Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU STRUCTURI REPETITIVE

1. Sume si produse S1 = 1 x2/2! + x4/4! x6/6!++(-1)n x2n/(2n)! (expresia conduce la valoarea lui cos(x) ) S2 = 13 33 + 53 - (n er!eni) S3 = 12 22 + 32 42 +n2 (n da ) S4 = 1/1+ " + 1/3 + + 1/n (n da ) S5 = 1! + 2! + 3! ++ n! (n da ) S6 = x1 + x2 + x3 + +xn (x#n da e) S$ = 1%2 + 2%3 + 3%4 + + n( n+1) (n da ) &1 = x(x+1)(x+2)(x+3)(x+n) (x#n da e) &2 = (1 1/22)(1 1/32)(1 1/n2) &3 = (x-2)(x-4)(x-')(x-64) / (x-1)(x-3)(x-$)(x-63)# n!=1%2%3%n (n (ac orial) 2. Divizibili ! e !" 2)1 2)2 2)3 2)4 2)5 2)6 2)$ 2)' 2)3 #umere prime$ *enera i pri!ele n nu!ere pri!e +e er!ina i nu!erele pri!e din in ervalul ,a#-. +e er!ina i (ac orul pri! care apare la pu erea cea !ai !are in desco!punerea lui / in (ac ori pri!i +esco!pune i nu!arul / in (ac ori pri!i +e er!ina i la ce pu ere apare 2 in desco!punerea lui / in (ac ori pri!i 0eri(ica i daca / es e superpri! (el si oa e pre(ixele sale sun nu!ere pri!e) 1(isa i oa e nu!erele pri!e !ai !ici sau e2ale cu / care ci i e invers sun o nu!ere pri!e +esco!pune i / in su!a de nu!ere pri!e# (ara a repe a nu!erele in desco!punere +oua nu!ere pri!e i!pare consecu ive se nu!esc pri!e 2e!ene) +e er!ina i perec4ile de nu!ere pri!e 2e!ene !ai !ici sau e2ale cu 5

(x da )

b" Divizori 2)16 0eri(ica i daca / es e per(ec (e2al cu su!a divi7orilor sai (ara el insusi) 2)11 +e er!ina i nu!erele de (or!a a-cd divi7i-ile cu / da ) 8i(rele vor (i dis inc e 2 ca e 2 2)12 +e er!ina i c!!dc# c!!!c a 2 nu!ere ( c!!!c (a#-) = a%-/c!!dc(a#-) ) 2)13 +e er!ina i o i divi7orii co!uni a 2 nu!ere 2)14 +e er!ina i cel !ai !ic nu!ar !ai !ic sau e2al cu / care are nu!ar !axi! de divi7ori proprii 2)15 +e er!ina i cel !ai !ic si cel !ai !are divi7or propriu al lui / % Prelu&r!re! &i'relor u(ui (um!r 3)1 8are sun nu!erele de 3 ci(re cu produsul ci(relor e2al cu o valoare & da a) 3)2 Se ci esc / nu!ere) 8u ca i de 7ero se er!ina produsul lor ((ara a de er!ina produsul)) 8are es e ul i!a ci(ra a su!ei lor ((ara a calcula su!a) 3)3 +e er!ina i nu!erele de doua ci(re cu proprie a ea9 ras urna ul pa ra ului nu!arului es e e2al cu pa ra ul nu!arului ras urna 3)4 &en ru / da a(isa i ci(rele care apar in co!ponen a sa si (recven a lor de apari ie 3)5 &en ru / da a(isa i cel !ai !are nu!ar o- inu prin eli!inarea unei ci(re 3)6 1(isa i pre(ixele si su(ixele unui nu!ar / 3)$ +e er!ina i nu!arul o- inu (ara ci(ra (ci(rele) din !i:loc (/-da ) 3)' +e er!ina i nu!arul o- inu din / (ara pri!a si ul i!a sa ci(ra 3)3 +e ca e ori apare ci(ra c in nu!erele !ai !ici sau e2ale deca / da 3)16 +e er!ina i ci(ra de ran2 ; din / (de la dreap a la s an2a si de la s an2a la dreap a) 3)11 0eri(ica i daca un nu!ar / e <-ine ordona = (ci(rele sale ci i e de la dreap a la s an2a sun sau in ordine cresca oare# sau nu!ai descresca oare)

3)12 8a e ci(re se o- in prin ala urarea nu!erelor 1#2#n 3)13 Se dau n ci(re (n !ai !ic sau e2al cu 3)) 8ons rui i nu!arul o- inu din aces e ci(re (de la s an2a la dreap a si apoi de la dreap a la s an2a) 3)14 &en ru nu!arul / da # cons rui i nu!arul o- inu prin eli!inarea ci(relor sale pare 3)15 +e er!ina i produsul in erior al unui nu!ar (produsul ci(relor sale# (ara pri!a si (ara ul i!a sa ci(ra) ) Prelu&r!re! (umerelor di( r*u( i( erv!l 4)1 1(isa i ele!en ele din in ervalul ,a>-. care sun divi7i-ile cu ; (a#-#; da e) 4)2 1(isa i ele!en ele din in ervalul ,a>-. care il divid pe ; (a#-#; da e) 4)3 1(isa i ele!en ele din in ervalul ,a>-. care au ci(ra 7ecilor !ai !ica deca ci(ra uni a ilor (a#- da e) 4)4 8a e nu!ere din in ervalul ,a>-. sun nu!ere pri!e ? 4)5 1(isa i nu!erele !ai !ici deca n care au ul i!a ci(ra 3 (n da ) ex) n=12' =@ 3# 13# 23# 33# 43# 53# 63# $3# '3# 33# 163# 113# 123 4)6 +in re nu!erele !ai !ici ca n# a(isa i-le pe cele care sun <ec4ili-ra e= (au pri!a ci(ra e2ala cu ul i!a) + Probleme &!re prelu&re!z! ( (umere 5)1 Se ci esc n nu!ere) +e er!ina i !axi!ul# !ini!ul din re ele si cu ce ci(ra se er!ina produsul din re !axi! si !ini! 5)2 Se ci esc n nu!ere) 8a e sun pare# ca e i!pare si ca e au exac o ci(ra? 5)3 Se ci esc n nu!ere) +e er!ina i su!a S2a nu!erelor de pe po7i ii pare (al doilea# al pa rulea# e c) precu! si su!a S1 a nu!erelor de pe po7i ii i!pare 5)4 Se ci esc n nu!ere) +e er!ina i !edia ari !e ica a nu!erelor nenule ci i e) 5)5 Se ci esc n nu!ere) 8a e sun !ai !ari deca 7ero# ca e e2ale cu 7ero si ca e !ai !ici deca 7ero# precu! si procen ul repre7en a de aces ea din nu!arul o al de nu!ere) 5)6 Se ci esc n nu!ere repre7en and no ele la A18 ale unui a-solven ) Sa se calcule7e !edia si sa se preci7e7e daca e ad!is sau nu (e ad!is daca (iecare no a e cel pu in 5# iar !edia 2enerala e cel pu in 6) , Diverse 6)1 1(isa i sirul de valori9 1 12 123 1234 123n 6)2 0eri(ica i daca / e nu!ar Bi-onacci) +aca nu# desco!pune i-l in !od unic in su!a de nu!ere Bi-onacci) 6)3 +e er!ina i ele!en ul de pe po7i ia 5 din sirul 1#2#2#3#3#3 6)4 *enera i pro2resia ari !e ica (2eo!e rica) de pri! er!en a si ra ie r# cu n er!eni (a# r# n da e) 6)5 +e er!ina i oa e repre7en arile lui n in su!a de nu!ere na urale consecu ive 6)6 Se ci esc nu!ere pana la as area lui 6) 8are sun cele !ai !ici 2 ele!en e ? 6)$ 1(isa i pri!ii n er!eni din sirul lui Bi-onacci9 1#1#2#3#5#'(n da ) 6)' 1(isa i pa ra ele per(ec e !ai !ici ca n (n da ) ex) n=54 =@ 1# 4# 3# 16# 25# 36# 43 6)3 1(isa i cu-urile per(ec e !ai !ici ca n (n da ) ex) n=54 =@ 1# '# 2$ 6)16 1(isa i pri!ele ; pa ra e per(ec e (; da ) ex) ;=5 =@ 1# 4# 3# 16# 25 6)11 Se dau 2 nu!ere n si -) 0eri(ica i daca n es e corec in -a7a - (ci(rele lui n sa (ie !ai !ici ca -)) +aca da# sa se de er!ine al nu!ar x repre7en and conversia lui n din -a7a in -a7a 16) 6)12 Se da un nu!ar n considera in -a7a 16 si se !ai da un nu!ar - !ai !ic ca 16) Scrie i pro2ra!ul care de er!ina al nu!ar x repre7en and conversia lui n in -a7a -) 6)13 Se ci es e un nu!ar na ural n) +e er!ina i cele doua pa ra e per(ec e in re care es e si ua n) Cx) n = 2$ =@ 25 si 36 6)14 0eri(ica i daca / e pu ere a lui 2