Sunteți pe pagina 1din 1

API,ICATIE: ANALIZA FACTORIALA A RATEI RENTABILITATII FINANCIARE (a capitalului propriu)

Modelul de calcul este:

Rf =
unde:

Kp > o ry'fiy; Kp

Rf = rata rentabilitdlii financiare; Prn = rezultatul net al exerciliului; Kp = capitalul propriu (valoare medie anuald). Modelul de analizd factoriald este:

Rf
unde:

=!L

At Kp

.4 lY ,ro
Vt

Vt = veniturile totale; At = activul total (ca valoare medie anuaid), Sistemul de factori se prezintd astfel: Vt/At Rf:<= At/Kp

unde:

pn/Vr

"

Vt/At = viteza de rotalie a activului total exprim atd, canum6r de rotalii; At/Kp = factorul'de multiplicare a capitalului propriu; Pm/vt = profitul net la 1 leu venituri totale (rentaiilitatea netd veniturilor a totale).
Pentru exemplificare folosim urmdtoarele date:

Nr. crt. I
2
4
5

Indicatori

Simbol
Vt

Jg{!*i

6 7
8

totale (lei) (lei) total &liyul Capitalul propriu 0ei) Profitul net Yiteza de rotalie a activul,ni total (nr. rotalli) Factorul de multiplicare a capitalutui propriu rronlul net Ia I eu venituri totale (lei) srrLiluurrallt Ilnanolafe ( 70 )

At
Kp
Prn

Prevdzut (0) 400.000 250.000 r 19.050 23.8 1 0


7,6
2,7

Vt/At
AVKp Pm/Vt Rf

Realizat (1) 385.000 27s.000 125.000 28.12s


1,4

6/ /o

96,25 I 10,0 105,0


1

18,1

87,5
104.8

')

')

0,059525
20

0,013052

))\

112,50

Metodologia de analizd factoriald gi cuantificarea influenlelor factorilor se prezint6 astfel: ARf = + 2,Syo 1. -

At ^!!=(
=

l^,,-flt, t
!L(

ltt-rto\.Aro Pr
Kpo

ioo= -2'sol

2.

Kp ^+

!LAt,\Kp,

,,, I,IL.roo I = + 0,83%


)
Vto

At, (Prn, _Prno).roo= 3 Ary=vL-. -' +4.17% - vt - AT -Al ,,, -7,0 )