Sunteți pe pagina 1din 14

ORDONAN Nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. !

0"200# pri$ind amena%area teritoriului i ur&anismul '()*'N*+ ,-.'RN-L RO(/N)') 0-1L)2A* 3N+ (ON)*OR-L O4)2)AL NR. 528 din 26 august 2008 3n temeiul art. #08 din 2onstitu7ia Rom8niei9 repu&licat:9 al art. # pct. )).2 din Legea nr. #;2"2008 pri$ind a&ilitarea ,u$ernului de a emite ordonan7e9 ,u$ernul Rom8niei adopt: pre<enta ordonan7:. AR*. ) Legea nr. !0"200# pri$ind amena%area teritoriului i ur&anismul9 pu&licat: =n (onitorul Oficial al Rom8niei9 0artea )9 nr. 7 din #0 iulie 200#9 cu modific:rile i complet:rile ulterioare9 se modific: i se completea<: dup: cum urmea<:+ #. 3n tot cuprinsul actului normati$9 denumirea >(inisterul *ransporturilor9 2onstruc7iilor i *urismului> se =nlocuiete cu denumirea >(inisterul De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor>. 2. La capitolul ))9 titlul sec7iunii a ?a se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >@'2)-N'A a ?a @trategia de de<$oltare teritorial:9 acti$it:7i de amena%are a teritoriului i de ur&anism> . Articolul #; se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. #; A#B Acti$it:7ile principale de amena%are a teritoriului i de ur&anism constau =n transpunerea la ni$elul =ntregului teritoriu na7ional a strategiilor9 politicilor i programelor de de<$oltare dura&il: =n profil teritorial9 precum i urm:rirea aplic:rii acestora =n conformitate cu documenta7iile de specialitate legal apro&ate. A2B @trategiile9 politicile i programele de de<$oltare dura&il: =n profil teritorial9 pre$:<ute la alin. A#B9 se fundamentea<: pe @trategia de de<$oltare teritorial: a Rom8niei. A B @trategia de de<$oltare teritorial: a Rom8niei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt sta&ilite liniile directoare de de<$oltare teritorial: a Rom8niei i direc7iile de implementare pentru o perioad: de timp de peste 20 de ani9 la scar: regional:9 interregional:9 na7ional:9 cu integrarea aspectelor rele$ante la ni$el transfrontalier i transna7ional. A;B 3n procesul de implementare9 @trategia de de<$oltare teritorial: a Rom8niei se &a<ea<: pe+

aB sistemul de politici pu&lice teritoriale9 =n conformitate cu o&iecti$ele @trategiei de de<$oltare teritorial: a Rom8niei i cu e$olu7iile din domeniu la ni$elul -niunii 'uropeneC &B metodologia de prioriti<are a proiectelor9 astfel =nc8t in$esti7iile pu&lice care decurg din @trategia de de<$oltare teritorial: a Rom8niei s: fie considerate in$esti7ii pu&lice de interes na7ionalC cB sistemul na7ional de o&ser$are a dinamicii teritoriale9 ela&orare a scenariilor de de<$oltare teritorial:9 e$aluare a impactului teritorial al politicilor i pe sisteme de fundamentare teDnic: a deci<iilor =n de<$oltarea teritorial:C dB crearea de parteneriate interinstitu7ionale9 intersectoriale i teritoriale pentru promo$area i implementarea proiectelor strategice $i<8nd coe<iunea teritorial:. A!B (etodologia pre$:<ut: la alin. A;B lit. &B se apro&: prin Dot:r8re a ,u$ernului.> ;. Dup: articolul #; se introduce un nou articol9 articolul #;E#9 cu urm:torul cuprins+ >AR*. #;E# 3n ela&orarea @trategiei de de<$oltare teritorial: a Rom8niei9 tre&uie urm:rite principiile strategice pri$ind+ aB racordarea teritoriului na7ional la re7eaua european: i intercontinental: a polilor de de<$oltare i a coridoarelor de transportC &B de<$oltarea re7elei de localit:7i i structurarea <onelor func7ionale ur&aneC cB promo$area solidarit:7ii ur&an?rural i de<$oltarea adec$at: a diferitelor categorii de teritoriiC dB consolidarea i de<$oltarea re7elei de leg:turi interregionaleC eB prote%area9 promo$area i $alorificarea patrimoniului natural i cultural.> !. La articolul #89 partea dispo<iti$: i literele aB i gB se modific: i $or a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. #8 (inisterul De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor este autoritatea administra7iei pu&lice centrale pentru planificare teritorial:9 amena%area teritoriului i ur&anism9 a$8nd =n aceast: calitate urm:toarele atri&u7ii+ aB ela&orarea9 su& coordonarea primului?ministru9 a @trategiei de de<$oltare teritorial: a Rom8niei i a politicilor pu&lice =n conformitate cu o&iecti$ele acesteiaC .......................................................................... gB cola&orarea cu consiliile pentru de<$oltare regional:9 cu consiliile %ude7ene i consiliile locale9 precum i urm:rirea modului =n care se aplic: programele gu$ernamentale9 @trategia de de<$oltare teritorial: i liniile directoare ale acesteia9 planurile de amena%area teritoriului i ur&anism9 la ni$el regional9 %ude7ean i local.> 5. La articolul 269 alineatul A2B se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+

>A2B 2ertificatul de ur&anism este o&ligatoriu pentru ad%udecarea prin licita7ie a lucr:rilor de proiectare i de eFecu7ie a lucr:rilor pu&lice9 precum i pentru =ntocmirea documenta7iilor cadastrale de comasare9 respecti$ de de<mem&rare a &unurilor imo&ile =n cel pu7in parcele. 3n ca<ul $8n<:rii sau cump:r:rii de imo&ile9 certificatul de ur&anism cuprinde informa7ii pri$ind consecin7ele ur&anistice ale opera7iunii %uridice9 solicitarea certificatului de ur&anism fiind =n acest ca< facultati$:.> 7. La articolul #9 litera aB se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >aB regimul %uridic al imo&ilului ? dreptul de proprietate asupra imo&ilului i ser$itu7ile de utilitate pu&lic: care gre$ea<: asupra acestuiaC situarea imo&ilului ? teren i"sau construc7iile aferente ? =n intra$ilan sau =n eFtra$ilanC pre$ederi ale documenta7iilor de ur&anism care instituie un regim special asupra imo&ilului ? <one prote%ate9 interdic7ii definiti$e sau temporare de construire ?9 dac: acesta este =nscris =n Lista cuprin<8nd monumentele istorice din Rom8nia i asupra c:ruia9 =n ca<ul $8n<:rii9 este necesar: eFercitarea dreptului de preemp7iune a statului potri$it legii9 precum i altele pre$:<ute de lege. )nforma7iile pri$ind dreptul de proprietate i de<mem&r:mintele acestuia $or fi preluate din cartea funciar:9 conform eFtrasului de carte funciar: pentru informare.> 8. Dup: articolul # se introduc trei noi articole9 articolele #E#9 #E2 i #E 9 cu urm:torul cuprins+ >AR*. #E# A#B Dreptul de construire se acord: potri$it pre$ederilor legale9 cu respectarea documenta7iilor de ur&anism i regulamentelor locale de ur&anism aferente9 apro&ate potri$it pre<entei legi. A2B @cDim&area regimului %uridic9 economic sau teDnic al terenului9 potri$it legii9 poate fi condi7ionat: de asigurarea c:ilor de acces9 a dot:rilor pu&lice i ecDipamentelor teDnice necesare func7ion:rii coerente a <onei. A B 3n ca<ul parcelelor cu geometrii neregulate9 incompati&ile cu structura i parametrii <onei proiecta7i prin documenta7iile de ur&anism sau amena%are a teritoriului9 scDim&area regimului %uridic9 economic sau teDnic al terenului9 potri$it legii9 poate fi condi7ionat: de modificarea limitelor parcelelor respecti$e9 cu acordul proprietarilor9 prin reconfigurarea acestora pe &a<a unui plan ur&anistic <onal9 apro&at potri$it legii9 cu actuali<area ulterioar: a planului cadastral al Oficiului de 2adastru i 0u&licitate )mo&iliar:9 respecti$ a e$iden7elor de carte funciar:. A;B La emiterea autori<a7iei de construire de c:tre autoritatea pu&lic: competent:9 pe l8ng: pre$ederile documenta7iilor de ur&anism i ale regulamentelor locale de ur&anism aferente acestora9 $or fi a$ute =n $edere urm:toarele aspecte+ aB eFisten7a unui risc pri$ind securitatea9 s:n:tatea oamenilor sau ne=ndeplinirea condi7iilor de salu&ritate minim:C &B pre<en7a unor $estigii arDeologice. Autorit:7ile a&ilitate eli&erea<: 2ertificatul de desc:rcare de sarcin: arDeologic: sau instituie restric7ii prin

a$i<ul eli&erat9 =n termen de luni de la =naintarea de c:tre &eneficiar"finan7ator a Raportului de cercetare arDeologic:9 ela&orat =n urma finali<:rii cercet:rilorC cB eFisten7a riscului de =nc:lcare a normelor de protec7ie a mediuluiC dB eFisten7a riscului de a afecta negati$ patrimoniul construit9 patrimoniul natural sau peisa%e $aloroase ? recunoscute i prote%ate potri$it legiiC eB eFisten7a riscurilor naturale de inunda7ii sau alunec:ri de terenC fB e$iden7ierea unor riscuri naturale i"sau antropice care nu au fost luate =n considerare cu prile%ul ela&or:rii documenta7iilor de ur&anism apro&ate anterior pentru teritoriul respecti$. AR*. #E2 3n &a<a pre$ederilor 0lanului ur&anistic general9 autori<a7iile de construire se emit direct pentru <onele pentru care eFist: reglement:ri pri$ind regimul %uridic9 economic i teDnic al imo&ilelor9 cuprinse =n Regulamentul local de ur&anism ? R.L.-.9 aferent acestuia. AR*. #E Gonele asupra c:rora s?a instituit un anumit regim de protec7ie sau interdic7ie9 care nu pot fi suficient reglementate prin 0lanul ur&anistic general9 se $or e$iden7ia"delimita =n cadrul acestuia =n $ederea detalierii prin planuri ur&anistice <onale.> 6. Articolul 2 se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. 2 A#B 3n ca<ul =n care prin cererea pentru emiterea certificatului de ur&anism se solicit: o modificare de la pre$ederile documenta7iilor de ur&anism apro&ate pentru <ona respecti$: sau dac: condi7iile specifice ale amplasamentului ori natura o&iecti$elor de in$esti7ii o impun9 autoritatea pu&lic: local: are dreptul ca9 dup: ca<9 prin certificatul de ur&anism+ aB s: resping: cererea =n mod %ustificatC &B s: solicite ela&orarea unui plan ur&anistic <onal numai =n &a<a unui a$i< preala&il de oportunitate =ntocmit de c:tre structura speciali<at: condus: de arDitectul?ef i apro&at de c:tre consiliul local9 prin care se sta&ilesc+ #. teritoriul care urmea<: s: fie reglementat prin 0lanul ur&anistic <onalC 2. categoria"categoriile func7ional:"func7ionale a"ale de<$olt:rii i e$entualele ser$itu7iC . reglement:ri o&ligatorii sau dot:ri de interes pu&lic necesareC cB s: solicite ela&orarea unui plan ur&anistic de detaliu. A2B Dup: apro&area 0lanului ur&anistic <onal sau9 dup: ca<9 a 0lanului ur&anistic de detaliu9 se poate =ntocmi documenta7ia teDnic: =n $ederea o&7inerii autori<a7iei de construire. A B Noua documenta7ie de ur&anism9 cuprin<8nd inter$en7ia solicitat:9 poate fi apro&at: numai dup: o perioad: de cel pu7in #2 luni de la data apro&:rii documenta7iei de ur&anism ini7iale. A;B 3n situa7ia pre$:<ut: la alin. A#B lit. &B i cB9 se pot aduce urm:toarele modific:ri reglement:rilor din 0lanul ur&anistic general+

aB prin 0lanul ur&anistic <onal se sta&ilesc reglement:ri noi cu pri$ire la+ regimul de construire9 func7iunea <onei9 =n:l7imea maFim: admis:9 coeficientul de utili<are a terenului A2-*B9 procentul de ocupare a terenului A0O*B9 retragerea cl:dirilor fa7: de aliniament i distan7ele fa7: de limitele laterale i posterioare ale parceleiC &B prin 0lanul ur&anistic de detaliu se sta&ilesc reglement:ri noi numai cu pri$ire la distan7ele fa7: de limitele laterale i posterioare ale parcelei. A!B (odificarea9 prin planuri ur&anistice <onale ela&orate pentru <one ale unei unit:7i teritoriale de referin7:9 a reglement:rilor apro&ate prin 0lanul ur&anistic general tre&uie s: asigure unitatea9 coeren7a i confortul ur&an at8t ale <onei de studiu9 c8t i ale teritoriului =n$ecinat. Dac: modificarea este ela&orat: pentru <one ale unei unit:7i teritoriale de referin7:9 coeficientul de utili<are a terenului A2-*B propus de noua reglementare nu =l $a putea dep:i pe cel apro&at ini7ial cu mai mult de 20H9 o singur: dat:. A5B 3n ca<ul =n care9 din ra7iuni de de<$oltare ur&anistic: temeinic fundamentate9 este necesar: dep:irea coeficientului de utili<are a terenului pre$:<ut la alin. A!B9 numai din ini7iati$a autorit:7ii administra7iei pu&lice locale competente se $a proceda la finan7area i ela&orarea unui plan ur&anistic <onal pentru =ntreaga unitate teritorial: de referin7: =n care este inclus: <ona. 3n $ederea ela&or:rii i finan7:rii noii documenta7ii9 autoritatea pu&lic: poate asocia persoane fi<ice i"sau %uridice interesate.> #0. Dup: articolul ! se introduce un nou articol9 articolul !E#9 cu urm:torul cuprins+ >AR*. !E# A#B 3n $ederea fundament:rii deci<iilor (inisterului De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor pri$ind acti$itatea de amena%are a teritoriului9 ur&anism i arDitectur:9 se constituie 2omisia Na7ional: de De<$oltare *eritorial:9 organism tiin7ific9 consultati$ i de a$i<are9 f:r: personalitate %uridic:9 format: din func7ionari pu&lici i specialiti atesta7i =n domeniu. A2B 2omisia Na7ional: de De<$oltare *eritorial: are urm:toarele atri&u7ii principale+ aB fundamentea<: din punct de $edere tiin7ific i propune (inisterului De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor politica de de<$oltare teritorial:9 ur&an: i arDitectural:C &B a$i<ea<: metodologiile9 normele9 normati$ele i reglement:rile teDnico? tiin7ifice din domeniu9 care se apro&: prin ordin al ministruluiC cB anali<ea<: i a$i<ea<: documenta7ii de amena%area teritoriului i ur&anism potri$it legiiC dB sus7ine ela&orarea de programe de preg:tire a specialitilor9 precum i de planuri de =n$:7:m8nt i speciali<are =n domeniile coneFeC eB anali<ea<: i a$i<ea<: planurile integrate de de<$oltare ur&an: i a polilor de cretere.

A B (em&rii 2omisiei sunt numi7i pe &a<a nominali<:rilor transmise de c:tre urm:toarele institu7ii"organi<a7ii+ aB (inisterul De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elorC &B (inisterul *ransporturilorC cB (inisterul (ediului i De<$olt:rii Dura&ileC dB (inisterul 2ulturii i 2ultelorC eB (inisterul )nternelor i Reformei Administrati$eC fB (inisterul 'duca7iei9 2ercet:rii i *ineretuluiC gB (inisterul Agriculturii i De<$olt:rii RuraleC DB Registrul -r&anitilor din Rom8niaC iB Ordinul ArDitec7ilor din Rom8niaC %B Asocia7ia arDitec7ilor?efi de municipiiC IB Asocia7ia arDitec7ilor?efi de %ude7eC lB uni$ersit:7i i institute de cercetare cu profil de planificare ur&an: i teritorial:9 amena%area teritoriului9 ur&anism9 arDitectur:9 de<$oltare9 protec7ia mediului i alte profiluri coneFe domeniului. A;B Regulamentul de organi<are i func7ionare9 precum i componen7a 2omisiei Na7ionale de De<$oltare *eritorial: se sta&ilesc prin ordin al ministrului de<$olt:rii9 lucr:rilor pu&lice i locuin7elor.> ##. La articolul ; 9 dup: alineatul A#B se introduce un nou alineat9 alineatul A2B9 cu urm:torul cuprins+ >A2B 3ncep8nd cu data de # ianuarie 20##9 localit:7ile cu statut de municipiu sau de ora au o&liga7ia s: de7in: 0lanul de amena%are a teritoriului <onal periur&an ca documenta7ie de fundamentare a =ntocmirii 0lanului ur&anistic general. 0re$ederile 0lanului de amena%are a teritoriului <onal se introduc =n 0lanul de amena%are a teritoriului %ude7ean.> #2. La articolul ;59 alineatul A#B se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. ;5 A#B 0lanul ur&anistic general are at8t caracter director9 c8t i de reglementare i repre<int: principalul instrument de planificare opera7ional:9 constituind &a<a legal: pentru reali<area programelor i ac7iunilor de de<$oltare. 4iecare unitate administrati$?teritorial: are o&liga7ia s: =i =ntocmeasc: i s: =i apro&e 0lanul ur&anistic general9 care se actuali<ea<: periodic la cel mult #0 ani.> # . La articolul ;5 alineatul A2B9 dup: litera fB se introduce o nou: liter:9 litera fE#B9 cu urm:torul cuprins+ >fE#B <onele care au instituite un regim special de protec7ie pre$:<ut =n legisla7ia =n $igoareC>. #;. La articolul ;5 alineatul A2B9 dup: litera iB se introduce o nou: liter:9 litera %B9 cu urm:torul cuprins+ >%B <one de risc datorate unor depo<it:ri istorice de deeuri.> #!. La articolul ;5 alineatul A B9 dup: litera dB se introduc trei noi litere9 literele eB9 fB i gB9 cu urm:torul cuprins+ >eB lista principalelor proiecte de de<$oltare i restructurareC

fB sta&ilirea i delimitarea <onelor cu interdic7ie temporar: i definiti$: de construireC gB delimitarea <onelor =n care se preconi<ea<: opera7iuni ur&anistice de regenerare ur&an:.> #5. La articolul ;59 dup: alineatul A B se introduc cinci noi alineate9 alineatele A;B9 A!B9 A5B9 A7B i A8B9 cu urm:torul cuprins+ >A;B 0lanul ur&anistic general se ela&orea<: =n &a<a strategiei de de<$oltare a localit:7ii i se corelea<: cu &ugetul i programele de in$esti7ii pu&lice ale localit:7ii9 =n $ederea implement:rii pre$ederilor o&iecti$elor de utilitate pu&lic:. A!B 0rin 0lanul ur&anistic general se identific: <one pentru care se pot institui reglement:ri ce nu pot fi modificate prin planuri ur&anistice <onale sau planuri ur&anistice de detaliu i de la care nu se pot acorda derog:ri. Aceste reglement:ri se formulea<: cu claritate =n Regulamentul local de ur&anism aferent 0lanului ur&anistic general. A5B 0re$ederile alin. A!B se aplic: =n mod o&ligatoriu <onelor asupra c:rora este instituit un regim special de protec7ie pre$:<ut =n legisla7ia =n $igoare. A7B 3n $ederea unei utili<:ri coerente i ra7ionale a teritoriului localit:7ilor9 <onele sau parcelele cu coeficien7i de utili<are a terenului A2-*B cu $aloare mai mare de ; se sta&ilesc numai prin 0lanul ur&anistic general i regulamentul local aferent. A8B 0lanul ur&anistic general pentru intra$ilan se =ntocmete =n format digital9 pe suport grafic9 la sc:ri #"#.000 ? #"!.0009 dup: ca<9 iar =n format analogic9 la scara #"!.000. @uportul topografic al planului de ansam&lu al unit:7ii administrati$?teritoriale este la scara #"2!.0009 furni<at de oficiile de cadastru i pu&licitate imo&iliar:. Actuali<area suportului se poate face de c:tre autorit:7ile administra7iei pu&lice locale interesate9 cu condi7ia a$i<:rii acestuia de c:tre oficiile de cadastru i pu&licitate imo&iliar:9 pe &a<a m:sur:torilor sau pe &a<a ortofotoplanurilor.> #7. La articolul ;79 alineatul A#B se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. ;7 A#B 0lanul ur&anistic <onal este instrumentul de planificare ur&an: de reglementare specific:9 prin care se coordonea<: de<$oltarea ur&anistic: integrat: a unor <one din localitate9 caracteri<ate printr?un grad ridicat de compleFitate sau printr?o dinamic: ur&an: accentuat:. 0lanul ur&anistic <onal asigur: corelarea programelor de de<$oltare ur&an: integrat: a <onei cu 0lanul ur&anistic general.> #8. La articolul ;79 dup: alineatul A;B se introduc dou: noi alineate9 alineatele A!B i A5B9 cu urm:torul cuprins+ >A!B 0lanurile ur&anistice <onale pentru <one prote%ate nu pot fi modificate prin alte planuri ur&anistice <onale care tratea<: p:r7i din acestea. @unt admise numai modific:ri care pot fi sta&ilite prin 0lanul ur&anistic de detaliu i care nu modific: caracterul general al <onei.

A5B @e inter<ice promo$area planurilor ur&anistice <onale cu scop declarat de promo$are a unui anumit proiect de in$esti7ii. 0lanurile ur&anistice <onale reglementea<: condi7iile de amplasare a in$esti7iilor9 indiferent de natura lor sau de &eneficiar.> #6. La articolul ;89 alineatul A#B se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. ;8 A#B 0lanul ur&anistic de detaliu are eFclusi$ caracter de reglementare specific:9 prin care se asigur: condi7iile de amplasare9 dimensionare9 conformare i ser$ire edilitar: a unuia sau mai multor o&iecti$e9 pe una sau mai multe parcele adiacente9 =n corelare cu $ecin:t:7ile imediate.> 20. La articolul ;69 dup: alineatul A B se introduce un nou alineat9 alineatul A;B9 cu urm:torul cuprins+ >A;B 0re$ederile regulamentelor locale de ur&anism se diferen7ia<: =n func7ie de =ncadrarea =n unit:7i teritoriale de referin7:9 <one i su&<one i pot fi aplicate numai =n condi7iile cumulati$e referitoare la situarea9 dimensiunile i geometria parcelelor.> 2#. La articolul !#9 dup: alineatul A#B se introduc dou: noi alineate9 alineatele A#E#B i A#E2B9 cu urm:torul cuprins+ >A#E#B Acti$it:7ile de amena%are a teritoriului i ur&anism de interes na7ional i regional9 care se finan7ea<: din &ugetul de stat9 prin &ugetul (inisterului De<$olt:rii Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor9 sunt+ aB ela&orarea @trategiei de de<$oltare teritorial: a Rom8nieiC &B ela&orarea planurilor de amena%are a teritoriului na7ionalC cB ela&orarea planurilor de amena%are a teritoriului <onal regionalC dB ela&orarea Regulamentului general de ur&anismC eB ela&orarea documenta7iilor de amena%area teritoriului i ur&anism pentru <onele cu monumente istorice =nscrise =n Lista patrimoniului mondialC fB ela&orarea documenta7iilor de amena%area teritoriului i ur&anism9 D:r7i de Da<ard"risc =n $ederea pre$enirii de<astrelor naturale sau industrialeC gB programe de sus7inere a de<$olt:rii locale =n $ederea asigur:rii fondului de documenta7ii =n domeniile+ amena%area teritoriului9 ur&anism9 imo&iliar?edilitar i al proiectelor de de<$oltare ur&an: integrat:. A#E2B Acti$it:7ile pre$:<ute la alin. A#E#B lit. gB9 precum i metodologiile de finan7are a acestora se apro&: prin Dot:r8re a ,u$ernului.> 22. La articolul !!9 dup: alineatul A2B se introduce un nou alineat9 alineatul A B9 cu urm:torul cuprins+ >A B )ndiferent de ini7iati$a sau de sursa de finan7are9 autoritatea administra7iei pu&lice locale =n competen7a c:reia se afl: apro&area documenta7iei de amena%area teritoriului i ur&anism este responsa&il: pentru =ntregul con7inut al reglement:rilor adoptate9 cu eFcep7ia ca<urilor =n care legea dispune altfel.> 2 . La articolul !59 dup: alineatul A B se introduc dou: noi alineate9 alineatele A;B i A!B9 cu urm:torul cuprins+

>A;B 0erioada de $ala&ilitate a documenta7iilor de amena%are a teritoriului i de ur&anism se sta&ilete de c:tre autoritatea administra7iei pu&lice locale a&ilitat: s: apro&e documenta7ia9 =n conformitate cu gradul de compleFitate i cu pre$ederile acesteia. A!B .ala&ilitatea pre$ederilor documenta7iilor de amena%area teritoriului i ur&anism se eFtinde de drept pentru acele in$esti7ii care au =nceput =n timpul perioadei de $ala&ilitate9 p8n: la finali<area acestora.> 2;. La capitolul ).9 sec7iunea a 5?a9 cuprin<8nd articolele !7 ? 5#9 se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >@'2)-N'A a 5?a 0articiparea pu&licului la acti$it:7ile de amena%are a teritoriului i de ur&anism AR*. !7 A#B 0articiparea pu&licului la acti$it:7ile de amena%are a teritoriului i de ur&anism const: =n implicarea acestuia =n toate etapele procesului deci<ional referitor la acti$it:7ile de amena%are a teritoriului i ur&anism. A2B 0articiparea pu&licului asigur: dreptul acestuia la informare9 consultare i acces la %usti7ie9 referitor la acti$it:7ile de amena%are a teritoriului i de ur&anism9 potri$it legii9 pe tot parcursul ela&or:rii strategiilor i documenta7iilor de ur&anism i amena%are a teritoriului9 conform metodologiei sta&ilite de (inisterul De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor i =n corelare cu procedurile specifice ce decurg din legisla7ia de mediu. AR*. !8 Autorit:7ile administra7iei pu&lice centrale i locale au responsa&ilitatea organi<:rii9 desf:ur:rii i finan7:rii procesului de participare a pu&licului =n cadrul acti$it:7ilor de amena%are a teritoriului i de ur&anism. AR*. !6 )nformarea pu&licului este acti$itatea prin care autorit:7ile administra7iei pu&lice fac pu&lice+ aB o&iecti$ele de<$olt:rii economico?sociale pri$ind amena%area teritoriului i de<$oltarea ur&anistic: a localit:7ilorC &B con7inutul strategiilor de de<$oltare teritorial: i a documenta7iilor de ur&anism care urmea<: a fi supuse apro&:rii9 precum i al documenta7iilor apro&ate9 potri$it legiiC cB re<ultatele consult:rii pu&liculuiC dB deci<iile adoptateC eB modul de implementare a deci<iilor. AR*. 50 2onsultarea pu&licului este procesul prin care autorit:7ile administra7iei pu&lice centrale i locale colectea<: i iau =n considerare op7iunile i opiniile pu&licului pri$ind o&iecti$ele de<$olt:rii economico?sociale pri$ind amena%area teritoriului i de<$oltarea ur&anistic: a localit:7ilor9 pre$ederile strategiilor de

de<$oltare teritorial: i ale programelor de amena%are a teritoriului i de de<$oltare ur&anistic: a localit:7ilor. AR*. 5# )nformarea i consultarea pu&licului se desf:oar: diferen7iat9 =n func7ie de amploarea i de importan7a documenta7iei de amena%are a teritoriului sau de ur&anism9 potri$it metodologiei sta&ilite de (inisterul De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor.> 2!. La articolul 5 alineatul A2B9 dup: litera eB se introduce o nou: liter:9 litera fB9 cu urm:torul cuprins+ >fB apro&area unui plan ur&anistic de detaliu cu derog:ri de la 0lanul ur&anistic general nepre$:<ute la art. 2 alin. A;B.> 25. Articolul 5 E# se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. 5 E# 2ontra$en7iile pre$:<ute la art. 5 alin. A2B se sanc7ionea<: cu amend:9 dup: cum urmea<:+ aB de la #.000 lei la .000 lei9 pentru nerespectarea pre$ederilor lit. aB i &BC &B de la #.000 lei la 6.000 lei9 pentru nerespectarea pre$ederilor lit. cBC cB de la #.000 lei la 2.!00 lei9 pentru nerespectarea pre$ederilor lit. dB i eBC dB de la .000 lei la #0.000 lei9 pentru nerespectarea pre$ederilor lit. fB.> 27. La articolul 5!9 alineatul A#B se modific: i $a a$ea urm:torul cuprins+ >AR*. 5! A#B 3n a&sen7a 0lanului de amena%are a teritoriului %ude7ean i a 0lanului ur&anistic general apro&ate9 pe teritoriile aferente se pot reali<a in$esti7ii =n construc7ii9 lucr:ri teDnico?edilitare9 precum i orice alte in$esti7ii ur&ane numai pe &a<a unui plan ur&anistic <onal apro&at potri$it legii i cu respectarea Regulamentului general de ur&anism.> 28. La aneFa nr. # >2ategorii de documenta7ii de amena%are a teritoriului i de ur&anism. 2ompeten7e de a$i<are i de apro&are a acestora>9 dup: num:rul curent 2 se introduce un nou num:r curent9 num:rul curent 2E#9 cu urm:torul cuprins+
___________________________________________________________________________ ___ |Nr. |Categorii de | Avizeaz | Aprob | |crt.|documentaii | | | |____|___________________|_____________________________| _______________________| |"2^1|Zonal pentru | !ini"terul #ezvoltrii$ |%uvernul" | | |localiti care |&ucrrilor 'ublice (i | | | |cuprind monumente |&ocuinelor | | | |i"torice )n"cri"e | !ini"terul Culturii (i | | | |)n &i"ta |Cultelor | |

| |patrimoniului | organi"me centrale (i | | | |mondial |teritoriale intere"ate | | |____|___________________|_____________________________| _______________________|

26. La aneFa nr. # >2ategorii de documenta7ii de amena%are a teritoriului i de ur&anism. 2ompeten7e de a$i<are i de apro&are a acestora>9 dup: num:rul curent 8 se introduce un nou num:r curent9 num:rul curent 8E#9 cu urm:torul cuprins+
___________________________________________________________________________ ___ |Nr. |Categorii de | Avizeaz | Aprob | |crt.|documentaii | | | |____|___________________|_____________________________| _______________________| |"*^1|&ocaliti care | !ini"terul #ezvoltrii$ |%uvernul" | | |cuprind monumente |&ucrrilor 'ublice (i | | | |i"torice )n"cri"e |&ocuinelor | | | |)n &i"ta | !ini"terul Culturii (i | | | |patrimoniului |Cultelor | | | |mondial | organi"me centrale (i | | | | |teritoriale intere"ate | | |____|___________________|_____________________________| _______________________|

0. La aneFa nr. # >2ategorii de documenta7ii de amena%are a teritoriului i de ur&anism. 2ompeten7e de a$i<are i de apro&are a acestora>9 dup: num:rul curent #2 se introduce un nou num:r9 num:rul curent #2E#9 cu urm:torul cuprins+
___________________________________________________________________________ ___ |Nr. |Categorii de | Avizeaz | Aprob | |crt. |documentaii | | | |_____|___________________|_____________________________| ______________________| |"12^1|Zone prote+ate care| !ini"terul #ezvoltrii$ |%uvernul" | | |cuprind monumente |&ucrrilor 'ublice (i | | | |i"torice )n"cri"e |&ocuinelor | |

| |)n &i"ta | !ini"terul Culturii (i | | | |patrimoniului |Cultelor | | | |mondial (i zonele | organi"me centrale (i | | | |lor de protecie |teritoriale intere"ate | | |_____|___________________|_____________________________| ______________________|

#. La aneFa nr. 2 >Definirea termenilor utili<a7i =n lege>9 dup: eFpresia >Gon: prote%at:> se introduc ase noi eFpresii9 cu urm:torul cuprins+ >? )ndici ur&anistici ? instrumente ur&anistice specifice de lucru pentru controlul proiect:rii i al de<$olt:rii dura&ile a <onelor ur&ane9 care se definesc i se calculea<: dup: cum urmea<:+ ? coeficient de utili<are a terenului A2-*B ? raportul dintre suprafa7a construit: desf:urat: Asuprafa7a desf:urat: a tuturor planeelorB i suprafa7a parcelei. Nu se iau =n calculul suprafe7ei construite desf:urate+ suprafa7a su&solurilor cu =n:l7imea li&er: de p8n: la #980 m9 suprafa7a su&solurilor cu destina7ie strict: pentru gararea auto$eDiculelor9 spa7iile teDnice sau spa7iile destinate protec7iei ci$ile9 suprafa7a &alcoanelor9 logiilor9 teraselor descDise i neacoperite9 teraselor i copertinelor necircula&ile9 precum i a podurilor neamena%a&ile9 aleile de acces pietonal"carosa&il din incint:9 sc:rile eFterioare9 trotuarele de protec7ieC ? procent de ocupare a terenului A0O*B ? raportul dintre suprafa7a construit: Aamprenta la sol a cl:diriiB i suprafa7a parcelei. @uprafa7a construit: este suprafa7a construit: la ni$elul solului9 cu eFcep7ia teraselor descoperite ale parterului care dep:esc planul fa7adei9 a platformelor9 sc:rilor de acces. 0roiec7ia la sol a &alcoanelor a c:ror cot: de ni$el este su& 900 m de la ni$elul solului amena%at i a logiilor =ncDise ale eta%elor se include =n suprafa7a construit:. ? 'Fcep7ii de calcul ale indicatorilor ur&anistici 0O* i 2-*+ ? dac: o construc7ie nou: este edificat: pe un teren care con7ine o cl:dire care nu este destinat: demol:rii9 indicatorii ur&anistici A0O* i 2-*B se calculea<: ad:ug8ndu?se suprafa7a planeelor eFistente la cele ale construc7iilor noiC ? dac: o construc7ie este edificat: pe o parte de teren de<mem&rat: dintr?un teren de%a construit9 indicii ur&anistici se calculea<: =n raport cu ansam&lul terenului ini7ial9 ad:ug8ndu?se suprafa7a planeelor eFistente la cele ale noii construc7ii. ? )nterdic7ie de construire Anon aedificandiB ? regul: ur&anistic: urmare c:reia9 =ntr?o <on: strict delimitat:9 din ra7iuni de de<$oltare ur&anistic: dura&il:9 este inter<is: emiterea de autori<a7ii de construire9 =n mod definiti$ sau temporar9 indiferent de regimul de proprietate sau de func7iunea propus:.

? 0lanificarea teritorial: Aspa7ial:B ? acti$itatea de armoni<are a structurilor teritoriale prin managementul de<$olt:rii teritoriale i coordonarea impactului teritorial al politicilor sectoriale. ? -nitate teritorial: de referin7: A-*RB ? su&di$i<iune ur&anistic: a teritoriului unit:7ii administrati$?teritoriale de &a<:9 constituit: pe criterii ur&anistice similare sau omogene9 a$8nd drept scop p:strarea9 refacerea sau de<$oltarea teritoriului =n concordan7: cu tradi7iile9 $alorile sau aspira7iile comunit:7ii la un moment dat i necesar: pentru+ agregarea pe suprafe7e mici a indicatorilor de popula7ie i de construire9 determinarea caracteristicilor ur&anistice9 sta&ilirea indicatorilor ur&anistici9 reglementarea ur&anistic: omogen:. -*R9 a$8nd de regul: suprafa7a de # ? 20 Da i =n mod eFcep7ional p8n: la #00 Da9 se delimitea<: pe limitele de proprietate9 =n func7ie de unele dintre urm:toarele caracteristici9 dup: ca<+ ? relief i peisa% cu caracteristici similareC ? e$olu7ie istoric: unitar: =ntr?o anumit: perioad:C ? popula7ie cu structur: omogen:C ? sistem parcelar i mod de construire omogeneC ? folosin7e de aceeai natur: ale terenurilor i construc7iilorC ? regim %uridic al imo&ilelor similarC reglement:ri ur&anistice omogene referitoare la destina7ia terenurilor i la indicii ur&anistici. 3n anumite ca<uri =n care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafe7e =ntinse9 mai multe -*R al:turate pot forma o macrounitate teritorial: de referin7: A(-*RB. ? Gon: func7ional: de interes ? <on: func7ional: cu rol important din punct de $edere ur&anistic =n e$olu7ia localit:7ii. Gona func7ional: de interes se sta&ilete de c:tre structura de specialitate din su&ordinea arDitectului?ef i se apro&: de c:tre consiliul local9 respecti$ 2onsiliul ,eneral al (unicipiului 1ucureti9 cu a$i<ul (inisterului De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor. ? Gon: prote%at: ? suprafa7a delimitat: =n %urul unor &unuri de patrimoniu construit sau natural9 al unor resurse ale su&solului9 =n %urul sau =n lungul unor oglin<i de ap: etc. i =n care9 prin documenta7iile de amena%are a teritoriului i de ur&anism9 se impun m:suri restricti$e de protec7ie a acestora prin distan7:9 func7ionalitate9 =n:l7ime i $olumetrie9 =n scopul ocrotirii s:n:t:7ii pu&lice9 a mediului i patrimoniului natural i construit.> AR*. )) @trategia de de<$oltare teritorial: a Rom8niei pre$:<ut: la art. #; alin. A2B din Legea nr. !0"200#9 cu modific:rile i complet:rile ulterioare9 precum i cu cele aduse prin pre<enta ordonan7:9 se ela&orea<: de c:tre (inisterul De<$olt:rii9 Lucr:rilor 0u&lice i Locuin7elor9 su& coordonarea primului?ministru9 se a$i<ea<: de c:tre 2onsiliul de planificare strategic: pre$:<ut de Jot:r8rea ,u$ernului nr. 7!0"200! pri$ind constituirea consiliilor interministeriale permanente i se apro&: prin lege. AR*. )))

(etodologia de participare a pu&licului la acti$it:7ile de amena%are a teritoriului i de ur&anism pre$:<ut: la art. !7 alin. A2B din Legea nr. !0"200#9 cu modific:rile i complet:rile ulterioare9 precum i cu cele aduse prin pre<enta ordonan7:9 se apro&: prin ordin al ministrului de<$olt:rii9 lucr:rilor pu&lice i locuin7elor9 =n termen de 60 de <ile de la apro&area prin lege a pre<entei ordonan7e. AR*. ). Apro&area documenta7iilor de ur&anism a c:ror solicitare de apro&are s?a f:cut anterior intr:rii =n $igoare a pre<entei ordonan7e se $a face =n condi7iile pre$ederilor legale aplica&ile la data solicit:rii apro&:rii9 dar nu mai t8r<iu de 5 luni de la data intr:rii =n $igoare a pre<entei ordonan7e. AR*. . Dispo<i7iile art. ). pct. 2; sunt aplica&ile la #! <ile de la data intr:rii =n $igoare a pre<entei ordonan7e. AR*. .) Legea nr. !0"200# pri$ind amena%area teritoriului i ur&anismul9 pu&licat: =n (onitorul Oficial al Rom8niei9 0artea )9 nr. 7 din #0 iulie 200#9 cu modific:rile i complet:rile ulterioare9 precum i cu modific:rile i complet:rile aduse prin pre<enta ordonan7:9 dup: apro&area acesteia prin lege9 se $a repu&lica d8ndu?se articolelor o nou: numerotare. 0R)(?()N)@*R2L)N 0O0'@2-?*R)2'AN2ontrasemnea<:+ (inistrul de<$olt:rii9 lucr:rilor pu&lice i locuin7elor9 Las<lo 1or&elK (inistrul internelor i reformei administrati$e9 2ristian Da$id (inistrul mediului i de<$olt:rii dura&ile9 Attila Lorodi (inistrul economiei i finan7elor9 .aru%an .osganian 1ucureti9 27 august 2008. Nr. 27. ???????????????