Sunteți pe pagina 1din 2

H

Bagh, Doamne, lunain uor...


(raga)

.uEl

_::l

Moderato.
.*r

tu

B
Tib. Bretliceanu.

B E

PIANO.

d lrl

-'7.,

a=A

n3 :,4

:=

:.::l

;:l:J

Doin5,-

ry]
Iu - na'n

G
'

,:j
F-A

Fi;

l. Ba-g[, Doam-ne,
2. Ba-gd,,Doam-re,

i:a =i
=-.j

lu - ua'n

"=

L=J

a
,=:
i;_:l

1.1

tj..J

l::rj

t;:i

=
gi,Doam-he, Iu - nah
95,, Doam-ue, lu - ndn

;l_

i--:

i=
-.jj

::l:l 1.,

l=

;
un - de mi-i ia mfin- draln

wf^=bra - ts, **er;I I I -i

A
ri5
gE ma ma

L:_.j

E_l

iiI

,-f-

A *

duc ua - ile mi-i duc la mhn-ilraln

r=9

d0r.

t=

bra. !e.

r:=

!.8, Ter^npo tte Ardeleand,. (aeset) (J=eo)

'

Min-tlru,

Tu nu vrei,

]1

din

tu nu vrei,
Ba

Ce-ai

- nai,

M6,n-tiru-li-la

iu

- bit

sh

lel,
mea,

Tu nu vrei, ltu gfrn - di e[

tu
te-am

.nu vrel,

Ii -

sat,

C[-ai iu Min.-dru

bir

ti

-ta
,

SA

iei.
mea.
lo

tn

0t, e;ti

otr,

floa

re

eu,."weau,

Crd-am

bu - jor,

iu - bit M6n-dru - Ii -

si
ta ,

Otr,

olli

Nu te-oiit

ui -.ta

Cd-am iu'bit

Itriin
tgb-.\

ef-.

tu:r-li

- !a

sE

]AU.

lrlea.

-==29;r>rs

Tehe
'Ir I F' \--l*,
I