Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN Nr.

2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilit !ii in"titu!iilor publice# $lanul de conturi pentru in"titu!iile publice i in"truc!iunile de aplicare a ace"tuia# aprobate prin Ordinul mini"trului finan!elor publice nr. 1.%17&200' ()I*(N*+ )INI,*(R-. /IN0N1(.OR $-2.I3( $-2.I30* 4N+ )ONI*OR-. O/I3I0. NR. 531 din 26 decembrie 2013 4n baza prevederilor art. 6 din .egea contabilit !ii nr. 52&1%%1# republicat # cu modific rile i complet rile ulterioare# 7n conformitate cu prevederile art. ' din Ordonan!a de urgen! a 8uvernului nr. 55&2013 privind adoptarea unor m "uri fi"cal9bugetare pentru 7ndeplinirea unor anga:amente convenite cu organi"mele interna!ionale# precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative# 7n temeiul art. 1' alin. ;3<1= din Ordonan!a de urgen! a 8uvernului nr. %>&2012 privind "tabilirea unor m "uri de reorganizare 7n cadrul admini"tra!iei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative# aprobat cu modific ri i complet ri prin .egea nr. 71&2013# cu modific rile i complet rile ulterioare# mini"trul delegat pentru buget emite urm torul ordin+ 0R*. I Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilit !ii in"titu!iilor publice# $lanul de conturi pentru in"titu!iile publice i in"truc!iunile de aplicare a ace"tuia# aprobate prin Ordinul mini"trului finan!elor publice nr. 1.%17&200'# publicat 7n )onitorul Oficial al Rom?niei# $artea I# nr. 1.15> i 1.15> bi" din 2% decembrie 200'# cu modific rile i complet rile ulterioare# "e modific i "e completeaz conform ane@eiA= care face parte integrant din prezentul ordin. 999999999999 A= 0ne@a "e public 7n )onitorul Oficial al Rom?niei# $artea I# nr. 531 bi"# care "e poate acBizi!iona de la 3entrul pentru rela!ii cu publicul al Regiei 0utonome C)onitorul OficialC# 2ucureti# o". $anduri nr. 1. 0R*. II In"titu!iile publice trebuie " a"igure 7nregi"trarea 7n contabilitate a opera!iunilor prin utilizarea conturilor aprobate prin prezentul ordin 7ncep?nd cu data de 1 ianuarie 2016. 0R*. III In"titu!iile publice trebuie " a"igure implementarea planului de conturi aprobat prin prezentul ordin a"tfel 7nc?t "itua!iile financiare aferente trime"trului I al anului 2016# 7ntocmite pe formularele aprobate prin Ordinul mini"trului

finan!elor publice nr. >2%&200% pentru aprobarea Normelor metodologice privind 7ntocmirea i depunerea "itua!iilor financiare trime"triale ale in"titu!iilor publice# precum i a unor raport ri financiare lunare 7n anul 200%# cu modific rile i complet rile ulterioare# " fie produ"e utiliz?nd noile conturi contabile. 0R*. ID ;1= $revederile prezentului ordin intr 7n vigoare la data de 1 ianuarie 2016# cu e@cep!ia pct. 5.6 i 1> din ane@ care intr 7n vigoare la data de 1 februarie 2016. ;2= .a data intr rii 7n vigoare a prezentului ordin "e abrog Ordinul mini"trului finan!elor publice nr. 1.'63&2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea opera!iunilor derulate prin bugetul *rezoreriei ,tatului i a cBeltuielilor efectuate din bugetul )ini"terului /inan!elor $ublice 9 0c!iuni generale# "pecifice unit !ilor teritoriale ale *rezoreriei ,tatului# publicat 7n )onitorul Oficial al Rom?niei# $artea I# nr. 515 din ' decembrie 2012# precum i orice alte di"pozi!ii contrare prezentului ordin. 0R*. D Direc!ia general trezorerie i contabilitate public va lua m "uri pentru ducerea la 7ndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 0R*. DI $rezentul ordin "e public 7n )onitorul Oficial al Rom?niei# $artea I. )ini"trul delegat pentru buget# .iviu Doinea 2ucureti# 17 decembrie 2013. Nr. 2.021. 999999999999999