Sunteți pe pagina 1din 21

ELEMENTE DE BAZ

1. Eleme n t e de econo mi e foresti er - n lume : pdurile ocup 1 ! din supr"f " # " contin en t elo r $%.!&& mil. '"() - n *om +ni " : ,-. din teritoriu $cc" / mil. '"( clasificar e : . dup rep"rti0"r e n teritoriu - 1-&& m 2 /&.) -&&m 1 ! & . 1 1 3 & ) 13&m 4 1 & . ) . dup 0one de 5e6et " ti e - "lpin 1 1 ! & & m ) 1!&&m 1 f o r e s t i e r 1 , & & m ) step 4 , & & m . dup pond e r e " speciilor - f"6 !&.) r ino"s e !&.) ste7"r ,&.) "lte ,&.. ,. 8curt istoric : n "ntic'it"t e ) n e5ul mediu$B" s s " n o del 9r"pp " -sec.:;<()n epoc" modern $=r"n # " > Emi- 1?,3> 9erm " ni "- lemn nclei"t( ) n perio"d " conte m p o r " n ) n Romnia :@iseric" din 8urde ti 1-?- - 3% m) s"l" =lore" s c " ) <l5" Mic. !. A5"nt "7 el e i de0"5 " n t "7 el e constructiilor din lemn - avantaj e : re0ist e n t rel"ti5 m"re) prelucr" r e u o"r) mont "r edemon t " r e simpl) coef. de dil"t"r e termic mic) conducti5it "t e termic mic) tr"t"t - dur"@ilit"t e m"re ) - deza va n taj e : "ni0otro pi " i neom o 6 e n i t " t e " ) sortim e n t limit"t ) defect e n"tur"l e ) influen t " ne6"ti5 " umidit#ii) defect e c"u0"t e de insect e i ciuperci) infl"m " @ilit"t e " . %. Al"sific"r e " constructiilor din lemn - dup durata de ex ploatar e : perm " n e n t e 1%"ni) pro5i0orii 4 % "ni) "uBili"re ) - dup conditiile de ex ploatar e : "dpo s ti t e ) ne"d p o s t i t e ) su@ "p) - dup de stinati e : ci5ile ) industri "le ) "6ricole ) poduri> podet e ) 'idrot e ' nic e ) speci"le ) - dup sist e m ul constr uc ti v : 6rin0i )c"dre ) "rce ) @olti ) cupole ) - dup modul de ex e c uti e : n f"@ric s"u "telier speci"li0"t ) pe "ntier . 3. M"teri"lul lemnos i c"r"ct e risticile s"le fi0ico- mec"nic e - structura lemn ului : sectiuni c"r"ct e ri stic e ) compo0itie c'imic $3&.A> %%.C> /.D() celul" 5e6et "l ) lemn timpuriu> lemn t+r0iu ) "ni0otro pi ". /. Al"sific"r e " m"te ri "lului lemnos - dup spe ci e : foio"s e $s"lc+ m > ste7"r> 6orun> f"6> fr"sin> ulm> plop() r ino"s e $l"rice> pin> molid> @r"d( ) - dup gradul de prelucrar e : lemn @rut $rotun d( ) lemn ec"ris" t $c'ere s t e " ( )

- clasificar e cher e s t e a : dup modul de de@it "r e $ti5it s"u nu() dup umidit"t e $5erd e- !&.> 05+nt "t - ,%- !&.> semiusc " t - 1E- ,%.> usc"t - su@ 1E.() dup sortim e n t e : sc+nduri> dul"pi> ipci> ri6le> 6rin0i> etc.() dup cl"se de c"lit"t e $pentru sc+nduri i dul"pi(: E$A>B()T)<<<)<;);) -. Defect el e lemnului i c"te6 o rii de m"t eri"l lemnos pentru construc #ii - defect e de form " trunc'iului $conicit "t e > cur@ur ( i de structur $concr e tere> etc.() - defect e d"torit nodurilor i crp t u rilor - cate g o r ii de calitate ! - defect e d"torit insect elor> microor 6 " ni s m e l o r > p"r"0itilor 5e6et "li) - contr" 6 e r e " i umfl"re " . E. Futre0ire " lemnului i msuri de prot ecti e ?. Aompo rt " r e " lemnului l" foc. Msuri de prot ecti e contr" incen diului

F*CF*<ETT<LE MEAAN<AE ALE LEMNGLG< DE ACN8T*GAH<E

Fropriet til e mec"nic e "le m"teri "lului lemnos se deter mi n prin ncerc ri de l"@or"t o r > pe epru5 et e st"n d "r di0 "t e > re"li0"t e din lemn fr defect e . 1.Aom p o r t " r e " lemnului l" ntinder e $n lun6ul fi@relor( - 8TA8 !!/ 11?E1) 8TA8 !!/ ,- 1?EE Fentru lemnul de r ino"s e re0iste n # " l" ntinder e este de cc" 1&& N mm , i"r modulul de el"sticit "t e E 2 11.&&& - 1%.&&& N mm , . Fentru eBiste n t " nodurilor pe 1 % din sec#iun e > se "plic un coeficien t de corecti e de &>,-. *upere " se produc e @rusc> fr defor m " tii pl"stice . ,. Aompo rt " r e " lemnului l" compr e si un e $n lun6ul fi@relor( - 8TA8 E/1?EFentru lemnul de r ino"se re0iste n t " l" compr e si un e este de cc" %& N mm , i"r modulul de el"sticit "t e E 2 11.&&& - 1!.&&& N mm , . Fentru eBist e n t " nodurilor pe 1 ! din sectiun e > se "plic un coeficien t de corectie de &>/- &>-. !. Aompo rt " r e " lemnului l" nco5oier e $perpe n di cul"r pe fi@re( - 8TA8 !!-- 1?E1 Fentru lemnul de r ino"se re0ist en t " l" nco5oi er e este de cc" -3 N mm , . Fentru eBist e n t " nodurilor pe 1 ! din sectiun e > se "plic un coeficien t de corectie de &>%3 pentru lemnul ec"ris"t i &>-& pentru lemnul rotund . *upere " se produc e prin ced"r e " 0onei compri m " t e . %. Aompo rt " r e " lemnului l" stri5ire $perp e n di cul"r pe fi@re( - 8TA8 1!%E- 1?E-

8e distin6 ! c"0uri de solicit"r e l" compr e siu n e i stri5ire perpe n dicul "r pe fi@re. *e0ist en t " depind e de un6'iul pe c"re l f"ce directi" fortei cu directi" fi@relor. Modulul de el"sticit"t e E 2 /&&- ?&& N mm , $n functie de umidit"t e > specificul inelelor "nu"le> etc.(. 3. Aompo rt " r e " lemnului l" forfec "r e - 8TA8 1/31 - 1?E! 8e distin6 ! c"0uri de compor t " r e " lemnului l" forfec "r e n functie de po0iti" pl"nului de forfec" r e i directi" de eBercit "r e " fortei de forfec "r e : - re0ist e n t " l" forfec" r e tr"ns5 e r s "l t 2 !3 N mm , - re0iste n t " l" forfec "r e lon6itudin "l p"r"lel p 2 E- ? N mm , - cea mai frec v e n t ! - re0iste n t " l" forfec "r e lon6itudin "l perpe n di cul"r pp 2 %- 3 N mm , /. ="ctorii c"re influen t e " 0 compor t " r e " lemnului l" diferite solicitri "( "ni0otropi " - proprie t #ile mec"nice depind de un6'iul pe c"re l f"ce directi" fortei cu directi" fi@relor- valorile maxim e sunt atunci cnd directia fortei coincid e cu directia fibr elor . @( umidit"t e " - re0iste n # " sc"de od"t cu cre tere" umidittii> d"r num"i p+n l" "tin6 e r e " punctului de s"tur" ti e " fi@rei $,3- !& .(. Umiditat e a influe nt e a z foarte mult ncov oi e r e a i com pr e s i u n e a static i nen s e m n a t ntind e r e a i ncov oi e r e a dinamic. c( temp e r " t u r " - cre tere" temp e r " t u rii conduce l" scde r e " re0iste n # el or mec"nice ) cre tere" temp e r " t u rii de l" ,3 & A l" 3& & A sc"de re0ist e n t " l" forfec" r e cu 13- ,& . i l" compr e siu n e cu ,&- %&.. Nu se admit con str uc tii din lemn la o tem p e r at u r constant !" " #. d( densit"t e " - re0ist e n t el e mec"nic e cresc o d"t cu cre tere" densittii) d"c densit "t e " $l" r ino"se( sc"de de l" /&& l" %&& I6 mc> re0iste n t " l" compr e si un e se reduce de 1>3 ori. Nu se admite folosir e a ca ele m e n t e de rezist e n t n constr uc tii lemn cu den sitat e a $ %"" &g'mc . e( dur"t " de "c#ion "r e " ncrc rii - mrime " re0iste n # ei de rupere depind e de 5ite0" de ncrc" r e > indifere n t de n"tur" solicitrii ) cu ct viteza de ncrcar e cre(t e ) rezist e n * e l e cre s c . D"c nu se depJ e Jt e un "numit ni5el "l ncrcrii> re0iste n # " de rupere " lemnului tinde spre o "numit limit c"re se numeJt e re0iste n # " de ruper e l" s"rcini st"tice de lun6 dur"t s"u > pe scurt> rezist e n * a de durat a lemn ului . +ceasta repr e zint valoar e a maxim a efortului unitar sub ac*iun e a cruia ele m e n t ul de constr uc *i e nu se va rupe ) orict de lung ar fi durata de solicitar e . Aoeficien t ul de dur"t I d 2 este &>3 l" ntinder e > &>/ l" nco5oi er e Ji &>- l" compr e siu n e > "ceJti coeficien #i corect + n d re0iste n # el e o@#inut e n l"@or" t o r pe epru5e t e 8TA8. Defor m " #iile lemnului depind > de "sem e n e " > de durata solicitrii .

AALAGLGL 8<MFL

ELEMENTELC*

D<N LEMN AG 8EAH<GNEA

METCDA *EZ<8TENHELC* ADM<8<B<LE - 8TA8 E3/ 1?-1 1. Eleme n t e solicit"t e l" ntinder e "Bi"l

A"lculul se f"ce n ipote0" distri@uirii unifor m e " eforturilor unit"re norm "l e > #in+n d se"m " de sl@irile eBist en t e > deJi n 0on" sl@it distri@u#i " eforturilor nu este uniform . 8l@irile eBisten t e pe o por#iun e n lun6ul @"rei de m"B. ,& cm se consider n "cee "Ji sec#iun e tr"ns5 e r s "l . ,. Eleme n t e solicit"t e l" compr e siu n e "Bi"l A"lculul @"relor scurt e compri m " t e s"u l" c"re defor m " #iile "Bei medii n sens tr"ns5 e r s "l sunt mpiede c " t e se f"ce #in+n d se"m " de sl@irile eBist e n t e n @"r. D"c "B" medie " @"rei se po"t e defor m " > se impun e o 5erific"r e l" st"@ilit"t e pt. )pt. ) abac e ) tabel e ! - l f este func#ie de prinderile @"rei l" c"pet e i"r A c func#ie de sl@irile sec#iunii - % c"0uri !. Eleme n t e solicit"t e l" nco5oi er e $ cc" E&- E3 .( - nco5oi er e " simpl K N mm , L 5erific"r e " se f"ce n 6ener "l n 0on" cu mome n t m"Bim> #in+nd se"m " de sl@iri) - nco5oi er e " o@lic K N mm , L - c"lculul $5erific"r e " ( s6e #ii . %. Eleme n t e solicit"t e l" compr e siu n e eBcen t ric Eleme n t e supus e simult "n l" for#e de "Bi"le de compr e siu n e Ji mome n t e nco5oi e t o " r e - c"0uri pr"ctice : ncrc ri tr"ns5 e r s "l e ) cur@ur " ini#i"l> etc. ) - c"lculul for#ei tieto " r e se f"ce simil"r 3. Eleme n t e solicit"t e l" ntinder e eBcen t ric )- nu se i" n consider " r e /. *e6uli 6ener "l e pri5ind proiect "r e " construc #iilor din lemn - se 5or respe ct " to"te cerin#ele impuse de LE9EA N*. 1& 1??3 $pri5ind c"lit"t e " ( ) -se 5" "si6ur" prot e c#i " i6nifu6 > insect ofu n 6i cid Ji eBplo"t " r e " l" temp e r " t u r 4 33 & A) - "le6 e r e " siste m ului constructi5 - func#ie c"lit"t e " Ji procen t ul de umidit"t e " lemnului) - elimin"r e " m@inrilor met "lice $cu o#el de construc #ii( n mediu "6resi5 c'imic) -m@inrile 5or "si6ur " tr"ns mit e r e " uniform " eforturilor l" to"te piesel e compo n e n t e $se 5" folosi "cele "Ji tip de le6turi - cuie> @ulo"n e > etc. - dispus e simetric n sec#iun e ( ) - m@inrile se 5or eBecut " cu m"re preci0ie Ji se 5" "si6ur " controlul lor n eBplo"t " r e ) - sec#iun e " net " pieselor de re0iste n # 5" fi de min. %& cm , Ji min. M din "ri" @rut $6rosi m e " sec#iunii @rute 5" fi min. / cm i"r " celei nete de min. ! cm() - elem e n t el e J"rp" n t el o r cl"sice pentru "coperiJuri se c"lcule"0 c" 6rin0i simplu re0e m " t e cu desc'id er e " 2 lumin" N 1& cm > d"r m"Bim u m dist"n # " dintre re"0e m e ) - nu se #ine se"m " n c"lcule de eforturile d"tor" t e 5"ri"#iilor de temp e r " t u r )

- eforturile unit"r e efecti5e> respec ti 5 s6 e#ile efecti5e nu 5or fi m"i m"ri cu !. s"u m"i mici dec+t 3. f"# de eforturile> respec ti 5 s6 e #ile "dmisi@ile. 9rupri de ncrc ri : - ncrcri perm " n e n t e $inclusi5 6reut "t e " propri e( Ji ncrc"r e " din 0p"d ) - ncrcri perm " n e n t e $incl. 6reut.p r o p ri e( > Mncrc " r e cu 0p"d > presiun e " 5+ntului) - ncrcri perm " n e n t e $incl. 6reut.p r o p ri e( Ji o s"rcin $util( concen t r " t de E&& N.

AALAGLGL 8<MFL

ELEMENTELC*

D<N LEMN AG 8EAH<GNEA

METCDA 8T*<LC* L<M<T- NF &&3- 1??/ $5. Ji NF &1?- 1??-( 1. No#iuni 6ener "l e ,lem e n t e l e (i con str uc *iile din lemn se verific n dom e niul elastic al com p. materialului Aonstruc #iile din lemn Ji elem e n t el e de construc #ii din lemn se cl"sific n func#ie de dur"t " de eBplo"t " r e n constr uc *ii per m an e n t e Ji constr uc *ii proviz orii . Dup condi#iile de eBplo"t " r e " construc #iilor din lemn> eleme n t e l e "cest or " se cl"sific n urmt o " r el e cl"se de eBplo"t " r e : - clasa - de ex ploatar e c"r"ct e ri0" t prin umidit"t e " con#inut de m"t eri"lul lemnos cores pu n 0 t o " r e unei temp e r " t u ri de & - ,&, & A Ji umidit"t e " rel"ti5 " "erului /3 .) - clasa . de ex ploatar e c"r"ct e ri0" t prin umidit"t e " con#inut de m"t eri"lul lemnos cores pu n 0 t o " r e unei temp e r " t u ri de & - ,&, & A Ji umid. rel"t. " "erului /3. E&.) - clasa / de ex ploatar e c"r"ct e ri0" t prin umidit"t e " con#inut de m"t eri"lul lemnos superio "r celei de l" cl"s" , de eBplo"t " r e . 8trile limit lu"te n consider " r e : a0 stri limit ultim e > coresp u n 0 + n d epui0rii c"p"cit #ii port"n t e : - ruperi de diferit e n"turi) - pierd e r e " st"@ilit#ii formei s"u " po0i#iei) - ieJire " din lucru d"torit unor defor m " #ii rem"n e n t e eBcesi5e b0 stri limit ale ex ploatrii normal e > coresp u n 0 + n d ntreru p e rii c"p"cit #ii de eBplo"t " r e norm "l " eleme n t elo r de construc #i e> datorit n spe cial depla s rilor static e sau dinamic e exc e s i v e . ,. *e0ist e n # el e de c"lcul "le lemnului m"si5 R i c 1 m ui m di R i unde m ui sunt coeficien #i "i condi#iilor de lucru c"re introduc n c"lcul umidit"t e " de ec'ili@ru " m"t eri"lului lemnos> confor m condi#iilor de eBplo"t " r e " eleme n t elo r de construc #i e ) m di sunt coeficie n #i "i condi#iilor de lucru st"@ili#i pe @"0" dur"t ei de "c#iun e " ncrc rilor

Ri sunt re0ist e n # e l e c"r"ct e ri stic e "le diferitelor specii din lemn> l" di5ers e solicitri) sunt coeficie n #i p"r#i"li de si6ur"n # > defini#i n func#ie de tipul solicitrilor. !. Deform " #iile m"Bim e "dmise f ma x) final 1 f - 2 f . 2 f i 3 f c unde f ma x) final - este defor m " #i " $s6e" t " ( m"Bim fin"l din nco5oier e ) f - 3 este s6 e " t " d"tor" t ncrc rilor perm " n e n t e $defor m " #i " tr"ns5 e r s "l pe "B" elem.( ) f . 3 este s6 e " t " d"tor" t ncrc rilor tempor " r e ) f i 3 este s6e " t " din cur6 er e " lent " m@inrilor) f c 3 este contr" s 6 e " t " ini#i"l " 6rin0ii nencrc " t e . !. *el"#ii 6ener "l e de c"lcul A"p"cit "t e " port"n t " @"relor simple din lemn> l" diferit e solicitri> se st"@ileJt e cu rel"#i" 6ener "l de c"lcul : 4 i 1 R ic 5 i m Ti unde 4 i 3 este c"p"cit "t e " port "n t " @"rei din lemn m"si5 l" solicit"r e " i st"@ilit n func#ie de speci" m"te ri "lului lemnos > cl"s" de c"lit"t e " lemnului Ji condi#iile de eBplo"t " r e ) 5 i - este c"r"ct e ristic" sec#ion "l $"rie> modul de re0ist en # ( n , mm s"u mm ! ) m Ti - este coeficie nt ul de tr"t "r e " lemnului $n func#ie de tipul solicitrii( L" elem e n t e l e nco5oi"t e se 5erific o@li6"t o riu Ji condi#i" de ri6idit"t e $defor m " #i e ( : f ma x) final f adm unde f adm - este defor m " #i " m"Bim "dmis

OMB<N*< =CLC8<TE ON ACN8T*GAH<<LE D<N LEMN


8ortim e n t el e de m"te ri "l lemnos folosit e n construc #iile din lemn sunt limit"t e c" sec#iun e Ji lun6ime Ji nu s"tisf"c cerin#ele pr"ctice. Eleme n t e l e de construc #ii din lemn se re"li0e"0 n func#ie de posi@ilit#ile de li5r"re " c'ere st el ei > n 6ener "l fiind neces " r m@in"r e " pieselor de c'ere st e " . 1. Al"sific"r e " m@inrilor - dup rolul ndeplinit : de prelun 6ir e $solicit"t e l" compr e si un e s"u ntinde r e ( ) de solid"ri0"r e ) m@inri n noduri ) - dup n"tur" solicitrilor : prin c'ert "r e $solicit"t e l" stri5ire Ji forfec" r e ( ) cu ti7e cilindrice s"u l"mel"r e $solicit. l" nco5oi er e Ji stri5ire( nclei"t e $solicit"t e l" forfec "r e ( cu Juru@uri Ji cuie $solicit"t e l" smul6er e(

juguri cuie

cu piese met "lice supus e l" ntinder e le6t uri de si6ur"n # - buloan e ) scoab e )

- dup modul de eBecu#i e : n f"@rici s"u "teliere speci"li0"t e ) pe J"ntier Au eBce p #i " m@inrilor nclei"t e > to"t e tipurile de m@inri cede"0 n timp su@ solicitri : - d"c ced"r e " se produc e pro6re si 5 c" urm"r e " creJt erii defor m " #iilor pl"stice m@in"r e " se consider cu le6turi fleBi@ile $el"stice( 3legturile sunt solicitate la ncov oi e r e ) iar pie s e l e din lemn la strivir e - d"c ced"r e " se produc e @rusc> m@in"r e " se consider cu le6t uri ri6ide - forfe c ar e - pericolul cedrilor ne"5 er ti0" t e este fo"rt e m"re $"ten #i e l" c'ert ri su@ un6'iuri mici> c'ert ri imprecis e l" m@inri front "l e orto6 o n "l e cu pr"6 du@lu s"u centrri incorect e "le nodurilor de re"0e m ( . ,. *e6uli de re"li0"r e " le6t urilor ntr- o m@in"r e - le6turile s fie de "cel"Ji tip Ji s "i@ "cele"Ji c"r"ct e ri stici ) - "Je0"r e " le6t urilor n m@in"r e s fie simetrice n r"port cu "B" eleme n t ul ui ) - s se po"t eBecut " mec"ni0"t > "si6ur+ n d u- se preci0i" neces " r ) - s se "si6ure o5i0it"re uJo"r " m@inrii Ji posi@ilit#i de inter5e n #i e pentru rep"r " #ii) - c"lculul se f"ce pentru c"p"cit " t e " port "n t " @"rei> "dmi#+ n d u- se o rep"rti0"r e " eforturilor n m@in"r e propor #i on "l cu num rul Ji c"p"cit "t e " le6t urilor) - "c#iun e " for#elor de frec"r e nu se i" n consider " r e c+nd "re efect f"5or" @il> d"r se #ine se"m " de e" c+nd efectul este def"5o r " @il . !. Alctuire " Ji c"lculul m@inrilor cu c'ert " r e 8unt cele m"i 5ec'i tipuri de m@inri : "si6ur tr"ns mit e r e " efortului de l" o pies l" "lt" direct prin supr"f " # " de cont"ct prelucr" t core sp u n 0 t o r . Le6t urile folosit e $cuie> sco"@ e > @ulo"n e > etc.( "u rol de si6ur"n # > pre5enin d e5ent u "l" depl"s " r e " pieselor m@in"t e . On prim" f"0 "cest e defor m " #ii produc tul@urri n siste m > d"r "poi le6t urile de5in rigid e . #lasificar e a legturilor prin chertar e - c'ert "r e front "l :orto6 o n "l $cu pr"6 simplu Ji cu pr"6 du@lu> cu ! supr"f e # e de re0em " r e ( ) dup @isect o " r e ) norm"l l" supr"f " # " de forfec "r e ) - c'ert "r e l"ter"l - cu cep. #onstr u c *ia (i centrar e a nodului de reaz e m la o ferm %. Alctuire " Ji c"lculul m@inrilor cu pene

Fenele se folose sc l" re"li0"r e " unor eleme n t e cu sec#iun e " compu s Ji sunt de form prism "tic > circul"r > inel"r> etc.> mont "t e n loc"Juri "me n "7 " t e n pre"l" @il s"u ne"m e n "7 " t e > "5+n d rolul de " mpied e c " depl"s " r e " reciproc " pieselor compon e n t e > lucr+n d n 6ener "l l" stri5ire s"u forfec "r e . #lasificar e a pen elo r - dup m"te ri "lel e din c"re sunt re"li0"t e : lemn> o#el> m"se pl"stice ) - dup form " lor : prism "tice > inel"re> neted e > cu din#i ) - dup modul de re"li0"r e " m@inrii : introdu s e n loc"Juri pre6 tit e ) prin pres"r e ) #aract e ri stic pen elo r este c d"u mpin6 e ri tr"ns5 e r s "l e > pentru prelu"r e " lor eficient fiind neces " r e @ ul o " n e Ji "numit e dimen siuni constructi5 e "le "cest o r " Ji "le c'ert rii $l p 13 ' c ( 6mbinri cu pen e prism atic e din lemn - se recom " n d num"i l" construc #ii pro5i0orii On func#ie de direc#i " fi@relor penelor n r"port cu direc#i" fi@relor pieselor m@in"t e > penel e prism" tic e din lemn pot fi : tr"ns5 e r s "l e > lon6itudin "l e ori0ont "l e > lon6itudin "le nclin"t e $o@lice(. 8e pre5d o@li6"t oriu @ulo"n e de str+n 6 e r e $c"lcul"t e l" ntinder e( . A"lculul ntinde rii n @ulon : P p 2N @ 2Tp ' c l p ) P p 2N @ 2Tp $' c N" & ( l p $m@inri cu clo#uri( . 6mbinri cu pen e metalic e inelar e (i cu din*i sau ghiar e - pene su@ form de disc ) - pene inel"re fr tietur Ji cu tietur - pene cu din#i s"u cu 6'i"re) A"lculul const n deter mi n " r e " efortului "dmisi@il pentru osin6ur p"n - din condi#i" de stri5ire : T ps 2 d p ' p - din condi#i" de forfec "r e : T pf = - pentru pene cu din#i s"u 6'i"re rel"#i" empiric : T p 2 d p eBt 3. Om@inri cu ti7e Ti7ele folosite n construc #iile din lemn sunt piese c"re "si6ur mpied e c " r e " depl"s rii reciproc e " pieselor de m@in"t Ji lucre"0 n 6ener "l l" nco5oie r e . #lasificar e :- dup m"te ri "lul folosit : lemn> met"l> m"se pl"stice) - dup form : cilindrice $@ulo"n e > cuie> Juru@uri pentru lemn> dornuri( l"mel"r e $plcu# e din lemn de esen # t"re s"u met "l( - dup modul de eBecu#i e : introdu s e n lc"Juri ) @"ter e ) nJuru@ " r e - dup numrul pl"nurilor de lunec"r e :un"> dou> etc>se c #i uni de forfec" r e - dup modul de solicit"r e $defor m " r e ( " ti7ei : simetrice Ji nesim e t rice ) Distru6 e r e " unei m@inri cu ti7e : forfec "r e " ti7ei s"u forfec" r e " Ji despic"r e " lemnului. #alculul mbinrilor cu tije cilindric e - se deter mi n efortul "dmisi@il "l ti7elor din condi#i" de stri5ire " lemnului Ji din condi#i" de

nco5oi er e " ti7ei $se d"u n t"@ele "cest e eforturi "dmisi@ile n func#ie de esen # " lemnului folosit> umidit"t e > temp e r " t u r > un6'iul pe c"re l f"ce direc#i" for#ei cu direc#i " fi@relor> numrul sec#iunilor de forfec "r e > etc. - tabel e ! Dispun er e " ti7elor cilindrice n m@in"r e se f"ce l" "stfel de dist"n # e nc+t s nu permit distru6 e r e " ti7ei l" nco5oi er e s"u stri5ire" Ji despic"r e " lemnului tabel e ! Auiele cu di"m e t r ul de m"B. / mm se @"t direct ) pest e "cest di"met ru se f"ce o 6"ur n pre"l" @il cu di"met rul &>? din di"me t r ul ti7ei. Lun6im e " de c"lcul " cuielor se deter mi n sc0+n d din lun6ime " c"lcul"t 1>3 d pentru 5+rful cuiului N ,mm pentru fiec"r e rost str@ t u t Fentru m@inri cu eclise se foloses c o@li6"t o riu @ulo"n e . Fentru solicitri din"mice se folose s c Juru@uri pentru lemn $'olt0Juru @ u ri(. /. Om@inri cu ti7e l"mel"r e $plcu# e( Ti7ele l"mel"r e din o#el> lemn de ste7"r s"u "lte specii de foio"s e t"ri se folose sc l" re"li0"r e " 6rin0ilor cu sec#iun e compu s > solicit"t e l" nco5oi er e s"u l" nco5oier e cu compr e siu n e > cu scopul de " mpied e c " depl"s " r e " reciproc " elem e n t el or n sens lon6itudin "l. Om@inrile cu ti7e l"mel"r e "u o compor t " r e fo"rt e @un d"torit ri6idit#ii lor m"i reduse Ji posi@ilit#ii unei eBecu#ii m"i precise $mec"ni0"t e ( " c'ert rilor. D"torit "Je0rii n sec#iun e > ti7ele l"mel"r e lucre"0 l" nco5oi er e > stri5ire Ji forfec "r e norm"l pe fi@re> i"r piesele de m@in"t > pe por#iun e " dintre plcu# e > lucre"0 l" forfec "r e Ji stri5ire n lun6ul fi@relor . A"lculul m@inrilor cu ti7e l"mel"r e se f"ce> principi"l> l" fel c" pentru ti7ele cilindrice . Fentru ti7ele l"mel"r e din ste7"r> pentru 6rin0i de @r"d Ji molid eBplo"t " t e n condi#ii norm"le de umidit"t e Ji temp e r " t u r Ji c"lcul"t e l" "c#iun e " ncrc rilor perm " n e n t e Ji tempor " r e > efortul "dmisi@il se deter mi n cu rel"#iile : - din condi#i" de stri5ire T "s 2 11 ' p @ p ) - din condi#i" de nco5oie r e T "i 2 1%@ p D"c se folose s c ti7e l"mel"r e din "lte specii s"u d"c inter5in e influen # " umidit#ii Ji " "ltor f"ctori> se "plic coeficien #i de corec#i e $ ntabula *i Q( . Din condi#i" de e6"l re0iste n # " ti7elor l"mel"r e din lemn> din condi#i" de stri5ire> nco5oie r e Ji forfec "r e " pr"6ului dintre dou ti7e l"mel"r e > re0ult dist"n # " dintre ti7e> c"re tre@uie s fie cel pu#in , ' p s"u ?. -. Fiese Ji elem e n t e met"lice folosit e n m@inri Dimensiunile minime "le pieselor met"lice se i"u lu+nd n consid e r " r e coro0iun e " lor n timp> impun +n d u- se pentru piesele cu sec#iun e " circul"r un di"m e t ru minim de 1, mm i"r pentru cele din o#el l"t o 6rosi m e minim de / mm. 7iran*i - sunt utili0"#i l" tlpile inferio"r e "le "rcelor Ji fermelor din lemn> s"u di"6on "le "le ferm elor> precu m Ji l" re"li0"re " unor dispo0iti5e de sus#in e r e solicit"t e puternic l" ntindre. Ontinder e "

tir"n#ilor se re"li0e "0 prin str+n 6 e r e " piuli#elor pre50ut e de o@icei l" "m@ el e c"pet e s"u prin introduc e r e " unui m"nJon de str+n s cu filet st+n6 " - dre"pt " . On c"0ul n c"re tr"ns mit e r e " eforturilor se f"ce prin doi s"u m"i mul#i tir"n #i> tre@ui e s se #in se" m " de posi@ilit"t e " supr" s olicit rii unui" dintre tir"n #i> prin introduc e r e " unui coeficien t de corec#i e I " . Fentru c"0ul utili0rii " , s"u ! tir"n#i I " 2 &>E. A"lculul tir"n#ilor se f"ce cu rel"#i" : 2 N t A n 5coa b e - sunt re"li0"t e din o#el rotund s"u p"tr"t de 1&- 1E mm 6rosim e . 8co" @ el e se foloses c> n 6ener "l> pentru construc #ii pro5i0orii . Efortul "dmisi@il "l unei sco"@ e > n c"0ul introduc e rii prin @"ter e > c+nd lun6im e " de nc"str " r e este de min. /- - d s > po"t e fi consid e r " t e6"l cu "efort ul "dmisi@il "l unui @ulon de o#el cu "cel"Ji di"met ru . 8uguri metalic e (i zban*uri - se utili0e"0 > n 6ener "l> l" re"li0"r e " m@inrilor n noduri> pentru m@inrile de prelun 6ir e supuse l" compr e siun e Ji nco5oi er e s"u pentru sus#in er e . =orm" 7u6urilor este deter mi n " t > n 6ener "l> de n"tur" m@inrii. A"lculul 7u6urilor cur@e se f"ce consid er + n d u - se efeort urile de stri5ire uniform distri@uit e pe supr"f " # " di"m et r "l . A"lculul 0@"n#urilor presu pu n e Ji 5erific"r e " stri5irilor c"re se produc pe f"#" teJit " pieselor din lemn m@in"t e . 9ies e metalic e spe ciale - se utili0e"0 l" m@in"r e " @"relor drept e n noduri. Fermit simplific"r e " mont "7ului Ji reducer e " nl#imii construc #i ei. Fiesele met"lice de "cest tip sunt r"eli0"t e de diferit e tipuri Ji cu profilri di5ers e > din o#eluri speci"le> prot e7 "t e l" coro0iun e > de o@icei prin 0inc"re.

OMB<N*< ONALE<ATE

F+n l" nceput ul secolului :: "de0i5ii utili0"#i pentru ncleiere " lemnului er"u cei n"tur"li. Dup "nul 1?!& " nceput de05olt "r e " c'imiei rJinilor sintetice> prim" dintre "cest e " folosit c" "de0i5 fiind rJin" fenolfor m "l d e ' i dic > folosit l" "s" m @l " r e " lemnului Ji pl"c"7elor. On "nul 1?3& se introduc pe sc"r industri "l rJinile epoBidice. #lasificar e a adezivilor utili0"#i pentru re"li0"re " m@inrilor nclei"t e - dup tem p e r " t u r " de ntrire : l" rece $su@ ,& & A( ) l" temp e r " t u r " c"m e r ei $,&- !& & A() l" temp e r " t u r inter m e di " r $!&- 1&& & A() l" c"ld $pest e 1&& & A() - dup st"re " de "6re6 " r e : solu#ii> pr"furi> pelicule $filme( ) - dup re0ist e n # " l" "p " peliculelor : cleiuri fo"rt e re0ist e n t e l" "p $min. 13 d"N cm , dup o or de fier@er e s"u %E ore imersie n "p() cleiuri re0ist e n t e l" "p $min. - d"N cm , dup o or de fier@er e s"u ,% ore imersie( ) cleiuri nere0ist e n t e l" "p) - dup dur"@ilit"t e " peliculei :

6rup" < - cleiuri re0iste n t e l" intemp e rii - re0ist l" "p> 5"ri"#ii de

umidit"t e > microor6 " n i s m e $pe @"0 de fenol> mel"mi n ofo r m "l d e 'i d + > re0orcin ( ) 6rup" << - cleiuri re0ist e n t e l" "p - re0ist un timp limit"t l" "p Ji intem p e rii $pe @"0 de ureofor m "l d e 'i d ( ) 6rup" <<< - cleiuri semire0ist e n t e - "u o re0ist en # limit"t l" "p Ji @"ct erii $pe @"0 de "l@umin Ji c"0ein ( ) 6rup" <; - cleiuri de interior - nu re0ist l" "c#iun e " "pei Ji " ciupercilor $pe @"0 de 6el"tin Ji emulsii poli5inilice. 4actorii de sele c *i e a cleiului : tipul supr"f e # elo r de cont"ct ) st"re " de "6re 6 " r e " "de0i5ului) metod " de "plic"r e ) solicitrile mec"nice "le m@inrii) condi#ii de utili0"re ) pre# de cost) toBicit"t e ) propriet #i "nticoro0i5 e ) culo"r e ) miros> etc. #ondi*ii pentr u det e r m inar e a dim e n si u nilor mbinrii ncleiate : tipul de "de0i5) pre6 tir e " supr"f e # el or pieselor de m@in"t ) p"r" m e t rii re6imului de ncleiere ) 6rosi m e " str"tului de "de0i5) form " m@inrii) condi#iile de mediu l" utili0"re " ncleierii . 4azele proc e s ul ui de ncleier e : pre6 tir e " "de0i5ului) "plic"r e " "de0i5ului) nc'ider e " ncleierii) ntrire " "de0i5ului. 4actorii care influe n * e a z proc e s ul de ncleier e :priz0 : - f"ctorul clei $6rosi m e " peliculei> unifor mit " t e " > c"lit"t e " >

etc.()

- f"ctorul lemn $specie> umidit"t e " - m"B. 13.) supr"f e # e cur"t e > prelucr" t e > de6re s " t e ( ) f"ctorul mediu "m@i"n t $temp e r " t u r " > umidit"t e " > presiun e " 5"porilor>5it e 0 " "erului(. 4actorii care influe n * e a z caract e ri sticile mecanic e ale mbinrilor : - umidit"t e " lemnului conduc e l" nece sit "t e " limitrii 6rosimii l"melelor) umidit"t e " 5" fi "propi"t de ce" din condi#iile de eBplo"t " r e " construc #i ei ) efect ul umidit#ii se i" n consider " r e prin "plic"re " unor coeficien #i de reduce r e - tipul Ji modul de dispun er e " m@inrilor n nndire d"torit "cest o r " > se "plic coeficien #i de reduce r e $&>E3 pentru teJitur" cu p"nt " de 1 1& Ji &>?& pentru teJitur" cu p"nt " de 1 1,() - form " sec#iunii tr"ns5 e r s "l e : pentru 6rin0i se recom " n d r"port ul ' @ 2 , ) pentru r"port ul ' @ 2 1 % - 1 / se rem"rc o reduce r e " re0iste n # ei de 1&. - r"port ul ' l : recom " n d " @ il este c" "cest " s fie m"re ) l" un r"port ' l 2 E modulul de el"sticit "t e se reduc e cu cc" ,& . - numrul de l"mele din p"c' et : un numr m"i m"re de l"mele 2 compor t " r e m"i @un.

ace st or a

;efect e

ale mbinrilor ncleiat e )

pre v e n ir e a

(i cor ec tar e a

#aract e ri stici ale mbinrilor ncleiate : Om@inrile nclei"t e lucre"0 n 6ener "l l" forfec "r e n lun6ul rosturilor nclei"t e > fr mpin6 e ri tr"ns5 e r s "l e . Om@inrile nclei"t e "si6ur o comport " r e monolit " pieselor Ji nltur posi@ilit"t e " defor m " #iilor indep e n d e n t e " pieselor compo n e n t e . Eleme n t e l e din lemn nclei"t eBecut " t e r"#ion "l "u propriet #i el"stice Ji mec"nice superio "r e eleme n t elo r re"li0"t e din lemn o@iJnuit. 8porul de re0iste n # se re"li0e"0 pe se"m " unei dispun e ri corect e " m"te ri "lului lemnos de diferit e cl"se de c"lit"t e $<) <<) <<<( n "lctuire " sec#iunii tr"ns5 e r s "l e > permi# + n d folosire " pieselor cu sec#iuni mici pentru "lctuire " elem e n t el or cu sec#iuni m"ri. Eleme n t e l e de construc #i e nclei"t e se re"li0e"0 num"i din lemn ec"ris"t . Tipurile de elem e n t e de construc #i e nclei"t e pot fi fo"rt e 5"ri"t e : 6rin0i drept e s"u cur@e> "rce> c"dre> ferme > etc. ;ate con str uc tiv e (i particularit*i ale ele m e n t e l o r de constr uc *i e din lemn ncleiat Moduri de m@in"r e : c"p l" c"p) pe supr"f e # e teJite) n form de din#i s"u din#i- p"n) prin inter m e di ul unor J"i@e met "lice ) - m@inrile c"p l" c"p se folosesc l" elem e n t el e compri m " t e Ji n 0on" compri m " t " "cest o r " precu m Ji n 0on" centr"l > sl"@ solicit"t ) - m@inrile pe supr"f e # e teJite s"u n din#i p"n se folosesc n 0onele ntinse Ji pentru eleme n t el e ntinse . Ontr- o sin6ur sec#iun e tr"ns5 e r s "l " unui eleme n t de construc #i e re"li0"t prin ncleiere numrul sc+ndurilor s"u dul"pilor ntrerup #i 5" fi m"i pu#in de R din sec#iun e . Lun6im e " minim " sc+n durilor s"u dul"pilor din p"c' et ul c"re "lctuieJt e elem e n t ul de construc #i e re"li0"t prin ncleiere 5" fi de ,>3& m i"r 6rosim e " "cest o r " de cel mult 3& mm l" eleme n t e lini"re Ji cel mult 1 !&& din r"0" de cur@ur l" eleme n t el e cur@e. Om@in"r e " pe supr"f e # e teJite se f"ce pe &>1& - &>13 din nl#im e " sec#iunii $ ' (> n 0on" ntins " elem e n t el or lini"re> p"nt " teJiturii fiind de 1 1&> i"r l" elem e n t el e cur@e $"rce( m@in"r e " pe supr"f e # e teJite se f"ce "t+t n 0on" ntins c+t Ji n 0on" compri m " t " "cest or " p"nt " teJiturii fiind de 1 /. L" eleme n t el e cur@e $"rce( "5+nd R'a 1 !&&> m@in"r e " se 5" f"ce n din#i p"n pe o "d+nci m e de &>1 ' "t+t n 0on" ntins c+t Ji n 0on" compri m " t $ R este r"0" de cur@ur i"r a 6rosim e " sc+n d urii s"u dul"pului(. Dist"n # " minim dintre dou m@inri c"p l" c"p n5ecin "t e $pe r+nduri succe si5e n p"c' e t ( este de ,& a )dist "n # " simil"r dintre dou m@inri pe supr"f e # e teJite este de min.1& a AJe0"r e " sc+n d urilor s"u dul"pilor n sec#iun e " elem e n t el or nclei"t e se 5" f"ce "stfel nc+t inelele "nu"le s fie n "cel"Ji sens

spre " se e5it" solicit"r e " cleiului l" ntinder e d"torit contr" 6 e rii Ji umflrii. L#im e " m"Bim " sec#iunii eleme n t elo r din lemn nclei"t re"li0"t e dintr- o sin6ur pies $sc+n du r s"u dul"p( 5" fi de 1% cm) pest e "ce"s t l#ime > sec#iun e " se re"li0e"0 din dou s"u m"i multe piese supr" pu s e n r+nduri succesi5 e > prin #eser e .

AALAGLGL ELEMENTELC* D<N LEMN AG 8EAH<GNEA ACMFG8


Eleme n t e l e din lemn cu sec#iun e " compus pot fi solicit"t e l" : - nco5oi er e $6rin0i solid"ri0"t e cu pene> ti7e> etc.() - compr e si un e $tlpile Ji di"6on "l ele ferm elor> etc.() - compr e siu n e cu nco5oier e $st+lpi> "rce> c"dre> tlpile superio "r e "le ferm el or cu ncrc ri ntre noduri> etc.() D"torit cedrii n timp " le6turilor m@inrilor> cu eBcep #i " celor nclei"t e > @"rel e cu sec#iun e compus "u> n 6ener "l> o ri6idit"t e redus . A"lculul @"relor din lemn cu sec#iun e " compus se f"ce #in+nd se"m " de reduce r e " ri6idit#ii. 8t"@ilire " metod ei pr"ctice de c"lcul pentru @"rele cu sec#iun e " compus se f"ce "n"li0+n d p"rticul"rit #ile Ji modul de comport " r e " unor 6rin0i "5+n d "cee "Ji desc'id er e > sec#iun e tr"ns5 e r s "l Ji ncrc" r e > - c"r"ct e ri0"t e prin mome n t ul de iner#ie $ < (> modulul de re0ist e n # $ S (> s6e " t $ f (> for#" de lunec"r e $ T ( > solid"ri0"t e prin interm e di ul unor le6t uri perfect ri6ide R > fleBi@ile 4 > Ji fr le6t uri> < . 8e definesc "stfel c"r"ct e ri sticile elem e n t el or din lemn cu sec#iun e " compus > n func#ie de ri6idit"t e : <C 4 <= 4 <* ) S C 4 S = 4 S * ) f C 4 f = 4 f * > "stfel : <c"lc. 2 <= 2 I i <* ) S c"lc. 2 S = 2 I S S r ) f c"lc 2 f * I i ) T c"lc. 2 I t T = > unde I i ) I S ) I t sunt coeficien #i de ec'i5"len # nt"@ul"#i "5+nd 5"lori cuprinse ntre 1 Ji pentru I i > ntre 1 Ji pentru I S Ji ntre 1 Ji & pentru It . 9rin0i cu sec#iun e " compu s solicit"t e l" nco5oi er e A"lculul const n 5erific"r e " efortului unit"r norm"l s"u deter mi n " r e " modulului de re0iste n # neces " r Ji n 5erific"r e " s6e #ii. Fentru elem e n t e cu le6t uri fleBi@ile se impun e deter mi n " r e " numrului de le6t uri neces " r e pentru prelu"r e " efortului de lunec"r e . A"lculul se f"ce cu rel"#i" :. I S 2 &>? s"u &>E pentru , s"u ! elem e n t e m@in"t e cu pene prism "tice > plcu# e s"u pene inel"re $ &>E s"u &>/ pentru , s"u ! eleme n t e m@in"t e cu clo#uri (. Numrul de le6t uri se st"@ileJt e cu rel"#i" : n le6 2 1>3 L T le6. $1 ,( 9rin0ile cu le6turi fleBi@ile se re"li0e"0 cu contr" s 6 e " t . Eleme n t e cu sec#iun e " compus solicit"t e l" compr e si un e "Bi"l Dup modul de "lctuire> sunt 3 c"te6 o rii princip"le de "stfel de elem e n t e : - elem e n t e p"c' e t solicit"t e l" eBtre mi t #i )

- elem e n t e cu fururi s"u eclise lun6i l" c"re num"i elem e n t el e princip"le sunt le6"t e de structur : < 2 < p N &>3 <s > unde <p Ji <s sunt mom e n t e l e de iner#ie "le eleme n t elo r princip"le respe cti5 secun d " r e $fururile lun6i( ) - elem e n t e cu fururi scurt e Ji i0ol"te l" c"re pentru c"lculul mome n t ul ui de iner#ie < se i"u n consider " r e num"i eleme n t e l e continue ) - elem e n t e cu 0@rele ) - elem e n t e cu inim" plin. Eleme n t e cu sec#iun e " compus solicit"t e l" compr e si un e cu nco5oi er e A"lculul const n 5erific"r e " condi#iei de re0ist en # > " condi#iei de st"@ilit"t e " unui eleme n t i0ol"t Ji n 5erific"r e " l" lunec"r e . L" "cest e elem e n t e I S 2 &>? pentru @"rele cu un rost Ji I S 2 &>E pentru @"rele cu m"i multe rosturi. - 5erific"r e " re0iste n # ei :) - 5erific"r e " st"@ilit#ii $l" fl"m@ "7( : > unde este coeficien t ul de fl"m@ "7 "l unui sin6ur elem e n t din p"c' et ) - 5erific"r e " l" lunec"r e $c"lculul numrului de le6t uri :

ACN8T*GAH<< D<N ELEMENTE FLANE


9*<NZ<
1.9rin0i cu "lctuire simpl : - grinzi din lemn ecarisat : lun6ime " > de o@icei> nu depJ e Jt e />&& m) - grinzi cu cons ol e (i articula*ii :=er b e r 0 : sunt din lemn rotun d > cioplit s"u ec"ris"t se folose s c c" p"ne de "coperiJ - prin pl"s"r e " 7udicio"s " "rticul"#iilor se pot "cope ri desc'ide ri de %- / m n 5"ri"nt " s6 e#ilor e6"le s"u mom e n t el or e6"le n c+mp Ji pe re"0e m ) din condi#ii de ri6idit"t e se recom " n d ' L 1 13 ) - grinzi continu e din scnduri :dulapi0 pe muchie se re"li0e "0 dup sc'e m " s6e #ilor e6"le> cu m@in"r e " l" &>,1 L ) sunt indic"t e pentru desc'id eri de %- / m)pen t r u ri6idit"t e se recom " n d ' L 1 13 - grinzi cu sist e m de contrafi(e : se foloses c l" construc #ii pro5i0orii Ji "uBili"re ) "lctuire : cu o contr"fiJ) cu dou contr"fiJe) cu su@6rind ) siste m tr"pe 0oi d "l ) "5"nt "7 e : "lctuire Ji eBecu#i e simpl) " si 6 u r st"@ilit"t e " tr"ns5 e r s "l " construc #i ei de0"5 " n t "7 e : ncrc rile "simet ric e "le contr"fiJelor conduc l" nco5oi er e " st+lpilor)

- grinzi con s olidat e :macaz0 :se o@#in prin ntrire " 6rin0ii din lemn cu un tir"nt din o#el "lctuire : triun6 'iul"r e $cu un sin6ur mont " n t ( - L 2 / - ? m ) ' L 2 1 E) tr"pe 0oi d "l e $cu doi mont " n #i( - L 2 ? - 13 m ) ' L 2 1 1& - 1 13) se eBecut cu o contr" s 6 e " t de 1 !&& - 1 ,&& din desc'ide r e ) "5"n t "7 e : se o@#in desc'id e ri m"ri ) econo mi e de m"teri "l lemnos de ,&&- !&& . . ,. 9rin0i cu inim" plin din sc+nduri ncruciJ"t e @tut e n cuie : desc'id e ri de ?- 1, m - "u fost l"r6 utili0"t e l" re"li0"re " construc #iilor industri"le Ji "6ro0oot e ' n i c e Ji l" poduri ) - alctuir e :din punct de 5eder e "l formei> pot fi cu tlpi p"r"lele> cu un" s"u dou p"nt e ) dup form " sec#iunii tr"ns5 e r s "l e : n form de <> c'eson " t > etc) pentru ri6idit"t e ' L 21 ?)l" 6rin0i cu o p"nt ' 21 , L) cu dou p"nt e '21 %L) "u ri6idit"t e redus - se eBecut cu o contr" s 6 e " t de L ,&& ) tlpile se re"li0e "0 din dul"pi de !>E - />E cm 6rosim e Ji 13 - ,& cm l#im e ) inim" - din sc+nd uri ncruciJ"t e de 1>E - ,>% cm 6rosi m e > cu p"nt " de !& - %& .) inim" se ri6idi0e "0 cu ner5uri dispus e l" L 1& Ji n 0on" s"rcinilor conce n t r " t e ) tlpile se fiBe"0 de inim cu cuie> din "m@ ele pr#i> l" dist"n # e minime norm "t e ) sc+nd urile ncruciJ"t e "le inimii se @"t cu cuie > dinspre di"6on "l el e compri m " t e ) nndire " tlpilor se f"ce l" mi7locul desc'id erii> unde lunecrile sunt minim e ) t"lp" superio "r se m@in c"p l" c"p) ce" inferio"r cu eclise Ji @ulo"n e din o#el. !.9rin0i nclei"t e - din pach e t e de scn duri : utili0"t e c" p"ne> cpriori> etc. "lctuire : p"c' e t e de sc+n duri s"u dul"pi> cu sec#iun e drept u n 6 'i ul "r <> T> c'eson > etc. din sc+n duri s"u dul"pi pe muc'ie - L m"B. 2 ->3& m) cu o p"nt ) cu dou p"nt e ) cur@e ) L 2 3 - ,& $,3( m ) ' L 1 1/ - cu inima sub *ir e din placaj : utili0"t e c" p"ne> cpriori> etc. "5"nt "7 e : se reduce 6reut " t e " proprie Ji se f"ce econ o mi e de lemn Ji met"l) "lctuire : inim" din pl"c"7> dre"pt s"u ondul"t - armat e : utili0"t e n medii coro0i5e> n industri " c'imic> etc.) "lctuire : "rm"r e @"re din o#el o@iJnuit> cu sec#iun e drept u n 6 'i ul "r s"u profil"t ) se folose s c cleiuri $rJini( epoBidice ) - pret e n si o n a t e : utili0"t e c" eleme n t e de "coperiJ d"r Ji drept 6rin0i de pl"nJe u ) "lctuire : "rm"r e cu @"rep r e t e n si o n " t e din o#el de c"lit"t e superio "r )

pret e n si o n " r e " se foloseJt e l" consolid"r e " "5"n t "7 o " s econo mic "

unor elem e n t e 5ec'i. %.9rin0i cu 0@rele

8e consid e r 6rin0i cu 0@rele s"u ferme siste m el e compus e din @"re i0ol"te Ji "rticul"t e ncrc "t e n noduri Ji ntre noduri. B"rele siste m ului lucre "0 l" eforturi "Bi"le de ntinder e s"u compr e siu n e > i"r t"lp" superio" r uneori $n c"0ul ncrcrilor ntre noduri( Ji l" nco5oi er e . +lctuir e (i calcul > - se consider Ji se c"lcule"0 n ipote0" nodurilor "rticul"t e ) - se re"li0e"0 de o@icei cu o contr" s 6 e " t constructi5 de L ,&&. 4er m e dulgh e r e ( ti > - ' 2 L 3 ) pot fi triun6'iul"r e s"u cu tlpi p"r"lele ) se eBecut din lemn rotund s"u cioplit . Lemnul se utili0e"0 pentru re"li0"re " tlpilor Ji di"6on "lelor compri m " t e i"r pentru @"rele ntinse se foloseJt e o#el. A5"nt "7ul const n confec #i on " r e " simpl Ji posi@ilit"t e " corect rii s6e #ii n timpul eBplo"t rii . 8e 5" d" "ten #i e m@inrilor prin c'ert " r e Ji centrrii corect e " nodului de re"0e m . 4er m e din scn duri > ' 2 L 3 ferm e din sc+nd uri m@in"t e cu cuie :pot fi triun6 'iul"r e s"u se6 m e n t de cerc)L 2 E- 1,m t"lp" superio" r se eBecut din doi dul"pi $sc+n duri( i"r di"6on "lele din un" sin6ur ) nece sit consu m m"re de m"nop e r c"lific"t pe J"ntier Ji lemn de c"lit"t e superio "r ) ferm e din sc+n d uri m@in"t e cu pene met "lice :triun 6 'iul"r e s " u tr"pe0 oid "l e )L213- ,&m m@in"r e " se re"li0e "0 cu pene inel"re cu din#i s"u cu 6'i"re ) se re"li0e "0 din dul"pi) necesit consu m m"re de m"no p e r c"lific"t n fabrici sau atelier e spe cializate . 4er m e mod e r n e din lemn (i metal > triun6 'iul"r e ) tr"pe0 oid "le ) se6 m e n t de cerc) poli6on "l e ) - se re"li0e "0 dintr- un numr redus de eleme n t e tipi0"t e > n f"@rici s"u "teliere speci"li0"t e ) - elem e n t e l e compri m " t e s"u compri m " t nco5oi"t e sunt din lemn i"r cele ntinse din o#el) - se folose sc l" re"li0"re " "coperiJurilor fr t"5"n cu desc'id eri m"ri de 1, - %& m. ferm e triun6 'iul"r e din lemn Ji met"l cu t"lp" superio "r din 6rin0i drept e : L 2 1&- 1, m t"lp" superio" r este din 6rin0i cu sec#iun e " simpl s"u compus ) nodurile de l" co"m Ji de l" re"0e m se re"li0e"0 cu eBcen t ricit #i pentru reduce r e " mom e n t ului ) ' 2 L /) ferm e tr"pe 0oi d "l e din lemn Ji met"l : pot fi cu o p"nt s"u cu dou p"nt e - L 2 13- ,% m

t"lp" superio "r po"t e fi din dou 6rin0i supr" pu s e cu sp"#ii ntre ele ) di"6on "l el e compri m " t e sunt din lemn i"r cele ntinse Ji t"lp" inferio"r din profile l"min"t e $L( ) m@inrile se re"li0e"0 cu @ulo"n e ) ferm e se6 m e n t cu t"lp" superio "r din elem e n t e nclei"t e : L 2 ,& -!& m ) ' 2 L -) se folose sc l" '"le industri"le Ji "6ro0oo t e ' n i c e ) t"lp" superio "r po"t e fi continu ) m@inrile n noduri se re"li0e"0 cu eclise> @ulo"n e din o#el s"u Juru@uri pentru lemn ) de o@icei t"lp" inferio"r se re"li0e "0 din dou profile din o#el cornier) de o@icei talpa sup e ri oar se realiz ea z curb - se #ine se"m " n c"lcule de "ce"s t " prin introduc e r e " coeficien t ului I cur@ ) ferm e poli6on "l e : L 2 ,& - !& m ) ' 2 L -) t"lp" superio "r este din eleme n t e drept e nscrise ntr- un "rc de cerc ) se re"li0e "0 prin mont "r e pe J"ntier> cu o contr" s 6 e " t constructi5 ) ferm e din lemn $sc+n d u ri s"u dul"pi( de tip speci"l : L 2 m"B. E m ) sunt re"li0"t e prin ncleiere > cu eleme n t e multiple "le tlpii Ji di"6on "l el or> interc"l "t e > s"u di"6on "l e m@in"t e cu cep ? nl#ime " m"Bim " "cest ui tip de ferm nu depJ eJt e /& cm . ? se folosesc c" 6rin0i s"u p"ne de "cope riJ.

AAD*E AG DCG T< T*E< A*T<AGLAH<<


F"rticul"rit "t e " c"drelor const locul m@inrii ri6lei cu st+lpul> ncrc rii din ri6l.

n eBist en # " unui nod ri6id n reduc+ n d u- se "stfel mome n t ul

Al"sific"r e : - c"dre cu dou "rticul"#ii Ji c"dre cu trei "rticul"#ii ) - eBecut " t e pe J"ntier$c " d r e ferm e s"u cu inim" din sc+n duri n6ruciJ"t e @tut e n cuie() - eBecut " t e n f"@ric s"u n "teliere speci"li0"t e $c"dre pref" @ ric " t e din lemn nclei"t(. 8iste m e tr"di#ion "l e - c"r"ct e ristici : #adr e siste m cu contrafi( e - sunt solu#ii construc ti5 e tr"di#ion "le pe utili0"re " lemnului @rut) eBecu#i " este simpl ) - desc'id e rile se i"u e6"le ) - contr"fiJele se dispun l" o treime din desc'id er e ) - m@in"r e " ri6lelor cu st+lpii se f"ce simplu> prin c'ert "r e front "l ) #adr e ferm e - sunt struct uri tr"di#ion "le cu c"r"ct e r pro5i0oriu)s e utili0e"0 l" construc #ii tip Jopron - pentru desc'id e ri de ? - 13 m sunt de tip c"dre cu dou "rticul"#ii cu 6rin0i cu inim" plin s"u cu 0@rele )

pentru desc'id e ri m"i m"ri $ 13- 1E m( se utili0e"0 c"dre cu 0@rel e cu trei "rticul"#ii> din lemn rotun d. #adr e cu inima plin din scnduri ncruci(at e btut e n cuie - ri6l" se po"t e re"li0" dre"p t $ cu p"nt e ( s"u cur@) - pentru desc'id e ri de 1, - 13 m se re"li0e"0 cu dou "rticul"#ii) - pentru desc'id e ri de 13 - 1E m se re"li0e"0 cu trei "rticul"#ii. 8iste m e mode rn e - c"r"ct e ri stici : - se re"li0e "0 cu dou s"u trei "rticul"#ii> din lemn nclei"t ) - "u desc'id e ri u0u"le de 1, - %3 m d"r Ji m"i mult $ /& m() #adr e cu trei articula*ii - sunt cel m"i des utili0"t e ) se re"li0e"0 cu desc'id eri de 1E - /&

m)

- semic" d r e l e sunt pref" @ ric " t e monolit> cu mom e n t de iner#ie 5"ri"@il> cu nl#im e " m"Bim n nod) - ' nod 1 !3 L > unde L 2 desc'ide r e " c"drului) ' re"0 e m &>% ' nod ) ' c'eie 1>,3 @> unde @ este l#ime " sec#iunii tr"ns5 e r s "l e ) - pentru re"li0"re " nodului st+lp- ri6l sc+ndurile se cur@e " 0 > l" eBcu#ie > dup un "rc de cerc "l crui lun6ime 8 se deter mi n pentru un6'iul l" centru 2 -/ & > respect + n d o r"0 de cur@ur * min $13&- ,&&("> unde a este 6rosi m e " sc+n durilor ) - 5erific"r e " eforturilor unit"r e norm"le se f"ce l" compr e siu n e cu nco5oi er e ) coeficien t ul de 05elte# e 2 l c"lc &>,E? ' med > unde l c"lc se i" e6"l cu &>- $ncrc" r e simetric( s"u &>3 $ncrc" r e "simet ric( din lun6ime " "rcului> i"r ' med nl#im e " medie " sec#iunii) - rosturile nclei"t e se 5erific l" lunec"r e : - n 0on" cur@"t se 5erific Ji efortul unit"r de ntinder e n fi@rele m"r6in "l e : Ji de stri5ire tr"ns5 e r s "l unde este r"port ul dintre r"0" de cur@ur * Ji nl#im e " sec#iunii ' n 0on" cur@"t ) - c"drel e cu ! "rticul"#ii cu desc'id eri m"ri pot "5e" ri6l" cur@ Ji pot fi tronson " t e ) #adr e cu dou articula*ii : "u desc'ide ri u0u"le de 1, - ,3 m. #adr e cu zbr el e

A*AE AG DCG T< T*E< A*T<AGLAH<<

Arcele f"c p"rte din c"te6 ori " siste m el or constructi5 e pl"ne cu mpin6 e ri Ji se pot re"li0" cu tir"nt s"u fr tir"nt. 8e utili0e"0 l" construc #ii ci5ile> industri "l e > poduri> etc. Al"sific"r e : - dup sc'e m " st"tic $cu dou s"u trei "rticul"#ii> cu s"u fr tir"nt () - dup modul de eBecu#i e $ siste m e tr"di#ion "l e s"u siste m e modern e ( ) 8iste m e tr"di#ion "l e - c"r"ct e ri stici :

+rce cu trei articula*ii din grinzi dre pt e - se re"li0e "0 din dou 6rin0i cu sec#iun e simpl s"u compus "Je0"t e o@lic ) - se folose s c pentru desc'ide ri de /- !& m) - p"rticul"rit #i speci"le sunt le6"t e de m@inri> tir"n#i> etc. +rce cintre - se re"li0e "0 din elem e n t e de tip l"mele $n ,>!>% r+nduri() - "u desc'id e ri mici ) dist"n # " dintre "rce este de &>-3 - 1>3& m) +rce cu trei articula*ii din grinzi se g m e n t de cerc - "u t"lp" superio" r cur@) se re"li0e"0 cu desc'ide ri m"ri ) - se re"li0e "0 din 6rin0i cu inim" din sc+nduri ncruciJ"t e @tut e n cuie s"u 6rin0i cu inim" su@#ire din pl"c"7 $' L 2 1 !&( ) #alculul - se f"ce c" pentru o @"r compri m " t - nco5oi"t ) n c"0ul m@inrilor de solid"ri0"r e cu ti7e l"mel"r e $plcu# e ( se c"lcule "0 Ji numrul "cest o r " ) se #ine se"m " de "5"nt "7 ele re0e m rii p"r#i"le " sec#iunii l" n"Jte ri Ji l" c'eie $su@ "B" 6rin0ii(. Fentru c"lculul coeficie n #ilor lun6ime " de fl"m@ "7 " "rcului l f se i" &>3 8 pentru "rce cu dou Ji trei "rticul"#ii ncrc" t e "simet ric Ji &>/ 8 pentru "rce cu dou "rticul"#ii > respec ti 5 &>- 8 pentru "rce cu trei "rticul"#ii ncrc" t e simetric. 8iste m e mode rn e - c"r"ct e ri stici : - sunt siste m e re"li0"t e din "rce nclei"t e cu desc'ide ri de ,& 1&& m Ji c'i"r m"i mult ) - "u c"p"cit "t e port "n t > ri6idit"t e Ji dur"@ilit"t e ridic"t ) - se re"li0e "0 cu dou s"u cu trei "rticul"#ii> cu s"u fr tir"nt ) - "rcele cu tir"n #i re"0e m pe st+lpi s"u 0iduri : f L 2 1 / - "u desc'id e r e " de ,&- !& m) - "rcele fr tir"nt re"0e m direct pe fund"#ii : f L 2 M - R - "u desc'id e r e " de !&- /& m Ji c'i"r m"i mult $1&&- 1,&m( - se re"li0e "0 cu trei "rticul"#ii) - pentru desc'id e ri m"ri se folosesc "rce m"si5e "Je0"t e l" /- ? m inter"B> i"r entru desc'id eri mici "rce uJo"re "Je0"t e l" dist"n # " de !- % m inter"B ) - re"li0"r e " "rcelor implic re0ol5"r e " det"liilor de re"li0"re " "rticul"#iilor $l" c'eie> l" n"Jteri(> m@inrii cu eleme n t el e met "lice $tir"n #i> piese pentru "rticul"#ii> etc.( precu m Ji re0ol5"r e " det"liilor de re0e m " r e $ pe st+lpi> 0iduri s"u fund" #ii( . #alculul 3 se f"ce pentru ipote0" ce" m"i def"5o r " @il l" compr e siu n e cu nco5oi er e n pl"nul cur@urii> confor m pre5e d e rilor pentru @"rel e drept e solicit"t e l" compr e siu n e eBcen t ric > pentru mome n t ul nco5oie t o r m"Bim $ M m"B ( Ji for#" "Bi"l "feren t $ N "f (> #in+nd se"m " de coeficien t ul de corec#i e I cur@ su@unit "r cu c"re se "fect e " 0 5"lo"r e " . Lun6im e " de fl"m @ "7 " "rcului se consider n func#ie de c"r"ct e risticile "cestui " Ji de modul de ncrc "r e > dup cum s- " preci0"t m"i sus. Fentru 5"lori mici "le mom e n t ului nco5oiet or > "rcul se c"lcule "0 l" compr e siun e cu fl"m@ "7 pentru 5"lo"r e " for#ei "Bi"le N c"re "c#ion e " 0 l" R din desc'ide r e .

+rce cu zbr el e : se pot re"li0" din ferm e se6 m e n t cu tlpi drept e s"u cur@e $L2 ,3- /& m(

8TAB<L<TATEA8FAH<AL A ACN8T*GAH<<LC* D<N ELEMENTE FLANE ACNT*A;UNTG<*<

On c"0ul construc #iilor nc'ise> c+nd "coperiJul este re"li0"t din 6rin0i fr lumin"t o r s"u "lte eleme n t e de "cel"Ji fel> 5erific"r e " l" 5+nt nu este nece s " r : 5+ntul produc e suc#iuni $se 5erific "ster e "l " l" smul6e r e ( 8tructurile port "n t e din eleme n t e pl"ne se c"lcule"0 pentru ncrc ri " cror direc#ie de "c#ion "r e coincide cu pl"nul struct urii . Fentru prelu"r e " ncrcrilor ori0ont "le $5+nt> seism s"u te'nolo6ice ( > tre@ui e pre50ut e contr" 5 + n t ui ri c"re mpreun cu cu eleme n t e l e struct urii s form e0 e un siste m ri6id. Aontr" 5 + n t uirile se pot "mpl"s " "t+t n pl"nul "coperiJului c+t Ji n pl"nul pere #ilor lon6itudin "li Ji front "li. L" "coperiJurile cu t"5"n contr" 5 + n t ui rile se pot "mpl"s " n pl"nul t"5"n ului. Oncrc"r e " din 5+nt c"re "c#ion e "0 tr"ns5 e r s "l po"t e fi prelu"t de sc'ele t ul struct urii princip"l e de re0ist en # " construc #i ei $pere #i port"n #i> c"dre > "rce> etc.(. Oncrc"r e " din 5+nt c"re "c#ion e "0 lon6itudin "l este m"i 6reu de prelu"t de ctre struct ur > de "cee " sunt neces " r e contr" 5 + n t ui ri : "cest e " se dispun de o@icei n pl"nul "cope riJului> l" cele dou eBtre mit #i pe direc#i" lon6itudin "l " "cest ui" Ji n c+mp> d"c este c"0ul $l" mi7locul "cope riJului(. L" c"dre > "rce fr tir"nt se dispun contr" 5 + n t ui ri Ji n pl"nul pere#ilor creindu- se "stfel un siste m sp"#i "l. Aontr" 5 + n t uirile se pot re"li0" din dul"pi> ri6le> tir"n #i din o#el.

8T*GATG*< 8FAH<ALE D<N LEMN

8tructurile sp"#i"le "u "5"n t "7 ul c distru6 e r e " unui elem e n t din structur nu duce l" pr@uJire " ntre6ii construc #ii deo"r e c e se re"li0e "0 o redistri @uire " eforturilor n celel"lt e elem e n t e "le structurii le6"t e sp"#i "l cu eleme n t ul distrus. Distru6 er e " se po"t e produc e din c"u0" unor defor m " #ii m"ri> c"re duc l" defor m " r e " formei 6eom e t ric e 6ener "l e " construc #i ei. =olosire " construc #iilor sp"#i "le din lemn este r"#ion "l n urmt o " r e l e c"0uri : l" desc'id e ri m"ri c+nd se urmr eJ t e utili0"re " ntre6 ului 6"@"rit "l construc #i ei ) l" structuri cu mpin6 e ri> n scopul distri@uirii "cest or mpin6 e ri) l" cldiri cu destin " #ii speci"le> pentru cre"re " de por#i n pere#ii lon6itudin "li $'"n6 " r e ( ) l" "cope ri uri pentru cldiri de form circul"r > ptr"t > poli6on "l $@ol#i> cupole(. Al"sific"r e : dup form " n pl"n : drept un 6 'i ul"r > poli6on "l > circul"r )

dup

form " 6eom e t ric : @ol#i cilindrice> @ol#i ntret i " t e > p+n0e poli6on "l e > cupole) dup modul de "lctuire construc ti5 : @ol#i mem @ r " n e su@#iri $cu s"u fr ner5uri(> supr"f e # e cut"t e > @ol#i l"mel"r e > cupole mem @ r " n e > cupole l"mel"r e > cupole din "rce cu trei "rticul"#ii> cupole 6eode0ice. @ol*i me m b r a n e 3 cilindrice s"u ntret i "t e > cu s"u fr ner5uri) sunt cu pere #i su@#iri din str"t uri supr" pu s e de sc+n duri m@in"t e cu cuie s"u clei. 5upraf e * e cutate -"cest e " re"li0e"0 "cope riJuri de form poli6on "l $desc'id e ri de 1&- !& m ) @ol*i (i cupol e lamelar e - construc #ii sp"#i"le "lctuit e din eleme n t e pref" @ ric " t e tipi0"t e din lemn ec"ris"t $dul"pi( "Je0"t e dup dou direc#ii $desc'id e ri de 1E- ,& m(. #upole me m b r a n e - sunt "lctuit e din c+te5 " r+nduri de podini inel"re ncruciJ"t e din sc+n d uri m@in"t e cu cuie s"u prin ncleiere $desc'id e ri de 1,- !3 m(. #upole din ele m e n t e plan e -re"li0"t e din "rce cu trei "rticul"#ii cu inim" plin s"u cu 0@rele . #upole ge o d e z ic e - sunt re"li0"t e din @"re cu du@l cur@ur solicit"t e l" eforturi "Bi"le $desc'ide ri de /&- 1&& m(