Sunteți pe pagina 1din 5

Propunere de dezvoltare a carierei universitare

as. dr. ing. R azvan Deaconescu 27 iulie 2012


Intreaga activitate profesional a pe care am desf as n ultimii s as n jurul , urat-o , ase ani s-a desf , urat Catedrei (acum Departamentului) de Calculatoare din cadrul Universit at , ii POLITEHNICA din Bucures n activit at a didactic a, s a, de cercetare, de co, ti. Am participat , i diverse, de natur , tiint , ic munitate, de colaborare cu rme din domeniul IT s i de socializare. Colectivul Departamentului , de Calculatoare este unul dinamic, divers n care mi reg asesc foarte multe valori s l v ad , i pe care evolu and din toate punctele de vedere. In cadrul acestui colectiv mi propun sa activez, n continuare, n urm atorii ani de zile. Pe parcursul celor s ans a prietenie cu , ase ani de activitate am dezvoltat s , i ment , inut relat , ii profesionale s , i de str mult a continue s a se dezvolte pentru , i dintre colegii de departament. Imi doresc ca aceste relat , ii s , i s un dublu beneciu: at at al meu c at s , i al colegilor de departament. Pe principiul continuit at a mi construiesc prolul profesional n urm atorii ani. Voi , i doresc s , ii s r am ane prolic s n activit at an a acum, dar mi propun s a dezvolt s a extind aceste , i implicat , ile de p , i s activit at i. Filonul acestei dezvolt a ri l va reprezenta comunitatea din cadrul Departamentului de , Calculatoare: cadre didactice, student , i, colaboratori, rme. Prin implicare, feedback permanent, transparent a, prietenie s at mi propun s a u unul dintre principalii piloni de , , i suportul comunit , ii, dezvoltare ai domeniului Sistemelor de Operare s i a domeniilor conexe. ,

Sumar de activitate
In cadrul celor s a am alocat-o domeniilor Sistemelor de Operare , ase ani de activitate, partea didactic s n timp ce partea s a am desf as n contextul Sistemelor Peer-to-Peer, , i Ret , elisticii, , tiint , ic , urat-o domeniu n care am lucrat s i pentru teza de doctorat. Aceste activit at , , i au fost completate de colabor ari cu rme precum Ixia, Orange, VirtualMetrix s n comunitatea open source, , i contribut , ii prin intermediul comunit at , ii locale ROSEdu. Figura 1 reect a domeniile de activitate s a perioad a. , i interes din aceast Domeniul meu de suet, dezvoltat nc a din anul trei din ciclul de licent a, este cel al Sistemelor de , Operare. Am avut ocazia s a activez ca membru al echipelor cursurilor de Utilizarea Sistemelor de Operare, Sisteme de Operare s a. Consider , i Sisteme de Operare 2, de multe ori ca lider de echip c a am contribuit la construirea unor echipe foarte bine preg atite, entuziaste s i cu abilit a t , , i didactice deosebite. Acest lucru se reect a n feedback-ul transmis de student , i pe parcursul anilor. Cele trei discipline de mai sus reprezint a coloana vertebral a a componentei didactice pe care mi propun s ao sust n perioada urm atoare. , in Pe plan secund, am activat, din punct de vedere didactic, n cadrul echipelor cursurilor de Ret , ele Locale s , i Managementul Proiectelor Software s , i am asigurat suport pentru discipline de master din domeniul Sistemelor de Operare s a mixez elemente din mai multe , i Ret , elisticii. Am avut ocazia s 1

Figura 1: Activitate p an a n prezent domenii s a dezvolt un subdomeniu de interes de administrare de sistem, prin sust arilor , i s , inerea certic LPIC. Impreun a cu echipele cursurilor de mai sus, am folosit resurse electronice diverse care au facilitat desf as urarea activit at , , ilor: liste de discut , ii, wiki-uri, repository, calendare s , i cataloage electronice, aplicat a, aplicat at , ia vmchecker pentru corectare automat , ii de coordonare (Redmine), facilit , i Moodle. Consider c a astfel de resurse sunt indispensabile pentru buna desf as urare a activit a t ilor didactice s , , ,i sust n alte discipline. , in s , i voi sust , ine adoptarea lor s ,i Activit at art n , ile didactice au fost sust , inute de publicarea unor c , i, precum Ret , ele Locale s , i Introducere Sisteme de Operare. Acestea au devenit manualele cursurilor de Ret , ele Locale s , i Utilizarea Sistemelor de Operare. Experient a n urma dezvolt arii de cont a n viitor n , a obt , inut , inut didactic va folosit scopuri similare. Pe planul inovat atorii jocului , iei didactice, am fost unul dintre promotorii, dezvoltatorii s , i sust , in ,,World of USO, competit ie ntre student ii de anul 1 ajuns a deja la a cincea edit ie. Pe l ang a , , , c as , tigurile de cunoas , tere s , i divertisment aduse student , ilor, ,,World of USO are meritul de a ajutat la construirea comunit at ag and dezvoltatori s andul student , ii de student , i, atr , i contribuitori din r , ilor participant i. Este unul dintre principalele proiecte ale comunit a t ii ROSEdu s i un model de dezvoltare , , , open source n mediul academic. Proiectul P2P-Next s arii mele din punct , i domeniul Sistemelor Peer-to-Peer au asigurat cadrul dezvolt de vedere s tiint ic. Teza de doctorat s i publicat iile pe care le-am realizat sunt centrate pe acest , , , , domeniu, cu inltrat a. Des mi propun ca domeniu principal de , ii din Sisteme de Operare s , i Ret , elistic ,i activitate cel al Sistemelor de Operare, doresc s a ment n domeniul Sistemelor , in interes s , i contribut , ii Peer-to-Peer, consider andu-m a un fan al conceptului de descentralizare s arilor tehnice , i a provoc oferite de acest concept. Activit at as n cadrul colabor arilor cu student a s , i de cercetare am desf , urat s ,i , ii de licent , , i master, pentru proiecte de diplom as i de cercetare. Grat ie colabor a rii cu Ixia s i VirtualMetrix, am coordonat , , , 2

proiecte interesante n domeniul Sistemelor de Operare, proiecte cu elemente at at s at s , tiint , ice c ,i aplicate (dezvoltare unui microkernel, virtualizare, disponibilitate ridicat a, proiecte de virtualizare, proiecte de securitate).

Propunere de dezvoltare
Dup a cum am descris mai sus, domeniul Sistemelor de Operare reprezint a pilonul central pe care mi-l propun n urm atorii ani de carier a. Acesta va sust inut de relat ii cu grupuri de cercetare , , cu interese similare din str ain atate, colaborare cu rme de prol s n comunit at , i activitate , ile open source. Pe plan secund mi doresc s a asigur contribut n domenii precum Ret a, Administrare , ii , elistic de Sistem (profesional), Management s , i Inginerie de Proiecte Software, Sisteme Peer-to-Peer. Cadrul va asigurat de comunit at , i care vor reuni persoane cu interese similare. Figura 2 este o transpunere a viziunii de mai sus.

Figura 2: Viziunea carierei n perioada urm atoare Activit at as at an a acum, cu integrarea , ile didactice se vor desf , ura ca o continuitate a activit , ilor de p noilor tehnologii ap arute s , i cu extinderea competit , iilor student , es , ti precum ,,World of USO. Pe baza colabor arii cu entit at at mi , i externe, precum comunit , i open-source, grupuri de cercetare, sau rme, propun dezvoltarea curriculei didactice s i init ierea de proiecte de cercetare. In jurul acestor activit at , , ,i se vor dezvolta sau vor oferi suport comunit at , i precum cele din Figura 2. Concret, mi propun urm atoarele: scrierea unui suport pentru cursul de Sisteme de Operare, cu acoperirea integral a a conceptelor prezentate; obiectivul este crearea unei c art i cu popularizare internat ional a ; , , unicarea cont n cadrul cursurilor de Sisteme de Operare n toate cele , inutului prezentat trei serii (CA, CB, CC) pe modelul cursului de Utilizarea Sistemelor de Operare, obt and , in 3

o preg atire unitar a a student , ilor; init arii unor conferint a de educat , ierea s , i sust , inerea organiz , e pe tematic , ie s , i open source ca parteneriate ntre mediul academic, comunit at , i open source s , i rme de prol; dezvoltarea de leg aturi cu grupurile de Sisteme de Operare din alte universit at a , i tehnice din t , ar (Universitatea din Bucures a din Cluj Napoca); , ti, Universitatea Tehnic dezvoltarea de relat , ii de colaborare cu grupuri de cercetare de prol, conduse de persoane cu reputat ie precum Herbert Bos, George C andea, Liviu Iftode, Frank Bellosa; , sust ari c at mai bune cu Intel Rom ania cu interes pe subiecte de sisteme de , inerea unei colabor operare, programare de nivel sc azut s , i open source; extinderea competit , iilor de tipul ,,World of USO la alte cursuri (precum Sisteme de Operare sau Sisteme de Operare 2); sust n upstream n proiecte open source, prin competit , inerea contribut , iilor , ii s , i concursuri de tipul ,,Upstream Challenge (sporsorizat n prima edit ania) sau ,,Ixia Chal, ie de Intel Rom lenge; realizarea de proiecte de diplom as n co-tutel a cu rme de prol, pe baza experient , i de master , ei colabor arii cu Ixia s , i VirtualMetrix; init n aria sistemelor de , ierea s , i sust , inerea de proiecte nat , ionale s , i internat , ionale de cercetare operare, sistemelor ncorporate, securit at ii, virtualiz a rii; , implicarea n disciplinele de master legate de sisteme de operare s n particular, , i securitate ( direct n , ia SRIC Securitatea Ret , elelor Informatice Complexe ) s , i sust , inerea unor noi direct , ii cadrul disciplinelor. Activit at mi propun s a particip se vor desf as , ile la care , ura pe trei planuri: planul didactic, planul s , tiint , ic s , i de cercetare s , i plaul de competent , e profesionale. Planul didactic se va reecta n cursurile s n care voi implicat s , i laboratoarele , i interact , iunea cu student , ii. Folosirea unor resurse electronice adecvate, promovarea acestora, sust , inerea de competit , ii ntre student i, promovarea feedback-ului s i a transparent ei sunt elemente centrale ale planului didac, , , tic. Completarea activit at n plan didactic o voi realiza prin sust , ilor normate , inerea de workshop-uri s i s coli de var a n domenii de interes: sisteme de operare, administrare, open source. , , Planul de cercetare se va baza pe relat , iile stabilite cu alte grupuri de cercetare de interes s , i colaborarea la proiecte nat a voi baza pe profesionalism, pe ncredere n colaboratori s , ionale s , i internat , ionale. M ,i pe experient a n obt n proiectele , , inerea de rezultate de cercetare. Partea de cercetare se va reecta s ,i de diplom as n care m a voi implica; t and cont de nivelul foarte bun al student , i de master , in , ilor voi milita activ pentru ca aces a s n mediul academic ca masteranzi, cercet atori , tia s , i continue cariera sau doctoranzi. Planul de competent Dac a n planul de , e profesionale este complementar planului de cercetare. cercetare, unul dintre obiective este atragerea student n carier a de cercetare, n acest plan mi , ilor propun s a contribui la o c at mai bun a aliniere a student a bazez pe un , ilor la cerint , ele piet , ei. M set de relat a ofere feedback-ul s , ii foarte bune cu rme precum Ixia, VirtualMetrix, Intel care s ,i suport dezvolt arii curriculare corespunz atoare. Voi contribui la adaptarea continu a a curriculei s , i la stimularea diversit at ii preocup a rii student ilor. , ,

Cadrul de construire a carierei


Cadrul prin care mi propun construirea carierei se bazeaz a pe un set de valori: feedback, transparent a, , deschidere la nou, comunitate. M a bazez pe sust inerea acestor valori din partea colectivului Depar, tamentului de Calculatoare s n r andul colaboratorilor. Consider c a dezvoltarea , i pe promovarea lor domeniului de Sisteme de Operare, a domeniilor conexe, a carierei mele s , i a colaboratorilor sunt dependente de respectarea s , i sust , inerea acestor valori. Feedback-ul continuu este modul prin care sunt evaluat s a este cadrul unei , i evaluez; reprezint mbun at at at a , iri perpetue. Dezvoltarea unei comunit ,i s , i a unor relat , ii profesionale eciente se bazeaz pe transmiterea s i ncorporarea feedback-ului. Voi sust ine s i voi folosi feedback-ul n activit a t ile n , , , , care sunt implicat, de natur a didactic a (feedback de la student n cadrul echipelor de cursuri), de , i sau natur as a (sesiuni de revizie, prezent ari interne) s a (discut , tiint , ic , i de dezvoltare profesional , ii libere, consultant a ). , Transparent , iei s , i a deciziilor sunt fundamentale pentru construirea de echipe, grupuri , a informat s at n care am contribuit , i comunit , i deschise, implicate s , i amicale. Experient , a din cadrul echipelor acord a transparent ei rolul fundamental n buna desf a s urare a echipelor s i comunicarea ecient a ntre , , , membri. Pe l ang a avantajele de mai sus, transparent a relaxat a: toat a echipa , a permite o atmosfer s nt ampl a; dac a exist a o nemult as a ca feedback. , tie tot ce se , umire, va manifestat , i folosit Intr-un domeniu at at de dinamic precum cel al calculatorelor s , i tehnologiei informat , iei, deschiderea la nou este obligatorie pentru orice profesionist. Tehnologiile noi trebuie mbr at nc a , is , ate s , i evaluate din clipa aparit , iei. Intr-un mediu precum cel academic, lipsit de presiunea unui release iminent, deschiderea la nou este un diferent a de comunit at a comercial. , iator puternic fat , , ile cu interes mai degrab Am fost s mi propun s a r am an o persoan a nsetat a de cunoas atoarele mari descoperiri, ,i , tere, de urm de solut a am ochii permanent deschis a , ii noi la probleme vechi. Imi propun s , i, mintea la fel de deschis s i entuziasmul la maxim. , Am sust ntret at n jurul Departamentului de Calcu, inut construirea s ,i , inerea mai multor comunit ,i latoare. Imi face pl acere s a le refer ca un ,,ansamblu de comunit at , i cu suport reciproc: comunitatea Systems, comunitatea ROSEdu, comunitatea cursurilor de Sisteme de Operare, comunitatea administratorilor, comunitatea Cisco, comunitatea IxLabs, comunitatea VMXL4. M a consider o persoan a de comunitate, care se simte bine s a n cadrul comunit at , i care se dezvolt , ilor. Marea parte a activit at as a profesional a, e de natur a social a, au g asit, g asesc s , ilor pe care le desf , or, e de natur ,i vor g asi motivat n beneciile aduse comunit at n care activez: grupuri de oameni pasionat , ie , ilor ,i s ,i implicat i, care ader a la un set de valori comune s i lucreaz a pentru binele colectiv. , , In calitate de membru avansat n Departamentul de Calculatoare, mi propun s a mi consolidez nivelul de entuziasm s as a dezvolt domeniul Sistemelor de Operare s , i ecient , , i s , i a domeniilor conexe. Pentru acest lucru m a bazez at at pe abilit at at s , ile tehnice s , i non-tehnice proprii c , i pe aportul comunit at ilor din care fac s i voi face parte. Ment inerea s i crearea unor relat ii trainice cu viitorii membri , , , , , ai Departamentului, cu entit at at , i externe, precum rme, s , i cu membri ai comunit , ii academice s , i ai comunit at ii open source, promovarea ideilor de comunitate, transparent a s i feedback, dezvoltarea de , , , cont n perioada urm atoare. , inut didactic modern s , i competitiv sunt direct , ii pe care voi insista Imi doresc s a construiesc o carier a academic as a excelente, care s a asigure , i o reputat , ie profesional succes s mplinire personal as a a Departamentului de Calculatoare. ,i , i o vizibilitate crescut

S-ar putea să vă placă și