Sunteți pe pagina 1din 126

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Cuprins
Rezumat Introductiv...............................................................................................................................................................................................................4 Capitolul I: Motivaia.............................................................................................................................................................................................................6 1.1. De ce am ales acest studiu...........................................................................................................................................................................................6 1.2. Problemele decizionale................................................................................................................................................................................................6 1. . Problemele de cercetare...............................................................................................................................................................................................! 1.4. "biectivele ..................................................................................................................................................................................................................# Capitolul II: $trate%ia utilizat&..............................................................................................................................................................................................1' 2.1. Metoda de cercetare utilizat&.....................................................................................................................................................................................1' 2.2. Populaia (i e(antionul )*ne+a *,.............................................................................................................................................................................1' 2. . Instrumentul de cercetare )*ne+a -,.........................................................................................................................................................................14 2.4. "peraionalizarea.......................................................................................................................................................................................................24 Capitolul III: Rezultatele cercet&rii......................................................................................................................................................................................2! .1. .estul .......................................................................................................................................................................................................................2! .1.1. "ne $ample . .est.............................................................................................................................................................................................2! .1.2. Independent $amples . .est...............................................................................................................................................................................2# .2. .este neparametrice................................................................................................................................................................................................... ' .2.1. .estul /olmo%orov $mirnov.............................................................................................................................................................................. ' .2.2. .estul C0i 1 $2uare 32........................................................................................................................................................................................ 1 ...................................................................................................................................................................................................................................... 4 .2. . .estul binomial................................................................................................................................................................................................... 6 .2.4. .estul Runs......................................................................................................................................................................................................... ! . . *5"6*..................................................................................................................................................................................................................... # .4. 78M..........................................................................................................................................................................................................................41 ..........................................................................................................................................................................................................................................44 ........................................................................................................................................................................................................................................44 .4. *naliza de corelaie...................................................................................................................................................................................................46 .4.1.a. *naliza de corelaie bivariat&...........................................................................................................................................................................46 .4.1.b. *naliza de corelaie bivariat&..........................................................................................................................................................................49 .4.2. *naliza de corelaie parial&...............................................................................................................................................................................4! .6. *naliza de re%resie....................................................................................................................................................................................................4! 1

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud .6.1.a. *naliza de re%resie simpl&...............................................................................................................................................................................4! .6.1.b. *naliza de re%resie simpl&...............................................................................................................................................................................4# .6.2. *naliza de re%resie multipl&...............................................................................................................................................................................4 .9. *naliza discriminant..................................................................................................................................................................................................4 .!. *naliza componentelor principale.............................................................................................................................................................................49 .#. *naliza cluster )ierar0ic&,..........................................................................................................................................................................................6' .1'. $calarea multidimensional&.....................................................................................................................................................................................61 .11. *naliza :ncrederii.....................................................................................................................................................................................................62 .12. ;recvene..................................................................................................................................................................................................................6 .1 . ;recvene..................................................................................................................................................................................................................66 .14. ;recvene..................................................................................................................................................................................................................6! Capitolul I6: 8imitele studiului............................................................................................................................................................................................91 *ne+a *: <(antionul.............................................................................................................................................................................................................92 *ne+a -: C0etionarul...........................................................................................................................................................................................................9# *ne+a C:5ormalitatea variabilei cat=cons...........................................................................................................................................................................!1 *ne+a D:5ormalitatea variabilei suma=disp........................................................................................................................................................................!1 *ne+a <:Re%resia simpl& pentru variabilele suma=disp (i cat=cons....................................................................................................................................!4 *ne+a ;:5ormalitatea distribuiei variabilei suma=nec.......................................................................................................................................................!4 *ne+a 7:Re%resia simpl& pentru variabilele cat=coms (i suma=nec...................................................................................................................................!6 *ne+a >:Corelaia bivariat& pentru variabilele cat=cons (i suma=nec.................................................................................................................................!9 *ne+a I:Re%resia simpl& pentru variabilele cat=cons (i suma=nec......................................................................................................................................!! *ne+a ?:*naliza :ncrederii pentru varabila aparatur& electronic& (i electrocasnic&.............................................................................................................!# *ne+a /:*naliza :ncrederii pentru varabila tele@oane mobile (i accesorii..........................................................................................................................#' *ne+a 8:*naliza :ncrederii pentru varabila :mbr&c&minte (i :nc&l&minte..........................................................................................................................#1 *ne+a M:*naliza :ncrederii pentru varabila c&ri de specialitate.........................................................................................................................................#2 *ne+a 5:;recvene privind pre@erinele pentru produsele bancare......................................................................................................................................# *ne+a ":;recvene privind @aptul dac& au apelat sau nu la serviciile unei b&nci................................................................................................................#4 ..............................................................................................................................................................................................................................................#4 *ne+a P:;recvene pentru notele acordate diverselor tipuri de instrumente de creditare....................................................................................................#4 ..............................................................................................................................................................................................................................................#6 ..............................................................................................................................................................................................................................................#9 *ne+a .1:"ne $ample . .est............................................................................................................................................................................................1'' *ne+a .2:Independent $ample . .est...............................................................................................................................................................................1'1 2

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud *ne+a . :.estul /olmo%orov $mirnov.............................................................................................................................................................................1'2 *ne+a .4:.estul C0i $2uare..............................................................................................................................................................................................1' *ne+a .4:.estul -inomial.................................................................................................................................................................................................1'4 *ne+a .6:.estul Runs........................................................................................................................................................................................................1'4 *ne+a .9:*5"6*.............................................................................................................................................................................................................1'6 *ne+a .!:78M..................................................................................................................................................................................................................1'9 *ne+a .#:Corelaia bivariat& pentru variabilele suma=disp (i cat=cons............................................................................................................................1'# *ne+a .1':Corelaia parial& pentru variabilele suma=disp (i cat=cons (i ven=med.........................................................................................................11' *ne+a .11:Re%resia simpl& pentru suma=disp (i cat=cons................................................................................................................................................111 *ne+a .12:Re%resia multipl& pentru suma=disp (i cat=cons (i suma=nec........................................................................................................................112 *ne+a .1 :*naliza de discriminant...................................................................................................................................................................................11 *ne+a .14:*naliza componentelor principale...................................................................................................................................................................116 *ne+a .14:*naliza ierar0ic& )cluster,................................................................................................................................................................................12' *ne+a .16:$calarea Multidimensional&.............................................................................................................................................................................124 *ne+a .19:*naliza :ncrederii pentru variabila componente de calculatoare.....................................................................................................................126

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Rezumat Introductiv
-RD 7roupe $ociete 7enerale dore(te introducerea pe piaa a unui nou tip de card 6I$* <lectron care va avea numele CreditStud. *cest card se adreseaz& studenilor :nscri(i la ziA (i o@er& acestora posibilitatea de a obine un credit de consum cu valori cuprinse :ntre 2.'''.''' lei (i 14.'''.''' lei. Pentru a vedea dac& acest card va avea succes pe pia& am realizat o cercetare. Prodeceul @olosit a @ost anc0eta prin c0estionar. Din populaia total& de 4.''' de studeni am ales un e(antion de 2''A ast@el: 1 Bniversitatea 70eor%0e *sac0i: :n cardul acestei universit&i interviev&m 62 de studeniA adic& ' de b&iei (i 2 de @ete. 1 Bniversitatea *le+andru Ioan Cuza: :n cardul acestei universit&i interviev&m #6 de studeniA adic& 49 de b&iei (i 4# de @ete. 1 Bniversitatea de medicin& (i @armacie 7ri%ore .. Popa: :n cardul acestei universit&i interviev&m 2! de studeniA adic& 1 b&iei (i 14 @ete. 1 Bniversitatea de *rte 7eor%e <nescu: :n cardul acestei universit&i interviev&m de studeniA adic& 1 de b&iat (i 2 @ete. 1 Bniversitatea Ion Ionescu de la -rad )*%ronomie,: :n cardul acestei universit&i interviev&m 11 de studeniA adic& 4 b&iei (i 6 @ete. Cn urma proces&rii datelor din c0estionare prin aplicarea procedurilor $P$$A am aDuns la urm&toarele concluzii: 1 studenii doresc s& contracteze credite asociate contului de cardE 1 studenii au :n medie nevoie anual de o sum& cuprins& :ntre 6 (i ! mil leiA pentru a ac0iziiona produsele pe care (i le dorescE 1 49F din studenii c0estionai doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniE 1 :n medie studenii doresc s& contracteze un cerdit de #.4''.''' leiE

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud 1 #4A4F dintre studenii c0estionai au apelat la servicii bancareA ast@el: 26A19F la depoziteA #1A62F la carduriA !A#F la crediteA 44A44F la sc0imb valutarE 1 banca pre@erat& de studeni este -RDE 1 suma de bani de care dispun studenii lunar este de apro+imativ .4''.''' leiE 1 valoarea medie a creditului depinde :ntr1o mare m&sur& (i variaz& indirect proporional cu suma de bani de care dispune studentul lunarA dar nu depinde de venitul mediu lunar pe membrul de @amilieE

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Capitolul I: Motivaia
1.1. De ce am ales acest studiu *m ales s& @acem acest studiu deoarece: $erviciile -RD $ociete 7enerale sunt recunoscute (i apreciate de studeniA datorit& @acilit&ilor pe care le o@er& acestoraA (i promov&rii susinute pe acest& pia&E $e observ& o tendin& din ce :n ce mai mare a populaiei din RomGniaA de a apela la servicii de creditareE $e observ& poziia @avorabil& a populaiei @a& de produsul credit asociat contului de card )descoperire de card,E -RD deine 1!A1F din piaa creditelor acordate persoanelor @izice (i 1#A4F din piaa cardurilor :n RomGniaE *m dorit s& lans&m un produs prin care s& @acilit&m accesul studenilor la produsele pe care (i le doresc dar pe care nu (i le permitE 1.2. Problemele decizionale -RD 7roupe $ociete 7enerale dore(te introducerea pe piaa a unui nou tip de card 6I$* <lectron care va avea numele CreditStud. *cest card se adreseaz& studenilor :nscri(i la ziA (i o@er& acestora posibilitatea de a obine un credit de consum cu valori cuprinse :ntre 2.'''.''' lei (i 14.'''.''' lei.

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud Principala condiie pe care trebuie s& o :ndeplineasc& studeniiA pentru a obine acest card de creditA este ca ei s& @ie studeni la una dintre universit&ile de stat: Bniversitatea 70eor%0e *sac0iA Bniversitatea *le+andru Iona CuzaA Bniversitatea de Medicin& (i ;armacie 7ri%ore .. PopaA Bniversitatea de *rte 7eor%e <nescuA (i Bniversitatea Ion Ionescu de la -rad )*%ronomie,. " alt& condiie pentru a intra :n posesia produsului Credit$tudA este ca unul dintre p&rinii studentuluiA s& @ie salariatA cu un salariu minim salariului minim pe economieA pentru a1l putea %ira pe solicitant.

Creditul se acord& pe o perioad& de ma+im doi aniA cu o dobGnd& pre@erenial& de 2'F pe an. Cardul are o valabilitate de doi ani. Deasemenea acest card poate @i @olosit (i ca un card pentru depoziteA cu o dobGnd& de 4F pe anA comisionul pentru e+tra%erea numerarului de la un *.MA @iind de 'A'14FA iar intero%area soldului este %ratis. .oi posesorii unui ast@el de card au reduceri cuprinse :ntre 2F (i 4FA la produsele ac0iziionate de la urm&torele ma%azine: 1 Bltra ProComputersE 1 DivertaE 1 7imaE 1 Dasimpe+A dealer "ran%e. *ctele necesare obinerii unui ast@el de card sunt: 1 cererea de desc0idere a unui cont de cardE 1 adeverin& de studentE 1 contract de creditE 1 copie dup& buletinA atGt a solicitantului cGt (i a %irantuluiE 1 declaraie pe proprie r&spundere pentru %irant.

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud Contractarea unui ast@el de credit presupune (i inc0eierea unei asi%ur&riA ast@el: se :nc0eie o polit& de deces (i invaliditate permanent&A pe toat& perioada de creditare. Polia se :nc0eie :n momentul semn&rii contractului de credit. Dup& rambursarea creditului :n totalitate se poate obine un nou credit :ntomindu1se numai urm&toarele documente: 1 adeverin& de studentE 1 contract de creditE 1 copie dup& buletinA atGt a solicitantului cGt (i a %irantuluiE 1 declaraie pe proprie r&spundere pentru %irant.

1.3. Problemele de cercetare Principalele probleme pe care ne propunem s& le soluion&m :n urma realiz&rii cercet&rii sunt: 1 5u se cunoa(te dac& studenii vor @i interesai de obinerea unor crediteE 1 5u se cunosc dorinele de consum ale studenilor)ce anume vor ei s& cumpere,E 1 5u se cunosc produsele pe care studeii doresc s& le ac0iziioneze :ntr1o perioad& de un anA (i pentru au nevoie de contracterea unui creditE 1 5u se cunoa(te num&rul studenilor care ar @i inresai s& obin& un card Credit$tudE 1 5u se cunoa(te dac& pla@onul ma+im propus pentru contractarea unui credit )14.'''.''' lei,A este Dusti@icatE 1 5u se cunosc sumele atrase de la populaie din creditele care vor @i contractate :n decurs de un an. 1 5u se cunoa(te dac& valoarea creditului pre@erat de studeni este sau nu peste valoaarea salariului minim pe economieE 1 5u se cunosc pre@erinele studenilor pentru primele patru instituii bancare din punct de vedere al cotei de pia&E 1 5u se cunoa(te care este ponderea studenilor care au apelat la servicii bancareA (i la care dintre acestea au apelatE 1 5u se cunoa(te suma medie de bani de care dispun studenii lunarE

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud 1 5u se cunoa(te dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii depinde de suma de bani de care dispun ace(tia :ntr1 lun&E 1 5u se cunosc pre@erinele studenilor pentru di@erite produse bancareE 1 5u se cunoa(te dac& studenii de la universit&i di@erite au pre@erine di@erite :n ceea ce prive(te valoarea creditului pe care doresc s&1l contractezeE 1 5u se cunoa(te dac& mediul de provenien& in@lueneaz& valoarea creditului pe care doresc s&1l contracteze studeniiE 1 5u se cunoa(te dac& venitul mediu pe membrul de @amilieA in@lueneaz& valoarea creditului pe care doresc s&1l contracteze studeniiE 1

1. . !biectivele 5e propunem s& rezolv&m urm&toarele probleme de cercetare: 1 $& se a@le dac& studenii vor @i interesai de obinerea unor crediteE 1 $& se a@le dorinele de consum ale studenilor)ce anume vor ei s& cumpere,E 1 $& se a@le produsele pe care studeii doresc s& le ac0iziioneze :ntr1o perioad& de un anA (i pentru au nevoie de contracterea unui creditE 1 $& se a@le num&rul studenilor care ar @i inresai s& contracteze un credit asociat contului de cardE 1 $& se a@le dac& pla@onul ma+im propus pentru contractarea unui credit )14.'''.''' lei,A este Dusti@icatE 1 $& se a@le valoarea medie a creditului pre@erat de studeniE 1 $& se a@le pre@erinele studenilor pentru primele patru instituii bancare din punct de vedere al cotei de pia&E 1 $& se a@le care este ponderea studenilor care au apelat la servicii bancareA (i la care dintre acestea au apelatE 1 $& se a@le suma medie de bani de care dispun studenii lunarE 1 $& se a@le dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii depinde de suma de bani de care dispun ace(tia :ntr1 lun&E #

Raport de cercetare 1 $& se a@le pre@erinele studenilor pentru di@erite produse bancareE 1 $& se a@le dac& mediul de provenien& in@lueneaz& valoarea creditului pe care doresc s&1l contracteze studeniiE

Introducerea Cardului CreditStud

1 $& se a@le dac& studenii de la universit&i di@erite au pre@erine di@erite :n ceea ce prive(te valoarea creditului pe care doresc s&1l contractezeE 1 $& se a@le dac& venitul mediu pe membrul de @amilieA in@lueneaz& valoarea creditului pe care doresc s&1l contracteze studeniiE

Capitolul II: Strate"ia utilizat#


2.1. Metoda de cercetare utilizat# Metoda de cercetare pe care o vom utiliza pentru a soluiona problemele de cercetare este anc0eta. *m ales acest& metod& deoareceA :n primul rGndA este @oarte util& (i accesibil& totdat&A pentru a@larea p&rerii viitorilor consumatori )studenii, privind introducerea noului produs bancar Cred$tud. *cest& metod& are (i un cost @oare sc&zut :n comparaie cu celelalte metode de cercetareA iar datele pot @i prelucrate @oarte u(or. 2.2. Populaia $i e$antionul %&ne'a &( Populaia total& este alc&tuit& din 4.''' de studeniA care :nva& la universit&ile de statA Bniversitatea 70eor%0e *sac0iA Bniversitatea *le+andru Ioan CuzaA Bniversitatea de Medicin& (i ;armacie 7ri%ore .. PopaA Bniversitatea de *rte 7eor%e <nescu (i Bniversitatea Ion Ionescu de la -rad )*%ronomie,A la ziA lun%& durat& (i scurt& durat&. Din populaia total& am ales un e(antion de 2'' de studeni :mp&rii ast@el: 1 Bniversitatea 70eor%0e *sac0i: :n cardul acestei universit&i sunt 1'.#!# studeniA deci vom completa 1'.#!# 2'' 62 A adic& )2 de c*estionare. 4.''' 1'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud 16.#'' 2'' #6 A adic& +) de 1 Bniversitatea *le+andru Ioan Cuza: :n cardul acestei universit&i sunt 16.#'' studeniA deci vom completa 4.''' c*estionare. 1 Bniversitatea de medicin& (i @armacie 7ri%ore .. Popa: :n cardul acestei universit&i sunt 4.99! studeniA deci vom completa 2, de c*estionare. 1 Bniversitatea de *rte 7eor%e <nescu: :n cardul acestei universit&i sunt 41 studeniA deci vom completa 41 2'' A adic& 3 de c*estionare. 4.''' 1.#2' 2'' 11 A adic& 11 4.''' 4.99! 2'' 2! A adic& 4.'''

1 Bniversitatea Ion Ionescu de la -rad )*%ronomie,: :n cardul acestei universit&i sunt 1.#2' studeniA deci vom completa c*estionare.

Deasemenea studenii pe care :i vom intervieva vor @i se%mentai dup& se+eA dup& proporia 4#F baieiA 41F @ete )porporia real&A apro+imativ& a populaiei %lobale,A ast@el: 1 Bniversitatea 70eor%0e *sac0i: :n cardul acestei universit&i interviev&m 62 de studeniA adic& 3- de b#iei $i 32 de .ete. 1 Bniversitatea *le+andru Ioan Cuza: :n cardul acestei universit&i interviev&m #6 de studeniA adic& / de b#iei $i + de .ete. 1 Bniversitatea de medicin& (i @armacie 7ri%ore .. Popa: :n cardul acestei universit&i interviev&m 2! de studeniA adic& 13 b#iei $i 10 .ete. 1 Bniversitatea de *rte 7eor%e <nescu: :n cardul acestei universit&i interviev&m $e%mentarea e(antionului ales poate @i centralizat& :ntr1un tabelA ast@el: de studeniA adic& 1 de b#iat $i 2 .ete. 1 Bniversitatea Ion Ionescu de la -rad )*%ronomie,: :n cardul acestei universit&i interviev&m 11 de studeniA adic& 0 b#iei $i ) .ete.

Bniv. $e+

Bniversitatea Bniversitatea Bniversitatea Bniversitatea Bniversitatea 70eor%0e *le+andru de medicin& 7eor%e Ion Ionescu *sac0i Ioan Cuza (i @armacie <nescu de la -rad

.otal 11

Raport de cercetare ;ete -&iei .otal 2 ' 62 4# 49 #6 14 1 2! 2 1 6 4 11

Introducerea Cardului CreditStud 1'4 #6 2''

12

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud Distribuia studenilor de la universitile luate n considerare pe sexe

+ete
%! *nescu

21

biei
%r! (! )opa

15

13

"! "! de la 'rad

%&! sac&i

32

30

l! "! #u$a

49
0 20 40 60

47
80 100 120

Cntre e(antionul proiectat (i cel obinut e+ist& cGteva di@erene din punct de vedere al ;acult&ii de la care provin studeniiA :n cadrul Bniversit&ii *. I. CuzaA :n sensul c& atunci cGnd am realizat e(antionul iniialA nu am luat :n calcul studenii de la toate @acult&ile. Cn e(antionul obinut am inut cont (i de studenii de la celelalte @acult&iA pe care le1am omis la :nceputA ast@el:

Raport de cercetare ;acultatea ;<** Istorie -iolo%ie In@ormatic& 7eo%ra@ie <ducaie @izic& (i sport Matematic& (i ;izic& Psi0olo%ie Drept ;izic& 8itere .otal Bniveristatea *.I. Cuza 2.3. Instrumentul de cercetare %&ne'a 1( <(antion poiectat ;ete 1# 4 ' 4 4 ' 4 1' ' ' ' 4# 49 -&iei 14 4 4 4 4 1' 4 ' ' ' ' 4# ;ete 1# 4 1 4 4 1 2 4 2

Introducerea Cardului CreditStud <(antion obinut -&iei 14 6 4 4 4 4 2 ' 2 49

Instrumentele de cercetare sunt :ntreb&rileA iar acestea sunt %urpate pe un suport numit c0estionar. C0estionarul )*ne+a -, cuprinde 16 :ntreb&riA @ormulate :n a(a @el :ncGtA :n urma prelucr&rii datelor obinute din c0estionarele completateA s& soluion&m problemele de cercetare stabilite. Procedurile care s1au aplicat pentru :ntreb&rile din c0estionar au @ost urm&toarele: 1. 2estul 2 a( !ne Simple 2 2est ntrebri: 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH

14

Raport de cercetare Explicatia aplicrii procedurii: 14.'''.''' lei,. b( 23o Simple 2 2est ntrebri: !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc.,

Introducerea Cardului CreditStud

6rem s& test&m dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA este 9.4''.''' lei. )media intervalului ' lei (i

14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicatia aplicrii procedurii: 6rem s& test&m dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mare de .1''.''' lei este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun de o sum& mai mic& de .1''.''' lei. *m ales pra%ul de .1''.''' leiA deorece acesta este salariul minim pe economieA (i dorim s& vedem unde se situiaz& valoarea medie a unui credit pe care dore(te un student s& o contracteze: sub salariul minim pe economieA sau peste acesta. 2. 2este neparametrice a( 2estul 4olmo"orov 5 Smirnov ntrebri: 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicatia aplicrii procedurii:

14

Raport de cercetare 6rem s& test&m dac& distribuia mediei creditelor pe care sunt dispu(i studenii s& le contracteze este normal&. b( 2estul C*i 5 S6uare 72 ntrebri: 14. $erviciile c&rei b&nci vi se par cele mai avantaDoaseH Explicatia aplicrii procedurii:

Introducerea Cardului CreditStud

$e dore(te conoa(terea pre@erinelor studenilor privind primele patru instituii bancare din RomGnia. $e dore(te a se a@la dac& e+ist& o pre@erin& puternic& pentru una din instituiile bancare din cele menionate.Ipoteza care trebuie veri@icat& presupune c& proporiile privind pre@erinele pentru o banc& sau altaA sunt acelea(i cu proporiile privind cota de pia&A adic&:

c( 2estul 1inomial ntrebri: 12. Dorii s& contractai un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniH Explicatia aplicrii procedurii: $e dore(te veri@icarea ipotezei nuleA con@orm c&reia raportul dintre studenii care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA (i cei care nu doresc s& contracteze un credit de consum :n urm&toarele 12 luni este de 4'F la 4'F.

16

Raport de cercetare d( 2estul Run ntrebri: 2. Cn ce an de studiu sunteiH Explicatia aplicrii procedurii:

Introducerea Cardului CreditStud

6om testa ipoteza con@orm c&reia respondenii din e(antionA au @ost ale(i aleatoriu din punct de vedere al anului de studiu. 3. &8!9& ntrebri: 1. 8a ce universitate suntei studentH 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicatia aplicrii procedurii: 6rem s& test&m dac& media creditelor pe care sunt dispu(i s& le contracteze studenii de la Bniversitatea *le+andru Ioan CuzaA este e%al& cu media creditelor pe care sunt dispu(i s& le contracteze studenii de la Bniversitatea 70eor%0e *sac0iA este e%al& cu media creditelor pe care sunt dispu(i s& le contracteze studenii de la Bniversitatea de Medicin& (i ;armacie 7ri%ore .. PopaA este e%al& cu media creditelor pe care sunt dispu(i s& le contracteze studenii de la Bniversitatea de *rte 7eor%e <nescuA este e%al& cu media creditelor pe care sunt dispu(i s& le contracteze studenii de la Bniversitatea Ion Ionescu de la -rad. . :;M ntrebri: 6. Care este venitul mediu lunar pe membru de @amilieH

19

Raport de cercetare 9. Care este mediul dumneavoastr& de provenien&H s&1l contractaiH Explicatia aplicrii procedurii:

Introducerea Cardului CreditStud

14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i

$copul cercet&rii este s& ar&t&m care este e@ectul mediului din care provin studenii (i al venitului mediu lunar pe membrul de @amilieA asupra valorii creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii. 0. &naliza de corelaie a1( &naliza de corelaie bivariat# ntrebri: !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc., 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicaia aplicrii procedurii: 5e propunem s& studiem intensitatea le%&turii dintre variabilele suma de bani de care dispune un student lunarA valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze. a2( &naliza de corelaie bivariat# ntrebri: 1'. Care este suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate mai susH 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH

1!

Raport de cercetare Explicaia aplicrii procedurii:

Introducerea Cardului CreditStud

5e propunem s& studiem cGt de intens& este le%&tura :ntre valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze (i suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate )componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate,. b( &naliza de corelaie parial# ntrebri: !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc., 6. Care este venitul mediu lunar pe membru de @amilieH 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicaia aplicrii procedurii: 5e propunem s& studiem intensitatea le%&turii dintre variabilele suma de bani de care dispune un student lunarA (i valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contractezeA @&r& a lua :n considerare venitul mediu lunar pe membrul de @amilie. ). &naliza de re"resie a1( &naliza de re"resie simpl# ntrebri: !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc., 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicaia aplicrii procedurii:

1#

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud 5e propunem s& studiem dac& e+ist& o le%&tur& :ntre variabilele suma de bani de care dispune un student lunarA (i valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze. a2( &naliza de re"resie simpl# ntrebri: 1'. Care este suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate mai susH 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicaia aplicrii procedurii: 5e propunem s& studiem dac& e+ist& o le%&tur& :ntre valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze (i suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate )componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate,. b( &naliza de re"resie multipl# ntrebri: !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc., 1'. Care este suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate mai susH 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicaia aplicrii procedurii: 5e propunem s& studiem dac& e+it& o le%&tur& :ntre variabilele suma de bani de care dispune un student lunarA valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contractezeA (i suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate)componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate,.

2'

Raport de cercetare /. &naliza discriminant ntrebri: !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc.,

Introducerea Cardului CreditStud

1'. Care este suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate mai susH )componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate, 12. Dorii s& contractai un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniH Explicaia aplicrii procedurii: 6rem s& determin&m prin ce di@er& persoanele care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA de cele care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA :n @uncie de suma de bani de care dispun studenii :ntr1o lun&A (i suma necesar& pentru a ac0ziiona produsele menionate. ,. &naliza .actorial# %componentelor principale( ntrebri: 6. Care este venitul mediu lunar pe membru de @amilieH !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc., 1 . Pe o scar& de la 1 la 4A cGt de util& ar @i pentru dumneavoastr& contractarea unui creditH )11deloc utilA...41@oarte util, 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicaia aplicrii procedurii: Dorim s& a@l&m cum anume sunt distribuii studeniiA :n @uncie de venitul mediu lunar pe membrul de @amilieA banii de care dispune lunarA studentulA opinia asupra utilit&ii contract&rii unui credit (i valoarea creditului pe care este dispus s&1l contracteze clientul.

21

Raport de cercetare +. &naliza cluster %ierar*ic#( ntrebri: 1. 8a ce universitate suntei studentH 6. Care este venitul mediu lunar pe membru de @amilieH !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc.,

Introducerea Cardului CreditStud

1 . Pe o scar& de la 1 la 4A cGt de util& ar @i pentru dumneavoastr& contractarea unui creditH )11deloc utilA...41@oarte util, 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& de 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH Explicaia aplicrii procedurii: Dorim s& clasi@ic&m studenii de la universit&ile 70eor%0e *sac0iA *le+andru Ioan CuzaA Medicin& (i ;armacie 7ri%ore .. PopaA *rte 7eor%e <nescuA (i Ion Ionescu de la -radA :n @uncie de venitul mediu lunar pe membrul de @amilieA banii de care dispune lunarA studentulA opinia asupra utilit&ii contract&rii unui credit (i valoarea creditului pe care este dispus s&1l contracteze clientul. 1-. Scalarea multidimansional# ntrebri: 11. *cordai note de la 1 la 4 pentru urm&toarele instrumente de creditare. )dou& produse nu pot avea aceea(i not&,: credit de consumE credit pentru bunuri de @olosin& :ndelun%at&E credit asociat contului de card )descoperire de card,E credit nominalizatE credit imobiliar. 1 . Pe o scar& de la 1 la 4A cGt de util& ar @i pentru dumneavoastr& contractarea unui creditH )11deloc utilA...41@oarte util, Explicaia aplicrii procedurii: Dorim s& vedem care este percepia studenilor asupra di@eritelor instrumente de creditare.

22

Raport de cercetare 11. &nalzia <ncrederii ntrebri: #. Ce tip de produs din cele menionateA dorii s& ac0iziionai :n urm&toarele 12 luniH

Introducerea Cardului CreditStud

1 componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate. 16. Care produse din lista de mai Dos le1ai cump&raA dac& ai contracta un credit de ma+im 14.'''.''' leiH 1 componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate. Explicaia aplicrii procedurii: Dorim s& test&m dac& r&spunsurile :ntreb&rilor sunt de :ncredere. 12. =recvene ntrebri: 4. 8a ce servicii ai apelatH Explicatia aplicrii procedurii: $e dore(te conoa(terea pre@erinelor studenilor privind primele patru tipuri de servicii bancare. $e dore(te a se a@la dac& e+ist& o pre@erin& puternic& pentru un serviciu bancar sau altul din cele menionate. Ipoteza care se dore(te a @i veri@icat& presupune c& proporiile privind pre@erinele pentru un produs bancar sau altulA sunt acelea(i cu proporiile privind volumul valoric al acestora pe pia&:
.ipul produsului bancar credite depozite carduri sc0imburi valutare Pre@erina real& pentru un produs bancar 24F 16A1F F 1!A1F

Raport de cercetare 12. Date de veri.icare ntrebri: 5ume================================== Prenume================================ .ele@on================================= *dres& de e 1 mail ======================== ;acultate ================================ 5umele (i prenumele operatorului============ Explicaia aplicrii procedurii:

Introducerea Cardului CreditStud

*ceste date din c0estionar sunt utilizate pentru a se veri@ica corectitudinea complet&rii c0estionarului. <le nu sunt utilizate pentru aplicarea procedurilor $P$$. 2. . !peraionalizarea Cnainte de a completa cele 2'' de c0estionare am veri@icat corectitudinea :ntreb&rilor din c0estionarA pe un e(antiona de 2' de persoane. Cn urma pretest&rii am aDuns la concluzia c& trebuiesc modi@icate :ntreb&rile I14. $erviciile c&rei b&nci vi se par cele mai avantaDoaseHJ (i I14. Dac& ar e+ista un credit de consum de ma+im 14.'''.''' leiA cu o dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiHJ Pentru prima :ntrebare am observat c& nu au @ost bi@ate r&spunsurile C<C (i alt& banc&A (i le1am eliminat din c0estionar. Deasemenea pentru :ntrebarea urmatoare am modi@icat valoarea ma+ima a creditului de consum la 14.'''.''' leiA deoarece nu am primit nici un r&spuns de 14.'''.''' lei. Cele 2'' de c0estionare au @ost operionalizate de c&tre 4 operatoriA ast@el: 1 Camelia 8i+andru va completa 62 de c0estionare :n cadrul Bniversit&ii 70eor%0e *sac0iE 1 M&d&lina Pascaru va completa 44 de c0estionare :n cadrul Bniversit&ii *le+andru Ioan CuzaE

24

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud 1 Mara "laru va completa 42 de c0estionare :n cardul Bniversit&ii *le+andru Ioan CuzaA (i 11 c0estionareA :n cadrul Bniversit&ii Ion Ionescu de la -radE 1 Ilie Cara%0iaur va completa 2! de c0estionare :n cadru Bniversit&ii de medicin& (i @armacieA (i <nescu. Completarea c0estionarelor s1a @&cut pe 0olurile @acult&ilor din cadrul universit&ilorA iar studenii au @ost ale(i dup& prodeceul e(antion&rii aleatoare mecanic&A sau cu pas de num&rare. Iar pasul de num&rare di@er& la @iecare universitateA ast@el: 1 Bniversitatea 70eor%0e *sac0i: pasul de num&rare este 4.''' 4 A adic& operatorul a anc0etat al patrulea student care trecea prin dreptul lui. 1'.#!# 4.''' 2 A adic& operatorul a anc0etat al doilea student care trecea prin dreptul lui. 16.#'' 4.''' 9 A adic& operatorul a anc0etat al (aptelea student care trecea 4.99! c0estionareA :n cadrul Bniversit&ii de *rteA 7eor%e

1 Bniversitatea *le+andru Ioan Cuza: pasul de num&rare este

1 Bniversitatea de medicin& (i @armacie 7ri%ore .. Popa: pasul de num&rare este prin dreptul lui. 1 Bniversitatea de *rte 7eor%e <nescu: pasul de num&rare este dreptul lui. 1 Bniversitatea Ion Ionescu de la -rad )*%ronomie,:pasul de num&rare este trecea prin dreptul lui.

4.''' !4 A adic& operatorul a anc0etat al opt zeci (i patrulea student care trecea prin 41 4.''' 1! A adic& operatorul a anc0etat al optusprezecilea student care 1.#2'

24

Raport de cercetare "peraionalizarea c0estionarelor s1a realizat :n perioada 911# martieA ast@el: Camelia ;i'andru Data '! martie 2''4 16: ' '# martie 2''4 11:'' 1' martie 2''4 12:'' 11 martie 2''4 12:'' 14 martie 2''4 12:'' 14 martie 2''4 11:'' 16 martie 2''4 12:'' .otal Bniveristatea .e0nic& 70eor%0e *sac0i Mara !laru Data '9 martie 2''4 12:'' '! martie 2''4 12:'' '# martie 2''4 1':'' 1' martie 2''4 12:'' 14 martie 2''4 1':'' 14 martie 2''4 12:'' .otal Bniveristatea *. I. Cuza 16 martie 2''4 1':'' .otal Bniveristatea Ion Ionescu de la -rad .otal M#d#lina Pascaru "ra ;<** ;<** ;<** ;<** Istorie -iolo%ie "ra ;acultatea Construcii civile .e+tile si Piel&rie <lectronica (i .elecomunicaii Construcii de Ma(ini C0imie Industrial& >idrote0nic& <lectrote0nic&

Introducerea Cardului CreditStud

5um&r de c0estionare ;ete 4 ! 4 1 ! 4 ' 2 ' -&iei 4 2 9 # 2 ' 4

;acultatea

5um&r de c0estionare ;ete 1' # ' ' ' ' 1# 2 6 6 24 4 2! 4 -&iei ' ' 1' 4 4 4

*%ronomie

26

Raport de cercetare Data '9 martie 2''4 1':'' '! martie 2''4 12:'' '# martie 2''4 1':'' '# martie 2''4 1': ' 1' martie 2''4 12:'' 1' martie 2''4 12: ' 14 martie 2''4 1':'' 14 martie 2''4 11: ' 14 martie 2''4 12:'' 14 martie 2''4 12: ' .otal Bniveristatea *le+andru Ioan Cuza Ilie Cara"iaur Data "ra ;acultatea 7eor%e <nescu "ra ;acultatea In@ormatic& 7eo%ra@ie <ducaie @izic& (i sport 8itere Matematic& ;izic& Psi0olo%ie Drept Istorie -iolo%ie

Introducerea Cardului CreditStud 5um&r de c0estionare ;ete 4 4 1 2 2 4 4 1 ' 24 -&iei 4 4 4 2 2 ' 1 '

5um&r de c0estionare ;ete 2 2 1 1' 4 ' 14 19 1 14 ' 1' -&iei 1

'9 martie 2''4 11:'' .otal Bniveristatea 7eor%e <nescu '! martie 2''4 16: ' '# martie 2''4 1':'' 14 martie 2''4 11:'' .otal Bniversitatea de Medicin& (i ;armacie 7ri%ore .. Popa .otal

BM; BM; BM;

29

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Capitolul III: Rezultatele cercet#rii


3.1. 2estul 2 3.1.1. !ne Sample 2 2est 9ariabile cat=cons Ipoteza >': 6rem s& test&m dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA este 9.'''.''' lei. )media intervalului ' lei (i 14.'''.''' lei,. >1: 6rem s& test&m dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA este di@erit& de 9.'''.''' lei. )media intervalului ' lei (i 14.'''.''' lei,. !bservaie Pentru a putea aplica testul .A trebuie ca distribuia variabileiA valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA s& @ie normal&. Pentru a testa normalitatea distribuiei variabilei valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA aplic&m testul /olmo%orov $mirnov. Interpretarea rezultatelor Cn urma plic&rii testului /1$A observ&m ca valoare pra%ului de semni@icaieA si% este 'A41care este mai mare decGt 'A4 ) &ne'a C,A ceea ce :nseamn& c& variabila valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA are o distribuie normal&A (i putem aplica testul .. Dup& aplicarea testului .A :n output se obine o valoare a lui si% de 4A29 + 1' 12'care este mult mai mic& decGt 'A'4 )&ne'a 21,Ase respin%e ipoteza >'A con@orm c&reia valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA este 9.'''.''' leiA (i se accept& ipoteza >1A

2!

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud con@orm c&reia valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA este di@erit& de 9.'''.''' lei. 6aloarea medie a creditului pe care sunt dispu(i studenii s& o contracteze :n urm&toarele 12 luniA este #.4''.''' lei. 6aloareamedie estimat& a creditului pre@erat& de studeni 6aloarea medie a creditului pe care o pre@er& studenii 3.1.2. Independent Samples 2 2est 9ariabile s2r4 cat=cons Ipoteza >': 6rem s& test&m dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mare de .1''.''' lei )venitul mediu pe membrul de @amilie,A este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mic& de .1''.''' lei. >1: 6rem s& test&m dac& valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mare de .1''.''' lei )venitul mediu pe membrul de @amilie,A este di@erit& de valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mic& de .1''.''' lei. !bservaie Pentru a putea aplica testul Independent $ample . .estA trebuie ca variabila suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&A s& aib& distribuie normal&. Pentru a testa normalitate distribuiei variabilei aplic&m testul /olmo%orov $mirnov. Interpretarea rezultatelor 9.'''.''' lei #.4''.''' lei

2#

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud Cn urma aplic&rii testului /1$A observ&m c& variabila nu are ditribuie normal&A deoarece valoare lui si% este 2492 + 1' 1 ' este mult mai mic& decGt 'A'4. )&ne'a D,. Din acest& cauz& aplic&m pentru variabila considerat&A @uncia radicalA )$KR.,A pentru a normaliza distribuia. *plicGnd @uncia $KR. de 4 oriA obsetvam ca valoarea lui si% :ncepe s& creasc& semni@icativA ast@el: si%1L'A''1) &ne'a D,A si%2L'A'19A si% L'A'49A si%4L 'A'9. 6aloarea ultimului si% este mai mare decGt 'A'4A :nsemn& c& distribuia variabilei este normal&A i putem aplica testul Independent $ample . .est. Dup& aplicarea testului Independent $ample . .estA :n output se obine o valoarea a lui si% de 'A'' A care este mai mic& decGt 'A'4 ) &ne'a 22,A deci se respin%e ipoteza >' con@orm c&reia valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mare de .1''.''' lei )venitul mediu pe membrul de @amilie,A este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mic& de .1''.''' lei (i se accept& ipoteza > 1A con@orm c&reia valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mare de .1''.''' lei )venitul mediu pe membrul de @amilie,A este di@erit& de valoarea medie a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii care dispun lunar de o sum& mai mic& de .1''.''' lei.

3.2. 2este neparametrice 3.2.1. 2estul 4olmo"orov Smirnov 9ariabile cat=cons Ipoteza >': 6rem s& test&m dac& distribuia variabilei valoarea ma+ima a creditului pe care ai @i dispui s&1l contractaiA este normal&. >1: 6rem s& test&m dac& distribuia variabilei valoarea ma+ima a creditului pe care ai @i dispui s&1l contractaiA nu este normal&. Interpretarea rezultatelor Dup& aplicarea testului /olmo%orov $mirnovA :n output se obine valoarea pra%ului de semni@icaieA si% de 'A41care este mai mare decGt 'A4 )&ne'a 23,A ceea ce :nseamn& c& variabila valoarea ma+im& e a creditului pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studeniiA are o distribuie normal&.

'

Raport de cercetare
16000000

Introducerea Cardului CreditStud

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000 4000000
N = 200

Daca ar exista un cr

3.2.2. 2estul C*i 5 S6uare 32 9ariabile banca=av Ipoteza >': 6rem s& testam dac& proporia privind pre@erinele pentru -CR este e%al& cu 2#A42A (i proporia privind pre@erinele pentru -RD este e%al& cu 1 A 'A (i proporia privind pre@erinele pentru Rai@@eisen -anM este e%al& cu 9A2 (i proporia privind pre@erinele pentru -P este e%al& cu 6A41.

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

>1: 6rem s& testam dac& proporia privind pre@erinele pentru -CR nu este e%al& cu 2#A42A sau proporia privind pre@erinele pentru -RD nu este e%al& cu 1 A 'A sau proporia privind pre@erinele pentru Rai@@eisen -anM nu este e%al& cu 9A2 sau proporia privind pre@erinele pentru -P nu este e%al& cu 6A41. Interpretarea rezultatelor Dup& aplicarea testului C0i 1 $2uare 32A :n output se obine valoarea lui si% e%al& cu 21 + 1' 112A care este mai mic decGt 'A'4)&ne'a 2 ,A se respin%e ipoteza >' con@orm c&reia proporia privind pre@erinele pentru -CR este e%al& cu 2#A42A (i proporia privind pre@erinele pentru -RD este e%al& cu 1 A 'A (i proporia privind pre@erinele pentru Rai@@eisen -anM este e%al& cu 9A2 (i proporia privind pre@erinele pentru -P este e%al& cu 6A41A (i se accept& ipoteza >1 con@orm c&reia proporia privind pre@erinele pentru -CR nu este e%al& cu 2#A42A sau proporia privind pre@erinele pentru -RD nu este e%al& cu 1 A 'A sau proporia privind pre@erinele pentru Rai@@eisen -anM nu este e%al& cu 9A2 sau proporia privind pre@erinele pentru -P nu este e%al& cu 6A41. -anca pre@erat& de respondeni este -RDA cu 114 r&spunsuriA iar a doua banc& pre@erat& este -CR cu 2 de r&spunsuri. 6alorile a(teptate dac& pre@erinele ar @i @ost acelea(i cu cotele de pia& corespunz&toare @iec&rei b&nciA sunt 1'4 r&sounsuri pentru -CRA (i 49 r&spunsuri pentru -RD.

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

)re+erinele studenilor pentru principalele instituii bancare

'anc )ost 12,ai++eisen 'an. 15-

'#, 16-

'#, ',D ,ai++eisen 'an. 'anc )ost


',D 57-

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

)re+erinele studenilor pentru anu0ite instituii bancare 1procente2


60

57

50

40

29/42
30

#otele de pia ale instituiilor bancare )re+erinele studenilor pentru principalele instituii bancare

20

16 13/3

15 12 7/23 6/51

10

'#,

',D

,ai++eisen 'an.

'anc )ost

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.2.3. 2estul binomial 9ariabile contr=cr Ipoteza >': 6rem s& testam dac& raportul dintre studenii care doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniA (i cei care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniA este 4'F la 4'F. >1: 6rem s& testam dac& raportul dintre studenii care doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniA (i cei care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniA nu este 4'F la 4'F. Interpretarea rezultatelor Dup& aplicarea testului -inomialA :n output se obine valoare pra%ului de semni@icaie 'A49A care este mai mare decGt 'A'4 ) &ne'a 20,A ceea ce :nseamn& c& se accept& ipoteza >' con@orm c&reia raportul dintre studenii care doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniA (i cei care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniA este 4'F la 4'F. Din output se poate observa raportul dintre studenii care doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniA (i cei care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de card :n urm&toarele 12 luni este de 49F la 4 F)&ne'a 20,.

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

)rocentul studenilor care doresc sa contracte$e un credit asociat contului de card

nu 53-

da 47-

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.2. . 2estul Runs 9ariabile an=stud Ipoteza >': 6rem s& testam dac& respondenii din e(antionA au @ost ale(i aleatoriu din punct de vederea al anului de studiu. >1: 6rem s& testam dac& respondenii din e(antionA nu au @ost ale(i aleatoriu din punct de vederea al anului de studiu. Interpretarea rezultatelor Dup& aplicarea testului RunsA :n output este a@i(at& o valoate a lui si% de 'A92 care este mai mare decGt 'A'4 ) &ne'a 2),A se accept& ipoteza >' con@orm c&reia respondenii din e(antionA au @ost ale(i aleatoriu din punct de vederea al anului de studiu.

Dup& cum se poate observa (i din %ra@icA proporiile studenilor :n @uncie de anul de studiu sunt luate aleatoriuA ast@el: anul 1 sunt 21FA anul 2 sunt 6FA anul sunt 1!FA anul 4 sunt 1!FA anul 4 sunt 4F (i :n anul 6 sunt F din num&rul total de studeni c0estionai.

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.3. &8!9& 9ariabile univ1 cat=cons Ipoteza >': 6rem s& testam dac& valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea *.I. Cuza este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 70. *sac0iA este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea I.I. de la -radA este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 7r. .. PopaA este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 7. <nescu. >1: 6rem s& testam dac& valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea *.I. Cuza nu este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 70. *sac0iA nu este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea I.I. de la -radA nu este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 7r. .. PopaA este nu e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 7. <nescu. !bservaie Pentru a putea aplica *5"6*A trebuie ca distribuia variabilei valoarea creditului pe care ar @i dispu(i studenii s&1l contractezeA s& @ie normal&. Distribuia acestei variabile este normal&. )&ne'a C,. Interpretarea rezultatelor Dup& aplicarea analizei *5"6*A obinem :n output o valoare a lui si% de 'A'''226 care este mai mic& decGt 'A'4 ) &ne'a 2/,A deci se respin%e ipoteza >' von@orm c&reia valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea *.I. Cuza este e%al& cu valoarea medie a #

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 70. *sac0iA este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea I.I. de la -radA este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 7r. .. PopaA este e%al& cu valoarea medie a creditului pe care l1ar contracta studenii de la Bniversitatea 7. <nescu (i se accept& ipoteza > 1 con@orm c&reiaA m&car una dintre aceste medii sa di@ere de celelalte.

Distribuia 0ediei creditelor pre+erate de studeni pe universiti

12000000

9886598
10000000

10363636 9451613 8111111 7333333

8000000

6000000

4000000

2000000

0 l! "! #u$a %&! sac&i "! "! de la 'rad %r! (! )opa %! *nescu

4'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3. . :;M 9ariabile med=prov ven=med cat=cons Ipoteza >': 6rem s& testam dac& mediul de provenien& al studentului (i venitul mediu lunar pe membrul de @amilieA in@lueneaz& m&rimea valorii creditului pe care sunt dispu(i studenii s&1l contracteze. >1: 6rem s& testam dac& mediul de provenian& al studentului (i venitul mediu lunar pe membrul de @amilieA nu in@lueneaz& m&rimea valorii creditului pe care sut idspu(i studenii s&1l contracteze. Interpretarea rezultatelor Cn output1ul rezultat obinem urm&toarele rezultate: )&ne'a 2,, Cn tabelul 2est o. 1etuin5Sub>ects ?..ect@ coloana "bserved poNerA indic& probabilitatea cu care testul ; detecteaz& di@erenele dintre %rupurile @ormate: pentru med=prov 1 urban )1, (i rural )2,A iar pentru ven=med 1 sub 1A4 mil )1,A intre 1A4 mil (i mil )2,A :ntre mil (i 4A4 mil ) ,A (i peste 4A4 mil )4,. Pentru med=provA valoarea lui si% este de 'A 41A pentru ven=med si% este de 'A44!A iar pentru med=provOven=medA si% este de 'A 49. Deoarece toate cele trei teste ; au valoare lui si% mai mare decaGt 'A'4A rezult& c& e@ectele variabilelor luate :n calcul au in@luene semni@icative asupre valorii creditului pe care sunt dispu(i studenii s&1l contracteze :n urm&toarele 12 luni. Cn plus valoarea aDustat& a lui R 2 este 'A#46A ceea ce :nseamn& c& #4A6F din variaia valorii creditului pe care sunt dispu(i studenii s&1l contracteze :n urm&toarele 12 luniA este e+plicat& de acest model.

41

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Cn tabelul Contract Results %4 Matri'(@ testul de contrast a calculat o d@ren& :ntre valoarea creditului contractat de studenii din mediul urbanA (i cei din mediul rural . 6aloarea pra%ului de semni@icaie este 'A11 care este mai mare decGt 'A'4A ceea ce :nseamn& c& di@erenele nu sunt semni@icative.

42

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Distribuia studenilor n +uncie de venitul 0ediu lunar pe 0e0bru de +a0ilie


peste 4!500!000 lei ntre 3!000!000 3i 4!500!000 lei

50

ntre 1!500!000 3i 3!000!000 lei sub 1!500!000 lei

49
1

81

20

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Distribuia studenilor dup 0ediul de provenien n ,o04nia

22-

urban

rural

78-

44

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Distribuia e3antionului de studeni dup 0ediul de provenien

19-

urban

rural 81-

3. 44

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

$e observ& c& structura e(antionului respect& structura populaiei :n ceea ce prive(te distribuia studenilor pe medii de provenien&. 3.0. &naliza de corelaie 3.0.1.a. &naliza de corelaie bivariat# 9ariabile suma=disp cat=cons Ipoteza 5e propunem s& studiem intensitatea le%&turii dintre variabilele suma de bani de care dispune un student lunarA valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze. !bservaie Pentru a putea vedea cGt de intens& este le%&tura dintre cele dou& variabile considerate trebuie ca distribuia acestora s& @ie normal& (i ca :ntre variabile s& e+iste o le%&tur&. Distribuiile celor dou& variabile sunt normale ) &ne'aC (i &ne'a D,. Pentru a veri@ica dac& e+ist& o le%&tur& :ntre cele dou& variabile aplic&m analiza de re%resie simpl&. Interpretarea rezultatelor Deoarece valoarea scorului t este 14A le%&tur&A putem realiza analiza de corelaie. *vGnd :n vedere c& valoarea coe@icientului Pearson este de 1'A2#4 ) &ne'a 2+,A le%&tura cera e+ist& :ntre variabile este @oarte slab&A (i invers&. *dic& la o cre(tere a sumei de bani de care dispun studenii :ntr1o lun&A valoarea creditului pe care ace(tia lGar contracta scade :ntr1o mai mic& m&sur&. care este mai mic decGt 12 ) &ne'a ?,A cees ce :nseamn& c& :ntre cele dou& variabile considerate e+ist& o

46

Raport de cercetare 3.0.1.b. &naliza de corelaie bivariat# 9ariabile cat=cons suma=nec Ipoteza

Introducerea Cardului CreditStud

5e propunem s& studiem cGt de intens& este le%&tura :ntre valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze (i suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate )componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate,. !bservaie Pentru a putea vedea cGt de intens& este le%&tura :ntre cele dou& variabile considerate trebuie ca distribuia acestora s& @ie normal& (i ca :ntre variabile s& e+iste o le%&tur&. Distribuia variabilei cat=cons este noemal& ) &ne'a C,A iar normalitatea distribuiei variabilei suma=nec o test&m cu testul /olmo%orov $mirnov. Iar pentru a vedea dac& e+it& o le%&tur& intre cele dou& variabile aplic&m analiza de re%resie. Interpretarea rezultatelor CntrucGt valoarea lui si% este de 'A'41 care este mai mare dacGt 'A'4 ) &ne'a =,A distribuia varabilei suma=nec este normal&A se poate aplica analiza de corelaie. CntrucGt valoarea coe@icientului - este 2''492A este pozitiv& :nseamn& c& :ntre variabile e+ist& o le%&tur& direct& )&ne'a :,. Cn outputA valoarea coe@icientului Pearson este 'A2'' ) &ne'a A,A ceea ce inseamn& c& intre variabile e+ist& o le%&tur& slab&A direct&. 6aloarea creditului pe care sunt dispu(i saGl contracteze studenii variaz& :n acela(i sens cu suma necesar& ac0iziion&rii produselor pe care (i le doresc eiA :n urm&toarele 12 luni.

49

Raport de cercetare 3.0.2. &naliza de corelaie parial# 9ariabile suma=disp cat=cons ven=med Ipoteza

Introducerea Cardului CreditStud

5e propunem s& studiem intensitatea le%&turii dintre variabilele suma de bani de care dispune un student lunarA valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contractezeA @&r& a ine cont de in@luena vanitului mediu lunar pe membrul de @amilie. !bservaie Distribuiile celor dou& variabile sunt normale )&ne'a C (i &ne'a =,A iar intre cele dou& variabile e+ist& o le%&tur&)&ne'a 21-,. Interpretarea rezultatelor 6aloarea coe@icientului Pearson este 1'A26A ceea ce :nseamn& c& :ntre cele dou& variabileA @&r& s& se in& cont de in@luena venitului meGdiu pe membrul de @amilieA e+ist& o le%&tur& @oarte slab&A invers&. 3.). &naliza de re"resie 3.).1.a. &naliza de re"resie simpl# 9ariabile suma=disp cat=cons

4!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Ipoteza 5e propunem s& studiem dac& e+it& o le%&tur& :ntre suma de bani de care dispune studentul lunarA (i valoarea creditului pe care acesta este dispus s&1l contracteze. !bservaie Pentru a putea vedea dac& e+it& o le%&tur& :ntre cele dou& variabile considerate trebuie ca distribuia acestora s& @ie normal& (i ca :ntre variabile s& e+iste o corelaie. Distribuia celor dou& variabile sunt normale )&ne'aC (i &ne'a D,. Pentru a veri@ica dac& e+ist& o corelaie :ntre cele dou& variabile analiza de corelaie bivariat&. Cele dou& variabile sunt corelate )&ne'a 2+,. Interpretarea rezultatelor Deoarece valoarea scorului t este 14A care este mai mic decGt 12 ) &ne'a 211,A ceea ce :nseamn& c& :ntre cele dou& variabile considerate e+ist& o le%&tur&A iar pentru c& valoarea lui t este mai mic& decGt 'A le%Gtura dintre variabile este invers&. 3.).1.b. &naliza de re"resie simpl# 9ariabile cat=cons suma=nec Ipoteza 5e propunem s& studiem dac& e+ist& o le%&tur& :ntre valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze (i suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate )componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate,.

4#

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

!bservaie Pentru a putea vedea cGt de intens& este le%&tura :ntre cele dou& variabile considerate trebuie ca distribuia acestora s& @ie normal& (i ca :ntre variabile s& e+iste ocorelaie. Distribuia celor dou& variabile cat=cons (i suma=nec sunt normale ) &ne'a C (i &ne'a = ,. Iar :ntre cele dou& variabile e+ist& o corelaie )&ne'a A, Interpretarea rezultatelor CntrucGt valoarea coe@icientului - este 2''492A este pozitiv& :nseamn& c& :ntre variabile e+ist& o le%&tur& direct& ) &ne'a I,. 8a o cre(tere a sumei necesare ac0iziionate de produse pentru urm&toarele 12 luniA cu !. #9.4'6 leiA are loc o cre(tere a creditului ce consum cu 2''.492 lei.

4'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

5u0ele necesare pentru ac&i$iionarea produselor


33-

816-

6-

6-

815-

17-

18-

sub 2.000.000 lei ntre 4.000.000 i 6.000.000 lei ntre 8.000.000 i 10.000.000 lei ntre 12.000.000 i 14.000.000 lei ntre 16.000.000 i 18.000.000 lei

ntre 2.000.000 i 4.000.000 lei ntre 6.000.000 i 8.000.000 lei ntre 10.000.000 i 12.000.000 lei ntre 14.000.000 i 16.000.000 lei peste 18.000.000 lei

41

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

)roduse pe care studenii le6ar ac&i$iiona daca ar contracta un credit de 0axi0 14!000!000 lei
140

120

100

80

60

da nu

40

20

0 co0 ponente de calculatoare aparatura electrocasnic 3i electronice tele+oane 0obile 3i accesorii 0 brac0 inte 3i ncl0 inte cri de specialitate

42

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.).2. &naliza de re"resie multipl# 9ariabile ven=med suma=nec suma=disp Ipoteza 5e propunem s& studiem dac& e+ist& o le%&tur& :ntre valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contracteze (i suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate )componente de calculatoareE aparatur& electrocasnic& (i electroniceE tele@oane mobile (i accesoriiE :mbr&c&mintze (i :nc&l&minteE c&ri de specialitate,A (i suma disponibil& pentru c0iziionarea acestor produse. Interpretarea rezultatelor <cuaia de re%resie ast@el @ormat& este P L #.'#4.!46A14 Q 22!.621A4#+1 1 'A241+2 )&ne'a 212,. 8a o cre(tere cu 22!.621A4# lei a sumei necesare pentru ac0iziionrea de produseA (i la o sc&dere a sumei de care dispun studenii :ntr1o lun&A cu 'A241 leiA are loc o cre(tere a creditului de consum pe care sunt dispu(i s&1l contracteze studenii cu #.'#4.!46A14 lei. 3./. &naliza discriminant 9ariabile suma=disp suma=nec contr=cr Ipoteza 4

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud >'1: 6rem s& test&m dac& media sumei de bani de care dispun persoanele care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA :ntr1o lun&A este e%al& cu media media sumei de bani de care dispun persoanele care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA :ntr1o lun&. >'2: 6rem s& test&m dac& media sumei de care au nevoie persoanele care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA pentru a ac0iziiona produsele menionateA este e%al& cu media sumei de care au nevoie persoanele care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA pentru a ac0iziiona produsele menionate >11: 6rem s& test&m dac& media sumei de bani de care dispun persoanele care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA :ntr1o lun&A nu este e%al& cu media media sumei de bani de care dispun persoanele care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA :ntr1o lun&. >12: 6rem s& test&m dac& media sumei de care au nevoie persoanele care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA pentru a ac0iziiona produsele menionateA nu este e%al& cu media sumei de care au nevoie persoanele care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA pentru a ac0iziiona produsele menionate !bservaie Pentru a putea aplica analiza discriminant trebuie ca distribuiile variabilelor suma=disp (i suma=nec trebuie s& @ie normale. Distribuiile sunt normale )&ne'a D $i &ne'a =(. Interpretarea rezultatelor Cn output1ul rezultat obinem urm&toarele rezultate: Cn tabelul :roup Statistics )&ne'a 213, A :n medieA studenii ce au r&spuns c& vor s& contracteze un creditA dispun lunar de o sum& de .4#2.44 leiA (i au nevoie :n medie de 1'112 milioane lei pentru a ac0iziiona produsele menionate. Cn medieA studenii ce au r&spuns c& nu vor s& contracteze un creditA dispun lunar de o sum& de .4!!.69# leiA (i au nevoie :n medie de !11' milioane lei pentru a ac0iziiona produsele menionate. Cn tabelul 2est o. ?6ualitBA valoarea lui si% pentru variabila suma =disp este de 'A!A mai mare decGt 'A'4A ceea ce :nseamn& c& se accept& ipoteza >' con@orm c&reia media sumei de bani de care dispun persoanele care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 44

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud 12 luniA :ntr1o lun&A este e%al& cu media media sumei de bani de care dispun persoanele care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA :ntr1o lun&. Pentru variabila suma=necA valoarea lui si% este 'A''4A care este mai mic decGt 'A'4A se respin%e > ' con@orm c&reia media sumei de care au nevoie persoanele care doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA pentru a ac0iziiona produsele menionateA este e%al& cu media sumei de care au nevoie persoanele care nu doresc s& contracteze un credit asociat contului de cardA :n urm&toarele 12 luniA pentru a ac0iziiona produsele menionate. .abelul CilDs ;ambda@ arat& c& #4A9F din varian& nu este e+plicat& de varianele inter%rupuriA valoarea lui si% @iind de 'A'1 care est emai mis decGt 'A'4A se accept& ipoteza con@orm c&reia e+ist& di@erene :ntre mediile %rupurilor. Cn tabelul Standardized Canonical Discriminant =unction Coe..icients A variabila suma=nec are cel mai mare impact :n di@erenierea dintre %rupuri deoarece valoarea sa este 1A''1. .abelul Clasi..ication Rezult@ 4' de persoane din %rupul da %03@2E( au @ost clasi@icate corect@ iar 44 de persoane % )@ E( au @ost clasi@icate %resit. Pentru %rupul nu@ 44 de persoane )41A4F, au @ost clasi@icate corectA iar 62 de persoane )4!A4F,A au @ost clasi@icare %re(it.

44

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

7tilitatea contractrii pentru studeni a unui credit

Deloc util 8- )uin util 8oarte util 316Deloc util )uin util Destul de util Destul de util 307til 8oarte util

7til 25-

46

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.,. &naliza componentelor principale 9ariabile ven=med suma=disp contr=cr cat=cons Ipoteza Dorim s& a@l&m cum anume sunt distribuii studeniiA :n @uncie de venitul mediu lunar pe membrul de @amilieA banii de care dispune lunarA studentulA opinia asupra utilit&ii contract&rii unui credit (i valoarea creditului pe care este dispus s&1l contracteze clientul. Interpretarea rezultatelor %&ne'a 21 ( Cn tabelul Descriptives Statistics din outputA observ&m ca :n medie venitul mediu pe membrul de @amilie se :ncadreaz& &ntre mil lei si 4A4 mil lei. Cn medie studenii dispun lunar de o sum& de A4 mi lei. 8uGnd :n considerare scala de la 1 )deloc util, la 4 )@oarte util,A pentru utilitatea credituluiA :n medie studenii consider& utilitatea contract&rii unui credit de A64 )destul de util,. Cn medie studenii sunt dispu(i s& contracteze un credit de #A4 mil lei. Cn tabelul Corelation Matri' observ&m c& :ntre venitul mediu lunar (i suma de bani de care dispune studentul :ntr1o lun& este o le%&tur& direct& slab&A coe@icientul de corelaie avGnd valoarea 'A4'. Cntre venitul mediu lunar pe membrul de @amilie (i utiliatetea contract&rii unui creditA e+ist& o le%&tur& invers& slab&A valoarea coe@icientului de corelaie @iind de 1'A112. Cntre suma de bani de care dispune un student lunar (i valoare a media a creditului pe care este dispus s&1l contracteze acestaA e+ist& o le%&tur& slab& invers&A co@icientul de corelaie @iind de 1'A2#. Cntre suma de bani de care dispune studentul lunarA (i utilitatea contract&rii unui credit e+ist& o le%&tur& @oarte slab&A direct&A valoarea coe@icientului de corelaie @iind de 'A'9. Cntre utilitatea contract&rii unui credit (i valoarea medie a creditului pe care este dispus studentul s&1l contractezeA e+ist& o le%&tur& direct& @oarte slab& A 49

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

coe@icientul de corelaie avGnd valoarea 'A'4!. Cntre venitul mediu lunar pe membrul de @amilie (i valoarea medie a creditului e+ist& o le%&tur& slab& invers&A coe@icientul de corelaie @iind de 1'A122. Deoarece valoarea lui si% este mai mic& decGt 'A'4A se respin%e ipoteza >' con@orm c&reia e+ist& le%&turi statistice puterniceA :ntre variabilele considerate. Cn tabelul 2otal 9ariance ?'plaindA valoarea proprie cea mai mare este 1A462 )lambda, (i este corespunz&toare primului a+ @actorialA #A'4F din variana total& @iind e+plicat& de primul a+ @actorial. *l doilea a+ @actorial e+plic& 24A#F din variana total&A deci di@erenele cele mai importante dintre persoanele din e(antionul observatA din punct de vederea al variabilelor considerateA sunt evideniate :n primul a+ @actorial. Cn %ra@icul Component Plots@ primul a+ @actorial scoate :n eviden& dou& %rupe de persoane. Primul %rup este @ormat din persoane care au venit mediu lunar pe membrul de @amilie (i suma de bani de care dispun studenii lunarA mai mari decGt mediaA (i consder& ca nu este util& contractarea unui creditA iar persoanele din al doilea %rupA au venituri pe membrul de @amilie (i sume de care dispun lunr mai mici decGt mediaA (i consider& @oarte util& contractarea unui credit.

4!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

7tilitatea contractrii pentru studeni a unui credit

Deloc util 8- )uin util 8oarte util 316Deloc util )uin util Destul de util Destul de util 307til 8oarte util

7til 25-

4#

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.+. &naliza cluster %ierar*ic#( 9ariabile univ1 ven=med suma=disp cat=cons util=cr Ipoteza Dorim s& clasi@ic&m studenii de la universit&ile 70eor%0e *sac0iA *le+andru Ioan CuzaA Medicin& (i ;armacie 7ri%ore .. PopaA *rte 7eor%e <nescuA (i Ion Ionescu de la -radA :n @uncie de venitul mediu lunar pe membrul de @amilieA banii de care dispune lunarA studentulA opinia asupra utilit&ii contract&rii unui credit (i valoarea creditului pe care este dispus s&1l contracteze clientul. Interpretarea rezultatelor *(a cum era de a(teptat pentru ca sunt 4 universitaiA s1au @ormat 4 clustere ) &ne'a 210,. Din dendo%ram& se observ& c& au @ost %rupai studenii ast@el: Clusterul 1 cuprinde respondenii cu numerele: A 6A 1'A 11A 1 A 14A 16A 19A 21A 2 A 29A 'A 2A 4A 9A !A #A 44A 46A 49A 4'A 41A 42A 44A 61A 62A 64A 9'A 91A 99A 9!A 9#A !2A ! A !6A !9A !#A #1A # A #4A #!A ##A 1''A 1'6A 1'!A 1'#A 11'A 111A 112A 12'A 12 A 129A 12!A 12#A 1 'A 1 1A 1 2A 1 1# A 1#4A 1##A 1#9A 1#!A 1##A 2''E A 1 4A 1 4A 1 6A 1 #A 14'A 141A 144A 144A 146A 149A 14!A 14'A 141A 142A 146A 149A 14#A 16'A 164A 166A 169A 19'A 191A 192A 19 A 19!A 19#A 1!'A 1!1A 1!4A 1!4A 1#1A

6'

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud Clusterul 2 cuprinde respondenii cu numerele: 2A 4A !A #A 14A 1!A 1#A 2'A 24A 2!A 2#A 4'A 42A 4 A 4!A 44A 46A 49A 4!A 4#A 64A 66A 6!A 9 A 94A 94A !'A !4A !4A !!A #2A #6A #9A1'1A 1'2A 1'4A 1'9A 11 A 114A 11!A 11#A 121A 122A 124A 124A 1 9A 14#A 14 A 161A 162A 16#A 194A 194A 196A 199A 1! A 1!6A 1!!A 1!#A 1#'A 1#2A 1#4E Clusterul 14!A 16 A 16!E Clusterul 4 cuprinde respondenii cu numerele:6 A 1 !A 144. 3.1-. Scalarea multidimensional# 9ariabile cr=cons cr=@ol cr=card cr=nomin cr=imob util=cr Ipoteza Dorim s& percepiile studenilor asupra urm&toarelor instrumente de creditare: credite de consumA credit pentru bunuri de @olosin& :ndelun%at&A credit asociat contului de cardA credit nominalizatA credit imobiliar. Interpretarea rezultatelor cuprinde respondenii cu numerele: 1A 6A 4 A 6'A 96A !1A #4A 144A 164A 1!2A 1!9E A 4A 41A 44A 4#A 69A 6#A 92A #'A 1' 1'4A 114A 116A 119A 126A 142A 14 A

Clusterul 4 cuprinde respondenii cu numerele:1A 4A 9A 12A 22A 24A 26A

61

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud Indicatorul $tress stabile(te %radul de nepotrivire a datelor iniiale cu cele rezultate. CGnd acest indicator se :mbun&t&e(te cu o valoare mai mic& decGt '.''1)&ne'a 21),A $P$$ opre(te scalarea (i a@i(eaz& soluia optim&. 6aloarea indicatorului stres pentru soluia optim& este 'A'14A iar valoare indicatorului R$K este 'A## ceea ce arat& o potrivire @oarte bun& :ntre matricea iniial& (i cea propus&. Putem a@irma c& stimulii @olosii pentru ierar0izarea percepiilor asupra instrumentelor de creditare sunt aceia(i pentru @iecare perec0e.

Cn urma analizei con@i%uraiei 0&rii spaiale (i a r&spunsurilor respondenilorA am stabilit c& dimensiunea 1 poate @i denumit& IdobGndaJ A iar dimensiunea 2A IPerioada de rambursareJ. 3.11. &naliza <ncrederii 9ariabile comp=it (i it=comp ap=elect (i electr tele@on (i mobile 0aine (i imbrac carti=sp (i carti Ipoteza >': 6rem s& testam dac& r&spunsurile :ntreb&rilor din c0estionar sunt de :ncredere. >1: 6rem s& testam dac& r&spunsurile :ntreb&rilor din c0estionar nu sunt de :ncredere. Interpretarea rezultatelor Pentru componente I.A valoarea coe@icientului alp0a este 'A919!A care este mai mare dacGt 'A9 ) &ne'a 21/,A ceea ce indic& o consecven& intern& satis@&c&toareA adic& c0estionarul este de :ncredere. 62

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud Pentru aparatur& electronic& (i electrocasniceA valoarea coe@icientului alp0a este 'A62A care este mai mic dacGt 'A9 ) &ne'a F,A ceea ce indic& o consecven& intern& nesatis@&c&toareA adic& c0estionarul nu este de :ncredere. Pentru tele@oane mobile (i accesoriiA valoarea coe@icientului alp0a este 'A96A care este mai mare dacGt 'A9 ) &ne'a 4,A ceea ce indic& o consecven& intern& satis@&c&toareA adic& c0estionarul este de :ncredere. Pentru :mbr&c&minte (i :nc&l&minteA valoarea coe@icientului alp0a este 'A4A care este mai mic dacGt 'A9 )&ne'a ;,A ceea ce indic& o consecven& intern& nesatis@&c&toareA adic& c0estionarul nu este de :ncredere. Pentru c&ri de specialitateA valoarea coe@icientului alp0a este 'A92A care este mai mare dacGt 'A9 ) &ne'a M,A ceea ce indic& o consecven& intern& satis@&c&toareA adic& c0estionarul este de :ncredere. Coe@icienii alp0a pentru variabilele 0aine (i imbr&c&minte (i aparatur& electronic& (i electrocasniceA se situeaz& sub limita de 'A9 deoareceA la :ntrebarea 16.Care produse din lista de mai Dos le1ai cump&raA dac& ai contracta un credit de ma+im 14.'''.''' leiHA respondenii au trebuit s& se :ncadreze :n suma de 14 mil leiA (i nu au putut bi@a toate variantele de produse pe care ar @i dorit s& le cumpere.

3.12. =recvene 9ariabile depozite credite carduri sc0=val Ipoteza

Raport de cercetare Introducerea Cardului CreditStud Dorim s& a@l&m dac& proporiile pentru un anumit produs bancar sunt acelea(i sau nuA cu pre@erina real& populaiei totale pentru aceleai produse bancare. Interpretarea rezultatelor Cn output variabilele considerate au urm&toarele @recvene: depozite 24FA credite !A4FA carduri !9A4F (i sc0=val 42F ) &ne'a 8,. Cn realitate pre@erinele populaiei totale sunt: depozite 16A1FA credite 24FA carduri populaiei. F (i sc0=val 1!A1F. $e observ& c& pre@erinele e(antionului (i cele ale populaiei totale sunt @oarte di@eriteA acesta din cauz& c& e(antinul ales este @ormat numai din studeniA care au nevoi (i pre@erine di@erite @a& de restul

64

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

64

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.13. =recvene 9ariabile ati=apl Ipoteza Dorim s& a@l&m cGt F din num&rul total de studeni c0estionai au apelat la serviciile unei b&nciA (i cGi nu au apelat. Interpretarea rezultatelor Con@orm output1ului obinuA 1#1 )#4A4F, )&ne'a 8, din num&rul persoanelor c0estionate au apelat la serviciile unei b&nciA iar restul de # )4A4F, persoaneA nu au apelat niciodat& la serviciile unei b&nci.

66

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

69

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

3.1 . =recvene 9ariabile cr=cons cr=@ol cr=card cr=nomin cr=imob Ipoteza Dorim s& a@l&m pre@erinele studenilor penrtu unul dintre urm&toarele instrumente de creditare: credit de consumA credit pentru bunuri de @olosin& :ndelun%at&A credit asociat contului de cardA credit nominalizatA credit imobiliar. Interpretarea rezultatelor P&rerile :n ceea ce prive(te pre@erinele :n ceea ce prive(te contractarea unui credit asociat contului de cardA sunt ec0ilibrateA totu(i ponderile cele mai mari le dein notele 4 (i 4A totalizGnd 44F )&ne'a !,A ceea ce demonstreaz& c& studenii consider& util& contractarea unui ast@el de credit.

6!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

9ote acordate de ctre studeni instru0entelor de creditare


70

60

50

40

"ota 1 "ota 2 "ota 3 "ota 4 "ota 5

9u0r studeni
30

20

10

Credit de consum

Credit pentru bunuri de folosinta ndelungat

Credit asociat contului de card

Credit nominali!at

Credit imobiliar

6#

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

9otele acordate creditului asociat contului de card

23-

149ota 1 9ota 2 9ota 3 9ota 4 9ota 5

20-

2122-

9'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Capitolul I9: ;imitele studiului


Consider&m c& studiul nostru a @ost reu(it :ns& au e+istat (i unele neaDunsuri @ormularea unor itemi din c0estionarA (i anume: pentru itemul 6. Care este venitul mediu lunar pe membrul de @amilieHA am @olosi prea puine intervale :n care s& se situeze studenii. 5e1am oprit la limita 4A4 mil leiA (i aproape Dum&tate din respondeni s1au situat :n intervalul peste 4A4 milE pentru itemul 14. $erviciile c&rei b&nci vi se par cele mai avantaDoaseHA @ormularea enunului este va%aA deoarece nu se :nele%e e+act la ce servicii se re@er&A (i ce anume :nseamn& I servicii avantaDoaseJ. pentru itemul 14. $erviciile c&rei b&nci vi se par cele mai avantaDoaseHA eu @ost enumerate doar primele patru instituii bancareA ceea ce nu a o@erit respondenilor posibilitatea s& alea%& (i alte b&nci.

91

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a &: ?$antionul

92

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

94

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

94

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

96

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

99

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

9!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 1: C*etionarul
-un& ziua. 5umele meu este ................................................... .Realizez un studiu de pia& :n ceea ce prive(te introducerea unui nou produs bancar. Cn acest scop v& ro% s&1mi acordai cGteva minute pentru a completa :mpreun& un scurt c0estionar.
1. 8a ce universitate suntei studentH # *le+andru Ioan Cuza # 70eor%0e *sac0i # Ion Ionescu de la -rad # 7ri%ore .. Popa # 7eor%e <nescu 2. Cn ce an de studiu sunteiH #1 #4 #2 #4 # #6 . *i apelat vreodat& la serviciile unei b&nciH 4. Dorii s& apelai la serviciile unei b&nci :n urm&toarele 12 luniH # Da # 5u 6. Care este venitul mediu lunar pe membru de @amilieH # sub 1.4''.''' lei # :ntre 1.4''.''' lei (i .'''.''' lei # :ntre .'''.''' lei (i 4.4''.''' lei # peste 4.'''.''' lei 9. Care este mediul dumneavoastr& de provenien&H # Brban # Rural !. Care este suma de bani de care dispunei :ntr1o lun&H )bani primii de la p&riniA burseA salariiA etc., ================================
#. Ce tip de produs din cele menionateA dorii s& ac0iziionai :n urm&toarele 12

# Da )treci la :ntrebarea 4, # 5u )treci la :ntrebarea 4,


4. 8a ce servicii ai apelatH # Depozite # Credite # Carduri # $c0imb valutar

luniH # componente de calculatoare # aparatur& electrocasnic& (i electronice # tele@oane mobile (i accesorii # :mbr&c&mintze (i :nc&l&minte # c&ri de specialitate

1'. Care este suma necesar& pentru a ac0iziiona produsele menionate mai susH # sub 2.'''.''' lei # :ntre 2.'''.''' lei (i 4.'''.''' lei

1 . Pe o scar& de la 1 la 4A cGt de util& ar @i pentru dumneavoastr& contractarea unui creditH )11deloc utilA 41@oarte util, ===================================

9#

Raport de cercetare # :ntre 4.'''.''' lei (i 6.'''.''' lei # :ntre 6.'''.''' lei (i !.'''.''' lei # :ntre !.'''.''' lei (i 1'.'''.''' lei # :ntre 1'.'''.''' lei (i 12.'''.''' lei # :ntre 12.'''.''' lei (i 14.'''.''' lei # :ntre 14.'''.''' lei (i 16.'''.''' lei # :ntre 16.'''.''' lei (i 1!.'''.''' lei # peste 1!.'''.''' lei
11. *cordai note de la 1 la 4 pentru urm&toarele instrumente de creditare. )dou&

Introducerea Cardului CreditStud


14. $erviciile c&rei b&nci vi se par cele mai avantaDoaseH # -CR # -RD # Rai@@eisen -*5/ # -*5C P"$. 14. Dac& ar e+ista un credit cu o valoare ma+im& 14.'''.''' leiA cu dobGnd& pre@erenial&A care ar @i valoarea medie a creditului pe care ai @i dispu(i s&1l contractaiH ==================================== 16. Care produse din lista de mai Dos le1ai cump&raA dac& ai contracta un credit de ma+im 14.'''.''' leiH # componente de calculatoare # aparatur& electrocasnic& (i electronice # tele@oane mobile (i accesorii # :mbr&c&mintze (i :nc&l&minte # c&ri de specialitate

produse nu pot avea aceea(i not&,. # credit de consum # credit pentru bunuri de @olosin& :ndelun%at& # credit asociat contului de card )descoperire de card, # credit nominalizat # credit imobiliar 12. Dorii s& contractai un credit de asociat contului de card :n urm&toarele 12 luniH # Da # 5u

5ume================================== Prenume================================ .ele@on================================= *dres& de e 1 mail ======================== ;acultate ===============================


5umele (i prenumele operatorului ===================

!'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a C:8ormalitatea variabilei catGcons

&ne'a D:8ormalitatea variabilei sumaGdisp

!1

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

!2

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a ?:Re"resia simpl# pentru variabilele sumaGdisp $i catGcons

!4

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a =:8ormalitatea distribuiei variabilei sumaGnec

!4

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a ::Re"resia simpl# pentru variabilele catGcoms $i sumaGnec

!6

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a A:Corelaia bivariat# pentru variabilele catGcons $i sumaGnec

!9

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a I:Re"resia simpl# pentru variabilele catGcons $i sumaGnec

!!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a F:&naliza <ncrederii pentru varabila aparatur# electronic# $i electrocasnic#

!#

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 4:&naliza <ncrederii pentru varabila tele.oane mobile $i accesorii

#'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a ;:&naliza <ncrederii pentru varabila <mbr#c#minte $i <nc#l#minte

#1

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a M:&naliza <ncrederii pentru varabila c#ri de specialitate

#2

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 8:=recvene privind pre.erinele pentru produsele bancare

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a !:=recvene privind .aptul dac# au apelat sau nu la serviciile unei b#nci

#4

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a P:=recvene pentru notele acordate diverselor tipuri de instrumente de creditare

#4

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

#6

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

#9

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

#!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

##

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 21:!ne Sample 2 2est

1''

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 22:Independent Sample 2 2est

1'1

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 23:2estul 4olmo"orov Smirnov

1'2

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 2 :2estul C*i S6uare

1'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 20:2estul 1inomial

1'4

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 2):2estul Runs

1'4

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 2/:&8!9&

1'6

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 2,::;M

1'9

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

1'!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 2+:Corelaia bivariat# pentru variabilele sumaGdisp $i catGcons

1'#

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 21-:Corelaia parial# pentru variabilele sumaGdisp $i catGcons $i venGmed

11'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 211:Re"resia simpl# pentru sumaGdisp $i catGcons

111

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 212:Re"resia multipl# pentru sumaGdisp $i catGcons $i sumaGnec

112

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 213:&naliza de discriminant

11

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

114

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

114

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 21 :&naliza componentelor principale

116

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

119

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

11!

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

11#

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 210:&naliza ierar*ic# %cluster(

12'

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

121

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

122

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

12

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

124

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 21):Scalarea Multidimensional#

124

Raport de cercetare

Introducerea Cardului CreditStud

&ne'a 21/:&naliza <ncrederii pentru variabila componente de calculatoare

126