Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA NATIONAL DE ART TEATRAL SI CINEMATOGRAFIC I.L.

CARAGIALE BUCURESTI FACULTATEA DE FILM DOMENIUL: CINEMATOGRAFIE I MEDIA SPECIALIZAREA: CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZUAL, SCENARISTIC. PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE) DURATA STUDIILOR: 3 ANI FORMA DE NV M!NT: CURSURI DE ZI

E"AMEN DE LICEN

LIMBA STRIN # L$%&'( )*+,$'-$.'/ Forma de examinare: oral Forma de notare: admis/respins PROBA 0 1 EVALUAREA CUNO2TIN ELOR FUNDAMENTALE 2I DE SPECIALITATE Forma de examinare: oral Numr de credite: 10 de credite Teoria filmului, istoria filmului universal i romnesc, scenaristic. P34&' 5 # PREZENTAREA 2I SUS INEREA LUCRRII DE LICEN Forma de examinare: oral Numr de credite: 20 credite S+ 4*/+'.6 78/3+: 5. 0. P3+.+8/'3+' 9$ ):);$8+3+' :8+$ -:,363$ <+ -$,+8;6 78 ),+8'3$)/$,6= ucrarea de licen! const dintr"un scenariu de lun#metra$ i dintr"un text teoretic %nso!itor &'"10 pa#ini care fac parte or#anic din lucrarea de licen!, avnd statutul unui capitol de teorie care %nso!ete scenariul de lun#metra$(. )n acest ar#ument autorul expune conceptul lucrrii sale, anali*ea* pe scurt te+nicile folosite i pre*int eventualele principii teoretice dup care s"a #+idat. 5. 5. P3+.+8/'3+' 9$ ):);$8+3+' :8+$ -:,363$ <+ -$,+8;6 78 )/:<$$ <+ $)/43$+ 9$ /+43$+ ' >$-%:-:$. ucrarea de licen! tre,uie s a,orde*e un su,iect din domeniul istoriei cinemato#rafului / televi*iunii sau din domeniul istoriei ideilor despre cinema.

UNIVERSITATEA NATIONAL DE ART TEATRAL SI CINEMATOGRAFIC I.L. CARAGIALE BUCURESTI FACULTATEA DE FILM DOMENIUL: CINEMATOGRAFIE I MEDIA SPECIALIZAREA: CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZUAL, SCENARISTIC. PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE) DURATA STUDIILOR: 3 ANI FORMA DE NV M!NT: CURSURI DE ZI

A. TEORIA FILMULUI TEMATICA 1. -utarea .esen!ei/, a .naturii/ sau a .specificului/ cinemato#rafului 0 preocuparea numrul unu a epocii .clasice/ din istoria ideilor despre cinema. 2. 1rimul val de teoreticieni & ev 2uleov, 3sevolod 1udov4in, 5udolf 6rn+eim( i trstura comun a pro#ramelor lor: identificarea .esen!ei/ cinemato#rafului cu capacitatea sa de a stili*a realitatea. 7. 8er#+ei 9isenstein: privire mono#rafic. :. 6l doilea mare val de teorie &6ndr; <a*in, 8ie#fried 2racauer(: respin#erea stili*rii a#resive %m,r!iate de predecesori i identificarea .esen!ei/ cinemato#rafului cu .realismul su con#enital/. '. 6ndr; <a*in i neorealismul italian. =. Cahiers du cinma %n epoca <a*in: de la .cultul/realismului la .cultul/ autorilor +oll>?oodieni (la politique des auteurs). @. 1reocuprile teoretice ale lui Aean" uc Bodard: de la <a*in la <rec+t i de la clasicism la 1op 6rt. C. Trecerea de la vrsta .clasic/ a reflec!iei despre cinema la epoca ei modern &sau epoca Teoriei cu ma$uscul(, prin renun!area la o,sesia .specificit!ii/ medium"ului %n favoarea explica!iilor semiotico"psi+analitico" politice ale func!ionrii filmelor. D. 8tudii culturale, studii de #en, Equeer studies/. 10. Teorii despre specificul experien!ei vi*uale %n modernitate i postmodernitate: de la Falter <en$amin la Fredric Aameson. 11. -urentul co#nitivist &Gavid <ord?ell, NoHl -arroll(: via!a teoriilor dup apusul Teoriei. BIBLIOGRAFIE 1. 6rn+eim, 5udolf, Film as Art, Iniversit> of -alifornia 1ress, <er4ele>, 1D=@. 2. <a*in, 6ndr;, Quest-ce que le cinma?, es Jditions du -erf, 1aris, 2002. 7. <ord?ell, Gavid, n the !istor" o# Film $t"le, Karvard Iniversit> 1ress, 1DD@. :. <ord?ell, Gavid, %he Cinema o# &isenstein, Karvard Iniversit> 1ress, -am,rid#e, Lassac+ussetts, 1DD7 '. <ord?ell, GavidM -arroll, NoHl &editori(, 'ost-%heor"( )econstructin* Film $tudies, T+e Iniversit> of Fisconsin 1ress, Ladison, 1DD=. =. -arroll, NoHl, %heori+in* the ,o-in* .ma*e, -am,rid#e Iniversit> 1ress, 1DD= @. 9isenstein, 8er#+ei L., Articole alese, 9ditura -artea 5us, <ucureti, 1D'@.

C. Bor*o, 6ndrei, /ucruri care nu pot #i spuse alt#el( 0n mod de a *1ndi cinemaul, de la Andr 2a+in la Cristi 'uiu, 9ditura Kumanitas, <ucureti, 2012. D. Aameson, Fredric, %he Cultural %urn( $elected 3ritin*s on the 'ostmodern 4567-4556, 3erso, ondon"Ne? Nor4, 1DDC. 10. Lar#ulies, Ovone, 8othin* !appens( Chantal A9ermans !"perrealist &-er"da", Gu4e Iniversit> 1ress, 1DD=. 11. Last, BeraldM -o+en, Lars+allM <raud>, eo &editori(, Film %heor" and Criticism( .ntroductor" )eadin*s, Pxford Iniversit> 1ress, 1DD2. 12. Food, 5o,in, !oll":ood #rom ;ietnam to )ea*an< and 2e"ond, -olum,ia Iniversit> 1ress, Ne? Nor4, 2007. B. ISTORIA FILMULUI ROM!NESC 2I UNIVERSAL TEMATICA 1. umiQre Ri L;liQs: privire comparativ. 2. 5olul lui Gavid Far4 Briffit+ %n devenirea filmului ca art. 7. Scoala comediei ,urleRti: Lac4 8ennett Ri studioul 2e>stone. :. Filmul clasic suede* ca Rcoal naTional. 3ictor 8$Ustrom Ri Laurit* 8tiller. '. 9xpresionismul #erman: poetica Ri maeRtrii si. =. =ammerspiel-ul Ri operele sale fundamentale. '. Lari maeRtri ai comediei ,urleRti: -+arlie -+aplin Ri <uster 2eaton =. Scoala clasic sovietic. Iniversul stilistic al lui 9isenstein, 1udov4in Ri Gov$en4o. @. /Ompresionismul france*/: de la teorie la practic. C. 5ealismul social Ri psi+olo#ic al lui 9ric+ von 8tro+eim. D. -onsecinTele te+nice Ri estetice ale apariTiei sonorului. 10. Festernul. Ao+n Ford, un maestru al #enului. 11. Benuri cinemato#rafice tipic americane la %nceputul sonorului: filmul cu #an#steri, filmul noir. 12. -omedia Ri musical-ul %n Koll>?ood"ul anilor V70. 17. -inemato#raful american %n anii V70. -ontri,uTia lui Kitc+coc4 Ri a lui 2orda. 1:. Scoala documentarist ,ritanic. -ontri,uTia lui Ao+n Brierson. 1'. Filmul sovietic la apariTia sonorului Ri %ntre cele dou r*,oaie mondiale. Ppera lui 9isenstein. 1=. -inemato#raful #erman la %nceputurile sonorului. Ge la , de Frit* an#, la %rium#ul -oin>ei de eni 5iefensta+l. 1@. -ontri,uTia lui Prson Felles la pro#resul lim,a$ului cinemato#rafic. 1C. 5ealismul poetic france*. Aean 5enoir, 5en; -lair, Larcel -arn;. 1D. Neorealismul italian. P nou estetic cinemato#rafic Ri corifeii si: 5o,erto 5ossellini, 3ittorio Ge 8ica, uc+ino 3isconti. 20. Gesprinderea de neorealism a lui Lic+elan#elo 6ntonioni Ri a lui Federico Fellini. 21. /Noul val france*/, o reform estetic Ri moral. FranWois Truffaut Ri Aean" uc Bodard. 22. Free -inema Ri cineaRtii si marcanTi: indsa> 6nderson, Ton> 5ic+ardson, Ao+n 8c+lesin#er, 2arel 5eis*. 27. Iniversul filosofic Ri stilistic al lui On#mar <er#man.

2:. Ne? 6merican -inema. 2'. Scoala polone* Ri Rcoala ce+ de film. Fa$da, Xanussi, 2ieslo?s4i, Forman, Len*el. 2=. -ei Etrei mari </ ai cinemato#rafului spaniol: <uYuel, <ardem, <erlan#a. 2@. /Tnrul cinema/ vest"#erman. 2C. -inemato#raful $apone*. 2urosa?a, Li*o#uc+i, P*u. 2D. -inema NZvo ,ra*ilian. 70. Noul Koll>?ood 71. Lomentul EOndependenTa 5omniei/: coordonate culturale Ri estetice. 72. 5e#i*ori romni %n perioada inter,elic: Aean Li+ail, Aean Beor#escu, Oon Sa+i#+ian. 77. Filmul romnesc de animaTie: de la Larin Oorda la Oon 1opescu"Bopo. 7:. Filmul romnesc al anilor V'0. -ontri,uTia lui 3ictor Oliu. 7'. iviu -iulei Ri filmele sale. 7=. ucian 1intilie Ri filmele sale. 7@. 5ealism Ri pseudorealism %n filmul romnesc al anilor V=0. 7C. Filmul istoric romnesc: contri,uTia lui ucian <ratu, 8er#iu Nicolaescu, Lircea Gr#an, Lalvina IrRianu. 7D. -oordonate estetice %n opera E#eneraTiei V@0/ :0. iteratura romn pe ecran. 9crani*ri marcante :1. -inemato#raful romnesc post"revoluTionar. BIBLIOGRAFIE 1. <arna, Oon, /umea #ilmului, 9d. Leridiane, <ucureRti, 1D@1. 2. <a*in, 6ndr;, Ce este cinemato*ra#ul?, 9d. Leridiane, 1D=C. 7. <ord?ell, GavidM T+ompson, 2ristin, Film !istor"( An .ntroduction, Lc Bra? Kill Ki#+er 9ducation, Iniversit> of Fisconsin, 2002. :. -a,el, Nicolae, ;ictor .liu, 9d. Leridiane, <ucureti, 1DD@. '. -antacu*ino Oon, ,omente din trecutul #ilmului rom1nesc, 9d. Leridiane, <ucureRti, 1D='. =. -aranfil, Tudor, ;1rstele peliculei, 9d. 8emne, <ucureti, 1DDC. @. -aranfil, Tudor, ?ic>ionar uni-ersal de #ilme, 9d. itera OnternaTional, <ucureRti, 2007. C. -aranfil, Tudor, Cet@>eanul =ane, A)omanulB unui #ilm &9di!ia a OO"a, rev*ut i adu#it(, 9d. -artea 5omneasc, <ucureti, 200C. D. -liman, -lin, .storia #ilmului rom1nesc 465C-DEEE, 9ditura FundaTiei -ulturale 5omne, <ucureti, 2000. 10. -liman, -lin, .storia #ilmului rom1nesc 465C-DE4E, 9ditura -ontemporanul, <ucureti, 2011. 11. -ernat, Lanuela, A Concise !istor" o# the )omanian Film, 9d. StiinTific Ri 9nciclopedic, <ucureti, 1DC2. 12. -orciovescu, -ristinaM 5%peanu, <u$or, Cinema...un secol Fi ce-a, 9d. -urtea 3ec+e, <ucureti, 2002. 17. Garian, 6dina, Free Cinema, 9d. Leridiane, <ucureRti, 1D=@. 1:. Guma, Gana, Gopo, 9d. Leridiane, <ucureti, 1DD= 1'. Fellini, FedericoM Bra**ini, Biovanni, Fellini despre Fellini, 9d. Kumanitas, <ucureti, 2002. 1=. Ba,rea, 5adu, 3erner !er+o* Fi mistica renan@, 9d. 8emne, <ucureRti, 200:.

1@. Oliu, 3ictor, Fascina>ia cinemato*ra#ului, antolo#ie de <ianca 8ofia Oliu Ri Beor#e ittera, 9d. Leridiane, <ucureti, 1D@7. 1C. 2ieslo?s4i, 2r*>s*tof, 8to4 Ganusia &editor(, =ieslo:s9i despre =ieslo:s9i, 9d. 6llfa, <ucureRti, 1DD'. 1D. eutrat, Aean ouis, Cinemato*ra#ul de-a lun*ul -remii H o istorie, 9d. 6ll 9ducational, <ucureRti, 1DD'. 20. ittera, Beor#e, .storia #ilmului uni-ersal 465I-45JI, 9d. IN6T- 1ress, <ucureti, 2011. 21. Larie, Lic+el, 8oul -al #rance+, 9d. O<I 1u,lis+in#, <ucureti, 2010. 22. Li+ilescu, La#da, FranKois %ru##aut, L@rLatul care iuLea #ilmele, 9d. -urtea 3ec+e, <ucureRti, 200D. 27. 1otra, Florian, Aurul #ilmului, -ol 4 Fi D, 9d. Leridiane, 1DC:. 2:. 8adoul, Beor#es, .storia #ilmului, 9d. StiinTific, <ucureti, 1D=0. 2'. 3$eu, Titus, Andr+eM 3aMda, mul de celuloid, 9d. -lusium, -lu$, 200'. 2=. [[[A Faptea art@ H scrieri despre arta #ilmului, vol. 1 Ri 2, 9d. Leridiane, <ucureRti, 1D@'. 2@. [[[ Cele mai Lune 4E #ilme rom1neFti ale tuturor timpurilor, staLilite prin -otul a JE de critici &coordonatori La#da Li+ilescu i -ristina -orciovescu(, 9d. 1olirom, <ucureti, 2010. 2C. [[[ Cinemato*ra#ul rom1nesc contemporan, 45J5-45CI &coordonatori Oon -antacu*ino Ri Lanuela B+eor#+iu(, 9d. Leridiane, <ucureti, 1D@=.

C. SCENARISTIC TEMATICA

1. -ristali*area unei noi Emeserii/ la %nceputul secolului \\. 1rimii scenariti, primele scenarii. 2. 8curt metra$ul 0 controversa defini!iei. 7. Teoria scurt metra$ului apud 5as4in. :. 8cenariul ca structur tin*%nd ctre alt structur. '. Giscursul despre scenariu la intersec!ia dintre istorie, teorie i practica scenaristicii. =. -onceptul de Escriptin#/ &Laras(. =. E8c+i*ofrenia/ industriei 0 separarea concep!iei de execu!ie. @. 8cenariul ca literatur 0 ar#umente pro i contra de"a lun#ul istoriei teoriilor de film. C. Gespre tem. D. 9tapele de*voltrii scenariului de lun# metra$. 10. Gespre s"nopsis 0 un sin#ur cuvnt, mai multe %n!elesuri. 11. Gespre treatment ca varianta intermediar de lucru %n atelierul scenaristului. 12. Gefini!ia ritmemei. Teoria func!iilor narative. 17. 1ro i contra 1ropp &<ord?ell -s. 1ropp, -ara,! -s. <ord?ell(. 1:. Letoda Eplot point/" urilor aplicat pe teoria clasic a lui -ara,! &finalurile de ritmem(. 1'. 5etardarea ca procedeu al insolitrii. P tipolo#ie a suspansului. 1=. 9roul i lipsa. 6#ent -s. pacient. 1@. Gefini!ia eroului apud 3o#ler. Lentor -s. 9rou. 1C. -ardinal &-ara,!(, central plot &Lc 2ee(, main plot &8e#er ] alii(. 1D. Teoria celor trei acte %nainte de Eevan#+elitii /americani 0 o scurt privire diacronic. 20. 1ro i contra Etrei acte/: Field, Tru,>, Aenn, -arriere, -ara,!. 21. 1aradi#ma narativ a lui Field. Ontroducerea conceptului de Emidpoint/. 22. E1lot point/, Eturnin# point/, rsturnri de situa!ie. 27. -ele cinci elemente ale stor" desi*n"ului. 2:. 9tapele Edrumului/ &paradi#ma narativ a lui 3o#ler(. 2'. P defini!ie #eneroas a Eadaptrii/: inda 8e#er. 2=. E8tor> spine/ &paradi#ma narativ a lui 8e#er(. 2@. Teoria su,plotului. 2C. E-ei apte pai ai structurii clasice/ &Tru,>(. 2D. E22 steps/ 0 1aradi#ma lui Tru,>, o nou perspectiv asupra Eclasicei/ teorii a celor trei acte. 70. E6rt/ -s. Ecraft/ &meteu# -s. talent, inspira!ie -s. re!et^( 71. EXen in t+e art of ?ritin#/ 0 1oetici i metode 0 <rad,ur>, 2in#, Boldman, 9ster+a*>, -arriere, Filder, umet, To?ne, 8c+rader etc. 72. 8erie -s. serial. 8erie -s. mini"serie. 8oap -s. Etele"novella/. -aracteristici ale construc!iei narative ale formatelor de televi*iune. 77. P tipolo#ie a formatelor de televi*iune. Gi+otomiile esen!iale. 7:. Gi+otomia L;liQs / umiQre aplicat formatelor de televi*iune. 7'. Gocudrama, un format la intersec!ia dintre cinema i televi*iune. BIBLIOGRAFIE " 6,ercrom,ie, N., %ele-ision and $ociet", 1olit> 1ress, -am,rid#e, 1DD= " 6r#entini, 1aul, &lements o# $t"le #or $creen:riters, one 9a#le 1u,lis+in#

-o., I8, 1DDC " 6ristotel, 'oetica, 9d. _tiin!ific, <ucureti, 1D'@ " <ala*s, <ela, Filmul ca art@, 9.8.1. .6, <ucureti, 1D'@ " <i#nell, Aonat+an, Prle,ar, Aerem>, ,anual practic de tele-i+iune, 1olirom, Oai, 200D " <oot+, Fa>ne -., )etorica romanului, Inivers, <ucureti, 1D@= " <ord?ell, Gavid, Ap'roppriations and .m'ropprieties( 'roLlems in the ,orpholo*" o# Film 8arrati-e, -inema Aournal, 2@, NP. 7, 8prin# 1DCC " <ourdieu, 1ierre, ?espre tele-i+iune, 9d. Leridiane, <ucureti, 1DDC " <rad,ur>, 5a>, Nen in the art o# :ritin* H releasin* the creati-e *enius :ithin "ou, " <antam <oo4s, 1DD2 " <rad>, Ao+n &interviuri de(, %he Cra#t o# the $creen:riter, 8imon and 8c+uster, Ne? Nor4, 1DC2 " <remond, -laude, /o*ica po-estirii, editura Inivers, <ucureti, 1DC1 " <ri##s, 6sa, <ur4e, 1eter, ,ass ,edia, istorie social@, -olle#ium, 1olirom, Oai, 200' " -ara,!, Gumitru, ?e la cu-1nt la ima*ine, editura Leridiane, <ucureti, 1DC@ " -ara,!, Gumitru, $tudii de tipolo*ie #ilmic@, <ucureti, 9ditura Funda!iei 1ro, 2000 " -arriere, Aean"-laude, )aconter une histoire, F9LO8, 1aris, 1DD2 " -arriere, Aean"-laudeM <onit*er, 1ascal, &Oercice du scnario , F9LO8, 1aris, 1DD0 " -ooper, 1at ] Ganc>#er, 2en, 3ritin* the short #ilm, Focal 1ress, 2000 " -ro?e, -ameron, Con-ersations :ith 2ill" 3ilder, Fa,er and Fa,er, ondon, 1DDD " 9isenstein 8. L., Articole alese, -artea 5us, <ucureti, 1D'C " 9s*ter+as, Aoe, !oll":ood Animal, 5andom Kouse, I2 9dition, " Field, 8>d, $creenpla" H %he Foundations o# $creen:ritin* , Gell 1u,lis+in#, I8 1DD: " Field, 8>d, %he screen-:riters :or9Loo9, Ne? Nor4, Gell 1u,lis+in#, 1DC: " Fis4e, Ao+n, Kartle>, Ao+n, $emnele tele-i+iunii, Onstitutul 9uropean, Oai, 2002 " Boldman, Filliam, 3hich lie did . tell, ondon <looms,ur> 1u,lis+in# 1lc., 2000 " Boldman, Filliam, Ad-entures in the screen trade, a personal vie? of Koll>?ood, ondon, 6,acus, 1DD= " Aenn, 1ierre, %echniques du $cnario, F9LO8, 1aris, 1DD1 " Lallender, 6riane, Cum s@ scrii pentru multimedia H %ehnici de scriere interacti-@. )e+umatul. ?erularea. $cenariul , -olle#ium, 1olirom, 200C " Laras, 8teven, $creen:ritin* H !istor", %heor" and 'ractice, Fallflo?er 1ress, ondon, 200D " LcBilli#an, 1atric4, 2ac9stor" 4, inter-ie:s :ith screen:riters o# !oll":oods *olden a*e, Iniversit> of -alifornia 1ress, 1DC= " LcBilli#an, 1atric4, 2ac9stor" D, inter-ie:s :ith screen:riters o# the 45JEs and 45IEs, Iniversit> of -alifornia 1ress, 1DD1 " LcBilli#an, 1atric4, 2ac9stor" 7, inter-ie:s :ith screen:riters o# the PEs, Iniversit> of -alifornia 1ress, 1DD@ " Lc 2ee, 5o,ert, $% )Q H $uLstance, $tructure, $t"le, and the 'rinciples o# $creen :ritin*, ondon: Let+uen 1u,lis+in# imited, 1DDD I86, Karper

-ollins 1u,lis+ers, 200' " P?en, 6listair &edited ,>(, $tor" and Character H .nter-ie:s :ith 2ritish $creen:riters, <looms,ur>, Breat <ritain, 200: " 1asolini, 1ier 1aolo, $cenariul ca structur@ tin+1nd c@tre alt@ structur@ %n .-aiete de documentare cinemato#rafic/ nr. 7/1D=@, 6NF, <ucureti " 1+illips, Filliam K., 3ritin* short scripts, 8>racuse Iniversit> 1ress, Ne? Nor4, 2nd 9dition, 1DDD " 1ropp, 3. O., ,or#olo*ia Lasmului, editura Inivers, <ucureti, 1D@1 " 1udov4in, 3sevolod, ?espre arta #ilmului, 981 6, <ucureti, 1D=D " 5as4in, 5ic+ard, $tor" desi*n in the short #iction #ilm, in 5aindance Friters a,. 9lliot Brove. ondon: Focal 1ress, 200CM pp. 11D"12' " 5osent+al, 6lan, 3ritin* docudrama, dramati+in* realit" #or #ilm and %; , Focal 1ress, 1DD' " 8al;, -+ristian, /es scenaristes au tra-ail, ' -ontinents 0 Katier, 5enens, 1DC2 " 8c+rader, 1aul &despre(, $chrader on $chrader R ther :ritin*s 0 edited ,> 2evin Aac4son, Fa,er ] Fa,er, ondon 1DD2 " 8e#er, inda, ,a9in* a *ood script *reat, Koll>?ood, 8amuel Frenc+ trade, 2nd ed., 1DD: " 8e#er, inda, %he Art o# Adaptation( %urnin* Facts and Fiction into Film " _er,nescu, 6ndra, Cum se scrie un teOt, ed. OOa, <ucureti, 1olirom, 2001 " T+urlov, -lifford, ,a9in* short #ilms H %he complete quide #rom script to screen, <er#, I8/I2 2nd 9dition, 200C " Tomaevs4i, <oris, %eoria /iteraturii H 'oetica, editura Inivers, <ucureti, 1D@7 " Tru,>, Ao+n, %he Anatom" o# a $tor"( DD steps to Lecomin* a master stor"teller, Fa,er] Fa,er, 1s edition 200@ " 3ianu, Tudor, &stetica cinemato*ra#ului, Sn A Taptea art@ , antolo#ie, editura Leridiane, <ucureti " 3o#ler, -ristop+er, %he 3riters Uourne" H ,"thic structure #or :riters , 7rd 9dition, Lic+ael Fiese 1roductions, -alifornia, 200@