Sunteți pe pagina 1din 3

Meterul Fiinei (fragment)

eseu [ ] ------------------------de spanu ion [zzzz ] 2007-05-18 | |

MNSTIREA I BISERICA Una intre iferenele !emnifi"ati#e intre $ala a %Meterul Man&le' i (ie!a lui Blaga e!te legat) "*iar e &$ie"tul "&n!tru"iei +n ,urul ")reia !e r&tete a"iunea- .a") +n te/tul $ala ei e!te #&r$a e "&n!truirea unei m)n)!tiri0 +n rama lui Blaga "&nfli"tul $ine"un&!"ut !e re1um) 2 nu +nt+m(l)t&r - la ri i"area $i!eri"ii- Intr& u"+n a"ea!t) elimitare0 3u"ian Blaga eturnea1) fun amental !en!ul $ala ei0 tran!f&rm+n u-l (e Man&le in er&ul unei lumi miti"e +ntr-un (er!&na, iniiati" "e #a (ar"urge integral a"e!t rum ifi"ilM)n)!tirea e!te0 f)r) +n &ial)0 un l&" ale! un e !tau i !e g&!(& )re!" ")lug)rii i (re&ii.in a"e!t (un"t e #e ere0 "&n!truirea unei m)n)!tiri nu !e e&!e$ete e "&n!truirea unei "a!e0 a unei "&li !au a unui (& - Aa ar0 "&n!truirea unei m)n)!tiri e!te0 +n !en!ul "el mai (ur0 & "&n!truire +n #e erea l&"uirii- 4n m)n)!tire ")lug)rii i (re&ii l&"uie!" efe"ti#0 aa "um l&"uim t&i "eilali +n "a!e- .e altfel0 "u#+ntul m)n)!tire #ine in gr56789:;<=670 "are +n!eamn) %l&"uin) i1&lat)'- >ei egger e!te unul intre (uinii g+n it&ri "are au u! "&n!truirea (e t)r+mul fil&!&fiei ?@A- El !(une "*iar ")0 +n general0 %e!ena "&n!truirii e!te &ferirea e l&"uire' ?BA 0 iar m)n)!tirea e!te i +n realitate & "&n!tru"ie e!tinat) l&"uirii- 4n afar) e "a!)0 "are &fer) & l&"uire a e#)rat)0 >ei egger &$!er#) ") e/i!t) "&n!tru"ii "are &fer) & l&"uire "&mun) mai larg)0 (e "are & enumete %g)1 uire'0 "um ar fi (& ul !au aut&!tra a0 "are-l g)1 uie!" ($e*au!en) (e &m- %El le l&"uiete ($eC&*nt)0 f)r) a l&"ui (C&*nen) +n!) +n ele' ?DA- T&ate "&n!tru"iile e "are #&r$ete >ei egger +l &"r&te!" (e &m0 a!tfel +n"+t Ea"ea!t) &"r&tire e!te tr)!)tura fun amental) a l&"uirii' ?FA0 ar numai (e ()m+nt0 a i") !u$ "erG >ei egger are & ifi"ultate "+n i entifi") tetra a f&rmat) in ()m+nt i "er0 i#ini i murit&ri (e "are ni"i & "&n!tru"ie nu-i ine +n unitate- Hmul m&are (e ()m+nt0 ar !e !al#ea1)0 !e eli$erea1)0 !e m+ntuiete +n "er- Singura "&n!tru"ie "are +l fa"e (e &m !)-i +n re(te (ri#irea !(re "er e!te $i!eri"a- .in ()"ate0 ni"i >ei egger nu a !e!i1at natura !(e"ial) a "&n!truirii unei $i!eri"i0 ei (are e!e&ri a fi +n (rea,ma a"e!tei tentaii ?IA- A"el a-fi-+n-lume (In- er-Jelt-!ein) al)turi e t&ate "elelalte lu"ruri e!te e!ena &mului0 mai (uin +n "li(a "+n +i ri i") (ri#irea !(re "er0 "+n t&"mai ieirea- in-lume u"e la ") erea-+n-!ine0 e un e +n"e(e lungul rum !(re +nt+lnirea "u i#inulM)n)!tirea e!te & "&n!tru"ie "are g)1 uiete0 +n!) f)r) $i!eri"a in "entrul ei ar fi un fel e "am(u! $i!eri"e!" "u "*ilii0 $u")t)rie i alte ane/e "a!ni"e- Numai +n !(aiul !tri"t elimitat al $i!eri"ii !e (etre" ritualurile religi&a!e i !e "&n!um) t&ate tainele- Aa ar0 $i!eri"a0 ei e!te i & "&n!tru"ie g)1 uit&are0 nu e &ar at+t- Ea e#ine & (er(en i"ular) "are unete "erul i ()m+ntul0 e()in !(aiul i tim(ul- .e a"eea0 $i!eri"a e!te & "&n!tru"ie !(e"ial)- Nu "um#a i l&"uirea ei e!te & l&"uire a(arteK

Creat&rii $ala ei %Meterul Man&le'0 "a i >ei egger0 au #)1ut +n m)n)!tire un an!am$lu e!tinat l&"uirii- .e a"eea (&ate $ala a a f&!t in"lu!) +ntre miturile 1i irii0 iar (er!&na,ul (rin"i(al e!te "&n!i erat un er&u "i#ili1at&r- F&l"l&rul +nregi!trea1) un num)r im(re!i&nant e #ariante (e a"ea!t) tem)0 fie ") e #&r$a e "&n!tru"ia unui (& !au a unei "a!e0 iar 1i irea +n temelii a unei fiine #ii "a garanie a re1i!tenei +n tim( !e ()!trea1) i a1i ?LA- Un fil&!&f e talia lui Blaga nu !e (utea re1uma la !im(la ramati1are a unei legen e- Blaga ne ) !emnele unei altfel e +nelegeri a m&ti#ului "*iar (rin a$an &narea m)n)!tirii i "entrarea a"iunii (e "&n!truirea $i!eri"ii- Ca !im$&li!ti")0 $i!eri"a e!te "u t&tul i "u t&tul alt"e#a e"+t m)n)!tirea- 4n tim( "e m)n)!tirea (gr56789:;<=67) e!te & %l&"uin) i1&lat)' (entru (re&i0 $i!eri"a (gr- M89=N=OP) e!te %"a!a +m()r)tea!")' !au %"a!a lui .umne1eu'0 un e !e (etre"e marea tain)- 4n "ele$rul %.i"i&nar e !im$&luri'0 reali1at e Qean C*e#alier i Alain R*eer$rant0 $i!eri"a e!te %a e!ea "&m(arat) "u Fe"i&ara Maria- Bi!eri"a mai e!te numit) i Mirea!a lui >ri!t&!--.in a"e!t (un"t e #e ere i !e (&tri#ete +ntreg !im$&li!mul mamei' ?SA- 4n a"e!ta in urm) %#iaa i m&artea !+nt "&relati#e- Naterea +n!eamn) ieirea in (+nte"ul mameiT m&artea +n!eamn) re+nt&ar"erea +n ()m+nt' ?UA- Sim$&li!mul mamei0 e"i i al $i!eri"ii0 "u(rin e i &u) teme "entrale (e "are !e $a1ea1) rama lui Man&leV %!igurana a )(&!tului' i e#&rarea "elui n)!"ut ?WA- Ni"i m)n)!tirea nu e!te li(!it) e !im$&li!ti")0 ar a"ea!ta e!te mult mai !)ra") i atele !ale fun amentale !+nt legate t&t e $i!eri"a in "entrul ei- .ei m)n)!tirea e!te #)1ut) "a fiin "entrul "&!mi"0 "ele trei ni#ele ale uni#er!ului (e "are +l re(re1int) !+nt legate e ar$&re0 "ru"e !au "&l&an)- Ar$&rele0 #)1ut "a & A/) a lumii0 !e +m(linete "a !im$&l +n "ru"e0 ")reia +i &fer) !u(&rtul materialSemnifi"aia !a ma,&r) e!te %(rin m&arte !(re #ia)T (er "ru"em a lu"em0 (rin "ru"e !(re lumin)' ?@XA- Turnul e!te +n tra iia "retin) !im$&lul +n)l)rii0 e"i t&t & A/) a lumiiRe#enin e la !im$&li!ti") la imaginea ()m+ntea!")0 e!te !im(lu e &$!er#at ") m)n)!tirea e!te & "&n!tru"ie (e &ri1&ntal) iar +n "entrul ei !e ri i") (e #erti"al) turnul $i!eri"ii- 4n Centrul lumii0 "are e!te m)n)!tirea0 !e +nal) A/a lumii0 "are e!te $i!eri"aA$an &n+n "&n!truirea m)n)!tirii0 "entr+n a!tfel a"iunea ramei %Meterul Man&le' (e "&n!truirea $i!eri"ii0 3u"ian Blaga +l fa"e (e er&ul !)u !) (arti"i(e la a"tul +n)l)rii0 e#eniment "e nu !e (&ate fa"e e"+t (rintr-& urer&a!) i +nfi&r)t&are iniiere- Unele elemente i-au f&!t &ferite e te/tul legen ei (&(ulare0 ei !en!urile "ele mai im(&rtante ale $ala ei !-au (ier ut +n alte !emnifi"aii min&re0 (e "are (ie!a e teatru +n"ear") !) le re"u(ere1e i !) le +m$&g)ea!")- M&artea0 e (il )0 element "entral +n a"tul iniierii0 e!te #)1ut) +n $ala ) "a un ine#ita$il !f+rit0 ")"i !")rile (e "are urmau !) "&$&are meterii au f&!t luate e Y& )0 "a nimeni !) nu ri i"e +n alt) (arte & m)n)!tire i enti")- 4n rama lui Blaga m&are &ar Man&le0 "a & "&n!e"in) a (r&(riei #&ineV %(ri#irea mea !(re a"elai l&" #eni" !e-n rum)' (A"tul Y0 !"ena D)- .&ar +n !en! iniiti" %m&artea e!te "&n!i erat) "a & ieire--- A iniia +n!eamn) a intr& u"e'0 iar iniiatul Etre"e intr-& lume +ntr-alta' ?@@A- Y&m e1#&lta a"e!te teme +n alt) (arte.u() "e am #)1ut e&!e$irea intre "&n!truirea unei m)n)!tiri i "&n!truirea unei $i!eri"i0 !) ne +nt&ar"em la & +ntre$are "are a r)ma! f)r) r)!(un!V "e fel e l&"uire &fer) $i!eri"aK Una intre "ele mai mari rat)ri ale lui >ei egger !e (r& u"e "*iar +n !tu iul "itat e n&i mai !u!0 %C&n!truire0 l&"uire0 g+n ire' (Bauen0 J&*nen0 .enZen)0 ratare "are e!te0 +n mare m)!ur)0 i ratarea metafi1i"ii- 4n im(a"tul "u mi!ti"a0 metafi1i"a ie!e mereu r)#)it)0 ")"i Fiina !u(rem) nu (&ate fi (u!) +n "&n"e(te !(e"ulati#e- N-a reuit [ant0 +n "ea mai gran i&a!) "&n!tru"ie metafi1i")0 Criti"a raiunii (ure0 nu era !) reuea!")

>ei egger +ntr-& "&nferin)G [ant "el (uin +i ) !eama ") e!te im(&!i$il !) em&n!tre1i e/i!tena lui .umne1eu i "&n"*i e ") realitatea lui &$ie"ti#) nu (&ate fi &#e it)0 ar %ni"i re!(in!) #i"t&ri&!'- 4n #i1iunea lui [ant %Fiina !u(rem) r)m+ne (entru f&l&!irea (ur !(e"ulati#) a raiunii un !im(lu i eal0 ar t&tui un i eal f)r) li(!uri0 un "&n"e(t "are +n"*eie i +n"ununea1) +ntreaga "un&atere &menea!")' ?@BA- >ei egger f&rea1) +n!) lu"rurile i #e e +n "&n!tru"ia unui (& nu numai (untea "are +l a,ut) (e &m !) trea") e (e un mal (e altul al a"eleiai lumi0 "i "*iar !) trea") %(e "el)lalt t)r+m'G ?@DA Sim(lifi"+n at+t e tranant0 >ei egger !e (&1ii&nea1) a!tfel !u$ !(e"trul unei ine#ita$ile rat)ri- Hri"+t e e(arte ai merge "u Fiina0 nu (&i !) tre"i "u ea .in"&l& (entru ") & (ier1i- i0 +n &ri"e "a10 nu (e (& ul e (e!te r+u tre"e ea +n 3umea e .in"&l&.a") ar fi "un&!"ut rama %Meterul Man&le' a lui 3u"ian Blaga0 "&n!tru"ia lui >ei egger ar fi ")()tat +n m& !igur alte imen!iuni- Bi!eri"a lui Man&le ar fi f&!t & "&n!tru"ie mai (&tri#it) (entru e1#&ltarea (e "are & fa"e >ei egger atun"i "+n +n"ear") !) !tr+ng) la&lalt) elementele tetra ei ()m+ntul i "erul0 i#inii i murit&rii- Sim$&li!ti"a (& ului nu e ni"i (e e(arte !)ra")0 ar fa"e (arte mai mult in ritualurile e tre"ere e"+t in a"elea e +n)lare- 4ntre legen ele 1i irii0 (& ul are mai multe #ariante +n "are )inuirea !a e!te "&n ii&nat)0 "a i +n 3egen a Meterului Man&le0 e 1i irea unei fiine +n temelie- .ar rare&ri (& ul e!te & a/) a lumii0 "a & !"ar)0 %!ituaie +n "are (& ul tre$uie "&n!i erat "a fiin #erti"al' ?@FA- .ar0 ne reamintim0 >ei egger !(une ") %e!ena "&n!truirii e!te &ferirea e l&"uire' ?@IA0 &r (& ul e!te0 mai egra$)0 & (ie i")0 & trea(t) (e "are tre$uie !-& (ar"urg) "el iniiat- \entru !im$&li!ti"a ur")rii & alt) "&n!tru"ie e!te mai (&tri#it)V $i!eri"a i turlele !ale +n re(tate !(re "er- .a") ar fi "un&!"ut &(era lui Blaga0 >ei egger ar fi f&!t tentat (&ate !) +n#ee i lim$a r&m]n)0 e un e ar fi aflat e!(re l&" i l&"uire "eea "e lim$a german) !au &ri"are alt) lim$) nu-i &fer)- 4n lim$a r&m]n) l&" #ine in lat- l&"u!0 "are +n!eamn)0 +ntre altele0 ae1are0 "au1)0 tim(0 (arte !au "a!)- 4nainte e a "&n!trui "e#a0 &mul "aut) l&"ul (&tri#it i a") l&"uirea e!te e!ena "&n!truirii0 "um !(une >ei egger0 atun"i "u at+t mai mult !e (&ate !(une ") l&"uirea e!te i e!ena l&"ului ale! (entru "&n!truire- 4n literatura e !(e"ialitate0 l&"ul +n "are urmea1) !) l&"uia!") !a"ralitatea %e!te "&n"e(ut +n m& !im$&li" "a (un"t e referin) a$!&lut0 "a "entru al 3umii'0 iar %alegerea lui !e fa"e mereu +n fun"ie e & *ier&i!t&rie0 "are a!&"ia1) l&"ului un e#eniment !u(r&mene!"' ?@LA- Nea#+n +n latin) "u#+ntul "are !) e!emne1e #er$ul l&"uirii0 ar "are !) trimit) ire"t la l&"ul (&tri#it e!tinat "&n!tru"iei "are fa"e (&!i$il) l&"uirea0 lim$a r&m]n) a g)!it +n mag*iar) "u#+ntul laZ^!0 "are +n!emna "a!)0 (e "are l-a tran!f&rmat +n l&"a i "*iar l-a f&l&!it & #reme !u$ a"ea!t) f&rm) (entru "a!)C+n a g)!it !ufi/ul (&tri#it0 l&"a-ul a e#enit l&"uin)0 iar "u#+ntul eri#at in maglaZ^! e!te f&l&!it a!t)1i &ar !u$ f&rma l)"aul !f+nt0 "are e!te $i!eri"a4ntr-& alt) "&nferin)0 %--- i"*teri!"* C&*net er Men!"*---' (---+n "*i( (&eti" l&"uiete &mul---)0 >ei egger reia tema l&"uirii (&rnin e la & (&e1ie a lui >_l erlin0 "are +n"e(e "*iar "u a"e!t #er!V %4n ul"ele a1ur +nfl&rete turla $i!eri"ii "u !"li(iri e metal---'0 (e "are fil&!&ful ni"i nu-l $ag) +n !eam) (e (ar"ur!ul !tu iuluiG Netiin lim$a r&m]n)0 lui >ei egger i-a !")(at (rintre egete a"ea!t) l&"uire !(e"ial) (e "are $i!eri"a & &fer) &mului-