Sunteți pe pagina 1din 4

Modele ale dezvolt]rii economice n SUA, surse de inspira[ie pentru municipiul Zal]u (IV) Dup] prezentarea formelor de realizare

a dezvolt]rii economice la nivel federal \i jude[ean, ne oprim asupra altor modele, aplicate cu succes la nivel local de c]tre dou] municipalit][i. Primul se aplic] n Rockville, cu o popula[ie de cca. 57 de locuitori, primul ora\ al jude[ului !onto"omer#. $flat la %& mile nord'vest de capitala (as)in"ton D.*., este recunoscut pentru mediul prietenos de afaceri \i un climat pa\nic al vie[ii de zi cu zi. $ici am f]cut cuno\tin[] cu Rockville +conomic Development ,nc. -R+D,. / or"anismul ne"uvernamental care \i'a asumat rolul de promotor al dezvolt]rii economice locale. +ste o or"aniza[ie desprins] n %007 din Divizia de Dezvoltare +conomic] situat] n structura prim]riei locale. 1a acel moment, autoritatea local] a decis c] este mai 2ine s] formeze un or"anism mai pu[in e3pus procedurilor 2irocratice \i mult mai fle3i2il n ac[iuni. $stfel, a luat na\tere 45reater Rockville Partners)ip ,nc6 o or"aniza[ie ne"uvernamental], av7nd *onsiliul 1ocal8Primarul drept unic mem2ru fondator. Prin actul de infiin[are, se numesc mem2rii unui *onsiliu Director, cu rol de ac[iune strate"ic] \i promovare a dezvolt]rii economice, \i'a asumat responsa2ilit][i n cre\terea nivelului de dezvoltare economic] \i a calit][ii vie[ii. *ola2orarea ntre sectorul pu2lic \i privat, aici se includ \i or"aniza[iile nonprofit, duce la orientare \i asisten[] adresat] companiilor locale sau poten[iale care se pot sta2ili n zon], contri2uie la vitalitatea financiar] a comunit][ii. 9n consiliu sunt numi[i un num]r de &% de mem2rii care func[ioneaz] voluntar \i care acoper], pentru asi"urarea reprezentativit][ii, toat] "ama de or"aniza[ii pu2lice \i private locale: administra[ie, companii, centre de cercetare \i nv][]m7nt, or"aniza[ii ne"uvernamentale, femei \i 2]r2a[i apar[in7nd majorit][ii sau popula[iilor minoritare astfel nc7t toate poten[ialele interese ale comunit] [ii s] fie acoperite prin reprezentan[i. De specificat c] \i primarul este mem2ru. *onform statutului or"aniza[iei, or"anismul r]spunde n fa[a primarului \i a consiliului local, iar deciziile se iau, n "eneral, prin votul majorit][ii. De remarcat c] re"ulamentul prevede o or"anizare dinamic] a consiliului, d7nd posi2ilitatea rennoirii componen[ei dup] un anumit al"oritm. 1e"]tura cu nivelul jude[ean se face prin prezen[a n consiliu a directorului Direc[iei de Dezvoltare +conomic] de la nivel jude[ean. 1a \edin[ele lunare, pu2lice de altfel, particip] \i administratorul de ora\ -cit# mana"erul., f]r] a avea ns] drept de vot. +3ecutivul or"aniza[iei este format din trei persoane cu norm] intrea"] \i o persoan] cu norm] redus], din domeniul rela[iilor pu2lice. ;ursa principal] de finan[are a 2iroului este 2u"etul local, dar se ncurajeaz] sponsoriz]rile din partea mediului local de afaceri la

or"anizarea de evenimente. <r"aniza[ia nu se constituie n recipient de fonduri private. $ctivit][ile pe care am aflat c] le desf]\oar] sunt de mai mare sau mai mic] anver"ur]: concursuri de planuri de afaceri adresate companiilor tinere conduse de femei, crearea unui 2i2lioteci re"ionale ca prim] resurs] pentru informa[ii in domeniul afacerilor / n cola2orarea cu Departamentul =ude[ean de Dezvoltare +conomic], or"anizarea primelor conferin[e de afaceri a zonelor $sia'$merica \i $frica'$merica, seminarii pentru mediul de afaceri, crearea unui incu2ator in 2iote)nolo"ie in Rockville av7nd n vedere a2unden[a de la2oratoare de cercetare \i prezen[a a"en[iilor federale din zona metropolitan] (as)in"ton, promovarea zonei Rockville ca spa[iu propice pentru desf]\urarea afacerilor, dezvoltarea unui centru de marketin", etc, asisten[] pentru diferite companii s] se dezvolte sau s] se a\eze n localitate, sprijinirea o2[inerii de terenuri \i autoriza[ii necesare pentru nceperea activit][ii companiilor, diseminerea informa[iei pentru comunitate, for[a de munc] \i mediul de afaceri. Preocup]rile [in \i de pro"ramele de promovarea a voluntariatului, de nt7lnire a ofertelor cu oportunit][ile de voluntariat n Rockville pentru acele persoane fizice sau juridice care doresc s] contri2uie la 2un]starea comunit][ii prin intermediul or"aniza[iilor nonpofit. *el pu[in pentru companii, participarea la astfel de pro"rame de voluntariat aduce 2eneficii de ima"ine n s7nul mem2rilor comunit][ii contri2uind totodat] \i la promovarea valorii de implicare comunitar]. >n alt pro"ram este cel de practic] -interns)ip. a studen[ilor care doresc s]'\i nt]reasc] cuno\tin[ele \i s]'\i creasc] a2ilit][ile n domeniul dezvolt]rii afacerilor sau al marketin"ului sau c)iar n domeniul transferului de te)nolo"ie. ?um]rul de ore de practic] variaz] n func[ie de necesit][ile \i posi2ilit][ile studentului, dar se nv7rte n jurul a 5 de ore8s]pt]m7n]. *el de'al doilea model este cel furnizat de ora\ul istoric (inc)ester, cu &5 locuitori, din statul @ir"inia, punct strate"ic n timpul R]z2oiului de secesiune. $ici am aflat despre nfiin[area in anul & % a $utorit][ii pentru Redezvoltare +conomic] creat] cu sprijinul municipalit][ii cu scopul de a solu[iona nevoile de redezvoltare a localit][ii. 1e"isla[ia statului permite crearea unor astfel de structuri cu scop clar orientat c]tre dezvoltare. $utoritatea \i'a nceput activitatea primind o dona[ie n valoare de %,& milioane dolari dintr'un fond privat, din partea or"aniza[iei ne"uvernamentale (inc)ester Arederick *ount# ,ndustrial Development *orporation pentru a demara pro"rame de revitalizare economic] a zonei. @iziunea creat] este de a ma3imiza utilizarea zonelor apte pentru dezvoltare industrial] \i comercial] al]turi de a contri2ui la cre\terea calit][ii for[ei de munc] n paralel cu a climatului necesar
2

desf]\ur]rii activit][ii fiec]rui cet][ean din localitate \i din apropiere. De fapt, idee este de a crea acele oportunit][i \i particularit][i ale localit][ii care determin] at7t firme c7t \i for[] de munc] s] nu mai priveasc] (inc)ester ca ceea ce ei numesc Ba 2edroom communit#6, adic] o comunitate format] din locuitori care muncesc n marile centre economice din apropiere \i revin n ora\ pe sear] doar pentru a dormi ci s] fie v]zut ca un ora\ activ \i atractiv. *oncret, $utoritatea a nceput prin a cump]ra terenuri \i cl]diri nefolosite \i a le an"aja spre e3ploatare. *aut] s] elimine zonele insalu2re pentru cre\terea valorii propriet][ii, astfel cresc7nd \i valoarea ta3elor atrase c]tre 2u"etul local. <r"aniza[ia are drept de decizie cu privire la utilizarea acestor 2unuri imo2ile cu scopul asi"ur]rii unui profit, dar \i fle3i2ilitatea de a oferi facilit][i investitorilor c)iar n mod specific, dup] cum o cer interesele reciproce ale p]r[ilor. $utoritatea \i propune n anii urm]tori s] dezvolte un fost centru de cercet]ri ntr'un parc de afaceri, s] refac] unui )otel istoric ntr'un spa[iu pentru apartamente, 2irouri \i sali de conferin[e, s] amenajeze spa[ii de nc)iriere at7t pentru efectuare de activit][i comerciale c7t \i pentru locuire, etc. >n alt e3emplu este de creare \i or"anizare de evenimente care atra" turi\ti cresc7nd astfel valoarea ncas]rilor c]tre 2u"etul local din ta3a )otelier]. ?ici proiectele mai pu[in aduc]toare de profit nu sunt uitate. $stfel, s'a n]scut pro"ramul C *ercul verde D. Prin acesta se va crea o zona verde care va nconjura ora\ul, va fi o arie pietonal] \i o pist] pentru 2iciclete, toate folosite pentru recreere, dar \i pentru protejarea mediului am2iant. Principiile simple folosite de $utoritate vizeaz] acele mecanisme \i demersuri care pot conduce la atra"erea 2anilor necesari reinvestirii n dezvoltarea zonei. Pentru o 2un] or"anizare, comunicare \i aplicare a strate"iei local de dezvoltare, directorul $utorit][ii face ec)ip] cu mem2rii unor departamente c)eie din Prim]rie, se include aici \i cit# mana"erul. +ste vor2a de departamentele de lucr]ri pu2lice, utilit][i pu2lice, parcuri \i recrea[ie, ur2anism \i planificare. 1e"]tura cu cet][enii $utoritatea o p]streaz] prin nt7lniri pu2lice frecvente pentru a'i informa \i a se informa, discuta \i promova diferite proiecte. $utoritatea mai este responsa2il] \i n fa[a unui consiliu format din cei mai reprezentativi oameni de afaceri din localitate, consiliu care se reune\te lunar \i este numit de autoritatea local] pe o perioad] de patru ani. $utoritatea \i asi"ur] acoperirea costurilor de operare din 2u"etului local \i n acestea se includ o ta3] local] de 5'% E din activit][i de alimenta[ie pu2lic] \i turism prin care se constituie 2u"etul acestui departament, precum \i ta3e pentru eli2erarea de licen[e pentru desf]\urarea de activit][i economice. *a o2serva[ie "eneral], aceste or"aniza[ii de dezvoltare economic] local] implementeaz] politicile de dezvoltare economic], activeaz] pentru
3

ntre" spectru de companii care doresc s] se a\eze n zona respectiv] sau fac parte din istoricul economico'social al locului, dar sunt mai pu[in active pentru a r]spunde nevoilor unor mem2rii sau a or"aniza pentru ace\tia activit][i de lo22# le"ate de ini[iativele le"islative care privesc mediul de afaceri, a\a cum se nt7mpl] n cazul camerelor de comer[. $m putea aprecia c] lupta pentru crearea 2un]st]rii este serios luat] n seam] de c]tre comunit][ile din ;tatele >nite, iar succesul a fost demonstrat n toate situa[iile nt7lnite. +3ist] cadrul le"al care ncurajeaz] formarea de or"aniza[ii cu acest scop, se "]se\te \i sprijinul financiar necesar sus[inerii procesului de cre\tere \i rennoire local], fie c] e de stat fie c] e din zona privat], dar mai e3ist] c7teva in"rediente pe care americanii au nv][at s] le foloseasc] \i s] le e3ploateze la ma3im. De[in dorin[a \i puterea de a lucra mpreun] pe termen lun", de a duce lucrurile p7n] la capat, de a n[ele"e c] to[i au o datorie fa[] de locul n care tr]iesc pentru a'l transforma \i p]stra ntr'un spa[iu viu, atr]"]tor cu care s] se m7ndreasc]. !eda 5eor"escu, consilier Firoul de ,nte"rare +uropean]