Sunteți pe pagina 1din 4

METODOLOGIA CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ELABORRII LUCRRILOR DE LICEN LA SPECIALIZAREA COMUNICARE I RELAII PUBLICE

Potrivit Ordinului OMECT Nr. 295/05.02.2007 privind organizarea examenului de li en!" #i $i%pozi!iilor privind organizarea examenelor de &inalizare a %tudiilor 'n (PT din 2).09.200*+ Examenul de li en!" la %pe ializarea Comuni are #i ,ela!ii Pu-li e on%t" din. /. Pro-a de evaluare a uno#tin!elor &undamentale #i de %pe ialitate 2. Prezentarea #i %u%!inerea lu r"rii de li en!".

I# C$n!inu%ul lu &"&il$& de li en!"


Temele lu r"rilor de li en!" %unt %ta-ilite de 1tr"ine+ on&orm reglement"rilor 'n vigoare. 0u r"rile de li en!" tre-uie %" &a " dovada dezvolt"rii ompeten!elor ne e%are de%&"#ur"rii a tivit"!ii pro&e%ionale la a-%olvirea %tudiilor univer%itare. Ca urmare+ temati a a e%tor lu r"ri %e va raporta la domeniile di% iplinelor %tudiate 'n de ur%ul # olariz"rii #i la &inalitatea %tudiilor. &ormarea %pe iali#tilor pentru domeniile omuni "rii #i rela!iilor pu-li e. $i% iplinele din Planul de 'nv"!"m2nt al %pe ializ"rii Comuni are %i ,ela!ii Pu-li e %u% epti-ile de a o&eri teme pentru lu r"rile de li en!" %unt. 3ntrodu ere 'n ,ela!ii pu-li e+ Managementul ,ela!iilor pu-li e+ Comuni area intern"+ Comuni area Metode de u pre%a+ ,eda tarea materialelor de ,ela!ii pu-li e+ er etare 'n ,ela!iile pu-li e+ ,ela!ii pu-li e %e toriale+ Comuni area 'n managementul "tre $epartamentul de Comuni are #i 0im-i

proie tului+ Pragmati "+ 4naliza di% ur%ului #i Medierea omuni "rii. 0u r"rile de li en!" %e vor 'n adra 'n genul '%udiu. 0u rarea are % opul de a demon%tra at2t 'n!elegerea #i 'n%u#irea no!iunilor teoreti e a&erente di% iplinelor men!ionate+ operarea ontextul unui %tudiu 5&ormularea o-ie tivelor+ %intetizarea a%pe telor ela-orarea in%trumentelor de on luziilor6 2t #i apli area no!iunilor la azuri er etare+ prelu rarea %i interpretarea datelor u a e%tea in on eptuale %i teoreti e+ ule%e+ ela-orarea

on rete din pra ti a pro&e%ional". $e a%emenea+

andidatul tre-uie %a &a " dovada unoa#terii modului de utilizare a -i-liogra&iei ade vate. Num"rul de pagini #i -i-liogra&ia variaz" in &un !ie de temati a lu r"rii de li en!" #i domeniul 'n are %e 'n adreaz". 0u rarea va &i on%tituit" din urm"toarele p"r!i. Copert 5%u%+ entrat. (N37E,13T4TE4 8PO03TE9N3C4: $3N T3M3;O4,4+ $EP4,T4MENT(0 $E COM(N3C4,E ;3 03M<3 1T,=3NE+ 1PEC3403>4,E4 COM(N3C4,E ;3 ,E04?33 P(<03CE@ mai Ao%+ entrat. 0(C,4,E $E 03CEN?=@ mai Ao%. Candidat 5%t2nga6+ Coordonator5i6 5dreapta6@ Ao%+ entrat. anul a-%olvirii

Pagin de titlu Cuprins Prefa (motivul5ele6 alegerii temei@ mul!umiri adre%ate per%oanelor et .6 In%&$du e&e 5prezentare general" a domeniului 'n %tudiu6 C$n!inu% B va uprinde 2 p"r!i. Partea /. 'ntre / #i C capitole teoretice 5 lari&i "ri %pe ialitate+ rezultate o-!inute p2n" 'n prezent6 Partea 2. aplicaie 5%tudiu de az+ analiz"+ et .6 5o-ie tive+ metoda de lu ru utilizat"+ e#antionul+ di% u!ia #i %inteza rezultatelor6 C$n lu(ii 5relevan!a temei a-ordate #i a rezultatelor 'n omuni are+ experien!a do-2ndit"6 Bi)li$*&a+ie Anexe 5da a e%te et .6 azul6 5do umente % ri%e+ &otogra&ii+ e#antioane reprezentative de orpu%+ on eptuale+ teorii+ %tudii din literatura de are %e 'n adreaz" tema@ prezentarea #i er etare+ metode de importan!a temei a-ordate@ o-ie tivele %tudiului@ etapele par ur%e 'n are au 'nle%nit %tudiul+

II# Reda %a&ea )i)li$*&a+iei ,i a %&imi%e&il$& )i)li$*&a+i e.# Men!i$na&ea 'u&'ei )i)li$*&a+i e /n %ex%ul lu &"&ii
Dn%erarea numelui autorului 'n text #i+ 'ntre paranteze+ a anului de apari!ie a lu r"rii la are %e &a e trimitere

Ex. Emile $urEFeim 5/*956 on%ider" " &aptele %o iale tre-uie tratate a lu ruri. 3n luderea 'ntre paranteze at2t a numelui 2t #i a anului de apari!ie a lu r"rii

Ex. 4#a um %Ga a&irmat+ &aptele %o iale tre-uie tratate a lu ruri 5$urEFeim+ /*956. C2nd trimiterea -i-liogra&i " %e &a e la o anumit" parte a lu r"rii 5&ie a %intez"+ &ie a itat6+ %e %pe i&i " #i num"rul paginii %au paginilor

Ex. Dntre-2nduG%e e e%te un &apt %o ial+ Emile $urEFeim 5/*95 . )0 B C56 r"%punde. un &apt %o ial are a note de&initorii on%tr2ngerea extern" #i exi%ten!a lui independent de &ormele individuale pe are le 'm-ra ". Ex. 84 trata &enomenele %o iale a lu ruri 'n%eamn" a le trata 'n pun tul de ple are al #tiin!ei: 5$urEFeim+ /97C . )96. alitatea lor de date+ al "tuind

$a " a eea#i tem" a &o%t a-ordat" de mai mul!i autori+ dar la anumite intervale+ 'i in ludem pe to!i 'ntrGo %ingur" parantez"+ men!ion2nd #i anul pu-li "rii volumului vizat+ &ie 'n ordine al&a-eti "+ &ie 'n ordine ronologi ".

Ex. 3poteza 8%2m-urelui de adev"r: al %tereotipurilor a &o%t veri&i at" 'n numeroa%e er et"ri 54-ate %i <errien+ /9H7@ Ma Eie+ /97)@ M CauleI %i 1titt+ /97*@ 1 Fuma-+ /9HH6.

0# Men!i$na&ea 'u&'ei )i)li$*&a+i e /n 'e !iunea 1Bi)li$*&a+ie2


Exemple. Carte.

1e-eoE+ T.+ 1emnele. O introdu ere 'n %emioti "+ <u ure#ti+ Ed. 9umanita%+ 2002. Jox+ ,.K. #i M $onald+ 4.T.+ 3ntrodu ere 'n me ani a &luidelor+ NeL MorE+ NoFn KileI and 1on%+ /97*. 4rti ol .

$ogan+ M.+ 8Erodarea 'n rederii 'n demo ra!iile avan%ate:+ ,evi%ta de er et"ri %o iale+ vol. /)+ nr. 2+ /99*+ pp. C5 B 55. 1ite Le- .

<"l"ne% u+ O.+ 80im-aAe de %pe ialitate:+ Fttp.//LLL.uni-u .ro/e-ooE%/&ilologie/+ <u ure#ti+ Ed. (niver%it"!ii din <u ure#ti+ 200).

III# C$ndi!ii de edi%a&e


0u r"rile vor &i teFnoreda tate. Norme de reda tare. 1i%tem de operare. KindoL% Mi ro%o&t Kord Jont. Time% NeL ,oman+ /2+ Au%ti&I+ la /+5 di%tan!" 'ntre r2nduri 3ni!ializare pagin". 1u%. 2+5 m @ No%. 2+5 m @ $reapta . 2+5 m@ 1t2nga . ) m Paragra&e. 3ndentare la / m Titlul apitolului. 0a 5 m de la marginea de %u%+ <old+ /H+ entrat+ litere mi i Textul lu r"rii. 0a ) %pa!ii %u- titlu Titlurile %u- apitolelor. <old+ /2+ litere mi i+ indentare identi " u ea a paragra&elor 5/ %pa!iu 'ntre titlu #i apitole Jolo%irea %emnelor dia riti e e%te o-ligatorie pentru lim-a rom2n".

m6+ la /

IV# Re'3$n'a)ili%"!ile $$&d$na%$&il$& de lu &"&i de li en!"


/. 7or propune temele lu r"rilor de li en!" %au le vor %ta-ili de omun a ord u %tuden!ii. 2. 7or etapiza+ de omun a ord u %tudentii+ 'ntreaga a tivitate a a e%tora+ o vor nota 'n &i#a lu r"rii de li en!" 5vezi 4nexa /6 #i %e vor 'nt2lni u a e#tia on&orm datelor din &i#". ). 7or di% uta u %tuden!ii planul #i extinderea lu r"rii 5nr. de pagini6 #i vor gFida %tuden!ii prin le tura riti " a p"r!ilor din lu rare+ prin o&erirea %uge%tiilor #i indi area de %ur%e -i-liogra&i e+ 'n uraA2nduGi totodat" %" g"%ea% " prin er etare %ur%e -i-liogra&i e noi. C. 7or urm"ri re%pe tarea ondi!iilor de reda tare #i editare on&orm prezentei Metodologii.

5. 7or evalua lu rarea 'n ondu atorul #tiin!i&i :+

on&ormitate

u &ormularul 8 Evaluarea proie tului de diplom" de

"tre

on eput de

"tre Comi%ia pentru evaluarea #i a%igurarea

alit"!ii din (PT #i are %tudentul

adaptat la %pe i&i ul lu r"rilor din adrul $C01 5vezi 4nexa 26. H. Nu vor apro-a predarea #i prezentarea lu r"rii la Examenul de li en!" 'n %au da " lu rarea nu ore%punde %tandardelor minime de alitate. azul 'n dep"#e#te datele on%ulta!iilor 'n% ri%e 'n &i#a lu "rii u un timp are nu permite re uperarea a tivit"!ii

V# Re'3$n'a)ili%"!ile '%uden!il$&
/. 7or alege tema lu r"rii dintre ele propu%e de oordonator+ %au vor propune ei 'n#i#i o tem" din

adrul di% iplinelor #i domeniilor men!ionate mai %u%. 2. 7or re%pe ta datele on%ulta!iilor %ta-ilite de omun a ord u oordonatorul #i notate 'n &i#a lu r"rii. ). 7or lua 'n on%iderare o-%erva!iile #i %uge%tiile ondu "torului. $a " nu %unt de a ord u a e%tea+ vor &urniza argumente 'n %priAinul pun telor lor de vedere #i '#i vor a%uma re%pon%a-ilitatea on%e in!elor. C. 7or indi a %ur%a -i-liogra&i " pentru ori e idee neindi ate va ondu e la re%pingerea lu r"rii. 5. 7or &inaliza #i preda lu rarea la termenul limit" %ta-ilit #i 'n ondi!iile de reda tare #i editare %ta-ilite de $C01 #i men!ionate mai %u%. H. Nere%pe tarea re%pon%a-ilit"!ilor men!ionate anterior poate atrage dup" %ine impo%i-ilitatea %u%!inerii lu r"rii de li en!". are nu le apar!ine at2t 'n textul lu r"rii+ 2t #i 'n %e !iunea 8<i-liogra&ie:. Exi%ten!a unor &ragmente de lu rare depi%tate a &i preluate din %ur%e

DATE PROVIZORII 5%e pot modi&i a 'n &un !ie de Fot"r2reile ,e toratului (PT6.
7G*.0H.20/0 B predarea lu r"rii 2/.0H.20/0 B examen % ri% 2CG25.0H.20/0 B %u%!inerea lu r"rii