Sunteți pe pagina 1din 17

LECII de pregtzire profesional TEMA: Depistarea i documentarea cazurilor de contra and!

Acti"itatea "amal se constituie din promo"area politicii "amale# asigurarea respectrii reglementrilor "amale la trecerea mrfurilor# mi$loacelor de transport i persoanelor peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a# perceperea drepturilor de import i drepturilor de e&port# "muirea# controlul i supra"eg'erea "amal# din alte acti"it(i de promo"are a politicii "amale) Tre uie men(ionat faptul c acti"itatea "amal se desfoar *n conformitate cu normele i cu practica interna(ional +art) , Cod "amal-) .olitica "amal este parte integrant a politicii e&terne i interne a statului) Toate persoanele eneficiaz de drepturi egale pentru a introduce i a scoate din %epu lica Moldo"a mrfuri i mi$loace de transport) Trecerea mrfurilor i mi$loacelor de transport peste frontiera "amal tre uie efectuat *n conformitate cu regimul "amal respecti") Astfel codul "amal pre"ede urmtoarele regimuri "amale: importul# reimportul# tranzitul# depozitul "amal# magazinul dut/ free +magazinul de mrfuri neimpoza ile-# perfec(ionarea acti"# transformarea su supra"eg'ere "amal# admiterea temporar# zona li er +zona antreprenoriatului li er-# perfec(ionare pasi"# e&portul# ree&portul# nimicirea# renun(area *n folosul statului +art) ,0 C1-) .ersoana are dreptul s aleag oric*nd regimul "amal necesar sau s renun(e la el *n sc'im ul altui regim "amal indiferent de cantitatea# felul# originea i destina(ia mrfurilor i mi$loacelor de transport dac ac(iunile lor nu contra"in codului "amal i altor acte normati"e) Mrfurile i m$loacele de transport s*nt supuse "muirii i controlului "amal) Astfel# *n cazul trecerii mrfurilor peste frontiera "amal i *n alte cazuri pre"zute de legisla(ie se percep ca drepturi de import i# respecti"# drepturi de e&port# urmtoarele: 2 taxa vamal; 2 taxa pe valoare adugat (TVA); 2 accizele; 2 taxa pentru proceduri vamale; 2 taxa pentru eliberarea licenei; 2 taxa pentru actualizarea valabilitii licenei; 2 taxa pentru participare la licitaie vamal; 2 alte sume prevzute de legislaie. (art. 117 V) Ta&a "amal este sta ilit# mrfurilor care trec frontiera "amal# *n conformitate cu legisla(ia "amal) 3aza de calcul a ta&ei "amale o constituie "olumul natural sau "aloarea *n "am a mrfurilor) 1aloarea impoza il cu T1A a mrfurilor importate o constituie "aloarea lor *n "am determinat legal i drepturile de import +cu e&cep(ia T1A-) Ta&a pentru proceduri "amale reprezint ta&a pentru ser"iciile acordate de organele "amale *n sfera acti"it(ii "amale) Mi$loacele neti *ncasate ca ta&e

pentru proceduri "amale se consider mi$loace e&tra ugetare i se utilizeaz *n "olum deplin la finan(area acti"it(ii "amale) Cuantumul# destina(ia i modul de utilizare a mi$loacelor neti incasate ca ta&e pentru proceduri "amale s*nt sta ilite de 4u"ern +art) 5,5 C1-) Conform Legii %epu licii Moldo"a cu pri"ire la tariful "amal 6r) 507829III din ,8)55)5::;# ta&a "amal reprezint *n esen(# plata o ligatorie# perceput de autoritatea "amal la introducerea pe sau scoaterea mrfurilor de pe teritoriul "amal +art) , C1-) Codul "amal *n art) 5 p) ,; specific c ta&a "amal este impozitul *ncasat de organul "amal conform tarifului "amal la import) Tariful "amal este# conform art) 5 p) ,< i art) , din legea cu pri"ire la tariful "amal # catalogul care cuprinde nomencalatorul de mrfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul "amal# precum i cuantumul ta&ei "amale la aceste mrfuri) =copul aplicrii unui asemenea tarif este: 2 optimizarea structurii importului de mrfuri> 2 ec'ili rarea importului i e&portului de mrfuri> 2 protec(ia productorilor de mrfuri auto'toni> 2 crearea condi(iilor fa"ora ile pentru integrarea economiei %epu licii Moldo"a *n economia mondial) =e deose esc urmtoarele tipuri de ta&e "amale: 5- ad valorem# calculat *n procente fa( de "aloarea *n "am a mrfii> ,- speci!ic" calculat *n aza tarifului sta ilit la o unitate de mrf> 0) combinat# care *m in tipurile de ta&e "amale specificate la punctele 5- i ,-> ?- excepional" care# la r*ndul ei# se di"izeaz *n: a- tax special# aplicat *n scopul prote$rii mrfurilor de origine indigen la introducerea pe teritoriul "amal a mrfurilor de produc(ie strin *n cantit(i i *n condi(ii care cauzeaz sau pot cauza pre$udicii materiale considera ile productorilor de mrfuri auto'toni> - tax antidumping# perceput *n cazul introducerii pe teritoriul "amal a unor mrfuri la pre(uri mai mici dec*t "aloarea lor *n (ara e&portatoare la momentul importului# dac s*nt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii pre$udiciilor materiale productorilor auto'toni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau e&tinderea *n (ar a produc(iei de mrfuri identice sau similare> c- tax compensatorie# aplicat *n cazul introducerii pe teritoriul "amal a mrfurilor# la producerea sau la e&portul crora# direct sau indirect# au fost utilizate su "en(ii# dac s*nt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii pre$udiciilor materiale productorilor auto'toni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau e&tinderea *n (ar a produc(iei de mrfuri identice sau similare) %eferitor la modul de sta ilire i de aplicare a ta&ei "amale putem e"iden(ia c# conform legii tarifului "amal# cotele ta&ei "amale i listele mrfurilor supuse acesteia se sta ilesc de ctre .arlament) Cotele ta&ei "amale s*nt unice i nu pot fi modificate# cu e&cep(ia cazurilor pre"zute de legisla(ie i de acordurile interna(ionale la care %epu lica Moldo"a este parte) Ta&a pentru efectuarea procedurilor "amale nu se percepe pentru mostrele i e&ponatele aduse de ctre agen(ii economici auto'toni pentru t*rgurile i e&pozi(iile interna(ionale# organizate *n teritoriul zonelor economice li ere)

.entru sta ilirea ta&ei "amale pentru mrfurile de import i de e&port conform legii tarifului "amal sau sta ilit tarife "amale indicate *n ane&ele 6r)5> , i 0 din legea respecti") Aceasta calcul*ndu2se *n dependen( de marfa importat# costul ei# dac nu este sta ilit un alt indice) Ta&ele i pl(ile persoanelor $uridice i fizice s*nt pltite *n numerar sau prin "irament +inclusi" prin carduri- la conturile respecti"e ale Trezoreriei Centrale a Ministerului @inan(elor) .lata prin "irament se consider efectuat doar la momentul *ncasrii mi$loacelor neti pe conturile trezoreriale ale organului "amal# *ncasare confirmat prin e&trase ancare) Drepturile de import i de e&port se pltesc *n lei moldo"eneti i plata acestor drepturi se garanteaz *n modul sta ilit de Codul "amal al %epu licii Moldo"a) Modul de declarare a unurilor introduse i scoase de pe teritoriul %) Moldo"a de ctre persoane fizice) .ersoanele fizice au dreptul de a introduce i scoate de pe teritoriul %epu licii Moldo"a unuri *n conformitate cu legea A #odul de declarare a bunurilor introduse $i scoase de pe teritoriul %epublicii #oldova de ctre persoane !izice& nr) 5<B:2&" din ,8 decem rie ,88, Codul "amal i cu alte acte normati"e ce reglementeaz trecerea unurilor peste frontiera "amal) Introducerea i scoaterea mi$loacelor "alutare de ctre personae fizice se reglementeaz de actele normati"e ale 3ncii 6a(ionale a Moldo"ei Modul de declarare a unurilor 3unurile trecute de persoane fizice peste frontiera "amal s*nt supuse declarrii o ligatorii conform legi sus men(ionate # Codului "amal i altor acte normati"e adoptate *n corespundere cu acesta) La introducerea unurilor pe teritoriul %epu licii Moldo"a# persoanele fizice declar i ac'it drepturile de import la organul "amal situat *n punctele de trecere a frontierei de stat) La scoaterea unurilor de pe teritoriul %epu licii Moldo"a# persoanele fizice s*nt *n drept de a "mui mrfurile la organele "amale interne) .ersoanele fizice au dreptul de a declara "er al organului "amal urmtoarele unuri: C o iectele de uz personal introduse *n (ar# precum i mrfurile indicate *n ane&a) C unurilor introduse *n (ar de uz personal # a cror "aloare *n "am nu depete suma de ,88 euro i care nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie> C mrfurile ce se scot din (ar a cror "aloare *n "am nu depete suma de 5888 euro i care nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie> 3unurile introduse i scoase de pe teritoriul %epu licii Moldo"a prin intermediul trimiterilor potale interna(ionale sau aga$ului ne*nso(it se declar *n scris# *n modul sta ilit) Introducerea unurilor pe teritoriul %epu licii Moldo"a

.ersoanele fizice au dreptul: 5- de a introduce pe teritoriul (rii# fr ac'itarea drepturilor de import# o iecte de uz personal# precum i mrfuri men(ionate *n ane&a) ,- de a introduce pe teritoriul (rii# fr ac'itarea drepturilor de import# alte unuri a cror "aloare *n "am nu depete suma de ,88 euro i care nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie) Dac "aloarea *n "am a unurilor depete cuantumul neimpoza il men(ionat# drepturile de import se "or percepe reieind din "aloarea unului *n "am +cuantumul neimpoza il indicat nu micoreaz "aloarea impoza il a unului-> 0- de a introduce pe teritoriul (rii sau de a primi# prin intermediul trimiterilor potale interna(ionale sau a aga$elor ne*nso(ite# unuri# fr ac'itarea drepturilor de import# cu condi(ia c acestea nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# *n legtur cu sta ilirea la loc de trai permanent *n %epu lica Moldo"a sau cu o (inerea acestor unuri prin motenire) @aptul sta ilirii pentru trai permanent sau o (inerii motenirii se confirm prin actele respecti"e) Modul de acordare a *nlesnirilor men(ionate se sta ilete de Departamentul 1amal> ?- de a primi# prin intermediul trimiterilor potale interna(ionale# fr ac'itarea drepturilor de import# unuri# # cu condi(ia c "aloarea lor *n "am nu depete suma de ,88 euro i nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie) Dac "aloarea *n "am a unurilor depete limita neimpoza il indicat# drepturile de import se "or percepe reieind din "aloarea unurilor *n "am +limita neimpoza il men(ionat nu micoreaz "aloarea impoza il a unurilor-> <- de a introduce pe teritoriul (rii mrfuri +cu e&cep(ia produselor alimentare- care s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# cu condi(ia c "aloarea lor *n "am nu depete suma de <88 euro# precum i cu condi(ia respectrii msurilor de politic economic# ac'itrii drepturilor de import i declarrii *n modul sta ilit> B- de a primi unuri prin intermediul trimiterilor potale interna(ionale sau al aga$elor ne*nso(ite# cu condi(ia c acestea nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# precum i cu condi(ia ac'itrii drepturilor de import) .ersoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce mrfuri pe teritoriul %epu licii Moldo"a numai *n conformitate cu regimul "amal deimport) .ersoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce unuri pe teritoriul %epu licii Moldo"a *n conformitate cu regimurile "amale de import# de admitere temporar i de tranzit) Mrfurile introduse pe teritoriul %epu licii Moldo"a de persoanele fizice nerezidente *n regimul "amal de tranzit i care s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie ori alte categorii de mrfuri dec*t cele pre"zute *n ane&a din lege sus men(ionat# s*nt supuse declarrii i escortrii o ligatorii) 3unurile destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie a cror "aloare *n "am depete suma de <88 euro# pot fi introduse pe teritoriul (rii numai de agen(ii economici care s*nt *nregistra(i la Camera Dnregistrrii de =tat a Departamentului Te'nologii Informa(ionale ca su iec(i ai acti"it(ii de *ntreprinztor) =coaterea unurilor de pe teritoriul %epu licii Moldo"a

.ersoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul %epu licii Moldo"a: 2 unuri# indiferent de "aloarea lor +inclusi" cele e&pediate prin intermediul trimiterilor potale interna(ionale sau aga$elor ne*nso(ite-# fr ac'itarea drepturilor de e&port# cu condi(ia declarrii lor *n modul sta ilit i dac aceste unuri nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie> 2 unuri +inclusi" cele e&pediate prin intermediul trimiterilor potale interna(ionale sau aga$elor ne*nso(ite- destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie a cror "aloare *n "am nu depete suma de 588888 euro# cu condi(ia respectrii msurilor de politic economic# ac'itrii drepturilor de e&port i declarrii *n modul sta ilit) 3unurile destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie a cror "aloare *n "am depete suma de 588888 euro pot fi scoase de pe teritoriul %epu licii Moldo"a# *n modul sta ilit# numai de agen(ii economici care s*nt *nregistra(i la Camera Dnregistrrii de =tat a Departamentului Te'nologii Informa(ionale ca su iec(i ai acti"it(ii de *ntreprinztor) =e interzice persoanelor fizice de a scoate din %epu lica Moldo"a utila$# mi$loace de transport folosite *n produc(ie# cu e&cep(ia utila$ului i mi$loacelor de transport destinate aplicrii *n "ia(a cotidian) .ersoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul %epu licii Moldo"a *n regim "amal de admitere temporar unuri necesare acti"it(ii lor sau pentru uz personal# cu respectarea urmtoarelor condi(ii: a- declararea unurilor *n modul sta ilit> - unurile s nu fie destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie> c- ac'itarea drepturilor de import> d- ederea temporar a persoanei *n %epu lica Moldo"a# confirmat prin actele respecti"e) .ersoanele fizice nerezidente nu au dreptul de a scoate unuri de pe teritoriul %epu licii Moldo"a *n conformitate cu regimul "amal de admitere temporar) .ersoanele fizice rezidente au dreptul de a scoate de pe teritoriul %epu licii Moldo"a# *n conformitate cu regimul "amal de admitere temporar# unuri +indiferent de "aloarea lor- dac ele nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# cu condi(ia ac'itrii drepturilor de e&port i declarrii *n modul sta ilit i respectrii) .ersoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce unuri pe teritoriul %epu licii Moldo"a *n conformitate cu regimul "amal de admitere temporar) 1muirea mrfurilor introduse i scoase de pe teritoriul %epu licii Moldo"a *n conformitate cu regimul "amal de admitere temporar se efectueaz la organul "amal *n a crui raz de acti"itate locuiete persoana respecti") La *ntroducerea i scoaterea o iectelor i i$uteriilor din metale i pietre pre(ioase# persoanele fizice au dreptul: .ersoana fizic are dreptul de a introduce pe teritoriul %epu licii Moldo"a: a- i$uterii din metale i pietre pre(ioase *n cantitate de p*n la < unit(i +indiferent de "aloarea lor-# fr ac'itarea drepturilor de import# cu condi(ia c i$uteriile men(ionate nu s*nt omogene>

- o iecte din metale i pietre pre(ioase care nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# cu condi(ia ac'itrii drepturilor de import i declarrii *n modul sta ilit> .ersoana fizic are dreptul de a scoate de pe teritoriul %epu licii Moldo"a: a- i$uterii din metale i pietre pre(ioase *n cantitate de p*n la < unit(i +indiferent de "aloarea lor-# fr ac'itarea drepturilor de e&port# cu condi(ia c i$uteriile indicate nu s*nt omogene> - o iecte din metale i pietre pre(ioase produse de agen(ii economici autoriza(i a prezentului a cror "aloare *n "am nu depete suma de 58888 euro i care nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# cu condi(ia ac'itrii drepturilor de e&port i declarrii *n modul sta ilit> c- o iecte din metale i pietre pre(ioase a cror "aloare *n "am depete suma de 58888 euro i care nu s*nt destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# cu condi(ia ac'itrii drepturilor de e&port# declarrii *n modul sta ilit i prezentrii organului "amal a autoriza(iei eli erate de Ministerul @inan(elor i Ministerul Culturii# prin care se confirm costul lor i faptul c o iectele respecti"e nu prezint "aloare cultural> d- o iecte din metale i pietre pre(ioase +inclusi" i cele e&pediate prin intermediul trimiterilor potale interna(ionale sau aga$elor ne*nso(ite-# produse de agen(ii economici autoriza(i i destinate acti"it(ii comerciale sau de produc(ie# a cror "aloare *n "am nu depete suma de 588888 euro# cu condi(ia respectrii msurilor de politic economic# ac'itrii drepturilor de e&port i declarrii *n modul sta ilit) La *ntroducerea i scoaterea "alorilor culturale persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul %epu licii Moldo"a "alori culturale cu condi(ia prezentrii organului "amal a autoriza(iei eli erate de autoritatea competent a statului de e&pediere# respectrii msurilor de politic economic# ac'itrii drepturilor de import i declarrii *n modul sta ilit) Alte "alori din domeniul artei# literaturii# tiin(ei# culturii i religiei pot fi introduse pe teritoriul (rii cu condi(ia respectrii pre"ederilor art)?# <# ; i 7 din lege sus men(ionat) Dn cazul apari(iei suspiciunilor referitoare la o iectul deplasat precum c acesta prezint "aloare cultural# dar persoana fizic nu dispune de autoriza(ia respecti" eli erat de autoritatea competent a statului de e&pediere# organul "amal "a permite trecerea unului men(ionat cu condi(ia prezentrii autoriza(iei eli erate de Ministerul Culturii al %epu licii Moldo"a# prin care se "a confirma costul lui i faptul c o iectul respecti" nu prezint "aloare cultural) .ersoanele fizice nu au dreptul de a scoate de pe teritoriul %epu licii Moldo"a "alori culturale) Alte "alori din domeniul artei# literaturii# tiin(ei# culturii i religiei pot fi scoase de pe teritoriul (rii cu condi(ia respectrii pre"ederilor art)?# B# ; i 7 i prezentrii autoriza(iei eli erate de Ministerul Culturii al %epu licii Moldo"a# *n care se specific costul o iectului i faptul c acesta nu prezint "aloare cultural) Introducerea i scoaterea mi$loacelor de transport auto .ersoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe %epu licii Moldo"a: teritoriul

a- mi$loace de transport auto cu termen de e&ploatare ce nu depete 58 ani# procurate +o (inute prin dona(ie- *n strintate# cu condi(ia declarrii i ac'itrii drepturilor de import la organul "amal situat *n punctul de trecere a frontierei de stat) Mi$loacele de transport men(ionate tre uie s fie scoase de la e"iden( de la autoritatea competent a statului de e&pediere> - mi$loace de transport auto# o (inute *n folosin( +fapt confirmat prin actele respecti"e-# cu termen de e&ploatare ce nu depete 58 ani# cu condi(ia c ele se "or afla la e"iden( permanent *n alt stat i "or fi declarate la intrare *n (ar conform modului sta ilit# fr ac'itarea drepturilor de import) Aceste mi$loace de transport nu se plaseaz *n nici un regim "amal) .ersoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce pe teritoriul %epu licii Moldo"a mi$loace de transport auto cu termen de e&ploatare de peste 58 ani# indiferent de regimul "amal ales) .rin derogare de la pre"ederile alin)+,- din legea sus men(ionat# persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul %epu licii Moldo"a mi$loace de transport auto cu termen de e&ploatare de peste 58 ani pe o perioad de p*n la ?< de zile numai *n cazul *n care nu "or fi plasate *n nici un regim "amal# cu respectarea urmtoarelor condi(ii: a- mi$loacele de transport auto tre uie s se afle la e"iden( permanent *n alte state pe numele persoanei rezidente a %epu lican Moldo"a> - *n contul organului "amal de frontier s fie depus o sum de garan(ie +*n "alut na(ional iEsau strin- *n mrime du l fa( de drepturile de import pre"zute pentru plasarea mi$locului de transport auto *n regim "amal de import> c- la e&pirarea termenului de ?< de zile# mi$loacele de transport auto "or fi scoase de pe teritoriul %epu licii Moldo"a cu restituirea integral a sumei de garan(ie) 3aza de calcul a sumei de garan(ie o constituie drepturile de import *n "olum ma&im# care tre uie s fie pltite pentru mi$loacele de transport de categoria respecti"# plasate *n regim "amal de import# a cror introducere pe teritoriul %epu licii Moldo"a este permis de prezenta lege) 6erespectarea pre"ederilor alin)+0- lit)c-a legii sus men(ionate# se sanc(ioneaz conform legisla(iei *n "igoare .ersoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul %epu licii Moldo"a mi$loace de transport auto# inclusi" cu termen de e&ploatare de peste 58 ani# cu condi(ia c nu "or fi plasate *n care"a regim "amal# nu "or fi folosite pentru transportul de pasageri i al mrfurilor *n folos pu lic i c mi$locul de transport men(ionat se afl la e"iden( permanent *n alt stat) Mi$loacele de transport auto cu termenul de e&ploatare de peste 58 ani# ce apar(in persoanelor fizice nerezidente# introduse pe teritoriul %epu licii Moldo"a# pot fi *nstrinate numai *n scopul scoaterii lor ulterioare de pe teritoriul (rii) .ersoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul %epu licii Moldo"a a motoarelor i caroseriilor cu termen de e&ploatare de peste 58 ani# cu e&cep(ia motoarelor i caroseriilor introduse pe teritoriul (rii de persoane fizice nerezidente *n conformitate cu regimul "amal de tranzit# cu condi(ia escortrii o ligatorii a acestora de ctre ser"iciul de supra"eg'ere i escortare) .ersoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul %epu licii Moldo"a mi$loace de transport auto +indiferent de termenul de

e&ploatare- *n conformitate cu regimul "amal de admitere temporar cu condi(ia c s*nt proprietari asupra mi$loacelor de transport i locuiesc temporar *n (ar# fapt confirmat prin actele respecti"e) Mi$loacele de transport men(ionate tre uie s se afle la e"iden( permanent *n alte state) =e interzice organelor "amale "muirea mi$loacelor de transport auto# motoarelor i caroseriilor cu termen de e&ploatare de peste 58 ani# ce apar(in persoanelor fizice rezidente) Drept az la calcularea termenului de e&ploatare a mi$locului de transport auto# motorului i caroseriei se ia anul de produc(ie) Modul de e&aminare a letigiilor aprute *n legtur cu importul i *nmatricularea mi$loacelor de transport auto pe teritoriul %epu licii Moldo"a este pre"zut *n 'otor(rea plenului urii )upreme de *ustiie a %epublicii #oldova cu privire la practica +udiciar re!eritoare la litigiile aprute (n legtur cu importul $i (nmatricularea mi+loacelor de transport auto pe teritoriul %epublicii #oldova& nr)0B din ,, noiem rie ,88?) Conform pre"ederilor art)B Cod "amal# legisla(ia "amal este constituit din prezentul cod# din Legea cu pri"ire la tariful "amal# din alte acte normati"e i acorduri interna(ionale *n domeniul "amal la care %epu lica Moldo"a este parte) Acti"itatea "amal se desfoar *n conformitate cu legisla(ia care este *n "igoare la data la care organul "amal a primit declara(ia "amal i alte documente# cu e&cep(ia cazurilor pre"zute de legisla(ie) Dn cazul trecerii ilegale de mrfuri i mi$loace de transport peste frontiera "amal# se aplic legisla(ia "amal *n "igoare la momentul trecerii de facto a acestor unuri peste frontiera "amal) Art) 557 Cod "amal pre"ede c# mrfurile care trec frontiera "amal se supun ta&elor "amale conform Legii cu pri"ire la tariful "amal) Men(ionat c# pFn *n anul ,888 ta&a "amal era sta ilit de Legea ugetelor anuale) Legea cu pri"ire la tariful "amal sta ilete modul de formare i de aplicare a tarifului "amal la mrfurile introduse pe# sau scoase de pe# teritoriul %epu licii Moldo"a# regulile de supunere acestora ta&elor "amale# precum i metodele de determinare a "alorii *n "am i a (rii de origine a mrfurilor# facilit(ile i scutirile de ac'itare a ta&ei "amale) Ta&a "amal se percepe conform ane&ei nr)5 a Legii cu pri"ire la tariful "amal) =copul aplicrii tarifului "amal este optimizarea structurii importului de mrfuri# ec'ili rarea importului i e&portului de mrfuri# protec(ia productorilor de mrfuri auto'toni# crearea condi(iilor fa"ora ile pentru integrarea economiei %epu licii Moldo"a *n economia mondial) Conform al), al art)5;; Cod "amal# declarantul# indiferent de faptul dac este persoana care trece mrfurile peste frontiera "amal sau este roGerul "amal# e&ecut toate o liga(iile i este rspunztor de faptele sale# conform legisla(iei) Astfel# *n momentul declarrii mrfurilor agentul economic sau roGerul "amal# este o ligat s indice *n declara(ie corect pozi(ia tarifar a mrfurilor conform pre"ederilor Hrdinului Departamentului 1amal nr)5::2H din ,:)58),88? referitor la apro area 6ormelor te'nice pri"ind imprimarea# utilizarea i completarea declara(iei "amale *n detaliu i IotrFrii 4u"ernului cu pri"ire la apro area 6omenclatorului Mrfurilor al %epu licii Moldo"a nr)58B7 din 55)55)::) Totodat# atri u(iile organului "amal sFnt# "muirea mrfurilor i respecti" controlul legalit(ii declarrii mrfurilor care trec frontiera "amal# etc)

Aadar# *n cadrul efecturii sau conducerii urmririi penale procurorii urmeaz s studieze legisla(ia i anume: 2 Codul "amal adoptat prin Legea nr)55?:2 9I1 din ,8)8;),888> 2 Codul penal adoptat prin Legea nr):7< din 57)8?),88, i anume art) art) ,?7# ,?:> 2 Codul cu pri"ire la contra"en(iile administrati"e adoptat la ,:)80)5:7< i anume art)5:0>nm$# 2 Codul fiscal adoptat prin Legea nr)55B0 din ,?)8?)5::;> 2 Legea cu pri"ire la tariful "amal nr)5078 din ,8)55):;> 2 IotrFrea 4u"ernului cu pri"ire la apro area 6omenclatorului Mrfurilor al %epu licii Moldo"a nr)58B7 din 55)55):: +a rogat-> 2 IotrFrea 4u"ernului cu pri"ire la apro area 6omenclatorului Mrfurilor al %epu licii Moldo"a nr)<? din ,B)85),88?> 2 6orme din 5,)85):: pri"ind complectarea# circula(ia i folosirea formularelor declara(iei "amale *n detaliu# apro ate de Departamentul 1amal> 2 Hrdinul nr),;B2H din ,?)58),88, cu pri"ire la perfectarea actelor "amale la "muirea mrfurilor pro"enite din tranzac(iile economice e&terne> 2 Hrdinul Departamentului 1amal nr),B2H din 55)8,),88? referitor la apro area normelor de completare a declara(iei "amale+*n "igoare p*n la 85)8<),88<-> 2 Hrdinul Departamentului 1amal nr)5::2H din ,:)58),88? referitor la apro area 6ormelor te'nice pri"ind imprimarea# utilizarea i completarea declara(iei "amale *n detaliu> Totodat# urmez s fie supus "erificrii corectitudinea declarrii mrfurilor> indicarea corect a codului mrfar *ntru neadmiterea falsificrii lui> s studieze cu aten(ie scrisorile de *nso(ire a mrfurilor# a facturilor +in"oice- pe care s*nt aplicate toate tampilele de trecere a frontierelor# corespunderea datelor din in"oice i cele din declara(ie> s studieze minu(ios facturile+in"oice-# fiindc se admite adesea falsificarea lor la compartimentul pre( i cantitate> s "erifice legalitatea aprecierii corecte a "alorii *n "am a mrfurilor de ctre organul "amal i a (rii de origine a mrfurilor# deoarece# *n dependen( de aceti factori "or fi legal calculate i *ncasate pl(ile "amale# care formeaz *n cea mai mare msur ugetul de stat) Legisla(ia penal a %)Moldo"a atri uie infrac(iunile de contra and i esc'i"are de la ac'itarea pl(ilor "amele la infrac(iuni economice) Contra anda este incriminat *ntr2o "ariant2tip# trei "ariante speciale i o "ariant agra"at) .otri"it alin) +5- al art) ,?7 din C. al %M# "arianta2tip const *n trecerea peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a a mrfurilor# o iectelor i altor "alori *n propor(ii mari# eludFndu2se controlul "amal ori tinui ndu2le de el# prin ascundere *n locuri special pregtite sau adaptate *n acest scop# ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mi$loacelor de identificare "amal# ori prin nedeclararea sau declararea neautentic *n documentele "amale sau *n alte documente de trecere a frontierei) .rima "ariant special a contra andei# pre"zut la alin) +,- al art) ,?7 din C. al %M# const *n trecerea peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a a su stan(elor narcotice# psi'otrope# cu efecte puternice# to&ice# otr"itoare# radioacti"e i e&plozi"e# precum i a deeurilor noci"e# eludFndu2se controlul

"amal ori tinuindu2le de el# prin ascundere *n locuri special pregtite sau adaptate *n acest scop# ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mi$loacelor de identificare "amal# ori prin nedeclarare sau declarare neautentic *n documentele "amale sau *n alte documente de trecere a frontierei) Conform alin) +0- al art) ,?7 din C. al %M# cea de2a doua "ariant special a contra andei se e&prim *n trecerea peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a a armamentului# a dispoziti"elor e&plozi"e# a muni(iilor# eludFndu2se controlul "amal ori tinuindu2le de el# prin ascundere *n locuri special pregtite sau adaptate *n acest scop# ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mi$loacelor de identificare "amal# ori prin nedeclarare sau declarare neautentic *n documentele "amale sau *n alte documente de trecere a frontierei) Cea de2a treia "ariant special a contra andei# pre"zut la alin) +?- al art) ,?7 din C. al %M# const *n trecerea peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a a "alorilor culturale# eludFndu2se controlul "amal ori tinuindu2le de el# prin ascundere *n locuri special pregtite sau adaptate *n acest scop# precum i nereturnarea pe teritoriul "amal# al %epu licii Moldo"a a "alorilor culturale scoase din (ar# *n cazul *n care *ntoarcerea lor este o ligatorie) Obiectul juridic special al infrac(iunii este constituit din rela(iile sociale pri"itoare la securitatea "amal a %epu licii Moldo"a) Dn cazul "ariantelor speciale ale contra andei# aceast infrac(iune lezeaz# *n plan secundar# rela(iile sociale referitoare la circula(ia legal a su stan(elor narcotice# psi'otrope# cu efecte puternice# to&ice# otr"itoare# radioacti"e sau e&plozi"e ori a deeurilor noci"e# a armamentului# a dispoziti"elor e&plozi"e# a muni(iilor sau a "alorilor culturale) Obiectul material al contra andei tre uie cercetat *n func(ie de "arianta concret a acestei infrac(iuni) Astfel# la "arianta2tip# o iectul material *l reprezint mrfurile# o iectele sau alte "alori +cu e&cep(ia celor men(ionate la alin) +,-2+?- ale art) ,?7 din C. al %M-# dac "aloarea acestora se e&prim *n propor(ii mari) Dac "aloarea acestor mrfuri# o iecte sau altor "alori nu atinge propor(iile mari# atunci cele comise sunt pasi ile de calificare potri"it alin) +58- sau +5,- al art) 5:0 din Codul cu pri"ire la contra"en(iile administrati"e) Dn aza pre"ederilor art) 5 al Codului "amal# prin Jmrfuri# o iecte sau alte "aloriJ tre uie de *n(eles orice unuri mo ile +inclusi"> "aluta strin i moneda na(ional *n numerar> documentele de plat sau "alorile mo iliare e&primate *n "alut strin sau moned na(ional> mi$loacele de transport) De asemenea# no(iunea Jmrfuri# o iecte sau alte "aloriJ include: gazele naturale> energia electric> energia termic) Dat fiind natura incorporal a energiei electrice i a energiei termice# este oportun s afirmm *n raport cu ele calita2tea de o iect imaterial) La prima "ariant special# o iectul material este format *n mod alternati" din: a- su stan(e narcotice> - su stan(e psi'otrope> c- su stan(e cu efect pu2ternic> dsu stan(e to&ice> e- su stan(e otr"itoare> f- su stan(e radioacti"e> g- su stan(e e&plozi"e> '- deeuri noci"e) La calificare# nu conteaz "aloarea# e&primat *n ani# a acestora) =u stan(ele narcotice# sunt su stan(ele de origine natural sau sintetic sau preparatele con(inFnd astfel de su stan(e# care pro"oac dereglri psi'ice i dependen( fizic la consumul lor a uzi" +criteriul medical- i care sunt

nominalizate *n mod e&'austi" *n Lista nr) 5 a Ta elului nr) 5# *n Lista nr) 5 a Ta elului nr) ,# *n Lista nr) 5 a Ta elului nr) 0# apro2 ate prin 'otrFrea Comitetului permanent de control asupra droguri2lor +C.CD-# procesul2"er al nr) ; din 5)5,)5:77 +criteriul $uridic-) Ca e&emple de su stan(e narcotice pot fi numite: cana isul# 'eroina# L=D# opiul# cocaina# morfina# fentanilul etc> su stan(ele psi'otrope sunt su stan(ele de origine natural sau sinte2tic sau preparatele con(inFnd astfel de su stan(e# care pro"oac dere2glri psi'ice i dependen( fizic la consumul lor +criteriul medical- i care sunt nominalizate *n mod e&'austi" *n Lista nr) , a Ta elului nr) 5# *n Lista nr) , a Ta elului nr) ,# *n Lista nr) , i 0 a Ta elului nr) 0# apro ate prin 'otrFrea sus2numit a C.CD +criteriul $uridic-) Ca e&emple de su stan(e psi'otrope men(ionm: mescalina# psiloci ina# amfetamina# fenciclidina etc) .recursorii sunt su stan(ele de origine natural sau sintetic# utilizate ca materie prim la producerea de su stan(e narcotice sau psi'otrope# i care sunt nominalizate *n mod e&'austi" *n Ta elul nr) ?# apro at prin 'otrFrea sus2numit a C.CD +de e&emplu#efedrina#acidul lisergic# ace2tona# acidul fenilacetic# eterul etilic# acidul clor'idric# acidul sulfuric# permanganatul de caliu etc-) Men(ionm c regimul de circula(ie al precursorilor se deose ete de cel al su stan(elor narcotice sau psi'otrope) Astfel# conform art) 0: din Legea cu pri"ire la circula(ia su stan(elor narcotice i psi'otrope i a precursorilor# producerea# distri uirea# comer(ul cu ridicata# comercializarea interna(ional a precursorilor se efectueaz *n az de autoriza(ii) .recursorii se afl su in2ciden(a normelor referitoare la su stan(ele din ta elele nr) I* i nr) III din ane&a la legea sus2amintit# pri"ind limitarea rezer"elor i a producerii# pri"ind co2mercializarea interna(ional +e&portul# importul# tranzitul# circula(ia *n por2turi si *n zonele de comer( li ere-# pri"ind transportul cu ridicata# e&pedierea potal i e"iden(a> plantele care con(in su stan(e narcotice sau psi'otrope sunt: macul somnifer# cFnepa# ar ustul coca etc) Dn ce pri"ete no(iunea Jsu stan(e cu efecte puterniceJ# prin aceasta se au *n "edere mi$loacele medicamentoase i alte mi$loace# a cror utilizare# fr prescrip(ia medicului sau cu *nclcarea normelor de dozare# poate cauza daune gra"e organismului omului +criteriul medical-# i care sunt pre"zute e&'austi" *n Lista nr) , a Ta elului nr) <# apro at prin 'otrFrea Comitetului permanent de control asupra drogurilor +C.CD- +procesul2"er al nr) ; din 5)5,)5:77- +cri2teriul $uridic-) Ca e&emple de su stan(e cu efecte puternice pot fi aduse: clofeli2na# cloroformul# diazepamul# eterul pentru narcoz# spirtul etilic sintetic etc) .rin Jsu stan(e to&iceJ se au *n "edere su stan(ele a cror utilizare de c2tre o persoan# c'iar i *n condi(iile unei ne*nsemnate depiri a dozei# poate pro"oca moartea acesteia +criteriul medical-# i care sunt nominalizate e&'aus2ti" *n Lista nr) 5 din Ta elul nr) < al C.CD +criteriul $uridic-) Ca e&emple de su stan(e to&ice pot fi prezentate: cianura de potasiu# fenolul# spirtul me*iIc) sarinul# "eninul de al in purificat# "eninul de arpe purificat etc-) .rin Jsu stan(e otr"itoareJ se *n(elege "arietatea armelor de distrugere in mas# care reprezint com ina(ii c'imice de *nalt to&icitate# pre"zute pentru "ulnera rea for(ei "ii *n timpul ac(iunilor militare +de e&emplu# iperita# luizita# fosgenul etc).rin Jsu stan(e radioacti"eJ se au *n "edere su stan(ele care con(in radio2 nuclizi *n concentra(ii superioare limitelor admise +de e&emplu# . # .o# K# %a etc-)

.rin Jsu stan(e e&plozi"eJ se *n(eleg com ina(iile c'imice sau amestecu2rile de su stan(e# capa ile s declaneze o reac(ie c'imic rapid# care este *nso(it de dega$area unei mari cantit(i de energie termic i de formarea de gaze +de e&emplu# trinitrotoluen +trotil-# tetril# 'e&ogen# nitroglicerin etc-) .rin Jdeeuri noci"eJ se au *n "edere su stan(ele# materialele# o iectele# resturile de materii prime# pro"enite din acti"it(i economice# mena$ere i de consum# care i2au pierdut integral sau par(ial "aloarea ini(ial de *ntre uin(a2re# dintre care unele sunt utiliza ile dup prelucrare# i care# "enind *n contact cu organismele "ii# le pot cauza pre$udicii) La cea de2a doua "ariant special a contra andei# o iectul material este constituit *n mod alternati" din: a- armament> - dispoziti"e e&plozi"e> c- mu2ni(ii) La calificare# nu conteaz "aloarea# e&primat *n ani# a acestora) 6o(iunea JarmamentJ desemneaz denumirea generic pentru toate tipurile de arme# te'nic militar i utila$ militar) .rin Jdispoziti"e e&plozi"eJ se Ln(eleg mi$loacele te'nice destinate efecturii e&ploziei sau diri$rii ei *n scopuri militare# industriale# 'idrologice etc) 6o(iunea Jmuni(iiJ desemneaz denumirea generic dat: cartuelor pentru armamentul de infanterie# *ncrcturilor pentru arunctoarele de grenade i mortiere# proiectilelor de artilerie# om elor de a"ia(ie etc) La cea de2a treia "ariant special a contra andei# o iectul material *l reprezint# *n mod alternati": a- "alorile culturale trecute peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a# indiferent de "aloarea# e&primat *n ani# a acestora# "alorile culturale nereturnate pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a# anterior scoase din (ar# *n cazul *n care *ntoarcerea lor este o ligatorie# in2diferent de "aloarea# e&primat *n ani# a acestora) .rin J"alori culturaleJ se au *n "edere "alorile cu caracter religios sau laic# pe care fiecare stat le consider ca prezentFnd interes pentru ar'eologie# perioada preistoric# istorie# literatur# art i tiin( +de e&emplu# colec(iile rare i mostre ale florei i faunei# mineralogiei# anatomiei# precum i o iectele care prezint interes pentru paleontologie> comorile ar'eologice i descoperirile ar'eologice> incuna ulele i manuscrisele rare# cr(ile# documentele str"ec'i i pu lica(iile care prezint un interes deose it> ar'i"ele# inclusi" ar'i"ele de fonograme# de cinema i de fotografii etc) Conform art) 500 din C. al %M# "alorile culturale sunt indicate *n Con"en(ia K6E=CH din 5?)55)5:;8 pri"ind msurile *ndreptate spre interzicerea i pre"enirea introducerii# scoaterii i transmiterii ilicite a drepturilor de proprietate asupra "alorilor culturale) Latura obiectiv a contra andei are o structur diferit# *n func(ie de "arianta concret a acestei infrac(iuni) Astfel# *n cazul "ariantelor de la alin) +l-2+0- ale art) ,?7 din C. al %M# latura o iecti" include: 5- fapta pre$udicia il care const *n ac(iune# care se e&prim *n trecerea entit(ilor ce formeaz o iectul material al contra andei peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a> ,- locul s"Fririi infrac(iunii 2 frontiera "amal a %epu licii Moldo"a> 0- metodele infrac(iunii: a- eludarea controlului "amal> tinuirea de controlul "amal# prin ascunderea *n locuri special pregtite sau adaptate *n acest scop> c- folosirea frauduloas a documentelor sau a mi$loacelor de identificare "amal> d- nedeclararea> e- declararea neautentic *n documentele "amale sau *n alte documente de trecere a frontierei) Dn cazul "ariantei de la alin) +?- al art) ,?7 din C. al %M# latura o iecti"

presupune e&isten(a a dou "ersiuni alternati"e: versiunea A, 5- fapta pre$udicia il# e&primat *n ac(iune# care const *n trecerea "alorilor culturale peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a> ,- locul s"Fririi infrac(iunii 2 frontiera "amal a %epu licii Moldo"a> 0- metode2le infrac(iunii: a- eludarea controlului "amal> - tinuirea de controlul "amal# prin ascunderea *n locuri special pregtite sau adaptate *n acest scop> versiunea -, 5- fapta pre$udicia il# e&primat *n inac(iune# care const *n nereturnarea pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a a "alorilor cultu2rale scoase din (ar# *n cazul *n care *ntoarcerea lor este o ligatorie> ,- locul s"Fririi infrac(iunii 2 *n afara teritoriului "amal al %epu licii Moldo"a) %eferindu2ne Ln continuare la fapta pre$udicia il *n conte&tul "ariantelor contra andei de la alin) +l-2+0- ale art) ,?7 din C. al %M# specificm c prin Jtrecerea frontierei "amale a %epu licii Moldo"aJ se *n(elege introducerea pe i scoaterea de pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a de mrfuri# o iecte# alte "alori etc# inclusi" prin e&pedieri potale interna(ionale# prin conducte sau prin linii de transport electric) Ln ce pri"ete no(iunea Jfrontiera "amal a %epu licii Moldo"aJ# *n confor2 mitate cu alin) +0- al art) ? din Codul "amal# aceasta este definit ca fiind frontiera de stat a %epu licii Moldo"a# perimetrul zonelor li ere i al depozitelor "amale li ere) .ro"oac reticen( includerea no(iunii Jperimetrul depozitelor "amale li ereJ *n no(iunea Jfrontiera "amal a %epu licii Moldo"aJ) Hr# prin Decretul .reedintelui %epu licii Moldo"a nr) ?B,2III din ,?)85),88, pri"ind a rogarea Decretului .reedintelui %epu licii Moldo"a nr) ,7 din ,7)85)5::?J # s2a a rogat Decretul .reedintelui %epu licii Moldo"a nr) ,7 din ,7)85)5::? cu pri"ire la crearea depozitelor "amale li ere) Dn "ederea compati ilizrii restului legisla(iei cu pre"ederile decretului susmen(ionat# au fost operate modificri inclusi" *n Codul "amal al %epu licii Moldo"a) *ns# prin Legea %epu licii Moldo"a pentru modificarea i completarea unor acte legislati"e# adoptat de .arlamentul %epu licii Moldo"a la 7)55),88, # care con(ine modificrile respecti"e la Codul "amal# e&presia Jdepozitele "amale li ereJ# din cauze confuze# nu a fost e&clus din toate normele care o cuprindeau) Ca urmare# te&tul art)? al Codului "amal mai con(ine aceast e&presie# *n timp ce art) 57< i ,08 din acelai act legislati" nu o mai con(in) *n concluzie# luFnd *n considera(ie desfiin(area# ca regim "amal distinct# a depozitelor "amale li ere# no(iunea Jfrontiera "amal a %epu licii Moldo"aJ tre uie interpretat ca necuprinzFnd no(iunea Jperimetrul depozitelor "amale li ereJ) .rin Jeludarea controlului "amalJ se are Ln "edere intrarea Ln sau ieirea din %epu lica Moldo"a# prin alte locuri decFt cele destinate pentru aceasta# sau *n afara orelor de lucru al irourilor "amale sau posturilor "amale) .rin Jtinuirea de controlul "amalJ se *n(elege neprezentarea pentru controlul "amal a unurilor ce se trec peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a# pe o cale ce *mpiedic e&aminarea i constatarea lor# adic cu folosirea locurilor special pregtite sau adaptate *n acest scop +locurilor ascunse ale corpului# 'ainelor# o iectelor personale# locurilor reutilate sau acomodate *n mi$loacele de transport drept ascunziuri etc-) .rin Jfolosirea frauduloas a documentelor sau a mi$loacelor de identifi2care "amalJ se are *n "edere utilizarea# *n calitate de mi$loace +instrumente- de

s"Frire a contra andei# a: 5- documentelor false +inclusi" a documentelor care con(in date neautentice-> ,- documentelor nule> 0- documentelor o (inute pe cale ilegal> ?- documentelor care se refer la alte unuri decFt cele care sunt *n realitate *nso(ite de asemenea documente> <- mi$loacelor de identificare "amal false> B- mi$loacelor de identificare "amal autentice# dar care se refer la alte unuri decFt cele care au fost *n realitate identificate cu mi$loacele date) .rin JdocumenteJ tre uie de Ln(eles documentele "amale sau alte documen2te de trecere a frontierei# care *nso(esc unurile trecute peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a +de e&emplu# declara(ia "amal> alte documente necesare efecturii controlului "amal# a cror list este sta ilit de Departamentul 1amal> certificatele referitor la opera(iunile i conturile persoanelor care trec unuri peste frontiera "amal a %epu licii Moldo"a# ale roGerilor "amali sau ale altor persoane care desfoar acti"it(i aflate su supra"eg'ere "amal etc-) .rin Jmi$loace de identificare "amalJ se au *n "edere oricare surse de informa(ie despre unurile trecute peste frontiera "amal a %epu licii Mol2do"a# despre *nsuirile lor calitati"e i cantitati"e +cu e&cep(ia documentelor-: sigilii# tampile> marca$ul te&tual# cifric sau de alt gen# semnele de identificare> pro e i mostre ale unurilor> descrierea unurilor> sc'i(e# imagini# fotografii# ilustra(ii etc) ale unurilor) .rin JnedeclarareJ se Ln(elege neincluderea *n declara(ia "amal a informa(iei despre unurile care tre uiau declarate *n mod o ligatoriu) Conform pre"ederilor Codului "amal# unurile trecute peste frontiera "amal sunt declarate organului "amal +art) 5;0-> forma i procedura de declarare sunt sta ilite de Departamentul 1amal +art) 5;?-) .rin Jdeclarare neautenticJ se *n(elege introducerea *n declara(ia "amal a unor informa(ii "dit false) %eferindu2ne la fapta pre$udicia il *n conte&tul "ariantei de contra and de la alin) +?- al art) ,?7 din C. al %M# consemnm c prin Jnereturnarea pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a a "alorilor culturale scoase din (ar# *n cazul *n care *ntoarcerea lor este o ligatorieJ se are *n "edere ne*ntreprin2derea de ctre fptuitor a msurilor de *ntoarcere a "alorilor culturale scoase din (ar# dac el putea i tre uia s le *ntoarc> aceste "alori culturale au fost scoase# de pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a# *n mod legal +de e&emplu# pentru a putea fi prezentate *n cadrul unei e&pozi(ii interna(ionale sau *n ca2drul sc'im ului de e&ponate cu alte muzee etc-) .rin Jteritoriu "amal al %epu licii Moldo"aJ se *n(elege teritoriul unic ce include teritoriul terestru# apele interioare# apele teritoriale i spa(iul aerian deasupra acestora) *n conformitate cu Legea %epu licii Moldo"a cu pri"ire la zonele economice li ere# adoptat de .arlamentul %epu licii Moldo"a la ,;)8;),885 # zonele economice li ere +zonele antreprenoriatului li er- sunt pr(i ale teritoriului "amal al %epu licii Moldo"a) Infrac(iunea de contra and este o infrac(iune formal) InterpretFnd pre"ederile de la pct) <- din art) 5 al Codului "amal# putem men(iona c infrac(iunea de la art) ,?7 din C. al %M se consider consumat: a- din momentul trecerii de facto a frontierei "amale a %epu licii Moldo"a +*n cazul introducerii de unuri pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a sau *n cazul introducerii lor pe cealalt parte a teritoriului "amal al %epu licii Moldo"a de pe teritoriul zonelor economice li ere->

- din momentul depunerii declara(iei "amale sau al efecturii altor opera(iuni "amale care denot inten(ia de a introduce sau scoate unuri +*n cazul scoaterii de unuri de pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a sau *n cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor economice li ere de pe cealalt parte a teritoriului "amal al %epu licii Moldo"a-) Totodat# *n cazul nereturnrii pe teritoriul "amal al %epu licii Moldo"a a "alorilor culturale scoase din (ar# *n cazul *n care *ntoarcerea lor este o ligatorie# contra anda se consider consumat din momentul e&pirrii termenului de *ntoarcere a "alorilor culturale# sta ilit *n documentele *nso(itoare) .atura subiectiv a infrac(iunii pre"zute la art) ,?7 din C. al %M se caracterizeaz prin inten(ie direct) Moti"ele contra andei constau# de regul# *n interesul material) )ubiectul infrac(iunii este: 5- persoana fizic responsa il# care la momentul comiterii infrac(iunii a atins "Frsta de 5B ani> ,- persoana $uridic care desfoar acti"itatea de *ntreprinztor) 1arianta agra"at a contra andei# pre"zut la alin) +<- al art) ,?7 din C. al %M# presupune s"Frirea acestei infrac(iuni *n urmtoarele circumstan(e: a- repetat> - de dou sau mai multe persoane> c- de o persoan cu func(ie de rspundere cu folosirea situa(iei de ser"iciu> d- Ln propor(ii deose it de mari) Dntruc*t trsturile celorlalte circumstan(e agra"ante nu necesit# *n fond# e&plica(ii adugtoare# ne "om referi doar la agra"anta de la lit) c- din alin) +<- al art) ,?7 din C. al %M) .rin Jfolosirea situa(iei de ser"iciuJ se are *n "edere situa(ia cFnd su iectul special 2 persoana cu func(ie de rspundere 2 tre uie s ac(ioneze *n limitele atri u(iilor sale de ser"iciu# *ns nu respect o liga(iile care formeaz compe2ten(a sa de ser"iciu# competen( care este determinat prin actele normati"e corespunztoare +Codul "amal# actele normati"e ale Departamentului 1amal actele cu "oca(ie interna(ional *n domeniul "amal etc-) Din r*ndul persoanelor cu func(ii de rspundere# pasi ile a fi trase la rspundere conform lit) c- din alin) +<- al art) ,?7 din C. al %M# fac parte: 5- persoanele care e&ercit func(ii de control la frontiera "amal a %epu2 licii Moldo"a> ,- persoanele care au dreptul de a se afla Ln zona de supra"eg'ere "amal> 0- persoanele care e&ercit func(iile de reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei "amale> ?- persoanele responsa ile pentru transportarea peste frontiera "amal a unurilor suscepti ile pentru controlul "amal> <- persoanele care se ucur de facilit(i "amale *n aza legisla(iei *n "igoare) %eferitor la esc'i"area de la ac'itarea pl(ilor "amale urmeaz de men(ionat# c "arianta2tip a infrac(iunii pre"zute la art) ,?: din C. al %M const *n esc'i"area de la ac'itarea pl(ilor "amale *n propor(ii mari) /biectul +uridic special al infrac(iunii *n cauz *l reprezint rela(iile sociale referitoare la formarea ugetului pu lic na(ional pe calea ac'itrii pl(ilor "amale) /biectul material al infrac(iunii de la art) ,?: din C. al %M este constituit din pl(ile "amale *n propor(ii mari) Dac "aloarea# e&primat *n ani# a pl(ilor "amale nu atinge plafonul propor(iilor mari# atunci cele comise pot fi calificate

potri"it alin) +?- al art) 5:0 din Codul cu pri"ire la contra"en(iile administrati"e) Dn calitate de pl(i "amale# art) 55; din Codul "amal numete: a- ta&a "amal> - ta&a pe "aloarea adugat> c- accizele> d- ta&a pentru proceduri "amale> e- ta&a pentru eli erarea licen(ei i ta&a pentru actualizarea "ala ilit(ii licen(ei> f- ta&a pentru participare la licita(ia "amal> g- alte sume pre"zute de legisla(ie) Dn conformitate cu Legea %epu licii Moldo"a cu pri"ire la tariful "amal# adoptat de .arlamentul %epu licii Moldo"a la ,8)55)5::; # prin Jta& "ama2lJ se *n(elege plata o ligatorie# perceput de autoritatea "amal la introduce2rea pe sau scoaterea mrfurilor de pe teritoriul "amal> cuantumul ta&ei "amale pentru astfel de mrfuri este fi&at *n tariful "amal) Ln corespundere cu Codul fiscal +art) :0-# prin Jta&a pe "aloarea adugatJ se are *n "edere impozitul general de stat# care reprezint o form de colectare la uget a unei pr(i a "alorii mrfurilor li"rate sau ser"iciilor prestate# care sunt supuse impozitrii pe teritoriul %epu licii Moldo"a# precum i a unei pr(i din "aloarea mrfurilor sau ser"iciilor impoza ile# importate *n %epu lica Moldo"a) Ta&a pentru proceduri "amale este *ncasat de organul "amal# *n cazul perfectrii regimurilor "amale# cum ar fi: depozitul "amal# transformarea su supra"eg'ere "amal# nimicirea etc) Ta&a de eli erare a licen(ei pentru acti"itatea de roGer "amal sau transportator "amal ori pentru perfec(ionarea acti" sau perfec(ionarea pasi"# ori ta&a pentru actualizarea "ala ilit(ii licen(ei este sta ilit de normele legisla2(iei "amale) Ta&a pentru participarea la licita(ia "amal este perceput pentru dreptul de a participa la o licita(ie la care sunt comercializate unurile sec'estrate conform art),?B# ,;5 i ,75 din Codul "amal) .rin alte sume pre"zute de legisla(ieJ se au *n "edere celelalte pl(i "amale care sunt *ncasate *n legtur cu acti"itatea "amal +ta&a de eli erare a atestatului de calificare a specialistului *n domeniul "muirii> ta&a pentru in2formare i consultare> suma de garan(ie# *ncasat de la persoanele fizice# care sunt *n tranzit prin teritoriul %epu licii Moldo"a# a"Fnd un "olum de mrfuri ce depesc norma sta ilit etc-) Latura obiectiv a infrac(iunii de la art) ,?: din C. al %M include: 5- fapta pre$udicia il care const *n inac(iunea de esc'i"are de la ac'itarea pl(ilor "amale *n propor(ii mari> ,- urmrile pre$udicia ile su forma neac'itrii pl(ilor "amale *n termenul sta ilit> 0- legtura cauzal *ntre fapta pre$udicia il i urmrile pre$udicia ile) .rin Jesc'i"areJ se *n(elege refuzul fptuitorului de a ac'ita pl(ile respecti"e *n termenele sta ilite de legisla(ia "amal) Astfel# potri"it art) 5,? din Codul "amal# pl(ile "amale se ac'it *n preala il# pFn la depunerea declara(iei "amale> persoanele fizice care nu sunt su iec(i ai acti"it(ii de *ntreprinztor ac'it pl(ile "amale *n momentul trecerii frontierei "amale) Totodat# conform alin) +0- al art) 5,< din Codul "amal# dat a ac'itrii pl(ilor "amale se conside2r data depunerii# de ctre importator +declarant-# e&portator +declarant- sau de ctre un ter(# a mi$loacelor neti la conturile respecti"e ale Trezoreriei centra2le a Ministerului

@inan(elor# fapt confirmat printr2un e&tras trezorerial) Infrac(iunea de esc'i"are de la ac'itarea pl(ilor "amale este o infrac(iune material) Ea se consider consumat din momentul neac'itrii pl(ilor "a2male *n termenul sta ilit) .atura subiectiv a infrac(iunii *n cauz se caracterizeaz prin inten(ie direct> dei legiuitorul nu numete e&pres scopul special al infrac(iunii# acesta se su *n(elege# constFnd *n scopul neac'itrii la ugetul pu lic na(ional a pl(ilor "amale) Moti"ele infrac(iunii date constau# de cele mai multe ori# *n interesul material) )ubiectul infrac(iunii este: 5- persoana fizic responsa il# care la momentul comiterii infrac(iunii a atins "Frsta de 5B ani> ,- persoana $uridic care desfoar acti"itate de *ntreprinztor) Dn temeiul pre"ederilor art) 5,0 din Codul "amal# su iectul este unul special# deoarece tre uie s ai calitatea special de declarant sau de alt persoan pre"zut de legisla(ie) 1ariantele agra"ate ale esc'i"rii de la ac'itarea pl(ilor "amale# pre"zute la alin) +,- i +0- ale art) ,?: din C. al %M# presupun s"Frirea acestei infrac(iuni: a- repetat> - de dou sau mai multe persoane> c- Ln propor(ii deose it de mari) Ln legtur cu trsturile specifice ale agra"antelor enun(ate# este util apelarea la e&plica(iile de rigoare# prezentate anterior)