Sunteți pe pagina 1din 11

CCNSILIUL LN1kU kLVLNIkLA 5I LLIMINAkLA DISCkIMINkII

5I ASIGUkAkLA LGALI1|II
CC8L1 UC ULYULmLnMk M nMk8MAMM MCkMMMnAMM M C5LCUL+LnMk A8LnC18A
CCUNCIL CN 1nL kLVLN1ICN AND LLIMINA1ICN CI DISCkIMINA1ICN AND LNSUkING LUALI1

Adresa: kepub||ca Mo|dova, Ch|;|nu, MD-2004
bd. 5tefan ce| Mare ;| Sf|nt nr.180, b|r.600
te|.: +373 (0) 22 21-28-07
Appec: ecny6nuaa Monpooa, kumuno, MD-2004
6yn. ean en Mape, 180, aa6. 600
en.: +373 (0) 22 21-28-07

!"#$%" '
DECIZIE
din 22.11.2013
n cauza pornit! la plngerea tutorelui Ludmila Bobeica "i a minorei Ursu Valentina
privind discriminare n procesul educa#ional "i h!r#uire bazate pe dizabilitatea minorei "i a
statutul ei social de copil orfan

Dosar nr: 004/2013
Peti#ionari: tutorele Ludmila Bobeica !i minora Ursu Valentina
Reclamat: Liceul Profesional nr.1 condus de directoarea Viorica Dobnd" (n continuare reclamat)
!i
Obiect: discriminare n procesul educa#ional !i h"r#uire bazate pe dizabilitatea !i originea social"
copil orfan a minorei
I. Actele de procedur! ndeplinite
1.1 Plngerea verbal" a peti#ionarei Bobeica Ludmila a fost recep#ionat" n ziua de 11.10.2013(f.d. 1
- 2). Plngerea detaliat" a peti#ionarei Ursu Valentina a fost nregistrat" cu nr. 28 n ziua de
28.10.2013 (f.d. 251-253).
1.2 La 16.10.2013 reclamatului i-a fost expediat" o scrisoare prin care i s-a cerut prezentarea, pn"
n ziua de 26.10.2013, a informa#iei suplimentare pe caz, expunerea privind presupusa
discriminare pe criteriul de dizabilitate n procesul educa#ional !i ce m"suri au fost ntreprinse
pentru a elimina h"r#uirea fa#" de minora Valentina Ursu, prezentarea probelor n sus#inerea
pozi#iei sale dac" invoc" justificare rezonabil" !i obiectiv" tratamentului diferen#iat aplicat
elevei !i depunerea unei cereri scrise motivate dac" dore!te examinarea cauzei n !edin#" nchis"
(f.d. 13-15). O scrisoare aparte a fost expediat" dlui Grigore Copiimul#i !ef Inspectoratul de
Poli#ie Buiucani prin care i s-a cerut s" prezinte copia ntregului material nregistrat sub num"rul
11707 la plngerea peti#ionarei privind un incident violent fa#" de minora Ursu Valentina din
partea colegilor din Liceului Profesional nr. 1 Chi!in"u (f.d. 17 -18). O scrisoare a fost
expediat" dnei Maia Sandu Ministru al Educa#iei prin care s-a cerut informa#ie despre
executorul numit pe plngerea peti#ionarei, m"surile ntreprinse, explicarea obliga#iilor impuse
asupra reclamatului n lumina Planului Strategic de Dezvoltare n nv"#"mnt pe anii 2012-2014,
n special privind incluziunea copiilor cu dizabilit"#i n nv"#"mnt (f.d. 19-20). Totodat", p"r#ile
au fost citate s" se prezinte la !edin#a de audieri planificat" pentru 04.11.2013 ora 13.00.
1.3 C"tre data limit" stabilit", adic" c"tre 26.10.2013, Consiliul a recep#ionat r"spunsurile cu
informa#ii de la toate institu#iile c"rora le-a solicitat.
1.4 Nici una din p"r#i nu a solicitat examinarea cauzei n !edin#" nchis".
1.5 La audierea din 04.11.2013 s-au prezentat peti#ionarele !i reprezentan#ii reclamatului: dna
Ludmila Eru!evschi director adjunct instruire, dna Veronica Brc" director adjunct educa#ie !i dl
V. Constantinov avocat (f.d. 282).
II. Admisibilitatea plngerii
2.1 Plngerea corespunde cerin#elor Art.13 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii !i nu
ridic" excep#ii de inadmisibilitate prev"zute de Art. 14 din aceia!i lege. Reclamatul nu a ridicat
excep#ii de inadmisibilitate.
III. Obiectul plngerii
3.1 Discriminarea n procesul educa#ional prin refuz n acomodarea rezonabil" (adaptarea
procesului de studiu pentru a nl"tura bariera cu care se confrunt" eleva din cauza dizabilit"#ii
!"#$%" (
sale), h"r#uirea minorei de colegele ei din motiv al dizabilit"#ii sale !i a originei sociale de copil
orfan, precum !i victimizarea minorei pentru depunerea plngerii !i a m"rturiilor privind
discriminarea pe criteriul de dizabilitate !i a originei sociale de copil orfan care a avut loc pe
durata !edin#ei de audieri n fa#a Consiliului !i a dus la consecin#e negative pentru minor" n
comunitate la locul de trai.
IV. Motivele de fapt "i de drept
A. Sus!inerile peti!ionarelor
n plngerea ini#ial" !i n sus#inerile ulterioare, peti#ionarele au sus#in urm"toarele:
4.1 n 2012 Ursu Valentina a absolvit gimnaziul din satul R!cova rl. Criuleni. Valentina Ursu a
decis s" se nmatriculeze la Liceul Profesional nr. 1 Buiucani la specialitatea recep#ioner la
hotel. Ea a trecut concursul n baza notelor din documentul de absolvire !i a depus toate
documentele cerute, inclusiv certificatul de invaliditate. Directoarea V. Dobnd" nu a dorit s" o
accepte, auzind ca este cu dizabilit"#i. [] Directoarea a zis mamei c! eu sunt bolnav! psihic
"i ea nu m! prime"te [] explic" Valentina Ursu. Aceasta din urm" a fost trimis" de directoare
!i sora medical" la policlinica Pro Sano pentru consulta#ie la neuropatolog. Cu rezultatele
examenului medical, au mers la !coal". Valentina a fost nmatriculat" n august 2012. Conform
peti#ionarelor, Valentina Ursu [] cu mari greut!#i a primit odaie n c!min[] unde a fost
cazat" cu nc" 5 fete. Valentina spune c" directoarea refuza categoric s"-i ofere un loc n c"min.
Directoarea de asemenea ar fi expus opinia precum c" medicul care a eliberat certificatul forma
086 care indic" c" Valentina este apt" de studii, trebuie s" fac" nchisoare. Dup" o plngere c"tre
Ministerul Educa#iei, prin care peti#ionarele solicitau interven#ia lor n situa#ia creat", Valentina
a primit loc n c"min. Patul Valentinei era lng" u!a de la balcon, din care cauz" ea r"cea des.
Pentru c" nu putea locui n condi#iile grele din c"min, dup" dou" luni ea cu tutorele au decis
schimbarea Valentinei la gazd", dar dup" vacan#a din ianuarie 2013 au scris o peti#ie !i au
solicitat mbun"t"#irea condi#iilor din c"min. n special peti#ionarele au indicat c" Valentina are
nevoie de un pat tare pentru c" sufer" de scolioz" n form" de S gr. II. Locul oferit era ntr-o
odaie cu 3 fete, din alte cursuri !i alte grupe.
4.2 Peti#ionarele de asemenea sus#in c" aceste fete au b"tut-o pe Valentina !i au insultat-o, lund-o
n derdere pentru c" este orfan" !i o amenin#au cu violen#" fizic". n special peti#ionarele o
men#ioneaz" pe B.M. care a lovit-o pe Valentina cu o palm" peste fa#", cu alt" ocazie a lovit-o
cu un picior nc"l#at n spate. Despre aceast" situa#ie, peti#ionarele au comunicat educatoarei !i
loc#iitorului directorului pe lucru educativ D.B. care ar fi r"spuns []Ei "i ce eu pot s!-i
fac? []. Fetele cu care locuia Valentina au continuat umilirea ei: o impuneau s" spele
vesela dup" ce ele mncau, o nvinuiau c" le fur" banii iar dup" ce -!i g"seau banii nu $i cereau
scuze, o njoseau !i o amenin#au cu violen#a fizic". Valentina descrie c" s-a sim#it njosit", era
agresat" mereu !i neajutorat". Nimeni din administra#ia institu#iei de nv"#"mnt nu reac#iona la
plngerile Valentinei privind tratamentul la care era supus" de colegele sale de odaie.
4.3 La nceputul anului de nv"#"mnt n septembrie 2013, Valentina a fost chemat" la directoare
care ia comunicat c" ea nu mai are ce c"uta aici, s"-!i ia documentele !i s" plece. Cnd Valentina
a ie!it din institu#ie, a fost ntlnit" de B.M. !i prietenele acesteia care [] alergau "i strigau
din urma mea [] m-a ajuns din urm! "i a nceput s! m! bat! peste fa#! cu pumnul n nas,
spunnd c! pentru c! m-am jeluit. M-a umplut sngele, abia m! #ineam pe picioare, cu greu am
ajuns acas! []. Ast"zi Valentina nu frecventeaz" nici o institu#ie de nv"#"mnt pentru c"
[] dup! attea suferin#e, nedrept!#i "i teroriz!ri care au fost ntreprinse mpotriva mea din
partea celor n func#ie, m! simt foarte nedrept!#it!, neprotejat! "i n sfr"it cu s!n!tatea foarte
zdruncinat! [] (f.d.253).
!"#$%" )
B. Sus!inerile reclamatului
4.4 Reclamatul sus#ine c" ac#iunile sale nu constituie discriminare n privin#a fostei eleve Valentina
deoarece evenimentele descrise de ea n plngere nu corespund adev"rului. Reclamantul de
asemenea comunic" c" la finele anului !colar 2012-2013 Valentina a r"mas corigent" la 3
disciplini: matematic", fizic" !i istorie. A avut 182 de absen#e, dintre care 68 nemotivate.
[...] rezultatul nesatisf!c!tor al anului "colar a fost unicul motiv al exmatricul!rii elevei,
decizie luat! de c!tre Consiliului Profesoral al Liceului Profesional nr. 1, n conformitate cu
art. 45 "i art. 58 al Regulamentului privind organizarea "i func#ioncarea liceelor
profesionale[....] (f.d.24).
4.5 Privind reclama#iile peti#ionarelor despre ac#iunile de h"r#uire a colegilor de odaie, reclamatul
comunic" [...] la administra#ia liceului nu au parvenit careva informa#ii "i nu au fost
nregistrate plngeri n vederea h!r#uirii Valentinei, n afar! de peti#ia din 30 mai 2013, ns!
faptele expuse n ea nu s-au adeverit [...] (f.d. 24). Reclamatul a anexat explica#iile unor
persoane, elevi !i profesori ai liceului, care neag" h"r#uirea Valentinei. Reclamatul sus#ine [...]
ba invers, au avut loc semnale verbale n vederea h!r#uirii din partea ei a colegilor de grup!, a
fetelor cu care dnsa a locuit n c!min "i chiar a cadrelor didactice [...] !i anexeaz" note
informative !i explica#iile acestora. Astfel, eleva B.M. (cercetat" de poli#ie c" ar fi lovit-o n fa#"
pe Valentina) ofer" o not" explicativ", datat" cu 30.05.2013, n care descrie presupusele furturi
comise de Valentina (f.d.97). Eleva M.C. n nota sa explicativ" din 30.05.2013 comunic" despre
un presupus furt de bani de c"tre Valentina (f.d.98). Eleva C.S. n nota explicativ" din
03.06.2013 neag" c" ar ie!i n coridor cu Valentina n ziua de 27.05.2013 !i astfel nu poate
confirma faptele de insult" !i conflict cu alte colege (f.d.99). Profesoara de limba !i literatura
romn" T.V., n nota explicativ" datat" cu 23.10.2013, spune [...] am remarcat un neadecvat
comportament al elevei Ursu Valentina. Cu crize de inferioritate, impulsiv!, chiar
dezichilibrat!, cu vocea-i plng!rea#!, destul de stingheritoare, eleva deseori ntrerupea
activitatea, fapt ce conducea la un total deranj psihologic al colegilor sale. Indispozi#ia,
nencrederea n sine "i n to#i care o nconjurau, multele e"ecuri la asimilarea materiei, desele
conflicte cu profesoara "i cu colegele ei toate acestea o agitau, devenea irascibil!, absent! ori
hipersensibil!, vorbind chiar despre un eventual suicid. Pentru calmarea, sus#inerea "i
ncurajarea elevei, am suportat, am tolerat multe dialoguri cu ea "i convorbiri ng!duitoare cu
ale ei colege. Asemenea am acceptat "i tolerat lungile discu#ii cu mama ei, dar f!r! un efect
benefic [...] (f.d.100).
4.6 Reclamatul de asemenea a indicat [...] dup! profunda noastr! convingere, ac#iunile
administra#iei Liceului "i a cadrelor didactice cu care contacta fosta elev!, au fost absolut
corecte "i legale. $inem s! men#ion!m, c! tutoarea elevei deseori s-a prezentat la institu#ia de
nv!#!mnt cu diferite solicit!ri n vederea favoriz!rii situa#iei elevei V. Ursu, "i practic,
niciodat! nu a fost refuzat!. Acest fapt se confirm! "i prin modalitatea nmatricul!rii, cnd, cu
acordul Ministerului Educa#iei, eleva a fost eliberat! att de examinele de absolvire, ct "i
acceptat! spre nmatriculare n mod de excep#ie. La fel, n situa#ia cu restan#ele din sesiunea de
iarn! a anului "colar 2012-2013, la solicitarea insistent! a tutorelui L. Bobeico, au fost propuse
teze de evaluare cu un grad de dificultate sc!zut, ce i-a permis elevei V. Ursu s! lichideze
restan#ele "i s! continue studiile pn! la sfr#itul anului "colar [...] (f.d.25).
4.7 n anexele prezentate de reclamat este !i referin#a directorului .M. Hotelul Codru, unde
Valentina a efectuat practica, !i se indic" [...]n perioada practicii eleva Ursu Valentina s-a
prezentat regulat, f!r! abateri de la program. Pe parcurs s-a dovedit a fi o fire disciplinat!, a
f!cut cuno"tin#! cu specificul lucrului hotelier. Am observat c! este o fire care necesit! tutelare,
dirijare permanent!, adic! nu manifest! ini#iativ! "i sinest!t!toare. S-au mai nregistrat
dificien#e n comunicare, de exprimare de gnduri, ceea ce este incompatibil cu profesia
recep#ioner[...]. (f.d.198).
!"#$%" *
C. Informa!ia prezentat" de Ministerul Educa!iei al Republicii Moldova
4.8 La 25.10.2013 Consiliul a recep#ionat r"spunsul Ministerului Educa#iei al R. Moldova care
comunic" [...] dna Bobeico Ludmila, n interesele Valentinei Ursu, s-a adresat la minister la
nceputul lunii septembrie (prin intermediul Telefonului de ncredere) [...]. n continuare se
comunic" pozi#ia reclamatului vizavi de Valentina, nu con#inutul !i obiectul apelului la linia de
ncredere, de!i Consiliul a solicitat expres informa#ia despre plngerea depus". Se mai
men#ioneaz" c" [...] promovarea "i asigurarea educa#iei incluzive la nivel de sistem
educa#ional se reg!se"te n lista activit!#ilor noastre prioritare. Totodat!, problema incluziunii
r!mne actual! n pofida politicilor Ministerului Educa#iei ndreptate spre integrarea copiilor
cu cerin#e educa#ionale speciale n "colile conven#ionale[...] (f.d.144).
4.9 Pct. 1.5 din Regulamentul de organizare !i desf"!urare a admiterii n institu#iile de nv"#"mnt
secundar profesional din R. Moldova aprobat prin ordinul Ministrului Educa#iei nr. 606 din 30
iunie 2010, prezentat la solicitarea Consiliului, se indic" [...] snt nmatricula#i f!r! concurs, n
limita locurilor repartizate de minister, cu finan#are bugetar!: copiii orfani ...., copiii invalizi
de gradul 1 "i 2 [...] (f.d.245).
D. Informa!ia prezentat" de Inspectoratul de Poli!ie sect. Buiucani
4.10 Peti#ionarii au depus plngere la poli#ie n ziua de 12.09.2013 !i aceasta a fost ntregistrat" cu
num"rul 11707 (f.d.260). De material s-a ocupat ofi#erul de sector SP-3 IP Buiucani locotenent
major de poli#ie Baranov M. Din materialele acumulate la plngerea peti#ionarelor reies" c"
B.M. nu a recunoscut s" fi lovit-o pe Valentina (f.d.265 ). Declara#iile martorilor B.L. !i %.A.
coincid cu exactitate !i neag" c" Valentina s-ar fi oprit pentru o discu#ie cu B.M., iar martorul
P.C. afirm" c" ntre Valentina !i B.M. a fost o discu#ie dup" care to#i au plecat la lec#ii (f.d.267-
269). Rezolu#ia adoptat" de ofi#erul de sector SP-3 IP Buiucani locotenent major de poli#ie
Baranov M. a fost c" [...]careva nc!lc!ri a ordinei publice, agresiuni fizice nu au avut
loc[...] (f.d.270 ).
4.11 Prin raportul de examinare medico-legal" nr. 2427/D din 30.09.2013, asupra Valentinei Ursu
sa constatat: [...] traumatism craneo-cerebral; contuzia #esuturilor moi n regiunea nazal!;
sinusit! maxilar! acut! bilateral!; epistoxis posttraumatic care nu se supune aprecierii medico-
legale n conformitate ci Regulamentul de apreciere medico-legal! a gravit!#ii v!t!m!rii
corporale [...] (f.d. 3).

E. Informa!ia prezentat" de avocatul parlamentar Tamara Pl"m"deal"
4.12 Avocatul parlamentar aduce la cuno!tin#" Consiliului c" ca la 12.09.2013 peti#ionara Ludmila
Bobeico, tutorele Valentinei Ursu s-a adresat !i c"tre Centrul pentru Drepturile Omului din
Moldova. Examinnd cererea, avocatul parlamentar a formulat mai multe recomand"ri
administra#iei Liceului profesional nr.1 din Chi!in"u, constatnd printre altele urm"tparele
[...]n condi#iile n care administra#ia Liceului profesional nr. 1 a admis la studii eleva Ursu
Valentina care este un copil cu nevoi speciale, fapt despre care se cuno"tea, cu acest copil
urma s! se lucreze ntr-un mod specific particularit!#ilor "i necesit!#ilor acestui copil [...] (
f.d. 276). n aviz, avocatul parlamentar a formulat urm"toarele recomand"ri administra#iei
liceului: repunerea n drepturi a copilului prin restabilirea elevei la studii, elaborarea unui plan
individualizat n condi#iile prevederilor Legii privind incluziunea persoanelor cu dizabilit"#i nr.
60 din 30 martie 2912 !i oferirea suportului necesar minorei pentru realizarea obiectivelor
educa#ionale !i neadmiterea cazurilor similare !i adoptarea deciziilor #innd cont de interesul
superior al copilului (f.d. 277). Un aviz similar a fost expediat !i n adresa Ministerului
Educa#iei (f.d.278-281).
V. Dreptul na#ional "i interna#ional relevant
5.1 Constitu!ia Repubilcii Moldova prin Art. 16 alin(2) garanteaz" dreptul la egalitate To&i
cet"&enii Republicii Moldova snt egali n fa&a legii $i a autorit"&ilor publice, f"r" deosebire de
!"#$%" +
ras", na&ionalitate, origine etnic", limb", religie, sex, opinie, apartenen&" politic", avere sau de
origine social".
5.2 Legea cu privire la asigurarea egalit"!ii nr. 121 din 25.05.2012 stabile!te la Art. 1 alin(1)
Scopul prezentei legi este prevenirea #i combaterea discrimin"rii, precum #i asigurarea
egalit"$ii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova n sferele politic",
economic", social", cultural" #i alte sfere ale vie$ii, f"r" deosebire de ras!, culoare,
na%ionalitate, origine etnic!, limb!, religie sau convingeri, sex, vrst!, dizabilitate, opinie,
apartenen%! politic! sau orice alt criteriu similar. Art. 2 ofer! defini!ia discrimin"rii ca fiind
orice deosebire, excludere, restric%ie ori preferin%! n drepturi &i libert!%i a persoanei sau a
unui grup de persoane, precum &i sus%inerea comportamentului discriminatoriu bazat pe
criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse; h"r$uire orice
comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor
sau ofensator, avnd drept scop sau efect lezarea demnit!%ii unei persoane pe baza criteriilor
stipulate de prezenta lege; victimizare orice ac%iune sau inac%iune soldat! cu consecin%e
adverse ca urmare a depunerii unei plngeri sau naint!rii unei ac%iuni n instan%a de judecat!
n scopul asigur!rii aplic!rii prevederilor prezentei legi sau n scopul furniz!rii unor
informa%ii, inclusiv a unor m!rturii, care se refer! la plngerea sau ac%iunea naintat! de c!tre
o alt! persoan!; acomodare rezonabil" orice modificare sau adaptare necesar! &i adecvat!,
ntr-un caz particular, care nu impune o sarcin! dispropor%ionat! sau nejustificat! atunci cnd
este nevoie pentru a asigura unei persoane, n cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor
&i libert!%ilor fundamentale n condi%ii de egalitate cu ceilal%i. Art. 3 stabile"te c! subiec%i n
domeniul discrimin!rii snt persoanele fizice &i juridice din domeniul public &i privat. Art. 4
identific! formele grave ale discrimin!rii, cum este: lit. a) promovarea sau practicarea
discrimin!rii de c!tre autorit!%ile publice; "i lit e) discriminarea s!vr"it! de dou! sau mai
multe persoane. Art. 9 alin (1) prevede c! institu%iile de nv!%!mnt asigur! respectarea
principiului nediscrimin!rii: a) prin oferirea accesului la institu%iile de nv!%!mnt de orice tip
&i nivel; b) n procesul educa%ional, inclusiv la evaluarea cuno&tin%elor acumulate; c) n
activitatea &tiin%ifico-didactic!; d) prin elaborarea de materiale didactice &i programe de studii;
e) prin informarea &i instruirea cadrelor didactice privind aplicarea metodelor &i mijloacelor
de prevenire a actelor de discriminare &i de sesizare a autorit!%ilor competente.
5.4. Legea nr. 169 din 09.07.2010 privind aprobarea Strategiei de incluziune social" a
persoanelor cu dizabilitati (2010-2013) pct. 6.4. men%ioneaz! c! Persoanele cu dizabilit!%i au
dreptul la educa%ie, la instruire &i la preg!tire profesional! n institu%iile de nv!%!mnt. Potrivit
legisla%iei n vigoare, aceste persoane beneficiaz! de instruire n institu%iile de nv"$"mnt
mediu de specialitate &i de nv!%!mnt superior, inclusiv de burs! social.
5.5. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati, Art.
8 pct. 6 men%ioneaz! c! Discriminarea persoanelor cu dizabilit!%i constnd n orice deosebire,
excludere, marginalizare, limitare sau preferin%!, precum &i n refuzul de creare a condi$iilor
favorabile #i de adaptare rezonabil", care conduc la imposibilitatea sau complicarea
recunoa&terii, ndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, politice, economice, sociale sau
culturale, este interzis" &i se pedepse#te conform legisla%iei n vigoare. (12) Statul ntreprinde
m!suri pentru a se asigura c! toate categoriile de persoane cu dizabilit!%i, inclusiv femeile &i
fetele cu dizabilit"$i, nu snt supuse discrimin!rilor multiple &i beneficiaz! de toate drepturile &i
libert!%ile fundamentale ale omului. Art. 27. prevede asigurarea condi%iilor necesare pentru
educarea, instruirea &i preg!tirea profesional! a persoanelor cu dizabilit!%i. (1) Persoanele cu
dizabilit!%i au acces liber la sistemul educa%ional de toate nivelele n condi%ii de egalitate cu
ceilal%i cet!%eni. (2) Dreptul la educa%ie nu poate fi ngr"dit pe motivul dificult"$ilor de
nv"$are sau al altor dificult!%i cauzate de anumite dizabilit!%i. (4) Statul, prin intermediul
Ministerului Educa%iei &i altor autorit!%i publice centrale &i locale competente, asigur! accesul
persoanelor cu dizabilit!%i la educa%ia pre&colar!, &colar! &i extra&colar! pentru a ob%ine studii
medii generale, studii medii de specialitate &i studii superioare adaptate necesit!%ilor
individuale, n conformitate cu programul individual de reabilitare &i incluziune social!. (6)
!"#$%" ,
Autorit!%ile publice responsabile &i institu$iile de nv"$"mnt asigur": a) adaptarea rezonabil!
a condi%iilor de nv!%are la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilit!%i.
5.6. HG nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educa$iei
incluzive n Republica Moldova pentru anii 2011-2020 prevede la Pct. 37 Pentru asigurarea
accesului la educa%ie al celor discrimina%i &i cu nevoi speciale, este necesar! crearea unui
sistem de nv"$"mnt incluziv la toate nivelurile de instruire, astfel ca ace&tia s! se poat!
ncadra ntr-un program de educa%ie f!r! discriminare &i n m!sur! egal! cu alte persoane.
5.8 Conven$ia European" a Drepturilor Omului, art 14 prevede: Exercitarea drepturilor &i
libert!%ilor recunoscute de prezenta conven%ie trebuie s! fie asigurat! f!r! nici o deosebire
bazat!, n special, pe sex, ras!, culoare, limb!, religie, opinii politice sau orice alte opinii,
origine na%ional! &i social!, apartenen%! la o minoritate na%ional!, avere, na&tere sau orice alt!
situa%ie.
5.9 Protocolul nr. 12 la Conven$ia European" a Drepturilor Omului, art 1 prevede interzicerea
general" a discrimin"rii: Exercitarea oric!rui drept prev!zut de lege trebuie s! fie asigurat!
f!r! nici o discriminare bazat!, n special, pe sex, pe ras!, culoare, limb!, religie, opinii
politice sau orice alte opinii, origine na%ional! sau social!, apartenen%! la o minoritate
na%ional!, avere, na&tere sau oricare alt! situa%ie.
5.10 Conven$ia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilit"$i (ratificat" de RM prin
Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010), la Art. 1 stabile&te c! persoanele cu dizabilit"$i sunt
acele persoane care au incapacit"$i fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durat!,
deficien$e care, n interac$iune cu diferite bariere, pot ngr"di participarea deplin" #i efectiv"
a persoanelor n societate n condi$ii de egalitate cu ceilal$i. Art. 2 men%ioneaz! c!
Discriminare din cauza dizabilit"$ii nseamn! orice deosebire, excludere sau restric%ie
f!cut! din cauza dizabilit!%ii care are ca scop sau efect de a mpiedica sau anula
recunoa&terea sau exercitarea, n egal! m!sur! cu al%i cet!%eni, a drepturilor &i libert!%ilor
fundamentale ale omului cu privire la activitatea politic!, economic!, social!, cultural!,
civil! sau oricare alt! activitate. Include toate formele de discriminare, inclusiv refuzul unei
acomod!ri rezonabile. Acomodare rezonabil" este modificarea sau ajustarea necesar! &i
corespunz!toare, f!r! a impune o povar! exagerat!, atunci cnd acestea sunt necesare pentru
a garanta, persoanelor cu dizabilit!%i, beneficierea de drepturile &i libert!%ile fundamentale
ale omului &i exercitarea acestora, n egal! m!sur! cu al%i cet!%eni. Art. 5 pct. 3 men%ioneaz!
faptul c! Pentru a promova egalitatea &i a elimina discriminarea, Statele P!r%i vor lua toate
m!surile adecvate pentru a se asigura adaptarea rezonabil". Art. 24, men%ioneaz! c! Statele
Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilit"$i la educa$ie. n scopul realiz!rii
acestui drept f!r! discriminare &i n baza posibilit!%ilor egale. Acela&i Articol pct.2 litera
(c) Se asigur" adaptarea rezonabil" a condi%iilor la nevoile individuale; (d) Persoanele cu
dizabilit!%i primesc sprijinul necesar, n cadrul sistemului educa%ional, pentru a li se facilita o
educa%ie efectiv!; (e) Se iau m!suri eficiente de sprijin individualizat n amenajarea mediului
care s! maximizeze progresul &colar &i socializarea n conformitate cu obiectivul de integrare
deplin! pct. 5 stipuleaz! c! Statele Participante asigur! un sistem de nv!%!mnt
incluziv, la toate nivelele de instruire continu" #i garanteaz! persoanelor cu dizabilit!%i
accesul la studii superioare, instruire profesional!, educa%ie pentru adul%i &i instruire continu!,
f!r! discriminare &i n m!sur! egal! cu alte persoane. n acest scop, Statele Participante
asigur! persoanelor cu dizabilit!%i adaptare rezonabil!.
5.7. Pactul Interna$ional cu privire la Drepturile Civile #i Politice, ratificat prin Hot. Parl. Nr.
217 din 28.07.1990 Art. 26 men%ioneaz! Toate persoanele sunt egale n fa%a legii &i au, f!r!
discriminare, dreptul la o ocrotire egal! din partea legii. n aceast! privin%! legea trebuie s!
interzic! orice discriminare &i s! garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egal! &i eficace
contra oric!rei discrimin!ri, n special de ras!, culoare, sex, limb!, religie, opinie politic! sau
orice alt! opinie, origine na%ional! sau social!, avere, na&tere sau ntemeiat! pe orice alt!
mprejurare.
!"#$%" -
5.11 Pactul Interna$ional cu privire la Drepturile Economice, Sociale #i Culturale (ratificat
prin Hot. Parl. Nr. 27 din 28.07.1990) la Art.13 pct.1. stipuleaz! Statele p!r%i la prezentul
pact recunosc dreptul pe care l are orice persoan! la educa%ie. Ele sunt de acord c! educa%ia
trebuie s! urm!reasc! deplina dezvoltare a personalit!%ii umane &i a sim%ului demnit!%ii sale &i
s! nt!reasc! respectarea drepturilor omului &i libert!%ilor fundamentale.
5.12 Carta social" european" revizuit" din 03.05.1996 (ratificat" prin Legea 484 din
29.09.2001) n Art. 10 garanteaz! Dreptul la formare profesionala, n vederea exercit!rii
efective a dreptului la formare profesional!, p!r#ile se angajeaz!: 1. S! asigure sau s!
favorizeze, n func#ie de necesit!#i, formarea tehnic! &i profesional! a tuturor persoanelor,
inclusiv a celor handicapate
5.13 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, n Art. 14(1) prevede c! Orice
persoan! are dreptul la educa%ie, precum &i la accesul la formare profesional! &i formare
continu!.
5.14 Conven!ia Interna!ional" cu privire la Drepturile Copilului, la care Republica Moldova a
aderat prin Hot. Parlamentului nr. 408 din 12.12.1990 la prevede Statele p!r%i recunosc c!
pentru copiii handicapa%i fizic &i mental trebuie s! se asigure o via%! mplinit! &i decent!, n
condi%ii care s! le garanteze demnitatea, s! le favorizeze autonomia &i s! le faciliteze
participarea activ! la via%a comunit!%ii. Pct. 2. Statele p!r%i recunosc dreptul copiilor
handicapa%i de a beneficia de ngrijiri speciale &i ncurajeaz! &i asigur!, n m!sura resurselor
disponibile, la cerere, copiilor handicapa%i care ndeplinesc condi%iile prev!zute &i celor care i
au n ngrijire, un ajutor adaptat situa%iei copilului &i situa%iei p!rin%ilor sau a celor c!rora le
este ncredin%at. Pct. 3. Recunoscnd nevoile speciale ale copiilor handicapa%i, ajutorul acordat
conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi gratuit ori de cte ori acest lucru este
posibil, %innd seama de resursele financiare ale p!rin%ilor sau ale celor care i au n ngrijire,
&i va fi destinat asigur!rii accesului efectiv al copiilor handicapa%i la educa%ie, formare
profesional!, servicii medicale, recuperare, preg!tire n vederea ocup!rii unui loc de munc!,
activit!%i recreative, de o manier! care s! asigure deplina integrare social! &i dezvoltare
individual! a copiilor, inclusiv dezvoltarea lor cultural!.
VI. n concluzie, Consiliului re$ine urm!toarele:
6.1 Din probele !i faptele prezentate, precum !i din sus#inerile verbale expuse de p"r#i, Consiliul
constat" c" plngerea peti#ionarelor ridic" ntreb"ri complexe de drept n domeniul protec#iei
copiilor cu dizabilit"#i n domeniul nv"#"mntului de orice form" de discriminare. n opinia
Consiliului, !i n lumina normelor de drept interna#ional !i a legisla#iei na#ionale n domeniu,
oricare copil cu dizabilitate, indiferent de natura dizabilit"#ii sale !i personalitatea sa, are dreptul
la respect al demnit"#ii sale, !i realizarea dreptului s"u la educa#ie !i formare profesional". Nu n
zadar, legislatorul a clarificat n Art. 27 din Legea nr. 60 privind incluziunea social" a
persoanelor cu dizabilit"#i, c" accesul la educa#ie este garantat pentru institu#iile de nv"#"mnt
de toate nivelele iar dreptul la educa#ie nu poate fi ngr"dit pe motiv al dificult"#ii de nv"#are
sau a altor dificult"#i cauzate de anumite dizabilit"#i. n acela!i articol se indic" clar c"
institu#iile de nv"#"mnt de orice nivel asigur" adaptarea rezonabil" a condi#iior de nv"#are la
nevoile individuale a persoanelor cu dizabilit"#i. Aceste obliga#ii se refer" att la Ministerul
Educa#iei a R. Moldova ct !i la administra#iile institu#iilor de nv"#"mnt care asigur" ob#inerea
studiilor n conformitate cu programul individual de reabilitare !i incluziune social".
6.2 Consiliul nu poate accepta argumentul expus de reprezentan#ii reclamatului, n cadrul !edin#ei
de audieri, precum c" o astfel de obliga#ie, de acomodare rezonabil" prin elaborarea
programului individual de studii, nu exista asupra lor. O astfel de afirma#ie este negarea
dreptului minorei Valentina Ursu la educa#ie pe tot parcursul vie#ii f"r" discriminare !i n
condi#ii de egalitate cu to#i ceilal#i.
6.3 Prin acomodare rezonabil!, n sensul Conven#iei ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilit"#i, n#elegem orice modificare sau ajustare necesar" $i corespunz"toare, care nu
impune o povar" exagerat", atunci cnd acestea sunt necesare pentru a garanta, persoanelor cu
!"#$%" .
dizabilit"&i, beneficierea de drepturile $i libert"&ile fundamentale ale omului $i exercitarea
acestora, n egal" m"sur" cu al&i cet"&eni. Aceast" defini#ie, reg"sit" !i n Legea nr. 121 privind
asigurarea egalit"#ii, este conceptul cheie de garantare a drepturilor persoanelor cu dizabilit"#i
!i prevenirea discrimin"rii n orice domeniu. n cazul dat, accesul la servicii educa#ionale
pentru minora Valentina Ursu.
6.4 Obliga#ia de a asigura acomodarea rezonabil" a persoanelor cu dizabilit"#i, a fost asumat" de
Republica Moldova anume cu scopul de a lichida deficien#ele !i barierele cu care se confrunt"
aceste persoane n educa#ie. Ratificarea Conven#iei ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilit"#i n anul 2010 !i intrarea n vigoarea n 2012 a Legii nr. 60 privind incluziunea social"
a persoanelor cu dizabilit"#i era suficient" pentru reclamat s"-!i perfec#ioneze programul de
studii !i s" ridice nivelul de prestare calitativ" a serviciilor educa#ionale, astfel nct la admiterea
Valentinei Ursu n septembrie 2012 Liceul profesional nr. 1 s" fi fost preg"tit pentru
acomodarea necesit"#ilor minorei. Consiliului nu iau fost prezentate careva justific"ri pentru a
admite rezonabil !i obiectiv refuzul Liceului profesional nr. 1 de a o acomoda rezonabil pe
Valentina Ursu.
6.5 Ct prive!te h"r#uirea minorei, Consiliul reamite!te c" n decizia sa pe cauza nr. 001/2013 la
plngerea dlui R. Saachian, a recunoscut c" [...] 6.2 H!r#uirea constituie un tip specific de
discriminare, o form! deosebit de nociv! de tratament discriminatoriu din cauza formei ce o
mbrac! (crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator) "i a efectului
poten#ial pe care l poate avea (lezarea demnit!%ii umane). De aceea, defini#ia h!r#uirii este
inclus! ca form! distinct! de discriminare n Art. 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalit!#ii
[...] (a se vedea decizia din 17.10.2013 n cauza nr. 001/2013 R. Saachian c!tre V. Maiduc "ef
SSI "i CC "i D. Recean Ministru MAI). n cazul dat, peti#ionarele au invocat c" h"r#uirea minorei
Valentina Ursu a avut loc n institu#ia de nv"#"mnt reclamat" !i s-a bazat pe dizabilitatea
minorei !i pe originea social" a ei de copil orfan.
6.6 Conform prevederilor Art. 19 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii, peti#ionarele au
sarcina de a proba faptele care permit prezum#ia existen#ei unui fapt de discriminare. Reie!ind
din alega#iile expuse n plngere, pentru a proba h"r#uirea pe criteriul de dizabilitate !i originea
social" de copil orfan, peti#ionarele urmeaz" s" prezinte fapte care arat":
1) comportamentul nedorit
2) leg"tura cauzal" dintre acest comportament !i crearea unui mediu intimidant, ostil,
degradant, umilitor sau ofensator la locul de activitate,
3) scopul sau efectul comportamentului a fost s" lezeze demnitatea sa, !i
4) existen#a unui criteriu interzis de discriminare
6.7 Faptele indicate n plngere !i n nscrisurile depuse pe caz, precum !i explica#iile p"r#ilor n
cadrul audierilor, permit Consiliului s" constate c" atitudinea reclamatului fa#" de peti#ionare, n
special fa#" de Valentina Ursu, n procesul de admitere la institu#ia de nv"#"mnt, n procesul de
studii neadaptat la necesit"#ile speciale a ei datorate n lumina dizabilit"#ii minorei,
nesolu#ionarea amiabil" a divergen#elor ap"rute dintre Valentina Ursu !i colege ei de camer" sau
clas", interpretarea referin#ei de la locul de practic" ca fiind una negativ", tolerarea abuzurilor
verbale !i fizice fa#" de Valentina Ursu din partea colegilor ei, acordarea unui spa#iu locativ n
c"min nepotrivit cerin#elor st"rii de s"n"tate a Valentinei Ursu, exmatricularea f"r" oferirea
posibilit"#ii de a sus#ine testele repetat !i refuzul de a adapta testele la necesit"#ile individuale a
Valentinei Ursu constituie un comportament nedorit pentru peti#ionar". Faptul c"
comportamentul reclamatului fa#" de minora Valentina Ursu i erau nedorite, se probeaz" cu
cererea recep#ionat" de reclamat la 03.06.2013 (f.d.95). n !edin#a de audieri, reprezentan#ii
reclamatului nu au negat primirea acestei cereri !i altele n form" verbal".
6.8 Consiliul accept" argumentul peti#ionarelor c" comportamentul nedorit a reclamatului a condus
la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator fa#" de minora
Valentina Ursu, reie!ind din faptul c" reclamatul nu a avut nici un mpiediment pentru a adapta
curricula !i testele la nevoile speciale ale minorei odat" ce din ziua admiterii !tiau despre
!"#$%" /
dizabilitatea ei din documentele prezentate de peti#ionari !i concluziile speciali!tilor de la clinica
Pro Sano unde Valentina Ursu a fost direc#ionat" de ns"!i reclamatul. Nu au fost mpiedimente
nici la oprirea violen#elor verbale !i fizice fa#" de Valentina Ursu din partea colegelor, oferirea
unei od"i n c"min !i a mobilierului potrivit st"rii s"n"t"#ii minorei, asigurarea respectului pentru
demnitatea minorei. Consiliului nu i-au fost prezentate careva probe care s" confirme faptul c"
toate aceste ac#iuni, nedorite pentru peti#ionare, nu puteau fi evitate.
6.9 Din dezbaterile p"r#ilor, Consiliul a n#eles c" reclamatul a e!uat n aplicarea legisla#iei na#ionale
privind educa#ia incluziv" !i asigurarea egalit"#ii de !anse copiilor cu dizabilit"#i !i au luat o
atitudine de neimplicare n situa#iile de conflict ap"rute dintre Valentina Ursu !i colegii ei. Iar
n partea ce #ine de procesul educa#ional, au ignorat activ obliga#iunile ce le revin pentru
asigurarea accesibilit"#ii informa#iei !i a materialului didactic, prin prizma acomod"rii
rezonabile a acestora. Pozi#ia dat" a fost expus" inclusiv n !edin#a de audieri n fa#a Consiliului
cnd reprezentan#ii reclamatului au sus#inut c" dac" ar fi !tiut c" Valentina Ursu are grad de
invaliditate ei ar fi asigurat educa#ie incluziv" pentru ea (nregistrarea audio a "edin#ei de
audieri din 04.11.2013). n opinia Consiliului, o astfel de pozi#ie nu poate fi obiectiv justificat"
nici de faptele cazului nici de probele anexate la dosar. Dimpotriv", probele pe caz sus#in c"
reclamatul a cunoscut despre dizabilitatea minorei !i au tolerat, ncurajat chiar, atitudini ostile
fa#" de ea din partea altor copii !i a corpului didactic pe acest motiv.
6.10 Materialele cauzei sus#in afirma#ia peti#ionarelor c" h"r#uirea fa#" de Valentina Ursu a fost
ntemeiat" pe dou" criterii cumulative: dizabilitatea !i originea social" de copil orfan.
Dizabilitatea este recunoscut" de legislator ca fiind un criteriu interzis de discriminare,
men#ionat" expres n lista criteriilor din Art. 1 alin(1) al Legii nr. 121 privind asigurarea
egalit"#ii. Originea social" este un criteriu protejat expres prev"zut n Art. 14 al Conven#iei
Europene pentru Drepturile !i Libert"#ile Fundamentale ale Omului, men#ionat de asemenea
ntr-un !ir de acte normative na#ionale, printre care Art. 8 Codul Muncii, art. 38 Legea nr. 320
cu privire la activitatea poli#iei !i statutul poli#istului !i cel mai important de Art. 3 Legea nr.
338 privind drepturile copilului. Reclamatul nu a negat faptul c" Valentina Ursu este un copil
orfan, a c"rui interese !i drepturi snt ap"rate de tutore, de aceea Consiliul prin interpreteaz"
termenul sau orice alt criteriu similar din Art. 1 alin(1) din Legea nr. 121 privind asigurarea
egalit"#ii ca cuprinznd criteriul protejat originea social".
6.11 Consiliul consider" c" oricare nu ar fi fost dificult"#ile de incluziune a Valentinei Ursu n
procesul educa#ional, reclamatul nu este ndrept"#it pentru tolerarea !i ncurajarea h"r#uirii
minorei n institu#ia de nv"#"mnt.
6.12 Pentru faptele descrise reclamatul nu a indicat vreo justificare rezonabil" !i obiectiv", de!i
conform Art. 19 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii, sarcina de a proba c" faptele nu
constituie discriminare revine reclama#ilor. Reclamatul a indicat [...] dup! profunda noastr!
convingere, ac#iunile administra#iei Liceului "i a cadrelor didactice cu care contacta fosta
elev!, au fost absolut corecte "i legale. $inem s! men#ion!m, c! tutoarea elevei deseori s-a
prezentat la institu#ia de nv!#!mnt cu diferite solicit!ri n vederea favoriz!rii situa#iei elevei V.
Ursu, "i practic, niciodat! nu a fost refuzat!. Acest fapt se confirm! "i prin modalitatea
nmatricul!rii, cnd, cu acordul Ministerului Educa#iei, eleva a fost eliberat! att de examinele
de absolvire, ct "i acceptat! spre nmatriculare n mod de excep#ie. La fel, n situa#ia cu
restan#ele din sesiunea de iarn! a anului "colar 2012-2013, la solicitarea insistent! a tutorelui
L. Bobeico, au fost propuse teze de evaluare cu un grad de dificultate sc!zut, ce i-a permis
elevei V. Ursu s! lichideze restan#ele "i s! continue studiile pn! la sfr#itul anului "colar [...]
(punctul 4.6 de mai sus). Aceast" pozi#ie doar confirm" c" a fost posibil" acomodarea
necesit"#ilor speciale a minorei nu doar n sesiunea de iarn" dar !i n sesiunea de var", doar c"
nu s-a dorit acest lucru.
6.13 Ct prive!te argumentele reclamatului precum c" [...] au avut loc semnale verbale n
vederea h!r#uirii din partea ei a colegilor de grup!, a fetelor cu care dnsa a locuit n c!min "i
chiar a cadrelor didactice [...] nu snt dect victimizarea minorei pentru plngerile depuse la
!"#$%" '0
organele de drept !i la Consiliu. Consiliului nu i-au fost prezentate nici o prob" ob#inut" din
surs" obiectiv" !i impar#ial" fa#" de p"r#ile implicate n aceast" cauz", care s" sus#in" o astfel de
afirma#ie a reclamatului. Notele explicative scrise de colegii !i nv"#"torii Valentinei Ursu arat"
univoc asupra mediului ostil !i umilitor n care minora studia (a se vedea pct 4.5 de mai sus), !i
nicidecum nu confirm" o presupus" h"r#uire din partea minorei. Ori n astfel de cazuri,
reclamatul era obligat, n temeiul legisla#iei n vigoare, s" sesizeze organul de tutel" !i curatel"
(!i organele de drept pe cazuri de presupuse furturi) cu competen#" direct" n solu#ionarea unui
caz al unui copil aflat n dificultate. Astfel de ac#iuni reclamatul nu a ntreprins, de aceea
declara#iile elevilor !i nv"#"torilor afla#i n situa#ie dependent" de reclamat, nu au valoarea
probant" echivalent" cu celelalte probe anexate pe caz.
6.14 O ngrijorare aparte pentru Consiliu este !i comportamentul reprezentan#ilor reclamantului
n cadrul !edin#ei de audieri din 04.11.2013. Con!tien#i de prezen#a reprezentan#ilor mass
mediei, dna Ludmila Eru!evschi director adjunct instruire !i dna Veronica Brc" director adjunct
educa#ie !i-au permis replici insult"toare la adresa minorei prezent" la !edin#". Aceste replici pot
fi reg"site pn" n prezent n spa#iul informa#ional virtual al mai multor mijloace de informare n
mas" (n special a se vedea http://www.timpul.md/articol/discriminare-intr-un-liceu-din-
capitala-50676.html ; http://www.ziare.md/news/conducerea-unui-liceu-din-capitala-acuzata-
ca-ar-fi-exmatriculat-o-eleva-pentru-ca-are-dizabilitati-video ;
http://www.publika.md/conducerea-unui-liceu-din-capitala-acuzata-ca-ar-fi-exmatriculat-o-
eleva-pentru-ca-are-dizabilitati-video_1665031.html ; http://tv7.md/ro/news/o-eleva-cu-
dizabilita-i-mintale-pretinde-ca-a-fost-discriminata-la-liceul-unde-studia-28975.html ;
http://www.ziarelive.ro/stiri/conducerea-unui-liceu-din-capitala-acuzata-ca-ar-fi-exmatriculat-
o-eleva-pentru-ca-are-dizabilitati-video.html ; http://ipn.md/ro/societate/58004 ).
6.15 Suplimentar la acestea, de cteva ori, pe parcursul !edin#ei de audieri, reprezentan#ii
reclamatului au declarat c" inten#ioneaz" s" o ac#ioneze pe Valentina Ursu n instan#a de
judecat" pentru h"r#uire, la fel cum a adresat !i ea plngere la Consiliu. Iar la ntrebarea
Consiliului dac" Liceul profesional nr. 1 ar fi gata s" o admit" napoi la studii, au declarat c"
acest lucru nu este posibil din cauza plngerii adresate Consiliului !i formalit"#ii cu care aceasta
a fost examinat" (nregistrarea audio a "edin#ei de audieri din 04.11.2013).
6.16 Aceste fapte !i declara#ii, examinate prin prisma consecin#elor negative ap"rute n
comunitatea peti#ionarelor la locul de trai, constituie victimizare dup" cum este definit" de
legislator n Art. 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii. 'i anume, prin victimizare
n#elegem orice ac&iune sau inac&iune soldat" cu consecin&e adverse ca urmare a depunerii unei
plngeri sau naint"rii unei ac&iuni n instan&a de judecat" n scopul asigur"rii aplic"rii
prevederilor prezentei legi sau n scopul furniz"rii unor informa&ii, inclusiv a unor m"rturii, care
se refer" la plngerea sau ac&iunea naintat" de c"tre o alt" persoan". Insultele adresate copilului
n !edin#a de audieri, n leg"tur" cu plngerea depus" la Consiliu pentru acte de discriminare din
partea reclamatului, vorbesc odat" n plus despre atitudinea ostil" a reclamatului fa#" de
Valentina Ursu pe motiv al dizabilit"#ii sale !i originea social" de copil orfan.

Astfel, conducndu-ne de prevederile Art. 1, 2, 3, 4 lit a) !i e), 5, 6, 9 alin(1) lit a), c) !i d),
13, 14, 15, 19, !i 20 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii,

CONSILIUL DECIDE:

1. Faptele expuse n plngere reprezint" discriminare pe criteriul de dizabilitate "i origine
social! de copil orfan n procesul educa#ional a minorei Valentina Ursu din partea
Liceului Profesional nr. 1 !i a directoarei V. Dobnd", conform Art. 1, 2 coroborat cu Art. 9
alin(1) lit a), c) !i d) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii.
!"#$%" ''
2. Faptele expuse n plngere reprezint" h!r#uire pe criteriul de dizabilitate "i origine social!
de copil orfan fa#! de minora Valentina Ursu din partea Liceului Profesional nr. 1 !i a
directoarei V. Dobnd", conform Art. 1 !i 2 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii.
3. Faptele expuse n plngere reprezint" victimizare fa#! de minora Valentina Ursu din partea
dnei Ludmila Eru!evschi director adjunct instruire !i a dnei Veronica Brc" director adjunct
educa#ie, conform Art. 1 !i 2 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii.
4. Se ntocme!te cte un proces-verbal pe numele persoanei juridice Liceul Profesional nr. 1 !i
pe numele directoarei Dobnda Viorica, persoan" cu func#ie de r"spundere, privind
comiterea contraven#iei prev"zute de Art. 65
1
lit a), c) !i d) din

Cod Contraven#ional al R.
Moldova, !i anume discriminarea la oferirea accesului la institu&iile de nv"&"mnt de orice
tip $i nivel, n procesul educa&ional, inclusiv la evaluarea cuno$tin&elor acumulate !i n
activitatea $tiin&ifico-didactic", cu expedierea materialelor instan#ei de judecat".
5. Liceul profesional Nr. 1 va repune n drepturi minora Valentina Ursu prin restabilirea ei la
studii cu asigurarea m"surilor de acomodare rezonabil" privind procesul educa&ional $i
cazarea acesteia.
6. Ministerul Educa#iei al R. Moldova va intenta procedur" disciplinar" n privin#a dnei
Ludmila Eru!evschi director adjunct instruire !i a dnei Veronica Brc" director adjunct
educa#ie (prezente la !edin#" !i responsabile de victimizarea minorei) n temeiul Art. 67
alin(1) din Legea nr . 547 din 21.07.1995 a nv"#"mntului !i Art. 12 lit j) din Legea nr. 121
privind asigurarea egalit"#ii pentru victimizarea minorei pe criteriul de dizabilitate !i origine
social" de copil orfan.
7. Se recomant" Ministerului Educa#iei al R. Moldova s" ia m"suri imediate pentru prevenirea
!i eliminarea discrimin"rii n intitu#iile de nv"#"mnt de orice nivel fa#" de copii n baza
oric"rui criteriu protejat de discriminare men#ionat n Art. 1 alin(1) al Legii nr. 121 privind
asigurarea egalit"#ii !i n alte acte normative a R. Moldova. n special se recomand" s" se
includ" n proiectul Codului Educa#iei al R. Moldova prevederi care s" reflecte constat"rile
din aceast" decizie.
8. Conform Art. 15 alin(5) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalit"#ii, Consiliul solicit"
Ministerului Educa#iei al R. Moldova s" informeze n 10 de zile de la comunicarea acestei
decizii, despre m"surile ntreprinse, !i despre cele planificate a fi ntreprinse, pentru
prevenirea !i eliminarea discrimin"rii n prestarea serviciilor juridice.
9. O copie a prezentei hot"rri se va comunica p"r#ilor !i va fi f"cut" public" pe adresa
www.dis.md (n absen#a temporar" a site-ului Consiliului).
10. Decizia este cu drept de atac n procedura contenciosului administrativ, conform
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000.

Membrii Consiliului prezen&i la $edin&":


Oxana GUMENNAIA Pre$edinte


Doina-Ioana STR(ISTEANU Membru


Ian FELDMAN Membru


Lucia GAVRILI%( Membru


Andrei BRIGHIDIN Membru