Sunteți pe pagina 1din 189

Cuprins

Capitolul I....................................................................................................................................2 Noiuni generale privind dreptul procesual penal........................................................................2 i procesul penal...........................................................................................................................2 Capitolul II...................................................................................................................................7 Principiile fundamentale ale procesului penal.............................................................................7 Capitolul III................................................................................................................................13 Participanii la procesul penal....................................................................................................13 Capitolul IV...............................................................................................................................23 Aciunile ce se e ercit! "n cadrul procesului penal....................................................................23 1. Noiunea i elementele aciunii "n #ustiie..............................................................................2$ Capitolul V.................................................................................................................................33 Competena "n materie penal!....................................................................................................33 1. Noiune...................................................................................................................................33 Capitolul VI...............................................................................................................................$2 Pro%ele "n procesul penal...........................................................................................................$2 Capitolul VII..............................................................................................................................$& 'i#loacele de pro%!....................................................................................................................$& 2. Ascultarea "nvinuitului sau inculpatului................................................................................$( 3. Consemnarea declaraiilor.....................................................................................................)* $. Valoarea pro%atorie a declaraiilor "nvinuitului sau inculpatului..........................................)* 2. '!surile de protecie a martorului.........................................................................................)2 $. Consemnarea declaraiilor.....................................................................................................)3 ). Valoarea pro%atorie a declaraiilor martorului.......................................................................)3 1. +idicarea de o%iecte i "nscrisuri ,art.(-.((/.........................................................................)& Capitolul VIII.............................................................................................................................-) '!surile procesuale...................................................................................................................-) Capitolul I0...............................................................................................................................&* Actele procesuale i procedurale comune..................................................................................&* 2. +ectificarea actelor procedurale ...........................................................................................&1 $. 1nm2narea citaiei ,art.17&.17(/.............................................................................................&$ ). 3ovada de "ndeplinire a procedurii de citare ,art.1&1/..........................................................&$ 'andatul de aducere ,art.1&3/...................................................................................................&) Capitolul 0.................................................................................................................................(4rm!rirea penal!........................................................................................................................(1. 1nceperea urm!ririi penale...................................................................................................1*) Capitolul 0I.............................................................................................................................11$ Procedura pl2ngerii preala%ile.................................................................................................11$

Pl2ngerea preala%il! produce efecte in rem. Astfel5 pentru a fi antrenat! r!spunderea penal! a tuturor celor care au luat parte la infraciune e suficint ca doar una dintre p!rile v!t!mate s! fi formulat pl2ngere sau pl2ngerea s! se refere doar la unul dintre autori. ................................11$ 2. Coninutul pl2ngerii preala%ile............................................................................................11) 1. Procedura "n ca6ul infraciunilor flagrante..........................................................................117 2. Procedura "n ca6 de cone itate sau de indivi6i%ilitate.........................................................117 3. Procedura sc7im%!rii "ncadr!rii #uridice a faptei.................................................................11& Capitolul 0II............................................................................................................................12* 8udecata....................................................................................................................................12* 8udecata "n prim! instan!........................................................................................................12) Capitolul 0III...........................................................................................................................133 C!ile de atac ordinare...............................................................................................................133 Apelul peste termen ,art.3-) i 3&)3al.2/................................................................................13) Capitolul 0IV...........................................................................................................................1$& C!ile de atac e traordinare.......................................................................................................1$& 9eciunea a III.a.......................................................................................................................1)2 9eciunea a IV.a.......................................................................................................................1)7 Capitolul 0V............................................................................................................................1)( : ecutarea 7ot!r2rilor penale..................................................................................................1)( 2. +!m2nerea definitiv! a 7ot!r2rii primei instane ................................................................1)( Capitolul 0VI...........................................................................................................................17) Procedurile speciale.................................................................................................................17)

Capitolul I Noiuni generale privind dreptul procesual penal i procesul penal

Seciunea I-a Normele de drept procesual penal

1. Noiune Normele de drept procesual penal sunt normele #uridice care reglementea6! activitatea organelor #udiciare penale5 a p!rilor i a altor persoane participante la procesul de constatare a faptelor ce constituie infraciuni i de aplicare a pedepselor i a m!surilor prev!6ute de legea penal! celor care le.au s!v2rit5 precum i raporturile ce se sta%ilesc "ntre acestea. ;otalitatea acestor norme constituie dreptul procesual penal. 2. Clasificarea normelor de drept procesual penal 9u% aspectul coninutului reglement!rii5 dreptul procesual penal cuprinde dou! categorii de norme< . norme procesuale= . norme procedurale. 3up! sfera lor de aplica%ilitate5 normele procesual penale sunt< . norme generale (de drept comun)= . norme speciale. 1n raport de o%iectul reglement!rii5 normele de drept procesual penal se pot clasifica "n< . norme de organizare= . norme de competen = . norme de procedur . !. "plicarea #n spaiu a normelor de drept procesual penal Normele de drept procesual penal se aplic! actelor procesuale i procedurale efectuate "n cadrul procesului penal de c!tre organele #udiciare rom2ne pe teritoriul +om2niei.

Aplicarea legii procesuale penale "n spaiu are la %a6! principiul teritorialit ii5 potrivit c!ruia toate activit!ile reali6ate "n cadrul procesului penal pe teritoriul +om2niei cad su% incidena legii procesuale penale rom2ne. 3e la aceast! regul! e ist! unele e cepii< "n ca6ul comisiei rogatorii internaionale5 al recunoaterii i e ecut!rii 7ot!r2rilor pronunate "n str!in!tate sau al e tr!d!rii. $. "plicarea #n timp a normelor de drept procesual penal Normele de drept procesual penal se aplic! potrivit principiului activit ii conform c!ruia actele procesuale sau procedurale se efectuea6! conform normei de drept procesual penal aflat! "n vigoare la data efectu!rii actului. : ist! "ns! i situaii "n care5 prin e cepie de la regula activit!ii5 normele de procedur! penal! retroactivea6! ,se aplic! "nainte de intrarea lor "n vigoare/ sau ultraactivea6! ,continu! s! se aplice i dup! ce a intrat "n vigoare legea nou!/. Conform dispo6iiilor >egii nr.31?1(-&5 norma nou! retroactivea6! "n materie de nulit!i i ultractivea6! "n materie de c!i de atac i "n materie de termene. >egea nr.2&1?2**3 prevede5 la r2ndul s!u5 un ca6 de ultraactivitate a legii vec7i "n materia competenei5 iar >egea nr.)7-?2**$ un ca6 de ultraactivitate privind recursul "n anulare.

Seciunea a II-a %&iectul de reglementare al dreptului procesual penal

1. Noiunea de proces penal @%iectul de reglementare a dreptului procesual penal "l constituie procesul penal. Procesul penal este activitatea #udiciar! reglementat! de lege5 desf!urat! "ntr.o cau6! penal! de organele #udiciare5 cu participarea p!rilor i a altor persoane5 ca titulare de drepturi i o%ligaii5 av2nd ca scop constatarea la timp i "n mod complet a infraciunilor i tragerea la r!spundere penal! a celor care le.au s!v2rit5 "n aa fel "nc2t prin aceasta s! se asigure ordinea de drept precum i ap!rarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor. 2. Scopul procesului penal 9copul procesului penal este definit de art.1 al.1 ca fiind constatarea la timp i "n mod complet a tuturor faptelor care constituie infraciuni astfel "nc2t orice persoan! care a s!v2rit o infraciune s! fie sancionat! potrivit legii i nici o persoan! nevinovat! s! nu fie tras! la r!spundere penal!. Acesta este scopul direct5 imediat al procesului penal. Procesul penal are "ns! i un scop general sau mediat. 9copul general5 prev!6ut de art.1 al.25 este acela de a contri%ui la ap!rarea ordinii de drept5 la ap!rarea persoanei5 a drepturilor i li%ert!ilor acesteia5 la prevenirea infraciunilor5 precum i la educarea cet!enilor "n spiritul respect!rii legilor. !. 'azele procesului penal Procesul penal "n forma sa tipic! este organi6at pe trei fa6e procesuale< urm!rirea penal!5 #udecata i punerea "n e ecutare a 7ot!r2rilor #udec!toreti. (rm rirea penal are ca o%iect str2ngerea pro%elor necesare cu privire la e istena infraciunii5 la identificarea f!ptuitorului i la sta%ilirea r!spunderii acestuia pentru a se constata dac! este sau nu ca6ul s! se dispun! trimiterea "n
)

#udecat!. 1n cadrul acestei fa6e "i desf!oar! activitatea procurorul i organele de cercetare penal!. 'aza de )udecat are ca o%iect sta%ilirea de c!tre instan!5 cu caracter definitiv5 printr.o 7ot!r2re #udec!toreasc!5 a vinov!iei inculpatului i a sanciunii "mpotriva acestuia. 8udecata parcurge #udecata "n prim! instan! i #udecata "n c!ile de atac ,apel i recurs/. >a fa6a de #udecat! particip! i procurorul5 "ns! instana este aceea care pronun! 7ot!r2rea. 'aza de punere #n e*ecutare a +ot r,rilor )udec toreti const! "n aducerea la "ndeplinire de c!tre instana de e ecutare a dispo6iiilor 7ot!r2rii #udec!toreti r!mase definitiv!.

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.23.3$. 2. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.17.3*. 3. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.7.17. $. P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.7.$&.
-

). ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.1.-*. -. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela5 Tratat de procedur penal. :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.3.2$. 7. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.7.72.

Capitolul II .rincipiile fundamentale ale procesului penal

Seciunea I-a Noiunea i sistemul principiilor fundamentale

Prin principii fundamentale ale procesului penal se "neleg regulile cele mai generale "n temeiul c!rora este reglementat i se desf!oar! procesul penal. Principiile care guvernea6! procesul penal "i g!sesc consacrarea "n dispo6iiile Codului de procedur! penal! ,art.2.7/ i "n cele ale Constituiei +om2niei ,art.1-5 art.215 art.2-.2&/.

Seciunea a II-a Coninutul principiilor fundamentale

1. /egalitatea procesului penal Principiul legalit!ii5 instituit de art.2 al.15 pretinde ca procesul penal s! se desf!oare at2t "n fa6a de urm!rire penal! c2t i "n cursul #udec!ii5 potrivit dispo6iiilor prev!6ute de lege. 3ei te tul se refer! doar la primele dou! fa6e ale procesului penal5 el tre%uie "neles ca referindu.se la "ntreg procesul penal= i fa6a de punere "n e ecutare a 7ot!r2rilor tre%uie s! se supun! cu aceeai riguro6itate prevederilor legale ca i urm!rirea penal! i #udecata. 2. %ficialitatea procesului penal Conform art.2 al.2 actele necesare desf!ur!rii procesului penal se "ndeplinesc din oficiu5 afar! de ca6ul c2nd prin lege se dispune altfel. Principiul oficialit!ii acionea6! "n latura penal! a procesului penal= "n latura civil! acionea6! principiul disponi%ilit!ii5 caracteristic procesului civil. ;otui5 "n ca6ul "n care victima este o persoan! lipsit! de capacitate de e erciiu sau cu capacitate de e erciiu restr2ns!5 principiul oficialit!ii "i va g!si aplicarea i "n latura civil! a cau6ei ,art.17 al.1/.
&

3e la acest principiu e ist! i unele e*cepii5 "n sensul c!5 "n anumite ca6uri5 legea inter6ice autorit!ilor #udiciare s! acione6e din oficiu5 impun2nd e istena unei manifest!ri de voin! din partea unei persoanei sau a unui anumit organ. !. "flarea adev rului Principiul afl!rii adev!rului este "nscris "n art.35 conform c!ruia5 "n desf!urarea procesului penal tre%uie s! se asigure aflarea adev!rului cu privire la faptele i "mpre#ur!rile cau6ei5 precum i cu privire la persoana f!ptuitorului. $. 0olul activ al organelor )udiciare Potrivit art.$5 organele de urm!rire penal! i instanele de #udecat! sunt o%ligate s! ai%! rol activ "n desf!urarea procesului penal. +olul activ al organelor #udiciare penale "nseamn! dreptul i o%ligaia acestora de a interveni5 din proprie iniiativ!5 "n procesul penal pentru a a#uta p!rile s! desf!oare o activitate de calitate sau pentru a suplini inactivitatea acestora5 "n vederea soluion!rii legale i temeinice a cau6ei. 1. 2arantarea li&ert ii persoanei 3ispo6iiile Codului de procedur! penal! ,art.)/ ca i cele ale Constituiei ,art.23/ garantea6! li%ertatea persoanei "n tot cursul procesului penal. +egula o constituie aadar5 desf!urarea cau6elor penale cu inculpatul aflat "n stare de li%ertate. 1n anumite situaii5 reglementate #udicios de lege5 "ns!5 este permis! i privarea de li%ertate a persoanei urm!rite sau #udecate5 f!r! ca prin aceasta s! se aduc! atingere acestui principiu.

3. 0espectarea demnit ii umane >egiuitorul a instituit principiul respect!rii demnit!ii umane ca principiu fundamental al procesului penal "n art.)15 prin care a prev!6ut c! orice persoan! care se afl! "n curs de urm!rire sau #udecat! tre%uie tratat! cu respectarea demnit!ii umane5 iar supunerea acesteia la tortur! sau la tratamente cu cru6ime5 inumane sau degradante este pedepsit! de lege. 4. .rezumia de nevinov ie Pre6umia de nevinov!ie "i g!sete consacrarea at2t "n prevederile 3eclaraiei 4niversale a 3repturilor @mului ,art.11/ c2t i "n cele ale Constituiei +om2niei ,art.23 pct.11/ i ale Codului de procedur! penal! ,art.) 2/. Potrivit acestei pre6umii5 ridicat! la rang de principiu5 orice persoan! este considerat! nevinovat! p2n! la sta%ilirea vinov!iei sale printr.o 7ot!r2re penal! definitiv!. Pre6umia de nevinov!ie decurge din cerina ca nici o persoan! nevinovat! s! nu fie tras! la r!spundere5 constituind o garanie pentru orice persoan! c!5 "n lipsa pro%elor de vinov!ie5 nu poate fi trimis! "n #udecat! i condamnat!. 5. 2arantarea dreptului de ap rare Principiul garant!rii dreptului de ap!rare este reglementat de art.- conform c!ruia dreptul de ap!rare este garantat "nvinuitului5 inculpatului i celorlalte p!ri "n tot cursul procesului penal. 3reptul de ap!rare const! "n totalitatea mi#loacelor instituite de lege pentru constatarea i invocarea "mpre#ur!rilor ce susin ap!rarea5 precum i pentru aplicarea dispo6iiilor favora%ile p!rii care se ap!r!.

1*

6. 7esf urarea procesului penal #n lim&a rom,n Potrivit art.7 al.15 "n procesul penal procedura #udiciar! se desf!oar! "n lim%a rom2n!. Acest principiu presupune folosirea lim%ii rom2ne at2t "n de6%aterea oral! ce are loc "n faa instanei c2t i "n actele procedurale scrise "ntocmite de organele #udiciare sau de p!ri. +eglementarea permite totui p!rilor i altor persoane c7emate "n proces s! foloseasc! "n faa organelor #udiciare lim%a matern!5 impun2nd "ns! "ntocmirea actelor procedurale "n lim%a rom2n! ,art.7 al.2/. 3e acelai drept se %ucur! i p!rile care nu vor%esc5 nu "neleg sau nu se pot e prima "n lim%a rom2n!5 c!rora li se asigur! posi%ilitatea de a lua cunotin! de piesele dosarului5 de a vor%i i de a pune conclu6ii "n instana5 prin interpret ,art.&/. 18. 9galitatea #n faa legilor i a organelor )udiciare Principiul egalit!ii este reglementat de Constituie care5 prin art.1- al.15 statuea6! c! cet!enii sunt egali "n faa legii i a autorit!ilor pu%lice5 f!r! privilegii i f!r! discrimin!ri. 9e prevede5 de asemenea5 "n al.2 al aceluiai articol c! nimeni nu este mai presus de lege5 iar "n art.12$ al.2 c! #ustiia este unic!5 imparial! i egal! pentru toi. 11. "ccesul li&er la )ustiie Accesul li%er la #ustiie const!5 conform art.21 din Constituie5 "n faptul c! orice persoan! se poate adresa #ustiiei pentru ap!rarea drepturilor5 a li%ert!ilor i a intereselor sale legitime f!r! ca vreo lege s! poat! "mpiedica e ercitarea acestui drept. 12. 0espectarea vieii intime: familiale sau private Potrivit prevederilor art.2- al.1 din Constituie5 autorit!ile pu%lice respect! i ocrotesc viaa intim!5 familial! i privat!. Ca urmare5 "n cau6ele
11

penale5 str2ngerea pro%elor i desf!urarea actelor de urm!rire penal! i de #udecat! se vor desf!ura "n condiii care s! nu aduc! atingere vieii intime5 familiale sau private a celor care au calitatea de p!ri "n procesul penal. 1!. Inviola&ilitatea domiciliului i a secretului corespondenei 3omiciliul i reedina sunt5 potrivit art.27 al.1 din Constituie5 inviola%ile= nimeni nu poate p!trunde sau r!m2ne "n domiciliul unei persoane f!r! "nvoirea acesteia. 9ecretul scrisorilor5 al telegramelor5 al altor trimiteri5 al convor%irilor telefonice i al celorlalte mi#loace legale de comunicare este5 de asemenea5 declarat inviola%il de c!tre Constituie prin art.2&. 1$. %perativitatea procesului penal Principiul operativit!ii constituie un principiu fundamental al procesului penal5 cu toate c! el nu este reglementat e plicit "n Codul de procedur! penal! sau "n Constituia +om2niei. :l decurge "ns! din c7iar scopul procesului penal5 respectiv5 constatarea la timp a faptelor care constituie infraciuni5 precum i din cerina desf!ur!rii procesului penal "ntr.un termen re6ona%il impus! de Constituie "n art.21 al.3. -i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.3).$$. 2. Istrate5 Ilie. Libertatea persoanei i garaniile ei procesual penale5 :ditura 9crisul rom"nesc5 Craiova5 1(&$5 231p. 3. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.31.$-. $. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.17.3-.
12

). P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.$(.&2. -. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.-1.&). 7. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.2).$-. &. ;ul%ure5 Adrian Ctefan. Prezumia de nevinovie. Contribuii la integrarea european5 :ditura +ed5 9i%iu5 1((-5 2*7p. (. Dig!nau 8!nic!5 Arion. Garantarea dreptului la aprare5 :ditura Aramis5 Aucureti5 2**25 272p. 1*.Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.73.12&.

Capitolul III .articipanii la procesul penal

Seciunea I-a Noiunea de participant

13

Participanii la procesul penal sunt persoanele care iau parte la activitatea #udiciar! desf!urat! "n cau6ele penale "n vederea reali6!rii scopului legii penale si al procesului penal.

Seciunea II-a %rganele )udiciare penale

@rganele #udiciare penale sunt organele de stat competente s! reali6e6e activit!ile procesuale ce formea6! coninutul procesului penal. 1n desf!urarea procesului penal intervin ca organe #udiciare< instanele #udec!toreti5 'inisterul Pu%lic i organele de cercetare penal!5 fiecare cu atri%uii proprii. 1. Instanele )udec toreti Instanele #udec!toreti alc!tuiesc un sistem unitar i sunt organi6ate su% forma unei piramide av2nd "n v2rf 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie care este instana suprem! "n stat. Veriga imediat urm!toare este format! din Curile de Apel i Curtea 'ilitar! de Apel5 urmat! de veriga alc!tuit! din ;ri%unale i ;ri%unalul 'ilitar ;eritorial. Aa6a piramidei cuprinde instanele cele mai mici "n grad5 anume 8udec!toriile i ;ri%unalele 'ilitare. ;odul de compunere a completelor de )udecat Completele de #udecat! sunt alc!tuite din #udec!tori5 "ntr.un num!r sta%ilit de lege5 i sunt pre6idate de c!tre un preedinte numit dintre acetia.

1$

>a #udecata "n prim! instan! desf!urat! la oricare dintre instanele #udec!toreti sta%ilite de lege5 cu e cepia 1naltei Curi de Casaie i 8ustiie5 completul de #udecat! este format dintr.un singur #udec!tor. >a #udecata "n apel5 completul de #udecat! este compus din 2 #udec!tori5 iar la #udecata "n recurs din 3 #udec!tori. >a 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie completul de #udecat! "n prim! instan! este alc!tuit din 3 #udec!tori5 iar "n recurs se #udec! "n complet de 3 #udec!tori sau de ( #udec!tori5 dup! cum 7ot!r2rea atacat! a fost pronunat! de o Curte de Apel sau de 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie. Constituirea instanei de )udecat Instana de #udecat! se constituie cu procuror i cu grefier. >a 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie5 rolul grefierului este preluat de un magistrat.asistent. .oziia procesual a instanei Activitatea instanei se desf!oar! "n principal "n fa6a de #udecat!. 1n aceast! fa6!5 instana de #udecat! este conduc!torul procesului penal5 "ntreaga procedur! #udiciar! desf!ur2ndu.se "n faa sa i fiind singura autoritate "ndrituit! s! 7ot!rasc! "n tot ceea ce privete cau6a. 1n afar! de aceast! funcie5 instana desf!oar! i activit!i legate de urm!rirea penal!5 de punerea "n e ecutare a 7ot!r2rilor penale r!mase definitive i de unele proceduri speciale care nu reali6ea6! un proces penal propriu 6is5 dar soluionea6! pro%leme importante legate de anumite cau6e penale. 2. ;inisterul .u&lic Potrivit normelor constituionale ,art.131 al.1/ i a >egii privind organi6area #udiciar! ,art.$ al.1/5 'inisterul Pu%lic repre6int! "n cadrul activit!ii
1)

#udiciare5 interesele generale ale societ!ii i ap!r! ordinea de drept5 precum i drepturile i li%ert!ile cet!enilor. 'inisterul pu%lic "i e ercit! atri%uiile prin procurori constituii "n parc7ete. Parc7etele funcionea6! pe l2ng! instanele #udec!toreti dar nu sunt su%ordonate acestora. 3e regul!5 pe l2ng! fiecare instan! #udec!toreasc! funcionea6! c2te un parc7et5 e cepie f!c2nd ;ri%unalele 'ilitare pe l2ng! care funcionea6! mai multe parc7ete. Procurorul5 ca repre6entant al 'inisterului Pu%lic5 "i desf!oar! activitatea pe parcursul "ntregului proces penal5 potrivit principiilor legalit!ii5 imparialit!ii i controlului ierar7ic i "n conformitate cu legea. +olul primordial "l ocup! "n fa6a de urm!rire penal!5 pe care fie o efectuea6! personal5 fie o supraveg7ea6!. 1n fa6a de #udecat!5 procurorul se afl! pe o po6iie de egalitate cu p!rile i de su%ordonare fa! de instan!5 e ercit2nd funcia de "nvinuire ,acu6are/. 1n fa6a de punere "n e ecutare a condamn!rii penale5 procurorul supraveg7ea6! modul "n care este adus! la "ndeplinire e ecutarea mandatelor de e ecutare i veg7ea6! la respectarea legii la locurile de e ecutare a pedepselor5 m!surilor educative i de siguran!. 3e asemenea5 particip! o%ligatoriu la procedurile desf!urate "n faa instanei de e ecutare5 !. %rganele de cercetare penal @rganele de cercetare penal! "i desf!oar! activitatea "n cadrul procesului penal numai "n prima sa fa6!5 fa6a de urm!rire penal!5 efectu2nd urm!rirea penal! su% supraveg7erea procurorului. Conform art.2*1 al.2 sunt organe de cercetare penal!< organele de cercetare ale poliiei #udiciare i organele de cercetare speciale. .oliia )udiciar
1-

Poliia #udiciar! este constituit! din ofieri i ageni de poliie speciali6ai "n efectuarea activit!ilor de constatare a infraciunilor5 de str2ngere a datelor "n vederea "nceperii urm!ririi penale i de cercetare penal!. @rganele de cercetare ale poliiei #udiciare sunt organi6ate i funcionea6! "n structura Inspectoratului Beneral al Poliiei5 Inspectoratului Beneral al Poliiei de Erontier! i a unit!ilor teritoriala ale acestuia. :le "i desf!oar! activitatea5 "n mod nemi#locit5 su% conducerea5 supraveg7erea i controlul procurorului. %rganele de cercetare penal speciale Conform art.2*&5 sunt organe de cercetare speciale< organele de cercetare penal! militare ofierii poliiei de frontier! pentru infraciunile de frontier! prev!6ute "n >egea privind frontiera de stat a +om2niei. c!pitanii porturilor pentru infraciunile contra siguranei navigaiei pe ap! i contra ordinii i disciplinei la %ord precum i pentru infraciunile de serviciu sau "n leg!tur! cu serviciul s!v2rite de personalul navigant al marinei civile5 dac! fapta a pus "n pericol sau ar fi putut pune "n pericol sigurana navei sau a navigaiei.

Seciunea a III-a . rile #n procesul penal

P!rile sunt acele persoane participante la procesul penal care au interese proprii "n re6olvarea cau6ei penale i care5 potrivit art.23 i 2$ c.p.p.5 au drepturi

17

i o%ligaii ce i6vor!sc direct din e ercitarea aciunii penale i aciunii civile "n cadrul procesului penal. Au calitatea de p!ri "n procesul penal inculpatul5 partea v!t!mat!5 partea civil! i partea responsa%il! civilmente. 1. Inculpatul Persoana care a s!v2rit o infraciune i este c7emat! s! r!spund! penal "n faa organelor #udiciare penale poart! denumiri diferite "n raport de stadiul de desf!urare a procesului penal. Codul de procedur! penal! folosete denumirea de f ptuitor ,art.2**5 21$5 21)/ atunci c2nd se refer! la persoana %!nuit! de a fi s!v2rit o infraciune5 dar fa! de care nu s.a "nceput "nc! procesul penal. 3in momentul "nceperii urm!ririi penale i p2n! la punerea "n micare a aciunii penale5 f!ptuitorul poart! denumirea de #nvinuit ,art.22(/5 iar dup! punerea "n micare a aciunii penale5 "nvinuitul do%2ndete calitatea de inculpat ,art.23/. Aceast! calitate este p!strat! pe tot parcursul procesului penal p2n! la pronunarea unei 7ot!r2ri definitive de condamnare "n cau6! c2nd va do%2ndi calitatea de condamnat. Codul atri%uie at2t "nvinuitului5 "n fa6a de urm!rire penal!5 c2t i inculpatului5 "n tot cursul procesului penal5 o serie de drepturi procesuale de natur! a le asigura e ercitarea dreptului de ap!rare5 dar i mai multe o%ligaii a c!ror respectare este impus! de reali6area scopului procesului penal. 2. .artea v t mat Conform art.2$ al.15 persoana care a suferit prin fapta penal! o v!t!mare fi6ic!5 moral! sau material!5 dac! particip! "n procesul penal se numete parte v!t!mat!.

1&

Pentru ca o persoan! s! devin! parte v!t!mat! "n procesul penal se cer a fi "ndeplinite urm!toarele condiii< . s! e iste o v!t!mare fi6ic!5 moral! sau material!= . v!t!marea s! fie urmarea s!v2ririi unei fapte penale= . s! e iste o manifestare de voin! din partea persoanei v!t!mate cu privire la tragerea la r!spundere a f!ptuitorului. Ci partea v!t!mat! are la "ndem2n! pentru ap!rarea intereselor sale i e ercitarea funciei de "nvinuire mai multe modalit!i procesuale. Calitatea de parte v!t!mat! "ncetea6! prin deces sau prin renunarea persoanei v!t!mate la aceast! calitate. !. .artea civil Conform art.2$ al.25 persoana v!t!mat! care e ercit! aciunea civil! "n cadrul procesului penal are calitatea de parte civil!. Pentru a putea do%2ndi calitatea de parte civil! "n procesul penal5 persoana v!t!mat! tre%uie s! ai%! dreptul5 potrivit legii civile5 de a o%ine "n #ustiie repararea pre#udiciului cau6at prin infraciune. 3o%2ndirea calit!ii de parte civil! se face prin constituirea ca parte civil!. Partea civil! "ndeplinete "n procesul penal funcia procesual! de susinere a preteniilor civile decurg2nd din pagu%ele provocate de infraciune astfel c! se %ucur! de toate drepturile acordate p!rii v!t!mate dar numai "n ceea ce privete latura civil!. $. .artea responsa&il civilmente Potrivit art.2$ al.35 persoana c7emat! "n procesul penal s! r!spund!5 potrivit legii civile5 pentru pagu%ele cau6ate prin fapta "nvinuitului sau inculpatului se numete parte responsa%il! civilmente. Au vocaia de a fi

1(

c7emate "n calitate de parte responsa%il! civilmente urm!toarele persoanele prev!6ute de legea civil! ,art.1*** al.2.$ C.civ./ Calitatea de parte responsa%il! civilmente "n procesul penal se poate do%2ndi5 conform art.1-5 prin dou! modalit!i< . prin introducerea persoanei responsa%ile civilmente "n cau6! de c!tre organul #udiciar din oficiu sau la cererea p!rii civile. Introducerea "n cau6! poate avea loc fie "n cursul urm!ririi penale5 fie "n faa instanei de #udecat! p2n! la citirea actului de sesi6are a instanei. . prin intervenia persoanei responsa%ile civilmente5 din proprie iniiativ!5 "n cau6!. Intervenia voluntar! poate avea loc "n tot cursul urm!ririi penale i al #udec!ii "n prim! instan! p2n! la terminarea cercet!rii #udec!toreti5 lu2ndu.se procedura din stadiul "n care se afl!. Partea responsa%il! civilmente particip! "n proces5 numai "n latura civil!5 ap!r2ndu.i interesele legitime "n leg!tur! cu r!spunderea sa civil!.

Seciunea a III-a "p r torul

2*

1. "sistena )uridic Conform art.- al.$5 orice parte are dreptul s! fie asistat! de ap!r!tor "n tot cursul procesului penal. Ap!r!torul este persoana care particip! "n procesul penal pentru a acorda asisten! #uridic! "nvinuitului5 inculpatului sau celorlalte p!ri din proces. Asistena #uridic! se acord!5 de regul!5 de c!tre avocai. Asistena #uridic! "n procesul penal este facultativ!. 1n unele ca6uri5 e pres prev!6ute de lege5 asistena #uridic! a "nvinuitului i a inculpatului este "ns! o%ligatorie ,art.171 al.2/. 3ac!5 "n aceste ca6uri5 partea nu "i anga#ea6! ap!r!tor5 organul #udiciar este o%ligat s! ia m!suri pentru desemnarea unui ap!r!tor din oficiu. 2. .oziia procesual a ap r torului Ap!r!torul nu este parte "n proces5 ci doar un su%iect procesual care se situea6! pe po6iia p!rii pe care o ap!r!5 "ndeplinind funcia procesual! de ap!rare. Participarea sa la procesul penal este oca6ionat! de ap!rarea drepturilor i intereselor p!rii pe care o asist!5 astfel c! el poate e ercita drepturile procesuale acordate de lege acesteia. : ercitarea drepturilor procesuale ale p!rilor are loc "n limitele prev!6ute de lege. Afar! de drepturile procesuale ale p!rii pe care o asist!5 ap!r!torul are i unele drepturi procesuale proprii.

Seciunea a I<-a "li participani la procesul penal

21

1. 0eprezentantul +epre6entantul este persoana "mputernicit! s! "ndeplineasc! "n procesul penal acte procesuale "n numele i "n interesul unei p!ri din proces care nu dorete sau nu poate s! se pre6inte la c7emarea organelor #udiciare. +epre6entarea "n procesul penal poate fi legal! i convenional!. +epre6entarea legal! are loc "n %a6a legii i intervine "n ca6ul persoanelor lipsite de capacitate de e erciiu i al persoanelor #uridice. +epre6entarea convenional! are loc "n %a6a unui acord de voin! i intervine "n urma "nc7eierii unui contract de mandat "ntre una din p!ri5 ca repre6entat ,mandant/ i o alt! persoan! ca repre6entant ,mandatar/. 2. Su&stituitul )udiciar (procesual) 9u%stituitul procesual este persoana "mputernicit! de lege s! "ndeplineasc! activit!i procesuale "n nume propriu pentru reali6area unui drept al altuia. Calitatea de su%stituit nu poate ap!rea dec2t "n temeiul legii i se poate referi numai la actele pe care legea le autori6ea6! "n mod e pres. !. Succesorii Potrivit art.215 prin succesori se "neleg persoanele fi6ice sau #uridice care5 "n condiiile legale5 succed "n drepturi persoanelor fi6ice decedate sau persoanelor #uridice reorgani6ate5 desfiinate sau di6olvate i anume motenitorii5 unit!ile succesoare "n drepturi i lic7idatorii. -i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.$).--.

22

2. Auneci5 Petre. Partea responsabil civilmente n procesul penal5 :ditura Eundaiei +om2nia de '2ine5 Aucureti5 2**25 13$p. 3. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.$7.-$. $. Nistoreanu5 B7eorg7e5 Apetrei5 'i7ai5 Nae5 >aureniu. sistena !uridic n procesul penal5 :ditura 'inisterului de Interne5 Aucureti5 1((35 1*&p. ). Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.37.-$. -. P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.&3.17-. 7. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.1)).17$. &. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.&2.&&. (. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.1$1.21-.

Capitolul I< "ciunile ce se e*ercit #n cadrul procesului penal

23

Seciunea I-a Consideraii generale privind aciunile #n )ustiie

1. Noiunea i elementele aciunii #n )ustiie Aciunea "n #ustiie este instrumentul ,mi#locul/ #uridic prin care o persoan! este tras! la r!spundere #uridic! "n faa autorit!ii #udec!toreti pentru a fi o%ligat! s! suporte constr2ngerea de stat corespun6!toare normei de drept "nc!lcate. Pentru a avea eficien! #uridic!5 aciunea "n #ustiie este condiionat! de e istena unor elemente care permit o reglementare precis! a ei i asigur! corecta desf!urare a "ntregii activit!i #udiciare. Aceste elemente sunt< temeiul5 o%iectul5 su%iecii i aptitudinea funcional!. 2. "ciunile #n )ustiie ce se e*ercit #n cadrul procesului penal 1n cadrul procesului penal se e ercit! aciunea penal! i eventual i aciunea civil! accesorie aciunii penale. Aciunea penal! este specific! procesului penal i nu se poate promova i e ercita dec2t "n cadrul unui proces penal. Aciunea civil! este specific! procesului civil. 1n ca6ul "n care aciunile sunt e ercitate "mpreun! "n cadrul procesului penal5 aciunea penal! constituie principalul5 iar aciunea civil! accesoriul. Aciunea civil! poate fi promovat! i separat de aciunea penal! "n cadrul unui proces civil. 1n ca6ul "n care cele dou! aciuni sunt e ercitate concomitent #udecata "n faa instanei civile se suspend! p2n! la re6olvarea definitiv! a cau6ei penale.
2$

Seciunea a II-a "ciunea penal

1. Noiunea i elementele aciunii penale Aciunea penal! este mi#locul procesual prin care o persoan! care a s!v2rit o infraciune este adus! "n faa organului #udiciar penal "n vederea tragerii la r!spundere penal!. :lementele aciunii penale sunt cele comune oric!rei aciuni "n #ustiie< temeiul5 o%iectul5 su%iecii i aptitudinea funcional!. ;emeiul de drept al aciunii penale "l constituie norma de drept care incriminea6! fapta i d! dreptul la aciune= temeiul de fapt const! "n s!v2rirea unei infraciuni. Aciunea penal! are ca o%iect tragerea la r!spundere penal! a persoanelor care au s!v2rit infraciuni ,art.( al.1/. 9u%iecii activi ai aciunii penale sunt procurorul5 partea v!t!mat! i instana de #udecat!. 9u%iectul pasiv este inculpatul. Aciunea penal! are aptitudine funcional! atunci c2nd folosirea ei poate determina pornirea procesului penal5 iar actele procesuale efectuate "n e ercitarea sa pot servi la dinami6area desf!ur!rii activit!ii procesuale. Codul de procedur! penal! prevede la art.1* unele situaii "n care aptitudinea funcional! a aciunii este "nl!turat! "n sensul c! aciunea penal! nu poate conduce la reali6area o%iectului ei i5 ca urmare5 nu mai poate fi pus! "n

2)

micare5 sau dac! a fost promovat!5 ea nu mai poate fi e ercitat!. Aptitudinea funcional! a aciunii penale este "nl!turat! "n urm!toarele situaii< . lit.a/ fapta nu e ist!= . lit.%/ fapta nu e prev!6ut! de legea penal!= . lit.%1/ fapta nu pre6int! gradul de pericol social al unei infraciuni= . lit.c/ fapta nu a fost s!v2rit! de "nvinuit sau inculpat= . lit.d/ faptei "i lipsete unul din elementele constitutive ale infraciunii= . lit.e/ e ist! una din cau6ele care "nl!tur! caracterul penal al faptei= . lit.f/ lipsete pl2ngerea preala%il! a persoanei v!t!mate5 autori6area sau sesi6area organului competent ori o alt! condiie prev!6ut! de lege necesar! pentru punerea "n micare a aciunii penale= . lit.g/ a intervenit amnistia5 prescripia sau decesul f!ptuitorului= lit.7/ a fost retras! pl2ngerea preala%il! sau p!rile s.au "mp!cat= . lit.i/ s.a dispus "nlocuirea r!spunderii penale= . lit.i1/ e ist! o cau6! de nepedepsire prev!6ut! de lege= . lit.#/ e ist! autoritate de lucru #udecat. 2. =r s turile aciunii penale Av2nd "n vedere o%iectul s!u specific5 precum i cadrul legal "n care se desf!oar!5 aciunea penal! se manifest! prin tr!s!turi particulare ce o diferenia6! de alte aciuni #udiciare. Cele mai importante tr!s!turi caracteristici ale aciunii penale sunt urm!toarele<
. . . . .

aciunea penal! aparine statului= aciunea penal! este o%ligatorie= aciunea penal! este indisponi%il!= aciunea penal! este personal!= aciunea penal! este indivi6i%il!.
2-

!. ;omentele desf ur rii aciunii penale 3esf!urarea aciunii penale presupune e istena a trei momente eseniale< punerea "n micare a aciunii penale5 e ercitarea i epui6area sau stingerea ei. .unerea #n micare a aciunii penale Aciunea penal! se pune "n micare de su%iecii s!i activi F procurorul5 partea v!t!mat! i instana de #udecat! F fiecare dintre acetia put2nd reali6a acest act numai "n ca6urile anume prev!6ute de lege. Procurorul poate pune "n micare aciunea penal! prin urm!toarele acte de inculpare< . prin ordonan!5 "n cursul urm!ririi penale= . prin rec7i6itoriu5 la terminarea urm!ririi penale= . prin declaraie oral!5 "n cursul #udec!ii5 "n ca6ul e tinderii procesului penal cu privire la alte fapte sau alte persoane. Partea v!t!mat! pune "n micare aciunea penal! "n ca6ul infraciunilor prev!6ute la art.27( al.2 lit.a pentru care pl2ngerea preala%il! se adresea6! direct instanei. Aciunea penal! se pune "n micare de instana de #udecat!5 prin "nc7eiere5 numai "n mod e cepional5 "n ca6ul e tinderii procesului penal cu privire la alte fapte i numai dac! procurorul nu este pre6ent la #udecat!. 9*ercitarea aciunii penale Aciunea penal! se e ercit! de procuror i de partea v!t!mat!.

Soluionarea aciunii penale Aciunea penal! se soluionea6! de c!tre instana de #udecat!.

27

Instana de #udecat! sesi6at! cu #udecarea cau6ei poate da aciunii penale una din urm!toarele re6olv!ri< . condamnarea5 atunci c2nd fapta e ist!5 constituie infraciune i a fost s!v2rit! de inculpat ,art.3$) al.2/= . ac7itarea5 c2nd se constat! e istena uneia din situaiile prev!6ute la art.1* lit. a.e ,art.11 pct.2 lit.a i art.3$) al.3/= . "ncetarea procesului penal c2nd se constat! e istena uneia din situaiile prev!6ute la art.1*5 lit. f.# ,art.11 pct.2 lit.% i art.3$) al.3/. $. Continuarea procesului penal 1n ca6 de amnistie5 prescripie5 retragere a pl2ngerii preala%ile5 precum i "n ca6ul e istenei unei cau6e de nepedepsire5 "nvinuitul sau inculpatul pot cere continuarea procesului penal5 pentru a.i dovedi nevinov!ia ,art.13/.

Seciunea a III-a "ciunea civil

1. Noiunea i elementele aciunii civile Aciunea civil! ce se e ercit! "n cadrul procesului penal este mi#locul legal prin intermediul c!ruia persoana p!gu%it! material sau moral "n urma s!v2ririi unei infraciuni5 cere organelor #udiciare penale s!.i fie reparat pre#udiciul cau6at sau daunele morale. ;emeiul aciunii civile "l va constitui aadar producerea unui pre#udiciu material sau moral ca urmare a s!v2ririi unei infraciuni.

2&

@%iectul aciunii civile const! "n tragerea la r!spundere civil! a persoanei ce a s!v2rit infraciunea ce a produs pre#udiciul reclamat sau?i a persoanelor care r!spund din punct de vedere civil pentru pre#udiciul cau6at de acesta. Aciunea civil! poate avea ca o%iect i tragerea la r!spundere civil! pentru repararea daunelor morale5 potrivit legii civile ,art.1$ al.)/. 9u%iecii activi ai aciunii civile sunt partea civil! i procurorul. 9u%iecii pasivi sunt inculpatul i partea responsa%il! civilmente. Pentru ca aciunea civil! ce se e ercit! "n cadrul procesului penal s! ai%! aptitudine funcional! tre%uie "ndeplinite cumulativ urm!toarele condiii< . infraciunea s! fi produs un pre#udiciu material sau moral= . "ntre infraciunea s!v2rit! i pre#udiciul reclamat s! e iste un raport de cau6alitate= . pre#udiciul s! fie cert.= . pre#udiciul s! nu fi fost reparat= . s! e iste o manifestare de voin! a persoanei v!t!mate "n leg!tur! cu de6d!unarea sa. 2. =r s turile aciunii civile ;r!s!turile caracteristice aciunii civile desf!urate "n procesul penal sunt urm!toarele<
.

aciunea civil! aparine persoanei care a suferit un pre#udiciu prin infraciune= aciunea civil! este facultativ!= aciunea civil! este disponi%il!= aciunea civil! este patrimonial!= aciunea civil! este divi6i%il!.

. . . .

2(

!. 7reptul de opiune Pre#udiciul material sau moral re6ultat dintr.o infraciune poate fi reparat pe calea unei aciuni civile promovat! fie "n faa unei instane penale5 fie "n faa unei instane civile. Persoana v!t!mat! este cea care 7ot!r!te pe care dintre cele dou! c!i o va folosi. @dat! ce dreptul de opiune a fost e ercitat prin alegerea c!ii prin intermediul c!reia persoana v!t!mat! a "neles s!.i valorifice preteniile sale civile5 opiunea devine irevoca%il!. Partea v!t!mat! nu poate p!r!si calea aleas! pentru a se "ndrepta pe cealalt! cale su% sanciunea pierderii dreptului de a o%ine repararea pagu%ei pe cale #udiciar!5 afar! de ca6urile e ceptate de lege. $. ;omentele desf ur rii aciunii civile #n faa instanei penale 3esf!urarea aciunii civile "n faa instanei penale presupune e istena a trei momente principale< punerea "n micare5 e ercitarea i soluionarea aciunii civile. .unerea #n micare a aciunii civile Punerea "n micare a aciunii civile se reali6ea6! de c!tre su%iecii s!i activi< partea civil! i procurorul. Aciunea civil! se pune "n micare "n procesul penal de c!tre persoana v!t!mat! printr.o declaraie de constituire ca parte civil!, f!cut! "n faa organelor de urm!rire penal! sau instanei de #udecat!5 "n scris sau oral ,art.1) al.2/. Procurorul pune "n micare aciunea penal!5 din oficiu5 "n ca6urile "n care cel v!t!mat este o persoan! lipsit! de capacitate de e erciiu sau cu capacitate de e erciiu restr2ns! ,art.17 al.1/. 9*ercitarea aciunii civile

3*

Aciunea civil! se e ercit! de partea civil! concomitent cu aciunea penal! e ercitat! de procuror pentru ca instana s! soluione6e concomitent cele dou! aciuni. Aciunea civil! promovat! de partea civil! poate fi e ercitat! i de procuror ,art.1& al.1/. 1n ca6ul "n care cel v!t!mat este o persoan! lipsit! de capacitate de e erciiu sau cu capacitate de e erciiu restr2ns! procurorul este o%ligat s! e ercite din oficiu aciunea civil!5 c7iar dac! acesta nu s.a constituit parte civil! sau a renunat5 cu "nc!lcarea legii5 la preteniile civile ,art1& al.2/. Soluionarea aciunii civile Aciunea civil! e ercitat! "n cadrul procesului penal se soluionea6! de c!tre instan! odat! cu aciunea penal! prin aceeai 7ot!r2re #udec!toreasc!. 9oluionarea aciunii civile presupune adoptarea unei soluii de admitere sau de respingere. . 1n mod e cepional5 codul permite l!sarea nere6olvat! a aciunii civile "n anumite situaii5 e pres prev!6ute ,art.3$- al.$/. 1. 9*ercitarea aciunii civile #n faa instanei civile 3ac! persoana v!t!mat! a ales calea civil! pentru valorificarea preteniilor sale civile5 se vor aplica regulile procesului civil "n ceea ce privete promovarea5 e ercitarea i soluionarea aciunii civile. C2nd5 dup! sesi6area instanei civile5 se pune "n micare aciunea penal! "n procesul penal5 #udecata "n faa instanei civile se suspend! p2n! la soluionarea definitive a aciunii penale de c!tre instana penal! ,art.1$ al.2/.

-i&liografie
31

1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.-7.&2. 2. Borg!neanu5 Ion. ciunea penal5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 1((&5 2*7p. 3. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.7(.&&. $. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.-).&&. ). P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.177.221. -. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.&7.2*2. 7. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.)&.1*2. &. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.217.272.

32

Capitolul < Competena #n materie penal

Seciunea I-a Noiunea i formele competenei

1. Noiune Competena5 "n materie procesual!5 const! "n "mputernicirea recunoscut! de lege unui organ #udiciar de a urm!ri5 respectiv de a #udeca i soluiona o cau6! penal!5 cu e cluderea altor organe #udiciare de la "ndeplinirea acestei activit!i. Competena are "n vedere at2t organele de urm!rire penal! c2t i instanele #udec!toreti i cele mai multe reguli privitoare la competen! sunt aplica%ile at2t "n fa6a de urm!rire penal! c2t i "n fa6a de #udecat!. 2. 'ormele competenei Eormele competenei repre6int! criteriul sau modalitatea "n funcie de care se diferenia6! capacitatea organelor #udiciare de a urm!ri sau #udeca diversele cau6e penale. Criteriile avute "n vedere de legiuitor privesc fapta s!v2rit!5 persoana f!ptuitorului ori a persoanei v!t!mate i organele #udiciare. 1n raport de aceste elemente5 "n procesul penal se "nt2lnesc patru forme fundamentale de competen!< funcional!5 material!5 personal! i teritorial!. Competena funcional este acea form! a competenei care determin! sfera de atri%uii ce revine fiec!rui organ #udiciar "n cursul soluion!rii unei cau6e penale.

33

Competena material

este acea form! a competenei care "mparte

cau6ele penale pe linie vertical!5 "ntre organe #udiciare de grad diferit5 "n funcie de natura i gravitatea infraciunii s!v2rite. Competena personal este acea form! a competenei care "mparte cau6ele penale pe linie vertical!5 "ntre organe #udiciare de grad diferit5 "n funcie de calitatea sau starea f!ptuitorului "n momentul s!v2ririi faptei. 1n determinarea competenei personale5 se are "n vedere calitatea f!ptuitorului din momentul s!v2ririi infraciunii i de regul!5 nu se cere s! e iste o leg!tur! "ntre calitatea f!ptuitorului i infraciunea s!v2rit!5 fiind suficient ca "n momentul s!v2ririi faptei5 f!ptuitorul s! ai%! una din calit!ile prev!6ute de lege. Competena teritorial este acea form! a competenei care reparti6ea6! cau6ele penale "ntre organe #udiciare de acelai grad5 pe linie ori6ontal!5 "n raport de circumscripiile teritoriale "n care aceste organe "i e ercit! atri%uiile i de locali6!rile speciale ar!tate de lege. 1n determinarea competenei teritoriale se au "n vedere dou! modalit!i5 dup! cum infraciunea este s!v2rit! "n ar! sau "n str!in!tate. 1n ca6ul "n care infraciunea a fost s v,rit urm!toarele criterii< locul unde a fost s!v2rit! infraciunea ,locul unde s.a desf!urat activitatea infracional!5 "n tot sau "n parte5 ori locul unde s.a produs re6ultatul acesteia/5 locul unde a fost prins f!ptuitorul5 locul unde locuiete f!ptuitorul5 locul unde locuiete persoana v!t!mat!. pe teritoriul rii5 competena teritorial! se determin!5 conform art.3* al.15 "n funcie de

3$

8udecarea cau6ei se va face "ns! la acea instan! din cele ar!tate "n a c!rei circumscripie s.a efectuat urm!rirea penal!= urm!rirea se efectuea6! la primul organ de urm!rire penal! sesi6at5 iar "n ca6 de sesi6!ri simultane se are "n vedere ordinea de preferin! sta%ilit! de cod "n art.3* al.1. 1n ca6ul "n care infraciunea a fost s v,rit #n str in tate, ea va fi #udecat! de instana civil! sau militar! "n a c!rei circumscripie "i are domiciliul sau locuiete f!ptuitorul ,art.31 al.1/. 3ac! acesta nu are domiciliul i nici nu locuiete "n ar!5 fapta se va #udeca la instana competent! dup! materie i calitatea persoanei din Aucureti5 iar dac! e de competena #udec!toriei la 8udec!toria sectorului 25 afar! c2nd prin lege se dispune altfel.

Seciunea a II-a Competena instanelor )udec toreti

+eglementarea actual! a competenei dup! calitatea persoanei "mparte instanele #udec!toreti "n dou! categorii< instane de drept comun i instane militare. Competena instanelor militare este dat!5 "n principal5 de calitatea f!ptuitorului "n momentul s!v2ririi faptei F calitatea de militar5 iar la unele dintre instanele militare i de e istena unei leg!turi "ntre aceste calitate i "ndatoririle de serviciu ale f!ptuitorului.

3)

Seciunea a III-a .rorogarea de competen

Prin prorogare de competen! se "nelege e tinderea competenei unui organ #udiciar asupra unei cau6e care5 conform regulilor generale de competen!5 nu intr! "n competena sa. Prorogarea de competen! "n procesul penal poate avea loc "n urm!toarele ca6uri< "n ca6 de indivi6i%ilitate i de cone itate5 "n ca6ul c7estiunilor preala%ile i "n ca6 de sc7im%area a "ncadr!rii #uridice sau calific!rii faptei. .rorogarea de competen #n caz de indivizi&ilitate sau cone*itate Art.33 prevede trei ca6uri de indivi6i%ilitate< a/ c2nd la s!v2rirea unei infraciuni au participat mai multe persoane= %/ c2nd dou! sau mai multe infraciuni au fost s!v2rite prin acelai act= c/ c2nd dou! sau mai multe acte materiale alc!tuiesc o singur! infraciune. Conform art.3$ e ist! cone itate atunci c2nd< a/ dou! sau mai multe infraciuni au fost s!v2rite prin acte diferite5 de una sau mai multe persoane "mpreun!5 "n acelai timp i "n acelai loc= %/ dou! sau mai multe infraciuni au fost s!v2rite "n timp ori "n loc diferit5 dup! o preala%il! "nelegere "ntre f!ptuitori= c/ o infraciune este s!v2rit! pentru a preg!ti5 a "nlesni sau a ascunde comiterea unei infraciuni sau pentru a "nlesni sau a asigura sustragerea de la r!spundere penal! a f!ptuitorului unei alte infraciuni= d/ "ntre dou! sau mai multe infraciuni e ist! o leg!tur! i reunirea cau6elor se impune pentru o %un! "nf!ptuire a #ustiiei. +egulile de determinare a competenei prin prorogare dau prioritate5 conform art.3)5 instanei celei dint2i sesi6ate ,instane egale "n grad i de aceeai
3-

categorie/5 instanei militare ,instane egale "n grad i de categorii diferite/ i instanei mai mari "n grad ,instane de aceeai categorie i de grad diferit/. C2nd infraciunile sunt de competena unor instane de categorii i grade diferite5 iar instana civil! este mai mare "n grad ca instana militar! prorogarea competenei se face "n favoarea instanei militare ec7ivalente "n grad cu instana civil!. +eunirea cau6elor se dispune "n fa6a de #udecat! de instan!5 iar "n fa6a de urm!rire de procuror. 1n fa6a de #udecat!5 reunirea cau6elor se 7ot!r!te de instana competent! s! #udece cau6ele reunite5 afar! de ca6ul "n care competena revine instanei militare egale "n grad cu instana civil!5 c2nd reunirea se dispune de instana civil! care trimite apoi cau6ele reunite instanei militare competente prin prorogare ,art.3-/. "lte cazuri de prorogare a competenei Potrivit art.$$5 instana penal! este competent! s! #udece orice c7estiune preala%il! de care depinde soluionarea cau6ei5 c7iar dac!5 prin natura ei5 acea c7estiune este de competena altei instane. 9c7im%area "ncadr!rii #uridice a faptei intervenit! dup! efectuarea cercet!rii #udec!toreti la instana ierar7ic superioar! celei competente s! #udece fapta respectiv! determin! prorogarea competenei acestei instanei asupra cau6ei respective ,art.$1 al.1/. 9c7im%area calific!rii faptei printr.o lege nou! intervenit! "n cursul #udec!rii cau6ei nu atrage incompetena instanei5 afar! de ca6ul c2nd prin acea lege s.ar prevede altfel. Prorogarea de competen! poate interveni i "n cursul urm!ririi penale. @rganul de cercetare penal! prorog! competena "n ca6uri urgente5 c2nd efectuea6! acte de cercetare ce nu sufer! am2nare "ntr.o cau6! ce nu este de competena lui ,art.213/ sau "n afara circumscripiei sale #udiciare ,art.212/.

37

Seciunea a I<-a 0egularizarea competenei penale

Controlul regularit!ii competenei se poate face din oficiu sau la cerere5 prin ridicarea e cepiilor de necompeten!. 9*cepia de necompeten este mi#locul legal prin care su%iecii procesuali pot invoca lipsa de competen! a organului #udiciar "n faa c!ruia se desf!oar! procedura #udiciar! i pot solicita desesi6area organului respectiv. +espingerea e cepiei duce la continuarea #udec!rii cau6ei "n faa instanei sesi6ate. Admiterea e cepiei de necompeten! va determina declinarea de competen! "n favoarea instanei competente. 7eclinarea de competen repre6int! manifestarea de voin! a unei instane de a se de6investi de #udecarea unei cau6e penale cu care a fost sesi6at! i de a trimite cau6a unei alte instane pe care o consider! competent! "n raport de infraciunea s!v2rit!5 de calitatea f!ptuitorului sau de criteriile teritoriale sta%ilite de legiuitor. Conflictele de competen repre6int! de6acordurile ce se pot ivi "ntre dou! sau mai multe instane penale sesi6ate simultan sau succesiv cu aceeai cau6!5 "n ceea ce privete competena de soluionare. Conflictele de competen! pot fi po6itive sau negative. +e6olvarea conflictelor de competen! este de competena instanei ierar7ic superioare comune. Instana ierar7ic superioar! comun! soluionea6! conflictul de competen!5 cu citarea p!rilor5 sta%ilind situaia de fapt ce re6ult! din dosarul de urm!rire penal! i "ncadrarea #uridic! dat! a faptei i5 "n raport de acestea5 instana competent! s! #udece "n cau6!. Got!r2rea instanei poart! denumirea de regulator de competen! i nu este supus! nici unei c!i de atac.
3&

Seciunea a <-a Incompati&ilitatea i remediile sale procedurale

Incompati%ilitatea este instituia prin intermediul c!reia anumite persoane ce fac parte din organele care desf!oar! procesul penal sau care a#ut! la soluionarea acestuia sunt "mpiedicate s! participe la activitatea procesual!. 1mpiedicarea prev!6ut! de lege se #ustific! prin intervenia unor "mpre#ur!ri de natur! a pune su% semnul "ndoielii o%iectivitatea acestor persoane "n soluionarea cau6ei penale. Cazurile de incompati&ilitate sunt e pres prev!6ute de Codul de procedur! penal! "n art.$-.$( i )$ i se refer! la urm!toarele categorii de persoane< #udec!tori5 procurori5 magistraii.asisteni5 grefierii de edin!5 organele de cercetare penal!5 e peri i interprei. 0emediile procesuale ale incompati&ilit ii sunt a%inerea i recu6area. A%inerea constituie modalitatea prin care persoana care are cunotin! c! se afl! "n vreunul din ca6urile de incompati%ilitate arat! c! "nelege s! nu participe la desf!urarea procesului penal. +ecu6area este modalitatea prin care5 "n lipsa unei declaraii de a%inere5 oricare dintre p!rile "n proces cere ca persoana aflat! "ntr.un ca6 de incompati%ilitatea s! fie oprit! de la participarea la desf!urarea procesului penal. +ecu6area se formulea6! oral sau scris5 printr.o cerere. 1n fa6a de urm!rire penal!5 declaraia de a%inere i cererea de recu6are se soluionea6! de procuror prin ordonan!5 "n cel mult 3 6ile.

3(

1n fa6a de #udecat!5 a%inerea sau recu6area #udec!torului5 procurorului5 magistratului.asistent sau grefierului se soluionea6! de un alt complet5 "n edin! secret!5 f!r! participarea celui presupus incompati%il5 printr.o "nc7eiere.

Seciunea a <I-a Str mutarea

9tr!mutarea este instituia prin care se reali6ea6! transferul unei cau6e de la instana competent! la o alt! instan! de acelai grad i de aceeai categorie cu scopul de a se asigura desf!urarea normal! a procesului penal. 9tr!mutarea unei cau6e poate fi cerut! de partea interesat!5 de procuror sau de ministrul #ustiiei i se adresea6! 1naltei Curi de Casaie i 8ustiie care are competena e clusiv! de a o #udeca. Procedura de re6olvare a cererii de str!mutare parcurge trei etape< informarea ,art.)7/5 "ntiinarea p!rilor ,art.)&/ i e aminarea cererii ,art.)(/. Cererea de str!mutare se soluionea6! printr.o 7ot!r2re care "m%rac! forma unei "nc7eieri semnat! de toi #udec!torii care au luat parte la deli%erare i care nu se motivea6!.

$*

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.&3.1*3. 2. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.11(.137. 3. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.&(.12*. $. P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.222.27*. ). 9troe5 B7eorg7e. Competena de !udecat a instanelor penale5 :ditura ;empus5 Aucureti5 2**25 21-p. -. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.2$&.2&). 7. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.1$$.1-2. &. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.273.33*.

$1

Capitolul <I .ro&ele #n procesul penal

Seciunea I-a Noiune i clasificare

Prin pro%e se "neleg elementele de fapt care servesc la constatarea e istenei sau ine istenei unei infraciuni5 la identificarea persoanei care a s!v2rit.o i la cunoaterea tuturor "mpre#ur!rilor necesare pentru #usta soluionare a cau6ei ,art.-3 al.1/. Pro%ele pot fi clasificate dup! mai multe criterii5 dintre care cele mai importante sunt funcia procesual! pentru care intervin5 i6vorul din care provin i faptul la care se refer!. 3up! funcia procesual! pentru care intervin5 pro%ele sunt "n ap!rare i "n acu6are ,"nvinuire/. 3up! i6vorul din care provin5 pro%ele sunt imediate i mediate. 1n raport de faptul la care se refer!5 pro%ele se clasific! "n pro%e directe i pro%e indirecte.

Seciunea a II-a Cerinele pro&elor

Pentru ca pro%ele folosite de organele #udiciare s! conduc! la aflarea adev!rului i la reali6area scopului legii penale5 e necesar ca ele s! "ndeplineasc!

$2

anumite cerine< s! fie admisi%ile5 s! fie pertinente5 s! fie concludente i s! fie utile. "dmisi&ilitatea 1n procesul penal este admisi%il!5 "n principiu5 orice pro%! cu condiia de a fi concludent! i util! pentru soluionarea #ust! a cau6ei penale. +egula general! a admisi%ilit!ii pro%elor ,principiul li%ert!ii pro%elor/ cunoate dou! categorii de limit!ri< limit!ri legale i limit!ri impuse de concepiile generale despre lume. 3ac! intervin asemenea limit!ri5 pro%a devine inadmisi%il!. .ertinena 9unt pertinente pro%ele care conduc la constatarea unor fapte sau "mpre#ur!ri care au leg!tur! cu cau6a urm!rit! sau #udecat!. Pro%ele ce nu sunt "n leg!tur! cu "mpre#ur!rile de fapt ce formea6! o%iectul pro%aiunii nu sunt pertinente. Concludena Pro%ele sunt concludente dac! servesc la dovedirea unor fapte i "mpre#ur!ri de care depinde aflarea adev!rului i soluionarea #ust! a cau6ei penale. Aprecierea unei pro%e5 "n sensul c! este sau nu concludent!5 are loc atunci c2nd p!rile cer administrarea unei pro%e i nu dup! ce pro%a a fost de#a administrat!. Pro%ele contrare celor de#a administrate sunt "ntotdeauna concludente. (tilitatea Pro%ele sunt utile c2nd administrarea lor este necesar! pentru soluionarea legal! i temeinic! a cau6ei penale. 9unt utile i deci tre%uie administrate numai pro%ele concludente= nu toate pro%ele concludente sunt "ns! utile cau6ei. @ pro%! concludent! poate deveni inutil! "n situaia "n care faptele sau "mpre#ur!rile pe care le dovedea au fost de#a dovedite prin administrarea altor pro%e.

$3

Seciunea a III-a %&iectul pro&aiunii

Activitatea de str2ngere i verificare a pro%elor desf!urat! de organele #udiciare poart! denumirea de pro%aiune. Prin o%iect al pro%aiunii se "nelege ansam%lul faptelor i "mpre#ur!rilor de fapt ce tre%uie dovedite "ntr.o cau6! penal!5 pentru a fi legal i temeinic soluionat!. 1n ansam%lul de fapte i "mpre#ur!ri care formea6! o%iectul pro%aiunii se disting< . fapte i #mpre)ur ri ce se refer la fondul cauzei= . fapte i #mpre)ur ri ce se refer la normala desf urare a cauzei. @%iectul pro%aiunii are "n vedere5 "n principal5 faptele i "mpre#ur!ri ce se refer! la fondul cau6ei. 1n cadrul acestor fapte se face distincie "ntre faptul principal i faptele pro%atorii. 'aptul principal "l constituie faptele ce formea6! o%iectul procesului penal F infraciunea i autorul ei. 'aptele pro&atorii sunt acele fapte sau "mpre#ur!ri care dei nu cuprind faptul principal5 prin e istena sau ine istena lor asigur! constatarea e istenei sau ine istenei faptului principal. 1n afara faptelor i "mpre#ur!rilor care au leg!tur! cu faptul principal5 mai e is! i altele care5 dei nu au aceast! leg!tur!5 prin datele pe care le pot furni6a pot s! a#ute la re6olvarea unei cau6e penale. Asemenea fapte pot fi< au iliare5 similare i negative. : ist! "ns! i o categorie de fapte sau "mpre#ur!ri care5 dei se refer! la faptul principal5 nu tre%uie dovedite "n cau6!. Aceste fapte intr! in o%iectul pro%aiunii5 dar pentru ele e ist! dispens! de pro%! "ntruc2t legea sau
$$

cunotinele noastre despre lume le consider! e istente. Asemenea fapte sunt pre6umiile legale5 faptele notorii i faptele necontestate.

Seciunea a I<-a .rocedura pro&aiunii

1. Sarcina pro&aiunii Potrivit art.-)5 sarcina administr!rii pro%elor "n procesul penal revine organelor #udiciare< organului de urm!rire penal! "n fa6a de urm!rire i instanei de #udecat! "n fa6a de #udecat!. P!rilor "n proces nu le revine sarcina dovedirii "mpre#ur!rilor pe care le invoc!5 ci li se acord! dreptul de a propune pro%e i de a cere administrarea lor ,art.-7 al.1/. 2. "dministrarea pro&elor Administrarea pro%elor const! "n deducerea "n faa organului #udiciar a faptelor i "mpre#ur!rilor faptice care configurea6! orice pro%!5 "n aa fel "nc2t s! se forme6e o repre6entare e act! a celor petrecute. 3educerea pro%elor "n faa organelor #udiciare se reali6ea6! prin intermediul mi#loacelor de pro%!. Administrarea pro%elor "n procesul penal este guvernat! de principiul li%ert!ii5 astfel c! organele #udiciare au posi%ilitatea de a alege dintre mi#loacele de pro%! prev!6ute de lege pe acelea prin care se pot administra cele mai sigure pro%e. Pro%ele sunt administrate de organele #udiciare care instrumentea6! cau6a. : ist! "ns! i situaii "n care administrarea unor pro%e se poate face i de un alt
$)

organ #udiciar. Potrivit art.1325 c2nd un organ de urm!rire penal! sau instana de #udecat! nu are posi%ilitatea s! asculte un martor5 s! fac! o cercetare la faa locului5 s! procede6e la ridicarea unor o%iecte sau s! efectue6e orice alt act procedural5 se poate adresa unui alt organ de urm!rire penal! sau unei alte instane5 care are posi%ilitatea s! le efectue6e. 1n acest fel5 se procedea6! la efectuarea actului procedural prin comisie rogatorie sau prin delegare. !. "precierea pro&elor Aprecierea pro%elor repre6int! operaia final! a activit!ii de pro%aiune. 1n cadrul acesteia5 organele #udiciare determin! m!sura "n care pro%ele le formea6! "ncrederea c! sunt "n conformitate cu adev!rul5 "n sensul c! faptele la care se refer! au avut loc sau nu "n realitatea o%iectiv!. 1n materia aprecierii pro%elor operea6! principiul li%erei aprecieri a pro%elor consacrat de dispo6iiile art.-3 al.2 care prevede c! pro%ele nu au valoare mai dinainte sta%ilit!. >i%era apreciere a pro%elor i egalitatea valorii pro%ante a acestora o%lig! organele #udiciare s! aprecie6e fiecare pro%! "n parte nu "n raport de anumite elemente presta%ilite5 ci "n raport de "ncrederea pe care le.o produce c! este veridic!.

$-

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.1*$.113. 2. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.1$(.1)3. 3. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.121.13-. $. P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.271.2(1. ). 9ava5 Ale andru. precierea probelor n procesul penal5 :ditura 8unimea5 Iai5 2**25 21-p. -. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.2&7.31*. 7. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.1-3.17(. &. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.331.3)7.

$7

Capitolul <II ;i)loacele de pro&

Seciunea I-a Noiunea de mi)loc de pro&

'i#loacele de pro%! sunt mi#loacele legale prin care se constat! elementele de fapt ce pot servi ca pro%! "n procesul penal. Conform art.-$ al.15 mi#loacele de pro%! ce pot fi folosite "n procesul penal sunt< declaraiile "nvinuitului sau ale inculpatului5 declaraiile p!rii v!t!mate5 ale p!rii civile i ale p!rii responsa%ile civilmente5 declaraiile martorilor5 "nscrisurile5 "nregistr!rile audio sau video5 fotografiile5 mi#loacele materiale de pro%!5 constat!rile te7nico.tiinifice5 constat!rile medico.legale i e perti6ele. Eiecare mi#loc de pro%!5 "n funcie de specificul s!u5 "i are procedeele sale de administrare. Cele mai des "nt2lnite procedee pro%atorii sunt ascultarea ,audierea/5 confruntarea5 ridicarea de o%iecte i "nscrisuri5 perc7e6iia5 cercetarea la faa locului i reconstituirea.

$&

Seciunea a II-a 7eclaraiile #nvinuitului sau ale inculpatului

1. Noiune 3eclaraiile "nvinuitului i inculpatului constituie mi#loace de pro%! dac! sunt f!cute "n cursul procesului penal5 "n faa organelor #udiciare i doar dac! au fost o%inute prin procedeele prev!6ute de lege i cu respectarea tuturor prevederilor legale. 3eclaraiile "nvinuitului i inculpatului sunt o%inute "n procesul penal prin trei procedee pro%atorii< luarea unei declaraii scrise personal5 ascultarea i confruntarea. 3intre acestea5 rolul cel mai important "l are ascultarea5 folosirea celorlalte dou! procedee fiind condiionat! de ascultare. 2. "scultarea #nvinuitului sau inculpatului Procedura de ascultare a "nvinuitului sau inculpatului este5 "n principiu5 aceeai at2t "n fa6a de urm!rire penal! c2t i "n fa6a de #udecat!. Ca regul! general!5 "nvinuitul i inculpatul sunt ascultai la sediul organului #udiciar. Eiecare "nvinuit sau inculpat este ascultat separat. 1nainte de a fi ascultat5 "nvinuitul sau inculpatul este "ntre%at cu privire la unele date necesare pentru sta%ilirea situaiei sale personale. I se aduce apoi la cunotin! fapta care formea6! o%iectul cau6ei5 dreptul de a avea un ap!r!tor5 precum i dreptul de a nu face nici o declaraie5 atr!g2ndu. i.se atenia totodat! c! ceea ce declar! poate fi folosit "mpotriva sa. 1nvinuitul sau inculpatul este l!sat mai "nt2i s! declare tot ce tie "n cau6!. 3up! terminarea e punerii li%ere5 "nvinuitului sau inculpatului i se pot pune "ntre%!ri cu privire la fapta care formea6! o%iectul cau6ei i la "nvinuirea care i
$(

se aduce5 de natur! a completa sau a preci6a relatarea f!cut! sau pentru a se verifica e actitatea celor declarate. 3e asemenea5 este "ntre%at cu privire la pro%ele pe care "nelege s! le propun! "n susinerea celor declarate. !. Consemnarea declaraiilor 3eclaraiile "nvinuitului sau inculpatului se consemnea6! "n scris5 complet i e act. 3eclaraia scris! se citete apoi celui ascultat sau5 dac! cere5 i se d! s! o citeasc!. C2nd acesta este de acord cu coninutul ei5 o semnea6! pe fiecare pagin! i la sf2rit. 1nvinuitul i inculpatul pot reveni asupra declaraiilor date anterior sau pot aduce complet!ri5 rectific!ri sau preci6!ri la declaraiile date anterior. $. <aloarea pro&atorie a declaraiilor #nvinuitului sau inculpatului Conform art.-(5 declaraiile "nvinuitului sau ale inculpatului pot servi la aflarea adev!rului numai "n m!sura "n care sunt coro%orate cu fapte i "mpre#ur!ri ce re6ult! din ansam%lul pro%elor e istente "n cau6!. 3eclaraia inculpatului luat! independent de celelalte mi#loace de pro%! nu are valoare pro%atorie.

)*

Seciunea a III-a 7eclaraiile celorlalte p ri din proces (art.41-44)

Art.-$ enumer! "n categoria mi#loacelor de pro%! ce pot fi folosite "n procesul penal i declaraiile p!rii v!t!mate5 ale p!rii civile i ale p!rii responsa%ile civilmente. 3ac! persoana v!t!mat! alege s! participe la proces ca parte v!t!mat! sau?i ca parte civil!5 ea va fi ascultat! "n aceast! calitate. 1n ca6ul contrar5 persoana v!t!mat! va fi ascultat! ca martor5 aplic2ndu.i.se toate dispo6iiile prev!6ute de lege pentru aceast! calitate. Ascultarea acestor persoane se face potrivit dispo6iiilor privitoare la ascultarea "nvinuitului sau inculpatului. Ci declaraiile p!rii v!t!mate5 ale p!rii civile i ale p!rii responsa%ile civilmente au o valoare pro%atorie condiionat! de e istena unor pro%e care s! le spri#ine.

Seciunea a I<-a 7eclaraiile martorilor

1. Calitatea de martor 'artorul este persoana care are cunotin! despre vreo fapt! sau despre vreo "mpre#urare de natur! s! serveasc! la aflarea adev!rului i care este c7emat! de organele #udiciare pentru a fi ascultat! cu privire la acestea ,art.7&/. Nu pot fi ascultate ca martor urm!toarele categorii de persoane<
)1

. persoanele care au calitatea de p!ri "n cau6!. . persoanele o%ligate a p!stra secretul profesional ,art.7(/. . soul i rudele apropiate ale inculpatului5 dac! acestea nu consimt s! dea declaraii ,art.&*/. 3o%2ndirea calit!ii de martor atrage dup! sine i unele drepturi i o%ligaii procesuale. 2. ; surile de protecie a martorului '!surile de protecie a martorilor vi6ea6! urm!toarele aspecte<
. protecia datelor de identitate a martorului= . ascultarea martorului prote#at de c!tre organele #udiciare5 su% o alt!

identitate dec2t cea real! sau prin modalit!i speciale de distorsionare a imaginii i vocii=
. m!suri sporite de siguran! la domiciliu5 precum i de prote#are a

deplas!rii martorului la i de la organele #udiciare. !. "scultarea martorilor Ascultarea martorilor se face "n am%ele fa6e ale procesului penal5 la sediul organului #udiciar sau acolo unde se afl!5 atunci c2nd deplasarea sa nu este posi%il!. 'artorii sunt ascultai pe r2nd5 f!r! a fi de fa! martorii care nu au fost de#a ascultai pentru a nu se influena unii pe alii. 1nainte de a fi ascultat martorul este "ntre%at cu privire la nume5 prenume5 v2rst!5 adres! i ocupaie i cu privire la raporturile "n care se afl! cu p!rile "n proces5 dac! este so sau rud! apropiat! cu vreuna dintre ele sau dac! a suferit vreo pagu%! de pe urma infraciunii. 'artorul este invitat apoi s! depun! #ur!m2ntul.

)2

3up! depunerea #ur!m2ntului sau a formulei prev!6ute de lege5 martorului i se pune "n vedere c!5 dac! nu spune adev!rul5 s!v2rete infraciunea de m!rturie mincinoas!. 'artorul este l!sat apoi s! fac! o relatare li%er!5 f!r! a fi "ntrerupt. 3up! ce martorul a f!cut declaraii5 i se pot pune "ntre%!ri cu privire la faptele i "mpre#ur!rile care tre%uie constatate "n cau6!5 cu privire la persoana p!rilor5 precum i "n ce mod a luat cunotin! despre cele relatate. $. Consemnarea declaraiilor Consemnarea declaraiilor se face de organul #udiciar care a procedat la ascultarea martorului dup! aceleai reguli ca i consemnarea declaraiei "nvinuitului sau inculpatului. 1n declaraia scris! se va face meniune i despre #ur!m2ntul care a fost depus i despre "ndeplinirea o%ligaiei organului #udiciar de a.i atrage atenia asupra consecinelor ascunderii adev!rului. 1. <aloarea pro&atorie a declaraiilor martorului 3eclaraiile martorilor sunt guvernate de regula general! a li%erei aprecieri a pro%elor5 av2nd o valoare pro%atorie independent!. Pentru declaraiile date de martorii cu identitate prote#at!5 codul a condiionat "ns! valoarea pro%atorie de e istena unor alte pro%e care s! ateste veracitatea lor.

Seciunea a <-a
)3

Confruntarea

Confruntarea este un procedeu pro%atoriu complementar prin care se urm!rete l!murirea contra6icerilor care e ist! "ntre declaraiile date anterior de dou! sau mai multe persoane "n aceeai cau6!. Confruntarea se reali6ea6! prin "ntre%!ri formulate de c!tre organul de urm!rire penal! sau de instana de #udecat! i va privi doar faptele i "mpre#ur!rile "n privina c!rora declaraiile date anterior se contra6ic. 3eclaraiile date ca i "ntre%!rile formulate se consemnea6! "ntr.un proces ver%al ce va fi semnat at2t de persoanele confruntate c2t i de organul #udiciar care a reali6at confruntarea.

Seciunea a <I-a Intercept rile i #nregistr rile audio sau video

Intercept!rile i "nregistr!rile audio sau video sunt mi#loacele de pro%! din al c!ror coninut re6ult! fapte sau "mpre#ur!ri de natur! s! contri%uie la aflarea adev!rului "n cau6ele penale. Aceste mi#loace de pro%! pot fi folosite "n procesul penal doar "n ca6urile i condiiile prev!6ute e pres de lege.

1. Condiiile i cazurile de interceptare i #nregistrare a convor&irilor i comunic rilor


)$

Pentru a se putea dispune efectuarea de intercept!ri i "nregistr!ri audio sau video se cer a fi "ndeplinite urm!toarele condiii< . interceptarea sau "nregistrarea s! fie necesar! pentru aflarea adev!rului i reali6area scopului procesului penal=
.

s! e iste date sau indicii temeinice privind preg!tirea sau s!v2rirea

unei infraciuni ce se urm!rete din oficiu= . s! e iste o autori6are din partea organelor competente. Interceptarea i "nregistrarea convor%irilor sau comunic!rilor poate fi autori6at! doar "n ca6ul infraciunilor ce se urm!resc din oficiu5 e pres ar!tate de cod "n art. (11 alin. ,2/. 2. "utorizarea intercept rilor i #nregistr rilor Autori6area intercept!rilor i "nregistr!rilor pe %and! magnetic! sau pe orice alt tip de suport se dispune5 la cererea procurorului5 de c!tre preedintele instanei c!reia i.ar reveni competena s! #udece cau6a "n prim! instan!5 "n camera de consiliu. Autori6area poate fi cerut! i de partea v!t!mat! pentru interceptarea i "nregistrarea comunic!rilor ce "i sunt adresate. Autori6area se d!5 prin "nc7eiere5 pentru durata necesar! "nregistr!rii p2n! la cel mult 3* de 6ile5 cu posi%ilitatea de prelungire pentru motive temeinic #ustificate5 fiecare prelungire neput2nd dep!i 3* de 6ile. 3urata ma im! a "nregistr!rilor autori6ate este de $ luni.

!. 9fectuarea intercept rilor i #nregistr rilor

))

:fectuarea intercept!rilor i "nregistr!rilor este de competena procurorului care poate proceda personal la aceasta sau poate dispune efectuarea lor de c!tre organul de cercetare penal!. $. Certificarea #nregistr rilor 3up! efectuarea intercept!rilor i "nregistr!rilor5 procurorul sau organul de cercetare penal! "ntocmete un proces.ver%al cu privire la "nregistr!rile efectuate. Convor%irile "nregistrate sunt redate integral "n form! scris! i se ataea6! la procesul.ver%al5 cu certificarea pentru autenticitate de c!tre organul de cercetare penal!5 verificat i contrasemnat de procurorul care efectuea6! sau supraveg7ea6! urm!rirea penal! "n cau6!. Aanda magnetic! sau orice alt tip de suport5 "nsoit! de transcrierea integral! i copii de pe procesele.ver%ale5 se p!strea6! la grefa instanei5 "n locuri speciale5 "n plic sigilat. 1. <aloarea pro&ant a intercept rilor i #nregistr rilor Intercept!rile i "nregistr!rile audio sau video autori6ate au o valoare pro%ant! independent!5 de sine st!t!toare.

Seciunea a <II-a >nscrisurile

1nscrisurile constituie mi#loace de pro%! dac! "n coninutul lor se arat! fapte sau "mpre#ur!ri de natur! s! contri%uie la aflarea adev!rului "n cau6!. Cele mai des folosite "nscrisuri "n cau6ele penale sunt procesele ver%ale. Pot "nc7eia procese ver%ale cu privire la faptele care constituie infraciuni sau la

)-

"mpre#ur!rile referitoare la acestea5 organele de cercetare penal!5 procurorul5 instana de #udecat!5 investigatorii su% acoperire5 organele de constatare precum i alte organe i persoane5 dac! legea prevede aceasta. Pentru a servi ca mi#loc de pro%!5 procesul ver%al tre%uie s! cuprind! fapte i "mpre#ur!ri legate de s!v2rirea infraciunii5 constatate prin propriile simuri de c!tre persoana care "l "nc7eie. 1nscrisurile au valoare pro%ant! independent!5 put2nd servi la aflarea adev!rului "n cau6! f!r! a fi necesar! coro%orarea lui o%ligatorie cu alte pro%e.

Seciunea a <III-a ;i)loacele materiale de pro& (art.6$-61)

'i#loacele materiale de pro%! sunt o%iecte care orin leg!tura lor cu infraciunea s!v2rit! a#ut! la aflarea adev!rului "n cau6!. 3in definiia dat! noiunii de mi#loace materiale de pro%! de art.($ re6ult! c! e ist! ) categorii de mi#loace de pro%!< . o%iecte care conin sau poart! o urm! a infraciunii . o%iecte care au fost folosite sau au fost destinate s! serveasc! la s!v2rirea infraciunii= . o%iecte care sunt produsul infraciunii . orice alte o%iecte care servesc la aflarea adev!rului. @%iectele care pot constitui mi#loace materiale de pro%! a#ung la "ndem2na organelor #udiciare ca urmare a descoperirii lor cu oca6ia unei cercet!ri la faa locului5 unei ridic!ri de o%iecte i "nscrisuri sau a unei perc7e6iii sau ca urmare a pre6ent!rii lor de c!tre p!ri.
)7

'i#loacele materiale de pro%! nu au o valoare pro%atorie dinainte sta%ilit!.

Seciunea a I?-a .rocedeele de descoperire i de ridicare a #nscrisurilor i mi)loacelor materiale de pro&

Codul de procedur! penal! reglementea6! 3 procedee pro%atorii prin intermediul c!rora "nscrisurile i mi#loacele materiale de pro%! pot a#unge la "ndem2na organelor #udiciare< ridicarea de o%iecte i "nscrisuri5 perc7e6iia i cercetarea la faa locului. 1. 0idicarea de o&iecte i #nscrisuri (art.63-66) +idicarea de o%iecte i "nscrisuri este procedeul pro%atoriu prin intermediul c!reia organele #udiciare procedea6! la str2ngerea o%iectelor i "nscrisurilor ce pot servi ca mi#loc de pro%! "n procesul penal despre a c!ror e isten! i situare au cunotin!. @rganul de urm!rire penal! se pre6int! personal la persoana fi6ic! sau #uridic! la care se afl! mi#loacele de pro%! respective5 le solicit! de la aceasta i le ridic!5 "nc7eind despre aceasta un proces ver%al. Instana de #udecat! solicit!5 prin adres!5 persoanei #uridice s! predea o%iectele sau "nscrisurile necesare cau6ei ori dispune p!rii pre6ente s! le "nf!ie6e. 1n ipote6a "n care se refu6! predarea5 organul de urm!rire penal! sau instana de #udecat! va dispune ridicarea silit!. Procedura ridic!rii silite a o%iectelor i "nscrisurilor este aceeai cu procedura efectu!rii perc7e6iiei domiciliare.
)&

2. .erc+eziia (art.188-111) Perc7e6iia este procedeul pro%atoriu prin intermediul c!ruia sunt c!utate i ridicate o%iecte sau "nscrisuri ce pot servi ca mi#loace de pro%! "n procesul penal a c!ror e isten! sau situare este doar %!nuit! de organele #udiciare. Perc7e6iia poate fi corporal! sau domiciliar!. Perc7e6iia corporal! poate fi dispus!5 dup! ca65 de organul de cercetare penal!5 de procuror sau de #udec!tor i se efectuea6! de organul #udiciar care a dispus.o5 cu o%ligaia de a se legitima "n preala%il5 sau de persoana desemnat! de acest organ. Persoana care procedea6! la efectuarea perc7e6iiei corporale tre%uie s! fie de acelai se cu persoana perc7e6iionat!. Perc7e6iia domiciliar! poate fi dispus! numai dup! "nceperea urm!ririi penale5 numai de c!tre #udec!tor5 prin "nc7eiere motivat!. :a se efectuea6! de c!tre procuror sau de organul de cercetare penal!5 "nsoii dup! ca65 de lucr!tori operativi. !. .rocedura efectu rii perc+eziiei i a ridic rii de o&iecte i #nscrisuri +idicarea de o%iecte i "nscrisuri5 precum i perc7e6iia domiciliar! se pot efectua numai "ntre orele -.2*5 iar "n celelalte ore5 numai "n ca6 de infraciune flagrant! sau c2nd perc7e6iia urmea6! a se efectua "ntr.un local pu%lic. Perc7e6iia "nceput! "ntre orele -.2* poate continua i "n timpul nopii. Am%ele procedee pro%atorii se efectuea6! "n pre6ena persoanei de la care se ridic! o%iecte sau "nscrisuri ori la care se face perc7e6iia5 a unui repre6entant5 a unui mem%ru al familiei sau a unui vecin cu capacitate de e erciiu. 1nainte de a proceda la efectuarea perc7e6iiei organul #udiciar este o%ligat s! se legitime6e i s! pre6inte5 dac! este ca6ul5 autori6aia dat! de #udec!tor. 9e
)(

procedea6! apoi la c!utarea o%iectelor i "nscrisurilor5 organul #udiciar av2nd dreptul de a desc7ide orice "nc!peri sau alte mi#loace de p!strare "n care s.ar putea g!si o%iecte sau "nscrisuri. 3espre efectuarea perc7e6iiei sau a ridic!rii de o%iecte i "nscrisuri se "ntocmete un proces ver%al. $. Cercetarea la faa locului (art.126: art.1!1) Cercetarea la faa locului este procedeul pro%atoriu care const! "n deplasarea organului #udiciar la locul unde s.a s!v2rit infraciunea5 unde s.a produs re6ultatul acesteia sau unde au r!mas urme5 "n vederea constat!rii situaiei locului s!v2ririi infraciunii5 a descoperirii i fi !rii urmelor infraciunii i a sta%ilirii po6iiei i a st!rii mi#loacelor materiale de pro%! i a "mpre#ur!rilor "n care a fost s!v2rit! infraciunea. Cercetarea la faa locului se poate efectua at2t "n cursul urm!ririi penal! c2t i "n cursul #udec!ii. Activitatea desf!urat! cu oca6ia cercet!rii la faa locului se consemnea6! "ntr.un proces ver%al la care se pot ane a sc7ie5 desene sau fotografii f!cute cu aceast! oca6ie. 1. 0econstituirea +econstituirea este procedeul pro%atoriu care const! "n reproducerea5 "n "ntregime sau "n parte5 a modului i condiiilor "n care a fost s!v2rit! fapta5 "n scopul verific!rii sau preci6!rii unor date de la locul faptei. 3espre efectuarea reconstituirii se "ntocmete un proces ver%al care va tre%ui s! arate cu preci6ie modul "n care s.a desf!urat reconstituirea i re6ultatele ce au fost o%inute.

-*

Seciunea a ?I-a Constat rile te+nico-tiinifice i constat rile medico-legale

1. Constatarea te+nico-tiinific :fectuarea unei constat!ri te7nico.tiinifice poate fi dispus! numai "n fa6a de urm!rire penal!5 de organul de urm!rire penal!5 din oficiu sau la cerere5 printr.o re6oluie. @rganul de urm!rire penal! "l c7eam! pe specialist sau te7nician "n faa sa i "i pune "n vedere s! efectue6e constatarea te7nico.tiinific! i s! r!spund! la "ntre%!rile puse5 pre6ent2ndu.i totodat! i datele i materialele necesare. Constatarea te7nico.tiinific! se efectuea6! asupra materialului i datelor puse la dispo6iie de c!tre organul de urm!rire penal!. 2. Constatarea medico-legal Constatarea medico.legal! se efectuea6! de organele medico.legale competente potrivit normelor de organi6are a instituiilor i serviciilor medico. legale. Potrivit art.11$5 este o%ligatorie efectuarea unei constat!ri medico.legal! "n urm!toarele ca6uri< . . . "n ca6 de moarte violent!= "n ca6 de moarte a c!rei cau6! nu se cunoate ori este suspect!= c2nd este necesar! o e aminare corporal! asupra "nvinuitului sau asupra

persoanei v!t!mate pentru a se constata pe corpul acestora e istena urmelor infraciunii.

-1

Procedura dispunerii i efectu!rii constat!rii medico.legale se desf!oar! dup! aceleai reguli ca i constatarea te7nico.tiinific!. !. 0aportul de constatare te+nico-tiinific sau medico-legal @peraiile efectuate de specialist sau te7nician i conclu6iile la care acesta a a#uns se consemnea6! "ntr.un raport ce va fi depus la organul de urm!rire penal! care a dispus efectuarea constat!rii ,art.11)/. 3ac! raportul depus nu r!spunde la toate "ntre%!rile puse sau dac! r!spunsurile date nu sunt precise5 organul de urm!rire penal!5 din oficiu sau la cererea uneia dintre p!ri5 dispune prin re6oluie completarea sau refacerea constat!rii efectuate sau efectuarea unei e perti6e dac! nu mai e ist! urgen!. $. <aloarea pro&atorie a constat rilor +apoartele de constatare te7nico.tiinific! i medico.legal! nu au o valoare pro%atorie preferenial! fa! de celelalte mi#loace de pro%!5 ci au o valoare pro%atorie egal! cu cea a celorlalte mi#loace de pro%!5 put2nd fi reinute numai dac! formea6! "ncrederea ca sunt conforme cu adev!rul.

Seciunea a ?II- a 9*pertizele

-2

1. Noiune :fectuarea unei e perti6e poate fi dispus!5 din oficiu sau la cererea p!rilor interesate5 at2t "n fa6a de urm!rire penal! c2t i "n fa6a de #udecat!. 3e regul!5 e perti6a este facultativ!. : ist! "ns! i unele situaii "n care legea impune5 "n mod e pres5 efectuarea o%ligatorie a unei e perti6e. @rganele de urm!rire penal! dispun efectuarea e perti6ei prin re6oluie sau prin ordonan! ,e perti6a te7nic! i cea conta%il!/5 iar instana de #udecat! prin "nc7eiere. 2. 7esemnarea e*pertului i efectuarea e*pertizei 1n ceea ce privete numirea e pertului5 codul utili6ea6! dou! sisteme< fie e pertul este desemnat de organul #udiciar din lista e perilor oficiali "n specialitatea respectiv!5 fie organul #udiciar se adresea6! unei instituii speciali6ate pentru efectuarea e perti6ei5 urm2nd ca aceasta s! desemne6e unul sau mai muli e peri. : perti6a este efectuat! pe %a6a materialului pus la dispo6iia e pertului de c!tre organul #udiciar. !. 0aportul de e*pertiz 3up! efectuarea e perti6ei5 e pertul "ntocmete un raport scris care se depune la organul #udiciar care a dispus efectuarea e perti6ei. +aportul de e perti6! cuprinde5 potrivit art.1235 trei p!ri. 3ac! se constat! c! e perti6a nu este complet! va dispune efectuarea unui supliment de e perti6! de c!tre acelai e pert sau de c!tre un altul. 3ac! organul #udiciar are "ndoieli cu privire la e actitatea conclu6iilor raportului de e perti6!5 se poate dispune efectuarea unei noi e perti6e.
-3

$. <aloarea pro&atorie a raportului de e*pertiz +aportul de e perti6! nu are o valoare pro%atorie superioar! altor mi#loace de pro%!5 cu toate c! el este fundamentat pe nite cunotine de specialitate. Aprecierea lui se va face de c!tre organul de urm!rire penal! sau de instana de #udecat! "n urma e amin!rii tuturor pro%elor administrate "n cau6!.

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.11$.1)7.

-$

2. Auneci5 Petre5 Autoi5 Ioana ;eodora. "artorul pe tr#mul !ustiiei5 :ditura Pinguin AooH5 Aucureti5 2**$5 1-&p. 3. 3oltu5 Ioan. Probele i mi!loacele de prob, cu privire special la declaraiile nvinuitului i ale inculpatului ca mi!loace de prob i de aprare n procesul penal5 :ditura 3o%rogea5 Constana5 1((75 21*p. $. 3oltu5 Ioan. "artorul n procesul penal5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**$5 1$$p. ). Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.1)$.173. -. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.137.1(*. 7. P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.2(2.371. &. +adu5 Constantin. $%pertizele & mi!loc de prob n procesul penal5 :ditura ;e7nic!5 Aucureti5 2***5 27)p. (. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.313.3)*. 1*.;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.1&*.2*(. 11.V!duva5 Nicolae. "i!loace de prob n procesul penal rom#n5 :ditura >ittle 9tar5 Aucureti5 2**$5 (-p. 12.Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.3)&.3(&. Capitolul <III ; surile procesuale

-)

Seciunea I-a Noiunea de m suri procesuale

'!surile procesuale sunt mi#loacele prev!6ute de lege prin care organele #udiciare asigur! desf!urarea normal! a procesului penal5 e ecutarea sanciunilor aplicate i repararea pagu%ei produse prin infraciune sau previn s!v2rirea de fapte antisociale.

Seciunea a II-a ; surile preventive

'!surile preventive sunt m!surile procesuale ce pot fi luate de organele #udiciare penale pentru a se asigura %una desf!urare a procesului penal sau pentru a se "mpiedica sustragerea "nvinuitului sau inculpatului de la urm!rirea penal!5 de la #udecat! ori de la e ecutarea pedepsei ,art.13- al.1/. '!surile preventive pot fi "mp!rite5 "n funcie de constr2ngerea pe care o e ercit!5 "n dou! categorii< m!suri privative de li%ertate ,reinerea i arestarea preventiv!/ i m!suri restrictive de li%ertate ,o%ligarea de a nu p!r!si localitatea i o%ligarea de a nu p!r!si ara/. 1. /uarea m surilor preventive Pentru a putea fi luat! o m!sur! preventiv! "mpotriva "nvinuitului sau inculpatului5 legea cere "ndeplinirea urm!toarelor condiii<
--

s! e iste pro%e sau indicii temeinice c! s.a s!v2rit o fapt! prev!6ut! de infraciunea urm!rit! sau #udecat! s! fie sancionat! de lege cu pedeapsa s! e iste vreunul din ca6urile anume prev!6ute de lege la art.1$& i a/ %/ c/ identitatea sau domiciliul inculpatului nu pot fi sta%ilite din lipsa infraciunea este flagrant!5 iar pedeapsa "nc7isorii prev!6ut! de lege inculpatul a fugit ori s.a ascuns "n scopul de a se sustrage de la

legea penal!= deteniunii pe via! sau a "nc7isorii= anume< datelor necesare= este mai mare de un an= urm!rire sau de la #udecat!5 ori a f!cut preg!tiri pentru asemenea acte5 precum i dac! "n cursul #udec!ii sunt date c! inculpatul urm!rete s! se sustrag! de la e ecutarea pedepsei= d/ sunt date suficiente c! inculpatul a "ncercat s! 6!d!rniceasc! aflarea adev!rului prin influenarea vreunui martor sau e pert5 distrugerea ori alterarea mi#loacelor materiale de pro%! sau prin alte asemenea fapte= e/ f/ 7/ inculpatul a comis din nou o infraciune ori din datele e istente inculpatul este recidivist= inculpatul a s!v2rit o infraciune pentru care legea prevede pedeapsa re6ult! necesitatea "mpiedic!rii s!v2ririi unei alte infraciuni=

deteniunii pe via! alternativ cu pedeapsa "nc7isorii sau pedeapsa "nc7isorii mai mare de $ ani i e ist! pro%e certe c! l!sarea sa "n li%ertate pre6int! un pericol concret pentru ordinea pu%lic!= i/ e ist! date sau indicii suficiente care #ustific! temerea c! inculpatul va e ercita presiuni asupra persoanei v!t!mate sau c! va "ncerca o "nelegere frauduloas! cu aceasta.
-7

>uarea m!surilor preventive se dispune prin ordonan!5 de c!tre organul de cercetare penal! sau de procuror5 i prin 7ot!r2re ,"nc7eiere5 sentin! sau deci6ie/5 de c!tre instana de #udecat! sau de #udec!tor. 2. >nlocuirea i revocarea m surilor preventive Potrivit art.13( al.15 m!sura preventiv! se "nlocuiete cu o alt! m!sur! atunci c2nd s.au sc7im%at temeiurile care au determinat luarea m!surii. +evocarea unei m!suri preventive se dispune5 din oficiu sau la cerere5 atunci c2nd nu mai e ist! vreun temei care s! #ustifice meninerea ei ,art.13( al.2/. 1nlocuirea i revocarea se dispun5 de regul!5 de organul #udiciar care a dispus luarea m!surii preventive. !. >ncetarea de drept a m surilor preventive 1ncetarea de drept constituie un o%stacol legal "n meninerea m!surilor preventive5 organul #udiciar fiind o%ligat s! pun! de "ndat! "n li%ertate pe cel reinut sau arestat sau s! ridice o%ligaia de a nu p!r!si localitatea sau ara impus! "nvinuitului sau inculpatului. Conform art.1$* al.15 toate m!surile preventive "ncetea6! de drept "n urm!toarele ca6uri< la e pirarea termenelor prev!6ute de lege sau sta%ilite de organele #udiciare= "n ca6 de scoatere de su% urm!rire penal!5 de "ncetare a urm!ririi penale sau a procesului penal sau de ac7itare= $. 0eglementarea m surilor preventive 0einerea (art.1$!-1$$)

-&

+einerea poate fi luat! at2t de organul de cercetare penal! c2t i de procuror5 printr.o ordonan! "n care se menionea6! 6iua i ora la care reinerea a "nceput. '!sura reinerii poate dura cel mult 2$ de ore. 1mpotriva ordonanei prin care s.a dispus reinerea se poate face pl2ngere5 "n termen de ma im 2$ de ore de la luarea m!surii. Pl2ngerea se adresea6! procurorului care supraveg7ea6! urm!rirea penal!5 dac! reinerea a fost dispus! de organul de cercetare penal!5 i procurorului ierar7ic superior5 dac! a fost dispus! de procuror. Procurorul competent tre%uie s! se pronune asupra pl2ngerii "nainte de e pirarea m!surii5 prin ordonan! ,art.1$*1/. %&ligarea de a nu p r si localitatea (art.1$1) 1n fa6a de urm!rire penal!5 o%ligarea de a nu p!r!si localitatea se dispune de c!tre procuror5 printr.o ordonan! a c!rei copie se comunic! at2t "nvinuitului sau inculpatului5 c2t i seciei de poliie "n a c!rei circumscripie locuiete acesta. '!sura poate fi luat! pe o durat! de cel mult 3* de 6ile. 1mpotriva ordonanei prin care s.a dispus o%ligarea de a nu p!r!si localitatea5 "nvinuitul sau inculpatul poate face pl2ngere5 "n termen de 3 6ile de la luarea m!surii5 la instana c!reia i.ar reveni competena s! #udece cau6a "n prim! instan!. 3urata m!surii poate fi prelungit! "n ca6 de necesitate i numai motivat5 fiecare prelungire neput2nd dep!i 3* de 6ile. Competena de a dispune prelungirea o%lig!rii de a nu p!r!si localitatea "i revine instanei c!reia i.ar reveni competena s! #udece cau6a "n fond. 1n fa6a de #udecat!5 o%ligarea de a nu p!r!si localitatea se dispune de c!tre instana de #udecat! printr.o "nc7eiere supus! recursului "n termen de 2$ de ore. '!sura se ia "n fa6a de #udecat! pe o perioad! nedeterminat! de timp i poate
-(

dura5 dac! se menin temeiurile care au #ustificat luarea ei5 p2n! la soluionarea cau6ei. %&ligarea de a nu p r si ara (art.1$11) 3ispo6iiile prev!6ute de cod cu privire la luarea5 durata i prelungirea m!surii o%lig!rii de a nu p!r!si localitatea se aplic! "n mod corespun6!tor i "n ceea ce privete o%ligarea de a nu p!r!si ara. "restarea preventiv Arestarea preventiv! se poate dispune5 "n tot cursul procesului penal5 numai de #udec!tor. Arestarea preventiv! se dispune printr.o 7ot!r2re #udec!toreasc! pe %a6a c!reia se emite5 de "ndat! dup! luarea m!surii5 mandat de arestare. Codul de procedur! penal! reglementea6! arestarea preventiv! "n dou! modalit!i5 "n funcie de calitatea pe care o are "n procesul penal persoana arestat!. "restarea preventiv a #nvinuitului (art.1$3-1$4) Arestarea preventiv! a "nvinuitului const! "n privarea de li%ertate a "nvinuitului pentru o perioad! de cel mult 1* 6ile atunci c2nd interesul urm!ririi penale o impune i dac! sunt "ndeplinite condiiile impuse de lege. 1n cursul urm!ririi penale5 arestarea preventiv! se poate dispune doar la propunerea procurorului de c!tre #udec!tor. 1mpotriva "nc7eierii prin care s.a dispus arestarea sau s.a respins propunerea de arestare se poate declara recurs de "nvinuit i de procuror5 "n termen de 2$ de ore de la pronunarea instanei5 respectiv de la comunicarea "nc7eierii. "restarea preventiv a inculpatului (art.1$5 @ 138&)

7*

1n cursul urm!ririi penale5 arestarea preventiv! a inculpatului se dispune numai de c!tre #udec!tor la propunerea motivat! a procurorului. 3urata arest!rii inculpatului "n aceast! fa6! nu poate dep!i 3* de 6ile5 afar! de ca6ul c2nd ea este prelungit! "n condiiile legii. 1n fa6a de #udecat!5 arestarea preventiv! a inculpatului se dispune de c!tre instana sesi6at! cu #udecarea fondului cau6ei5 pe termen nelimitat5 prin "nc7eiere motivat!5 suscepti%il! de recurs "n termen de 2$ de ore. 3ei nu prevede o durat! a arest!rii preventive a inculpatului "n fa6a de #udecat!5 codul impune instanei s! verifice periodic5 dar nu mai t2r6iu de -* de 6ile5 legalitatea i temeinicia arest!rii preventive. .relungirea arest rii preventive a inculpatului Arestarea inculpatului poate fi prelungit!5 "n cursul urm!ririi penale5 motivat5 dac! temeiurile care au determinat arestarea iniial! impun "n continuare privarea de li%ertate sau e ist! temeiuri noi "n acest sens. Prelungirea arest!rii preventive este de competena instanei c!reia i.ar reveni spre #udecare fondul cau6ei sau a instanei corespun6!toare "n a c!rei circumscripie se afl! locul de deinere. Arestarea preventiv! a inculpatului poate fi prelungit! de instan! cu cel mult 3* de 6ile. 1n cau6! pot fi acordate mai multe prelungiri5 fiecare neput2nd dep!i 3* de 6ile. 3urata total! a arest!rii inculpatului "n fa6a de urm!rire penal! nu poate dep!i "ns! un termen re6ona%il i oricum5 nu mai mult de 1&* de 6ile.

). 7ispoziii speciale pentru minori

'!surile preventive se pot lua "n cadrul procesului penal i fa! de "nvinuiii i inculpaii minori5 aplic2ndu.se5 "n principiu5 aceleai reguli ca i
71

pentru ma#ori. : ist! "ns! i unele dispo6iii cu caracter special "n ceea ce privete reinerea i arestarea preventiv! a minorilor. +einerea "nvinuiilor minori cu v!rsta "ntre 1$ i 1- ani poate fi dispus! numai "n mod e cepional dac! e ist! date certe c! minorul a comis o infraciune pedepsit! de lege cu deteniunea pe via! sau "nc7isoare de 1* ani ori mai mare. +einerea "nvinuitului minor poate dura cel mult 1* ore5 cu posi%ilitatea de a fi prelungit! numai dac! se impune5 prin ordonan! motivat!5 de procuror5 pentru o durat! de cel mult 1* ore. Pentru reinerea "nvinuitului minor cu v2rsta "ntre 1- i 1& ani5 se aplic! dispo6iiile prev!6ute de cod pentru reinerea "nvinuiilor ma#ori ,art.1$3.1$$/5 ne fiind instituite dispo6iii speciale. Arestarea minorilor "ntre 1$ i 1- ani poate fi dispus! doar dac! pedeapsa prev!6ut! de lege pentru fapta de care este "nvinuit este deteniunea pe via! sau "nc7isoarea de 1* ani ori mai mare i o alt! m!sur! preventiv! nu este suficient!. 3ac! minorul are calitatea de "nvinuit5 arestarea preventiv! durea6! cel mult 3 6ile. 3ac! minorul are calitatea de inculpat5 arestarea preventiv! durea6!5 "n cursul urm!ririi penale5 cel mult 1) 6ile. 3urata m!surii poate fi prelungit! "n cursul urm!ririi penale5 numai "n mod e cepional5 fiecare prelungire neput2nd dep!i 1) 6ile. 3urata total! a arest!rii "n cursul urm!ririi penale nu poate s! dep!easc!5 "n total5 un termen re6ona%il i nu mai mult de -* de 6ile. 1n cursul #udec!ii5 arestarea preventiv! a inculpatului minor "ntre 1$ i 1- ani se dispune pe perioad! nedeterminat!5 dar instana este o%ligat! s! verifice legalitatea i temeinicia m!surii luate periodic5 dar nu mai t2r6iu de 3* de 6ile. 'inorii cu v2rsta peste 1- ani fi arestai preventiv ca "nvinuii pentru cel mult 3 6ile. 3ac! minorul are calitatea de inculpat5 arestarea preventiv! durea6!5 "n cursul urm!ririi penale5 cel mult 2* de 6ile5 cu posi%ilitatea de prelungire a acestei durate5 de fiecare dat! cu 2* de 6ile. Arestarea preventiv! a inculpatului

72

minor "n cursul urm!ririi penale nu poate s! dep!easc!5 "n total5 un termen re6ona%il i nu mai mult de (* de 6ile. Verificarea legalit!ii i temeiniciei arest!rii preventive a inculpatului minor mai mare de 1- ani "n cursul #udec!ii se efectuea6! periodic5 dar nu mai t2r6iu de $* de 6ile.

Seciunea a III-a /i&erarea provizorie (art.1381 @ 13818)

1. Noiune i modalit i >i%erarea provi6orie este o m!sur! procesual! cu un caracter accesoriu fa! de m!sura arest!rii preventive5 care const! "n punerea "n li%ertate provi6orie a "nvinuitului sau a inculpatului arestat preventiv su% condiia respect!rii anumitor o%ligaii impuse de lege sau sta%ilite de instan!. '!sura se dispune de instana de #udecat! at2t "n cursul urm!ririi penale5 c2t i "n cursul #udec!ii ,art.1-*2a/. Codul de procedur! penal! reglementea6! li%erarea provi6orie "n dou! modalit!i< su% control #udiciar i pe cauiune. /i&erarea provizorie su& control )udiciar const! "n condiionarea ca pe toat! perioada de li%erare5 "nvinuitul5 respectiv inculpatul s! respecte una sau mai multe o%ligaii impuse la acordarea li%er!rii5 urmat! de verificarea modului de "ndeplinire a acestor o%ligaii. @%ligaiile ce "i pot fi impuse "nvinuitului sau inculpatului sunt prev!6ute de art.1-*2 al.3. /i&erarea provizorie pe cauiune presupune condiionarea "nvinuitului sau a inculpatului de a respecta anumite o%ligaii pe timpul li%er!rii5 precum i
73

plata unei sume de %ani5 numit! cauiune5 ca o garanie a respect!rii o%ligaiilor impuse,art.1-*$/. Cuantumul cauiunii este sta%ilit de instan! i nu poate fi mai mic de 1* milioane lei. Consemnarea cauiunii se face pe numele "nvinuitului sau inculpatului i la dispo6iia instanei. 2. .rocedura li&er rii provizorii Condiiile li&er rii ,art.1-*2 al.1 i 2/ Pentru acordarea li%er!rii provi6orii5 "n oricare din cele dou! modalit!i5 se impune "ndeplinirea cumulativ! a urm!toarelor condiii< . "nvinuitul sau inculpatul s! fi fost arestat preventiv i s! se menin! temeiurile care au stat la %a6! arest!rii preventive= . "nvinuitul sau inculpatul s! fi s!v2rit o infraciune din culp! sau o infraciune intenionat! pentru care legea prevede pedeapsa "nc7isorii care nu dep!ete 12 ani= . "nvinuitul sau inculpatul s! nu fie recidivist= . din datele e istente "n cau6! s! nu re6ulte necesitatea de a.l "mpiedica pe cel arestat preventiv s! s!v2reasc! alte infraciuni sau s! 6!d!rniceasc! aflarea adev!rului= . s! se aprecie6e c! nu mai este necesar! privarea de li%ertate. 1n ca6ul li%er!rii provi6orii pe cauiune5 se cere a fi "ndeplinit! i condiia de a se fi depus cauiunea sta%ilit! de instan!. Cererea de li&erare provizorie ,art.1-*- al.1.3/ >i%erarea provi6orie5 "n oricare dintre modalit!ile sale5 se dispune de c!tre instana de #udecat! la cerere. Cererea de li%erare provi6orie poate fi f!cut!5 at2t "n cursul urm!ririi penale5 c2t i "n cursul #udec!ii5 de c!tre "nvinuit sau de inculpat5 de soul i rudele apropiate ale acestuia.
7$

Cererea se soluionea6! de c!tre instana c!reia i.ar reveni competena s! #udece cau6a "n fond5 "n fa6a de urm!rire penal!5 i instanei sesi6ate cu #udecarea cau6ei5 "n fa6a de #udecat!. .rocedura de soluionare a cererii de li&erare ,art.1-*7 F 1-*(/ Procedura de soluionare a cererii de li%erare provi6orie parcurge trei etape< verificarea preala%il! a meniunilor cuprinse "n cerere5 e aminarea admisi%ilit!ii "n principiu a cererii i soluionarea cererii. Cererea de li%erare provi6orie se respinge atunci c2nd< . nu sunt "ndeplinite condiiile prev!6ute de lege= . cererea este ne"ntemeiat!= . cererea a fost f!cut! de o alt! persoan! dec2t inculpatul i acesta nu i.a "nsuit.o. 3ac! sunt "ndeplinite condiiile legii i cererea este "ntemeiat!5 instana va dispune5 prin "nc7eiere5 admiterea cererii i punerea "n li%ertate provi6orie a inculpatului5 sta%ilind i o%ligaiile pe care acesta tre%uie s! le respecte. 1nc7eierea instanei este supus! recursului "n termen de 2$ de ore de la pronunare5 pentru cei pre6eni5 i de la comunicare5 pentru cei lips! la pronunare. 0evocarea li&er rii provizorii ,art.1-*1*/ +evocarea li%er!rii provi6orii se poate dispune "n ca6ul "n care se constat!5 "n cursul li%er!rii provi6orii5 c! aceasta a fost dispus! f!r! temei sau c! cel li%erat nu respect! o%ligaiile ce i.au fost impuse. +evocarea li%er!rii provi6orii este de competena instanei ce a admis cererea de li%erare provi6orie. +evocarea se dispune prin "nc7eiere dup! ascultarea "nvinuitului sau inculpatului asistat de ap!r!tor. >ncetarea li&er rii provizorii
7)

1ncetarea li%er!rii provi6orii se poate dispune "n tot cursul procesului penal. 1n fa6a de urm!rire penal!5 procurorul va dispune "ncetarea li%er!rii provi6orii5 "n ca6 de scoatere de su% urm!rire penal! sau de "ncetare a urm!ririi penale. 1n fa6a de #udecat!5 instana va dispune "ncetarea li%er!rii provi6orii odat! cu soluia asupra fondului cau6ei5 indiferent c! aceasta este de ac7itare5 de condamnare sau de "ncetare a procesului penal. >i%erarea provi6orie va "nceta i ca urmare a dispariiei temeiurilor care au #ustificat luarea m!surii arest!rii preventive5 "ncetarea fiind dispus! prin "nc7eiere de c!tre instan!.

Seciunea a I<-a ; surile asigur torii

1. Noiunea i scopul m surilor asigur torii '!surile asigur!torii sunt m!surile procesuale cu caracter real ce pot fi luate "n cursul procesului penal de c!tre procuror i de c!tre instan! i constau "n indisponi%ili6area prin instituirea unui sec7estru a %unurilor mo%ile i imo%ile aparin2nd "nvinuitului5 inculpatului sau p!rii responsa%ile civilmente5 "n vederea repar!rii pagu%ei produse prin infraciune5 precum i pentru garantarea e ecut!rii pedepsei amen6ii. 1n funcie de %unul asupra c!ruia se aplic! sec7estrul5 m!surile asigur!torii sunt de trei feluri < sec7estrul propriu.6is ,care privete %unurile mo%ile/5 inscripia ipotecar! ,%unurile imo%ile/ i poprirea ,sumele de %ani/. 2. .rocedura lu rii m surilor asigur torii

7-

>uarea m!surilor asigur!torii este5 "n principiu5 facultativ! i se poate dispune at2t la cererea p!rii civile c2t i din oficiu. 1n fa6a de urm!rire penal!5 m!surile asigur!torii se dispun de procuror5 prin ordonan!5 i se aduc la "ndeplinire de c!tre acesta sau de secretarul parc7etului ,atunci c2nd procurorul este cel ce efectuea6! urm!rirea penal!/ ori de organele proprii de e ecutare ale unit!ii p!gu%ite "n ca6ul "n care aceasta este una din cele la care se refer! art.1$) C.p. 1n cursul #udec!ii5 luarea unei m!suri asigur!torii se dispune de c!tre instan!5 prin "nc7eiere5 i se aduce la "ndeplinire prin e ecutorul #udec!toresc. Procedura de luare a m!surilor asigur!torii este reglementat! difereniat5 "n funcie de felurile sec7estrului penal. Sec+estrul propriu-zis (art.131) 1n vederea indisponi%ili6!rii %unurilor5 organul care aplic! sec7estrul procedea6! mai "nt2i la identificarea i evaluarea %unurilor persoanei "mpotriva c!reia s.a luat m!sura5 iar apoi la inventarierea acestora "ntr.un proces ver%al. Aunurile sec7estrate pot fi ridicate sau l!sate "n p!strare. 3espre aplicarea sec7estrului se "ntocmete un proces ver%al. 4n e emplar de pe procesul ver%al se las! persoanei c!reia i s.a aplicat sec7estrul5 iar "n lips! celor cu care locuiete5 administratorului5 portarului ori celui care "n mod o%inuit "l "nlocuiete sau unui vecin5 iar alt e emplar se "naintea6! organului care a dispus luarea m!surii asigur!torii "n termen de 2$ de ore de la "nc7eierea procesului ver%al. Inscripia ipotecar (art.133 al.!) 1n ca6ul "n care sec7estrul privete %unuri imo%ile5 indisponi%ili6area acestor %unuri se reali6ea6! prin luarea inscripiei ipotecare. 1n acest sens5 organul care a dispus instituirea sec7estrului cere organului competent luarea inscripiei ipotecare asupra %unurilor sec7estrate.
77

.oprirea (art.134) Poprirea const! "n indisponi%ili6area sumelor de %ani datorate "nvinuitului5 inculpatului sau p!rii responsa%ile civilmente5 cu orice titlu5 de c!tre cel p!gu%it sau de un ter. 9umele datorate sunt poprite "n m2inile de%itorilor de la data primirii actului prin care se "nfiinea6! sec7estrul p2n! la scaden!. 1n termen de ) 6ile de la scaden!5 de%itorii vor tre%ui s! consemne6e aceste sume la dispo6iia organului care a dispus poprirea sau a organului de e ecutare i s! predea recipisa de consemnare acestora "n termen de 2$ de ore de la consemnare. !. Contestarea m surilor asiguratorii 1nvinuitul5 inculpatul5 partea responsa%il! civilmente5 precum i orice alt! persoan! interesat! pot face pl2ngere "mpotriva m!surii asigur!torii dispuse sau "mpotriva modului de "ndeplinire a acesteia. Pl2ngerea se adresea6! procurorului "n fa6a de urm!rire penal! i instanei "n fa6a de #udecat!.

Seciunea a <-a 0estituirea lucrurilor i resta&ilirea situaiei anterioare

0estituirea lucrurilor (art.136)


7&

+estituirea lucrurilor se dispune de c!tre procuror sau de instan!5 "n condiiile "n care se constat! c! %unurile ridicate de la "nvinuit sau inculpat sau de la orice persoan! care le.a primit de la acetia pentru a le p!stra5 sunt proprietatea persoanei v!t!mate sau au fost luate pe nedrept din posesia sau deinerea sa. 0esta&ilirea situaiei anterioare (art.148) +esta%ilirea situaiei anterioare se dispune atunci c2nd5 "n urma s!v2ririi infraciunii5 s.a produs5 "n mod v!dit5 o sc7im%are a situaiei de fapt sau de drept. Procurorul i instana pot lua m!suri prin care s! resta%ileasc! situaia anterioar! s!v2ririi infraciunii5 dac! resta%ilirea este posi%il!.

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.1)(.1(). 2. Ciuncan5 3orin. Liberarea provizorie pe cauiune i sub control !udiciar5 :ditura 8uridic!5 Aucureti5 2**$5 2*3p.
7(

3. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.1&$.2*7. $. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.1(1.23$. ). P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.372.$)(. -. 9ima5 Constantin. "surile de siguran n dreptul penal contemporan 5 :ditura All AecH5 Aucureti5 1(((5 p.&&.112= 7. 9ima5 Constantin5 Duculeanu5 Ale andru5 Ciuncan5 3orin. preventiv5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**25 31(p. &. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.3)).3&-. (. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.212.23$. 1*.Duculeanu5 Ale andru. 'einerea. 2**35 223p. 11.Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.3((.$)*. restarea preventiv. (bligarea de a nu prsi localitatea. 'ealiti i perspective5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 restarea

Capitolul I? "ctele procesuale i procedurale comune

Seciunea I-a
&*

"ctele procesuale i procedurale

1. Noiune i clasificare Actele procesuale i procedurale sunt instrumentele #uridice prin intermediul c!rora se dinami6ea6! i se "nf!ptuiete activitatea procesual penal! din momentul "nceperii acesteia i p2n! la soluionarea cau6ei. "ctele procesuale sunt actele prin care participanii la procesul penal "i manifest! voina5 "n condiiile i "n formele prev!6ute de lege5 de "ncepere i de desf!urare a procesului "n vederea reali6!rii scopului acestuia. "ctele procedurale sunt actele prin care se aduce la "ndeplinire un act sau o m!sur! procesual! ori se constat! efectuarea i se consemnea6! coninutul unui act procesual sau procedural ori a unei m!suri procesuale. Actele procedurale prin care se atest! "ndeplinirea unor acte procesuale sau procedurale se mai numesc i acte procedurale constatatoare sau documente procedurale. Actele procesuale i procedurale sunt de mai multe feluri5 put2nd fi clasificate dup! urm!toarele criterii< 1. dup! o%ligativitatea efectu!rii lor5 sunt acte imperative i facultative= 2. dup! forma lor5 sunt acte materiale5 acte scrise i acte orale= 3. dup! momentul "ndeplinirii lor5 actele sunt comune i speciale= $. dup! su%iecii procesuali care le efectuea6!5 sunt oficiale i neoficiale. 2. 0ectificarea actelor procedurale +ectificarea actelor procedurale se poate produce pe calea modific!rii actelor procedurale5 "ndrept!rii erorilor materiale sau a "nl!tur!rii unor omisiuni v!dite ;odificarea ,art.1($ al.1 i 2/ poate avea loc "n cursul "ntocmirii actului sau imediat dup! aceasta5 put2nd fi f!cut! doar de cel care a "nc7eiat actul.
&1

>ndreptarea erorilor materiale ,art.1()/ cuprinse "n actele procedurale se face de c!tre organul de urm!rire penal! sau de instana de #udecat! care a "ntocmit actul5 la cererea celui interesat sau din oficiu. 1ndreptarea erorii se consemnea6! de organul de urm!rire penal! "ntr.un proces ver%al i de instan! "ntr.o "nc7eiere5 f!c2ndu.se meniune i la sf2ritul actului corectat. Procedura de "ndreptare a erorilor materiale se aplic! i "n ca6ul "n care5 ca urmare a unor omisiuni v dite5 organul de urm!rire penal! sau instana de #udecat! nu s.a pronunat asupra unor c7estiuni adiacente fondului. !. Comunicarea actelor procedurale Comunicarea este actul procedural scris prin care se transmite unui participant la procesul penal un alt act procedural scris5 "ndeplinit "n cau6!5 spre a lua cunotin! de coninutul s!u. Comunicarea actelor procedurale este o%ligatorie5 ori de c2te ori legea impune aceasta. :a se poate reali6a prin transmiterea unei copii integrale dup! act sau a unei copii pariale. Comunicarea se face potrivit acelorai dispo6iii ca i citarea.

Seciunea a II-a Citarea

1. Noiunea de citare

&2

Citarea este actul de dispo6iie prin care o persoan! este c7emat! "n faa unei autorit!i #udiciare la o anumit! dat!5 su% prevederea unei sanciuni "n ca6 de nepre6entare. Citarea se reali6ea6! de regul! prin citaie scris!5 dar se permite i citarea prin not! telefonic! sau telegrafic! ,art.17) al.1/. 2. Citaia Citaia se pre6int! ca un formular cu dou! p!ri< prima parte o constituie citaia propriu.6is! care se "nm2nea6! sau se afiea6!5 iar cea de a doua este dovada de "ndeplinire a procedurii de citare ce se restituie organului #udiciar i se ataea6! la dosar. Citaia tre%uie s! cuprind! o%ligatoriu meniunile prev!6ute de art.17-. !. /ocul de citare (art.144) Ca regul! general!5 citarea se face la adresa unde locuiete inculpatul5 deci adresa efectiv! din momentul cit!rii care poate fi diferit! de domiciliul sta%il. 3ac! nu se cunoate adresa5 inculpatul se citea6! la locul de munc! prin serviciul personal al unit!ii respective. 3ac! nu se cunosc adresa i locul de munc!5 inculpatul se citea6! la sediul Consiliului >ocal "n a c!rui ra6! teritorial! s.a s!v2rit infraciunea. C2nd activitatea infracional! s.a desf!urat "n mai multe locuri5 afiarea se face la sediul Consiliului >ocal "n a c!rei ra6! teritorial! se afl! organul care a efectuat urm!rirea penal!. Aolnavii aflai "n spital sau case de s!n!tate se citea6! prin administraia acestora. 3einuii se citea6! prin administraia locului de deinere5 iar militarii "nca6armai se citea6! prin comandantul unit!ii militare.

&3

3ac! inculpatul locuiete "n str!in!tate5 citarea se face prin scrisoare recomandat! dac! adresa este cunoscut!5 "n ca6 contrar5 inculpatul se citea6! prin afiare la sediul Consiliului >ocal de la locul s!v2ririi faptei. Persoana #uridic! se citea6! la sediul ei prin serviciul de registratur!. $. >nm,narea citaiei (art.145-146) 1nm2narea citaiei se face de agentul anumit "ns!rcinat cu "ndeplinirea acestei atri%uii sau prin mi#locirea serviciului potal. 1nm2narea citaiei se face personal celui citat5 dac! este g!sit la locul citat5 acesta tre%uind s! semne6e dovada de primire a citaiei. 3ac! cel citat nu este g!sit acas!5 citaia se "nm2nea6! soului5 unei rude sau oric!rei persoane care locuiete cu cel citat sau unei persoane care "i primete corespondena "n mod o%inuit. 3ac! nu este g!sit! nici una dintre aceste persoane sau acestea efu6! primirea5 citaia se afiea6! pe ua locuinei. 1nm2narea citaiei se face numai personal "n situaia "n care citarea se face prin serviciul personal al locului de munc! sau administraia spitalului sau locului de detenie sau prin comandantul unit!ii militare. 1n ca6ul "n care scrisoarea recomandat! prin care este citat inculpatul ce locuiete "n str!in!tate nu poate fi "nm2nat! datorit! refu6ului primirii ei sau din orice alt motiv5 citaia se va afia la sediul parc7etului sau al instanei5 dup! ca6. >a fel se procedea6! i "n situaia "n care statul destinatarului nu permite citarea prin pot! a cet!enilor s!i. 1. 7ovada de #ndeplinire a procedurii de citare (art.151) 3ovada de "ndeplinire a procedurii de citare se face prin dovada de primire a citaiei sau procesul.ver%al "nc7eiat de agentul procedural.

&$

Procesul.ver%al "nc7eiat cu oca6ia "nm2n!rii sau afi!rii citaiei cuprinde aceleai date la care se adaug! i cau6a care a determinat "nc7eierea procesului. ver%al. 1n ca6ul cit!rii persoanelor aflate "n str!in!tate prin scrisoare recomandat!5 avi6ul de primire a scrisorii5 semnat de destinatar5 ine loc de dovad! a "ndeplinire procedurii de citare ,art.177 al.&/.

Seciunea a III-a ;andatul de aducere (art.15!)

'andatul de aducere este actul procedural prin care se ordon! aducerea silit! a unei persoane "n faa organului #udiciar "n situaia "n care aceasta5 dei citat!5 nu s.a pre6entat i ascultarea sau pre6ena sa este necesar!. Aducerea cu mandat poate fi dispus! de organul de urm!rire penal! i de instana de #udecat! i se e ecut! de c!tre organele de poliie5 mai puin "n ca6ul militarilor5 pentru care e ecutarea mandatului se face prin comandantul unit!ii militare sau prin comandantul garni6oanei. Persoana adus! cu mandat va fi ascultat! de "ndat! de organul #udiciar5 ne put2nd fi inut! la dispo6iia organului #udiciar dec2t timpul strict necesar pentru audiere5 afar! de ca6ul c2nd s.ar dispune reinerea sau arestarea sa preventiv!.

Seciunea a I<-a =ermenele


&)

1. Noiune ;ermenele sunt intervale de timp "n!untrul c!rora sau dup! e pirarea c!rora poate fi "ndeplinit un act procesual sau procedural sau poate fi luat! o m!sur! procesual!. 1n desf!urarea procesului penal intervin dou! categorii de termene< termene su%staniale i termene procedurale. =ermenele su&staniale sunt cele ce ocrotesc drepturi i interese e traprocesuale5 pree istente procesului penal i independente de acesta limit2nd durata unor m!suri sau condiion2nd "ndeplinirea unor acte sau promovarea unor aciuni care ar ani7ila un drept sau un interes e traprocesual. =ermenele procedurale sunt termenele care ocrotesc drepturile i interesele procesuale ale participanilor la procesul penal i contri%uie la disciplinarea i sistemati6area activit!ii procesuale "n vederea asigur!rii reali6!rii la timp i "n mod #ust a scopului procesului penal. 2. Clasificarea termenelor procedurale ;ermenele procedurale se pot clasifica "n mai multe categorii5 "n funcie de urm!toarele criterii<
.

dup! factorul ce sta%ilete termenul5 sunt termene legale i termene dup! efectele pe care le produc5 termenele pot fi< imperative5 dup! modul de fi are5 termenele pot fi< fi e5 ma ime i minime= dup! sensul "n care sunt calculate5 termenele pot fi de succesiune i de

#udiciare=
.

pro7i%itive i de recomandare=
. .

regresiune.
&-

!. Calcularea termenelor (art.153 i art.155) 'odul de calcul al termenelor este diferit dup! cum termenul este su%stanial sau procedural5 respectiv dup! unitatea de timp pe care este sta%ilit. ;ermenele procedurale pe ore i pe 6ile se calculea6! potrivit sistemului pe unit!i li%ere de timp "n sensul c! nu intr! "n calcul nici ora sau 6iua c2nd termenul "ncepe s! curg! i nici ora sau 6iua c2nd termenul e pir!. ;ermenele su%staniale pe ore i pe 6ile se calculea6! potrivit sistemului pe unit!i pline de timp "n sensul c! intr! "n calcul i ora sau 6iua c2nd termenul "ncepe i ora sau 6iua c2nd termenul e pir!. ;ermenele procedurale pe luni i pe ani se calculea6! potrivit sistemului calendaristic5 "n sensul c! termenul e pir! "n 6iua corespun6!toare din ultima lun!5 respectiv ultimul an. 1n ceea ce privete termenele su%staniale pe luni i pe ani5 conform dispo6iiilor Codului penal ,art.1)$/5 luna i anul se socotesc "mplinite cu o 6i "nainte de 6iua corespun6!toare datei la care au "nceput s! curg!. $. ;odificarea termenelor procedurale 3urata efectiv! a termenele procedurale poate fi modificat! prin prorogare ,ceea ce presupune e tinderea duratei lor/ sau prin a%reviere ,scurtarea duratei lor/. .rorogarea termenelor procedurale intervine atunci c2nd ultima 6i a termenului este o 6i nelucr!toare5 ca6 "n care termenul va e pira la sf2ritul primei 6ile lucr!toare care urmea6! ,art.1&- al.$/. "&revierea intervine "n ca6ul termenelor procedurale pe luni5 atunci c2nd ultima 6i a termenului cade "ntr.o lun! care nu are 6i corespun6!toare5 ca6 "n care termenul va e pira "n ultima 6i a acelei luni ,art.1&- al.3/.
&7

1. "ctele considerate ca f cute #n termen (art.154) Actele ce tre%uie depuse "ntr.un anumit termen la un anumit organ #udiciar sunt considerate ca f!cute "n termen dac! sunt depuse "n termenul respectiv la un alt organ e pres prev!6ut de lege. @rganele la care se poate depune actul sunt limitativ prev!6ute de lege i anume5 locul de deinere ,pentru arestai i deinui/5 unitatea militar! ,pentru militari/ i oficiul potal. 1n ceea ce privete actele efectuate de procuror care tre%uie depuse la alte organe #udiciare5 cu e cepia c!ilor de atac5 acestea vor fi considerate ca f!cute "n termen dac! data la care este trecut actul "n registrul de ieiri al parc7etului este "n!untrul termenului cerut de lege pentru efectuarea actului. 3. Consecinele nerespect rii termenelor (art.151) Nerespectarea termenelor impuse de lege produce efecte diferite dup! cum termenul procedural este imperativ sau pro7i%itiv. 1n ca6ul termenelor imperative5 neefectuarea actului "n!untrul termenului conduce la dec!derea din e erciiul dreptului a titularului care nu i.a e ercitat dreptul "n termenul prev!6ut de lege.. 1n ca6ul termenelor pro7i%itive5 dac! actul este efectuat "nainte de a e pira termenul impus de lege5 el va fi lipsit de efecte #uridice5 fiind lovit de nulitate ca prematur. 3up! e pirarea termenului5 actul va putea fi efectuat din nou5 put2nd produce efecte #uridice. 1n ceea ce privete termenele su%staniale5 c2nd o m!sur! procesual! nu poate fi luat! dec2t pe un anumit termen5 e pirarea acestuia atrage de drept "ncetarea m!surii luate. Seciunea a <-a
&&

Sanciunile procesual penale

9anciunile procesual penale constau fie "n pierderea unor drepturi procesuale5 fie "n lipsirea de vala%ilitate a actelor procesuale sau procedurale efectuate ori a m!surilor procesuale dispuse cu "nc!lcarea dispo6iiilor care reglementea6! desf!urarea procesului penal. Codul de procedur! penal! reglementea6! patru categorii de sanciuni procesual penale< dec!derea din e erciiul dreptului5 inadmisi%ilitatea5 ine istena i nulitatea. 1. 7ec derea din e*erciiul dreptului (art.151 al.1) 3ec!derea din e erciiul dreptului este sanciunea care intervine "n ca6ul "n care nu s.a respectat un termen imperativ i const! "n pierderea unui drept procesual ca urmare a nee ercit!rii lui "n termen. 3ac!5 totui5 actul va fi efectuat el va fi lovit de nulitate ca tardiv i nu va produce efecte #uridice. 2. Indmisi&ilitatea Inadmisi%ilitatea const! "n lipsirea de efecte a unui act procesual sau procedural pe care legea nu "l prevede ori "l e clude5 precum i a unui act prin care a fost e ercitat sau se "ncearc! e ercitarea unui drept procesual e ercitat i epui6at anterior. Inadmisi%ilitatea este o sanciune procesual.penal! care "mpiedic! efectuarea unui act= dac! totui actul este efectuat5 nu produce efecte #uridice5 fiind lovit de nulitate. !. Ine*istena
&(

Ine istena este sanciunea procesual! ce caracteri6ea6! actele i m!surile procesual penale ce nu sunt "ndeplinite sau efectuate cu respectarea condiiilor eseniale pretinse de lege pentru e istena lor. Actul ine istent este o simpl! realitate de fapt care5 "ns!5 nu poate produce nici un efect #uridic5 datorit! modului cum a fost conceput. $. Nulitatea (art.164) Nulitatea este sanciunea procesual! care atrage nevala%ilitatea actelor procesuale i procedurale efectuate cu "nc!lcarea dispo6iiilor care reglementea6! desf!urarea procesului penal5 dac! s.a produs o v!t!mare ce nu poate fi "nl!turat! dec2t prin remedierea sau refacerea actelor viciate5 c2nd acest lucru este posi%il. Clasificarea nulit ilor Principala clasificare a nulit!ilor se face dup! natura5 modul de aplicare i efectele pe care le produc. 3up! acest criteriu5 nulit!ile sunt< . nulit i a&solute. Nulit!ile a%solute intervin "n ca6urile e pres prev!6ute de lege ,art.1(7 al.2/ i pot fi invocate oric2nd "n cursu1 procesului penal i de c!tre oricine5 put2nd fi luate "n considerare i din oficiu. . nulit i relative. Nulit!ile relative sunt5 de regul!5 cele virtuale i sunt incidente "n ca6ul "nc!lc!rii oric!rei alte dispo6iii legale dec2t cele enumerate anterior. Nulitatea relativ! poate fi invocat! numai de partea care a suferit v!t!marea prin "nc!lcarea legii5 numai "ntr.o anumit! stare a procesului i poate fi acoperit! prin voina p!rilor. Nulit!ile pot fi clasificate i "n raport de urm!toarele criterii< . dup! modul de e primare "n norma #uridic!5 nulit!ile pot fi e prese si virtuale= . dup! cum legea permite acoperirea nulit!ilor prin voina p!rilor sau prin
(*

trecerea unui termen util pentru a putea fi invocate5 nulit!ile se clasific! "n sana%ile i nesana%ile ,neacoperi%ile/= . dup! limitele la care se e tind consecinele5 nulitatea poate fi total! sau parial!. Condiiile nulit ii Coninutul procesual al nulit!ii este determinat de "ntrunirea unor condiii necesare pentru e istena ei ca sanciune procesual! i de pre6ena unor tr!s!turi pentru valorificarea ei "n procesul penal. At2t nulit!ile a%solute c2t i cele relative presupun mai "nt2i "ndeplinirea unor condiii generale de e isten! a nulit!ii< s! se constate o "nc!lcare a dispo6iiilor legale care reglementea6! desf!urarea procesului penal= s! se produc! o v!t!mare procesual!= v!t!marea produs! s! nu poat! fi "nl!turat! dec2t prin anularea actului "ndeplinit prin "nc!lcarea legii. Invocarea nulit ii Nulitatea nu operea6! automat5 prin simpla "nc!lcare a legii ci tre%uie invocat! "n faa autorit!ii #udiciare de c!tre partea "ndrituit! sau tre%uie luat! "n discuie din oficiu de c!tre organul #udiciar. Nulitatea se invoc!5 "n cursul procesului penal5 prin e cepia de nulitate.

Constatarea i declararea nulit ii Pentru ca nulitatea s! devin! operant! "n procesul penal nu este suficient ca ea s! fie invocat! i pus! "n discuia p!rilor5 ci este necesar ca ea sa fie constatat! i declarat! de organul #udiciar competent. Constatarea i declararea

(1

nulit!ii se poate face "n tot cursul procesului penal5 at2t "n fa6a urm!ririi penale5 c2t i a #udecaii. Astfel "n fa6a de urm!rire penal! organul #udiciar "mputernicit s! constate i s! declare nulitatea va fi "n primul r2nd organul de urm!rire penal! care instrumentea6! cau6a5 iar "n cursul #udec!ii instana "n faa c!reia s.a produs "nc!lcarea legii. 9fectele nulit ii @dat! constatat! i declarat!5 nulitatea trece "n stare activ! i produce efecte specifice de sanciune i remediu procesual. 3up! declararea ei #udiciar! nulitatea produce dou! efecte principale5 consecutive< . lipsete de efecte #uridice actele efectuate cu "nc!lcarea legii= . creea6! posi%ilitatea i atrage o%ligativitatea resta%ilirii legalit!ii prin refacerea sau remedierea actelor neregulate.

Seciunea a <I-a C+eltuielile )udiciare

C7eltuielile #udiciare sunt c7eltuielile f!cute de organele #udiciare sau de p!ri pentru "ndeplinirea actelor de procedur!5 administrarea pro%elor i conservarea mi#loacelor materiale de pro%!5 retri%uirea ap!r!torilor5 precum i pentru orice alte activit!i inerente desf!ur!rii procesului penal. C7eltuielile #udiciare se acoper! "n cursul procesului penal de c!tre p!ri sau din sumele avansate de stat. 1. C+eltuielile )udiciare avansate de stat (art.161 i 162)
(2

@%ligaia de a suporta c7eltuielile #udiciare avansate de stat se determin! "n raport de soluia procesual! dat! cau6ei penale. C7eltuielile #udiciare vor fi suportate de partea aflat! "n culp! procesual!. >n caz de condamnare5 o%ligaia pl!ii "i revine inculpatului mai puin "n ceea ce privete c7eltuielile privind interpreii i ap!r!torul5 dac! s.a dispus acordarea de asisten! gratuit!5 care r!m2n "n sarcina statului. 3ac! partea responsa%il! civilmente a fost o%ligat! "n solidar cu inculpatul la repararea pagu%ei5 ea va fi o%ligat! "n mod solidar i la plata c7eltuielilor #udiciare avansate de stat. >n caz de ac+itare sau de scoatere de su& urm rire penal 5 plata c7eltuielilor revine< . p!rii v!t!mate5 "n m!sura "n care au fost determinate de aceasta= . p!rii civile c!reia i s.a respins "n totul preteniile civile5 "n m!sura "n care au fost determinate de aceast! parte= . inculpatului5 "n ca6ul c2nd5 dei ac7itat5 a fost o%ligat la repararea pagu%ei. >n caz de #ncetare a urm ririi penale sau a procesului penal 5 o%ligaia de a suporta c7eltuielile #udiciare avansate de stat "i revine < . inculpatului5 dac! s.a dispus "nlocuirea r!spunderii penale sau e ist! o cau6! de nepedepsire= . am%elor p!ri5 "n ca6 de "mp!care= . p!rii v!t!mate5 "n ca6 de retragere a pl2ngerii preala%ile. 3ac! inculpatul cere continuarea procesului penal5 "n condiiile art.135 c7eltuielile #udiciare sunt suportate de c!tre partea v!t!mat!5 dac! inculpatul este scos de su% urm!rire penal! sau ac7itat i de c!tre inculpat5 atunci c2nd5 neput2ndu.i dovedi nevinov!ia5 procesul penal a "ncetat fa! de acesta.

(3

>n cazul declar rii apelului sau recursului ori introducerii oric!rei alte cereri5 persoana c!reia i s.a respins ori care i.a retras apelul5 recursul sau cererea va fi cea o%ligat! la plata c7eltuielile #udiciare. >n toate celelalte cazuri5 c7eltuielile avansate de stat r!m2n "n sarcina statului. 2. C+eltuielile )udiciare f cute de p ri (art.16!) 1n ceea ce privete c7eltuielile #udiciare f!cute de p!ri5 plata acestora se face tot de partea aflat! "n culp! procesual!. >n caz de condamnare i #n caz de admitere a aciunii civile , inculpatul este o%ligat s! pl!teasc! p!rii v!t!mate5 i respectiv p!rii civile5 c7eltuielile f!cute de aceasta. >n caz de ac+itare5 partea v!t!mat! este o%ligat! s! pl!teasc! inculpatului i p!rii responsa%ile civilmente c7eltuielile #udiciare f!cute de acetia5 "n m!sura "n care au fost provocate de ea. >n toate celelalte cazuri5 o%ligaia de restituire se sta%ilete potrivit legii civile.

Seciunea a <II-a "menda )udiciar (art.165-166)

($

Amenda #udiciar! este m!sura procedural! ce poate fi luat! "n ca6ul s!v2ririi unei a%ateri #udiciare "n scopul asigur!rii %unei desf!ur!ri a procesului penal i "mpiedic!rii oric!rei tergivers!ri a soluion!rii cau6elor. Art.1(& reglementea6! a%aterile #udiciare ce pot fi comise "n trei categorii5 "n funcie de consecinele pe care le pot produce5 cuantumul amen6ii fiind diferit. Amenda se aplic! de organul de urm!rire penal! prin ordonan!5 iar de instan! prin "nc7eiere.

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.1(-.22*.

()

2. Biurgiu5 Narcis. Cauzele de nulitate n procesul penal5 :ditura Ctiinific!5 Aucureti5 1(7$5 3-2p. 3. Neagu5 Ion5 Parasc7iv5 Carmen5 >a6!r5 'ugurel5 3amasc7in5 'ircea. Drept procesual penal5 :ditura Blo%al >e 5 Aucureti5 2**15 p.21&.23). $. Pamfil5 'i7aela >aura. Drept procesual penal. Partea general, :ditura Venus5 Iai5 2**)5 p.23).2--. ). P!v!leanu5 Vasile. Drept procesual penal. Partea general, :ditura >umina >e 5 Aucureti5 2**15 p.$-*.)12. -. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea general5 vol. I5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((-5 p.3&(.$27. 7. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.2$2.2-2. &. Vasiliu5 Ale andru. Teoria general a actelor de procedur penal5 :ditura All AecH5 Aucureti5 2**35 3$$p. (. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.I5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.$)1.$(*.

Capitolul ? (rm rirea penal

(-

Seciunea I-a Noiunea: o&iectul i principiile specifice urm ririi penale

1. Noiune 4rm!rirea penal! este prima fa6! a procesului penal i are rolul de a preg!ti i asigura %una desf!urare a procesului penal "n fa6a de #udecat!. 4rm!rirea penal! se efectuea6! o%ligatoriu "n ma#oritatea cau6elor penale. Nu se efectuea6! urm!rire penal! "n ca6ul infraciunilor prev!6ute la art.27( al.2 lit.a i nici "n ca6ul e tinderii procesului penal conform art.33)5 33-5 337. Competena de a efectua urm!rirea penal! revine organelor de urm!rire penal!< procurorul i organele de cercetare penal!. 1n desf!urarea urm!ririi penale5 organul de urm!rire dispune asupra actelor sau m!surilor procesuale prin ordonan!5 acolo unde legea prevede aceasta5 iar "n celelalte ca6uri prin re6oluie motivat!. 2. %&iectul urm ririi penale Conf. art.2** C.p.p.5 urm!rirea penal! are ca o%iect str2ngerea pro%elor necesare cu privire la e istena infraciunii5 la identificarea f!ptuitorului i la sta%ilirea r!spunderii acestuia pentru a se constata dac! este sau nu ca6ul s! fie trimis "n #udecat!. !. .rincipiile specifice urm ririi penale

(7

Pe l2ng! principiile fundamentale ale procesului penal care "i g!sesc aplicarea i "n aceast! fa6!5 urm!rirea penal! este guvernat! i de anumite principii specifice5 cum ar fi< a/ >ipsa de pu%licitate= %/ @perativitatea= c/ 'o%ilitatea= d/ >ipsa de contradictorialitate= e/ Eorma preponderent scris!.

Seciunea a II-a Competena organelor de urm rire penal

Conf. art.2*15 c.p.p.5 urm!rirea penal! se efectuea6! de procuror i de organele de cercetare penal!. .rocurorul Procurorul are ca atri%uii efectuarea urm!ririi penale "n ca6urile i condiiile prev!6ute de lege precum i supraveg7erea activit!ii de cercetare penal! efectuat! de poliie i de alte organe de cercetare speciale. :ste competent s! efectue6e sau s! supraveg7e6e urm!rirea penal! procurorul de la parc7etul corespun6!tor instanei c!reia "i revine competena s! #udece cau6a "n prim! instan!. 1n marea ma#oritate a cau6elor penale5 procurorul supraveg7ea6! urm!rirea penal!. : ist! "ns! unele situaii e pres prev!6ute de lege ,art.2*(/ "n care urm!rirea penal! se efectuea6! "n mod o%ligatoriu de procuror.

(&

C2nd este efectuat! de procuror5 urm!rirea penal! este supus! supraveg7erii procurorului ierar7ic superior. %rganele de cercetare penal Conf. art.2*1 al.2 sunt organe de cercetare penal!< organele de cercetare ale poliiei #udiciare i organele de cercetare speciale. %rganele de cercetare ale poliiei )udiciare au o competen! general! "n efectuarea urm!ririi penale5 put2nd instrumenta orice cau6! care nu este dat! prin lege "n competena procurorului sau a organelor de cercetare special!. Ca organe de cercetare ale poliiei #udiciare funcionea6! lucr!tori speciali6ai din 'inisterul de Interne anume desemnai de ministrul de interne5 cu avi6ul favora%il al procurorului general al Parc7etului de pe l2ng! 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie5 su% autoritatea c!ruia "i desf!oar! activitatea. %rganele de cercetare penal speciale sunt prev!6ute de art.2*&5 ca fiind< 1. organele de cercetare militar! . comandanii unit!ilor militare corp aparte i similare i ofierii anume desemnai de acetia pentru militarii "n su%ordine= . efii comenduirilor de garni6oan! i ofierii anume desemnai de acetia pentru infraciunile s!v2rite de militari "n afara 4'= . comandanii centrelor militare i ofierii anume desemnai de acetia pentru infraciunile s!v2rite de civili "n leg!tur! cu o%ligaiile lor militare. Competena organelor de cercetare militar! este o competen! e clusiv!5 organele de poliie neput2nd efectua cercetarea penal! "n locul acestora. 2. ofierii poliiei de frontier! anume desemnai pentru infraciunile de frontier!. 3. c!pitanii porturilor pentru infraciunile contra siguranei navigaiei pe ap! i contra ordinii i disciplinei la %ord precum i pentru infraciunile de
((

serviciu sau "n leg!tur! cu serviciul s!v2rite de personalul navigant al marinei civile5 dac! fapta a pus "n pericol sau ar fi putut pune "n pericol sigurana navei sau a navigaiei. Aceste organe de cercetare penal! efectuea6! urm!rirea penal! "n cau6ele ar!tate su% supraveg7erea procurorului.

Seciunea a III-a %rganele de constatare (art.21$: 211)

E!r! a le recunoate calitatea de organe de cercetare penal!5 legea acord! unor organe i persoane5 denumite organe de constatare5 dreptul de a "nc7eia acte de constatare a s!v2ririi unor infraciuni. Procesele ver%ale "nc7eiate de aceste organe constituie mi#loace de pro%!. 9unt organe de constatare< a/ organele inspeciilor de stat i alte organe de stat pentru infraciunile care constituie "nc!lc!ri ale dispo6iiilor i o%ligaiilor a c!ror respectare o controlea6! potrivit legii= %/ organele de control i conducere ale administraiei pu&lice sau ale unor unit i la care se refer art.1$1 C.p. pentru infraciunile s!v2rite "n leg!tur! cu serviciul de cei aflai "n su%ordine sau su% controlul lor= c/ ofierii i su&ofierii din cadrul Aandarmeriei rom,ne pentru infraciunile constatate pe timpul e ecut!rii misiunilor specifice. d/ comandanii de nave i aeronave pentru infraciunile s!v2rite pe acestea c2t timp se afl! "n afara porturilor i aeroporturilor= e/ agenii de poliie de frontier pentru infraciunile de frontier!.
1**

@rganelor de constatare enumerate de cod li se adaug! persoanele i organele c!rora li se recunoate prin lege dreptul de a face constat!ri cu privire la s!v2rirea unei infraciuni. Actele efectuate de organele de constatare au semnificaia unor acte premerg!toare "nceperii urm!rii penale.

Seciunea a I<-a Supraveg+erea e*ercitat de procuror #n activitatea de urm rire penal (art.213-228)

Procurorul conduce i controlea6! activitatea de cercetare penal! i supraveg7ea6! ca actele de urm!rire penal! sa fie efectuate cu respectarea dispo6iiilor legale. 9upraveg7erea se reali6ea6! prin urm!toarele modalit!i< 1. verificarea legalit!ii actelor de urm!rire penal!. 2. participarea procurorului la efectuarea unor acte de cercetare penal!. 3. trecerea cau6ei de la un organ de cercetare la altul. $. darea de dispo6iii o%ligatorii pentru organul de cercetare penal!. ). infirmarea actelor sau m!surilor procesuale luate cu "nc!lcarea legii. -. autori6area5 "ncuviinarea5 avi6area sau confirmarea unor acte de urm!rire penal!. 7. soluionarea pl2ngerilor "mpotriva actelor i m!surilor de urm!rire penal!. 1n ca6urile "n care procurorul efectuea6! personal urm!rirea penal!5 supraveg7erea activit!ii de urm!rire penal! se efectuea6! de prim.procurorul
1*1

parc7etului sau de procurorul ierar7ic superior5 prin urm!toarele modalit!i< procurorul ierar7ic superior poate asista la efectuarea unor acte de urm!rire penal!5 poate da dispo6iii o%ligatorii procurorului5 are competena de a se pronuna asupra pl2ngerilor "ndreptate "mpotriva actelor i m!surilor luate de procuror i confirm! rec7i6itoriul "ntocmit de procuror.

Seciunea a <-a Sesizarea organelor de urm rire penal

Conform art.2215 principalele moduri de sesi6are a organelor de urm!rire penal! sunt pl2ngerea5 denunul i sesi6area din oficiu. .l,ngerea este "ncunotinarea f!cut! de o persoan! fi6ic! sau de o persoan! #uridic! referitoare la o v!t!mare ce i s.a cau6at prin infraciune. :a poate fi formulat! de persoana v!t!mat! personal sau prin mandatar sau de su%stituiii procesuali< un so pentru cel!lalt so sau copilul ma#or pentru p!rinte. Pl2ngerea poate fi f!cut! "n scris sau oral5 pl2ngerea oral! fiind consemnat! "ntr.un proces.ver%al de organul care o primete i va cuprinde urm!toarele date< . numele5 prenumele5 calitatea i domiciliul petiionarului= . descrierea faptei ce formea6! o%iectul pl2ngerii= . indicarea f!ptuitorului5 dac! este cunoscut= . indicarea mi#loacelor de pro%!. 7enunul este "ncunotinarea f!cut! de o persoan! fi6ic! sau de o persoan! #uridic! despre s!v2rirea unei infraciuni. 3enunul poate fi f!cut "n scris5 ca6 "n care tre%uie semnat de denun!tor5 sau oral5 cu o%ligaia consemn!rii
1*2

"ntr.un proces.ver%al de cel care "l primete i tre%uie s! cuprind! aceleai date ca i pl2ngerea. 3enunul este o%ligatoriu pentru orice persoan! cu atri%uii de conducere "ntr.o unitate la care se refer! art.1$) C.p. sau cu atri%uii de control5 care a luat cunotin! de s!v2rirea unei infraciuni "n acea unitate5 precum i pentru orice funcionar care a luat cunotin! de s!v2rirea unei infraciuni "n leg!tur! cu serviciul "n cadrul c!ruia "i "ndeplinete sarcinile Sesizarea din oficiu @rganele de urm!rire penal! se pot sesi6a din oficiu atunci c2nd afl! prin orice alt! cale5 dec2t prin denun sau pl2ngere5 de s!v2rirea unei infraciuni. 'odalit!i concrete prin care se poate reali6a sesi6area din oficiu< . pe %a6a constat!rii personale a unei infraciuni flagrante= . pe %a6a unui denun anonim sau pseudodenun= . prin intermediul mi#loacelor de informare "n mas!= . prin descoperirea5 "n timpul cercet!rii "ntr.o cau6!5 a unor fapte sau aspecte noi5 uneori cu totul str!ine de ceea ce se cercetea6!. 1n vederea sesi6!rii din oficiu5 organul de urm!rire penal! "ntocmete un proces.ver%al "n care consemnea6! faptele i "mpre#ur!rile constatate i fa! de care s.ar #ustifica "nceperea urm!ririi penale. ;oduri de sesizare speciale 9unt moduri de sesi6are speciale< a/ pl,ngerea preala&il ) "n ca6ul infraciunilor pentru care legea prevede "n te tul de incriminare c! aciunea penal! se pune "n micare la pl2ngerea preala%il! a persoanei v!t!mate= %/ sesizarea organului prev zut de lege F c2nd legea prevede c! "nceperea urm!ririi penale nu poate avea loc f!r! o sesi6are special!5 cum ar fi
1*3

sesi6area comandantului pentru infraciunile s!v2rite de militari contra ordinii i disciplinei militare. c/ autorizaia preala&il din partea autorit ii prev zute de lege . @rganul de urm!rire penal! poate fi sesi6at "n aceste ca6uri prin unul din modurile generale de sesi6are dar nu poate proceda la "nceperea urm!ririi dec2t "n condiiile o%inerii autori6aiei impuse de lege. Astfel5 magistraii nu pot fi reinui5 cercetai5 arestai5 perc7e6iionai sau trimii "n #udecat! f!r! "ncuviinarea seciilor Consiliului 9uperior al 'agistraturii.

Seciunea a <I-a "ctele premerg toare

Actele premerg!toare sunt mi#loacele de investigaie prin care se verific! serio6itatea unei sesi6!ri5 precum i e istena sau ine istena vreunuia din ca6urile prev!6ute de art.1*. Actele premerg!toare constau "n acte de investigaie5 de str2ngere a mi#loacelor materiale de pro%!5 ridicare de "nscrisuri5 ascultare de persoane5 ori efectuarea de constat!ri te7nico.tiinifice sau medico.legale pentru a se constata dac! este sau nu ca6ul s! se dispun! "nceperea urm!ririi penale. Potrivit art.22$5 actele premerg!toare se pot efectua de organul de cercetare penal! i de lucr!torii operativi din 'inisterul de Interne precum i din celelalte organe de stat cu atri%uii "n domeniul siguranei naionale5 dar i de investigatorii su% acoperire.

1*$

Seciunea a <II-a 7esf urarea urm ririi penale

1. >nceperea urm ririi penale 1nceperea urm!ririi penale se dispune de c!tre organul #udiciar competent s! efectue6e urm!rirea penal! printr.o re6oluie5 "n ca6ul unui act de sesi6are e tern5 sau printr.un proces ver%al5 "n ca6ul sesi6!rii din oficiu. +e6oluia i procesul ver%al de "ncepere a urm!ririi penale emise de organul de cercetare penal! sunt supuse confirm!rii motivate a procurorului care e ercit! supraveg7erea5 "n termen de cel mult $& de ore de la data "nceperii urm!ririi penale. Pentru a se putea dispune "nceperea urm!ririi penale se cer a fi "ndeplinite cumulativ 2 condiii< organul de urm!rire penal! s! fi fost sesi6at "n vreunul din modurile prev!6ute de lege= din coninutul actului de sesi6are sau a actelor premerg!toare efectuate s! nu re6ulte e istena vreunui ca6 din cele prev!6ute la art.1*5 cu e cepia ca6ulurilor de la lit.%15 i i i1. 2. Cercetarea penal Cercetarea penal! are ca o%iect str2ngerea pro%elor necesare cu privire la e istena infraciunii pentru care s.a "nceput urm!rirea5 identificarea f!ptuitorului i sta%ilirea r!spunderii penale i civile a acestuia5 pentru a se constata dac! este sau nu ca6ul de a se dispune trimiterea "n #udecat!.

1*)

Cercetarea penal! se poate desf!ura "n 2 modalit!i< f!r! aciune penal! pus! "n micare i cu punerea "n micare a aciunii penale. C2t timp aciunea penal! nu este pus! "n micare5 cel urm!rit are calitatea de "nvinuit. :l este ascultat o%ligatoriu5 iar "nainte de ascultare i se ia o declaraie scris! personal. 1n cau6ele de o mai mare comple itate5 cercetarea penal! se efectuea6! cu punerea "n micare a aciunii penale. @rganul de cercetare5 dup! punerea "n micare a aciunii penale5 este o%ligat s! "l c7eme pe inculpat5 s! "i comunice fapta pentru care este "nvinuit i s! "i dea e plicaii cu privire la drepturile i o%ligaiile pe care le are. 3e asemeni5 inculpatului aflat "n stare de li%ertate tre%uie s! "i pun! "n vedere c! este o%ligat s! se pre6inte la toate c7em!rile ce i se vor face "n cursul procesului penal i c! are "ndatorirea s! comunice orice sc7im%are de adres!. 3up! ce organul de cercetare penal! aprecia6! c! a administrat toate pro%ele necesare "n cau6!5 preg!tete dosarul "n vederea "naint!rii lui la procuror i "ntpcmete un referat de terminare a cercet!rii penale. 3ac! cercetarea penal! se efectuea6! de c!tre procuror5 nu se mai "ntocmete referat de terminare a cercet!rii penale. !. .rezentarea materialului de urm rire penal Pre6entarea materialului de urm!rire penal! este o%ligatorie la terminarea urm!ririi penale at2t fa! de "nvinuit c2t i fa! de inculpat. 'aterialul de urm!rire penal! se pre6int! "nvinuitului de c!tre procuror5 iar inculpatului de c!tre organul de cercetare penal!5 afar! de ca6ul "n care cercetarea este efectuat! c7iar de procuror. 3espre pre6entarea materialului de urm!rire penal!5 se va "nc7eia un proces ver%al "n care se consemnea6! i declaraiile5 cererile i r!spunsurile
1*-

"nvinuitului sau inculpatului. Procesul ver%al de pre6entare a materialului de urm!rire penal! tre%uie semnat de "nvinuit sau inculpat5 de ap!r!torul acestuia i contrasemnat de organul de urm!rire penal!. $. 0ezolvarea cauzei de c tre procuror Procurorul este o%ligat ca "n termen de cel mult 1) 6ile de la primirea dosarului "naintat de organul de cercetare penal! s! procede6e la verificarea lucr!rilor de urm!rire penal! i s! se pronune asupra acestora. 1n urma verific!rilor se pot ivi dou! situaii ,art.2-2/< A/ procurorul constat! c! au fost respectate dispo6iiile legale care garantea6! aflarea adev!rului i c! urm!rirea penal! este complet!5 e ist2nd pro%ele necesare i legal administrate5 ca6 "n care poate dispune< . trimiterea #n )udecat 5 atunci c2nd din materialul de urm!rire penal! re6ult! c! fapta e ist!5 c! a fost s!v2rit! de "nvinuit sau de inculpat i c! acesta r!spunde din punct de vedere penal. . scoaterea de su& urm rire penal 5 atunci c2nd se constat! c! a intervenit una din situaiile de la art.1* lit.a.e. 1n ca6ul prev!6ut la art.1*5 lit.% 1 se dispune i aplicarea unei sanciuni cu caracter administrativ ,mustrare5 mustrare cu avertisment5 amend!/. . . #ncetarea urm ririi penale: atunci c2nd se constat! c! a intervenit clasarea: atunci c2nd urm!rirea penal! s.a desf!urat f!r! "nvinuit "n una din situaiile de la art.1* lit.f.7 i #. cau6!5 acesta fiind necunoscut i a intervenit una din situaiile de la art.1*. A/ procurorul constat! c! urm!rirea penal! nu este complet! sau a fost efectuat! cu nerespectarea dispo6iiilor legale sau a fost efectuat! de un organ necompetent5 ca6 in care va dispune prin ordonan!<

1*7

. restituirea cauzei la organul care a efectuat cercetarea pentru completarea sau refacerea urm!ririi penale atunci c2nd aceasta nu este complet! sau a fost efectuat! cu "nc!lcarea dispo6iiilor legale care garantea6! aflarea adev!rului. . trimiterea cauzei la organul competent 5 atunci c2nd se constat! c! urm!rirea a fost efectuat! de un organ necompetent.

Seciunea a <III-a =rimiterea #n )udecat

;rimiterea "n #udecat! se dispune de c!tre procuror prin rec+izitoriu dac! se constat! c! fapta e ist!5 a fost s!v2rit! de "nvinuit sau inculpat i acesta r!spunde din punct de vedere penal. +ec7i6itoriul se "ntocmete de procurorul care supraveg7ea6! urm!rirea penal! sau care efectuea6! personal urm!rirea i este supus5 "n acest ultim ca65 confirm!rii procurorului ierar7ic superior. +ec7i6itoriu constituie5 conform art.2-$5 actul de sesi6are a instanei de #udecat!. C2nd aciunea penal! nu a fost pus! "n micare "n cursul urm!ririi penale5 rec7i6itoriul "ndeplinete un du%lu rol< este i act de sesi6are a instanei dar este i act de inculpare. +ec7i6itoriul se "ntocmete "n at2tea e emplare c2i inculpai "n stare de deinere sunt. Acestora odat! cu citaia li se va "nm2na i o copie de pe rec7i6itoriu.

1*&

Seciunea a I?-a >ncetarea urm ririi penale

1ncetarea urm!ririi penale are loc5 conform art.2$25 atunci c2nd se constat! e istena vreunuia dintre ca6urile prev!6ute "n art.1* lit.f.7 i # i e ist! "nvinuit sau inculpat "n cau6!. 1ncetarea urm!ririi penale se dispune de procuror prin ordonan 5 "n ca6ul "n care aciunea penal! a fost pus! "n micare i prin rezoluie5 dac! urm!rirea s. a efectuat cu "nvinuit "n cau6!. Prin ordonana de "ncetare se dispune totodat! i asupra m!surilor procesuale dispuse "n cau6!. Aceleai pro%leme tre%uie re6olvate i prin re6oluia de "ncetare a urm!ririi penale.

Seciunea a ?-a Scoaterea de su& urm rire penal

9coaterea de su% urm!rire penal! are loc5 conform art.2$(5 atunci c2nd se constat! e istena vreunuia dintre ca6urile prev!6ute de art.1* lit.a.e i e ist! "nvinuit sau inculpat "n cau6!. Procedura scoaterii de su% urm!rire penal! este aceeai cu cea a "ncet!rii urm!ririi penale. Procurorul dispune5 la propunerea organului de cercetare

1*(

penal!5 scoaterea de su% urm!rire prin ordonan : dac! aciunea penal! a fost pus! "n micare5 i prin rezoluie "n ca6 contrar. 3ac! temeiul soluiei adoptate "l constituie "ns! ca6ul prev!6ut de art.1* lit %15 procurorul se pronun! prin ordonan 5 indiferent dac! aciunea penal! a fost sau nu pus! "n micare. Al!turi de scoaterea de su% urm!rire penal!5 "n acest ca65 procurorul va dispune i aplicarea unei sanciuni cu caracter administrativ ,mustrare5 mustrare cu avertisment5 amend!/.

Seciunea a ?I-a Suspendarea urm ririi penale

9uspendarea urm!ririi penale se poate dispune dac! "nvinuitul sau inculpatul sufer! de o %oal! grav! care.l "mpiedic! s! ia parte la proces. Pentru a putea conduce la suspendare5 e necesar ca %oala grav! s! fie constat! printr.o e perti6! medico.legal!. Procurorul dispune suspendarea5 la propunerea organului de cercetare penal!5 prin ordonan!.

Seciunea a ?II-a 0eluarea urm ririi penale

Conform art.27*5 urm!rirea penal! poate fi reluat! "n ca6 de< a/ #ncetare a cauzei de suspendare. +eluarea se dispune "n acest ca6 de c!tre procuror5 prin ordonan!5 la propunerea organului de cercetare penal!.
11*

%/ restituire a cauzei de c tre instana de )udecat "n vederea refacerii sau complet!rii urm!ririi5 ori ca urmare a e tinderii aciunii penale sau a procesului penal. +eluarea se dispune "n acest ca6 de c!tre instan!5 prin sentin! sau deci6ie. c/ redesc+idere a urm ririi penale. +edesc7iderea urm!ririi penale se dispune de c!tre procuror atunci c2nd acesta constat! c! nu a e istat "n fapt ca6ul care a determinat scoaterea de su% urm!rire penal! sau "ncetarea urm!ririi sau c! a disp!rut "mpre#urarea pe care se "ntemeia soluia respectiv!. +edesc7iderea urm!ririi penale se dispune de procuror prin ordonan!5 dup! care cau6a este trimis! organului de cercetare penal! care reia cercetarea din stadiul "n care se afla "n momentul scoaterii de su% urm!rire penal! sau al "ncet!rii urm!ririi penale. +eluarea urm!ririi penale nu poate avea loc dac! se constat! ca "ntre timp a intervenit vreunul din ca6urile prev!6ute "n art. 1*.

Seciunea a ?III-a .l,ngerea #mpotriva m surilor i actelor de urm rire penal

1mpotriva actelor i m!surilor de urm!rire penal! pot face pl2ngere at2t p!rile c2t i orice alt! persoan!5 c7iar str!in! de cau6!5 dac! respectivul act a adus o v!t!mare intereselor sale legitime. .l,ngerea adresat procurorului Pl2ngerea "mpotriva actelor "ntocmite de organul de cercetare penal! se adresea6! procurorului care supraveg7ea6! activitatea organului de cercetare penal! i se depune fie direct la procuror5 fie la organul de cercetare.
111

Pl2ngerea contra actelor procurorului sau contra actelor efectuate de organul de cercetare penal! pe %a6a dispo6iiilor procurorului se re6olv! de procurorul ierar7ic superior. 3ac! pl2ngerea se "ndreapt! "mpotriva re6oluiei de ne"ncepere a urm!ririi penale5 a ordonanei sau re6oluiei de scoatere de su% urm!rire sau de "ncetare a urm!ririi penale5 ea tre%uie s! fie formulat! "n termen de 2* de 6ile de la data "ntiin!rii persoanelor interesate despre soluia dat!. Procurorul este o%ligat s! re6olve s! re6olve pl2ngerea "n termen de cel mult 2* de 6ile de la primire i s! comunice de "ndat! persoanei care a f!cut pl2ngerea modul "n care a fost re6olvat!. .l,ngerea adresat instanei Persoana v!t!mat! i orice alt! persoan! a c!rei interese legitime au fost v!t!mate pot face pl2ngere la instan! dac! pl2ngerea lor "mpotriva re6oluiei de ne"ncepere a urm!ririi penale5 a ordonanei sau re6oluiei de scoatere de su% urm!rire5 de "ncetare a urm!ririi penale sau de clasare a fost respins! de procuror sau dac! acesta nu a fost soluionat! de acesta "n termenul legal. 1n soluionarea pl2ngerii5 instana poate adopta una din urm!toarele soluii< . respinge pl2ngerea5 prin sentin!5 menin2nd soluia din re6oluia sau ordonana atacat!= . admite pl2ngerea5 prin sentin!5 desfiinea6! re6oluia sau ordonana atacat! i trimite cau6a procurorului "n vederea "nceperii sau redesc7iderii urm!ririi penale. . admite pl2ngerea5 prin "nc7eiere5 desfiinea6! re6oluia sau ordonana atacat! i5 c2nd pro%ele e istente la dosar sunt suficiente pentru #udecarea cau6ei5 reine cau6a spre #udecare "n prim! instan!. 9entina prin care instana s.a pronunat asupra pl2ngerii poate fi atacat! cu recurs.
112

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.221.273. 2. Ion!eanu5 :ugen. Procedura nceperii urmririi penale5 :ditura 'ilitar!5 Aucureti5 1(7(5 2)*p. 3. >efter5 Ale andru5 ;un5 Ion5 3inu5 Ion5 'i7!lcioiu5 9erg7ie5 Popa5 Ctefan. Cercetarea penal. specte teoretice i practice5 :ditura Blo%al Print5 Aucureti5 1(((5 3(-p. $. 'ateu5 B7eorg7i!. Procedur penal. Partea special5 vol.I5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 1((75 p.$.33 i -).2$7. ). P!v!leanu5 Vasile5 Iaco%u!5 Ioan5 Covalciuc5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Panfilius5 Iai5 2**)5 p.2*(.2$7. -. Pop5 @ctavian. *oluii ce pot +i pronunate n cazul urmririi penale5 :ditura 'irton5 ;imioara5 2**35 -&p. 7. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea special5 vol. II5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((&5 p.3).1$$. &. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.2(7.32*. (. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.II5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.7.11*.

113

Capitolul ?I .rocedura pl,ngerii preala&ile

Seciunea a I-a Noiunea: natura )uridic i efectele pl,ngerii preala&ile

Pl2ngerea preala%il! este actul procesual prin care persoana v!t!mat! printr.o infraciune "i manifest! voina de a fi tras la r!spundere penal! autorul acelei infraciuni5 act f!r! de care nu poate interveni r!spunderea penal! i5 ca urmare nu poate "ncepe i nici continua procesul penal. Afar! de caracterul de condiie indispensa%il! pentru punerea "n micare i e ercitarea aciunii penale5 pl2ngerea preala%il! are "n procesul penal i rolul de act de sesi6are a organului de urm!rire penal! sau c7iar a instanei de #udecat! i rolul de act de inculpare atunci c2nd ea se adresea6! direct instanei. Pl2ngerea preala%il! produce efecte in rem. Astfel5 pentru a fi antrenat! r!spunderea penal! a tuturor celor care au luat parte la infraciune e suficint ca doar una dintre p!rile v!t!mate s! fi formulat pl2ngere sau pl2ngerea s! se refere doar la unul dintre autori. 1ntruc2t pl2ngerea produce efecte in rem i retragerea ei va avea consecine tot in rem. Astfel o retragerea parial! a pl2ngerii este lipsit! de eficien! i "n raport cu ceilali participani i "n raport de cel fa! de care a fost retras!5 toi continu2nd s! fie trai la r!spundere penal!.

11$

1mp!carea p!rilor5 spre deose%ire de retragerea pl2ngerii preala%ile5 produce efecte in personam astfel c! va fi "nl!turat! r!spunderea penal! doar pentru inculpatul cu care persoana v!t!mat! s.a "mp!cat.

Seciunea a II-a Condiii de fond i form pentru introducerea pl,ngerii preala&ile

1. =itularul pl,ngerii preala&ile Conform art.27(5 punerea "n micare a aciunii penale se face numai la pl2ngerea preala%il! a persoanei v!t!mate5 "n ca6ul infraciunilor pentru care legea prevede c! este necesar! o astfel de pl2ngere. 3ac! persoana v!t!mat! nu are capacitate de e erciiu5 pl2ngerea va fi introdus! de repre6entantul s!u legal5 iar dac! are capacitate de e erciiu restr2ns!5 pl2ngerea se face de c!tre aceasta dar cu "ncuviinarea repre6entantului s!u legal. Pentru aceste persoane5 aciunea penal! poate fi pus! "n micare i din oficiu de procuror5 f!r! a fi nevoie de pl2ngere preala%il!. 2. Coninutul pl,ngerii preala&ile Pl2ngerea preala%il! tre%uie s! fie f!cut! "n scris i semnat! de persoana v!t!mat!. Conform art.2&35 pl2ngerea tre%uie s! cuprind! descrierea faptei5 indicarea autorului5 ar!tarea mi#loacelor de pro%!5 indicarea adresei p!rilor i a martorilor5 preci6area dac! persoana v!t!mat! se constituie parte civil! i indicarea persoanei responsa%ile civilmente5 dac! este ca6ul.

11)

Pl2ngerea tre%uie s! arate totodat! numele5 prenumele i adresa persoanei v!t!mate5 precum i manifestarea de voin! a acesteia ca f!ptuitorul s! fie tras la r!spundere penal!. Atunci c2nd pl2ngerea este f!cut! de repre6entantul legal sau de mandatar5 la pl2ngere tre%uie s! se ane e6e actele din care re6ult! calitatea de repre6entant. !. =ermenul de introducere a pl,ngerii preala&ile Potrivit art.2&$ al.15 pl2ngerea preala%il! tre%uie introdus! "n termen de 2 luni din 6iua "n care persoana v!t!mat! a cunoscut cine este f!ptuitorul. 1n ca6ul "n care persoana v!t!mat! este un minor sau un incapa%il5 termenul curge de la data c2nd persoana "ndrept!it! a reclama a tiut cine este f!ptuitorul.

Seciunea a III-a %rganele c rora li se adreseaz pl,ngerea preala&il

Conform art.27( al.2 pl2ngerea se adresea6! fie instanei5 fie organelor de cercetare penal!5 "n funcie de infraciunea s!v2rit! sau de calitatea f!ptuitorului. Pl2ngerea se adresea6! instanei de )udecat "n ca6ul infraciunilor e pres prev!6ute de art.27( al.2 lit.a5 dac! f!ptuitorul este cunoscut. Activitatea procesual! "n faa instanei sesi6at! prin pl2ngerea preala%il! se desf!oar! potrivit normelor dreptului comun aplica%ile "n fa6a de #udecat!5 cu deose%irea c! lipsa ne#ustificat! a p!rii v!t!mate la dou! termene consecutive de #udecat! este considerat! drept retragere a pl2ngerii preala%ile.

11-

Atunci c2nd infraciunea s!v2rit! este o infraciune pentru care aciunea penal! se pune "n micare la pl2ngere preala%il!5 oricare alta dec2t cele enumerate anterior5 pl2ngerea preala%il! se adresea6! organului de cercetare penal sau procurorului ,art.27( al.2 lit.%/. 1n ca6ul "n care5 "ns!5 f!ptuitorul are "n momentul s!v2ririi infraciunii o anume calitate5 pl2ngerea preala%il! se adresea6! organului competent s! efectue6e urm!rirea penal! "n respectiva cau6! ,art.27( al.2 lit.c/. 3ac! pl2ngerea este greit "ndreptat! la organul de urm!rire penal! dei tre%uia depus! la instan! sau viceversa5 acest organ #udiciar este o%ligat s! o trimit! organului competent. 1n aceste ca6uri5 pl2ngerea se consider! introdus! "n termen5 lu2ndu.se "n considerare data c2nd a fost depus! la organul necompetent.

Seciunea a I<-a "specte speciale privind procedura pl,ngerii preala&ile

1. .rocedura #n cazul infraciunilor flagrante 1n ca6ul infraciunilor flagrante supuse pl2ngerii preala%ile5 organul de urm!rire penal! este o%ligat s! constate s!v2rirea infraciunii5 c7iar i "n lipsa pl2ngerii preala%ile. 2. .rocedura #n caz de cone*itate sau de indivizi&ilitate 1n ca6 de cone itate sau de indivi6i%ilitate "ntre infraciunile cu pl2ngere preala%il! i infraciuni ce se urm!resc din oficiu se procedea6! la dis#ungerea. 3ac! dis#ungerea nu este posi%il! cau6ele se vor soluiona "mpreun!5 fiind aplica%ile regulile generale "n materia cone it!ii i indivi6i%ilit!ii.
117

!. .rocedura sc+im& rii #ncadr rii )uridice a faptei 1n ca6 de sc7im%are a "ncadr!rii #uridice dintr.o infraciune ce se urm!rete din oficiu "ntr.o infraciune pentru care v!t!mat! i s! o "ntre%e dac! "nelege s! fac! pl2ngere. este necesar! pl2ngerea preala%il!5 organul de cercetare penal! ori instana tre%uie s! c7eme partea

11&

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.27$.2&&. 2. 'ateu5 B7eorg7i!. Procedur penal. Partea special5 vol.I5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 1((75 p.3$.-$. 3. P!v!leanu5 Vasile5 Iaco%u!5 Ioan5 Covalciuc5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Panfilius5 Iai5 2**)5 p.2$&.2)). $. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea special5 vol. II5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((&5 p.1$(.177. ). ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.321.32&. -. ;urai5 Constantin. Pl#ngerea prealabil5 :ditura Curentul5 Aucureti5 1(3&5 2**p. 7. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.II5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.111.13-.

11(

Capitolul ?II Audecata

Seciunea I-a Noiunea: o&icetul i principiile specifice fazei de )udecat

1. Noiunea de )udecat 8udecata este activitatea procesual! i procedural! desf!urat! de instana de #udecat! cu participarea procurorului5 a p!rilor i a persoanelor c7emate "n interesul cau6ei5 "n vederea afl!rii adev!rului cu privire la fapta i inculpatul cu care a fost sesi6at! i soluion!rii legale i temeinice a cau6ei penale. 1n marea ma#oritate a cau6elor penale5 #udecata poate parcurge trei grade de #urisdicie < #udecata "n prim! instan!5 #udecata "n apel i #udecata "n recurs. Parcurgerea tuturor celor gradelor de #urisdicie nu este "ns! necesar! i o%ligatorie. 8udecata "n apel i cea "n recurs sunt etape eventuale ale #udec!ii i intervin numai "n m!sura "n care ele sunt promovate de persoanele "ndrituite de lege "n termenele legale. 3e la regula celor trei grade de #urisdicie e ist! i e cepii5 unele cau6e put2nd fi #udecate numai "n prim! instan! i "n recurs5 nefiind suscepti%ile de apel. Cele trei ,sau dou!/ grade de #urisdicie se "nscriu "n ciclul o%inuit al procesului penal5 trecerea cau6ei de la un grad la altul f!c2ndu.se f!r! ca 7ot!r2rea s! r!m2n! definitiv!. 3up! r!m2nerea definitiv!5 7ot!r2rea se %ucur! de autoritate de lucru #udecat i poate fi pus! "n e ecutare. @ nou! #udecare a
12*

acelei cau6e este posi%il! numai "n situaii e cepionale5 anume prev!6ute de lege5 prin intermediul unei c!i e traordinare de atac. 2. %&iectul )udec ii 8udecata are ca o%iect aflarea adev!rului "n cau6a supus! #udec!ii i tragerea la r!spundere penal! a inculpatului g!sit vinovat sau5 dimpotriv!5 a%solvirea inculpatului de "nvinuirea formulat! "mpotriva sa c2nd e ist! o cau6! de e cludere sau de "nl!turare a r!spunderii penale. !. .rincipiile specifice fazei de )udecat Ea6a de #udecat! este guvernat! nu numai de principiile fundamentale ale procesului penal ci i de unele principii specifice< - pu%licitatea= - oralitatea= - nemi#locirea= - contradictorialitatea.

Seciunea a II-a 0eglement ri comune privind )udecata

1. 0eglement ri comune privind preg tirea )udec ii Preg!tirea edinei de #udecat! se caracteri6ea6! prin efectuarea unor acte care asigur! %una desf!urarea a edinei de #udecat!= aceste acte sunt acte de administrare a #ustiiei5 raiune pentru care nu li se aplic! principiile specifice ale

121

#udec!ii. :le sunt efectuate "n afara edinei de #udecat! de c!tre preedintele instanei i de personalul au iliar< grefieri5 ar7ivari. Preg!tirea edinei de #udecat! "n oricare dintre etapele sale presupune efectuarea urm!toarelor acte< a/ %/ c/ d/ e/ Ei area termenului de #udecat!= 3esemnarea completului de #udecat!= Citarea p!rilor i a altor persoane c7emate "n interesul cau6ei. Asigurarea ap!r!rii= Alte m!suri preg!titoare. Preedintele completului de #udecat! are

,martori5 e peri i interprei/=

"ndatorirea s! ia din timp toate m!surile necesare5 pentru ca la termenul de #udecat! fi at #udecarea cau6ei s! nu sufere am2nare. 3e asemenea5 se "ngri#ete ca lista cau6elor fi ate pentru #udecat! sa fie intocmit! i afiat! la instan!5 spre vedere5 cu 2$ de ore "naintea termenului de #udecat!. 2. 0eglement ri comune privind desf urarea edinei de )udecat Cedina de #udecat! se desf!oar! pu%lic5 oral5 nemi#locit i contradictoriu "n faa completului de #udecat!5 "n pre6ena procurorului i a p!rilor5 atunci c2nd acetia particip! la #udecat!5 cu respectarea urm!toarelor dispo6iii cu caracter general< 1. 3esc7iderea edinei de #udecat! de c!tre preedintele instanei= 2. 9trigarea cau6ei i apelul celor citai de c!tre grefier= 3. Conducerea edinei de #udecat! de c!tre preedintele instanei. Ceea ce impune i asigurarea ordinii i solemnit!ii edinei. $. Constatarea infraciunilor de audien! de c!tre preedintele instanei= ). Verificarea sesi6!rii instanei=
122

-. Verificarea legalit!ii i temeiniciei arest!rii inculpatului= 7. +e6olvarea c7estiunilor incidente. Cererile i e cepiile formulate de procuror i de c!tre p!ri5 precum i cele invocate din oficiu de c!tre instan!5 ca c7estiuni preala%ile5 sunt puse "n discuie "n edin!5 dup! care instana se pronun! asupra lor prin "nc7eiere motivat!. Instana se pronun! prin "nc7eiere motivat! i asupra tuturor m!surilor luate "n cursul #udec!ii. &. 9uspendarea #udec!ii. 9uspendarea cursului #udec!ii poate interveni "n dou! situaii< "n ca6ul unei %oli grave a inculpatului i atunci c2nd se ridic! "n faa instanei o e cepie de neconstituionalitate a unei te t de lege "n leg!tur! cu cau6a. (. Note privind desf!urarea procesului. 1n cursul edinei de #udecat!5 grefierul consemnea6! toate afirmaiile5 "ntre%!rile i susinerile celor pre6eni5 inclusiv ale preedintelui completului. Consemnarea se face prin "nregistrarea cu mi#loace te7nice5 urmat! de transcriere. 1n cel mai scurt timp de la terminarea edinei de #udecat! i oricum "nainte de termenul urm!tor5 p!rile primesc c2te o copie de pe notele grefierului sau de pe transcrierea "nregistr!rilor. 1*. 1nc7eierea de edin!. Pe %a6a notelor luate "n cursul edinei de #udecat!5 se "ntocmete "n 2$ de ore de la terminarea edinei5 de c!tre grefier5 "nc7eierea de edin!. !. 0eglement ri comune privind deli&erarea i pronunarea +ot r,rii 3eli%erarea i pronunarea 7ot!r2rii se fac5 potrivit art.3*-5 de "ndat! dup! "nc7iderea de6%aterilor. afar! de ca6ul c2nd5 din motive temeinice5 sunt am2nate dar nu mai mult de 1) 6ile. 7eli&erarea are loc "n secret i la ea iau parte doar mem%rii completului "n faa c!ruia a avut loc de6%aterea. Got!r2rea tre%uie s! fie re6ultatul acordului mem%rilor completului de #udecat! asupra soluiilor date c7estiunilor supuse
123

deli%er!rii. C2nd unanimitatea nu poate fi "ntrunit!5 7ot!r2rea se ia cu ma#oritate. 1n ca6ul "n care completul este format din doi #udec!tori i unanimitatea nu poate fi "ntrunit!5 #udecarea cau6ei se reia "n complet de divergen!. 3ac! din deli%erare re6ult! mai mult dec2t dou! p!reri5 #udec!torul care opinea6! pentru soluia cea mai sever! tre%uie s! se al!ture celei mai apropiate de p!rerea sa. +e6ultatul deli%er!rii se consemnea6! "ntr.o minut! ce va fi semnat! de toi mem%rii completului de #udecat!. .ronunarea +ot r,rii se face prin citirea minutei de c!tre preedintele instanei de #udecat! asistat de c!tre grefier. Pronunarea are loc "n edin! pu%lic!5 f!r! citarea p!rilor. 3up! pronunare5 soluia dat! cau6ei se trece i "n condica de edin! a instanei #udec!toreti5 iar 7ot!r2rea se redacteaz "n cel mult 2* de 6ile.

Seciunea a III-a 'elurile +ot r,rilor )udec toreti

Instanele #udec!toreti pot pronuna trei feluri de 7ot!r2ri< "nc7eieri5 sentine i deci6ii. >nc+eierile sunt 7ot!r2rile prin care instana de #udecat! re6olv! toate c7estiunile premerg!toare soluion!rii fondului. 1n fa6a de urm!rire penal!5 ori de c2te ori instana este c7emat! s! dispun! asupra unei m!suri procesuale sau procedurale sau s! efectue6e un act5 ea se pronun! printr.o "nc7eiere. Sentinele sunt 7ot!r2rile prin care prima instan! soluionea6! fondul cau6ei sau se de6investete f!r! s! soluione6e fondul cau6ei.
12$

7eciziile sunt 7ot!r2rile prin care instana se pronun! asupra apelului5 recursului5 recursului "n interesul legii5 precum i 7ot!r2rile prin care instana de recurs soluionea6! fondul cau6ei dup! re#udecare. Cuprinsul 7ot!r2rii #udec!toreti varia6! de la o 7ot!r2re la alta= "n general "ns! orice 7ot!r2re #udec!toreasc! cuprinde 3 p!ri< partea introductiv! ,practicaua/5 e punerea ,considerentele/ i dispo6itivul ,minuta/.

Seciunea a I<-a Audecata #n prim instan

1. Noiunea i o&iectul )udec ii #n prim instan 8udecata "n prim! instan! este etapa iniial! i o%ligatorie a #udec!ii f!r! de care nu se poate vor%i de actul de #ustiie. >a #udecata "n prim! instan! tre%uie s! se soluione6e fondul cau6ei5 anume s! se constate dac! "nvinuirea adus! inculpatului este "ntemeiat! i "n ca6 afirmativ5 s! se aplice sanciunea prev!6ut! de legea penal!. ;otodat! re6olvarea fondului cau6ei impune i pronunarea asupra preteniilor civile ale p!rii civile. 8udecata "n prim! instan! se m!rginete5 conform art.3175 la fapta i persoana ar!tate "n actul de sesi6are a instanei5 iar "n ca6 de e tindere a procesului penal5 i la fapta i persoana la care se refer! e tinderea. 2. .articipanii la )udecata #n prim instan >a #udecata "n prim! instan! pot lua parte at2t p!rile c2t i procurorul i "ntotdeauna particip! instana de #udecat!5 "n lipsa c!reia #udecata nu poate avea loc.
12)

Procurorul particip! "n mod o%ligatoriu la #udecata "n prim! instan! desf!urat! la alte instane dec2t #udec!toria5 iar la #udec!torie5 participarea sa este o%ligatorie atunci c2nd instana de #udecat! a fost sesi6at! prin rec7i6itoriu5 "n cau6ele "n care legea prevede pentru infraciunea s!v2rit! pedeapsa "nc7isorii de 3 ani sau mai mare5 "n cau6ele "n care vreunul din inculpai se afl! "n stare de detenie sau "n vreuna dintre situaiile care impun asistena #uridic! o%ligatorie5 precum i "n ca6ul "n care se dispune "nlocuirea pedepsei amen6ii cu cea a "nc7isorii. >a edinele de #udecat! privind alte infraciuni5 procurorul participa doar c2nd consider! necesar. Inculpatul aflat "n stare de li%erate poate s! nu se pre6inte la #udecat!. 3ac! procedura de citare este legal "ndeplinit!5 nepre6entarea sa nu va "mpiedica #udecarea cau6ei. 3ac! "ns! inculpatul este arestat sau se afl! "n stare de deinere5 aducerea inculpatului la #udecat! este o%ligatorie. !. ; suri premerg toare edinei de )udecat #n prim instan Preg!tirea etape a #udec!ii. Astfel5 sunt citate toate persoanele care au do%2ndit o calitate procesual! "n cau6!. Persoana v!t!mat! prin infraciune va fi citat! c7iar dac! nu s.a constituit parte civil! sau nu a declarat c! dorete sa participe la proces ca parte v!t!mat! pentru a i se da posi%ilitatea s! do%2ndeasc! calitatea de parte "n faa instanei. $. Bedina de )udecat #n prim instan Cedina de #udecat! "n prim! instan! parcurge trei stadii procesuale< "nceputul edinei5 cercetarea #udec!toreasc! i de6%aterile. edinei de #udecat! "n prim! instan! este supus! reglement!rilor comune "n materia #udec!ii cu unele dispo6iii specifice acestei

12-

") >nceputul edinei de )udecat este marcat de strigarea cau6ei de c!tre preedintele instanei5 urmat! de dispo6iia de a se face apelul p!rilor i a celorlalte persoane care au fost citate. 9e verific! "n primul r2nd pre6ena i identitatea inculpatului. 8udecata poate avea loc "n lipsa inculpatului doar dac! acesta5 legal citat fiind5 nu se pre6int!. 3up! apelul p!rilor se face apelul martorilor5 e perilor i interpreilor. Preedintele e plic! apoi persoanei v!t!mate c! se poate constitui parte civil! sau c! poate participa ca parte v!t!mat! "n proces. 9unt "ntre%ai apoi procurorul i p!rile daca au de formulat e cepii5 cereri sau propun efectuarea de pro%e noi. 3ac! cererile au fost re6olvate i nu s.a a#uns la o am2nare a cau6ei ori la de6investirea instanei5 preedintele instanei de #udecat! va dispune stadiu al edinei5 cercetarea #udec!toreasc!. -) Cercetarea )udec toreasc are ca o%iect readministrarea tuturor pro%elor care au fost administrate "n cursul cercet!rii penale dar i administrarea oric!ror alte pro%e noi necesare pentru l!murirea cau6ei su% toate aspectele. 3up! ce au fost readministrate toate pro%ele str2nse "n cursul urm!ririi penale5 preedintele instanei va da cuv2ntul procurorului i p!rilor pentru ca acetia s!.i propun!5 dac! este ca6ul5 pro%e noi. Instana poate dispune i din oficiu administrarea de pro%e5 dac! aceasta se impune pentru aflarea adev!rului. C) Incidente ivite #n cursul cercet rii )udec toreti 1n cursul cercet!rii #udec!toreti5 "nainte de terminarea acesteia5 pot interveni unele incidente procesuale care determin! fie o "ntrerupere a cursului #udec!ii5 fie o modificare a cursului iniial. 0estituirea cauzei la procuror poate fi dispus! de instana de #udecat! "n vederea reali6!rii fie a refacerii urm!ririi penale5 fie a complet!rii acesteia.
127

citirea

actului de sesi6are a instanei5 marc2ndu.se astfel trecerea la cel de.al doilea

+estituirea cau6ei "n vederea refacerii urm!ririi penale ,art.332/ se dispune atunci c2nd5 "nainte de terminarea cercet!rii #udec!toreti5 instana constat! c! "n cau6a supus! #udec!ii5 cercetarea penal! s.a efectuat de un alt organ dec2t cel competent. +estituirea pentru completarea urm!ririi penale ,art.333/ intervine "n condiiile "n care din administrarea pro%elor sau din de6%ateri re6ult! c! urmarirea penal! nu este complet! i c! "n faa instanei nu s.ar putea face completarea acesteia dec2t cu mare "nt2r6iere. Instana pronun! restituirea cau6ei printr.o sentin! supus! recursului. Sc+im&area #ncadr rii )uridice ,art.33$/ intervine "n cursul #udec!ii atunci c2nd5 "n raport de pro%ele administrate5 se constat! c! "ncadrarea #uridic! dat! faptei prin actul de sesi6area a instanei nu este corect!. 9*tinderea o&iectului )udec ii se poate reali6a "n cursul cercet!rii #udec!toreti prin e tinderea aciunii penale sau a procesului penal5 reali62ndu.se "n acest fel sesi6area instanei i cu privire la alte acte materiale5 alte fapte sau persoane dec2t cele cuprinse "n actul de sesi6are iniial. $%tinderea aciunii penale ,art.33)/ se dispune de c!tre instana de #udecat!5 prin "nc7eiere5 dac! "n cursul #udec!ii se descoper! "n sarcina inculpatului date cu privire i la alte acte materiale5 care intr! "n coninutul infraciunii pentru care a fost trimis "n #udecat!. $%tinderea procesului penal se poate reali6a pentru alte fapte5 pentru alte persoane i pentru alte fapte i persoane. Conform art.33-5 e%tinderea procesului penal pentru alte +apte poate avea loc atunci c2nd se descoper! "n cursul #udec!ii "n prim! instan! date din care re6ult! c! inculpatul a mai s!v2rit i o alt! fapt! prev!6ut! de legea penal! "n leg!tur! cu cea pentru care este #udecat.

12&

Procedura e tinderii este diferit! dup! cum procurorul este sau nu pre6ent la #udecat!. 3ac! procurorul nu particip! la #udecat!5 instana va e tinde din oficiu procesul penal i va proceda fie la #udecarea cau6ei "n "ntregul ei5 fie la trimiterea cau6ei la procuror "n vederea complet!rii urm!ririi penale. 3ac! procurorul particip! la edina de #udecat!5 instana nu mai poate dispune e tinderea procesului penal din oficiu5 ci numai la cererea procurorului. $%tinderea procesului penal cu privire la alte persoane este reglementat! de art.337 i are "n vedere dou! situaii< . participarea unei alte persoane la s!v2rirea faptei pentru care inculpatul este #udecat= . s!v2rirea de c!tre alt! persoan! a unei alte infraciuni care are leg!tur! cu fapta pentru care este #udecat inculpatul. 1n oricare din cele dou! situaii5 e tinderea nu poate avea loc dec2t la cererea procurorului= instana nu poate dispune e tinderea procesului penal din oficiu c7iar dac! procurorul ar lipsi de la #udecat!. 7) 7ez&aterile )udiciare 3e6%aterile #udiciare constau "n conclu6iile pe care le pun oral procurorul i p!rile din proces asupra fondului cau6ei. Art.3$* impune urm!toarea ordine< procurorului5 p!rii v!t!mate5 p!rii civile5 p!rii responsa%ile civilmente i inculpatului. 3up! ce s.a dat cuv2ntul tuturor participanilor la de6%ateri5 dac! se impune discutarea unor c7estiuni de care depinde soluionarea cau6ei cu privire la care procurorul i p!rile nu s.au referit iniial5 preedintele poate da cuv2ntul i "n replic!5 la cerere sau din oficiu. 'omentul final al de6%aterilor este marcat de ultimul cuv,nt al inculpatului.

12(

3up! ce inculpatul a avut ultimul cuv2nt5 instana va declara de6%aterile "nc7ise iar p!rile pot depune din proprie iniiativ! sau la cererea instanei5 concluzii scrise. 1. 7eli&erarea i pronunarea +ot r,rii 3eli%erarea poart! asupra e istenei faptei i vinov!iei f!ptuitorului5 asupra sta%ilirii pedepsei5 asupra m!surii educative ori m!surii de siguran! c2nd este ca6ul sa fie luat o asemenea m!sur!5 precum i asupra comput!rii reinerii i arest!rii preventive. Instana 7ot!r!te asupra "nvinuirii aduse inculpatului5 pronun2nd5 dup! ca65 una din urm!toarele soluii< condamnarea5 ac7itarea sau "ncetarea procesului penal. 3ispun2nd ac7itarea pentru ca6ul prev!6ut de art.1* lit.% 15 respectiv "ncetarea procesului penal i "nlocuirea r!spunderii penale ,art.1* lit.i/5 instana va dispune i aplicarea unei sanciuni cu caracter administrativ. Completul de #udecat! deli%erea6! i asupra repar!rii pagu%ei produse prin infraciune5 asupra m!surilor preventive i asigur!torii5 mi#loacelor materiale de pro%!5 c7eltuielilor #udiciare5 precum i asupra oric!rei alte pro%leme privind #usta soluionare a cau6ei. 1n re6olvarea laturii civile5 instana poate o%liga la repararea pagu%ei materiale i a daunelor morale5 potrivit legii civile sau poate respinge aciunea civil!. Instana penal! nu soluionea6! aciunea civil! c2nd pronun! ac7itarea pentru ca6ul prev!6ut "n art.1* lit.%5 ori c2nd pronun! "ncetarea procesului penal pentru vreunul din ca6urile prev!6ute "n art.1* lit. f si #. Got!r2rea se redactea6! "n termen de cel mult 2* de 6ile5 iar dup! redactare inculpailor amintii anterior li se comunic! copii de pe aceasta.

13*

3. Sentina penal Got!r2rea prin care cau6a este soluionat! de prima instan! sau prin care aceasta se de6investete f!r! s! soluione6e fondul poart! denumirea de sentin!. 9entina penal! cuprinde ca orice 7ot!r2re #udec!toreasc! 3 p!ri< partea introductiv!5 e punerea i dispo6itivul. 1ntruc2t #udecata poate parcurge dou! sau trei grade de #urisdicie5 nee ist2nd cau6e ce sunt soluionate "n fond "n prim! i ultim! instan!5 sentina penal! este nedefinitiv! "n momentul pronun!rii sale. 3ei nedefinitiv!5 sentina penal! produce totui unele efecte< . . . de6investete instana de #udecarea cau6ei5 aceasta nemaiav2nd determin! prin pronunarea sau comunicarea sa scurgerea termenului impune punerea "n e ecutare a dispo6iiilor e ecutorii ,cele dreptul de a modifica soluia adoptat!= de apel sau de recurs= referitoare la arestarea sau punerea "n li%ertate a inculpatului5 la m!surile asiguratorii i la confirmarea m!surii de siguran! a intern!rii medicale/. 3up! r!m2nerea definitiv!5 sentina penal! are un du%lu efect< pe de o parte5 7ot!r2rea trece su% autoritatea lucrului #udecat5 fiind "mpiedicat! desf!urarea unui proces penal cu privire la acea cau6! ,art.1* lit.#/5 iar pe de alt! parte5 se nate posi%ilitatea i o%ligaia punerii 7ot!r2rii "n e ecutare de c!tre organele competente.

131

-i&liografie Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.2&(.333. B7eorg7e5 3umitru. Procesul penal. ,udecata n prim instan5 :ditura :ditas5 Aucureti5 2**)5 2()p= 'ateu5 B7eorg7i!. Procedur penal. Partea special5 vol.II5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 1((75 p.3.17-. P!v!leanu5 Vasile5 Iaco%u!5 Ioan5 Covalciuc5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Panfilius5 Iai5 2**)5 2)-.2($. Pl!eu5 ;eodora :leonora. ,udecata n cauzele penale. 'eguli de baz5 :ditura 8unimea5 Iai5 2**35 317p. 9urdescu5 Ioana5 Popa5 Aida +odica. "inuta & act al deliberrii n procesul penal rom#n. specte metodologice5 :ditura All AecH5 Aucureti5 2***5 1((p. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea special5 vol. II5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((&5 p.17(.2($. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.331.3&2. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.II5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.137.23*.

132

Capitolul ?III C ile de atac ordinare

Seciunea I-a 0eglement ri comune privind c ile de atac ordinare

1. Noiune C!ile ordinare de atac sunt mi#loacele prev!6ute de lege prin care se e ercit! un control #udec!toresc asupra 7ot!r2rilor #udec!toreti prin care s.a soluionat a cau6! penal!5 "nainte de r!m2nerea lor definitiv! "n scopul descoperirii i "ndrept!rii eventualelor erori pe care acestea le.ar cuprinde. Codul de procedur! penal! reglementea6! dou! c!i de atac ordinare< apelul i recursul. 2. .ersoanele care pot aciona prin c ile de atac ordinare 9u%iecii procesuali care au drept de apel i de recurs5 precum i "ntinderea acestui drept pentru fiecare dintre ei5 sunt ar!tai "n art.3-2 i 3&)2. Aadar5 pot declara apel sau recurs< a/ procurorul5 "n ce privete latura penal! i latura civil!= %/ inculpatul5 "n ce privete latura penal! i latura civil!= c/ partea v!t!mat!5 numai "n ce privete latura penal!= d/ partea civil! i partea responsa%il! civilmente5 "n ce privete latura civil!5 dar i latura penal!= e/ martorul5 e pertul5 interpretul i ap!r!torul5 cu privire la c7eltuielile #udiciare cuvenite acestora=
133

f/ orice persoan! ale c!rei interese legitime au fost v!t!mate printr.o m!sur! sau printr.un act al instanei. Apelul poate fi declarat pentru persoanele prev!6ute la lit. %/.f/ i de c!tre repre6entantul legal i de c!tre ap!r!tor5 iar pentru inculpat5 i de c!tre soul acestuia. !. =ermenul de declarare al c ilor de atac ordinare Conform art.3-3 i 3&)35 durata termenului de apel i a celui de recurs este de 1* 6ile5 cu e cepia ca6urilor c2nd legea dispune altfel. Nedeclararea c!ii de atac "n termen duce la dec!derea din e erciiul dreptului i la respingerea c!ii de atac formulate ca fiind tardiv!. Codul reglementea6! "ns! dou! remedii procesuale prin care dec!derea este "nl!turat! dac! sunt "ndeplinite anumite condiii sta%ilite de lege< repunerea "n termen i apelul sau recursul peste termen. 0epunerea #n termen (art.!3$ i !51!al.2) Pentru a interveni repunerea "n termen se cer a fi "ndeplinite cumulativ dou! condiii< . partea s! fi fost oprit! s! declare apel de o cau6! temeinic! de "mpiedicare. . s! nu fi trecut mai mult de 1* 6ile de la "nceperea e ecut!rii pedepsei sau a desp!gu%irilor civile din 7ot!r2re. +epunerea "n termen "n termen se dispune la cererea motivat! a persoanei care nu a putut declara apel sau recurs "n termen5 iar dac! cererea este admis!5 calea de atac este considerat! ca f!cut! "n termen produc2nd toate efectele pe care legea i le atri%uie ,inclusiv efectul suspensiv/.

13$

"pelul peste termen (art.!31 i !51!al.2) Pentru ca un apel declarat peste termen s! investeasc! instana de apel cu #udecarea apelului declarat5 se cer a fi "ndeplinite dou! condiii< . partea s! fi lipsit at2t la #udecat! c2t i la pronunare. . s! nu fi trecut mai mult de 1* 6ile de la "nceperea e ecut!rii pedepsei sau a desp!gu%irilor civile din 7ot!r2re. Apelul peste termen investete instana cu re#udecarea cau6ei dar nu suspend! e ecutarea 7ot!r2rii primei instane. $. .rocedura de declarare a c ilor ordinare de atac Conform art.3-- i 3&)$5 apelul i recursul pot fi declarate "n scris sau oral. C!ile de atac ordinare se declar! "n scris printr.o cerere semnat! personal de persoana care u6ea6! de calea de atac5 cerere ce se depune la instana a c!rei 7ot!r2re se atac!5 ori la unul din locurile ar!tate "n art.1&7. C!ile de atac ordinare pot fi declarate i oral "n edina "n care s.a pronunat 7ot!r2rea5 cu o%ligaia pentru instan! de a consemna aceasta "ntr.un proces.ver%al. 1. 0enunarea la apel sau la recurs 3up! pronunarea 7ot!r2rii i p2n! la e pirarea termenului de declarare a c!ii de atac5 p!rile pot renuna "n mod tacit sau e pres la calea de atac ,art.3-& i 3&)$ al.2/. +enunarea tacit! intervine atunci c2nd partea las! termenul s! se "mplineasc! f!r! a formula apel sau recurs. +enunarea e pres! poate fi f!cut! de parte5 personal sau prin mandatar cu procur! special!5 fie printr.o cerere scris! depus! la instan!5 fie oral "n edina "n care are loc pronunarea.

13)

Partea poate reveni asupra renun!rii f!cute dar numai "n ceea ce privete latura penal! a cau6ei i numai p2n! la e pirarea termenului de apel ori de recurs. 3. 0etragerea apelului sau recursului declarat Potrivit dispo6iiilor art.3-( i 3&)$ al.25 oricare dintre p!ri "i poate retrage apelul sau recursul declarat p2n! la "nc7iderea de6%aterilor la instana de apel ori de recurs. 3eclaraia de retragere se poate face fie la instana a c!rei 7ot!r2re a fost atacat!5 fie la instana de apel. 4. 9fectele declaraiei de apel sau de recurs 3eclararea apelului sau a recursului produce5 potrivit art.37*.373 i art.3&)). 3&)&5 patru efecte< suspensiv5 devolutiv5 e tensiv i neagravarea situaiei "n propria cale de atac. 9fectul suspensiv At2ta timp c2t curge termenul de apel sau de recurs5 toate dispo6iiile din 7ot!r2re sunt suspendate. 3eclararea apelului sau a recursului are ca efect suspendarea "n continuare a e ecut!rii 7ot!r2rii atacate. :fectul suspensiv privete "ns! doar acele dispo6iii din 7ot!r2re care se refer! la persoana care a formulat calea de atac sau la care aceasta se refer!. 3ispo6iiile din 7ot!r2re care5 prin voina legii5 sunt e ecutorii5 c7iar dac! 7ot!r2rea nu este definitiv! nu se suspend! ca urmare a declar!rii apelului sau recursului5 c7iar dac! de refer! la persoana celui care a declarat apel sau recurs. 9fectul devolutiv Prin efect devolutiv se "nelege transmiterea5 "n "ntregime sau "n parte5 a cau6ei spre o nou! #udecat!5 de la instana care a pronunat 7ot!r2rea atacat! la instana competent! s! soluione6e calea de atac.
13-

:fectul devolutiv al apelului sau al recursului5 cunoate o tripl! limitare< . este limitat de persoana apelantului sau recurentului= . este limitat de calitatea procesual! a celui care declar! apel sau recurs= . este limitat de efectul neagrav!rii situaiei "n propria cale de atac. C2nd recursul este a doua cale de atac ce poate fi e ercitat! "n cau6!5 efectul s!u devolutiv este limitat i la ca6urile de casare prev!6ute de art.3&)(. 9fectul e*tensiv :fectul e tensiv al c!ilor de atac ordinare o%lig! instana de control #udiciar s! e amine6e cau6a5 prin e tindere5 i cu privire la persoanele care nu au u6at de calea de atac sau la care aceasta nu se refer!5 put2nd 7ot!r" i "n privina acestora f!r! "ns! a le putea crea o situaie mai grea. Ci efectul e tensiv este limitat de calitatea persoanei care declar! apelul5 astfel "nc2t dac! apelul acesteia devoluea6! doar una din laturile procesului penal i e tinderea va putea avea loc numai "n cadrul acelei laturi. 9fectul neagrav rii situaiei #n propria cale de atac Conform acestui efect5 instana de control #udiciar nu poate crea o situaie mai grea dec2t cea 7ot!r2t! de prima instan!5 pentru cel care a declarat apel ori recurs sau "n favoarea c!ruia a fost declarat apelul ori recursul. :fectul se produce nu numai la #udecarea cau6ei "n apel sau "n recurs ci i la re#udecarea cau6ei ca urmare a desfiin!rii 7ot!r2rii "n apel cu trimitere sau a cas!rii "n recurs cu trimitere i la reluarea urm!ririi penale ca urmare a restituirii cau6ei la procuror de c!tre instana de apel ori de cea de recurs.

137

Seciunea a II-a "pelul

1. Noiune i caracterizare Apelul este calea ordinar! de atac prin care se promovea6!5 la instana imediat ierar7ic superioar!5 o re#udecare a cau6ei "n fond su% toate aspectele de fapt i de drept5 cu posi%ilitatea de a se sc7im%a soluia dat! prin 7ot!r2rea atacat! "n privina persoanei care a declarat apel sau la care se refer! declaraia de apel i "n limitele calit!ii sale procesuale. Apelul se caracteri6ea6! prin aceea c! este o cale ordinar! de atac cu privire la fondul cau6ei5 special!5 preponderent de reformare i numai "n mod e cepional5 de anulare. Conform art.37&5 o%iectul #udec!ii "n apel "l constituie verificarea 7ot!r2rii atacate pe %a6a lucr!rilor i materialului din dosarul cau6ei i a oric!ror "nscrisuri noi5 pre6entate la instana de apel i pronunarea asupra tuturor motivelor de apel invocate. 2. Cot r,rile penale supuse apelului Conform art.3-15 pot fi atacate cu apel sentinele i "nc7eierile date "n prim! instan!. ;oate sentinele sunt supuse apelului cu e cepia< a/ sentinelor pronunate de #udec!torii privind infraciunile menionate "n art.27( al.2 lit.a=

13&

%/ sentinelor pronunate de tri%unalele militare privind infraciunile menionate "n art.27( al.2 lit.a i infraciunile contra ordinii i disciplinei militare sancionate de lege cu pedeapsa "nc7isorii de cel mult 2 ani= c/ sentinelor pronunate de curile de apel i de Curtea 'ilitar! de Apel= d/ sentinelor pronunate de secia penal! a 1naltei Curi de Casaie i 8ustiie= e/ sentinelor de de6investire ,de restituire a cau6ei la procuror5 de declinare de competen!/. 1nc7eierile date "n prim! instan! pot fi atacate cu apel numai o dat! cu fondul. Apelul declarat "mpotriva sentinei se socotete f!cut i "mpotriva "nc7eierilor5 c7iar daca acestea au fost date dup! pronunarea sentinei. Nu sunt ataca%ile cu apel urm!toarele "nc7eieri< . "nc7eierile date "n cau6ele nesuscepti%ile de apel= . "nc7eierile pentru care este reglementat! calea de atac separat! a recursului ,"nc7eierile privind m!surile preventive/= . "nc7eierile nesupuse nici unei c!i de atac ,"nc7eierea prin care s.a admis sau respins a%inerea/. !. ;otivarea apelului 'otivele de apel se formulea6! "n scris prin cererea de apel sau printr.un memoriu separat depus la instana de apel cel t2r6iu "n 6iua #udec!ii ,art.37$ C.p.p./. 'otivarea apelului nu este o%ligatorie. $. Audecata #n apel 8udecata "n apel se desf!oar! potrivit normelor cu caracter general care disciplinea6! fa6a de #udecat! la care se adaug! unele norme specifice c!ilor ordinare de atac5 "n general sau apelului5 "n special.
13(

; surile premerg toare edinei de )udecat

sunt cele comune

#udec!ii "n oricare din etapele sale. 9unt de o%servat doar urm!toarele reguli specifice< sunt citate numai p!rile fa! de care apelul poate produce efecte5 iar martorii sunt citai numai dac! se dispune reascultarea lor. >a edina de )udecat #n apel pre6ena procurorului este o%ligatorie5 indiferent de o%iectul cau6ei5 iar p!rile do%2ndesc la #udecarea "n apel denumiri specifice F cel care a declarat apel poart! numele de apelant5 iar cel "mpotriva c!ruia s.a declarat apelul5 numele de intimat F f!r! a.i pierde "ns! calit!ile iniiale de parte. 8udecata propriu.6is! "n faa instanei de apel se poate desf!ura "n dou! modalit!i< f!r! cercetare #udec!toreasc! i cu cercetare #udec!toreasc!. ,udecarea apelului +r cercetare !udectoreasc. 8udecata "n apel se face5 de regul!5 pe %a6a pro%elor administrate de prima instan! i5 eventual5 pe %a6a unor "nscrisuri noi pre6entate "n faa instanei de apel ,art.37& al.1/. 1n acest ca65 #udecata propriu.6is! a apelului se identific! cu de6%aterea acestuia. Preedintele instanei de #udecat! va da cuv2ntul p!rilor "n urm!toarea ordine< apelant5 intimat5 procuror. Preedintele poate da cuv2ntul i "n replic!. 1nainte de a se "nc7eia de6%aterile5 inculpatului tre%uie s! i se acorde ultimul cuv2nt. ,udecarea apelului cu cercetare !udectoreasc. 'otivele de apel formulate i susinute "n faa instanei pot releva necesitatea administr!rii unor noi pro%e sau a readministr!rii unor pro%e administrate la prima instan!. 1n aceste situaii5 instana de apel poate proceda la efectuarea unei cercet!ri #udec!toreti5 dup! punerea "n discuie a utilit!ii ei. 3up! administrarea pro%elor5 se va da cuv2ntul p!rilor pentru de6%ateri5 procedura fiind identic! cu cea pre6entat! anterior.

1$*

7eli&erarea instanei de apel are loc conform reglement!rilor comune "n materie. 3ac! "n cau6! au fost declarate mai multe apeluri5 instana este o%ligat! s! le e amine6e pe toate i s! se pronune asupra lor. +e6ultatul deli%er!rii se consemnea6! "ntr.o minut! care va fi pronunat! "n edin! pu%lic!5 potrivit reglement!rilor comune. 1. Soluiile pe care le poate adopta instana de apel 3up! ce deli%erarea a luat sf2rit5 instana de apel poate pronuna una din urm!toarele soluii principale< respingerea apelului sau admiterea apelului. Instana de apel respinge apelul i menine 7ot!r2rea atacat! "n urm!toarele situaii< . c2nd apelul este tardiv= . c2nd apelul este inadmisi&il= . c2nd apelul este nefondat. Apelul se admite atunci c2nd 7ot!r2rea primei instane este greit! fie su% aspectul sta%ilirii situaiei de fapt5 fie su% aspectul aplic!rii legii. Admiterea apelului presupune "ntotdeauna desfiinarea 7ot!r2rii atacate5 "n "ntregime sau "n parte. Admiterea apelului este "nsoit! "ntotdeauna de una din urm!toarele soluii su%secvente< a/ se dispune re)udecarea de c!tre instana a c!rei 7ot!r2re a fost desfiinat!5 atunci c2nd 7ot!r2ree a fost desfiinat! pentru motivul c! #udecarea cau6ei la acea instan! a avut loc "n lipsa unei p!ri nelegal citate sau care5 legal citat!5 a fost "n imposi%ilitatea de a se pre6enta i de a "ntiina instana despre aceast! posi%ilitate5 ori pentru c! prin 7ot!r2re nu a fost re6olvat fondul cau6ei= %/ se dispune re)udecarea de c!tre instana competent!5 atunci c2nd prima instan! a #udecat cu "nc!lcarea normelor de competen! prev!6ute su% sanciunea nulit!ii a%solute=
1$1

c/

se pronun

o nou

+ot r,re de c!tre instana de apel5 "n toate

celelalte situaii "n care 7ot!r2rea primei instane este greit!. Admiterea apelului poate fi urmat! i de restituirea cauzei la procuror atunci c2nd instana de apel apreciind necesitatea administr!rii unor noi pro%e5 consider! c! administrarea acestora "n faa ei s.ar putea produce doar cu mare "nt2r6iere. 3. .rocedura re)udec rii cauzei +e#udecarea cau6ei dup! desfiinarea 7ot!r2rii "n apel cu trimitere spre re#udecare se desf!oar! potrivit normelor aplica%ile #udec!ii "n prim! instan!. Instana de re#udecare este o%ligat!5 "ns!5 s! se conforme6e 7ot!r2rii instanei de apel "n m!sura "n care situaia de fapt r!m2ne cea avut! "n vedere la soluionarea apelului.

Seciunea a III-a 0ecursul

1. Noiune +ecursul este calea ordinar! de atac ce se poate "ndrepta "mpotriva 7ot!r2rilor #udec!toreti pronunate "n apel5 reali62nd un al doilea control #udec!toresc al cau6ei5 preponderent "n drept5 sau "mpotriva 7ot!r2rilor pronunate "n prim! instan!5 "n cau6ele nesupuse apelului5 reali62nd un control #udec!toresc integral al cau6ei. 1n oricare din formele sale5 recursul este o cale ordinar! de atac5 e ercita%il! "n orice cau6! penal!5 cu o devoluie predominant "n drept5
1$2

admisi%il! "n ca6urile prev!6ute de lege i preponderent de reformare. 2. Cot r,rile suspuse recursului +ecursul se poate "ndrepta "mpotriva sentinelor5 a deci6iilor5 i a "nc7eierilor. Potrivit art.3&)15 pot fi atacate cu recurs< sentinele pronunate de #udec!torii "n ca6ul infraciunilor menionate "n art.27( alin.2 lit.a/5 precum i "n alte ca6uri prev!6ute de lege= sentinele pronunate de tri%unalele militare "n ca6ul infraciunilor menionate "n art.27( alin.2 lit.a/ i al infraciunilor contra ordinii i disciplinei militare5 sancionate de lege cu pedeapsa "nc7isorii de cel mult 2 ani= sentinele pronunate de curile de apel i Curtea 'ilitar! de Apel= sentinele pronunate de secia penal! a 1naltei Curi de Casaie i 8ustiie= deci6iile pronunate5 ca instane de apel5 de tri%unale5 tri%unalele militare teritoriale5 curile de apel i Curtea 'ilitar! de Apel5 cu e cepia deci6iilor prin care s.a dispus re#udecarea cau6elor= "nc7eierile date "n aceste ca6uri5 c7iar dac! au fost date dup! pronunarea 7ot!r2rii5 dar numai o dat! cu sentina sau deci6ia recurat!5 cu e cepia ca6urilor prev!6ute de lege. Pot fi atacate cu recurs i "nc7eierile i sentinele pentru care este prev!6ut! separat calea de atac a recursului. !. Cazurile de casare Atunci c2nd recursul urmea6! apelului5 "n sensul ca este a doua cale de atac ordinar! ce poate fi e ercitat! "ntr.o cau6! penal!5 recursul poate fi admis

1$3

doar dac! i 7ot!r2rea recurat! cuprinde anumite erori e pres prev!6ute de lege i numite ca6uri de casare. Ca6urile de casare sunt prev!6ute e pres "n art.3&)(. +ecursul declarat "mpotriva unei 7ot!r2ri care5 potrivit legii5 nu poate fi atacat! cu apel5 nu este limitat la ca6urile de casare preva6ute "n art.3&)(. $. ;otivarea recursului +ecursul tre%uie sa fie motivat. 'otivele de recurs se formulea6! "n scris prin cererea de recurs sau printr.un memoriu separat5 care tre%uie depus la instana de recurs cu cel puin ) 6ile "naintea primului termen de #udecat!. 1n cau6ele supuse doar recursului5 nu i apelului5 motivele de recurs pot fi formulate i oral "n 6iua #udec!ii. 1. Audecata #n recurs 8udecata "n recurs se desf!oar! potrivit normelor cu caracter general care disciplinea6! fa6a de #udecat! la care se adaug! unele norme specifice c!ilor ordinare de atac5 "n general sau recursului5 "n special. ; surile premerg toare edinei de )udecat sunt cele comune #udec!ii "n oricare din etapele sale. @ m!sur! preg!titoare5 specific! recursului5 const! "n posi%ilitatea de a se dispune "ntocmirea unui raport cu privire la cau6a dedus! #udec!ii de c!tre unul din magistraii ce vor alc!tui completul de #udecat!. +aportul tre%uie s! cuprind!5 pe scurt5 o%iectul procesului5 soluiile pronunate de instane i faptele reinute de ultima instan!5 "n m!sura "n care sunt necesare soluionarii recursului5 o%servaii asupra condiiilor de admisi%ilitate a recursului5 precum i e punerea motivelor de recurs5 f!r! a se ar!ta opinia raportorului.

1$$

Bedina de )udecat #n recurs se desf!oar! conform reglement!rilor comune "n materia #udec!ii. P!rile do%2ndesc la #udecarea "n recurs denumiri specifice F cel care a declarat recurs poart! numele de recurent5 iar cel "mpotriva c!ruia s.a declarat recursul numele de intimat F f!r! a.i pierde "ns! calit!ile iniiale de parte. 8udecata "n recurs const! "n de6%aterea motivelor de recurs formulate. 3up! citirea raportului5 c2nd s.a dispus "ntocmirea acestuia5 preedintele completului d! cuv2ntul recurentului5 apoi intimatului i procurorului. Inculpatul are cel din urm! cuv2ntul. 7eli&erarea instanei de recurs are loc conform reglement!rilor comune "n materie. Instana este o%ligat! s! se pronune asupra tuturor motivelor de recurs invocate de procuror sau de p!ri. +e6ultatul deli%er!rii se consemnea6! "ntr.o minut! care va fi pronunat! "n edin! pu%lic!5 potrivit reglement!rilor comune. 3. Soluiile la )udecata #n recurs 3up! ce deli%erarea a luat sf2rit5 instana de recurs poate pronuna una din urm!toarele soluii principale< respingerea recursului sau admiterea recursului. Instana respinge recursul i menine 7ot!r2rea c2nd recursul este tardiv5 inadmisi%il sau nefondat. +ecursul se admite atunci c2nd instana de recurs aprecia6! c! cel puin unul din ca6urile de casare invocate de procuror sau de p!ri sau e aminate din oficiu de c!tre instan! sunt "ntemeiate. Admiterea recursului conduce "ntotdeauna la casarea 7ot!r2rii atacate5 "n "ntregime sau "n parte. Admiterea recursului i casarea 7ot!r2rii atacate sunt "nsoite "ntotdeauna de una din urm!toarele soluii su%secvente< a/ se menine 7ot!r2rea primei instane5 c2nd apelul a fost greit admis=
1$)

%/ se dispune ac7itarea inculpatului sau "ncetarea procesului penal "n ca6urile preva6ute "n art.1*= c/ se dispune re#udecarea de c!tre instana a c!rei 7ot!r2re a fost casat! "n ca6urile c2nd< . 7ot!r2rea atacat! este lovit! de nulitate a%solut! ,cu e cepia ca6ului de incompeten!5 c2nd se dispune re#udecarea de c!tre instana competent!/= . #udecarea la acea instan! a avut loc "n lipsa unei p!ri nelegal citate sau care5 legal citat!5 a fost "n imposi%ilitate de a se pre6enta i de a "ntiina instana despre aceast! imposi%ilitate= . la #udecarea cau6ei unei p!ri i s.a respins "n mod ne#ustificat o cerere de am2nare i din aceast! cau6! nu a putut s!.i fac! ap!rarea= . prin 7ot!r2rea atacat! nu a fost re6olvat fondul cau6ei. ;rimiterea cau6ei spre re#udecare se poate dispune i pentru administrarea de pro%e dar doar dac! instana de recurs este 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie5 re#udecarea f!c2ndu.se "n acest ca6 de c!tre instana a c!rei 7ot!r2re a fost casat! sau5 c2nd interesele #ustiiei o cer5 de c!tre o alt! instan! egal! "n grad= d/ dispune re#udecarea de c!tre instana de recurs "n celelalte ca6uri decat cele prev!6ute la lit. c/. Admiterea recursului poate fi urmat! i de restituirea cau6ei la procuror pentru completarea urm!ririi penale atunci c2nd instana de recurs apreciind necesitatea administr!rii unor noi pro%e5 consider! c! administrarea acestora "n faa ei s.ar putea produce doar cu mare "nt2r6iere. 4. 0e)udecarea cauzei dup casare Procedura re#udec!rii cau6ei dup! casarea 7ot!r2rii se desf!oar! dup! aceleai reguli ca re#udecarea dup! desfiinarea 7ot!r2rii cu trimitere "n apel.

1$-

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.33$.37*. 2. 'ateu5 B7eorg7i!. Procedur penal. Partea special5 vol.II5 :ditura >umina >e 5 Aucureti5 1((75 p.177.3)(. 3. Papadopol5 Vasile5 ;urianu5 Corneliu. Aucureti5 1(($5 2(3p. $. P!v!leanu5 Vasile5 Iaco%u!5 Ioan5 Covalciuc5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Panfilius5 Iai5 2**)5 2().33$. ). +!descu5 3umitru5 8ipa5 Cristian. :ditura 8uridic!5 Aucureti5 2**35 )31p. -. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea special5 vol. II5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((&5 p.2(7.$$). 7. ;7eodoru5 Brigore. Teoria i practica recursului penal5 :ditura 8unimea5 Iai5 2**35 $33p. &. ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.3(3.$-1. (. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.II5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.231.31$. pelul i recursul n procesul penal5 pelul penal5 :ditura Cansa5

1$7

Capitolul ?I< C ile de atac e*traordinare

Seciunea I-a Noiuni generale privind c ile de atac e*traordinare

C!ile de atac e traordinare sunt mi#loacele prev!6ute de lege prin care pot fi atacate 7ot!r2rile #udec!toreti ce se %ucur! de autoritate de lucru #udecat "n scopul desfiin!rii acelor 7ot!r2ri care5 dei definitive5 nu corespund legii sau adev!rului. Codul de procedur! penal! ,art.3&-.$1$2/ reglementea6! trei c!i de atac e traordinare< contestaia "n anulare5 revi6uirea i recursul "n interesul legii. 'odul de reglementare este "ns! diferit pentru contestaia "n anulare i revi6uire5 pe de o parte5 i recurs "n interesul legii5 pe de alt! parte. Astfel5 recursul "n interesul legii nu produce efecte asupra 7ot!r2rilor date cau6elor penale5 av2nd doar rolul de a asigura interpretarea i aplicarea unitar! a legilor penale i de procedur! penal! pe "ntreg teritoriul !rii5 pe c2nd contestaia "n anulare i revi6uirea pot conduce la desfiinarea 7ot!r2rilor atacate care sunt nelegale sau netemeinice. Admiterea lor are ca efect readucerea cau6ei "n ciclul ordinar al procesului ,la #udecata "n prim! instan!5 "n apel sau "n recurs/5 urm2nd a se pronuna o nou! 7ot!r2re asupra fondului cau6ei.

1$&

Seciunea a II-a Contestaia #n anulare

1. Noiune i caracterizare Contestaia "n anulare este calea de atac e traordinar! prin intermediul c!reia se poate asigura soluionarea legal! a unor cau6e penale "n care instanele de recurs au pronunat 7ot!r2ri definitive ce cuprind erori de procedur! ori instanele au pronunat mai multe 7ot!r2ri definitive pentru aceeai fapt! i acelai f!ptuitor. Contestaia "n anulare se caracteri6ea6! prin urm!toarele tr!s!turi< . este o cale e traordinar! de atac= . este o cale de atac de anulare= . este o cale de atac de retractare= . viciile cuprinse "n 7ot!r2rea atacat! sunt5 ca regul!5 vicii de procedur!= . se "ndreapt!5 de regul!5 numai "mpotriva 7ot!r2rilor pronunate "n recurs. 2. Cazurile de contestaie #n anulare Codul de procedur! penal! a reglementat prin art.3&-5 patru ca6uri "n care se poate face contestaie "n anulare< a/ c2nd procedura de citare a p!rii pentru termenul la care s.a #udecat cau6a de c!tre instana de recurs nu a fost "ndeplinit! conform legii=

1$(

%/ c2nd partea dovedete c! la termenul la care s.a #udecat cau6a de c!tre instana de recurs a fost "n imposi%ilitate de a se pre6enta i de a "ncunotinta instana despre aceasta "mpiedicare= c/ c2nd instana de recurs nu s.a pronunat asupra unei cau6e de "ncetare a procesului penal din cele prev!6ute "n art.1* lit. f.i 15 cu privire la care e istau pro%e "n dosar= d/ c2nd "mpotriva unei persoane s.au pronunat dou! 7ot!r2ri definitive pentru aceeai fapt!. !. .rocedura de e*ercitare a contestaiei #n anulare Cererea de contestaie #n anulare Potrivit art.3&75 contestaia "n anulare poate fi f!cut! de oricare dintre p!ri5 iar contestaia pentru motivele prev!6ute "n art.3&- lit.c i d5 i de procuror. 1n cererea de contestaie "n anulare pentru motivele prev!6ute "n art.3&lit.a.c tre%uie s! se arate toate ca6urile de contestaie pe care le poate invoca contestatorul i toate motivele aduse "n spri#inul acestora. =ermenul de introducere Contestaia "n anulare pentru motivele ar!tate "n art.3&- lit. a.c poate fi introdus! de c!tre persoana "mpotriva c!reia se face e ecutarea5 cel mai tar6iu "n 1* 6ile de la "nceperea e ecutarii5 iar de c!tre celelalte p!ri "n termen de 3* de 6ile de la data pronun!rii 7ot!r2rii a c!rei anulare se cere. Contestaia pentru ca6ul prev!6ut "n art.3&- lit.d poate fi introdus! oric2nd. Instana competent Contestaia "n anulare pentru ca6urile preva6ute "n art.3&- lit.a.c se introduce la instana de recurs care a pronunat 7ot!r2rea a carei anulare se cere. Contestaia pentru ca6ul preva6ut "n art.3&- lit.d se introduce la instana la care a r!mas definitiv! ultima 7ot!r2re.
1)*

$. .rocedura de soluionare a contestaiei #n anulare "dmiterea in principiu Instana e aminea6! admisi%ilitatea "n principiu a cererii de contestaie prev!6ute "n art.3&- lit.a.c5 f!r! citarea p!rilor. Instana constat2nd c! cererea de contestaie este facut! "n termenul prev!6ut de lege5 c! motivul pe care se spri#in! contestaia este dintre cele preva6ute "n art.3&- i c! "n spri#inul contestaiei se depun ori se invoc! dove6i care sunt la dosar5 admite "n principiu contestaia i dispune citarea p!rilor interesate. P2n! la soluionarea contestaiei "n anulare5 instana sesi6at!5 lu2nd conclu6iile procurorului5 poate suspenda e ecutarea 7ot!r2rii a c!rei anulare se cere. Audecarea contestaiei #n anulare >a termenul fi at pentru #udecarea contestaiei "n anulare5 instana5 ascultand p!rile i conclu6iile procurorului5 dac! g!sete contestaia "ntemeiat!5 desfiinea6! prin deci6ie 7ot!r2rea a c!rei anulare se cere i procedea6! fie de "ndat!5 fie acord2nd un termen5 dup! ca65 la re#udecarea recursului5 sau la re#udecarea cau6ei dup! casare. 8udecarea contestaiei prev!6ute "n art.3&- lit.d se face cu citarea p!rilor interesate "n cau6a "n care s.a pronunat ultima 7ot!r2re. Instana5 ascult2nd p!rile i conclu6iile procurorului5 daca g!sete contestaia "ntemeiat!5 desfiinea6! prin deci6ie sau5 dup! ca65 prin sentin!5 ultima 7ot!r2re sau acea parte din ultima 7ot!r2re cu privire la care e ist! autoritate de lucru #udecat.

1)1

9entina dat! "n contestaie este supus! apelului5 iar deci6ia dat! "n apel este supus! recursului.

Seciunea a III-a 0evizuirea

1. Noiune i caracterizare +evi6uirea este calea de atac e traordinar! prin care se "ndreapt! erorile de #udecat! cu privire la faptele cau6ei datorit! necunoaterii de c!tre instanele care au pronunat 7ot!r2rea definitiv! a unor fapte i "mpre#ur!ri "n raport de care aceasta nu corespunde adev!rului i5 ca urmare5 nici legii. Got!r2rile #udec!toreti pot fi supuse revi6uirii at2t cu privire la latura penal! c2t i la latura civil!5 pentru oricare dintre fapte sau dintre f!ptuitori. +evi6uirea se caracteri6ea6! prin urm!toarele tr!s!turi< . este o cale e traordinar! de atac= . este o cale de atac de anulare= . este o cale de atac de retractare= . viciile cuprinse "n 7ot!r2rea atacat! sunt vicii de #udecat!= . nu se "ntemeia6! pe o critic! a 7ot!r2rii atacate ci pe descoperirea unor situaii noi care5 dac! ar fost cunoscute la data pronun!rii 7ot!r2rii atacate5 ar fi dus la o alt! soluie. 2. Cazurile de revizuire Potrivit art.3($5 revi6uirea poate fi cerut! c2nd<

1)2

a/ s.au descoperit fapte sau "mpre#urari ce nu au fost cunoscute de instan! la soluionarea cau6ei= %/ un martor5 un e pert sau un interpret a sav2rit infraciunea de m!rturie mincinoas! "n cau6a a c!rei revi6uire se cere= c/ un "nscris care a servit ca temei al 7ot!r2rii a c!rei revi6uire se cere a fost declarat fals= d/ un mem%ru al completului de #udecat!5 procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penal! a comis o infraciune "n legatur! cu cau6a a c!rei revi6uire se cere= e/ c2nd dou! sau mai multe 7ot!r2ri #udecatoreti definitive nu se pot concilia. Ca6ul de la lit.a constituie motiv de revi6uire5 dac! pe %a6a faptelor sau "mpre#urarilor noi se poate dovedi netemeinicia 7ot!r2rii de ac7itare5 de "ncetare a procesului penal ori de condamnare. Ca6urile de la lit.%5 c i d constituie motive de revi6uire5 dac! au dus la darea unei 7ot!r2ri nelegale sau netemeinice. 1n ca6ul preva6ut de lit.e5 toate 7ot!r2rile care nu se pot concilia sunt supuse revi6uirii. !. .ersoanele care pot cere revizuirea +evi6uirea poate fi cerut! de< a/ oricare parte din proces5 "n limitele calit!ii sale procesuale= %/ soul i rudele apropiate ale condamnatului5 c7iar i dup! moartea acestuia. Procurorul poate din oficiu sa iniie6e procedura revi6uirii. $. Cererea de revizuire
1)3

Cererea de revi6uire se adresea6! procurorului de la parc7etul de pe l2ng! instana care a #udecat cau6a "n prim! instan!. Cererea se face "n scris5 cu ar!tarea ca6ului de revi6uire pe care se "ntemeia6! i a mi#loacelor de pro%! "n dovedirea acestuia. 3ac! cererea nu "ndeplinete conditiile impuse de lege5 procurorul o va c7ema pe persoana care a facut cererea "n vederea complet!rii sau preci6!rii acesteia. 1. =ermenul de introducere a cererii Cererea de revi6uire "n favoarea condamnatului se poate face oric2nd5 c7iar dup! e ecutarea pedepsei sau dup! moartea condamnatului. Cererea de revi6uire "n defavoarea condamnatului5 a celui ac7itat sau a celui fa! de care s.a "ncetat procesul penal5 se poate face "n termen de un an. +evi6uirea "n defavoarea inculpatului nu se poate face c2nd a intervenit o cau6a care "mpiedic! punerea "n micare a aciunii penale sau continuarea procesului penal. 3. .rocedura preala&il a revizuirii 3up! introducerea cererii de revi6uire procurorul ascult!5 dac! este ca6ul5 persoana care solicit! revi6uirea. 1n ca6ul c2nd este necesar! efectuarea de cercetari pentru a verifica temeinicia cererii de revi6uire5 procurorul dispune aceasta prin ordonan! i cere5 dac! este necesar5 dosarul cau6ei. ;ermenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2 luni i curge de la data introducerii cererii de revi6uire. 3upa efectuarea cercetarilor5 procurorul "naintea6! "ntregul material "mpreun! cu conclu6iile sale instanei competente. 4. .rocedura de )udecare a revizuirii
1)$

Instana competent Conform art.$*15 competent! s! #udece cererea de revi6uire este instana care a #udecat cau6a "n prim! instan!. C2nd temeiul cererii de revi6uire const! "n e istena unor 7ot!r2ri ce nu se pot concilia5 competena se determin! potrivit regulilor din materia prorog!rii de competen!. ;asuri premergatoare >a primirea lucr!rilor trimise de procuror5 preedintele instanei fi ea6! termen de #udecat! pentru e aminarea cererii de revi6uire5 "n vederea admiterii "n principiu5 dispun2nd citarea p!rilor interesate. C2nd persoana "n favoarea sau defavoarea c!reia s.a cerut revi6uirea se afl! "n stare de deinere5 c7iar "ntr.o alt! cau6!5 preedintele dispune "ncunotinarea acestei persoane despre termen i ia masuri pentru desemnarea unui ap!r!tor din oficiu. Persoana arestat! este adus! la #udecat!. "dmiterea #n principiu a cererii de revizuire Instana5 ascult2nd conclu6iile procurorului i ale p!rilor5 e aminea6! dac! cererea de revi6uire este facut! "n condiiile prev!6ute de lege i dac! din pro%ele str2nse "n cursul cercet!rii efectuate de procuror re6ult! date suficiente pentru admiterea "n principiu. Instana poate verifica oricare dintre pro%ele pe care se "ntemeia6! cererea sau poate5 c2nd este necesar5 s! administre6e pro%e noi. Instana5 "n %a6a celor constatate5 dispune5 prin "nc7eiere5 admiterea "n principiu a cererii de revi6uire sau5 prin sentin!5 respingerea acesteia. 0e)udecarea +e#udecarea cau6ei dup! admiterea "n principiu a cererii de revi6uire se face potrivit regulilor de procedur! privind #udecarea "n prim! instan!.

1))

3ac! instana constat! c! cererea de revi6uire este "ntemeiat!5 anulea6! 7ot!r2rea "n masura "n care a fost admis! revi6uirea sau 7ot!r2rile care nu se pot concilia i pronun! o nou! 7ot!r2re cu privire la fonul cau6ei. 3ac! instana constat! c! cererea de revi6uire este ne"ntemeiat!5 o respinge. 9entinele instanei de revi6uire sunt supuse acelorai c!i de atac ca i 7ot!r2rile la care se refer! revi6uirea5 iar deci6iile date "n apel sunt supuse recursului. 5. 0evizuirea #n cazul +ot r,rilor Curii 9uropene a 7repturilor %mului Potrivit art.$*&15 7ot!r2rile definitive pronunate "n cau6ele "n care Curtea :uropean! a 3repturilor @mului a constatat o "nc!lcare a unui drept prev!6ut de Convenia european! pentru ap!rarea drepturilor omului i a li%ert!ilor fundamentale pot fi supuse revi6uirii. Pot cere revi6uirea< a/ persoana al c!rei drept a fost "nc!lcat= %/ soul i rudele apropiate ale condamnatului5 c7iar i dup! moartea acestuia= c/ procurorul5 din oficiu. Cererea de revi6uire se poate face "n termen de un an de la data pu%lic!rii 7ot!r2rii C:3@ "n 'onitorul @ficial al +om2niei5 Partea I. Procedura #udec!rii cererii de revi6uire este cea comun!.

1)-

Seciunea a IV-a 0ecursul #n interesul legii

Conform art.$1$25 recursul "n interesul legii are rolul de a asigura interpretarea si aplicarea unitar! a legilor penale i de procedur! penal! pe intreg teritoriul !rii5 prin adoptarea unor soluii de c!tre instana suprem! asupra c7estiunilor de drept care au primit o soluionare diferit! din partea instanelor #udec!toreti. 9oluiile date "n acest recurs se pronun! numai "n interesul legii5 nu au efect asupra 7ot!r2rilor #udec!toreti e aminate i nici cu privire la situaia p!rilor din acele procese. +ecursul "n interesul legii poate fi formulat de urm!toarele persoane< . de procurorul general al Parc7etului de pe l2ng! 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie= . de ministrul #ustiiei5 prin intermediul procurorului general. Competena de a se pronuna asupra recursului "n interesul legii revine 1naltei Curi de Casaie i 8ustiie. 3eci6iile prin care se soluionea6! sesi6!rile se pronun! de 9eciile 4nite i se aduc la cunotina instanelor de 'inisterul 8ustiiei.

1)7

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.371.3($ i $*).$*-. 2. 'i7!escu5 3umitru Valeriu5 +!mureanu5 Virgil. Cile e%traordinare de atac n procesul penal5 :ditura Ctiinific!5 Aucureti5 1(7*5 3(7p. 3. P!v!leanu5 Vasile5 Iaco%u!5 Ioan5 Covalciuc5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Panfilius5 Iai5 2**)5 33).3)*. $. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea special5 vol. II5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((&5 p.$$&.)*) i )23.)2). ). ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.$-2.$&& i $(-. -. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.II5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.31).3-2 i 37).37-.

1)&

Capitolul ?< 9*ecutarea +ot r,rilor penale Seciunea I-a 7ispoziii generale privind e*ecutarea

1. Cot r,rile e*ecutorii Conform art.$1)5 7ot!r2rile instanelor penale devin e ecutorii la data c2nd au r!mas definitive. 3ei regula este c! numai 7ot!r2rile definitive sunt e ecutorii5 sunt e ecutorii i 7ot!r2rile nedefinitive atunci c2nd legea dispune aceasta. Asemenea situaii de e cepie e ist! "ns! "n afara fa6ei de e ecutare i privesc diferite activit!i de #udecat! i nu soluionarea "n fond a cau6ei penale. 2. 0 m,nerea definitiv a +ot r,rii primei instane Conform art. $1-5 7ot!r2rile primei instane r!m2n definitive< . la data pronun!rii5 c2nd 7ot!r2rea nu este supus! apelului i nici recursului= . la data e pir!rii termenului de apel5 c2nd nu s.a declarat apel "n termen i c2nd apelul declarat a fost retras "n!untrul termenului= . la data retragerii apelului5 dac! aceasta s.a produs dup! e pirarea termenului de apel=
1)(

. la data e pir!rii termenului de recurs "n ca6ul 7ot!r2rilor nesupuse apelului sau dac! apelul a fost respins5 atunci c2nd nu s.a declarat recurs "n termen ori recursul declarat a fost retras "n!untrul termenului= . la data retragerii recursului5 "n ca6ul 7ot!r2rilor nesupuse apelului dac! aceasta s.a produs dup! e pirarea termenului de recurs= . la data pronun!rii 7ot!r2rii prin care s.a respins recursul "n ca6ul 7ot!r2rilor nesupuse apelului. !. 0 m,nerea definitiv a +ot r,rii instanei de apel Conform art.$1-15 7ot!r2rile instanei de apel5 afar! de cele prin care s.a dispus trimiterea cau6ei spre re#udecare5 r!m2n definitive< . la data e pir!rii termenului de recurs5 c2nd nu s.a declarat recurs "n termen i atunci c2nd recursul declarat a fost retras "n!untrul termenului= . la data retragerii recursului declarat "mpotriva 7ot!r2rii instanei de apel5 daca aceasta s.a produs dup! e pirarea termenului de recurs= . la data pronun!rii 7ot!r2rii prin care s.a respins recursul declarat "mpotriva 7ot!r2rii instanei de apel. $. 0 m,nerea definitiv a +ot r,rii instanei de recurs Potrivit art.$175 7ot!r2rea instanei de recurs r!m2ne definitiv! la data pronun!rii acesteia dac! nu s.a dispus trimiterea spre re#udecare a cau6ei. 1. Instana de e*ecutare i procedura #n faa sa Instana de e ecutare este5 potrivit art.$1&5 instana care a #udecat cau6a "n prim! instan!5 f!r! deose%ire dup! cum 7ot!r2rea a r!mas definitiv! la prima instan!5 la instana de apel sau la instana de recurs.

1-*

3e la aceast! regul!5 codul prevede o singur! e cepie5 "n privina 7ot!r2rilor pronunate de 1nalta Curte de Casaie i 8ustiie ca prim! instan!. Aceste 7ot!r2ri vor fi puse "n e ecutare nu de 1nalta Curte5 ci de ;ri%unalul municipiului Aucureti sau ;ri%unalul 'ilitar ;eritorial5 dup! ca6. Punerea efectiv! "n e ecutare se reali6ea6! de unul dintre #udec!torii delegai ai instanei de e ecutare. 1n ca6ul "n care se ivesc nel!muriri sau "mpiedic!ri la e ecutare5 #udec!torul delegat poate sesi6a instana de e ecutare care are competena s! se pronune asupra acestora. Procedura "n faa instanei de e ecutare se supune acelorai reglement!ri generale privind fa6a de #udecat!5 cu urm!toarele prec!6!ri< . dup! sesi6area instanei5 preedintele dispune citarea p!rilor interesate i ia m!suri pentru desemnarea unui ap!r!tor din oficiu5 "n ca6urile c2nd legea impune asistena #uridic! o%ligatorie= . condamnatul arestat este adus o%ligatoriu la #udecat!= . participarea procurorului este o%ligatorie= . este o%ligatorie ascultarea conclu6iilor procurorului i a p!rilor= . instana se pronun! prin sentin!.

Seciunea a II-a .unerea #n e*ecutare a +ot r,rilor

1. .unerea #n e*ecutare a pedepselor principale (art.$28-$21) Punerea "n e ecutare a dispo6iiilor penale din 7ot!r2re se face din oficiu de c!tre instana de e ecutare. .unerea #n e*ecutare a pedepsei #nc+isorii sau a deteniunii pe via
1-1

Pedeapsa "nc7isorii i pedeapsa deteniunii pe viat! se pun "n e ecutare prin emiterea mandatului de e ecutare de c!tre instana de e ecutare. 'andatul de e ecutare se "ntocmete "n trei e emplare. 1n vederea aducerea la "ndeplinire a mandatului de e ecutare5 dou! e emplare de pe acesta se trimit5 dup! ca65 organului de poliie5 comandantului locului de deinere c2nd condamnatul este arestat5 sau comandantului unit!ii militare unde face serviciul militar cel condamnat. Comandantul locului de deinere5 dup! primirea condamnatului sau dup! "nm2narea mandatului de e ecutare condamnatului aflat "n stare de arest5 consemnea6! "ntr.un proces.ver%al data de la care condamnatul a "nceput e ecutarea pedepsei. @ copie de pe acest proces.ver%al se trimite instanei de e ecutare. .unerea #n e*ecutare a pedepsei #nc+isorii cu e*ecutarea la locul de munc Pedeapsa "nc7isorii cu e ecutarea la locul de munca se pune "n e ecutare prin emiterea mandatului de e ecutare. 'andatul se emite de instana de e ecutare i se "ntocmete in $ e emplare. Pentru aducerea la "ndeplinire a mandatului de e ecutare emis5 se trimite cate un e emplar de pe mandat unit!ii unde se va e ecuta pedeapsa5 condamnatului i organului de poliie din localitatea "n care "i are sediul unitatea. @ copie de pe dispo6itivul 7ot!r2rii se trimite de instana de e ecutare consiliului local "n a c!rui ra6a teritoriala "i are domiciliul condamnatul. .unerea #n e*ecutare a amenzii penale

1-2

Punerea "n e ecutare a amen6ii penale are loc numai "n m!sura "n care condamnatul nu ac7it! de %un!voie amenda sta%ilit! de c!tre instan!. Ac7itarea amen6ii poate avea loc "n termen de 3 luni de la r!m2nerii definitive a 7ot!r2rii de condamnare5 iar dup! ac7itare5 persoana condamnat! este o%ligat!5 conform art.$2)5 s! depun! recipisa de plat! integral! a amen6ii la instana de e ecutare. C2nd cel condamnat se g!sete "n imposi%ilitate de a ac7ita integral amenda "n termenul prev!6ut de lege5 instana de e ecutare5 la cererea condamnatului5 poate dispune ealonarea plaii amen6ii5 pe cel mult 2 ani "n rate lunare. 1n ca6 de ne"ndeplinire a o%ligaiei de plat! "n termenul de 3 luni sau de neplat! a unei rate5 instana de e ecutare procedea6! la punerea "n e ecutare a amen6ii comunic2nd anga#atorului sau organului financiar al prim!riei un e tras de pe 7ot!r2rea de condamnare la pedeapsa amen6ii. 2. .unerea #n e*ecutare a pedepselor complementare (art.$23-$42) Interzicerea e*erciiului unor drepturi Pedeapsa inter6icerii e erciiului unor drepturi se pune "n e ecutare prin trimiterea de c!tre instana de e ecutare a unei copii de pe dispo6itivul 7ot!r2rii5 consiliului local "n a c!rui ra6a "i are domiciliul condamnatul i organului care supraveg7ea6! e ercitarea acestor drepturi. 7egradarea militar Pedeapsa degrad!rii militare se pune "n e ecutare prin trimiterea de c!tre instana de e ecutare a unei copii de pe 7ot!r2re5 dup! ca65 comandantului unit!ii militare din care a f!cut parte cel condamnat sau comandantului centrului militar "n ra6a c!ruia domicilia6! condamnatul.

1-3

!. .unerea #n e*ecutare a m surilor de siguran (art.$26-$!61) %&ligarea la tratament medical '!sura de siguran! a o%lig!rii la tratament medical luat! printr.o 7ot!r2re definitiv! se pune "n e ecutare prin comunicarea copiei de pe dispo6itiv i a copiei de pe raportul medico.legal5 direciei sanitare din #udeul pe teritoriul c!ruia locuiete persoana fa! de care s.a luat aceast! m!sur! sau administraiei locului de deinere5 dac! persoana este deinut!. 3irecia sanitar! #udeean! va comunica de "ndat! persoanei fa! de care s.a luat m!sura5 unitatea sanitar! la care urmea6! sa i se faca tratament5 iar instana de e ecutare comunic! persoanei fa! de care s.a luat m!sura5 c! este o%ligata sa se pre6inte de "ndat! la unitatea sanitar! la care urmea6! s! i se fac! tratamentul5 atrag2ndu.i.se atenia c! "n ca6 de nerespectare a m!surii luate se va dispune internarea medical!. Internarea medical '!sura de siguran! a internarii medicale luat! printr.o 7ot!r2re definitiv! se pune "n e ecutare prin comunicarea copiei de pe dispo6itiv i a unei copii de pe raportul medico.legal direciei sanitare din #udeul pe teritoriul c!ruia locuiete persoana fa! de care s.a luat aceast! m!sur!. 3irecia sanitar! este o%ligat! s! efectue6e internarea5 "ncunotin2nd despre aceasta instana de e ecutare. Interzicerea unei funcii sau profesii i interzicerea de a se afla #n anumite localit i '!sura de siguran! a inter6icerii unei funcii sau profesii i m!sura de siguran! a inter6icerii de a se afla "n anumite localit!i se pun "n e ecutare prin comunicarea unei copii de pe dispo6itiv organului "n drept s! aduc! la "ndeplinire aceste m!suri i s! supraveg7e6e respectarea lor. 0evocarea acestor m suri de siguran

1-$

Persoana cu privire la care s.a luat una din m!surile pre6entate anterior poate cere instanei "n a c!rei circumscripie locuiete5 revocarea m!surii5 c2nd temeiurile care au impus luarea acesteia au "ncetat. +evocarea poate fi cerut! i de procuror. 9oluionarea cererii se face cu citarea persoanei cu privire la care este luat! m!sura5 ascultandu.se i conclu6iile ap!r!torului i procurorului. Asistena #uridic! este o%ligatorie.

9*pulzarea C2nd prin 7ot!r2rea de condamnare la pedeapsa "nc7isorii s.a luat m!sura de siguran! a e pul6arii5 se face meniune "n mandatul de e ecutare a pedepsei "nc7isorii c! la data li%er!rii5 condamnatul sa fie predat organului de poliie5 care va proceda la efectuarea e pul6!rii. 3aca m!sura e pul6arii nu "nsoete pedeapsa "nc7isorii5 comunicarea "n vederea e pul6!rii se face organului de politie5 imediat ce 7ot!r2rea a r!mas definitiv!. Confiscarea special '!sura de siguran! a confisc!rii speciale luat! prin ordonan! sau 7ot!r2re se e ecut! dup! cum urmea6!< a/ lucrurile confiscate se predau organelor "n drept a le prelua sau valorifica potrivit dispo6itiilor legii= %/ c2nd s.a dispus distrugerea lucrurilor confiscate5 aceasta se face "n pre6ena5 dup! ca65 a procurorului sau #udec!torului5 "ntocmindu.se proces. ver%al care se depune la dosarul cau6ei. Interdicia de a reveni #n locuina familiei pe o perioad determinat

1-)

C2nd prin 7ot!r2rea de condamnare la pedepasa "nc7isorii s.a luat i m!sura interdiciei de a reveni "n locuina familiei pe o perioad! determinat!5 o copie de pe dispo6itivul 7ot!r2rii se comunic! organului de poliie "n a c!rui circumscripie se afl! locuina familiei. $. .unerea #n e*ecutare a sanciunilor cu caracter adminsitrativ 1n ca6ul aplic!rii unei sanciuni cu caracter administrativ5 e ecutarea mustr!rii i a mustr!rii cu avertisment se efectuea6! de "ndat! "n edina "n care s.a f!cut pronunarea sau la un termen fi at "n acest sens5 iar e ecutarea amen6ii se efectuea6! potrivit dispo6iiilor referitoare la e ecutarea amen6ii #udiciare. 1. .unerea #n e*ecutare a amenzii )udiciare i a c+eltuielilor )udiciare avansate de stat Amenda #udiciar!5 precum i c7eltuielile #udiciare avansate de stat se pun "n e ecutare de c!tre organul #udiciar care a aplicat amenda sau a o%ligat la plata c7eltuielilor. Punerea "n e ecutare se face prin trimiterea unui e tras de pe acea parte din dispo6itiv care privete aplicarea amen6ii #udiciare organului care5 potrivit legii5 e ecut! amenda penal!. 3. .unerea #n e*ecutare a dispoziiilor civile din +ot r,re 0estituirea lucrurilor si valorificarea celor neridicate C2nd prin 7ot!r2rea penal! s.a dispus restituirea unor lucruri care se afl! "n pastrarea sau la dispo6iia instanei de e ecutare5 restituirea se face de c!tre #udec!torul "ns!rcinat cu e ecutarea5 prin remiterea acelor lucruri persoanelor "n drept. 1n acest scop5 sunt "ncunotinate persoanele c!rora urmea6! sa li se restituie lucrurile.

1--

3ac!5 "n termen de - luni de la primirea "ncunotin!rii5 persoanele c7emate nu se pre6int!5 precum i atunci c2nd nu se cunosc persoanele c!rora ar tre%ui sa le fie restituite i nimeni nu le.a reclamat "n termen de - luni de la r!m2nerea definitiv! a 7ot!r2rii5 lucrurile trec "n patrimoniul statului. Instana constat! aceasta prin "nc7eiere. >nscrisurile declarate false 3ispo6iia 7ot!r2rii penale care declar! un "nscris ca fiind fals "n tot sau "n parte se e ecut! sau se pune "n e ecutare de c!tre #udec!torul delegat. Cand "nscrisul declarat fals a fost anulat "n totalitatea lui5 se face meniune despre aceasta pe fiecare pagin!5 iar "n ca6 de anulare parial!5 numai pe paginile care conin falsul. 7espagu&irile civile si c+eltuielile )udiciare 3ispo6iiile din 7ot!r2rea penal! privitoare la despagu%irile civile i la c7eltuielile #udiciare cuvenite p!rilor se e ecut! potrivit legii civile.

Seciunea a III-a Sc+im& ri #n e*ecutarea unor +ot r,ri

1. 0evocarea sau anularea suspend rii e*ecut rii pedepsei Asupra revocarii sau anul!rii suspend!rii condiionate a e ecut!rii pedepsei sau a suspend!rii e ecut!rii pedepsei su% supraveg7ere se pronun!5 din oficiu sau la sesi6area procurorului5 instana care #udec! ori a #udecat "n prim! instan! infraciunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. 3ac! p2n! la e pirarea termenului de "ncercare nu au fost respectate o%ligaiile civile sta%ilite prin 7ot!r2rea de condamnare5 partea interesat! sau
1-7

procurorul sesi6ea6! instana care a pronunat "n prim! instan! suspendarea5 "n vederea revoc!rii suspend!rii e ecut!rii pedepsei. 2. 0evocarea sau anularea e*ecut rii pedepsei la locul de munc +evocarea sau anularea e ecut!rii pedepsei la locul de munc! se dispune5 dup! ca65 de c!tre instana de e ecutare sau de c!tre instana corespun6atoare "n a c!rei circumscripie se afl! unitatea unde se e ecut! pedeapsa5 ori de c!tre instana care #udec! sau a #udecat "n prim! instan! infraciunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. 9esi6area instanei se face din oficiu5 de c!tre procuror5 de unitate sau de organul de poliie. 1n ca6 de pierdere a capacit!ii de munc!5 instana poate fi sesi6at! i de c!tre cel condamnat. !. >nlocuirea pedepsei deteniunii pe via 1nlocuirea pedepsei deteniunii pe via! cu pedeapsa "nc7isorii se dispune5 din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat5 de c!tre instana de e ecutare5 iar dac! cel condamnat se afl! "n stare de deinere5 de c!tre instana corespun6!toare "n a c!rei circumscripie se afl! locul de deinere. $. "lte modific ri de pedepse Pedeapsa pronunat! poate fi modificat!5 dac! la punerea "n e ecutare a 7ot!r2rii sau "n cursul e ecut!rii pedepsei se constat!5 pe %a6a unei alte 7ot!r2ri definitive5 e istena concursului de infraciuni5 a recidivei sau a unor acte care intr! "n coninutul aceleiai infraciuni. Instana competent! s! dispun! asupra modific!rii pedepsei este instana de e ecutare a ultimei 7ot!r2ri. 9esi6area instanei se face din oficiu5 la cererea procurorului sau a celui condamnat. 1. >nlocuirea pedepsei amenzii
1-&

1nlocuirea pedepsei amen6ii se dispune de instana de e ecutare. 9esi6area instanei se face din oficiu sau de c!tre organul care5 potrivit legii5 e ecut! amenda. 3. /i&erarea condiionat >i%erarea condiionat! se dispune5 la cererea sau la propunerea f!cut! potrivit dispo6iiilor legii privind e ecutarea pedepselor5 de c!tre #udecatoria "n a c!rei circumscripie se afl! locul de deinere sau de c!tre tri%unalul militar "n a c!rui circumscripie se afl! "nc7isoarea militar!. C2nd instana constat! c! nu sunt "ndeplinite condiiile pentru acordarea li%er!rii condiionate5 prin 7ot!r2rea de respingere fi ea6! termenul dup! e pirarea c!ruia propunerea sau cererea va putea fi re"nnoit!5 termen care nu poate fi mai mare de un an. Got!r2rea instanei este supus! recursului "n termen de 3 6ile. +ecursul declarat de procuror este suspensiv de e ecutare. 4. >ncetarea e*ecut rii pedepsei la locul de munc 1ncetarea e ecut!rii pedepsei la locul de munc! se dispune de #udec!toria "n a c!rei circumscripie se afl! unitatea unde condamnatul e ecut! pedeapsa. Procedura de acordare ori de respingere a cererii de "ncetare este aceeai cu cea a li%er!rii condiionate. 5. >nlocuirea e*ecut rii pedepsei pentru militari 1nlocuirea e ecut!rii pedepsei "nc7isorii cu e ecutarea "n "nc7isoare militar!5 "n ca6ul condamnailor care au devenit militari "n termen "n cursul #udec!ii la o instana civil!5 precum i pentru cei care au devenit militari "n termen dupa r!m2nerea definitiv! a 7ot!r2rii de condamnare5 se dispune de c!tre
1-(

tri%unalul militar "n a c!rui circumscripie se g!sete unitatea militar! din care face parte cel condamnat5 la sesi6area comandantului. 6. 0educerea pedepsei pentru militari +educerea pedepsei ce se e ecut! "n "nc7isoare militar! se face la sesi6area comandantului acelei "nc7isori. Instana competent! sa reduc! pedeapsa este tri%unalul militar "n a c!rui circumscripie se afl! "nc7isoarea militar!.

Seciunea a I<-a "m,narea e*ecut rii pedepsei #nc+isorii sau a deteniunii pe via

Potrivit art.$)35 e ecutarea pedepsei "nc7isorii sau a deteniunii pe via! poate fi am2nat! "n urm!toarele ca6uri< a/ c2nd se constat! pe %a6a unei e perti6e medico.legale c! cel condamnat sufer! de o %oala care "l pune "n imposi%ilitate de a e ecuta pedeapsa= %/ c2nd condamnata este gravid! sau are un copil mai mic de un an= c/ c2nd din cau6a unor "mpre#ur!ri speciale e ecutarea imediat! a pedepsei ar avea consecine grave pentru condamnat5 familie sau unitatea la care lucrea6! condamnatul. Am2narea e ecut!rii pedepsei se poate acorda numai la cerere. Cererea de am2nare poate fi f!cut! de procuror5 de condamnat5 de ap!r!torul acestuia5 de repre6entantul s!u legal sau de c!tre so5 iar "n ca6ul prev!6ut la lit.c5 i de c!tre conducerea unit!ii la care lucrea6! condamnatul.
17*

Instana competent! s! se pronune asupra acord!rii am2n!rii e ecut!rii pedepsei este instana de e ecutare. 9entina prin care aceasta s.a pronunat este supus! apelului "n termen de 1* 6ile. Seciunea a <-a >ntreruperea e*ecut rii pedepsei #nc+isorii sau a deteniunii pe via

1ntreruperea e ecut!rii pedepsei are aceeai raiune i poate interveni "n aceleai ca6uri ca i am2narea e ecut!rii pedepsei. Instana competent! s! dispun! asupra "ntreruperii e ecut!rii pedepsei este instana de e ecutare sau instana "n a c!rei circumscripie se afl! locul de deinere sau5 dup! ca65 unitatea unde se e ecut! pedeapsa la locul de munc!5 corespun6!toare "n grad instanei de e ecutare. Instana de e ecutare5 administraia locului de deinere i unitatea unde condamnatul e ecut! pedeapsa in evidena "ntreruperilor acordate. 3ac! la e pirarea termenului de "ntrerupere cel condamnat la pedeapsa "nc7isorii nu se pre6int! la locul de deinere5 administraia trimite de "ndat! o copie de pe mandatul de e ecutare organului de poliie5 "n vederea e ecut!rii lui. Administraia locului de deinere sau unitatea comunic! instanei de e ecutare data la care a re"nceput e ecutarea pedepsei.

Seciunea a <I-a >nl turarea sau modificarea pedepsei

171

1. Intervenirea unor legi penale noi C2nd dup! r!m2nerea definitiv! a 7ot!r2rii de condamnare intervine o lege ce nu mai prevede ca infraciune fapta pentru care s.a pronunat condamnarea5 ori o lege care prevede o pedeaps! mai uoar! dec2t cea care se e ecut! ori urmea6! a se e ecuta5 instana ia m!suri pentru reducerea sau "nlocuirea pedepsei conform legii penale. +educerea sau "nlocuirea pedepsei se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat5 de c!tre instana de e ecutare5 iar dac! cel condamnat se afl! "n e ecutarea pedepsei5 de c!tre instana corespun6atoare "n grad "n a c!rei circumscripie se afl! locul de deinere sau unitatea unde condamnatul e ecut! pedeapsa la locul de munc!. 2. "mnistia i graierea Aplicarea amnistiei5 c2nd intervine dup! r!m2nerea definitiv! a 7ot!r2rii5 precum i aplicarea graierii5 se fac de c!tre un #udec!tor de la instana de e ecutare5 iar dac! cel condamnat se afl! "n e ecutarea pedepsei5 de c!tre un #udec!tor de la instana corespun6!toare "n a c!rei circumscripie se afl! locul de deinere sau unitatea unde se e ecut! pedeapsa la locul de munc!.

Seciunea a <II-a Contestaia la e*ecutare

Contestaia la e ecutare este un procedeu #urisdicional de re6olvare a pl2ngerilor "ndreptate "mpotriva actelor de e ecutare.

172

Potrivit art.$-15 contestaia contra e ecut!rii 7ot!r2rii penale se poate face "n urmatoarele ca6uri< a/ c2nd s.a pus "n e ecutare o 7ot!r2re care nu era definitiv!= %/ c2nd e ecutarea este "ndreptat! "mpotriva altei persoane dec2t cea prev!6ut! "n 7ot!r2rea de condamnare= c/ c2nd se ivete vreo nel!murire cu privire la 7ot!r2rea care se e ecut! sau vreo "mpiedicare la e ecutare= d/ c2nd se invoc! amnistia5 prescripia5 graierea sau orice alt! cau6! de stingere ori de micorare a pedepsei5 precum i orice alt incident ivit "n cursul e ecut!rii. 1n ca6urile prev!6ute la lit.a5 % i d contestaia se face5 dup! ca65 la instana de e ecutare5 iar "n ca6ul prev!6ut la lit.c5 la instana care a pronunat 7ot!r2rea ce se e ecut!. Procedura de re6olvare a contestatiei la e ecutare este cea comun! tuturor procedurilor desf!urate "n faa instanei de e ecutare. Contestaia privitoare la e ecutarea dispo6iiilor civile ale 7ot!r2rii se face5 "n ca6urile prev!6ute "n art.$-1 lit.a i %5 la instana de e ecutare5 iar "n ca6ul prev!6ut la lit.c5 la instana care a pronunat 7ot!r2rea ce se e ecut!. Contestaia "mpotriva actelor de e ecutare se soluionea6! de c!tre instana civil! potrivit legii civile. Contestaia contra e ecut!rii amen6ilor #udiciare se soluionea6! de c!tre instana care le.a pus "n e ecutare.

173

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.$*7.$33. 2. >upacu5 3an. Punerea n e%ecutare a pedepselor principale5 :ditura +osetti5 Aucureti5 2**35 172p. 3. P!v!leanu5 Vasile5 Iaco%u!5 Ioan5 Covalciuc5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Panfilius5 Iai5 2**)5 p.3)1.37). $. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea special5 vol. II5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((&5 p.)27.)7). ). ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.$(7.)33. -. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.II5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.377.$$*.

17$

Capitolul ?<I .rocedurile speciale

Seciunea I-a Noiuni generale privind procedurile speciale

Procedura special! constituie un comple de norme de drept procesual penal care instituie5 pentru anumite cau6e penale5 o desf!urare a procesului penal parial diferit! de procedura o%inuit!. Codul de procedur! penal! reglementea6! proceduri speciale de urm!rire i #udecare pentru dou! categorii de cau6e< . pentru unele infraciuni flagrante= . pentru infraciunile s!v2rite de minori. Procedura special! de urm!rire i #udecare a acestor cau6e se completea6! cu normele de drept comun "n materia urm!ririi i #udec!ii.

17)

Proceduri speciale sunt instituite i pentru re6olvarea unor aspecte adiacente raportului #uridic procesual principal5 cum sunt< . procedura rea%ilit!rii #udec!toreti= . procedura repar!rii pagu%ei materiale sau a daunei "n ca6ul condamn!rii pe nedrept sau al priv!rii ori restr2ngerii de li%ertate "n mod nelegal= . procedura "n ca6ul dispariiei "nscrisurilor #udiciare.

Seciunea a II-a (rm rirea i )udecarea unor infraciuni flagrante

1. Noiunea de infraciune flagrant Potrivit art.$-) este flagrant! infraciunea descoperit! "n momentul s!v2ririi sau imediat dup! s!v2rire. :ste5 de asemenea5 considerat! flagrant! i infraciunea al c!rei faptuitor5 imediat dup! s!v2rire5 este urm!rit de persoana vat!mat!5 de martorii oculari sau de strig!tul pu%lic5 ori este surprins aproape de locul comiterii infraciunii cu arme5 instrumente sau orice alte o%iecte de natur! a.l presupune participant la infraciune. 2. Cazurile de aplicare a procedurii speciale Pentru a fi urm!rite i #udecate potrivit procedurii speciale5 infraciunile flagrante tre%uie s! "ndeplineasc!5 potrivit art.$--5 cumulativ dou! condiii<

17-

. pedeapsa prev!6ut! de lege pentru forma tip a infraciunii s! fie "nc7isoarea mai mare de un an i de cel mult 12 ani= . s! fie s!v2rite "n municipii sau orae5 "n mi#loace de transport "n comun5 %2lciuri5 t2rguri5 porturi5 aeroporturi sau gari5 c7iar dac! nu aparin unit!ilor teritoriale ar!tate anterior5 ori "n orice loc aglomerat. Procedura special! nu se aplic! infraciunilor s!v2rite de minori i nici celor pentru care pl2ngerea preala%il! se depune direct la instana de #udecat!.

!. .rocedura special de urm rire Procedura de urm!rire penal! "ncepe cu "ntocmirea procesului ver%al de constatare a infraciunii flagrante "n care se consemnea6! cele constatate cu privire la fapta s!v2rit!5 precum i cele constatate cu privire la fapta s!v2rit!. +einerea "nvinuitului este o%ligatorie i durea6! 2$ de ore. 3up! luarea m!surii reinerii5 urm!rirea penal! se poate finali6a "n dou! moduri dup! cum cercetarea penal! a fost sau nu finali6at! pe perioada reinerii. 3ac! procurorul aprecia6!5 "n cele 2$ de ore5 c! sunt suficiente dove6i pentru punerea "n micare a aciunii penale5 d! rec7i6itoriu prin care pune "n micare aciunea penal! i dispune trimiterea "n #udecat! i trimite dosarul instanei competente. 3ac! efectuarea cercet!rii penale nu poate fi finali6at! "n cele 2$ de ore de reinere5 procurorul la sesi6area organului de cercetare sau din oficiu5 poate solicita #udec!torului arestarea "nvinuitului5 care nu poate dep!i 1* 6ile5 acestea calcul2ndu.se de la data e pir!rii ordonanei de reinere.

177

C2nd procurorul dispune trimiterea "n #udecat!5 "ntocmete rec7i6itoriu i "naintea6! de "ndat! instanei de #udecat! dosarul cau6ei5 cu propunerea de arestare preventiv! a inculpatului. 3ac! procurorul restituie cau6a pentru completarea sau refacerea urm!ririi penale5 urm!rirea se efectuea6! potrivit procedurii o%inuite. $. .rocedura special de )udecare Competena de #udecat! "n cau6ele privitoare la infraciunile flagrante prev!6ute "n art.$-- este cea o%inuit!. Preedintele instanei fi ea6! termenul de #udecat!5 care nu poate dep!i ) 6ile de la data primirii dosarului5 dispun2nd totodat! aducerea cu mandat a martorilor i a p!rii v!t!mate. Inculpatul este adus la #udecat!. Celelalte p!ri nu se citea6!. Participarea procurorului la #udecat! este o%ligatorie. 1nainte de a trece la #udecarea cau6ei5 instana verific! dac! "n cau6! sunt "ntrunite condiiile impuse pentru aplicarea procedurii speciale5 "n ca6 contrar5 #udecata desf!ur2ndu.se dup! regulile comune. Pentru administrarea pro%elor instana poate acorda termene care "n total nu tre%uie s! depaeasc! 1* 6ile. Instana este o%ligat! s! se pronune asupra cau6ei "n aceeai 6i "n care s. au "nc7eiat de6%aterile sau cel mai t2r6iu "n urm!toarele 2 6ile. Inculpatul aflat "n stare de deinere este adus la pronunare. Got!r2rea tre%uie redactat! "n cel mult 2$ de ore. ;ermenul de apel i cel de recurs sunt de 3 6ile de la pronunare5 iar #udecarea "n apel i "n recurs se face de urgen!.

17&

Seciunea a III-a .rocedura #n cauzele cu infractori minori

1. Condiii de aplicare a procedurii speciale Pentru a fi aplica%il! procedura special! reglementat! de cod pentru urm!rire i #udecarea infractorilor se cere ca "nvinuitul sau inculpatul s! nu fi "mplinit v2rsta de 1& ani5 cel puin p2n! la data sesi6!rii instanei de #udecat!. 3ac! "mplinirea v2rstei ma#oratului are loc dup! aceast! dat!5 ea nu mai produce efecte cu privire la procedura aplica%il! cau6ei. 2. .rocedura de urm rire penal 4rm!rirea penal! fa! de "nvinuiii sau inculpaii minori se face potrivit regulilor o%inuite cu dou! deose%iri< . pentru minorii ce nu au "mplinit 1- ani5 este o%ligatorie citarea delegatului autorit!ii tutelare i a p!rinilor ,tutore5 persoana "n "ngri#irea c!reia se afl! minorul/ la pre6entarea materialului de urm!rire penal! minorului i este l!sat! la aprecierea organului de urm!rire5 citarea acestor persoane la ascultarea i confruntarea minorilor= . este o%ligatorie efectuarea unei anc7ete sociale. !. "nc+eta social Potrivit art.$&25 "n cau6ele cu infractori minori este o%ligatorie efectuarea anc7etei sociale at2t "n fa6a de urm!rire penal!5 c2t i "n fa6a de #udecat!. Anc7eta social! const! "n str2ngerea de date cu privire la purtarea pe care minorul o are "n mod o%inuit5 la starea fi6ic! i mintal! a acestuia5 la antecedentele sale5 la condiiile "n care a fost crescut i "n care a tr!it5 la modul "n
17(

care parinii5 tutorele sau persoana "n "ngri#irea c!reia se afl! minorul "i "ndeplinesc "ndatoririle fa! de acesta i "n general cu privire la orice elemente care pot servi la luarea unei masuri sau la aplicarea unei sanciuni fa! de minor. $. .rocedura de )udecat Cau6ele "n care inculpatul este minor se #udec! potrivit regulilor de competen! o%inuit!5 de #udec!tori anume desemnai. 8udecarea cau6ei privind o infraciune s!v2rit! de un minor se face "n pre6ena acestuia5 cu e cepia ca6ului c2nd minorul s.a sustras de la #udecat!. >a #udecarea cau6ei se citea6!5 "n afar! de p!ri5 autoritatea tutelara i p!rinii5 iar dac! este ca6ul5 tutorele5 curatorul sau persoana "n "ngri#irea ori supraveg7erea c!reia se afl! minorul5 precum i alte persoane a c!ror pre6en! este considerat! necesar! de c!tre instan!. Cedina "n care are loc #udecarea infractorului minor se desf!oar! separat de celelalte edine i nu este pu%lic!. 1. .unerea #n e*ecutare a m surilor educative ;ustrarea 1n ca6ul c2nd s.a luat fa! de minor m!sura educativ! a mustr!rii5 aceasta se e ecut! de "ndat!5 "n sedina "n care s.a pronunat 7ot!r2rea. /i&ertatea supraveg+eat C2nd instana a luat fa! de minor m!sura li%ert!ii supraveg7eate5 aceast! m!sura se pune "n e ecutare c7iar "n edina "n care este pronunat!5 dac! minorul i persoana sau repre6entantul instituiei sau unit!ii speciale careia i s.a "ncredinat supraveg7erea sunt de fa!. +evocarea m!surii li%ert!ii supraveg7eate pentru vreuna din cau6ele preva6ute "n art.1*& C.p.5 cu e cepia ca6ului c2nd minorul a s!v2rit din nou o
1&*

infraciune5 precum i "nlocuirea li%ert!ii supraveg7eate se dispun de instana care a pronunat aceast! m!sur!. Internarea minorului 1n ca6ul "n care s.a luat fa! de un minor m!sura educativ! a intern!rii "ntr. un centru de reeducare5 instana poate dispune5 prin aceeai 7ot!r2re5 punerea "n e ecutare de "ndat! a m!surii luate. Punerea "n e ecutare se face prin trimiterea unei copii de pe 7ot!r2re organului de poliie de la locul unde se afl! minorul. Copia de pe 7ot!r2re se pred! centrului de reeducare "n care minorul este internat. Centrul de reeducare comunic! instanei efectuarea intern!rii.

0evocarea m surilor luate fa de minor +evocarea sau meninerea m!surilor educative5 precum i a m!surii li%er!rii minorului dintr.un centru de reeducare "nainte de a deveni ma#or sau dintr.un institut medical.educativ5 c2nd minorul a s!v2rit din nou o infraciune5 se dispune de instana competent! s! #udece acea infraciune.

Seciunea a I<-a .rocedura rea&ilit rii )udec toreti

1. Cererea de rea&ilitare +ea%ilitarea #udec!toreasc! poate fi acordat! doar la cerere. Potrivit art.$()5 cererea de rea%ilitare #udec!toreasc! se face de condamnat5 iar dup!

1&1

moartea acestuia5 de so sau de rudele apropiate. 9oul sau rudele apropiate pot continua procedura de rea%ilitare pornit! anterior decesului. >a cerere se ane ea6! actele din care reiese ca sunt "ndeplinite condiiile rea%ilit!rii. 2. Audecarea cererii de rea&ilitare Competent! s! se pronune asupra rea%ilit!rii #udec!toreti este fie instana care a #udecat "n prim! instan! cau6a "n care s.a pronunat condamnarea pentru care se cere rea%ilitarea5 fie instana corespun6atoare "n a c!rei circumscripie domicilia6! condamnatul. Preedintele instanei5 fi 2nd termenul pentru soluionarea cererii de rea%ilitare5 dispune citarea petiionarului i a persoanelor a c!ror ascultare o consider! c! ar fi necesar!5 ia m!suri pentru aducerea dosarului "n care se g!sete 7ot!r2rea de condamnare i cere o copie de pe fia cu antecedentele penale ale condamnatului. >a termenul fi at instana ascult! persoanele citate5 conclu6iile procurorului i verific! dac! sunt "ndeplinite condiiile cerute de lege pentru admiterea rea%ilit!rii. Conform art.$(75 cererea de rea%ilitare se respinge pentru ne"ndeplinirea condiiilor de form! "n urm!toarele ca6uri< a/ c2nd a fost introdus! "nainte de termenul legal= %/ c2nd lipsete adresa petiionarului i acesta nu s.a pre6entat la termenul de "nf!iare= c/ c2nd lipsesc alte meniuni cerute i petiionarul nu a completat cererea la prima "nf!iare i nici la termenul ce i s.a acordat "n vederea completarii. 1n ca6ul preva6ut la lit.a5 cererea poate fi repetat! dup! "mplinirea termenului legal5 iar "n celelalte ca6uri5 oric2nd.
1&2

Got!r2rea prin care instana re6olv! cererea de rea%ilitare este supus! apelului5 iar 7ot!r2rea pronunat! de instana de apel este supus! recursului. !. "nularea rea&ilit rii Potrivit art.)*35 anularea rea%ilit!rii se 7otar!te la cererea procurorului5 de catre instana care a acordat rea%ilitarea. Procedura preva6ut! pentru soluionarea cererii de rea%ilitare se aplic! "n mod corespun6!tor i pentru soluionarea cererii de anulare.

Seciunea a <-a .rocedura repar rii pagu&ei materiale sau a daunei #n cazul condamn rii pe nedrept sau al priv rii ori restr,ngerii de li&ertate #n mod nelegal

1. Cazuri care dau dreptul la repararea pagu&ei Conform art.)*$5 au dreptul la repararea pagu%ei suferite urm!torele persoane< . persoana care a fost condamnat! definitiv5 dac! "n urma re#udec!rii cau6ei a fost ac7itat! printr.o 7ot!r2re definitiv!= . persoana care a fost supus! unei m!suri preventive "n mod nelegal "n cursul procesului penal= . persoana care a fost privat! de li%ertate dup! ce a intervenit prescripia5 amnistia sau de6incriminarea faptei.

1&3

2. 'elul i #ntinderea reparaiei +eparaia este "n toate ca6urile suportat! de stat5 prin 'inisterul Einanelor Pu%lice. +eparaia acordat! poate consta "n< . plata unei sume de %ani= . constituirea unei rente viagere= . "ncredinarea persoanei unui institut de asisten! social! i medical!5 pe c7eltuiala statului. Pentru persoanele care "nainte de privarea de li%ertate erau "ncadrate "n munc!5 reparaia const! i "n calcularea perioadei de privare de li%ertate la vec7imea "n munc! sta%ilit! potrivit legii.

!. "ciunea pentru repararea pagu&ei Aciunea pentru repararea pagu%ei poate fi pornit! de persoana "ndrept!it! potrivit art.)*$5 iar dup! moartea acesteia5 poate fi continuat! sau pornit! de c!tre persoanele care se aflau "n "ntreinerea sa. Aciunea poate fi introdus! "n termen de 1& luni de la data r!m2nerii definitive a 7ot!r2rilor #udec!toreti de ac7itare sau de "ncetare a procesului penal ori a ordonanelor procurorului de scoatere de su% urm!rire sau de "ncetare a urm!ririi penale. Aciunea pentru repararea pagu%ei se adresea6! tri%unalului "n a c!rui circumscripie domicilia6! persoana "ndrept!it! la reparaie i este scutit! de ta ! de tim%ru.

Seciunea a <I-a .rocedura #n caz de dispariie a #nscrisurilor )udiciare


1&$

1. Constatarea dispariiei 1n ca6ul dispariiei unui dosar #udiciar sau a unui "nscris care aparine unui astfel de dosar5 organul de urm!rire penal! sau preedintele instanei la care se g!sea dosarul sau "nscrisul "ntocmete un proces.ver%al prin care constat! dispariia i arat! m!surile care s.au luat pentru g!sirea lui. Procedura special! de "nlocuire sau reconstituire se desf!oar! pe %a6a acestui proces ver%al.

2. %&iectul procedurii speciale C2nd dosarul sau "nscrisul disp!rut este reclamat de un interes #ustificat i nu poate fi ref!cut potrivit procedurii o%inuite5 procurorul5 prin ordonan!5 sau instana de #udecat!5 prin "nc7eiere5 dispune5 dup! ca65 "nlocuirea sau reconstituirea dosarului ori "nscrisului disparut. 1nc7eierea instanei se d! fa!r! citarea p!rilor5 afar! de ca6ul c2nd instana consider! necesar! c7emarea acestora. 1nc7eierea nu este supus! nici unei c!i de atac. !. 9fectuarea procedurii speciale 1nlocuirea sau reconstituirea se efectuea6! de organul de urm!rire penal! ori de instana de #udecat! "naintea c!reia cau6a se g!sete pendinte5 iar "n cau6ele definitiv soluionate5 de instana la care dosarul se g!sete "n conservare. 1nlocuirea "nscrisului disp!rut are loc atunci c2nd e ist! copii oficiale de pe acel "nscris. @rganul de urm!rire penal! sau instana de #udecat! ia m!suri
1&)

pentru o%inerea copiei. Copia o%inut! ine locul "nscrisului original p2n! la g!sirea acestuia. C2nd nu e ist! o copie oficial! de pe "nscrisul disp!rut5 se procedea6! la reconstituirea acestuia. +econstituirea unui dosar se face prin reconstituirea "nscrisurilor pe care le coninea. +e6ultatul reconstituirii se constat!5 dup! ca65 prin ordonana organului de urm!rire penala confirmat! de procuror sau prin 7ot!r2rea instanei dat! cu citarea p!rilor. Got!r2rea de reconstituire este supus! apelului5 iar 7ot!r2rea pronunat! de instana de apel este supus! recursului.

-i&liografie 1. Apetrei5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Victor5 Aucureti5 2**$5 p.$3$.$-(. 2. Criu5 Anastasiu. Drept procesual penal. Proceduri speciale5 :ditura All AecH5 Aucureti5 2**$5 1(7p. 3. P!v!leanu5 Vasile5 Iaco%u!5 Ioan5 Covalciuc5 'i7ai. Drept procesual penal, :ditura Panfilius5 Iai5 2**)5 p.37-.3(3. $. ;7eodoru5 Brigore. Drept procesual penal. Partea special5 vol. II5 :ditura Cugetarea5 Iai5 1((&5 p.)77.-2-. ). ;ul%ure5 Adrian Ctefan5 ;atu5 Angela. Tratat de procedur penal5 :ditura All5 Aucureti5 2**15 p.)3$.))&. -. Volonciu5 Nicolae. Tratat de procedur penal5 vol.II5 :ditura Paideia5 Aucureti5 1((-5 p.$$1.$&2.

1&-

Cuprins

Capitolul I....................................................................................................................................2 Noiuni generale privind dreptul procesual penal........................................................................2 i procesul penal...........................................................................................................................2 Capitolul II...................................................................................................................................7 Principiile fundamentale ale procesului penal.............................................................................7 Capitolul III................................................................................................................................13 Participanii la procesul penal....................................................................................................13 Capitolul IV...............................................................................................................................23 Aciunile ce se e ercit! "n cadrul procesului penal....................................................................23 1. Noiunea i elementele aciunii "n #ustiie..............................................................................2$ Capitolul V.................................................................................................................................33 Competena "n materie penal!....................................................................................................33 1. Noiune...................................................................................................................................33 Capitolul VI...............................................................................................................................$2 Pro%ele "n procesul penal...........................................................................................................$2 Capitolul VII..............................................................................................................................$& 'i#loacele de pro%!....................................................................................................................$& 2. Ascultarea "nvinuitului sau inculpatului................................................................................$(

1&7

3. Consemnarea declaraiilor.....................................................................................................)* $. Valoarea pro%atorie a declaraiilor "nvinuitului sau inculpatului..........................................)* 2. '!surile de protecie a martorului.........................................................................................)2 $. Consemnarea declaraiilor.....................................................................................................)3 ). Valoarea pro%atorie a declaraiilor martorului.......................................................................)3 1. +idicarea de o%iecte i "nscrisuri ,art.(-.((/.........................................................................)& Capitolul VIII.............................................................................................................................-) '!surile procesuale...................................................................................................................-) Capitolul I0...............................................................................................................................&* Actele procesuale i procedurale comune..................................................................................&* 2. +ectificarea actelor procedurale ...........................................................................................&1 $. 1nm2narea citaiei ,art.17&.17(/.............................................................................................&$ ). 3ovada de "ndeplinire a procedurii de citare ,art.1&1/..........................................................&$ 'andatul de aducere ,art.1&3/...................................................................................................&) Capitolul 0.................................................................................................................................(4rm!rirea penal!........................................................................................................................(1. 1nceperea urm!ririi penale...................................................................................................1*) Capitolul 0I.............................................................................................................................11$ Procedura pl2ngerii preala%ile.................................................................................................11$ Pl2ngerea preala%il! produce efecte in rem. Astfel5 pentru a fi antrenat! r!spunderea penal! a tuturor celor care au luat parte la infraciune e suficint ca doar una dintre p!rile v!t!mate s! fi formulat pl2ngere sau pl2ngerea s! se refere doar la unul dintre autori. ................................11$ 2. Coninutul pl2ngerii preala%ile............................................................................................11) 1. Procedura "n ca6ul infraciunilor flagrante..........................................................................117 2. Procedura "n ca6 de cone itate sau de indivi6i%ilitate.........................................................117 3. Procedura sc7im%!rii "ncadr!rii #uridice a faptei.................................................................11& Capitolul 0II............................................................................................................................12* 8udecata....................................................................................................................................12* 8udecata "n prim! instan!........................................................................................................12) Capitolul 0III...........................................................................................................................133 C!ile de atac ordinare...............................................................................................................133 Apelul peste termen ,art.3-) i 3&)3al.2/................................................................................13) Capitolul 0IV...........................................................................................................................1$& C!ile de atac e traordinare.......................................................................................................1$& 9eciunea a III.a.......................................................................................................................1)2 9eciunea a IV.a.......................................................................................................................1)7 Capitolul 0V............................................................................................................................1)( : ecutarea 7ot!r2rilor penale..................................................................................................1)( 2. +!m2nerea definitiv! a 7ot!r2rii primei instane ................................................................1)( Capitolul 0VI...........................................................................................................................17) Procedurile speciale.................................................................................................................17)

1&&

1&(

S-ar putea să vă placă și