Sunteți pe pagina 1din 11

ALGORITMI

Probleme propuse

1.

a si b retini valorile pentru doua numere intregi citite de la tastatura. Sa se interschimbe valorile celor doua numere. cunoscand cele 5 note obtinute de un elev la informatica pe parcursul unui semestru si nota de la teza scrieti unalgoritm care sa afiseze media lui. Fie un numar format din trei cifre. Sa se afiseze cifrele sale incepand cu cifra unitatilor. Se citeste un numar natural format din 4 cifre. Afisati numerele obtinute in urmatoarele moduri: schimband prima cifra cu ultima !schimband intre ele cifrele din mi"loc Fie a un numar natural format din 5 cifre. Scrieti un algoritm care sa deterine si sa afiseze numarul format din prima# a treia si a cincea cifra din a. Scrieti un algoritm care sa determine cel mai mare dintre doua numere intregi citite. Scrieti un algorim care sa determine cel mai mare dintre 3 numere intregi citite. Scrieti un program care citeste de la tastatura trei valori numerice a# b# c si apoi afiseaza pe ecran cea mai mare diferenta dintre oricare doua valori date. (). a*1++# b*15# c*1+5. Se va afisa '+. Se da un numar din 3 cifre.Sa se genereze cel mai mare numar care are aceleasi cifre ca el. ,ntr!un parc se "oaca 3 copii care au greutatile a#b#c. Sa se stabileasca daca se pot aseza pe un balansoar astfel incat acesta sa stea in echilibru. Sa se rezolve ecuatia de gradul , cu o necunoscuta: a)-b*+ unde a si b sunt coeficienti reali cititi. .iscutie.

2.

3. 4.

5.

$. %. &.

'. 1+.

11.

12.

13.

Sa se rezolve ecuatia de gradul al ,,!lea cu 2 necunoscute: a)2-b)-c*+ unde a#b#c sunt coeficienti reali cititi. .iscutie. Se citesc de la tastatura coordonatele ) si / ale celor trei varfuri ale unui triungi. Sa se scrie un algoritm care citeste aceste valori si verifica daca acestea pot constitui varfurile triunghiului. ,n caz afirmativ se va afisa tipul triunghiului 0oarecare# isoscel sau echilateral1. Sa se determine cel mai mare divizor comun a doua numere naturale a si b citite. Sa se determine suma cifrelor unui numar natural Sa se determine cate cifre are un numar natural Sa se determine cifra cea mai mare a unui numar natural Se citeste un numar atural de ma)im ' cifre. Sa se determine de cate ori se gaseste cifra % in scrierea lui 2n bancher are un seif cu cifru. 3entru a nu uita cifrul# vrea sa!l scrie pe o foaie# dar codificat: fiecare cifra sa fie inlocuita cu diferenta dintre cifra ' si cifra respectiva. 4odificati numarul bancherului..e e)emplu pentru 3&$2&1 veti obtine $131%& .

14.

15. 1$. 1%. 1&. 1'.

20.

STRUCTURI REPETITIVE

21. 22. 23. 24. 25. 2$. 2%. 2&. 2'.

Suma# produsul# media aritmetic5 a primelor n numere naturale. ,nversarea unui num5r. 6erificarea dac5 un num5r este palindrom. Suma cifrelor unui num5r. 6erificarea dac5 un num5r este prim. S5 se afi7eze 7i s5 se contorizeze toate numerele prime din intervalul 8a#b9. .eterminarea divizorilor unui num5r. Suma divizorilor. S5 se determine numerele perfecte p:n5 la n 0egale cu suma divizorilor lor1. ;idicarea la o putere <ntreag5 a unui num5r. S5 se calculeze suma S*1=-2=-3=->>>-n=.

3+. 31. 32. 33.

.escompunerea unui num5r <n factori ireductibili. Algoritmul lui (uclid. .eterminarea cmmdc 7i cmmmc a 2 numere. Suma a dou5 frac?ii cu afi7area rezultatului sub form5 de frac?ie ireductibil5. 4on"ectura lui @oldbach: orice num5r par mai mare dec:t 4 se poate scrie ca sum5 de dou5 numere prime. S5 se descompun5 un num5r par 4 ca sum5 de dou5 nr. prime. S5 se determine perechile de numere gemene p:n5 la n citit 0numere prime impare consecutive1. S5 se determine un num5r p:n5 la n citit care s5 aib5 un num5r ma)im de divizori. Se cite7te un num5r cu n cifre 0n'1. S5 se determine num5rul ob?inut prin eliminarea cifrei A cifrelor din mi"loc. 4ifra de control a unui num5r. S5 se afi7eze numerele de la 1 la n care sunt egale cu suma factorialelor cifrelor sale. 0 (): 145*1B-4B-5B1 S5 se genereze toate cuburile perfecte p:n5 la n citit. S5 se afi7eze toate numerele p:n5 la n care sunt egale cu suma cuburilor cifrelor sale. S5 se genereze toate numerele pitagorice p:n5 la n citit.

34.

35. 3$.

3%. 3&.

3'. 4+. 41.

CADEF2;, 2G,.,H(GS,FGAE(

42. 4 .
44. 45.

S se ordoneze cresctor / descresctor un vector. S! se !"#seze !ce$e e$e%ente d#ntr&un vector c!re sunt 'r#%e.
.eterminarea ma)imului A minimului unui vector 7i afi7area pozi?iilor pe care apar. S5 se roteasc5 un vector cu o pozi?ie la dreapta A st:nga 0ultimul element devine primul# respectiv primul element devine ultimul1. ;otirea unui vector cu ( pozi?ii la st:nga 0dreapta1. S5 se mute la sf:r7itul unui tablou toate elementele nule.

4$. 4%.

4&. 4'.

S5 se incarce <ntr!un vector toate numerele prime p:n5 la n care# inversate# sunt tot prime. Sa se ordoneze un vector astfel incat elementele de pe pozitiile impare vor fi ordonate crescator iar cele de pe pozitiile pare sa fie ordonate descrecator. Suma 7i produsul a dou5 polinoame. 6aloarea unui polinom <ntr!un punct. S5 se verifice dac5 un vector este ordonat 0cresc5tor sau descresc5tor1. .:ndu!se un vector neordonat cu n componente diferite# s5 se determine elementul cu num5rul de ordine ( din tabloul ordonat cresc5tor# f5r5 a se ordona tabloul. .:ndu!se un vector neordonat cu n componente diferite# s5 se determine pozi?ia elementului !)(* <n tabloul ordonat cresc5tor# f5r5 a se ordona tabloul. S5 se g5seasc5 un element ( printre elementele unui vector. .ac5 se g5se7te# s5 se afi7eze pozi?iile pe care apare. .ac5 nu# s5 se dea un mesa". ,nterclasarea a doi vectori 0ordona?i sau nu1. Fie doi vectori ) 7i /# de m5rime n. S5 se calculeze: a1 (*0)1-/11I 0)2-/21I ......I0)n-/n1 b1 (*)1/1- )2/2 -......-)n/n c1 (*min0)1#/11-min0)2#/21- ......min0)n#/n1

5+. 51. 52. 53.

54.

55.

5$. 5%.

d1 (*min0)1#/n1-min0)2#/n!11- ......min0)n#/11 5&. S5 se numere de c:te ori se <nt:mpl5 ca <ntr!un vector# un element s5 fie egal cu suma 0produsul# media aritmetic5# geometric51 vecinilor s5i. S5 se determine media aritmetic5 a elementelor unui vector# <n care elementele egale se vor lua o singur5 dat5. S5 se verifice dac5 elementele unui 7ir pot forma o progresie aritmetic5 0geometric51. .ac5 da# s5 se afi7eze ra?ia. S5 se inverseze un vector <n el <nsu7i. S5 se afi7eze 7i s5 se numere elementele pare de pe pozi?iile impare ale unui vector. Se cite7te un vector cu n componente. S5 se calculeze media aritmetic5 a elementelor pozitive din vector.

5'.

$+.

$1. $2. $3.

$4.

S5 se insereze un element <ntr!un vector# la pozi?ia (. S5 se repete opera?ia de mai multe ori. S5 se 7tearg5 un elementul din pozi?ia ( dintr!un vector. S5 se calculeze cmmdc a n numere naturale. Se cite7te un vector cu n componente numere <ntregi. S5 se construiasc5 vectorul format din suma 0produsul1 cifrelor elementelor din primul vector. Fie doi vectori a 7i b cu %# respectiv n elemente numere reale. S5 se afi7eze c:te din componentele vectorului a sunt strict mai mici dec:t toate componentele vectorului b. S5 se afi7eze primele n elemente din 7irul lui Fibonacci. S5 se decid5 dac5 elementele unui vector sunt distincte. S5 se afi7eze diferen?a# intersec?ia# reuniunea 7i produsul cartezian a dou5 mul?imi de numere reale. Sa se genereze un vector care sa retina toate numerele forate din 3 cifre distincte divizibile cu 4. Sa se determine daca un vector este palindromic Sa se determine cea mai lunga secventa palindromica dintr!un vector Sa se incarce intr!un vector primele n numere prime Fie v un vector de intregi. Sa se genereze doi vectori: unul care contine elementele pozitive si altul care contine elementele negative Fperatii cu multimi: intersectia# diferenta# reuniunea. Sa se determine cea mai mare suma obtinuta dintr!un sir de numere intregi. Sa se elimine elementele care se repete dintr!un vector. Fperatii cu fractii: suma# produsul a n fractii. Sa se determine cea mai mare 0mica1 fractie dintr!un sir de fractii sa se simuleze e)tragerea unor bile numerotate de la + la n citit. ()tragerea se intrerupe la +. sa se determine suma e)trasa. Gu se poate e)trage aceeasi bila 0numar1 de doua ori. Sa se determine daca intr!un vector de numere intregi e)ista o valoare care poate fi e)primata ca suma pozitiilor de inainte. ,n caz afirmativ se va afisa pozitia pe care se gaseste.

$5. $$. $%.

$&.

$'. %+. %1.

%2.

%3. %4. %5. %$.

%%. %&. %'. &+. &1. &2.

&3.

&4.

Sa se determine daca radical de ordinul m din 0)1I)2I)2I>.I)n1 este numar natural.

CADEF2;, D,.,H(GS,FGAE(

&5. &$.

Suma 7i produsul a dou5 matrice. 4alcule pe zone ale unei matrice p5tratice 0zona de deasupra diagonalei principale sau secundare# de sub diagonale# cele 4 zone determinate de cele dou5 diagonale1. S5 se verifice dac5 diagonalele unei matrice au elemente comune. S5 se calculeze cea mai mic5 dintre sumele pe linie sau pe coloan5 ale elementelor unei matrice % ) n. S5 se precizeze linia sau coloana pe care apare aceast5 sum5. .eterminarea ma)imului A minimului unei matrice. S5 se bordeze matricea Am)n cu linia m-1 7i coloana n-1# unde A8m-1#"9 reprezint5 suma elementelor de pe coloana " 7i A8i#n-19 reprezint5 suma elementelor de pe linia i. S5 se verifice dac5 o matrice este rar5 0are mai mult de 2A3 zerouri1. Fie o matrice Am)n. S5 se rearan"eze elementele matricei astfel <nc:t s5 fie <n ordine cresc5toare# citite de la st:nga la dreapta# linie cu linie.

&%. &&.

&'. '+.

'1. '2.

(): '3. '4. Fiind dat5 o matrice Am)n# s5 se elimine toate liniile care con?in zerouri. Fiind dat5 o matrice Am)n# s5 se elimine toate liniile 7i coloanele care au la intersec?ia lor zerouri. S5 se calculeze procentul elementelor pozitive 0prime# pare# etc.1 dintr!o matrice. S5 se calculeze 7i s5 se afi7eze produsul elementelor de pe coloanele pare 0liniile impare1 ale unei matrice. S5 se interschimbe liniile 0coloanele1 p 7i J ale unei matrice.

'5. '$.

'%.

'&.

,nterschimba?i coloanele unei matrice A m)n astfel <nc:t elementele de pe linia ( s5 fie ordonate cresc5tor. S5 se verifice dac5 o matrice p5tratic5 este p5trat magic 0suma elementelor de pe fiecare linie# coloan5 7i diagonal5 este aceea7i1.

''.

(): 1++. S5 se afi7eze elementele unui tablou <n ordinea rezultat5 prin parcurgerea <n spiral5 a tabloului# <ncep:nd cu elementul 01#11# <n sensul acelor de ceas.

1+1. ;earan"a?i liniile unei matrice p5tratice A n)n astfel <nc:t elementele de pe diagonala principal5 s5 fie ma)ime pe linia pe care se afl5.

1+2. Sortarea prin inser?ie a unui vector. 1+3. Sortarea unui vector prin selectarea minimului. 1+4. Sortarea unui vector prin num5rare. 1+5. Sortarea unui vector astfel: prima "um5tate cresc5tor# a doua "um5tate descresc5tor# folosind metode diferite. 1+$. S5 se calculeze 21++.

,ndica?ie: 35stra?i cifrele num5rului ob?inut prin fiecare <nmul?ire cu 2 <ntr!un vector. ,ni?ial se porne7te de la vectorul 0+#+....+#+#11. 1+%. Simula?i <nmul?irea unui num5r cu mai mult de 3 cifre cu un num5r format dintr!o singur5 cifr5. Simula?i <nmul?irea unui num5r cu oric:t de multe cifre cu un num5r format din oric:t de multe cifre.

1+&.

1+'. Sa se determine daca o matrice are toate elementele egale 11+. Sa se determine cate linii au valori reale

111. Sa se determine cel mai mare divizor comun al elementelor unei matrici 112. Fie o matrice cu m linii si n coloane avand componente binare: + sau 1.Fiecare dintre linii va reprezenta un numar binar. Sa se afiseze numerele corespunzatoare in baza 1+ () pt m*5 si n*4 si: ++11 1++1 111+ +1+1 ++++

113. Se considera un tablou bidimensional cu n linii si n coloane avand componente binare care codifica o harta ale carei tari sunt numerotate cu 1#2 #># n. 2n element a8,#"9*1 daca tarile , si " sunt vecine. Sa se afiseze cati vecini are fiecare tara. 114. Sa se determine daca un tablou bidimensional# n)n # este simetric:

1234 2%5$ 3521 4$13

este simetric

115. sa se genereze elementele unei matrici patratice 0n)n1 astfel: !elementele de pe diagonala secundara sa fie nule !elementele de deasupra diagonalei secundare sa fie egale cu 1 !elementele situate sub diagonala secundara sa fie 2 e) pt n*4 111+

11+2 1+22 +222 11$. sa se treaca un vector cu m)n elemente char intr!o matrice de m)n elemente char e): m*3 si n*2 v*0KaL #LbL# KcL#LdL#LeL#LfL#LgL1 trece in ab cd fg

11%. Sa se afiseze elementele sa dintr!o matrice 0minime pe linie si ma)ime pe coloana pe care se gasesc1 si pozitia lor. 11&. Sa se determine oglindita la dreapta 0stanga# sus# "os 1 a unei matrici 11'. Sa se determine daca o matrice b este oglindita la dreapata a unei matrici a 12+. Fie o matrice avand m)n componente intregi. Sa se afiseze acele elemente ale matricii 0valoarea si coordonatele1 pentru care suma elementelor pe linie este egala cu suma elementelor pe coloana. 121. Ea o clasa de elevi se pastreaza pe calculator mediile pe semestrul , ale fiecarui elev# la fiecare disciplina. Sa se scrie un program care citeste dintr!un fisier numarul elevilor# numarul disciplinelor si aploi afiseaza mediile elevilor. 122. ,ntr!o livada mare pomii sunt plantati pe randuri# formand o matrice. 3entru fiecare pom se cunoaste varsta lui. 3roprietarul livezii vrea sa!si construiasca o casa# undeva la marginea livezii# dar nu are suficient spatiu. Se hotaraste sa taie cel mai batran pom de pe marginea livezii. Scrieti un program care sa rezolve aceasta problema # afisand un mesa" corespunzator. 123. 3e o tabla de sah de dimensiune nIn sunt asezate n dame. Sa se determine cate dame de pe tabla nu sunt atacate. 124. 2n teren muntos are forma de matrice de mIn zone. 3entru fiecare zona se retine altitudinea. Sa se determine zonele varf 0incon"urate de altitudini mai mici1.

125. Fie o matrice care retine cifre de la + la '. Sa se afiseze suma numerelor care se pot forma din cifrele fiecarei linii.

()emplu: +$&24 '%+5& 31%'5 se va calcula $&24-'%+5&-31%'5*135$%%

12$. S( citeste o matrice m)n. Sa se roteasca matricea cu '+ grade in sens orar. @eneralizare: sa se roteasca de ) ori si sa se afiseze de ficare data. 12%. Sa se treaca un sir de p numere nenule intr!o matrice avand n coloane. 12&. Sa se afiseze zonele triunghiulare:

12'. Sa se elimine o linieA coloana dintr!o matrice 13+. Fie o matrice de intregi. Sa se determine numarul predominant din matrice 0in procente1 131. Sa se interschimbe diagonala principala cu diagonala secundara a unei matrici patratice.

TIPUL +,REGISTRARE -ARTICOL.

1%%. Mntr!o clas5 sunt n elevi# iar pentru fiecare se cite7te numele# notele ob?inute la o materie 7i nota la tez5. S5 se calculeze mediile elevilor. S5 se afi7eze numele elevilor care au ob?inut media ma)im5. S5 se afi7eze elevii <n ordinea alfabetic5 a numelor. S5 se afi7eze apoi <n ordinea descresc5toare a mediilor. S5 se afi7eze elevii corigen?i. 1%&. Se citesc n ?5ri# <nso?ite de culorile drapelelor lor. Se cite7te apoi o anumit5 culoare. S5 se afi7eze numele ?5rilor care au <n componen?e drapelului acea culoare. Se va introduce pentru fiecare ?ar5 num5rul de culori al drapelului. 1%'. Se citesc n segmente date prin coordonatele punctelor care le formeaz5. S5 se calculeze lungimile segmentelor. S5 se afi7eze coordonatele segmentului de lungime ma)im5. 1&+. S5 se calculeze suma# diferen?a# produsul 7i raportul a dou5 numere comple)e. Gumerele 7i rezultatele afi7ate vor fi de forma Re/# I%. 1&1. ;ealiza?i un program care s5 afi7eze elevii admi7i la un liceu# <n urma concursului de dosare. 1&2. ;ealiza?i un program <n spri"inul calcul5rii 7i afi75rii rezultatelor elevilor unei 7coli la e)amenul de bacalaureat. 1&3. Mntr!o bibliotec5 sunt n c5r?i. 3entru fiecare se cite7te titlul# autorul# pre?ul. S5 se afi7eze c5r?ile <n ordinea titlurilor. S5 se afi7eze toate c5r?ile scrise de un anumit autor# al c5rui nume se cite7te de la tastatur5. S5 se afi7eze titlul 7i autorul c5r?ii celei mai scumpe 0dac5 sunt mai multe c5r?i de pre? ma)im# se vor afi7a toate1. S5 se listeze c5r?ile <n ordinea descresc5toare a pre?urilor. 1&4. Mntr!un magazin sunt n produse. 3entru fiecare se cite7te de la tastatur5 numele produsului# pre?ul unitar 7i num5rul de buc5?i v:ndute 7i se calculeaz5 pre?ul total de v:nzare. S5 se afi7eze numele produsului celui mai scump. S5 se calculeze media aritmetic5 a pre?urilor unitare. S5 se afi7eze produsele <n ordinea alfabetic5 a numelor. 1&5. Se citesc n numere naturale. S5 se calculeze pentru fiecare num5rul divizorilor proprii 7i suma cifrelor. S5 se afi7eze numerele cu cei mai mul?i divizori proprii. S5 se afi7eze numerele cu suma cifrelor minim5. 1&$. Se citesc n numere naturale. S5 se afi7eze <n ordinea descresc5toare a num5rului de divizori proprii. 1&%. Se citesc n numere naturale. S5 se calculeze pentru fiecare inversul 7i suma factorialelor cifrelor. S5 se afi7eze numerele 7i inversele lor. S5 se afi7eze numerele cu suma factorialelor cifrelor minim5.

S-ar putea să vă placă și