Sunteți pe pagina 1din 30

HOTARRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprin !

nd deseurile" inclusiv deseurile periculoase


Forma sintetic la data 10-feb-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.

$n temeiul %re&ederilor art. 10' din (onstitutia )omniei si ale art. 1* 1 alin. +1, din -rdonanta de urgenta a .u&ernului nr. #8$2000 %ri&ind regimul deseurilor/ a%robata cu modificari si com%letari %rin 0egea nr. %26$2001/ &uvernul Ro'!niei ado%ta %rezenta hotarre. (1)Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o e&identa a gestiunii acestora/ n conformitate cu modelul %re&azut n ane1a nr. 1/ %entru fiecare ti% de deseu. (2)2atele centralizate anual %ri&ind e&identa gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor %ublice teritoriale %entru %rotectia mediului/ la cererea acestora.

(la data 08-mai-2005 actul a fost reglementat de Criterii din 2005 ) (la data 15-apr-2004 actul a fost reglementat de Procedura din 2004 )

Art. 1

Art. 2

+1,Agentii econo'ici autori ati sa des*asoare activitati de colectare" transport" depo itare te'porara" valori*icare si eli'inare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta gestiunii deseurilor con*or' art. 1 alin. (1) nu'ai pentru deseurile generate +n cadrul activitatilor proprii. (2)3&identa gestiunii deseurilor colectate/ trans%ortate/ de%ozitate tem%orar/ &alorificate si eliminate se ra%orteaza de catre agentii economici autorizati/ mentionati la alin. +1,/ la solicitarea autoritatilor %ublice teritoriale %entru %rotectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei %ublice centrale si locale care au atributii si ras%underi n domeniul regimului deseurilor/ conform %re&ederilor legale.

Art. ,
(1)4entru e&identa la ni&el national a gestiunii deseurilor autoritatea %ublica centrala de %rotectie a mediului organizeaza/ m%reuna cu autoritatile %ublice teritoriale de %rotectie a mediului si cu alte institutii aflate n coordonare/ ra%ortarea statistica anuala n acest domeniu. (2)5etodologia si sistemul de ra%ortare care stau la baza cercetarilor statistice &or fi actualizate %eriodic de autoritatea %ublica centrala de %rotectie a mediului/ n conformitate cu cerintele legale n &igoare. (,)2atele centralizate anual/ referitoare la gestionarea deseurilor/ se %astreaza de catre autoritatile %ublice teritoriale de %rotectie a mediului ntr-un registru de e&identa o %erioada de minimum 6 ani.

Art. %

(1)4entru e&identa gestiunii deseurilor se stabileste/ n baza %re&ederilor ane1elor nr. 7A si 78 la -rdonanta de urgenta a .u&ernului nr. #8$2000 %ri&ind regimul deseurilor/ a%robata cu modificari si com%letari %rin 0egea nr. %26$2001/ lista cu%rinznd deseurile/ %re&azuta n ane1a nr. 2. (2)0ista cu%rinznd deseurile/ %re&azuta n ane1a nr. 2/ include si deseurile %ericuloase/ stabilite n baza %re&ederilor art. 1*1 alin. +1, si ale ane1elor nr. 7(/ 72 si 73 la -rdonanta de urgenta a .u&ernului nr. #8$2000/ a%robata cu modificari si com%letari %rin 0egea nr. %26$2001. (,)2eseurile %ericuloase %re&azute n ane1a nr. 2 sunt marcate cu un asterisc +9,. (1):i%urile de deseuri %re&azute n ane1a nr. 2 sunt definite n mod indi&idual %rintr-un cod com%let format din ; cifre. (2):itlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite %rintr-un cod format din doua/ res%ecti& din < cifre.

Art. 5

(1)Autoritatea co'petenta pentru protectia 'ediului trans'ite anual -o'isiei Europene un raport privind luarea unor deci ii de a'endare a listei co'unitare a deseurilor. (2)Raportul preva ut la alin. (1) este elaborat pe ba a unor docu'ente .usti*icative puse la dispo itie de catre detinatorul deseului" +n ur'a carora autoritatea publica centrala pentru protectia 'ediului poate lua deci ia" +n situatii e/ceptionale" ca deseul speci*icat +ncadrat ca periculos nu +ndeplineste niciuna dintre proprietatile preva ute +n ane/a nr. 0E la Ordonanta de urgenta a &uvernului nr. #8$2000 privind regi'ul deseurilor" aprobata cu 'odi*icari si co'pletari prin 1egea nr. %26$2001" cu 'odi*icarile si co'pletarile ulterioare" sau ca deseul speci*icat +ncadrat ca nepericulos +ndeplineste una sau 'ai 'ulte dintre proprietatile preva ute +n aceeasi ane/a.
(la data 19-mar-2007 Art. 5 completat de Art. X punctul 1. din Hotarirea 210/2007 )

Art. 51

Art. 6

4entru ncadrarea n ane1a nr. 2 a unui deseu n mod indi&idual/ agentii economici au obligatia codificarii acestora cu ; cifre/ du%a urmatoarea %rocedura= a)se identifica acti&itatea generatoare de deseuri din ca%. 01-12 sau 1'-20> b)se identifica subca%itolul n care se ncadreaza deseul> c)se identifica/ n cadrul subca%itolului/ deseul n mod indi&idual/ conform codului cores%unzator/ format din ; cifre/ e1cluzndu-se codurile terminate cu ??> d)daca deseul nu este identificat la ca%. 01-12 sau 1'-20/ se e1amineaza %entru identificarea deseului ca%. 16/ 1< si 1@> e)daca deseul nu este identificat nici n ca%. 16/ 1< si 1@/ se e1amineaza ca%. 1;> *)daca deseul nu este identificat nici n ca%. 1;/ atunci se e1amineaza %entru identificare codurile cu terminatia ?? - alte deseuri/ cores%unzatoare acti&itatii din care %ro-&ine deseul. 2eseurile rezultate din colectarea ambalaAelor/ inclusi& amestecurile de ambalaAe din materiale diferite/ se ncadreaza la codul 1@ 01/ si nu la codul 20 01. (1)2eseurile clasificate ca %ericuloase - deseurile marcate cu asterisc + 9, - %rezinta una sau mai multe dintre %ro%rietatile %ericuloase din ane1a nr. 73 la -rdonanta de urgenta a .u&ernului nr. #8$2000/ a%robata cu modificari si com%letari %rin 0egea nr. %26$2001. (2)2eseurile care au %ro%rietatile %re&azute la B6 - B*/ B10 si B11 din ane1a nr. 73 la -rdonanta de urgenta a .u&ernului nr. #8$2000/ a%robata cu modificari si com%letari %rin 0egea nr. %26$2001/ sunt %ericuloase daca au una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici= a)tem%eratura de inflamabilitate C @@0 (> b)una sau mai multe substante clasificate ca foarte to1ice/ n concentratie totala D 0/1 E> c)una sau mai multe substante clasificate ca to1ice/ n concentratie totala D 6 E> d)una sau mai multe substante clasificate ca daunatoare/ n concentratie totala D 2@ E> e)una sau mai multe substante corosi&e clasificate ca )6@/ n concentratie totala D 1 E> *)una sau mai multe substante corosi&e clasificate ca )6</ n concentratie totala D @ E> g)una sau mai multe substante iritante clasificate ca )<1/ n concentratie totala D 10 E> 2)una sau mai multe substante iritante clasificate ca )6;/ )6' si )6*/ n concentratie totala D 20 E> i)o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2/ n concentratie D 0/1 E> .)o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 6/ n concentratie D 1 E> 3)o substanta to1ica %entru re%roducere din categoria 1 sau 2/ clasificata ca );0 si );1/ n concentratie D 0/@ E> l)o substanta to1ica %entru re%roducere din categoria 6/ clasificata ca );2 si );6/ n concentratie D @ E> ')o substanta mutagena din categoria 1 sau 2/ clasificata ca )<;/ n concentratie D 0/1 E> n)o substanta mutagena din categoria 6/ clasificata ca )<0/ n concentratie D 1 E.

Art. # Art. 8

(,)4entru %ro%rietatile %ericuloase %re&azute la alin. +2, se fac urmatoarele %recizari= a)se utilizeaza %entru %ro%rietatea %ericuloasa B10 denumirea to1ic %entru re%roducere/ definita n -rdonanta de urgenta a .u&ernului nr. 200$2000 %ri&ind clasificarea/ etichetarea si ambalarea substantelor si %re%aratelor chimice %ericuloase/ a%robata si modificata %rin 0egea nr. %51$2001/ %entru a se e&identia mai clar aceasta %ro%rietate %ericuloasa> b)substantele sunt clasificate ca %ericuloase n conformitate cu %re&ederile Botarrii .u&ernului nr. %40$2002 %entru a%robarea Formelor metodologice de a%licare a -rdonantei de urgenta a .u&ernului nr. 200$2000 %ri&ind clasificarea/ etichetarea si ambalarea substantelor si %re%aratelor chimice %ericuloase> c)metal greu nseamna orice com%us al arsenului/ cadmiului/ cromului +G7,/ cu%rului/ %lumbului/ mercurului/ nichelului/ seleniului/ staniului/ stibiului/ taliului si telurului/ %recum si acestea n forma metalica/ n masura n care sunt clasificate ca substante %ericuloase.

Art. 4

-onstituie contraventii si se sanctionea a cu a'enda de la ,0 'ilioane lei la #5 'ilioane lei ur'atoarele *apte5 a,absenta evidentei gestiunii deseurilor6 b,+nscrierea de date incorecte +n evidenta gestiunii deseurilor6 c,neutili area codurilor deseurilor preva ute +n ane/a nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor6 d,netrans'iterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a 'ediului.

Art. 10

(onstatarea contra&entiilor si a%licarea sanctiunilor %re&azute la art. ? se fac de catre %ersonalul m%uternicit din cadrul autoritatii %ublice centrale de %rotectie a mediului si din cadrul autoritatilor %ublice teritoriale de %rotectie a mediului.

Art. 11

(ontra&entiilor %re&azute la art. ? le sunt a%licabile dis%ozitiile -rdonantei .u&ernului nr. 2$2001 %ri&ind regimul Auridic al contra&entiilor/ a%robata cu modificari si com%letari %rin 0egea nr. 180$2002. Ane1ele nr. 1 si 2 fac %arte integranta din %rezenta hotarre. 4e data intrarii n &igoare a %rezentei hotarri se abroga Botarrea .u&ernului nr. 155$1444 %entru introducerea e&identei gestiunii deseurilor si a (atalogului 3uro%ean al 2eseurilor/ %ublicata n 5onitorul -ficial al )omniei/ 4artea 7/ nr. 11* din 26 martie 1???. -99994)75-57F7S:)H A7R0A8 8A9TA9E (ontrasemneaza= %.5inistrul a%elor si %rotectiei mediului/ 0oan :elev" secretar de stat 5inistrul industriei si resurselor/ 7an 0oan ;opescu %.5inistrul agriculturii/ alimentatiei si %adurilor/ ;etre 7aea" secretar de stat %.5inistrul sanatatii si familiei/ Radu 7eac" secretar de stat 5inistrul administratiei %ublice/ Octav -o '!nca

Art. 12 Art. 1,

A8E<A 8r. 15 E=07E8TA &E9T0>800 7E9E>R01OR


Agentul economic ....................................... Anul ................. :i%ul de deseu .................... cod .................. +conform codificarii din ane1a nr. 2, Starea fizica ............................................... Hnitatea de masura ..................

-A;0TO1>1 15 &enerarea deseurilor


(antitatea de deseuri Fr. 1 2 6 < @ ; ' * ? 10 11 12 7anuarie Februarie 5artie A%rilie 5ai 7unie 7ulie August Se%tembrie -ctombrie Foiembrie 2ecembrie :-:A0 AF 0una .enerate din care= &alorificata eliminata final ramasa n stoc

-A;0TO1>1 25 9tocarea provi orie" tratarea si transportul deseurilor


Fr. crt. 0una ianuarie februarie martie a%rilie mai iunie iulie august se%tembrie octombrie noiembrie decembrie :-:A0 Sectia Stocare (antitatea :i%ul
1,

:ratare (antitatea 5odul


2,

:rans%ort Sco%ul
6,

5iAlocul<,

2estinatia@,

F-:A= 1, :i%ul de stocare= )5 - reci%ient metalic )4 - reci%ient de %lastic 8I - bazin decantor

(: - container trans%ortabil (F - container fi1 S - saci 42 - %latforma de deshidratare GF - n &rac/ neaco%erit GA - n &rac/ incinta aco%erita )0 - reci%ient din lemn A - altele 2, 5odul de tratare= :5 - tratare mecanica :( - tratare chimica :5( - tratare mecano-chimica :8 - tratare biochimica 2 - deshidratare :: - tratare termica A - altele 6, Sco%ul tratarii= G - %entru &alorificare 3 - n &ederea eliminarii <, 5iAlocul de trans%ort= AS - autos%eciale AF - auto nes%ecial B - trans%ort hidraulic (F - cale ferata A - altele @, 2estinatia= 2- - de%ozitul de gunoi al orasuluiJcomunei B4 - halda %ro%rie B( - halda industriala comuna 7 - incinerarea n sco%ul eliminarii Gr - &alorificare %rin agenti economici autorizati 4 - utilizare materiala sau energetica n %ro%ria ntre%rindere Ge - &alorificare energetica %rin agenti economici autorizati A - altele

-A;0TO1>1 ,5 =alori*icarea deseurilor


Fr. 1 2 6 < @ ; ' * ? 10 11 12 7anuarie Februarie 5artie A%rilie 5ai 7unie 7ulie August Se%tembrie -ctombrie Foiembrie 2ecembrie 0una (antitatea de deseu -%eratia de &alorificare/ conform &alorificata Ane1ei 778 din legea %26$2001 Agentul economic care efectueaza o%eratia de &alorificare

:-:A0 AF

-A;0TO1>1 %5 Eli'inarea deseurilor


Fr. 1 2 6 < @ ; ' * ? 10 11 12 7anuarie Februarie 5artie A%rilie 5ai 7unie 7ulie August Se%tembrie -ctombrie Foiembrie 2ecembrie :-:A0 AF 0una (antitatea de deseu eliminata -%eratia de eliminare conform Agentul economic care Ane1ei 77A din legea %26$2001 efectueaza o%eratia de eliminare

A8E<A 8r. 25 109TA cuprin !nd deseurile" inclusiv deseurile periculoase


2eseurile %ericuloase sunt marcate cu un asterisc +9, (ategorii de deseuri 01. 2eseuri de la e1%lorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor 02. 2eseuri din agricultura/ horticultura/ ac&acultura/ sil&icultura/ &natoare si %escuit/ de la %re%ararea si %rocesarea alimentelor 06. 2eseuri de la %relucrarea lemnului si %roducerea %lacilor si mobilei/ %astei de hrtie/ hrtiei si cartonului 0<. 2eseuri din industriile %ielariei/ blanariei si te1tila 0@. 2eseuri de la rafinarea %etrolului/ %urificarea gazelor naturale si tratarea %irolitica a carbunilor 0;. 2eseuri din %rocese chimice anorganice 0'. 2eseuri din %rocese chimice organice 0*. 2eseuri de la %roducerea/ %re%ararea/ furnizarea si utilizarea +%%fu, straturilor de aco%erire +&o%sele/ lacuri si emailuri &itroase,/ a adezi&ilor/ cleiurilor si cernelurilor ti%ografice 0?. 2eseuri din industria fotografica 10.2eseuri din %rocesele termice 11.2eseuri de la tratarea chimica a su%rafetelor si aco%erirea metalelor si a altor materiale> hidrometalurgie neferoasa 12.2eseuri de la modelarea/ tratarea mecanica si fizica a su%rafetelor metalelor si a materialelor %lastice 1,.2eseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi +cu e1ce%tia uleiurilor comestibile si a celor din ca%itolele 0@/ 12 si 1?, 1%.2eseuri de sol&enti organici/ agenti de racire si carburanti +cu e1ce%tia 0' si 0*, 15.2eseuri de ambalaAe> materiale absorbante/ materiale de lustruire./ filtrante si mbracaminte de %rotectie/ nes%ecificate n alta %arte 16.2eseuri nes%ecificate n alta %arte 1#.2eseuri din constructii si demolari +inclusi& %amnt e1ca&at din am%lasamente contaminate,

18.2eseuri din acti&itati de ocrotire a sanatatii umane sau din acti&itati &eterinare siJsau cercetari cone1e +cu e1ce%tia deseurilor de la %re%ararea hranei n bucatarii sau restaurante/ care nu %ro&in direct din acti&itatea de ocrotire a sanatatii, 14.2eseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor/ de la statiile de e%urare a a%elor uzate si de la tratarea a%elor %entru alimentare cu a%a si uz industrial 20.2eseuri munici%ale si asimilabile din comert/ industrie/ institutii/ inclusi& fractiuni colectate se%arat
01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 06 01 06 0<9 01 06 0@9 01 06 0; 01 06 0'9 01 06 0* 01 06 0? 01 06 ?? 01 0< 01 0< 0'9 01 0< 0* 01 0< 0? 01 0< 10 01 0< 11 01 0< 12 01 0< 16 01 0< ?? 01 0@ 01 0@ 0< 01 0@ 0@9 01 0@ 0;9 01 0@ 0' 01 0@ 0* 01 0@ ?? 02 02 01 02 01 01 02 01 02 02 01 06 23S3H)7 )3IH0:A:3 23 0A 3K40-A:A)3A 57F73)A S7 A (A)73)30-) S7 23 0A :)A:A)3A F7I7(A S7 (B757(A A 57F3)A030-) deseuri de la e1ca&area minereurilor deseuri de la e1ca&area minereurilor metalifere deseuri de la e1ca&area minereurilor nemetalifere deseuri de la %rocesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere reziduuri acide generate de la %rocesarea minereurilor cu sulfuri alte reziduuri cu continut de substante %ericuloase reziduuri/ altele dect cele s%ecificate la 01 06 0< si 01 06 0@ alte deseuri cu continut de substante %ericuloase de la %rocesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere deseuri sub forma de %raf si %ulberi/ altele dect cele s%ecificate la 01 06 0' namoluri rosii de la %roducerea aluminei/ altele dect cele s%ecificate la 01 06 0' alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %rocesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere deseuri cu continut de substante %ericuloase de la %rocesarea/ fizica si chimica a minereurilor nemetalifere deseuri de %ietris si s%arturi de %iatra/ altele dect cele s%ecificate la 01 0< 0' deseuri de nisi% si argila deseuri sub forma de %raf si %ulberi/ altele dect cele s%ecificate la 01 0< 0' deseuri de la %rocesarea lesiei si rocilor care contin saruri/ altele dect cele s%ecificate la 01 0< 0' reziduuri si alte deseuri de la s%alarea si %urificarea minereurilor/ altele dect cele s%ecificate la 01 0< 0' si 01 0< 11 deseuri de la taierea si slefuirea %ietrei/ altele dect cele s%ecificate la 01 0< 0' alte deseuri nes%ecificate noroaie de foraA si alte deseuri de la forare deseuri si noroaie de foraA %e baza de a%a dulce deseuri si noroaie de foraA cu continut de uleiuri noroaie de foraA si alte deseuri de forare cu continut de substante %ericuloase noroaie de foraA si deseuri cu continut de baritina/ altele dect cele s%ecificate la 01 0@ 0@ si 01 0@ 0; noroaie de foraA si deseuri cu continut de cloruri/ altele dect cele s%ecificate la 01 0@ 0@ si 01 0@ 0; alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 27F A.)7(H0:H)A/ B-):7(H0:H)A/ A(GA(H0:H)A/ S70G7(H0:H)A/ GLFA:-A)3 S7 43S(H7:/ 23 0A 4)34A)A)3A S7 4)-(3SA)3A A0753F:30-) deseuri din agricultura/ horticultura/ ac&acultura/ sil&icultura/ &natoare si %escuit namoluri de la s%alare si curatare deseuri de tesuturi animale deseuri de tesuturi &egetale

02 01 0< 02 01 0; 02 01 0' 02 01 0*9 02 01 0? 02 01 10 02 01 ?? 02 02 02 02 01 02 02 02 02 02 0, 02 02 0< 02 02 ?? 02 06

deseuri de materiale %lastice +cu e1ce%tia ambalaAelor, deAectii animaliere +materii fecale/ urina/ inclusi& resturi de %aie, colectate se%arat si tratate n afara incintei deseuri din e1%loatarea forestiera deseuri agrochimice cu continut de substante %ericuloase deseuri agrochimice/ altele dect cele s%ecificate la 02 01 0* deseuri metalice alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %re%ararea si %rocesarea carnii/ %estelui si altor alimente de origine animala namoluri de la s%alare si curatare deseuri de tesuturi ani'ale 'aterii care nu se pretea a consu'ului sau procesarii namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %re%ararea si %rocesarea fructelor/ legumelor/ cerealelor/ uleiurilor comestibile/ %ulberei de cacao/ cafelei/ ceaiului si tutunului> %roducerea conser&elor> %re%ararea si fermentarea droAdiei si e1tractului de droAdie si melasei namoluri de la s%alare/ curatare/ decoAire/ centrifugare si se%arare deseuri de agenti de conser&are deseuri de la e1tractia cu sol&ent materii care nu se %reteaza consumului sau %rocesarii namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %rocesarea zaharului namoluri ele la curatarea si s%alarea sfeclei ele zahar deseuri de carbonat de calciu namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii alte deseuri nes%ecificate deseuri din industria %roduselor lactate materii care nu se %reteaza consumului sau %rocesarii namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii alte deseuri nes%ecificate deseuri din industria %roduselor de %anificatie si cofetarie materii care nu se %reteaza consumului sau %rocesarii deseuri de agenti de conser&are namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %roducerea bauturilor alcoolice si nealcoolice +e1ce%tnd cafeaua/ ceaiul si cacaua, deseuri de la s%alarea/ curatarea si %relucrarea mecanica a materiei %rime deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice deseuri de la tratamente chimice materii care nu se %reteaza consumului sau %rocesarii namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 23 0A 4)30H()A)3A 035FH0H7 S7 4)-2H(3)3A 40A(70-) S7 5-87037/ 4AS:37 23 BL):73/ BL):737 si (A):-FH0H7 deseuri de la %rocesarea lemnului si %roducerea %lacilor si mobilei

02 06 01 02 06 02 02 06 06 02 06 0< 02 06 0@ 02 06 ?? 02 0< 02 0< 01 02 0< 02 02 0< 06 02 0< ?? 02 0@ 02 0@ 01 02 0@ 02 02 0@ ?? 02 0; 02 0; 01 02 0; 02 02 0; 06 02 0; ?? 02 0' 02 0' 01 02 0' 02 02 0' 06 02 0' 0< 02 0' 0@ 02 0' ?? 06 06 01

06 01 01 06 01 0<9 06 01 0@ 06 01 ?? 06 02 06 02 019 06 02 029 06 02 069 06 02 0<9 06 02 0@9 06 02 ?? 06 06 06 06 01 06 06 02 06 06 0@ 06 06 0' 06 06 0* 06 06 0? 06 06 10 06 06 11 06 06 ?? 0< 0< 01 0< 01 01 0< 01 02 0< 01 069 0< 01 0< 0< 01 0@ 0< 01 0; 0< 01 0' 0< 01 0* 0< 01 0? 0< 01 ?? 0< 02 0% 02 04 0< 02 10 0< 02 1<9 0< 02 1@ 0< 02 1;9 0< 02 1' 0< 02 1?9 0< 02 20 0< 02 21 0< 02 22 0< 02 ??

deseuri de scoarta si de %luta rumegus/ talas/ aschii/ resturi de scndura si furnir cu continut de substante %ericuloase rumegus/ talas/ aschii/ resturi ele scndura si furnir/ altele dect cele s%ecificate la 06 01 0< alte deseuri nes%ecificate deseuri de la conser&area lemnului agenti ele conser&are organici nehalogenati %entru lemn agenti de conser&are organoclorurati %entru lemn agenti de conser&are organometalici %entru lemn agenti de conser&are anorganici %entru lemn alti agenti de conser&are %entru lemn/ cu continut de substante %ericuloase alti agenti de conser&are %entru lemn/ nes%ecificati deseuri de la %roducerea si %rocesarea %astei de hrtie/ hrtiei si cartonului deseuri de lemn si ele scoarta namoluri de lesie &erde +de la recu%erarea solutiilor de fierbere, namoluri de la eliminarea cernelii din %rocesul de reciclare a hrtiei deseuri mecanice de la fierberea hrtiei si cartonului reciclate deseuri de la sortarea hrtiei si cartonului destinate reciclarii deseuri de namol de caustificare fibre/ namoluri de la se%ararea mecanica/ cu continut de fibre/ material de um%lutura/ cretare namoluri ele la e%urarea efluentilor %ro%rii/ altele dect cele s%ecificate la 06 06 10 alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 27F 7F2HS:)7703 4730A)737/ 80AFA)737 S7 :3K:70A deseuri din industriile %ielariei si blanariei deseuri de la seruire deseuri de la cenusarire deseuri de la degresare cu continut de sol&enti fara faza lichida flota de tabacire cu continut de crom flota de tabacire fara continut de crom namoluri/ n s%ecial de la e%urarea efluentilor n incinta cu continut de crom namoluri/ n s%ecial de la e%urarea efluentilor n incinta fara continut de crom deseuri de %iele tabacita +razaturi/ stutuituri/ taieturi/ %raf de lustruit, cu continut de crom deseuri de la a%retare si finisare alte deseuri nes%ecificate deseuri din industria te1tile deseuri de la 'aterialele co'po ite (te/tile i'pregnate" elasto'eri" plasto'eri) materii organice din %roduse naturale +grasime/ ceara, deseuri de la finisare cu continut de sol&enti organici deseuri de la finisare cu alt continut dect cel s%ecificat la 0< 02 1< coloranti si %igmenti cu continut de substante %ericuloase coloranti si %igmenti/ altii dect cei s%ecificati la 0< 02 1; namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0< 02 1? deseuri de fibre te1tile ne%rocesate deseuri de fibre te1tile %rocesate alte deseuri nes%ecificate

0@ 0@ 01 0@ 01 029 0@ 01 069 0@ 01 0<9 0@ 01 0@9 0@ 01 0;9 0@ 01 0'9 0@ 01 0*9 0@ 01 0?9 0@ 01 10 0@ 01 119 0@ 01 129 0@ 01 16 0@ 01 1< 0@ 01 1@9 0@ 01 1; 0@ 01 1' 0@ 01 ?? 0@ 0; 0@ 0; 019 0@ 0; 069 0@ 0; 0< 0@ 0; ?? 0@ 0' 0@ 0' 019 0@ 0' 02 0@ 0' ?? 0; 0; 01 0; 01 019 0; 01 029 0; 01 069 0; 01 0<9 0; 01 0@9 0; 01 0;9 0; 01 ?? 0; 02 0; 02 019 0; 02 069 0; 02 0<9 0; 02 0@9 0; 02 ?? 0; 06 0; 06 119

23S3H)7 23 0A )AF7FA)3A 43:)-0H0H7/ 4H)7F7(A)3A .AI30-) FA:H)A03 S7 :)A:A)3A 47)-07:7(A A (A)8HF70-) deseuri de la rafinarea %etrolului slamuri de la desalinizare slamuri din rezer&oare namoluri acide alchilice reziduuri uleioase namoluri uleioase de la o%eratiile de ntretinere a instalatiilor si echi%amentelor gudroane acide alte gudroane namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0@ 01 0? deseuri de la s%alarea combustibililor cu baze acizi cu continut de uleiuri namoluri de la cazanul a%ei de alimentare deseuri de la coloanele de racier argile de filtrare e%uizate deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea %etrolului 8itum alte deseuri nes%ecificate deseuri de la tratarea %irolitica a carbunilor gudroane acide alte gudroane deseuri de la coloanele de racier alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %urificarea si trans%ortul gazelor natural deseuri cu continut de mercur deseuri cu continut de sulf alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 27F 4)-(3S3 (B757(3 AF-).AF7(3 deseuri de la %roducerea/ %re%ararea/ furnizarea si utilizarea +44FH, acizilor acid sulfuric si acid sulfuros acid clorhidric acid fluorhidric acid fosforic si acid fosforos acid azotic si acid azotos alti acizi alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH bazelor hidro1id de calciu hidro1id de amoniu hidro1id de sodiu si %otasiu alte baze alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH sarurilor si a solutiilor lor si a o1izilor metalici saruri solide si solutii cu continut de cianuri

0; 06 169 0; 06 1< 0; 06 1@9 0; 06 1; 0; 06 ?? 0; 0< 0; 0< 069 0; 0< 0<9 0; 0< 0@9 0; 0< ?? 0; 0@ 0; 0@ 029 0; 0@ 06 0; 0; 0; 0; 029 0; 0; 06 0; 0; ?? 0; 0' 0; 0' 019 0; 0' 029 0; 0' 069 0; 0' 0<9 0' 02 0' 02 019 0' 02 069 0' 02 0<9 0' 02 0'9 0' 02 0*9 0' 02 0?9 0' 02 109 0' 02 119 0' 02 12 0' 02 16 0' 02 1<9 0' 02 1@ 0' 02 1;9 0' 02 1' 0' 02 ?? 0' 06 0' 06 019 0' 06 069 0' 06 0<9 0' 06 0'9 0' 06 0*9 0' 06 0?9

saruri solide si solutii cu continut de metale grele saruri solide si solutii/ altele dect cele s%ecificate la 0; 06 11 si 0; 06 16 o1izi metalici cu continut de metale grele o1izi metalici/ altii dect cei s%ecificati la 0; 06 1@ alte deseuri nes%ecificate deseuri cu continut de metale/ altele dect cele s%ecificate la 0; 06 deseuri cu continut de arsen deseuri cu continut de mercur deseuri cu continut de alte metale grele alte deseuri nes%ecificate namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0; 0@ 02 deseuri de la 44FH %roduselor chimice cu sulf/ %roceselor chimice de sulfurare si desulfurare deseuri cu continut de stil furi %ericuloase deseuri cu continut de sulfuri/ altele dect cele s%ecificate la 0; 0; 02 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH halogenilor si a %roceselor chimice cu halogeni deseuri cu continut de azbest de la electroliza carbune acti& de la %roducerea clorului namol de sulfat de bariu cu continut de mercur solutii si acizi/ de e1em%lu acid de contact deseuri de la 44FH materialelor %lastice/ cauciucului sintetic si fibrelor artificiale lichide a%oase de s%alare si solutii muma sol&enti organici halogenati/ lichide de s%alare si solutii muma alti sol&enti organici/ solutii de s%alare si solutii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacti&e alte reziduuri din blazul coloanelor de reacti&e turte de filtrare halogenate si absorbanti e%uizati alte turte de filtrare si absorbanti e%uizati namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut ele substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0' 02 11 deseuri de materiale %lastic deseuri de aditi&i eu continut de substante %ericuloase deseuri de aditi&i/ altele dect cele s%ecificate la 0' 02 1< deseuri cu continut de siliconi %ericulosi deseuri cu continut de siliconi altele dect cele mentionate la 0' 02 1;9 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH &o%selelor si %igmentilor organici +cu e1ce%tia 0; 10, lichide a%oase de s%alare si solutii muma sol&enti organici halogenati/ lichide de s%alare si solutii muma alti sol&enti organici/ lichide de s%alare si solutii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacti&e alte reziduuri din blazul coloanelor de reacti&e turte de filtrare halogenate si absorbanti e%uizati

0' 06 109 0' 06 119 0' 06 12 0' 06 ?? 0' 0< 0' 0< 019 0' 0< 069 0' 0< 0<9 0' 0< 0'9 0' 0< 0*9 0' 0< 0?9 0' 0< 109 0' 0< 119 0' 0< 12 0' 0< 169 0' 0< ?? 0; 0' ?? 0; 0* 0; 0* 029 0; 0* ?? 0; 0? 0; 0? 02 0; 0? 069 0; 0? 0< 0; 0? ?? 0; 10 0; 10 029 0; 10 ?? 0; 11 0; 11 01 0; 11 ?? 0; 16 0; 16 019 0; 16 029 0; 16 06 0; 16 0<9 0; 16 0@9 0; 16 ?? 0' 0' 01 0' 01 019 0' 01 069 0' 01 0<9

alte turte de filtrare si absorbanti e%uizati namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0' 06 11 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH %roduselor de %rotectie a instalatiilor +cu e1ce%tia 02 01 0* si 02 01 0?,/ agentilor de conser&are a lemnului +cu e1ce%tia 06 02, si altor biocide lichide a%oase de s%alare si solutii muma sol&enti organici halogenati/ lichide de s%alare si solutii muma alti sol&enti organici/ lichide de s%alare si solutii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacti&e alte reziduuri din blazul coloanelor de reacti&e turte de filtrare halogenate si absorbanti e%uizati alte turte de filtrare si absorbanti e%uizati namoluri de la tratarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la tratarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0' 0< 11 deseuri solide cu continut de substante %ericuloase alte deseuri nes%ecificate alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH siliconului si a deri&atilor din silicon deseuri cu continut de siliconi %ericulosi alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH %roduselor chimice cu fosfor si de la %rocesele chimice cu fosfor zgura fosforoasa deseuri %e baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante %ericuloase deseuri %e baza de calciu/ altele dect cele s%ecificate la 0; 0? 06 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH %roduselor chimice cu azot/ %rocesele chimice cu azot si obtinerea ngrasamintelor deseuri cu continut de substante %ericuloase alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %roducerea %igmentilor anorganici si a o%acizantilor deseuri %e baza de calciu de la %roducerea bio1idului de titan alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %rocese chimice anorganice fara alta s%ecificatie %rodusi anorganici de %rotectie a instalatiei/ agenti de conser&are a lemnului si alte biocide. carbune acti& e%uizat +cu e1ce%tia 0; 0' 02, negru de fum deseuri de la %rocesele cu azbest Funingine alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 27F 4)-(3S3 (B757(3 -).AF7(3 deseuri de la %roducerea/ %re%ararea/ furnizarea si utilizarea +44FH, %rodusilor chimici organici de baza solutii a%oase de s%alare si solutii muma sol&enti organici halogenati/ lichide de s%alare si solutii muma alti sol&enti organici/ lichide de s%alare si solutii muma

0' 01 0'9 0' 01 0*9 0' 01 0?9 0' 01 109 0' 01 119 0' 01 12 0' 01 ?? 0' 0@ 0' 0@ 019 0' 0@ 069 0' 0@ 0<9 0' 0@ 0'9 0' 0@ 0*9 0' 0@ 0?9 0' 0@ 109 0' 0@ 119 0' 0@ 12 0' 0@ 169 0' 0@ 1< 0' 0@ ?? 0' 0; 0' 0; 019 0' 0; 069 0' 0; 0<9 0' 0; 0'9 0' 0; 0*9 0' 0; 0?9 0' 0; 109 0' 0; 119 0' 0; 12 0' 0; ?? 0' 0' 0' 0' 019 0' 0' 069 0' 0' 0<9 0' 0' 0'9 0' 0' 0*9 0' 0' 0?9 0' 0' 109 0' 0' 119 0' 0' 12 0' 0' ?? 0*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reacti&e turte de filtrare halogenate si absorbanti e%uizati alte turte de filtrare si absorbanti e%uizati namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0' 01 11 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH %roduselor farmaceutice lichide a%oase de s%alare si solutii muma sol&enti organici halogenati/ lichide de s%alare si solutii muma alti sol&enti organici/ lichide de s%alare si solutii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacti&e alte reziduuri din blazul coloanelor de reacti&e turte de filtrare halogenate si absorbanti e%uizati alte turte de filtrare si absorbanti e%uizati namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0' 0@ 11 deseuri solide cu continut de substante %ericuloase deseuri solide/ altele dect cele s%ecificate la 0' 0@ 16 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH grasimilor/ unsorilor/ sa%unurilor/ detergentilor/ dezinfectantilor si %roduselor cosmetic lichide a%oase de s%alare si solutii muma sol&enti organici halogenati/ lichide de s%alare si solutii muma alti sol&enti organici/ lichide de s%alare si solutii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacti&e alte reziduuri din blazul coloanelor de reacti&e turte de filtrare halogenate si absorbanti e%uizati alte turte de filtrare si absorbanti e%uizati namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0' 0; 11 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH %roduselor chimice nnobilate si a %roduselor chimice nes%ecificate n lista lichide a%oase de s%alare si solutii muma sol&enti organici halogenati/ lichide de s%alare si solutii muma alti sol&enti organici/ lichide de s%alare si solutii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacti&e alte reziduuri din blazul coloanelor de reacti&e turte de filtrare halogenate si absorbanti e%uizati alte turte de filtrare si absorbanti e%uizati namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 0' 0' 11 alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 23 0A 4)-2H(3)3A/ 4)34A)A)3A/ FH)F7IA)3A S7 H:707IA)3A +44FH, S:)A:H)70-) 23 A(-43)7)3 +G-4S303/ 0A(H)7 S7 35A70H)7 G7:)-AS3,/ A A23I7G70-)/ (037H)70-) S7 (3)F30H)70-) :74-.)AF7(3

0* 01 0* 01 119 0* 01 12 0* 01 169 0* 01 1< 0* 01 1@9 0* 01 1; 0* 01 1'9 0* 01 1* 0* 01 1?9 0* 01 20 0* 01 219 0* 01 ?? 0* 02 0* 02 01 0* 02 02 0* 02 06 0* 02 ?? 0* 06 0* 06 0' 0* 06 0* 0* 06 129 0* 06 16 0* 06 1<9 0* 06 1@ 0* 06 1;9 0* 06 1'9 0* 06 1* 0* 06 1?9 0* 06 ?? 0* 0< 0* 0< 0?9 0* 0< 10 0* 0< 119 0* 0< 1 2 0* 0< 169 0* 0< 1< 0* 0< 1@9 0* 0< 1; 0* 0< 1'9 0* 0< ?? 0* 0@

deseuri de la 44FH &o%selelor si lacurilor si nde%artarea acestora deseuri de &o%sele si lacuri cu continut ele sol&enti organici sau alte substante %ericuloase deseuri de &o%sele si lacuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 01 11 namoluri de la &o%sele si lacuri cu continut de sol&enti organici sau alte substante %ericuloase namoluri de la &o%sele si lacuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 01 16 namoluri a%oase cu continut de &o%sele si lacuri si sol&enti organici sau alte substante %ericuloase namoluri a%oase cu continut de &o%sele si lacuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 01 1@ deseuri de la nde%artarea &o%selelor si lacurilor cu continut de sol&enti organici sau alte substante %ericuloase deseuri de la nde%artarea &o%selelor si lacurilor/ altele dect cele s%ecificate la 0* 01 1' sus%ensii a%oase cu continut de &o%sele si lacuri si sol&enti organici sau alte substante %ericuloase sus%ensii a%oase cu continut de &o%sele si lacuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 01 1? deseuri de la nde%artarea &o%selelor si lacurilor alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH altor materiale de aco%erire +inclusi& materiale ceramice, deseuri de %ulberi de aco%erire namoluri a%oase cu continut de materiale ceramic sus%ensii a%oase cu continut de materiale ceramic alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH cernelurilor ti%ografice namoluri a%oase cu continut de cerneluri deseuri lichide a%oase cu continut de cerneluri deseuri de cerneluri cu continut de substante %ericuloase deseuri de cerneluri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 06 12 namoluri de cerneluri cu continut de substante %ericuloase namoluri de cerneluri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 06 1< deseuri de solutii de gra&are deseuri de tonere de im%rimante cu continut de substante %ericuloase deseuri de tonere de im%rimante/ altele dect cele s%ecificate la 0* 06 1' ulei de dis%ersie alte deseuri nes%ecificate deseuri de la 44FH adezi&ilor si cleiurilor +inclusi& %rodusele im%ermeabile, deseuri de adezi&i si cleiuri cu continut de sol&enti organici sau alte substante %ericuloase deseuri de adezi&i si cleiuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 0< 0? namoluri de adezi&i si cleiuri cu continut de sol&enti organici sau alte substante %ericuloase namoluri de adezi&i si cleiuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 0< 11 namoluri a%oase cu continut de adezi&i si cleiuri si sol&enti organici sau alte substante %ericuloase namoluri a%oase cu continut de adezi&i si cleiuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 0< 16 deseuri lichide a%oase cu continut de adezi&i si cleiuri si sol&enti organici sau alte substante %ericuloase deseuri lichide a%oase cu continut de adezi&i si cleiuri/ altele dect cele s%ecificate la 0* 0< 1@ ulei de colofoniu alte deseuri nes%ecificate alte deseuri nes%ecificate n 0*

0* 0@ 019 0? 0? 01 0? 01 019 0? 01 029 0? 01 069 0? 01 0<9 0? 01 0@9 0? 01 0;9 0? 01 0' 0? 01 0* 0? 01 10 0? 01 119 0? 01 12 0? 01 169 0? 01 ?? 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 06 10 01 0<9 10 01 0@ 10 01 0' 10 01 0?9 10 01 169 10 01 1<9 10 01 1@ 10 01 1;9 10 01 1' 10 01 1*9 10 01 1? 10 01 209 10 01 21 10 01 229 10 01 26 10 01 2< 10 01 2@ 10 01 2; 10 01 ?? 10 02 10 02 01 10 02 02

deseuri de izocianati 23S3H)7 27F 7F2HS:)7A F-:-.)AF7(A deseuri din industria fotografica de&elo%anti %e baza de a%a si solutii de acti&are solutii de de&elo%are %e baza de a%a %entru %lacile offset solutii de de&elo%are %e baza de sol&ent solutii de fiecare solutii de albire si solutii de albire filatoare deseuri cu continut de argint de la tratarea n incinta a deseurilor fotografice film sau hrtie fotografica cu continut de argint sau com%usi de argint film sau hrtie fotografica fara continut de argint sau com%usi de argint camere de unica folosinta fara baterii camera de unica folosinta cu baterii incluse la 1; 0; 01/ 1; 0; 02 sau 1; 0; 06 camere de unica folosinta cu baterii/ altele dect cele s%ecificate la 0? 01 11 deseuri a%oase lichide de la recu%erarea n incinta a argintului/ altele dect cele s%ecificate la 0? 01 0; alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 27F 4)-(3S303 :3)57(3 deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie +cu e1ce%tia 1?, cenusa de &atra/ zgura si %raf de cazan +cu e1ce%tia %rafului de cazan s%ecificat la 10 01 0<, cenusa zburatoare de la arderea carbunelui cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat cenusa zburatoare de la arderea uleiului si %raf de cazan deseuri solide/ %e baza de calciu/ de la desulfurarea gazelor de ardere namoluri %e baza de calciu/ de la desulfurarea gazelor de ardere acid sulfuric cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite dre%t combustibil cenusa de &atra/ zgura si %raf de cazan de la co-incinerarea deseurilor cu continut de substante %ericuloase cenusa de &atra/ zgura si %raf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri dect cele s%ecificate la 10 01 1< cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante %ericuloase cenusa zburatoare de la co-incinerare/ alta dect cea s%ecificata la 10 01 1; deseuri de la s%alarea gazelor cu continut de substante %ericuloase deseuri de la s%alarea gazelor/ altele dect cele s%ecificate la 10 01 0@/ 10 01 0' si 10 01 1* namoluri de la. e%urarea efluentilor n incinta/ cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor n incinta/ altele dect cele s%ecificate la 10 01 20 namoluri a%oase de la s%alarea cazanului de ardere cu continut de substante %ericuloase namoluri a%oase de la s%alarea cazanului de ardere/ altele dect cele s%ecificate la 10 01 22 nisi%uri de la %aturile fluidizate deseuri de la de%ozitarea combustibilului si de la %regatirea carbunelui de ardere %entru instalatiile termice deseuri de la e%urarea a%elor de racier alte deseuri nes%ecificate deseuri clin industria siderurgica deseuri de la %rocesarea zgurii zgura ne%rocesata

10 02 0'9 10 02 0* 10 02 10 10 02 119 10 02 12 10 02 169 10 02 1< 10 02 1@ 10 02 ?? 10 06 10 06 02 10 06 0<9 10 06 0@ 10 06 0*9 10 06 0?9 10 06 1@9 10 06 1; 10 06 1'9 10 06 1* 10 06 1?9 10 06 20 10 06 219 10 06 22 10 06 269 10 06 2< 10 06 2@9 10 06 2; 10 06 2'9 10 06 2* 10 06 2?9 10 06 60 10 06 ?? 10 0< 10 0< 019 10 0< 029 10 0< 069 10 0< 0<9 10 0< 0@9 10 0< 0;9 10 0< 0'9 10 0< 0?9 10 0< 10 10 0< ?? 10 0@ 10 0@ 01

deseuri solide de la e%urarea gazelor cu continut ele substante %ericuloase deseuri solide de la e%urarea gazelor/ altele dect cele s%ecificate la 10 02 0' cruste de tunder deseuri de la e%urarea a%elor de racire cu continut de uleiuri deseuri de la e%urarea a%elor de racire/ altele dect cele s%ecificate la 10 02 11 namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor cu continut de substante %ericuloase namoluri si turte de filtrare/ altele dect cele s%ecificate la 10 02 16 alte namoluri si turte de filtrare alte deseuri nes%ecificate deseuri din metalurgia termica a aluminiului resturi de anozi zguri de la to%irea %rimara deseuri de alumina zguri saline de la to%irea secundara scorii negre de la to%irea secundara cruste care sunt inflamabile sau emit in/ contact cu a%a/ gaze inflamabile n cantitati %ericuloase cruste/ altele dect cele s%ecificate la 10 06 1@ deseuri cu continut de gudroane de la %roducerea anozilor deseuri cu continut de carbon de la %roducerea anozilor/ altele dect cele s%ecificate la 10 06 1' %raf din gazele de ardere cu continut de substante %ericuloase %raf din gazele de ardere/ altul dect cel s%ecificat la 10 06 1? alte %articule si %raf +inclusi& %raf de la morile cu bile, cu continut de substante %ericuloase alte %articule si %raf +inclusi& %raf de la morile cu bile,/ altele dect cele s%ecificate la 10 06 21 deseuri solide de la e%urarea gazelor cu continut de substante %ericuloase deseuri solide de la e%urarea gazelor/ altele dect cele s%ecificate la 10 06 26 namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor cu continut de substante %ericuloase namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor/ altele dect cele s%ecificate la 10 06 2@ deseuri de la e%urarea a%elor de racire cu continut de ulei deseuri de la e%urarea a%elor de racire/ altele dect cele s%ecificate la 10 06 2' deseuri de la e%urarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante %ericuloase deseuri de la e%urarea zgurilor saline si scoriile negre/ altele dect cele s%ecificate la 10 06 2? alte deseuri nes%ecificate deseuri din metalurgia termica a %lumbului zguri de la to%irea %rimara si secundara scorii si cruste de la to%irea %rimara si secundara arseniat de calciu %raf din gazul de ardere alte %articule si %raf deseuri solide de la e%urarea gazelor namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor deseuri de la e%urarea a%elor de racire cu continut de ulei deseuri de la e%urarea a%elor de racire/ altele dect cele s%ecificate la 10 0< 0? alte deseuri nes%ecificate deseuri din metalurgia termica a zincului zguri de la to%irea %rimara si secundara

10 0@ 069 10 0@ 0< 10 0@ 0@9 10 0@ 0;9 10 0@ 0*9 10 0@ 0? 10 0@ 109 10 0@ 11 10 0@ ?? 10 0; 10 0; 01 10 0; 02 10 0; 069 10 0; 0< 10 0; 0;9 10 0; 0'9 10 0; 0?9 10 0; 10 10 0; ?? 10 0' 10 0' 01 10 0' 02 10 0' 06 10 0' 0< 10 0' 0@ 10 0' 0'9 10 0' 0* 10 0' ?? 10 0* 10 0* 0< 10 0* 0*9 10 0* 0? 10 0* 109 10 0* 11 10 0* 129 10 0* 16 10 0* 1< 10 0* 1@9 10 0* 1; 10 0* 1'9 10 0* 1* 10 0* 1?9 10 0* 20

%raf din gazul de ardere alte %articule si %raf deseuri solide de la e%urarea gazelor namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor deseuri de la e%urarea a%elor de racire cu continut de ulei deseuri de la e%urarea a%elor de racire/ altele dect cele s%ecificate la 10 0@ 0* scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit/ n contactul cu a%a/ gaze inflamabile n cantitati %ericuloase scorii si cruste/ altele dect cele s%ecificate la 10 0@ 10 alte deseuri nes%ecificate deseuri din metalurgia termica a cu%rului zguri de la to%irea %rimara si secundara scorii si cruste de la to%irea %rimara si secundara %raf din gazul de ardere alte %articule si %raf deseuri solide de la e%urarea gazelor namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor deseuri de la e%urarea a%elor de racire cu continut de ulei deseuri de la e%urarea a%elor de racire/ altele dect cele s%ecificate la 10 0; 0? alte deseuri nes%ecificate deseuri din metalurgia termica a argintului/ aurului si %latinei zguri de la to%irea %rimara si secundara scorii si cruste de la to%irea %rimara si secundara deseuri solide de la e%urarea gazelor alte %articule si %raf namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor deseuri de la e%urarea a%elor de racire cu continut de ulei deseuri de la e%urarea a%elor de racire/ altele dect cele s%ecificate la 10 0' 0' alte deseuri nes%ecificate deseuri din metalurgia termica a altor neferoase %articule si %raf zgura salina de la to%irea %rimara si secundara alte zguri scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit/ n contact cu a%a/ gaze inflamabile n cantitati %ericuloase scorii si cruste/ altele dect cele s%ecificate la 10 0* 10 deseuri cu continut de gudron de la %roducerea anozilor deseuri cu continut de carbon de la %roducerea anozilor/ altele dect cele s%ecificate la 10 0* 12 resturi de anozi %raf din gazul de ardere cu continut de substante %ericuloase %raf din gazul de ardere/ altul dect cel s%ecificat la 10 0* 1@ namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor de ardere cu continut de substante %ericuloase namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor de ardere/ altele dect cele mentionate la 10 0* 1' deseuri de la e%urarea a%elor de racire cu continut de ulei deseuri de la e%urarea a%elor de racire/ altele dect cele mentionate la 10 0* 1?

10 0* ?? 10 0? 10 0? 06 10 0? 0@9 10 0? 0; 10 0? 0'9 10 0? 0* 10 0? 0?9 10 0? 10 10 0? 119 10 0? 12 10 0? 169 10 0? 1< 10 0? 1@9 10 0? 1; 10 0? ?? 10 10 10 10 06 10 10 0@9 10 10 0; 10 10 0'9 10 10 0* 10 10 0?9 10 10 10 10 10 119 10 10 12 10 10 169 70 70 1< 10 10 1@ 10 10 1; 10 10 ?? 10 11 10 11 06 10 11 0@ 10 11 0?9 10 11 10 10 11 119 10 11 12 10 11 169

alte deseuri nes%ecificate deseuri de la turnarea %ieselor feroase zgura de to%itorie miezuri si forme de turnare care nu au fost nca folosite la turnare cu continut de substante %ericuloase miezuri si forme de turnare care nu au fost nca folosite la turnare/ altele dect cele s%ecificate la 10 0? 0@ miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante %ericuloase miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare/ altele dect cele s%ecificate la 10 0? 0' %raf din gazul de ardere cu continut de substante %ericuloase %raf din gazul de ardere/ altul dect cel s%ecificat la 10 0? 0? alte %articule care contin substante %ericuloase alte %articule dect cele s%ecificate la 10 0? 11 deseuri de lianti cu continut de substante %ericuloase deseuri de lianti/ altele dect cele s%ecificate la 10 0? 16 deseuri de agenti %entru detectarea fisurilor/ cu continut de substante %ericuloase deseuri de agenti %entru detectarea fisurilor/ altele dect cele s%ecificate la 10 0? 1@ alte deseuri nes%ecificate deseuri de la turnarea %ieselor neferoase zgura de to%itorie miezuri si forme de turnare care nu au fost nca folosite la turnare cu continut de substante %ericuloase miezuri si forme de turnare care nu au fost nca folosite la turnare/ altele dect cele s%ecificate la 10 10 0@ miezuri si forme de turnare care a&i fost folosite la turnare cu continut de substante %ericuloase miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare/ altele dect cele s%ecificate la 10 10 0' %raf din gazul de ardere cu continut de substante %ericuloase %raf din gazul de ardere/ altul dect cel s%ecificat la 10 10 0? alte %articule cu continut de substante %ericuloase alte %articule/ dect cele s%ecificate la 10 10 11 deseuri de lianti cu continut de substante %ericuloase deseuri de lianti/ altele dect cele s%ecificate la 10 10 16 deseuri de agenti %entru detectarea fisurilor/ cu continut de substante %ericuloase deseuri de agenti %entru detectarea fisurilor/ altele dect cele s%ecificate la 10 10 1@ alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %roducerea sticlei si a %roduselor din sticla deseuri din fibre de sticla %articule si %raf deseuri de la %re%ararea amestecurilor/ anterior %rocesarii termice/ cu continut de substante %ericuloase deseuri de la %re%ararea amestecurilor/ anterior %rocesarii termice/ altele dect cele s%ecificate la 10 11 0? deseuri de sticla sub forma de %articule fine si %udra de sticla cu continut de metale grele +de e1.= de la tuburile catodice, deseuri de sticla/ altele dect cele s%ecificate la 10 11 11 namoluri de la slefuirea si %olizarea sticlei cu continut de substante %ericuloase

10 11 1< 10 11 1@9 10 11 1; 10 11 1'9 10 11 1* 10 11 1?9 10 11 20 10 11 ?? 10 12 10 12 01 10 12 06 10 12 0@ 10 12 0; 10 12 0* 10 12 0?9 10 12 10 10 12 119 10 12 12 10 12 16 10 12 ?? 10 16 10 16 01 10 16 0< 10 16 0; 10 16 0' 10 16 0?9 10 16 10 10 16 11 10 16 129 10 16 16 10 16 1< 10 16 ?? 10 1< 10 1< 019 11 11 01

namoluri de la slefuirea si %olizarea sticlei/ altele dect cele s%ecificate la 10 11 16 deseuri solide de la e%urarea gazelor de ardere cu continut de substante %ericuloase deseuri solide de la e%urarea gazelor de ardere/ altele dect cele s%ecificate la 10 11 1@ namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor de ardere cu continut de substante %ericuloase namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor de ardere/ altele dect cele s%ecificate la 10 11 1' deseuri solide de la e%urarea efluentilor %ro%rii cu continut de substante %ericuloase deseuri solide de la e%urarea efluentilor %ro%rii/ altele dect cele s%ecificate la 10 11 1? alte deseuri nes%ecificate deseuri de la fabricarea materialelor ceramice/ caramizilor/ tiglelor si materialelor de constructie deseuri de la %re%ararea amestecurilor anterior %rocesarii termice %articule si %raf namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor forme si mulaAe uzate deseuri ceramice/ de caramizi/ tigle sau materiale de constructie +du%a %rocesarea termica, deseuri solide de la. e%urarea gazelor cu continut de substante %ericuloase deseuri solide de la e%urarea gazelor/ altele dect cele s%ecificate la 10 12 0? deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele deseuri de la smaltuire/ altele dect cele s%ecificate la 10 12 11 namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii alte deseuri nes%ecificate deseuri de la fabricarea cimentului/ &arului si gi%sului/ a articolelor si %roduselor deri&ate din ele deseuri de la %re%ararea amestecului/ anterior %rocesarii termice deseuri de la calcinarea si hidratarea &arului %articule si %raf +cu e1ce%tia 10 16 12 si 10 16 16, namoluri si turte de filtrare de la e%urarea gazelor deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor/ cu continut de azbest deseuri de la %roducerea azbesto-cimenturilor/ altele dect cele s%ecificate la 10 16 0? deseuri de materiale com%ozite %e baza de ciment/ altele dect cele s%ecificate la 10 16 0? si 10 16 10 deseuri solide de la e%urarea gazelor cu continut de substante %ericuloase deseuri solide de la e%urarea gazelor/ altele dect cele s%ecificate la 10 16 12 deseuri de beton si namoluri cu beton alte deseuri nes%ecificate deseuri de la crematorii deseuri de la s%alarea gazelor cu continut de mercur 23S3H)7 23 0A :)A:A)3A (B757(A A SH4)AF3:30-) S7 A(-43)7)3A 53:A030-) S7 A0:-) 5A:3)7A03> B72)-53:A0H).73 F3F3)-ASA deseuri de la tratarea chimica de su%rafata si aco%erirea metalelor si altor materiale +de e1.= %rocese gal&anice/ de zincare/ de deca%are/ de gra&are/ de fosfatare/ de degresare alcalina/ de fabricare a anozilor, acizi de deca%are acizi fara alta s%ecificatie baze de deca%are namoluri cu continut de fosfati namoluri si turte de filtrare cu continut de substante %ericuloase

11 01 0@9 11 01 0;9 11 01 0'9 11 01 0*9 11 01 0?9

11 01 10 11 01 119 11 01 12 11 01 169 11 01 1< 11 01 1@9 11 01 1;9 11 01 ?*9 11 01 ?? 11 02 11 02 029 11 02 06 11 02 0@9 11 02 0; 11 02 0'9 11 02 ?? 11 06 11 06 019 11 06 029 11 0@ 11 0@ 01 11 0@ 02 11 0@ 069 11 0@ 0<9 11 0@ ?? 12 12 01 12 01 01 12 01 02 12 01 06 12 01 0< 12 01 0@ 12 01 0;9 12 01 0'9 12 01 0*9 12 01 0?9 12 01 109 12 01 129 12 01 16 12 01 1<9 12 01 1@ 12 01 1;9 12 01 1'

namoluri si turte de filtrare/ altele dect cele s%ecificate la 11 01 0? lichide a%oase de clatire cu continut de substante %ericuloase lichide a%oase de clatire/ altele dect cele s%ecificate la 11 01 11 deseuri de degresare cu continut de substante %ericuloase deseuri de degresare/ altele dect cele s%ecificate la 11 01 16 eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante %ericuloase rasini schimbatoare de ioni saturate sau e%uizate alte deseuri continnd substante %ericuloase alte deseuri nes%ecificate deseuri din %rocesele de hidrometalurgie neferoasa namoluri de la hidrometalurgia zincului +inclusi& Aarosit/ goethit, deseuri de la %roducerea anozilor %entru %rocesele de electroliza n solutie deseuri de la %rocesele de hidrometalurgie a cu%rului/ cu continut de substante %ericuloase deseuri de la %rocesele de hidrometalurgie a cu%rului/ altele dect cele s%ecificate la 11 02 0@ alte deseuri cu continut de substante %ericuloase alte deseuri nes%ecificate namoluri si solide de la %rocesele de calire deseuri cu continut de cianuri alte deseuri deseuri de la %rocesele de gal&anizare la cald zinc dur cenusa de zinc deseuri solide de la e%urarea gazelor baie uzata alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 23 0A 5-230A)3A/ :)A:A)3A 53(AF7(A S7 F7I7(A A SH4)AF3:30-) 53:A030-) S7 A 5A:3)7A030-) 40AS:7(3 deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al su%rafetelor metalelor si materialelor %lastic %ilitura si s%an feros %raf si sus%ensii de metale feroase %ilitura si s%n neferos %raf si %articule de metale neferoase %ilitura si s%an de materiale %lastic uleiuri minerale de ungere uzate cu continut ele halogeni +cu e1ce%tia emulsiilor si solutiilor, uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni +cu e1ce%tia emulsiilor si solutiilor, emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni uleiuri sintetice de ungere uzate ceruri si grasimi uzate deseuri de la sudura namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante %ericuloase namoluri de la masini-unelte/ altele dect cele s%ecificate la 12 01 1< deseuri de materiale de sablare cu continut de substante %ericuloase deseuri de materiale de sablare/ altele dect cele s%ecificate la 12 01 1;

12 01 1*9 12 01 1?9 12 01 209 12 01 21 12 01 ?? 12 06 12 06 019 12 06 029 16 16 01 16 01 019


1

namoluri metalice +de la maruntire/ nonuire/ le%uire, cu continut de ulei uleiuri de ungere usor biodegradabile %iese de %olizare uzate maruntite si materiale de %olizare maruntite cu continut de substante %ericuloase %iese uzate de %olizare maruntite si materiale de %olizare maruntite/ altele dect cele s%ecificate la 12 01 20 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la %rocesele de degresare cu a%a sau abur +cu e1ce%tia 11, lichide a%oase de s%alare deseuri de la degresarea cu abur 23S3H)7 H037-AS3 si 23S3H)7 23 (-58HS:78707 07(B7I7 +cu e1ce%tia uleiurilor comestibile si a celor din ca%itolele -S/ 12 si 1?, deseuri de uleiuri hidraulice uleiuri hidraulice cu continut de 4(81 emulsii clorurate emulsii neclorurate uleiuri hidraulice minerale chlorinate uleiuri minerale hidraulice neclorinate uleiuri hidraulice sintetice uleiuri hidraulice usor biodegradabile alte uleiuri hidraulice uleiuri uzate de motor/ de transmisie si de ungere uleiuri minerale clorurate de motor/ de transmisie si de ungere uleiuri minerale neclorurate de motor/ de transmisie si de ungere uleiuri sintetice de motor/ de transmisie si de ungere uleiuri de motor/ de transmisie si de ungere usor biodegradabile alte uleiuri de motor/ de transmisie si de ungere deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de 4(8 uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii/ altele dect cele s%ecificate la 16 06 01 uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii uleiuri de santina uleiuri de santina din na&igatia %e a%ele interioare uleiuri de santina clin colectoarele de debarcader uleiuri de santina din alte ti%uri de na&igatie deseuri de la se%ararea uleiJa%a solide din %aturile de nisi% si se%aratoarele uleiJa%a namoluri de la se%aratoarele uleiJa%a namoluri de interce%ti&e ulei de la se%aratoarele uleiJa%a a%e uleioase de la se%aratoarele uleiJa%a amestecuri de deseuri de la %aturile de nisi% si se%aratoarele uleiJa%a

4entru sco%ul acestei liste de deseuri 4(8 se &a defini conform B. 1'6J2000

16 01 0<9 16 01 0@9 16 01 0?9 16 01 109 16 01 119 16 01 129 16 01 169 16 02 16 02 0<9 16 02 0@9 16 02 0;9 16 02 0'9 16 02 0*9 16 06 16 06 019 16 06 0;9 16 06 0'9 16 06 0*9 16 06 0?9 16 06 109 16 0< 16 0< 019 16 0< 029 16 0< 069 16 0@ 16 0@ 019 16 0@ 029 16 0@ 069 16 0@ 0;9 16 0@ 0'9 16 0@ 0*9

16 0' 16 0' 019 16 0' 029 16 0' 069 16 0* 16 0* 019 16 0* 029 16 0* ??9 1< 1< 0; 1< 0; 019 1< 0; 029 1< 0; 069 1< 0; 0<9 1< 0; 0@9 1@ 1@ 01 1@ 01 01 1@ 01 02 1@ 01 06 1@ 01 0< 1@ 01 0@ 1@ 01 0; 1@ 01 0' 1@ 01 0? 1@ 01 109 1@ 01 119 1@ 02 1@ 02 029 1@ 02 06 16 1; 01

deseuri de combustibili lichizi ulei combustibil si combustibil diesel 8enzina alti combustibili +inclusi& amestecuri, alte deseuri uleioase nes%ecificate namoluri si emulsii de la desalinizare alte emulsii alte deseuri nes%ecificate 23S3H)7 23 S-0G3F:7 -).AF7(7/ A.3F:7 23 )A(7)3 S7 A.3F:7 23 4)-4H0SA)3 +cu e1ce%tia 0' si 0*, deseuri de sol&enti organici/ agenti de racire si agenti de %ro%ulsare %entru formarea s%umei si a aerosolilor clorofluorocarburi/ B(F(/ BF( alti sol&enti halogenati si amestecuri ele sol&ent alti sol&enti si amestecuri de sol&ent namoluri sau deseuri solide cu continut de sol&enti halogenati namoluri sau deseuri solide cu continut de alti sol&ent 23S3H)7 23 A58A0AM3> 5A:3)7A03 A8S-)8AF:3/ 5A:3)7A03 23 0HS:)H7)3/ F70:)AF:3 S7 $58)A(A57F:3 23 4)-:3(:73/ F3S43(7F7(A:3 $F A0:A 4A):3 ambalaAe +inclusi& deseurile de ambalaAe munici%ale colectate se%arat, ambalaAe ele hrtie si carton ambalaAe de materiale %lastic ambalaAe de lemn ambalaAe metalice ambalaAe de materiale com%osite ambalaAe amestecate ambalaAe de sticla ambalaAe din materiale te1tile ambalaAe care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante %ericuloase ambalaAe metalice care contin o matrita %oroasa formata din materiale %ericuloase +ele e1. azbest,/ inclusi& containere goale %entru stocarea sub %resiune absorbanti/ materiale filtrante/ materiale de lustruire si echi%amente de %rotecti&e absorbanti/ materiale filtrante +inclusi& filtre de ulei fara alta s%ecificatie,/ materiale de lustruire/ mbracaminte de %rotectie contaminata cu substante %ericuloase absorbanti/ materiale filtrante/ materiale ele lustruire si mbracaminte de %rotectie/ altele dect cele s%ecificate la 1@ 02 02 7E9E>R0 8E9;E-0?0-ATE @8 A1TA ;ARTE &ehicule scoase din uz de la di&erse miAloace de trans%ort +inclusi& &ehicule %entru trans%ort n afara drumurilor, si deseuri de la dezmembrarea &ehiculelor casate si ntretinerea &ehiculelor +cu e1ce%tia 16/ 1</ 1; 0; si 1; 0*, an&elo%e scoase din uz &ehicule scoase din uz &ehicule scoase din uz/ care nu contin lichide sau alte com%onente %ericuloase filtre de ulei com%onente cu continut de mercur com%onente cu continut de 4(8 com%onente e1%lozi&e +de e1. %erne de %rotectie +air bags,, %lacute de frna cu continut de azbest

1; 01 06 1; 01 0<9 1; 01 0; 1; 01 0'9 1; 01 0*9 1; 01 0?9 1; 01 109 1; 01 119

1; 01 12 1; 01 169 1; 01 1<9 1; 01 1@ 1; 01 1; 1; 01 1' 1 ; 01 1* 1 ; 01 1? 1; 01 20 1; 01 219 1; 01 22 1; 01 ?? 16 02 1; 02 0?9 1; 02 109 1; 02 119 1; 02 129 1; 02 169


2

%lacute de frna/ altele dect cele s%ecificate la. 1; 01 11 lichide de frna fluide antigel cu continut de substante %ericuloase fluide antigel/ altele dect cele s%ecificate la 1; 01 1< rezer&oare %entru gaz lichefiat metale feroase metale neferoase materiale %lastic Sticla com%onente %ericuloase/ altele dect cele s%ecificate de la 1; 01 0' la 1; 01 11 si 1; 01 16 si 1; 01 1< com%onente fara alta s%ecificatie alte deseuri nes%ecificate deseuri de la ec2ipa'ente electrice si electronice transformatori si condensatori continnd 4(8 echi%amente casate cu continut de 4(8 sau contaminate cu 4(8/ altele dect cele s%ecificate la 1; 02 0? echi%amente casate (07 continut de clorofluorcarburi/ B(F(/ BF( echi%amente casate cu continut de azbest liber echi%amente casate cu continut ele com%onente %ericuloase 2 altele dect cele s%ecificate de la 1; 02 0? la 1; 02 12

(om%onentele %ericuloase de la echi%amentele electrice si electronice %ot include acumulatorii si bateriile mentionate la 1; 0; si marcate ca %ericuloase> comutatori cu mercur/ sticle de la tuburile catodice si alte ti%uri de sticle acti&ate 1; 02 1< 1; 02 1@9 1; 02 1; 1; 06 1; 06 069 1; 06 0< 1; 06 0@9 1; 06 0; 1; 0< 1; 0< 019 1; 0< 029 1; 0< 069 1; 0@ 1; 0@ 0<9 1; 0@ 0@ 1; 0@ 0;9 1; 0@ 0'9 1; 0@ 0*9 1; 0@ 0? 1; 0; 1; 0; 019 1; 0; 029 echi%amente casate/ altele dect cele s%ecificate de la 1; 02 0? la 1; 02 16 com%onente %ericuloase demontate din echi%amente casate com%onente demontate din echi%amente casate/ altele dect cele s%ecificate la 1; 02 1@ gru%e nes%ecificate si %roduse neobisnuite deseuri anorganice cu continut de substante %ericuloase deseuri anorganice/ altele dect cele s%ecificate la 1; 06 06 deseuri organice cu continut de substante %ericuloase deseuri organice/ altele dect cele s%ecificate la 1; 06 0@ deseuri de e1%lozi&i deseuri de munitie deseuri de artificii alte deseuri ele e1%lozi&i containere %entru gaze sub %resiune si chimicale e1%irate butelii de gaze sub %resiune +inclusi& haloni, cu continut de substante %ericuloase butelii de gaze sub %resiune ou continut de alte substante dect cele s%ecificate la 1; 0@ 0< substante chimice de laborator constnd din sau continnd substante %ericuloase inclusi& amestecurile de substante chimice de laborator substante chimice anorganice de laborator e1%irate constnd din sau continnd substante %ericuloase substante chimice organice de laborator e1%irate/ constnd din sau continnd substante %ericuloase substante chimice e1%irate/ altele dect cele mentionate la 1; 0@ 0;/ 1; 0@ 0' sau 1; 0@ 0* baterii si acumulatori baterii cu %lumb baterii cu Fi-(d

1; 0; 069 1; 0; 0< 1; 0; 0@ 1; 0; 0;9 1; 0' 1; 0' 0*9 1; 0' 0?9 1; 0' ?? 1; 0* 1; 0* 01 1; 0* 029
6

baterii cu continut de mercur baterii alcaline +cu e1ce%tia 1; 0; 06, alte baterii si acumulatori electroliti colectati se%arat din baterii si acumulatori deseuri de la curatarea cisternelor de trans%ort si de stocare +cu e1ce%tia 0@ si 16, deseuri cu continut de titei deseuri continnd alte substante %ericuloase alte deseuri nes%ecificate catalizatori uzati catalizatori uzati cu continut de aur/ argint/ reniu/ rodiu/ %aladiu/ iridiu sau %latina +cu e1ce%tia 1; 0* 0', catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale %ericuloase 6 sau com%usi ai metalelor tranzitionale %ericuloase

4entru aceasta %ozitie materialele tranzitionale sunt= scandiu/ &anadiu/ mangan/ cobalt/ cu%ru/ Ntriu/ niobiu/ hafniu/ #olfram/ titan/ crom/ fier/ nichel/ zinc/ zirconiu/ molibden si tantal. Aceste metale si com%usii lor sunt %ericulosi daca sunt clasificati ca atare substante %ericuloase. Aceasta clasificare a substantelor %ericuloase %oate determina n ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre com%usii lor re%rezinta substante %ericuloase. 1; 0* 06 1; 0* 0< 1; 0* 0@9 1; 0* 0;9 1; 0* 0'9 1; 0? 1; 0? 019 1; 0? 029 1; 0? 069 1; 0? 0<9 1; 10 1; 10 019 1; 10 02 1; 10 069 1; 10 0< 1; 11 1; 11 019 1; 11 02 1; 11 069 1; 11 0< 1; 11 0@9 1; 11 0; 1# 1' 01 catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau com%usi ai metalelor tranzitionale/ fara alte s%ecificatii catalizatori uzati de la cracare catalitica +cu e1ce%tia 1; 0* 0', catalizatori uzati cu continut de acid fosforic lichide uzate folosite dre%t catalizatori catalizatori uzati contaminati cu substante %ericuloase substante o1idante %ermanganati/ de e1. %ermanganat de %otasiu cromati/ de e1. cromat de %otasiu/ bicromat de %otasiu sau sodium %ero1izi/ de e1. a%a o1igenata substante o1idante/ fara alte s%ecificatii deseuri lichide a%oase destinate tratarii n afara unitatii deseuri lichide a%oase cu continut de substante %ericuloase deseuri lichide a%oase/ altele dect cele mentionate la 1; 10 01 concentrate a%oase cu continut de substante %ericuloase concentrate a%oase/ altele dect cele s%ecificate la 1; 10 06 deseuri de ca%tusire si refractare materiale de ca%tusire si refractare %e baza de carbon din %rocesele metalurgice/ cu continut de substante %ericuloase materiale de ca%tusire si refractare %e baza de carbon din %rocesele metalurgice/ altele dect cele s%ecificate la. 1; 11 01 alte materiale de ca%tusire si refractare din %rocesele metalurgice/ cu continut de substante %ericuloase materiale de ca%tusire si refractare din %rocesele metalurgice/ altele dect cele mentionate la 1; 11 06 materiale de ca%tusire si refractare din %rocesele ne-metalurgice cu continut de substante %ericuloase materiale de ca%tusire si refractare clin %rocesele ne-metalurgice/ altele dect cele s%ecificate la 1; 11 0@ 7E9E>R0 708 -O89TR>-T00 90 7EAO1AR0 (08-1>90= ;AA8T E<-A=AT 708 AA;1A9AAE8TE -O8TAA08ATE) beton/ caramizi/ tigle si materiale ceramic

1' 01 01 1' 01 02 1' 01 06 1' 01 0;9 1' 01 0' 1' 02 1' 02 01 1' 02 02 1' 02 06 1' 02 0<9 1' 06 1' 06 019 1' 06 02 1' 06 069 1' 0< 1 ' 0< 0 1 1 ' 0< 02 1' 0< 06 1' 0< 0< 1' 0< 0@ 1' 0< 0; 1' 0< 0' 1' 0< 0?9 1' 0< 109 1' 0< 11 1' 0@ 1' 0@ 069 1' 0@ 0< 1' 0@ 0@9 1' 0@ 0; 1' 0@ 0'9 1' 0@ 0* 1' 0; 1' 0; 019 1' 0; 069 1' 0; 0< 1' 0; 0@9 1' 0* 1' 0* 019 1' 0* 02 1' 0? 1' 0? 019 1' 0? 029

8eton (aramizi tigle si materiale ceramic amestecuri sau fractii se%arate de beton/ caramizi/ tigle sau materiale ceramice cu continut de substante %ericuloase amestecuri de beton/ caramizi/ tigle si materiale ceramice/ altele dect cele s%ecificate la 1' 01 0; lemn/ sticla si materiale %lastic 0emn Sticla materiale %lastic sticla/ materiale %lastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante %ericuloase amestecuri bituminoase/ gudron de huila si %roduse gudronate asfalturi cu continut de gudron de huila asfalturi/ altele dect cele s%ecificate la 1' 06 01 gudron de huila si %roduse gudronate metale +inclusi& aliaAele lor, cu%ru/ bronz/ alama Aluminiu 4lumb Iinc fier si otel Staniu amestecuri metalice deseuri metalice contaminate cu substante %ericuloase cabluri cu continut de ulei/ gudron sau alte substante %ericuloase cabluri/ altele dect cele s%ecificate la 1' 0< 10 %amnt +inclusi& e1ca&at din am%lasamente contaminate,/ %ietre si deseuri de la dragare %amnt si %ietre cu continut de substante %ericuloase %amnt si %ietre/ altele dect cele s%ecificate la 1' 0@ 06 deseuri de la dragare cu continut de substante %ericuloase deseuri de la dragare/ altele dect cele s%ecificate la 1' 0@ 0@ resturi de balast cu continut de substante %ericuloase resturi de balast/ altele dect cele s%ecificate la 1' 0@ 0' materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest materiale izolante cu continut de azbest alte materiale izolante constnd din sau cu continut de substante %ericuloase materiale izolante/ altele dect cele s%ecificate la 1' 0; 01 si 1' 0; 06 materiale de constructie cu continut de azbest materiale de constructie %e baza de gi%s materiale de constructie %e baza de gi%s contaminate cu substante %ericuloase materiale de constructie %e baza de gi%s/ altele dect cele s%ecificate la 1' 0* 01 alte deseuri de la constructii si demolari deseuri de la constructii si demolari eu continut de mercur deseuri de la constructii si demolari cu continut de 4(8 +de e1.= cleiuri cu continut de 4(8/ dusumele %e baza de rasini cu continut de 4(8/ elemente cu cleiuri de glazura cu 4(8/ condensatori cu continut de 4(8,

1' 0? 069 1' 0? 0< 1*

alte deseuri de la constructii si demolari +inclusi& amestecuri de deseuri, cu continut de substante %ericuloase amestecuri de deseuri de la constructii si demolari/ altele dect cele s%ecificate la 1' 0? 01/ 1' 0? 02 si 1' 0? 06 23S3H)7 )3IH0:A:3 27F A(:7G7:A:703 HF7:A:70-) SAF7:A)3 S7 27F A(:7G7:A:7 G3:3)7FA)3 S7JSAH (3)(3:A)7 (-F3K3 +cu e1ce%tia deseurilor de la %re%ararea hranei n bucatarii sau restaurante/ care nu au legatura directa cu acti&itatea sanitara, deseuri rezultate din acti&itatile de %re&enire/ diagnostic si tratament desfasurate n unitatile sanitare obiecte ascutite +cu e1ce%tia 1* 01 06, fragmente si organe umane/ inclusi& reci%ienti de snge si snge conser&at +cu e1ce%tia 1* 01 06, deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri s%eciale %ri&ind %re&enirea infectiilor deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri s%eciale %ri&ind %re&enirea infectiilor +de e1.= mbracaminte/ a%arate gi%sate/ lenAerie/ mbracaminte dis%onibila/ scutece, chimicale constnd din sau continnd substante %ericuloase chimicale/ altele dect cele s%ecificate la 1* 01 0; medicamente citoto1ice si citostatice medicamente/ altele dect cele s%ecificate la 1* 01 0* deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice deseuri din unitatile &eterinare de cercetare/ diagnostic/ tratament si %re&enire a bolilor obiecte ascutite +cu e1ce%tia 1* 02 02, %entru %re&enirea infectiilor deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri s%eciale %entru %re&enirea infectiilor chimicale constnd din sau continnd substante %ericuloase chimicale/ altele dect cele s%ecificate la 1* 02 0@ medicamente citoto1ice si citostatice medicamente/ altele dect cele s%ecificate la 1* 02 0' 23S3H)7 23 0A 7FS:A0A:77 23 :)A:A)3 A )3I72HH)70-)/ 23 0A S:A:7703 23 34H)A)3 A A430-) HIA:3 S7 23 0A :)A:A)3A A430-) 43F:)H A0753F:A)3 (H A4A S7 HI 7F2HS:)7A0 deseuri de la incinerarea sau %iroliza deseurilor materiale feroase din cenusile de ardere turte de filtrare de la e%urarea gazelor deseuri lichide a%oase de la e%urarea gazelor si alte deseuri lichide a%oase deseuri solide de la e%urarea gazelor carbune acti& e%uizat de la e%urarea gazelor de ardere cenusi de ardere si zguri cu continut de substante %ericuloase cenusi de ardere si zguri/ altele dect cele mentionate la 1? 01 11 cenusi zburatoare cu continut de substante %ericuloase cenusi zburatoare/ altele dect cele mentionate la 1? 01 16 %raf de cazan cu continut de substante %ericuloase %raf de cazan/ altul dect cel mentionat la 1? 01 1@ deseuri de %iroliza cu continut de substante %ericuloase deseuri de %iroliza/ altele dect cele mentionate la 1? 01 1' nisi%uri de la %aturile fluidizate alte deseuri nes%ecificate

1* 01 1* 01 01 1* 01 02 1* 01 069 1* 01 0< 1* 01 069 1* 01 0' 1* 01 0*9 1* 01 0? 1* 01 109 1* 02 1* 02 01 1* 02 029 1* 02 06 1* 02 0@9 1* 02 0; 1* 02 0'9 1* 02 0* 1? 1? 01 1? 01 02 1? 01 0@9 1? 01 0;9 1? 01 0'9 1? 01 109 1? 01 119 1? 01 12 1? 01 169 1? 01 1< 1? 01 1@9 1? 01 1; 1? 01 1'9 1? 01 1* 1? 01 1? 1? 01 ??

1? 02 1? 02 06 1? 02 0<9 14 02 05B 14 02 06 1? 02 0'9 1? 02 0*9 1? 02 0?9 1? 02 10 1? 02 119 1? 02 ?? 1? 06


<

deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor +inclusi& decromare/ decianurare/ neutralizare, deseuri %reamestecate continnd numai deseuri ne%ericuloase deseuri %reamestecate continnd cel %utin un deseu %ericulos na'oluri de la tratarea *i ico c2i'ica cu continut de substante periculoase na'oluri de la tratarea *i icoCc2i'ica" altele dec!t cele speci*icate la 14 02 05 ulei si concentrate de la se%arare deseuri lichide combustibile cu continut de substante %ericuloase deseuri solide combustibile cu continut de substante %ericuloase deseuri combustibile/ altele dect cele s%ecificate la 1? 02 0* si 1? 02 0? alte deseuri cu continut de substante %ericuloase alte deseuri nes%ecificate deseuri stabilizateJsolidificate <

4rocesele de stabilizare modifica %ericulozitatea com%onentelor deseului si astfel transforma un deseu %ericulos ntrunul ne%ericulos. 4rocesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului +de e1em%lu/ din lichid n solid, %rin utilizarea de aditi&i/ fara a schimba %ro%rietatile chimice ale deseului. 1? 06 0<9
@

deseuri ncadrate ca %ericuloase/ %artial@ stabilizate

Hn deseu este considerat %artial stabilizat daca du%a %rocesul de stabilizare/ com%onentii %ericulosi care nu au fost transformati com%let n unii ne%ericulosi %ot fi eliberati n mediu %e termen scurt/ mediu si lung. 1? 06 0@ 1? 06 0;9 1? 06 0' 1? 0< 1? 0< 01 1? 0< 029 1? 0< 069 1? 0< 0< 1? 0@ 1? 0@ 01 1? 0@ 02 1? 0@ 06 1? 0@ ?? 1? 0; 1? 0; 06 1? 0; 0< 1? 0; 0@ 1? 0; 0; 1? 0; ?? 1? 0' 1? 0' 029 1? 0' 06 1? 0* 1? 0* 01 1? 0* 02 1? 0* 0@ 1? 0* 0;9 1? 0* 0'9 deseuri stabilizate/ altele dect cele s%ecificate la 1? 06 0< deseuri ncadrate ca %ericuloase/ solidificate deseuri solidificate/ altele dect cele s%ecificate la 1? 06 0; deseuri &itrificate si deseuri de la &itrificare deseuri &itrificate cenusa zburatoare sau alte deseuri de la e%urarea gazelor de ardere faza solida ne&itrificata deseuri lichide a%oase de la &itrificarea deseurilor deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide fractiunea necom%ostata din deseurile munici%ale si asimilabile fractiunea necom%ostata din deseurile animaliere si &egetale com%ost fara s%ecificarea %ro&enientei alte deseuri nes%ecificate deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor munici%al faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor munici%al faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si &egetale faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si &egetale alte deseuri nes%ecificate le&igate din halde le&igate din de%ozite de deseuri cu continut de substante %ericuloase le&igate din de%ozite de deseuri/ altele dect cele s%ecificate la 1? 0' 02 deseuri nes%ecificate de la statiile de e%urare a a%elor reziduale deseuri retinute %e site deseuri de la deznisi%atoare namoluri de la e%urarea a%elor uzate orasenesti rasini schimbatoare de ioni saturate sau e%uizate solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni

1? 0* 0*9 1? 0* 0? 1? 0* 109 1? 0* 119 1? 0* 12 1? 0* 169 1? 0* 1< 1? 0* ?? 14 04 1? 0? 01 14 04 02 1? 0? 06 1? 0? 0< 1? 0? 0@ 1? 0? 0; 1? 0? ?? 1? 10 1? 10 01 1? 10 02 1? 10 069 1? 10 0< 1? 10 0@9 1? 10 0; 1? 11 1? 11 019 1? 11 029 1? 11 069 1? 11 0<9 1? 11 0@9 1? 11 0; 1? 11 0'9 1? 11 ?? 1? 12 1? 12 01 1? 12 02 1? 12 06 1? 12 0< 1? 12 0@ 1? 12 0;9 1? 12 0' 1? 12 0*

deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele amestecuri de grasimi si uleiuri de la se%ararea amestecurilor a%aJulei clin sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile amestecuri de grasimi si uleiuri de la se%ararea amestecurilor a%aJulei din alte sectoare dect cel s%ecificat la 1? 0* 0? namoluri cu continut de substante %ericuloase ele la e%urarea biologica a a%elor reziduale industrial namoluri de la e%urarea biologica a a%elor reziduale industriale/ altele dect cele s%ecificate la 1? 0* 11 namoluri cu continut de substante %ericuloase %ro&enite din alte %rocedee de e%urare a a%elor reziduale industrial namoluri %ro&enite din alte %rocedee de e%urare a a%elor reziduale industriale dect cele s%ecificate la 1? 0* 16 alte deseuri nes%ecificate deseuri de la potabili area apei pentru consu' sau obtinerea apei pentru u industrial deseuri solide de la filtrarea %rimara si se%ararea cu site na'oluri de la li'pe irea apei namoluri de la decarbonatare carbune acti& e%uizat rasini schimbatoare de ioni saturate sau e%uizate solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni alte deseuri nes%ecificate deseuri de la maruntirea deseurilor cu continut de metale deseuri de fier si otel deseuri neferoase fractii de s%an usor si %raf continnd substante %ericuloase fractii de s%an usor si %raf/ altele dect cele s%ecificate la 1? 10 06 alte fractii cu continut de substante %ericuloase alte fractii dect cele s%ecificate la 1? 10 0@ deseuri de la regenerarea uleiurilor argile de filtrare e%uizate gudroane acide deseuri lichide a%oase deseuri de la s%alarea combustibililor cu baze namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii cu continut de substante %ericuloase namoluri de la e%urarea efluentilor %ro%rii/ altele dect cele s%ecificate la 1? 11 0@ deseuri ele la s%alarea gazelor de ardere alte deseuri nes%ecificate deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor +de e1. sortare/ maruntire/ com%actare/ granulare, nes%ecificate n alta %ozitie a catalogului hrtie si carton metale feroase metale neferoase materiale %lastice si de cauciuc Sticla lemn cu continut de substante %ericuloase lemn/ altul dect cel s%ecificat la 1? 12 0; materiale te1tile

1? 12 0? 1? 12 10 1? 12 119 1? 12 12 1? 16 1? 16 019 1? 16 02 1? 16 069 1? 16 0< 1? 16 0@9 1? 16 0; 1? 16 0'9 1? 16 0* 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 0* 20 01 10 20 01 11 20 01 169 20 01 1<9 20 01 1@9 20 01 1'9 20 01 1?9 20 01 219 20 01 269 20 01 2@ 20 01 2;9 20 01 2'9 20 01 2* 20 01 2?9 20 01 60 20 01 619 20 01 62 20 01 669 20 01 6< 20 01 6@9
;

minerale +de e1.= nisi%/ %ietre, deseuri combustibile +rebuturi de deri&ati de combustibili, alte deseuri +inclusi& amestecuri de materiale, de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante %ericuloase alte deseuri +inclusi& amestecuri de materiale, de la tratarea mecanica a deseurilor/ altele dect cele s%ecificate la 1? 12 11 deseuri de la lucrari de remediere a solului si a%elor subterane deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante %ericuloase deseuri solide de la remedierea solului/ altele dect cele s%ecificate la 1? 16 01 namoluri de la remedierea solului eu continut de substante %ericuloase namoluri de la remedierea solului/ altele dect cele s%ecificate la 1? 16 06 namoluri de la remedierea a%elor subterane cu continut de substante %ericuloase namoluri de la remedierea a%elor subterane/ altele dect cele s%ecificate la 1? 16 0@ deseuri lichide a%oase si concentrate a%oase de la remedierea a%elor subterane cu continut de substante %ericuloase deseuri lichide a%oase si concentrate a%oase de la remedierea a%elor subterane/ altele dect cele s%ecificate la 1? 16 0' 23S3H)7 5HF7(74A03 S7 AS7570A8703 27F (-53):/ 7F2HS:)73/ 7FS:7:H:77/ 7F(0HS7G F)A(:7HF7 (-03(:A:3 S34A)A: fractiuni colectate se%arat +cu e1ce%tia 1@ 01, hrtie si carton Sticla deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine $mbracaminte :e1tile Sol&ent Acizi 8aze substante chimice fotografice 4esticide tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur echi%amente abandonate cu continut de (F( +clorofluorocarburi, uleiuri si grasimi comestibile uleiuri si grasimi/ altele dect cele s%ecificate la 20 01 2@ &o%sele/ cerneluri/ adezi&i si rasini continnd substante %ericuloase &o%sele/ cerneluri/ adezi&i si rasini/ altele dect cele s%ecificate la 20 01 2' detergenti cu continut de substante %ericuloase detergenti/ altii dect cei s%ecificati la 20 01 2? medicamente citoto1ice si citostatice medicamente/ altele dect cele mentionate la 20 01 61 baterii si acumulatori inclusi n 1; 0; 01/ 1; 0; 02 sau 1; 0; 06 si baterii si acumulatori nesortati continnd aceste baterii baterii si acumulatori/ altele dect cele s%ecificate la 20 01 66 echi%amente electrice si electronice casate/ altele dect cele s%ecificate la 20 01 21 si 20 01 26 cu continut de com%onenti %ericulosi;

(om%onentele %ericuloase de la echi%amentele electrice si electronice %ot include acumulatorii si bateriile mentionate la 1; 0; si notate ca %ericuloase> comutatoare cu mercur> sticla de la tuburile catodice sau alta sticla acti&ate 20 01 6; echi%amente electrice si electronice casate/ altele dect cele s%ecificate la 20 01 21/ 20 01 26 si

20 01 6@ 20 01 6'9 20 01 6* 20 01 6? 20 01 <0 20 01 <1 20 01 ?? 20 02 20 02 01 20 02 02 20 02 06 20 06 20 06 01 20 06 02 20 06 06 20 06 0< 20 06 0; 20 06 0' 20 06 ?? lemn cu continut de substante %ericuloase lemn/ altul dect cel s%ecificat la 20 01 6' materiale %lastic 5etale deseuri de la curatatul cosurilor alte fractii/ nes%ecificate deseuri din gradini si %arcuri +incluznd deseuri din cimitire, deseuri biodegradabile %amnt si %ietre alte deseuri nebiodegradabile alte deseuri munici%al deseuri munici%ale amestecate deseuri din %iete deseuri stradale namoluri din fosele se%tice deseuri de la curatarea canalizarii deseuri &oluminoase deseuri munici%ale/ fara alta s%ecificatie

4ublicat n 5onitorul -ficial cu numarul ;@? din data de @ se%tembrie 2002


Forma sintetic la data 10-feb-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.