Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de locatiune

(varianta: autovehicule)
Incheiat astazi .........................
la .............................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ............................................................... S.N.C.
/S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L.
cu sediul social in ............................................, str. .........
............................... nr. ......., (localitatea) bloc ......, scara ..
........, etaj .........., apartament ........, judetul/sectorul ...............
., avand codul unic de inregistrare nr. ......................., atribut fiscal
........................................................... si numar de ordine
in registrul comertului ............./.............../..................., contu
l nr. .............................. deschis
la .............................., telefon .....................................
., fax ................................., reprezentata prin ....................
........, cu functia de ..............................., in calitate de locator
si
1.2. S.C. ............................................................... S.N.C.
/S.C.S/.S.A./S.C.A./S.R.L.
cu sediul social in .............................................., str. .......
......................... nr. .......,
(localitatea) bloc ......, scara ..............., etaj ................., aparta
ment ........, judetul/sectorul ................, avand codul unic de inregistra
re nr. ......................., atribut fiscal ................................
.............................. si numar de ordine in registrul comertului ......
......../................./...................., contul nr. ....................
......, deschis
la ........................., telefon ........................., fax ...........
............, reprezentata prin ............................, cu functia de ....
..........................., in calitate de locatar sau
1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ......................................
................................, cu sediul in .................................
............. str. ................................. nr. ......, bloc ..........
..., scara ...................., etaj ......, (localitatea) apartament ......, j
udetul/sectorul .........................., inscrisa la ........................
......................, in
Registrul ................................, sub nr. ......., pe baza Certificatu
lui de inscriere nr. ......................, din ........................., avan
d contul nr. ...................... deschis la ................................
..............................., telefon ............................, fax .....
.............................., reprezentata de ................................
..., cu functia de ......................., in calitate de locatar
sau
1.2. Asociatia familiala .......................................................
............., cu sediul in ..............................................., (lo
calitatea) str. ................................ nr. .........., bloc ..........
........., scara ....................., etaj .........., apartament ............
., judetul/sectorul ..............................., posesoarea autorizatiei nr.
................... din ..........................., eliberata de .............

.........., avand contul nr. ............................., deschis la .........


...................., telefon ..........................., fax .................
..........., reprezentata de ............................, cu functia
de ..................., in calitate de locatar
sau
1.2. ...................................., cu domiciliul in ....................
.......................................,
(numele si prenumele) (localitatea) str. .................................... nr
. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sec
torul ..................., posesorul (posesoarea) autorizatiei nr. .............
..........., din ........................, eliberata de ........................
......, persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent
in calitate de locatar
sau
1.2. .................., cu domiciliul in ......................................
....................., (numele si prenumele) (localitatea) str. ................
..................... nr. ......, bloc ......, sara ......, etaj ......, apartam
ent ......, judetul/sectorul .................., avand actul de identitate seria
................. numarul ......................., eliberat de ...............
la data de ...................., codul numeric personal ................, in cal
itate de locatar au convenit sa incheie prezentul contract de loca
tiune de autovehicule, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre lo
cator locatarului a unui numar total de ................. autovehicule astfel
:
a) autobuze ............................................................;
b) microbuze .........................................................;
c) limuzine ............................................................;
d) vehicule tragatoare ...........................................;
e) autobasculante ..................................................;
f) camioane ...........................................................;
g) furgonete ..........................................................; etc.
Autovehiculele inchiriate se vor folosi pe urmatoarele trasee: .................
.............................. .
2.2. Pe toata durata contractului, locatorul isi pastreaza dreptul de p
roprietate deplina asupra autovehiculelor inchiriate, care fac obiectul prezen
tului contract.
2.3. Locatarul, pe intreaga durata a executarii prezentului contract:
a) nu poate fi obligat sa restituie contravaloarea eventualelor imbunatatiri adu
se sau reparatii efectuate din initiativa sa si cu acceptul locatorului;
b) nu va putea vinde, subinchiria sau dispune in alt fel, de [...]