Sunteți pe pagina 1din 5

SALARIZAREA

1.Notiune Salariul constituie o categorie economica, dar si una de factura juridica Prin salariu se intelege pretul muncii prestate in temeiul contractului individual de munca exprimat, de regula, in bani. Prestarea muncii si salarizarea muncii sunt obligatiile principale ce rezulta pentru salariat si, respectiv, pentru angajator, prin incheierea contractului de munca se stabileste ca pentru munca prestata, in conditiile prevazute in contractul individual de munca , fiecare presoana are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului respectiv. 2.Principii Legislatia in materie de salarizare este destul de proliferanta , principiile sistemului de salarizare se pot sistematiza astfel: - la munca egala, salariu egal, la stabilirea salariului, nu se pot face discriminari pe criterii politice , entice , confesionale , de varsta , de sex sau de stare materiala; -diferentierea salarizarii dupa: nivelul studiilor; in raport cu functia (meseria) indeplinita si conditiile de munca; dupa cantitatea si calitatea muncii; in functie de vechimea in munca (in mod obligatoriu in unitatile bugetare si in regiile autonome cu specific deosebit si numai facultative la celelalte categorii de angajatori). -stabilirea, de regula, a sistemului de salarizare si a salariilor in mod concret prin negociere colectiva sau/si individuala. 3.Elemente Elementele sistemului de salarizare sunt componenetele salariului, respectiv salariul de baza, sporurile si adaosurile la salariul de baza. Salariul de baza constituie elementul principal al salariului si se determina pentru fiecare salariat in raport cu urmatorii factori importanta si complexitatea atributiilor de serviciu, pregatirea si competenta profesionala. Sporul la salariu de baza, reprezinta un element accesoriu.In legislatie si in contractele colective, se regasesc cele mai importante sporuri la salariul de baza, urmatoarele: sporul de vechime in munca ; sporul pentru conditii deosebite de munca , grele , periculoase ori penibile; sporuri pentru orele suplimentare sau pentru cele prestate in zilele nelucratoare (daca nu s-a acordat, in compensare, timp liber corespunzator); sporul pentru munca de noapte; sporul de izolare; sporul pentru folosirea unei limbi straine;sporul pentru stabilitate (in magistratura sporul pentru atragerea si stabilirea personalului; sporul de confidentialitate (la Camera Deputatilor si la Senat); sporul pentru suprasolicitare neuropsihica (in invatamant si in cazul magistratilor). Sporurile la salariul de baza se stabilesc si se modifica la fel ca salariul prin negociere colectiva sau si individuala). Sistemul de salarizare pe baza caruia se fixeaza salariile individuale este stabilit prin lege in raport cu forma de organizare a unitatii, modul de finantare si

caracterul activitatii sale; Caracterul activitatii diferentiaza salarizarea , dupa cum se refera la activiatatea de conducere si, in cadrul acestora, la functii (posturi) cu studii medii sau superioare. Formele de salarizare se pot combina intre ele, avand caracter diferit de la o ramura a economiei la alta, de la un angajator la altul. Veniturile salariale se deosebesc: salariul nominal (sau net) este reprezentat de salariul brut minus retinerile salariale obligatorii stabilite de lege pe care le plateste persoana incadrata in munca (salariatul). Salariul real este suma care reprezinta capacitatea potentiala a salariatului de a achizitiona bunuri si de a beneficia de servicii. Salariul real cuprinde suma care ii ramane salariatului pentru consum si pentru a economisi. In contractele colective este necesar sa cuprinda : Formele de salarizare Retele de salarizare, cu salariile aferente muncitorilor calificati sau necalificati Salariile de baza penru functiile de executie(cu studii medii sau superioare) si de conducere (de regula, cu studii superioare); Sporurile care se vor acorda, in ce conditii si cuantumurile lor. Potrivit L.68/1993, Guvernul in baza consultarii sindicatelor si patronatului, sa stabileasca salariul minim brut pe tara garantat la plata. Nivelul salariului minim brut pe tara garantat la plata este obligatoriu pentru toate categoriile de angajatori. Modalitati de salarizare 4.Principalele modalitati de salarizare sunt:

a) In societatile comerciale si regiile autonome .Conform L.14/1991, baza modalitatilor de salarizare o constituie negocierile colective si individuale.

b) In regiile autonome cu specific deosebit, prin hotarari succesive de Guvern s-au stabilit, in baza L.14/1991 salariile care cuprind: salariul de baza, sporuri la salariul de baza (pentru vechime in munca si in functie de rezultatele obtinute; pentru conditiile grele, deosebite sau periculoase; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru exercitarea unei functii suplimentare etc).

c) In unitatile bugetare, salariile cuprind: salariul de baza; sporul la salariul de pentru vechimea in munca desfasurata peste programul normal de lucru;pentru munca in timpul noptii.

Salariul de baza al personalului unitatilor bugetare este stabilit pe functii. Plata salariului
Salariul de baza, adaosurile si sporurile sunt confidentiale.Salariul se plateste in bani. Potrivit contractului colectiv de munca la nivel national, la unitatile producatoare de produse agricole o parte din salariu se poate plati in natura, fara a depasi 30% din salariul respectiv. In cazul decesului, drepturile salariale neincasate se platesc sotului supravietuitor,

copiilor sau parintilor defunctului; in lipsa acestora, se platesc celorlalti mostenitori potrivit dreptului comun. 3.Prezentarea intreprinderii luate in studiu in spiritul legii 31. Societatea luata in studiu este o societate cu raspundere limitata, are ca mic asociat pe CARDAS GHEORGHE, cetatean roman domiciliat in Bucuresti, str. Borsa nr.4 Sector 1. S-a cerut autentificarea prezentului inscris: DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA DE FUNCTIONARE Denumirea societatii este GRAND TOURS INTERNATIONAL SRL. In toate actele ce emana de la societate, in acest antet se mentioneaza denumirea Societatii insotita de toate elementele de identificare ale societatii prevazute de legea 31/1990, sediul, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului, capitalul social si codul fiscal. Sediul societatii este in Bucuresti, str. Borsa nr.4, bl. 1A, sc.2, ap.15, sector1. Societatea va putea sa infiinteze birouri, magazine, puncte de lucru, filiale, sucursale unitati productive, proprii sau in participare cu alti parteneri, persoane fizice sau juridice pe baza deciziei asociatului unic si cu respectarea dispozitiilor legale pentru infiintarea acestora. Durata de functionare a societatii este nelimitata de la data inmatricularii la Registrul Comertului.

OBIECTUL DE ACTIVITATE Societatea va avea urmatorul obiect de activitate: 1.Comercializarea en gros si en detail in nume propriu si in comision, in regim de consignatie, prin magazine proprii sau inchiriate, stradal, piete, targuri, puncte volante, expozitii agro-alimentare cu bunuri de larg consum, produse de cofetarie patiserie, zaharoase, panificatie, coloniale, confectii, tricotaje, lenjerie, parfumerie, marochinarie, covoare, textile, incaltaminte, bauturi alcolice si racoritoare, ape minerale, vinuri, citrice , produse apicole, cafea , cacao, ceai si condimente, tigari, zahar si indulcitori, carne, peste si produse din peste (proaspat congelat si conserve), cereale, legume, fructe, zarzavaturi, lapte si derivate, animale si pasari vii, produse electronice,electrotehnice si electrice, materiale de constructii, obiecte sanitare, mase plastice si inlocuitori, covoare, perdele, presa, carti, articole de librarie, jucarii, articole foto, instrumente musicale, produse cosmetice, articole de podoaba, bijuterii din metal si pietre pretioase obiecte de artizanat, autoturisme si piese si accesorii pentru acestea, microbuze, autobuze, camioane, motociclete, biciclete, masini si utilaje agricole, inclusive piese de schimb si activitati de service pentru acestea. 2.Import-export in nume propriu si in comision cu produsele prevazute la pct.1 din prezentul agricol. 3.Prestari servicii in domeniul alimentatiei publice, restaurante, cafenele, baruri, birturi, puncte alimentare, transport intern si international de marfuri si persoane inclusive activitati de taximetrie, activitati de ambalare, inchirierea autoturismelor, activitati de turism intern si international. Prezentul obiect de activitate se va desfasura dupa obtinerea avizelor de specialitate cerute de legislatia in vigoare. Asociatul unic poate decide oricand completarea sau modificarea prezentului obiect de activitate.

FORMA JURIDICA Societatea comerciala GRAND TOURS INTERNATIONAL srl este persoana juridica romana avand forma de societate comerciala cu raspundere limitata cu unic asociat si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentului statut si legislatiei in vigoare privind societatile comerciale.

CAPITALUL SOCIAL Capitalul social este de 40.000.000 lei subscris si varsat in intregime la data infiintarii societatii si este detinut in intregime de asociatul unic. Capitalul este impartit in 400 parti sociale, numerotate de la 1 la 400, in valoare de 100.000 lei fiecare si se afla in proprietatea asociatului unic. Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic, prin constituirea de noi parti sociale, prin reinvestirea unei parti din beneficii sau prin atragerea de noi asociati, cu respectarea prevederilor legale. In caz de majorare a capitalului trebuiesc respectate conditiile de publicitate si forma prevazuta de lege pentru majorarea capitalului. Reducerea capitalului se poate face pe baza deciziei asociatului unic, dar obligatoriu cu respectarea prevederilor legale referitoare la capitalul social.

ACTIVITATEA SOCIETATII Exercitiul economico financiar incepe la data 01.01. si se termina la date de 31.12 a fiecarui an. Primul exercitiu economico - financiar incepe la data constituirii societatii. Societatea va tine evidenta economico-financiara si contabila in lei si va intocmii anual bilantul si contul de profituri si pierderi avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Din profitul realizat anual se va preleva o cota de 5% pentru constituirea fondului de rezerva care va trebui sa atinga o cota de 25% din valoare capitalului Social.

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII Asociatul unic va avea drepturile si raspunderile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatiilor societatilor comerciale cu raspundere limitata. Asociatul unic are urmatoarele atributii: -decide cu privire la prelungirea duratei societatii, la marirea sau reducerea capitalului social, precum si asupra transfomarii formei juridice a societatii; -aproba sau modifica bilantul financiar contabil al societatii; -numeste conducerea operativa ; stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul financiar pe anul urmator; -decide cu privire la schimbarea sediului societatii, la fuzionarea , comasarea , divizarea si dizolvarea societatii; Asociatul unic va indeplini si functia de administrator al societatii.

CONTROLUL SOCIETATII Asociatul unic controleaza intreaga activitate a societatii in care in tot cursul exercitiului economico-financiar poate verifica gospodarirea mijloacelor fixe si circulante , casa si registrul de evidenta contabila precum si toate documentele

contabile indiferent de natura lor. La incheierea exercitiului economico-financiar, verifica si controleaza exactitatea inventarului, a documentelor, a rapoartelor asupra conturilor societatii, a bilantului si contului de beneficii si pierderi.

MODIFICAREA,DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII Modificarea formei juridice a societatii se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990. Dizolvarea societatii are loc prin: -decizia asociatului unic; -imposibilitatea obiectului de activitate; -faliment; -micsorarea capitalului social sub minimul admis de lege daca asociatul nu hotaraste reintregirea lui. Dizolvarea societatii va fi inscrisa in Registrul Comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial cu respectarea termenelor si conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege. Dizolvarea societatii determina inceperea procedurii de lichidare. Lichidarea societatii se va face in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza lichidarea societatilor competente.

LITIGIILE Orice litigii intervenite intre societate si alte persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabila iar in caz contrar vor fi supuse spre rezolvare instantelor Judecatoresti competente.

DISPOZITII FINALE Modificarea statutului poate fi facuta de asociatul unic cu respectarea tuturor formelor legale referitoare la aceasta. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare privind societatile comerciale cu raspundere limitata.