Sunteți pe pagina 1din 25

2.

Realizai o misiune de audit intern cu privire la Capitaluri pn la nivelul ntocmirii matricei i a raportului intermediar, inclusiv

Documentul nr. 1 S.C. XXXX S.R.L. Nr. 12 Data 01.06.2011 ORDI D! "!R#ICI$ n conformitate cu prevederile Legii nr. 672 2002 privind auditul pu!lic intern" a #.$.%.&. nr. '( 200' de apro!are a normelor metodologice generale privind e)ercitarea activitatii de audit intern" a #rdinului managerului general nr. 12 200' prin care *+au apro!at Normele proprii de e)ercitare a auditului intern ,n cadrul entitatii -i cu &lanul anual de audit intern" *e va efectua o mi*iune de audit intern la S.C. XXXX S.R.L. ,n perioada 01.06.2011 + '1.07.2011 Scopul mi*iunii de audit e*te de a da a*igur.ri cu privire la ge*tionarea capitalurilor *ocietatii" -i ,n *pecial a capitalurilor proprii. #!iectivul mi*iunii de audit e*te/ "ta%ilirea respectrii dispoziiilor le&ale cu privire la constituirea rezervelor le&ale, respectarea 'otrrilor adunrii &enerale cu privire la repartizarea pe (onduri a pro(itului i a altor evenimente )uridice. $en0ion.m ca *e va efectua un audit de conformitate cu privire la re*pectarea di*po1i0iilor legale de con*tituire -i ge*tionare a capitalurilor. $i*iunea de audit intern va fi reali1at. de $arele $aria Ca*andra. Supervi1orul mi*iunii e*te -eful *tructurii de audit intern. Conduc.torul Compartimentului de audit intern ..................................................

Documentul nr.2 ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern $i*iunea de audit intern/ AUDITUL INTERN AL CAPITALURILOR SOCIETII I CO,-./I0I+I/12I 3 +!4./$R. C$ ! /I/./!.5"/R$C/$R. .$DI/./1 Da 20i avut ave0i vreo rela0ie oficial." financiar. *au per*onal. cu cineva care ar putea *. v. limite1e m.*ura ,n care pute0i *. v. intere*a0i" *. de*coperi0i *au *. con*tata0i *l.!iciuni de audit ,n orice fel4 2ve0i idei preconcepute fa0. de per*oane" grupuri" organi1a0ii *au o!iective care ar putea *. v. influen0e1e ,n mi*iunea de audit4 20i avut ave0i func0ii *au a0i fo*t *unte0i implicat5a6 ,n ultimii ' ani ,ntr+un alt mod ,n activitatea entit.0ii *tructurii ce va fi auditat.4 2ve0i re*pon*a!ilit.0i ,n derularea programelor -i proiectelor privind ge*tiunea re*ur*elor umane4 20i fo*t implicat ,n ela!orarea -i implementarea *i*temelor de control ale entit.0ii *tructurii ce urmea1. a fi auditat.4 Sunte0i *o0 *o0ie" rud. *au afin p7na la gradul al patrulea inclu*iv cu conducatorul entitatii *tructurii ce va fi auditata *au cu mem!rii organului de conducere colectiv.4 2ve0i vreo legatur. politic." *ocial. care ar re1ulta dintr+o fo*t. anga8are *au primirea de redeven0e de la vreun grup anume" *au organi1a0ie *au nivel guvernamental4 20i apro!at ,nainte facturi" ordine de plata -i alte in*trumente de plat. pentru entitatea *tructura ce va fi auditat.4 20i 0inut anterior conta!ilitatea la entitatea *tructura ce va fi auditat.4 2ve0i vreun intere* direct *au unul de fond financiar indirect la entitatea *tructura ce va fi auditat.4 Dac. ,n timpul mi*iunii de audit" apare orice incompati!ilitate per*onal." e)tern. *au organi1a0ional. care ar putea *a va afecte1e a!ilitatea dv*. de a lucra -i a face rapoartele de audit impar0iale" notifica0i -eful Compartimentului 2udit 3ntern de urgenta4 2uditor" -ef Compartiment 2udit 3ntern + Nu X

+ + + +

X X X X

+ + +

X X X

$arele $aria ca*andra

.................................................... Documentul nr.6

S.C. XXXX S.R.L. Compartimentul audit intern Data / 01.06.2011 O/I7IC.R!. -RI#I D D!C+. 8.R!. ,I"I$ II D! .$DI/ I /!R C.tre/ 9eful comparimentului conta!ilitate+*ectia Capitaluri De la/ Conduc.torul Compartimentului de audit intern Referitor la mi*iunea de audit intern / 2uditul capitalurilor" Stimate domn n conformitate cu &lanul anual de audit intern" urmea1. ca ,n perioada de 01.06.2011+ '1.07.2011 *. efectu.m o mi*iune de audit intern cu tema 2uditul intern al capitalurilor la S.C. XXXX S.R.L. :. vom contacta ulterior pentru a *ta!ili de comun acord o -edin0. de de*c;idere ,n vederea di*cut.rii diver*elor a*pecte ale mi*iunii de audit" cuprin17nd/ + pre1entarea auditorilor< + *copul mi*iunii de audit pu!lic intern< + pre1entarea principalelor o!iective ale mi*iunii de audit pu!lic intern< + programul interven0iei la fata locului< + alte a*pecte. &entru o mai !una ,n0elegere a activit.0ii dumneavoa*tr." va rug.m *a ne pune0i la di*po1i0ie urm.toarea documenta0ie nece*ar./ = Situatiile financiare *i contul de profit *i pierdere pe anii 200>+2010 = Regi*trele de eviden0. ac0iunilor *u!*cri*e -i v.r*ate pe fiecare ac0ionar = ?ot.r7rile adun.rii generale" apro!.ri de retragere *au de *u!*criere de capital" -i de apro!are a conturilor de profit -i pierdere -i a !ilanturilor conta!ile" reparti1area profitului = ?ot.r7ri ale adun.rii generale de emitere de ac0iuni din fondul de re1erv. = Calculul valorii matematice a ac0iunii dupa fiecare *c;im!are a *tructurii capitalului *ociet.0ii = 2ctele conta!ile" ca*a" regi*trele *ociet.0ii pe perioada 01.01.200>+'1.12.2010 = @ltimul raport de audit reali1at pe acea*t. tema Dac. ave0i unele ,ntre!.ri privind de*f.-urarea mi*iunii" v. rog *. o contacta0i pe doamna $arele $aria Ca*andra auditor *au pe -eful *tructurii de audit intern Cu *tim. 9ef Compartiment 2udit 3ntern ............................................... Data 01.06.2011

Documentul nr.9 CO+!C/.R!. I 7OR,.2II+OR $i*iunea de audit intern/ AAuditul intern al Capitalurilor. &erioada auditata/ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit $arele $aria Ca*andra Data 06.06.2011

2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ......................................

Colectarea in(ormatiilor "erviciul Conta%ilitate:evidena capitalurilor 3dentificarea legilor -i regulamentelor aplica!ile *tructurii auditate precum -i a reglement.rilor *tatutare #!0inerea *itua0iilor financiare pe 200> -i 2010 #!0inerea eviden0ei nominale -i *tructurale a ac0iunilor Regi*trele de eviden0. ac0iunilor *u!*cri*e -i v.r*ate pe fiecare ac0ionar #!0inerea actelor de ca*. -i a regi*trelor *ociet.tii #!0inerea unor indicatori de anali1a din ane)ele la cele doua !ilanturi din 200> *i 2010 #!0inerea ;ot.r7rilor adun.rii generale" apro!.ri de retragere *au de *u!*criere de capital" -i de apro!are a conturilor de profit -i pierdere -i a !ilanturilor conta!ile" reparti1area profitului ?ot.r7ri ale adun.rii generale de emitere de ac0iuni din fondul de re1erv. Calculul valorii matematice a ac0iunii dupa fiecare *c;im!are a *tructurii capitalului *ociet.0ii #!tinerea e)emplarului de Raport de audit intern anterior D. X X X X X $ + + + + + O%servatii

Nu au fo*t retrageri de capital<

+ X -

X + X 2nterior nu au fo*t reali1ate mi*iuni de

audit intern

Documentul nr.;

".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern +I"/. C! /R.+I<./O.R! . O0I!C/!+OR .$DI/.0I+! $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditat./ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 07.06.2011

2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ......................................

Nr crt 1.

Obiective Sta!ilirea re*pectarii di*po1itiilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ;ot.r7rilor adun.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice

Obiecte auditabile 1. Con*tituirea re1ervelor legale 2.Reparti1area profitului 200> *i 2010 '. %luctua0ii de ac0ionari -i modific.ri ,n *tructura capitalului B. :aloarea nominal. -i valoarea matematic. a ac0iunilor ,n 200> -i 2010 C. Re*tituri de aporturi -i acord.ri de dividende

Obs.

Documentul nr.=

".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern ID! /I7IC.R!. RI"C$RI+OR $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditat./ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 1B.06.2011

2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ........................................ Nr. crt. 1.

Obiective Sta!ilirea re*pect.rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ;ot.r7rilor adun.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative D)ce* *au in*uficien0. ,n con*tituirea re1ervelor legale

Obs.

1. Con*tituirea re1ervelor legale

2.Reparti1area profitului 200> *i Reparti1area profitului 2010 ignor7nd apro!area 2E2 '. %luctuatii de ac0ionari -i modific.ri ,n *tructura capitalului Drori ,n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.ruia

B. :aloarea nominal. -i Sta!ilirea eronat. a valorii valoarea matematic. a ac0iunilor matematice a ac0iunilor ,n 200> -i 2010 C. Re*tituri de aporturi -i acord.ri de dividende Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la divedende acordate

Documentul nr.> ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern "/.0I+IR!. 7.C/ORI+OR D! RI"C, . -O D!RI+OR 8I .-R!CI!R!. I#!+$RI+OR RI"C$RI+OR $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditat./ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ............................... -onderea (actorilor de risc ?-i@ -1 A ;BC ivelul de apreciere al riscului ? i@
1 2 6

Data/ 1B.06.2011

7actori de risc ?7i@ .precierea controlului intern 71 .precierea cantitativ 72 .precierea calitativ 76

D)i*t. proceduri -i *e aplica 3mpact financiar *c.1ut :ulnera!ilitate mica

D)i*t. proceduri" *unt cuno*cute" dar nu *e aplic. 3mpact financiar mediu :ulnera!ilitate medie

Nu e)i*t. proceduri 3mpact financiar ridicat :ulnera!ilitate mare

-2 A 6BC

-6 A 2BC

Documentul nr.( ".C. **** ".R.+. Compartimentul .udit Intern "/.0I+IR!. I#!+$+$I RI"C$+$I "I -$ C/.D$+$I /O/.+ .+ RI"C$+$I $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditata/ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ............................................ Data/ 1B.06.2011

Nr. crt. 1

Obiectivele Sta!ilirea re*pectarii di*po1itiilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ;otararilor adun.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice

Obiectele auditabile 1. Con*tituirea re1ervelor legale 2.Reparti1area profitului 200> -i 2010 '. %luctua0ii de ac0ionari -i modific.ri ,in *tructura capitalului B. :aloarea nominal. -i valoarea matematic. a ac0iunilor ,n 200> -i 2010 C. Re*tituri de aporturi -i acord.ri de dividende

Riscuri identificate D)ce* *au in*uficien0. ,n con*tituirea re1ervelor legale Reparti1area profitului ignor7nd apro!area 2E2 Drori ,n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.ruia Sta!ilirea eronat. a valorii matematice a ac0iunilor Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la divedende acordate

N1

N2

N3

Punctaj total 2"C 2"C 2"C 1"( 1"(

' ' ' 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 1 1

Documentul nr.E ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern C+.".R!. RI"C$RI+OR -! 0.<. -$ C/.D!+OR /O/.+! $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditata/ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ................................ Nr. crt. 1. #!iectivele Sta!ilirea re*pectarii di*po1itiilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ;otarariloe adunarii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului *i a altor evenimente 8uridice" #!iectele audita!ile 1. Con*tituirea re1ervelor legale 2.Reparti1area profitului 200> -i 2010 '. %luctua0ii de ac0ionari -i modific.ri ,n *tructura capitalului B. :aloarea nominal. -i valoarea matematic. a ac0iunilor ,n 200> -i 2010 C. Re*tituri de aporturi -i acord.ri de dividende Ri*curi identificate D)ce* *au in*uficien0. ,n con*tituirea re1ervelor legale Reparti1area profitului ignor7nd apro!area 2E2 Drori ,n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.ruia Sta!ilirea eronat. a valorii matematice a ac0iunilor Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la divedende acordate &uncta8 total 2"C 2"C 2"C 1"( 1"( Cla*are Data/ 1C.06.2011

$are $are $are $ediu $ediu

Documentul nr.1B ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern /.0!+$+ -$ C/! /.RI "I -$ C/! "+.0! $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditat./ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/$arele $aria Ca*andra Nr. Crt. &unct FS Data/ 16.06.2011 Con*ecinta functionarii nefunctionarii controlului intern D)i*t. un *i*tem de control intern ineficient D)i*t. un *i*tem de control intern ineficient D)i*t. un *i*tem de control intern ineficient D)i*t. un *i*tem de control intern ineficient D)i*t. un *i*tem de control intern ineficient Erad de ,ncredere al auditorului ,n controlul intern Sc.1ut

#!iective

#!iecte audita!ile

Ri*curi *emnificative

#!*.

1.

Sta!ilirea re*pect.rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ;ot.r7rilor adun.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice

1. Con*tituirea re1ervelor legale

D)ce* *au in*uficien0. ,n con*tituirea re1ervelor legale

2.Reparti1area profitului 200( Reparti1area profitului -i 200> ignor7nd apro!area 2E2 '. %luctua0ii de ac0ionari -i modific.ri ,n *tructura capitalului B. :aloarea nominal. -i valoarea matematic. a ac0iunilor ,n 200> -i 2010 C. Re*tituri de aporturi -i acord.ri de dividende Drori ,n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.ruia Sta!ilirea eronat. a valorii matematice a ac0iunilor Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la dividende acordate

Sc.1ut

$ediu

$ediu

$ediu

Documentul nr.11

".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern /!,./IC. 3 D!/.+I$ . ,I"I$ II D! .$DI/ I /!R $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditat./ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/$arele $aria Ca*andra Data/ 17.06.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .............................. Nr crt 1. #!iective Sta!ilirea re*pect.rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ;ot.r7rilor adun.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice #!iecte audita!ile *electate 1. Con*tituirea re1ervelor legale 2.Reparti1area profitului 200( -i 200> '. %luctua0ii de ac0ionari -i modific.ri ,n *tructura capitalului B. :aloarea nominal. -i valoarea matematic. a ac0iunilor ,n 200> -i 2010 C. Re*tituri de aporturi -i acord.ri de dividende #!*.

Documentul nr.12 ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern -RO4R., D! .$DI/ I /!R $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditat./ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ........................................ Data/ 1(.06.2011

Dtapele mi*iunii

Domeniul

2ctivitati

Durat a 5;6 9GB 169

&er*oane implicate

Locul de*fa*urarii

/emaF Auditul intern al ciclului Capitaluri. ..-re&atirea misiunii de audit

1. ntocmirea *i apro!area #rdinului de *erviciu 2. ntocmirea *i validarea Declaratiei de independenta '. &regatirea *i tran*miterea Notificarii privind declan*area mi*iunii de audit intern catre partile intere*ate B. Colectarea *i prelucrarea informatiilor

2 2

-ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor

Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata

B0

2uditor

Dtapele mi*iunii

Domeniul

2ctivitati

Durat a 5;6 ( B0 16 B B

&er*oane implicate

Locul de*fa*urarii Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata Structura auditata

C. Dla!orarea C;e*tionarului de control intern 6. Dla!orarea Li*telor de verificare 7. 2nali1a ri*curilor (. ntocmirea &rogramului de audit >. ntocmirea &rogramului preliminar al interventiei la fata locului

2uditor 2uditor 2uditor 2uditor 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor 2uditat

10. #rgani1area *edintei de de*c;idere cu compartimentul auditat

11. Redactarea $inutei *edintei de de*c;idere

2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor 2uditat

12. #rgani1area *edintei de ,nc;idere cu compartimentul auditat.

Structura auditata

1'. Redactarea $inutei *edintei de ,nc;idere

2uditor

Structura auditata

Dtapele mi*iunii

Domeniul Sta!ilirea re*pect.rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ;ot.r7rilor adun.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice

2ctivitati

Durat a 5;6 2>1

&er*oane implicate

Locul de*fa*urarii

1. Dfectuarea te*tarilor 5pre1entare detaliata ,n &rogramul interventiei la fata locului6 2. Di*cutarea con*tatarilor cu -eful compartimentului

((

2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor

Structura auditata

Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata Structura auditata

0. Interventia la (ata locului

'. Dla!orarea %32&+urilor B. Colectarea dove1ilor C. Revi1uirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului *i al formei *i ,ntocmirea Notei centrali1atoare a documentelor de lucru

'C 121 20 >1

2uditor 2uditor 2uditor

C. Raportul de audit intern 1B. Redactarea *i revi1uirea proiectului de Raport de audit intern 1C. Fran*miterea proiectului de Raport la *tructura auditata *i *olicitarea de ra*pun* ,n 1C 1ile 16. #rgani1area Reuniunii de conciliere" dac. e*te ca1ul

'C

-ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor

Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata

2uditor 2uditor 2uditat

Dtapele mi*iunii

Domeniul

2ctivitati 17. 3ncluderea ,n Raportul de audit intern a punctului de vedere al *tructurii auditate" finali1area *i ,ntocmirea *inte1ei raportului 1(. #!tinerea avi1arii Raportului de conducerea *tructurii de audit 1>. #!tinerea apro!arii Raportului de audit de conducerea entitatii 20. Fran*miterea recomandarilor apro!ate" catre *tructura auditata

Durat a 5;6 2

&er*oane implicate

Locul de*fa*urarii

2uditor

Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern

( ( 2 9

2uditor 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern

D. $rmarirea recomandarilor 21.3nitierea proce*ului de implementarii recomandarilor urmarire a

-ef Compartiment 2udit 3ntern

Compartimentul 2udit 3ntern

Documentul nr.16 ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern -RO4R.,$+ I /!R#! 2I!I +. 7.2. +OC$+$I $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditat./ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ....................................... Nr. crt. 1. 2. '. B. C. #!iecte audita!ile Fipul te*tarii Re*pectarea di*po1itiilor legale cu privire la capitaluri 2nali1a di*tri!uirii de dividende :erificarea regi*trului ac0ionarilor :erificarea regi*trelor conta!ile :erificarea regi*trelor conta!ile Locul te*tarii Durata te*tarii 5;6 7C 70 'C 'B 1C $arele $aria Ca*andra $arele $aria Ca*andra $arele $aria Ca*andra 2uditori Data/ 1>.06.2011

1. Con*tituirea re1ervelor legale 2.Reparti1area profitului 200( -i 200> '. %luctua0ii de ac0ionari -i modific.ri ,n *tructura capitalului B. :aloarea nominal. -i valoarea matematic. a ac0iunilor ,n 200> -i 2010 C. Re*tituri de aporturi -i acord.ri de dividende

2uditat 2uditat 2uditat 2uditat 2uditat

$arele $aria Ca*andra $arele $aria Ca*andra

Documentul nr.19 ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern ,I $/. "!DI 2!I D! D!"CHID!R! $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditata/ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 20.06.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ................................ Li*ta participantilor/
Numele E.ne*cu $ariu* Coconcea Simona G.d.lan Fudori0a E;ela*e 2urelia Fudor $arian Fudorac;e Co*tel %unctia Directia Serviciul -ef Compartiment 2udit &u!lic 3ntern 2uditor -ef Serviciu Conta!ilitate 3n*pector Re*pon*a!il evidenta capitaluri Director economic Nr.telefon 66B617 66B61B 66B61> 66B61> 66B61> 66B61> D+mail Semnatura

B. Stenograma sedintei n cadrul -edin0ei de de*c;idere *+a procedat la/ + &re1entarea auditorului care urmea1a *. efectue1e mi*iunea de audit< + &re1entarea func0iei de audit intern de c.tre -eful Compartimentului 2udit 3ntern" ,n *pecial a o!iectivelor generale ale auditului intern" *emnifica0ia auditului intern< + &re1entarea &rogramului interven0iei la fa0a locului" o!iectivele audita!ile care *e inten0ionea1a a fi reali1ate" dupa anali1ele de ri*c efectuate. n urma di*cu0iilor care au avut loc cu privire la o!iectivele mi*iunii de audit repre1entan0ii *tructurii auditate au pre1entat o parte din pro!lemele cu care *e confrunta -i anume/ = 2ctivitatea privind ge*tiunea capitalurilor repre1int. o 1on. cu ri*c< = Comple)itatea activitatii Serviciului Capitaluri -i a implica0iilor modific.rii *tructurale a ace*tuia -i a componen0ei numerice.a ac0ionarilor. = $en0inerea -i c;iar ma8orarea capitalului ,n urma reparti1.rii profitului De a*emenea" *+au *ta!ilit/ per*oanele pe care auditorul le poate contacta ,n vederea colectarii informa0iilor" efectu.rii de te*te a*upra muncii lor *i pentru a lua interviuri" programul ,nt7lnirilor *i timpul nece*ar pentru reali1area ace*tor proceduri< condi0iile minime pe care auditatul tre!uie *. le a*igure ,n vederea reali1arii mi*iunii de audit 5*patiu de lucru" calculatoare" po*i!ilitate de editare etc.6 a*pectele procedurale" re*pectiv eventualitatea unor *edinte intermediare ,n cur*ul mi*iunii" informarea *i*tematica a*upra con*tatarilor< data -edin0ei de ,nc;idere" inclu*iv a participantilor< modalitatea redact.rii Raportului de audit intern 5c7nd" cum -i cui va fi di*tri!uit6. Recomandarile formulate" ca urmare a eventualelor di*functionalitati con*tatate" vor fi di*cutate -i anali1ate cu *tructura auditat." inclu*iv a &lanului de ac0iune -i a calendarului implementarii -i per*oanelor ra*pun1atoare cu implementarea recomandarilor.

Documentul nr.1; ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern CH!"/IO .R$+ D! CO /RO+ I /!R $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditata/ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit $arele $aria Ca*andra Data/ 2C.06.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .............................................. O!iecti"ul# Re$pectarea di$po%i&iilor le'ale cu pri"ire la capitaluri 2ctivitatea de audit + e)i*t. un *i*tem de proceduri pentru *ta!ilirea elementelor de natur. 8uridic. cu privire la capitaluri4 + dac. AdaH" v. rug.m *. ne furni1a0i un e)emplar. + e)i*t. *ta!ilit. per*oana re*pon*a!il. pentru ela!orarea -i actuali1area procedurilor4 + e)i*t. li*ta activit.0ilor pentru reali1area o!iectivului *u! o!iectivului4 + dac. AdaH" v. rog *. ne furni1a0i un e)emplar. + v. rug.m *. ne furni1a0i cerin0ele privind e)perien0a -i preg.tirea profe*ional. nece*are po*tului4 + dac. AdaH" v. rug.m *. ne furni1a0i fi*a po*tului. X X %i-a po*tului Da Nu X X X X X #!*.

Documentul nr.1= +I"/. D! #!RI7IC.R! R. 1 O!iecti"ul # Re$pectarea di$po%itiilor le'ale cu pri"ire la capitaluri Nr. crt. 1. 1.1. 2ctivitatea de audit Capitalul social, (orma )uridica si analiza nivelului D)aminarea formei 8uridice a *ociet.0ii :erificarea la *ocietatea pe ac0iuni a / + numar de ac0iuni +*tructura capitalului *ocial +p.r0ile *ociale au acela-i regim 8uridic +dac. e)i*t. *ituatie de autocontrol 5 filiala6 +capitalul *ocial *u!*ci* var*at integral +dac. au e)i*t.t ca1uri de mic-orarea capitalului *ocial 2nali1at motivele< pierdere" ie-irea unor ac0ionari :erificat dac. capitalul propriu depa*e*te I din capitalul *ocial" dac. nu apro!area 2E2 pt continuitatea act. 2nali1a capitalului" a cifrei afaceri" a gradului indatorarii :erificarea ane)elor la !ilant cu privire la continuitatea act. Raportul dintre capitalul propriu *i permanent" *au indatorat 2nali1a creerii de valoare pentru actionari 1.2. 1.6. 1.9. Compararea atri!utiilor din procedura cu fi*ele po*turilor D)aminarea cunoa*terii procedurilor de catre per*oanele cu re*pon*a!ilitati ,n evidenta capitalurilor 2nali1a evenimentelor 8uridice ale *ocietatii +?otatati 2E2 a*upra reparti1arii profitului X : X X + + X + X X X X X X X + + + X + X : : : : : : : D2 N@ #GS.

Nr. crt.

2ctivitatea de audit +di*tri!uirea de dividente +con*tituirea de re1erve

D2 X X

N@ : :

#GS.

1.;.

Fratamentul re1ervelor legale/ +verificat dac. la *far*itul anului precedent *+a con*tituit re1erva legala +verificat tratamentul conta!il al re1ervelor legale +verificat tratamentul conta!il al re1ervelor *tatutare +verificat dac. re1erva legala a fo*t utili1ata legal +verificat dac. dividendele *unt prelevate a*upra re1ervelor +anali1at evolutia re1ervelor pe 200(+200> X X X X + X + + + + + X + :

FDSF

1.=.

2nali1a provi1ioanelor pentru ri*curi *i c;eltuieli

Data/ 02.07.2011

2uditor intern" $arele $aria Ca*andra

Documentul nr.1> +I"/. D! #!RI7IC.R! R.2 O!iecti"ul # Anali%a di$tri!uirii de di"idende Nr. crt. 2 2.1. 2ctivitatea de audit Distri%uirea de dividende :erificat dac. di*tri!uirea de dividende *+a facut re*pect7nd / +dac. capitalul a fo*t integral v.r*at +dac. c;eltuielile imo!ili1ate cu ,nfiin0area *ociet0ii au fo*t integral amorti1ate +re1erva legal. e*te ,n preala!il con*tituit. +reportul negativ din anii anteriori a fo*t acoperit +*itua0iile financiare *unt apro!ate de adunarea general. +dac. *ocietatea a propu* ac0ionarilor di*tri!uirea de dividende +dac. *+au facut pla0i ,n avan* a dividendelor +dac. la calculul ace*tor avan*uri de dividende *+a avut ,n vedere re1ulltatul provi1oriu la data platii +dac. a e)i*t.t apro!ari a le conducerii +dac. *unt acte 8uridice a ace*tor plati +dac. e)i*t. un raport al cen1orului +dac. e)i*t. un raport al auditorului +alte pro!leme legate de dividende +indicatori financiari in functie de divident 2.2. 2.6. D)amenul ,mprumuturilor pe termen lung &onderea ace*tuia ,n capitalul permanent X X X + X X X + X X + + + + + + + + + + + + X + + X + + + + + D2 N@ #GS.

Nr. crt. 2.9.

2ctivitatea de audit Diligente legate de evenimente *pecifice +dac. au e)i*t.t ma8orari *au mic*orari de capital" dac. e)iata rapoarte independente ale cen1orilor" e)pertilor conta!ili etc +dac. di*tri!uirea *+a facut corect +dac. *u!*crierea *i inca*area capitalului *+afacut re*pectand di*po1itiile legale

D2

N@

#GS.

X X + X

+ + +

2.;. 2=. 2.>.

D)i*tenta procedurilor de guvernan0. ,n unitate" *tudiindu+*e rela0iile de ec;ili!ru de putere ,ntre ac0tionari -*i conducere. Dac. a e)i*t.t tran*paren0. ,n afaceri D)i*tenta comitetelor *peciali1ate" componen0a -i functionarea C2

X X

Documentul nr.1G

".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern 7I8. D! ID! /I7IC.R! 8I . .+I<1 . -RO0+!,!I $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditata/ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 0C.07.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ................................ &R#GLD$2/ @n control intern *la! cu privire la acordarea ,n avan* a dividendelor C#NSF2FJR3/ + n urma verific.rii modului ,n care au fo*t re*pectate di*po1i0iile legale cu privire la acordarea de dividende *+a con*tatat c. pe data de 26.0'.2010 ca urmare a unei *itua0ii *peciale *+au acordat dividende domnului ................... ,n *um. de C 000 lei. +2cordarea *umei *+a efectuat cu apro!area adun.rii generale" dar f.r. *. e)i*te o anali1a a *erviciului conta!ilitate cu privire la *itua0ia financiar. a unit.0ii la acea dat." -i mai mult f.r. *. *e aprecie1e inten0ia unit.0ii de a reinve*ti profitul pe anul 200>" lucru ce a facut ca ace*tuia *. i *e acorde 1000 lei in plu*. +$ai mult" nu *e face referire nici ,n adunarea general. -i nici ,n raportul comi*iei de cen1ori care a verificat activitatea unitatii pe acea*ta perioad.. C2@KD/ + Neutili1area Re'i$trului $pecial de pre%enta pentru e"identa di"idendelor acordate in a"an$. @n ineficient control intern *i o *capare a *erviciului conta!ilitate care tre!uia *a *e*i1e1e un de!it din divident platit in plu*.< C#NSDC3NLD/ 2cordarea eronat. de dividende ,n avan* actionarului ................................. RDC#$2NDJR3/ Dfectuarea unei reverificari privind *i*temul de evidenta a dividendelor acordate pe fiecare actionar. Dla!orarea unei proceduri pentru ge*tionarea core*pun1atoare a capitalurilor" care repre1inta averea actionarilor *i carora nu tre!uie *a li *e faca nedreptati avanta8ind pe alti actionari. 2*igurarea unei pregatiri profe*ionale de *pecialitate a per*onalului *i evaluarea *i*tematica a ace*tuia.

3ntocmit, $arele $aria Ca*andra

"upervizat,

-entru con(ormitate,

Documentul nr.1E ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern ,I $/. 8!DI 2!I D! 3 CHID!R! A. Mentiuni generale $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri. &erioada auditata/ 01.01.200>+'1.12.2010 ntocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 06.07.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ........................................ Li*ta participantilor/ umele ............................ $arele $aria Ca*andra ....................... .............................. ................................ ............................... 7unctia5Directia5 "erviciul -ef Compartiment 2udit &u!lic 3ntern 2uditor -ef Serviciu Conta!ilitate 3n*pector Re*pon*a!il evidenta capitaluri Director economic r. tele(on !: mail "emntura

B. !onclu"ii n cadrul -edin0ei au fo*t pre1entate o!iectivele auditate -i con*tat.rile pentru fiecare o!iect auditat. De a*emenea" au fo*t di*cutate deficien0ele" au fo*t anali1ate cau1ele care au contri!uit la reali1area di*functionalit.0ilor -i au fo*t comentate recomand.rile care urmea1. a fi implementate pentru eliminarea deficientelor con*tatate. &entru con*tat.rile deficien0ele pre1entate nu au fo*t formulate o!iec0ii" fiind ,n*u-ite ,n totalitate. n final" *+au de*emnat per*oanele re*pon*a!ile cu implementarea recomandarilor *i datele de reali1are ale ace*tora. n con*ecinta" proiectul Raportului de audit intern devine Ra#ort de audit intern.

S-ar putea să vă placă și