8um"e.eu5 !mi tri&% (emeia care vi"de m%ru"-iuri) 0i"o % &uti di" mu tul meu5 E tare +u"# dom"ioar%5 8race5 !mi tri&% +irtaa &ra %) Ar !"&2i-i i o cr'm% !"&eraul % ta) Ai u"t%rea a5 Ai cea care peticete 2ai"ele vec2i de +la"%5 P'"% i "eva ta procurorului) Ce mai5 Eu trec m'"dru ca u" valet de pi-er) Cumetrele 6uic2ard# ,o<"eret# 3ala2ault# v'".%toarea de m%ru"-iuri de l'"&% "oi# u"t%rea a# aia care c'rpete paltoa"e de +la"% i ceilal-i# !mi pierd vremea !" .adar) A ta "u*i !"va-% mi"te) 7% vede-i cum (ac# dom"ioar%# e !"trerup e el) G % v% di tre.e) Iat*o pe 3ala2ault# u"a la+% i "e&ricioa %# cu oc2elari pe "a ) <otui e drguic i (ine fcut co!ila asta) 8e pre dum"evoa tr% pu"e a ta. Are vreo dou&eci de ani nu-i aa dragoste' Nu tiu5 r% pu"de 3erric2o"# !"&ro'"d &la ul) Apoi# !" (al et@ ,e !!uic ce !!uic)HA ta*i ,o<"eret# care vor+ete mult i repede); Ai "u *ar pu"e c% e "epoata u"ui implu potcovar) 8e (apt# e "epoata lui# puioruleO Nu5 .i e 3erric2o" mim'"d cu voce de +a ) 3erric2o" co"ti"ua acum cu &la de te"or@ Atunci e fiica lui nu-i aa' E adev%rat# pi oiauleO Nu5 Ai dau % trec mai departe# dom"ioar%) 8ar# ce % ve.i5 " /urul meu (ac cerc cumetrele 6uic2ard# 8ur'"d# ,ori"# 3ertra"d) .i dac nu-i nici nevasta nici sora nici fiica nici ne!oata lui) Atunci e o orfan !e care a adunat-o de !e undeva... In co!il crescut din mil' Nu# "u# "u i iar "u5 tri&% acum 3erric2o" c't !l -i"ea &ura) Aurore !i pu e m'"a al+% pe +ra-) N*ai (%cut +i"e# 3erric2o"# .i e ea cu &la +l'"d i tri t# ai mi"-it) 7u"t u" copil &% it# u"t o or(a"% cre cut% di" mil%) Ei# a ta*i5 !"cerc% % prote te.e Fea"*,arie) C'"d te vor !"tre+a a doua oar%# co"ti"u% Aurore# le vei r% pu"de ce am pu adi"eauri) Nu mi*e rui"e) 8e ce % a cu"d +i"e(acerile priete"ului meuO P%i# dom"ioar%))) Nu u"t oare o +iat% (at% a+a"do"at%O co"ti"u% Aurore vi '"d) F%r% el# (%r% +i"e(acerile lui))) 8e a t% dat%# exclam% 3erric2o"# dac% meterul $oui # cum tre+uie %*l "umim# ar au.i a ta# *ar !"(uria r%u de tot5 8i" mil%5 3i"e(aceri5 Ce tot vor+i-i# dom"ioar%O 7% dea 8um"e.eu % "u e ro tea c% alte cuvi"te c'"d e vor+ete de pre el i de pre mi"e5 murmur% t'"%ra# pe a c%rei (ru"te palid% ap%rur% pete tra"da(irii) 3erric2o" e apropie repede) Aadar ti-i# +'i&ui el) CeO !"tre+% Aurore tremur'"d) P%i# dom"ioar%))) 0or+ete# 3erric2o"# !-i poru"ce c5 Ai cum Fea"*,arie ov%ia# ea e ridic% imperioa % pu"'"d@ Ti*am poru"cit % vor+eti# atept5 3erric2o" plec% oc2ii# r% uci"d ervetul pe care*l -i"ea !" mi"%# di" cau.a emo-iei de care era cupri" ) Ai ce5 .i e el) 7u"t doar +'r(eli# "imic altceva dec't +'r(eli5 Femeile .ic cam aa@ 9tiam (ine) 4 !rea t$nr s-i fie tat. 8iindc se ferete at$ta nseamn c nu-i e so... Termi"%# .i e Aurore# a c%rui (ru"te livid% era lac de udoare) P%i# dom"ioar%# c'"d "u eti "ici tat%# "ici (rate# "ici o-))) Aurore !i acoperi (a-a cu m'i"ile)

1IJ

Paul Fval F val Cocoatul

Capitolul Q Meterul Louis

3erric2o" e c%ia amar"ic de cele pu e) Privea cu paim% pieptul Aurorei a&itat de 2o2ote de pl'" ) 6'"dea@ 8ac% va i"tra !" clipa a ta5 Aurore -i"ea capul plecat) P%rul (rumo !i c%dea !" valuri pe m'i"i# i pri"tre de&ete !i cur&eau lacrimi) C'"d e ridic%# oc2ii !i erau c%lda-i# dar culoarea !i reve"i e !" o+ra/i) C'"d "u eti "ici tat%# "ici (rate# "ici o- al u"ei +iete (ete a+a"do"ate# ro ti ea !"cetior# i te "umeti 9e"ri de $a&ardPre# eti priete"ul# eti alvatorul i +i"e(%c%torul ei) G25 exclam% ea !r"preu"!"du*i m'i"ile i ridic'"du*le pre cer) C2iar i calom"iile lor !mi arat% c't de u e a(l% !" raport cu ceilal-i oame"i) Fii"dc% e te +%"uit de i"te"-ii rele# !" eam"% c% al-ii (ac ceea ce el "u (ace) l iu+e c mult# ei vor (i cau.a pe"tru care !l voi adora ca pe u" .eu) Aa# dom"ioar%# .i e 3erric2o"# adora-i*l m%car pre a*i (ace % tur+e.e5 7i"&ura (ii"-% de pe lume care m*a ocrotit i m*a iu+it e te 9e"ri5 murmur% t'"%ra (at%) G25 !" privi"-a iu+irii# tri&% 3erric2o" care re!"cepu e % pu"% ma a# totul e*" re&ul%# v*o pu" eu) " (iece dimi"ea-% vedem a ta# +u"ica i cu mi"e) Cum a dormitO A avut u" om" li"ititO I*a-i -i"ut de ur't ieriO E tri t%O 8orete cevaO Ai# c'"d putem +%"ui vreo dori"-% de*a dum"eavoa tr%# e at't de mul-umit# at't de (ericit5 P%i5 dac%*i vor+a de iu+ire# % ti-i c% v% iu+ete5 8a# .i e Aurore vor+i"du*i iei# e +u"# m% iu+ete ca pe (iica lui) Ai alt(el !"c%# i" i"ua 3erric2o" cu u" aer iret) Aurore cl%ti"% di" cap) A+ordareaa ce tui u+iect era o "evoie a i"imii ei i "u e &'"dea "ici la v'r ta# "ici la tarea ocial% a i"terlocutorului) " timp ce e pre&%tea % ae.e tac'murile# Fea"*,arie 3erric2o" trecea la tarea de co"(ide"t) 7u"t i"&ur%# i"&ur% i totdeau"a tri t%# .i e ea) A5 ripo t% copilul) 8i" clipa c'"d e va !"apoia# dom"ioara "oa tr% !i va rec%p%ta .'m+etul) Iat% c% *a !"tu"ecat i atept mereu# ca !" (iecare ear%# de c'"d am ve"it la Pari # co"ti"u% Aurore))) P%i5 exclam% 3erric2o") A ta*i re.ultatul ederii !" capital%# iat%5 Am pu ma a) E &ata ci"a# +u"ic%O Cel pu-i" de o or%# r% pu" e di" (u"dul +uc%t%riei cu &la ul ei viril Fra"\oi e) 3erric2o" e c%rpi"% dup% urec2e) Am motive % cred c% e acolo# u # !mpreu"% cu diavolul de cocoat) Ai !mi pare r%u % o v%d pe dom"ioara "oa tr% c% !i pace &ri/i de poma"%) 8ac% a !"dr%."i))) Traver a e ala cu"d%) Piciorul %u ati" e prima treapt% a c%rii ce ducea la apartame"tul meterului $oui ) E i"ter.i # &'"di el) N*a vrea %*l !"(urii pe dom"ul cavaler ca data trecut%) 8oam"e*8um"e.eule5 G25 8om"ioar%# relu% el# de ce totui e a cu"deO A ta*i (ace pe oame"i % clevetea c%) Ai u"t i&ur c% a tr%"c%"i i eu dac% a (i !" locul veci"ilor# dei "u u"t u" &uraliv) A pu"e# ca i ceilal-i@ E u" co" pirator au e u" vr%/itor) Aadar# pu" aa cevaO !"tre+% Aurore) " loc % r% pu"d%# 3erric2o" !"cepu % r'd%) A25 8oam"e5 tri&% el) 8ac% ei ar ti ca mi"e ce e u @ u" pat# u" ipet# dou% cau"e# o a+ie a&%-at% de perete# iat% tot mo+ilierul) Nu u"t i&ur# !"trerup e el# dar mi e pare c% am mai v%.ut ceva)

1IN

Paul Fval F val Cocoatul


Ce a"umeO !l !"trerup e +ru c Aurore) G25 (%cu 3erric2o") " "ici u" ca. ap% de mare) "tr*o ear% uita e % pu"% pl%cu-a care a tup% +roa ca pri" pate) 8oar ti-i de pre ce e vor+aO Atiu) 8ar ai !"dr%."it % te ui-i pri" &aura c2eiiO 8oam"e5 8oar "*am (%cut*o cu &'"d r%u# dom"ioar%) Crca em %*l c2em la ma %# &aura tr%lucea) ,i*am lipit oc2iul) Ai ce*ai v%.utO Repet# "*am v%.ut c'mpiile di" Peru5 Cocoatul "u era acolo) Era doar meterul $oui # ae.at !" (a-a me ei) Pe ma % e &% ea o ca et%# ca eta mic% pe care o ia mereu cu el !" c%l%torie) Pe cuv'"tul meu5 Credeam c% -i"e o &r%mad% de mo"ede de aur# pa"iole# dar meterul $oui "u -i"e aur !" ca et%# ci u" pac2et de 2'r-oa&e i u" p%trat mare# cu trei pece-i de cear% roie# lat% (iecare c't o mo"ed% de aur de a e livre) Aurore recu"otea totul dup% de criere# dar t%cu) Ai iat% c%# relu% 3erric2o"# pac2etul de pre care vor+eam era c't pe ce % m% co te cump) 7e pare c% (%cu em .&omot# dei u"t a&er de picioare) A de c2i ua) N*am avut vreme dec't % %r /o # la capul c%rii# i am c%.ut pe ale# c% i a.i m% doare c'"d m% ati"&) N*o mai (ac "iciodat%))) 8ar dum"eavoa tr%# dom"ioar%# totul v% e te !"&%duit# "u ave-i de ce % v% teme-i# v% pu" eu# tare mi*ar pl%cea % ci"%m# mai devreme# ca % m% duc % v%d lumea i"tr'"d la +alul de la Palai *Ro<al) 8ac% a-i urca# dac% l*a-i c2ema !"cetior# cu voce +l'"d%O))) Aurore "u r% pu" e) A-i v%.ut# co"ti"u% 3erric2o"# care "u era lim+ut# a-i v%.ut cum toat% .iua au trecut c%ru-e pli"e de (lori i de (ru".e# (ur&oa"e cu lampioa"e# pr%/ituri i +%uturiO i li" e +u.ele cu v'r(ul lim+ii) Ce (rumo # va (i5 exclam% el) A25 8ac*a putea i"tra !"%u"tru# ce*a mai (ace pe &ro.avul5 8u*te i a/ut*o pe +u"ica# 3erric2o"# .i e Aurore) 3iata dom"ioar%5 ,oare de dori"-% % da" e.e5 &'"di el retr%&'"du* e) 8u % pe &'"duri# Aurore !i l% % capul pe m'"%) Nu e &'"dea deloc "ici la +al# "ici la da" ) i pu"ea@ 7%*l c2em5 $a ce +u" al c2emO 7u"t i&ur% c% "u*i acolo) A+ e"-ele lui e prelu"&e c !" (iecare .i mai mult) ,i*e (ric%# e !"trerup e ea ad'"c tul+urat%) 8a# mi*e (ric% c'"d m% &'"de c la toate a tea) ,i terul m% !" p%im'"t%) mi i"ter.ice % ie # % v%d# % prime c pe ci"eva) i a cu"de "umele# t%i"uie tot ce (ace) "-ele&# a reve"it prime/dia de alt% dat%# ve"ica ame"i"-are di" /urul "o tru@ lupt% urd% a uci&ailor) Ci"e u"t uci&aiiO .i e ea dup% o curt% t%cere) 7u"t puter"ici i au dovedit*o) 7u"t duma"ii lui "ecru-%tori) ,ai +i"e .i # ai mei) Fii"dc% m% ap%r%# !i dore c moartea5 Ai "u*mi pu"e "imic# exclam% ea# "iciodat% "imic5 Ca i cum i"ima mea "*ar putea &2ici tot ce e !"t'mpla# ca i cum ar (i cu puti"-% % !"c2i.i oc2ii care iu+e c5 C'"d vi"e# m% la % %*l %rut# e aa.%# (ace tot ce poate pe"tru a .'m+i) Nu*i d% eama c% u(letul lui t% !" (a-a mea (%r% a cu".iuri# c% tiu % cite c !" oc2ii lui# di"tr*o privire# trium(ul au !"(r'"&erea) N*are !"credere !" mi"e) Nu vrea % tiu e(ortul pe care*l (ace# lupta pe care o duce# pri" urmare "u !"-ele&e) 8oam"e5 c% !mi tre+uie de o mie de ori mai mult cura/ %*mi !"&2it lacrimile dec't % !mpart cu el mi iu"ea i % lupt al%turi de el5 7e au.i u" .&omot !" ala /oa %# (%r% !"doial% u" .&omot cu"o cut# c%ci ea e ridic% repede# radioa %) 3u.ele i e !"trede c2i er% i coa e u" -ip%t mic de +ucurie) H&omotul ve"ea de la o u% care e de c2idea !" capul c%rii) G25 C't% dreptate avea 3erric2o"5 Pe o+ra.ul ei de (ecioar% "*a-i (i putut &% i "ici o urm% de lacrimi# "ici o urm% de tri te-e) Totul era "umai .'m+et) Pieptul i e .+%tea de +ucurie) Trupul !"covoiat e ridic% &ra-io i uplu) 7em%"a cu acea (loare mi"u"at% di" &r%di"ile "oa tre care "oaptea !i pleac% pe /um%tate ti/a o(ilit% i care e de c2ide mai proa p%t% i mai par(umat% la prima ra.% de oare)

1I>

Paul Fval F val Cocoatul


Aurore e ridic% i e du e !" &ra+% pre o&li"d%) i era team% c% "u*i de tul de (rumoa %) 3le tem% lacrimile care !"tri tea.% oc2ii i ti"& (ocul de diama"t al pupilelor) A t(el era coc2et% de dou% ori pe .i) 8ar o&li"da !i pu"ea c% !"&ri/orarea ei "*are ro t) G&li"da !i !"apoia u" .'m+et at't de t'"%r# at't de delicat i !"c'"t%tor# !"c't !i mul-umi di" toat% i"ima lui 8um"e.eu) ,eterul $oui co+or! cara) 3erric2o" -i"ea o lamp% cu care !i lumi"a ultimele trepte) Gricare i*ar (i (o t v'r ta# meterul $oui era u" +%r+at t'"%r) P%rul +lo"d i +uclat e mica !" /urul u"ei (ru"-i e"i"e# ca a u"ui adole ce"t@ em%"a cu u" +%r+at di" 6alia# culptat !" (ilde# i doar de e"ul e"er&ic al tr% %turilor corecta dramul de (emi"itate al car"a-iei) 8ar oc2ii (ocoi de u+ li"ia m'"dra a pr'"ce"elor# "a ul drept# t%iat cu vi&oare# &ura# cu +u.ele pari"d culptate !" +ro".# &ura um+rit% de o mu ta-% (i"%# pu-i" r% ucit% !" u # +%r+ia rotu"/it% puter"ic d%deau capului u" admira+il caracter de 2ot%r're i de (or-%) Co tumul !"tre&# pa"talo"ii# ve ta i tu"ica erau de cati(ea "ea&r%# cu +uto"i de /a p) Avea capul de coperit i "u purta a+ie) "c% mai era !" capul c%rii# dar o i c%uta cu privirea pe Aurore) C'"d o v%.u# !i t%p'"i u" &e t) Gc2ii i e plecar% repede# iar pa ul# care voia % e &r%+ea c%# deve"i le"t) C"ul di"tre acei o+ ervatori# care v%d totul pe"tru a a"ali.a totul# ar (i de coperit di"tr*o privire tai"a ace tui +%r+at) i petrecea via-a !" co" tr'"&eri) Era aproape de (ericire i "u voia % e ati"&% de ea) Gr# voi"-a meterului $oui era de (ier) Era !"dea/u" de puter"ic% pe"tru a o-eli cu toici m i"ima lui ta"dr%# pa io"at%# ar.%toare ca o i"im% de (emeie) ,*ai ateptat) AuroreO .i e el co+or'"d treptele) Fra"\oi e 3erric2o" iei !" ua +uc%t%riei i !i ar%t% o+ra.ul !m+u/orat) Cu &la ul ei r% u"%tor# care ar (i (%cut o"oare u"ui er&e"t coma"d'"d u" exerci-iu militar# .i e@ Are vreu" ro t % (aci % pl'"&% o +iat% (at%# metere $oui O Ai pl'" # AuroreO !"tre+% cu ardoare "oul*ve"it) Co+or' e cara i e opri e) T'"%ra e aru"c% de &'tul lui) 9e"ri# priete"ul meu# pu"ea ea !"ti".'"du*i (ru"tea pre a (i %rutat%# tii +i"e c% (etele u"t "e+u"e) Fra"\oi e "*a v%.ut +i"e# "*am pl'" deloc# privete*m% !" oc2i# 9e"ri5 0e.i vreo lacrim%O H'm+ea at't de (ericit%# depli" (ericit%# !"c't meterul $oui r%ma e (%r% voia lui o clip% % o co"temple) 8e ce mi*ai pu c% dom"ioara "oa tr% a pl'" # micu-uleO .i e Fra"\oi e privi"du*l ever pe Fea"*,arie) P%i# .i e 3erric2o"# % ve.i# +u"ic%# poate ai !"-ele &reit# au poate "*am v%.ut +i"e# au poate c% dom"ioara "u dorete % e tie c% a pl'" ) 3erric2o" avea !" el u" pic de '"&e "orma"d) Fra"\oi e traver % !"c%perea# aduc'"d ci"a) Gricum# .i e ea# dom"ioara "oa tr% e tot timpul i"&ur% i a ta "u*i via-% de om) Te*am ru&at oare % (aci pl'"&eri !" "umele meuO murmur% Aurore# roie de ciud%) ,eterul $oui !i o(eri m'"a pe"tru a trece !" camera de al%turi# u"de era ervit% ma a) 7e ae.ar% u"ul !" (a-a celuilalt) Ca de o+icei# 3erric2o" trecu !" patele Aurorei# pe"tru a o ervi) 8up% c'teva mi"ute# (olo ite pe"tru a e pre(ace c% m%"'"c%# meterul $oui .i e@ $a %*"e# +%iete# "u mai avem "evoie de ti"e) 7% mai aduc i celelalte (eluriO !"tre+% 3erric2o") Nu5 e &r%+i % r% pu"d% Aurore) Atu"ci# v% aduc de ertul) 8u*te5 .i e meterul $oui ar%t'"du*i ua) 3erric2o" iei# r'.'"d pe u+ mu t%-i) 3u"ico# .i e el i"tr'"d !" +uc%t%rie# cred c% au %*i pu"% lucruri "epl%cute) 3%tr'"a ridic% di" umeri) ,eterul $oui pare tare up%rat# relu% Fea"*,arie)

1IQ

Paul Fval F val Cocoatul


Treci la va e5 .i e Fra"\oi e) ,eterul $oui tie mai multe dec't "oi to-i) E puter"ic ca u" taur i mai cura/o ca u" leu) 8ar (ii li"itit# mica "oa tr% Aurore ar !"vi"&e patru ca el5 A5 exclam% uimit 3erric2o") Nu prea arat%) Tocmai de*aia# prote t% +%tr'"a) Ai# !"c2i.'"d di cu-ia# ad%u&%@ Tre+uie % mai creti) $a trea+%5 8up% c't e pare# "u eti (ericit%# Aurore5 .i e meterul $oui dup% ce 3erric2o" iei di" !"c%pere) Te v%d de tul de rar5 r% pu" e t'"%ra (at%) Ai di" a ta !mi (aci o vi"%# copil% dra&%O 8um"e.eu % m% p%.ea c%5 7u(%r u"eori# e*adev%rat# dar ci"e poate opri % e "a c% idei "e+u"e !" +iata mi"te a u"ei i"&uraticeO 8oar tii# 9e"ri# c%# pe !"tu"eric# copiilor li e (ace (ric%# iar di" clipa ivirii .orilor# uit% temerile) Ai eu u"t la (el) E de*a/u" % te v%d# ca toate up%r%rile mele capricioa e % e ri ipea c%) Ai pe"tru mi"e ta"dre-ea u"ei (ete upu e# Aurore# pu e meterul $oui !"torc'"du*i privirile# i !-i mul-ume c) Ai pe"tru mi"e a(ec-iu"ea u"ui tat%# 9e"riO !"tre+% t'"%ra (at%) ,eterul $oui e ridic% i (%cu !"co"/urul me ei) 8i" proprie i"i-iativ% Aurore !i !mpi" e u" cau" i .i e cu o +ucurie "ea cu" %@ 0i"o5 8e mult% vreme "*am mai vor+it aa) -i ami"teti cum .+urau orele pe vremuriO Tri t i du pe &'"duri# 9e"ri r% pu" e@ Grele "u "e mai apar-i") Aurore !i pri" e m'i"ile i !l privi at't de +l'"d# !"c't +ietul $oui im-i acea ar ur% care precede i provoac% lacrimile) Ai tu u(eri# 9e"riO murmur% ea) Cl%ti"% di" cap# !"cerc'"d % .'m+ea c%# i r% pu" e@ Te !"eli# Aurore) A (o t o .i c'"d am vi at ceva (rumo # u" vi at't de (rumo # !"c't mi*a r%pit om"ul) 8ar "*a (o t dec't !"tr*o .i# i "u era dec't u" vi ) 7u"t trea.# "u mai per# am /urat %*mi !"depli"e c mi iu"ea) 7e apropie clipa c'"d via-a mea e va c2im+a) Acum u"t prea +%tr'"# dra&a mea copil%# % re!"cep o via-% "ou%) Prea +%tr'"5 repet% Aurore# care*i ar%t% di"-ii (rumoi !"tr*u" 2o2ot de r' i"cer) ,eterul $oui "u r'dea) $a v'r ta mea# ro ti el !"cetior# al-ii au o (amilie) Aurore deve"i pe dat% erioa %) Ai "*ai "imic di" toate a tea# 9e"ri# priete"e# "u m% ai dec't pe mi"e5 ,eterul $oui de c2i e &ura# dar vor+a i e opri pe +u.e) i plec% di" "ou privirea) Nu m% ai dec't pe mi"e# repet% Aurore) Ai ce u"t eu pe"tru ti"eO C" o+ tacol !" calea (ericirii5 0oi % o oprea c%# dar ea co"ti"u%@ Atii ce pu" veci"iiO pu" c%@ Asta nu-i nici fiica lui nici sora lui nici soia lui... ,ai pu"))) Aurore# o !"trerup e la r'"dul lui meterul $oui # de opt pre.ece a"i ai !" em"at toat% (ericirea mea) Eti &e"ero i !-i mul-ume c# murmur% t'"%ra (at%) R%ma er% o clip% t%cu-i) 7t'"/e"eala meterului $oui era vi.i+il%) Aurore rup e prima t%cerea) 9e"ri# pu e ea# "u tiu "imic de pre &'"durile i (aptele tale) Ai cu ce drept -i*a (ace u" reproO 8ar u"t tot timpul i"&ur% i tot timpul m% &'"de c la ti"e# u"icul meu priete") 7u"t i&ur% c% u"eori &2ice c) C'"d i"ima mi e tr'"&e# c'"d lacrimile !mi vi" !" oc2i# !mi pu"@ 8r !re&ena mea o femeie iu(it i-ar nveseli singurtatea. 8r mine casa lui ar fi mare i avut. 8r mine s-ar fi !utut arta oriunde fr masc. /enri faci mai mult dec$t s m iu(eti ca un !rinte (un. M res!eci i din cau&a mea tre(uie si nfr$ne&i elanul inimii.

1IR

Paul Fval F val Cocoatul


Cuvi"tele !i ieeau di" i"im% i# !"tr*adev%r# Aurore le &'"di e) 8ar (iicele Evei u"t diplomate !""% cute) Era doar o trata&em% pe"tru a ti) 8ar lovitura d%du &re) Aurore "u primi dec't ace t r% pu" calm@ Te !"eli# dra&% copil%) Privirea meterului $oui e pierdea !" &ol) Timpul trece# murmur% el) Apoi# pe "eateptate# ca i cum i*ar (i (o t cu "eputi"-% % e re-i"%@ C'"d "*ai % m% mai ve.i# !-i vei ami"ti de mi"e# AuroreO G+ra.ul (etei e (%cu &al+e" ca cear%) 8ac% meterul $oui ar (i ridicat oc2ii# ar (i v%.ut tot u(letul ei !" privirea p%tru".%toare pe care i*o aru"c%) Ai % m% p%r% eti di" "ouO &'"&avi ea) Nu# pu e meterul $oui cu &la "e i&ur Nu tiu))) Poate))) Te ro&5 Te ro&5 murmur% ea) Ai mil% de mi"e# 9e"ri5 8ac% pleci# ia*m% cu ti"e) Cum "u r% pu"dea "imic# ea relu% cu lacrimi !" oc2i@ Eti up%rat pe mi"e (ii"dc% am (o t prete"-ioa % i "edreapt%) G25 9e"ri# priete"ul meu# "u eu -i*am vor+it de pre lacrimile mele) N*am *o mai (ac# 9e"ri5 A cult%*m% i crede*m%) N*am *o mai (ac5 8oam"e5 Atiu +i"e c% am &reit) 7u"t (ericit% (ii"dc% te v%d !" (iecare .i) 9e"ri# "u*mi r% pu".iO 9e"ri# "u m% au.iO i !"tor e e capul) Cu u" &e t de copil# ea !i cupri" e &'tul pe"tru a*l (or-a % o privea c%) Gc2ii meterului $oui erau !"eca-i !" lacrimi) Aurore e l% % !" /o de pe cau" i e ae.% !" &e"u"c2i) 9e"ri# 9e"ri# .i e# ea# priete"ul meu dra&# tat%l meu# +ucuria ar (i "umai a ta dac% ai (i (ericit# dar vreau partea mea di" lacrimile tale5 9e"ri o tr'" e la piept cu o micare pli"% de patim%) 8ar +ra-ele i e de ti" er% pe "eateptate) 7u"tem doi "e+u"i# Aurore5 pu e el cu u" .'m+et amar i (or-at) 8ac% "e*ar vedea lumea5 Ce !" eam"% a taO A ta !" eam"%# replic% Aurore care "u re"u"-a at't de uor# a ta !" eam"% c% eti e&oi t i r%u !" a t%* ear%# 9e"ri) 8i" .iua c'"d mi*ai pu @ %u eti fiica mea te-ai sc5im(at mult) Hiua c'"d mi*ai cerut %*l iert pe marc2i.ul de C2aver"<O !mi ami"te c# Aurore# i te a"u"- c% marc2i.ul *a !"apoiat la Pari ) Nu pu e "imic# dar privirea ei "o+il% i +l'"d% ar%ta o mirare at't de mare !"c't 9e"ri !i muc% +u.a) i lu% m'"a i o %rut%# ca i cum ar (i vrut % plece) Ea !l re-i"u cu (or-a) R%m'i# .i e ea) 8ac% lucrurile mer& tot aa# !"tr*o +u"% .i "u m% vei mai &% i !" ca a ta) 0%d c% te ti"&2ere c i voi pleca) 8oam"e5 Nu tiu ce voi (ace# dar te voi eli+era de o povar% care devi"e prea &rea) Nu vei avea vreme# murmur% meterul $oui ) Pe"tru a m% p%r% i# Aurore# "*ai "evoie % (u&i) Gare vrei % m% &o"etiO exclam% +iata (at%# care e ridic%# de parc% ar (i primit o lovitur% puter"ic% !" piept) ,eterul $oui !i acoperi o+ra.ul cu m'i"ile) ,ai erau !"c% aproape u"ul de cel%lalt# Aurore# ae.at% pe o per"%# cu capul pe &e"u"c2ii meterului $oui ) Ceea ce mi*ar tre+ui % (iu (ericit%# c2iar (oarte (ericit%# 9e"ri# ar (i mai "imica toat%) ,i*am pierdut oare .'m+etul de at't de mult% vremeO Nu eram oare totdeau"a mul-umit% i ve el% c'"d aler&am !"ai"tea ta % te !"t'mpi"O 8e&etele meterului $oui !i "ete.eau p%rul +o&at care# la lumi"a l%mpii# c%p%ta e re(lexe de aur ar%miu) Poart%*te ca alt%dat%# co"ti"u% ea# "u*-i cer dec't a ta) 7%*mi pui c'"d eti (ericit# %*mi pui mai ale c'"d eti up%rat# ca % m% +ucur !mpreu"% cu ti"e# au c% tri te-ea ta % treac% !" i"ima mea) 9aide5 A ta te uurea.%) 8ac% ai (i avut o (iic%# 9e"ri# o (iic% pe care o iu+eai mult# aa te*ai (i purtat cu eaO

1I?

Paul Fval F val Cocoatul


G (iic%5 repet% meterul $oui # a c%rui (ru"te e !"tu"ec%) Atiu c% "u*-i u"t "imic# tiu# "u mi*o mai pu"e) ,eterul $oui !i trecu do ul palmei pe te (ru"te) Aurore# pu e el ca i cum "*ar (i au.it ultimele ei cuvi"te) Exi t% o via-% tr%lucitoare# o via-% de pl%ceri# de o"oruri# de +o&%-ie# via-a (erici-ilor di" acea t% lume) Tu "*ai de u"de o cu"oti) Ai de ce tre+uie *o cu"o cO 0reau *o cu"oti) Tre+uie) Ad%u&%# co+or'"d (%r% voia lui &la ul@ Poate va tre+ui % (aci o ale&ere) Pe"tru a ale&e# tre+uie % cu"oti))) 7e ridic%) 8e acum !"ai"te# expre ia o+ra.ului %u "o+il ar%ta o 2ot%r're "ecli"tit% i c2i+.uit%) E ultima ta .i de !"doial% i de "ecu"oatere# Aurore# ro ti el !"cetior# poate e ultima mea .i de ti"ere-e i de pera"-%5 9e"ri# !" "umele lui 8um"e.eu5 Explic%*te5 tri&% t'"%ra (at%) ,eterul $oui ridic% privirea pre cer) Am (%cut cum mi*a dictat co"tii"-a# murmur% el) Cel*de*7u m% vede) N*am "imic de a cu" ) Adio# Aurore# relu% el) Nu vei dormi deloc la "oapte))) Privete i &'"dete# co" ult%*-i mi"tea !"ai"tea i"imii) Nu vreau %*-i pu" "imic) 0reau ca emo-ia ta % (ie +ru c% i depli"%) 8ac% te*a preve"i# mi*ar (i team% c% ai ac-io"a di" e&oi m) Ami"tete*-i doar c%# oric't de tra"ii ar (i ave"turile pri" care vei trece !" acea t% "oapte# ele au ca ori&i"e voi"-a mea i ca cop i"tere ul t%u) 8ac% m% vei revedea cu !"t'r.iere# ai !"credere) 8e aproape au de departe# ve&2e. a upra ta) i %rut% m'"a i e !"drept% pre apartame"tul %u particular) "m%rmurit% i uluit%# Aurore !l urm%rea cu oc2ii) A/u"&'"d !" u ul c%rii# !"ai"te de a trece pra&ul# meterul $oui !i (%cu u" em" p%ri"te c di" cap i !i trimi e u" %rut)

Capitolul R Dou tinere

Aurore era i"&ur%) 8i cu-ia cu priete"ul ei 9e"ri e termi"a e !"tr*u" (el at't de "eprev%.ut# !"c't t%tea pe cau" uluit% i cu u(letul !"ce-oat) 6'"duri tul+uri e ame tecau !" de.ordi"e) G ardeau creierii) I"ima*i m'2"it% i /i&"it% e !"c2i e !" i"e) 7e tr%dui e % a(le) Provoca e o explica-ie c't putu e mai +i"e) Folo i e toate acele u+tilit%-i i"&e"ioa e de care "u e te lip it% o (emeie# c2iar i "epri2%"it%) Nu "umai c% explica-ia "u*i ati" e e copul# dar mai mult# ame"i"-are au (%&%duial%# !"ai"tea ei e de c2idea u" ori.o"t mi terio ) El !i pu e e@ %u vei dormi deloc la noa!te. Ai ad%u&a e@ :ric$t de stranii ar fi aventurile !rin care vei trece n aceast noa!te ele vor avea ca origine voina mea i ca sco! interesul tu. Ave"turi5 8e i&ur# via-a 2oi"ar% du % de Aurore (u e e p'"% acum pli"% de ave"turi) 8ar priete"ul ei purta e toat% r% pu"derea5 Priete"ul ei# t'"d ve"ic l'"&% ea# ca u" pa."ic vi&ile"t# ca u" ap%r%tor de %v'rit# o (erea p'"% i de paim%) " "oaptea a ta# ave"turile !i vor c2im+a a pectul) 0a tre+ui % le !"(ru"te i"&ur%) 8ar ce (el de ave"turiO Ai de ce ace te /um%t%-i de cuvi"teO Tre+uia % cu"oa c% o alt(el de via-% dec't aceea de p'"% acum@ o via-% tr%lucitoare# o via-% luxoa %# via-a celor mari i (erici-i) Pe"tru a ale&e# !i pu e e) F%r% !"doial%# % alea&% !"tre acea t% via-% "ecu"o cut% i via-a ei actual%) Ale&erea "u e te oare &ata (%cut%O Tre+uia % tie de ce parte a +ala"-ei e a(l% priete"ul ei# 9e"ri) Ideea c% poate !i va revedea mama !i tr%+%tu ca u" (ul&er tul+urarea) 7im-ea cum i e !"moaie &e"u"c2ii) 7%

1JU

Paul Fval F val Cocoatul


alea&%5 Pe"tru prima oar% e "%tea !" ea ('ietoarea !"tre+are@ dac% mama ei era de o parte a +ala"-ei i 9e"ri de cealalt%O))) E cu "eputi"-%5 exclam% ea# re pi"&'"d cu toat% (or-a ace t &'"d) 8um"e.eu "u poate % vad% a ta) 8e c2i e pu-i" perdelele de la (erea tr% i e re.em% !" coate de +alco" pe"tru a*i r%cori (ru"tea !" (l%c%ri) Pe trad% era mare (or(ot%) ,ul-imea e !"&r%m%dea !" /urul i"tr%rii de la Palai *Ro<al pe"tru a vedea trec'"d i"vita-ii) $itierele i patatele !"cepu er% % o ea c% i !i (%ceau drum !"tre dou% r'"duri de curioi) $a !"ceput# Aurore "u d%du mare ate"-ie la toate a tea) Ce o i"tere a (or(ota i .&omotul5 8ar v%.u trec'"d# !"tr*o lectic%# dou% (emei &%tite pe"tru er+are@ o mam% i (iica ei) Gc2ii i e umplur% de lacrimi# apoi (u cupri" % de u" (el de ame-eal%) 8ac% era mama meaO &'"di ea) Era po i+il# era pro+a+il) Privi apoi cu mai mult% ate"-ie tot ce e putea vedea di" ple"dorile er+%rii) 62icea dup% .idurile palatului mi"u"%-ii i mai mari) G dori"-% va&% deve"i tot mai vie i o !"v%lui pe de*a*"tre&ul) $e i"vidia pe (etele ple"did !m+r%cate# care aveau perle !" /urul &'tului# alte perle i (lori !" p%r# "u pe"tru (lorile lor# "u pe"tru (lori# "u pe"tru perle# "u pe"tru podoa+e# ci (ii"dc% edeau l'"&% mamele lor) Apoi "u mai vru % vad% "imic c%ci toate ace te +ucurii !i /i&"eau tri te-ea) 7tri&%tele de (ericire# lumea care e a&it%# tumultul# r' etele# clipirile# ecourile orc2e trei care c'"t% !" dep%rtare# toate o ap% au) i a cu" e capul !"(ier+'"tat !" m'i"i) " +uc%t%rie# Fea"*,arie 3erric2o" !"depli"ea pe l'"&% Fra"\oi e# +u"ica lui# rolul arpelui i pititor) N*a avut de p%lat multe va e# lav% 8om"ului5 Aurore i meterul $oui "u (olo i er% (iecare dec't o i"&ur% (ar(urie) " c2im+# m'"carea (u e e !m+elu&at% la +uc%t%rie) Fra"\oi e i 3erric2o" m'"ca er%# ei doi# pe"tru patru) Cu toate a tea# .i e Fea"*,arie# o % m% duc p'"% la cap%tul tr%.ii % prive c) Coa"a 3ala2ault .ice c% acolo* toate mi"u"ile di" +a mele cu .'"e i di" le&e"de) Tare am c2e( % aru"c o privire) 7% "u lip eti mult# +%ie-a# morm%i +u"ica) Era o (ii"-% la+%# !" ciuda (aptului c% avea o voce pro(u"d%# de +a ) 3erric2o" !i lu% .+orul) Cumetrele 6uic2ard# 3ala2ault# ,ori" i celelalte !l primir% cu +ucurie di" clipa c'"d pu e piciorul pe caldar'mul murdar al tr%.ii C2a"tre) Fra"\oi e iei !" ua +uc%t%riei i privi !" camera Aurorei) Ia te uit%5 &'"di ea) A i plecat5 3ietul !"&era# e mereu i"&ur%5 7e &'"di % e duc% %*i -i"% de ur't ti"erei t%p'"e# dar !" aceeai clip% Fea"*,arie e !"apoie) 3u"ico5 exclam% el) $ampioa"e# pa"&lici# (eli"are# olda-i c%lare# (emei pli"e de diama"te# !"c't cele !m+r%cate doar !" ati" -e ut cu (ir u"t de +ile5 0i"o % ve.i# +u"ico5 3%tr'"a ridic% di" umeri) Pu-i" !mi pa %# .i e ea) A25 3u"ico# vi"o "umai p'"% la col-ul tr%.ii) Coa"a 3ala2ault le tie "umele i pu"e pove tea tuturor e"iorilor i tuturor doam"elor care trec) E tra"ic de educativ5 0i"o % ve.i# doar o clip%# c't dai o (u&% p'"%*" col-ul tr%.ii) Ai ci"e va p%.i ca aO))) "tre+% +%tr'"a Fra"\oi e pu-i" i pitit%) 7u"tem la .ece pai) G % ve&2em a upra uii) 0i"o# +u"ico# vi"o5 G cupri" e de mi/loc i o du e cu el) Ca r%ma e de c2i %) Erau la .ece pai) 8ar cumetrele 3ala2ault# 6uic2ard# 8ura"d# ,ori" i celelalte erau "ite (emei &ro.ave) 8i" clipa c'"d pu er% m'"a pe Fra"\oi e "u*i mai d%dur% drumul) A ta i"tra oare !" pla"urile mi terioa e ale meterului $oui O Ne !"&%duim % avem !"doieli)

1J1

Paul Fval F val Cocoatul


8roaia de cumetre care*l c%rau pe Fea"*,arie 3erric2o" c%tre pia-a Palai *Ro<al# lumi"at% or+itor# trecu de i&ur pe u+ (erea tra Aurorei# dar ea "u v%.u "imic) 0i area !" care e cu(u"da e o !"dep%rta de realitate) Nici o priete"%5 !i pu"ea ea) Nici u" u(let c%ruia %*i ceri (at5 Au.i !" patele ei u" .&omot uor# care ve"ea di" dormitor) 7e !"toar e iute) Apoi coa e u" -ip%t de paim%# care primi drept r% pu" u" 2o2ot de r' ve el) " (a-a ei e a(la o (emeie !m+r%cat% !"tr*u" domi"o de ati" ro.# ma cat% i coa(at% pe"tru +al) 8om"ioara AuroreO .i e ea cu o revere"-% ceremo"ioa %) Gare vi e.O tri&% Aurore) 0ocea a ta5))) 8e u+ ma c%# o+ra.ul ve el al do"ei Cru. ap%ru pri"tre vola"e i da"tele (i"e) Flor5 exclam% Aurore) E oare cu puti"-%O Eti c2iar tuO 6ra-ioa % i .velt% ca o il(id%# do"a Cru. ve"i pre ea cu +ra-ele de c2i e) 7e %rutar% uor i repede# cum (ac toate (etele) A-i v%.ut vreodat% doi porum+ei lovi"du* e cu ciocul !" /oac%O Eu care tocmai m% pl'"&eam c% "*am l'"&% mi"e "ici o priete"%5 .i e Aurore) Flor# mica mea Flor# c't de (ericit% u"t % te v%d) Apoi# cupri" % de u" crupul u+it# ad%u&%@ 8ar ci"e te*a l% at % i"triO Nu am voie % prime c pe "ime"i) Nu ai voieO repet% do"a Cru. cu aer %&al"ic) 7u"t ru&at%# dac% pre(eri# .i e Aurore roi"d) Iat% ceea ce e c2eam% o tem"i-% +i"e p%.it%# exclam% Flor) Ca dat% !" l%turi i "ime"i care % .ic%@ tai5 Aurore i"tr% repede !" ala /oa %) "tr*adev%r# "u era "ime"i i am'"dou% ca"aturile uii erau de c2i e) G tri&% pe Fra"\oi e# !l tri&% pe Fea"*,arie) Nici u" r% pu" ) Atim u"de e a(lau !" ace t mome"t Fea"*,arie i Fra"\oi e) 8ar Aurore 2a+ar "*avea de "imic) 8up% plecarea ciudat% a meterului $oui # care o preve"i e c% "oaptea va (i pli"% de ave"turi +i.are# "u e &'"di dec't@ F%r% !"doial% c% a vrut % (ie aa) "c2i e ua "umai cu .%vorul i e !"apoie la do"a Cru.# oare (%cea &ra-ii !" (a-a o&li".ii) 7% te prive c !" ti2"%5 .i e ea) 0ai5 8oam"e# c't de mare i (rumoa % te*ai (%cut5 Ai tu la (el5 r% pu" e prompt Aurore) 7e co"templare am'"dou% cu o admira-ie voioa %) Ce*i cu co tumul % taO relu% Aurore) Toaleta mea de +al# (rumoa o# r% pu" e do"a Cru. cu u" aer pu-i" !"(umurat) Te pricepiO E dr%&u-%O ,i"u"at%5 r% pu" e Aurore) "dep%rt% domi"oul pe"tru a l% a % e vad% (u ta i cor a/ul) ,i"u"at%5 repet% ea) E (oarte cump%) Cred c% &2ice c) Ai ve"it % /oci o comedie# mica mea FlorO Ei# a5 exclam% do"a Cru.) Eu# % /oc o comedie5 ,% duc la +al# a ta*i tot) $a care +alO Nu*i dec't u" i"&ur +al a t%* ear%) $a +alul re&e"tuluiO 8oam"e5 8a# la +alul re&e"tului# prea(rumoa a mea) 7u"t ateptat% la Palai *Ro<al pe"tru a (i pur i implu pre.e"tat% alte-ei* ale re&ale de c%tre pri"-e a Palati"%# mama lui# mititico) Aurore c% c% oc2ii mari) Te mir%O co"ti"u% do"a Cru. d'"d la o parte cu piciorul tre"a roc2iei de recep-ie) 8e ce te mir%O 8e (apt# i pe mi"e m% mir%) Poveti# mititico# poveti "e"um%rate) Plou% cu) poveti# am % -i le pu") 8ar cum ai a(lat u"de locuie cO !"tre+% Aurore) Atiam) Aveam permi iu"ea % te v%d# c%ci i eu am u" t%p'"))) Eu "*am t%p'"# o !"trerup e Aurore cu u" &e t m'"dru)

1JB

Paul Fval F val Cocoatul


8ac% vrei# o clav%# dar o clav% care coma"d%) Tre+uia % vi" m'i"e dimi"ea-%# dar mi*am .i @ ,$t a vrea s-i fac o vi&it micuei mele Aurore) ,% mai iu+etiO $a "e+u"ie5 8ar la %*m% %*-i i tori e c prima pove te) Ai dup% a ta# alta) Ti*am pu doar c% plou% cu poveti) Eu# care "*am pu piciorul pe trad% de la o irea mea# tre+uia %*mi &% e c drumul !" ace t ime" Pari "ecu"o cut# de la +i erica 7ai"t*,a&loire p'"% aici) 3i erica 7ai"t*,a&loire5 !"trerup e Aurore) $ocuieti pri" p%r-ile aceleaO 8a# am colivia mea# cum i tu o ai pe a ta# dr%&u-% pa %re) Numai c% a mea e mult mai (rumoa %) $a&ardPre al meu (ace lucrurile mai +i"e) 7 t5 .i e Aurore pu"'"d de&etul pe +u.e) 3i"e# +i"e5 0%d c% tot mai locuim !" -ara mi terelor) 8eci# eram de tul de !"curcat%# c'"d aud o uoar% +%taie la ua mea) I"tr% ci"eva !"ai"te de a m% (i putut duce % de c2id) Era u" omule- (oarte "e&ru# (oarte ur't# (oarte pocit) ,% alut% p'"% la p%m'"t# !i r% pu"d la alut (%r% % r'd i ocot c% m*am purtat (rumo ) mi .i e@ 1ac domnioara (inevoiete s m urme&e o voi conduce acolo unde dorete s mearg... C" cocoatO .i e Aurore# care vi a) 8a# u" cocoat) Tu l*ai trimi O Nu# "u eu) l cu"otiO Nu i*am vor+it "iciodat%) Pe cuv'"tul meu# "u co e em "ici o vor+% di" care ci"eva ar (i putut ti c% voiam % (ac a.i# vi.ita proiectat% pe"tru m'i"e dimi"ea-%) 7u"t "ec%/it% c% o cu"oti pe pocita"ia aia# (ii"dc% a (i vrut %*l ocot p'"% la cap%t ca pe o (ii"-% upra"atural%) 8ealtmi"teri# tre+uie % (ie pu-i" vr%/itor# dac% a putut !"ela vi&ile"-a cer+erilor mei) F%r% %*mi dau i(o e# cumpa mea# u"t p%.it% mai tra"ic dec't ti"e))) Atii c% u"t cura/oa %) Propu"erea piticului mi*a .&'"d%rit pa iu"ea pe"tru ave"turi) Am acceptat (%r% % ov%i) ,% alut% a doua oar% i mai re pectuo # de c2i e o mic% u%# "ecu"o cut% de mi"e# c2iar !" camera mea# !-i dai eamaO Apoi m% co"du e pri" "ite culoare de care "ici "u +%"uiam) Ieim (%r% % (im v%.u-i) " trad% atepta o tr% ur% luxoa %) mi d% m'"a pe"tru a m% urca) " tr% ur% e poart% ca u" adev%rat dom") Co+or'm am'"doi la ua ta# tr% ura pleac% !" &alop# urc treptele i# c'"d % m% !"torc pe"tru a*i mul-umi# ia*l de u"de "u*i5 Aurore a culta totul di trat%) E el# murmur%# el tre+uie % (ie) Ce puiO !"tre+% do"a Cru.) Nimic))) 8ar u+ ce pretext vei (i pre.e"tat% re&e"tului# Flor# dra&a mea &ita"%O 8o"a Cru. !i -u&uie +u.ele) 3u"a mea priete"%# r% pu" e ea i" tal'"du* e !"tr*u" (otoliu# "u mai exi t% "ici o &ita"%# "*a exi tat "iciodat% o &ita"%# e o 2imer%# o ilu.ie# o mi"ciu"%# u" vi ) 7u"t "o+ila (iic% a u"ei pri"-e e# -i*o pu" pe leau) TuO .i e Aurore uluit%) P%i# ci"e oareO r% pu" e do"a Cru.) 8oar "*oi (i tuO 0e.i tu# dra&a mea (rumoa %# "umai -i&a"ii (ac a eme"ea tre+uri) I"tr% !" palate pe coul de o+%# la ore c'"d (ocul e ti" # terpele c c'teva o+iecte de pre- i "u uit% "iciodat% % ia cu ei lea&%"ul u"de doarme t'"%ra mote"itoare) 7u"t mote"itoarea (urat% de -i&a"i))) Cea mai +o&at% mote"itoare di" Europa# dup% cum mi *a dat a !"-ele&e) Nu e tia dac% !i +%tea /oc au dac% vor+ea erio ) Poate c% "u o tia "ici ea !" %i) 0olu+ilitatea !i colora (rumo o+ra/ii cam tuciurii) Gc2ii# mai "e&ri ca moala# clipeau de i"teli&e"-% i de !"dr%."eal%) Aurore a culta cu &ura c% cat%) Pe o+ra.ul ei (ermec%tor e .u&r%vea "aivitate credul%# iar pl%cerea pe care o re im-ea pe"tru (ericirea priete"ei i e citea limpede !" oc2i) "c'"t%tor5 .i e ea) Ai cum te "umeti# Flor5

1JI

Paul Fval F val Cocoatul


8o"a Cru. !i ara"/a cutele roc2iei i r% pu" e cu di ti"c-ie@ 8om"ioara de Never ) Never 5 exclam% Aurore) C"ul di"tre cele mai de eam% "ume di" Fra"-a) 0ai5 8a# priete"%) 7e pare c% u"tem pu-i" veri cu ma/e tatea a) 8ar cumO))) A25 CumO CumO tri&% do"a Cru. l% '"d +ru c la o parte aerele ei "o+ile pe"tru a reve"i la ve elia "e+u"atic%# care*i ve"ea mai +i"e) Iat% ce "u tiu) Nu mi *a (%cut o"oarea de a mi e pu"e &e"ealo&ia) C'"d !"tre+# mi e r% pu"de@ 7 t))) 7e pare c% am duma"i) Grice m%re-ie duce la &elo.ie) Nu tiu "imic# dar pu-i" !mi pa %) ,% la !" voia oartei cu o li"ite de %v'rit%) Aurore# care p%rea % medite.e de c'teva mi"ute# o !"trerup e i pu e pe "eateptate@ Flor# ce*ai .ice dac% a ti mai mult dec't ti"e de pre propria ta pove teO Pe cuv'"tul meu# micu-% Aurore# a ta "u m*ar mira) Nimic "u m% mai mir% acum) 8ar# dac%*mi tii pove tea# -i"e*o pe"tru ti"e) Tutorele meu tre+uie % mi*o pu"% !" am%"u"-ime a t%* ear%) Tutorele i priete"ul meu e te dom"ul pri"- de 6o".a&ue) 6o".a&ue5 repet% tre %ri"d Aurore) Ce aiO pu e do"a Cru.) Ai .i 6o".a&ueO Am .i 6o".a&ue# pri"-ul de 6o".a&ue# acela care !mi ap%r% drepturile# o-ul duce ei de Never # mama mea) A25 (%cu Aurore# 6o".a&ue e te o-ul duce eiO i ami"tea de vi.it% la rui"ele ca telului Ca<lu ) 8rama "octur"% !i ap%rea !" (a-%) Per o"a/ele "ecu"o cute ieri aveau a.i u" "ume) Copilul de pre care vor+i e 2a"&i-a di" Tarride # copilul care dormea !" timpul acelei +%t%lii !"&ro.itoare era Flor) 8ar uci&aulO))) $a ce te &'"detiO !"tre+% do"a Cru.) ,% &'"de c la "umele de 6o".a&ue# r% pu" e Aurore) 8e ceO "ai"te de a*-i pu"e# vreau % tiu dac% !l iu+eti) Cu modera-ie# replic% do"a Cru.) $*a (i putut iu+i# dar "*a vrut) Aurore t%cea mai departe) 9aide# vor+ete5 tri&% (o ta &ita"%# care +%tu di" picior cu "er%+dare) 8ac% l*ai iu+i))) vru % pu"% Aurore) 0or+ete# !-i pu"5 Fii"dc% e te tutorele t%u# o-ul mamei tale))) Caram+a5 +le tem% pe leau aa .i a dom"ioar% de Never ) Gare tre+uie %*-i pu" totulO ,i*am v%.ut mama5 G re pect (oarte mult# c2iar o iu+e c# (ii"dc% a u(erit mult) 8ar# la vederea ei# i"ima "u mi*a +%tut mai repede# +ra-ele "u mi *au de c2i (%r% voia mea) A25 0e.i tu# Aurore# e !"trerup e ea !"tr*u" verita+il ela" de pa iu"e# mi e pare c% tre+uie % mori de (ericire c'"d eti !" (a-a mamei tale) Ai mie mi e pare la (el# .i e Aurore) Ei +i"e# am r%ma de piatr%# prea "ep% %toare) 8ac% e vor+a de 6o".a&ue# vor+ete# "u*-i (ie team% de "imic) Nu*-i (ie team% de "imic i vor+ete c2iar dac% e te vor+a de doam"a de Never ) Nu e vor+a dec't de pre 6o".a&ue# replic% Aurore) " ami"tirile mele# ace t "ume de 6o".a&ue e te ame tecat !" toate paimele mele de copil# !" toate "eli"itile de (at% t'"%r%) Am au.it pe"tru prima oar% ace t "ume de 6o".a&ue c'"d priete"ul meu 9e"ri i*a ri cat via-a pe"tru a m% alva) $*am mai au.it c'"d am (o t ataca-i !"tr*o (erm% !" /urul Pamplo"ei) Ai acelai "ume mi*a i.+it urec2ile pe"tru a treia oar% !" "oaptea c'"d ai (%cut vr%/i pe"tru a adormi pa."icii de l'"&% cortul taro telui -i&a"ilor)

1JJ

Paul Fval F val Cocoatul


$a ,adrid# di" "ou 6o".a&ue) $a ca telul Ca<lu # acelai 6o".a&ue5 Acum era r'"dul do"ei Cru. % cad% pe &'"duri) Ti*a pu vreodat% do" $ui.# (rumo ul t%u Ci"celador# c% erai (iica u"ei doam"e de "eamO !"tre+% ea pe "eateptate) Niciodat%# r% pu" e Aurore# i totui o cred) Pe cuv'"tul meu# tri&% (o ta &ita"%# "u*mi place % m% &'"de c prea mult# mica mea Aurore) Am multe idei !" cap# dar u"t "eclare i "u vor deloc % ia %) 8up% p%rerea mea# -i *ar potrivi mai +i"e -ie^dec't mie % (ii o dom"ioar% di" lumea mare) 8ar mai u"t de p%rere c% "u tre+uie %*-i torci creierul ca % &2iceti e"i&mele) Cu toate c% u"t creti"%# mi*am p% trat acea parte +u"% a credi"-ei tr%moilor mei# a p%ri"-ilor care m*au 2r%"it@ % iei lucrurile aa cum u"t# eve"ime"tele aa cum vi" i % te co" ole.i de toate pu"'"d@ A ta*i oarta5 8e exemplu# u" lucru pe care "u*l pot admite e te c% dom"ul de 6o".a&ue ar (i u" t'l2ar de drumul mare i u" uci&a) E prea +i"e cre cut % (ac% aa ceva) Pot %*-i pu" c% u"t mul-i 6o".a&ue !" Italia# mul-i adev%ra-i i (ortui-i "eadev%ra-i) 8e i&ur c% al t%u e u" (al 6o".a&ue) Am %*-i pu" !" plu c% dac% dom"ul pri"- de 6o".a&ue ar (i pri&o"itorul t%u# meterul $oui "u te*ar (i adu tocmai la Pari # u"de pri"-ul de 6o".a&ue !i are reedi"-a i e cu"o cut de toat% lumea) Ai c'"d te &'"deti# .i e Aurore# c'te m% uri de precau-ie ia5 N*am voie % ie # "ici m%car % m% ar%t la (erea tr%) E25 (%cu do"a Cru.) E &elo 5 G5 Flor5 murmur% Aurore cu repro) 8o"a Cru. (%cu o piruet%# apoi i e ivi pe +u.e .'m+etul cel mai mec2er) Nu voi (i pri"-e % dec't pe te dou% ore# pu e ea# aa c% mai pot vor+i de c2i ) 8a# (rumo ul t%u mi terio # meterul t%u $oui # $a&ardPre al t%u# cavalerul t%u r%t%citor# re&ele t%u# 8um"e.eul t%u# e &elo ) E25 Fir*ar % (ie5 Cum e .ice la Curte# doar meri-i o te"eala5 Flor5 Flor5 repet% Aurore) 6elo # &elo # &elo # (rumoa a mea5 7u"t i&ur% c% "u dom"ul de 6o".a&ue v*a &o"it di" ,adrid) Eu# care u"t u" pic vr%/itoare# pot pu"e# timat% dom"ioar%# c% !"dr%&o ti-ii e iau la !"trecere !" ce privete &elo.ia5 Aurore e (%cu roie ca o cirea%) Gric't de vr%/itoare era do"a Cru. "ici "u +%"uia c't de direct lovi e) G privea pe Aurore care "u !"dr%."ea % ridice oc2ii) Cite# .i e ea %rut'"d*o pe (ru"te# uite*o roie de or&oliu i de pl%cere5 E (ericit% c% ci"eva e &elo pe ea) E tot at't de (rumo ca u" a truO Ai m'"druO Ai mai dulce ca u" copilO 9aide# pu"e*mi) 7pu"e*mi !"cet# la urec2e# m%rturi ete@ !l iu+eti5 8e ce !"cetO .i e Aurore ridic'"du* e) 7pu"e u i tare# dac% vrei) G pu" cu &la tare@ !l iu+e c) 7% (ie !"tr*u" cea +u"5 Ai pu *o di" i"im%5 Te !m+r%-ie. pe"tru i"ceritatea ta) Ai# relu% ea pripo"i"du*i privirea p%tru".%toare a upra priete"ei# eti (ericit%O 3i"e!"-ele ) Cu adev%rat (ericit%O Fii"dc% e aici# cu mi"e) ,i"u"at5 exclam% &ita"a) Apoi ad%u&%# aru"c'"d de /ur !mpre/ur o privire de tul de di pre-uitoare@ Po+re dic2a# dic2a dulce5 E u" prover+ pa"iol di" care autorii "otri de vodeviluri au co (aimoa a axiom%@ G coli+% i i"ima lui) 8up% ce privi totul# do"a Cru. .i e@ 8ra&o tea "u*i de pri o aici) Ca a e ur't%# trada !"tu"ecat%# mo+ilele ori+ile) Atiu +i"e# micu-o# c% !mi vei r% pu"de di" o+li&a-ie@ C" palat (%r% el))) Am %*-i dau u" alt r% pu" # !"trerup e Aurore) 8ac% voiam u" palat# "u aveam de pu dec't u" cuv'"t) A5 Aa e)

1JN

Paul Fval F val Cocoatul


A deve"it oare at't de +o&atO A (o t de a/u" % r'v"e c ceva ca %*mi !mpli"ea c% pe dat% dori"-a) $a drept vor+i"d# murmur% do"a Cru. care "u mai r'dea# +%r+atul % ta "u eam%"% cu ceilal-i) Exi t% !" el ceva tra"iu i uperior) Nu mi*am plecat "iciodat% oc2ii dec't !" (a-a lui) Tu "u tii# dar exi t% vr%/itori# de&ea+a "ea&% u"ii) Ai cred c% $a&ardPre al t%u e te u" vr%/itor) Era cu adev%rat erioa %) Ce "e+u"ie5 exclam% Aurore) Am v%.ut multe5 ro ti cu &ravitate &ita"%) 0reau % am co"tii"-a !mp%cat%) 8orete ceva i &'"dete*te la el) Aurore !"cepu % r'd%) 8o"a Cru. e ae.% l'"&% ea) F%*mi pl%cerea# mica mea Aurore# .i e ea cu &la m'"&'ietor) Nu e &reu# ai % ve.i5 0or+eti erio O .i e mirat% Aurore) 8o"a Cru. !i apropie &ura de urec2ea Aurorei i murmur%@ Iu+eam pe ci"eva# eram "e+u"% dup% el) "tr*o .i# mi*a pu m'"a pe (ru"te pu"'"du*mi@ 8lor acela nu te !oate iu(i. 9i m-am tmduit. *e&i (ine c e vrjitor. Ai ci"e era cel pe care*l iu+eaiO !"tre+% Aurore al+i"du* e la (a-%) 8o"a Cru. !i l% % capul pe um%rul ei) Nu coa e "ici o vor+%) El era5 exclam% Aurore cu "e pu % &roa.%) 7u"t i&ur% c% el era5

Capitolul ? Cele trei dorine

8o"a Cru. avea oc2ii ume.i) Trupul Aurorei era cuturat de tremur# ca de (ri&uri) Am'"dou% erau (rumoa e i dr%&%lae) Felul lor o+i"uit de a (i acum e c2im+a e@ do"a Cru.# de o+icei impetuoa % i !"dr%."ea-%# deve"i e mela"colic% i +l'"d%4 (ul&ere de patim% i &elo.ie -'"eau di" oc2ii Aurorei) Tu# rivala mea5 murmur% ea) 8o"a Cru. o atra e pre i"e# !" ciuda !mpotrivirii celeilalte# i o !m+r%-i%) Te iu+ete# .i e ea cu &la optit) Te iu+ete i "u te va iu+i dec't pe ti"e) 8ar tuO EuO Eu m*am vi"decat5 Pot privi .'m+i"d# (%r% ur%# cu +ucurie# ta"dre-ea ce v% lea&%) 0e.i +i"e c% $a&ardPre al t%u e te vr%/itor5 Nu m% mi"-iO !"tre+% Aurore) 8o"a Cru. !i du e m'"a la i"im%) 8ac% va tre+ui# !mi dau i '"&ele pe"tru (ericirea voa tr%# .i e ea cu (ru"tea u i cu oc2ii lar& de c2ii) Aurore i e aru"c% de &'t) 8ar vreau o dovad%5 tri&% do"a Cru.) Nu m% re(u.a# Aurore5 8orete*-i ceva# te ro&5 Nu*mi dore c "imic) CumO N*ai "ici o dori"-%) Nici u"a) 8o"a Cru. o ridic% cu (or-a i o du e la (erea tr%) Palai *Ro<al tr%lucea) 7u+ peri til e vedea cur&'"d ca u" uvoi de (emei tr%lucitoare i &%tite) Nu doreti "ici m%car % mer&i la +alul re&e"tuluiO .i e pe "eateptate do"a Cru.) EuO +'i&ui Aurore# al c%rei piept e .+%tea u+ roc2ie) Nu mi"-i5 8e ce*a mi"-iO

1J>

Paul Fval F val Cocoatul


3i"e5 Ci"e "u vor+ete# e !"voiete) " eam"% c% doreti % mer&i la +alul re&e"tului) 3%tu di" palme# "um%r'"d@ C"u) 8ar# e !mpotrivi Aurore# care i"tra e r'.'"d !" /ocul priete"iei# "*am "imic# "ici roc2ii# "ici +i/uterii# "ici &%teli))) 8oi5 .i e do"a Cru.# care +%tu di" m'i"i pe"tru a doua oar%) 8oreti +i/uterii# roc2ii# &%teliO F% +i"e i &'"dete*te la el) F%r% a ta# "u*i "imic de (%cut5 "cetul cu !"cetul# &ita"a deve"ea mai erioa %) Gc2ii ei (rumoi# mari i "e&ri# "u mai aveau acea privire i&ur%) "c'"t%toarea copil% credea !" vr%/itorii) i era (ric%# dar avea voi"-%# iar curio.itatea !i +iruia paima) 7pu"e a treia dori"-%# .i e ea co+or'"d &la ul (%r% voie) 8ar "u vreau cu "ici u" c2ip % mer& la +al5 tri&% Aurore) 7% !"cet%m /ocul5 CumO i" i"u% do""a Cru.) C2iar dac*ai (i i&ur% c%*l vei !"t'l"iO Pe 9e"riO 8a# pe 9e"ri al t%u# ta"dru i &ala"t# care te va &% i mai (rumoa % !" vemi"tele !mpodo+ite cu +rilia"te) 8ac%*i aa# .i e Aurore plec'"du*i oc2ii# cred c% m*a duce cu pl%cere) Trei5 tri&% &ita"a# care*i lovi cu .&omot m'i"ile u"a de cealalt%) Era &ata % cad% pe pate) Ca %lii /oa e e de c2i e cu .&omot i 3erric2o"# repe.i"du* e &'('i"d# tri&% di" pra&@ Iat% "ite .or.oa"e i (ara(a t'curi adu e pe"tru dom"ioara "oa tr%) 7u"t pe te dou%.eci de cutii) Roc2ii# da"tele# (lori I"tra-i# i"tra-i) Aicea ade dom"ul cavaler de $a&ardPre) Ne"orocitule5 exclam% Aurore periat%) Nu v% (ie team%# tim ce (acem# replic% Fea"*,arie cu u" aer de !"(umurare) Fo cu mi terul5 Hv'rlim ma ca# ei# drace5 8ar cum % pove tim urpri.a do"ei Cru.O !l c2ema e pe diavol i# docil# diavolul !i r% pu"dea la apel i "u e l% a e ateptat) Fata a ta (rumoa % era pu-i" cam ceptic%) To-i cepticii u"t uper ti-ioi) 0% ami"ti-i# do"a Cru. !i petrecu e copil%ria u+ cortul u"or -i&a"i "oma.i) Acum e a(la !" -ara mi"u"ilor) 7t%tea cu &ura c% cat% i cu oc2ii 2ol+a-i) Ci"ci au a e (e-e i"trar% pe ua %lii /oa e# urmate de tot at'-ia +%r+a-i care aduceau pac2ete i cutii) 8o"a Cru. e !"tre+a dac% !" ace te cutii i pac2ete e &% e c adev%rate podoa+e (emeieti# au doar (ru".e u cate) Aurore "u*i putu opri u" .'m+et v%.'"d mutra r%v%it% a priete"ei) EiO .i e ea) E u" vr%/itor# +'i&ui &ita"a) Nu m% !"doiam5 I"tra-i dom"ilor# i"tra-i dom"ioarelor# tri&a !" acelai timp 3erric2o") 7% i"tre toat% lumea) Acum# aici e ca a +u"ului 8um"e.eu) ,% duc *o c2em pe cum%tr% 3ala2ault# care e (oarte curioa % % vad% cum e la "oi) Niciodat% "*am +%ut ceva mai +u" dec't lic2iorul ei de a"&elic%) I"tra-i# dom"ioarelor# i"tra-i# dom"ilor5 8om"ii i dom"ioarele "ici "u doreau altceva) Flor%re e# +rode.e i croitore e ae.ar% cutiile pe ma a mare di" mi/locul %lii /oa e) " patele (ur"i.orilor de am+e exe ve"ea u" pa/# care "u purta !" em"ele ca ei u"de lu/ea) 7e du e drept la Aurore# pe care o alut% cu mult re pect !"ai"te de a*i !"m'"a u" plic ele&a"t# cu "ururi de m%ta e) 7e !"cli"% di" "ou i iei) Ateapt% cel pu-i" r% pu" ul# .i e 3erric2o" aler&'"d dup% el) 8ar pa/ul i a/u" e e la col-ul tr%.ii) 3erric2o" !l v%.u vor+i"d cu u" &e"tilom !"(%urat !"tr*o ma"tie) 3erric2o" "u*l cu"otea pe &e"tilom) Ace ta di" urm% !"tre+% pe pa/@ 7*a (%cutO Ai# !" urma r% pu" ului a(irmativ# ad%u&%@

1JQ

Paul Fval F val Cocoatul


C"de i*ai l% at pe oame"ii "otriO Aici# aproape# !" trada Pierre*$e cot) E i litiera acoloO 7u"t dou%) 8e ceO !"tre+% mirat &e"tilomul) Poala ma"tiei care*i acoperea o parte di" o+ra. e mic%) Am putut recu"oate +%r+ia palid% i a cu-it% a +u"ului dom" de Pe<rolle ) Pa/ul r% pu" e@ Nu tiu# dar u"t dou% litiere) E o "e!"-ele&ere# (%r% !"doial%# &'"di Pe<rolle ) Ar (i vrut % aru"ce o privire pri" ua ca ei lui $a&ardPre# dar# dup% o clip% de &'"dire# re"u"-%) 8ac% m*ar vedea# totul ar (i pierdut# murmur% el) Te vei !"apoia la palat !" &oa"a mare# .i e pa/ului) Ai !"-ele O " &oa"% mare5 i vei &% i la palat pe cei doi vite/i care au .%cut toat% .iua la +uc%t%rie) ,ae trul Cocarda e i priete"ul lui# Pa epoilO "tocmai) $e vei pu"e@ Lucrul e gata !regtit nu v mai rm$ne dec$t s v ducei... Ai au.it ro ti"du* e "umele &e"tilomului c%ruia !i apar-i"e ca aO 8a# dom"ul de $a&ardPre) 7% "u cumva % repe-i ace t "ume5 8ac% te !"trea+%# le vei pu"e c% !" ca % u"t doar (emei) i aduc !"coaceO P'"% la col-# de u"de le vei ar%ta ua) Pa/ul plec% !" &oa"%) Acoperi"du*i di" "ou o+ra.ul cu ma"tia# dom"ul de Pe<rolle e pierdu !" mul-ime) " ca %# Aurore de (%cea plicul adu de pa/) E cri ul lui5 exclam% ea) Ai# iat% o i"vita-ie a em%"%toare cu a mea# ad%u&a do"a Cru.# care "u a/u" e e !"c% la cap%tul urpri.elor) 8r%cuorul "*a uitat "imic) R% uci i"vita-ia !"tre de&ete) Carto"ul# !"c%rcat cu vi"iete ele&a"t de e"ate# repre.e"t'"d amorai dolo(a"i# tru&uri i &2irla"de de tra"da(iri# "*avea "imic dr%ce c) Aurore citea &'"di"du* e la a ta) ,i iva era a t(el co"ceput%@ ,o!il drag toate aceste !odoa(e sunt trimise de mine. Am vrut s-i fac o sur!ri&. 8-te frumoas. : litier i doi lac5ei vor veni din !artea mea s te conduc la (al unde te voi ate!ta. /4%R# 14 LA2AR1;R4 Aurore trecu cri oarea do"ei Cru.# care*i (rec% oc2ii !"ai"te de a citi# (ii"dc% pe"tru o clip% i e !"tu"eca e vederea) Ai cre.i !" a taO !"tre+% ea dup% ce citi) Cred# r% pu" e Aurore) Am motivele mele % cred) H'm+ea cu u" aer i&ur de i"e) Nu*i pu e e oare 9e"ri % "u e mire de "imicO !" c2im+# do"a Cru. era &ata % cread% c% i&ura"-a Aurorei !" !mpre/ur%ri at't de tra"ii e datora u"ei "oi (e te a piriduului) " ace t timp e !"ti"dea pe ma % tr%lucitorul co"-i"ut al l%di-elor# pac2etelor i cutiilor) 8o"a Cru. putu vedea c% "u erau deloc (ru".e u cate@ era o toalet% complet% de Curte# !" plu u" parde iu au u" domi"o de ati" ro.# la (el ca al dom"ioarei de Never ) Roc2ia era di" -e %tur% al+%# +rodat% cu (ir de ar&i"t# cu tra"da(iri pre %ra-i di" loc !" loc# av'"d !" ce"trul lor c'te o perl% (i"%) 0ola"ele# tre"a# m'"ecile# totul era +rodat cu pe"e de coli+ri)

1JR

Paul Fval F val Cocoatul


Era ultima mod%) 8oam"a marc2i.% dKAu+i&"ac# (iica (i"a"ciarului 7cula # !i (%uri e "orocul i reputa-ia la Curte cu o roc2ie a em%"%toare d%ruit% de dom"ul $aL) 8ar roc2ia "u era "imic pe l'"&% da"telele i +roderiile ma&"i(ice) Cutia cu +i/uterii valora c't u" po t de &e"eral de +ri&ad% !" armat%) E u" vr%/itor# repeta do"a Cru. i"ve"tarii"d totul# e vede +i"e c% e u" vr%/itor5 C't ai (i ve titul Ci"ecelador# care #le(uia &%r.i de %+ii# "u po-i c'ti&a at't de mult % (aci a eme"ea cadouri5 8i" "ou !i ve"i !" mi"te ideea c% toate ace te lucruri (rumoa e e vor pre c2im+a la u" mome"t dat !" rume&u de lem" au !" tala) 3erric2o" admira i "u e mai %tura %*i exprime uimirea) 3%tr'"a Fra"\oi e# care a+ia i"tra e pe u%# cl%ti"a di" cap cu u" aer care voia % pu"% multe) 8ar la acea t% ce"% lua parte u" pectator# a c%rui pre.e"-% "u era +%"uit% de "ime"i# i care# cu i&ura"-%# "u e dovedea mai pu-i" curio ) 7t%tea a cu" !" patele uii apartame"tului de u # pe care o -i"ea !"trede c2i % cu precau-ie) 8e la ace t po t de o+ erva-ie# dea upra capetelor celor pre.e"-i# privea mi"u"%-iile !"ti" e pe ma %) Nu era (rumo ul meter $oui # cu capul %u "o+il i mela"colic) Era u" om mic de tatur%# !m+r%cat di" cap p'"%*" picioare !" "e&ru# acela care o adu e e pe do"a Cru.# acela care pla to&ra(ia e cri ul lui $a&ardPre# acela care !"c2iria e cuca lui ,dor@ era cocoatul E op al II*lea# .i Io"a# !"vi"&%torul 3ale"ei) R'dea !" +ar+% i !i (reca m'i"ile) $a dracu5 !i pu"ea el) 8om"ul pri"- de 6o".a&ue ara"/ea.% +i"e lucrurile i tic%lo ul de Pe<rolle e te cu*adev%rat u" om de &u t5 Cocoatul e a(la acolo de c'"d o i e do"a Cru.) F%r% !"doial% c% !l atepta pe dom"ul de $a&ardPre) Aurore era o (iic% a Evei) $a vederea at'tor (leacuri ple"dide# i"ima !i +%tu mai repede) Ai# (ii"dc% toate lucrurile ve"eau di" partea priete"ului ei# +ucuria !i era du+l%) Aurorei "u*i trecu pri" mi"te "ici m%car ideea ce*i ve"i e do"ei Cru.) Nu !"cerca % ocotea c% c't c2eltui e priete"ul ei pe ace te &%teli re&eti) 7e d%ruia cu totul +ucuriei) Era (ericit% i !i pl%cea emo-ia care le cupri"de pe ti"erele (ete !" mome"tul ieirii !" lume) Nu*l va avea acolo pe priete"ul ei ca protectorO C" i"&ur lucru o 'c'ia@ "*avea cameri t%# i +u"% Fra"\oi e era mai +u"% pe"tru +uc%t%rie dec't pe"tru &%teal%) Ca i cum i*ar (i &2icit dori"-a# dou% di"tre ti"erele (ete e apropiar%) 7u"tem la ordi"ele dom"ioarei# pu er% ele) 8up% ce (etele (%cur% u" em"# purt%torii pac2etelor e !"dep%rtar% alut'"d re pectuo ) 8o"a Cru. o ciupi de +ra- pe Aurore) Te lai !" m'i"ile ace tor (%pturiO !"tre+% ea) 8e ce "uO Te vei !m+r%ca cu roc2ia a taO F%r% !"doial%) Eti cura/oa %5 Eti c2iar (oarte cura/oa %# murmur% &ita"a) 8e (apt# co"ti"u% ea# diavolul % ta e de o &ala"terie ra(i"at%) Ai dreptate# &%tete*te % (ii (rumoa %# a ta "u poate d%u"a "iciodat%) Aurore# do"a Cru. i cele dou% cameri te i"trar% !" odaia de dormit) 3%tr'"a Fra"\oi e r%ma e i"&ur% !" ala /oa % cu Fea"*,arie 3erric2o"# "epotul ei) Ci"e*i "erui"ata a taO !"tre+% (emeia) Care "erui"at%# +u"icoO Aia cu domi"oul ro.O ,ititica aia "e&ricioa %O Are "ite oc2i de tul de vioi# "*ai ce .ice# +u"ico) Ai v%.ut*o i"tr'"dO Nu# a ve"it !"ai"tea mea) Fra"\oi e coa e di" +u.u"ar !mpletitura la care lucra i !"cepu % c2i+.uia c%)

1J?

Paul Fval F val Cocoatul


0reau %*-i pu" c% "u !"-ele& "imica di" tot ce e !"t'mpla# relu% ea cu &la &rav i olem") 0rei %*-i explic ce e !"t'mpla# +u"icoO Nu# dar dac% vrei %*mi (aci pl%cere))) A25 3u"ico# &lumeti5 8ac% vreau %*-i (ac o pl%cere))) 7% taci c'"d vor+e c# !"trerup e +%tr'"a) Nime"i "u*mi va coate di" cap c% la mi/loc e o u"eltire) Nici vor+%# +u"ico5 Am &reit iei"d) $umea*i rea) Ci"e tie dac% dom"ioara a ta "u "e*a i"du ))) A2# +u"ico5 G (emeie at't de cum ecade# care are u" lic2ior de a"&elic% at't de +u"5 mi place % v%d limpede# au.i# micu-ule# i toat% pove tea a ta "u*mi miroa e*a +i"e) Totui# e impl% ca +u"%*.iua# +u"ico) 8om"ioara "oa tr% a privit toat% .iua tr% urile cu (lori i &2irla"de care o eau la Palai *Ro<al) Ai %raca de ea u pi"% de*-i era mil% privi"du*le) 8eci# l*a !"tor pe toate (e-ele pe meterul $oui p'"% l*a (%cut %*i cumpere o i"vita-ie) I"vita-iile e v'"d# +u"ico) Cum%tra 3ala2ault a c%p%tat u"a pri" uce"icul &ardero+ierului# cu care e rud% pri" lu/"ica lui : lu/"ica uce"icului &ardero+ierului; care !i cump%r% tutu" de la (iul cumetrei 3ala2ault# di" trad% 3o" * E"(a"t ) 7lu/"ica &% i e i"vita-ia pe ma a t%p'"ului ei) Cum%tra 3ala2ault# (iul ei i lu/"ica "*au (%cut dec't % !mpart% !"tre ei trei.eci de ludovici) A ta "u !" eam"% (urt# "u*i aa# +u"icoO 3%tr'"a Fra"\oi e era cea mai ci" tit% +uc%t%rea % di" Europa# dar era "umai +uc%t%rea %) $a dracu5 Nu# micu-ule# r% pu" e ea# "u !" eam"% c% (uri dac% iei de pe ma % u" &2emotoc de 2'rtie5 Aadar# meterul $oui *a l% at !m+ro+odit i *a du % cumpere o i"vita-ie) Pe drum a cump%rat m%ru"-iuri pe"tru cucoa"e i le*a trimi &r%mad% aici# calde !"c%) Au co tat totui o mul-ime de +%"et5 .i e +%tr'"a opri"*du e di" !mpletit) 3erric2o" ridic% di" umeri) A25 Ce t'"%ra eti# +u"ico5 prote t% el) Nite ati" vec2i +rodat cu +uc%-ele de ticl%5 7e au.i o +%taie uoar% la ua di" pre trad%) Ci"e*o mai ve"iO !"tre+% Fra"\oi e moroc%"oa %) Pu"e dru&ul de (ier) 8e ce % pu" dru&ulO Nu "e mai /uc%m de*a +a+a oar+%# +u"ico) 7e au.i o +%taie mai puter"ic%) 8acor (i totui 2o-iO &'"di cu &la tare 3erric2o"# care "u era prea cura/o ) 9o-i5 .i e lu/"ica) Acum# c'"d trad%*i lumi"at% ca*" amia.a mare i pli"% de lumeO 8u*te i de c2ide) 8ac% c2i+.uie c mai +i"e# +u"ico# parc*a pu"e dru&ul5 8ar "u mai era vreme) Cei de a(ar% e plicti i er% % mai +at%) Ca e de c2i e !"cetior i u" c2ip de +%r+at# !mpodo+it cu mu t%-i uriae# e ivi !" pra&) Proprietarul mu t%-ii aru"c% o privire rapid% de /ur*!mpre/urul !"c%perii) Nu*-i (ie team%5 .i e el) Pe to-i (i"-ii5 Aici tre+uie % (ie cui+ul porum+i-ei) Apoi# aplec'"du* e a(ar%# ad%u&%@ 8%*-i o te"eala % i"tri# +om+o"elule) Nu*i dec't o 2'rc% re pecta+il% i u" puior puturo ) 9ai % i codim) "ai"ta cu "a ul !" v'"t# cu m'"a !" old# u"dui"du*i (%lo cutele ma"tiei) Avea u" pac2et u+ +ra-) Cel pe care*l "umi e +om+o"elule ap%ru la r'"dul lui) Purta i el a+ie# dar era mai pu-i" !"&ro.itor de privit) ,ult mai mic# de tatur% i (oarte la+) ,u ta-a cam rar%# (%cea e(orturi .adar"ice % pu"% !" valoare reduta+ilul c'rli& care e potrivete at't de +i"e pe

1NU

Paul Fval F val Cocoatul


o+ra.ul adev%ra-ilor eroi) Ai el avea u" pac2et u+ +ra-) Ca i cel care !i de c2i e e calea# aru"c% o privire !" /urul !"c%perii# dar privirea ace tuia (u mult mai !"delu"&at% i ate"t%) Fea"*,arie 3erric2o" e c%ia amar"ic c% "u pu e e dru&ul la timp5 !i m%rturi i e iei c% "u v%.u e !" toat% via-a dou% pulamale care % arate mai ur't c% "oii*ve"i-i) Acea t% p%rere dovedea c% 3erric2o" "u (recve"ta e lumea +u"%# c%ci# de i&ur# Cocarda e*/u"ior i (ratele Ama+le Pa epoil erau dou% pramatii &ro.ave) 7e trecurar% cu +%&are de eam% !" patele +u"icii# care# mai cura/oa %# !"tre+% cu &la tu"%tor@ 9ei# voi %tia# ce c%uta-i aiciO Cocarda e ati" e p%l%ria cu acea curtoa.ie "o+il% a oame"ilor care*i toci er% a"dalele !" pra(ul %lilor de crim%) Apoi (%cu cu oc2iul privi"d pre (ratele Pa epoil) Fratele Pa epoil r% pu" e !" acelai (el) F%r% !"doial% c% c2im+ul de priviri l% a % e !"-elea&% multe lucruri) 3erric2o" tremura di" toate m%dularele) Ei# re pecta+il% doam"%# .i e !" cele di" urm% Cocarda e*/u"ior# ave-i u" &la care* mi mer&e drept la i"im%) Ai -ie# Pa epoilO Atim +i"e c% Pa epoil (%cea parte di"tre acele u(lete ta"dre pe care vederea u"ei (emei !l impre io"a totdeau"a puter"ic) 0'r ta "*avea importa"-%) Nici m%car "u*i di pl%cea ca per oa"a de ex opu % ai+% mu t%-i mai de e dec't ale lui) Pa epoil apro+% cu u" .'m+et i cu o privire pie.i%) 8ar admira-i acea t% !".e trat% (ii"-%5 Pa iu"ea pe"tru (rumoa % /um%tate a &e"ului uma" "u*i adormea vi&ile"-a@ !i i de e"a e !" mi"te 2arta ca ei) Porum+i-a# cum o "umea Cocarda e# tre+uia % (ie !" camera !"cuiat%# u+ ua c%reia e vedea o ra.% puter"ic% de lumi"%) 8e cealalt% parte a %lii /oa e era o u% de c2i %# i !" u% o c2eie) Pa epoil !l ati" e cu cotul pe Cocarda e i .i e !"cetior@ C2eia e pe di"a(ar%5 Cocarda e apro+% di" cap) 0e"era+il% doam"%# relu% el# ve"im aici pe"tru o trea+% importa"t%) Gare "u locuiete aici)))O Nu# r% pu" e 3erric2o" !" patele +u"icii ale# "u aici) Pa epoil .'m+i) Cocarda e !i ati" e uor mu ta-a) " "umele 8om"ului5 .i e el) Iat% u" adole ce"t de "%de/de) Ai at't de "evi"ovat5 ad%u&% Pa epoil) Ai cu o mi"te c't patru# la dracu5 8ar cum poate ti c% per oa"% !" c2e tiu"e "u e aici (%r% %*i (ie pu "umeleO $ocuim doar "oi am'"doi# replic% a pru Fra"\oi e) Pa epoil5 .i e &a co"ul) Cocarda e5 r% pu" e "orma"dul) Ia te uit%5 Ai (i cre.ut c% ve"era+ila doam"% ar putea mi"-i ca o +le temat% "orma"d%O Pe cuv'"t# relu% (ratele Pa epoil cu u" to" co"vi" de &a co"# "u# "*a (i cre.ut5 9aide# 2aide# tri&% +%tr'"a Fra"\oi e# c%reia i e !"(ier+'"tau urec2ile# a/u"&e cu vor+%ria) Nu e ora % ta-i pe capul oame"ilor) A(ar%5 3om+o"elule# .i e Cocarda e# exi t%*o apare"-% de adev%r !" ce pu"e# c2iar aa# ora e "epotrivit%) Cu certitudi"e# apro+% Pa epoil) Ai totui# relu% Cocarda e# "u putem pleca (%r% % (i o+-i"ut u" r% pu" # aa c%))) Evide"t) Propu" deci# micu-ule# % vi.it%m ca a cu +%&are de eam% i (%r% .&omot) 8e acord5 .i e Ama+le Pa epoil) Ai# apropii"du* e cu repe.iciu"e# ad%u&%@ Pre&%tete*-i +ati ta# o am pe a mea) l vei lua pe cel mic# eu m% ocup de (emeie) " prile/uri deo e+ite# ace t Pa epoil e ar%ta u"eori uperior lui Cocarda e) Pla"ul era tra at)

1N1

Paul Fval F val Cocoatul


Pa epoil e !"drept% pre ua +uc%t%riei) I"trepida Fra"\oi e e "%pu ti %*i oprea c% trecerea# pe c'"d 3erric2o" !"cerca % a/u"&% !" trad% u"de % tri&e dup% a/utor) Cocarda e !l pri" e de*o urec2e i !i pu e@ 8ac% tri&i# te tr'"& de &'t# vai de p%catele "oa tre5 " p%im'"tat# 3erric2o" "u mai coa e "ici u" cuv'"t) Cocarda e !i !""od% +ati ta pe &ur%) " ace t timp# cu pre-ul a trei .&'rieturi i dou% mocuri de p%r# Pa epoil o le&% olid pe +%tr'"a Fra"\oi e) G lu% !" +ra-e i o du e !" +uc%t%rie# u"de Cocarda e !l aducea pe 3erric2o") C"ele per oa"e preti"d c% Ama+le Pa epoil pro(it% de po.i-ia !" care e a(la Fra"\oi e pe"tru a depu"e u" %rut pe (ru"tea ei) 8ac% a (%cut*o# a &reit@ (u e e ur't% di" (ra&ed% copil%rie) 8ar "u "e lu%m "ici o r% pu"dere !" privi"-a lui Pa epoil) Era de moravuri uoare@ cu at't mai r%u pe"tru el) 3erric2o" i +u"ica lui "u erau la cap%tul calvarului) Au (o t le&a-i tr'" !mpreu"% i (ixa-i olid de dulapul cu ve el%# apoi !"c2ii !" !"c%pere cu c2eia de dou% ori r% ucit% !" +roa c%) Cocarda e*/u"ior i Ama+le Pa epoil erau t%p'"i a+ olu-i ai tere"ului)

Capitolul 1U Dou do&inouri

A(ar%# !" trada C2a"tre# toate pr%v%liile erau !"c2i e) Cumetrele care "u dormeau !"c% e !"&2e uiau# &%l%&ioa e# la poarta palatului re&e"tului) 6uic2ard i 8ur'"d# !mpreu"% cu 3ala2ault i ,ori" erau cu toate de aceeai p%rere@ "icic'"d "u (u e er% v%.ute i"tr'"d la er+%rile alte-ei* ale at'tea toalete omptuoa e) Toat% "o+ilimea e a(la acolo) Cum%tr% 3ala2ault# per oa"% importa"t% !" cartier# /udeca !" ultim% i" ta"-% toaletele# come"tate !" preala+il de cele trei# ,ori"# 6uic2ard i 8ur'"d) 8ar# pri"tr*o a+il% tra".i-ie# e a/u"&ea la per oa"e dup% ce e purica er% m%t% urile i da"telele) 8i"tre toate ace te (emei (rumoa e# mult prea pu-i"e p% tra er% !" oc2ii doam"ei 3ala2ault roc2ia "up-ial% de pre care vor+ete 7criptura) 8ar acum# cumetrele "oa tre "u e mai !"&r%m%deau# !" veci"%tatea palatului pe"tru a vedea trec'"d (rumoa ele# !"(ru"t'"d i"vectivele 2amalilor i vi.itiilor# ap%r'"du*i locurile !mpotriva !"t'r.ia-ilor# trop%i"d !" "oroi cu o r%+dare dem"% de laud%) Nu t%teau acolo "ici pe"tru pri"-i# "ici pe"tru marii e"iori@ erau %tule de mul-imea de doam"e# pri"-i i mari e"iori5 G v%.u er% trec'"d pe doam"a de 7cu+i e# !mpreu"% cu doam"a de $a Ferte) Cele dou% (rumoa e $a Fa<ette# t'"%ra duce % de Ro "<# +lo"da cu oc2i "e&ri care tul+ura e me"a/ul u"ui (iu al lui $udovic al =I0*lea4 dom"ioarele de 3cur+o"*3i et# ci"ci au a e Ro2a" de di(erite pi-e# mai mul-i 3ro&lie# C2a tellux# 3au((remo"t# C2oi eul# Coli&"< i re tul) l v%.u er% trec'"d pe co"tele de Toulou e# (ratele dom"ului de ,'i"e# cu "eva t%* a# pri"-e a) Preedi"-ii "u erau pui la ocoteal%# iar mi"itrii dea+ia erau lua-i !" eam%) Am+a adorii erau privi-i pe te um%r) Cu toate a tea# mul-imea r%m'"ea pe loc# c2iar porea !" (iece clip%) Ce atepta totui mul-imeaO N*ar (i dovedit at'ta per evere"-% "ici c2iar pe"tru !" ui re&e"tul# !"tr*adev%r# era vor+a de pre u" per o"a/ cu totul altul) T'"%rul re&eO !" "ici u" ca.) Ci"eva de u" ra"& mai !"alt) Heul# co-ia"ul# dom"ul $aL# alvatorul ace tei mul-imi care avea % devi"% u" popor de milio"ari) 8om"ul de $aL de $auri to"# alvatorul i +i"e(%c%torul5 8om"ul $aL# pe care aceeai mul-ime va !"cerca %*l p'".ure !" acelai loc c'teva lu"i mai t'r.iu5 8om"ul $aL# ai c%rui cai "u mai erau pui la 2am# (ii"d !"locui-i "e!"cetat de vite uma"e5 ,ul-imea !l atepta pe ace t cum ecade dom" $aL) ,ul-imea era 2ot%r't% %*l atepte p'"% a doua .i dimi"ea-a)

1NB

Paul Fval F val Cocoatul


C'"d "e &'"dim c% poe-ii acu.% +ucuro mul-imea de i"co" ta"-%# de uuri"-%# de mai tiu eu ce5 Acea t% mi"u"at% mul-ime# mult mai r%+d%toare dec't o turm% de oi# acea t% mul-ime "ecli"tit%# te"ace# "eo+o it%# pe care o vedem di" toate vremurile umpl'"d trotuarele ude ci"ci pre.ece ore !" ir pe"tru a vedea trec'"d pe u"ul au pe altul# ade ea "u mare lucru# alteori a+ olut5*"imic) 8ac% +oii &rai di" ultimele ci"ci ecole ar ti % crie5 7trada C2a"tre# !"tu"ecat% i pu tie# !" po(ida veci"%t%-ii ace tei adu"%ri ima"dicoa e i ace tor lumi"i# p%rea c% doarme) Cele dou% au trei (eli"are am%r'te e o&li"deau !" uvi-e de ap% !"pu-it% care cur&eau pri" mi/locul ei) " primul mome"t "u de copereai "ici -ipe"ie de om) 8ar# la c'-iva pai de locui"-a meterului $oui # de cealalt% parte a tr%.ii# !"tr*o ad'"citur% !"tu"ecoa % (ormat% de rece"ta demolare a dou% ma&2er"i-e# t%teau# "emica-i i t%cu-i# a e oame"i !m+r%ca-i !" culori !"c2i e) 8ou% lectice e a(lau pe /o # l'"&% ei) Cei a e "u*l ateptau pe dom"ul $aL) Aveau oc2ii a-i"ti-i a upra uii !"c2i e a locui"-ei meterului $oui # di" mome"tul c'"d Cocarda e*/u"ior i (ratele Pa epoil i"tra er%) Acetia doi# r%mai !" ala /oa % dup% lupta victorioa % !mpotriva lui 3erric2o" i a +%tr'"ei Fra"\oi e# e ae.ar% u"ul !" (a-a celuilalt i e privir%# cu reciproc% admira-ie) 8oam"e (i"te# pru"cu-e5 .i e Cocarda e) Nu -i*ai uitat !"c% me eria) Ai "ici tu@ am lucrat cur%-el# dar "e*am pierdut +ati tele) 8ac% l*am +lamat u"eori pe Pa epoil# "*a (o t ca urmare a vreu"ei p%rti"iri "edrepte) 8ovad% c% "u "e e team% % em"al%m# dac% e pre.i"t% oca.ia# latura a virtuoa %@ era eco"om) " c2im+# Cocarda e# ati" de viciul ri ipei# "u cotea !" evide"-% "imic !" le&%tur% cu +ati tele) E25 relu% el) Ce*a (o t mai &reu *a (%cut) 8i" mome"t ce $a&ardPre "u e ame tecat !"tr*o trea+%# torul mer&e ca pe roate# o+ erv% Pa epoil) Ai $a&ardPre e departe# "u*-i (ie team%5 Aai.eci de le&2e de p%m'"t !"tre "oi i (ro"tier%# !i (recar% m'i"ile) 7% "u pierdem vremea# porum+elule# relu% Cocarda e) 7% cercet%m tere"ul) Iat% dou% ui) Ar%ta apartame"tul Aurorei i partea de u a c%rii r% ucite) Pa epoil !i m'"&'ie +%r+ia) Am % aru"c o privire pri" &aura c2eii# .i e el !"drept'"du* e pre !"c%perea Aurorei) G privire cru"t% a lui Cocarda e*/u"ior !l opri) 7(i"te 8oam"e5 .i e &a co"ul) N*am % uport u"a ca a ta) 8ac% tre"&%ri-a e pe cale %*i (ac% toaletaO 7% (im dece"-i5 Pa epoil plec% oc2ii cu umili"-%) A25 "o+ilul meu priete"# .i e el# eti "oroco c% ai depri"deri at't de (rumoa e5 Ai dreptate5 Aa u"t eu i# (ii i&ur# +u"ul meu amic## c% rela-ia cu u" om ca mi"e p'"% la urm% te va !"drepta) Adev%ratul (ilo.o( tie % pu"% (r'u patimilor) 7u"t clavul im-urilor mele# u pi"% Pa epoil) Fii"dc% u"t at't de puter"ice5 Cocarda e !l m'"&'ie p%ri"tete pe o+ra.) 7% !"vi"&i (%r% ri c !" eam"% % i.+'"deti (%r% pl%cere## declam% el cu &ravitate) Crc%# % ve.i cam ce*i pe*acolo) Pa epoil urc% imediat c% o pi ic%) "c2i %5 .i e el .&'l-'i"d cla"-a uii meterului $oui ) Ai pe &aur%O Cuvii"-a "e permite de a t%*dat%) "tu"eric +e."%) A ta*i +i"e# iu+i-elule5 7% recapitul%m pu-i" i" truc-iu"ile date de ace t cum ecade dom" de 6o".a&ue) Ne*a promi (iec%ruia c'te ci"ci.eci de &al+e"i# .i e Pa epoil) " a"umite co"di-ii) ,ai !"t'i)))

1NI

Paul Fval F val Cocoatul


" loc % co"ti"ue# lu% pac2etul pe care*l avea u+ +ra-) Pa epoil (%cu acelai lucru) " aceeai clip%# ua pe care Pa epoil o &% i e !"c2i % !" capul c%rii e de c2i e !"cetior) G+ra.ul palid i iro"ic al cocoatului ap%ru !" pe"um+r%) "cepu % a culte) Cei doi maetri de crim% priveau pac2etele cu u" aer "e2ot%r't)) E oare a+ olut "ece arO !"tre+% Cocarda e care*l lovi pe al %u cu u" aer "emul-umit) 7impl% (ormalitate# replic% Pa epoil) E25 Norma"dule# coate*"e di" !"curc%tur%) Nimic mai implu) 6o".a&ue "e*a pu @ 0e-i purta 2ai"e de lac2ei) $e vom purta))) u+ +ra-) Cocoatul !"cepu % r'd%) 7u+ +ra-5 exclam% Cocarda e e"tu.ia mat) Ai o mi"te de diavol# iu+i-elule5 Cred c% a (i a/u" departe (%r% patimile mele i tira"ica lor i"(lue"-%# r% pu" e cu erio.itate Pa epoil) Am'"doi ae.ar% pe ma % pac2etele care co"-i"eau 2ai"e de vale-i) Cocarda e co"ti"u%@ " al doilea r'"d# dom"ul de 6o".a&ue "e*a pu @ 0e-i veri(ica dac% litiera i purt%torii ateapt% !" trada C2a"tre) E*" re&ul%# .i e Pa epoil) 8ar# .i e Cocarda e c%rpi"'"du* e dup% urec2e# dar u"t dou% litiere) Ce &'"deti tu de pre a ta# mititeluleO A+u"de"-a "u d%u"ea.%# deci e Pa epoil) N*am (o t purtat "iciodat% "tr*o lectic%) Ia te uit%5 Nici eu5 Ne vom l% a purta-i pe r'"d c'"d "e vom !"apoia la palat) 7*a (%cut) " al treilea r'"d@ 0e-i i"tra !" ca %) Am i i"trat) " ca % e a(l% o (at%))) Privete# "o+ilul meu priete"# exclam% (ratele Pa epoil# privete*m% cum tremur tot) Ai eti al+ ca varul) Ce aiO 8oar c'"d aud vor+i"du* e de pre ace t ex# c%ruia !i datore. toate "e"orocirile mele))) Cocarda e !l lovi puter"ic pe um%r@ Nu*-i (ie team%# iu+i-elule5 Priete"ii !i datorea.% re pect) Fiecare are micile ale l%+iciu"i# dar# da c%*mi mai perii urec2ile cu patimile tale# (i"te 8um"e.eule# -i le tai) Pa epoil "u coa e !" evide"-% &reeala &ramatical% i !"-ele e +i"e c% era vor+a de urec2ile lui) Ti"ea la ele# cu toate c% erau mari i roii) N*ai vrut tu % veri(ic dac% t'"%r% e acoloO Fu"a copil% e acolo# r% pu" e Cocarda e) ,ai +i"e a cult%) 8i" !"c%perea al%turat% e au.i u" 2o2ot de r' ve el) Fratele Pa epoil !i pu e o m'"% pe i"im%) G ve-i lua pe t'"%ra (at%# co"ti"u% Cocarda e reciti"d lec-ia# au# de pre(eri"-%# o ve-i ru&a politico % urce !" litier%# pe care o ve-i co"duce la pavilio"))) Ai "u ve-i (olo i viole"-a# ad%u&% Pa epoil# doar dac% "u e poate alt(el) A ta e5 Ai .ic c% ci"ci.eci de &al+e"i repre.i"t% u" pre- +u" pe"tru a eme"ea trea+%) Ace t 6o".a&ue e de tul de (ericit5 u pi"% dr%&% to Pa epoil) Cocarda e ati" e &arda padei) Pa epoil !i lu% m'"a) No+ilul meu priete"# .i e el# ucide*m% pe loc) E i"&ura metod% % ti"& (ocul ce m% mi tuie) Iat%*mi pieptul# tr%pu"&e*l cu o lovitur% mortal%) 6a co"ul !l privi o clip% cu pro(u"d% compa iu"e4

1NJ

Paul Fval F val Cocoatul


0ai de p%catele mele5 .i e el) Iat% u" "e"orocit care "u*i va c2eltui m%car u"ul di" cei ci"ci.eci de &al+e"i % /oace i % !l +ea5 H&omotul e !"te-i !" camera !"veci"at%) Cocarda e i Pa epoil tre %rir%# (ii"dc% o voce pi-i&%iat% i tride"t% ro ti !"cetior !" patele lor@ A o it mome"tul5 7e !"toar er% cu repe.iciu"e) Cocoatul de la palatul 6o".a&ue era !" picioare l'"&% ma % i le de (%cea li"itit pac2etele) 9ei5 .i e Cocarda e) Pe u"de a i"trat % ta Pa epoil e retra e prude"t) Cocoatul !"ti" e o 2ai"% de lac2eu lui Pa epoil# o alta lui Cocarda e) Ai repede5 coma"d% el (%r% % ridice &la ul) Am'"doi ov%ir%) ,ai ale &a co"ului "u*i trecea pri" mi"te* % !m+race 2ai"a de lac2eu) $a dracu5 exclam% el) Ce te +a&iO 7 t5 uier% cocoatul) Hori-i*v%5 Pri" u% e au.i &la ul do"ei Cru. care pu"ea@ E per(ect5 Nu lip ete dec't litiera) Hori-i*v%5 repeta imperio cocoatul) " acelai timp ti" e lampa) Ca !"c%perii !" care e a(la Aurore e de c2i e# aru"c'"d o lic%rire va&% de lumi"% !" ala /oa %) Cocarda e i Pa epoil e retra er% !" patele ca ei c%rii pe"tru a e !m+r%ca repede) Cocoatul !"trede c2i e u"a di"tre (ere trele care d%deau pre trada C2a"tre) C" (luierat uor r% u"% !" "oapte) G litier% e pu e !" micare) " ace t mome"t cele dou% cameri te traver au !"c%perea pe di+uite) Cocoatul le de c2i e ua) 7u"te-i &ataO !"tre+% el !"cetior) * 7u"tem &ata# r% pu" er% Cocarda e i Pa epoil) $a trea+%) 8o"a Cru. ieea di" camera Aurorei pu"'"d@ 0a tre+ui % caut o litier%) 6ala"tul diavol "u *a &'"dit la a ta5 Cocoatul !"c2i e ua !" urma ei) 7ala /oa % e cu(u"d% !" !"tu"eric) 8o"ei Cru. "u*i era (ric% de oame"i) "tu"ecimea !" %) o !" p%im'"ta) Tocmai vor+i er% !" der'dere de pre diavol@ do"a Cru. !i i im-ea# pe !"tu"eric# coar"ele) C'"d e !"toar e % de c2id% ua de la camera Aurorei# !"t'l"i dou% m'i"i a pre i p%roa e## care o apucar% de m'i"i) Ace te m'i"i apar-i"eau iui Cocarda e*/u"ior) 8o"a Cru. !"cerc% % tri&e) 8i" &'tul ei# tr'" co"vul iv de paim%# "u iei "ici m%car u" u"et) Aurore# care e !"v'rtea !" /urul o&li".ii# "u au.i "imic# .%p%cit% de (ream%tul mul-imii adu"ate u+ (ere trele ei) 7e a"u"-a e !" acel mome"t c% tr% ura dom"ului $aL# oare ve"ea de la palatul dKA"&oulome# e a(la !" dreptul r% p'"tiei Tra2oir) 0i"e5 0i"e5 e tri&% di" toate p%r-ile) Ai &loata e a&ita "e+u"ete) 8om"ioar%# .i e Cocarda e# c2i-'"d u" pro(u"d alut care e pierdu di" lip a u"ei l%mpi apri" e# permite-i*mi % v% o(er m'"a5 8o"a Cru. e a(la la cel%lalt cap%t al !"c%perii) Acolo# ea !"t'l"i alte dou% m'i"i# mai pu-i" p%roa e# dar mai +%t%torite# care erau proprietatea (ratelui Ama+le Pa epoil) 8e a t% dat% reui % coat% u" -ip%t puter"ic) Iat%*l5 Iat%*l5 tri&% mul-imea) 7tri&%tul %rma"ei do"a Cru. e pierdu# ca i alutul lui Cocarda e# di" cau.a !"tu"ericului) 7c%p% de acea t% a doua tr'"&ere !" +ra-e# dar Cocarda e o urm%rea !"deaproape) mpreu"% cu Pa epoil (%ceau a t(el !"c't !i !"c2ideau orice alt% ieire !" a(ara uii di" pre pavilio") C'"d a/u" e l'"&% u%# am'"dou% ca"aturile e de c2i er%) $ic%rirea (eli"arelor !i lumi"% o+ra.ul) Cocarda e "u*i putu !mpiedica u" &e t de urpri.%) C" +%r+at a(lat !" a(ara uii a.v'rli o matie pe capul do"ei Cru.) Pu er% m'"a pe ea# pe /um%tate moart% de paim%# i u"ul o !mpi" e !"tr*o lectic% a c%rei u% e !"c2i e imediat) $a c% u-a di" patele +i ericii 7ai"t*,a&loire5 ordo"% Cocarda e) $ectica plec%) Pa epoil i"tr%# tremur'"d ca u" pete pe u cat) Ati" e e m%ta ea5 Cocarda e r%ma e du pe &'"duri) E (rumuic%5 .i e "orma"dul) Frumuic%5 Frumuic%5 G25 6o".a&ue % ta5

1NN

Paul Fval F val Cocoatul


Pe to-i dracii5 exclam% Cocarda e ca u" +%r+at care vrea % &o"ea c% o idee up%r%toare) 7per c% am du trea+a la +u" ('rit5 Ce m'"a mic%# m%t% oa %5 Cei ci"ci.eci de &al+e"i "e apar-i") Privi !" /urul lui# ca i cum "*ar (i (o t co"vi" de cele pu e) Ai talia5 .i e Pa epoil) Nu*l i"vidie. pe 6o".a&ue "ici pe"tru titlurile i "ici pe"tru aurul lui# dar))) 9aide5 !"trerup e Cocarda e) $a drum5 N*o % pot dormi mult% vreme di" prici"a ei5 Cocarda e !l lu% de &uler i*l du e cu i"e) Apoi# r%.&'"di"du* e# .i e@ ,ilo te"ia "e o+li&% *o eli+er%m pe +%tr'"a i pe micu-) Nu &% eti c% +%tr'"a e -i"e +i"eO !"tre+% Pa epoil) Primi u" pum" olid !" pate) Cocarda e r% uci c2eia !" +roa c%) "ai"te de a o de c2ide# e au.i di" pre car% &la ul cocoatului# pe care aproape !l uita er%) 7u"t de tul de mul-umit de voi# vite/ilor# .i e el# dar trea+a voa tr% "u e termi"at%) $% a-i a tea5 Cu ce autoritate vor+ete mititelul % ta pocit5 morm%i Cocarda e) Acum# c'"d "u*l v%d# ad%u&% Pa epoil# &la ul lui !mi provoac% o impre ie ciudat%) 7*ar .ice c% l*am mai au.it c'"dva# !" alt% parte) C" .&omot curt i repetat a"u"-a c% &2e+o ul (reca am"arul) $amp% e reapri" e) Ce mai avem de (%cut# v% ru&%m# mae tre E opO !"tre+% &a co"ul) P%i da5 Cred c% aa v% "umi-i) E op# Io"a i !"c% alte "ume# r% pu" e prompt omule-ul) Ate"-ie la ceea ce am % poru"ce c5 7alut% pe !"%l-imea* a# Pa epoil5 Poru"cete5 8race5 Cocarda e du e m'"a la p%l%rie) Pa epoil !l imit%# ad%u&i"d# cu u" to" iro"ic@ Atept%m ordi"ele excele"-ei* ale5 Ai +i"e (ace-i5 .i e a pru cocoatul) Cei doi pada i"i c2im+ar% o privire) Pa epoil i pierdu aerul iro"ic i murmur%@ Cu i&ura"-% c% am mai au.it &la ul % ta5 Cocoatul lu% di" patele c%rii dou% (eli"are cu m'"er care erau purtate "oaptea !" (a-a lecticilor) $e apri" e) $ua-i a tea# .i e el) E25 .i e Cocarda e pro t di pu ) Crede-i c% vom putea a/u"&e di" urm% lecticaO E departe# !" ca.ul c'"d mai mer&e5 ad%u&% Pa epoil) $ua-i (eli"arele5 Cocoatul era !"c%p%-'"at) 0ite/ii "otri luar% (iecare c'te u" (eli"ar) Cocoatul ar%t% cu de&etul !"c%perea de u"de iei e cu c'teva mi"ute !" urm% do"a Cru.) Acolo e a(l% o t'"%r%# .i e el) "c% u"a5 exclamar% !" acelai timp Cocarda e i Pa epoil) Ai ultimul &'"di cu &la tare@ Cealalt% litier%5 Acea t% t'"%r%# co"ti"u% cocoatul# e pe cale %*i termi"e toaleta) 0a iei pe ua a ta# ca i cealalt%) Cocarda e ar%t% cu privirea pre lampa apri" %) Ne va vedea# .i e el) 0% va vedea) Atu"ci# ce vom (aceO !"tre+% &a co"ul) Am % v% pu"@ o ve-i a+orda pe (at% de*a dreptul# dar cu re pect) 0e-i pu"e@ Suntem aici s v conducem la (alul de la !alat. " i" truc-iu"ile "oa tre "*a (o t "ici o vor+% de pre aa ceva# o+ erv% Pa epoil) Ai Cocarda e ad%u&%@

1N>

Paul Fval F val Cocoatul


T'"%ra "e va credeO 8a# dac%*i pu"e-i "umele aceluia care v% trimite) Numele dom"ului de 6o".a&ueO Nu5 Ai ad%u&a-i c% t%p'"ul vo tru o ateapt%# exact la mie.ul "op-ii ami"ti-i*v% +i"e a ta5 !" &r%di"ile palatului# la ro"dul 8ia"ei) Avem deci !" pre.e"t doi t%p'"i# 8oam"e (i"te5 exclam% Cocarda e) Nu# r% pu" e cocoatul# "u ave-i dec't u" i"&ur t%p'"# dar "u e "umete 6o".a&ue) 7pu"'"d ace te cuvi"te# cocoatul e !"drept% pre cara r% ucit%) Pu e piciorul pe prima treapt%) Ai cum e "umete t%p'"ul "o truO !"tre+% Cocarda e# care e tr%duia .adar"ic pe"tru a*i p% tra .'m+etul pe +u.e) F%r% !"doial%# E op al II*leaO 7au Io"aO +'l+!i Pa epoil) Cocoatul !i privi# ei plecar% oc2ii) Cocoatul ro ti !"cetior@ 7t%p'"ul vo tru e "umete 9e"ri de $a&ardPre5 Am'"doi e cutremurar% i trupurile lor p%reau c% e micorea.% v%.'"d cu oc2ii) $a&ardPre5 pu er% am'"doi !" aceeai clip% cu &la !"%+uit i tremur%tor) Cocoatul urc% cara) C'"d a/u" e u # !i v%.u o clip% !"covoia-i i upui)Apoi .i e doar ace te cuvi"te@ Purta-i*v% corect5 Ai di p%ru) Au5 tri&% Pa epoil c'"d ua de u e !"c2i e) Nu*-i (ie team%5 morm%i Cocarda e) $*am v%.ut pe diavol) 7% "e purt%m corect# "o+ilul meu priete") Pe to-i .eii5 7% (im a cult%tori c% "ite icoa"e i % "e purt%m corect) "c2ipuie*-i# co"ti"u% &a co"ul# pe ci"e mi *a p%rut c% recu"o cO Pe micul pari.ia"O Nu# (ata aceea pe care am ae.at*o !" lectic% mi *a p%rut c% eam%"% cu -i&%"cua aia dr%&u-% pe care am v%.ut*o !" 7pa"ia la +ra-ul lui $a&ardPre) Pa epoil coa e u" tri&%t@ ua de la camera Aurorei tocmai e de c2idea) Ce *a !"t'mplatO .i e &a co"ul (rem%t'"d# c%ci de*acum !"ai"te !l !" p%im'"ta orice) T'"%ra pe care am v%.ut*o la +ra-ul lui $a&ardPre acolo# !" Fla"dra5 +'l+'i Pa epoil) Aurore era !" pra&) Flor5 tri&% ea) C"de etiO Ti"'"d !" m'"% (eli"arele# Cocarda e i Pa epoil !"ai"tar%#@u ira pi"%rii cur+at%) 9ot%r'rea lor de a e curta corect li e !"r%d%ci"a !" mi"te di" ce !" ce mai mult) 8ealtmi"teri# erau doi lac2ei model# cu %+iile .%vor'te) Pu-i"i merce"ari elve-ie"i ar (i putut co"cura cu ei !" privi"-a &e turilor i a -i"utei) Aurore era at't de (rumoa % !" toaleta de Curte# !"c't r%ma er% !" admira-ie !" (a-a ei) C"de e FlorO Gare "e+u"% a plecat (%r% mi"eO F%r% dum"eavoa tr%# r% pu" e &a co"ul ca u" ecou) Ai "orma"dul repet%@ F%r% dum"eavoa tr%5 Aurore !"credi"-a eva"taiul lui Pa epoil i +uc2etul lui Cocarda e) Ai (i putut pu"e c% avu e e toat% via-a lac2ei la di po.i-ie) 7u"t &ata# .i e ea) 7% plec%m5 Ecourile@ 7% plec%m5 7% plec%m5 Ai# !" mome"tul c'"d % e urce !" lectic%# Aurore !"tre+%@ A pu u"de !l voi !"t'l"iO $a ro"dul 8ia"ei# morm%i Cocarda e cu &la de te"or) $a mie.ul "op-ii# termi"% (ra.a Pa epoil) Am'"doi t%teau cu m'i"ile at!r"!"de i cu pi"area !"cli"at%)

1NQ

Paul Fval F val Cocoatul


Plecar%) Cocarda e*/u"ior i (ratele Pa epoil c2im+ar% o ultim% privire) Privirea acea ta voia % pu"%@ S ne !urtm corect) G clip% mai t'r.iu am (i putut vedea u" omule- !" "e&ru mer&'"d cu pai m%ru"-i de*a lu"&ul tr%.ii C2a"tre# dup% ce iei e pe ua di" pre aleea care ducea la apartame"tul meterului $oui ) Traver % trada 7ai"t*9o"or !" mome"tul c'"d tr% ura +u"ului dom" $aL urma % treac%# i mul-imea !i +%tu /oc de cocoaa lui) Cocoatul "u p%rea % e i"c2i ea c% prea mult de oc%rile lor) "co"/ur% Palai *Ro<al i i"tr% !" Curtea F'"t'"ilor) Pe trada 0aloi e a(la o poart% mic% pri" care e putea i"tra !" partea cl%dirilor "umite apartame"tele particulare ale dom"ului re&e"t) Aici !i avea ca+i"etul de lucru P2ilippe dKGrlea" # re&e"t al Fra"-ei) Cocoatul +%tu "tr*u" a"umit (el !" u%) I e de c2i e !"dat% i di" (u"dul u"ui coridor !"tu"eco e au.i o voce puter"ic%@ A25 Tu eti) F%t*Frumo # urc% repede# eti ateptat5 3i"e v%.ut la Curte# atotputer"ic# +o&at i "eav'"d !mpotriva lui dec't u" +iet pro cri # trium(ul lui 6o".a&ue p%rea a i&urat) 8ar t'"ca Tarpeia"% e a(la l'"&% Capitoliu# i "u e poate pu"e c% &oleti cupa p'"% "u +ei di" ea) Gric't de precar% !i era itua-ia# 9e"ri de $a&ardPre# a c%rui r%.+u"are por"i e implaca+il# i"exora+il c% de ti"ul# va (i pu !" cur'"d !" (a-a a a i"ului lui Never ) Pri"tr*u" vicleu& pe c't de &e"ial pe at't de !"dr%."e-# va (ace ca 6o".a&ue % (ie co"dam"at cur'"d pri" 6o".a&ue !" ui# recur&'"d la m%rturia victimei pe"tru a*l de em"a pe uci&a)))

PARTEA A PATRA PA$AI7*RG_A$

Capitolul 1 "u! cort

Ai pietrele au via-a lor) Hidurile (ort%re-elor tr%ie c vreme !"delu"&at%# v%d &e"era-iile trec'"d# u"a dup% alta# cu"o c multe poveti5 Gri&i"al% ar (i mu"ca celui care ar crie mo"o&ra(ia u"uia di"tre ace te cu+uri t%iate !" calcar dur au !" tu(# !" &ra"it au !" &re ie) C'te drame# c'te comedii i tra&edii le !"co"/ur%5 C'te !"t'mpl%ri m%re-e au "e!" em"ate5 Cita ve elie5 C't% tri te-e5 Tra&edia a tat la temelia cu"o cutului Palai *Ro<al) Arma"d 8u Ple i # cardi"al de Ric2elieu# !" em"at om de tat# poet vred"ic de mil%# a cump%rat vec2iul palat de Ram+ouillet de la dom"ul 8u(re "e# i marele palat de ,ercoeur de la marc2i.ul dKE tre ) A poru"cit ar2itectului $emercier ca pe locul celor dou% locui"-e* e"ioriale %*i co" truia c% o ca % dem"% de puterea i +o&%-ia lui) ,ai cump%ra e alte patru dome"ii pe"tru a alc%tui &r%di"ile) " ('rit# pe"tru a eli+era (a-ada# pe care e a(la +la.o"ul lui Ric2elieu domi"at de p%l%ria de cardi"al# a ac2i.i-io"at palatul de 7iller< i totodat% a (o t t%iat% o trad% lar&% pe"tru a permite tr% urii excele"-ei* ale % a/u"&% (%r% piedic% la (ermele ale de la 6ra"&e*3ateliPre) 7trada va p% tra "umele de Ric2elieu) Ferm%# pe tere"ul c%reia e !"al-% cel mai tr%lucitor cartier al Pari ului# a dat pe"tru mult% vreme "umele u"eia di"tre (a-adele Gperei) 8oar palatul "u a r%ma !" ami"tire) Nou*"ou- !i c2im+% "umele di" palatul cardi"al !"tr*u"ul i mai !"alt) 8e*a+ia (u e e !"morm'"tat Ric2elieu i locui"-a lui e i "umea Palai *Ro<al)

1NR

Paul Fval F val Cocoatul


Ace t puter"ic prelat iu+ea teatrul# *ar putea pu"e c2iar c% a cl%dit palatul pe"tru a avea u"de % de c2id% u" teatru) Ai a de c2i trei dei "*ar (i avut "evoie dec't de u"ul i"&ur pe"tru a repre.e"ta tra&edia lui dra&% ,irame# (iic% adorat% a propriei ale mu.e) "tr*adev%r# m'"a care t%ie capul co"eta+ilului de ,o"tmore"c< era prea &rea pe"tru a excela i !" m'"uirea ver urilor) ,irame a (o t repre.e"tat% !" (a-a a trei mii de (ii i (iice de crucia-i# di pui % aplaude) G ut% de ode# tot at'tea ditiram+e i de dou% ori mai multe madri&ale c%.ur% a doua .i a upra oraului# ca o ploaie a"o t%# %r+%tori"d &loria temutului poet) Apoi# toat% acea t% .arv% la% e potoli) "cepu % e vor+ea c% !" oapt% de pre u" t'"%r care cria tra&edii# dar "u era cardi"al) 7e "umea Cor"eille) Ric2elieu "u e mul-umi cu pu-i"@ cl%di u" teatru pe"tru dou% ute de pectatori# u" teatru pe"tru ci"ci ute de pectatori i u" teatru pe"tru trei mii de pectatori) Crm'"d (%r% re.erve politica pitorea c% a lui Tar1ui"iu # (%c'"d % cad% i tematic capetele "erui"ate ale celor care dep%eau "ivelul !"%l-imii# e ocupa de decoruri# de co tume# ca u" tr%lucit director de teatru) 7e .ice c% a i"ve"tat "orii de &a.# rampele mo+ile i practica+ilul) A "% cocit re ortul care (%cea % e ro to&olea c% t'"ca lui 7i i(# (iul lui Eoi# di" pie % lui 8e maret) 7e mai pu"e c%# mai mult dec't la &loria politic% -i"ea la diver ele ale mici tale"te# pri"tre care i la acela de da" ator) E o re&ul%5 Nero "*a r%ma "emuritor pe"tru ucce ele repurtate ca admira+il c'"t%re- di" (laut) Ric2elieu muri) A"a de Au tria i (iul ei# $udovic al =I0*lea# ve"ir% % locuia c% la Palatul Cardi"al) " /urul ace tor .iduri (oarte "oi Fra"-a (%cu mult% larm%) ,a.ari"# care "u cria tra&edii !" ver uri# a cult% de "e"um%rate ori# r'.'"d u+ mu ta-%# dar i tremur'"d# tri&%tele puter"ice ale poporului r%.vr%tit) Pe"tru a tr%i la ad%po t) ,a.ari" ocupa apartame"tele !" care mai t'r.iu locui P2ilippe dKGrlea" # re&e"tul Fra"-ei) Era aripa de r% %rit# care e rotu"/ea pre actuala 6alerie a Prorelor# d'"d pre Curtea F'"t!"ilor) Aici e a(la# !" prim%vara a"ului 1>JU# c'"d parti.a"ii Fro"dei p%tru" e er% cu (or-a !" palat pe"tru a vedea cu oc2ii lor c% t'"%rul re&e "u (u e e r%pit) " &aleria de la Palai *Ro<al e a(l% u" ta+lou# !" care e te redat% ce"a i o arat% pe A"a de Au tria ar%t'"d praporului cutecele lui $udovic al =I0*lea) Ca ir"ir 8elavi&"e# privi"d ace t ta+lou# pictat de ,au.ai e# a (o t mirat v%.'"d*o pe re&i"%# (%r% pa.%# !" mi/locul mul-imii) 8ucele dKGrlea" # de atu"ci !"ai"te $oui *P2ilippe# .'m+i i r% pu" e@ 4Eist dar nu se vede. " (e+ruarie 1>QB# (ratele re&elui# di" pi-a ca ei dKGrlea" # lu% Palai *Ro<al !" po e ie) " .iua de B1 di" aceeai lu"%# $udovic al =I0*lea !i co" titui proprietatea c% apa"a/) 9e"riette*A""e a A"&liei# duce % dKGrlea" # !i (%cu aici o curte tr%lucitoare) 8ucele de C2artre # viitorul re&e"t# e c% %tori# tot !" ace t palat# c%tre ('ritul a"ului 1>?B# cu dom"ioara de 3loi # ultima di"tre (iicele "aturale ale re&elui i a doam"ei de ,o"te pa") " timpul re&e"-ei "u mai era vor+a de tra&edie) Cm+ra tri t% a ,iramei (u "evoit% % e a cu"d% u+ u" v%l pe"tru a "u vedea upeurile i"time pe care ducele dKGrlea" le or&a"i.a# n tovrii foarte du(ioase# dup% cum pu"e 7ai"t*7imo") 8ar teatrele lu/ir% la ceva# (ii"dc% da" atoarele de la Gper% erau la mod%))) Frumoa a duce % de 3erri# (iica re&e"tului# mereu ame-it% de +%utur% i cu "a ul m'"/it de tutu" de 7pa"ia# (%cea parte di" du+ioa ele tov%r%ii# u"de "u erau primite# adau&% acelai 7ai"t*7imo"# dec't (emei de virtute !"doiel"ic% i +%r+a-i de "imic# dar tr%lucitori pri" pirit i de (r'u))) 8ar# !" realitate# 7ai"t*7imo"# !" ciuda u"or rela-ii apropiate# "u*l iu+ea pe re&e"t) 8ac% i toria "u poate a cu"de cu totul re&reta+ilele l%+iciu"i ale ace tui pri"-# cel pu-i" "e arat% c% marile lui calit%-i "*au putut (i !"%+uite de exce e) 0iciile i e datorau# !" mare parte# preceptorului %u i"(am) 8ar pu-i"a virtute ce o avea !i apar-i"ea !" !"tre&ime# cu at't mai mult cu c't al-ii e tr%duiau % i*o ucid%) $ucru rar !"t'l"it# or&iile pri"-ului "u avur% urm%ri '"&eroa e) A (o t uma" i +u") Poate c% ar (i (o t u" pri"- ilu tru dar Erau exemplele i (aturile care i*au otr%vit ti"ere-ea) 6r%di"a ce !mpre/muia Palai *Ro<al era pe atu"ci mult mai !"ti" % dec't a t%.i) Pe o latur% era lipit% de ca ele di" trad% Ric2elieu# iar pe cealalt%# de ca ele di" trad% 3o" *

1N?

Paul Fval F val Cocoatul


E"(a"t ) Fu"dul &r%di"ii# di" pre Roto"d%# a/u"&ea p'"% !" trada Neuve*de *Petit * V2amp ) ,ult mai t'r.iu# a+ia u+ dom"ia lui $udovic al I0*lea# $oui *P2ilippe*Fo ep2# duce de Grlea" # cl%di ceea ce e c2eam% &aleriile de piatr%# pe"tru a i.ola i !"(rumu e-a &r%di"a) Pe vremea c'"d e de (%oar% pove tirea "oa tr%# e"orme alei de carpe"i# t%iate !" tilul porticurilor italie"e# !"co"/urau +ol-ile de verdea-%# &ardurile vii i ro"durile de (lori) Frumoa a alee de ca ta"i di" I"dia# pla"tat% de cardi"alul de Ric2elieu# era !" pli"% ple"doare) Ar+orele de Cracovia# ultimul repre.e"ta"t al aleii# mai exi ta !"c% la !"ceputul ace tui ecol) Alte dou% alei de ulmi# tu"i !" (orm% de (er%# t%iau &r%di"a de*a latul) " ce"tru e a(la o emilu"%# cu u" +a.i" i ('"t'"a arte.ia"%) Re!"torc'"du* e pre palat# la dreapta i la t'"&a vedeai ro"dul lui ,erour i ro"dul 8ia"ei# !"co"/urate de tu(e de cop%cei# !" patele +a.i"ului# !"tre dou% mari pelu.e# e a(la u" p'lc de ci"ci tei) Aripa de r% %rit a palatului# mai mare dec't aceea u"de mai t'r.iu a (o t co" truit% Comedia Fra"ce.%# pe locul ve titei &alerii ,a" ard# e termi"a cu u" pi"io" cu (ro"to"# care avea ci"ci (ere tre pe (a-ada di" pre &r%di"%) Ace te (ere tre e de c2ideau pre ro"dul 8ia"ei) Aici era ca+i"etul de lucru al re&e"tului) " Teatrul ,are# care u(eri e (oarte pu-i"e modi(ic%ri de pe vremea cardi"alului !"coace# e d%deau pectacolele de oper%) " a(ara aloa"elor de &al%# palatul propriu*.i cupri"dea apartame"tele pri"-e ei palati"e) Eli a+et2*C2arlotte de 3avaria# v%duva ducelui dKGrlea" # a doua lui o-ie i mama re&e"tului4 apartame"tele duce ei de Grlea" # o-ia re&e"tului# i ale ducelui de C2artre ) Pri"-e ele# cu excep-ia duce ei de 3erri i a tare-ei m'"% tirii C2elle #5 ocupau aripa de apu # care d%dea pre trada Ric2elieu) 7ituat% de cealalt% parte) Gpera ocupa o parte di" ampla ame"tul actualei Cur-i a F'"t'"ilor i a tr%.ii 0aloi ) 7patele ei d%dea pre (u"d%tura 3o" *E"(a"t ) C" pa a/# cu"o cut u+ "umele &ala"t de Ccur*aux*Ri : au Ccurt*Grr<;# de p%r-ea i"trarea particular% a ace tor doam"e de apartame"tele re&e"tului) Ele e (olo eau de &r%di"a palatului cu titlul de tolerate) 6r%di"a "u era de c2i % pu+licului# ca !" .ilele "oa tre# dar era uor % e o+-i"% permi iu"ea de a (i vi.itat%) " a(ar% de a ta# aproape toate ca ele de pe tr%.ile 3o" *E"(a"t # Ric2elieu i Neuve*de *Petit *C2amp aveau +alcoa"e# tera e care domi"au &r%di"a# por-i /oa e i c2iar peroa"e care d%deau pre &ardurile vii) $ocatarii ace tor ca e e credeau !"drept%-i-i % e (olo ea c% de &r%di"%# aa !"c't# mai t'r.iu# !i de c2i er% u" proce lui $oui *P2ilippe*Fo ep2 dKGrlea" # c'"d ace t pri"- a vrut % !"c2id% Palai *Ro<al cu &ard) To-i autorii co"tempora"i a(irm% !" u"a"imitate c% &r%di"a palatului era u" loc de odi2"% (oarte pl%cut i# (irete# u+ ace t a pect# avem mult de re&retat) Ce mi"u"at loc de prome"ad% e te curtea p%trat% pli"% de copii i de d%dacele lor# u"de acum# e !"irau cele dou% alei de ulmi +ol"avi) 7u"tem !"dem"a-i a decide ca &aleriile co" truite !mpre/ur# opri"d aerul % p%tru"d% li+er# d%u"ea.% ve&eta-iei) Palai *Ro<al di" .ilele "oa tre e te o curte (oarte (rumoa %# dar "u mai e te o &r%di"%) " "oaptea aceea# era o mi"u"%-ie# u" paradi # u" palat al .'"elor5 Re&e"tul# c%ruia "u*i prea pl%cea (a tul# !i c%lca e o+iceiul i or&a"i.a e totul ma&"i(ic) 7e pu"ea# e* adev%rat# c% +u"ul dom" $aL (i"a"-a e er+area) 8ar ce importa"-% aveaO ,ul-i oame"i di" lumea "oa tr% u"t de p%rere c% "u tre+uie % ve.i dec't re.ultatul) $aL pl%tea toat% c2eltuiala# dar o (%cea pe"tru c% e pricepea la reclam%# a ta*i tot5 Ar (i meritat % tr%ia c% !" .ilele "oa tre pli"e de oame"i ire-i# c'"d cutare criitor i*a creat u" re"ume cump%r'"d toate exemplarele di" primele pai pre.ece edi-ii ale c%r-ii ale# !"c't a ci"ci pre.ecea *a v'"dut# au cam aa ceva# p'"% la urm%4 c'"d cutare de"ti t c2eltuiete .ece mii de cu.i pe"tru a"u"-uri# pre a c'ti&a dou%.eci de mii4 c'"d cutare director de teatru aduce# !" (iecare ear%# trei au patru ute de priete"i am%r'-i !" al%# pe"tru a dovedi celor dou% ute i ci"ci.eci de pectatori adev%ra-i c% e"tu.ia mul "*a murit !" Fra"-a)

1>U

Paul Fval F val Cocoatul


3u"ul dom" $aL "u tre+uie privit doar ca i"ve"tator al a&iota/ului# ci# mai ale # ca adev%ratul precur or al +%"cii co"tempora"e) 7er+area era dat% !" o"oarea lui i avea drept cop %*i &lori(ice i temul i per oa"a) Pe"tru ca pra(ul aru"cat % a/u"&% !" oc2ii !"m%rmuri-i ai mul-imii# tre+uie % (ie a.v'rlit de u ) 3u"ul dom" $aL im-i e "evoia u"ui piede tal de u"de % poat% a.v'rli pra(ul) A doua .i aveau % (ie pu e la copt alte t%vi cu ac-iu"i) Cum +a"ii "u*l co tau "imic# !i (%cu o er+are ple"did%) Nu vom vor+i de pre aloa"ele palatului# decorate pe"tru acea t% oca.ie cu u" lux "emaipome"it# (ii"dc%# dei vara era pe ('rite# er+area propriu*.i % e de (%ura !" &r%di"%) 8ecorul repre.e"ta o ta+%r% de colo"i di" $ui ia"a# de pe malurile (luviului de aur# ,i i ippi) Toate erele Pari ului (u e er% pu e la co"tri+u-ie pe"tru a alc%tui de iuri de ar+uti exotici@ pretuti"de"i e vedeau doar (lori tropicale i (ructe ale paradi ului tere tru) 7e pu"ea c% pu.deria de (eli"are a&%-ate de copaci i de coloa"e erau la"ter"e i"die"e) 8oar corturile i"die"ilor %l+atici# pre %rate ici i colo# p%reau prea (rumoa e) 8ar priete"ii dom"ului $aL repetau@ Nici "u v% !"c2ipui-i c't de mult au pro&re at +%ti"aii de acolo5 Gdat% admi tilul cam (a"ta tic al corturilor# e te cert c% totul era de u" rococo (ermec%tor) Fu e er% create pei a/e care e pierdeau !" dep%rt%ri# p%duri .u&r%vite pe p'".a# t'"ci de carto" cu !"(%-iare !"(rico%toare# ca cade pume&'"de# ca i c'"d *ar (i pu %pu" !" ap%) 8ea upra +a.i"ului ce"tral e !"%l-a tatuia ale&oric% a (luviului ,i i ipi# care aducea cu el tr% %turile +u"ului dom" $aL) Heul -i"ea !" m'"% u" ulcior di" care -'"ea apa) Priete"ii de petrecere ai re&e"tului# marc2i.ul de Co e# ducele de 3ri ac# poetul $a(are# doam"a de Te"ci"# doam"a de Ro<a" i duce a de 3erricam lua er% !" r' toate a tea# dar "u at't de mult c't re&e"tul !" ui) Nu exi ta dec't u" i"&ur om capa+il %*l !"treac% pe re&e"t !" iro"ii@ ace ta era +u"ul dom" $aL) 7aloa"ele erau pli"e de lume i 3ri ac de c2i e +alul# di" ordi"# cu doam"a de Toulou e) G pu.derie de oame"i e a(lau !" &r%di"i i u+ toate corturile# mai mult au mai pu-i" primitive# /ucau c%r-i) 8ei la por-ile ca elor !"veci"ate care d%deau pre &r%di"% (u e er% po tate pic2ete de &%r.i :de&2i.a-i !" i"die"i de operet%;# totui "e"um%ra-i i"trui i.+uti er% % e trecoare !"%u"tru) Ici i colo e vedeau domi"ouri care "u ar%tau cum tre+uie) Era o mare larm%# o mul-ime de oame"i ve eli# 2ot%r'-i % e di tre.e cu orice pre-) Ai totui re&ii er+%rii "u !i (%cu er% !"c% i"trarea) Re&e"tul# pri"-e ele i "ici +u"ul dom" $aL "u*i (%cu er% !"c% apari-ia) Erau atepta-i) "tr*o coli+% de piei*roii di" cati(ea # !mpodo+it% cu (ra"/uri aurii# u"de +%tr'"ilor e(i de tri+ tare le*ar mai (i pl%cut % (ume.e luleaua p%cii# (u e er% adu"ate mai multe me e) Coli+a era ae.at% "u departe de ro"dul 8ia"ei# c2iar u+ (ere trele ca+i"etului re&e"tului) "%u"trul ei e a(la o ocietate "umeroa %) " /urul u"ei me e de marmur%# acoperit% cu u" covor# e /uca c%r-i i e vor+ea tare) 7e aru"cau pum"i de aur) 7e tri&%# e (%cea 2a.) Nu departe de ace t loc# u" &rup de &e"tilomi v'r t"ici t%teau de vor+%# potolit# !" /urul u"ei me e u"de /ucau levate) $a ma a de marmur% edeau (rumo ul marc2i. de C2aver"<# C2oi <# Navaille # 6iro""e# Noce# Tara""e# Al+ret i al-ii) 7e a(la i dom"ul de Pe<rolle # care c'ti&%) Era o vec2e depri"dere de*a lui# cu"o cut% de mul-i) ,'i"ile lui erau totdeau"a uprave&2eate) 8ealt(el# u+ re&e"-%# a tria la c%r-i "u era u" p%cat) Nu e au.eau dec't ci(re# care .+urau# e !"cruciau# i %reau de la u"ul la altul@ G ut% de ludovici5 Ci"ci.eci5 8ou% ute5# c'teva !"/ur%turi aru"cate de cei care pierdeau i r' ul i"volu"tar al c'ti&%torilor) 3i"e!"-ele # "ime"i "u purta ma c% !" /urul me ei) 8impotriv%# pe alei# multe m%ti i multe domi"ouri e plim+au i porov%iau) 8e cealalt% parte a micului pero" al re&e"tului edeau lac2ei# !" livrele (a"te.i te i !" mare parte ma ca-i# pre a "u*i de.v%lui !"delet"icirea) C'ti&i# C2aver"<O !"tre+% u" mic domi"o al+a tru# care !i v'r! capul acoperit cu u" capio" !" de c2i.%tura cortului)

1>1

Paul Fval F val Cocoatul


C2aver"< !i aru"ca pe ma % ultimii +a"i di" pu"&%) Cidali e# "im(% a p%durilor vir&i"e# exclam% 6iro""e# a/ut%*"e5 " patele primului domi"o ap%ru u" altul) Po(timO !"tre+% al doilea domi"o) Nu e "ici o alu.ie# micu-a mea 8e +oi # i e r% pu" e# e vor+a de p%duri5 7% (ie !"tr*u" cea +u"5 pu e dom"ioara 8e +oi *8upla"t# care i"tr% !" cort) Cidali e !i o(eri lui 6iro""e pu"&a ei cu +a"i) C"ul di"tre +%tr'"ii &e"tilomi ae.a-i la ma a de /oc cu levate (%cu u" &e t de il%) Pe vremea "oa tr%# pu e dom"ul de 3ar+a"c2oi veci"ului %u# alt(el e (%ceau a eme"ea lucruri) Totul e tricat# totul e pervertit# dom"ule de la 9u"auda<e# r% pu" e veci"ul) 8ec%.ut# dom"ule de 3ar+a"c2oi ) 8e&radat# dom"ule de la 9u"auda<e) 8e"aturat) ,urd%rit) P'"&%rit5 Ai# am'"doi# cu u" o(tat ad'"c# ro tir% !"tr*u" &la @ C"de vom a/u"&e# +aroa"eO C"deO Apuc'"d u"ul di" "a turii de a&at% care !mpodo+eau tu"ica demodat% a dom"ului +aro" de la 9u"auda<e# dom"ul de 3ar+a"c2oi co"ti"u%@ Ci"e u"t oame"ii %tia# dom"ule +aro"O ,% !"tre+ i eu# dom"ule +aro") ,er&i pe ci"ci.eci# Tara""eO tri&% !" ace t mome"t ,o"*Fau+ert) Pe ci"ci.eci5 Tara""eO morm%i dom"ul de 3ar+a"c2oi ) Nu*i "ume de dom"# ci de trad%5 ,i.e.i# Al+retO A ta are u" "ume care e a eam%"% cu al mamei lui 9e"ric*cel*,are) .i e dom"ul de la 9u"auda<e) 8e u"de dracu !i pe cuie c "umeleO 8e u"de i l*a pe cuit 3ic2o"# prepelicarul doam"ei +aroa"eO replic% dom"ul de 3ar+a"c2oi de c2i.'"du*i +e acteaua) Cidali e# care tocmai trecea pe acolo# !i v'r! cu "erui"are dou% de&ete !" tutu") 8om"ul +aro" r%ma e cu &ura c% cat%) E +u"5 .i e da" atoarea de la Gper%) 8oam"%# r% pu" e prompt i &rav +aro"ul de 3ar+a"c2oi # "u*mi place ame tecul) 3i"evoi-i % accepta-i cutia) Cidali e "u (%cu (a oa"e) $u% cutia i ati" e cu &e t m'"&'ietor +%r+ia# o(ilit% a &e"tilomului i"di&"at) Apoi (%cu o piruet% i e !"dep%rt%) C"de o % a/u"&emO repet% dom"ul de 3ar+a"c2oi # &'tuit de i"di&"are) Ce*ar pu"e r%po atul re&e dac% ar vedea a eme"ea lucruriO $a ma a de marmur% e au.ea@ Ai pierdut# C2aver"<5 Iar ai pierdut5 Nu*i "imic# mai am moia di" C2a"eille ) Ti" toat% mi.a) Iat%5 lui era u" o ta dem"# pu e +aro"ul de 3ar+a"c2oi ) Ci"e !i e t%p'"ulO 8om"ul pri"- de 6o".a&ue) 8um"e.eu % "e p%.ea c% de italie"i5 Gare "em-ii (ac mai multe parale# dom"ule +aro"O C" co"te de 9or" a (o t tra pe roat% !" pia-a 6rPve pe"tru a a i"at5 G rud% a alte-ei* ale5 C"de o % a/u"&emO 0% pu" eu# dom"ule +aro"# c% vor a/u"&e % e !"/u"&2ie !" pli"% .i pe trad%5 Ei# dom"ule +aro"# au i !"ceput5 N*a-i citit ultimele tiriO ieri a (o t uci % o (emeie li"&% Temple# o c2ema $auvet i /uca la +ur %) A.i*dimi"ea-%# dom"ul 7a"drier# lu/+a la vi tieria mi"i terului de r%.+oi# a (o t co di" 7e"a la podul Notre*8ame)

1>B

Paul Fval F val Cocoatul


Pe"tru c% vor+i e prea tare de pre co-ia"ul % ta +le temat# ro ti !" oapt% dom"ul de 3ar+a"c2oi ) 7 t5 (%cu dom"ul de la 9u"auda<e) E al u" pre.ecelea l" opt .ile5 Grio55 Griol5 0i"o !" a/utor tri&ar% !" acea t% clip% /uc%torii) 6ra ul perceptor ap%ru la i"trarea cortului) Purta ma c% i co tumul %u# de u" lux &rote c# o+-i"u e la +al u" adev%rat trium( de ilaritate) E "emaipome"it# toat% lumea m% cu"oate5 8oar "u u"t doi ca Griol5 exclam% Navaille ) 8oam"ele ocot c% e prea mult i u"ul5 pu e Noce) 6elo ule# tri&ar% mai mul-i di" toate p%r-ile) Griol !"tre+%@ 8om"ilor# "*a-i v%.ut*o pe NivelleO C'"d te &'"deti c% +ietul "o tru priete"# declam% 6iro""e# de opt lu"i olicit% .adar"ic po tul de +a"c2er devotat i c%lcat !" picioare pe l'"&% dra&a "oa tr% Nivelle5 6elo ule5 e au.ir% iar%i &la uri !" o-ite de r' ete) Griol# l*ai v%.ut pe dK9o.ierO Ti*ai (%cut ro t de titlurile de "o+le-eO Griol# tii "umele tr%moului pe care l*ai trimi !" cruciad%O To-i i.+uc"ir% !" 2o2ote de r' ) 8om"ul de 3ar+a"c2oi !i !mpreu"% m'i"ile) 8om"ul de la 9u"auda<e pu"ea@ Atia* &e"tilomi# dom"ule +aro"# care*i +at /oc de lucrurile (i"teO C"de o % a/u"&em# 8oam"e# u"deO Pe<rolle # .i e &ra ul perceptor apropii"du* e de ma %# mer& eu pe ci"ci.eci de ludovici# pe"tru c%*i vor+a de dum"eata# dar u(lec%*-i ma"etele) Po(timO .i e omul de !"credere al dom"ului de 6o".a&ue) Eu "u &lume c dec't cu e&alii mei# dra&% dom"ule) C2aver"< privi lac2eii ae.a-i !"d%r%tul pero"ului re&e"tului i murmur%@ H%u5 Tic%loii %ia de colo au aerul c% e plicti e c) Tara""e# du*te de*i c2eam% aici# pe"tru ca preaci" titul dom" de Pe<rolle % ai+% cu ci"e &lumi) 8e a t% dat% Pe<rolle e (%cu tare de urec2i) 7e up%ra doar di" motive erioa e) 7e mul-umi % c'ti&e ci"ci.eci de ludovici de la Griol) 9!rtie i "umai 2'rtie5 pu"ea +%tr'"ul 3ar+a"c2oi ) Ai pe" iile "i e pl%te c cu 2'rtii# +aroa"e5 Ai are"dele) Ce repre.i"t% (leacurile a teaO Ar&i"tul e duce de r'p%) Ai aurul) 0re-i % v% pu" ceva# +aroa"eO ,er&em pre cata tro(%) Priete"e# r% pu" e de la 9u"auda<e tr'"&'"d pe (uri m'"a lui 3ar+a"c2oi # !"tr* acolo mer&em) A ta*i i p%rerea doam"ei +aroa"e) 8i"tre tri&%tele# r' etele i &lumele proa te aru"cate de la u"ul la altul# e ridic% di" "ou &la ul lui Griol) Ati-i "outatea# marea "outateO Nu# % au.im ve tea cea mare5 Pariem u"ul la o mie# dar tot "*o % &2ici-i) 8om"ul $aL a trecut la catolici mO 8oam"a de 3erri +ea ap%O 8om"ul du ,'i"e a cerut o i"vita-ie re&e"tuluiO Crmar% o ut% de alte impo i+ilit%-i) 7cumpii mei# "*a-i &2icit# "*a-i &2icit i "u ve-i &2ici "iciodat%) 8oam"a pri"-e % de 6o".a&ue# v%duva i"co" ola+il% a dom"ului de Never # Artemi a1Q (%&%duit% pri" /ur%m'"t doliului ve"ic))) $a au.ul "umelui doam"ei pri"-e e de 6o".a&ue# to-i +%tr'"ii &e"tilomi ciulir% urec2ile) Artemi a a II*a# re&i"% !" 9alicar"a :Caria;# a !"%l-at !" memoria 7o-ului ei# ,au ol# u" mo"ume"t (u"erar# co" iderat ca u"a di"tre cele apte mi"u"i ale lumii :INI !)e)");) :N)T);
1Q

1>I

Paul Fval F val Cocoatul


Ei +i"e# relu% Griol# Artemi a a !"cetat % mai pl'"&% pe r%m%i-ele p%m'"teti ale lui ,au ol) 8oam"a pri"-e % de 6o".a&ue a ve"it la +al) $umea prote t%@ era u" lucru de "ecre.ut) Am v%.ut*o cu oc2ii mei# a(irm% perceptorul cel &ra ) Aedea al%turi de pri"-e a palati"%) 8ar am mai v%.ut ceva !"c% i mai extraordi"ar) Ce a"umeO !"tre+ar% cu to-ii) Griol e um(l% !" pe"e) 8e a t% dat% -i"ea !" m'"% co"ver a-ia) Am v%.ut# relu% el# i totui "u aveam or+ul &%i"ilor i eram trea. de*a +i"elea# am v%.ut cum dom"ul pri"- de 6o".a&ue a (o t oprit % i"tre !" apartame"tul re&e"tului) 7e (%cu li"ite) "t'mplarea t'r"ea i"tere ul tuturor) To-i cei di" /urul me ei de marmur% ateptau reuita !" via-% pri" dom"ul de 6o".a&ue) Ai ce*i de mirareO !"tre+% dom"ul de Pe<rolle ) A(acerile de tat))) Alte-a* a re&al% "u e ocup% la ora a ta de a(aceri de tat) Totui# dac% vreu" am+a ador))) Alte-a* a re&al% "u era cu "ici u" am+a ador) Poate vreu" "ou capriciu))) Alte-a* a re&al% "u era cu o (emeie) Griol era cel care d%dea ace te r% pu" uri clare i cate&orice) Curio.itatea &e"eral% cretea) 8ar atu"ci# cu ci"e era alte-a* a re&al%O A ta*i !"tre+area# .i e prompt micul perceptor) " ui dom"ul de 6o".a&ue voia % a(le i era !" (oarte proa t% di po.i-ie) Ai ce*i r% pu"deau vale-iiO !"tre+% Navaille ) ,i ter# dom"ilor# mi ter5 8om"ul re&e"t e te tri t de c'"d a primit o a"umit% mi iv% di" 7pa"ia) 8om"ul re&e"t a poru"cit a t%.i % (ie i"trodu pe poarta mic% de la Curtea F'"t'"ilor u" per o"a/# pe care "ici u"ul di"tre vale-ii %i "u l*a v%.ut# !" a(ar% de 3lo"deau# care a avut impre ia c% vede# !" al doilea ca+i"et# u" om mic de tatur%# !m+r%cat !" "e&ru di" cap p'"%*" picioare# u" cocoat) C" cocoat5 repetar% u"ul dup% altul) Plou% cu cocoa-i5 Alte-a* a re&al% *a !"cuiat cu el !" ca+i"et) Ai $a(are# i 3ri ac# c2iar i duce a de P2alari au &% it ua !"c2i %) 7e (%cu t%cere) Pri" de c2i.%tura cortului e puteau .%ri (ere trele lumi"ate ale ca+i"etului alte-ei* ale) Griol privi di" !"t'mplare !"tr*acolo) Cita-i*v%5 Cita-i*v%5 tri&% el !"ti".'"d m'"a) ,ai u"t !"c% !mpreu"%) Toate privirile e !"dreptar% !" acelai timp pre (ere trele pavilio"ului) 7ilueta lui P2ilippe dKGrlea" e detaa pe al+ul perdelelor) Cm+la pri" !"c%pere) G alt% um+r% "ede(i"it%# ae.at% !" partea lumi"ii# p%rea c%*l !" o-ete) Fu o trea+% de o clip%@ cele dou% um+re trecu er% de (erea tr%) C'"d reve"ir%# !i c2im+a er% locurile) 7ilueta re&e"tului era "eclar%# pe c'"d cea a mi terio ului !" o-itor e de e"% cu claritate pe perdea) 7e vedea ceva di(orm ca o cocoa% mare pe u" trup mic i +ra-e lu"&i care &e ticulau cu vioiciu"e)

Capitolul B Convor!ire particular

7ilueta re&e"tului i a cocoatului "u e mai .%rir% pe perdelele ca+i"etului) Pri"-ul e ae.a e !" (otoliu) Cocoatul t%tea !" (a-a lui# !"tr*o atitudi"e re pectuoa %# 2ot%r't%) Ca+i"etul re&elui avea patru (ere tre# di"tre care dou% pre Curtea F'"t'"ilor) 7e a/u"&ea !" el pri" trei i"tr%ri# di"tre care u"a era pu+lic%# marea a"ticamer%# i celelalte dou% ecrete) 8ar era u" ecret cu"o cut de toat% lumea) 8up% pectacole dom"ioarele

1>J

Paul Fval F val Cocoatul


de la Gper%# dei "u tre+uiau dec't % traver e.e mai u ami"tita Cour*aux*Ri pe"tru a a/u"&e la ua ducelui dKGrlea" # pre(erau % +at% di" toate puterile la u"a di" i"tr%rile ecrete) Co e# 3ri ac# 6o".a&ue# $a(are i marc2i.ul de 3o""ivet# +a tardul lui 6ou((ier pe care duce a de 3erri !l lua e !" erviciul ei# pe"tru a avea o u"ealt% cu care % taie urec2ile# +%teau la cealalt% u%# !" pli"% .i) C"a di" i"tr%rile ecrete d%dea pre Cour*aux*Ri # cealalt%# pre Curtea F'"t'"ilor) Prima avea ca port%rea % o +%tr'"% cum ecade# (o t% c'"t%rea-a la Gper%) A doua era p%.it% de $e 3ra"t# (o t r'"da la tat%l re&e"tului) Erau lu/+e +u"e5 " plu # $e 3ra"t era u"ul di"tre pa."icii &r%di"ii# u"de avea o &2eret% !" patele ro"dului 8ia"ei) 6la ul pe care l*am au.it !" (u"dul coridorului !"tu"eco # c'"d cocoatul i"tra e pri" Curtea F'"t'"ilor# era al lui $e 3ra"t) "tr*adev%r# cocoatul era ateptat) Re&e"tul era i"&ur) Re&e"tul era !"&ri/orat) 8ei er+area !"cepu e de mult% vreme# re&e"tul mai era !"c% !" 2alat) P%rul %u# (oarte (rumo # era pu pe papiote) Purta o perec2e de m%"ui pe"tru a*i me"-i"e culoarea al+% a m'i"ilor) " ,emoriile ale# mama re&e"tului me"-io"ea.% c% preocuparea deo e+it% pe care o avea pe"tru per oa"a % o mote"i e de la tat%l lui) "tr*adev%r# p'"% !" ultimele .ile ale vie-ii# tat%l lui (u e e mai coc2et dec't o (emeie) Re&e"tul trecu e de patru.eci i ci"ci de a"i) 8ar i *ar (i dat mai mult di" cau.a o+o elii care i e ater"u e ca u" v%l pe (a-%) Totui era (rumo ) C2ipul %u avea "o+le-e i (armec) Gc2ii# de o +l'"de-e cu totul (emi"i"%# exprimau +u"%tatea !mpi" % p'"% la l%+iciu"e) Trupul i e !"covoia uor# c'"d "u avea de (%cut (a-% o+li&a-iilor o(iciale) 3u.ele i# mai ale # o+ra/ii aveau acea moliciu"e# acea urpare caracteri tic% mem+rilor ca ei dKGrlea" ) Pri"-e a palati"%# mama a# !i tra" mi e e ceva di" cum ec%de"ia ei &erma"% i di" piritul ei merca"til# dar p% tra e pe"tru ea cea mai +u"% parte) 8ac% am crede ceea ce pu"e de pre i"e acea t% admira+il% (emeie !" ami"tirile ei# adev%rat% oper% armo"ioa % i ori&i"al%# "u a putut %*i dea (rumu e-ea de care era lip it%) 8e (r'ul la % pu-i"e urme a upra a"umitor (ii"-e de elit%) Exi t% i oame"i de (ier) P2ilippe dKGrlea" "u (%cea !" % parte di"tre ei) Expre ia (e-ei i !"trea&a -i"ut% a trupului ar%tau# (%r% ec2ivoc# c't de mult !l o+o eau or&iile) "c% de pe acum e putea pre.ice c% acea t% via-%# c2eltuit% (%r% m% ur%# !i u.a ultimele (or-e i c% moartea !l p'"dea# u"deva# !" (u"dul u"ei ticle de ampa"ie) Cocoatul !"t'l"i !" pra&ul ca+i"etului u" i"&ur valet care !l po(ti !" +irou) 8um"eata eti acela care mi*ai cri di" 7pa"iaO !"tre+% re&e"tul# m% ur'"du*l di"tr*o privire di" cap p'"% !" picioare) Nu# mo" e"iore# r% pu" e cu mult re pect cocoatul) 8ar di" 3ruxelle O Nici di" 3ruxelle ) 8ar di" Pari O Nici di" Pari ) Re&e"tul !i aru"c% o "ou% privire) ,*a (i mirat c% dum"eata % (ii acel $a&ardPre# murmur% el) Cocoatul e !"cli"% ur'.'"d) 8oam"e# pu e re&e"tul cu +l'"de-e i &ravitate# "*am vrut % (ac "ici o alu.ie la ce te &'"deti) Nu l*am v%.ut "iciodat% pe ace t $a&ardPre) 8om"ule# r% pu" e prompt cocoatul# care co"ti"ua % .'m+ea c%# i e pu"ea (rumo ul $a&ardPre pe c'"d (%cea parte di" re&ime"tul de cavalerie uoar% al re&elui# u"c2iul dum"eavoa tr%) Eu "*a (i putut (i vreodat% "ici (rumo i "ici o(i-er !" cavaleria uoar%) 8ucelui dKGrlea" "u*i (%cea deloc pl%cere % t%ruie a upra ace tui u+iect) 8e aceea !"tre+%@ Cum te "umetiO

1>N

Paul Fval F val Cocoatul


Aca % mi e pu"e meterul $oui # mo" e"iore) 8i"colo de ca %# oame"ii ca mi"e "* au alt "ume dec't porecla ce li e d%) C"de locuietiO Foarte departe) 7% co" ider u" re(u. de a*mi pu"e adre a) 8a# mo" e"iore) P2ilippe dKGrlea" !l privi cu everitate i pu e !"cet@ 8om"ule# pot *o a(lu cu uuri"-%# am o poli-ie priceput%))) 8i" mome"t ce alte-a*voa tr% re&al% pare c% -i"e % a(le ace t lucru# !mi voi !"(r'"&e !mpotrivirea i voi r% pu"de@ locuie c !" palatul pri"-ului de 6o".a&ue) " palatul lui 6o".a&ue# repet% mirat re&e"tul) Cocoatul e !"cli"% i pu e cu r%ceal%@ C2iriile u"t (oarte cumpe acolo) Re&e"tul p%rea c% re(lectea.%) E mult% vreme# (oarte mult% vreme de c'"d am au.it pe"tru prima oar% vor+i"du* e de ace t $a&ardPre) Pe vremuri era u" pada i" i" ole"t) 8e atu"ci a (%cut tot ce a putut %*i i p%ea c% "e+u"iile) Ai vreo le&%tur% cu elO Nici u"a) 8e ce "a ve"it per o"alO Fii"dc% m% avea la !"dem'"%) 8ac% a vrea %*l v%d# u"de*l pot &% iO Nu pot r% pu"de la acea t% !"tre+are# mo" e"iore) Totui))) * Ave-i o poli-ie priceput%) "cerca-i) E te o provocare# dom"uleO E te o ame"i"-are# mo" e"iore) 8e acum !"tr*o or% 9e"ri de $a&ardPre poate (i la ad%po tul i"ve ti&a-iilor dom"iei*voa tre i demer ul pe care l*a (%cut# pe"tru a avea co"tii"-a !mp%cat%# "u*l va mai re!""oi "iciodat%) Aadar a (%cut ace t demer (%r% tra&ere de i"im%O !"tre+% P2ilippe dKGrlea" ) Exact# (%r% tra&ere de i"im%# r% pu" e prompt cocoatul) 8e ceO Pe"tru c% !"trea&a (ericire a vie-ii ale e te mi.a ace tei partide# pe care ar (i putut % "u o /oace) Ai ci"e l*a (or-at % /oace acea t% partid%O C" /ur%m'"t) F%cut cuiO C"ui om pe moarte) Ai ace t om e "umeaO ,o" e"iore# ti-i (oarte +i"e# ace t om e "umea P2ilippe pe $orrai"e# duce de Never ) Re&e"tul l% % %*i cad% capul !" piept) 7u"t dou%.eci de a"i de atu"ci# murmur% el cu &la tul+urat) Nu am uitat "imic# "imic5 l iu+eam pe +ietul P2ilippe# i el m% iu+ea) 8e c'"d mi l*au uci # "u tiu dac% am mai ati" m'"a vreu"ui priete" cu adev%rat i"cer) Cocoatul !l or+ea di" oc2i) G emo-ie puter"ic% i e citea pe c2ip) 8e c2i e o clip% &ura % vor+ea c%# dar e t%p'"i cu u" e(ort i"te" ) G+ra.ul !i redeve"i "ep% %tor) P2ilippe dKGrlea" e ridic% i vor+i domol@ Eram rud% apropiat% a dom"ului duce de Never ) 7ora mea *a c% %torit cu v%rul lui# dom"ul duce de $orrai"e) Ca pri"- i ca rud% datore. ocrotire v%duvei ale care# !" plu # e te i o-ia u"uia di"tre cei mai dra&i priete"i) 8ac% (iica ei tr%iete# promit c% va (i o mote"ire +o&at% i# dac% dorete# e va putea c% %tori cu u" pri"-) " ce privete uciderea %rma"ului meu P2ilippe# e pu"e c% am o i"&ur% calitate# uitarea o(e" ei) "tr*adev%r# &'"dul r%.+u"%rii e "ate i moare !" u(letul meu !" aceeai clip%) 8ar i eu am (%cut u"

1>>

Paul Fval F val Cocoatul


/ur%m'"t c'"d au ve"it %*mi pu"%@ P2ilippe e mort5 Acum co"duc tatul) A pedep i pe a a i"ul lui Never "u mai !" eam"% u" act de r%.+u"are# ci de dreptate) Cocoatul e !"cli"% !" t%cere) P2ilippe dKGrlea" co"ti"u%@ mi r%m'"e % a(lu mai multe lucruri) 8e ce ace t $a&ardPre a l% at % treac% at'ta timp p'"% c'"d mi *a adre at mieO Pe"tru c% i*a pu @ n &iua n care voi renuna la tutel vreau ca domnioara de %evers s fie femeie i s-i !oat recunoate singur !rietenii i dumanii. Are pro+ele "ece are pe"tru ceea ce a(irm%O $e are# !" a(ar% de u"a) CareO Pro+a care tre+uie %*l demate pe a a i") l cu"oate pe a a i"O Cred c%*l cu"oate# (ii"dc% are u" a"umit em" pri" care*i poate veri(ica +%"uielile) Ace t em" "u poate ervi drept dovad%) Alte-a*voa tr% re&al% va aprecia !" cur'"d) C't privete "aterea i ide"titatea ti"erei (ete# totul e te !" re&ul%) Re&e"tul c2i+.uia) Ce /ur%m'"t a (%cut ace t $a&ardPreO !"tre+% el rup'"d t%cerea) A promi % (ie tat%l ace tui copil# r% pu" e cocoatul) Aadar era acolo !" mome"tul mor-iiO Era acolo) ,uri"d# Never !i !"credi"-a tutela (iicei ale) Ace t $a&ardPre a tra a+ia %*l apere pe Never O A (%cut ce a putut) 8up% moartea ducelui# a luat cu i"e copilul# cu toate c% era i"&ur co"tra dou%.eci) Atiu c% "u exi t% pe lume o a+ie mai de temut# murmur% re&e"tul# dar exi t% lucruri "eclare !" r% pu" urile dumitale# dom"ule) 8ac% ace t $a&ardPre a a i tat la lupt%# cum po-i pu"e c% are doar +%"uieli cu privire la a a i"O Era o "oapte !"tu"ecoa %) A a i"ul era ma cat) A lovit pe la pate) Aadar# !" ui t%p'"ul l*a lovitO 8a# t%p'"ul) Ai Never c%.u tri&'"d@ .rietene r&(un-m) Ai ace t t%p'"# co"ti"u% re&e"tul dup% o ov%ial% vi.i+il%# "u era dom"ul marc2i. de Ca<lu *Tarride O 8om"ul marc2i. de Ca<lu *Tarride e mort de mul-i a"i# replic% cocoatul) A a i"ul tr%iete) Alte-a*voa tr% re&al% "*are de pu dec't u" cuv'"t# i $a&ardPre vi*l va ar%ta !" "oaptea a ta) Atu"ci# pu e re&e"tul cu ardoare# ace t $a&ardPre e la Pari O Cocoatul !i muc% +u.a) 8ac% e la Pari # ad%u&% re&e"tul !" timp ce e ridica di" (otoliu# e !" m'i"ile mele5 7u"% di" clopo-el i pu e valetului care i"tr%@ 7% vi"% imediat aici dom"ul ,ac2ault) 8om"ul ,ac2ault era locote"e"tul &e"eral al Poli-iei) Cocoatul !i rec%p%ta e calmul) Privi"du*i cea ul# pu e@ ,o" e"iore# la ora c'"d v% vor+e c# dom"ul de $a&ardPre m% ateapt% !" a(ara Pari ului# pe u" drum pe care "u vi*l voi comu"ica "iciodat%# c2iar dac% m% ve-i upu"e la torturi) Iat%# +ate ora u" pre.ece "oaptea) 8ac% dom"ul de $a&ardPre "u primete "ici u" me a/ di" partea mea p'"% la u" pre.ece i /um%tate# calul lui va &alop% pre (ro"tier%) Exi t% popa uri ta+ilite i e(ul poli-iei voa tre "u poate (ace "imic) 8um"eata vei (i o tatic5 exclam% re&e"tul) A25 Eu# r% pu" e cocoatul# care !"cepu % .'m+ea c%# dac% dori-i % m% -i"e-i pri.o"ier# u"t !" puterea dom"iei*voa tre) i !"crucia +ra-ele pe piept) $ocote"e"tul poli-iei i"tr%) Era miop i# "ev%.'"du*l pe cocoat# exclam% mai !"ai"te de a (i !"tre+at@

1>Q

Paul Fval F val Cocoatul


Am veti "oi5 Alte-a*voa tr% re&al% va aprecia dac% e te4 po i+il % acorde cleme"-% u"or a eme"ea i"(ami) Am dovada !"-ele&erii lor cu Al+ero"i) Cellamare e v'r't p'"% !" &'t# i dom"ul r de 0illero<# i dom"ul de 0ilar # i toat% curtea vec2e care !mpreu"% cu ducele i duce a du ,ai"e))) "cetea.%5 tri&% re&e"tul) " ace t mome"t# dom"ul de ,ac2ault !l .%ri pe cocoat) R%ma e +uim%cit) Trecu mai mult de u" mi"ut p'"% c'"d re&e"tul vor+i di" "ou) " ace t timp# !l privi de mai multe ori pe (uri i cu ate"-ie pe cocoat) Ace ta r%ma e "ep% %tor) ,ac2ault# .i e !" cele di" urm% re&e"tul# te*am c2emat tocmai %*-i vor+e c de pre dom"ul Cellamare i ceilal-i) Te ro&# du*te i ateapt%*m% !" primul ca+i"et) ,ac2ault !l privi curio pe cocoat pri" lor"io" i e !"drept% pre u%) C'"d tocmai e pre&%tea % treac% pra&ul# re&e"tul ad%u&%@ Trimite*mi# te ro&# u" permi de li+er% trecere# i&ilat i co"tra em"at !" al+) "ai"te de a iei# dom"ul ,ac2ault mai privi o dat%) Neput'"d r%m'"e mult% vreme erio # re&e"tul murmur%@ C"de dracu i*au &% it pe miopii %tia pe"tru a (i pui !" (ru"tea poli-ieiO Apoi ad%u&%@ 8om"ule# ace t cavaler de $a&ardPre tratea.% cu mi"e de pe po.i-ie de (or-%) mi trimite am+a adori# !mi dictea.% el !" ui# !" ultima cri oare# co"-i"utul permi ului de li+er% trecere# pe care*l olicit%) Pro+a+il c% !" trea+a a ta u"t !" /oc u"ele i"tere e# ace t cavaler de $a&ardPre va preti"de# (%r% !"doial%# o recompe" %) Alte-a*voa tr% re&al% e !"al%# r% pu" e prompt cocoatul) 8om"ul de $a&ardPre "u va preti"de "imic) Nici c2iar re&e"tului 3ria"tei "u i*ar (i cu puti"-% %*l recompe" e.e pe cavalerul de $a&ardPre) $a dracu# pu e ducele) Tre+uie %*l vedem "eap%rat pe ace t per o"a/ mi terio i rom'"e c) E capa+il % ai+% u" ucce "e+u" la Curte i % readuc% moda cavalerilor r%t%citori) C't timp va tre+ui %*l atept%mO 8ou% ore5 Per(ect5 0a lu/i de i"terludiu !"tre +aletul i"dia" i@ upeul +ar+ar# (%r% % (i (o t prev%.ut !" pro&ram) 0aletul i"tr%) Aducea u" permi de li+er% trecere em"at de mi"i trul $e+ia"e i de ,ac2ault) Re&e"tul complet% cu m'"a lui r'"durile al+e i em"%) " timp ce cria# co"ti"u%@ Pro+a+il c% dom"ul de $a&ardPre "*a comi vreu"a di"tre acele &reeli care "*ar putea (i iertate) R%po atul re&e era ever !" privi"-a duelurilor i avea dreptate) 7lav% 8om"ului5 ,oravurile *au c2im+at i padele tau la locul lor !" teac%) ,'i"e e va lua act de &ra-ierea dom"ului de $a&ardPre) Iat% permi ul de li+er% trecere) Cocoatul !"ti" e m'"a) Re&e"tul "u l% % !"c% di" m'"% docume"tul) l vei preve"i pe dom"ul de $a&ardPre c% orice viole"-% di" partea lui a"ulea.% e(ectul ace tui per&ame"t) 0remea viole"-ei a trecut# ro ti cocoatul cu u" (el de olem"itate) Ce !"-ele&i pri" a ta# dom"uleO "-ele& c% dom"ul cavaler de $a&ardPre "*ar (i putut accepta o a eme"ea clau.% cu dou% .ile !" urm%) Pe"tru c%O))) "tre+% ducele dKGrlea" cu "e!"credere i tru(ie) Pe"tru c% l*ar (i oprit /ur%m'"tul (%cut) Aadar /ura e i altceva !" a(ar% c% va (i tat%l copiluluiO A /urat %*lr%.+u"e pe Never ))) Cocoatul e !"trerup e +ru c) Co"ti"u%# dom"ule# poru"ci re&e"tul) " mome"tul c'"d lua cu i"e (eti-a# cavalerul de $a&ardPre le*a pu a a i"ilor@ *ei muri cu toii de m$na mea) Erau "ou%) Cavalerul recu"o cu e apte# acetia u"t a.i mor-i)

1>R

Paul Fval F val Cocoatul


8e m'"a luiO !"tre+% re&e"tul# care p%li) Cocoatul e !"cli"% cu r%ceal% !" em" de a(irmare) Ai ceilal-i doiO mai !"tre+% re&e"tul) Cocoatul ov%ia) Exi t% capete pe care e(ii de &uver" "u dore c % le vad% c%.'"d pe ea(od# mo" e"iore# r% pu" e cocoatul privi"du*l pe re&e"t drept !" oc2i) H&omotul pe care*l (ac ace te capete !" c%dere .dru"ci"% tro"ul) 8om"ul de $a&ardPre la % alte-ei*voa tre po i+ilitatea % alea&%) ,*a !" %rci"at % v% pu"@ Cel de*al optulea a a i" "u e dec't o lu&%# dom"ul de $a&ardPre "u*l trece la ocoteal%# al "ou%lea e te t%p'"ul# ace t om tre+uie % moar%) 8ac% alte-a*voa tr% "u dorete % (ac% apel la c%l%u# atu"ci % i e dea ace tui om o a+ie# re tul !l privete pe dom"ul de $a&ardPre) Re&e"tul !"ti" e pe"tru a doua oar% per&ame"tul) Cau.a e dreapt%# murmur% el) Fac ace t lucru !" memoria +ietului meu P2ilippe) 8ac% dom"ul de $a&ardPre are "evoie de a/utor))) ,o" e"iore# dom"ul de $a&ardPre "u cere dec't u" i"&ur lucru de la alte-a*voa tr% re&al%) Ce a"umeO 8i cre-ie) G vor+% imprude"t% poate di tru&e totul) 0oi t%cea) Cocoatul alut% aplec'"du* e p'"% la p%m'"t# pu e docume"tul !" +u.u"ar i e !"drept% pre u%) 8eci# pe te dou% oreO .i e re&e"tul) Pe te dou% ore) Ai cocoatul iei) Ai o+-i"ut ce*ai vrut# pric2i"deluleO !"tre+% +%tr'"ul portar $e 3rea"t c'"d !l v%.u pe cocoat reve"i"d) Ace ta !i trecur% !" m'"a doi ludovici@ 8a# .i e el# dar acum vreau % v%d er+area) $a dracu5 tri&% $e 3rea"t) Ia te uit% ce mai m'"dre-e de da" ator5 ,ai vreau %*mi dai i c2eia de la &2ereta ta di" &r%di"%# co"ti"u% cocoatul) Ce % (aci cu ea# pric2i"deluleO Cocoatul !i mai trecur% doi ludovici) Pric2i"delul % ta are idei ciudate5 pu e $e 3rea"t) Ti"e# iat% c2eia) Ai mai vreau % duci !" &2eret% pac2etul pe care -i l*am !"credi"-at a.i*dimi"ea-%# !"c2eie cocoatul)) ,ai prime c doi ludovici pe"tru ace t erviciuO Ti"e patru) 3ravo5 G25 7u"t i&ur c% e vor+a de o !"t'l"ire amoroa %) Poate# r% pu" e .'m+i"d cocoatul) 8ac% a (i (o t (emeie# te*a (i iu+it di" cau.a ludovicilor# !" ciuda cocoaei) 8ar# e !"trerupe +%tr'"ul $e 3rea"t# !-i tre+uie o i"vita-ie % i"tri) Pic2etele de pa.% "u &lume c) G am# r% pu" e cocoatul) 8u doar pac2etul) Numaidec't# dra&ul meu5 Treci pri" coridor# (aci la dreapta# ve ti+ulul e lumi"at) Co+oar% treptele pero"ului) 8i trea.%*te +i"e# i "oroc5

Capitolul I Lovitura la jocul de cri

,ul-imea porea (%r% !"cetare !" &r%di"%) 7e !"&r%m%deau# mai cu eam%# pre ro"dul 8ia"ei# care e !"veci"a cu apartame"tele alte-ei* ale re&ale) Fiecare voia % tie de ce re&e"tul e l% a ateptat)

1>?

Paul Fval F val Cocoatul


Nu "e vom ocupa prea mult de co" pira-ii) I"tri&ile dom"ului du ,'i"e i ale o-iei ale# pri"-e a# u"eltirile (o tului partid al lui 0illero< i ale am+a adei 7pa"iei# dei rod"ice !" i"cide"te dramatice# "u (ac parte di" pove tirea "oa tr%) Ne mul-umim % remarc%m# !" treac%t# c% re&e"tul era !"co"/urat de duma"i) Parlame"tul !l dete ta i !l de co" idera p'"% !"tr*at't !"c't !i co"te ta# !" toate oca.iile# dreptul de !"t'ietate la re&e"-%) Clerul !i era !"deo+te o til# di" cau.a pro+lemei co" titu-iei) 3%tr'"ii &e"erali di" armata activ% "u puteau avea dec't di pre- pe"tru politica % prea !"&%duitoare) " ('rit# c2iar !" co" iliul re&e"-ei# e i.+ea de opo.i-ia i tematic% a multor co" ilieri) Nu putea a cu"de c% o te"ta-ia ucce elor (i"a"ciare ale lui $aL i*a (o t de u" ime" a/utor pe"tru a a+ate +lamul pu+lic) Cu excep-ia pri"-ilor recu"o cu-i ca le&itimi# "ime"i "u avea vreu" motiv puter"ic %*l dum%"ea c% pe ace t pri"- apar-i"'"d &e"ului "eutru# care "u avea "ici u" &r%u"te de r%utate !" i"im%# dar a c%rui +u"%tate -i"ea mai de&ra+% de "ep% are) Nu u"t dete ta-i dec't oame"ii care pot (i iu+i-i tare) Gr# P2ilippe dKGrlea" avea "e"um%ra-i tovar%i de c2e( i "ici u" priete") 3a"ca lui $aL lu/i la cump%rarea pri"-ilor) Cuv'"tul e te a pru# dar i toria i"(lexi+il% "u permite % ale&em u" altul) 8up% ce au (o t cump%ra-i pri"-ii# au urmat ducii# iar cei recu"o cu-i ca de ce"de"-i di" c% %torii mor&a"atice "*au avut alt% co" olare dec't de a (ace c'teva vi.ite +%tr'"ei# cum era "umit% pe atu"ci doam"a ,ai"te"o"# a/u" % !" dec%dere) 8om"ul de Toulou e e upu e cu (ra"c2e-e) 8om"ul du ,'i"e i o-ia lui tre+uir% % caute pri/i" !" tr%i"%tate) 7e pu"e c% pe vremea c'"d ap%rur% atirele poetului $a&ra"&e# i"titulate Filipicile# re&e"tul i" i t% at't de mult pe l'"&% ducele de 7ai"t*7imo"# pe atu"ci u"ul di" i"timii %i# !"c't ace ta co" im-i % i le citea c%) 7e pu"e c% re&e"tul a cult% (%r% % e cli"tea c%# i c2iar r'.'"d# pa a/ele !" care poetul# t'r'"d !" "oroi via-a a particular% i de (amilie# !l ar%ta ae.at l'"&% propria*i (iic%# la aceeai ma % de or&ii) 8ar# e mai pu"e# c% pri"-ul pl'" e i lei"% la lectura ver urilor care*l acu.au de a*i (i otr%vit# !" mod ucce iv# pe to-i urmaii lui $udovic al =I0*lea) Avea dreptate) Ace te acu.a-ii# c2iar dac% u"t calom"ii# (ac o impre ie pro(u"d% a upra vul&ului) La urma urmei ntotdeauna rm$ne c$te ceva a pu 3eaumarc2ai # care avea experie"-% !" materie) Gmul care a cri de pre re&e"-% cu cea mai mare impar-ialitate e te i torio&ra(ul 8uclo # !" ,emoriile ecrete) P%rerea exprimat% de 8uclo e te urm%toarea@ re&e"-a ducelui dKGrlea" "*ar (i re.i tat (%r% +a"ca lui $aL) T'"%rul re&e $udovic al =0*lea era adorat) Educa-ia lui era !"credi"-at% u"or per oa"e o tile re&e"tului) 8ealt(el# !" ma a "ep% %toare a pu+licului# exi tau !"&ri/or%ri urde a upra o"e tit%-ii pri"-ului) C"ii e temeau c% vor vedea# di"tr*o clip% !" alta# cum piere tr%"epotul lui $udovic al =I0*lea# la (el cum di p%ru er% tat%l i +u"icul lui) Era u" pretext admira+il pe"tru co" pira-ii) F%r% !"doial%# dom"ii du ,'i"e# de 0illero<# pri"-ul de Cellamare# de 0illar # Al+ero"i i partidul +reto"* pa"iol "u u"elteau deloc !" propriul lor i"tere ) 8a de u"de5 $ucrau pe"tru a*l u tra&e pe t'"%rul re&e de la "e(a tele i"(lue"-e care curta er% via-a p%ri"-ilor %i) $a !"ceput# P2ilippe dKGrlea" "*a vrut % opu"% ace tor atacuri dec't cu"o cut% lui "ep% are) Cele mai +u"e (orti(ica-ii u"t (%cute di" p%m'"t moale) G altea o+i"uit% te pu"e mai +i"e la ad%po t dec't u" cut de o-el) P2ilippe dKGrlea" putu % doarm% li"itit de tul de mult% vreme !" patele "ep% %rii ale) C'"d a tre+uit % e arate !" pu+lic# *a ar%tat) Ai# cum turma duma"ilor care*l !"co"/urau "u avea "ici merite "ici calit%-i# "*a avut "evoie dec't % e arate) " vremea c'"d e de (%oar% pove tea "oa tr%# P2ilippe dKGrlea" e mai a(la !"c% !"d%r%tul altelei) 8ormea i &%l%&ia mul-imii "u*i tul+ura om"ul) 8um"e.eu tie totui c% mul-imea tri&a de tul de tare# (oarte aproape de palatul re&e"tului# u+ (ere trele i c2iar !" propria lui ca %5 ,ul-imea avea de pu multe lucruri) " a(ara i"(amiilor care dep%eau

1QU

Paul Fval F val Cocoatul


orice mar&i"i# !" a(ara acu.a-iilor de otr%vire# de.mi"-ite de !" %i exi te"-a t'"%rului re&e $udovic al =0*lea# re&e"tul e expu"ea i"&ur +'r(elilor) 0ia-a lui era u" "erui"at ca"dal) 7u+ dom"ia lui# Fra"-a e a em%"a cu u"a di"tre acele mari "ave de r%.+oi de.armate# care mer& remorcate de o alt% cora+ie) Remorc2erul era A"&lia) " ('rit# to-i aceia care pro"o ticau (alime"tul apropiat al tatului# !" po(ida ucce ului +%"cii lui $aL# &% eau urec2i care %*i a culte) 8ac% !" acea t% "oapte !" &r%di"a re&e"tului e a(la o ta+%r% e"tu.ia t%# !" c2im+ "u lip ea "ici complotul "emul-umi-ilor@ "emul-umi-i politici# +a"c2eri "emul-umi-i# caractere de !"alt% -i"ut% moral% "emul-umite de tot ce vedeau) 8i" acea t% ultim% cla %# compu % di" to-i cei care (u e er% ti"eri i tr%lucitori u+ $udovic al =I0*lea# (%ceau parte dom"ul +aro" de 9u"auda<e i dom"ul +aro" de 3ar+a"c2oi ) Nu erau "ite rui"e impu"%toare# dar e co" olau !"tre ei pu"'"d c%# pe vremea lor# (emeile erau mai (rumoa e# +%r+a-ii mai pirituali# cerul mai al+a tru# v'"tul mai pu-i" rece# vi"ul mai +u"# lac2eii mai credi"cioi i c%mi"ele coteau mai pu-i" (um) Ace t &e" de opo.i-ie# remarca+il pri" i"oce"-a a# era cu"o cut pe vremea lui 9ora-iu# care*l "umete pe omul +%tr'" curte.a" ai trecutului * laudator tempori acti) 8ar % pu"em "umaidec't c% "u e (%cea prea mult% politic% !" /urul ace tei mul-imi tr%lucitoare# .'m+itoare# dic2i ite i de&2i.ate u+ cati(ele# care traver a (%r% !"cetare cur-ile palatului pe"tru a ve"i % aru"ce o privire decorului &r%di"ii i care e !"drepta apoi pre ro"dul 8ia"ei5 Cu to-ii erau at't de captiva-i de er+are# !"c't# dac% "umele duce ei du ,ai"e ieea de pe +u.ele (rumoa e ale vreu"ei (emei era doar %*i depl'"&% a+ e"-a) "cepeau % apar% per o"a/ele u *pu e) 8ucele de 3our+o" o i e# d'"d m'"a pri"-e ei de Co"ti4 ca"celarul dKA&ue au o co"ducea pe pri"-e a palati"%4 am+a adorul A"&liei# lord 7tair # e l% a li"&uit de a+atele 8u+oi ) " aloa"e# !" cur-i# pe aleile m%r&i"ite de carpe"i e r% p'"di deodat% u" .vo"4 u" .vo" care coa e di" mi"-i pe toate doam"ele# o ve te care l% % uit%rii !"t'r.ierea re&e"tului i c2iar a dom"ului $aL4 -arul ve"i e la Palai *Ro<al5 Tarul Petru al Ru iei# c%l%u.it de marealul de Te e# de"umit de toat% lumea &2idul uvera"ului# urmat de trei.eci de o(i-eri di" &arda per o"al%# !" %rci"a-i % "u*l p%r% ea c% "ici o clip%) 7arci"% a"evoioa %5 Petru al Ru iei avea reac-ii u+ite i (a"te.ii "eateptate) Te e# !mpreu"% cu &arda per o"al% a !mp%ratului# (%ceau u"eori drumuri o+o itoare pe"tru a*l pri"de di" urm% c'"d le c%pa de u+ uprave&2erea lor re pectuoa %) Era i" talat la palatul $e di&uiere # li"&% Ar e"al) Re&e"tul !l trat% cu m%re-ie# dar curio.itatea pari.ie"ilor# viole"t t'r"it% de o irea ace tui uvera" %l+atic# !"c% "u e potoli e4 (ii"dc% -arului "u*i pl%cea deloc ca ci"eva % e ocupe de el) C'"d trec%torii &% eau de cuvii"-% % e !"&r%m%dea c% !" apropierea palatului# !l trimitea pe %rma"ul Te e cu ordi" % ar/e.e mul-imea) Ne(ericitul mareal ar (i (o t mai +ucuro % participe la .ece +%t%lii) G"oarea pe care o avu de a*l p%.i pe pri"-ul mo covit !l !m+%tr'"i cu .ece a"i) Petru cel ,are ve"ea la Pari pe"tru a*i completa educa-ia de pri"- i" taurator i ctitor) Re&e"tul "u dori e !" "ici u" (el acea t% vi.it% excep-io"al%# dar !"(ru"ta oarta cura/o i !"cerca cel pu-i" %*l uluia c% pe -ar pri" ple"doarea o pitalit%-ii ale) $ucru deloc uor4 -arul "u voia % (ie uluit) I"tr'"d !" mi"u"ata camer% de dormit care i e pre&%ti e !" palatul de $e di&uiere # poru"ci % i e pu"% u" pat de campa"ie !" mi/locul !"c%perii i e culc% !" el) 7e ducea pe te tot# vi.it'"d pr%v%lii i t'"d de vor+% (amiliar cu "e&u torii# dar i"co&"ito) Curio.itatea pari.ie"ilor "u avea cum %*i ati"&% -i"ta) Tocmai di" acea t% cau.% i a extrava"&a"-elor ce e pove teau# curio.itatea pari.ie"ilor ati" e e delirul) Privile&ia-ii care*l v%.u er% pe -ar !l de criau a t(el@ !"alt# (oarte +i"e (%cut# cam la+# cu p%rul ca ta"iu*rocat# cu te"ul oac2e# oc2ii mari# pli"i de e"er&ie# privirea p%tru".%toare# u"eori %l+atic%) C'"d te ateptai mai pu-i"# u" tic "ervo i co"vul iv !i de compu"ea pe "eateptate o+ra.ul) A ta e pu"ea pe eama otr%vii pe care pro(e orul lui de ec2ita-ie# Hou+ov# i*o d%du e ca leac pe c'"d era copil) C'"d voia % primea c% pe ci"eva# (i.io"omia lui deve"ea &ra-ioa % i (ermec%toare) Cu"otea pre-ul

1Q1

Paul Fval F val Cocoatul


(armecului ce*l produc a"imalele %l+atice) Creatura care are cel mai mare ucce la Pari e te ur ul di" 6r%di"a Pla"telor# (ii"dc% e te u" mo" tru cu +u"% di po.i-ie) Pe"tru pari.ie"ii di" acele vremi# u" -ar mo covit era cu i&ura"-% u" a"imal mai tra"iu# mai (a"ta tic i mai de "ecre.ut dec't u" ur verde au o maimu-% al+a tr%) ,'"ca mult# ca u" c%pc%u"# dup% pu a lui 0erto"# i"te"de"tul re&elui# !" %rci"at cu ma a -arului# dar "u*i pl%ceau me ele ima"dicoa e) ,'"ca copio # de patru ori pe .i) 3ea la (iecare ma % dou% ticle de vi" i la de ert o ticl% de lic2ior# (%r% % ocotim !"tre me e +erea i limo"ada) A ta !" em"a .il"ic dou% pre.ece ticle de lic2id care e urc% la cap) 8e aici# ducele dKA"ti" a(irma c% era cel mai capa+il +%r+at al ecolului) " .iua c'"d ducele !l i"vit% la ma %# !" ca telul %u di" Petit*3cur&# Petru cel ,are "u i.+uti % e ridice de la ma %) Fu du de +ra-# (ii"dc% &% i e vi"ul pe placul lui) $umea e !"tre+a c't vi" +u" !i tre+uia ace tui armat ro+u t % a/u"&% !" a eme"ea tare) N%ravurile amoroa e erau i mai exce"trice dec't depri"derile de la o pe-e) Pari ul vor+ea multe# "oi "u vom pu"e "imic) 8i" clipa c'"d % a(lat c% -arul e a(l% la +al# e i c% u" !"tre& t%r%+oi) Nu era !" pro&ram) Fiecare vru %*l vad%) Cum "ime"i "u tia exact u"de era# e urmau i"dica-iile cele mai diver e Ai uvoiul mul-imii e pu"ea !" micare# cioc"i"du* e la toate r% p'"tiile) Palai *Ro<al "u era p%durea 3o"d<# p'"% la urm% tot tre+uiau %*l &% ea c%5 Fuc%torilor de la ma a de marmur%# ad%po ti-i u+ cortul i"dia"# "u prea le p% a de (or(ot% di" /ur) Nici u"ul di"tre ei "u*i p%r% i locul) Aurul i +a"c"otele e ro to&oleau !" co"ti"uare pe Po tavul verde) Pe<rolle reui e % c'ti&e o um% importa"t%) Acum -i"ea +a"ca) C2aver"<# cam palid# mai r'dea# dar di" v'r(ul +u.elor) Hece mii de cu.i5 .i e Pe<rolle ) Pl%te c# replic% C2aver"<) Cu ceO !"tre+% Navaille ) Pe cuv'"t) Nu /uc%m c%r-i pe cuv'"t !" palatul re&e"tului# .i e dom"ul de Tre me # care trecea) Ai ad%u&% pe u" to" de pro(u"d de.&u t@ E u" verita+il tripou5 8e la care "u primi-i ca"iot%# dom"ule duce# ripo t% C2aver"< care*l alut% cu m'"a) C" 2o2ot de r' urm% ace tui r% pu" i dom"ul de Tre me e !"dep%rt% ridic'"d di" umeri) Ace t duce de Tre me # &uver"ator al Pari ului# avea .ece la ut% di" toate +e"e(iciile ca elor de /oc) 7e .vo"ea c% -i"ea el !" ui o a eme"ea ca %# !" trada 3ai2eul) Nu !" em"a deloc c% lucrul ace ta ar (i (o t i"compati+il cu ra"&ul %u) Palatul pri"-e ei de Cari&"a" era u"ul di"tre cele mai prime/dioa e tripouri di" Capital%) Hece mii de cu.i5 repet% Pe<rolle ) Pl%te c# .i e u" &la +%r+%te c pri"tre /uc%tori) Ai pe ma % c%.u u" tea"c de +ilete de credit) Nu au.i er% p'"% atu"ci ace t &la ) Toat% lumea e !"toar e) Nime"i di" /urul me ei "u*l cu"otea pe pl%titor) Era u" vl%/&a" c2ipe# !"alt# purt'"d peruc% rotu"d%# "epudrat%# i &uler de p'".%) Co tumul lui co"tra ta !" c2ip tra"iu cu ele&a"-a veci"ilor %i) Avea o tu"ic% de a+a ca(e"ie# pa"talo"i de po tav ce"uiu i ci.me de piele &roa %) C" ce"tiro" lat !i tr'"&ea talia i u -i"ea o a+ie de mari"ar) Gare era um+ra lui Fea" 3art 1RO i lip ea pipa) "tr*u" tur de c%r-i# Pe<rolle a c'ti&at cei .ece mii de &al+e"i) 8u+lu5 tri&% tr%i"ul) ,ari"ar (ra"ce. "% cut la 8u"Mer1ue :1>IU1QUB;) A ervit u+ amiralul Ru<ter !" Gla"da# apoi# deve"i"d cor ar al mari"ei re&ale (ra"ce.e# a o+-i"ut mari ucce e !mpotriva ola"de.ilor i (ra"ce.ilor) $udovic al =I0*lea l*a !""o+ilat :1>?J; i l*a "umit coma"da"t de e cadr%) :N)T;
1R

1QB

Paul Fval F val Cocoatul


8u+lu5 repet% Pe<rolle # cu toate c% rolurile e i"ver a er%) C" alt tea"c de +a"c"ote c%.u pe ma %) Exi t% cor ari care au milioa"e !" +u.u"are) Pe<rolle c'ti&a) 8u+lu5 .i e cor arul cu &la de om pro t di pu ) Fie# du+lu5 8%dur% c%r-ile) Fir*ar % (ie5 .i e Griol) Iat% patru.eci de mii &al+e"i dui pe copc%) 8u+lu5 .i e totui omul !m+r%cat !" a+a ca(e"ie) 7u"te-i c2iar at't de +o&at# dom"uleO !"tre+% Pe<rolle ) Gmul cu a+ia "ici "u*l privi))) Ceva mai t'r.iu e a(lau pe ma % o ut% dou%.eci de mii de livre) Ai c'ti&at# Pe<rolle 5 tri&% a i te"-a !" cor) 8u+lu5 3ravo5 .i e C2aver"<) Ce .i (rumoa %5 Cu dou% lovituri di" coate# omul cu tu"ic% de a+a !"dep%rt% /uc%torii care*l eparau de Pe<rolle i e ae.%# !" picioare# !" (a-a lui) Pe<rolle c'ti&% dou% ute patru.eci de mii livre# apoi o /um%tate de milio") A/u"&e# .i e omul cu a+ie) Apoi ad%u&% cu r%ceal%@ Face-i*mi loc# dom"ilor5 " acelai timp tra e a+ia cu o m'"% pe c'"d cu cealalt% !l apuc% de urec2e pe Pe<rolle ) Ce (ace-iO Ce (ace-iO tri&au di" toate p%r-ile) Nu vede-iO r% pu" e vl%/&a"ul cu tu"ic% de a+a (%r% % e emo-io"e.e) Gmul % ta e u" pu"&a5 Pe<rolle !"cerca % tra&% a+ia) Era mai palid ca u" cadavru) Ce mai ce"e# dom"ule +aro"5 .i e +%tr'"ul 3ar+a"c2oi ) Cite u"de am a/u" 5 Ce vre-i# dom"ule +aro"# replic% la 9u"auda<e# a ta*i moda "ou%5 Am'"doi luar% u" aer de re em"are lu&u+r%) Ai# totui# omul cu a+ia "u era u" "e!"dem'"atic) Atia % e ervea c% de arma lui) F%cu o rotire rapid%# dup% toate re&ulile artei# care*i (%cu pe /uc%tori % e dea !"apoi) G lovitur% dat% cu a cu-iul a+iei# +i"e aplicat%# rup e !" dou% a+ia pe care Pe<rolle i.+uti e % o coat% di" teac%) 8ac% te miti# .i e omul cu a+ia# "u r% pu"d de via-a ta) 8ac% "u miti# "u*-i voi t%ia dec't am+ele urec2i) Pe<rolle cotea tri&%te !"%+uite) Propu"ea % !"apoie.e +a"ii) C't timp !i tre+uie mul-imii % e adu"eO G &loat% compact% e i !m+ul.ea !" /ur) $u'"du*i arma la /um%tate# ca u" +rici# Gmul cu a+ia e pre&%tea % (ac% opera-ia c2irur&ical% a"u"-at%# c'"d e au.i la i"trarea cortului i"dia" u" mare tumult) 6e"eralul pri"- VuraMi"# am+a adorul Ru iei pe l'"&% Curtea Fra"-ei# e repe.i !" cort@ avea o+ra.ul "%cl%it de udoare# p%rul i 2ai"ele !" de.ordi"e) " patele lui ve"ea !" &oa"% marealul de Te e# urmat de trei.eci de o(i-eri di" &arda per o"al%# !" %rci"a-i % ve&2e.e a upra per oa"ei -arului) 7ire# ire5 exclamar% !" acelai timp marealul de Te e i pri"-ul VuraMi"# !" "umele 8om"ului5 Gpri-i*v%5 Toat% lumea e privi) Pe ci"e "umeau ireO Gmul cu a+ia e !"toar e) Te e e aru"c% !"tre el i victim%# dar "ici m%car "u*l ati" e i !i coa e p%l%ria) To-i !"-ele er% c% vl%/&a"ul !m+r%cat !" a+a era !mp%ratul Petru al Ru iei) Ace ta ridic% uor di" pr'"ce"e) Ce vreiO !l !"tre+% pe Te e) Fac dreptate) VuraMi" !i opti c'teva cuvi"te la urec2e) Tarul !i d%du drumul imediat lui Pe<rolle i !"cepu % .'m+ea c%# roi"d uor) Ai dreptate# .i e el# "u u"t la mi"e aca %) Am uitat) 7alut% cu m'"a mul-imea uluit%# cu o &ra-ie tru(a%# care*i ve"ea +i"e# i iei di" cort# !"co"/urat de &arda per o"al%) G taii erau o+i"ui-i cu e capadele lui) i petreceau via-a aler&'"d pe urmele lui)

1QI

Paul Fval F val Cocoatul


Pe<rolle !i potrivi 2ai"ele !" de.ordi"e i v'r! cu "ep% are !" +u.u"ar e"orma um% pe care -arul "u e o te"i e % o ia !"apoi) Nu*i aa c% i" ulta u"ui pri"- at't de mare "u co"tea.%O .i e el a.v'rli"d !" /ur o privire ireat% i !" acelai timp "erui"at%) 6'"de c c% "ime"i di" cei de (a-% "u are "ici cea mai mic% !"doial% !" privi"-a ci" tei mele) Cu to-ii e !"dep%rtar% de Pe<rolle # pe c'"d C2aver"< replic%@ "doieli# cu i&ura"-% "u# dom"ule Pe<rolle # u"tem per(ect l%muri-i) ,i"u"at5 .i e Pe<rolle cu /um%tate de &la ) Nu u"t omul % uport o /i&"ire) To-i aceia pe care "u*i i"tere a e /ocul e !"dep%rta er% !" urma -arului) Fur% de.am%&i-i) Tarul iei di" palat# %ri !" prima tr% ur% i e du e % de tupe o+i"uitele trei ticle de vi" di"ai"te de culcare) Navaille lu% c%r-ile di" m'i"ile lui Pe<rolle # pe care*l !mpi" e uor !" a(ara cercului# i !"cepu u" "ou /oc) Griol !l lu% deoparte pe C2aver"<) A vrea %*-i cer u" (at# .i e &ra ul perceptor pe u" to" mi terio ) "trea+%# pu e C2aver"<) Acum# c'"d u"t "o+il# "*a vrea % calc !" tr%c2i"i) Iat% pro+lema mea@ adi"eauri am mi.at o ut% de ludovici !mpotriva lui Tara""e# dar cred c% "*a au.it) Ai c'ti&atO Nu# am pierdut) Ai pl%titO Nu# (ii"dc% Tara""e "u cere "imic) C2aver"< lu% o atitudi"e de ava"t) 8ac% ai (i c'ti&at# !"tre+% el# i*ai (i cerut ut% de ludoviciO 8e i&ur# r% pu" e Griol# (ii"dc% a (i (o t i&ur am pariat) Faptul c% ai pierdut dimi"uea.% acea t% certitudi"eO Nu) 8ar dac% Tara""e "*a au.it# "u mi*ar (i pl%tit) 7pu"'"d ace t lucru# e /uca cu porto(elul) C2aver"< i*l lu% di" m'i"i) $a !"ceput# (aptele mi *au p%rut (oarte imple# .i e el cu &ravitate) Acum !mi dau eama c% itua-ia ta e te complicat%) Au r%ma "eacoperi-i ci"ci.eci de ludovici# tri&% Navaille ) ,i.e.5 .i e C2aver"<) Ce (aciO Ce (aciO prote t% Griol v%.'"du*l cum !i de c2ide porto(elul) 0oi %*i reia +u"ul# dar C2aver"< !l !mpi" e cu u" &e t pli" de autoritate) 7uma !" liti&iu tre+uie pu % !" ter-e m'i"i# 2ot%r! el) G iau i# !mp%r-i"d di(ere"dul pe /um%tate# m% declar dator cu ci"ci.eci de ludovici lui Tara""e i (ide. memoria re&elui 7olomo"5 "apoie porto(elul lui Griol# care r%m% e e de cump%"it) ,i.e.5 ,i.e.5 repet% el !"apoi"du* e la ma a de /oc) ,i.e.i cu +a"ii mei5 morm%i Griol) 9ot%r't lucru# eti mai la ad%po t !"tr*u" codru5 8om"ilor# dom"ilor# .i e Noce care ve"ea de*a(ar%# l% a-i c%r-ile# /uca-i pe u" vulca") 8om"ul de ,ac2ault a de coperit adi"eauri trei du.i"i de comploturi# di"tre care cel mai mic l*ar (ace de rui"e pe Catili"a1?) 7periat# re&e"tul *a !"c2i cu pric2i"delul !m+r%cat !" "e&ru %*i &2icea c% viitorul) A5 .i er% cu to-ii) Gmule-ul !" "e&ru e vr%/itorO 8i" cap p'"% !" picioare# r% pu" e Noce) A pre.i re&e"tului c% dom"ul $aL e va !"eca !" ,i i ippi i c% doam"a duce % de 3erri e va c% %tori a doua oar% cu pramatia de Riom) $i"ite5 $i"ite5 .i er% cei mai pu-i" "e+u"i) Ceilal-i i.+uc"ir% !" r' ) Nu e vor+ete dec't de pre a ta# relu% Noce) Gmule-ul !" "e&ru a mai pre.i c% a+atele 8u+oi va primi p%l%ria de cardi"al) Nu mai pu"e5 pu e Pe<rolle ) Patricia" roma" :1U?>B !)e)");) Complotul lui !mpotriva e"atului a (o t de"u"-at de Cicero) :N)T);)
1?

1QJ

Paul Fval F val Cocoatul


Ai c% dom"ul de Pe<rolle va deve"i u" om ci" tit# ad%u&% Noce) Crm% o explo.ie de ve elie) Apoi# toat% lumea p%r% i ma a i ve"i la i"trarea cortului# (ii"dc% Noce# privi"d di" !"t'mplare pre pero"# exclama e@ Ia uita-i*v%5 Ia uita-i*v%5 E el5 Nu re&e"tul# ci omule-ul !" "e&ru) "tr*adev%r# to-i !l v%.ur%# cu cocoaa i picioarele ciudat r% ucite# co+or'"d cu pai domoli pero"ul pavilio"ului) C" er&e"t di" &ard% !l opri !" /o ul c%rilor) Gmule-ul !" "e&ru !i ar%t% i"vita-ia# .'m+i# alut% i trecu)

Capitolul J (&intirile celor trei Philippe

Gmule-ul !" "e&ru avea !" m'"% o lor"iet% i privea decorurile er+%rii# ca u" adev%rat cu"o c%tor) 7alut% doam"ele cu mult% polite-e i p%rea c% ride !" +ar+% ca u" cocoat ce era) Purta o ma c% de cati(ea "ea&r%) Pe m% ur% ce !"ai"ta# /uc%torii "otri !l priveau cu mai mult% ate"-ie# dar cel care*l privea mai i" i te"t era# (%r% doar i poate# dom"ul de Pe<rolle ) Ei# dr%cia dracului# ci"e*i (%ptura de*acoloO exclam% !" cele di" urm% C2aver"<) Ei5 7*ar .ice))) Ei +i"e# da# .i e Navaille ) Ce a"umeO !"tre+% &ra ul Griol# care era miop) Gmul de adi"eauri# r% pu" e C2aver"<) Gmul cu .ece mii de cu.i) Gmul di" cuca c'i"elui5 E op al II*lea# .i Io"a) Nu*i cu puti"-%5 pu e Griol) G a eme"ea (ii"-% !" ca+i"etul re&e"tului5 Pe<rolle &'"dea@ Ce i*a putut pu"e alte-ei* ale re&aleO Niciodat% "*am avut o p%rere prea +u"% de pre ace t cara&2io ) Gmule-ul !" "e&ru !"ai"ta mereu) Nu p%rea % dea ate"-ie &rupului adu"at !" (a-a i"tr%rii cortului i"dia") 7e uita cu lor"ieta# .'m+ea# aluta) Impo i+il % ve.i u" omule- !" "e&ru !"tr*o di po.i-ie mai +u"% i mai politicoa %) Era de tul de aproape pe"tru a (i au.it murmur'"d !"tre di"-i@ "c'"t%tor5 !"c'"t%tor5 Toate a tea u"t !"c'"t%toare) 8oar alte-a* a re&al% poate or&a"i.a a eme"ea lucruri) A25 7u"t (oarte mul-umit de toate a tea5 Foarte mul-umit5 Foarte mul-umit5 ,ai multe &la uri e au.ir% di" cort) C" alt &rup lu% loc !" /urul me ei p%r% ite de /uc%torii "otri) Noii*ve"i-i erau aproape cu to-ii oame"i de v'r t% re pecta+il% i cu titluri !"alte) C"ul di"tre ei .i e@ I&"or ce *a !"t'mplat# dar adi"eauri l*am v%.ut pe 3o""ivet care du+la po turile de pa.% di" ordi"ul expre al re&e"tului) Au (o t adu e dou% compa"ii de olda-i !" Ccuraux*Ri # pu e u" altul) Ai re&e"tul "u e a+orda+il) ,ac2ault "u*i vede capul) Nici m%car dom"ul de 6o".a&ue "*a putut o+-i"e o i"(orma-ie c't de "e!" em"at%5 Fuc%torii "otri !"cepur% % a culte# dar "oii ve"i-i co+or'r% &la ul) 7e va !"t'mpla ceva aici# am o pre im-ire# .i e C2aver"<) "trea+%*l pe vr%/itor5 .i e r'.'"d Noce) Gmule-ul !" "e&ru !l alut%# cu u" aer (oarte ama+il) Cu certitudi"e# dar ce a"umeO .i e el# apoi !i ter e cu &ri/% lor"ieta)

1QN

Paul Fval F val Cocoatul


Cu certitudi"e# cu certitudi"e5 relu% el) Ceva# ceva cu totul "eateptat) E2# e2# e25 co"ti"u% el# d'"d &la ului %u tride"t i pi-i&%iat u" acce"t deo e+it de mi terio ) 7o e c di"tr*u" loc !"c%l.it# (oarte !"c%l.it# i m% cupri"de (ri&ul) Permite-i*mi# dom"ilor# % i"tru !" cort) 0% r%m'" o+li&at) "cepu % tremure uor) Fuc%torii "otri e d%dur% la o parte# to-i oc2ii erau (ixa-i a upra cocoatului) Ace ta e trecur% u+ cort alut'"d !" dreapta i !" t'"&a) C'"d .%ri &rupul marilor e"iori ae.a-i acum !" /urul me ei# cl%ti"% di" cap cu u" aer mul-umit i .i e@ 8a# da# e !"t'mpla ceva) Re&e"tul e !"&ri/orat i &ard% a (o t du+lat%# dar "ime"i "u tie ce e !"t'mpla) 8om"ul duce de Tre me "u tie "imic# tocmai el# care e &uver"atorul Pari ului) 8om"ul de ,ac2ault "u tie "ici el# cu toate c% e locote"e"t al poli-iei) Poate ti-i dom"ia*voa tr%# dom"ule de Ro2a"*C2a+otO Gare ti-i dom"ia*voa tr%# dom"ule de la Ferte*7e""eterreO Ai dom"iile*voa tre# dom"ilor# e !"trerup e el !"torc'"du* e c%tre /uc%torii care e tra er% i" ti"ctiv !"apoi# ti-i cevaO Nime"i "u r% pu" e) 8om"ii de Ro2a"*C2a+ot i de $a Ferte*7e""eterre !i coa er% ma ca) Aa e proced% c'"d e dorea ca u" "ecu"o cut % (ie (or-at politico %*i arate o+ra.ul) R'.'"d i alut'"d# cocoatul le pu e@ 8om"ilor# a ta "*ar ervi la "imic# "u m*a-i v%.ut "iciodat%) l cu"oate-i pe ace t ori&i"al# dom"ule +aro"O !i !"tre+% 3ar+a"c2oi veci"ul de la ma a de /oc) Nu# dom"ule +aro"# r% pu" e prompt de la 9u"auda<e# e u" (a"(aro" ciudat) A da oric't dac% &2ici-i ce e petrece# relu% cocoatul) Am pierde timpul) Nu e deloc vor+a de lucruri ce ocup% !" (iecare .i co"vor+irile pu+lice i &'"durile voa tre tai"ice# "u e deloc vor+a de lucruri ce (ac o+iectul temerilor dom"iilor voa tre# o"ora-ii mei e"iori) 7pu"'"d ace te lucruri# !i privea pe Ro2a"# $a Ferte i pe +%tr'"ii e"iori ae.a-i la ma %) Nu e vor+a deloc de ceea ce !"(l%c%rea.% am+i-iile dom"iilor voa tre mai mult au mai pu-i" le&itime# de a (ace avere# co"ti"u% el privi"du*l pe C2aver"<# Griol i pe ceilal-i) Nu e vor+a "ici de u"eltirile 7pa"iei# "ici de tul+ur%rile di" Fra"-a# "ici de proa t% di po.i-ie a Parlame"tului# "ici de micile eclip e de oare pe care dom"ul $aL le "umete i temul %u# "u# "u5 Ai totui# re&e"tul e te !"&ri/orat i a di pu du+larea &%r.ii5 Ai de pre ce e vor+a# (rumoa % ma c%O !"tre+% dom"ul de Ro2a"*C2a+ot cu u" &e t de "er%+dare) Cocoatul r%ma e o clip% pe &'"duri) Capul i e !"cli"% !" piept# apoi# !"drept'"du* e pe "eateptate# l% % %*i cape u" 2o2ot de r' curt) Crede-i !" tri&oiO !"tre+% el) " mod o+i"uit# irealul "u exi t% !" a(ara u"ui a"umit mediu ocial) " "op-ile de iar"%# !"tr*o al% mare de ca tel# ale c%rui (ere tre &em c'"d +ate criv%-ul# !" /urul u"ui c%mi" mare de te/ar culptat# acolo# !" i"&ur%tatea di" ,orva" au !" p%durile di" 3reta"ia) oame"ii e pot peria cu uuri"-% la cea mai "e!" em"at% le&e"d% au pove tire) $am+riuri !"tu"ecate mi tuie lumi"a l%mpii# care aa.% re(lexe co"(u.e pe ramele aurite ale portretelor de (amilie) Ca telul (eudal are tradi-iile ale lu&u+re i mi terioa e 7e tie !" care coridor +%tr'"ul co"te vi"e %*i t'ra c% la"-urile# !" ce !"c%pere i"tr%# c'"d orolo&iul +ate a dou% pre.ecea lovitur% pe"tru a e ae.a !" (a-a vetrei (%r% (oc i % d'rd'ie de (e+r% r%po a-ilor) 8ar aici# la Palai *Ro<al# u+ cortul i"dia"# !" mi/locul ara+a"dei +a"ilor de aur# pri"tre 2o2otele de r' du+itativ i di cu-iile ceptice# la doi pai de ma a de /oc "eci" tit%# "u era loc pe"tru paimele o+ cure care*i cupri"d u"eori pe u"ii vite/i ai padei i c2iar pe li+er*cu&et%tori# aceti pada i"i ai &'"dirii) Totui# c'"d cocoatul ro ti cuv'"tul tri&oi# !"(iorarea trecu pri" vi"ele celor de (a-%) 7pu"'"d ace t cuv'"t# omule-ul !m+r%cat !" "e&ru r'dea# dar ve elia lui d%dea (iori) To-i im-ir% u" (ior de &2ea-%# !" po(ida uvoiului de lumi"i# !" po(ida .um.etului ve el di" &r%di"%# !" po(ida armo"iei pl%cute pe care orc2e tra o trimitea de departe)

1Q>

Paul Fval F val Cocoatul


Ei# ei5 .i e cocoatul) Ci"e crede !" tri&oiO Nime"i la ora amie.ei# pe trad%) Cu to-ii la mie.ul "op-ii# !" (u"dul alcovului i"&uratic# c'"d opai-ul *a ti" di" !"t'mplare) Exi t% o (loare care e de c2ide la clipirea telelor# co"tii"-a e te ca (loarea*"op-ii) Fi-i li"iti-i# dom"ilor# "u u"t tri&oi) Nu co" idera-i c% e ca.ul % v% explica-i# dr%&%la% ma c%# da au "uO pu e dom"ul de Ro2a"*C2a+ot# care e ridic%) 7e (%cu u" cerc !" /urul omule-ului !" "e&ru) Pe<rolle e a cu"dea !" al doilea r'"d# dar era "umai urec2i) 8om"ule duce# r% pu" e cocoatul# "ici u"ul di"tre "oi "u e te mai (rumo ca cel%lalt# de tul cu complime"tele) 0ede-i# a ta*i o trea+% di" lumea cealalt%) C" mort care* i ridic% piatra de pe morm'"t dup% dou%.eci de a"i# !"-ele&e-i# dom"ule duceO 7e !"trerup e# pe"tru a +om+%"i r'"/i"d@ Gare v% ami"ti-i aici# la Curte# de oame"ii mor-i cu dou%.eci de a"i !" urm%O Ce vrea % pu"%O exclam% C2aver"<) Nu m% adre e. dom"iei*voa tre# dom"ule marc2i.# replic% cocoatul) 7u"te-i prea t'"%r# era !" a"ul c'"d v*a-i "% cut) ,% adre e. acelora care au p%rul c%ru"t) Ai# c2im+'"d pe dat% to"ul# ad%u&%@ Era u" e"ior &ala"t# era u" pri"- di ti" # t'"%r# vitea.# +o&at# (ericit# iu+it de toat% lumea) Cu c2ip de ar2a"&2el i tatur% de erou) Avea toate ava"ta/ele pe care 8um"e.eu le poate d%rui cuiva pe acea t% lume) C"de cele mai (rumoa e lucruri au cel mai crud de ti"))) "trerup e C2aver"<) Gmule-ul !i ati" e um%rul cu de&etul i .i e !"cetior@ Ami"ti-i*v%# dom"ule marc2i.# c% prover+ele mi"t u"eori i c% exi t% er+%ri care pe"tru u"ii e ('re c pe"tru totdeau"a) C2aver"< deve"i palid) Cocoatul !l !"dep%rt% cu m'"a i e apropie de ma %) ,% adre e. acelora care au p%rul c%ru"t# repet% el) 8om"iei*voa tre# dom"ule de la 9u"auda<e# care v*a-i odi2"i acum !" Fla"dra# u+ a e picioare de p%m'"t# dac% omul de pre care vor+e c "*ar (i de picat -ea ta o taului care v% pu e e &e"u"c2iul pe &ruma.) 3%tr'"ul +aro" r%ma e cu &ura c% cat% i at't de emo-io"at# !"c't vor+ele i e ti" er% !" &'tle/) Ai dom"iei*voa tre# dom"ule de ,arillac# care v*a-i v%.ut (iica i"tr'"d la m'"% tire di" cau.a dra&o tei ce*i purta) Ai dom"iei*voa tre m% adre e.# dom"ule duce de Ro2a"* C2a+ot# care# di" cau.a lui# a-i .%+relit ca a dom"ioarei Fero"# metre a dom"iei*voa tre) Ai dom"iei*voa tre# dom"ule de $a 0au&u<o"# care "u pute-i uita .drav%"% lovitur% de a+ie primit% pe um%r))) Never 5 tri&ar% !" acelai timp dou%.eci de &la uri) P2ilippe de Never ) Cocoatul !i coa e p%l%ria i .i e !"cetior@ P2ilippe de $orrai"e# duce de Never # uci u+ .idurile ca telului Ca<lu *Tarride # !" .iua de BJ "oiem+rie 1>?Q5 A a i"at !" mod la i pe la pate# dup% cum e pu"e# murmur% dom"ul de $a 0au&u<o") "tr*o capca"%# ad%u&% $a Ferte) 8ac% "u m% !"el# .i e dom"ul de Ro2a"*C2a+ot# marc2i.ul de Ca<lu *Tarride # tat%l doam"ei pri"-e e de 6o".a&ue# a (o t acu.at de))) 8i" &rupul celor ti"eri e au.i@ Tat%l meu mi*a vor+it de multe ori de pre acea t% !"t'mplare# .i e Navaille ) Tat%l meu (u e e priete"ul de(u"ctului duce de Never # pu e C2aver"<) Pe<rolle a culta i c%uta % treac% "eo+ ervat) Cocoatul relu% cu &la c%.ut i &rav@ A a i"at !" mod la# pe la pate# !"tr*o capca"%# toate a tea u"t adev%rate# dar vi"ovatul "u purta "umele de Ca<lu *Tarride ) 8ar cum e "umeaO e au.i di" toate p%r-ile) Gmule-ul !" "e&ru "*avea c2e( % r% pu"d%) Co"ti"u% pe u" to" +at/ocoritor i uuratic# u+ care tr%+%tea am%r%ciu"ea@

1QQ

Paul Fval F val Cocoatul


$ucrul t'r"i v'lva# dom"ilor) A25 8race# t'r"i c2iar v'lv% mare) G %pt%m'"% "u *a vor+it dec't de acea t% !"t'mplare) 8ar# o %pt%m'"% mai t'r.iu# *a vor+it mai pu-i") 8up% o lu"%# aceia care mai ro teau "umele lui Never aveau aerul c% vor+e c de pre u" lucru petrecut pe alt% pla"et%))) Alte-a* a re&al% a (%cut tot ce i*a tat !" puti"-%5 !"trerup e dom"ul de Ro2a") 8a# da# tiu) Alte-a* a re&al% era u"ul di"tre cei trei P2ilippe) Alte-a* a voia %*l r%.+u"e pe cel mai +u" priete" al %u) 8ar !" ce c2ipO Ca telul Ca<lu e a(l% la cap%tul p%m'"tului) Noaptea de BJ "oiem+rie !i p% tr% tai"a) E te de la i"e !"-ele c% dom"ul pri"- de 6o".a&ue))) Nu e a(l% oare aici# e !"trerup e omule-ul !" "e&ru# u" lu/itor al dom"ului de 6o".a&ue care poart% "umele de Pe<rolle O Griol i Noce e d%dur% la o parte pe"tru a*l da la iveal% pe cel de pre care era vor+a i care e im-ea cam de cump%"it) Tocmai voiam % adau&# relu% cocoatul# e te de la i"e !"-ele c% dom"ul pri"- de 6o".a&ue# care era de a eme"ea u"ul di"tre cei trei P2ilippe# *a (%cut lu"tre i pu"te pe"tru a*i r%.+u"a priete"ul) 8ar totul a (o t .adar"ic) Nici u" i"diciu# "ici o dovad%5 8e voie# de "evoie# tre+uia % e la e pe eama timpului# adic% a lui 8um"e.eu# &ri/% de a*l &% i pe vi"ovat) Pe<rolle "*avea dec't o dori"-%@ *o tear&% pe"tru a e duce %*l previ"% pe 6o".a&ue) Totui# r%ma e pe loc pre a vedea p'"% u"de va !mpi"&e cocoatul !"dr%."eala de a divul&a ecretul) 0%.'"d reve"i"d la upra(a-% ami"tirea .ilei de BJ "oiem+rie# Pe<rolle !"cerca oarecum e".a-ia u"ui om pe cale % (ie u&rumat) Cocoatul avea dreptate@ Curtea "*avea memorie) ,or-ii de*acum dou%.eci de a"i u"t de dou%.eci de ori uita-i la Curte) 8ar# de a t% dat%# era o !mpre/urare cu totul excep-io"al%@ mortul (%cea di"tr*u" (el de tri"itate# di"tre care doi mem+ri erau !" via-% i atotputer"ici@ P2ilippe dKGrlea" i P2ilippe de 6o".a&ue) 0%.'"d i"tere ul .u&r%vit pe toate ace te (i.io"omii# * ar (i pu c% era vor+a de u" a a i"at comi ieri) 8ac% i"te"-ia cocoatului (u e e % re!"vie emo-ia ace tei drame mi terioa e i !"dep%rtate# putem pu"e c% repurta e ucce depli") Ei5 Ei5 .i e el aru"c'"d !" /ur o privire rapid% i p%tru".%toare) 7% te lai !" &ri/a cerului e te cea mai proa t% cale) Cu"o c totui oame"i !"-elep-i care "u di pre-uie c deloc acea t% olu-ie uprem%) Ai# i"cer vor+i"d# dom"ilor# *ar putea (ace o ale&ere i mai rea) Cerul are oc2i mult mai +u"i dec't ai poli-iei# cerul e te r%+d%tor# are vreme) C"eori !"t'r.ie# .ilele trec# lu"ile# a"ii# dar c'"d vi"e cea ul))) 7e opri) 6la ul !i vi+ra !"%+uit) Impre ia produ % era i"te" % i at't de puter"ic%# !"c't (iecare o !"dura ca i cum ame"i"-area u+!"-elea %# !"v%luit% u+ cuvi"tele ale u+tile# ar (i (o t !"dreptat% !" acelai timp !mpotriva tuturor) Aici e a(la doar u" vi"ovat# u" u+alter"# u" i" trume"t) To-i ceilal-i (rem%tau) Armata (idelilor lui 6o".a&ue# pe de*a !"tre&ul alc%tuit% di" oame"i (oarte ti"eri i care# deci# "ici m%car "u puteau (i +%"ui-i# e a&ita u+ povara "u tiu c%rei ap% %ri up%r%toare) 7im-eau oare c% (iecare .i cur % tr'"&ea di" ce !" ce mai tare la"-ul mi terio care*i le&a de t%p'"O 62iceau oare c% a+ia lui 8amocle va at'r"a# u -i"ut% de u" (ir# c2iar dea upra capului lui 6o".a&ueO Nu e tie) Nu*i d%deau o te"eala % /udece) $e era (ric%) C'"d vi"e cea ul# relu% cocoatul# i vi"e !"totdeau"a# mai devreme au mai t'r.iu# u" om# u" me a&er al celui di" morm'"t# u" tri&oi ie e di" p%m'"t# (ii"dc% aa vrea 8um"e.eu) Ace ta !i !mpli"ete# u"eori (%r% voia lui# mi iu"ea (atal%) 8ac% e te puter"ic# lovete) 8ac%*i la+# dac% +ra-ul lui e ca al meu i "u poate duce &reutatea padei# e trecoar%# um+l%))) p'"% c'"d reuete %*i pu"% "evol"ica &ur% la !"%l-imea urec2ilor celor puter"ici i# la u" mome"t dat# !" oapt% au cu &la tare# la cea ul potrivit# r%.+u"%torul uluit aude c%.'"d di" cer "umele uci&aului))) Crm% o li"ite ad'"c% i olem"%) Care*i "umeleO !"tre+% dom"ul de Ro2a"*C2a+ot) l cu"oatemO exclamar% C2aver"< i Navaille ) Cocoatul p%rea % e a(le u+ excita-ia propriilor cuvi"te)

1QR

Paul Fval F val Cocoatul


Co"ti"u% cu &la acadat@ 8ac%*l cu"oate-iO Ce importa"-% areO Ci"e u"te-i dom"iile*voa treO Ce pute-i (aceO 8ac% a ro ti "umele a a i"ului v% ve-i !" p%im'"ta ca de u" tr% "et) 8ar# acolo u # pe prima treapt% a tro"ului# t% u" om) Adi"eauri vocea a c%.ut di" "ori@ DAlte) Asasinul e aici) Ai r%.+u"%torul a tre %rit) Alte) Asasinul se afl n mijlocul acestei mulimi strlucitoare) Ai r%.+u"%torul a de c2i oc2ii# privi"d mul-imea care trecea pe u+ (ere trele ale) Alte-%5 A a i"ul a tat ieri la ma a voa tr%# i m'i"e a a i"ul va ta di" "ou5 Ai r%.+u"%torului !i trecu pri" mi"te "umele come e"ilor) Alte-%5 A a i"ul v% !"ti"de !" (iecare .i# dimi"ea-a i eara# m'"a lui !" '"&erat%5 Ai r%.+u"%torul *a ridicat pu"'"d@ 7lav% 8om"ului5 7e va (ace dreptate5 7e v%.u u" lucru tra"iu@ to-i cei care erau de (a-%# cei mai cu va.% i mai "o+ili# !i aru"cau priviri "e!"cre.%toare) Iat% de ce# dom"ilor# ad%u&% cocoatul pe u" to" !"dr%."e- i t%io # re&e"tul Fra"-ei e te !"&ri/orat !" acea t% ear%# iat% de ce &arda palatului e te du+lat%) 7alut% i e pre(%cu c% ie e di" cort) 7pu"e*mi "umele5 tri&% C2aver"<) Faimo ul "ume5 acce"tu% Griol) Nu vede-i oare# vru % pu"% Pe<rolle # c% "erui"atul +u(o" i*a +%tut /oc de voiO Cocoatul e opri e !" pra&ul cortului) i pu e lor"ieta la oc2i i privi auditoriul) Apoi (%cu cale*"toar % i# cu r' ul %u curt i tride"t# ca u" -ip%t de vi"dereu# ad%u&%@ ,ai domol5 ,ai domol5 Iat% c% "u !"dr%."i-i % v% apropia-i u"ii de ceilal-i) Fiecare crede c% veci"ul %u e te a a i"ul) Emo-io"a"t e(ect al timei reciproce5 8om"ilor# vremurile *au c2im+at# "u mai e la mod%) " .ilele "oa tre "u e mai ucide cu armele +rutale di" vec2iul re&im# pi tolul au a+ia) Armele u"t !" porto(elele "oa tre) Pe"tru a ucide u" om e te de a/u" %*i &oleti +u.u"arul) Ei5 Ei5 Ei5 ,ul-umit% lui 8um"e.eu# a a i"ii u"t rari la curtea re&e"tului5 Nu v% !"dep%rta-i at't de mult u"ii de al-ii# a a i"ul "u*i aici5 Ei5 Ei5 Ei5 e !"trerup e el# "torc'"d 7patele +%tr'"ilor e"iori pe"tru a e adre a "umai +a"dei lui 6o".a&ue) A-i c%p%tat mutre plouate5 Ave-i deci remuc%ri5 0re-i % v% !"ve ele c pu-i"O Iat%*l pe dom"ul de Pe<rolle # care o ter&e) Pierde mult) Ati-i u"de e duce dom"ul de Pe<rolle O Ace ta di p%rea !"d%r%tul traturilor de (lori# !" direc-ia palatului) C2aver"< !l ati" e pe cocoat pe +ra-) Re&e"tul tie "umeleO !"tre+% el) Ei5 8om"ule marc2i.# replic% omule-ul !" "e&ru# "*am a/u" !"c% aici5 8eocamdat% r'dem5 Fa"toma mea e !" +u"% di po.i-ie) Ai*a dat eama c% aici tra&icul "u e la mod% i a trecut la comedie) Ai# cum le tie pe toate# i cele di" pre.e"t ca i cele di" trecut# dracul de tri&oi a ve"it la er+are) Ei5 Ei5 Ei5 !"-ele&e-i +i"e# ateapt% % vi"% alte-a* a re&al% % i* l arate cu de&etul))) 8e&etul %u !"ti" !mpu"&ea vidul) Cu de&etul# !"-ele&e-iO Cu de&etul tre+uie ar%tate m'i"ile !"dem'"atice dup% m'i"ile !" '"&erate) ,ic% dovad% o !" o-ete "totdeau"a pe cea mare) Tre+uie % "e de ti"dem# r'.'"d# de otrav% au de pum"al) Cu de&etul# dom"ilor# a+ilii &e"tilomi dau pe te cap a ul la acea t% ma % de /oc# u"de dom"ul $aL are o"oarea % -i"% +a"ca) 7e de coperi cu mere"ie la "umele de $aL i co"ti"u%@ Cu de&etul operea.% /uc%torii de .aruri# cavalerii a&iota/ului# i tot cu de&etul lucrea.% 2o-ii !"dem'"atici di" trad% Sui"*campoix5 8om"ul re&e"t e te u" pri"- +u" i "u e !mpiedic% de pre/udec%-i) 8ar "u tie !"c% totul i# dac% ar ti totul# tare i*ar mai (i rui"e5 Pri"tre /uc%tori e produ e a&ita-ie) 8om"ul de Ro2a" .i e@ Ace ta*i adev%rul5 3ravo5 aplaudar% +aro"ul de la 9u"auda<e i +aro"ul de 3ar+a"c2oi )

1Q?

Paul Fval F val Cocoatul


Nu*i aa# dom"ilorO relu% cocoatul) Adev%rul e pu"e totdeau"a r'.'"d) Aceti ti"eri au o tra"ic% dori"-% % m% dea a(ar%# dar e re-i" di" re pect pe"tru v'r ta dom"iilor voa tre) ,% re(er la dom"ii de C2aver"<# Griol# Tara""e i al-ii) Frumoa % ti"ere-e !" care "o+le-ea cam dec%.ut% e ame tec% cu ple+ea "e p%lat%# ca "ite (ire de di(erite culori !"tr*o !mpletitur% +%l-at%4 Pe"tru "umele lui 8um"e.eu5 Nu v% up%ra-i# ilutrii mei t%p'"i# u"tem la +al ma cat# i eu "u* dec't u" +iet cocoat5 ,'i"e !mi ve-i aru"ca u" &al+e" pe"tru a*mi cump%ra patele tra" (ormat !" pupitru) Ridica-i di" umeriO Per(ect5 !" co" eci"-% "u merit dec't di pre-ul vo tru) C2aver"< !l lu% de +ra- pe Navaille ) Ce (acem cu cara&2io ul % taO +om+%"i el) 9ai % plec%m5 3%tr'"ii e"iori r'deau di" toat% i"ima) Fuc%torii e !"dep%rtau u"ul dup% altul) Ai# dup% ce !i voi ar%ta cu de&etul pe "% cocitorii de tiri (al e# .i e cocoatul !"torc'"du* e c%tre Ro2a"*C2a+ot i ve"era+ilii %i tovar%i# pe !m+o&%-i-i# pe i cu i-ii potlo&ari ai urc%rii pre-ului ac-iu"ilor# pe /o"&lerii c%derii lor# !"trea&a armat% de altim+a"ci care i*au (%cut ta+%ra la palatul 6o".a&ue# !i voi mai ar%ta cu de&etul dom"ului re&e"t# cu de&etul# dom"ilor# am+i-iile "e!mpli"ite i ra"c2iu"ele ve"i"oa e) i voi ar%ta cu de&etul pe cei`al c%ror e&oi m au or&oliu "u e poate o+i"ui cu t%cerea# pe i"tri&a"-ii !"&ri/ora-i# pe mi"ti-ii cu p%rul al+ care ar vrea % re!"vie Fro"da# pe adep-ii doam"ei du ,'i"e# pe o+i"ui-ii palatului Cellamare5 !i voi ar%ta cu de&etul pe co" piratorii ridicoli au odioi# care vor % !mpi"&% Fra"-a !" "u tiu ce (el de r%.+oi aiurit pe"tru a recuceri privile&iile pierdute au o"orurile re&retate# pe pa"e&eritii care depl'"& trecutul# pe calom"iatorii pre.e"tului# pe curte.a"ii de m'i"e# pe m% c%ricii i tovi-i# pe lu&ile petite# care e i"titulea.% i"&uri r%m%i-e ale ,arelui 7ecol# pe +%tr'"ii cara&2ioi du+la-i de "%t%r%i))) Cocoatul "u mai avea auditori) Cltimii# 3ar+a"c2oi i de 9u"auda<e# e !"dep%rtau# o"t'c*o"t'c# adic%@ +aro"ul de la 9u"mauda<e avea &ut% la piciorul drept i +aro"ul de 3ar+a"c2oi poda&ra la piciorul t'"&) Gmule-ul !" "e&ru r' e !" i"ea lui) Cu de&etul# cu de&etul5 murmur% el !"cetior) Apoi coa e di" +u.u"ar u" per&ame"t pecetluit cu tema Coroa"ei# i e ae.% % citea c% la ma a de /oc r%ma % &oal%) 8ocume"tul !"cepea cu ace te cuvi"te@ Ludovic rege al 8ranei i %avarrei# etc) Fo era em"%tura lui $udovic# duce d Grlea" # re&e"t cu co"tra em"%turile ecretarului de tat $e+la"c i a dom"ului de ,ac2ault# locote"e"t al poli-iei) A ta*i mi"u"at5 .i e omule-ul dup% ce*l citi) Pe"tru prima oar% dup% dou%.eci de a"i vom putea % ridic%m capul# % privim oame"ii !" (a-% i % a.v'rlim "umele "o tru !" capul acelora care "e urm%re c) Promit c% "e vom (olo i de docume"t5

Capitolul N Do&inourile

Pe l'"&% protocol i em"%turi# per&ame"tul pecetluit cu tema Fra"-ei cupri"dea u" permi de li+er% trecere !" per(ect% re&ul%# acordat de &uver" cavalerului 9e"ri de $a&ardPre# (o t o(i-er !" cavaleria uoar% a r%po atului re&e) 8ocume"tul# co"ceput !" (orma cea mai lar&%# adoptat% de cur'"d pe"tru a&e"-ii diplomatici acredita-i# acorda cavalerului de $a&ardPre permi iu"ea de a e depla a oriu"de !" re&at# u+ &ara"-ia autorit%-ii# i de a p%r% i teritoriul (ra"ce.# mai cur'"d au mai t'r.iu# !" toat% i&ura"-a# orice *ar !"t'mpla) Grice *ar !"t'mpla5 repet% de mai multe ori cocoatul) Re&e"tul poate avea cu ururi# dar e om ci" tit i -i"e la cuv'"tul dat) Grice *ar !"t'mpla5

1RU

Paul Fval F val Cocoatul


Cu a ta# $a&ardPre are m'"a li+er%) i vom (ace i"trarea i % dea 8om"ul % !"v'rt% i-ele cum tre+uie) i co" ult% cea ul i e ridic%) Cortul i"dia" avea dou% i"tr%ri) $a c'-iva pai de a doua i"trare e a(la o mic% potec% care ducea# pri"tre tu(ele de verdea-%# la &2ereta ru tic% a meterului $e 3rea"t# portar i pa."ic al &r%di"ii) 62eret%# ca i tot re tul# (%cea acum parte di" decoruri) Fa-ada# !"(rumu e-at%# primea lumi"% de la u" re(lector a cu" pri"tre cre"&ile u"ui tei impu"%tor# ae.at la mar&i"ea pei a/ului) 8e o+icei# eara# era u" col- i.olat# (oarte a cu" i !"tu"ecat# uprave&2eat !" c2ip deo e+it de dom"ii di" &%r.ile (ra"ce.e) C'"d cocoatul iei di" cort# v%.u !" (a-a tu(elor de verdea-% toat% oa tea lui 6o".a&ue# care e re&rupa e acolo dup% ce tirii proa te o !mpr%tia e) Tocmai e vor+ea de pre el) Griol# Tara""e# Noce# Navaille i al-ii r'deau c't puteau de +i"e# dar C2aver"< edea pe &'"duri) 8up% c't e p%rea# cocoatul "*avea vreme de pierdut# c%ci mer e direct pre ei) 8u e lor"ieta la oc2i i p%ru % admire decorul# la (el ca !" mome"tul c'"d i"tra e !" +al) Numai dom"ul re&e"t poate ara"/a a t(el lucrurile5 morm%i el) ,i"u"at5 ,i"u"at5 Fuc%torii e !"dep%rtar% pre a*l l% a % treac%) 8eodat% e pre(%cu a*i recu"oate) A25 A25 exclam% el) Au plecat i ceilal-i) Cu de&etul5 Ei5 Ei i Ei5 Cu de&etul5 !"-ele&e-i5 Privile&iul +alului ma cat) 8om"ilor# u"t lu&a dom"iilor voa tre5 Nime"i "u r%ma e !" calea lui# cu excep-ia lui C2aver"<) Cocoatul !l alut% i voi %*i co"ti"ue drumul) C2aver"< !l opri) A ta t'r"i r' ul +atalio"ului credi"cio lui 6o".a&ue) C2aver"< vrea % i e &2icea c% viitorul5 .i e Griol) C2aver"< i*a &% it "aul# ad%u&% Navaille ) C"ul mai vor+%re- i mai iro"ic dec't el5 C2aver"< pu"ea omule-ului !" "e&ru) G vor+%# v% ro&# dom"ule) Gric'te voi-i# marc2i.e) Cuvi"tele pe care le*a-i ro tit@ 4Eist ser(ri care !entru unii se sf$resc !entru totdeauna mi se a!lic !ersonal' Ai dom"iei*voa tre) 3i"evoi-i % mi le traduce-i# dom"uleO Nu am vreme# marc2i.e) 8ar dac% v*a (or-aO ,arc2i.e# !"cerca-i "umai5 8om"ul de C2aver"< uci&'"d !" duel pe E op al II*lea# .i Io"a# locatar !" cuca c'i"elui dom"ului de 6o".a&ue ar dep%i orice limit% a (aimei de care v% +ucura-i5 Cu toate ace tea C2aver"< (%cu o micare pe"tru a*i +ara trecerea) "ti" e m'"a) Cocoatul o pri" e i o tr'" e !"tre ale ale) ,arc2i.e# .i e el !"cetior# pre-ui-i mai mult dec't (aptele dom"iei*voa tre) " plim+%rile mele pri" (rumoa a 7pa"ie# u"de am c%l%torit am'"doi# am v%.ut o dat%# la Gviedo# u" (apt de tul de +i.ar@ u" ple"did cal de r%.+oi a"dalu. capturat de "e&u tori evrei era !"c2i !"tr*u" -arc !mpreu"% cu cat'rii de amar) C'"d am trecut# di" "ou pe acolo# calul a"dalu. muri e de o+id%) ,arc2i.e# dom"ia*voa tr% "u u"te-i pe locul pe care !l merita-i) 0e-i muri de t'"%r# pe"tru c% v% da-i prea mult% o te"eal% % deve"i-i tic%lo ) 7alut% i plec%) Cur'"d di p%ru !"d%r%tul ar+utilor) C2aver"< r%ma e "emicat# cu capul !"cli"at pe piept) " ('rit# +i"e c*a plecat5 exclam% Griol) Gmule-ul % ta e dracul &ol# .i e Navaille ) Privi-i c't de !"&ri/orat e %rma"ul C2aver"<5 Cui !i (ace /ocul a(uri itul de cocoatO Ce -i*a pu # C2aver"<O C2aver"<# pove tete*"e5

1R1

Paul Fval F val Cocoatul


C2aver"< privi priete"ii di" /urul lui cu u" aer preocupat i; (%r% %*i dea eama c% vor+ete# murmur%@ Exi t% er+%ri care e ('re c pe"tru totdeau"a5 ,u.ica !"cet% !" aloa"e) "tre dou% me"uete# mul-imea deve"i mai compact% !" &r%di"% u"de e ur.eau "e"um%rate i"tri&i m%ru"te) Pri"-ul de 6o".a&ue# plicti i"du* e % mai (ac% a"ticamer%# i"tr% !" aloa"e) Polite-ea i tr%lucirea cu care vor+ea !l (%ceau % e +ucure de (avoare pri"tre (emei# care pu"eau c% P2ilippe de 6o".a&ue ar (i (o t u" cavaler de %v'rit# c2iar dac% ar (i (o t %rac i de mic% "o+le-e) 7e !"-ele&e c% titlul de pri"-# a c%rui le&itimitate a+ia dac% era co"te tat% de c'-iva# i milioa"ele ale# pe care "ime"i "u i le putea pu"e la !"doial%# !i poreau (armecul) 8ei tr%ia !" i"timitatea re&e"tului# "u ma"i(e ta modul de comportare i"dece"t% la mod% pe atu"ci) 0or+irea lui era curte"itoare i re-i"ut%# iar ma"ierele dem"e) Cu toate ace tea# ata"a "u era !" pierdere) 8oam"a duce % dKGrlea" !l -i"ea !" mare tim%# i +u"ul a+ate de Fleur<# preceptorul t'"%rului re&e# !" (a-a c%ruia "ime"i "u e +ucura de trecere# "u era departe de a*l privi ca pe u" ('"t) $ucrurile petrecute# !" aceeai .i# la palatul 6o".a&ue (u e er% pove tite !" am%"u"-ime de &a.etarii Cur-ii) 8oam"ele co" iderau c%# !" &e"eral# purtarea lui 6o".a&ue (a-% de o-ia lui dep%ea limitele eroi mului) Gmul ace ta era u" apo tol i u" martir5 8ou%.eci de a"i de u(eri"-e !"durate cu r%+dare5 8ou%.eci de a"i de "eco"te"it% +l'"de-e (a-% de u" di pre- "ecurmat5 I toria a"tic2it%-ii a co" em"at (apte mult mai pu-i" (rumoa e dec't ceea ce (%cu e el5 Pri"-e ele a(la er% ma&"i(ica demo" tra-ie de eloci"-% pe care dom"ul de 6o".a&ue o (%cu e !" (a-a co" iliului de (amilie) ,ama re&e"tului# care era cum ecade# !i !"ti" e cu (ra"c2e-% m'"a ei mare de +avare.% # duce a dKGrlea" !l complime"t%4 mica tare-% de la C2elle !i promi e c% e va ru&a pe"tru el# i duce a de 3erri !i .i e c% e u" "erod u+lim) " ce o privete pe +iata pri"-e % de 6o".a&ue# cu to-ii ar (i vrut % o ucid% cu pietre# (ii"dc% provoca e "e(ericirea u"ui +%r+at at't de dem") Ati-i +i"e c% !" Italia a &% it ,oliPre admira+ilul5 "ume de Tartu((e5 6o".a&ue# !"co"/urat de admiratori# .%ri pe "eateptate !" cadrul u"ei ui (i&ura alu"&it% a omului %u de !"credere# Pe<rolle ) 8e o+icei# (i.io"omia ace tui ervitor credi"cio "u r% p'"dea "iciodat% o prea mare ve elie# dar a t%.i ar%ta aidoma u"ui om di perat# care tri&% dup% a/utor) Era livid# avea u" aer "%uc# !i ter&ea cu +ati ta udoarea de pe t'mple) 6o".a&ue !l c2em%) Pe<rolle traver % alo"ul cu t'"&%cie i e pre.e"t% la ordi") i pu e t%p'"ului c'teva cuvi"te la urec2e) Ace ta e ridic% +ru c i# cu o pre.e"-% de pirit ce "u apar-i"e dec't tic%loilor de pe te mu"-i# !"