Sunteți pe pagina 1din 13

Metodologie proprie - U.M.F.

Carol Davila Bucureti

ADMITERE 2 !"
Ad#iterea $% a%ul u%iver&itar 2 !" ' 2 !( U%iver&itatea de Medici%) i Far#acie *Carol Davila* Bucureti I. Metodologia proprie a Universitii de Medicin i Farmacie Carol Davila Bucureti este realizat n con!ormitate cu" prevederile #egii $ducaiei %aionale nr. &'()&&*

prevederile #egii nr. (++'()), privind organizarea studiilor universitare- cu modi!icarile i completrile ulterioare* prevederile ..U./. nr. &00'())) privind nvm1ntul universitar i postuniversitar de stat cu ta2 peste locurile !inanate de la 3ugetul de statapro3at cu modi!icari prin #egea nr. ,,&'())& cu modi!icrile ulterioare* 4./. nr. &)),'())( privind stimularea elevilor i studenilor care au primit distincii la olimpiadele colare universitare organizate pentru nvm1ntul preuniversitar* 4./. nr. ,50'()&0 privind %omenclatorul domeniilor i al specializrilor' programelor de studii universitare- a structurii instituiilor de nvm1nt superior- a domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau autorizate s !uncioneze provizoriu- a locaiilor geogra!ice de des!urare- a numrului de credite de studii trans!era3ile pentru !iecare program de studii universitare- !orm de nvm1nt i lim3 de predare- precum i a numrului ma2im de studeni care pot !i colarizai n anul universitar ()&06()&,* .rdinul M.$.%. privind cadrul general de organizare i des!urare a admiterii n ciclurile de studii universitare de licen- de master i de doctorat. 7egulamentul de organizare i des!urare a concursului de admitere pentru studiile universitare de licen n Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila.

II. 8n UMF 9Carol Davila Bucureti- pentru ciclul de studii universitare de licen- admiterea se organizeaz pe domenii de licen la urmtoarele specializri"
1

a. specializri cu reglementare sectorial n U.$. 6 Medicin : 0;) credite <durata de studii ; ani= 6 Medicin Dentar : 0;) credite <durata de studii ; ani= 6 Farmacie : 0)) credite <durata de studii > ani 6 Moae i ?sisten Medical : (,) credite <durata de studii , ani= 3. specializri cu reglementare general n U.$. : &+) credite <durata de studii 0 ani= 6 Balneo!izio@inetoterapie i recuperare 6 #a3orator clinic 6 7adiologie i Imagistic 6 AeBnic Dentar 6 ?sisten Dentar 6 ?sisten de Farmacie III. Co%cur&ul de ad#itere $% ciclul de &tudii u%iver&itare de lice%+) pe%tru a%ul u%iver&itar 2 !"'2 !( pe do#e%ii de &tudii va avea loc $% ,iua de 2-. ..2 !" pe%tru toate /acult)+ile U%iver&it)+ii de Medici%) i Far#acie 0%&crierile &e vor /ace $% perioada !" - !1. ..2 !" $%tre orele 2 - !( . I3. 8nscrierea candidailor se va !ace la secretariatele !acultilor- respectiv pentru Facultatea de Medicin : Bdul $roilor Canitari- nr. +- sector >- pentru Facultatea de Medicin Dentar 6 Calea Dlevnei- nr. &5- sector >- pentru Facultatea de Farmacie 6 str. Araian Euia- nr. ;- sector & i pentru FM?M : Bdul $roilor Canitari- nr. +- sector >. 3. Ta4a de $%&criere e&te de 2 lei pe%tru toate /acult)+ile i &peciali,)rile * F>G din cuantumul ta2ei reprezint ta2a administrativ- iar (>G ta2a de participare* n cazul retragerii din concurs naintea des!aurrii pro3elor- doar ta2a de participare va !i returnat. Aa2a de nscriere va !i pltit n contulH" Co%t5 R6 7! TRE8 . !( "7 !4 "!Cod Fi&cal5 "!222! Ba%ca5 Tre,oreria 9ector ! Bucureti Be%e/iciar 5 Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila Bucureti6 Facultatea de Medicin- Facultatea de Medicin Dentar- Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moae i ?sisten Medical < n !uncie de !acultatea la care se nscriu candidaii=. *Plata se efectueaz numai la oficiile potale prin mandat potal!
2

Dotrivit legii- copiii personalului didactic a!lat n activitate sunt scutii de la plata ta2elor de nscriere la concursul de admitere la studii universitare de licen din Universitatea de Medicin i Farmacie 9Carol Davila Bucureti. Dentru anul universitar ()&,6()&>- Cenatul UMF Carol Davila apro3 scutirea de ta2 de nscriere la concursul de admitere la studii universitare de licen pentru urmatoarele categorii de candidai" or!anii de am3ii prini* candidaii instituionalizai n aezminte de ocrotire sau din plasament !amilial* copiii din !amiliile a!ectate de catastro!e naturale* eroii revoluiei rom1ne i copiii acestora* ?cetia vor prezenta- spre apro3are- secretarilor e!i ai !acultilor care organizeaz concurs de admitere urmtoarele acte doveditoare" a. copii legalizate dup certi!icatele de deces ale prinilor- n cazul celor or!ani de am3ii prini <p1n la v1rsta de (; ani ai candidatului=* 3. adeverin de la Casa de copii sau de plasament !amilial* c. copie legalizat a certi!icatului de deces al printelui 9$rou martir al 7evoluiei* d. adeverine pentru copiii cadrelor didactice a!late n activitate- con!orm legii* 3I. Ca%dida+ii vor pre,e%ta pe%tru $%&criere ur#)toarele acte" &. Cererea tip de $%&criere- completat la secretariat pe calculator i semnat de ctre candidat- dupa e2aminarea con!ormitii datelor solicitate de !ormularul respectiv* Pentru admiterea n anul universitar 20142015 este posibil i pre nscrierea on line a candida!ilor" formularul se #sete pe site ul $%& '(arol )avila* +,,,-umf-ro.- (andida!ii vor printa formularul completat i sub semnatura personal l vor prezenta la /ecretariat0 mpreun cu celelalte acte0 acesta constituind cererea de nscriere(. Diplo#a de :acalaureat 6 n original sau copie legalizat- aceasta din urm !iind necesar pentru cei care se nscriu la a doua Facultate i- o3ligatoriu- nsoit de actul doveditor al acestei situaii <copie legalizat a Diplomei de licen i a !oii matricole=. (andida!ii care au promovat e1amenul de bacalaureat n sesiunile corespunzatoare anului universitar 2012 20140 pot prezenta la nscriere pentru sesiunea imediat urmatoare e1amenului de bacalaureat n anul 20140 n locul
3

diplomei de bacalaureat0 adeverin!a eliberat de ctre liceu +n ori#inal.0 n care trebuie men!ionate obli#atoriu media #eneral de la 3acalaureat0 mediile ob!inute n anii de studiu0 termenul de valabilitate al adeverin!ei i faptul c nu a fost eliberat diploma de bacalaureat4eprezentarea diplomei de bacalaureat n ori#inal sau a adeverin!ei0 n ori#inal0 din vina e1clusiv a candidatului admis pe locuri finan!ate de la bu#etul de stat p5n la data de 01-10-20140 duce la pierderea locului finan!at de la bu#et0. Diplo#a ec;ivale%t) cu cea de 3acalaureat : recunoscut de M.$.%.< n cazul a3solvenilor de liceu care au susinut e2amenul de 3acalaureat n a!ara 7om1niei). ,. Adeveri%+a di% care &) re,ulte calitatea de &tude%t <pentru studenii care urmeaz o a doua specializare=* >. Diplo#a de lice%+) &au diplo#a ec;ivale%t) cu aceasta- pentru a3solvenii instituiilor de nvm1nt superior care doresc s urmeze o a doua specializare* ;. Carte de ide%titate sau paaportul vala3il* F. Certi/icatul de %atere n copie legalizat* +. Certi/icat de c)&)torie- copie legalizat <dac este cazul=* 5. Adeveri%+) #edical) eli3erat- dup caz- de ctre medicul colar sau de ctre medicul de !amilie care atest c persoana respectiv este apt din punct de vedere medical : n original* &). <atru /otogra/ii color tip 3uletin; &&. Dovada ac;it)rii ta2ei de nscriere =#a%dat potal>? &(. Do&ar plic. 3II. 0%&crierea i $%#atricularea oli#picilor se va !ace pe 3aza listei M.$.%.care va !i comunicat secretariatelor !acultilor UMF Carol Davila accept pentru nscriere !r e2amen de admitere- candidaii care au o3inut distincii <premiile I- II- III- premii speciale= la Disciplinele Biologie- Fizic- CBimie- la .limpiadele colare internaionale recunoscute de ctre M.$.%. De asemenea- cu apro3area Cenatului UMF Carol Davila- sunt acceptai pentru nscriere i laureaii locurilor I- II- III- meniuni i premii speciale la .limpiadele %aionale la disciplinele Biologie- Fizic i CBimie recunoscute de ctre M.$.%. 8n am3ele situaii este vor3a numai de laureaii .limpiadelor ultimilor ( ani colari <()&( : ()&0 i ()&0: ()&,=. (onform le#ii0 un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la bu#et o sin#ur dat pentru fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare +licen!0 masterat0 studii doctorale.- )epairea duratei nv!m5ntului #ratuit0 prevazut de le#e0 se suport de ctre studen!i0 prin plata ta1ei aferente colarizrii n ciclul respectiv de studii universitare#a nscriere- candidaii vor primi o legiti#a+ie de co%cur& tip.
4

3III. Reparti,area locurilor pe cele " Facult)+i ale UMF Carol Davila@ co%/or# apro:)rii 9e%atului U.M.F. Carol Davila@ e&te ur#)toarea5 Ta:el ! Durata de studiu' nr. credite ; ani'0;) credite ; ani'0;) credite > ani'0)) credite Ar. locuri /i%a%+ate de la :ugetB ( 1 !-! !-! din care nr. locuri pentru rromiHH %r. locuri pt. etnici rom1ni Ar. locuri din cu ta4) 7.MoldovaH H 2( !2( !

9peciali,area

Medicin Medicin dentar Farmacie

FM?M6 ?sisten , ani'(,) medical credite general'Moae FM?M : ?lte specializri Total 0 ani'&+) credite

2. "( 72(2

H Cu3 rezerva apro3rii de ctre M$%. HH Con!orm repartizrii M$% Cetenii din 7epu3lica Moldova tre3uie s dea o declaraie pe proprie rspundere c nu au cetenie rom1n i carte de identitate rom1neasc. 8n planul de colarizare n instituii militare de nvm1nt din Ministerul ?prrii %aionale- pentru I%&titutul Medico'Militar@ ci!ra de colarizare n anul universitar ()&,6()&> va !i comunicat dup apro3area acesteia de ctre M$%.
5

?dmiterea pe aceste locuri se va susine la aceeai dat i n aceleai condiii de concurs ca i la !acultile Universitii de Medicin i Farmacie Carol Davila. 8nscrierea candidailor i in!ormaii suplimentare pot !i o3inute de la Institutul Medico : Militar- str. Institutului Medico:Militar- nr. 0:>- sector &- Bucureti- tel" )(&'0&5.;).);* !a2" )(&'0&5.F).;&. CI. Ta4a de &tudiu sta3ilit de Cenatul UMF Carol Davila pentru ciclul de studii universitare de licen pentru anul universitar ()&0:()&, este de 2 lei Da% de &tudiu pentru Medici%)@ Medici%) de%tar) i Far#acie i 7 leiDa% de &tudiu pentru FMAM. Aa2a de studiu anual va !i platit n 0 trane <prima tran 6 >)G din ta2a anual- a doua tran : (>G din ta2a anual i a treia tran : (>G din ta2a anual=. C. De&/)urarea e4a#e%ului de ad#itere $% UMF Carol Davila Bucureti ' &e&iu%ea iulie 2 !" &. 6istele nominale ale candida!ilor n ordine alfabetic0 slile n care se desfoar concursul de admitere i reparti!ia candida!ilor pe sli vor !i a!iate la avizierele Facultii de Medicin <pentru specializrile Medicin i F.M.?.M.=- respectiv ale Facultii de Medicin Dentar i Facultii de Farmacie n preziua concursului de admitere. (. Candidaii au o3ligaia de a veri!ica e2actitatea datelor nscrise pe listele a!iate i de a aduce imediat la cunotina comisiei de admitere- prin secretariatele !acultilor- eventualele neconcordane !a de datele din cererea de nscriere tip sau !a de actele depuse la dosar. Dup nceperea concursului- pe listele a!iate nu se mai admit nici un !el de modi!icri. 0. ?ccesul candidailor n sli- n ziua concursului de admitere- se va !ace pe 3aza cr!ii de identitate sau a paaportului vala3il precum i a le#itima!iei de concurs tip0 eli3erat la nscriere de ctre Cecretariatele Facultilorncep1nd cu ora 700- pentru toate !acultile din U.M.F. Carol Davila. ,. #a intrarea n sala de concurs supravegBetorii veri!ic identitatea !iecrui candidat pe 3aza actului de identitate iar candidatul semneaz n ta3elul de prezen. >. Candidaii sunt aezai n sal n ordine al!a3etic- con!orm listelor !inale a!iate- cu e2cepia perecBilor so6soie- !rai6surori- care au o3ligaia- su3 sanciunea anulrii lucrrii i eliminrii din concurs- s semnaleze e!ului de sal aceste situaii- pentru a putea !i aezai separat. Candidaii a!lai n sal pot declara- su3 semntur- situaiile menionate mai sus. Fiecare candidat se aeaz pe locul indicat prin legitimaia de concurs lipit pe mas i care are acelai numr ca i cel de pe legitimaia de concurs tip primit la nscriere.
6

Candidaii ocup numai locurile indicate de organizatori i nu au voie s le scBim3e ntre ei. 8n cazul n care locul desemnat iniial nu este corespunztor- candidatul poate !i mutat pe un loc disponi3il- dar numai la indicaia e!ului de sal. Candidaii sunt aezai n sal n aa !el nc1t s rm1n cel puin un loc li3er ntre ( candidai. ;. 8n prezena candidailor- e!ii de sal citesc instruciunile privind modul de des!urare a concursului. F. 8ncep1nd cu ora 720 se distri3uie candidailor cBestionarele pentru rspunsuri. Fiecare candidat are o3ligaia de a veri!ica cBestionarul pentru rspunsuripentru a se identi!ica eventualele greeli de tiprire- caz n care cBestionarul respectiv va !i nlocuit. +. Dup distri3uirea cBestionarelor de concurs0 supravegBetorii !ac instructaIul candidailor i veri!ic corectitudinea datelor de identi!icare nscrise pe cBestionarul de concurs. 5. ?nterior orei de ncepere a concursului- supravegBetorii distri3uie caietele cu ntre3ri pentru concurs pe cele , tipuri. Fiecare candidat are o3ligaia s veri!ice caietul cu ntre3ri- !iind nlocuite caietele cu greeli de tipar. Candidaii poart ntreaga responsa3ilitate a notrii corecte a numrului caietului cu ntre3ri pentru concurs pe cBestionarul de rspuns. &).Candidaii care nu sunt prezeni n sal n momentul descBiderii plicurilor cu caietele cu ntre3ri nu mai au acces n sala de concurs- pierz1nd ast!el dreptul de a susine pro3a scris. &&. 8n timpul pro3ei scrise de concurs- candidaii nu au voie s consulte nici un !el de material- s discute cu ali candidai- s copieze* se interzice- de asemenea- !olosirea de ctre candidai a minicalculatoarelor proprii- a tele!oanelor mo3ile sau a oricror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprini asupra !aptului sunt eliminai din concurs. Materialele documentare sunt depozitate ntr6un loc al slii unde candidaii nu au acces p1n la !inalul concursului. 8n acelai loc se vor depozita i tele!oanele mo3ile- ncBise pe toat durata pro3ei de concurs. &(..rice !raud sau tentativ de !raud dovedit- care contravine disciplinei sau eticii concursului- se soldeaz cu e2cluderea imediat a candidatului din concursul de admitere. &0. Concursul de admitere se des!oar dup un sistem tip gril al ntre3rilor <complement simplu- complement direct=. &,. CBestionarele de concurs tre3uie completate corect- !r tersturi dup urmtoarele reguli" a- Dentru completare se !olosete- n mod o3ligatoriu0 pi2 negru sau al3astru ncBis*
7

b- Dentru marcarea rspunsurilor corecte se completeaz integral csuele respective iar csuele corespunztoare rspunsurilor greite se las necompletate* c- %u se admit cBestionare de concurs cu tersturi sau corecturi care pot produce interpretri eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a rspunsurilor. &>. Candidaii care !ac greeli sau tersturi ce pot !i considerate semne distinctive pe cBestionarul de concurs i pot transcrie cBestionarul- !r a depi ns timpul destinat acestei pro3e. 8n aceste conditii- cBestionarul iniial este anulat pe loc de ctre responsa3ilul de sal- su3 semntur* cBestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei- coninutul lor ne!iind luat n considerare. Ce atenioneaz candidaii s ia n calcul timpul necesar completrii unui nou cBestionar de concurs- care poate !i- uneori- de &>6() minute- pentru a nu risca e2pirarea timpului pentru pro3a de concurs- naintea !inalizrii completrii noului cBestionar de concurs. &;. Dentru ciorn se pot utiliza numai coli de B1rtie cu tampila de concurs care sunt primite de la supravegBetori. &F. Din momentul nceperii pro3ei scrise nici un candidat nu poate prsi de!initiv sala dec1t dup minimum 0) de minute i numai dup ce a predat lucrarea i a semnat 3orderoul de predare a acesteia. Dup prsirea sliiniciunui candidat nu i este permis revenirea <pe perioada des!urrii pro3ei= pentru niciun motiv- cu e2cepia situaiei n care un candidat are necesiti !iziologice- caz n care este nsoit de ( supravegBetori i poate lipsi din sal ma2imum &) minute. Aimpul a3senei din sal nu prelungete durata pro3ei pentru candidatul respectiv. &+. Aimpul de concurs <durata pro3ei scrise= ncepe din momentul n care n sala de concurs a !ost distri3uit ultimul caiet cu ntre3ri pentru concurs. Je!ul de sal noteaz la loc vizi3il i in!ormeaz candidaii despre ora de ncepere i ora de !inalizare a concursului. &5. Durata pro3ei scrise este de ( ore si Iumtate n cazul specializrilor Medicin- Medicin Dentar i Farmacie- ( ore pentru admiterea la specializrile ?sisten Medical general i Moae i- respectiv & ora i Iumatate pentru celelalte specializari ale F.M.?.M. (). #a Facultile de Medicin i Medicin Dentar concursul de admitere include dou discipline <Biologie o3ligatoriu i- la alegere- Fizic sau CBimie=- totaliz1nd un numar de &)) ntre3ri- din care ;) pentru pro3a o3ligatorie i ,) pentru cea la alegere. #a Facultatea de Farmacie- concursul de admitere include doua discipline <CBimia organic o3ligatoriu i- la alegere- Biologie vegetal sau ?natomia
8

i Fiziologia omului=- totaliz1nd un numr de &)) ntre3ri- din care ;) pentru pro3a o3ligatorie si ,) pentru cea la alegere . #a Facultatea de Moae i ?sisten medical general concursul de admitere include dou discipline <Biologie o3ligatoriu i- respectiv- Fizic sau CBimie la alegere=- cu un numr total de +) de ntre3ri <;) pentru pro3a o3ligatorie i () pentru cea la alegere=. 7estul specializrilor de la FM?M <?sisten dentar- AeBnic dentar?sisten de !armacie- 7adiologie i imagistic- #a3orator clinicBalneo!izioterapie= au la concursul de admitere Biologia ca disciplin o3ligatorie- respectiv Fizica sau CBimia la alegere- totaliz1nd un numr de ;) de ntre3ri- dintre care ,) pentru pro3a o3ligatorie i () pentru cea la alegere. (andida!ii vor specifica obli#atoriu pe fia de nscriere disciplina la ale#ere la care vor sus!ine concursul de admitere(&.#a s!1ritul pro3ei scrise- candidaii predau cBestionarul de concurs e!ului de sal i semneaz n ta3elul de predare al acestuia.Caietul cu ntre3ri rm1ne n posesia candidatului- cu e2cepia celor care- indi!erent din ce motiv- prsesc sala nainte de !inalizarea pro3ei scrise. CI. Te#atica &i :i:liogra/ia concursului de admitere sunt cele a!iate la Decanatele Facultilor de Medicin- Medicin Dentar- Farmacie i F.M.?.M. CII. Corectarea lucrrilor &. Corectarea lucrrilor'cBestionarelor de concurs se realizeaz imediat dup !inalizarea pro3ei scrise- n sala de concurs- n prezena candidatului i a unui martor <din r1ndul candidailor care semneaz pe cBestionar alturi de candidat=prin citire computerizat <scanare= sau prin corectur manual- n cazul imposi3ilitii realizrii corecturii electronice urm1nd- ulterior- veri!icarea tot prin citire computerizat a rezultatelor. 8n urma reveri!icrilor- punctaIele comunicate n sal pot su!eri modi!icri. De durata corectrii lucrrilorcandidaii rm1n pe locurile sta3ilite la intrarea n sal. (. Fiecare ntre3are are un singur rspuns corect <materializat prin completarea integral a csuei corespondente= pentru care se acord un punct. DunctaIul ma2im al pro3ei de concurs este de &)) puncte pentru !acultile de MedicinMedicin Dentar i Farmacie- +) puncte pentru Facultatea de Moae i ?sisten Medical i ;) puncte pentru restul specializrilor din cadrul FM?M. DunctaIul o3inut se trans!orm n note.
9

0. %ota minim de admitere nu poate !i mai mic de ><cinci= sau dec1t un numr minim de puncte ecBivalent. ,.Dentru specializrile cu reglementare sectorial- criteriul de clasi!icare este reprezentat de punctaIul o3inut la pro3a scris. Dentru specializrile cu reglementare general- criteriul de clasi!icare este reprezentat de punctaIul o3inut la pro3a scris <acesta are prioritate= i apoi prima opiune e2primat de candidat la nscrierea la concursul de admitere. >. 8n cazul e2istenei mai multor candidai cu punctaI'not egal cu cea a ultimului loc !inanat de la 3uget- criteriile de departaIare sunt" a. punctaIul o3inut la disciplina o3ligatorie <3iologie pentru Facultatea de Medicin- Medicin Dentar i FM?M- respectiv cBimie organic pentru Facultatea de Farmacie=. 3. media o3inut la e2amenul de 3acalaureat. ;. 7ezultatele concursului de admitere- veri!icate i apro3ate de Comisia Central de ?dmitere- se aduc la cunotina celor interesai prin a!iare pe pagina de internet a universitatii i la sediile !acultilor- la loc vizi3il- speci!ic1ndu6se ora i data a!irii. F. #ista candidailor admii se a!ieaz n ordinea descresctoare a punctaIului o3inut- n limita locurilor !inanate de la 3uget acordate !iecrei !aculti n parte. #ista candidailor respini se a!ieaz n ordine al!a3etic. +. 7ezultatele concursului de admitere devin !inale'o!iciale dup soluionarea contestaiilor. 5. 7ezultatele !inale i lista candidailor admii vor !i a!iate la avizierele !acultilor dup termenul de contestaii i rezolvare a acestora. Dup a!i area rezultatelor !inale- actele candidailor respini se restituie acestora- la cerere- pe 3aza crii de identitate- n cel mult ,+ de ore de la depunerea cererii- !r perceperea vreunei ta2e. ?ctele pot !i restituite i persoanelor care prezint mputernicire notarial legalizat. CIII. Co%te&ta+ii &. Contestaiile privind coninutul ntre3rilor scrise sau corectitudinea grilei o!iciale de rspunsuri se nregistreaz la comisiile de admitere ale !acultilor i se depun n termen de ( ore de la !inalizarea pro3ei scrise. Dup acest termen nu mai este posi3il contestarea coninutului ntre3rilor sau a corectitudinii grilei o!iciale de rspunsuri. (. Contestaiile privind coninutul ntre3rilor scrise sau corectitudinea grilei o!iciale de rspuns se analizeaz de ctre o comisie de specialiti. Decizia acestei comisii este de!initiv. Dac n urma contestaiilor privind coninutul ntre3rilor sau corectitudinea grilei o!iciale de rspunsuri comisia apreciaz c e2ist ntre3ri care prezint vicii de !ormulare- aceste ntre3ri sunt anulate
10

<Botr1rea luat urm1nd a !i consemnat ntr6un proces ver3al semnat de toi responsa3ilii grupurilor de lucru=. ?nularea ntre3rilor duce la anularea punctelor acordate la ntre3rile respective- pentru toi candidaii. 8n urma analizrii contestaiilor- punctaIele comunicate n sali pot su!eri modi!icri. 0. Contestaiile privind rezultatele pro3elor scrise <punctaI= se nregistreaz i se depun la secretariatele !acultilor n termen de (, de ore de la a!iarea rezultatelor < ncep1nd cu ora i data a!irii acestora=. Candidaii pot contesta doar propriile rezultate. ,. #ucrrile'cBestionarele de concurs constituind o3iectul contestaiei privind rezultatele pro3ei scrise <punctaI= se recorecteaz- prin citire computerizat <rescanare=- n prezena candidatului care a depus contestaia iar comunicarea rezultatelor !inale se !ace prin a!iare- n termen de (, de ore de la e2pirarea termenului de rezolvare a contestaiilor. Decizia comisiei de contestaii privind rezultatele pro3ei scrise este de!initiv. CI3. Con!orm reglementrilor legale n vigoare- UMF Carol Davila Bucureti poate colariza- pentru anul universitar ()&,6()&>- n limita locurilor apro3ate de ctre Cenat- &tude%+i $% regi# cu ta4)- care au susinut concurs de admitere- dar nu au o3inut punctaI'not corespunztoare locurilor 3ugetate n ordine descresctoare a punctaIelor'notelor <Aa3el &=. Candidaii interesai de aceast !orm de colarizare- vor depune cerere la Decanatele Facultilor. ?nalizarea i apro3area cererilor se va !ace n perioada urmtoare. #ista candidailor admii n regim cu ta2 va !i a!iat la Cecretariatul !iecrei !aculti. Dentru a do31ndi calitatea de student- candidaii acceptai la !orma cu ta2tre3uie s acBite prima tran a ta2ei- n cuantum de ,>)) lei pentru MedicinMedicin dentar- Farmacie i 0))) lei pentru FM?M. 8n caz contrar- pierd dreptul de nmatriculare ca student n anul universitar ()&,6()&>. C3. Alte preci,)ri privi%d co%cur&ul de ad#itere $% UMF Carol Davila@ &e&iu%ea iulie 2 !"5 #a admiterea n ciclul de studii universitare de licen pot candida cetenii mem3ri ai Uniunii $uropene- ai statelor aparin1nd Cpaiului $conomic $uropean i ai Con!ederaiei $lveiene- n aceleai condiii prevazute de lege pentru cetenii rom1ni- inclusiv n ceea ce privete ta2ele de colarizare. #a nscrierea acestor categorii de candidai este necesar recunoaterea studiilor e!ectuate de ctre acetia n rile de domiciliu- realizat de ctre
11

Direcia de specialitate din cadrul Ministerului $ducaiei %aionale din 7om1nia.

#a admiterea n ciclul de studii universitare cu predare n lim3a rom1nacetaenii statelor mai sus menionate au o3ligaia s prezinte un Certi!icat de competen lingvistic pentru lim3a rom1n eli3erat de Disciplina de #im3i moderne a UMF Carol Davila.

Ta4a pe%tru certi/icatul de co#pete%+) li%gvi&tic) e&te de 2 de lei - care se acBit la Casieria 7ectoratului din str. Dionisie #upu- nr. 0F- sector &- Bucureti. E4a#e%ul de li#:a ro#E%) pe%tru eli:erarea ate&tatelor de co#pete%+) li%gvi&tic) pe%tru ca%dida+ii di% +)rile U.E. $2amenul de lim3a rom1n pentru candidaii din rile U.$. care susin concurs de admitere la Universitatea de Medicin i Farmacie KCarol DavilaK Bucureti va avea loc pe .. .. 2 !"@ ora !2 @ la Faculttea de Medicin din Bdul $roilor Canitari- nr. +. 8nscrierea pentru e2amen se !ace la Disciplina de #im3i Moderne- n perioada )& : ),.)F.()&,- ntre orele &&))6&0))- pe 3aza crii de identitate i'sau paaportului i a cBitanei de acBitare a ta2ei. $2amenul de lim3a rom1na const din doua pro3e" pro3a scris i pro3a oral. Proba scris va cuprinde5

pro3 de nelegere a unei comunicri scrise <te2t n lim3a rom1n cu ntre3ri cu rspuns multiplu=* pro3 de competen scris- care va consta din ela3orarea unui te2t <!ormulare de ntre3ri- eseu- rezumat- para!raza- scBim3area !ormei cuvintelor= i rezolvarea unor e2erciii de gramatic i voca3ular.

Proba oral va cuprinde5


pro3 de ntelegere a unei comunicri orale- alcatuit din activiti pe 3aza unor te2te citite in sal* pro3 de competen oral- prin susinerea unor scurte prezentri pe teme de nvam1nt i'sau pe pro3leme de specialitate n concordan cu e2amenul de admitere <3iologie- !izic- cBimie=.
12

Dentru !iecare pro3 <scris i oral= se acord note de la & la &)- nota minim de promovare a !iecarei pro3e !iind >-)) <cinci=. %ota !inal reprezint media aritmetic a pro3elor de scris i oral- !iind minimum >-)) <cinci=. Candidaii care nu o3in nota minim la pro3a scris nu se pot prezenta la pro3a oral. ?ccesul candidailor n sal- n ziua e2amenului de lim3a rom1n- se va !ace pe 3aza crii de identitate i'sau a paaportului vala3il- precum i a cBitanei de acBitare a ta2ei de e2amen. ?testatele de competen lingvistic se vor eli3era personal la Disciplina de #im3i Moderne n data de )+.)F. ()&,- ntre orele 5)) 6 &&)). 3iblio#rafie &. /rigore Br1ncu- ?driana Ionescu- Manuela Caramandu- 6imba rom5n manual pentru studen!ii strini- $ditura Universitii din Bucureti&55;'())0'())>. (. .lga Blnescu- 6imba8 medical rom5nesc pentru strini0 $ditura ?riadna L5+- Bucureti- &5550. /BeorgBe Doca- 6earn 9omanian0 (ourse for :n#lis; /pea<ers- %iculescu())+. ,. ?ndra Easilescu <coordonator=- 6imba rom5n ca limba strin- )osare peda#o#ice- $ditura Universitii din Bucureti- ());. In!ormaii suplimentare se pot o3ine de la Decanatele Facultilor de Medicin <tele!on 6 )(&0&+)F;)=- Medicin Dentar <tele!on : )F+,(F0)&0=- Farmacie <tele!on : )(&0&+)F>)= sau FM?M <tele!on : )(&0&F(0(F=.

13